Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2003

Obsah závěrečného účtu:
 1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2003
  • Výsledek rozpočtového hospodaření
  • Plnění rozpočtu příjmů
   • Daňové příjmy
   • Nedaňové a kapitálové příjmy
   • Přijaté dotace
  • Plnění rozpočtu výdajů
   • Výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   • Výdaje v odvětví dopravy
   • Výdaje v odvětví školství
   • Výdaje v odvětví kultury
   • Výdaje v odvětví zdravotnictví
   • Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu
   • Výdaje na prezentaci kraje a ediční plán
   • Výdaje v odvětví životního prostředí
   • Výdaje v odvětví sociálních věcí
   • Výdaje v odvětví krizového řízení
   • Výdaje na činnost zastupitelstva
   • Výdaje na činnost krajského úřadu
  • Konsolidace
  • Financování
 2. Reprodukce majetku kraje
  • Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN
  • Program reprodukce majetku ISPROFIN
 3. Dotační programy
  • Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2002
   • Granty poskytnuté v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   • Granty poskytnuté v odvětví životního prostředí
  • Dotační programy vyhlášené v roce 2003
   • Granty poskytnuté v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   • Granty poskytnuté v odvětví dopravy
   • Granty poskytnuté v odvětví školství
   • Granty poskytnuté v odvětví kultury
   • Granty poskytnuté v odvětví zdravotnictví
   • Granty poskytnuté v odvětví životního prostředí
   • Granty poskytnuté v odvětví sociálních věcí
 4. Peněžní fondy
  • Sociální fond
  • Zajišťovací fond
  • Regionální rozvojový fond
 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
  • Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury
  • Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
 6. Hospodaření s majetkem
  • Majetek kraje
   • Přehled majetku kraje
   • Majetek kraje vedený v jeho účetní a pomocné operativní evidenci
   • Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací
  • Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
  • Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
 7. Hospodaření příspěvkových organizací
  • Příspěvkové organizace v odvětví dopravy
  • Příspěvkové organizace v odvětví školství
  • Příspěvkové organizace v odvětví kultury
  • Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  • Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí
 8. Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje
 9. Finanční vztahy k rozpočtům krajů, obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob
  • Finanční vztahy k rozpočtům krajů
  • Finanční vztahy k rozpočtům obcí
  • Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí
  • Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 11. Závěr

Přílohy:
Tabulková část
 • Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2003 - PŘÍJMY
 • Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2003 - VÝDAJE
 • Tabulka č. 3 - Programové financování reprodukce majetku ISPROFIN v roce 2003
 • Tabulka č. 4 - Přehled nevyčerpaných účelových dotací ze státního rozpočtu
 • Tabulka č. 5 - Účetní výkazy za rok 2003 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 6 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Rozvaha Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 7 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 8 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Výkaz zisku a ztrát příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 9 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 10 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 11 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 12 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 13 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 14 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 15 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 16 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 17 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 18 - Sumář účetních výkazů za rok 2003 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 19 - Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2003
 • Tabulka č. 20 - Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 21 - Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 22 - Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 23 - Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 24 - Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 25 - Přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí
 • Tabulka č. 26 - Přehled poskytnutých dotací fyzickým a právnickým osobám

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2003

Zákonem č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a zákonem č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce), přešly na kraje s účinností od 1. ledna 2003 nové kompetence a majetek. Jednalo se o činnosti okresních úřadů při výkonu přenesené působnosti a výkon zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím v odvětví kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto změny měly dopad na velikost a strukturu rozpočtu na rok 2003.

Rozpočet kraje na rok 2003 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/290/5 ze dne 12. 12. 2002 a odrážel změny dle výše uvedených zákonů. V souvislosti s realizací II. etapy reformy veřejné správy byla v souhrnném finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje nově zahrnuta dotace na dopravní obslužnost silniční a drážní dopravy v celkové výši 512.800 tis. Kč, příspěvek na výkon zřizovatelské funkce k novým příspěvkovým organizacím ve zdravotnictví, sociálních věcí a kultuře ve výši 841.143 tis. Kč a dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků ve výši 139.011 tis. Kč.

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 6.078.276 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval dotace ve výši 4.881.785 tis. Kč, daňové příjmy ve výši 1.139.600 tis. Kč a vlastní nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 56.891 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 5.976.481 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 101.795 tis. Kč. Zapojením přebytku hospodaření za rok 2002 ve výši 83.063 tis. Kč se stal rozpočet schodkovým.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů 11.862.345 tis. Kč a rozpočtu výdajů 11.945.408 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější vliv na výši upraveného rozpočtu mělo přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání pro školy, jejichž zřizovatelem jsou obce (ve výši 4.327.125 tis. Kč). Bylo provedeno 165 rozpočtových opatření v celkovém objemu 6.795.200 tis. Kč. Rada kraje v rozsahu jí svěřeném zastupitelstvem kraje schválila rozpočtová opatření v objemu 9,4 % schváleného rozpočtu příjmů sníženého o schválený rozpočet přijatých dotací.

Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2003 bylo ukončeno kladným zůstatkem. Tento přebytek hospodaření tvoří saldo příjmů a výdajů roku 2003 ve výši 197.591 tis. Kč a zapojení přebytku hospodaření roku 2002 prostřednictvím položek financování ve výši 83.063 tis. Kč. Přebytek byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům, neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši a účelným nečerpáním resp. vytvářením rezerv v druhé polovině roku 2003 v souvislosti s přípravou novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Zůstatek rozpočtových prostředků celkem 280.654,3 tis. Kč
z toho:
účelové finanční prostředky
- státní dotace použitelné v roce 2004 29.802,9 tis. Kč
- stát. dotace vrácené v únoru při fin. vypořádání do stát. rozp. 4.562,7 tis. Kč
- finanční prostředky programu Phare 2000 4.673,4 tis. Kč
- doplatky grantů - smluvně vázány vyplatit v roce 2004 12.702,8 tis. Kč
- nerealizované akce roku 2003 účelově určeny 21.785,0 tis. Kč
 
zúčtování fondů
- příděl do zajišťovacího fondu, který nebyl čerpán 5.659,7 tis. Kč
- zůstatek sociálního fondu 2.060,0 tis. Kč
 
cizí prostředky
- mylné platby zaslány na účet kraje v závěru roku 2,7 tis. Kč
- vratky obcí a organizací do státního rozpočtu 4,5 tis. Kč
 
naplněné skutečné příjmy nad rozpočtované
- daňové příjmy 24.609,6 tis. Kč
- příjmy z prodeje majetku kraje 50.447,0 tis. Kč
- ostatní vlastní příjmy 10.372,0 tis. Kč
 
rezervy vytvořené v roce 2003 62.835,0 tis. Kč
 
zůstatek ve výdajové části rozpočtu 51.137,0 tis. Kč

Účelové finanční prostředky vrácené při finančním vypořádání v lednu 2004, účelové prostředky ze státního rozpočtu použitelné v roce 2004, doplatky grantů, nerealizované akce roku 2003 a zůstatky fondů jsou podrobněji popsány v jednotlivých  kapitolách závěrečného účtu.

V úplném závěru roku došlo k připsání cizích finančních prostředků v objemu 7,2 tis. Kč na účet kraje a z časových důvodů již nebylo možné převést tyto mylné platby na účet cizích prostředků. Tyto platby byly v lednu 2004 vráceny zpět resp. zaslány na účet státního rozpočtu.

Zastupitelstvo kraje svěřilo radě kraje svým usnesením č. 20/688/2 bodem 4d) a e) provedení zapojení části přebytku hospodaření za rok 2003. Rada kraje v souladu s usnesením zastupitelstva kraje zapojila část přebytku hospodaření za rok 2003 v celkové výši 45.376,2 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených finančních prostředků smluvně již zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje ve výši 12.702,8 tis. Kč a finančních prostředků z programu Phare 2000.

Zastupitelstvo kraje na svém 22. zasedání dne 8. 4. 2004 zapojilo další část přebytku hospodaření za rok 2003 na reprodukci majetku kraje ve výši 60.447 tis. Kč, a to z důvodu účelného a efektivního využití těchto finančních prostředků v daném roce.

Zbývá rozhodnout o použití finančních prostředků ve výši 162.165 tis. Kč, jejich účel použití není dosud stanoven.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)

třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
daňové příjmy 1 139 600 1 131 944 1 156 554 102,2
nedaňové příjmy 36 891 52 298 62 669 119,8
kapitálové příjmy 20 000 20 000 70 447 352,2
přijaté dotace 4 881 785 10 658 103 10 650 909 99,9
konsolidace příjmů 3 151 2 870 3 329 521 x
příjmy po konsolidaci 6 078 276 11 862 345 11 940 579 100,7
běžné výdaje 5 976 481 10 876 446 10 758 273 98,9
kapitálové výdaje 101 795 1 068 962 984 715 92,1
konsolidace výdajů 3 151 2 870 3 329 521 x
výdaje po konsolidaci 6 078 276 11 945 408 11 742 988 98,3
SALDO příjmů a výdajů 0 -83 063 197 591 x

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovany ve schváleném rozpočtu na rok 2003 ve výši 6.078.276 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2003 dosáhly příjmy výše 11.862.345 tis. Kč. Příjmy byly splněny na 100,7 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním kapitálových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje dělíme dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, vlastní příjmy nedaňové a kapitálové a přijaté dotace.

1.2.1 Daňové příjmy

V roce 2003 dosáhly příjmy z podílu kraje na sdílených daních výše 1.154.697 tis. Kč, tj. 102,2 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč)

daň upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 287 201 280 881 97,8
daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 38 337 38 830 101,3
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 19 153 18 858 98,5
daň z příjmů právnických osob 316 248 325 357 102,9
daň z příjmů právnických osob za kraje 0 533 -
daň z přidané hodnoty 469 405 490 238 104,4
celkem 1 130 344 1 154 697 102,2

Novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, s účinností od 1. ledna 2002 byl stanoven krajům podíl na sdílených daních. Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným dle výše jmenovaného zákona. Pro Moravskoslezský kraj bylo stanoveno 9,656801 %. I přesto byla činnost kraje v roce 2003 financována především prostřednictvím účelových dotací ze státního rozpočtu.

Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši 533 tis. Kč, zaplacená krajem jako daňovým poplatníkem, která byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení.

Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2003 nerovnoměrný, což dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v roce 2002 byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu 1.857 tis. Kč, což je o 1.379 tis. Kč více než v roce 2002. Tyto příjmy tvoří následující správní poplatky:

 • na úseku životního prostředí za podání žádostí o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
 • na úseku dopravy a silničního hospodářství za vydávání osvědčení o odborné způsobilosti dopravce, licencí dopravcům, profesních průkazů,
 • na úseku zdravotnictví za změnu o registraci nestátních zdravotnických zařízení,
 • na úseku vnitřních věcí za ověřování státního občanství a listin.

1.2.2 Nedaňové a kapitálové příjmy

Vlastní příjmy nedaňové a kapitálové dosáhly v roce 2003 výše 133.116 tis. Kč, tj. plnění na 184 % upraveného rozpočtu. Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody z odpisů školských příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše 29.866 tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 26.817 tis. Kč. Příznivé plnění příjmů z úroků ovlivnil průměrný stav finančních prostředků na účtech u jednotlivých peněžních ústavů. V měsíci březnu byly předčasně zaslány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Moravskoslezskému kraji finanční prostředky ve výši 1,93 mld. Kč na přímé náklady na vzdělávání z důvodu zavedení nucené správy v Union bance, a. s. Finanční prostředky zůstaly uloženy v peněžním ústavu o 20 dní déle než obvykle a byly odeslány školským zařízením v následujícím měsíci v řádném výplatním termínu. Zejména z výše uvedeného důvodu úrok z vkladů v měsíci březnu činil 2.656 tis. Kč a v měsíci dubnu 3.011 tis. Kč.

Sankční platby rozpočtované ve výši 400 tis. Kč byly plněny na 242,6 %, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 460 tis. Kč za porušení povinností dopravců, vyplývajících ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a v odvětví kultury ve výši 400 tis. Kč za nesplnění oznamovací povinnosti stavebníka u akce "Obchodní centrum Frýdek-Místek" dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 3.161 tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2002, a to především v odvětví školství, mládeže a sportu a odvětví sociálních věcí a zdravotnictví.

Kapitálové příjmy byly plněny v objemu 70.447 tis. Kč na 352,2 % upraveného rozpočtu. Vysoké plnění je ovlivněno nezapojením kupní ceny z prodeje hotelového domu EDUCO v plné výši 63.100 tis. Kč do rozpočtu kraje v roce 2003, a to z důvodu převedení majetku v katastru nemovitostí až v měsíci únoru roku 2004. Kapitálové příjmy z prodeje pozemku městu Třinec činily 48 tis. Kč a z prodeje dvou použitých motorových vozidel získal kraj příjmy ve výši 87 tis. Kč.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových a kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč)

druh příjmu upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
nedaňové vlastní příjmy 52 297,6 62 669,2 119,8
příjmy z poskytování služeb a výrobků 24,7 191,0 773,3
odvody PO 27 907,9 29 865,7 107,0
příjmy z pronájmu 19,0 26,6 140,0
úroky 21 676,8 26 817,2 123,7
realizované kurzové zisky 0 1,1 -
přijaté sankční platby 400,0 970,4 242,6
příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 215,0 373,9 173,9
ostatní přijaté vratky transferů 1 346,8 3 161,3 234,7
přijaté neinvestiční dary 30,0 30,0 100,0
přijaté pojistné náhrady 0 259,8 -
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 677,4 814,7 120,3
neidentifikovatelné příjmy 0 3,4 -
ostatní nedaňové příjmy 0 154,1 -
kapitálové vlastní příjmy 20 000,0 70 447,2 352,2
nedaňové a kapitálové příjmy celkem 72 297,6 133 116,4 184,1

1.2.3 Přijaté dotace

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2003 dotace v úhrnné výši 10.654.090 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byla ministerstva, státní fondy, Národní fond a územně samosprávné celky. Dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 705.595 tis. Kč jsou podrobněji řešeny v kapitole 2.2. V následující tabulce č. 1.4 jsou uvedeny přijaté dotace Moravskoslezským krajem v roce 2003 v členění dle jednotlivých poskytovatelů.

Tabulka 1.4: Objemy přijatých dotací (v tis. Kč)

poskytovatel dotace poskytnuto čerpáno
Ministerstvo práce a sociálních věcí 130 937,6 130 937,6
Ministerstvo životního prostředí 1 077,9 1 077,9
Ministerstvo pro místní rozvoj 449,2 449,2
Ministerstvo průmyslu a obchodu 376,0 376,0
Ministerstvo zemědělství 24 696,0 21 578,4
Ministerstvo školství, mládeže a sportu 7 833 086,5 7 829 984,6
Ministerstvo kultury 17 698,4 17 438,8
Ministerstvo zdravotnictví 571 622,4 571 617,4
Ministerstvo financí 2 069 019,3 2 032 102,1
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 24,8 24,8
Státní fond životního prostředí 1 621,6 1 360,8
Státní fond dopravní infrastruktury 2 436,0 2 436,0
Olomoucký kraj 214,4 214,4
obce Moravskoslezského kraje 352,0 352,0
svazky obcí, dobrovolné svazky obcí 478,0 478,0
celkem 10 654 090,1 10 610 428,0

Přílohou č. 6 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční vztah byl tvořen dotacemi a příspěvky obsaženými v následující tabulce. Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Tabulka 1.5: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)

příspěvek, dotace poskytnuto čerpáno
příspěvek na výkon státní správy 40 377,0 40 377,0
dopravní obslužnost - autobusová 270 700,0 270 508,6
dopravní obslužnost - drážní 242 100,0 242 069,6
výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z OkÚ, obcí, příp. resortů krajům 967 967,0 967 967,0
financování reprodukce majetku 139 011,0 132 484,0
celkem 1 660 155,0 1 653 406,2

Finančnímu vypořádání za rok 2003 podléhal pouze příspěvek na dopravní obslužnost autobusovou a drážní (viz kapitola 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům).

Kromě dotací a příspěvků v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje bylo poskytnuto ze státního rozpočtu a státních fondů do rozpočtu kraje 8.992.891 tis. Kč. Z tohoto objemu podléhaly dotace ve výši 8.214.025 tis. Kč finančnímu vypořádání (kapitola 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům). Zbývající dotace v objemu 778.866 tis. Kč nepodléhaly finančnímu vypořádání:

 • Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy v úhrnné výši 11.242 tis. Kč. Z toho dotace ve výši 986 tis. Kč určená na posílení příspěvku na výkon státní správy pro kraje v návaznosti na usnesení vlády č. 810 ze dne 6. srpna 2003 k zajištění administrativní kapacity Ministerstva pro místní rozvoj a krajů pro zabezpečení funkčnosti implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Tyto finanční prostředky byly určeny na činnost sekretariátu regionální rady. Dále na základě usnesení vlády České republiky ze dne 6. listopadu 2002 č. 1085 došlo k posílení příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši 10.256 tis. Kč.
 • Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na pořízení sídel krajů ve výši 57.000 tis. Kč. Tato dotace nebyla v roce 2003 plně vyčerpána a prostředky byly v rámci zapojení přebytku hospodaření převedeny do rozpočtu roku 2004.
 • Dotace z kapitoly Národního fondu poskytnutá v rámci programu Phare 2000 ve výši 3.407 tis. Kč. Tyto dotace nepodléhaly finančnímu vypořádání za rok 2003 a jejich čerpání je umožněno v roce 2004 (viz kapitola 1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu).
 • Dotace ze Státního fondu životního prostředí poskytnutá v rámci Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší, jehož realizace je naplánována na léta 2002 - 2004. V roce 2003 kraj obdržel a plně vyčerpal neinvestiční dotaci ve výši 1.361 tis. Kč.
 • Dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN ve výši 705.595 tis. Kč.

V roce 2003 byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta neinvestiční dotace Olomouckým krajem ve výši 214,4 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na úhradu podílu Olomouckého kraje na zpracování "Studie dopravní dostupnosti do střediska Praděd – Ovčárna", jejímž zpracovatelem byl Moravskoslezský kraj. Kromě Olomouckého a Moravskoslezského kraje se na úhradě nákladů této studie podílelo také Ministerstvo životního prostředí. Cílem studie je nalezení vhodného způsobu dopravy respektujícího zájmy ochrany přírody a zároveň odpovídajícího soudobým trendům cestovního ruchu.

Statutární město Ostrava, Statutární město Karviná, město Frenštát pod Radhoštěm, Region Poodří, Sdružení obcí Praděd, Euroregion Silesia a Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska jako spoluvystavovatelé přispěli Moravskoslezskému kraji finančními prostředky za pronajatou výstavní plochu, základní výstavbu stánku a za přístup do zázemí veletrhů v rámci expozice Moravskoslezského kraje na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2003 v Brně a Holiday World 2003 v Praze. Do rozpočtu Moravskoslezského kraje tak byly od vyjmenovaných měst přijaty finanční prostředky ve výši 260 tis. Kč a od svazků obcí a dobrovolných svazků obcí finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč. Cílem veletrhů bylo představit turistické možnosti a celkový potenciál cestovního ruchu v jednotlivých regionech Moravskoslezského kraje.

Koncem roku 2003 byly přijaty na účet Moravskoslezského kraje finanční prostředky od měst Bruntál a Krnov ve výši 92 tis. Kč a od Regionu Poodří ve výši 88 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu výdajů spojených s připravovanou účastí Moravskoslezského kraje, dotčených měst a Regionu Poodří na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2004 a Holiday World 2004.

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2003 ve výši 6.078.276 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2003 výše 11.945.408 tis. Kč, z toho běžných výdajů 10.876.446 tis. Kč a kapitálových výdajů 1.068.962 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými příjmy a zapojenými prostředky vytvořenými v předchozím roce (přebytkem hospodaření roku 2002).

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2003 dosáhlo výše 11.742.988 tis. Kč, což představuje plnění na 98,3 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 98,9 % a kapitálové výdaje na 92,1 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2003 (v tis. Kč)

výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
běžné výdaje celkem 5 976 481 10 876 446 10 758 273 98,9
kapitálové výdaje celkem 101 795 1 068 962 984 715 92,1
konsolidace výdajů 3 151 2 870 3 329 521 x
výdaje celkem 6 081 427 11 948 278 15 072 509 126,1
výdaje celkem po konsolidaci 6 078 276 11 945 408 11 742 988 98,3

Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou zahrnuty v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 7), výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola 1.2.3 a kapitola 5). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 12.1 Tabulková část.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2003 (v tis. Kč)

odvětví schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Plnění skutečnost/UR (%)
regionální rozvoj a cestovní ruch 50 375 67 471 46 767 69,1
doprava 598 780 650 589 643 681 98,9
školství 3 841 211 8 600 391 8 589 164 99,9
kultura 132 361 165 794 165 251 99,7
zdravotnictví 377 552 1 287 154 1 274 131 98,2
územní plánování a stavební řád 4 835 2 610 2 276 87,2
prezentace kraje a ediční plán 9 285 9 120 7 815 85,7
životní prostředí 26 900 59 907 46 142 77,0
sociální věci 472 284 629 682 617 564 97,9
krizové řízení 36 650 36 907 30 397 82,4
činnost zastupitelstva kraje 37 432 28 907 25 475 88,1
činnost krajského úřadu 311 168 356 464 292 497 86,3
celkem odvětví 5 898 833 11 894 996 11 741 160 98,7
nespecifikovaná rezerva 179 443 48 584 0 x
finanční vypořádání 0 1 828 1 828 100,0
výdaje celkem 6 078 276 11 945 408 11 742 988 98,3

1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Skutečné výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu byly v roce 2003 čerpány v celkové výši 46.767 tis. Kč, tj. čerpání na 69,3 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje tvořily 29.600 tis. Kč (čerpány na 77,2 %) a kapitálové výdaje 17.167 tis. Kč (čerpány na 58,9 %). Největší podíl na výdajích ve výši 31.746 tis. Kč připadá na vyhlašované dotační programy (granty). Výdaje spojené s programem Phare 2000 byly ve výši 1.260 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj získal v roce 2002 dva granty v rámci programu Phare 2000 - Grantové schéma pro podporu malých infrastrukturálních projektů v regionu NUTS II Moravskoslezsko, které jsou realizovány jako víceleté. Jeden z grantů je určen na realizaci projektu s názvem "Propagace mikroregionu Slezská Harta – Informační systém turistických možností a investičních příležitostí do cestovního ruchu" a druhý grant na projekt "MSK KOTIS – Komplexní orientační turistický informační systém Moravskoslezského kraje". Výdaje na tyto granty byly rozpočtovány v celkové výši 6.996 tis. Kč, z toho částka ve výši 1.062 tis. Kč nebyla naplněna v příjmové části rozpočtu a skutečné výdaje uskutečněné v průběhu roku 2003 byly ve výši 1.260 tis. Kč. U dofinancování obou projektů zůstaly nedočerpány finanční prostředky v celkové výši 4.674 tis. Kč, které jsou převedeny k čerpání v roce 2004. Jedná se o finanční prostředky Moravskoslezského kraje ve výši 2.203 tis. Kč a o poskytnutou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2.471 tis. Kč, která představuje spolufinancování ze strany Evropské unie a státu.

Finanční prostředky určené na prezentaci nabídky produktů cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí byly rozpočtovány ve výši 4.702 tis. Kč. Za nájemné na veletrzích bylo uhrazeno 1.015 tis. Kč a za ostatní služby spojené s prezentací kraje 3.618 tis. Kč.

V oblasti konzultačních, poradenských a právních služeb došlo k úspoře ve výši 1.008 tis. Kč, která byla způsobena neuskutečněním služeb v předpokládaném rozsahu schváleného rozpočtu.

Na výkup pozemků pro přípravu strategické průmyslové zóny Nošovice byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 5.650 tis. Kč, z důvodu neúspěšného jednání s vlastníky pozemků byly vyčerpány pouze ve výši 40 tis. Kč.

1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy

Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2003 celkem 643.681 tis. Kč (tj. 98,9 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 625.248 tis. Kč (čerpány na 99,9 %) a kapitálové výdaje 18.433 tis. Kč (čerpány na 73,4 %). Část výdajů v odvětví dopravy byla kryta dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje ve výši 512.800 tis. Kč. K zajištění běžného provozu bylo příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuto 56.500 tis. Kč a dále jí byly vyčleněny účelové investiční a neinvestiční prostředky ve výši 52.143 tis. Kč. V odvětví dopravy byl rovněž vyhlášen Dotační program podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy DSH_1 a DSH_2 v objemu 13.423 tis. Kč.

Ostatní výdaje v odvětví dopravy činily 2.611 tis. Kč. Z toho 600 tis. Kč představovalo výdaje na nákup majetkového podílu Letiště Ostrava, a. s. (jednalo se o úhradu první části podílu, jehož celková hodnota činí 2.000 tis. Kč). Na technicko-organizační práce související s převodem letiště Ostrava-Mošnov bylo vyčerpáno 1.500 tis. Kč. Finančními prostředky ve výši 511 tis. Kč byly hrazeny odborné studie na podporu dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji.

V odvětví dopravy nebyly vyčerpány kapitálové výdaje na položce investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům ve výši 5.000 tis. Kč, které byly určeny na realizaci pilotního projektu jednotného odbavovacího systému integrovaného dopravního systému. Výběrové řízení na jeho realizaci bylo zrušeno radou kraje z důvodu vysokých cenových nabídek účastníků a finanční prostředky byly zapojeny na stejný účel do rozpočtu výdajů roku 2004 z přebytku hospodaření za rok 2003.

1.3.3 Výdaje v odvětví školství

V roce 2003 byl upravený rozpočet výdajů v odvětví školství ve výši 8.600.391 tis. Kč, skutečné výdaje pak činily 8.589.164 tis. Kč, tj. 99,9 %. Výdaje v odvětví školství byly převážně kryty státními dotacemi ve výši 7.833.463 tis. Kč, z toho 94,6 % tvořila státní dotace na přímé náklady na vzdělávání pro příspěvkové organizace zřízené obcemi a krajem.

Účelové a neúčelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným krajem byly ve výši 3.767.188 tis Kč a účelové investiční dotace do investičního fondu ve výši 89.932 tis. Kč.

Objemově významnou část výdajů ve školství tvořily dotace školám zřízeným obcemi ve výši 4.350.822 tis. Kč a dotace soukromým školám ve výši 367.825 tis. Kč. Dotace dalším občanským sdružením a neziskovým organizacím, např. na reprezentační akce kraje v oblastech tělovýchovné činnosti a využití volného času mládeže byly poskytnuty ve výši 255 tis. Kč.

Na dotační programy (granty) vyhlášené v oblasti sportu, využití volného času dětí a mládeže a prevence sociálně patologických jevů bylo poskytnuto 7.300 tis. Kč.

Další výdaje v odvětví školství byly vyčerpány v rámci oceňování pedagogických pracovníků, nejlepších studentů a sportovců a v rámci účasti škol zřizovaných krajem na olympiádě dětí a mládeže organizované Pardubickým krajem. Dále v roce 2003 Moravskoslezský kraj poskytl návratné finanční výpomoci 3 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v úhrnné výši 4.600 tis. Kč s termínem splatnosti k 31. 3. 2004.

1.3.4 Výdaje v odvětví kultury

Výdaje v odvětví kultury činily v roce 2003 celkem 165.251 tis. Kč (tj. 99,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 153.452 tis. Kč (čerpány na 99,7 %) a kapitálové výdaje 11.799 tis. Kč (čerpány na 99,7 %). Finanční prostředky v objemu 20.616 tis. Kč byly účelově určeny dotacemi přijatými ze státního rozpočtu.

V odvětví kultury byly v roce 2003 vyhlášeny 2 dotační programy, na které byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.200 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo v roce 2003 celkem 5.113 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Kromě výše uvedených dotací poskytovaných v rámci vyhlašovaných dotačních programů, byly v tomto odvětví rozděleny finanční prostředky v objemu 12.805 tis. Kč. Jednalo se o mimořádné dotace, které nebyly součástí žádného programu.

Účelové a neúčelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným krajem byly ve výši 130.882 tis Kč a účelové investiční dotace do investičního fondu ve výši 8.636 tis. Kč.

V odvětví kultury bylo v roce 2003 rozpočtováno 123 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby. Prostředky byly určeny na zabezpečení posudků, konzultací a průzkumů v rámci přenesené působnosti v oblasti památkové péče, a to pro dohled nad dodržováním podmínek výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, autorských práv, ochrany sbírek muzejní povahy a obnovy a péče o kulturní památky. Dále bylo rozpočtováno 50 tis. Kč na dary obyvatelstvu. Tyto prostředky jsou každoročně zahrnuty do rozpočtu kraje, a to pro případ objevu archeologického nálezu, kdy je kraj podle zákona povinen poskytnout nálezci odměnu. Prostředky na tyto činnosti nebyly čerpány, neboť v roce 2003 nedošlo k žádnému archeologickému nálezu ani nevznikla potřeba zpracování posudků pro správní řízení.

1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví

Celkové výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2003 celkem 1.274.131 tis. Kč (tj. 98,9 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 675.441 tis. Kč (čerpány na 98,2 %) a kapitálové výdaje 598.690 tis. Kč (čerpány na 99,9 %).

Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu 305.802 tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (lékařská knihovna, sociální sestry, onkologický registr, kojenecký ústav, LSPP). Dále jim byly poskytnuty neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu 349.093 tis. Kč. Tyto poskytnuté prostředky byly z 93 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, z nichž největší podíl tvořila neinvestiční účelová dotace poskytnutá Moravskoslezskému kraji na úhradu závazků zdravotnických zařízení ve výši 298.864 tis. Kč. K úhradě investičních výdajů byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkové výši 597.689 tis. Kč.

Mezi ostatní výdaje v odvětví zdravotnictví patřily vyhlašované dotační programy (rozpočtováno celkem 10.500 tis. Kč), poskytnuté mimořádné dotace na základě individuálních doručených žádostí (rozpočtováno 233 tis. Kč) a výdaje na zajištění činností povinných dle zákona (rozpočtováno 14.354 tis. Kč).

Mezi běžné činnosti v odvětví zdravotnictví spadá úhrada služeb jednotlivým zdravotnickým subjektům v kraji. Jedná se o úhradu nákladů souvisejících s posuzováním zdravotního stavu občanů, kteří žádají o umístění do domovů důchodců a ústavů sociální péče. Na tyto služby byl rozpočtován 1 mil. Kč, z něhož nedočerpáno bylo 894 tis. Kč. Dále zde byla rozpočtována úhrada nákladů souvisejících se zajišťováním a prováděním lékařských prohlídek branců v odvodním řízení dle požadavku územních vojenských správ v objemu 5.720 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 1.005 tis. Kč. Skutečnou výši těchto výdajů nelze rozpočtovat přesně, jelikož nelze dopředu stanovit počty občanů žádajících o umístění do domovů a ústavů ani branců u jednotlivých odvodů.

Dále je zahrnuta mezi běžnými výdaji úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise ve výši 1.834 tis. Kč, která působí při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Čerpání proběhlo podle skutečného počtu případů řešených komisí v průběhu roku. Nedočerpáno zůstalo 14 tis. Kč.

Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v kraji, a to za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. V roce 2003 podíl kraje na těchto nákladech činil 350 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 850 tis. Kč.

Na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice provozované Městskou nemocnicí v Ostravě byl v souladu se zákonem č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, za účelem spolufinancování poskytnut příspěvek ve výši 4.600 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

V souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí u příspěvkových organizací na kraj k 1. 1. 2003 byly v odvětví zdravotnictví vytvořeny dvě finanční rezervy v celkové výši 79.090 tis. Kč. Částka 39.240 tis. Kč byla určena zejména k dořešení finanční stability lékařské služby první pomoci v roce 2003, tzn. vytvoření celkové koncepce lékařské služby první pomoci, délky služeb, počtů stanovišť. Druhá část ve výši 39.850 tis. Kč byla určena k dořešení problémových oblastí souvisejících s převodem zřizovatelských funkcí na kraj. Použití prostředků je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 1.8: Přehled použití rezerv v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)

rezerva lékařské služby první a financování dalších potřeb vzniklých v souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí na Moravskoslezský kraj 39 240
z toho:
- dotace Zdravotnické záchranné službě Opava na pořízení sanitního vozidla 3 000
- posílení příspěvku na provoz 3 záchranným službám (OP, NJ a OV) 15 003
- poskytnuta účelová dotace Středisku pracovní rehabilitace Ostrava 140
- posílení příspěvku na provoz 9 nemocnicím v září 2003 (oprava a údržbu majetku) 11 402
zůstatek 9 695
rezerva pro nemocnice celkem 39 850
z toho:
- posílení příspěvku na provoz 9 nemocnicím v červnu 2003 22 997
- posílení příspěvku na provoz 9 nemocnicím v září 2003 (oprava a údržbu majetku) 15 719
- úhrada nákladů za audit nemocnic 1 134
zůstatek 0

1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

Skutečné čerpání výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu bylo v roce 2003 ve výši 2.276 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu odvětví na 87,2 %. Z toho běžné výdaje činily 712 tis. Kč a kapitálové 1.564 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu běžných výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2003 byly rozpočtovány dvě neinvestiční dotace. Poskytnuta byla pouze jedna, a to Olomouckému kraji na částečnou úhradu ceny územně plánovacího podkladu "Generel dopravy a cestovního ruchu Jeseníky" ve výši 232 tis. Kč. Dotace na "Urbanistickou studii Pustevny – Radhošť" nebyla realizována vzhledem ke skutečnosti, že Zlínský kraj v průběhu roku 2003 oznámil, že od pořízení této studie upouští.

V průběhu roku 2003 byly pořízeny následující územně plánovací dokumentace v celkové výši 1.564 tis. Kč:

 • Územně technický podklad - syntéza územních plánů velkých územních celků na území Moravskoslezského kraje (2. a 3. etapa),
 • Územní generel infrastruktury cestovního ruchu velkého územního celku Beskydy,
 • Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Ostrava – Karviná (1. etapa),
 • Studie "Návrh standardů územně plánovací dokumentace pro GISovské aplikace – metodika" (1. etapa).

1.3.7 Výdaje na prezentaci kraje a ediční plán

Upravený rozpočet běžných výdajů na prezentaci kraje a ediční plán činil 9.120 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2003 byl čerpán ve výši 7.815 tis. Kč, tj. na 85,7 %. Kapitálové výdaje nebyly pro rok 2003 rozpočtovány ani čerpány.

Rada kraje schválila již v závěru roku 2002 ediční plán na rok 2003. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 16 titulů. Např. CD "Navštivte Moravskoslezský kraj", které obsahovalo turistické informace o Moravskoslezském kraji, publikaci "Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2002" s přehledem rozpočtu kraje za rok 2002 a studii z oblasti školství "Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji". Během roku byly na základě rozhodnutí rady kraje z edičního plánu vyřazeny 3 tituly. Prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku a edičního plánu nebyly čerpány v plné výši. Snížením nabídkové ceny při realizaci veřejných zakázek a schválenou změnou edičního plánu radou kraje vznikla úspora ve výši 1.079 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že část edičního plánu roku 2003 se bude realizovat v tomto roce, navrhuje se posílit rozpočet běžných výdajů roku 2004 o výše uvedenou úsporu.

K zajištění informovanosti občanů kraje a jeho propagace vyšlo ve spolupráci Moravskoslezského kraje a firmou Strategic Consulting, s. r. o., v květnu 2003 nákladem 475 tisíc výtisků první číslo měsíčníku Moravskoslezský kraj. Firma Strategic Consulting, s. r. o., prováděla redakční zajištění, grafickou přípravu a tisk informačního měsíčníku. Distribuci měsíčníku do domácností Moravskoslezského kraje obstarával Media servis, s. r. o. V roce 2003 vyšlo celkem 7 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly náklady ve výši 4.152 tis. Kč.

V rozpočtu kraje na rok 2003 bylo na Dny evropské kultury vyčleněno 140 tis. Kč. Výdaje na zajištění koncertů, ubytování, dopravu a stravování zahraničních hostů činily 126 tis. Kč. V rámci Dnů evropské kultury proběhla vystoupení řady umělců, jejichž cílem je přiblížit evropskou kulturu prostřednictvím uměleckých žánrů jednotlivých států Evropské unie široké veřejnosti Moravskoslezského kraje. V oblasti propagace kraje v zahraničí a v oblasti mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony byly rozpočtovány výdaje spojené s organizačním zajištěním společných projektů ve výši 395 tis. Kč a čerpány ve výši 193 tis. Kč. Rozpočet v oblasti mezinárodní spolupráce nebyl zcela vyčerpán, protože se neuskutečnila očekávaná širší spolupráce ze strany partnerských regionů (zejména Slovenska a Polska).

1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí

Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí činily v roce 2003 celkem 46.083 tis. Kč (tj. čerpání na 77,0 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje 26.560 tis. Kč (čerpány na 68,6 %) a kapitálové výdaje 19.523 tis. Kč (čerpány na 92,4 %). Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí (granty) byly v roce 2003 rozpočtovány finanční prostředky v objemu 13.000 tis. Kč a čerpány byly na 74,2 %. Příjemci dotací obdrželi dle podmínek dotačního programu a smluv s nimi uzavřenými v roce 2003 první splátku schválené dotace. Vyplácení druhých splátek proběhne v roce 2004.

Výdaje ve výši 25.106 tis. Kč byly kryty státní dotací a poskytovatelé této dotace kraji rovněž určili podmínky a účel použití. Mezi ostatní výdaje v odvětí patřily výdaje, které je kraj ze zákona povinen realizovat.

V roce 2002 uzavřel Moravskoslezský kraj se Státním fondem životního prostředí smlouvu o poskytnutí podpory na realizaci "Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje" realizovaného v letech 2002 - 2004. Celkové náklady akce byly stanoveny na 4.683 tis. Kč. Podíl státního fondu životního prostředí činí, dle smlouvy, celkem 2.809,8 tis. Kč. V roce 2003 byly fondem uvolněny finanční prostředky v objemu 1.622 tis. Kč. Moravskoslezský kraj se podílel na nákladech spojených s touto akcí vlastními finančními prostředky ve výši 1.159 tis. Kč.

Realizace Plánu odpadového hospodářství byla schválena v roce 2002 a ve stejném roce byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 2.326 tis. Kč. Cílem tohoto plánu je vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Jeho obsahem je vyhodnocení stavu odpadového hospodářství včetně bilance vztahu mezi produkcí a nakládáním s odpady, opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, jejich využívání a odstraňování. Náklady rozpočtované na rok 2003 činily 2 mil. Kč. Skutečně bylo použito 1.775 tis. Kč. Nedočerpání bylo způsobeno prodloužením smlouvy o dílo se zpracovatelem. Nedočerpané finanční prostředky byly zapojeny na stejný účel do rozpočtu výdajů roku 2004 z přebytku hospodaření roku 2003.

V roce 2002 byla rovněž uzavřena smlouva na zpracování Prognózy a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny. Celková cena díla činí 2.500 tis. Kč, z toho podíl roku 2003 ve výši 1 mil. Kč byl uhrazen v plné výši. Cílem této prognózy je udržovat, chránit a vytvářet esteticky vyváženou, ekologicky stabilní a trvale produkční kulturní krajinu. Výsledný dokument bude v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny a systémem ochrany území a živočichů NATURA 2000 dle požadavků Evropské unie.

V závěru roku 2002 byla se společností KONEKO, spol. s.r.o. uzavřena smlouva o dílo za účelem zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje. Součástí tohoto plánu je koncepce řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod pro daný územní celek, a to s ohledem na hospodárnost a návaznost na plány rozvoje pro sousedící území. Cena plánu činí celkem 4.725 tis. Kč a na jeho financování se od roku 2003 vedle Moravskoslezského kraje podílí také Ministerstvo zemědělství, které na tento účel uvolnilo zhotoviteli plánu finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.

V rámci ochrany vod byl v roce 2003 realizován Program opatření v oblasti povodí směřující k realizaci konkrétních cílů pro danou oblast povodí, a to zejména v ochraně zdrojů vod, jejich jakosti a potřeb užívání povrchových a podzemních vod v daném území. Na výše uvedený program byly rozpočtovány finanční prostředky v objemu 500 tis. Kč. Prostředky určené na zpracování dokumentu "Opatření v ploše povodí" nebyly z  časových důvodů vyčerpány ve výši 185 tis. Kč.

V roce 2003 byla dokončena Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jejíž úkolem bylo vytvořit operativní informační systém poskytující okamžité informace občanům i odborné veřejnosti o věcech týkajících se životního prostředí. Celková cena koncepce činila 1.390 tis. Kč. V roce 2003 bylo v souladu s rozpočtem čerpáno 897 tis. Kč (tj. 99,6 % upraveného rozpočtu akce).

K získání informací nezbytných pro přípravu podkladů pro rozhodování orgánů kraje a pro rozhodování odboru životního prostředí ve složitých odborných problémech a na úhradu služeb spojených se zabezpečením veřejných projednávání externími subjekty byla vyčleněna částka 850 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly vyčerpány ve výši 145 tis. Kč. Důvodem byl předpoklad vyššího počtu uskutečněných porad a projednávání v době sestavování rozpočtu kraje.

V rámci péče o chráněné části přírody a ochrany druhů a stanovišť byly v odvětví životního prostředí a zemědělství vyčleněny 3 mil. Kč na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 2.510 tis. Kč. Důvodem nedočerpání finančních prostředků ve výši 490 tis. Kč bylo neprovedení původně plánovaných prací v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů. Současně nebyly uhrazeny průzkumy v přírodní rezervaci Sedlnické sněženky z důvodu přesunu části prací do roku 2004.

V průběhu roku 2003 byla zpracována Územní energetická koncepce, která je aktivním variantním technicko-ekonomickým řešením ekologicky únosného energetického rozvoje kraje pro období následujících 20 let, a to s respektováním současného ekonomického prostředí i prognózy vývoje České republiky. Koncepce obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodaření na úrovni kraje a vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami kraje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Díky úspěšnému jednání s Českou energetickou agenturou byla na tuto koncepci poskytnuta dotace již v roce 2002 v celkové výši 500 tis. Kč. Ve spojitosti se spoluúčastí České energetické agentury na této koncepci nebyly v plné výši čerpány vlastní rozpočtované prostředky. Celkové náklady na koncepci v letech 2002 - 2003 činily 2.187 tis. Kč (z toho v roce 2002 činily náklady 1.065 tis. Kč a v roce 2003 1.122 tis.Kč).

1.3.9 Výdaje v odvětví sociálních věcí

Skutečné výdaje v odvětví sociálních věcí činily v roce 2003 celkem 617.564 tis. Kč (tj. 98,1 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 475.869 tis. Kč (čerpány na 99,9 %) a kapitálové výdaje 141.695 tis. Kč (čerpány na 92 %).

Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu 452.084 tis. Kč. Dále byly poskytnuty příspěvkovým organizacím účelově určené finanční prostředky v celkové výši 150.961 tis. Kč, z toho neinvestičního charakteru ve výši 11.712 tis. Kč a investičního charakteru ve výši 139.249 tis. Kč. Účelovými státními dotacemi byly kryty tyto účelově poskytnuté investiční a neinvestiční finanční prostředky příspěvkovým organizacím v objemu 133.659 tis. Kč, tj. z 88,5 %.

Na dotační program byla rozpočtována částka ve výši 10.000 tis. Kč. Dále byly v odvětví sociálních věcí poskytnuty na základě individuálních doručených žádostí mimořádné dotace ostatním subjektům v objemu 4.340 tis. Kč.

Mezi běžnými výdaji v odvětví sociálních věcí jsou dále rozpočtovány konzultační činnosti k zajištění výkonu pěstounské péče. Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je krajský úřad povinen zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují také pěstounské rodiny. Ustálenou formou těchto konzultací jsou víkendová setkání pěstounů, na které bylo v rozpočtu kraje na rok 2003 vyčleněno 200 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 180 tis. Kč.

1.3.10 Výdaje v odvětví krizového řízení

Ke dni 31. 12. 2003 byl rozpočet v odvětví krizového řízení čerpán ve výši 30.397 tis. Kč, tj. na 82,4 %. Běžné výdaje v odvětví krizového řízení byly skutečně čerpány ve výši 9.937 tis. Kč (tj. na 92,9 %) a kapitálové výdaje ve výši 20.460 tis. Kč (tj. na 78,3 %). Část výdajů v tomto odvětví byla kryta státními dotacemi. Byly to výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným obsahem radonu (25 tis. Kč) a výdaje související s poskytováním dotací obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v objemu 6.709 tis. Kč.

V obcích Moravskoslezského kraje působilo v roce 2003 celkem 406 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotky SDH). Na činnost těchto jednotek přispěl stát jednotlivým zřizovatelům, a to formou neinvestiční účelové dotace v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2003. Usnesením zastupitelstva kraje byla schválena pro jednotky SDH účelová neinvestiční dotace ve výši 6.500 tis. Kč určená na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí, na uskutečněný zásah jednotek SDH mimo jejich územní obvod a na udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí, a to formou příspěvku na mzdové výdaje a na věcné vybavení jednotek SDH. Dotace byla poskytnuta příslušným obcím na základě usnesení zastupitelstva kraje v různé výši v závislosti na kategorizaci a na rozsahu činností jednotky SDH nad rámec územního obvodu zřizovatele. Způsob přidělování prostředků z neinvestiční dotace stanovilo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky po předchozí dohodě s Ministerstvem financí. Během roku 2003 došlo ke zvýšení rozpočtu neinvestiční účelové dotace pro jednotky SDH o 209 tis. Kč o vyúčtované vratky z roku 2002. Účelová dotace nebyla jednotlivými obcemi vyčerpána v plné výši ani v roce 2003. Protože se jedná o účelový příspěvek ze státního rozpočtu, je nutné zapojit vyúčtované vratky do rozpočtu roku 2004 pro účely jednotek SDH obcí. Jedná se konkrétně o vrácené prostředky obcemi v prosinci 2003 v objemu 61 tis. Kč.

Dále na činnost jednotek SDH přispěl kraj jednotlivým zřizovatelům formou účelové dotace z vlastních prostředků. Pro rok 2003 byla usnesením zastupitelstva kraje schválena neinvestiční účelová dotace pro jednotky SDH obcí v Moravskoslezském kraji ve výši 2.000 tis. Kč a během roku 2003 byl rozpočet zvýšen o cca 23 tis. Kč. Neinvestiční účelová dotace pro jednotky SDH financovaná z rozpočtu kraje byla určena na nákup ochranných prostředků pro členy jednotek (zásahové obleky, přilby a obuv). Výše neinvestiční účelové dotace byla pro jednotlivé obce určena v závislosti na kategorizaci zřízené jednotky, rozsahu předpokládaných činností jednotky a stávající úrovni jejího vybavení.

V rozpočtu na rok 2003 bylo schváleno 100 tis. Kč na ozdravná opatření z ozáření z přírodních zdrojů. Ve druhé polovině roku 2003 uvolnilo Ministerstvo financí Moravskoslezskému kraji z kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost 25 tis. Kč v rámci Radonového programu České republiky na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu. Upravený rozpočet ve výši 125 tis. Kč nebyl zcela vyčerpán z důvodu rozmístění měřících terčů hospodárnějším způsobem, tj. využitím poštovních služeb, čímž došlo k úspoře nákladů. Při čerpání finančních prostředků tímto způsobem však musely být použity položky nákup materiálu a služby pošt, které při přijetí dotace ze státního rozpočtu nebyly na paragrafu protiradonová opatření rozpočtovány.

Ostatní finanční prostředky v roce 2003 rozpočtované ve skupině 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana činily 1.934 tis. Kč. Prostředky byly určeny zejména na nákup materiálu, map, zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému zpracovávajícího utajované skutečnosti, dodání licencí, organizační zabezpečení mezinárodní konference, realizaci krajského cvičení integrovaného záchranného systému a datové propojení centra tísňového volání krajského úřadu a hasičského záchranného sboru. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1.228 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu výdajů na 63,5 %. Nízké čerpání bylo způsobeno nevyužitím finančních prostředků pro potřeby operační přípravy státního území z důvodu legislativních změn souvisejících s reorganizací armády České republiky a s opatřeními souvisejícími s plánováním obrany kraje.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2003 v odvětví krizového řízení ve výši 26.116 tis. Kč byl k 31. 12. 2003 čerpán ve výši 20.460 tis. Kč na 78,3 %. Čerpání kapitálových výdajů v odvětví krizového řízení představuje z 57,7 % nákup 3 kusů speciálních chemických hasičských vozidel v celkové výši 11.795 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů nebyly vyčerpány prostředky na položce stroje, přístroje a zařízení ve výši 1.500 tis. Kč z důvodu nepřevzetí zakázky na dodání speciálních kontejnerů k úschově ochranných prostředků od firmy ZAHAS, s. r. o., pro zjištěné závady.

Nevyjasněná úloha jednotlivých subjektů při účasti na projektování a budování Krajského centra tísňového volání vedla k dočasnému pozastavení veškerých prací. Tím nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3.971 tis. Kč určené na operační a informační středisko integrovaného záchranného systému.

1.3.11 Výdaje na činnost zastupitelstva

Schválený rozpočet výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 37.432 tis. Kč byl během roku 2003 snížen o 8.525 tis. Kč, tj. o 22,7 % upraveného rozpočtu, na částku 28.907 tis. Kč. Snížení schváleného rozpočtu výdajů na činnost zastupitelstva kraje bylo ovlivněno nevyužitím rezervy, která byla určena na zajištění nezbytných výdajů v souvislosti s předpokládaným dlouhodobým uvolněním dalšího člena zastupitelstva kraje. Rezerva byla použita k posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Upravený rozpočet běžných výdajů činil 25.727 tis. Kč a upravený rozpočet kapitálových výdajů 3.180 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2003 byl rozpočet na činnost zastupitelstva čerpán ve výši 25.475 tis. Kč, tj. na 88,1 %.

Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje byly skutečně čerpány ve výši 22.620 tis. Kč, tj. na 87,9 %, z toho byly pokryty výdaje ve výši 49 tis. Kč účelovou neinvestiční dotací krajům na provoz počítačových sítí. Významná úspora je vykázána na položce ostatní platby za provedenou práci, ze které byly hrazeny refundace platů neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Na této položce byly dále rozpočtovány paušální náhrady ušlého výdělku neuvolněných členů zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru v souvislosti s výkonem jejich funkce, ale dle platné metodiky pro rok 2003 byly čerpány z položky odměny členů zastupitelstev krajů. Úspora je rovněž vykazována na položce odměny členů zastupitelstev krajů, protože měsíční odměny a další odměny byly rozpočtovány v plné výši v souladu s platným nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ale někteří členové zastupitelstva kraje nepobírali odměnu po celý rok.

Tabulka 1.9: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva dle jednotlivých položek (v tis. Kč)

Druh výdaje skutečnost Podíl (%)
odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného 15 194 67,2
nákup materiálu, knih, dr. hmotného dlouhodobého majetku 1 486 6,6
nákup vody, tepla, elektrické energie a pohonných hmot 971 4,3
nákup služeb, školení, pojištění 2 071 9,2
opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění 2 202 9,7
ostatní 696 3,0
Běžné výdaje celkem 22 620 100,0

Upravený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje byl čerpán ve výši 2.855 tis. Kč, tj. na 89,8 %. Z celkového objemu kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje představují výdaje na nákup dvou osobních vozidel typu Škoda Octavia a Škoda Superb výši 1.529 tis. Kč, tj. 53,6 %. Dále byly pořízeny datavideoprojektory do zasedací místnosti hejtmana, rady kraje, předsálí a zasedací síně zastupitelstva kraje a kopírovací přístroje. Vytvoření Corporate Design Manualu, který upravuje pravidla pro užití prvků jednotného grafického stylu znaku Moravskoslezského kraje, si vyžádalo náklady ve výši 88 tis. Kč.

1.3.12 Výdaje na činnost krajského úřadu

Celkový rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu byl schválen ve výši 311.168 tis. Kč a v průběhu roku 2003 byl upraven na výši 356.465 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2003 byl rozpočet celkových výdajů na činnost krajského úřadu čerpán ve výši 292.497 tis. Kč, tj. na 81,9 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet běžných výdajů na činnost krajského úřadu Moravskoslezského kraje byl schválen ve výši 291.508 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2003 byl upraven na 263.790 tis. Kč. Snížení běžných výdajů bylo způsobeno úpravami rozpočtu provedenými v průběhu roku 2003. Hlavním důvodem snížení běžných výdajů bylo rozpuštění rezervy určené na 14. platy (včetně odvodů) a ušetření dalších prostředků na platy, které nebyly čerpány v souvislosti s nenaplněním předpokládaného stavu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.

Za rok 2003 bylo na běžné výdaje skutečně vyčerpáno 234.525 tis. Kč, což představuje plnění na 88,9 % upraveného rozpočtu. Největší objem běžných výdajů určených na činnost krajského úřadu představovaly osobní výdaje, tj. platy a odvody na pojistné a sociální pojištění zaměstnanců, jejichž počet byl na rok 2003 schválen radou kraje na 573 osob. K 31. 12. 2003 byl fyzický stav 551 zaměstnanců, což je oproti roku 2002 navýšení o 185 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za období leden – prosinec 2003 byl 518 osob. V návaznosti na usnesení vlády č. 810 ze dne 6. srpna 2003 bylo zřízeno 8 funkčních míst na sekretariátu regionální rady k zabezpečení funkčnosti implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie.

Finanční prostředky určené na platy nebyly vyčerpány ve výši 12.150 tis. Kč (včetně odvodů), což bylo ovlivněno především nenaplněním počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu v počtu 22 zaměstnanců. K nevyčerpání výše uvedených prostředků došlo i přesto, že v roce 2003 bylo vyhlášeno a realizováno 143 výběrových řízení na obsazení funkčních míst. Nenaplnění stanoveného počtu zaměstnanců bylo problematické i v předchozím období, kdy tato skutečnost úzce souvisela s počty skutečně delimitovaných zaměstnanců okresních úřadů v rámci reformy veřejné správy. Pro názornost je možno uvést, že z počtu 221 delimitovaných míst z okresních úřadů přešlo fyzicky na krajský úřad k 1. 1. 2003 pouze 81 zaměstnanců. U ostatních nenaplněných míst byla snaha obsadit tato místa formou výběrových řízení. Nenaplnění stanoveného počtu zaměstnanců bylo rovněž ovlivněno ukončením pracovního poměru 74 zaměstnanců (včetně některých delimitovaných z okresních úřadů) v roce 2003.

Nenaplnění předpokládaného počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu mělo vliv i na čerpání věcných výdajů, např. na nákup materiálu, nákup vody, paliv a energie a nákup služeb. Výše čerpání finančních prostředků určených na nákup služeb byla rovněž ovlivněna uzavřením cenově výhodných smluv s Českým Telecomem, dále poskytnutím účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.850 tis. Kč na úhradu pronajatých místností v budově společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s., a také z důvodu nižších požadavků na vzdělávací akce v souvislosti s personálním naplňováním v průběhu roku 2003 a realizací nových postupů ve vzdělávání v návaznosti na zákon o úřednících územních samosprávných celků. V důsledku stagnace cen pohonných hmot a ve spojitosti s příznivými klimatickými vlivy a výhodnou cenovou politikou dodavatele tepla Dalkia Česká republika, a. s., došlo ke snížení provozní režie krajského úřadu na teplo a pohonné hmoty. Z důvodu nižšího používání náhradního zdroje při výpadcích elektrické energie nebyly vyčerpány prostředky na nákup ostatních paliv a energie.

Čerpání prostředků na nákup materiálu v roce 2003 bylo ovlivněno nerealizovaným odkupem kancelářského nábytku a vybavení od společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s, a to z důvodu odstoupení od smlouvy po posouzení kvality vybavení a pro nesplnění hygienických požadavků. Nižší čerpání této položky rovněž způsobilo nedodání pokutových bloků pro obce Moravskoslezského kraje společností SEVT a odstoupení od smlouvy z důvodu nekvalitně splněné zakázky na pracovní obleky pro řidiče krajského úřadu.

V rámci běžných výdajů byly v roce 2003 čerpány výdaje na organizačně technické zabezpečení (cestovní náhrady, platy, občerstvení) voleb do zastupitelstva obcí ve výši 21 tis. Kč a referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii ve výši 30 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly kryty státní dotací.

Celková výše kapitálových výdajů na činnost krajského úřadu v rámci schváleného rozpočtu činila celkem 19.660 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2003 dosáhl celkové výše 92.675 tis. Kč. Ke zvýšení kapitálových výdajů v průběhu roku 2003 došlo z důvodu přesunů finančních prostředků z běžných výdajů formou rozpočtových opatření a jednak přijetím investiční účelové dotace ze státního rozpočtu na pořízení sídel kraje ve výši 57.000 tis. Kč (kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).

V rámci kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 57.972 tis. Kč, což představuje plnění 62,6 % upraveného rozpočtu. Použití nevyčerpaných peněžních prostředků určených na kapitálové výdaje v budovách krajského úřadu (nevyčerpání části investiční účelové dotace na pořízení sídel kraje ve výši 22.900 tis. Kč a vytvořená rezerva kapitálových výdajů ve výši 10.256 tis. Kč) bylo přesunuto na rok 2004.

Ostatní kapitálové výdaje určené na pořízení investic v krajském úřadě byly v roce 2003 téměř ze 100 % vyčerpány, např. na nákup 9 referentských vozidel pro výkon přenesené a samostatné působnosti, na nákup datových projektorů s projekčními plátny pro potřeby školení a prezentace, kopírovacích a multifunkčních strojů, na rozšíření a zvýšení kapacity telefonní ústředny, datových rozvaděčů a stávající klimatizace v krajském úřadě. Dále byly zpracovány projektové dokumentace na investiční akce v budově F (rozvody elektrické energie a slaboproudých systémů), proveden nákup licence k užití barevné ortofotomapy Moravskoslezského kraje a pořízeny mapy pro potřeby územního plánování a stavebního řádu.

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, slouží konsolidace k očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2003 hodnoty Kč 3.329.424.160,72 a přesuny prostředků sociálního a zajišťovacího fondu byly v objemu Kč 96.607,34. Celkem představuje konsolidace částku Kč 3.329.520.768,06.

1.5 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2003 skončilo přebytkem, kraj nepřijal půjčku, úvěr ani nevydal komunální obligace. V návaznosti na schválení závěrečného účtu za rok 2002 byl zapojen přebytek hospodaření za rok 2002 ve výši 83.063 tis. Kč. Ve skutečnosti roku 2003 představuje financování změnu zůstatku prostředků na bankovních účtech jako saldo celkových příjmů a výdajů.

Tabulka 1.10: Hospodaření Moravskoslezského kraje očištěné o konsolidaci (v tis. Kč)

  schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
příjmy po konsolidaci 6 078 276 11 862 345 11 940 579
výdaje po konsolidaci 6 078 276 11 945 408 11 742 988
saldo příjmů a výdajů 0 - 83 063 + 197 591
financování 0 + 83 063 - 197 591

2 Reprodukce majetku kraje

Na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje byly určeny prostředky ve výši 1.054.875 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 95,6 %. Součástí těchto výdajů byly i přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN ve výši 705.778 tis. Kč.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN

Na financování reprodukce majetku kraje v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 349.097 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo celkové výše 302.528 tis. Kč, což představuje 86,7 % upraveného rozpočtu. V tabulce 2.1 jsou uvedeny zdroje financování reprodukce majetku v roce 2003.

Tabulka 2.1: Přehled zdrojů financování reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)

zdroj upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
účelové investiční prostředky v rámci schváleného rozpočtu pro příspěvkové organizace 16 347 6 315 38,6
odvody z odpisů příspěvkových organizací v odvětví školství 22 932 22 916 99,9
odvod z odpisů příspěvkové organizace v odvětví dopravy 3 329 3 329 100,0
prostředky z rozpočtu kraje určené na pořízení pozemků 460 83 18,1
přebytek hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2002, úspory hospodaření v rozpočtu roku 2003 110 018 103 301 93,9
dotace ze státního rozpočtu na pořízení sídla kraje 57 000 34 100 59,8
dotace ze státního rozpočtu na financování reprodukce majetku 139 011 132 484 95,3
celkem 349 097 302 530 86,7

Při schvalování rozpočtu na rok 2003 byly stanoveny investiční příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 16.347 tis. Kč. Jejich čerpání dosáhlo pouze 38,6 %, neboť nebyl poskytnut investiční příspěvek HARMONII – centru rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé Hošťálkovy 26, Hošťálkovy, určený k řešení kritické situace budovy ve výši 10.000 tis. Kč.

Finanční prostředky z odvodů z odpisů příspěvkových organizací v odvětví školství ve výši 22.932 tis. Kč směřovaly výhradně do odvětví školství formou příspěvků a dotací (investiční v objemu 17.406 tis. Kč a neinvestiční v objemu 5.526 tis. Kč). Dotace byly čerpány na 99,9 %. Nižší čerpání představuje úsporu skutečných výdajů proti rozpočtovaným.

Z odvodu z odpisů příspěvkové organizace v odvětví dopravy ve výši 3.329 tis. Kč byla vrácena kupní cena firmě SATO údržba komunikací, s.r.o., neboť tato firma odstoupila od kupní smlouvy na nákup nemovitostí.

Z prostředků ve výši 460 tis. Kč určených na nákup pozemků v rámci dořešení majetkoprávních vztahů příspěvkových organizací zřizovaných krajem bylo čerpáno pouze 83 tis. Kč. Nákupy těchto pozemků v roce 2003 nevyžadovaly vyšší čerpání finančních prostředků, protože nevznikla žádná mimořádná aktuální potřeba.

Z přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2002 a úspor vzniklých v hospodaření rozpočtu v průběhu roku 2003 bylo vyčleněno na reprodukci majetku celkem 110.018 tis. Kč (investiční v objemu 28.578 tis. Kč a neinvestiční v objemu 81.440 tis. Kč). Z těchto prostředků směřovalo formou dotací a příspěvků příspěvkovým organizacím 103.018 tis. Kč (investiční v objemu 21.578 tis. Kč a neinvestiční v objemu 81.440 tis. Kč). Ze 7.000 tis. Kč určených na sanaci objektu ZUŠ, Sokolská třída 15/1179, Ostrava-Moravská Ostrava, jejíž realizaci zajišťuje přímo krajský úřad, bylo čerpáno pouze 315 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Zbývajících 6.685 tis. Kč nebylo možné dočerpat z důvodu doporučení Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p., aby opravy objektu byly realizovány až po doznění vlivu výstavby kolektoru. Realizace akce se přesouvá do roku 2004.

Usnesením vlády České republiky č. 875 ze dne 3. 9. 2003 byl schválen Moravskoslezskému kraji příspěvek účelově určený na pořízení sídla kraje ve výši 57.000 tis. Kč. V roce 2003 byla z těchto prostředků uhrazena kupní cena nemovitostí ve výši 34.100 tis. Kč od HUTNÍHO PROJEKTU OSTRAVA, a. s. Zbývající část dotace ve výši 22.900 tis. Kč nebyla do konce roku 2003 vyčerpána. Tyto prostředky nebyly předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003 a budou použity v roce 2004.

Hlavní zdroj financování reprodukce majetku v roce 2003 představovala dotace ze státního rozpočtu určená na reprodukci majetku kraje v celkovém objemu 139.011 tis. Kč, z toho částka v objemu 34.866 tis. Kč jako neinvestiční a 104.145 tis. Kč jako investiční. Výdaje z této dotace směřovaly formou příspěvků a dotací do odvětví školství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a dopravy. Výjimkou byly investiční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč určené na činnost krajského úřadu (rozšíření telefonní ústředny, dodávka zvedací plošiny pro invalidy, dodávka a montáž parkovacího systému u budovy krajského úřadu). Celkově byly výdaje z této dotace čerpány na 95,3 %. Důvodem nedočerpání byla nerealizace 4 akcí, a to z objektivních neovlivnitelných příčin. Jejich specifikace je uvedena v další části materiálu, ve které jsou rozebrána jednotlivá odvětví.

Z celkové částky 302.528 tis. Kč výdajů vyčerpaných na reprodukci majetku v roce 2003 směřovalo do jednotlivých odvětví formou příspěvků a dotací celkem 263.737 tis. Kč, a to 129 příspěvkovým organizacím kraje.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy dosáhly výdaje na reprodukci majetku celkové výše 52.143 tis. Kč, z toho neinvestiční 47.733 tis. Kč a investiční 4.410 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na realizaci akcí "Oprava silnice č. II/441", "Silnice II/473 Šenov okružní křižovatka se silnicí II/479", "Silnice I/48 Dobrá – obchvat" a dále na běžnou opravu silnic, opravy škod po zimě a obnovu cyklotras .

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Výdaje na reprodukci majetku v odvětví školství, které směřovaly formou příspěvků a dotací 101 příspěvkovým organizacím kraje, dosáhly celkové výše 128.579 tis. Kč, z toho neinvestiční v objemu 41.549 tis. Kč a investiční v objemu 87.030 tis. Kč (viz následující tabulka).

Tabulka 2.2: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet organizací výdaje na reprodukci majetku celkem z toho:
příspěvek na provoz dotace do investičního fondu
mateřské školy 5 2 042 1 072 970
speciální základní školy 13 27 150 5 388 21 762
základní umělecké školy 2 960 500 460
gymnázia 14 8 875 2 745 6 130
odborné školy 16 31 812 11 996 19 816
učiliště 27 28 100 11 064 17 036
domy dětí a mládeže 9 4 798 3 924 874
dětské domovy 8 22 130 4 091 18 039
ostatní zařízení 7 2 712 769 1 943
celkem 101 128 579 41 549 87 030

Ze všech akcí schválených v průběhu roku 2003 zastupitelstvem kraje v odvětví školství nebyly realizovány akce "Nákup 2 bytových jednotek" a "Rekonstrukce dětského domova" u příspěvkové organizace Dětský domov, Bruzovská 328, Frýdek-Místek. Na nákup bytových jednotek bylo vyčleněno 800 tis. Kč. Ani ve spolupráci s městem Frýdek-Místek a realitními kancelářemi se nepodařilo tento záměr realizovat, neboť požadované ceny za vhodné byty byly vyšší. Z důvodu nezakoupení bytů nemohla být realizována navazující akce - rekonstrukce budovy dětského domova, na kterou bylo v rozpočtu vyčleněno 2.560 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

V odvětví kultury dosáhly výdaje na reprodukci majetku celkové výše 9.629 tis. Kč, z toho neinvestiční 1.313 tis. Kč a investiční 8.317 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny 7 příspěvkovým organizacím kraje (viz následující tabulka).

Tabulka 2.3: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet organizací výdaje na reprodukci majetku celkem z toho:
příspěvek na provoz dotace do investičního fondu
divadlo 1 400 0 400
knihovna 1 1 500 0 1 500
muzea a galerie 5 7 729 1 313 6 416
celkem 7 9 629 1 313 8 316

V roce 2003 nebyl z objektivních příčin realizován příspěvkovou organizací Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67, nákup stěhovacího vozu, na který byla poskytnuta z rozpočtu kraje mimořádná dotace ve výši 400 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 40/3015 ze dne 10. 3. 2004 došlo k prodloužení časové použitelnosti dotace do roku 2004.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

Výdaje na reprodukci majetku v odvětví zdravotnictví činily celkem 56.084 tis. Kč, z toho neinvestiční 29.912 tis. Kč a investiční 26.172 tis. Kč. Příspěvky a dotace byly určeny 14 příspěvkovým organizacím (viz následující tabulka).

Tabulka 2.4: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet organizací výdaje na reprodukci majetku celkem z toho:
příspěvek na provoz dotace do investičního fondu
nemocnice 9 45 984 28 770 17 214
zdravotnická záchranná služba 2 5 200 0 5 200
odborné léčebné ústavy 1 2 900 0 2 900
ostatní ústavní péče 2 2 000 1 142 858
celkem 14 56 084 29 912 26 172

K realizaci v tomto odvětví nedošlo pouze u akce "Elektronická požární signalizace" u příspěvkové organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov v objemu 350 tis. Kč. Rada svým usnesením č. 37/2753 ze dne 11. 12. 2003 souhlasila se zrušením činnosti provozování Kojeneckého ústavu při Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Z důvodu neefektivnosti nebyla akce realizována.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí dosáhly výdaje na reprodukci majetku celkové výše 17.302 tis. Kč, z toho neinvestiční 1.010 tis. Kč a investiční 16.292 tis. Kč. Příspěvky a dotace směřovaly 6 příspěvkovým organizacím (viz následující tabulka).

Tabulka 2.5: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet organizací výdaje na reprodukci majetku celkem z toho:
příspěvek na provoz dotace do investičního fondu
sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež 2 1 610 410 1 200
domovy důchodců 3 9 642 0 9 642
domovy – penziony pro staré občany 1 6 050 600 5 450
celkem 6 17 302 1 010 16 292

Z rozpočtu kraje nebyla v tomto odvětví realizována akce "Rekonstrukce stravovacího provozu" u příspěvkové organizace SAGAPO – centrum pro mentálně postižené dospělé, Uhlířská 2, Bruntál, v objemu 2.000 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela na tuto akci v prosinci roku 2003 dotaci ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. Dále nebyl poskytnut investiční příspěvek HARMONII – centru rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé Hošťálkovy 26, Hošťálkovy, určený k řešení kritické situace budovy ve výši 10.000 tis. Kč.

2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2003 čerpány (v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku kraje) na programy uvedené v tabulce č. 2.6.

V roce 2003 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPROFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem ve výši 705.595 tis. Kč. Konečnými příjemci neinvestiční a investiční přijaté dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 1.475 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 704.120 tis. Kč). Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny, a. s. Rozpočet těchto dotací je limit na jednotlivé akce a skutečný příjem pak představuje čerpání ve výši výdajů uhrazených z čerpacích účtů.

Tabulka 2.6: Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč)

program rozpočet skutečnost plnění (%)
Příspěvkové organizace celkem 704 203 704 120 99,9
Z toho:
- Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče – INV + NEINV 129 513 129 435 99,9
- Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení – INV 444 579 444 578 99,9
- Podpora rozvoje materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – INV 124 419 124 417 99,9
- Podpora rozvoje materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – NEINV 16 16 100,0
- Podpora zdravotní péče – INV 2 522 2 522 100,0
- Záchrana architektonického dědictví - NEINV 1 900 1 900 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitých kulturních památek - NEINV 587 586 99,8
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – INV 291 290 99,7
- Investiční dotace na úsporná energetická opatření – INV 376 376 100,0
Krajský úřad celkem 1 575 1 475 93,6
Z toho:
- Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady – INV 1 100 1 026 93,3
- Podpora cestovního ruchu - NEINV 475 449 94,5
Celkem ISPROFIN 705 778 705 595 99,9

Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví účelové dotace v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 571.532 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí byly poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace v celkovém objemu 129.435 tis. Kč. V odvětví kultury byly poskytnuty Ministerstvem kultury příspěvkovým organizacím kraje účelové dotace v celkovém objemu 2.777 tis. Kč. Investiční dotace na úsporná energetická opatření v objemu 376 tis. Kč byla poskytnuta Ministerstvem průmyslu a obchodu příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství. Podrobný přehled dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 12.1 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj obdržel v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN - Podpora cestovního ruchu neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v objemu 449 tis. Kč určenou na elektronického průvodce "Navštivte Severní Moravu a Slezsko" a investiční dotaci od Ministerstva životního prostředí v rámci Programu podpory životního prostředí a nakládání s odpady v objemu 1.026 tis. Kč na "Podporu horizontální legislativy".

Dotace byly nedočerpány zejména v důsledku dosažení dobrých výsledků výběrových řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3 Dotační programy

3.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2002

Moravskoslezský kraj vyhlásil v roce 2002 dotační programy v odvětví regionálního rozvoje a životního prostředí, jejichž vyplácení bylo rozloženo do období 2 let. V roce 2002 byla vyplacena 1. část dotace v celkovém objemu 15.038,5 tis. Kč a v roce 2003 byla v návaznosti na splnění smluvních podmínek vyplacena zbývající druhá část. Na dofinancování těchto programů bylo v roce 2003 vyplaceno 4.968 tis. Kč.

3.1.1 Granty poskytnuté v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

V odvětví regionálního rozvoje byly v roce 2002 vyhlášeny 3 dotační tituly, jejichž financování bylo rozloženo na období 2 let, a to Podpora informačních center v Moravskoslezském kraji, Podpora ubytování na venkově a Propagace mikroregionu Slezská Harta. V roce 2002 byla vyplacena 1. část těchto dotací v celkové výši 3.730 tis. Kč. Zbývající 2. část v celkovém objemu 2.429 tis. Kč byla vyplacena v průběhu roku 2003 (viz následující tabulky).

Tabulka 3.1: Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji (v Kč)

subjekt počet projektů Poskytnuto v roce 2003 Poskytnuto celkem (v letech 2002 a 2003) Čerpáno celkem
celkem 33 1 176 500 3 171 500 3 171 500
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám a právnickým osobám 7 242 000 692 000 692 000
- obecně prospěšným společnostem 2 159 000 399 000 399 000
- občanským sdružením 3 35 500 125 500 125 500
- obcím a jejich organizacím 19 666 000 1 761 000 1 761 000
- dobrovolným svazkům obcí 1 35 000 95 000 95 000
- příspěvkovým organizacím kraje 1 39 000 99 000 99 000

Cílem vyhlášeného programu Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji bylo motivovat informační centra k poskytování co nejkvalitnějších služeb a ke spolupráci s Moravskoslezským krajem. Celkem bylo přijato 37 žádostí na poskytnutí grantu. Výběrovou komisí bylo vybráno 33 úspěšných projektů a zastupitelstvem kraje byly schváleny dotace pro informační centra v objemu 3.375 tis. Kč. V roce 2002 byla poskytnuta 1. část dotace ve výši 60 %, tj. 1.995 tis. Kč. Zbývající 2. část dotace ve výši 1.177 tis. Kč byla vyplacena (v případě splnění smluvních podmínek) po ukončení realizace projektu a dodání závěrečné zprávy v průběhu roku 2003. Poskytnuté dotace byly jednotlivými příjemci vyčerpany v plné výši. Částka ve výši 204 tis. Kč nebyla vyplacena, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené smlouvou.

Tabulka 3.2: Podpora ubytování na venkově (v Kč)

subjekt počet projektů Poskytnuto v roce 2003 Poskytnuto celkem (v letech 2002 a 2003) Čerpáno celkem
celkem 9 600 000 1 350 000 1 350 000
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 9 600 000 1 350 000 1 350 000

Dále byl v roce 2002 v tomto odvětví vyhlášen dotační program Podpora ubytování na venkově v Moravskoslezském kraji a byl určen na podporu žadatelů, kteří poskytují ubytovací služby, a to pouze na nově vytvořené lůžkové kapacity v regionu. Z celkového počtu 57 žádostí byla přiznána dotace na vytvoření 229 nových lůžek 26 žadatelům v celkové výši 1.350 tis. Kč. V roce 2002 byla poskytnuta 1.část dotace ve výši 750 tis. Kč a zbývající 2. část dotace ve výši 600 tis. Kč byla poskytnuta v roce 2003. Dotace byla plně vyčerpána.

Tabulka 3.3: Propagace mikroregionu Slezská Harta (v Kč)

subjekt počet projektů Poskytnuto v roce 2003 Poskytnuto celkem (v letech 2002 a 2003) Čerpáno celkem
celkem 6 652 435 1 636 935 1 636 935
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 1 29 250 78 750 78 750
- obcím 5 623 185 1 558 185 1 558 185

Třetím dotačním programem vyhlášeným v roce 2002 v odvětví regionálního rozvoje byl rozvojový program Slezská Harta. Doručeno bylo celkem 6 žádostí ve výši 1.641 tis. Kč. Vzhledem k vyčleněné částce pro tento rozvojový program v rozpočtu kraje v roce 2002 byla poskytnuta dotace všem přihlášeným projektům, avšak pouze ve výši 75 % z celkových nákladů na pořízení projektové dokumentace. Dotace byla poskytnuta v souladu se zásadami programu ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 985 tis. Kč (tj. 60 %) byla vyplacena žadatelům v roce 2002. Zbývajících 40 % bylo vyplaceno v roce 2003, a to ve lhůtě do dvou měsíců po ukončení realizaci projektu a obdržení závěrečné zprávy. Dotace byla jednotlivými příjemci vyčerpána v plné výši.

3.1.2 Granty poskytnuté v odvětví životního prostředí

V odvětví životního prostředí byl v roce 2002 vyhlášen rozvojový program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod, u něhož byla u ukončených projektů 2. část splátek dotací ve výši 2.539 tis. Kč dofinancována z rozpočtu roku 2003.

Tabulka 3.4: Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod (v Kč)

subjekt Počet ukončených projektů Poskytnuto v roce 2003 Poskytnuto celkem (v letech 2002 a 2003) Čerpáno celkem vráceno
celkem 8 2 539 200 6 396 000 6 236 800 159 200
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 2 1 121 280 2 803 200 2 803 200  0
- obcím 6 1 417 920 3 592 800 3 433 600 159 200

Rozvojový program umožňuje žadatelům po splnění předepsaných podmínek provést přípravu projektů a získat finanční prostředky na jejich samotnou realizaci. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 19 projektů v celkové částce 18.848 tis. Kč, jejichž vyplácení bylo stanoveno na období let 2002 - 2004. V roce 2002 byla z této částky poskytnuta vybraným příjemcům 1. splátka ve výši 60 % celkové navrhované dotace, tj. 11.309 tis. Kč. V roce 2003 bylo z celkového počtu 19 projektů ukončeno 10, z toho na 8 ukončených projektů byla z rozpočtu kraje vyplacena 2. splátka dotací ve výši 2.539 tis. Kč. Zbývajících 9 projektů bude ukončeno a dofinancováno v průběhu roku 2004.

Celkové zhodnocení dotačního titulu Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2004.

3.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2003

Dotační programy byly vyhlášeny v 7 odvětvích, a to v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví, životního prostředí a sociálních věcí. Celkem byly zastupitelstvem kraje schváleny dotace v úhrnné výši 115 mil. Kč, z toho v roce 2003 bylo vyplaceno 80,5 mil Kč. V odvětví školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí byly v roce 2003 vyplaceny schválené finanční prostředky v plné 100% výši. V odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu, životního prostředí a dopravy bylo vyplácení schválených dotací rozloženo do 2 let. 1. část schválené dotace byla poskytnuta v roce 2003 a doplatek 2. části bude po splnění smluvně stanovených podmínek vyplacen v roce 2004.

3.2.1 Granty poskytnuté v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

V odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu vyhlásilo zastupitelstvo kraje pro rok 2003 celkem 9 dotačních titulů, u kterých byly poskytnuty finanční prostředky na 137 projektů v úhrnné výši 29.467 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši 29.242 tis. Kč. Přehled o výši poskytnutých a vyčerpaných prostředků u jednotlivých dotačních titulů uvádějí následující tabulky.

Tabulka 3.5: Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 39 2 165 000 2 165 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 50 000 50 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 6 350 000 350 000 0
- obecně prospěšným společnostem 2 200 000 200 000 0
- občanským sdružením 2 100 000 100 000 0
- obcím a jejich organizacím 25 1 340 000 1 340 000 0
- dobrovolným svazkům obcí 1 50 000 50 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 2 75 000 75 000 0

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2003 byly v odvětví regionálního rozvoje vyčleněny prostředky ve výši 4 mil. Kč na program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji. Část prostředků ve výši 1.600 tis. Kč byla určena na doplatky dotací roku 2002 a pro vyhlašovaný program v roce 2003 bylo v rozpočtu určeno 2.400 tis. Kč. Cílem programu je motivovat informační centra k poskytování kvalitních služeb a ke spolupráci s krajem a dále vybudovat kvalitnější síť informačních center v kraji. Tato oblast je podporována také Českou centrálou cestovního ruchu. Celkem bylo do programu přihlášeno 45 projektů. Finanční prostředky byly schváleny a rozděleny mezi 39 projektů v celkové částce 4.330 tis. Kč. V roce 2003 byla příjemcům vyplacena 50% část celkové dotace v objemu 2.165 tis. Kč. Zbývající část bude vyplacena po zhodnocení plnění podmínek stanovených programem v roce 2004.

Tabulka 3.6: Podpora ubytování na venkově (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 30 2 722 500 2 497 500 225 000
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 30 2 722 500 2 497 500 225 000

Pro rok 2003 byly v rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky určené na program Podpora ubytování na venkově ve výši 3.750 tis. Kč. Do výběrového řízení bylo doručeno 35 žádostí. Většina projektů byla velmi kvalitně zpracována, a to s ohledem na vhodnost a stav objektů žadatelů, vhodnost lokality pro cestovní ruch a množství nabízených doprovodných služeb. Schválené projekty umožní vznik 137 nových lůžek, což přispěje k budování komplexní sítě ubytování na venkově v Moravskoslezském kraji. Schváleno bylo 30 projektů v celkové částce 3.990 tis. Kč, z toho na 16 projektů byla poskytnuta v roce 2003 dotace ve výši 100 %, tj. 1.935 tis. Kč a na 14 projektů byla vyplacena 1. část dotace ve výši 50 %. Zbylých 50 % bude vyplaceno v roce 2004.

Tabulka 3.7: Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 4 691 280 4 691 280 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 896 100 896 100  0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 3 795 180 3 795 180  0

Na Podporu zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků bylo vyčleněno v odvětví regionálního rozvoje 5 mil. Kč. Program je realizován v rámci rozvoje průmyslového výzkumu, vývoje a transferu technologií a průmyslových inovací Programu rozvoje kraje. Jeho cílem je dosažení vyšších inovačních stupňů výrobků, podpora vývoje výrobků, služeb a technologií s pozitivním vlivem na životní prostředí a zlepšení jakosti výrobků, urychlení inovačních procesů a tržní aplikace inovovaného produktu a růst konkurenceschopnosti průmyslu v Moravskoslezském kraji. Do programu bylo přihlášeno 19 žádostí. Kvalita jednotlivých projektů byla vyhodnocována Odborným poradním orgánem tohoto programu a dále firmou BIC Ostrava, s. r. o., která zprostředkovala hodnocení nezávislými odborníky z oborů. Na každý projekt byly vypracovány dva nezávislé oponentské posudky. Vybráno bylo 11 projektů v celkové částce 7.819 tis. Kč. V roce 2003 bylo vyplaceno 4.691 tis. Kč. Zbývající druhá část bude vyplacena v roce 2004.

Tabulka 3.8: Příprava projektů pro získání prostředků z EU (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 24 5 995 860 5 995 860 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 172 200 172 200  0
- občanským sdružením 1 300 000 300 000  0
- neziskovým a podobným organizacím 2 426 600 426 600  0
- dobrovolným svazkům obcí 1 159 000 159 000  0
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 4 801 120 801 120  0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 4 1 169 940 1 169 940  0
- obcím 11 2 967 000 2 967 000  0

Ve schváleném rozpočtu na rok 2003 bylo na program Příprava projektů pro získání finanční podpory z prostředků Evropské unie vyčleněno 5 mil. Kč. V průběhu roku 2003 byl rozpočet tohoto programu navýšen o 5 mil. Kč, a to z přebytku hospodaření roku 2002. Do programu bylo přihlášeno celkem 109 projektů. Vybráno bylo 24 projektů v celkové částce 10 mil. Kč, z nichž byla v roce 2003 vyplacena 1. část dotace ve výši 5.996 tis. Kč. Zbývající 2. část bude vyplacena v roce 2004 v souladu s podmínkami programu po předložení závěrečné zprávy.

Tabulka 3.9: Propagace mikroregionu Slezská Harta (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 3 443 000 3 443 000 0
z toho:
- neziskovým a podobným organizacím 2 3 443 000 3 443 000  0

V rámci rozvojového programu Slezská Harta jsou poskytovány dotace, jejichž záměrem je podpořit nabídku služeb turistům i rybářům v lokalitě Slezská Harta. Jedná se o projekty, jež zkulturní bezprostřední okolí vodní nádrže a umožní návštěvníkům pobyt v příjemném a čistém prostředí.

Tabulka 3.10: Podpora rozvoje venkovských oblastí (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 13 3 378 000 3 378 000 0
z toho:
- neziskovým a podobným organizacím 1 252 000 252 000  0
- obcím 12 3 126 000 3 126 000  0

Na program Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje byla rozpočtována částka 5 mil. Kč. Cílem programu je rozvoj infrastruktury a vybavenosti venkovských sídel pro funkční a estetické zvelebování venkova. Do programu bylo přihlášeno 100 projektů. Po vyřazení 18 projektů pro formální nedostatky byly žádosti předány k posouzení Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., která provedla ohodnocení kvality projektů. Bylo doporučeno a schváleno 13 projektů. S vybranými příjemci byla sepsána smlouva a v roce 2003 jim byla vyplacena 1. část dotace ve výši 3.378 tis. Kč.

Tabulka 3.11: Destinační management v cestovním ruchu (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 1 554 000 1 554 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 1 407 000 1 407 000  0
- dobrovolným svazkům obcí 1 147 000 147 000  0

Program Podpora vzniku destinačního managementu v cestovním ruchu naplňuje jeden z cílů Marketingové strategie a Programu rozvoje kraje. Vznik destinačního managementu, tj. profesionalizace řízení a organizace činností v cestovním ruchu v regionech, je v současné době aktuální problém v celé České republice a Moravskoslezský kraj je prvním z krajů, který tuto problematiku řeší. Hlavním cílem bylo připravit nabídku aktivit pro účastníky cestovního ruchu v dané destinaci a vytvořit z destinace silnou, konkurenceschopnou a strategicky řízenou jednotku. Finanční prostředky jsou účelově určeny na propagaci, marketing, tvorbu turistických produktů a sběr a sledování a vyhodnocování statistických informací. Do výběrového řízení bylo přihlášeno 7 projektů. Dotace byla schválena 2 subjektům. V roce 2003 z ní byla poskytnuta 1. splátka ve výši 50 %, tj. 1.554 tis. Kč. Zbývající 2. část bude vyplacena ve stejném objemu v roce 2004.

Tabulka 3.12: Úprava lyžařských běžeckých tras (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 574 898 574 898 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 141 300 141 300  0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 107 100 107 100  0
- ostatním podnikatelským subjektům 1 23 738 23 738  0
- občanským sdružením 7 302 760 302 760  0

Dotační program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji pro zimní sezónu 2003/2004 byl vyhlášen v 1. polovině roku 2003 a byly na něj v rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v objemu 1 mil. Kč. Prostředky byly poskytnuty z přebytku hospodaření kraje za rok 2002. Přijato bylo 13 žádostí o dotaci. Schváleno bylo 12 projektů v celkové částce 1.150 tis. Kč, z toho v roce 2003 byla vyplacena příjemcům 1. část dotace ve výši 50 %, tj. 575 tis. Kč. Zbývající část dotace bude vyplacena v roce 2004 po vyhodnocení plnění smlouvy ze strany příjemců.

Tabulka 3.13: Marketingová strategie (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 4 942 000 4 942 000 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 2 4 262 000 4 262 000  0
- občanským sdružením 1 200 000 200 000  0
- dobrovolným svazkům obcí 1 480 000 480 000  0

Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko schválilo zastupitelstvo kraje v podobě otevřeného výchozího materiálu pro rozvoj cestovního ruchu. Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 5 mil. Kč. Dotace byla poskytnuta na 4 projekty, a to 200 tis. Kč na zapůjčení parní lokomotivy na oslavu 105. výročí úzkorozchodné tratě Třemešná - Osoblaha, 480 tis. Kč na Program Zelené stezky (Greenways Krakov – Morava - Vídeň), 762 tis. Kč na turistický produkt Pradědova zahrádka situovaný do oblasti Rýmařovska a 3.500 tis. Kč na historický vlak s parní lokomotivou pro úzkokolejnou trať Třemešná – Osoblaha.

3.2.2 Granty poskytnuté v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byl vyhlášen Program podpory investičních aktivit obcí. Na program byla v roce 2003 vyčleněna částka 15 mil. Kč. Tento program je koncipován jako spoluúčast kraje do výše 50 % celkových nákladů akce. Cílem programu byla investiční podpora aktivit obcí do výše 1 mil. Kč nákladů na opravy a modernizace mostů a zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích se zaměřením na nezletilé účastníky silničního provozu a místa vážných dopravních nehod.

Tabulka 3.14: Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 39 13 708 459 13 422 752 285 707
z toho:
- obcím 39 13 708 459 13 422 752 285 707

Dotace byla schválena 39 městům a obcím Moravskoslezského kraje v celkové částce 20.530 tis. Kč, z toho 13.708 tis. Kč bylo vyplaceno v roce 2003 a zbývající část ve výši 6.822 tis. Kč bude vyplacena v roce 2004.

3.2.3 Granty poskytnuté v odvětví školství

V odvětví školství byly vyhlášeny tři programy, a to Tělovýchovná činnost, Využití volného času dětí a mládeže a Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školních zařízeních. Do výběrového řízení bylo přihlášeno 593 projektů. Výbor zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil dle Zásad pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje předložené projekty a zastupitelstvo kraje schválilo 132 úspěšných projektů v celkové částce 7.300 tis. Kč, z toho pro oblast:

 • tělovýchovné činnosti 52 projektů,
 • využití volného času dětí a mládeže 60 projektů,
 • prevence sociálně patologických jevů 20 projektů.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 7.281 tis. Kč (viz tabulky č. 3.15, 3.16 a 3.17).

Tabulka 3.15: Tělovýchovná činnost (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 52 3 000 000 2 992 003 7 997
z toho:
- občanským sdružením 43 2 550 000 2 550 000  0
- neziskovým a podobným organizacím 1 50 000 50 000  0
- obcím a jejich organizacím 3 150 000 146 716 3 284
- příspěvkovým organizacím kraje 4 200 000 195 287 4 713
- vysokým školám 1 50 000 50 000  0

Tabulka 3.16: Využití volného času (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 60 3 000 000 2 992 965 7 035
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 50 000 50 000  0
- občanským sdružením 31 1 550 000 1 549 991 9
- neziskovým a podobným organizacím 1 50 000 50 000  0
- obcím a jejich organizacím 5 250 000 250 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 21 1 050 000 1 042 974 7 026
- ostatním příspěvkovým organizacím 1 50 000 50 000 0

Tabulka 3.17: Prevence sociálně patologických jevů (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 20 1 300 000 1 296 256 3 744
z toho:
- občanským sdružením 10 735 000 731 256 3 744
- církvím a náboženským společnostem 2 110 000 110 000  0
- obcím a jejich organizacím 2 100 000 100 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 6 355 000 355 000 0

3.2.4 Granty poskytnuté v odvětví kultury

Ve schváleném rozpočtu odvětví byly vyčleněny finanční prostředky v částce 5.200 tis. Kč, z toho pro oblast kultury 4.500 tis. Kč a pro oblast národnostních menšin 700 tis. Kč. Prostředky poskytnuté na 86 vybraných projektů byly vyčerpány v úhrnné výši 5.113 tis. Kč (viz tabulky č. 3.18 a 3.19).

Tabulka 3.18: Podpora kultury (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 64 4 500 000 4 433 549 66 451
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 6 650 000 650 000
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 9 610 000 610 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 50 000 50 000 0
- občanským sdružením 25 1 655 000 1 644 530 10 470
- církvím a náboženským společnostem 1 50 000 50 000 0
- obcím a jejich organizacím 12 885 000 829 028 55 972
- příspěvkovým organizacím kraje 7 450 000 450 000 0
- vysokým školám 3 150 000 149 991 9

V oblasti podpory kultury bylo v rámci výběrového řízení doručeno 281 žádostí o dotaci v celkové výši 37.100 tis. Kč. Hlavní okruhy tohoto dotačního titulu tvořily:

 • hudební a scénické umění,
 • literatura a publicistika,
 • výtvarné umění a architektura,
 • audiovizuální tvorba,
 • kulturně vzdělávací činnost,
 • ostatní kulturní aktivity.

Vybráno bylo 64 projektů v celkové výši 4.500 tis. Kč.

Tabulka 3.19: Podpora národnostních menšin (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 22 700 000 679 313 20 687
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 30 000 30 000 0
- občanským sdružením 17 540 000 519 313 20 687
- církvím a náboženským společnostem 1 50 000 50 000 0
- obcím a jejich organizacím 3 80 000 80 000 0

Druhým programem v odvětví kultury jsou dotace na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje. Program je rozdělen na tyto oblasti:

 • umělecké aktivity,
 • kulturně vzdělávací a výchovné aktivity,
 • dokumentace národnostní kultury,
 • ediční činnost.

Do výběrového řízení bylo přihlášeno 55 projektů, z nichž bylo schváleno 22 projektů ve výši 700 tis. Kč.

3.2.5 Granty poskytnuté v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly v roce 2003 vyhlášeny 2 dotační programy, a to Prevence před drogami a jinými návykovými látkami ve výši 3.500 tis. Kč a Speciální zdravotní programy ve výši 7.000 tis. Kč.

 1. Prevence před drogami a jinými návykovými látkami se zaměřením na:
  • podporu primární a sekundární prevence závažných onemocnění,
  • sekundární a terciální prevenci drogové závislosti.
 2. Speciální zdravotní programy se zaměřením na:
  • vytvoření systému zjišťování kvality zdravotní péče v Moravskoslezském kraji,
  • vytvoření systému komplexu následné péče

Do výběrového řízení bylo doručeno 44 přihlášek, z toho 26 přihlášených projektů na program Speciální zdravotní programy a 18 na program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami.

Zastupitelstvo kraje schválilo 26 projektů v celkové výši 7.678 tis. Kč. Poskytnuté dotace byly čerpány v celkovém objemu Kč 7.497.047,-- a nedočerpaná část ve výši Kč 181.353,-- byla po závěrečném vyhodnocení a vyúčtování projektů připsána zpět na účet Moravskoslezského kraje.

Tabulka 3.20: Prevence před drogami a jinými návykovými látkami (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 3 500 000 3 500 000 0
z toho:
- občanským sdružením 4 2 250 000 2 250 000  0
- církvím a náboženským společnostem 2 1 100 000 1 100 000  0
- ostatním příspěvkovým organizacím 1 150 000 150 000  0

Tabulka 3.21: Speciální zdravotní programy (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 4 178 400 3 997 047 181 353
z toho:
- fyzickým osobám 1 260 000 260 000  0
- obecně prospěšným společnostem 1 250 000 76 248 173 752
- občanským sdružením 8 1 221 400 1 221 400  0
- církvím a náboženským společnostem 3 720 000 720 000  0
- vysokým školám 2 154 000 146 399 7 601
- ostatním příspěvkovým organizacím 4 1 573 000 1 573 000  0

3.2.6 Granty poskytnuté v odvětví životního prostředí

V odvětví životního prostředí vyhlásilo zastupitelstvo kraje pro rok 2003 celkem 2 dotační tituly, v rámci kterých byly schváleny 60 vybraným projektům finanční prostředky ve výši 7.130 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány do výše 7.062 tis. Kč. Přehled o výši poskytnutých a vyčerpaných prostředků u jednotlivých dotačních titulů uvádějí následující tabulky.

Tabulka 3.22: Ekologická výchova a osvěta (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 25 898 000 855 237 42 763
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 13 000 12 370 630
- občanským sdružením 14 530 000 500 000 30 000
- neziskovým a podobným organizacím 1 70 000 70 000 0
- obcím 7 240 000 227 867 12 133
- příspěvkovým organizacím kraje 2 45 000 45 000 0

V odvětví životního prostředí byl vyhlášen program Ekologická výchova a osvěta, na který byl v rozpočtu vyčleněn 1 mil. Kč. Do výběrového řízení bylo přihlášeno 38 projektů, z nichž 25 projektů bylo vybráno a schváleno.

Tabulka 3.23: Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 6 231 815 6 206 827 24 988
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 7 1 675 395 1 675 395 0
- občanským sdružením 1 26 000 26 000 0
- neziskovým a podobným organizacím 1 114 000 114 000 0
- obcím 22 3 350 220 3 325 232 24 988
- dobrovolným svazkům obcí 2 687 000 687 000 0
- nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 1 244 800 244 800  0
- obecně prospěšným společnostem 1 134 400 134 400  0

Druhým vyhlášeným programem v roce 2003 byl v odvětví životního prostředí rozvojový program Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Cílem vyhlášeného programu je podpora přípravy projektů, jejichž následná realizace zvýší ekologickou stabilitu krajiny a zajistí obnovu ekosystémů, zvýší účinnost protipovodňové ochrany, zlepší kvalitu ovzduší a způsob nakládání s odpady v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje. Do programu bylo přihlášeno 56 projektů, z nichž 35 bylo schváleno. Dotace v celkové schválené výši 10.225 tis. Kč bude vyplacena v období let 2003 až 2004, z toho v roce 2003 bylo vyplacena část dotace ve výši 6.232 tis. Kč.

3.2.7 Granty poskytnuté v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program v odvětví sociálních věcí na poskytnutí finančních prostředků formou grantů v objemu 10 mil. Kč. Vyhlášený dotační program s názvem Programy sociální péče byl zaměřen na:

 • pomoc obětem trestných činů,
 • pomoc občanům, kteří se ocitli v nouzi, případně jsou ohroženi sociálním vyloučením,
 • pomoc a integraci zdravotně postižených,
 • analýzy potřeb sociálních služeb a zdravotní péče v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 3.24: Programy sociální péče (v Kč)

subjekt počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 57 10 000 000 9 980 343 19 657
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 4 550 000 550 000  0
- církvím a náboženským společnostem 25 5 832 300 5 832 300  0
- občanským sdružením 27 3 517 700 3 498 043 19 657
- obcím a jejich organizacím 1 100 000 100 000  0

Do výběrového řízení bylo přihlášeno 138 projektů. Dotace byly zastupitelstvem kraje schváleny a rozděleny pro 57 projektů v celkové výši 10 mil. Kč, z čehož byla vyčerpána částka ve výši Kč 9.980.343,--. Nedočerpána zůstala částka Kč 19.657,--, která byla po závěrečném vyhodnocení a vyúčtování projektů vrácena zpět na účet Moravskoslezského kraje.

4 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozhodlo zastupitelstvo kraje o zřízení 3 peněžních fondů Moravskoslezského kraje, a to o fondu sociálním, zajišťovacím a o regionálním rozvojovém fondu.

4.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen dne 6. 3. 2003 usnesením rady kraje č. 28/1809. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce.

Základním zdrojem fondu byly:

 1. příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 2 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce,
 2. připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu.

Příděly do sociálního fondu byly prováděny čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů a odměn.

Tabulka 4.1: Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2003 (v Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2003 1.122.271,58
Příjmy celkem 2 911 592,37
z toho:
- zálohové převody do fondu za rok 2003 2 870 000,00
- připsané úroky 40 692,37
- vratky (vrácené chybně odvedené připojištění z minulých let) 900,00
Výdaje celkem 1 673 057,34
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění 396 000,00
- příspěvek na dovolenou 954 000,00
- příspěvek na dětskou rekreaci 129 250,00
- peněžní dary 72 000,00
- příspěvek na sportovní akci 25 200,00
- vyúčtování přídělu za rok 2002 96 607,34
Konečný stav fondu k 31. 12. 2003 2 360 806,61
 
Konečný stav fondu k 31. 12. 2003 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2003 2 059 960,43

Zálohově byly do sociálního fondu převedeny 2 % z ročního rozpočtovaného objemu platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce ve výši Kč 2.870.000,00. Stanovená 2 % ze skutečně vyplacených platů a odměn činily Kč 2.569.153,82. Rozdíl ve výši Kč 300.846,18, o který byl zálohový převod do fondu vyšší, je součástí přebytku hospodaření kraje za rok 2003 a bude zapojen do rozpočtových výdajů v roce 2004.

4.2 Zajišťovací fond

Statut zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací.

Tabulka 4.2: Příjmy a výdaje zajišťovacího fondu v roce 2003 (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2003 50 000,00
Příjmy fondu 5 659,72
Výdaje fondu 0,00
Konečný stav fondu k 31. 12 2003 55 659,72

Základním zdrojem fondu byl jednorázový příděl z příjmů kraje v roce 2002 ve výši 50 mil. Kč. Doplňkovým zdrojem je každoroční převod prostředků ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů, a to až do dosažení výše 70 mil. Kč. V roce 2003 dosáhly rozpočtované daňové příjmy 1.131.944 tis. Kč, z toho převod do fondu činil Kč 5.659.720,--. Prostředky fondu nebyly v roce 2003 použity.

4.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 dne 18. 12. 2003 a nabyl účinnosti dnem schválení. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní bankovní účet pro Regionální rozvojový fond nebyl do konce roku 2003 zřízen. Zastupitelstvo kraje nerozhodlo o přídělu do fondu a jeho stav k 31. 12. 2003 je nulový.

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům

Moravskoslezský kraj v roce 2003 přijal dotace ze státního rozpočtu a státních fondů v úhrnné výši 10.653.046 tis. Kč, z toho 3.148 tis. Kč bylo vráceno na účty poskytovatelů ještě v průběhu roku 2003 a částka ve výši 8.042 tis. Kč byla vrácena při finančním vypořadání v roce 2004 na základě § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Moravskoslezský kraj provedl finanční vypořádání účelových přijatých dotací poskytnutých v roce 2003 Ministerstvem financí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Státním fondem dopravní infrastruktury a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

5.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány dotace v celkové výši 850.015 tis. Kč, a to v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa účelové dotace ve výši 819.881 tis. Kč a v rámci kapitoly Operace státních finančních aktiv dotace ve výši 30.134 tis. Kč.

Tabulka 5.1: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)

účel dotace poskytnuto čerpáno vráceno čerpání (%)
Všeobecná pokladní správa celkem 819 880,7 819 216,1 664,6 99,9
z toho:
- volby do obecních zastupitelstev - dodatečné 21,4 20,6 0,8 96,3
- náhrada škody způsobená chráněným živočichem 59,0 59,0 0 100,0
- program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách 3 200,0 2 770,4 429,6 86,6
- referendum o přistoupení ČR k EU 31,3 30,4 0,9 97,1
- likvidace nepoužitých léčiv 103,1 103,1 0 100,0
- účelová dotace krajům - TBC 3 348,3 3 348,3 0 100,0
- úhrada závazků zdravotnických zařízení 298 864,0 298 864,0 0 100,0
- neinvestiční dotace krajům 1 453,6 1 442,1 11,5 99,2
- dopravní obslužnost – autobusová 270 700,0 270 508,6 191,4 99,9
- dopravní obslužnost - drážní 242 100,0 242 069,6 30,4 99,9
Operace státních finančních aktiv celkem 30 133,9 26 092,7 4 041,2 86,6
z toho:
- stabilizace svahových deformací 5 949,0 2 064,1 3 884,9 34,7
- neinvestiční dotace krajům 24 184,9 24 028,6 156,3 99,4
Celkem Ministerstvo financí 850 014,6 845 308,8 4 705,8 99,4

Ministerstvo financí poskytlo Moravskoslezskému kraji dotaci na dodatečné volby do obecních zastupitelstev ve výši 21,4 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly ve výši 0,8 tis. Kč, což představuje 3,7 % z celkové poskytnuté dotace.

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2003 neinvestiční dotace v souhrnné výši 59 tis. Kč, které sloužily na úhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, kterými v těchto případech byly vlk a rys. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši.

Moravskoslezský kraj obdržel v rámci Programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách v roce 2003 z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelovou dotaci ve výši 3.200 tis. Kč. Tato dotace byla krajem přidělena čtyřem subjektům. Dotace nebyla vyčerpána ve výši 429,6 tis. Kč.

Za účelem zabezpečení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii poskytlo Ministerstvo financí Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci ve výši 31,3 tis. Kč. Tato dotace nebyla Moravskoslezským krajem zcela vyčerpána. Nevyčerpaná částka byla 0,9 tis. Kč, což představuje 2,9 % z celkové poskytnuté dotace.

V roce 2003 byly poskytnuty z kapitoly Všeobecná pokladní správa neinvestiční dotace v celkové výši 103,1 tis. Kč určené na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitých léčiv dle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech. Tyto dotace byly zcela vyčerpány.

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a metodickým postupem Ministerstva financí, který upřesňuje postup krajských úřadů při úhradě nákladů v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta neinvestiční dotace z  kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 3.348,3 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta 16 nestátním zdravotnickým zařízením a byla vyčerpána v plné výši.

V roce 2003 byla poskytnuta Ministerstvem financí Moravskoslezskému kraji neinvestiční účelová dotace ve výši 298.864 tis. Kč, která byla určena na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady. Tato dotace byla zcela vyčerpána.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2003 z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelové neinvestiční dotace ve výši 1.453,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na výdaje za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů, na věcné zaměření vzdělávání ke strukturálním fondům EU, na technické a programové prostředky pro provoz počítačových sítí, na elektronický portál územních samospráv a na činnost koordinátorů romských poradců. Nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 11,5 tis. Kč, což představuje 0,8 % z celkové poskytnuté dotace.

Ministerstvo financí poskytlo Moravskoslezskému kraji v roce 2003 v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů finanční prostředky na pokrytí ztráty vzniklé z provozu linkové osobní dopravy ve výši 270.700 tis. Kč. Z důvodu úsporných opatření v kalkulaci nákladů na straně dopravců nebylo vyčerpáno 191,4 tis. Kč. Další dotací podléhající finančnímu vypořádání poskytnutou v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů byla dotace na pokrytí ztráty vzniklé z provozu drážní dopravy v roce 2003 ve výši 242.100 tis. Kč. Ani tato dotace nebyla zcela vyčerpána. Vratka v rámci finančního vypořádání za rok 2003 byla ve výši 30,4 tis. Kč.

V roce 2003 byla poskytnuta Ministerstvem financí dotace z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 5.949 tis. Kč určená na dořešení stabilizace svahových deformací. Výše dotace byla stanovena odborným odhadem po ověření dostupných informací o průběhu realizace veškerých aktivit spojených s nezbytnými úpravami ve vybraných sesuvných lokalitách. Tato dotace byla použita na úhradu geotechnického monitoringu v sesuvných lokalitách III. kategorie, které byly registrovány na Ministerstvu životního prostředí. Moravskoslezský kraj nevyčerpal tuto dotaci ve výši 3.884,9 tis. Kč, což bylo způsobeno aktualizací cen a tím, že dotace byla poskytnuta na úhradu již ukončených profinancovaných investičních akcí.

Další neinvestiční dotace krajům poskytnuté z kapitoly Operace státních finančních aktiv v roce 2003 ve výši 24.184,9 tis. Kč byly určeny na úhradu nájemného pro zabezpečení činnosti krajského úřadu, dofinancování provozu Územního střediska záchranné služby a na zajištění provozu součástí bývalých okresních úřadů. Nevyčerpaná část z těchto dotací byla ve výši 156,3 tis. Kč.

5.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám, a to v celkové výši 7.833.087 tis. Kč. Při finančním vypořádání za rok 2003 bylo vráceno na účet poskytovatele celkem Kč 3.101.963,--.

Tabulka 5.2: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)

účel dotace poskytnuto čerpáno vráceno čerpání (%)
Přímé náklady na vzdělávání 7 410 271,0 7 409 730,9 540,1 99,9
Program sociální prevence a prevence kriminality 894,0 846,7 47,3 94,7
Dotace pro soukromé školy 363 836,0 363 313,6 522,4 99,9
Projekty romské komunity 3 262,9 2 514,5 748,4 77,1
Program protidrogové politiky 894,0 864,3 29,7 96,7
Soutěže 2 099,0 2 099,0 0 100,0
Podpora odborného vzdělávání 5 200,0 5 198,5 1,5 99,9
Státní informační politika - neinvestice 42 134,6 40 963,2 1 171,4 97,2
Volnočasové aktivity - neinvestice 1 820,0 1 784,4 35,6 98,0
Podpora vzdělávání národnostních menšin 149,0 149,0 0 100,0
Kompenzační pomůcky - investice 2 526,0 2 520,5 5,5 99,8
celkem 7 833 086,5 7 829 984,6 3 101,9 99,9

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2003 poskytnuty Moravskoslezskému kraji pro příspěvkové organizace kraje a příspěvkové organizace obcí finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání ve výši 7.410.271 tis. Kč. Z celkové dotace nebylo vyčerpáno 540,1 tis. Kč. Důvodem nečerpání byl chybný odhad nemocnosti v závěru roku a neuskutečnění plánovaných lyžařských kurzů v důsledku nepříznivého počasí.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2003 dotaci na programy sociální prevence a prevence kriminality ve výši 894 tis. Kč. Z této dotace nebylo vyčerpáno 47,3 tis. Kč. Nevyčerpaná částka představuje 5,3 % z celkové poskytnuté dotace.

Moravskoslezskému kraji byla v roce 2003 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 2.099 tis. Kč na zabezpečení republikových kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2003. Tato dotace byla plně vyčerpána.

Pro soukromé školy byla poskytnuta dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 363.836 tis. Kč. Z této dotace nebylo vyčerpáno 522,4 tis. Kč z důvodu poklesu počtu žáků v posledních měsících roku 2003.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2003 dotaci na projekty romské komunity ve výši 3.262,9 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2003 bylo vráceno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 748,4 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly vyčerpány, neboť byly poskytnuty ze státního rozpočtu až ve IV. čtvrtletí roku 2003.

Dotace na programy protidrogové politiky byly vyčerpány ve výši 864,3 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly ve výši 29,7 tis. Kč. Nevyčerpaná částka představuje 3,3 % z celkové poskytnuté dotace.

Dotace na podporu odborného vzdělávání byla vyčerpána ve výši 5.198,5 tis. Kč. Při finančním vypořádání za rok 2003 bylo vráceno na účet poskytovatele 1,5 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2003 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci na státní informační politiku ve výši 42.134,6 tis. Kč. Z této dotace bylo při finančním vypořádání dotací za rok 2003 vráceno 1.171,4 tis. Kč z důvodu krátkého období, kdy bylo možno přidělené prostředky použít a značných problémů se zajištěním chodu výuky při uvolnění většího počtu zaměstnanců, kteří měli absolvovat školení.

Neinvestiční dotace na volnočasové aktivity byla v roce 2003 poskytnuta Moravskoslezskému kraji ve výši 1.820 tis. Kč. Z této neinvestiční dotace nebylo vyčerpáno 35,6 tis. Kč, což představuje 2 % nečerpání z celkové poskytnuté dotace.

V roce 2003 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 149 tis Kč na Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin. Dotace byly určeny pro základní školy s polským jazykem vyučování, tj. pro příspěvkovou organizaci města Třinec ve výši 100 tis. Kč a příspěvkovou organizaci města Český Těšín ve výši 49 tis. Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši.

V roce 2003 byla poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy investiční dotace Moravskoslezskému kraji, a to dotace na nákup učebních pomůcek ve výši 2.526 tis. Kč. Tato dotace nebyla vyčerpána ve výši 5,5 tis. Kč. Nevyčerpaná část dotace představuje 0,2 % z celkové poskytnuté dotace.

5.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

S Ministerstvem kultury byly vypořádány dotace v celkové výši 14.922 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 14.892 tis. Kč a investiční dotace ve výši 30 tis. Kč. Z těchto dotací bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2003 vráceno zpět do státního rozpočtu 259,6 tis. Kč.

Tabulka 5.3: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)

účel dotace poskytnuto čerpáno vráceno čerpání (%)
Veřejné informační služby knihoven – nein. 337,0 307,0 30,0 91,1
Veřejné informační služby knihoven – inv. 30,0 30,0 0 100,0
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 11 740,0 11 571,0 169,0 98,6
Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 350,0 350,0 0 100,0
Program restaurování movitých kulturních památek 75,0 75,0 0 100,0
Podpora českých divadel 200,0 200,0 0 100,0
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven 2 190,0 2 129,4 60,6 97,2
celkem 14.922,0 14.662,4 259,6 98,3

Neinvestiční dotace na veřejné informační služby knihoven ve výši 337 tis. Kč poskytnutá příspěvkové organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nebyla vyčerpána ve výši 30 tis. Kč. Nevyčerpaná částka představuje 8,9 % z celkové poskytnuté dotace.

Moravskoslezskému kraji byla poskytnuta v roce 2003 Ministerstvem kultury investiční dotace ve výši 30 tis. Kč na veřejné informační služby knihoven. Tato dotace byla určena pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě na projekt Internetová stanice pro nevidomé a slabozraké uživatele. Tato dotace byla příspěvkovou organizací kraje plně vyčerpána.

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón poskytlo v roce 2003 Ministerstvo kultury Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci ve výši 11.740 tis. Kč. Tato dotace byla rozdělena mezi vlastníky kulturních památek na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Po přezkoumání žádostí vlastníků kulturních památek byly dvě žádosti Moravskoslezským krajem zamítnuty a byli stanoveni noví příjemci. Výsledkem bylo ponechání 69 tis. Kč bez alokace. V souvislosti se závěrečným vyúčtováním, které předali jednotliví vlastníci kulturních památek, byla zjištěna úspora ve výši 100 tis. Kč. Celkem nebyla dotace vyčerpána ve výši 169 tis. Kč. Nevyčerpaná část představuje 1,4 % z celkové poskytnuté dotace.

V roce 2003 byly poskytnuty Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v souhrnné výši 350 tis. Kč určené na kulturní akce. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2003 neinvestiční dotaci v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek ve výši 75 tis. Kč. Tato dotace byla určena pro Muzeum Novojičínska na restaurování obrazu "Abraham obětuje Izáka" a souboru šesti obrazů důstojníků Harrachova pluku ze sbírky umístěné na zámku Kunín. Tato dotace byla Muzeem Novojičínska plně vyčerpána.

V roce 2003 byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji Ministerstvem kultury neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč určená pro Těšínské divadlo, Český Těšín na program Podpory profesionálních divadel. Tato dotace byla v roce 2003 zcela vyčerpána.

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2003 neinvestiční dotaci na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 2.190 tis. Kč. Část této dotace byla určena pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 686 tis. Kč. Moravskoslezská vědecká knihovna tuto dotaci zcela vyčerpala. Další část ve výši 1.504 tis. Kč byla poskytnuta Muzeu v Bruntále. Muzeum tuto dotaci vyčerpalo ve výši 1.443,4 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 60,6 tis. Kč byly vráceny při finančním vypořádání Ministerstvu kultury.

5.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2003 Moravskoslezskému kraji v rámci Národního programu zdraví účelovou dotaci ve výši 90 tis. Kč. Nevyčerpaná část této dotace byla ve výši 5 tis. Kč, což je 5,5 % z celkové poskytnuté dotace.

5.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2003 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace ve výši 9.687 tis. Kč a investiční dotace ve výši 15.009 tis. Kč určené na meliorace a hrazení bystřin v lesích, pokud jsou prováděny z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona. V průběhu roku 2003 byly odvedeny na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.269,1 tis. Kč jako neinvestiční a 848,5 tis. Kč jako investiční.

5.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí poskytlo v roce 2003 Moravskoslezskému kraji jedinou účelovou dotaci, a to dotaci určenou na Program péče o krajinu pro Odborný léčebný ústav v Jablunkově ve výši 52,3 tis. Kč. Tato dotace byla zcela vyčerpána.

5.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2003 prostřednictvím úřadů práce Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti v celkovém objemu 1.502,4 tis. Kč. Veškeré tyto neinvestiční dotace byly vyčerpány v plné výši.

5.8 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury

V roce 2003 byl poskytnut ze Státního fondu dopravní infrastruktury Moravskoslezskému kraji příspěvek ve výši 2.436 tis. Kč určený na Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. Celkové náklady na Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury činily 3.480 tis. Kč. V roce 2002 bylo z rozpočtu kraje uhrazeno 30 % nákladů této akce ve výši 1.044 tis. Kč a v roce 2003 byla tato akce financována 70% podílem ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury mohl být použit výhradně na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

5.9 Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2003 neinvestiční dotaci ve výši 24,8 tis. Kč určenou na Radonový program České republiky vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu. Tato dotace byla Moravskoslezským krajem plně vyčerpána.

6 Hospodaření s majetkem

6.1 Majetek kraje

6.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek kraje představuje majetek vedený v účetnictví a pomocné operativní evidenci kraje jako účetní jednotky a majetek kraje svěřený k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje vedený v jejich účetnictví. Majetek kraje se významným způsobem navýšil k 1. 1. 2003, kdy podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, přešly z vlastnictví České republiky do vlastnictví krajů věci, ke kterým k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady. Na majetkových účtech kraje se promítl přírůstek u nemovitostí v celkové výši 4.592.0634 tis. Kč. Schválením zřizovacích listin příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, zdravotní a kulturní byl tento majetek svěřen do správy příslušným příspěvkovým organizacím a v účetnictví kraje byl převeden na podrozvahové účty. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2003 je uveden v následující tabulce.

Tabulka 6.1: Přehled majetku Moravskoslezského kraje v roce 2003 (v tis. Kč)

druh majetku kraj jako účetní jednotka příspěvkové organizace kraje celkem
aktiva celkem 945 557,9 21 269 944,6 22 215 502,5
z toho:
- dlouhodobý nehmot. majetek v pořiz. ceně
32 558,6 123 156,0 155 714,6
- oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku   - 92 292,4 - 92 292,4
- dlouhodobý hmotný majetek v pořiz. ceně 546 379,5 26 815 838,2 27 362 217,7
- oprávky k dlouhodobému hmot. majetku   - 7 613 961,2 - 7 613 961,2
- dlouhodobý finanční majetek 6 816,0 1 198,9 8 014,9
- zásoby 4 015,9 267 699,0 271 714,9
- fin. majetek a prostředky rozp. hospodaření
(ceniny, hotovost, běžné a rozp. účty)
352 778,3 1 104 347,5 1 457 125,8
- ostatní (pohledávky, přechodné účty) 3 009,6 663 958,6 666 968,2

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a za jeho příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulkách č. 5, 6 a 7 Přílohy 12.1 Tabulková část.

6.1.2 Majetek kraje vedený v jeho účetní a pomocné operativní evidenci

V roce 2003 nabyl kraj majetek následujícími způsoby:

 1. z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 2. z účelových prostředků státního rozpočtu,
 3. formou darování, bezúplatných převodů,
 4. delimitací z okresních úřadů na základě zákona č. 290/2002 Sb.,
 5. směnou,
 6. z rozpočtu kraje.

V rámci programu Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady byla pořízena barevná tiskárna OKI C9300dn, pět notebooků ASUS L5800C, digitální videokamera Panasonic NV-MX500, datový projektor Projectiondesign F1 XGA a kopírovací stroj Minolta CF 1501 v celkové hodnotě 1.025,57 tis. Kč.

V souvislosti s druhou fází reformy veřejné správy poskytlo Ministerstvo financí účelově určený investiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s převzetím výkonu státní správy. V roce 2003 byla část těchto prostředků ve výši 34.100 tis. Kč použita na pořízení nemovitosti (sídla kraje), a to od společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s., a zbývající část ve výši 22.900 tis. Kč bude použita na rekonstrukci sídla v roce 2004.

V průběhu roku 2003 získal kraj na základě smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 28.065 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět daru je uveden v tabulce č. 6.2. Jednalo se zejména o dary nemovitostí (pozemků a budov) od územně samosprávných celků pro potřeby příspěvkových organizací kraje. V případě Ministerstva vnitra se jednalo o majetek, který byl pořízen tímto dárcem za finanční prostředky účelově určené v rámci programového financování (Posílení základní informatizace krajských úřadů). Předmětem daru byl dlouhodobý hmotný majetek (výpočetní technika) v hodnotě 880,8 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek (software) v hodnotě 200,7 tis. Kč.

Tabulka 6.2: Přehled majetku darovaného Moravskoslezskému kraji v roce 2003 (v Kč)

dárce předmět daru pořizovací cena svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
Město Hlučín, Mírové náměstí 23 pozemek 17 700,00 Zvláštní škola, Gen. Svobody, Hlučín
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8 pozemek 3 788 800,00 Dům dětí a mládeže, Odstrčilova 19, Ostrava
Statutární město Opava, Horní nám. 69 budova pozemek 4 489 821,00 SOŠ, SOU poštovní, Olomoucká 16, Opava
Město Vrbno p. Pradědem, Nádražní 389 budova pozemek 15 353 289,00 Gymnázium a sportovní gymnázium, nám. Sv. Michala 12, Vrbno p. Pradědem
Město Albrechtice, nám. ČSA 10 budova pozemek 2 082 670,00 Základní umělecká škola, Město Albrechtice
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8 pozemek 176 220,00 nesvěřeno
Česká republika-Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 výpočetní technika a software 1 081 459,50 nesvěřeno
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8 pozemek 1 075 550,00 Střední zahradnická škola, Žákovská 20, Ostrava
celkem   28 065 509,50  

Na základě darovacích smluv schválených orgány kraje byl také v roce 2003 darován majetek kraje v celkové výši 13.956,5 tis. Kč. Rozpis obdarovaných a předmětu daru je uveden v tabulce č. 6.3.

Tabulka 6.3: Přehled majetku darovaného Moravskoslezským krajem v roce 2003 (v Kč)

obdarovaný předmět daru pořizovací cena vyjmuto ze správy příspěvkovým organizacím
Statutární město Opava, Horní nám. 69 pozemky 864,00 Integrovaná střední škola, Kolofíkovo nábřeží, Opava
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, Ostrava budovy, pozemky 4 839 118,00 Střední odborné učiliště Odry, Sokolská 1, Odry
Město Horní Benešov, Masarykova 32 budovy, pozemky 4 296 842,10 Střední odborné učiliště a OU, Krnovská 9, Bruntál
Centrum pro rodinu a sociální péči, Kostelní nám. 1, Ostrava Škoda Felicia 1.3 264 326,00  
ČR-Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, Ostrava kompresor Bauer 1 046 300,10  
ČR-Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, Ostrava osvětlovací soupravy, plovoucí čerpadla 2 851 469,00  
Nástupnické subjekty po zrušených plaveckých školách nepotřebný movitý majetek 657 618,69 zrušené plavecké školy
celkem   13 956 537,89  

V průběhu roku došlo rovněž ke směnám majetku na základě směnných smluv, a to u majetku, který byl svěřen do správy příspěvkovým organizacím. Proúčtováním směn na majetkových účtech kraje došlo k úbytku majetku v pořizovací ceně 4.320,43 Kč a současně přírůstku majetku v pořizovací ceně 17.082,29 tis. Kč. Součástí směnných smluv bylo prohlášení o nenárokování finančního vyrovnání různých hodnot směňovaného majetku.

Tabulka 6.4: Směněný majetek v tis. Kč

směnné strany předmět ve správě příspěvkových organizací
SEY, s.r.o. Metylovice DERBA GROUP a. s., Ke Kamenině 12, Ostrava-Hrušov Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava studny z majetku kraje za náhradní vodní zdroj Školní statek, Englišova 526, Opava
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8 Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava pozemky za pozemky SOU strojírenské, OU, Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka
Speciální školy kpt. Vajdy 1A, Ostrava
ZUŠ Sologubcova 9/A, Ostrava-Zábřeh
SPŠ chem., Středoškolská 1
Statutární město Havířov, ul.Svornosti 86/2 Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava budova, pozemek za budovu a pozemek SPŠ stavební, Kollárova 12, Havířov
SOU stavební a dřevozpracující, OU a U, U studia 33, Ostrava

Kraj dále nabyl majetek delimitací ze zrušených okresních úřadů v rámci reformy veřejné správy, a to z Okresních úřadů Frýdek-Místek, Bruntál, Opava, Nový Jičín a Karviná. Celková hodnota tohoto majetku představuje 12.409,55 tis. Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek, který byl zaúčtován na majetkové účty je ve výši 12.281,31 tis. Kč, ostatní drobný majetek je veden v pomocné operativní evidenci.

Tabulka 6.5: Specifikace dlouhodobého hmotného majetku získaného delimitací okresních úřadů (v Kč)

druh majetku hodnota majetku
výpočetní technika 8 155 508,22
automobily 1 286 479,00
přístroje a zvláštní technika 1 480 122,30
nábytek 545 513,82
přístroje pro přenos zvuku a obrazu, přístroje pro zpracování textu, ostatní stroje, přístroje a zařízení 813 687,23
drobný majetek v pomocné operativní evidenci 128 234,86
celkem 12 409 545,43

Ostatní majetek byl pořízen z rozpočtu kraje a na jeho úhradu byly použity vlastní prostředky a rovněž část neúčelového příspěvku na zajištění výkonu státní správy ze státního rozpočtu.

Na účtech kraje je veden majetek v následující struktuře a ocenění, vč. vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí, převodu ze zákona či směny a po odečtení úbytků formou prodeje, daru či směny .

Tabulka 6.6: Struktura majetku kraje jako účetní jednotky podle majetkových účtů (v tis. Kč)

název majetku stav k 1. 1. 2003 přírůstky a úbytky stav k 31. 12. 2003
dlouhodobý nehmotný majetek - software 7 663,5 2 214,8 9 878,3
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 620,1 1 541,3 6 161,4
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 462,8 5 618,1 10 080,9
budovy, stavby 355 241,4 30 045,5 385 286,9
samostatné movité věci a soubory movitých věcí 39 918,8 37 506,4 77 425,2
drobný dlouhodobý hmotný majetek 41 679,5 20 791,9 62 471,4
pozemky 8 301,1 6 498,4 14 799,5
umělecká díla a předměty 0 80,0 80,0
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 704,0 1 734,0 6 438,0
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 577,6 2 868,8 5 446,4
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 275,0 1 725,0 2 000,0
poskytnuté zálohy na pozemky 830,0 40,0 870,0
dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 4 541,0 0 4 541,0
dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 0 275,0 275,0
stálá aktiva celkem (dlouhodobý majetek) 474 814,8 110 939,2 585 754,0

Kromě výše uvedeného majetku, který je veden na majetkových účtech kraje, kraj vlastní další majetek, tzv. drobný majetek. Tento majetek je veden pouze v pomocné operativní evidenci, neúčtuje se o něm a není tedy uveden v rozvaze, ale ve vymezeném rozsahu podléhá inventarizaci. Jedná se o drobný hmotný majetek v hodnotě nižší než 3 tis. Kč a vyšší než 1 tis. Kč včetně v jednotlivém případě a o drobný nehmotný majetek v hodnotě nižší než 7 tis. Kč a vyšší než 0,5 tis. Kč v jednotlivém případě. Celkem představuje tento majetek hodnotu 6.553,69 tis. Kč.

6.1.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim do správy dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v následující struktuře:
 1. dlouhodobý nehmotný majetek 123.156,0 tis. Kč
 2. dlouhodobý hmotný majetek 26.815.838,2 tis. Kč
 3. dlouhodobý finanční majetek 1.198,9 tis. Kč

Přehled o výši zůstatků účtů dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 31. 12. 2003 podle jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, je uveden v tabulce č. 7 Přílohy 12.1 Tabulková část.

Na podrozvahových účtech je sledován svěřený nemovitý majetek, který je každoročně odsouhlašován a aktualizován na základě provedených inventur.

Tabulka 6.7: Majetek kraje svěřený příspěvkovým organizacím vedený na jejich majetkových účtech (v tis. Kč)

druh majetku stav k 1. 1. 2003 přírůstky stav k 31. 12. 2003
budovy a stavby 14 938 593,02 1 113 809,66 16 052 402,68
pozemky 3 125 503,07 78 216,89 3 203 719,96
celkem 18 064 096,09 1 192 026,55 19 256 122,64
 
Tabulka 6.8: Struktura svěřeného nemovitého majetku vedeného na majetkových účtech příspěvkových organizací dle odvětví (v tis. Kč)
odvětví budovy a stavby pozemky celkem
školství 4 902 379,82 563 077,74 5 465 457,56
kultura 162 553,59 17 613,68 180 167,27
sociální a zdravotní 4 808 012,01 148 197,90 4 956 209,91
doprava 6 179 457,26 2 474 830,64 8 654 287,90
celkem 16 052 402,68 3 203 719,96 19 256 122,64

6.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

Ke dni 31. 12. 2003 kraj na základě smluv a předávacích protokolů užíval zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.164,07 tis. Kč. Jedná se o zapůjčená výtvarná díla určená k výzdobě sídla úřadu a také o nábytek užívaný na základě smlouvy s pronajímatelem HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s. o nájmu nebytových prostor za účelem umístění zaměstnanců nájemce na pracoviště k výkonu pracovní činnosti s pronajímatelem společností

Tabulka 6.9: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2003 (v Kč)

půjčitel obsah počet ks hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 5 490 000,00
Studio DELLA Ostrava pastely 2 6 500,00
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s. kancelářský nábytek 1 016 1 662 725,00
Střední umělecká škola Ostrava plastiky 9 4 850,00
celkem     2 164 075,00

6.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Povinnost kraje jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů, v návaznosti na platný příkaz ředitelky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. 17/2003, kterým se vydává Směrnice pro evidenci majetku, postupy v účetnictví a nakládání s finančními prostředky Moravskoslezského kraje a příkaz ředitelky krajského úřadu č. 31/2003 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2003, který stanoví rozsah, termín a způsob provedení inventur a harmonogram prací spojených s prováděním inventarizace za rok 2003. Příkazem ředitelky byla jmenována pětičlenná Ústřední inventarizační komise. Předsedovi této komise bylo uloženo jmenovat dílčí inventarizační komise, zajistit jejich proškolení, koordinovat a kontrolovat jejich práci a zpracovat závěrečnou zprávu o inventarizaci. Celkem bylo pro potřeby fyzické i dokladové inventarizace jmenováno 7 dílčích komisí, ve kterých pracovalo 66 členů.

Inventarizace proběhla jako úplná, řádná a periodická k okamžiku sestavení účetní závěrky. K 31. 12. 2003 byla provedena fyzická inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku (vč. drobného), dlouhodobého hmotného majetku (vč. drobného), svěřeného a zapůjčeného majetku, dále drobného nehmotného a hmotného majetku, který není veden v účetní evidenci, zásob, peněžních prostředků v hotovosti, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů a dlouhodobého finančního majetku (majetkových podílů). K 31. 12. 2003 byla provedena rovněž dokladová inventarizace zůstatků rozvahových účtů – tj. účtů nedokončeného dlouhodobého majetku, záloh na majetek, bankovních účtů, pohledávek, závazků, fondů a podrozvahových účtů. Inventarizační práce probíhaly od 15. 12. 2003 do 26. 3. 2004, kdy Ústřední inventarizační komise projednala návrh závěrečné zprávy z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje za rok 2003 a doporučila ředitelce krajského úřadu schválení výsledků inventarizace.

Součástí zprávy byla rekapitulace výsledků všech zjištění provedených fyzických i dokladových inventur ke dni 31. 12. 2003 v korunovém vyjádření zpracovaných ve formě tabulky. U žádného z inventarizovaných účtů nebyl zjištěn k 31. 12. 2003 inventarizační rozdíl, a nebylo tedy třeba v rámci účetní závěrky proúčtovat žádné zjištěné případy. Veškerá dokumentace dokladující průběh a výsledky inventarizace vč. inventurních soupisů je uložena na odboru financí.

Ústřední inventarizační komise zhodnotila také Závěrečné zprávy o inventarizaci od příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem byl k 31. 12. 2003 Moravskoslezský kraj. Ředitelé příspěvkových organizací podle schválených Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, předkládají zřizovateli závěrečnou zprávu o inventarizaci včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů. Inventarizace proběhly ve všech příspěvkových organizacích v souladu se zákonem. Úroveň zpráv se oproti loňskému roku zvýšila, jsou přehlednější a mají vyšší vypovídací schopnost. Ve většině případů nebyly vyčísleny žádné inventarizační rozdíly, pokud je některé organizace vyčíslily, pak se jednalo o drobné přebytky či manka převážně u skladových zásob. V případě několika významnějších rozdílů se jednalo o zcizení majetku, které šetří Policie České republiky. Současně s inventarizačními zprávami zasílaly organizace vyplněné tabulky týkající se nemovitého majetku svěřeného do správy včetně informací o nakládání s tímto majetkem (nájmy, věcná břemena, zástavní práva apod.). Tyto údaje byly podkladem pro provedení dokladové inventury majetku kraje vedeného na podrozvahových účtech.

7 Hospodaření příspěvkových organizací

K 1. lednu 2003 přešlo na Moravskoslezský kraj zákonem č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, 44 příspěvkových organizací. Z tohoto důvodu Moravskoslezský kraj zřizoval počátkem roku 340 příspěvkových organizací.

V průběhu roku 2003 zastupitelstvo kraje v odvětví školství schválilo sloučení 6, zrušení 4 a vznik 2 příspěvkových organizací. V počtu příspěvkových organizací působících v odvětví kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy se v průběhu roku neuskutečnily změny.

Tabulka 7.1: Změny ve struktuře příspěvkových organizací kraje v průběhu roku 2003

Charakter změny/datum Název
Sloučeno k 30. 6. 2003 Přejímající Učiliště služeb a odborné učiliště, Havířov-Šumbark, Školní 2
  Odborné učiliště a Praktická škola, Havířov-Šumbark, Opletalova 5
Sloučeno k 30. 6. 2003 Přejímající Gymnázium, Orlová-Lutyně, Masarykova třída 1313
  Střední odborná škola veřejnosprávní, Orlová-Lutyně, Masarykova tř. 1313
Sloučeno k 30. 6. 2003 Přejímají Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Bruntál, Krnovská 9
  Střední odborné učiliště, Horní Benešov, Tyršova 59
Sloučeno k 30. 6. 2003 Přejímající Střední odborné učiliště, Frýdek-Místek, třída T. G. M. 451
  Středisko praktického vyučování, Frýdek-Místek, Luční 483
Sloučeno k 30. 6. 2003 Přejímající SOŠ a SOU obchodu a služeb, Havířov, Kpt. Jasioka 50
  Středisko praktického vyučování, Havířov, E. Krásnohorské 29
Sloučeno k 1. 9. 2003 Přejímající Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Kopřivnice, Husova 1302
  Střední odborné učiliště strojírenské, Kopřivnice, Husova 1162
Zrušeno k 31. 7. 2003 Plavecká škola, Kpt. Vajdy 1 A, Ostrava
Zrušeno k 31. 7. 2003 Plavecká škola, ČSA 15, Krnov
Zrušeno k 31. 7. 2003 Plavecká škola, Dukelská ulice, Bruntál
Zrušeno k 31. 7. 2003 Plavecká škola, Zámecký okruh 4,Opava
Zřízena k 1. 7. 2003 Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328
Zřízena k 1. 7. 2003 Speciální školy, Frýdek-Místek, Hálkova 927

Přestože sloučením příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské Kopřivnice pod příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Kopřivnice prakticky došlo k zániku její samostatné existence, byla povinna k 31. 12. 2003 prokázat své hospodaření samostatně, neboť ke sloučení došlo až v 2. polovině roku. Taktéž 4 plavecké školy, které na konci roku nebyly příspěvkovými organizacemi kraje, prokazovaly svůj výsledek hospodaření k 31. 12. 2003.

Z výše uvedeného vyplývá, že k 31. 12. 2003 kraj zřizoval 332 příspěvkových organizací, ale své hospodaření za rok 2003 bylo povinno prokázat 337 příspěvkových organizací, z nichž 274 uzavřelo rozpočtový rok se zlepšeným, 49 s nulovým a 14 se zhoršeným hospodářským výsledkem. Seznam jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulkách č. 20, 21, 22, 23 a 24 Přílohy 12.1 Tabulková část.

Tabulka 7.2: Hospodářský výsledek v členění dle odvětví

příspěvkové organizace počet v tis. Kč
kladný (nulový) záporný kladný (nulový) záporný
z odvětví: školství 288 2 18.704,64 - 716,95
kultura 6 1 5.202,64 - 182,65
sociálních věcí 20 - 19.043,51 -
zdravotnictví 8 11 5.891,69 - 334.960,36
Správa a údržba silnic 1 - 5.383,43 -
celkem 323 14 54.225,91 - 335.859,96

7.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravkoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic a jejich příslušenství a mostů na území kraje.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byl z rozpočtu kraje poskytnut v roce 2003 příspěvek na provoz ve výši 104.233 tis. Kč, z toho neúčelový příspěvek na provoz činil 55.000 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen o 1.500 tis. Kč. Příspěvek na provoz účelově určený v celkové výši 47.733 byl poskytnutý na zajištění reprodukce majetku kraje. Z toho finanční prostředky ve výši 40.600 tis. Kč byly použity na opravy škod na silnicích, prostředky ve výši 133 tis. Kč na zajištění obnovy cyklotras v Moravskoslezském kraji a částka ve výši 7.000 tis. Kč určená na opravu silnice II/441.

Do investičního fondu příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 2.410 tis. Kč na akci silnice II/473 Šenov – okružní křižovatka se silnicí II/479 a 2.000 tis. Kč na akci silnice I/48 Frýdek–Místek – obchvat Dobrá. Prostředky byly plně vyčerpány.

Organizace docílila v roce 2003 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 5.383 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti představuje částku Kč 5.253 tis. Kč a doplňkové činnosti činí 130 tis. Kč.

7.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

K 31. 12. 2003 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 285 škol a školských zařízení. K zajištění neinvestiční činnosti příspěvkových organizací v odvětví školství bylo použito celkem 3.767.188 tis. Kč (viz tabulka č. 7.3).

Tabulka 7.3: Čerpání provozních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví školství (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem Příspěvek na provoz - z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
speciální mateřské školy 15 161 035 27 374 1 441 132 220
speciální základní školy 43 368 131 50 690 5 664 311 777
základní umělecké školy 43 243 665 0 690 242 975
gymnázia 31 532 006 78 561 2 953 450 492
odborné školy 34 739 876 118 652 12 806 608 418
učiliště 47 1 381 131 235 634 12 090 1 133 407
domy dětí a mládeže 31 105 004 12 327 6 473 86 204
dětské domovy 15 126 945 36 210 4 126 86 609
ostatní zařízení 26 109 395 36 291 12 861 60 243
celkem 285 3 767 188 595 739 59 104 3 112 345

Částka ve výši 595.739 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravkoslezského kraje. Finanční prostředky byly vyčerpány plně.

Částka ve výši 59.104 tis. Kč představuje objem příspěvkovými organizacemi vyčerpaných prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje s předem definovaným účelem. Tento účelový příspěvek na provoz byl určen:

 • na mimořádné odměny v rámci oslav Dne učitelů, poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 120 tis. Kč.
 • na reprodukci majetku kraje, tento účelový příspěvek na provoz byl ve výši 41.549 tis. Kč.
 • na akce realizované v rámci vyhlášených dotačních titulů (granty). Poskytnuté prostředky byly vyčerpány ve výši 1.745 tis. Kč.
 • v rámci ostatních mimořádných akcí bylo příspěvkovými organizacemi použito celkem 15.690 tis. Kč. Jednalo se o akce, o jejichž zafinancování žádaly příspěvkové organizace v průběhu roku 2003, a které byly řešeny z mimořádných zdrojů rozpočtu kraje (přebytek z roku 2002, úspory hospodaření roku 2003).

Částka ve výši 3.112.345 tis. Kč je tvořena dotacemi ze státního rozpočtu, které byly příspěvkovými organizacemi plně vyčerpány. Prostředky byly účelově určené na financování přímých výdajů na vzdělávání, státní informační politiky, aktivní politiky zaměstnanosti a sociální prevence a prevence kriminality.

Dotace do investičního fondu příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací působících v odvětví školství byla financována prostřednictví dotací do investičního fondu, jejichž úhrnná výše činila 93.587 tis. Kč. Příspěvkové organizace z výše uvedené částky vyčerpaly 89.932 tis. Kč, což představuje plnění na 96,1 %.

Tabulka 7.4: Čerpání investičních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví školství (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu
speciální mateřské školy 15 2 105 970 1 135
speciální základní školy 43 23 043 21 762 1 281
základní umělecké školy 43 478 460 18
gymnázia 31 6 233 6 130 103
odborné školy 34 19 966 19 816 150
učiliště 47 17 251 17 036 215
domy dětí a mládeže 31 874 874 0
dětské domovy 15 18 039 18 039 0
ostatní zařízení 26 1 943 1 943 0
celkem 285 89 932 87 030 2 902

Z prostředků poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyčerpaly příspěvkové organizace v souvislosti se svojí investiční činností 87.030 tis. Kč, což představuje plnění na 96 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím.

Z prostředků státního rozpočtu byly poskytnuty a plně vyčerpány investiční dotace ve výši 2.902 tis. Kč. Jejich použití bylo určeno na kompenzační pomůcky pro školy a školská zařízení a na investiční dotace na úsporná energetická opatření (ISPROFIN).

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 v odvětví školství skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 17.988 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo:
a) 240 organizací zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 18.705 tis. Kč,
b) 48 organizací vyrovnaným hospodařením,
c) 2 organizace zhoršeným hospodářským výsledkem v celkové výši 717 tis.Kč.

Zhoršeného hospodářského výsledku v úhrnné výši 717 tis. Kč k 31. 12. 2003 dosáhly dvě příspěvkové organizace, a to:
 • Střední odborné učiliště a odborné učiliště Bruntál, IČ 00562378, ve výši 469 tis. Kč. Důvodem byly mimořádné náklady spojené se sloučením této organizace s organizací Střední odborné učiliště Horní Benešov. Zřizovatel rozhodl o vypořádání ztráty na vrub výsledku hospodaření let budoucích.
 • Středisko služeb a informatiky Karviná, IČ 00847551, ve výši 248 tis. Kč. Důvodem bylo neodpovídající finanční řízení organizace zejména nepřízpůsobením výše osobních nákladů a počtu zaměstnanců finančním možnostem organizace. Dále v roce 2003 došlo ke snížení výnosů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, což se projevilo poklesem vlastních výnosů. Tato organizace k 31. 12. 2003 zanikla a jejím sloučením s dalšími 4 organizacemi vznikla k 1. 1. 2004 nová organizace Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jičín. Ztrátu vypořádá tato nástupnická organizace, jejíž celkový hospodářský výsledek je k 31. 12. 2003 kladný.

V průběhu roku dosáhla zhoršeného hospodářského výsledku i organizace Odborné učiliště a praktická škola Havířov-Šumbark, Opletalova 5, ve výši 72 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byla tato organizace ke dni 1. 7. 2003 sloučena s organizací Odborné učiliště, učiliště a praktická škola Havířov-Šumbark, Školní 2/601, která pokryla ztrátu přejímané organizace svým kladným hospodářským výsledkem. Hospodaření nástupnické organizace k 31. 12. 2003 skončilo ziskem ve výši 81 tis. Kč.

7.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

V roce 2003 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 7 organizací v odvětví kultury. Ve srovnání s rokem 2002 se jedná o nárůst 5 příspěvkových organizací, které na Moravskoslezský kraj přešly zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly poskytnuty neinvestiční prostředky v celkové výši 130.884 tis. Kč, z čehož bylo vyčerpáno 130.882 tis. Kč.

Tabulka 7.5: Čerpání provozních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví kultury (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje Účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
divadlo 1 27 483 26 907 90 486
knihovna 1 22 857 21 854 60 943
muzea a galerie 5 80 542 74 740 1 627 4 175
celkem 7 130 882 123 501 1 777 5 604

Poskytnuté prostředky ve výši 123.501 tis. Kč sloužily k zajištění běžného provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury. Byly vyčerpány v plné výši.

Částka ve výši 1.777 tis. Kč představuje objem příspěvkovými organizacemi vyčerpaných prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizacím s podmínkou dodržení předem stanoveného účelu. Tento účelový příspěvek na provoz byl určen:
 • na reprodukci majetku kraje svěřeného příspěvkovým organizacím do správy. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1.313 tis. Kč příspěvkovými organizacemi Muzeum Beskyd na technickou úpravu vodárny, Galerie výtvarného umění v Ostravě na nákup softwarového vybavení Adobe Photoshop, Muzeum Beskyd na sanaci narušeného zdiva na hradě Hukvaldy a MUZEUM NOVOJIČÍNSKA na nákup sbírkových předmětů a na opravu Kapucínského kláštera ve Fulneku.
 • na akce realizované v rámci vyhlášených dotačních titulů - granty. Poskytnuté prostředky byly vyčerpány ve výši 464 tis. Kč (kapitola 3 Dotační programy v jednotlivých odvětvích).

Příspěvkové organizace v odvětví kultury přijaly v roce 2003 účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkovém objemu 5.605 tis. Kč, které byly vyčerpány do výše 5.604 tis. Kč, a to na akce typu podpora rozvoje informační sítě veřejných knihoven, zajištění kulturních aktivit, podpora regionálních funkcí veřejných knihoven, integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podpora regionálních divadel, záchranu architektonického dědictví a program restaurování movitých kulturních památek.

Dotace do investičního fondu příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V roce 2003 byla příspěvkovými organizacemi v odvětví kultury čerpána investiční dotace do investičního fondu v celkovém objemu 8.636 tis. Kč.

Tabulka 7.6: Čerpání investičních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví kultury (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu
divadlo 1 400 400 0
knihovna 1 1 530 1 500 30
muzea a galerie 5 6 706 6 416 290
celkem 7 8 636 8 316 320

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byla rozpočtována investiční dotace do investičního fondu ve výši 8.349 tis. Kč, ze které příspěvkové organizace na reprodukci majetku kraje vyčerpaly 8.316 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty dotace do investičního fondu příspěvkových organizací ve výši 320 tis. Kč, které byly téměř v plné výši vyčerpány. Prostředky byly účelově určeny na zabezpečení investiční části integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví a na zajištění rozvoje informační sítě knihovny.

Hospodářký výsledek příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury uzavřely hospodaření roku 2003 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 5.020 tis. Na tomto výsledku se podílelo 6 organizací zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 5.203 tis. Kč a 1 organizace zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 183 tis. Kč.

Zhoršeného hospodářského výsledku dosáhla příspěvková organizace MUZEUM NOVOJIČÍNSKA. Tento hospodářský výsledek byl způsoben ztrátou v doplňkové činnosti stolařské dílny v Šenově u Nového Jičína, které se nepodařilo v roce 2003 naplnit plánovaný objem zakázek. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu a na vrub zlepšených hospodářských výsledků let budoucích.

7.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

V roce 2003 se stal Moravskoslezský kraj zřizovatelem 19 příspěvkových organizací působících v odvětví zdravotnictví, a to na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví byly použity k financování jejich provozních činností prostředky v úhrnné výši 654.896 tis. Kč, z toho účelově 349.094 tis. Kč.

Tabulka 7.7: Čerpání provozních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
nemocnice 9 392.158 62 847 28 771 300 540
zdravotní záchranné služby 6 236.297 218 067 0 18 230
odborné léčebné ústavy 2 2.870 2 459 0 411
ostatní ústavní péče 2 23.571 22 429 1 142 0
celkem 19 654 896 305 802 29 913 319 181

Částka ve výši 305.802 tis. Kč sloužila k zajištění běžného provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví. Poskytnuté finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Příspěvkovým organizacím působícím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty v průběhu roku 2003 účelově určené dotace z vlastních zdrojů kraje, a to ve výši 29.913 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány na reprodukci majetku kraje svěřeného příspěvkovým organizacím do správy.

Objem prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu byl téměř plně vyčerpán ve výši 319.181 tis. Kč, a to na akce typu aktivní politika zaměstnanosti, zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, Národní program zdraví apod.

Investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Investiční dotace příspěvkovým organizacím působícím v odvětví zdravotnictví úhrnně činila 598.042 tis. Kč, z čehož bylo vyčerpáno 597.689 tis. Kč.

Tabulka 7.8: Čerpání investičních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu
nemocnice 9 588 731 17 214 571 517
zdravotní záchranné služby 6 5 200 5 200 0
odborné léčebné ústavy 2 2 900 2 900 0
ostatní ústavní péče 2 858 858 0
celkem 19 597 689 26 172 571 517

Částka ve výši 26.172 tis. Kč představuje příspěvkovými organizacemi vyčerpané finanční prostředky, které jim byly poskytnuty z vlastních zdrojů kraje formou investiční dotace. Finanční prostředky byly určeny na reprodukci majetku kraje a z celkové poskytnuté částky ve výši 26.522 tis. Kč zůstalo nedočerpáno 350 tis. Kč.

Z prostředků státního rozpočtu vyčerpaly příspěvkové organizace působící ve zdravotnictví částku ve výši 571.517 tis. Kč (vratka činila 3 tis. Kč), a to zejména na podporu a optimalizaci sítě regionálních zdravotnických zařízení a dále na podporu a rozvoj materiálně technické základny regionálního zdravotnictví.

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Odvětví zdravotnictví je jedinou oblastí, v níž působící příspěvkové organizace dosáhly v celkovém souhrnu odvětví zhoršeného hospodářského výsledku, který pro rok 2003 v tomto odvětví činil 329.069 tis. Kč. Nejvyšší mírou se na dosaženém hospodářském výsledku podílelo 7 z 9 nemocničních zařízení, jejichž celková ztráta dosáhla částky 321.660 tis. Kč. Ztrátou uzavřely své hospodaření také 4 zdravotnické záchranné služby, a to Zdravotnická záchranná služba Opava, Zdravotnická záchranná služba okresu Bruntál, Zdravotnická záchranná služba Frýdek-Místek a Okresní středisko záchranné služby okresu Nový Jičín.

7.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

K 1. 1. 2003 přešel z vlastnictví České republiky do vlastnictví Moravskoslezského kraje majetek, se kterým byly k 31. prosinci 2002 příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady. Dnem 1. 1. 2003 se stalo 20 státních příspěvkových organizací působících v oblasti sociální služeb příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí při své činnosti hospodařily s provozními prostředky v celkovém objemu 463.796 tis. Kč. Účelově bylo organizacím poskytnuto 11.712 tis. Kč.

Tabulka 7.9: Čerpání provozních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
sociální ústavy pro dospělé 2 25 852 25 852 0 0
sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež 5 67 772 65 475 410 1 887
domovy důchodců 9 171 050 164 572 0 6 478
domovy – penziony pro staré občany 3 190 658 190 058 600 0
ostatní ústavy sociální péče 1 8 464 6 127 0 2 337
celkem 20 463 796 452 084 1 010 10 702

Částka ve výši 452.084 tis. Kč sloužila k zajištění běžného provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány na 100 %.

Účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly příspěvkovými organizacemi vyčerpány v plném objemu 1.010 tis. Kč. Účelově byly použity na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí.

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly účelově vázány na zajištění aktivní politiky zaměstnanosti a na dofinancování provozu. Částka nedočerpaná a vrácená do státního rozpočtu byla minimální.

Investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Investiční dotace příspěvkovým organizacím působícím v odvětví sociálních věcí činila 151.346 tis. Kč, z čehož bylo vyčerpáno 139.249 tis. Kč

Tabulka 7.10: Čerpání investičních prostředků příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)

příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu
sociální ústavy pro dospělé 2 0 0 0
sociální ústavy pro zdrav. postiženou mládež 5 71 215 1 200 70 015
domovy důchodců 9 62 584 9 642 52 942
domovy – penziony pro staré občany 3 5 450 5 450 0
ostatní ústavy sociální péče 1 0 0 0
celkem 20 139 249 16 292 122 957

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly vyčleněny investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí ve výši 28.311 tis. Kč, které byly vyčerpány na reprodukci majetku kraje v objemu 16.292 tis. Kč, což představuje plnění na 57,6 %. Prostředky nebyly vyčerpány zejména z důvodu nerealizace akce na řešení kritické situace v Ústavu sociální péče Hošťálkovy ve výši 10 mil. Kč. Důvodem byla skutečnost, že prostředky byly v rozpočtu stanoveny jako spoluúčast kraje v případě poskytnutí investiční dotace od státu. Státní dotaci se nepodařilo získat, akce bude zahájena v roce 2004.

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, které byly účelově určené na pořízení a technickou obnovu investičního majetku ústavů sociální péče, vyčerpaly příspěvkové organizace do výše 122.957 tis. Kč. Zpět do státního rozpočtu bylo vráceno nevyčerpaných 78 tis. Kč.

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 19.043,51 tis. Kč. Jedinou organizací, která dosáhla nulového hospodářského výsledku, byl Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm. Zbývajících 19 příspěvkových organizací docílilo zlepšených hospodářských výsledků.

8 Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje

Kraj je akcionářem obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, akciová společnost, se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7/1245, IČ 47673168, kde má 70% podíl na základním kapitálu ve výši 1.000 tis. Kč. Majetková účast kraje byla stanovena usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001, kdy zastupitelstvo kraje současně rozhodlo o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu akcií na kraj.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KOORDINÁTOR ODIS s. r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, IČ 64613895. Současně byla stanovena majetková účast kraje ve výši 275 tis. Kč a podíl kraje na navýšeném základním kapitálu v hodnotě 882 tis. Kč činí 31,1 %.

Zastupitelstvo kraje na svém 18. zasedání konaném dne 25. 9. 2003 rozhodlo usnesením č. 18/605/1 o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a. s. a schválilo její Zakladatelskou listinu a Stanovy. Základní kapitál společnosti, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, byl stanoven ve výši 2 mil. Kč. V průběhu roku 2003 Moravskoslezský kraj splatil 30 % základního kapitálu, tj. 600 tis. Kč. Obchodní společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 3. 3. 2004.

9 Finanční vztahy k rozpočtům krajů, obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob

V roce 2003 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace jiným krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje a ostatním fyzickým a právnickým osobám. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2003 výše uvedeným subjektům. Větší důraz je kladen na mimořádné dotace, které jsou podrobně rozepsány v této kapitole. Podrobné informace o grantech poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací – obcích, dobrovolných svazků obcí, ostatních fyzických a právnických osobách - z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 25 a 26 kapitoly 12.1. Tabulková část.

9.1 Finanční vztahy k rozpočtům krajů

V roce 2003 byla zastupitelstvem kraje schválena a z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuta neinvestiční dotace Olomouckému kraji ve výši 232,1 tis. Kč na zpracování územně plánovacího podkladu "Generel dopravy a cestovního ruchu Jeseníky" (dále "generel Jeseníky"). Generel Jeseníky je pořizován po dohodě obou krajů – Moravskoslezského a Olomouckého. Cílem je prohloubení, upřesnění a rozvinutí dosavadního řešení dopravy, rekreace a cestovního ruchu, které je obsaženo ve schváleném územním plánu velkého územní celku Jeseníky, ve vazbách na jednotlivé rekreační krajinné celky a způsoby jejich využívání. Rozloha generelu Jeseníky je 121.131 ha a zahrnuje 31 měst a obcí. Zasahuje do území Moravskoslezského a Olomouckého kraje a tří okresů – Bruntál, Jeseník a Šumperk. V Moravskoslezském kraji řešené území zahrnuje rekreační krajinné celky Vrbno pod Pradědem, Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, Žďárský potok a Holčovice.

9.2 Finanční vztahy k rozpočtům obcí

V roce 2003 byly obcím a jejím organizacím poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 4.400.815,2 tis. Kč.

Tabulka 9.1: Poskytnuté dotace obcím z rozpočtu kraje v roce 2003 (v tis. Kč)

účel dotace poskytnuto
neinvestiční dotace celkem 4 376 036,9
z toho:
- přímé náklady na vzdělávání – obce 4 327 451,1
- státní informační politika – neinvestice 22 319,5
- program protidrogové politiky 363,0
- program sociální prevence a prevence kriminality 387,0
- program podpory vzdělávání národnostních menšin 149,0
- projekty romské komunity 478,0
- program regenerace měst. památkových rezervací a měst. památ. zón – nein. 4 290,0
- účelová dotace určená na předcházení vzniku onemocnění tuberkulózou 546,8
- dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu 6 707,5
- dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje 2 021,5
- program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant 2 006,0
- program Ekologická výchova a osvěta – grant 240,0
- program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod – grant 581,1
- program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství – grant 1 431,4
- program Tělovýchovná činnost – grant 150,0
- program Využití volného času – grant 250,0
- program Prevence sociálně patologických jevů – grant 100,0
- program Podpora kultury – grant 885,0
- program Podpora národnostních menšin – grant 80,0
- mimořádné dotace 5 600,0
investiční dotace celkem 24 778,3
z toho:
- program Propagace mikroregionu Slezská Harta - grant 623,2
- program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant 2 967,0
- program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant 3 126,0
- program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod – grant 836,8
- program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství – grant 1 918,8
- program Programy sociální péče – grant 100,0
- program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant 13 708,5
- mimořádné dotace 1 498,0

U většiny grantů poskytnutých obcím bylo stanoveno použití do konce roku 2003 (viz kapitola 3 Dotační programy). Výjimkou byly prostředky na dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Moravskoslezského kraje, které mohly být využity až do 31. 3. 2004. V roce 2003 bylo poskytnuto 40 % prostředků jako doplatek grantů schválených zastupitelstvem kraje v roce 2002 na dotace na programy Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji, Propagace regionu Slezská Harta a Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod. V roce 2003 byla poskytnuta 1. část dotací v rámci programů Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství, Podpora rozvoje venkovských oblastí, Příprava projektů pro získání prostředků z Evropské unie a Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji.

V roce 2003 se obrátily na Moravskoslezský kraj obce v jeho územní působnosti s žádostmi o poskytnutí mimořádných dotací. Žádosti byly předloženy k rozhodnutí orgánům kraje a v případě schválení byla s jednotlivými příjemci uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje. Tyto schválené dotace v celkové výši 7.098 tis. Kč byly financovány z přebytku hospodaření roku 2002 a z úspor hospodaření kraje dosažených v roce 2003.

Tabulka 9.2: Mimořádné dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje (v tis. Kč)

příjemce dotace poskytnuto čerpáno
neinvestiční dotace celkem 5 600,0 5 600,0
z toho:
Statutární město Ostrava 4 600,0 4 600,0
Obec Hukvaldy 1 000,0 1 000,0
investiční dotace celkem 1 498,0 1 498,0
z toho:
Město Fulnek 898,0 898,0
Obec Třanovice 600,0 600,0

Statutární město Ostrava obdrželo v roce 2003 z rozpočtu Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 4.600 tis. Kč pro Městskou nemocnici v Ostravě na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice. Tyto finanční prostředky byly zcela vyčerpány.

Obec Hukvaldy obdržela z rozpočtu kraje mimořádnou neinvestiční dotaci ve výši 1.000 tis. Kč na opravu rodného domu Leoše Janáčka v souvislosti se 150. výročím jeho narození. Tento dům je jedním z nejvýznamnějších míst obce Hukvaldy a v současné době není v takovém stavu, aby mohl být pro ctitele Leoše Janáčka zpřístupněn. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Městu Fulnek byla z rozpočtu kraje poskytnuta mimořádná investiční dotace ve výši 898 tis. Kč na opravu opěrné zdi Základní umělecké školy a byla vyčerpána v plné výši.

Na další rozvoj průmyslové zóny v Třanovicích byla obci Třanovice poskytnuta investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 600 tis. Kč. Dotace byla plně vyčerpána.

Podrobné údaje o neinvestičních a investičních dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2003 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v  tabulce č. 25 Přílohy 12.1 Tabulková část.

9.3 Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 byly poskytnuty dvěma dobrovolným svazkům obcí neinvestiční dotace v celkovém objemu 2.163,3 tis. Kč.

Tabulka 9.3: Dotace poskytnuté dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (v tis. Kč)

příjemce dotace poskytnuto čerpáno
neinvestiční dotace celkem 2 163,3 2 163,3
z toho:
Region Poodří 1 628,9 1 628,9
Sdružení obcí Povodí Morávky 534,4 534,4
Regionu Poodří bylo poskytnuto z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 celkem 6 dotací v objemu 1.628,9 tis. Kč.
 • Neinvestiční dotace na program Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska ve výši 480 tis. Kč. Tato neinvestiční dotace poskytnutá Regionu Poodří který je garantem projektu Greenways Krakov - Morava - Vídeň, jehož páteří jsou bezpečné stezky a klidné cesty upravené pro pěší, cyklisty i jezdce na koních, byla poskytnuta za účelem krytí nákladů spojených se zprovozněním I. etapy trasy v turistické sezóně 2004.
 • Neinvestiční dotace v rámci programu Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji ve výši 85 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo poskytnuto 35 tis. Kč jako doplatek druhé části dotace schválené zastupitelstvem kraje v roce 2002 informačnímu centru a vyplacené na základě plnění podmínek stanovených programem a 50 tis. Kč jako 50 % část výše dotace schválené zastupitelstvem kraje v roce 2003.
 • Neinvestiční dotace v rámci programu Destičnační management v cestovním ruchu ve výši 147 tis. Kč. Moravskoslezský kraj finančně podpoří daný subjekt maximálně do výše 70 % vynaložených nákladů. Finanční prostředky budou poukázány ve 4 stejných splátkách, z nichž první dvě byly poskytnuty z rozpočtu kraje v roce 2003.
 • Neinvestiční dotace v rámci programu Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 171 tis. Kč. Jednalo se o dotaci určenou na projekt Využití obnovitelných zdrojů energií v Regionu Poodří. Z celkových uznatelných nákladů projektu bude z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuto 75 %. V roce 2003 bylo vyplaceno 60 %.
 • Neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod ve výši 586,9 tis. Kč. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 byla vyplacena druhá splátka dotace ve výši 40 %.
 • Neinvestiční dotace v rámci programu Příprava projektů pro získání finanční podpory z prostředků Evropské unie ve výši 159 tis. Kč. V roce 2003 byla poskytnuta první splátka ve výši 60 % z přiznané podpory na projekt Obnova rybničních soustav v Regionu Poodří.

Sdružení obcí povodí Morávky byla poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod ve výši 534,4 tis. Kč. Jednalo se o druhou splátku dotace ve výši 40 %.

9.4 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2003 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v rámci dotačních titulů (grantů) v celkovém objemu 59.947,6 tis.Kč.

Tabulka 9.4: Poskytnuté dotace ostatním fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu kraje v roce 2003 (v tis. Kč)

účel dotace poskytnuto
neinvestiční dotace celkem 45 993,4
z toho:
- program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant 574,9
- program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant 1 136,5
- program Podpora ubytování na venkově - grant 3 322,5
- program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant 3 786,0
- program Propagace mikroregionu Slezská Harta - grant 640,0
- program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant 898,8
- program Destinační management v cestovním ruchu - grant 1 407,0
- program Ekologická výchova a osvěta - grant 613,0
- program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství – grant 1 226,0
- program Tělovýchovná činnost - grant 2 650,0
- program Využití volného času - grant 1 700,0
- program Prevence sociálně patologických jevů - grant 845,0
- program Podpora kultury - grant 3 165,0
- program Podpora národnostních menšin - grant 620,0
- program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant 3 500,0
- program Speciální zdravotní programy - grant 3 177,4
- program Programy sociální péče - grant 9 694,0
- členský příspěvek Asociaci krajů České republiky 250,0
- mimořádné dotace 6 787,3
investiční dotace celkem 13 954,2
z toho:
- program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant 905,3
- program Propagace mikroregionu Slezská Harta - grant 2 832,2
- program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant 1 971,1
- program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant 252,0
- program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství – grant 1 484,6
- program Speciální zdravotní programy - grant 1 001,0
- program Programy sociální péče - grant 206,0
- mimořádné dotace 5 302,0

U většiny grantů poskytnutýcch ostatním fyzickým a právnickým osobám bylo stanoveno použití do konce roku 2003 (viz kapitola 3 Dotační programy). V roce 2003 bylo poskytnuta 2. splátka dotace schválené zastupitelstvem kraje v roce 2002 na dotace v rámci programů Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji, Podpora ubytování na venkově a Propagace mikroregionu Slezská Harta. V roce 2003 byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuty první části schválených dotací i dotace v plné výši schválené orgány kraje.

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2003 členský příspěvek ve výši 250 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, který byl stanoven usnesením Rady Asociace krajů České republiky č. 187 ze dne 17. října 2003.

V roce 2003 bylo orgány kraje schváleno a z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuto ostatním fyzickým a právnickým osobám 29 mimořádných účelových dotací v celkovém objemu 12.089,3 tis. Kč. Tyto dotace byly financovány z přebytku hospodaření za rok 2002 a z úspor kraje dosažených v roce 2003.

Tabulka 9.5: Mimořádné dotace poskytnuté obč. sdružením z rozpočtu kraje (v tis. Kč)

příjemce dotace poskytnuto čerpáno
neinvestiční dotace celkem 4 237,3 4 065,2
z toho:
Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek 1 600,0 1 600,0
Ústřední automotoklub České republiky 500,0 500,0
Klub českých turistů 467,3 297,0
Sdružení sportovních klubů Vítkovice 400,0 400,0
Občanské sdružení Jagello 2000 200,0 200,0
Občanské sdružení Heřmánek 200,0 200,0
Centrum pro rodinu a sociální péči 200,0 200,0
Moravskoslezská krajská rada zdravotně postižených 165,0 165,0
Soubor lidových písní a tanců HLUBINA 150,0 150,0
Moravskoslezské krajské sdružení Českého svazu tělesné výchovy 80,0 80,0
Alliance Francaise Ostrava 80,0 80,0
Sdružení Permoník 50,0 50,0
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota 50,0 50,0
Sdružení TELEPACE 50,0 50,0
Společenstvo cukrářů České republiky 25,0 25,0
Svaz tělesně postižených v České republice, krajská organizace 20,0 18,2
investiční dotace celkem 2 140,0 2 140,0
z toho:
Sdružení Romů Severní Moravy 2 000,0 2 000,0
Středisko pracovní rehabilitace 140,0 140,0

Občanskému sdružení Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1.600 tis. Kč na podporu služeb osobní asistence těžce zdravotně postižených lidí, a to včetně dětí a seniorů. Dotace byla plně vyčerpána.

Ústřednímu automotoklubu České republiky byla v roce 2003 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč na realizaci prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Tato dotace byla zcela vyčerpána.

Klub českých turistů obdržel 2 neinvestiční dotace na stejný účel v celkové výši 467,3 tis. Kč, a to na nákup a instalaci venkovních turistických map a na obnovu značení cyklotras. Dotace ve výši 297 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši a dotace ve výši 170,3 tis. Kč přechází k čerpání do roku 2004.

Sdružení sportovních klubů Vítkovice obdrželo z rozpočtu kraje neinvestiční dotaci ve výši 400 tis. Kč na proplacení nájmu a technické zabezpečení mítinku "Zlatá tretra by Agrofert - super Grand Prix 2003". Dotace byla plně vyčerpána.

Občanské sdružení Jagello 2000 obdrželo neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na zabezpečení III. ročníku akce "Den NATO v Ostravě". Tato dotace byla plně vyčerpána.

Občanské sdružení Heřmánek požádalo o neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na dofinancování provozu azylového domu Dům na půl cesty "Heřmánek". Cílem bylo poskytnout mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů a výchovných ústavů pomoc a bydlení. Tato dotace byla zcela vyčerpána.

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava získalo neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč. Dotace byla v plné výši použita na činnost centra a k naplnění cílů oslav 10. výročí Mezinárodního roku rodiny.

Moravskoslezské krajské radě zdravotně postižených byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši 165 tis. Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení projektu "I my jsme mezi vámi". Dotace byla plně vyčerpána.

Soubor lidových písní a tanců HLUBINA obdržel od kraje neinvestiční dotaci ve výši 150 tis. Kč, a to na dopravu na světový mezinárodní festival v Soulu v Jižní Korei. Dotace byla plně vyčerpána.

Moravskoslezskému krajskému sdružení Českého svazu tělesné výchovy byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 80 tis. Kč. Dotace byla účelově určena na zabezpečení účasti trenérů a zajištění dopravy sportovního vybavení reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky. Dotace byla plně vyčerpána.

Společnosti Alliance Francaise Ostrava byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 80 tis. Kč. Dotace byla poskytuta k úhradě nájemného společnosti a byla plně vyčerpána.

Sdružení Permoník obdrželo od Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci ve výši 50 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s dopravou účastníků na IX. ročník mezinárodního hudebního festivalu "SHIZUOKA ve dnech 18. 7. – 2. 8. 2003". Dotace byla plně vyčerpána.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo poskytnuto 50 tis. Kč na zabezpečení projektu "BAMBIRIÁDA 2003" Samostatnému kmenovému a klubovému svazu Dakota. Dotace byla plně vyčerpána.

Občanské sdružení TELEPACE získalo od kraje neinvestiční dotaci na pořádání filmového festivalu o lidských právech "Jeden svět" ve výši 50 tis. Kč. Dotace byla plně vyčerpána.

Neinvestiční dotace ve výši 25 tis. Kč byla poskytnuta Společenstvu cukrářů České republiky na prezentaci zástupce Společenstva cukrářů České republiky ve Florencii. Dotace byla plně vyčerpána.

Svazu tělesně postižených v České republice, krajské organizaci Moravskoslezského kraje, byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na zajištění akcí pořádaných v rámci Evropského roku osob zdravotně postižených a ve věci převzetí záštity nad slavnostním představením v Divadle Jiřího Myrona. Dotace nebyla plně dočerpána a na účet kraje bylo po vyúčtování vráceno 1,8 tis. Kč.

Na dostavbu Romského kulturního a společenského centra v Karviné obdrželo Sdružení Romů Severní Moravy investiční dotaci ve výši 2.000 tis. Kč. Dotace byla plně vyčerpána.

Na žádost Střediska pracovní rehabilitace, byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 140 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta na stavební úpravy budovy č. p. 1874, ul. Ludvíka Podéště, Ostrava–Poruba, ve které je organizace v pronájmu. Dotace byla plně vyčerpána.

Tabulka 9.6: Mimořádné dotace poskytnuté podnikatelským subjektům – právnickým osobám z rozpočtu kraje (v tis. Kč)

příjemce dotace poskytnuto čerpáno
neinvestiční dotace celkem 50,0 50,0
z toho:
Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 50,0 50,0

Společnost s ručením omezeným Dům techniky Ostrava, spol. s r. o., obdržela od Moravskoslezského kraje v průběhu roku 2003 neinvestiční dotaci ve výši 50 tis. Kč na realizaci Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie u příležitosti konání kongresu "Gerontologické dny Ostrava". Dotace byla plně vyčerpána.

Tabulka 9.7: Mimořádné dotace poskytnuté podnikatelským subjektům – fyzickým osobám z rozpočtu kraje (v tis. Kč)

příjemce dotace poskytnuto čerpáno
neinvestiční dotace celkem 200,0 200,0
z toho:
Hruboš Miloslav – Agentura Slunce 200,0 200,0

Miloslavu Hrubošovi byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na služby osobní asistence. Agentura Slunce je poskytovatelem sociální asistence uživatelům - seniorům v jejich domácím prostředí. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

Tabulka 9.8: Mimořádné dotace poskytnuté ostatním neziskovým a podobným organizacím z rozpočtu kraje (v tis. Kč)

příjemce dotace poskytnuto čerpáno
neinvestiční dotace celkem 500,0 337,0
z toho:
Regionální muzeum Kopřivnice 300,0 137,0
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Mariánské Hory a Hulváky 150,0 150,0
Školní sportovní klub Raiffeisen Bílovec při ZŠ 50,0 50,0
investiční dotace celkem 1 000,0 1 000,0
z toho:
Nadační fond Rodný dům J. G. Mendela 1 000,0 1 000,0

Regionální muzeum v Kopřivnici požádalo v roce 2003 Moravskoslezský kraj o spolufinancování svého provozu. Muzeu byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz ve výši 300 tis. Kč. Tato dotace nebyla plně vyčerpána a bylo vráceno na účet kraje 163 tis. Kč.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje požádalo o poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč na zajištění Mezinárodní konference TRANSPORT 2003. Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpána.

Školní sportovní klub Raiffeisen při Základní škole v Bílovci požádal o neinvestiční dotaci ve výši 50 tis. Kč na uspořádání mezinárodního fotbalového turnaje žáků, který je největším žákovským turnajem na území našeho kraje. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

O investiční dotaci na rekonstrukci rodného domu J. G. Mendela, zakladatele genetiky, požádal kraj Nadační fond Rodný dům J. G. Mendela. Dotace byla poskytnuta ve výši 1.000 tis. Kč a byla použita v plné výši.

Tabulka 9.9: Mimořádné dotace poskytnuté církvím a náboženským společnostem z rozpočtu kraje (v tis. Kč)

příjemce dotace poskytnuto čerpáno
neinvestiční dotace celkem 1 800,0 1 800,0
z toho:
Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem 880,0 880,0
Římskokatolická farnost Velké Albrechtice 640,0 640,0
Římskokatolická farnost Úvalno 280,0 280,0
investiční dotace celkem 2 162,0 2 162,0
z toho:
Římskokatolická farnost Olbramice 162,0 162,0
ELIM - křesťanská společnost, Opava 2 000,0 2 000,0

Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem byla poskytnuta neinvestiční dotace na statické zajištění a výměnu krovu Kostela sv. Michala ve výši 880 tis. Kč. Římskokatolické farnosti Velké Albrechtice byla poskytnuta neinvestiční dotace na dokončení střešní krytiny Kostela sv. Jana Křtitele ve výši 640 tis. Kč. Římskokatolické farnosti Úvalno byla poskytnuta neinvestiční dotace na obnovu krovů a střešní krytiny Kostela sv. Mikuláše ve výši 280 tis. Kč. Na sanaci a plynofikaci Kostela sv. Bartoloměje Římskokatolické farnosti Olbramice byla poskytnuta investiční dotace ve výši 162 tis. Kč. Výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, obdržel investiční dotaci ve výši 2.000 tis. Kč, a to na dokončení rekonstrukce Integrovaného centra na sídlišti Kateřinky v Opavě. Dotace byla plně vyčerpána.

Údaje o všech neinvestičních a investičních dotacích poskytnutých fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 12.1. Tabulková část.

10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2003 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem v rozsahu daném zákonem. Po provedení průběžného přezkoumání předal auditor průběžnou zprávu o skutečnostech zjištěných v první části přezkumu. Ke všem připomínkám bylo podáno vysvětlení nebo byly nedostatky odstraněny. Po provedení účetní závěrky za rok 2003 provedl auditor přezkum účetní závěrky a závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2003. Ve zprávě nezávislého auditora nejsou uváděna žádná zjištění, ani žádné výhrady k hospodaření kraje.

Zpráva autitora
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5

11 Závěr

Rozpočtové hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2003 bylo ukončeno kladným zůstatkem finančních prostředků. V souladu se zákonem bylo hospodaření kraje přezkoumáno nezávislým auditorem.

Z kladného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2003 ve výši 280.654 tis. Kč je účelově vázána částka 2.060 tis. Kč na krytí výdajů v souladu se statutem sociálního fondu a příděl do zajišťovacího fondu ve výši 5.659,7 tis. Kč. Součástí kladného zůstatku je 4.562,7 tis. Kč z celkového objemu finančních prostředků odvedených v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v únoru 2004 (ostatní prostředky byly vráceny převážně příspěvkovými organizacemi v lednu 2004) a 29.802,9 tis. Kč, které nepodléhají finančnímu vypořádání, ale je nutné zachovat účel použití v roce 2004. Rovněž cizí prostředky ve výši 7,2 tis. Kč jsou v zůstatku účelově vázány.

Rada kraje v souladu se svěřením zapojila svým usnesením č. 38/2871 ze dne 15. ledna 2004 a svými usneseními č. 39/2928 a 39/2929 ze dne 5. února 2004 část přebytku hospodaření roku 2003 ve výši 45.376,2 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje zapojilo svým usnesením č. 22/847/1 ze dne 8. dubna 2004 část přebytku ve výši 60.447  tis. Kč na reprodukci majetku kraje.

Přebytek ve výši 162.165 tis. Kč, jehož účel využití není dosud stanoven, by měl být použit zejména pro zajištění přípravy projektů realizovaných z fondů Evropské unie a zajištění peněžní disponibility kraje začátkem následujícího roku, kdy lze očekávat tradičně nižší výběr daňových příjmů. Pokud dojde k očekávanému zvýšení podílu krajů na sdílených daních, dojde automaticky ke zvýšení deficitu finančních prostředků ve finančním toku kraje v prvních měsících roku, a to úměrně ke zvýšení procenta daňových výnosů pro kraje. V zůstatku jsou zahrnuty účelové rezervy, které byly v průběhu roku 2003 postupně vytvářeny, a to na pravidelný deficit daňových příjmů na začátku rozpočtového roku a na rekonstrukci sídla krajského úřadu. Další část prostředků je účelově vázána na dosud nezrealizované akce např. investiční akce roku 2003 ZUŠ Sokolská, realizace Krajské muzejní výstavy "Poklady Moravskoslezského kraje, 190 let muzejnictví".

Návrh na zapojení této části přebytku do rozpočtu kraje na rok 2004 bude předložen zastupitelstvu kraje na jeho 24. zasedání dne 10. června 2004.


PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE K 31. 12. 2003
PŘÍJMY
PŘÍJMY v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 289 400,00 287 201,00 280 880,97 97,80
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 38 630,00 38 337,00 38 830,23 101,29
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 19 300,00 19 153,00 18 857,86 98,46
  1121 Daň z příjmů právnických osob 318 670,00 316 248,00 325 357,23 102,88
  1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 0,00 532,89 x
  1211 Daň z přidané hodnoty 473 000,00 469 405,00 490 237,77 104,44
  1361 Správní poplatky 600,00 1 600,00 1 856,64 116,04
  Daňové příjmy 1 139 600,00 1 131 944,00 1 156 553,59 102,17
 
2140 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 80,80 79,16 97,97
2140   Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0,00 80,80 79,16 97,97
 
2191 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 24,70 44,17 178,84
2191 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 527,40 527,34 99,99
2191   Mezinár. spolupráce v prům., stav., obch. a službách 0,00 552,10 571,51 103,52
 
2199 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 150,00 150,00 100,00
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 0,00 150,00 150,00 100,00
 
2212 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 3 329,40 3 329,37 100,00
2212 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 147,15 x
2212   Silnice 0,00 3 329,40 3 476,52 104,42
 
3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 300,00 x
3122   Střední odborné školy 0,00 0,00 300,00 x
 
3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 598,00 2 100,00 351,17
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 598,00 2 100,00 351,17
3149 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 67,80 1 051,10 x
3149   Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže 0,00 67,80 1 051,10 x
 
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 6,05 x
3231   Základní umělecké školy 0,00 0,00 6,05 x
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 22 932,00 22 932,00 22 932,00 100,00
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 22 932,00 22 932,00 22 932,00 100,00
 
3419 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 980,70 0,00 0,00
3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 30,00 30,00 100,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 1 010,70 30,00 2,97
 
4175 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 3,84 x
4175   Dávky sociální péče pro rodinu a děti 0,00 0,00 3,84 x
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 146,78 x
6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 19,00 19,00 26,56 139,76
6172 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 1,14 x
6172 2210 Přijaté sankční platby 0,00 400,00 970,40 242,60
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 259,75 x
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 137,33 x
6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 3,44 x
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 154,14 x
6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 48,42 x
6172 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 20 000,00 20 000,00 70 311,55 351,56
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetků 0,00 0,00 87,23 x
6172   Činnost regionální správy 20 019,00 20 419,00 72 146,74 353,33
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 13 940,00 21 596,00 26 738,07 123,81
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 940,00 21 596,00 26 738,07 123,81
 
6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0,00 215,00 373,92 173,91
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 346,75 3 157,47 234,45
6402   Finanční vypořádání minulých let 0,00 1 561,75 3 531,39 226,12
 
  4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 0,00 308 067,73 308 067,16 100,00
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 1 660 155,00 1 556 010,00 1 556 011,00 100,00
  4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 6 630,00 7 066,00 4 057,62 57,42
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 3 215 000,00 7 866 238,14 7 863 939,09 99,97
  4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 3 811,00 2 750,11 72,16
  4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0,00 260,00 352,00 135,38
  4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 214,40 214,43 100,01
  4129 Ostatní neinv. přijaté dotace od rozp. územní úrovně 0,00 390,00 478,00 122,56
  4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 0,00 40 390,00 40 389,95 100,00
  Přijaté dotace běžné 4 881 785,00 9 782 447,27 9 776 259,36 99,94
 
  4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy státního rozpočtu 0,00 57 000,00 57 000,00 100,00
  4212 Investiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 0,00 104 145,00 104 144,00 100,00
  4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0,00 713 887,00 712 882,14 99,86
  4218 Investiční převody z Národního fondu 0,00 624,00 624,00 100,00
  Přijaté dotace kapitálové 0,00 875 656,00 874 650,14 99,89
 
  4134 Konsolidace - převod do sociálního fondu 3 151,00 2 870,00 2 870,00 100,00
  4134 Konsolidace - převody mezi vlastními účty 0,00 0,00 3 326 554,16 x
  4139 Konsolidace - ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 96,61 x
  Převody z rozpočtových účtů 3 151,00 2 870,00 3 329 520,77 x
 
  Vlastní příjmy celkem 1 196 491,00 1 204 241,55 1 289 669,97 107,09
  Dotace celkem 4 881 785,00 10 658 103,27 10 650 909,50 99,93
  Konsolidace příjmů 3 151,00 2 870,00 3 329 520,77 x
  Příjmy celkem 6 081 427,00 11 865 214,82 15 270 100,24 128,70
  PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 078 276,00 11 862 344,82 11 940 579,47 100,66
PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE K 31. 12. 2003
VÝDAJE
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0,00 9 687,00 7 417,95 76,58
1099   Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 0,00 59,10 59,02 99,87
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 0,00 9 746,10 7 476,97 76,72
 
2140   Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 13 700,00 12 872,50 7 375,59 57,30
2191   Mezinár. spolupráce v prům., stav., obch. a službách 3 300,00 6 367,10 5 964,58 93,68
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 28 575,00 17 749,02 14 697,08 82,81
2212   Silnice 55 000,00 104 232,70 104 232,70 100,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 270 700,00 270 700,00 270 508,65 99,93
2223   Bezpečnost silničního provozu 0,00 500,00 500,00 100,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500,00 0,00 0,00 0,00
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 242 100,00 242 100,00 242 079,52 99,99
2291   Mezinárodní spolupráce v dopravě 0,00 150,00 150,00 100,00
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 4 480,00 4 466,00 4 447,35 99,58
2342   Protierozní ochrana 0,00 5 949,00 2 064,11 34,70
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 600,00 2 500,00 2 164,50 86,58
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 5 000,00 4 163,20 1 702,40 40,89
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 625 955,00 671 749,52 655 886,48 97,64
 
3111   Předškolní zařízení 21 546,00 23 706,60 23 705,87 100,00
3112   Speciální předškolní zařízení 42 828,00 44 340,60 44 340,42 100,00
3113   Základní školy 2 883,00 3 154,00 3 153,91 100,00
3114   Speciální základní školy 293 058,00 314 354,50 314 323,80 99,99
3116   Internátní speciální základní školy 86 695,00 79 826,90 79 826,82 100,00
3121   Gymnázia 454 200,00 498 094,80 498 057,04 99,99
3122   Střední odborné školy 896 368,00 985 868,62 985 861,06 100,00
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 994 523,00 1 075 537,80 1 075 373,18 99,98
3124   Speciální střední školy a učiliště 53 764,00 54 870,40 54 870,36 100,00
3125   Speciální střední odborná učiličtě a učiliště 127 493,00 141 251,43 141 164,99 99,94
3128   Sportovní školy - gymnázia 22 199,00 24 948,30 24 948,25 100,00
3141   Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání 13 188,00 13 144,70 13 144,37 100,00
3142   Školní stravování při středním vzdělávání 82 197,00 88 109,50 88 101,58 99,99
3143   Školní družiny a kluby 19 593,00 20 246,80 20 246,38 100,00
3144   Školy v přírodě 17 700,00 17 868,00 17 868,00 100,00
3145   Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 93 151,00 96 208,50 96 193,42 99,98
3146   Zaříz. vých. poradenství a preventivně vých. péče 45 255,00 48 655,40 48 655,40 100,00
3147   Školní hosp., škol. statky a polesí střed.škol 9 232,00 14 852,20 14 852,07 100,00
3149   Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže 17 066,00 27 242,05 27 241,78 100,00
3150   Vyšší odborné školy 64 546,00 67 367,50 67 367,30 100,00
3231   Základní umělecké školy 242 113,00 255 711,50 255 711,30 100,00
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 41 999,00 4 350 873,50 4 350 828,87 100,00
3311   Divadelní činnost 26 907,00 27 393,00 27 393,00 100,00
3312   Hudební činnost 0,00 50,00 50,00 100,00
3313   Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv. 0,00 50,00 50,00 100,00
3314   Činnosti knihovnické 21 854,00 22 867,00 22 867,00 100,00
3315   Činnosti muzeí a galerií 74 740,00 80 459,00 80 458,12 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 5 200,00 16 940,00 16 783,87 99,08
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00
3329   Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 400,00 1 973,00 1 800,00 91,23
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 850,00 4 330,00 4 307,35 99,48
3421   Využití volného času dětí a mládeže 95 274,00 109 515,30 109 430,46 99,92
3522   Ostatní nemocnice 79 700,00 391 022,30 391 021,09 100,00
3523   Odborné léčebné ústavy 2 459,00 2 870,86 2 870,05 99,97
3529   Ostatní ústavní péče 22 429,00 23 571,00 23 571,00 100,00
3533   Zdravotnická záchranná služba 203 064,00 236 297,00 236 297,00 100,00
3541   Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát. 4 300,00 6 588,00 6 588,00 100,00
3543   Programy pomoci zdravotně postiženým 0,00 185,00 183,18 99,02
3549   Ostatní spec. zdravot. programy a péče 7 500,00 3 218,00 3 003,65 93,34
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 53 380,00 21 727,28 10 279,73 47,31
3635   Územní plánování 950,00 925,00 711,28 76,90
3639   Komunální služby a územní rozvoj j. n. 8 235,00 8 235,00 7 145,61 86,77
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 4 500,00 4 200,00 2 520,00 60,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0,00 253,20 103,23 40,77
3729   Ostatní nakládání s odpady 2 000,00 2 000,00 1 774,50 88,73
3741   Ochrana druhů a stanovišť 700,00 700,00 554,50 79,21
3742   Chráněné části přírody 2 300,00 2 300,00 1 955,58 85,03
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 900,00 4 077,00 3 509,25 86,07
3771   Protiradonová opatření 100,00 124,90 41,82 33,49
3792   Ekologická výchova a osvěta 1 400,00 1 900,00 1 794,49 94,45
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 4 269 739,00 9 222 005,44 9 204 899,93 99,81
 
4311   Sociální ústavy pro dospělé 25 852,00 25 852,00 25 852,00 100,00
4313   Soc.ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnost.úst 65 475,00 67 772,18 67 771,37 100,00
4316   Domovy důchodců 164 572,00 171 050,00 171 050,00 100,00
4317   Domovy - penziony pro staré občany 190 058,00 190 658,00 190 658,00 100,00
4319   Ostatní soc. péče a pomoc zdr. postiženým (kromě ústavní) 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00
4322   Ústavy péče pro mládež 119 362,00 135 383,80 135 379,21 100,00
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 327,00 8 664,30 8 643,90 99,76
4341   Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs. 10 000,00 9 694,00 9 694,00 100,00
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům 0,00 3 200,00 3 020,15 94,38
4345   Centra sociální pomoci 0,00 200,00 200,00 100,00
4399   Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 200,00 200,00 100,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 581 646,00 614 474,28 614 268,63 99,97
 
5172   Operační příprava státního území 300,00 300,00 0,00 0,00
5199   Ostatní záležitosti obrany 6 020,00 5 720,00 4 715,25 82,43
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 300,00 1 184,00 902,95 76,26
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 100,00 100,00 5,00 5,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 8 500,00 8 732,00 8 667,93 99,27
5591   Mezinár. spol. v obl. požár. ochr. a int. záchr. syst. 250,00 250,00 250,00 100,00
5599   Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách. syst. 100,00 100,00 69,69 69,69
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 16 570,00 16 386,00 14 610,82 89,17
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 13 219,00 14 945,00 13 550,40 90,67
  z toho 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 11 619,00 13 345,00 13 057,95 97,85
  5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 600,00 1 600,00 492,45 30,78
  503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 733,00 1 733,00 1 643,41 94,83
  513 Nákup materiálu 1 590,00 1 580,00 1 485,95 94,05
  514 Úroky a ostatní finanční výdaje 15,00 15,00 5,36 35,70
  515 Nákup vody, paliv a energie 1 230,00 1 230,00 970,70 78,92
  516 Nákup služeb 2 229,00 2 554,00 2 070,74 81,08
  517 Ostatní nákupy 2 603,00 2 758,00 2 202,16 79,85
  518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 25,00 25,00 25,00 100,00
  519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 250,00 250,00 222,89 89,16
  522 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 250,00 250,00 250,00 100,00
  z toho 5229 - Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. organizacím 250,00 250,00 250,00 100,00
  536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 8,00 8,00 7,08 88,50
  549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 400,00 355,00 186,60 52,56
  590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 24,00 0,00 0,00
  z toho 5901 - Nespecifikované rezervy 10 000,00 24,00 0,00 0,00
  Zastupitelstvo kraje 34 552,00 25 727,00 22 620,29 87,92
 
6114   Volby do Parlamentu ČR 0,00 31,25 30,32 97,04
 
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 21,40 20,58 96,16
 
6172 501 Platy 141 000,00 133 589,20 124 254,59 93,01
  z toho 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 141 000,00 133 589,20 124 254,59 93,01
  502 Ostatní platby za provedenou práci 1 260,00 1 260,00 880,01 69,84
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 210,00 1 210,00 720,93 59,58
  5027 - Nál. osob vykon. zák. (náhr.)a další voj. sl. nebo civ. službu 50,00 50,00 12,00 24,00
  503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 014,00 47 381,70 44 468,81 93,85
  513 Nákup materiálu 21 047,00 26 527,50 23 991,81 90,44
  514 Úroky a ostatní finanční výdaje 45,00 45,00 21,34 47,43
  515 Nákup vody, paliv a energie 7 434,00 6 646,40 4 601,11 69,23
  516 Nákup služeb 36 286,00 32 680,10 25 186,84 77,07
  517 Ostatní nákupy 13 853,00 9 433,00 7 909,99 83,85
  518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 95,00 95,00 88,00 92,63
  519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 635,00 635,00 329,88 51,95
  536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 538,00 1 538,00 1 171,65 76,18
  549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 101,00 3 871,00 1 536,75 39,70
  590 Ostatní neinvestiční výdaje 15 200,00 21,00 20,23 96,35
  z toho 5901 - Nespecifikované rezervy 15 200,00 0,00 0,00 0,00
  5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 0,00 21,00 20,23 96,35
  Činnost krajského úřadu 291 508,00 263 722,90 234 461,01 88,90
 
6402   Finanční vypořádání minulých let 0,00 3 997,75 3 997,68 100,00
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 156 511,00 48 584,00 0,00 0,00
  z toho 5901 - Nespecifikované rezervy 150 811,00 42 884,00 0,00 0,00
  5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 5 700,00 5 700,00 0,00 96,35
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 482 571,00 342 084,30 261 129,88 76,33
 
6330 5342 Převody sociálnímu fondu kraje 3 151,00 2 870,00 2 870,00 100,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 3 320 991,05 x
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 5 659,72 x
konsolidace 3 151,00 2 870,00 3 329 520,77 x
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0,00 15 009,00 14 160,46 94,35
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 0,00 15 009,00 14 160,46 94,35
 
2119   Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 1 500,00 1 500,00 1 122,28 74,82
2140   Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0,00 8 750,60 7 305,44 83,48
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 5 650,00 20 385,38 9 861,34 48,37
2212   Silnice 5 000,00 7 739,40 7 739,37 100,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00 15 000,00 13 422,75 89,49
2241   Železniční dráhy 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2251   Letiště 0,00 700,00 600,00 85,71
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 836,80 836,80 100,00
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 33 150,00 59 912,18 40 887,98 68,25
 
3112   Speciální předškolní zařízení 0,00 937,00 934,25 99,71
3114   Speciální základní školy 0,00 17 068,00 17 060,96 99,96
3116   Internátní speciální základní školy 1 000,00 1 508,00 1 508,00 100,00
3121   Gymnázia 0,00 4 329,00 4 328,49 99,99
3122   Střední odborné školy 1 500,00 13 077,00 13 069,24 99,94
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 12 229,00 12 212,21 99,86
3124   Speciální střední školy a učiliště 0,00 270,00 270,00 100,00
3125   Speciální střední odborná učiliště a učiliště 0,00 251,00 251,00 100,00
3128   Sportovní školy - gymnázia 0,00 1 241,00 1 239,44 99,87
3142   Školní stravování při středním vzdělávání 0,00 12 081,00 12 079,59 99,99
3145   Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 0,00 120,00 119,69 99,74
3146   Zařízení vých. porad. a preventivně vých. péče 0,00 794,00 794,00 100,00
3147   Školní hosp., škol. statky a polesí střed. škol 0,00 1 800,00 1 793,40 99,63
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 0,00 150,00 150,00 100,00
3231   Základní umělecké školy 0,00 8 376,00 1 691,00 20,19
3311   Divadelní činnost 0,00 400,00 400,00 100,00
3314   Činnosti knihovnické 1 500,00 1 530,00 1 530,00 100,00
3315   Činnosti muzeí a galerií 1 760,00 6 740,00 6 706,59 99,50
3329   Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 0,00 162,00 162,00 100,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0,00 874,00 874,00 100,00
3522   Ostatní nemocnice 0,00 589 084,00 588 730,59 99,94
3523   Odborné léčebné ústavy 0,00 2 900,00 2 900,00 100,00
3529   Ostatní ústavní péče 0,00 858,00 858,00 100,00
3533   Zdravotnická záchranná služba 0,00 5 200,00 5 200,00 100,00
3549   Ostatní spec. zdravot. programy a péče 0,00 1 001,00 1 001,00 100,00
3635   Územní plánování 3 885,00 1 685,00 1 564,29 92,84
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 3 773,00 3 403,42 90,20
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 9 645,00 689 438,00 681 831,16 98,90
 
4311   Sociální ústavy pro dospělé 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
4313   Soc.ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnost. úst 0,00 73 216,00 71 215,45 97,27
4316   Domovy důchodců 0,00 62 680,00 62 583,73 99,85
4317   Domovy - penziony pro staré občany 0,00 5 450,00 5 449,90 100,00
4322   Ústavy péče pro mládež 0,00 26 380,00 22 770,03 86,32
4341   Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým 0,00 446,00 446,00 100,00
4345   Centra sociální pomoci 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 10 000,00 182 172,00 166 465,11 91,38
 
5212   Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 3 499,83 70,00
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 700,00 816,00 769,81 94,34
5511   Požární ochrana - profesionální část 9 300,00 11 796,00 11 795,08 99,99
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 3 000,00 3 000,00 2 982,24 99,41
5521   Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 8 000,00 5 504,00 1 413,02 25,67
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 26 000,00 26 116,00 20 459,98 78,34
 
6113 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 200,00 200,00 88,00 44,00
  z toho 6111 - Programové vybavení 200,00 0,00 0,00 0,00
  6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 200,00 88,00 44,00
  612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 680,00 2 980,00 2 766,84 92,85
  z toho 6121 - Budovy, haly a stavby 480,00 480,00 438,37 91,33
  6122 - Stroje, přístroje a zařízení 500,00 500,00 499,82 99,96
  6123 - Dopravní prostředky 1 700,00 1 700,00 1 529,35 89,96
  6125 - Výpočetní technika 0,00 300,00 299,30 99,77
  Zastupitelstvo kraje 2 880,00 3 180,00 2 854,84 89,77
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3 500,00 6 750,00 6 524,04 96,65
  z toho 6111 - Programové vybavení 3 500,00 4 200,00 3 974,07 94,62
  6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 2 550,00 2 549,97 100,00
  612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 16 160,00 69 346,86 45 126,37 65,07
  6121 - Budovy, haly a stavby 4 100,00 55 177,86 31 927,32 57,86
  6122 - Stroje, přístroje a zařízení 4 510,00 6 765,00 6 355,91 93,95
  6123 - Dopravní prostředky 4 300,00 4 300,00 4 284,80 99,65
  6125 - Výpočetní technika 1 800,00 2 285,00 2 234,61 97,79
  6126 - Projektová dokumentace 1 450,00 600,00 105,53 17,59
  6127 - Umělecká díla a předměty 0,00 80,00 80,00 100,00
  6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařezený 0,00 139,00 138,20 99,43
  613 Pozemky 0,00 6 322,14 6 322,14 100,00
  690 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 10 256,00 0,00 0,00
  Činnost krajského úřadu 19 660,00 92 675,00 57 972,55 62,55
 
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 460,00 460,00 83,41 18,13
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 23 000,00 96 315,00 60 910,80 63,24
 
  Běžné výdaje celkem 5 976 481,00 10 876 445,64 10 758 272,71 98,91
  Kapitálové výdaje celkem 101 795,00 1 068 962,18 984 715,49 92,12
  Konsolidace výdajů 3 151,00 2 870,00 3 329 520,77 x
  Výdaje celkem 6 081 427,00 11 948 277,82 15 072 508,97 126,15
  VÝDAJE PO KONSOLIDACI 6 078 276,00 11 945 407,82 11 742 988,20 98,31
Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN za rok 2003
v tis. Kč
Příspěvková organizace, název programu Název akce Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání v %
Ústav soc. péče pro mládež Ostravice, Mazák 405, Ostravice-Mazák ÚSP Pržno - ústav sociální péče pro mládež 67 146,00 67 146,00 100,00
SAGAPO - centrum pro mentálně postižené dospělé, Uhlířská 2, Bruntál Rekonstrukce stravovacího provozu 1 870,00 1 869,45 99,97
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, Jindřichov 24, Jindřichov ve Slezsku Vybavení prádelny 1 000,00 1 000,00 100,00
Okresní ústav sociálních služeb, Tyršova 41, Opava Domov důchodců Hlučín 56 023,00 55 945,99 99,86
Domov důchodců Bohumín, Šunychelská 1159, Bohumín Vestavba lůžkového výtahu 3 474,00 3 473,73 99,99
Pořízení a technická obnova inv. majetku ústavů sociální péče - inv. + neinv. - celkem 129 513,00 129 435,17 99,94
 
Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov-Město Rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. 129 365,00 129 365,00 100,00
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K nemocnici 76, Nový Jičín Dostavba a stavební úpravy NsP 113 119,00 113 119,00 100,00
Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká č. 86, Opava Výstavba a rekonstrukce operačních sálů a lůžkové části vč. vybavení 50 000,00 49 998,85 100,00
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov Nemocnice Krnov - rekonstrukce a modernizace operačního traktu a lůžkového oddělení 152 095,00 152 095,00 100,00
Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení - investice - celkem 444 579,00 444 577,85 100,00
 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Přístavba operačních sálů - úprava teplovodních rozvodů 20 000,00 20 000,00 100,00
Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec Dostavba - řešení havarijního stavu hospodářské budovy 40 000,00 40 000,00 100,00
Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec Obnova zdravotnické techniky centrálních operačních sálů 6 000,00 6 000,00 100,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj Vybavení ARO zdravotnickou technikou 9 269,00 9 268,39 99,99
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj Obnova hardware pracoviště NOR 100,00 100,00 100,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj ARO, emergency 49 000,00 48 999,24 100,00
Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká č. 86, Opava Obnova hardware pracoviště NOR 50,00 49,10 98,20
Podpora rozvoje materiálně technické základny reg. zdravotnictví - investice - celkem 124 419,00 124 416,73 100,00
 
Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec PKK - videokolonoskop 934,00 934,00 100,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj PKK - videokolonoskop s příslušenstvím 1 588,00 1 588,00 100,00
Podpora zdravotní péče - investice - celkem 2 522,00 2 522,00 100,00
 
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K nemocnici 76, Nový Jičín Obnova hardware pracoviště NOR 16,00 15,83 98,94
Podpora rozvoje materiálně technické základny reg. zdravotnictví - neinvestice - celkem 16,00 15,83 98,94
 
Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín Areál bývalého kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku 1 900,00 1 900,00 100,00
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - celkem 1 900,00 1 900,00 100,00
 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu na rok 2003 200,00 200,00 100,00
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava ISO - jednotný systém evidence a dokumentace - digital. obr. dokumentace sbírek GVU v Ostravě 62,00 61,12 98,58
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy - restaurování um. děl ze sbírky GVU v Ostravě 170,00 170,00 100,00
Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín ISO: Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 155,00 155,00 100,00
Integrovaný systém ochrany movitých kulturních památek - neinvestice - celkem 587,00 586,12 99,85
 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava ISO - jednotný systém evidence a dokumentace - digital. obr. dokumentace sbírek GVU v Ostravě 21,00 20,35 96,90
Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín Depozitář Masarykova, EZS 70,00 70,00 100,00
Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín Depozitář na Nerudově ulici EZS, mříže 103,00 103,00 100,00
Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín Zámek v Novém Jičíně - rozšíření a rekonstrukce EZS, rozšíření EPS 97,00 96,99 99,99
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - celkem 291,00 290,34 99,77
 
Speciální školy, Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh Energetický audit 40,00 40,00 100,00
Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava-Poruba Energetický audit 29,00 29,00 100,00
Gymnázium Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba Energetický audit 33,00 33,00 100,00
SPŠ elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm Energetický audit 45,00 45,00 100,00
SOŠ a SOU, Revoluční 529, Bohumín Energetický audit 48,00 48,00 100,00
ISŠ - COP, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Energetický audit 64,00 64,00 100,00
SOU stavební a Učiliště, Boženy Němcové 22, Opava Energetický audit 58,00 58,00 100,00
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, Ostrava-Zábřeh Energetický audit 41,00 41,00 100,00
ZUŠ Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov-Podlesí Energetický audit 18,00 18,00 100,00
Investiční dotace na úsporná energetická opatření - celkem 376,00 376,00 100,00
 
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN CELKEM 704 203,00 704 120,04 99,99
Přehled nevyčerpaných účelových neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu
  v Kč
Poskytovatel dotace Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno k 31. 12. 2003 Nedočerpáno Vráceno v průběhu roku 2003 Vráceno při FV v lednu 2004
Ministerstvo financí Volby do obecních zastupitelstev - dodatečné 21 400,00 20 577,20 822,80 0,00 822,80
Předcházení sociál. vyloučení v romských komunitách 3 200 000,00 2 770 412,25 429 587,75 0,00 429 587,75
Zabezpečení referenda o přistoupení ČR k EU 31 251,00 30 324,70 926,30 0,00 926,30
Věcné zaměření vzdělávání kE strukturálním fondům EU 476 100,00 466 000,00 10 100,00 0,00 10 100,00
Technické a program. prostředky pro provoz poč. sítí 50 000,00 48 793,40 1 206,60 0,00 1 206,60
Elektronický portál územních samospráv 460 000,00 459 778,00 222,00 0,00 222,00
Zabránění vzniku a rozšíření TBC 3 348 276,39 3 348 276,00 0,39 0,00 0,39
Dopravní obslužnost - autobusová 270 700 000,00 270 508 649,00 191 351,00 0,00 191 351,00
Dopravní obslužnost - drážní 242 100 000,00 242 069 592,00 30 408,00 0,00 30 408,00
Stabilizace svahových deformací 5 949 000,00 2 064 110,40 3 884 889,60 0,00 3 884 889,60
Zajištění provozu součástí bývalých okresních úřadů 4 104 600,00 3 988 200,56 116 399,44 0,00 116 399,44
Úhrada nájemného pro zabezpečení činnosti KÚ 1 850 350,00 1 810 419,70 39 930,30 0,00 39 930,30
Celkem - Ministerstvo financí 532 290 977,39 527 585 133,21 4 705 844,18 0,00 4 705 844,18
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Přímé náklady na vzdělávání 7 410 271 000,00 7 409 730 867,01 540 132,99 0,00 540 132,99
Program sociání prevence a prevence kriminality 894 000,00 846 686,00 47 314,00 0,00 47 314,00
Dotace pro soukromé školy 363 836 000,00 363 313 589,00 522 411,00 0,00 522 411,00
Projekty romské komunity 3 262 974,00 2 514 601,50 748 372,50 0,00 748 372,50
Program protidrogové politiky 894 000,00 864 311,20 29 688,80 0,00 29 688,80
Podpora odborného vzdělávání 5 200 000,00 5 198 467,10 1 532,90 0,00 1 532,90
Státní informační politika - neinvestice 42 134 550,00 40 963 153,49 1 171 396,51 0,00 1 171 396,51
Volnočasové aktivity - neinvestice 1 820 000,00 1 784 367,30 35 632,70 0,00 35 632,70
Kompenzační pomůcky - investice 2 526 000,00 2 520 518,40 5 481,60 0,00 5 481,60
Celkem - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7 830 838 524,00 7 827 736 561,00 3 101 963,00 0,00 3 101 963,00
Ministerstvo kultury Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 337 000,00 307 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
Program regenerace měst. pam. rezer. a měst. pam. zón 11 740 000,00 11 571 000,00 169 000,00 0,00 169 000,00
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven 2 190 000,00 2 129 447,73 60 552,27 0,00 60 552,27
Celkem - Ministerstvo kultury 14 267 000,00 14 007 447,73 259 552,27 30 000,00 229 552,27
Ministerstvo zemědělství Meliorace a hrazení bystřin v lesích - neinvestice 9 687 000,00 7 417 945,00 2 269 055,00 2 269 055,00 0,00
Meliorace a hrazení bystřin v lesích - investice 15 009 000,00 14 160 462,00 848 538,00 848 538,00 0,00
Celkem - Ministerstvo zemědělství 24 696 000,00 21 578 407,00 3 117 593,00 3 117 593,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví Národní program zdraví 90 000,00 85 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
Celkem - Ministerstvo zdravotnictví 90 000,00 85 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
 
CELKEM 8 402 182 501,39 8 390 992 548,94 11 189 952,45 3 147 593,00 8 042 359,45
ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2003
ROZVAHA Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
- Software 7 663,54 9 878,27
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 620,11 6 161,35
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 462,74 10 080,91
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 704,03 6 438,03
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek    
Celkem 21 450,42 32 558,56
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru    
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku    
Celkem 0,00 0,00
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 8 301,14 14 799,50
- Umělecká díla a předměty   80,00
- Stavby 355 241,45 385 286,90
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 39 918,76 77 425,23
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 41 679,44 62 471,42
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 577,63 5 446,43
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 830,00 870,00
Celkem 448 548,42 546 379,48
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám    
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí    
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku    
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku    
Celkem 0,00 0,00
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 4 541,00 4 541,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   275,00
- Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 275,00 2 000,00
Celkem 4 816,00 6 816,00
 
Stálá aktiva celkem 474 814,84 585 754,04
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 505,83 4 015,93
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě    
- Nedokončená výroba    
- Výrobky    
- Zvířata    
- Zboží na skladě    
- Pořízení zboží a Zboží na cestě    
Celkem 505,83 4 015,93
 
Pohledávky    
- Odběratelé 26,21 64,39
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 2 517,59 2 879,03
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 151,92 58,27
- Ostatní pohledávky 13,87 6,82
- Pohledávky k účastníkům sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů    
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci -131,95 1,09
- Jiné pohledávky    
- Opravná položka k pohledávkám    
Celkem 2 577,64 3 009,60
 
Finanční majetek    
- Pokladna    
- Peníze na cestě    
- Ceniny 617,00 653,83
- Běžný účet    
- Běžný účet FKSP    
- Ostatní běžné účty 0,15 16 869,82
- Ostatní cenné papíry    
Celkem 617,15 17 523,65
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet 81 941,13 272 634,14
- Běžné účty peněžních fondů 51 122,27 58 020,53
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím   4 600,00
Celkem 133 063,40 335 254,67
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období    
- Příjmy příštích období    
- Kurzové rozdíly aktivní    
- Dohadné účty aktivní    
Celkem 0,00 0,00
 
Oběžná aktiva celkem 136 764,02 359 803,85
 
ÚHRN AKTIV 611 578,86 945 557,89
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 474 814,84 584 354,05
- Fond oběžných aktiv   1 010,57
Celkem 474 814,84 585 364,62
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn    
- FKSP    
- Fond rezervní    
- Peněžní fondy 51 122,27 58 020,53
- Fond reprodukce majetku    
- Ostatní finanční fondy    
Celkem 51 122,27 58 020,53
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období    
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let    
- HV ve schvalovacím řízení    
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 81 940,92 277 230,70
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření -10 047,99 -9 265,45
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření 32,58 105,47
Celkem 71 925,51 268 070,72
 
Vlastní zdroje celkem 597 862,62 911 455,87
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy    
- Ostatní dlouhodobé závazky    
Celkem 0,00 0,00
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 445,90 619,07
- Přijaté zálohy 113,30 17,00
- Ostatní závazky 3 993,89  
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů   1 400,00
- Závazky k účastníkům sdružení    
- Zaměstnanci 19,23 57,89
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 5 312,50 8 984,87
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 2 932,65 4 636,88
- Daň z příjmů    
- Ostatní přímé daně 892,42 1 508,78
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC    
- Jiné závazky 6,36 16 877,56
Celkem 13 716,25 34 102,05
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry    
- Krátkodobé bankovní úvěry    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období    
- Výnosy přístích období    
- Dohadné účty pasívní    
Celkem 0,00 0,00
 
Cizí zdroje celkem 13 716,25 34 102,05
 
ÚHRN PASIV 611 578,87 945 557,92
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
ROZVAHA Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 582,58
- Software 66 113,28 81 031,52
- Ocenitelná práva 259,98 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36 987,40 52 275,54
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 800,24 11 755,44
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6 332,05 8 809,51
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 159,50  
Celkem 117 235,03 155 714,57
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje -362,19 -532,10
- Oprávky k softwaru -42 264,68 -45 207,69
- Oprávky k ocenitelným právům -10,84 -43,33
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -32 367,28 -46 114,19
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -588,88 -395,05
Celkem -75 593,87 -92 292,36
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 3 133 804,21 3 218 519,46
- Umělecká díla a předměty 8 779,22 9 980,02
- Stavby 15 293 834,47 16 437 689,58
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 606 733,59 4 982 408,05
- Pěstitelské celky trvalých porostů 495,14 603,56
- Základní stádo a tažná zvířata 5 603,26 5 716,56
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 468 412,38 1 663 481,74
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 14 968,44 2 234,24
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 863 371,82 1 040 124,72
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 3 955,98 1 459,72
Celkem 25 399 958,51 27 362 217,65
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -2 623 473,44 -2 853 886,60
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -2 879 345,95 -3 155 253,11
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -131,04 -133,64
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -1 883,37 -2 875,98
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -1 426 157,78 -1 600 597,17
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -10 001,18 -1 214,73
Celkem -6 940 992,76 -7 613 961,23
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 4 541,00 4 541,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   275,00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 1 198,28 33,89
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 245,00 1 165,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 275,00 2 000,00
Celkem 6 259,28 8 014,89
 
Stálá aktiva celkem 18 506 866,19 19 819 693,52
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 194 658,31 199 635,48
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 1 523,43 1 360,08
- Nedokončená výroba 9 264,38 8 882,01
- Výrobky 14 273,78 13 564,26
- Zvířata 11 174,06 10 502,68
- Zboží na skladě 33 259,56 37 242,42
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 406,76 528,04
Celkem 264 560,28 271 714,97
 
Pohledávky    
- Odběratelé 375 874,58 476 248,43
- Směnky k inkasu 2,55  
- Poskytnuté provozní zálohy 45 204,95 42 192,92
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 608,66 -218,84
- Ostatní pohledávky 17 766,77 16 988,48
- Pohledávky za účastníky sdružení 8 943,56 59,56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   -9,70
- Daň z příjmů 457,16 2 883,31
- Ostatní přímé daně 1,47 626,21
- Daň z přidané hodnoty 156,13 893,25
- Ostatní daně a poplatky 223,59 226,83
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR -18,91 830,60
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC   -5,43
- Pohledávky za zaměstnanci 14 498,55 15 684,85
- Jiné pohledávky 37 959,83 40 892,85
- Opravná položka k pohledávkám -3 681,20 -3 686,61
Celkem 497 997,69 593 606,71
 
Finanční majetek    
- Pokladna 5 187,62 6 182,37
- Peníze na cestě 1 718,07 11 292,16
- Ceniny 3 027,84 2 279,13
- Běžný účet 882 524,50 925 702,03
- Běžný účet FKSP 37 908,31 52 385,42
- Ostatní běžné účty 122 359,96 124 030,03
- Ostatní cenné papíry 1 300,00  
Celkem 1 054 026,30 1 121 871,14
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet 81 941,13 272 634,14
- Běžné účty peněžních fondů 51 122,27 58 020,53
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím   4 600,00
Celkem 133 063,40 335 254,67
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 18 017,51 16 788,64
- Příjmy příštích období 3 481,46 3 596,84
- Kurzové rozdíly aktivní 0,46 0,54
- Dohadné účty aktivní 83 294,09 52 975,51
Celkem 104 793,52 73 361,53
 
Oběžná aktiva celkem 2 054 441,19 2 395 809,02
 
ÚHRN AKTIV 20 561 307,38 22 215 502,54
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 18 341 958,31 19 610 336,95
- Fond oběžných aktiv 222 824,71 226 510,12
Celkem 18 564 783,02 19 836 847,07
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 31 034,82 34 030,08
- FKSP 58 112,02 71 809,23
- Fond rezervní 78 463,68 83 480,92
- Fond reprodukce majetku 829 095,19 944 713,12
- Peněžní fondy 51 132,97 58 020,53
- Ostatní finanční fondy 13 935,09 11 246,31
Celkem 1 061 773,77 1 203 300,19
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období   -281 962,37
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let -241 193,41 -96 299,69
- HV ve schvalovacím řízení -101 535,43  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 81 940,92 277 230,70
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření -10 047,99 -9 265,45
- Saldo příjmů a výnosu rozpočtového hospodaření 32,58 105,47
Celkem -270 803,33 -110 191,34
 
Vlastní zdroje celkem 19 355 753,46 20 929 955,92
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu 0,86  
- Dlouhodobé přijaté zálohy 2,88 345,46
- Ostatní dlouhodobé závazky 22 562,15 29 086,49
Celkem 22 565,89 29 431,95
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 432 897,17 405 300,56
- Přijaté zálohy 28 977,33 39 445,44
- Ostatní závazky 69 438,69 42 485,35
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů   1 400,00
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 97 295,87 148 653,25
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 110 699,79 104 992,08
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 160 532,50 192 321,43
- Daň z příjmů 2 114,07 13 685,08
- Ostatní přímé daně 41 530,57 53 927,40
- Daň z přidané hodnoty 489,51 561,14
- Ostatní daně a poplatky 130,54 50,04
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 3 081,98 2 302,50
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC 2 579,61 106,66
- Jiné závazky 98 112,77 134 418,84
Celkem 1 047 967,06 1 139 736,43
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry 1 430,00  
- Krátkodobé bankovní úvěry 10 000,00 5 000,00
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)   4 600,00
Celkem 11 430,00 9 600,00
 
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 19 033,43 18 792,58
- Výnosy přístích období 22 781,92 24 963,61
- Dohadné účty pasívní 81 775,91 63 022,48
Celkem 123 591,26 106 778,67
 
Cizí zdroje celkem 1 205 554,21 1 285 547,05
 
ÚHRN PASIV 20 561 307,67 22 215 502,97
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
ROZVAHA příspěvkových organizací kraje
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 582,58
- Software 58 449,74 71 153,25
- Ocenitelná práva 259,98 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 32 367,29 46 114,19
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 337,50 1 674,53
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 628,02 2 371,48
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 159,50  
Celkem 95 784,61 123 156,01
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje -362,19 -532,10
- Oprávky k softwaru -42 264,68 -45 207,69
- Oprávky k ocenitelným právům -10,84 -43,33
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -32 367,28 -46 114,19
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -588,87 -395,05
Celkem -75 593,86 -92 292,36
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 3 125 503,07 3 203 719,96
- Umělecká díla a předměty 8 779,22 9 900,02
- Stavby 14 938 593,02 16 052 402,68
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 566 814,82 4 904 982,82
- Pěstitelské celky trvalých porostů 495,14 603,56
- Základní stádo a tažná zvířata 5 603,25 5 716,56
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 426 732,94 1 601 010,32
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 14 968,43 2 234,25
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 860 794,19 1 034 678,29
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 3 125,98 589,72
Celkem 24 951 410,06 26 815 838,18
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -2 623 473,44 -2 853 886,60
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -2 879 345,95 -3 155 253,11
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -131,04 -133,64
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -1 883,37 -2 875,98
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -1 426 157,78 -1 600 597,17
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -10 001,18 -1 214,73
Celkem -6 940 992,76 -7 613 961,23
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 1 198,28 33,89
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 245,00 1 165,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 1 443,28 1 198,89
 
Stálá aktiva celkem 18 032 051,33 19 233 939,49
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 194 152,48 195 619,55
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 1 523,43 1 360,08
- Nedokončená výroba 9 264,37 8 882,01
- Výrobky 14 273,78 13 564,26
- Zvířata 11 174,06 10 502,68
- Zboží na skladě 33 259,56 37 242,42
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 406,76 528,04
Celkem 264 054,44 267 699,04
 
Pohledávky    
- Odběratelé 375 848,36 476 184,04
- Směnky k inkasu 2,55  
- Poskytnuté provozní zálohy 42 687,36 39 313,89
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 456,74 -277,11
- Ostatní pohledávky 17 752,90 16 981,66
- Pohledávky k účastníkům sdružení 8 943,56 59,56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   -9,70
- Daň z příjmů 457,16 2 883,31
- Ostatní přímé daně 1,47 626,21
- Daň z přidané hodnoty 156,13 893,25
- Ostatní daně a poplatky 223,58 226,83
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR -18,91 830,60
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC   -5,43
- Pohledávky za zaměstnanci 14 630,50 15 683,76
- Jiné pohledávky 37 959,75 40 892,85
- Opravná položka k pohledávkám -3 681,20 -3 686,61
Celkem 495 419,95 590 597,11
 
Finanční majetek    
- Pokladna 5 187,62 6 182,37
- Peníze na cestě 1 718,07 11 292,16
- Ceniny 2 410,84 1 625,30
- Běžný účet 882 524,50 925 702,03
- Běžný účet FKSP 37 908,31 52 385,42
- Ostatní běžné účty 122 359,81 107 160,21
- Ostatní cenné papíry 1 300,00  
Celkem 1 053 409,15 1 104 347,49
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet    
- Běžné účty peněžních fondů    
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 18 017,51 16 788,64
- Příjmy příštích období 3 481,45 3 596,84
- Kurzové rozdíly aktivní 0,46 0,54
- Dohadné účty aktivní 83 294,08 52 975,51
Celkem 104 793,50 73 361,53
 
Oběžná aktiva celkem 1 917 677,04 2 036 005,17
 
ÚHRN AKTIV 19 949 728,37 21 269 944,66
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 17 867 143,47 19 025 982,90
- Fond oběžných aktiv 222 824,71 225 499,55
Celkem 18 089 968,18 19 251 482,45
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 31 034,82 34 030,08
- FKSP 58 112,02 71 809,23
- Fond rezervní 78 463,68 83 480,92
- Fond reprodukce majetku 829 095,19 944 713,12
- Peněžní fondy 10,07  
- Ostatní finanční fondy 13 935,09 11 246,31
Celkem 1 010 650,87 1 145 279,66
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období   -281 962,37
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let -241 193,41 -96 299,69
- HV ve schvalovacím řízení -101 535,43  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření    
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření    
Celkem -342 728,84 -378 262,06
 
Vlastní zdroje celkem 18 757 890,21 20 018 500,05
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu 0,86  
- Dlouhodobé přijaté zálohy 2,88 345,46
- Ostatní dlouhodobé závazky 22 562,15 29 086,49
Celkem 22 565,89 29 431,95
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 432 451,27 404 681,49
- Přijaté zálohy 28 864,02 39 428,44
- Ostatní závazky 65 444,80 42 485,35
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Závazky za účastníky sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 97 276,64 148 595,36
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 105 387,28 96 007,21
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 157 599,85 187 684,55
- Daň z příjmů 2 114,07 13 685,08
- Ostatní přímé daně 40 638,15 52 418,62
- Daň z přidané hodnoty 489,51 561,14
- Ostatní daně a poplatky 130,53 50,04
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 3 081,98 2 302,50
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC 2 579,63 106,66
- Jiné závazky 98 106,41 117 541,28
Celkem 1 034 250,80 1 105 634,38
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry 1 430,00  
- Krátkodobé bankovní úvěry 10 000,00 5 000,00
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)   4 600,00
Celkem 11 430,00 9 600,00
 
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 19 033,43 18 792,58
- Výnosy přístích období 22 781,92 24 963,61
- Dohadné účty pasivní 81 775,91 63 022,48
Celkem 123 591,26 106 778,67
 
Cizí zdroje celkem 1 191 837,95 1 251 445,00
 
ÚHRN PASIV 19 949 728,16 21 269 945,05
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací kraje
 
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 1 606 219,13 70 104,04 1 676 323,17
Spotřeba energie 460 178,36 28 480,06 488 658,42
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 1 904,80 66,18 1 970,98
Prodané zboží 194 170,05 39 592,49 233 762,54
Opravy a udržování 490 456,34 6 146,97 496 603,31
Cestovné 24 756,27 262,43 25 018,70
Náklady na reprezentaci 968,87 90,47 1 059,34
Ostatní služby 542 453,40 28 878,08 571 331,48
Mzdové náklady 4 433 913,38 84 551,77 4 518 465,15
Zákonné sociální pojištění 1 529 256,28 27 855,18 1 557 111,46
Ostatní sociální pojištění 10 077,81 128,06 10 205,87
Zákonné sociální náklady 89 215,12 1 454,97 90 670,09
Ostatní sociální náklady 19 486,83 275,10 19 761,93
Daň silniční 115,85 305,03 420,88
Daň z nemovitostí 52,91 25,51 78,42
Ostatní daně a poplatky 1 928,80 326,87 2 255,67
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 281,51   1 281,51
Ostatní pokuty a penále 547,17 5,65 552,82
Odpis pohledávky 3 766,71 814,04 4 580,75
Úroky 942,29   942,29
Kursové ztráty 16,47 24,29 40,76
Dary 14,31 5,86 20,17
Manka a škody 1 622,73 22,82 1 645,55
Jiné ostatní náklady 103 736,48 3 731,14 107 467,62
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 527 851,30 9 907,30 537 758,60
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 419,74 1 370,14 1 789,88
Prodané cenné papíry a podíly      
Prodaný materiál 27 843,83 2 712,35 30 556,18
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek   5,41 5,41
Náklady celkem 10 073 196,74 307 142,21 10 380 338,95
 
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 37 272,98 43 424,64 80 697,62
Tržby z prodeje služeb 3 735 564,97 191 140,41 3 926 705,38
Tržby za prodané zboží 232 311,52 49 395,22 281 706,74
Změna stavu zásob nedokončené výroby -176,13 -629,86 -805,99
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků 6 468,03 -1 047,71 5 420,32
Změna stavu zvířat -5,30 -1 527,00 -1 532,30
Aktivace materiálu a zboží 51 524,77 1 055,69 52 580,46
Aktivace vnitroorganizačních služeb 16 295,75 7 565,79 23 861,54
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 862,80 3 828,37 4 691,17
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 581,25 36,24 2 617,49
Ostatní pokuty a penále 61,36   61,36
Platby za odepsané pohledávky 631,45 4,50 635,95
Úroky 8 215,34 526,68 8 742,02
Kursové zisky 17,27 36,90 54,17
Zúčtování fondů 81 607,70 5 222,87 86 830,57
Jiné ostatní výnosy 182 536,61 30 099,95 212 636,56
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 2 217,91 1 001,13 3 219,04
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 23,66   23,66
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     0,00
Tržby z prodeje materiálu 33 281,01 3 551,15 36 832,16
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 239,94 3,15 243,09
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek     0,00
Příspěvky a dotace na provoz 5 384 332,65 5 803,84 5 390 136,49
Výnosy celkem 9 775 865,54 339 491,96 10 115 357,50
 
Daň z příjmů 13 656,09 3 871,82 17 527,91
Dodatečné odvody daně z příjmů -752,94 206,44 -546,50
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -310 234,35 28 271,49 -281 962,86
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
- Software 170,49 170,49
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 676,45 1 182,43
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek    
Celkem 846,94 1 352,92
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru -79,08 -103,46
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -676,45 -1 182,43
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku    
Celkem -755,53 -1 285,89
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 2 421 657,99 2 474 830,64
- Umělecká díla a předměty    
- Stavby 5 862 713,33 6 179 457,26
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 623 309,46 679 040,70
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 27 223,03 30 295,39
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 149 268,00 110 710,96
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek    
Celkem 9 084 171,81 9 474 334,95
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -68 566,56 -130 916,19
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -394 539,90 -443 799,15
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -27 223,03 -30 295,39
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku    
Celkem -490 329,49 -605 010,73
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 0,00 0,00
 
Stálá aktiva celkem 8 593 933,73 8 869 391,25
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 75 640,00 75 677,91
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě    
- Nedokončená výroba    
- Výrobky    
- Zvířata 3,00  
- Zboží na skladě    
- Pořízení zboží a Zboží na cestě    
Celkem 75 643,00 75 677,91
 
Pohledávky    
- Odběratelé 595,58 810,22
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 2 340,66 2 820,14
- Pohledávky za rozpočtové příjmy    
- Ostatní pohledávky 1 997,47 1 151,01
- Pohledávky za účastníky sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů 122,78  
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky 7,79 1,61
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci 497,90 433,59
- Jiné pohledávky 1 888,61 2 992,24
- Opravná položka k pohledávkám -67,33 -72,74
Celkem 7 383,46 8 136,07
 
Finanční majetek    
- Pokladna 99,74 99,74
- Peníze na cestě    
- Ceniny 296,04 157,53
- Běžný účet 21 621,83 19 270,59
- Běžný účet FKSP 1 207,98 1 164,88
- Ostatní běžné účty 27 981,40 15 455,69
- Ostatní cenné papíry    
Celkem 51 206,99 36 148,43
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet    
- Běžné účty peněžních fondů    
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 273,21 113,93
- Příjmy příštích období 2 082,22 154,60
- Kurzové rozdíly aktivní    
- Dohadné účty aktivní 866,08 506,24
Celkem 3 221,51 774,77
 
Oběžná aktiva celkem 137 454,96 120 737,18
 
ÚHRN AKTIV 8 731 388,69 8 990 128,43
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 8 572 128,64 8 862 855,03
- Fond oběžných aktiv 56 229,19 56 217,19
Celkem 8 628 357,83 8 919 072,22
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 470,69 1 009,53
- FKSP 1 796,30 1 770,49
- Fond rezervní   2 155,35
- Fond reprodukce majetku 39 379,58 14 693,93
- Peněžní fondy    
- Ostatní finanční fondy    
Celkem 41 646,57 19 629,30
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období   5 383,43
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let -4 876,86  
- HV ve schvalovacím řízení 7 766,96  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření    
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření    
Celkem 2 890,10 5 383,43
 
Vlastní zdroje celkem 8 672 894,50 8 944 084,95
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy    
- Ostatní dlouhodobé závazky    
Celkem 0,00 0,00
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 27 374,37 9 598,51
- Přijaté zálohy 109,27 2 153,05
- Ostatní závazky 1 871,55 2 336,69
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Závazky za účastníky sdružení    
- Zaměstnanci 5 278,09 5 484,54
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2 042,12 2 921,78
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 4 981,91 6 235,18
- Daň z příjmů   792,73
- Ostatní přímé daně 1 266,18 1 724,41
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 2 098,83 1 204,48
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC 103,89 74,42
- Jiné závazky 983,94 1 996,48
Celkem 46 110,15 34 522,27
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry    
- Krátkodobé bankovní úvěry    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 9 875,16 8 128,81
- Výnosy přístích období 571,47 1 152,51
- Dohadné účty pasivní 1 937,41 2 239,89
Celkem 12 384,04 11 521,21
 
Cizí zdroje celkem 58 494,19 46 043,48
 
ÚHRN PASIV 8 731 388,69 8 990 128,43
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví dopravy
 
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 141 532,66 382,68 141 915,34
Spotřeba energie 7 933,07 22,25 7 955,32
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 1 052,72 2,91 1 055,63
Prodané zboží     0,00
Opravy a udržování 234 363,07 35,41 234 398,48
Cestovné 3 629,22 10,31 3 639,53
Náklady na reprezentaci 68,16   68,16
Ostatní služby 17 003,43 39,50 17 042,93
Mzdové náklady 114 854,08 284,62 115 138,70
Zákonné sociální pojištění 39 992,71 101,25 40 093,96
Ostatní sociální pojištění      
Zákonné sociální náklady 3 995,29 12,06 4 007,35
Ostatní sociální náklady 61,26 0,17 61,43
Daň silniční   15,39 15,39
Daň z nemovitostí 1,87   1,87
Ostatní daně a poplatky 176,91 0,14 177,05
Smluvní pokuty a úroky z prodlení     0,00
Ostatní pokuty a penále 1,77   1,77
Odpis pohledávky 1 112,08   1 112,08
Úroky      
Kursové ztráty     0,00
Dary      
Manka a škody 4,54   4,54
Jiné ostatní náklady 4 930,74 9,25 4 939,99
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 118 012,92 131,63 118 144,55
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 1,78   1,78
Prodané cenné papíry a podíly      
Prodaný materiál 273,34   273,34
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek   5,41 5,41
Náklady celkem 689 001,62 1 052,98 690 054,60
 
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky      
Tržby z prodeje služeb   1 241,93 1 241,93
Tržby za prodané zboží      
Změna stavu zásob nedokončené výroby      
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků      
Změna stavu zvířat      
Aktivace materiálu a zboží 2 550,33   2 550,33
Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 779,86   9 779,86
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 276,82   276,82
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 68,95   68,95
Ostatní pokuty a penále      
Platby za odepsané pohledávky      
Úroky 113,70   113,70
Kursové zisky      
Jiné ostatní výnosy 21 517,56 5,30 21 522,86
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 408,08   408,08
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku      
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      
Tržby z prodeje materiálu 409,53   409,53
Výnosy z krátkodobého finančního majetku      
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek      
Příspěvky a dotace na provoz 660 905,70   660 905,70
Výnosy celkem 696 030,53 1 247,23 697 277,76
 
Daň z příjmů 1 775,74 63,99 1 839,73
Dodatečné odvody daně z příjmů      
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 5 253,17 130,26 5 383,43
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
- Software 6 972,08 7 116,47
- Ocenitelná práva 259,98 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 119,28 30 230,81
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 421,48 1 446,25
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek    
Celkem 28 772,82 39 053,51
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru -5 809,38 -5 473,20
- Oprávky k ocenitelným právům -10,84 -43,33
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -21 119,28 -30 230,81
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -407,97 -342,70
Celkem -27 347,47 -36 090,04
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 539 151,13 563 077,74
- Umělecká díla a předměty 2 512,95 3 321,26
- Stavby 4 626 392,46 4 902 379,82
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 076 772,82 1 114 863,43
- Pěstitelské celky trvalých porostů 495,13 603,56
- Základní stádo a tažná zvířata 5 603,25 5 716,55
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 874 129,21 956 440,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 11 588,17 1 012,06
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 32 989,53 30 448,97
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 515,70 279,00
Celkem 7 170 150,35 7 578 142,39
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 435 729,48 -1 531 183,43
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -800 178,91 -835 646,62
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -131,04 -133,64
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům -1 883,38 -2 875,97
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -874 098,30 -956 440,00
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -7 520,05 -1 010,74
Celkem -3 119 541,16 -3 327 290,40
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 1 165,00 1 165,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 1 165,00 1 165,00
 
Stálá aktiva celkem 4 053 199,54 4 254 980,46
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 32 751,95 36 087,79
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 1,15 37,10
- Nedokončená výroba 9 264,38 8 882,01
- Výrobky 11 712,12 10 520,54
- Zvířata 11 171,06 10 502,18
- Zboží na skladě 9 839,50 8 534,25
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 10,64  
Celkem 74 750,80 74 563,87
 
Pohledávky    
- Odběratelé 43 012,06 38 645,53
- Směnky k inkasu 2,55  
- Poskytnuté provozní zálohy 20 362,12 19 404,71
- Pohledávky za rozpočtové příjmy    
- Ostatní pohledávky 10 018,53 11 143,44
- Pohledávky za účastníky sdružení 8 943,56 59,56
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   -9,70
- Daň z příjmů 406,16 574,35
- Ostatní přímé daně 1,47 626,21
- Daň z přidané hodnoty 156,13 893,25
- Ostatní daně a poplatky 206,80 209,62
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR 26,61 119,23
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC   -5,43
- Pohledávky za zaměstnanci 7 468,82 8 521,52
- Jiné pohledávky 7 264,10 6 506,21
- Opravná položka k pohledávkám    
Celkem 97 868,91 86 688,50
 
Finanční majetek    
- Pokladna 3 832,04 4 493,86
- Peníze na cestě 1 694,45 5 694,68
- Ceniny 637,21 628,11
- Běžný účet 415 321,33 463 149,98
- Běžný účet FKSP 22 598,52 26 098,82
- Ostatní běžné účty 30 813,94 19 531,08
- Ostatní cenné papíry 1 300,00  
Celkem 476 197,49 519 596,53
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet    
- Běžné účty peněžních fondů    
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 5 665,26 6 102,70
- Příjmy příštích období 2 841,50 3 310,50
- Kurzové rozdíly aktivní   0,34
- Dohadné účty aktivní 1 235,21 3 270,89
Celkem 9 741,97 12 684,43
 
Oběžná aktiva celkem 658 559,17 693 533,33
 
ÚHRN AKTIV 4 711 758,71 4 948 513,79
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 4 063 681,58 4 253 659,37
- Fond oběžných aktiv 89 595,58 91 353,48
Celkem 4 153 277,16 4 345 012,85
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 15 012,08 14 671,74
- FKSP 32 288,47 37 150,98
- Fond rezervní 33 461,41 36 537,74
- Fond reprodukce majetku 147 369,06 143 624,06
- Peněžní fondy    
- Ostatní finanční fondy 5 837,28 925,02
Celkem 233 968,30 232 909,54
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období   17 659,37
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -50 707,54 -44 451,65
- HV ve schvalovacím řízení 18 420,84  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření    
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření    
Celkem -32 286,70 -26 792,28
 
Vlastní zdroje celkem 4 354 958,76 4 551 130,11
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu 0,86  
- Dlouhodobé přijaté zálohy 2,88 1,44
- Ostatní dlouhodobé závazky 1 266,09 1 263,63
Celkem 1 269,83 1 265,07
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 25 702,77 29 000,69
- Přijaté zálohy 11 020,80 6 224,81
- Ostatní závazky 24 987,39 28 713,62
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů    
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 51 374,13 60 770,58
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 31 018,31 37 107,94
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 80 406,66 92 825,72
- Daň z příjmů 1 708,67 928,34
- Ostatní přímé daně 20 132,45 25 472,05
- Daň z přidané hodnoty 390,84 330,11
- Ostatní daně a poplatky 56,19 35,64
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 849,95 959,03
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC 2 475,73 32,24
- Jiné závazky 43 301,40 51 358,16
Celkem 293 511,95 333 845,59
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry    
- Krátkodobé bankovní úvěry    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)   4 600,00
Celkem 0,00 4 600,00
 
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 8 670,13 9 573,28
- Výnosy přístích období 21 126,51 22 554,42
- Dohadné účty pasivní 32 221,33 25 545,74
Celkem 62 017,97 57 673,44
 
Cizí zdroje celkem 356 799,75 397 384,10
 
ÚHRN PASIV 4 711 758,51 4 948 514,21
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví školství
 
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 336 827,13 51 286,96 388 114,09
Spotřeba energie 254 846,22 15 134,32 269 980,54
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 31,50 63,26 94,76
Prodané zboží 10 553,72 17 025,18 27 578,90
Opravy a udržování 122 246,49 3 603,70 125 850,19
Cestovné 14 723,34 160,23 14 883,57
Náklady na reprezentaci 388,67 79,48 468,15
Ostatní služby 261 525,96 17 015,34 278 541,30
Mzdové náklady 2 263 840,05 48 883,33 2 312 723,38
Zákonné sociální pojištění 774 441,00 15 492,40 789 933,40
Ostatní sociální pojištění 9 240,63 121,97 9 362,60
Zákonné sociální náklady 44 549,91 874,27 45 424,18
Ostatní sociální náklady 9 537,95 160,86 9 698,81
Daň silniční 50,43 275,58 326,01
Daň z nemovitostí 50,16 16,71 66,87
Ostatní daně a poplatky 436,28 322,27 758,55
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 162,81   162,81
Ostatní pokuty a penále 199,36 5,65 205,01
Odpis pohledávky 931,03 542,35 1 473,38
Úroky 2,81   2,81
Kursové ztráty 13,70 24,29 37,99
Dary   5,86 5,86
Manka a škody 1 056,76 22,82 1 079,58
Jiné ostatní náklady 35 988,22 2 790,45 38 778,67
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 88 240,02 4 358,21 92 598,23
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 82,34 1 370,14 1 452,48
Prodané cenné papíry a podíly      
Prodaný materiál 115,02 916,29 1 031,31
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek      
Náklady celkem 4 230 081,51 180 551,92 4 410 633,43
 
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 22 459,78 41 492,82 63 952,60
Tržby z prodeje služeb 335 390,66 98 999,31 434 389,97
Tržby za prodané zboží 12 001,24 21 262,20 33 263,44
Změna stavu zásob nedokončené výroby 237,93 -629,86 -391,93
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků -42,39 -1 065,15 -1 107,54
Změna stavu zvířat -5,30 -1 527,00 -1 532,30
Aktivace materiálu a zboží 1 557,48 508,81 2 066,29
Aktivace vnitroorganizačních služeb 4 628,88 7 530,09 12 158,97
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     0,00
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 362,10 3 828,38 4 190,48
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 479,77 25,03 504,80
Ostatní pokuty a penále 60,49   60,49
Platby za odepsané pohledávky 300,64   300,64
Úroky 3 946,20 276,27 4 222,47
Kursové zisky 15,54 36,90 52,44
Zúčtování fondů 37 219,17 5 222,87 42 442,04
Jiné ostatní výnosy 69 557,04 9 199,42 78 756,46
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 655,56 870,15 1 525,71
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     0,00
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      
Tržby z prodeje materiálu 742,33 1 185,09 1 927,42
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 239,94 3,15 243,09
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek     0,00
Příspěvky a dotace na provoz 3 747 014,95 5 803,84 3 752 818,79
Výnosy celkem 4 236 822,01 193 022,32 4 429 844,33
 
Daň z příjmů 696,05 670,20 1 366,25
Dodatečné odvody daně z příjmů 19,90 165,52 185,42
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 6 024,55 11 634,68 17 659,23
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví kultury
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    
- Software 1 085,27 1 085,27
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 520,23 2 107,40
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek    
Celkem 2 605,50 3 192,67
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje    
- Oprávky k softwaru -842,12 -884,05
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -1 520,23 -2 107,40
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku    
Celkem -2 362,35 -2 991,45
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 17 387,59 17 613,68
- Umělecká díla a předměty 260,58 260,58
- Stavby 158 918,94 162 553,59
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 54 814,46 57 638,81
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 29 581,97 37 185,82
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 960,84 1 222,18
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27 199,01 32 012,95
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek   100,00
Celkem 291 123,39 308 587,61
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -49 494,75 -50 967,26
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -34 725,35 -35 520,25
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -29 581,74 -37 185,82
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -2 391,48 -203,99
Celkem -116 193,32 -123 877,32
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 0,00 0,00
 
Stálá aktiva celkem 175 173,22 184 911,51
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 2 403,20 1 974,45
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě    
- Nedokončená výroba    
- Výrobky 32,50 32,25
- Zvířata    
- Zboží na skladě 1 895,24 3 908,18
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 52,29 213,03
Celkem 4 383,23 6 127,91
 
Pohledávky    
- Odběratelé 649,86 704,84
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 449,72 832,11
- Pohledávky za rozpočtové příjmy    
- Ostatní pohledávky 17,15 16,42
- Pohledávky k účastníkům sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů 52,13 44,31
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci 151,20 52,69
- Jiné pohledávky 55,91 95,95
- Opravná položka k pohledávkám    
Celkem 1 375,97 1 746,32
 
Finanční majetek    
- Pokladna 172,82 241,46
- Peníze na cestě 5,21  
- Ceniny 783,57 615,20
- Běžný účet 15 006,76 21 133,90
- Běžný účet FKSP 1 480,64 993,22
- Ostatní běžné účty 2 472,44 1 541,36
- Ostatní cenné papíry    
Celkem 19 921,44 24 525,14
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet    
- Běžné účty peněžních fondů    
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 1 251,35 1 488,50
- Příjmy příštích období 44,98 31,02
- Kurzové rozdíly aktivní 0,46 0,20
- Dohadné účty aktivní 0,24 15,00
Celkem 1 297,03 1 534,72
 
Oběžná aktiva celkem 26 977,67 33 934,09
 
ÚHRN AKTIV 202 150,89 218 845,60
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 175 173,22 184 911,54
- Fond oběžných aktiv 2 963,14 2 718,71
Celkem 178 136,36 187 630,25
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 1 438,17 1 467,39
- FKSP 615,15 716,75
- Fond rezervní 2 140,54 3 148,83
- Fond reprodukce majetku 10 416,51 10 357,77
- Peněžní fondy    
- Ostatní finanční fondy    
Celkem 14 610,37 15 690,74
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období   5 019,99
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let -731,41 -1 048,88
- HV ve schvalovacím řízení 1 666,78  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření    
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření    
Celkem 935,37 3 971,11
 
Vlastní zdroje celkem 193 682,10 207 292,10
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy    
- Ostatní dlouhodobé závazky 250,00  
Celkem 250,00 0,00
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 1 575,39 3 773,80
- Přijaté zálohy   233,00
- Ostatní závazky 518,98 665,15
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Závazky za účastníky sdružení    
- Zaměstnanci 1 615,38 2 148,21
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 603,57 247,31
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 1 773,24 1 654,09
- Daň z příjmů -6,84 -5,99
- Ostatní přímé daně 463,16 413,80
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 2,58 60,55
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se ÚSC    
- Jiné závazky 696,83 622,13
Celkem 7 242,29 9 812,05
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry    
- Krátkodobé bankovní úvěry    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 190,66 841,64
- Výnosy přístích období 512,86 395,68
- Dohadné účty pasivní 272,97 504,16
Celkem 976,49 1 741,48
 
Cizí zdroje celkem 8 468,78 11 553,53
 
ÚHRN PASIV 202 150,88 218 845,63
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví kultury
 
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 12 690,77 587,62 13 278,39
Spotřeba energie 7 990,23 90,55 8 080,78
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 170,37    
Prodané zboží 2 522,24 69,98 2 592,22
Opravy a udržování 15 279,49 75,00 15 354,49
Cestovné 800,02 0,53 800,55
Náklady na reprezentaci 96,41   96,41
Ostatní služby 16 681,86 960,32 17 642,18
Mzdové náklady 57 945,78 1 277,76 59 223,54
Zákonné sociální pojištění 19 453,93 440,30 19 894,23
Ostatní sociální pojištění      
Zákonné sociální náklady 1 341,67   1 341,67
Ostatní sociální náklady 1 076,94 40,22 1 117,16
Daň silniční      
Daň z nemovitostí   1,03  
Ostatní daně a poplatky 133,07 0,27 133,34
Smluvní pokuty a úroky z prodlení      
Ostatní pokuty a penále 5,63   5,63
Odpis pohledávky     0,00
Úroky 4,34    
Kursové ztráty 1,15   1,15
Dary 13,00    
Manka a škody      
Jiné ostatní náklady 3 241,59 3,40 3 244,99
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 6 870,58 27,86 6 898,44
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM      
Prodané cenné papíry a podíly      
Prodaný materiál 2,07    
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek      
Náklady celkem 146 321,14 3 574,84 149 705,17
 
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 5 481,37 1 787,24 7 268,61
Tržby z prodeje služeb 5 686,37 2 526,89 8 213,26
Tržby za prodané zboží 2 302,17 281,02 2 583,19
Změna stavu zásob nedokončené výroby      
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků      
Změna stavu zvířat      
Aktivace materiálu a zboží 3,90 63,15 67,05
Aktivace vnitroorganizačních služeb   35,70  
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku      
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3,81    
Ostatní pokuty a penále      
Platby za odepsané pohledávky      
Úroky 139,17 16,96 156,13
Kursové zisky 0,56    
Zúčtování fondů 2 246,18    
Jiné ostatní výnosy 2 831,95 36,13 2 868,08
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 6,90   6,90
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 23,66    
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      
Tržby z prodeje materiálu 2,14    
Výnosy z krátkodobého finančního majetku      
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek      
Příspěvky a dotace na provoz 131 453,14   131 453,14
Výnosy celkem 150 181,32 4 747,09 152 616,36
 
Daň z příjmů 12,41 0,00 0,00
Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 847,77 1 172,25 5 020,02
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 035,25 1 035,25
- Software 50 039,50 62 592,09
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 266,97 10 556,15
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 104,79 130,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 628,02 2 371,48
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 159,50  
Celkem 61 234,03 76 684,97
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje -229,14 -331,13
- Oprávky k softwaru -35 351,70 -38 590,06
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -8 266,97 -10 556,15
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -104,79  
Celkem -43 952,60 -49 477,34
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 107 138,54 107 590,43
- Umělecká díla a předměty 4 941,89 5 031,89
- Stavby 3 274 138,12 3 756 926,00
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 660 838,15 2 886 464,20
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 348 299,70 393 566,60
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 125,82  
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 580 321,39 610 054,97
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 2 610,28 210,73
Celkem 6 978 413,89 7 759 844,82
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -769 308,98 -828 212,25
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -1 564 203,46 -1 741 837,35
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -347 752,83 -393 153,45
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -12,61  
Celkem -2 681 277,88 -2 963 203,05
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek    
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 0,00 0,00
 
Stálá aktiva celkem 4 314 417,44 4 823 849,40
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 73 320,23 70 902,97
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 1 522,28 1 322,98
- Nedokončená výroba    
- Výrobky 2 521,57 2 966,72
- Zvířata    
- Zboží na skladě 21 380,75 24 678,29
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 343,83 315,01
Celkem 99 088,66 100 185,97
 
Pohledávky    
- Odběratelé 331 319,39 435 881,18
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 8 813,74 8 280,62
- Pohledávky za rozpočtové příjmy    
- Ostatní pohledávky 5 755,37 4 552,19
- Pohledávky k účastníkům sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů -123,91 2 264,66
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky 9,00 15,60
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR -45,52 524,58
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci 4 887,43 4 925,79
- Jiné pohledávky 28 660,49 31 095,12
- Opravná položka k pohledávkám -3 613,89 -3 613,87
Celkem 375 662,10 483 925,87
 
Finanční majetek    
- Pokladna 575,26 977,41
- Peníze na cestě 30,35 5 465,48
- Ceniny 622,00 187,57
- Běžný účet 318 038,82 276 975,34
- Běžný účet FKSP 9 740,05 20 079,92
- Ostatní běžné účty 14 393,08 10 230,03
- Ostatní cenné papíry    
Celkem 343 399,56 313 915,75
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet    
- Běžné účty peněžních fondů    
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 9 417,26 8 290,89
- Příjmy příštích období -1 645,91 76,40
- Kurzové rozdíly aktivní    
- Dohadné účty aktivní 81 206,56 48 976,98
Celkem 88 977,91 57 344,27
 
Oběžná aktiva celkem 907 128,23 955 371,86
 
ÚHRN AKTIV 5 221 545,67 5 779 221,26
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 4 218 104,83 4 749 355,09
- Fond oběžných aktiv 61 439,98 61 315,66
Celkem 4 279 544,81 4 810 670,75
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 6 740,12 7 000,46
- FKSP 18 778,73 26 277,29
- Fond rezervní 31 641,57 26 019,47
- Fond reprodukce majetku 524 543,21 598 619,83
- Peněžní fondy    
- Ostatní finanční fondy   2 147,93
Celkem 581 703,63 660 064,98
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období   -329 068,67
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let -184 620,31 -50 799,16
- HV ve schvalovacím řízení -138 818,29  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření    
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření    
Celkem -323 438,60 -379 867,83
 
Vlastní zdroje celkem 4 537 809,84 5 090 867,90
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy   344,02
- Ostatní dlouhodobé závazky 21 046,06 27 822,85
Celkem 21 046,06 28 166,87
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 372 521,15 351 947,90
- Přijaté zálohy 17 732,46 30 636,58
- Ostatní závazky 35 840,78 8 999,86
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Závazky za účastníky sdružení    
- Zaměstnanci 32 910,84 71 283,10
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 63 515,13 44 063,71
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 61 635,48 76 390,92
- Daň z příjmů 399,83 11 016,83
- Ostatní přímé daně 16 798,44 22 097,47
- Daň z přidané hodnoty 98,67 231,04
- Ostatní daně a poplatky 74,35 13,30
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 107,86 29,48
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC    
- Jiné závazky 12 307,45 11 548,28
Celkem 613 942,44 628 258,47
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry 1 430,00  
- Krátkodobé bankovní úvěry 10 000,00 5 000,00
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)    
Celkem 11 430,00 5 000,00
 
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 258,81 216,99
- Výnosy přístích období 569,39 234,38
- Dohadné účty pasivní 36 489,11 26 476,64
Celkem 37 317,31 26 928,01
 
Cizí zdroje celkem 683 735,81 688 353,35
 
ÚHRN PASIV 5 221 545,65 5 779 221,25
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 983 194,09 13 688,69 996 882,78
Spotřeba energie 145 794,04 12 241,88 158 035,92
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek     0,00
Prodané zboží 181 094,08 21 624,85 202 718,93
Opravy a udržování 83 517,82 2 341,68 85 859,50
Cestovné 5 250,95 91,35 5 342,30
Náklady na reprezentaci 338,34 10,99 349,33
Ostatní služby 219 812,77 10 515,93 230 328,70
Mzdové náklady 1 715 541,17 33 284,50 1 748 825,67
Zákonné sociální pojištění 597 525,16 11 556,44 609 081,60
Ostatní sociální pojištění 837,18 6,09 843,27
Zákonné sociální náklady 33 688,01 553,39 34 241,40
Ostatní sociální náklady 7 611,79 73,85 7 685,64
Daň silniční 65,22 13,16 78,38
Daň z nemovitostí 0,59 7,77 8,36
Ostatní daně a poplatky 1 175,18 4,19 1 179,37
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 037,69   1 037,69
Ostatní pokuty a penále 182,49   182,49
Odpis pohledávky 1 710,08 271,69 1 981,77
Úroky 934,88   934,88
Kursové ztráty 1,63   1,63
Dary     0,00
Manka a škody 524,23   524,23
Jiné ostatní náklady 55 034,08 919,62 55 953,70
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 289 820,68 5 335,62 295 156,30
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 324,95   324,95
Prodané cenné papíry a podíly      
Prodaný materiál 27 453,40 1 796,06 29 249,46
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek      
Náklady celkem 4 352 470,50 114 337,75 4 466 808,25
 
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 9 259,26 101,89 9 361,15
Tržby z prodeje služeb 3 211 568,22 81 381,98 3 292 950,20
Tržby za prodané zboží 218 008,10 26 817,69 244 825,79
Změna stavu zásob nedokončené výroby -414,06    
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků 6 503,58   6 503,58
Změna stavu zvířat      
Aktivace materiálu a zboží 47 401,51 483,73 47 885,24
Aktivace vnitroorganizačních služeb 1 887,01    
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 223,88    
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 020,63 11,21 2 031,84
Ostatní pokuty a penále 0,87    
Platby za odepsané pohledávky 330,81 4,50  
Úroky 2 609,69 233,45 2 843,14
Kursové zisky 1,18    
Zúčtování fondů 35 275,52   35 275,52
Jiné ostatní výnosy 68 894,02 20 859,10 89 753,12
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 1 099,99 130,97 1 230,96
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku      
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      
Tržby z prodeje materiálu 32 124,52 2 366,06 34 490,58
Výnosy z krátkodobého finančního majetku      
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek      
Příspěvky a dotace na provoz 381 163,18   381 163,18
Výnosy celkem 4 017 957,91 132 390,58 4 150 348,49
 
Daň z příjmů 10 190,82 3 150,03 13 340,85
Dodatečné odvody daně z příjmů -772,84 40,92 -731,92
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -343 930,57 14 861,89 -329 068,68
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 547,33 547,33
- Software 182,40 188,93
- Ocenitelná práva    
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 784,36 2 037,40
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 811,23 98,28
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek    
Celkem 2 325,32 2 871,94
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje -133,05 -200,97
- Oprávky k softwaru -182,40 -156,93
- Oprávky k ocenitelným právům    
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -784,34 -2 037,40
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku -76,12 -52,35
Celkem -1 175,91 -2 447,65
 
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 40 167,81 40 607,47
- Umělecká díla a předměty 1 063,79 1 286,29
- Stavby 1 016 430,16 1 051 086,01
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 151 079,94 166 975,67
- Pěstitelské celky trvalých porostů    
- Základní stádo a tažná zvířata    
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 147 499,02 183 522,52
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 293,61  
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 71 016,26 251 450,43
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek    
Celkem 1 427 550,59 1 694 928,39
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -300 373,68 -312 607,47
- Oprávky k samost. věcem a soubor. mov. věcí -85 698,33 -98 449,74
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    
- Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům    
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku -147 501,88 -183 522,51
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku -77,04  
Celkem -533 650,93 -594 579,72
 
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 33,28 33,89
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 245,00  
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
Celkem 278,28 33,89
 
Stálá aktiva celkem 895 327,35 1 100 806,85
 
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 10 037,10 10 976,43
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě    
- Nedokončená výroba    
- Výrobky 7,59 44,74
- Zvířata   0,50
- Zboží na skladě 144,07 121,70
- Pořízení zboží a Zboží na cestě    
Celkem 10 188,76 11 143,37
 
Pohledávky    
- Odběratelé 271,48 142,27
- Směnky k inkasu    
- Poskytnuté provozní zálohy 10 721,12 7 976,31
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 456,74 -277,11
- Ostatní pohledávky -35,62 118,60
- Pohledávky za účastníky sdružení    
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
- Daň z příjmů    
- Ostatní přímé daně    
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky    
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování se SR   186,79
- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s ÚSC    
- Pohledávky za zaměstnanci 1 625,15 1 750,17
- Jiné pohledávky 90,74 203,32
- Opravná položka k pohledávkám    
Celkem 13 129,61 10 100,35
 
Finanční majetek    
- Pokladna 507,74 369,91
- Peníze na cestě -11,95 132,00
- Ceniny 72,01 36,89
- Běžný účet 112 535,75 145 172,21
- Běžný účet FKSP 2 881,11 4 048,59
- Ostatní běžné účty 46 698,94 60 402,05
- Ostatní cenné papíry    
Celkem 162 683,60 210 161,65
 
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet    
- Běžné účty peněžních fondů    
- Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 1 410,43 792,63
- Příjmy příštích období 158,65 24,31
- Kurzové rozdíly aktivní    
- Dohadné účty aktivní -14,00 206,40
Celkem 1 555,08 1 023,34
 
Oběžná aktiva celkem 187 557,05 232 428,71
 
ÚHRN AKTIV 1 082 884,40 1 333 235,56
 
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 838 055,21 975 201,87
- Fond oběžných aktiv 12 596,82 13 894,51
Celkem 850 652,03 989 096,38
 
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 7 373,76 9 880,96
- FKSP 4 633,37 5 893,73
- Fond rezervní 11 220,16 15 619,53
- Fond reprodukce majetku 107 386,83 177 417,53
- Peněžní fondy 10,07  
- Ostatní finanční fondy 8 097,81 8 173,36
Celkem 138 722,00 216 985,11
 
Hospodářský výsledek    
- HV běžného účetního období   19 043,51
- Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let -257,29  
- HV ve schvalovacím řízení 9 428,27  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let    
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření    
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření    
Celkem 9 170,98 19 043,51
 
Vlastní zdroje celkem 998 545,01 1 225 125,00
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Závazky z pronájmu    
- Dlouhodobé přijaté zálohy    
- Ostatní dlouhodobé závazky    
Celkem 0,00 0,00
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 5 277,59 10 360,59
- Přijaté zálohy 1,50 181,00
- Ostatní závazky 2 226,10 1 770,03
- Závazky z upsan. nesplacených cenných papírů    
- Závazky za účastníky sdružení    
- Zaměstnanci 6 098,20 8 908,93
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 8 208,15 11 666,47
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 8 802,55 10 578,64
- Daň z příjmů 12,40 953,17
- Ostatní přímé daně 1 977,92 2 710,89
- Daň z přidané hodnoty    
- Ostatní daně a poplatky   1,10
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. se SR 22,75 48,96
- Vypořád. přeplacených dotací a ost. záv. s ÚSC    
- Jiné závazky 40 816,79 52 016,23
Celkem 73 443,95 99 196,01
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry    
- Krátkodobé bankovní úvěry    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)    
Celkem 0,00 0,00
 
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 38,68 31,85
- Výnosy přístích období 1,69 626,62
- Dohadné účty pasivní 10 855,09 8 256,04
Celkem 10 895,46 8 914,51
 
Cizí zdroje celkem 84 339,41 108 110,52
 
ÚHRN PASIV 1 082 884,42 1 333 235,52
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2003
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 
v tis. Kč
NÁKLADY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 131 974,47 4 158,09 136 132,56
Spotřeba energie 43 614,78 991,05 44 605,83
Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek 650,21   650,21
Prodané zboží   872,47 872,47
Opravy a udržování 35 049,48 91,18 35 140,66
Cestovné 352,75   352,75
Náklady na reprezentaci 77,29   77,29
Ostatní služby 27 429,38 346,98 27 776,36
Mzdové náklady 281 732,29 821,55 282 553,84
Zákonné sociální pojištění 97 843,48 264,79 98 108,27
Ostatní sociální pojištění     0,00
Zákonné sociální náklady 5 640,24 15,24 5 655,48
Ostatní sociální náklady 1 198,91   1 198,91
Daň silniční 0,20 0,90 1,10
Daň z nemovitostí 0,29   0,29
Ostatní daně a poplatky 7,35   7,35
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 81,02   81,02
Ostatní pokuty a penále 157,93   157,93
Odpis pohledávky 13,53   13,53
Úroky 0,25   0,25
Kursové ztráty     0,00
Dary 1,30   1,30
Manka a škody 37,19   37,19
Jiné ostatní náklady 4 541,85 8,15 4 550,00
Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 24 907,10 53,98 24 961,08
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 10,68   10,68
Prodané cenné papíry a podíly      
Prodaný materiál     0,00
Tvorba zákonných rezerv      
Tvorba zákonných opravných položek      
Náklady celkem 655 321,97 7 624,38 662 946,35
 
v tis. Kč
VÝNOSY Činnost Celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 72,56 42,70 115,26
Tržby z prodeje služeb 182 919,72 6 990,29 189 910,01
Tržby za prodané zboží   1 034,31 1 034,31
Změna stavu zásob nedokončené výroby      
Změna stavu zásob polotovarů      
Změna stavu zásob výrobků 6,84 17,44 24,28
Změna stavu zvířat      
Aktivace materiálu a zboží 11,55   11,55
Aktivace vnitroorganizačních služeb      
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku      
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 8,10   8,10
Ostatní pokuty a penále      
Platby za odepsané pohledávky      
Úroky 1 406,58   1 406,58
Kursové zisky      
Zúčtování fondů 6 866,83   6 866,83
Jiné ostatní výnosy 19 736,04   19 736,04
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 47,38   47,38
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku      
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      
Tržby z prodeje materiálu 2,49   2,49
Výnosy z krátkodobého finančního majetku      
Zúčtování zákonných rezerv      
Zúčtování zákonných opravných položek      
Příspěvky a dotace na provoz 463 795,68   463 795,68
Výnosy celkem 674 873,77 8 084,74 682 958,51
 
Daň z příjmů 981,07 -12,40 968,67
Dodatečné odvody daně z příjmů      
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 18 570,74 472,76 19 043,50
Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2003
v tis. Kč
Poř. číslo Název Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Aktiva celkem
1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství:
1 13643479 Střední odborné učiliště, Dukelská 5, Bruntál 159,35 42 438,79 25 067,26
2 13644254 Integrovaná střední škola, Osvobození 60, Karviná-Nové Město 495,23 55 775,93 25 596,35
3 13644271 SOŠ a SOU obchodu a služeb, Kpt. Jasioka 50, Havířov-Suchá 248,87 49 499,72 31 600,55
4 13644289 Střední odborné učiliště technické, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark 401,50 69 776,53 39 125,98
5 13644297 Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Školní 2/601, Havířov-Šumbark 127,97 77 557,10 39 888,32
6 13644301 SOU technické, Odborné učiliště a Učiliště, tř. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 423,67 104 551,83 69 854,85
7 13644319 SOŠ a SOU pro těles. postiž. mládež, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba 131,49 114 140,02 74 502,17
8 13644327 Integrovaná střední škola, Na Jízdárně 30, Ostrava 331,56 46 098,91 22 758,32
9 14450909 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov 71,73 19 305,60 7 868,56
10 14451093 Střední odborná škola dopravní, SOU a U, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice 305,98 208 721,85 184 606,57
11 14613280 SOŠ řemesel a podnikání a SOU, Potoční 1094, Frýdek-Místek 757,67 47 923,90 21 576,23
12 14616068 Střední odborné učiliště, Vítkov-Podhradí 153,49 90 837,15 55 807,71
13 18051642 Středisko praktického vyučování, Mojmírovců 42, Ostrava-Mariánské Hory 50,80 1 043,08 589,94
14 18054455 Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Boženy Němcové 22, Opava 63,55 40 114,39 29 942,42
15 45215995 Zvláštní škola a Pomocná škola, Čáslavská 420, Bohumín 30,00 4 705,44 3 857,76
16 45234370 Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy 1, Ostrava-Zábřeh 108,73 3 701,08 1 741,41
17 47655216 Stanice mladých přírodovědců, Kubiszova 23, Karviná 20,36 3 556,38 2 236,55
18 47655224 Dům dětí a mládeže, Hrabinská 33, Český Těšín 10,67 4 994,97 2 979,94
19 47655259 Zvláštní škola a Pomocná škola, Vydmuchov 1835, Karviná 43,37 8 830,85 6 008,18
20 47658061 Dětský domov, Revoluční 56, Nový Jičín 26,38 7 446,80 4 398,20
21 47658142 Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Tovární 188, Bílovec 12,08 952,96 365,49
22 47658193 Dům dětí a mládeže ASTRA, Martinská čtvrť 3, Frenštát pod Radhoštěm 20,90 1 891,69 693,84
23 47658371 Škola v přírodě, Prostřední Bečva 250, Prostřední Bečva 18,87 6 865,21 4 311,74
24 47811919 Dětský domov, Rybí trh 14, Opava 0,00 17 637,46 11 849,49
25 47811927 Dětský domov, Melč 4, Melč 18,10 16 803,50 14 265,22
26 47813075 Slezské gymnázium, Krnovská 69/431, Opava 92,59 20 482,70 10 086,72
27 47813083 OA a OA pro zrakově postiženou mládež, Hany Kvapilové 20, Opava 21,66 38 888,84 22 171,54
28 47813091 Gymnázium, Dr. Beneše 7/856, Hlučín 63,15 12 647,16 6 367,87
29 47813105 Gymnázium, Komenského 145, Vítkov 65,09 28 767,99 19 898,70
30 47813113 Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava 298,49 32 350,36 10 850,86
31 47813121 Střední průmyslová škola a Střední uměleckoprům. škola, Praskova 8, Opava 30,00 31 165,34 21 162,33
32 47813130 Masarykova střední zem. škola a SOU zemědělské, Purkyňova 12, Opava 167,46 72 040,02 45 818,48
33 47813148 SPŠ stavební, Mírová 3, Opava 395,75 37 198,09 25 968,60
34 47813172 Speciální školy, nám. J. Zajíce 1, Vítkov 63,47 15 737,97 12 717,24
35 47813181 Zvláštní škola Opava, Dvořákovy sady 4/174, Opava 72,64 1 928,07 834,35
36 47813199 Zvláštní škola Hlučín, Gen. Svobody 8, Hlučín 69,89 13 793,59 12 550,54
37 47813211 Zvláštní škola a Pomocná škola, Slezského odboje 5, Opava 111,46 10 287,80 5 491,37
38 47813369 Zařízení školního stravování Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 123,42 9 089,43 7 163,83
39 47813466 Dětský domov, ČSA 718, Budišov nad Budišovkou 0,00 20 267,18 19 425,90
40 47813474 Spec. mateř. škola pro tělesně postižené děti, Elišky Krásnohorské 8, Opava 109,71 6 299,58 4 628,22
41 47813482 Spec. ZŠ pro zrak. post. a žáky s vadami řeči, Havlíčkova 1, Opava 0,00 16 653,85 13 725,80
42 47813491 Speciální školy při zdravotnických zařízeních Opava., Olomoucká 88, Opava 94,02 4 092,26 1 264,16
43 47813504 Základní umělecká škola, Slezská 74, Hradec nad Moravicí 13,23 880,84 553,15
44 47813512 Základní umělecká škola, Solná 8, Opava 7,00 815,60 1 459,79
45 47813521 Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě, Nádražní okruh 11, Opava 21,00 9 847,77 2 919,76
46 47813539 Základní umělecká škola, Nádražní 11, Háj ve Slezsku 19,51 11 021,85 5 336,59
47 47813547 Dům dětí a mládeže Kravaře, Náměstí 20/419, Kravaře 7,95 1 358,06 585,07
48 47813555 Dům dětí a mládeže Hlučín, Zámecká 6, Hlučín 0,00 4 898,78 1 094,80
49 47813563 Zvláštní škola internátní, Radkov-Dubová 141, Radkov-Dubová 44,27 5 277,35 4 057,02
50 47813571 Zvláštní škola internátní, odborné učiliště a Praktická šk., Opavská 1, Velké Heraltice 19,74 22 640,59 17 827,30
51 47813598 Základní umělecká škola, Lidická 639, Vítkov 19,64 4 939,03 2 766,29
52 47998008 Dům dětí a mládeže LUNA, Dukelská 1346, Příbor 13,04 812,89 457,98
53 47998164 Dům dětí a mládeže Odry, Komenského 517, Odry 21,79 949,65 694,88
54 47998296 Dětský domov, Masarykova 607, Příbor 16,10 12 149,54 9 711,15
55 47998300 Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 7,66 1 398,50 824,81
56 48004359 Dům dětí a mládeže Orlová-Lutyně, Masarykova 958, Orlová-Lutyně 28,44 25 692,67 20 853,52
57 48004774 Dětský domov, Čelakovského 1, Havířov-Podlesí 21,20 10 078,97 8 231,48
58 48004898 Dětský domov SRDCE, Vydmuchov 10, Karviná-Fryštát 49,77 25 407,79 20 338,92
59 49590928 Základní umělecká škola, Lidická 50, Příbor 0,00 1 926,64 951,24
60 60043652 Dětský domov, Sportovní 584, Brušperk 49,08 28 576,66 24 190,55
61 60043661 Dětský domov, Čeladná 87, Čeladná 34,13 12 979,48 10 106,37
62 60045922 Pedagogicko-psych. poradna, Palackého 130, Frýdek-Místek 72,09 1 759,76 973,97
63 60337184 Odborné učiliště a Praktická škola, K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba 21,91 13 788,73 12 395,23
64 60337273 Dům dětí a mládeže Havířov-Město, Na Nábřeží 41, Havířov 0,00 11 290,05 5 720,77
65 60337320 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín 280,83 19 344,61 10 081,13
66 60337346 Spec. mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná 146,90 5 004,33 3 494,47
67 60337354 Spec. mateřská škola pro zrak. postižené děti, K. Sliwky 620, Karviná-Fryštát 0,00 3 762,56 3 140,39
68 60337389 Speciální mateřská škola, Mozartova 2, Havířov 22,25 3 248,80 1 668,41
69 60337401 Dům dětí a mládeže Bohumín, Janáčkova 715, Bohumín 9,29 14 341,19 10 946,63
70 60337494 Obchodní akademie, Polní 964, Orlová-Lutyně 127,87 36 937,78 24 828,63
71 60780487 Základní umělecká škola, Tyršova 1, Město Albrechtice 0,00 3 064,84 857,61
72 60780509 Zvláštní škola, Hlubčická 11, Krnov 0,00 1 712,08 901,85
73 60780533 Základní umělecká škola, Nerudova 513, Horní Benešov 12,92 643,71 284,21
74 60780541 Základní umělecká škola, Hlavní náměstí 9, Krnov 22,10 2 808,02 1 875,20
75 60780568 Základní umělecká škola, nám. J. Žižky 6, Bruntál 21,32 2 824,90 875,65
76 60802464 Dětský domov, Svobody 428, Horní Benešov 0,00 5 526,71 3 328,26
77 60802472 Dětský domov, Milotice n. Opavou 27, Milotice nad Opavou 0,00 1 714,51 1 172,99
78 60802561 Zvláštní škola, Školní náměstí 1, Rýmařov 31,94 1 543,52 735,73
79 60802669 Speciální škola, Rýmařovská 15, Bruntál 69,97 13 739,56 9 452,72
80 60802774 Pedagogicko-psychologická poradna, Krnovská 9, Bruntál 60,20 1 811,22 810,60
81 60802782 Zvláštní škola, Masarykova 357, Moravský Beroun 11,91 754,94 343,77
82 60802791 Zvláštní škola a Pomocná škola, Hašlerova 2, Město Albrechtice 63,89 5 943,12 4 851,80
83 61955574 Základní umělecká škola, Třanovského 596, Třinec 57,45 5 314,83 1 909,90
84 61955655 Služba škole Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek 137,64 5 465,06 5 255,35
85 61955671 Dům dětí a mládeže Jablunkov, Dukelská 145, Jablunkov 7,56 1 252,27 1 107,90
86 61955680 Dům dětí a mládeže Bystřice, Bystřice 390, Bystřice nad Olší 0,00 902,39 661,51
87 61955701 Dům dětí a mládeže Frýdek-Místek, Pionýrů 752, Frýdek-Místek 28,80 2 485,01 1 187,26
88 61955744 Dům dětí a mládeže Třinec, Bezručova 66, Třinec 206,13 39 807,36 34 702,22
89 61989011 Gymnázium s rozš. výukou cizích jazyků, Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba 41,50 12 018,53 9 969,43
90 61989177 Základní umělecká škola, Hlučínská 7, Ostrava-Petřkovice 7,56 888,28 676,48
91 61989185 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Hudební 6, Ostrava 17,75 3 855,18 1 817,32
92 61989193 Základní umělecká škola Edvarda Runda, Keltičkova 4, Ostrava 16,64 5 744,78 3 850,78
93 61989207 Základní umělecká škola, Sokolská 15, Ostrava-Moravská Ostrava 0,00 31 292,42 25 569,26
94 61989215 Základní umělecká škola, U Jezu 4, Ostrava-Muglinov 19,50 5 902,76 2 601,07
95 61989223 Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka 0,00 12 574,55 9 374,00
96 61989231 Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Polanka nad Odrou 0,00 1 503,48 1 331,12
97 61989258 Dětský domov, Na Vizině 28/1034, Ostrava-Slezská Ostrava 137,37 79 058,21 59 894,34
98 61989266 Zvláštní škola, U haldy 66/1586, Ostrava-Hrabůvka 37,90 74 963,48 68 763,09
99 61989274 Speciální školy, Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh 248,65 33 019,38 24 760,87
100 61989282 Dům dětí a mládeže, Ostrčilova 19/2925, Ostrava-Moravská Ostrava 40,83 31 014,59 25 545,19
101 61989291 Dům dětí a mládeže, Gurtěvova 8, Ostrava-Zábřeh 26,46 25 574,53 20 060,53
102 61989321 Dětský domov, Bukovanského 25, Ostrava-Slezská Ostrava 106,22 5 916,62 3 005,43
103 61989339 Dětský domov, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová 45,68 9 543,27 7 456,32
104 62330268 Zvláštní škola internátní, Sborová 81, Fulnek 36,65 7 680,66 4 791,22
105 62330276 Základní umělecká škola, Pivovarská 124, Bílovec 49,30 2 142,51 736,02
106 62330292 Základní umělecká škola, Derkova 1, Nový Jičín 0,00 4 000,74 2 404,37
107 62330322 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Štramberská 294, Kopřivnice 0,00 2 531,58 1 446,06
108 62330349 Základní umělecká škola Studénka, Butovická 376, Studénka 39,58 1 376,02 1 261,72
109 62330357 Základní umělecká škola, Tyršova 955, Frenštát pod Radhoštěm 21,53 1 273,03 662,39
110 62330365 Základní umělecká škola, Kostelní 110, Fulnek 38,63 11 140,89 9 291,23
111 62330373 Základní umělecká škola, Radniční 12, Odry 25,77 1 064,38 702,33
112 62330381 Pedagogicko-psychologická poradna, Žižkova 3, Nový Jičín 111,93 2 954,45 1 729,00
113 62330390 Zvláštní škola, Štramberská 189, Kopřivnice 67,63 7 744,69 7 613,34
114 62330403 Středisko informatiky a služeb, Štefánikova 9, Nový Jičín 680,09 8 367,21 6 312,83
115 62330420 Základní umělecká škola, Lidická 5, Klimkovice 40,64 3 931,49 3 444,44
116 62331205 Gymnázium Františka Živného, Jana Palacha 794, Bohumín 56,97 10 698,72 5 783,65
117 62331442 Dům dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald 9,24 940,08 275,34
118 62331493 Gymnázium s polským jazykem vyuč.- GzPJN, Havlíčkova 13, Český Těšín 42,59 47 933,37 41 269,51
119 62331515 Střední průmyslová škola - TP, Žižkova 1818, Karviné-Hranice 123,95 76 627,27 50 186,74
120 62331540 Gymnázium a Střední odborná škola, Masarykova 1313, Orlová-Lutyně 543,16 232 721,00 194 787,48
121 62331558 Gymnázium, Komenského 2/328, Havířov-Město 100,57 17 155,92 10 002,68
122 62331566 Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov-Podlesí 101,77 19 980,51 16 113,67
123 62331574 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov 101,63 17 533,49 9 866,39
124 62331582 Gymnázium, Studentská 11, Havířov-Podlesí 78,36 17 914,66 12 227,19
125 62331621 Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Závodní 822, Petřvald 16,12 826,72 283,43
126 62331639 Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín 42,80 21 277,08 11 428,68
127 62331647 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov 0,00 29 519,26 25 041,43
128 62331655 Škola v přírodě, Vlkovice 20, Fulnek 0,00 4 641,99 2 478,89
129 62331663 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, Havířov 22,27 6 380,05 5 962,08
130 62331680 Základní umělecká škola, Slezská 1100, Orlová-Poruba 7,72 19 246,37 13 935,32
131 62331698 Základní umělecká škola, Orlovská 495, Rychvald 9,87 4 279,21 1 958,20
132 62331701 Základní umělecká škola, Žižkova 620, Bohumín-Nový Bohumín 0,00 4 781,68 2 547,25
133 62331710 Speciální školy, Pražská 3, Český Těšín 30,00 13 849,29 11 595,09
134 62331752 Pedagogicko-psychologická poradna, Nejedlého 591, Karviná 116,92 1 438,03 1 072,32
135 62331795 Gymnázium, Mírová 1442, Karviná-Nové Město 236,79 19 532,10 11 611,46
136 63024616 Zvláštní škola, Komenského 614, Karviná-Nové Město 0,00 19 731,78 12 521,59
137 63699141 Škola v přírodě, Hrčava 10, Mosty u Jablunkova 13,80 838,53 295,87
138 63699214 Speciální MŠ pro děti s vad. řeči a sluchu, 8. Pěšího pluku 821, Frýdek-Místek 9,50 1 543,78 888,97
139 63731371 SOŠ a SOU, Opavská 49, Krnov 194,54 43 875,40 24 887,73
140 63731983 Základní umělecká škola, Sologubova 9/A, Ostrava-Zábřeh 14,36 3 891,01 2 756,15
141 64120368 Dům dětí a mládeže, Frýdecká 61, Vratimov 23,93 375,04 190,01
142 64120384 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant n. O. 18,60 22 687,80 19 273,22
143 64120392 Základní umělecká škola, Mariánské nám. 1, Jablunkov 0,00 2 085,53 1 177,22
144 64120422 Základní umělecká škola, Brušperk 261, Brušperk 12,76 1 908,94 1 050,94
145 64125912 Speciální škola pro žáky s více vadami, B. Smetany 1122, Kopřivnice 100,90 29 598,17 28 819,50
146 64125939 Speciální mateřská škola pro děti s vad.řeči, Sokolovská 406, Kopřivnice 8,67 583,78 329,39
147 64628116 Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Lidická 56, Ostrava 0,00 4 071,11 2 843,05
148 64628124 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Na Robinsonce 1646, Ostrava 0,00 7 711,92 6 168,61
149 64628132 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, U Školky 1621, Ostrava-Poruba 0,00 9 535,83 7 358,73
150 64628141 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Liptaňské nám. 890, Ostrava-Poruba 0,00 778,42 678,84
151 64628159 Spec. školy při Městské nemocnici Ostrava, Ukrajinská 19/1535, Ostrava-Poruba 155,32 11 524,47 6 794,14
152 64628183 Zvláštní škola, Čkálovova 942, Ostrava-Poruba 38,17 21 993,30 16 233,68
153 64628191 Zvláštní škola, Halasova 30, Ostrava-Vítkovice 2,59 7 784,74 3 407,07
154 64628205 Zvláštní škola, Karasova 6, Ostrava-Mariánské Hory 24,62 8 609,20 3 085,22
155 64628213 Zvláštní škola, Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz 30,00 13 677,87 8 440,78
156 64628221 Základní umělecká škola, J. Valčíka 4413, Ostrava-Poruba 0,00 40 870,70 33 912,05
157 65497902 Domov mládeže, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory 47,73 5 553,90 388,46
158 65893611 Dům dětí a mládeže Méďa, Dobrovského 16, Krnov 0,00 2 724,15 1 205,43
159 66741335 Speciální škola pro žáky s více vadami, Komenského 64, Nový Jičín 194,87 13 830,06 13 249,04
160 66932581 SOŠ a SOU, Revoluční 529, Bohumín 1 151,88 106 043,42 50 194,54
161 68321082 SZeŠ, SOU zemědělské a U, Tyršova 2, Český Těšín 212,92 49 494,27 22 192,03
162 68321261 SOŠ a SOU, Lidická 600, Havířov-Šumbark 248,57 73 816,88 46 528,74
163 68334222 Dětský domov, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 48,56 15 004,96 9 674,04
164 68899092 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Čajkovského 2217, Karviná 8,40 12 362,35 5 801,29
165 68899106 Základní umělecká škola Pavla Kalety, Sokola Tůmy 10, Český Těšín 38,85 7 437,29 3 788,71
166 68899173 Speciální základní škola, Lázeňská 145, Karviná-Lázně Darkov 127,82 1 091,40 661,99
167 69610126 Speciální školy Třinec, Jablunkovská 241, Třinec 84,12 3 903,78 3 534,48
168 69610134 Speciální školy, Pionýrů 767, Frýdek-Místek 17,90 4 244,81 1 621,71
169 70632090 Speciální školy, Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí 40,78 2 142,69 700,24
170 70640661 Zvláštní škola, Dukelská 1346, Příbor 60,60 1 056,21 497,31
171 70640670 Zvláštní škola, Tovární 386, Studénka 60,45 948,79 690,47
172 70640688 Zvláštní škola, Slunečná 2/173, Odry 44,85 844,07 451,96
173 70640696 Speciální školy při Jódových sanatoriích, Hýlov 24, Klimkovice 60,80 2 423,84 407,45
174 70640700 Speciální školy Nový Jičín, Dlouhá 54, Nový Jičín 61,12 35 963,53 29 794,48
175 70640718 Zvláštní škola, Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm 55,32 821,05 862,12
176 70640726 Zvláštní škola, Wolkerova 911, Bílovec 54,18 431,92 865,59
177 00098701 Školní statek, Slezská 1135, Český Těšín 0,00 37 412,73 19 948,06
178 00098752 Školní statek, Englišova 526, Opava 86,02 113 537,02 92 835,18
179 00098779 Školní zahradnictví, U Hrůbků 115, Ostrava-Nová Ves 32,12 44 957,01 33 908,32
180 00100307 SOU zemědělské, OU a U, Nemocniční 11, Město Albrechtice 30,00 26 140,90 13 633,80
181 00100331 SOU lesnické Bílá, Bílá 144, Bílá-pošta Staré Hamry 26,72 38 502,17 24 927,20
182 00100340 ISŠ, Školní 416, Jablunkov 39,90 23 240,20 13 420,56
183 00408999 SOU zemědělské, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 77,56 39 372,47 25 600,80
184 00489875 SOU zemědělské a OU, Julia Sedláka 16, Rýmařov 5,10 18 457,64 7 941,64
185 00535397 SOU obchodní, Na Mlýnici 36, Ostrava 1 62,03 37 126,37 14 522,13
186 00561151 Střední zdravotnická škola, Na Půstkách 68, Frýdek-Místek 21,85 9 188,61 3 818,27
187 00562378 SOU a OU, Krnovská 9, Bruntál 519,25 109 173,91 64 526,21
188 00575585 SOU, OU a U, Kapucínská 281, Fulnek 103,41 16 871,76 8 075,34
189 00575933 ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 548,33 34 764,62 21 954,29
190 00576441 ISŠ-Centrum odborné přípravy, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm 485,66 88 202,07 54 585,73
191 00576701 SOU služeb a obchodu, Husova 6/507, Opava 35,46 45 314,33 34 076,42
192 00577090 SOU a OU, Komenského 112, Klimkovice 324,97 30 913,06 17 145,52
193 00577235 ISŠ obchodního podnikání, Frýdecká 32, Český Těšín 181,83 31 989,47 14 672,36
194 00577243 SOU, T. G. Masaryka 451, Frýdek Místek 225,84 87 832,77 73 212,50
195 00577260 SOU společného stravování a OU, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 174,65 49 090,40 35 279,97
196 00577910 SOU, Sokolovská 1, Odry 30,00 15 203,90 11 241,15
197 00600920 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdrav. škola, Jeremenkova 2, Ostrava 164,62 89 083,30 50 037,63
198 00601152 Střední zdravotní škola, Dvořákovy sady 2, Opava 30,00 35 261,53 24 385,03
199 00601292 Střední pedagog.škola a SOŠ, Jiráskova 1a, Krnov 262,96 29 311,46 10 524,82
200 00601314 Obchodní akademie a Střední zeměd. škola, Žižkovo nám. 10, Bruntál 259,51 34 494,63 19 031,37
201 00601322 Střední průmyslová škola, Kavalcova 1, Bruntál 238,90 53 934,52 26 030,34
202 00601331 Gymnázium, Sokolovská 34, Rýmařov 104,95 23 322,80 16 790,46
203 00601349 Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov 370,36 21 680,15 7 408,84
204 00601357 Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál 337,12 15 013,84 5 049,65
205 00601373 Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek 149,84 38 031,55 25 566,67
206 00601381 Střední průmyslová škola, 28. října 1598, Frýdek-Místek 723,50 53 976,56 26 960,37
207 00601390 Gymnázium, Komenského 713, Třinec 134,77 49 440,85 36 924,08
208 00601403 Gymnázium, TGM 1260, Frýdlant nad Ostravicí 80,86 36 855,12 26 794,58
209 00601411 Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek 187,00 30 631,05 27 106,15
210 00601594 OU, U a Praktická škola, Sokolovská 45, Nový Jičín 37,61 10 338,07 2 516,48
211 00601608 SZeŠ a SOU zemědělské, U Jezu 7, Nový Jičín 169,43 32 387,21 15 792,53
212 00601616 Obchodní akademie, Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 0,00 17 907,58 11 223,84
213 00601624 VOŠ, SOŠ a SOU, Husova 1302, Kopřivnice 966,39 224 984,04 132 594,10
214 00601632 SPŠ elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm 455,36 54 638,82 21 074,03
215 00601641 Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, Příbor 290,08 32 161,11 24 998,03
216 00601659 Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, Frenštát pod Radhoštěm 19,29 20 297,89 13 716,75
217 00601667 Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec 355,82 64 025,49 47 435,66
218 00601675 Gymnázium, Palackého 50, Nový Jičín 778,16 47 600,34 17 847,21
219 00601837 OU a Praktická škola, ČSA 4a, Hlučín 63,77 29 200,39 26 261,06
220 00601861 VOŠ a Hotelová škola, Tyršova 34, Opava 734,36 74 360,15 49 550,32
221 00601942 Dům dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory 102,19 14 763,65 6 009,72
222 00601977 Pomocná škola, Jeseninova 4, Ostrava-Kunčice 141,19 11 636,71 7 982,94
223 00601985 Spec.šk. a zař. pro sluch. post., Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba 229,73 38 038,18 22 704,78
224 00602001 Domov mládeže, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 37,80 14 961,22 11 162,84
225 00602027 Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, Ostrava-Hulváky 183,86 31 319,13 25 433,71
226 00602043 Státní jazyková škola, Na Jízdárně 4, Ostrava 64,43 36 213,00 32 483,20
227 00602051 Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava 450,63 32 281,64 20 161,29
228 00602060 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, Ostrava-Zábřeh 261,25 30 561,60 18 848,68
229 00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava 1 231,94 244 433,18 215 155,02
230 00602086 OA a VOŠ sociální, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory 762,82 36 647,16 22 748,71
231 00602094 Obchodní akademie, Polská 1543, Ostrava-Poruba 687,67 48 191,15 34 594,23
232 00602116 SPŠ stavební, Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh 191,03 63 412,76 39 446,39
233 00602124 SPŠ chemická ak. Heyrovského, Středoškolská 1, Ostrava-Zábřeh 597,25 66 018,14 48 565,21
234 00602132 Střední průmyslová škola, Kratochvílova 7, Ostrava- Moravská Ostrava 972,96 89 825,52 57 845,73
235 00602141 Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice 1 181,01 63 914,54 20 402,84
236 00602159 Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava-Poruba 346,63 40 092,03 33 534,62
237 00842702 Gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba 236,14 29 922,48 18 510,68
238 00842737 Gymnázium, Volgrogradská 6a, Ostrava-Zábřeh 135,33 13 036,21 7 419,25
239 00842745 Gymnázium, Fr. Hajdy 34, Ostrava-Hrabůvka 140,46 64 694,12 53 851,33
240 00842753 Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava-Slezská Ostrava 57,11 38 907,32 28 400,29
241 00842761 Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Ostrava 0,00 30 526,34 19 105,61
242 00844080 Střední zdravotnická škola, Husovo nám. 1, Krnov 114,28 3 609,69 3 061,63
243 00844691 ISŠ, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek 601,53 57 491,40 34 143,38
244 00844985 Střední zdravotnická škola, K. H. Borovského 2315, Karviná 185,13 26 027,58 15 178,70
245 00845027 Střední zdravotnická škola, Divadelní 4, Nový Jičín 270,21 14 882,57 6 248,39
246 00845183 SOU strojírenské a OU, Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka 1 352,94 205 604,30 79 834,81
247 00845213 SOU stav. a dřevozprac., OU a U, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh 0,00 126 900,83 74 114,86
248 00845256 SOŠ a SOU, Vratimovská 681, Ostrava-Kunčice 985,84 125 612,55 58 402,84
249 00845299 ISŠ - Centrum odborné přípravy, Kolofíkovo nábř. 51/1062, Opava 677,69 95 607,94 61 137,97
250 00845311 SOŠ a SOU poštovní, Olomoucká 16, Opava 538,21 21 540,35 12 349,77
251 00845329 SOŠ telekom. a SOU telekomunikační, Opavská 1119, Ostrava-Poruba 387,83 31 948,16 11 723,39
252 00846279 SOU technické, Soukenická 21, Krnov 610,20 28 638,59 10 614,68
253 00846431 Škola v přírodě, Žižkova 134, Vrbno pod Pradědem 0,00 7 194,16 2 261,14
254 00846449 Středisko služeb školám, Opavská 40, Krnov 0,00 5 495,11 4 661,44
255 00846503 Dům dětí a mládeže, Pod lipami 2, Bruntál 29,30 6 470,46 6 184,81
256 00846660 SOŠ, SOU, OU a Praktická škola, Lánská 132, Třinec III 221,00 111 865,11 69 228,79
257 00846881 Gymnázium a SOŠ, TGM 451, Frýdek-Místek 256,26 9 982,20 3 433,84
258 00846902 Státní jazyková škola, Palackého 123, Frýdek-Místek 22,08 1 043,07 4 060,29
259 00847054 Škola v přírodě, Horní Lomná 128, Horní Lomná 29,23 9 734,32 8 065,99
260 00847127 Stanice mladých turistů, tř. Pionýrů 764, Frýdek-Místek 0,00 1 388,49 700,72
261 00847551 Středisko služeb školám a inf. technologií, Bělidlo 473, Karviná 114,45 10 511,70 8 772,24
262 00847780 Stanice mladých techniků, Kudeříkové 14/1143, Havířov-Město 0,00 2 124,51 758,19
263 00847861 Zvláštní škola a Pomocná škola, Polní 963, Orlová-Lutyně 30,00 23 620,84 16 696,72
264 00847895 Zvláštní škola a Pomocná škola, Mánesova 1/1102, Havířov-Město 84,20 35 588,35 27 601,47
265 00847925 Dům dětí a mládeže Juventus, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město 0,00 19 744,79 11 504,78
266 00848077 SOU, Šenovská 574, Šenov u Nového Jičína 345,16 44 119,02 21 998,19
267 00848166 SOŠ a SOU, Tyršova 9, Nový Jičín 173,19 15 484,84 9 146,37
268 00848361 Dům dětí a mládeže Fokus, K Nemocnici 23, Nový Jičín 48,88 13 793,43 9 857,34
269 00849651 Středisko služeb školám, Rybí trh 14, Opava 15,96 2 048,05 3 938,17
270 00849766 Stanice mladých turistů a přírodovědců, Husova 17, Opava 21,28 2 020,51 698,90
271 00849782 Dům dětí a mládeže, Jaselská 4, Opava 7,28 10 393,18 3 033,98
272 00849791 Dům dětí a mládeže, Bezručova 585, Vítkov 20,30 5 916,81 3 837,77
273 00849910 Základní umělecká škola, U Bašty 4/613, Hlučín 0,00 3 061,66 1 999,26
274 00849936 Pedagogicko-psychologická poradna Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 0,00 2 593,64 1 075,32
275 00850250 Služba škole, Hornická 84, Ostrava-Moravská Ostrava 164,76 8 736,02 8 516,75
276 00850292 Dům dětí a mládeže, M. Majerové 1722, Ostrava-Poruba 85,72 14 965,83 9 927,38
277 00851850 Škola v přírodě, Bzové 330, Karolinka-Bzové 32,24 7 942,27 5 633,36
278 00852481 Základní umělecká škola, Čapkova 6, Rýmařov 9,88 1 875,61 1 467,56
279 00852619 Dětský domov a Spec.školy, nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem 76,75 16 068,34 8 927,28
280 00852716 Základní umělecká škola, Dvořákova 349, Moravský Beroun 0,00 1 814,75 420,29
281 00852732 Dětský domov, Lichnov 253, Lichnov 19,52 11 291,76 7 057,74
282 70947911 Střední odborná škola waldorfská, Gen. Píky 13A, Ostrava 0,00 621,63 125,48
283 70645566 Gymnázium a Sportovní gymnázium, náměstí Sv. Michala 12, Vrbno pod Pradědem 102,97 20 129,28 16 006,88
284 71172041 Speciální školy, Hálkova 927, Frýdek-Místek 83,17 3 250,14 1 592,51
285 71172050 Speciální školy, Na Vizině 28, Ostrava 15,74 285,55 1 335,69
2. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury:
286 00095354 Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, Bruntál 289,05 12 536,95 10 104,60
287 00095630 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, Frýdek-Místek 113,29 78 804,00 32 317,27
288 00096296 MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, 28. října 12, Nový Jičín 0,00 27 529,14 17 982,46
289 00100536 Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67, Český Těšín 150,72 51 327,00 38 952,60
290 00100579 MSVK Ostrava, Prokešovo nám. 9, Ostrava 1 868,46 23 873,83 14 517,36
291 00305847 MUZEUM TĚŠÍNSKA, Hlavní třída 15, Český Těšín 672,93 87 169,58 81 954,49
292 00373231 Galerie výtvarného umění, Jurečkova 9, Ostrava 98,22 27 347,11 23 016,83
3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví sociálním:
293 00016772 Domov důchodců Opava, Rybářská 27, Opava 860,61 696 765,53 509 196,61
294 00846350 SAGAPO - centrum pro mentálně postižené, Uhlířská 2, Bruntál 44,85 18 285,37 16 663,79
295 00846376 Ústav sociální péče pro mládež s ment. postižením, Jindřichov ve Slezsku 24 0,00 32 872,92 33 360,94
296 00846384 Harmonie - centrum rezidentních služeb pro mentálně postižené, Hošťálkovy 26 21,11 26 852,61 29 964,71
297 00846635 Domov důchodců Bruntál, Okružní 16, Bruntál 0,00 12 308,66 12 757,92
298 00847046 Ústav sociální péče pro mládež Ostravice, Mazák 405, Ostravice 0,00 211 541,93 208 233,13
299 00847267 Centrum psychologické pomoci - Rodinná a manželská poradna, Na Bělidle 815, Karviná 85,91 4 267,37 4 027,79
300 00847330 Domov důchodců Karviná, Na Bažantnici 1564, Karviná-Nové Město 199,43 77 595,35 53 469,66
301 00847348 Domov důchodců Petřvald, Rychvaldská 531, Petřvald u Karviné 345,60 71 652,76 51 456,06
302 00847372 Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín, Šunychelská 1159, Bohumín 234,64 52 021,48 38 901,58
303 00847411 Domov - penzion pro důchodce Orlová, Kpt. Jaroše 999, Orlová-Lutyně 53,31 43 783,63 36 149,60
304 00847461 Ústav sociální péče pro mládež Petřvald, Modrá 1705, Petřvald u Karviné 0,00 26 123,16 26 216,42
305 48804843 Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm, Za Střelnicí 1586, Frenštát pod Radhoštěm 72,11 27 572,71 18 857,51
306 48804851 Ústav sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem Tichá, Tichá 295, Tichá 81,12 2 672,80 2 253,37
307 48804860 Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy Nová Horka, Nová Horka 22, Nová Horka 142,46 27 261,22 19 713,31
308 48804878 Domov důchodců Příbor, Masarykova 542, Příbor 31,24 30 338,53 23 902,78
309 48804886 Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní 41, Nový Jičín 150,77 58 063,56 42 350,88
310 48804894 Domov důchodců Odry, Hranická 56, Odry 53,84 54 054,96 41 019,19
311 48804908 Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova 20, Nový Jičín 106,49 63 529,45 42 643,69
312 60784385 Domov-penzion pro důchodce Havířov, Lidická 52c/1200, Havířov-Šumbark 388,45 157 364,39 122 096,62
4. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví:
313 00534188 Nemocnice ve Frýdku-Místku, E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek 6 201,27 1 241 067,18 949 881,06
314 00534200 Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1 102,69 39 139,20 35 340,25
315 00534234 Sanatorium Jablunkov - odb. léč. ústav tuberkulózy a respir. nem., Alej Míru 442 238,66 108 499,90 74 906,41
316 00534242 Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec 13 213,15 808 371,86 618 796,38
317 00844641 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov 3 577,51 734 989,25 589 396,04
318 00844781 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K Nemocnici 76, Nový Jičín 10 608,39 810 691,06 602 903,26
319 00844799 Nemocnice v Bílovci, 17. listopadu 538, Bílovec 1 066,16 141 391,23 96 955,54
320 00844853 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj 4 720,90 1 274 526,41 810 473,27
321 00844896 Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov-Město 21 037,44 821 482,71 620 766,35
322 00845019 Záchranná služba okresu Karviná, Vydmuchov 209, Karviná-Fryštát 3 541,66 155 959,69 106 627,26
323 44739079 Záchranná služba Opava, Olomoucká 86, Opava 1 941,49 137 357,80 112 795,89
324 47813750 Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava 6 317,46 1 194 144,01 960 719,65
325 47815566 Nemocnice Vítkov, Opavská 90, Vítkov 1 187,42 62 076,38 41 194,82
326 48804525 Územní středisko záchranné služby Ostrava, Výškovická 40, Ostrava 1 446,12 32 261,12 19 910,07
327 60802642 Zdravotnická záchranná služba okresu Bruntál, Zeyerova 13, Bruntál 351,30 62 469,08 42 720,56
328 63024594 Dětský domov Janovice u Rýmařova, Rýmařovská 1, Janovice u Rýmařova 9,98 1 744,62 1 132,76
329 64122972 Zdravotnická záchranná služba Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské 322, Frýdek-Místek 705,52 59 713,94 47 633,24
330 66741572 Okresní středisko záchranné služby v Novém Jičíně, Štefánikova 11, Nový Jičín 396,16 57 484,18 41 682,61
331 68177992 Kojenecký ústav s dětským domovem do 3 let v Opavě, Nákladní 29, Opava 21,69 16 475,19 5 385,84
5. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví dopravy:
332 00095711 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, Ostrava 1 352,92 9 474 334,95 8 990 128,43
Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje celkem 123 156,13 26 815 838,18 21 269 944,65
Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy
v tis. Kč
IČO Název Hospodářský výsledek 2003 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003
00095711 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, Ostrava 5 383,43 Příděl do fondů
Příspěvkové organizace v odvětví dopravy celkem 5 383,43  
Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví školství
v tis. Kč
IČO Název Hospodářský výsledek 2003 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003
00562378 SOU a OU, Krnovská 9, Bruntál -468,63 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
00847551 Středisko služeb školám a inf. technologií, Bělidlo 473, Karviná -248,32 Vypořádání ztráty na vrub fondu oběžných aktiv
00577910 SOU, Sokolovská 1, Odry 0,00  
00601152 Střední zdravotní škola, Dvořákovy sady 2, Opava 0,00  
00601292 Střední pedagog.škola a SOŠ, Jiráskova 1a, Krnov 0,00  
00601322 Střední průmyslová škola, Kavalcova 1, Bruntál 0,00  
00601357 Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál 0,00  
00601594 OU, U a Praktická škola, Sokolovská 45, Nový Jičín 0,00  
00601616 Obchodní akademie, Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 0,00  
00601632 SPŠ elektrotechnická a SOU, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm 0,00  
00601675 Gymnázium, Palackého 50, Nový Jičín 0,00  
00601977 Pomocná škola, Jeseninova 4, Ostrava-Kunčice 0,00  
00601985 Spec.šk. a zař. pro sluch. post., Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba 0,00  
00846503 Dům dětí a mládeže, Pod lipami 2, Bruntál 0,00  
00846902 Státní jazyková škola, Palackého 123, Frýdek-Místek 0,00  
00847861 Zvláštní škola a Pomocná škola, Polní 963, Orlová-Lutyně 0,00  
00849791 Dům dětí a mládeže, Bezručova 585, Vítkov 0,00  
00852732 Dětský domov, Lichnov 253, Lichnov 0,00  
18051642 Středisko praktického vyučování, Mojmírovců 42, Ostrava-Mariánské Hory 0,00  
47655224 Dům dětí a mládeže, Hrabinská 33, Český Těšín 0,00  
47658142 Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Tovární 188, Bílovec 0,00  
47813491 Speciální školy při zdravotnických zařízeních Opava., Olomoucká 88, Opava 0,00  
47813555 Dům dětí a mládeže Hlučín, Zámecká 6, Hlučín 0,00  
48004774 Dětský domov, Čelakovského 1, Havířov-Podlesí 0,00  
60780509 Zvláštní škola, Hlubčická 11, Krnov 0,00  
60780533 Základní umělecká škola, Nerudova 513, Horní Benešov 0,00  
60780541 Základní umělecká škola, Hlavní náměstí 9, Krnov 0,00  
60802774 Pedagogicko-psychologická poradna, Krnovská 9, Bruntál 0,00  
60802782 Zvláštní škola, Masarykova 357, Moravský Beroun 0,00  
60802791 Zvláštní škola a Pomocná škola, Hašlerova 2, Město Albrechtice 0,00  
61989177 Základní umělecká škola, Hlučínská 7, Ostrava-Petřkovice 0,00  
61989282 Dům dětí a mládeže, Ostrčilova 19/2925, Ostrava-Moravská Ostrava 0,00  
61989321 Dětský domov, Bukovanského 25, Ostrava-Slezská Ostrava 0,00  
62330292 Základní umělecká škola, Derkova 1, Nový Jičín 0,00  
62330357 Základní umělecká škola, Tyršova 955, Frenštát pod Radhoštěm 0,00  
62331647 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov 0,00  
63699141 Škola v přírodě, Hrčava 10, Mosty u Jablunkova 0,00  
64125912 Speciální škola pro žáky s více vadami, B. Smetany 1122, Kopřivnice 0,00  
64125939 Speciální mateřská škola pro děti s vad.řeči, Sokolovská 406, Kopřivnice 0,00  
64628141 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Liptaňské nám. 890, Ostrava 0,00  
64628191 Zvláštní škola, Halasova 30, Ostrava-Vítkovice 0,00  
64628205 Zvláštní škola, Karasova 6, Ostrava-Mariánské Hory 0,00  
64628221 Základní umělecká škola, J. Valčíka 4413, Ostrava-Poruba 0,00  
65497902 Domov mládeže, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory 0,00  
65893611 Dům dětí a mládeže Méďa, Dobrovského 16, Krnov 0,00  
68899173 Speciální základní škola, Lázeňská 145, Karviná-Lázně Darkov 0,00  
70640661 Zvláštní škola, Dukelská 1346, Příbor 0,00  
70640718 Zvláštní škola, Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm 0,00  
70640726 Zvláštní škola, Wolkerova 911, Bílovec 0,00  
47813211 Zvláštní škola a Pomocná škola, Slezského odboje 5, Opava 0,03 Příděl do fondů
62331698 Základní umělecká škola, Orlovská 495, Rychvald 0,03 Příděl do fondů
00601403 Gymnázium, TGM 1260, Frýdlant nad Ostravicí 0,07 Úhrada ztráty minulých let
00846449 Středisko služeb školám, Opavská 40, Krnov 0,08 Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín
47813482 Spec. ZŠ pro zrak. post. a žáky s vadami řeči, Havlíčkova 1, Opava 0,10 Příděl do fondů
62330268 Zvláštní škola internátní, Sborová 81, Fulnek 0,10 Příděl do fondů
00852619 Dětský domov a Spec.školy, nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem 0,13 Úhrada ztráty minulých let
62330322 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Štramberská 294, Kopřivnice 0,14 Příděl do fondů
62331680 Základní umělecká škola, Slezská 1100, Orlová-Poruba 0,16 Příděl do fondů
60802669 Speciální škola, Rýmařovská 15, Bruntál 0,17 Příděl do fondů
63699214 Spec. MŠ pro děti s vad. řeči a sluchu, 8. Pěšího pluku 821, Frýdek-Místek 0,19 Úhrada ztráty minulých let
47655216 Stanice mladých přírodovědců, Kubiszova 23, Karviná 0,25 Úhrada ztráty minulých let
47998164 Dům dětí a mládeže Odry, Komenského 517, Odry 0,27 Příděl do fondů
00489875 SOU zemědělské a OU, Julia Sedláka 16, Rýmařov 0,28 Úhrada ztráty minulých let
61989258 Dětský domov, Na Vizině 28/1034, Ostrava-Slezská Ostrava 0,39 Úhrada ztráty minulých let
47813199 Zvláštní škola Hlučín, Gen. Svobody 8, Hlučín 0,40 Příděl do fondů
62331558 Gymnázium, Komenského 2/328, Havířov-Město 0,50 Příděl do fondů
00850250 Služba škole, Hornická 84, Ostrava-Moravská Ostrava 0,55 Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín
71172050 Speciální školy, Na Vizině 28, Ostrava 0,64 Příděl do fondů
00601624 VOŠ, SOŠ a SOU, Husova 1302, Kopřivnice 0,82 Úhrada ztráty minulých let
64120384 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant n. O. 0,88 Úhrada ztráty minulých let
47813598 Základní umělecká škola, Lidická 639, Vítkov 0,95 Příděl do fondů
62331621 Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Závodní 822, Petřvald 1,03 Příděl do fondů
61989185 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Hudební 6, Ostrava 1,16 Příděl do fondů
47813091 Gymnázium, Dr. Beneše 7/856, Hlučín 1,23 Příděl do fondů
60337354 Spec. mateřská škola pro zrak. postižené děti, K. Sliwky 620, Karviná-Fryštát 1,26 Úhrada ztráty minulých let
00847780 Stanice mladých techniků, Kudeříkové 14/1143, Havířov-Město 1,45 Úhrada ztráty minulých let
00602132 Střední průmyslová škola, Kratochvílova 7, Ostrava- Moravská Ostrava 1,72 Úhrada ztráty minulých let
61989207 Základní umělecká škola, Sokolská 15, Ostrava-Moravská Ostrava 1,81 Příděl do fondů
60780487 Základní umělecká škola, Tyršova 1, Město Albrechtice 2,21 Příděl do fondů
64628183 Zvláštní škola, Čkálovova 942, Ostrava-Poruba 2,41 Úhrada ztráty minulých let
64120368 Dům dětí a mládeže, Frýdecká 61, Vratimov 2,43 Příděl do fondů
00098779 Školní zahradnictví, U Hrůbků 115, Ostrava-Nová Ves 2,69 Úhrada ztráty minulých let
60802561 Zvláštní škola, Školní náměstí 1, Rýmařov 2,75 Příděl do fondů
60045922 Pedagogicko-psych. poradna, Palackého 130, Frýdek-Místek 3,05 Úhrada ztráty minulých let
62330373 Základní umělecká škola, Radniční 12, Odry 3,52 Příděl do fondů
00842753 Gymnázium, Hladnovská 35, Ostrava-Slezská Ostrava 3,75 Úhrada ztráty minulých let
47658193 Dům dětí a mládeže ASTRA, Martinská čtvrť 3, Frenštát pod Radhoštěm 3,89 Příděl do fondů
47813105 Gymnázium, Komenského 145, Vítkov 4,05 Příděl do fondů
64628159 Spec. školy při Městské nemocnici Ostrava, Ukrajinská 19/1535, Ostrava 4,50 Úhrada ztráty minulých let
00852481 Základní umělecká škola, Čapkova 6, Rýmařov 5,00 Příděl do fondů
68899092 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Čajkovského 2217, Karviná 5,42 Příděl do fondů
00601942 Dům dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory 5,45 Úhrada ztráty minulých let
63731371 SOŠ a SOU, Opavská 49, Krnov 5,51 Příděl do fondů
60337494 Obchodní akademie, Polní 964, Orlová-Lutyně 5,73 Úhrada ztráty minulých let
62331574 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov 5,81 Příděl do fondů
45234370 Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy 1, Ostrava-Zábřeh 6,05 Příděl do fondů
61989266 Zvláštní škola, U haldy 66/1586, Ostrava-Hrabůvka 6,22 Úhrada ztráty minulých let
47813571 Zvláštní škola internátní, OU a Praktická škola, Opavská 1, Velké Heraltice 6,64 Příděl do fondů
47998300 Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 6,73 Úhrada ztráty minulých let
00849936 Pedagogicko-psychologická poradna Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 6,81 Příděl do fondů
00847925 Dům dětí a mládeže Juventus, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město 7,00 Úhrada ztráty minulých let
47813466 Dětský domov, ČSA 718, Budišov nad Budišovkou 7,23 Příděl do fondů
62331442 Dům dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald 7,38 Příděl do fondů
00602060 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, Ostrava-Zábřeh 7,70 Příděl do fondů
62331663 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, Havířov 7,84 Příděl do fondů
70640696 Speciální školy při Jódových sanatoriích, Hýlov 24, Klimkovice 8,38 Úhrada ztráty minulých let
61989215 Základní umělecká škola, U Jezu 4, Ostrava-Muglinov 8,49 Příděl do fondů
70640670 Zvláštní škola, Tovární 386, Studénka 8,61 Příděl do fondů
64628124 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, Na Robinsonce 1646, Ostrava 8,76 Úhrada ztráty minulých let
00845329 SOŠ telekom. a SOU telekomunikační, Opavská 1119, Ostrava-Poruba 8,91 Příděl do fondů
62331493 Gymnázium s polským jazykem vyuč.- GzPJN, Havlíčkova 13, Český Těšín 8,93 Úhrada ztráty minulých let
61989274 Speciální školy, Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh 9,48 Úhrada ztráty minulých let
00844080 Střední zdravotnická škola, Husovo nám. 1, Krnov 9,86 Příděl do fondů
00851850 Škola v přírodě, Bzové 330, Karolinka-Bzové 10,07 Příděl do fondů
00842745 Gymnázium, Fr. Hajdy 34, Ostrava-Hrabůvka 10,50 Úhrada ztráty minulých let
70947911 Střední odborná škola waldorfská, Gen. Píky 13A, Ostrava 10,51 Příděl do fondů
47813504 Základní umělecká škola, Slezská 74, Hradec nad Moravicí 11,26 Příděl do fondů
60337346 Spec. mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná 11,46 Úhrada ztráty minulých let
68321082 SZeŠ, SOU zemědělské a U, Tyršova 2, Český Těšín 11,60 Úhrada ztráty minulých let
69610126 Speciální školy Třinec, Jablunkovská 241, Třinec 11,90 Příděl do fondů
47813181 Zvláštní škola Opava, Dvořákovy sady 4/174, Opava 12,04 Příděl do fondů
62330381 Pedagogicko-psychologická poradna, Žižkova 3, Nový Jičín 12,10 Úhrada ztráty minulých let
70632090 Speciální školy, Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí 12,42 Příděl do fondů
60337389 Speciální mateřská škola, Mozartova 2, Havířov 12,52 Příděl do fondů
00849766 Stanice mladých turistů a přírodovědců, Husova 17, Opava 12,76 Příděl do fondů
00845311 SOŠ a SOU poštovní, Olomoucká 16, Opava 12,98 Příděl do fondů
47813130 Masarykova střední zem. škola a SOU zemědělské, Purkyňova 12, Opava 13,41 Příděl do fondů
64628213 Zvláštní škola, Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz 13,53 Úhrada ztráty minulých let
47998008 Dům dětí a mládeže LUNA, Dukelská 1346, Příbor 13,60 Příděl do fondů
00602043 Státní jazyková škola, Na Jízdárně 4, Ostrava 14,48 Příděl do fondů
00575585 SOU, OU a U, Kapucínská 281, Fulnek 14,52 Příděl do fondů
48004359 Dům dětí a mládeže Orlová-Lutyně, Masarykova 958, Orlová-Lutyně 14,67 Úhrada ztráty minulých let
00098752 Školní statek, Englišova 526, Opava 14,92 Příděl do fondů
00577090 SOU a OU, Komenského 112, Klimkovice 15,95 Úhrada ztráty minulých let
00850292 Dům dětí a mládeže, M. Majerové 1722, Ostrava-Poruba 17,35 Příděl do fondů
00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava 1 17,77 Úhrada ztráty minulých let
00602116 SPŠ stavební, Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh 18,06 Úhrada ztráty minulých let
00842737 Gymnázium, Volgrogradská 6a, Ostrava-Zábřeh 18,52 Příděl do fondů
62330349 Základní umělecká škola Studénka, Butovická 376, Studénka 18,80 Příděl do fondů
62331540 Gymnázium a Střední odborná škola, Masarykova 1313, Orlová-Lutyně 19,23 Úhrada ztráty minulých let
60337273 Dům dětí a mládeže Havířov-Město, Na Nábřeží 41, Havířov 19,37 Úhrada ztráty minulých let
68334222 Dětský domov, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 21,04 Úhrada ztráty minulých let
00098701 Školní statek, Slezská 1135, Český Těšín 21,17 Příděl do fondů přejímající organizace Střední zem. škola, SOU a U Český Těšín
00600920 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdrav. škola, Jeremenkova 2, Ostrava 22,33 Úhrada ztráty minulých let
00602001 Domov mládeže, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 23,21 Příděl do fondů
62330390 Zvláštní škola, Štramberská 189, Kopřivnice 23,40 Příděl do fondů
00601349 Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov 23,42 Úhrada ztráty minulých let
60802464 Dětský domov, Svobody 428, Horní Benešov 23,63 Příděl do fondů
00848361 Dům dětí a mládeže Fokus, K Nemocnici 23, Nový Jičín 24,10 Příděl do fondů
13644254 Integrovaná střední škola, Osvobození 60, Karviná-Nové Město 24,17 Příděl do fondů
68321261 SOŠ a SOU, Lidická 600, Havířov-Šumbark 24,33 Úhrada ztráty minulých let
13643479 Střední odborné učiliště, Dukelská 5, Bruntál 26,49 Příděl do fondů
13644271 SOŠ a SOU obchodu a služeb, Kpt. Jasioka 50, Havířov-Suchá 26,87 Úhrada ztráty minulých let
60043652 Dětský domov, Sportovní 584, Brušperk 27,33 Příděl do fondů
00535397 SOU obchodní, Na Mlýnici 36, Ostrava 1 28,12 Úhrada ztráty minulých let
61955680 Dům dětí a mládeže Bystřice, Bystřice 390, Bystřice nad Olší 28,38 Příděl do fondů
62331752 Pedagogicko-psychologická poradna, Nejedlého 591, Karviná 28,70 Příděl do fondů
62331582 Gymnázium, Studentská 11, Havířov-Podlesí 29,36 Úhrada ztráty minulých let
62331515 Střední průmyslová škola - TP, Žižkova 1818, Karviné-Hranice 29,44 Úhrada ztráty minulých let
60780568 Základní umělecká škola, nám. J. Žižky 6, Bruntál 31,66 Příděl do fondů
00847127 Stanice mladých turistů, tř. Pionýrů 764, Frýdek-Místek 31,69 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
69610134 Speciální školy, Pionýrů 767, Frýdek-Místek 32,06 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
00601837 OU a Praktická škola, ČSA 4a, Hlučín 32,23 Příděl do fondů
14451093 Střední odborná škola dopravní, SOU a U, Moravská 2, Ostrava-Vítkovice 33,33 Úhrada ztráty minulých let
47813474 Spec. mateř. škola pro tělesně postižené děti, Elišky Krásnohorské 8, Opava 33,87 Úhrada ztráty minulých let
00844985 Střední zdravotnická škola, K. H. Borovského 2315, Karviná 33,91 Příděl do fondů
62331795 Gymnázium, Mírová 1442, Karviná-Nové Město 35,76 Úhrada ztráty minulých let
00852716 Základní umělecká škola, Dvořákova 349, Moravský Beroun 35,83 Úhrada ztráty minulých let
47813563 Zvláštní škola internátní, Radkov-Dubová 141, Radkov-Dubová 37,38 Příděl do fondů
70640700 Speciální školy Nový Jičín, Dlouhá 54, Nový Jičín 37,69 Úhrada ztráty minulých let
00601411 Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek 37,74 Úhrada ztráty minulých let
45215995 Zvláštní škola a Pomocná škola, Čáslavská 420, Bohumín 38,50 Úhrada ztráty minulých let
70645566 Gymnázium a Sportovní gymnázium, náměstí Sv. Michala 12, Vrbno p. P. 38,78 Příděl do fondů
47813547 Dům dětí a mládeže Kravaře, Náměstí 20/419, Kravaře 39,02 Příděl do fondů
00601608 SZeŠ a SOU zemědělské, U Jezu 7, Nový Jičín 42,18 Příděl do fondů
00849910 Základní umělecká škola, U Bašty 4/613, Hlučín 42,81 Příděl do fondů
00577243 SOU, T. G. Masaryka 451, Frýdek Místek 43,85 Úhrada ztráty minulých let
66741335 Speciální škola pro žáky s více vadami, Komenského 64, Nový Jičín 46,47 Úhrada ztráty minulých let
47998296 Dětský domov, Masarykova 607, Příbor 47,75 Příděl do fondů
47658371 Škola v přírodě, Prostřední Bečva 250, Prostřední Bečva 48,41 Příděl do fondů
62331639 Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín 48,60 Úhrada ztráty minulých let
47813512 Základní umělecká škola, Solná 8, Opava 49,61 Příděl do fondů
47813075 Slezské gymnázium, Krnovská 69/431, Opava 51,66 Příděl do fondů
00577235 ISŠ obchodního podnikání, Frýdecká 32, Český Těšín 51,83 Příděl do fondů
61955671 Dům dětí a mládeže Jablunkov, Dukelská 145, Jablunkov 52,12 Příděl do fondů
61989339 Dětský domov, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová 53,51 Příděl do fondů
00601667 Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec 54,27 Příděl do fondů
60802472 Dětský domov, Milotice n. Opavou 27, Milotice nad Opavou 55,50 Příděl do fondů
00100340 ISŠ, Školní 416, Jablunkov 55,84 Úhrada ztráty minulých let
61955744 Dům dětí a mládeže Třinec, Bezručova 66, Třinec 56,23 Příděl do fondů
62330365 Základní umělecká škola, Kostelní 110, Fulnek 56,60 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
00845256 SOŠ a SOU, Vratimovská 681, Ostrava-Kunčice 57,22 Úhrada ztráty minulých let
47813113 Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava 58,15 Příděl do fondů
62330420 Základní umělecká škola, Lidická 5, Klimkovice 58,47 Příděl do fondů
61989011 Gymnázium s rozš. výukou cizích jazyků, Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba 60,95 Úhrada ztráty minulých let
47658061 Dětský domov, Revoluční 56, Nový Jičín 60,98 Příděl do fondů
00601641 Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, Příbor 61,73 Příděl do fondů
00602051 Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava 62,16 Úhrada ztráty minulých let
00408999 SOU zemědělské, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 63,89 Úhrada ztráty minulých let
64120392 Základní umělecká škola, Mariánské nám. 1, Jablunkov 64,30 Příděl do fondů
60337320 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín 64,53 Úhrada ztráty minulých let
62330276 Základní umělecká škola, Pivovarská 124, Bílovec 65,66 Příděl do fondů
61989231 Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Polanka nad Odrou 65,85 Příděl do fondů
00100307 SOU zemědělské, OU a U, Nemocniční 11, Město Albrechtice 67,70 Úhrada ztráty minulých let
00601373 Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek 67,93 Příděl do fondů
64120422 Základní umělecká škola, Brušperk 261, Brušperk 67,98 Příděl do fondů
47655259 Zvláštní škola a Pomocná škola, Vydmuchov 1835, Karviná 69,30 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
00845027 Střední zdravotnická škola, Divadelní 4, Nový Jičín 69,96 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
61989193 Základní umělecká škola Edvarda Runda, Keltičkova 4, Ostrava 70,57 Příděl do fondů
68899106 Základní umělecká škola Pavla Kalety, Sokola Tůmy 10, Český Těšín 70,68 Příděl do fondů
60337401 Dům dětí a mládeže Bohumín, Janáčkova 715, Bohumín 70,93 Úhrada ztráty minulých let
61989223 Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Edisonova 90, Ostrava-Hrabůvka 71,16 Příděl do fondů
62331566 Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov-Podlesí 72,55 Příděl do fondů
00601659 Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, Frenštát pod Radhoštěm 72,62 Příděl do fondů
64628132 Spec. MŠ při Městské nemocnici Ostrava, U Školky 1621, Ostrava 72,69 Úhrada ztráty minulých let
00601314 Obchodní akademie a Střední zeměd. škola, Žižkovo nám. 10, Bruntál 72,77 Příděl do fondů
64628116 Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Lidická 56, Ostrava 73,51 Příděl do fondů
00602086 OA a VOŠ sociální, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory 73,73 Příděl do fondů
63731983 Základní umělecká škola, Sologubova 9/A, Ostrava-Zábřeh 75,60 Příděl do fondů
62331205 Gymnázium Františka Živného, Jana Palacha 794, Bohumín 75,81 Úhrada ztráty minulých let
47813539 Základní umělecká škola, Nádražní 11, Háj ve Slezsku 76,05 Příděl do fondů
49590928 Základní umělecká škola, Lidická 50, Příbor 76,05 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
47813083 OA a OA pro zrakově postiženou mládež, Hany Kvapilové 20, Opava 77,02 Příděl do fondů
00844691 ISŠ, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek 77,73 Příděl do fondů
00100331 SOU lesnické Bílá, Bílá 144, Bílá-pošta Staré Hamry 78,09 Příděl do fondů
13644297 Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Školní 2/601, Havířov-Šumbark 81,48 Úhrada ztráty minulých let
00576441 ISŠ-Centrum odborné přípravy, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm 89,26 Příděl do fondů
47813521 Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě, Nádražní okruh 11, Opava 90,84 Příděl do fondů
00561151 Střední zdravotnická škola, Na Půstkách 68, Frýdek-Místek 91,16 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
70640688 Zvláštní škola, Slunečná 2/173, Odry 92,33 Příděl do fondů
61955574 Základní umělecká škola, Třanovského 596, Třinec 92,93 Příděl do fondů
62331710 Speciální školy, Pražská 3, Český Těšín 94,09 Úhrada ztráty minulých let
00847895 Zvláštní škola a Pomocná škola, Mánesova 1/1102, Havířov-Město 97,24 Úhrada ztráty minulých let
62331701 Základní umělecká škola, Žižkova 620, Bohumín-Nový Bohumín 99,82 Úhrada ztráty minulých let
61955701 Dům dětí a mládeže Frýdek-Místek, Pionýrů 752, Frýdek-Místek 103,10 Příděl do fondů
00849651 Středisko služeb školám, Rybí trh 14, Opava 103,99 Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín
00848166 SOŠ a SOU, Tyršova 9, Nový Jičín 105,17 Úhrada ztráty minulých let
61989291 Dům dětí a mládeže, Gurtěvova 8, Ostrava-Zábřeh 114,89 Příděl do fondů
00577933 ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 116,70 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
47813148 SPŠ stavební, Mírová 3, Opava 119,02 Úhrada ztráty minulých let
00576701 SOU služeb a obchodu, Husova 6/507, Opava 119,77 Příděl do fondů
00602124 SPŠ chemická ak. Heyrovského, Středoškolská 1, Ostrava-Zábřeh 121,37 Úhrada ztráty minulých let
00846881 Gymnázium a SOŠ, TGM 451, Frýdek-Místek 123,25 Úhrada ztráty minulých let
13644289 Střední odborné učiliště technické, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark 128,70 Příděl do fondů
00845299 ISŠ - Centrum odborné přípravy, Kolofíkovo nábř. 51/1062, Opava 129,21 Příděl do fondů
14450909 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov 130,01 Příděl do fondů
60337184 Odborné učiliště a Praktická škola, K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba 130,26 Příděl do fondů
00849782 Dům dětí a mládeže, Jaselská 4, Opava 131,71 Příděl do fondů
47813121 Střední průmyslová škola a Střední uměleckoprům. škola, Praskova 8, Opava 134,91 Příděl do fondů
00842702 Gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba 136,97 Úhrada ztráty minulých let
00846279 SOU technické, Soukenická 21, Krnov 139,81 Příděl do fondů
00601331 Gymnázium, Sokolovská 34, Rýmařov 140,63 Příděl do fondů
00842761 Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Ostrava 143,28 Úhrada ztráty minulých let
47813172 Speciální školy, nám. J. Zajíce 1, Vítkov 147,63 Příděl do fondů
63024616 Zvláštní škola, Komenského 614, Karviná-Nové Město 161,15 Úhrada ztráty minulých let
62331655 Škola v přírodě, Vlkovice 20, Fulnek 162,57 Příděl do fondů
47813369 Zařízení školního stravování Matiční dům, Rybí trh 7-8, Opava 162,90 Příděl do fondů
71172041 Speciální školy, Hálkova 927, Frýdek-Místek 167,80 Příděl do fondů
00602159 Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava-Poruba 180,72 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
60043661 Dětský domov, Čeladná 87, Čeladná 193,50 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
00848077 SOU, Šenovská 574, Šenov u Nového Jičína 194,07 Příděl do fondů
00602094 Obchodní akademie, Polská 1543, Ostrava-Poruba 198,89 Příděl do fondů
47811919 Dětský domov, Rybí trh 14, Opava 201,96 Příděl do fondů
61955655 Služba škole Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek 227,56 Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín
47811927 Dětský domov, Melč 4, Melč 228,23 Příděl do fondů
00602027 Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, Ostrava-Hulváky 229,60 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
00847054 Škola v přírodě, Horní Lomná 128, Horní Lomná 240,73 Příděl do fondů
00577260 SOU společného stravování a OU, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka 246,09 Příděl do fondů
18054455 Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Boženy Němcové 22, Opava 256,34 Příděl do fondů
00845213 SOU stav. a dřevozprac., OU a U, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh 281,88 Příděl do fondů
00602141 Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice 281,99 Úhrada ztráty minulých let
00846660 SOŠ, SOU, OU a Praktická škola, Lánská 132, Třinec III 282,41 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
00845183 SOU strojírenské a OU, Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka 315,62 Příděl do fondů
48004898 Dětský domov SRDCE, Vydmuchov 10, Karviná-Fryštát 323,81 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
62330403 Středisko informatiky a služeb, Štefánikova 9, Nový Jičín 347,09 Příděl do fondů přejímající organizace Krajské vzdělávací a inf. centrum Nový Jičín
14613280 SOŠ řemesel a podnikání a SOU, Potoční 1094, Frýdek-Místek 350,84 Příděl do fondů
00601390 Gymnázium, Komenského 713, Třinec 362,74 Úhrada ztráty minulých let
66932581 SOŠ a SOU, Revoluční 529, Bohumín 383,74 Úhrada ztráty minulých let
13644319 SOŠ a SOU pro těles. postiž. mládež, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba 424,78 Příděl do fondů
13644301 SOU technické, Odborné učiliště a Učiliště, tř. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 542,55 Úhrada ztráty minulých let
00601381 Střední průmyslová škola, 28. října 1598, Frýdek-Místek 554,10 Úhrada ztráty minulých let, příděl do fondů
00846431 Škola v přírodě, Žižkova 134, Vrbno pod Pradědem 556,74 Příděl do fondů
00601861 VOŠ a Hotelová škola, Tyršova 34, Opava 662,65 Příděl do fondů
14616068 Střední odborné učiliště, Vítkov-Podhradí 699,43 Příděl do fondů
13644327 Integrovaná střední škola, Na Jízdárně 30, Ostrava 795,53 Příděl do fondů
Příspěvkové organizace v odvětví školství celkem (existující k 31. 12. 2003) 17 659,37  
00846457 Plavecká škola, ČSA 15, Krnov *) 0,00 Zrušena k 31. 7. 2003
00848042 SOU strojírenské, Husova 1162, Kopřivnice *) 0,37 Sloučena k 1. 9. 2003
00846465 Plavecká škola, Dukelská, Bruntál *) 2,89 Zrušena k 31. 7. 2003
00850225 Plavecká škola, Kpt. Vajdy 1A, Ostrava-Zábřeh *) 86,30 Zrušena k 31. 7. 2003
47813580 Plavecká škola Opava, Zámecký okruh 4/38, Opava *) 238,76 Zrušena k 31. 7. 2003
Příspěvkové organizace v odvětví školství celkem 17 987,69  
 
*) příspěvkové organizace, které v II. polovině roku 2003 zanikly, příp. byly sloučeny, ale byly povinny předložit výsledek svého hospodaření
Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
v tis. Kč
IČO Název Hospodářský výsledek 2003 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003
00096296 MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, 28. října 12, Nový Jičín -182,65 Úhrada ztráty z rezervního fondu a zlepšených HV příštích let
00100536 Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67, Český Těšín 19,37 Příděl do fondů
00100579 MSVK Ostrava, Prokešovo nám. 9, Ostrava 75,56 Úhrada ztráty minulých let
00095354 Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, Bruntál 671,07 Příděl do fondů
00373231 Galerie výtvarného umění, Jurečkova 9, Ostrava 731,60 Úhrada ztráty minulých let
00095630 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, Frýdek-Místek 1 288,06 Příděl do fondů
00305847 MUZEUM TĚŠÍNSKA, Hlavní třída 15, Český Těšín 2 416,98 Příděl do fondů
Příspěvkové organizace v odvětví kultury celkem 5 019,99  
Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
v tis. Kč
IČO Název Hospodářský výsledek 2003 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003
47813750 Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava -108 543,35 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
00534188 Nemocnice ve Frýdku-Místku, E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek -57 367,66 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
00844853 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná-Ráj -50 415,96 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
00844781 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K Nemocnici 76, Nový Jičín -48 446,50 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
00844896 Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov-Město -44 784,39 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
44739079 Záchranná služba Opava, Olomoucká 86, Opava -10 289,63 Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
00844799 Nemocnice v Bílovci, 17. listopadu 538, Bílovec -9 851,99 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
47815566 Nemocnice Vítkov, Opavská 90, Vítkov -2 250,49 Úhrada ztráty ze zlepšených HV příštích let
66741572 Okresní středisko zách. služby v Novém Jičíně, Štefánikova 11, Nový Jičín -1 363,54 Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
64122972 Zdravot. zách. služba Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 322, Frýdek-Místek -827,22 Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
60802642 Zdravotnická záchranná služba okresu Bruntál, Zeyerova 13, Bruntál -819,63 Úhrada ztráty na vrub zlepšeného HV příštích let přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
63024594 Dětský domov Janovice u Rýmařova, Rýmařovská 1, Janovice 9,72 Příděl do fondů
48804525 Územní středisko záchranné služby Ostrava, Výškovická 40, Ostrava 43,61 Příděl do fondů přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
68177992 Kojen. ústav s dětským domovem do 3 let v Opavě, Nákladní 29, Opava 178,46 Příděl do fondů
00844641 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov 208,88 Příděl do fondů
00534234 Sanatorium Jablunkov - OLÚ tuberkulózy a respir. nem., Alej Míru 442 229,06 Příděl do fondů
00534200 Odborný léč. ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1 423,49 Příděl do fondů
00845019 Záchranná služba okresu Karviná, Vydmuchov 209, Karviná-Fryštát 1 515,77 Příděl do fondů přejímající organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
00534242 Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec 3 282,70 Příděl do fondů
Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví celkem -329 068,67  
Hospodářský výsledek za rok 2003 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
v tis. Kč
IČO Název Hospodářský výsledek 2003 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) hospodářského výsledku 2003
48804843 Domov důchodců Frenštát p. R., Za Střelnicí 1586, Frenštát pod Radhoštěm 0,00  
48804886 Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní 41, Nový Jičín 0,01 Příděl do fondů
00846635 Domov důchodců Bruntál, Okružní 16, Bruntál 0,49 Příděl do fondů
48804908 Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova 20, Nový Jičín 0,50 Příděl do fondů
48804860 Ústav sociální péče pro ment. postižené ženy Nová Horka, Nová Horka 22 1,09 Příděl do fondů
48804894 Domov důchodců Odry, Hranická 56, Odry 2,29 Příděl do fondů
00846376 Ústav sociální péče pro mládež s ment. postižením, Jindřichov ve Slezsku 24 19,38 Příděl do fondů
00847348 Domov důchodců Petřvald, Rychvaldská 531, Petřvald u Karviné 175,51 Příděl do fondů
00846384 Harmonie - centrum rezidentních služeb pro ment. postižené, Hošťálkovy 26 193,10 Příděl do fondů
00847411 Domov - penzion pro důchodce Orlová, Kpt. Jaroše 999, Orlová-Lutyně 226,35 Příděl do fondů
00847372 Domov důchodců a ústav pro dospělé, Šunychelská 1159, Bohumín 333,88 Příděl do fondů
48804851 Ústav sociální péče pro mládež s týd. a denním pobytem Tichá, Tichá 295 455,77 Příděl do fondů
60784385 Domov-penzion pro důchodce Havířov, Lidická 52c/1200, Havířov 527,82 Příděl do fondů
48804878 Domov důchodců Příbor, Masarykova 542, Příbor 618,44 Příděl do fondů
00847461 Ústav sociální péče pro mládež Petřvald, Modrá 1705, Petřvald u Karviné 770,49 Příděl do fondů
00846350 SAGAPO - centrum pro mentálně postižené, Uhlířská 2, Bruntál 933,79 Příděl do fondů
00847267 Centrum psych. pomoci - Rod. a manž. poradna, Na Bělidle 815, Karviná 1 047,74 Příděl do fondů
00847330 Domov důchodců Karviná, Na Bažantnici 1564, Karviná-Nové Město 3 583,59 Příděl do fondů
00847046 Ústav sociální péče pro mládež Ostravice, Mazák 405, Ostravice 5 020,28 Příděl do fondů
00016772 Domov důchodců Opava, Rybářská 27, Opava 5 132,99 Příděl do fondů
Příspěvkové organizace v odvětví sociálním celkem 19 043,51  
Přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí
v Kč
Příjemce Poskytnuto ⁱ⁾ Čerpáno ²⁾ Účel použití
Albrechtice 84 400 84 400 dotace pro jednotky sborudobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  11 800 11 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  320 000 320 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  13 610 000 13 610 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  67 300 66 300 státní informační politika - neinvestice
Albrechtice - celkem 14 093 500 14 092 500  
Albrechtičky 239 400 239 400 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  2 093 000 2 093 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Albrechtičky - celkem 2 342 400 2 342 400  
Andělská Hora 80 000 80 000 program protidrogové politiky
  6 779 000 6 779 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  35 600 35 600 státní informační politika - neinvestice
Andělská Hora - celkem 6 894 600 6 894 600  
Bartošovice 3 600 3 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  126 000 126 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  160 200 160 200 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  48 000 48 000 program protidrogové politiky
  7 724 000 7 724 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  34 800 28 123 státní informační politika - neinvestice
Bartošovice - celkem 8 096 600 8 089 923  
Baška 4 200 4 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  7 376 000 7 376 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  29 200 29 200 státní informační politika - neinvestice
Baška - celkem 7 409 400 7 409 400  
Bělá 3 600 2 886 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  300 000 119 000 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  1 968 000 1 968 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Bělá - celkem 2 281 600 2 099 886  
Bernartice nad Odrou 1 800 1 480 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  30 000 30 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  2 611 000 2 611 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  14 000 12 780 státní informační politika - neinvestice
Bernartice nad Odrou - celkem 2 656 800 2 655 260  
Bílá 690 000 690 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Bílov 1 046 000 1 046 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  7 000 5 960 státní informační politika - neinvestice
Bílov - celkem 1 053 000 1 051 960  
Bílovec 89 000 22 600 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  210 000 210 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  90 000 90 000 program program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  32 539 000 32 539 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  158 800 106 536 státní informační politika - neinvestice
  134 900 134 900 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Bílovec - celkem 33 221 700 33 103 036  
Bítov 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Bocanovice 776 000 776 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Bohumín 52 000 52 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  7 600 7 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  165 120 165 120 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002
  50 000 9 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  25 000 7 700 program sociální prevence a prevence kriminality
  240 000 240 000 projekty romské komunity
  71 241 000 71 241 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  339 700 339 700 státní informační politika - neinvestice
  181 795 181 795 účelová dotace určená na předcházení vzniku onemocnění tuberkulózou
Bohumín - celkem 72 302 215 72 243 915  
Bohuslavice 250 000 250 000 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  7 879 000 7 877 089 přímé náklady na vzdělávání - obce
  35 400 35 400 státní informační politika - neinvestice
Bohuslavice 8 164 400 8 162 489  
Bohušov 40 000 0 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  14 500 14 500 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002
  791 000 791 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Bohušov - celkem 845 500 805 500  
Bolatice 22 100 22 100 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  12 322 000 12 322 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  57 200 57 200 státní informační politika - neinvestice
Bolatice - celkem 12 401 300 12 401 300  
Bordovice 650 000 650 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Branka 2 525 000 2 524 999 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 11 374 státní informační politika - neinvestice
Branka - celkem 2 537 000 2 536 373  
Brantice 2 940 000 2 940 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  14 000 14 000 státní informační politika - neinvestice
Brantice - celkem 2 954 000 2 954 000  
Bravantice 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 691 000 2 691 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 10 725 státní informační politika - neinvestice
Bravantice 2 703 800 2 703 525  
Brumovice 8 600 8 074 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  94 800 63 000 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  3 375 000 3 375 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 14 030 státní informační politika - neinvestice
Brumovice - celkem 3 493 400 3 460 104  
Bruntál 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  28 300 28 300 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  15 200 15 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  34 000 94 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  50 000 0 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  58 000 58 000 program protidrogové politiky
  450 000 450 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  240 000 97 500 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  78 264 000 78 261 063 přímé náklady na vzdělávání - obce
  383 700 380 865 státní informační politika - neinvestice
  214 830 537 100 program Propagace mikroregionu Slezská Harta - grant - doplatek 2002
Bruntál - celkem 79 888 030 80 072 028  
  16 200 4 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 49 400 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  400 000 400 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  12 651 000 12 651 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  63 600 63 600 státní informační politika - neinvestice
Brušperk - celkem 13 180 800 13 168 200  
Bruzovice 2 094 000 2 094 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 12 000 státní informační politika - neinvestice
Bruzovice - celkem 2 106 000 2 106 000  
Březová 101 100 0 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  14 000 13 351 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  7 548 000 7 548 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  32 700 25 830 státní informační politika - neinvestice
Březová - celkem 7 695 800 7 587 181  
Břidličná 109 000 98 410 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  17 000 17 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  16 312 000 16 300 959 přímé náklady na vzdělávání - obce
  76 900 76 900 státní informační politika - neinvestice
Břidličná - celkem 16 514 900 16 493 269  
Budišov nad Budišovkou 136 000 133 930 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  272 000 272 000 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002
  48 000 0 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  13 439 000 13 436 318 přímé náklady na vzdělávání - obce
  60 200 39 928 státní informační politika - neinvestice
Budišov nad Budišovkou - celkem 13 955 200 13 882 176  
Bukovec 4 982 000 4 982 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  24 000 23 725 státní informační politika - neinvestice
Bukovec - celkem 5 006 000 5 005 725  
Bystřice 12 300 12 300 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  329 600 824 000 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002
  790 000 790 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  100 000 100 000 program Programy sociální péče - grant
  24 104 000 24 104 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  118 100 113 710 státní informační politika - neinvestice
Bystřice - celkem 25 454 000 25 944 010  
Čavisov 2 400 2 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Čeladná 28 700 28 700 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  6 710 000 6 709 759 přímé náklady na vzdělávání - obce
  33 400 33 400 státní informační politika - neinvestice
Čeladná - celkem 6 822 100 6 821 859  
Český Těšín 26 800 26 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program program Podpora kultury - grant
  49 000 49 000 program Podpora národnostních menšin - grant
  100 262 000 100 252 053 přímé náklady na vzdělávání - obce
  473 900 442 699 státní informační politika - neinvestice
Český Těšín - celkem 100 861 700 100 820 552  
Darkovice 3 402 000 3 128 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 15 000 státní informační politika - neinvestice
Darkovice - celkem 3 417 000 3 143 000  
Děhylov 1 622 000 1 622 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 11 000 státní informační politika - neinvestice
Děhylov - celkem 1 633 000 1 633 000  
Dětmarovice 10 308 000 10 305 100 přímé náklady na vzdělávání - obce
  47 800 47 062 státní informační politika - neinvestice
Dětmarovice - celkem 10 355 800 10 352 162  
Dětřichov nad Bystřicí 2 070 000 2 070 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 5 000 státní informační politika - neinvestice
Dětřichov nad Bystřicí - celkem 2 080 000 2 075 000  
Dívčí Hrad 1 110 000 1 110 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Dobrá 202 200 200 616 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  10 600 10 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  16 139 000 16 139 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  88 700 88 445 státní informační politika - neinvestice
Dobrá - celkem 16 440 500 16 438 661  
Dobratice 3 848 000 3 848 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 16 000 státní informační politika - neinvestice
Dobratice - celkem 3 864 000 3 864 000  
Dobroslavice 26 000 26 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  9 800 9 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 026 000 1 026 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Dobroslavice - celkem 1 061 800 1 061 800  
Dolní Benešov 9 200 9 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  14 989 000 14 989 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  69 800 69 800 státní informační politika - neinvestice
Dolní Benešov 15 068 000 15 068 000  
Dolní Domaslavice 13 000 8 230 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 755 000 5 755 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  29 500 29 500 státní informační politika - neinvestice
Dolní Domaslavice - celkem 5 797 500 5 792 730  
Dolní Lhota 53 600 46 358 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 600 3 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  4 603 000 4 603 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 16 000 státní informační politika - neinvestice
Dolní Lhota 4 676 200 4 668 958  
Dolní Lomná 2 499 000 2 499 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Dolní Lomná - celkem 2 512 000 2 512 000  
Dolní Lutyně 19 238 000 19 238 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  93 000 93 000 státní informační politika - neinvestice
Dolní Lutyně - celkem 19 331 000 19 331 000  
Dolní Moravice 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  68 200 68 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 167 000 1 167 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 8 000 státní informační politika - neinvestice
Dolní Moravice - celkem 1 245 000 1 245 000  
Dolní Tošanovice 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 702 000 1 675 645 přímé náklady na vzdělávání - obce
  9 000 8 187 státní informační politika - neinvestice
Dolní Tošanovice - celkem 1 712 200 1 685 032  
Dolní Životice 700 693 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 219 000 3 219 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 15 000 státní informační politika - neinvestice
Dolní Životice - celkem 3 234 700 3 234 693  
Doubrava 84 400 84 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  13 800 13 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 588 000 5 588 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  28 100 20 710 státní informační politika - neinvestice
Doubrava - celkem 5 714 300 5 706 910  
Dvorce 12 600 12 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  156 100 133 866 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  8 841 000 8 841 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  45 700 45 700 státní informační politika - neinvestice
Dvorce - celkem 9 055 400 9 033 166  
Frenštát pod Radhoštěm 695 100 695 017 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  36 000 36 000 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  39 720 000 39 691 682 přímé náklady na vzdělávání - obce
  212 900 191 129 státní informační politika - neinvestice
Frenštát pod Radhoštěm - celkem 40 664 000 40 613 828  
Fryčovice 3 000 3 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  8 026 000 8 026 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  35 500 35 500 státní informační politika - neinvestice
Fryčovice - celkem 8 064 500 8 064 500  
Frýdek-Místek 12 800 12 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  0 1 028 800 program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod - grant
  600 000 600 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  150 000 150 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  68 000 68 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  27 000 27 000 program protidrogové politiky
  227 561 000 227 515 757 přímé náklady na vzdělávání - obce
  1 308 820 1 266 385 státní informační politika - neinvestice
Frýdek-Místek - celkem 229 727 620 230 668 742  
Frýdlant nad Ostravicí 149 100 149 100 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  34 598 000 34 575 388 přímé náklady na vzdělávání - obce
  170 200 170 170 státní informační politika - neinvestice
Frýdlant nad Ostravicí - celkem 34 917 300 34 894 658  
Fulnek 157 600 152 747 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  898 000 898 000 program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod - grant
  24 240 000 24 240 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  108 300 108 300 státní informační politika - neinvestice
Fulnek - celkem 25 453 900 25 449 047  
Háj ve Slezsku 101 100 101 100 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  17 600 15 307 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  11 653 000 11 653 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  48 300 48 300 státní informační politika - neinvestice
Háj ve Slezsku - celkem 11 820 000 11 817 707  
Hať 9 544 000 9 540 280 přímé náklady na vzdělávání - obce
  47 000 32 550 státní informační politika - neinvestice
Hať - celkem 9 591 000 9 572 830  
Havířov 20 800 20 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  130 000 130 000 program Podpora kultury - grant
  50 000 0 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  40 000 40 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  40 000 40 000 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  259 317 000 259 316 804 přímé náklady na vzdělávání - obce
  1 321 000 1 306 649 státní informační politika - neinvestice
  1 000 000 562 590 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
Havířov - celkem 261 918 800 261 416 843  
Heřmanice u Oder 1 013 000 1 013 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 7 168 státní informační politika - neinvestice
Heřmanice u Oder - celkem 1 021 000 1 020 168  
Heřmánky 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Hladké Životice 3 277 000 3 277 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 12 000 státní informační politika - neinvestice
Hladké Životice - celkem 3 289 000 3 289 000  
Hlavnice 1 836 000 1 836 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 9 400 státní informační politika - neinvestice
Hlavnice - celkem 1 846 000 1 845 400  
Hlubočec 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Hnojník 29 400 29 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  87 500 86 211 státní informační politika - neinvestice
  16 863 000 16 863 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Hnojník - celkem 16 979 900 16 978 611  
Hlučín 18 000 18 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora kultury - grant
  420 000 420 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  37 000 37 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  530 000 530 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  51 621 000 51 621 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  412 620 405 719 státní informační politika - neinvestice
Hlučín - celkem 53 138 620 53 131 719  
Hněvošice 2 400 2 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 837 000 2 837 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 11 890 státní informační politika - neinvestice
Hněvošice - celkem 2 852 400 2 851 290  
Hodslavice 202 200 202 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  8 800 8 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  7 276 000 7 276 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  35 300 35 300 státní informační politika - neinvestice
  50 000 46 715 program Tělovýchovná činnost - grant
Hodslavice - celkem 7 572 300 7 569 015  
Holasovice 3 600 3 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 331 000 1 331 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Holasovice - celkem 1 334 600 1 334 600  
Holčovice 37 800 37 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  27 900 27 062 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 308 000 5 308 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  24 900 24 900 státní informační politika - neinvestice
Holčovice - celkem 5 398 600 5 397 762  
Horní Benešov 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  40 200 40 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  31 800 31 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  400 000 1 000 000 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002
  241 500 603 750 program Propagace mikroregionu Slezská Harta - grant - doplatek 2002
  9 218 000 9 218 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  49 900 49 900 státní informační politika - neinvestice
Horní Benešov - celkem 10 081 400 11 043 650  
Horní Bludovice 1 777 000 1 777 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Horní Bludovice - celkem 1 787 000 1 787 000  
Horní Město 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 400 2 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  38 600 38 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  20 000 12 246 program protidrogové politiky
  4 087 000 4 085 899 přímé náklady na vzdělávání - obce
  24 000 23 975 státní informační politika - neinvestice
Horní Město - celkem 4 272 000 4 263 120  
Horní Domaslavice 1 581 000 1 576 394 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 8 000 státní informační politika - neinvestice
Horní Domaslavice - celkem 1 589 000 1 584 394  
Horní Suchá 32 400 32 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  15 800 15 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  15 482 000 15 481 800 přímé náklady na vzdělávání - obce
  78 200 69 955 státní informační politika - neinvestice
Horní Suchá - celkem 15 608 400 15 599 955  
Horní Tošanovice 4 800 3 720 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  744 700 0 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
Horní Tošanovice - celkem 749 500 3 720  
Horní Životice 808 000 808 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Hostašovice 2 163 000 2 163 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 9 911 státní informační politika - neinvestice
Hostašovice - celkem 2 173 000 2 172 911  
Hošťálkovy 1 899 000 1 899 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Hošťálkovy - celkem 1 909 000 1 909 000  
Hrabyně 48 600 47 678 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 253 000 2 253 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 12 000 státní informační politika - neinvestice
Hrabyně - celkem 2 313 600 2 312 678  
Hradec nad Moravicí 46 200 46 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  35 000 35 000 program program Ekologická výchova a osvěta - grant
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  38 000 38 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  147 000 147 000 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  17 576 000 17 576 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  78 800 78 275 státní informační politika - neinvestice
  50 000 50 000 program program Využití volného času - grant
Hradec nad Moravicí - celkem 18 021 000 18 020 475  
Hrádek 5 586 000 5 586 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  26 000 24 550 státní informační politika - neinvestice
Hrádek - celkem 5 612 000 5 610 550  
Hrčava 1 969 000 1 969 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 9 725 státní informační politika - neinvestice
Hrčava - celkem 1 979 000 1 978 725  
Hukvaldy 1 000 000 1 000 000 mimořádná dotace
  3 600 3 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  9 500 9 500 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  6 829 000 6 828 806 přímé náklady na vzdělávání - obce
  30 600 30 600 státní informační politika - neinvestice
Hukvaldy - celkem 7 872 700 7 872 506  
Huzová 8 400 8 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  27 300 27 300 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 847 000 1 847 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Huzová - celkem 1 892 700 1 892 700  
Chlebičov 2 702 000 2 702 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 14 990 státní informační politika - neinvestice
Chlebičov - celkem 2 717 000 2 716 990  
Chotěbuz 2 129 000 2 129 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 9 815 státní informační politika - neinvestice
Chotěbuz - celkem 2 139 000 2 138 815  
Chuchelná 7 425 000 7 423 874 přímé náklady na vzdělávání - obce
  39 000 30 155 státní informační politika - neinvestice
Chuchelná - celkem 7 464 000 7 454 029  
Chvalíkovice 1 200 930 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Jablunkov 21 200 21 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  20 000 20 000 program Podpora národnostních menšin - grant
  0 577 034 program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod - grant
  180 000 180 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  40 000 40 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  9 600 0 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  35 375 000 35 375 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  175 800 170 605 státní informační politika - neinvestice
  50 000 50 000 program Tělovýchovná činnost - grant
Jablunkov - celkem 35 921 600 36 483 839  
Jakartovice 6 600 930 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 918 000 1 918 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Jakartovice - celkem 1 924 600 1 918 930  
Jakubčovice nad Odrou 3 829 000 3 829 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 14 790 státní informační politika - neinvestice
Jakubčovice nad Odrou - celkem 3 845 000 3 843 790  
Janovice 70 800 63 708 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 49 182 program protidrogové politiky
  7 604 000 7 576 836 přímé náklady na vzdělávání - obce
  36 200 20 546 státní informační politika - neinvestice
Janovice - celkem 7 761 000 7 710 272  
Jeseník nad Odrou 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 0 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  32 000 92 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  4 331 000 4 330 970 přímé náklady na vzdělávání - obce
  14 000 14 000 státní informační politika - neinvestice
Jeseník nad Odrou - celkem 4 428 800 4 438 770  
Jezdkovice 585 000 584 998 přímé náklady na vzdělávání - obce
Jindřichov 52 000 52 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  27 800 27 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  31 400 31 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  8 292 000 8 292 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  38 000 38 000 státní informační politika - neinvestice
Jindřichov - celkem 8 441 200 8 441 200  
Jiříkov 86 400 86 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  6 600 6 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Jiříkov - celkem 93 000 93 000  
Jistebník 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 422 000 5 422 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  26 700 26 700 státní informační politika - neinvestice
Jistebník - celkem 5 450 500 5 450 500  
Karlova Studánka 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  14 900 14 900 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  44 000 44 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 996 000 1 996 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 11 000 státní informační politika - neinvestice
Karlova Studánka - celkem 2 165 900 2 165 900  
Karlovice 5 775 000 5 775 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  26 300 26 300 státní informační politika - neinvestice
Karlovice - celkem 5 801 300 5 801 300  
Karviná 11 200 11 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  40 000 40 000 program Podpora národnostních menšin - grant
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  39 000 39 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  1 120 000 1 120 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  87 000 86 986 program sociální prevence a prevence kriminality
  208 041 000 208 040 373 přímé náklady na vzdělávání - obce
  999 200 961 153 státní informační politika - neinvestice
Karviná - celkem 210 387 400 210 348 712  
Kateřinice 887 000 887 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Klimkovice 77 500 76 208 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 000 2 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  17 000 17 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  223 200 223 200 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  14 726 000 14 726 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  68 900 68 900 státní informační politika - neinvestice
Klimkovice - celkem 15 164 600 15 163 308  
Kobeřice 8 600 8 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  13 250 000 13 249 849 přímé náklady na vzdělávání - obce
  62 700 62 598 státní informační politika - neinvestice
Kobeřice - celkem 13 321 300 13 321 047  
Komorní Lhotka 6 700 6 700 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  120 000 120 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  27 000 27 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  2 419 000 2 419 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 11 000 státní informační politika - neinvestice
Komorní Lhotka - celkem 2 583 700 2 583 700  
Kopřivnice 17 800 17 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  26 000 13 900 program Ekologická výchova a osvěta - grant
  50 000 50 000 program Prevence sociálně patologických jevů - grant
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  39 000 39 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  10 000 10 000 program protidrogové politiky
  407 160 245 000 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  180 000 155 011 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  86 811 000 86 781 196 přímé náklady na vzdělávání - obce
  516 300 508 400 státní informační politika - neinvestice
  50 000 50 000 program Tělovýchovná činnost - grant
Kopřivnice - celkem 88 157 260 87 920 307  
Košařiska 3 181 000 3 181 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  17 000 17 000 státní informační politika - neinvestice
Košařiska - celkem 3 198 000 3 198 000  
Kozlovice 78 000 78 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  9 900 9 900 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  11 043 000 11 043 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  60 700 60 700 státní informační politika - neinvestice
Kozlovice - celkem 11 191 600 11 191 600  
Kozmice 3 831 000 3 831 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 13 507 státní informační politika - neinvestice
Kozmice - celkem 3 847 000 3 844 507  
Krásná 3 600 3 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  300 000 300 000 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
Krásná - celkem 303 600 303 600  
Krasov 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Kravaře 45 900 45 900 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora kultury - grant
  25 823 000 25 823 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  122 000 122 000 státní informační politika - neinvestice
Kravaře - celkem 26 040 900 26 040 900  
Krmelín 84 800 84 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  550 000 550 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  4 302 000 4 277 484 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 16 000 státní informační politika - neinvestice
Krmelín - celkem 4 952 800 4 928 284  
Krnov 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  25 000 25 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  21 600 19 103 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  15 400 15 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Prevence sociálně patologických jevů - grant
  145 000 0 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  35 000 35 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  240 000 126 000 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  187 200 48 040 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  161 400 161 400 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  92 940 000 92 940 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  434 300 434 300 státní informační politika - neinvestice
Krnov - celkem 94 404 900 94 004 243  
Kružberk 856 000 856 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 7 000 státní informační politika - neinvestice
Kružberk - celkem 864 000 863 000  
Křišťanovice 731 000 723 329 přímé náklady na vzdělávání - obce
Kujavy 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 393 000 1 389 745 přímé náklady na vzdělávání - obce
  7 000 7 000 státní informační politika - neinvestice
Kujavy - celkem 1 401 800 1 398 545  
Kunčice pod Ondřejníkem 7 000 7 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  0 188 400 program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod - grant
  235 200 235 200 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002
  7 455 000 7 455 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  30 500 30 500 státní informační politika - neinvestice
Kunčice pod Ondřejníkem - celkem 7 727 700 7 916 100  
Kunín 18 000 17 989 program protidrogové politiky
  6 596 000 6 595 999 přímé náklady na vzdělávání - obce
  28 400 28 395 státní informační politika - neinvestice
Kunín - celkem 6 642 400 6 642 383  
Kyjovice 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  300 000 300 000 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  2 086 000 2 086 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 8 725 státní informační politika - neinvestice
Kyjovice - celkem 2 397 200 2 395 925  
Leskovec nad Moravicí 21 420 21 420 program Propagace mikroregionu Slezská Harta - grant - doplatek 2002
Lhotka 7 200 7 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  665 000 665 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Lhotka - celkem 672 200 672 200  
Lhotka u Litultovic 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Lichnov u Bruntálu 48 600 48 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  7 400 7 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  7 436 000 7 436 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  34 400 34 400 státní informační politika - neinvestice
Lichnov u Bruntálu - celkem 7 526 400 7 526 400  
Lichnov u Nového Jičína 6 334 000 6 334 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  27 400 26 720 státní informační politika - neinvestice
Lichnov u Nového Jičína - celkem 6 361 400 6 360 720  
Litultovice 19 800 19 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 980 000 2 980 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 10 950 státní informační politika - neinvestice
Litultovice - celkem 3 010 800 3 010 750  
Liptaň 4 700 0 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Lomnice 48 000 48 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  45 100 45 100 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 305 000 1 305 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 4 725 státní informační politika - neinvestice
Lomnice - celkem 1 508 100 1 502 825  
Lučina 23 400 23 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 633 000 2 633 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 12 000 státní informační politika - neinvestice
Lučina - celkem 2 668 400 2 668 400  
Ludgeřovice 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  11 664 000 11 664 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  55 700 55 700 státní informační politika - neinvestice
Ludgeřovice - celkem 11 720 900 11 720 900  
Malá Morávka 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  4 200 4 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  26 000 26 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 038 000 2 038 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  9 000 8 725 státní informační politika - neinvestice
  50 000 50 000 program Využití volného času - grant
  50 000 50 000 program Využití volného času - grant
Malá Morávka - celkem 2 277 200 2 276 925  
Mankovice 2 717 000 2 713 286 přímé náklady na vzdělávání - obce
  17 000 14 045 státní informační politika - neinvestice
Mankovice - celkem 2 734 000 2 727 331  
Markvartovice 14 600 14 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 746 000 3 746 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 14 890 státní informační politika - neinvestice
Markvartovice - celkem 3 775 600 3 775 490  
Melč 177 200 177 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  8 841 558 8 841 387 přímé náklady na vzdělávání - obce
  50 400 50 400 státní informační politika - neinvestice
Melč - celkem 9 069 158 9 068 987  
Město Albrechtice 192 900 187 500 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  148 800 148 800 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  12 537 000 12 521 600 přímé náklady na vzdělávání - obce
  59 400 59 400 státní informační politika - neinvestice
  126 530 115 158 státní informační politika - neinvestice
Město Albrechtice - celkem 13 064 630 13 032 458  
Metylovice 13 900 13 900 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 629 000 2 629 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  14 000 14 000 státní informační politika - neinvestice
Metylovice - celkem 2 656 900 2 656 900  
Mezina 26 812 26 812 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  124 424 124 424 program podpory Slezská Harta - doplatek 2002
Mezina - celkem 151 236 151 236  
Mikolajice 5 400 2 790 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Milíkov 1 300 1 300 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 402 000 3 402 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  20 000 20 000 státní informační politika - neinvestice
Milíkov - celkem 3 423 300 3 423 300  
Milotice nad Opavou 645 000 645 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Mladecko 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  4 973 000 4 973 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  30 200 30 200 státní informační politika - neinvestice
Mladecko - celkem 5 004 400 5 004 400  
Mokré Lazce 744 000 744 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  2 854 000 2 854 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 9 900 státní informační politika - neinvestice
  50 000 50 000 program Využití volného času - grant
Mokré Lazce - celkem 3 660 000 3 657 900  
Moravice 4 600 2 790 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 652 000 5 652 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  27 500 27 500 státní informační politika - neinvestice
Morávka - celkem 5 684 100 5 682 290  
Moravskoslezský Kočov 1 800 0 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Moravský Beroun 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  9 100 9 100 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  24 200 24 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  11 656 000 11 656 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  56 800 56 480 státní informační politika - neinvestice
Moravský Beroun - celkem 11 846 100 11 845 780  
Mořkov 35 100 35 100 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  8 630 000 8 630 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  39 300 39 300 státní informační politika - neinvestice
Mořkov - celkem 8 704 400 8 704 400  
Mošnov 1 916 000 1 916 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Mošnov - celkem 1 926 000 1 926 000  
Mosty u Jablunkova 7 400 7 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  300 000 300 000 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  16 021 000 16 020 844 přímé náklady na vzdělávání - obce
  73 200 72 746 státní informační politika - neinvestice
Mosty u Jablunkova - celkem 16 401 600 16 400 990  
Návsí 13 342 000 13 341 942 přímé náklady na vzdělávání - obce
  227 500 223 649 státní informační politika - neinvestice
Návsí - celkem 13 569 500 13 565 591  
Neplachovice 7 963 000 7 963 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  36 900 36 900 státní informační politika - neinvestice
Neplachovice - celkem 7 999 900 7 999 900  
Nižní Lhoty 5 400 5 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Nošovice 2 400 2 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 088 000 3 088 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Nošovice - celkem 3 103 400 3 103 400  
Nové Lublice 613 000 613 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Nové Sedlice 3 600 3 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Nový Jičín 1 800 1 480 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora kultury - grant
  90 000 100 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  580 000 580 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  18 000 18 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  106 602 000 106 600 853 přímé náklady na vzdělávání - obce
  764 700 757 964 státní informační politika - neinvestice
Nový Jičín - celkem 108 106 500 108 108 297  
Nýdek 14 800 7 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  6 797 000 6 797 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  32 200 32 200 státní informační politika - neinvestice
Nýdek - celkem 6 844 000 6 837 000  
Oborná 1 000 000 291 500 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  300 000 0 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  637 000 637 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Oborná - celkem 1 937 000 928 500  
Odry 147 600 139 951 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  83 000 100 450 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  400 000 400 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  28 722 000 28 708 215 přímé náklady na vzdělávání - obce
  172 000 161 719 státní informační politika - neinvestice
Odry - celkem 29 524 600 29 510 335  
Olbramice 30 000 30 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  2 084 000 2 084 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 9 230 státní informační politika - neinvestice
Olbramice - celkem 2 124 000 2 123 230  
Oldřišov 6 147 000 6 147 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  31 300 31 250 státní informační politika - neinvestice
Oldřišov - celkem 6 178 300 6 178 250  
Opava 110 200 110 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  60 000 60 000 program Ekologická výchova a osvěta - grant
  90 000 0 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  20 000 20 000 program protidrogové politiky
  540 000 0 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  343 200 0 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  224 407 000 224 404 845 přímé náklady na vzdělávání - obce
  1 075 920 1 060 950 státní informační politika - neinvestice
Opava - celkem 226 646 320 225 655 995  
Orlová 11 800 11 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  116 890 000 116 889 876 přímé náklady na vzdělávání - obce
  658 900 591 164 státní informační politika - neinvestice
Orlová - celkem 117 560 700 117 492 840  
Osoblaha 7 400 7 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  10 700 10 700 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  180 000 180 000 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  10 522 000 10 522 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  61 100 61 100 státní informační politika - neinvestice
Osoblaha - celkem 10 781 200 10 781 200  
Ostrava 4 600 000 4 600 000 mimořádná dotace
  16 200 16 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  184 100 184 100 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  150 000 150 000 program Podpora kultury - grant
  115 000 115 000 program Podpora kultury - grant
  50 000 0 program Podpora kultury - grant
  314 000 314 000 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  365 024 365 024 účelové dotace krajům - TBC
Ostrava, Hošťálkovice 7 171 000 7 167 506 přímé náklady na vzdělávání - obce
  35 000 34 000 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Hrabová 12 742 000 12 742 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  62 600 62 580 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Jih 29 000 29 000 program Ekologická výchova a osvěta - grant
  35 000 35 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  16 000 16 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  392 797 000 392 741 411 přímé náklady na vzdělávání - obce
  2 150 690 1 990 311 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Krásné Pole 7 464 000 7 464 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  32 600 32 600 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Lhotka 2 166 000 2 166 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 12 950 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky 29 207 000 29 206 996 přímé náklady na vzdělávání - obce
  116 100 111 409 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Martinov 878 000 878 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Ostrava, Michálkovice 12 768 000 12 768 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  67 700 65 634 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 20 000 20 000 nadnárostní menšiny - grant
  90 000 89 888 program Podpora kultury - grant
  120 000 120 000 projekty romské komunity
  135 117 000 135 115 635 přímé náklady na vzdělávání - obce
  659 400 638 221 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Nová Bělá 3 701 000 3 699 940 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 14 400 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Petřkovice 9 702 000 9 702 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  48 300 48 300 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Plesná 881 000 881 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Ostrava, Polanka nad Odrou 13 025 000 13 009 934 přímé náklady na vzdělávání - obce
  58 500 58 500 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Poruba 230 201 000 230 178 704 přímé náklady na vzdělávání - obce
  1 107 200 1 084 489 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Proskovice 3 197 000 3 196 369 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 10 900 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Radvanice a Bartovice 20 422 000 20 391 043 přímé náklady na vzdělávání - obce
  108 000 108 000 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Slezská Ostrava 118 000 118 000 projekty romské komunity
  48 100 000 48 099 918 přímé náklady na vzdělávání - obce
  203 700 202 323 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Stará Bělá 14 226 000 14 226 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  71 700 71 700 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Svinov 17 731 000 17 731 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  73 700 73 700 státní informační politika - neinvestice
Ostrava, Vítkovice 21 519 000 21 519 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  100 600 100 507 státní informační politika - neinvestice
Ostrava - celkem 994 175 114 993 777 192  
Ostravice 177 900 177 819 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  17 200 17 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  753 355 753 355 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  600 000 600 000 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  7 711 000 7 711 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  39 300 39 300 státní informační politika - neinvestice
Ostravice - celkem 9 298 755 9 298 674  
Otice 3 483 000 3 483 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  14 000 14 000 státní informační politika - neinvestice
Otice - celkem 3 497 000 3 497 000  
Palkovice 300 000 300 000 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  9 071 000 9 071 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  44 200 44 200 státní informační politika - neinvestice
Palkovice - celkem 9 415 200 9 415 200  
Paskov 28 400 16 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  14 071 000 14 068 810 přímé náklady na vzdělávání - obce
  64 000 64 000 státní informační politika - neinvestice
Paskov - celkem 14 163 400 14 149 210  
Petrovice u Karviné 14 185 000 14 183 495 přímé náklady na vzdělávání - obce
  65 800 65 774 státní informační politika - neinvestice
Petrovice u Karviné - celkem 14 250 800 14 249 269  
Petřvald 313 564 313 564 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  19 250 000 19 250 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  83 800 62 155 státní informační politika - neinvestice
Petřvald - celkem 19 647 364 19 625 719  
Petřvald u Nového Jičína 11 800 11 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  9 064 000 9 064 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  46 900 46 900 státní informační politika - neinvestice
Petřvald u Nového Jičína 9 122 700 9 122 700  
Písečná 2 898 000 2 898 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Písečná - celkem 2 911 000 2 911 000  
Písek 8 478 000 8 478 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  43 400 43 400 státní informační politika - neinvestice
Písek - celkem 8 521 400 8 521 400  
Píšť 58 200 55 860 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  7 537 000 7 537 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  39 800 39 800 státní informační politika - neinvestice
Píšť - celkem 7 635 000 7 632 660  
Povodí Morávky 534 400 1 336 000 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002 - grant
Pražmo 27 000 20 368 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 460 000 1 460 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Pražmo - celkem 1 487 000 1 480 368  
Pržno 7 800 0 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 581 000 2 581 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Pržno - celkem 2 601 800 2 594 000  
Příbor 138 300 138 300 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 0 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  250 000 250 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  29 717 000 29 717 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  164 700 164 700 státní informační politika - neinvestice
Příbor - celkem 30 320 000 30 270 000  
Pstruží 6 800 6 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 141 000 2 141 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 15 000 státní informační politika - neinvestice
Pstruží - celkem 2 162 800 2 162 800  
Pustá Polom 19 800 19 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  10 006 000 10 006 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  42 300 40 250 státní informační politika - neinvestice
Pustá Polom - celkem 10 068 100 10 066 050  
Pustějov 1 800 1 480 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 252 000 3 252 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  14 000 14 000 státní informační politika - neinvestice
Pustějov - celkem 3 267 800 3 267 480  
Raduň 9 521 000 9 521 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  38 800 38 800 státní informační politika - neinvestice
Raduň - celkem 9 559 800 9 559 800  
Raškovice 9 600 8 992 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  10 672 000 10 672 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  59 000 59 000 státní informační politika - neinvestice
Raškovice - celkem 10 740 600 10 739 992  
Razová 21 011 52 700 program Propagace mikroregionu Slezská Harta - grant - doplatek 2002
  5 203 000 5 203 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  22 200 17 850 státní informační politika - neinvestice
Razová - celkem 5 246 211 5 273 550  
Region Poodří 147 000 147 000 destinační management v cestovním ruchu - grant
  480 000 480 000 marketingová strategie
  586 880 586 880 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002
  35 000 35 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  159 000 159 000 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  171 000 171 000 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
Region Poodří - celkem 1 628 880 1 628 880  
Rohov 631 000 631 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Ropice 400 000 400 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  3 552 000 3 552 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  14 000 14 000 státní informační politika - neinvestice
Ropice - celkem 3 966 000 3 966 000  
Rudná pod Pradědem 1 160 000 1 154 394 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 8 000 státní informační politika - neinvestice
Rudná pod Pradědem - celkem 1 168 000 1 162 394  
Rybí 2 908 000 2 908 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Rybí - celkem 2 921 000 2 921 000  
Rychvald 67 800 67 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  17 813 000 17 813 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  76 000 76 000 státní informační politika - neinvestice
Rychvald - celkem 17 956 800 17 956 800  
Rýmařov 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  25 000 25 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  4 200 4 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  29 300 29 300 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora kultury - grant
  800 000 514 293 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  30 766 000 30 765 046 přímé náklady na vzdělávání - obce
  151 900 151 900 státní informační politika - neinvestice
Rýmařov - celkem 31 926 400 31 639 739  
Ryžoviště 132 000 132 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  4 400 4 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 700 5 700 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 613 000 1 613 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 10 950 státní informační politika - neinvestice
Ryžoviště - celkem 1 766 100 1 766 050  
Řeka 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Řepiště 6 600 5 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 922 000 2 922 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Řepiště - celkem 2 941 600 2 940 200  
Sedliště 6 400 6 358 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  6 409 000 6 409 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  30 000 30 000 státní informační politika - neinvestice
Sedliště - celkem 6 445 400 6 445 358  
  50 000 50 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  4 755 000 4 755 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  22 700 15 588 státní informační politika - neinvestice
Sedlnice - celkem 4 827 700 4 820 588  
Skotnice 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  200 000 200 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  564 000 564 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Skotnice - celkem 765 800 765 800  
Skřipov 5 155 000 5 155 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  22 800 22 800 státní informační politika - neinvestice
Skřipov - celkem 5 177 800 5 177 800  
Slatina 78 000 78 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  3 000 3 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 831 000 1 831 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 8 380 státní informační politika - neinvestice
Slatina - celkem 1 922 000 1 920 380  
Slavkov 8 265 000 8 265 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  34 100 34 100 státní informační politika - neinvestice
Slavkov - celkem 8 299 100 8 299 100  
Slezské Rudoltice 37 800 37 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  9 200 9 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  12 300 12 300 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 120 000 2 120 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Slezské Rudoltice - celkem 2 189 300 2 189 300  
Služovice 3 000 3 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  300 000 300 000 program podpory rozvoje venkovských oblastí
  2 263 000 2 263 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Služovice - celkem 2 576 000 2 576 000  
Smilovice 48 028 48 028 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  2 817 000 2 817 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 11 770 státní informační politika - neinvestice
Smilovice - celkem 2 877 028 2 876 798  
Soběšovice 2 400 2 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 000 000 1 000 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  1 953 000 1 953 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  9 000 9 000 státní informační politika - neinvestice
Soběšovice - celkem 2 964 400 2 964 400  
Spálov 8 000 7 891 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  6 072 000 6 072 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  56 320 47 942 státní informační politika - neinvestice
Spálov - celkem 6 136 320 6 127 833  
Stará Ves 3 000 0 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  4 173 000 4 173 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  21 700 20 148 státní informační politika - neinvestice
Stará Ves - celkem 4 197 700 4 193 148  
Stará Ves nad Ondřejnicí 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  7 000 6 954 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  9 728 000 9 728 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  43 900 43 900 státní informační politika - neinvestice
Stará Ves nad Ondřejnicí - celkem 9 780 100 9 780 054  
Staré Hamry 32 800 32 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 430 000 1 430 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 11 000 státní informační politika - neinvestice
Staré Hamry - celkem 1 473 800 1 473 800  
Staré Heřminovy 791 000 791 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Staré Město 648 000 648 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Staré Město u Frýdku Místku 6 552 000 6 552 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  30 000 30 000 státní informační politika - neinvestice
Staré Město u Frýdku Místku- celkem 6 582 000 6 582 000  
Starý Jičín 143 800 143 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  20 700 19 445 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  10 635 000 10 635 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  46 900 33 652 státní informační politika - neinvestice
Starý Jičín - celkem 10 846 400 10 831 897  
Staříč 4 436 000 4 436 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 16 000 státní informační politika - neinvestice
Staříč - celkem 4 452 000 4 452 000  
Stěbořice 9 115 000 9 115 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  39 100 38 875 státní informační politika - neinvestice
Stěbořice - celkem 9 154 100 9 153 875  
Stonava 7 869 000 7 869 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  33 500 33 500 státní informační politika - neinvestice
Stonava - celkem 7 902 500 7 902 500  
Strahovice 2 674 000 2 674 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 12 000 státní informační politika - neinvestice
Strahovice - celkem 2 686 000 2 686 000  
Střítež 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 229 000 3 229 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 12 410 státní informační politika - neinvestice
Střítež - celkem 3 243 200 3 242 610  
Studénka 145 800 145 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  300 000 68 300 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  50 000 0 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  12 000 12 000 program protidrogové politiky
  71 000 41 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  35 845 000 35 845 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  227 200 219 948 státní informační politika - neinvestice
Studénka - celkem 36 651 000 36 332 048  
Sudice 8 600 8 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 984 000 5 984 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  26 300 26 300 státní informační politika - neinvestice
Sudice - celkem 6 018 900 6 018 900  
Suchdol nad Odrou 14 800 14 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  75 000 75 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  101 400 101 400 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  11 367 000 11 365 188 přímé náklady na vzdělávání - obce
  51 600 51 600 státní informační politika - neinvestice
Suchdol nad Odrou - celkem 11 609 800 11 607 988  
Světlá Hora 122 400 117 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 302 000 1 302 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Světlá Hora - celkem 1 424 400 1 419 400  
Sviadnov 195 000 195 000 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
  4 054 000 4 054 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  17 000 17 000 státní informační politika - neinvestice
Sviadnov - celkem 4 266 000 4 266 000  
Svobodné Heřmanice 1 998 000 1 977 125 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 11 300 státní informační politika - neinvestice
Svobodné Heřmanice - celkem 2 011 000 1 988 425  
Šenov 7 000 7 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  83 400 83 400 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  20 258 000 20 258 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  108 400 107 700 státní informační politika - neinvestice
Šenov - celkem 20 458 000 20 457 300  
Šenov u Nového Jičína 6 299 000 6 299 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  32 400 32 400 státní informační politika - neinvestice
Šenov u Nového Jičína - celkem 6 331 400 6 331 400  
Šilheřovice 8 500 8 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 438 000 5 438 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  23 700 23 700 státní informační politika - neinvestice
Šilheřovice - celkem 5 470 200 5 469 700  
Široká Niva 48 600 48 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  1 486 000 1 486 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 5 000 státní informační politika - neinvestice
Široká Niva - celkem 1 542 600 1 539 600  
Štáblovice 967 528 926 442 přímé náklady na vzdělávání - obce
Štěpánkovice 11 477 000 11 477 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  58 000 58 000 státní informační politika - neinvestice
Štěpánkovice - celkem 11 535 000 11 535 000  
Štítina 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 44 140 program Podpora kultury - grant
  6 055 000 6 039 835 přímé náklady na vzdělávání - obce
  32 700 32 700 státní informační politika - neinvestice
Štítina - celkem 6 138 900 6 117 875  
Štramberk 138 600 138 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  88 000 98 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  350 000 350 000 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
  300 000 300 000 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  11 062 000 11 062 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  48 900 48 900 státní informační politika - neinvestice
Štramberk - celkem 11 987 500 11 997 500  
Těrlicko 15 800 15 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  16 000 16 000 program Podpora přípravy projetků v oblasti ochrany vod - grant - doplatek 2002 - grant
  14 400 000 14 400 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  77 800 77 800 státní informační politika - neinvestice
Těrlicko - celkem 14 509 600 14 509 600  
Těškovice 0 414 167 program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod - grant
  417 060 225 750 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  2 833 000 2 833 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 11 650 státní informační politika - neinvestice
Těškovice - celkem 3 262 060 3 484 567  
Tichá 3 846 000 3 846 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 16 000 státní informační politika - neinvestice
Tichá - celkem 3 862 000 3 862 000  
Tísek 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  3 005 000 3 005 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Tísek - celkem 3 019 800 3 019 800  
Trnávka 86 400 86 400 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
  1 350 000 1 350 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Trnávka - celkem 1 446 400 1 446 400  
Trojanovice 16 000 16 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  4 914 000 4 914 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 15 000 státní informační politika - neinvestice
Trojanovice -celkem 4 945 000 4 945 000  
Třanovice 600 000 600 000 mimořádná dotace
  3 600 2 790 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  35 000 35 000 program Ekologická výchova a osvěta - grant
  240 000 35 000 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  2 617 000 2 617 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  12 000 12 000 státní informační politika - neinvestice
Třanovice - celkem 3 507 600 3 301 790  
Třemešná 1 800 0 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  932 000 932 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  6 091 000 6 091 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  27 800 27 800 státní informační politika - neinvestice
Třemešná - celkem 7 052 600 7 050 800  
Třinec 25 800 25 650 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  50 000 50 000 program Podpora kultury - grant
  1 000 000 1 000 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  100 000 100 000 program Podpora národnostních menšin - grant
  20 000 20 000 program protidrogové politiky
  133 539 000 133 530 961 přímé náklady na vzdělávání - obce
  617 800 587 715 státní informační politika - neinvestice
Třinec - celkem 135 352 600 135 314 326  
Uhlířov 4 200 1 860 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Úvalno 1 200 1 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  25 000 25 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  3 262 000 3 262 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  13 000 13 000 státní informační politika - neinvestice
Úvalno - celkem 3 301 200 3 301 200  
Václavovice 3 825 000 3 825 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 16 000 státní informační politika - neinvestice
Václavovice - celkem 3 841 000 3 841 000  
Velká Polom 7 400 6 572 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  9 505 000 9 504 522 přímé náklady na vzdělávání - obce
  47 100 46 704 státní informační politika - neinvestice
Velká Polom - celkem 9 559 500 9 557 797  
Velká Štáhle 854 000 853 269 přímé náklady na vzdělávání - obce
Velké Albrechtice 2 652 000 2 651 543 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Velké Albrechtice - celkem 2 662 000 2 661 543  
Velké Heraltice 13 400 13 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  6 439 000 6 438 996 přímé náklady na vzdělávání - obce
  26 700 26 700 státní informační politika - neinvestice
Velké Heraltice -celkem 6 479 100 6 479 096  
Velké Hoštice 7 526 000 7 526 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  39 700 39 521 státní informační politika - neinvestice
Velké Hoštice - celkem 7 565 700 7 565 521  
Vendryně 700 000 700 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  14 942 000 14 942 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  67 500 61 177 státní informační politika - neinvestice
Vendryně - celkem 15 709 500 15 703 177  
Veřovice 6 690 000 6 690 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  32 500 25 219 státní informační politika - neinvestice
Veřovice - celkem 6 722 500 6 715 219  
Větřkovice 170 000 170 000 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  2 169 000 2 168 498 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 10 480 státní informační politika - neinvestice
Větřkovice - celkem 2 350 000 2 348 978  
Vítkov 28 600 27 580 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  55 000 55 000 program Ekologická výchova a osvěta - grant
  83 000 60 000 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  25 802 000 25 802 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  119 800 119 800 státní informační politika - neinvestice
  50 000 50 000 program Využití volného času - grant
Vítkov - celkem 26 138 400 26 114 380  
Vratimov 100 000 100 000 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  6 900 6 900 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  31 600 31 600 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  26 372 000 26 372 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  124 300 116 202 státní informační politika - neinvestice
Vratimov - celkem 26 634 800 26 626 702  
Vražné 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 302 000 1 302 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 5 000 státní informační politika - neinvestice
Vražné - celkem 1 313 800 1 308 800  
Vrbno pod Pradědem 299 600 278 482 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  520 000 0 program Investiční aktivity obcí v oblasti dopravy - grant
  18 000 18 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  19 690 000 19 690 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  90 700 90 700 státní informační politika - neinvestice
Vrbno pod Pradědem - celkem 20 618 300 20 077 182  
Vršovice 3 600 0 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
Vřesina 240 000 0 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
  4 129 000 4 129 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  15 000 15 000 státní informační politika - neinvestice
Vřesina - celkem 4 384 000 4 144 000  
Vřesina u Opavy 202 200 202 200 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje
  7 400 6 260 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  35 000 35 000 program sociální prevence a prevence kriminality
  3 342 000 3 342 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  16 000 12 547 státní informační politika - neinvestice
Vřesina u Opavy - celkem 3 602 600 3 598 007  
Vyšní Lhoty 12 700 12 583 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  836 000 836 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
Vyšní Lhoty - celkem 848 700 848 583  
Zátor 3 500 3 500 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  5 500 5 500 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  7 518 000 7 517 989 přímé náklady na vzdělávání - obce
  38 400 38 359 státní informační politika - neinvestice
  145 010 145 010 státní informační politika - neinvestice
Zátor - celkem 7 710 410 7 710 358  
Závada 500 000 500 000 program Podpora rozvoje venkovských oblastí - grant
Závišice 1 977 000 1 977 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  10 000 10 000 státní informační politika - neinvestice
Závišice - celkem 1 987 000 1 987 000  
Zbyslavice 1 265 000 1 265 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 8 000 státní informační politika - neinvestice
Zbyslavice - celkem 1 273 000 1 273 000  
Žabeň 2 400 2 400 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  1 964 000 1 964 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 9 800 státní informační politika - neinvestice
Žabeň - celkem 1 977 400 1 976 200  
Ženklava 1 800 1 800 dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ze státního rozpočtu
  2 677 000 2 677 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  11 000 11 000 státní informační politika - neinvestice
Ženklava - celkem 2 689 800 2 689 800  
Životice u Nového Jičína 1 304 000 1 304 000 přímé náklady na vzdělávání - obce
  8 000 8 000 státní informační politika - neinvestice
Životice u Nového Jičína - celkem 1 312 000 1 312 000  
Celkem 4 402 978 479 4 393 209 610 -
  3 894 699 881 3 892 804 195  
  508 278 598 500 405 415  
 
ⁱ⁾ Ve sloupci poskytnuto jsou zahrnuty finanční prostředky, které byly dotčeným subjektům poukázány k 31. 12. 2003.
²⁾ Ve sloupci čerpáno jsou uvedeny poskytnuté dotace v roce 2003 snížené o případné vyúčtované vratky v závěru roku 2003 nebo počátkem roku 2004.
Přehled poskytnutých dotací fyzickým a právnickým osobám
v Kč
Příjemce Poskytnuto ⁱ⁾ Čerpáno ²⁾ Účel použití
AK 1324, s. r. o. 63 000,00 63 000,00 program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant
AKTIVITY Krnov 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Alliance Francaise Ostrava 80 000,00 80 000,00 mimořádná dotace
Amatérský soubor mladých hudebníků "RADOST" 80 000,00 80 000,00 program Podpora kultury - grant
AMONT, s. r. o. 294 000,00 294 000,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
Antonín Sikora 141 300,00 141 300,00 program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant
Armáda spásy, Praha 200 000,00 200 000,00 program Programy sociální péče - grant
  200 000,00 200 000,00 program Programy sociální péče - grant
  200 000,00 200 000,00 program Programy sociální péče - grant
Armáda spásy, Praha - celkem 600 000,00 600 000,00  
Asociace krajů České republiky 250 000,00 250 000,00 členský příspěvek Asociaci krajů České republiky
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Odry 300 000,00 300 000,00 program Programy sociální péče - grant
Asociace školních sportovních klubů ČR 270 000,00 270 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Automotoklub Petrovice u Karviné 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Bc. Tomáš Gronkowiec 120 000,00 120 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Beskydská šachová škola 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o. 300 000,00 300 000,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
Bořek Ráclavský 150 000,00 150 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Břetislav Lerche, Zátor – Loučky 57, 793 16 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Bunkr - klub mladých 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Centrum nové naděje 70 000,00 70 000,00 program Prevence sociálně patologických jevů - grant
  100 000,00 100 000,00 program Programy sociální péče - grant
  50 000,00 50 000,00 program Prevence sociálně patologických jevů - grant
Centrum nové naděje - celkem 220 000,00 220 000,00  
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj 50 000,00 49 990,60 program Využití volného času - grant
  55 000,00 54 830,00 program Prevence sociálně patologických jevů - grant
  70 000,00 69 096,00 program Prevence sociálně patologických jevů - grant
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj - celkem 175 000,00 173 916,60  
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava 200 000,00 200 000,00 mimořádná dotace
  250 000,00 250 000,00 program Programy sociální péče - grant
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava - celkem 450 000,00 450 000,00  
Cestovní kancelář Juhász, a. s 50 000,00 50 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  26 000,00 26 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
Cestovní kancelář Juhász, a. s. - celkem 76 000,00 76 000,00  
Církevní střední varhanická škola 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Colour Production, s. r. o. 100 000,00 100 000,00 program Podpora kultury - grant
COMAC CAL, s. r. o. 552 000,00 552 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
CpKP Ostrava 90 000,00 90 000,00 program Ekologická výchova a osvěta - grant
Čes. obec sokolská TJ Sokol Havířov 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Česká asociace Sport pro všechny 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Česká společnost pro duševní zdraví, Ostrava 56 000,00 56 000,00 program Programy sociální péče - grant
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava 164 000,00 163 927,13 program Programy sociální péče - grant
  60 000,00 60 000,00 program Programy sociální péče - grant
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava - celkem 224 000,00 223 927,13  
Český svaz ochránců přírody, ZO 70/03 Studénka 114 000,00 114 000,00 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
Čhave Jilestar 40 000,00 40 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
ČSOP Areka 27 000,00 27 000,00 program Ekologická výchova a osvěta - grant
ČSOP Studénka 70/03 35 000,00 35 000,00 program Ekologická výchova a osvěta - grant
Dakota 50 000,00 50 000,00 mimořádná dotace
Daniel Krzywoň 150 000,00 150 000,00 program Podpora kultury - grant
DATASOFT – Informační systémy, s. r. o. 21 600,00 21 600,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
  463 500,00 463 500,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
DATASOFT – Informační systémy, s. r. o. - celkem 485 100,00 485 100,00  
Děcko, Nový Jičín 50 000,00 50 000,00 program Programy sociální péče - grant
Děti - občanské sdružení 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Dětský folklórní. soubor Ostravička, Frýdek-Místek 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
  50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Dětský folklórní. soubor Ostravička, Frýdek-Místek - celkem 100 000,00 100 000,00  
Dětský ranč Hlučín 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Diakonie ČCE, Ostrava 150 000,00 150 000,00 program Programy sociální péče - grant
Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava 110 000,00 110 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
  140 000,00 140 000,00 program Programy sociální péče - grant
Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava - celkem 250 000,00 250 000,00  
Diecézní charita, Ostrava 100 000,00 100 000,00 program Programy sociální péče - grant
  100 000,00 100 000,00 program Programy sociální péče - grant
  100 000,00 100 000,00 program Programy sociální péče - grant
  100 000,00 100 000,00 program Programy sociální péče - grant
Diecézní charita, Ostrava - celkem 400 000,00 400 000,00  
DIVIDLO, divadelní studio Dramacentra 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
DK - sdružení uměleckých a zájmových aktivit 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Duha 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Dům kultury Vítkovice, a. s. 60 000,00 60 000,00 program Podpora kultury - grant
Dům techniky Ostrava 50 000,00 50 000,00 mimořádná dotace
ELCOM – IPC, s. r. o. 216 000,00 216 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
  384 000,00 384 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
ELCOM - IPC, s. r. o. 600 000,00 600 000,00  
ELCOM GROUP, a. s. 96 000,00 96 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
  339 600,00 339 600,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
ELCOM GROUP, a. s. 435 600,00 435 600,00  
Elim-křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava 2 000 000,00 2 000 000,00 mimořádná dotace
  50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
  50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Elim-křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava - celkem 2 100 000,00 2 100 000,00  
Enterprise plc., s. r. o. 1 407 000,00 1 407 000,00 program program Destinační management v cestovním ruchu - grant
EUREPOL, spol. s r. o. 144 000,00 144 000,00 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
Eva Janíková 135 000,00 135 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 420 000,00 420 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
  450 000,00 450 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
  553 000,00 553 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - celkem 1 423 000,00 1 423 000,00  
Filadelfia - práce s dětmi a mládeží 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Fond Janáčkovy Hukvaldy 200 000,00 200 000,00 program Podpora kultury - grant
Fotografická galerie Fiducia 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Františka Huťová 60 000,00 60 000,00 program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant
Frýdeckomístecké umělecké sdružení 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Galaxie - Centrum pomoci, Karviná 28 000,00 28 000,00 program Programy sociální péče - grant
  42 000,00 42 000,00 program Programy sociální péče - grant
Galaxie - Centrum pomoci, Karviná - celkem 70 000,00 70 000,00  
Galerie Magna 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Gerhard Meissner, Bohušov 108, Bohušov, 793 99 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
GT 92 s. r. o. - výkrmna prasat 158 000,00 158 000,00 program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství - grant
HANDBALL CLUB BANÍK KARV 120 000,00 120 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Harcerstwo Polskie v RC 40 000,00 40 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
Help-In, Bruntál 200 000,00 200 000,00 program Programy sociální péče - grant
Hnutí Duha Jeseníky 38 000,00 38 000,00 program program Ekologická výchova a osvěta - grant
Hornické muzeum, OKD, a. s. 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
HRAT, Podnikatelské centrum, s. r. o., Třinec 50 000,00 50 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  39 000,00 39 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002
HRAT, Podnikatelské centrum, s. r. o., Třinec - celkem 89 000,00 89 000,00  
Hruboš M. - Agentura Slunce, Ostrava-Poruba 200 000,00 200 000,00 mimořádná dotace
Charita Český Těšín 50 000,00 50 000,00 program Prevence sociálně patologických jevů - grant
  350 000,00 350 000,00 program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant
  250 000,00 250 000,00 program Programy sociální péče - grant
Charita Český Těšín - celkem 650 000,00 650 000,00  
Charita Frenštát pod Radhoštěm 250 000,00 250 000,00 program Programy sociální péče - grant
Charita Frýdek-Místek 50 000,00 50 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
  200 000,00 200 000,00 program Programy sociální péče - grant
Charita Frýdek-Místek - celkem 250 000,00 250 000,00  
Charita Hlučín 250 000,00 250 000,00 program Programy sociální péče - grant
  300 000,00 300 000,00 program Programy sociální péče - grant
Charita Hlučín - celkem 550 000,00 550 000,00  
Charita Kopřivnice 70 000,00 70 000,00 program Programy sociální péče - grant
Charita Opava 750 000,00 750 000,00 program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant
  200 000,00 200 000,00 program Programy sociální péče - grant
  500 000,00 500 000,00 program Programy sociální péče - grant
  100 000,00 100 000,00 program Programy sociální péče - grant
  130 000,00 130 000,00 program Programy sociální péče - grant
Charita Opava - celkem 1 680 000,00 1 680 000,00  
Charita sv. Alexandra, Ostrava 300 000,00 300 000,00 program Programy sociální péče - grant
IMPULS s. r. o. 68 000,00 68 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
  100 000,00 100 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
IMPULS, s. r. o. - celkem 168 000,00 168 000,00  
Informační centrum ŠIPKA 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
ING CORPORATION, spol. s r. o. 213 000,00 213 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
Ing. Josef Vendolský, Bohušov 193, Bohušov, 793 99 45 000,00 45 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Ing. Lumír Uherek - ENTECH 296 100,00 296 100,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
Ing. Mojmír Bartoň - BARTON 214 200,00 214 200,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
Ing. Pavel Řezníček, Kunčice pod Ondřejníkem 74, 739 13 37 500,00 37 500,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
ISSA CZECH, s. r. o. 446 400,00 446 400,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
Ivana Stonawska 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Jacht Club Frýdek-Místek 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Jana Horáková 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Jarmila Schnaubeltová, Dolní Povelice 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK 300 000,00 300 000,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
Jaroslav Minarčík 75 000,00 0,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Jaroslav Okoun, Malenovice 44 75 000,00 75 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Jednota českých matematiků a fyziků, Ostrava 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Jezdecký klub při SZeŠ, SOUz a U Český Těšín 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
  50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Jezdecký klub při SZeŠ, SOUz a U Český Těšín - celkem 100 000,00 100 000,00  
Jezdecký klub Studénka 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Jezdecký klub, Frýdek-Místek 150 000,00 150 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
Jiří Eliáš 223 920,00 223 920,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
Jiří Müller - Butterfly 290 000,00 290 000,00 program Podpora kultury - grant
Jiří Sedlář 90 000,00 90 000,00 program podpory ubytování na venkově- doplatek 2002 - grant
Josef Frydrych 135 000,00 135 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
  465 000,00 465 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
Josef Frydrych - celkem 600 000,00 600 000,00  
Josefa Gronkowiecová 90 000,00 90 000,00 program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant
Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko 813 02 Havířov 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Kabelová televize Kopřivnice 70 000,00 70 000,00 program Podpora kultury - grant
Karel Batik 30 000,00 30 000,00 program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant
Karel Petrovský, Karel Petrovský Cukrárna u Dědoušků 63 000,00 63 000,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
KLUB BERÁNCI 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Klub biatlonu BK SMTu Poruba 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Klub biatlonu Břidličná 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Klub českých turistů Ostrava 467 276,00 297 000,00 mimořádná dotace
Klub českých turistů Třinec 8 280,00 8 280,00 program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant
Klub kultury o. p. s. 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Klub přátel školy, Havířov - Prostřední Suchá 50 000,00 50 000,00 program Využití volného času - grant
Klub žen Lhotka 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Knihkupectví Globus, s. r. o. 50 000,00 50 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  35 000,00 35 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
Knihkupectví Globus, s. r. o. - celkem 85 000,00 85 000,00  
Kongres Poláků v ČR 40 000,00 40 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
  30 000,00 30 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
  40 000,00 40 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
Kongres Poláků v ČR 110 000,00 110 000,00  
Konvent sester Alžbětinek, Jablunkov 154 000,00 154 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
  400 000,00 400 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
  56 000,00 56 000,00 program Speciální zdravotní programy - grant
Konvent sester Alžbětinek, Jablunkov - celkem 610 000,00 610 000,00  
Kraso klub Havířov 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Krystal - sdružení pro podporu prev. a práce s drogově závislými, Krnov 500 000,00 500 000,00 program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami - grant
Labyrint, o. p. s. 172 200,00 172 200,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
Ladislav Slowik 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
LAMIA, spol. s r. o. 162 000,00 162 000,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
Lanocel, spol. s r. o. 451 200,00 451 200,00 program Podpora zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků - grant
Libuše Foltisová, Janov u Krnova 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
  30 000,00 30 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Libuše Foltisová, Janov u Krnova - celkem 120 000,00 120 000,00  
Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže 30 000,00 30 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
Ljuba Kielarová, Malá Morávka 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
LUDVÍK MORAVIA s. r. o. 80 000,00 80 000,00 program Podpora kultury - grant
  50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
LUDVÍK MORAVIA s. r. o. - celkem 130 000,00 130 000,00  
Lyžařský klub, Veřovice 7 200,00 7 200,00 program Úprava lyžařských běžeckých tras - grant
Macierz Szkolna w RC - Matice školská 10 000,00 10 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
  50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Macierz Szkolna w RC - Matice školská - celkem 60 000,00 60 000,00  
MADRY, spol. s r. o. 275 940,00 275 940,00 program Příprava projektů pro získání prostředků z EU - grant
Maraton klub Seitl Ostrava 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Marie Klevarová, Jakubčovice nad Odrou 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Marie Ráclavská 75 000,00 75 000,00 program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant
Markéta Treimerová 45 000,00 0,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Matice Slezská, Opava 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
  60 000,00 60 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant
Matice Slezská, Opava - celkem 110 000,00 110 000,00  
Matice slezská Oblastní výbor v Opavě 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Městské informační centrum Ostrava, o. p. s. 150 000,00 150 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant
  120 000,00 120 000,00 program Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji - grant - doplatek 2002 - grant
Městské informační centrum Ostrava, o. p. s. - celkem 270 000,00 270 000,00  
Mgr. Libuše Olšáková 50 000,00 50 000,00 program Podpora kultury - grant
Milan Adámek 45 000,00 45 000,00 program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant
Milan Janeček, Mezina 90 000,00 90 000,00 program Podpora ubytování na venkově - grant
Milan Sikora 75 000,00 75 000,00 program podpory ubytování na venkově - doplatek 2002 - grant
Moravskoslezská krajská rada zdravotně postižených, Ostrava 165 000,00 165 000,00 mimořádná dotace
Moravskoslezské krajské sdružení Českého střeleckého svazu 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV 80 000,00 80 000,00 mimořádná dotace
  50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
  50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
  50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
  50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
  110 000,00 110 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
  100 000,00 100 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV - celkem 490 000,00 490 000,00  
Moravskoslezský svaz cyklistiky 50 000,00 50 000,00 program Tělovýchovná činnost - grant
Motýl Havířov, o. p. s. 30 000,00 30 000,00 program Podpora národnostních menšin - grant