Zpráva

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 5

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 9. 2017 od 9:00 do 11:52 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 63 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 16 vedoucích odborů krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., spol. Letiště Ostrava, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
 • 1 host

Omluveni:

 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Ing. Kateřina Chybidziurová

5. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 55 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat živý vstup na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 15. 6. 2017 byli Ing. Zdeněk Husťák a pan Martin Schwarz. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Diskuse:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se do diskuse přihlásil občan kraje Mgr. Přepiora, a uvedl, že má časový limit 5 minut na vystoupení,

Mgr. Radek Přepiora - sdělil, že již v rámci červnového zasedání zastupitelstva kraje požádal o odpověď a zvážení, zda by členové zastupitelstva souhlasili s investicí, která by pomohla občanům, případně žurnalistům nebo sdělovacím prostředkům a taktéž ulehčila těžké práci zapisovatelkám při přenášení písemného zachycení průběhu jednání zasedání zastupitelstva kraje, neboť stávající zápisy vynechávají celou řadu velice důležitých situací a sdělení aktérů proběhlé diskuse,

 • uvedl, že videozáznam ze zasedání zastupitelstva kraje by měl v praxi odpovídat zápisu, a konstatoval, že dle jeho názoru tomu tak mnohdy není, přičemž poukázal na podrobnější výklad na webu necipujtenas.cz a uvedl některé příklady,
 • dodal, že navržená investice ohledně zápisu by byla velkým přínosem a že dnes již existují IT systémy pro doslovný přepis mluveného slova, které například využívá justice,
 • dále požádal vzhledem k textu zápisu o vyjasnění situace řádně podaných písemných přihlášek k červnovým programovým bodům zastupitelstva kraje, které vždy obsahovaly uvedení jeho diskusního tématu,
 • na závěr, požádal o to, aby byla tato fakta zanesena do zápisu, nebo aby se objevila alespoň jako informace v zápise z dnešního zasedání zastupitelstva kraje a vyzval členy zastupitelstva kraje o osvojení si jeho prosby a o hlasování o nich,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zápis není doslovný přepis jednání zastupitelstva kraje a dodal, že k tomu slouží videozáznam; zápis by dle něj měl být abstrakcí toho, co se na zasedání zastupitelstva kraje během celého jednání stane,

 • dále se zeptal, zda si členové zastupitelstva kraje chtějí připomínku od Mgr. Přepiory osvojit, neboť Mgr. Přepiora ani žádný jiný občan není oprávněn podávat námitky proti zápisu, toto oprávnění mají zvolení ověřovatelé zápisu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o původním sdělení, tzn., že ověřovatelé zápisu konstatují, že zápis ze zasedání zastupitelstva kraje je shodný se skutečností.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/382 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Ctibor Vajda
 • Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/383 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Radomíra Vlčková - předsedkyně
 • Ing. Petr Baránek
 • Jiří Čejka
 • Mgr. Josef Alexander Matera
 • Jana Pohludková
 • Bc. Eva Tořová

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/384 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 9. 2017,

 • upozornil, že materiál č. 9/26 Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu Úplné elektronické podání - jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci, byl stažen z programu 5. zasedání zastupitelstva kraje,
 • dále upozornil, že od 11:00 hodin je pevně zařazen do programu bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že od posledního zasedání zastupitelstva kraje se událo minimálně šest prokazatelných útoků teroristů, při kterém byla brutálně a zbaběle zavražděna i česká občanka paní Lenka ze Středočeského kraje,

 • dále uvedl, že se odehrálo mnoho útoků psychicky vyšinutých jedinců, které se podařilo mediálně upozadit a nechat vyšumět,
 • navrhl přijetí usnesení, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje odsuzuje tyto muslimské teroristické útoky na nevinné Evropany a vyjadřuje svou hlubokou soustrast s jejími nevinnými obětmi minutou ticha,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zazněl návrh na doplnění programu,

Mgr. Radek Přepiora - sdělil, že by svůj příspěvek začal zásadním bodem, a to umožněním férového dialogu pro oprávněnou veřejnost, a v této souvislosti připomněl poslední novelizaci jednacího řádu, a uvedl, že i na programu tohoto zasedání je navržena další pozitivní změna jednacího řádu, o které chce hovořit v rámci tohoto bodu,

 • dále uvedl, že jej překvapila skutečnost, že v návrhu programu, který byl zveřejněn na elektronické úřední desce webu Moravskoslezského kraje, nebyl zařazen bod diskuse, ale na stejných webových stránkách kraje v jiné sekci byl tento bod ještě nedávno uveden, a proto požádal o sjednocení těchto informací,
 • navrhl zařazení nového bodu programu zasedání zastupitelstva kraje s názvem diskuse, požádal o osvojení si jeho prosby a dodal, že doufá, že nejde o snahu vytlačení občanů z diskuse, jak tomu bylo v podobné situaci po roce 2014 na Zastupitelstvu města Ostravy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na to, že před 11. hodinou je naplánovaný bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", což je ekvivalent diskuse, a dále uvedl, že se může diskutovat ke každému bodu programu jednání,

 • dodal, že občané nemohou navrhovat změnu programu zasedání zastupitelstva kraje, a vrátil se zpět k předcházejícímu bodu Mgr. Volného, tedy aby uctili oběti teroristických útoků minutou ticha,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o doplnění bodu programu na minutu ticha za oběti muslimského teroru - schváleno - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval k minutě ticha.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 5. zasedání zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/385 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje proběhlo 5 jednání rady kraje,

 • doplnil, že byly stanoveny termíny jednání zastupitelstva kraje a rady kraje na rok 2018, a to: zasedání zastupitelstva kraje 14. března 2018 výjimečně ve středu, poté vždy ve čtvrtek 14. června, 13. září a 13. prosince,
 • informoval o personálních změnách, kdy byla s účinnosti od 1. 9. 2017 na návrh ředitele krajského úřadu jmenována do funkce vedoucího odboru kultury a památkové péče Ing. Karin Veselá,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že zpráva o činnosti rady kraje je velmi významný materiál pro kontrolní činnost celého zastupitelstva kraje ve vztahu k radě kraje, nicméně přesto, že jsou zde uvedeny body, které jsou bezesporu pravdivé a rada kraje je projednala, je zde i řada bodů, které jsou rovněž důležité a které tam uvedené nejsou,

 • uvedl, že rada kraje jednala v úterý 12. 9. 2017 a že tyto body ve zprávě nejsou uvedeny, a proto doporučil vždy doplnit materiál o ústní informace z poslední rady kraje konané před zasedáním zastupitelstva kraje,
 • sdělil, že jej konkrétně zajímají informace o tom, co vedlo radu kraje k neschválení financování projektů, které již byly schváleny zastupitelstvem kraje - konkrétně se jedná o dva projekty, Platformu krizového řízení a rozvoj IT pro integrovaná bezpečnostní centra, tedy projekty, které jsou v řádech desítek, ne-li milionů korun, a které měly být financovány i v rámci evropských fondů,
 • dodal, že jej zajímá, co vedlo radu kraje k takovémuto rozhodnutí, a dále, jak se vedení kraje vyrovná s tím, že tyto projekty již byly schváleny zastupitelstvem kraje, a poznamenal, že možnost přihlášení projektu je do konce září tohoto roku,
 • dále se dotázal na služební cesty Mgr. et Mgr. Curyla do Bruselu, která byla schválena radou kraje, kdy uvedl, že je mu známo, že Mgr. et Mgr. Curylo byl zvolen do jednoho z výborů Evropského parlamentu jako zástupce Charity České republiky, přičemž se domnívá, že by nemělo být zvykem, aby Moravskoslezský kraj financoval cesty Mgr. et Mgr. Curyla na akce, na které je delegován za jiný subjekt než je Moravskoslezský kraj,
 • sdělil, že doposud jezdil Mgr. et Mgr. Curylo za jiné peníze, a jenom z titulu, že zastává pozici 1. náměstka hejtmana kraje, by měly být tyto finanční prostředky omezeny, respektive by měly být používány jinak a tyto služební cesty by měla financovat Charita ČR,
 • dodal, že pokud by dostal mandát od tohoto zastupitelstva kraje být v tomto výboru, tak je to něco jiného,
 • sdělil, že ho velmi zaujalo řešení investičních a neinvestičních dotací do jednotlivých měst a obcí, kdy byl překvapen, že začíná situace, kdy se kopíruje členství v radě kraje zároveň s příspěvky, které jdou do organizací a měst, ve kterých jednotliví členové rady kraje působí, a v této souvislosti upozornil na to, že by členové rady kraje měli zvažovat svoji angažovanost,
 • uvedl, že jsou zde i věci, které podporu rovněž zaslouží a ty podpořeny nejsou, a poznamenal, že je to i jeden z bodů dnešního zasedání zastupitelstva kraje ve vztahu ke včelařům na Bruntálsku, a poté požádal o komplexnější a úplnější materiály k jednání rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že si tyto návrhy bere za své a budou zpracovány,

 • vyjádřil se k vylepšení komunikačních nástrojů a IT technologie pro hasiče, kdy důvodem pozastavení projektu bylo zvýšení nákladů o 27 milionů korun,
 • dodal, že nikdo na hasičích šetřit nechce, že tito jsou vybaveni perfektně a že je zde jen otázka správného načasování, kdy bude tento projekt realizován,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že uvede na pravou míru dvě otázky od JUDr. Babky,

 • nejprve sdělil, že nezastupuje Charitu ČR, ale byl pouze navržen Charitou ČR do tohoto výboru, spolu s ostatními organizacemi, a jmenovala ho Vláda za Českou republiku, tzv., do skupiny s různými zájmy v rámci Evropského hospodářského sociálního výboru, s mandátem na 5 let,
 • dále uvedl, že kraj nefinancuje tyto služební cesty do Bruselu, protože si tyto cesty hradí sám, nebo Evropský hospodářský sociální výbor,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že každý odněkud pocházíme a těžko se dá vyhnout tomu, že nebudeme podporovat např. Vysokou školu Báňskou (dále jen "VŠB"),

 • uvedl, že již není rektorem VŠB, neboť je uvolněn z této funkce, a proto nemůže ovlivňovat tyto věci, a dále uvedl, že se snaží být objektivní i vůči ostatním univerzitám z našeho kraje a přistupovat k nim stejně,
 • dodal, že každá univerzita má u Moravskoslezského kraje otevřené dveře a že jsou zde i univerzity, kterým se dostává větší podpory než VŠB, která si dokáže peníze na sebe vydělat sama,
 • vyzval další kolegy, aby se vyjádřili k dalším bodům,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že co se týká Českého Těšína, byla tato investice připravována již za minulého zastupitelstva kraje, výdaje již byly naprojektovány a v případě, že by se dále v těchto investicích nepokračovalo, tak by to byly zmařené peníze,

 • dále uvedl, že pokud se jedná o Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, tak členové zastupitelstva, kteří již byli členy zastupitelstva kraje, vědí, že situace s muzeem byla hodně složitá celých dvacet let, řešily se majetkové poměry a ty se konečně nyní podařily vyřešit, a proto muzeum dostane dotaci a budova, která historický patří k muzeu, se opraví,
 • dále se vyjádřil, k bodu tělocvičny gymnázia v Českém Těšíně, které nyní nemá žádnou tělocvičnu, protože byla zbouraná z důvodu azbestu atd., tento projekt byl také připravován v předešlém volebním období a nyní je již dokončený, pouze se dodělává stavební povolení,
 • sdělil, že se domnívá, že to nejsou žádné nové věci, ale pokračuje se v tom, co tady dlouhodobě bylo již v přípravě a v programu,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že záměrem jeho vystoupení nebylo, aby se jednotliví náměstci hejtmana kraje ihned vyjadřovali, ale že by na úvod volebního období měli toto vystoupení chápat spíše jako pomoc pro radu kraje a určitou preventivní činnost ve vztahu k tomu, jak se vyjádřili k otázkám Bruselu, ale i k otázkám jednotlivých měst a obcí, a uvedl, že jej zaráží, že někteří členové rady a náměstci hejtmana kraje ještě zůstávají v pozicích místostarostů jednotlivých měst, a přivítal rezignaci na post místostarosty Ing. Unucky, MBA,

 • sdělil, že zásadní byla první otázka k platformě krizového řízení, kdy se rada kraje musí vypořádat s otázkou, když zastupitelstvo kraje rozhodne schválit určitý projekt a rada kraje to neplní, požádal, aby o těchto záležitostech bylo zastupitelstvo kraje informováno, pokud už tato situace nastane, že rada kraje rozhodne zamítnout zastupitelstvem kraje schválený projekt, a dodal, že by bylo vhodné tuto informaci sdělit ústně na zasedání zastupitelstva kraje, neboť nikdo nemá větší pravomoc rozhodnout než zastupitelstvo kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tento projekt není zrušen, ale pouze pozastaven, což je zásadní rozdíl, že se musí počkat, až budou k dispozici finanční prostředky, a poznamenal, že nikdo neví, jak se bude vyvíjet situace Moravskoslezského kraje příští rok,

Ing. Jaroslav Kania - potvrdil slova hejtmana kraje s tím, že se nestihne termín podání žádosti a že se ukázalo, že dochází k značnému navýšení nejenom spoluúčasti, ale i realizační, tzn., že je zde otázka, zda neudělat revizi tohoto projektu a nenacházet redukci obsahu tak, abychom se dostali do těch finančních objemů, které byly v rámci kofinancování a profinancování schváleny,

 • dále uvedl, že se bude hledat možnost podání těchto projektů do IROPu, či do jiných dotačních titulů, tzn., že se na těchto dvou projektech dále pracuje, jenom ne tak intenzivně, ale je nutné se vrátit k obsahu a k finančním objemům, které byly na počátku nastaveny,

Jan Krkoška- sdělil, že se vyjádří k projektu KARNOLA, který je již historicky několik let tvořen v Krnově,

 • uvedl, že se jedná o národní kulturní památku a že nyní nastala skutečnost, kdy město Krnov dosáhlo na dotaci, která je ve výši téměř 100 milionů korun, a z tohoto důvodu Rada města Krnova požádala Moravskoslezský kraj, zda by se finančně nepodílel na této národní kulturní památce, která bude sloužit všem občanům České republiky,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že Ing. Kania řekl zcela zásadní informaci, že projekt, pokud nebude podán do 30. 9. 2017, tak bude pase, čili pozastavení znamená zrušení projektu,

 • sdělil, že tento program má svůj objem finančních prostředků, a pokud Moravskoslezský kraj nebude na toto reagovat, tak je reálný předpoklad, že tyto finance vyčerpá někdo jiný, a to je vše co chtěl k tomuto projektu podotknout, tzn., přerušení projektu v současné době znamená ukončení projektu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že si to nemyslí a že je otázkou, z čeho bude tento projekt financován, tzn., budou se hledat další cesty jak tento projekt profinancovat,

 • sdělil, že všichni čelí vysokým mandatorním výdajům pro příští rok, které souvisí s navyšováním mezd v sociální sféře a zdravotnictví, a Moravskoslezský kraj musí být velmi opatrný v tom, jestli si může nyní dovolit navýšit 28 milionů korun či nikoliv,
 • dodal, že není pravda, že tento projekt končí, tento projekt je věcně nachystán a je třeba tento projekt nachystat z hlediska dalšího možného financování.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/386 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/387 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na prodloužení termínu realizace projektů v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/388 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000 na výdaje spojené se zajištěním bezpečnosti při akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2017"

 • bez úvodního slova

Květa Kubíčková - sdělila, že k bodu programu 4/1 hlásí střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/389 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/390 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Mgr. Radek Přepiora - sdělil, že začne důvodovou zprávou, která vysvětluje, proč nyní dochází k další novelizaci jednacího řádu, a vyjádřil poděkování, že byla přijata značná část proobčanských proseb, a vyzval k hlasování o navrhované změně jednacího řádu, která zavádí možnost využití elektronické přihlášky k diskusi při zachování klasické papírové přihlášky a umožní občanům, zdali budou chtít, reagovat v časovém intervalu alespoň jedné minuty na doplňující otázky, ale pouze v rámci programového bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

 • požádal, pokud bude výše uvedená změna schválena, aby byla na krajském webu k dispozici elektronická přihláška k diskusi, i s návodem, kam a v jakém termínu mají být zasílány dotazy a jaká jsou nově nastavená pravidla pro dialog občana se členy zastupitelstva kraje,
 • dále požádal o prodloužení třídenní lhůty pro zveřejňování programových materiálů určených veřejnosti na krajském webu, alespoň na 7 dnů,
 • uvedl své obavy týkající se možného negativního dopadu nového bodu jednacího řádu, který zavádí možnost občanů reagovat na dotazy členů zastupitelstva, a to u bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",
 • upozornil, že novela neumožňuje občanům reagovat na dotazy členů zastupitelstva u jiných programových bodů, a v této souvislosti požádal o vyhrazení alespoň 1 minuty k doplňujícím dotazům taktéž pro jakýkoliv jiný programový bod,
 • dále upozornil, že i po novelizaci jednacího řádu může nastat situace, že bude zastupitelstvo kraje neoprávněně hlasovat o diskusním příspěvku, kdy oprávněnému občanovi svým hlasováním neumožní vystoupit v diskusi ke konkrétnímu programovému bodu, a poté dojde k porušení zákona o krajích a ústavního pořádku České republiky, a požádal o zjednání nápravy,
 • upozornil na nezákonnost případného neumožnění vystoupení občana kraje v diskuzi k bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", s ohledem na vypršení doby vyhrazené pro tento bod, a požádal, aby nebyl tento bod programu časově omezen,
 • požádal o osvojení návrhů a o vypracování dokonalého znění jednacího řádu a o jeho schválení, pokud ne dnes, pak alespoň příště,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za podněty a sdělil, že se el. přihláška připravuje a bude k dispozici, že problematika diskuse byla vyřešena systematickým bodem v programu zasedání zastupitelstva kraje, a tudíž bylo některým požadavkům Mgr. Přepiory již vyhověno,

 • dodal, že není proti diskusi, ale v tomto okamžiku pokládá tento bod z hlediska rozpravy za ukončený.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/391 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/392 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se jedná o situaci, kdy se bohužel stává, že lidé umírají z důvodu, že nejsou jejich domovy vybaveny hlásiči požáru a hlásiči oxidu uhelnatého, tzn., je navrhováno instalovat a poskytnout tyto hlásiče pro naše seniory zdarma s využitím naších senior pointů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/393 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na rozšíření účelu použití daru poskytnutého České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/394 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh Memoranda o navázání přátelského vztahu mezi Moravskoslezským krajem v České republice a městem Čičihar v Čínské lidové republice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/395 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na vědeckou konferenci VŠB-TU Ostrava

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/396 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/397 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 15. 6. 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/398 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na změnu Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/399 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/400 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Změna Dohody o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/401 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - sdělil, že je spokojen, že rada kraje vyhověla návrhu z minulého zasedání zastupitelstva kraje a začala přizývat i zástupce Policie České republiky na zasedání zastupitelstva kraje, a že je rád, že zde vidí plk. Mgr. Daňka, náměstka ředitele Policie České republiky, který není všeobecně znám a má prostor se sám představit,

plk. Mgr. Radim Daněk, - sdělil, že je náměstek ředitele Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje pro vnější službu a že je v jeho úseku působí 2 800 policistů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/402 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/16
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal náměstka Krkošku, aby podal podrobnější informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou,

Jan Krkoška - sdělit, že co se týká průmyslové zóny Nad Barborou, rozdělil by své vystoupení do 3 částí, kdy v prvním bodě informuje o stavu územního řízení, ve druhém bodě o smluvních vztazích se společnosti Asental a ve třetím bodě budou zbylé (různé) informace,

 • uvedl, že nejdůležitější je, že dne 9. 5. 2017 podal insolvenční správce OKD Ing. Lee Louda odpůrčí žalobu na společnost Asental Land, s.r.o., což je pro Moravskoslezský kraj závažnou překážkou k tomu, aby se nějakým způsobem diskutovalo o koupi jako takové,
 • dále uvedl, že během léta tohoto roku proběhlo jednání s čínským investorem, za účasti společnosti Asental a členů zastupitelstva města Karviná, že následně Moravskoslezský kraj obdržel z CzechInvestu informaci, že tento investor o tuto průmyslovou zónu nemá zájem, z toho důvodu, že požaduje větší pozemky, než jsou mu nabízeny, a žádá ucelený pozemek ve tvaru obdélníku,
 • dále sdělil, že oblast různé zahrnuje celou řadu povolení a že v tuto dobu se ještě žádá o povolení z Olomouckého kraje, které se týká stavebního rozhodnutí,
 • na závěr dodal, že Moravskoslezský kraj jednal se společností Asental dne 6. 9. 2017 a že paní jednatelka nás informovala o různých jiných postupech, které se týkají pozemků Nad Barborou, a to např., že bude dále pokračovat v jednání sama s jednotlivými městy, načež jsme paní jednatelku ujistili, že budeme dále vyjednávat v rámci Moravskoslezského kraje o odkupu jako takovém,

Ing. Miroslav Hajdušík - sdělil, že je v materiálu shrnuto, co se událo, ale není tam informace, která se týká budoucnosti této průmyslové zóny, co se očekává a kam to dospěje, tedy aby město Karviná vědělo, zda může počítat s průmyslovou zónou Nad Barborou, nebo zda tento projekt už spadl pod stůl a bude mít stejný osud, jako projekt, na který upozornil JUDr. Babka a který byl pozastaven a on de facto končí, protože se nestihne přihlásit do určitého termínu,

Jan Krkoška - uvedl, že o průmyslovou zónu Nad Barborou je stále zájem, je potřeba této zóny, ale je také potřeba splnit podmínky smlouvy, které byly na začátku sděleny,

 • zopakoval, že je zde žaloba, že společnost Asental dostala určitý návrh od členů zastupitelstva kraje pro další jednání a že byl informován paní jednatelkou, že jedná přímo s městem Karviná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že předpokládá realizaci tohoto projektu, že se musí na tento projekt sehnat peníze, které musí poskytnout Ministerstvo průmyslu a obchodu, na rozvoj průmyslových zón,

 • uvedl, že je zde taková dohoda, že se připraví další programy na podporu vzniku takových průmyslových zón, a za druhé se musí dořešit veškerá legislativní omezení, která jsou s tím spojena,
 • dodal, že Moravskoslezský kraj chce tuto zónu postavit, takže to není projekt, který by šel někde pod stůl, avšak v daný okamžik s ním nejsme schopni pohnout z důvodu formálních překážek, které s tím souvisí.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/403 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Projednání územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje - aktualizace 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/404 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Žádost společnosti MERANO, a.s. o změnu územně plánovací dokumentace kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/405 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/406 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/407 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí, neposkytnutí, navýšení a změnu účelu poskytnutých dotací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/408-5/409 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/410 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/411 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/412 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/413 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji" pro rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/414 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na uzavření Dohody o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/415 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference TRANSPORT

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/416 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Nýdek na pokrytí přípravných prací Lanové dráhy Nýdek - Čantoryje

 • bez úvodního slova

Mgr. Ing. Josef Pukančík - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/417 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Zrušení Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/418 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/419 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Rýmařovsko, Krnovsko, Bruntálsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/420 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/421 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/422 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Informace o postupu zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji drážní dopravou a návrh dalšího postupu

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že se omlouvá, že byl tento materiál dán až na stůl, ale Ministerstvo dopravy dalo šibeniční podmínky, a dodal, že bez tohoto bychom nemohli dosáhnout na peníze poskytnuté z OPD 2 na vlaky do Frenštátu pod Radhoštěm,

Mgr. Daniel Havlík - sdělil, že je rád za tento materiál, protože čas v tomto směru kvapí, že množství finančních prostředků dotačního titulu je velmi omezené a že Moravskoslezský kraj je naštěstí i díky tomuto rozhodnutí na špici pelotonu, tzn., že je reálná šance dosáhnout na vlaky, kdy dnes víme, jak vypadá doprava mezi Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm, kde jsou snad nejstarší a nejhorší vlaky v podstatě v celém Moravskoslezském kraji, tedy je logické, že tyto vlaky, u kterých se díval na technické specifikace, jsou nastavené tak, jak bylo požadováno v minulém volebním období,

 • dále sdělil, že je rád, že zůstalo toto přímé zadání, o kterém se hovořilo a které je jako jediné možné za dané situace pro to, aby mohl Moravskoslezský kraj čerpat finanční prostředky, a hlavně se dnes již ví, jak bude vypadat přímé zadání,
 • uvedl, že apeluje na to, aby se pohlídaly celkové záležitosti týkající se zabezpečení, tzn., jak personálního zabezpečení, tak celkového zabezpečení dopravce, který v podstatě bude tuto trať provozovat v rámci přímého zadání, a dodal, že dnes již víme, že zájemců o tuto trať je několik, kdy nejsou ještě doplněná všechna fakta,
 • dále uvedl, že bude sledovat, jak se situace dále vyvíjí, protože je to věc, která je skutečně zásadní pro rozvoj Moravskoslezského kraje a která je velmi důležitá zejména pro tuto trať,

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil, že zájem o tuto trať vyjádřili tři dopravci, a to České dráhy, RegioJet a LEO expres, se kterými se jedná, a že bude vybráno nejlepší řešení.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/423 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Ing. Zdeněk Husťák - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/424 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/425 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na zajištění financování veřejné zakázky na operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/426 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh souhlasu s převodem nemovitých věcí z majetku Střední odborné školy Třineckých železáren do majetku Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/427 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh vzájemných darů pozemků mezi krajem a obcí Kyjovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/428 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh nabýt darem pozemky od města Nový Jičín pro příspěvkové organizace ZZSMSK a Domov Duha

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/429 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na změnu v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví, návrhy dodatků zřizovacích listin

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/430-5/432 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na nákup bytu v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/433 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh na nabytí pozemků v Českém Těšíně

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmů, protože bude podepisovat smlouvu na straně darujícího, dodal, že Zastupitelstvo města Český Těšín tak rozhodlo, bez vazby na to, že zastává funkci člena rady Moravskoslezského kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/434 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na uzavření "Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/435 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh zahájení přípravy projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/436 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy vzájemných převodů s městem Vítkov

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/437 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh změn profinancování a kofinancování projektu "Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/438 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/439 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrh koupě nemovité věci v souvislosti s projektem "Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí""

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/440 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/441 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Žádost organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/442 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu na území Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - požádal prof. Vondráka, aby pro příští zasedání zastupitelstva kraje k bodům, které jsou předloženy na stůl, bylo krátké úvodní slovo, že zrovna tento materiál řeší problematiku platů či mezd naších zdravotních pracovníků, a toto úvodní slovo by si zasloužil,

 • dodal, že jsou to mnohdy materiály velmi obsáhlé a členové zastupitelstva kraje nejsou schopni tyto materiály přečíst v krátkém časovém rozmezí, a proto by bylo vhodné doplnit krátké úvodní slovo od náměstků hejtmana kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že s návrhy souhlasí a že do dalšího zasedání zastupitelstva kraje budou úvodní slova připravená,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil doplňující informace k materiálu, kdy tento dotační titul byl vypsán velmi nešťastně, co se týká příspěvkových organizací, nebo organizací, které jsou v soukromém držení,

 • uvedl, že tento dotační titul byl vypsán tak, že nejlépe administrativně vychází pro fakultní nemocnice, s tím, že do tohoto dotačního titulu postupně spadla i další lůžková zařízení,
 • dále uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví nepřijalo výtky, které byly prostřednictvím Asociace krajů podány, s ohledem na které by se dotační titul dal zadministrovat daleko jednodušeji, a aby se tato dotace z MZ poskytla přímo poskytovatelům,
 • dodal, že vhledem k tomu, že MZ se k těmto výtkám vyjádřilo až v polovině září, zbylo málo času na zpracování tohoto materiálu, a souhlasil s tím, že je to nešťastné řešení, nicméně procedurálně se to nedálo zvládnou jinak,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že souhlasí s tím, že materiály, které budou dávány na stůl, budou s krátkým úvodním slovem, a že v rámci transparentnosti to považuje za vhodné,

JUDr. Josef Babka - dodal, že v pozvánce, nebo v programu by mohly být tyto materiály s předkladem označené např. hvězdičkou, a tím bude vše vyřešeno,

 • sdělil, že materiál od MUDr. Gebauera je bezesporu dobrý, kde se finanční prostředky dostanou do zdravotnictví, do platů nebo do mezd, upozornil ale na to, že je to nebezpečná hra pro budoucnost, kdy víme a i Mgr. et Mgr. Curylo a bývalý náměstek hejtmana kraje RSDr. Recman si pamatují, kdy se z těchto různých dotací financovaly sociální služby, a poté dotační titul najednou skončil a financování zůstalo na bedrech Moravskoslezského kraje,
 • dodal, že je nutné si uvědomit, zejména ve vztahu k jednání Vlády ČR a příslušným ministerstvům, a upozorňovat na to, že je to v podstatě přechodné opatření, které řeší rok 2017, možná v náznaku i rok 2018, ale že to není systémové východisko pro řešení mezd a platů v oblasti zdravotnictví, ale i v oblasti jiných veřejných služeb.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/443 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/444 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/445 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektům TATRA TRUCKS a.s. a SKI Vítkovice - Bílá z.s.

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/446-5/447 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na změnu názvu projektu z "Na kole k sousedům" na "Na bicykli k susedom" a potvrzení zabezpečení spolufinancování dle podmínek programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/448 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na ukončení přípravy projektů "MS Kariéra" a "Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/449 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na profinancování a kofinancování projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/450 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí účelové dotace a uzavření dotační smlouvy s HZS MSK v rámci projektů "Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/451 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací finančním partnerům projektu "Genderově korektní Moravskoslezský kraj".

 • bez úvodního slova

Marian Bojko - sdělil, že zásadně nesouhlasí s genderovými projekty, které se nám snaží vnutit Evropská unie, že by se nechtěl dožít toho, že by se na úřadě musely zřizovat unisex toalety, nebo aby v obsazování funkcí nerozhodovala odbornost, ale příslušnost k LGBT komunitě,

 • dále uvedl, že co se týká českých pohádek, tak odsuzuje snahu namluvit dětem, že Sněhurka měla vadu kůže, tím že byla bílá, že princ, který zabil draka a osvobodil princeznu, se místo do princezny zamiloval do jejího bratra Krasomila, že Šípkovou Růženku osvobodil princ černé pleti, že se dnes falšují pohádky i dějiny, ctíme tradiční rodinu, tj. otec, matka, děti a prarodiče,
 • sdělil, že na místo toho, abychom podporovali klasickou rodinu, medializujeme, podporujeme a propagujeme LGBT komunitu,
 • dodal, že nevěří tomu, že kdyby si sám osobně požádal se svými dětmi a prarodiči o nějakou dotaci na pochod městem, že by uspěl a dostal peníze, ale na nějaké "prajdy", duhové pochody se zde utrácejí peníze z veřejných fondů, z městských a ze státních,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že si nemyslí, že budou pochody financovány z některých výše uvedených prostředků, a vyzval členy zastupitelstva kraje, ať jsou gentlemani a nevidí problém v genderové vyváženosti,

Mgr. Lubomír Volný - požádal zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo proti tomuto projektu, když se podívá na to, jak je genderově nevyvážená Rada a Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, ale i IT oddělení na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje,

 • sdělil, že se obává, že se snažíme otevřít Pandořinu skříňku evropské politické kultury, která nás jednoho dne zlikviduje, protože nebudeme mít dostatek žen, které by chtěly vykonávat politické a technické funkce, a proto budeme muset tyto ženy zřejmě importovat ze zahraničí, např. z Teheránu nebo z Bagdádu, což může vypadat komicky, ale jsou to oné pověstné prstíky, které se strkají do těchto zavřených dveří, a toto je Pandořina skřínka, která nás všechny doběhne, nepomůže to mužům ani ženám, nepomůže to vůbec nikomu, ani vzájemnému porozumění, naopak to vykope další hluboké příkopy mezi muži a ženami, a dodal, že si osobně myslí, že právě toto je cílem všech těchto genderových projektů,
 • s ohledem na uvedené požádal členy zastupitelstva kraje, aby jakékoliv podobné sociální experimenty řízené z Bruselu odmítali,

Jiří Čejka - dotázal se, pokud by audit nedopadl dobře, jaký by to mělo dopad na zaměstnance krajského úřadu,

Jan Krkoška - sdělil, že na toto téma by se měl vyjádřit ředitel krajského úřadu Ing. Kotyza,

Ing. Tomáš Kotyza - sdělil, že předpokládá, že výsledek auditu bude mít doporučující charakter k tomu, aby vedení krajského úřadu přijalo opatření, které povede k odstranění případných zjištěných nedostatků v genderové problematice,

Mgr. Lubomír Volný - zeptal se, zda ředitel krajského úřadu může zaručit, že tato zpráva bude mít pouze doporučující charakter a že ví s naprostou jistotou, že do budoucna nebude Evropská unie podmiňovat projekty pro Moravskoslezský kraj tím, že budeme nuceni podřídit se výsledkům tohoto auditu a budeme povinni zajistit např. v IT oddělení rovnoměrné genderové podmínky, tzn. sehnat asi 10 žen, které si vybraly IT jako svou profesi, a dodal, že víme, že ženy si IT profesi ani politiku nevybírají tak často a dobrovolně jako muži, a upozornil na to, že zde může vyvstat problém,

 • zopakoval dotaz, tj. zda může ředitel krajského úřadu zaručit, že tento možná doporučující charakter nebude mít jednoho dne formu příkazu, směrnice nebo podmínky k poskytnutí dotací,

Ing. Tomáš Kotyza - sdělil, že toto zaručit nemůže,

Jiří Čejka - navázal dotazem, zda pak opravdu nebudeme hledat méně kvalifikovanou ženu místo kvalifikovaného muže, jen proto, aby to bylo genderově vyvážené,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nasazujeme tomuto projektu psí hlavu a že v době, kdy byl rektorem na VŠB, tímto auditem také prošel, že na VŠB je 90% můžu a 10% žen a že s tím nebyl problém, protože jsou oblasti, kde opravdu ženy nepracují, nebo pracují méně, a jsou naopak oblasti, kde žen pracuje více než mužů,

 • dodal, že příkopy mezi ženami a muži si děláme my sami, nikoli projekty,

Mgr. Lubomír Volný - podotkl, že moudří lidé se učí z historie a ze svého okolí, pokud mají přístup k informacím, a že se stačí podívat, jak to probíhá v zemích Evropské unie, kde to podobnými nevinnými projekty zašlo až k hlasování o kvótách, a že jak poznamenal pan Bojko, nepůjde zde jen o muže a ženy, ale bude se zde jednat možná i o pohlaví,

 • uvedl, že pokud se tomu nepostavíme čelem a nezastavíme tuto věc hned na začátku, nebo nevyšleme-li alespoň jasný signál, může se nám pak stát, že nebudou kvóty jen na muže a ženy, ale budou kvóty i na muže, kteří se cítí být ženami, protože se do budoucna chtějí věnovat lesbickému vztahu, a dále budeme hledat kvóty pro ženu, která se bude více cítit mužem a podobně,
 • dodal, že SPD tvrdí, že všichni lidé mají stejná práva a stejné povinnosti před bohem i před zákonem, ale v okamžiku, kdy začne prosazování jakékoliv menšiny na úkor většiny, tak jakákoliv pozitivní diskriminace někoho automatický znamená negativní diskriminaci někoho jiného,
 • opakovaně požádal členy zastupitelstva kraje o to, aby odvážně tento projekt odmítli spolufinancovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že na rozdíl od Mgr. Volného několik let žil ve Spojených státech Amerických, kdy v Evropské unii ještě netušili co je to genderová vyváženost, a že jsou tam pravidla striktní a dodržují se přirozenou cestou,

 • dodal, že stále bude fungovat přirozená cesta regulace mezi námi všemi a záleží jak kdo je připravený na svou funkci, žena či muž, nesejde na tom, zda má člověk jinou sexuální orientaci, protože tento člověk je jako každý jiný,

Mgr. Lubomír Volný - podotkl, že také žil a pracoval v zahraničí, a to tři roky jako trenér na Novém Zélandu a dva roky jako pedagog v Anglii na prestižní škole, kde problematika genderové vyváženosti a politické korektnosti dosáhla obludných rozměrů, na které si stěžovaly i ženy, kterým nebylo povoleno být ženami, a muži, kteří se nesměli chovat jako muži,

 • uvedl, že ve Spojených státech Amerických by rozhodně příklad nehledal, protože by zde žít nechtěl,
 • zopakoval, že uznávají právo na rovnost kohokoliv, s jakoukoliv orientací, pohlavím, a dále uvedl, že i když pan Stropnický ml. sám o sobě říká, že je "TO", on není ani muž ani žena, je "TO", když chce být "TO", ať si je, nám to nevadí, ale že jim vadí situace, kdy budeme na nějakém oddělení rezervovat místo pro někoho, kdo do dotazníku napíše "TO",
 • dodal, že pokud tyto projekty nezatrhneme hned na začátku, tak dříve nebo později přesně u toho skončíme,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že o "TO" v projektu nepůjde,

Bc. Josef Bělica - navrhl ukončení diskuse a projednávat další body v programu,

Marian Bojko - dodal, že v žádném případě nemá nic proti příslušníkům LGBT komunity, že pracoval s celou řadou děvčat v jedné firmě, kde byla dobrá skupina, která neměla potřebu se ukazovat, a dodal, že nemá nic proti těmto lidem, má mezi mimy i přátele, a sdělil, že nepodporují tyto projekty, které si nárokují něco, na co nemají nárok,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o ukončení diskuse - schváleno - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 33 pro, 7 proti, 18 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/452 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Místní Agenda 21 - vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/453 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/454 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na profinancování a kofinancování a na zajištění udržitelnosti projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/455 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/456 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí individuálních dotací a uzavření dohody o narovnání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/457 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí dotace městu Krnov

 • bez úvodního slova

Jan Krkoška - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/458 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/459 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/460 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na změnu názvu projektu, na zahájení realizace projektu "Cooperation in vocational education for Europeanlabour market" a informace o stavu projektu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/461 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/462 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/463 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/464 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/465 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektů z oblasti elektronizace veřejné správy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/466 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" - 2. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/467 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na prominutí pohledávky Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/468 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj a návrh na navýšení provozních výdajů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/469 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že materiál č. 9/26 Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu Úplné elektronické podání - jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci, byl stažen z programu zastupitelstva kraje.

K materiálu č. 9/27
Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2014-2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/470 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na uzavření memoranda se Zlínským krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/471 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/472 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/473 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/474 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/32
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Hrčava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/475 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na projekt "Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/476 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace právnické osobě Místní akční skupina Opavsko z.s. a městu Krnov v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/477 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace spolku SK K2 z.s. na projekt "Adopce turistických tras"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/478 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na neposkytnutí navýšení dotace pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál na obnovu včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál

 • bez úvodního slova

Ing. Jitka Hanusová - navrhla změnit usnesení z "neposkytnutí" na "poskytnutí" dotace, neboli na "navýšení o 100 000 Kč", protože se jedná o stav, kdy včelaři již mají včelí úly zakoupené a je zde možnost tuto dotaci řádně vyúčtovat,

Jarmila Uvírová - uvedla, že tuto skutečnost, kdy včelí úly již byly zakoupeny, nebyly v žádosti uvedeny,

 • dále uvedla, že co se týká poskytnutí či neposkytnutí dotace, záleží také na životním cyklu včelstev, který se překrývá s dobou, kdy bychom schválili a následně uzavřeli smlouvu, a bylo by zcela zřejmé, že by žadatel a příjemce této dotace nemohl dodržet lhůtu stanovenou k úhradě, např. u uznatelných nákladů, a z tohoto důvodu vedení kraje doporučilo neposkytnout tuto dotaci,
 • sdělila, že Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje včelaře a že v letošním roce byli již podpořeni částkou 1 900 tisíc korun, z toho 1 500 tisíc korun bylo na obnovu včelích úlů, a dále uvedla, že konkrétně město Bruntál si zažádalo o částku 250 tisíc korun, a vzhledem k životnímu cyklu včel mohou opět požádat o dotaci v dalším roce,
 • dodala, že i nadále budou podporovat včelaře,

Ing. Jaroslav Kala - sdělil, že by chtěl tento materiál podpořit, a dodal, že se nejedná jenom o životní cyklus včel, ale jde i o další produkty, např. včely úly atd.,

 • uvedl, že také podporuje včelaře, a letos byl osloven četnými včelaři, z důvodu špatné situace na Bruntálsku a Jesenicku,
 • dále uvedl, že nechce, aby byla tato žádost o dotaci na 100 tisíci korun zamítnuta,
 • dodal, že by organizace mohla dodatečně doložit příslušné podklady, které nebyly doloženy k žádosti o dotaci,
 • závěrem doporučil schválení této dotace,

Ing. Jiří Martinek - sdělil, že pokud byla po dlouhé diskusi zastupitelstva kraje schválena dotace na 2,5 milionu korun na genderové projekty, tak se domnívá, že 100 tisíc korun na včely má jednoznačný přínos,

RSDr. Ing. Svatomír Recman - sdělil, že se na jeho osobu táké obrátili včelaři,

 • uvedl, že technologický proces se dá bez problémů ještě stihnout v tomto roce, protože počasí bylo příznivé a úly jsou již určitě nakoupeny a rozestavěny, že spíš zde záleží na politické a ekonomické vůli zastupitelstva kraje,
 • dále uvedl, že část těchto prostředků, které včelaři investovali, by se jim měla vrátit, a proto se přiklání ke schválení dotace na 100 tisíc korun, které jsou pro Moravskoslezský kraj zanedbatelnou částkou v rozpočtu,
 • dodal, že by bylo pozitivní schválit tuto individuální dotaci a vyzval členy zastupitelstva kraje o podporu návrhu Ing. Jitky Hanusové, tedy aby těch 100 tisíc korun bylo vyčleněno například z nespecifikované rezervy hejtmana kraje, pokud s tím bude prof. Vondrák souhlasit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že vzhledem k tomu, že je 10:59 hodin, přerušuje projednávaný bod 10/4, ke kterému by se zastupitelstvo kraje vrátilo opět po bodě "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", který dává prostor naším občanům,

Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje

 • bez úvodního slova

Mgr. Radek Přepiora - sdělil, že děkuje za oficiálně zaslanou písemnou podporu myšlence na uspořádání ústavně správní konference, kterou zde prezentoval, že bude i nadále tuto ideu rozvíjet, pokusí se sehnat podporu seriózního organizátora, a poté předložit Moravskoslezskému kraji projekt,

 • dále poděkoval za všechny občany odmítající zle metody legislativního násilí poslaneckému a senátorskému klubu ODS a straně soukromníků České republiky, které nedávno ani jediným hlasem nepodpořily špatnou novelu veterinárního zákona, který zavádí pro občany České republiky od roku 2020 pokuty až do výše 20 000 tisíc korun, a to za pouhé neočipovaní psa,
 • vyslovil svůj nesouhlas s připravovanou prováděcí vyhláškou příslušného ministerstva,
 • požádal zastupitelstvo kraje o zákonodárnou iniciativu, která by vedla ke zrušení příslušných ustanovení veterinárního zákona,
 • dále požádál o soukromou iniciativu členů zastupitelstva kraje vedoucí ke zřízení fondu, ze kterého budou hrazeny pokuty občanů, kteří od roku 2020 odmítnou čipovat jejich psy,
 • rovněž požádal o osvojení si prosby a buďto dnes nebo v prosinci o hlasování o jeho návrzích,
 • na závěr poprosil předsedajícího pro příště o klid v sále, když občan hovoří,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poprosil o klid v sále, když občan hovoří, sdělil, že Mgr. Přepiora již dohovořil, a uvedl, že do diskuse není přihlášen další občan, a proto navrhl pokračovat v projednávání bodu 10/4,

Jarmila Uvírová - sdělila, že v průběhu vystoupení občana kraje si nechala ověřit skutečnosti, které se týkaly již zakoupených včelích úlů,

 • podotkla, že na červnovém zasedání zastupitelstva kraje bylo schváleno 250 tisíc korun pro Bruntál, kdy byla následně vypracována smlouva, a že v červenci a srpnu došla další žádost, kde nebylo uvedeno, že by již byly úly pro včely zakoupeny, a dodala, že pouze napsali, že evidují žadatele, a proto se následně usoudilo, že není možné splnit podmínky této dotační podpory,
 • dále uvedla, že to neznamená, že by Moravskoslezský kraj nechtěl podporovat včelaře, kteří jsou a i nadále budou ze strany Moravskoslezského kraje podporováni, a že si uvědomují důležitosti včelařů, a to nejenom v Moravskoslezském kraji,
 • dodala, že si ověřila u předsedů spolků, že tyto úly již byly zakoupeny, a pak následně požádala o změnu usnesení a schválení této dotace pro Bruntálsko,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o změně návrhu usnesení, kdy se poskytne a navýší dotace o 100 tisíc korun

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 45 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/479 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/480 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/481 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Dobrovolné dohody v oblasti ochrany ovzduší

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/482 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Žádost o prošetření opakovaných obtěžujících způsobů vytápění souseda

 • bez úvodního slova

Mgr. Radek Přepiora - sdělil, že v podkladových materiálech, které byly zveřejněny na krajském webu k projednávanému bodu, si mohla široká veřejnost přečíst detaily ze soukromého života občanů Moravskoslezkého kraje, a uvedl, že předmětná dokumentace je na krajském webu zveřejněna bez anonymizace osobních údajů,

 • sdělil, že podobnou hořkou kauzu sousedských sporů medializoval letos v červenci 2017 např. Bruntálský a Krnovský deník, a dodal, že by měla veřejná a úřední dokumentace krajského úřadu chránit důstojnost a soukromí rodin dotčených osob,
 • uvedl, že podobnou situaci řešil spolu s kolegy z necipujtenas.cz v minulých letech, kdy opakovaně zaznamenali, taktéž v rámci veřejně dostupných dokumentů určených pro hlasování Zastupitelstva města Ostravy, kdy po opětovných konkrétních prosbách o opravu se tak nakonec stalo a nyní k takovým událostem již nedochází,
 • požádal, o osvojení si návrhu na hlasování o úpravě předmětné dokumentace zveřejněné na krajském webu k bodu č. 10/8 a také dalších budoucích materiálů, které by mohly případně obsahovat neanonimizované citlivé údaje fyzických osob bez veřejné funkce, a dále odkázal zastupitelstvo kraje na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/483 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/484 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/485 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Změna názvu projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/486 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/487-5/490 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/491 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na mezinárodní konferenci SEKEL 2017 a seminář Elektrotechnika v dopravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/492 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/493 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Sloučení organizací Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/494 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu, smlouva o spolupráci s Českým olympijským výborem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/495 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Memorandum o spolupráci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/496 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na zajištění udržitelnosti projektu Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/497 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/498-5/502 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Vznik pobytové sociální služby pro seniory"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/503 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmů.

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/504 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Žádost organizace Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/505 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

 • bez úvodního slova

Květa Kubíčková - nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/506 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 01248/2017/SOC

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/507 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/508 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Květa Kubíčková - nahlásila střet zájmů,

Jiří Navrátil - sdělil, že stát na Moravskoslezský kraj převedl povinnost související se zajištěním sociální péče v kraji, avšak o peníze vždy žádáme stát, protože stát finanční prostředky automaticky neposkytuje,

 • Moravskoslezský kraj zažádal o 1 348 milionů korun a obdržel 1 067 milionů korun, dále přišla v červnu ještě další částka z MPSV ve výši 137 milionů korun,
 • sdělil, že stát skokově navýšil nařízením vlády platové tabulky a navýšil platy v sociální oblasti, ale na toto financování hned neposlal peníze, a proto museli pracovat se zbylými financemi, tj. s cca 180 miliony korun,
 • uvedl, že stát se přes tlak Asociace krajů a Komisi Asociace krajů v oblasti sociální rozhodl tak, že do financování krajů ještě pustí částku ve výši 822 milionů korun, kdy na Moravskoslezský kraj dle směrného čísla připadlo 98 milionů korun, avšak tyto peníze ještě nejsou převedeny na kraj a není o těchto penězích ještě zcela rozhodnuto,
 • dále uvedl, že z tohoto důvodu byly připraveny tabulky ve dvojitém znění, nejdříve se jedná přerozdělení cca 180 milionů korun a k tomu ještě 98 milionů korun, což bude maximální částka, která by měla být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb,
 • dodal, že byl prodloužen termín až do 20. 12. 2017, kdy se bude čekat, až finance dojdou, abychom je mohli ihned odeslat poskytovatelům sociálních služeb a nemuselo být svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva kraje,
 • na konec poděkoval za podporu tohoto usnesení,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/509 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/510 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Návrh postupu při prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/511 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byly projednány všechny materiály zastupitelstva kraje dle předloženého materiálu a dodal, že Ing. Unucka, podá další informace k Prodloužené Rudné,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že plní usnesení zastupitelstva kraje, které dává za úkol informovat zastupitelstvo kraje a občany o tom, co se děje ohledně Prodloužené Rudné,

 • uvedl, že za poslední tři měsíce Prodloužená Rudná pořád nestojí, protože chybí stavební povolení na 414. úsek, který se nachází mezi porubským koupalištěm a mezi křižovatkou Vřesina, a že stavební povolení není ze dvou důvodů, a to že nejsou vypořádaná věcná břemena, která mají vlastníci pozemků, a že chybí EIA na tuto stavbu,
 • sdělil, že co se týká věcných břemen, Katastrální úřad po sedmi letech intenzivního zapisování dne 30. 5. 2017 pravomocně zapsal tato věcná břemena, a to tak, že nejsou zapsaná na jména, ale na pozemky,
 • dále uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic (dále jen "ŘSD") mělo smlouvu se dvěma majiteli pozemků, kteří se vzdali tohoto práva věcného břemene na pozemku, a že v tuto chvíli zbývá věcné břemeno u sedmi pozemků, že ŘSD zahájilo vyvlastnění těchto pozemků a vyvlastňovací úřad zaslal tuto žádost o vyvlastní zpět, s důvodem, že nedoložili to, že se v čase 90 dnů pokusili s majiteli dohodnout, následně 2. 10. tohoto roku vyprší zákonná 90denní lhůta, kdy se mělo ŘSD pokusit dohodnout se s majiteli pozemků, a následně po termínu dne 2. 10. 2017 předpokládá ŘSD, že opět podá žádost na vyvlastňovací úřad ve věci vyvlastnění věcného břemene, u všech sedmi pozemků, a dodal, že v tomto bodu ŘSD postupuje správně a nedochází zde k zásadnímu zdržení, také si ŘSD najalo renomovanou právní kancelář, a je zřejmé, že se tomu věnuji intenzivně,
 • dále uvedl informace k EIA, že z medií můžeme znát informaci, kdy není možné schválení přes krajský úřad, a že je nutné na zbývající úsek vypracovat velkou EIA, ŘSD dne 10. 7. 2017 zaslalo podklady Ministerstvu životního prostředí, to zadalo zakázku na zpracování EIA, kterou vyhrál ostravský zpracovatel, zde byly lhůty na podání námitek a přišlo 15 nebo 16 námitek, kdy některé byly záporné a některé kladné, a tento zpracovatel EIA usoudil, že nemá všechny podklady, aby mohl dobře rozhodnout, a proto byl tento materiál vracen zpět MŽP, aby si vyžádalo informace od ŘSD, a to zejména ve dvou věcech, tj. jaký bude mít nová protihluková stěna vliv na hluk a další procesní věci, které se týkali "papíru", zde se ukázalo, že ŘSD opět koná dobře a rychle, protože před dvěma dny ŘSD všechny upravené podklady dodalo zpět na MŽP, a následně MŽP zaslalo opět zpracovateli EIA a zpracovatel to vystaví opět na web a proces dále pokračuje,
 • dodal, že je škoda, že toto poslední zdržení trvalo několik týdnů, kdy první podklady nebyly zcela bez chyby, ale jak vidíme, i tyto chyby se dají rychle napravovat, a proto by proces EIA mohl být v příštích měsících vyřešen,
 • uvedl, že na stavbě se od minulého týdne v části od Poruby již jezdí, a to ode dne 31. 8. 2017, během následných dvou až tří měsíců se bude opravovat původní cesta do Krásného Pole, aby mohli občané z Krásného Pole jezdit přímo od Globusu domů, a do konce roku, do října, nebo do listopadu dojde ke kolaudaci celého zbytku Prodloužené Rudné od křižovatek u Globusu až po Vřesinské koupaliště a následně od části křižovatky Rudná Vřesinská až po inkriminovaný úsek, na který není stavební povolení,
 • dále uvedl, že ŘSD zkoušelo variantu, že by zprovoznilo aspoň jeden směr až po křižovatku Vřesinská, ale policie to striktně zamítla z bezpečnostních důvodů, ŘSD od tohoto záměru tedy upustilo a doprava bude do budoucna stejná, kdy hlavní nápor bude na silnici 17. listopadu,
 • dodal, že probíhá jednání mezi městem Ostravou a ŘSD o vypořádání nějakých staveb, a pozemků, a vypadá to, že se bude ŘSD soudit s městem Ostravou, ale to nemá přímý vliv na dokončení této stavby,
 • shrnul, že od minulého zastupitelstva kraje došlo k výraznému postupu vpřed, byť s jedním přerušením, a je předpoklad, že v roce 2018 se tam jezdit nebude,

Mgr. Lubomír Volný - vznesl osobní otázku vůči hejtmanovi kraje, zda existuje funkce v poslanecké sněmovně ČR nebo ve Vládě ČR, kvůli které by opustil post hejtmana Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nepočítá s odstoupením z funkce hejtmana Moravskoslezského kraje, protože funkce hejtmana kraje je jeho priorita,

Ing. Zdeněk Husťák - vznesl dotaz ohledně programu restart, který je určen pro tři postižené kraje, na restrukturalizaci těchto krajů, na což je určeno cca 42 miliard korun, a dodal, že v letošním roce se má proinvestovat cca 6 miliard a že tento program je zaměřený na brownfieldy, a uvedl, že slyšel, že se prof. Vondrák sám účastnil jednání s paní ministryní Šlechtovou k tomuto programu,

 • uvedl, že např. město Klimkovice má brownfield, nicméně pokud by si chtěli podat žádost o dotaci, byli nemile překvapeni nabídkou oborů, ve kterých může být tato dotace úspěšná, protože jsou tam obory, kdy se o restrukturalizaci nedá ani mluvit, protože jsou tam hutní a výrobní obory a chybí tam obory zdravotnické a cestovního ruchu atd.,
 • dotázal se, že by ho zajímalo, protože Moravskoslezský kraj zde figuruje jako partner tohoto programu, kdo tyto programy navrhoval, respektive co je třeba udělat pro to, aby se ty programy změnily,
 • dodal, že předpokládá, že pokud se jedná o restrukturalizaci, tak je to změna tradičních oborů, které jsou více atraktivní, úspěšné a vhodné pro zaměstnávání občanů v Moravskoslezském kraje, a vznesl dotaz, co se dá pro to udělat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je zde celá pracovní skupina a je třeba se domluvit s panem náměstkem Krkoškou, který má brownfieldy na starosti, jaké jsou zde priority a domluvit se, jaký je zde problém, protože tyto priority byly definovány pracovní skupinou, která program připravovala,

Jan Krkoška - sdělil, že se do restartu mohou nové priority zahrnout do května 2018, a byl by rád, kdyby jakékoliv nápady přinesli na odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,

 • dodal, že se pokusí po jednání s panem Cieńciałou tyto nové návrhy vložit do programu restart tak, aby tyto podněty byly úspěšné, včetně cestovního ruchu, který je v našem Moravskoslezském kraji důležitý,

Ing. Zdeněk Husťák - dodal, že pokud bude zasedat tato pracovní skupina v nejbližší době, aby se tyto návrhy stihly projednat, a požádal, jestli by mohl být k této skupině přizván,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že se nechtěl vyjadřovat k restartu, ale po komentářích Ing. Husťáka a pana náměstka Krkošky by chtěl připomenout, že 42 miliard na tři roky pro tři kraje je od Vlády ČR ve vztahu k Moravskoslezskému kraji "sranda", a podotkl, že kdo bude připraven, nebude překvapen, tzn., že to bude velký souboj o 42 miliard korun, a dodal, že pro ty, kteří to nevědí, tak jenom pan Bakala vytáhnul 100 miliard z tohoto revíru, tak je to opravdu velká "sranda", ale jak se říká, zaplať pánbůh za ty drobné, které se dostanou do tohoto kraje,

 • uvedl, že reaguje na to, co říkal Ing. Unucka ohledně Prodloužené Rudné, kdy nás dělí tato stavba velikosti atletického oválu od vytouženého a konečného úspěchu, a sdělil, že by se měl vyvíjet větší tlak médií, zastupitelstev měst a obcí, a také Moravskoslezského kraje na toho, kdo způsobuje tyto problémy, a dále dodal, že věří, že se nyní vyvlastňovacímu orgánu podaří vyvlastnění dovést do úspěšného konce, jestliže dotyčná osoba neustoupí ze svých nehorázných požadavků,
 • na závěr vznesl dotaz pro odlehčení, a to jak vypadá kladná námitka,

Ing. Jakub Unucka, MBA - přečetl dopis od ministra Ťoka, který došel ráno v den zasedání zastupitelstva kraje, a sdělil, že zaslal panu ministrovi dopis, kde hovořil o statisících podporovatelů, a v této souvislosti požádal, že je zde hodně starostů, tak kdyby se zahájila akce na podporu EIA, tak by mohlo být těchto 6 kladných stanovisek nahrazeno možná 60 tisíci kladnými stanovisky, a dodal, že kladné stanovisko je takové, které říká "já to chci",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že někteří členové zastupitelstva kraje, kteří zde byli na společném setkání s panem prezidentem Zemanem, slyšeli výtku vůči nám všem, že jsme se nepřidali k žalobě na pana Bakalu,

 • uvedl, že se domnívá, že je to velmi problematický krok a nejsme zde přímo dotčeni,
 • dodal, že právní analýzu této problematiky máme k dispozici, a proto vedení kraje navrhuje návrh usnesení, který by se mohl prezentovat ve smyslu, že podporujeme snahu přivést věci na správnou míru, tzn., přivést pana Bakalu a ostatní, kteří vyvedli z OKD finanční prostředky k jakési spravedlnosti, a přečetl návrh usnesení:

"ZASTUPITELSTVO KRAJE

 1. vyslovuje podporu

aktivitám příslušných orgánů směřující k tomu, aby ti bývalí vlastníci společnosti OKD, a.s., kteří ji dovedli až k jejímu úpadku, nesli odpovědnost za své kroky negativně ovlivňující hospodaření této společnosti

 1. apeluje

na příslušné orgány, aby se zasadily o naplnění práv občanů kraje - dosavadních nájemců "bytů OKD", spočívajících zejména v jejich předkupním právu k těmto bytům, vyplývajících ze Smlouvy o prodeji majetkového podílu státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., uzavřené dne 16. 9. 2004 mezi Fondem národního majetku ČR a společností KARBON INVEST, a.s."

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že vedení kraje dává toto usnesení jako návrh do usnesení zasedání zastupitelstva kraje, a zopakoval, že je to reakce na výtku, která zde zazněla z úst pana prezidenta Zemana, že se nestaráme o své občany a že se za tyto občany nechceme postavit,

Petr Zábojník - sdělil, že se chtěl ještě vyjádřit k Prodloužené Rudné, a že se vyjádří později,

Ing. Jiří Carbol - sdělil, že podporuje toto usnesení, ale navrhl by změnu v bodě 2, a to nahrazením formulace "příslušné orgány" za "vyzývá Vládu ČR", protože Vláda ČR může konat více,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že vzhledem k tomu, že společností OKD se zabývají i jiné orgány, tak je vhodnější původní návrh usnesení,

Ing. Jiří Carbol - sdělil, že po poznámce JUDr. Babky bere svůj návrh zpět,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení - schváleno - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).

Bylo přijato usnesení č. 5/512

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se pokračuje v dotazech,

Petr Zábojník - sdělil, že reaguje na Ing. Unucku, že včera měli zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba, že opět byla na programu Prodloužená Rudná, a že není pravda, že by to lidé nevnímali,

 • sdělil, že z řad členů zastupitelstva zachytil informaci, že snad ve vyšších orgánech, kde je tato problematika projednávaná, na úrovni ministerstev a ŘSD, je takový pocit z toho, že tento problém obyvatele Poruby nezajímá, že je v obvodu Poruba klid, nic se zde neděje a nikomu to nevadí, což zaznělo od jednoho člena zastupitelstva městského obvodu, a dodal, že je možnost shlédnout vše na záznamu z jednání zastupitelstva obvodu Poruba,
 • sdělil, že se zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba účastní také paní Šimáčková z ŘSD,
 • uvedl, že situace k EIA se opět prodlužuje a mizí to do nekonečna,
 • na závěr uvedl, že by se osobně přikláněl k tomu, aby se iniciativa a komunikace s veřejností výrazně zvýšila a byla zde snaha veřejnost aktivně zapojit do této problematiky, a dodal, že je ochoten se za Městský obvod Poruba na této aktivitě podílet,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za nabídku, a zeptal se paní Uvírové, zda došly nějaké "Dotazy, připomínky a podněty",

Jarmila Uvírová - sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva nepřišli žádné dotazy, připomínky ani podněty, od členů zastupitelstva kraje,


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že všechny body dnešního jednání byly řádně odhlasovány, v průběhu zasedání zastupitelstva kraje došlo k změně usnesení u materiálu č. 10/4 o navýšení dotace včelařům v Bruntále, a bylo přijato upravené usnesení v této podobě, dále zastupitelstvo kraje vyslovuje podporu aktivitám přílišných orgánů, směřující k tomu, aby bývalí vlastníci OKD, kteří ji dovedli až k jejímu úpadku, nesli odpovědnost za své kroky negativně ovlivňující hospodaření této společnosti a "Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje apeluje na příslušné orgány, aby se zasadily o naplnění práv občanů kraje - dosavadních nájemců "bytů OKD", spočívajících zejména v jejich předkupním právu k těmto bytům, vyplývajících ze Smlouvy o prodeji majetkového podílu státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., uzavřené dne 16. 9. 2004 mezi Fondem národního majetku ČR a společností KARBON INVEST, a.s.".


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil zasedání zastupitelstva kraje a popřál zajímavé a málo deštivé DNY NATO v Ostravě a na brzkou shledanou.


Přílohy:
Schválený program 5. zasedání zastupitelstva kraje
Přehled hlasování

Soupis usnesení č. 4/382-5/512
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: paní Květy Kubíčkové k materiálům č. 4/1, 12/6 a 12/9, Mgr. Martiny Novákové, DiS k materiálům č. 12/4 a 12/5, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. k materiálu č. 4/9, Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla k materiálům č. 12/4, 12/8 a 12/9, pana Jana Krkošky k materiálu č. 9/14, Ing. Víta Slováčka k materiálu č. 7/9, Ing. Zdeňka Husťáka k materiálu č. 7/1 a Mgr. Ing. Josefa Pukančíka k materiálu č. 6/6.


Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 22. 9. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Ing. Ctibor Vajda
 • Ing. Dana Forišková, Ph.D.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup