Zpráva

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 12
Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu
Datum a hodina konání: 13. 6. 2019 od 9:00 do 12:16 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 59 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s., spol. Letiště Ostrava, a.s., Moravskoslezské inovační centrum, a.s., Moody’s Investors Service, CERT-ACO, s.r.o., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Omluveni:

 • Marian Bojko
 • Ing. Michal Brunclík
 • Jiří Čejka
 • Ing. Radka Krištofová
 • Mgr. Martina Nováková, DiS.

Neomluveni:

 • Tomáš Hanzel

12. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 54 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili Marian Bojko, Ing. Michal Brunclík, Jiří Čejka, Ing. Radka KrištofováMgr. Martina Nováková, DiS.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. sdělil, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje informoval, že dne 6. března 2019 rezignoval na svůj mandát pan Petr Zábojník a novou členkou zastupitelstva kraje se stala dne 7. března Mgr. Simona Horáková, členka volební strany ANO 2011, která v tento den složí slib členky zastupitelstva kraje. Dále informoval, že dne 6. června 2019 rezignoval na svůj mandát PhDr. Jaromír Radkovský, MBA a novou členkou zastupitelstva kraje se dne 7. června 2019 stala paní Lenka Brzyszkowská, členka volební strany ANO 2011, která také složí slib členky zastupitelstva kraje.

Následně požádal ředitele krajského úřadu Ing. Tomáše Kotyzu, aby zaujal místo za řečnickým pultem a přečetl slib člena zastupitelstva kraje. Také požádal Mgr. Simonu Horákovou a paní Lenku Brzyszkowskou, aby se po přečtení slibu postupně dostavily k předsednickému stolu, pronesly slovo "SLIBUJI" a složení slibu stvrdily svým podpisem na připravené listině. Všechny přítomné požádal, aby povstali a po dobu tohoto slavnostního aktu setrvali ve stoje.

Ing. Tomáš Kotyza - přečetl slib,

Mgr. Simona Horáková - pronesla slovo "SLIBUJI" a podepsala se na připravené listině,

Lenka Brzyszkowská - pronesla slovo "SLIBUJI" a podepsala se na připravené listině,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poblahopřál Mgr. Simoně Horákové a paní Lence Brzyszkowské a popřál jim hodně úspěchů v práci členek zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019 byli Ing. Petr BaránekIng. Jaroslav Kala. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1366 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Šárka Šimoňáková
 • Ing. Tomáš Kuča

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1367 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • JUDr. Josef Babka
 • Mgr. Marcela Mrózková Heříková
 • Ing. Vladimír Návrat
 • Ing. Ctibor Vajda
 • Mgr. Lubomír Volný

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1368 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 13. 6. 2019,

 • připomněl, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje".

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1369 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - podle zákona o krajích podal informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 3. 2019 proběhlo 6 schůzí rady kraje,
 • dále sdělil, že rada kraje schválila termíny zasedání zastupitelstva kraje na rok 2020; vzhledem k tomu, že rok 2020 bude rokem volebním, schválila rada kraje termíny zasedání zastupitelstva kraje pouze do měsíce září; zasedání zastupitelstva kraje budou vždy ve čtvrtek, a to 5. března 2020, 4. června 2020 a 3. září 2020,
 • informoval, že s účinnosti od 1. 6. 2019 byla pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje Bc. Taťána Kahánková, která není přítomna z důvodu dovolené,
 • uvedl, že na výjezdní schůzi v Českém Těšíně dne 11. 6. 2019 rada kraje mimo jiné:
  • rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši cca 9 mil. Kč na financování projektu "Přírodní vědy v technických oborech",
  • rozhodla navýšit akci rozpočtu kraje "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov" o částku cca 2 mil Kč,
  • rozhodla nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona o krajích, ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:
   • individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši cca 1,7 mil. Kč,
   • a na individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši cca 7 mil. Kč
 • v ostatním ohledně činnosti rady kraje odkázal na obsah předloženého materiálu, který byl doplněn i o informace z výjezdní schůze rady kraje konané dne 11. června 2019,
 • připomněl, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje a že všechna přijatá usnesení jsou dostupná na webových stránkách kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1370 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že zastupitelé kraje obdrželi na stůl novou Strategii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2025, která byla vydána před pár dny,

 • sdělil, že strategie je zacílená do 3 strategických oblastí, pro každou z těchto oblastí jsou vždy stanoveny dva strategické cíle, kterých chce krajský úřad dosáhnout do roku 2025.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Informace o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Igor Ovčáčik - sdělil, že je zástupcem ratingové agentury Moody’s ve střední a východní Evropě, a dodal, že si připravili krátkou prezentaci týkající se ratingu Moravskoslezského kraje,

 • uvedl, že v České republice "ratingují" velké množství krajů, měst a obcí kde Moravskoslezský kraj patří mezi stejné ratingové kategorie, jako jsou ostatní kraje v České republice,
 • dále uvedl, že Česká republika má o stupeň vyšší ratingové hodnocení, ale co se týká výsledku hospodaření, tak si Moravskoslezský kraj stojí velmi dobře,
 • dodal, že ratingové hodnocení se provádí každý rok a požádal Ing. Vojtěcha Železného o zhodnocení hospodaření a ratingu Moravskoslezského kraje,

Ing. Vojtěch Železný - seznámil přítomné s důvody, které vedly Moody’s k rozhodnutí ohodnotit Moravskoslezský kraj na úrovni A2 (podrobně viz prezentace),

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že je potěšen ze zlepšeného hodnocení ratingu Moravskoslezského kraje, ale je otázkou, zda to bude mít pozitivní vliv na úvěrovou politiku a zda se to projeví v sazbách, pokud by o nějaký úvěr žádal Moravskoslezský kraj, a dodal, že to není sám schopen posoudit, ale myslí si, že ten vliv bude minimální,

 • uvedl, že zde zaznělo, že Česká republika má rating o jeden stupeň vyšší, proto se zeptal, zda Moravskoslezský kraj může dosáhnout ratingu úrovně České republiky, a jestli ano, co by pro to mohl Moravskoslezský kraj udělat,

Ing. Vojtěch Železný - poděkoval za otázku a odpověděl, že Moravskoslezský kraj může dosáhnout stejného ratingu jako má Česká republika, pokud bude pokračovat dobré hospodaření ještě nějakou dobu, hlavně co se týká udržení provozních přebytků a velkého objemu hotovostních rezerv, tak by mohlo dojít v nějakém horizontu k tomu, že se zvýší hodnocení ratingu Moravskoslezského kraje na úroveň České republiky,

Róbert Masarovič, MSc. - informoval, že finanční výbor na svém 12. zasedání projednal také přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 3/1,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval zástupcům společnosti Moody’s.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1371 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1372 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/3
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2018

 • s úvodním slovem

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - uvedl, že jako každý rok předložil na základě § 27 zákona o požární ochraně zprávu o stavu požární ochrany,

 • sdělil, že tato zpráva je velmi obsáhlá, proto si připravil prezentaci, kde by chtěl zdůraznit pár základních informací, které se týkají stavu požární ochrany za rok 2018 (dále viz prezentace),
 • závěrem poděkoval radě kraje a všem členům zastupitelstva kraje za podporu a vstřícnost, a to nejen obecně ve vztahu k hasičům - Hasičskému záchrannému sboru, protože bez této podpory by se jen těžko vykonávala činnost, kterou hasiči vykonávají,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl doplňující bod usnesení č. 2 ve znění:

"Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje",

JUDr. Josef Babka - sdělil, že měl také připraveno doplňující usnesení, ale prof. Vondrák byl rychlejší, po zkušenostech z minulých let, což je v pořádku, a dále sdělil, že se domnívá, že je tento materiál velmi důležitý pro občany: 100 stránek informací plus pěkná prezentace brig. gen. Vlčka, zvlášť přeměna Tatry 148 na novou Tatru, je perfektní,

 • uvedl, že by se chtěl zaměřit na věci, které jsou ve zprávách, respektive, které je plně podporuje, a že dle této zprávy je jasné, že jsou hasiči bezesporu v činnosti preventivní tak represivní na vysoké úrovni v rámci České republiky, ale i přesto má obavy o některé záležitosti, které jsou spojené právě s integrovanými výjezdovými centry, respektive současným integrovaným bezpečnostním centrem,
 • vznesl otázku na brig. gen. Vlčka, zda nevypadlo z prezentace Integrované výjezdní centrum Nový Jičín, nebo zda je opuštěna myšlenka výstavby IVC v Novém Jičíně, a upřesnil, že odpověď požaduje na závěr svého vystoupení,
 • předestřel, že na 5. zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 5. 2017 se hovořilo o vyřazení projektu Platforma krizového řízení a rozvoj IT pro IBC, kdy byla vedena diskuse mezi jím, prof. Vondrákem a Ing. Kaniou ohledně projektu v řádech 100 mil. Kč, které měly být čerpány z EU, a kdy prof. VondrákIng. Kania hovořili o tom, že to jsou záležitosti, které je třeba správně načasovat a že tyto projekty nejsou ukončeny, ale že jsou pouze pozastaveny,
 • sdělil, že vývoj platformy, která funguje v rámci IBC, je samozřejmě o dva roky starší, a vyslovil obavu, zda jsou pro budoucnost bez realizace těchto projektů schopni zabezpečovat činnost IBC, a dodal, že jak si mohli všimnout, je to jedna z největších ústředen v České republice, kdy je přes 600 tis. volajících, ale i dalších souvisejících technologii,
 • dotázal se brig. gen. Vlčka, zda se to nějak posunulo, nebo jestli jsou nějaké nové programy na projekt, který je připraven - jak již hovořil, v roce 2017 byl schválen zastupitelstvem kraje, zda jsou schopni to profinancovat z nějakých jiných zdrojů, případně zda se Moravskoslezský kraj k tomu nějak postaví, zda je možné tedy očekávat v nejbližší době, že tento projekt bude realizován, což by bezesporu zabezpečilo správnou funkci IBC,
 • druhá otázka směřovala do oblasti prevence, kdy se město Ostrava postavilo k městečku bezpečí čelem a kdy v poslední době sleduje, že se Moravskoslezský kraj tohoto projektu nějakým způsobem, ne že by ho přímo opustil, ale nemá tu podporu, kterou by si osobně představoval, aby to městečko bezpečí, které funguje v jiných krajích - např. v Karlovarském, dotáhli i v Moravskoslezském kraji,
 • dodal, že je to projekt, který bezesporu přesahuje rámec města Ostravy a který by měl být využit v rámci celého Moravskoslezského kraje, zejména pro školství, a proto se zeptal prof. Vondráka, zda stávající koalice počítá s nějakou masívnější podporou a spoluprací s městem Ostrava při realizaci tohoto projektu,
 • závěrem se připojil k poděkování hasičům a popřál jim všem šťastný návrat z jejich zásahů,

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - odpověděl na otázky, které mu příslušely, a to ohledně projektu IT, kdy uvedl, že tak, jak se projednával v září 2017, tak tehdy končila výzva v září, a to tak, že byla naplněna kvóta a už žádná další výzva nebyla otevřena,

 • sdělil, že je skutečností, že zejména z hlediska IT technologie je to středisko IBC pomalu zastaralé, což se nakonec projevilo při realizaci orkánu Herwart, kdy došlo k přetížení nejen tohoto střediska, ale de facto všech center tísňového volání v rámci České republiky; bezesporu je třeba tuto záležitost do budoucna řešit,
 • uvedl, že co se týká IVC Nový Jičín, tak hasiči vždy, když se staví takováto nová stanice, oslovují ostatní složky integrovaného záchranného systému, zda se chtějí připojit; situace byla taková, že v tom počátku žádná jiná složka IZS neprojevila zájem, proto se zpracoval projekt, který je v tuto chvíli připraven k financování, nebo k částečnému financování z integrovaného regionálního operačního programu, a dodal, že následně bylo zjištěno, že stavebně technický stav stanice záchranné zdravotnické služby v Novém Jičíně nevyhovuje, ale čas byl už v pohybu, že se nedalo již rozšířit ten koncept, který již byl, a proto se zvolilo řešení, že zdravotnická záchranná služba, byť bude v blízkosti naší hasičské stanice, tak bude realizovaná separátně; v žádném případě to není o tom, že by ten koncept IVC jako takový opouštěli,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že co se týká městečka bezpečí, tak o tom se stále jedná, a dodal, že hasiči spadají pod Ministerstvo vnitra a že Moravskoslezský kraj nemůže úplně nahrazovat financování z centra, tzn. Ministerstva vnitra,

 • doplnil, že Moravskoslezský kraj dělá maximum, že je zde nadstandardní financování hasičů a že si toho velmi váží, že nyní otvírali velké Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně, proto nikdo tuto věc nepodceňuje; Moravskoslezský kraj se snaží tyto věci realizovat,
 • uvedl, že je třeba si také uvědomit, že v daný okamžik chybí Moravskoslezskému kraji 418 mil. Kč v sociálních službách, proto musí hospodařit tak, jak to před chvíli sdělili zástupci Moody’s, a to zodpovědně,
 • znovu zopakoval, že se tato věc vůbec nepodceňuje a že se bude dál podporovat, ale že musí balancovat všechny náklady, které jsou s Moravskoslezským krajem spojené,
 • sdělil JUDr. Babkovi, že určitě slyšel jasně, že Moravskoslezský kraj dostává na hlavu úplně nejméně ze všech krajů,
 • poznamenal, že úspěchem je to, jak se IBC a integrovanému systému věnují, a že se není vůbec za co stydět,

Ing. Zdeněk Husťák - dál přednost JUDr. Babkovi, aby mohl reagovat na odpovědi na jím položené dotazy,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že odpověď ohledně městečka bezpečí, že se stále jedná, je pro něj nedostatečná, že čekal, že ji buď rada kraje, nebo prof. Vondrák více rozvede, aby bylo zcela jasné, zda je to aspoň v nějaké částečné prioritě Moravskoslezského kraje v oblasti prevence, nebo nikoliv, zda mají nějaké informace o vlastním jednání, protože jak to osobně sleduje, tak nemá ten pocit, a chtěl by spíše ten pocit vyvrátit, ze strany prof. Vondráka, než poučovat o tom, že Moravskoslezský kraj potřebuje na sociální služby 418 mil. Kč, a dodal, že to ví každé malé dítě, které čte noviny,

 • uvedl, že to, že je to záležitost Ministerstva vnitra, je zcela pochopitelné, to nerozporuje, a proto je potřeba na Ministerstvo vnitra tlačit, a oponoval, že ten projekt byl zmařen současnou radou kraje, díky tomu, že se nepřihlásili k tomuto programu, a proto hledá cesty,
 • dále uvedl, že mimo jiné jak se vyjádřil prof. Vondrák na otevření nového IVC v Českém Těšíně, tak ta kontinuita v péči o integrovaný záchranný systém je od Ing. Tošenovského "přes nás až po Vás", což zřejmě asi nepochopila starostka Českého Těšína v tiskové zprávě, kde hovořila o zamrzlosti různých projektů, a v této souvislosti sdělil, že by byl nerad, aby někdo znova řekl např. o prof. Vondrákovi, že díky němu zamrzl projekt právě té platformy krizového řízení, a že jako "ajťák" určitě ví, že bez správného nástroje k řízení se můžou hasiči přetrhat, když bude ten problém,
 • sdělil, že považuje tyto projekty za velmi významné a že jak naznačil brig. gen. Vlček, mohli by za dva roky mít IBC jako stavbu a nikoli IBC jako nástroj k řízení integrovaného záchranného systému,
 • dodal, že by to nepodceňoval, ale spíš by ocenil, kdyby mu řekl, že se s Ministrem vnitra nebo v rámci jiného IROPu, pokud se nějaký chystá, a to určitě má Moravskoslezský kraj informace, zda se chystá do toho, aby tu chybu, která byla provedena v roce 2017, napravil, a aby toto bezesporu zabezpečili,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že bude odpovídat od konce, kde bylo řečeno, že to byla chyba na straně vedení kraje,

 • uvedl, že pokud dobře pochopil, tak kraj se do projektu přihlásil, jenom v podstatě již nebyla žádost akceptována, protože byla kvóta vyčerpána, a k tomu dodal, že pokud se neplete, tak se vedla veliká korespondence o to, aby se tam Moravskoslezský kraj mohl dodatečně přihlásit s plnou mírou,
 • dále uvedl, že pokud se týká otázky, zda se ještě Moravskoslezský kraj přihlásí, tak sdělil, že ano a že v podstatě se čeká na další kolo programového období a jakmile to bude jen trochu možné, znovu se tento projekt pozvedne,
 • k městečku bezpečí sdělil, že je Moravskoslezský kraj stále v jednání s vedením města Ostravy, protože to považují za společný projekt, a že se minulý týden na setkání s náměstky dozvěděli, že jsou vyřešeny pozemky, a dále sdělil, že se s paní náměstkyni Mgr. Bajgarovou rovněž dohodl na dalším postupu a že se s brig. gen. Vlčkem dohodlo, že se vypráví za ministrem vnitra a otevřou několik problémů týkající se této oblasti, mezi kterými je i městečko bezpečí, aby byla dohodnuta finanční spoluúčast Ministerstva vnitra, a také na dalším IVC, a to je Kopřivnice,
 • dodal, že věří, že to brig. gen. Vlček potvrdí, že věc je v běhu a že na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje, pokud budou nové informace, tak bude o nových skutečnostech informovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zeptal se brig. gen. Vlčka, na jaké technologické úrovni je IBC ve srovnání s ostatními kraji,

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - poznamenal, že je to dobrá otázka; co se týká telefonního centra tísňového volání, tak byl před cca 2 - 3 lety realizován standardizovaný projekt, který zabezpečil to, že ta úroveň obecně pro příjem tísňového volání linek 112 a 150 je srovnatelná všude,

 • dodal, že co se týká propojení a integrace jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, které jsou v rámci IBC dislokovány na jednom místě, že stále platí to, že je v tuto chvíli ta spolupráce, respektive technická propojitelnost na nejlepší úrovni,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zopakoval, že je to na nejlepší úrovni a uvedl, že je za to rád, a dodal, že jestli se před 2 lety dělal projekt inovace těchto věcí, tak podotkl, že jako "ajťák" ví, že amortizace těchto zařízení jsou 4 roky a že v daný okamžik se nemají za co stydět, že podpora je dostatečná a že mohou být hrdí a také poděkoval za toto IBC,

Ing. Zdeněk Husťák - poděkoval panu brig. gen. Vlčkovi za obsáhlý materiál, kterým se odkazuje na krizový plán Moravskoslezského kraje,

 • zmínil, že se již několikrát ptal na klimkovický tunel, na krizový plán, který se schvaloval v roce 2016 a kdy se letos očekává, že si zažijí v Klimkovicích určitou zkušenost s tímto tunelem, kdy přes město Klimkovice pojede asi tak 2 × 3 dny celá dálnice; proto chtěl, aby město Klimkovice bylo městem bezpečí, a spíš se chtěl obrátit na vedení Moravskoslezského kraje, jestli by přece jen nezvážilo, protože se to již několikrát probíralo, nicméně při diskusi s pracovníky ŘSD a jejich metodickými pracovníky, přece jenom by si tento tunel jako posouzení krizového místa zasloužil,
 • uvedl, zda by se nevyvolalo nějaké jednání, jehož cílem by bylo, že by se stanovila dlouhodobá objížďka pro tento tunel, aby tam potom nedocházelo na té objízdné trase ke krizovým situacím, které si mohli užít mnohdy právě v parném létě, kdy tam stály fronty z dálnice, které se ani nehnuly,
 • vznesl otázku na vedení kraje, jestli by si tento podnět nevzal nějaký odbor, aby v dohledné době ten krizový plán Moravskoslezského kraje zaktualizovali,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se zeptal brig. gen. Vlčka na to, do jaké míry může Moravskoslezský kraj vstupovat do problematiky tunelu na dálnici D47, a uvedl, že si osobně myslí, že to není v kompetencích Moravskoslezského kraje, a že by byl rád, kdyby si uvědomili, že je tu někdo, kdo tento tunel provozuje a kdo je za něj zodpovědný, a to ŘSD; domnívá se, že takto by k tomu mělo být přistupováno; k tomu dodal, že s tímto přístupem by se mohli dostat do toho, že by v určitý okamžik řešili problémy za všechny,

 • dodal, že se dostávají do situace zcela mimo kompetence Moravskoslezského kraje, což je jeho odpověď,

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - zareagoval, že kompetentnější by byl Ing. Muras, nicméně uvedl, že s panem bývalým starostou to bylo konzultováno několikrát,

 • sdělil, že tunel byl v dané době schválen, byly schváleny objízdné trasy a ty samozřejmě platí; vnímá to, co se řeklo již mnohokrát, že jsou Klimkovice tou objízdnou trasou postiženy,
 • uvedl, že tato objízdná trasa nastává, když se stane mimořádná událost; poslední mimořádná událost byla včera v tunelu, kdy hořelo auto; bohužel se ukázalo, že technické zařízení v tunelu není úplně ideální, protože poté, co obsluha zapnula ventilátory, tak jeden spadl, naštěstí nikoli na někoho, tím pádem byla zablokována kompletně doprava, a protože se v tuto chvíli i v Klimkovicích rekonstruuje jedna z páteřních křižovatek, kdy se tam staví kruhový objezd, tak i z tohoto důvodu byla kompletně zablokována doprava; proto měla policie plnou hlavu a plné ruce práce, aby toto řešila,
 • dále uvedl, že tato situace nastane de facto již od tohoto měsíce, kdy se bude tunel rekonstruovat z hlediska požárního a technického zařízení, kdy se mají vyměnit i tyto ventilátory, jinak v rámci pravidelných prohlídek toho tunelu a zkoušek bezpečnostního zařízení se tento tunel bude zavírat v nějakých intervalech zpravidla vlastně co půl roku, to je tento princip,
 • dodal, že pan bývalý starosta chtěl, ať se z důvodu krizového řízení změní objízdné trasy v návaznosti na uzavření tunelu Klimkovice, což ale není v moci HZS a není to v moci ani samosprávy Moravskoslezského kraje; je to opravdu záležitost, jak řekl prof. Vondrák, v kompetenci ŘSD, a jestliže bylo v dané době něco schváleno, tak by to v tuto chvíli muselo postoupit celým procesem, a to s otázkou, jestli je vůbec možné najít nějakou jinou objízdnou trasu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že s bývalým starostou o tom hovořili hodinu na výjezdní schůzi rady kraje a že víc k tomu už není co říct,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že nechce, aby jejich debata byla vedena konfrontačně, a že prof. Vondrák ví velmi dobře, že ví o integrovaném záchranném systému leccos; je pravdou, že je na velmi vysoké úrovni a nikdy to nezpochybňoval, ale ve vztahu k tomu, co se mohlo udělat, je pravda, co zmínil on sám, a ne to co řekl Ing. Kania, protože když se podívá na zápis a záznam toho zasedání z roku 2017, kdy i Ing. Kania potvrzuje, že se ta žádost nestihne podat; ale to je čas, který uplynul a je za námi, a dodal, že je jednoznačné, že z toho programu, ze kterého to mohlo být čerpáno, tak čerpáno nebude,

 • uvedl, že se ale ptal, zda má vedení kraje představu o jiném programu v rámci IROPu, zda se něco chystá, zda je možné to z toho realizovat,
 • dodal, že to není konfrontace, že ho nemusí přesvědčovat a že i ví, kde to IBC je, o tom, že by byli na špatné úrovni bezpečí, to si nemyslí, ale do budoucnosti bezesporu bude nutné tuto záležitost řešit a jestli to bude ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, tím lépe, pokud to bude z evropských peněz, bude to ještě lepší, pokud to bude s nejmenším dopadem na rozpočet Moravskoslezského kraje, to bude nejlepší, ale musí se někdo o to starat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že bez jakékoliv konfrontace se o to nepochybně starají, že mimochodem mají zpracovanou strategii do roku 2027, kde je bezpečnost a integrovaný bezpečnostní systém její součástí, čili není to o tom, že by tyto věci nechtěli řešit,

 • dodal, že existuje jakási mozaika úkolů, které je třeba splnit, že některé jsou splnitelné ihned, některé později a že je rád, že všichni vědí, kde je IBC,

Ing. Zdeněk Husťák - sdělil, že se vrací ke svojí záležitosti, že nechce zdržovat, ale jako občané Klimkovic jsou zde jako příjemci těch důsledků, které tam jsou tím, že tunel se zavře, tak se logicky hledá odpovědný orgán, který by nám ty důsledky zmírnil a dodal, že už asi 8 let chodí, ať už na krajský úřad, HZS, nebo na ŘSD a pokaždé je dotyčnou osobou poslán k další osobě,

 • uvedl, že nechce nic jiného, než nějakou koordinační schůzku na kraji, kde by se dostavili zástupci příslušného metodického odboru tunelu z ŘSD, protože ten tunel je v jistém smyslu unikát, protože není v každém kraji a ty zkušenosti s tím nejsou a ani ty zákony na to nejdou natáhnout a podle mínění těchto pracovníků by si tento tunel dlouhodobou objížďku zasloužil, to co zmínil brig. gen. Vlček je o krátkodobé objízdné trase, ale není pro tunel stanovena dlouhodobá objízdná trasa,
 • dodal, že nechce nic jiného než navrhnout nějaké jednání, kde by se řešilo, jak dál, protože tento stav je neudržitelný,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že již nemá, co by k tomu dodal, a předal slovo občanovi kraje,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že vystupuje k tomu, co zde zmínil prof. Vondrák, protože bydlí kousek od Klimkovic, a také k tomu, co zde sdělil Ing. Husťák,

 • uvedl, že když se podívají na základní předpis, podle kterého se řídí celý kraj, tzn. zákon o krajích, tak hned v úvodních paragrafech tam nejdou, že k základním cílům kraje patří péče o všestranný rozvoj kraje a o potřeby občanů, tzn. z tohoto úhlu pohledu lze tomu podřadit péči o ten daný klimkovický tunel a o tu objížďku,
 • dále uvedl, že když vystupuje na zasedáních zastupitelstva, tak dává jako zářný příklad Ing. Unucku, který vystupuje v roli mediátora, kdy dokáže spojit veřejný sektor nebo soukromý sektor a dokáže ty jednání posunout tam, kde by měla být, a nalézt správné řešení,
 • domnívá se, že z toho úhlu pohledu se lze na to podívat a lze to řešení najít,
 • závěrem požádal, aby se na to takhle zaměřili.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1373 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/4
Předání získaných certifikátů krajskému úřadu za aplikované systémy řízení

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tento materiál je pouze informativní, nebude se k němu hlasovat a nebude k němu přijato žádné usnesení, a předal slovo Ing. Pavlu Charvátovi, zástupci společnosti CERT-ACO, s.r.o.,

Ing. Pavel Charvát - uvedl, že tentokrát přichází v jiné pozici, jako zástupce certifikačního orgánu, jeho jednatel, že se jinak většinou potkávají v roli auditorů a že je mu vždy velkou ctí přijít, i dnes zrušil několik akcí, aby mohl být mezi členy zastupitelstva kraje,

 • uvedl, že navazuje na hodnocení kolegů z firmy Moody’s z hlediska ratingu, je to jeden z ukazatelů, který patří do integrovaného systému řízení, patří do strategie v rámci toho našeho hodnocení a posuzování, tak, jak prof. Vondrák řekl, v těch oblastech systému řízení kvality environmentu a bezpečnosti dat - i tento ukazatel je tam hodnocen,
 • dále uvedl, že by využil toho dotazu, a to jak je to s ratingem Moravskoslezského kraje ve srovnání s Českou republikou, resp. s jejich hodnocením kraje, že by byl moc rád, kdyby ostatní orgány státu a ostatní kraje byly na stejné úrovni, jako je Moravskoslezský kraj, protože v duchu toho výčtu, ať už z hlediska kvality, environmentu nebo bezpečnosti dat není žádná další organizace, která by takovýto "rating" měla,
 • poděkoval všem, a zdůraznil, že je to zásluha vedení krajského úřadu i všech členů zastupitelstva kraje, protože vytváří podmínky pro to, aby to všechno tady mohlo takhle dobře probíhat,
 • uvedl, že když mluvil o nové oblasti bezpečnost dat, jedná se o všechna data, a to včetně osobních dat, takže plnění podle zákona o kybernetické bezpečnosti, to co musí krajský úřad plnit, včetně GDPR, je někdy trošku podceňovaného, a dodal, že měli čest toto prověřit, a konstatoval, že všechny tyto předpisy jsou plněny, stejně tak jako předpisy v oblasti kvality enviromentu, a doplnil, že jedno z vyjádření je, že potvrzují to, že krajský úřad je v souladu se všemi právními předpisy, které se vztahují k těmto všem systémům,
 • uvedl, že letošní rok byl výjimečný z pohledu nové normy bezpečnosti dat, ale také výjimečný z pohledu toho, že byla re certifikace v oblasti kvality, takže po 3 letech potvrzení platnosti certifikátu rozvoje systému řízení kvality s vazbou na plnění požadavků čekání všech stake holderů, tak, jako o nich byla řeč,
 • závěrem sdělil, že nejstarším zavedeným systémem je "EMAS", respektive EMS, je potvrzeno environmentální prohlášení a že se těší, že i nové požadavky "EMASu" na příští rok budou do této oblasti zapracovány,
 • dodal, že do příštího roku je z jejich strany slib, že budou nad tímto systémem dál "držet ochrannou ruku" a v rámci auditu moc rádi pomůžou,

Ing. Pavel Charvát - předal certifikáty, které naplňují novou strategii Ing. Tomáši Kotyzovi.


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1374 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK Stavba Moravskoslezského kraje 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1375 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na projekt Hodinový vnuk

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1376 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1377 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1378 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Zákonodárná iniciativa - podnět občana kraje ke změně právní úpravy směřující k narovnání výše starobních důchodů horníků

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - konstatoval, že tento podnět projednal sociální výbor, zde slíbil, že se obrátí na poslance za KSČM s tím, že toto pomůžou vyřešit,

 • uvedl, že podnět v podobě materiálu, tak jak je předložený na dnešním zastupitelstvu, přeposlal poslancům, kteří jsou za kraj v poslanecké sněmovně tj. pan Leo Luzar a Daniel Pawlas,
 • dále sdělil, že podnět přeposlal také panu poslanci Dolejšovi, který je za klub KSČM i členem komise za důchodovou reformu a vzhledem k tomu, že pan hejtman materiály přeposlal i panu poslanci Hájkovi, tak předpokládá, že se společně sejdou a zkoordinují činnost s Ministerstvem práce a sociálních věcí,
 • slíbil, že celou záležitost bude dále sledovat, a věří, že se podaří tato jednání posunout na úrovni centrální k řešení na Ministerstvo práce a sociálních věcí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - potvrdil, že tyto věci probíhají,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že se již zastupitelstvu představil žádosti o podporu ve smyslu čl. 41 Ústavy České republiky, podle kterého může zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mimo další volené instituce a jednotlivce, podat návrh zákona či na jeho změnu,

 • uvedl, že k tomuto kroku se rozhodl po téměř devatenáctiletém bezúspěšném úsilí o přiměřený důchodový výměr, při kterém oslovil všechny zainteresované instituce tohoto státu, které zatvrzelé obhajovali a dodnes obhajují bezpráví, toto své tvrzení opírá o nález ústavního soudu z 23. března 2010 ve znění: "při posuzovaní právní úpravy tj. zákona, který provádí základní právo na přiměřené hmotné zabezpečení, dospěl Ústavní soud k závěru, že konstrukce uvedena v § 15 zakotvující dvě redukční hranice ve stávajících výších za existence systému odvodu do důchodového pojištění bez efektivního zastropování vytváří výrazné disproporce mezi výší příspěvku do pojistného systému, výší příjmu a výší přiznané důchodové dávky u části pojištěnců, čímž se porušuje čl. 1 a čl. 3 odst. 1 - Listiny práv a svobod, ustanovení § 15 zák. č. 155/90 1995 Sb. o důchodovém pojištění se ruší dnem 30. 9. 2011",
 • za tohoto stavu věcí požádal zastupitelstvo o podporu při prosazování práva,
 • uvedl, že svým rozhodnutím zdůrazňujete svůj poměr k dodržování zákonů v ČR,
 • dále dodal, že v programu zasedání je v tomto bodě menší nedostatek, mluví se tam o důchodech horníků, v tomto okamžiku pokud by přistoupil na tuhle formulaci, tak by prováděl stejnou diskriminaci, jakou provádí zatím většina zákonodárců v této republice,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za příspěvek a uvedl, že chápe, že je to věc, která se musí řešit, nicméně tato legislativa není úplně v kompetencích kraje, takže se toto řeší na úrovni sociálního výboru v Parlamentu ČR, jsou zaangažovaní poslanci hnutí ANO i KSČM, takže i on věří, že se najde nějaké řešení.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1379 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1380 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1381 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1382 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1383 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1384 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - informoval, že územní řízení na hrubé terénní úpravy stále není pravomocné a v tuto chvíli nelze předjímat, kdy se tak stane,

 • sdělil, že proti vydanému rozhodnutí ze dne 22. 3. 2019 byly podány 3 odvolání, odpůrčí žaloba u Krajského soudu, byl vydán rozsudek, kterým odpůrčí žalobu OKD v plném rozsahu zamítnul, proti rozsudku však bylo podáno také odvolání na Vrchní soud v Olomouci,
 • dále sdělil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nás informovalo o tom, že připravuje nový program na financování průmyslových zón, tento program měl však být v květnu, což se nestalo,
 • uvedl, že má zjištěno, že tento program bude spuštěn až v září,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - sdělil, že v areálu připravované průmyslové zóny nad Barborou byla jedna nevypořádaná nemovitost, a to rodinný dům a část pozemku, na kterém ten rodinný dům stál,

 • sdělil, že Asentalu se tehdy nepodařilo pána přemluvit k tomu, aby svou nemovitost prodal,
 • v souvislosti s tím, že jeho majitel před několika týdny zemřel, se dotázal, zda kraj bude aktivně jednat s dědici, kteří tuto nemovitost získají, nebo zda toto nechají na Asentalu, i když dnes již smlouva mezi krajem a Asentalem neplatí, do jaké pozice se postaví kraj,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. - konstatoval, že o úmrtí majitele se ví, smlouva o spolupráci se společností Asental stále platí, v ní jsou uvedené základní principy vztahu, a ty říkají, že nemovitosti, které vlastní fyzické osoby, bude vypořádávat Asental, takže se čeká, že tak učiní Asental,

 • sdělil, že byl kontrolován stav v katastru nemovitostí, zda je dědické řízení ukončeno, a stále je jako vlastník uvedena zemřelá osoba.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1385 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na změnu obsahu darovací smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem obrany

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tento materiál byl projednán na radě dne 11. 6. 2019,

 • sdělil, že o poskytnutí daru se již na tomto zastupitelstvu rozhodlo, avšak z důvodu změn na Ministerstvu obrany je vyžádána z jejich strany úprava darovací smlouvy spočívající v několika formálních a technických změnách, které jsou podrobně vypsány v příloze materiálu, proto se musí znova tento materiál projednat,
 • upozornil, že jedná se o záležitost Ministerstva obrany, nikoliv o chybu zastupitelstva.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1386 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a uzavření dodatku ke smlouvě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1387 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na to, že jedno z vozidel venku na parkovišti má otevřené okno.


K materiálu č. 5/2
Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury, dohody o narovnání a dodatky ke smlouvě

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1388 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Dofinancování projektu "Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1389 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Změna režimu pořizování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.

 • s úvodním slovem

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - uvedl, že na Moravskoslezský kraj se obrátila Správa železniční a dopravní cesty, s. o. ohledně změny zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,

 • připomněl, že zastupitelstvo loni v prosinci schválilo tzv. zkrácené řízení, ale proběhly konzultace na Ministerstvu životního prostředí, ze kterých vyplynula potřeba zpracovat variantní řešení, a toto je v rozporu se zkráceným způsobem pořizování změny, změna tak musí být provedena ve standardním způsobu pořizování zásad územního rozvoje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1390 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Poskytnutí dotace NPÚ - Hradec nad Moravicí

 • s úvodním slovem

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - uvedl, že na Moravskoslezský kraj se obrátil Národní památkový ústav, s žádostí o zafinancování představení, které se bude realizovat v rámci ukončení etapy rekonstrukce červeného zámku.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1391 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na projekt Integrovaná doprava III

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1392 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na projekt Integrovaná doprava IV

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1393 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že za sebou máme jeden ze tří kroků, které vedou k dokončení stavby,

 • uvedl, že před pár dny bylo znovu zahájeno stavební řízení, už s těmi protihlukovými stěnami, které jsou odsouhlaseny oběma stranami, v tuto chvíli však musí ŘSD vyřešit další dva kroky, což jsou pozemky pod lávkou a věcná břemena, a upozornil, že bez těchto věcí nebude moci nabýt stavební povolení právní moci,
 • konstatoval, že na konci prázdnin vyprší všechny lhůty a uvidí se, jestli se to povedlo či ne,

Ing. Zdeněk Husťák - vznesl dotaz, zda je předpoklad, že by se v polovině příštího roku zprovoznila prodloužená Rudná,

Ing. Jakub Unucka, MBA - oznámil, že společnost Strabag je připravena začít kopat hned druhý den poté, co vyjde stavební povolení z právní moci, a že bude betonovat, kopat a asfaltovat zhruba 6 měsíců, takže do půl roku od právní moci.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1394 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že členové zastupitelstva z minulého volebního období ví, co to závazek veřejné služby znamená, protože předchozí vedení kraje připravilo závazek pro leteckou dopravu na linkách do Helsinek a Amsterdamu,

 • pro nové členy zastupitelstva uvedl, že v případě závazku veřejné služby se veřejná správa - v našem případě kraj - zavazuje podílet se na úhradě ztráty dopravy, a to do určité výše,
 • uvedl, že provozování linek do Mnichova a Vídně bude stát zhruba půl miliardy korun, že pokud to na sebe vydělá plně, tak kraj nebude platit ani korunu, pokud to vydělá méně, tak se kraj bude určitým podílem podílet na ztrátě, max. do výše 170 mil. Kč, o kterých se tady hlasuje,
 • konstatoval, že tento mechanismus je jeden ze dvou legálních, jak podporovat letecké linky, je to naprosto běžný mechanismus; k dnešnímu dni se v Evropě eviduje 176 linek v závazku veřejné služby - v Chorvatsku 10, v Řecku 28, v Británii 22, v Itálii 14, v Estonsku 3, ve Španělsku 20, ve Švédsku 11, ve Francii 40, v Portugalsku 20, jenom v Chorvatsku ta doprava je 322 mil. Kč, ve Francii 966 mil. Kč, v Itálii 443 mil. Kč a v Irsku 183 mil. Kč,
 • sdělil, že ten náš závazek je naprosto srovnatelný s tím, jak se k letecké dopravě staví Evropa,
 • dále uvedl, že pokud jde o lety do Vídně a Mnichova, poučili se z předchozího neúspěšného výběrového řízení do Amsterdamu a Helsinek, že v tuto chvíli bude vše v angličtině, vše bude daleko lépe přístupné pro dopravce, nebudou muset nic složitého vypisovat, a že při tržních konzultacích se ukázalo, že velkou šanci na životaschopnost mají takové linky, které zabezpečí lidem několikrát denně návrat či odlet do Evropy,
 • zdůraznil, že Vídeň a Mnichov byly vybrány z toho důvodu, že je to jedna letecká aliance, že ten člověk bude moci létat flexibilně a cestovat bez problému a strachu, že se nevrátí zpátky a že bude muset jet autem nebo vlakem,
 • podotknul, že v tuto chvíli ještě nic definitivně nebudeme uzavírat, pouze dáváme mandát, že zastupitelstvo souhlasí s vyčleněním těch peněz na příští 4 roky,
 • uvedl, že plán je takový, že pokud se toto odsouhlasí, Ministerstvo dopravy pošle do Bruselu žádost o notifikaci, Brusel má pak 30 dnů na to, aby tuto notifikaci vyvěsil, v tu chvíli se může vypsat výběrové řízení, k tomu by mohlo dojít někdy v srpnu, že výběrové řízení pak bude probíhat 2 až 3 měsíce, tzn. září, říjen, listopad, a pak by se měly ukázat výsledky, takže minimálně na dvou zastupitelstvech se k tomuto budeme vracet,
 • závěrem zdůraznil, že v září bude informovat, jestli bylo výběrové řízení vypsáno, kdo se hlásí atd., nejedná se o fixní krok, který zastupitelstvo učiní,

Mgr. Daniel Havlík - vznesl dotaz, zda se zvažovala maximální výše letenky, že předpokládá, že ano, protože z minulých let víme, kolik lítalo lidí směr Vídeň, tak se jednalo o necelou tisícovku měsíčně,

 • uvedl, že Mnichov komentovat blíže nebude, jelikož než se to rozlítalo, tak to skončilo, zde se jednalo o stovky jednotlivců,
 • zdůraznil, že má za to, že cena letenky může být poměrně značnou záležitostí, v případě letenky Ostrava-Vídeň, pokud bude za 200 euro, jako maximální výše ceny tak je to cena absolutně ne konkurence schopná, bere tuto situaci jako pokus o záchranu letiště,
 • dále se dotázal, zda se jedná o letadla s kapacitou max. 40 osob,

Ing. Jakub Unucka, MBA - pouze krátce doplnil, že budou preferování ti dopravci, kteří nabídnou letadlo s kapacitou 30 až 90 míst,

Mgr. Daniel Havlík - pokračoval, že pokud by se jednalo o letadlo pro cca 40 osob, tak by letenka stála přibližně 3.700 Kč při plném obsazení tak, aby kraj nedoplácel,

 • dotázal se, jaká bude cena letenky a jak nám bude tato cena garantována,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že 200 eur je opravdu maximální cena letenky v ekonomické třídě, v business třídě, ať si stanoví dopravce cenu letenky, jakou on sám chce,

 • v návaznosti na sdělený příklad uvedl, že dle něj je hloupost dramaticky snižovat cenu letenky na 100 eur, protože ti, co budou chtít letět ze dne na den, tak si připlatí, ale předpokládá se, že standartní cena se bude pohybovat kolem 100 eur,
 • předpokládá, že drtivá část cestujících bude transferová, nebude tedy kupovat letenku Ostrava-Vídeň, ale Ostrava-New York atd. a částka se rozpočte v rámci celé letenky,

Mgr. Daniel Havlík - uvedl, že pokud se najde část cestujících, která, pokud poletí pouze Ostrava - Vídeň případně Mnichov, tak by se mohlo stát, že my hradíme 50 % a 50 % jde na riziko dopravce,

 • vyjádřil obavu, aby nenastala spekulace od dopravce, my si těch 50 % uhrajeme a dalších 50 % máme jistých od kraje,

Ing. Jakub Unucka, MBA - jen ve zkratce odpověděl, že toto je ošetřeno ve smlouvě, aby k takovým situacím nemohlo dojít, dopravce se bude podílet i na té případné ztrátě,

Mgr. Daniel Havlík - požádal o podrobnou finanční analýzu přesně s těmihle záležitostmi, aby je mohl podrobně prostudovat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1395 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Nabídka bezúplatného převodu místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1396 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1397 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2025 - 5. Provozní soubor

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že se skutečně jedná o dopravu na území Zlínského kraje, kde my uděláme administrativu a Zlínský kraj ty peníze zaplatí.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1398 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 312 Bruntál - Malá Morávka "Prázdninový provoz" na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 - 6. Provozní soubor

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1399 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava - Varšava

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - ve vztahu ke změně Embraeru za Bombardier vznesl dotaz, jaký bude rozdíl ve změně výnosu letištních poplatků,

Ing. Jakub Unucka, MBA - požádal o odpověď Ing. Radkovského,

Ing. Radomír Radkovský - konstatoval, že nebude žádný rozdíl pro letiště, jedná se pouze o to, zda jedno letiště bude turbovrtulové, nebo proudové, a že ještě není rozhodnuto ze strany Lotu, které letadlo bude nasezeno v případě schválení této podpory,

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že pouze reaguje na předložený materiál, kde je uvedeno, že dojde změnou letadla celkově poklesu výnosů z letištních poplatků,

 • zdůraznil, že to sice ještě není jasné, ale v materiálu se přímo konstatuje, že změnou letadla dojde ke změně výnosů,

Ing. Radomír Radkovský - upřesnil, že jedná se o to, že jedno letadlo má o 20 míst více, to jsou zejména poplatky, o které se zde jedná, ale celkový výnos je v řádech deseti tisíců korun měsíčně, to jsou v podstatě drobné,

 • zdůraznil, že cílem není vydělat na těchto poplatcích, cílem je udělat konektivitu s Varšavou; navrhl tyto věci projednat podrobněji i s podrobnou analýzou, navrhne mimořádnou dozorčí radu na září, na které kalkulaci následně předají, ale opravdu se dle něj jedná o zanedbatelné rozdíly,

Mgr. Daniel Havlík - informoval, že členové zastupitelstva nemají tyto podklady a že v materiálu nebyla vyčíslena výše, aby se jasně řeklo, že dojde ke změně nákladů, že se nejedná o statisíce ani miliony korun, ale že se skutečně jedná o desítky tisíc korun, protože v případě, že skutečně dojde ke změně letadla, tak tam ke změně dojde,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že se v celkových tržbách mezi těmi dvěma letadly jedná o rozdíl 0,5 %,

 • upozornil na to, že se jedná o druhý legální způsob jak rozlítat letecké linky, a to je princip soukromého investora, který byl v minulosti použit u letů do Dubaje; fungovalo to stejně, podobným způsobem, chceme pomoci rozlítat linku do Varšavy, která by měla být konkurenceschopná.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1400 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1401 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na neposkytnutí dotace obci Dívčí Hrad na projekt "Autobusová točna v Dívčím Hradě"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1402 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1403 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na úpravu časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu kraje městu Krnov a změnu obsahu smlouvy o poskytnutí dotace

 • bez úvodního slova

Jan Krkoška - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1404 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Havířovsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1405 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/15
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1406 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/16
Návrh na poskytnutí dotace VŠB - TUO na realizaci projektu Studie proveditelnosti výstavby Centra energetických a environmentálních technologií

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že byl na základě minulého požadavku JUDr. Babky pozván rektor univerzity, nicméně se nedostavil.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1407 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/17
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava - Šumperk

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - omluvil se, že materiál byl předložen tak pozdě, nicméně situace s postupným odcházením Arrivy z našeho trhu je komplikovaná; Arriva tyto linky jezdila na své komerční riziko a postupně s nimi přestává jezdit, situace je složitá, a že v tuto chvíli připravují náhradní variantu,

 • uvedl, že doprava Ostrava - Šumperk jezdila zhruba 8× denně, zajišťovala spojení Ostravy s Bruntálem a Bruntálu se Šumperkem, nicméně autobusy jezdí čím dál tím méně, dnes již jezdí jen dva,
 • sdělil, že se něco podařilo dát již do stávajících oblastí, ale je záhodno Bruntálsku pomoct, tak, aby se dostali na obě strany Bruntálu,
 • uvedl, že chtějí tyto autobusy obnovit zhruba na 10 rychlých autobusů denně, které by mohly případně příští rok jezdit i po prodloužené Rudné,
 • zdůraznil, že se hledá způsob jak to udělat: jeden způsob je vyhlásit výběrovku a schválit finanční krytí, zde je strašlivá částka cca 250 mil. Kč, ve skutečnosti bude ztráta nějakých 6 mil. Kč ročně, protože tyto linky jsou poměrně dobře vytížené a jsou zde velice vysoké tržby,
 • uvedl, že by neradi tuto věc řešili tímto způsobem, chtějí nejprve oslovit všechny dopravce v kraji, ty nové, jestli by tuto linku nejezdili komerčně, a pokud by řekli, že ne, tak by se oslovili dopravci, kteří již mají závazek v dané oblasti, zda by tuto linku nejezdili oni v závazku, a teprve pokud by oni odmítli, tak by se soutěžilo; jde o to, aby se nemuselo čekat do září s vyhlášením, aby linky do Bruntálska jezdily co nejdřív,

Ing. Jaroslav Kala - poděkoval panu Ing. Unuckovi, jelikož proběhla spousta jednání, a to i za účasti občanů jak v Bruntále, tak z okolí Rýmařova,

 • uvedl, že ta linka pomůže i dopravě úředníků, kteří jezdí i na školení do Ostravy, že řada lidí využívá linky na Šumperk i do nemocnice, proto tato linka tomuto regionu velmi pomůže,
 • závěrem uvedl, že sdělí tuto informaci občanům na zasedání zastupitelstva v Rýmařově.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1408 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že si dovoluje předložit k projednání krátkou prezentaci k číslům za rok 2018 (viz prezentace),

Róbert Masarovič, MSc. - konstatoval, že finanční výbor na svém 12. zasedání probíral i závěrečný účet Moravskoslezského kraje a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/1,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - uvedl, že by chtěl především poděkovat paní Ing. Klimšové, vedoucí odboru financí a jejím spolupracovníkům za velmi kvalitní materiál,

 • uvedl, že je rád, že vysoká úroveň závěrečných účtu i návrhu rozpočtu pokračuje i pro současnou koalici, protože ten materiál je sice obsáhlý, ale má vysokou vypovídající schopnost, má informační hodnotu, jsou tam zajímavé analytické závěry atd.,
 • sdělil, že klub zastupitelů za KSČM podpořil rozpočet MSK na rok 2018, to bylo na jednání zastupitelstva kraje v prosinci 2017, jedním z důvodů, proč tento rozpočet podpořili,

bylo i to, že v návrhu rozpočtu pro rok 2018 byly obsaženy hlavní směry, hlavní priority našeho volebního programu pro období 2016 - 2020, jak ve věcné stránce, což je důležité, tak ve stránce finanční, tzn., že byly podpořeny finančními prostředky a mohly se realizovat,

 • dodal, že na jednání poslaneckého klubu velice pečlivě vyhodnotili plnění tohoto rozpočtu a těch předpokladů, které byly, a že má za to, že se daří naplňovat i v roce 2018 volební program členů zastupitelstva za KSČM, nicméně jsou tam určité rezervy, z čehož by zmínil z tohoto pohledu tři, protože je to potřebné,
 • první souvisí s auditem, kde máme ještě nějakou reservu dotáhnout se v hodnocení Moody’s až na úroveň České republiky, není to zásadní, jen bylo uvedeno, že se rating nezhorší, takže je rád, že se to zvedlo,
 • druhou rezervu vidí právě v urychlení a dočerpání finančních prostředků z fondu Evropské unie, že se jedná o jeden z výjimečných prostředků, který máme v současném období k dispozici a v roce 2020 to skončí, tam je sice princip N+2 což znamená, že se může čerpat ještě i další dva roky po skončení tohoto období, jen projekt musí být podán nejpozději v roce 2012,
 • třetí rezervu vidí v příspěvkových organizacích, a to převážně na úseku zdravotnictví, kde se sice zachovala ta páteřní síť, nicméně jsou tam problémy, kdy z deseti zdravotnických zařízení je pět v mínusu a výpadek 117 mil. Kč ročně ve zdravotnictví je situace, kterou bychom se měli vážně zabývat, tomuto jsme se věnovali na březnovém zasedání zastupitelstva, nicméně vnímáme to jako problém nejen tohoto regionu, ale zejména problém Karvinska a Havířovska, kde je situace v tomto směru nejsložitější,
 • v tomto směru požádal o podporu a urychlené řešení těch rezerv a cílů, které máme do voleb v příštím roce,
 • uvedl, že na jednání klubu zastupitelů KSČM se dohodli, že závěrečný účet za rok 2018 podpoří a že podpoří i účetní závěrku kraje za rok 2018, která je rovněž velice dobře zpracována.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1409 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se dostali k části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

 • sdělil, že k tomuto bodu byla podána jedna elektronická přihláška do diskuse a následně udělil slovo xxxx (občanu MSK),

xxxx (občan MSK) - zažádal, aby bylo na jeho dotazy odpovězeno přímo na mikrofon a později písemně,

 • prvně reagoval na žádost občanky kraje, která jej požádala, aby poděkoval všem úředním osobám, které se podílely na zaslání a vrácení 1 Kč složenkou, ve věci pochybení ZZ Krnov, že pro tuto paní má tato koruna nevyčíslitelnou hodnotu, jako vzpomínka na jejího zesnulého bratra a na vše, čím si s rodinou prošli, že jde ale také podle ní o tristní ukázku ceny lidského života právě jejího zesnulého bratra, a uvedl, že pro srovnání jen cena byrokratického úkonu pouhého doručení jedné koruny poštovní složenkou má nominální hodnotu 45 Kč,
 • dále uvedl, že část občanů a členů zastupitelstva v menších Ostravských obvodech se jeho prostřednictvím obrací na krajské zastupitelstvo s dotazy, zda by kraj dokázal nabídnout těmto zastupitelstvům pomoc při realizaci velice důležitého principu otevřené radnice a vstřícné samosprávy, mimo jiné tím, že by kraj připravil profesionální a přitom cenově dostupný servis pro zveřejňování anonymizovaných dokumentů na obecních a městských webech tak, aby se s nimi mohli občané vždy a včas seznámit ještě před jednáním každého lokálního zastupitelstva, a dodal, že se stává, že určití starostové ukazují na nedostatečné kapacity a finanční nákladnost anonymizace, třeba jen dokumentace určené cca k 10 programovým bodům pro zastupitelstvo, které se schází jednou za čtvrt roku, a dotázal se, zda by šlo třeba zařídit, aby tajemnice těchto menších obcí a obvodů zaslaly na kraj elektronicky v PDF patřičné dokumenty a zpět by jim přišel z kraje upravený materiál ke zveřejnění,
 • podobný požadavek vznesl také ve vztahu k realizaci a následné animizaci audio a video přenosů, jaké konkrétní podmínky může kraj nabídnout,
 • v rámci třetího dotazu požádal Ing. Unucku, aby se podíval na návaznost přípojů autobusů č. 46 a 53 na točně Polanka-Klimkovice, aby mohli občané bez dalšího čekání cestovat právě mezi Polankou a Klimkovicemi,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že odpovědi budou vypořádány písemně, a doplnil, že kraj není odpovědný za obce.


K materiálu č. 7/2
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil členy zastupitelstva na to, že každý z nich může uvést, jak hlasoval a písemně odůvodnit, jak hlasoval, tato vyjádření je nutné písemně předat do ukončení zasedání Ing. Kaniovi.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1410 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na uzavření Smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za účelem refinancování vybraných tranší úvěrového rámce od EIB.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1411 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1412 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na zahájení přípravy projektu "Novostavba 5. budovy MSIC"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1413 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na uzavření Memoranda o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1414 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh přímého prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Metylovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1415 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh koupit řadový rodinný dům v Hlučíně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1416 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy bezúplatných převodů s Lesy České republiky, s. p.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1417 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2274 ze dne 22. 9. 2016, bod 1.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1418 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1419 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh na zahájení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti dopravy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1420 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1421 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1422 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Navýšení profinancování a kofinancování projektu "Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum" spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1423 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního parkoviště v k. ú. Poruba

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1424 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/17
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1425 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/18
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1426 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a návrh na poskytnutí investiční dotace obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1427 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1428 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2020 - 2022 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy

 • s úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - informoval, že kraj má ze zákona povinnost zajistit lékařskou pohotovostní službu, že v současné době ji pro Ostravsko a okolí zajištuje vysoutěžená Městská nemocnice Fifejdy, kdy tato smlouva končí 31. 12. 2019, a proto je třeba neodkladně začít s vyhlášením výběrového řízení na zajištění této služby na roky 2020 - 2022,

 • dále uvedl, že v současné době jsou hrazeny náklady Městské nemocnici Fifejdy ve výši necelých 10 mil. Kč ročně, proto je předpoklad částky 10 mil. Kč ročně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1429 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Ukončení přípravy projektu DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of central Europe

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1430 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1431 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na zahájení přípravy projektu "Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1432 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "Vstřícný a kompetentní KÚ MSK "

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1433 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na ukončení přípravy projektu "Na jedné vlně", schválení profinancování a kofinancování projektu "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1434 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1435 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy projektu Výuka pro Průmysl 4.0 II

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1436 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Informace o financování projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1437 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení přípravy projektu "Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II."

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1438 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na ukončení přípravy projektu "Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1439 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace MSID, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1440 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na změnu přílohy dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1441 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1442 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 5. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1443 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Těškovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1444 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na úpravy smluv o spolupráci s obcemi v rámci 3. výzvy "kotlíkových dotací"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1445 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019"

 • bez úvodního slova

Bc. Eva Tořová - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1446 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice roku 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1447 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření dodatku s městem Fulnek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1448 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1449 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Změna obsahu projektu "Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí" schválení jeho předložení, profinancování a kofinancování, uzavření Dohody o spolupráci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1450 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1451 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1452 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 1. skupina

 • bez úvodního slova

Jiří Navrátil, MBA - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1453 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Finanční nástroj JESSICA

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že v tomto materiálu jsou obsaženy 3 návrhy usnesení, a že s ohledem na to, že hlasování o třetím návrhu usnesení je v tomto případě závislé na schválení druhého návrhu usnesení, navrhl, aby se hlasovalo samostatně nejprve o prvním návrhu usnesení, poté o druhém návrhu usnesení, a pokud tento druhý návrh bude schválen, tak by hlasovali o třetím návrhu usnesení,

 • shrnul, že proběhnou celkem 3 hlasování:
  1. o prvním návrhu usnesení, tj. o poskytnutí úvěru a o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru
  2. o druhém návrhu usnesení, tj. o změně statutu fondu JESSICA, a pokud bude schválen druhý návrh usnesení, tak
  3. o třetím návrhu usnesení tj. o zapojení finančních prostředků a jejich přidělení do Fondu pro financování strategických projektů
 • uvedl, že každé hlasování bude mít své vlastní číslo usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o prvním návrhu usnesení, tj. o poskytnutí úvěru a o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1454 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


 • o druhém návrhu usnesení, tj. o změně statutu fondu JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1455 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


 • o třetím návrhu usnesení tj. o zapojení finančních prostředků a jejich přidělení do Fondu pro financování strategických projektů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1456 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Nový Jičín

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1457 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na poskytnutí dotace společnosti PP FILM s.r.o. a Wallachia z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1458 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Návrh na neposkytnutí dotace obci Starý Jičín na projekt Terénní úpravy bývalé skládky Starý Jičín

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 3 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1459 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Rozhodnutí o dotaci v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1460 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1461 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Dotace subjektu Eufour PR na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1462 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady" pro rok 2019

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1463 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Zákonodárná iniciativa - návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • s úvodním slovem

Jarmila Uvírová - informovala, že dochází k enormnímu šíření jmelí bílého v Moravskoslezském kraji, a proto hrozí, a v mnoha případech již i dochází v určitých místech, k masivnímu chřadnutí a odumírání stromů,

 • sdělila, že jedním z dílčích kroků k řešení této situace je úprava platné legislativy, kdy smyslem předkládaného návrhu je docílení, aby odstraňování jmelí a napadených dřevin bylo považováno za řádnou péči o dřeviny ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • dále sdělila, že tato změna umožní orgánům ochrany přírody uložit vlastníkům dřevin provedení nezbytných zásahů,
 • uvedla, že návrhem nedochází k zakládání nových kompetencí orgánů veřejné správy, ale pouze k doplnění taxativního výčtu případů obsažených již v současném znění zákona.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1464 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Návrh na neposkytnutí dotace obci Rudná pod Pradědem na pořízení traktoru

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1465 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná

 • s úvodním slovem

Jarmila Uvírová - sdělila, že Moravskoslezský kraj v roce 2018 podpořil v rámci dotačního programu drobné hospodářské akce projekt "Dolní Lomná čištění odpadních vod domovní čističkou" částkou ve výši 2,116.400 Kč,

 • dále sdělila, že podle podmínek dotačního programu a smlouvy uzavřené s obcí Dolní Lomná má být projekt dokončen nejpozději do 14. 9. 2019,
 • uvedla, že se obec Dolní Lomná obrátila na Moravskoslezský kraj s žádosti o posunu termínu realizace projektu a navýšení podpory, a že důvodem je výsledek veřejné zakázky na zhotovitele stavby, kdy došlo k celkovému navýšení nákladů z 21,1 mil. Kč, na 27,5 mil. Kč a tím i ke změně termínu dokončení do 31. 12. 2020,
 • závěrem informovala, že změnu termínu pro dokončení je možno ošetřit navrhovaným dodatkem ke smlouvě a že navýšení dotace podle podmínek programu a z důvodu vyčerpané alokace možné není.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1466 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1467 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2017/2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1468 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Smlouva o poskytnutí individuální dotace na projekt Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1469 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1470 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1471 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1472 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1473 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1474 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zabezpečení profinancování evropských projektů a na poskytnutí daru České republice - Úřadu práce České republiky k zajištění akce "Moravskoslezský veletrh středních škol"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1475 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávání pracovníků škol v MSK v oblasti etické výchovy pro školní rok 2019/2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1476 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1477 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu Centrum odborné přípravy od Ministerstva zemědělství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1478 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (24 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 12/1479-12/1502 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/14
Převod činností organizace kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, na příspěvkovou organizaci města Karviná

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - informoval, že když si prostudoval tento materiál, tak město Karviná souhlasí s převzetím JUVENTUSU, i když trochu nuceně, ale možná že si ho vezmeme, mrzí ho však, že v důvodové zprávě je zmíněno, že zastupitelstvo města projednalo tento převod 17. 9. 2018 a že ten text není úplně zcela přesný a úplný, protože na tehdejším zastupitelstvu města v minulém volebním období předsedkyně klubu zastupitelů za hnutí ANO 2011 navrhla částku, kterou bychom měli po Moravskoslezském kraji požadovat ve výši 16 mil. Kč, a to v tomto materiálu uvedeno není a to ho trošičku mrzí,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že pan Ing. Hajdušík měl pravdu, protože stále probíhaly jednání, na kterých se došlo k závěru, který vyústil v tomto materiálu,

 • zdůraznil, že je to poslední středisko volného času, které zřizuje Moravskoslezský kraj, ostatní střediska volného času, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje, už zřizují obce a města, a i maličké obce a města, např. obec Bystřice převzalo středisko volného času,
 • uvedl, že Karviná zůstala jako poslední hlavně z toho důvodu, že Karviná převzala v té době transformace středisek, všechna střediska, která města nechtěla převzít, nechtěla převzít zřizovatelskou roli, postupně města přebírala zřizovatelskou roli, tak Karviná zůstala jako samostatná,
 • byl rád, že město Karviná k tomu přistoupilo vstřícně a že si zřizovatelskou funkci ke středisku volného času převzalo,
 • uvedl, že jednání o majetku nebyla jednoduchá, že bychom si měli uvědomit, že město Karviná nedostala pouze budovu v Karviné - Novém městě, ale dostala také výuku, která se nachází v Karviné - Ráji, která má hodnotu, je to vila kde se nachází stanice mladých přírodovědců a také Karviná dostala rekreační zařízení, které se nachází v Řece v Beskydech, které je plně využíváno dětmi z Karviné,
 • dodal, že to není jen o té budově, proto nesouhlasili ještě se zaplacením za to, že tyto 3 hodnotné majetky a také rekreační zařízení v Řece Karviná dostala zdarma a dohody dopadly tak, jak jsou uvedeny, za což je rád a poděkoval městu Karviná.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1503 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1504 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 06093/2018/SOC

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1505 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1506 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Dodatek č. 4 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1507 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Žádost organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava o povolení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1508 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1509 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Dodatek č. 10 Krajské sítě sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1510 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1511 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 12/1512-12/1516 (pořadové hlasování č. 124 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Kateřina Chybidziurová - sdělila, že proběhly kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje, plnění usnesení rady kraje a dodržování právních předpisů ostatními výbory ve druhém pololetí roku 2018 a že kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky,

 • poděkovala odboru kontroly za zpracované podklady.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1517 (pořadové hlasování č. 125 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - v krátkosti uvedl, že se jedná se o materiál projednaný na radě kraje 11. 6. 2019, kdy tento materiál reaguje na rezignaci PhDr. Radkovského z funkce předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, za předsedu tohoto výboru politického hnutí ANO 2011 navrhuje RNDr. VeřmiřovskéhoPhDr. Radkovský zůstává jako člen tohoto výboru.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1518 (pořadové hlasování č. 126 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné materiály.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.

Jarmila Uvírová - informovala, že obdržela připomínku od RSDr. Kuboše k realizaci investičních akcí Moravskoslezského kraje, konkrétně dotaz na současný stav a výhled realizace automobilového muzea Moravskoslezského kraje v areálu Tatry v Kopřivnici a na současný stav přípravy domova pro seniory v Kopřivnici,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že na dotazy bude odpovězeno písemně.


Ing. Jaroslav Kala - dotázal se na postup v tématu dopravní infrastruktury, přičemž uvedl, že z fondu bylo vyčleněno místo 4 mld. Kč jen 2 mld. Kč, tím pádem jen polovina do opravy silnic, a k druhé věci, která se týká kůrovce, uvedl, že prof. Vondrák odeslal dopis panu premiérovi, který jej předal na Ministerstvo zemědělství, a že závěr byl takový, že se má tato problematika vypořádat na Asociaci krajů,

 • poukázal na to, co již řekl Ing. Unucka, a to že "kůrovec je jako povodeň", a že kraj si sám nepomůže,
 • uvedl, že by se mělo sáhnout do rezerv státního rozpočtu, nebo by toto měla řešit vláda, nějaké finanční prostředky oblast Bruntálska na výspravy dostala, budou se snažit udržovat provozuschopný stav,
 • sdělil, že pokud bude pokračovat strategie ze Státního fondu dopravní infrastruktury, že nyní přišla polovina a že příště může přijít ještě méně, tak ten dluh tady je a pořád ho tlačíme před sebou, a dotázal se, jakým způsobem tomu lze pomoct,
 • dále se zabýval otázkou životního prostředí, kdy jsou kopce vyholené a kdy uragán Eberhard udělal velkou paseku, kdy dalším problémem jsou lokální přívalové deště v místech, kde nejsou lesy, těmi dešti se proplachují obce, jelikož les nemá zádrž vody, takže by se měla řešit i tato oblast týkající se ekologie a následně prameniště, studny, případně prameny, kde berou obce a města pitnou vodu, a dotázal se, jak tomuto pomoc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - jen krátce vysvětlil, že 4 mld. Kč chtěla Asociace krajů, ony nebyly rozpočtovány, ale byly přislíbeny ze strany vlády, že je dostaneme, pak se ukázalo, že prostředky na to nejsou, ale na základě jednání došlo k tomu, že dostáváme alespoň ty 2 mld. Kč,

 • zdůraznil, že nikde ve Státním fondu dopravní infrastruktury není systematizováno, že ty prostředky jsou na dvojky a trojky, což je problém, který řešíme tím, že jsme připravili návrh zákona, kde se v rámci SFDI budou tyto prostředky moci alokovat i na dvojky a trojky, čili jedná se zde o dobrovolnou dohodu, která skončila na 2 mld. Kč,

Ing. Jaroslav Kala - jen upřesnil, že je mu jasné, že je toto třeba dát do zákona, aby to bylo jasné a nebylo to na dobré vůli ministryně financí, protože ona se dívá na věci ze svého pohledu, potřebuje peníze ušetřit, tak to "šupne" dolů, toto je jedna věc; druhá věc je to, že tady ten dluh je, a náš kraj má nejmenší daňovou vytíženost na hlavu, a tady se stále operuje s tím, že máme RUDky, že nám lezou nahoru, což se našeho kraje netýká, toto je taky jedna z věcí,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - reagoval, že ono se to toho týká, jenže bohužel, tak, jak rostou mandatorní výdaje, tak ty peníze musíme dávat na zdravotnictví, sociální péči atd., toto je problém toho, že navyšování RUD spolykají tyto mandatorní výdaje,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že opravdu přišlo ze Státního fondu místo 220 mil. Kč jen 110 mil. Kč, takže se po dohodě s Ing. Kaniou naškrábaly všechny možné úspory, které byli schopni na dopravě dát, jedná se o cca 50 mil. Kč; tímto se zafinancovaly veškeré projekty oprav, které mají vazbu na obecní rozpočet, zvlášť tam, kde bylo s obcí nějaké memorandum na spolufinancování, to všechno jsme pokryli, a dále se pokrylo to, co je v havarijním stavu

 • dále uvedl, že ty další 2 mld. Kč, které vláda přislíbila, tak to udělala trochu "fikaně", dali to do IROPu, kde pokud to vyjde, tak se dočkají ve Vítkově, protože jediná stavba, která splňuje parametry je ten poslední úsek lesní Albrechtice,
 • zdůraznil, že pokud příští rok ty 4 mld. Kč nebudou, tak bude zastupitelstvo kraje v prosinci hlasovat, co s tím,

Mgr. Daniel Havlík - doplnil, že toto se řešilo na celostátní úrovni minulý týden, zde se nejedná jen o dvojky a trojky, problém je s IROPem, což on osobně bere jako trochu "podvůdek" ze strany vlády na kraje, protože víme, že tam jsme schopní zařadit max. nějakou dvojku, která je jakoby téměř přímo přes dvě křižovatky vázaná tenkovou síť, ale ono se ukazuje jako daleko větší problém, chudé oblasti Jesenicko - Beskydsko, že jsou totálně v dezolátním stavu místní komunikace a chtějte po obci, která má roční rozpočet 10-12-15 mil. Kč ať si za 20 mil. Kč opraví vlastní cesty, nebo ať vysvětlí těm lidem, že se po té cestě nedostanou domů, nehledě na to, že je zjištěno že v podstatě 80-90 % těch nákladních vozidel, které tam jedou, jsou přetíženy o 25 a více procent, když se počítá o přetíženost 50 % toho vozidla, tak je to stejné, jako by tam projelo 40 tisíc vozidel osobních, takže zde se opravdu nejedná jen o dvojky a trojky kraje, toto je dopad na nás, ale jedná se o naše občany v malých obcích,

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že Ministerstvo dopravy vydávalo dlouhé roky bez vědomí kraje globální výjimky na 60tunové auta, a po dohodě se rozhodlo, že se takové výjimky nebudou vydávat, s tím, že na krajských cestách musí jezdit auto jen 40tunové,

 • uvedl, že budou po Ministerstvu požadovat kompenzaci za tyto věci formou toho, co bylo přislíbeno,
 • sdělil, že existuje usnesení vlády, které říká, že do tří krajů má přijít půl miliardy korun, takže to chceme využít na opravy po kůrovci,

Ing. Jiří Martinek, MBA - vznesl dotaz v souvislosti s usnesením minulého zastupitelstva, kdy bylo schváleno rozdělení personální unie nemocnice Havířov-Karviná,

 • dotázal se, v jaké fázi je naplňování tohoto usnesení,
 • druhý dotaz se týkal provedené optimalizace, a to zda dojde k ukončení akutních interních a chirurgických provozů v nemocnici v Orlové a jestli je připravováno posílení ambulancí v těchto oborech tak, jak bylo uvedeno v optimalizaci,

MUDr. Martin Gebauer - uvedl, že co se týče rozdělní personální unie Karviná - Havířov, bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa ředitele nemocnice Havířov, kdy předevčírem skončilo datum pro podání přihlášek do tohoto výběrového řízení a koncem příštího týdne by měl být znám vítěz tohoto výběrového řízení, že nový ředitel nastoupí tehdy, kdy mu to současné pracovní povinnosti dovolí, a že do té doby bude pověřen vedením statutární zástupce Havířova, tzn. MUDr. Sedláček, současný náměstek pro léčebně preventivní péči,

 • dále uvedl, že datem 1. 7. 2019 by měl být nastartovaný proces oddělení, kdy současné sloučené pozice, ty, co mohou být sloučené, zůstanou, a u těch ostatních si mohou pracovníci vybrat, zda chtějí jít pracovat do Karviné či Havířova a bude třeba najít pracovníky na ty znova rozloučené pozice,
 • k otázce optimalizace nemocnice v Orlové uvedl, že plány byly jiné, bylo v plánu tam zatím ještě ponechat akutní chirurgická lůžka a interní lůžka, nicméně vlivem okolností a odchodu zdravotnického personálu se to muselo urychlit, takže do 20. 6. 2019 bude fungovat interní lůžkové oddělení a chirurgické lůžkové oddělení, po 20. 6. 2019 se interní lůžkové oddělení uzavře a někteří lékaři jdou do Havířova, jeden do Karviné, taktéž se nám podaří otevřít v Karviné a Havířově nová lůžka, která by z části měla kompenzovat ten výpadek,
 • zároveň uvedl, že lékaři chirurgové půjdou do Karviné, kde se otevřou také nová lůžka, vzhledem k dosavadní "obložnosti" chirurgických lůžek v Karvinské části nemocnice nebude problém s obložností a s přijímáním pacientů na chirurgické operace a interní ambulance v běžném denním režimu v Orlové zůstávají a zůstává i chirurgicko-traumatologická ambulance,
 • závěrem dodal, že po dohodě s ředitelem Zdravotnické záchranné služby bude posílat osádku zdravotnické záchranné služby na stanovišti v Orlové-Lutyni,

Ing. Kateřina Chybidziurová - dotázala se na vývoj realizace projektu Moravskoslezské vědecké knihovny,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - uvedl, že od posledního zasedání zastupitelstva kraje se změnila situace následovně: Kuba & Pilař architekt s.r.o. dodali první část projektu, která byla zadána už na konci minulého roku, a protože se splnily podmínky, tak rada odsouhlasila etapu druhou, a to ve výši 41.612.000 Kč bez DPH tak, aby byl projekt zpracován, byla zpracována nejen aktualizace, ale i projektová dokumentace a bylo vyřízeno stavební povolení; předpokládá se, že vše bude zpracováno do poloviny příštího roku, tak, aby v září mohla být vyhlášena soutěž na zhotovitele,

JUDr. Josef Babka - požádal o ověření jedné informace, a to ve věci návrhu na odnětí akreditace Ostravské univerzitě a pozastavení přijímání studentů na lékařské fakultě,

 • uvedl, že dle něj oba dva akty, které nějaká kontrolní skupina údajně navrhuje Národnímu akreditačnímu úřadu, by byly pro tento kraj velmi nepříjemné, zejména ve vztahu k výchově nových lékařů, které bezesporu nejen náš kraj, ale celá republika, potřebuje,
 • dotázal se, jaké kroky se případně k tomuto budou činit,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že informace je pravdivá, nyní je období, kdy na to musí reagovat vedení univerzity, připravují se na to reakce, probíhají mimořádná kolegia, jak vedení lékařské fakulty, tak univerzity, kde se tyto věci budou řešit,

 • uvedl, že v daný okamžik platí to, že je to v autonomii vysokých škol a Národní akreditační ústav je nezávislý orgán,
 • sdělil, že přislíbil panu rektorovi, že můžou věc řešit na Ministerstvu školství, pobavit se o tom, jak ve věcech dál pokračovat, že je také toho názoru, že by to bylo pro náš kraj velmi dramatické, kdyby zde měla lékařská fakulta skončit,
 • uvedl, že se učiní vše proto, aby se tak nestalo, ale od toho je doporučení, které sice hovoří o tom nepřijímat, ale je to zatím předběžná záležitost, na kterou ta škola bude muset reagovat, což platí u všech dalších auditů, o kterých se diskutuje, takže je to věc, která se bude diskutovat, budeme se snažit tomu napomoci.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Ing. Víta Slováčka, předsedu návrhové komise, aby přednesl zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu, nebo úpravy přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - popřál všem pohodové prázdniny a pěkné počasí.


Přílohy:
Schválený program 12. zasedání zastupitelstva kraje

Přehled hlasování
Soupis usnesení č. 12/1366 - 12/1518
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Mgr. Daniel Havlík k materiálu č. 5/2, 10/5, Jan Krkoška k materiálu č. 6/13, Bc. Eva Tořová k materiálu č. 9/17, Jiří Navrátil, MBA k materiálu č. 9/24, a Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálu č. 12/6.

Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 24. 6. 2019

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Ing. Šárka Šimoňáková
 • Ing. Tomáš Kuča

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraj

frame-scrollup