Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2001

Obsah závěrečného účtu:

1.0 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2001
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
1.2 Plnění rozpočtu příjmů
1.2.1 Vlastní běžné příjmy
1.2.2 Vlastní kapitálové příjmy
1.2.3 Přijaté běžné dotace
1.2.4 Přijaté kapitálové dotace
1.3 Plnění rozpočtu výdajů
1.3.1 Plnění rozpočtu běžných výdajů
1.3.2 Běžné výdaje na činnost zastupitelstva
1.3.3 Běžné výdaje na činnosti v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu
1.3.4 Běžné výdaje v odvětví školství
1.3.5 Běžné výdaje v odvětví kultury
1.3.6 Běžné výdaje v odvětví dopravy
1.3.7 Plnění rozpočtu kapitálových výdajů
1.4 Konsolidace
1.5 Financování
1.6 Tvorba a použití sociálního fondu
2.0 Finanční vypořádání přijatých běžných dotací
2.1 Ministerstvo financí
2.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2.3 Ministerstvo zdravotnictví
2.4 Přijaté běžné dotace odvedené v roce 2001
2.5 Dotace od obcí a jiných právnických osob
3.0 Hospodaření s majetkem
3.1 Rozvaha
3.2 Pořízení majetku
3.2.1 Pořízení majetku z vlastních příjmů
3.2.2 Pořízení majetku z dotací ze státního rozpočtu (ISPROFIN)
3.2.3 Majetek kraje nabytý darováním
3.2.4 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
3.2.5 Majetek nabytý na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
4.0 Hospodaření příspěvkových organizací
4.1 Příspěvkové organizace v odvětví školství
4.2 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy
4.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury
5.0 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
6.0 Závěr
7.0 Přílohy
7.1 Tabulková část
Tabulka č. 1 - Údaje o plnění rozpočtu příjmů za rok 2001
Tabulka č. 2 - Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok 2001
Tabulka č. 3 - Vyúčtování účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
Tabulka č. 4 - Účetní výkazy za rok 2001 - Rozvaha Moravskoslezský kraj bez příspěvkových organizací
Tabulka č. 5 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Rozvaha Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace
Tabulka č. 6 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 7 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Výkaz zisku a ztrát příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 8 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 9 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 10 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy
Tabulka č. 11 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 12 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 13 - Sumář účetních výkazů za rok 2001 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví dopravy
Tabulka č. 14 - Přehled nemovitého majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2001
Tabulka č. 15 - Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001 u příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 16 - Přehled příspěvkových organizací v odvětví školství se záporným hospodářským výsledkem do výše odpisů
Tabulka č. 17 - Přehled příspěvkových organizací v odvětví školství se záporným hospodářským výsledkem nad odpisy
7.2 Grafy
7.3 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání návrhu závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2001
7.4 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2001

1.0 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2001

Rok 2001 byl prvním rokem, ve kterém kraj hospodařil podle schváleného rozpočtu, proto při vyhodnocování výsledků hospodaření není možné provádět srovnání v čase. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, nestanovil krajům pro první rok podíl na sdílených daních. Činnost kraje byla proto financována prostřednictvím účelových dotací ze státního rozpočtu a vlastní příjmy byly v rozpočtu tvořeny úroky z prostředků na bankovních účtech a výnosů ze správních činností.

Rozpočtové hospodaření kraje se v roce 2001 řídilo rozpočtem, který byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/5 ze dne 12. 2. 2001. Příjmy schváleného rozpočtu činily 84.275 tis. Kč, z toho neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu daná přílohou č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu byla 84.175 tis. Kč a vlastní příjmy z úroků a poplatků 100 tis. Kč. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření, které především realizovaly přesuny vyvolané převodem příspěvkových organizací na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu 1.809.684,2 tis. Kč a neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na činnost zastupitelstva a krajského úřadu dosáhla hodnoty 103.105,74 tis. Kč Podíl dotací na celkových příjmech rozpočtu činil 99,86 %.

Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2001 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši 9.629.255,06 Kč. Tento přebytek byl vytvořen v příjmové části lepším plněním příjmů z úroků a poplatků a ve výdajové části tím, že část účelových dotací nebyla využita a že zpracování studie "Marketingová strategie rozvoje cestovního ruch moravskoslezského regionu", na kterou přispěly obce a Česká centrála cestovního ruchu, bude částečně realizována v roce 2002. Saldo příjmů a výdajů Moravskoslezského kraje za rok 2001 po konsolidaci tvoří:

 • nevyčerpané účelové prostředky zaslané školami na účet kraje v průběhu roku 2001, které byly vráceny při finančním vypořádání v roce 2002 5.031,50 Kč,
 • nepoužité účelové prostředky ze SR, které byly vráceny při finančním vypořádání v roce 2002 2.513.014,20 Kč,
 • zůstatek sociálního fondu 592.227,92 Kč,
 • kladný zůstatek rozpočtového hospodaření, který je možno převést do roku 2002 na krytí rozpočtových výdajů 6.518.981,44 Kč.

Kladný zůstatek rozpočtového hospodaření je tvořen nepoužitými účelovými prostředky od obcí a jiných organizací na účely podle uzavřených smluv v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje ve výši 3.304.998,94 Kč a zbývající zůstatek finančních prostředků ve výši 3.213.982,50 Kč je tvořen vlastními běžnými příjmy.


1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

Název Schválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Skutečnost
v Kč
%
čerpání
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
10,0
90,0
0
84.175,0
100,0
2.587,0
471,6
1.807.444,6
199.150,00
5.657.818,64
471.600,00
1.808.259.455,05
199,15
218,70
100,00
100,05
Konsolidace příjmů 0 919,0 4.054.975,10 441,24
PŘÍJMY po konsolidaci 84.275,0 1.809.684,2 1.810.533.048,59 100,05
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
84.275,0
0
1.735.403,9
75.199,3
1.730.558.910,36
74.399.858,27
99,72
98,94
Konsolidace výdajů 0 919,0 4.054.975,10 441,24
VÝDAJE po konsolidaci 84.275,0 1.809.684,2 1.800.903.793,53 99,51
SALDO příjmů a výdajů 0 0 9.629.255,06  
Účelové prostředky vrácené při finančním vypořádání 0 0 2.518.045,70  
VÝSLEDEK
rozpočtového hospodaření
za rok 2001
0 0 7.111.209,36  

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Schválený rozpočet příjmů se zvýšil o 1.725.409,2 tis. Kč, z toho:

 • příjmy z úroků a poplatků o 2.437 tis. Kč,
 • ostatní neinvestiční příjmy o 150 tis. Kč,
 • kapitálové příjmy z prodeje majetku o 471,6 tis. Kč,
 • neinvestiční dotace od obcí a jiných rozpočtů o 4.229,8 tis. Kč,
 • neinvestiční dotace ze SR o 1.645.415,1 tis. Kč,
 • investiční dotace ISPROFIN o 10.411 tis. Kč,
 • investiční dotace ISPROFIN pro příspěvkové organizace o 62.294,7 tis. Kč.

Skutečné příjmy kraje byly naplňovány v průběhu roku v souladu s rozpočtem a rozpočet příjmů byl splněn na 100,05 %. K výraznému překročení došlo především u vlastních příjmů, a to u správních poplatků o 99,15 % a u úroků o 125,09 %.

Vlastní příjmy Schválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Skutečnost 2001
v Kč
Správní poplatky 10 100 199.150,00
Příjmy z úroků 90 2.437 5.485.437,03
Ostatní vlastní příjmy 0 150 172.381,61
Vlastní běžné příjmy 100 2.687 5.856.968,64
Kapitálové příjmy 0 471,6 471.600,00
Vlastní příjmy celkem 100 3.158,6 6.328.568,64

1.2.1 Vlastní běžné příjmy

Největší část vlastních příjmů tvořily v roce 2001 úroky z bankovních účtů ve výši 5.485,4 tis. Kč. Mezi další vlastní příjmy kraje patřily správní poplatky ze správních činností. Tyto příjmy byly realizovány z převážné části odborem dopravy a silničního hospodářství a odborem vnitřních věcí, v menší míře odborem životního prostředí a zemědělství a odborem školství, mládeže a sportu.

Další vlastní příjmy tvořily náhrady za pojistná plnění od pojišťoven ve výši 86,3 tis. Kč, příjem z pronájmu prostor bufetu a jídelny ve výši 32,9 tis. Kč a příjem z pokut dle vydaných rozhodnutí ve výši 48 tis. Kč. Rozpočtovaný příspěvek na realizace výstavy Regiontur byl Statutárním městem Ostrava poskytnut až v roce 2002.

Součástí příjmů je i částka ve výši 5.031,50 Kč, která představuje vrácené nevyčerpané příspěvky od škol, které tuto částku zaslaly na účet kraje již v prosinci 2001. Tyto finanční prostředky byly v roce 2002 vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2001.


1.2.2 Vlastní kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy byly pouze z prodeje havarovaného osobního automobilu ve výši 471,6 tis. Kč.


1.2.3 Přijaté běžné dotace

Podle účelu byly dotace poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v této struktuře:

Dotace na v tis. Kč
poskytnuto čerpáno nedočerpáno
Školství - přímé vzdělávací výdaje 1.138.053,0 1.135.605,5 2.447,5
Školství - provozní výdaje 232.173,7 232.030,9 142,8
Soukromé školy 153.876,0 147.951,1 5.924,9
Církevní školy 29.992,0 29.788,4 203,6
Program protidrogové politiky 186,0 148,9 37,1
Školství - soutěže a další aktivity 154,6 149,0 5,6
Podpora romských žáků 817,8 466,6 351,2
Provoz Galerie výtvarného umění a Moravskoslezské vědecké knihovny 6.795,0 6.795,0 0
Územní plánování 2.451,0 2.304,2 146,8
Dotace na nájemné 427,2 234,7 192,5
Činnost zastupitelstva 17.326,0 17.326,0 0,0
Činnost krajského úřadu 85.779,7 85.779,7 0,0
Ministerstvo zdravotnictví 17,0 0,0 17,0
Celkem 1.668.049,0 1.658.580,0 9.469,0

Dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu do rozpočtu kraje a jejich použití v roce 2001 bylo následující:

Kapitola v tis. Kč
poskytnuto čerpáno nedočerpáno
VPS 345.770,4 344.937,1 833,3
Školství 1.322.261,6 1.313.642,9 8.618,7
Zdravotnictví 17,0 0,0 17,0
Celkem 1.668.049,0 1.658.580,0 9.469,0

1.2.4 Přijaté kapitálové dotace

Kapitálové dotace ze státního rozpočtu byly v roce 2001 poskytovány z jednotlivých kapitol v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN. Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny, a.s. V rozpočtu kapitálových dotací je zahrnuta částka limitu na jednotlivé akce u kraje i jeho příspěvkových organizací. Skutečný příjem dotace se pak rovná čerpání dotace na příslušných čerpacích účtech.

V rámci financování investičního programu Reforma veřejné správy byly z Ministerstva vnitra uvolněny pro kraj prostředky na financování akcí:

Akce Dotace
v tis. Kč
Vybavení krajského úřadu dopravními prostředky 5.292,0
Vybavení krajského úřadu kancelářskou technikou a zařízením 3.426,0
Informatizace krajského úřadu 1.693,0
Celkem 10.411,0

V programech reprodukce majetku byly rovněž zapojeny příspěvkové organizace kraje. Kapitálové dotace byly poskytnuty v těchto objemech:

Příspěvkové organizace Dotace
v tis. Kč
Školy a školská zařízení 56 740,0
SÚS Frýdek-Místek 1 100,0
SÚS Karviná 2 468,3
SÚS Nový Jičín 1 986,4
Celkem 62 294,7

Využití těchto kapitálových dotací je uvedeno v části 1.3.7 Plnění rozpočtu kapitálových výdajů a v části 3.2 Pořízení majetku.

Údaje o plnění rozpočtu příjmu za rok 2001 v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v tabulce č. 1 Přílohy.


1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje kraje po konsolidaci dosáhly v roce 2001 hodnoty 1.800.903,8 tis. Kč a rozpočet výdajů byl čerpán na 99,51 %, z toho běžné výdaje celkem po konsolidaci byly čerpány na 99,54 % a kapitálové výdaje na 98,94 %. Ve struktuře výdajů představovaly běžné výdaje 95,87 % z celkových výdajů a kapitálové výdaje pouze 4,13 %. Poměr mezi běžnými a kapitálovými výdaji ukazuje na nízkou míru investování a potvrzuje to, že prostředky poskytnuté krajům formou dotací sloužily v roce 2001 na úhradu nutných výdajů na činnost zastupitelstva kraje, krajského úřadu a činnost příspěvkových organizací. Podíl výdajů na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu na celkových výdajích rozpočtu činil 6,44 %. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím se podílely na celkových výdajích 79,86 %.


1.3.1 Běžné výdaje na činnost krajského úřadu

Běžné výdaje na činnost krajského úřadu byly rozpočtovány ve výši 86.588.900,00 Kč. Skutečně bylo čerpáno 85.779.449,86 Kč, což představuje plnění na 99,07 %. Z neinvestiční účelové dotace na činnost krajského úřadu ve výši 85.779.740,00 Kč, která byla vyčerpána na 100 %, byla použita na krytí výdajů na paragrafu 6172 - Činnost krajského úřadu částka 84.933.740,00 Kč a zbývající část dotace byla použita na tvorbu sociálního fondu ve výši 846.000,00 Kč na paragrafu 6330 - Převody vlastním fondům.

K objemově největším výdajovým položkám na činnost krajského úřadu patřily výdaje na:

 • platy zaměstnanců, povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které představují 66,4 % běžných výdajů a částku 56.987,4 tis. Kč,
 • nákup spotřebního materiálu, knih a tisku a prvotního vybavení úřadu nábytkem, výpočetní technikou a kancelářskou technikou, koberci, telefonními přístroji, vybavením rozmnožovny a dílny pro údržbu, který tvoří 18,2 % z běžných výdajů na činnost krajského úřadu a představuje částku 15.579,4 tis. Kč,
 • nákup elektrické energie, tepla,vody a pohonných hmot tvoří 1,8 % běžných výdajů,
 • nákup služeb pošt, telekomunikací a radiokomunikací, zajišťování ostrahy, úklidu, renovace tiskových tonerů, právní a konzultační služby, školení a vzdělávání, nákup stravenek, revize technických zařízení, který tvoří 9,5 % běžných výdajů a představuje výdaje ve výši 8.169,4 tis. Kč.

V tabulce č. 2 přílohy jsou uvedeny údaje o plnění rozpočtu výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. U některých položek u výdajů na činnost krajského úřadu došlo k překročení rozpočtu. Toto překročení je maximálně 1% a v absolutním vyjádření je největší u položky povinné pojistné na sociální zabezpečení a pořízení drobného hmotného investičního a neinvestičního majetku. Toto překročení bylo kompenzováno úsporami na jiných položkách. Přitom byl dodržen celkový rozpočet běžných výdajů.

V tabulce č. 2 je na paragrafu 6330 zachycena tvorba sociálního fondu ve výši 919.000,00 Kč, na paragrafu 6399 úhrada odvodu neoprávněného čerpání dotace na programové financování ve výši 3.001,20 Kč, které je popsáno v části 3.2.2. Na paragrafu 6409 je proúčtován převod prostředků na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v částce 81.041,80 Kč ve prospěch depozitního účtu.

V průběhu roku 2001 byla v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovena zastupitelstvem kraje v rámci běžných výdajů výše osobních a věcných výdajů na činnost krajského úřadu.

Z vyhodnocení těchto závazných ukazatelů vyplývá, že byly splněny.

Ukazatel výše v tis. Kč plnění v %
stanovená skutečná
Výše věcných výdajů na činnost KÚ 28.745,9 28.484,1 99,09
Výše osobních výdajů na činnost KÚ 57.843 57.295,4 99,05

Radou kraje byl stanoven počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců. I tyto ukazatele byly splněny.

Ukazatel stanovený skutečný plnění
Počet zaměstnanců zařazených do KÚ 263 254 96,57
Výše prostředků na platy 42.007 41.910,0 99,77

1.3.2 Běžné výdaje na činnost zastupitelstva

I když došlo u některých rozpočtovaných položek k překročení, běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje byly čerpány na 99,64 %. Přitom neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 17.326 tis. Kč byla tak jako v případě výdajů na činnost krajského úřadu vyčerpána.

V jednotlivých případech se jednalo o překročení rozpočtu u následujících položek:

 • ostatní osobní výdaje, povinné pojištění na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění o 137 tis. Kč, což představuje plnění na 101,5 %,
 • u nákupu materiálu o 1,5 tis. Kč a plnění rozpočtu na 100,13 %,
 • u spotřeby PHM o 4,5 tis Kč a plnění rozpočtu na 101,36 %,
 • u pořízení CCS karet o 2 tis. Kč a plnění rozpočtu na 104 %.

K objemově největším položkám rozpočtu na činnost zastupitelstva kraje patří výdaje na:

  podíl na běžných výdajích v %
ostatní osobní výdaje včetně povinného pojistného 52,0
nákup materiálu, knih, drobného hmotného investičního a neinvestičního majetku 30,0
nákup elektrické energie, tepla, vody a pohonných hmot 3,7
nákup služeb telekomunikací, pojištění, nájemné, ostraha, úklid 7,0
Opravy, programové vybavení, cestovné a pohoštění 5,9

V tabulce č. 2 přílohy jsou uvedeny údaje o plnění rozpočtu výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby.


1.3.3 Běžné výdaje na činnosti v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Moravskoslezský kraj veden snahou systematicky rozvíjet cestovní ruch v regionu své působnosti se rozhodl zpracovat strategii rozvoje cestovního ruchu moravskoslezského regionu. Na zpracování této studie "Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu" se podílely mimo Českou centrálu cestovního ruchu také i další města kraje. Úhrada za zpracování této studie je dle smluv rozložena do dvou let.

Z dotace poskytnuté Českou centrálou cestovního ruchu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 300 tis. Kč. Zbývající část zůstala v přebytku hospodaření a bude spolu s nevyčerpanými příspěvky obcí zapojena do rozpočtu roku 2002 k použití na stejný účel.

Moravskoslezský kraj se prezentoval na veletrhu Regiontur 2002 v Brně vlastní patrovou expozicí ve spolupráci s městy kraje a euroregiony. Výdaje na dokoupení výstavní plochy a na stavbu expozice byly rozpočteny na jednotlivé subjekty a byly hrazeny z finančních příspěvků, které kraji poskytly obce a města. Moravskoslezský kraj uhradil náklady na pořízení expozice a výstavní plochu. V roce 2001 činily celkové výdaje na tuto akci 524,2 tis. Kč, z toho podíl kraje činil 112,70 tis. Kč.


1.3.4 Běžné výdaje v odvětví školství

Úhrada výdajů příspěvkových organizací kraje ve školství byla hrazena z účelových dotací poskytnutých kraji Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí.

Školám a školským zařízením kraje bylo poskytnuto na přímé náklady na vzdělávání celkem 1.138.053 tis. Kč, použito bylo 1.135.605.453,93 Kč a Kč 2.447.546,07 bylo vráceno při finančním vypořádání do státního rozpočtu.

Na úhradu provozních výdajů poskytlo Ministerstvo financí částku 229.765,7 tis. Kč, vyčerpáno bylo 229.622.933,16 Kč. Částka ve výši 142.766,84 Kč byla v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácena.

Úhrada výdajů církevních a soukromých škol byla rovněž zabezpečena účelovou dotací z MF.

Dotace byla použita takto:

  poskytnuto
v tis. Kč
použito
v Kč
vráceno do SR
v Kč
Dotace pro soukromé školy 153.876 147.951.066,00 5.924.934,00
Dotace pro církevní školy 29.992 29.788.471,00 203.529,00

1.3.5 Běžné výdaje v odvětví kultury

Z prostředků neinvestiční účelové dotace byl v roce 2001 poskytnut Moravskoslezské vědecké knihovně příspěvek na provoz ve výši 5.618 tis. Kč a Galerii výtvarného umění ve výši 1.177 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly využity v celém rozsahu.


1.3.6 Běžné výdaje v odvětví dopravy

Příspěvkové organizace Správy a údržby silnic byly v roce 2001 přímo napojeny na Státní fond dopravní infrastruktury, který jim poskytoval příspěvek na provoz.


1.3.7 Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

Ve schváleném rozpočtu na rok 2001 nebyly kapitálové výdaje rozpočtovány. V průběhu roku byla schválena rozpočtová opatření, kterými se výdaje investičního charakteru zvýšily na Kč 75 199 300,00 a dosáhly podílu 4,15 % na celkových výdajích po konsolidaci.

Čerpání kapitálových výdajů je uvedeno v následující tabulce.

  Upravený rozpočet v Kč Čerpání v Kč % plnění
Kapitálové výdaje celkem 75.199.300 74.399.858,27 98,94
z toho
na činnost zastupitelstva kraje
5.954.600 5.949.541,68 99,92
na činnost krajského úřadu 6.950.000 6.926.361,64 99,66
dotace do investičního fondu příspěvkových organizací 62.294.700 61.523.954,95 98,76

Kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva a krajského úřadu byly použity na pořízení majetku, které je popsáno v části 3.2 Pořízení majetku. V členění podle rozpočtové skladby a podle zdrojů byly výdaje na pořízení jednotlivých druhů dlouhodobého majetku:

  Celkem v Kč Finanční krytí v Kč
Dotace ze státního rozpočtu Vlastní zdroje
Budovy a stavby 1.819.640,95 0 1.819.640,95
Stroje, přístroje a zařízení 3.545.172,07 3.425.199,40 119.972,67
Dopravní prostředky 5.813.724,20 5.291.399,00 522.325,20
Výpočetní technika 1.683.666,10 1.683.666,10 0
Projektová dokumentace 13.700,00 0 13.700,00

Vlastními zdroji, které kryly kapitálové výdaje, byly zapojené příjmy z úroků na běžných účtech a výnos z prodeje osobního automobilu.


1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, slouží konsolidace k očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2001 hodnoty 3.135.975,10 Kč a přesuny prostředků sociálního fondu byly ve výši 919.000,00 Kč. Celkem představuje konsolidace částku 4 054 975,10 Kč.


1.5 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2001 skončilo přebytkem, nemusely být v průběhu roku zapojeny žádné návratné zdroje, kraj nepřijal návratnou finanční výpomoc, půjčku, úvěr ani nevydal komunální obligace a ani prostředky ze strukturálních fondů Evropských společenství. Financování tak představuje změnu zůstatku prostředků na bankovních účtech jako saldo celkových příjmů a výdajů.

  Schválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Skutečnost 2001
v Kč
Příjmy po konsolidaci 84.275,0 1.809.684,2 1.810.533.048,59
Výdaje po konsolidaci 84.275,0 1.809.684,2 1.800.903.793,53
Saldo příjmů a výdajů     9.629.255,06
Financování     -9.629.255,06

1.6 Tvorba a použití sociálního fondu

Statut Sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje schválila rada kraje svým usnesením č. 9/295 ze dne 12. 8. 2001 a nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2001. Tento fond se vztahuje také na členy zastupitelstva kraje uvolněné pro výkon funkce. Základním zdrojem pro tvorbu fondu jsou:

 • příspěvek z rozpočtu kraje ve výši 2 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje,
 • připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu.

V souladu se schváleným Statutem sociálního fondu byly v roce 2001 poskytnuty pouze dva druhy příspěvků, a to dar při životním jubileu a příspěvek na dovolenou:

  v Kč
Zálohový příděl z mezd - zaměstnanci krajského úřadu 846 000,-
Zálohový příděl z odměn - uvolnění zastupitelé 73 000,-
Úroky ze zvláštního účtu SF 227,92
Zdroje celkem 919 227,92
 
  v Kč
Čerpání sociálního fondu - příspěvek na dovolenou 318.000,00
Čerpání sociálního fondu - příspěvek na životní jubilea 9.000,00
Čerpání celkem 327.000,00
 
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2001 592.227,92

Skutečný příděl do sociálního fondu stanovený na základě skutečně vyplácených prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů zastupitelstva je nižší o Kč 7.800,00 a představuje částku 838.200,00 Kč. K použití v roce 2002 může být převeden zůstatek sociálního fondu snížený o rozdíl mezi zálohovým a skutečným přídělem, to je 584.427,92 Kč. Částka 7.800,00 Kč se stejně jako přebytek rozpočtového hospodaření použije ke krytí rozpočtových výdajů roku 2002.


2.0 Finanční vypořádání přijatých běžných dotací

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, bylo provedeno vypořádání účelových přijatých běžných dotací poskytnutých v roce 2001 Moravskoslezskému kraji Ministerstvem financí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví. Finanční prostředky na příspěvek na provoz Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Galerie výtvarného umění v Ostravě byly poskytnuty prostřednictvím Ministerstva financí. Celkový přehled o poskytnutých dotacích a jejich čerpání je uveden v tabulkové části.


2.1 Ministerstvo financí

Z účelových prostředků poskytnutých Ministerstvem financí v roce 2001 byly vráceny tyto nedočerpané dotace:

ÚZ 17191 - prostředky na územní plánování ve výšiKč 146.817,10
ÚZ 33152 - prostředky na provoz škol ve výšiKč 142.766,84
ÚZ 98138 - prostředky na podporu romských žáků ve výšiKč 346.554,05
ÚZ 98174 - prostředky na nájemné ve výšiKč 192.485,10
CelkemKč 828.623,09

Nedočerpání finančních prostředků na územní plánování vzniklo úsporou u technické pomoci, kde byla uhrazena pouze reálná potřeba na reprodukční práce, vícetisky a další služby. Vrácená dotace představuje 5,99 % z poskytnutých prostředků.

Nedočerpané prostředky na provoz školských příspěvkových organizací, které představují pouze 0,06 % z poskytnutých prostředků, zamýšlely školy převést tak jako v minulých letech do rezervního fondu s cílem jeho použití v roce 2002.

Dotace na podporu projektu romské komunity zůstala nedočerpána, protože v 1. pololetí nebyly ze strany žáků plněny podmínky stanovené Úřadem vlády pro jejich čerpání. Vráceno bylo 42,4 % z poskytnuté dotace.

Nedočerpání účelové dotace určené na nájemné vzniklo přestěhováním krajského úřadu do nově zrekonstruovaného sídla již v měsíci červnu 2001.

Neinvestiční dotace na příspěvek na provoz příspěvkových organizací v odvětví kultury byly využity na 100 %.

Celková částka nepoužitých účelových prostředků poskytnutých Moravskoslezskému kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2001 ve výši 828.623,09 Kč byla poukázána na vypořádací účet  státního rozpočtu.

Účelové prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na činnost zastupitelstva kraje a na provoz krajského úřadu byly vyčerpány v plné výši.


2.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční vypořádání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se týkalo všech účelových dotací poskytnutých školským příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje a soukromým a církevním školám, které přešly v průběhu roku 2001 do působnosti kraje.

Jedná se o tyto účelové prostředky:

ÚZ 33149 - přímé náklady na vzdělávání ve výšiKč 2.447.546,07
ÚZ 33163 - program protidrogové prevence ve výšiKč 37.048,90
ÚZ 33166 - soutěže ve výšiKč 5.686,00
ÚZ 33155 - dotace pro soukromé školy ve výšiKč 5.924.934,00
ÚZ 33156 - dotace pro církevní školy ve výšiKč 203.529,00
CelkemKč 8.618.743,97

Nedočerpané prostředky na přímé náklady na vzdělávání jsou školami zdůvodňovány především vysokou nemocností v závěru roku s  tím související nečerpání prostředků na platy a náklady na pojištění na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Celkové nedočerpání představuje 0,2 % z poskytnuté dotace.

Nedočerpaná část dotace na program protidrogové prevence představují rovněž prostředky na platy a zákonné odvody metodiků prevence sociálně patologických jevů, kteří jsou zaměstnanci pedagogicko - psychologických poraden zřizovaných krajem.

Vrácené finanční prostředky určené pro soukromé školy představuje přeplatky dotací za celý kalendářní rok 2001 včetně těch, které byly subjektům poskytnuty okresními úřady před jejich přechodem do působnosti Moravskoslezského kraje. U těchto škol byla odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu provedena kontrola poskytovaných dotací a smluv uzavřených okresními úřady a byly vyčísleny přeplatky zejména z těchto důvodů:

 • chybně uzavřené smlouvy, kdy byla SOŠ a SOU poskytována dotace ve výši 100 % z normativu, místo 80 % podílu na provoz školní jídelny a domova mládeže,
 • chybně stanovený normativ u základních uměleckých škol, kdy nebylo promítnuto snížení normativu u oborů se skupinovou výukou,
 • promítnutí změn počtu žáků dle statistických výkonových výkazů a hlášených změn za období září až prosinec, kdy nebyly naplněny předpoklady soukromých škol (např. jen u jedné školy takto vznikl z důvodu značného poklesu žáků oproti předpokladu přeplatek ve výši 870 tis. Kč).

Finanční prostředky určené na provoz církevních škol byly těmito školami nedočerpány a přiznány k vrácení do státního rozpočtu.

Celková částka nepoužitých účelových prostředků určených na provoz škol a školských zařízení v roce 2001 ve výši 8.618.743,97 Kč byla poukázána na depozitní účet MŠMT.


2.3 Ministerstvo zdravotnictví

Dotaci z Ministerstva zdravotnictví obdržel Moravskoslezský kraj dne 20. 12. 2001. Částka ve výši 17 tis. Kč byla připsána na účet bez identifikace účelu a příjemce. Teprve 16. 1. 2002 obdržel krajský úřad oznámení ministerstva o neinvestiční dotaci na projekt podpory zdraví. Účelová dotace však byla určena pro rok 2001, nemohla být tudíž poskytnuta příjemci. Proto byly tyto nevyčerpané finanční prostředky vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2001 Ministerstvu zdravotnictví.


2.4 Přijaté běžné dotace odvedené v roce 2001

Část účelové dotace určené na podporu projektů integrace romské komunity byla ve výši 4.700,00 Kč vrácena v průběhu roku do státního rozpočtu, protože Moravskoslezskému kraji byla zaslána pro školu, která nespadá do jeho působnosti.


2.5 Dotace od obcí a jiných právnických osob

Moravskoslezský kraj přijal na spolufinancování zpracování studie "Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu moravskoslezského regionu" dotace od České centrály cestovního ruchu Praha a příspěvky od obcí v částkách uvedených v tabulce.

Nepoužité finanční prostředky zůstaly v přebytku hospodaření kraje k použití na stejný účel v roce 2002.

v tis. Kč
Poskytovatel Poskytnuto Použito v roce 2001
Česká centrála cestovního ruchu Praha 500 300
Karviná 35 0
Studénka 10 0
Frenštát pod Radhoštěm 10 0
Jeseník 10 0
Nový Jičín 27 0
Krnov 13 0
Celkem poskytnuto 605 300

Na úhradě výdajů spojených s veletrhem Regiontur 2001 se podílely tyto obce a organizace:

v tis. Kč
Poskytovatel Poskytnuto Vyčerpáno
Bruntál 40 40
Frenštát pod Radhoštěm 57,2 57,2
Krnov 30 30
Vrbno pod Pradědem 20 20
Rýmařov 10 10
Nový Jičín 20 20
Euroregion Těšínské Slezsko 39,7 39,7
Euroregion Praděd 23 23
Beskydské informační centrum 171,6 171,6
Celkem poskytnuto 411,5 411,5

V závěru roku 2001 poskytlo příspěvek město Frýdek-Místek ve výši 3.000 tis. Kč na podporu financování přípravy průmyslové zóny Nošovice. Tento příspěvek nebyl čerpán a je součástí přebytku hospodaření kraje za rok 2001.


3.0 Hospodaření s majetkem


3.1 Rozvaha

Úhrnná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2001 částky 57 945 502,00 Kč.

A. STÁLÁ AKTIVA v Kč 39 396 653,29
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 391 632,20
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 17 847 589,72
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 966 087,22
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 191 344,15
B. OBĚŽNÁ AKTIVA v Kč 18 548 848,71
Materiál na skladě 611 739,28
Pohledávky 102 270,00
Daň z příjmů - srážková daň 227 125,00
Ceniny - stravenky 113 144,00
Peněžní prostředky na depozitním účtu 7 865 315,37
Peněžní prostředky na běžném účtu a účtu sociálního fondu 9 629 255,06

Stálá a oběžná aktiva jsou kryta vlastními a cizími zdroji.

C. VLASTNÍ ZDROJE v Kč 49 498 763,31
Fond dlouhodobého majetku 39 396 653,29
Peněžní fondy - sociální fond 592 227,92
Převod příjmů a výdajů, saldo výdajů a nákladů, saldo příjmů a výnosů 9 509 882,10
D. CIZÍ ZDROJE v Kč 8 446 738,69
Závazky vůči dodavatelům 657 433,62
Závazky vůči zaměstnancům 4 418 483,20
Závazky ze sociálního zab., zdravotního poj. a daní ze z.č. 3 164 267,00
Jiné závazky 206 554,87

Rozvaha v podrobném členění je uvedena v tabulce č. 4.

Na účtu pohledávek jsou vedeny zálohy poskytnuté společnostem CCS,a.s. ve výši 88.000,00 Kč a Eurotelu ve výši 2.095,00 Kč, pohledávka za pokutu ve výši 5.000,00 Kč a pohledávky do lhůty splatnosti na základě vydaných faktur ve výši 7.175,00 Kč, které byly zaplaceny v lednu 2002.

Účty Jiných závazků představují hodnotu nájemného zaplaceného dopředu firmou Čavojská ve výši 124.296,00 Kč, cizí prostředky ve výši 49.941,50 Kč, kterými jsou srážky z platů zaměstnanců ve prospěch třetích osob ve výši 44.910,00 Kč a 5.031,50 Kč určených k odvodu do státního rozpočtu a dále splátky půjček z FKSP delimitovaných zaměstnanců včetně úroků z depozitního účtu ve výši 32 317,37 Kč.

Majetek zahrnutý v aktivech není zatížen zástavním právem nebo ručitelským závazkem.


3.2 Pořízení majetku


3.2.1 Pořízení majetku z vlastních zdrojů

Z vlastních zdrojů kraje (úroků a výnosů z prodeje automobilu) byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 2.475.638,82 Kč. Jednalo se především o stavební úpravy spočívající v montáží příček v místnostech politických klubů, které nebyly součástí dodávky stavby, dále dodávku koberců, žaluzií, antigrafiti nástřik budovy, rozšíření hlasovacího zařízení v jednacím sále zastupitelstva, osobní automobil a doplňky.

Z dlouhodobého drobného majetku se jednalo především o pořízení nábytku, kancelářské techniky a zařízení a výpočetní techniky.


3.2.2 Pořízení majetku z dotací ze státního rozpočtu (ISPROFIN)

V rámci programového financování investičního programu Reforma veřejné správy byly z Ministerstva vnitra uvolněny v průběhu roku 2001 pro kraj prostředky na financování akcí:

a) vybavení krajského úřadu dopravními prostředky, ze kterých bylo pořízeno 6 kusů osobních automobilů v pořizovací ceně 5.291.399,00 Kč.

b) Vybavení krajského úřadu kancelářskou technikou a zařízením, z nichž byly zakoupeny:

 • informační systém budovy 1 ks
 • frankovací stroj 1 ks
 • kopírovací stroje A3 barevné, černobílé 4 ks
 • trezorová skříň 2 ks
 • finanční trezor 1 ks
 • Data-video projektor 1 ks

v celkové pořizovací ceně 3.425.199,40 Kč.

c) Informatizace krajského úřadu jako třetí program, z jehož prostředků byly zakoupeny:

 • dodávka a instalace prvků počítačové sítě 1 ks
 • notebooky 2 ks
 • IS Windows 2000 pro notebook 1 ks
 • autoadaptér 1 ks

v celkové pořizovací ceně 1.683.666,10 Kč.

Tyto účelové investiční dotace představují celkový objem čerpání 10.400.264,50 Kč.

Při vypořádání dotace bylo zjištěno, že pořízení autoadaptéru není plně v souladu se zásadami programu Informatizace krajského úřadu a čerpání dotace ve výši 3.001,20 Kč by mohlo být posuzováno jako neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu. Proto byla tato částka odvedena zpět na vypořádací účet státního rozpočtu a výdaj zahrnut na § 6399, položka 5363 - úhrada sankcí jiným veřejným rozpočtům. Dle § 44, odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů se penále za porušení rozpočtové kázně neukládá, protože nedosáhlo částky 3 000,00 Kč.


Majetek kraje nabytý darováním

V průběhu roku 2001 získal kraj od státu, Statutárního města Ostravy a bank majetek v celkové hodnotě 12.724.257,10 Kč . Jednalo se především o výpočetní a kancelářskou techniku, nábytek, a osobní automobily v souvislosti s delimitací pracovníků z okresních úřadů a ministerstev, výpočetní a kancelářskou techniku, mobilní telefony, osobní automobily v případě daru od města Ostravy a o výpočetní techniku v případě bank.

Dárce v Kč
Automobily Kancel., výpočetní technika, nábytek Celkem
Ministerstvo zemědělství 233 400,00 316 015,60 549 415,60
Ministerstvo životního prostředí 0 380 352,63 380 352,63
Ministerstvo práce a soc. věcí 275 153,00 3 947 604,00 4 222 757,00
Ministerstvo pro místní rozvoj 264 326,00 911 988,94 1 176 314,94
OkÚ Nový Jičín 0 214 331,30 214 331,30
OkÚ Opava 330 000,00 923 206,00 1 253 206,00
OkÚ Frýdek Místek 465 200,00 432 649,77 897 849,77
OkÚ Karviná 0 194 549,00 194 549,00
OkÚ Bruntál 0 346 976,00 346 976,00
Statutární město Ostrava 1 225 198,00 2 090 906,86 3 316 104,86
Komerční banka, a.s. 0 110 000,00 110 000,00
Česká spořitelna, a.s. 0 62 400,00 62 400,00
Celkem 2 793 277,00 9 930 980,10 12 724 257,10

3.2.4 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších právních předpisů, v návaznosti na ustanovení příkazu ředitelky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. 29/2001, Směrnice pro evidenci majetku, postupy v účetnictví a nakládání s finančními prostředky Moravskoslezského kraje a na základě příkazu ředitelky krajského úřadu č. 34/2001, který stanovil harmonogram prací spojených s prováděním inventarizace majetku a závazků za r. 2001, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2001. Rozdíly mezi účetním a skutečným stavem způsobené časovým nesouladem mezi dobou tisku inventurních soupisů a zaúčtováním účetního dokladu, případně nezaúčtovaným majetkem z darovací smlouvy, byly zaúčtovány do účetnictví v účetním období roku 2001. Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:

 • 12.561,30 Kč, ztráta mobilního telefonu NOKIA 6110, inventární číslo KÚ-00611, ztráta byla nahlášena při zjištění zaměstnancem, kterému byl předmětný mobil svěřen,
 • 1,00 Kč, ztráta mobilního telefonu NOKIA 5110, inventární číslo KÚ-00732,který je veden v operativní evidenci dle vnitřního předpisu,
 • 8.125,00 Kč, ztráta mobilního telefonu z majetku zapůjčeného Moravskoslezskému kraji Okresním úřadem Opava.

Náhrada škody vzniklé ztrátou majetku bude uplatňována vůči odpovědným osobám podle

pracovně právních předpisů.


3.2.5 Majetek nabytý na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetků krajů nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Příslušná ministerstva vydala podle výše uvedeného zákona "Rozhodnutí", kterými věci, práva a závazky, se kterými byly ke dni přechodu oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace, přešly do majetku Moravskoslezského kraje, a to ve třech etapách:

1. etapa ke dni 1. 4. 2001, kdy přešlo celkem 70 příspěvkových organizací vybraných škol a školských zařízení okresu Ostrava.

2. etapa, kdy ke dni 1. 7. 2001 majetek vybraných škol a školských zařízení okresu Karviná a okresu Nový Jičín. Ke stejnému datu přešla i Státní vědecká knihovna v Ostravě, u které byl změněn název na Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

3. etapa, kdy ke dni 1. 10. 2001 byl ukončen převod majetku na kraj, a to škol a školských zařízení okresu Opava, okresu Bruntál, okresu Frýdek-Místek , dále zemědělských učilišť a Galerie výtvarného umění v Ostravě a Správy a údržby silnic v jednotlivých okresech.

U škol a školských zařízení bylo převedeno v jednotlivých okresech:

Okres Počet subjektů Počet budov Počet pozemků
Ostrava 70 210 358
Karviná 58 152 312
Nový Jičín 48 92 162
Opava 44 148 198
Bruntál 35 91 111
Frýdek-Místek 35 81 151

U dalších převedených příspěvkových organizací bylo převedeno

Příspěvková organizace Počet subjektů Počet budov Počet pozemků
Moravskoslezská vědecká knihovna 1 3 6
Galerie výtvar. um. 1 3 4
Zemědělská učiliště 7 48 94

Podle inventarizace k 31. 12. 2001 byla pořizovací cena budov, staveb a cena pozemků u příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví následující:

Školy a školská zařízení v tis. Kč
Budovy a stavby Pozemky
Okres Ostrava 1 700 654,84 311 098,94
Okres Karviná 953 334,60 72 308,12
Okres Nový Jičín 565 615,32 26 549,98
Okres Opava 537 785,55 62 540,21
Okres Bruntál 286 514,52 10 107,96
Okres Frýdek-Místek 484 314,43 23 419,58
Zemědělská učiliště 128 705,04 5 375,82
Celkem 4 656 924,30 511 400,61
Příspěvkové organice v odvětví kultury v tis. Kč
Budovy a stavby Pozemky
Moravskoslezská vědecká knihovna 5 680,16 407,2
Galerie výtvarného umění 14 428,47 0
Celkem 20 108,63 407,2
Příspěvkové organice v odvětví dopravy v tis. Kč
Budovy a stavby Pozemky
SÚS Karviná 1 855 702,62 1 029 438,77
SÚS Nový Jičín 728 814,78 299 737,22
SÚS Opava 952 083,59 502 715,19
SÚS Frýdek-Místek 811 119,3 269 592,36
SÚS Bruntál 1 486 720,66 282 948,62
Celkem 5 834 440,95 2 384 432,16
Hodnota budov, staveb a pozemků svěřených do správy příspěvkovým organizacím celkem v tis. Kč
Budovy a stavby Pozemky
Celkem 10 511 473,88 2 896 239,97

4.0 Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2001 zřizovatelem 304 příspěvkových organizací, z nichž 163 uzavřelo rozpočtový rok s kladným nebo nulovým hospodářským výsledkem, zbývající organizace skončily záporným hospodářským výsledkem.

Příspěvkové organizace Počet
celkem
Počet s hospodářským výsledkem
kladným záporným
Celkem 304 163 141
Z toho - školy a školská zařízení 297 161 136
Knihovna a Galerie 2 0 2
Správy a údržby silnic 5 2 3

4.1 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K datu zahájení činnosti Moravskoslezského kraje nedisponoval kraj žádnými finančními prostředky určenými pro financování školství. Rozpočet kraje byl na úhradu přímých a provozních výdajů navyšován postupně po etapách tak, jak přecházely školy do působnosti kraje. Dále byl rozpočet kraje navýšen o účelové finanční prostředky určené na financování reprodukce investičního majetku v rámci programu ISPROFIN a další účelové prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí.

Částečné posílení provozních prostředků ze strany Ministerstva financí v závěru roku umožnilo dokončit výuku na školách, avšak nezabránilo v mnoha případech záporným hospodářským výsledkům, a to i nad výši nepokrytých odpisů.

Na základě finančních výkazů příspěvkových organizací bylo zjištěno, že hospodaření škol a školských zařízení za rok 2001 skončilo celkovou ztrátou 41,4 mil. Kč. Po finančním vypořádání vztahu příspěvkových organizací se státním rozpočtem došlo k prohloubení ztráty z hospodaření na celkovou výši 44,3 mil. Kč.

Z toho:

 • 161 příspěvkových organizací skončilo s kladným a nulovým hospodářským výsledkem v celkovém objemu 9.979.006,00 Kč
 • 136 příspěvkových organizací vykázalo ztrátu z hospodaření v celkovém objemu 54.338.916,00 Kč.

Rada kraje vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví školství za rok 2001 a svým usnesením rozhodla o vypořádání zhoršených hospodářských výsledků škol a školských zařízení za rok 2001 na vrub rezervních fondů, zlepšených hospodářských výsledků roku 2002 a budoucích let.

Ředitelům škol a školských zařízení, které skončily v roce 2001 se zhoršeným výsledkem hospodaření, bylo uloženo přijmout maximální úsporná opatření, která povedou k úplnému nebo částečnému krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2001.

Pro zajištění a posouzení objektivních příčin vzniku zhoršených hospodářských výsledků škol a školských zařízení budou provedeny kontroly efektivnosti hospodaření těch organizací, jejichž záporný hospodářský výsledek přesáhl objem zúčtovaných odpisů o částku 40 tis. Kč. Výsledky kontrol pomohou při jednáních o rozpočtovém zabezpečení těchto organizací.


4.2 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Do působnosti Moravskoslezského kraje přešly příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a silnice II. a III. tříd se součástmi a příslušenstvím (jak je vymezuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) na území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a na území Statutárního města Ostrava.

Organizace správ a údržeb silnic dosáhly dle účetních výkazů v roce 2001 hospodářského výsledku v celkové výši - 4.014 tis. Kč. Tato ztráta je upravena o částku 3.147.455,86 Kč, která byla SÚS Karviná vrácena zpět Státnímu fondu dopravní infrastruktury jako nepoužita, a o vliv upraveného daňového přiznání. Výsledná ztráta za všechny organizace správ a údržeb silnic představuje částku 7 166 tis. Kč.

Ztráta vznikla u těchto tří bývalých organizací správ a údržeb silnic:

Správa a údržba silnic Hospodářský výsledek v Kč
kladný záporný
Bruntál   3.756.146,13
SÚS Frýdek-Místek   2.995.199,04
SÚS Opava   3.704.814,76
SÚS Karviná 3.261.242,69  
SÚS Nový Jičín 28.987,06  

Rada kraje vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví silničního hospodářství za rok 2001, uložila řediteli příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje požadovat úhradu zvýšených nákladů odvětví silničního hospodářství za rok 2001 Státním fondem dopravní infrastruktury a předložit radě kraje zprávu o výsledku jednání a uložila vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství předložit radě kraje návrh na vypořádání ztráty a schválení přídělů ze zlepšeného hospodářského výsledků do peněžních fondů.

Zastupitelstvo kraje zrušilo tyto příspěvkové organizace Správa a údržba silnic sloučením s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Karviná, Svatopluka Čecha 1877, 733 01 Karviná jako nástupnickou příspěvkovou organizací a současně rozhodlo o změně názvu a sídla příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Karviná na Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova ul. č. 1, 702 23 Ostrava k 1. 1. 2002.


4.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Tyto příspěvkové organizace dosáhly dle účetních výkazů v roce 2001 záporný hospodářský výsledek v celkové výši 1 546 tis. Kč. Hospodaření Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (MSVK) skončilo v roce 2001 záporným hospodářským výsledkem ve výši 807.088,45 Kč. Na tomto výsledku se podílela finančně nepokrytá část odpisů dlouhodobého hmotného majetku. Ve vyrovnaném rozpočtu nákladů a výnosů byly odpisy plánovány částkou 1000 tis. Kč, ve skutečnosti však činily 1 961 tis. Kč. MSVK uhradila za dodávky a práce neinvestičního charakteru, které nebyly realizovány v roce 2001 celkem 386 tis. Kč. Jedná se především o předplatné za časopisy a jiné tiskoviny. Na celkových výnosech se podílí tržby za prodej služeb 10,2 %, ostatní výnosy, které jsou představovány prostředky vlastních fondů použité na opravy a pořízení dlouhodobého drobného majetku 15,2 % a příspěvek na provoz 74,6 %. MSVK nemá ve zřizovací listině povolenou doplňkovou činnost, proto nelze pomocí této činnosti zlepšit záporný hospodářský výsledek.

Také hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVU) skončilo v roce 2001 záporným hospodářským výsledkem. Na ztrátě ve výši 738 565,97 Kč se podílí malou měrou snižující se tržby za katalogy, více pak překročení nákladů na nepředvídané opravy elektronického a protipožárního systému, opravu schodiště, která měla zabránit zatékání do suterénu a výskytu plísní, na kterou byla původně přislíbena účelová dotace z Ministerstva kultury. GVU ji neobdržela a sjednané práce musely být uhrazeny z příspěvku na provoz. K 31. 12. 2000 vykazovala GVU závazky ve výši 245 580,00 Kč a k 31. 12. 2001 ve výši 499 930,00 Kč. Došlo tedy k nárůstu závazků, což také ovlivnilo záporný hospodářský výsledek. Jedná se o krátkodobé závazky - faktury se splatností v lednu 2002 (teplo, elektrická energie, Telecom a oprava elektronického zabezpečovacího zařízení). V těchto závazcích jsou dále zahrnuty mzdy a sociální pojištění zaměstnanců za prosinec 2001.

GVU nemá žádnou doplňkovou činnost, a proto nemůže pomocí této činnosti zlepšit záporný hospodářský výsledek.

Rada kraje vzala na vědomí informaci o činnosti hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2001 a rozhodla o vypořádání zhoršeného hospodářského výsledku na vrub zlepšeného hospodářského výsledku roku 2002 a budoucích let. Dále rada kraje uložila řediteli GVU předložit v termínu do 15. 8. 2002 koncepci rozvoje činnosti a zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2002.


5.0 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2001 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem v rozsahu daném zákonem. Po provedení průběžného přezkoumání předal auditor průběžnou zprávu o skutečnostech zjištěných v první části přezkumu. Ke všem připomínkám bylo podáno vysvětlení nebo byly nedostatky odstraněny. Po uzavření účetnictví za rok 2001 provedl auditor přezkum účetní závěrky a závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2001. V závěrečné zprávě nezávislého auditora nejsou uváděna žádná zjištění, ani žádné výhrady k hospodaření kraje.


6.0 Závěr

Rozpočtové hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2001 bylo ukončeno kladným zůstatkem finančních prostředků ve výši 9.629.255,06 Kč. V souladu se zákonem bylo hospodaření kraje přezkoumáno nezávislým auditorem a přezkumem nebyly zjištěny v hospodaření kraje za rok 2001 nedostatky.

Z kladného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2001 ve výši 9.629.255,06 Kč bylo v rámci vypořádání se státním rozpočtem odvedeno v roce 2002 celkem 2.518.045,70 Kč. Zbývající část ve výši 6.526.781,44 Kč navrhujeme použít ke krytí rozpočtových výdajů v roce 2002 a částku 584.427,92 Kč použít na krytí výdajů podle Statutu sociálního fondu.


7.0 Přílohy

7.1 Tabulková část

7.2 Grafy

7.3 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání návrhu závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2001

7.4 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2001

frame-scrollup