Zpráva

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 17.

Místo konání: v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava

Datum a hodina konání: 3. 9. 2020 od 9:00 do 13:20 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 60 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Krajského vojenského ředitelství Ostrava

Omluveni:

 • Ing. Jiří Carbol
 • Jiří Čejka
 • Ing. Jitka Hanusová
 • Tomáš Hanzel
 • Ing. Tomáš Kuča

17. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že vzhledem k současné situaci se zasedání zastupitelstva kraje opět koná v Clarion Congress Hotelu. Uvedl, že není možné zajistit přímý přenos z dnešního zasedání zastupitelstva kraje, proto bude z jednání pořizován zvukový záznam, který bude po jeho anonymizaci zveřejněn na webových stránkách kraje. Pro usnadnění průběhu jednání jsou na Vašich místech opět připravena hlasovací zařízení. Hlasovat můžete přes čísla 1 až 3, a to v pořadí pro - proti - zdržel se. Pomocí hlasovacího zařízení se můžete rovněž přihlásit do diskuse, a to pod číslem 4. Po přihlášení do diskuse Vám bude některým z přítomných zaměstnanců krajského úřadu předán mikrofon, do kterého budete moci po udělení slova hovořit.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. se vrátil k události z 8. srpna 2020, kdy došlo k tragické události v Bohumíně, která poznamenala všechny z Bohumína a celý Moravskoslezský kraj. Požádal přítomné, aby na samém začátku jednání zastupitelstva kraje uctili památku obětí tohoto neštěstí minutou ticha.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že se k této události ještě během dnešního zasedání vrátíme, neboť na programu jednání zastupitelstva kraje je zařazen bod, který se k ní vztahuje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, což je nadpoloviční většina, takže na tomto zasedání jsme schopni platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 5 členů zastupitelstva kraje.


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl provést zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování - hlasovalo 36 pro, 7 proti, 13 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl provést druhé zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování - hlasovalo 32 pro, 13 proti, 9 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 17. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovatelky zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 4. 6. 2020, byly Ing. Kateřina ChybidziurováMgr. Simona Horáková. Obě ověřovatelky sdělily, že zápis přečetly a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/1999 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Jana Pohludková
 • Ing. Radek Podstawka

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2000 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


Písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • Lenka Brzyszkowská
 • Mgr. Martina Nováková, DiS.
 • Ing. Radim Přeček
 • Ing. Ivan Strachoň
 • Bc. Eva Tořová

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2001 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 3. 9. 2020.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2002 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 4. 6. 2020 proběhlo 5 schůzí rady kraje,

 • v ostatním ohledně činnosti rady kraje odkázal na obsah předloženého materiálu, který byl doplněn i o informace ze schůze rady kraje konané dne 31. 8. 2020,
 • připomněl, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje a že všechna přijatá usnesení jsou dostupná na webových stránkách kraje.

JUDr. Josef Babka - sdělil, že letmo prohlédl program schůze rady kraje konané dne 31. 8. 2020 a myslí si, že by pan hejtman mohl informovat i o některých personálních otázkách, které se týkají našich příspěvkových organizací, případně dalších personálních aktech, které rada kraje v tom uplynulém období udělala,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že má asi na mysli jmenování nových ředitelů nemocnic v Třinci a Opavě, požádal proto MUDr. Gebauera o vyjádření,

MUDr. Martin Gebauer - informoval, že zhruba před 14 dny proběhlo jednání výběrové komise, kterého se účastnil jeden kandidát, který se přihlásil na místo ředitele Slezské nemocnice v Opavě, p. o., Ing. Karel Siebert, MBA zastával v té době funkci zastupujícího ředitele a byl pověřen vedením této nemocnice, komise došla ke shodě bez problémů, a proto byl jmenován,

 • uvedl, že co se týká Nemocnice Třinec, p. o., zde se přihlásilo pět kandidátů, které si výběrová komise vyslechla a jednoznačně se shodla na jediném možném kandidátovi, který byl nejlepší, a v pondělí 31. 8. 2020 byl Ing. Martin Sýkora zvolen radou kraje ředitelem Nemocnice Třinec, p. o., byl mu předán dekret s platovým výměrem; tento kandidát pochází přímo z Třince, má měsíc na to, aby si vypořádal své současné zaměstnání a od 1. 10. 2020 nastoupí již na místo ředitele Nemocnice Třinec, p. o.,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že výběrového řízení v Třinci byla účastna i primátorka města Třinec, která přispěla svým poradním hlasem, a naším záměrem bylo vše udělat maximálně transparentně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2003 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny další informace.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2004 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2019

 • s úvodním slovem

Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA - informoval, že předkládá zprávu o stavu požární ochrany za rok 2019, bohužel ve vztahu ke COVID-19 se nám tato záležitost poněkud zpozdila, proto se dostala až na toto jednání zastupitelstva kraje; v krátké prezentaci ukázal základní věci, které se týkaly roku 2019 (dále viz prezentace "Zpráva o stavu PO v kraji za rok 2019"):

 • uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná o poslední zasedání zastupitelstva kraje v tomto složení, chtěl by všem poděkovat za podporu, protože bez členů zastupitelstva kraje a rady kraje by těžko mohli dělat práci tak, jak ji dělají,
 • vyjádřil poděkování prof. Vondrákovi za činnost v letošním roce, protože to, co se událo od března a běží stále dál, má na mysli COVID-19, kdy je k dnešnímu dni 650 pozitivně testovaných v České republice, z toho je 37 v Moravskoslezském kraji,
 • dále uvedl, že pokud jde o činnost, která byla v rukou prof. Vondráka, v rukou rady kraje, v rukou Bezpečnostní rady kraje, v rukou Ing. Kotyzy, ředitele krajského úřadu, v návaznosti na nouzový stav a činnost po nouzovém stavu, domnívá se, že lze bez nadsázky říct, že jsme opravdu vzorem pro celou Českou republikou,
 • doplnil, že se včera konala odborná konference na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, kde prezentoval některé výsledky, které jsou zpracovávané dnes a denně ve vztahu ke COVID-19, dodal, že žádný z  krajů nefunguje tak, jako Moravskoslezský kraj, nemají takové kontakty, ať už se jedná o chytrou karanténu nebo o Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, i když je pan prof. Dušek bohužel v tuto chvíli v karanténě, v návaznosti na hlavní hygieničku,
 • závěrem dodal, že jsou ty kontakty opravdu každodenní a myslí si, že obce a obce s rozšířenou působností velmi kvitují informace, které dostávají, s velkou úctou poděkoval za veškerou spolupráci, která se uskutečnila v průběhu tohoto volebního období,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se přidal k poděkování a ocenění celého Integrovaného záchranného systému, především hasičů a záchranné službě, policistů, myslí si, že je to skutečně sehraný tým, vyslovil maximální poděkování za celé zastupitelstvo kraje, a dodal, že je rád, že se můžeme chlubit tak skvělým IZS v Moravskoslezským kraji,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že chce porušit zásadu, kterou nyní porušil prof. Vondrák, a ta je, že když se někdo nepochválí sám, tak to neudělá nikdo, a připojil se k poděkování hasičskému záchrannému sboru a jeho příslušníkům, ale samozřejmě stovkám, tisícům hasičů, kteří pracují v jednotkách sborů dobrovolných hasičů,

 • uvedl, že je to bezesporu poděkování nejen za tu část, která je nejviditelnější, tzn. při jejich zásazích u požárů a v tom posledním období zejména jejich činnost spojenou s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému v boji proti COVID-19, za to jim patří velké poděkování,
 • dále uvedl, že podpora Moravskoslezského kraje, měst a obcí pro hasiče, ať již dobrovolné, nebo profesionální, je velmi významná, je velmi rád jako jeden z mála, kteří v zastupitelstvu kraje sedí po celých 20 let, že všechna vedení kraje počínaje Ing. Tošenovským, si to uvědomují, a o to intenzivněji po tragických událostech, které postihly jak Moravskoslezský kraj, tak celou Českou republiku, vyzval, aby se na tom trvalo, i pro budoucí období v dalším volebním období,
 • doplnil, že bezpečnost občanů je velmi vnímaná hlavně tehdy, když se stane nějaký průšvih, jak říkal gen. Vlček i ve vztahu k Městečku bezpečí, které jsme přivezli z Karlových Varů, a čtyři roky se v podstatě trochu tápe na místě, domníval se, že už ho mohli mít v dané chvíli ve spolupráci se statutárním městem Ostrava dodělané, ale věří, že se to stane,
 • dodal, že je to významné místo zejména v oblasti prevence, kdy je možno vychovávat děti a mládež v tom, jak se mají zachovat a jak mají působit v krizových situacích, i zákonodárná iniciativa je dnes v Parlamentu ČR, tzn. bezplatná ochrana prostřednictvím elektronického zabezpečovacího zařízení na národních kulturních památkách v Moravskoslezském kraji, kde jich je řada, např. Dolní oblast Vítkovice jako významné, společenské, studijní a vědecké centrum, i tyto organizace v současné době platí poměrně vysoké náklady spojené s touto ochranou, věří, že zákonodárci k tomu přispějí tím, že tento zákon nebo novelu zákona schválí,
 • závěrem poděkoval a v souvislosti s tím navrhl usnesení zastupitelstva kraje:

"Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

vyslovuje poděkování

profesionálním i dobrovolným hasičům za jejich práci k ochraně života, zdraví a majetku občanů a organizací Moravskoslezského kraje"

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - nechal hlasovat o návrhu usnesení:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2005 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na poskytnutí dotace Svazu podnikatelů ve stavebnictví na projekt Stavba MSK 2019 ve výši 400 tis. Kč financovanou z rozpočtu MSK na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2006 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na neposkytnutí dotace na projekt Hodinový vnuk a poskytnutí dotace na projekt Student v lese

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2007 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na schválení dohody o narovnání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2008 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2009 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2010 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - sdělil, že si tento materiál vybral jako jeden z bodů, který je projednáván v oblasti krizového řízení, a to z toho důvodu, že zde neviděl zástupce PČR ve vztahu k tomu, aby se mohl doptat podrobněji na věc, která ho velmi tíží, když hovořil o hasičích, měl na mysli, že Moravskoslezský kraj a jednotlivá města a obce investují do techniky a vybavení těchto složek integrovaného záchranného systému poměrně velmi vysoké peníze, a je to na jejich práci vidět,

 • uvedl, že v nedávné minulosti, zejména v minulém volebním období, se velmi intenzivně jednalo na úrovni vlády a Ministerstva vnitra a konstatoval, že on sám se osobně v tom období setkal s několika ministry vnitra, policejními prezidenty, dozvěděl se, že PČR by snad chtěla opustit heliport, který byl vybudován s příspěvkem kraje zhruba přes 22 mil. Kč, a že by letecká služba policie měla Moravskoslezský kraj opět opustit,
 • dále uvedl, že to byl dlouhodobý boj celé politické reprezentace v několika letech a podařilo se toho dosáhnout, a současný výsledek je v tom, že by tato letecká služba policie měla z Moravskoslezského kraje odejít,
 • doplnil, že by to považoval za velmi silný signál pro tento kraj, a to špatný signál, zejména by se ptal na zúročení těch investic, které byly do Policie České republiky v tomto směru vynaloženy,
 • dodal, že pokud by se to ukázalo jako pravda, chtěl by požádat prof. Vondráka nejen jako hejtmana kraje, ale i jako poslance Parlamentu České republiky, aby velmi důrazně intervenoval u ministra vnitra, aby tomuto kroku bylo zabráněno,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - potvrdil, že proběhla dvě jednání s panem policejním prezidentem na toto téma i za účasti pana primátora, v obou případech se rozešli ve stavu rozporu, jinými slovy řečeno, nemůžeme akceptovat to, že policie chce stáhnout ten vrtulník, z důvodu toho, že nemá dostatek lidí, nemá dostatek pilotů, toto je základní výmluva, že piloti musí z Ostravy letět do Brna, přesednou do jiného vrtulníku; panu policejnímu prezidentovi bylo řečeno, že se bude tato situace řešit s panem ministrem vnitra Hamáčkem, protože považuje za nepřijatelné, aby nebyli zastoupeni v dostatečné míře piloti takovéto techniky, protože důkazem je to, že když došlo k onomu tragickému napadení nemocnice osamělým střelcem, byla to právě letecká policejní služba, která dokázala zachytit tohoto útočníka a v podstatě jej eliminovat,

 • konstatoval, že opravdu udělá maximum pro to, aby se tato situace nestala, a když nastane, tak pouze výjimečně, do okamžiku, než bude napraven nedostatek pilotů, které má PČR v daný okamžik, a dodal, že o situaci ví, jedná se o tom, a také to považuje za nepřijatelné,
 • doplnil, že to není jen záležitost krajská, ale je to také záležitost statutárního města Ostravy, které také investovalo do těchto věcí, že budou apelovat na to, aby se nic takového nestalo, a že zatím toto rozhodnutí nepadlo.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2011 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na změnu určení účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2012 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Dohoda o spolupráci mezi Slezským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2013 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci Památníku válečných veteránů, uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů na Památník obětem střelby ve FNO a poskytnutí dotace na realizaci Památníku obětem střelby ve FNO

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2014 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2015 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na poskytnutí účelové dotace na odstranění povodňových škod

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2016 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03873/2019/KH o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2017 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2018 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2019 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2020 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/16
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - v krátkosti informoval, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje došlo k vyhlášení dotačního programu, ze kterého je možnost financovat Průmyslovou zónu Nad Barborou, dotační program zároveň modifikuje projekty typu brownfield, 7. srpna 2020 se povedlo tuto průmyslovou zónu zaregistrovat do národní databáze brownfieldů a je tedy možné získat vyšší míru dotace.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2021 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/17
Veřejná sbírka ke zmírnění následků neštěstí v Bohumíně - návrh na příspěvek kraje do veřejné sbírky, informace ve věci veřejné sbírky včetně návrhu dalšího postupu

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že hned po tragédii, která se stala v Bohumíně, se rada kraje dohodla, že se otevře sbírka pro pomoc postiženým touto tragédií, a to rodinám těch, kteří zahynuli, a také těm, kteří byli zraněni, dohodlo se, že se otevře sbírka, takovým způsobem bychom mohli potom jako Moravskoslezský kraj přispět, navrhli, že stejně jako v případě Fakultní nemocnice Ostrava pozůstalým zemřelých se dá 100 tis. Kč a 50 tis. Kč se dá zraněným, zemřelých bylo 11 a zraněných bylo celkem 15, z toho byli 2 hasiči a 1 policista, dohromady to dává částku 1 850 tis. Kč,

 • sdělil, že by se přimlouval za to, abychom přispěli těmto obětem, v dnešní době je na této sbírce už 700 tis. Kč a také se k tomu přihlásilo statutární město Ostrava a město Orlová, která také chtějí přispět, a požádal, aby takto učinili dnes i členové zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2022 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Koncepční dokumenty MSVK

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2023 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu a uzavření dodatku ke smlouvě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2024 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2025 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2026 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2027 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Schválení výběru nejvhodnější varianty koridoru vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku (Bělotín -) hranice kraje - Ostrava-Svinov návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2028 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci na projekt "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku" a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt "Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2029 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2030 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/9
Změny u schválených dotací v oblasti kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2031 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/10
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2032 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/11
Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2033 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/12
Změna usnesení k poskytnutí dotací u náhradních žadatelů v dotačním programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v MSK na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2034 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/13
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě se SM Opavou

 • s úvodním slovem

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že se na vedení kraje obrátilo statutární město Opava s žádosti o prodloužení termínu, a to z toho důvodu, že realizační firma zjistila, že jsou tam technické problémy s ukotvením lešení, tak jak to bylo vyprojektované, je to složité a nebezpečné pro zaměstnance a odstoupila od smlouvy; statutární město Opava musí vyhlásit nové výběrové řízení, proto by realizace nebyla možná do konce roku.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2035 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2036 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, obcí Vřesina a společností SEMPRONEMO, s.r.o. o spolupráci při přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnic III/4692 a III/4693

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2037 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6, tratě 323 na území MSK - 1. Provozní soubor VŘ, od 12/2023 do 12/2025 - závazek

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2038 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Havířovsko I a II

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2039 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2040 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na schválení finančního závazku pro připravované výběrové řízení na autobusové dopravce v oblasti Moravskoslezského kraje - Havířovsko III.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2041 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na neposkytnutí dotace obci Morávka na odstranění havarijního stavu mostu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2042 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje na období 12/2020 - 12/2025 - 5. Provozní soubor

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2043 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na neposkytnutí dotace obci Petrovice u Karviné

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2044 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2045 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2046 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2047 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostravou

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování, na konci zastupitelstva kraje byla zjištěna chyba v součtu a byl doplněn jeden hlas - pro.

Bylo přijato usnesení č. 17/2048 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že vzhledem k tomu, že se přes léto moc nelétalo, hasiči ušetřili peníze; navrhl, aby se z těchto ušetřených peněz obnovil rentgen, který je 14 let starý a který slouží hasičům, jedná se zde jen o přesun peněz z neinvestiční do investiční kapitoly, nemění se celkový objem dotace.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2049 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/15
Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2050 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/16
Návrh usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve věci zrušení zpoplatnění dálnice D56 v úseku Ostrava-Frýdek-Místek

 • s úvodním slovem

JUDr. Josef Babka - sdělil, že vše je uvedeno v důvodové zprávě, kterou zaslal na krajský úřad, pouze dodal, že tento souboj se státem, s Ministerstvem dopravy není nový, je historický založený a málokterý náměstek hejtmana kraje či hejtman kraje se sám za minulé období s tímto problémem nesetkal, jsou tam takové abnormality jako je zpoplatnění úseku mezi Hrabovou a Novou Bělou,

 • konstatoval, že máme s dálnicemi v Moravskoslezském kraji smůlu, ať už jde o dálnici D1, která je v hrozném stavu, tak dálnici D56, která je ve stavu možná ještě horším a je předmětem neustálých oprav a tzv. vylepšování; má za to, že tento požadavek a požadavek měst a obcí, které jsou na Frýdecko-Místecku, i městských obvodů statutárního města Ostravy, je oprávněný, a domnívá se, že nejvyšší samosprávný orgán kraje by k tomuto mohl přijmout toto stanovisko,
 • dodal, že si je vědom i následného materiálu, který předkládá Ing. Unucka, ale má za to, že to není nic proti ničemu, ba naopak, pokud nejvyšší samosprávný orgán kraje tyto záležitosti podporuje, mohlo by to mít výrazný vliv i na rozhodování v Praze,

Ing. Kateřina Chybidziurová - sdělila, že je v sále přítomen náměstek primátora města Frýdku-Místku pro dopravu pan Karel Deutscher, a požádala členy zastupitelstva kraje, aby se mohl pan náměstek vyjádřit,

Karel Deutscher - uvedl, že je přítomen na tomto jednání z jednoho prostého důvodu, a to, aby požádal o podporu ve věci zrušení zpoplatnění dálnice D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem,

 • sdělil, že trochu zabrouzdá do historie, protože problémy začaly v roce 2005, kdy ministr Ing. Šimonovský zahrnul tuto silnici do zpoplatnění, již tenkrát se sbíraly podpisy na petici, podařilo se to odsunout, a to skutečné zpoplatnění nastalo až v roce 2009, od roku 2009 neustále narůstá doprava na souběžných silnicích, ŘSD v roce 2016 provedlo sčítání a nárůst je velmi vysoký, k tomu se navíc váže neustálá stavební činnost, která automobily odvádí do opětně souběžných silnic, kde dnes projedete v podstatě klidněji a bez jakýchkoliv velkých kolon,
 • uvedl, že by Moravskoslezský kraj v tuto chvíli měl podat námitky do legislativního procesu, podat žádost o vynětí ze zpoplatnění, a doplnil, že jsou připraveni s krajem jednat o uzavření memoranda o budování bezpečnostních prvků na souběžných silnicích, které by ochránily naše občany a další obyvatele,
 • závěrem dodal, že má s sebou petici, pokud by chtěli členové zastupitelstva kraje vyjádřit svůj občanský postoj k této situaci, má připraven podpisový arch, a byl by rád za podporu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2051 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/17
Informace o projednání návrhu na vynětí dálnice D56 z režimu časového zpoplatnění

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že materiál je předložen narychlo z důvodu, že minulý týden proběhlo jednání s paní náměstkyni ministra dopravy, a že navazuje na to, co se dohodlo s primátorem města Ostravy Ing. Macurou, MBA, ještě za bývalé ministryně dopravy, a to, jakým způsobem bude proces vynětí zpoplatnění této cesty realizován,

 • uvedl, že ta cesta de facto není dálnice, neustále se opravuje a další tři roky se opravovat bude, návrh na vynětí zpoplatnění byl ryze technicistní a opíral se o to, že ta cesta nesplňuje parametry dálnice, tento návrh nový pan ministr dopravy nepřevzal a v dubnu to zamítnul,
 • dále uvedl, že po dohodě s obcemi se bude předkládat návrh nový, pokud se dnes schválí usnesení, který má zhruba následující argumenty: zrušte zpoplatnění, aby co nejvíce aut jezdilo po dálnici, aby na obslužných komunikacích obce stihly vybudovat všechny možné bezpečnostní prvky, jako jsou přechody, retardéry, esíčka, a aby obce byly připraveny na to, že v roce 2030 se dokončí obchvat Frýdku-Místku, bude kompletně dálniční síť a ta cesta se zase vrátí do zpoplatněných úseků, protože bude opravena a bude navazovat na dálniční síť České republiky,
 • doplnil, že proto potřebují další tři roky, aby se všechny bezpečnostní prvky daly na cestách vybudovat, dnes na těch obslužných komunikacích, které vedou přes Staříč nebo Žabeň, nelze přejít cestu, vybudovat chodník nebo něco podobného, ten druhý argument se pořád týká toho, že tato cesta nesplňuje parametry dálnice, protože její značná část je v jednom pruhu v omezení a tento stav potrvá až do roku 2023,
 • na závěr sdělil, že takto bude znít žádost, kterou předloží Moravskoslezský kraj na Ministerstvo dopravy, a že doufá, že se žádost setká na ministerstvu s kladnou odezvou.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2052 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Příprava rozpočtu kraje na rok 2021

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že tak, jak jsme se o přípravě rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 bavili v červnu toho roku, v těchto mantinelech jsme pokračovali, abychom mohli nějaké zásady dnes sdělit, a které jsou připraveny pro nové zastupitelstvo kraje, které by mělo v prosinci schvalovat rozpočet na rok 2021 (dále viz prezentace "Příprava rozpočtu kraje na rok 2021"),

Róbert Masarovič, MSc. - podotkl, že výbor finanční zastupitelstva kraje na svém posledním zasedání tento bod rozebral a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh podle předloženého materiálu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - v souvislosti s tím, že vláda odsouhlasila v souvislosti s COVID-19 finanční podporu cca v částce 1 250 Kč na jednoho obyvatele pro obce v České republice:

 • sdělil, že Asociace krajů určitě chtěla a požádala rovněž vládu o podporu, pokud si dobře pamatuje, jednalo se o částku 500 Kč na obyvatele kraje,
 • zeptal se Ing. Kaniiprof. Vondráka coby poslance Parlamentu České republiky a zástupce Rady Asociace krajů České republiky, jaká je situace, jestli se to projednalo s vládou nebo neprojednalo, jaké bylo stanovisko vlády, popřípadě Asociace krajů České republiky, k tomu, získat stejně jako obce finanční podporu pro občany za kraj,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že Asociace krajů České republiky nepodpořila částku 500 Kč na jednoho občana kraje, to byl návrh někoho jiného, ale co se stalo je, že Asociace krajů České republiky vyjednala s vládou příspěvek 12 miliard na silnice II. a III. tříd na období 2020-2021, nebo 2021-2022, možná to bude vědět Ing. Unucka přesněji, my jsme šli touto cestou, tj. nikoliv 500 Kč na občana, ale 12 miliard pro naše silnice II. a III. tříd, protože je to v podstatě cca více než dvojnásobek toho, co bychom dostali, kdybychom požádali o 500 Kč, taková je dohoda Asociace krajů České republiky s vládou.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2053 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Rozvojová studie rozšířeného zájmového území Mošnov

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že se záležitostí Mošnova, který je velmi problematický, zabývali, tak jako i předchůdci, víme, že pokud budeme stavět toto území na problematice nebo snáze o rozvoje osobní dopravy, tak se nám možná nebude dařit tak, jako kdybychom se zaměřili na jinou oblast, a to rozšíření nebo využití celého toho území jiným způsobem, proto jsme se před třičtvrtě rokem rozhodli, že začneme pracovat na objemové studii, pracovně nazvané Velkým Mošnov, abychom mohli říci, jaký potenciál to území má podle odborníků a jak by se to dalo všechno využít,

 • sdělil, že letiště má obrovský potenciál a tato rozvojová studie se zabývá tím územím, které souvisí bezprostředně s obcí Mošnov, budoucím obchvatem Mošnova a územím, které se již využívá, rostou zde haly a patří to statutárnímu městu Ostrava (dále viz prezentace "Rozvojová studie rozšířeného zájmového území Mošnov").

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2054 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2055 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2056 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 17/2057-17/2059 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na zahájení přípravy a realizace, schválení a změny financování a zrušení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2060 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2061 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na poskytnutí daru nemovitých věcí v k. ú. Český Těšín, Mosty u Českého Těšína, Havířov-město a Třinec

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2062 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh na zvýšení závazku k zajištění centrální pojistné ochrany kraje a jeho organizací na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2063 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2020 a o použití Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2064 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Průmyslová zóna Nošovice - Logistics Park Nošovice a. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2065 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2066 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na poskytnutí daru nemovitých věcí v souvislosti se stavbou Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ulice Mostní I. etapa

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2067 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy bezúplatných převodů pozemků z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, k. ú. Tichá na Moravě

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že se jedná o standardní proces, kdy komunikace je krajská, pozemky jsou ve vlastnictví státu, proto zde došlo k dohodě, že pozemky pod touto komunikací budou bezplatně převedeny do vlastnictví kraje a kraj tuto komunikaci svěří včetně pozemku Správě silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2068 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2069 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice na území statutárního města Ostravy

 • bez úvodního slova

XXX (občan MSK) - konstatoval, že má pár poznámek k tomuto materiálu týkajícímu se protialkoholní záchytné stanice, rozhoduje se zde o závazku Moravskoslezského kraje v celkové výši 11 mil. Kč ročně, z důvodové zprávy vyjímá, že Moravskoslezský kraj v současné době zajišťuje záchytnou službu tří různých organizací ve čtyřech záchytných stanicích, finanční prostředky na provoz 2019: Karviná 6,2 mil. Kč, Opava 4,3 mil. Kč, Frýdek-Místek 6 mil. Kč, Ostrava 14,4 mil. Kč; je zde zajímavé zdůvodnění, proč je potřeba záchytnou službu pro "opilé a jinak zfetované spoluobčany" provozovat, proti tomu samozřejmě nic nemá, Městská nemocnice Ostrava, p. o. požadovala v roce 2019 na letošní rok 10,5 mil. Kč, dostali 5 mil. Kč,

 • vznesl několik dotazů, proč Moravskoslezský kraj zajišťuje na dvou ze čtyř míst tuto službu prostřednictvím záchranné služby, dotázal se, jak si máme vysvětlit skutečnost, kdy na záchytce, kterou provozuje Městská nemocnice Ostrava, p. o., na Fifejdách, celkové náklady i náklady na jeden záchyt tak rostly, jako občana a lékaře ho toto opravdu zajímá, jako lékař pracoval na ostravské záchytce poměrně dlouhou dobu, žádný racionální důvod, proč by náklady na činnost Městské nemocnice Ostrava, p. o., rostly, nikdy nezaznamenal, najednou se v materiálu tvrdí, že ano, a pokud ano, není v materiálu zdůvodněno, kde teda rostly, přehlédl snad něco důležitého v této věci, nebo snad paní primářka, nedovede si vysvětlit, proč se Městská nemocnice Ostrava, p. o., potažmo statutární město Ostrava, jako centrum našeho kraje, snaží vyhlášením veřejné soutěže této takto důležité zdravotní služby pro občany zbavit, je zajímavé, že se vše jakoby odvíjelo podle stejného scénáře, nejprve omezíme občanům návštěvy u praktického lékaře, poté se zkusíme z této důležité veřejné služby vyvléci, letos se to povedlo konečně u zubařů, nikoliv zatím u praktiků pro dospělé či praktiků pro děti, a nakonec vyhlášení veřejné zakázky na zajištění této potřeby občanů, a ještě se odvolávat na skutečnost, že před pár roky se takto muselo postupovat i v případě veřejné služby koronera,
 • dodal, že jen připomíná, že si pamatuje, že když byla veřejná služba koronera poskytována Městskou nemocnici Ostrava, p. o., za ředitele XXX, nikoliv za současného XXX, tak středisko koroner patřilo mezi tři výrazně výdělečná ekonomická střediska,
 • upřesnil, že náklady, "na ožralé a zfetované" jsou mnohem, ale skutečně mnohem vyšší, jakkoliv na první pohled skryté, nevěříte, když se kdokoliv, kdo zavrávorá na autobusové zastávce v Ostravě, platí to samozřejmě i mimo Ostravu, při pádu zraní je emergentně zdravotnickou záchrannou službou, kterou přivolají občané za asistence strážníků, transportován na nejbližší chirurgickou ambulanci, kde mu v rámci "závodně preventivní prohlídky" zcela určitě provedou akutní BCT, četl stovky zpráv vážených kolegů traumatologů a chirurgů, na čtyři na pět i více stránek a závěr byl vždy týž, nejedná se prý o akutně intoxikovaného pacienta, nýbrž o "ožralu či feťáka", kterého je třeba "šoupnout" na záchytku,
 • dodal, že pro lékaře je stále i člověk pod vlivem alkoholu či návykové látky akutně intoxikovaný, v desítkách případů za ty odsloužené na ostravské záchytce měli na BCT jasné známky mozkové kontuze, dokonce i traumatického mozkového krvácení, které lege artis patří na traumatologickou či chirurgickou ambulanci k intenzivní monitoraci,
 • doplnil, že tak zde na Ostravsku provozujeme medicínu ve 21. století, požádal o odpovědi v obvyklé lhůtě, pokud je někdo schopen odpovídat online, tak to přivítá,

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - sdělil, že by docela rád reagoval na záležitost záchytky, nebo té situace, proč se město vyjadřuje v této chvíli negativně k tomu, že by ta záchytka měla pokračovat ve stávajícím objektu na Kounicově ulici, samozřejmě ty finanční prostředky, které nejsou malé a každoročně doplácí nemocnice zhruba kolem 6 mil. Kč na provoz záchytné stanice, což je dáno tím, že z těch "bumbálků" platí zhruba 20 %, ti ostatní, z nichž velká řada je z řad bezdomovců, své závazky neplatí, nicméně to není ten hlavní důvod proč existuje nevole k tomu, aby záchytka pokračovala v tomto objektu, hlavní důvod je ten, že na Kounicově ulici v prvním patře jsou psychiatrické ambulance a existuje představa v rámci transformace psychiatrické péče, že by v Ostravě mělo vzniknout centrum duševního zdraví, město společně s krajem tento projekt připravuje už několik let a konečně se dospělo do stadia, kdy společně i s fakultní nemocnici získali dotaci ve výši asi 15 mil. Kč na provoz, zhruba na necelé 2 roky a připravuje se zřízení centra duševního zdraví v tomto objektu,

 • dodal, že požádali, aby problém stávající záchytky byl vyřešen do 31. 3. 2021, a to z toho důvodu, že je možnost ještě požádat o dotaci z IROP na rekonstrukci celého tohoto objektu, nicméně k tomu, aby se stihl termín rekonstrukce, aby se to dostalo do té fáze, že se bude moct i případná dotace vyúčtovat, je třeba, aby ten objekt byl k 1. 4. 2021 volný, takže toto je jediný důvod, proč se žádá o to, aby byla řešena protialkoholní záchytná služba, samozřejmě se požaduje, aby záchytka v Ostravě byla,
 • uvedl, že si nedokáže představit, že by lidé, kteří jsou podnapilí, končili na urgentním příjmu našich nemocnic, někteří klienti nebo podnapilí lidé končí i na urgentním příjmu, a jistě si dokážete představit, jaká situace asi nastává, když na urgentním příjmu, kde čeká třeba 10 - 20 lidí, včetně dětí, přijde v doprovodu policie člověk, který je podnapilý a vypadá, jak vypadá,
 • dále uvedl, že by se chtěl vyjádřit i k zubní pohotovostní službě, což bylo také téma, které bylo dlouhodobě řešeno i výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje, situace, která je dnes, která se podařila dohodnout tím, že zubní pohotovostní službu provozuje vlastně soukromý subjekt, tak ta situace se výrazně zlepšila oproti minulému stavu, zůstala naprosto zachována ošetřovací doba, kdy ve všední den je to od 18 hodin do 6 hodin do rána, a soboty, neděle a svátky je nepřetržitý provoz, doplnil, že stávající zubní pohotovostní služba je úplně v jiném prostředí, v podstatně kvalitnějším prostředí, on sám se byl dvakrát inkognito podívat, jak to tam funguje, prakticky asi tři dny po zahájení provozu pouze na recepci pracovali tři lidé, kteří skutečně mezi těmi pacienty chodili, uklidňovali je, dle něj by to takto mělo vypadat, navíc se tato služba bude přesunovat z toho stávajícího objektu v centru města do ještě vhodnějšího prostoru, kde bude i velké parkovací zázemí, jednoznačně jde o zkvalitnění této pohotovostní služby,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že bude na všechny další požadavky odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2070 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se dostali k části jednání, která je vyhrazena občanům, tj. k bodu programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",


XXX (občan MSK) - sdělil, že za 2 měsíce už bude nové zastupitelstvo kraje, chtěl požádat o vyslyšení této informace, kterou, jak zjišťuje v rámci posledních osmi let, kdy se tímto zabývá, ví velice málo lidí, v 60. letech 19. století světová organizace statistiků doporučila civilizovaným státům, aby organizovaly co 10 let cenzus, sčítání lidu, domů a bytů na svém území, od roku 1869 existuje v českém prostoru, dříve monarchii, od dvacátého roku, tedy v Československu (potom Česká republika), soupis, lexikon obcí České republiky, teprve od roku 2000 se v tomto lexikonu uvádí nejenom seznam podle jednotlivých obcí, počty trvalých bytů v České republice, ale i počet obydlených bytů, jedná se o roky 2000-2010, ten rozdíl v České republice je 4741, zmínil, že 650 tis. bytů v České republice je neobydlených, důvody nejsou zatím zveřejňovány, žijeme samozřejmě ve zkorumpovaném, prolhaném a zločineckém státě, který neumožňuje, aby občané věděli tuto informaci,

 • uvedl, že pro Moravskoslezský kraj je to 45 tis. bytů, pro Ostravu zhruba 8 - 9 tisíc, krajský úřad si v roce 2017 udělal kartogram, kde je všech 300 obcí Moravskoslezského kraje, nejtmavší je nad 30 % tzn. Bruntálsko, Osoblažsko, jih Frýdecko-Místecka, to jsou obce, kde celkový počet neobydlených bytů překračuje 30 %, důvody, kterých je nad 30 %, nejsou známy, autor kartogramu je sice žádal na Českém statistickém úřadu, ale nebyly mu sděleny, v březnu příštího roku k nám do bytu, kde bydlíme, každý někde bydlíme, tady asi není žádný bezdomovec, přijde sčítací komisař z Českého statistické úřadu a bude další cenzus,
 • dále uvedl, že máme další desetiletí 2020, cenzus stojí vždy zhruba asi 2 miliardy Kč, doplnil, že pouze chtěl, aby zastupitelstvo kraje vědělo tuto informaci, že v ústavě o bytu není samozřejmě ani slovo, proto žádná bytová politika České republiky neexistuje, ale všichni víme, kolik stojí pořízení jednoho bytu, a těchto neobydlených bytů, ač nevíme z jakých důvodů, je v České republice 650 tisíc, připomněl, že v našem kraji jich je 45 tisíc, požádal ty, kteří budou v zastupitelstvu kraje sedět i za 2 měsíce, aby si nechali zpracovat informaci o tom, jestli si to skutečně nevymysleli na Českém statistickém úřadu, jestli je to vážná informace, zjistit si důvody a případně zaujmout jakési stanovisko, jestli je toto podstatná nebo nepodstatná věc pro život obyvatel v této zemi, protože toto je podstatná věc,
 • doplnil, že nemůžeme zastavovat dále zemědělský půdní fond, to je trvale neudržitelné, naštěstí na lesní půdě se v České republice nestaví, procento oproti roku 1990 k dnešku je pořád 33 - 34 %, zemědělské půdy ubývá, ale lesů naštěstí neubývá, v tisku se o tom nic nepíše, protože majitelé tiskovin a všech médií to neumožňují, protože rozhodují developeři a ne informace,
 • dodal, aby se pokusilo zastupitelstvo kraje v příštím volebním období zpracovat takovýto dokument a přijmout případně nějaká doporučení, anebo samozřejmě výsledkem může být i informace, že bereme toto na vědomí, ale nové zastupitelstvo kraje toto nezajímá, že to prostě není problém, konstatoval, že dle něj to problém je, dodal, že existuje statistický lexikon obcí České republiky 2013 a příští rok bude zase vydán další lexikon a v něm budou aktuálnější data, od roku 2000 - 2010 se počet zvýšil, protože v roce 2000 bylo méně než 650 tis. neobsazených bytů,

XXX (občan MSK) - uvedl, že v březnu uplynul již rok, kdy toto zastupitelstvo kraje většinou hlasů vládních stran rozhodlo o likvidaci plně funkční a stále moderní nemocnice v městě Orlová, jak se tedy s odstupem času tato "optimalizace" krajského zdravotnictví jeví, nejen občanům, ale rovněž členům zastupitelstva kraje, ve čtvrtek 27. srpna se uskutečnilo setkání s občany Orlové a spádových obcí na toto téma, občany hojně navštíveného shromáždění se zúčastnil také například orlovský starosta Mgr. Chlubna, paní předsedkyně zdravotnických odborů Bc. Žitníková z Prahy, nebo pan senátor MUDr. Sušil z Karviné, vzhledem k tomu, že svolavatelem tohoto setkání s občany ve věci zajištění zdravotní péče lůžkové i ambulantní byl přípravný výbor všeobecné nemocnice v Orlové, promluvil na tomto setkání svobodně i on sám, kterému není jedno, co se to v našem kraji, a veřejném zdravotnictví děje, mimo jiné sdělil, že krajští politici konají na základě odborných doporučení, za prvé krajského zdravotního výboru - předseda Ing. Pražák, za druhé optimalizační komise předseda MUDr. Gebauer, za třetí poradců pana hejtmana - primář XXX, ředitel a senátor MUDr. Václavec, za čtvrté krajských organizátorů zdravotnictví, zde přítomni Ing. Rydrych, XXX, XXX a rovněž ředitelé krajských poboček zdravotních pojišťoven XXX, XXXXXX, poprosil, ať se nezapomenou tato jména, až se bude účtovat,

 • dodal, že je třeba se zmínit o podílu orlovských lékařů, většina z nich byla po celou dobu těch největších bojů prakticky neviditelná, nit suchou nemůže pochopitelně nechat ani na krajských opozičních politicích, doplnil, že samotnému zničení orlovské nemocnice totiž předcházela tři hlasování v tomto zastupitelstvu kraje, a to již od podzimu 2017,
 • zdůraznil, že třikrát se schvalovaly jakési "analýzy" stavu zdravotnictví v našem kraji, bylo toho moc, chybělo to hlavní, skutečná analýza zdravotního stavu obyvatel našeho Moravskoslezského kraje, bez které prostě nemůžete plánovat vůbec nic, a právě takováto analýza je základem "conditio sine qua non" jakékoliv seriózně koncepce zdravotnictví, kdekoliv, tedy i u nás,
 • dodal, že toto je docela věda, které se říká "Public health care management", česky - organizace veřejného zdravotnictví, je to řádná vědecká disciplína lékařských a společenských věd, bohužel tento racionální přístup k organizaci zdravotních služeb nefunguje ani na úrovni českého státu, zdůraznil, že nejen vládní krajští politikové, nýbrž i opoziční krajští politikové "analýzy" od podzimu 2017 do jara 2019 schvalovali celkem třikrát, a to většinou hlasů zastupitelstva kraje, takže hlasování 13. března, už nemohl této katastrofě zabránit,
 • na závěr vznesl dotaz, skutečně se členové zastupitelstva kraje domníváte, že tato "optimalizace" krajského zdravotnictví se povedla, dodal, že pokud nikdo neodpoví, prosí o vypracování písemné odpovědi,

XXX (občan MSK) - uvedl, že dnešní svůj příspěvek začne citací MUDr. Gebauera, ze zasedání zastupitelstva kraje ze dne 13. 3. 2019, kde řekl: "že členové zastupitelstva jsou zodpovědní za hospodaření kraje, a že toto vše dodává právo a téměř i povinnost prosadit optimalizační záměry, aby došlo k vytvoření prostředí pro zdravotníky, kde nebudou přetěžováni a kde nebudou muset moc porušovat zákoník práce",

 • konstatoval, že odpovědnost za hospodaření kraje, ale i optimalizace tomu moc nepomáhá, ztráta karvinské nemocnice dál roste, a co je závažnější, má největší úbytek výkonu z krajských nemocnic, při růstu mezd, tudíž i režijních nákladů, nevyužitých prostorách orlovské nemocnice, je to cesta do pekel, interna v Karviné má 26 lůžek, dobrou zprávou je, že dalších 26 lůžek se buduje a snad se i otevře, ale na minulém zasedání zastupitelstva kraje MUDr. Gebauer řekl, že 26 lůžek stačí, tak netuší, kde je pravda, jestli se dodržuje zákoník práce a personál není přetěžován, o tom silně pochybuje, lékařům ortopedie bylo v dubnu 2019 slibováno, že se přestěhují do Karviné, až se postaví nové operační sály, na dotaz, kolik toto bude stát, MUDr. Gebauer odpověděl, že neví, protože ještě nebylo vypsáno výběrové řízení, opět dobrá zpráva je, že snad výběrové řízení bude do patnácti dnů ukončeno a nové dva operační sály se budou stavět,
 • uvedl, že jelikož máme rok 2020, neví, jestli rok a půl po optimalizaci ty dva nové operační sály nedělají právě problém v těch výkonech, které nám v  nemocnici chybí, doplnil, zda opravdu bylo vše řádně připravené, na památném zasedání zastupitelstva kraje 13. 3. 2019, z něhož ocitoval přestřelku mezi panem Mgr. Volným, který sdělil: "že nedojde k žádné optimalizaci, ale k útlumu zdravotní péče, protože lékaři a zdravotnický personál z orlovské nemocnice nepřejdou do Karviné", vznesl dotaz: "zda je MUDr. Gebauer připraven nést odpovědnost za to, že doktoři odejdou a ta nemocnice nebude plně funkční, zda je připraven odstoupit z funkce", MUDr. Gebauer se na toto dotázal: "zda je Mgr. Volný schopen nést zodpovědnost za neustálé zadlužování zdravotní péče",
 • dodal, že lékaři odešli a hospodaření nemocnic se dále zhoršuje, doufal, že se na dnešním zasedání zastupitelstva kraje objeví bod jednání, jak se daří optimalizace, a jelikož se neobjevil, žádá jako občan Moravskoslezského kraje o průběžné vyhodnocení optimalizace a zařazení tohoto bodu na jednání příštího zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že starosta Mgr. Chlubna má na to jiný názor, než Vy,

XXX (občan MSK) - sdělil, že do politické kultury patřilo už i to, o čem hovořili jeho předřečníci, bude pokračovat na toto téma, ústavní záruka naší republiky dává dostupnost lékařské péče, bohužel jenom dává, ale skutečnost je jiná, třičtvrtě roku pátrá po ošetření nebo zapsání se k zubnímu lékaři a je to bezpředmětné, prošel spoustu ordinaci, protelefonoval spoustu času a bohužel výsledek nula,

 • dotaz na prof. Vondráka zněl, zda se zabývali touto věcí, zda už dali návrh na řešení tohoto problému, nebo na něm pracují, nebo dají, součástí tohoto návrhu, aby byl také manuál, který určí maximální cenovou hranici jednotlivých zákroků, protože ty se mezi sebou liší, toto vše studoval, jak hledal zubní ordinaci a jeden nabízel hygienu ústní dutiny za 700 Kč, druhý za 380 Kč, mezi tím je obrovský rozdíl, je to možné, a má to logiku?
 • doplnil, že by se rád odkázal na článek z deníku 21. 2. 2019 nadpis "hejtman Ivo Vondrák - motýlek - symbol noblesy", doplnil, že on sám by noblesu viděl někde jinde, nikoli v kolekci motýlků, ale viděl by ji v krásných úsměvech našich občanů s krásným, zdravým a ošetřeným chrupem,
 • požádal o písemnou odpověď, doplnil ještě informaci k minulému diskusnímu příspěvku, vzhledem k tomu, že prof. Vondrák nemá kompetenci ohledně silnice 465, a Ing. Unucka také nemá zájem toto řešit, uvádí, že zhruba před třemi týdny málem došlo k vážné dopravní nehodě, možná i s následkem smrti, pan řidič neměl zájem vůbec respektovat značení, i když tam je cedule, a málem došlo ke střetu auta s dítětem, žádá, aby se pouvažovalo nad nabízeným řešení úsekového měření rychlosti, požádal Ing. Unucku o lepší písemnou odpověď,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude odpovězeno písemně,

XXX (občan MSK) - konstatoval, že v městském obvodu Ostrava-Jih zastupitelstvo celé minulé volební období slibovalo zřízení lékařské pohotovosti, v minulém roce hovořil s místostarostou Ing. Staňkem, který odpověděl, že v budově bývalé nemocnice Nové huti se buduje nové sanatorium pro seniory, a když toto sanatorium bude dobudováno, bude tam i lékařská pohotovost, bohužel sanatorium stojí, funguje, ale lékařská pohotovost nikde, uvedl, že se již na jarním zasedání zastupitelstva ptal, proč tomu tak není, a starosta Bc. Bednář odpověděl, že toto je v kompetenci Moravskoslezského kraje,

 • jeho dotaz tedy zněl, je-li toto pravda, co pro to musí udělat občané, zastupitelé z Ostravy-Jihu, a co proto musí udělat Moravskoslezský kraj, druhý dotaz se týká prof. Vondráka, který je nejenom hejtmanem kraje, ale zároveň poslancem Parlamentu České republiky, a protože prokazatelně tyto dvě funkce prof. Vondrák nezvládá, žádá odpověď, zda hejtman neuvažuje o tom, že se v příštím volebním období jedné funkce vzdá,

MUDr. Martin Gebauer - uvedl, že s panem starostou Bc. Bednářem se jednalo zhruba před čtyřmi lety, když se ujal funkce, hovořili o zřízení lékařské pohotovostní služby v rámci městského obvodu, bylo mu řečeno, že krajský úřad není provozovatel zdravotních služeb, krajský úřad, řečeno laicky, pouze poskytuje povolení k podnikání těch lékařů, a tudíž obecně řečeno si Ostrav-Jih musí adaptovat prostory, měla by si zažádat o zřízení licence, aby mohla provozovat lékařskou pohotovostní službu, vybavit si ji získat lékaře, praktiky, krajský úřad je v tomto pouze registrující orgán,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zareagoval na druhý dotaz, již nabídnul předsedovi Poslanecké sněmovny svou funkci, a v případě, že uspěje v krajských volbách, nebude kandidovat, zda zvládá či nezvládá svou funkci, nechává na voličích.


K materiálu č. 8/3
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 17/2071-17/2073 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2074 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Investiční akce a opravy majetku" a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - sdělil, že aniž by tušil, že občané vyvolají debatu o zdravotnictví na posledním jednání zastupitelstva kraje, tak se připravoval, že tento bod využije k dotazu na pana MUDr. Gebauera, jen v krátkosti dodal, že pokud je ještě přítomen XXX, má na něj prosbu, a to, aby si uvědomil rozdíl přístupu jednotlivých politických stran a hnutí v případě orlovské nemocnice a nedával je všechny "do jednoho pytle",

 • uvedl, že v rámci cest po Moravskoslezském kraji zavítal nedávno do Bílovce, kromě toho, že si tam vyslechl poděkování za snahu zachovat plnohodnotnou nemocnici v rámci Bílovce, a poděkování za to, že nedopadla stejně jako Orlová v rámci optimalizace, tak místní, ať už z radnice, anebo i zaměstnanci Bílovecké nemocnice, upozornili na fakt, že se schyluje k omezení chirurgického oddělení v této nemocnici, dodal, že on nechtěl věřit tomu, že by MUDr. Gebauer v závěru volebního období něco podobného chystal, anebo o tom věděl a neinformoval zastupitelstvo kraje, byl by rád, aby se MUDr. Gebauer na mikrofon jednoznačně vyjádřil k životnosti a budoucnosti chirurgie v Bílovecké nemocnici,
 • dodal, že on sám dostal celou řadu argumentů, proč by tam tato chirurgie měla být zachována i ve vztahu právě ke staršímu osazenstvu, které Bíloveckou nemocnici navštěvuje, nepředpokládá, že by se ze strany krajského úřadu, nebo možná ze strany pojišťoven, v tomto předvolebním období, chystal opětovně tak radikální krok, jako je omezení základního oboru v této nemocnici,

MUDr. Martin Gebauer - konstatoval, že tento dotaz slyší už asi potřetí nebo počtvrté a je rád, že to JUDr. Babka tady zmínil, protože může konečně před celým plénem, možná i před kamerami, opravdu vyvrátit veškeré pochybnosti o tom, že by se s Bíloveckou nemocnicí mělo něco dít ve smyslu útlumu, je to nějaká fáma, která možná byla někde účelově vytvořena, ale rozhodně, a může mluvit jak za celou současnou radu kraje, tak i za celou koalici, není v plánu žádným způsobem omezit fungování jakéhokoliv současného oboru v Bílovecké nemocnici, chirurgie, interna, následná péče a rehabilitace tam mají své místo, mají tam své místo všechny ambulance, a co se týče vytíženosti operačních sálů, tak ty jsou vytížené dlouhodobým pronájmem gynekologického zařízení, které tam také funguje a v případě, že jakýkoliv subjekt tam bude chtít operovat, např. miniinvazní ortopedie a ostatní, tak věří tomu, že pan ředitel XXX bude nakloněn domluvě, rozhodně současně opravdu odmítl jakékoliv spekulace, co se týče útlumu, natož nějaké privatizace, o které také něco zaslechl,

 • na závěr dodal, že věří tomu, že koalice v tomto složení opravdu s tímto souhlasí, a při této příležitosti chce zmínit ještě jednu věc, protože předvolební boj je mnohdy takový na hraně, a dle jeho názoru nikdy ani hnutí ANO 2011, ani současná koalice neřekla a vůbec neuvažovala o jakékoliv privatizaci jakéhokoliv zdravotnického zařízení, které je v majetku kraje,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že jeho dotaz se týká ještě MUDr. Gebauera, který hovořil o ambulanci, chtěl by, aby se jednoznačně vyjádřil o lůžkové části chirurgie v Bílovci, samozřejmě, MUDr. Gebauer je náměstek pro zdravotnictví a předpokládá, že má velmi úzké kontakty a styk se zdravotními pojišťovnami, které nasmlouvávají zdravotní péči v našich krajských nemocnicích, čili zda i z této strany je ta myšlenka, tak, jak tady prezentoval, tzn., že nic takového se současné době nechystá,

MUDr. Martin Gebauer - dodal, že možná jeho odpověď byla obšírná, soustředil se pouze na lůžkové oddělení, doplnil, že opravdu s žádným z lůžkových oddělení v Bílovecké nemocnici se nechystáme rozloučit, nechystá se opravdu nic utlumit a pojišťovny o tomto jsou zpraveny,

XXX (občan MSK) - sdělil, že by chtěl ujistit JUDr. Babku, že si úsilí současných komunistů váží, domnívá se, že JUDr. Babka je jeden z mála školených kádrů, který skutečně rozumí jak komunální politice v Ostravě, tak i regionální politice, uvedl, že je mu moc líto, že se negativně vyjádřil i k opozici, ale prostě to prošvihli a tak, jak říkal soudruh Černěnko: "Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky.",

 • konstatoval, že co se týče obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., chápe, že je třeba krajské nemocnice zvelebovat, že jsou skutečně zanedbané, proti žádosti o další dotace nic nemá, vždyť přece žijeme v době dotační, nicméně je to "akciovka", tady pouze upozornil, že máme osm krajských nemocnic, orlovská je zlikvidována, všechny jsou "příspěvkovky", jenom tato je akciovka, je to jediná mezi všemi osmi krajskými nemocnicemi, která dlouhá léta zůstává v dusícím se ekonomickém a organizačním chomoutu příspěvkových organizací, dodal, že rozumí tomu, že MUDr. Gebauer s tím nemůže nic udělat, protože neví, o co jde, kdo někdy řídil takovouto "příspěvkovku", tak jistě ví, o čem hovoří, dostala se mu do pošty prezentace managementu Bílovecké nemocnice s názvem "COVID 19-2020" vznesl dotaz, kolik to přebudování na covidovou jednotku ve skutečnosti stálo, a byly-li to podle této prezentace, která byla na výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje prezentovaná, asi velké manévry, v akci bylo 25 členů zdravotnického personálu takto malé nemocnice, a dva lékaři a samozřejmě management, dále prý bylo v akci 16 sester, 5 lékařů interny, dodal, že ani neví, zda je tam tolik personálu, který nemocnice má, zda vůbec zbyl nějaký další personál pro léčení normálních pacientů,
 • vznesl další dotaz, kolik se tam pacientů s COVIDem léčilo, protože to přebudování stalo nějaké miliony, byl tam nějaký pacient vůbec uměle ventilován, zemřel tam někdo na COVID nebo s COVIDem, a hlavně, jaké měli vážení kolegové z Bílovce terapeutické výsledky, předpokládal by, že se to v nákladové analýze dozví,
 • dále se dotázal, zda jednotlivá lůžková oddělení mají skutečně, nikoliv jen na papíře, naplněny požadované počty kompetentních lékařů, převážně L3, protože někde je to na zavření nemocnice, managementu, některých vrchních sester a lékařů, jeho dotaz zní, jak je na tom krajská nemocnice s dodržováním zákoníku práce, nebo zákoník práce bude nadále jen cárem papíru, co se přesčasové práce lékařů a zdravotních sester týče, dodal, že by chtěl zareagovat na pana MUDr. Gebauera, když se podívá do zápisů optimalizační komise a do dalších věci, tak se jednoznačně počítalo s likvidací Bílovecké nemocnice v rámci této povedené optimalizace, teprve když ředitel a senátor MUDr. Václavec zjistil, že nemůže vyčarovat pět Ukrajinců, kteří hovoří plynně česky a umí medicínu, tak ta nemocnice zůstala,

JUDr. Josef Babka - dodal, že má stručnou reakci na XXX, že také není neomylný, ten uvedený citát neřekl Černěnko, ale Černomyrdin, tehdejší premiér Sovětského svazu,

Ing. Zuzana Ožanová - požádala diskutující o zmírnění hlasů a o slušné chování, s tím, že se domnívá, že na medicíně by měli probírat i etiku a slušné chování, asi je jí tam nedostatek,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - v krátkosti dodal, že co týče covidových lůžek, byla povinnost vytvořit 400 nebo 500 lůžek, nezávisle na tom, zdali jsou či nejsou obsazená,

XXX (občan MSK) - sdělil, že je členem výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za SPD, chtěl by k tomuto bodu říct a upozornit hlavně přítomné zastupitele kraje, že hlasoval pro to, aby byla Bílovecké nemocnici poskytnuta dotace na opravu, jak silnic, tak budov, poté co byl MUDr. Gebauerem ujištěn, že nebude privatizována a nebude tam útlum provozu podobně jako v Orlové, a to dokonce v tomto, ale i příštím období, chtěl požádat, aby bylo k tomuto přihlédnuto, jinak by pro to nehlasoval,

 • dodal, že by chtěl prof. Vondrákovi připomenout, že před dvěma roky s kolegy z lékařského oborového klubu a s předsedy krajských nemocnic dělali prezentaci o tom, jakým způsobem probíhá přesčasová služba lékařů v krajských nemocnicích, že pouze jediné oddělení, a to interna ve Frýdku-Místku, je schopno vyhovět zákoníku práce, a to pouze za předpokladu, že ti lidé souhlasí s přesčasovými hodinami podle zákoníku, toto je věc veřejná a není to otázka kraje, to přiznává veřejně i ministr a vysocí funkcionáři, včetně náměstkyně Ing. Rögnerové na Ministerstvu zdravotnictví,
 • dále dodal, že dle něj je toto důvod, proč nejsou mladí lékaři, protože se tady nehrnou, vyjádřil obavu v tom smyslu, že až on bude za deset až dvacet let potřebovat nějakého lékaře, aby tady byl, aby neplatil nadstandard za to, že na něj mluví český, v jeho rodné zemi, na závěr dodal, že uvedl tyto dvě poznámky, aby se toto vědělo a respektovalo při hlasování.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2075 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2076 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Koncepce paliativní péče v Moravskoslezském kraji 2020-2025

 • bez úvodního slova

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - uvedl, že v závěru této koncepce je uvedeno, jaká bude úloha Moravskoslezského kraje v rozvoji paliativní péče v období 2020 až 2025, jsou tam uvedeny konkrétní kroky, zajímalo by ho, zdali bude po schválení této koncepce i nějaký úkol, co se týká finančního vyjádření těchto věcí, protože nerad by, aby v této koncepci zůstaly tyto věci, ale aby se opravdu v rozpočtu Moravskoslezského kraje počítalo s nákupem vozidel a podobně, jak je tam uvedeno,

 • druhý dotaz se týkal role státu, protože, jak je tam uvedeno, role státu by měla být taková, že by se mělo změnit financování pojišťoven, dotázal se, zda i Moravskoslezský kraj bude iniciovat tuto změnu ve své zákonodárné působnosti,

MUDr. Martin Gebauer - odpověděl, že co se týká koncepce paliativní péče, tak na to by asi nejlépe odpověděla zpracovatelka této koncepce, která byla u toho zdroje, ale nicméně ohledně odpovědi ji zastoupí,

 • uvedl, že samozřejmě každý rok Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační titul, co se týče hospicové a paliativní péče, předpokládá, že takto to bude i nadále, protože výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje se usnesl, že bude pokračovat, dál na příští rok jeho kompetence nesahají, co se týká vyhlášení těchto dotačních programů, jeden z nich je opravdu dotační program na hospicovou a paliativní péči,
 • doplnil, že co se týká přidávání peněz, Ing. Kania predikoval pokles příjmů skoro o miliardu Kč a nevíme, co bude příští rok, proto to musí být hodně střízlivé, ale ten objem, který tam byl letos, chtějí zachovat i pro příští rok a samozřejmě paliativní hospicová péče je více zdrojové financování, tzn., že opravdu Moravskoslezský kraj udělá maximum, ale nemůže ta tíže ležet pouze na bedrech Moravskoslezského kraje,
 • XXX (občan MSK) - sdělil, že předkládaná koncepce je celkem na 44 stranách textu, dotázal se, zda to stálo hodně práce sepsat, uvedl, že v důvodové zprávě ho zaujala tato věta: "Dokument poskytuje základní přehled o současné podobě poskytování paliativní péče v Moravskoslezském kraji, upozorňuje na aktuální problémy a stanovuje vizi, cíle, priority a opatření podpory paliativní péče v Moravskoslezském kraji.",
 • uvedl, že tento dokument nic takového nestanovuje, nebo snad něco důležitého přehlédl, doplnil, že v pracovní skupině není uveden ani jeden lékař,
 • dále se dotázal, proč výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje včas nezasáhl, na straně 3 je uvedeno mimo jiné, že v březnu 2020 po dobu čtrnácti dnů byl návrh koncepce zveřejněn na webu kraje, dále, že výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje 18. 8. 2020 vzal tuto koncepci na vědomí,
 • zeptal se, jak zapadá a naplňuje tato "koncepce" širší vizi, skutečnou vizi, koncept celého zdravotnictví v Moravskoslezském kraji, požádal o písemnou odpověď,

Mgr. Marcela Mrózková Heříková - sdělila, že byla velmi pyšná celé čtyři roky, že sem patřila a že se i při obtížných věcech dařilo zachovat důstojný a věcný průběh všech diskusí, a proto se jí zdá tato tečka nešťastná, ale nedá se nic dělat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2077 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Návrh na darování movitého majetku organizacím v Moravskoslezském kraji

 • s úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví nakoupilo hromadně termokamery, které jsme dostali do užívání, jedna část kamer byla svěřena našim příspěvkovým organizacím a vzhledem k tomu, že doporučením bylo opravdu věnovat kamery IZS, jak státním, tak i nestátním složkám, část kamer byla věnována do jiných zdravotnických zařízení lůžkových a hasičskému záchrannému sboru

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2078 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil 10 minutovou přestávku.


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 42 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2079 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na způsob řešení a informace o projektu "Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2080 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na uzavření partnerských smluv v rámci projektu SHAKER (ERASMUS+)

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 42 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2081 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2082 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

 • s úvodním slovem

Mgr. Zdeněk Karásek - v krátkosti sdělil, že by chtěl zdůraznit jen pár bodů, oproti červnovému zasedání zastupitelstva kraje došlo k navýšení čerpání zdrojů z programu RE:START na projekty v rámci Moravskoslezského kraje nad 4 mld. Kč, druhá podstatně významnější změna i z hlediska financí je, že Rada Evropy na červencovém jednání schválila finanční podmínky pro víceletý finanční rámec a fondy, které jsou s ním spojeny, a máme tedy dnes už poměrně jasné informace, že do Moravskoslezského kraje by měly "připlout" zdroje, které by měly převyšovat 100 mld. Kč v následujícím období,

 • uvedl, že jeden z klíčových fondů, který je schválen, a který má alokaci pro tři uhelné kraje, je Fond spravedlivé transformace, jenom z tohoto fondu by zdroje pro náš kraj měly převýšit 40 mld. Kč, jestliže ten program RE:START sem přivedl zatím za pár let 4 mld. Kč, tak tento fond přinese 40 mld. Kč a zdrojů bude víc, toto jsou věci, které se týkají financí,
 • dále uvedl, že byla pozice kraje, aby tento Fond spravedlivé transformace byl řešen jedním operačním programem, což se povedlo a vláda rozhodla v tom období od června, že bude jeden operační program a že jeho řídícím orgánem bude Ministerstvo pro životní prostředí, to se také povedlo a v této době se jedná o podmínkách, jak by ten operační program měl fungovat, my jsme do jednání s týmem a s kolegy zapojeni, 10. 9. tady přijíždí náměstek ministra životního prostředí Ing. Kříž a náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. Koppitz, a o dalších podmínkách do budoucna se dál bude jednat, takže celý tým na tom pracuje,
 • doplnil, že co se nezměnilo od června, je velký důraz na přípravu projektů, jak již bylo zmíněno Ing. Kaniou, v této současné složité situaci, abychom se dostali těm velkým miliardám, budeme muset vynaložit řadu prostředků na přípravu projektů, na tom všem se pracuje, kromě vlastních zdrojů z kraje, obcí a dalších předkladatelů do budoucna, jednáme také o příspěvek ze strany státu do fondu pro přípravu těchto strategických projektů, celá struktura je funkční, skládá se zejména ze dvou odborů krajského úřadu a ze čtyř výkonných agentur, a dnes je brána na národní úrovni jako důležitý partner pro ministerstva,
 • dodal, že věří, že se podaří vyjednat dobré podmínky nejen z hlediska objemu peněz, ty už jsou vyjednány, ale také z hlediska toho, jak se zdroji bude možné zacházet, abychom mohli řešit opravdu důležité integrované změnové projekty a abychom náš region v příštích letech posunuli,

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil, že co se týká celostátní Uhelné komise, tam stále platí to, že co si neuděláme v kraji sami, to nebude, protože celostátní Uhelná komise se opravdu věnuje především hnědému uhlí a  energetice, nevěnuje se černému uhlí, nevěnuje se teplárenství, protože je to pro ně marginální záležitost, proto zpracováváme v Moravskoslezském kraji vlastní dopadovou studii, která říká, za jakých podmínek je možné v našem kraji nahradit uhlí, a už dnes je jasné, že pokud nebudeme v našem kraji spalovat uhlí až do roku 2030, nebudeme mít čím topit, protože tady plyn, elektřina není, toto je zhruba závěr toho, co předložíme ještě možná tomuto vedení kraje jako dopadovou studii uhlí,

 • poděkoval všem společnostem, ať už je to Veolia či kdokoliv jiný, protože opravdu poprvé v historii poskytly data o tom, jak fungují, jak chtějí fungovat, co plánují, a výsledkem je, že už teď máme v zásobníku projekty zhruba za 15 mld. Kč, které řeší přechod z uhlí na plyn.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2083 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Finanční nástroj JESSICA

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2084 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2085 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na zahájení přípravy projektu Modernizace výuky informačních technologií II

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2086 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2087 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Profinancování a kofinancování projektu OKAP II

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2088 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí individuální dotace Horské službě o.p.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2089 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2090 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2091 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2092 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje" - 2. a 3. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2093 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2094 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatků v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2095 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací městu Orlová a obci Rudná pod Pradědem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 44 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2096 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2097 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na uzavření dodatků a dohod o narovnání ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2098 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na úpravu podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2099 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám uzavřeným v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2100 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Změny v dotačním programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2101 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma a souvisejících individuálních dotací

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2102 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na úpravu podmínek v rámci individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2103 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 5. a 6. skupina.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2104 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Žádost obce Hrčava o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že v září roku 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotace v maximální výší 5 mil. Kč, dotace měla sloužit na kofinancování projektů, cílem byla rekonstrukce místní komunikace financovaná z operačního programu Česko-Polsko,

 • uvedl, že na žádost obce rozhodlo v září 2017 zastupitelstvo kraje o možnosti předložit projekt také do jiného operačního programu, a o vyplacení první splátky dotace, nyní obec informovala, že projekt změnila z rekonstrukce silnice na vybudování cyklotrasy a předložila ho do operačního programu Česko-Slovensko,
 • dále uvedl, že obec však požaduje, aby z krajských dotací byla financována i původní projektová dokumentace na rekonstrukci silnice, která je pro nový projekt cyklotrasy využita pouze omezeně, z tohoto důvodu navrhujeme žádosti nevyhovět, současně dotaci vyúčtovat a jednat s obcí o případné nové dotaci na podporu nového projektu v obci.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2105 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek-Místek vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2106 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" pro rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2107 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace Českému svazu včelařů ve Frýdku - Místku na projekt Chlebovická medová stopa

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2108 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v kraji v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2109 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Nová Bělá, na projekt Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2110 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2111 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" pro rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2112 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Dotace Včelařskému spolku Moravy a Slezska na podzimní veletrh Včela

 • s úvodním slovem

Jarmila Uvírová - sdělila, že předkládaný materiál obsahuje návrh na poskytnutí individuální dotace Včelařskému spolku Moravy a Slezska ve výši 60 tis. Kč na pořádání podzimního veletrhu Včela, který proběhne ve dnech 9. a 10. října 2020 v Ostravě, výstava se měla původně konat v jarních měsících za podpory Moravskoslezského kraje, ale z důvodu pandemie byla zrušena a finanční prostředky vráceny, dodala, že se bude jednat o druhý ročník, a akce se těší velkému zájmu nejen odborné veřejnosti.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2113 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2114 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2115 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2116 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2117 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Převod činnosti organizace kraje Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, na organizaci zřizovanou Městským obvodem Poruba

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2118 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí penále

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2119 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Žádosti o úhradu nezbytných nákladů projektů v oblasti volného času a sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2120 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež u dotačního titulu 1

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2121 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Změna v poskytnutých návratných finančních výpomocích v odvětví školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2122 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (7 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 17/2123-17/2129 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Bc. Jiřího Navrátila, MBA.)

K materiálu č. 12/1
Strategie podpory rozvoje romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2130 (pořadové hlasování č. 124 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021-2026

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2131 (pořadové hlasování č. 125 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Dodatek č. 5 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2132 (pořadové hlasování č. 126 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 - 2023 a Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2133 (pořadové hlasování č. 127 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2134 (pořadové hlasování č. 128 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh dodatku ke zřizovacím listinám organizací Fontána, příspěvková organizace, a Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 17/2135-17/2136 (pořadové hlasování č. 129 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2137 (pořadové hlasování č. 130 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2138 (pořadové hlasování č. 131 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2139 (pořadové hlasování č. 132 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • s úvodním slovem

Bc. Jiří Navrátil, MBA - uvedl, že se jedná se o dva dodatky, jedná se o obec Dětmarovice, které jsme přispěli na výstavbu domova pro seniory ve výši 1,5 mil. Kč, obdrželi dotaci z MPSV, právě na základovou desku a další spojené náklady s vybudováním tohoto domova, žádají o změnu, aby mohli tyto peníze použít na vybudování příjezdové komunikace a oplocení pozemku spojeného s tímto domovem, takže účel projektu bude dodržen,

 • doplnil, že co se týká té druhé dotace, jedná se o dodatek ke smlouvě s organizací Ergon - sociální podnik, zapsaný spolek, která žádá o posunutí vyúčtování a použití dotace, a to z důvodu toho, že v rámci pandemie COVID-19 nebyli schopni vše dodržet v termínu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2140 (pořadové hlasování č. 133 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020"

 • s úvodním slovem

Bc. Jiří Navrátil, MBA - konstatoval, že Moravskoslezský kraj na rok 2020 požádal o 2,5 mld. Kč na poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, z kapitoly 313 jsme obdrželi 2,1 mld. Kč, 5. března 2020 zastupitelstvo kraje rozdělilo 2,06 mld. Kč a zbylo nám 46 mil. Kč, které se dnes přerozděluji, rozhodli jsme se z důvodu toho, že žádosti jsou ještě ve výši 321 mil. Kč, požádat zastupitelstvo kraje o usnesení v případě, že by dorazily peníze, aby Moravskoslezský kraj mohl rozdělit i další finanční prostředky právě z kapitoly 313, dodal, že v současné době tzv. COVID-19 zbývá z 5,2 mld. Kč asi něco přes 2 mld. Kč, které nebyly vyčerpány na Ministerstvu práce a sociálních věcí a věří v to, že MPSV tyto peníze krajům uvolní na poskytování sociálních služeb.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2141 (pořadové hlasování č. 134 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až červenec 2020

 • bez úvodního slova

Ing. Dana Forišková, Ph.D. - informovala, že výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje zpracoval Sborník pro národnostní menšiny, který v současné době prochází korekcí a vzhledem k tomu, že je nedostatek finančních prostředků, bude tento sborník vydán v elektronické podobě a bude umístěn na stránkách Moravskoslezského kraje, v sekci odboru kultury a památkové péče,

 • dodala, že by chtěla poděkovat všem pracovníkům, kteří spolupracovali s výborem pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje, zpočátku to byl odbor sociálních věcí, Mgr. PotockýBc. Hančin, kdy v současné době patří tento výbor pod odbor kultury a památkové péče, dále poděkovala Ing. VeseléIng. Vídeňské.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2142 (pořadové hlasování č. 135 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2143 (pořadové hlasování č. 136 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2019 až červen 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2144 (pořadové hlasování č. 137 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2145 (pořadové hlasování č. 138 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2019 až srpen 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2146 (pořadové hlasování č. 139 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/6
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2147 (pořadové hlasování č. 140 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/7
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2148 (pořadové hlasování č. 141 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/8
Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2149 (pořadové hlasování č. 142 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/9
Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2150 (pořadové hlasování č. 143 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/10
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

XXX (občan MSK) - sdělil, že když si přečetl jako první zprávu výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, o kterém bude hovořit následovně, podíval se i na jiné výbory, a to namátkou na výbor kontrolní zastupitelstva kraje,

 • vznesl dotaz, proč žádný výbor nehodnotí celé volební období, docela by to přivítal, když je konec, jak to pochopit, že by nebylo co hodnotit?, doplnil, že dne 5. března 2020 na něj prof. Vondrák poslal policistu ve vysoké funkci plukovníka, nicméně si dovolil se zeptat tohoto výboru, co tomu říká, protože v demokratických státech se to pokládá za velmi závažné a skandální, prošetřoval to XXX, který píše, že z mého podání vyplynulo podezření, že svým jednáním spočívajícím v požadavku prokázání mé totožnosti překročil policista krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pravomoc, sdělil, že si sám nestěžoval, ale doufá, že už to prošetřuje GIBS z Prahy,
 • dodal, že už přes rok okresní státní zastupitelství a hospodářská kriminálka v Karviné prošetřuji dvě jeho trestní řízení, doplnil, že v průběhu vyšetřování byl vyměněn vyšetřovatel,
 • dodal, že došlo k rozkrádání krajského majetku v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, těchto věcí je více, a počká si na nové zastupitelstvo kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2151 (pořadové hlasování č. 144 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/11
Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období leden 2020 - srpen 2020

 • bez úvodního slova

XXX (občan MSK) - sdělil, že by ho zajímalo skutečné vyhodnocení tak náročné a odpovědné práce výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, neboť zpráva, kterou jste si jistě přečetli, spočívá jen v tabulce s docházkou a poté seznamu projednávaných bodů, dodal, zda si občané kraje a členové zastupitelstva kraje neslouží, aby členové výboru zdravotního a preventivné péče sepsali skutečnou zprávu o své činnosti za celé toto volební období, ve kterém byla provedena tak závažná změna v organizaci a řízení krajského zdravotnického systému, dodal, že volební období trvalo přece celé čtyři roky, požádal o písemnou odpověď.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2152 (pořadové hlasování č. 145 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/12
Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2019 až srpen 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2153 (pořadové hlasování č. 146 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/13
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 17/2154 (pořadové hlasování č. 147 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že v rámci přijatých usnesení na 16. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 Jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva. Jedná se o usnesení číslo 16/1964, kde v části usnesení "2. rozhodlo", se změnilo písm. c) z 07004/2019/RRC na 07044/2019/RRC, a písm. f) z 07874/2019/RRC na 07804/2019/RRC.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.


Jarmila Uvírová - informovala, že neobdržela žádné dotazy ani připomínky.


Ing. Josef Bělica - uvedl, že by jménem klubu ANO 2011 chtěl poděkoval za spolupráci v celém volebním období, jménem zastupitelů poděkoval za spolupráci nejen politickým kolegům, ale i pracovníkům krajského úřadu, dodal, že profesionální přístup úředníků krajského úřadu pod vedením pana ředitele je opravdu vzorový, těm, co již dále do zastupitelstva kraje nekandidují, popřál za klub ANO 2011 hodně osobních i pracovních úspěchů v jejich další kariéře, a těm, co znovu kandidují, popřál volební úspěch, a za klub ANO 2011 poděkoval za spolupráci,

Ing. Jakub Unucka, MBA - dodal, že by chtěl poděkovat všem kolegům, členům zastupitelstva kraje a zejména zaměstnancům za to, že čtyři roky pracovali velmi profesionálně, poděkoval a popřál úspěch ve volbách,

Ing. Kateřina Chybidziurová - uvedla, že za klub ČSSD děkuje všem zaměstnancům, včetně vedoucích, za výbornou spolupráci v tomto volebním období a samozřejmě také panu řediteli, poděkovala všem členům zastupitelstva kraje, radě kraje a popřála všem hodně zdraví,

Ing. Vít Slováček - uvedl, že za klub KDU - ČSL chce poděkovat za čtyři roky perfektní spolupráce, poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu za perfektní zázemí a práci, kterou po celé čtyři roky odváděli, popřál těm, kdo kandidují, aby se splnily jejich představy, a všem, aby nadcházející koronavirové období mělo co nejmenší zásah do jejich osobních a profesních životů,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že končí páté volební období Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a při této příležitosti by chtěl jménem klubu Komunistické strany Čech a Moravy poděkovat za spolupráci a respekt všem kolegům nejen v zastupitelstvu kraje, ale i ve výborech a komisích, poděkování patří samozřejmě celému aparátu krajského úřadu pod vedením pana ředitele za vytváření dobrých podmínek pro práci a vůbec všem zaměstnancům a všem příslušníků sboru integrovaného záchranného systému, kteří nás po celé volební období provázeli, poděkoval a dodal, že se těší na spolupráci v dalším zastupitelstvu kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Ing. Slováčka, předsedu návrhové komise, aby přednesl zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Slováček konstatoval za celou návrhovou komisi, že na tomto posledním zasedání zastupitelstva kraje byl vložen pouze jeden bod u materiálu č. 3/2 ocenění práce Hasičského záchranného sboru a jednotek sborů dobrovolných hasičů a dodal, že všechna usnesení byla právoplatně přijata.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - závěrem by chtěl všem poděkovat, vstoupil do politiky v roce 2016, nevěděl, jak to bude vypadat, co se bude dít, ale za něj prostředí bylo velmi konstruktivní, někdy bylo něco, na čem se neshodli, protože to by jinak nebylo možné, ale právě za ten konstruktivní přístup by chtěl poděkovat, za to, že se vždy našel konsenzus na klíčových věcech a je rád, že v zastupitelstvu kraje mohl působit, poděkoval panu řediteli a celému krajskému úřadu, dodal, že ve svém životě řídil velkou instituci a musí říct, že tak, jak fungoval krajský úřad, tak by se i Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava mohla hodně učit, takže skvělý výsledek, na závěr zavzpomínal na svého kamaráda Američana, který seděl v řídícím středisku v Houstonu, když letělo Apollo 13, které mělo ten problém, že mělo velkou poruchu a bylo to skutečně na hraně aby se mohli ti tři astronauté vrátit a těsně před vstupem do atmosféry pronesl velitel letu Jim Lovell větu: "Gentlemen. It´s been privilege flying with you.", takže i pro něj bylo velkou ctí tady s vámi být.


Přílohy:

 • Schválený program 17. zasedání zastupitelstva kraje
 • Soupis usnesení č. 17/1999-17/2154
 • Přehled hlasování
 • Listiny přítomných

Zapsaly:
 • Bc. Daniela Bártová
 • Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu
V Ostravě dne 15. 9. 2020

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Jana Pohludková
 • Ing. Radek Podstawka

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup