Zpráva

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 6

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 12. 2017 od 9:00 do 12:49 hodin

I. Zahájení

Přítomni:

 • 64 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • Jakub Janda poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Ing. Tomáš Kolárik statutární ředitel společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
 • Ing. Pavel Csank ředitel společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
 • RNDr. Věra Palkovská starostka města Třinec
 • zástupci spol. Letiště Ostrava, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Krajského vojenského ředitelství Ostrava.

Omluveni: nikdo

Neomluveni:

 • Mgr. Daniel Havlík

6. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 6. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat živý vstup na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje.


II. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 9. 2017 byli Ing. Dana Forišková, Ph.D.Ing. Ctibor Vajda. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/513 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
 • Ing. Petr Havránek

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/514 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • JUDr. Josef Babka
 • Ing. Lenka Fojtíková
 • Ing. Vladimír Návrat
 • Mgr. Karel Sládeček
 • Ing. Šárka Šimoňáková

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/515 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 12. 2017,

 • upozornil, že s úvodním slovem byl předložen materiál číslo 7/9 "Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019-2021", který doporučil projednat před materiály úseku číslo 4 (tj. před materiály úseku hejtmana kraje),
 • dále upozornil, že od 11:00 do 11:30 hodin je pevně zařazen do programu bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 6. zasedání zastupitelstva kraje, předloženého radou kraje (ve znění již schválených pozměňujících úprav).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/516 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje,

 • dodal, že zde byly zveřejněny výpisy z výboru zdravotní a preventivní péče a dopis ve věci projektu "Černá kostka".

K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje proběhlo 7 jednání rady kraje a že na základě připomínky z minulého zasedání zastupitelstva kraje jsou doplněny informace ze schůze rady kraje, která proběhla dne 12. 12. 2017,
 • uvedl, že na schůzi dne 12. 12. 2017 rada kraje mimo jiné:
  • rozhodla nabýt finanční prostředky ve výši cca 79,7 mil. Kč na financování projektu "Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče",
  • rozhodla uzavřít Memorandum o spolupráci při pořádání konference TBEX mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a Českou centrálou cestovního ruchu za podmínky schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018,
  • vyhlásila program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018" ke dni 15. 12. 2017 s termínem podávání žádostí od 16. 1. 2018 do 30. 1. 2018,
  • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 5.517.655 Kč.
 • dodal, že ostatní informace ohledně činnosti rady kraje byly obsaženy v předloženém materiálu.
 • závěrem připomněl, že předsedové politických klubů měli materiály rady kraje k dispozici v souladu s jednacím řádem rady kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/517 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na 6. zasedání zastupitelstva kraje jsou přítomni pan Ing. Tomáš Kolárik statutární ředitel společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen ARR), a pan Ing. Pavel Csank ředitel společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (dále jen MSIC OSTRAVA),

 • dodal, že ředitelé jsou ve funkci relativně krátce, a proto je požádal, aby se členům zastupitelstva kraje krátce představili,

Ing. Tomáš Kolárik - sdělil, že byl 27. září t. r. zvolen do funkce výkonného ředitele ARR,

 • uvedl, že obor regionální rozvoj vystudoval a věnuje se tomuto oboru téměř celou svou profesní kariéru, že na ARR přešel z Městského úřadu v Krnově, kde působil jako vedoucí odboru strategického rozvoje a mezi hlavní agendu patřila především koordinace strategických projektů, dotační management, jednání s investory a agenda zahraničních vztahů,
 • dále uvedl, že se podílel také na zpracování některých krajských dokumentů, např. finanční nástroj JESSICA, nebo strategie chytrého kraje,
 • na závěr dodal, že mimo působnost v ARR je také členem výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci Moravskoslezského kraje a řídícího výboru pro místní Agendu 21,

Ing. Pavel Csank - sdělil, že se v květnu t. r. stal předsedou představenstva společnosti MSIC OSTRAVA,

 • uvedl, že působil 15 let nejen v České republice, ale i v zahraničí v oblasti hospodářského rozvoje regionu státu,
 • dále uvedl, že byl přizván Národní ekonomickou radou vlády (NERV), aby pomohl nastavit inovační strategii České republiky a 5 let působil v Jihomoravském inovačním centru v Brně, kde pomáhal směrovat novou inovační strategii jižní Moravy,
 • dodal, že již půl roku působí v MSIC OSTRAVA, které má na starosti aktualizaci inovační strategie regionu, kde se především jedná o rozvoj služeb a pomoc firmám, které se snaží prorazit na zahraniční trhy s vysokou přidanou hodnotou.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za představení a dodal, že oba pánové mají před sebou nelehké úkoly, které mohou pozdvihnout Moravskoslezský kraj.


III. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a že bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/518 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se Zastupitelstvo města Třinec obrátilo na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje s žádostí o uplatnění zákonodárné iniciativy kraje, která spočívá v zařazení města Třinec mezi statutární města,

 • dodal, že u tohoto materiálu je přítomna paní RNDr. Věra Palkovská, starostka města Třinec, která požádala o krátké úvodní slovo,

RNDr. Věra Palkovská - sdělila, že se obrací na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje s žádosti o souhlas a podporu, aby se město Třinec stalo statutárním městem,

 • uvedla čtyři hlavní důvody, a to: historický, kdy město Třinec touží být od 90. let okresním městem a z důvodu zániku okresů a vzniku nových krajů se táto myšlenka dál nemohla prosadit, a dále uvedla, že se třinecká oblast podstatně liší od ostatních okresů např. nářečím, tradicemi, historii a mentalitou,
 • následně uvedla umístění města Třinec jako druhý důvod, kdy město Třinec je v těsné blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem a na základě strategického plánu je vizí být vstupní bránou tří států - České, Polské a Slovenské republiky, a k tomu dodala, že město Třinec navázalo partnerské vztahy s Bialsko Bialou a Žilinou, které jsou krajská města,
 • dále uvedla třetí důvod, a to ekonomický, protože zde sídlí Třinecké železárny, které mají ekonomický dopad na téměř 100 tis. obyvatel v regionu, tyto dále pořádají významné společenské, kulturní a sportovní akce na území města Třinec, je zde Invent aréna a 2 nemocnice (krajská a regionální),
 • nakonec uvedla nejdůležitější důvod, a to strategický, kdy město Třinec je lídrem projektu revitalizace řeky Olše, kde se spojilo osm měst a obcí a bylo vybudováno cca 100 km kanalizační sítě, další významnou akcí je obchvat Třince, zapojení se do SMART CITY v rámci regionu, dále dne 28. listopadu město Třinec obdrželo Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a v kategorii veřejná správa se stalo vítězem,
 • na závěr vyslovila přání, aby město Třinec mělo své postavení na území Moravskoslezského kraje, a požádala členy zastupitelstva kraje o podporu tohoto materiálu.

Ing. Evžen Tošenovský - sdělil, že k obsahu věci nemá připomínku, ale udivilo a rozlítilo ho, že by se měla touto věcí zabývat Rada Asociace krajů České republiky, protože Asociace krajů České republiky (dále jen "AKČR") není legislativním místem a nemá se k této věci co vyjadřovat, a že je tak na úrovni včelařů,

 • dále uvedl, že je to velmi nepříjemný precedens, a vyslovil domněnku, co bychom dělali, kdyby Rada AKČR řekla "ne", a dále uvedl, že AKČR vznikla jako svobodné sdružení ke koordinaci věcí krajů a že se z ní v poslední době stává odborová organizace hejtmanů, a dodal, že je to podle něj velmi špatný směr,
 • sdělil, že za kraj může hovořit hejtman kraje, zastupitelstvo kraje, popřípadě pověřený náměstek hejtmana kraje, ale žádná AKČR, a proto k tomuto vznáší vážnou výhradu,
 • na závěr dodal, že podporuje návrh paní starostky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za připomínku a uvedl, že to není "ad hoc", ale vychází se z dlouhodobé dohody AKČR a hejtmanů, že všechny zákonodárné iniciativy, které vychází od krajů, by měly být projednány AKČR, a důvod zde není ten, že by AKČR chtěla tyto věci vetovat, ale naopak chce tyto věci v rámci AKČR podpořit,

 • dále uvedl, že se v březnu bude projednávat zákonodárná iniciativa, které se chopil Pardubický kraj a která se týká systémové podjatosti a dodal, že co se týká systémové podjatosti, která komplikuje život, tak zde chce AKČR naopak pomoci,
 • sdělil, že tento návrh může přednést na AKČR s tím, že má Moravskoslezský kraj k tomuto bodu výhradu, avšak dle jeho názoru mají připomínky, které vznáší AKČR má své opodstatnění.
 • podotkl, že AKČR má své opodstatnění a že díky AKČR se bude ještě rozhodovat o státním rozpočtu, který de facto ignoroval výrazný nárůst financování v sociální oblasti,

Ing. Kateřina Chybidziurová - sdělila, že podporuje návrh paní starostky, která již důležité informace ve svém vystoupení sdělila,

 • uvedla, že město Třinec je jedno z největších nestatutárních měst v České republice, které má cca 36 tis. obyvatel, a dodala, že si tento status statutárního města zaslouží,
 • dále uvedla, že město Třinec kvůli současnému zařazení nemůže dosáhnout na některé dotace,

Mgr. Josef Alexander Matera - uvedl, že legislativní komise se na posledním jednání zabývala návrhem tohoto zákona a důvodovou zprávou a doporučila zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o předložení tohoto zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/519 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že dle schváleného programu bude projednán materiál č. 7/9, kterým byl: Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019-2021, a dodal, že materiál je s úvodním slovem a předal slovo náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi,

Ing Jaroslav Kania - sdělil, že předkládá návrh rozpočtu na rok 2018 a v souvislosti s platnou legislativou také střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2019-2021,

 • uvedl, že rozpočet na rok 2018 je navržen jako schodkový, kdy příjmy činí 8,237 mld. Kč a výdaje 9,353 mld. Kč, a že jako každý rok dojde k úpravám během roku 2018, a že se úpravy budou týkat především dotací ze státního rozpočtu z MŠMT a MPSV je předpoklad, že se bude hospodařit v objemu 23 mld. Kč,
 • v rámci prezentace, která je zveřejněna také na webových stránkách kraje, podrobněji představil návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 až 2021
 • dodal, že návrh rozpočtu byl vystaven na úřední desce a webových stránkách kraje a že neobdrželi žádné písemné připomínky od občanů kraje, ale že se k tomuto bodu programu přihlásil do diskuse občan kraje,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že výbor finanční zastupitelstva kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018,

Miroslav Novák - poděkoval odboru finančnímu za velmi kvalitně a přehledně zpracovaný rozpočet kraje na rok 2018, který vychází ze základních parametrů rozpočtu Moravskoslezského kraje,

 • sdělil, že se přihlásil z důvodu okolností, které se týkají vztahu k vlastnímu majetku kraje a jeho reprodukci,
 • uvedl, že je přesvědčen, že v době kdy se daří ekonomice a rostou daňové příjmy, i rozpočet na to reflektuje vyšší položkou ze sdílených daní v roce 2018, a to 650 mil. Kč, kdy je tato položka ve srovnání s rokem 2017 větší, by se měl klást větší akcent na kapitálové výdaje z vlastních zdrojů na investiční akce, které nejsou kofinancovány z evropských zdrojů, a podotkl, že je v rozpočtu v této oblasti nárůst pouze 136 mil. Kč, a dodal, že někdo může namítat, že se jedná o částku vysokou, kdy je to procentuálně ve vztahu k schválenému rozpočtu 2017 významný posun, který by ale postavil do kontextu, protože daňové příjmy jsou o 650 mil. Kč vyšší a pouze 136 mil. Kč se bude realizovat do kapitálových výdajů na akce, které nejsou kofinancovány z evropských fondů,
 • dále uvedl, že nejvýznamněji se to projevuje v oblasti dopravy, a to jak v celkových investičních akcích, které odbor dopravy realizuje, kdy je zde zaznamenán pokles oproti plánovanému rozpočtu kraje 2017 na 83,5 %, a dodal, že se stále jedná o akce, které nejsou kofinancované z evropských fondů, a to na částku 77.654 mil. Kč., oproti loňské částce ve výši 93 mil Kč, tento pokles byl pravděpodobně zapříčiněn tím, že se Ing. Unuckovi nepodařilo uhájit částku na souvislé úpravy silnic I. a II. tříd,
 • dodal, že 30,5 mil. Kč je částka velmi nízká, vhledem k tomu, že je dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji velmi významná a především v částech, které nejsou protkány páteřními silnicemi I. tříd, a to zejména v západní části, ale také na Novojičínsku a Frýdeckomístecku,
 • uvedl, že si uvědomuje, že toto vedení kraje si nemůže pomoci financemi z operačních programů tak jako předešlé vedení kraje, neboť je zde omezený manévrovací prostor, jak investovat do silnic I. a II. tříd z evropských projektů, proto by se měl klást důraz na financování z vlastních zdrojů,
 • dále uvedl, že tento pokles je téměř 50 %, kdy tato částka byla ještě rozpočtována 57 mil. Kč, v letošním roce se tato částka rozpočtově ještě navyšovala a je zhruba o 27 mil. Kč nižší než návrh rozpočtu z roku 2016, a dodal, že pro představu souvislé úpravy cest I. a II. tříd byly z vlastních zdrojů financovány částkou na opravy ve výši 120 mil. Kč, to považoval za nerozumné, a doporučil primárně se zaměřit na kapitálové výdaje z vlastních zdrojů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je zde zásadní problém, a to nárůst tarifu mezd, které byly dány rozhodnutím vlády,

 • dodal, že by rada kraje ráda více investovala, ale mandatorní výdaje, které souvisí s rozhodnutími, jsou neoddiskutovatelné a souvisí s tím i navýšení platů řidičů,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že v roce 2017 se investovalo 270 mil. Kč na cesty, že pan Ing. Böhm dostal pokyn, aby připravil projekty rozpočtované cca za 600 mil. Kč na rok 2018, a dodal, že po dohodě s Ing. Kaniou se finance do rozpočtu ještě nedaly, protože se čeká, co udělá SFDI,

 • uvedl, že jsou slíbené finance z restartu, a to ve výši 250 mil. Kč, kde je již usnesení Vlády ČR, a doufá, že nastupující Vláda České republiky bude lépe plnit svá usnesení,
 • dále uvedl, že se jedná o 110 mil. Kč, které se daly navíc řidičům, a je opět přislíbeno ze strany Vlády ČR, že se tato částka bude kompenzovat přes státní fond dopravní infrastruktury, a doplnil, že je zde podíl i Moravskoslezského kraje a opět se touto otázkou budou zabývat během ledna, nebo února 2018,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že rozpočet Moravskoslezského kraje je velmi důležitý dokument,

 • uvedl, že rok na zpět klub KSČM podpořil rozpočet z roku 2017, i když se v průběhu roku kriticky vyjadřoval k jeho naplňování,
 • dále souhlasil, že je rozpočet kraje velmi dobře zpracovaný a kladně ohodnotil i prezentaci k rozpočtu kraje od Ing. Kanii,
 • uvedl, že struktura rozpočtu kraje navazuje plynule na rozpočty kraje, které byly zpracovány minulým vedením kraje, a dále uvedl, že je rád, že rozpočet kraje obsahuje i základní kameny, které jsou zakomponovány v rozpočtu kraje již několik let, tzn. finanční částky na mimořádné akce, opětovně i finanční pomoc krizovým regionům, které byly zavedeny v minulých letech,
 • dále sdělil, že je dobře, když je na tyto akce pamatováno, jak v sociálních zařízeních tak i mzdové sféře,
 • uvedl výhradu, že by tyto akce měly být financovány ze státních zdrojů, ale je rád, že Moravskoslezský kraj nespoléhá jen na pomoc státu a tyto velmi důležité oblasti pro život našich občanů zabezpečuje,
 • dále uvedl, že rozpočet kraje obsahuje věci, které mají podporu ze strany KSČM, např. výstavba v Kopřivnici, odstranění lagun v městě Vratimov a další akce, které budou sledovat, jak budou realizovány,
 • připomněl, že jak již zmínil na předchozím zasedání zastupitelstva kraje, u některých projektů v oblasti IZS bylo slíbeno, že budou opětovně zařazeny, ale nestalo se tak,
 • dodal, že stavba rozpočtu tak, jak byla prezentována, umožňuje v průběhu roku výrazně reagovat na celou řadu věcí, a dopředu signalizoval, že určité akce nebudou podporovány, např. prodej majetku zdravotnických budov na Karvinsku,
 • vážné výhrady uvedl k zapojení rozpočtu a financování zejména církví, z důvodu, že tyto organizace vedou žaloby proti Moravskoslezskému kraji, respektive proti obcím v rámci Moravskoslezského kraje a celé České republiky,
 • závěrem dodal, že celková koncepce rozpočtu umožňuje v průběhu roku reagovat, a proto tento rozpočet pozitivní pro rok 2018 podpoří,

Ing. Jaroslav Kala - uvedl poznámku, která již zazněla ze strany pana Miroslava Nováka, a to ohledně dopravní infrastruktury, zejména silnic II. a III. třídy,

 • sdělil, že se zúčastnil schůzky za účasti Ing. Kanii, pana Krkošky a paní starostky z Vrbna pod Pradědem,
 • uvedl, že silnice II. a III. tříd by mohly jít z programu Restart, který je vyhlášený pro tři postižené kraje, a to Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, že tento program byl připomínkován, a dále se zeptal, jak bude tento program vyhlášen, jaká bude mít pravidla a podmínky, zda budou mít šanci uspět v tomto programu,
 • dále uvedl, že by program měl obsahovat reálné podmínky a pravidla, např. napojení na průmyslové zóny, zlepšení podpory podnikání a hlavně rozvoj turistického ruchu,
 • uvedl, že na Bruntálsku se zvedla návštěvnost cca o 10 %, že je to dobrý impuls i pro zaměstnanost v této oblasti a že hlavně lidé musí mít kvalitní cesty, kterými se dostanou do těchto oblastí,
 • dále uvedl, že se některé silnice do programu nedostaly podle daných pravidel, a proto apeloval pro úpravu podmínek, aby mohly být i tyto cesty zapojeny do daných programů, a k tomu dodal, že Ing. Unucka je obeznámen, že se do programu nedostaly, protože nesplnily podmínky,
 • sdělil, že vozidla, která převážejí dřevo z důvodu kůrovcové kalamity, jsou průběžně kontrolována a do budoucna se bude tato těžba až 6 x více navyšovat,
 • závěrem dodal, že tyto cesty jsou již vytipované a že informace byly předány na krajský úřad,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poznamenal, že AKČR má seznam priorit, které má v plánu s novou Vládou ČR projednávat,

 • uvedl, že bylo zažádáno u Státního fondu dopravní infrastruktury o navýšení rozpočtu na silnice II. a III. třídy o 3 mld. Kč,
 • dále uvedl, že nepředpokládá, že to bude zahrnuto do státního rozpočtu a že měly by být peníze alokovány na státním fondu dopravní infrastruktury,
 • uvedl, že program Restart je prioritou,
 • dále uvedl, že o tomto problému ví a že se bude i nadále řešit,

Ing. Jiří Martinek - sdělil připomínku ohledně seznamu akcí reprodukce majetku z vlastních zdrojů v oblasti zdravotnictví a byl potěšen objemem přes 200 mil. Kč, které půjdou do zdravotnictví,

 • uvedl, že jedna akce tam není, a to oprava šaten sester v Havířovské nemocnici, kdy byla tato akce celkově naplánovaná a připravena k realizaci včetně finančních záležitostí v objemu cca 15 mil. Kč, že zrušení této akce bylo velkým zklamáním pro personál v Havířovské nemocnici, a dodal, že je tato akce velmi důležitá z pohledu stabilizace středního zdravotnického personálu, a proto se přimluvil, aby se v průběhu roku našly finanční zdroje na tuto akci,

MUDr. Martin Gebauer - k projektu šaten v Havířovské nemocnici sdělil, že tyto jsou opravdu v havarijním stavu, a dodal, že osobně navštívil tyto šatny a shledal zde zcela nevyhovující střechu, u které by mohlo dojít k zatékání z důvodu většího objemu sněhu, nebo deště, a proto se v první řadě musí opravit střecha nad šatnami a až poté samotné zázemí šaten tak, aby bylo důstojné,

Květa Kubíčková - sdělila, že se připojuje k Ing. Kalovi, který se vyjádřil k dopravní infrastruktuře a cestám, protože situace je opravdu velmi vážná,

 • uvedla, že ví, že se o této problematice intenzivně jedná a že bude zřízen i fond, ale přimluvila se o zrychlení jednání v této záležitosti, aby to netrvalo dva, tři roky,
 • dále uvedla, že se po těchto silnicích již nedá jezdit, že jsou narušeny krajnice silnic i veřejná zeleň a provoz je velmi silný,
 • závěrem podotkla, že tato těžba se má i nadále zvyšovat a že bude zřízeno překladiště biskupských lesů, a proto bude provoz směrem na Jeseníky velmi špatný, v době, kdy se má tato oblast rozvíjet z hlediska cestovního ruchu, a dodala, že proběhlo na toto téma jednání s panem xxxx, který je z biskupských lesů, a proto podpořila požadavky Ing. Kanii a přimluvila se o rychlejší postup,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že vedení kraje dělá, co může, a že je to nyní otázka jednání s Vládou ČR,

Ing. Jaroslav Kania - informoval o sekundárních škodách na silnicích při těžbě dřeva,

 • uvedl, že se zúčastnil jednání na Ministerstvu zemědělství u pana náměstka Mlynáře, který veřejně prohlásil, že na Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen "MMR") je dohodnutý na vytvoření speciálního fondu, který by měl tyto škody sanovat,
 • dále uvedl, že dostal úkol, aby doložil informace, v jakém rozsahu dochází ke škodám, v jakých úsecích a kilometrech, a pak si tyto informace ověřil na MMR zda je to pravda, a sdělil, že bylo deklarováno, že o této situaci na ministerstvu vědí, ale že to byl bohužel omyl, neboť na MMR o tom nikdo nic nevěděl,
 • uvedl, že nicméně druhý úkol stále běží, a proto se obrátil na všechny dotčené obce a s odborem životního prostředí bylo vytipováno, kde dochází k nadměrné těžbě díky kůrovci, a dále oslovil starosty a starostky těchto obcí, aby doložili data týkající se kilometrů a případný odhad nákladů na opravy a dodal, že termín byl do konce listopadu 2017, ale bohužel se musel opětovně na starosty a starostky obrátit, protože data, která byla dodána, nebyla kompletní, byť zadání znělo jasně,
 • dále uvedl, že ví, že obce potřebují asi půl miliardy korun, ale de facto neví na kolik kilometrů, a dodal, že se databáze průběžně doplňuje o další data,
 • závěrem dodal, že zahájí jednání, až bude mít adekvátní partnery v nové Vládě ČR, a kompletní data pro vyjednání fondu na tyto opravy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému udělil slovo,

xxxx - požádal zpracovatele rozpočtu Moravskoslezského kraje o to, aby bylo občanům v rámci tohoto bodu jasně a krátce odpovězeno na pár dotazů, které se týkají krajského rozpočtu, proto, aby byly informace v zápisu dohledatelné, a dodal, že již bylo mnoho informací zodpovězeno, ale i přesto požádal o doplnění informací a položil několik dotazů, konkrétně pak:

 • jak byl krajský rozpočet připraven z hlediska snižování krajského dluhu,
 • o kolik se jej podařilo od loňského roku 2017 seškrtat,
 • jaký je výhled na rok 2018 a další roky,
 • jaké je hodnocení kraje z hlediska renomovaných ratingových agentur, a neměl na mysli pouze agenturu Moody´s,
 • byl připraven vyrovnaný, nebo přebytkový rozpočet na rok 2018 a podotknul, že všichni víme, že ani jedno není pravdivé,
 • zda existují plánované rezervy a pokud ano, tak jaká je jejich výše a jaké je jejich navrhované zhodnocení,
 • zda se snižuje krajské zadlužení a hospodaří se vyrovnaně, nebo i s přebytkem,
 • dále uvedl, že důvodová zpráva k projednávanému rozpočtu na některé záležitosti odpovídá úplně naopak, jak by si lidé jistě přáli,
 • uvedl, že se domnívá, že občané od nového krajského vedení očekávali jiné výsledky za rok vládnutí a jinak nastavený rozpočet kraje, a citoval z důvodové zprávy: "Navrhovaný rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2018 je v celkové výši 9.353 mld. Kč a je sestaven jako schodkový dle dikce zákona č. 250/2000, což si kraj může dovolit díky využití nespotřebovaných prostředků z rozpočtu kraje na rok 2017. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 8.237 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 9.353 mld Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním ve výši 1.116 mld. Kč - využitím smluvně zajištěného úvěru na krátkodobé předfinancování dotací u akcí spolufinancovaných z EU a hlavně využitím nespotřebovaných prostředků rozpočtu kraje na rok 2017 ", a dále pokračuje citace: "dojde k mírnému nárůstu hodnoty ukazatele zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service pro rok 2018 na cca 12 % z letošních očekávaných cca 11,5 %, Předpokládáme, že takto sestavený rozpočet podpoří udržení mezinárodního ratingu kraje na úrovni A2." konec citace",
 • dále uvedl, že pokud se jedná o překlenovací úvěry, tak by měl kraj hledat především rezervy ve svých vlastních jistých každoročních příjmech a nevystavovat občany Moravskoslezského kraje rizikům úvěrového světa,
 • dodal, že Moravskoslezský kraj dostává od občanů v rámci povinného financování krajské samosprávy neustále každým rokem finance, a to i za předpokladu, kdyby nevykonával žádnou činnost,
 • dodal, že problém vidí v závazcích v souvislosti s financováním z EU a souvisejícím ručením, a podotkl, že kdyby tyto situace nemusel Moravskoslezský kraj řešit, nebyl by pak problém s dluhem
 • požádal o vysvětlení, proč vedení kraje nesestaví vyrovnaný, nebo přebytkový rozpočet kraje, a dodal, že by se tak mohlo uspořit i 2 mld. ročně a nemusel by si Moravskoslezský kraj půjčovat
 • dotázal se, kdy je předpoklad, že dostane Moravskoslezský kraj ratingové ohodnocení AA1, nebo nejvyšší AAA
 • poděkoval za zodpovězení dotazů a případnou úpravu rozpočtu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že dotazy budou zodpovězeny.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/520 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).

"Pozn.: Vyjádření k dotazům občana je obsahem samostatného dokumentu zveřejněného pod zápisem z tohoto jednání."


IV. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/521 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

 • bez úvodního slova

RSDr. Karel Kuboš - sdělil, že se zde nejedná jako v rozpočtu o miliardy, ale má dotaz, protože kromě dvou senior pointů ve Frýdku-Místku a Ostravě byly zřízeny další tři, a to v Bruntále, Kopřivnici a Karviné,

 • zeptal se, zda bude i nadále tato akce pokračovat, a proč je tato akce realizována prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s. a proč se nerozdělují přímo tyto požární hlásiče,

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že v letošním roce nešlo hned uzavřít smlouvy na jiné senior pointy a že se muselo počkat, až doběhne jiná smlouva, proto Moravskoslezský kraj nebyl schopen vydávat tyto hlásiče samostatně,

 • uvedl, že se senior pointy zdáli jako nejlepší řešení, a proto byla uzavřena smlouva s touto společnosti, která bude tyto požární hlásiče vydávat,
 • dodal, že jde také o kontrolu a velkou administrativu, která je předávána na tu společnost,

RSDr. Karel Kuboš - vznesl dotaz, zda bude tato akce dále pokračovat,

Jiří Navrátil, MBA - odpověděl, že tato akce bude i nadále pokračovat i do dalších okresů Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je v zájmu vedení kraje, aby se dostalo na všechny občany, kteří splní podmínku.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/522 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/523 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětvích Krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/524 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostravě - Městskému obvodu Poruba

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/525 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FEDORIK s.r.o. uplatněné na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/526 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Souhlas s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté městu Šenov Moravskoslezským krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/527 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/528 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh změn v odměňování a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/529 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a návrh odpovědi na podněty občana kraje

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se k tomuto bodu přihlásil elektronickou přihláškou do diskuse občan kraje xxxx, kterému předal slovo,

xxxx - úvodem poblahopřál všem členům zastupitelstva zvoleným do poslanecké sněmovny, zároveň vyjádřil názor, že věří, že pokud je kdokoliv z občanů osloví s dotazem, podněty a prosbami, budou ochotni maximálně pomoci,

 • poděkoval za obsáhlou odpověď na svůj dotaz, který je součásti přílohy tohoto projednávaného bodu, zároveň poděkoval za akceptaci jeho občanských podnětů, které se již podařily prosadit, mrzí ho, že ve svém přípisu pan hejtman odmítá celou řadu dalších potřebných "zlepšováků", které byly navrhnuty, vyzývá tímto pana hejtmana k přehodnocení stanoviska podle jeho vyjádření z minulého zasedání zastupitelstva, které bylo dohledáno ve video záznamu a kde se pan hejtman nebrání vrátit se k některým věcem a prodiskutovat je,
 • zdůraznil, že pořizovaní doslovného zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje je vysoce důležité, mimo jiné z hlediska zákona o krajích, který stanovuje povinnost zaznamenat pravdivý průběh zasedání zastupitelstva, a dodal, že zastupitelstvo kraje následně o zápisu hlasuje a že schválením např. nesprávného zápisu pak dochází k přirozeným problémům se zjišťováním, jak se ve skutečnosti určitá věc odehrála,
 • konstatoval ve věci jednacího řádu - k vypuštění časového limitu 30 minut pro vystoupení občanů v bodě dotazy připomínky a podněty občanů kraje, že má k dispozici dozorové stanovisko Ministerstva vnitra ČR (dále jen "MVČR") ze dne 11. 12. 2017 k činnosti samosprávy, které vidí v tomto znění jednacího řádu problém, jelikož jakmile je doba 30 minut vyčerpána, tak zastupitelstvo hlasuje o jejím prodloužení a pokud by takové hlasování neprošlo a byli ještě nějací občané přihlášení do diskuze, nemohli by vystoupit, a dodal, že tím by byli poškození nezákonným postupem,
 • požádal upravit jednací řád podle návrhu MVČR, kdy celé stanovisko MVČR bude v průběhu tohoto týdne zveřejněno na stránkách webu "necipujtenas.cz", a zdůraznil, že zakotvení časového limitu alespoň jedné minuty pro odpověď vystupujícího občana v diskusi bez hlasování k jakémukoliv programovému bodu je velice potřebné, neboť předsedající nemůže dle čl. 6 odst. 8 jednacího řádu udělit podruhé slovo ke stejnému programovému bodu občanovi, pokud již takový občan využil maximálního limitu 5 minut pro své vystoupení,
 • vyjádřil názor, že toto bývá zpravidla jeho případ, a proto navrhuje udělat "dokonalý" jednací řád,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval panu xxxx a sdělil, že pojem "dokonalý" je relativní,

 • uvedl, že pravdivý průběh tohoto jednání je zaznamenán na videokameře a z hlediska úspor a hospodaření je jiný způsob doslovného zaznamenání v daný okamžik nemožný, a dodal, že poslanecká sněmovna zatím využívá drahého principu stenografického záznamu, znova zdůraznil, že pravdivý průběh je zaznamenán prostřednictvím našeho kamerového systému a je na záznamech, konstatoval, že MVČR, řeklo, že není "vhodné", nikoliv že nám zakazuje, abychom využili náš jednací řád tak, jak je, tzn., abychom hlasovali o případném prodloužení doby jednání pro prezentace lidí, kteří mají zájem sdělit své dotazy v rámci bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje".
 • uvedl, že zatím 30 minut nebylo nikdy využito, případně pokud se ukáže, že bude 30 minut málo, není problém jednací řád v tomto ohledu pozměnit,
 • informoval, že jako předsedající může kdykoliv udělit slovo komukoliv, takže nevidí problém, aby se i v tomto jednací řád měnil.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/530 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal náměstka hejtmana pana Krkošku, aby podal podrobnější informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou,

Jan Krkoška - sdělil, že co se týká informací k průmyslové zóně Nad Barborou, rozdělil by je do 3 částí,

 • v prvním bodě uvedl, že stále není rozhodnuto o odpůrčí žalobě, kdy stále tato žaloba běží,
 • ve druhém bodě uvedl, že jménem prof. Vondráka byla odeslána na Ministerstvo průmyslu a obchodu žádost o prodloužení dotace, kdy Moravskoslezskému kraji nebylo vyhověno,
 • dále uvedl, že bude nová výzva na průmyslové zóny, do kterých se může Moravskoslezský kraj registrovat v příštím roce,
 • na závěr dodal, že třetí bod se týká povolovacích procesů, které stále probíhají v průmyslové zóně Nad Barborou,

Ing. Miroslav Hajdušík - poděkoval za pravidelný materiál, který je součástí programu zasedání zastupitelstva kraje, a požádal náměstka Krkošku o plán akcí na rok 2018 k průmyslové zóně Nad Barborou, a to do datové schránky, protože je zde stále mnoho nedořešených věcí,

Jan Krkoška - sdělil, že odpověď bude zpracována.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/531 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


V. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/532 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na uzavření Memoranda o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, obcí Hukvaldy, IČO: 00297194, společností Janáčkův máj, o.p.s., IČO: 26807882, a společností JANÁČKOVY HUKVALDY z.s., IČO: 64627888

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/533 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/534 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dohody o narovnání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/535 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí dotace Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/536 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dodatku ke smlouvě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/537 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/538 - 6/539 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/540 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


VI. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/541 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti" pro oblast Opavsko, Hlučínsko, Krnovsko, Bruntálsko a Rýmařovsko a návrh na úpravu finančních závazků pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/542 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2018 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

 • bez úvodního slova

Ing. Jiří Vzientek - zeptal se, v jaké fázi jsou výsledky komise, která byla založena radou kraje a která měla jednat o budoucnosti letiště,

 • upřesnil, že jeho dotaz zní v souvislosti s pronájmem letiště soukromé osobě, kdy tato informace byla zmíněna na minulém zasedání zastupitelstva kraje,
 • vznesl dotaz, v jakém stádiu jsou tato jednání,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že dozorčí rada letiště se bude konat v nadcházejícím týdnu, kde bude znán konečný závěr komise, a dodal, že pronájem letiště není v této chvíli možný z několika důvodů, které budou zaslány panem Ing. Unuckou panu Ing. Vzientkovi.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/543 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - "BESIP" v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/544 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další období

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.. - informoval, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx, kterému tímto udělil slovo,

xxxx - konstatoval, že právě projednávaný bod programu, má za cíl schválit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další roky,

 • uvedl, že dopravní obslužností se na území MSK s účinnosti od 1. 1. 2018 rozumí zabezpečení dopravy pro všechny dny v týdnu, to vše v rozsahu schválených platných jízdních řádů ve veřejné osobní linkové dopravě provozované mimo jiné společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., kterou vlastní statutární město Ostrava a České dráhy a. s., které vlastní Česká republika, s výše uvedenou dopravní obslužností a citovanými společnosti velmi úzce souvisí platné jízdní řády a cestování spotřebitelů, kteří si přejí co nejlepší možnosti úhrady jízdného a jeho prokazování,
 • dodal, že někteří preferují elektronizaci, tzn. moderní technologie, jiní mají rádi klasické papírové jízdné, že dle výzkumu paní Jenni Borgové z britského ministerstva dopravy mohou moderní identifikační platební technologie cestujícímu zákazníkovi značně zkomplikovat život, že paní Borgová přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci různých forem plateb včetně příjmu hotovosti a nesoustřeďovali se jen na bezkontaktní transakce, a že takové doporučení má svou velkou platnost i pro Českou republiku,
 • sdělil, že od roku 2013 se opakovaně společně s kolegy kolem webu "necipujtenas.cz" pokouší koordinátorům krajské i městské dopravy a ostravským politikům vysvětlit, že není vhodné urputně prosazovat pouze prostředky elektronického jízdného navázaného na zastaralé a předražené čipové karty, které někteří cestující nemohou používat z bezpečnostních, etických či náboženských důvodů,
 • uvedl, že naráželi i přes jimi zpracované řešení této situace dlouhé roky na odmítání, nepochopení, dokonce i na kádrování věřících spoluobčanů a požadavky na předkládání jejich jmenných seznamů,
 • dále informoval, že zpravodajský web "ostravaidnes.cz" zveřejnil dne 17. června. 2017 velmi pozitivní informaci, jejímž nositelem byl náměstek hejtmana Ing. Unucka z ODS, že podle jeho vyjádření pro výše uvedené medium by mělo dojít v celém MSK přibližně od roku 2019 k modernizaci stávajících odbavovacích zařízení umístěných ve veřejné hromadné dopravě tak, aby byly akceptovány jiné možnosti plateb, než jen zastaralými čipovými kartami, a to například prostřednictvím mobilních telefonů, nebo "QR Codů", že právě tyto "QR Cody" fungují jak ve své elektronické, tak v papírové podobě na různých tipech zařízení, která je dokáží přečíst, že zákazníci, kteří neholdují čipovým kartám, "odiskám" a podobným v minulosti motivačně vnucovaným produktům, si prostě stáhnou zdarma do svého počítače nebo mobilu a nebo do jiného zařízení aplikaci a vygenerují a zaplatí si v ní požadované jízdné, a dodal, že v rámci případné kontroly v dopravním prostředku se pak prokáží patřičným "QR Codem", který je čitelný taktéž z papírových dokladů vytištěných na vlastní domácí tiskárně, fotoaparátech, tabletech, noteboocích atd.,
 • požádal pana náměstka Ing. Unucku, aby informoval občany, jak daleko jsou přípravy k této problematice "karetních systému", kdy půjde využít např. systém "idos.cz" pro komfortní nákup a vytištění dlouhodobé i krátkodobé jednotné jízdenky především pro většinu dopravních spojů v kraji a zda počítá s využitím zcela excelentní aplikace Českých drah, která se již mnohokrát osvědčila a která umožňuje cestovat svobodně bez čipových karet, bez předražených "odisek",
 • dotázal se, zda platí pozvání na společné pracovní jednání v této záležitosti na prosinec 2017, či jiné vhodné období, na kterém se předběžně domluvili 19. října 2017,

Ing. Jakub Unucka, MBA - stručně informoval, že v krajských autobusech, které jsou v síti ODIS, půjde nejméně do roku 2028 platit metodou "cash", toto bude sice drahé, ale tato možnost tady bude, dále bude možnost platit metodou karty "odis", dále bude možnost platit metodou platební karty, půjde platit metodou "QR Codu" a půjde platit metodou "NFC" - přiblížením telefonu,

 • dodal, že toto bude platit v autobusech nejpozději od 10. 12. 2018 s výjimkou oblastí Česko-Těšínská a Třinecka, které byly vysoutěženy dříve a kdy tuto možnost zavedou pravděpodobně během roku 2019,
 • uvedl, že hotovostní platba bude možná, ale bude zdražena tak, aby postupně vymizela sama od sebe, s tím, že bude nahrazena "QR Codem", který bude možno vytisknout na papír,
 • dále uvedl, že co se týká Českých drah, ve výběrových řízeních, k přímému zadání, tento požadavek je minimálně od 10. 12. 2019 a dodal, že předpokládá, že tato aplikace bude platit již dříve, předpokladem je polovina příštího roku,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/545 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací stavby Silnice I/57 Krnov - SV obchvat

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/546 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Bílá kniha 2018 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/547 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/548 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že prodloužená Rudná není, protože chybí stavební povolení, a aby bylo stavební povolení, je nutno splnit dvě podmínky, a to mít platnou "EIA" a pozemky bez věcných břemen,

 • uvedl, že Ministerstvo životního prostředí vydalo EIA s kladným stanoviskem, ale stále existují možností, že se někdo proti EIA, nebo proti územnímu rozhodnutí odvolá,
 • dále uvedl, že i kdyby se nějaké odvolání podalo, tak maximálně za 10 měsíců by nabylo územní rozhodnutí právního stavu,
 • uvedl, že jsou pevně dané lhůty na námitky, nicméně do roka ode dnešního dne bude územní rozhodnutí v platném stavu,
 • sdělil, že co se týče věcných břemen, katastrální úřad po sedmi letech zapsal věcná břemena a v polovině května již nabyly právní moci,
 • sdělil, že ŘSD zahájilo proces vyvlastnění, najali si právní kancelář a v tuto chvíli využívají všech možností, které jim dává správní řád, aby mohli pozemky vyvlastnit,
 • uvedl, že proces vyvlastnění je však možno napadnout soudně a soudy nemají žádné lhůty, takže lze předpokládat, že v případě odvolání protistrany může soud trvat roky, a jako příklad uvedl problém vyvlastnění pozemku Hukvaldy - Rychaltice, kde soud trval pět let,
 • dále uvedl, že z tohoto důvodu vedení kraje vstoupilo do jednání a má zájem zprostředkovat jednání mezi ŘSD a majiteli pozemků, na kterých jsou věcná břemena, a dodal, že tento týden se uskutečnilo jednání mezi zástupci těchto majitelů pozemků, kteří podají své požadavky, poté kraj tyto požadavky předá ŘSD a vše by mělo proběhnout v průběhu měsíce ledna,
 • dodal, že cílem je, aby věcná břemena přešla na ŘSD formou dohody o narovnání.
 • závěrem konstatoval, že od okamžiku kdy se všechny strany dohodnou, je 9 měsíců na to, aby se po cestě dalo jezdit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/549 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Bc. Eva Tořová - uvedla, že by chtěla upozornit na závažnou problematiku silnice I/56, Ostravice-Staré Hamry-Bílá nad přehradní nádrží Šance, převážně v souvislosti se zimní údržbu, kdy dopravu na této silnici blokují kamiony, a nedá se dostat do práce, že minulý týden zde uvízl autobus plný dětí, zima je teprve na začátku a již byl problém z důvodu nedostatečného posypu této silnice,

 • požádala, aby se kraj více a intenzivněji zabýval problémem na této komunikaci, že se netýká tento problém jen občanů této oblasti, ale všech z Moravskoslezského kraje, kteří chtějí zavítat do lyžařského střediska Bílá, a že v intenzivních dnech přes Ostravici projede až 700 automobilů, proto mohou být následky až fatální,
 • dodala, že v únoru 2018 by na Bílé měl proběhnout olympijský park,

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že krajská správa silnic ztratila zakázku na údržbu silnic I. třídy a že tyto silnice I. třídy v Moravskoslezském kraji v délce cca 700 km udržuje od 1. září konsorcium firem EUROVIA CS, a.s., EUROVIA některé zakázky předprodala jiným společnostem, a to si musí pohlídat ŘSD,

 • uvedl, že co se týká komunikace, kterou paní Bc. Tořová zmínila, tak v inkriminovaný den zde jezdili s posypovým materiálem jako každý den a že tito silničáři najezdili 369 km, tzn., že jezdili co hodinu, vysypali cca za 17 hodin 69 tun posypového materiálu, tedy že v krizových dnech tam správa a údržba silnic vysypala 130 tun,
 • dodal, že sypaly špatnou frakci, sníh se zajezdil a silnice byla kluzká, a že věří, že změní typ posypové frakce a že to bude již lepší, zhodnocení se provede až na konci zimy, kdy financování bude možná problém, ale tento problém si musí vyjednat správce komunikace a ŘSD,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že je zde bod "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje", kde mohou členové zastupitelstva vznést své dotazy, a požádal, aby se dále projednávaly body, které jsou na programu,

Bc. Eva Tořová - poděkovala a doufá, že se situace zlepší z hlediska bezpečnosti.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/550 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o. v rámci dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/551 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6 Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek - Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava - Valašské Meziříčí

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku pan xxxx

xxxx - informoval zastupitelstvo kraje, že čerpá věci převážně z novinových článků,

 • sdělil, že dle jeho názoru se jedná o nejdůležitější trať našeho regionu, jelikož zde proudí nejvíc obyvatel do Ostravy,
 • požádal tímto Moravskoslezský kraj, aby pečlivě hlídal SŽDC, jelikož se jedná o investici na dalších 50 let, aby nedocházelo k "Low-costovým" řešením, především mu jde o klíčový úsek Ostrava-FM, kde bude povolena rychlost 120 km v hodině (v novinovém článku byla informace o 100 km/hod),
 • uvedl, že na trati v Opavě, kde byla dostavěna dálnice, je 100km v hodině málo, kolej na 120 km v hod. nebude stát investičně víc a bude se muset postavit poctivěji a s větší přesností, zvlášť v úseku Paskov-Frýdek,
 • dodal, že další problematika je otázka "vyhýbny" v Bašce, kde se má zastávka posunout blíže k centru, že zde má být podle jeho informací jednokolejka, což je pro příměstskou trasu velmi nevýhodné, a upozornil taky na problematiku parkovacích míst,
 • navrhl jednat s dopravci, aby se daly použít k parkování i nevyužité cargo plochy kolem nádraží, které jsou ve vlastnictví Českých drah (pro příklad uvedl nádraží Ostrava - Svinov),
 • dále konstatoval, že v roce 2012 měla být hotová dvojkolejná trať do Frýdku, zatím do dnešního roku není nic připraveno, ani žádné dokumentace,
 • sdělil názor, že co se týče dotace na provozovatele ohledně vysokých nákladů dopravců, dle jeho názoru je problém v tom, že vlak zastavuje v malých zastávkách, které jsou blízko u sebe, a apeloval na to, aby se zavedly zrychlené vlaky, které by v úseku Ostrava-Frýdek některé stanice projížděly, a že kraj by stejně ušetřil,
 • dále otevřel problematiku kapacity souprav, navrhnul objednat ještě jeden vůz, zvlášť když platí 85 % Evropská unie, a informoval, že zde pravděpodobně neuspěl, jelikož je žádost již podaná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval panu xxxx a předal slovo panu náměstkovi Ing. Unuckovi,

Ing. Jakub Unucka, MBA - navrhnul panu xxxx osobní schůzku pro vysvětlení jeho dotazů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/552 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přerušil zasedání zastupitelstva kraje z důvodu pevného bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", kde mají prostor občané Moravskoslezského kraje,

xxxx - na úvod pochválil Krajský úřad Moravskoslezského kraje za implementaci změny jednacího řádu zastupitelstva kraje, které sám letos inicioval a díky podpoře členů zastupitelstva kraje prosadil, a uvedl, že občané mohou nyní slušně a bez obav sdělovat své názory právě v tomto bodu, také mohou využívat dodatkového času pro odpovědi na otázky, mají k dispozici elektronické přihlášky k diskusi, které již bez problému fungují a jsou zveřejněny na webu, další kladný posun shledal v tom, že nyní lze stáhnout celý videozáznam ze zasedání zastupitelstva kraje ve formátu MP4, a to přímo do počítače,

 • dále uvedl, že se podařilo sjednotit informace o projednávaných bodech, aby to nemátlo veřejnost, jak minule, a dodal, že zde chybí instrukce pro oprávněné občany, o které žádal,
 • požádal zastupitelstvo kraje o zajištění těchto instrukcí jak řádně vést diskusi, že v rámci zasedání Zastupitelstva města Ostravy se to již podařilo, občané jsou spokojení, že mají na formátu A4 přehledné instrukce o tom, jak se přihlásit do diskuse, a že tyto instrukce požádal vystavit nejen na web kraje, ale také v tištěné formě umístit viditelně na místa určená pro veřejnost,
 • dále informoval, že na webových stránkách "necipujtenas.cz" byly zveřejněny odpovědi prezidentských kandidátů Mgr. HannigaRNDr. Hyneka, kteří se vyjádřili k tématům, které zajímají občany Moravskoslezského kraje, dále sdělil prof. Vondrákovi, že občané mohou navrhovat změnu programu zasedání zastupitelstva kraje, protože jsou k tomu judikáty české justice, nicméně uvedl, že občan tak činí prostřednictvím členů zastupitelstva kraje, kteří si mohou jeho názor osvojit, a následně o tom zastupitelstvo hlasuje a dodal, že úlohou řídícího je, aby to umožnil,
 • na závěr popřál všem klidný advent a veselé vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018 a vyzval, aby se pomáhalo občanům Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že pokud někdo z členů zastupitelstva návrh na změnu programu předloží, tak rád nechá o tomto návrhu hlasovat, a popřál také xxxx krásné Vánoce,

xxxx - vystoupil na téma silnice č. 2/465, protože tento spor se táhne již dlouho, podnět byl sepsán 22. 7. 2015 a od té doby se nit stále vleče, použil všech prostředků, byla zainteresována i policie a dopravní inspektorát města Ostravy, ale ke zlepšení a zajištění bezpečnosti zde nedošlo,

 • uvedl, že je tato silnice velmi nebezpečná pro chodce i pro automobilovou dopravu, krajnice jako taková není řádně ukončena,
 • dodal, že prof. VondrákIng. Unucka pravděpodobně dnes obdrželi vyjádření xxxx k této věci a byl by rád, kdyby už došlo k nápravě a stala se tato silnice bezpečnou,
 • podotkl, že se nejedná jen o silnici č. 2/465, protože obdobný problém má i silnice mezi Olbramicemi a Zbyslavicemi, že nechápe, jak si můžou stavební firmy něco takového dovolit, když jsou financovány i z programu ROP,
 • na závěr požádal o schůzku a o to, aby prof. Vondrák zjistil, jak se jeho zástupci, potažmo Ing. Částka k jeho osobě zachovali, a dodal, že pan xxxx prováděl na této silnici stavební dozor a že doufá, že se schůzka brzy uskuteční ve složení prof. Vondrák, Ing. Unucka, Ing. Částka, xxxx a další zainteresovaní lidé,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že tento problém zaregistrovali a že odpověď bude zpracována v písemné podobě, a dodal, že již není nikdo další přihlášen do diskuse, proto se bude pokračovat v projednávání dalších bodů programu.


K materiálu č. 6/13
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Frýdecko-Místecko

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že tato oblast byla poslední, protože se čekalo, jak se FM dohodne s dopravním podnikem, že výsledek již známe, a proto je to předkládáno až nyní, a že celý kraj je pokrytý závazky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že ze všech krajů tyto závazky se Moravskoslezskému kraji daří nejlépe vyřizovat a že to tak zaznělo i na AKČR a poděkoval za to Ing. Unuckovi.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/553 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


VII. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy na nabytí pozemků darem a koupí od Lesů ČR, s.p. a Povodí Odry, s.p.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/554 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na předfinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/555 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na zrušení akcí spolufinancovatelných z Operačního programu Životní prostředí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/556 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na schválení financování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/557 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na nevyužití předkupního práva k budově v k.ú. a obci Otice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/558 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/559 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2018 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/560 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/561 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 2021

 • Materiál byl projednán před materiály úseku číslo 4 (tj.  před materiály úseku hejtmana kraje).

K materiálu č. 7/10
Návrh na změnu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství, návrhy dodatků zřizovacích listin

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/562 - 6/564 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na nabytí nemovitého majetku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v souvislosti s přípravou stavby "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/565 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh na koupi pozemků v areálu Zámku Nová Horka

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/566 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh na schválení financování a zajištění udržitelnosti u projektů v oblasti kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/567 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/568 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrhy přijmout dary nemovitostí v areálu nemocnice v Krnově od města Krnov

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/569 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh přímého prodeje pozemků pro multimodální cargo v Mošnově

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/570 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/17
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/571 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/18
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/572 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


VIII. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu a doby realizace - projekt "Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s." a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/573 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Žádost o rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/574 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/575 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Vstupní analýza lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem a návrh dalšího postupu

 • bez úvodního slova

Ing. Jiří Martinek - sdělil doporučení, vzhledem k tomu se nyní mění Vláda ČR a z pozice kraje i AKČR, by doporučil o tlak na řešení problémů, které ve zdravotnictví jsou, a z analýzy vyplývá jedna věc, že pojišťovny platí rozdílné sazby za stejné výkony, pro příklad uvedl např. Německo kde je cca 200 pojišťoven a v rámci celého Německa se sazby liší +- 2 %,

 • dodal, že v ČR je 7 pojišťoven a sazby se liší v řádu desítek %, dále dodal, že hrozí velké množství odchodu lékařů s odbornou a specializovanou způsobilostí, proto hrozí pokles kvality poskytované péče,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude počítat s tímto doporučením.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/576 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na navýšení poskytnutých dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu, uzavření dodatků ke smlouvám a úprava závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/577 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


IX. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/578 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu "Nákup bytů pro chráněné bydlení"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/579 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Smart akcelerátor RIS 3 startegie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/580 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení realizace projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/581 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na prominutí pohledávky Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/582 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření Partnerské smlouvy a informace o stavu projektu "Cooperation in vocational training for European labour market"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/583 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy projektu v oblasti životního prostředí a přistoupení k projektu v oblasti rozvoje regionu.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/584 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/585 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/586 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/587 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/588 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 - 2020.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/589 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravu podmínek dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/590 - 6/593 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že je uvolněn z funkce profesora, tuto informaci sdělil z důvodu střetu zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/594 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" - 3. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/595 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Opava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/596 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Finanční nástroj JESSICA

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/597 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na schválení aktualizace stanov společnosti ESÚS TRITIA

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/598 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II" v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/599 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/600 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Aeroklub Krnov, z.s.

 • bez úvodního slova

Jan Krkoška - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/601 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Ostravskou univerzitou

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/602 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Smilovice

 • bez úvodního slova

RSDr. Karel Kuboš - upozornil, že pokud někde spadne střecha, bylo by vhodné poskytnout finanční prostředky a projevit tak dobrou vůli vůči malé obci a dětem, které to potřebují,

 • navrhl změnu usnesení, a to doporučit individuální dotaci,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zeptal se, jestli víme, proč byla dotace nedoporučena,

Jan Krkoška - konstatoval, že takové žádosti se na MSK hromadí, rozhodovalo se o tomto již před půl rokem, že čím víc budeme takovým žádostem vyhovovat, odrazí se to i na finanční stránce a dodal, že školky a základní školy jsou v samosprávách obcí a měst a města by se měla postarat o tak zásadní vybavenost,

Mgr. Stanislav Folwarczny - doplnil, že se jedná o navýšení kapacity mateřské školy a že na to jsou dotační programy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu na doporučení poskytnutí individuální dotace - neschváleno - hlasovalo 21 pro, 15 proti, 26 se zdrželo, (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2),

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 36 pro, 7 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/603 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel

 • bez úvodního slova

Bc. Eva Tořová - nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/604 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektu Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/605 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/606 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Mikroregion Hvozdnice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/607 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na poskytnutí "kotlíkových" dotací

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že materiál byl projednán na radě kraje dne 12. 12. 2017, proto informaci k tomuto materiálu podá pan náměstek Jan Krkoška, kterému předal slovo,

Jan Krkoška - upřesnil, že se jedná o výzvu aktuálního dotačního programu kotlíkové dotace a v tomto případě jde 31 žadatelů, že tito žadatelé překročili žádost o dva až tři kotle, resp. nemovitosti, a že v tuto chvíli celková výše dotace přesahuje 200 tisíc korun, a proto musí rozhodnout zastupitelstvo kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/608 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


X. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" pro roky 2016/2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/609 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek-Místek vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/610 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
13. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/611 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se Zoologickou zahradou Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/612 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu, změna Statutu Fondu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/613 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


XI. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Změna termínu splatnosti návratné finanční výpomoci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/614 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na 40. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB - TUO

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/615 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/616 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/617 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizace a majetku

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/618 - 6/623 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na uzavření DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI USPOŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU A O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ev.č. 03694/2017/ŠMS

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/624 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/625 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


XII. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - konstatoval, že již při schvalování rozpočtu signalizoval, že většina členů zastupitelstva kraje nebyla ochotna podpořit školu, která je v našem kraji částkou 1 mil. Kč, která tyto peníze požadovala z důvodu havárie a potřeb pro děti, a konstatoval, že si nesmírně váží sociálních služeb, ať již je poskytuje charita, naše příspěvkové organizace či někdo jiný, jen by chtěl upozornit na účel, který je naznačován v tomto bloku č. 12, kolik se poskytuje finančních prostředků do církevních organizací ve vztahu k autům, benefičním koncertům atd.

 • znovu zdůraznil, že zastupitelstvo kraje nedokázalo přiřadit škole na našem území ani tu částku, která tady byla, a konstatoval, že podle toho budou hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 45 pro, 5 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/626 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/627 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/628 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/629 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2018 včetně návrhu na přidělení finančních prostředků do Fondu sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/630 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 6/631 - 6/632 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na úpravu výše účelových dotací a na změny vybraných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/633 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se dotázal, zda bude nyní přestávka, nebo se bude dále pokračovat v projednávání dalších bodů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o pokračování zasedání zastupitelstva kraje bez přestávky, - schváleno - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2),

K materiálu č. 12/8
Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/634 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03477/2017/SOC

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmu

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/635 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).XIII. Materiály výborů zastupitelstva kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že dle metodického doporučení Ministerstva vnitra, sděluje, že člen komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje pan Vavřinec Pečinka, se s účinnosti od 25. 5. 2017 do 31. 12. 2018 vzdává peněžitých odměn za výkon této funkce, dodal, že tato informace musí zaznít na zasedání zastupitelstva kraje a být zaznamenána v zápise z tohoto zasedání zastupitelstva kraje.

K materiálu č. 13/1
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2016 až listopad 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/636 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Zpráva o činnosti výboru sociálního Zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 až listopad 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/637 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/638 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/639 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/640 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/6
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - listopad 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/641 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/7
Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/642 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/8
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - říjen 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/643 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/9
Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2016 až listopad 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/644 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/10
Zpráva o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - listopad 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/645 (pořadové hlasování č. 124 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/11
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2016 do listopadu 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/646 (pořadové hlasování č. 125 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/12
Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2016 - září 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/647 (pořadové hlasování č. 126 - text uveden v příloze č. 2).


XIV. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Rezignace člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 • s úvodním slovem

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že materiál byl projednán na radě kraje dne 12. 12. 2017,

 • uvedl, že dne 11. 12. 2017 byla doručena rezignace Mgr. Volného na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to ke dni 31. 12. 2017,
 • dále uvedl, že na tuto pozici byl jako nový člen navržen Ing. Přeček, který je rovněž členem zastupitelstva kraje,
 • dodal, že dle zákona o krajích je nutné, aby volbu nového člena výboru regionální rady provedlo zastupitelstvo kraje,
 • závěrem dodal pro úplnost, že pan Mgr. Volný současně rezignoval i na členství v dozorčí radě společnosti Sanatorium Jablunkov a.s., a o této věci již rozhodla Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti a na místo pana Mgr. Volného byl do dozorčí rady zvolen pan Ing. Přeček,

JUDr. Josef Babka - vznesl připomínku a zároveň dotaz, zda by se změny v dozorčích radách neměly dít prostřednictvím zastupitelstva kraje,

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - sdělil, že je od letošního léta změna zákona o krajích, že v případě, kdy rada kraje vykonává působnost valné hromady, již nerozhoduje zastupitelstvo kraje, a že ve vztahu k zákonu o krajích proběhla novelizace k červenci,

JUDr. Josef Babka - poděkoval za upřesnění.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 6/648 (pořadové hlasování č. 127 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že následoval bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje"

Jiří Čejka - dotázal se, zda byla podána Dětským rančem Hlučín z.s. žádost o poskytnutí individuální dotace

 • dále učinil dotaz vůči náměstkyni hejtmana paní Jarmile Uvírové týkající se vybudování polní skládky uhlí v prostorách společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., který uvedl tím, že se z médií dozvěděl, že byla ze strany statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje vydána předběžná souhlasná stanoviska k této stavbě, oproti tomu vedení městského obvodu a občané Radvanic a Bartovic s touto stavbou nesouhlasí a dále uvedl, že je známo, že tyto obvody jsou místy, kde je nejhorší ovzduší, a že jej jejich reakce nepřekvapily,
 • uvedl, že sám bydlí v městské části Ostrava-Jih, která je také v blízkém prostoru společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a i z tohoto důvodu se začal o danou věc blíže zabývat, a proto se setkal s panem starostou Alešem Boháčem, kdy od něj chtěl slyšet, zda by tato skládka měla negativní dopad na špatné ovzduší v městských obvodech, které se nacházejí v nedalekém okolí této skládky, přičemž si vyslechl některé argumenty, byl upozorněn na některé nesrovnalosti a obdržel materiály k bližšímu prostudování a dále uvedl, že jej nemile překvapilo, že s panem starostou nikdo z vedení kraje nejednal,
 • doplnil, že nejen vedení kraje se snaží bojovat za lepší ovzduší, například prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací, na druhou stranu se vytváří další potencionální hrozba vzniku dalšího znečištění,
 • po uvedení do situace vznesl na náměstkyni hejtmana dotaz, zda není možné vybudovat sklad uhlí jinde, jestli si myslí, že vybudování této skládky nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a pokud bude, zda nabízené kompenzace považuje za dostatečné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - ve vztahu k prvnímu dotazu předal slovo náměstku hejtmana Janu Krkoškovi.

Jan Krkoška - za regionální rozvoj a cestovní ruch sdělil, že neví o tom, že by taková žádost došla,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tuto skutečnost ještě ověří a že bude k tomu podáno stanovisko,

Jarmila Uvírová - ke druhému dotazu Jiřího Čejky sdělila, že dne 4. 12. 2017 bylo v Radvanicích veřejné projednávání, kde zazněly připomínky občanů, že tyto připomínky bude zpracovávat krajský úřad, a to včetně připomínek dotčených subjektů a vydá v této věci zákonné rozhodnutí 7. 1. 2018, současně přislíbila, že všechny připomínky budou vypořádány řádně,

 • ve vztahu k tzv. kotlíkovým dotacím sdělila, že si zjišťovala stav výměn kotlů v daných lokalitách a že v rámci prvních výzev nebylo vyměněno mnoho kotlů, avšak v rámci současné výzvy bylo podáno 45 žádostí, sdělila, že je důležité tyto kotle vyměnit a dále uvedla, že v této lokalitě se lokální topeniště významně podílí na znečištění ovzduší,
 • dodala, že po veřejném projednávání se konala schůzka se společností ArcelorMittal Ostrava a.s., na které byla probírána opatření, která tato společnost navrhovala a která se jevila jako nedostatečná, a že se uskuteční další schůzka a poté bude rozhodnuto,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil osobní stanovisko, podle kterého není možné v oblastech s vysokým znečištěním připustit další zdroje znečištění a uvedl, že viděl v Jižní Koreji obrovské továrny, a to jak prvovýrobu, tak druhovýrobu, které mají nulový dopad na životní prostředí, a že tedy ten tlak na to, aby nedocházelo ke znečištění, je zde dán,

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA - sdělil, že bude hovořit za vedení hnutí ANO v Moravskoslezském kraji, kde je místopředsedou, že se danou situací v úterý na předsednictvu podrobně zabývali, že by měla vzniknout u nich pracovní skupina a že vedení odsouhlasilo usnesení, ve kterém vyjádřilo velkou podporu občanům Ostravy a v souladu s jejich plánem respektovat, resp. budovat kvalitní životní prostředí v Ostravě a v Moravskoslezském kraji, bedlivě zvážit další kroky,

 • dále uvedl, že tam zazněl nesouhlas s budováním další skládky,

Jiří Čejka - sdělil, že nezpochybňuje kotlíkové dotace, ale že se zde vytváří další riziko zhoršení ovzduší,

 • sdělil, že jej jen překvapilo, že Moravskoslezský kraj neuplatnil hned připomínky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tyto připomínky nemohli dát, neboť se jedná o výkon státní správy, a proto o tom nemohou rozhodnout, že nejprve musí proběhnout EIA,

Jiří Čejka - sdělil, že pokud ví, tak vydává stanovisko krajský úřad, pokud tedy má správné informace,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že státní správa,

Miroslav Novák - sdělil, že se trochu ztratil v tom, zda kraj řídí krajská rada nebo krajská rada ANO,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že neztratil, že kraj řídí rada kraje,

Miroslav Novák - poděkoval za informaci,

Mgr. Lubomír Volný - dotázal se k připomínce kolegy Jiřího Čejky, zda neměla krajská rada, prostřednictvím či pro krajský úřad vydat nějakou připomínku, pokud nesouhlasila s umístěním dané skládky, protože krajská rada nepředložila žádné stanovisko krajskému úřadu k tomu, jestli souhlasí s tím, aby tam ta skládka byla,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se k tomu vyjádří, ale že zatím EIA není, a že pokud bude mít projekt skládky nulový dopad na zvýšení znečištění, pak mohou tuto věc podpořit, ale v daný okamžik neznají všechna fakta, a proto se k tomu zpracovává EIA; proto tedy říká, že pokud tam bude nějaké navýšení, tak tuto skládku podporovat nebudou,

 • zopakoval, že existují skládky kousek od Soulu, kde dostala společnost Hyundai povolení ke stavbě ocelárny s tím, že tato bude mít nulový dopad na životní prostředí a že tam jsou veškeré skládky de facto hermeticky uzavřené tak, že se z nich nepráší; sdělil, že nemá nic proti tomu, když to takto někdo postaví, avšak v současné chvíli k tomu nemají žádné podklady, neznají podklady, a proto musí vyčkat na to, jak dopadne EIA a na základě toho se pak mohou vyjádřit,

JUDr. Josef Babka - dotázal se ředitele krajského úřadu, zda Moravskoslezský kraj, čili jako kraj, je účastníkem řízení,

Ing. Tomáš Kotyza - sdělil, že je,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že pokud tedy je kraj účastníkem řízení, tak rada kraje může přijmout stanovisko,

Bc. Josef Bělica - popřál všem za klub ANO příjemné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že se ještě vrátí k dané skládce, neboť by se mělo jednat o 200 tis. tun uhlí, a dotázal se, zda na krajský úřad přišly informace o tom, kolik uhelných částic by se v průběhu roku z této skládky mohlo uvolnit do ovzduší v rámci Ostravy,

Ing. Jan Filgas - sdělil, že by se mělo jednat o cca 8 tis. tun, že by se řádově mělo jednat příkladem o sídlo typu střední vesnice a že v tuto chvíli probíhá proces EIA, který by měl být ukončen do 7. 1. 2018, a následně bude vydáno závazné stanovisko, které může být jak kladné, tak záporné a dodal, že se v tuto chvíli k tomuto procesu již nedá vyjádřit, když lhůta uplynula dne 7. 12. 2017,

Miroslav Novák - jménem ČSSD a klubu ČSSD popřál co nejklidněji prožité svátky vánoční, štěstí, zdraví, osobní pohodu a pracovní úspěchy v novém roce a zároveň poděkoval všem zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu za práci, kterou pro občany Moravskoslezského kraje v roce 2017 vykonávali,

JUDr. Josef Babka - konstatoval, že na základě sdělených informací Moravskoslezský kraj připomínky v termínu zřejmě, z hlediska samosprávy, neuplatnil, tedy Rada kraje k tomu žádné připomínky nevznesla a ani žádný případně další příslušný samosprávný orgán,

 • připojil se k poděkování za spolupráci všem klubům, členům zastupitelstva a celému aparátu pod vedením ředitele krajského úřadu a poděkoval za spolupráci také dalším ředitelům a zejména i složkám integrovaného záchranného systému, ať již to je Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor anebo Zdravotnická záchranná služba, současně všem popřál štěstí, mír a pohodu v roce 2018,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že s ohledem na množství prachu jej překvapuje, že rada kraje do řízení nevstoupila a neuplatnila připomínky,

 • uvedl, že dle jeho informací z médií se má jednat o skládku polní, nikoliv uzavřenou a dotázal se, zda bylo původně navrženo, že se jedná o polní skládku a krajský úřad nevstoupil s žádnou připomínkou, tzn., že tam nebude žádná moderní hala na úrovni Jižní Koreji a Soulu, ale bude tam hromada uhlí, ze kterého bude stoupat uhelný prach a bude ho 8 tis. tun, zda je to tedy tak,

Ing. Jan Filgas - sdělil, že varianta, o které hovořil pan Mgr. Volný, splňuje s ohledem na navržená opatření požadavky na nejlepší dostupné technologie, tedy nelze po oznamovateli záměru požadovat, aby plnil více, než co se dělá nějakým způsobem v Evropské unii,

 • uvedl, že je otázkou, jak dopadne EIA, tzn., jakým způsobem budou posouzeny připomínky občanů a dalších subjektů, a dodal, že se nejedná o otázku toho, jak se rozhodne pan hejtman nebo paní náměstkyně nebo rada kraje, ale že se skutečně jedná o státní správu a že je nutné vyčkat závazného stanoviska,

Jarmila Uvírová - sdělila, že pan vedoucí sdělil vše, o čem chtěla hovořit, tedy že vše má zákonný rámec a není proto nyní možné rozhodovat tak, jak požaduje pan Mgr. Volný,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že nepožadoval žádné rozhodnutí, ale chtěl vědět, zda rada kraje připomínkovala daný záměr a že z medií ví, že jediný, kdo uplatnil připomínky, měly být statutární město Ostrava a Městský obvod Radvanice, tedy to, co říká pan ředitel, je pravda z úhlu krajského úřadu, ale ne z úhlu rady kraje,

 • dotázal se, zda tedy vydali ke krajskému úřadu pozitivní či negativní stanovisko a uvedl, že pokud rada kraje nepodala negativní stanovisko, tak to podle něj znamená, že rada kraje souhlasí se stanoviskem krajského úřadu, které bylo kladné ke zřízení polní skládky,
 • dodal a požádal o opravu, pokud se mýlí, že pokud tedy krajský úřad podal kladné stanovisko k polní skládce, tak nerozumí tomu, proč je slibována hala na úrovni Jižní Koreje, když se rada kraje k tomu doposud nevyslovila a souhlasí s názorem úředníků krajského úřadu, že nejlepším technologickým řešením je polní skládka, která uvolní 8 tis. tun uhelného popela,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nic takového neřekli a s ničím takovým nesouhlasí, že jen říká, že čekají na objektivní zhodnocení ze strany EIA, které řekne, jaký bude mít skládka dopad na životní prostředí, a když se to řekne tak, jak to bude a bude tam jeden gram navíc na m3 ovzduší, tak se to nepovolí,

 • zdůraznil, že radě kraje nemá být vkládáno do úst něco, co nebylo řečeno,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že se ptá a že to má asi špatně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že není přihlášen do diskuse a že slovo má pan Bc. Bělica,

Bc. Josef Bělica - konstatoval, že pan Mgr. Volný by si měl udělat jasno v tom, co je výkon státní správy a co samosprávy a požádal o přestávku na poradu politického klubu ANO v délce trvání 5 minut,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil přestávku 5 minut,


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že stanovisko zůstává tak, jak jej již sdělil, že stanovisko zůstává de facto redundantní, což neznamená, že s daným záměrem souhlasí,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že mu šlo jen o to, aby si ověřil informaci, že do procesu EIA z krajské rady prozatím nepřišla žádná připomínka, ani negativní, ani pozitivní, a dotázal se, zda je to tak či nikoliv,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje danou záležitost oficiálně neprojednala, protože jí nebyla daná věc oficiálně předložena a požádal vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Filgase, aby se k tomu vyjádřil,

Ing. Jan Filgas - sdělil, že záměry jsou standardně přijímány krajským úřadem, který je posuzuje z hlediska státní správy a předává záměry a oznámení paní náměstkyni, že těch záměrů je hodně a že daná věc nebyla předložena radě kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zopakoval, že se daná věc nedostala k rukám rady kraje a ta se k tomu tedy ani nemohla vyjádřit a že nikdo z členů rady kraje nepodporuje nic, co by dále ve znečištěných oblastech navyšovalo znečištění ovzduší,

Mgr. Lubomír Volný - jako opoziční zastupitel konstatoval, že krajské radě vyrůstá za zády skládka s 200 tis. tun uhlí, ze které se každý rok uvolní 8 tis. tun prachu, že pan vedoucí sdělil, že se jedná o množství, které uvolňuje vesnice, ve které neproběhla kotlíková dotace, a že si myslí, že je to krásná ukázka kompetentnosti rady kraje,

 • na závěr popřál všem šťastné a veselé Vánoce,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za zády rady kraje žádná skládka nevzniká a že pokud je tam skládka, která je černá, tak od toho je tady ČIŽP, která to má řešit,

 • dodal, že neobchází podniky, kde, co a kdo staví, neboť se nejedná o jeho kompetenci,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že jak poslouchá tu diskusi, tak neochotu pana Mgr. Volného pochopit argumenty považuje s jeho titulem "Mgr." za selhání vzdělávacího systému,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je škoda, že se to nedá udělat ústy předsedajícího tak, jak je to v Poslanecké sněmovně,

Mgr. Lubomír Volný - poděkoval panu Masarovičovi za ocenění a uvedl, že si všiml, že odezva byla z jeho koutu poměrně vlažná, tedy nepobavil ani své straníky, nicméně si myslí, že pokud je zde někdo neochotný vnímat regulérní argumenty, tak je to on,

 • sdělil, že se zde dopracovali k jasným informacím, tzn., že krajský úřad předal informaci náměstkyni, člence rady kraje, která s nimi naložila zřejmě takovým způsobem, že o nich neinformovala radu kraje,
 • uvedl, že neví, kdo bude oním obětním beránkem, jestli pan vedoucí, nebo paní náměstkyně, každopádně tato rada kraje nevstoupila k 7. 12. 2017 do připomínkování ani pozitivním a ani negativním stanoviskem, a že pokud se neplete, tak to vypadá tak, že kraj, pokud nepřipomínkoval rozhodnutí krajského úřadu, tedy rada kraje, tak ve své podstatě s tím souhlasí,
 • sdělil, že se teď dozvěděl, že ty varianty zpracování byly dvě, že jedna byla polní skládka, druhá krytá hala, a že krytá hala měla vyjít z porovnání ještě hůř, neboť byla technologicky na úrovni 70tých let,
 • sdělil, že by tuto debatu nerozviřoval, kdyby nevěděl, že z ní vybrousí, tak by do ní nevbrušoval, a že pan hejtman tady řekl, že on ví, že to jde zařídit na úrovni Soulu na úrovni 21. století, takže doufá, že krajská rada, která si vzala za úkol zlepšení životního prostředí v Moravskoslezském kraji, bude příště vykonávat svou činnost lépe a určitě se nestane to, že ta černá skládka, která tam prokazatelně existuje, se bude rozrůstat a bude uvolňovat do vzduchu 8 tis. nebo více tun prachu ročně, takže by byl rád, kdyby si to vzal pan hejtman jako svůj osobní závazek a slíbil jim, že to nedopustí s celou svou krajskou radou,
 • ještě jednou popřál šťastné a veselé svátky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že pokud pan Mgr. Volný ví, že je tam černá skládka, tak má povinnost jako zastupitel tohoto kraje v tomto také jednat, což neučinil,

Mgr. Lubomír Volný - oznámil hejtmanovi kraje, že v areálu Mittal je černá skládka uhlí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že ohlašovací povinnost nemá u hejtmana, ale u České inspekce životního prostředí, a že se má podle toho zařídit,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že hejtman kraje už to ví taky a že je zvědav, kdo se na České inspekci životního prostředí objeví jako první,

Ing. Jakub Unucka, MBA - popřál všem za ODS hodně štěstí a méně prachu.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že všechny body 6. zasedání zastupitelstva kraje byly řádně odhlasovány s platnou legislativou.

Ing. Vít Slováček - popřál za klub KDU-ČSL krásné a radostné Vánoce v kruhu svých nejbližších a dále popřál, aby byl rok 2018 požehnaný.

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil zasedání zastupitelstva kraje a popřál klidné, krásné Vánoce.


Přílohy:
Schválený program 6. zasedání zastupitelstva kraje
Přehled hlasování

Soupis usnesení č. 5/513 - 5/648
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: pana Jana Krkošky k materiálu č. 9/21, Bc. Evy Tořové k materiálu č. 9/24 a Mgr. Martiny Novákové, DiS. k materiálu č. 12/9.

Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 28. 12. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
 • Ing. Petr Havránek

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup