Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2002

Obsah závěrečného účtu

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2002

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
1.2 Plnění rozpočtu příjmů
1.2.1 Daňové příjmy
1.2.2 Vlastní příjmy
1.2.3 Přijaté dotace
1.2.4 Přijaté dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN
1.3 Plnění rozpočtu výdajů
1.3.1 Plnění rozpočtu běžných výdajů
1.3.1.1 Běžné výdaje na činnost zastupitelstva
1.3.1.2 Běžné výdaje na činnost krajského úřadu
1.3.1.3 Běžné výdaje v odvětví krizového řízení
1.3.1.4 Běžné výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu
1.3.1.5 Běžné výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu
1.3.1.6 Běžné výdaje v odvětví školství
1.3.1.7 Běžné výdaje v odvětví kultury
1.3.1.8 Běžné výdaje v odvětví zdravotnictví a sociálních služeb
1.3.1.9 Běžné výdaje v odvětví dopravy
1.3.2 Plnění rozpočtu kapitálových výdajů
1.3.3 Dotační programy v jednotlivých odvětvích – GRANTY 2002
1.3.3.1 Regionální rozvoj
1.3.3.2 Životní prostředí a zemědělství
1.3.3.3 Školství, mládež a sport
1.3.3.4 Kultura a památková péče
1.3.3.5 Sociální služby a zdravotnictví
1.4 Konsolidace
1.5 Financování
1.6 Sociální fond
1.7 Zajišťovací fond

2 Finanční vypořádání přijatých dotací

2.1 Ministerstvo financí
2.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2.3 Ministerstvo kultury
2.4 Ministerstvo zemědělství

3 Hospodaření s majetkem

3.1 Rozvaha
3.2 Majetek
3.2.1 Přehled majetku
3.2.2 Majetek kraje vedený v jeho účetní a pomocné operativní evidenci
3.2.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací
3.3 Majetek kraji zapůjčený
3.4 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

4 Hospodaření příspěvkových organizací a přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

4.1 Příspěvkové organizace v odvětví školství
4.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury
4.3 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy
4.4 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje

5 Finanční vztahy k rozpočtům krajů, obcí a k hospodaření dalších osob

5.1 Kraje
5.2 Obce a dobrovolné svazky obcí
5.3 Ostatní fyzické a právnické osoby

6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

7 Závěr

8 Přílohy

8.1 Tabulková část

Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2002 - PŘÍJMY
Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2002 – VÝDAJE
Tabulka č. 3 - Vyúčtování účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
Tabulka č. 4 – Účetní výkazy za rok 2002 – Rozvaha Moravskoslezský kraj bez příspěvkových organizací
Tabulka č. 5 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Rozvaha Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace
Tabulka č. 6 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Rozvaha příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 7 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Výkaz zisku a ztrát příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 8 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 9 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 10 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 11 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 12 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy
Tabulka č. 13 – Sumář účetních výkazů za rok 2002 – Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví dopravy
Tabulka č. 14 – Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2002
Tabulka č. 15 – Hospodářský výsledek za rok 2002 u příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 16 – Hospodářský výsledek za rok 2002 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 17 – Hospodářský výsledek za rok 2002 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy
Tabulka č. 18 – Přehled poskytnutých dotací obcím
Tabulka č. 19 – Přehled poskytnutých dotací fyzickým a právnickým osobám

8.2 Grafická část

Graf č. 1 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2002
Graf č. 2 – Příjmy v roce 2001 a 2002 - skutečnost
Graf č. 3 – Struktura příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2002
Graf č. 4 – Výdaje v roce 2001 a 2002 - skutečnost
Graf č. 5 – Struktura výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2002

8.3 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2002

8.4 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání návrhu závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2002


1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2002

Rok 2002 byl druhým rokem, ve kterém kraj hospodařil podle schváleného rozpočtu. Oproti roku 2001 se novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, s účinností od 1. ledna 2002 stanovil krajům podíl na sdílených daních. Daňové příjmy krajů tvoří dle výše uvedeného zákona:

a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

b) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

c) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně /záloh na daň/ z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

d) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

e) podíl na 3,1 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně /záloh na daň/ z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v předcházejících dvou bodech,

f) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a daní z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec.

Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle předcházejících bodů podílí procentem stanoveným dle výše jmenovaného zákona, pro Moravskoslezský kraj bylo stanoveno 9,656801 %. I přes tuto změnu činnost kraje byla v roce 2002 financována především prostřednictvím účelových dotací ze státního rozpočtu.

Rozpočet kraje na rok 2002 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 7/65/1 ze dne 13. 12. 2001. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 3.999.376 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval dotace ve výši 2.960.377 tis. Kč a vlastní a daňové příjmy ve výši 1.038.999 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 3.960.026 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 39.350 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/179/1 rozhodlo o zapojení přebytku hospodaření roku 2001 ve výši 9.629,26 tis. Kč. Tím se stal rozpočet roku 2002 schodkovým.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem kraje nebo radou kraje v rozsahu jí svěřeném zastupitelstvem k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů 4.349.168,9 tis. Kč a rozpočtu výdajů 4.358.798,1 tis. Kč. Bylo provedeno 159 rozpočtových opatření v celkovém objemu 876.504 tis. Kč. Rada kraje schválila v období leden až prosinec 2002 v souladu se svěřením 128 rozpočtových opatření v celkovém objemu 663.438,65 tis. Kč, z toho schválila na základě svěření k provádění ostatních rozpočtových opatření do úhrnné výše 10 % celkového schváleného rozpočtu rozpočtová opatření v objemu 7,96 % schváleného rozpočtu

Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2002 bylo ukončeno kladným zůstatkem 133.063 tis. Kč. Tento přebytek hospodaření tvoří saldo příjmů a výdajů roku 2002 ve výši 123.434 tis. Kč a zapojení přebytku hospodaření roku 2001 prostřednictvím položek financování ve výši 9.629 tis. Kč. Saldo bylo způsobeno zejména vyšším plněním příjmů oproti výdajům, nerozpuštěním nespecifikované rezervy a neuskutečněním některých akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši.

Použití přebytku hospodaření za rok 2002:

Přebytek hospodaření 133.063 tis. Kč

 • zůstatek sociálního fondu 1.026 tis. Kč
 • zůstatek zajišťovacího fondu 50.000 tis. Kč
 • účel. prostředky vrácené stát. rozp. při fin. vypoř. v lednu 2003 481 tis. Kč
 • účel. prostředky ze státního rozpočtu pro jednotky SDH obcí 17 tis. Kč
 • účel. prostředky od města Frýdek-Místek 2.170 tis. Kč
 • zapojení přebytku radou kraje: 4.400 tis. Kč
  • Propagace mikroregionu Slezská Harta 400 tis. Kč
  • MSK-KOTIS – komplexní orientační systém 2.000 tis. Kč
  • Silnice III/4774, okružní křižovatka Nošovice 2.000 tis. Kč
 • nespecifikovaný zůstatek 74.969 tis. Kč

Zůstatky fondů, účelové prostředky vrácené při finančním vypořádání v lednu 2003, účelové prostředky ze státního rozpočtu pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obce a účelové prostředky od města Frýdek–Místek na výkup pozemků v průmyslové zóně Nošovice jsou podrobněji popsány v jednotlivých  kapitolách závěrečného účtu. Prostředky vázané v přebytku hospodaření na akce "Propagace mikroregionu Slezská Harta" a "MSK-KOTIS – komplexní orientační turistický informační systém", byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2003 radou kraje v únoru 2003 usnesení č. 27/1722. Zapojení prostředků na akci "Silnice III/4774, okružní křižovatka Nošovice" dosud rada kraje neprojednávala.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

v tis. Kč

Třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
Daňové příjmy 1 033 100 1 033 360 1 034 028 100,06
Nedaňové příjmy 5 899 32 257 29 443 91,28
Kapitálové příjmy 0 0 25 ×
Přijaté dotace 2 961 825 3 335 013 4 989 645 149,61
Konsolidace příjmů 1 448 51 461 1 709 800 ×
Příjmy po konsolidaci 3 999 376 4 349 169 4 343 341 99,87
Běžné výdaje 3 961 474 4 180 326 5 715 298 136,72
Kapitálové výdaje 39 350 229 933 214 410 93,25
Konsolidace výdajů 1 448 51 461 1 709 801 ×
Výdaje po konsolidaci 3 999 376 4 358 798 4 219 907 96,81
SALDO příjmů a výdajů 0 -9 629 123 434 ×

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Schválený rozpočet příjmů se zvýšil z 3.999.376 tis. Kč na upravený rozpočet ve výši 4.349.169 tis. Kč. Skutečné příjmy kraje byly naplňovány v průběhu roku v souladu s rozpočtem a rozpočet příjmů byl splněn na 99,87 %. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno neobdržením příspěvku na pořízení "Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji" od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3,5 mil. Kč. Státní fond dopravní infrastruktury převedl finanční prostředky až v roce 2003. Příjmy byly nenaplněny i z důvodu nesplnění povinnosti odvodu u příspěvkových organizací v odvětví školství ve výši 2,4 mil. Kč a neplněním podílů lokálních partnerů na úhradu výdajů určených na prezentaci potenciálu Moravskoslezského kraje na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí v celkové výši 2,3 mil. Kč.

1.2.1 Daňové příjmy

V roce 2002 byla část příjmů tvořena sdílenými daněmi v objemu (v tis. Kč):

daň upravený rozpočet skutečnost 2002 plnění (%)
daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a funk. pož. 270 390,0 252 526,3 93,4
daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 38 627,0 37 494,5 97,1
daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 19 037,0 18 874,4 99,2
daň z příjmů právnických osob 222 106,0 282 655,1 127,3
daň z přidané hodnoty 482 840,0 442 000,2 91,5
celkem 1 033 000,0 1 033 550,5 100,1

Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2002 značně nerovnoměrný. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/65/1 schválilo přijetí přechodné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na pokrytí nerovnoměrného výběru daní. Rozhodnutím Ministerstva financí byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta v lednu 2002 návratná finanční výpomoc v celkové výši 65.138 tis. Kč, která sloužila právě k překlenutí časového nesouladu mezi inkasem daní a čerpáním výdajů. Tato návratná finanční výpomoc byla vypořádána formou snížení daňových příjmů o poskytnutou částku v měsících červnu a červenci. K daňovým příjmům patřily dále správní poplatky ze správních činností v objemu 477,8 tis. Kč. Tyto příjmy byly realizovány především za vydání správních rozhodnutí zejména na úseku silničního hospodářství (jedná se o výkon státní správy na silnicích I. tříd), a to stavební povolení staveb silnic, povolení nadměrných přeprav, povolení připojení sjezdů, umístění podzemních vedení a reklamních zařízení, a na úseku vnitřních věcí za vydávání osvědčení strážníkům městských/obecních policií.

1.2.2 Vlastní příjmy

Vlastní příjmy tvoří příjmy nedaňové a kapitálové. Mezi podstatné nedaňové příjmy patří hlavně příjmy z úroků na běžných účtech, které činily 14.173 tis. Kč. Další méně významné jsou příjmy z pronájmu ve výši 25 tis. Kč, dle uzavřených platných nájemních smluv za pronájem prostoru bufetu, jídelny a pošty.

Kapitálové příjmy z prodeje pozemků zastavěných stavbou jiného vlastníka činily 25,3 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o prodej školních pozemků parc. č. 555 v katastrálním území Mosty u Českého Těšína ve správě Školního statku, Slezská 1135, Český Těšín, akciové společnosti Severomoravská plynárenská.

v tis. Kč

vlastní příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2002
nedaňové příjmy 5 899,0 32 257,0 29 442,7
příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 15,2
odvody PO 0 9 623,0 7 256,5
příjmy z pronájmu 17,0 17,0 25,5
úroky 3 000,0 12 750,0 14 173,2
realizované kurzové zisky 0 0 0,3
přijaté sankční platby 0 0 48,7
přijaté pojistné náhrady 0 0 102,2
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 882,0 2 920,0 612,2
přijaté vratky transferů 0 6 947,0 6 946,3
ostatní nedaňové příjmy 0 0 262,6
kapitálové příjmy 0 0 25,3
vlastní příjmy celkem 5 899,0 32 257,0 29 468,0

1.2.3 Přijaté dotace

Podle účelu byly dotace poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v této struktuře:

v tis. Kč

účel dotace poskytnuto čerpáno vráceno
Aktivní politika zaměstnanosti 449 449 0
Podpora projektu integrace romské komunity 1 754 1 211 543
Účelové dotace na výdaje při volbách do zas. obcí 180 103 77
Školství - provozní náklady 911 911 0
Neinvest. dotace deficitních funkčních míst 4 720 4 720 0
Přímé náklady na vzdělávání 2 765 852 2 765 680 172
Účelová dotace MSK vědecké knihovně v Ostravě 13 10 3
Prevence sociálně patologických jevů 274 274 0
Neinvestiční dotace pro soukromé školy 312 318 311 392 926
Podpora vybavení přípravných tříd 370 278 92
Účel. dotace na protidrogovou politiku 274 274 0
Neinvestiční dotace - soutěže škol 1 964 1 964 0
Spolupráce s francouzskými a vlámskými školami 36 36 0
Podpora odborného vzdělávání 88 88 0
Státní informační politika ve vzdělávání 5 489 5 475 14
Evropská jazyková cena 90 90 0
Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven 231 231 0
Účelové investiční dotace na rozvoj inf. sítě knihoven 700 700 0
Projekt "Retrospektivní regionální bibliografie" 205 205 0
Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 80 80 0
Neinv. dotace MK pro Mor. věd. knihovnu v Ostravě 565 565 0
Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb. 301 301 0
celkem 3 096 864 3 095 037 1 827

Dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu do rozpočtu kraje a jejich použití v roce 2002 bylo následující:

v tis. Kč

poskytovatel dotace poskytnuto čerpáno nedočerpáno
Všeobecná pokladní správa 7 565 6 945 620
Kultura 1 781 1 781 0
Školství 3 086 768 3 085 561 1 207
Práce a sociální věci 449 449 0
Zemědělství 301 301 0
celkem 3 096 864 3 095 037 1 827

1.2.4 Přijaté dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN

Dotace ze státního rozpočtu byly v roce 2002 poskytovány z jednotlivých kapitol státního rozpočtu rovněž v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN. Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny, a. s. V rozpočtu těchto dotací je zahrnuta částka limitu na jednotlivé akce u kraje i jeho příspěvkových organizací. Skutečný příjem dotace se pak rovná čerpání dotace na příslušných čerpacích účtech.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2002 čerpány (v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku) na následující programy:

v tis. Kč

název programu rozpočet skutečnost plnění (%)
Výstavba sídel veřejné správy - 2. etapa - pořízení budovy E sídla krajského úřadu 22 000 22 000 100,00
Investiční dotace na úsporná energetická opatření 638 638 100,00
Výstavba a obnova budov a staveb základ. a stř. škol 118 214 118 197 99,98
Podpora koncepce vzděláv. rozvoje stř. škol - investice 1 642 1 640 99,87
Podpora koncepce vzděláv. rozvoje stř. škol – neinvest. 498 498 100,00
Podpora koncepce vzdělávání rozvoje ZŠ - investice 45 45 100,00
Podpora koncepce vzdělávání rozvoje ZŠ – neinvest. 30 30 100,00
celkem 143 067 143 048 99,99

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Upravený rozpočet výdajů dosáhl v roce 2002 hodnoty 4.358.798 tis. Kč a byl čerpán na 96,81 %, z toho školství na 99,97 %, činnost zastupitelstva na 76,2 % a činnost krajského úřadu na 91,61 %. Běžné výdaje byly čerpány na 97,01 % a kapitálové výdaje na 93,25 %.

v tis. Kč

výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
běžné výdaje celkem 3 960 026 4 128 864 4 005 497 97,01
kapitálové výdaje celkem 39 350 229 934 214 410 93,25
konsolidace výdajů 1 448 51 461 1 709 801 ×
výdaje celkem 4 000 824 4 410 259 5 929 708 134,45
výdaje celkem po konsolidaci 3 999 376 4 358 798 4 219 907 96,81

1.3.1 Plnění rozpočtu běžných výdajů

V tabulce č. 2 Přílohy 8.1 Tabulková část jsou uvedeny údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby. Běžné výdaje jsou členěny z hlediska odvětvového, odvětvím se v souvislosti s rozpočtovou skladbou rozumí druh činnosti, na kterou je výdaj vynakládán.

1.3.1.1 Běžné výdaje na činnost zastupitelstva

Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje byly rozpočtovány ve výši 20.718 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 15.553 tis. Kč. Objemově významná úspora je vykázána na položce 5112 – Ostatní osobní výdaje. Zde byly rozpočtovány dvě další odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva kraje, které mohly být vyplaceny dle znění nařízení vlády č. 358/200 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, platného v době sestavení rozpočtu. Po novele tohoto nařízení vlády bylo možno uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva kraje vyplatit dvě další odměny pouze v poloviční výši, tzn. jednu další odměnu za rok. Dále zde byly rozpočtovány prostředky na zřízení tří nových výborů nebo komisí. Zřízena byla pouze komise pro vědu, výzkum a vysoké školy, její členové byli jmenováni 21. 11. 2002. Úspora na podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zahrnuje odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje. Odměny byly schváleny zastupitelstvem kraje až v únoru 2003.

Členění jednotlivých položek skutečných výdajů, určených na činnost zastupitelstva kraje, zobrazuje v procentuálním vyjádření následující graf:

1.3.1.2 Běžné výdaje na činnost krajského úřadu

Běžné výdaje na činnost krajského úřadu byly rozpočtovány ve výši 144.453 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 129.649 tis. Kč, což představuje plnění na 89,75 %.

V průběhu roku 2002 byla v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění stanovena zastupitelstvem kraje výše věcných a osobních výdajů na činnost krajského úřadu a radou kraje byl stanoven počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců. Z vyhodnocení jednotlivých ukazatelů vyplývá, že stanovené ukazatele byly dodrženy. U prostředků na platy je vykazována úspora ve výši 5.611 tis. Kč, způsobená zejména nenaplněním stanoveného počtu zaměstnanců.

v tis. Kč

ukazatel stanovený zastupitelstvem kraje stanovený skutečný plnění (%)
výše věcných výdajů na činnost KÚ 50 062 42 845 85,58
výše osobních výdajů na činnost KÚ 94 391 86 804 91,96
výše prostředků na platy zaměstnanců (v tis. Kč) 69 161 63 550 91,89
počet zaměstnanců zařazených do KÚ 325 přepočtený 284 fyzický k 31. 12. 2002 87,38

Počet zaměstnanců byl ovlivněn především vývojem v oblasti naplňování počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, kdy uchazeči nebyli vždy na požadované profesní úrovni a výběr byl rovněž ovlivněn i nutností opakování některých výběrových řízení pro nenastoupení vybraných uchazečů či zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, dále ukončením pracovního poměru některých zaměstnanců dohodou na vlastní žádost. V souvislosti s potřebou zabezpečení úkolů souvisejících se zrušením okresních úřadů k 31. 12. 2002 bylo realizováno v závěru roku přijetí zaměstnanců s přihlédnutím k těmto potřebám v roce 2003. Z těchto důvodů byl fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2002 366 osob, ale průměrný přepočtený stav zaměstnanců za období leden – prosinec 2002 byl pouze 284 osob. Toto nenaplnění mělo vliv i na čerpání věcných výdajů např. nákup materiálu, nákup vody.

1.3.1.3 Běžné výdaje v odvětví krizového řízení

Finanční prostředky v roce 2002, rozpočtované ve skupině 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana, na vybavení chráněných pracovišť pro činnost orgánů krizového řízení kraje dlouhodobým drobným hmotným majetkem, na vybavení členů krizového štábu ochrannými, spojovacími, informačními prostředky a administrativními pomůckami a na výdaje na školení pro okresy a pověřené obce při přípravě na krizové situace byly rozpočtovány ve výši 1.250 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 955 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu výdajů na 76,40 %. Nižší čerpání bylo způsobeno výhodnějšími cenami od dodavatelů a posunutím termínu dovybavení místnosti krizového štábu v budově krajského úřadu.

V souvislosti se záplavami, které postihly v měsíci srpnu některé kraje České republiky, rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí peněžitých darů šesti postiženým krajům v celkovém objemu 3.000 tis. Kč, o zvýšení neinvestičních příspěvků školám v přírodě na náhradní ubytování dětí z oblastí postižených záplavami ve výši 526 tis. Kč a o vytvoření nespecifikované rezervy ve výši 155 tis. Kč, která nebyla čerpána.

V obcích Moravskoslezského kraje působilo v roce 2002 celkem 438 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotky SDH). Na činnost těchto jednotek přispěl stát jednotlivým zřizovatelům, a to formou neinvestiční účelové dotace v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2002. Usnesením zastupitelstva kraje byla schválena pro jednotky SDH účelová neinvestiční dotace ve výši 6.000 tis. Kč, určená na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí, na výdaje za uskutečněný zásah jednotek SDH mimo jejich územní obvod, na výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí, a to formou příspěvku na mzdové výdaje vč. odvodu zákonného pojistného a na věcné vybavení jednotek SDH. Tato dotace byla poskytnuta příslušným obcím na základě usnesení zastupitelstva kraje v různé výši v závislosti na kategorizaci a na rozsahu činností jednotky SDH nad rámec územního obvodu zřizovatele. Způsob přidělování prostředků z neinvestiční dotace stanovilo Ministerstvo vnitra ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky po předchozí dohodě s Ministerstvem financí. Účelová dotace nebyla jednotlivými obcemi vyčerpána v plné výši. Protože se jedná o účelový příspěvek ze státního rozpočtu, je nutné zapojit vyúčtované vratky do rozpočtu na rok 2003 pro účely jednotek SDH obcí. Jedná se konkrétně o vrácené prostředky obcemi v prosinci 2002 v objemu 17 tis. Kč.

Dále na činnost jednotek SDH přispěl kraj v samostatné působnosti jednotlivým zřizovatelům formou účelové dotace. Pro rok 2002 byla usnesením zastupitelstva kraje schválena neinvestiční účelová dotace pro jednotky SDH obcí v Moravskoslezském kraji ve výši 5.000 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč na financování akceschopnosti jednotek SDH, 2.000 tis. Kč na nákup ochranných prostředků a 2.500 tis. Kč na nákup technických prostředků jednotek SDH. Výše neinvestiční účelové dotace byla pro jednotlivé obce určena v závislosti na kategorizaci zřízené jednotky, rozsahu předpokládaných činností jednotky a stávající úrovni jejího vybavení. Vypořádání dotace bylo stanoveno k 31. 3. 2003.

Na nákup ochranných prostředků, nákup protichemických prostředků na ochranu obyvatel a na nákup služeb v souvislosti s ověřováním připravenosti k přípravným a záchranným pracím bylo rozpočtováno v běžných výdajích 5.440 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů je 4.800 tis. Kč, rozpočtované výdaje byly čerpány na 88,24 %. K úsporám došlo z důvodu nižších cen jednotlivých ochranných prostředků oproti předpokládaným cenám a úsporou v oblasti nákupu služeb.

1.3.1.4 Běžné výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

Ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2002 bylo uvažováno s pořízením následujících dokumentací:

 • Územní plán velkého územního celku Ostrava - Karviná,
 • Územně technický podklad – koordinace územních plánů velkých územních celků celého kraje včetně digitalizace,
 • Územní plán velkého územního celku okresu Opava – vícetisky,
 • Územní plán velkého územního celku Beskydy,
 • Studie problémových lokalit v návaznosti na přípravu záměrů kraje obsažených v Programu rozvoje kraje.

Tyto dokumentace byly v průběhu roku 2002 realizovány s jedinou výjimkou. Pro rozpory mezi konceptem Územního plánu velkého územního celku Ostrava - Karviná, schválenou územní plánovací dokumentací obcí Doubrava, Dětmarovice a města Orlová, a záměry těžby uhlí na Karvinsku nebylo reálné dokončit práce na návrhu územního plánu velkého územního celku Ostrava - Karviná. V souvislosti s touto skutečností byla nepoužitá částka ve výši 1.200 tis. Kč převedena do nespecifikované rezervy.

1.3.1.5 Běžné výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Finanční prostředky určené na prezentaci potenciálu Moravskoslezského kraje na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí byly rozpočtovány ve výši 4.843 tis. Kč. V roce 2002 se však neuskutečnily všechny plánované akce. Výdaje na účast Moravskoslezského kraje na veletrhu Regiontour 2002, na třech zahraničních veletrzích cestovního ruchu, na prezentaci kraje v Českém centru ve Varšavě a na zaplacení plochy na prezentaci na veletrzích Regiontour 2003 a Holiday World 2003 činily celkem 3.238 tis. Kč. V rozpočtu tak vznikla úspora ve výši 1.605 tis. Kč.

Rovněž nebyly vyčerpány finanční prostředky určené k realizaci výstupů Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu plánované především na vydání publikace "Tipy na výlety v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko". Z důvodu problémů vzniklých při zpracování této publikace nebylo použito 1.063 tis. Kč.

Z důvodu nevyjasněnosti majetkoprávních vztahů nebyly také čerpány prostředky na přípravu průmyslové zóny Nošovice. Byla zpracována dokumentace pro územní řízení, ale územní řízení bylo z výše uvedeného důvodu zastaveno. Rovněž účelově poskytnuté prostředky městem Frýdek-Místek na výkupy pozemků nebyly ve výši 2.170 tis. Kč vyčerpány.

Výdaje ve výši 3.525 tis. Kč, určené pro dotační programy Podpora ubytování na venkově a Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji, jsou uvedeny v kapitole 1.3.3.1.

1.3.1.6 Běžné výdaje v odvětví školství

Většina finančních prostředků na běžné výdaje v odvětví školství je rozpočtována formou příspěvků a dotací. Financování provozních výdajů příspěvkových organizací ve školství zřízených krajem probíhalo oproti roku 2001, kdy provozní výdaje hradilo Ministerstvo financí, z rozpočtu kraje. Školám a školským zařízením bylo na provoz poskytnuto 583.191 tis. Kč.

Úhrada přímých neinvestičních výdajů byla hrazena z účelové dotace poskytnuté kraji Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Školám a školským zařízením kraje bylo poskytnuto na přímé náklady na vzdělávání celkem 2.765.852 tis. Kč, použito bylo 2.765.679.593,40 Kč a 172.406,60 Kč bylo vráceno při finančním vypořádání do státního rozpočtu. Rovněž úhrada výdajů soukromých škol byla zabezpečena účelovou dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Soukromým školám bylo poskytnuto 312.318 tis. Kč, použito bylo 311.391.722,-- Kč a při finančním vypořádání bylo vráceno do státního rozpočtu 926.278,-- Kč. Podrobnější informace o nečerpání dotací jsou uvedeny v kapitole 2.2.

Rozpočtované výdaje ve výši 7.300 tis. Kč, určené na úhradu grantů v oblasti tělovýchovné činnosti, využití volného času a prevence sociálně patologických jevů, jsou uvedeny v kapitole 1.3.3.3.

1.3.1.7 Běžné výdaje v odvětví kultury

Z rozpočtu kraje byl v roce 2002 poskytnut Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě příspěvek na provoz ve výši 20.166 tis. Kč. Kromě toho obdržela tato organizace ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši 1.014 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 700 tis. Kč. Z těchto účelových dotací bylo do státního rozpočtu vráceno 131,70 Kč.

Příspěvková organizace Galerie výtvarného umění Ostrava obdržela z rozpočtu kraje příspěvek na provoz ve výši 5.601 tis. Kč a dotaci do investičního fondu ve výši 830 tis. Kč na pořízení Elektronického požárního systému. Investiční dotace do investičního fondu byla čerpána ve výši 828 tis. Kč, 2 tis. Kč byly vyúčtovány a vráceny na účet poskytovatele. Účelová dotace ze státního rozpočtu na kulturní aktivity ve výši 30 tis. Kč byla plně vyčerpána.

Výdaje ve výši 4.500 tis. Kč byly určeny na poskytnutí grantů v oblasti divadelní činnosti a činnosti uměleckých souborů a jsou rozvedeny v kapitole 1.3.3.4.

1.3.1.8 Běžné výdaje v odvětví zdravotnictví a sociálních služeb

Největší objem výdajů v odvětví sociálních věcí a zdravotnictví tvořily v roce 2002 poskytnuté dotace na zajištění chodu protialkoholních záchytných stanic ve výši 17.000 tis. Kč a dotace Městu Albrechtice pro sociální ústav pro zdravotně postiženou mládež ve výši 600 tis. Kč.

Zastupitelstvem byly v roce 2002 vyhlášeny tři oblasti pro udělování grantů ve výši 20.500 tis. Kč. Poskytnutí těchto grantů je uvedeno v kapitole 1.3.3.5.

1.3.1.9 Běžné výdaje v odvětví dopravy

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje je přímo napojena na Státní fond dopravní infrastruktury, který jí poskytuje příspěvek na provoz. Z rozpočtu kraje byl této organizaci poskytnut v roce 2002 příspěvek na provoz ve výši 800 tis. Kč. Z těchto prostředků hradila organizace činnost interního auditu, provedení bezpečnostních opatření na silnicích a vypracování studie nezbytných opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Z dotace do investičního fondu ve výši 55.400 tis. Kč byl realizován Plán mostního programu na rekonstrukce mostů a jejich stavební přípravu.

V odvětví dopravy byly pořízeny studie Převod letiště Ostrava-Mošnov, Strategie rozvoje letiště Ostrava-Mošnov, Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji – I. etapa, Koncepce tvorby integrovaného dopravního systému a Návrh zásad dopravní obslužnosti v celkové hodnotě 3.331 tis. Kč. Českým drahám a. s. byla poskytnuta dotace na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "ČD, DDC Elektrizace traťového úseku včetně PEU Ostrava hl. n. – Ostrava-Kunčice" ve výši 700 tis. Kč. Sdružení pro výstavbu silnice I/11-I/57 byla poskytnuta dotace na vypracování studie "Modelová studie o překračování hranice v roce 2005" ve výši 247 tis. Kč.

1.3.2 Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2002 byl schválen ve výši 39.350 tis. Kč. V průběhu roku byla schválena rozpočtová opatření, kterými se výdaje investičního charakteru zvýšily na 229.933,5 tis. Kč a dosáhly podílu 5,28 % na celkových výdajích po konsolidaci. Čerpání kapitálových výdajů je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

kapitálové výdaje upravený rozpočet čerpání plnění (%)
z toho: - na činnosti zastupitelstva kraje 3 465 2 874 82,94
- na činnost krajského úřadu 42 767 41 856 97,87
- na činnost hasičského záchranného sboru 10 124 10 122 99,98
- na činnost integrovaného záchranného systému 8 600 2 363 27,47
- dotace do invest. fondu příspěvkových organizací 137 948 137 942 99,99
- poskyt. invest. dotace obcím a jiným subjektům 18 087 12 776 70,64
- zhotovení územních plánů 1 200 1 192 99,33
- průmyslová zóna Nošovice 6 035 3 8 621 63,99
- ostatní kapitálové výdaje 1 708 1 423 83,31
celkem 229 934 214 410 93,25

Kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva a krajského úřadu byly použity na pořízení majetku v celkové výši 44.730 tis. Kč, finančním zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu nebo vlastní příjmy. Podrobné členění jednotlivých výdajů je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

kapitálové výdaje za rok 2002 na činnost zastupitelstva a krajského úřadu skutečnost
programové vybavení 4 369
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 568
budovy, haly, stavby 30 956
stroje, přístroje a zařízení 1 198
dopravní prostředky 2 769
výpočetní technika 3 355
projektová dokumentace 515
pozemky 1 000

1.3.3 Dotační programy v jednotlivých odvětvích – GRANTY 2002

Zastupitelstvo kraje si vyhradilo rozhodovat o poskytování grantů z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Realizace grantů probíhala zejména v 2. pololetí roku 2002. U grantů, u kterých bylo vypořádání stanoveno s ohledem na datum poskytnutí až na rok 2003, není v následujících podkapitolách vždy uvedena výše vrácení (v dotčených tabulkách je uvedena pomlčka). Přehled oblastí, do kterých kraj směřoval své dotace, zobrazuje následující tabulka:

v tis. Kč

oblast rozpočet dotace
podpora informačních center 2 025
podpora ubytování na venkově 1 500
rozvojový program Slezská Harta 985
ekologická výchova a osvěta 307
ochrana vod 11 350
tělovýchovná činnost 3 000
využití volného času 3 000
prevence sociálně patologických jevů 1 300
divadelní činnost 1 606
činnost uměleckých sborů 2 894
prevence před drogami a jinými návykovými látkami 3 000
speciální zdravotnické programy a péče 7 500
sociální poradenství 10 000
 celkem 48 467
1.3.3.1 Regionální rozvoj

V odvětví regionálního rozvoje byly vyhlášeny dotační programy v oblasti:

 1. podpory informačních center,
 2. podpory ubytování na venkově,
 3. rozvojového programu Slezská Harta.

Cílem vyhlášeného programu "Podpora informačních center v MSK" bylo motivovat informační centra k poskytování co nejkvalitnějších služeb a ke spolupráci s Moravskoslezským krajem. Celkem bylo přijato 37 žádostí na poskytnutí grantu. Výběrovou komisí jmenovanou radou kraje bylo vybráno 35 úspěšných projektů a zastupitelstvem kraje byly schváleny dotace pro informační centra v objemu 3.375 tis. Kč. V roce 2002 byla poskytnuta 1. část dotace ve výši 60 %, tj. 1.995.000,-- Kč. Zbývající 2. část dotace ve výši 40 % bude vyplacena v průběhu roku 2003.

v tis. Kč

Podpora informačních center počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 1 995,0 1 995,0 -
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 7 450,0 450,0 -
- dobrovolným svazkům obcí 1 60,0 60,0 -
- občanským sdružením 3 90,0 90,0 -
- obcím a jejich organizacím 19 1 095,0 1 095,0 -
- ostatním příspěvkovým organizacím 1 60,0 60,0 -
- obecně prospěšným společnostem 4 240,0 240,0 -

Dotační program "Podpora ubytování na venkově v Moravskoslezském kraji" byl určen na podporu žadatelů, kteří poskytují ubytovací služby, a to pouze na nově vytvořené lůžkové kapacity v daném regionu. Z celkového počtu 57 žádostí doporučila monitorovací skupina, na základě důkladného prověření a osobní návštěvy u žadatelů o dotaci, celkem 26 žadatelů. Celkový objem navržené a zastupitelstvem schválené neinvestiční dotace činil 3.435 tis. Kč a byl určen na vytvoření celkem 229 nových lůžek. Úspěšní žadatelé byli rozděleni na dvě skupiny. První skupině žadatelů byla v roce 2002 poskytnuta 1. část dotace ve výši 750 tis. Kč. Dofinancování dotace všem vybraným žadatelům proběhne v roce 2003.

v tis. Kč

Podpora ubytování na venkově počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 750,0 750,0 -
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 10 750,0 750,0 -

Třetím dotačním programem v odvětví regionálního rozvoje byl rozvojový program Slezská Harta. Doručeno bylo celkem 6 žádostí ve výši požadované dotace 1.640,85 tis. Kč. Vzhledem k vyčleněné částce pro tento rozvojový program v rozpočtu kraje bylo možno poskytnout dotaci všem přihlášeným projektům. Členové výběrové komise navrhli poskytnout žadatelům investiční dotaci v plné výši, tj. ve výši 75 % z celkových nákladů na pořízení projektové dokumentace. Dotace byla poskytnuta v souladu se zásadami programu ve dvou splátkách. První splátka ve výši 60 % byla vyplacena žadatelům v roce 2002. Zbývajících 40 % bude vyplaceno ve lhůtě do dvou měsíců po obdržení závěrečné zprávy o realizaci projektu.

v tis. Kč

Rozvojový program Slezská Harta počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 984,5 984,5 -
z toho: - obcím 5 935,0 935,0 -
- dobrovolným svazkům obcí 1 49,5 49,5 -
regionální rozvoj - CELKEM 51 3 729,5 3 729,5 -
1.3.3.2 Životní prostředí a zemědělství

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyhlásilo dvě kola výběrových řízení na poskytnutí grantů pro rok 2002 v oblasti podpory aktivit životního prostředí. Do 1. kola výběrového řízení bylo přihlášeno 15 projektů. Výbor pro životní prostředí vyhodnotil a zastupitelstvo kraje schválilo 4 projekty na podporu aktivit v oblasti ekologické výchovy a osvěty v celkové částce 306,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly k 31. 12. 2002 čerpány v plné výši.

v tis. Kč

Ekologická výchova a osvěta počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 306,5 306,5 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem
1 104,5 104,5 0
- občanským sdružením 3 202,0 202,0 0

V 2. kole výběrového řízení byl vyhlášen rozvojový program "Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod", který umožňuje žadatelům za splnění předepsaných podmínek, provést přípravu projektů, a poté úspěšné získání finančních prostředků na jejich samotnou realizaci. V 2. kole bylo podáno 22 přihlášek. Výběrová pracovní skupina posoudila předložené projekty a 19 projektů v celkové částce 18.848 tis. Kč bylo vybráno a zastupitelstvem kraje schváleno. Z této částky byla vybraným příjemcům k 31. 12. 2002 poskytnuta 1. splátka ve výši 60 % celkové navrhované dotace, tj. 11.309 tis. Kč. V roce 2003 se předpokládá zakončení 15 projektů a doplatek 2. splátky ve výši 4.889 tis. Kč. V roce 2004 se předpokládá zakončení 4 projektů a doplatek 2. splátky dotace ve výši 2.650 tis. Kč.

v tis. Kč

Ochrana vod počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 11 309,0 11 309,0 0
z toho: - obcím 16 8 626,0 8 626,0 0
- dobrovolným svazkům obcí 3 2 683,0 2 683,0 0
Život prostř. a zem. - CELKEM 23 11 615,5 11 615,5 0
1.3.3.3 Školství, mládež a sport

V oblastech tělovýchovné činnosti, využití volného času dětí a mládeže a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních bylo přihlášeno do výběrového řízení 533 projektů. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil předložené projekty a zastupitelstvo kraje vybralo a schválilo 165 úspěšných projektů, z toho pro oblast:

 1. tělovýchovné činnosti bylo schváleno 52 projektů v objemu 3.000 tis. Kč,
 2. využití volného času dětí a mládeže bylo schváleno 76 projektů v objemu 3.000 tis. Kč,
 3. prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních bylo schváleno 37 projektů v celkovém objemu 1.300 tis. Kč, z toho částkou 600 tis. Kč bylo podpořeno 24 projektů zaměřených na zkvalitnění a rozšíření Minimálního preventivního programu, částkou 700 tis. Kč pak bylo podpořeno 13 projektů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodiků prevence.

v tis. Kč

Tělovýchovná činnost počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 52 3 000,0 2 938,2 61,8
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 1 10,0 10,0 0
- občanským sdružením 35 2 255,2 2 213,4 41,8
- obcím a jejich organizacím 4 451,1 451,1 0
- ostatním příspěvkovým organizacím 1 100,0 100,0 0
- příspěvkovým organizacím zřízeným MSK 11 183,7 163,7 20,0

v tis. Kč

Využití volného času počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 76 3 000,0 2 837,2 162,8
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 3 237,0 210,5 26,5
- církvím a náboženským společnostem 3 79,0 74,0 5,0
- občanským sdružením 31 1 595,7 1 541,0 54,7
- obcím a jejich organizacím 4 136,5 135,7 0,8
- příspěvkovým organizacím kraje 35 951,8 876,0 75,8

v tis. Kč

Prevence sociálně patologických jevů počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 37 1 300,0 1 280,6 19,4
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 1 2,0 2,0 0
- církvím a náboženským společnostem 2 40,0 40,0 0
- občanským sdružením 12 545,0 545,0 0
- obcím a jejich organizacím 3 39,0 31,0 8,0
- ostatním příspěvkovým organizacím 2 70,0 70,0 0
- příspěvkovým organizacím kraje 17 604,0 592,6 11,4
Škol., mládež a sport - Celkem 165 7 300,0 7 056,0 244,0
1.3.3.4 Kultura a památková péče

Usnesením zastupitelstva kraje bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí grantů z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti kultury a památkové péče. Byly vyhlášeny dva tématické okruhy:

 1. podpora divadel a festivalů scénického umění,
 2. podpora neprofesionálních a poloprofesionálních souborů, festivalů a významných kulturních aktivit.

Pro oblast kultury a památkové péče byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky v objemu 4.500 tis. Kč. Do výběrového řízení bylo přihlášeno 215 projektů. Komise pro kulturu a památky vyhodnotila a zastupitelstvo kraje schválilo 88 úspěšných projektů.

Granty byly poskytnuty v plné výši 4.500 tis. Kč. Z poskytnutých finančních prostředků byly hrazeny zejména pronájmy divadel, hudební aparatury, zajištění honorářů, cestovného, stravného a pojištění umělců a ostatních účinkujících, zhotovení kostýmů a propagačních materiálů.

v tis. Kč

Divadelní činnost počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 17 1 606,0 1 598,6 7,4
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 1 50,0 50,0 0
- občanským sdružením 7 811,0 811,0 0
- obcím a jejich organizacím 6 510,0 502,6 7,4
- příspěvkovým organizacím kraje 1 15,0 15,0 0
- ostatním příspěvkovým organizacím 1 200,0 200,0 0
- obecně prospěšným společnostem 1 20,0 20,0 0

v tis. Kč

Činnost uměleckých souborů počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 71 2 894,0 2 873,5 20,5
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 6 201,0 201,0 0
- občanským sdružením 42 1 808,0 1 798,0 10,0
- obcím a jejich organizacím 9 420,0 420,0 0
- příspěvkovým organizacím kraje 10 330,0 319,5 10,5
- obecně prospěšným společnostem 2 55,0 55,0 0
- neziskovým a podobným organizacím 2 80,0 80,0 0
 
Kultura a pam. péče - CELKEM 88 4 500,0 4 472,1 27,9

Celý objem poskytnutých finančních prostředků byl určen na akce realizované do konce roku 2002. Poskytnuté finanční prostředky byly k 31. 12. 2002 vyúčtovány a nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny zpět na účet Moravskoslezského kraje.

1.3.3.5 Sociální služby a zdravotnictví

Moravskoslezský kraj vyhlásil výběrové řízení v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na poskytnutí finančních prostředků formou grantů v objemu 20.500 tis. Kč. Vyhlášené dotační programy byly rozděleny do 3 oblastí - sociální poradenství, speciální zdravotní programy a prevence před drogami a jinými návykovými látkami.

 1. Sociální poradenství
  • pomoc obětem trestných činů,
  • pomoc občanům, kteří se ocitli v nouzi, případně jsou ohroženi sociálním vyloučením,
  • zaměřené na pomoc a integraci zdravotně postižených,
  • analýzy potřeb sociálních služeb a zdravotní péče v Moravskoslezském kraji.
 2. Speciální zdravotní programy
  • zaměřené na vytvoření systému zjišťování kvality zdravotní péče v Moravskoslezském kraji,
  • k vytvoření systému komplexu následné péče.
 3. Prevence před drogami a jinými návykovými látkami
  • podpory primární a sekundární prevence závažných onemocnění,
  • na sekundární a terciální prevenci drogové závislosti.

Finanční prostředky byly rozděleny jednotlivým úspěšným projektům ve dvou kolech.

V 1. kole výběrového řízení bylo přihlášeno 89 žadatelů. Výbor sociální a zdravotní posoudil a navrhnul 28 úspěšných projektů, které zastupitelstvo schválilo. Granty schválené v 1. kole výběrového řízení v objemu finančních prostředků 6.807 tis. Kč byly poskytnuty na činnosti realizované do 31. 12. 2002 s termínem vyúčtování do 31. 1. 2003.

Do 2. kola výběrového řízení bylo doručeno 163 projektů. Výbor sociální a zdravotní posoudil přihlášené projekty a navrhnul poskytnutí dotací v objemu finančních prostředků 11.486 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotací v navrženém objemu. Finanční prostředky byly vybraným a schváleným žadatelům poskytnuty v prosinci 2002. Granty poskytnuté v 2. kole výběrového řízení v objemu finančních prostředků 11.486 tis. Kč budou dle uzavřených smluvních podmínek čerpány do 30. 10. 2003 a vyúčtovány poskytovateli do 30. 11. 2003.

Vyúčtování čerpání poskytnutých finančních prostředků 2. kola v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví bude obsahem závěrečného účtu za rok 2003.

1. kolo

v tis. Kč

Prevence před drogami a jinými návykovými látkami počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 558,6 558,6 0
- občanským sdružením 2 558,6 558,6 0

v tis. Kč

Speciální zdravotnické programy a péče počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 1 304,8 1 235,7 69,1
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 1 216,0 216,0 0
- občanským sdružením 1 81,3 81,3 0
- ostatním příspěvkovým organizacím, z toho: 3 1 007,5 938,4 69,1
neinvestiční dotace 2 801,0 731,9 69,1
investiční dotace 1 206,5 206,5 0

v tis. Kč

Sociální poradenství počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 21 4 943,6 4 942,5 1,1
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 1 97,5 97,5 0
- církvím a náboženským společnostem 8 2 622,0 2 622,0 0
- občanským sdružením 8 1 584,1 1.584,1 0
- obcím a jejich organizacím 1 140,0 140,0 0
- ostatním příspěvkovým organizacím 2 300,0 298,9 1,1
- obecně prospěšným společnostem 1 200,0 200,0 0
CELKEM 1. kolo grantů 28 6 807,0 6 736,8 70,2

2. kolo

v tis. Kč

Prevence před drogami a jinými návykovými látkami počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 1 710,0 1 710,0 -
z toho: - církvím a náboženským společnostem 1 860,0 860,0 -
- občanským sdružením 2 850,0 850,0 -

v tis. Kč

Speciální zdravotnické programy a péče počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 16 4 720,0 4 720,0 -
z toho: - nefinančním podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám 2 1 900,0 1 900,0 -
- občanským sdružením 5 600,0 600,0 -
- církvím a náboženským společnostem 5 950,0 950,0 -
- obcím a jejich organizacím 1 100,0 100,0 -
- obecně prospěšným společnostem, z toho: 3 1 170,0 1170,0 -
neinvestiční dotace 1 40,0 40,0 -
investiční dotace 2 1 130,0 1130,0 -

v tis. Kč

Sociální poradenství počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 5 056,0 5 056,0 -
- neziskovým a podobným organizacím 1 347,0 347,0 -
- církvím a náboženským společnostem 3 2 618,0 2 618,0 -
- občanským sdružením 5 2 011,0 2 011,0 -
- obecně prospěšným společnostem 1 80,0 80,0 -
 
CELKEM 2. kolo grantů 29 11 486,0 11 486,0 -
 
CELKEM 1. kolo grantů 28 6 807,0 6 736,8 70,2
CELKEM 2. kolo grantů 29 11 486,0 11 486,0 -
Soc. služby a zdrav. - CELKEM 57 18 293,0 18 222,8 70,2

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, slouží konsolidace k očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2002 hodnoty 1.658.352.501,33 Kč a přesuny prostředků sociálního a zajišťovacího fondu byly v objemu 51.448.000,-- Kč. Celkem představuje konsolidace částku 1.709.800.501,33 Kč.

1.5 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2002 skončilo přebytkem, kraj nepřijal půjčku, úvěr ani nevydal komunální obligace. Návratná finanční výpomoc za státního rozpočtu byla přijata a vrácena v průběhu jednoho rozpočtového roku. Schválením závěrečného účtu za rok 2001 se zapojil přebytek hospodaření za rok 2001 ve výši 9.629 tis. Kč. Obdobně dojde ke změně rozpočtu na rok 2003. Ve skutečnosti roku 2002 představuje financování změnu zůstatku prostředků na bankovních účtech jako saldo celkových příjmů a výdajů.

v tis. Kč

třída 8 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2002
příjmy po konsolidaci 3 999 376 4 349 169 4 343 341
výdaje po konsolidaci 3 999 376 4 358 798 4 219 907
saldo příjmů a výdajů   -9 629 +123 434
financování   +9 629 -123 434

1.6 Sociální fond

Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje schválila rada kraje svým usnesením č. 9/295 ze dne 12. 8. 2001 a nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2001. Tento fond se vztahuje také na členy zastupitelstva kraje uvolněné pro výkon funkce. Základním zdrojem pro tvorbu fondu jsou:

 1. příspěvek z rozpočtu kraje ve výši 2 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje,
 2. připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu.

V souladu se schváleným Statutem sociálního fondu byly v roce 2002 poskytnuty tyto druhy příspěvků: příspěvek na dovolenou, příspěvek na organizovanou dětskou rekreaci, příspěvek na životní jubilea a příspěvek na penzijní připojištění.

Příjmy: v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2002 592 227,9
příjmy roku 2002  
vyúčtování sociálního fondu (dále jen SF) za rok 2001 -9 839,0
úroky ze zvláštního účtu SF 28 448,7
zálohový příděl z mezd – zaměstnanci krajského úřadu 1 370 220,0
zálohový příděl z odměn – uvolnění zastupitelé 77 780,0
příjmy roku 2002 celkem 1 466 609,7

Čerpání: v Kč

příspěvek na dovolenou 510 000,0
příspěvek na organizovanou dětskou rekreaci 88 666,0
příspěvek na životní jubilea 116 500,0
příspěvek na penzijní připojištění 221 400,0
čerpání v roce 2002 celkem 936 566,0
účetní zůstatek k 31. 12. 2002 1 122 271,6
upravený zůstatek o vyúčtování SF za rok 2002 1 025 664,3

Skutečný příděl do sociálního fondu stanovený na základě skutečně vyplácených prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů zastupitelstva je nižší o 96.607,34 Kč a představuje částku 1.351.392,66 Kč. Z přebytku hospodaření může být převeden zůstatek sociálního fondu vytvořený za rok 2002 snížený o rozdíl mezi zálohovým a skutečným přídělem v roce 2002, to je 1.025.664,3 Kč. Částka 96.607,34 Kč se stejně jako přebytek rozpočtového hospodaření zapojí do rozpočtových výdajů roku 2003.

1.7 Zajišťovací fond

Statut zajišťovacího fondu schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 13/356/2 dne 12. 12. 2002 a účinnost nabyl dnem schválení. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. V závěru roku 2002 byl proveden na základě schváleného usnesení zastupitelstva č. 13/356/2 jednorázový příděl do fondu ve výši 50 mil. Kč. V roce 2002 zajišťovací fond nebyl použit.


2. Finanční vypořádání přijatých dotací

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, bylo provedeno vypořádání účelových přijatých dotací poskytnutých v roce 2002 Moravskoslezskému kraji Ministerstvem financí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury a Ministerstvem zemědělství.

2.1 Ministerstvo financí

Účelové prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa podléhající finančnímu vypořádání:

v tis. Kč

účelová dotace upravený rozpočet čerpáno vráceno plnění (%)
účel. dotace na výdaje při volbách do zast. obcí 180 103 77 57,22
podpora projektu integrace romské komunity 1 754 1 211 543 69,04
neinvestiční dotace deficitních funkčních míst 4 720 4 720 0 100,00
celkem 6 654 6 034 620 90,68

Nedočerpání finančních prostředků na volby do obecních zastupitelstev ve výši 76.805,97 Kč vzniklo v důsledku stanovení dotace Ministerstvem financí bez ohledu na požadavek kraje a nižšími skutečnými náklady. Oznámení o poskytnutí dotace z MF ČR přišlo krajskému úřadu až 18. 11. 2002. Vrácená dotace představuje 42,78 % z poskytnutých prostředků.

Nedočerpání prostředků poskytnutých na podporu romských žáků středních škol je z důvodu předčasného ukončení studia žáků, nedostatečného doložení dokladů o nákupu stravenek, učebních nebo pracovních pomůcek ze strany žáků či zákonných zástupců a pozdního přidělení finančních prostředků ze strany poskytovatele. Vráceno bylo 30,96 % z poskytnuté dotace.

Celková částka nepoužitých účelových prostředků poskytnutých Moravskoslezskému kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2002 ve výši 620.153,18 Kč byla poukázána na vypořádací účet státního rozpočtu.

2.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční vypořádání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se týkalo těchto účelových dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje a soukromým školám:

v tis. Kč

účel dotace upravený rozpočet čerpáno vráceno plnění (%)
účelová dotace MSK věd. knihovně v Ostravě 13 10 3 76,92
prevence sociálně patologických jevů 274 274 0 100,00
školství - přímé náklady 2 765 852 2 765 680 172 99,99
školství - provozní náklady 911 911 0 100,00
neinvestiční dotace pro soukromé školy 312 318 311 392 926 99,70
podpora vybavení přípravných tříd 370 278 92 75,14
účelová dotace na protidrogovou politiku 274 274 0 100,00
neinvestiční dotace - soutěže škol 1 964 1 964 0 100,00
spolupráce SŠ s francouz. a vlámskými školami 36 36 0 100,00
podpora odborného vzdělávání 88 88 0 100,00
státní informační politika ve vzdělávání 5 489 5 475 14 99,74
evropská jazyková cena 90 90 0 100,00
celkem 3 087 679 3 086 472 1 207 99,96

Finanční prostředky na realizaci programu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" nedočerpala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Vrácené prostředky představují 23,08 % z celkové dotace.

Nedočerpané prostředky na platy, ostatní osobní náklady, pojistné a ostatní neinvestiční výdaje jsou v důsledku nemocností v závěru roku a činí 0,006 % z celkové částky poskytnuté na přímé náklady na vzdělání.

Neinvestiční dotace "školství – provozní náklady" ve výši 911 tis. Kč poskytnutá na delimitaci pracovníků regionálního školství byla zcela vyčerpána.

Nedočerpané finanční prostředky určené pro soukromé školy představují přeplatky dotací. Přeplatky na dotacích vznikly z důvodu poklesu počtu žáků, nezahájení provozu školní jídelny, vratky na základě zjištění České školní inspekce a nepoužitím rezervy pro dofinancování případných změn výkonů. Nedočerpaná částka činí cca 0,3 % z celkové částky určené jako dotace soukromým školám.

Finanční prostředky použité na vybavení přípravných tříd v rámci projektu romské komunity nebyly čerpány v plné výši z důvodu zrušení projektu u jedné ze škol. Vráceno bylo 24,9 % z poskytnuté dotace.

Finanční prostředky na Státní informační politiku nebyly čerpány 8 soukromými školami. Vrácená částka představuje cca 0,3 % z celkové částky.

Dotace na Program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 274 tis. Kč, Program protidrogové politiky ve výši 273,9 tis. Kč, soutěže ve výši 1.964 tis. Kč, spolupráci s francouzskými a vlámskými školami ve výši 36 tis. Kč, podporu odborného vzdělávání ve výši 88 tis. Kč a Evropskou jazykovou cenu ve výši 90 tis. Kč byly vyčerpány v celém rozsahu.

Celková částka nevyužitých finančních prostředků určených pro školy, školská zařízení a knihovnu v roce 2002 ve výši 1.207.391,11 Kč byla poukázána na depozitní účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2.3 Ministerstvo kultury

Účelové prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury podléhající finančnímu vypořádání:

v tis. Kč

účel dotace upravený rozpočet čerpáno vráceno plnění (%)
účelové dotace na rozvoj inf. sítě veř. knihoven 231,00 230,87 0,13 99,94
projekt "Retrospektivní regionální bibliografie" 205,00 205,00 0 100,00
účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 80,00 80,00 0 100,00
neinv. dotace Min. kul. pro Mor. věd. knih. Ostrava 565,00 565,00 0 100,00
účel. investiční dotace na rozvoj inf. sítě knihoven 700,00 700,00 0 100,00
celkem 1 781,00 1 780,87 0,13 99,99

Finanční vypořádání s Ministerstvem kultury se týkalo pouze jedné neinvestiční dotace poskytnuté na rozvoj informační sítě veřejných knihoven Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Z poskytnutých prostředků ve výši 231 tis. Kč nebylo vyčerpáno 131,70 Kč. Nevyčerpaná částka představuje 0,06 % z celkové poskytnuté dotace.

Neinvestiční dotace na projekt "Retrospektivní regionální bibliografie" ve výši 205 tis. Kč, na kulturní aktivity ve výši 80 tis. Kč, na zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven ve výši 565 tis. Kč a jediná investiční dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven ve výši 700 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

2.4 Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo Moravskoslezskému kraji v roce 2002 finanční prostředky určené na úhradu majetkové újmy dle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300,7 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace kraje ve školství a byly v plné výši vyčerpány.


3. Hospodaření s majetkem

3.1 Rozvaha

Úhrnná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2002 částky 611.578.865,85 Kč.

A. STÁLÁ AKTIVA v Kč 474 814 843,44
Software 7 663 542,90
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 620 114,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 462 734,95
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 704 026,40
Pozemky 8 301 144,00
Stavby 355 241 445,13
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 39 918 757,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 41 679 443,33
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 577 634,60
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 830 000,00
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 4 541 000,00
Pořízení dlouhodobého finančního majetku 275 000,00
B. OBĚŽNÁ AKTIVA v Kč 136 764 022,41
Materiál na skladě 505 828,31
Odběratelé 26 209,27
Poskytnuté provozní zálohy 2 517 594,70
Pohledávky za rozpočtové příjmy 151 916,00
Ostatní pohledávky 13 873,47
Pohledávky za zaměstnanci -131 948,50
Ceniny 616 998,00
Peněžní prostředky na depozitním účtu 152,22
Peněžní prostředky na běžném účtu a účtu soc. fondu 133 063 398,94

Stálá a oběžná aktiva jsou kryta vlastními a cizími zdroji.

C. VLASTNÍ ZDROJE v Kč 597 862 616,86
Fond dlouhodobého majetku 474 814 843,44
Peněžní fondy 51 122 271,58
Převod příjmů a výdajů, saldo výdajů a nákladů, saldo příjmů a výnosů 71 925 501,84
D. CIZÍ ZDROJE v Kč 13 716 248,99
Závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy, ostatní závazky 4 553 091,57
Závazky vůči zaměstnancům 5 331 724,20
Závazky ze sociálního zab., zdrav. pojištění a daní ze závislé činnosti 3 825 072,00
Jiné závazky 6 361,22

Rozvaha v podrobném členění je uvedena v tabulce č. 4 Přílohy 8.1 Tabulková část.

3.2 Majetek

3.2.1 Přehled majetku

Majetek kraje představuje majetek vedený v účetnictví a pomocné operativní evidenci kraje jako účetní jednotky a majetek kraje svěřený k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje vedený v jejich účetnictví. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2002 je uveden v následující tabulce.

v tis. Kč

druh majetku kraj jako účetní jednotka příspěvkové organizace kraje celkem
aktiva celkem 611 578,9 13 619 064,3 14 230 643,2
z toho:
- dlouhodobý nehmot. majetek v pořiz. ceně
21 450,4 31 995,0 53 445,4
- oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku 0 -30 205,7 -30 205,7
- dlouhodobý hmotný majetek v pořiz. ceně 448 548,4 16 542 576,7 16 991 125,1
- oprávky k dlouhodobému hmot. majetku 0 -3 744 999,9 -3 744 999,9
- dlouhodobý finanční majetek 4 816,0 1 165,0 5 981,0
- zásoby 505,8 153 150,7 153 656,5
- finanční majetek (ceniny, hotovost, běžné a rozp. účty) 133 680,5 544 357,5 678 038,0
- ostatní (pohledávky, přechodné účty) 2 577,8 121 025,0 123 602,8

3.2.2 Majetek kraje vedený v jeho účetní a pomocné operativní evidenci

V roce 2002 kraj nabyl majetek následujícími způsoby:

 1. z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku státního rozpočtu (ISPROFIN),
 2. formou darování a bezúplatných převodů,
 3. z rozpočtu kraje.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly získány finanční prostředky státního rozpočtu na akce:

 1. Výstavba sídel veřejné správy – 2. etapa – podprogram 214412, na pořízení budovy E Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 22 mil. Kč.
 2. Investiční dotace na úsporná energetická opatření, bylo použito 500 tis. Kč na zpracování územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje – etapy A – analýza stávajícího stavu.

V průběhu roku 2002 získal kraj na základě smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 352.464.654,05 Kč. Rozpis dle dárců a předmětu daru je uveden v následující tabulce. Statutárním městem Ostrava byla darována budova a pozemky (sídlo krajského úřadu) v hodnotě 328.225,1 tis. Kč. Dále se jednalo o výpočetní a kancelářskou techniku a nábytek. Ministerstvo vnitra ČR darovalo kraji dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software) a výpočetní techniku. Dary od Okresního úřadu v Opavě a Institutu vzdělávání Ministerstva zemědělství představovaly zejména kancelářskou a výpočetní techniku a nábytek. Statutární město Opava věnovalo kraji budovu, která byla následně svěřena do užívání školské příspěvkové organizaci. V případě daru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednalo o technické zhodnocení budov o vybavení LAN sítí v rámci akce Internet do škol. Kraj také obdržel formou bezúplatného převodu finanční majetek, a to konkrétně 70 ks akcií v listinné podobě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, akciová společnost, v celkové nominální hodnotě 700 tis. Kč. V závěru roku 2002 došlo k přecenění tohoto finančního majetku na výslednou hodnotu 4.541,0 tis. Kč, která představuje míru účasti kraje na vlastním kapitálu společnosti. Celková výše darů je vyšší než přírůstky na majetkových účtech, protože dary drobného majetku jsou pouze v pomocné operativní evidenci a sítě LAN jsou vedeny v podrozvahové evidenci a nepromítají se tedy do účetních zůstatků.

v tis. Kč

dárce kancelářská, výpočetní technika, nábytek akcie budovy, stavby, pozemky celkem
Statutární město Ostrava 4 358,9 0 328 225,1 332 584,0
Sdruž. pro obnovu a roz. Moravy a Slezska 0 350,0 0 350,0
Sdruž. obcí Horního Slezska a sev. Moravy 0 350,0 0 350,0
Okresní úřad Opava 1 847,5 0 0 1 847,5
Statutární město Opava 0 0 1 480,1 1 480,1
Institut výchovy a vzdělávání Min. zeměd. 578,6 0 0 578,6
Ministerstvo vnitra 10 836,8 0 0 10 836,8
Ministerstvo škol., mládeže a tělovýchovy 0 0 4 437,6 4 437,6
celkem 17 621,8 700,0 334 142,8 352 464,6

Ostatní majetek byl pořízen z rozpočtu kraje dle schváleného, resp. upraveného rozpočtu a na jeho úhradu byly použity vlastní příjmy a rovněž část příspěvku na zajištění výkonu státní správy ze státního rozpočtu.

V následující tabulce je uvedena struktura majetku včetně pořízení a poskytnutých záloh na majetek:

v tis. Kč

název majetku stav k 1. 1. 2002 přírůstky a úbytky stav k 31. 12. 2002
dlouhodobý nehmotný majetek - software 0 7 663,5 7 663,5
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 391,6 3 228,5 4 620,1
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek- územně plánovací dokumentace 0 4 462,8 4 462,8
budovy, stavby 0 355 241,4 355 241,4
samostatné movité věci a soubory - celkem 17 847,6 22 071,2 39 918,8
drobný dlouhodobý hmotný majetek - celkem 17 966,1 23 713,4 41 679,5
pozemky 0 8 301,1 8 301,1
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 4 704,0 4 704,0
pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 191,3 386,3 2 577,6
pořízení dlouhodobého finančního majetku 0 275,0 275,0
poskytnuté zálohy na pozemky 0 830,0 830,0
dlouhodobý finanční majetek – majetková účast v podniku s rozhodujícím vlivem 0 4 541,0 4 541,0
stálá aktiva celkem (dlouhodobý majetek) 39 396,6 435 418,2 474 814,8

Kromě výše uvedeného majetku, který je veden na majetkových účtech kraje, kraj vlastní další majetek, tzv. drobný majetek. Tento majetek je veden pouze v pomocné operativní evidenci, neúčtuje se o něm a není tedy uveden v rozvaze, ale podléhá inventarizaci. Jedná se o drobný hmotný majetek v hodnotě nižší než 3 tis. Kč v jednotlivém případě a o drobný nehmotný majetek v hodnotě nižší než 7 tis. Kč v jednotlivém případě. Celkem představuje tento majetek hodnotu 6.947,0 tis. Kč

3.2.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v následující struktuře:

 1. dlouhodobý nehmotný majetek 31.995,0 tis. Kč
 2. dlouhodobý hmotný majetek 16.542.576,7 tis. Kč
 3. dlouhodobý finanční majetek 1.165,0 tis. Kč

Přehled o výši zůstatků účtů dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 31. 12. 2002 podle jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, je uveden v tabulce č. 14 Přílohy 8.1 Tabulková část.

Nemovitý majetek kraje svěřený do správy příspěvkovým organizacím je veden v pomocné operativní evidenci majetkového odboru. Kromě hlášení přírůstků a úbytků tohoto majetku příspěvkové organizace poskytují zřizovateli rovněž informace o uzavřených nájemních smlouvách k tomuto majetku, věcných břemenech a závazcích a ostatních právech k nemovitému majetku (např. zástavní právo). Údaje za jednotlivé organizace jsou zpracovány ve formě tabulek a vždy k 31. 12. daného roku jsou aktualizovány. Majetek kraje, který je svěřený příspěvkovým organizacím a vedený v podrozvahové evidenci kraje ve struktuře dle odvětví k 31. 12. 2002 je uveden v následující tabulce.

v tis. Kč

odvětví budovy a stavby pozemky celkem
školství 4 791 889,1 544 328,3 5 336 217,4
kultura 20 312,7 7 653,1 27 965,8
doprava a silniční hospodářství 5 862 713,3 2 421 658,0 8 284 371,3
celkem nemovitý majetek 10 674 915,1 2 973 639,4 13 648 554,5

3.3 Majetek kraji zapůjčený

Ke dni 31. 12. 2002 měl kraj zapůjčený majetek v celkové hodnotě 428,9 tis. Kč. Tento majetek představují zapůjčená umělecká díla na výzdobu sídla krajského úřadu. Jedná se o sbírkový předmět autora Bohumíra Matala Pomníky zapůjčený od Galerie výtvarného umění v Ostravě v hodnotě 250 tis. Kč, dále je zapůjčeno 9 kusů obrazů ze Střední umělecké školy Ostrava v hodnotě 4,9 tis. Kč a zapůjčené autorské tisky a oleje (celkem 33 ks) autora Jiřího Sibinského v hodnotě 174 tis. Kč.

3.4 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Podle § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších právních předpisů, v návaznosti na ustanovení příkazu ředitelky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. 15/2002, Směrnice pro evidenci majetku, postupy v účetnictví a nakládání s finančními prostředky Moravskoslezského kraje a na základě příkazu ředitelky krajského úřadu č. 22/2002 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2002, který stanoví rozsah inventarizace a harmonogram prací spojených s prováděním inventarizace majetku a závazků za rok 2002, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2002.

Celkem bylo pro potřeby fyzické i dokladové inventarizace jmenováno 23 komisí, ve kterých pracovalo 67 členů. Inventarizace proběhla ve dvou etapách. K 30. 11. 2002 byla provedena fyzická inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku (vč. drobného), dlouhodobého hmotného majetku (vč. drobného), drobného nehmotného a hmotného majetku, který se nevede v účetní evidenci a majetku zapůjčeného. K 31. 12. 2002 pak byla provedena fyzická inventarizace zásob, peněžních prostředků v hotovosti, cenin a dlouhodobého finančního majetku (akcií). K 31. 12. 2002 byla provedena rovněž dokladová inventarizace zůstatků rozvahových účtů – tj. účtů dlouhodobého majetku (vč. pořízení a záloh), zásob, bankovních účtů, cenin, pohledávek, závazků a fondů a podrozvahové evidence. Inventarizační práce probíhaly od 28. 11. 2002 do 25. 3. 2003, kdy byla projednána závěrečná zpráva z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje za rok 2002.

Součástí zprávy byla rekapitulace výsledků všech zjištění provedených fyzických i dokladových inventarizací za rok 2002 v korunovém vyjádření zpracovaných ve formě tabulky. U žádného z inventarizovaných účtů nebyl zjištěn k 31. 12. 2002 inventarizační rozdíl. Rozdíl byl zjištěn pouze při fyzické inventuře u drobného dlouhodobého majetku ve výši 9.748,-- Kč a u drobného hmotného majetku ve výši 333,-- Kč.

Zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány, resp. vyvedeny z evidence na základě doporučení inventarizační komise. Inventarizační rozdíly zjištěné při fyzické inventarizaci byly vypořádány následovně:

 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek – schodek ve výši 9.748,-- Kč. Zjištěný rozdíl představuje odcizená paměťová karta COMPACT – FLASH card z přenosného počítače. Náhradové řízení proběhlo bez úhrady škody zaměstnancem s ohledem na tuto skutečnost zcizení.
 2. Drobný hmotný a nehmotný majetek – schodek ve výši 333,-- Kč. Zjištěný rozdíl představují nenalezené mobilní telefony NOKIA 5110, inv. č. 4974 v hodnotě 1,-- Kč, SIEMENS c35i, inv. č. 5002 v hodnotě 1,-- Kč, NOKIA 5110, inv. č. 4975 v hodnotě 1,-- Kč a kalkulačka CASIO SL 315, inv. č. 2589 v hodnotě 330,-- Kč. Ve všech případech proběhlo náhradové řízení a byly předepsány pohledávky za zaměstnanci. Úhrada pohledávek byla provedena v roce 2003 u všech zaměstnanců.

Na základě provedené dokladové inventarizace nebyl k 31. 12. 2002 shledán rozdíl mezi účetními údaji a údaji z dokladové evidence.

V rámci inventarizace byly zhodnoceny také inventarizační zápisy příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem byl k 31. 12. 2002 Moravskoslezský kraj. Ředitelé příspěvkových organizací podle schválených Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, předkládají zřizovateli závěrečný inventarizační zápis včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů. Inventarizace proběhly ve všech příspěvkových organizacích v souladu se zákonem, majetek a závazky jsou sledovány a hodnoceny. Úroveň inventarizačních zápisů byla rozdílná, ve většině případů nebyly vyčísleny žádné inventarizační rozdíly. Současně s inventarizačními zápisy zasílaly organizace vyplněné tabulky týkající se nemovitého majetku svěřeného do správy včetně informací o nakládání s tímto majetkem (nájmy, věcná břemena, zástavní práva apod.). Tyto údaje byly podkladem pro provedení dokladové inventury majetku kraje vedeného v podrozvahové evidenci. Veškeré originály dokumentace dokladující průběh a výsledky inventarizace včetně inventurních soupisů jsou uloženy na odboru financí.


4 Hospodaření příspěvkových organizací a přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

K 1. 1. 2002 kraj zřizoval 300 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2002 zastupitelstvo kraje schválilo sloučení příspěvkových organizací kraje v odvětví školství, a to Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Klimkovice, Komenského 112 a Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště Klimkovice, Komenského 215 s účinností od 1. 7. 2002, kdy přejímající organizací se stalo Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Klimkovice, Komenského 112. Dále byly k 31. 7. 2002 sloučeny Masarykova střední zemědělská škola Opava, Purkyňova 12 a Střední odborné učiliště zemědělské Opava, Olomoucká 18. Přejímající organizací je Masarykova střední zemědělská škola Opava, Purkyňova 12. Neboť se tyto změny uskutečnily až v druhé polovině roku, byly tyto příspěvkové organizace povinny každá samostatně prokázat své hospodaření za rok 2002. K 1. 9. 2002 byla zřízena Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, Gen. Píky 13A, která v roce svého zřízení nebyla zařazena do sítě škol, z čehož vyplývá, že nebyla povinna prokázat své hospodaření.

Z výše uvedeného vyplývá, že k 31. 12. 2002 kraj zřizoval 299 příspěvkových organizací, ale své hospodaření za rok 2002 bylo povinno prokázat 300 příspěvkových organizací, z nichž 239 uzavřelo rozpočtový rok se zlepšeným, 57 s nulovým a 4 se zhoršeným hospodářským výsledkem. Seznam jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulkách č. 15, 16 a 17 Přílohy 8.1 Tabulková část.

hospodářský výsledek
příspěvkové organizace počet v tis. Kč
  kladný záporný kladný záporný
z toho: školy a školská zařízení 293 4 21 314 2 241
kulturní organizace 2 0 497 0
Správa a údržba silnic 1 0 7 571 0
celkem 296 4 29 382 2 241

4.1 Příspěvkové organizace v odvětví školství

Hospodaření za rok 2002 příspěvkových organizací v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 19,07 mil. Kč. Na tomto výsledku se podílelo:

 1. 236 organizací zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 21,31 mil. Kč,
 2. 57 organizací vyrovnaným hospodařením,
 3. 4 organizace zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 2,24 mil. Kč.

Na dosažených výsledcích hospodaření se kladně projevil vliv finančního krytí účetních odpisů, a také navýšení příspěvku na provoz těmto organizacím oproti roku 2001 o cca 4,5 %. Zřetelně se rovněž projevila snaha jednotlivých organizací dosáhnout úsporami v hospodaření zlepšeného hospodářského výsledku jako zdroje krytí nevypořádané účetní ztráty za rok 2001. Celkově se tak podařilo ztrátu roku 2001 ve výši 54,02 mil. Kč snížit o 10,2 mil. Kč.

Zlepšené hospodářské výsledky roku 2002, po snížení nevypořádaných ztrát roku 2001, jsou zdrojem přídělů do peněžních fondů příspěvkových organizací v celkové výši 11.117.227,-- Kč. Příděl ze zlepšených hospodářských výsledků do peněžních fondů, které slouží k uplatnění hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací na dosažení lepších výsledků hospodaření, vycházel z návrhů předložených jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Příděly do fondů odměn byly navrhovány v případech, kdy zlepšeného výsledku hospodaření bylo dosaženo v doplňkové činnosti, překročením vlastních výnosů a v případech, kdy organizace plně hradí provozní náklady ze svých výnosů. Do fondů odměn převedly příspěvkové organizace finanční prostředky v objemu 1.125.591,-- Kč, do fondu rezervního v celkové výši 9.991.636,-- Kč.

Zhoršeného hospodářského výsledku v celkové výši 2,24 mil. Kč za rok 2002 dosáhly čtyři příspěvkové organizace, a to:

 1. Základní umělecká škola Moravský Beroun, IČ 00852716, ve výši -90,32 tis. Kč. Důvodem bylo výrazné zvýšení tarifních platů, a tím i zákonných odvodů, které škola nedokázala i při zvýšení školného a stagnaci ostatních nákladů pokrýt.
 2. Služba škole Ostrava, IČ 00850250, ve výši -93,83 tis. Kč. Důvodem ztrátového hospodaření byl dopad vlivu transformace této organizace na nové podmínky hospodaření s novým vymezením dotovaných činností. Organizace plně vypořádala účetní ztrátu na vrub rezervního fondu, který vykazoval k 31. 12. 2002 zůstatek ve výši 197,57 tis. Kč.
 3. Školní zahradnictví Ostrava–Nová Ves, IČ 00098799, ve výši -1.993,56 tis. Kč. Hlavní příčiny ztráty v hospodaření jsou vysoké náklady na energii, nemožnost uplatnění nároku na odpočet DPH ve výši 752.144,-- Kč u hlavní činnosti a nulová dotace zřizovatele na mzdové náklady, které musí organizace pokrýt z tržeb. Dále vysoké náklady na údržbu zastaralých výrobních zařízení a technologií a všech mechanizačních prostředků, vysoké náklady při pořizování vstupů do výroby, a s tím související snížený odbyt zboží a nižší výnosy.
 4. Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků Ostrava-Poruba, IČ 61989011, ve výši -62,86 tis. Kč. Důvodem byly mimořádné nepředpokládané výdaje v posledních měsících roku 2002 a zvýšení provozních nákladů v důsledku přijetí absolventa vysoké školy k výkonu civilní služby, jako asistenta pro handicapovaného žáka.

V průběhu roku 2002 byla vyhodnocena potřeba investičních zdrojů školských příspěvkových organizací. V důsledku toho byl organizacím, u nichž investiční zdroje překročily jejich potřebu, stanoven závazný ukazatel odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje. U tří organizací došlo k nesplnění závazného ukazatele tím, že finanční prostředky byly na účet kraje připsány až 6. a 7. ledna 2003. Zbývajících 23 organizací, kterým byl v roce 2002 stanoven odvod, splnilo svou povinnost ve stanoveném termínu a na účet kraje odvedlo k 31. 12. 2002 finanční prostředky v objemu 7.222.720,-- Kč.

Objem prostředků na platy v absolutní výši, stanovený závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace v odvětví školství na rok 2002, byl splněn.

4.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

K 31. 12. 2002 byl Moravskoslezský kraj zřizovatel dvou organizací v odvětví kultury, a to Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Organizace vytvořily v roce 2002 kladný hospodářský výsledek ve výši 497 tis. Kč.

Moravskoslezská knihovna v Ostravě skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 491.444,-- Kč. Zlepšený hospodářský výsledek bude použit v plné výši ke krytí ztráty z roku 2001.

Zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo jednak vyššími vlastními příjmy o 82 tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům, jednak úsporou nákladů o 309 tis. Kč oproti rozpočtovaných nákladům. Vlastní příjmy byly v roce 2002 výrazně vyšší zejména u tržeb za služby. Do vyšších příjmů se také promítlo čerpání investičního fondu v celkové výši 3.239 tis. Kč, a to na opravy majetku ve výši 1.335 tis. Kč a na nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1.904 tis. Kč. Dále byl plně vyčerpán fond odměn ve výši 106 tis. Kč. Čerpání nákladů bylo, oproti sestavenému rozpočtu, nižší. Jedná se zejména o výdaje vyplacené na opravy, udržování a na cestovné. Dále u nákladů zahrnující odpisy majetku, a to vzhledem k tomu, že část investičního majetku byla v roce 2002 pořízena později, než se předpokládalo a bylo propočítáno v odpisovém plánu. Stanovený limit prostředků na platy byl dodržen. Moravskoslezská knihovna obdržela účelově určené mzdové finanční prostředky na výzkum a vývoj (VaV), na regionální funkce knihoven (RFK) a na kooperativní tvorbu a využívání souborů národních autorit, ze kterých byly hrazeny mzdy tří pracovníkům a dohody o provedení práce. Průměrný plat z celkových mzdových prostředků na platy, tj. včetně VaV a RFK činil 12.609,-- Kč.

v tis. Kč

Moravskoslezská knihovna v Ostravě
stanovený ukazatel rozpočet čerpání
provozní dotace celkem 21 180,0 21 918,2
z toho:    
- příspěvek na hlavní činnost od MSK 19 722,0 19 722,0
- účelové dotace ze SR 1 014,0 1 011,4
- příspěvek na úhradu el. energie od MSK 444,0 443,5
investiční dotace ze SR 700,0 700,0
limit prostředků na platy 9 986,0 9 986,0
hospodářský výsledek 0 491,4

Galerie výtvarného umění v Ostravě ukončila kladně hospodaření roku 2002, a to ziskem ve výši 5.326,82 Kč. Na kladném výsledku hospodaření se výrazně projevila úprava příspěvku na provoz, který byl oproti roku 2001 ve výši 118 %. Dále vzrostly u organizace tržby z prodeje služeb a z vlastních výrobků. Organizace byla v roce 2002 úspěšná při získávání grantů a příspěvků (220 tis. Kč) a při získávání darů a sponzorských příspěvků (100 tis. Kč). Ze srovnání výnosů let 2001 a 2002 je zřejmé, že zvýšení příspěvku od zřizovatele umožnilo organizaci pořádání kvalitnějších výstav, a to přineslo větší tržby, ale také úspěšné získání grantů a darů.

V nákladech organizace měly největší podíl výdaje určené na opravy a udržování a růst mzdových nákladů, který byl způsoben valorizací platových tarifů a úpravou minimální mzdy. Průměrný plat zaměstnanců Galerie výtvarného umění v Ostravě činil k 31. 12. 2002 12.466,-- Kč. Kladný hospodářský výsledek bude použit na základě schválení zřizovatele v plné výši ke krytí ztráty z předcházejících let.

v tis. Kč

Galerie výtvarného umění v Ostravě
stanovený ukazatel rozpočet čerpání
provozní dotace celkem 5 600,8 5 600,8
z toho:    
- příspěvek na hlavní činnost od MSK 5 022,0 5 022,0
- oprava střechy, malování 370,0 370,0
- restaurování obrazů 150,0 150,0
- stavebně technický průzkum 58,8 58,8
investiční dotace na zajištění "Rekonstrukce EPS" 830,0 828,4
stanovený objem prostředků 2 392,0 2 243,8
hospodářský výsledek 0 5 326,8

Vývoj hospodářských výsledků příspěvkových organizací v odvětví kultury:

4.3 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Od 1. 1. 2002 začala působit v rámci Moravskoslezského kraje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Před tímto datem to byly příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a silnice II. a III. tříd se součástmi a příslušenstvím na území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a na území Statutárního města Ostrava. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic a jejich příslušenství a mostů na území Moravskoslezského kraje.

Organizace docílila v roce 2002 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 7.571.040,87 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové výši 7.766.960,87 Kč, přičemž zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti představuje částku 7.575.463,09 Kč a v doplňkové činnosti činí 191.497,78 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek vykázaný v účetnictví byl snížen vlivem upřesnění výpočtu v daňovém přiznání za rok 2002 o 195.920,-- Kč na výslednou částku 7.571.040,87 Kč. Součástí tohoto zlepšeného výsledku je i částka ve výši 4.876.855,71 Kč, která byla vyčleněna v rozpočtu organizace na rok 2002, po dohodě se Státním fondem dopravní infrastruktury, na krytí celkové ztráty původních samostatných organizací za rok 2001. Ztráta byla způsobena zvýšenými náklady na zimní údržbu silniční sítě v prosinci 2001, dále měla vliv na zlepšený hospodářský výsledek také oprava v daňovém přiznání za rok 2002.

Celkové výnosy organizace činily za rok 2002 částku 627.395.534,95 Kč, přičemž rozhodující podíl na celkových výnosech měla dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje, a na běžnou údržbu státních silnic I. třídy. Tato dotace činila 589.937 tis. Kč a byla o 10.348 tis. Kč nižší než dotace pro samostatné správy a údržby silnic v roce 2001, což bylo způsobeno rozdělením vlastnictví silniční sítě. Provozní dotace od zřizovatele činila 800 tis. Kč. Významnou součástí výnosů organizace jsou výnosy z aktivace zásob vytvořených vlastní činností a z aktivací investičního majetku. Aktivace činily v roce 2002 celkem 15.909.521,68 Kč. Na ostatních výnosech v celkové výši 18.650.302,22 Kč se podílely výnosy od pojišťoven částkou 1.841.252,42 Kč a výnosy za pronájmy majetku částkou 3.980.433,-- Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 1.349.707,40 Kč.

Celkové náklady organizace v roce 2002 činily 619.628.574,08 Kč. Rozhodující položky tvořily opravy a udržování ve výši 249.575 tis. Kč, spotřeba materiálu a energie 130.524 tis. Kč, mzdové náklady 107.844 tis. Kč a odpisy dlouhodobého majetku 62.090 tis. Kč.

Stanovený závazný ukazatel – objem mzdových prostředků na platy pro 668 zaměstnanců ve výši 106 116 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 109 tis. Kč na zajištění funkčního místa interního auditora. Stanovený objem prostředků na platy organizace dodržela tím, že překročení bylo kryto prostředky fondu odměn. Účelově určený objem prostředků na plat pro interního auditora nebyl dočerpán z důvodu pozdějšího nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

v tis. Kč

Správa silnic Moravskoslezského kraje
stanovený ukazatel rozpočet čerpání
provozní dotace od zřizovatele celkem 800,0 734,1
z toho:    
- zajištění interního auditu 200,0 143,3
- nezbytné práce na silnicích 600,0 590,8
investiční dotace na zajištění "Mostního programu" 55 400,0 55 361,9
stanovený objem prostředků 106 225,0 106 184,1
z toho:    
- běžné platy 106 116,0 106 116,0
- plat interního auditora 109,0 68,1
hospodářský výsledek 0 7 571,0

Zlepšený hospodářský výsledek rozdělí organizace po schválení zřizovatelem do fondů odměn a rezervního fondu.

4.4 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje

Kraj je akcionářem obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, akciová společnost, se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7/1245, IČ 47673168, kde má 70 % podíl na základním kapitálu ve výši 1.000 tis. Kč. Majetková účast kraje byla stanovena usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001, kdy zastupitelstvo současně rozhodlo o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu akcií na kraj.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, IČ 64613895, současně byla stanovena majetková účast kraje ve výši 275 tis. Kč. Na 18. valné hromadě společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o. byla schválena změna společenské smlouvy, zvýšení základního kapitálu a převzetí závazku k vkladu novým společníkem Moravskoslezským krajem. Moravskoslezský kraj uhradil vklad do společnosti v plné výši. Následně byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Do doby usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým se zapíše nový společník, je vklad veden na účtu pořízení finančního majetku.


5 Finanční vztahy k rozpočtům krajů, obcí a k hospodaření dalších osob

5.1 Kraje

V roce 2002 byly zastupitelstvem kraje schváleny a z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuty šesti krajům peněžní dary v celkovém objemu 3 mil. Kč ke zmírnění katastrofálních následků srpnových povodní.

Peněžní dary k odstranění povodňových škod v zatopených oblastech byly uvolněny z nespecifikované rezervy těmto krajům:

v tis. Kč

kraj poskytnuto
Hlavní město Praha 500
Středočeský 500
Jihočeský 500
Plzeňský 500
Ústecký 500
Jihomoravský 500
celkem 3 000

5.2 Obce a dobrovolné svazky obcí

V roce 2002 byly obcím a jejich organizacím poskytnuty tyto granty a mimořádné účelové dotace v celkovém objemu 27.409 tis. Kč:

 • dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu 6.000 tis. Kč,
 • dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu MSK 5.000 tis. Kč,
 • grant - podpora informačních center 1.095 tis. Kč,
 • grant - podpora programu Slezská Harta 935 tis. Kč,
 • grant - ochrana vod 8.626 tis. Kč,
 • grant - tělovýchovná činnost 451 tis. Kč,
 • grant - využití volného času 137 tis. Kč,
 • grant - prevence sociálně patologických jevů 39 tis. Kč,
 • grant - divadelní činnost 510 tis. Kč,
 • grant - činnost uměleckých sborů 420 tis. Kč,
 • grant - zdravotnické programy 100 tis. Kč,
 • grant - programy sociální péče 140 tis. Kč,
 • mimořádné dotace obcím 3.956 tis. Kč.

V tabulce č. 18 Přílohy 8.1 Tabulková část je uveden přehled obcí Moravskoslezského kraje, kterým zastupitelstvo kraje schválilo v roce 2002 dotace.

Granty poskytnuté obcím převážně podléhaly použití do konce roku 2002 (viz kapitola 1.3.3). Výjimkou byly prostředky na dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Moravskoslezského kraje, které mohou být využívány až do 31. 3. 2003, tzn. že podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003. V roce 2002 bylo poskytnuto pouze 60 % prostředků v rámci grantů podpora informačních center, programu Slezská Harta a ochrana vod.

V roce 2002 byly zastupitelstvem kraje schváleny a z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuty obcím mimořádné účelové dotace v objemu 3.955,5 tis. Kč:

v tis. Kč

obec rozpočet výše dotace poskytnuto
Leskovec nad Moravicí 105,5 105,5
Staré Hamry 500,0 500,0
Město Albrechtice 600,0 600,0
Hrabyně 1 100,0 1 100,0
Dívčí Hrad 1 650,0 1 650,0

Obec Leskovec nad Moravicí se obrátila s žádostí o finanční podporu na odkup pozemků pro výstavbu parkoviště a autokempu v lokalitě u přehrady Slezská Harta ve výši 105,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly z rozpočtu kraje poskytnuty v rámci zastupitelstvem schváleného programu Slezská Harta. Použití finančních prostředků bylo smluvně dohodnuto do 31. 12. 2003.

Obec Staré Hamry požádala o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 500 tis. Kč. V říjnu 2002 obdržela obec granty z Programu Phare 2000 na rekonstrukci parkoviště Samčanka a rekonstrukci cesty na Gruň. Podíl obce na financování představuje 25 % z celkové částky 8,5 mil. Kč. Tento podíl bude obec řešit přijetím úvěru a získáním prostředků z dotace. Dotace byla poskytnuta v požadovaném objemu a uhrazena z finančních prostředků určených na rozvoj turisticky atraktivních oblastí Beskyd a Jeseníků. Použití finančních prostředků bylo smluvně dohodnuto do 31. 12. 2003.

Město Město Albrechtice požádalo o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na dofinancování provozu zařízení Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež ve výši 600 tis. Kč. Dotace byla městu poskytnuta v plné výši v souladu s Programem rozvoje kraje na léta 2002-2004, který byl schválen zastupitelstvem, a který zahrnuje rozvoj sociálních služeb pro seniory a ohrožené sociální skupiny a jednotlivce. Poskytnutá dotace na dofinancování provozu příspěvkové organizace zřízené městem byla určena k použití do 31. 12. 2002 a k předložení k vyúčtování do 15. 2. 2003.

Obce Hrabyně se obrátila na radu kraje s žádostí o investiční dotaci na akci "Propojení obce s Rehabilitačním centrem". Účelová investiční dotace byla schválena zastupitelstvem kraje ve výši 1.100 tis. Kč a byla použita do 31. 12. 2002 a předložena k vyúčtování v lednu 2003.

Obec Dívčí Hrad se obrátila na kraj s žádostí o finanční výpomoc při rekonstrukci Obecního úřadu Dívčí Hrad, jelikož v průběhu rekonstrukce došlo k víceprácem i z důvodu, že v roce 1997 byl tento objekt zaplaven a podmáčen. Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí účelové investiční dotace obci Dívčí Hrad ve výši 1.650 tis. Kč z rezervy rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnutá dotace byla použita do 31. 12. 2002 a předložena k vyúčtování v lednu 2003.

Třem dobrovolným svazkům obcí byly v roce 2002 poskytnuty dotace v rámci vyhlášených grantových programů v celkovém objemu finančních prostředků 2.742,7 tis. Kč.

v tis. Kč

příjemce počet projektů schválená výše dotace poskytnuto k 31. 12. 2003
Region Poodří 2 1 567,2 940,3
Sdružení obcí povodí Morávky 1 1 336,0 801,6
Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska 1 1 668,0 1 000,8

5.3 Ostatní fyzické a právnické osoby

V roce 2002 bylo orgány kraje schváleno a z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuto ostatním fyzickým a právnickým osobám sedm mimořádných účelových dotací v celkovém objemu 7.747 tis. Kč.

v tis. Kč

příjemce rozpočet dotace poskytnuto čerpáno vráceno
Klub českých turistů 300 300 - -
Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově 1 100 1 100 1 100 0
Ústav sociální péče Hošťálkovy 5 000 5 000 3 643 1 357
České dráhy, s. p. – Stavební správa Olomouc 700 700 - -
Moravskoslezské sdružení ČSTV 200 200 200 0
Sdružení pro umění a výchovu Talent 200 200 - -
Sdružení pro výstavbu silnice I/11-I/57 247 247 - -

Klub českých turistů se rozhodl obnovit na vrcholu Lysé hory původní Bezručovou chatu, která byla dříve historickým střediskem české turistiky, a která v roce 1978 vyhořela. V souladu s opatřeními Programu rozvoje kraje a Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska zastřešuje Moravskoslezský kraj jednání dotčených subjektů vrcholové části Lysé hory. Z výše uvedeného důvodu požádal Klub českých turistů o finanční podporu ve výši 300 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v požadované výši z finančních prostředků určených na rozvoj turisticky atraktivních oblastí Beskyd a Jeseníků. Použití finančních prostředků bylo smluvně dohodnuto do 30. 8. 2003 a bude vyúčtováno do 31. 10. 2003.

V sociální oblasti byly poskytnuty dvě dotace ostatním fyzickým a právnickým osobám v objemu 6.100 tis. Kč.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla poskytnuta v srpnu 2002 účelová investiční dotace ve výši 1.100 tis. Kč sociálnímu ústavu pro seniory a zdravotně postižené občany, který je umístěn v Domově sv. Alžběty Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově. Dotace byla určena na technologické vybavení kuchyně a koupelny ústavu pro nepohyblivé klienty. Použití finančních prostředků a jejich vyúčtování bylo smluvně dohodnuto do 31. 12. 2002. Dotace byla použita na sjednaný účel v plné výši.

Druhá investiční dotace, poskytnuta z rozpočtu kraje v roce 2002 v oblasti sociálních služeb, byla zaslána Ústavu sociální péče pro mentálně postižené dospělé Hošťálkovy u Krnova ve výši 5 mil. Kč na investiční akci "Stavební úpravy objektu č. p. 141 na chráněné bydlení". Sjednaným účelem bylo zřízení chráněného bydlení s celodenní asistenční službou. Použití finančních prostředků a jejich vyúčtování bylo smluvně stanoveno do 31. 12. 2002. Poskytnutá investiční dotace nebyla použita v plné výši na sjednaný účel, proto organizace odvedla zpět na účet poskytovatele částku ve výši 1.357 tis. Kč.

V oblasti školství byly poskytnuty dvě neinvestiční účelové dotace v objemu 400 tis. Kč.

V rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Národní program rozvoje sportu pro všechny" se uskutečnila 27. června 2002 v Ostravě na Masarykově náměstí sportovní galashow. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Moravskoslezského kraje. Dotace byla poskytnuta občanskému sdružení Moravskoslezské krajské Sdružení Českého svazu tělesné výchovy k zabezpečení sportovní galashow. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly poskytnuty z nespecifikované rezervy Moravskoslezského kraje a k 31. 12. 2002 byly použity na sjednaný účel v plné výši.

Druhá dotace byla poskytnuta Sdružení pro umění a výchovu Talent na zajištění 42. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec ve výši 200 tis. Kč. I když je soutěž finančně podporována řadou hudebních nadací a grantem Ministerstva kultury, požádal organizační výbor soutěže Moravskoslezský kraj o finanční podporu dalších ročníků. Finanční prostředky budou dle smluvních podmínek použity do 30. 9. 2003 a vyúčtovány poskytovateli do 31. 10. 2003.

V oblasti dopravy byla poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 700 tis. Kč na vypracování dokumentace pro územní řízení stavby "ČD DDC, Elektrizace traťového úseku včetně PEÚ žel. st. Ostrava hl. n. – žel. St. Ostrava-Kunčice". Příjemcem dotace byly České dráhy, s. p. - Stavební správa Olomouc. Poskytnutá dotace urychlila přípravu modernizace a elektrizace tratě. Následná realizace umožnila přímé vedení vlakových spojů od Českého Těšína a od Havířova do centra Ostravy, a tím došlo ke zvýšení cestovní rychlosti a atraktivity cestování. K 30. 6. 2003 bude poskytovateli předložena dokončená přípravná dokumentace a doklady o vyúčtování poskytnuté částky v objemu 700 tis. Kč.

Neinvestiční dotace v oblasti dopravy byla poskytnuta Sdružení pro výstavbu silnice I/11-I/57 na vypracování studie "Modelová studie o překračování hranice v roce 2005" ve výši 245 tis. Kč.


6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2002 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem v rozsahu daném zákonem. Po provedení průběžného přezkoumání předal auditor průběžnou zprávu o skutečnostech zjištěných v první části přezkumu. Ke všem připomínkám bylo podáno vysvětlení nebo byly nedostatky odstraněny. Po uzavření účetnictví za rok 2002 provedl auditor přezkum účetní závěrky a závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2002. Ve zprávě nezávislého auditora nejsou uváděna žádná zjištění, ani žádné výhrady k hospodaření kraje.


7 Závěr

Rozpočtové hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2002 bylo ukončeno kladným zůstatkem finančních prostředků ve výši 133.063.398,34 Kč. V souladu se zákonem bylo hospodaření kraje přezkoumáno nezávislým auditorem.

Z kladného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2002 ve výši 133.063 tis. Kč je účelově vázána částka 1.026 tis. Kč na krytí výdajů podle Statutu sociálního fondu a 50.000 tis. Kč dle Statutu zajišťovacího fondu. Z celkového objemu finančních prostředků odvedených v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v lednu 2003 je 481 tis. Kč součástí kladného zůstatku (ostatní prostředky byly vráceny příspěvkovými organizacemi v lednu 2003). Rada kraje zapojila část přebytku hospodaření, rozhodnutí o jejich zapojení bylo svěřeno radě kraje zastupitelstvem, ve výši 4.400 tis. Kč. Část přebytku ve výši 2.170 tis. Kč tvoří vrácené účelové prostředky od města Frýdek-Místek a část 17 tis. Kč účelové prostředky ze státního rozpočtu pro jednotky SDH obcí. Tyto prostředky byly účelově určeny na dané akce, nepodléhaly finančnímu vypořádání a musí být použity v roce 2003 na stejný účel.

Přebytek ve výši 74.969 tis. Kč, jehož účel využití není dosud stanoven, by měl být použit mimo jiné pro zajištění peněžní disponibility kraje začátkem následujícího roku, kdy lze očekávat tradičně nižší výběr daňových příjmů. Pokud dojde k očekávanému zvýšení podílu krajů na sdílených daních, dojde automaticky ke zvýšení deficitu finančních prostředků ve finančním toku kraje v prvních měsících roku, a to úměrně ke zvýšení % daňových výnosů pro kraje. Návrh na zapojení této části přebytku do rozpočtu kraje na rok 2003 bude předložen zastupitelstvu kraje.


8 Přílohy

8.1 Tabulková část

Tabulka č. 1

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE K 31. 12. 2002
PŘÍJMY
v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2002 % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. 270 390,00 270 390,00 252 526,33 93,39
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 38 627,00 38 627,00 37 494,49 97,07
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 19 037,00 19 037,00 18 874,38 99,15
  1121 Daň z příjmů právnických osob 222 106,00 222 106,00 282 655,11 127,26
  1211 Daň z přidané hodnoty 482 840,00 482 840,00 442 000,20 91,54
  1311 Správní poplatky 100,00 360,00 477,80 132,72
    Daňové příjmy 1 033 100,00 1 033 360,00 1 034 028,31 100,06
2140 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 882,00 2 882,00 423,52 14,70
2140   Vnitřní obchod, služby a turismus 2 882,00 2 882,00 423,52 14,70
2191 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 38,00 188,00 494,74
2191   Mezinárod. spolupráce v prům., obch., stav. a službách 0,00 38,00 188,00 494,74
2199 2141 Úroky 0,00 0,00 7,15 0,00
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 0,00 0,00 7,15 0,00
2219 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 30,65 0,00
2219   Záležiitosti pozemních komunikací j. n. 0,00 0,00 30,65 0,00
3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 73,00 72,72 99,62
3114   Speciální základní školy 0,00 73,00 72,72 99,62
3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 050,00 1 050,00 100,00
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 3,18 0,00
3121   Gymnázia 0,00 1 050,00 1 053,18 100,30
3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 3 200,00 2 900,00 90,63
3122   Střední odborné školy 0,00 3 200,00 2 900,00 90,63
3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 4 500,00 2 400,00 53,33
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 4 500,00 2 400,00 53,33
3142 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 400,00 400,00 100,00
3142   Školní stravování při středním vzdělávání 0,00 400,00 400,00 100,00
3421 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 400,00 400,00 100,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0,00 400,00 400,00 100,00
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 15,20 0,00
6172 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části 17,00 17,00 25,48 149,88
6172 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 48,67 0,00
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 102,25 0,00
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,69 0,00
6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 181,59 0,00
6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 25,25 0,00
6172   Činnost krajského úřadu 17,00 17,00 399,13 0,00
6310 2141 Příjmy z úroků 3 000,00 12 750,00 14 166,01 111,11
6310 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 0,28 0,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 12 750,00 14 166,29 111,11
6402 2229 Přijaté vrátky transferů j. n. 0,00 6 947,00 6 946,32 99,99
6402   Finanční vypořádání minulých let 0,00 6 947,00 6 946,32 99,99
6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 81,04 0,00
6409   Ostatní činnosti j. n. 0,00 0,00 81,04 0,00
  4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 0,00 6 654,60 6 654,49 100,00
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 39 877,00 39 877,00 39 877,00 100,00
  4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 0,00 3 500,00 0,00 0,00
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. 2 920 500,00 3 138 742,90 3 138 727,99 100,00
  4119 Neinvest. přijaté dotace od rozp. centr. úrovně j. n. 0,00 243,35 56,01 23,02
    Přijaté dotace běžné 2 960 377,00 3 189 017,85 3 185 315,49 99,88
  4216 Přijaté dotace kapitálové 0,00 94 534,00 94 529,52 100,00
  4134 Konsolidace - převody z rozpočtových účtů 1 448,00 51 461,00 1 709 790,66 0,00
  4139 Konsolidace - převody z vlastních fondů j. n. 0,00 0,00 9,84 0,00
    Konsolidace 1 448,00 51 461,00 1 709 800,50 3 322,52
    Vlastní příjmy celkem 1 038 999,00 1 065 617,00 1 063 496,31 100,06
    Dotace celkem 2 960 377,00 3 283 551,85 3 279 845,01 99,88
    Konsolidace příjmů 1 448,00 51 461,00 1 709 800,50 ×
    PŘÍJMY celkem 4 000 824,00 4 400 629,85 6 053 141,82 137,55
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 3 999 376,00 4 349 168,85 4 343 341,32 99,87

Tabulka č. 2

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE K 31. 12. 2002
VÝDAJE
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2002 % plnění UR
2119   Záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2140   Vnitřní obchod, služby a turismus 755,00 1 810,00 746,90 41,26
2191   Mezinárod. spolupráce v prům., obch., stav. a službách 6 112,00 5 843,35 3 754,53 64,25
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb 13 500,00 12 165,00 6 142,25 50,49
2219   Záležitosti pozemních komunikací 55 000,00 800,00 800,00 100,00
2259   Záležitosti civilní letecké dopravy 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00
2299   Záležitosti v dopravě 10 000,00 5 547,00 1 578,40 28,46
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 1 700,00 1 700,00 1 567,49 92,21
2399   Záležitosti vodního hospodářství 0,00 11 350,00 11 308,56 99,63
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 89 067,00 41 215,35 27 898,13 67,69
3111   Předškolní zařízení 21 610,00 20 510,00 20 503,20 99,97
3112   Speciální předškolní zařízení 40 186,00 42 083,20 41 910,02 99,59
3113   Základní školy 7 008,00 4 980,00 4 959,38 99,59
3114   Speciální základní školy 277 833,00 294 335,20 294 310,01 99,99
3116   Internátní speciální základní školy 73 980,00 78 815,90 78 815,87 100,00
3121   Gymnázia 410 436,00 449 778,40 449 239,92 99,88
3122   Střední odborné školy 838 767,00 885 635,90 885 595,90 100,00
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 907 553,00 972 292,80 972 268,92 100,00
3124   Speciální střední školy a učiliště 49 895,00 51 961,30 51 961,30 100,00
3125   Speciální střední odborná učiliště a učiliště 102 590,00 122 296,50 122 288,17 99,99
3127   Internátní spec. střední odborná učiliště a učiliště 7 526,00 3,40 3,40 100,00
3128   Sportovní školy - gymnázia 19 268,00 20 260,20 20 260,20 100,00
3141   Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání 16 374,00 12 443,60 12 349,29 99,24
3142   Školní stravování při středním vzdělávání 70 143,00 76 409,70 76 392,39 99,98
3143   Školní družiny a kluby 16 763,00 18 659,70 18 658,65 99,99
3144   Školy v přírodě 17 210,00 17 400,00 17 400,00 100,00
3145   Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 93 045,00 93 247,30 93 240,57 99,99
3146   Zaříz. z. vých. poradenství a preventivně vých. péče 39 616,00 42 228,90 42 228,90 100,00
3147   Školní hospodářství, škol. statky a polesí 7 220,00 9 082,10 9 082,18 100,00
3149   Ost. zaříz. související s vých. a vzděl. mládeže 26 817,00 23 054,20 23 054,18 100,00
3150   Vyšší odborné školy 63 081,00 61 213,60 61 198,62 99,98
3231   Základní umělecké školy 197 699,00 220 951,70 220 942,32 100,00
3239   Záležitosti zájmového studia 10,00 0,00 0,00 0,00
3299   Záležitosti vzdělávání 6 734,00 370,00 364,04 98,39
3311   Divadelní činnost 3 000,00 1 606,00 1 598,64 99,54
3312   Činnost uměleckých souborů 1 500,00 3 094,00 3 076,26 99,43
3314   Činnosti knihovnické 19 644,00 21 180,00 21 179,50 100,00
3315   Činnosti muzeí a galerií 5 000,00 5 630,80 5 630,80 100,00
3319   Záležitosti kultury 0,00 50,00 50,00 100,00
3329   Záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví 350,00 141,20 115,90 82,08
3419   Tělovýchovná činnost 3 000,00 3 192,50 3 192,76 100,01
3421   Využití volného času dětí a mládeže 86 188,00 93 620,40 93 546,32 99,92
3541   Prevence před drogami, alk., nikotinem a j. návyk. l. 4 300,00 3 585,00 2 853,56 79,60
3549   Spec. zdravot. programy a péče 7 500,00 6 163,48 4 688,28 76,07
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 17 950,00 17 950,00 17 487,44 97,42
3635   Územní plánování 2 750,00 102,00 5,15 5,04
3639   Komunální služby a územní rozvoj 2 120,00 1 520,00 1 205,29 79,30
3699   Záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje 200,00 200,00 200,00 100,00
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 500,00 500,00 483,00 96,60
3729   Ostatní nakládání s odpady 500,00 500,00 498,75 99,75
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 500,00 500,00 500,00 100,00
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650,00 100,00 7,35 7,35
3792   Ekologická výchova a osvěta 1 150,00 807,00 799,79 99,11
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 3 468 166,00 3 678 455,98 3 674 146,22 99,88
4313   Sociální ústavy pro zdrav. postiženou mládež 0,00 600,00 600,00 100,00
4322   Ústavy péče pro mládež 105 107,00 117 638,70 117 638,70 100,00
4339   Sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 600,00 700,00 180,80 25,83
4344   Sociální poradenství 10 000,00 10 000,00 9 999,61 100,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 116 707,00 128 938,70 128 419,11 99,60
5212   Civilní ochrana-nevojenská část 1 250,00 1 250,00 954,99 76,40
5299   Záležitosti civilního nouzového plánování 0,00 3 680,80 3 525,80 95,79
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 11 000,00 11 000,00 10 982,94 99,84
5521   Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 5 500,00 5 440,00 4 800,01 88,24
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 17 750,00 21 370,80 20 263,74 94,82
6113 511 Ostatní platby za provedenou práci 8 963,00 9 043,00 7 670,67 84,82
  z toho 5112 - Ostatní osobní výdaje 7 513,00 7 593,00 6 487,93 85,45
    5119 - Platby za provedenou práci - plat. refundace 1 450,00 1 450,00 1 182,74 81,57
  512 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 480,00 1 643,00 1 419,10 86,37
  513 Nákup materiálu 2 952,00 2 246,00 1 861,87 82,90
  514 Úroky a ostatní finanční výdaje 15,00 15,00 7,12 47,47
  515 Nákup vody, paliv a energie 1 075,00 1 075,00 800,30 74,45
  516 Nákup služeb 2 984,00 2 789,00 1 739,19 62,36
  517 Ostatní služby 2 465,00 2 185,00 1 643,25 75,21
  518 Poskytnuté zálohy a jistiny 80,00 80,00 25,00 31,25
  519 Výdaje související s neivestičními nákupy 300,00 300,00 109,45 36,48
  522 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 100,00 250,00 250,00 100,00
  z toho 5229 - Neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím 100,00 250,00 250,00 100,00
  536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 10,00 10,00 4,15 41,50
  549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 1 146,00 1 082,00 23,45 2,17
    Zastupitelstvo kraje 21 570,00 20 718,00 15 553,53 75,07
6115   Volby do územních zastupitelských sborů 0,00 180,50 103,63 57,41
6172 511 Platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci 69 113,00 69 776,00 63 999,16 91,72
    5111 - Platy zaměstnanců 68 498,00 69 161,00 63 550,28 91,89
    5112 - Ostatní osobní výdaje 400,00 400,00 334,40 83,60
    5116 - Náležitosti osob vykon. zákl. (náhr.) a další VS, CS 90,00 90,00 2,98 3,32
    5119 - Platby za provedenou práci j. n. 125,00 125,00 111,50 89,20
  512 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 190,00 24 615,00 22 804,64 92,65
  513 Nákup materiálu 13 235,00 22 375,00 20 770,56 92,83
  514 Úroky a ostatní finanční výdaje 10,00 25,00 16,51 66,04
  515 Nákup vody, paliv a energie 3 971,00 3 585,00 2 652,13 73,98
  516 Nákup služeb 18 035,00 14 990,00 12 400,27 82,72
  517 Ostatní nákupy 5 061,00 6 793,00 5 937,84 87,41
  518 Poskytnuté zálohy a jistiny 80,00 80,00 0,00 0,00
  519 Výdaje související s neinvestičními nákupy 200,00 225,00 159,62 70,94
  536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 210,00 210,00 101,23 48,20
  549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 1 245,00 1 779,43 806,62 45,33
    Činnost krajského úřadu 135 350,00 144 453,43 129 648,57 89,75
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 1 658 352,50 0,00
6330 5349 Převody vlastním fondům j. n. 1 448,00 51 461,00 51 448,00 99,97
6402   Finanční vypořádání minulých let 0,00 9 465,05 9 464,37 99,99
6409   Ostatní činnosti j. n. 111 416,00 84 066,78 0,00 0,00
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 269 784,00 310 344,76 1 864 570,60 600,81
Běžné výdaje celkem 3 961 474,00 4 180 325,59 5 715 297,80 136,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 2002 % plnění UR
2119   Záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 0,00 1 350,00 1 065,14 78,90
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb 0,00 9 229,50 5 146,08 55,76
2212   Silnice 0,00 2 000,00 0,00 0,00
2219   Záležitosti pozemních komunikací 0,00 55 400,00 55 400,00 100,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 275,00 275,00 100,00
2299   Záležitosti v dopravě 0,00 700,00 700,00 100,00
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 0,00 68 954,50 62 586,22 90,76
3112   Speciální předškolní zařízení 0,00 1 630,00 1 629,87 99,99
3114   Speciální základní školy 0,00 10 388,00 10 387,72 100,00
3116   Internátní speciální základní školy 0,00 1 750,00 1 749,94 100,00
3121   Gymnázia 0,00 1 523,00 1 522,98 100,00
3122   Střední odborné školy 0,00 6 653,00 6 653,00 100,00
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 39 251,00 39 248,46 99,99
3142   Školní stravování při středním vzdělávání 0,00 8 819,00 8 819,00 100,00
3145   Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 0,00 1 140,00 1 139,25 99,93
3149   Ost. zaříz. související s vých. a vzděl. mládeže 0,00 212,00 212,00 100,00
3231   Základní umělecké školy 0,00 810,00 809,92 99,99
3314   Činnosti knihovnické 0,00 700,00 700,00 100,00
3315   Činnosti muzeí a galerií 1 200,00 830,00 828,05 99,76
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0,00 3 350,00 3 349,08 99,97
3549   Spec. zdravot. programy a péče 0,00 1 336,53 1 336,53 100,00
3635   Územní plánování 0,00 1 200,00 1 192,54 99,38
3639   Komunální služby a územní rozvoj 0,00 2 255,50 2 255,50 100,00
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 200,00 81 848,03 81 833,84 99,98
4311   Sociální ústavy pro dospělé 10 000,00 8 600,00 7 200,00 83,72
4322   Ústavy péče pro mládež 0,00 5 575,00 5 575,00 100,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 10 000,00 14 175,00 12 775,00 90,12
5212   Civilní ochrana-nevojenská část 3600 0 0 0
5511   Požární ochrana - profesionální část 9 300,00 10 124,00 10 122,22 99,98
5521   Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 5 000,00 8 600,00 2 362,79 27,47
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 17 900,00 18 724,00 12 485,01 66,68
6113 612 Pořízení hmotného majetku 1 800,00 3 465,00 2 873,75 82,94
  z toho Budovy, haly a stavby 300,00 300,00 159,44 53,15
    Stroje, přístroje a zařízení 300,00 300,00 0,00 0,00
    Dopravní prostředky 1 200,00 1 800,00 1 713,11 95,17
    Výpočetní technika 0,00 1 065,00 1 001,20 94,01
    Zastupitelstvo kraje 1 800,00 3 465,00 2 873,75 82,94
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotého majetku 2 200,00 5 091,00 4 936,13 96,96
  z toho 6111 - Programové vybavení 2 200,00 4 515,00 4 368,55 96,76
    6119 - Ostatní nákup dlouh. nehmotného majetku 0,00 576,00 567,58 98,54
  612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5 500,00 36 676,00 35 919,92 471,99
  z toho 6121 - Budovy, haly a stavby 500,00 31 169,00 30 796,61 98,81
    6122 - Stroje, přístroje a zařízení 1 000,00 1 477,00 1 198,08 81,12
    6123 - Dopravní prostředky 1 800,00 1 078,00 1 056,30 97,99
    6125 - Výpočetní technika 1 200,00 2 420,00 2 353,96 97,27
    6126 - Projektová dokumentace 1 000,00 532,00 514,97 96,80
  613 Pozemky 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00
  614 Výdaje související s investičními nákupy 750,00 0,00 0,00 0,00
    Činnost krajského úřadu 8 450,00 42 767,00 41 856,05 97,87
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 10 250,00 46 232,00 44 729,80 96,75
    Běžné výdaje celkem 3 960 026,00 4 128 864,59 4 005 497,30 97,01
    Kapitálové výdaje celkem 39 350,00 229 933,53 214 409,87 93,25
    Konsolicace výdajů 1 448,00 51 461,00 1 709 800,50 ×
    Výdaje celkem 4 000 824,00 4 410 259,12 5 929 707,67 134,45
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 3 999 376,00 4 358 798,12 4 219 907,17 96,81

Tabulka č. 3

Přehled nevyčerpaných účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
v Kč
Poskytovatel dotace Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno k 31. 12. 2002 Nedočerpáno Vráceno při FV v lednu 2003
Ministerstvo financí Volby do obecních zastupitelstev 180 435,00 103 629,03 76 805,97 76 805,97
  Problém deficitních funkčních míst 4 720 000,00 4 719 908,79 91,21 91,21
  Podpora romských žáků středních škol 1 031 550,00 488 294,00 543 256,00 543 256,00
Celkem MF   5 931 985,00 5 311 831,82 620 153,18 620 153,18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotace na přímé vzdělávací výdaje ve školství 2 765 852 000,00 2 765 679 593,40 172 406,60 172 406,60
Dotace pro soukromé školy 312 318 000,00 311 391 722,00 926 278,00 926 278,00
  Dotace na projekty romské komunity 370 500,00 278 191,30 92 308,70 92 308,70
  Dotace na státní informační politiku 5 489 000,00 5 475 054,00 13 946,00 13 946,00
  Dotace MSK vědecké knihovně v Ostravě 13 000,00 10 548,19 2 451,81 2 451,81
Celkem MŠMT   3 084 042 500,00 3 082 835 108,89 1 207 391,11 1 207 391,11
Ministerstvo kultury Rozvoj informační sítě veřejných knihoven 231 000,00 230 868,30 131,70 131,70
Celkem MK   231 000,00 230 868,30 131,70 131,70
CELKEM   3 090 205 485,00 3 088 377 809,01 1 827 675,99 1 827 675,99

Tabulka č. 4

ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2002
ROZVAHA - Moravskoslezský kraj bez příspěvkových organizací
v tis. Kč
AKTIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
- Software   7 663,54
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 391,63 4 620,11
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   4 462,73
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   4 704,03
Celkem 1 391,63 21 450,42
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru    
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku    
Celkem 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky   8 301,14
- Umělecká díla a předměty    
- Stavby   355 241,45
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 17 847,59 39 918,76
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 966,09 41 679,44
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 191,34 2 577,63
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek   830,00
Celkem 38 005,02 448 548,42
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám    
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí    
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku    
Celkem 0,00 0,00
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod. vlivem   4 541,00
- Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
- Pořízení dlouhodobého fin. majetku   275,00
Celkem 0,00 4 816,00
Stálá aktiva celkem 39 396,65 474 814,84
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 611,74 505,83
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě    
- Nedokončená výroba    
- Výrobky    
- Zvířata    
- Zboží na skladě    
- Pořízení zboží a Zboží na cestě    
Celkem 611,74 505,83
Pohledávky    
- Odběratelé   26,21
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 90,09 2 517,59
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 5,00 151,92
- Ostatní pohledávky 7,18 13,87
- Pohledávky k účastníkům sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů 227,13  
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci   -131,95
- Jiné pohledávky    
- Opravná položka k pohledávkám    
Celkem 329,40 2 577,64
Finanční majetek    
- Pokladna    
- Peníze na cestě    
- Ceniny 113,14 617,00
- Běžný účet    
- Běžný účet FKSP    
- Ostatní běžné účty 7 865,32 0,15
Celkem 7 978,46 617,15
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet 9 037,03 81 941,13
- Běžné účty peněžních fondů 592,22 51 122,27
Celkem 9 629,25 133 063,40
Oběžná aktiva celkem 18 548,85 136 764,02
ÚHRN AKTIV 57 945,50 611 578,87
PASIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 39 396,65 474 814,84
- Fond oběžných aktiv    
Celkem 39 396,65 474 814,84
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn    
- FKSP    
- Fond rezervní    
- Peněžní fondy 592,23 51 122,27
- Fond reprodukce majetku    
- Ostatní finanční fondy    
Celkem 592,23 51 122,27
Hospodářský výsledek    
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 9 032,00 81 940,92
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření 245,75 -10 047,99
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření 232,13 32,58
Celkem 9 509,88 71 925,50
Vlastní zdroje celkem 49 498,76 597 862,62
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy    
- Ostatní dlouhodobé závazky    
Celkem 0,00 0,00
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 657,43 445,90
- Přijaté zálohy   113,30
- Ostatní závazky   3 993,89
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Zaměstnanci 20,42 19,23
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 4 398,07 5 312,50
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 2 404,55 2 932,65
- Daň z příjmů    
- Ostatní přímé daně 759,72 892,42
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC    
- Jiné závazky 206,55 6,36
Celkem 8 446,74 13 716,25
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období    
- Výnosy přístích období    
- Dohadné účty pasívní    
Celkem 0,00 0,00
Cizí zdroje celkem 8 446,74 13 716,25
ÚHRN PASIV 57 945,50 611 578,87

Tabulka č. 5

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
ROZVAHA Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací
v tis. Kč
AKTIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 30,30  
- Software 8 105,68 15 935,85
- Ocenitelná práva 13,10 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 154,86 27 661,32
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 424,31 4 884,21
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   4 704,03
Celkem 30 728,25 53 445,39
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru -6 839,35 -6 745,64
- Oprávky k ocenitelným právům -13,10 -10,84
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -20 761,52 -23 041,20
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -398,37 -407,97
Celkem -28 012,34 -30 205,65
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 2 896 239,97 2 982 314,66
- Umělecká díla a předměty 2 238,24 2 636,34
- Stavby 10 511 473,87 11 032 952,68
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 717 985,33 1 805 915,60
- Pěstitelské celky trvalých porostů 143,61 495,14
- Základní stádo a tažná zvířata 5 315,67 5 603,26
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 883 735,10 963 046,16
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 11 724,50 11 588,17
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 662,05 185 227,34
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 67,00 1 345,70
Celkem 16 129 585,34 16 991 125,05
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 511 436,58 -1 567 610,61
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -1 161 776,77 -1 246 519,00
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -120,03 -131,04
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -1 694,64 -1 883,37
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -865 769,02 -921 335,80
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -7 592,59 -7 520,05
Celkem -3 548 389,63 -3 744 999,87
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod. vlivem   4 541,00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 1 165,00 1 165,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 200,00  
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku   275,00
Celkem 1 365,00 5 981,00
     
Stálá aktiva celkem 12 585 276,62 13 275 345,92
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 97 155,93 111 334,16
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 13,96 1,15
- Nedokončená výroba 8 335,46 9 269,89
- Výrobky 9 590,38 11 780,02
- Zvířata 13 829,21 11 174,06
- Zboží na skladě 10 482,42 10 086,58
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 116,09 10,64
Celkem 139 523,45 153 656,50
     
Pohledávky    
- Odběratelé 57 545,03 44 254,89
- Směnky k inkasu 211,92 2,55
- Poskytnuté provozní zálohy 15 918,55 26 742,31
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 5,00 151,92
- Ostatní pohledávky 12 025,40 12 108,60
- Pohledávky k účastníkům sdružení 8 943,56 8 943,56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 18,99  
- Daň z příjmů 920,57 537,00
- Ostatní přímé daně 48,74 1,47
- Daň z přidané hodnoty 151,73 156,13
- Ostatní daně a poplatky 258,77 214,59
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR 20,49 26,61
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC 0,20  
- Pohledávky za zaměstnanci 8 158,62 8 194,69
- Jiné pohledávky 15 145,43 9 151,07
- Opravná položka k pohledávkám -122,31 -67,33
Celkem 119 250,69 110 418,06
     
Finanční majetek    
- Pokladna 3 889,44 4 169,11
- Peníze na cestě 1 363,76 2 771,27
- Ceniny 865,04 1 568,88
- Běžný účet 410 613,20 449 899,74
- Běžný účet FKSP 21 993,41 24 439,64
- Ostatní běžné účty 50 438,69 60 826,01
- Ostatní cenné papíry   1 300,00
Celkem 489 163,54 544 974,65
     
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet 9 037,03 81 941,13
- Běžné účty peněžních fondů 592,22 51 122,28
Celkem 9 629,25 133 063,41
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 7 314,90 6 047,52
- Příjmy příštích období 29,58 4 924,26
- Kurzové rozdíly aktivní   0,46
- Dohadné účty aktivní 917,77 2 212,44
Celkem 8 262,25 13 184,68
     
Oběžná aktiva celkem 765 829,18 955 297,30
     
ÚHRN AKTIV 13 351 105,80 14 230 643,22
v tis. Kč
PASIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 12 590 254,00 13 264 022,82
- Fond oběžných aktiv 147 473,21 147 679,02
Celkem 12 737 727,21 13 411 701,84
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 17 895,72 15 636,05
- FKSP 31 992,26 35 140,03
- Fond rezervní 31 276,11 34 329,51
- Fond reprodukce majetku 168 493,32 197 205,16
- Peněžní fondy 592,23 51 122,27
- Ostatní finanční fondy 73,83 5 911,49
Celkem 250 323,47 339 344,51
     
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období × 27 336,82
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 1 519,05 -59 383,40
- HV ve schvalovacím řízení -46 990,88 ×
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 9 032,00 81 940,92
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodař. 245,75 -10 047,99
- Saldo příjmů a výnosu rozpočtového hospodař. 232,13 32,58
Celkem -35 961,95 39 878,93
     
Vlastní zdroje celkem 12 952 088,73 13 790 925,28
     
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu 47,03 0,86
- Dlouhodobé přijaté zálohy 21,62 2,88
- Ostatní dlouhodobé závazky 1 547,62 1 266,09
Celkem 1 616,27 1 269,83
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 82 041,04 53 941,92
- Přijaté zálohy 4 179,68 11 280,10
- Ostatní závazky 27 489,72 32 355,62
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 56 631,50 57 998,72
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 31 521,58 38 679,37
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 82 281,06 90 806,30
- Daň z příjmů 2 883,16 2 044,67
- Ostatní přímé daně 19 662,62 22 815,50
- Daň z přidané hodnoty 683,44 390,84
- Ostatní daně a poplatky 47,46 56,19
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 108,17 2 961,18
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC -4,83 2 579,63
- Jiné závazky 49 899,01 45 192,91
Celkem 357 510,27 361 189,61
     
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 2 997,04 19 401,17
- Výnosy přístích období 21 151,37 22 018,72
- Dohadné účty pasívní 15 742,88 35 838,22
Celkem 39 891,29 77 258,11
     
Cizí zdroje celkem 399 017,83 439 717,55
     
ÚHRN PASIV 13 351 106,56 14 230 642,83

Tabulka č. 6

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
ROZVAHA příspěvkových organizací kraje
v tis. Kč
AKTIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 30,30  
- Software 8 105,68 8 272,31
- Ocenitelná práva 13,10 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20 763,23 23 041,20
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 424,31 421,48
Celkem 29 336,62 31 994,97
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru -6 839,35 -6 745,64
- Oprávky k ocenitelným právům -13,10 -10,84
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -20 761,52 -23 041,20
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -398,37 -407,97
Celkem -28 012,34 -30 205,65
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 2 896 239,97 2 974 013,52
- Umělecká díla a předměty 2 238,24 2 636,34
- Stavby 10 511 473,87 10 677 711,23
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 700 137,74 1 765 996,84
- Pěstitelské celky trvalých porostů 143,61 495,14
- Základní stádo a tažná zvířata 5 315,67 5 603,26
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 865 769,01 921 366,72
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 11 724,50 11 588,17
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 98 470,71 182 649,71
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 67,00 515,70
Celkem 16 091 580,32 16 542 576,63
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 511 436,58 -1 567 610,61
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -1 161 776,77 -1 246 519,00
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -120,03 -131,04
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -1 694,64 -1 883,37
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -865 769,02 -921 335,80
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -7 592,59 -7 520,05
Celkem -3 548 389,63 -3 744 999,87
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 1 165,00 1 165,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 200,00  
Celkem 1 365,00 1 165,00
     
Stálá aktiva celkem 12 545 879,97 12 800 531,08
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 96 544,19 110 828,33
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 13,96 1,15
- Nedokončená výroba 8 335,46 9 269,89
- Výrobky 9 590,38 11 780,02
- Zvířata 13 829,21 11 174,06
- Zboží na skladě 10 482,42 10 086,58
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 116,09 10,64
Celkem 138 911,71 153 150,67
     
Pohledávky    
- Odběratelé 57 545,03 44 228,68
- Směnky k inkasu 211,92 2,55
- Poskytnuté provozní zálohy 15 828,46 24 224,72
- Pohledávky za rozpočtové příjmy    
- Ostatní pohledávky 12 018,22 12 094,73
- Pohledávky k účastníkům sdružení 8 943,56 8 943,56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 18,99  
- Daň z příjmů 693,44 537,00
- Ostatní přímé daně 48,74 1,47
- Daň z přidané hodnoty 151,73 156,13
- Ostatní daně a poplatky 258,77 214,59
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR 20,49 26,61
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC 0,20  
- Pohledávky za zaměstnanci 8 158,62 8 326,64
- Jiné pohledávky 15 145,43 9 151,07
- Opravná položka k pohledávkám -122,31 -67,33
Celkem 118 921,29 107 840,42
     
Finanční majetek    
- Pokladna 3 889,44 4 169,11
- Peníze na cestě 1 363,76 2 771,27
- Ceniny 751,90 951,88
- Běžný účet 410 613,20 449 899,74
- Běžný účet FKSP 21 993,41 24 439,64
- Ostatní běžné účty 42 573,37 60 825,86
- Ostatní cenné papíry   1 300,00
Celkem 481 185,08 544 357,50
     
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet    
- Běžné účty peněžních fondů    
Celkem 0,00 0,00
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 7 314,90 6 047,52
- Příjmy příštích období 29,58 4 924,26
- Kurzové rozdíly aktivní   0,46
- Dohadné účty aktivní 917,77 2 212,44
Celkem 8 262,25 13 184,68
     
Oběžná aktiva celkem 747 280,33 818 533,27
     
ÚHRN AKTIV 13 293 160,30 13 619 064,35
     
v tis. Kč
PASIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 12 550 857,35 12 789 207,98
- Fond oběžných aktiv 147 473,21 147 679,02
Celkem 12 698 330,56 12 936 887,00
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 17 895,72 15 636,05
- FKSP 31 992,26 35 140,03
- Fond rezervní 31 276,11 34 329,51
- Fond reprodukce majetku 168 493,32 197 205,16
- Peněžní fondy    
- Ostatní finanční fondy 73,83 5 911,49
Celkem 249 731,24 288 222,24
     
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období × 27 336,82
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 1 519,05 -59 383,40
- HV ve schvalovacím řízení -46 990,88 ×
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodař.    
- Saldo příjmů a výnosu rozpočtového hospodař.    
Celkem -45 471,83 -32 046,58
     
Vlastní zdroje celkem 12 902 589,97 13 193 062,66
     
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu 47,03 0,86
- Dlouhodobé přijaté zálohy 21,62 2,88
- Ostatní dlouhodobé závazky 1 547,62 1 266,09
Celkem 1 616,27 1 269,83
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 81 383,61 53 496,02
- Přijaté zálohy 4 179,68 11 166,80
- Ostatní závazky 27 489,72 28 361,73
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 56 611,08 57 979,49
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 27 123,51 33 366,87
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 79 876,51 87 873,65
- Daň z příjmů 2 883,16 2 044,67
- Ostatní přímé daně 18 902,90 21 923,08
- Daň z přidané hodnoty 683,44 390,84
- Ostatní daně a poplatky 47,46 56,19
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 108,17 2 961,18
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC -4,83 2 579,63
- Jiné závazky 49 692,46 45 186,55
Celkem 349 063,53 347 473,36
     
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 2 997,04 19 401,17
- Výnosy přístích období 21 151,37 22 018,72
- Dohadné účty pasívní 15 742,88 35 838,22
Celkem 39 891,29 77 258,11
     
Cizí zdroje celkem 390 571,09 426 001,30
     
ÚHRN PASIV 13 293 161,06 13 619 063,96

Tabulka č. 7

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací kraje
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 432 832,48 57 912,70 490 745,18
Spotřeba energie 272 475,39 14 020,68 286 496,07
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 1 156,84 44,71 1 201,55
Prodané zboží 11 214,85 20 178,86 31 393,71
Opravy a udržování 406 420,51 3 513,92 409 934,43
Cestovné 16 452,40 172,58 16 624,98
Náklady na reprezentaci 338,35 76,51 414,86
Ostatní služby 264 096,81 16 370,82 280 467,63
Mzdové náklady 2 176 061,53 46 819,65 2 222 881,18
Zákonné sociální pojištění 745 670,41 15 091,28 760 761,69
Ostatní sociální pojištění 8 613,94 156,01 8 769,95
Zákonné sociální náklady 44 533,08 843,53 45 376,61
Ostatní sociální náklady 9 748,08 112,75 9 860,83
Daň silniční 74,54 338,15 412,69
Daň z nemovitostí 67,52 13,34 80,86
Ostatní daně a poplatky 936,97 388,17 1 325,14
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 46,20 0,04 46,24
Ostatní pokuty a penále 567,82 1,75 569,57
Odpis nedobytné pohledávky 2 595,10 78,65 2 673,75
Úroky 7,83 5,32 13,15
Kursové ztráty 12,27 1,99 14,26
Dary 12,35   12,35
Manka a škody 378,17 108,51 486,68
Jiné ostatní náklady 36 285,06 3 504,89 39 789,95
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 154 866,85 4 570,22 159 437,07
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 268,31 937,20 1 205,51
Prodané cenné papíry a vklady      
Prodaný materiál 410,34 762,92 1 173,26
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek   12,28 12,28
Náklady celkem 4 586 163,98 186 037,43 4 772 181,43
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 25 784,63 53 044,89 78 829,52
Tržby z prodeje služeb 355 308,90 99 945,16 455 254,06
Tržby za prodané zboží 12 997,42 25 289,77 38 287,19
Změna stavu zásob nedokončené výroby 352,98 583,36 936,34
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků 441,53 1 914,38 2 355,91
Změna stavu zvířat -10,05 -4 482,63 -4 492,68
Aktivace materiálu a zboží 2 624,51 394,86 3 019,37
Aktivace vnitroorganizačních služeb 17 294,11 4 695,05 21 989,16
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,99    
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 1 328,85 2 849,77 4 178,62
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 369,62 74,65 444,27
Ostatní pokuty a penále 0,43   0,43
Platby za odepsané pohledávky 43,77 40,54 84,31
Úroky 5 767,43 249,52 6 016,95
Kursové zisky 6,84 27,64 34,48
Zúčtování fondů 47 286,29 4 533,09 51 819,38
Jiné ostatní výnosy 89 110,80 3 598,19 92 708,99
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 740,56 788,08 1 528,64
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 67,09   67,09
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů      
Tržby z prodeje materiálu 1 269,44 1 336,84 2 606,28
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 993,01   993,01
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek   65,01 65,01
Provozní dotace 4 043 743,76 1 987,27 4 045 731,03
Výnosy celkem 4 605 522,91 196 935,44 4 802 458,35
       
Daň z příjmů 1 963,00 708,49 2 671,49
Dodatečné odvody daně z příjmů 215,25 33,40 248,65
       
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 180,67 10 156,12 27 336,79

Tabulka č. 8

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství
v tis. Kč
AKTIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 30,30  
- Software 7 166,16 7 155,28
- Ocenitelná práva 13,10 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 600,76 21 573,65
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 424,31 421,48
Celkem 27 234,63 29 410,39
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -6 014,74 -5 873,00
- Oprávky k ocenitelným právům -13,10 -10,84
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -19 599,05 -21 573,65
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -398,37 -407,97
Celkem -26 025,26 -27 865,46
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 511 400,62 544 702,46
- Umělecká díla a předměty 2 123,16 2 521,26
- Stavby 4 656 924,29 4 794 685,22
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 100 683,84 1 124 970,42
- Pěstitelské celky trvalých porostů 143,61 495,14
- Základní stádo a tažná zvířata 5 315,67 5 603,26
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 835 100,95 887 803,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 11 724,50 11 588,17
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 57 228,31 33 192,71
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 67,00 515,70
Celkem 7 180 711,95 7 406 077,34
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 444 985,21 -1 495 266,89
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -808 966,80 -840 281,71
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -120,03 -131,04
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -1 694,64 -1 883,37
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -835 100,96 -887 772,08
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -7 592,59 -7 520,05
Celkem -3 098 460,23 -3 232 855,14
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 1 165,00 1 165,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 200,00  
Celkem 1 365,00 1 165,00
     
Stálá aktiva celkem 4 084 826,09 4 175 932,13
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 36 059,65 35 182,31
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 13,96 1,15
- Nedokončená výroba 8 335,46 9 269,89
- Výrobky 9 557,25 11 747,52
- Zvířata 13 826,21 11 171,06
- Zboží na skladě 10 251,61 9 822,21
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 116,09 10,64
Celkem 78 160,23 77 204,78
     
Pohledávky    
- Odběratelé 56 644,41 43 611,56
- Směnky k inkasu 211,92 2,55
- Poskytnuté provozní zálohy 13 507,07 21 813,08
- Ostatní pohledávky 9 924,67 10 097,15
- Pohledávky k účastníkům sdružení 8 943,56 8 943,56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 18,99  
- Daň z příjmů 679,09 408,48
- Ostatní přímé daně 48,74 1,47
- Daň z přidané hodnoty 151,73 156,13
- Ostatní daně a poplatky 103,96 206,80
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR 20,49 26,61
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC 0,20  
- Pohledávky za zaměstnanci 7 503,63 7 776,54
- Jiné pohledávky 4 694,28 7 261,69
- Opravná položka k pohledávkám -65,01  
Celkem 102 387,73 100 305,62
     
Finanční majetek    
- Pokladna 3 784,15 3 969,55
- Peníze na cestě 1 144,71 2 771,27
- Ceniny 439,79 643,45
- Běžný účet 379 855,88 426 797,93
- Běžný účet FKSP 21 159,75 23 186,80
- Ostatní běžné účty 27 745,70 30 811,71
- Ostatní cenné papíry   1 300,00
Celkem 434 129,98 489 480,71
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 5 972,81 5 390,67
- Příjmy příštích období 29,58 2 842,04
- Dohadné účty aktivní 680,22 1 346,36
Celkem 6 682,61 9 579,07
     
Oběžná aktiva celkem 621 360,55 676 570,18
     
ÚHRN AKTIV 4 706 186,64 4 852 502,31
v tis. Kč
PASIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 4 090 996,85 4 186 414,12
- Fond oběžných aktiv 91 115,65 91 321,48
Celkem 4 182 112,50 4 277 735,60
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 17 296,38 15 163,80
- FKSP 30 391,55 33 239,79
- Fond rezervní 28 922,04 34 329,51
- Fond reprodukce majetku 161 148,72 154 553,17
- Ostatní finanční fondy 1,41 5 911,49
Celkem 237 760,10 243 197,76
     
HV z činnosti PO    
- HV běžného účetního období × 19 073,09
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 1 519,05 -52 960,88
- HV ve schvalovacím řízení -41 431,10 ×
Celkem -39 912,05 -33 887,79
     
Vlastní zdroje celkem 4 379 960,55 4 487 045,57
     
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu 47,03 0,86
- Dlouhodobé přijaté zálohy 21,62 2,88
- Ostatní dlouhodobé závazky 1 547,62 1 266,09
Celkem 1 616,27 1 269,83
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 45 791,99 26 113,67
- Přijaté zálohy 3 760,19 11 057,53
- Ostatní závazky 25 781,65 26 439,56
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 51 972,46 52 482,67
     
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 25 677,73 31 304,61
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 74 571,16 82 257,29
- Daň z příjmů 2 020,39 2 044,67
- Ostatní přímé daně 17 621,93 20 487,70
- Daň z přidané hodnoty 681,72 390,84
- Ostatní daně a poplatky 47,46 56,19
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 108,17 859,77
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC -4,83 2 475,74
- Jiné závazky 39 103,16 43 538,36
Celkem 287 219,84 299 595,26
     
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 2 977,70 9 342,85
- Výnosy přístích období 21 045,56 21 391,30
- Dohadné účty pasívní 13 367,48 33 857,13
Celkem 37 390,74 64 591,28
     
Cizí zdroje celkem 326 226,85 365 456,37
     
ÚHRN PASIV 4 706 187,40 4 852 501,94

Tabulka č. 9

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví školství
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 307 044,01 57 490,25 364 534,26
Spotřeba energie 262 999,10 14 001,45 277 000,55
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 51,11 41,95 93,06
Prodané zboží 11 211,76 20 169,05 31 380,81
Opravy a udržování 156 095,96 3 491,96 159 587,92
Cestovné 12 696,71 163,38 12 860,09
Náklady na reprezentaci 251,64 76,51 328,15
Ostatní služby 243 351,34 16 338,56 259 689,90
Mzdové náklady 2 055 858,94 46 566,55 2 102 425,49
Zákonné sociální pojištění 703 891,88 15 018,65 718 910,53
Ostatní sociální pojištění 8 613,94 156,01 8 769,95
Zákonné sociální náklady 40 333,30 833,40 41 166,70
Ostatní sociální náklady 9 501,30 112,61 9 613,91
Daň silniční 74,54 315,20 389,74
Daň z nemovitostí 66,59 11,65 78,24
Ostatní daně a poplatky 584,71 387,96 972,67
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 40,10 0,04 40,14
Ostatní pokuty a penále 560,84 1,74 562,58
Odpis nedobytné pohledávky 2 541,07 64,75 2 605,82
Úroky 7,83 5,32 13,15
Kursové ztráty 9,03 1,99 11,02
Dary 12,35   12,35
Manka a škody 329,57 108,51 438,08
Jiné ostatní náklady 30 364,70 3 495,84 33 860,54
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 91 782,50 4 383,68 96 166,18
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 268,31 937,20 1 205,51
Prodané cenné papíry a vklady      
Prodaný materiál 153,73 762,92 916,65
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek      
Náklady celkem 3 938 696,86 184 937,13 4 123 633,99
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 25 676,67 53 044,89 78 721,56
Tržby z prodeje služeb 352 675,06 98 662,45 451 337,51
Tržby za prodané zboží 12 995,98 25 279,90 38 275,88
Změna stavu zásob nedokončené výroby 352,98 583,36 936,34
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků 441,53 1 914,38 2 355,91
Změna stavu zvířat -10,05 -4 482,63 -4 492,68
Aktivace materiálu a zboží 697,11 394,86 1 091,97
Aktivace vnitroorganizačních služeb 4 051,55 4 695,05 8 746,60
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,99   0,99
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 568,29 2 849,77 3 418,06
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 301,87 74,65 376,52
Ostatní pokuty a penále      
Platby za odepsané pohledávky 43,77 40,54 84,31
Úroky 5 596,90 249,52 5 846,42
Kursové zisky 6,84 27,64 34,48
Zúčtování fondů 47 286,29 4 533,09 51 819,38
Jiné ostatní výnosy 70 121,22 3 541,06 73 662,28
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 405,91 788,08 1 193,99
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 67,09   67,09
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů      
Tržby z prodeje materiálu 789,24 1 336,84 2 126,08
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 993,01   993,01
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek   65,01 65,01
Provozní dotace 3 426 194,89 1 987,27 3 428 182,16
Výnosy celkem 3 949 257,14 195 585,73 4 144 842,87
       
Daň z příjmů 1 236,56 650,58 1 887,14
Dodatečné odvody daně z příjmů 215,25 33,40 248,65
       
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 9 108,46 9 964,62 19 073,08

Tabulka č. 10

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví kultury
v tis. Kč
AKTIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
- Software 866,54 946,54
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 655,12 791,10
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku    
Celkem 1 521,66 1 737,64
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru -751,63 -793,56
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -655,12 -791,10
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku    
Celkem -1 406,75 -1 584,66
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 407,20 7 653,07
- Umělecká díla a předměty 115,08 115,08
- Stavby 20 108,63 20 312,68
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15 567,17 17 716,96
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 044,07 6 340,69
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   189,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek    
Celkem 42 242,15 52 327,48
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -3 684,74 -3 777,16
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -10 956,19 -11 697,39
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -6 044,07 -6 340,69
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku    
Celkem -20 685,00 -21 815,24
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 0,00 0,00
     
Stálá aktiva celkem 21 672,06 30 665,22
     
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 5,49 6,02
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě    
- Nedokončená výroba    
- Výrobky 33,13 32,50
- Zvířata    
- Zboží na skladě 222,07 264,37
- Pořízení zboží a Zboží na cestě    
Celkem 260,69 302,89
     
Pohledávky    
- Odběratelé 93,63 21,54
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 59,23 70,98
- Ostatní pohledávky 59,73 0,11
- Pohledávky k účastníkům sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů 14,35 5,74
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci 44,58 52,20
- Jiné pohledávky   0,77
- Opravná položka k pohledávkám    
Celkem 271,52 151,34
     
Finanční majetek    
- Pokladna 54,45 99,82
- Peníze na cestě    
- Ceniny 15,52 12,39
- Běžný účet 864,63 1 479,98
- Běžný účet FKSP 73,60 44,86
- Ostatní běžné účty 1 877,35 2 032,75
Celkem 2 885,55 3 669,80
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 850,29 383,64
- Příjmy příštích období    
- Kurzové rozdíly aktivní   0,46
- Dohadné účty aktivní    
Celkem 850,29 384,10
     
Oběžná aktiva celkem 4 268,05 4 508,13
     
ÚHRN AKTIV 25 940,11 35 173,35
     
v tis. Kč
PASIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 21 672,05 30 665,23
- Fond oběžných aktiv 128,37 128,35
Celkem 21 800,42 30 793,58
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 1,56 1,56
- FKSP 136,43 103,94
- Fond rezervní 65,00  
- Fond reprodukce majetku 3 411,66 3 272,41
- Ostatní finanční fondy    
Celkem 3 614,65 3 377,91
     
HV z činnosti PO    
- HV běžného účetního období × 496,77
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let   -1 545,66
- HV ve schvalovacím řízení -1 545,65 ×
Celkem -1 545,65 -1 048,89
     
Vlastní zdroje celkem 23 869,42 33 122,60
     
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy    
- Ostatní dlouhodobé závazky    
Celkem 0,00 0,00
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 771,43 7,98
- Přijaté zálohy    
- Ostatní závazky 34,29 50,62
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Zaměstnanci 153,08 218,72
     
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 17,12 20,14
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 414,44 634,45
- Daň z příjmů    
- Ostatní přímé daně 89,61 169,20
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR   2,58
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC    
- Jiné závazky 538,72 664,25
Celkem 2 018,69 1 767,94
     
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období   183,16
- Výnosy přístích období 52,00 55,95
- Dohadné účty pasívní   43,68
Celkem 52,00 282,79
     
Cizí zdroje celkem 2 070,69 2 050,73
     
ÚHRN PASIV 25 940,11 35 173,33

Tabulka č. 11

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví kultury
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 4 494,66   4 494,66
Spotřeba energie 1 796,51   1 796,51
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek      
Prodané zboží 3,09   3,09
Opravy a udržování 772,18   772,18
Cestovné 142,72   142,72
Náklady na reprezentaci 30,46   30,46
Ostatní služby 3 531,38   3 531,38
Mzdové náklady 12 611,48   12 611,48
Zákonné sociální pojištění 4 307,18   4 307,18
Ostatní sociální pojištění      
Zákonné sociální náklady 244,60   244,60
Ostatní sociální náklady 191,24   191,24
Daň silniční      
Daň z nemovitostí      
Ostatní daně a poplatky 15,21   15,21
Smluvní pokuty a úroky z prodlení      
Ostatní pokuty a penále 3,78   3,78
Odpis nedobytné pohledávky 54,03   54,03
Úroky      
Kursové ztráty 3,24   3,24
Dary      
Manka a škody      
Jiné ostatní náklady 340,88   340,88
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 1 180,55   1 180,55
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM      
Prodané cenné papíry a vklady      
Prodaný materiál      
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek      
Náklady celkem 29 723,19 0,00 29 723,19
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 107,96   107,96
Tržby z prodeje služeb 2 633,84   2 633,84
Tržby za prodané zboží 1,44   1,44
Změna stavu zásob nedokončené výroby      
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků      
Změna stavu zvířat      
Aktivace materiálu a zboží 21,00   21,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb      
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku      
Smluvní pokuty a úroky z prodlení      
Ostatní pokuty a penále      
Platby za odepsané pohledávky      
Úroky 62,02   62,02
Kursové zisky      
Jiné ostatní výnosy 515,96   515,96
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM      
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku      
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů      
Tržby z prodeje materiálu      
Výnosy z krátkodobého finančního majetku      
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek      
Provozní dotace 26 877,72   26 877,72
Výnosy celkem 30 219,94 0,00 30 219,94
       
Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00
Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00
       
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 496,75 0,00 496,75

Tabulka č. 12

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy
v tis. Kč
AKTIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
- Software 72,98 170,49
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 507,35 676,45
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku    
Celkem 580,33 846,94
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru -72,98 -79,08
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -507,35 -676,45
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku    
Celkem -580,33 -755,53
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 2 384 432,15 2 421 657,99
- Umělecká díla a předměty    
- Stavby 5 834 440,95 5 862 713,33
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 583 886,73 623 309,46
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 24 623,99 27 223,03
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 41 242,40 149 268,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek    
Celkem 8 868 626,22 9 084 171,81
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -62 766,63 -68 566,56
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -341 853,78 -394 539,90
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -24 623,99 -27 223,03
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku    
Celkem -429 244,40 -490 329,49
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 0,00 0,00
     
Stálá aktiva celkem 8 439 381,82 8 593 933,73
     
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 60 479,05 75 640,00
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě    
- Nedokončená výroba    
- Výrobky    
- Zvířata 3,00 3,00
- Zboží na skladě 8,74  
- Pořízení zboží a Zboží na cestě    
Celkem 60 490,79 75 643,00
     
Pohledávky    
- Odběratelé 806,99 595,58
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 2 262,16 2 340,66
- Ostatní pohledávky 2 033,82 1 997,47
- Pohledávky k účastníkům sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů   122,78
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky 154,81 7,79
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci 610,41 497,90
- Jiné pohledávky 10 451,15 1 888,61
- Opravná položka k pohledávkám -57,30 -67,33
Celkem 16 262,04 7 383,46
     
Finanční majetek    
- Pokladna 50,84 99,74
- Peníze na cestě 219,05  
- Ceniny 296,59 296,04
- Běžný účet 29 892,69 21 621,83
- Běžný účet FKSP 760,06 1 207,98
- Ostatní běžné účty 12 950,32 27 981,40
Celkem 44 169,55 51 206,99
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 491,80 273,21
- Příjmy příštích období   2 082,22
- Kurzové rozdíly aktivní    
- Dohadné účty aktivní 237,55 866,08
Celkem 729,35 3 221,51
     
Oběžná aktiva celkem 121 651,73 137 454,96
     
ÚHRN AKTIV 8 561 033,55 8 731 388,69
     
v tis. Kč
PASIVA stav
k 1. 1. 2002
stav
k 31. 12. 2002
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 8 438 188,45 8 572 128,64
- Fond oběžných aktiv 56 229,19 56 229,19
Celkem 8 494 417,64 8 628 357,83
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 597,78 470,69
- FKSP 1 464,28 1 796,30
- Fond rezervní 2 289,07  
- Fond reprodukce majetku 3 932,94 39 379,58
- Ostatní finanční fondy 72,42  
Celkem 8 356,49 41 646,57
     
HV z činnosti PO    
- HV běžného účetního období × 7 766,96
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let   -4 876,86
- HV ve schvalovacím řízení -4 014,13 ×
Celkem -4 014,13 2 890,10
     
Vlastní zdroje celkem 8 498 760,00 8 672 894,50
     
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy    
- Ostatní dlouhodobé závazky    
Celkem 0,00 0,00
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 34 820,21 27 374,37
- Přijaté zálohy 419,49 109,27
- Ostatní závazky 1 673,78 1 871,55
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Zaměstnanci 4 485,54 5 278,09
     
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 428,66 2 042,12
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 4 890,89 4 981,91
- Daň z příjmů 862,77  
- Ostatní přímé daně 1 191,36 1 266,18
- Daň z přidané hodnoty 1,72  
- Ostatní daně a poplatky    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR   2 098,83
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC   103,89
- Jiné závazky 10 050,58 983,94
Celkem 59 825,00 46 110,15
     
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 19,34 9 875,16
- Výnosy přístích období 53,81 571,47
- Dohadné účty pasívní 2 375,40 1 937,41
Celkem 2 448,55 12 384,04
     
Cizí zdroje celkem 62 273,55 58 494,19
     
ÚHRN PASIV 8 561 033,55 8 731 388,69

Tabulka č. 13

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2002
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví dopravy
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 121 293,81 422,45 121 716,26
Spotřeba energie 7 679,78 19,23 7 699,01
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 1 105,73 2,76 1 108,49
Prodané zboží   9,81 9,81
Opravy a udržování 249 552,37 21,96 249 574,33
Cestovné 3 612,97 9,20 3 622,17
Náklady na reprezentaci 56,25   56,25
Ostatní služby 17 214,09 32,26 17 246,35
Mzdové náklady 107 591,09 253,10 107 844,19
Zákonné sociální pojištění 37 471,35 72,63 37 543,98
Ostatní sociální pojištění      
Zákonné sociální náklady 3 975,18 10,13 3 985,31
Ostatní sociální náklady 55,54 0,14 55,68
Daň silniční   22,95 22,95
Daň z nemovitostí 0,93 1,69 2,62
Ostatní daně a poplatky 337,05 0,21 337,26
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6,10   6,10
Ostatní pokuty a penále 3,20 0,01 3,21
Odpis nedobytné pohledávky   13,90 13,90
Úroky      
Kursové ztráty      
Dary      
Manka a škody 48,60   48,60
Jiné ostatní náklady 5 579,48 9,05 5 588,53
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 61 903,80 186,54 62 090,34
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM      
Prodané cenné papíry a vklady      
Prodaný materiál 256,61   256,61
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek   12,28 12,28
Náklady celkem 617 743,93 1 100,30 618 844,23
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky      
Tržby z prodeje služeb   1 282,71 1 282,71
Tržby za prodané zboží   9,87 9,87
Změna stavu zásob nedokončené výroby      
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků      
Změna stavu zvířat      
Aktivace materiálu a zboží 1 906,40   1 906,40
Aktivace vnitroorganizačních služeb 13 242,56   13 242,56
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 760,56   760,56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 67,75   67,75
Ostatní pokuty a penále 0,43   0,43
Platby za odepsané pohledávky      
Úroky 108,51   108,51
Kursové zisky      
Jiné ostatní výnosy 18 473,62 57,13 18 530,75
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 334,65   334,65
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku      
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů      
Tržby z prodeje materiálu 480,20   480,20
Výnosy z krátkodobého finančního majetku      
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek     0,00
Provozní dotace 590 671,15   590 671,15
Výnosy celkem 626 045,83 1 349,71 627 395,54
       
Daň z příjmů 726,44 57,91 784,35
Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00
       
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 7 575,46 191,50 7 766,96

Tabulka č. 14

Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2002
v tis. Kč
Poř. číslo Organizace Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Aktiva celkem
1 13643479 SOU, Dukelská 5, Bruntál 140,09 43 357,96 24 891,22
2 13644254 ISŠ, Osvobození 60, Karviná-Nové Město 525,67 54 124,92 25 061,88
3 13644271 SOŠ a SOU obchodu a služeb, Kpt. Jasioka 50, Havířov-Suchá 230,47 39 726,14 23 937,10
4 13644289 Střední odborné učiliště technické, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark 253,81 67 394,58 38 350,97
5 13644297 OU, U, Školní 2/601, Havířov-Šumbark 76,26 52 344,81 21 232,74
6 13644301 Střední odborné učiliště technické, OU a U, tř. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 109,12 101 587,40 68 951,26
7 13644319 Střední odborná škola a SOU pro těles. postiž. mládež, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba 0,00 112 189,55 74 080,68
8 13644327 Integrovaná střední škola, Na Jízdárně 30, Ostrava 246,38 50 808,10 24 093,26
9 14450909 SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov 30,78 18 283,88 7 074,62
10 14451093 Střední odborná škola dopravní, SOU a U, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice 174,51 208 267,73 188 066,18
11 14613280 SOŠ řemesel a podnikání a SOU, Potoční 1094, Frýdek-Místek 667,59 46 370,32 20 892,71
12 14616068 SOU, Vítkov-Podhradí 130,94 87 232,02 53 451,35
13 18051642 Středisko praktického vyučování, Mojmírovců 42, Ostrava-Mariánské Hory 50,80 1 107,58 540,80
14 18054455 Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Boženy Němcové 22, Opava 89,66 36 354,41 28 924,22
15 45215995 ZvŠ a PŠ, Čáslavská, Bohumín 30,00 4 669,70 3 846,91
16 45234370 Pedagogicko-psychologická poradna II., Kpt. Vajdy 1, Ostrava-Zábřeh 4,58 1 893,68 722,82
17 47655216 Stanice mladých přírodovědců, Kubiszova 23, Karviná 20,36 3 528,03 2 192,34
18 47655224 Dům dětí a mládeže, Hrabinská 33, Český Těšín 0,00 4 436,53 2 294,34
19 47655259 ZvŠ a Pomocná škola, Vydmuchov 1835, Karviná 13,37 8 657,76 6 024,77
20 47658061 Dětský domov, Revoluční 56, Nový Jičín 26,38 5 996,09 2 870,52
21 47658142 Dům dětí a mládeže MOZAIKA, Tovární 188, Bílovec 12,08 865,17 347,55
22 47658193 Dům dětí a mládeže ASTRA, Martinská čtvrť 3/1159, Frenštát pod Radhoštěm 20,90 1 746,54 720,66
23 47658371 Škola v přírodě, Prostřední Bečva 250, Prostřední Bečva 18,87 7 002,53 4 251,28
24 47811919 Dětský domov, Rybí trh 14, Opava 0,00 17 284,82 11 821,76
25 47811927 Dětský domov, Melč 4, Melč 18,10 14 027,84 12 006,13
26 47813075 Gymnázium Opava, Krnovská 69/431, Opava 30,29 20 387,01 9 729,72
27 47813083 OA a OA pro zrakově postiženou mládež, Hany Kvapilové 20, Opava 11,43 35 642,67 17 815,88
28 47813091 Gymnázium Hlučín, Dr. Beneše 7/856, Hlučín 22,52 12 951,78 6 583,49
29 47813105 Gymnázium Vítkov, Komenského 145, Vítkov 27,21 28 705,22 19 765,00
30 47813113 Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5, Opava 174,55 31 612,76 10 294,92
31 47813121 SPŠ a SUPŠ, Praskova 8, Opava 0,00 31 899,16 21 047,10
32 47813130 Masarykova stř. zem. škola a Stř. odbor. učiliště zemědělské, Purkyňova 12, Opava 94,96 69 349,27 46 154,57
33 47813148 SPŠ stavební, Mírová 3, Opava 316,71 35 164,06 24 938,80
34 47813172 ZvŠ a Pomocná škola, nám. J. Zajíce 1, Vítkov 63,47 15 423,76 12 505,05
35 47813181 ZvŠ, Dvořákovy sady 4/174, Opava 60,91 1 791,72 738,96
36 47813199 ZvŠ, Gen. Svobody 8, Hlučín 59,76 13 741,07 12 550,04
37 47813211 ZvŠ a Pomocná škola, Slezského odboje 5, Opava 63,87 9 971,77 5 268,69
38 47813369 Zařízení škol. stravování Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 103,52 8 764,32 7 013,98
39 47813466 Dětský domov, Dukelská 636, Budišov nad Budišovkou 0,00 16 804,42 15 562,79
40 47813474 Spec. mateř. škola pro tělesně postižené děti, Elišky Krásnohorské 8, Opava 103,64 5 809,49 4 267,38
41 47813482 Spec. ZŠ pro zrak. post. a žáky s vadami řeči, Havlíčkova 1, Opava 0,00 15 933,81 13 377,61
42 47813491 Speciální školy při zdravotnických zařízeních Opava., Olomoucká 88/305, Opava 53,83 3 883,62 1 198,41
43 47813504 ZUŠ, Slezská 74, Hradec nad Moravicí 13,23 776,80 506,59
44 47813512 ZUŠ, Solná 8, Opava 7,00 757,37 1 147,85
45 47813521 ZUŠ Václava Kálika v Opavě, Nádražní okruh 11, Opava 21,00 9 342,64 2 510,96
46 47813539 ZUŠ, Nádražní 11, Háj ve Slezsku 29,62 10 921,04 5 217,32
47 47813547 Dům dětí a mládeže Kravaře, Náměstí 20/419, Kravaře 0,00 1 460,12 582,21
48 47813555 Dům dětí a mládeže Hlučín, Zámecká 6, Hlučín 0,00 4 857,99 1 208,92
49 47813563 Zvláštní škola internátní, Radkov-Dubová 141, Radkov-Dubová 0,00 5 076,86 3 958,49
50 47813571 ZvŠ internátní, odborné učiliště a Praktická šk., Opavská 1, Velké Heraltice 14,74 21 236,98 16 617,84
51 47813580 Plavecká škola Opava, Zámecký okruh 4/38, Opava 0,00 284,00 439,05
52 47813598 ZUŠ, Lidická 639, Vítkov 23,10 4 472,19 2 641,93
53 47998008 Dům dětí a mládeže LUNA, Dukelská 1346, Příbor 13,04 777,02 397,21
54 47998164 Dům dětí a mládeže Odry, Komenského 517, Odry 21,79 863,46 678,71
55 47998296 Dětský domov, Masarykova 607, Příbor 16,10 12 128,69 10 125,19
56 47998300 Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 7,66 1 248,40 728,15
57 48004359 Dům dětí a mládeže Orlová-Lutyně, Masarykova 958, Orlová-Lutyně 28,44 25 718,52 21 372,78
58 48004774 Dětský domov, Čelakovského 1, Havířov-Podlesí 21,20 9 333,68 7 899,12
59 48004898 Dětský domov SRDCE, Vydmuchov 10, Karviná-Fryštát 49,77 24 567,25 19 774,13
60 49590928 ZUŠ, Lidická 50, Příbor 0,00 1 804,47 801,77
61 60043652 Dětský domov, Sportovní 584, Brušperk 49,08 3 450,41 1 921,69
62 60043661 Dětský domov, Čeladná 87, Čeladná 34,13 12 180,93 9 297,39
63 60045922 Pedagogicko-psych. poradna, Palackého 130, Frýdek-Místek 72,09 1 722,44 918,11
64 60337184 Odborné učiliště a Praktická škola, K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba 21,91 13 737,20 12 137,40
65 60337273 Dům dětí a mládeže Havířov-Město, Na Nábřeží 41, Havířov 0,00 12 026,74 5 864,37
66 60337320 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín 295,26 19 046,52 9 389,04
67 60337346 Spec. mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná-Hranice 146,90 4 785,12 3 079,22
68 60337354 Spec. mateřská škola pro zrak. postižené děti, K. Sliwky 620, Karviná-Fryštát 0,00 3 629,56 2 991,82
69 60337389 Speciální mateřská škola, Mozartova 2, Havířov 21,03 3 185,59 1 697,10
70 60337401 Dům dětí a mládeže Bohumín, Janáčkova 715, Bohumín 9,29 14 095,57 10 922,78
71 60337494 Obchodní akademie, Polní 964, Orlová-Lutyně 109,86 29 120,15 17 815,73
72 60780487 ZUŠ, Tyršova 1, Město Albrechtice 0,00 916,33 397,22
73 60780509 ZvŠ, Hlubčická 11, Krnov 0,00 1 601,47 828,13
74 60780533 ZUŠ, Nerudova 513, Horní Benešov 16,39 643,96 332,46
75 60780541 ZUŠ, Hlavní náměstí 9, Krnov 8,35 2 678,67 1 895,27
76 60780568 ZUŠ, nám. J. Žižky 6, Bruntál 21,32 2 711,89 863,71
77 60802464 Dětský domov, Svobody 428, Horní Benešov 0,00 3 840,04 2 270,62
78 60802472 Dětský domov, Milotice n. Opavou 27, Milotice nad Opavou 0,00 1 580,68 1 054,52
79 60802561 ZvŠ, Školní náměstí 1, Rýmařov 28,96 1 470,89 674,65
80 60802669 Speciální škola Bruntál, Rýmařovská 15, Bruntál 39,58 3 896,10 1 455,21
81 60802774 Pedagogicko-psych. poradna, Krnovská 9, Bruntál 9,00 678,28 386,44
82 60802782 ZvŠ, Masarykova 357, Moravský Beroun 11,91 697,55 454,04
83 60802791 ZvŠ a PŠ, Hašlerova 2, Město Albrechtice 33,89 5 906,51 4 827,22
84 61955574 ZUŠ, Třanovského 596, Třinec 47,81 4 548,22 1 899,17
85 61955655 Služba škole Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek 137,64 5 186,64 4 315,41
86 61955671 Dům dětí a mládeže Jablunkov, Dukelská 145, Jablunkov 7,56 1 224,50 986,82
87 61955680 Dům dětí a mládeže Bystřice, Bystřice 390, Bystřice nad Olší 0,00 826,75 658,40
88 61955701 Dům dětí a mládeže Frýdek-Místek, Pionýrů 752, Frýdek-Místek 28,80 2 450,67 1 086,78
89 61955744 Dům dětí a mládeže Třinec, Bezručova 66, Třinec 85,23 39 447,75 35 123,81
90 61989011 Gymnázium s rozš. výukou cizích jazyků, Čs. Exilu 491, Ostrava-Poruba 11,50 11 736,12 9 803,50
91 61989177 ZUŠ, Hlučínská 7, Ostrava-Petřkovice 7,56 905,91 798,38
92 61989185 ZUŠ, Hudební 6, Ostrava-Mariánské Hory 17,74 3 644,06 1 669,35
93 61989193 ZUŠ, Keltičkova 4, Ostrava-Slezská Ostrava 16,64 5 668,31 3 738,51
94 61989207 ZUŠ, Sokolská 15, Ostrava-Moravská Ostrava 0,00 31 170,14 25 689,39
95 61989215 ZUŠ, U Jezu 4, Ostrava-Muglinov 5,64 5 846,78 2 673,99
96 61989223 ZUŠ, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka 0,00 11 425,50 8 941,08
97 61989231 ZUŠ, 1. května 330, Polanka nad Odrou 0,00 1 201,47 1 265,91
98 61989258 Zvláštní škola internátní, Na Vizině 28/1034, Ostrava-Slezská Ostrava 60,73 42 270,89 30 308,32
99 61989266 Zvláštní škola, U haldy 66/1586, Ostrava-Hrabůvka 30,00 74 726,82 69 236,95
100 61989274 Spec. školy, Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh 84,65 26 320,28 18 724,47
101 61989282 Dům dětí a mládeže, Ostrčilova 19/2925, Ostrava-Moravská Ostrava 12,60 27 167,32 21 783,06
102 61989291 Dům dětí a mládeže, Gurtěvova 8, Ostrava-Zábřeh 12,60 25 584,27 19 959,08
103 61989321 Dětský domov, Bukovanského 25, Ostrava-Slezská Ostrava 83,62 5 329,04 2 627,58
104 61989339 Dětský domov, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová 45,68 9 099,79 7 075,27
105 62330268 Zvláštní škola internátní Fulnek, Sborová 81, Fulnek 36,65 7 595,66 4 910,20
106 62330276 ZUŠ Bílovec, Pivovarská 124, Bílovec 49,30 1 757,57 584,70
107 62330292 ZUŠ Nový Jičín, Derkova 1, Nový Jičín 0,00 3 251,72 1 854,20
108 62330322 ZUŠ Zdeňka Buriana, Štramberská 294, Kopřivnice 0,00 2 375,85 1 083,12
109 62330349 ZUŠ Studénka, Butovická 376, Studénka 38,78 1 162,48 963,13
110 62330357 ZUŠ Frenštát p. Radhoštěm, Tyršova 955, Frenštát pod Radhoštěm 21,53 1 100,40 476,73
111 62330365 ZUŠ Fulnek, Kostelní 110, Fulnek 38,63 11 218,72 9 229,57
112 62330373 ZUŠ Odry, Radniční 12, Odry 25,77 876,77 525,43
113 62330381 Pedagogicko-psych. poradna, Žižkova 3, Nový Jičín 6,47 2 975,11 1 924,05
114 62330390 Zvláštní škola, Štramberská 189, Kopřivnice 35,94 7 642,42 7 435,64
115 62330403 Středisko informatiky a služeb, Štefánikova 9, Nový Jičín 572,85 8 614,88 10 016,09
116 62330420 ZUŠ, Lidická 5, Klimkovice 40,64 3 880,64 3 258,75
117 62331205 Gymnázium Františka Živného, Jana Palacha 794, Bohumín 56,97 10 364,48 5 529,03
118 62331442 Dům dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald 9,24 925,52 243,35
119 62331493 Gymnázium s polským jazykem vyuč.- GzPJN, Havlíčkova 13, Český Těšín 33,38 48 471,99 41 288,54
120 62331515 Střední průmyslová škola - TP, Žižkova 1818, Karviné-Hranice 108,45 75 971,83 49 990,12
121 62331540 Gymnázium, Masarykova 1313, Orlová-Lutyně 248,50 226 830,92 194 040,08
122 62331558 Gymnázium, Komenského 2/328, Havířov-Město 100,57 17 161,65 9 807,28
123 62331566 SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov-Podlesí 75,63 5 077,62 2 576,33
124 62331574 SPŠ elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov-Město 45,75 14 723,47 7 637,99
125 62331582 Gymnázium, Studentská 11, Havířov-Podlesí 78,36 17 856,71 12 122,38
126 62331621 ZUŠ Bohumila Kulínského, Závodní 822, Petřvald 16,12 773,80 265,44
127 62331639 Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín 50,33 21 304,68 11 091,24
128 62331647 ZUŠ Leoše Janáčka, Vrchlického 1a/1471, Havířov-Podlesí 0,00 29 397,95 24 728,52
129 62331655 Škola v přírodě, Vlkovice 20, Fulnek 0,00 5 006,62 2 261,03
130 62331663 ZUŠ Bohuslava Martinů, Na Schodech 1/256, Havířov-Město 14,57 5 318,29 4 860,27
131 62331680 ZUŠ J. R. Míši, Slezská 1100, Orlová-Poruba 7,72 19 079,36 13 799,18
132 62331698 ZUŠ, Orlovská 495, Rychvald 17,69 4 123,96 1 948,65
133 62331701 ZUŠ, Žižkova 620, Bohumín-Nový Bohumín 0,00 4 735,48 2 384,79
134 62331710 ZvŠ, PoŠ, Pražská 14, Český Těšín 0,00 13 807,47 11 606,99
135 62331752 Pedagogicko-psych. poradna, Nejedlého 591, Karviná 116,92 1 337,44 1 074,14
136 62331795 Gymnázium, Mírová 1442, Karviná-Nové Město 170,99 17 577,62 9 371,54
137 63024616 Zvláštní škola, Komenského 614, Karviná-Nové Město 0,00 19 654,16 12 724,36
138 63699141 Škola v přírodě, Hrčava 10, Mosty u Jablunkova 13,80 915,60 267,81
139 63699214 Speciální MŠ pro děti s vad. řeči a sluchu, 8. Pěšího pluku 821, Frýdek-Místek 9,50 1 437,51 702,51
140 63731371 SOŠ a SOU, Opavská 49, Krnov 32,43 43 320,90 23 888,97
141 63731983 ZUŠ, Sologubova 9/A, Ostrava-Zábřeh 14,36 3 766,67 2 565,21
142 64120368 Dům dětí a mládeže, Frýdecká 61, Vratimov 23,93 250,47 205,23
143 64120384 ZUŠ Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 18,60 22 678,80 19 476,37
144 64120392 ZUŠ, Mariánské nám. 1, Jablunkov 0,00 1 874,44 963,80
145 64120422 ZUŠ, Brušperk 261, Brušperk 12,76 1 611,13 903,89
146 64125912 Speciální škola pro žáky s více vadami, B. Smetany 1122, Kopřivnice 100,90 18 169,33 17 721,68
147 64125939 Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Sokolovská 406, Kopřivnice 8,66 563,19 355,39
148 64628116 ZUŠ dr. Leoše Janáčka, Lidická 56, Ostrava-Vítkovice 0,00 3 996,32 2 646,61
149 64628124 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Na Robinsonce 1646, Ostrava-Poruba 0,00 7 626,53 6 140,91
150 64628132 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, U Školky 1621, Ostrava-Poruba 0,00 9 006,71 6 813,61
151 64628141 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Liptaňské nám. 890, Ostrava-Poruba 0,00 721,25 631,53
152 64628159 Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava, Ukrajinská 19/1535, Ostrava-Poruba 124,97 11 448,49 6 636,78
153 64628183 Zvláštní škola, Čkálovova 942, Ostrava-Poruba 8,17 21 947,93 16 394,97
154 64628191 Zvláštní škola, Halasova 30, Ostrava-Vítkovice 2,59 7 718,99 3 523,90
155 64628205 Zvláštní škola, Karasova 6, Ostrava-Mariánské Hory 24,62 8 510,38 3 042,81
156 64628213 Zvláštní škola, Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz 0,00 13 517,19 8 635,40
157 64628221 ZUŠ, J. Valčíka 4413, Ostrava-Poruba 0,00 40 695,31 34 372,78
158 65497902 Domov mládeže, F. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory 47,73 5 000,08 416,24
159 65893611 Dům dětí a mládeže Méďa, Dobrovského 16, Krnov 0,00 2 679,43 720,16
160 66741335 Speciální škola pro žáky s více vadami, Komenského 64, Nový Jičín 190,57 13 685,97 13 004,03
161 66932581 SOŠ a SOU, Revoluční 529, Bohumín 1 048,47 101 532,95 48 198,31
162 68321082 SZeŠ, SOU zemědělské a U, Tyršova 2, Český Těšín 143,31 47 851,12 21 825,27
163 68321261 SOŠ a SOU, Lidická 600, Havířov-Šumbark 174,82 72 301,27 45 763,14
164 68334222 Dětský domov se speciálními školami, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 78,56 16 109,02 9 404,91
165 68899092 ZUŠ Bedřicha Smetany, Čajskovského 2217, Karviná-Mizerov 8,40 12 364,76 5 157,90
166 68899106 ZUŠ Pavla Kalety, Sokola Tůmy 10, Český Těšín 25,75 6 784,45 3 635,56
167 68899173 Speciální ZŠ, Lázeňská 145, Karviná-Lázně Darkov 92,82 1 020,72 526,04
168 69610126 Speciální školy Třinec, Jablunkovská 241, Třinec 84,12 3 657,56 3 146,50
169 69610134 Speciální školy, Pionýrů 767, Frýdek-Místek 0,00 3 779,09 1 360,77
170 70632090 Speciální školy, Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí 40,78 2 132,60 639,29
171 70640661 Zvláštní škola, Lomená 1530, Příbor 55,60 1 049,48 360,87
172 70640670 Zvláštní škola, Tovární 386, Studénka 53,71 913,79 533,54
173 70640688 Zvláštní škola, Slunečná 2/173, Odry 44,85 950,06 517,04
174 70640696 Spec. šk. při Jód. sanatoriích, Hýlov 24, Klimkovice 55,80 2 403,65 418,67
175 70640700 Spec. školy, Dlouhá 54, Nový Jičín 52,27 35 956,78 29 762,95
176 70640718 Zvláštní škola, Horní 220, Frenštát pod Radhoštěm 50,32 831,81 513,56
177 70640726 Zvláštní škola, Wolkerova 911, Bílovec 49,18 427,91 810,25
178 00098701 Školní statek, Slezská 1135, Český Těšín 0,00 37 249,50 21 456,12
179 00098752 Školní statek, Englišova 526, Opava 42,20 113 178,93 104 809,38
180 00098779 Školní zahradnictví, U Hrůbků 115, Ostrava-Nová Ves 19,80 43 435,03 32 246,78
181 00100307 SOU zemědělské, OU a U, Nemocniční 11, Město Albrechtice 0,00 26 323,81 13 516,52
182 00100323 SOU, Tyršova 59, Horní Benešov 0,00 43 873,04 28 107,43
183 00100331 SOU lesnické Bílá, Bílá 144, Bílá-pošta Staré Hamry 26,72 37 294,25 23 906,44
184 00100340 ISŠ, Školní 416, Jablunkov 0,00 22 379,72 12 652,05
185 00408999 SOU zemědělské, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 66,20 55 363,05 39 145,93
186 00489875 SOU zemědělské a OU, Julia Sedláka 16, Rýmařov 5,10 18 288,52 7 999,24
187 00535397 SOU obchodní, Na Mlýnici 36, Ostrava 51,08 37 182,39 13 587,81
188 00561151 Střední zdravotnická škola, Na Půstkách 68, Frýdek-Místek 14,72 9 023,64 3 818,90
189 00562017 Středisko praktického vyučování, Krásnohorské 29, Havířov-Podlesí 54,27 9 153,89 5 240,19
190 00562378 Centrum odborné přípravy stavebních oborů, Krnovská 9, Bruntál 157,77 68 217,96 41 356,59
191 00575585 SOU, OU a U, Kapucínská 281, Fulnek 68,72 16 658,10 7 575,58
192 00575933 ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 311,42 33 653,29 21 806,67
193 00576441 ISŠ-Centrum odborné přípravy, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm 433,20 87 487,65 53 838,37
194 00576701 SOU služeb a obchodu, Husova 6/507, Opava 29,15 44 272,79 33 438,67
195 00577090 SOU a OU, Komenského 112, Klimkovice 114,70 46 064,56 22 385,01
196 00577235 ISŠ obchodní a podnikání, Frýdecká 32, Český Těšín 36,01 31 434,70 24 582,52
197 00577243 SOU, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek Místek 140,29 83 955,57 71 494,51
198 00577251 Středisko praktického vyučování, Luční 483, Frýdek-Místek 0,00 2 374,77 3 154,20
199 00577260 SOU společného stravování a OU, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 122,58 47 280,20 34 418,99
200 00577910 SOU, Sokolovská 1, Odry 0,00 19 520,28 11 567,26
201 00600920 Střední zdravotnická škola a VZŠ, Jeremenkova 2, Ostrava 120,69 88 468,13 50 904,33
202 00601152 Střední zdravotní škola, Dvořákovy sady 2, Opava 0,00 34 768,37 25 562,34
203 00601292 Střední pedagog. škola a SOŠ, Jiráskova 1a, Krnov 182,28 29 367,93 10 859,20
204 00601314 Obchodní akademie a Střední zeměd. škola, Žižkovo nám. 10, Bruntál 210,42 32 474,88 17 216,50
205 00601322 Střední průmyslová škola, Kavalcova 1, Bruntál 150,68 53 594,78 27 312,24
206 00601331 Gymnázium, Sokolovská 34, Rýmařov 0,00 22 739,69 16 791,69
207 00601349 Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov 349,29 21 477,14 7 344,13
208 00601357 Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál 274,22 14 071,96 4 979,47
209 00601373 Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek 161,24 37 908,29 25 262,29
210 00601381 Střední průmyslová škola, 28. října 1598, Frýdek-Místek 580,06 52 646,86 28 129,73
211 00601390 Gymnázium, Komenského 713, Třinec 100,56 50 147,85 36 089,18
212 00601403 Gymnázium, TGM 1260, Frýdlant nad Ostravicí 67,31 36 989,24 27 141,73
213 00601411 Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek 127,08 28 899,55 25 231,10
214 00601446 OU a Praktická škola, Opletalova 5, Havířov-Šumbark 0,00 23 141,64 18 169,19
215 00601594 OU, U a Praktická škola, Sokolovská 45, Nový Jičín 0,00 10 345,68 2 773,76
216 00601608 SZeŠ a SOU zemědělské, U Jezu 7, Nový Jičín 173,59 32 094,35 15 592,22
217 00601616 Obchodní akademie, Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 25,86 18 456,72 11 222,71
218 00601624 VOŠ, SPŠ a OA, Husova 1302, Kopřivnice 339,37 70 093,64 48 174,11
219 00601632 SPŠ elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm 448,67 55 240,00 21 275,40
220 00601641 Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, Příbor 200,44 29 796,11 24 105,23
221 00601659 Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, Frenštát pod Radhoštěm 19,29 19 743,55 13 524,56
222 00601667 Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec 337,30 64 402,32 46 740,73
223 00601675 Gymnázium, Palackého 50, Nový Jičín 734,40 47 373,30 17 287,65
224 00601837 OU a Praktická škola, ČSA 4a, Hlučín 28,93 29 025,71 26 350,01
225 00601861 VOŠ a Hotelová škola, Tyršova 34, Opava 263,36 72 346,10 48 454,95
226 00601942 Dům dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory 102,19 15 201,34 6 036,85
227 00601977 Pomocná škola, Jeseninova 4, Ostrava-Kunčice 111,19 11 331,00 8 056,82
228 00601985 Spec. šk. a zař. pro sluch. post., Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba 182,06 35 316,61 20 911,07
229 00602001 Domov mládeže, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 0,00 14 867,17 11 012,81
230 00602027 Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, Ostrava-Hulváky 0,00 29 999,24 23 970,35
231 00602043 Státní jazyková škola, Na Jízdárně 4, Ostrava 64,43 36 273,80 32 727,43
232 00602051 Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava 299,22 32 206,39 20 275,68
233 00602060 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, Ostrava-Zábřeh 101,23 28 843,53 17 173,46
234 00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava 62,83 243 600,49 214 979,54
235 00602086 OA a VOŠ sociální, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory 717,06 36 121,38 21 858,43
236 00602094 Obchodní akademie, Polská 1543, Ostrava-Poruba 739,26 47 334,43 33 993,64
237 00602116 SPŠ stavební, Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh 161,03 62 748,04 39 426,64
238 00602124 SPŠ chemická ak. Heyrovského, Středoškolská 1, Ostrava-Zábřeh 551,69 58 031,65 41 442,65
239 00602132 Střední průmyslová škola, Kratochvílova 7, Ostrava - Moravská Ostrava 675,64 88 615,15 58 221,91
240 00602141 Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice 893,42 62 766,91 19 451,71
241 00602159 Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava-Poruba 93,88 39 084,22 32 608,03
242 00842702 Gymnázium, Čs. Exilu 669, Ostrava-Poruba 58,16 29 720,34 18 162,66
243 00842737 Gymnázium, Volgrogradská 6a, Ostrava-Zábřeh 117,13 12 235,28 7 273,42
244 00842745 Gymnázium, Fr. Hajdy 34, Ostrava-Hrabůvka 77,51 64 560,09 53 663,93
245 00842753 Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava-Slezská Ostrava 0,00 38 476,33 28 670,35
246 00842761 Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Ostrava 0,00 30 175,14 18 525,80
247 00844080 Střední zdravotnická škola, Husovo nám. 1, Krnov 84,28 3 446,96 2 807,79
248 00844691 ISŠ, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek 454,23 52 594,53 31 755,18
249 00844985 Střední zdravotnická škola, K. H. Borovského 2315, Karviná 185,14 25 932,22 15 421,44
250 00845027 Střední zdravotnická škola, Divadelní 4, Nový Jičín 233,80 14 391,51 5 773,15
251 00845183 SOU strojírenské a OU, Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka 1 193,58 206 788,54 79 494,46
252 00845213 SOU stav. a dřevozprac., OU a U, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh 0,00 156 249,13 90 967,33
253 00845256 SOŠ a SOU, Vratimovská 681, Ostrava-Kunčice 838,62 124 149,93 58 812,63
254 00845299 ISŠ - Centrum odborné přípravy, Kolofíkovo nábř. 51/1062, Opava 332,74 93 967,87 60 864,16
255 00845311 SOŠ a SOU poštovní, Olomoucká 16, Opava 494,25 16 968,90 8 427,45
256 00845329 SOŠ telekom. a SOU telekomunikační, Opavská 1119, Ostrava-Poruba 387,83 30 957,40 12 688,44
257 00846279 SOU technické, Soukenická 21, Krnov 432,90 27 271,34 8 731,27
258 00846431 Škola v přírodě, Žižkova 134, Vrbno pod Pradědem 0,00 7 266,91 1 477,55
259 00846449 Středisko služeb školám, Opavská 40, Krnov 0,00 5 269,26 4 995,61
260 00846457 Plavecká škola, Čs. Armády 15, Krnov 0,00 69,44 316,54
261 00846465 Plavecká škola, Dukelská, Bruntál 0,00 139,72 237,08
262 00846503 Dům dětí a mládeže, Pod lipami 2, Bruntál 29,30 7 142,70 6 885,07
263 00846660 SOŠ, SOU, OU a Praktická škola, Lánská 132, Třinec III 172,12 111 981,02 69 225,37
264 00846881 Gymnázium a SOŠ, TGM 451, Frýdek-Místek 367,61 9 424,81 3 287,68
265 00846902 Státní jazyková škola, Palackého 123, Frýdek-Místek 22,08 966,78 4 213,82
266 00847054 Škola v přírodě, Horní Lomná 128, Horní Lomná 29,23 9 756,49 7 834,23
267 00847127 Stanice mladých turistů, tř. Pionýrů 764, Frýdek-Místek 0,00 1 387,14 591,13
268 00847551 Středisko služeb školám a inf. technologií, Bělidlo 473, Karviná 114,45 11 157,49 8 764,83
269 00847666 SOŠ veřejnosprávní, Masarykova 1313, Orlová-Lutyně 189,71 3 960,48 746,07
270 00847780 Stanice mladých techniků, Kudeříkové 14/1143, Havířov-Město 0,00 2 133,40 742,60
271 00847861 ZvŠ a Pomocná škola, Polní 963, Orlová-Lutyně 0,00 23 209,76 16 820,55
272 00847895 ZvŠ a Pomocná škola, Mánesova 1/1102, Havířov-Město 71,81 35 153,99 27 275,00
273 00847925 Dům dětí a mládeže Juventus, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město 0,00 19 466,93 11 763,13
274 00848042 SOU strojírenské, Husova 1162, Kopřivnice 436,62 154 592,34 91 325,40
275 00848077 SOU, Šenovská 574, Šenov u Nového Jičína 321,93 43 969,47 21 920,84
276 00848166 SOŠ a SOU, Tyršova 9, Nový Jičín 150,32 14 274,55 8 021,61
277 00848361 Dům dětí a mládeže Fokus, K Nemocnici 23, Nový Jičín 43,88 13 871,07 10 099,20
278 00849651 Středisko služeb školám, Rybí trh 14, Opava 7,14 2 756,88 4 286,77
279 00849766 Stanice mladých turistů a přírodovědců, Husova 17, Opava 21,28 2 045,19 658,75
280 00849782 Dům dětí a mládeže, Jaselská 4, Opava 7,28 10 324,89 2 902,40
281 00849791 Dům dětí a mládeže, Bezručova 585, Vítkov 14,99 5 926,72 3 946,25
282 00849910 ZUŠ, U Bašty 4/613, Hlučín 0,00 2 793,88 2 288,69
283 00849936 Pedagogicko-psych. poradna Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 0,00 2 491,33 983,47
284 00850225 Plavecká škola, Kpt. Vajdy 1A, Ostrava-Zábřeh 0,00 715,40 1 190,65
285 00850250 Služba škole, Hornická 84, Ostrava-Moravská Ostrava 138,75 9 044,23 8 832,52
286 00850292 Dům dětí a mládeže, M. Majerové 1722, Ostrava-Poruba 85,72 14 981,00 10 057,87
287 00851850 Škola v přírodě, Bzové 330, Karolinka-Bzové 32,24 8 435,67 5 450,64
288 00852481 ZUŠ, Čapkova 6, Rýmařov 9,88 1 897,38 1 400,63
289 00852619 Dětský domov a Spec. školy, nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem 0,00 11 760,04 4 260,36
290 00852716 ZUŠ, Dvořákova 349, Moravský Beroun 24,10 2 240,43 375,95
291 00852732 Dětský domov, Lichnov 253, Lichnov 0,00 10 840,57 6 926,16
292 00852813 Pedagogicko-psych. poradna, Nám. Hrdinů 1, Krnov 62,59 1 100,59 424,36
293 64628175 Zvláštní škola Slezská Ostrava, Těšínská 98, Ostrava 16,64 35 621,82 30 816,30
294 70632103 Speciální škola Frýdek-Místek, Míru 1313, Frýdek-Místek 23,17 1 661,96 1 298,82
295 00850306 Pedagogicko-psych. poradna, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba 104,15 1 471,13 946,25
296 70947911 Střední odborná škola waldorfská, Gen. Píky 13A, Ostrava - vznik k 1. 9. 2002, účinné k 1. 9. 2003 0,00 0,00 0,00
297 00100579 MSVK Ostrava, Prokešovo nám. 9, Ostrava 1 690,80 25 480,49 12 915,40
298 00373231 Galerie výtvarného umění, Jurečkova 9, Ostrava 46,84 26 846,99 22 257,95
299 00095711 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, Ostrava 846,94 9 084 171,81 8 731 388,69
    Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje celkem 31 994,97 16 542 576,63 13 619 064,35

Tabulka č. 15

Hospodářský výsledek za rok 2002 u příspěvkových organizací v odvětví školství
v Kč
Organizace Hospodářský výsledek 2002 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2002
00098779 Školní zahradnictví, Ostrava-Nová Ves, U Hrůbků 115 -1 993 563,00 Úhrada ze zlepšených HV příštích období
00850250 SŠ Ostrava -93 826,00 Úhrada ze zlepšených HV příštích období
00852716 ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349 -90 319,60 Úhrada ze zlepšených HV příštích období
61989011 Gymnázium s rozš. výukou CJ, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 491 -62 854,00 Úhrada ze zlepšených HV příštích období
00602086 OA, VOŠ, Karasova 16 0,00  
00601624 VOŠ, SPŠ, OA, Husova 1302, Kopřivnice 0,00  
00601616 OA, Dukelská 350, Šenov u NJ 0,00  
00601152 SZŠ, Dvořákovy sady 2, Opava 0,00  
00601292 SPedŠ, SOŠ, Jiráskova 1a, Krnov 0,00  
00601667 Gymnázium Bílovec, 17. listopadu 526 0,00  
00601675 Gymnázium Nový Jičín, Palackého 50 0,00  
00601357 Gymnázium Bruntál, Dukelská 1 0,00  
00846431 ŠvP, Žižkova 134, Vrbno pod Pradědem 0,00  
18051642 SPV, Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 0,00  
00850306 Pedagogicko - psychologická poradna IV, Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123 0,00  
60802774 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, Krnovská 9 0,00  
00852813 Pedagogicko-psychologická poradna, Krnov, Nám. Hrdinů 1 0,00  
61989321 Dětský domov, Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 25 0,00  
61989339 Dětský domov, Ostrava - Hrabová, Reymontova 2a 0,00  
47658061 Dětský domov, Nový Jičín, Revoluční 56 0,00  
47998296 Dětský domov, Příbor, Masarykova 607 0,00  
00852732 Dětský domov, Lichnov 253 0,00  
64628116 ZUŠ, Lidická 56, Ostrava-Vítkovice 0,00  
62331647 ZUŠ L. Janáčka, Vrchlického 1a/1471, Havířov-Podlesí 0,00  
62330357 ZUŠ, Tyršova 955, Frenštát pod Radhoštěm 0,00  
62330322 ZUŠ Z. Buriana, Štramberská 294, Kopřivnice 0,00  
62330292 ZUŠ, Derkova 1, Nový Jičín 0,00  
60780541 ZUŠ, Krnov, Hlavní náměstí 9 0,00  
65497902 DM, F. Šrámka 3, Ostrava 0,00  
00577090 Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Komenského 112, Klimkovice 0,00  
00601594 Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Sokolovská 45, Nový Jičín 0,00  
00408999 Střední odborné učiliště zemědělské, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 0,00  
00100340 Integrovaná střední škola, Školní 416, Jablunkov 0,00  
00409006 Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Komenského 215, Klimkovice 0,00  
00100412 Střední odborné učiliště zemědělské, Olomoucká 18, Opava 0,00  
64628141 Speciální mateřská škola při Městské nemocnici Ostrava, Ostrava - Poruba, Liptaňské nám. 890 0,00  
64628132 Spec. mateřská škola při Městské nemocnici Ostrava, Ostrava - Poruba, U Školky 1621 0,00  
60337184 Odborné učiliště a Praktická škola, K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba 0,00  
64125939 Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Kopřivnice, Sokolovská 406 0,00  
66741335 Spec. šk., Komenského, Nový Jičín 0,00  
64628159 Spec. šk., Ukrajinská, Ostrava 0,00  
64628205 ZvŠ, Karasova, Ostrava 0,00  
64628191 ZvŠ, Halasova, Ostrava 0,00  
68899173 Spec. ZŠ, Lázeňská, Karviná 0,00  
00847895 ZvŠ a PŠ, Mánesova, Havířov 0,00  
64125912 Spec. šk., B. Smetany, Kopřivnice 0,00  
70640726 ZvŠ, Wolkerova, Bílovec 0,00  
70640718 ZvŠ, Tyršova, Frenštát pod R. 0,00  
70640688 ZvŠ, Slunečná, Odry 0,00  
60802791 ZvŠ a PŠ, Hašlerova, Město Albrechtice 0,00  
60780509 ZvŠ, Hlubčická, Krnov 0,00  
60802782 ZvŠ, Masarykova, Mor. Beroun 0,00  
47655224 DDM Český Těšín 0,00  
60337273 DDM Havířov 0,00  
00847780 SMTe Havířov 0,00  
00848361 DDM Nový Jičín 0,00  
47998008 DDM Příbor 0,00  
65893611 DDM Krnov 0,00  
00846503 DDM Bruntál 0,00  
00846465 PŠ Bruntál 0,00  
00848077 Střední odborné učiliště, Šenovská 574, Šenov u Nového Jičína 0,00  
00601985 Speciální škola a zařízení pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba, Spartakovců 1153 77,00 Úhrada ztráty z roku 2001
14613280 SOŠ a SOU, Frýdek-Místek, Potoční 1094 143,00 Příděl do fondů
13644289 Střední odborné učiliště technické, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark 165,00 Příděl do fondů
00601403 Gymnázium Frýdlant, TGM 1260 187,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00577910 SOU, Odry, Sokolovská 1 270,00 Příděl do fondů
47998164 DDM Odry 322,80 Příděl do fondů
00852619 Dětský domov a Speciální školy, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17 372,30 Úhrada ztráty z roku 2001
47813571 Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 448,30 Příděl do fondů
60043652 Dětský domov , Brušperk, Sportovní 584 479,20 Příděl do fondů
69610126 Spec. šk., Jablunkovská, Třinec 499,40 Příděl do fondů
47658142 DDM Bílovec 668,50 Příděl do fondů
00844985 SZŠ, K. H. Borovského 2315, Karviná 728,00 Příděl do fondů
47813580 PŠ Opava 767,00 Příděl do fondů
64120392 ZUŠ, Jablunkov, Mariánské náměstí 1 1 106,20 Příděl do fondů
70640696 Spec. šk., Hýlov, Klimkovice 1 313,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00602043 SJŠ, Na Jízdárně 4, Ostrava 1 664,90 Příděl do fondů
00849936 Pedagogicko - psychologická poradna, Opava, Matiční dům, Rybí trh 7-8 1 874,10 Příděl do fondů
00601632 Střední průmyslová škola elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod R. 2 011,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00602060 Sportovní gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2631 2 140,00 Příděl do fondů
47998300 DDM Kopřivnice 2 319,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62330420 ZUŠ, Lidická 5, Klimkovice 2 464,70 Příděl do fondů
62331621 ZUŠ B. Kulínského, Závodní 822, Petřvald 2 564,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
00849791 DDM Vítkov 2 633,00 Příděl do fondů
47813199 ZvŠ, Gen. Svobody, Hlučín 2 792,60 Příděl do fondů
62331493 Gymnázium s pol., Český Těšín, Havlíčkova 13 3 495,00 Úhrada ztráty z roku 2001
60045922 Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, Palackého 130 3 584,00 Úhrada ztráty z roku 2001
68321082 Střední zeměděl. škola, Střední odborné učiliště zeměděl. a Učiliště, Tyršova 2, Český Těšín 3 801,20 Úhrada ztráty z roku 2001
60802561 ZvŠ, Školní náměstí, Rýmařov 4 111,60 Příděl do fondů
61989185 ZUŠ, Hudební 6, Ostrava-Mar. Hory 4 223,00 Příděl do fondů
68321261 Střední odborná škola a SOU, Lidická 600, Havířov-Šumbark 4 287,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00601837 Odborné učiliště a Praktická škola, ČSA 4a, Hlučín 4 339,80 Příděl do fondů
48004359 DDM Orlová 4 926,00 Úhrada ztráty z roku 2001
70640661 ZvŠ, Dukelská, Příbor 5 064,00 Příděl do fondů
45215995 ZvŠ a PŠ, Čáslavská, Bohumín 5 227,40 Úhrada ztráty z roku 2001
47813181 ZvŠ, Dvořákovy sady, Opava 5 229,90 Příděl do fondů
68899092 ZUŠ B. Smetany, Čajkovského 2217, Karviná-Mizerov 5 813,10 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
14450909 SOŠ dopravy a CR, Revoluční 92, Krnov 5 950,00 Příděl do fondů
70640670 ZvŠ, Tovární, Studénka 5 996,00 Příděl do fondů
47813091 Gymnázium Hlučín, Dr. Beneše 7/856 6 194,00 Příděl do fondů
64628183 ZvŠ, Čkalovova, Ostrava 6 366,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813075 Gymnázium Opava, Krnovská 69/431 6 628,00 Příděl do fondů
00601942 DDM Korunní OV 6 943,00 Úhrada ztráty z roku 2001
49590928 ZUŠ, Lidická 50, Příbor 7 302,40 Úhrada ztráty z roku 2001
63699214 Spec. mat. škola pro děti s vadami řeči a sluchu, Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821 7 322,90 Úhrada ztráty z roku 2001
00846457 PŠ Krnov 7 403,70 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
62331566 SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov 7 953,00 Příděl do fondů
00847127 SMTu Frýdek 8 440,00 Úhrada ztráty z roku 2001
70632090 Speciální školy, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7 8 847,20 Příděl do fondů
62331663 ZUŠ B. Martinů, Na Schodech 1/256, Havířov-Město 9 241,60 Příděl do fondů
63699141 ŠvP, Hrčava 10, Mosty u Jablunkova 9 445,00 Příděl do fondů
45234370 Pedagogicko - psychologická poradna II, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1 9 468,60 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
47813466 Dětský domov, Budišov nad Budišovkou, Dukelská 636 9 589,10 Příděl do fondů
00601411 Gymnázium P. Bezruče FM, ČSA 517 9 912,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00845311 SOŠ a SOU, Opava, Olomoucká 16 9 995,00 Příděl do fondů
64120368 DDM Vratimov 10 000,00 Úhrada ztráty z roku 2001
61989282 DDM Ostrčilova OV 10 054,20 Příděl do fondů
47813148 SPŠ stavební, Mírová 3, Opava 10 302,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00847861 ZvŠ a PŠ, Polní, Orlová 10 916,00 Úhrada ztráty z roku 2001
63024616 ZvŠ, Komenského, Karviná 11 013,50 Úhrada ztráty z roku 2001
62330365 ZUŠ, Kostelní 110, Fulnek 11 651,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62331701 ZUŠ, Žižkova 620, Bohumín-Nový Bohumín 11 811,60 Úhrada ztráty z roku 2001
60337346 Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Karviná - Hranice, Einsteinova 2849 11 828,00 Úhrada ztráty z roku 2001
60337320 OA, Sokola Tůmy 12, Český Těšín 12 448,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62330381 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, Žižkova 3 12 958,70 Úhrada ztráty z roku 2001
61989274 Spec. šk., Kpt. Vajdy, Ostrava 13 120,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813598 ZUŠ, Vítkov, Lidická 639, Vítkov 13 353,80 Příděl do fondů
00845329 SOŠ a SOU, Ostrava-Poruba, Opavská 1119 13 487,00 Příděl do fondů
00601977 Pomocná škola, Ostrava - Kunčice, Jeseninova 4 13 797,00 Příděl do fondů
62331558 Gymnázium Havířov, Komenského 2/328 14 046,00 Příděl do fondů
00852481 ZUŠ, Rýmařov, Čapkova 6 14 110,00 Příděl do fondů
61989177 ZUŠ, Hlučínská 7, Ostrava-Petřkovice 14 575,00 Příděl do fondů
61989266 ZvŠ, U Haldy, Ostrava 14 832,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00601314 OA, SZeŠ, Žižkovo nám. 10, Bruntál 15 802,00 Příděl do fondů
00847925 DDM Karviná 16 094,70 Úhrada ztráty z roku 2001
00535397 SOU, Ostrava-Přívoz, Na Mlýnici 36 16 215,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62331680 ZUŠ, Slezská 1100, Orlová-Poruba 16 224,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
00577243 SOU, Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 541 16 273,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813504 ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Slezská 74, Hradec nad Moravicí 16 729,00 Příděl do fondů
00575585 SOU, OU, U, Fulnek, Kapucínská 281 16 836,00 Příděl do fondů
00098701 Školní statek, Český Těšín, Slezská 1135 16 962,00 Příděl do fondů
00844080 SZŠ, Husovo nám. 1, Krnov 17 231,00 Příděl do fondů
47813211 ZvŠ a PŠ, Slezského odboje, Opava 17 346,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
60337494 OA, Polní 964, Orlová-Lutyně 17 577,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00602141 SPŠ, Zengrova 1 17 637,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00851850 ŠvP, Karolinka, Bzové 330 18 849,00 Příděl do fondů
00100323 Střední odborné učiliště, Tyršova 59, Horní Benešov 19 025,00 Příděl do fondů
00848166 Střední odborná škola a SOU, Tyršova 9, Nový Jičín 19 096,00 Úhrada ztráty z roku 2001
64120384 ZUŠ L. Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 292 19 860,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00847054 ŠvP, Horní Lomná 128, Jablunkov 20 062,00 Příděl do fondů
62331515 SPŠ, Žižkova 1818, Karviná 20 649,00 Úhrada ztráty z roku 2001
60780487 ZUŠ, Město Albrechtice, Tyršova 1 20 961,40 Příděl do fondů
60337354 Speciální mateřská škola pro zrakově postižené děti, Karviná - Fryštát, K. Sliwky 620 21 520,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62331752 Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, Nejedlého 591 22 070,90 Příděl do fondů
47813482 Speciální základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, Opava, Havlíčkova 1 22 085,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
00602051 SUŠ, Poděbradova 33 23 134,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62330268 Zvláštní škola internátní, Fulnek, Sborová 81 23 363,60 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
62330373 ZUŠ, Radniční 12, Odry 23 552,90 Příděl do fondů
00601349 Gymnázium Krnov, Smetanův okruh 2 23 784,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813474 Speciální mateřská škola pro tělesně postižené děti, Opava, Elišky Krásnohorské 8 23 834,80 Úhrada ztráty z roku 2001
00602001 DM, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 23 964,70 Příděl do fondů
13644254 ISŠ, Karviná - Nové Město, Osvobození 60 24 026,00 Příděl do fondů
00850292 DDM Majerové OV 25 952,00 Příděl do fondů
00849782 DDM Opava 26 394,80 Příděl do fondů
61989223 ZUŠ, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka 26 498,40 Příděl do fondů
00847666 SOŠ veřejnospr., Masarykova 1313, Orlová 27 964,00 Úhrada ztráty z roku 2001
70640700 Spec. šk., Dlouhá, N. Jičín 28 011,00 Úhrada ztráty z roku 2001
13643479 SOU, Bruntál, Dukelská 5 29 412,00 Příděl do fondů
62331540 Gymnázium Orlová, Masarykova 1313 30 472,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00845256 Střední odborná škola a SOU, Vratimovská 681, Ostrava-Kunčice 30 641,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62331710 ZvŠ a PŠ, Pražská, Č. Těšín 31 016,40 Úhrada ztráty z roku 2001
47655216 SMPř Karviná 32 090,50 Úhrada ztráty z roku 2001
63731371 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krnov, Opavská 49 33 290,00 Příděl do fondů
60337389 Speciální mateřská škola, Havířov, Mozartova 2 33 390,50 Příděl do fondů
60780533 ZUŠ, Horní Benešov, Nerudova 513 33 426,90 Příděl do fondů
00846449 SSŠ Krnov 33 510,10 Příděl do fondů
48004774 Dětský domov, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1 34 334,30 Příděl do fondů
60802464 Dětský domov, Horní Benešov, Svobody 428 34 532,40 Příděl do fondů
60780568 ZUŠ, Bruntál, nám. J. Žižky 6 35 302,00 Příděl do fondů
00850225 PŠ Ostrava 36 007,90 Příděl do fondů
61955671 DDM Jablunkov 36 326,20 Příděl do fondů
61989215 ZUŠ, U Jezu 4, Ostrava-Muglinov 37 879,40 Příděl do fondů
61955680 DDM Bystřice 38 742,10 Příděl do fondů
00098752 Školní statek, Opava, Englišova 526 38 870,00 Příděl do fondů
69610134 Spec. šk., Pionýrů, Frýdek-Místek 39 787,60 Úhrada ztráty z roku 2001
62331582 Gymnázium Havířov, Studentská 11 39 821,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62331655 ŠvP, Vlkovice 20, Fulnek 40 564,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
64628124 Spec. mat. škola při Městské nem. Ostrava, Ostrava - Poruba, Na Robinsonce 1646 41 283,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813491 Spec. šk., Olomoucká, Opava 41 354,40 Příděl do fondů
00847551 SSŠ Karviná 41 356,30 Úhrada ztráty z roku 2001
48004898 Dětský domov SRDCE, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10 42 007,30 Úhrada ztráty z roku 2001
62330349 ZUŠ, Butovická 376, Studénka 3 43 595,70 Příděl do fondů
62331795 Gymnázium Karviná, Mírová 1442 43 700,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00602132 SPŠ, Kratochvílova 7 46 340,00 Úhrada ztráty z roku 2001
70632103 Spec. šk., Míru, Frýdek-Místek 46 390,10 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
14616068 SOU, Vítkov-Podhradí 46 591,00 Příděl do fondů
47658193 DDM Frenštát 47 573,90 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
61955574 ZUŠ, Třinec, Třanovského 596 49 055,10 Příděl do fondů
47813105 Gymnázium Vítkov, Komenského 145 49 481,00 Příděl do fondů
00602116 SPŠ stavební, Středoškolská 3 50 414,00 Úhrada ztráty z roku 2001
60802472 Dětský domov, Milotice nad Opavou 27 50 590,00 Příděl do fondů
00602094 OA, Polská 1543 50 635,00 Příděl do fondů
00849766 SMTuPř Opava 50 883,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
00842702 Gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 51 968,00 Úhrada ztráty z roku 2001
61989231 ZUŠ, 1. května 330, Ostrava-Poruba 53 045,50 Příděl do fondů
64628213 ZvŠ, Ibsenova, Ostrava 53 052,80 Úhrada ztráty z roku 2001
13644301 Střední odborné učiliště technické, OU a U, tř. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 56 468,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62331205 Gymnázium Bohumín, J. Palacha 794 58 035,00 Úhrada ztráty z roku 2001
61989193 ZUŠ, Keltičkova 4, Slezská Ostrava 58 163,20 Příděl do fondů
47655259 ZvŠ a PŠ, Vydmuchov, Karviná 59 633,40 Úhrada ztráty z roku 2001
00845027 SZŠ, Divadelní 4, Nový Jičín 60 006,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00576441 ISŠ-COP, Frenštát pod Radhoštěm 61 997,00 Příděl do fondů
00561151 SZŠ, Na Půstkách 68, Frýdek-Místek 63 714,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813113 Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5 65 777,00 Příděl do fondů
00562017 SPV, Havířov-Podlesí, Krásnohorské 29 67 611,00 Příděl do fondů
60802669 Spec. šk., Rýmařovská, Bruntál 69 153,70 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
62330276 ZUŠ, Pivovarská 124, Bílovec 69 863,80 Příděl do fondů
47813547 DDM Kravaře 70 406,00 Příděl do fondů
00576701 SOU, Opava, Husova 6 71 449,00 Příděl do fondů
13644271 SOŠ a SOU, Havířov-Suchá, Kpt. Jasioka 50 75 599,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813083 OA, Hany Kvapilové 20, Opava 78 096,00 Příděl do fondů
64628175 ZvŠ, Těšínská, Ostrava 79 812,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00577251 SPV, Frýdek-Místek, Luční 483 80 400,00 Příděl do fondů
00846881 Gymnázium a SOŠ FM, TGM 451 81 564,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813555 DDM Hlučín 83 543,50 Příděl do fondů
00601608 Střední zemědělská škola a SOU zemědělské, U Jezu 7, Nový Jičín 84 997,00 Příděl do fondů
62331574 SPŠ elektrotechn., Makarenkova 1, Havířov 86 212,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
64120422 ZUŠ, Brušperk 261 86 545,80 Příděl do fondů
00577235 ISŠ, Český Těšín, Frýdecká 32 87 060,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
47658371 ŠvP, Prostřední Bečva 250 89 412,00 Příděl do fondů
00849651 SSŠ Opava 93 753,10 Příděl do fondů
00846279 Střední odborné učiliště technické, Soukenická 21, Krnov 94 136,00 Příděl do fondů
00842745 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 94 238,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00842737 Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a 94 711,00 Příděl do fondů
47813539 ZUŠ, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, Háj ve Slezsku 97 540,00 Příděl do fondů
00601641 Masarykovo gymnázium Příbor, Jičínská 528 98 977,00 Příděl do fondů
00100307 Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Nemocniční 11, Město Albrechtice 99 527,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00842761 Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25 100 757,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813121 SPŠ, SUPŠ Praskova 8, Opava 101 617,00 Příděl do fondů
62330390 ZvŚ, Štramberská, Kopřivnice 106 976,90 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
62331442 DDM Rychvald 109 143,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
60337401 DDM Bohumín 109 374,80 Úhrada ztráty z roku 2001
68334222 Dětský domov se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 112 650,90 Úhrada ztráty z roku 2001
00100331 Střední odborné učiliště lesnické, Bílá 144, Staré Hamry 119 184,00 Příděl do fondů
64628221 ZUŠ, J. Valčíka 4413, Ostrava-Poruba 119 378,90 Úhrada ztráty z roku 2001
00846902 SJŠ, Frýdek-Místek, Palackého 123 120 971,00 Příděl do fondů
00601659 Gymnázium Frenštát, Martinská čtvrť 1172 125 955,00 Příděl do fondů
00842753 Gymnázium Ostrava, Hladnovská 35 127 907,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00601390 Gymnázium Třinec, Komenského 713 128 220,00 Úhrada ztráty z roku 2001
61955701 DDM Frýdek 130 141,90 Příděl do fondů
00601446 Odborné učiliště a Praktická škola, Opletalova 5, Havířov-Šumbark 133 862,30 Úhrada ztráty z roku 2001
47813172 ZvŠ a PŠ, nám. J. Zajíce, Vítkov 139 848,50 Příděl do fondů
47813563 Zvláštní škola internátní, Radkov - Dubová 141 155 902,80 Příděl do fondů
00849910 ZUŠ, Hlučín, U bašty 4, Hlučín 160 347,20 Příděl do fondů
00562378 Centrum odborné přípravy stavebních oborů, Krnovská 9, Bruntál 168 752,00 Příděl do fondů
61989291 DDM Gurtěvova OV 181 800,00 Příděl do fondů
62331698 ZUŠ, Orlovská 495, Rychvald 183 879,30 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
47813512 ZUŠ, Solná, Opava, Solná 8, Opava 185 313,00 Příděl do fondů
00601331 Gymnázium Rýmařov, Sokolovská 34 188 383,00 Příděl do fondů
00601373 OA, Palackého 123, Frýdek-Místek 188 887,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
63731983 ZUŠ, Sologubova 9/A, Ostrava-Zábřeh 189 400,30 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
00844691 Integrovaná střední škola, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek 189 444,00 Příděl do fondů
00602159 Gymnázium O. Havlové, Ostrava-Poruba, M. Majerové 1691 196 463,00 Úhrada ztráty z roku 2001
61955655 SŠ Frýdek 203 919,00 Příděl do fondů
47813521 ZUŠ Václava Kálika v Opavě, Nádražní okruh 11, Opava 204 392,10 Příděl do fondů
00602027 SZaŠ, Žákovská 20-22 227 135,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00489875 Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Julia Sedláka 16, Rýmařov 231 957,40 Úhrada ztráty z roku 2001
47811927 Dětský domov, Melč 4 232 832,70 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
47811919 Dětský domov, Opava, Rybí trh 14 233 210,80 Příděl do fondů
00601322 SPŠ, Kavalcova 1, Bruntál 237 600,00 Příděl do fondů
00845299 Integrovaná střední škola - COP, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava 242 783,00 Příděl do fondů
00577260 SOU, OU, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095 249 572,00 Příděl do fondů
00601381 SPŠ, 28. října 1598, Frýdek-Místek 257 920,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00602124 SPŠ chemická, Středoškolská 1 260 500,00 Úhrada ztráty z roku 2001
60043661 Dětský domov, Čeladná 87 281 451,50 Úhrada ztráty z roku 2001
00600920 SZŠ, VOŠ, Jeremenkova 2 294 768,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00575933 ISŠ, Ostrava-Poruba, Příčná 1108 296 710,00 Úhrada ztráty z roku 2001
00602078 Janáčkova konzervatoř, Českobratrská 40 297 251,00 Úhrada ztráty z roku 2001
61989207 ZUŠ, Sokolská 15, Ostrava 298 668,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
00845183 Střední odborné učiliště strojírenské a OU, Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka 304 185,00 Příděl do fondů
13644297 OU, U, Havířov-Šumbark, Školní 2/601 305 622,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
62331639 Gymnázium Český Těšín, Frýdecká 30 306 079,00 Úhrada ztráty z roku 2001
47813369 Zařízení škol. stravování Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 310 950,00 Příděl do fondů
00848042 Střední odborné učiliště strojírenské, Husova 1162, Kopřivnice 314 862,00 Úhrada ztráty z roku 2001
62330403 SIS Nový Jičín 315 542,00 Příděl do fondů
00845213 Střední odborné učiliště stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh 322 385,00 Příděl do fondů
61989258 Zvláštní škola internátní, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28 327 422,00 Úhrada ztráty z roku 2001
68899106 ZUŠ P. Kalety, Sokola Tůmy 10, Český Těšín 332 884,00 Příděl do fondů
00846660 Střední odborná škola, SOU, OU a Praktická škola, Lánská 132, Třinec III 337 040,00 Úhrada ztráty z roku 2001
14451093 Střední odborná škola dopravní, SOU a U, Ostrava-Vítkovice, Moravská 2 340 956,00 Úhrada ztráty z roku 2001
13644319 Střední odborná škola a SOU pro tělesně postiženou mládež, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba 435 213,00 Příděl do fondů
18054455 Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Opava, Boženy Němcové 22 450 149,00 Příděl do fondů
13644327 Integrovaná střední škola, Na Jízdárně 30, Ostrava 502 074,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
47813130 Masarykova stř. zem. škola a Střední odbor. učiliště zemědělské, Opava, Purkyňova 12 608 091,00 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
00601861 VOŠ, HŠ, Tyršova 34, Opava 699 337,00 Příděl do fondů
61955744 DDM Třinec 792 269,73 Úhrada ztráty z roku 2001 a příděl do fondů
66932581 SOŠ a SOU, Bohumín, Revoluční 529 1 311 370,00 Úhrada ztráty z roku 2001
    19 073 229,83  

Tabulka č. 16

Hospodářský výsledek za rok 2002 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
v Kč
Organizace Hospodářský výsledek 2002 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2002
00100579 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostarvě, Prokešovo nám. 9 Ostrava 491 444,00 Úhrada zhoršeného HV minulých let
00373231 Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9 Ostrava 5 326,82 Úhrada zhoršeného HV minulých let

Tabulka č. 17

Hospodářský výsledek za rok 2002 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
v Kč
Organizace Hospodářský výsledek 2002 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2002
00095711 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1 Ostrava 7 571 040,87 Příděl do fondů

Tabulka č. 18

Přehled poskytnutých dotací obcím
v Kč
Příjemce Dotace 1) Skutečnost k 31. 12. 2002 2) Účel použití
Albrechtice 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Andělská Hora 2 400 1 860 dotace obcím pro JSDH - SR
Baška 2 400 1 860 dotace obcím pro JSDH - SR
Bělá 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
Bernartice nad Odrou 50 000 50 000 podpora kultury - grant
Bílovec 102 300 102 300 dotace obcím pro JSDH - SR
  260 500 260 500 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
Bílovec - celkem 422 800 422 800  
Bohumín 92 400 92 400 dotace obcím pro JSDH - SR
  247 680 247 680 ochrana vod - grant
  100 000 100 000 zdravotnické programy - grant
Bohumín - celkem 440 080 440 080  
Bohuslavice 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Bohušov 202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
  30 000 30 000 program podpory informačních center
Bohušov - celkem 232 200 232 200  
Bolatice 12 700 12 700 dotace obcím pro JSDH - SR
  127 600 127 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
  255 600 255 600 ochrana vod - grant
  30 000 29 232 využití volného času - grant
Bolatice - celkem 425 900 425 132  
Bratříkovice 1 200 0 dotace obcím pro JSDH - SR
Brumovice 10 900 10 900 dotace obcím pro JSDH - SR
Bruntál 180 200 180 200 dotace obcím pro JSDH - SR
  10 600 10 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  322 245 322 245 program podpory Slezská Harta
Bruntál - celkem 573 045 573 045  
Brušperk 202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Březová 11 900 7 939 dotace obcím pro JSDH - SR
Břidličná 6 500 6 500 dotace obcím pro JSDH - SR
  202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Břidličná - celkem 208 700 208 700  
Budišov nad Budišovkou 118 500 112 806 dotace obcím pro JSDH - SR
  75 600 75 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
  408 000 408 000 ochrana vod - grant
Budišov nad Budišovkou - celkem 602 100 596 406  
Bukovec 100 100 dotace obcím pro JSDH - SR
Bystřice 4 300 4 300 dotace obcím pro JSDH - SR
  494 400 494 400 ochrana vod - grant
  11 095 11 095 tělovýchovná činnost - grant
Bystřice - celkem 509 795 509 795  
Čeladná 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  82 000 82 000 dotace obcím pro JSDH - MSK
Čeladná 85 000 85 000  
Český Těšín 71 100 68 614 dotace obcím pro JSDH - SR
  100 000 100 000 podpora kultury - grant
Český Těšín - celkem 171 100 168 614  
Darkovice 5 400 5 400 dotace obcím pro JSDH - SR
Děhylov 5 400 5 060 dotace obcím pro JSDH - SR
Dětmarovice 32 200 32 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Dívčí Hrad 1 650 000 1 650 000 rekonstrukce obecního domu
Dobrá 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
  16 000 16 000 dotace obcím pro JSDH - MSK
Dobrá - celkem 19 600 19 600  
Dobratice 5 500 5 500 dotace obcím pro JSDH - SR
Dobroslavice 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Dolní Benešov 4 100 4 080 dotace obcím pro JSDH - SR
Dolní Lhota 4 800 4 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Dolní Životice 7 800 7 800 dotace obcím pro JSDH - SR
  15 000 15 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Dolní Životice - celkem 22 800 22 800  
Doubrava 32 200 32 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Dvorce 13 200 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Frenštát pod Radhoštěm 801 100 801 100 dotace obcím pro JSDH - SR
  88 500 88 500 dotace obcím pro JSDH - MSK
Frenštát pod Radhoštěm - celkem 889 600 889 600  
Frýdek-Místek 52 200 52 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
  120 000 120 000 program podpory informačních center
  1 188 000 1 188 000 ochrana vod - grant
Frýdek-Místek 1 360 200 1 360 200  
Frýdlant nad Ostravicí 15 700 15 700 dotace obcím pro JSDH - MSK
  35 400 35 400 dotace obcím pro JSDH - SR
  240 000 240 000 ochrana vod - grant
Frýdlant nad Ostravicí- celkem 291 100 291 100  
Fulnek 188 000 186 907 dotace obcím pro JSDH - SR
  202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Fulnek 390 200 389 107  
Háj ve Slezsku 3 000 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Hať 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Havířov 128 800 128 800 dotace obcím pro JSDH - SR
  46 400 46 400 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
Havířov - celkem 235 200 235 200  
Hlavnice 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Hlučín 7 100 7 100 dotace obcím pro JSDH - SR
  2 160 000 2 160 000 ochrana vod - grant
  70 000 70 000 národnostní menšiny - grant
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  40 000 40 000 národnostní menšiny - grant
Hlučín 2 337 100 2 337 100  
Hněvošice 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Hnojník 42 000 42 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  131 700 131 700 dotace obcím pro JSDH - MSK
Hnojník - celkem 173 700 173 700  
Hodslavice 17 400 17 400 dotace obcím pro JSDH - SR
Holasovice 2 400 2 400 dotace obcím pro JSDH - SR
Holčovice 5 700 5 700 dotace obcím pro JSDH - SR
  10 800 10 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
Holčovice - celkem 16 500 16 500  
Horní Benešov 141 400 141 400 dotace obcím pro JSDH - SR
  362 250 362 250 program podpory Slezská Harta
  600 000 600 000 ochrana vod - grant
Horní Benešov - celkem 1 103 650 1 103 650  
Horní Bludovice 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Horní Lomná 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Horní Město 202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Horní Suchá 32 400 0 dotace obcím pro JSDH - SR
Hrabyně 37 000 36 697 dotace obcím pro JSDH - SR
  78 000 78 000 dotace obcím pro JSDH - MSK
  1 100 000 1 100 000 propojení obce s Rehabilitačním centrem
Hrabyně - celkem 1 215 000 1 214 697  
Hradec nad Moravicí 35 400 35 400 dotace obcím pro JSDH - SR
  202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  40 000 40 000 národnostní menšiny - grant
Hradec nad Moravicí - celkem 337 600 337 600  
Hrádek 15 000 15 000 tělovýchovná činnost - grant
Hukvaldy 15 000 15 000 program podpory informačních center
Huzová 6 300 6 300 dotace obcím pro JSDH - SR
Chlebičov 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Chotěbuz 7 200 5 100 dotace obcím pro JSDH - SR
Chuchelná 8 200 8 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Jablunkov 43 100 43 100 dotace obcím pro JSDH - SR
  105 700 105 700 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  288 000 288 000 ochrana vod - grant
Jablunkov - celkem 496 800 496 800  
Jakartovice 3 000 0 dotace obcím pro JSDH - SR
Jeseník nad Odrou 60 000 60 000 program podpory informačních center
Jezdkovice 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Jindřichov 53 300 1 300 dotace obcím pro JSDH - SR
  58 500 58 500 dotace obcím pro JSDH - MSK
Jindřichov - celkem 111 800 59 800  
Karlova Studánka 100 400 100 400 dotace obcím pro JSDH - SR
  120 800 120 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
Karlova Studánka - celkem 221 200 221 200  
Karlovice 6 000 6 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Karviná 112 200 112 200 dotace obcím pro JSDH - SR
  60 000 60 000 program podpory informačních center
Karviná - celkem 172 200 172 200  
Klimkovice 5 500 3 774 dotace obcím pro JSDH - SR
  30 000 30 000 program podpory informačních center
Klimkovice - celkem 35 500 33 774  
Kobeřice 7 600 2 330 dotace obcím pro JSDH - SR
Kopřivnice 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  153 600 153 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  400 000 400 000 tělovýchovná činnost - grant
Kopřivnice - celkem 616 600 616 600  
Kozlovice 10 800 10 800 dotace obcím pro JSDH - SR
  7 300 7 300 dotace obcím pro JSDH - MSK
Kozlovice - celkem 18 100 18 100  
Kozmice 4 800 4 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Krásná 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Kravaře 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
  144 600 144 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
  50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
Kravaře - celkem 195 800 195 800  
Krmelín 4 800 4 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
Krnov 128 400 128 400 dotace obcím pro JSDH - SR
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  629 760 629 760 ochrana vod - grant
Krnov - celkem 818 160 818 160  
Kružberk 3 600 2 430 dotace obcím pro JSDH - SR
Kunčice pod Ondřejníkem 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  10 600 10 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
  352 800 352 800 ochrana vod - grant
Kunčice pod Ondřejníkem - celkem 366 400 366 400  
Leskovec nad Moravicí 6 000 6 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  105 500 105 500 program podpory zvyšování inovačního potenciálu
  32 130 32 130 program podpory Slezská Harta
Leskovec nad Moravicí - celkem 143 630 143 630  
Lhotka 3 700 3 700 dotace obcím pro JSDH - MSK
Lhotka u Litultovic 7 200 7 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Litultovice 3 900 3 900 dotace obcím pro JSDH - SR
Lomnice 196 900 196 900 dotace obcím pro JSDH - SR
  15 400 15 400 dotace obcím pro JSDH - MSK
Lomnice - celkem 212 300 212 300  
Lučina 202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Malá Morávka 100 000 100 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Malá Morávka - celkem 302 200 302 200  
Malenovice 7 200 6 930 dotace obcím pro JSDH - SR
Markvartovice 6 000 6 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Melč 139 000 139 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  163 200 163 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Melč - celkem 302 200 302 200  
Město Albrechtice 145 000 145 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  185 400 185 400 dotace obcím pro JSDH - MSK
  600 000 600 000 dofinancování provozu ÚSP
Město Albrechtice - celkem 930 400 930 400  
Metylovice 7 100 7 100 dotace obcím pro JSDH - SR
  5 600 5 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
Metylovice - celkem 12 700 12 700  
Mezina 186 636 186 636 program podpory Slezská Harta
Mikolajice 1 800 0 dotace obcím pro JSDH - SR
Mladecko 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Mokré Lazce 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Moravice 3 600 2 550 dotace obcím pro JSDH - SR
Morávka 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Moravský Beroun 102 400 102 313 dotace obcím pro JSDH - SR
Mořkov 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Mosty u Jablunkova 19 100 19 100 dotace obcím pro JSDH - SR
  4 400 4 400 dotace obcím pro JSDH - MSK
Mosty u Jablunkova - celkem 23 500 23 500  
Návsí 1 200 930 dotace obcím pro JSDH - SR
Neplachovice 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Nošovice 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Nové Lublice 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Nový Jičín 60 000 60 000 program podpory informačních center
  10 000 10 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
  100 000 100 000 podpora kultury - grant
  50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
  40 000 40 000 národnostní menšiny - grant
  140 000 140 000 programy zdravotnické péče - grant
Nový Jičín - celkem 400 000 400 000  
Odry 60 000 60 000 program podpory informačních center
  158 800 158 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Odry - celkem 218 800 218 800  
Opava 35 200 35 200 dotace obcím pro JSDH - SR
  19 800 19 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  672 000 672 000 ochrana vod - grant
  150 000 150 000 podpora kultury - grant
  50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
Opava - celkem 987 000 987 000  
Orlová 36 600 36 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Osoblaha 7 200 7 200 dotace obcím pro JSDH - SR
  202 200 202 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Osoblaha - celkem 209 400 209 400  
Ostrava 201 600 201 600 dotace obcím pro JSDH - SR
  45 000 45 000 dotace obcím pro JSDH - MSK
  50 000 50 000 podpora kultury - grant
  60 000 60 000 národnostní menšiny - grant
Ostrava - celkem 356 600 356 600  
Ostravice 2 700 2 700 dotace obcím pro JSDH - SR
  19 000 19 000 dotace obcím pro JSDH - MSK
Ostravice - celkem 21 700 21 700  
Paskov 12 000 4 500 dotace obcím pro JSDH - SR
  88 600 88 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
Paskov - celkem 100 600 93 100  
Petrovice u Karviné 55 700 55 700 dotace obcím pro JSDH - SR
Petřvald 600 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Písek 2 800 2 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
Píšť 4 000 4 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  160 000 160 000 dotace obcím pro JSDH - MSK
Píšť - celkem 164 000 164 000  
Pražmo 131 500 131 500 dotace obcím pro JSDH - MSK
Příbor 141 400 141 400 dotace obcím pro JSDH - SR
  115 800 115 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
Příbor - celkem 257 200 257 200  
Pstruží 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Pustá Polom 3 000 3 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Raduň 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Raškovice 4 800 4 800 dotace obcím pro JSDH - SR
  7 800 7 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
Raškovice - celkem 12 600 12 600  
Razová 31 752 31 752 program podpory Slezská Harta
Rýmařov 327 200 326 126 dotace obcím pro JSDH - SR
Ryžoviště 7 000 7 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Sedliště 3 000 2 111 dotace obcím pro JSDH - SR
  5 600 5 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
Sedliště - celkem 8 600 7 711  
Skřipov 6 000 6 000 dotace obcím pro JSDH - SR
Slatina 8 600 8 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Slezské Rudoltice 6 700 6 700 dotace obcím pro JSDH - SR
Služovice 600 600 dotace obcím pro JSDH - SR
Spálov 32 400 31 139 dotace obcím pro JSDH - SR
Stará Ves nad Ondřejnicí 3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - SR
  513 600 513 600 ochrana vod - grant
Stará Ves nad Ondřejnicí - celkem 517 200 517 200  
Staré Hamry 84 600 84 450 dotace obcím pro JSDH - SR
  102 300 102 300 dotace obcím pro JSDH - MSK
  500 000 500 000 program podpory zvyšování inovačního potenciálu
Staré Hamry - celkem 686 900 686 750  
Starý Jičín 2 900 0 dotace obcím pro JSDH - SR
Stěbořice 6 000 4 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Strahovice 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Střítež 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Studénka 115 200 115 200 dotace obcím pro JSDH - SR
  83 100 83 100 dotace obcím pro JSDH - MSK
  14 000 6 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Studénka - celkem 212 300 204 300  
Sudice 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Suchdol nad Odrou 15 500 15 500 dotace obcím pro JSDH - SR
Světlá Hora 151 800 151 800 dotace obcím pro JSDH - SR
  10 800 10 800 dotace obcím pro JSDH - MSK
Světlá Hora - celkem 162 600 162 600  
Šenov 8 700 8 700 dotace obcím pro JSDH - SR
  25 200 25 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Šenov - celkem 33 900 33 900  
Šilheřovice 5 400 5 400 dotace obcím pro JSDH - SR
Štěpánkovice 2 400 2 400 dotace obcím pro JSDH - SR
Štítina 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Štramberk 152 000 152 000 dotace obcím pro JSDH - SR
  195 100 195 100 dotace obcím pro JSDH - MSK
  60 000 60 000 program podpory informačních center
Štramberk - celkem 407 100 407 100  
Těrlicko 60 200 60 200 dotace obcím pro JSDH - SR
  72 000 72 000 ochrana vod - grant
Těrlicko - celkem 132 200 132 200  
Těškovice 504 000 504 000 ochrana vod - grant
  60 000 52 642 podpora kultury - grant
Těškovice - celkem 564 000 556 642  
Tísek 17 500 17 500 dotace obcím pro JSDH - SR
Trojanovice 1 800 1 800 dotace obcím pro JSDH - SR
Třinec 45 400 29 110 dotace obcím pro JSDH - SR
  3 600 3 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
  76 500 76 500 využití volného času - grant
Třinec - celkem 125 500 109 210  
Uhlířov 3 600 2 980 dotace obcím pro JSDH - SR
Úvalno 2 400 2 400 dotace obcím pro JSDH - SR
Václavovice 4 300 4 300 dotace obcím pro JSDH - MSK
Velká Polom 1 200 1 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Velké Heraltice 1 800 0 dotace obcím pro JSDH - SR
Vítkov 14 400 13 800 dotace obcím pro JSDH - SR
  60 000 60 000 program podpory informačních center
  25 000 25 000 tělovýchovná činnost - grant
Vítkov - celkem 99 400 98 800  
Vojkovice 4 800 3 240 dotace obcím pro JSDH - SR
Vratimov 24 200 5 888 dotace obcím pro JSDH - SR
  134 700 134 700 dotace obcím pro JSDH - MSK
Vratimov - celkem 158 900 140 588  
Vrbno pod Pradědem 407 800 385 761 dotace obcím pro JSDH - SR
  93 700 93 700 dotace obcím pro JSDH - MSK
  30 000 30 000 využití volného času - grant
  20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Vrbno pod Pradědem - celkem 551 500 529 461  
Vřesina 4 200 4 200 dotace obcím pro JSDH - SR
Vyšní Lhoty 52 800 52 720 dotace obcím pro JSDH - SR
  6 200 6 200 dotace obcím pro JSDH - MSK
Vyšní Lhoty - celkem 59 000 58 920  
Zátor 144 600 144 600 dotace obcím pro JSDH - MSK
Závišice 30 300 30 300 dotace obcím pro JSDH - SR
Celkem 27 407 848 27 183 127  

1) Ve sloupci dotace je uvedena poskytnutá dotace k 31. 12. 2002.
2) Ve sloupci skutečnost k 31. 12. 2002 je uvedena poskytnutá dotace v roce 2002 již snížená o vyúčtovanou případnou vratku dotace v závěru roku 2002 nebo počátkem roku 2003.


Tabulka č. 19

Přehled poskytnutých dotací fyzickým a právnickým osobám
v Kč
Příjemce Dotace 1) Skutečnost k 31. 12. 2002 2) Účel použití
AHOL - Střední odborná škola Ostrava 2 000 2 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Akcent Ostrava 50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
AMK Petrovice u Karviné 50 000 50 000 tělovýchovná činnost - grant
ARS/KONCERT s. r. o. 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Asociace školních sportovních klubů Český Těšín 400 000 400 000 tělovýchovná činnost - grant
Asociace turistických oddílů mládeže Ostrava 100 000 100 000 využití volného času - grant
Beskydská šachová škola Frýdek-Místek 15 000 15 000 využití volného času - grant
  15 000 15 000 tělovýchovná činnost - grant
Beskydská šachová škola Frýdek-Místek - celkem 30 000 30 000  
BIKE SPORT CLUB Opava 30 000 30 000 tělovýchovná činnost - grant
Bílé divadlo Ostrava 70 000 70 000 podpora kultury - grant
Bílý kruh bezpečí 400 000 400 000 programy sociální péče - grant
Bludný kámen 40 000 40 000 národnostní menšiny - grant
Centrum nové naděje Frýdek-Místek 150 000 150 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Centrum pro komunitní práci MSK 30 000 30 000 využití volného času - grant
Centrum pro komunitní práci 122 000 122 000 ekologická výchova a osvěta - grant
CITADELA - sdružení pro podporu prevence drogových závislostí 100 000 100 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
CK JUHÁSZ, a. s. 60 000 60 000 program podpory informačních center
Cyklistické sdružení MAX-CURSOR Ostrava 40 000 40 000 tělovýchovná činnost - grant
Česká asociace sport pro všechny Ostrava 70 000 70 000 tělovýchovná činnost - grant
Česká společnost duševního zdraví 45 000 45 000 programy sociální péče - grant
České dráhy, s. p. - Stavební správa Olomouc 700 000 700 000 dotace
Český svaz chovatelů ZO Úvalno 5 000 5 000 využití volného času - grant
Čhave Jilestar 25 000 25 000 národnostní menšiny - grant
DĚCKO, o. p. s. 80 000 80 000 programy sociální péče - grant
Dechový orchestr Majovák Karviná 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Dětský folklórní soubor Ostravička Frýdek-Místek 150 000 150 000 národnostní menšiny - grant
Dětský ranč Hlučín 200 000 200 000 zdravotnické programy - grant
Divadelní centrum Pobeskydí 50 000 50 000 podpora kultury - grant
DIVADLO - divadelní studio Ostrava 20 000 20 000 podpora kultury - grant
DK Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec 10 000 10 000 využití volného času - grant
DUHA-MORAWIA Ostrava 20 000 20 000 využití volného času - grant
  50 000 50 000 využití volného času - grant
  15 000 15 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
DUHA-MORAWIA Ostrava 85 000 85 000  
Duhoví kamarádi Ostrava-Dubina 30 000 30 000 využití volného času - grant
Dům kultury - sdružení uměleckých a zájmových aktivit 15 000 15 000 národnostní menšiny - grant
Elán Třinec o. p. s. 25 000 25 000 národnostní menšiny - grant
Elim křesťanská společnost Opava 125 000 125 000 programy sociální péče - grant
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba 300 000 298 949 programy sociální péče - grant
  275 000 275 000 zdravotnické programy - grant
  526 000 456 902 zdravotnické programy - grant
  206 525 206 525 zdravotnické programy - grant
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba - celkem 1 307 525 1 237 376  
FAMUS - umělecké sdružení Frýdek-Místek 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Folklórní sdružení Ostrava 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Folklórní sdružení Těšínského Slezska 20 000 17 198 národnostní menšiny - grant
Fond Janáčkovy Hukvaldy 561 000 561 000 podpora kultury - grant
Františka Huťová 90 000 90 000 program podpory ubytování na venkově
FREUD hotely, s. r. o. 60 000 60 000 program podpory informačních center
Gabriela Vranová 75 000 75 000 program podpory ubytování na venkově
Galaxie - centrum pomoci Karviná-Hranice 300 000 300 000 programy sociální péče - grant
Galerie Magna 50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
Gorólie - folklórní festival 15 000 15 000 národnostní menšiny - grant
HRAT, s. r. o. 60 000 60 000 program podpory informačních center
Charita Český Těšín 40 000 40 000 využití volného času - grant
  200 000 200 000 programy sociální péče - grant
Charita Český Těšín - celkem 240 000 240 000  
Charita Frenštát pod Radhoštěm 250 000 250 000 programy sociální péče - grant
Charita Frýdek-Místek 300 000 300 000 zdravotnické programy - grant
Charita Hlučín 200 000 200 000 programy sociální péče - grant
Charita Krnov 20 000 14 940 využití volného času - grant
Charita Opava 860 000 860 000 protidrogové programy na území MSK - grant
  150 000 150 000 zdravotnické programy - grant
Charita Opava - celkem 1 010 000 1 010 000  
Charita Ostrava 200 000 200 000 zdravotnické programy - grant
  90 000 90 000 zdravotnické programy - grant
  210 000 210 000 zdravotnické programy - grant
  120 000 120 000 programy sociální péče - grant
  100 500 100 500 programy sociální péče - grant
Charita Ostrava 720 500 720 500  
Charita sv. Alexandra 500 000 500 000 programy sociální péče - grant
  20 000 20 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Charita sv. Alexandra - celkem 520 000 520 000  
Charita Ostrava 200 000 200 000 programy sociální péče - grant
ICZ, a. s. 1 800 000 1 800 000 zdravotnické programy - grant
IMPULS, s. r. o. 120 000 120 000 program podpory informačních center
Jiří Sedlář 90 000 90 000 program podpory ubytování na venkově
Josefa Gronkowiecová 90 000 90 000 program podpory ubytování na venkově
Junák - svaz skautů a skautek ČR 5 000 5 000 využití volného času - grant
Karel Batik 30 000 30 000 program podpory ubytování na venkově
Karviná 2000, o. p. s. 104 500 104 500 ekologická výchova a osvěta - grant
Klub českých turistů 300 000 300 000 dotace
  65 000 65 000 tělovýchovná činnost - grant
Klub českých turistů - celekm 365 000 365 000  
Klub českých turistů Třinec 10 000 10 000 tělovýchovná činnost - grant
Klub kultury 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Klub přátel Opavského středoškolského sboru LUSCINIA 30 000 30 000 využití volného času - grant
Klub přátel SOU Kap. Jasioka Havířov 130 000 130 000 využití volného času - grant
Klub rodičů a přátel ZUŠ Ostrava-Mariánské Hory 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín 60 000 60 000 tělovýchovná činnost - grant
Klub žen Lhotka 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Knihkupectví Globus, s. r. o. 60 000 60 000 program podpory informačních center
Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově, dovov sv. Alžběty 1 100 000 1 100 000 dotace
Krajská organizace Pionýra MSK Ostrava 18 000 18 000 tělovýchovná činnost - grant
  10 000 10 000 tělovýchovná činnost - grant
  150 000 150 000 využití volného času - grant
  45 000 45 000 využití volného času - grant
  20 000 20 000 využití volného času - grant
  17 500 17 500 využití volného času - grant
Krajská organizace Pionýra MSK Ostrava - celkem 260 500 260 500  
Krnovská synagoga 200 000 200 000 programy sociální péče - grant
Ladislav Slowik 40 000 40 000 národnostní menšiny - grant
LUDVÍK MORAVIA s.r.o. Kopřivnice 130 000 103 517 využití volného času - grant
Ludvík Moravia 50 000 50 000 podpora kultury - grant
Macierz Szkolna w Republice Český Těšín 15 000 15 000 využití volného času - grant
Malá černá hudba - orchestr Karviná 10 000 10 000 národnostní menšiny - grant
Marie Ráclavská 90 000 90 000 program podpory ubytování na venkově
Matice slezská 160 000 160 000 národnostní menšiny - grant
MěIC Ostrava, o. p. s. 180 000 180 000 program podpory informačních center
Milan Adámek 45 000 45 000 program podpory ubytování na venkově
Milan Sikora 75 000 75 000 program podpory ubytování na venkově
Miloslav Hruboš Ostrava 97 500 97 500 programy sociální péče - grant
Mládežnická dechová hudba při SOU strojírenském a OU v Ostravě-Hrabůvce 50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
Moravskoslezské krajské sdružení českého střeleckého svazu Ostrava 100 000 100 000 tělovýchovná činnost - grant
Moravskoslezské krajské sdružení Českého svazu tělesné výchovy 200 000 200 000 dotace
Moravskoslezský ústav sociálních analýz Český Těšín 347 000 347 000 programy sociální péče - grant
Moravský komorní sbor 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
MOSTY NADĚJE 50 000 50 000 zdravotnické programy - grant
MUDr. Alexandra Beránková 216 000 216 000 zdravotnické programy - grant
  100 000 100 000 zdravotnické programy - grant
MUDr. Alexandra Beránková - celkem 316 000 316 000  
MUDr. Petr Slaný, Mateřské centrum OASA - klub pro matku a dítě 90 000 90 000 využití volného času - grant
Muzeum Těšínska Český Těšín 60 000 60 000 program podpory informačních center
Muzeum Třineckých železáren a města Třinec 7 000 7 000 využití volného času - grant
Mužský pěvecký sbor Vítkovice 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
MY z Ostravské mládeže Ostrava 80 000 80 000 tělovýchovná činnost - grant
  210 000 188 899 tělovýchovná činnost - grant
MY z Ostravské mládeže Ostrava - celkem 290 000 268 899  
NA OKRAJI 50 000 50 000 podpora kultury - grant
  15 000 15 000 využití volného času - grant
NA OKRAJI - celkem 65 000 65 000  
Nadace Landek Ostrava 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Nadační fond Ostravský dětský sbor 50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
Občanské sdružemé Tvůrčí centrum Ostrava 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Občanské sdružení "Máš čas?" Kopřivnice 15 000 15 000 národnostní menšiny - grant
  20 000 20 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Občanské sdružení "Máš čas?" Kopřivnice - celkem 35 000 35 000  
Občanské sdružení Centrum Nové naděje Frýdek-Místek 50 000 50 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
  99 000 99 000 programy sociální péče - grant
Občanské sdružení Centrum Nové naděje Frýdek-Místek - celkem 149 000 149 000  
Občanské sdružení Cypriana Lelka 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Občanské sdružení Heřmánek Karviná 300 000 300 000 programy sociální péče - grant
Občanské sdružení Maryška 80 000 80 000 národnostní menšiny - grant
Občanské sdružení MENS 364 275 364 275 programy sociální péče - grant
Občanské sdružení Mikroregion Bystřice-Nýdek 70 000 70 000 národnostní menšiny - grant
Občanské sdružení NET 250 000 250 000 protidrogové programy na území MSK - grant
Občanské sdružení při dětském centru Kopřivnice 50 000 45 878 národnostní menšiny - grant
Občanské sdružení Vlastenecký poutník 30 000 30 000 program podpory informačních center
Oblastní sdružení AVE 58 558 58 558 protidrogové programy na území MSK - grant
ONKO - AMAZONKY, sdružení onkologických pacientů 81 280 81 280 zdravotnické programy - grant
  70 000 70 000 zdravotnické programy - grant
ONKO - AMAZONKY, sdružení onkologických pacientů - celkem 151 280 151 280  
OS YMCA v ČR 30 000 30 000 program podpory informačních center
Pedagogické centrum pro polské národností školství Český Těšín 50 000 50 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Podané ruce - projekt OsA Frýdek-Místek 460 796 460 796 programy sociální péče - grant
Polský kulturně osvětový svaz v České republice 200 000 200 000 národnostní menšiny - grant
Pro Gymnázium Ostrava-Hrabůvka 40 000 40 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
QQ studio Ostrava, s. r. o. 100 000 100 000 využití volného času - grant
  50 000 50 000 národnostní menšiny - grant
QQ studio Ostrava, s. r. o. - celkem 150 000 150 000  
RAIN MAN - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem 52 000 52 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
  60 000 60 000 využití volného času - grant
  30 000 30 000 zdravotnické programy - grant
RAIN MAN - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem - celkem 142 000 142 000  
Region Poodří 880 320 880 320 ochrana vod - grant
  60 000 60 000 program podpory informačních center
Region Poodří - celkem 940 320 940 320  
Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s. 60 000 60 000 program podpory informačních center
Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska 1 000 800 1 000 800 ochrana vod - grant
Renáta Pavlinová 75 000 75 000 program podpory ubytování na venkově
RICCO s. r. o. 30 000 30 000 program podpory informačních center
Robert Schaffartzik 90 000 90 000 program podpory ubytování na venkově
Royal Rangers v ČR Třinec 20 000 20 000 využití volného času - grant
  100 000 100 000 využití volného času - grant
Royal Rangers v ČR Třinec - celkem 120 000 120 000  
Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Ostrava 19 000 19 000 využití volného času - grant
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota 50 000 0 využití volného času - grant
  225 700 225 700 využití volného času - grant
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota - celkem 275 700 225 700  
Samostatný oddíl Brontosauři Ostrava 15 000 15 000 využití volného času - grant
Sdružení - Centrum pro rodinu a sociální péči 711 000 711 000 programy sociální péče - grant
Sdružení BES Ostrava-Poruba 10 000 10 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Sdružení členů a přátel folklórního souboru Jackové 20 000 17 194 národnostní menšiny - grant
Sdružení Filip Neri 30 000 30 000 podpora kultury - grant
Sdružení Hlavnica A. C. Nora 25 000 25 000 národnostní menšiny - grant
Sdružení Klubko Frýdek-Místek 15 000 15 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Sdružení obcí povodí Morávky 801 600 801 600 ochrana vod - grant
Sdružení Pastor Bonus, Světlá Hora 600 000 600 000 protidrogové programy na území MSK - grant
  500 000 500 000 protidrogové programy na území MSK - grant
Sdružení Pastor Bonus, Světlá Hora - celkem 1 100 000 1 100 000  
Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií Havířov 75 000 75 000 národnostní menšiny - grant
Sdružení pro pomoc mentálně postižených České republiky, Moravskoslezský kraj 63 955 63 955 tělovýchovná činnost - grant
Sdružení pro umění a výchovu TALENT 200 000 200 000 dotace
Sdružení pro výstavbu silnice I/11-I/57 247 000 247 000 dotace
Sdružení přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice 40 000 40 000 národnostní menšiny - grant
Sdružení přátel polské knihy 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Sdružení přátel střediska Benjamín 92 800 92 797 programy sociální péče - grant
Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava-Hrabůvka 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Sdružení Romů Severní Moravy 75 000 75 000 národnostní menšiny - grant
Sdružení Slezská Harta 49 500 49 500 program podpory Slezská Harta
Sdružení sportovních klubů Vítkovice 400 000 400 000 tělovýchovná činnost - grant
Sdružení Telepace 70 000 70 000 národnostní menšiny - grant
Slezská diakonie Český Těšín 20 000 20 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
  250 000 250 000 programy sociální péče - grant
  251 540 251 540 programy sociální péče - grant
  750 000 750 000 programy sociální péče - grant
  968 000 968 000 programy sociální péče - grant
  1 450 000 1 450 000 programy sociální péče - grant
Slezská diakonie Český Těšín 3 689 540 3 689 540  
SP+D Kontakt 30 000 30 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Speciální škola dětem Rýmařovská Bruntál 50 000 50 000 využití volného času - grant
Speciální školy pro tělesně postižené Opava 100 000 100 000 tělovýchovná činnost - grant
  20 000 20 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
Speciální školy pro tělesně postižené Opava - celkem 120 000 120 000  
Společně - JEKHETANE Ostrava 50 000 50 000 využití volného času - grant
Společnost cestovního ruchu Rýmařovska 30 000 30 000 program podpory informačních center
Společnost pro ranou péči - Středisko rané péče Ostrava 250 000 250 000 zdravotnické programy - grant
Společnost přátel dechového orchestru Příbor 20 000 20 000 národnostní menšiny - grant
Spolek Mlejn 40 000 40 000 národnostní menšiny - grant
Spolek přátel souboru Sedmikvítek 10 000 10 000 národnostní menšiny - grant
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 57 000 57 000 tělovýchovná činnost - grant
  30 000 30 000 tělovýchovná činnost - grant
  30 000 30 000 tělovýchovná činnost - grant
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava - celkem 117 000 117 000  
Středisko pracovní rehabilitace 97 200 97 200 programy sociální péče - grant
Šachový klub tělesně postižených Hrabyně 100 000 100 000 tělovýchovná činnost - grant
Ševčík - Moravský folklórní soubor 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Školní sportovní klub při Základní škole Bílovec 50 000 50 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
TANDEM - sdružení rodičů Opava 100 000 95 278 využití volného času - grant
Taneční klub ANDRIA - občanské sdružení 23 000 22 751 národnostní menšiny - grant
Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná 80 000 80 000 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota BIOCEL Vratimov 10 000 10 000 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Krnov 20 000 20 000 tělovýchovná činnost - grant
  15 000 15 000 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Krnov - celkem 35 000 35 000  
Tělovýchovná jednota Nová huť Ostrava 10 600 10 600 tělovýchovná činnost - grant
  15 000 0 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota Nová huť Ostrava - celkem 25 600 10 600  
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Bruntál 50 000 50 000 tělovýchovná činnost - grant
  30 000 30 000 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Bruntál - celkem 80 000 80 000  
Tělovýchovná jednota Sokol Klimkovice 28 400 28 400 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota Sokol Moravská Ostrava 20 000 20 000 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota Sokol Opava 60 000 60 000 tělovýchovná činnost - grant
  7 300 7 300 tělovýchovná činnost - grant
  5 000 2 280 tělovýchovná činnost - grant
  40 000 40 000 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota Sokol Opava 112 300 109 580  
Tělovýchovná jednota Sokol Ostrava-Poruba 20 000 17 006 tělovýchovná činnost - grant
Tělovýchovná jednota Sokol Vítkovice 15 000 15 000 tělovýchovná činnost - grant
Těšínské divadlo Český Těšín 200 000 200 000 podpora kultury - grant
ToDivadlo 30 000 30 000 podpora kultury - grant
TOXON Morava o.p.s. 1 000 000 1 000 000 zdravotnické programy - grant
TRINITAS Opava 13 000 13 000 prevence sociálně patologických jevů - grant
TRISIA a. s. 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
TyfloCentrum Ostrava 200 000 200 000 programy sociální péče - grant
Tyfloservis, o. p. s. 170 000 170 000 zdravotnické programy - grant
TYTO, Bohuňovice 60 000 60 000 ekologická výchova a osvěta - grant
Umělecká agentura MgA. Tomáše Thona 31 000 31 000 národnostní menšiny - grant
Umělecká agentura RUBICO, Mgr. Kundrátová 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Unie moravských kouzelníků 50 000 49 944 národnostní menšiny - grant
Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé, Hošťálkovy 5 000 000 5 000 000 dotace
Úvalenské žactvo a spřízněnci, Rytmik 30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
Valašské folklórní sdružení 10 000 10 000 národnostní menšiny - grant
Valašské království, s. r. o. 60 000 60 000 program podpory informačních center
Vzájemné soužití 400 000 400 000 programy sociální péče - grant
WERICHOVCI Markvartovice 50 000 50 000 využití volného času - grant
YMCA Krnov 40 000 40 000 využití volného času - grant
  50 000 50 000 využití volného času - grant
  30 000 30 000 národnostní menšiny - grant
YMCA Krnov - celkem 120 000 120 000  
YMCA Ostrava-Poruba 7 500 7 500 využití volného času - grant
Základní škola AMOS 20 000 20 000 podpora kultury - grant
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem 20 000 20 000 ekologická výchova a osvěta - grant
Celkem 38 647 649 38 439 382  

1) Ve sloupci dotace je uvedena poskytnutá dotace k 31. 12. 2002.
2) Ve sloupci skutečnost k 31. 12. 2002 je uvedena poskytnutá dotace v roce 2002 již snížená o vyúčtovanou případnou vratku dotace v závěru roku 2002 nebo počátkem roku 2003.


8.2 Grafická část


Graf č. 1

Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2002


Graf č. 2


Graf č. 3


Graf č. 4


Graf č. 5


                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R  * * *                 Strana:   1

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:34
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí                                                  
schváleno č.j.                                                       F i n  2 - 12 M  
Vykazující jednotka doručí výkaz                                            
podle pokynů MF
                                 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
                            ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
                             ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
                                     sestavený k 12/2002  
                                         (v Kč)
 Rok  Měsíc I Č O
 2002  12  70890692

Název nadřízeného orgánu     : .............................................................................

Název a sídlo vykazující jednotky: KUMS                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.    270 390 000,00    270 390 000,00    252 526 328,00   93,39   93,39
 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ            38 627 000,00    38 627 000,00    37 494 492,00   97,07   97,07
 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů        19 037 000,00    19 037 000,00    18 874 384,00   99,15   99,15
 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob              222 106 000,00    222 106 000,00    282 655 105,00  127,26  127,26
 0000 1211 Daň z přidané hodnoty                  482 840 000,00    482 840 000,00    442 000 200,00   91,54   91,54
 0000 1311 Správní poplatky                       100 000,00      360 000,00      477 800,00  477,80  132,72
 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR         0,00     6 654 600,00     6 654 485,00 ********  100,00
 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV       39 877 000,00    39 877 000,00    39 877 000,00  100,00  100,00
 0000 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů           0,00     3 500 000,00         0,00 ********   0,00
 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.   2 920 500 000,00   3 138 742 900,00   3 138 727 993,95  107,47  100,00
 0000 4118 Neinvestiční přijaté dotace z Národního fondu           0,00         0,00         0,00 ******** ********
 0000 4119 Neinvest.přijaté dotace od rozp. centr.úrovně j.n.         0,00      243 350,00      56 010,00 ********   23,02
 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí                0,00         0,00         0,00 ******** ********
 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů                1 448 000,00    51 461 000,00   1 709 790 662,33 ******** 3 322,50
 0000 4139 Převody z vlastních fondů j.n.                   0,00         0,00       9 839,00 ******** ********
 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR         0,00         0,00         0,00 ******** ********
 0000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp         0,00    94 534 000,00    94 529 518,71 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA                        3 994 925 000,00   4 368 372 850,00   6 023 673 817,99  150,78  137,89

 2140 2141 úroky                               0,00         0,00         0,00 ******** ********
 2140 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          2 882 000,00     2 882 000,00      423 524,50   14,70   14,70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a turismus             2 882 000,00     2 882 000,00      423 524,50   14,70   14,70

 2191 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady               0,00      38 000,00      188 000,00 ********  494,74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2191 **** Mezinárod.spolupráce v prům.,obch.,stav. a službác         0,00      38 000,00      188 000,00 ********  494,74

 2199 2141 úroky                               0,00         0,00       7 153,90 ******** ********

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   2

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:37
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.           0,00         0,00       7 153,90 ******** ********

 2219 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací              0,00         0,00      30 650,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 **** Záležitosti pozemních komunikací j.n.               0,00         0,00      30 650,00 ******** ********

 3114 2122 Odvody příspěvkových organizací                  0,00      73 000,00      72 720,00 ********   99,62
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3114 **** Speciální základní školy                      0,00      73 000,00      72 720,00 ********   99,62

 3121 2122 Odvody příspěvkových organizací                  0,00     1 050 000,00     1 050 000,00 ********  100,00
 3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací              0,00         0,00       3 180,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3121 **** Gymnázia                              0,00     1 050 000,00     1 053 180,00 ********  100,30

 3122 2122 Odvody příspěvkových organizací                  0,00     3 200 000,00     2 900 000,00 ********   90,63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3122 **** Střední odborné školy                       0,00     3 200 000,00     2 900 000,00 ********   90,63

 3123 2122 Odvody příspěvkových organizací                  0,00     4 500 000,00     2 400 000,00 ********   53,33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště                0,00     4 500 000,00     2 400 000,00 ********   53,33

 3142 2122 Odvody příspěvkových organizací                  0,00      400 000,00      400 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3142 **** Školní stravování při středním vzdělávání             0,00      400 000,00      400 000,00 ********  100,00

 3421 2122 Odvody příspěvkových organizací                  0,00      400 000,00      400 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže                0,00      400 000,00      400 000,00 ********  100,00

 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků               0,00         0,00      15 200,00 ******** ********
 6172 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části        17 000,00      17 000,00      25 480,00  149,88  149,88
 6172 2210 Přijaté sankční platby                       0,00         0,00      48 670,00 ******** ********
 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady                      0,00         0,00      102 247,00 ******** ********
 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              0,00         0,00        690,00 ******** ********
 6172 2328 Neidentifikované příjmy                      0,00         0,00      181 593,22 ******** ********
 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.                    0,00         0,00         0,00 ******** ********
 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků                      0,00         0,00      25 250,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6172 **** Činnost regionální správy                   17 000,00      17 000,00      399 130,22 2 347,82 2 347,82

 6310 2141 Příjmy z úroků                       3 000 000,00    12 750 000,00    14 166 007,00  472,20  111,11
 6310 2143 Realizované kurzové zisky                     0,00         0,00        282,83 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        3 000 000,00    12 750 000,00    14 166 289,83  472,21  111,11

 
                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   3

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:39
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6402 2229 Přijaté vrátky transferů j.n.                   0,00     6 947 000,00     6 946 324,28 ********   99,99
 6402 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              0,00         0,00         0,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let                  0,00     6 947 000,00     6 946 324,28 ********   99,99

 6409 2328 Neidentifikované příjmy                      0,00         0,00      81 041,80 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.                       0,00         0,00      81 041,80 ******** ********

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celkem:                             4 000 824 000,00   4 400 629 850,00   6 053 141 832,52  151,30  137,55


                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   4

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:39
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
 2119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby          2 000 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
 2119 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.                0,00     1 350 000,00     1 065 138,00 ********   78,90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2119 **** Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n.        2 000 000,00     1 350 000,00     1 065 138,00   53,26   78,90

 2140 5163 bankovní poplatky                         0,00         0,00         0,00 ******** ********
 2140 5169 Nákup služeb j.n.                      755 000,00     1 809 998,94      746 895,00   98,93   41,26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a turismus              755 000,00     1 809 998,94      746 895,00   98,93   41,26

 2191 5164 Nájemné                              0,00      875 000,00      767 550,00 ********   87,72
 2191 5169 Nákup služeb j.n.                     6 112 000,00     4 618 350,00     2 867 647,21   46,92   62,09
 2191 5175 Pohoštění                             0,00      200 000,00      18 950,90 ********   9,48
 2191 5194 Věcné dary                             0,00      50 000,00        385,00 ********   0,77
 2191 5531 Peněžní dary do zahraničí                     0,00      100 000,00      100 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2191 **** Mezinárod.spolupráce v prům.,obch.,stav. a službác     6 112 000,00     5 843 350,00     3 754 533,11   61,43   64,25

 2199 5163 bankovní poplatky                         0,00         0,00        332,40 ******** ********
 2199 5166 Konzultační, poradenské a právní služby          5 000 000,00     5 265 000,00     2 840 492,50   56,81   53,95
 2199 5169 Nákup služeb j.n.                     1 000 000,00     1 000 000,00      556 425,00   55,64   55,64
 2199 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám     1 500 000,00     1 500 000,00      750 000,00   50,00   50,00
 2199 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám         0,00      480 000,00      450 000,00 ********   93,75
 2199 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      240 000,00      240 000,00 ********  100,00
 2199 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00      90 000,00      90 000,00 ********  100,00
 2199 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím       6 000 000,00     2 375 000,00         0,00   0,00   0,00
 2199 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00     1 095 000,00     1 095 000,00 ********  100,00
 2199 5329 Neinvest.transfery veř. rozpočtům místní úrovně j.         0,00      60 000,00      60 000,00 ********  100,00
 2199 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00      60 000,00      60 000,00 ********  100,00
 2199 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.                0,00     2 196 000,00     2 193 093,00 ********   99,87
 2199 6130 Pozemky                              0,00     3 000 000,00      830 000,00 ********   27,67
 2199 6149 Výdaje související s investičními nákupy j.n.           0,00      839 000,00      838 475,00 ********   99,94
 2199 6322 Investiční transfery občanským sdružením              0,00      300 000,00      300 000,00 ********  100,00
 2199 6341 Investiční transfery obcím                     0,00     2 845 000,00      935 013,00 ********   32,87
 2199 6349 Investiční transfery veř.rozp.míst.úrov. j.n.           0,00      49 500,00      49 500,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.      13 500 000,00    21 394 500,00    11 288 330,90   83,62   52,76

 2212 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizací         0,00     2 000 000,00         0,00 ********   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2212 **** Silnice                              0,00     2 000 000,00         0,00 ********   0,00

 2219 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    55 000 000,00      800 000,00      800 000,00   1,45  100,00
 2219 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00    55 400 000,00    55 400 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 **** Záležitosti pozemních komunikací j.n.           55 000 000,00    56 200 000,00    56 200 000,00  102,18  100,00


                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   5

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:42
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221 6202 Nákup majetkových podílů                      0,00      275 000,00      275 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy                  0,00      275 000,00      275 000,00 ********  100,00

 2259 5166 Konzultační, poradenské a právní služby              0,00     2 000 000,00     2 000 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2259 **** Záležitosti civilní letecké dopravy j.n.              0,00     2 000 000,00     2 000 000,00 ********  100,00

 2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby          7 000 000,00     5 300 000,00     1 331 400,00   19,02   25,12
 2299 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám         0,00      247 000,00      247 000,00 ********  100,00
 2299 5901 Nespecifikované rezervy                  3 000 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
 2299 6313 Inv.dotace podnik.subjektům-právnickým osobám           0,00      700 000,00      700 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2299 **** Záležitosti v dopravě j.n.                10 000 000,00     6 247 000,00     2 278 400,00   22,78   36,47

 2369 5166 Konzultační, poradenské a právní služby          1 700 000,00     1 700 000,00     1 567 493,50   92,21   92,21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství           1 700 000,00     1 700 000,00     1 567 493,50   92,21   92,21

 2399 5321 Neinvestiční dotace obcím                     0,00     8 650 000,00     8 625 840,00 ********   99,72
 2399 5329 doplnit                              0,00     2 700 000,00     2 682 720,00 ********   99,36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2399 **** Záležitosti vodního hospodářství j.n.               0,00    11 350 000,00    11 308 560,00 ********   99,63

 3111 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám    20 260 000,00    19 174 300,00    19 167 909,00   94,61   99,97
 3111 5222 Neinv.dotace občanským sdružením              1 350 000,00     1 305 700,00     1 305 290,00   96,69   99,97
 3111 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      30 000,00      30 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Předškolní zařízení                    21 610 000,00    20 510 000,00    20 503 199,00   94,88   99,97

 3112 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám     4 195 000,00     3 390 000,00     3 257 232,00   77,65   96,08
 3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    35 991 000,00    38 693 200,00    38 652 788,90  107,40   99,90
 3112 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     1 630 000,00     1 629 872,10 ********   99,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3112 **** Speciální předškolní zařízení               40 186 000,00    43 713 200,00    43 539 893,00  108,35   99,60

 3113 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám     5 100 000,00     3 447 000,00     3 442 958,00   67,51   99,88
 3113 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím         1 908 000,00     1 130 000,00     1 122 156,00   58,81   99,31
 3113 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      403 000,00      394 266,70 ********   97,83
 3113 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00         0,00         0,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy                       7 008 000,00     4 980 000,00     4 959 380,70   70,77   99,59

 3114 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám    25 663 000,00    26 082 900,00    26 071 556,00  101,59   99,96
 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    252 170 000,00    268 132 300,00    268 118 449,60  106,32   99,99
 3114 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00      120 000,00      120 000,00 ********  100,00
 3114 6130 Pozemky                              0,00      73 000,00      72 720,00 ********   99,62
 3114 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00    10 315 000,00    10 314 999,90 ********  100,00

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   6

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:45
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3114 **** Speciální základní školy                 277 833 000,00    304 723 200,00    304 697 725,50  109,67   99,99

 3116 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    73 980 000,00    78 815 900,00    78 815 868,50  106,54  100,00
 3116 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     1 750 000,00     1 749 944,40 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3116 **** Internátní speciální základní školy            73 980 000,00    80 565 900,00    80 565 812,90  108,90  100,00

 3121 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám    15 340 000,00    16 748 000,00    16 735 596,00  109,10   99,93
 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    395 096 000,00    433 030 400,00    432 504 325,95  109,47   99,88
 3121 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     1 523 000,00     1 522 983,80 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3121 **** Gymnázia                         410 436 000,00    451 301 400,00    450 762 905,75  109,83   99,88

 3122 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám    109 984 000,00    111 531 800,00    111 504 389,50  101,38   99,98
 3122 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím        10 309 000,00    10 784 600,00    10 777 651,00  104,55   99,94
 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    718 474 000,00    763 319 500,00    763 313 863,20  106,24  100,00
 3122 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00         0,00         0,00 ******** ********
 3122 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     6 653 000,00     6 653 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3122 **** Střední odborné školy                  838 767 000,00    892 288 900,00    892 248 903,70  106,38  100,00

 3123 5169 Nákup služeb j.n.                     1 900 000,00     2 925 000,00     2 924 250,00  153,91   99,97
 3123 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám    58 255 000,00    59 809 800,00    59 791 714,80  102,64   99,97
 3123 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím          300 000,00      730 000,00      725 273,60  241,76   99,35
 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    845 998 000,00    908 828 000,00    908 827 686,20  107,43  100,00
 3123 5901 Nespecifikované rezervy                  1 100 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
 3123 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00    39 251 000,00    39 248 461,30 ********   99,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště           907 553 000,00   1 011 543 800,00   1 011 517 385,90  111,46  100,00

 3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    49 895 000,00    51 961 300,00    51 961 300,00  104,14  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3124 **** Speciální střední školy a učiliště            49 895 000,00    51 961 300,00    51 961 300,00  104,14  100,00

 3125 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím         8 533 000,00    10 512 600,00    10 504 254,20  123,10   99,92
 3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    94 057 000,00    111 783 900,00    111 783 920,00  118,85  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3125 **** Speciální střední odborná učiličtě a učiliště      102 590 000,00    122 296 500,00    122 288 174,20  119,20   99,99

 3127 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ     7 526 000,00       3 400,00       3 400,00   0,05  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3127 **** Internátní spec. střední odborná učiliště a učiliš     7 526 000,00       3 400,00       3 400,00   0,05  100,00

 3128 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    19 268 000,00    20 260 200,00    20 260 200,00  105,15  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3128 **** Sportovní školy - gymnázia                19 268 000,00    20 260 200,00    20 260 200,00  105,15  100,00


                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   7

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:48
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám     1 610 000,00     1 767 000,00     1 672 765,00  103,90   94,67
 3141 5222 Neinv.dotace občanským sdružením               300 000,00      277 000,00      276 920,00   92,31   99,97
 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    14 464 000,00    10 399 600,00    10 399 600,00   71,90  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3141 **** Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání      16 374 000,00    12 443 600,00    12 349 285,00   75,42   99,24

 3142 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám     3 408 000,00     2 494 000,00     2 483 721,00   72,88   99,59
 3142 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím         1 100 000,00     1 084 000,00     1 076 973,00   97,91   99,35
 3142 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    65 635 000,00    72 831 700,00    72 831 700,00  110,96  100,00
 3142 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     8 819 000,00     8 819 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3142 **** Školní stravování při středním vzdělávání         70 143 000,00    85 228 700,00    85 211 394,00  121,48   99,98

 3143 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám     2 866 000,00     2 748 300,00     2 747 227,00   95,86   99,96
 3143 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      334 700,00      334 724,00 ********  100,01
 3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    13 897 000,00    15 576 700,00    15 576 700,00  112,09  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3143 **** Školní družiny a kluby                  16 763 000,00    18 659 700,00    18 658 651,00  111,31   99,99

 3144 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    17 210 000,00    17 400 000,00    17 400 000,00  101,10  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3144 **** Školy v přírodě                      17 210 000,00    17 400 000,00    17 400 000,00  101,10  100,00

 3145 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám     3 634 000,00     3 354 000,00     3 347 561,00   92,12   99,81
 3145 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      60 000,00      59 712,00 ********   99,52
 3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    89 411 000,00    89 833 300,00    89 833 300,00  100,47  100,00
 3145 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     1 140 000,00     1 139 250,00 ********   99,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3145 **** Ubytovací zařízení středních škol a učilišť        93 045 000,00    94 387 300,00    94 379 823,00  101,43   99,99

 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    39 616 000,00    42 178 900,00    42 178 900,00  106,47  100,00
 3146 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00      50 000,00      50 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče      39 616 000,00    42 228 900,00    42 228 900,00  106,60  100,00

 3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ     7 220 000,00     9 082 100,00     9 082 180,00  125,79  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3147 **** Školní hospodářství, škol.statky a polesí         7 220 000,00     9 082 100,00     9 082 180,00  125,79  100,00

 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    26 817 000,00    23 054 200,00    23 054 177,00   85,97  100,00
 3149 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00      212 000,00      212 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3149 **** Ost.zaříz.související s vých.a vzděl.mládeže j.n.     26 817 000,00    23 266 200,00    23 266 177,00   86,76  100,00

 3150 5213 Neinv.dotace nefin. podnikat. subjektům - PO       27 150 000,00    21 967 700,00    21 956 779,00   80,87   99,95
 3150 5221 Neivestiční dotace obec.prosp. org.            3 500 000,00     3 430 000,00     3 425 937,00   97,88   99,88
 3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO            32 431 000,00    35 815 900,00    35 815 900,00  110,44  100,00

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   8

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:52
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3150 **** Vyšší odborné školy                    63 081 000,00    61 213 600,00    61 198 616,00   97,02   99,98

 3231 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám     4 615 000,00     6 525 000,00     6 516 073,00  141,19   99,86
 3231 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím         3 800 000,00     4 179 000,00     4 178 995,00  109,97  100,00
 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    189 284 000,00    210 247 700,00    210 247 251,00  111,08  100,00
 3231 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00      810 000,00      809 924,00 ********   99,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3231 **** Základní umělecké školy                 197 699 000,00    221 761 700,00    221 752 243,00  112,17  100,00

 3239 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      10 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3239 **** Záležitosti zájmového studia j.n.               10 000,00         0,00         0,00   0,00 ********

 3299 5139 Nákup materiálu j.n.                     150 000,00      54 000,00      53 575,00   35,72   99,21
 3299 5164 Nájemné                              0,00       5 000,00       4 200,00 ********   84,00
 3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           210 000,00      210 000,00      210 000,00  100,00  100,00
 3299 5169 Nákup služeb j.n.                      120 000,00      20 000,00      20 000,00   16,67  100,00
 3299 5173 Cestovné                           100 000,00       8 000,00       5 164,00   5,16   64,55
 3299 5175 Pohoštění                             0,00      49 000,00      47 996,00 ********   97,95
 3299 5194 Věcné dary                          50 000,00      24 000,00      23 106,80   46,21   96,28
 3299 5901 Nespecifikované rezervy                  6 104 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3299 **** Záležitosti vzdělávání j.n.                6 734 000,00      370 000,00      364 041,80   5,41   98,39

 3311 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám         0,00      50 000,00      50 000,00 ********  100,00
 3311 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      20 000,00      20 000,00 ********  100,00
 3311 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00      811 000,00      811 000,00 ********  100,00
 3311 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím       3 000 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
 3311 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      510 000,00      502 642,40 ********   98,56
 3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ         0,00      15 000,00      15 000,00 ********  100,00
 3311 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00      200 000,00      200 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3311 **** Divadelní činnost                     3 000 000,00     1 606 000,00     1 598 642,40   53,29   99,54

 3312 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám         0,00      101 000,00      101 000,00 ********  100,00
 3312 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám         0,00      100 000,00      100 000,00 ********  100,00
 3312 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      55 000,00      55 000,00 ********  100,00
 3312 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00     2 008 000,00     2 000 766,80 ********   99,64
 3312 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím       1 500 000,00      80 000,00      80 000,00   5,33  100,00
 3312 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      420 000,00      420 000,00 ********  100,00
 3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ         0,00      330 000,00      319 491,20 ********   96,82
 3312 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00         0,00         0,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3312 **** Činnost uměleckých souborů                 1 500 000,00     3 094 000,00     3 076 258,00  205,08   99,43

 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    19 200 000,00    21 180 000,00    21 179 501,70  110,31  100,00
 3314 5901 Nespecifikované rezervy                   444 000,00         0,00         0,00   0,00 ********

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:   9

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:55
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3314 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00      700 000,00      700 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3314 **** Činnosti knihovnické                   19 644 000,00    21 880 000,00    21 879 501,70  111,38  100,00

 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ     5 000 000,00     5 630 800,00     5 630 800,00  112,62  100,00
 3315 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací     1 200 000,00      830 000,00      828 046,80   69,00   99,76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií                  6 200 000,00     6 460 800,00     6 458 846,80  104,17   99,97

 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ         0,00      50 000,00      50 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Záležitosti kultury j.n.                      0,00      50 000,00      50 000,00 ********  100,00

 3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           350 000,00      141 200,00      115 903,00   33,12   82,08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3329 **** Zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví j.n.       350 000,00      141 200,00      115 903,00   33,12   82,08

 3419 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám         0,00      10 000,00      10 000,00 ********  100,00
 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00     2 767 500,00     2 767 755,00 ********  100,01
 3419 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím       3 000 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
 3419 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      415 000,00      415 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3419 **** Tělovýchovná činnost j.n.                 3 000 000,00     3 192 500,00     3 192 755,00  106,43  100,01

 3421 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám      320 000,00      707 000,00      660 517,35  206,41   93,43
 3421 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00         0,00         0,00 ******** ********
 3421 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00     1 595 000,00     1 595 700,00 ********  100,04
 3421 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společnostem          0,00      79 000,00      79 000,00 ********  100,00
 3421 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím       3 000 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
 3421 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00       7 000,00       6 500,00 ********   92,86
 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    82 868 000,00    91 232 400,00    91 204 599,80  110,06   99,97
 3421 6121 Budovy, haly a stavby                       0,00       9 000,00       9 000,00 ********  100,00
 3421 6130 Pozemky                              0,00       1 000,00       1 000,00 ********  100,00
 3421 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     3 340 000,00     3 339 083,21 ********   99,97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže            86 188 000,00    96 970 400,00    96 895 400,36  112,42   99,92

 3541 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00     1 953 558,00     1 953 558,00 ********  100,00
 3541 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společnostem          0,00      900 000,00      900 000,00 ********  100,00
 3541 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím       4 300 000,00      731 442,00         0,00   0,00   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikotinem a j. návyk.l     4 300 000,00     3 585 000,00     2 853 558,00   66,36   79,60

 3549 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám         0,00      316 000,00      316 000,00 ********  100,00
 3549 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám         0,00     1 800 000,00     1 800 000,00 ********  100,00
 3549 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      40 000,00      40 000,00 ********  100,00
 3549 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00      681 280,00      681 280,00 ********  100,00
 3549 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společnostem          0,00      950 000,00      950 000,00 ********  100,00

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  10

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:29:57
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3549 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím       7 500 000,00     1 475 195,00         0,00   0,00   0,00
 3549 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      100 000,00      100 000,00 ********  100,00
 3549 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00      801 000,00      801 000,00 ********  100,00
 3549 6111 Programové vybavení                        0,00         0,00         0,00 ******** ********
 3549 6321 Investiční tranfery obecně prosp.organizacím            0,00     1 130 000,00     1 130 000,00 ********  100,00
 3549 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizací         0,00      206 525,00      206 525,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3549 **** Spec.zdravot.programy a péče j.n.             7 500 000,00     7 500 000,00     6 024 805,00   80,33   80,33

 3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           950 000,00      950 000,00      487 440,00   51,31   51,31
 3599 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ     6 000 000,00    17 000 000,00    17 000 000,00  283,33  100,00
 3599 5901 Nespecifikované rezervy                  11 000 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.           17 950 000,00    17 950 000,00    17 487 440,00   97,42   97,42

 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby          2 750 000,00      102 000,00       5 145,00   0,19   5,04
 3635 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.                0,00     1 200 000,00     1 192 542,25 ********   99,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3635 **** Územní plánování                      2 750 000,00     1 302 000,00     1 197 687,25   43,55   91,99

 3639 5169 Nákup služeb j.n.                     2 120 000,00     1 380 000,00     1 115 292,00   52,61   80,82
 3639 5194 Věcné dary                             0,00      90 000,00      40 000,00 ********   44,44
 3639 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00      50 000,00      50 000,00 ********  100,00
 3639 6341 Investiční transfery obcím                     0,00     2 255 500,00     2 255 500,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.           2 120 000,00     3 775 500,00     3 460 792,00  163,24   91,66

 3699 5169 Nákup služeb j.n.                      200 000,00      200 000,00      200 000,00  100,00  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3699 **** Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n      200 000,00      200 000,00      200 000,00  100,00  100,00

 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           500 000,00      500 000,00      483 000,00   96,60   96,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.           500 000,00      500 000,00      483 000,00   96,60   96,60

 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           500 000,00      500 000,00      498 750,00   99,75   99,75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady j.n.               500 000,00      500 000,00      498 750,00   99,75   99,75

 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           500 000,00      500 000,00      500 000,00  100,00  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.      500 000,00      500 000,00      500 000,00  100,00  100,00

 3769 5166 Konzultační poradenské a právní služby            650 000,00      100 000,00       7 350,00   1,13   7,35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostředí         650 000,00      100 000,00       7 350,00   1,13   7,35

 3792 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           500 000,00      500 000,00      493 290,00   98,66   98,66

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  11

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:00
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3792 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      104 500,00      104 500,00 ********  100,00
 3792 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00      202 000,00      202 000,00 ********  100,00
 3792 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím        650 000,00        500,00         0,00   0,00   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta                1 150 000,00      807 000,00      799 790,00   69,55   99,11

 4311 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společnostem     1 100 000,00     1 100 000,00     1 100 000,00  100,00  100,00
 4311 6341 Investiční transfery obcím                     0,00     1 100 000,00     1 100 000,00 ********  100,00
 4311 6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizací     8 900 000,00     6 400 000,00     5 000 000,00   56,18   78,13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4311 **** Sociální ústavy pro dospělé                10 000 000,00     8 600 000,00     7 200 000,00   72,00   83,72

 4313 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      600 000,00      600 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4313 **** Sociální ústavy pro zdrav.postiženou mládež            0,00      600 000,00      600 000,00 ********  100,00

 4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ    105 107 000,00    117 638 700,00    117 638 699,90  111,92  100,00
 4322 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací         0,00     5 575 000,00     5 575 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4322 **** Ústavy péče pro mládež                  105 107 000,00    123 213 700,00    123 213 699,90  117,23  100,00

 4339 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           500 000,00      500 000,00         0,00   0,00   0,00
 4339 5169 Nákup služeb j.n.                      200 000,00      200 000,00      180 800,00   90,40   90,40
 4339 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ      900 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4339 **** Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.       1 600 000,00      700 000,00      180 800,00   11,30   25,83

 4344 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám         0,00      97 500,00      97 500,00 ********  100,00
 4344 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím             0,00      280 000,00      280 000,00 ********  100,00
 4344 5222 Neinv.dotace občanským sdružením                  0,00     3 595 071,00     3 595 071,00 ********  100,00
 4344 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společnostem          0,00     5 240 040,00     5 240 040,00 ********  100,00
 4344 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím      10 000 000,00      347 389,00      347 000,00   3,47   99,89
 4344 5321 Neinv.transfery obcím                       0,00      140 000,00      140 000,00 ********  100,00
 4344 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ         0,00      300 000,00      300 000,00 ********  100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4344 **** Sociální poradenství                   10 000 000,00    10 000 000,00     9 999 611,00  100,00  100,00

 5212 5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek       300 000,00     1 050 000,00      910 030,65  303,34   86,67
 5212 5139 Nákup materiálu j.n.                     900 000,00      150 000,00      37 613,95   4,18   25,08
 5212 5169 Nákup služeb j.n.                       50 000,00      50 000,00       7 348,00   14,70   14,70
 5212 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.             200 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
 5212 6126 Projektová dokumentace                   3 400 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5212 **** Civilní ochrana-nevojenská část              4 850 000,00     1 250 000,00      954 992,60   19,69   76,40

 5299 5323 Neinvestiční transfery krajům                   0,00     3 000 000,00     3 000 000,00 ********  100,00
 5299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ         0,00      525 800,00      525 796,40 ********  100,00
 5299 5901 Nespecifikované rezervy                      0,00      155 000,00         0,00 ********   0,00

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  12

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:02
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5299 **** Záležitosti civilního nouzového plánování j.n.           0,00     3 680 800,00     3 525 796,40 ********   95,79

 5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení                    0,00     1 050 000,00     1 046 300,10 ********   99,65
 5511 6123 Dopravní prostředky                        0,00     9 074 000,00     9 075 921,70 ********  100,02
 5511 6359 Investiční příspěvky ostatním příspěvkovým organiz     9 300 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5511 **** Požární ochrana - profesionální část            9 300 000,00    10 124 000,00    10 122 221,80  108,84   99,98

 5512 5321 Neinv.transfery obcím                   11 000 000,00    11 000 000,00    10 982 941,03   99,84   99,84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část             11 000 000,00    11 000 000,00    10 982 941,03   99,84   99,84

 5521 5139 Nákup materiálu j.n.                    5 000 000,00     5 000 000,00     4 747 920,00   94,96   94,96
 5521 5169 Nákup služeb j.n.                      500 000,00      440 000,00      52 088,20   10,42   11,84
 5521 6119 Nákup nehmotného investičního majetku               0,00      460 000,00      459 900,00 ********   99,98
 5521 6121 Budovy, haly a stavby                   5 000 000,00     4 790 000,00         0,00   0,00   0,00
 5521 6126 Projektová dokumentace                       0,00     3 350 000,00     1 902 894,00 ********   56,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5521 **** Operační a inf. střediska integ. záchran. systému     10 500 000,00    14 040 000,00     7 162 802,20   68,22   51,02

 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva                       0,00         0,00         0,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6112 **** Zastupitelstva obcí                        0,00         0,00         0,00 ******** ********

 6113 5112 Ostatní osobní výdaje                   7 513 000,00     7 593 000,00     6 487 930,00   86,36   85,45
 6113 5119 Platby za provedenou práci j.n.              1 450 000,00     1 450 000,00     1 182 735,35   81,57   81,57
 6113 5121 Povinné poj. na soc.zabezp. a přísp. na pol.zaměst     1 012 000,00     1 052 000,00      931 412,00   92,04   88,54
 6113 5122 Povinné pojistné na zdravotní pojištění           353 000,00      368 000,00      322 412,00   91,33   87,61
 6113 5128 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem       15 000,00      19 000,00      16 589,00  110,59   87,31
 6113 5129 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n.        100 000,00      204 000,00      148 685,85  148,69   72,89
 6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                 70 000,00      70 000,00      10 091,80   14,42   14,42
 6113 5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek      2 122 000,00     1 296 000,00     1 020 273,96   48,08   78,72
 6113 5139 Nákup materiálu j.n.                     760 000,00      880 000,00      831 510,09  109,41   94,49
 6113 5142 Realizované kurzové ztráty                  15 000,00      15 000,00       7 116,22   47,44   47,44
 6113 5151 Voda                             15 000,00      15 000,00      14 917,20   99,45   99,45
 6113 5152 Teplo                            180 000,00      230 000,00      220 735,33  122,63   95,97
 6113 5154 Elektrická energie                      180 000,00      130 000,00      122 999,23   68,33   94,61
 6113 5156 Pohonné hmoty a maziva                    700 000,00      700 000,00      441 643,74   63,09   63,09
 6113 5161 Služby pošt                         175 000,00      135 000,00      63 408,00   36,23   46,97
 6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           481 000,00      461 000,00      326 240,66   67,83   70,77
 6113 5163 Služby peněžních ústavů                   200 000,00      270 000,00      237 505,52  118,75   87,97
 6113 5164 Nájemné                           100 000,00      225 000,00      225 000,00  225,00  100,00
 6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           170 000,00      222 000,00         0,00   0,00   0,00
 6113 5167 Služby školení a vzdělávání                 200 000,00      140 000,00      57 870,00   28,94   41,34
 6113 5169 Nákup služeb j.n.                     1 658 000,00     1 336 000,00      829 155,04   50,01   62,06
 6113 5171 Opravy a udržování                      380 000,00      350 000,00      294 362,14   77,46   84,10
 6113 5172 Programové vybavení                     370 000,00      60 000,00      52 246,40   14,12   87,08

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  13

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:05
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6113 5173 Cestovné                           895 000,00      895 000,00      551 083,19   61,57   61,57
 6113 5175 Pohoštění                          730 000,00      730 000,00      684 672,20   93,79   93,79
 6113 5176 Účastnické poplatky na konference               80 000,00      140 000,00      59 069,28   73,84   42,19
 6113 5179 Ostatní nákupy j.n.                      10 000,00      10 000,00       1 817,07   18,17   18,17
 6113 5189 Poskytované zálohy a jistiny j.n.               80 000,00      80 000,00      25 000,00   31,25   31,25
 6113 5194 Věcné dary                          300 000,00      300 000,00      109 453,50   36,48   36,48
 6113 5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím        100 000,00      250 000,00      250 000,00  250,00  100,00
 6113 5362 Platby daní a poplatků                    10 000,00      10 000,00       4 150,00   41,50   41,50
 6113 5492 Dary obyvatelstvu                     1 116 000,00      989 000,00      10 000,00   0,90   1,01
 6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.       30 000,00      93 000,00      13 450,00   44,83   14,46
 6113 6121 Budovy, haly a stavby                    300 000,00      300 000,00      159 436,45   53,15   53,15
 6113 6122 Stroje, přístroje a zařízení                 300 000,00      300 000,00         0,00   0,00   0,00
 6113 6123 Dopravní prostředky                    1 200 000,00     1 800 000,00     1 713 110,50  142,76   95,17
 6113 6125 Výpočetní technika                         0,00     1 065 000,00     1 001 199,75 ********   94,01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6113 **** Zastupitelstva krajů                   23 370 000,00    24 183 000,00    18 427 281,47   78,85   76,20

 6115 5111 Platy zaměstnanců                         0,00      74 100,00      73 265,00 ********   98,87
 6115 5121 Povinné poj. na soc.zabezp. a přísp. na pol.zaměst         0,00      19 800,00      19 054,00 ********   96,23
 6115 5122 Povinné pojistné na zdravotní pojištění              0,00       7 000,00       6 598,00 ********   94,26
 6115 5139 Nákup materiálu j.n.                        0,00      26 000,00         0,00 ********   0,00
 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva                       0,00      20 000,00       2 014,03 ********   10,07
 6115 5169 Nákup služeb j.n.                         0,00      29 000,00         0,00 ********   0,00
 6115 5175 Pohoštění                             0,00       4 600,00       2 698,00 ********   58,65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6115 **** Volby do územních zastupitelských sborů              0,00      180 500,00      103 629,03 ********   57,41

 6172 5111 Platy zaměstnanců                     68 498 000,00    69 161 000,00    63 550 280,00   92,78   91,89
 6172 5112 Ostatní osobní výdaje                    400 000,00      400 000,00      334 400,00   83,60   83,60
 6172 5116 Náležitosti osob vykon. zákl.(náhr.) a další VS,CS      90 000,00      90 000,00       2 984,00   3,32   3,32
 6172 5119 Platby za provedenou práci j.n.               125 000,00      125 000,00      111 500,00   89,20   89,20
 6172 5121 Povinné poj. na soc.zabezp. a přísp. na pol.zaměst    17 914 000,00    18 086 000,00    16 743 465,00   93,47   92,58
 6172 5122 Povinné pojistné na zdravotní pojištění          6 165 000,00     6 225 000,00     5 775 509,00   93,68   92,78
 6172 5128 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem       111 000,00      304 000,00      285 660,00  257,35   93,97
 6172 5132 Ochranné pomůcky                       15 000,00      70 000,00      64 331,70  428,88   91,90
 6172 5134 Prádlo, oděv a obuv                      25 000,00      54 000,00      51 478,10  205,91   95,33
 6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                1 155 000,00     1 145 000,00      723 323,04   62,63   63,17
 6172 5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek      7 940 000,00    14 828 000,00    14 448 635,37  181,97   97,44
 6172 5139 Nákup materiálu j.n.                    4 100 000,00     6 278 000,00     5 482 794,12  133,73   87,33
 6172 5142 Realizované kurzové ztráty                  10 000,00      25 000,00      16 505,97  165,06   66,02
 6172 5151 Voda                             203 000,00      107 000,00      92 812,02   45,72   86,74
 6172 5152 Teplo                           1 400 000,00     1 324 000,00      969 386,23   69,24   73,22
 6172 5154 Elektrická energie                     1 283 000,00     1 234 000,00     1 118 889,90   87,21   90,67
 6172 5156 Pohonné hmoty a maziva                   1 080 000,00      915 000,00      471 037,72   43,61   51,48
 6172 5159 Nákup paliv a energie j.n.                   5 000,00       5 000,00         0,00   0,00   0,00
 6172 5161 Služby pošt                         725 000,00     1 007 000,00      663 682,50   91,54   65,91
 6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací          2 355 000,00     2 435 000,00     2 145 318,89   91,10   88,10
 6172 5163 Služby peněžních ústavů                   365 000,00      485 000,00      385 078,11  105,50   79,40

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  14

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:10
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Schválený rozpočet     Rozpočet       Výsledek od   Č/RS %  Č/RU %
 OdPa Pol  Text                                     po změnách      počátku roku
  a  b                                1           2            3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6172 5164 Nájemné                           300 000,00      819 000,00      618 813,84  206,27   75,56
 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby          1 070 000,00     1 048 000,00      632 361,80   59,10   60,34
 6172 5167 Služby školení a vzdělávání                2 520 000,00     1 180 000,00      882 664,50   35,03   74,80
 6172 5168 Služby zpracování dat                       0,00      80 000,00      79 999,50 ********  100,00
 6172 5169 Nákup služeb j.n.                     10 700 000,00     7 936 000,00     6 992 356,71   65,35   88,11
 6172 5171 Opravy a udržování                      793 000,00     1 293 000,00     1 056 887,17  133,28   81,74
 6172 5172 Programové vybavení                    2 800 000,00     2 800 000,00     2 727 577,55   97,41   97,41
 6172 5173 Cestovné                          1 020 000,00     2 225 000,00     1 799 746,64  176,45   80,89
 6172 5175 Pohoštění                          211 000,00      346 000,00      305 086,99  144,59   88,18
 6172 5176 Účastnické poplatky na konference               25 000,00      37 000,00      25 424,00  101,70   68,71
 6172 5179 Ostatní nákupy j.n.                     212 000,00      92 000,00      23 111,00   10,90   25,12
 6172 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně                 0,00         0,00         0,00 ******** ********
 6172 5189 Poskytované zálohy a jistiny j.n.               80 000,00      80 000,00         0,00   0,00   0,00
 6172 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady            0,00      25 000,00      10 840,00 ********   43,36
 6172 5194 Věcné dary                          200 000,00      200 000,00      148 783,60   74,39   74,39
 6172 5361 Nákup kolků                         150 000,00      150 000,00      76 650,00   51,10   51,10
 6172 5362 Platby daní a poplatků                    60 000,00      60 000,00      10 485,00   17,48   17,48
 6172 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                   0,00         0,00      14 094,00 ******** ********
 6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.      1 245 000,00     1 779 427,92      806 616,00   64,79   45,33
 6172 6111 Programové vybavení                    2 200 000,00     4 515 000,00     4 368 547,80  198,57   96,76
 6172 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.                0,00      576 000,00      567 577,30 ********   98,54
 6172 6121 Budovy, haly a stavby                    500 000,00    31 169 000,00    30 796 609,03 6 159,32   98,81
 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení                1 000 000,00     1 477 000,00     1 198 084,70  119,81   81,12
 6172 6123 Dopravní prostředky                    1 800 000,00     1 078 000,00     1 056 300,00   58,68   97,99
 6172 6125 Výpočetní technika                     1 200 000,00     2 420 000,00     2 353 962,05  196,16   97,27
 6172 6126 Projektová dokumentace                   1 000 000,00      532 000,00      514 972,50   51,50   96,80
 6172 6130 Pozemky                              0,00     1 000 000,00     1 000 000,00 ********  100,00
 6172 6149 Výdaje související s investičními nákupy j.n.        750 000,00         0,00         0,00   0,00 ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6172 **** Činnost regionální správy                143 800 000,00    187 220 427,92    171 504 623,35  119,27   91,61

 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům                 0,00         0,00   1 658 352 501,33 ******** ********
 6330 5349 Převody vlastním fondům j.n.                1 448 000,00    51 461 000,00    51 448 000,00 3 553,04   99,97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně     1 448 000,00    51 461 000,00   1 709 800 501,33 ******** 3 322,52

 6402 5365 Odvody státnímu rozpočtu při finanč. vypoř. min. l         0,00     9 465 045,70     9 464 367,06 ********   99,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let                  0,00     9 465 045,70     9 464 367,06 ********   99,99

 6409 5901 Nespecifikované rezervy                 111 416 000,00    84 066 782,50         0,00   0,00   0,00
 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                  0,00         0,00         0,00 ******** ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.                  111 416 000,00    84 066 782,50         0,00   0,00   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celkem:                             4 000 824 000,00   4 410 259 105,06   5 929 707 688,64  148,21  134,45


                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  15

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:14
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

      N á z e v                     Číslo  Schválený rozpočet     Rozpočet      Výsledek od
                                položky              po změnách     počátku roku
                                /řádku/
      text                         r        1           2          3

Krátkodobé financování z tuzemska

   Krátkodobé vydané dluhopisy (+)              8111         0,00        0,00        0,00
   Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    8112         0,00        0,00        0,00
   Krátkodobé přijaté půjčky (+)               8113         0,00        0,00    65 138 000,00
   Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)     8114         0,00        0,00   -65 138 000,00
   Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)  8115         0,00    9 629 255,06   -123 434 143,88
   Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-)      8116         0,00        0,00        0,00

Dlouhodobé financování z tuzemska

   Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)              8121         0,00        0,00        0,00
   Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    8122         0,00        0,00        0,00
   Dlouhodobé přijaté půjčky (+)               8123         0,00        0,00        0,00
   Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)     8124         0,00        0,00        0,00
   Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)  8125         0,00        0,00        0,00
   Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-)      8126         0,00        0,00        0,00

Krátkodobé financování ze zahraničí

   Krátkodobé vydané dluhopisy (+)              8211         0,00        0,00        0,00
   Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)    8212         0,00        0,00        0,00
   Krátkodobé přijaté půjčky (+)               8213         0,00        0,00        0,00
   Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)     8214         0,00        0,00        0,00
   Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)  8215         0,00        0,00        0,00
   Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-)      8216         0,00        0,00        0,00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

   Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)              8221         0,00        0,00        0,00
   Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)    8222         0,00        0,00        0,00
   Dlouhodobé přijaté půjčky (+)               8223         0,00        0,00        0,00
   Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)     8224         0,00        0,00        0,00
   Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)  8225         0,00        0,00        0,00
   Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-)      8226         0,00        0,00        0,00

Opravné položky k peněžním operacím

   Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
    příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)          8901         0,00        0,00        0,00
   Nerealizované kurzové rozdíly (+-)             8902         0,00        0,00        0,00

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                 8000         0,00    9 629 255,06   -123 434 143,88


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  16

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:14
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Číslo  Schválený rozpočet     Rozpočet     Výsledek
      N Á Z E V                      řádku               po změnách   od počátku roku
      text                          r      41           42        43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                    4010   1 033 100 000,00  1 033 360 000,00  1 034 028 309,00
 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                   4020     5 899 000,00    32 257 000,00    29 442 764,53
 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                  4030         0,00        0,00      25 250,00
 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE                    4040   2 961 825 000,00  3 335 012 850,00  4 989 645 508,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PŘÍJMY CELKEM                         4050   4 000 824 000,00  4 400 629 850,00  6 053 141 832,52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                       4060     1 448 000,00    51 461 000,00  1 709 800 501,33
 v tom položky:
 2223 - příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let   4061         0,00        0,00        0,00
    mezi krajem a obcemi
 2441 - splátky půjček od obcí                 4070         0,00        0,00        0,00
 2442 - splátky půjček od krajů                 4080         0,00        0,00        0,00
 2449 - splátky půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně j.n. 4090         0,00        0,00        0,00

 4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí           4100         0,00        0,00        0,00
 4122 - neinvestiční přijaté dotace od krajů          4110         0,00        0,00        0,00
 4129 - neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů         4120         0,00        0,00        0,00
    územní úrovně j.n.
*4133 - převody z vlastních rezervních fondů          4130         0,00        0,00        0,00
*4134 - převody z rozpočtových účtů               4140     1 448 000,00    51 461 000,00  1 709 790 662,33
*4139 - převody z vlastních fondů j.n.             4150         0,00        0,00      9 839,00

 4221 - investiční přijaté dotace od obcí            4170         0,00        0,00        0,00
 4222 - investiční přijaté dotace od krajů           4180         0,00        0,00        0,00
 4229 - investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně j.n.  4190         0,00        0,00        0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu         4191         0,00        0,00        0,00
 ZP 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu     4192         0,00        0,00        0,00
 ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje          4193         0,00        0,00        0,00
 ZP 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje      4194         0,00        0,00        0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                  4200   3 999 376 000,00  4 349 168 850,00  4 343 341 331,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                     4210   3 961 474 000,00  4 180 325 580,06  5 715 297 801,00
 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                  4220     39 350 000,00   229 933 525,00   214 409 887,64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VÝDAJE CELKEM                         4240   4 000 824 000,00  4 410 259 105,06  5 929 707 688,64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KONSOLIDACE VÝDAJŮ                       4250     1 448 000,00    51 461 000,00  1 709 800 501,33
 v tom položky:
 5321 - neinvestiční transfery obcím              4260     11 000 000,00    23 370 000,00    23 312 190,13
 5323 - neinvestiční transfery krajům              4270         0,00    3 000 000,00    3 000 000,00
 5329 - neinvestiční transfery                     4280         0,00    2 760 000,00    2 742 720,00
    veřejným rozp. místní úrovně j.n.
*5344 - převody vlastním rezervním fondům            4290         0,00        0,00        0,00
*5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům           4300         0,00        0,00  1 658 352 501,33

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  17

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:15
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
*5349 - převody vlastním fondům j.n.              4310     1 448 000,00    51 461 000,00    51 448 000,00
 5366 - výdaje z finančního vypořádání minulých let       4321         0,00        0,00        0,00
    mezi krajem a obcemi
 5641 - neinvestiční půjčky obcím                4330         0,00        0,00        0,00
 5642 - neinvestiční půjčky krajům               4340         0,00        0,00        0,00
 5649 - neinvestiční půjčky veřejným rozp. místní úrovně j.n.  4350         0,00        0,00        0,00

 6341 - investiční transfery obcím               4360         0,00    6 200 500,00    4 290 513,00
 6342 - investiční transfery krajům               4370         0,00        0,00        0,00
 6349 - investiční transfery veřejným rozp. místní úrovně j.n. 4380         0,00      49 500,00      49 500,00

 6441 - investiční půjčky obcím                 4400         0,00        0,00        0,00
 6442 - investiční půjčky krajům                4410         0,00        0,00        0,00
 6449 - investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4420         0,00        0,00        0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu       4421         0,00        0,00        0,00
 ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu       4422         0,00        0,00        0,00
 ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje        4423         0,00    3 000 000,00        0,00
 ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje        4424         0,00        0,00        0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                  4430   3 999 376 000,00  4 358 798 105,06  4 219 907 187,31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI              4440         0,00    -9 629 255,06   123 434 143,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                     4450         0,00    9 629 255,06   -123 434 143,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                    4460         0,00        0,00        0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI               4470         0,00    9 629 255,06   -123 434 143,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  18

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:15
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Číslo    Počáteční stav  Stav ke konci     Změna stavu
 Název bankovního účtu                     řádku      k 1.1.   vykazovaného období   bankovních účtů
 text                               r        61        62          63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Základní běžný účet                      6010     9 037 027,14    81 941 127,36   -72 904 100,22
 Vkladový výdajový účet                     6020      X             0,00        0,00
 Běžné účty peněžních fondů                   6030      592 227,92    51 122 271,58   -50 530 043,66
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM                       6040     9 629 255,06   133 063 398,94   -123 434 143,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bankovní účty k limitům OS                   6050      X             0,00      X
 Příjmový účet                         6060      X             0,00        0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     N á z e v                       Číslo  Schválený rozpočet   Rozpočet       Výsledek od
                                řádku             po změnách      počátku roku
     text                          r       71        72          73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZP 011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a
     podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů         7010      X         X             0,00
ZP 012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných
     veřejných rozpočtů                   7020      X         X             0,00
ZP 013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb
     od jiných veřejných rozpočtů              7030      X         X             0,00
ZP 014 - Výdaje na investičního nákupy od jiných veř. rozpočtů 7040      X         X             0,00
ZP 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách        7050      X         X             0,00
ZP 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách   7060      X         X             0,00
ZP 022 - Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách     7070      X         X             0,00
ZP 023 - Investice ve vlastní režii               7080      X         X             0,00

ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu          7090         0,00        0,00        0,00
v tom položky:
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí           7100         0,00        0,00        0,00
4129 - Neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně j.n. 7110         0,00        0,00        0,00
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí            7120         0,00        0,00        0,00
4229 - Investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně j.n.  7130         0,00        0,00        0,00

ZP 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu      7140         0,00        0,00        0,00
v tom položky:
2441 - Splátky půjček od obcí                  7150         0,00        0,00        0,00
2449 - Splátky půjček od veřejných rozp. územní úrovně j.n.   7160         0,00        0,00        0,00

ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu        7170         0,00        0,00        0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím               7180         0,00        0,00        0,00
5329 - Neinvestiční transfery veř. rozp. místní úrovně j.n.   7190         0,00        0,00        0,00
6341 - Investiční transfery obcím                7200         0,00        0,00        0,00
6349 - Investiční transfery veřej. rozpočtům místní úrovně j.n. 7210         0,00        0,00        0,00

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  19

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:15
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************

ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu        7220         0,00        0,00        0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčky obcím                7230         0,00        0,00        0,00
5649 - Neinvestiční půjčky veřej. rozp. místní úrovně j.n.   7240         0,00        0,00        0,00
6441 - Investiční půjčky obcím                 7250         0,00        0,00        0,00
6449 - Investiční půjčky veřej. rozpočtům místní úrovně j.n.  7260         0,00        0,00        0,00

ZP 031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací
     řízení likvidity                    7270         0,00        0,00        0,00

ZP 032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních
     operací řízení likvidity                7280         0,00        0,00        0,00

ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje          7290         0,00        0,00        0,00
v tom položky:
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí           7300         0,00        0,00        0,00
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od regionů          7310         0,00        0,00        0,00
4129 - Neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně j.n. 7320         0,00        0,00        0,00
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí            7330         0,00        0,00        0,00
4222 - Investiční přijaté dotace od regionů           7340         0,00        0,00        0,00
4229 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n. 7350         0,00        0,00        0,00

ZP 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje      7360         0,00        0,00        0,00
v tom položky:
2441 - Splátky půjček od obcí                  7370         0,00        0,00        0,00
2442 - Splátky půjček od regionů                7380         0,00        0,00        0,00
2449 - Splátky půjček od veřejným rozp. územní úrovně j.n.   7390         0,00        0,00        0,00

ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje        7400         0,00    3 000 000,00        0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím               7410         0,00        0,00        0,00
5323 - Neinvestiční transfery regionům             7420         0,00    3 000 000,00        0,00
5329 - Neinvestiční transfery veřej. rozp. místní úrovně j.n.  7430         0,00        0,00        0,00
6341 - Investiční transfery obcím                7440         0,00        0,00        0,00
6342 - Investiční transfery regionům              7450         0,00        0,00        0,00
6349 - Investiční transfery veřej. rozpočtům místní úrovně j.n. 7460         0,00        0,00        0,00

ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje        7470         0,00        0,00        0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčky obcím                7480         0,00        0,00        0,00
5642 - Neinvestiční půjčky regionům               7490         0,00        0,00        0,00
5649 - Neinvestiční půjčky veřejným rozp. místní úrovně j.n.  7500         0,00        0,00        0,00
6441 - Investiční půjčky obcím                 7510         0,00        0,00        0,00
6442 - Investiční půjčky regionům                7520         0,00        0,00        0,00
6449 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 7530         0,00        0,00        0,00
                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  20

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:15
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
VIII. Doplňující ukazatele
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Název ukazatele                    Číslo  Schválený rozpočet     Rozpočet     Výsledek od
                                řádku               po změnách    počátku roku
     text                           r      81           82        83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                8010
                                8020
                                8030
                                8040
                                8050
                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  21

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:15
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Účelový ČÚC Položka                           Výsledek od
 znak                                  počátku roku
  a    b  c                               93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13101 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      448 862,00
 13101   **** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce        448 862,00
 14540 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp         0,00
 14540   **** Reforma veřejné správy - program č. 341740             0,00
 14626 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp    22 000 000,00
 14626   **** Výstav. síd. veřejné spr.-2.et.-podprogram 214412     22 000 000,00
 22094 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp      638 000,00
 22094   **** Investiční dotace na úsporná energetická opatření      638 000,00
 29133 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      300 691,00
 29133   **** majetková újma                        300 691,00
 33067 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      13 000,00
 33067   **** Účelová dotace MSK věd. knih. v OVA              13 000,00
 33122 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      274 000,00
 33122   **** Prevence sociálně patologických jevů             274 000,00
 33149 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.   2 765 852 000,00
 33149   **** školství přijmé náklady                2 765 852 000,00
 33151 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.         0,00
 33151   **** Přímé náklady na vzděl. magistr. města               0,00
 33152 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      911 000,00
 33152   **** školství provozní náklady                  911 000,00
 33155 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.    312 318 000,00
 33155   **** neivestiční dotace pro soukromé školy          312 318 000,00
 33160 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      370 500,00
 33160   **** podpora vybavení příp. tříd                 370 500,00
 33163 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      273 939,70
 33163   **** účel. dotace na protidrogovou politiku            273 939,70
 33166 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.     1 964 000,00
 33166   **** neivest. dotace - soutěže škol               1 964 000,00
 33167 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.    10 232 104,90
 33167   **** Programové financování ISPROFIN -školství         10 232 104,90
 33168 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.    38 457 898,25
 33168   **** Programové financování ISPROFIN- školství         38 457 898,25
 33169 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      30 000,00
 33169   **** Podpora koncep.vzdělávání rozvoje ZŠ - neinvestice      30 000,00
 33170 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      497 998,10
 33170   **** ISPROFIN-neinv.-podpora koncep.vzděl.stř.škol        497 998,10
 33192 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      36 000,00
 33192   **** spolupráce SŠ s francouzskými a vlámskými školami       36 000,00
 33244 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      88 000,00
 33244   **** Podpora odborného vzdělávání                 88 000,00
 33245 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.     5 489 000,00
 33245   **** Státní infor. politika ve vzdělávání            5 489 000,00
 33264 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      90 000,00
 33264   **** Evropská jazyková cena                    90 000,00
 33561 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp    21 145 823,71
 33561   **** Programové financování ISPROFIN -školství         21 145 823,71
 33562 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp    48 360 520,90

                       * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *                 Strana:  22

*************************************************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                                       Čas :  13:30:16
                                                                Datum: 06.02.2003

                     VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2002 za vykazující jednotku                     
                                                             UCRGBA1A 19062002 09:37
*************************************************************************************************************************************************
 33562   **** Programové financování ISPROFIN -školství         48 360 520,90
 33563 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp      44 999,90
 33563   **** Podpora koncep.vzdělávání rozvoje ZŠ-investice        44 999,90
 33564 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp     1 640 174,20
 33564   **** ISPROFIN-podpora koncep.vzděláv.rozvoje stř.škol      1 640 174,20
 34053 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      231 000,00
 34053   **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.      231 000,00
 34067 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      205 000,00
 34067   **** Projekt "Retrospektivní reg. bibliografie "         205 000,00
 34070 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      80 000,00
 34070   **** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)          80 000,00
 34238 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.      565 000,00
 34238   **** neinv.dotace Min. kultury ČR pro Mor.věd. knih.OVA      565 000,00
 34544 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.         0,00
 34544 810 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp      700 000,00
 34544   **** účel. inv. dotace na rozvoj inf. sítě knihoven        700 000,00
 34619 810 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.         0,00
 34619   **** dotace Ministerstva kultury                    0,00
 98074 810 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR      180 435,00
 98074   **** Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí      180 435,00
 98138 810 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR     1 754 050,00
 98138   **** podpora projektu integrace romské komunity         1 754 050,00
 98174 810 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR     4 720 000,00
 98174   **** neivest. dotace deficitních funk. míst           4 720 000,00
 98199 810 8113 Krátkodobé přijaté půjčky                 65 138 000,00
 98199   **** Krátkodobé přijaté půjčky                 65 138 000,00
 Dotace celkem                             3 305 049 997,66
*** Konec části IX. ***


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:       Razítko:                 Podpis vedoucího vykazující jednotky:
                                   Odpovídající za údaje

                                    o rozpočtu:          tel.:

Došlo dne:                               o skutečnosti:        tel.:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R  * * *       Strana:   1

**********************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                   Čas :  13:58:21
                                             Datum: 13.02.2003

              X60 - ROZVAHA OSS, ÚSC a PO za období 13/2002 v Kč              
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                 UCRGUA60 23092002 13:51
**********************************************************************************************************
Ministerstvo financí     ROZVAHA organizačních složek státu             Úč OÚPO 3 - 02
schváleno            územních samosprávných celků
č.j.283/77 227/2001       a příspěvkových organizací   Název nadřízeného orgánu
s účinností pro OSS,           (v Kč)
státní fondy, ÚSC a PO      sestavená k 13/2002  
                                Název a sídlo účetní jednotky
                      I Č O        KUMS
Účetní jednotka doručí výkaz            
podle pokynů MF             70890692 
                         
       A K T I V A                  č.ř.    Stav k 1.1.    Stav k 13/2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
         a                     b       1           2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.  Stálá aktiva    ř. 09+15+26+33+41          01     39 396 653,29    474 814 843,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Dlouhodobý nehmotný majetek
   - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      /012/ 02         0,00         0,00
   - Software                   /013/ 03         0,00     7 663 542,90
   - Ocenitelná práva               /014/ 04         0,00         0,00
   - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      /018/ 05     1 391 632,20     4 620 114,80
   - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      /019/ 06         0,00     4 462 734,95
   - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   /041/ 07         0,00     4 704 026,40
   - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08         0,00         0,00
   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08     09     1 391 632,20     21 450 419,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
   - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10         0,00         0,00
   - Oprávky k softwaru              /073/ 11         0,00         0,00
   - Oprávky k ocenitelným právům         /074/ 12         0,00         0,00
   - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.  /078/ 13         0,00         0,00
   - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14         0,00         0,00
   Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 až 14  15         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Dlouhodobý hmotný majetek
   - Pozemky                    /031/ 16         0,00     8 301 144,00
   - Umělecká díla a předměty           /032/ 17         0,00         0,00
   - Stavby                    /021/ 18         0,00    355 241 445,13
   - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí  /022/ 19     17 847 589,72     39 918 757,33
   - Pěstitelské celky trvalých porostů      /025/ 20         0,00         0,00
   - Základní stádo a tažná zvířata        /026/ 21         0,00         0,00
   - Drobný dlouhodobý hmotný majetek       /028/ 22     17 966 087,22     41 679 443,33
   - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek       /029/ 23         0,00         0,00
   - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku    /042/ 24     2 191 344,15     2 577 634,60
   - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25         0,00      830 000,00
   Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25      26     38 005 021,09    448 548 424,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
   - Oprávky ke stavbám              /081/ 27         0,00         0,00
   - Oprávky k samost.věcem a soubor. mov. věcí  /082/ 28         0,00         0,00
   - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů   /085/ 29         0,00         0,00
   - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům   /086/ 30         0,00         0,00
   - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku   /088/ 31         0,00         0,00
   - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku  /089/ 32         0,00         0,00
   Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32   33         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

              * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *       Strana:   2

**********************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                   Čas :  13:58:21
                                             Datum: 13.02.2003

              X60 - ROZVAHA OSS, ÚSC a PO za období 13/2002 v Kč              
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                 UCRGUA60 23092002 13:51
**********************************************************************************************************
       A K T I V A                  č.ř.    Stav k 1.1.    Stav k 13/2002
         a                     b       1           2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Dlouhodobý finanční majetek
   Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem  /061/ 34         0,00     4 541 000,00
   Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem  /062/ 35         0,00         0,00
   Dlužné cenné papíry držené do splatnosti    /063/ 36         0,00         0,00
   - Půjčky podnikům ve skupině          /066/ 37         0,00         0,00
   - Ostatní dlouhodobé půjčky           /067/ 38         0,00         0,00
   - Ostatní dlouhodobý finanční majetek      /069/ 39         0,00         0,00
   - Pořízení dlouhodobého finančního majetku   /043/ 40         0,00      275 000,00
   Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 až 40     41         0,00     4 816 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.  Oběžná aktiva       ř. 51+75+89+119+124     42     18 548 848,71    136 764 022,41
 1. Zásoby
   - Materiál na skladě              /112/ 43      611 739,28      505 828,31
   - Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44         0,00         0,00
   - Nedokončená výroba              /121/ 45         0,00         0,00
   - Polotovary vlastní výroby           /122/ 46         0,00         0,00
   - Výrobky                    /123/ 47         0,00         0,00
   - Zvířata                    /124/ 48         0,00         0,00
   - Zboží na skladě                /132/ 49         0,00         0,00
   - Pořízení zboží a Zboží na cestě    /131nebo139/ 50         0,00         0,00
   Zásoby celkem ř.43 až 50                51      611 739,28      505 828,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Pohledávky
   - Odběratelé                  /311/ 52         0,00       26 209,27
   - Směnky k inkasu                /312/ 53         0,00         0,00
   - Pohledávky za eskontované cenné papíry    /313/ 54         0,00         0,00
   - Poskytnuté provozní zálohy          /314/ 55       90 095,00     2 517 594,70
   - Pohledávky za rozpočtové příjmy        /315/ 56       5 000,00      151 916,00
   - Ostatní pohledávky              /316/ 57       7 175,00       13 873,47
   Součet ř. 52 až 57                   58      102 270,00     2 709 593,44
   - Pohledávky k účastníkům sdružení       /358/ 59         0,00         0,00
   - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  /336/ 60         0,00         0,00
   - Daň z příjmů                 /341/ 61      227 125,00         0,00
   - Ostatní přímé daně              /342/ 62         0,00         0,00
   - Daň z přidané hodnoty             /343/ 63         0,00         0,00
   - Ostatní daně a poplatky            /345/ 64         0,00         0,00
   - Pohledávky z pevných termínových operací   /373/ 65         0,00         0,00
   Součet ř. 61 až 64                   66      227 125,00         0,00
   - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR     /346/ 67         0,00         0,00
   - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC    /348/ 68         0,00         0,00
   Součet ř. 67+68                    69         0,00         0,00
   - Pohledávky za zaměstnanci           /335/ 70         0,00      -131 948,50
   - Pohledávky z emitovaných dluhopisů      /375/ 71         0,00         0,00
   - Jiné pohledávky                /378/ 72         0,00         0,00
   - Opravná položka k pohledávkám         /391/ 73         0,00         0,00
   Součet ř. 70 až 73                   74         0,00      -131 948,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74       75      329 395,00     2 577 644,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Finanční majetek
   - Pokladna                   /261/ 76         0,00         0,00
   - Peníze na cestě                /262/ 77         0,00         0,00
   - Ceniny                    /263/ 78      113 144,00      616 998,00
   Součet ř. 76 až 78                   79      113 144,00      616 998,00

              * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *       Strana:   3

**********************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                   Čas :  13:58:21
                                             Datum: 13.02.2003

              X60 - ROZVAHA OSS, ÚSC a PO za období 13/2002 v Kč              
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                 UCRGUA60 23092002 13:51
**********************************************************************************************************
       A K T I V A                  č.ř.    Stav k 1.1.    Stav k 13/2002
         a                     b       1           2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Běžný účet                  /241/ 80         0,00         0,00
   - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb   /243/ 81         0,00         0,00
   - Ostatní běžné účty              /245/ 82     7 865 315,37        152,22
   Součet ř. 80 až 82                   83     7 865 315,37        152,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Majetkové cenné papíry            /251/ 84         0,00         0,00
   - Dlužné cenné papíry              /253/ 85         0,00         0,00
   - Ostatní cenné papíry             /256/ 86         0,00         0,00
   - Pořízení krátkodobého finančního majetku   /259/ 87         0,00         0,00
   Součet ř. 84 až 87                   88         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Finanční majetek celkem ř. 79+83+88          89     7 978 459,37      617 150,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Prostředky rozpočtového hospodaření
   - Základní běžný účet              /231/ 90     9 037 027,14     81 941 127,36
   - Vkladový výdajový účet            /232/ 91       X             0,00
   - Příjmový účet                 /235/ 92       X             0,00
   - Běžné účty peněžních fondů          /236/ 93      592 227,92     51 122 271,58
   - Běžné účty státních fondů           /224/ 94         0,00         0,00
   - Běžné účty finančních fondů          /225/ 95         0,00         0,00
   Součet ř. 90 až 95                   96     9 629 255,06    133 063 398,94
   - Poskytnuté dotace OSS             /202/ 97       X             0,00
   - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu /212/ 98       X             0,00
   - Poskytnuté dotace PO             /203/ 99       X             0,00
   - Poskytnuté dotace ostatním subjektům     /204/ 100       X             0,00
   - Poskytnuté dotace PO             /213/ 101       X             0,00
   - Poskytnuté dotace ostatním subjektům     /214/ 102       X             0,00
   Součet ř. 97 až 102                  103                    0,00
   - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/ 104         0,00         0,00
   - Poskytnuté přechodné výpomoci PO       /273/ 105         0,00         0,00
   - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. /274/ 106         0,00         0,00
   - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/ 107         0,00         0,00
   - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám  /277/ 108         0,00         0,00
   Součet ř. 104 až 108                 109         0,00         0,00
   - Limity výdajů                 /221/ 110       X             0,00
   - Zúčtování výdajů ÚSC             /218/ 111       X             0,00
   - Materiální náklady              /410/ 112       X             0,00
   - Služby a náklady nevýrobní pobahy       /420/ 113       X             0,00
   - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám  /430/ 114       X             0,00
   - Mzdové a ostatní osobní náklady        /440/ 115       X             0,00
   - Dávky sociálního zabezpečení         /450/ 116       X             0,00
   - Manka a škody                 /460/ 117       X             0,00
   Součet ř. 112 až 117                 118                    0,00
   Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118  119     9 629 255,06    133 063 398,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Přechodné účty aktivní
   - Náklady příštích období            /381/ 120         0,00         0,00
   - Příjmy příštích období            /385/ 121         0,00         0,00
   - Kurzové rozdíly aktivní            /386/ 122         0,00         0,00
   - Dohadné účty aktivní             /388/ 123         0,00         0,00
   Přechodné účty aktivní celkem ř.120 až 123      124         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ú H R N  A K T I V             ř. 01+42 125     57 945 502,00    611 578 865,85

              * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *       Strana:   4

**********************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                   Čas :  13:58:21
                                             Datum: 13.02.2003

              X60 - ROZVAHA OSS, ÚSC a PO za období 13/2002 v Kč              
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                 UCRGUA60 23092002 13:51
**********************************************************************************************************
       P A S Í V A                  č.ř.    Stav k 1.1.    Stav k 13/2002
         c                     d       3           4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.  Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158 126     49 498 763,31    597 862 616,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Majetkové fondy
   - Fond dlouhodobého majetku           /901/ 127     39 396 653,29    474 814 843,44
   - Fond oběžných aktiv              /902/ 128         0,00         0,00
   - Fond hospodářské činnosti           /903/ 129         0,00         0,00
   - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. /+/-909/ 130         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Majetkové fondy celkem ř.127 až 129          131     39 396 653,29    474 814 843,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Finanční a peněžní fondy
   - Fond odměn                  /911/ 132         0,00         0,00
   - Fond kulturních a sociálních potřeb      /912/ 133         0,00         0,00
   - Fond rezervní                 /914/ 134         0,00         0,00
   - Fond reprodukce majetku            /916/ 135         0,00         0,00
   - Peněžní fondy                 /917/ 136      592 227,92     51 122 271,58
   - Ostatní finanční fondy            /918/ 137         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137     138      592 227,92     51 122 271,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Zvláštní fondy OSS
   - Státní fondy                 /921/ 139         0,00         0,00
   - Ostatní zvláštní fondy            /922/ 140         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 až 140        141         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
   - Financování výdajů OSS            /201/ 142       X             0,00
   - Financování výdajů ÚSC            /211/ 143       X             0,00
   - Bankovní účty k limitům OSS          /223/ 144       X             0,00
   - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS   /205/ 145       X             0,00
   - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC   /215/ 146       X             0,00
   - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.  /206/ 147       X             0,00
   - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.  /216/ 148       X             0,00
   - Zúčtování příjmů ÚSC             /217/ 149       X             0,00
   - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/ 150         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 až 150  151         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO
    - Hospodářský výsledek běžného účet.období +/-963/152       X             0,00
    - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932/153         0,00         0,00
    - Hospodářský výsledek ve schval. řízení  +/-931/154         0,00       X
   b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/155     9 031 995,64     81 940 918,36
   c, Saldo výdajů a nákladů           +/-964/156      245 761,46    -10 047 993,52
   d, Saldo příjmů a výnosů            +/-965/157      232 125,00       32 577,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Součet ř. 152 až 157                 158     9 509 882,10     71 925 501,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

              * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *       Strana:   5

**********************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                   Čas :  13:58:21
                                             Datum: 13.02.2003

              X60 - ROZVAHA OSS, ÚSC a PO za období 13/2002 v Kč              
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                 UCRGUA60 23092002 13:51
**********************************************************************************************************
       P A S Í V A                  č.ř.    Stav k 1.1.    Stav k 13/2002
         c                     d       3           4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D.  Cizí zdroje       ř. 160+166+189+196+201    159     8 446 738,69     13 716 248,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Rezervy
   - Rezervy zákonné                /941/ 160         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Dlouhodobé závazky
   - Emitované dluhopisy              /953/ 161         0,00         0,00
   - Závazky z pronájmu              /954/ 162         0,00         0,00
   - Dlouhodobé přijaté zálohy           /955/ 163         0,00         0,00
   - Dlouhodobé směnky k úhradě          /958/ 164         0,00         0,00
   - Ostatní dlouhodobé závazky          /959/ 165         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165        166         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Krátkodobé závazky
   - Dodavatelé                  /321/ 167      657 433,62      445 902,50
   - Směnky k úhradě                /322/ 168         0,00         0,00
   - Přijaté zálohy                /324/ 169         0,00      113 296,00
   - Ostatní závazky                /325/ 170         0,00     3 993 893,07
   - Závazky z pevných termínových operací     /373/ 171         0,00         0,00
   Součet ř. 167 až 171                 172      657 433,62     4 553 091,57
   - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/ 173         0,00         0,00
   - Závazky k účastníkům sdružení         /368/ 174         0,00         0,00
   Součet ř. 173 až 174                 175         0,00         0,00
   - Zaměstnanci                  /331/ 176       20 417,20       19 225,00
   - Ostatní závazky vůči zaměstnancům       /333/ 177     4 398 066,00     5 312 499,20
   Součet ř. 176 až 177                 178     4 418 483,20     5 331 724,20
   - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění  /336/ 179     2 404 547,00     2 932 648,00
   - Daň z příjmů                 /341/ 180         0,00         0,00
   - Ostatní přímé daně              /342/ 181      759 720,00      892 424,00
   - Daň z přidané hodnoty             /343/ 182         0,00         0,00
   - Ostatní daně a poplatky            /345/ 183         0,00         0,00
   Součet ř. 180 až 183                 184      759 720,00      892 424,00
   - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR     /347/ 185         0,00         0,00
   - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se ÚSC     /349/ 186         0,00         0,00
   Součet ř. 185 až 186                 187         0,00         0,00
   - Jiné závazky                 /379/ 188      206 554,87       6 361,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188  189     8 446 738,69     13 716 248,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Bankovní výpomoci a půjčky
   - Dlouhodobé bankovní úvěry           /951/ 190         0,00         0,00
   - Krátkodobé bankovní úvěry           /281/ 191         0,00         0,00
   - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)   /282/ 192         0,00         0,00
   - Emitované krátkodobé dluhopisy        /283/ 193         0,00         0,00
   - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     /289/ 194         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Součet ř. 193 až 194                 195         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195  196         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

              * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R * * *       Strana:   6

**********************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                   Čas :  13:58:21
                                             Datum: 13.02.2003

              X60 - ROZVAHA OSS, ÚSC a PO za období 13/2002 v Kč              
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                 UCRGUA60 23092002 13:51
**********************************************************************************************************
       P A S Í V A                  č.ř.    Stav k 1.1.    Stav k 13/2002
         c                     d       3           4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Přechodné účty pasívní
   - Výdaje příštích období            /383/ 197         0,00         0,00
   - Výnosy příštích období            /384/ 198         0,00         0,00
   - Kurzové rozdíly pasívní            /387/ 199         0,00         0,00
   - Dohadné účty pasívní             /389/ 200         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200      201         0,00         0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ú H R N  P A S Í V            ř. 126+159 202     57 945 502,00    611 578 865,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracoval: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:   Razítko:   Podpis odpovědné   Podpis osoby odpovědné   Okamžik sestavení:
                 osoby:        za sestavení:        13.02.2003     13:58:21


                            Telefon:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal.
Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy
jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle
výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují
účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl
stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***

Pevné omezení dat: 

              * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R  * * *        Strana:   1

*************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                     Čas :  10:47:27
                                              Datum: 13.02.2003

            X62 - Příloha Úč OÚPO 5-02 OSS, ÚSC a PO za období 12/2002 v Kč            
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                   UCRGUB62 30092002 23:15
*************************************************************************************************************

Ministerstvo financí      PŘÍLOHA organizačních složek státu               Úč OÚPO 5 - 02
schváleno             územních samosprávných celků
č.j.283/76 104/2000         a příspěvkových organizací    Název nadřízeného orgánu
s účinností pro OSS,             (v Kč)
státní fondy, ÚSC a PO         sestavená k 12/2002  
                     +------------+       Název a sídlo účetní jednotky
                     |  I Č O  |       KUMS                  
Účetní jednotka doručí výkaz       +------------+
podle pokynů MF              |  70890692 |
                     +------------+

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Účetní jednotka uvede (v dodatku k této příloze) údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona
  o účetnictví;
2. Doplňující údaje:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Číslo    Stav k 1. 1.     Stav k 12/2002
           Název údaje              řádku -------------------------------------------
                                      1           2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace celkem na dl.maj.ze stát.rozp.   (z AE k účtu 346)  1       X              0,00
   z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek      2       X              0,00
       z toho: na vědu a výzkum             3       X              0,00
           na vzdělání pracovníků          4       X              0,00
           na informatiku              5       X              0,00
       individuální dotace na jmenovité akce      6       X              0,00
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek  (z AE k účtu 916)  7       X              0,00
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AE k účtu 348)  8       X              0,00
Přij.přísp.a dot.ze stát. rozpočtu     (z AE účtu 691)  9       X              0,00
       z toho: na vědu a výzkum            10       X              0,00
           na vzdělání pracovníků         11       X              0,00
           na informatiku             12       X              0,00
Přij.dot.na provoz celkem z rozp.ÚSC      (z účtu 691) 13       X              0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AE k účtu 691) 14       X              0,00
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271) 15          0,00         0,00
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci    (účet 271) 16          0,00         0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(účet 272) 17          0,00         0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu(účet 272) 18          0,00         0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce   (účet 272) 19          0,00         0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů(účet 272) 20          0,00         0,00
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.(účet 272) 21          0,00         0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273) 22          0,00         0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem  (účet 273) 23          0,00         0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí     (účet 273) 24          0,00         0,00
Krátkodobé bankovní úvěry (účet 281)       tuzemské  25          0,00         0,00
                         zahraniční 26          0,00         0,00
Emitované krátkodobé dluhopisy (účet 283)    v tuzemsku 27          0,00         0,00
                         v zahraničí 28          0,00         0,00
Ostatní krátk.fin.výpomoci (účet 289)      tuzemské  29          0,00         0,00
                         zahraniční 30          0,00         0,00
Směnky k úhradě (účet 322)            tuzemské  31          0,00         0,00
                         zahraniční 32          0,00         0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry (účet 951)       tuzemské  33          0,00         0,00
                         zahraniční 34          0,00         0,00
Emitované dluhopisy (účet 953)          tuzemské  35          0,00         0,00
                         zahraniční 36          0,00         0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě (účet 958)      tuzemské  37          0,00         0,00
                         zahraniční 38          0,00         0,00
Ostatní dlouhodobé závazky (účet 959)      tuzemské  39          0,00         0,00
                         zahraniční 40          0,00         0,00
Nakoupené dluh.a směnky k inkasu celkem (z účtů 063,253a312) 41          0,00         0,00
 z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC  (z účtů 253a312) 42          0,00         0,00
    komunální dluhopisy ÚSC         (z účtu 063) 43          0,00         0,00
    ost.dluh.a směnky veř.rozpočtů (z účtů 063,253,312) 44          0,00         0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které jsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro
  posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které
  stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy):

Poznámka: Organizační složky státu vykazují údaje na řádcích 15, 16 a 22
      Ministerstva jako organizační složky státu vykazují údaje též na řádcích 41 až 44 (viz § 12,
      bod 7 zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích)
  

              * * *  G O R D I C  s o f t w a r e - U C R  * * *       Strana:   2

*************************************************************************************************************
IČO: 70890692 KUMS                                     Čas :  10:47:27
                                              Datum: 13.02.2003

            X62 - Příloha Úč OÚPO 5-02 OSS, ÚSC a PO za období 12/2002 v Kč            
NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad                   UCRGUB62 30092002 23:15
*************************************************************************************************************
      bod 7 zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích)
      Územní samosprávné celky vykazují údaje na řádcích 15 až 44
      Příspěvkové organizace vykazují údaje na řádcích 1 až 14, 25 a 26, 29 a 30, 33 a 34
      (viz § 62 zákona č.218/2000 Sb. a § 34 zákona č.250/2000 Sb.)

Zpracoval: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:      Razítko:        Podpis vedoucího       Odpovídá za údaje:
                         účetní jednotky:

                                       Telefon:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
frame-scrollup