Zpráva

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 2

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 22. 12. 2016 od 9:00 do 11:40 hod.

1. Zahájení

Přítomni:

 • 64 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • tajemnice hejtmana kraje
 • 2 poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • 3 senátoři Senátu Parlamentu České republiky
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Letiště Ostrava, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
 • 1 host

Omluven:

 • Ing. Miroslav Hajdušík

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., uvedl, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Žaneta Karbulová.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání

Ověřovateli zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016 byli Ing. Lenka FojtíkováRNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/23 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2 "Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva kraje - dále jen "příloha č. 2").


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
 • Mgr. Karel Sládeček

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/24 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • Ing. Zuzana Ožanová
 • Ing. Vladimír Návrat
 • Ing. Petr Havránek
 • Ing. Jaroslav Kala
 • Ing. Radim Přeček

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/25 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že, tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


Zpráva o činnosti rady kraje (ústní informace)

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 10. 11. 2016 se konaly 3 schůze rady kraje.

Na schůzi dne 10. 11. 2016 rada kraje mj.:

 • schválila termíny konání schůzí rady kraje a zasedání zastupitelstva kraje v měsících listopadu a prosinci 2016 a v roce 2017
 • zřídila 7 komisí rady kraje a jmenovala jejich předsedy a členy
 • rozhodla pokračovat v činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje a jmenovala její členy

Na schůzi dne 22. 11. 2016 rada kraje mj.:

 • rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši cca 4,8 mil. Kč na realizaci akce "Nemocnice Třinec, p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky" pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví
 • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 ve výši cca 9,5 mil. Kč

Na schůzi dne 6. 12. 2016 rada kraje mj.:

 • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši cca 1,1 mil. Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 • rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 10 mil. Kč na realizaci akce "Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. - multifunkční komplet s C-ramenem" pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví a ve výši cca 4,9 mil. Kč na realizaci akce "Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - obnova zdravotnické techniky" pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví
 • rozhodla přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši cca 4,6 mil. Kč na financování projektu "Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu", ve výši cca 9,5 mil. Kč na financování projektu "Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a ve výši cca 6,7 mil. Kč na financování projektu "Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech"
 • vzala na vědomí informaci o vzdání se funkce vedoucího odboru kancelář hejtmana kraje PaedDr. Vlastislava Kuchaře ke dni 31. 12. 2016 a jmenovala s účinností od 1. 1. 2017 Mgr. Kláru Janouškovou vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje
 • rozhodla odvolat Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, z funkce předsedy komise rady kraje pro strategický rozvoj a změnu image kraje a jmenovala předsedou této komise Mgr. Zdeňka Karáska, člena zastupitelstva kraje
 • projednala většinu materiálů předložených dnešnímu zasedání zastupitelstva kraje

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:

 • doplnila návrh programu dnešního zasedání zastupitelstva kraje o dalších 6 materiálů; schůze rady kraje bude pokračovat po ukončení zasedání zastupitelstva kraje.

K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 22. 12. 2016,

 • sdělil, že na základě jednání dnešní schůze rady kraje byly na webových stránkách kraje zveřejněny ještě materiály pod čísly 4/6, 4/7, 4/8, 6/4, 7/10 a 7/11 a dále upravený materiál pod číslem 9/14; uvedené materiály budou předloženy s úvodním slovem předkladatele,
 • dodal, že s úvodním slovem bude předložen ještě materiál číslo 7/1 "Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a návrh rozpočtu Zajišťovacího fondu", který doporučil projednat před materiály úseku číslo 4.

Připomínky k návrhu programu:

JUDr. Josef Babka - uvedl, že klub KSČM předkládá návrh, aby materiál pod č. 9/1 byl rovněž předložen s předkladem,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že klub SPD a SPO navrhuje zařazení nového bodu programu, a to přijetí usnesení ve znění:

 1. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje důrazně odsuzuje teroristický útok, který se odehrál toto pondělí v německém hlavním městě Berlíně, při kterém zahynulo 12 nevinných účastníků oslav tradičních evropských vánočních svátků a několik desítek dalších bylo zraněno.
 2. Zastupitelé Moravskoslezského kraje vyjadřují hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým po tomto barbarském, zbabělém, primitivním a neevropském útoku.
 3. Zároveň vyjadřujeme úctu všem obětem tohoto hrůzného teroristického činu na skutečné tradiční evropské hodnoty minutou ticha.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o zařazení tohoto bodu do návrhu programu, a to v úseku č. 14 (Další materiály) - schváleno - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování (pořadové hlasování č. 4),

 • dodal, že návrhu JUDr. Josefa Babky na předložení úvodního slova u materiálu č. 9/1 bude vyhověno,

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že ve světle neustávající vlny teroristických útoků a stejně neustávající vlny těch nejhorších myslitelných zločinů jak proti majetku, tak proti důstojnosti, zdraví a životům, zejména původních Evropanů, rasisticky a ideologicky zaměřených evidentně právě proti původním většinovým Evropanům a skutečným tradičním evropským hodnotám, rovnosti, volnosti a bratrství a zcela jednoznačně a evidentně souvisejících s hloupou a sebevražednou imigrační politikou Evropské unie a zejména Německa, reprezentovaného kancléřkou Merkelovou, předkládá klub SPD a SPO další návrh usnesení zastupitelstva kraje, který zazní za chvíli,

 • sdělil, že uvede pár údajů k zamyšlení:
 • 7. ledna 2015 - dva muslimští teroristé zavraždili v Paříži v budově satirického týdeníku Charlie Hebdo a poblíž 12 lidí; po dvou dnech na útěku je policie zastřelila; zabit byl 9. ledna i na ně napojený muslimský terorista, který v Paříži 8. ledna zastřelil policistku a 9. ledna zabil čtyři lidi v obchodě s potravinami,
 • 13. listopadu 2015 - při šesti teroristických útocích v Paříži zemřelo 129 lidí; všichni teroristé byli muslimové a k útoku se přihlásil Islámský stát; mezi útočníky byl registrovaný uprchlík, žadatel o azyl,
 • 12. ledna 2016 - výbuch v historickém centru evropské části Istanbulu si vyžádal 13 mrtvých, většinou německých turistů,
 • Brusel v březnu 2016 - série útoků muslimských teroristů si vyžádaly nejméně 34 obětí a asi 340 zraněných,
 • 16. dubna 2016 - dva 16letí muslimští teroristé podnikli v Německu pumový útok na svatbu, zranili 3 oběti,
 • 14. července 2016 v jihofrancouzském městě Nice - do davu lidí oslavujících státní svátek Dobytí Bastily najel těžký nákladní vůz; tento útok muslimských teroristů si vyžádal 85 mrtvých a více než 202 potvrzených zraněných - vrahem byl "Francouz" tuniského původu,
 • 22. července 2016 - 18letý muslim, "Němec" íránského původu vraždil před rychlým občerstvením v Mnichově - pak se přesunul k obchodnímu středisku Olympia, kde pokračoval ve střelbě; zabil 9 lidí, mezi nimi i 15letou dívku,
 • 24. července 2016 - žadatel o azyl muslim ze Sýrie v bavorském Ansbachu odpálil nálož, kterou měl v batohu; při útoku bylo zraněno 12 lidí, z toho 3 vážně,
 • 24. července 2016 - syrský žadatel o azyl na jihu Německa zabil mačetou těhotnou ženu a další dvě osoby zranil,
 • 10. října 2016 byli v Německu zatčeni dva Syřané - žadatelé o azyl, kteří připravovali bombový útok v Německu,
 • 19. prosince 2016 došlo k teroristickému útoku na vánočních trzích na berlínském náměstí Breitscheidplatz; řidič kamionu naloženého ocelí najel do davu lidí - na místě zahynulo 12 osob, další byly zraněny, z toho 30 těžce,
 • Gatestone institut přinesl čísla, která ukazují doslova tragickou realitu - podle tohoto institutu spáchali v roce 2015 migranti v Německu 208 344 trestných činů, a to jsou započítány jen činy objasněné; v Německu mají asi padesátiprocentní objasněnost, takže reálný počet trestných činů může přesáhnout až čtyři sta tisíc případů za rok - jde o osmdesátiprocentní nárůst oproti roku 2014 a vyjde na zhruba 570 trestných činů spáchaných migranty každý den, neboli 23 trestných činů každou hodinu,
 • tato zpráva ovšem ještě k tomu neobsahuje údaje o trestné činnosti v Severním Porýní-Vestfálsku (včetně Kolína), což je nejlidnatější stát v Německu a také stát s největším počtem migrantů, také chybějí údaje o trestné činnosti z Hamburku, druhého největšího města v Německu, a Brém,
 • institut také zmínil fakt, že někteří političtí představitelé napříč Německem nařídili policii, aby přivírala oči nad trestnou činností migrantů,
 • v některých ubytovnách pro uprchlíky v Německu vládnou zločinecké struktury - tvrdí to šéf německých policejních odborů Rainer Wendt,
 • Švédská národní rada pro prevenci kriminality vydala zprávu, podle které 11 007 imigrantů bylo odsouzeno k deportaci až poté, co byli usvědčeni z trestné činnosti,
 • ve světle těchto informací navrhl za politický klub SPD a SPO zařadit na program dnešního jednání další bod, a to schválení usnesení následujícího znění: "Z důvodu zajištění alespoň stávajícího stupně bezpečnosti občanů Moravskoslezského kraje žádný z orgánů Moravskoslezského kraje nebude spolupracovat s vládou České republiky, se společností RPG byty, či jakoukoliv jinou společností, provozující byty, které byly v původním vlastnictví společnosti OKD, zprivatizované panem Zdeňkem Bakalou, s orgány státní správy a místní samosprávy, s žádnou jinou organizací či jednotlivcem, na umisťování, ubytovávání a jakékoliv formě integrace 6000 imigrantů, jejichž přijetí již schválila a částkou minimálně ve výši půl miliardy korun již financuje vláda České republiky v rámci řešení evropské imigrační krize.",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o přijetí výše uvedeného návrhu usnesení - neschváleno (6 pro, 30 proti, 17 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 5,

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že v zájmu prohlubování moci občanů - voličů a omezování práv politiků, zejména v situacích, kdy jednotlivé složky veřejné zprávy na úrovni krajů a obcí mají vzhledem k průměrně 30procentní volební účasti směšně slaboučký, prakticky nedemokratický mandát, kdy rozhoduje 30procentní menšina o osudu 70procentní mlčící většiny, navrhuje zastupitelský klub Hnutí Svoboda a přímá Demokracie Tomio Okamura a Strana Práv Občanů zařadit do programu dnešního jednání nový bod, v jehož průběhu navrhnou krajskému zastupitelstvu ke schválení usnesení, které směřuje k zavedení principů přímé demokracie v krajských a obecních volbách; vypracováním tohoto návrhu pověří příslušné orgány Moravskoslezského kraje k vypracování návrhu zákona o přímé volbě starostů a hejtmanů, který bude posléze předložen Parlamentu České republiky v rámci legislativní iniciativy Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o doplnění návrhu programu dnešního zasedání o výše uvedený návrh Mgr. Lubomíra Volného - neschváleno (6 pro, 28 proti, 19 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 6,

 • dal hlasovat o celém návrhu programu 2. zasedání zastupitelstva kraje doplněného o již schválený nový bod v úseku č. 14 - schváleno (61 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - bylo přijato usnesení č. 2/26 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/27 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


(dle schváleného programu byl nyní projednán materiál pod číslem 7/1)

K materiálu č. 7/1
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, návrh rozpočtu Zajišťovacího fondu

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že předkládá návrh rozpočtu, ve kterém se ještě dnes prováděly drobné úpravy,

 • uvedl, že rozpočet je navržen jako schodkový, vychází z přípravy provedené ještě před zvolením nového vedení kraje - příjmy činí 6,965 mld. Kč a výdaje 7,886 mld. Kč; samozřejmě dojde k úpravám v rámci rozpočtu - tento bude v konečné podobě činit asi 20 mld. Kč; problém je v tom, že se jedná o státní dotace, které dostáváme z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také z Ministerstva práce a sociálních věcí - potom budou tyto dotace řešeny průběžnými úpravami daného rozpočtu,
 • poznamenal, že rozpočet vycházel z odborných predikcí, které hovoří o tom, že růst HDP by měl činit 2,5 %, a také ze základních parametrů schválených krajskou radou minulého volebního období,
 • sdělil, že nové vedení kraje si dovolilo do návrhu rozpočtu zakomponovat další věci, kterými je problematika zaměstnanosti, vzdělání a inovace, Smart region, problematika vědecké knihovny a financování sociálních služeb,
 • uvedl, jakým způsobem došlo k použití položek státního rozpočtu k financování těchto cílů - předpokládá se podpora odborného vzdělávání v objemu 30 mil. Kč, vybudování služeb Moravskoslezského inovačního centra v objemu 15 mil. Kč, podpora budování chytrého regionu v položce 15 mil. Kč a samozřejmě zpracování studie k novostavbě vědecké knihovny v objemu 10 mil. Kč; další navýšení se týká výdajů na sociální služby v objemu 50 mil. Kč, na kvalitu sociálních služeb ve výši 15 mil. Kč a také na podporu Agentury pro regionální rozvoj ve smyslu Moravskoslezského Investu, tzn. činnosti na podporu a získávání investorů v objemu 3 mil. Kč,
 • financování schodku ve výši 921 mil. Kč bude zajištěno z úspor ve výši 398 mil. Kč a z již smluvně zajištěného úvěru od ČSOB; nepředpokládá se přijetí žádného nového úvěru,
 • zadluženost nepřekročí 2,7 mld. Kč, což znamená, že podle společnosti Moody´s Investors Service nepřesáhne 15 % a udržíme si tak dlouhodobý mezinárodní rating úrovně A2,
 • zlomovým bodem je rok 2018; od tohoto okamžiku se nám budou postupně vracet peníze z EU a mělo by docházet k eliminaci toho dluhu, který kraj má - největší propad zadluženosti bude v roce 2020,
 • co se týče příjmů, tak ty jsou v objemu 6,95 mld. Kč, což je oproti tomuto roku pokles o 14 %; je to dáno tím, že jsou nižší příjmy z evropských dotací, protože bylo ukončeno předchozí programovací období; máme ale šanci na vyšší příjmy ze sdílených daní, kde je předpokládaný nárůst ve výši 400 mil. Kč,
 • výdaje jsou nastaveny v objemu 7,886 mld. Kč, což je nárůst o 16 % oproti roku 2016, přičemž běžné výdaje mají objem 5,704 mld. Kč a kapitálové výdaje jsou ve výši 2,182 mld. Kč,
 • dodal, že návrh rozpočtu byl vystaven na webových stránkách kraje a obdrželi jsme 2 připomínky od občanů kraje, ke kterým se vyjádří náměstci hejtmana kraje,
 • předal slovo náměstkům hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu a p. Jiřímu Navrátilovi,

Mgr. Stanislav Folwarczny - uvedl, že předvčerem obdržel kraj připomínku k oblasti školství a že se jedná o podobnou námitku, kterou zastupitelstvo kraje obdrželo již před rokem a která se týká Základní umělecké školy v Orlové; jelikož tato problematika byla řešena již minulým zastupitelstvem a není to nová věc, tak doporučuje, abychom se s touto námitkou vypořádali na dalším jednání rady a zastupitelstva kraje,

Jiří Navrátil - sdělil, že další připomínka k rozpočtu v rámci odboru sociálních věcí přišla od Ing. Oldřicha Pospíšila, předsedy Svazu důchodců České republiky, a týká se žádosti o uvolnění finančních prostředků na každého seniora Moravskoslezského kraje v řádu deseti korun, což je 3 mil. Kč v rámci rozpočtu,

 • uvedl, že se s Ing. Oldřichem Pospíšilem sejde a poté připraví materiál pro radu a pak by se společně s touto připomínkou vypořádali i se zastupitelstvem kraje,
 • dodal, že seniory bychom chtěli v rámci našeho kraje řešit komplexně, nikoliv prostřednictvím např. poukazu na lázeňské pobyty pro 1.400 vybraných důchodců,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že navrhuje doplnit předložený návrh usnesení o tyto nové body:

"Zastupitelstvo kraje

 • bere na vědomí připomínky k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 od občana kraje Ing. Oldřicha Pospíšila ze dne 18. 12. 2016 a od občanů kraje Mgr. Jaroslava Kopeckého, Táni Grocholové a Radima Lapšanského ze dne 20. 12. 2016 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
 • ukládá radě kraje vyřídit připomínky občanů a informovat zastupitelstvo kraje o způsobu vyřízení

Termín: 16. 3. 2017"

 • předal slovo náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi:

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že na základě ranního jednání rady kraje navrhuje doplnit usnesení ještě o nový bod takto:

"Zastupitelstvo kraje mění v příloze č. 2 tohoto usnesení u paragrafu 6113 - Činnost zastupitelstva kraje, položku 6123 - Dopravní prostředky snížením o 8.000 tis. Kč a u paragrafu 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku 6901 - Rezervy kapitálových výdajů navýšením o 8.000 tis. Kč na částku 58.000 tis. Kč".

Diskuse:

JUDr. Josef Babka - uvedl, že je teď trochu těmi úpravami zmaten a pan náměstek mohl možná ty změny zdokumentovat trochu lépe, zda došla auta nebo se přesouvají na nějaký pozdější termín,

 • překvapilo ho, že prezentaci předloženého materiálu provedl pan hejtman, i když předkladatelem materiálu je náměstek hejtmana kraje pro finance a investice Ing. Jaroslav Kania; nicméně jeho prezentace byla zdařilá a je vždy dobré, když se hejtman prezentuje jako vrchol celého kolektivu,
 • ocenil vypovídací schopnost krajského rozpočtu a tradiční profesionální přístup zaměstnanců odboru financí a všech ostatních odvětvových odborů při jeho zpracování na základě politického zadání vedení kraje,
 • za politický klub KSČM sdělil, že jsou rádi, že rozpočet vychází ze základních  parametrů, které schválila rada kraje v září t. r., a že stejně jako nové politické vedení, tak ani oni nepočítali s tím, že by prohloubili zadlužení kraje o nějaké nové úvěrové zdroje,
 • domnívá se, že je třeba říct, že rozpočet plně pokrývá i priority nastavené ve strategických dokumentech schválených zastupitelstvem kraje v minulosti, a v tomto směru je třeba rozpočet ocenit, zejména v oblasti reprodukce majetku kraje s využitím finančních zdrojů Evropské unie,
 • politický klub KSČM s respektem přijal i doplnění zařazené do návrhu rozpočtu roku 2017 novou radou kraje, což bylo i předmětem jednání tohoto politického klubu v září t. r.,
 • dodal, že případný návrh usnesení klubu ODS o rozpočtových opatřeních klub KSČM nepodpoří,
 • v závěru sdělil, že klub KSČM tedy navrhovaný rozpočet kraje na rok 2017 podpoří,

Miroslav Novák - jménem politického klubu ČSSD k návrhu rozpočtu kraje uvedl, že politika se dá dělat různými způsoby, dá se slibovat nesplnitelné, dá se dělat populistická politika i dá se skutečně využít zdrojů vlastních i vnějších, zejména evropských dotací,

 • sdělil, že uplynulých 8 let se snažili dělat rozpočtovou politiku zodpovědně a maximálně využít zdrojů, které tady jsou, ale 8 let byl rozpočet v podstatě přijat pouze hlasy koaličních zastupitelů, protože ti opoziční našli vždy různé důvody pro jeho zpochybnění; u posledního rozpočtu na rok 2016, který byl poprvé v 16leté historii krajů přebytkový, zněla slova chvály, ale při hlasování se to nakonec neprojevilo,
 • uvedl, že je rád, že nová rada kraje převzala z 95, možná z 98 %, návrh rozpočtu od minulého vedení; bere to jako ocenění své práce a především práce jeho kolegů a poděkoval zejména odboru financí, jeho vedoucí Ing. Anně Klimšové, celému sboru vedoucích odborů pod vedením ředitele krajského úřadu a také všem zaměstnancům úřadu,
 • dodal, že rozpočet tak, jak je předložen, včetně výhledu a snižování zadlužování, je rozpočet, který koresponduje s názory a cíli sociální demokracie zastoupené v krajském zastupitelstvu, a že ho členové politického klubu ČSSD podpoří,

Ing. Jaroslav Kania - navázal na své předřečníky a poděkoval jim za skutečně dobrou přípravu podkladů pro rozpočet na rok 2017, za jeho transparentnost a odpovědný přístup,

 • dodal, že byla skutečně radost na to navázat a s těmito dokumenty pracovat,
 • zdůvodnil ten rychlý návrh, který tady přednesl - bylo to dáno tím, že tady byli krátkou dobu a že se de facto rozhodli celou tu záležitost, která byla dislokována na paragrafu obnovy vozového parku, podrobit podrobné analýze, tzn., že se seznámí s technickými stavy vozidel, vyhodnotí náklady na údržbu aj. a teprve následně budou jednat o případném obnovení vozového parku,

Ing. Jakub Unucka, MBA - vyjádřil se k již zmíněným pravomocem rady kraje - v tuto chvíli skutečně nejde změnit to, že rada má 100procentní pravomoc na změny v rozpočtu, protože v lednu budeme "hýbat" miliardami a jinak to udělat nejde,

 • uvedl, že během roku 2017 si dal za úkol připravit takový návrh, aby se zastupitelé zapojili do rozpočtových změn více, než tomu doposud bylo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za vstřícný přístup a uvedl, že rozpočet je záležitostí nás všech a měl by posloužit občanům tohoto kraje,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2017, tj. bez těch změn, který byly prezentovány teď ráno,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o doplnění návrhu usnesení o bod týkající se připomínek občanů - schváleno (59 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování) - pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2,
 • o dalším doplnění návrhu usnesení o bod týkající se převodu 8 mil. Kč do rezervy kraje - schváleno (58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování) - pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2,
 • o celém předloženém návrhu usnesení k návrhu rozpočtu - schváleno (58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování) - bylo přijato usnesení č. 2/28 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2),
 • poděkoval všem za pozitivní přístup k návrhu rozpočtu na rok 2017 a ještě jednou také všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu - zabezpečení úkolů JPO IV - Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v roce 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/29 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru MSK a obcím Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/30 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/31 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

JUDr. Josef Babka - uvedl, že v jednacím řádu jsou navrženy některé úpravy, o kterých se domnívá, že nejsou zrovna nejlepšího charakteru - jedná se zejména o článek 3 odst. 7 týkající se zrušení dosavadní praxe, že materiály byly uloženy na CD - zejména pro ty lidi, kteří se potýkající se signálem, což se stalo nyní u dvou členů jejich politického klubu,

 • požádal proto v zájmu dobré přípravy na jednání zastupitelstva, aby uvedený odst. 7 byl ponechán v původní podobě - tzn., že "materiály uvedené v odstavci 5 se uloží na CD nosič a doručí buď osobně, nebo se předají příslušnému držiteli poštovní licence, jako obyčejné psaní",
 • sdělil, že opravdu je někdy přístup na chráněné stránky krajského úřadu problematický,
 • dále požádal, aby další materiály, které ještě v den jednání zastupitelstva projednává rada kraje, byly následně zveřejněny buď na vzdáleném přístupu pro členy zastupitelstva, anebo, což by bylo daleko lepší, aby byly rozdány v písemné podobě členům zastupitelstva kraje; rovněž z jednacího řádu vypadlo, že bude členům zastupitelstva kraje poskytnut přiměřený čas k jejich prostudování,

Ing. Jiří Martinek - vznesl praktickou připomínku ke struktuře materiálů - dnes jsou ty materiály schovány v jednotlivých složkách, které musí rozkliknout a následně listovat v souborech; pokud bychom soubory podle řazení těch materiálů seřadili v jedné složce, tak v náhledovém okně vidí každý materiál; otvírat každý materiál při každém bodu dá totiž pořádně zabrat a materiál se zobrazí teprve v době, kdy už je uzavřena diskuse,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že této připomínce rozumí a že dle jeho názoru není zapotřebí dávat to do jednacího řádu - bude to bráno jako technické opatření,

 • dal hlasovat o návrhu usnesení JUDr. Josefa Babky týkajícím se zachování původního odst. 7, tzn. poskytnutí CD tomu, kdo o to požádá - schváleno (hlasovalo 52 pro, 4 proti, 8 se zdrželo hlasování) - pořadové hlasování č. 15,
 • dal hlasovat o předložení materiálů, které budou projednávány na radě kraje v den konání zasedání zastupitelstva kraje, v tištěné podobě - schváleno (hlasovalo 60 pro, 0 proti, 3 se zdrželo hlasování) - pořadové hlasování č. 16,
 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení k materiálu č. 4/4 - schváleno (hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování) - bylo přijato usnesení č. 2/32 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 4/5
Neexistence neslučitelnosti funkcí členky zastupitelstva kraje Ing. Zuzany Ožanové

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/33 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že uvedený materiál projednaný na ranní části schůze rady kraje je předkládán z důvodu, že krajský úřad obdržel petice po termínu odevzdání materiálů do zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/34 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že materiál je předkládán z důvodu, že dne 19. 12. 2016 bylo vládou České republiky schváleno nařízení vlády č. 414, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.; uvedené nařízení vlády stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné neuvolněnému členovi zastupitelstva v příslušné funkci poskytnout, avšak až poté, co zastupitelstvo schválí konkrétní výši měsíční odměny a současně rozhodne, od kdy bude schválená výše měsíční odměny poskytována.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/35 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh personálních změn v orgánech krajských obchodních společností a dalších právnických osob s účastí kraje

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje dnes ráno projednala návrh personálních změn v orgánech obchodních společností, jejichž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, a v dalších právnických osobách s účastí kraje,

 • v souladu se zákonem o krajích je nezbytné tyto návrhy projednat také v zastupitelstvu kraje - jedná se zejména o změny v kontrolních orgánech (dozorčích radách) společností; v případě Sanatoria Jablunkov, a.s., pak také o změnu v představenstvu společnosti vyvolanou rezignací stávající členky představenstva,
 • dále jsou navrženy delegace zástupců kraje na valné hromady společností, na jejichž činnosti se kraj podílí společně s jinými subjekty; návrhy vzešly od jednotlivých politických klubů a nominované osoby se svou účastí v orgánech společností souhlasí,
 • konkrétní jména delegovaných zástupců jsou uvedeny v návrhu usnesení k tomuto materiálu.

Diskuse:

Ing. Jiří Martinek - požádal o pětiminutovou přestávku pro jednání politického klubu ČSSD.

(přestávka)

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - předal slovo Ing. Jiřímu Martinkovi,

Ing. Jiří Martinek - po poradě politického klubu ČSSD požádal v bodě 5. návrhu usnesení o změnu u Agentury pro regionální rozvoj, a.s., a to, že místo navrhovaného Ing. Jiřího Vzientka bude členem správní rady Ing. Ctibor Vajda,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o tomto návrhu usnesení - schváleno (47 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování) - pořadové hlasování č. 21,

 • dal hlasovat o celém takto upraveném návrhu usnesení k materiálu č. 4/8 - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování - bylo přijato usnesení č. 2/36 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).

5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/37 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/38 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/39 - 2/40 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - "BESIP" v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/41 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/42 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., na rok 2017 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/43 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava - Dubaj a následné uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s., o financování tohoto leteckého spojení

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že chtěli dnes předložit již hotovou smlouvu s obchodní společností Travel Service, a.s., ale nebylo to možné z důvodu dlouhodobého pobytu jednatele uvedené společnosti mimo Českou republiku,

 • uvedl, že z tohoto důvodu je dnes předkládán pouze návrh postupu s tím, že smlouva bude podepsána, jakmile ji odsouhlasí druhá strana,
 • poznamenal, že se předpokládá, že linka Ostrava - Dubaj by za 5 let měla být již zisková - zatím je její naplněnost kolem 50 %; pokud by ztráta byla nepřiměřená, byla by tato linka ukončena.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/44 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1

 • byl již projednán

K materiálu č. 7/2
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/45 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh koupit Cargo halu umístěnou na letišti v Mošnově

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/46 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na nabytí pozemku v k. ú. a obec Český Těšín v souvislosti s přípravou výstavby Integrovaného výjezdového centra Český Těšín

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/47 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Průmyslová zóna Nošovice - návrh přímého prodeje nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/48 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Dana Forišková, Ph.D. - vznesla technickou připomínku - ve smlouvě v bodě 4 "Účelové určení a výše dotace" je napsána částka ve výši 850 tis. Kč, ale "slovy" je to uvedeno s přesmyčkou v písmenech,

 • požádala proto o opravu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se jedná o technickou chybu, kterou opravíme.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/49 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/50 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 22. 11. 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/51 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na úpravu hospodaření s areálem v Suchdole nad Odrou

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/52 - 2/54 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 7/10
Návrh nákupu bytu v Kopřivnici pro klienty příspěvkové organizace Domov NaNovo

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že předkládá návrh na zakoupení bytu, ze kterého následně v rámci přípravy evropských projektů bude vybudován byt pro sociální služby nebo klienty využívající sociálních služeb,

 • uvedl, že je tam podmínka, že pokud uvedený byt chceme v rámci evropských dotací zrekonstruovat, musí být tento ve vlastnictví kraje, a jelikož nabídka v Kopřivnici je velmi malá, tak jsme využili toho, že se objevil vhodný byt, který bychom rádi pořídili za částku 1.490 tis. Kč; toto je podloženo znaleckým posudkem, který zní na částku 1.515,6 tis. Kč,
 • dodal, že následně bude zastupitelstvu kraje samozřejmě předložen návrh na profinancování a kofinancování projektu, na zahájení realizace a žádosti o dotace, a to v březnu 2017.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/55 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh uzavřít dohodu o vypořádání náhrady ve výši 428.730 Kč za odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1914/9 ostatní plocha v k. ú. Šenov u Nového Jičína

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že v tomto případě jde o narovnání historie, kdy Ředitelství silnic a dálnic České republiky v roce 2015 zahájilo vyvlastňovací řízení vůči pozemku, který je pod silnicí, a kde se po celou dobu řešilo, jakým způsobem dojde k jeho odkupu,

 • uvedl, že došlo k dohodě, kdy v rámci vyvlastňování došlo k nacenění dané nemovitosti na částku 428.730 Kč a na základě jednání s majitelkou pozemku bylo dohodnuto, že se v podstatě tato částka rozdělí jednou třetinou ve prospěch krajského úřadu a dvěma třetinami ve prospěch majitelky pozemku,
 • sdělil, že dne 15. 12. 2016 jsme obdrželi výzvu od Obvodního soudu pro Prahu 4, abychom se do 10 dnů vyjádřili k tomu, zda má být uvedená částka uhrazena majitelce pozemku,
 • dodal, že z tohoto důvodu je zapotřebí, aby zastupitelstvo kraje projednalo dohodu a vyjádřilo se k tomuto narovnání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/56 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na schválení změn Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 - 2020

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - uvedl, že nositelem tohoto projektu je statutární město Ostrava, které v tuto chvíli jedná s patřičnými ministerstvy o jakýchsi alokacích pro dané odvětví; dojde k úpravě financování, a to hlavně snížení v alokaci v rámci OP VVV pro ITI ostravské aglomerace o cca 152 mil. Kč, a k úpravě seznamu obcí, které spadají do ostravské aglomerace,

JUDr. Josef Babka - požádal o okomentování, čím je zapříčiněno ono poměrně dramatické snížení a co to přinese,

Jan Krkoška - požádal o vyjádření vedoucí odboru evropských projektů Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, a vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Mgr. Martina Radvana, LL.M.,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. - sdělil, že od únorového schválení ITI zastupitelstvem kraje vyjednávali kolegové z Ostravy, kteří jsou zpracovatelé a nositelé ITI, ty alokace s jednotlivými ministerstvy a bylo to takové umění možného, protože těch 7 aglomerací ITI se nějakým způsobem o tu alokaci OP VVV muselo podělit, a výsledkem je, že se nepatrně snížila alokace ostravského ITI o nějakých 150 mil. Kč; v celkovém objemu není to snížení dle jeho názoru nijak dramatické; v tom ostatním by se musel v detailech odkázat na Ostravu a zkusit od kolegů zjistit, v čem byl ten hlavní problém - odpověděl by potom dodatečně písemně,

JUDr. Josef Babka - požádal o písemnou odpověď na svůj výše uvedený dotaz.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/57 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na projekt Start-up program Green Light

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/58 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na zmírnění podmínek Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/59 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zmírnění podmínek smluv v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/60 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Navýšení závazku profinancování a kofinancování projektu "Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/61 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh rozpočtu Regionálního rozvojového fondu na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/62 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu Na kole k sousedům

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/63 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na zahájení přípravy projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/64 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení přípravy projektu Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Jiří Martinek - dotázal se, na koho se může obrátit s žádostí o podrobnější informace k tomuto projektu; vychází z toho, že v příspěvkových organizacích jsou rozdílné informační systémy, úroveň, celkový rozsah i provázanost těchto informačních systémů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal o vyjádření vedoucí odboru podpory korporátního řízení a kontroly Ing. Ivanu Durczokovou,

Ing. Ivana Durczoková - sdělila, že s požadavkem na jakoukoli informaci se může Ing. Jiří Martinek obrátit na ni,

 • dodala, že samozřejmě vnímají, že příspěvkové organizace jsou různě velké a že s touto situací také budou pracovat už od počátku v rámci přípravy studie proveditelnosti.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/65 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na profinancování a kofinancování, předložení žádostí o podporu projektů z oblasti školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/66 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/67 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na schválení změny názvu a profinancování a kofinancování projektu "Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji" do Operačního programu Zaměstnanost

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/68 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/69 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14 - nový materiál
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací se statutárním městem Ostrava

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že v tomto materiálu, který byl projednán znovu ještě na dnešní ranní části schůze rady kraje, byl v návrhu memoranda uveden bod, který se týkal závazku přijetí kumulované ztráty v rámci hospodaření VTPO,

 • uvedl, že protože se domnívají, že by tímto mohli způsobit velké problémy univerzitám, které jsou akcionáři VTPO, shodli se na tom, aby uvedený bod byl vypuštěn z důvodu, aby se nezavazovali k závazku uhradit tuto ztrátu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/70 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/71 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta a svazku obcí Bruntálsko a návrh na zrušení usnesení

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Ivan Strachoň - dotázal se, zda uvedených 14 mil. Kč není málo - součástí té lodi totiž musí být ještě i nabíjecí stanice, o čemž se nikdo v materiálu nezmiňuje,

 • uvedl, že jednání už probíhala a právě na této nabíjecí stanici se to celé "zadrhlo", protože nebyl nikdo schopen doložit, jak tato bude provozována a vystavěna; je to objekt, který bude potřebovat stavební povolení, a samozřejmě pojišťovna by provoz lodi nespustila dříve, než by byla schválena i ta nabíjecí jednotka,
 • dotázal se na možnost získání harmonogramu postupu nákupu včetně dodatečného vybavení,

Jan Krkoška - odpověděl, že byl proveden průzkum a do těch 14 mil. Kč by se měli vejít,

 • sdělil, že se jedná o moderní loď, kterou lze nabíjet elektronicky a není k ní zapotřebí speciální molo ani nabíjecí stanice,
 • dodal, že požadovaný harmonogram Ing. Ivanu Strachoňovi určitě zašle.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/72 - 2/73 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Profinancování a kofinancování projektu "Nákup vozidel na alternativní pohon"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/74 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Místní Agenda 21 - změny v obsazení

 • bez úvodního slova

Diskuse:

JUDr. Josef Babka - požádal o okomentování u jména Ing. Jana Adámka - zda se jedná o bývalého člena zastupitelstva kraje, či o zaměstnance krajského úřadu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal o vyjádření náměstkyni hejtmana kraje p. Jarmilu Uvírovou,

Jarmila Uvírová - předala slovo Ing. Janu Filgasovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu,

Ing. Jan Filgas - sdělil, že se jedná se o bývalého člena zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/75 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Úhrada nákladů statutárnímu městu Karviná a městu Třinec vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/76 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/77 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/78 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/79 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Změna časových použitelností projektů a názvu projektu, odmítnutí dotace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/80 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/81 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU, s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/82 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/83 - 2/91 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/6
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/92 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Dodatek ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace kraje, působící v oblasti sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/93 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Projednání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně organizací Občanské sdružení Heřmánek a Charita Český Těšín

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/94 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/95 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na schválení změn nákladových rozpočtů, maximální výše oprávněných provozních nákladů a převodu dotací mezi službami organizace Slezská diakonie v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/96 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na schválení převodu dotací mezi sociálními službami organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/97 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Odpověď na žádost Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ze dne 14. 10. 2016 o přehodnocení usnesení č. 21/2231 Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o vyřazení žádosti z důvodu nedodržení stanoveného termínu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/98 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/99 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Fondu sociálních služeb a na schválení rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/100 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


14. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Odsouzení teroristického útoku v Berlíně

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přečetl návrh usnesení klubu SPD a SPO, který předložil v úvodu zasedání Mgr. Lubomír Volný:

 1. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje důrazně odsuzuje teroristický útok, který se odehrál toto pondělí v německém hlavním městě Berlíně, při kterém zahynulo 12 nevinných účastníků oslav tradičních evropských vánočních svátků a několik desítek dalších bylo zraněno.
 2. Zastupitelé Moravskoslezského kraje vyjadřují hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým po tomto barbarském, zbabělém, primitivním a neevropském útoku.
 3. Zastupitelstvo kraje vyjadřuje úctu všem obětem tohoto hrůzného teroristického činu na skutečné tradiční evropské hodnoty minutou ticha.
 • dotázal se Mgr. Lubomíra Volného, zda musíme hlasovat o bodu 3. tohoto usnesení; mohli bychom to vyjádřit tou minutou ticha a odhlasovali bychom ty první dva body,

Mgr. Lubomír Volný - odpověděl, že s tím souhlasí,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že ta minuta ticha je zcela jasná a mohli jsme to učinit už na začátku našeho jednání,

 • poznamenal, že on samozřejmě také jednoznačně odsuzuje tento barbarský útok,
 • požádal ale o úpravu tzv. "neevropského" útoku s tím, že by možná návrhová komise mohla upravit tento navržený text,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dotázal se Mgr. Lubomíra Volného, zda by vypustil ze svého návrhu slovo "neevropském",

Mgr. Lubomír Volný - odpověděl, že ano,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přečetl znovu body 1. a 2. výše uvedeného návrhu usnesení s tím, že ve 2. bodě bylo vypuštěno slovo "neevropském",

 • dal o takto upraveném usnesení hlasovat - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování - bylo přijato usnesení č. 2/101 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2),
 • vyzval všechny přítomné k vyjádření podpory minutou ticha.

15. Diskuse

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že o slovo se přihlásil občan kraje p. Petr Hadaščok, a dal hlasovat o možnosti jeho vystoupení - schváleno (hlasovalo 39 pro, 1 proti, 10 se zdrželo hlasování) -pořadové hlasování č. 76,

 • předal ještě slovo přihlášenému členu zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíru Volnému,

Mgr. Lubomír Volný - poděkoval všem kolegům za projevenou úctu obětem teroristického útoku a požádal všechny, kteří jsou v této místnosti, aby udělali vše, co je v jejich silách a schopnostech, pro to, abychom tady jednou nemuseli držet minutu ticha za oběti podobného útoku v ulicích našich měst,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - k tomuto dodal, že včera zasedla Bezpečnostní rada kraje a už od včerejší noci a rána naši hasiči a policisté zabezpečovali všechna riziková místa našeho kraje, takže určitě to nikdo nepodceňuje, a touto cestou jim poděkoval za tu těžkou práci v nepříjemném počasí,

JUDr. Josef Babka - poděkoval všem kolegům za spolupráci v roce 2016 a aparátu krajského úřadu za podporu a pomoc při výkonu funkce členů zastupitelstva kraje, včetně pana ředitele, a dále všem složkám Integrovaného záchranného systému za činnost v roce 2016, která je velmi náročná a je ku prospěchu občanů našeho kraje,

 • popřál všem krásné a zejména klidné vánoční svátky, osobní a pracovní spokojenost v roce 2017 a pevné zdraví,

Ing. Jiří Martinek - poděkoval taktéž všem za spolupráci v roce 2016 a popřál příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů v příštím roce,

Ing. Vít Slováček - popřál všem zaměstnancům krajského úřadu a členům zastupitelstva krásné a hlavně klidné Vánoce v kruhu svých nejbližších a krásný příští rok,

Ing. Jakub Unucka, MBA - za politický klub ODS popřál všem hezké Vánoce a hodně štěstí v novém roce,

Mgr. Karel Sládeček - za klub SPD a SPO popřál všem pěkné vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí, lásku a pohodu, ať se všem daří,

Bc. Josef Bělica - za politický klub ANO taktéž popřál všem spokojené a příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a šťastný nový rok,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - předal slovo občanovi kraje panu Petru Hadaščokovi, který se přihlásil do diskuse,

Petr Hadaščok - sdělil, že dne 12. 12. 2012 si dovolil zveřejnit petici proti čipování psů; ta petice dodnes funguje a nejedná se už jen o Ostravu, ale dnes to už brzy zasáhne celý kraj a nejspíš i celou republiku,

 • požádal, aby členové zastupitelstva kraje zvážili, zda je to rozumná věc,
 • k této záležitosti se totiž písemně vyjádřil i doktor Nytra, který popisoval, jak školil vedoucí pracovníky ostravského magistrátu a starosty a jak jim teprve vykládal, jak to bude vypadat, a to už byla vyhláška 4 měsíce schválena - dle jeho názoru je to nezákonný postup a o tom by musel rozhodnout soud, zda to tak skutečně je nebo není - každopádně to není čisté,
 • uvedl, že je třeba si uvědomit, že v Ostravě bylo 25 tis. psů a naprostá většina chovatelů se ke psům chová slušně, starají se o ně a vztah k nim je naprosto jiný např. u dítěte, funkcionáře, či seniora; jedná se každopádně o člena rodiny a nikdo nemůže majitelům psů nařizovat vyhláškou, aby dal svého psa čipovat, když je to proti jeho vůli,
 • sdělil, že se hodně hovoří o tzv. množírnách psů, o jejichž existenci nepochybuje a ani o tom, že je to lumpárna největšího ražení, ale kolik je těch množíren a kolik již bylo odsouzených lidí, zveřejněných jmen, příp. uvedeno, kde ty množírny jsou,
 • požádal, aby zastupitelstvo jednalo ve prospěch občanů a slušných lidí a ne ve prospěch těch, kteří z toho mají byznys; mimochodem na Slovensku byl již zákon o čipování zrušen a 64 obcí a měst v naší republice nemá čipování povinné,
 • popřál všem hezké Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že rozumí tomuto přístupu a že se domnívá, že město bude muset uvedenou vyhlášku nějakým způsobem případně upravit.


Dotazy, připomínky a podněty:

V průběhu zasedání nebyly vzneseny členy zastupitelstva kraje žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček uvedl, že návrhová komise doporučuje v bodě 1. usnesení přijatého pod č. 2/101 k materiálu č. 14/1 vypustit slovo "evropských",

Mgr. Lubomír Volný - požádal zařadit místo slova "evropských" slovo "křesťanských", protože Vánoce jsou tradiční křesťanský svátek,

Ing. Vít Slováček - za návrhovou komisi doporučil tedy nové znění usnesení v bodě 1. s tím, že místo slova "evropských" bude uvedeno "křesťanských", a takto upravené usnesení přečetl,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o revokaci usnesení přijatého pod č. 2/101 - schváleno (hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování - pořadové hlasování č. 77),

 • uvedl, že usnesení bylo platně přijato,

Ing. Vít Slováček - sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu byla dnešním zasedáním zastupitelstva kraje platně přijata,

JUDr. Josef Babka - poznamenal, že když se usnesení revokovalo, tak tím pádem žádné usnesení není,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o schválení výše uvedeného upraveného textu usnesení k materiálu pod č. 14/1 - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování - bylo přijato usnesení č. 2/101 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


16. Závěr

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval všem za spolupráci a sdělil, že má velkou radost, že zastupitelstvo kraje bylo schopno pracovat konsensuálně,

 • popřál všem krásné vánoční svátky, hodně klidu a zdraví a uvedl, že se těší, že se ve zdraví v příštím roce zase sejdeme.

Přílohy:

 • Schválený program 2. zasedání zastupitelstva kraje
 • Soupis usnesení č. 2/23 - 2/101
 • Přehled hlasování
 • Listiny přítomných

Zapsaly:
 • Hana Novotná
 • Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 30. 12. 2016

Zápis včetně příloh ověřili:
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
 • Mgr. Karel Sládeček

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup