Zpráva

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 3

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 16. 3. 2017 od 9:00 do 12:40 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 61 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • tajemnice hejtmana kraje
 • 2 senátoři Senátu Parlamentu České republiky
 • 1 poslanec Evropského parlamentu
 • zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Letiště Ostrava, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
 • 4 hosté

Omluveni:

 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Bc. Věra Tořová
 • Ing. Ctibor Vajda

Neomluveni:

 • Tomáš Hanzel

3. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 56 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 3 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., uvedl, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Žaneta Karbulová.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 12. 2016, byli Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., a Mgr. Karel Sládeček. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/102 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Jitka Hanusová
 • Mgr. Josef Alexander Matera

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/103 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Radomíra Vlčková - předsedkyně
 • Ing. Evžen Tošenovský
 • Ing. Karel Siuda
 • Mgr. Alena Grosová
 • Marian Bojko
 • Ing. Radka Krištofová
 • tajemníkem návrhové komise byl JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/104 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje (ústní informace)

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 12. 2016 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 22. 12. 2016 rada kraje mj.:

 • schválila záměr převodu akcií Vědecko-technologického parku Ostrava, a. s., z Agentury pro regionální rozvoj, a. s., na Moravskoslezský kraj
 • vydala "Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2017"
 • vzala na vědomí informaci o vývoji jednání souvisejících s dokončením stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava", jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky
 • rozhodla vyhlásit dotační programy pod názvy "Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017", "Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017", "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017", "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje" a "Drobné vodohospodářské akce"
 • schválila "Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017"
 • rozhodla uzavřít Memorandum o pokračování Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Na schůzi dne 10. 1. 2017 rada kraje mj.:

 • schválila "Ediční plán na rok 2017"
 • rozhodla vyhlásit dotační programy pod názvy "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017-2018, "Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017", "Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017" a "Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017"

Na schůzi dne 24. 1. 2017 rada kraje mj.:

 • rozhodla vyhlásit dotační programy pod názvy "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla", "Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017" a "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017"
 • rozhodla zahájit realizaci projektu Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov financovatelného v rámci Národního programu Životní prostředí

Na schůzi dne 7. 2. 2017 rada kraje mj.:

 • rozhodla přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši cca 8 mil. Kč na financování projektu "Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků Hasičského záchranného sboru na mimořádné události"

Na schůzi dne 28. 2. 2017 rada kraje mj.:

 • schválila výroční zprávu o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016
 • rozhodla přijmout dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši cca 2,3 mil. Kč na financování projektu "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie"
 • vyhlásila dotační programy pod názvy "Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva", "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji", "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017" a "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018"
 • vzala na vědomí "Zprávu o uplatňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje" a rozhodla zpracovat novou "Územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje" a přitom využít možnosti čerpání státních dotací
 • změnila některé termíny konání schůzí rady kraje v roce 2017
 • projednala většinu materiálů předložených dnešnímu zasedání zastupitelstva kraje

Na schůzi dne 14. 3. 2017 rada kraje mj.:

 • projednala dopis předsedy představenstva společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. ve věci zájmu o dlouhodobý pronájem obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
 • rozhodla o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.
 • rozhodla vyhlásit dotační programy pod názvy "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017", "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017" a "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji" pro rok 2017
 • vzala na vědomí informaci o vzdání se funkce vedoucí odboru zdravotnictví Bc. Vratislavy Krnáčové ke dni 31. 3. 2017 a ukončení jejího pracovního poměru
 • doplnila návrh programu dnešního zasedání zastupitelstva kraje o dalších 10 materiálů
 • schválila programové prohlášení rady kraje pro období 2016-2020, které dnes obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že uvedené programové prohlášení rady kraje je materiál, který zhutňuje několik měsíců jednání o tom, co považujeme v našem kraji za prioritní,

 • sdělil, že naším cílem je zajistit v kraji podnikavější atmosféru a vyšší zaměstnanost - je to problém, který nás docela tíží; souvisí s tím vznik Moravskoslezského inovačního centra a Moravskoslezského Investu a také samozřejmě chceme využít Moravskoslezského paktu zaměstnanosti k tomu, abychom dokázali lépe namapovat požadavky pracovního trhu s tím, co nabízíme,
 • bohužel v poslední době nás netrápí ani tak nezaměstnanost, která pomalinku klesá, ale že stejnou rychlostí narůstá počet volných pracovních míst, což je varující, protože celá řada firem se uchyluje k tomu, že hledá své zaměstnance v zahraničí, což nepovažuje za úplně ideální,
 • dalším cílem je zvyšování kvality vzdělání, podpora technického vzdělání, propojení firem s naším školstvím, zajištění větší znalosti cizích jazyků, především angličtiny, schopnost pracovat s informacemi aj.,
 • rovněž chceme podpořit, aby náš kraj byl kulturnější a aby se rozvíjel urbanismus našeho kraje; požadavkem je vytvořit v čase post architekta kraje, který bude tyto věci koordinovat,
 • dále se chceme zasadit o to, abychom tady měli vědeckou knihovnu a galerii a s městem chceme spolupracovat i na vybudování tzv. koncertního sálu,
 • co se týče toho, aby náš kraj byl tzv. "chytřejší", tak chceme využít nové technologie, zpřístupnit nejen Internet, ale zajistit dostupnost využití infrastruktury pro zajištění bezpečnosti lidí, sledování životního prostředí a samozřejmě s tím souvisí i rozvoj "chytré" dopravy,
 • v oblasti životního prostředí by bylo dobré ocenit "kotlíkové dotace" a také např. iniciativu, že uklízíme silnice i během zimy a nečekáme, až skončí zimní období,
 • k zajištění atraktivnosti kraje chceme pořádat akce, které přitáhnou lidi k nám do našeho kraje - v červnu tady např. proběhne světový kongres zdravotnické organizace, dále se bude v letošním roce konat výjimečná Zlatá tretra s účastí minimálně 3 medailistů z olympijských her aj.,
 • v oblasti zdravotnictví budeme usilovat o "chytré" zdravotnictví - podařilo se mj. zajistit to, že o svátcích budou otevřeny lékárny i v našich v okresních městech,
 • co se týče soudržnosti kraje - seniorů stále přibývá a je třeba je i aktivně zapojit do života, k čemuž by mohly dopomoci seniorpasy a rodinné pasy,
 • musíme modernizovat majetek našeho kraje, zajistit dostatečné zdroje z Evropské unie a transparentně hospodařit s tím, co máme,
 • dále jsme řešili navýšení mezd řidičů a náš kraj patří mezi ty, které tento problém vyřešily,
 • klíčovým tématem je také bezpečnost kraje - máme tady výjimečně povedený integrovaný záchranný systém, který se bez krajských peněz investovaných do jeho techniky neobejde.

Diskuse:

JUDr. Josef Babka - sdělil, že netušil, že ve "Zprávě o činnosti rady kraje" bude řečeno více, než je napsáno ve vlastním programovém prohlášení rady kraje, a uvedl, že by bylo vhodné otevřít k tomu diskusi,

 • dodal, že rada kraje podává podle § 58 zákona o krajích informaci o své činnosti zastupitelstvu kraje a že v minulém období to bylo organizováno stejně jako dnes; přesto navrhuje, aby tato informace byla vždy součástí programu zastupitelstva kraje a aby k tomu byla otevřena i diskuse,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - souhlasil s tímto návrhem a uvedl, že zpráva o činnosti rady kraje bude tedy vždy součástí programu,

 • poděkoval za konstruktivní návrh,

Miroslav Novák - požádal, aby samostatným bodem dnešního jednání zastupitelstva bylo v návaznosti na informaci o činnosti rady kraje představení "Koaličního programu pro Moravskoslezský kraj" včetně samostatné diskuse,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že budeme o tomto doplnění programu o bod "Diskuse k předloženému koaličnímu programu" hlasovat,

Ing. Jaroslav Kala - sdělil, že chtěl v podstatě navrhnout totéž.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 16. 3. 2017,

 • doporučil materiál pod číslem 8/4 projednat před úsekem číslo 4 z důvodu přítomnosti kandidáta na funkci člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., JUDr. Zdeňka Horáka, MBA,
 • dal hlasovat:
 • o doplnění návrhu programu o bod "Diskuse k předloženému návrhu koaličního programu" - schváleno - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4),
 • o schválení takto doplněného návrhu programu - vzhledem k tomu, že se v průběhu tohoto hlasování přihlásil do diskuse ještě Mgr. Lubomír Volný, bylo toto hlasování zmatečné (pořadové hlasování č. 5),

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje drželi členové zastupitelstva kraje minutu ticha za oběti muslimského terorismu v Berlíně a zároveň bylo všemi hlasy, kromě hlasů koalice SPD-SPO, odmítnuto usnesení o neumisťování vládních imigrantů v našem kraji; díky moderním technologiím se tyto informace dostaly k zhruba miliónu lidí, a to i přes okázalou cenzuru tichem, zejména ze strany takzvaných veřejnoprávních médií,

 • sdělil, že po zveřejnění vyhýbavého stanoviska krajských zastupitelů a zastupitelů města Havířova, a to včetně pokusů Městské policie v Havířově na narušení sběru podpisů pod jejich petice, ho dnes a denně žádají občané našeho kraje, jako jejich zastupitele, abych tuto výzvu zopakoval, a to zejména ve světle neustále se opakujících útoků ze strany těch, kteří se dnes domáhají v Evropě naší pomoci, anebo již i po několik generací zneužívají naší pohostinnosti,
 • Brusel právě odzbrojil poctivé občany Evropské unie a ve stejný den se dozvíme, že teroristé měli v Evropě minimálně jedno skladiště zbraní s 10 000 samopaly, 400 minomety, granáty, těžkými kulomety, pancéřovkami a další těžkou výzbrojí,
 • turecké noviny píší Turkům v Holandsku: "Holandská armáda má 47 000 vojáků, ale Vás Turků je  Holandsku 400 000.",
 • po Evropě se nám také šíří virus tzv. "šílenství", kdy se najednou záhadně množí pachatelé brutálních útoků osobními automobily, sekyrami a mačetami; totožnost těchto zločinců se zoufale tají, a když už náhodou uniknou nějaké informace, vždy se potvrdí, že se jedná buďto přímo o tzv. "frustrovaného uprchlíka", anebo kohokoli jiného, jen ne o příslušníka většinové původní populace dané země a prakticky vždy o vyznavače muslimské ideologie,
 • ve světle těchto informací se na něho obracejí občané, které zastupuje a kteří si nepřejí zažít žádný podobný scénář nebo velmi nepříjemné překvapení u sebe doma, ve svých městech a ve svých ulicích; tito občané chtějí jasně vědět, kdo kde stojí a jaké kdo k této situaci zaujímá stanovisko,
 • proto dnes vyzývá členy zastupitelstva kraje, aby jasně, veřejně, transparentně a jednoznačně svým podpisem, hlasováním a ústy předsedů zastupitelských klubů vyjádřili svůj postoj k vládnímu dobrovolnému přijímání 6 000 imigrantů na naše území a faktu, že na jejich integraci bylo vládou České republiky uvolněno cca půl miliardy korun, kterážto částka se zdála příliš malá našim provládním soukromým ziskovým organizacím, maskujícím se pod falešným označením "neziskovky",
 • sdělil, že má pro členy zastupitelstva kraje zde k podpisu 3 dokumenty - petici pro uspořádání referenda o umisťování imigrantů v Havířově, občanskou výzvu společnosti RPG, nyní RESIDOMO, aby již nespolupracovala s vládou na ubytovávání tzv. "uprchlíků" ve svých bytech, nebo souhlas s přijetím 6 000 vládních imigrantů,
 • dodal, že také opětovně předloží k hlasování návrh usnesení o tom, že Moravskoslezský kraj nebude spolupracovat na ubytovávání tzv. uprchlíků,
 • vyzval předsedy zastupitelských klubů, aby se vyjádřili, jestli podporují dobrovolné přijetí 6 000 imigrantů, kteří budou mít právo "importovat" k nám domů své příbuzné, a jestli souhlasí s tím, aby blíže neurčená část těchto imigrantů byla umístěna v Havířově či jiné obci v rámci našeho kraje,
 • uvedl, že sám půjde rád jako předseda krajské organizace hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura příkladem, a sdělil, že plně podporují právo občanů Havířova rozhodnout se v demokratickém referendu a vyzývají společnost RPG-RESIDOMO, aby ukončila spolupráci s Ministerstvem vnitra na importu tzv. "uprchlíků" do svých bytů,
 • dále zdůrazňují, že k podobnému rozhodnutí neměla současná vláda České republiky mandát, protože otázky současné imigrační krize nemohly být, a proto ani nebyly součástí volební kampaně v minulém období, takže jednoznačnou povinností vlády České republiky bylo se zeptat jediných skutečných majitelů této země, občanů České republiky, jaké řešení této krize si přejí,
 • dodal, že členové hnutí SPD Tomio Okamura prosazují australský, maďarský a dnes i americký přístup k řešení současné imigrační krize,
 • ve světle těchto informací navrhl zařadit na program dnešního jednání bod "Vyjádření předsedů zastupitelských klubů k dobrovolnému přijetí 6 000 imigrantů vládou České republiky k trvalému pobytu na území České republiky včetně jejich práva na sloučení s rodinou a vyčlenění půl miliardy korun na tento program", a doporučil schválit tento text usnesení: "Z důvodu zajištění alespoň stávajícího stupně bezpečnosti občanů Moravskoslezského kraje žádný z orgánů Moravskoslezského kraje nebude spolupracovat s vládou České republiky, se společností RESIDOMO, s orgány státní správy a místní samosprávy a s žádnou jinou organizací či jednotlivcem na umisťování, ubytovávání a jakékoliv formě integrace 6 000 imigrantů, jejichž přijetí již schválila vláda České republiky v rámci řešení evropské imigrační krize",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o zařazení výše uvedeného bodu dle návrhu Mgr. Lubomíra Volného do programu dnešního zasedání zastupitelstva kraje - neschváleno - hlasovalo 7 pro, 32 proti, 17 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 6),
 • o schválení návrhu programu dnešního zasedání zastupitelstva kraje s jediným doplněním o již výše uvedený bod "Projednání koaličního programu" - schváleno - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/105 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Informace o volbě přísedících v roce 2017, návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že k materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/106 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


(dle schváleného programu byl nyní projednán materiál pod číslem 8/4)

K materiálu č. 8/4

Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že k materiálu byl k zodpovězení případných dotazů přizván JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., kandidát na funkci člena představenstva této obchodní společnosti.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/107 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/108 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/109 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na nabytí akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/110 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/111 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/112 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu a na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/113 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/114 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/115 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh Dohody o spolupráci s Opolským vojvodstvím a návrh Memoranda o porozumění s Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/116 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Kateřina Chybidziurová - v souvislosti se zařazenou peticí občanů o obnovení rentgenového pracoviště v Jablunkově se dotázala, jak postoupila situace v jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou,

MUDr. Martin Gebauer - odpověděl, že jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou momentálně probíhá a je příslib, že od 2. pololetí budou proplaceny výkony pro pojištěnce VZP v plném rozsahu,

Ing. Kateřina Chybidziurová - poznamenala, že zrušení rentgenového pracoviště je opravdu velkým problémem pro občany Jablunkova i okolních obcí, i když v minulém období byla tato služba poskytována v Sanatoriu Jablunkov,

MUDr. Martin Gebauer - uvedl, že to, že soukromý subjekt v prostorách soukromé polikliniky ukončil svou činnost, je jeho ekonomické rozhodnutí a my jsme občanům Jablunkova a okolí vyšli vstříc tím, že jsme jim poskytli možnost využívat tento přístroj v prostorách sanatoria,

 • domnívá se, že vzdálenost mezi současnou poliklinikou a sanatoriem není natolik překážkou, aby všichni občané Jablunkova a přilehlých obcí mohli plnohodnotně využívat tuto službu,
 • dodal, že kraj dosavadní pracoviště rentgenu nezrušil; bylo to rozhodnutí soukromého provozovatele.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/117 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/118 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě a návrh na zmocnění rady kraje k uzavření dodatku č. 2 se společností Asental Land, s.r.o.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., uvedl, že materiál obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl v pozdějším termínu z důvodu, že ještě v pondělí jednali se spol. Asental Land, s.r.o., jak lze napravit situaci, když byli informováni o tom, že uvedená společnost není schopna s největší pravděpodobností naplnit své závazky z uzavřené smlouvy,

 • dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - vzhledem k tomu, že se v průběhu tohoto hlasování přihlásil do diskuse ještě p. Miroslav Novák, bylo toto hlasování zmatečné (pořadové hlasování č. 21),

Diskuse:

Miroslav Novák - poznamenal, že v minulém období bylo zvykem, aby materiál týkající se průmyslové zóny Nad Barborou byl předkládán vždy s úvodním slovem,

 • požádal proto, aby tento materiál byl nadále předkládán vždy s úvodním slovem předkladatele,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že by v podstatě opakoval to, co je uvedeno v předloženém materiálu - spol. Asental Land, s.r.o., má v podstatě problém k 15. 5. 2017 splnit požadavky; jednak je pozastaveno územní řízení a jednak se doposud nepodařilo zcelit ty pozemky tak, abychom tuto zónu mohli plně využít,

 • dodal, že se spol. Asental Land, s.r.o., se dohodli na další spolupráci v okamžiku, kdyby došlo i k tomu, že ta smlouva skutečně vyprší 15. 5. 2017; v tomto případě chceme deklarovat nějakou vůli dát spol. Asental Land, s.r.o., možnost tyto věci ještě v tom krátkém čase vyřešit - případně by byl připraven dodatek ke smlouvě, abychom ho mohli dne 15. 6. 2017 na zasedání zastupitelstva kraje schválit,

Ing. Miroslav Hajdušík - dotázal se, o jakém časovém rámci se uvažuje, když se ta smlouva bude prodlužovat, protože nyní žádné datum v materiálu nenašel,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že datum je v materiálu uvedeno a je to do 30. 6. 2017,

Ing. Miroslav Hajdušík - dotázal, zda je toto datum dostatečné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že to musí se spol. Asental Land, s.r.o., vyřešit, protože jinak nestihneme vyčerpat dotaci připravenou k tomu, abychom mohli tu zónu do roku 2020 realizovat,

Ing. Miroslav Hajdušík - dotázal se, zda uvedené datum spol. Asental Land, s.r.o., pomůže; jsou to v podstatě tři měsíce,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že to děláme proto, abychom do 30. 6. 20127 mohli případně podepsat dodatek, jak se bude s tímto pokračovat dále; už to nemůžeme z důvodu čerpání dotace dále odkládat,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že prodloužení smlouvy je logický důsledek toho, že se doposud nepodařilo se spol. Asental Land, s.r.o., dojednat další podmínky spolupráce při realizaci průmyslové zóny Nad Barborou,

 • dotázal se, zda při jednáních, která byla vedena, byla jednoznačná deklarace spol. Asental Land, s.r.o., o tom, aby se dohodli - protože jinak se samozřejmě jedná o velmi vážné ohrožení realizace průmyslové zóny Nad Barborou a velmi vážné ohrožení těch závazků, které Moravskoslezský kraj, ale i spol. Asental Land, s.r.o., na sebe převzaly, i když velmi dobře víme, že tam jsou i vnější vlivy způsobené občany i některými právnickými osobami,
 • uvedl, že je známo, že uvedená společnost má již naši zálohu ve výši 30 mil. Kč, kterou jí náš kraj poskytl,
 • domnívá se, že situace je natolik vážná, že by bylo zapotřebí a při jednáních o té prodloužené smlouvě uvažovat i o otázkách ceny pozemku, která byla konstruována tak, že spol. Asental Land, s.r.o., hbitě, neprodleně a velmi rychle vyřeší za Moravskoslezský kraj některé výkupy a další věci spojené s územním a stavebním řízením,
 • dodal, že by bylo dobré, aby vedení kraje toto konzultovalo i s bývalým vedením kraje, které už takováto jednání dříve vedlo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že při jednáních bylo požadováno minimalizovat náklady za ty pozemky a vyhnout se riziku; nicméně požadavky ze strany spol. Asental Land, s.r.o., byly postaveny tak, abychom vykoupili ty pozemky i s těmi nevyřešenými vlastníky, a že ty pozemky odkoupíme, i když tu slíbenou dotaci nezískáme,

 • sdělil, že proto rada kraje v daný okamžik postavila ten návrh tak, jak byl dnes předložen,
 • dodal, že intenzivně pracujeme na tom, jakým způsobem můžeme dané alternativy vyřešit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/119 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/120 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - toto hlasování bylo zmatečné (pořadové hlasování č. 24), proto bylo hlasováno o návrhu usnesení ještě jednou - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/121 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Vít Slováček - požádal, aby v zápisu ze zasedání bylo uvedeno, že má vztah k projednávané věci, protože jedním ze žadatelů je EducationTalentCulture, z.s., organizace, kde je statutárním orgánem jeho manželka,

Ing. Ivan Strachoň - požádal o změnu výše dotace u žadatele Janáčkův máj, o.p.s., který podal žádost o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč - doporučil navýšení této žádosti o 500 tis. Kč na 2 mil. Kč z důvodu nárůstu cen a financí, které jsou spojeny s účastí zahraničních těles i sólistů; jedná se o ojedinělou akci, která přitahuje pozornost lidí nejen z kraje, ale i mimo něj,

 • navrhl vzít tuto částku z rezervy kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal o vyjádření náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že v této chvíli nedoporučuje, aby byl tento návrh přijat, protože tento materiál jako komplex prošel jednáním výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje; můžeme to řešit v závěru roku, kdy skutečně k tomuto navýšení dojde,

 • dodal, že navýšení, o kterém hovořil Ing. Ivan Strachoň, proběhlo ve všech oblastech a u všech festivalů a podobných projektů v oblasti kultury,

Bc. Josef Bělica - uvedl, že oni žádají o 1,5 mil. Kč a nebylo by tedy vhodné vytvářet precedenty tohoto charakteru, abychom tady přidávali někomu peníze nad rámec toho, o co má požádáno,

 • souhlasil s tím, že se to dá řešit i následně formou nějaké individuální žádosti a dotace,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že připravovat festival bez peněz je velmi problematické a že řada sponzorů bohužel odstoupila od podpory kultury a sportu a postihlo to i Janáčkův máj, o.p.s.; ta částka není vzhledem k našemu rozpočtu nijak veliká a měli bychom to podpořit; dofinancování ke konci roku už nebude možné, protože již bude po akci, a museli bychom to řešit nějakým komplikovaným způsobem,

 • podpořil proto návrh Ing. Ivana Strachoně,

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková - zopakovala slova Bc. Josefa Bělici a uvedla, že výbor pro kulturu a památky zastupitelstva kraje se pečlivě zabýval všemi žádostmi a není možné přidělit někomu více peněz, než o kolik žádal,

 • dodala, že v obdobné situaci jsou i všichni ostatní, nicméně je možné to otevřít, protože vždy jsme měli určitou rezervu, ale nedá se to řešit ad hoc,

Ing. Jiří Carbol - sdělil, že vnímá tuto situaci tak, abychom dnes schválili materiál v takové podobě, jak je předložen, a organizátorům festivalu umožnili, aby si podali návrh na navýšení částky, o kterém bychom mohli rozhodnout na příštím zasedání zastupitelstva,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že nynější koalice meziročně zvedla podporu o 20 % na tento program a že všechny akce, které tam jsou uvedeny, jsou deficitní,

 • uvedl, že kdyby ředitel spol. Janáčkův máj, o.p.s., chtěl více peněz, mohl o to již požádat a mohli bychom o tom už jednat,
 • dodal, že lze udělat dodatek ke smlouvě a tuto dotaci navýšit,

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - sdělil, že si nyní uvědomil, že je ve správní radě spol. Janáčkův máj, o.p.s., a přiklonil se k názoru Ing. Jiřího Carbola s tím, že v případě, že přijde požadavek o navýšení dotace ze strany uvedené společnosti, tak bychom se na příštím jednání zastupitelstva kraje mohli k tomu vrátit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu Ing. Ivana Strachoně o navýšení rozpočtu na tuto akci o 500 tis. Kč - neschváleno - hlasovalo 18 pro, 21 proti, 21 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 26),
 • o původním návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/122 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/123 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/124 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Informace o pokynech pro úpravu návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a schválení výběru nejvhodnější varianty řešení silnice I/11 v úseku Opava Komárov - Opava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/125 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/126 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že součástí materiálu je "Prodloužená Rudná", a dotázal se, jaká je aktuální situace, protože má informace, že EIA je obrovský problém a stav se nezměnil,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že "Prodloužená Rudná" má dva zásadní body, které jí brání v realizaci - prvním je katastrální úřad, který ani po 23 letech nevydal správně zápis věcných břemen, a poslední stav je, že katastrální úřad opět špatně poslal do Opavy zápis věcných břemen, takže se jedná o dalšího půl roku; tady předpokládá, že se Ředitelství silnic a dálnic "pochlapí" a s katastrálním úřadem začne jednat jinak než úřednicky,

 • dodal, že co se týká EIA, tak velmi intenzivně probíhá komunikace mezi Prahou, a že předpokládá, že by měl být během 14 dnů najít konsenzus,

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že o uvedeném konsenzu se hovoří již 3/4 roku, a proto navrhuje doplnění předkládaného usnesení o text: "Zastupitelstvo kraje vyzývá Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky urychleně řešit problematiku EIA v rámci stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" tak, aby došlo k jejímu zprovoznění nejpozději do 31. 12. 2018, a ukládá radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu realizace stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" - zodpovědní: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., Jarmila Uvírová a Ing. Jakub Unucka, MBA",

JUDr. Josef Babka - uvedl, že předložený návrh je správný a že by bylo dobré, aby toto usnesení dostal na vědomí i předseda vlády České republiky,

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA - poznamenal, že ho strašně překvapuje, že nejvíc bojuje zastupitel za sociální demokracii a přidává se někdo za KSČM, kteří měli dost času na to, aby se o všechny stavby dávno postarali,

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že jak již uvedl, tak byli ubezpečováni zrovna Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí, že EIA nebude problém, a dnes se po 3/4 roce dozvídají, že EIA je ještě větší problém, než byl,

 • dodal, že je to zájem nás všech a celé vlády a nicméně za EIA je zodpovědné Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí,

Miroslav Novák - reagoval na slova PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, s tím, že "Prodloužená Rudná" byla vždy prioritou všech představitelů našeho kraje,

 • sdělil, že si všichni určitě vzpomínají, jak vloni v srpnu vehementně protestoval proti tomu, kdy ministr dopravy Ing. Dan Ťok vyřadil "Prodlouženou Rudnou" z prioritních staveb se zdůvodněním, že existuje kratší, efektivnější a elegantnější cesta, kterou je zkrácené řízení posuzování vlivů na životní prostředí, které je v kompetenci Moravskoslezského kraje, a proto není důvodem, aby "Prodloužená Rudná" byla zařazena mezi prioritní stavby, které Česká republika požadovala u evropské komise, aby mohly být financovány z operačního programu "Doprava" a nemusela by se dělat nová velká EIA,
 • uvedl, že pana ministra se tehdy zastal tehdejší kandidát na hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,
 • uvedl, že podporuje návrh usnesení Mgr. Daniela Havlíka, a poznamenal, že všichni bychom se měli společnými silami maximálně snažit "pražské vrtochy" redukovat a pracovat pro rozvoj Moravskoslezského kraje,
 • sdělil, že dle jeho názoru je alarmující, jaké opakované chyby činí katastrální úřad obzvlášť v jednom velmi sledovaném případě; má vážné podezření, že se nejedná jen o pochybení jednoho úředníka, a když ano, tak tento měl být náležitě potrestán,
 • dodal, že kdyby byla "Prodloužená Rudná" zařazena do prioritních staveb, tak bychom tady nemuseli řešit jeden dílčí problém,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že problém vyřazení ze seznamu prioritních staveb vyplývá z toho, že nejen Rudná, ale ani obchvat Prahy nesplňoval požadované podmínky,

 • sdělil, že dle jeho názoru nemůže do toho vstoupit ani ministerský předseda, protože tady jsou určité zákony,

Ing. Jaroslav Kala - poznamenal, že když byl ministrem dopravy JUDr. Vít Bárta, tak ani nevěděl nic o tom, že se něco buduje v Hrabyni,

 • podpořil návrh Mgr. Daniela Havlíka a sdělil, že by byl rád, kdyby navržené usnesení bylo schváleno,

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že rozdíl mezi Prahou a Ostravou je poměrně zásadní - v Praze jsou úplně v jiné situaci a jedná se tam o stavbu, která nesplňuje za dané situace vůbec žádné podmínky,

Miroslav Novák - uvedl, že je třeba klást vedle sebe argumenty, které mají stejnou vypovídající hodnotu,

 • požádal, aby v zápisu bylo uvedeno, abychom si uvědomili ty paradoxy, jaký způsobem s námi centrální orgány jednají - zdůvodnění, že "Prodloužená Rudná" není součástí TNT sítě, je prostě alibismus o vůli toho ministerstva, které řeklo, že se nejedná o rychlostní komunikaci,
 • dnes zase říkají, že nemůže být vydána EIA v rámci jednoduššího řízení, protože to je rychlostní komunikace,
 • záleží na tom, jakou ochotu mají naši čeští vyjednavači v Bruselu a co chtějí předložit; je to o vůli těch, kteří jsou za to zodpovědni,
 • zopakoval, že "Prodloužená Rudná" mohla být zařazena do prioritních staveb, protože má souvztažnost se sítí TNT, jejíž součástí je dálnice D1,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se tyto záležitosti řeší a že tu byl nedávno na návštěvě ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec i ministr dopravy Ing. Dan Ťok; existuje však něco, jako jsou zákony a legislativa, které nás stavějí do role outsiderů,

Miroslav Novák - dotázal se, kdo nás do té role outsiderů prostě dostal - dle jeho názoru se jedná o Ministerstvo dopravy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o výše uvedeném doplnění usnesení dle návrhu Mgr. Daniela Havlíka - usnesení nebylo platné (pořadové hlasování č. 32), protože v průběhu hlasování bylo ještě požadováno, aby Mgr. Daniel Havlík svůj návrh znovu přečetl,

Mgr. Daniel Havlík - přečetl znovu svůj návrh na doplnění usnesení: "Zastupitelstvo kraje vyzývá Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky urychleně řešit problematiku EIA v rámci stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" tak, aby došlo k jejímu zprovoznění nejpozději do 31. 12. 2018, a ukládá radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu realizace stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" - zodpovědní: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje, Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje, a Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o výše uvedeném usnesení dle návrhu Mgr. Daniela Havlíka - neschváleno - hlasovalo 27 pro, 5 proti, 29 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 33),
 • o původním návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 1 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/127 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/128 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/129 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/130 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/131 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/132 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/133 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Bílá kniha 2017 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/134 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/135 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/136 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh přímého prodeje okálu ve Vítkově

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/137 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh nákupu bytů v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/138 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na nabytí darem pozemku od města Krnov pro výstavbu lékárny v areálu nemocnice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/139 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Informace o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - IV. Etapa", návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování a zahájení realizace samostatných projektů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/140 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektu "NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/141 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že výbor finanční zastupitelstva kraje projednal tento bod a doporučil schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/142 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že i u tohoto bodu doporučil výbor finanční zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh usnesení,

Ing. Jaroslav Kania - poděkoval předcházejícímu vedení kraje, protože výsledek hospodaření je především jejich práce a hospodaření kraje za rok 2016 skončilo ve velmi zajímavých kladných číslech.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/143 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/144 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na dofinancování a navýšení profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že výbor finanční zastupitelstva kraje projednal i tento bod a doporučil zastupitelstvu kraje schválit předložený materiál.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/145 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na změnu profinancování a kofinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně

 • bez úvodního slova

Diskuse:

JUDr. Josef Babka - vznesl dotaz k náměstkovi hejtmana kraje, zda má jistotu v tom, že dojednaná podpora státu týkající se finančních závazků ve výši 50 mil. Kč na tuto akci bude zachována, aby to nebylo na úkor našeho rozpočtu,

 • vyzvedl vedení města Vrbna pod Pradědem a Jablunkova za úplné dodržení podmínek našich dohod,

Ing. Jaroslav Kania - uvedl, že si plně uvědomuje, jaké úsilí učinilo předchozí vedení v této oblasti,

 • sdělil, že existuje platný dokument, který hovoří o tom, jak má být akce financována; je to samozřejmě podmíněno tím, že abychom získali rozhodnutí o účasti státního rozpočtu, musíme předložit veškeré dokumenty týkající se výsledků výběrových řízení,
 • slíbil, že bude samozřejmě jednat intenzivně o tom, aby ten deklarovaný objem ve výši max. 50 mil. Kč byl zachován,
 • dodal, že celá záležitost je skutečně složitá, protože ta předcházející deklarace účasti Českého Těšína nebyla dotažena až do konkrétních finančních objemů, nicméně podepsané memorandum o konečných finančních objemech nehovoří a nebylo se zde o co opřít,
 • je velice rád, že nyní máme závazek představitelů města o tom, že se Český Těšín bude podílet těmi 15 mil. Kč,
 • poznamenal, že u města Jablunkova to nebude tak, jak zaznělo, ale bude to trošičku jinak; domnívá se, že to bude předmětem dalších jednání,

Ing. Vít Slováček - požádal, aby v zápisu bylo uvedeno, že má vztah k projednávané věci, protože zastupuje město Český Těšín,

 • uvedl, že toto město převedlo závazek na Moravskoslezský kraj a že se JUDr. Josefa Babky za minulého volebního období několikrát ptal, jak bude financováno integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně, protože nikdy do posledního momentu nebylo jasně řečeno, jakými penězi se má toto město podílet; padaly částky 0 až po těch do 30 mil. Kč, které schválilo poslední Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předcházejícího volebního období jako jednostranný akt vůči městu Český Těšín, a zastupitelstvo tohoto města se jasně vyjádřilo, že za takových podmínek by do integrovaného záchranného centra nešlo,
 • sdělil, že dnes jsme v situaci, že žádný z dotačních titulů na toto nebyl použit a pouze je tady příslib Ministerstva vnitra na 50 mil. Kč, příslib Moravskoslezského kraje a města Český Těšín,
 • poznamenal, že město Český Těšín nepožaduje stěhovat městskou policii, která se nachází v rekonstruovaném objektu,
 • uvedl, že částka 30 mil. Kč byl jednostranný akt po ubezpečování jak JUDr. Josefa Babky, tak představitelů Hasičského záchranného sboru, že se o takových částkách jednat nebude,
 • ohradil se proti tomu, že město Český Těšín převedlo finanční prostředky ze své deklarované spoluúčasti na účast Moravskoslezského kraje,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že se tady nechce přít, ale ohradil se zase proti tomu, že je to jednostranný záměr kraje v minulém funkčním období, protože vždy jednoznačně říkal, že 30 mil. Kč je zcela relevantní částka,

 • dodal, že má obavu o to, abychom nepřišli o státní podporu, která se dost těžce rodila,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že to vnímá tak, že je tady společná vůle ty věci dodělat a zajistit bezpečnost v Českém Těšíně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/146 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/147 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


(přestávka)

8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizací v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/148 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro zajištění předfinancování 1. etapy projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o."

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/149 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/150 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4 - byl již projednán


K materiálu č. 8/5
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu - projekt "Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s."

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - toto hlasování bylo zmatečné (pořadové hlasování č. 58), proto bylo hlasováno o návrhu usnesení ještě jednou - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/151 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Pověření Nemocnice Nový Jičín, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/152 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2018-2019 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/153 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na prominutí pohledávky organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/154 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na změnu termínu realizace, profinancování a kofinancování projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí" a změnu termínu realizace projektu "Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/155 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na změnu profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a uzavření Dohody o spolupráci na projektu "i-AIR REGION"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/156 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Schválení zahájení přípravy projektu "Podpora služeb sociální prevence 4"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/157 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu Smart akcelerátor RIS 3 strategie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/158 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na poskytnutí individuálních "kotlíkových" dotací

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/159 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/160-3/161 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 9/8
Návrh na změnu delegovaných osob v Řídícím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/162 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti elektronizace veřejné správy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/163 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
RESOLVE_Dohoda o spolupráci, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/164 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Změna usnesení - navýšení profinancování v období udržitelnosti projektu Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/165 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na ukončení přípravy a zahájení přípravy projektů z oblasti školství, na změnu názvů projektů, na profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/166 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Bruntál

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/167 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/168 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/169 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 a 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/170 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/171 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci individuálních dotací na přípravu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/172 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Informace o stavu projektu "Cooperation in vocational education for European labour market", návrh na rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu a návrh na rozhodnutí o zmocnění koordinátora projektu, Region Grand Est, k podání žádosti o poskytnutí grantu v programu Erasmus+ a k zastupování v rámci realizace projektu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/173 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Fakultní nemocnicí Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/174 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací obci Dolní Lomná a obci Bocanovice

 • bez úvodního slova

Diskuse:

RSDr. Ing. Svatomír Recman - vznesl pozměňovací návrh a doporučil poskytnout obci Bocanovice dotaci z rozpočtu kraje ve výši 5 mil. Kč; jedná se zde o rekonstrukci a dostavbu mateřské školy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o výše uvedeném návrhu RSDr. Ing. Svatomíra Recmana - neschváleno - hlasovalo 19 pro, 7 proti, 31 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 83),
 • o původním návrhu usnesení - schváleno - hlasovalo 39 pro, 4 proti, 15 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/175 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017-2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/176 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/177 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/178 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/179 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/180 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/181 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/182 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje" pro rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/183 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2015

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/184 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" pro roky 2016/2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/185 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/186 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Bc. Josef Bělica - uvedl, že je ve vztahu k projednávanému bodu, neboť je členem statutárního orgánu jednoho zapsaného spolku, který se uchází o dotaci.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/187 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Dotace na zabezpečení soutěží a přehlídek v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/188 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 v oblasti podpory odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/189 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/190 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Uzavření dodatků č. 2 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/191 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/192-3/205 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/8
Vyřízení připomínek občanů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/206 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků veřejným vysokým školám v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/207 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/208 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na změnu rozhodnutí zastupitelstva kraje týkající se poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Vzájemné soužití o.p.s. na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/209 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

 • bez úvodního slova

Diskuse:

JUDr. Josef Babka - dotázal se náměstka hejtmana kraje p. Jiřího Navrátila, zda obdržel e‑mailovou poštou žádost mobilního hospice z Jičínska, který má zájem zařadit se do krajské struktury,

 • uvedl, že by chtěl znát jeho názor, jaký má k tomu přístup a příp. opatření,

Jiří Navrátil - odpověděl, že jemu tento e-mail zaslán nebyl, přesto má s hejtmanem kraje a náměstkem hejtmana kraje pro zdravotnictví naplánovanou návštěvu právě v tomto hospici; dokud tam prostě nebude veřejná záruka toho, že to v tom území potřebují, tak to nedostanou, tak jak to v minulosti nedostávaly ani jiné služby.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/210 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/211-3/212 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2 - bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/213 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/214 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/215 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Připomínka Ing. Oldřicha Pospíšila k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/216 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/217 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Diskuse o programovém prohlášení rady kraje - "Koaličním programu pro Moravskoslezský kraj"

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Miroslav Novák - uvedl, že předložený materiál je srozumitelný všem a že tam není jediný bod, který by rozporoval, ale dle jeho názoru se skutečně nejedná o programové prohlášení, protože má parametry volebního programu; jsou tam jen heslovité záležitosti a není uvedeno, jak uvedených cílů chceme společně dosáhnout; nejsou tam data, čísla, ani konkrétní projekty až na výjimky třeba v oblasti kultury,

 • poznamenal, že je třeba říci, kterou cestou se chceme vydat - např. doménou minulého volebního období bylo zkvalitňování sociálních služeb,
 • rád by skutečně znal jakési vize rady kraje do roku 2020 a způsob, jakými konkrétními cíli jich chce rada dosáhnout,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že to bral jako zkoušení z počítačové gramotnosti, když na stránkách Moravskoslezského kraje viděl prezentaci hejtmana kraje, a s velkým napětím proto čekal, že programové prohlášení rady kraje bude mít nějaký jiný rozměr a jiný obsah,

 • jeho hodnocení je proto rovněž poměrné příkré - písmo je pěkné, grafika rovněž perfektní, ale když "odbourá" obrázky, tak se ten koaliční program vejde sotva na jednu stránku formátu A4,
 • dle jeho názoru se v celkové koncepci jedná o nekontrolovatelný materiál, a to jak samotnými členy rady, tak koalicí a opozicí, a co je nejhorší, i obyvateli kraje, kterým bude, jak předpokládá, rovněž předložen,
 • uvedený materiál je rovněž velmi nekonkrétní, ale jako volební program je perfektní, ať už se jedná o hesla či o to, na co slyší řada obyvatel,
 • dodal, že v úvodním slovu v rámci "Zprávy o činnosti rady kraje" toho řekl hejtman kraje daleko více, než je uvedeno v předloženém programovém prohlášení, a že věří, že tento ne příliš konkrétní a nekontrolovatelný materiál bude postupně doplňován a že s ním budou členové zastupitelstva kraje seznamováni,

Ing. Jaroslav Kala - sdělil, že rovněž obdržel e-mail od hospice z Jičínska a že doufá, že pan náměstek hejtmana kraje si s ředitelkou tohoto hospice domluví schůzku,

 • k prohlášení rady kraje uvedl, že chceme tady rozvíjet turistický ruch, ale základním předpokladem je dobrá dopravní dostupnost a investování finančních prostředků do "dvojek" a "trojek",
 • dotázal se směrem k členovi zastupitelstva kraje a zároveň europoslanci, zda by se i v rámci Evropské unie nešlo zaměřit na nějaký dotační titul pro nasměrování finančních prostředků do uvedených obcí a okrajových částí,
 • dále vznesl dotaz, jakým způsobem je myšlena podpora znevýhodněných okrajových částí kraje Karvinska, Bruntálska a Vítkovska, o které se hovoří v předloženém materiálu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - k připomínkám p. Miroslava Nováka a JUDr. Josefa Babky sdělil, že i teorie relativity se vešla na jednu stránku a že se domnívá, že nikdo z občanů kraje nebude v dnešní době číst něco delšího,

 • uvedl, že jeho životní filozofií je sdělit to, co je podstatné, a to, co se kontrolovat dá,
 • dodal, že z těchto důvodů se rozhodli udělat tento jasný a srozumitelný koncentrát,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že snahou Asociace krajů České republiky je, aby vláda rozpočtovým určením daní vrátila krajům ty peníze, které tyto musely dát na navýšení platů řidičů a které by pak mohly být investovány do oprav cest ve "dvojkových" a "trojkových" obcích,

Miroslav Novák - domnívá se, že dnes navržené, ale neschválené usnesení zastupitelstva kraje by to podpořilo,

 • navrhl proto ke schválení nový text usnesení: "Zastupitelstvo kraje požaduje po vládě České republiky kompenzaci vládního nařízení, které zvýšilo tarifní mzdy řidičů",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že samozřejmě celá Asociace krajů České republiky řešila problém navýšení mezd řidičů,

 • dodal, že usnesením asociace krajů ale bylo, že odmítla být zatahována do takových ad hoc řešení a že požaduje, aby ty kompenzace byly nachystány systémově,

Ing. Jaroslav Kala - zopakoval svůj dotaz, jak má chápat tu podporu Karvinska, Bruntálska a Vítkovska,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že tady se bavíme o tom, že potřebujeme zajistit pro tyto oblasti práci, budovat průmyslové zóny i v těchto oblastech a zvýšit dostupnosti dopravy a rozvoj turistického ruchu,

Miroslav Novák - sdělil, že usnesení zastupitelstva kraje má určitou váhu - to, že je asociace jednotná, ví; zastupitelstvo ale není zapsaný spolek, je to volený orgán, který má i zákonodárnou iniciativu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal návrhovou komisi o přípravu návrhu usnesení ve smyslu, aby se věci týkající se mimořádných navýšení a nákladů spojených s provozem krajů řešily systémově a v komunikaci s kraji - jinými slovy, aby tato rozhodnutí nebyla jednostranným rozhodnutím vlády, ale rozhodnutími, která jsou projednána i na úrovni jednotlivých krajů,

Ing. Evžen Tošenovský - vznesl technickou připomínku, aby se návrhová komise sešla ihned a aby pak zastupitelstvo kraje nemuselo čekat na ucelený návrh,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své práce.


15. Diskuse

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do "Diskuse" se přihlásil občan kraje Mgr. Radek Přepiora s příspěvkem na téma "Poděkování váženým úředním osobám z krajského úřadu a váženému náměstkovi hejtmana Ing. Unuckovi, občanské dotazy a prosba o informace", a dal hlasovat o jeho vystoupení - neschváleno - hlasovalo 21 pro, 3 proti, 22 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 113),

JUDr. Josef Babka - uvedl, že již na minulém jednání zastupitelstva kraje upozorňoval na to, že občan kraje, který má 18 let, má tady trvalý pobyt, anebo vlastní na území kraje nemovitost, má právo se vyjádřit k projednávaným bodům programu a že "Diskuse" je dle jeho názoru projednávaný bod,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že v rámci našeho jednacího řádu je uvedeno, že občan kraje se může vyjádřit k "projednávané věci" a že "Diskuse" je dle jeho názoru obecná záležitost a není to projednávaná věc; proto o možnosti vystoupení občana kraje hlasujeme (s výjimkou vystoupení k rozpočtu kraje),

Mgr. Lubomír Volný - doporučil v tomto případě změnu jednacího řádu zastupitelstva kraje tak, aby byl do stálého programu zařazen pravidelný bod "Interpelace občanů kraje" a byl k tomu vymezen časový úsek,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že je to názorová věc, a doporučil, aby občanovi kraje byla vždy dána možnost na zasedání zastupitelstva vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poznamenal, že pak ztrácí smysl věta v jednacím řádu, že o vystoupení občana kraje, pokud se nevyjadřuje k projednávané věci, se má hlasovat,

Mgr. Lubomír Volný - přimluvil se za to, aby zkušenější kolegové navrhli dnes řešení, aby občané kraje mohli na zasedání zastupitelstva kraje vystoupit, příp. abychom tu "Diskusi" chápali tak, jak tady dnes řekl JUDr. Josef Babka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že dnes tady žádný návrh na úpravu jednacího řád nepadl - může ho připravit i politický klub SPD a SPO; je možno za jednotlivé politické kluby připravit požadovaný návrh úpravy jednacího řádu zastupitelstva kraje,

Bc. Josef Bělica - uvedl, že se domnívá, že Mgr. Lubomír Volný by mohl svůj návrh včas předložit organizační komisi, aby to mohlo být pak projednáno ve všech politických klubech a následně předloženo členům zastupitelstva kraje,

JUDr. Josef Babka - dotázal se Bc. Josefa Bělici, o jakou organizační komisi se jedná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tím je myšleno setkání politických klubů,

JUDr. Josef Babka - zopakoval, že dle jeho názoru je "Diskuse" projednávaná věc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že má na to jiný názor,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, dle jeho názoru se občan v diskusi může vyjádřit; přijímá proto výzvu a připraví úpravu jednacího řádu,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - poznamenal, že za tuto dobu, kdy diskutujeme o možnosti vystoupení občana kraje, mohl tento občan již dávno vystoupit a mohli jsme si ho vyslechnout,

 • domnívá se, že by asi měli zasednout předsedové politických klubů a vyjasnit si tuto problematiku,

Mgr. Daniel Havlík - sdělil rovněž, že Mgr. Radek Přepiora již mohl během této 20minutové diskuse vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bychom se tedy měli shodnout na tom, co je to "projednávaná věc",

 • navrhl revokovat usnesení o vystoupení občana kraje Mgr. Radka Přepiory a dal o tomto návrhu hlasovat - schváleno - hlasovalo 37 pro, 2 proti, 15 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 114),
 • předal slovo Mgr. Radku Přepiorovi,

Mgr. Radek Přepiora - poděkoval za udělení slova, i když to bylo trošku složité, a taktéž poděkoval úředním osobám zdejšího krajského úřadu a zejména náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA, za férovou snahu a obětavou pomoc při získání oficiálního posudku prof. Svobody, který prokázal jasná zdravotní rizika čipování malých domácích zvířat; tento posudek je nyní k dispozici široké veřejnosti v rámci oficiální dokumentace krajského úřadu na webu "Necipujtenas.cz" a byl členům zastupitelstva kraje i členům Zastupitelstva města Ostravy rozeslán spolu s příslušnými autorizovanými komentáři,

 • uvedl, že díky tomuto přístupu schválila včera Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Rady města Ostravy další postup při hledání kompromisního řešení pro nutnou novelizaci nekompromisní ostravské tzv. čipovací vyhlášky,
 • poprosil o zvážení možnosti uspořádat v Ostravě ústavně správní konferenci za účasti zvučných jmen naší justice a aktivních občanů z řad široké veřejnosti,
 • požádal zastupitelstvo kraje o sdělení, zda by mohlo pomoci při organizování takovéto akce a o informování občanů, zda nový program krajské koalice pamatuje na stále sílící a velice varovnou otázku závažných rizik tzv. nových chytrých technologií pro zachování soukromí občanů a jejich osobních citlivých údajů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poznamenal, že prof. Svoboda napsal, že "žádná z identifikačních metod není ideální, nicméně ve srovnání s dostupnými možnostmi vychází čipování jako nejvíce specifické, nejhůře zneužitelné a je nepříliš invazivní…"; takže to čipování vychází jako nejlepší metoda,

 • k tzv. "chytrým technologiím" sdělil, že před Velkou Polomí zemřel člověk, který spadl ze silnice, jeho auto se převrátilo a on vykrvácel, protože mu nikdo nepomohl - kdyby byl vybaven určitou "chytrou technologií", která zachraňuje život, tak v podstatě dnes mohl být mezi námi.

Dotazy, připomínky a podněty:

Na tomto zasedání zastupitelstva kraje nebyly vzneseny členy zastupitelstva kraje žádné dotazy, připomínky a podněty.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise paní Radomíra Vlčková sdělila, že návrhová komise navrhuje schválit tento text usnesení: "Zastupitelstvo kraje žádá vládu České republiky o to, aby své rozhodnutí o navýšení mezd řidičů finančně zajistila ze státního rozpočtu a nepřenášela na kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal o tomto návrhu hlasovat - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/218 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).

Radomíra Vlčková dále uvedla, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata; v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


16. Závěr

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že tímto jsme vyčerpali program dnešního zasedání, popřál všem krásné nadcházející jarní dny a poděkoval za spolupráci.


Přílohy:

 • Schválený program 3. zasedání zastupitelstva kraje
 • Soupis usnesení č. 3/102 - 3/218
 • Přehled hlasování
 • Listiny přítomných
 • Oznámení členky zastupitelstva kraje p. Květy Kubíčkové o střetu zájmu k materiálům č. 9/23 a 9/24

Zapsaly:
Hana Novotná
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 24. 3. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Ing. Jitka Hanusová
 • Mgr. Josef Alexander Matera

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup