Zpráva

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 9

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 13. 9. 2018 od 9:00 do 12:36 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 62 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvarů krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • Ing. Petr Vícha senátor Senátu Parlamentu České republiky
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s., spol. Letiště Ostrava, a.s., Moravskoslezské inovační centrum a.s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Omluveni:

 • Ing. Jiří Martinek, MBA
 • Ing. Zuzana Ožanová

Neomluveni:

 • Tomáš Hanzel

9. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili Ing. MartinekIng. Ožanová.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal všechny, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohli narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. požádal o vzdání pocty MUDr. Vladimírovi Plačkovi, který náhle zemřel dne 2. srpna 2018, jelikož to byl senátor zvolený za Moravskoslezský kraj a v roce 2012 vykonával funkci člena Zastupitelstva Moravskoslezského kraje; poté požádal o minutu ticha k uctění jeho památky.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 6. 2018, byli Bc. Josef BělicaIng. Jiří Vzientek. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému udělil slovo,

xxxx (občan MSK) - vznesl několik dotazů k bodu č. 2/1, a to k problematice ověření zápisu,

 • nejprve se zeptal, z jakého důvodu nebyla k dispozici široké veřejnosti na krajském webu 12. září 2018 důvodová zpráva k celkové podobě zápisu a hlavně k pořizovanému videozáznamu, který byl jeho nedílnou součástí,
 • sdělil, že během červnového jednání zastupitelstva kraje došlo k nepředpokládaným technickým problémům s hlasovacím zařízením, což ve svém důsledku vážně ovlivnilo průběh jednání zastupitelstva kraje,
 • uvedl, že musela být přemístěna celá jedna řada členů zastupitelstva kraje na úplně jiná sedadla na opačném místě jednacího sálu a že to pak zapříčinilo dohady o výsledcích hlasování,
 • sdělil, že by bylo vhodné vysvětlit, proč selhalo hlasovací zařízení, a hlavně vyvrátit spekulace, že by se jednalo o koordinovaný hackerský útok, a objasnit, jaká opatření byla přijata, aby k takovému výpadku systému již v budoucnu nedošlo, a dodal, že Moravskoslezský kraj chce být přece lídrem v oblasti smart technologií,
 • dále požádal o vysvětlení, proč chybí v oficiálním videozáznamu z červnového jednání zastupitelstva kraje od stopáže 04:24 část debaty o hlasování, o ověření zápisu, volbě ověřovatelů zápisu, volbě návrhové komise a mj. úvodní vyjádření ke schvalování programu jednání zastupitelstva kraje, a zda budou tyto části videozáznamu ještě doplněny, aby veřejnost měla důvěryhodné vysvětlení, proč to ve videozáznamu není, a že nedošlo k žádné manipulaci,
 • závěrem poděkoval za věcné komentáře a zodpovězení dotazů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na dotazy bude odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/935 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Mgr. Alena Grosová
 • Mgr. Ing. Josef Pukančík

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/936 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Radomíra Vlčková - předsedkyně
 • Mgr. Martina Nováková, DiS.
 • Miroslav Novák
 • Tomáš Miczka
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
 • Ing. RSDr. Svatomír Recman

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/937 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 13. 9. 2018,

 • dále upozornil, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

Miroslav Novák - předložil navrhl na doplnění programu o nový bod v úseku zdravotnictví, a to bod č. 8/4 s názvem "Revokace usnesení č. 8/862 ze dne 14. června t. r.",

 • uvedl, že se usnesení týkalo optimalizační úpravy struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem,
 • dále uvedl, že jak již avizoval na komisi organizační rady kraje, tím důvodem bylo, že z popudu prof. Vondráka byla radou kraje dne 17. července t. r. jmenována pracovní skupina a tato pracovní skupina se zabývá závěry, které zastupitelstvo kraje učinilo,, s těmi návrhy, které byly součástí toho materiálu,
 • informoval, že součástí pracovní skupiny jsou také zástupci dotčených obcí a měst, a z tohoto důvodu mu připadá toto usnesení nadbytečné,
 • dodal, že návrh usnesení je jednoduchý a byl již předán JUDr. Pospíšilovi,

Miroslav Novák - přečetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

  1. ruší

své usnesení číslo 8/862 ze dne 14. 6. 2018

  1. ukládá

náměstkovi pro zdravotnictví předložit Zastupitelstvu kraje po projednání ve Výboru pro zdravotní a preventivní péči závěry pracovní skupiny, jmenované radou kraje dne 17. 7. 2018 usnesením č.  2/3758",

 • uvedl, že termín by byl na prosincové zasedání zastupitelstva kraje, protože, jak si mohli členové zastupitelstva kraje přečíst v dopise prof. Vondráka, závěry budou koncem měsíce října, pak se projednají všemi výbory, a proto je dle jeho názoru jednání prosincového zastupitelstva kraje optimální,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je to v souladu s přijatým návrhem harmonogramu, jak dále v tomto postupovat,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že nemá připomínku k programu, a omluvil se, že tento bod nesignalizoval na jednání komise organizační rady kraje, kterou rada kraje zřídila, ale v té době ještě o diskutovaném bodu nevěděl, respektive neměl plnou povědomost o tomto bodu,

 • uvedl, že dne 4. září 2018 schválila Vláda České republiky usnesení č. 562 o aktualizaci souhrnu akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na rok 2018 až 2019, což ho poměrně překvapilo i tím, že je tento materiál předkládán do Vlády ČR bez nějaké širší povědomosti minimálně členů zastupitelstva Moravskoslezského kraje, ale co ho daleko více překvapilo, když se seznámil s usnesením a probíral se tímto materiálem, je to, že Vláda ČR přijala některé body, které v podstatě zrušují ke dni 30. prosince 2018 Úřad vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj, a že je zde vyzýván prof. Vondrák, aby se podílel na zabezpečování u třech bodů, které směřují k hejtmanům Ústeckého kraje, Karlovarského kraje a Moravskoslezského kraje,
 • dále uvedl, že to nechtěl komentovat, jen by byl rád, kdyby na současném jednání zastupitelstva kraje v bloku prof. Vondráka byla podána informace, a to, jaké dopady bude mít toto usnesení Vlády ČR na Moravskoslezský kraj, zmocněnce Moravskoslezského kraje a potažmo na celý úřad, který osobně hodnotí za dobu činnosti tohoto úřadu velmi pozitivně,
 • dále se dotázal, jaký to bude mít vliv a zda o tomto usnesení věděl prof. Vondrák dopředu, případně zda rada kraje přijala k tomuto usnesení nějaké stanovisko,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že to velice rád vysvětli v rámci svého bloku,

Mgr. Lubomír Volný - předem požádal prof. Vondráka, aby toto vystoupení bral jako vystoupení poslance Parlamentu České republiky, neměřil čas a případně jeho vystoupení nepřerušoval,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že Mgr. Volný je člen zastupitelstva kraje,

Mgr. Lubomír Volný - požádal, aby nebyl přerušován, že je poslancem,

 • sdělil, že jak mohli členové zastupitelstva kraje zjistit na svých e‑mailových adresách, zaslal na chráněné stránky kraje předžalobní výzvu ve věci neoprávněného zásahu do důstojnosti a dobré pověsti pana Mgr. Lubomíra Volného, která byla prozatím adresována pouze panu Bc. Bělicovi,
 • uvedl, že k tomuto materiálu se váže i následující bod programu, který by rád na tomto zasedání zastupitelstva kraje projednal, a to pod názvem "Revokace usnesení zastupitelstva kraje",

Mgr. Volný - načetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

1. prohlašuje

že považuje za nemorální šíření pomluv, lží, desinformací, fake news a neověřených informací poškozující chráněné zájmy a práva jak práva zastupitelstva kraje, tak občanů a zavazuje se tak již nikdy nepostupovat

2. odsuzuje

podobné chování, zejména u vlastních zastupitelů

3. zrušuje

usnesení č. 7/795 ze dne 14. 3. 2018

4. uznává

že Mgr. Lubomír Volný o své životní situaci skutečně informoval otevřeně veřejnost na své facebookové stránce již dne 6. října 2016

5. souhlasí

že Zastupitelstvu kraje nepřísluší hodnotit, zda jsou pravdivé informace uvedené na této stránce, nebo v pořadu České televize, toto je výsostným právem občanů, orgánům činných v trestném řízení a popřípadě soudů

6. akceptuje

nabídku Mgr. Lubomíra Volného na smírné řešení a omlouvá se Mgr. Lubomíru Volnému za své předchozí odsuzující usnesení, ke kterému nemělo příslušné pravomoci, ani konkrétní důkazy a zavazuje se podobné situace neopakovat

7. vyzívá

člena zastupitelstva kraje pana Bc. Bělicu, aby zastupitelstvu kraje a všem občanům kraje veřejně vysvětlil, z jakých konkrétních důkazů vycházel, když žádal zastupitelstvo kraje o schválení svého usnesení, vysvětlil své jednání, a buďto předložil důkazy podporujícího jeho tvrzení vyjádřené ve výším usnesení, anebo, se omluvil a upustil od dalších amatérských akcí",

 • uvedl, že součástí tohoto vystoupení byly informace pro všechny členy zastupitelstva kraje, kteří poškodili jeho práva při tomto hlasování, a že podobné předžalobní výzvy jsou připraveny na každého, kdo takto v minulosti učinil,
 • dále uvedl, že má u sebe listinné důkazy o tom, že prohlášení pana Bc. Bělici nebylo jen amatérské, ale přímo vylhané a nepravdivé, a že je připraven je předložit členům zastupitelstva kraje v proběhu přestávky tohoto jednání,
 • požádal předsedu klubu SPD-SPO o vyhlášení 30 min. přestávky,

Mgr. Karel Sládeček - sdělil, že slyšeli poměrně závažnou věc, a navrhl půlhodinovou přestávku na jednání klubů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil půlhodinovou přestávku.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval, aby členové zastupitelstva kraje zaujali své místa,

 • sdělil, že zaznělo několik návrhů usnesení, které se budou schvalovat v opačném pořadí, než byly předloženy, tzn.:

1) návrh Mgr. Volného na zařazení bodu 14/1 "Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 7/795 ze dne 14. 3. 2018",

2) návrh JUDr. Babky na zařazení bodu 4/14 "Ústní informace hejtmana kraje k dopadům usnesení Vlády ČR č. 562 na Moravskoslezský kraj a Zmocněnce Vlády ČR",

3) návrh pana Nováka na zařazení bodu 8/4 "Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 8/862 ze dne 14. 6. 2018",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se zeptal, zda jsou ještě další návrhy,

Mgr. Lubomír Volný - vyjádřil zklamání z toho, že ani jeden z kolegů nepovažoval za vhodné dojít za ním v průběhu této přestávky a podívat se na nezpochybnitelné listinné důkazy, kterými na rozdíl od pana kolegy Bc. Bělici disponuje, a proto, aby se členové zastupitelstva kraje mohli kvalifikovaně rozhodnout, ocitoval některé pasáže z úředně ověřených dokumentů,

 • dále uvedl, že podobných dokumentů, vč. výpisů z jeho účtu, kde jsou vidět zasílané platby, vč. jeho daňového přiznání, ze kterého je evidentní, že se nachází díky této činnosti dlouhodobě (již několik let) v ekonomické ztrátě, budou použity u každého soudního řízení, s každým, kdo jej obviní z nemorálního obchodu s chudobou,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se vrací k původnímu záměru, a to k hlasování k jednotlivým bodům:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu Mgr. Volného na zařazení bodu 14/1 "Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 7/795 ze dne 14. 3. 2018",

neschváleno - hlasovalo 14 pro, 31 proti, 13 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2),

 • o návrhu JUDr. Babky na zařazení bodu 4/14 "Ústní informace hejtmana kraje k dopadům usnesení Vlády ČR č. 562 na Moravskoslezský kraj a Zmocněnce Vlády ČR",

schváleno - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2),

 • o návrhu pana Nováka na zařazení bodu 8/4 "Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 8/862 ze dne 14. 6. 2018",

schváleno - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 9. zasedání zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/938 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 6. 2018 proběhlo 6 schůzí rady kraje,
 • uvedl, že rada kraje již schválila termíny schůzí rady kraje a zasedání zastupitelstva kraje na rok 2019, a upřesnil, že zasedání zastupitelstva kraje se v roce 2019 uskuteční ve středu 13. března 2019 a poté vždy ve čtvrtky 13. června 2019, 12. září 2019 a 12. prosince 2019,
 • informoval, že na schůzi rady kraje dne 7. 8. 2018 byl jmenován MgA. Petr Kracík na místo ředitele Těšínského divadla Český Těšín, p. o., a to s účinností od 15. 8. 2018, a dále byl na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 7. 8. 2018 včetně jmenován Ing. Bc. Libor Vajda do funkce vedoucího odboru investičního a majetkového, který je přítomen a připraven se představit členům zastupitelstva kraje,
 • k uvedenému dodal, že v ostatním ohledně činnosti rady kraje odkazuje na obsah předloženého materiálu,
 • uvedl, že na schůzi rady kraje konané dne 11. 9. 2018 rada kraje mimo jiné:
 • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2018 ve výši 300 tis. Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, p.o.
 • rozhodla o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2019 v Cannes
 • rozhodla uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností OKK Koksovny, a.s., a Moravskoslezským krajem
 • rozhodla vyhlásit dotační programy:
 • "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-2020
 • "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-2020
 • "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" pro rok 2019
 • "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019"
 • souhlasila s realizací projektů:
 • "Získej zkušenosti v Evropě II"
 • "Rozvoj řemeslných a odborných zručností v portugalských firmách"
 • "Pracovní stáže v zahraničí urychlí tvou budoucí kariéru"
 • "Studenti bez hranic X"
 • "Ready, Steady, Go!"
 • připomněl rovněž, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/939 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a že bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/940 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14 6 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/941 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na schválení dohody o narovnání s obcí Březová

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/942 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podala přihlášku do diskuse občanka kraje paní Ing. Sylva Kovačiková, které udělil slovo,

Ing. Sylva Kováčiková - poděkovala za možnost vyjádřit se k danému bodu,

 • informovala, že je místostarostkou města Bílovce, na jejímž katastru leží Bílovecká nemocnice a.s., která je jejich největším zaměstnavatelem a nejvýznamnějším poskytovatelem nejvýznamnější služby v regionu, a že je rovněž zástupcem petice, která se vyjadřuje proti rozhodnutí zastupitelstva kraje zrušit akutní lůžkovou péči v Bílovecké nemocnici a.s.,
 • sdělila, že rozhodnutí, zastupitelstva kraje z června t. r. se neopírá o žádnou logickou argumentaci nebo ekonomický podklad, který by jim umožnil pochopit opodstatnění a smysluplnost záměru kraje,
 • uvedla, že Bílovecká nemocnice a.s. je v současné době, na rozdíl od ostatních krajských nemocnic, v zisku a opírá se o stabilizované personální zázemí, a že za posledních 10 let byla zmodernizovaná, má nové chirurgické sály, kuchyň, rehabilitaci a akreditované pracoviště na interně, což má vliv na stabilizaci zdravotního personálu,
 • sdělila, že se s prof. Vondrákem setkala na začátku července, kdy mu předala petici, a prof. Vondrák slíbil, že se návrhem, který má své opodstatnění, bude Moravskoslezský kraj zabývat, že jsou zde i určité nejasnosti, a slíbil, že vytvoří pracovní skupinu, přičemž poděkovala prof. Vondrákovi, že tak rada kraje učinila,
 • informovala, že tato pracovní skupina již zasedala třikrát a že je v ní i zástupce Bílovce, což kvitovala s povděkem, avšak současně vyjádřila překvapení, že tato skupina řeší jen Bílovec a Orlovou, jakoby se problémy ve zdravotnictví Moravskoslezského kraje koncentrovaly jen do těchto dvou nemocnic, a poznamenala, že tomuto postupu nerozumí,
 • uvedla, že restriktivní opatření Moravskoslezského kraje vůči ziskové krajské nemocnici v Bílovci jsou pro ně nepochopitelná, zároveň ohrožující a demotivující jak pro nemocnici v Bílovci, tak i pro její zaměstnance,
 • vyslovila řečnickou otázku, co to znamená pro občany Bílovecka, a uvedla, že v případě, kdy by byl návrh optimalizace pro Bíloveckou nemocnici a.s. naplněn, došlo by ke zhoršení a omezení dostupnosti lékařské péče pro téměř 50 tisíc obyvatel v oblasti akutní péče i pohotovostní služby,
 • dále uvedla, že zrušení akreditovaného pracoviště, navazující na tato opatření, by způsobilo odchod odborného personálu z regionu, zrušení chirurgických sálů, ambulance chronických ran, centrální sterilizace a dalších investic, by pak zmařilo další vložené investice,
 • upozornila, že zásadní změna struktury nemocnice by vedla ke ztrátě pracovních míst,
 • uvedla, že z těchto a mnoha dalších jiných důvodů vyjadřují svůj důrazný nesouhlas s rozhodnutím Moravskoslezského kraje,
 • dále uvedla, že na zasedání zastupitelstva kraje je přítomen i starosta Studénky, a uvedla, že si dovoluje vyjádřit své pocity jak za něj, tak i za ostatní starosty tohoto regionu, kteří dopis prof. Vondrákovi, radě kraje a potažmo i členům zastupitelstva kraje podepsali,
 • požádala o změnu usnesení, ve kterém se ruší akutní péče v Bílovecké nemocnici a.s.,
 • informovala, že petice byla ukončena k 31. 7. 2018, a přesto ještě stále přinášejí občané na radnici do Bílovce podepsané petiční archy a ptají se na to, co bude dál, a uvedla, že jejich otázka směřuje k radním kraje, členům zastupitelstva kraje a prof. Vondrákovi,
 • dále uvedla, že chtějí věřit, že jako zástupci občanů Moravskoslezského kraje nedovolí omezení dostupnosti lékařské péče pro své občany,
 • k uvedenému dodala, že věří, že svým rozhodnutím členové zastupitelstva kraje nezpůsobí odchod kvalifikovaných lékařů z regionu, že nebudou mařeny finance vložené do veřejného majetku, že postojem podpoří další rozvoj své úspěšné Bílovecké nemocnice a.s. a že naše občany ze Studénky, Bílovce, Fulneku, Slatiny, Velkých Albrechtic a dalších mnoha obcí z regionu vyslyší a své rozhodnutí změní,
 • vyjádřila své potěšení nad tím, že byl jednomyslně přijat návrh pana Nováka, a to, aby se na tomto jednání zastupitelstva kraje vrátili k usnesení z června t.r., a dodala, že věří, že to, co bylo vlastně přijato nad rámec působnosti zastupitelstva kraje, když toto rozhodnutí náleží radě kraje, členové zastupitelstva kraje projeví v rámci své vůle, a to kladným hlasováním o návrhu pana Nováka, a že rada kraje vezme na vědomí vše, co zde bylo zmíněno,
 • závěrem poděkovala za pochopení a podporu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že vedení kraje vnímá tuto situaci, a proto je pracovní skupina, která to bude nějakým způsobem řešit,

MUDr. Gebauer - sdělil, že je rád, že zde paní místostarostka vystoupila, protože bojuje o Bíloveckou nemocnici již několik let,

 • poznamenal, že důvodem, proč komise jedná hlavně o nemocnici Bílovec a nemocnici Havířov, Karviná a Orlová je ten, že všichni ostatní ředitelé a managementy nemocnic přijali doporučení optimalizace za své a v podstatě již běží a naplňují je,
 • uvedl, že rada kraje již v červenci rozhodla doporučit odložit výkon toho usnesení až do skončení a ukončení práce této komise,
 • dále uvedl, že pokud bude mít možnost, tak rád předstoupí v prosinci před zastupitelstvo kraje a přednese závěry, které budou závěrem optimalizační komise a které budou zároveň řádně projednány ve Výboru zdravotní a preventivní péče.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/943 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/944 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Žádost obce Liptaň o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/945 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje AquaKlim, s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/946 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/947 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí peněžitého daru Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje a návrh na poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/948 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotace městu Kopřivnice z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/949 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018" II. část

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/950 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že stále probíhá poslední územní řízení, které se týká hrubých terénních úprav, které po sérii námitek probíhají v Havířově a ne v Karviné,

 • uvedl, že v srpnu Havířov toto řízení přerušil, a to z důvodu, že není vyřešený majetkový spor mezi Asental Land, s.r.o. a OKD, a.s. - proti tomuto rozhodnutí se ještě v srpnu Asental Land, s.r.o. odvolal a Havířov mu dal za pravdu,
 • dále uvedl, že toto řízení opět probíhá, což je informace z minutého týdne, a proto tato informace není obsažena v tomto materiálu,
 • informoval, že se během jednání s Asental Land, s.r.o. diskutovalo o dalších překážkách, což je již zmíněná žaloba týkající se pozemků, kterou podal insolvenční správce OKD, a.s.,
 • závěrem informoval, že Asental Land, s.r.o. předložil soudu v polovině srpna dokument, na jehož základě žádá zrušení žaloby, tzn., že v tuto chvíli nemůže Moravskoslezský kraj žádné pozemky vykoupit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/951 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/952 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem Česká republika)

 • bez úvodního slova

Ing. Petr Havránek - položil krátký dotaz týkající se této smlouvy, a to, proč je v článku 4 uvedeno, že kromě jiných budou strany spolupracovat např. v Tjačivském, Mižhirském a Chustském okresu,

 • zeptal se, zda to má nějaký význam, anebo, proč nejsou recipročně uvedeny naše oblasti, okresy, tedy proč byly přímo vyjmenovány tyto tři oblasti,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že je to z důvodu, že Zakarpatská Ukrajina má uzavřenou smlouvu s dalšími třemi kraji v České republice, a je to na jejich výslovné přání, aby tuto spolupráci diverzifikovali do různých oblastí, protože Zakarpatská Ukrajina je území daleko větší.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/953 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Ústní informace hejtmana kraje k dopadům usnesení vlády č. 562 na Moravskoslezský kraj a zmocněnce vlády

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že program RESTART je program vládní a Vláda ČR s předsedou vlády se rozhodli, že by chtěli řízení tohoto programu a záležitostí s tím souvisejících převést přímo na Vládu ČR, tzn., z kanceláře vládního zmocněnce na Ministerstvo pro místní rozvoj,

 • uvedl, že byli o tomto víceméně předběžně informováni a že byli vyzváni ke konzultacím, jak by si tyto věci představovali a jak by je chtěli realizovat, a dodal, že záměr, kdy v podstatě v krajích ponese odpovědnost za program RESTART hejtman kraje a jeho tým, mu připadá logický a rozumný,
 • dále uvedl, že v daný okamžik se dojednávají další podrobnosti a MMR už mimo jiné vyslalo náměstka Ing. Koppitze do Moravskoslezského kraje, že již proběhla jednání a že po definitivním uzavření a navržení dalšího postupu předpokládá, že k tomu rada kraje přijme stanovisko,
 • k uvedenému dodal, že nebyl zrušen post Vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Královéhradecky kraj,
 • informoval, že se jedná čistě o program RESTART a změny způsobu jeho řízení,
 • závěrem uvedl, že vedení kraje předloží na příštím zasedání zastupitelstva kraje, až budou věci jasné, průběh toho, jak se bude celý systém řešit, a dále uvedl, že je předpoklad, že bude vytvořen balíček technické pomoci, který bude financovat na jednotlivých krajích týmy lidí, kteří budou na programu RESTART dále pracovat,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že ho tyto informace trochu uklidnily, avšak z výkladu prof. Vondráka nabyl dojmu, že buď to přečetl špatně, nebo byl tento materiál z pozice MMR tak nedostatečně projednán s Moravskoslezským kraje, že kraj také neví, co bylo učiněno,

 • uvedl, že je pravdou, že bod usnesení Vlády ČR nezrušil jmenování vládního zmocněnce, ale body 2.1 a 2.2 z usnesení vlády z 11. prosince 2013 hovoří o zrušení financování kanceláře a veškerého materiálně technického zázemí pro činnost vládního zmocněnce,
 • dále uvedl, že rozumí tomu, že zde může být vládní zmocněnec, který nebude mít nic, přičemž dodal, že se tento kraj významně podílel na vytvoření podmínek pro činnost vládního zmocněnce a že si myslí, že činnost tohoto úřadu bezesporu přispěla k lepší komunikaci mezi Moravskoslezským krajem a jednotlivými ministerstvy,
 • sdělil, že plně chápe a je rád, že se prof. Vondrák jako hejtman kraje hlásí k tomu, že bude nést plnou odpovědnost za program RESTART, tedy za program, který by mohl Moravskoslezskému kraji pomoci a jenom velmi částečně, přičemž odkázal na své předchozí vyjádření, podle kterého je 20 mld. Kč na tři roky pro tři kraje z hlediska státního rozpočtu a pomoci tomuto kraji drobnost,
 • uvedl, že se mu ho nepodařilo dostat do vlastního souhrnného akčního plánu, protože ten na webových stránkách Vlády ČR není zavěšen, ale jsou tam jenom ty věci, které se dotýkají činnosti vládního zmocněnce,
 • dotázal se, zda tomu rozumí správně tak, že Vláda ČR rozhodla bez jakéhokoliv oficiálního stanoviska Rady Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že ano, že rada kraje nebyla o takové stanovisko požádána,

JUDr. Josef Babka - dotázal se, zda má rozumět tomuto příslibu tak, že se rada kraje bude tímto zabývat, že ty dopady vyhodnotí v plné míře, protože se domnívá, že činnost vládního zmocněnce získala za uplynulé léta oporu nejen v průmyslu, ve školství, ale všude, kam přišli, a i spolupráce Moravskoslezského kraje, krajského úřadu, byla vždy na dobré úrovni, a že to přispívalo k řešení problémů v tomto kraji,

 • požádal, aby při formulaci stanoviska rady kraje vzali toto v úvahu, tedy i tento záměr vládního zmocněnce v podstatě okleštit tím, že mu nedají žádné peníze a zázemí, z čehož je zcela evidentní, že by mohla jeho činnost skončit, což je podle jeho názoru výrazný krok zpět pro tento kraj a rovněž i pro kraje ostatní,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se o tom bude dále jednat, tedy o celém systému řízení programu RESTART,

 • uvedl, že přechod řízení na MMR má své opodstatnění, protože ve vztahu k veškerým prostředkům, které byly rozděleny mezi dvě ministerstva, a to MMR a MPO, je nyní cílem tyto prostředky sdružit pod jedno ministerstvo, a to pod MMR, které bude mít za úkol tento program řídit z pohledu Vlády ČR, tzn., že zde již nebude dvojkolejnost, která tam byla doposud, a proto tam musel být ten vládní zmocněnec, který to měl v podstatě propojovat a integrovat, tj. v tomto ohledu je nyní role vládního zmocněnce již neopodstatněná, a samozřejmě každý kraj ponese zodpovědnost za přípravu svých vlastních projektů,
 • dále uvedl, že si myslí, že se kancelář vládního zmocněnce ruší jen ve smyslu institucionálním, ale věcně se neruší, protože předpokládá, že tato kancelář bude nyní pracovat pro krajský úřad, pro hejtmana kraje, čili to je ten cíl a nejde o to, že by chtěli tyto osoby uvolnit, ale naopak je využívat v dalších krocích; jinými slovy se systém řízení mění tím, že všechno bude v kompetenci MMR a distribuce toho, co se týká věcně jednotlivých krajů, bude padat na hejtmany kraje a jeho tým; proto budou nyní tyto finanční prostředky rozčleněny mezi tyto tři kraje a MMR z hlediska toho balíčku na řízení,
 • dodal, že to nepovažuje za neracionální, protože i zde byla nějaká dvojkolejnost, že zde byl vládní zmocněnec, tři hejtmani, MPO a MMR, což je z hlediska řídící struktury komplikovaná záležitost, což je dle jeho názoru zjevné,

JUDr. Josef Babka - přes uvedené požádal, aby bylo zastupitelstvo kraje a jeho členové průběžně informováno o postupu v této záležitosti, protože z proběhlé komunikace je zřejmé, že to není dobře vykomunikováno mezi Vládou ČR a Moravskoslezským krajem, a to nehovoří o Tripartitě a dalších sociálních partnerech, kteří ve vztahu k vládnímu zmocněnci, Tripartitě, a dalším orgánům fungovali, a ještě jednou požádal, aby byla na dalším zasedání zastupitelstva kraje podána již jednoznačná informace o tom, jak to bude dále fungovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že to již uvedl ve svém úvodním slovu, že to bude připraveno jako písemný materiál, až budou jasně daná rozhodnutí ze strany všech účastníků, a předloženo, a že bude předložen radě kraje materiál k odsouhlasení řídící struktury na kraji, jak bude realizována a i financována,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - vznesl dotaz k upřesnění, zda to má chápat tak, že zaměstnanci, čili vládní zmocněnec a zřejmě asistentka, přejdou do týmu hejtmana kraje a budou placeni z rozpočtu Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že nikoliv, že vládní zmocněnec bude fungovat jako kancelář a tato bude dále financována z MPO, rozdíl bude v tom, že kompetence z pohledu řízení programu RESTART přejdou na MMR a kraj, protože vládní zmocněnec neměl na starost jen program RESTART.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/954 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Grant pro malé knihovny 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/955 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na prodloužení časové použitelnosti návratné finanční výpomoci Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/956 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a pokyn ke zpracování obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Petr Vícha - informoval, že zde vystupuje jako starosta města Bohumína, který musí řádně hájit zájmy obce a zabránit případným vzniklým škodám,

 • sdělil, že k zásadám územního rozvoje podali námitku a že se také zúčastnili veřejného projednání,
 • poděkoval, že Moravskoslezský kraj zveřejňuje materiály na svém webu, a proto se mohli seznámit s tím, co je zastupitelstvu kraje navrhováno, a dodal, že pro případný soudní spor zde musí vystoupit, aby využili všech možností,
 • uvedl, že město Bohumín je velice omezeno ve svém rozvoji, již stávajícím územním plánem a zásadami územního rozvoje, přičemž připomněl, že městem prochází pás železnice se všemi ochrannými pásy, ona zvlněná dálnice, která místo toho, aby se opravovala, je předmětem doličným se všemi přivaděči a se svými omezeními pro další rozvoj města, a dále uvedl, že jsou zde i dvě řeky, což není to nejhorší, ale ty s sebou vážou aktivní záplavovou zónu v širokém rozsahu území, kde také nelze nic dělat,
 • dále uvedl, že ve stávajících zásadách územního rozvoje májí bohužel i obchvat hraničních meandrů jako Dunaj, Odra a Labe, kterými by se část města měla do budoucna dostat na ostrov, vč. čistírny odpadních vod, ale v tom daném širokém pásu se nesmí nic dělat,
 • k uvedenému dodal, že je zde také vysokorychlostní trať (dále jen VRT) ve stávajícím koridoru, kterou plně respektují, nicméně tyto zásady územního rozvoje rozvádějí VRT do pěti variant, na základě popudu Ministerstva dopravy,
 • informoval, co by to způsobilo pro město Bohumín, a to, že v určité části města Bohumín již asi deset let připravují projekt lesoparku, vč. přírodě blízkých opatření s vybudováním dvanácti tůni a spoustou stezek, na což za ty roky vynaložili miliony finančních prostředků, a jsou ve fázi, kdy se tato stavba z části již realizuje a kdy v budoucnu přijdou ještě další etapy,
 • sdělil, že by se nerad dožil toho, že by městu Bohumín nějaký úředník na Ministerstvu dopravy k žádosti o stavební povolení řekl ne, protože je to v rozporu z jednou z variant zásad územního rozvoje,
 • uvedl, že námitka města Bohumín směřovala konkrétně vůči tomu, že podle stavebního zákona nemohou být zásady územního rozvoje ve variantním řešení, a že jsou přesvědčeni, že variantní řešení zde jsou, přičemž ukázal na obrázek, který měl s sebou,
 • dále se vyjádřil k vypořádání námitek, které byly zapracovány v materiálu 5/3, a přečetl tři citace z tohoto materiálu, a podotkl, ať si každý udělá vlastní úsudek, zda se nejedná o variantní řešení, a uvedl, že jestli se naopak jedná o variantní řešení, tak stavební zákon zakazuje, aby zásady územního rozvoje byly ve variantách,
 • závěrem uvedl, že je pravděpodobné, že bude tento materiál zastupitelstvem kraje odsouhlasen, a proto potřeboval vystoupit pro případné soudní řešení a náhradu škody, protože si nemyslí, že by bylo vhodné, aby se město Bohumín s Moravskoslezským krajem soudilo, když jsou velmi dobrými partnery,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal o vyjádření vedoucího oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Severu,

Ing. Ervín Severa - sdělil, že nemůže souhlasit s přednesenou argumentací, kdy územní rezerva je vymezení území, ve kterém se má prověřit a najít nějaké konkrétní řešení, a kdy tam nikdy nebudou varianty, resp. VRT nebude vedena v několika stopách, ale bude vybrána jedna stopa, a že v tuto chvíli jde o to, neznemožnit a neztížit budoucí řešení,

 • uvedl, že co se týká lesního parku nebo různých volnočasových aktivit, ty lze v územní rezervě umístit, a na to není potřeba, aby toto řešily zásady územního rozvoje, na to stačí stanovisko úřadu územního plánování, aby se vypořádalo s tímto požadavkem,
 • sdělil, že si nemyslí, že by toto řešení omezovalo Bohumín v jeho rozvoji a že neumí říci a zúžit tu plochu, kterou svým způsobem limitujeme, protože se stát nedohodl s polskou stranou na tom, kudy přesně přejde VRT státní hranici,
 • zdůraznil, že je třeba také posuzovat veřejné zájmy, kdy veřejný zájem na rozvoji města, rozvoji a budování prostoru pro relax a kvalitní obytné prostředí je životní prostředí a veřejný zájem na zajištění evropské dopravy v tom severojižním koridoru mezi prostorem Katovic, Brnem a dále na Vídeň,
 • dodal, že by rádi předešli zbytečným konfliktům a sporům, ale nemají z toho jak vycouvat, a proto je bohužel územní rezerva navržena tak, aby se jednalo o zásadách a hájila, s tím, že při dalších jednáních, kdy se bude hledat konkrétní koridor pro VRT, se může uplatnit požadavek Bohumína k nalezení řešení, které nikomu nebude ubližovat,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že toto je jedna z mála věcí, která se dotýká problematiky, která spadá do působnosti zastupitelstva kraje, že je to jinak čistý výkon státní správy, ale překvapilo ho, že materiál projednali dva významné výbory pro životní prostředí a pro dopravu a chytrý region, ale je zde ještě výbor pod vedením pana předsedy Ing. Zuštíka, pro územní plánování a strategický rozvoj, a tento výbor to neprojednal a žádné stanovisko k tomuto jim není známo,

 • dodal, že to mimo jiné ukazuje i na to, že by se rada kraje a vedení kraje mohlo zamyslet nad zrušeným výborem pro územní plánování, který byl zřízen v minulých volebních obdobích, zda by jej nebylo dobré zřídit opětovně,

Ing. Martin Zuštík, Ph.D. - sdělil, že neví, proč se to neobjevilo v zápisu, ale výbor, jehož je předsedou, tento materiál řádně přijal, schválil, doporučil vše, co je předkládáno zastupitelstvu kraje, a že neví, kde došlo k nedopatření, ale nezakládá se to na pravdě, že by se výbor k materiálu nepostavil,

 • připomenul, že citlivost tohoto materiálu, tak jak jej projednávali, byla hlavně o infrastruktuře a energetice, a že ty velké systémy skutečně nedokážou vyhovět úplně všemu,
 • požádal členy zastupitelstva kraje o schválení tohoto materiálu, protože to není konec a bude se jednat i nadále,
 • zopakoval, že výbor řádně tento materiál projednal a vydal doporučení pro sválení tohoto materiálu,

JUDr. Josef Babka - omluvil se předsedovi Ing. Zuštíkovi, že posuzoval materiál pouze z toho, co viděl na svém počítači, a bylo mu potvrzeno, že výbor tento materiál projednal minulý čtvrtek, a proto se to zřejmě z časových důvodů nedostalo na stůl.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 4 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/957 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Poskytnutí a neposkytnutí účelových neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu, dodatky smluv o poskytnutí dotace a dohoda o narovnání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/958 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/959 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s krátkým úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - informoval, že je již připravena projektová dokumentace protihlukové stěny, tak, aby vyhovovala panu xxxx,

 • sdělil, že od posledního jednání zastupitelstva kraje proběhlo technické jednání mezi ŘSD a panem xxxx, kde se řešilo, jak tam bude nebo nebude protihluková stěna,
 • uvedl, že upravený projekt, který chrání územní, a nejen pana xxxx, ale celou starou Vřesinu před hlukem, že tato stěna bude v šestimetrové výšce, a proto věří, že občané budou od hluku ochráněni,
 • uvedl, že je domluvený s panem xxxx, že se ihned po dovolené, kterou čerpá, sejdou a bude mu předán materiál, a pokud s tím bude souhlasit, bude se následně jednat o dohodě, která by vedla k odblokování celé situace,
 • konstatoval, že dle jeho názoru vyvlastňování k ničemu nepovede, jelikož vyvlastňovací proces by trval řádově roky, a uvedl, že obdobné vyvlastňování probíhá na Hukvaldech, trvá již 5 let a i přesto ještě stále chybí polovina do konce vyvlastnění,
 • závěrem uvedl, že věří, že dohoda, která se rýsuje, bude na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje, a že bude moct podat lepší nebo jiné informace.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/960 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Nýdek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/961 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/962 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/963 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference TRANSPORT

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/964 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Krnov na opravu komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že s těmito body se budou setkávat v delší době, protože je to situace, kdy se staví obchvaty měst Krnov, Opava a Karviná a ty cesty postupně padají, ty, co byly státní, budou krajské, ty, co byly krajské, budou městské,

 • uvedl, že jde o vypořádání staveb uvnitř měst a že obce si budou ty cesty, které doposud byly krajské, přebírat,

Jan Krkoška - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/965 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou dopravou linkami městské hromadné dopravy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/966 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Informace o aktuálním stavu výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na zajištění finančních závazků

 • s krátkým úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že jsou výběrové řízení na dopravce, které musí Moravskoslezský kraj udělat, protože se nejpozději od prosince 2018 musí začít jezdit podle jiných smluv, než jsou nyní,

 • uvedl, že předchozí vedení kraje zahájilo první výběrové řízení, které bylo vyhlášeno v lednu 2015 na oblast Třinecko a Jablunkovsko, kdy v jedné oblasti zvítězil tradiční krajský dopravce 3 ČSAD, ve druhé oblasti zvítězil nový dopravce ČSAD Vsetín, kteří v prosinci 2016 začali jezdit, bez problémů; další výběrová řízení nebyla vyhlášena během následujícího roku, protože se jednak řešilo, jak dopadnou první dvě výběrová řízení, a ukázalo se, že dobře, a protože na konci roku 2016 Vláda ČR schválila navýšení mezd pro řidiče, kdy se nevědělo, co se přesně bude dít, bylo další výběrové řízení vyhlášeno až v polovině roku 2017, a to na Karvinsko a Orlovsko, kdy tato výběrová řízení dopadla také dobře a autobusy tam už jezdí od června 2018,
 • dodal, že další vlna výběrových řízení byla vyhlášena na konci roku 2017, kdy některé z nich dopadly dobře, některé dopadly složitěji, že v tuto chvíli je to tak, že z šestnácti oblastí, které se soutěžily, se v jedenácti z nich jezdí nebo bude jezdit od prosince, v pěti oblastech došlo k tomu, že noví dopravci vyjedou pravděpodobně až v červnu příštího roku a případně ještě později,
 • informoval, že se v případě pěti oblastí jedná o Frýdecko-Místecko, kde výběrové řízení nemohlo být vyhlášeno, protože se čekalo, jak se rozhodne město Frýdek-Místek z hlediska své MHD, a Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo až v prosinci 2017, a proto se výběrové řízení protáhlo až za červen 2018, kdy byla hranice toho, kdy se ještě může vyjet v prosinci; nicméně na Frýdecko-Místecku je situace jednoduchá v tom, že stávající dopravce 3 ČSAD vyhrál výběrové řízení, proto se předpokládá, že během půl roku se s nimi dohodnou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, což je jediný legální způsob, jak zajistit dopravu v této oblasti, a že 3 ČSAD poslali nabídku, že budou toho půl roku jezdit,
 • sdělil, že druhou oblastí je Bílovecko, kde vyhrála společnosti Arriva Morava, a.s., ale před podpisem smlouvy tato společnost usoudila, že už v Moravskoslezském kraji nechce působit, protože to byla jediná oblast, kterou tato společnost vyhrála, proto odmítli podepsat smlouvu, a díky procesům, které jsou nutné k tomu, aby byl vybrán druhý v pořadí, což je společnost Konsorcium Transdev, tak došlo k tomu, že tato akciová společnost bude jezdit až od června 2019, ale i tady Arriva Morava, a.s. vyjádřila souhlas, že toho půl roku bude ještě jezdit, a také se během půl roku předá tato oblast novému dopravci,
 • informoval, že u oblasti Hlučínska dnes, tj. 13. 9. 2018, ÚHOS oznámil, že ruší toto výběrové řízení z důvodu formální chyby, kdy Moravskoslezský kraj vyhlásil výběrové řízení a kdy se přihlásila pouze společnost Arriva Morava, a.s, která nabídla 42 Kč za km, že tuto cenu neakceptovali, a proto vyhlásili druhé kolo výběrového řízení, kde vyhrála jedna ze společností ze skupiny 3 ČSAD, za 38 Kč za km, nicméně tato soutěž byla následně napadena ze strany společnosti TQM, s odkazem na to, že měli pouze 5 dnů na prostudování dodatku, který se týkal bankovních karet, ÚHOS jim dal za pravdu, takže na Hlučínsku bude soutěž vyhlášena znovu a s největší pravděpodobností, pokud to stihneme, tak ještě červen případně prosinec příštího roku, a uvedl, že tuto oblast rozdělili do tří částí a že všichni dopravci, kteří zde jezdí, vyjádřili souhlas s tím, že budou toho půl roku, tj. od prosince do června, v oblasti jezdit,
 • sdělil, že pokud jde o nejvíce mediálně zmiňované oblasti Vítkovska a Opavska, kde neuspěl ve výběrovém řízení tradiční dopravce TQM, který v této oblasti jezdil, tak v oblasti Vítkovska byli dva uchazeči, TQM skončil druhý, v oblasti Opavska skončil TQM až třetí za ČSAD Vsetín a ČSAD Havířov; v důsledku procesních lhůt byl osloven vítěz až 27. června t. r., s tím, aby podepsal smlouvu do 30. června 2018; přišlo oznámení, že pan jednatel je na dovolené, smlouva se tedy podepsala až po 30. 6. 2018, proto dopravce začíná jezdit až v červnu 2019; v mediích se objevilo, že TQM nechce toho půl roku zajišťovat dopravu, nicméně poděkoval společnosti TQM, která se s ním a s prof. Vondrákem setkala a vyjádřila souhlas tím, že autobusovou dopravu během toho následujícího půl roku zajistí,
 • závěrem shrnul, že v jedenácti oblastech je zajištěno, že se od prosince bude jezdit podle nových smluv, v pěti oblastech rada kraje vyhlásila jednací řízení bez uveřejnění, kde v každé oblasti máme minimálně jednoho zájemce, který tu oblast bude od prosince do června jezdit, takže by nemělo dojít k tomu, že by lidé zůstali bez autobusu,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že dle jeho názoru určitá nahodilost při řešení dopravy, zejména v postižených regionech jako je Vítkovsko, nesvědčí o řádné přípravě, a proto vyzval celý úsek, aby se zaměřil na to řešit tyto záležitosti v dostatečných časových předstizích, protože to vyvolalo mezi občany poměrně silné vzrušení,

 • závěrem konstatoval, že i on pevně věří, že vše bude v pořádku,

Mgr. Daniel Havlík - dotázal se na oblast Hlučínska, zda se opravdu předpokládá, že do 30. 6. 2019 bude podepsaná smlouva s novým dopravcem,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že se postupovalo podle toho, co bylo ÚHOS umožněno, tzn., že v těchto případech je možné postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění, ale pouze na minimální dobu, která je nezbytná, a že tato minimální doba byla do dnešního rána půl roku, protože se čekalo na to, zda to ÚHOS zruší nebo potvrdí,

 • dodal, že dnes, tj. 13. 9. 2018 přehodnotí, zda jsou schopni udělat výběrové řízení tak, aby někdo začal jezdit od června, a kdyby ne, tak Hlučínsko zadají na rok,

Mgr. Daniel Havlík - doplnil, že proto se na to ptal, že dle jeho názoru se nestihne jezdit od 1. 7. 2019, zda to bude řešeno půlroční lhůtou a druhou půlroční lhůtou nebo raději zkusí hned vyjednávat možnost případné delší lhůty.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/967 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na programu je pevně zařazený bod programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", ve kterém mají prostor k vyjádření občané Moravskoslezského kraje.

xxxx (občan kraje) - sdělil, že bude tlumočit dotazy občanů, které byly směřované na Ing. Unucku,

 • uvedl, že Moravskoslezský kraj je společníkem ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., která má na starosti podobu tarifních přepravních podmínek, a upřesnil, že následující dotaz položil již v červnu 2018 na vedení ostravského dopravního podniku, nicméně to mu doporučilo obrátit se na ODIS,
 • dotázal se, zda bude v ostravské MHD, a konkrétně kdy, zrušeno pravidlo, že senioři narození po 1. lednu 1946 musí používat k bezplatné jízdě v ostravské MHD "Odisky" nebo jiné karty a chodit každý rok obnovovat svůj kupón na "Odisce", kterou stejně vůbec nepoužívají, zatímco když se někdo stihl narodit ještě o den dříve, na silvestra v roce, kdy skončila druhá světová válka, tak mu už stačí jen bezčipová občanka, kterou si včas zařídil na doživotí,
 • dále se zeptal, kdy bude stačit všem oprávněným seniorům k cestování v ostravské MHD pouze jejich občanský průkaz nebo jiný bezčipový doklad vydávaný respektovanou autoritou,
 • uvedl, že obzvláště ostravští senioři mají již dávno občanské průkazy vydané bez čipu s platností na desítky let dopředu a žádné jiné karty nepotřebují,
 • dodal, že aby to bylo ještě zamotanější, tak zřejmě přibydou také v Ostravě ve zdejší MHD k revizorům a asistentům přepravy ještě kontroloři Ministerstva dopravy ČR, kterým stejně budou cestující prokazovat nárok na slevu 75 % z ceny jízdného úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození,
 • závěrem poděkoval za zodpovězení dotazu,

Ing. Jakub Unucka, MBA - v krátkosti přislíbil, že se budou této problematice věnovat,

JUDr. Josef Babka - v návaznosti na vystoupení občana kraje xxxx slíbil, že pokud vyhrají ve volbách, nebude muset xxxx potřebovat k cestování ani občanský průkaz, protože budou všichni jezdit zadarmo,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil vlastní zkušenost z akce Senior plus, kdy již jezdí bezplatně městskou hromadnou dopravou ve Frýdku-Místku,

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že od 1. 9. platí vládní slevy na krajskou veřejnou dopravu,

 • sdělil, že oslovili všechny starosty a primátory těch měst, kteří provozují MHD, a to s jediným přáním, aby se buď připojili k tomu, co Vláda ČR navrhla k hranicím 6, 18 a 26, protože dnes platí v našem kraji asi 50 různých slev, což je neudržitelné,
 • dodal, že vládní slevy tady jsou a že bude apelovat i po volbách na města, které provozují MHD, aby poskytovaly v rámci MHD stejné slevy, jako jsou regionální, aby nebyl rozdíl mezi modrým nebo červeným autobusem.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - ujistil se, že žádný z občanů již nemá žádný dotaz a pokračoval v jednání zasedání zastupitelstva kraje.


K materiálu č. 6/9
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/968 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám ev. č. 03294/2018/DSH a ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.

 • s krátkým úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - informoval, že společnosti KODIS byly poskytnuty peníze na chytré zastávky a panely, udělali soutěž, do které se přihlásil pouze jeden uchazeč, a proto se dohodlo, že se soutěž zruší a ušetří se peníze, tj. z tohoto důvodu se to protáhlo až do roku 2019,

 • dále uvedl, že druhým důvodem je, že chtějí v rámci Moravskoslezského kraje koordinovat wifi v autobusech, tak, aby to bylo stejné s dopravním podnikem, a s tím, jak se výběrové řízení přesouvají do příštího roku, se s dopravci sveze do příštího roku i wifi,
 • závěrem poznamenal, že se v tomto materiálu jedná pouze o technickou věc, a proto požádal o schválení tohoto materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/969 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Návrh na nákup nemovitých věcí v Metylovicích

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/970 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na nákup pozemku v Mošnově od ČR-ÚZSVM

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/971 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh přijetí daru budovy od příspěvkové organizace Nemocnice Frýdek-Místek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/972 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh přímého prodeje části pozemku v Opavě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/973 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Schválení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti sociální, jejich kofinancování a profinancování

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/974 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh přímého prodeje pozemku ve Štramberku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/975 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/976 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/977 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh darovat nepotřebná sanitní vozidla

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému udělil slovo,

xxxxx (občan kraje) - požádal Ing. Kaniu, předkladatele tohoto materiálu, o podrobnější osvětlení celé situace kolem návrhu na darování starších sanitních vozidel, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství uvedených v evidenčních majetkových kartách do vlastnictví oblastního spolku Českého červeného kříže, Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany,

 • uvedl, že zastupitelstvo kraje by mělo dnes schválit návrh na vyjmutí předmětných vozidel z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p. o., a to sice ke dni nabytí,
 • dále uvedl, že meritem jeho dotazu je, obzvláště v práci členů zastupitelstva, velice často obávaná problematika péče řádného hospodáře,
 • konstatoval, že jestliže by zastupitelstvo kraje postupovalo v rozporu s péčí řádného hospodáře a vznikla by škoda, může posléze takové zastupitelstvo vymáhat škodu přímo na členech zastupitelstva, kteří tento princip zanedbali, a dodal, že podle specialisty na správní a ústavní právo je potřeba se na zasedání zastupitelstva věnovat jakékoliv problematice, obzvláště pak věcem bezúplatného převodu nebo darování veřejného majetku, po dostatečně dlouhou dobu,
 • sdělil, že v kauze Opencard vyčetla obžaloba radě, že se tak složité kauze věnovala jenom 30 minut, a doplnil, že bohužel ani česká justice nestanoví v podobných případech např. formálně správný čas, po který by se mělo určité zastupitelstvo danou majetkoprávní záležitostí zabývat; jestliže je 30 minut málo, pak je prostě každou takovou věc zapotřebí detailně a hlavně veřejně prodiskutovat, pokud jde o darování určité věci, navíc zakoupené z peněz občanů, když je tato věc pořád funkční a má svou nezanedbatelnou hodnotu, a přesto by měla být darována jinému subjektu, jinak hrozí problém s možnou trestněprávní odpovědností a samozřejmě také roste riziko náhrady škody v civilním řízení,
 • závěrem požádal o daleko podrobnější zdůvodnění zamýšleného darování, včetně následné veřejné debaty členů zastupitelstva kraje, ze které by mohli mj. vycházet jako ze vzoru chování ve své praxi například nově zvolení členové zastupitelstva v nadcházejících komunálních volbách,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude na tento dotaz odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/978 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmu k bodu č. 4 tohoto materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/979 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/980 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh na darování částí pozemků v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/981 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Muzeum automobilů TATRA"

 • s krátkým úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že Moravskoslezský kraj realizuje projekt "Muzeum automobilů Tatra" z operačního programu ve výši 110,9 mil. Kč, což je výše dotace, kde nezbytnou součásti bylo, že celkové náklady toho projektu nesmí být vyšší než 123,282 mil. Kč,

 • uvedl, že s ohledem na stávající stav na stavebním trhu realizovali první výběrové řízení,  ve kterém všechny nabídky překročily tuto limitní podmínku; s ohledem na tuto limitní podmínku očekávali, zda bude přijato nějaké řešení ze strany řídícího orgánu, což se stalo koncem srpna, kdy došlo k tomu, že tato limitní podmínka byla ve specifickém cíli kultura zrušena, a tudíž se může tento projekt realizovat bez rizika, že by se musely finanční prostředky vracet,
 • uvedl, že s ohledem na nabídky a jejich cenovou úroveň a z důvodu, že je projektová dokumentace již nějakou dobu na stole, se rozhodli udělat revizi celé projektové dokumentace a její cenové výše a přichází s žádostí o navýšení profinancování a kofinancování projektu v celkové výši 172 mil. Kč,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - informoval, že tento projekt, stejně jak projekt pro Muzeum Bruntál a Muzeum Těšínska, který byl připravován v období 2015 - 2016, je jedním z projektů, který byl omezen limitem 123 mil. Kč,

 • sdělil, že limity dopadly i na další projekty, a to nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice, mimo jiné to způsobilo to, že se tehdy uvažovalo o Moravskoslezské vědecké knihovně, že by se postavila v národní kulturní památce Dolní oblast Vítkovice, tady to bylo taky limitováno, takže byl rád, že po letech Evropská komise dospěla k názoru, že ten limit je zbytečný a že zvýšení limitu z toho původního 123 mil. Kč na 172 mil. Kč, kdy se jedná o navýšení o 40 %, je velice významné,
 • závěrem položil otázku, zda se neuvažuje např. v rámci rekonstrukce budovy na Hlavní třídě v Českém Těšíně i o úpravu projektu a navýšení finančního limitu pro Muzeum Těšínska,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že stavba Muzea Těšínska probíhá v souladu s plánovaným rozpočtem a že nemá žádné indicie, že by byly požadavky na zvýšení dotace, takže vše probíhá v pořádku a v termínech.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/982 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Průmyslová zóna Nošovice - zřízení předkupního práva v rámci prodeje pozemků do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

 • s krátkým úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - konstatoval, že o prodeji těchto pozemků se již rozhodlo na zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 6. 2018; bylo to ale s podmínkou získání souhlasu agentury CzechInvest a o to vedení kraje požádalo,

 • uvedl, že nyní agentura s převodem souhlasí, ale požaduje, abychom do smlouvy zapracovali zřízení předkupního práva, jako věcného práva s ustanovením k ceně k převáděným pozemkům, a z toho důvodu byl tento materiál předložen zastupitelstvu kraje opět.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/983 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/984 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 9/985 - 9/986 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Projekty "Modernizace vybavení pro obory návazné péče" realizované v rámci IROP - návrh na změnu splatností návratných finančních výpomocí p. o. - nemocnicím zřizovaným Moravskoslezským krajem, na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/987 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 8/862 ze dne 14. 6. 2018

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že se jedná o nový bod programu, který byl schválen, a načetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

  1. ruší

své usnesení číslo 8/862 ze dne 14. 6. 2018

  1. ukládá

náměstkovi pro zdravotnictví předložit Zastupitelstvu kraje po projednání ve Výboru pro zdravotní a preventivní péči závěry pracovní skupiny, jmenované radou kraje dne 17. 7. 2018 usnesením č. 2/3758",

Miroslav Novák - konstatoval, že vzhledem k tomu, že byla na pokyn prof. Vondráka utvořena radou kraje pracovní skupina, a pak prof. Vondrák sdělil ředitelům zdravotnických zařízení, ale i ostatním, kteří se na něj obrátili, že jsou veškerá opatření plynoucí z toho usnesení, které dnes budou rušit, pozastavena do doby závěru, považuje za nadbytečné ponechat v platnosti ono usnesení, které vyvolává zlou krev a širokou diskusi, a dodal, že tímto zrušením a vrácením se do diskuse po zpracování materiálu dáme jako zastupitelstvo kraje jasný signál, že se touto problematikou, jak Orlovské, tak Bílovecké nemocnice zabýváme.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/988 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/989 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Zahájení přípravy projektu "Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/990 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Realizace projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/991 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení přípravy projektu "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/992 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na řešení smluvní pokuty vůči společnosti FENBAU s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/993 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Městu Albrechtice, městu Vrbno pro Pradědem a městu Fulnek

 • bez úvodního slova

Květa Kubíčková - nahlásila střet zájmu,

Ing. Radka Krištofová - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/994 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/995 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na uzavření dohody o spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Prof. Ing. Ivo Vondrák - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 9/996 - 9/997 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na schválení žadatelů o dotaci v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/998 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí individuálních dotací a návrh na uzavření dodatků v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/999 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s. k projektu CLUSTERIX 2.0

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1000 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 2. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1001 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Milíkov

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - navrhl změnu usnesení, v tom směru, že se schvaluje dotace ve výši 1,330 tis. Kč pro obec Milíkov,

Jan Krkoška - sdělil, že se jedná o pět bytů, které byly vybudované v roce 2016, jedná se o novostavbu a obec žádá o dotaci ve výši 1,330 tis. Kč,

 • uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná o majetek obce, jsou to byty, které nepatří pod Moravskoslezský kraj, není zde silnice nebo vlastní parkoviště u těchto bytů, které by Moravskoslezský kraj vlastnil, doporučil ponechat usnesení tak, jak bylo navrženo,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že se problematikou zabývali a že na tuto akci existuje dotační titul na SFŽP,

 • uvedl, že by si obec měla zažádat tam, než budou žádat o dotaci u Moravskoslezského kraje, a že to je ten důvod, proč bylo vydáno negativní stanovisko, tedy že nevyčerpali všechny možnosti,

Jan Krkoška - upřesnil, že i Moravskoslezský kraj má dotační titul na obnovu venkova a jeho rozvoj, takže i zde mohou tento dotační titul vložit,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že je to malá obec, která chce svými prostředky ve výši cca 600 tis. Kč přispět na velmi významnou oblast, zejména v sociální oblasti, a proto vyslovil názor, že by se mělo takto malé obci pomoci tím, že tato dotace bude schválena,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - konstatoval, že i současná Vláda ČR má jednu z priorit podporu sociálních bytů, tedy i představitelé vedení kraje jsou ze stejných polických stran, tak se mu jeví, že nyní jdou proti centru, nicméně vnímá, že komunální politika může být něco jiného než centrum,

 • upozornil, že minulá koalice byla kritizována za nesystémový přístup, že jsou určité dotační programy a pak ty individuální dotace, ať už měly charakter investiční nebo neinvestiční, jsou vnímány jako nesystémové, a uvedl, že je současná koalice vysoce překonává,
 • uvedl, že na červnovém zasedání zastupitelstva kraje bylo ze 128 bodů 39 nesystémových dotací - darů, což bylo 30 %; nyní je to z 82 bodů 31 nesystémových dotací, což se již blíží k 40 %, tj. je zde nárůst, a dodal, že se dá předpokládat, že v prosinci bude na jednání zastupitelstva kraje polovina bodů nesystémových dotací,
 • uvedl, že ne všechny dotace jsou zavrženíhodné, řada z nich je k podpoře, jako například tato dotace pro obec Milíkov, která je sice nesystémová, avšak je potřebná a je v souladu s  prioritami Moravskoslezského kraje a současné Vlády ČR,
 • závěrem vyjádřil podporu návrhu JUDr. Babky, a to změnit usnesení a individuální dotaci poskytnout,

Petr Zábojník - pouze upřesnil, že v důvodové zprávě materiálu je napsáno, že je zde možnost spolufinancování z operačního programu pro životní prostředí, proto není důvod, aby této možnosti nevyužila i takto malá obec, a následně přijít s nějakou žádostí o dofinancování zbylých finančních prostředků,

 • dodal, že by to bylo daleko rozumnější a výhodnější než investovat veškeré prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje, když je možnost na tento projekt načerpat prostředky i z jiných zdrojů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu JUDr. Babky a to, "Poskytnout individuální dotaci obci Milíkov",

neschváleno - hlasovalo 24 pro, 11 proti, 22 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o původním usnesení:

 • o neposkytnutí individuální dotace obci Milíkov.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 32 pro, 17 proti, 6 se zdrželi hlasování.

(pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).

Usnesení nebylo přijato

K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1002 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí individuální dotace Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s.

 • s krátkým úvodním slovem

Jan Krkoška - upřesnil, že MSIC obdrželo v roce 2017 dotaci ve výši 5 mil. Kč na koordinaci regionální inovační strategie a rozvoj služeb pro podnikání,

 • sdělil, že se ukázalo, že o služby MSIC je velký zájem, zejména v programu "Excellent", a to nejen v Ostravě, ale i v okolních městech, a že z těchto důvodů požádalo MSIC, respektive pan ředitel o tuto rozšířenou dotaci na 1,75 mil. Kč,
 • informoval, že původní dotační smlouva již vypršela, proto se nedá "dodatkovat", a dnes, tj. 13. 9. 2018 je zastupitelstvu kraje předložen návrh nové dotační smlouvy, a dodal, že pan ředitel se v případě dotazů nachází v sále,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - požádal předkladatele o upřesnění, zda se má uhradit 10 mil. Kč, když už bylo MSIC, poskytnuta dotace ve výši 5 mil. Kč, zda těch poskytnutých 5 mil. Kč je součástí 10 mil. Kč, anebo je 10 mil. Kč nad rámec již poskytnutých 5 mil. Kč,

Jan Krkoška - požádal pana ředitele Ing. Pavel Csanka, aby se vyjádřil k otázce financování,

Ing. Pavel Csank - sdělil, že posloupnost dotací byla následující: v roce 2017 v rámci transformace společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava na MSIC bylo navýšení základního kapitálu o 5,9 mil. Kč, kde navýšilo dotaci i město Ostrava, poté byla účelová dotace 5 mil. Kč, která byla určena na rozjezd služeb "EXPAND" a na koordinaci inovační strategie regionu,

 • uvedl, že v rámci služby "EXPAND" bylo v prvních měsících roku 2018 podpořeno výrazně více firem, než se předpokládalo, navíc je tato dotace 10 mil. Kč na služby v obecném hospodářském zájmu ze strany Moravskoslezského kraje a města Ostravy "čerpatelná" až od 1. 5. 2018, tzn., že jsou to čtyři měsíce, během kterých bylo podpořeno 11 firem, a dodal, že byl rozšířen i pracovní tým, který nebylo z čeho platit, a který oproti původnímu plánu vytvořil program "Start a Voucher", po kterém je šestinásobná poptávka, na rozdíl od podobného programu z předchozího roku, což mimo jiné dokládá kvalitu této služby,
 • dodal, že zde došlo i k převodu odpovědnosti za rozvoj klastrů a inovační soutěže z Agentury pro regionální rozvoj, a.s., dneska již MSID na MSIC, který není zahrnut ve smlouvě o závazku služby v obecném hospodářském zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1003 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství, na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Modernizace výuky svařování a na vyčlenění projektu Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1004 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na navýšení dotace, uzavření Smluv o poskytnutí dotace a dodatků ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1005 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1006 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1007 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

 • s krátkým úvodním slovem

Jan Krkoška - upřesnil, že se jedná o dotační program, který je určený převážně pro začínající a malé podnikatele s alokací 8 mil. Kč, že tento dotační program byl rozdělen do tří dotačních titulů, který dostal nový obsah, a že se do přípravy připojilo také MSIC,

 • dodal, že zde probíhaly delší dobu hodnotící řízení, a proto je tento materiál předložen zastupitelstvu kraje až nyní, a dodal, že je o tento dotační program velký zájem.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1008 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace na podporu a propagaci včelařství v rámci výstavy Život na zahradě 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1009 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Úhrada nákladů statutárnímu městu Ostrava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1010 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1011 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"

 • bez úvodního slova

Bc. Josef Bělica - nahlásil střet zájmu,

JUDr. Josef Babka - vznesl dotaz na Mgr. Folwarczného, kterou má k dnešnímu dni RT TORAX ligu, a vzhledem k tomu, že první, tzn., že k dnešnímu dni RT TORAX splňuje podmínky tohoto programu, což se dalo ke dni podání žádosti ověřit, tak zda není vhodné provést s ohledem na tuto skutečnost změnu,

Mgr. Stanislav Folwarcny - konstatoval, že není schopen tak rychle reagovat, ke kterému dni měli podat žádost, ke kterému dni měli být vE druhé nejvyšší republikové soutěži,

Petr Zábojník - sdělil, že v podstatě chtěl požádat o totéž, jako JUDr. Babka,

 • dodal, že s klubem RT TORAX je velice dobrá spolupráce, organizují činnosti pro děti, pro mládež, a že doufá, že se to stalo jen nějakým administrativním nedopatřením z jejich strany, a pokud by se dalo nějakým způsobem dořešit tato situace, když v tuto chvíli podmínky splňují,

Mgr. Stanislav Folwarcny - konstatoval, že se zde zcela jistě nejedná o administrativní nedopatření, protože když se vypisuje dotační titul, tak RT TORAX již musí být v druhé nejvyšší soutěži, pokud postoupí a jsou účastníci druhé nejvyšší soutěže až v druhé části roku, tak to neznamená, že mají automaticky nárok, takto to není postaveno, a že kdyby to takto interpretovali, tak by museli otevřít např. Opavu a dát opavskému fotbalu 4 mil. Kč, a dodal, že je to složité.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1012 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádost o změnu termínu realizace projektu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1013 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví školství a žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt "Rekonstrukce budovy MŠ č. 800 v Jablunkově"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1014 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Zřízení organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace

 • s krátkým úvodním slovem

Mgr. Stanislav Folwarcny - informoval, že Moravskoslezský kraj je vlastníkem majetku, který je v obci Bílá a který je momentálně ve správě Střední odborné školy ve Frýdku-Místku, že historicky se tento majetek používal k výuce žáků v lesnických oborech, že v době, kdy klesal počet žáků, docházelo k postupnému snižování využitelnosti areálu a v roce 2006 došlo ke sloučení Středního odborného učiliště lesnického se Střední školou zemědělskou ve Frýdku-Místku, a pak v roce 2011 došlo k dalšímu sloučení a to s dnešní Střední odbornou školou Lískoveckou ve Frýdku-Místku,

 • uvedl, že tento tlumící trend pokračoval i dále a k 30. červnu 2013 bylo ukončeno využívání areálu v Bílé pro školní výuku; tento areál je nadále využíván pouze k doplňkové činnosti školy, hlavně k ubytování v rámci lyžařských výcviků pro žáky základních a středních škol, pro adaptační kurzy středních škol, pro školy v přírodě, a to jak pro žaky našich škol, tzn. škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, tak pro školy a žáky ostatních zřizovatelů,
 • dále uvedl, že se moc nevědělo, co s tím areálem, proto se do areálu posledních 15-20 let neinvestovalo, provedla se pouze studie dalšího využití areálu, byla to taky investiční studie, a ta hovořila o investici, která je tam potřebná, a ta investice se v roce 2016 odhadovala na 50 až 60 mil. Kč,
 • k uvedenému dodal, že nevyhovující v areálu je především způsob vytápění, ten je pořád na tuhá paliva, obvodové stěny nejsou zatepleny, okna je nutno vyměnit, takže se zde hovoří o celkové rekonstrukci objektu; areál je tvořen komplexem osmi objektů: starý internát - ten má 50 lůžek, budova školy, budova dílen a pak jsou to tři budovy A, B, D, to je nový internát, který má 141 lůžek, a jídelna, která má kapacitu 80 míst, jsou tam ještě dvě další budovy, a to nové dílny a garáže,
 • uvedl, že stávající kapacita toho areálu je 191 noclehových míst a z toho 50 je ve staré části objektu a další místa v nové části objektu; co se týče počtu ubytovaných v prvním období roku v prvním kvartále je objekt skutečně využíván na maximum, v tomto období se pořádají lyžařské výcviky, např. v únoru tam je ubytovaných až 3 tisíce, pak to trochu klesá, ale objekt je stále využíván, duben, květen je cca 1 000 ubytovaných, o prázdninách opět roste počet ubytovaných přes 2 000, sezona listopad, prosinec pokles a zase to startuje v prosinci, kdy začínají lyžařské výcviky,
 • sdělil, že dnes tento objekt funguje jako doplňková činnost Střední odborné školy, středisko vykazuje zisk - středisko Bílá v roce 2017 vykázalo zisk 129 tis. Kč; náklady, které tam jsou s běžnou údržbou, ty pokrývají výnosy od ubytovaných a stravovaných plus ještě nějaký zisk,
 • informoval, že se navrhuje zřídit novou příspěvkovou organizaci, je to velmi kvalitní a dobrý majetek, který se nachází v zajímavé lokalitě, jak pro využití v zimním období, v letním období, tak i na jaře a na podzim pro školy v přírodě; nová organizace vzniká proto, aby se to oddělilo od účetnictví školy, aby se dalo postupně přistoupit k rekonstrukci,
 • uvedl, že je přesvědčen, že jsou schopni zajistit, aby byl objekt využíván celoročně, aby výnosy pokrývaly veškeré náklady, pochopitelně výnosy nepokryjí investici, která tam je nutná,
 • k otázce, z čeho se uhradí investice, uvedl, že pravděpodobně hlavním zdrojem budou peníze z krajského rozpočtu, ale můžeme získat také jiné zdroje z operačních programů, např. z operačního programu životního prostředí, z něhož se možná podaří získat peníze na výměnu kotelny, tzn. způsobu vytápění, na zateplení objektu, na výměnu oken a zvažují se i další zdroje; pokud vznikne sportovní agentura, tak zaznívá, že v rámci krajů by měly vzniknout centra sportu a že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo agentura by mohla finančně podpořit modernizaci nebo vznik právě takových objektů; materiál je o tom, že vzniká nová příspěvková organizace, že vybíráme majetek z té organizace, která funguje, a předáváme majetek nově vzniklé organizaci.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1015 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 9/1016-9/1019 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádosti v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1020 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1021 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (7 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 9/1022-9/1028 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1029 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Poskytnutí dotací v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1030 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmu.

Ing. RSDr. Svatomír Recman - vznesl dotaz ohledně financování sociálních služeb, které byly vždy financované ve dvou etapách, tzn., první kolo bylo rozhodující a mezi zářím a prosincem proběhlo dofinancování prostředků, na celou částku, pro konkrétní kraje a konkrétní organizace,

 • zeptal se, zda bude i v letošním roce dofinancování mezi zářím a prosincem nebo je již částka k rozdělení vč. rezervy Moravskoslezského kraje poslední, čili finální a žádné další prostředky z MPSV na podporu sociálních služeb v rámci  programu 313 už nebudou k dispozici,

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že v tomto roce obdržel Moravskoslezský kraj pouze jednu splátku, a to ve výši 1,750 mld. Kč, které byly přerozděleny, a zbylo cca 44 mil. Kč, které se přerozdělují nyní, a druhé financování v letošním roce, neboli dofinancování z MPSV nepřijde.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1031 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1032 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tento materiál byl včera zveřejněn v upraveném znění, protože ještě v tomto týdnu obdržel návrh politického klubu ČSSD na volbu nového člena Výboru sociálního a zároveň obdržel rezignaci člena Výboru pro kulturu a památky, kde již také byl podán návrh politického klubu ODS na volbu nového člena tohoto výboru, a dodal, že tyto návrhy jsou již do usnesení zapracovány.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 9/1033 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné materiály.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že v rámci přijatých usnesení na předchozích zasedáních zastupitelstva byly provedeny v souladu s čl. 16 Jednacího řádu zastupitelstva kraje dvě tiskové opravy, které nemění obsah těchto usnesení a jejichž znění bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva, jedná se o usnesení č. 7/673, ve kterém byly v příloze č. 1 usnesení opraveny u jednoho subjektu dva informativní údaje, a dále se jedná o usnesení č. 8/812, kde došlo k opravě čísla odkazu na přílohu materiálu.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a že obdržel dotaz Ing. Hajdušíka, MBA na téma "Rekonstrukce polikliniky NsP Karviná"

 1. v jakém stavu jsou přípravy rekonstrukce polikliniky v Karviné,
 2. jaká je aktuální obsazenost nebytových prostor a 
 3. jaké aktivity se připravují k obsazenosti 100 %,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude na tento dotaz odpovězeno písemně.

Mgr. Lubomír Volný - upozornil členy zastupitelstva kraje na § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a uvedl, že z tohoto ustanovení jsou odvozovány tři kvality, které musí člen zastupitelstva nebo radní mít při rozhodování na zřeteli, tzn. loajalita, znalost a pečlivost,

 • dále uvedl, že někteří z kolegů se divili, proč vystoupil hned v úvodu zasedání zastupitelstva kraje a nevyjádřil se až v bodu "Různé", a proč požádal o vyhlášení půlhodinové přestávky; k tomu sdělil, že to bylo ze dvou důvodů,
 • sdělil, že jeden z důvodů byl o tom dát členům zastupitelstva kraje šanci chovat se podle ustanovení citovaného zákona, a druhý důvod byl, že pokud tak neučiní, získat důkazní materiál o tom, jak dnes uvedený zákon porušili,
 • uvedl, že první usnesení mohli členové zastupitelstva kraje přijmout v návalu emocí, na základě fake news v České televizi, a proto nabídl tuto možnost smírného řešení,
 • dále uvedl, že návrh na zařazení nového bodu programu jednání zastupitelstva kraje odmítli po půlhodinové přestávce, kdy žádný člen zastupitelstva kraje nepřišel, aby si zjistil relevantní informace tak, aby se mohl rozhodnout se znalostmi a pečlivě,
 • doplnil, že zde byl k dispozici a měl u sebe důkazní materiály, avšak nikdo ze členů zastupitelstva si tyto důkazní materiály nepřišel prohlédnout, že tedy nebyli informováni, a proto nemohli rozhodnout pečlivě, a že si členové zastupitelstva kraje vybrali místo profesionálního přístupu politikaření a poskytli mu tak nezvratný důkaz o tom, jak zde porušují své povinnosti,
 • sdělil, že jako kolega, který v absolutní většině případů hlasuje stejně, tj. ve prospěch občanů Moravskoslezského kraje, a který zde nevyvíjí žádné aktivity, které by se daly označit jako politikaření a zákulisní jednání, otevřeně po třetí nabízí šanci chovat se v souladu s tímto zákonem, a zopakoval důsledky, které jsou dle jeho názoru spjaty s tím či oním postupem členů zastupitelstva kraje,
 • uvedl, že prof. Vondrák hovořil o tom, že dává každý měsíc 30 tis. Kč na charitu, což je částka, která je dle jeho názoru až komická v porovnání s tím, kolik musí vydat sám na to, aby jeho nemovitosti ve vyčleněné lokalitě, která vznikla díky nedbalé práci ostravského zastupitelstva v posledních 8 letech, nebyly zplundrovány a zlikvidovány; jen a pouze proto tam bydlí lidé, a jen a pouze proto utrácí měsíčně na tuto charitativní činnost částky, které jsou většinou podstatně vyšší než částka, kterou tady uvedl prof. Vondrák,
 • uvedl, že ho netěší představa soudního sporu s Moravskoslezským krajem a 32 kolegy, ale pokud k tomuto sporu dojde, tyto nezpochybnitelné důkazy o neznalosti a nepečlivosti budou použity,
 • zopakoval, že se bude bránit všemi prostředky, vč. toho, že bude za zodpovědnou osobu považovat Moravskoslezský kraj, že bude požadovat odškodné, a to ve výši, která bude přiměřená škodě, o které rozhodné soud, a že Moravskoslezský kraj poté může vymáhat náhradu škody po svých členech zastupitelstva kraje,
 • načetl usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

    1. revokuje

své usnesení 7/795 ze dne 14. 3. 2018

  1. prohlašuje

že považuje za nemorální šíření pomluv, lží, dezinformací, fake news a neověřených informací poškozujících chráněné zájmy a práva jak členů zastupitelstva, tak občanů a zavazuje se takto již nikdy nepostupovat

  1. odsuzuje

podobné chování zejména u vlastních zastupitelů

  1. ruší

výše uvedené usnesení ze dne 14. 3. 2018, protože uznává, že pan Mgr. Lubomír Volný o své životní situaci skutečně informoval otevřeně veřejnost na své facebookové stránce již dne 6. října 2016

  1. souhlasí

že mu nepřísluší pravomoc hodnotit, zdali jsou pravdivé informace uvedené na této stránce, anebo v pořadu ČT, toto je výsostným právem občanů, orgánů činných v trestním řízení a popřípadě soudů

  1. akceptuje

nabídku pana Mgr. Lubomíra Volného, na smírné řešení a omlouvá se panu Mgr. Lubomíru Volnému, za své předchozí odsuzující usnesení, ke kterému nemělo příslušné pravomoce ani konkrétní důkazy a zavazuje se podobné situace neopakovat

  1. vyzývá

člena zastupitelstva kraje pana Bc. Bělicu, aby zastupitelstvu kraje a všem občanům kraje veřejně vysvětlil, z jakých konkrétních důkazů vycházel, když žádal krajské zastupitelstvo o schválení svého usnesení, vysvětlil své jednání, a buďto předložil důkazy podporující jeho tvrzení vyjádřené ve výše uvedeném usnesení, anebo se omluvil a upustil od dalších podobných amatérských akcí",

 • opakovaně dodal, že bude souhlasit s případným návrhem kohokoliv z pléna, aby se o jednotlivých bodech tohoto usnesení hlasovalo zvlášť,

Marian Bojko - vznesl dotaz na MUDr. Gebauera ohledně zdravotní dopravní služby v Karviné, kdy dle jemu předaných informací byla tato prodána jistému pánu xxxx, bez výběrového řízení, tzn., nestandardně, byly zde vyplaceny leasingy na sanitní vozidla, která měla být v leasingu ještě několik let, a aby zde nebyly žádné dluhy, polovina řidičů sanitek dostane výpověď,

 • dotázal se, jak to se zdravotní dopravní službou v Karviné vypadá,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že dopravní záchranná služba spadající pod NsP v Karviné Ráj je stále dopravní záchrannou službou spadající pod nemocnici Karviná Ráj a že nic nebylo prodáno,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se vrací k návrhu usnesení Mgr. Volného,

Ing. Jakub Unucka, MBA - informoval, že jménem klubu ODS žádá o pětiminutovou přestávku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhověl požadavku a vyhlásil pětiminutovou přestávku.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že je po poradě klubů a vrátil se k dořešení návrhu usnesení od Mgr. Volného,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení Mgr. Volného,

neschváleno - hlasovalo 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že neví, zda má poděkovat členům zastupitelstva kraje za to, že nesouhlasí s tím, že je nemorální šíření pomluv, lží a desinformací, neodsuzují podobné chování zejména u vlastních členů zastupitelstva kraje, a odmítli uznat opakovaně nezpochybnitelný důkaz o tom, že informoval veřejnost již 6. října 2016 o celé této životní události,

 • dodal, že jestli si členové zastupitelstva kraje myslí, že vymysleli elegantní řešení, tak sdělil, že se mýlí a tato kausa nekončí.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal paní Vlčkovou, aby přednesla zprávu návrhové komise.


 1. Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise paní Radomíra Vlčková sdělila, že návrhová komise konstatuje, že zastupitelstvo kraje platně přijalo usnesení dle programu, s výjimkou matriálu č. 9/13, kde zastupitelstvo kraje usnesení nepřijalo, a že dále v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy usnesení z jednání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za účast na jednání zastupitelstva kraje, pozval všechny na Dny NATO a ukončil jednání.

Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Mgr. Daniel Havlík k materiálu č. 5/5, pan Jan Krkoška k materiálu č. 6/6, Ing. Vít Slováček k materiálu č. 7/10, Květa Kubíčková k materiálu 9/6, Ing. Radka Krištofová k materiálu 9/6, prof. Ing. Ivo Vondrák k materiálu 9/8, 9/14, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálu č. 12/3, Bc. Josef Bělica k materiálu č. 11/2 a Mgr. Martina Nováková, DiS., k materiálu č. 12/4, 12/5.


Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 21. 9. 2018

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Mgr. Alena Grosová
 • Mgr. Ing. Josef Pukančík

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman kraje

frame-scrollup