Zpráva

Zápis ze 15. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 15

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 5. 3. 2020 od 9:00 do 11:40 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 60 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s., obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
 • Ing. Petr Vícha, senátor Senátu Parlamentu České republiky

Omluveni:

 • Tomáš Hanzel
 • Marian Bojko
 • MVDr. Barbora Jelonková
 • Mgr. Lubomír Volný

Neomluveni:

 • Mgr. Daniel Havlík

15. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, takže na tomto zasedání jsme schopni platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal přítomné, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil několik informací k tomu, co se dnes kolem nás děje, to znamená šířením epidemie koronaviru a choroby COVID-19,

 • uvedl, že v 2. 3. 2020 v odpoledních hodinách zasedala bezpečnostní rada kraje, která přijala několik zásadních rozhodnutí, a to, že byla okamžitě zřízena linka na 112, kde bude kontaktní bod pro všechny ty, kteří se vrací z postižených oblastí, aby kontaktovali epidemiologa a dostali instrukce, zdali mají zůstat doma v karanténě, či mohou jít do zaměstnání nebo školy; týká se to samozřejmě, jak dospělých tak dětí,
 • dále uvedl, že bylo vydáno rozhodnutí, že se nedoporučuje konání akcí nad 500 lidí, proto se také přesunulo konání původně plánované akce Sportovec Moravskoslezského kraj roku 2019 na pozdější termín,
 • dodal, že nyní je právě kritické období, kdy se vrací lidé z jarních prázdnin z Itálie, proto se přijala tyto opatření a uvidí se, jak se bude situace vyvíjet, pak se může toto nařízení nebo doporučení změnit,
 • dále dodal, že v daný okamžik platí to, že v našem kraji není zatím evidován žádný případ, záchranná služba je připravená, infekční oddělení našich nemocnic také, probíhají k tomuto jednání, zajišťujeme všechny potřebné pomůcky, které je třeba mít k dispozici, abychom se dokázali s tímto šířením koronaviru vypořádat,
 • dále zdůraznil, že rozhodně není třeba propadat panice, nicméně je třeba být obezřetní, a doplnil, že veškerá opatření, která se činí, jsou preventivního charakteru a je třeba přísnější prevence, než potom řešit dopady takovéto pandemie,
 • informoval, že tolik k tomuto na začátek a určitě se k tomuto tématu ještě vrátí.

2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že paní Ing. Krištofová není přítomná a dotázal se, zda zanechala vzkaz,

Bc. Eva Tořová - informovala, že dostala SMS od paní Ing. Krištofové, ve které sdělila, že bude mít 20 až 30 min zpoždění,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal, aby napsala, zda se zápisem souhlasí,

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. - sdělil, že zápis přečetl a neshledal v něm žádná pochybení, podepsal a doporučuje zápis ke schválení,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl, že Ing. Krištofová může poté, co se dostaví, sdělit své stanovisko, a pak by se revokovalo usnesení, v daný okamžik nechal hlasovat o ověření předchozího zápisu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1776 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Lenka Brzyszkowská
 • Ing. Jiří Martinek, MBA

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1777 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Radomíra Vlčková - předsedkyně
 • Ing. Dana Forišková, Ph.D.
 • Mgr. Alena Grosová
 • Ing. Zdeněk Husťák
 • Tomáš Miczka
 • Ing. Vladimír Návrat

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1778 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že Ing. Krištofová souhlasí se zápisem z předchozího zasedání zastupitelstva kraje, a proto je usnesení ve věci jeho ověření platné.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl,

 • informoval, že z důvodu potřeby dřívějšího odchodu pana náměstka Navrátila navrhuje předřadit projednávání jeho materiálů, tzn. úsek č. 12, tak, že se jimi budou zabývat ihned po projednání úvodních organizačních záležitostí,
 • dále informoval, že byl připraven bod č. 4/10 "Návrh dodatečné humanitární pomoci partnerským provinciím Šansi a Ťiangsu", a dodal, že z důvodu mimořádného opatření vydaného v úterý Ministerstvem zdravotnictví a z důvodu zajištění potřebných pomůcek, které měly být odeslány do Číny, považují v tento okamžik tuto možnost za zcela nerealizovatelnou, proto se stahuje tento bod z programu zastupitelstva kraje,
 • uvedl, že v minulosti se již pomohlo v souladu se všemi kraji a byly jim poskytnuty věci týkající se ochranných overalů v hodnotě 100 tis. Kč, každé z těchto provincií,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že to, co bylo řečeno, je částečná pravda, protože to opatření ministra zdravotnictví se týká prodeje a předpokládá, že humanitární pomoc našeho charakteru stejně jako charakteru ostatních měst a krajů je věc jiná, a doplnil, že včera na Zastupitelstvu města Ostravy rovněž rozhodli, ale pro právní jistotu tam dali "za předpokladu splnění všech opatření orgánů státní správy", ale jinak je to opatřeni pana ministra jedině na prodej, nikoliv na humanitární pomoc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že to chápe, ale situace je taková, že se v tomto kraji nedostává respirátorů, chybí jich 40 tis. a dodal, že i když se jedná o zanedbatelný počet, tak v daný okamžik nemůžeme, ať už se jedná o prodej nebo humanitární pomoc, cokoliv jiného v tomto činit, je to na odhlasování vás všech, dále dodal, že je to návrh na stažení tohoto bodu,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že zdůvodnění je teď úplně jiné než předtím,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že není jiné, sémantický je to totéž, prostě je tady jakýsi problém s prodejem jiným organizacím, protože nám chybí tyto věci, a řekl, že má JUDr. Babka pravdu, že se jedná o prodej (humanitární pomoc není totéž), ale důsledek je naprosto stejný, jde o to, aby především byly těmito pomůckami vybavení naši zdravotníci, to je celá zpráva k tomuto,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že s tím souhlasil, jen ten úvodník byl trochu "stáhnutý", že nám pan ministr zdravotnictví něco zakázal, tak tomu není, chápal obavy, že nebudou pokryty potřeby našich zdravotníků, policistů atd., obavy jsou oprávněné, s tím souhlasil, ale vysvětlení bylo trochu jiné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že řekli "s ohledem na přijaté rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví", takže i toto bylo bráno v potaz,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - se zeptal, zda tomu rozumí tak, že humanitární pomoc, ty roušky, budou přesměrovány do našich krajských zařízení, nemocnic nebo dalších zařízení, aby byly využitelné, a neležely jenom na místě, když nejdou na humanitární pomoc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nejsou v daný okamžik nakoupeny a stát se v daný okamžik snaží a je to i pravidlo, že bude chtít všechny tyto roušky nakupovat centrálně, takže nákup respirátorů a roušek bude provádět centrálně, aby se zamezilo tomu, co se dnes děje, totiž jakémusi předražování těchto věcí a bude to v podstatě řešeno centrálním způsobem - k tomu zítra proběhne jednání s vybranými zástupci Bezpečnostní rady státu a hejtmany v Praze, takže toto je ten důvod; dodal, že nebudeme tyto věci nakupovat, bude to zajišťovat stát, pokud se nedohodneme jinak,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 15. zasedání zastupitelstva kraje ve znění schválených úprav.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1779 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 12. 2019 proběhlo 6 schůzí rady kraje,

 • v ostatním ohledně činnosti rady odkázal na obsah předloženého materiálu, který byl doplněn i o informace ze schůze rady kraje konané dne 2. března 2020,
 • připomněl, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje a že všechna přijatá usnesení jsou dostupná na webových stránkách kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/1780 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1781 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1782 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1783 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že na základě rozhodnutí bezpečnosti rady kraje byly v našich domovech seniorů zakázány návštěvy, protože se jedná o nejvíce ohroženou část obyvatel v případě šíření koronaviru, a doplnil, že to chtěl k tomuto bodu v rámci kontextu ještě zmínit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1784 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1785 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1786 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí dotací v programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1787 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmu.

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že v rámci Moravskoslezského kraje bylo obdrženo 196 žádostí od poskytovatelů sociálních služeb na 592 služeb v rámci Moravskoslezského kraje, v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč,

 • doplnil, že ze státního rozpočtu obdrželi 2,1 mld. Kč, což odpovídá směrnému číslu pro Moravskoslezský kraj v řádech 11,99 % v rámci celé České republiky, přestože chybí 400 mil. Kč, budeme požadovat po státním rozpočtu prostřednictvím Asociace krajů České republiky toto dofinancování v průběhu roku tak, jak je tomu každoročně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1788 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1789 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1790 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1791 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1792 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh personální změny v orgánu právnické osoby s účastí kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1793 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12. 12. 2019

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - poděkoval za odpověď, a požádat o aktualizaci toho stavu, protože dotaz vznesl na zastupitelstvu kraje v prosinci 12. 12. 2019, odpověď byla datovaná 10. ledna 2020 a k dnešnímu dni jsou to další 2 měsíce, a proto požádal MUDr. Gebauera o aktualizaci, zda se za ty 2 měsíce něco událo nebo neudálo v tomto směru zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Moravskoslezském kraji,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že co se týká pohotovosti, je podepsána smlouva se statutárním městem Ostrava na zajištění dětské a dospělé pohotovostí v rozsahu, který si de facto určilo město Ostrava,

 • pokud jde o Ostravu, o zajištění dětské a dospělé pohotovosti v Ostravě se již vyjádřil, a co se týká zubní pohotovosti, dodal, že je momentálně zajištěna s Městskou nemocnicí Ostrava na základě druhého dodatku k původní smlouvě, který nám to umožňuje, bude to zajištěné, do konce května 2020,
 • uvedl, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění zubní pohotovosti pro město Ostrava, kdy smlouva by měla být podepsána do konce května 2020, aby služba byla zajištěna od 1. června 2020 pro oblast Ostrava,
 • dále uvedl, že co se týká okresu Frýdek-Místek, dětská a dospělá pohotovost "se skřípěním zubů" funguje, občasné výpadky, kdy třeba jeden den tam nikdo není zastoupen, je běžná věc, kdy se nemůže opravdu ovlivnit nějaká náhlá indispozice nebo onemocnění lékaře, který by tam měl být, ale vcelku je na území Frýdku-Místku jak dospělá, tak dětská pohotovost zajištěná,
 • doplnil, že co se týká zubní pohotovosti, ta momentálně funguje pouze v pátek večer, v sobotu a v neděli přes den, je to víceméně ze strany zubařů neochota a negativní přístup šéfa okresní stomatologické komory Frýdek-Místek.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1794 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020"

 • bez úvodního slova

RSDr. Karel Kuboš - se zeptal, do jaké míry Moravskoslezský kraj bere vážně iniciativu sněmu Občanské demokratické strany z počátku letošního roku o převodu ostravského letiště pod americkou armádu a vznik letiště v Ostravě s tímto účelem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že v žádném strategickém materiálu týkajícím se letiště nic takového není, a jak sdělil, považuje to za politické prohlášení RNDr. Vondry, dodal, že se nic takového neplánuje, a že má vedle sebe předsedu dozorčí rady, který může potvrdit, že nic takového se v rámci strategie letiště neplánuje, a doporučil nevěřit dezinformačním webům,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že není předsedou dozorčí rady na letišti, a dodal, že tato záležitost byla zejména spojována se jménem prof. Vondráka, protože, kdyby nebylo jeho neuváženého vyjádření ve vztahu k jednomu prvnímu místopředsedovi ODS, tak by určitě nic takového nenastalo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že chtěl jasně říci, že nejedná neuváženě, a že na to reagoval tak, jak na to reagoval vždycky, jak se o tom bavili a už několik let se bavíme s Ministerstvem obrany, do jaké míry nezařadit toto letiště do strategických plánů leteckých sil České republiky, a to i sdělil; to, že tam někdo přidal přívlastek "americké", již nebyla jeho vina, a řekl, že žádný takový návrh nepřišel, a proto, to považoval za politické prohlášení RNDr. Vondry; a ke sdělení, že JUDr. Babka není předsedou dozorčí rady, uvedl, že se to může stát, když se dohodnou, může být z JUDr. Babky předseda dozorčí rady a může tam mít v podstatě přímý vliv na to, co se tam děje, a určitě dobře ví, že žádný takový plán tam není,

Ing. Josef Bělica - sdělil, že by chtěl situaci trošku odlehčit, protože chápe, že se blíží předvolební kampaň, požádal, ať se baví o důležitých věcech a nedělají tady z toho půtku na základě dezinformačních serverů, které jsou pravděpodobně financované z Ruska, nebo z tohoto směru aeronetu a různých těchto poskytovatelů neověřených informací, a dodal, že pokud má správné informace, prof. Vondrák nikdy nic takového neřekl a nemůže být zodpovědný za to, že nějaký takový server něco takového napíše,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že doufal, že prof. Vondrák není financován z Ruska a ani RNDr. Vondra, ale to už bylo řečeno, a bylo to řečeno v tom kontextu, jak hovořil, dodal, že nebude s prof. Vondrákem takto konfrontačně hovořit, nebo dokonce jako kolega Ing. Stanjura v Parlamentu ČR, který řekl, že jste ho slovně urazil,

 • uvedl, že si myslel, že vyjádření, které bylo prezentováno, tak vážně o tom bylo uvažováno, že na orgánech společnosti se o ničem takovém nehovoří, to potvrdil, a zájem o založení letiště Praha 2 do České republiky to taky mohl potvrdit, ale Vaše vyjádření, kdy jste bohužel možná naletěl na možná hloupou otázku, která byla vyřčena a Vy jste se ani neměl čas se nad ní zamyslet, ale o Spojených státech a americké základně jste hovořil,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že to není pravda, že nikdy o základně amerických vojáků tady nehovořil, jen řekl, že nic takového nepřišlo, že nebyl žádný takový požadavek, proto to považoval za politické prohlášení RNDr. Vondry, a dodal, ať se mu nevkládá do úst něco, co neřekl, a protože moudřejší ustoupí, dál již reagovat nebude,

RSDr. Karel Kuboš - sdělil Ing. Bělicovi, že nebude kandidovat, proto to nebyla otázka nějaké volební kampaně, řekl, že mu úvodní věta k dotazu úplně stačila, a dodal, že nepodléhá žádným dezinformačním kampaním, prostě to byla otázka, na kterou jsem se zeptal, a odpověď mi stačila,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že JUDr. Babka řekl, že jsem se neuváženě vyjádřil, že tady chci americkou armádu,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že to byl jeho názor.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 9 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1795 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1796 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotací České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1797 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - sdělil, že by chtěl doplnit návrh usnesení, dodal, že tyto materiály jsou předkládány ve stejném duchu, tj. zastupitelstvo kraje má vzít na vědomí informaci o peticích, ale není tam napsáno "o způsobu vyřízení", doporučil doplnit text o "a způsobu jejich řešení", dále požádal o samostatné hlasování o petici číslo 8, která se týkala MUDr. Gebauera,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že návrhy berou do úvahy,

xxxx (občan MSK) - vznesl dotaz k petici, kterou tady předložil v prosinci minulého roku, a to petici za odvolání náměstka MUDr. Gebauera, dodal, že byl také MUDr. Gebauer vyzván k tomu, aby rezignoval na svou funkci,

 • uvedl, že do dnešního dne postrádá nějaké vyjádření MUDr. Gebauera k této petici a vzhledem k tomu, že petice dále roste, a občané to stále podepisují, domníval se, že by si tito petenti zasloužili nějaké stanovisko od MUDr. Gebauera, a dodal, že by měl dát nějaké stanovisko,

xxxx (občan MSK) - vznesl dotaz, kolik petic bylo za rok 2019 vyřízeno kladně, a dodal, že tuto problematiku sleduje a všiml si, že byly většinou petice zamítnuté, a požádal o odpověď, kolikrát to vyšlo, že bylo dáno na požadavky občanů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude na dotaz odpovězeno písemně,

 • uvedl dále, že zde byl požadavek na hlasování o tom, zdali se bude hlasovat vyjma tohoto jednoho bodu samostatně, to byl požadavek JUDr. Babky, že chce o usnesení nehlasovat an block, ale že chtěl vyjmout bod týkající se MUDr. Gebauera zvlášť,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že s tím souhlasí, a aby se hlasovalo o odpovědi na petici č. 8, tzn. o odpovědi č. 9, což je odpověď na Petici za odvolání náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl samostatně hlasovat jako první o bodu č. 9, a požádal o promítnutí této odpovědi, aby všichni věděli, o čem se bude hlasovat,

Ing. Tomáš Kuča - zeptal se, jaká je teď vlastně situace ortopedického týmu, který byl v Orlové a pan primář není primářem,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že ortopedie v karvinské nemocnici funguje normálně dále, je tam 13 lékařů s celkovým úvazkem zhruba 7,0, a operuje se hlavně v karvinské části nemocnice,

 • dodal, že od 1. 4. 2020 se budou dělat artroskopie, včetně dalších jiných malých chirurgických výkonů i v pracovišti Orlová, dále uvedl, že kontinuita je zde pod vedením primáře MUDr. Holinky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 1. bere na vědomí

odpověď na petici za odvolání náměstka hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martina Gebauera",

schváleno - hlasovalo 42 pro, 12 proti, 5 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2),

 • o zbývajících vyjádřeních k peticím, včetně doplnění od JUDr. Babky "o způsobu vyřízení".

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1798 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1799 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že dotační program je ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu připraven a předán na Ministerstvo financí, dodal, že v tuto chvíli ještě není program vyhlášen, již probíhají jednání o záměru průmyslové zóny,

 • uvedl, že maximální výše dotace z tohoto programu by měla činit 300 mil. Kč, což by mělo stačit na první etapu,
 • dále uvedl, že technický tým připravuje podklady týkající se nové rozlohy průmyslové zóny a hlavně se zabývají možností zmenšení kompenzační plochy,
 • doplnil, že důležitým podkladem bude také nový znalecký posudek na cenu pozemku průmyslové zóny a na 18. 3. 2020 je připravena schůzka se zástupci Moravskoslezského kraje, statutárního města Karviná a Asental Land, s.r.o., kteří se budou zabývat všemi podklady, které zde byly citovány.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1800 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1801 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 15/1802-1803 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1804 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1805 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1806 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020"

 • bez úvodního slova

Mgr. Marcela Mrózková Heříková - nahlásila střet zájmu a poděkovala Mgr. et Mgr. Curylovi a celému odboru kultury a památkové péče, kteří perfektně spolupracují s výborem a skvěle připravili veškeré podklady, kterých nebylo málo.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1807 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Individuální dotace v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1808 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na změnu smluv o individuálních dotacích z památkové péče

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1809 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na neposkytnutí dotace obci Štítina na rekonstrukci mostu přes Sedlinku na ul. Havlíčkova

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že byl požadavek na vyjádření se v rámci organizační komise, kdy uvedl, že výpis z usnesení výboru pro dopravu a chytrý region, vztahující se k této dotaci, byl v materiálu doplněn dne 3. 3. 2020, o čemž byli všichni členové zastupitelstva kraje také tento den informování.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1810 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1811 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na změnu "Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1812 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - požádal o vyřazení tohoto bodu ze sledování, protože se na dané silnici už jezdí.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1813 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1814 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh dodatku č. 12 zřizovací listiny organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1815 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1816 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Návrh na schválení navýšení profinancování a kofinancování u projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1817 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o projektu "Chráněné bydlení Fontána" a návrh na ukončení přípravy projektu v režimu programu IROP

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1818 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1819 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Koupě pozemku v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1820 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Ing. Jaroslav Kala - vznesl dva dotazy,

 • první dotaz se týkal Státního fondu dopravní infrastruktury, dodal, že prof. Vondrák dával již nějaké požadavky na Asociaci krajů České republiky, která usiluje, aby se nějaké finance na kraje dostaly,
 • druhá otázka neboli prosba směřovala na poslance v rámci Moravskoslezského kraje, protože je v Parlamentě ČR zákon ohledně financování krajských cest, doplnil, jestli by se mohli snažit tento zákon nějakým způsobem prosadit, aby platil, atd., dodal, že nebude zmiňovat detaily, protože se ví, že od počátku byly ty silnice podfinancované, a byly předány v takovém stavu, v jakém byly, a ještě tady je v rámci Moravskoslezského kraje kůrovec, to je pak úplně špatně, doplnil, že např., pokud Správa silnic Moravskoslezského kraje předá obci nějakou komunikaci, tak ji předá v opravenému stavu, ale stát nám předal v dřívější době komunikace v takovém stavu, v jakém byly,

Ing. Zuzana Ožanová - sdělila Ing. Kalovi, že samozřejmě Moravskoslezský kraj dal návrh zákona, který by řešil financování komunikací, ovšem tento zákon dosud v Poslanecké sněmovně nebyl projednán, a dodala, že je sama jeho zpravodajem a neustále ho sleduje, kdy se dostane na pořad schůze,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že tento materiál se týká staveb, které mají potenciál být financovány ze zdrojů EU, které musí splnit určité parametry, délky, kvality, nosnosti a podobně,

 • uvedl, že jen za plánovací období bylo na cesty zhruba 32 mld. Kč, v příštím bude pouze 6 mld. Kč, čili ty cesty, které tam jsou zmíněny, jsou ve své podstatě všechny krajské cesty, který je možné spravit z evropských zdrojů, a požádal zastupitele kraje o odsouhlasení, že se může pokračovat v projektové přípravě a tyto cesty předložit k financování pro evropské zdroje, dále dodal, že to nemá nic společného s těmi běžnými opravami, které se dělají každý rok,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že se čeká trpělivě na to, kdy se ten zákon dostane na řadu, je to otázka Organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, sdělil, že už to sám několikrát urgoval, a řekl, že kromě tohoto zákona běží ještě další vyjednávání, která jsou na téma RUD, tzn., rozpočtového určení daní, které by v podstatě mělo tento problém řešit systematicky, aby kraje takto dostaly finanční prostředky,

 • uvedl, že návrhů je několik, že se projednávají a kraj se snaží hledat cesty, jak to celé vyřešit, a dodal, že jde o střet centrálního financování a financování krajů, a všichni hejtmani krajů a celá Asociace krajů České republiky stojí za touto změnou,
 • dále uvedl, že je nezbytně nutné silnice třídy II a III financovat, doplnil, že se kraj snaží a je to v jeho zájmu, a jak se říká na Ostravsku, "snaha není koksovatelná", je to věc dalších vyjednávání, a doplnil, že na dalších liniích je to stále otevřené, aby se to mohlo nějakým způsobem zajistit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1821 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1822 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1823 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1824 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1825 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh vzájemných darů pozemků a staveb mezi krajem a statutárním městem Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1826 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh prodeje nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil důvod, proč byl tento materiál předložen na stůl, a to, že se do poslední chvíle ještě projednávaly podmínky prodeje se společností Homola holding s.r.o. a vyjasňovala se textace prodejní smlouvy,

 • uvedl, že byl zastupitelstvu kraje předložen návrh prodeje budovy č. p. 964, která je svěřena krajské střední škole a tato škola tuto budovu v současné době nevyužívá, tudíž je tento majetek zbytný a přináší pouze ekonomické ztráty dané škole, proto se tento záměr vyvěsil a na základě vyvěšeného záměru se ozvala společnost Homola holding s.r.o., se kterou vedení kraje vstoupilo do jednání,
 • další podmínka prodeje byla ohledně toho, že v těchto prostorech vzniknou bytové jednotky a nebytové prostory, kancelářské ordinace a prodejny tak, aby měl kraj slušného souseda, a dodal, že další podmínkou by měl být standardní zákaz zcizení po dobu 10 let,
 • dále uvedl, že cena byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 29.317.587 Kč bez DPH a příjem za tento prodej bude využit pro výstavbu spojovacího krčku mezi tělocvičnou a výukovými prostory, kdy dojde k většímu pohodlí pro naše studenty a také ke scelení těch objektů, které jsou v dané lokalitě umístěny,
 • poslední podmínka byla taková, že majitel po dobu výstavby tohoto nového objektu vypůjčí potřebné prostory, kterých je tam minimum, ale v případě, kdy by škola chtěla pořádat nějaké významné akce, tak je možné využít velké shromažďovací prostory, které by škola potřebovala ještě na dobu minimálně pěti let.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1827 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh nákupu pozemku v k.ú. Mošnov

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že se tento materiál snaží scelit pozemky v souvislosti se zájmem statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, které se využívají na širším území v areálu krajského letiště a okolních ploch,

 • uvedl, že v blízkosti přistávací dráhy, která se nachází napravo, když se přijíždí k letišti, se budují haly, a zároveň letos bude zahájena výstavba železničního carga, doplnil, že část pozemků, které by chtělo toto železniční cargo využívat, patří společnosti ENES Cargo a.s. a po dohodě mezi statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a touto společností vstoupili do jednání, jak prodeje a využívání těchto pozemků sjednotit a smysluplně využít,
 • dále uvedl, že návrh společnosti byl takový, že je ochotna tyto pozemky odprodat s tím, že by ráda provozovala v Mošnově letecké cargo, tudíž by ráda získala pozemky, které budou blíž pojezdovým drahám a našim stojánkám, tak, aby letecké cargo mohlo smysluplně fungovat,
 • dodal, že po vzájemných jednáních se dohodli, že tudy cesta vede, a doplnil, že před předložením materiálu do zastupitelstva kraje došli k tomu, že je nejdříve potřeba vyřešit jeden objekt, který byl vložen do Letiště Ostrava, a.s., proto nejdříve musí Moravskoslezský kraj zpět získat tuto nemovitost vč. pozemku pod touto nemovitostí,
 • dále dodal, že následně bude zastupitelstvu kraje předložen materiál na červnovém zasedání, který se bude týkat odprodeje scelených pozemků společnosti ENES Cargo a.s.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1828 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1829 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1830 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1831 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 15/1832-1833 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o., v rámci projektu IROP "Beskydské centrum duševního zdraví"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1834 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1835 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Žádost společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1836 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na změnu přílohy dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum, a.s. a aktualizaci stanov společnosti

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1837 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na přijetí finanční podpory, změna termínu pro profinancování a kofinancování, upřesnění názvu projektu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1838 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na profinancování a kofinancování projektu předkládaného do výzvy ERASMUS +

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1839 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1840 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na profinancování, kofinancování a přijetí zmocnění pro mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1841 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Obědy do škol IV"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1842 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1843 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" a přijetí změn k předchozím usnesením zastupitelstva kraje z důvodu změny financování tohoto dotačního programu

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - informoval, že byla ukončena druhá výzva, v rámci které se poskytly dotace ve výši 1,4 mld. Kč, tzn., že celkově obdrželo dotaci 12.000 domácností,

 • dodal, že nyní je v běhu třetí výzva, v rámci které se eviduje celkem 10.000 žádosti, doplnil, že na tuto výzvu bylo původně vyčleněno pouze 500 mil. Kč, ale tato částka nebude stačit, proto se ještě podařilo vyjednat další částku ve výši 500 mil. Kč z programu Nová zelená úsporám, a takto se uspokojí zhruba 8.000 domácností a ví se, že dalších 2.000 domácností nebude v tuto chvíli uspokojeno,
 • závěrem dodal, že se hledají další zdroje pro to, aby se mohlo pokračovat dál v kotlíkových dotacích.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1844 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1845 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1846 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí účelové dotace spolku IdeaHUB z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1847 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

 • bez úvodního slova

Bc. Eva Tořová - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1848 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1849 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Finanční nástroj JESSICA

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1850 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 4. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1851 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1852 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1853 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z.s. a Národnímu strojírenskému klastru, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1854 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na ukončení přípravy projektu "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1855 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Změna názvu projektu z oblasti životního prostředí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1856 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Informace o projektu "Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj", informace o stáhnutí žádosti o finanční podporu a související usnesení

 • bez úvodního slova

Ing. Tomáš Kotyza - informoval, že na základě požadavku z jednání organizační komise objasni stáhnutí této žádosti o podporu pro projekt "jednotný personální a mzdový systém",

 • uvedl, že projekt je stále živý, stále se považuje za klíčovou komponentu sdílených služeb v rámci příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, doplnil, že tady u tohoto projektu uplynula doba realizovatelnosti na základě sporu, který se do dnešního dne vede s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, proto uplynutím této doby realizovatelnosti projektu se musí na základě výzvy řídícího orgánu žádost stáhnout,
 • dále uvedl, že prostředky jsou alokovány i v rozpočtu na rok 2020 s tím, že se sledují další finanční zdroje externí, a pokud by nebyly, tak se bude postupně tato záležitost realizovat ze zdrojů vlastních.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1857 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že zcela zásadní je, jak všichni ví, že Vláda ČR zřídila dvě komise a to, Uhelnou komisi a Ocelářskou komisi,

 • uvedl, že na konci loňského roku se na počátku zdálo, že Ocelářská komise byla o ničem a  Uhelná komise půjde velmi rychle kupředu, doplnil, že se situace velmi změnila a skutečně Ocelářská komise pod vedením pana ministra doc. Havlíčka se opravdu snaží našim ocelářům pomoci,
 • dále viz prezentace o 3 grafech,
 • dále uvedl, že je to velmi složité a ukazuje se, že Moravskoslezský kraj má co nabídnout, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo kopírovat do výběrových řízení to, co používá Moravskoslezský kraj, a to je ekologické kritérium při našich stavbách, čili bude se používat ekologické kritérium i pro nákup kolejnic, svodidel a betonářské oceli tak, aby tuzemská ocel byla preferována,
 • vysvětlil, proč je RE:START potřeba, a to, že jsme v prostředí, které se velmi dramaticky mění, Uhelná komise má za cíl říci, kdy skončí v České republice spalování uhlí, pro Moravskoslezský kraj je to zcela zásadní, protože je na uhlí závislých 750.000 lidí v domácnostech, také jsou na uhlí závislé hutě v Třinci a v Mittalu, doplnil, že se  Uhelná komise "zasekla" na sporu mezi zelenými výrobci elektřiny a těmi, kteří rozumí trojčlence "měrný výkon x hodina x celkový výkon",
 • dodal, že už tři měsíce je Uhelná komise paralyzována tím, že řeší, jaký je vlastně potenciál zelené energie a jestli jde nebo nejde zelenou energii nahradit uhlí, z tohoto důvodu se to posune a neví se, zda to bude v září 2020 reálné,
 • dále dodal, že vedení kraje po dohodě s Tripartitou zřídilo poradní orgán na Moravskoslezském energetickém centru a ten dostal za úkol zpracovat dopadovou studii odchodu od uhlí pro Moravskoslezský kraj, v tuto chvíli je poměrně přesně zmapováno několik set zdrojů, které v Moravskoslezském kraji spalují uhlí; podotkl, že se jedná o velké zdroje, nejsou to domácí topeniště, v tuto chvíli je zmapována infrastruktura, která rozvádí teplo, je zmapována infrastruktura, která rozvádí plyn a někdy během dubna 2020 se začnou dělat scénáře, které budou ukazovat na to, co se stane, když se v Moravskoslezském kraji přestane spalovat uhlí a jestli bude nějaká alternativa,
 • sdělil, že bude zcela jasné, že přejít kompletně na plyn není možné, protože toho plynu tady tolik není, musely by se postavit převaděče z Polska nebo z jižní Moravy, dále by se musely postavit nějaké zásobníky plynu, jaké jsou ve Štramberku, a to je záležitost, která netrvá 5 let, takže toto se bude opravdu muset řešit a právě k tomu by měl sloužit program RE:START a financování této infrastruktury z nějakých jiných zdrojů, které nejsou krajské, protože Moravskoslezský kraj to není schopen zaplatit, a nebudou to schopny zaplatit ani ty soukromé firmy, proto se řeší, kdo pomůže tyto investice zaplatit, a právě k tomu by měla sloužit Just Transition Fund, což je zdroj evropských peněz pro tyto postižené regiony, ve kterém pravděpodobně bude 15+22 mld. Kč, neboli 40 mld. Kč, které budou rozděleny mezi Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj, z tohoto fondu by se měly financovat záležitosti, které se týkají na jedné straně rekvalifikace a na druhé straně právě toho, jak nahradit uhlí při procesech tepla a výroby elektřiny, o doplnění požádal Mgr. Karáska,

Mgr. Zdeněk Karásek - doplnil, že proti minulému období byla vyhlášena vyhodnocená výzva na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, na které byla v rámci programu IROP uvolněna 1 mld. Kč, kdy předběžná informace je taková, že téměř celou alokaci ve výši 1 mld. Kč získají společnosti z Moravskoslezského kraje, doplnil, že je to na jedné straně dobře a na druhé straně doufají, že do budoucna budou aktivnější i ty další dva kraje,

 • uvedl, že do příštího zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2020 bude informace o výsledcích další velké alokace pro tyto tři kraje, a to alokace pro nemovitosti pro podnikatelské využití ve výši 1,4 - 2 mld. Kč, doplnil, že tato výzva je vyhlášena a konec žádostí bude v průběhu března 2020, pak bude hodnocení, tzn. další poměrně významné zdroje pro rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji, dodal, že to bylo o současnosti,
 • dále uvedl, že co se týká budoucnosti a fondů, to už zmínil Ing. Unucka, v současné době už definitivně komise potvrdila, že bude pro tři uhelné kraje určeno 581 mil. eur, a dále se navrhuje a předpokládá doplnění 1,5 až 3 násobku z evropských zdrojů z kohezní politiky, kdy pozice České republiky není 1,5 až 3 násobek, ale jít od nuly, Moravskoslezský kraj spíš doporučuje, abychom sledovali komisi, protože se jedná o řád několik miliard, o které bychom mohli dostat víc nebo méně, předpokládal, že ty zdroje přijdou a už včera i předevčírem jednala k tomu pracovní skupina Moravskoslezského kraje, která připravovala návrhy projektů, kterými by se tyto zdroje daly do budoucna využít, o vývoji bude zastupitelstvo kraje informováno na dalším zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1858 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že tento dotační program je zaměřen na podporu zejména začínajících podnikatelů, má alokaci 13 mil. Kč, dodal, že obdrželi mnoho žádostí a tým expertů, který hodnotil tyto žádosti, se shodl na tom, že podpoří pouze projekty v alokaci 10 mil. Kč, protože ty zbývající nebyly právě těmi projekty, které by byly žádané.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1859 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1860 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace Českému svazu ochránců přírody na provoz záchranné stanice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1861 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1862 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Schválení výjimky z plnění podmínek dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" a změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Střítež

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1863 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018

 • bez úvodního slova

Ing. Zdeněk Husťák - sdělil, že si přečetl situační zprávu ke stavu životního prostředí za rok 2018, a zajímalo ho, jak se mění ovzduší, co se týká dopravy tzv., vlivem dopravy,

 • překvapilo ho, že právě ten vliv dopravy tam není možné vyhodnotit, protože v roce 2018 nebylo možné zjistit data z nějakých mobilních zdrojů, proto se zeptal, až se bude vyhodnocovat rok 2019, zda již tato data už budou k dispozici, nebo v čem byl ten problém, proč se to nedalo určit, zda se ovzduší, resp. jeho kvalita vlivem dopravy zhoršuje nebo zlepšuje, jak na tom vlastně jsme,

Jarmila Uvírová - vysvětlila, že tato situační zpráva je za rok 2018, kdy v oblasti imisí došlo ke zhoršení kvality ovzduší mezi roky 2017 a 2018, paradoxně u imisí došlo ke zvýšení, u emisí hlavně z průmyslových zdrojů došlo k poklesu, a to hlavně kvůli špatným meteorologickým podmínkám,

 • uvedla, že co se týká dopravy, tak ta je pravidelně monitorována, výstup, o kterém Ing. Husťák hovořil, bude v roce 2019, doplnila, že je snaha monitorovat emise z dopravy i novými metodami jako jsou např. senzorická měření, tyto výstupy budou k dispozici všem zastupitelům kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1864 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrh na neposkytnutí dotace na revitalizaci tří rybníků v obci Kozmice

 • bez úvodního slova

RSDr. Karel Kuboš - sdělil, že nechtěl zpochybnit návrh rady kraje o neposkytnutí dotace, určitě to není systémové, ale domníval se, že je třeba posílit aktivity Moravskoslezského kraje na zadržování vody v krajině, kromě těch dotačních titulů, které již jsou, na území Moravskoslezského kraje je spousta nádrží, které nejsou využívané, spousta rybníků, které jsou v soukromých anebo v podnikových rukou, doplnil, že má informaci, že například Větřkovická přehrada není plně využívána na ten stav, na který by měla být,

 • uvedl, že si myslí, že by bylo vhodné udělat si i mezi soukromými uživateli těchto nádrží nějaký přehled o tom, jak dodržují všechny vodohospodářské zákony, a v případě, že se zjistí nějaké nedostatky, tak hledat nejen v administrativně, ale hledat i další výpomoc např. dalším dotačním programem, aby ty nádrže, které jsou k dispozici, byly využívány v maximálně možné míře, doplnil, že to byla připomínka při této příležitosti,

Jarmila Uvírová - sdělila, že tato žádost byla zamítnuta z důvodu právě neúměrného zvýhodnění jednoho subjektu a aktuálně jediná možnost pro nepodnikající fyzické osoby je dotační titul, který vyhlašuje pravidelně Státní fond životního prostředí, je to aktuální 140. výzva z Operačního programu Životní prostředí a přihlášky je možné podávat do 8. 6. 2020,

 • dodala, že se tyto výzvy pravidelně aktualizují, může se tam najít každý takovýto subjekt a může si požádat o dotaci, protože jak správně RSDr. Kuboš řekl, těch rybníků je opravdu hodně, a nedovede si představit, že by se podporovaly tyto investiční akce, zvláště když je na to dotační titul z operačního programu ze Státního fondu životního prostředí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro uklidnění zastupitelů kraje a veřejnosti zasedala minulý týden Povodňová komise, která analyzovala současný stav povrchových vod v Moravskoslezském kraji,

 • uvedl, že k dnešnímu dni jsou všechny nádrže téměř na 100 % plné a vychází to téměř na 3 roky možnosti využití těchto zdrojů pro účely, které jsou potřeba, jinými slovy řečeno, nehrozí nám nedostatek povrchových vod,
 • dále uvedl, že poněkud komplikovanější je situace u podzemních vod, to vychází z toho, že je dlouhodobě méně sněhu, než bývalo, ale chtěl uklidnit veřejnost a zastupitele kraje, že tyto věci jsou skutečně řešeny a zatím nehrozí žádné nebezpečí nedostatku,
 • dodal, že to ale neznamená, že bychom neměli s vodou správně nakládat a dále s ní hospodařit, mimo jiné plány Povodí Odry jsou takové, že bychom mohli i naše nádrže do budoucna zdvojnásobit a tím pádem zajistit ještě vyšší bezpečnost využití vody v Moravskoslezském kraji.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1865 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce"

 • bez úvodního slova

Bc. Eva Tořová - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1866 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2020

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - sdělil, že to nemá přímou vazbu na tento materiál, ale rád by poděkoval paní Uvírové za spolupráci a podporu monitoringu kvality ovzduší na území statutárního města Karviné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je to dobrá zpráva pro nás pro všechny, kdy byl loňský rok za dlouhou dobu jeden z nejlepších z hlediska znečištění ovzduší, kdy byl pokles znečištění až o 30 %, vychází to samozřejmě jednak z povětrnostních podmínek, ale, podle slov pana ředitele ostravské pobočky i z důvodu toho, že se díky kotlíkovým dotacím výrazně omezily emise z lokálních topenišť, takže se ukazuje, že tyto věci skutečně fungují, dále byly také poskytnuty dotace na zlepšení emisních podmínek našich podniků v rámci dobrovolných dohod, proto můžeme být v tomto ohledu trochu optimističtí.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1867 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Dotace subjektu Eufour PR na podporu intenzifikace třídění komunálního odpadu v kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1868 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1869 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 15/1870-15/1875 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1876 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1877 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1878 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře ve věci vybudování sportovní haly v Ostravě

 • bez úvodního slova

Ing. Zdeněk Husťák - zeptal se, co vedlo vedení kraje k této dotaci, 80.000.000 Kč na budoucí halu, kdy vyčetl, že celkové náklady budou 600.000.000 Kč,

 • uvedl, že i jiné obce mají zájem o vybudování sportovní haly, např. Klimkovice, kde by se také hodila podpora Moravskoslezského kraje,
 • dotázal se, jestli se jedná o individuální dotaci, nebo je to politické rozhodnutí,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že se v Moravskoslezském kraji koná řada významných sportovních akcí, kdy je skutečně zájem i o mezinárodní světové sportovní akce, a aby se mohlo v  tomto trendu pokračovat a eventuálně to ještě rozvíjet, tak taková sportovní hala v Moravskoslezském kraji v Ostravě chybí,

 • uvedl, že chybí sportovní hala pro míčové sporty, která by měla kapacitu kolem 3.000 diváků a objevila se iniciativa ve vazbě na sportovní klub NH Ostrava, a to konkrétně firmy ČSAD Ostrava, která by chtěla takovou halu postavit, proto se jedná o společný PP projekt, tj. projekt privátního a veřejného sektoru, je to hlavně zájem Ostravy, která vedení kraje požádala, zda tento projekt podpoří, a vedení kraje zvážilo tento projekt a chce ho podpořit, protože tady takové sportovní zařízení chybí,
 • dále uvedl, že je tam spousta různých podmínek, je to podmíněno dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále je to podmíněno vkladem také toho soukromého subjektu a  požadavek Ostravy byl takový, aby privátní subjekt mohl začít projekční přípravu a připravit celý proces pro podání žádosti buď už na agenturu, nebo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proto požádali vedení kraje, aby tento projekt podpořili, doplnil, že je tam jedna pojistka, která je pro Moravskoslezský kraj velmi důležitá, kdy je v tomto memorandu zapsáno, že každý z účastníků memoranda může bez udání důvodu ustoupit,
 • dodal, že momentálně to ještě není závazek, je to určitá deklarace, která tento společný projekt Ostravy, Moravskoslezského kraje a privátního subjektu podporuje,

Ing. Josef Bělica - sdělil, že tuto záležitost projednávali v rámci jednání výboru pro tělovýchovu a sport, kde se toto rozhodnutí odložilo, respektive rozložilo do dvou usnesení, a to z jednoho prostého důvodu, protože v době projednávání výborem ještě nebyl tento materiál projednán Radou města Ostravy, jinak výbor pro tělovýchovu a sport přijal obecné usnesení, že stavbu takovéto sportovní haly na území Ostravy podporuje a Moravskoslezský kraj vybudování takového komplexu potřebuje a shodli se na tom usnesení napříč politickým spektrem,

Ing. Jakub Unucka, MBA - informoval, že v Brně se staví hokejová hala pro 13.000 diváků, která převezme od Ostravy prakticky všechny významné sportovní akce, které jsou v této kategorii, proto stavba haly pro míčové sporty pro 3.000 lidí umožní Ostravě alespoň nějakým způsobem nahradit tyto významné akce typu mistrovství Evropy ve volejbalu a podobně,

Mgr. Stanislav Folwarczny - doplnil, že memorandum včera schválilo Zastupitelstvo města Ostravy,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že ano, Zastupitelstvo města Ostravy to včera schválilo, je tam i záležitost argumentační, že provoz této haly by financoval spolek, ve kterém bude statutární město Ostrava a ČSAD, které včera deklarovalo na zasedání Zastupitelstva města Ostravy, že případnou ztrátu z provozu bude hradit, doplnil že halu si bezesporu Ostrava zaslouží a podpora z Moravskoslezského kraje je k tomu velmi příznačná a prospěšná, ale ta celková suma přes 600 000 000 Kč je zavádějící, protože je tam již projekt za 10,5 mil. Kč plus ty pozemky, které do toho ČSAD vkládá.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1879 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návratné finanční výpomoci v odvětví školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1880 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1881 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1882 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 2020

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1883 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1884 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1885 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1886 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. -  uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

 • sdělil, že k tomuto bodu byl přihlášen xxxx (občan MSK) a následně mu udělil slovo,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že úvodem začne pozitivně, jelikož ho poprosili úspěšně se zotavující pacienti Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, aby zde veřejně tlumočil celému týmu této prestižní nemocnice velké poděkování za špičkové operativní zákroky, léčbu a především následnou péči a lidský přístup, který se rok od roku zlepšuje, není větší radosti pro personál každé nemocnice než vědomí, že dělá svou náročnou a obětavou práci skvěle a lidé je za to veřejně oceňují, "fakultce" tedy velké díky a jen tak dále,

 • uvedl, že další téma už tak radostné není, opět ho poprosila o přednesení svého podnětu paní xxxx (občanka MSK), která zaslala závěrečné stanovisko Úřadu veřejného ochránce práv z 30. 1. 2020, ve věci nesprávného postupu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje při vyřizování stížností paní xxxx (občanky MSK), na poskytování zdravotních služeb jejímu bratrovi, paní ombucmanka vyzvala v tomto stanovisku krajský úřad krom jiného k řadě opatření, vedoucích k nápravě komunikace úřadu s občany, kteří se na něj v takto závažných situacích obracejí, za všechny výtky např. nutnost důsledného zodpovězení všech námitek stěžovatelů,
 • dále uvedl, že dotaz paní xxxx (občanky MSK), v této věci zní, zda již došlo k systémové nápravě situace a kdy jí to úřad oficiálně sdělí, paní xxxx (občanka MSK), předložila kromě kritiky i zlepšovací návrh, jehož podrobnější text bude zastupitelům kraje dodatečně elektronicky zaslán, vzhledem k časovému omezení pro vyjádření občanů v tomto programovém bodu, dodal, že podle skutečně těžkých zkušeností paní xxxx (občanky MSK), a její rodiny je nutné zlepšit dostupnost asistenční sítě pro nemocné, včetně navýšení finančního pokrytí úzce souvisejících sociálních služeb, stěžejní problém zde totiž představuje kromě kapacity zařízení a velice nesnadných podmínek pro přijetí do péče, hlavně nedostatek dostatečně empatických a odborně zdatných pracovníků s dostatkem času na komunikaci s každým pacientem a jeho rodinou,
 • závěrem sdělil, že pokud dochází u pacientů dokonce k nedůvodnému používání tlumících medikamentů místo laskavého trpělivého přístupu, pak je to samozřejmě špatně, sociální zařízení by také neměla omezovat kontakt s rodinou atd., paní xxxx (občanka MSK), poprosila o vyjádření zastupitelů kraje, zda její návrh bude použit ke zlepšení celkové situace pro všechny potřebné občany Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na uvedené dotazy bude odpovězeno písemně,

xxxx (občan MSK) - informoval, že již zaslal elektronicky materiály k jeho podnětu týkajícímu se silnice 465/2, dodal, že z těchto materiálů se dá vyčíst stav, za prvé o jaký projekt se jedná, za druhé co se týká policie a kontroly, jaký tam stav byl a nebyl, protože mu byl poslán materiál s tím, že je všechno upraveno a dosypáno, ale bohužel, ty fotografie, které tam jsou, ukazují, že doposud nejsou krajnice dosypány, co se pouze udělalo je, že dřeviny, které tam byly, které zasahovaly do profilu silnice, jsou pryč, ale nebyly udělány příkopy,  s kterými souvisí i krajnice v plném rozsahu, a proto to nyní vypadá, jak to vypadá,

 • sdělil, že má ještě další materiály, které by byly k dispozicí až případně na další jednání, on sám si myslí, že už další jednání na úrovni obce nebude, protože obec nemá peníze, město nemá kompetence a Moravskoslezský kraj podle prof. Vondráka nemá kompetence,
 • konstatoval, že se budou muset obrátit na orgány nebo úřady, které v této věci kompetence mají, dále zdůraznil, že si všichni včetně prof. VondrákaIng. Macury musí uvědomit jednu věc, a to, že to bude něco stát, protože jestli už v minulosti byly vykonávány kontrolní dny velmi liknavě, kolaudace prakticky asi nebyla provedena vůbec, akorát papírově, tzn., že v rámci ROPu a dotace EU hrozí, že bude muset Moravskoslezský kraj ty peníze, které dostal, vrátil, toto si doposud nikdo neuvědomoval, oznámil, že to již říkal prof. Vondrákovi v době volební kampaně a bylo mu přislíbeno, že se na to podívá, ale bohužel to vše zůstalo na mrtvém bodě,
 • sdělil, že je mu to líto, ale z jeho strany nejde jinak, než se obrátit na orgány, které jsou kompetentní v této věci, protože selhala i policie, zdůraznil, že se zde jedná o bezpečnost, a když se jedná o bezpečnost, vše ostatní musí jít stranou,

Ing. Jakub Unucka, MBA - v krátkosti upřesnil, že se jedná o cestu z Vřesiny do Zátiší, kde jsou serpentiny, chybí zde chodník, opravdu z hlediska všech legislativních procesů je za chodníky zodpovědná obec, nikdo jiný tam ty chodníky postavit nemůže,

xxxx (občan MSK) - informoval, že má dva dotazy, jeden ohledně optimalizace zdravotní péče, kdy je to už rok, co se o optimalizaci zajímají, zda budou k dispozici informace, kolik již optimalizace daňové poplatníky stála, měl na mysli konkrétní čísla týkající se nákladů za stěhování Orlovské nemocnice do Karviné, dále náborových příspěvků a dalších souvisejících nákladů,

 • druhy dotaz se týkal nové studie na přesun Orlovské základní umělecké školy R. Míši do prostor Obchodní akademie, sdělil, že pokud si dobře pamatuje, tak důvod stěhování byl ekonomický, že se má ušetřit, doplnil, že když si pročítal druhou studii, tak se dostáváme pomalu na větší částku, než bylo prezentováno Mgr. Folwarcznym,
 • uvedl, že se původně mluvilo o tom, že oprava současné budovy umělecké školy by měla být vyčíslena na 70 mil. Kč., a podle aktuální studie se počítá, že stěhování do prostor Obchodní akademie vyjde zhruba na 80 mil. Kč., chtěl by se dozvědět od někoho kompetentního, kde je konkrétně ta úspora,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že čísla ohledně základní umělecké školy nemá v hlavě, proto odpoví písemně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. -  uvedl, že otázek na téma optimalizace bude více, a bude na ně odpovězeno závěrem,

xxxx (občan MSK) - vznesl dotaz ohledně letiště Mošnov, byla to doplňující otázka k bodu č. 7/12, kdy bylo již řečeno, že zde bude letecké cargo, sdělil, že to pochopil tak, že letiště Mošnov bude hlavně nákladní letiště s osobní dopravou, dotaz zněl, zda tam Armáda České republiky nebude, zda tam bude jen nákladní a osobní doprava,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že letiště skutečně stojí na čtyřech pilířích, první je pravidelná osobní doprava, realizovaná linkami do Varšavy a do Londýna, druhá je charterová doprava, která je realizována všemi lety, které létají na dovolenkové destinace, třetí prioritou je právě nákladní cargo, které v tuto chvíli létá do Německa a Číny, čtvrtou věcí jsou servisní úkony pro letadla, která na letiště přilétají ohledně opravy, stříkání a výcvikové plochy, dodal, že tyto 4 pilíře má letiště dnes, a jestli tam bude armáda nebo ne, záleží na rozhodnutí armády,

xxxx (občan MSK) - uvedl, že se jeho podnět týká několika tisíc, možná deseti tisíc občanů naší republiky, Poslanecká sněmovna České republiky bude projednávat návrh novely zákona, kvalifikujícího trestný čin a přestupek, dle tohoto návrhu se má zvednout hraniční výše z nynějších 5.000 Kč na dvojnásobek, tedy 10.000 Kč, tzn. že škodu způsobenou zločinným pachatelem do výše 10.000 Kč nebude řešit soud, ale přestupková komise, toto by bylo nejen otevření stavidel pro nekalou činnost potenciálních zločinců, ale hlavně by to byl nespravedlivý bič na okradené poctivé občany, kteří by na tom byli dvakrát hůř, než-li doposud,

 • dále uvedl, že navrhovatelé této novely tvrdí, že klesne počet trestných činů a soudy budou mít více času a prostoru na řešení trestných činů závažnějších, to považoval za alibismus, i kdyby jimi proklamovaný počet trestných činů klesl, čemuž nevěří, vůbec to neznamená, že klesne zločinnost, neboť i krádež 10.000 Kč je zločin,
 • dodal, že chceme-li snížit zločinnost, musíme zlepšit prevenci, tzn. zdokonalit bezpečnostní opatření, kamerové a monitorovací systémy, ale hlavně zlepšit výchovu delikventů, kterými jsou převážně mladí lidé, kterým schází výchova k osobní slušnosti, doplnil, že je nutno zlepšit činnost vyšetřujících a exekutivních orgánů, že tyto orgány pracují neprofesionálně a někdy i diletantsky, o čemž svědčí bezpočet důkazů, tím nejprůkaznějším je osminásobná vražda manželů Stodolových, kdy policie vyhodnotila jejich předcházejících 7 vražd jako sebevraždu,
 • dále dodal, že několik neprofesionálních vyšetřování policie může potvrdit i z vlastních zkušeností, kdy v kolárně jejich paneláku zloději v noci vypáčili okno a ukradli několik kol v ceně několika desítek tisíc korun, přivolaná policie ověřila skutečný stav a postiženým vzkázala, aby se dostavili na služebnu, kde s nimi bude sepsán protokol a ten, kdo měl sjednanou pojistnou smlouvu, mohl žádat o náhradu, ostatní mají smůlu, žádné otisky prstů, žádné pachové stopy, nic policii nezajímalo,
 • dále hovořil o druhé připomínce, která se týká bezpečnostních kamer, jsou téměř ve všech obchodech i na některých poštách, ale ne ve všech, dotaz zní, proč ve státním podniku stát tuto ochranu svým občanům neposkytuje,
 • třetí připomínka se týkala likvidace telefonních automatů v Ostravě, asi před dvěma roky řekl prezident Ing. Miloš Zeman, že tuto službu bude stát poskytovat občanům po dobu nejméně pěti let a najednou bez předchozího upozornění jsou všechny automaty pryč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. -  krátce uvedl, že k tomu nemůže říci víc, než to, že toto jsou body, které nespadají do kompetence tohoto zastupitelstva kraje, zákon, který se projednává o změnách sazeb za trestný čin, leží v Parlamentu České republiky, tam se bude hlasovat, jak proběhne diskuse, tak se bude hlasovat, bezpečnostní kamery na poštách řeší Ministerstvo vnitra, kterému patří pošta, a státní podniky a použití kamer je v podstatě regulováno, tak, jak je prostě dneska definovaný zákon, telefonní automaty patří opět do kompetence těch, kteří toto mají na starost, tzn. Česká pošta, takže je to opět mimo jakékoliv možnosti, které tady v tomto máme, samozřejmě jsou tady lidé, kteří se toho mohou chopit a připravit za Moravskoslezský kraj návrh novely či nových zákonů, zastupitelstvo kraje má zákonodárnou iniciativu, ale nic víc nyní nemůže slíbit,

xxxx (občanka MSK) - na úvod sdělila, že je předsedkyní ZO OSZSP ČR v nemocnici v Orlové, která byla zrušena, bylo zrušeno 50 akutních lůžek interní péče a bylo jen 13 navýšeno v Karviné a v Havířově, její názor byl ten, že optimalizace nebyla úspěšná, kdy došlo k omezení zdravotní péče v časovém horizontu, doplnila, že pacienti, kteří byli ošetření, dejme tomu, během 14 dnů, nebo okamžitě, jsou nyní zvyklí, že jsou čekací doby až 2 - 3 měsíce, toto se jí nelíbí, a dodala, že pokud bude někdo jednou v nemocnici, nikdo nepozná, že jste nějaký úspěšný politik, že potřebujete nějakou lepší péči, dostane se vám stejné péče jako všem ostatním,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. -  uvedl, že nepředpokládá, že by jako politici měli dostat nějakou jinou péči,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že by se v krátkosti vyjádřit k optimalizaci, je tomu zhruba rok, co se tady odsouhlasila optimalizace zdravotnictví a zrušení lůžkové části akutní péče Orlovské nemocnice, po roce víme, jak to všechno dopadlo, zastupitelé kraje a politici tvrdí, že je všechno v pořádku, orlovští obyvatelé si to úplně nemyslí,

 • uvedl, že je ekonom, nikoliv lékař, a proto neumí posoudit, jestli již ubylo 30 nebo 40 akutních lůžek interny, jestli pro stárnoucí populací je to dobré nebo špatné, dodal, že asi špatné, v oběžníku, který dostal před rokem v Orlové, se píše: "Nemocnice v Orlové nekončí, péče zůstane zachována 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu", neví o tom, "kvalitní zdravotní péče pro pacienty, stabilní týmy lékařů a zdravotních sester", ty se podařilo úspěšně rozbít, myslel tím tým interny v Orlové, který byl na velmi vysoké úrovni a samozřejmé tým ortopedů, který se také rozpadnul,
 • dále uvedl, že protože je ekonom, připravil si pár ekonomických otázek, doplnil, že se dočetl v médiích, že nemocnice Karviná, což ho potěšilo, se dostala do černých čísel, o to víc ho mrzelo, když se v managementu karvinské nemocnice podařilo dostat nemocnici přes problémy, které jsou, do černých čísel, zeptal se, proč byl odvolán tak skvělý a dobrý ekonomický náměstek Ing.  et Ing. Matěj, původně ředitel, pak ekonomický náměstek, když se dostal do černých čísel, dodal, že to asi není v pořádku,
 • doplnil, že ohledně ekonomiky karvinské a všech ostatních krajských nemocnic se zatím nic nedočetl, a jako občan se zeptal, jestli mu může být odpovězeno, jak dopadla ekonomika, jestli už jsou výsledky karvinské nemocnice a všech ostatních krajských nemocnic, protože zdravotnictví něco stojí,
 • závěrem položil otázku, jak moc Moravskoslezský kraj dnes tyto nemocnice dotuje, tou normální cestou, tzn. dotace na provoz těchto krajských nemocnic,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na tyto dotazy bude připravená písemná odpověď,

občan MSK - sdělil, že částečně proti své vůli se již 2,5 roku zabývá tím, co se děje ve zdravotnictví nejen ostravském, ale i zdravotnictví severomoravském, lidé, kteří skutečně rozumí zdravotnictví, vědí, že praktická medicína je hluboce spojenými nádobami spojena pochopitelně s medicínou akademickou, v této chvíli se neví, jak dopadne reakreditační řízení v Praze na nezávislém úřadu, který se jmenuje Národní ústav pro akreditaci vysokých škol, uvedl, že musí prof. Vondráka "pochválit" za to, jakým způsobem přitížil ostravské medicíně loni v červnu, kdy řekl úžasnou větu, že: "selžou-li odborná jednání, nastoupí politická řešení",

 • uvedl, že ostravská medicína před 10 lety vznikla na lži, na podvodu, tehdy odstoupila celá akreditační komise, protože to bylo dáno politickým rozhodnutím, ostravská medicína dostala obrovskou šanci, těchto 10 roků bohužel promarnila, nicméně v osobě zastupujícího děkana, pomineme-li doc. MUDr Martínka, v zastoupení pana doc. Procházky šance stále žije, ale pokud 1 a 1 jsou 2, tak ta reakreditace se nemůže povést, a je to obrovský problém pro celou ostravskou aglomeraci, pro celou ostravskou univerzitu, protože lékařská fakulta všude ve světě je vlajkovou lodí,
 • uvedl, že před rokem došlo k něčemu, k čemu dojít nemělo, i díky krajské opozici byla rozbita fungující nemocnice v Orlové,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na vyčerpaný čas 3 minut,

občan MSK - sdělil, že by chtěl dokončit myšlenku, a aby nebyl poučován,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že každý má podle práva vyhrazeny 3 minuty,

občan MSK - dodal, že by mělo být odpovězeno na otázky, které byly předřečníky vzneseny, ty otázky byly jednoduché, otázky byly jasné, dodal, že je zde Ing. Pražák, předseda výboru zdravotního a preventivní péče, kdy jeho otázka směřovala přímo k němu,

 • zeptal se, na základě jakých analýz a materiálů bylo rozhodnuto o optimalizaci zdravotnictví v MSK, dodal, že do dnešního dne visí na webu krajského úřadu tzv. analýzy, prof. Vondrák býval kdysi výborným a uznávaným, dokonce i mezinárodně uznávaným "ajťákem" a systémovým inženýrem, takže ví, že systémové analýzy se dělají skutečně jinak, než to, co jste prezentovali, tedy tzv. tři analýzy,
 • na závěr sdělil, že zastupitelé kraje byli podvedeni výborem zdravotním a preventivní péče a lékaři, protože nedostali informace, reálné informace o stavu zdravotnictví, zeptal se, jakým způsobem projednával výbor zdravotní a preventivní péče veškeré podklady,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil přestávku do 11:30 z důvodu uklidnění situace.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že v daný okamžik by měla zasedat návrhová komise, aby připravila veškeré potřebné materiály a zeptal se paní Uvírové, zda byl nějaký požadavek od Ing. Hajdušíka na písemnou odpověď,

Jarmila Uvírová - sdělila, že obdržela dotazy od Ing. Miroslava Hajdušíka, MBA, které se týkaly stavu budovy ve vlastnictví kraje - Poliklinika v Karviné, a to:

 • V jakém stavu je hledání prioritního nájemce?
 • Chystá MSK v roce 2020 dílčí investice v rámci rekonstrukce? A jaké?
 • Jaká je aktuální obsazenost nebytových prostor budovy?
 • Evidujete žádosti konkrétních oprav lékařů, kteří v budově provozují své ordinace?

dodala, že na tyto dotazy bude odpovězeno písemně.


Mgr. Marcela Mrózková Heříková - poděkovala paní Uvírové za podporu a pomoc a zároveň pozvala všechny přítomné, protože se uvidíme až v červnu, na interaktivní výstavu tajuplný svět včel do kostela svatého Václava v Opavě, výstava je kouzelná, kde se ocitnete uprostřed včelího úlu, doplnila, že je to pro děti i pro dospělé a paní Uvírová poskytla záštitu nad tímto mimořádným počinem, který tam bude 3 měsíce,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - se vrátil k tomu, čemu se věnovali na začátku jednání, a to, koronaviru, sdělil, že včera zasedalo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku a byl tam zařazen bod o informaci a situaci související s koronavirem, byl tam pozván i ředitel frýdecké nemocnice Ing. Stejskal, zastupitelé města věnovali celou hodinu této situaci, kdy pan ředitel velice erudovaně a fundovaně vysvětlil situaci, která je nejen v obecné poloze ohledně koronaviru, ale i jak postupovat, jak se chránit, ale i o tom, jak je frýdecko-místecká nemocnice připravena zvládat tuto situaci,

 • řekl, že to bylo přijato velmi příznivě, byť část o programu zabralo zejména řešení situace kolem osmé třídy základní školy, kdy v době jarních prázdnin žáci, učitelé a rodiče vyjeli do Itálie a pak se vrátili,
 • řekl, že ví, že zřizovatelem nemocnice je právě Moravskoslezský kraj a proto považoval za svou povinnost informovat zastupitele o tom, jakým způsobem erudovaně přistupuji někteří ředitelé nemocnic za celý personál k řešení a zvládání situace kolem koronaviru,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je s panem ředitelem i se všemi řediteli nemocnic v kontaktu, protože vše běží v daný okamžik bez větších problémů, proto musíme pevně věřit, že zůstaneme ušetřeni této nákazy, dodal, že je pravděpodobnost spíše nízká než vysoká, ale uvidí se a dělá se maximum pro to, aby tito lidé byli připraveni.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Radomíru Vlčkovou, předsedkyni návrhové komise, aby přednesla zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za dnešní jednání, byť bylo v posledních okamžicích vzrušené a dodal, že pan občan MSK rozesílá hromadné e-maily všem možným osobám a dle osobního názoru to do jisté míry poškozuje jméno lékařské fakulty a lidí, kteří jsou v podstatě spjati s akademickou půdou, nelíbilo se mu to, ale bohužel dnes to tady bylo vyhrocené, je to tak, závěrem poděkoval všem přítomným a popřál příjemný zbytek týdne a víkend a bude se těšit na příští zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:
Schválený program 15. zasedání zastupitelstva kraje
Soupis usnesení č. 15/1776-15/1886
Přehled hlasování
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Mgr. Marcela Mrózková Heříková k materiálu č. 5/5, Ing. Vít Slováček k materiálu č. 5/6, Bc. Eva Tořová k materiálům č. 9/12, 10/7, Ing. Miroslav Hajdušík, MBA k materiálu č. 11/9 a Mgr. Martina Nováková, DiS. k materiálu č. 12/8.


Zapsaly:
 • Bc. Daniela Bártová
 • Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 20. 3. 2020

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Lenka Brzyszkowská
 • Ing. Jiří Martinek, MBA

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup