Zpráva

Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 13.
Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu
Datum a hodina konání: 12. 9. 2019 od 9:00 do 11:15 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 61 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské investice a development, a. s., spol. Letiště Ostrava, a. s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
 • doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., senátor Parlamentu České republiky

Omluveni:

 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Marian Bojko
 • Tomáš Hanzel
 • Ing. Zdeněk Husťák

13. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, což je nadpoloviční většina, takže na tomto zasedání jsme schopni platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 13. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádat, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 13. 6. 2019, byli Ing. Šárka ŠimoňákováIng. Tomáš Kuča. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1519 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Mgr. Martina Nováková, DiS.
 • Ing. Ivan Strachoň

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1520 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Radomíra Vlčková - předsedkyně
 • Ing. Michal Brunclík
 • Ing. Jiří Carbol
 • Ing. Petr Havránek
 • Mgr. Josef Alexander Matera
 • Ing. Radim Přeček

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1521 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 12. 9. 2019,

 • připomněl, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje".

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1522 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - podle zákona o krajích podal informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 6. 2019 proběhlo 5 schůzí rady kraje,
 • uvedl, že rada kraje na své schůzi dne 10. 9. 2019 mimo jiné:
  • rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši cca 474 mil. Kč na financování projektu "Podpora služeb sociální prevence 3",
  • rozhodla nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona o krajích, ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:
   • rozvojový program "Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství" ve výši cca 73 mil. Kč,
   • individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši cca 11 mil. Kč,
  • rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši cca 28 mil. Kč na financování projektu "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji",
 • v ostatním ohledně činnosti rady odkázal na obsah předloženého materiálu, který byl doplněn i o informace z rady kraje konané dne 10. září 2019,
 • připomněl, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje a že všechna přijatá usnesení jsou dostupná na webových stránkách kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1523 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


III. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1524 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


IV. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1525 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na prodloužení termínu realizace projektů souvisejících s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1526 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 6. 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1527 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1528 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1529 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - informoval, že u územního řízení na hrubé terénní úpravy, které je posledním územním rozhodnutím pro přípravu průmyslové zóny, došlo od minulého zastupitelstva kraje ke změně, kdy byla zamítnuta všechna odvolání a toto územní rozhodnutí nabylo dne 5. 9. 2019 právní moci,

 • sdělil, že u odpůrčí žaloby také došlo ke změně, a to, že tuto věc řešil Vrchní soud v Olomouci, který potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, tzn. odpůrčí žaloba OKD je pravomocně zamítnuta, a dodal, že pokud OKD nepodá dovolaní k nejvyššímu soudu, pomine překážka pro nabytí pozemků,
 • ohledně programu s MPO uvedl, že se intenzivně jedná s MPO ohledně nového programu, který se připravuje a který měl být již v květnu, ale vypadá to, že bude připraven v říjnu a spuštěn by mohl být od ledna 2020; alokace programu by měla činit 5 mld. Kč a měli by být podporovány průmyslové zóny od 5 ha,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - vznesl dva dotazy, a to jestli je Moravskoslezskému kraji známo jaké kroky bude Asental podnikat k tomu, aby prodloužil platnost územního rozhodnutí na umístění stavby železniční vlečky, protože platnost je do 2. prosince 2019, a dodal, že by bylo škoda, kdyby na to Asental zapomněl, protože, kdyby se nepřihlásil o prodloužení, celé územní řízení by padlo,

 • předestřel, že všechna územní řízení proběhla kladně, takže čtyři rozhodnutí platí, soud rozhodl ve prospěch Asentalu, příslib peněz z ministerstva je skoro jasný, a následně se zeptal se na to, jaké je stanovisko Moravskoslezského kraje, zda se Průmyslová zóna Nad Barborou bude realizovat, v jakém rozsahu a v jakém časovém rámci,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že otázku ohledně prodloužení krátce okomentuje vedoucí odboru Mgr. Martin Radvan, LL.M.,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. - informoval, že jsou s Asentalem domluveni, že nenechají propadnout žádné ze čtyř územních rozhodnutí, které jsou v právní moci, že to samé platí i pro železniční vlečku a že není mu známo že by to tak nebylo,

 • doplnil, že stavební objekt železniční vlečky je fakultativní, tzn., že není pevně součástí toho projektu, ale že železniční vlečka byla od počátku plánovaná pouze v tom případě, pokud bude mít investor o ní zájem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že Moravskoslezská kraj vnímá oblast Barbory a vůbec oblast pohornické krajiny tak, že vyžadují komplexní řešení,

 • sdělil, že během toho času, jak probíhaly soudy a rozhodnutí, připravovali zásadní a klíčový program v této oblasti, který se jmenuje pohornická krajina, tento program má 17 signatářů, jsou to kromě Moravskoslezského kraje také města, municipality a také firmy, a chystají se první projekty, které by měly začít transformaci téhle oblasti,
 • dále sdělil, že se nepředpokládá celé komplexní vyřešení průmyslové zóny jako celku, jak se předložilo v roce 2009, že důvodem je jiná doba, nejsou zde žádní velcí investoři, kteří měli zajistit rozvoj v oblasti společně s těmito municipalitami, proto se v rámci tohoto programu spustil první projekt, který se jmenuje "LIFE", který financuje přímo Evropská komise, byla provedena notifikace, kdy projekt má k dispozici 440 miliónů, které by měly být realizovány a všichni účastnící v této oblasti do toho budou vstupovat a věci měnit,
 • uvedl, že se předpokládá jakási etapizace, že jeho osobní odhad byl, že je to na 10 let, nepředpokládá se v daný okamžik, že se z celé oblasti udělá průmyslová zóna, protože na to v tuto chvíli nejsou odpovídající pracovní možnosti, tzn., není zde dostatek lidí, kteří by tam mohli pracovat,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - sdělil, že projekt "LIFE" nezná, a proto se konktrétně zeptal, jak by ta průmyslová zóna pod optikou vedení kraje mohla vypadat, zda bude zrealizovaná např. z 50 %, z 30 %, a horizont 10 let znamená, že se tam začne pracovat za 10 let, nebo už do 10 let tam budou první pracovní místa,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že projekt "LIFE" se bude v březnu odevzdávat k Evropské komisi, která by měla ohledně financování rozhodnou ihned, a je to postaveno na tom, že všechny municipality do toho budou vstupovat,

 • uvedl, že je rád, že Karviná má svůj projekt "Karviná všemi deseti", který se bude touto oblastí také zabývat, tzn., že realizace projektu "LIFE", který je jako jeden z možností, protože pohornická krajina 2030 se dává jako klíčový projekt do RESTARTu a bude součástí schvalování vlády v příštím roce, tzn. čtvrtý akční plán, bude schvalovat projekt pohornická krajina, který bude financován z evropských zdrojů i z národních zdrojů,
 • dále uvedl, že projekty začnou s realizací již od začátku příštího roku, pokud bude přijat ze strany Evropské komise a bude se na transformaci této oblasti pracovat ihned, jak to bude možné,
 • sdělil, že v daný okamžik není možné říci, jak velká část to bude, to je na dohodě mezi jednotlivými municipalitami, a to především s Karvinou, kdy na základě toho se bude dále postupovat, etapizace se musí nastavit podle toho, jaké bude financování a jaké budou požadavky na využití této zóny, a dodal, že i v rámci tohoto programu pohornická krajina 2030 se nejedná čistě o průmyslovou zónu, ale i o zónu, která bude stavět na rekreačních účelech, tzn. že to nebude jenom o průmyslové výstavbě, ale i o dalších aspektech rozvoje této oblasti.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1530 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1531 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Jakartovice na pořízení nového dopravního automobilu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1532 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na nahrazení přílohy materiálu obsahující náhradní žadatele u dotačního programu "Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1533 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1534 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1535 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Memorandum o porozumění na zajištění odborné praxe studentů gastronomických oborů mezi Moravskoslezským krajem v České republice a Lihua Grand Hotelem v Taiyuanu, hlavním městě partnerské provincie Šansi v Čínské lidové republice

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - sdělil, že tento projekt velmi vítá, protože je to taková konkrétní podoba určité spolupráce, již se podepsalo mnoho memorand a toto je podle jeho hodnocení jedno z nejlepších, a v této souvislosti popřál všem studentům obou zemí, aby získali dobrou praxi při výměně, a zeptal se, zda by se nemohlo přehodnotit, jak již hovořil v minulosti, a to, nevyvěšovat tibetskou vlajku, protože jestli takto spolupracujeme s Čínskou lidovou republikou, tak to vypadá, jako bychom nevěděli, co chceme,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za názor a odpověděl, že vnímá spolupráci na této konkrétní úrovni, že všichni víme, že situace v Číně nejí úplně stabilní, a že Tibetskou vlajku vnímá jako symbol obecného respektování lidských práv, nevnímá to jako proti Číně, ale je to obecně pojato,

 • dodal, že v minulosti se vedení kraje dohodlo, že o vyvěšení Tibetské vlajky bude rozhodovat rada kraje, že to je v její kompetenci, tzn., že příští rok o tom bude opět hlasovat rada kraje zda se Tibetská vlajka vyvěsí či nikoliv, a bude to tedy na rozhodnutí rady kraje,
 • doplnil, že jak je vidět, tak tato vlajka nikterak neovlivnila tuto spolupráci,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - sdělil, že i v Praze se ukazují kroky, které nejsou úplně "košer", ale možná by bylo fajn, kdyby někdo vymyslel vlajku lidských práv nějak obecně, protože lidská práva jsou poškozována např. i v arabských zemích, kde se chovají k ženám tak, jak se chovají, proto by bylo možná lepší se od toho odprostit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že až bude takováto vlajka navržena, vymyšlená, tak ji rádi vyvěsí, nicméně v daný okamžik není nic jiného a opět podotkl, že je to na rozhodnutí rady kraje, tak jak bylo dohodnuto.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1536 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


V. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr.  Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+"

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že k tomuto bodu podali přihlášku do diskuse občané kraje paní XXXX (občanka MSK) a pan XXXX (občan MSK),

XXXX (občan MSK) - dotázal, se:

 1. zda je již známo, jak bude vypadat architektonická podoba připravovaného MUSea+, nebo zda se počítá s deset let starou vizualizací od Ing. arch. Josefa Pleskota, kdy se měly původně pro potřeby univerzity, posléze pak Moravskoslezské vědecké knihovny, vysoké pece ze všech stran obestavět robustními novostavbami, jak je ostatně prezentováno v článku Mladé Fronty Dnes ze dne 3. 9. 2019,
 2. byly nebo budou případné návrhy MuSea+, ať jsou již od kohokoliv zpracovány, co se týče architektonické podoby, pečlivě konzultovány s Národním památkovým ústavem  v Ostravě, případně ústřední pobočkou generálního ředitelství v Praze,
  • podotkl, že obě odborné instituce se kriticky vyjádřily k daným vizualizacím od Ing. arch. Pleskota, které by, pokud by se realizovaly v plné šíři, jak bylo prezentováno v daném článku MF Dnes, představovaly za celou dobu zhruba téměř 10 let nejrazantnější a nejpatrnější zásah do chráněné Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích, na úkor mimo jiné celkového panoramatu známého jako tzv. "Ostravské Hradčany",
  • připomněl, že ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková řekla do medií, že "Vědecká rada záměr odmítla, protože je to příliš tvrdé a příliš vysoké, příliš to narušuje panorama, které je pro Ostravu typické, a už svým způsobem ikonické, a je předmětem ochrany", a podotkl, že Vědecká rada odmítla ten návrh prezentovaný dne 12. června,
  • dále zmínil ostravské památkáře a dodal, že dle soukromého emailového vyjádření prof. doc. Miloše Matěje, Ph.D.Mgr. Michaely Ryškové z Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, je využití NKP a kulturní památky pro účely kulturní instituce včetně zpřístupnění veřejnosti žádoucí, vysoké pece a navazující technologie opravu potřebují, ale v případě zamýšlené instituce by měla tato vize vycházet z existujících prostorových možností území, tedy využít především odlévací haly, původní hmoty zavážení, výklopníky apod. a neměla by být na úkor památkových hodnot, jimiž v případě DOV jsou:
   1. kontinuita technologického toku výroby,
   2. panorama města: což jsou vysoké pece, těžní věže, technologické mosty, zásobníky, ohřívače větru a také komíny, které by byly zcela zakryty, pokud by došlo k vizualizacím, které byly prezentovány,
   3. celková atmosféra místa, čitelnost jednotlivých objektů a technického zařízení,
  • uvedl, že co se týká náplně muzea, jsou nemile překvapeni; připomněli hlavní nešvar zachování průmyslového dědictví ostravské aglomerace, kdy je v živých provozech železáren stále technické zařízení, již na počátku 70. let 20. století vytipované pro muzejní expozice a depozitáře, přičemž mnoho z nich je památkově chráněných,
  • dále uvedl, že na základě koncepce podnikového muzea Vítkovických železáren měl být tento depozitář historického technického zařízení regionu umístěn v objektech momentálně připravovaného zemědělského muzea, a že věří, že by se na daný a chybějící depozitář daly zajistit státní prostředky v rámci financování obnovy památek,
 3. pokud se pro účely chystaného muzea nepočítá se zmíněnými vizualizacemi od Ing. arch. Pleskota, dotázal se, zda bude za účelem zajištění podoby předmětného muzea, vypsána architektonická soutěž, jakožto po všech směrech nejadekvátnější cesta pro výběr nejideálnějšího návrhu, a také, aby se předešlo výše uvedeným výtkám památkářů,
 4. poslední dotaz zněl, zda je se záměrem seznámen současný ministr kultury, protože to memorandum podepsal poslední den ve funkci doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., a zeptal se, jaké zaujímá stanovisko i vzhledem k výše popsaným možným úskalím,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že je rád, že laická i odborná veřejnost má zájem o tuto stavbu, a uvítal to,

 • uvedl, že celý projekt počítá s tím, že bude vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž podmíněná závazným stanoviskem památkové péče, tzn. ta studie je výkopová od laika, je to něco, o čem se diskutovalo s panem premiérem Ing. Andrejem Babišem při návštěvě našeho regionu,
 • dále uvedl, že co se týká toho, jakou roli tam hraje Ing. arch. Goryczková a památkový úřad, odpověděl, že Ing. arch. Goryczková je v pracovní skupině a že všechny věci a příprava jsou konzultovány s Ing. arch. Goryczkovou,
 • sdělil, že co se týká kontinuity výroby a zachování charakteru kulturních památek, tak Moravskoslezský kraj s tím nemá problém, ba naopak toto podporuje a příkladem toho je, že se zafinancovala oprava právě koksárenských baterii jako nezbytného článku mezi těžbou uhlí a výrobou koksu a železa,
 • dále sdělil, že to bylo projednáno s ministrem PhDr. Lubomírem Zaorálkem, kdy se k němu třetí den po jeho jmenování objednal, s tímto projektem ho seznámil, a také ho pozval do Ostravy, aby se s tím projektem seznámil na místě, protože je už součástí vládního usnesení a Ministerstvo kultury připravuje vznik právě příspěvkové organizace,
 • doplnil obecně, že je snahou, aby třetí největší město v republice mělo alespoň první státní instituci danou na vlastním území, že oproti třeba Brnu či ostatních měst my toto nemáme, a pokud se to podaří, tak to bude první příspěvková organizace nějaké státní instituce v našem městě, a dodal, že právě v oblasti kultury by to byl zajímavý projekt,
 • doplnil, že je to v oblasti příprav, Moravskoslezský kraj uvolnil v tomto roce finanční prostředky, které jsou součástí i předloženého materiálu, zhruba 1 mil. Kč půjde na studii, která by měla předpřipravit celý ten proces tak, aby Ministerstvo kultury mohlo dále pokračovat v krocích na vzniku dané organizace,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zde hovořil před chvílí na téma pohornická krajina 2030, jakožto součástí akčního plánu vlády v oblasti RESTARTu, a dodal, že druhý z klíčových projektů v oblasti RESTARTu, který by měl být schvalován v rámci dotačního plánu, je právě MUSEUM+, a dodal, že jinak řečeno se hledá cesta jak zafinancovat tuto záležitost, protože je to věc, která je mimo možnosti a rozsah rozpočtu Moravskoslezského kraje,

 • doplnil, že je to součástí RESTARTu, tzn. změny a transformace našeho Moravskoslezského kraje a regionu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že ho zaujalo, že ty náklady jsou odhadovány na 2,5 mld. Kč, což je značná suma, že tento projekt podporuje, že je to dobrá věc, ale předpokládá, že se bude o těchto nákladech jednat, tzn., že to je nad rámec finančních prostředků, které byly přislíbeny zejména na ty krajské akce, a to zejména na Galerii výtvarného umění a Moravskoslezskou knihovnu,

 • dodal, že se chce ubezpečit, že ty 2,5 mld. Kč jsou nad ten rámec, které již byly přislíbeny na tyto dvě akce,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že to před chvílí říkal, že MUSEUM+ je nově zařazený program do RESTARTu, tzn. je to mimo rámec financování dosavadních schválených investic v oblasti kultury, tzn. je to mimo tyto záležitosti,

 • udělil slovo XXXX (občance MSK), která se přihlásila do diskuse,

XXXX (občanka MSK) - sdělila, že se o tuto památku zajímají z toho důvodu, že dnes se tato památka nemá šanci stát už UNESCO, a to díky těm obrovským bouráním, které se tam dějí, a už ztratila i status evropské kulturní památky, a dodala, zda to členové zastupitelstva kraje zaregistrovali,

 • uvedla, že je tato památka bohužel už jenom národní kulturní památka, a všechny ty plusy, které jsme pro region měli, to už jsme těmi demolicemi ztratili,
 • dále uvedla, že si myslí, že je to velmi citlivé téma a že je nutné dobře pracovat s tou rekonstrukcí vysokých pecí, proto je také klíčové, aby tam byla ta architektonická soutěž, a poděkovala za to, že byla tato soutěž přislíbena,
 • vzhledem k tomu, že v memorandu není ohledně architektonické soutěže vůbec zmínka, což považuje za mínus, a je tam v bodu č. 3 oddílu 3, že ministerstvo zajistí majetkoprávní vypořádání, odkup majetku, pozemku, zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení a organizace zadávajícího řízení na zhotovitele, se zeptala, proč není v tom bodu už ta architektonická soutěž, když se o ní jednalo,
 • uvedla, že tam úplně chybí jakákoliv role NPÚ, že ministerstvo ustaví pracovní a řídící skupinu pro realizaci projektu, a to Moravskoslezského kraje, města Ostravu a DOV, kteří nominují svého zástupce, a to NPÚ tam taky vypadlo,
 • požádala, zda by bylo možné formou dodatku, nebo úpravou memoranda tam pokud už je to projednáno a může se s tím počítat, aby to bylo doplněno, že NPÚ bude v pracovní skupině a že bude architektonická soutěž,
 • závěrem se zeptala jaké je teď aktuální složení této pracovní skupiny,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že to bylo zase kvantum otázek, na které se pokusí odpovědět,

 • uvedl, že nositelem tohoto projektu není ani Moravskoslezský kraj, ani DOV, ale Ministerstvo kultury, a Moravskoslezský kraj zde figuruje také jako přizvaná osoba, a dodal, že aktuální seznam pracovní skupiny také nezná, protože je to v gesci Ministerstva kultury, ví pouze ty těch osobách, o kterých bylo diskutováno, a Moravskoslezský kraj tam má své zástupce,
 • ohledně architektonické soutěže dále uvedl, že je to předmětem jednání v rámci s Ministerstvem kultury, a NPÚ tam sehrává významnou roli i z toho důvodu, že tento materiál je ještě "živý materiál", který je ještě před fází, kdy se diskutuje o tom, která organizace MK nakonec bude zřizovatelem daného musea+, a doplnil, že jednou z variant byl i NPÚ, pak byla varianta Národního muzea, těch variant bylo několik, a proto je to stále "živý materiál", proto dnes předpokládat, že tam není daný NPÚ je nesmysl, protože je automaticky ze zákona členem tohoto týmu a bude vydávat závazná stanoviska, a to je prakticky nad rámec těch partnerů, protože to ze zákona automaticky vyplývá,
 • dodal, že by se bránil vstupu do memoranda, protože již to memorandum je velkým úspěchem, že se MK v dnešní době k tomuto kroku odhodlalo, kdy se omezují prostředky na investice v oblasti kultury, že se vůbec odhodlalo ke vzniku takovéto organizace, a doplnil, že si nepamatuje, kdy MK naposledy založilo nějakou organizaci, proto by doporučoval toto memorandum schválit tak jak je, protože dává základní rámec vůbec výkopu, aby tato organizace tady mohla vzniknout, a aby došlo k záchraně předmětných věcí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že to již tady jasně zaznělo, že to není v naší kompetenci tyto věci rozhodnout, a doptal se, zda je písemně přihlášená do diskuse k tomuto bodu, Museum+,

XXXX (občanka MSK) - se zeptala, zda ta náplň Musea+ je již daná finálně, protože když korespondovali s prof. doc. Matějem, Ph.D. z NPÚ, tak byli nemile překvapení tou náplni, že to bude sběr nějakých exponátů z různých muzei, a dodala, že ví, že je to ve fázi zrodu, proto se chtějí o tom pobavit, zda by ta náplň nemohla být taková, jaká tady chybí, tzn. to průmyslové dědictví, pro které tady pořádné muzeum není, Ostravské muzeum je malinké a muzeum těch exponátu, které tu máme rozeseté po městě tu citelně chybí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - předal slovo panu Ing. Koudelovi,

Ing. Petr Koudela - sdělil, že ty otázky, které tady dávala XXXX (občanka MSK)XXXX (občan MSK), jsou legitimní, ale v mnohém jsou opravdu předčasné, a dodal, že DOV jsou pravděpodobně jednou s nejvýznamnějších infrastrukturálních kulturních transformací po roce 1989 v Dolních Vítkovic, a je logické, že se zabývají myšlenkou jak zachránit vysoké pece č. 4 a 6,

 • uvedl, že v tom jsou ve shodě a mají stejný zájem, protože je to obrovské sousto a tak obrovský objem, tak bylo před časem, ne s ministrem doc. Mgr. Staňkem, Ph.D., ale s ministrem PhDr. Šmídem začali vést debatu jak ty pece zachránit, doplnil, že se k tomu velmi příznivě postavil stát, jako k nám DOV, Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Ostrava, a ty debaty s nám vedou,
 • dále uvedl, že jsou stanoveny pracovní a řídící skupiny, jejichž součástí je vedení NPÚ, ty věci jsou pečlivě konzultovány, a na  dotaz proč není NPÚ v memorandu, sdělil, že je přece zřízen MK a je součásti MK, a jakýkoliv legislativní proces nepůjde bez NPÚ, proto je tady ta debata, nebo případné obavy zbytečná, a i otázky nad architektonickou soutěží jsou zbytečné, ne zbytečné ale, předčasné, my v této chvíli s Moravskoslezským krajem připravujeme nějakou studii nebo návod, který by měl definovat rozsah záchrany této památky, objem případných prací do budoucna po nějakých průzkumech a po nějakých základních stabilizačních pracích,
 • dodal, že tyto otázky jsou předčasné a možná za rok za dva budou aktuální, v této chvílí mají příznivý postoj MK, to je to memorandum, je zde možnost získat první státní příspěvkovou organizací v oblasti kultury jako třetí největší město, a k tomu programu uvedl, že není regionální, ale je nadnárodní, je to sběr nějakých sbírek, jak to bylo zde označeno, to plus znamená, že je to úplně nová koncepce muzejnictví s národními sbírkami, kterých je asi 97 % v depozitářích v České republice a má se s nimi pracovat jako se surovinou, a pilotní projektem stejně jako plánuju jiné evropské země, by mohlo být Museum+ v České republice,
 • závěrem dodal, že debaty se vedou s odborníky z resortu MK a ujistil, že ta náplň toho musea+ nebude nějaká fádní, bude to s nad-regionálním přesahem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že skutečně v době kdy všechna ministerstva dostala za úkol snižovat své náklady o 10 % a takto snížit i počty svých pracovníků, tak považují za skutečně výjimečné, že v této době vůbec tato státní organizace příspěvková vznikne, a doplnil, jak již zaznělo, vše má svůj vývoj a čas, a určitě se ještě o tomto bude diskutovat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1537 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek, uzavření dodatku ke smlouvě a narovnání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1538 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Schválení závazku Moravskoslezského kraje k financování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1539 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1540 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 13/1541-13/1544 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


VI. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnice o spolupráci při přípravě a realizaci vybraných dopravních staveb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1545 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že od posledního zasedání zastupitelstva se událo několik věcí, které byly pozitivní, a pochválil touto cestou ŘSD, které dokázalo předložit takový projekt stavebního povolení, se kterým i největší odpůrci souhlasili, respektive souhlasili s tou technickou části vedení protihlukových stěn a vedení lávky, která zajistí naplňování těch věcných břemen, která těm majitelům dává právo tu silnici přecházet, a dodal, že projekt stavebního povolení je zveřejněný na úřední desce krajského úřadu, je tam nějaká lhůta, do které se budou moci vyjadřovat majitelé přilehlých pozemků, předpoklad je, že se vyjádří, pak se to sbalí a asi po 60 dnech se to pošle na ministerstvo do Prahy, kde se budeme snažit, aby rozhodli co nejdříve, a zase po 60 dnech, kdy to musí viset na úřední desce, by snad mohlo stavební povolení nabýt právní moci,

 • uvedl, že v tuto chvíli se udělalo vše, co šlo, aby se zajistilo splnění technických podmínek, které ti lidé v okolí měli, a doplnil, že když se šel nový pan ředitel ŘSD podívat na tu stavbu, tak sám uznal, že ty předchozí projekty protihlukové stěny nebyly ideální a že lidé měli pravdu, že chtěli ty stěny mít jiné,
 • závěrem dodal, že pevně doufá, že na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje bude mít další a pozitivnější informace.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1546 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí investičních dotací obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. na pořízení bezpečnostní techniky a prvků

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že Ministerstvo vnitra připravuje projekt na zvýšení bezpečnosti všech krajských letišť, je to projekt za cca 600 mil. Kč, z toho cca 200 mil. Kč bude "nalito" do našeho letiště, a dodal, že se musí reagovat i v těch částech, které ten státní projekt nepokrývá, a že budou s požadavky na investice do bezpečnosti chodit i na příští zasedání zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 13/1547-13/1548 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1549 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Český Těšín na opravu komunikace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1550 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Karlova Studánka na úpravu autobusového terminálu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1551 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Petřvald na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - požádal o podporu této dotace, protože se jedná o návaznost na krajskou komunikaci, a dodal, že je to věc, kterou bychom stejně museli dělat my.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1552 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že zastupitelstvo kraje na červnovém zasedání schválilo to, že rada kraje může v této věci jednat,

 • uvedl, že rada kraje jednala a v polovině července byl odsouhlasen text výběrového řízení, které bylo zahájeno tím, že se objevilo na úřední desce Evropské komise, a to někdy první týden v srpnu, od té chvíle výběrové řízení běží, předpokládá se, že nabídky na letecké spojení s Vídni a Mnichovem přijdou do 30. 9. 2019,
 • konstatoval, že se poučili z minulých chyb a dokumentace je kompletně v angličtině, je kompletně zveřejnována na všech irelevantních leteckých webech, kde se letecké společnosti dívají, a dodal, že všechny letecké společnosti o této zakázce ví, a pozitivní je i to, že je množství technických dotazů leteckých společností, a jde vidět, že letecké společnosti mají zájem,
 • závěrem dodal, že doufá, že přijdou i nabídky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1553 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


VII. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Návrh na schválení Memoranda o vzájemné spolupráci a pomoci uzavíraný mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostravou, státní organizací Správa železniční dopravní cesty, společností CONCENS INVESTMENTS a. s. a přístavem Antwerpy.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1554 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1555 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy bezúplatných převodů s Lesy České republiky, s. p.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1556 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh darovat nepotřebné movité věci Slezské diakonii

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1557 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. Mošnov - multimodální cargo

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1558 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh vzájemných darů pozemků mezi krajem a statutárním městem Ostravou

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1559 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy bezúplatných převodů z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1560 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na schválení přípravy, kofinancování a profinancování, zahájení realizace projektů spolufinancovaných z EU

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1561 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh na uzavření dodatku č. 3 k darovací smlouvě a souhlas s prodejem pozemků v k. ú. Hrabůvka

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1562 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1563 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1564 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh koupě pozemku v k. ú. Místek

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že tímto materiálem se narovnávají pozemky, které již v roce 2016 Moravskoslezský kraj na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje předal soukromé střední škole, kdy se následně zjistilo, že hranice pozemků jsou mimo trasu oplocení a do oploceného areálu zasahuje výše zmíněný pozemek města, proto bylo požádáno o odkoupení Zastupitelstvo Statutárního města Frýdek-Místek, které rozhodlo 4. 9. 2019, proto je materiál předložen na stůl, a dodal, že tímto krokem se tyto pozemky zcelí tak, jak to bylo původně v záměru.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1565 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


VIII. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh na úpravy usnesení týkajících se projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče" a "Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.", poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče - 2. část"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1566 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na zrušení dofinancování akce "Výstavba nadzemních koridorů"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1567 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 13/1568-13/1569 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na zajištění kofinancování projektů v rámci IROP 10 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1570 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1571 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


IX. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1572 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Doubrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1573 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Slezské zemské dráhy, o. p. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1574 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1575 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1576 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na poskytnutí individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1577 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Finanční nástroj JESSICA

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1578 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 6. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1579 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje" - 1. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1580 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 2. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1581 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Dohoda o narovnání s obcí Chlebičov v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1582 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2019 - 2021

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1583 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí individuální dotace Dolní oblasti VÍTKOVICE, z. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1584 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na uzavření Dodatků a Dohod o narovnání ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1585 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora podnikání 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1586 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1587 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na schválení žadatelů o dotaci v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019+"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1588 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že na jednom z předcházejícím zasedání zastupitelstva kraje byl vznesen požadavek, aby se účastnili zasedání zastupitelstva kraje i zástupci univerzit v případě těchto dotací, a proto byla pozvána paní Tereza Mučková z Centra podpory inovací, která byla připravena zodpovědět případné dotazy ze strany členů zastupitelstva.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1589 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací v rámci krajského dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1590 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Informace o konání zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1591 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Informace o stavu, změna obsahu a názvu projektu "Dopravní dispečink"

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že se k danému bodu přihlásil do diskuse XXXX (občan MSK) kterému tímto udělil slovo,

XXXX (občan MSK) - vznesl dotaz na Ing. Unucku, protože na ČT24 zaregistroval, jak vystupoval živě společně s Ing. Dutkem z ODISu, a velice nadějně popisoval o čem je projekt "Dopravní dispečink", a že to občany velice zaujalo,

 • dotázal se, zda by mohl Ing. Unucka blíže popsat jaký konkrétní výsledek nejen pro občany Ostravy, ale i pro zahraniční cestující to bude mít,
 • uvedl, že tam bylo mimo jiné zmíněno, že budou nějaké digitální kiosky, komfort pro cestující, že kraj bude financovat taxi, minibusy, atd., a k tomu dodal, že tam toho bylo zmíněno celá řada, a zeptal se jak se s tím bude do budoucna dále pracovat a na co by se mohly nejen občané Ostravska, ale i ostatní, kteří přijedou do Svinova na nádraží těšit,
 • další dotaz směřoval na to, co řekl Ing. Dutko, že by měl ten dopravní dispečink shromažďovat obrovské množství informací, a zeptal se, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost a soukromí cestujících, což doplnil tím, že žijeme v době, kdy otázky bezpečnosti a soukromí občanů jsou velmi důležité a kdy je nutno to vyvažovat,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že tento projekt má cca 300 stran, a že by bylo na dlouho, kdyby se k němu zde vyjádřil, a uvedl, proč je tento materiál na tomto zastupitelstvu kraje,

 • doplnil, že tento projekt se začal připravovat již počátkem roku 2018, v mezidobí stát řekl, že přestane platit od roku 2025 všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních míst kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístku těm, kteří nemají mobilní telefon, a nechtějí nakupovat přes internet, a dodal, že pro toto doplnění je tento materiál na zastupitelstvu kraje, kdy se tam doplnily ty kiosky, které umožní nakupovat ty lístky lidem,
 • ve zkratce uvedl, co ten dopravní dispečink přinese, a to, že dnes je natvrdo naprogramováno, že jeden autobus čeká na druhý přesně 5 minut, pokud druhý autobus přijede 5 minut a 5 sekund, tak už to nefunguje, a pokud se to stane naopak, že druhý autobus má půl hodinové zpoždění, ten první stejně musí čekat, a dodal, že dnešní dispečink je nějaká statická aplikace v autobusech, a proto chceme tuto dopravu řídit a garantovat lidem, že když si někdo koupí jízdenku z Klimkovic do Prahy a zpět do Klimkovic, tak i kdyby to Pendolino mělo půl hodinové zpoždění, tak ho vždycky někdo zaveze do Klimkovic, protože měl lístek,
 • závěrem dodal, že to je to, co řeší tento projekt, který je do roku 2025, a pokud bude požadavek, zpracuje písemně tento dotaz a zašle.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1592 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na zahájení přípravy projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1593 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
EVL Paskov změna kofinancování a profinancování projektu a zrušení projektu v EVL Niva Olše - Věřňovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1594 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti TEMEX, spol. s r. o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1595 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Rozhodnutí o zrušení přípravy projektu "Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v domácím prostředí", profinancování a kofinancování projektů "Podporujeme hrdinství, které není vidět III", "Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a "Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1596 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Poskytnutí věcného daru HZS MSK v rámci projektu Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech a uzavření darovací smlouvy.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1597 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


X. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" pro rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1598 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem spolku "Občanské sdružení Čisté Klimkovice"

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1599 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh změny usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady pro rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1600 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1601 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Dotace obci Ostravice na studii v odpadovém hospodářství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1602 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Dotace ochráncům přírody na projekt Kozmické ptačí louky - pastva Exmoorských divokých koní

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1603 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Dotace na projekt "Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava" v rámci environmentálního vzdělávání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1604 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1605 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" pro rok 2019

 • bez úvodního slova

Ing. Jaroslav Kala - upřesnil, že v tabulce přílohy materiálu je chyba, kdy místo názvu Dobřečov je tam napsáno Dobřešov,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že se to opraví a že to nemá vliv na hlasování zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1606 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


XI. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1607 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti o poskytnutí dotací v oblasti volného času a talentu, odstoupení od daru, změna podílu dotace v rámci DP v oblasti prevence rizikových projevů chování

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1608 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Memorandum o spolupráci s Českou unií sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1609 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu, smlouva o spolupráci s Olympic Festival s. r. o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1610 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Sloučení organizací Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace a Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

 • s úvodním slovem

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že tento materiál se týká sloučení dvou příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, jedna organizace je střední škola, která má gastro obory, a druhá organizace je již v podstatě jediná, a je to v Moravskoslezském kraji Zařízení školního stravování, obě se nacházejí v Opavě, odešla zde ředitelka a ekonomka a po vzájemných dohodách s vedením jedné i druhé organizace se došlo k závěru, že by bylo vhodné tyto dvě organizace sloučit, a doplnil, že to bude ke prospěchu té střední gastro školy, protože tito žáci z těchto gastro oborů budou moci využívat zařízení k vykonávání odborné praxe,

 • uvedl, že vše bylo projednáno na úrovni Opavy, na úrovni vedení jedné i druhé organizace, a dodal, že to nevnímá jako zásadní problém.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1611 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace

 • s úvodním slovem

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že tento materiál navazuje na materiál, který byl již schválen na zastupitelstvu kraje dne 13. 3. 2019, a byl to materiál, který se týkal Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání, které bylo uzavřeno mezi Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s.,

 • uvedl, že obsahem materiálu je zřízení příspěvkové organizace, tzn. krajské Technologické a podnikatelské akademie, Ostrava, která by měla být zřízena s účinnosti od 1. 9. 2020, a následně za rok od 1. 9. 2021 by měla být přejmenovaná na Střední školu technickou a podnikatelskou akademii, Ostrava,
 • ostatní informace viz obsáhlá důvodová zpráva materiálu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za vyčerpávající popis,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že je rád, že tento materiál obsahuje daleko více informací než materiál, který byl předložen v první fázi na minulém zastupitelstvu kraje, a k němuž vystoupil z hlediska jeho poměrné neurčitosti,

 • uvedl, že tento materiál je dobrý, protože ukazuje i na rizika, respektive na nedořešené věci ve vztahu k majetkovým operacím, a dodal, že si musíme uvědomit, že budeme financovat v první části peníze Moravskoslezského kraje do cizího majetku,
 • dále uvedl, že si bezesporu zaslouží podporu to spojení výroby a školství, a zeptal se, zda by se nechtělo MŠMT, a dodal, pokud ještě je tělovýchovy, pokud ta agentura ten přívlastek nesebrala, zda by se nechtělo i toto ministerstvo v rámci podpory Moravskoslezského kraje podílet na finančním zabezpečení této významné akce, i v souvislosti s tím, že VŠB kompetenčně spadá pod Ministerstvo školství,
 • zeptal se, zda kromě těch záležitostí, které souvisí s registrací školy, se jedná i o podílu státu, respektive ministerstva na vzniku této bezesporu prospěšné akce,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že proběhla jednání na úrovni náměstka ministra školství Mgr. Pícla, kde byl Mgr. Pícl seznámen se záměrem, ke kterému vyjádřil podporu,

 • uvedl, že ohledně financí se ještě nejednalo, zatím se hledají jiné možné zdroje i zdroje evropské, možná se ty zdroje najdou i v realizaci Moravskoslezského akčního plánu té druhé edice, na který by se mělo obdržet částku přes 400 mil. Kč,
 • dodal, že to bude krajská škola, a ty provozní náklady budou na zřizovateli, ale pochopitelně personální náklady tzn. přímé náklady na vzdělávání, budou obdrženy z Ministerstva školství,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že provozní náklady spojené s účetnictvím jsou jasné, ale jednalo se mu o to, zda v oblasti investiční, zda by ministerstvo aspoň něco nepřislíbilo a ještě lépe nepřidalo,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že tomu rozumí, a vznesou tento požadavek, budou o tomto požadavku jednat, a dodal, že se momentálně o tomto požadavku nejednali,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že školství 21. století je opět součástí RESTARTu, je to prioritní oblast, klíčový projekt, a předpokládá se, že v rámci uspořených finančních prostředků s operačních programů, budeme moci právě k tomuto účelu peníze využít, tzn., že nyní budeme spíše cílit na využití těchto fondů evropských, než fondů národních,

 • závěrem doplnil, že název tělovýchovy zůstává, protože agentura byla založena pro sport, tzn. financování sportu, a dodal, že tělovýchova zůstává na školách.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1612 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019-2027

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1613 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (14 usnesení).

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - vznesl dotaz na zřizovací listinu střediska volného času JUVENTUS, protože Statutární město Karviná zřizuje k 1. 1. 2020 příspěvkovou organizaci města, protože od Moravskoslezského kraje přejímá JUVENTUS, a v této zřizovací listině je napsáno, že z této příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje bude vyjmut majetek, je zde změna sídla atd., a že tato zřizovací listina bude platit od 1. 1. 2020,

 • zeptal se proto, zda tato příspěvková organizace zanikne, nebo nezanikne, když už od 1. 1. 2020 bude mít město svou příspěvkovou organizaci,

PaedDr. Libor Lenčo - sdělil, že je to jen otázka likvidace organizace, protože SW bude převedený, tzn., ta výchovně vzdělávací činnost bude převedena na novou organizaci, a ona musí zaniknout, proto bude ještě měsíc organizace fungovat jako organizace bez vzdělávací nabídky (aktivity), a ředitel bude na poloviční úvazek likvidovat organizaci, která v podstatě zanikne až za měsíc.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 13/1614-13/1627 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Sloučení organizací Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace a Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace

 • s úvodním slovem

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že je to složitý materiál a není jednoduché slučovat školy; k tomuto aktu přistoupili s maximální možnou mírou empatie, protože se to týká Krnova jako města, týká se to dvou škol, ředitelů, zaměstnanců a žáků,

 • shrnul, že v Krnově je celkem 7 středních škol, z toho 5 krajských škol při počtu cca 23 tisíc obyvatel, Karviná, která má cca 60 tisíc obyvatel, tak má 4 krajské školy, ten počet je tam velmi vysoký a školy nejsou naplněny, pokles žáků je významný, je to v důvodové zprávě, že Střední škola automobilní Krnov ve školním roce 2013/2014 měla asi 400 žáků, 393 za 5 let a v roce 2018/2019 byl počet žáků 228, a toto je obrovský pokles,
 • uvedl, že toto spojení je vhodné, protože obě školy jsou technické, z toho jedna je průmyslovka, jedna je automobilní a přispěje to ke zkvalitnění vzdělávání,
 • dále uvedl, že to bylo projednáno na úrovni samosprávy s minulým i současným vedením Krnova, jednalo se se starostou, místostarostou, ředitelem Střední školy průmyslové, ředitelkou Střední školy automobilní, a dodal, že Střední škola automobilní má velmi složitý vývoj, s ohledem na pokles žáků, původně to byla zemědělská škola, s úbytkem žáků se transformovala, transformovala, až tam zůstal jeden obor učební automechanik a jeden obor automobilní,
 • doplnil, že toto spojení je vnímáno jako prospěšné, žáci to nepocítí v té první fázi a tak samo to nepocítí pedagogové, ta změna nastane k 1. lednu, takže školní rok proběhne, třídy jsou otevřené, fungují od začátku školního roku a proběhne nábor,
 • závěrem dodal, že tento krok byl nevyhnutelný a podpořil jej i výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 2 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1628 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1629 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1630 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1631 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1632 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


XII. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh na změnu indikátorů u sociálních služeb v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 - 2019

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáše Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1633 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáše Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1634 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Narovnání právního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1635 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmu,

Mgr. et Mgr. Lukáše Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1636 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1637 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmu,

Mgr. et Mgr. Lukáše Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1638 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1639 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáše Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1640 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Zřízení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje pro sociální oblast v Ostravě a Havířově.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 13/1641-13/1642 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 13/1643-13/1644 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


XIII. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Josef Bělica - navrhl a požádal v tomto bodě, druhé části volí hlasovat odděleně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že o návrzích volby členů do výboru budou volit odděleně a načetl usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

 

1. bere na vědomí

 

a)     rezignaci MUDr. Bohdana Kufy z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče (Příloha č. 1)

b)     rezignaci Ing. Rudolfa Zahradníka z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (Příloha č. 2)"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1645 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).

"2. volí

a)     Mgr. Lubomíra Volného, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru zdravotní a preventivní péče"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 16 pro, 4 proti, 34 se zdrželo hlasování.

Nebylo přijato usnesení č. 13/1645 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).

"2. volí

b)     Ing. Vladimíra Gelnara, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 13/1645 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. -  uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

 • sdělil, že k tomuto bodu byl přihašen XXXX (občan MSK) a následně mu udělil slovo,
 • požádal návrhovou komisi, aby se odebrala k přípravě usnesení,

XXXX (občan MSK) - sdělil, že bude, tlumočil vyjádření a dotazy občanů, a požádal obratem o odpověď na mikrofon, a poté podrobněji v písemné podobě,

 • poděkoval vedení kraje a úředníků, za pozitivní, profesionální a lidský přístup ve věci odpovědi na občanské dotazy, které se k lidem vaším a jeho prostřednictvím dostávají, neboť pomáhají při řešení problémů, které občany trápí,
 • sdělil, povzbuzující zprávu, která bude spojené s fungováním zdravotnictví, kdy šlo o poděkování určené všem zaměstnancům prestižního medicínského pracoviště a to Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, především zdejšímu lékařskému a ošetřujícímu personálu z chirurgie a jednotky intenzivní péče, za záchranu života a perfektně provedenou operaci vč. následné zdravotní a duchovní péče, věnované XXXX (občance MSK), která jej poprosila, aby zde na zastupitelstvu kraje vyjádřil její díky, a to také pro personál EUC Kliniky Ostrava,
 • tlumočil, vekou prosbu občanů, kteří volají na tísňovou linku 155 krajské příspěvkové záchranné služby, aby došlo ke změně předpisů pro výjezdy záchranek, jelikož se často stane, že operátor odmítne vyslat sanitku z důvodu tzv. nejasné zdravotní situace a občané bez možnosti transportu jsou posléze nuceni hledat dopravu do nemocnice bohužel v ohrožení života a svépomoci, dodal, že i takovéto jsou reálné zkušenosti z terénu,
 • uvedl, že část občanů a zastupitelů z menších ostravských obvodů se obrací na zastupitele kraje, jeho prostřednictvím s prosbou o právní výklad novelizované i připravované legislativy a situaci, kdy již nyní zřejmě není nutné provádět anonymizaci zápisu a video záznamu z jednání zastupitelstev zveřejňovaných na soukromých i oficiálních webech samosprávy, např. když občané podepíší přihlášku do diskuse s uvedením, že berou na vědomí, že z jednání zastupitelů je pořizován video a audio záznam,
 • závěrem vyjádřil prosbu, aby bylo možné umísťovat zápisy z jednání zastupitelstva kraje na krajský web ke stažení ve formátu "PDF", jelikož např. senioři mohou mít problém s archivaci textu v "html",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nemůže hovořit za MUDr. Gřegoře, a jen upozornil, že záchranná zdravotní služba je určena k záchraně života, nikoliv k převozu do nemocnice, a dodal, že bohužel v současné době, a to není jenom nešvar Moravskoslezského kraje, ale všech záchranných služeb České republiky, že dnes ten oprávněný poměr výjezdů a zbytečných výjezdů je 1:9, a dodal, že tyto informace potvrdí i MUDr. Gřegoř, respektive doplní to, co jsem nyní sdělil,

 • uvedl, že se dostáváme do situace, kdy je záchranná služba zneužívána k těmto účelům, a dodal, že dále je to na podrobnou odpověď,
 • dále uvedl, že se na další body odpoví písemně.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval o tom, že v rámci přijatých usnesení na 12. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva. Jedná se o usnesení číslo 12/1472, kde se v bodě 4 usnesení vypouští slovo "částečně".


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.


Jarmila Uvírová - informovala, že nebyly předloženy žádné písemné dotazy.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Radomíru Vlčkovou předsedkyni návrhové komise, aby přednesla zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu, nebo úpravy přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za účast na zasedání zastupitelstva kraje, za konstruktivní příspěvek k jednání a těší se následném shledání.


Přílohy:

 • Schválený program 13. zasedání zastupitelstva kraje
 • Soupis usnesení č. 13/1519 - 13/1645
 • Přehled hlasování
 • Listiny přítomných

Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Jakub Unucka, MBA k materiálu č. 10/2,  Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálu č. 12/1, 12/2, 12/4, 12/6, 12/8 a Mgr. Martina Nováková, DiS. k materiálům 12/4, 12/6.


Zapsaly:

 • Bc. Daniela Bártová
 • Žaneta Karbulová

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 23. 9. 2019

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Mgr. Martina Nováková, DiS.
 • Ing. Ivan Strachoň

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup