Zpráva

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 8

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 6. 2018 od 9:00 do 12:35 hodin

I. Zahájení

Přítomni:

 • 62 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvarů krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí

zástupci spol. Letiště Ostrava, a.s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Omluveni:

 • Ing. Radka Krištofová
 • Ing. Šárka Šimoňáková

Neomluveni:

 • Mgr. Lubomír Volný

8. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 2 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal všechny, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohli narušovat jednání.


II. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018 byli MUDr. Vojtěch Balcárek a pan Jiří Čejka. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přerušil zasedání zastupitelstva kraje na 10 minut z důvodu závady na hlasovacím systému.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přečetl návrh usnesení ve znění "Zastupitelstvo kraje bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 3. 2018" a dal hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/797 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Bc. Josef Bělica
 • Ing. Jiří Vzientek

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/798 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • Marian Bojko
 • Ing. Jitka Hanusová
 • Mgr. Daniel Havlík
 • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
 • Ing. Evžen Tošenovský

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/799 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 6. 2018,

 • dále upozornil, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

Bc. Josef Bělica - předložil návrh na doplnění programu o nový bod programu č. 13/2 "Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje", který již předložil včetně návrhu usnesení prof. Vondrákovi,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že jestliže je ochoten akceptovat rozsah materiálu, který je předkládán na stůl - a připomněl, že na úterní poradě předsedů politických klubů bylo řečeno, že na stůl nepůjde žádný materiál - tak některé záležitosti, které jsou finančního charakteru, je možné projednat bez hlubší analýzy, ale materiál č. 8/5 "Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem" se nejeví jako vhodný, aby byl zařazen na 8. zasedání zastupitelstva kraje, když byla velice krátká doba na jeho prostudování a ověření některých údajů,

 • na základě uvedeného navrhl, aby byl z programu 8. zasedání zastupitelstva kraje tento materiál vypuštěn a předložen na dalším zasedání zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu na vyřazení materiálu č. 8/5 "Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem" z programu 8. zasedání zastupitelstva kraje,

neschváleno - hlasovalo 28 pro, 18 proti, 14 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2),

 • o doplnění programu o bod č. 13/2 "Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje",

schváleno - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 8. zasedání zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/800 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje proběhlo 7 schůzí rady kraje a odkázal na písemný materiál,
 • uvedl, že na schůzi dne 12. 6. 2018, která byla výjezdní v Havířově, rada kraje mimo jiné:
 • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu:
 • v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven na rok 2018" ve výši 241 tis. Kč pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
 • v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši cca 2,3 mil. Kč,
 • rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace:
 • v rámci Operačního programu Zaměstnanost v maximální výši cca 4,3 mil. Kč na realizaci projektu Podpora provozu dětské skupiny "Sdružeňáček" Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov,
 • v rámci Programu Interreg V‑A Česká republika - Polsko v maximální výši cca 45 tis EUR na financování projektu "i‑AIR REGION",
 • v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v maximální výši cca 333 tis EUR na financování projektu "Každá história si zaslúži svoj priestor",
 • rozhodla přijmout podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši cca 31 mil. Kč určenou na projekt "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov",
 • vyhlásila dotační programy:
 • "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018",
 • "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018",
 • doplnil, že materiál "Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem" byl projednán radou kraje dne 12. 6. 2018, protože poslední informace, kterou rada obdržela z pojišťoven, dorazila dne 7. 6. 2018, proto byl tento materiál předložen radě kraje 12. 6. 2018, a že neočekával, že bude předložen, proto si myslel, že nebude žádný materiál na stůl.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/801 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


III. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/802 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2017

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že faktickým zpracovatelem a předkladatelem tohoto materiálu je brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kterého rada kraje v souladu s jednacím řádem zastupitelstva kraje požádala o předložení této zprávy zastupitelstvu kraje,

 • doplnil informaci o tom, že pouze s ohledem na požadavky systému na zpracování materiálů do zastupitelstva kraje je jako předkladatel materiálu uveden prof. Vondrák,
 • uvedl, že materiál je s úvodním slovem předkladatele a předal slovo panu řediteli HZSMSK brig. gen. Vlčkovi,

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - sdělil, že se jako každoročně předkládá zpráva o stavu požární ochrany za rok 2017,

 • uvedl, že tato zpráva se předkládá na základě zákona o požární ochraně a je zpracovávaná ve standardním formátu, který byl odsouhlasen Ministerstvem vnitra,
 • informoval, že co se týká úseku prevence a civilního nouzového plánování, bylo v loňském roce provedeno více než 1 200 kontrol a 8 tisíc stavebních řízení, resp. vydaných stanovisek k územně plánovací dokumentaci,
 • dále uvedl, že co se týká zjišťování příčin požárů, bylo v loňském roce méně úmrtí než v roce předešlém, kdy celkem bylo 11 úmrtí a z toho pouze 6 osob zemřelo v přímé souvislosti s požáry,
 • k tomu dodal, že ve správních řízeních bylo vydáno celkem 123 rozhodnutí,
 • sdělil, že na úseku IZDS a operačního řízení je třeba zmínit, že IBC přijalo v loňském roce bezmála 620 tis. volání; toto obrovské číslo ukazuje na to, že tento projekt, který byl již několikrát oceněn, je vytížen ve vztahu ke všem záchranným složkám,
 • uvedl, že HZS vyjížděl celkem ke 21.877 událostem, což je v rámci České republiky 1/7 z celkových událostí (na počet události je to 141 tis.),
 • dále uvedl, že na území Moravskoslezského kraje je celkem 399 jednotek a že ve zprávě je také informace o činnosti speciálních úřadů, např. USARu, WASARu, což znamená vyprošťování na vodní hladině, který byl v loňském roce certifikovaný evropskou komisí pro zásahy v rámci EU a vysokokapacitního čerpání,
 • sdělil, že na úseku vnitřním je třeba zmínit to, že na rozdíl od Policie ČR, kde byly přidány tabulky, HZSMSK a obecně i v rámci celé České republiky tabulky přidány nebyly, tzn., že stále chybí 58 tabulkových míst, aby se dalo naplnit plošné pokrytí jednotek ve výjezdu,
 • informoval, že oblast ekonomická má stálý deficit v oblasti provozních výdajů a v oblasti investic,
 • závěrem dodal, že ve zprávě je možno se dočíst o plnění jednotlivých koncepčních úkolů, kdy se jedná o zásadní koncepční úkoly, např. výstavba nové hasičské stanice v Novém Jičíně, dále dokončení technicko-výcvikové základny v Hranečníku, městečko bezpečí v Ostravě, integrované výjezdové centrum v Kopřivnici a nová stanice ve Vítkově,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl doplňující bod usnesení č. 2 ve znění:

"Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje"

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že zastupitelstvo již několikrát hlasovalo o hlásičích CO, které jsou v jednotlivých bytech seniorů, a že podle slov brig. gen. Vlčka se ukazuje, že to má pozitivní vliv, a dodal, že je rád, že se tato akce podporuje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/803 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


IV. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětví krizového řízení, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje městu Český Těšín, návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/804 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění filmového festivalu Febiofest Ostrava 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/805 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Sněhurka na ledě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/806 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování majetku Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru MSK a vybraným obcím Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/807 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/808 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 3. 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/809 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/810 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/811 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/812 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/813 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/814 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Žádost o poskytnutí individuální dotace Jagello 2000, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 8 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/815 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Winter Classic Ostrava 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/816 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že ve dnech 24. a 25. 4. 2018 proběhlo v Moravskoslezském kraji setkání s Vládou České republiky, kdy předmětem tohoto jednání bylo i téma Průmyslové zóny Nad Barborou,

 • uvedl, že Moravskoslezský kraj požádal následně dopisem Hejtmana Moravskoslezského kraje MPO o potvrzení informací o vyhlášení nového dotačního titulu, ze kterého bude realizace Průmyslové zóny Nad Barborou financována,
 • dále uvedl, že odpůrčí žaloba OKD, a.s. stále probíhá,
 • dodal, že posun nastal pouze v územním řízení, které se nachází ve fázi pro místní šetření, a pouze tento bod se posunul z místa,

Ing. Miroslav Hajdušík - požádal, aby tento pravidelný materiál obsahoval pouze informace, které se posunuly, aby zde nebyly informace, které již byly zmíněny na předchozích zasedáních zastupitelstva kraje, protože se pak materiál stává nepřehledným,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tento požadavek bere do úvahy, aby došlo příště ke zlepšení.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/817 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


V. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na uzavření DODATKU č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/818 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/819 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/820 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/821 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


VI. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Opavy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/822 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Frýdku-Místku

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - poděkoval předchozímu i současnému vedení kraje za realizaci a slavnostní poklep obchvatu Frýdku-Místku a dodal, že je to velmi dobrý počin,

 • uvedl, že je to 22 let co se začalo vyjednávat o obchvatu Frýdku-Místku a dodal, že v roce 1996 byl členem Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které rozhodlo o obchvatu, který byl strategickou prioritou Moravskoslezského kraje na úseku dopravní infrastruktury,
 • dále uvedl, že pokud se stroje zakousnou do zeminy, tak zmizí jeden z neuralgických bodů města Frýdku-Místku z hlediska obchvatu a naplní se jedna ze strategických priorit Moravskoslezského kraje, protože městem projíždí podle statistických údajů denně 40 až 45 tis. automobilů, vč. nákladních a těžkých vozidel,
 • dále uvedl, že 22. 5. 2018 se členové zastupitelstva Moravskoslezského kraje zúčastnili slavnostního poklepu obchvatu, kdy je to zatím první etapa, ale že 7 km za 2,6 mld. Kč a realizace za 44 měsíců přispěje ke zkvalitnění nejen života občanů Frýdku-Místku, ale i širokého okolí,
 • poděkoval vedoucímu odboru dopravy a chytrého regionu Ing. Murasovi, včetně jeho odboru, který jezdil mezi Ostravou a Prahou a loboval za tento obchvat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/823 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací v Krnově v souvislosti s realizací stavby "Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/824 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/825 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí investičních dotací obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na obnovu bezpečnostní a provozní techniky

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že předešlá Vláda České republiky rozhodla o výrazné investici do bezpečnostního zabezpečení regionálních letišť ve výši cca 600 mil. Kč a že nyní se provádějí úkony, které ve vládním programu nebudou, a dále se zpracovává srovnávací analýza mezi financemi, které nám Vláda ČR zaplatí, a tím, co bude letiště potřebovat,

 • dále uvedl, že je to v souladu s tím, co bude Vláda ČR v roce 2019 - 2020 na letišti instalovat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/826 - 8/827 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na neposkytnutí dotace organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s. na projekt "Na kole jen s přilbou"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/828 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že na Magistrátu města Ostravy probíhá několik vyvlastňovacích řízení, které zpracovává jeden úřad, avšak tento zaujal k jednotlivým vyvlastňovacím řízením několik různých stanovisek, že se nyní čeká na vyjádření vyvlastňovacího úřadu vůči těmto vyvlastňovacím řízením, a dodal, že žádné z nich zatím není dokončené ani ukončené,

 • uvedl, že se intenzivně jedná mezi ŘSD, Moravskoslezským krajem a vlastníky věcných břemen o technickém a právním způsobu dohody, tzn. za jakých podmínek je možnost se dohodnout,
 • dále uvedl, že byly staženy všechny staré žádosti o stavební povolení a že podle nového zákona požádalo ŘDS o nové stavební povolení, které má obrovskou výhodu v tom, že je zde jeden orgán, který toto stavební povolení vydá, a to je krajský úřad, a také, že stavební povolení je možno vydat i bez toho, aniž by byly souhlasy s pozemky, a dodal, že tímto způsobem by se měla stavba výrazně urychlit, protože ten, kdo bude něco namítat proti státnímu povolení, se bude muset vyjádřit už v průběhu například tohoto roku,
 • nakonec dodal, že světlo na konci tunelu stáje je, ale stále se zatím nejezdí.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/829 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Slezský železniční spolek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/830 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání stavby silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství "Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení" v k. ú. Karlovice ve Slezsku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/831 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/832 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - vznesl dotaz, proč ve výčtu 27 měst a obcí, které budou zapojeny do tohoto projektu na Frýdecko-Místecku, chybí např. Frýdlant nad Ostravicí nebo Čeladná,

 • upřesnil otázku, jakým způsobem se to bude řešit a proč tam například není Frýdlant nad Ostravicí nebo další obce,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že Frýdek-Místek má nyní dopravu zdarma a z tohoto důvodu došlo k rozdělení frýdecké oblasti na dvě části, a to Frýdecko-Místecko a Frýdlantsko, a dotázané obce spadají pod Frýdlantsko,

 • uvedl, že jsou vysoutěženy všechny oblasti našeho kraje s novými dopravci, kdy Opava bude nabíhat od června a zbytek oblasti naběhne buď v prosinci, nebo podle odvolání příští rok v červnu, a že poslední oblast, která ještě nebyla vyhlášena, je Hlučínsko, kde se také přihlásili zájemci o zajištění dopravy a bude zde taky vybrán dopravce,
 • na konec dodal, že autobusová doprava v Moravskoslezském kraji bude zajištěna i po roce 2019.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/833 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Zajištění dopravní obslužnosti na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji drážní dopravou s ohledem na dosavadní a následný procesní postup od prosince 2019

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - informoval, že od roku 2019 do roku 2025 budou v Moravskoslezském kraji jezdit ČD, a.s., a to z důvodu, že na páteřní lince z Českého Těšína až do Suchdola mají exkluzivitu do roku 2025, a tento provozní celek nejde vysoutěžit,

 • uvedl, že po roce 2025 se budou soutěžit tři oblasti v Moravskoslezském kraji, nyní se jedná s ČD, a.s. o tom, s jakými vlaky se bude jezdit,
 • dále uvedl, že program OP2 byl pozastaven a nyní se řeší, zda se použijí peníze z Evropské investiční banky, nebo zda se podaří obnovit operační program OP2, aby v Moravskoslezském kraji jezdily nové vlaky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/834 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Poskytnutí dotace na realizaci projektu Kampaň - Týden evropské mobility v Třinci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 2 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/835 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Ing. Unucku, aby ukázal ocenění, které získal jako nejchytřejší zástupce nejchytřejšího regionu v České republice.

VII. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Informace o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - úvodem připomněl, že na chráněné webové stránce kraje byla k tomuto materiálu zveřejněna ratingová zpráva ze dne 6. 6. 2018 a dodal, že materiál je pouze informativní, nehlasuje se k němu a nebude přijato žádné usnesení,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že bylo pravidlem, že tuto zprávu přednesl pracovník společnosti Moody´s, ale protože jsou všichni mimo republiku, přednesl tuto zprávu sám,

 • uvedl, že hodnocení ratingu je od roku 2004, kdy Moravskoslezský kraj postupně získával lepší hodnocení až na A2 s pozitivním výhledem, kdy k tomuto hodnocení přispěla ekonomika České republiky, proto nastal posun ze stabilního výhledu na pozitivní výhled; tento posun nastal 27. 4. 2018 a 6. 6. 2018 ratingová agentura Moody´s potvrdila toto hodnocení; dodal, že je to z toho důvodu, že má Moravskoslezský kraj dobré čísla ve výši dluhu, tak i v poměru zadluženosti k příjmům, kdy bylo dosáhnuto hodnoty 10 %; ve zprávě je uvedeno číslo 10,6 %, což je dáno tím, že podle nové metodiky byly do zprávy zahrnuty i příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje,
 • dále uvedl, že v rámci hodnocení ratingu, byly vyzdviženy silné stránky a slabé stránky; mezi silné stránky se řadily pokračující zlepšené provozní výsledky Moravskoslezského kraje a zadluženost, která by měla zůstat na nízké úrovni i v letech 2018 až 2019, a zvyšující se hotovostní rezervy; slabé stránky: investiční prostředky mohou tyto výsledky ovlivnit a také omezena flexibilita příjmů a výdajů,
 • doplnil, že k tomu, aby se mohl rating i nadále zlepšovat, je zapotřebí např. zvýšení ratingu státních dluhopisů, na což ale Moravskoslezský kraj nemá vliv; výhledově je možné mít v příštím roce a i v následujícím období stejné hodnocení jako v roce 2017,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému udělil slovo,

xxxx (občan MSK) - požádal Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a Ing. Kaniu o odpověď, proč nebyly ještě 13. června 2018 zveřejněny na oficiálním krajském webu materiály k právě projednávanému programovému bodu č. 7/1,

 • uvedl, že pokud si občan prohlédl jediný přiložený dokument k výše uvedenému bodu, tak v něm nalezl pouze sdělení, že by mělo být jeho obsahem návrh usnesení a důvodová zpráva, nicméně nic z toho v daném dokumentu nebylo a žádné jiné dokumenty k bodu č. 7/1 zveřejněny na krajském webu taktéž nebyly, stalo se tak až ve středu 13. 6. 2018 během dne,
 • dále uvedl, že občané, kteří chtěli k velice důležitému tématu, tedy výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje hovořit a ještě před tím si podrobně celou problematiku nastudovat doma, např. ve svém volnu, zkrátka nemohli, protože materiály v případě programového bodu č. 7/1 nebyly na krajském webu zveřejněny,
 • poukázal na to, že jednací řád zastupitelstva kraje v článku 16 odstavci 9 uvádí, že materiály určené k projednání zastupitelstvem kraje jsou veřejnosti k dispozici nejpozději 3 dny před konáním zastupitelstva kraje v elektronické podobě na webových stránkách kraje,
 • dále uvedl, že nepředpokládal, že by otázka kolem přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje byla tak tajná, že by se musely materiály k této problematice před širokou veřejností skrývat,
 • sdělil, že to nakonec dopadlo tak, že se výhled ratingu od agentury Moody´s k datu 6. 6. 2018 zlepšil ze stabilního na pozitivní A2, a dodal, že k vysněným třem "áčkům" to má sice ještě daleko, ale i tak je to pro občany pozitivní zpráva,
 • závěrem požádal o vysvětlení celé věci,

Ing. Jaroslav Kania - omluvil se za toto nedopatření, které bylo zveřejněním napraveno.


K materiálu č. 7/2
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžních fondů kraje

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - konstatoval, že se jednalo o globální čísla za rok 2017, kdy údaje, které byly připravené, jednoznačně hovoří o tom, že čísla byla skutečně ještě lepší, než se očekávalo, a to jak v oblasti příjmu, kdy překročili upravený rozpočet roku 2019, a výdaje nebyly až takové, jak se předpokládalo v upraveném rozpočtu, což bylo dáno několika faktory,

 • uvedl, že u reprodukce Moravskoslezského kraje došlo k mírnému nárůstu oproti roku 2016, a to o 7,6 mil. Kč, kdy jsme postupně nabíhali jak v oblasti evropských projektů, tak byly zařazovány některé připravené akce z vlastních zdrojů,
 • informoval, že upravený rozpočet k 31. 5. 2018, kde byly zohledněny revize akce financované z evropských zdrojů, a dále se rozjely i záležitosti investiční financované z vlastních zdrojů, kde byl vidět razantní nástup v této oblasti,
 • uvedl, že u dotačních programů v roce 2017 bylo čerpání dostatečně vysoké; samozřejmě u odvětví regionálního rozvoje, cestovního ruchu a životního prostředí byla čísla nižší, což bylo dáno tím, že to byly dotační tituly dvouleté,
 • dále uvedl, že Moravskoslezský kraj realizoval 138 investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2014 - 2020 v celkové hodnotě cca 7 mld. Kč,
 • informoval o peněžních fondech a stavech k 31. 12. 2017; u fondu Jessica a fondu financování strategických projektů, zde byly čísla čerpání 100 mil. Kč, což bylo dáno tím, že se souhlasem zastupitelstva kraje byly pořízeny dluhopisy u Oberbank, tím došlo k lepšímu zhodnocování těchto peněz než na běžném účtu,
 • sdělil, že u hospodaření příspěvkových organizací bylo negativní číslo v odvětví zdravotnictví, ale oproti roku 2016 zde byl signál, že by postupně mělo docházet ke zlepšení hospodaření v tomto odvětví a že zde bude snaha, aby v roce 2018 bylo číslo významně nižší,
 • dále uvedl, že Moravskoslezský kraj má 9 obchodních společností; v roce 2017 vstoupil Moravskoslezský kraj majetkově do společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, který byl následně přejmenován na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava; výrazné zlepšení hospodářského výsledku bylo u Letiště Ostrava, a.s., kde za rok 2016 došlo k odpisu projektové dokumentace v řádu cca 69 mil. Kč,
 • sdělil informace ohledně hospodářského výsledku, kdy neúčelový přebytek dosáhl částky 820 mil. Kč a kdy tyto prostředky byly použity jak na reprodukci, tak i na posílení dvou fondů, tzn., fondu Jessica a fondu pro strategické projekty,
 • závěrem prohlásil, že návrh závěrečného účtu byl dle zákona vyvěšen na úřední desce a občané Moravskoslezského kraje mohli dát k tomuto připomínku; nebyly vzneseny žádné připomínky; občané Moravskoslezského kraje mohou ještě uplatnit připomínky ústně, při projednávání na zasedání zastupitelstva kraje,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - se vyjádřil za klub KSČM k závěrečnému účtu a hospodaření Moravskoslezského kraje,

 • úvodem poděkoval Ing. Klimšové a celému odboru financí, který dlouhodobě a tradičně zpracovává na vysoké úrovni závěrečný účet, který byl přehledný,
 • z hlediska hospodaření pochválil Moravskoslezský kraj, protože přezkoumání hospodaření bylo bez závad,
 • zdůraznil, že výsledek hospodaření oproti upravenému rozpočtu byl výrazně jiný - pozitivní, protože byl předpoklad deficitu až ve výši 1,7 mld. Kč., nicméně výsledek byl cca 1,3 mld. Kč, a to je jeden z důvodů, proč byl takový vysoký přebytek na účtu, a to ve výši 3,6 mld. Kč,
 • uvedl, že to byl zejména výsledek na straně příjmové, kde současné vedení kraje prostřednictvím sdílených daní, které získává pravidelně, a oproti roku 2016, mělo k dispozici cca 554 mil. Kč navíc, což bylo téměř 10 %,
 • vyslovil kritiku k výdajové části, dle které výdaje ke vztahu k upravenému rozpočtu poklesly o 11 %, což bylo velice významné, převážně z toho důvodu, že finanční prostředky vlastní byly k dispozici; ze zprávy pochopil, že to bylo zapříčiněno dvěma důsledky, a to, že nebyla naplněna reprodukce majetku Moravskoslezského kraje bez dotací z EU, která dosáhla jen 71 %, a druhý důsledek byl nenaplňování, nebo pomalý rozběh akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, kde to čerpání bylo na úrovni necelých 49 %,
 • vznesl dva dotazy; první k reprodukci majetku z vlastních zdrojů: tady byl pokles 11 %, ale i ze státního rozpočtu, kde byl pokles téměř o 38 % oproti minulým rokům, zda to bylo způsobeno tím, že nebyly připravené projekty, nebo něčím jiným; druhý dotaz se týkal čerpání z fondů EU: kde byl propad ještě výraznější, zda byl dostatek připravených projektů, tak, aby byly vyčerpány všechny možnosti, aby se všechny nabízené prostředky využily a aby se nemusely finance vracet, tedy zda budou připravené vlastní projekty, aby se finance vyčerpaly,
 • konstatoval, že u hospodaření příspěvkových organizací v úseku zdravotnictví se dostalo 5 krajských nemocnic do mínusu s výpadkem téměř 71 mil. Kč, toto číslo pokleslo oproti předchozím létům,
 • vznesl dotaz na MUDr. Gebauera, zda je připravený nějaký reálný program, aby se nemocnice dostaly z červených čísel, zda bude nějaký plán na zlepšení této situace,
 • závěrem, konstatoval, že byl rád, že přebytek byl takto vysoký, protože je to dobrý základ do budoucna, do roku 2018 a požádal o zodpovězení jeho dotazů,

Ing. Jaroslav Kania - se vyjádřil k reprodukci majetku: průběh výběrových řízení se komplikoval, tudíž zahájení staveb bylo trochu složitější, proto byly ty časové skluzy; co se týká druhého dotazu, zda má Moravskoslezský kraje dostatek projektů, tak projektů je dostatek, a to jak projektů financovaných z vlastních zdrojů, tak i z evropských zdrojů; z důvodu centralizací rozhodnutí do Prahy se déle čeká na souhlasné stanovisko, hledá se nějaké řešení, je připraveno velké množství projektů a požádal pana Krkošku o vyjádření se k projektům,

Jan Krkoška - doplnil, že před měsícem byly projekty za cca 7,5 mld. Kč a při posledním zjištění byly projekty za 8,2 mld. Kč, tzn., že každý měsíc přibývá projektů, které byly v různých fázích připravenosti,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že za poslední tři roky došlo třikrát k navýšení o 10 % pro veškerý zdravotnický personál, plus navíc speciální příspěvek pro směnné sestry, který bude ještě v příštím roce zvýšen o dalších 5 tis. Kč,

 • uvedl, že ne všechna tyto zvýšení byla pokryta příjmem od zdravotních pojišťoven; zdravotní pojišťovny zohlednily pouze 70 % tohoto navýšení; restrukturalizaci nevýnosných úseků v nemocnicích, převážně obslužného systému, který byl zúsporněn, byly nalezeny úspory, a tím byly finanční prostředky přesunuty směrem ke zdravotníkům,
 • dále uvedl, že krajské nemocnice mají na rozdíl od jiných nemocnic závazek veřejné služby, takže musí poskytovat i péči i v odděleních, které by soukromník neposkytoval, protože jsou již ztrátová,
 • závěrem dodal, že jedním z kroků, jak nemocnice dostat ze záporných čísel na nulu, byl i diskutovaný materiál optimalizace zdravotní péče,

Róbert Masarovič, MSc. - konstatoval, že Výbor finanční doporučil zastupitelstvu kraje schválit usnesení dle předloženého materiálu 7/2,

 • dále upozornil, že Ing. Recman hlasoval na Výboru finančním pro schválení tohoto materiálu, přičemž neměl žádný dotaz k této věci,
 • dodal, že zdravotnické zařízení se nedostaly do ztráty v tomto volebním období, ale tyto ztráty byly "poděděny s bambilionovou" ztrátou a tato ztráta byla v tomto období snížena,

JUDr. Josef Babka - požádal pana Masaroviče, aby vysvětlil, jaká jednotka je "bambilion",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je to částka symbolická,

Róbert Masarovič, MSc. - konstatoval, že je to jednotka odpovídající vzniklé ztrátě zdravotních zařízení v tomto období,

JUDr. Josef Babka - požádal vedoucí odboru financí o přesná čísla týkající se ztrát nemocnic na konci volebního období a skutečnosti k tomuto dni,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude na tento dotaz odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/836 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na procedurální část schvalování účetní závěrky, uvedené ve vyhlášce a jednacím řádu zastupitelstva kraje,

 • uvedl, že každý z členů schvalujícího orgánu má právo na uvedení, jak hlasoval, a každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit,
 • vyzval členy zastupitelstva kraje, pokud chtějí využít svého práva, aby předali svá písemná vyjádření do konce jednání zastupitelstva kraje,
 • na závěr dodal, že toto písemné odůvodnění je nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/837 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh přímého prodeje pozemků společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/838 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II", návrh koupit rodinný dům v Bruntále

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík - vznesl dotaz, jak se tyto nemovitosti vybírají, jaká je praxe,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že je to na základě spolupráce s danou organizací, která vytipovává možné objekty pro společnost, která poskytuje sociální služby, a tato společnost najde volný dům a přehodnotí možnosti, zda je vhodný pro danou sociální činnost, a kromě toho také znalecký posudek, který zde hraje také svou roli.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/839 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh přímého prodeje pozemku v Novém Jičíně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/840 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/841 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh darovat sanitní vozidlo společnosti Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/842 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů nemovitých věcí v k. ú. a obci Český Těšín

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/843 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/844 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na nákup budovy - kiosku v Orlové

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík - sdělil, že se v materiálu dočetl, že je zde potencionální využití jako květinářství, nebo jiné služby,

 • vznesl dotaz, zda nemocnice, která patří pod Karvinou, má nějaké zájemce, aby nedošlo k tomu, že tuto nemovitost koupí Moravskoslezský kraj, ta se scelí s pozemkem a pak bude prázdná,
 • uvedl, že v Orlové, Karviné a v Havířově je mnoho nebytových prostor,
 • závěrem se zeptal, zda již byla nějaká poptávka nebo studie využití této budovy,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že po dohodě s ředitelem nemocnice zde bude skutečné využití, že jde především o to, že de facto budova je cizí a pozemky jsou Moravskoslezského kraje, v katastru nemovitosti je to zavkladováno, tím se předchází tomu, aby zde byl majitel, který by provozoval službu, která by se nehodila do areálu nemocnice,

Ing. Miroslav Hajdušík - sdělil, že ho zaujalo, že se jedná o unimobuňky, které se dají odstranit, a proto se zeptal, zda to nebude zbytečný nákup,

Ing. Jaroslav Kania - konstatoval, že to nebude zbytečný nákup a jejich využití se již plánuje,

 • dodal, že vedení kraje nemůže odstranit cizí majetek z pozemku Moravskoslezského kraje, protože je řádně zavkladován do katastru nemovitostí jako budova, byť jsou to unimobuňky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 1 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/845 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na úpravu hospodaření s budovou na ulici Olomoucká v Opavě a úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/846 - 8/848 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na změnu příloh k darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/849 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Návrh prodeje budovy a pozemků společnosti MSID, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/850 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů nemovitých věcí v Opavě a zrušení usnesení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/851 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh na schválení přípravy, financování, zajištění udržitelnosti a navýšení profinancování a kofinancování u projektů v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/852 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/17
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování a na ukončení přípravy projektů v oblasti kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/853 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/18
Průmyslová zóna Nošovice - návrh přímého prodeje pozemků do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

 • s krátkým úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že s akciovou společností dlouho vyjednávali kupní cenu, která má souvislost s rozvojem této akciové společnosti,

 • uvedl, že akciová společnost projevila zájem o pozemky, které jsou sousedící s pozemky, které již využívá, a dodal, že se nedařilo rychle a rozumně dohodnout na ceně,
 • závěrem konstatoval, že cena je výrazně vyšší, než je cena znaleckého posudku.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/854 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/19
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí - návrh na nabytí nemovitých věcí v Kopřivnici

 • s krátkým úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - uvedl, že Moravskoslezský kraj plánuje výstavbu nového domu pro seniory a domu se zvláštním režimem v Kopřivnici pro 84 klientů,

 • dále uvedl, že v rámci memoranda, které bylo uzavřeno s městem Kopřivnice, vedení kraje předložilo Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje návrh daru nemovitých věcí, kde se jedná o pozemky, na kterých by měla následně vyrůst tato nemovitost,
 • dodal, že s vedením města Kopřivnice probíhala jednání, a proto byl tento materiál předložen radě kraje až 12. 6. 2018.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/855 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


VIII. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2019-2020 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/856 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/857 - 8/859 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Poskytnutí návratné finanční výpomoci a zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/860 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádosti organizací v oblasti zdravotnictví o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/861 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

 • s krátkým úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že tento materiál byl s pozdním předkladem předložen radě kraje dne 12. 6. 2018, proto byl zařazen později i na zasedání zastupitelstva kraje, a to z důvodu, že vyjádření všech pojišťoven k tomuto materiálu byly zaslány, respektive potvrzeny až dne 7. 6. 2018, proto byl tento materiál zkompletovaný později,

 • dále uvedl, že to byl třetí materiál, který by měl být schválen, protože první materiál byl schválen již v prosinci 2017 v rámci bodu "Návrh optimalizace v Moravskoslezském kraji", další materiál byl v březnu 2018, který byl již konkretizován na jednotlivé nemocnice; tento třetí materiál byl dopracován tak, že se již týká jednotlivých oddělení; v materiálu jsou podrobné analýzy ohledně využití a potencionálu nemocnic týkající se jednotlivých lůžek na odděleních,
 • sdělil, že se v žádném případě nejedná o materiál, z kterého by se vyčetlo, že se oddělení budou zavírat,
 • dále uvedl, že to byla pouze ekonomická nutnost, která vyplynula historicky z toho, čehož jsme si všichni dobře vědomi, že Moravskoslezský kraj má mnoho nemocnic; jednalo se o konkrétní počet nemocnic v bývalém okrese Karviná, který se postupně vylidňuje a stárne,
 • informoval, že úkolem tohoto materiálu bylo především konstatování, že v daném okrese a v Moravskoslezském kraji je mírný nadbytek akutních lůžek, tzn. lůžek, která jsou pro lidi, kteří potřebují akutní péči, a naopak díky stárnutí celého Moravskoslezského kraje je nedostatek lůžek následné péče, tzn. léčbu dlouhodobě nemocných, rehabilitační lůžka, geriatrická lůžka, ventilovaná lůžka, tedy následná intenzivní péče, dlouhodobá následná intenzivní péče, dlouhodobá následná ventilovaná péče, a dodal, že toto jsou lůžka, která chybí díky tomu, že populace stárne,
 • uvedl, že materiál obsahoval analýzu obsazenosti jednotlivých lůžek a využitelnosti,
 • sdělil, že tento materiál byl nezbytným k tomu, aby se nemocnice postupně začaly vracet k nule, respektive aby zadlužování nepokračovalo dále,
 • závěrem doporučil schválení tohoto materiálu, jelikož se jedná o logický krok, který je schvalován zastupitelstvem od prosince 2017,

Ing. Jiří Martinek - vznesl dotaz týkající se převodu interny z Orlové do nemocnice Karviné-Ráj, a to zejména ve vztahu k personálu; stejně tak jak to bude zajištěno i v případě nemocnice v Bílovci, což je také krajské zařízení,

 • dodal, že byla by škoda přijít o internisty,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že tento materiál byl pouze doporučující,

 • informoval, že nemocnice Bílovec byla také zahrnutá v analýze, s tím, že by zde měla teoreticky zaniknout chirurgie a interna, nicméně chirurgie i interna funguje, a dodal, že nemocnice Bílovec se ekonomicky "zvetila" za dobu, co je tam pan ředitel JUDr. Horák,
 • uvedl, že po jednání s paní místostarostkou Bílovce došlo k dohodě, že by se v ideálním stavu ponechala jednodenní chirurgie, a vzhledem k tomu, že Bílovec poskytuje spádové oblasti službu lékařské pohotovosti, tak by zůstala i interní lůžka,
 • ohledně přesunu v rámci nemocnice Karviná, část Orlová, uvedl, že by se spojil lůžkový fond v nemocnici Karviná do velké interny a plánem je vybudovat i diferenciovanou internu, tedy že by tam byla kardiologie i klasická interna, to znamená vybudovat tam mezioborovou, to znamená mezi internou, chirurgií, gastroenterologii,
 • uvedl, že si dokáže představit, že by tam fungovaly dva interní týmy, třeba i se dvěma primáři, a že se jedná o přesun lékařů, sester i mobiliáře,

JUDr. Josef Babka - vznesl dotaz na průběh projednávání tohoto materiálu,

 • požádal o informaci o tom, jaké je stanovisko Výboru zdravotního a preventivní péče k poslední variantě, která byla předložena zastupitelstvu kraje,
 • projevil zájem o stanovisko k nemocnici v Karviné, resp. Orlové a nemocnici v Bílovci, a to, jakým způsobem byl projednáván tento materiál na úrovni ředitelů těchto organizací,

MUDr. Martin Gebauer - konstatoval, že v roce 2017 se sbírala potřebná data, kdy byli osloveni ředitelé všech nemocnic, nejen krajských, zhruba od února do září 2017 trvalo vyjednávání o tom, zda se data poskytnou a v jaké míře,

 • uvedl, že soukromé subjekty a městské nemocnice se bránily vůči předávání těchto dat, avšak následně došlo ke shodě a data byla předána v září 2017,
 • dále uvedl, že po celou dobu byli u těchto jednání všichni ředitelé všech nemocnic, tj. od začátku, k jednání byli přizvání i majitelé hornické nemocnice i pan ředitel,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že si byl vědom, že při počátku byli přizvání všichni zástupci nemocnic, ale šlo mu o to, zda byli přizvání i ke konci,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že Výbor zdravotní a preventivní péče projednal poprvé i podruhé materiály schvalované v prosinci a v březnu; jelikož tento materiál došel pozdě, Výbor zdravotní a preventivní péče byl pouze rámcově seznámen s tím, že tento materiál bude projednáván na zastupitelstvu kraje a že byl rozhořčen, že nebude moci materiál důkladně posoudit; Výbor zdravotní a preventivní péče byl svolán mimořádně, ale nebyl usnášeníschopný,

 • zdůraznil, že tento materiál byl doporučující, pouze krajské nemocnice mají závazek veřejné služby, tzn., že obhospodařují (kromě Nového Jičína) i ta oddělení, která jsou dlouhodobě ztrátová a nezisková, to znamená, že v krajských nemocnicích je nutnost reprofilizace lůžek nejnutnější, pro všechny ostatní nemocnice je toto stanovisko doporučující,
 • závěrem dodal, že se společností Agel probíhají stále jednání, kdy si vzájemně sdělujeme nutnosti nezbytné pro přežití jednotlivých zdravotnických zařízení.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přerušil projednávání bodu 8/5 z důvodu zařazení pevného bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje" do programu zasedání zastupitelstva, ve kterém mají prostor k vyjádření občané Moravskoslezského kraje,

xxxx (občan MSK) - poděkoval úředním osobám z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a politikům ze zdejšího zastupitelstva, kteří se snažili upřímně občanům pomoci při obhajobě zle pošlapávané svobody slova ve věci neférových cenzurních zásahů vůči oprávněným občanům ze strany Ing. Macury během jednání jím řízeného zastupitelstva města v březnu a dubnu 2018,

 • uvedl, že kromě dalších osobností se vůči cenzuře ohradil a Ostravany v jejich spravedlivé obhajobě podpořil Mgr. Volný, jenž vyjádřil spolu se svými kolegyněmi a kolegy z hnutí SPD velké znepokojení nad neférovými praktikami potlačování svobody slova občanů, ke kterým došlo na Zastupitelstvu města Ostravy v březnudubnu 2018, a dále uvedl citaci pana poslance z jeho vyjádření pro necipujtenas.cz,
 • vznesl dotaz na Ing. Unucku, a to, v jaké fázi je příprava projektu nadjezdu v prostoru železničního přejezdu před mostem přes Odru v ostravském obvodu Polanka nad Odrou, kolik bude stát realizace a z jakých zdrojů poplyne financování,
 • vznesl další dotaz, kdy bude dobudován chodník mezi katastrem Polanky a Klimkovicemi kolem ulice 28. října, kde jsou občané obzvláště v noci vystaveni bezpečnostnímu riziku střetu s vozidly,
 • závěrem poděkoval za odpovědi a popřál všem pěkné léto,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že chodník bude dobudován v roce 2019 a přejezd v roce 2025,

 • uvedl, že SŽDC připravuje v Moravskoslezském kraji dvě bezpečnostní opatření, kdy prvním je podjezd na přejezdu ve Studénce; podle nejnovějších informací jsou již všechny dokumenty připravené a začíná výběr zhotovitele a v horizontu dvou až tří let by měl být tento podjezd postavený,
 • dále uvedl, že obdobná situace je na přejezdu v Polance, kde denně projede několik tisíc aut do průmyslové zóny Mošnov; zde bude naopak situace řešená nadjezdem, který je v územním plánu jak města, tak i Moravskoslezského kraje, a SŽDC přislíbilo, že to stihne do roku 2025.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že do tohoto bodu programu není nikdo další přihlášen, a proto se vrátil k projednávanému bodu programu 8/5.


JUDr. Josef Babka - sdělil, že dotazy byly způsobeny tím, že tento materiál šel na stůl a je škoda, že si nemohli materiál nastudovat,

 • zdůraznil, že již bylo řečeno, že materiál byl doporučující, ale v materiálu se dočetl, že našim ředitelům se to ukládá, mimo nemocnici v Bílovci, a není v materiálu nikde jiná organizace, než organizace, které byly zřízeny Moravskoslezským krajem,
 • uvedl, že se chce pouze utvrdit, že pokud tento materiál projde, bude zcela závazný a bude se realizovat v podmínkách nemocnic, které zřídil nebo založil Moravskoslezský kraj,
 • podotkl, že neví, co by s tímto materiálem dělali Agel, Městská nemocnice v Ostravě nebo Městská nemocnice v Bohumíně,
 • závěrem směřoval dotaz, pokud byl materiál doporučující, tak doporučující ve vztahu ke komu,

MUDr. Martin Gebauer - konstatoval, že v tomto materiálu nejsou ostatní nemocnice; v předchozích dvou materiálech byly zpracovány data opravdu na Moravskoslezský kraj v součinnosti se všemi nemocničními zařízeními a se všemi zřizovateli,

 • sdělil, že doporučení bylo opravdu pro Sanatorium Jablunkov, které tam sice nefiguruje, ale je také akciovou společností; hlavně to bylo pro nemocnici Bílovec, vzhledem k tomu, že se jedná o akciovou společnost, bylo to pro pana ředitele doporučující, a pro ředitelé příspěvkových organizací závazné,

Ing. Jiří Martinek - vznesl dotaz, který se týkal uzavírání rámcových smluv se zdravotními pojišťovnami, kdy posledním rokem uzavírání smluv byl rok 2013, kdy čeká krajské nemocnice další kolo uzavírání smluv po uplynutí pětileté lhůty,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že před třemi týdny došlo ke konsenzu veškerých sektorů ve zdravotnictví, kdy se snad poprvé v historii domluvili všichni kromě Lékárenské komory, kdy dojde k navyšování v ambulantním sektoru, v praktickém sektoru i v nemocnicích, tzn., co se týká úhradové vyhlášky, tak letos poprvé nebude, protože došlo ke shodě,

 • uvedl, že pokud jde o rámcové smlouvy, které by se měly podepisovat na dalších pět let, tak zde probíhají jednání s pojišťovnami; padl zde názor od pojišťoven, že by využili opci na jeden rok nebo že by se uzavřela jednoroční, aby byla delší doba na to aplikovat optimalizaci,
 • závěrem sdělil, že nedokáže říct, kdy budou smlouvy podepsány, jestli letos, nebo příští rok,

JUDr. Josef Babka - vznesl dotaz, zda byly nějaké představy o ekonomickém dopadu tohoto materiálu do hospodaření nemocnic,

MUDr. Martin Gebauer - odpověděl, že tato opatření by měla vést k tomu, aby v roce 2021 mohly všechny nemocnice hospodařit s nulou.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 33 pro, 0 proti, 14 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/862 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Úprava kofinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.", organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

 • s krátkým úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - konstatoval, že se jedná o přerozdělení finančních prostředků, které byly původně v rozpočtu zdravotnictví připraveny pro kofinancování velkého projektu návazné péče, za které se měly pořídit přístroje,

 • uvedl, že do tohoto projektu se dostaly čtyři nemocnice, a nemocnice Havířov se do tohoto projektu zatím nedostala, když byla první nebo druhá pod čarou, ale vedení kraje se rozhodlo, že nebude tyto prostředky držet a použije je na provoz pro nemocnice Havířov a Karviná, které tyto finance nutně potřebují,
 • dodal, že se historicky v těchto dvou nemocnicích táhne největší dluh, a proto se tyto prostředky použijí do těchto dvou nemocnic jako provozní prostředky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/863 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


IX. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Informace o stavu projektu "Laboratoře virtuální reality"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/864 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na zahájení přípravy, změny názvu a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/865 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Uzavření Smluv o poskytnutí dotace k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/866 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Poskytnutí věcného daru HZS MSK v rámci projektů "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie" a "Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR" a uzavření darovací smlouvy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/867 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Ukončení přípravy projektů "MIREU" a "Foster for excellence in the Moravian-Silesian Region"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/868 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na schválení zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/869 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na předčasné zahájení projektu a poskytnutí dotace finančním partnerům a uzavření partnerských smluv k projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK".

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/870 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na uzavření Smluv o partnerství, zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/871 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na uzavření memoranda o spolupráci členů ESÚS TRITIA v souvislosti s Platformou pro uhelné regiony

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/872 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí individuálních dotací obci Bohušov a obci Slezské Pavlovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/873 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s. a na uzavření dodatku s obcí Jindřichov

 • bez úvodního slova

Ing. Ivan Strachoň - vznesl dotaz ohledně dotace Sportovnímu klubu Havířov,

 • nejprve pogratuloval, že se podařilo získat tak velkou investici, která prošla složitou cestou a schvalovacím procesem na MŠMT,
 • uvedl, že Moravskoslezský kraj pro porovnání realizoval podobnou investici v Opavě, kde byla částka cca 55 mil. Kč,
 • upřesnil dotaz, a to, jak je při takové investici zajištěno financování do budoucna a jakým způsobem je zajištěno, že to bude denně veřejně přístupné vč. parkoviště,

Bc. Josef Bělica - informoval, že celý projekt vzniká v lokalitě za krytým bazénem, který je za vlakovým nádražím, kde je již tenisová hala; hala stolního tenisu, která se zřizuje jako reprezentační centrum pro mládež, bude na tuto halu navazovat; nyní se projednává podpora pro parkoviště, které bude veřejně přístupné,

 • sdělil, že město Havířov se podílí významnou částkou na podpoře této dotace,
 • uvedl, že v první fázi projektu navrhuje podpořit tuto investici částkou 20 mil. Kč, kdy tato částka je již předschválená Zastupitelstvem města Havířov,
 • dále uvedl, že tato dotace byla navázána na schválení dotace z MŠMT,
 • dodal, že v druhé fázi se bude propojovat sportovně tenisová hala s halou stolního tenisu a vznikne zde ucelený komplex, který bude přístupný veřejnosti, protože i tato hala bude fungovat jako reprezentační centrum a je plánována jako víceúčelová, tzn., že to není pouze sportovní hala pro stolní tenis.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/874 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 1. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/875 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Dolní Tošanovice

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - navrhl změnu usnesení a požádal zastupitelstvo kraje, aby podpořili usnesení ve znění "poskytnout individuální dotaci" a vzít tyto finance z nespecifikované rezervy hejtmana kraje, neboť vzhledem k výbornému hospodaření v roce 2017 se tam finanční prostředky určitě najdou,

 • uvedl, že 76 tis. Kč je částka na zřízení prodejny potravin v obci, která se bude také finančně podílet na této akci, což je ve veřejném zájmu této malé obce s 340 obyvateli, kdy náklady přesáhnou cca něco přes 5 mil. Kč,
 • domníval se, že by to mohl být pilotní projekt podpory malých obcí v rámci veřejných zdrojů, veřejných financování, a to i z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
 • uvedl, že by tento materiál, srovnal s bodem 9/14, kde byla dotace ve výši cca 148.220 Kč pro Charitu na PR akci, čili na fotosoutěž, a dodal, že v důvodové zprávě není zmíněno, zda se bude Charita na této akci finančně podílet, byla tam uvedená celková částka, čili bude tato dotace 100 %,
 • dále uvedl, že poskytnutí této dotace obci Dolní Tošanovice má svůj smysl a charakter,
 • dále vzpomněl na minulé období, kdy bylo vedení v opozici a kritizovalo nesystémové dotace, přesto však poskytování nesystémových individuálních dotací jak investičních, tak neinvestičních nebo i formou daru z majetku Moravskoslezského kraje výrazným způsobem narůstá,
 • uvedl, že spočítal body, které se týkaly těchto dotací na zastupitelstvu kraje, a z více než 120 bodů je 39 bodů věnováno individuálním dotacím,
 • závěrem ještě jednou požádal o přehodnocení usnesení a poskytnutí individuální dotace obci Dolní Tošanovice,

Jan Krkoška - sdělil, že na vesnicích obchody všeobecně krachují, neboť nemají na svou činnost, a proto vzniká koncepce venkova, kde bude zahrnuta myšlenka nejen obchodů, pošt, ale celkově se bude jednat o obslužnost pro lidi, kteří žijí na venkově,

 • uvedl, že důvod, proč nebyla tato žádost podpořena, je, když bude podpořena jedna žádost, budou se muset podpořit i další a bude mnoho individuálních žádostí, proto se bude pracovat na komplexním materiálu v rámci obnovy venkova,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tyto individuální žádosti budou nahrazeny systémovou dotací, která se bude věnovat obnově venkova,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že navrhoval, aby tato věc byla jakýsi "předpilotní" projekt, aby se již nyní obec Dolní Tošanovice podpořila; je to obec, která tuto žádost podala, ostatní obce nikoliv, opět požádal o podporu této žádosti,

Jan Krkoška - sdělil, by nejraději podpořil všechny obce, že ví o starostech obcí, a opět se vyjádřil, že se budou touto otázkou zabývat komplexně, ne po jednom,

Ing. Miroslav Hajdušík - vznesl dotaz, zda se již ví, kdy se budou tyto obce podporovat, zda je to nějaká obecná rovina, nebo jestli je nějaký harmonogram,

Jan Krkoška - sdělil, že se nejedná o obecnou rovinu, protože na koncepci obnovy venkova se pracuje intenzivně a bude to otázkou do 3 měsíců,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o protinávrhu Ing. Recmana, aby se změnilo usnesení na "poskytnutí individuální dotace obci Dolní Tošanovice" - neschváleno - hlasovalo 24 pro, 15 proti, 20 se zdrželo (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2)

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 38 pro, 12 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/876 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí individuálních dotací subjektům Charita Opava a Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu,

JUDr. Josef Babka - požádal o oddělené hlasování o obou subjektech,

Ing. Petr Havránek - navrhl totéž,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o poskytnutí individuální dotace subjektu Charita.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 45 pro, 3 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/877 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o poskytnutí individuální dotace subjektu Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/878 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/879 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/880 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/881 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem TATRA TRUCKS a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/882 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Otice

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - požádal pana náměstka Krkošku, aby zopakoval to, co zmínil před chvílí, zda bude do 3 měsíců na každý "candrbál" nějaký program, nebo zda se to bude řešit individuálně,

Jan Krkoška - sdělil, že tato akce bude sloužit pro starosty z mikroregionu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že obec Dolní Tošanovice byla jediná, které se neposkytla dotace,

 • uvedl, že předchozí vedení v roce 2016 vyčlenilo na individuální podporu 226 mil. Kč, v roce 2017 bylo již vyčerpáno o 100 mil. Kč více, tzn. 329 mil. Kč, což byl nárůst téměř o 50 %,
 • dále uvedl, že některé argumenty jsou zavádějící, a dodal, že při nárůstu ze sdílených daní více než o 500 mil. Kč se nenašlo 76 tis. Kč na individuální dotaci pro obec Dolní Tošanovice,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že jej to mrzí také, že v krátké době bude připraveno řešení a šlo o to, aby se to řešilo systémově,

 • uvedl, že vzhledem k ekonomickému růstu a hospodaření Moravskoslezského kraje, jak bylo prezentováno, je dobře, když se můžou podpořit obce v Moravskoslezském kraji,
 • dále uvedl, že bohužel některé věci nejde vyřešit systémově a pak zbývá jen individuální dotace,
 • závěrem, konstatoval, že je zastáncem, aby bylo co nejméně individuálních žádostí a aby se programy systematizovaly,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - souhlasil a sdělil, že se mohlo začít již na červnovém zasedání zastupitelstva kraje, ne až za ¾ roku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že porozuměl názoru a respektuje ho.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/883 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na úpravu podmínek individuální dotace obci Háj ve Slezku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/884 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/885 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík - požádal o informace (porovnání) kolik investičních a neinvestičních dotací se poskytlo VŠB - TUO, Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě, a to v předešlém a v tomto volebním období do 14. 6. 2018

 • požádal o doručení odpovědí (porovnání) do své datové schránky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal, aby takto bylo učiněno.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/886 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2018 - 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/887 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/888 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem KČT, odbor Beskydy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/889 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství a na změnu názvu projektu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/890 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na úpravu podmínek individuální dotace u subjektu Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/891 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/892 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě u obce Žabeň v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/893 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Realizace projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka a ukončení přípravy dvou projektů z oblasti životního prostředí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/894 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Změna stanov společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

 • s krátkým úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že základní kapitál společnosti má hodnotu 1 mil. Kč a je rozdělen na 100 ks akcií s nominální hodnotou 10 tis. Kč; nově by byl základní kapitál navýšen na 15 mil. Kč, rozdělen na 100 ks akcií s hodnotou 150 tis. Kč za akcii,

 • dále uvedl, že společnost sídlí v budově, kterou vlastní Moravskoslezský kraj a která bude potřebovat významné investice,
 • konstatoval, že MSID má nerozdělený zisk, který není vhodné použít přímo na nákup budovy, proto se hledala jiná cesta a jako nejvhodnější se jeví zvýšení základního kapitálu; z tohoto důvodu je nutné změnit stanovy společnosti.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/895 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/32
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/896 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/33
Návrh na poskytnutí dotací v rámci krajského dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"

 • s krátkým úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že se jedná o dotační titul, jehož cílem je propojit firmy se studenty,

 • uvedl, že alokace programů byla 5 mil. Kč, předložené žádosti byly v hodnotě cca 6,2 mil. Kč a na základě výsledků hodnotící komise bylo podpořeno 38 žádostí ze 46,
 • závěrem dodal, že tento dotační program se vyvíjí dynamicky, protože v loňském roce byly pouze 3 mil. Kč a nyní to byla částka 5 mil. Kč a převis byl 6,2 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/897 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/34
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací

 • s krátkým úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že v rámci kotlíkových dotací spolupracuje Moravskoslezský kraj se 78 obcemi, které přispívají občanům na pořízení nového kotle, tímto materiálem byla upravena smlouva se 7 obcemi a změna byla v navýšení celkové částky, kterou obec poskytuje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/898 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


X. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace na konferenci ODPADY 21

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/899 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2018

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík - vznesl dotaz, zda se neuvažuje o rozšíření sítě měření,

Jarmila Uvírová - sdělila, že proběhla jednání se zdravotním ústavem na toto téma a došli ke shodě, že bude navýšena stanice, ale zatím není určeno místo,

 • uvedla, že proběhly změny stanic a budou umístěny v oblasti průmyslových zdrojů, např. kolem ArcelorMittalu v Kunčicích a ve Vratimově, kde dosud nebyly.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/900 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/901 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/902 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Úhrada nákladů statutárnímu městu Ostrava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/903 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava na zpracování projektu "Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/904 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017-2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/905 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh na neposkytnutí dotace na pořízení malé zemědělské mechanizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/906 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Podpora environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/907 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/908 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


XI. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/909 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/910 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádost o změnu uznatelných nákladů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/911 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Memorandum o spolupráci s Českou unií sportu

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - sdělil, že na poradě předsedů politických klubů vyslovil vážnou obavu o osud financování mládežnických sportovních klubů; byla zde vyslovená myšlenka, že rada kraje, která se konala v Havířově, by mohla k této otázce zaujmout nějaké stanovisko, a to v tom směru, že program na rok 2018 nebyl vůbec otevřen, tzn., že z pozice Moravskoslezského kraje program, který financoval zejména tělovýchovu, respektive sport našich nejmladších, nebyl otevřen,

 • dále uvedl, že je ještě půl roku na to, aby se při snaze jak rady kraje, tak příslušných útvarů a výboru tento program ještě otevřel, aby došlo k podpoře těm, kteří tuto podporu dostávali v minulých letech,
 • doporučil, aby se nad tím ještě zamysleli, kromě toho, že je připravován program na rok 2019, který je podle názoru osob, které s těmito dětmi pracují, nedostačující, a to především tam, kde jednotlivé oddíly mají ve svých řadách více než např. 300 mladých členů,
 • závěrem se zeptal, zda se nezapomnělo na proklamaci z porady předsedů politických klubů a zda rada kraje k tomu zaujala nějaké stanovisko,

Mgr. Stanislav Folwarczny - konstatoval, že není pravdou, že byl tento program úplně zastaven, protože tento program měl podkapitoly, které zahrnují akce pořádané v Moravskoslezském kraji, patří zde i reprezentace Moravskoslezského kraje,

 • uvedl, že obecná podpora sportu běží stále a bude vyhlášená druhá výzva na tuto část tohoto programu; v prvním kole byla určená částka 16 mil. Kč a ve druhém kole 5 mil. Kč,
 • dále uvedl, že podaných žádostí v prvním kole bylo 148 a úspěšných bylo 91 %; druhé kolo bylo vyhlášeno z důvodu, že se sportovní oddíly dozvěděly o pořádání sportovních akcí v průběhu roku,
 • sdělil, že je zde i podpora systematické výchovy děti a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport, tzn. podpora pro jednoty, sportovní kluby, které mají i svá dospělá mužstva v nejvyšší soutěži; tento program byl uzavřen; počet žádostí byl 55 a 50 z nich bylo úspěšných; bylo rozděleno 31 mil. Kč,
 • informoval, že byl otevřen nový program "Podpora výkonnostního sportu a reprezentace České republiky v Moravskoslezském kraji" a alokace pro jednání zastupitelstva kraje bylo 10 mil. Kč,
 • informoval, že na podporu děti a mládeže bylo alokováno 62 mil. Kč,
 • souhlasil s tím, že se obecná podpora v letošním roce nerozjela a důvod byl ten, že měl být program trochu změněn, a to z důvodu vysoké míry subjektivního hodnocení, kterého se vedení kraje chtělo zbavit,
 • uvedl, že program, který je chystán společně s Českou unií sportu a je obsahem memoranda, má určité společné rysy s programem MŠMT, který má nejobjektivnější kritérium, a to počet sportujících v jednotlivých tělovýchovných jednotách,
 • dále uvedl, že program fungoval a v roce 2014 bylo podpořeno pouze 17 % žadatelů; v dalších letech byla podpora na úrovni 36 % žadatelů a 47 % žadatelů,
 • dále sdělil, že předložený materiál má utvořit systém podpory všech a měl by fungovat tak, že kdo splní podmínky, dostane dotaci,
 • konstatoval, že částka 100 tis. Kč není nejvyšší, protože maximální částka byla až 400 tis. Kč, ale sportovní kluby mohou dosáhnout i na jiné dotace, a pokud by se dostali až na 400 tis. Kč, byla by ta částka obrovská,
 • požádal zastupitelstvo kraje, aby tento materiál přijalo, jedná se o pilotní program s částkou 30 mil. Kč na rozdělení pro všechny sportující; pokud se toto memorandum schválí, přijde individuální žádost od ČUSu a její součásti bude již rozdělení částky 30 mil. Kč na tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, tzn., pokud zastupitelstvo kraje bude schvalovat individuální žádost ČUSu, tak každý člen zastupitelstva kraje bude vědět, jakým způsobem budou tyto finance rozděleny,
 • závěrem sdělil, že je zde záruka určité transparentnosti v materiálu; tento materiál obsahoval i modelový výpočet, který nebyl vůbec jednoduchý, protože zahrnoval jednak sportující děti a mládež, trenéry, ale i dospělé,

JUDr. Josef Babka - vysvětlil, že smyslem jeho vystoupení nebylo "torpédovat" tento materiál; přihlásil se obecně k záležitosti, která se projednávala na poradě předsedů politických klubů,

 • sdělil, že nechtěl napadnout všechny programy, protože řada z nich funguje skvěle, ale týkalo se to programu, který nebyl v tomto roce realizovaný, a to je škoda,
 • uvedl, že otázka zněla, zda se s tím bude ještě něco dělat, nebo se vyčká, až nastoupí program, který bude realizován prostřednictvím ČUSu v roce 2019,
 • dále uvedl, že se domnívá, že by se mělo zareagovat rychle, a požádal o odpověď, zda rada kraje rezignovala nebo nerezignovala na danou záležitost,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že by odpověď nechal na Výbor pro tělovýchovu a sport, tam by se mohlo toto téma otevřít,

 • uvedl, že bude složitější uchopit, kdo bude tím oprávněným žadatelem, neboť žadatelů, kteří již obdrželi dotaci, je velké množství, a pokud by se to mělo směřovat na nejmenší kluby, tak se to musí nějak pojmenovat, což nebude jednoduché,
 • závěrem uvedl, že žádostí přibývá a je to administrativně náročné, proto to řešení přes ČUS

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na toto téma hovořil s předsedou Výboru pro tělovýchovu a sport, kdy byla přislíbena plná součinnost, aby se daly věci ještě napravit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/912 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil, že bylo 12:04 hodin, vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva kraje začalo později, bude vyhlášena přestávka až ve 12:20 hodin.


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/913 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/914 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/915 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků škol v Moravskoslezském kraji v oblasti etické výchovy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/916 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/917 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory talentů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/918 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací a majetku organizací

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/919 - 8/921 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/922 (pořadové hlasování č. 124 - text uveden v příloze č. 2).


XII. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/923 (pořadové hlasování č. 125 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/924 - 8/926 (pořadové hlasování č. 126 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MSK v odvětví soc. věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/927 (pořadové hlasování č. 127 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Stanovisko k zařazení navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem do krajské sítě sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/928 (pořadové hlasování č. 128 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/929 (pořadové hlasování č. 129 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Dodatek č. 3 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Jiří Navrátil, MBA - informoval, že se může stát, že budou do kapitoly 313 na poslední chvíli přidány peníze na provoz sociálních služeb a z tohoto důvodu přečte doplňující návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

2) rozhodlo

pověřit radu kraje umožnit dle aktuálního vývoje financování sociálních služeb v roce 2018 ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb podat žádost o dofinancování provozních nákladů v rámci podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace"

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že toto usnesení umožní program vyhlásit dříve než v září a poskytovatelům sociálních služeb vyplatit peníze dříve než v prosinci,

 • jedná se o poskytovatele sociálních služeb jak příspěvkových organizací, tak i neziskových organizací,

Ing. Miroslav Hajdušík - sdělil, že tomu trošku nerozumí; dotázal se, a zda to znamená, že rada kraje bude schvalovat tyto dotace, nebo vyhlásí program, do kterého se budou hlásit žadatelé,

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že by to radě kraje umožnilo vyhlášení a otevření dotačního programu tak, aby se mohli žadatelé přihlásit, protože bylo již poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno optimum, o které mohli žádat, a aby se nemusela tato kapitola otevírat znova,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu doplňujícího usnesení - schváleno - hlasovalo 55 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování (pořadové hlasování č. 130 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/930 (pořadové hlasování č. 131 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Dodatek č. 8 ke Krajské síti sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/931 (pořadové hlasování č. 132 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské univerzitě

 • s krátkým úvodním slovem

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že se jedná o částku 198.820 Kč na kurz komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit; jedná se o vzdělávací výcvikový kurz, který byl vytvořen v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje "Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji",

 • uvedl, že vzdělávací výcvikový kurz byl akreditován MPSV dne 2. 2. 2017 a byl vytvořen právě Ostravskou univerzitou, a že na základě uzavřeného memoranda mezi Ostravskou univerzitou a Moravskoslezským krajem byl projekt akreditován na 4 roky,
 • dále uvedl, že klíčová témata, která těmito kurzy procházejí, budou vymezení komunitní práce, interpersonální dovednosti a porozumění fenoménu prostorového sociálního vyloučení v lokalitách,
 • závěrem dodal, že se jedná o 80 hodin teoretické výuky a 20 hodin praktické výuky, kdy pro Moravskoslezský kraj by to neměl kdo vykonávat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 1 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/932 (pořadové hlasování č. 133 - text uveden v příloze č. 2).


XIII. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/933 (pořadové hlasování č. 134 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tento bod byl nově zařazen do programu jednání na základě návrhu předsedy klubu hnutí ANO 2011 Bc. Bělici,

Bc. Josef Bělica - přečetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Aleše Juchelky z funkce člena Výboru pro kulturu a památky a rezignaci Lenky Brzyszkowské z funkce členky Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

2. volí

Martina Schwarze, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj".

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/934 (pořadové hlasování č. 135 - text uveden v příloze č. 2).


XIV. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné materiály.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se zeptal náměstkyně paní Uvírové, zda došly nějaké písemné dotazy,

Jarmila Uvírová - sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva nepřišly od členů zastupitelstva kraje žádné dotazy, připomínky ani podněty.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil 10 minutovou přestávku, z důvodu jednání návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že návrhová komise konstatuje, že zastupitelstvo kraje právoplatně přijalo všechna usnesení dle programu, který byl schválen na zastupitelstvu kraje.


Přílohy:
Schválený program 8. zasedání zastupitelstva kraje

Přehled hlasování
Soupis usnesení č. 8/797 - 8/934
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Vít Slováček k materiálu č. 4/1, Mgr. Daniel Havlík k materiálu č. 4/9, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, k materiálu č. 9/14.


Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 22. 6. 2018

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Bc. Josef Bělica
 • Ing. Jiří Vzientek

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup