Zpráva

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 4

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 15. 6. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 60 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • vedoucí oddělení marketingu a strategického managementu odboru kancelář hejtmana kraje
 • 1 senátor Senátu Parlamentu České republiky
 • zástupci obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., spol. Letiště Ostrava, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
 • 1 host

Omluveni:

 • Ing. Radka Krištofová
 • RSDr. Karel Kuboš
 • Ing. Evžen Tošenovský
 • Marian Bojko
 • Tomáš Hanzel

4. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 57 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Bc. Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat živý vstup na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 16. 3. 2017, byli Ing. Jitka HanusováMgr. Josef Alexander Matera. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Diskuse:

Ing. Jiří Martinek - omluvil Tomáše Hanzela ze zasedání zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - udělil slovo Mgr. Přepiorovi,

Mgr. Radek Přepiora - vystoupil s příspěvkem na úpravu zápisu z březnového zasedání zastupitelstva kraje ze dne 16. 3. 2017, s odkazem na § 43 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, požádal o úpravu zápisu vzhledem k nepřesnému zachycení průběhu tohoto jednání zastupitelstva kraje, kde se jednalo o bod č. 15. "Diskuse",

 • dále uvedl, že podle zápisu publikovaného na krajském webu pan prof. Vondrák poznamenal, že "pak ztrácí smysl věta v jednacím řádu, že o vystoupení občana kraje pokud se nevyjadřuje k projednávané věci, o které se má hlasovat", a dále poukázal na jeho vystoupení, která nejsou v zápise zaznamenána,
 • dále uvedl, že snad během jednání zastupitelstva dnes také dojde k novelizaci jednacího řádu,
 • uvedl, že pan hejtman přímo nazval stávající podobu jednacího řádu podle oficiálního video záznamu: "ochranným mechanizmem a zabráněním" (konec citace) občanům ve zcela svobodném dialogu a zdůraznil, že nemá problém s tím, aby zde na zastupitelstvu pan Mgr. Přepiora vystoupil,
 • dále uvedl, že v oficiálním zápisu taktéž chybí vyjádření člena zastupitelstva Róberta Masaroviče, MSc., jenž se obrátil po projevu pana hejtmana na pana zastupitele Mgr. Volného,
 • dále vyjádřil domněnku, že vypustit ze zápisu byť alespoň zmínku o vystoupení člena zastupitelstva v diskuzi, přímo odporuje zachycení řádného průběhu jednání zastupitelstva dle výše zmíněného zákona o krajích,
 • sdělil, že na webu necipujtenas.cz zveřejnili podrobnější textový průběh jednání březnového zastupitelstva k bodu č. 15 "Diskuse" a odkázal na tento dokument, který zaslal všem přítomným členům zastupitelstva elektronicky,
 • dále uvedl, že zápis také vynechává celou řadu velice důležitých sdělení aktérů diskuze, která jsou důležitá pro přesné zachycení průběhu jednání zastupitelstva, což je klíčové pro občany, voliče, kteří sledují, jak jejich politici a političky plní v praxi svá předvolební prohlášení,
 • dodal, že dnes již existují IT systémy pro doslovný přepis mluveného slova, které například využívá justice, proto doporučil zamyslet se v tomto ohledu nad více smysluplnou investicí, která by občanům pomohla a také by ulehčila těžké práci zapisovatelkám, a poprosil o zpřesnění stávajícího zápisu,
 • po výzvě pana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. nenavrhl pan Mgr. Přepiora konkrétní úpravy zápisu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 1 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/219 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Zdeněk Husťák
 • Martin Schwarz

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/220 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • Ing. Patrik Bocek
 • Ing. Miroslav Hajdušík
 • Mgr. Kateřina Chybidziurová
 • Tomáš Miczka
 • Mgr. Martina Nováková, DiS.

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/221 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 15. 6. 2017,

 • upozornil na změny v jednacím řádu, které umožní každému občanovi svobodně se vyjádřit,

tato změna je navržena v materiálu č. 4/7 a po schválení návrhu se tento bod implicitně zařadí do programu jednání v časovém rozmezí od 11:00 do 11:30 hodin, pod názvem "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

 • doporučil stáhnout materiál č. 9/32 Setkání zástupců Moravskoslezského kraje s delegací ze

Spojených arabských Emirátů "Bolt Event", z důvodu neúčasti členů královské rodiny Emirátů,

Mgr. Lubomír Volný - navrhl minutu ticha za oběti terorismu v Londýně, Petrohradu, Stockholmu, Manchesteru a ještě jednou v Londýně,

Ing. Jakub Unucka, MBA - navrhl zařadit nový materiál č. 6/11 Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná,

JUDr. Josef Babka - navrhl nehlasovat o doplnění materiálu č. 6/11, protože se na něm domluvili všichni zástupci politických klubů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu doplnění programu o bod č. 6/11 - schváleno - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2),

 • o návrhu na minutu ticha za oběti muslimského teroru - schváleno - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 4. zasedání zastupitelstva kraje s dvěma doplněnými komentáři a dvěma výše uvedenými body "Návrh na minutu ticha za oběti muslimského teroru" a "Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná".

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/222 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval k minutě ticha.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Informace zástupce společnosti Moody’s Investors Service EMEA Limited o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

 • (ústní informace)
 • Předkladatel: Ing. Igor Ovčáčik, generální ředitel pro střední a východní Evropu, Moody’s Investors Service EMEA Limited,

Ing. Igor Ovčáčik - uvedl, že je novým zástupcem společnosti Moody’s pro Českou republiku a části pro střední a východní Evropu a sdělil základní informace o tom, jak je hodnocen v současné době Moravskoslezský kraj,

 • sdělil, že Moravskoslezský kraj v letošním roce obhájil výborné ratingové hodnocení na úrovní A2 se stabilním výhledem,
 • dodal, že stejné hodnocení mají i kraje Ústecký, Liberecký a Jihomoravský, hodnoceny jsou podle struktury příjmů, což je pouze jeden stupeň pod ratingem České republiky A1,
 • rating Moravskoslezského kraje zohledňuje konzervativní rozpočtovou politiku kraje, která se projevuje ve zlepšených provozních přebytcích, dále zohledňuje úpravu rozpočtového určení daní, která vrátila kraji podíl ve sdílených daní na úroveň platnou v roce 2011, v roce 2016 byl růst sdílených daní o více než o 15 %, další ukazatele hodnocení jsou nízká a stále klesající zadluženost kraje a dostatečná výše hotovostních rezerv,
 • uvedl, že při srovnání s ostatními kraji je zadluženost neboli přímý dluh a běžné příjmy v Moravskoslezském kraji na úrovní 11,6 % a průměr krajů v České republice je 13,3 %, provozní přebytky/běžné příjmy jsou 8,7 %, což je ve srovnání s kraji lepší, protože jejich průměr je 11,6 %, a kapitálové výdaje/celkové výdaje jsou v Moravskoslezském kraji 7 % a průměr krajů je 9,3 %,
 • dále uvedl, že všechny výsledky jsou výsledkem dlouhodobé, vyvážené a obezřetné politiky Moravskoslezského kraje, tzn., jedná se o dlouhodobý vývoj a podíl na tomto velmi dobrém hodnocení má současné i předešlé vedení kraje,
 • poděkoval za využívání společnosti Moody´s a předal hejtmanovi kraje ratingovou zprávu v podobě oficiálního hodnocení Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval společnosti Moody´s i předcházejícímu vedení za udržení ratingu na úrovni A2.

K materiálu č. 3/2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2016

 • (ústní informace)
 • Předkladatel: plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - uvedl, že na základě § 27 zákona o požární ochraně předložil zprávu o stavu požární ochrany ve standardním formátu,

 • sdělil, že zpráva mimo jiné obsahuje úsek prevence a civilního nouzového plánování,
 • informoval, že v loňském roce proběhlo celkem 1 347 kontrol na úseku státního požárního dozoru, vydali téměř 8 tisíc stanovisek k projektové dokumentaci, požárů bylo v loňském roce na území Moravskoslezského kraje celkem 1 888, což byl pokles oproti roku předchozímu, a dodal, že při požárech zemřelo celkem 19 osob,
 • uvedl, že v rámci preventivní a výchovné činnosti navštívili žáky 2. a 6. tříd na 342 školách, což bylo 80 % z celkového počtu všech základních škol na území kraje,
 • sdělil, že cestou IBC bylo přijato cekem 613 tisíc tísňových volání všemi složkami a hasiči vyjeli celkem k 19 719 případům, na kterých se podílelo celkem 402 jednotek požární ochrany, z toho cca ve 40 % se podíleli na těchto zásazích dobrovolné jednotky, byli také přizvány speciální týmy pro záchranu a vyprošťování ve zřícených budovách, vodní hladině a také se pořádaly významné sportovní akce,
 • uvedl, že v loňském roce působilo ve službách 998 příslušníků, z toho do plánovaného stavu v Moravskoslezském kraji stále chybí 60 příslušníků, v celé České republice pak chybí celkově 200 příslušníků,
 • sdělil, že financování je prováděno na základě zákona o požární ochraně jako multifinancování tzn. financování ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje, obcí a z vlastní činnosti, mimorozpočtové zdroje v loňském roce činily celkem 157 mil. korun,
 • uvedl, že závěr zprávy obsahuje zhodnocení koncepce, která byla schválena zastupitelstvem kraje,
 • sdělil, že se musí dořešit otázka varování a vyrozumění ve městě Ostrava, dostavby technicko-výcvikové základny Hranečník, mobilního operačního pracoviště a také záložního velitelského stanoviště v Bílovci,
 • informoval o novém preventivně výchovném projektu "Městečko bezpečí", který jde napříč všemi složkami integrovaného záchranného systému,
 • dodal, že celkové škody požárů dosáhly 715 miliónů korun, z toho u pěti největších (požár mořírny a požár u středního stavědla v Bohumíně, pekárny Hruška, obchodního střediska v Kopřivnici a hotelu Fridrich) byly škody za 605 mil. korun,
 • na závěr poděkoval radě a představitelům kraje za podporu nejen finanční ale i věcnou, bez které by nemohli vykonávat svou práci v profesionální kvalitě,

Diskuse:

JUDr. Josef Babka - sdělil, že při včerejším požáru v Londýně si uvědomil, jak významné postavení má hasičský záchranný sbor i u nás v našem kraji,

 • sdělil, že je rád, že i letošní rozpočet kraje s investicemi nejen do záchranného hasičského sboru, ale i do ochrany osob, majetku a života občanů počítá,
 • navrhl další bod usnesení: "Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyslovuje poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje za jejich obětavou práci při zajišťování bezpečnosti občanů, ochraně jejich životů, zdraví a majetku",
 • upozornil na přeskočení materiálu č. 2/5 Informace o činnosti rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - souhlasil s připomínkami a vyjádřil uznání hasičům, které mohl sledovat při náročném požáru v Kopřivnici, a dále sdělil, že měl stejný návrh na doplnění usnesení ohledně poděkování hasičům jako JUDr. Babka,

Ing. Zdeněk Husťák - vznesl dotaz ohledně kritické infrastruktury, která je obsažena ve zprávě a věnuje se 183 prvkům, zda se jedná o místa v kraji se zvýšeným nebezpečím z hlediska krizového řízení,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - vysvětlil, co znamená pojem kritická infrastruktura,

 • uvedl, že proběhlo jednání před zasedáním zastupitelstva kraje, kde se také zabývali i otázkou tunelu v Klimkovicích,
 • také se vyjádřil k připomínce od  pana starosty Ing. Husťáka, že nedostává včas informace o uzavření tunelu v Klimkovicích a objízdných trasách, a sdělil, že tyto informace primárně spadají do působnosti Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Policie České republiky a navrhl panu starostovi sjednání schůzky k probrání této situace,

Ing. Jaroslav Kala - připojil se k poděkování hasičům za pomoc při sněhové kalamitě v dubnu, která postihla okres Bruntál, poděkování také vyjádřil jednotce z Hlučína za perfektní práci při vyprošťování kamionů z důvodu uvíznutí ve sněhu za nepříznivých podmínek,

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - vznesl dotaz ohledně výškového domu v Londýně, kde měli problém dostat se s technikou do vyšších pater, zda v rámci Moravskoslezského kraje existuje tak vysoký objekt, na který nemáme hasičskou techniku,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - odpověděl, že problematika se nedá zúžit jen na techniku, v Ostravě je více než 600 výškových budov a většina budov byla postavena na staré normy, to znamená, že tam není elektrická požární instalace ani samočinné hasicí zařízení,

 • dodal, že mnoho těchto budov prošlo revitalizací, ale změny se netýkaly konstrukce, což znamená, že únikové cesty zůstaly tak, jak byly, a dále popsal problémy, které může způsobovat zateplení,
 • sdělil, že na základě podpory zastupitelstva kraje je Moravskoslezský kraj vybaven nejvyšším žebříkem, který je v České republice, s dostupnou výškou 56 metrů,
 • sdělil, že doporučili městu Ostrava již dále neužívat výškovou budovu na ulici Ostrčilova, protože tato budova nevyhovovala a nevyhovuje požárně bezpečnostním předpisům,
 • uvedl také, že jsou velmi důležité příjezdové komunikace k objektům a nástupní plochy pro postavení žebříku, které jsou stále problémové v zastavěných aglomeracích, např. v Ostravě a Havířově, a dále je důležitá doba ohlášení požáru,
 • s ohledem na uvedené apeloval na instalaci detektorů požárů a autonomních detektorů plynů,

Ing. Zdeněk Husťák - poděkoval za vyčerpávající odpověď a vyjádřil přesvědčení, že jsou v případě požáru dobře připravení i na tunel v Klimkovicích,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - sdělil, že tunel byl dán do provozu v roce 2007 a z hlediska požární prevence na něm pracovali 10 let, patří proto k jednomu z nejlépe vybavených tunelů v rámci Evropy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o návrhu na doplnění usnesení "Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje"

 • o doplnění návrhu usnesení o bod 2) - schváleno - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

hlasování (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/223 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/3
Návrh personální změny v orgánu krajské obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - vznesl dotaz, zda je přítomen pan Šrámek,

 • dále uvedl, že není nejvhodnější, když je v jednom z materiálů pro zastupitelstvo kraje rovněž změna ve výboru pro dopravu, kde je v dopise pana Josefa Šrámka uvedeno, že nemůže působit v tomto výboru z důvodu velkého pracovního vytížení, a následně nastupuje do funkce dozorčí rady koordinátora dopravy,
 • sdělil, že chtěl po panu Šrámkovi osobní vyjádření a ubezpečení k této změně, zda s ohledem na jeho pracovní vytížení bude mít dostatek času pro výkon této nové funkce, příp. zda se nejedná o stranickou delegaci, kterou byl nucen poslechnout,

Ing. Jiří Martinek - také požádal o krátké představení pana Šrámka,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že omlouvá pana Šrámka, že se nedostavil, byť byl pozván,

 • uvedl, že životopis byl umístěn na úložišti a všichni zastupitelé si ho mohli prohlédnout,
 • dále sdělil, že to není stranická delegace, ale je to dohoda těchto dvou pánů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/224 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/4
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/225 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


Pro. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se vrací k opomenutému bodu č. 2/5.

K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/226 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na ukončení členství Moravskoslezského kraje v ACCESS EU! - EEIG

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - upozornil na to, že daný materiál nemůže předkládat paní Mgr. Klára Janoušková, M.A., nýbrž předkladatelem je hejtman kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/227 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/228 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na uzavření dodatku memoranda o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov a návrh na poskytnutí investiční účelové dotace městu Jablunkov na výstavbu integrovaného výjezdového centra

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/229 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Krajskému vojenskému velitelství Ostrava

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - navrhl přizývat na jednání zastupitelstva zástupce složek IZS, kteří budou přebírat dary,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že souhlasí s připomínkou.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/230 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Souhlas s dalším nakládáním s dříve darovanými movitými věcmi Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/231 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem do 30. 5. 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/232 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že navrhl změnu jednacího řádu tak, aby byl jednoznačně vyřešen problém ohledně vystupování občanů v rámci "Diskuse", a dále uvedl, že se do "Diskuse" přihlásil občan kraje Mgr. Radek Přepiora

Mgr. Radek Přepiora - sdělil, že důvodová zpráva k projednávanému bodu správně vysvětluje, proč nyní dochází k novelizaci jednacího řádu, poděkoval všem zastupitelkám a zastupitelům, kteří k této novele přispěli, obzvláště po jednání v březnu 2017, kdy zastupitelstvo znemožnilo v rozporu se zákonem o krajích promluvit oprávněnému a řádně přihlášenému občanovi k diskusi,

 • uvedl, že díky právní argumentaci člena zastupitelstva Babky, včetně odvážného zastání člena zastupitelstva Volného, náměstka hejtmana kraje pana Curyla, člena zastupitelstva Havlíka a náměstka hejtmana kraje Unucky, a prostřednictvím dozorového stanoviska Ministerstva vnitra České republiky zveřejněného na webu necipujtenas.cz, se podařilo tuto záležitost pro všechny občany kraje moudře vyřešit,
 • požádal zastupitelstvo s ohledem na vyjasnění celé záležitosti o hlasování pro navrhovanou změnu jednacího řádu, s několika doplňky,
 • uvedl, že jednací řád nově definuje občanům v článku 5 právní jistotu, že budou moci přednést jakýkoliv podnět, tedy lidé budou mít přesně pro tento účel pevně stanovený bod nazvaný "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", který bude začínat dopoledne v 11:00 hodin,
 • avšak pokud se do diskuse přihlásí 11 a více občanů, a všichni plně využijí svůj časový limit, tak tato podoba jednacího řádu zamezí 11. a každému dalšímu přihlášenému občanovi vystoupit v diskusi, k tomu uvedl, že podle jeho názoru není možné omezit vystoupení občanů z důvodu časového trvání projednávaného bodu,
 • uvedl, že podle čl. 6 jednacího řádu se mohou občané hlásit do diskuse zvednutím ruky, nebo písemně u předsedajícího jednání,
 • dále uvedl, že by bylo vhodné umožnit lidem dodatečnou odpověď, aby nešlo pouze o kompletní monology,
 • sdělil, že v chytrém kraji je také potřeba umožnit předání přihlášky do diskuse elektronicky, jak se již uplatňuje na Zastupitelstvu města Ostravy,
 • dále navrhl zakotvit do čl. 6 jednacího řádu právo občana vystoupit v "Diskusi" bez hlasování zastupitelstva,
 • závěrem požádal o osvojení si jeho podnětu a hlasování pro něj,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dotázal se, zda má někdo návrhy na změnu předloženého návrhu změn jednacího řádu,

JUDr. Josef Babka - se vyjádřil k vystoupení pana Mgr. Přepiory,

 • sdělil, že je nutné chápat toto vystoupení jako podnět podle zákona o krajích vůči zastupitelstvu kraje, přičemž jeho vyústění by mělo být na dalším jednání zastupitelstva,
 • uvedl, že bez hlubší analýzy nemůže akceptovat tyto podněty,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se podnětem budou zabývat, a že na předchozím zasedání zastupitelstva vyzval členy zastupitelstva, aby předložili návrh na změnu jednacího řádu, avšak návrh, který byl připraven na jeho popud s odborem právním a organizačním, předložil sám,

 • dále uvedl, že řeší věci tak, že se je snaží napravit, že striktně dodržuje pravidla, a pokud tato nevyhovují a ukazuje se, že nebyla jednoznačná, tak že pravidla změnili na základě iniciativy Mgr. Přepiory,

Mgr. Lubomír Volný - podpořil vyjádření pana JUDr. Babky, že je vhodné určitý časový limit na vyřízení připomínek, a oponoval panu hejtmanovi, že nebylo stanoveno, že mají členové zastupitelstva podávat návrh, ale že bylo odsouhlaseno, že návrh měl vypracovat pan Unucka,

 • požádal pana Přepioru aby tohoto práva využíval, nikoliv zneužíval,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že na posledním zasedání vyzvali kluby, aby předložily návrhy.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/233 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení v roce 2017

 • bez úvodního slova

Květa Kubíčková - nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/234 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - podal informaci o pokračující přípravě zóny Nad Barborou,

 • uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva obdržela rada kraje mandát, aby v případě potřeby prodlužila smlouvu tak, aby bylo možné k 30. 6. 2017 připravit dodatky,
 • dodal, že společnost Asental o to nepožádala, tzn., že k 16. 5. 2017 tato smlouva vypršela,
 • sdělil, že na základě smlouvy, která byla podepsána o spolupráci se společností Asental, byla zahájena další jednání s MPO, protože prostředky, které měly být vyhrazeny na vybudování zóny Nad Barborou, mají svůj čas vypršení v roce 2020,
 • dále sdělil, že situace se zkomplikovala, když insolvenční správce OKD Ing. Lee Louda podal žalobu na společnost Asental,
 • informoval o možném vstupu čínských investorů do této průmyslové zóny,

Ing. Miroslav Hajdušík - požádal o písemné sdělení ohledně konkrétních požadavků, které byly ze strany Moravskoslezského kraje neakceptovatelné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že o těchto důvodech hovořili už minule a že dostane tento seznam písemně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/235 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/236 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/237 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/238 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

RSDr. Ing. Svatomír Recman - navrhl změnu v rozsahu promíjení, a to ze 100 % na 90 % ze stanoveného odvodu, a požádal ostatní kolegy o podporu tohoto návrhu, a dále uvedl, že 10 % je alikvotní podíl města za nedodržení termínu stanoveného v dotačním programu,

Ing. Petr Havránek - sdělil, že podporuje návrh pana Recmana, protože se jedná o podobný bod, kterému se věnovali na minulém zasedání zastupitelstva s názvem "Žádost o prominutí rozpočtové kázně města Studénky", kdy se Studence prominulo 75 %,

 • uvedl, že se mají dodržovat spravedlivá pravidla, která by měla být stejná pro všechny,
 • dále uvedl, že v důvodové zprávě v prvním odstavci se odkazuje na usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016, materiál č. 9/3, a podotkl, že se nejedná o materiál č. 9/3, nýbrž o materiál č. 9/10,

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková - uvedla, že musí nesouhlasit s podaným návrhem ze dvou důvodů, a to z věcného, kdy město Studénka uhradilo 6 dnů po termínu stanoveném smlouvou a jako důvod zpožděné platby uvedlo přehlédnutí termínu, zatím-co město Krnov uhradilo ihned následující den z objektivního důvodu rozsáhlých restaurátorských prací, které byly ukončeny 30. 11. v 16:00 hodin, proto uhradili následující den,

 • dále uvedla, že při diskuzi na výboru pro kulturu a památky o Studence byli 4 členové proti a u města Krnova bylo všech 12 členů pro 100 % prominutí,

Jan Krkoška - nahlásil střet zájmů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu změny usnesení ze 100 % na 90 % - nebylo schváleno - hlasovalo 18 pro, 14 proti, 22 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 38 pro, 2 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/239 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na změny usnesení o poskytnutí dotací v oblasti kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/240 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/241-243 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/244 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě", "Přístavba Domu umění - Galerie 21. století" a "Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/245 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na neposkytnutí dotace obci Dolní Lomná na pořízení malotraktoru pro komunální účely

 • bez úvodního slova

RSDr. Ing. Svatomír Recman - navrhl změnu usnesení z neposkytnutí dotace na poskytnutí dotace na pořízení malotraktoru pro komunální účely a uvedl důvody, které jej vedly ke návrhu změny usnesení.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu změny usnesení z neposkytnutí na poskytnutí dotace obci Dolní Lomná - nebylo schváleno - hlasovalo 18 pro, 17 proti, 19 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 38 pro, 3 proti, 14 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/246 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - zeptal se, v jaké fázi je podpis smlouvy s novým zájemcem, resp. vybraným uchazečem, co to bude znamenat pro SSMSK a jak bude vypadat údržba silnic II. a III. tříd v rámci Moravskoslezského kraje,

 • dále vznesl dotaz, co znamená nepodepsání smlouvy, resp. odebrání údržby I. tříd silnic SSMSK, jaký to bude mít dopad na zaměstnanost a jak budou řešeny majetkové vztahy v rámci silnic MSK,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že podle jeho informací stále nebyla podepsána smlouva, v této souvislosti se obrátil s dotazem na ředitele SSMSK Ing. Tomáše Böhma, který byl přítomen, zda je již smlouva podepsána,

 • po sdělení pana ředitele Ing. Tomáše Böhma uvedl, že smlouva byla podepsána a novým vybraným zájemcem je Eurovia a.s. pro správu silnic I. třídy,
 • sdělil, že pro správu komunikací to znamená zhruba čtvrtinový úpadek služeb, 10 mil. Kč výpadek příjmů a část techniky nebude již potřeba,
 • sdělil, že průběhu roku požádá SSMSK o vyřazení staré techniky,
 • uvedl, že budou postupovat v souladu s obchodní společnosti Ostravské komunikace, a. s.
 • dále uvedl, že z hlediska dopadu na zaměstnanost to nemá žádný vliv.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/247 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s financováním závazku veřejné služby v letecké dopravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/248 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Trojanovice na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/249 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na uzavření Dohody o zrušení závazků, zániku předkupního práva a vypořádání nároků se společnostmi HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. a Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/250 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/251 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Informace o postupu přípravy výběrového řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/252 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/253 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/254 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/255 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že Prodloužená Rudná nestojí, protože úsek 414 metrů mezi koupalištěm nemá stavební povolení,

 • uvedl, že stavební povolení nemá, protože zde nejsou vypořádané majetkové vztahy k pozemku, jsou tam věcná břemena a není EIA na tuto část stavby,
 • sdělil, že katastrální úřad po několika letech zapsal pravomocně věcná břemena, jedná se o sedm věcných břemen "in rem", to znamená, že jsou vázáná na okolní pozemky a že v tuto chvíli je možné buď tato věcná břemena vyvlastnit anebo se s jejich majiteli dohodnout na odkupu nebo na jiném vyrovnání,
 • dále sdělil, že ŘSD zahájilo vyvlastňovací proces, a to dle jeho názoru poměrně složitým způsobem, kdy současně běží tři vyvlastňovací procesy, jeden původní z roku 2015 a pak dva nové na základě rozhodnutí katastrálního úřadu,
 • dodal, že v tuto chvíli požádal o nahlédnutí a přístup ke spisům katastrálního úřadu a pořizují fotokopie, na základě kterých budou zkoumat, jak tento proces probíhal,
 • uvedl, že Vláda České republiky loni vyřadila Prodlouženou Rudnou ze seznamu "prioritních" staveb, což znamená, že bylo zapotřebí buď EIA, nebo jiné právní posouzení stavby zjišťovacím řízení, že se ukázalo, že zjišťovací řízení, které dle MŽP postačovalo, dnes již dle názoru MŽP nepostačí,
 • pro informaci uvedl, že podklady, které shromažďuje ŘSD, by měly být dodány v polovině července a Ministerstvo životního prostředí nechá zpracovat velkou EIA na tuto část stavby,
 • uvedl, že pokud se využijí všechny opravné a dovolací prostředky, zhruba za rok by mohlo být zažádáno o stavební povolení, avšak současně upozornil na stále trvající možnost obstrukcí u stavebního povolení,

Mgr. Daniel Havlík - uvedl, že tato stavba pálí nejen občany Ostravy, ale občany celého Moravskoslezského kraje,

 • dále uvedl, že postup, který byl zvolen, byť upozorňovali, že je špatný, špatný i byl, a znamená minimálně na 2 roky zakonzervování této stavby s částkou 90 mil. Kč ročně,
 • dále přečetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

 1. vyjadřuje

  nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

 2. žádá
  1. Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, aby koordinovaně podnikly všechny relevantní kroky v souladu s právním řádem České republiky, které povedou k urychlené dostavbě stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"
  2. Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby vhodným způsobem omluvila občanům Moravskoslezského kraje zbytečné průtahy, které byly v procesu EIA způsobeny
 3. ukládá

  vedení kraje informovat o bodě 1 a 2 tohoto usnesení státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky

 4. žádá

  zařadit bod "Informace o stavu stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" jako pravidelný bod jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 5. pověřuje

  náměstka hejtmana Ing. Jakuba Unucku, MBA, aby se aktivně účastnil všech řízení a jednání ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" a podával aktuální informace zastupitelům i občanům Moravskoslezského kraje"

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že návrh tohoto usnesení projednají s návrhovou komisí, a dále dodal, že byl spuštěn web prodloužena-rudna.cz, kde jsou informace o této stavbě,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/256 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/257 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/258 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Domova pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/259 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2017

 • bez úvodního slova

RSDr. Svatomír Recman - vznesl dotaz na úpravu rozpočtu kraje na letošní rok, nikoliv k 30. 4. 2017, ale k 1. 7. 2017, vzhledem ke změnám usnesení vlády, kdy Vláda České republiky rozhodla o zvýšení výdělku v řadě odvětví, především v sociálních službách, o 23 % od 1. července,

 • dále uvedl, že vláda slíbila na sociální oblast 1 160 mil. Kč a 400 mil. Kč pro zdravotní sestry, ale zatím se vláda nevyjádřila, kde tyto prostředky získá,
 • dále poděkoval panu náměstku Navrátilovi za materiál č. 12/12, který byl dán na stůl jednání zastupitelstva kraje a který se týkal dalšího postupu při financování sociálních služeb v rámci Moravskoslezského kraje,
 • vznesl dotaz, jak se bude uplatňovat toto usnesení vlády ohledně zvýšení mzdových prostředků od 1. 7. 2017,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že se již touto problematikou intenzivně zabývali a na všech odvětvích probíhá analýza konkrétních dopadů do rozpočtu roku 2017, prozatím je návrh rozpracován a částka, která bude již předmětem jednání rady kraje 27. 6. 2017 se odhaduje zhruba na 25 mil. Kč,

Jiří Navrátil - sdělil, že navýšení platů nastalo nařízením vlády, kdy došlo ke zrušení tabulek sociálních pracovníků a jejich přeřazení do zdravotnictví,

 • dále uvedl, že dnes dorazil dopis od paní ministryně, která uvedla, že na dofinancování sociálních služeb v roce 2017 uvolní částku 1 162 305 856 Kč a 11,99 % z této částky obdrží Moravskoslezský kraj, což bude polovina na dofinancování právě tohoto navýšení v rámci půlroku roku 2017.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/260 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto materiálu mají možnost se vyjádřit občané kraje a že do dnešního dne jsme od občanů neobdrželi žádné připomínky a ani dnes na zasedání není přítomen občan, který by chtěl uplatnit svou připomínku,

RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že klub KSČM souhlasí s návrhem usnesení ve všech bodech, tzn., že souhlasí s celoročním hospodařením, schvalují závěrečný účet, souhlasí s přijatými opatřeními a také doporučují schválit zprávu hospodaření fondu sociálních služeb,

 • uvedl, že je to odborně zpracováno odborem financí,
 • dále uvedl, že byť je závěrečný účet ojedinělý, chybí tam, že předchozí vedení rozhodlo takto, že hospodaření v roce 2016 bude přebytkové,
 • na konec uvedl, že věří, že současné vedení tento strategický přístup k rozpočtu, čerpání a k plnění příjmů a výdajů ve vztahu ke strategickým investicím bude plnit i nadále,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že finanční výbor projednal závěrečný účet Moravskoslezského kraje a doporučil zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/5.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/261 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na zřízení Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že chtějí vyjádřit snahu dobře hospodařit a smysluplně využít rezervy a že z tohoto důvodu také navrhl vznik nového fondu, který se bude nazývat "Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje",

 • uvedl, že tento fond by měl být plněn z přebytků, které v daných letech případně budou vznikat,
 • dodal, že rada schválila, v případně schválení tohoto fondu zastupitelstvem kraje, naplnění tohoto fondu částkou 100 mil. Kč,
 • dále uvedl, že chtějí tento fond lépe zhodnocovat než je to běžné v bankách na běžných účtech, a využívat všechny možnosti bankovních nástrojů,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že finanční výbor projednal i tento materiál a většinovým hlasováním doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/6.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/262 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2016

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na procedurální část schvalování účetní závěrky uvedené ve vyhlášce a jednacím řádu zastupitelstva kraje: "Každý z členů schvalujícího orgánu má právo na uvedení, jak hlasoval a každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit. Proto vyzývám zastupitele, chtějí-li využít svého práva, nechť předají svá písemná vyjádření (do konce jednání zastupitelstva kraje). Toto písemné odůvodnění se stane nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky."

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/263 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na schválení zahájení přípravy muzejních projektů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/264 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy prodeje dražbou

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/265 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Informace o aktuálním stavu přípravy projektů energetických úspor, návrh na schválení přípravy, ukončení přípravy, vyčlenění projektů, kofinancování a profinancování, zahájení realizace samostatných projektů a návrh rozpočtového opatření pro zajištění financování přípravy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/266 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/267 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů a návrhy na zrušení předkupního práva

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/268 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na úpravu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/269 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh na nabytí pozemků v Odrách

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/270 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Nová Bělá v souvislosti se stavbou Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/271 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy nabýt darem a koupí nemovitý majetek

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/272 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil, na blížící se jedenáctou hodinu, s tím, že občané v rámci mají programu možnost vyjádřit se a vystoupit v diskusi, a informoval, že se jako první hlásí pan Mgr. Radek Přepiora, který neuvedl téma příspěvku, hejtman kraje upozornil, že má pan Mgr. Přepiora 3 minuty času,

Mgr. Radek Přepiora - vyjádřil spokojenost nad schválenou změnou jednacího řádu pro občany, kteří přijedou na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a budou chtít přednést svůj diskusní příspěvek,

 • vyzval oprávněné občany, aby nerezignovali na toto právo a pravidelně chodili a vedli se svými zastupiteli slušný a férový dialog,
 • dále požádal o vyjádření ohledně zájmu a pomoci s organizováním "Ústavně-správní konference",
 • uvedl, že již minule o to požádal, ale doposud se tak nestalo,
 • na závěr, konstatoval, že se do budoucna těší na společný dialog,

Martin Šimák - ředitel Mobilního Hospice Strom života, poděkoval členům zastupitelstva kraje za podporu hospicové péče v Moravskoslezském kraji,

 • sdělil, že mobilní hospicová péče doposud nemá systémové financování,
 • uvedl, že společnost provozuje tyto služby již druhým rokem a mají tak již dostatek zkušeností,
 • požádal zastupitelstvo kraje o zřízení pracovní skupiny, která by sestavila strategii a koncepci paliativní péče v Moravskoslezském kraji, tito pracovníci by měli být z řad odborníků ze svého oboru, v této souvislosti,
 • předal strategii z Kraje Vysočina panu prof. Ing. Ivu Vondrákovi, CSc.,
 • a dodal, že by tento dokument měl fungovat jako podklad pro vznik nové strategie v Moravskoslezském kraji,

Mgr. Martina Nováková, DiS. - sdělila, že členové sociálního výboru navštívili Mobilní Hospic Strom života a Hospic sv. Lukáše, a uvedla, že si velice váží této práce a doufá, že se podaří najít i dlouhodobé financování pro tyto služby,

JUDr. Josef Babka - vyjádřil podporu této záležitosti a navrhl usnesení ve znění "Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje vytvořit rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče" (slovo "mobilní" dodal s ohledem na vyjádření náměstka hejtmana pana Navrátila),

Jiří Navrátil - sdělil, že hospicová péče je v rámci kraje podporována,

 • uvedl, že byla schválena mimořádná individuální dotace pro Mobilní Hospic Strom života, která ale nemohla být předána z důvodu, že Mobilní Hospic Strom života nemá bezdlužnost a tato podmínka se stále musí dodržovat,
 • uvedl, že věří, že Mobilní Hospic Strom života přijme opatření, aby byl bezdlužný a aby tedy mohly být finanční prostředky předány.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení - schváleno - hlasovalo 41 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/273 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/17
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/274 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/18
Návrh změn usnesení orgánů kraje v souvislosti s přípravou projektu "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/275 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/19
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy na odkoupení pozemků pod již zrealizovanou stavbou Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/276 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/277-279 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/280 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/281 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/282 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/283 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na zvýšení závazku na financování lékařské pohotovostní služby v letech 2018-2019

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - požádal o představení nového vedoucího na odboru ZDR,

Ing. Pavel Rydrych - představil se.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/284 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Opava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/285 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Převod finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/286 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na neposkytnutí individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a na poskytnutí dotace obci Jindřichov, obci Lhotka a Ostravské univerzitě

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/287-288 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/289 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/290 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Odry

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/291 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Centrem rodiny BOBEŠ z.s

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/292 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/293 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Milíkov

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/294 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/295 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" - 1. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/296 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/297 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na zahájení přípravy projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/298 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na neposkytnutí dotace společnosti První SKI-SPORT a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/299 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/300 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/301 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/302 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Změny v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bylo schváleno memorandum s městem Ostrava o společné podpoře, dochází k úpravě jmění na 45 % pro kraj, 45 % pro město a zbylých 10 % bude rozděleno mezi vysoké školy,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/303 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/304 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 4"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/305 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a uzavření Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Mgr. Lubomír Volný - se dotázal, kdo hradí náklady spojené s likvidací oběda, který není řádně odhlášen, zda je to dotčená škola,

Jan Krkoška - sdělil, že náklady ponese dotčená škola,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že tato situace se nedá ideálně ošetřit a škola to musí řešit sama s rodiči,

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že tento projekt je pro rodiče, kteří finanční prostředky svým dětem vezmou a kteří jsou nezodpovědní, a může se stát, že školy budou nuceny platit stovky, ne-li tisíce nevyzvednutých obědů,

Bc. Josef Bělica - sdělil, že jako člen Zastupitelstva města Havířova již řešil několik individuálních případů, kdy se lidé dostali do tíživých životních situací, např. matky samoživitelky, a distancoval se od vyjádření pana Mgr. Volného,

Ing. Miroslav Hajdušík - sdělil, že jsou obce, které mají sociální odbory a tyto mohou řešit nezodpovědné rodiče a k mrhání finančními prostředky tedy nebude docházet,

Petr Zábojník - sdělil, že z vlastní zkušenosti místostarosty městského obvodu, který zřizuje dvanáct základních škol, ví, že k těmto situacím ohledně odhlašování obědů dochází, i u běžných rodin z důvodu opomenutí odhlášení oběda, a dodal, že podporuje tento projekt,

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková - uvedla, že i když může dojít k situaci, kterou popsal Mgr. Volný, by se mělo především myslet na děti, kterým se může pomoci a které za své rodiče nemohou,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že budou lidé, kteří budou tento dotační program zneužívat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tento projekt není jednoduchý, avšak je primárně pro děti, které jsou v tíživé situaci, a považuje za etické těmto dětem pomáhat,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že také považuje za etické pomáhat dětem v nouzi, a sdělil, že tyto obědy budou hradit školy z vlastních zdrojů, a to považuje za zásadní problém tohoto programu, a proto jej nepodpoří,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že děti za své rodiče nemohou,

Jan Krkoška - sdělil, že do této situace bude zasahovat i Úřad práce jako kontrolní element a že nemohou dělit děti na chudé a bohaté, protože tento program je pro všechny děti bez rozdílu,

Mgr. Lubomír Volný - navrhl, aby tyto výdaje na likvidaci nevyzvednutých obědů hradil kraj,

RSDr. Ing. Svatomír Recman - podpořil návrh pana Mgr. Volného, byť vnímá, že situace je složitá,

Petr Zábojník - sdělil, že není pro, aby tyto náklady nesl kraj, protože obce mají nástroje, jak pracovat s těmi rodinami, kraj nikoliv,

Róbert Masarovič, MSc. - vznesl dotaz, o jakou částku se zhruba jedná,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že náklady jsou minimální, neboť zbytky obědů jdou do drtiče, do kanalizace,

Mgr. Lubomír Volný - upřesnil, že byl vznesen dotaz ohledně částky za obědy, které rodiče platí v případě, kdy neodhlásí oběd dítěte včas, a opět navrhl, aby tyto náklady na sebe převzal kraj,

Róbert Masarovič, MSc. - uvedl, že se proplýtvalo 20 minut na volební kampaň pana Mgr. Volného,

Petr Zábojník - sdělil, že se řádově za celou dobu jednalo o stokoruny,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že je v kraji 493 základních škol a do programu se přihlásilo 101 škol, a dodal, že ředitelé znají podmínky tohoto programu, a vědí, co si mohou dovolit,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že se nemá plýtvat ve školství, že sociální programy mají být nastaveny tak, aby vedly lidi k zodpovědnému chování vůči státu, svým dětem a vlastnímu osudu a opět navrhl, aby náklady za nevyzvednuté obědy hradil kraj,

Bc. Josef Bělica - sdělil, že je to projekt na financování stravy dětem, které nemají zaplacené obědy ze strany rodičů a mají hlad, a dále uvedl, že rozhodnutí zapojit se do tohoto projektu bylo na ředitelích, kteří dobře znají problematiku ve svých školách,

Jiří Navrátil - uvedl, že se jedná především o děti a potřebné děti, že program vyhlásilo MPSV, které bude tyto obědy financovat, a že již dnes jsou ředitelé, kteří nařídili vydávat obědy potřebným dětem,

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že je krásné, že nakrmíme hladové děti, ale že by bylo stejně krásné, kdybychom přiměli i jejich rodiče k poctivému způsobu života, ale vydali jsme se tím směrem, že budeme tyto rodiče dotovat, a dále sdělil, že ředitelé škol budou jistě rádi, když kraj bude platit tyto nevyzvednuté obědy,

Ing. Vladimír Návrat - uvedl připomínku k textu v důvodové zprávě, že hlavním cílem by mělo být poskytnutí obědů těm, kteří jsou v hmotné nouzi, nikoliv to, že děti do školy vůbec přijdou, a dále sdělil, že školy zapojené do tohoto projektu vědí, co dělají a proč to dělají,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že jediná možnost je vypuštění textu "plnění sekundárního cíle k zvýšení docházky" a dotázal se na možnost vypuštění,

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA - sdělila, že věta vychází z toho, jakým způsobem je nastaven program z národní úrovně a tato věta je pouze součást důvodové zprávy, nezobrazuje se v návrhu usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • návrhu Mgr. Volného, aby náklady škody spojené s tímto programem nesl kraj - nebylo schváleno - hlasovalo 5 pro, 41 proti, 4 se zdrželi hlasování (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/306 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na řešení smluvní pokuty vystavené vůči společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/307 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Systém pomoci na vyžádání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/308 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti krizového řízení připravovaných do Integrovaného regionálního operačního programu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/309 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že dále povede jednání pan 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.


K materiálu č. 9/25
Návrh na zvýšení profinancování a kofinancování projektu Každá história si zaslúži svoj priestor

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/310 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci dotačního programu Podpora turistických oblastí v roce 2015

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/311 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na profinancování a kofinancování, na zajištění udržitelnosti a na zahájení realizace projektů "Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" a "Jednotný evidenční sytém sbírek a publikační portál"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/312 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Aktualizace "Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020" a návrh na navýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/313-314 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení projektu "Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK" a ukončení přípravy projektu "Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/315 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Uzavření dotačních smluv s HZS MSK v rámci projektů "Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události" a "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/316 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Návrh na zahájení přípravy projektu Úplné elektronické podání - jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci a návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti elektronizace veřejné správy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/317 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že materiál č. 9/32 byl stažen.

K materiálu č. 9/32
Setkání zástupců Moravskoslezského kraje s delegací ze Spojených arabských Emirátů "Bolt Event"

 • bez úvodního slova

K materiálu č. 9/33
Návrh na zahájení realizace a změnu profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/318 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/34
Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací a na schválení dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 1. výzvy "kotlíkových" dotací

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/319 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. na pořádání konference ODPADY 21

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/320 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného se statutárním městem Karviná k umístění "Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/321 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - vyhlásil ve 12:00 hodin 10min. přestávku.


K materiálu č. 10/3
12. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 39 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/322 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Profinancování a kofinancování projektu "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 43 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/323 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - upozornil na to, že materiály jsou prohlasovávány pouze díky tomu, že pro ně hlasuje také opozice,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - poděkoval za pozitivní a konstruktivní přístup opozice,

JUDr. Josef Babka - upozornil na relativnost této podpory.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/324 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - vyzval všechny členy zastupitele v předsálí, aby se dostavili do zasedací místnosti a aktivně hlasovali o materiálech.

K materiálu č. 10/6
Podpora včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/325 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/326 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/327 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/328 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/329 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/330 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/331-339 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/340 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/341 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/342 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblastech volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/343 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/344 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Sloučení organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace a Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/345 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Žádost Českého olympijského výboru o podporu projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/346 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/347 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/348 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že přebírá opět vedení jednání zastupitelstva kraje.


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/349 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/350-371 (pořadové hlasování č. 124 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/372 (pořadové hlasování č. 125 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku PROFICIO, z. s., IČO 22734147

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/373 (pořadové hlasování č. 126 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 42 pro, 9 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/374 (pořadové hlasování č. 127 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/375 (pořadové hlasování č. 128 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/376 (pořadové hlasování č. 129 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/377 (pořadové hlasování č. 130 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil opakované hlasování (pořadové č. 131) - z důvodu technického problému na hlasovacím zařízení pana Petra Zábojníka.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/378 (pořadové hlasování č. 132 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Další postup při financování sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Jiří Navrátil - omluvil se, že v materiálu jsou předloženy všechny 3 varianty, a doporučil hlasovat o variantě A, jak je to v usnesení, kdy budou všechny finanční prostředky z MPSV přerozděleny pro všechny poskytovatele sociálních služeb krajské sítě,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/379 (pořadové hlasování č. 133 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/380 (pořadové hlasování č. 134 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Nebyly zařazeny žádné materiály


15. Diskuse

Ing. Jiří Martinek - poděkoval, za novou úpravu materiálů pro jednání zastupitelstva kraje, kdy jsou již umístěny v jedné složce, a také poděkoval panu řediteli a odboru informatiky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že jako druhý se hlásí do diskuse pan Mgr. Přepiora bez uvedení tématu, o kterém chce diskutovat, a dále uvedl, že se podle jednacího řádu musí o tomto bodu hlasovat, přičemž se přimluvil pro to, aby mohl pan Mgr. Přepiora vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o vystoupení v diskusi pana Mgr. Přepiory - schváleno - hlasovalo 33 pro, 2 proti, 8 se zdrželo

hlasování (pořadové hlasování č. 135 - text uveden v příloze č. 2),

Mgr. Radek Přepiora - opětovně upozornil na přetrvávající problematický výklad jednacího řádu a opětovně požádal o osvojení si návrhu na doplnění jednacího řádu zastupitelstva kraje ohledně bodu "Diskuse",

Róbert Masarovič, MSc. - vznesl dotaz na pana Mgr. Přepioru, kdy začne se členy zastupitelstva diskutovat, protože stále vede monolog,

RSDr. Ing. Svatomír Recman - zeptal se, zda bude jako každé volební období brožura se jmenovitým seznamem a fotkami všech členů zastupitelstva,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že by tato brožura měla být k dispozici v září ve vylepšené podobě a že její elektronická (nevylepšená) podoba je již na webových stránkách,

Róbert Masarovič, MSc. - vznesl dotaz, zda by v tom seznamu nemohl figurovat i pan Mgr. Přepiora,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že nemohl, protože není člen zastupitelstva kraje,

Bc. Josef Bělica - požádal pana Mgr. Přepioru, aby v příspěvcích uváděl téma, o kterém chce hovořit, protože by bylo vhodné, aby členové zastupitelstva znali toto téma a aby příspěvek nebyl anonymní.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že všechny body dnešního jednání byly řádně odhlasovány, kromě návrhu Mgr. Havlíka, kdy tento materiál byl předložen návrhové komisi, a po konzultaci s Mgr. HavlíkemJUDr. Pospíšilem došlo k mírné úpravě, poté Ing. Vít Slováček požádal členy zastupitelstva o přečtení návrhu usnesení (viz níže) a otevření diskuse:

"Zastupitelstvo kraje

 1. vyjadřuje

  nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

 2. žádá
  1. Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, aby koordinovaně podnikly všechny relevantní kroky v souladu s právním řádem České republiky, které povedou k urychlené dostavbě stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"
  2. Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby vhodným způsobem vysvětlila občanům Moravskoslezského kraje zbytečné průtahy, které byly v procesu EIA způsobeny
 3. ukládá

  radě kraje informovat o bodě 1 a 2 tohoto usnesení státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky

 4. žádá

  zařadit bod "Informace o stavu stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" jako pravidelný bod jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 5. pověřuje

  náměstka hejtmana Ing. Jakuba Unucku, MBA, aby se v souladu s právními předpisy aktivně účastnil jednání ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" a podával aktuální informace zastupitelům i občanům Moravskoslezského kraje"

Mgr. Daniel Havlík - uvedl, že prodiskutovali změny, s kterými nesouhlasí, ale akceptuje je,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - před hlasováním uvedl, že zdrojem všech problémů je jeden jediný vyděrač, který zneužil legislativu, která zde byla, a dodal, že toto usnesení léčí symptomy a nikoli samotný problém,

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že nezpochybňuje příčinu, o které ví všichni, uvedl, že se jedná o ztracený rok z důvodu MD a MŽP, kteří stále sdělovali, že tuto situaci vyřeší, hovořil o tom i pan poslanec Ing. Stanjura před 14 dny, dále pan Mgr. Havlík souhlasil, že příčinou je opravdu ten jediný pán a jeho postoj,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dále sdělil, že jsme neztratili nic, protože katastrální úřad udělal to, co měl učinit již před několika lety, a teprve nyní mohlo být zahájeno řízení o vyvlastnění, a dále zdůraznil, že na kritické cestě není EIA, ale vyřešení věcných břemen,

Ing. Unucka Jakub, MBA - sdělil, že došlo ke změně přístupu ze strany ministerstva a ŘSD a informace jsou průběžně sdělovány, téměř každý den,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení ve výše uvedeném znění.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/381 (pořadové hlasování č. 136 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/1
Rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 41 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/273 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


16. Závěr

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil jednání, sdělil, že bude doufat, že na dalším zasedání zastupitelstva kraje bude mít lepší zprávy ohledně Prodloužené Rudné, poděkoval všem za účast, konstruktivní jednání a popřál krásné léto.


Přílohy:

 • Schválený program 4. zasedání zastupitelstva kraje
 • Přehled hlasování
 • Soupis usnesení č. 4/219-4/381
 • Listiny přítomných
 • Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: paní Květy Kubíčkové k materiálu č. 4/8, Ing. Víta Slováčka k materiálům č. 4/10, 7/16, 7/17 a pana Jana Krkošky k materiálu č. 5/1.

Zapsaly:

 • Bc. Daniela Bártová
 • Žaneta Karbulová

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 26. 6. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Ing. Zdeněk Husťák
 • Martin Schwarz

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup