Zpráva

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 14

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 12. 12. 2019 od 8:55 do 11:45 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 63 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, spol. Letiště Ostrava, a.s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
 • Ing. et Ing. Leo Luzar poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Omluveni:

 • Tomáš Hanzel
 • Mgr. Lubomír Volný

Neomluveni:


14. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, což je nadpoloviční většina, takže na tomto zasedání jsme schopni platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 2 členové zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že 10. 12. 2019 došlo k tragické události ve Fakultní nemocnici v Ostravě a požádal na počátku jednání, aby se tato nešťastné událost uctila minutou ticha. Dále avizoval, že se k této události ještě během dnešního zasedání zastupitelstva kraje vrátí, neboť k této věci při schvalování programu navrhl doplnění nového bodu programu.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je zde brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel, kterému předal vyznamenání a to medaili hejtmana Moravskoslezského kraje, a dodal, že považuje za nesmírně důležité to, že policie dokázala tuto kritickou situaci společně s dalšími složkami IZS vyřešit nesmírně rychle a vhledem k tomu, že byl účasten celého zasedání krizového štábu v nemocnici, dále uvedl, že tato práce byla vysoce profesionální, a jen dokládá to, jak naše integrované složky záchranného systému jsou na takovéto věci připraveny, dále předal brig. gen. Mgr. Kuželovi medaili, brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel - poděkoval za ocenění a sdělil, že je to ocenění pro celou Policii České republiky, pro techniky, leteckou službu, vyjádřil poděkování hasičům pro jejich logistickou podporu a lékařům, kteří operovali i přes to, že se tam mohl pohybovat pachatel.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že budou dále pokračovat v jednání zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 13. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 9. 2019, byli Mgr. Martina Nováková, DiS.Ing. Ivan Strachoň. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1646 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webu kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 14. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Radka Krištofová
 • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1647 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Marian Bojko
 • Mgr. Zdeněk Karásek
 • Mgr. Martina Nováková, DiS.
 • Jana Pohludková

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1648 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 12. 12. 2019,

 • upozornil, že v důsledku zpětvzetí žádosti obce Melč byl z navrženého programu jednání zastupitelstva kraje stažen materiál č. 6/11,
 • dále upozornil, že byl stažen materiál č. 9/27, a to z důvodu nutnosti dořešení požadavků ze strany Statutárního města Ostrava, které na svém zasedání zastupitelstva předmětný dodatek neschválilo, dodal, že tento materiál bude předložen na březnovém zasedání zastupitelstva kraje,
 • doplnil, že v souladu s čl. 5 odst. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje se o těchto změnách nehlasuje,
 • uvedl, že jak již na začátku zasedání zastupitelstva avizoval, navrhl na program zasedání zastupitelstva kraje zařadit bod programu s názvem "Tragická událost ve Fakultní nemocnici Ostrava" a dodal, že projednáním a schválením navržených usnesení projevíme svou solidaritu s osobami postiženými tímto neštěstím,
 • dále uvedl, že tento materiál by se projednal ihned po schválení programu zasedání zastupitelstva kraje a že materiál k tomuto bodu programu byl již zaslán e-mailem a rovněž zveřejněn na chráněných webových stránkách pro členy zastupitelstva kraje,
 • doporučil projednat materiál č. 7/15 - "Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 - 2023", před materiály úseku číslo 3 (tj.  před materiály s účastí přizvaných osob) a doplnil, že materiál bude s úvodním slovem Ing. Kanii,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o předřazení materiálu č. 7/15 "Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 - 2023", před materiály úseku č. 3,

schváleno - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2),

 • o zařazení nového materiálu "Tragická událost ve Fakultní nemocnici Ostrava"

schváleno - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2),

 • o schválení návrhu programu 14. zasedání zastupitelstva kraje ve znění schválených úprav,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1649 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje".


K materiálu č. 2/6
Tragická událost ve Fakultní nemocnici Ostrava

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostali k bodu, který byl nově zařazen do programu zasedání zastupitelstva kraje "Tragická událost ve Fakultní nemocnici Ostrava",

 • dále sdělil, že nemá význam připomínat, co se stalo, je to něco, co v historii Moravskoslezského kraje nemá obdoby, akt osamělého aktivního střelce, který se skutečně choval nesmírně brutálně, v daný okamžik je 6 mrtvých a 3 zranění, z toho 2 těžce a 1 je v kritickém stavu,
 • uvedl, že se již během jednání krizového štábu dohodli s primátorem Ing. Macurou a následně i s premiérem Ing. Babišem, že bude poskytnuta obětem, tzn. rodinám obětí finanční pomoc, která se týká jak zemřelých tak zraněných, dodal, že u zemřelých došli ke shodě, že každá instituce poskytne 100 tis. Kč a u zraněných 50 tis. Kč,
 • dále uvedl, že včera na zasedání Zastupitelstva města Ostravy to bylo takto schváleno, a dodal, že by chtěl, aby se touto cestou vyjádřili členové zastupitelstva kraje, tzn., podpořili účast obětem a pomohli,
 • dodal, že jak již zmínil, chtěl by ještě jednou zopakovat, že při tragičnosti této události vyzdvihl to, jak fungoval celý krizový štáb, jak fungovali IZS, doplnil, že ocenili toho nejdůležitějšího brig. gen. Mgr.  Kužela, ale také ocenil práci našich záchranářů, jak již zaznělo, ředitele MUDr. Gřegoře, jeho lidi, kteří byli na místě, poděkoval hasičům za zajištění logistiky a za celkový koordinovaný přístup,
 • dále dodal, že jsou často kritizování za to, že se dává složkám IZS hodně peněz, ale ne všechny jsou poskytovány záchranné službě, a že právě tato událost ukazuje, že to jsou věci, které se nesmí podcenit a v okamžiku, kdy k něčemu takovému dojde, pak se musí ocenit to, že tito lidé mají veškerou dostupnou techniku a zázemí, které k tomu potřebují,
 • závěrem ještě jednou poděkoval IZS a věří, že už je nebudeme při takovéto příležitosti potřebovat, ale bohužel štěstí nechodí po horách, a doplnil, že členové zastupitelstva kraje obdrželi návrh usnesení a měli i celý tento materiál k dispozici.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1650 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyslovil poděkování za vyslovení podpory všem obětem tohoto útoku.


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 9. 2019 proběhlo 7 schůzí rady kraje,

 • v ostatním ohledně činnosti rady odkázal na obsah předloženého materiálu, který byl doplněn i o informace z rady kraje konané dne 9. prosince 2019,
 • připomněl, že v souladu s Jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje a že všechna přijatá usnesení jsou dostupná na webových stránkách kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1651 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


K materiálu č. 7/15
Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 - 2023

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že dle schváleného programu bude projednán materiál pod č. 7/15 a předal slovo Ing. Kaniovi,

Ing. Jaroslav Kania - představil krátkou prezentaci, která je návrhem rozpočtu kraje 2020 a návrhem Střednědobého výhledu na léta 2021-2023,

 • informoval, že rozpočet kraje na rok 2020 je navržen ve výši cca 10,8 mld. Kč, kdy po úpravách, které jsou každoročně v rámci dotací i z Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže i Ministerstva práce a sociálních věcí navyšován, kdy jsou odhady, že by se rozpočet mohl pohybovat kolem částky 30 mil. Kč,
 • dále viz prezentace,
 • sdělil, že návrh rozpočtu byl zveřejněn 26. 11. 2019 na úřední desce a webových stránkách a do daného okamžiku nebyl doručen od občanů žádný podnět,
 • dále sdělil, že by zde mohl převzít informaci od finančního výboru, kdy byl projednáván návrh rozpočtu a poté předal slovo předsedovi finančního výboru Róbertu Masarovičovi, MSc., aby sdělil, jak se finanční výbor usnesl, a dodal, že i ostatní výbory projednaly tento návrh rozpočtu,

Róbert Masarovič, MSc. - informoval, že se finanční výbor na svém posledním zasedání zabýval tématikou rozpočtu a ve svém usnesení č. 14/116 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle přiloženého materiálu č. 7/15,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - se stručně vyjádřil k rozpočtu na rok 2020, kdy je tento materiál objemný a několikasetstránkový, kde je několik tisíc informací a dat, je opět perfektně zpracován a touto cestou poděkoval Ing. Klimšové a všem pracovníkům odboru financí, kteří se na tom podíleli, a také všem pracovníkům odborných odborů, kteří na tom spolupracovali,

 • sdělil, že návrh rozpočtu 2020 je posledním rozpočtem, který bude projednávat tato politická reprezentace v letošním roce,
 • dále sdělil, že se díval na určitou historii, za jakých podmínek vstupovalo vedení kraje v roce 2008 do ekonomické situace a přípravy rozpočtu a za jakou současná koalice v roce 2016, a dodal, že tam nalezl zajímavé výsledky,
 • uvedl, že vycházel z údajů návrhu rozpočtu za rok 2019, protože v roce 2020 ještě není realizace, ale jsou návrhy,
 • dále uvedl, že za období 2016 - 2020 je plánovaný přírůstek příjmů ve výši 3,230 mld. Kč což je 46,3 %, dodal, že je to pozitivní pro Moravskoslezský kraj, a dodal, že když vstupovalo vedení kraje v roce 2017, tak to byl první realizovaný rozpočet a ve vztahu k roku 2020 je o 3,2 mld. Kč více,
 • proti tomu, kdy byl v roce 2009 rozpočet kraje ve vztahu k roku 2016, což bylo dvojnásobné období, tzn. 8 let, tak ten přírůstek je jen 1,180 mil. Kč, což je 12,2 %, a dodal, že je to ve prospěch občanů České republiky, protože finanční prostředky se využily, využily se i prostředky z EU, a doplnil, že přechozí koalice v roce 2016 měla přebytkový rozpočet ve výši 2,5 mil. Kč, z toho 1,8 mil. Kč bylo převedeno do rozpočtu roku 2017, proto byl vstup výrazně lepší, než mělo předešlé vedení kraje,
 • vrátil se k návrhu rozpočtu roku 2020 a dodal, že tam vidí sám i jeho kolegové z klubu KSČM, že určitým rizikovým místem je úsek pana náměstka hejtmana MUDr. Gebauera, tzn. zdravotnictví, a měl na mysli zejména situaci kolem nemocnic Karviná, Orlová a Havířov, kde jsou problémy nejen ekonomické, z hlediska zabezpečení odborné lékařské péče v tomto regionu, ale v posledním období i personální, které se dotýká těchto nemocnic, a doplnil, že by se to mělo vyřešit ke spokojenosti občanů regionů,
 • uvedl, že druhým problémem je otázka Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, kde situace také vyžaduje rovněž řešení, protože pokud by to srovnal s Katovicemi, Brnem, tak ten dynamický vývoj a přírůstek lidí, kteří odlétají z těchto letišť, je výrazně vyšší než v Ostravě, dodal, že Dny NATO Moravskoslezský kraj zviditelní na mapě, ale nějakým způsobem nám nepřinese nárůst pasažérů,
 • za třetí uvedl, že v roce 2020 v podstatě končí finanční období 2014-2020 na využití fondů z EU, a myslí si, že je třeba zde finišovat jak v realizaci, tak v přípravě posledních projektů tak, abychom mohli vyčerpat maximum těch dotací,
 • dále uvedl, že cílem koalice je zabezpečení činnosti našich příspěvkových organizací tak, aby naplnily literu zákona, aby to pomohlo všem občanům, a samozřejmě udržení ratingu A1 s výhledem stabilním,
 • vznesl dva dotazy a to, jeden ze sociální oblasti a druhý z oblasti kultury, a to, že v příloze č. 1, to je bilance rozpočtu kraje na rok 2020, je uvedeno, citace "příspěvky na provoz příspěvkových organizací kraje se ve všech odvětvích zvýší oproti rozpočtu 2019 vyjma v odvětví sociální věcí", konec citace, a požádal o odpověď pana náměstka Navrátila, nebo vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Rychlíka, a to, v čem je ten problém, protože když si to rozebíral, tak zjistil, že je to v kapitole dofinancování sociálních služeb, a požádal zde o určité zpřesnění,
 • druhý dotaz byl ohledně Těšínského divadla a Malé scény, a to, jaká je tam situace, protože je to problém, který se již táhne 10 let, dodal, že to nezpůsobili členové Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, protože nejdříve to byly povodně a poté insolvence VOKD, jako hlavního dodavatele, která způsobila, že tato situace takto nastala,
 • doplnil, že rozpočet tak, jak projednali na zastupitelském klubu, i přes některé výhrady podpoří,

Ing. Josef Bělica - reagoval na předešlé vystoupení Ing. Recmana a informoval, že v rámci práce v klubu ANO 2011 zjišťuje pravidelně po zasedání jednotlivých výborů, jaké zaznívají podněty, připomínky v rámci jednání výborů, a v rámci finančního výboru jste žádné připomínky nevznesl, na nic z toho, co dnes zaznělo, jste se nedotazoval, ba naopak jste poděkoval celému vedení kraje, protože si myslíte, že Moravskoslezský kraj prosperuje velmi dobře, dále dodal, že Ing. Recman zajímavě zkombinoval informace o vstupní startovací čáře za předchozího vedení kraje a současného vedení kraje, ale celkem zvláštním způsobem, a to, že minul letiště, které také zmínil, a to je jeden ze zásadních problémů, který se v rámci rozvoje kraje daří současnému vedení kraje vyřešit, a dále řekl, že by ta diskuse měla probíhat fér,

 • dodal, že by chtěl poděkovat současnému vedení kraje, protože Moravskoslezský kraj se rozvíjí, jsou zde finance ve výborném stavu a závěrem doplnil, že je to zásluha jak současného vedení, tak celé koalice,

Róbert Masarovič, MSc. - informoval, že vnímá dnešní zasedání zastupitelstva kraje ve stínu ohromné tragédie, která se udála v tomto týdnu, a proto požádal všechny členy zastupitelstva kraje, aby své volební vystoupení nechali na volební kampaň, třeba na příští zastupitelstvo kraje, především Ing. Recman,

Mgr. Marcela Mrózková Heříková - reagovala ohledně Těšínského divadla, kdy výbor pro kulturu a památky nedávno navštívil Těšínské divadlo, a že se Moravskoslezskému kraji podařilo získat vynikajícího a prestižního ředitele Petra Kracíka, který se spojil s architektem, nebo lépe řečeno synem architekta, který ho konstruoval, Ing. arch. Davidem Vávrou a vzniká tam úžasné respirium, proto si myslí, že toto divadlo se rozvíjí, pochopitelně to není ekonomická informace, jen chtěla říci, za výbor pro kulturu a památky, že budoucnost Těšínského divadla rozhodně není ohrožena, ba naopak se díky Moravskoslezskému kraji podařilo získat skvělého manažera,

Ing. Jaroslav Kania - doplnil informace k Malé scéně, kdy v současné době probíhá uzávěrka hodnotící komise na výběr zhotovitele, a je předpoklad, že tam nejsou žádné problémy týkající se toho, že by zhotovitel nebyl vybrán a v nejbližší době bude radě kraje předán materiál, kdy rada kraje bude schvalovat zhotovitele a může se začít s rekonstrukcí Malé scény,

Jiří Navrátil, MBA - reagoval na dotaz za oblast sociální, a to, že nebylo požádáno o další peníze pro oblast sociální, pro příspěvkové organizace v Moravskoslezském kraji, a to z důvodu toho, že i v letošním roce příspěvek Moravskoslezského kraje na provoz příspěvkových organizací byl dostatečný,

 • dodal, že dokonce se v podstatě díky našim ředitelům a kapitole 313, která přišla v objemu, v jakém přišla, podařilo ušetřit určité peníze, které se převedly do takzvaných strategických projektů v rámci oblasti sociální a věří, že kdyby nastala situace, kdy dojde opět k navýšení platů a mimořádných výdajů v rámci oblasti sociální, bude připraven k dofinancování na své sociální služby,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - doplnil kolegu Ing. Kaniu a sdělil, že jestli vše půjde dobře, tak bude rekonstrukce dokončena již na konci léta příštího roku, a můžeme se těšit na zahájení divadelní sezóny 2020-2021 již v Malé scéně,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, krátce ke zdravotnictví, a to, že personální otázky se netýkají ekonomické rozvahy rozpočtu Moravskoslezského kraje, nicméně co se týká ekonomiky v nemocnici Karviná, od 7. měsíce hospodaří s kladným hospodářským výsledkem, takže je zde vidět jasný pozitivní přínos této optimalizace,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1652 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval členům zastupitelstva kraje, dodal, že si nepamatuje, že by se rozpočet schválil jednomyslně, poděkoval za vstřícnost a věří, že příští rok naplní úspěšně ve prospěch občanů Moravskoslezského kraje.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1653 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1654 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1655 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1656 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1657 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tento materiál byl projednán radou kraje dne 9. 12. 2019, neboť v tentýž den Vláda ČR schválila návrh novelizace nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev,

 • doplnil, že dne 11. 12. 2019 jsme byli dopisem náměstka ministra vnitra informování o tom, že Vládou finálně schválené částky jsou odlišné oproti původnímu návrhu, když původní zvýšení mělo být o 7,5%, avšak vláda rozhodla o 10% zvýšení,
 • navrhl proto, aby se schválilo usnesení s upravenými částkami měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva takto:

"Zastupitelstvo kraje

1. rozhodlo

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout stanovit s účinností od 1. 1. 2020 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to za podmínky nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

člen rady kraje                                                                            16 497 Kč

předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                  9 623 Kč

člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                          8 248 Kč

člen zastupitelstva kraje                                                                 6 874 Kč"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1658 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tento materiál byl projednán na radě kraje dne 9. 12. 2019, a je tradičně s úvodním slovem předkladatele, tímto předal slovo panu náměstkovi Krkoškovi,

Jan Krkoška - informoval, že v pravomoci jsou všechna čtyři územní rozhodnutí, nyní jsme v kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kvůli podmínkám dotačního titulu, tento program by měl být spuštěn příští rok, bude však podporovat pouze menší zóny, a to do 30 hektarů, z tohoto důvodu jsme v častém kontaktu a jednáme s Asentalem a statutárním městem Karviná, které mají velký zájem o vybudování této zóny,

 • dále sdělil, že byl ustanoven technický tým, který nadefinuje zmenšení zóny nebo její první etapu tak, aby vyhovovala podmínkám dotačního programu, který se připravuje,
 • uvedl, že tento tým stanoví náklady na vybudování zóny, k těmto podkladům se v únoru sejde vedení Karviné, Asentalu a vedení Moravskoslezského kraje a na dalším zastupitelstvu kraje bude podána další souhrnná informace,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - vznesl dotaz, že na konci materiálu je uveden výpis z usnesení rady kraje, kde je uvedena informace o tom, že rada kraje rozhodla neuplatňovat nárok na odpočet DPH ve výši 13.986 Kč, ale v důvodové zprávě o tomto není zmínka, žádá o vysvětlení, o co se jedná,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. - upřesnil, že se jedná pouze o bod, o kterém má kompetenci rozhodnout pouze rada kraje, jedná se o výpis z rady kraje, dodal, že zastupitelstvo kraje rozhoduje pouze o bodu informačním, zopakoval, že se jedná pouze o výpis z rady kraje,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - dotázal se, zda to jsou nějaké náklady na tu zónu, nebo je to nějaký odpočet, požádal o vysvětlení,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. - sdělil, že se jedná o zákon o DPH, takže v souladu se zákonem rada kraje rozhodla tímto způsobem, je to opravdu jen technická věc.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1659 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury, změna názvu projektu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1660 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Prodloužení doby poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku" a prodloužení doby poskytnutí návratné finanční výpomoci a doby profinancování a kofinancování projektu "Toulky údolím Olše"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1661 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 14/1662-14/1663 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Poskytnutí účelově neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1664 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na pořízení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1665 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Poskytnutí dotací na kulturní akce krajského a nadregionálního významu 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1666 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a uzavření dodatku a dohod o narovnání ke smlouvě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1667 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Poskytnutí dotace na realizaci projektu Konference Smart technologie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1668 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že pevně doufá, že se jedná již o předposlední zařazení tohoto bodu na zasedání zastupitelstva kraje, zhruba týden po tom, co proběhlo zasedání zastupitelstva kraje v září, se povedlo dostat stavební povolení do pravomocného souhlasu a od té doby Strabag intenzivně staví, kdy to dostaví, bude záležet na počasí a zda výrobce protihlukových stěn bude stíhat, dodal, že přibližný termín dokončení stavby by měl vědět odpoledne, ale zcela jistě to bude do příštího zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1669 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Závěrečná informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - oznámil, že v rámci výběrového řízení, byl bohužel jen jeden uchazeč, problém je možná v tom, že byl vybrán systémem NEN, který je trošku problematický, těch uchazečů bylo více, ale nebyli schopni se přihlásit, zkoušeli to na poslední chvíli, ale nevyšlo, bylo tam šetření stížnosti, dotaz zní, ví se alespoň přibližně termín, kdy by měla být odpověď ze strany Evropské komise.

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na podporu letecké linky mezi Ostravou a Vídni a Ostravou a Mnichovem, v rámci závazku veřejné služby, toto je zcela standartní nástroj, který se používá 176× v rámci Evropské unie, ty závazky jsou ve výši zhruba 7 mld. Kč,

 • dále sdělil, že se bohužel přihlásil jenom jeden zájemce, důvody jsou dva, nechuť velkých společností pustit české finanční úřady do svého účetnictví a druhým důvodem je, že systém NEN, který je pro nás povinný, je zvláštní a přihlásit se tam nemůže slovenský podnikatel atd.,
 • uvedl, že se přihlásil jeden zájemce, rada kraje rozhodla o ukončení tohoto výběrového řízení, protože z hlediska zákona můžeme ukončit, pokud je jeden zájemce, a ve stejný den se povedlo uzavřít smlouvu se společnosti Lot, která za dvacetinu ceny bude létat jednou denně do Varšavy, další bod příštího jednání bude to, zda rozšířit na dvě rotace denně,

Mgr. Daniel Havlík - vznesl dotaz, zda je znám rozklad z Evropské komise, jedná se o stížnosti,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že bohužel, ani po dvou měsících Evropská komise nesdělila, kdo si stěžoval a na co si stěžoval.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1670 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Vítkov na přeložku a zatrubnění potoka Čermná ve Vítkově

 • bez úvodního slova

Ing. Pavel Smolka - oznámil, že by rád vysvětlil důvody, proč se na Moravskoslezský kraj obrátili s žádosti o individuální dotaci o docela významnou finanční podporu,

 • sdělil, že ve Vítkově je zatrubněný potok, kde dvě třetiny jsou ve vlastnictví města a třetina ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, protože na něm vede silnice II. třídy, před několika lety Moravskoslezský kraj provedl průzkum vyhodnocení technického stavu toho svého úseku a zjistilo se, že není v dobrém stavu a Moravskoslezský kraj začal připravovat projekční práce na rekonstrukci, projektanti však konstatovali, že je nutno zatrubnění opravit nikoliv v tom stávajícím místě, ale musí se vysunout do jiné polohy, tím, že je to navazující úsek, byli jsme vtažení do toho, že i náš úsek se musí rekonstruovat, jelikož je také ve špatném stavu, s Moravskoslezským krajem se uzavřela smlouva o společném zainvestování projektové dokumentace, v té době se hovořilo o předpokládaných investičních nákladech, které by mohly být zhruba kolem 12 mil. Kč,
 • dále sdělil, že byly zahájeny projekční práce, v tuto chvíli je před vydáním stavebního povolení, za tu dobu se investiční náklady upřesnily a v tomto úseku se dostaly na částku 28 mil. Kč, což je pro město Vítkov, které má v rozpočtu plánované příjmy ve výši 154 mil. Kč, kdy investice 30 mil. Kč je podstatný zásah do rozpočtu města Vítkov, proto požádali Moravskoslezský kraj o tuto individuální dotaci,
 • uvedl, že v současné době jsou v situaci, kdy před několika lety byli nuceni řešit stav kina - kulturní památky, kdy několikrát žádali Norské fondy, a snad třikrát žádali i o Evropské dotace a nedostali téměř nic, jen cca 4 mil. Kč, když kino opravovali, museli si vzít před dvěma lety úvěr 36 mil. Kč, tím pádem jsou v situaci, kdy splácí úvěr 36 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na příští rok mají další plánovaný úvěr ve výší 30 mil. Kč, který by ve větší míře směřoval na to zatrubnění, proto se obrátili na Moravskoslezský kraj, protože by se téměř dostali na 50 % zaúvěrovanost,
 • závěrem dodal, že se snaží ve Vítkově si řešit problémy sami, ale tento problém považuji ve Vítkově nad své síly a finanční možnosti, a jelikož je toto stavebně i investičně provázáno s Moravskoslezským krajem, dovolili jsme si požádat o tuto dotaci, protože každá pomoc je vítaná a potřebná,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že v tomto případě se jedná skutečně o vyvolanou investici Moravskoslezským krajem.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1671 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "I/45 Krnov - západní obchvat"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1672 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na uzavření rámcové smlouvy mez Moravskoslezským krajem a městem Nový Jičín o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1673 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Úprava financování provozu leteckého spojení Ostrava - Varšava

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - upozornil na technickou chybu v důvodové zprávě, kde je omylem špatně uvedené datum, kdy se má začít létat, je uveden rok 2019 místo roku 2020,

 • doporučil doplnit materiál o časy jednotlivých rotací, když bylo prvních pět rotací, tak nebyly až tak v šťastných časech, je rád, že se v tomto případě jedná o dvě rotace denně, protože v té chvíli se ty možnosti zlepší, za další zajímavou věc považuje, na kolik to dopadne na prodejce našich zájezdů, informace směřují k tomu, že nejvíc na tom vydělá polská TUi a polské cestovní kanceláře, které se zde snaží expandovat, protože se více bude létat přes polské CK a nikoli přes naše,

Ing. Jakub Unucka, MBA - vysvětlil, že co se týče slotů, sloty se přidělují 6 měsíců předem, takže se v březnu bude vědět, kdy dostaneme sloty na září,

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA - doplnil, že se sloty je to komplikovanější, ale není to tak špatné, protože do Varšavy se bude odlétávat v první části v 5 hodin, takže všichni co poletí zaoceánské lety jak do Spojených států, Asie, Koreje, Indie, poletí na noc a zpátky je návrat ve 12 hodin, takže časy v první fázi jsou dobré, lety 2x denně znamená, že se bude létat ráno a večer, tak aby flexibilita byla větší, co se týče Tui-ky, byli bychom rádi, kdyby byla Tui-ka u nás na trhu,

 • sdělil, že informace, která zazněla v komentáři pana Ing. Recmana, o tom, že se letišti ne tak úplně daří, není pravda, Mgr. Havlík jako člen dozorčí rady ví, že se letišti daří lépe, před dvěma a půl léty byla ztráta 88 mil. Kč, teď se blížíme jen několik málo pod částku 5 mil. Kč, kterou příští rok změníme a doufáme, že v příštím roce bude letiště konečně v zisku,
 • dále sdělil, že chtějí přitáhnout nové letecké společnosti, nové cestovní kanceláře, ta strategie, která byla schválená vedením kraje, říká, že letiště bude jako jednu ze svých priorit rozvíjet turistickou dopravu, protože potřebujeme, aby občané Moravskoslezského kraje využívali letiště Ostrava zejména za cestováním na dovolenou,
 • uvedl, že chtějí spojení s Hubem, to stále platí, že chtějí ještě jeden Hub, tzn. jedno velké síťové letiště, Varšava jím opravdu je, dnes se z Varšavy lítá do 110 destinací, doplnil, že ČSA, když létalo Ostrava-Praha, tak Praha se stává konečnou destinací a z Prahy se létá pouze do 25 míst, Varšava to má do 110 míst,
 • závěrem uvedl, že budou pracovat na rozvoji nákladní dopravy, dodal, že meziročně narostla skoro o 100 %, nyní je aktuální částka 90 % k říjnu letošního roku,

Mgr. Daniel Havlík - doplnil, že je rád, že se sloty navýšily na dvě spojení denně, je zde tedy návrh na navýšení slotů, zvlášť když vypadl veřejný závazek, vypadl Mnichov, Vídeň, buďme rádi i za to, protože trefíme možná docela zajímavý Hub, budeme rádi, pokud vyjde další, všichni víme, že je zde priorita dnes spojení letiště a ziskovost letiště, vždy to bude Cargo, nebo jsou to hlavně dovolené, protože ten pravidelný spoj bude bohužel vždy ztrátový,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - jen krátce doplnil, že při jeho včerejší letecké cestě do Bruselu a zpátky, viděl katalog a Ostrava je již uvedena v katalogu jako nová destinace, která se bude v příštím roce otevírat, je to reklama a propojení Varšavy a Ostravy,

Mgr. Daniel Havlík - dodal, že si toho také všiml, a je vidět, že to Poláci s businessem umí.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1674 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Zajištění dopravní obslužnosti mezikrajskou veřejnou linkovou osobní dopravou

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1675 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1676 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1677 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1678 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2020 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1679 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1680 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/15
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1681 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/16
Bílá kniha 2020 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1682 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/17
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1683 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2020 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1684 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Poskytnutí dotace na financování nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1685 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1686 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Zahájení realizace a profinancování a kofinancování projektů energetických úspor v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1687 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1688 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, pozemky v okolí letiště v Mošnově

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1689 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1690 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě s ČR - Hasičským záchranným sborem MSK

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1691 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh prodeje pozemků v Mošnově

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1692 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2019

 • bez úvodního slova

Róbert Masarovič, MSc. - doplnil, že finanční výbor na svém posledním zasedání probíral i toto téma a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/10.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1693 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v zájmovém území Karviná-Doly

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1694 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětví kultury a památkové péče

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1695 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Rekonstrukce budovy krajského úřadu - fotovoltaika budovy G

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1696 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1697 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 14/1698-14/1700 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1701 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s obchodní společností Nemocnice Nový Jičín a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1702 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na změnu názvu projektu, na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1703 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na přípravu nového projektu a prodloužení doby financování projektů v sociální oblasti

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1704 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Schválení zahájení přípravy partnerského projektu PALAMOBICO

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1705 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení přípravy projektů v rámci programu ERASMUS+ a změnu doby financování projektu "KAP"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1706 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Informace o stavu realizace projektů z EU zdrojů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1707 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Žádost o prominutí smluvních pokut společnosti INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1708 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Poskytnutí dotace Regionální radě soudržnosti Moravskoslezsko na spolufinancování nekrytých závazků

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1709 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1710 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na prodloužení profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace výuky přírodovědných předmětů I".

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1711 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na posun realizace a navýšení vlastních výdajů projektů z oblasti životního prostředí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1712 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Změna termínů realizací projektů v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1713 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na uzavření Görlitzké deklarace s požadavky uhelných regionů k nově vznikající Evropské komisi

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1714 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - konstatoval, že se zde jedná o materiál, který bude zastupitelstvu kraje předkládán pravidelně, materiál bude vždy informovat o nejdůležitějších novinkách týkajících se programu RE:START, členství také v Uhelné platformě a o činnosti Uhelné komise,

 • na této činnosti pracuje také Mgr. Zdeněk Karásek, jako zmocněnec prof. Vondráka pro záležitosti RE:STARTu a také Ing. Unucka, který Moravskoslezský kraj zastupuje v Uhelné komisi, poté předal slovo Mgr. Karáskovi,

Mgr. Zdeněk Karásek - sdělil, že by rád doplnil informaci k prvním dvěma bodům, k programu RE:START, zde je hlavním cílem získat co největší objem zdrojů na realizaci projektů souvisejících se strategickými prioritami Moravskoslezského kraje, v materiálu je uvedeno, že k září se podařilo získat z programu RE:START celkem 2,7 mld. Kč,

 • dále sdělil, že z nejvýznamnějších projektů se jedná např. o dvě fakulty Ostravské univerzity na Černé louce, což je vazba na prioritu přilákání a udržení mladých talentovaných lidí, dále k prioritě čistoty ovzduší se podařilo zajistit 1 mld. Kč, na čistění stacionárních zdrojů zejména pro společnosti Třinec a Liberty Steel, a pak celá řada menších projektů,
 • uvedl, že v současné době je vyhlášená celá řada dalších výzev, podařilo se je zajistit díky tomu, že jsme zapojeni programem RE:START do Uhelné platformy evropské, zajistit realokaci celkem 6 mld. Kč pro uhelné kraje,
 • pro informaci dále uvedl, že Evropská komise, když se někde ušetří, nebo se nevyčerpají evropské zdroje, tak primárně požaduje po státu, aby ty zdroje převedl do uhelných regionů, takže z 8 mld. Kč, které byly převáděny z operačních programů OPPIK, bylo 6 mld. Kč alokováno k nám,
 • doplnil, že v současnosti probíhá například jedna z výzev na program nemovitosti pro podnikatelské účely 1,4 mld. Kč, je to právě vyhlášený program a podnikatelské subjekty se hlásí, nestačí jenom tyto informace, sekretariát RSK intenzivně oslovuje všechny zájemce, pořádá semináře a bude pořádat semináře pro starosty a podnikatele, abychom z těchto zdrojů vyčerpali co nejvíc, cíl zajistit co nejvíc financí, se daří plnit,
 • doplnil, že další aktivitou, která je s tím spojena, je zapojení do tzv. Uhelné platformy, tady kromě zajištění zdrojů finančních je cílem také zapojit Moravskoslezský kraj intenzivně do mezinárodní spolupráce s uhelnými regiony, zejména polskými a německými, protože zejména v těchto regionech je uhelný průmysl doposud silný a mezi prioritami nové Evropské komise je dosažení uhlíkové neutrality, chtějí na to investovat určité finanční prostředky, v první fázi se jednalo o 5 mld. Eur pro 41 uhelných regionů,
 • dále doplnil, že v současnosti je snaha rozšířit to na uhlíkově intenzivní regiony, kterých je o něco víc, vedou se debaty o navýšení tohoto fondu, zrovna včera měla rozhovor paní Ursula von der Leyen, nová předsedkyně komise, která uvedla že by se dohromady mohly zkoncentrovat zdroje z různých fondů až na 100 mld. Eur, dodal, že je to obrovský balík financí, Moravskoslezský kraj je v tomto aktivní, vystupuje jako příklad dobré praxe na různých evropských fórech, jsme viditelní a konkrétní přínos už nyní je ten, že jsme 5. září podávali koncept projektů LIFE na revitalizaci a adaptaci pohornické krajiny na území mezi Orlovou Havířovem a Karvinou, návrh konceptu byl 31. října doporučen Evropskou komisí, a nyní se intenzivně pracuje na rozpracování, tým, který se utvořil po rozhodnutí Vlády ČR změnil implementační strukturu, a funguje od léta loňského roku, své úkoly plní,
 • zdůraznil, že prioritou je zajistit co nejvíce zdrojů na naše priority a zapojit se intenzivně do mezinárodní spolupráce, doplnil, že se zvýšil zájem Slezského vojvodství o spolupráci a Polsko je v tom nejaktivnější a má i největší problémy, takže v polovině ledna sem přijíždí se svou delegací maršálek Slezského vojvodství a na konci ledna je velká konference k tomuto tématu v Katowicích, kam jsou zváni všichni nejvyšší představitelé komise včetně zástupců Moravskoslezského kraje,

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil, že dle jeho názoru, co se týká Uhelné komise, se jedná o nejzávažnější věc, která se bude v nejbližších několika letech řešit, protože Vláda ČR připravuje strategii odchodu od uhlí, která se bytostně týká Moravskoslezského kraje, protože v Moravskoslezském kraji je na uhlí závislých zhruba 800 tisíc lidí, kteří mají díky uhlí doma teplo a zhruba 200 tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni v hutnictví, strojírenství a návazných oborech, proto je toto náš zásadní problém,

 • uvedl, že jako člen státní Uhelné komise, která se schází v podskupinách téměř co 14 dní a připravuje strategii pro Vládu ČR, kolik elektřiny a tepla bude třeba, a jakým způsobem se to zajistí,
 • dále uvedl, že abychom dokázali jít do většího detailu, založila se pracovní skupina pana ředitele MECu, kde je zhruba dvacet lidí, řeší se problematika bezuhelné budoucnosti v Moravskoslezském kraji na úrovni MECu a na úrovni krajském, témata jsou zásadní, zcela určitě se nevyhneme tématu jaderné elektrárny v Blahutovicích, protože pokud má uhlí skončit, tak v tuto chvíli není náhrada ani v plynu ani v elektřině,

Ing. Jaroslav Kala - dotázal se, zda je možno z programu RE:START, vyčlenit nějaké finanční prostředky na obnovu silniční sítě Moravskoslezského kraje převážně silnic II a III třídy,

Ing. Jakub Unucka, MBA - odpověděl, že možnost tady je, ale o tomto rozhoduje Vláda ČR, v tuto chvíli je platné vládní usnesení, které říká, že do programu RE:START se dává půl miliardy korun na opravu silnic II. a III. v Moravskoslezském kraji, Karlovarském a Ústeckém kraji,

 • dodal, že bohužel toto vládní usnesení není plněno, takže možné to je, nejenom technicky, ale i z hlediska podstaty samotné Uhelné Platformy a RE:STARTu, které říká, že se má dělat všechno proto, aby ten kraj dokázal absorbovat nové podniky, samozřejmě tady nebudou noví investoři, pokud budou cesty rozbité, takže možné to je, ale opravdu záleží na Vládě ČR, která drží palec na těchto financích.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1715 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference MSK III"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1716 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na schválení Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tento materiál vznikal déle než jeden rok, pracovalo na něm šest pracovních skupin, cca 160 lidí, sám se aktivně do tohoto projektu zapojil a to, že objel 30 škol, které tady v Moravskoslezském kraji máme, bylo to celkem 77 diskusí s mladými lidmi, aby řekli, co si představují, co chtějí v Moravskoslezském kraji mít, když ukončí střední školy, vysokoškolská studia, nebo půjdou pracovat,

 • dodal, že vznikl materiál konzistentní, byl prodiskutován veřejně a byl také prodiskutován i s členy zastupitelstva kraje,
 • dále dodal, že materiál vychází principiálně i z programu RE:START, ale vychází také  z dlouhodobé strategie EU, kdy ty cíle, které se chystají na příští programovací období a jsou "injektovány" do strategického plánu Moravskoslezského kraje, je to plán, který se týká období 2020-2027, je jasné, že v současné době predikovat věci není úplně jednoduché, protože žijeme v době cyklické ekonomiky, v době kdy se musíme vypořádat s klinickými změnami a to všechno se pokusili do tohoto strategického plánu zakomponovat,
 • je rád, že některé věci z tohoto plánu se začínají realizovat, nicméně dnes stojíme před formálním bodem, abychom k němu vyjádřili podporou.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1717 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že byl k tomuto bodu přizván Ing. Petr Koudela pro případné dotazy.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1718 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1719 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že byl k tomuto bodu přizván Ing. Tomáš Karásek, Ph.D. z VŠB pro případné dotazy.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1720 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1721 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 3. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1722 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí individuální dotace městu Kopřivnice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1723 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Finanční nástroj JESSICA II

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1724 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1725 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1726 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na uzavření memoranda o spolupráci se Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1727 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci a návrh na přijetí změn k předchozím usnesením zastupitelstva kraje z důvodu změny financování dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1728 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že materiál č. 9/27 byl stažen z programu zastupitelstva kraje.


K materiálu č. 9/28
Informace o podpoře kulturně kreativních odvětví a návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1729 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným v rámci poskytnuté individuální dotace a v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1730 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Rozhodnutí o dotaci v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1731 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
15. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/1732 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1733 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Dotace obci Neplachovice na úpravu kanalizace v areálu zámku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1734 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1735 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Dotace Nadaci na pomoc zvířatům na rekonstrukci a pořízení vybavení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1736 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a žádost o dodatek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1737 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 - TJ/SK

 • bez úvodního slova

Ing. Josef Bělica - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1738 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti soutěží a dodatky ke smlouvám

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1739 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1740 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (9 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 14/1741-14/1749 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1750 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1751 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času a žádost obce Stonava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1752 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1753 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1754 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1755 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1756 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1757 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1758 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1759 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1760 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1761 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Dodatek č. 12 ke Krajské síti sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1762 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. -  uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

 • sdělil, že k tomuto bodu byl přihlášen xxxx (občan MSK) a následně mu udělil slovo,

xxxx (občan MSK) - v úvodu vyjádřil soustrast rodinám obětí střelce z ostravské nemocnice, dále uvedl, že využívá svého práva občana kraje, a na půdě Moravskoslezského kraje by rád informoval o svém podnětu, jeho podnět směřuje k rozvoji cestovního ruchu a svobodného podnikání na území Moravskoslezského kraje, nikomu nepřeje prožít to, co museli podstupovat svobodní občané České republiky a to díky skupině lidí, kteří zaútočili na práva v městě Jablunkov, kde žije v souladu s hodnotami demokracie,

 • sdělil, že převážná část politiků si před volbami bere do úst slova a tvrdí, že budou hájit zájmy občana, zájmy malého a středního podnikatele, hájit cestovní ruch, hájit svobodné podnikání a tvrdí, že budou přispívat pro rozvoj České republiky i Moravskoslezského kraje, pro rozvoj města a obcí,
 • dále sdělil, že podrobněji to znamená, že v roce 2017 na silnici III. třídy přehradili svodidly jedinou příjezdovou cestu k jeho domu a k penzionu, těmito svodidly, které nezákonně postavili a chtěli docílit, abychom nemohli svobodně podnikat a svobodně se pohybovat na silnici III. třídy, vlastník komunikace Moravskoslezský kraj dovolil správci komunikace, aby namontoval svodidla, která vydal Silniční správní úřad v Jablunkově, bez respektu k zákonu, toto stanovení dopravního zařízení bylo shledáno Policii ČR, kriminální službou jako stanovení, které nebylo vydáno v souladu s veřejným zájmem a zasáhlo do práv a svobod jednotlivců, kteří v dané lokalitě bydlí,
 • uvedl, že když Okresní státní zastupitelství vyhodnotilo tuto záležitost svodidel prozatím ne ještě jako trestný čin, přesto je zjevné, jakým způsobem nás všechny dotčené orgány v této kauze chtěly podvést, obalamutit, pošpinit a v očích veřejnosti hanobit, stali jsme se obětí z nenávisti, všichni zainteresovaní v kauze svodidlo, což bezpochyby je Moravskoslezský kraj, správce Frýdek-Místek, Policie ČR Třinec, odbor dopravy v Jablunkově, město Jablunkov, autority města Jablunkova upletly bič a zasáhly do hodnot demokracie,
 • dále uvedl, že prof. Vondrák žádá, abychom ho nežádali o pomoc, náměstek pro dopravu Ing. Unucka tvrdí, že po dovolené budou svodidla do tří týdnu odstraněna, dnes již nekomunikuje, ředitel Ing. Kotyza v roce 2018 sděloval, že do tří dnů nařídí odstranění překážek, šikanu od úředníků odboru dopravy v Jablunkově, šikanu z odboru dopravy Moravskoslezského kraje, od správce Frýdek-Místek, také od Policie ČR Třinec, města Jablunkova, kde se toto řeší od roku 2017 považuje za nehoráznost, momentálně si usmysleli, že na občana je třeba podat trestní oznámení, starosta města Jablunkova podal trestní oznámení na jeho osobu a manželku se souhlasem radních v Jablunkově a to za to, že se snaží vypátrat, kdo stojí za tímto komplotem,
 • závěrem zdvořile požádal média o nápomoc, občanům vzkázal, ať se nebojí hájit svobodu a principy demokracie, principy hodnot, dále požádal, aby Moravskoslezský kraj dostál svým závazkům, které slíbil v roce 2017,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že zastupitelstvo kraje schválilo před časem tři varianty průchodu Komárovem, na státní komunikace 11, Žilina-Ostrava-Opava-Šumperk-Hradec-Králové-Praha, je zde zácpa, je to problém Moravskoslezského kraje,

 • dále sdělil, že zde byly tři základní varianty, zastupitelstvo kraje rozhodlo o jižním obchvatu, je zde největší zábor zemědělské půdy, především orné půdy a nebylo dostatečně diskutováno o variantě průchodu přímo obcí Komárovem, protože je zde argument, že lidé se nechtějí stěhovat, ale není to argument, který by se nedal zvládnout, pokud se bude respektovat princip vykořenění, tzn., že lidé dostanou řádně zaplaceno za své objekty, je možné s těmi lidmi jednat, jedná se o 40 objektů a ta varianta je levnější, rychlejší a především v souladu s principy trvale udržitelného života lidské společnosti na daném území,
 • uvedl, že si nemůžeme dovolit další zábor zemědělské půdy a lesní půdy, v sobotu byl obrovský článek v Právu, prezidenta Agrární komory Ing. Jandejska, který nastínil vývoj posledních 30 let, co se tady děje se zemědělskou a lesní půdou, to je trvale udržitelný život lidské společnosti na daném území, nebudeme mít nic jiného než tuto zemědělskou a lesní půdu a vodu, toto bude k dispozici lidem v ČR,
 • dodal, že v prosinci za rok bude nové zastupitelstvo kraje, ti co si budou pamatovat, co dnes zaznělo a pochopí, budou moci jednat o této variantě, možná, že si někteří zapamatují, že tato varianta průchodu Komárovem, řádně zaplatit lidem, za to že se odstěhují, je reálná a je v souladu s principy trvale udržitelného života lidské společnosti na daném území,

xxxx (občan MSK) - požádal o odpověď Ing. Unucky, jedná se o dotaz občanů, 18. 9. 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, jednatel KODISu Ing. Martin Dutko sdělil, že tzv. informační kiosky, budou odbavovat cestující pouze jízdenkami v elektronické podobě, během jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v září 2019, k této věci Ing. Unucka uvedl, citace ze zápisu " stát řekl, že od roku 2025 přestanou platit všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístků těm, kteří nemají mobilní telefon a nechtějí nakupovat přes internet, pro toto doplnění je tento materiál na jednání zastupitelstva kraje", konec citace,

 • sdělil, že nejnověji se Ing. Unucka vyjádřil k podpoře a rozvoji automatického nakupování papírových jízdenek pro studio ČT24 a to 6. 12. 2019 z prostor ostravského Hlavního nádraží pod heslem "šetří lidem čas a peníze", dotaz je směřovaný na Ing. Unucku, jak se na tomto nádraží cítil, protože dlouhodobě jsou zde známy problémy a byly probírány mimo jiné i na předminulém zasedání Statutárního města Ostravy, na dotaz reportérky na zachování papírových jízdenek pak Ing. Unucka mimo jiné sdělil, citace "papírové jízdenky pořád fungují, budou fungovat, akorát je půjde koupit na méně místech, protože se ruší některé pokladny, my zvažujeme instalaci automatických kiosků, které by těm lidem poměrně intuitivně dokázaly prodat lístek, ale to až za nějakou dobu, přespříští rok", konec citace,
 • požádal o aktuální informace ve věci papírového jízdného, z uvedených mediálních prohlášení mohou být občané, spotřebitelé, cestující určitým způsobem zmateni, poděkoval za odpověď,
 • závěrem poděkoval všem, se kterými na zastupitelstvu kraje v letošním roce vedl proobčanský dialog, poděkoval občanům, kteří se dostavili na veřejnou výzvu včera na jednání zastupitelstva města do Ostravy-Polanky, v rámci obhajování svobody slova a velice důležitého svobodného dialogu s občany a popřál krásné Vánoce,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že díky systematickému tlaku Moravskoslezského kraje a Ostravy, se povedlo přesvědčit SŽDC, aby ostravské Hlavní nádraží podlehlo taky nějaké renovaci, v tuto chvíli se tam budují jezdící schody, a co je podstatné, revitalizace Hlavního nádraží je zahrnuta do projektu železniční uzel Ostrava, což je investiční akce ve výši asi 10 mld. Kč, její součástí po nátlaku Moravskoslezského kraje a města bude i oprava tohoto nádraží včetně nadchodu nebo podchodu podle toho, jak to vyjde z toho centrálního prostoru,

 • sdělil, že co se týče jízdenek Ministerstvo dopravy postupně přestává platit pokladny Českým drahám, a protože České dráhy nemají peníze, aby tyto poklady provozovaly, tak se postupně pokladny ruší, my připravujeme výběrové řízení na dopravní dispečink, jehož součásti bude přibližně 60-100 kiosků, které by sloužily k tomu, aby si lidé koupili lístek, hledáme variantu jaký lístek to bude, nejjednodušší varianta je vytisknout papírový lístek, toto zařízení je historicky nejporuchovější, takže se dále hledá nejlepší technické řešení, jestli to bude papírový lístek, nebo něco jiného bude jasné během půl roku,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že se účastní tohoto zastupitelstva kraje, aby předal Petici pro odvolání krajského náměstka pro zdravotnictví pana MUDr. Martina Gebauera, pod kterou se podepsali občané několika měst a obcí, občané žádají odvolání MUDr. Gebauera, pro dlouhodobě neuspokojivou situaci ve zdravotnictví na Karvinsku, která je způsobena řadou nešťastných a nekompetentních rozhodnutí, neustále měnící se rozhodnutí, která vedou ke zhoršení stavu poskytované zdravotní péče a vyvolávání nejen mezi zdravotníky, lékaři, ale hlavně mezi občany, pacienty velké obavy a zmatek, což potvrzují i mnozí starostové, kteří tuto petici sami podpořili,

 • dále sdělil, že některé kroky MUDr. Gebauera postrádají profesionalitu a byly podniknuty i přes odpor dotčených zdravotníků, lékařů, občanů města, ale i zástupců města Orlová, v důsledku těchto politických rozhodnutí, dochází také v několika ambulancích k omezení ordinačních hodin, některé ordinace svůj provoz ukončily úplně, což je v rozporu se slibem, že všechny ambulance zůstanou beze změn, že přibydou další, ke skutečnosti, že práce MUDr. Gebauera nemá nic společného se zlepšením zdravotní péče na Karvinsku, svědčí i odvolání primáře orlovské ortopedie MUDr. Tomáše Knybla, občané a zdravotníci již v prosinci loňského roku důrazně upozorňovali zřizovatele na rizika, která s sebou optimalizace přináší a ten výsledek není vidět po třech letech, ale již nyní,
 • uvedl, že sliby o tom, co optimalizace občanům přinese, která byla na "tajňačku" vylepována formou letáku po celém městě, se neplní, zajištění dostupné péče 24/7 není splněno, rozšíření ambulancí a otevření nových ambulancí rovněž není splněno, příslib deseti expektačních lůžek není splněn, řešení personální krize rovněž není splněno, místo toho, je odvolán primář MUDr. Knybl, zdravotníci podávají hromadné výpovědi a je ohrožen chod oddělení traumatologie,
 • dále by rád zdůraznil některé zavádějící informace, ve kterých si MUDr. Gebauer rozporuje, je to například informace, že pan primář dostal nabídku, jakým způsobem přemístit oddělení ortopedie do Karviné, aby tam byli plně funkční, a aby tam mohli plně fungovat a plně operovat bez žádných investičních nákladů,
 • dále doplnil, že MUDr. Gebauer uvedl, že vybudování nového sálu, který by společně s ortopedií vyžívaly i jiné obory, není prioritou,
 • závěrem požádal MUDr. Gebauera, aby dosáhl svého slibu, který dal, že v případě útlumu zdravotní péče a hromadných výpovědí zdravotníků vyvodí důsledky a odstoupí, žádal tedy, ať svého slibu dosáhne, a pokud by tak neučinil, žádal radu kraje o jeho odvolání

xxxx (občan MSK) - sdělil, že jeho podnět se týče těžké situace na silnici 2/465, Česká republika má 62 mrtvých na 1 mil. obyvatel na silnicích, Moravskoslezský kraj má nejvíce vybodovaných řidičů v celé ČR, Horní Lhota, Zátiší silnice 2/465 je závodní dráha, rychlostní zkouška, závodní rallye,

 • uvedl, že již několikrát o této silnici 2/465 na zasedání zastupitelstva hovořil, kdy byla těsně po modernizaci, firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., náprava nebyla citelná a není citelná,
 • požádal, aby na tomto úseku silnice bylo úsekové měření rychlosti, protože je tam 40 a jezdí se tam i 140, proto by mělo měření rychlosti v tomto úseku význam, kdo nechce jezdit slušně, ať nejezdí vůbec, uvedl, že doufá, že zástupci kraje prof. VondrákIng. Unucka v této věci něco udělají a zhodnotí situaci, tak, že lidský život je cennější než zřízení úsekového měření rychlosti, již dopředu poděkoval za to, že nebudou chodci ohrožováni, tím že musí skákat po příkopech, kde jsou schodky až 40 cm,

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že Moravskoslezský kraj si je vědom, že se dopravní situace na cestách zhoršuje, proto podporuje jakékoliv opatření, které může udělat, ať už to je stavba kruhového objezdu, dnes zastupitelé schválí memorandum s Novým Jičínem, nebo další akce, nicméně úsekové měření, chodníky, světla je plně v kompetenci města, na jejichž katastru silnice leží,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že o tomto diskutoval, na všech institucích přes obce, magistrát, žádal o pomoc i primátora Ing. Macuru magistrátu Ostrava, bohužel byl odmítnut, že to není v jejich kompetenci, protože silnice je krajského úřadu,

Ing. Jakub Unucka, MBA - jen v krátkosti zareagoval, že vylučuje, že by toto primátor Ing. Macura řekl, kdyby situace byla v kompetenci Moravskoslezského kraje, je ochotný o tom diskutovat, jenže Moravskoslezský kraj toto rozhodnout nemůže, toto je dle zákona plně v kompetenci obce, v jejímž katastru cesta leží, nemůžeme porušovat zákon, a pokud to obec nechce, tak přes to nejede vlak,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že je nutné si uvědomit, že Moravskoslezský kraj spravuje a opravuje silnice, ale pravidla provozu na těchto silnicích upravuje někdo jiný.


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2018 až listopad 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1763 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2018 až listopad 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1764 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za obdobní leden 2019 - listopad 2019

 • bez úvodního slova

Mgr. Marcela Mrózková Heříková - poděkovala všem členům výboru pro kulturu a památky, kteří nejen svědomitě chodí, ale také jsou velmi připraveni, probíhají diskuse, téměř bez výjimky napříč politickým spektrem hlasují jednotně, protože vždycky dokáží najít společnou cestu k řešení, popřála jim a také všem v sále krásné svátky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1765 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1766 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1767 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/6
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1768 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/7
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1769 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/8
Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1770 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/9
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1771 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/10
Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2018 - listopad 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1772 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/11
Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1773 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/12
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Josef Bělica - navrhl oddělené hlasování o jednotlivých bodech, tedy po jménech,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že o návrzích volby členů do výboru budou volit odděleně a načetl usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

 

1. bere na vědomí

rezignaci MUDr. Iva Rašky z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1774 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).

"2. odvolává

 1. Mgr. Lubomíra Volného z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport
 2. Mgr. Lubomíra Volného z funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 3. Mariana Bojka z funkce člena Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 1 pro, 1 proti, 48 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1774 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).

"3. volí

 1. MUDr. Karla Volného členem Výboru zdravotní a preventivní péče
 2. Mgr. Simonu Horákovou členkou Výboru zdravotní a preventivní péče"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1774 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/13
Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2018 až listopad 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 14/1775 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostali k bodu programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje", a zeptal se paní Uvírové, zda vznesl někdo připomínku,

Jarmila Uvírová - sdělila, že obdržela připomínku od Ing. Recmana, která se týká stomatologické praxe v MSK a Frýdku-Místku a dodala, že na tento dotaz bude odpovězeno písemně.

Ing. Kateřina Chybidziurová - vznesla dotaz, jak se vyvíjí situace ohledně Moravskoslezské knihovny,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že probíhá příprava aktualizace projektové dokumentace a příprava pro územní rozhodnutí, vše je v termínech, probíhají konzultační schůzky s architektem a nic nenasvědčuje tomu, že by nebyl termín splněn, to znamená splnění zakázky na přelomu září příštího roku, tak aby mohla být vyhlášená následně soutěž na zhotovitele,

 • v otázce financování sdělil, že se vedou diskuse s Ministerstvem kultury, je zde usnesení Vlády ČR a podepsané memorandum, kde se hovoří o částce 800 mil. Kč na kofinancování, dodal, že bohužel v průběhu tohoto roku v rámci rozpočtu na příští rok došlo ze strany Ministerstva financí k omezení dotací do regionů na 10 % z celkové zakázky, nyní se o tom diskutuje jak s Ministerstvem financí, tak s Ministerstvem kultury, aby u této stavby bylo tohle omezení zrušeno, protože je to historická záležitost, která byla vystavená ve všech krajích, a myslí si, že by to mělo být na budoucí projekty, ne na projekty rozjednané, předjednané a schválené,
 • diskutuje se, a je předpoklad, že v příštím roce Ministerstvo kultury vyhlásí dotační titul na výstavbu právě této knihovny a Moravskoslezský kraj se tam přihlásí,

Jiří Navrátil, MBA - informoval, že Moravskoslezský kraj získal první místo v kategorii inovace v sociálním a zdravotním sektoru, a Moravskoslezský kraj postupuje do mezinárodního hodnocení, jehož vyhodnocení bude v únoru v Tel Avivu,

 • sdělil, že před rokem 2003 žilo v Moravskoslezském kraji více jak 1000 lidí s postižením v pokojích o 20 lidech a se sociálními zařízeními na chodbách, díky inovacím se podařil transformační přechod 1100 lidí s postižením do běžného života samostatného bydlení nebo chráněného bydlení,
 • dále sdělil, že Moravskoslezský kraj cenu získal jako významný hybatel právě těchto změn nejen v České republice, ale i Evropě,
 • uvedl, že by rád poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu, kteří se jakkoliv na tomto procesu podíleli, který si vyžádal investici v řádu 1 mld. Kč, poděkoval také všem členům zastupitelstva kraje, kteří od roku 2003 tyto změny podporovali do dnešních dnů,
 • závěrem dodal, že jako poděkování slouží také kalendář, který je pořízen klienty zařízení se zdravotním postižením v Dolních Životicích, kteří si takto splnili svůj sen a mají svůj kalendář, a je zde vidět, že i Moravskoslezský kraj dokáže plnit sny i lidem s těžkým postižením,

JUDr. Josef Babka - poděkoval panu Navrátilovi za dárek a lidem, kteří se na něm podíleli, závěrem poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za práci v roce 2019, dále za vytvoření podmínek pro práci Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v čele s panem ředitelem, ale i všem organizacím, které Moravskoslezský kraj zřídil či založil, dále všem složkám IZS, nejen za aktivní a dobrou práci při tragické události před dvěma dny, popřál pěkné svátky a úspěšné vykročení do roku 2020,

Ing. Josef Bělica - poděkoval jménem zastupitelského klubu všem pracovníkům krajského úřadu, celému vedení kraje, členům zastupitelstva kraje, a popřál krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok,

Ing. Kateřina Chybidziurová - popřála všem zaměstnancům, vedoucím odborů, členům zastupitelstva kraje, kolegům krásné Vánoce a poděkování za celoroční spolupráci,

Ing. Jakub Unucka, MBA - popřál za klub ODS všem krásné modré Vánoce,

Mgr. Karel Sládeček - popřál za zastupitelský klub prožití pohodových vánočních svátků a do nového roku vše dobré.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Ing. Víta Slováčka, předsedu návrhové komise, aby přednesl zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu, nebo úpravy přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Dále poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu, členům zastupitelstva kraje za aktivní přístup za KDU-ČSL, popřál krásné, klidné adventní vánoční svátky, požehnané klidné Vánoce a co nejšťastnější pohodový příští rok 2020.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - popřál všem krásné Vánoce, aby advent byl adventem, a těší se na spolupráci se všemi v novém roce.


Přílohy:

 • Schválený program 14. zasedání zastupitelstva kraje
 • Přehled hlasování
 • Soupis usnesení č. 14/1646 - 14/1775
 • Listiny přítomných

Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Miroslav Hajdušík, MBA k materiálu č. 7/7 a Ing. Josef Bělica k materiálu č. 11/2.


Zapsaly:

Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 20. 12. 2019

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Ing. Radka Krištofová
 • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

frame-scrollup