Zpráva

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 16.
Místo konání: v  prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel
Datum a hodina konání: 4. 6. 2020 od 9:00 do 11:40 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 56 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské investice a Development, a.s., spol. Letiště Ostrava, a.s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Krajského vojenského ředitelství Ostrava

Omluveni:

 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Marian Bojko
 • Ing. Michal Brunclík
 • Tomáš Hanzel
 • MVDr. Barbara Jelonková
 • Ing. Jiří Martinek, MBA
 • Tomáš Miczka
 • Ing. Radim Přeček

Neomluveni:

 • Mgr. Lubomír Volný

16. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že vzhledem k současné situaci se koná zasedání zastupitelstva v Clarion Congress Hotelu. Uvedl, že rozdíl bude ve způsobu hlasování, kdy každý člen zastupitelstva kraje má k dispozici svůj hlasovací ovladač. Dále informoval, jakým způsobem se bude hlasovat a přihlašovat do diskuse pomocí hlasovacího ovladače. S ohledem na nařízení vlády doporučil, aby měli všichni během zasedání zastupitelstva kraje roušky. Upozornil na falešnou představu, že je vše za námi, a doplnil, že je stejný počet nakažených, jako byl na začátku. Poslední informace ohledně Dolu Darkov je, že druhé kolo testování přineslo dalších 16 nakažených a pořád přibývají nakažení jako před dvěma měsíci. Požádal o disciplinovanost v tomto směru.


Uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, což je nadpoloviční většina, takže na tomto zasedání jsme schopni platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 8 členů zastupitelstva kraje.


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl provést zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování - hlasovalo 44 pro, 2 proti, 7 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil, že s ohledem na konání zasedání za těchto mimořádných podmínek nebude zajištěn přímý přenos ze zasedání zastupitelstva kraje a bude pořízen zvukový záznam, který bude po jeho anonymizaci zveřejněn na webových stránkách kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 16. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020 byli paní Lenka BrzyszkowskáIng. Jiří Martinek, MBA.

prof. Vondrák, CSc. - uvedl, že Ing. Martinek, MBA není přítomen, avšak podal vyjádření, že se zápisem souhlasí a stvrdil ho svým podpisem. Lenka Brzyszkowská sdělila, že zápis přečetla a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1887 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje byly navrženy:

 • Ing. Kateřina Chybidziurová
 • Mgr. Simona Horáková

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1888 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • Ing. Jitka Hanusová
 • Mgr. Josef Alexander Matera
 • Ing. Radek Podstawka
 • Mgr. Karel Sládeček
 • Ing. Ctibor Vajda

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1889 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 4. 6. 2020.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1890 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020 proběhlo 7 schůzí rady kraje,

 • v ostatním ohledně činnosti rady kraje odkázal na obsah předloženého materiálu, který byl doplněn i o informace ze schůze rady kraje konané dne 1. 6. 2020,
 • připomněl, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje a že všechna přijatá usnesení jsou dostupná na webových stránkách kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1891 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1892 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1893 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1894 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Žádost o snížení finančních prostředků a změnu uznatelných nákladů dotace Jagello 2000 z.s.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byl přizván předseda spolku Jagello 2000, z.s. pan Zbyněk Pavlačík, který je připraven zodpovědět případné dotazy,

 • uvedl, že záměrem a cílem konání této významné události je letos především poděkování všem, kteří se podíleli na řízení, pomoci a boji s pandemií koronaviru, která zde stále přetrvává,
 • doplnil, že tato akce bude v omezené podobě, byla předjednána s hlavním hygienikem i se všemi ministry, a požádal o podporu tohoto materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1895 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1896 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1897 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1898 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1899 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuslavice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1900 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na darování majetku kraje ČR-HZS MSK a vybraným obcím MSK

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1901 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že všechna územní rozhodnutí jsou stále v platnosti, v případě potřeby se podává žádost o jejich prodloužení, dotační program ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu je připraven a také schválen Ministerstvem financí a může být spuštěn v měsíci červenci 2020,

 • uvedl, že nejdůležitější novinkou je, že společnost Asental Land, s.r.o., předložila statutárnímu městu Karviná informační memorandum, které se týká nabídky pozemků o rozloze 38 ha, a dodal, že orgány statutárního města k této věci prozatím nepřijaly žádné stanovisko a budou se záležitostí teprve zabývat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1902 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci památníku obětem střelby ve FNO

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je to v podstatě smlouva, která se uzavírá mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a Fakultní nemocnicí Ostrava, jejímž cílem je zajistit vybudování pomníku obětem střelby, která se stala 10. 12. 2019 ve fakultní nemocnici,

 • uvedl, že Moravskoslezský kraj se bude podílet na nákladech formou poskytnutí investiční dotace v maximální výší 0,5 mil. Kč, která bude poskytnuta statutárnímu městu Ostrava na základě podané žádosti o dotaci,
 • dále uvedl, že Moravskoslezský kraj nebude vlastníkem ani spoluvlastníkem pomníku, tzn., že z toho nevyplývají další náklady, jen ty, o kterých hovořil, pomník by měl být dokončen do konce listopadu 2020 a slavnostní odhalení by se mělo konat k prvnímu výročí tragické události, tj. 10. 12. 2020.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1903 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Neposkytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1904 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1905 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Veřejná podpora a žádosti o změny v DP Program podpory aktivit v Moravskoslezském kraji na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1906 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Změny u schválených dotací v oblasti kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1907 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu "Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1908 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na uzavření dohody o narovnání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1909 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1910 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Dotace městům na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1911 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s peněžitým vkladem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1912 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na uzavření dodatku smlouvy se statutárním městem Ostrava na zajištění dopravní obslužnosti linkami MHD

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1913 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Mzdová problematika v rámci uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - poděkoval Mgr. Havlíkovi, odboru dopravy a chytrého regionu, společnosti MT Legal s.r.o. a společnosti KODIS s.r.o., protože Moravskoslezský kraj je jediný v České republice, který má vysoutěžené autobusy na příštích 10 let,

 • sdělil, že Moravskoslezský kraj je skutečně jediný kraj, ostatní zakládají vlastní dopravní podniky nebo řeší "napůl legální" JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění),
 • uvedl, že jsou tam dvě problémové oblasti, o kterých chceme dnes jednat, a požádal o promítnutí obrázku na plátně (podrobnosti viz graf k mat. č. 6/5 a audio záznam),
 • představil 4 varianty k rozhodnutí:
  • varianta A - znamená nechat to na soud, který rozhodne, že jim máme nebo nemáme dát 300 mil. Kč,
  • varianta B - znamená, že se jim dá pouze to, co umožňuje zákon v režimu de minimis, částku 6 mil. Kč po celou dobu smlouvy,
  • varianta D - to je ta varianta, kterou dopravci chtějí, v rámci ní chtějí navýšit nákladovou jednici zhruba o 3 Kč na kilometr už od počátku trvání smlouvy, čili od roku 2015, což by znamenalo částku přes 100 mil. Kč,
  • varianta C - která je kompromisní, které znamená, že bychom se dohodli na navýšení o zhruba 3 Kč na kilometr od září letošního roku,
 • dále uvedl, že se to projednávalo, jednatelé společností byli přítomni a říkali zhruba to, že varianty A a B jsou pro ně nepřijatelné, kdy se bude skutečně uvažovat o tom, že se smlouvy ukončí a budou se dál s námi soudit, s variantou D samozřejmě souhlasí, a doplnil, že má potvrzeno od obou jednatelů, že v případě schválení varianty C stáhnou žaloby a budou jezdit do konce roku 2026 tak, jak mají ve smlouvě,
 • informoval, že na zasedání zastupitelstva kraje jsou přítomni právní zástupci MT Legal s.r.o., kteří mohou případně objasnit, jaké jsou právní aspekty tohoto řešení, varianta C, kterou navrhovala rada kraje, byla kompromisní, a znovu zopakoval, že jednatelé s ní souhlasili a deklarovali, že veškeré prostředky, které by tímto získali, skutečně skončí ve mzdách řidičů,
 • dodal, že pokud by měl porovnat, zda dát někde 300 mil. Kč nebo 100 mil. Kč nebo 75 mil. Kč, které dnes můžeme schválit, pak, s péči řádného hospodáře, by byl pro mimosoudní dohodu, kdy nás to bude stát asi třikrát méně než v případě, kdyby smlouvy byly vypovězeny a kdyby jezdili za 50 Kč za kilometr, tak, jak se dnes soutěží,

Mgr. Daniel Havlík - navázal na Ing. Unucku, když konstatoval, že ano, my jsme byli ti, kteří to začali a v této době jsme skutečně jediný kraj, který má vysoutěženo, právě v té době jsme u těchto dvou oblastí přišli s ojedinělým projektem, kdy se nesoutěžilo pouze na cenu, dále se dal do podmínek jeden a půl násobek průměrné mzdy, a dodal, že šli do rizika, protože v té době byli skutečně označeni, že půjdou na ÚHOS, že je to neférové, že se zbytečně navyšují náklady ze strany krajů a podobně, nakonec to prošlo a stát si shodou okolností z nás vzal příklad, jen jsme nečekali, že si ho vezme tím způsobem, že bude tlačit logicky odboráře a že ty platy narostou až tak,

 • uvedl, že se v podobě totiž skutečně soutěžilo o 4 až 5 Kč na kilometr ještě níž, vysoutěžilo se to, co se vysoutěžilo, doplnil, že v době, kdy nastoupil Ing. Unucka šel už do něčeho jiného, a už se vědělo, že ceny jsou někde jinde,
 • dále uvedl, že se jednoznačně přiklání k tomu skutečně vztah narovnat, protože víme, a bylo to vidět jasně i z toho grafu, že dnes jsou ceny skutečně někde jinde a pokud jsme schopni se domluvit na kompromisu, je určitě pro; doplnil, že jak říkal Ing. Unucka, jsme skutečně jediný kraj,
 • závěrem doplnil, že když vidí, co se děje v Libereckém kraji, v Ústeckém kraji a ve všech ostatních krajích, tak také poděkoval odboru dopravy a chytrého regionu, protože skutečně toto nebyla politická záležitost, zde se na tom shodlo vždy celé zastupitelstvo kraje a Moravskoslezský kraj byl skutečně první, který dokázal něco, co se žádnému kraji tak brzy možná ani nepodaří, proto jednoznačně doporučil přiklonit se k variantě C a narovnat vztah,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - poděkoval za vysvětlení a také neměl problém podpořit variantu C,

 • sdělil, že zde zaznělo, že v případě schválení varianty C bude stažena žaloba, a proto využil přítomnosti jednatelů společností a požádal, aby to zaznělo i z jejich úst, ať máme skutečně jistotu, že v případě schválení varianty C bude žaloba stažena a nedojde k soudnímu řešení,

Ing. Oldřich Holubář - ředitel a člen představenstva ČSAD Vsetín a.s. se představil a potvrdil to, co Ing. Unucka navrhl v případě, že se schválí varianta C,

Ing. Pavla Struhalová - sdělila, že zastupuje společnost Transdev Morava s.r.o., která je majoritním vlastníkem ČSAD Havířov a.s., a potvrdila totéž, co kolega Ing. Holubář za ČSAD Vsetín a.s., že naprosto souhlasí s tím, co řekl Ing. Unucka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bylo vyhověno předcházejícímu požadavku, a navrhl hlasovat o variantě C.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1914 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za jednomyslné přijetí varianty C, a dodal, že tímto vyřešili velký problém naší dopravy do budoucna.


K materiálu č. 6/6
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1915 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Schválení dlouhodobých závazků v odvětví dopravy a chytrého regionu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1916 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh dodatku č. 13 a aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1917 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Karlova Studánka

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - informoval, že obec Karlova Studánka modernizuje nástupiště Na Hvězdě pro krajské autobusy na Praděd a bohužel do února tam byl sníh a po únoru stavební firmy nestavěly, protože byl koronavirus, a proto požádaly o to, jestli bychom posunuli termín z konce května na konec září, nejedná se zde o peníze, ale o posunutí termínu dokončení stavby.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1918 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2019

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že toto je jediné pozitivum v oblasti financí, které zde dnes zazní, kdy hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2019 dopadlo s velmi příznivým výsledkem, vykázal se přebytek ve výši zhruba 600 mil. Kč a ve srovnání s upraveným rozpočtem, kdy se počítalo se schodkem ve výši 2,1 mld. Kč, je z toho 1,9 mld. Kč, kdy to bylo pokryto vlastními zdroji, a dodal, že to byl dobrý výsledek, který spadá do oblasti toho, že tento výsledek je dán především přeplněnými příjmy ze sdílených daní v rámci nárůstu celorepublikové ekonomiky,

 • uvedl, že toto hospodaření bylo přezkoumáno Ministerstvem financí a při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a dále nebyla zjištěna žádná závažná rizika, celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 činil až 4,4 mld. Kč, včetně zůstatků na všech fondech,
 • dále uvedl, že část tohoto zůstatku byla již zapojena do rozpočtu pro rok 2020, část byla v průběhu roku účelově zapojována do roku 2020 a poslední část ve výši 569 mil. Kč byla použita pro financování rozvojových projektů, úpravy silnic II. a III. tříd, stabilizaci hospodaření nemocnic a byly z toho vyhrazeny finanční prostředky na krytí výpadku příjmu ze sdílených daní v rozpočtu 2020 souvisejícího s pandemií,
 • sdělil, že celkový dluh k 31. 12. 2019 činil 2,2 mld. Kč, což je o 68 mil. Kč více než v roce 2018, ale díky zvýšeným příjmům tento podíl dluhu k provozním příjmům dosáhl hodnoty 8,2 %, což je o 1 % nižší ve srovnání s rokem 2018,
 • dodal, že k návrhu závěrečného účtu v souladu se zákonem se mohli vyjádřit občané, žádné připomínky však kraj dosud neobdržel, o hospodaření Moravskoslezského kraje rovněž vypovídají účetní data, která dopadla velmi pozitivně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1919 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2019

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na procedurální část schvalování účetní závěrky, která je uvedena ve vyhlášce a jednacím řádu zastupitelstva kraje, každý člen schvalujícího orgánu má právo na uvedení, jak hlasoval a každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit, proto vyzval členy zastupitelstva kraje s tím, že chtějí-li využít svého práva, aby předali svá písemná vyjádření do konce jednání zastupitelstva kraje Ing. Kaniovi, toto písemné odůvodnění se stane nedílnou součástí záznamu hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1920 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Informace o výsledku přehodnocení mezinárodního ratingu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že Moravskoslezský kraj má stále ten nejvyšší rating, tak, jak byl, a dává to dobrou výchozí pozici do dalšího finančního roku a dalších let finančních.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1921 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na schválení změny Statutu Zajišťovacího fondu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1922 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Zpráva o stavu rozpočtu kraje na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadů COVID-19

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - informoval, že si připravil rozsáhlejší prezentaci, protože dynamika změn, která nás provází v současné době, je hodně živá, projednané materiály na schůzi rady kraje dne 18. 5. 2020 byly prodiskutovány s předsedy politických klubů, i v rámci výboru finančního, a dodal, že je potřeba se k tomu vrátit a objasnit všem členům zastupitelstva kraje, jak to je s tímto materiálem, který předkládá, vč. ústní informace o tom, co se de facto změnilo, nicméně předkládá v podstatě ten materiál, který byl schválen dne 18. 5. 2020 na schůzí rady kraje, a objasní, jak se k těmto údajům došlo, a dotkne se i některých skutečností, které byly přílohou materiálu z 18. 5. 2020, a který byl projednán i výborem finančním (dále viz prezentace),

 • závěrem prezentace uvedl, že v rámci materiálu č. 7/5 navrhuje usnesení, v němž je důležité to, abychom měli mandát k tomu, abychom rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočet mohli připravovat s případným zapojením nějakého úvěrového rámce, kdy představa je taková, že na zasedání zastupitelstva kraje v září 2020 podá informace o vývoji rozpočtu na rok 2020, protože není zcela jasné, jaká kompenzační opatření vláda ještě přijme, možná přijme i kompenzační opatření vůči krajům a bude se nám dýchat lépe a zároveň by se připravila informace o přípravě rozpočtu na rok 2021 a střednědobého rozpočtu, s návrhem úvěrového rámce, včetně indikativních nabídek od bank, aby viděli, jak to vypadá na bankovním trhu, a mohli se v této věci zorientovat, a pokud bude zastupitelstvem kraje schválen nějaký úvěrový rámec, bude se nástupcům lépe dotahovat rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočet, a také se bude lépe projednávat a případně i schvalovat,

RSDr. Karel Kuboš - poděkoval Ing. Kaniovi za přístup, a řekl, že byl sám osobně zainteresován do přípravy celé té složité investiční záležitosti, ať se to týkalo přípravy memorand, která schvalovalo Město Kopřivnice i Moravskoslezský kraj; je jasné, že v souvislosti s těmi opatřeními ve vztahu ke koronaviru vznikly ve městě obavy, zda Moravskoslezský kraj bude nebo nebude plnit své závazky, a to i vzhledem k tomu, že město všechny závazky plní, jak z tohoto memoranda, tak z memoranda ve vztahu na výstavbu multifunkčního muzea,

 • uvedl, že obdobný návrh usnesení chtěl taky předložit, a požádal, aby pan Navrátil, nebo někdo jiný přijel a objasnil situaci na zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se bude konat dne 25. 6. 2020, aby se situace uklidnila,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - uvedl, že na jeho připravený dotaz, zda v rámci úspor ve výši 717 mil. Kč je 488,6 mil. Kč ze strategického rozvoje, již bylo odpovězeno,

 • druhý dotaz byl ke krytí úvěrových zdrojů, požádal Ing. Kaniu o vysvětlení, zda zastupitelstvo kraje v září 2020 rozhodne ohledně nového úvěrového rámce ke krytí investičních akcí, zda to přijme ještě toto zastupitelstvo kraje, anebo toto rozhodnutí bude ponecháno až na nové zastupitelstvo kraje, které vzejde z voleb ve dne 2. a 3. října 2020,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že v září 2020 budou chtít podat informaci, v žádném případě nechtějí předkládat nějaké číslo, které by toto zastupitelstvo kraje schvalovalo a tím de facto i zavazovalo další "garnituru", která po nás nastoupí, tzn., bude to informace, jak běží příprava rozpočtu na rok 2021 s případným zapojením úvěrového rámce na sestavení rozpočtu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že nechtějí zavazovat budoucí zastupitelstvo kraje naším rozhodnutím, nicméně chtějí odpracovat, co je potřeba pro to, aby úvěr, pokud budou chtít, mohli čerpat,

Jiří Navrátil, MBA - doplnil k dotazu Ing. Kuboše, že bude připraven opět přijet na zasedání Zastupitelstva Města Kopřivnice, protože by chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva napříč politickým spektrem, a doplnil, že to bylo rozhodnutí všech, nejen vedení města, že nám ty pozemky předali a získali jsme tak 50 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Kania - uvedl, že chtěl říct totéž a využil by návštěvy zasedání Zastupitelstva Města Kopřivnice, aby podal informaci i o druhém velkém projektu, a to o výstavbě muzea Tatry,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že se jedná o tom, jakým způsobem bude kompenzace podnikatelům a jak bude kompenzována samospráva, jinými slovy řečeno, teď byla předložena ta nejhorší varianta, která nepočítá s ničím, nicméně už i Parlament České republiky zavázal vládu, že má připravit program toho, jakým způsobem bude kompenzován výpadek ze samospráv,

 • dále uvedl, že jednání nejsou vůbec jednoduchá, pořád se o tom jedná a věří, že dostaneme, když ne celou, tak alespoň drtivou část toho, co se v podstatě nedá krajům, obcím a městům ze sdílených daní,
 • dodal, že doufá, že se k tomu dostanou jinou cestou a chtějí, aby ta cesta byla jednoduchá, v podstatě přímočará, jednání neustále probíhají, a zopakoval, že to, co zde viděli, je v podstatě ta nejhorší varianta, která nás může čekat, a doufá, že k ní nedojde, že nebudou muset celý výpadek řešit úvěrem, ale budou to muset dojednat s těmi, kteří o tom nyní rozhodují, což je Ministerstvo financí a vláda.

Hlasování č. 38 bylo prohlášeno za zmatečné - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1923 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrhy převodů nemovitého majetku v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1924 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh převodu pozemků pro výstavbu železničního carga v Mošnově

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1925 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na schválení závazku k zajištění centrální pojistné ochrany kraje a jeho organizací na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1926 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Úprava financování projektů podpořených z EU

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1927 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na poskytnutí daru pozemku parc. č. 71/96, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1928 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1929 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrhy vzájemných převodů se statutárním městem Havířov

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1930 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy-návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1931 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti sociálních služeb - návrh výkupu pozemku v k. ú. a obci Kopřivnice

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že předklad od Ing. Kanii byl již prezentován.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1932 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrh směny Integrovaného výjezdové centra Český Těšín za majetek České republiky

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - informoval, že tento materiál znamená to, že proběhne velká směna majetku mezi Českou republikou a Moravskoslezským krajem, že po dohodě s brig. gen. Ing. Vlčkem bylo zahájeno jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dohodli se, že budou hledat cestu, jak vyměnit IVC v Českém Těšíně, které bylo dokončeno, za majetek státu,

 • uvedl, že jednání nebyla jednoduchá, ale blíží se ke zdárnému výsledku, kdy došlo ke shodě a našla se cesta; byla zde i otázka, jakou formou budou uzavírány smlouvy, zda to budou dvě smlouvy, nebo jestli to bude jedna smlouva, trojsměna atd.,
 • dále uvedl, že zpracovali vyžadované znalecké posudky a teď je na miskách vah majetek Moravskoslezského kraje ve výši 133,7 mil. Kč, a proti tomu majetek státu ohodnocený rovněž znaleckými posudky ve výši 119,4 mil. Kč; rozdíl 14,3 mil. Kč doporučují nepožadovat po České republice, neboť se ví, že se na výstavbě tohoto centra podílel stát ve výši 50 mil. Kč dotací a město Český Těšín ve výši 15 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1933 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh převodu nemovitého majetku za účelem vybudování leteckého carga

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - informoval, že materiál byl projednán na schůzi rady kraje dne 1. 6. 2020, kdy do té doby v podstatě probíhaly ještě úpravy podmínek mezi společností ENES Cargo a.s., Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, tato společnost zároveň předává za finanční úplatu své pozemky, které zase potřebuje statutární město, potažmo společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., která rozvíjí svůj park na tom území dál od naší přistávací dráhy,

 • uvedl, že spoléhají na to, že ENES Cargo a.s. významně vstoupí do dění na našem letišti a deklaruje, že do jednoho roku bude na letišti v Mošnově vybudována cargo hala ve výši 100 mil. Kč a bude se rozvíjet letecké cargo.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1934 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1935-16/1937 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - konstatoval, že je předložen návrh, kterým se doporučuje zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci některým subjektům, jedním z nich je hospic ve Frýdku-Místku, chtěl by požádat MUDr. Gebauera a ostatní kolegy a kolegyně o změnu návrhu usnesení ve vztahu k tomuto hospici, a to z neposkytnutí na poskytnutí dotace, přičemž částka zůstává stejná, tj. 250 tis. Kč,

 • uvedl, že v důvodové zprávě to bylo zdůvodněno tím, že je tam nárůst ceny elektřiny o 77 %, toto jej trošku zaskočilo, situaci si ověřoval, jelikož měl pocit, že se jedná o překlep ze 7,7 %, a skutečně ten nárůst mezi lety 2008 a 2019 je výrazný, pro informaci jedná se o pražskou společnost, která dodává elektřinu, kdy v roce 2018 byla cena 872 Kč za MWh a v roce 2019 už 1 547 Kč za MWh, což znamená nárůst 675 Kč, tj. 77,4 %,
 • dále uvedl, že samozřejmě situace není jednoduchá, nicméně chtěl by požádat, aby se změnilo usnesení v bodě č. 1, kde se uvádí, že zastupitelstvo kraje rozhodlo neposkytnout dotaci, tak, že zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 250 tis. Kč pro Hospic Frýdek-Místek, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek, požádal členy zastupitelstva kraje o podporu změny tohoto usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že netuší, proč pokračují s odběrem elektřiny pražského dodavatele za takovou cenu, a konstatoval, že v tomto případě budou hlasovat o protinávrhu Ing. Recmana, předal slovo MUDr. Gebauerovi,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že zcela sdílí názor prof. Vondráka, že tento nárůst elektrické energie se dal vyřešit i jinak, nicméně určitě nechceme žádným způsobem trestat nebo vychovávat, uvedl, že měnit tento materiál, který byl projednán i výborem zdravotním a preventivní péče, takto narychlo v rámci zasedání zastupitelstva kraje, není dle jeho názoru zcela v pořádku, nicméně poděkoval Ing. Recmanovi za názor a nechal to na uvážení jednotlivých členů zastupitelstva kraje,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - sdělil, že by tuto organizaci neodsuzoval, protože, jestliže je zřizovatelem statutární město Frýdek-Místek, tak můžou mít podobnou situaci, jaká nastala ve statutárním městě Karviná, kdy se na burze vysoutěžila elektrická energie a plyn pro všechny příspěvkové organizace, a zde se setkali s podobným případem, kdy společnost, která nabízela dlouhodobě nějakou cenu a pak došlo k několika zdražením a oni tu cenu dokázali udržet, pak to již nebylo možné a vysoutěžilo se to za úplně jiné částky, a ten skokový nárůst tam opravdu byl, a dodal, že i když úplně nezná tuto situaci, protože je z Karviné a Ing. Recman je z Frýdku-Místku, o který se zde jedná, mohlo se stát, že oni za to ani nemůžou,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že není naším cílem dostat do těžké situace hospic, který se stará o nemocné, takže dle něj bychom mohli tu dotaci poskytnout, protože tam rozdíl není nějaký radikální - 250 tis. Kč, není nic, co by ohrozilo rozpočet Moravskoslezského kraje, i když jsme v tíživé situaci, nicméně bude očekávat, že se nějakým způsobem s tím vypořádají do budoucna, z pohledu snižování nákladů a čerpání elektrické energie z nějakých lepší zdrojů,

Jiří Navrátil, MBA - poděkoval za podporu prof. Vondrákovi, a oznámil, že chtěl navrhnout něco podobného,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o protinávrhu, tzn., poskytnout dotaci hospici ve Frýdku-Místku,

neschváleno - hlasovalo 32 pro, 6 proti, 13 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).

 • o původním návrhu neposkytnout dotaci hospici ve Frýdku-Místku,

neschváleno - hlasovalo 29 pro, 5 proti, 18 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že to nemá logiku, buď souhlasím s jedním, nebo s druhým návrhem,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že jako předseda polického klubu by chtěl poprosit, aby se sešli předsedové polických klubů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil 5 minut přestávku.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o bodu 1 usnesení ve znění protinávrhu tzn., poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví hospici ve Frýdku-Místku, ve výši 250 tis. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1938 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu "Dodávka/realizace havarijních investic" a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1940 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádost o změnu časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1941 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1942 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje

 • s úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - informoval, že zajištění a ohledání těl mrtvých je otázkou zajištění ze strany Moravskoslezského kraje dle zákona o zdravotních službách, činíme takto již poněkolikáté, dodnes se tento závazek v podstatě vždy vyslovoval na 2 roky, nyní se rozhodlo, že by se tento závazek vyslovil na 3 roky, jedná se o mírné každoroční navýšení, protože se předpokládá zhruba 15% nárůst nákladů,

 • omluvil se za pozdní překlad, protože v uplynulých měsících odbor zdravotnictví fungoval ve velmi omezeném personálním obsazení, řešily se přednostní věci, proto byl tento materiál zpracován později a je předložen dnes na zasedání zastupitelstva kraje, důvod je také ten, aby společnost MT Legal s.r.o. měla dostatečný prostor a  čas na to, celou tuto soutěž zprocesovat, aby od 1. 1. 2021 mohla začít fungovat nová společnost, která bude zajišťovat ohledání těl mrtvých a aby to pak nebylo na poslední chvíli.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1943 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že byl upozorněn na jednu věc, která se v hlasování o poskytnutí dotace pro Hospic Frýdek-Místek, p. o. opomenula, a to vyřešit problém přílohy č. 2, kde byla žádost o poskytnutí individuální dotace na medicínu katastrof, která byla nedoporučena vzhledem k současné finanční situaci, a která se také týká současné situace Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

 • požádal ještě jednou o hlasování, a to, o neposkytnutí dotace lékařské fakultě Ostravské univerzity na medicínu katastrof,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o neposkytnutí dotace lékařské fakultě Ostravské univerzity na medicínu katastrof.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1939 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z EU

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1944 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
OKAP II - návrh na zahájení přípravy projektu

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - informoval, že se jedná o přípravu projektu, který navazuje na aktuální realizovaný projekt OKAP I, s alokací 196 mil. Kč a realizací od roku 2018, jehož realizace bude probíhat až do roku 2023,

 • uvedl, že alokace Moravskoslezského kraje pro tento projekt je ve výši 450 mil. Kč, nejedná se o klasickou soutěžní výzvu, ale částka byla stanovena na základě počtu žáků středních škol a zvýhodnění strukturálně postižených regionů,
 • dále uvedl, že aktuálně probíhá konkretizace klíčových aktivit v Moravskoslezském kraji, výběr partnerů a sběr dat, možné okruhy v tomto projektu budou v rámci spolupráce středních škol se zaměstnavateli, bude zde možnost nákupů vybavení, jako jsou CNC stroje, 3D tiskárny atd., a dodal, že se zde jedná také o rozvoj výukových programů jazyků.

Mgr. Stanislav Folwarczny - doplnil, že tento projekt se týká vzdělávání, alokace je určena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a každý kraj má svou alokaci,

 • uvedl, že realizace projektu bude vycházet z krajského či akčního plánu, nyní se realizuje krajský akční plán II, na to bude navazovat velký krajský projekt, ze 460 mil. Kč půjde 30 mil. Kč na investice, a jak bylo řečeno, jsou prioritní oblasti, ve kterých budou moci školy realizovat své projekty a zlepšovat své vybavení.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1945 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na uzavření dodatku k Partnerské smlouvě projektu CIVEEL (ERASMUS+)

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1946 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Změna termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1947 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1948 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Janovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1949 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1950 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1951 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1952 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1953 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Nový Jičín

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1954 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

 • s úvodním slovem

Mgr. Zdeněk Karásek - konstatoval, že by rád doplnil písemný materiál o novou informaci, protože minulý týden, dne 28. 5. 2020, Evropská komise zveřejnila návrh víceletého finančního rámce a jednoho nového nástroje, což je Nástroj obnovy, kde si Evropská komise chce na finančních trzích půjčit 750 mld. eur na pomoc při řešení pandemie a jejích dopadů, to má do značné míry dopad právě na program RE:START a na naše aktivity,

 • uvedl, jaký toto má dopad a doplnil to čísly, do budoucna se počítá s významným využitím nástroje, který se nazývá Fond pro spravedlivou transformaci, fond pro Českou republiku zahrnuje 3 kraje, a to, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj,
 • dále uvedl, že původní návrh před pandemií byl na 7,5 mld. eur pro všechny uhelné regiony v Evropě, a právě díky fondu obnovy se nástroj zvyšuje na 40 mld. eur, pro Českou republiku to znamená, že místo původních 581 mil. eur se to pro ony 3 kraje zvedá na 3,41 mld. eur, při určitých přepočtech dofinancování to vypadá, že naše 3 kraje by měly mít v budoucím období k dispozici částku až 120 mld. Kč, dodal, že je to poměrně masivní zdroj peněz, to byla druhá dobrá zpráva,
 • sdělil, že kromě toho, co říkal Ing. Kania, na druhou stranu to zvyšuje do značné míry nároky na přípravu projektů, díky tomu, že tady máme poměrně aktivní krajské agentury, ať už se jedná o MSIC, MSID, Moravskoslezské energetické centrum a Moravskoslezský pakt, tak je nutno začít opravdu velmi intenzivně připravovat projekty, protože peněz bude hodně a zejména nástroj obnovy má začít fungovat už od roku 2021, čeká nás velké množství práce, ale ty zdroje se nabízejí,
 • závěrem dodal, že v rámci České republiky se účastní aktivně všech jednání, jsme určitým lídrem pro ostatní 2 dotčené kraje, o zdroje se opravdu popereme, a poděkoval odborům, které se na tom intenzivně podílejí, a to odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu a odboru evropských projektů,

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil, že je dobře, že je tam hodně peněz, na druhou stranu ty projekty opravdu musí být hodně zelené, co se týká Uhelné komise, ta se po pěti měsících sejde 5. 6. 2020 v elektrárně Prunéřov, kde dojde ke slavnostnímu zhasnutí jedné uhelné elektrárny, otázkou je, kdy se uhlí z české energetiky vytratí úplně,

 • uvedl, že bylo předloženo 24 scénářů Uhelné komisi, z toho se jich "x" vyřadilo rovnou, v tuto chvíli probíhá hádka o to, jestli Česká republika má nebo nemá být soběstačná ve výrobě energie, pokud bychom nebyli soběstační, tak by uhlí mohlo být odstraněno v roce 2030 s tím, že by se v zimě a v noci elektřina dovážela, a dodal, že neví odkud, nebo to bude vypnuté po roce 2035, až budou dostavěné nějaké jaderné bloky,
 • dále uvedl, že co se týká krajské uhelné komise, ta pracuje intenzivně, výsledek bude předložen do konce září 2020, pokud jde o naši uhelnou dopadovou studii, jak odstranit uhlí v kraji, nechali jsme si od ÚJV Řež, a.s. zpracovat, jestli vůbec jde nahradit uhlí jádrem, a v jednom pracovním materiálu se objevily nějaké lokality, kde dnes uhlí je, a postupně se z toho škrtá, jestli by to vůbec bylo vhodné pro nějaký jaderný zdroj,
 • konstatoval, že v Bruntálu nestavíme jadernou elektrárnu, zde se uvažuje pouze o tom, jestli tam je nebo není uhelný zdroj a jestli je geologický vhodný, ale nikdo v Bruntálu jadernou elektrárnu nestaví, je to jen na papíře,

Ing. Jaroslav Kala - sdělil, že v materiálu se uvádí, že Moravskoslezský kraj současně připravuje projekty, které by mohly být financovány z nového fondu, tyto projekty budou součástí plánu spravedlivé územní transformace, který bude samozřejmě schvalovat Evropská komise,

 • dále sdělil, že v materiálu je také psáno, že investice z nového fondu by měly směřovat na podporu podnikání, diverzifikace ekonomiky, zavádění pokročilých technologií, čisté energie atd., chtěl by se přimluvit, aby podpora podnikání zahrnovala i podnikání v turistickém ruchu,
 • dodal, že je z Jeseníku a ví, jak silnice II. a III. třídy vypadají, jestli je možné tam do toho nějakým způsobem zakomponovat toto, případně byla již zmínka, že jsme posunuli termín realizace parkoviště Karlova Studánka, které se rekonstruuje, aby to tam nějakým způsobem také vypadalo, protože návštěvnost Jeseníků je čím dál vyšší, a teď v době pandemie se tuzemská rekreace čím dál tím víc rozhýbává, pak je zde otázka na vybudování dalšího parkoviště, protože je to už nějakým způsobem neúnosné, byl by rád, kdyby se to tam nějakým způsobem zakomponovalo,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že je prakticky, resp. zcela vyloučeno, aby jakákoliv koruna z těchto peněz šla do takové věci jako je např. beton, nepůjde to, tyto investice budou pouze do zelené ekonomiky, nikoliv na cesty, měkké projekty,

Mgr. Zdeněk Karásek - doplnil, že v rámci programu RE:START je i opatření na rozvoj turistického ruchu, je zde i strategický projekt "turistická oblast Beskyd a Jeseníků", takže s určitými dílčími projekty se počítá, otázka je, ze kterých zdrojů na to peníze přijdou, jestli z Fondu spravedlivé transformace nebo z jiných zdrojů, na tom se bude teprve pracovat, bude toho relativně hodně, jde o to ty projekty připravit, dle něj budou moct být některé z námětů pana Ing. Kaly do tohoto zapracovány,

JUDr. Josef Babka - konstatoval, že je rád, že jsou tyto materiály pravidelně předkládány na jednání zastupitelstva kraje, samozřejmě v Bruntálu výstavba jaderné elektrárny není, všichni víme, že v Moravskoslezském kraji máme nějakou velkou územní rezervu pro velký zdroj elektrické energie, ale to není v této době podstatné,

 • zajímal se o samostatnou energetiku a její dopady, jsou zatím v nějakém pilíři čistější a zelenější energie nebo zelenějšího kraje, byly činěny kroky, aby energetika byla vyčleněna a měla samostatný program, zajímalo by ho, v jakém stupni tady jsme,
 • dodal, že je rád, že se tyto věci řeší ve spolupráci s dalšími dvěma kraji, ale doufá, že všichni chápeme, že závislost zejména energetiky a teplárenství v Moravskoslezském kraji na černém uhlí je v ojedinělé míře, situace je jedinečná v rámci celé České republiky a procenta závislosti na černém uhlí, ať už dodávka tepla nebo elektrické energie přesahují víc než 50 %, čili zda se k tomuto přihlíží i ve vztahu k tomu a ke snaze o jakési ne urychlení útlumu uhlí, ale naopak, aby byl Moravskoslezský kraj ten, který bude tuto těžbu prosazovat na maximální možné období, abychom se připravili na to, aby tento kraj byl energeticky dostatečně bezpečný, protože má z tohoto velmi vážné obavy,

Mgr. Zdeněk Karásek - uvedl, že v rámci programu RE:START v letošním roce probíhá tzv. revize strategického rámce a tam byl právě doplněn nový pilíř, kterým je transformace energetiky, je brán jako průřezový, tzn. bude mít vazbu jak na tvrdé investiční výstavby, tak bude mít vazbu na výzkum, vědu, podnikání a podobně, takže transformace energetiky je tam nově zařazena, bude to schvalováno vládou, kromě toho v kraji se velmi aktivizovala činnost přípravy strategických energetických projektů, právě s vazbou na dopadovou studii, o které hovořil Ing. Unucka, je to hodně forsírováno a tlačeno i Moravskoslezským energetickým centrem ve spolupráci s dalšími agenturami, vzniká celá řada konkrétních energetických projektů současně s vazbou na současné doly, kde je zatím ta představa, že když se důl zavře, tak se zasype, do RE:STARTu se dává požadavek na vládu, aby se vyhodnotil jiný způsob využití ukončovaných dolů, protože v zahraničí se z nich často dělají nová energetická centra, jsou tam kabely, dá se to využít, chceme, aby vláda v tomto s námi více spolupracovala, na tomto se v tomto roce pracuje,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že se povedlo do činnosti Uhelné komise dostat i to, že v Moravskoslezském kraji je černé uhlí, což není nikde jinde, toto bylo akceptováno, bylo tam černé uhlí přidáno, je dohoda, že Uhelná komise nebude řešit použití uhlí v rámci koksoven a v rámci technologických procesů a skutečně se řeší pouze spalování uhlí pro výrobu elektřiny, co se týká u nás Dětmarovic, řeší se to, jsou si vědomi toho, že 3 mil. tun uhlí z OKD se spálí téměř okamžitě poté, co se vytěží, takže se to nemůže takto vypnout, k tomu je dopadová studie, se kterou členy zastupitelstva kraje seznámí v září 2020.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1955 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se dostali k části jednání, která je vyhrazena občanům, tj. k bodu programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

XXX (občan MSK) - oznámil, že má zájem hovořit o politické kultuře, již delší dobu se hovoří o kauze silnice 465/2 a stále není možné tuto situaci vyřešit, ani prostřednictvím prof. Vondráka a ani prostřednictvím Ing. Unucky, dodal, že to musí vzít nějaký konec, musí se dojít k závěru, protože není možné, aby ve státě existovaly silnice, které nejsou bezpečné, i když jsou po opravě,

 • sdělil, že Ing. Unucka dostal vyjádření k opravě silnice vypracované XXX, a dotázal se, proč se neberou ohledy na toto vyjádření, v tomto vyjádření se závěrem píše: "zajistit bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu je významným celospolečenským úkolem" a tento úkol se řeší pět let, a vznesl dotaz, zda je Ing. Unucka opět na kandidátkách pro nastávající volby, když takový úkol není schopen splnit,
 • uvedl, že další kauza je ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba, proti tomuto projektu se vyjádřilo přes 3 tis. lidí, a doplnil, že není možno stále toto vyřešit, nepřihlíží se na tuto masu lidí, a stále se jede bezvýznamně se ztrátou mnoha milionů korun,
 • dodal, že doufá, že silnici 465/2 už bude konec a bude na této silnici úsekové měření, které není zase tak drahé, nebude se to svalovat na obec, která nemá peníze, která investovala do vodovodu 7,4 mil. Kč, což je obrovská částka pro obec s 800 obyvateli, požádal o písemnou odpověď,

Ing. Jakub Unucka, MBA - v krátkosti zareagoval, že oprava této komunikace byla provedena přesně podle projektové dokumentace, policie, technický dozor, všichni, kteří se k tomu měli vyjádřit, řekli, že oprava byla provedena tak, jak měla být, a dodal, že co se týká tramvaje v Porubě, tak to je záležitost statutárního města Ostravy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že tramvaje skutečně nejsou v kompetenci, resp. V gesci samosprávy kraje, a dodal, že písemné vyjádření bude zasláno,

XXX (občan MSK) - konstatoval, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje položil 3 otázky a přišel se podělit o odpovědi, které obdržel; první otázka zněla: "proč byl odvolán ekonomický náměstek XXX z karvinské nemocnice", k čemuž sdělil, že dostal odpověď, že nebyl odvolán, ve funkci ekonomického náměstka však není, a na internetových stránkách karvinské nemocnice je jako ekonomická náměstkyně uvedena XXX, bývalá vedoucí zásobování,

 • poděkoval za čísla u ekonomiky nemocnice, která obdržel, přiznal, že se trošku některým číslům divil, a dodal, že prof. Vondrák uvedl televizní diváky v omyl, když prohlásil v televizi, že karvinská nemocnice je v černých číslech, karvinská nemocnice měla za rok 2019 ztrátu cca 27 mil. Kč, stejná ztráta je za první čtvrtletí roku 2020, příspěvek na provoz za rok 2019 bylo celkem 37 mil. Kč, ztráta bez tohoto příspěvku tudíž byla 64 mil. Kč,
 • uvedl, že z toho vyplývá, že ekonomicky se optimalizace příliš nedaří, hospodářský výsledek dle optimalizace se měl zlepšit o 40 mil. Kč, rovněž personálně a lékařsky to asi není žádná "hitparáda", když interna v Karviné má stále pouze 26 lůžek, informace jsou z internetu, jelikož nemá všechny informace, proto si připravil další otázky,
 • první otázka byla, kdy bude mít karvinská nemocnice 60 lůžek, jak se slibovalo v optimalizaci, zvlášť pro využití občanů Orlové, kolik budou stát nové operační sály v karvinské nemocnici, má na mysli ortopedii, co bude dál s orlovskou nemocnicí a jak budou využívány prostory, které jsou momentálně vystěhované, včetně operačních sálů, čtvrtá otázka byla, proč nebyla přestěhována ortopedie z Orlové do Havířova, kde je 8 operačních centrálních sálů ne úplně využitých a minimálně 1 až 2 jsou zakonzervované,

MUDr. Martin Gebauer - reagoval na dotazy, a to, že XXX dal výpověď a nemůže tedy dál figurovat na stránkách nemocnice, pokud si pamatuje na všechna vyjádření, prof. Vondrák, neříkal, že Karviná je v černých číslech, ale že se hospodaření začíná obracet tak, že by se tam mohla dostat,

 • hospodářský výsledek predikovaný zhruba o 42 mil. Kč - lepší, ano, to stále platí, nicméně až po proběhlé optimalizaci a je známo, že to záleží i na fungování této ortopedie, která se plně rozběhla koncem ledna roku 2020, takže my jsme neslibovali, že těch 40 mil. Kč bude v loňském roce, jako bývalý ekonomický náměstek nemocnice Karviná to tazatel dobře ví,
 • uvedl, že je pravda, že je v Karviné 26 interních lůžek, momentálně obložnost je někde kolem 90 %, tzn., že v současné době počet lůžek stačí dohromady s počtem lůžek v Havířově, a protože tazatel působil v managementu nemocnice Karviné, ví, že je poněkud problém najednou "nabrat" interní lékaře,
 • dále uvedl, že je tam pár měsíců nový pan primář na interně, kterému se daří stabilizovat personální situaci a nabírat další, tzn. otevření těch 60 lůžek je za prvé otázkou personální a za druhé je momentálně celé jedno interní oddělení v rekonstrukci, a dodal, že na další čtyři otázky bude odpovězeno písemně.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že LDN už začala fungovat, jsou tam dvě oddělení, 70 lůžek v Orlové už je zajištěno a funkční, takže jak byly tyto věci naplánovány, tak se už rozjíždí.


K materiálu č. 9/13
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací městu Frenštát pod Radhoštěm a obci Strahovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1956 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na schválení závazků spojených s činností odboru regionálního rozvoje a na zrušení usnesení o poskytnutí dotace České hutnické společnosti, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1957 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1958 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na uzavření dodatku se Slezskou univerzitou v Opavě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1959 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1960 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na prominutí odvodu a penále Jezdeckému klubu U Juráška, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1961 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotace a uzavření dotačních smluv k projektu "CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1962 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na zahájení přípravy projektu "Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1963 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1964 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na změny v dotačních programech v odvětví cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1965 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na ukončení přípravy projektu "Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - informoval, že se zde jedná o příhraniční projekt, kde je partnerem Žilinský samosprávný kraj, provedlo se zhodnocení projektu a s ohledem na aktuální situaci s COVID-19, kdy tento projekt byl zaměřen do sociální sféry, z tohoto důvodu byl velmi rizikový, protože sbližoval a šlo zde o komunikaci lidí, proto byl v tuto chvíli projekt v podstatě vyřazen.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1966 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Finanční nástroj JESSICA

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že v souvislosti se současnou ekonomickou situací se rada kraje rozhodla ukončit finanční nástroj Jessica, avšak zároveň se připravuje spustit nová Jessica, tvoří se nové podmínky, z tohoto důvodu se navrhuje neposkytnout úvěr obcím Hnojník a Mošnov, které žádaly o finanční podporu na kulturní dům a sportoviště,

 • uvedl, že přišel dodatek k materiálu, který se týkal úvěrové smlouvy s Jessica I, kdy požádali o splátkový kalendář, kterému bylo vyhověno, a kvůli ekonomické podpoře navrhujeme této žádosti vyhovět.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1967 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1968 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1969 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh na neposkytnutí dotace obci Horní Lhota na výstavbu vodovodu v části Zátiší

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1970 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Změny projektů podpořených z dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1971 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2018/2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1972 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1973 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1974 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádosti o změnu časové použitelnosti a zrušení usnesení o poskytnutí dotací v oblasti volného času a sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1975 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1976 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na projekty "Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji" a "Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK III."

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1977 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Výpověď Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1978 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na změnu doby realizace u projektů schválených v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020" z důvodu pandemie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1979 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh změn týkajících se zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace a Střední školy - Technologické a podnikatelské akademie, Ostrava, příspěvkové organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1980 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Poskytnutí dotací v dotačním titulu Prázdninová činnost pro děti a mládež v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1981 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1982-16/1983 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh na změnu indikátoru u sociální služby v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018 - 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1984 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na změnu účinnosti dvou příspěvkových organizací

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1985-16/1986 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1987 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1988-16/1992 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1993 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Dodatek č. 13 ke Krajské síti sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1994 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Hospodaření Fondu sociálních služeb a změna Statutu fondu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1995 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1996 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1997 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1998 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


14. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že v rámci přijatých usnesení na 15. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 Jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva kraje, jedná se o usnesení číslo 15/1816, příloha č. 3, tisková oprava spočívala v nesprávném označení parc. čísla v kat. území Vítkov, kdy namísto čísla 446 byla parcela označena v usnesení číslem 466.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.


Jarmila Uvírová - informovala, že neobdržela žádné dotazy ani připomínky.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Ing. Slováčka, předsedu návrhové komise, aby přednesl zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Slováček sdělil, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.


Ing. RSDr. Svatomír Recman - zeptal se, zda z důvodu mimořádného jednání zastupitelstva kraje mimo budovu krajského úřadu bude pořízen nějaký záznam,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude pořízen zvukový záznam.

Mgr. Martina Nováková - poděkovala jménem poskytovatelů sociálních služeb prof. Vondrákovi, panu Navrátilovi, vedoucímu Ing. Rychlikovi a celému odboru sociálních věcí za jejich vysoké pracovní nasazení, úsilí, obětavou práci při zajišťování, distribuci ochranných a hygienických pomůcek poskytovatelům sociálních služeb, díky tomuto přístupu nebylo nutné omezit nebo zavřít organizaci.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval IZS, záchranářům, hasičům, vojákům, policii, protože doba byla náročná, a uvedl, že doufá, že už se nic takového nebude opakovat; doplnil, že systém je dobře zaběhnutý, nastavený a jsme připraveni opět vstoupit do režimu, který by byl vynucený nějakými pandemickými okolnostmi; věřme, že se tak nestane; poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu, kteří skutečně odvedli obrovské množství dobrovolné práce, a podotkl, že to neměli vůbec jednoduché, protože to, co se občas ozývalo ze stran některých nespokojených organizací, že se nedovezly roušky až do jejich ordinací…, dodal, že doba byla celkově vypjatá, dobře to dopadlo a doufejme, že ten poslední zdroj nákazy, Důl Darkov, zůstane vymezený tak, jak je a nebude se to dále rozvíjet; závěrem poděkoval všem, kteří připravili dnešní zasedání zastupitelstva kraje, které proběhlo v pořádku.


Přílohy:
Schválený program 16. zasedání zastupitelstva kraje

Přehled hlasování
Soupis usnesení č. 16/1887 - 16/1998
Listiny přítomných


Oznámení člena zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Miroslav Hajdušík, MBA k materiálu č. 7/6.


Zapsaly:

 • Bc. Daniela Bártová
 • Žaneta Karbulová

odbor právní a organizační krajského úřadu
V Ostravě dne 12. 6. 2020

Zápis včetně příloh ověřily:

 • Ing. Kateřina Chybidziurová
 • Mgr. Simona Horáková

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup