Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2007

Obsah závěrečného účtu:

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2007 Výsledek rozpočtového hospodaření
Plnění rozpočtu příjmů

 • Daňové příjmy
 • Nedaňové příjmy
 • Kapitálové příjmy
 • Přijaté dotace

Plnění rozpočtu výdajů

 • Výdaje v odvětví regionálního rozvoje
 • Výdaje v odvětví dopravy
 • Výdaje v odvětví školství
 • Výdaje v odvětví kultury
 • Výdaje v odvětví zdravotnictví
 • Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu
 • Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán
 • Výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství
 • Výdaje v odvětví sociálních věcí
 • Výdaje v odvětví krizového řízení
 • Výdaje na činnost zastupitelstva
 • Výdaje na činnost krajského úřadu
 • Ostatní výdaje

Konsolidace
Financování
Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů
Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

Reprodukce majetku kraje Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"
Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"
Průmyslová zóna Nošovice

Dotační programy Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

 • Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2006
 • Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Vyhlášené dotační programy v odvětví dopravy

 • Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2006
 • Dotační program vyhlášený v roce 2007

Vyhlášené dotační programy v odvětví školství

 • Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2006
 • Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury

 • Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví

 • Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Vyhlášené dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství

 • Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2003 až 2006
 • Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí

 • Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Akce spolufinancované z evropských zdrojů Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004 – 2006

 • Společný regionální operační program
  • Finančně ukončené akce
  • Finančně neukončené akce
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů
  • Finančně neukončené akce
 • Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
  • Finančně ukončené akce
  • Finančně neukončené akce
 • Finanční mechanismus EHP/Norsko
  • Finančně neukončené akce
 • Program LIFE
  • Finančně neukončené akce

Akce navržené ke spolufinancování z evropských zdrojů na programovací období 2007 – 2013

Peněžní fondy Sociální fond
Zajišťovací fond
Regionální rozvojový fond
Fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči EIB

Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů Dotace přijaté ze státního rozpočtu

 • Finanční vypořádání dotací přijatých ze státního rozpočtu
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí
  • Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
  • Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
  • Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Dotace přijaté z ostatních zdrojů

Hospodaření s majetkem Majetek kraje

 • Přehled majetku kraje
 • Majetek kraje vedený v jeho účetnictví
 • Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací

Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Hospodaření příspěvkových organizací Příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Příspěvkové organizace v odvětví školství
Příspěvkové organizace v odvětví kultury
Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
Obchodní společnosti ostatní

Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob Finanční vztahy k rozpočtům obcí
Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí
Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěr


Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2007

Rozpočet kraje na rok 2007 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 15/1277/1 dne 21. 12. 2006, a to ve výši 5.317.944 tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 5.067.944 tis. Kč a financováním (zapojením finančních prostředků Regionálního rozvojového fondu, zapojením části přebytku hospodaření za rok 2006 a přijetím úvěru od Evropské investiční banky) ve výši 250.000 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.045.313 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 208.296 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 40.000 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 774.335 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 3.597.607 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.720.337 tis. Kč.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů 14.535.697 tis. Kč a rozpočtu výdajů 15.784.468 tis. Kč. Bylo provedeno 294 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2007 rozpočtová opatření v objemu 4,92 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů.

K nárůstu rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu v celkovém objemu 9.503.148 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8.956.961 tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž v souvislosti s navýšením kapitálových příjmů kraje o 8.677 tis. Kč. Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku zapojením přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši 998.771 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

Rozpočtové hospodaření kraje k 31. 12. 2007 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši 1.798.375 tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 549.604 tis. Kč a financování výše 1.248.771 tis. Kč (zapojení přebytku hospodaření za rok 2006 v celkové výši 1.098.771 tis. Kč, zapojení prostředků Regionálního rozvojového fondu roku 2006 ve výši 50.000 tis. Kč a přijetí úvěru od Evropské investiční banky ve výši 100.000 tis. Kč). Tento přebytek byl vytvořen vyšším plněním příjmů (především daňových a kapitálových) oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí v rámci reprodukce majetku kraje rozpočtovaných v jejich plné výši a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007-2013, jejichž realizace byla zahájena až v roce 2008.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)
třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
daňové příjmy 4 045 313 4 045 332 4 573 580 113,1
nedaňové příjmy 208 296 164 205 228 889 139,4
kapitálové příjmy 40 000 48 677 275 208 565,4
přijaté dotace 774 335 10 277 483 10 355 369 100,8
konsolidace příjmů 0 0 8 934 242 x
příjmy po konsolidaci 5 067 944 14 535 697 15 433 046 106,2
běžné výdaje 3 597 607 13 615 251 13 135 040 96,5
kapitálové výdaje 1 720 337 2 169 217 1 748 402 80,6
konsolidace výdajů 0 0 8 934 242 x
výdaje po konsolidaci 5 317 944 15 784 468 14 883 442 94,3
SALDO příjmů a výdajů -250 000 -1 248 771 549 604 x

Poznámka: Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje (mimo nezapojené prostředky Regionálního rozvojového fondu a Zajišťovacího fondu) činí k 31. 12. 2007 částku 1.797.354,1 tis. Kč. Rozdíl oproti výše uvedenému zůstatku v celkové výši 1.021 tis. Kč představuje ztrátu z přecenění devizového účtu do roku 2007 a dodatečné doplnění Zajišťovacího fondu v roce 2006.

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2007 ve výši 5.067.944 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2007 dosáhly příjmy výše 14.535.697 tis. Kč. Příjmy byly plněny na 106,2 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a kapitálových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace.

1.2.1 Daňové příjmy

V roce 2007 dosáhly příjmy z daní výše 4.569.150 tis. Kč, tj. 113,0 % upraveného rozpočtu.

Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč)
daň schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 955 517 955 517 1 075 059 112,5
daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 88 320 88 320 84 482 95,7
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 59 500 59 500 72 676 122,1
daň z příjmů právnických osob 1 155 000 1 155 000 1 319 458 114,2
daň z příjmů právnických osob za kraje 27 490 27 490 18 818 68,5
daň z přidané hodnoty 1 757 156 1 757 156 1 998 657 113,7
celkem 4 042 983 4 042 983 4 569 150 113,0

Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši 18.818 tis. Kč, zaplacená krajem v roce 2007 jako daňovým poplatníkem. Tato daň byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení.

Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2007 nerovnoměrný, což dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Graf č. 1: Výnos jednotlivých daní Moravskoslezskému kraji v lednu až prosinci roku 2007

1.2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2007 objemu 228.889 tis. Kč, tj. plnění na 139,4 % upraveného rozpočtu.

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč)
druh příjmu upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
nedaňové příjmy 164 205 228 889 139,4
příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 395 98,8
ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 2 247 749,0
odvody příspěvkových organizací kraje 69 367 66 620 96,0
příjmy z pronájmu 19 471 22 588 116,0
úroky 25 000 60 844 243,4
realizované kurzové zisky 0 4 -
přijaté sankční platby 1 247 5 721 458,8
příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi případně jiných veřejných rozpočtů 90 1 873 2 081,1
ostatní přijaté vratky transferů 19 131 30 598 159,9
příjmy z prodeje majetku 0 9 -
přijaté pojistné náhrady 1 045 1 466 140,3
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 722 8 134 121,0
ostatní nedaňové příjmy 0 302 -
platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 21 656 144,4
splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 6 432 6 432 100,0

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly odvody příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, školství, sociálních věcí a dopravy ve výši 66.620 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 61.621 tis. Kč, odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství činily 4.999 tis. Kč.

Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 60.844 tis. Kč, což představuje plnění na 243,4 % upraveného rozpočtu. Vysoké plnění rozpočtu u tohoto příjmu je ovlivněno příznivým vývojem úrokových sazeb a nižším čerpáním výdajů, zejména u akcí reprodukce majetku.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 32.471 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání roku 2006. Především v odvětví zdravotnictví dosahují tyto příjmy výše 12.193 tis. Kč. Dále se jedná především o odvětví dopravy ve výši 9.770 tis. Kč, odvětví školství ve výši 4.181 tis. Kč a odvětví školství ve výši 3.307 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov č. 0671/2005/POR včetně všech dodatků. Roční nájemné je sjednáno ve výši účetních odpisů zúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že nedošlo k předpokládanému vyjmutí neupotřebitelného majetku pro provoz letiště ze smlouvy do konce roku 2007 je skutečné plnění příjmů ve výši 22.070 tis. Kč o 3.070 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet. Rozpočet byl splněn na 116,16 %.

Příjmy z pronájmu pozemků jsou plněny připsáním plateb od jednotlivých subjektů za pronájem pozemků v areálu průmyslové zóny Nošovice ve výši 56,8 tis. Kč.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 21.656 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 8.134 tis. Kč byly zejména naplněny přijetím nekapitálového příspěvku na realizaci projektů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytnutým úřady práce, úhradami za zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám a příjmy za věcná břemena.

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí vrátila ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návratnou finanční výpomoc poskytnutou v roce 2006 v úhrnné výši 6.432 tis. Kč. Finanční prostředky byly organizaci "Náš Svět – centrum pro lidi s mentálním postižením v Pržně" poskytnuty k zabezpečení realizace projektu Nový svět – program rozvoje osob s těžkými psychiatrickými diagnózami prostřednictvím rehabilitačních aktivit.

Sankční platby byly přijaty ve výši 5.721 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 2.547 tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily 1.466 tis. Kč, z toho náhrady škod na vozidlech při dopravních nehodách a ostatním majetku dosáhly výše 422 tis. Kč.

1.2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období plněny v objemu 275.208 tis. Kč, tj. na 565,4 % upraveného rozpočtu.

Mimořádná úroveň přeplnění kapitálových příjmů byla způsobena realizací prodeje pozemků v areálu průmyslové zóny Nošovice společnostem Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. ve výši 119.420,5 tis. Kč a C.S.CARGO a.s. ve výši 96.381,6 tis. Kč. Zbývající příjmy z prodeje pozemků tvoří částku ve výši 3.993,5 tis. Kč, částka ve výši 54.736 tis. Kč představuje příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (viz tabulka č. 1.4). Příjmy ve výši 677 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje hmotného dlouhodobého majetku.

1.2.4 Přijaté dotace

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2007 dotace v úhrnné výši 10.358.210,2 tis. Kč. Z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přijal 10.349.290,1 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily 410.966,5 tis. Kč a dotace v rámci projektů spolufinancovaných z EU a EHP/Norsko ve výši 313.435,9 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byly ministerstva, Úřad vlády České republiky, Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Z ostatních zdrojů přijal kraj částku ve výši 8.920,1 tis. Kč. Objemy přijatých dotací v roce 2007 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Objemy poskytnutých dotací do rozpočtu kraje v roce 2007 (v tis. Kč)
poskytovatel dotace poskytnuto v roce 2007 1)
Kapitola státního rozpočtu  
Ministerstvo zdravotnictví 37 605,20
z toho: ISPROFIN 37 605,20
Ministerstvo kultury 4 568,00
z toho: ISPROFIN 1 958,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 26 168,40
z toho: ISPROFIN 156
projekty spoluf. z EU a EHP/Norsko: 19 420,80
Ministerstvo průmyslu a obchodu 358 140,00
z toho: ISPROFIN 358 140,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 9 486 463,50
z toho: projekty spoluf. z EU a EHP/Norsko: 22 231,40
Ministerstvo zemědělství 14 437,00
Ministerstvo životního prostředí 2 688,70
z toho: projekty spoluf. z EU a EHP/Norsko: 2 644,70
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 10
Úřad vlády České republiky 5 000,00
Ministerstvo pro místní rozvoj 269 139,00
z toho: projekty spoluf. z EU a EHP/Norsko: 269 139,00
Ministerstvo financí 145 070,30
z toho: ISPROFIN 13 107,20
Souhrnný dotační vztah 124 479,00
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 10 349 290,10
Ostatní zdroje  
ÚSC z toho: 8 920,10
Kraje v rámci České republiky 2 250,90
Statutární město Ostrava 6 669,20
CELKEM přijaté dotace 10 358 210,30
z toho: ISPROFIN 410 966,5
projekty spoluf. z EU a EHP/Norsko: 313 435,90
1) Údaje zahrnují prostředky v průběhu roku 2007 vrácené v rámci finančního vypořádání ve výši 2.841,7 tis.Kč.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přílohou zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 124.479 tis. Kč.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MSK v roce 2007 (v tis. Kč)
příspěvek, dotace poskytnuto
příspěvek na výkon státní správy 116 230
příspěvek na dobrovolné hasiče 8 249
celkem 124 479

Prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 124.479 tis. Kč nepodléhají finančnímu vypořádání.

Moravskoslezský kraj přijal dotaci od Statutárního města Ostrava ve výši 6.669,2 tis. Kč na projekt "Navštivte Moravskoslezský kraj a jeho centrum" a dotace v celkové výši 2.250,9 tis. Kč od ostatních krajů ČR na financování akce "Videokonference". Z této dotace nebyla vyčerpána částka ve výši 14,8 tis. Kč, která byla vrácena krajům v rámci vypořádání této dotace.

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2007 ve výši 5.317.944 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2007 výše 15.784.468 tis. Kč, z toho běžných výdajů 13.615.251 tis. Kč a kapitálových výdajů 2.169.217 tis. Kč (viz tabulka 1.7). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými, nedaňovými a zejména kapitálovými příjmy, zapojeným přebytkem hospodaření roku 2006 a přijetím cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. Kč). Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2007 dosáhlo výše 14.883.442 tis. Kč, což představuje plnění na 94,3 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 96,5 % a kapitálové výdaje na 80,6 % upraveného rozpočtu.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2007 (v tis. Kč)
výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
běžné výdaje celkem 3 597 607 13 615 251 13 135 040 96,5
kapitálové výdaje celkem 1 720 337 2 169 217 1 748 402 80,6
konsolidace výdajů 0 0 8 934 242 x
výdaje celkem po konsolidaci 5 317 944 15 784 468 14 883 442 94,3

Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8) a výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola 1.2.4 a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2007 (v tis. Kč)
Odvětví Rozpočet Skutečnost k 31.12.2007 čerp. UR (%)
Schválený Upravený
regionální rozvoj 1 090 086 1 038 664 863 651 83,2
- z toho SPZ Nošovice 646 760 653 256 508 545 77,8
doprava 1 794 670 2 016 327 1 927 472 95,6
školství 817 220 10 500 593 10 470 733 99,7
kultura 208 841 281 630 234 872 83,4
zdravotnictví 490 997 658 125 584 874 88,9
územní plánování a stavební řád 8 700 23 435 17 412 74,3
prezentace kraje a ediční plán 25 340 51 738 37 115 71,7
životní prostředí a zemědělství 97 900 171 535 121 088 70,6
sociální věci 258 300 178 088 132 667 74,5
krizové řízení 29 597 43 524 42 163 96,9
činnost zastupitelstva kraje 35 628 43 644 35 151 80,5
činnost krajského úřadu 345 336 371 334 348 022 93,7
celkem odvětví 5 202 615 15 378 637 14 815 220 96,3
majetkové 7 866 5 412 2 653 49,0
nespecifikovaná rezerva 40 453 40 453 0 0,0
finanční vypořádání 0 4 167 4 167 100,0
platba úroků a poplatků 20 345 20 325 17 018 83,7
platba daní a poplatků stát. rozpočtu 28 500 28 500 26 775 93,9
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko 12 302 12 302 12 302 100,0
ostatní 5 863 294 673 5 308 1,8
výdaje celkem po konsolidaci 5 317 944 15 784 468 14 883 442 94,3

1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje

Upravený rozpočet v odvětví regionálního rozvoje v roce 2007 činil 1.038.664 tis. Kč, skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 863.651 tis. Kč, tj. čerpání na 83,2 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných finančních prostředků v rámci tohoto odvětví souvisí zejména s nedočerpáním finančních prostředků vyhrazených na akce, které jsou spolufinancovány z prostředků strukturálních fondů, u kterých probíhá časově a organizačně náročný schvalovací proces a na to navazující proces realizace, jenž obvykle přesahuje období jednoho rozpočtového roku. Nevyčerpané finanční prostředky nutné k financování neukončených akcí byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2008.

Vyčerpané finanční prostředky ve výši 52.875 tis. Kč připadají na poskytnuté mimořádné dotace. Příjemcem s nejvyšším celkovým objemem dotací v odvětví regionálního rozvoje byla Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava s 20.000 tis. Kč, následuje Agentura pro regionální rozvoj, a. s., s 10.250 tis. Kč, obec Dolní Životice s 5.500 tis. Kč, obec Čeladná se 4.000 tis. Kč, obec Těškovice s 1.750 tis. Kč a další (viz kapitola 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob).

V rámci vyhlášených dotačních programů byly vyplaceny finanční prostředky v celkové výši 41.739 tis. Kč. Na dotační program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007" bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno 22.000 tis. Kč, na "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007" celkem 17.298 tis. Kč a na dotační programy "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji" v zimních sezónách 2006/2007, resp. 2007/2008 celkem 2.836 tis. Kč (viz kapitola 3.1).

Finanční prostředky ve výši 253.537 tis. Kč byly vynaloženy na akce spolufinancované z evropských zdrojů (viz tabulka č. 5 Přílohy 13.1 Tabulková část). Na dofinancování další činnosti související se strukturálními fondy bylo vyplaceno 2.719 tis. Kč.

Zbývající objem vyčerpaných finančních prostředků ve výši 4.237 tis. Kč byl čerpán na prezentaci investičních možností regionu a nabídky v cestovním ruchu, tj. např. na pronájem ploch a na služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraničí, na zpracování různých propagačních materiálů, publikací, studií a inzerci.

Dále byla v rámci odvětví regionálního rozvoje financována příprava a rozvoj Strategické průmyslové zóny Nošovice. Schválený rozpočet výdajů ve výši 646.760 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 653.256 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 508.545 tis. Kč, tj. na 77,8 % upraveného rozpočtu. Více viz kapitola 2.3 Strategická průmyslová zóna Nošovice.

1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy

Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2007 celkem 1.927.472 tis. Kč (tj. 95,6 % upraveného rozpočtu), z toho byly běžné výdaje 1.623.735 tis. Kč (čerpány na 99,8 %) a kapitálové výdaje 303.737 tis. Kč (čerpány na 78,2 %).

Z běžných výdajů v odvětví dopravy tvořily největší část výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši 889.707 tis. Kč (čerpáno na 100 %) a výdaje na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v důsledku poskytování zlevněného žákovského jízdného v linkové a drážní osobní dopravě ve výši 51.771 tis. Kč (čerpáno na 100 %). V rámci finančního vypořádání finančních prostředků za rok 2007 byla jednotlivými dopravci v roce 2008 do rozpočtu kraje vrácena částka ve výši 3.741 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut na zajištění činnosti příspěvek na provoz ve výši 648.530 tis. Kč a investiční účelová dotace do investičního fondu ve výši 125.800 tis. Kč, z čehož finanční prostředky ve výši 34.900 tis. Kč byly čerpány na financování akcí v rámci SROP (rozbor poskytnutých prostředků je součástí kapitoly 8 Hospodaření příspěvkových organizací).

V roce 2007 byly v oblasti dopravy poskytnuty mimořádné dotace ve výši 64.010 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 32.168 tis. Kč a investiční dotace ve výši 31.842 tis. Kč.

 • Společnosti s majetkovou účastí kraje Letiště Ostrava a.s. byly poskytnuty účelové dotace v celkové výši 55.000 tis. Kč. Z této částky byly použity na zajištění bezpečnosti v oblasti hasičské záchranné služby a na zajištění bezpečnosti kontroly a ostrahy letiště výdaje ve výši 30.000 tis. Kč a na okružní obslužnou komunikaci a výstavbu nového oplocení letiště výdaje ve výši 25.000 tis. Kč.
 • Zbývající částka v celkové výši 9.010 tis. Kč byla poskytnuta následovně: obci Rusín ve výši 3.200 tis. Kč, Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 2.000 tis. Kč, statutárnímu městu Karviná ve výši 1.000 tis. Kč, občanskému sdružení Ústřední automotoklub ČR, Praha ve výši 1.000 tis. Kč, společnosti s majetkovou účastí kraje Koordinátor ODIS s.r.o., Moravská Ostrava a Přívoz v celkové výši 750 tis. Kč, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Mariánské Hory a Hulváky ve výši 300 tis. Kč a obcím Třemešná ve výši 410 tis. Kč a Staré Hamry ve výši 350 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 5.171 tis. Kč (tj. 60,1 % čerpání upraveného rozpočtu) tvořily v odvětví dopravy především výdaje na zpracování Studie proveditelnosti kolejového napojení letiště Leoše Janáčka Ostrava ve výši 2.677 tis. Kč a Studie proveditelnosti projektu Veřejná logistická zóna Mošnov - Fáze 1 ve výši 1.392 tis. Kč. Další výdaje v celkové výši 1.102 tis. Kč byly použity na financování programu Moravskoslezská karta, na zpracování Studie dopravní obslužnosti Letiště Ostrava a.s. a Průmyslové zóny Mošnov ve výši 337 tis. Kč a na Koncepci rozvoje cyklistické dopravy.

Na dotační programy podpory investičních aktivit obcí v odvětví dopravy pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích" byly schváleny finanční prostředky v objemu 15.933 tis. Kč.

Na reprodukci majetku v odvětví dopravy bylo čerpáno 354.815 tis. Kč (tj. 84,4 % čerpání upraveného rozpočtu), z čehož 231.188 tis. Kč bylo poskytnuto formou příspěvku Správě silnic Moravskoslezského kraje (více viz kapitola 2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice").

Výdaje v celkové výši 35.566 tis. Kč byly v odvětví dopravy čerpány na financování akcí v rámci strukturálních fondů (více viz kapitola 4. Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

1.3.3 Výdaje v odvětví školství

Schválený rozpočet výdajů ve výši 817.220 tis. Kč byl v průběhu roku celkově navýšen o 9.683.373 tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na úhradu výdajů soukromých škol v celkové výši 9.437.470 tis. Kč.

Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši 10.470.733 tis. Kč, tj. čerpání na 99,7 % upraveného rozpočtu.

V odvětví školství je kraj zřizovatelem celkem 228 příspěvkových organizací – mateřských a základních škol, gymnázií, odborných škol a učilišť, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže, dětských domovů a ostatních zařízení. K zajištění běžného provozu škol a školských zařízení zřízených krajem byly poskytnuty prostředky z rozpočtu kraje v úhrnné výši 578.594 tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo poskytnuto krajským školám 3.765.488 tis. Kč a obecním školám 5.191.474 tis. Kč. Soukromým školám byla poskytnuta dotace ve výši 480.508 tis. Kč.

Částka ve výši 97.423 tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů jako např. projekty v rámci strukturálních fondů, úhrady odpisů a energií, úhrady nákladů souvisejících s oceňováním pedagogických pracovníků, s realizací krajských rozvojových programů, se zajištěním osobní asistence pro postižené žáky, s podporou mezinárodních projektů EU, s podporou soutěží a přehlídek aj.

Schváleným rozpočtem na rok 2007 bylo v odvětví školství vyčleněno 6.500 tis. Kč na dotační programy, z toho 1.215,7 tis. Kč má časovou použitelnost na školní rok 2007/2008.

Další významný objem finančních prostředků představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši 26.403 tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací soukromým školám) účelově určené na realizaci rozvojových programů EVVO, dotace pro sportovní gymnázia, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na projekty romské komunity, na protidrogovou politiku, na výuku méně početných jazyků, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na nákup učebních pomůcek apod.

V odvětví školství byly rovněž rozpočtovány prostředky v objemu 211.315 tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím.

Výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů činily 69.065 tis. Kč, z toho 44.858 tis. Kč bylo poskytnuto v rámci rozvoje kapacit dalšího profesního vzdělávání a 14.258 tis. Kč v rámci akce Podpora rozvoje komunitních škol.

1.3.4 Výdaje v odvětví kultury

Schválený rozpočet výdajů na rok 2007 v odvětví kultury ve výši 208.841 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 72.789 tis. Kč. Celkový rozpočet výdajů v odvětví kultury byl čerpán ve výši 234.872 tis. Kč, tj. čerpání na 83,4 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje činily 190.698 tis. Kč (čerpány na 98,8 %) a kapitálové výdaje 44.174 tis. Kč (čerpány na 49,8 %).

V odvětví kultury je kraj zřizovatelem 7 příspěvkových organizací – 1 divadla, 1 knihovny, 1 galerie výtvarných umění a 4 muzeí. Těmto organizacím byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění běžného provozu v objemu 132.480 tis. Kč, dále účelové neinvestiční dotace v objemu 19.700 tis. Kč a účelové investiční dotace v objemu 15.140 tis. Kč.

Na vyhlašované dotační programy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2007 stanoveny finanční prostředky v objemu 13.700 tis. Kč. Na Program podpory aktivit v oblasti kultury ve výši 4.500 tis. Kč, na Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje prostředky ve výši 8.200 tis. Kč a na program Podpory národnostních menšin částka ve výši 1.000 tis. Kč.

Každoročně jsou v odvětví kultury poskytovány finanční prostředky na podporu regionálních funkcí knihoven, v roce 2007 byly tyto prostředky poskytnuty ve výši 12.812 tis. Kč. V oblasti podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů bylo v rámci výběrového řízení doručeno celkem 6 žádostí o dotaci, schváleny byly všechny, a to v celkové výši 4.800 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Od roku 2006 se podpora profesionálním divadlům poskytovala mimo vyhlašované dotační programy, jelikož se jedná o omezený počet známých příjemců, kterým lze dotaci poskytnout na základě vyhodnocení objektivních kritérií. Dotace jsou pak důležitou součástí rozpočtů profesionálních divadel v Moravskoslezském kraji.

Mezi další významné projekty každoročně podpořené Moravskoslezským krajem patří i projekty a akce, které jsou organizovány významnými institucemi a mají celostátní nebo mezinárodní rozměr jako Janáčkův máj, Colours of Ostrava, Bezručova Opava apod. Finanční prostředky ve výši 2.200 tis. Kč byly vyčerpány na 100 %.

Na základě individuálních žádostí doručených během roku byly také poskytnuty mimořádné dotace obcím a ostatním subjektům, a to v celkovém objemu 753 tis. Kč.

Každoročně je udělována cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, které přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace formou finančního ocenění ve výši 10 tis. Kč. V roce 2007 byla tato cena udělena Iloně Homolové a Marku Bujokovi za animovaný film "Les".

V odvětví kultury byly rovněž poskytnuty prostředky v objemu 37.868 tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím. Největší objem finančních prostředků – 26.819 tis. Kč - byl poskytnut na akci Investice a opravy v rámci Galerie výtvarného umění v Ostravě (rekonstrukce střechy, výměna oken, klimatizace apod.), na akci Investice a opravy v rámci Těšínského divadla – 2.000 tis. Kč a nákup minibusu – 3.000 tis. Kč pro Těšínské divadlo Český Těšín.

V rámci programového financování ISPROFIN - "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" byly prostředky ve výši 1.958 tis. Kč poskytnuty Muzeím Novojičínska, Těšínska a Muzeu v Bruntále.

V rámci Společného regionálního operačního programu bylo rozpočtováno na projekt "Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě 2. etapa" 13.617 tis. Kč, vyčerpáno bylo 12.582 tis. Kč. – viz kapitola 4.1.

1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví

Celkové skutečné výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2007 celkem 584.874 tis. Kč (tj. 88,8 % upraveného rozpočtu). Na této částce se podílí dotace ze státního rozpočtu cca 8 %, tj. - 44.640 tis. Kč. Z celkových výdajů činily běžné výdaje 398.278 tis. Kč (čerpány na 98,4 %) a kapitálové výdaje 186.646 tis. Kč (čerpány na 73,6 %).

V odvětví zdravotnictví je kraj zřizovatelem celkem 13 příspěvkových organizací – 8 nemocnic, 2 odborných léčebných ústavů, 2 zařízení ostatní ústavní péče a 1 zdravotnické záchranné služby. Těmto příspěvkovým organizacím byly schváleny a poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu 307.193 tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (např. sociální sestry, dětský stacionář, lékařská služba první pomoci). Dále byly příspěvkovým organizacím poskytnuty neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu 38.665 tis. Kč, z toho 2.479 tis. Kč představují dotace ze státního rozpočtu. Na reprodukci majetku příspěvkových organizací byly poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkové výši 136.848 tis. Kč. Tyto účelové prostředky byly z 25 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 34.605 tis. Kč - z nich největší podíl tvořila investiční účelová dotace poskytnutá v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkové organizaci kraje Slezská nemocnice v Opavě na pořízení speciální zdravotnické přístrojové techniky ve výši 18.474 tis. Kč a byla plně vyčerpána.

Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také neinvestiční dotace určené na částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. Za rok 2007 byly poskytnuty prostředky v objemu 1.500 tis. Kč, z toho 609 tis. Kč vlastním příspěvkovým organizacím kraje.

Mezi každoroční výdaje v odvětví zdravotnictví patří vyhlašovaný dotační program Moravskoslezského kraje na podporu projektů v odvětví zdravotnictví, v rámci něhož byly vyhlášeny 4 dotační programy, na které bylo rozpočtováno 5.000 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje byly finanční prostředky schváleny a rozděleny pro 36 projektů v celkové výši 5.000 tis. Kč. V rámci vyúčtování projektů byla žadateli vypořádána částka ve výši 100,4 tis. Kč, která byla vrácena zpět na účet kraje. Vyčerpáno bylo celkem 4.899,6 tis. Kč.

Do činností odvětví zdravotnictví spadá také zajištění provozu protialkoholních záchytných stanic v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Na tuto činnost byly poskytnuty a použity v plné výši prostředky ve výši 10.100 tis. Kč. Za účelem spolufinancování byl na základě žádosti poskytnut příspěvek ve výši 4.600 tis. Kč protialkoholní záchytné stanici provozované příspěvkovou organizací města Ostravy - Městskou nemocnicí v Ostravě. Zbývající částka 5.500 tis. Kč byla poskytnuta vlastní příspěvkové organizaci – Nemocnici ve Frýdku–Místku. Mezi činnosti v odvětví zdravotnictví patří i úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise, která působí při Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, úhrada nákladů za znalecké posudky v rámci odvolacích řízení. Vyčerpáno bylo 231 tis. Kč.

Činností vykonávanou krajem v přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je také povinnost zabezpečit na svém území veřejnou službu k zajištění opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje na tuto službu byly kryty účelovou dotací z ministerstva financí ve výši 5.292 tis. Kč a finanční prostředky byly vyplaceny na základě smluv uzavřených s nestátními zdravotnickými zařízeními dle vyhlášky č. 224/2002 Sb.

1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v celkovém objemu 23.435 tis. Kč byl v roce 2007 čerpán ve výši 17.412 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu odvětví na 74,3 %. Z toho běžné výdaje činily 681 tis. Kč a kapitálové výdaje 16.731 tis. Kč. V rámci odvětví jsou zahrnuty i prostředky na projekty v rámci strukturálních fondů.

V upraveném rozpočtu bylo vyčleněno 50 tis. Kč pro případné odměny za archeologické nálezy, popřípadě na úhradu nezbytně nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem. Tyto prostředky jsou nárokovány každoročně, a to na základě § 23 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu v roce 2007 neinvestiční dotace v celkovém objemu 246,6 tis Kč, z toho 200 tis. Kč společnosti Tyfloservis, o. p. s. na podporu realizace průzkumu bezbariérové přístupnosti vybraných staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji a dále 46,6 tis. Kč obci Jezdkovice na realizaci sanačních opatření zajišťujících poškozené nároží zámku v Jezdkovicích proti dalším destrukcím.

Kapitálové výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2007 zahrnují mj.:

 • Akci "Změna č. 1 územního plánu velkého územního celku Beskydy", která byla rozpočtována ve výši 1.547 tis. Kč. Akce byla rozdělena do dvou etap s termínem plnění a výší závazku dle smlouvy o dílo. První etapa ve výši 1.261 tis. Kč byla realizována ve 2. pololetí roku 2006. Finanční prostředky na financování druhé etapy byly v upraveném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2007 rozpočtovány ve výši 286 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčerpány v plné výši.
 • Na akci "Aktualizace generelu dopravy a cestovního ruchu Beskydy" bylo celkem vyhrazeno 550 tis. Kč. Akce byla rozdělena do dvou etap s termínem plnění a výší závazku dle smlouvy o dílo. První etapa – zpracování návrhu ve výši 350 tis. Kč byla realizována ve 2. pololetí roku 2006. Druhá etapa – zpracování čistopisu byla realizována v roce 2007. Na financování druhé etapy byla v upraveném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2007 rozpočtována částka 200 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly v roce 2007 vyčerpány v plné výši.
 • Akce "Územní plán velkého územního celku Ostrava - Karviná" byla zařazena do rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2005. Akce byla rozdělena do tří etap. První etapa ve výši 666 tis. Kč a druhá etapa ve výši 274 tis. Kč byly realizovány v roce 2005. Z důvodu posunutí termínu schválení územního plánu velkého územního celku (dále "ÚPN VÚC"), který byl zapříčiněn řešením střetu zájmů v území v oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti se začleněním průmyslové zóny Dolní Lutyně do řešení ÚPN VÚC, byla realizace třetí etapy ve výši 405 tis. Kč odložena až do roku 2007, kdy byly finanční prostředky dočerpány v plné výši.
 • Na akci "Zásady územního rozvoje" byla v upraveném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2007 rozpočtována částka 2.000 tis. Kč. Na základě výběrového řízení však byla stanovena a uhrazena cena za první etapu ve výši 1.970,64 tis. Kč.
 • Akce "Aktualizace studie Návrh standardů", jejímž cílem je upravit stávající metodické podklady v oblasti územního plánování pro potřeby využití výpočetní techniky, byla na rok 2007 rozpočtována ve výši 400 tis. Kč. Jelikož bylo neefektivní vynakládat finanční prostředky na tuto akci, z důvodu zpoždění prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu a pro nestandardní postup ministerstva pro místní rozvoj v oblasti metodiky a standardizace k obsahu dokumentace, které ve vlastní metodice připouští nevyváženost ve vztahu ke stavebnímu zákonu, byly tyto finanční prostředky v průběhu roku 2007 převedeny do výdajů na činnost krajského úřadu, a to za účelem financování rozšíření stávajícího diskového pole krajského úřadu o nové disky a s nimi související technologie. Rozšířené diskové pole je využíváno v oblasti územního plánování ve smyslu povinností vyplývajících krajskému úřadu ze stavebního zákona, tj. ke zveřejňování územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na projekty v rámci strukturálních fondů v odvětví územního plánování a stavebního řádu bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem 19.847 tis. Kč. V průběhu roku 2007 bylo vyčerpáno celkem 14.142,2 tis. Kč. Jedná se o následující projekty:

 • Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje
 • 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje
 • Zpřístupnění územně plánovací dokumentace obcí široké veřejnosti
 • Portál územního plánování kraje

Více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů.

1.3.7 Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán

Upravený rozpočet běžných výdajů na prezentaci kraje a ediční plán činil 42.307 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2007 byl čerpán ve výši 34.918 tis. Kč, tj. na 83 %. Upravený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2007 činil 9.431 tis. Kč a byl čerpán na 23 %.

Rada kraje schválila Ediční plán na rok 2007, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši 2.224 tis. Kč, tj. na 89 %. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 14 titulů. K prezentaci Moravskoslezského kraje pro širokou veřejnost slouží tituly jako např. "Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2006", "Výroční zpráva školství 2006", "Strategie rómské integrace", "Rodáci a významné osobnosti Moravskoslezského kraje", "Péče o památky v MSK", "Stav životního prostředí", "Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm", "Informace o ratingovém hodnocení kraje", "Moravskoslezský kraj".

K zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2007 bylo vydáno celkem 11 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly náklady ve výši 7.875 tis. Kč, tj. 89,5 %.

Mezi významné akce podpořené Moravskoslezským krajem patří zabezpečení VII. ročníku akce "Den NATO v Ostravě 2007", na kterou kraj přispěl částkou ve výši 500 tis. Kč. Moravskoslezský kraj se dále podílel na spolufinancování a zabezpečení V. Jarního plesu Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové ve výši 200 tis. Kč, na spolufinancování akce "Festival dřeva 2007" se podílel částkou ve výši 195 tis. Kč.

V oblasti zahraniční a mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony byly rozpočtovány výdaje spojené s organizačním zajištěním společných projektů ve výši 340 tis. Kč a čerpány ve výši 144 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním organizace společných projektů s partnerskými regiony, ubytování, dopravy a dalších služeb. Významnou akcí byla návštěva z partnerského regionu Lotrinsko, ze Žilinského samosprávného kraje, návštěva hostů z regionu Benátky, návštěva holandských novinářů. Významnou byla také akce Mistrovství Evropy hasičů, která se uskutečnila v září 2007. Výdaje nebyly čerpány z důvodu neuskutečnění některých předpokládaných akcí s partnerskými regiony.

Finanční prostředky ve výši 9.559 tis. Kč byly nedočerpány v rámci akce "Prezentace a propagace investičních a rezidenčních příležitostí v kraji", a to z důvodu realizace aktivit s většími časovými nároky a s věcným plněním až v roce 2008. Na akci bylo čerpáno 6.633 tis. Kč, zejména na realizaci propagačních projektů, zpracování marketingových studií a výzkumů a na další aktivity sloužící k posílení pozitivního vnímání regionu v tuzemsku i zahraničí.

V roce 2007 byl za finanční účasti Statutárního města Ostravy realizován projekt "Navštivte Moravskoslezský kraj a jeho centrum". V jeho rámci byl v nizozemských médiích prezentován potenciál regionu z hlediska turismu a využití volného času. Celkové výdaje na projekt činily 17.338 tis. Kč, podíl MSK na výdajích činil 50 %, tj. 8.669 tis. Kč.

1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství

Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2007 celkem 121.088 tis. Kč (tj. čerpání na 70,6 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje 46.409 tis. Kč a kapitálové výdaje 74.679 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo celkem 50.447 tis. Kč (tj. 29,4 %), z toho byly vázány do rozpočtu na rok 2008 prostředky ve výši 42.654 tis. Kč.

Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly v roce 2007 rozpočtovány finanční prostředky v objemu 53.590 tis. Kč a čerpány byly na 75 %. Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků byl vázán do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 z důvodu vyplácení dalších splátek dotací v roce 2008 v návaznosti na realizaci víceletých projektů podporovaných akcí v rámci vyhlášených dotačních programů na odboru životního prostředí a zemědělství.

Z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství byly poskytnuty účelové dotace v celkovém objemu 8.565 tis. Kč (z toho v průběhu roku 2007 vráceno na účet kraje 90,2 tis. Kč). Jde mj. o:

 • Akci Plán oblasti povodí ve výši 4.000 tis. Kč (na spolufinancování pořízení projektové přípravy, tj. zpracování zaměření, průzkumů a projektových dokumentací, staveb charakteru protipovodňových opatření na území Moravskoslezského kraje). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • Akci Podpora a rozvoj terénních středisek ekologické výchovy Fulnek-Vlkovice a Horní Lomná ve výši 2.000 tis. Kč . Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • Českému hydrometeorologickému ústavu na provoz 2 monitorovacích stanic kvality ovzduší na území kraje v objemu 600 tis. Kč s cílem provádění kontroly a hodnocení dodržování imisních limitů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.
 • Na péči o chráněné živočichy v kategorii ohrožených živočichů. Za tímto účelem bylo poskytnuto 600 tis. Kč Českému svazu ochránců přírody na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě. Finanční prostředky byly taktéž vyčerpány v plné výši.
 • Na zajištění konferencí v oblasti životního prostředí typu Průmyslová krajina, Odpady 21 popř. jiných konferencí výstav a akcí pořádaných v této oblasti bylo z rozpočtu kraje poskytnuto 465 tis. Kč. Z toho 90,2 tis. Kč bylo v průběhu roku 2007 vráceno zpět na účet kraje.
 • Na akci EKOKOM ve výši 500 tis. Kč (víceletý projekt k vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů) a v rámci akce "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji" byly poskytnuty peněžní dary 6 obcím v celkové výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

V souladu s přijatými "Zásadami pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu jejich využití" jsou poskytovány příspěvky na hospodaření v lesích na základě podaných žádostí. Cílem této akce je mj. obnova lesů poškozených imisemi, zajištění a výchova porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční prostředky na poskytnutí dotací byly k 31. 12. 2007 rozpočtovány v objemu 31.927 tis. Kč, a čerpány na 72 %.

Dále byly poskytnuty investiční dotace v úhrnné výši 6.677 tis. Kč Lesům ČR, státnímu podniku na hrazení bystřin. Navíc Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2007 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 14.437 tis. Kč z toho investiční dotaci ve výši 12.112 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 2.325 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Dotace byly poskytnuty státnímu podniku Lesy České republiky, s. p. na provedení opatření ve veřejném zájmu. Ve druhém pololetí roku 2007 byla část investiční dotace ve výši 1.822,1 tis. Kč vrácena zpět na účet ministerstva zemědělství, čímž došlo ke snížení dotace na 10.289,9 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání státních dotací za rok 2007 poskytnutých Moravskoslezskému kraji bylo ministerstvu zemědělství celkem vráceno 19,3 tis. Kč.

Za účelem příjmu části poplatků za odběr podzemní vody byl zřízen zvláštní účet ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na doplňování havarijního účtu a na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Průběžně se na tento účet převádí 50 % zálohové platby těchto poplatků, vypočtené odběrateli postupem stanoveným vodním zákonem. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí o skutečné výši poplatků byla vrácena jednotlivým odběratelům celková částka ve výši 737 tis. Kč, která vznikla přeplatkem záloh. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15.756 tis. Kč byly zapojeny v rámci akce "Odběr podzemní vody", z nichž část bude použita na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v roce 2008, část na vyplacení přeplatků záloh za odběr podzemní vody vybraných v roce 2007 a dále na dokrytí akce rozpočtu "Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách".

Dále byl zřízen zvláštní účet, tzv. havarijní účet ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč na úhradu nutných nákladů vzniklých s odstraněním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nakládání se závadnými látkami nebo havárií, kde vodoprávním úřadem nelze uložit opatření k nápravě a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Poskytování těchto finančních prostředků se řídí "Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona". V roce 2007 byly tyto prostředky poskytnuty v celkové výši 2.152 tis. Kč. Městu Třinec bylo poskytnuto 2,6 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací havárie vzniklé rozlitím motorového oleje, Městu Frýdlant nad Ostravicí bylo poskytnuo 13,6 tis. Kč na likvidaci havárie vzniklé rozlitím tekutého asfaltu a společnosti G-Consult, spol. s r. o. bylo poskytnuto 2.135,8 tis. Kč na zpracování studie s cílem zmapovat vývoj kontaminace podzemní vody v k. ú. Bernartice nad Odrou.

Na akci Podpora vodohospodářských projektů bylo v upraveném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2007 rozpočtováno 8.743 tis. Kč. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, jsou tyto prostředky účelově vázány na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Dále jsou pak určeny na vodohospodářské akce za účelem zabezpečení spolufinancování akcí podaných na Ministerstvo zemědělství a poskytnutí individuálních dotací v oblasti vodního hospodářství. Prostředky v objemu 7.898 tis. Kč byly použity za účelem spolufinancování akcí v rámci dotačního programu "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" vyhlášeného Ministerstvem zemědělství. Zbývající prostředky ve výši 845 tis. Kč pak byly použity na dofinancování projektů z roku 2006.

Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů je Moravskoslezský kraj povinnen aktualizovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, zejména s ohledem na plnění závazků České republiky k Evropské unii v oblasti čištění odpadních vod. V upraveném rozpočtu na rok 2007 byly na tuto akci vyčleněny finanční prostředky v objemu 1.100 tis. Kč, přičemž čerpány byly v téže výši.

Na akci Chráněné části přírody, zaměřené mj. na péči a plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky, bylo v upraveném rozpočtu na rok 2007 vyčleněno 3.540 tis. Kč, z toho čerpáno bylo 71,4 %. Vznikla tak úspora ve výši 1.012 tis. Kč, a to díky výrazně nižších nabídkových cen, ale také neproplacením některých plánů péče o zvlášť chráněná území v důsledku nesplněných podmínek objednávek.

Z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství se rovněž proplácí náhrady škod způsobené chráněnými živočichy ve smyslu zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy. V roce 2007 byla za tímto účelem vyplacena částka 1.461,5 tis. Kč, která je kryta státní dotací.

Dále Moravskoslezský kraj prostřednictvím rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství hradí náklady spojené s likvidací léčiv ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. V roce 2007 byly poskytnuty prostředky v úhrnné výši 222,3 tis. Kč, které jsou rovněž kryty státní dotací.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/343/1 ze dne 29. 9. 2005 schválilo předložení projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" příslušným přijímacím orgánům Komise Evropských Společenství a rozhodlo o profinancování a kofinancování vlastního podílu projektu. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 21. 12. 2006 rozhodlo o přijetí dotace od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského Společenství na realizaci projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" č. LIFE06 NAT/CZ/000121 ve výši 7.936,9 tis. Kč a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci činnosti v rámci výše uvedeného projektu partnerovi projektu. V roce 2007 byly partnerovi projektu poskytnuty 2 splátky ve výši 5.001,6 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.959 tis. Kč byly spolu s úroky, které činily 57,6 tis. Kč, převedeny z přebytku hospodaření roku 2007 do rozpočtu na rok 2008 za účelem vyplacení dalších splátek partnerovi projektu. Na profinancování a kofinancování podílu Moravskoslezského kraje bylo v upraveném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2007 rozpočtováno 2.000 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 441 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny z přebytku hospodaření roku 2007 do rozpočtu na rok 2008.

1.3.9 Výdaje v odvětví sociálních věcí

Skutečné výdaje v odvětví sociálních věcí činily v roce 2007 celkem 132.667 tis. Kč (tj. 74,5 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 78.466 tis. Kč (čerpány na 83,4 %) a kapitálové výdaje 54.201 tis. Kč (čerpány na 64,5 %).

V odvětví sociálních věcí byl kraj ke 31. 12. 2007 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací. Na základě účinnosti (1. 1. 2007) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se zcela zásadně změnil systém financování sociálních služeb nejen organizací zřizovaných kraji, ale i obcemi a nestátními neziskovými organizacemi, tj. vůči všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovalo dotační řízení, které bude vyhlašováno každoročně. O dotacích pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb rozhodovalo ministerstvo, avšak s tím, že na finanční kontrole využití poskytnutých dotací se budou podílet i krajské úřady. Finanční plán MPSV pro rok 2007 na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro Moravskoslezský kraj byl cca 773 406 tis. Kč. Platby byly přidělovány čtvrtletně ve výši 25% celkového objemu. Objem financí pro rok 2007 představoval pro příspěvkové organizace kraje cca 97% objemu roku 2006. Těmto příspěvkovým organizacím tedy již v průběhu roku nebyl kryt roční příspěvek na provoz z prostředků určených kraji v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, ale v rámci průtokové dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 17.968 tis. Kč, z toho účelově bylo organizacím poskytnuto 2.388 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 810 tis. Kč ze státního rozpočtu a 7.470 tis. Kč v rámci financování ze strukturálních fondů. Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly účelově vázány např. na zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v celkové výši 731 tis. Kč a ve výši 79 tis. Kč na restaurování kulturní památky z mobiliáře Domova Na Zámku v Kyjovicích. Ostatní finanční prostředky byly poskytnuty organizaci Náš svět v Pržně v rámci grantového schématu "Síť sociální integrace" na základě provedené závěrečné kontroly po ukončení etapy projektu.

Příspěvek na zajištění běžného provozu z rozpočtu MSK byl poskytován pouze Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci, ve výši 7.300 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006 (činnost byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje). Upraveným rozpočtem schválené finanční prostředky na běžný provoz příspěvkových organizací byly skutečně čerpány na 99,2 %.

Investiční dotace pro příspěvkové organizace byly v rozpočtu Moravskoslezského kraje schváleny ve výši 2.927 tis. Kč, čerpány byly ve výši 2.027 tis. Kč, tj. 74,6 % upraveného rozpočtu. Použity byly na stavební úpravy objektu Harmonie Krnov a na nákup automobilu pro organizaci Zámek Dolní Životice.

Na reprodukci majetku (viz kapitola 2) v odvětví sociálních věcí byly poskytnuty prostředky ve výši 52.815,3 tis. Kč. Z tohoto objemu byla částka 2.260 tis. Kč vyčleněna pro příspěvkové organizace a částka 50.399,3 tis. Kč pro akce realizované krajským úřadem. Částka 156 tis. Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkové organizaci Sagapo v Bruntále.

Na nákup budov a pozemků pro příspěvkové organizace bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem 21.232 tis. Kč, vyčerpáno bylo 20.598 tis. Kč.

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí byl upraveným rozpočtem stanoven objem prostředků ve výši 12.750 tis. Kč, a to na Program podpory realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, na Program protidrogové politiky kraje a na Program rozvoje sociálních služeb kraje. Zastupitelstvem kraje byly finanční prostředky schváleny a rozděleny pro 61 projektů. V rámci závěrečných vyúčtování bylo vráceno na účet kraje celkem 554,3 tis. Kč a vyčerpáno bylo celkem 12.177,6 tis. Kč.

V roce 2007 byla ratifikována v České republice Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, jejímž cílem je chránit a podporovat užívání historických regionálních či menšinových jazyků v osobním i veřejném životě. Ze státního rozpočtu byly vyčleněny účelově určené finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč na implementaci "charty", které byly použity na financování výdajů obcím v jejichž správním obvodě se zajišťuje tlumočení a překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do českého jazyka a obcím v jejichž správním obvodě je plněn závazek užívání místních názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce (především zavedení dvojjazyčných místních názvů).

V Moravskoslezském kraji se závazky vyplývající z Charty vztahují na 31 obcí. Na základě žádostí obcí, které byly projednány ve Výboru zastupitelstva kraje pro národnostní menšiny, bylo zastupitelstvem kraje poskytnuto 676,6 tis. Kč, na účet kraje bylo vráceno 25,2 tis. Kč, čerpáno bylo tedy 651,4 tis. Kč.

1.3.10 Výdaje v odvětví krizového řízení

Ke dni 31. 12. 2007 byl rozpočet v odvětví krizového řízení čerpán ve výši 42.162,7 tis. Kč, tj. na 97 %. Běžné výdaje v odvětví krizového řízení byly skutečně čerpány ve výši 10.160,4 tis. Kč, tj. 93 % a kapitálové výdaje ve výši 32.002,3 tis. Kč, tj. na 98 %. Část výdajů v tomto odvětví byla kryta státními dotacemi. Byly to výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným obsahem radonu ve výši 10,4 tis. Kč a výdaje související s poskytováním dotací obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v objemu 8.287 tis. Kč.

V obcích Moravskoslezského kraje působilo v roce 2007 celkem 299 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotky SDH). Na činnost těchto jednotek přispěl stát jednotlivým zřizovatelům, a to formou neinvestiční účelové dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007. Usnesením zastupitelstva kraje byla schválena pro jednotky SDH účelová neinvestiční dotace ve výši 8.249 tis. Kč určena na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí, na uskutečněný zásah jednotek SDH mimo jejich územní obvod a na udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí, a to formou příspěvku na mzdové výdaje a na věcné vybavení jednotek SDH. Dotace byla poskytnuta příslušným obcím na základě usnesení zastupitelstva v různé výši v závislosti na kategorizaci a na rozsahu činností jednotky SDH nad rámec územního obvodu zřizovatele. Způsob přidělování prostředků z neinvestiční dotace stanovilo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky po předchozí dohodě s Ministerstvem financí. Během roku 2007 došlo ke zvýšení rozpočtu neinvestiční účelové dotace pro jednotky SDH o 38 tis. Kč, jednalo se o vyúčtované finanční prostředky vrácené z roku 2006 a 2007.

V roce 2007 schválilo zastupitelstvo kraje pro jednotky SDH obcí v Moravskoslezském kraji příspěvek na vybavení jednotek SDH kraje zásahovými osobními ochrannými prostředky ve výši 1.000 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v plné výši na nákup zásahových obleků, obuvi a ochranných přileb.

V roce 2007 uvolnilo Ministerstvo financí Moravskoslezskému kraji z kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost 10 tis. Kč v rámci "Radonového programu ČR" v roce 2007 na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu. Upravený rozpočet ve výši 10,37 tis. Kč byl čerpán na 99,9 %.

V roce 2007 byly usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1277/1 ze dne 21. 12. 2006 schváleny finanční prostředky na akci "Vládní utajené spojení VEGA-D" ve výši 520 tis. Kč. Smlouvy na dodávky HW, SW a rozvaděče pro připojení k vládnímu utajenému spojení byly uzavřeny s dodavateli GiTy, a.s. a TTC Telekomunikace, s.r.o. teprve v závěru roku 2007, termín realizace dodávky byl stanoven na únor 2008. Připojení k vládnímu utajenému spojení je již realizováno, úhrada faktur byla provedena v únoru 2008.

Ostatní finanční prostředky v roce 2007 vyčleněné v tomto odvětví činily 1.880 tis. Kč. Prostředky byly určeny zejména na nákup materiálu, zajištění materiálu a služeb pro cvičení jednotek Integrovaného záchranného systému "Vyproštění zavalených osob", zajištění služeb spojených s průběhem cvičení jednotek Integrovaného záchranného systému "Slezská Harta 2007", zajištění porad s tajemníky bezpečnostních rad a pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a vybraných právních subjektů Moravskoslezského kraje. Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši 500 tis. Kč na zabezpečení výdajů souvisejících s činností sdružení, tj. zajišťování besed, přednášek apod. Na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje zásahovými osobními ochrannými prostředky byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 1.829 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2007 v odvětví krizového řízení ve výši 32.072 tis. Kč byl k 31 .12 .2007 čerpán na 99,78 %. Čerpání kapitálových výdajů v odvětví krizového řízení představuje nákup speciálního hasičského kontejneru pro ochranu obyvatelstva ve výši 3.998 tis. Kč, čtyři automobily pro velitele zásahu celkem za 7.860 tis. Kč, požární kontejner ve výši 940 tis. Kč, tři požární sorbentové kontejnery celkem za 1.920 tis. Kč, tři kusy měřícího zařízení pro detekci zdrojů tepelného vyzařování celkem za 1.559 tis. Kč, valníkové nástavby na kontejner v částce 312 tis. Kč a úhradu nákladů projektové přípravy Integrovaného bezpečnostního centra statutárnímu městu Ostrava ve výši 359 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje na nákup základní zásahové techniky, jedná se o příspěvek na nákup tří cisternových automobilových stříkaček městu Bohumín ve výši 2.000 tis. Kč, obci Hodslavice ve výši 2.000 tis. Kč a obci Hnojník ve výši 500 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava poskytl Moravskoslezský kraj investiční dotaci formou první splátky ve výši 10.400 tis. Kč na spolufinancování projektu "Rekonstrukce a dostavba Integrovaného výjezdového centra Poruba"(podíl Moravskoslezského kraje na tomto projektu představuje maximální výši 35.500 tis. Kč a další dvě splátky budou poukázány městu Ostrava v roce 2008).

1.3.11 Výdaje na činnost zastupitelstva

Schválený rozpočet výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 35.628 tis. Kč byl během roku 2007 upraven na částku 43.643,9 tis. Kč. Skutečné výdaje na činnost zastupitelstva v roce 2007 činily celkem 35.151,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje 31.507,9 tis. Kč, tj. 80,9 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 3.643,4 tis. Kč, tj. 78,0 % upraveného rozpočtu.

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinného pojistného (viz tabulka 1.9). Výdaje na nákup služeb, materiálu, knih, drobného hmotného dlouhodobého majetku, školení, cestovné a pohoštění byly čerpány na základě požadavků zastupitelstva kraje.

Běžné výdaje na činnost zastupitelstva (v tis. Kč)
Druh výdaje Skutečnost Podíl (%)
odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného 21 025,4 66,7
nákup drobného hmotného dlouh. majetku, materiálu, knih 4 362,6 13,8
nákup energií a pohonných hmot 618,0 2,0
nákup služeb 1 381,2 4,4
opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění 3 036,6 9,6
ostatní běžné výdaje 1 084,1 3,5
Běžné výdaje celkem 31 507,9 100,0

Kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva kraje (viz tabulka 1.10) tvořily především výdaje související s rekonstrukcí budovy F krajského úřadu, s nákupem ovládacího softwaru pro hlasovací zařízení v sále zastupitelstva kraje a s pořízením osobního vozidla zn. Škoda Superb pro potřeby náměstků hejtmana kraje výměnou za vyřazené vozidlo stejné značky.

Kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva (v tis. Kč)
Druh výdaje Skutečnost Podíl (%)
rekonstrukce budovy F krajského úřadu - nákup nábytku 1 822,9 50,0
ovládací software hlasovacího zařízení v sále zastupitelstva 893,8 24,5
pořízení osobního vozidla 869,0 23,9
ostatní kapitálové výdaje 57,7 1,6
Kapitálové výdaje celkem 3 643,4 100,0

Z přebytku hospodaření roku 2006 byly do rozpočtu 2007 zapojeny prostředky na běžné a kapitálové výdaje v celkové výši 6.742,9 tis. Kč. Z toho 5.042,9 tis. Kč na dokončení akce "Nákup nábytku pro vybavení budovy F krajského úřadu", 1.500 tis. Kč na akci "Aktualizace DCN - hlasovacího systému v sále zastupitelstva" a 200 tis. Kč na akci "Příprava materiálu pro radu/zastupitelstvo" - tato akce však nebyla realizována vzhledem k odstoupení Moravskoslezského kraje od smlouvy s dodavatelem z důvodu zásadních nedostatků řešení a chyb, které nebyly při ověřovacím provozu dodavatelem včas odstraňovány.

1.3.12 Výdaje na činnost krajského úřadu

Celkový rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu byl schválen ve výši 345.336 tis. Kč a v průběhu roku 2007 byl upraven na 371.334,3 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2007 byl rozpočet výdajů čerpán ve výši 348.021,8 tis. Kč, tj. na 93,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen zejména v souvislosti s dokončením rekonstrukce a vybavením nábytkem budovy F krajského úřadu, vybavením nábytkem budovy A krajského úřadu, obměnou výpočetní a telekomunikační techniky, vybavením zabezpečovací technikou. Upravený rozpočet běžných výdajů na činnost krajského úřadu činil 328.952,4 tis. Kč a kapitálových výdajů činil 42.381,9 tis. Kč.

Během roku 2007 bylo na běžné výdaje skutečně čerpáno 313.031,9 tis. Kč, což představuje plnění na 95,2 % upraveného rozpočtu a úsporu finančních prostředků ve výši 15.920,5 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů určených na činnost krajského úřadu představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy a odvody na povinná pojištění zaměstnanců krajského úřadu, jejichž počet byl na rok 2007 schválen radou kraje na 656. K 31. 12. 2007 byl fyzický stav 648 zaměstnanců, což je oproti roku 2006 navýšení o 36 zaměstnanců. Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců za rok 2007 byl 623 a průměrný plat činil Kč 25.390,-.

Běžné výdaje na činnost krajského úřadu (v tis. Kč)
Druh výdaje Skutečnost Podíl (%)
platy zaměst. včetně odvodů na pojistné a ost. osob. výdaje 252 898,7 80,8
nákup drobného hmotného dlouh. majetku, materiálu, knih 17 634,8 5,6
nákup vody, tepla, elektrické energie a pohonných hmot 5 866,2 1,9
nákup služeb 29 186,2 9,3
opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění 6 936,8 2,2
ostatní běžné výdaje 509,2 0,2
Běžné výdaje celkem 313 031,9 100,0

Druhou největší položku běžných výdajů tvořily neinvestiční nákupy majetku, materiálu a služeb ve výši 46.821 tis. Kč. V průběhu roku 2007 bylo vynaloženo celkem 17.634,8 tis. Kč na nákup drobného hmotného majetku, spotřebního materiálu, výpočetní techniky a odborné literatury a tisku. Na vybavení nábytkem budovy F krajského úřadu bylo použito v rámci rekonstrukce budovy a vybavení nábytkem budovy A 5.484,8 tis. Kč, na obměnu výpočetní techniky (PC, notebooky, LCD monitory, tiskárny, čtečky, skenery) 5.611,9 tis. Kč, na nákup spotřebního materiálu (kancelářské potřeby, náplně pro sanitární techniku, elektro a vodoinstalační materiál, květinové výzdobu, tonery do tiskáren) 4.185,9 tis. Kč, na pořízení telekomunikační a zabezpečovací techniky 953,2 tis. Kč, na doplnění kancelářské a bílé techniky, spotřební elektroniky, ochranných pracovních pomůcek, apod. 657,8 tis. Kč, na odběr tisku, nákup literatury a sbírek zákonů 741,2 tis. Kč. Na nákup služeb pošt a telekomunikačních společností, peněžních ústavů, konzultačních, poradenských a právních firem, za gastronomické služby a služby najímané pro údržbu a ostrahu sídla kraje a pojištění majetku kraje byla použita částka ve výši 29.186,2 tis. Kč. Prostředky rozpočtované v roce 2007 na nákup vody, paliv, energií, programového vybavení (nákup licencí a update) a ostatních běžných výdajů byly čerpány ve výši 13.312,2 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů (viz tabulka 1.12) byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 34.989,9 tis. Kč, což tvoří 82,6 % plnění upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější objem finančních prostředků byl použit na nákup výpočetní techniky (servery, disková pole, HW pro zálohování dat), na rekonstrukci budovy F krajského úřadu a na vybudování parkoviště u budovy krajského úřadu (blíže viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).

Zbývající objem kapitálových výdajů ve výši 13.123,6 tis. Kč byl použit na nákup softwaru a softwarových licencí, nábytku a zařízení, na pořízení 6 ks osobních vozidel zn. Škoda Fabia v souvislosti s obměnou vozového parku a na nákup videokonferenčního zařízení zabezpečující komunikaci mezi jednotlivými kraji, na jehož pořízení se finančně formou investičních dotací podílelo všech 14 krajů. Podíl Moravskoslezského kraje činil 166,5 tis. Kč.

Kapitálové výdaje na činnost krajského úřadu (v tis. Kč)
Druh výdaje Skutečnost Podíl (%)
rekonstrukce budovy F krajského úřadu 6 374,1 18,2
vybudování parkoviště u budovy krajského úřadu 4 713,3 13,5
nákup nábytku a zařízení pro vybavení krajského úřadu 3 771,0 10,8
pořízení osobních vozidel 2 005,0 5,7
nákup výpočetní techniky 10 778,9 30,8
nákup softwaru 4 516,4 12,9
pořízení videokonferenčního zařízení 2 331,2 6,7
ostatní kapitálové výdaje 500,0 1,4
Kapitálové výdaje celkem 34 989,9 100,0

Z přebytku hospodaření roku 2006 byly do rozpočtu 2007 zapojeny prostředky na běžné a kapitálové výdaje v celkové výši 8.863,1 tis. Kč. Z toho 4.494,7 tis. Kč na dokončení akce "Nákup nábytku pro vybavení budovy F krajského úřadu", 2.000 tis. Kč na akci "Hodnocení škol zřizovatelem", 1.750,9 tis. Kč na akci "Hodnocení hospodářské a klinické úspěšnosti zdravotnických zařízení a 617,5 tis. Kč na akci "Příprava materiálu pro radu/zastupitelstvo" - tato akce však nebyla realizována a finanční prostředky byly převedeny na akci "Aktualizace DCN - hlasovacího systému v sále zastupitelstva".

1.3.13 Ostatní výdaje

Upravený rozpočet na ostatní výdaje byl během roku 2007 navýšen na 294.673 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2007 celkem 5.308 tis. Kč.

V rámci úprav rozpočtu byla vyčleněna částka ve výši 100.000 tis. Kč jako rezerva pro Průmyslovou zónu Nošovice na dofinancování smluvních závazků do doby řešení kompletního financování. A dále částka ve výši 183.000 tis. Kč na významné akce v rozpočtu kraje roku 2007, u kterých se jejich realizace z objektivních příčin přesunula do roku 2008 (rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1721 ze dne 22. 11. 2007). Tyto finanční prostředky v celkové výši 280.000 tis. Kč byly následně zapojeny v rámci financování do schváleného rozpočtu na rok 2008.

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2007 hodnoty Kč 8.927.342.215,94 a přesuny prostředků sociálního fondu byly v objemu Kč 6.899.684,13. Celkem představuje konsolidace částku Kč 8.934.241.900,07.

1.5 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu. V roce 2007 se stal upravený rozpočet Moravskoslezského kraje schodkovým v souvislosti se zapojením přebytku hospodaření roku 2006 ve výši 1.098.771 tis. Kč, zapojením prostředků Regionálního rozvojového fondu roku 2006 ve výši 50.000 tis. Kč a zapojením cizích návratných zdrojů financování ve výši 100.000 tis. Kč.

1.5.1 Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů

Úvěrový rámec Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj smlouvu o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB). V průběhu roku 2005 použil kraj ke krytí svých výdajů cizí zdroje ve výši 100 mil. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté v rámci první tranše úvěrové linky od EIB. V průběhu roku 2006 použil kraj ke krytí svých výdajů cizí zdroje ve výši 500 mil. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté v rámci druhé, třetí a čtvrté tranše úvěrové linky od EIB. V průběhu roku 2007 byly v rámci 5. tranše úvěrové linky od EIB čerpány finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč. Tato otevřená úvěrová linka v celkové výši 1,1 mld. Kč byla uzavřena Moravskoslezským krajem za účelem dlouhodobého financování investičních akcí, jejichž převážná část je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie. V následující tabulce je uveden přehled projektů z části financovaných 5. tranší EIB včetně výše půjčených prostředků.

Přehled projektů z části financovaných 5. tranší EIB (v tis. Kč)
Název projektu Úvěr EIB 2007
Čerpáno Použito
Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 0,0 4 000,0
II/479 ulice Českobratrská - II. stavba 0,0 30 000,0
Silnice III/4861 Kozlovice – most 4861-4 a opěrná zeď 3 800,0 3 800,0
Silnice II/461 ulice Bílovecká, Opava – II. stavba, II. etapa 16 800,0 16 800,0
Masarykova střední škola zemědělská Opava – výstavba pracoviště pro odborný výcvik 9 494,0 9 494,0
Silnice II/445 Vrbno p. Pradědem – most ev. č. 445-029 4 900,0 4 900,0
Silnice III/4671 Bolatice okružní křižovatka s III/46824 1 429,0 1 429,0
Silnice II/484 rekonstrukce mostu 484-003 v obci Bílá 2 000,0 2 000,0
Silnice III/4732 Bruzovice sanace svahu 3 194,0 3 194,0
Silnice III/4774 Morávka opěrná zeď 2 405,4 2 405,4
Silnice II/471 Bohumín okružní křižovatka se silnicí III/46816 5 440,0 5 440,0
Silnice III/4841 Oprechtice - Krmelín III. etapa 7 649,0 7 649,0
Silnice III/4644 Branka most 4644-1 5 124,0 5 124,0
Silnice II/450 Rudná pod Pradědem - Veska 2 888,0 2 888,0
Silnice II/473 Kaňovice 3 112,0 3 112,0
Silnice III/46812 and III/46813 Bohumín - Nová Ves 2 970,0 2 970,0
Silnice II/441 Spálov - Dobešov 2 500,0 2 500,0
Silnice III/0575 Loděnice - průtah 2 000,0 2 000,0
Silnice III/46620 Ostrava, Martinovská street - III. etapa 2 000,0 2 000,0
Silnice III/4526 Stará Voda 2 900,0 2 900,0
Silnice III/48415 Krásná - Zlatník 4 000,0 4 000,0
Silnice II/473 Šenov - Petřvald 2 000,0 2 000,0
Silnice III/4669 Hrabyně - Budišovice 2 700,0 2 700,0
Silnice III/44327 Staré Těchanovice - Kružberk 2 500,0 2 500,0
Silnice III/4864 Tichá - průtah 2 000,0 2 000,0
Rekonstrukce severní stojánky - Letiště Mošnov 6 194,6 6 194,6
Celkem 100 000,0 134 000,0

Pozn.: Dne 17. 12. 2007 byl odčerpán úvěrový rámec ve výši 100 mil. Kč v rámci 5. tranše ve výši 100 mil. Kč. V roce 2007 byla použita část úvěru ve výši 34 mil. Kč, kterou kraj načerpal již dne 15. 12. 2006 v rámci 4. tranše úvěrové linky od EIB ve výši 200 mil. Kč. Použití úvěru plynule pokračovalo na počátku roku 2007 na realizaci akcí Silnice II/479 ulice Českobratrská, Ostrava – II. stavba a Rekonstrukce a oprava Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm (rozdíl mezi sloupcem čerpáno a použito ve výši 34 mil. Kč).

Kontokorentní úvěr

Na základě výběrového řízení rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500 mil. Kč úvěrového rámce na rok 2005, a to se společností Česká spořitelna, a.s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005. Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 22. 12. 2005 usnesením č. 8/756/1 o uzavření dodatku č. 1 a usnesením č. 15/1279/1 ze dne 21. 12. 2006 rozhodlo o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dodatek č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 22. 12. 2006. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2007 s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. V průběhu roku 2007 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno jeho čerpání, a to z důvodu plnění příjmů dle očekávání a přesunu realizace části investičních akcí do roku 2008. Na počátku a konci roku 2007 byl stav účtu kladný.

1.6 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje rozhoduje orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí veřejné finanční podpory. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj (Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím), v dokumentech upravujících poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění při výkonu kontroly jak v samostatné, tak v přenesené působnosti.

Veřejnosprávní kontrola probíhá ve třech fázích, a to jako předběžná, průběžná a následná.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2007 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 86 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 11 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 367 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 25 kontrol zaměřených u příspěvkových organizací obcí na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů. V 9 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 329 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2007 provedeno odborem kontroly krajského úřadu celkem 105 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory na místě. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem v 18 případech v celkové výši 755 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje

Celkové finanční prostředky vyčleněné v roce 2007 na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje dosáhly částky 1.828.167,1 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 79,4 % této částky. Součástí těchto výdajů byly i dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci programového financování majetku ISPROFIN ve skutečné výši 385.098 tis. Kč. Plnění bylo ovlivněno především zpožděním některých stavebních prací u Průmyslové zóny Nošovice a akcí zahájených ve 2. pololetí 2007, jejichž dokončení se přesunulo do letošního roku.

Z meziročního srovnání ukazatele reprodukce majetku Moravskoslezského kraje je patrné snížení celkového objemu plánovaných finančních prostředků o téměř 250 mil. Kč oproti roku 2006. Důvodem je především orientace kraje na financování akcí, které jsou spolufinancované Evropskou unií. Snížení (cca 90 mil. Kč) se projevilo rovněž u čerpání dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN.

Reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)
reprodukce majetku kraje 2007
upravený rozpočet skutečnost %
Reprodukce majetku z rozpočtu kraje 1 077 245,3 872 998,2 81,0
Reprodukce majetku kraje – dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 53 342,0 45 669,2 85,6
Průmyslová zóna Nošovice 295 265,5 169 116,6 57,3
Průmyslová zóna Nošovice – dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 357 990,0 339 428,8 94,8
Reprodukce majetku kraje z EU 44 324,3 24 151,1 54,5
Celkem 1 828 167,1 1 451 363,9 79,4

Reprodukce majetku kraje realizována za pomoci evropských finančních zdrojů je podrobněji analyzována v kapitole 4.2.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"

Usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1277/1 ze dne 21. 12. 2006 bylo na oblast reprodukce majetku kraje schváleno 626.531,0 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na celkovou částku 1.077.245,3 tis. Kč. Toto navýšení o 450.714,3 tis. Kč bylo umožněno zejména zapojením účelového přebytku hospodaření kraje za rok 2006 ve výši 233.502,7 tis. Kč, zapojením neúčelového přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši 120.718,0 tis. Kč a použitím úspor hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 ve výši 39.541,0 tis. Kč. Zbývající navýšení představovalo dodatečné navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku v průběhu roku 2007 (např. odvod příspěvkové organizace Správa silnic MSK do rozpočtu kraje na realizaci mostního programu v hodnotě 45.403,6 tis. Kč. Čerpání výdajů na obnovu stávajícího majetku a na pořízení nového majetku v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2007 činilo 872.998,2 tis. Kč, tj. 81,0 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 137.464,2 tis. Kč. Předmětem úpravy rozpočtu byla především akce "Souvislé opravy vozovek II. a III. třídy". Druhý nejvyšší nárůst rozpočtu byl schválen pro odvětví zdravotnictví. Jednalo se především o zapojení účelového přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2006 na akci "Obměna vozového parku" ve výši 27.450,0 tis. Kč a na akci "Rekonstrukce výjezdového stanoviště ve Vítkově" ve výši 19.256,0 tis. Kč – obě akce byly realizovány příspěvkovou organizaci Územní středisko záchranné služby MSK. Třetím odvětvím, do něhož směřovaly prostředky rozpočtu ve vyšší míře než bylo původně předpokládáno, bylo odvětví sociálních věcí, kterému byl usnesením zastupitelstva kraje ze 17. 1. 2007 navýšen rozpočet u akcí "Stavební úpravy a přístavba objektu Harmonie Krnov" a "Půdní vestavba pavilonu č. p. 1515 včetně evakuačního výtahu u domova důchodců Petřvald" v celkové výši 16.684,0 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví. Jsou v ní uvedeny částky z rozpočtu kraje bez dotací z programu ISPROFIN.

Přehled výdajů v členění dle odvětví (v tis. Kč)
odvětví schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%)
doprava 275 600,0 413 064,2 354 814,8 85,9
školství 114 891,0 206 354,4 193 485,8 93,8
kultura 25 629,0 64 930,0 35 910,4 55,3
zdravotnictví 142 103,0 254 345,5 189 378,3 74,5
sociální věci 46 458,0 83 284,0 52 659,3 63,2
krizové řízení 0,0 407,0 359,1 88,2
činnost zastupitelstva kraje 1 750,0 7 892,9 6 821,4 86,4
činnost krajského úřadu 20 100,0 46 967,3 39 569,1 84,2
celkem 626 531,0 1 077 245,3 872 998,2 81,0

V následujícím grafu jsou zobrazeny počty schválených akcí reprodukce majetku kraje podle jednotlivých odvětví.

Graf č. 2: Podíl výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích v roce 2007

Graf č. 3: Počet schválených akcí dle jednotlivých odvětví

Celkově bylo orgány kraje schváleno 263 akcí v oblasti reprodukce majetku kraje. Z tohoto počtu bylo 36 % již ve schváleném rozpočtu na rok 2007. zapojeno z účelového přebytku hospodaření za rok 2006 bylo 11 %, dalších 8 % představovalo zapojení neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2006. V rámci úspor hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 bylo zařazeno 20 % akcí. Zbytek představují akce schválené dodatečně zastupitelstvem kraje (10 % pro Správu silnic MSK a 15 % ostatní akce). V průběhu roku 2007 bylo zrušeno 20 akcí z důvodu přesunu realizace přímo na Letiště Ostrava, a. s., případně jako důsledek přehodnocení požadavků ze stran příspěvkových organizací nebo z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly vyčleněny na reprodukci majetku finanční prostředky v celkové výši 413.064,2 tis. Kč, z toho neinvestiční 140.287,9 tis. Kč a investiční 272.776,3 tis. Kč. Tyto prostředky byly celkem určeny na realizaci 56 akcí. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 354.814,7 tis. Kč.

Bez problémů s čerpáním finančních prostředků hospodařila v roce 2007 příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, které byly určeny finanční prostředky ve výši 231.187,9 tis. Kč. Jednalo se zejména o realizaci akcí "Souvislé opravy vozovek II. a III. třídy" ve výši 138.187,9 tis. Kč a "Přípravu staveb a vypořádání pozemků", které představovaly objem 51.000,0 tis. Kč. Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 181.876,3 tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků bylo vyčerpáno 68 % rozpočtovaných výdajů. Skutečná úspora v rámci realizace veřejných zakázek činí 2.022,0 tis. Kč. Rozdíl ve výši 56.227,4 tis. Kč tvoří nedočerpané finanční prostředky u 10 plánovaných akcí, které nebylo možno zejména s ohledem na závislost dopravních staveb a na vývoji počasí dokončit v daném roce a byly zapojeny do rozpočtu roku 2008.

Finančně náročnou oblastí reprodukce majetku v odvětví dopravy, kterou realizoval v roce 2007 krajský úřad byly rekonstrukce silnic, na které bylo věnováno 110.676,3 tis. Kč. Z toho na financování rekonstrukcí mostů, propustků a opěrných zdí na silnicích II. a III. třídy bylo vyčleněno 45.403,6 tis. Kč. Čerpání prostředků na tyto akce představovalo 97 % plánované hodnoty.

Zbývající finanční prostředky ve výši 65.272,7 tis. Kč byly vyčleněny na rekonstrukce silnic. Čerpání představovalo 84 % upraveného rozpočtu. Z devíti realizovaných akcí bylo 7 ukončeno. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

 • "Silnice III/4861 Kozlovice most 4861-4" s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 23.793,7 tis. Kč,
 • "Silnice III/4841 Oprechtice-Krmelín" ve výši 16.482,8 tis. Kč,
 • "Silnice III/4644 Branka most 4644-1" ve výši 10.248,0 tis. Kč.

Velmi významnou akcí v odvětví dopravy byla akce "Rekonstrukce severní stojánky", na kterou Moravskoslezský kraj vyčlenil v rozpočtu 56.200,0 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou STRABAG, a.s., Praha. S ohledem na termín uzavření smlouvy a nepříznivé klimatické podmínky v závěru roku představovalo čerpání 43 % plánovaných výdajů. Její dokončení bylo přesunuto do roku 2008.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 206.354,4 tis. Kč (z toho investiční ve výši 184.603,6 tis. Kč a neinvestiční ve výši 21.750,8 tis. Kč). Z celkového plánovaného objemu bylo určeno pro potřeby příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje 76.490,7 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 129.863,7 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily za rok 2007 finanční prostředky ve výši 74.136,6 tis. Kč. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním představuje 2.354,1 tis. Kč, z toho cca 50 % (1.155,0 tis. Kč) činí skutečná úspora, rozdíl ve výši 1.200,0 tis. Kč je evidován u akce "Oprava fasády Hotelu Hvězda" Střední škola řemesel Bruntál, která byla schválena zastupitelstvem kraje ze dne 27. 9. 2007. Vzhledem k tomu, že v průběhu výběrového řízení původní vítěz odstoupil od smlouvy, byla smlouva o dílo uzavřena až na konci měsíce října 2007. Realizace stavby byla započata koncem roku 2007 a s ohledem na klimatické podmínky bylo nutno převážnou část stavebních prací přesunout do roku 2008.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví školství (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
mateřské školy a základní školy 46 951,9 46 578,3 41 814,1 4 764,2
gymnázia 43 429,3 43 332,3 22 894,1 20 438,2
odborné školy a učiliště 80 977,5 71 130,3 42 541,3 28 589,0
umělecké školy 8 296,0 8 296,0 0,0 8 296,0
domy dětí a mládeže 1 523,0 1 509,6 0,0 1 509,6
dětské domovy 250,0 226,7 226,7 0,0
ostatní zařízení 24 926,7 22 412,7 11 873,1 10 539,6
celkem 206 354,4 193 485,9 119 349,3 74 136,6

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 129.863,7 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno 119.349,3 tis. Kč. Z rozdílu, který je představován 10.514,4 tis. Kč lze vyčíslit úsporu 1.495,0 tis. Kč, která vzešla z realizace veřejných zakázek. Zbytek představuje nedočerpání plánovaných finančních prostředků u 8 akcí, což představuje necelých 6 % z celkového plánovaného počtu schválených akcí v odvětví školství.

V odvětví školství bylo krajským úřadem realizováno celkem 28 akcí v oblasti reprodukce majetku, zbývajících 105 akcí bylo realizováno příspěvkovými organizacemi. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

 • "Stavební úpravy a přístavba objektu" Základní školy speciální a Mateřské školy speciální v Novém Jičíně s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 44.563,9 tis. Kč,
 • "Výstavba pracoviště pro odborný výcvik" v Masarykově zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 22.732,0 tis. Kč,
 • "Zateplení objektů a výměna oken" ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 11.461,0 tis. Kč,
 • "Výměna oken a zateplení" v objektu Gymnázia Český Těšín ve výši 11.392,6 tis. Kč,
 • "Stavební úpravy kuchyně" ve Střední škole Rýmařov ve výši 7.526,5 tis. Kč,
 • "Výměna oken z uliční strany" v objektu Slezského gymnázia Opava ve výši 7.285,3 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce prosklené části fasády budovy školy" ve Střední škole technické, Ostrava-Hrabůvka ve výši 5.519,2 tis. Kč.

Zbývajících 20 akcí (71 % celkového počtu) realizovaných krajským úřadem představuje čerpání finančních prostředků v roce 2007 ve výši 29.349,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje celkem 64.930,0 tis. Kč, a to pro příspěvkové organizace částka 13.969,0 tis. Kč a pro akce realizované krajským úřadem zbývající finanční prostředky ve výši 50.961,0 tis. Kč. V průběhu roku 2007 bylo vyčerpáno celkem 35.910,4 tis. Kč, z toho příspěvkovými organizacemi 13.968,4 tis. Kč formou dotací do investičního fondu a příspěvku na provoz a na akce realizované krajským úřadem 21.942,0 tis. Kč.

V oblasti kultury bylo orgány kraje schváleno 14 akcí, z toho 9 bylo realizováno příspěvkovými organizacemi a 5 krajským úřadem. Příspěvkové organizace plně využily rozpočtované výdaje jak v oblasti divadelní činnosti, tak i v činnosti muzeí a galerií. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí zejména:

 • "Rekonstrukce a oprava Kapucínského kláštera ve Fulneku" s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2005-2007 ve výši 7.404,4 tis. Kč,
 • "Oprava střechy, výměna oken a pořízení mobilních zvlhčovacích jednotek" pro Galerii výtvarných umění v Ostravě v celkové výši 4.868,6 tis. Kč,
 • "Nákup minibusu, osobního automobilu a klimatizačních jednotek" pro Těšínské divadlo v celkové výši 4.050,0 tis. Kč,
 • "Nákup nemovitostí" pro Muzeum Těšínska ve výši 1.000,0 tis. Kč.
Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví kultury (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
divadla 6 050,0 6 050,0 0,0 6 050,0
muzea 46 464,0 28 956,0 21 037,6 7 918,4
knihovny 12 416,0 904,4 904,4 0,0
celkem 64 930,0 35 910,4 21 942,0 13 968,4

Na akcích realizovaných krajským úřadem bylo ve skutečnosti vyčerpáno 43 %. Rozdíl představuje nečerpání původně předpokládaných prostředků, které bylo zaznamenáno především u následujících akcí:

 • "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" – s ohledem na spolufinancování akce z prostředků EU a současně z prostředků státního rozpočtu byla realizační část přesunuta do roku 2008.
 • "Rekonstrukce objektu Poděbradova a investice a opravy v rámci Galerie výtvarných umění Ostravě" - vzhledem k technologickým postupům v realizaci stavebních úprav na objektu bylo nutné dokončovací práce přesunout do roku 2008.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 254.346 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 6.108 tis. Kč a investiční ve výši 248.238 tis. Kč. Z celkového objemu investičních a neinvestičních prostředků bylo určeno pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 115.113 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu vyčleněno 139.233 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky ve výši 107.694 tis. Kč, což představuje 94 % vyčleněného rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním tedy představuje 7.419 tis. Kč. Z této částky tvoří skutečná úspora pouze 368 tis. Kč; rozdíl ve výši 7.051 tis. Kč byl způsoben u 3 schválených akcí, což představuje necelých 8 % z celkového počtu plánovaných akcí v odvětví zdravotnictví. Jednalo se následující akce:

 • Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí prostor k ředění cytostatik pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov ve výši 3.500 tis. Kč,
 • Rekonstrukce stávajícího onkologického stacionáře na ředírnu cytostatik pro Nemocnici s poliklinikou Havířov ve výši 3.500 tis. Kč,
 • Přesun plicních lůžek mezi Odborným léčebným ústavem Žáry, krnovskou nemocnicí, nemocnicí ve Městě Albrechticích a Odborným léčebným ústavem TRN Krnov-Ježník ve výši 51 tis. Kč.

Na akce "Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí prostor k ředění cytostatik" a "Rekonstrukce stávajícího onkologického stacionáře na ředírnu cytostatik" byly finanční prostředky schválené až v září 2007. S ohledem na časovou náročnost přípravných prací těchto investičních akcí byla realizace přesunuta do roku 2008. U zbývající akce se jednalo o převod části finančních prostředků do rozpočtu roku 2008 na dofinancování schválené akce.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
nemocnice 136 440,5 93 145,4 49 049,5 44 095,9
zdravotnická záchranná služba 84 206,0 65 246,8 7 796,8 57 450,0
odborné léčebné ústavy 33 699,0 30 986,1 24 837,7 6 148,4
celkem 254 345,5 189 378,3 81 684,0 107 694,3

Na akce realizované krajským úřadem bylo oproti vyčleněným finančním prostředkům vyčerpáno 81.684,0 tis. Kč. Z rozdílu, který je představován 57.548,5 tis. Kč, lze vyčíslit úsporu 343,0 tis. Kč, která vzešla z realizace veřejných zakázek. Zbývající finanční prostředky byly účelově zapojeny na schválené akce do rozpočtu roku 2008. Nedočerpání plánovaných finančních prostředků se projevilo u 11 akcí, což představuje necelých 29 % z celkového plánovaného počtu schválených akcí v odvětví zdravotnictví.

Z 38 celkem schválených akcí v odvětví zdravotnictví bylo 25 ukončeno. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

 • "Obměna vozového parku" pro Územní středisko záchranné služby ve výši 57.450,0 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce operačních sálů s vestavbou sterilizace" pro Nemocnici v Bílovci s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 15.156,0 tis. Kč,
 • "Obnovení přístrojové techniky – počítačový tomograf" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj ve výši 9.600,0 tis. Kč,
 • "Dokončení spojovacího koridoru" v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 9.133,6 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce a modernizace operačních sálů I." v Nemocnici s poliklinikou Havířov ve výši 7.327,0 tis. Kč,
 • "Obnova havarijního stavu NIS vč. HW a SW" pro Nemocnici s poliklinikou v Nové Jičíně ve výši 6.500,0 tis. Kč,
 • "Nepřímá digitalizace skiagrafických obrazů" pro Slezskou nemocnici v Opavě ve výši 5.000,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí bylo na reprodukci majetku v roce 2007 vyčleněno celkem 83.284,0 tis. Kč (pro 20 akcí), z toho investiční ve výši 80.310,9 tis. Kč a neinvestiční ve výši 2.973,1 tis. Kč. Z celkového plánovaného objemu bylo určeno pro potřeby příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje 3.160,0 tis. Kč (pro 5 akcí) a na akce realizované krajským úřadem 80.124,0 tis. Kč (pro 15 akcí). Čerpání plánovaného rozpočtu představovalo 52.659,3 tis. Kč, z toho 2.260,0 tis. Kč příspěvkovými organizacemi a 50.399,3 tis. Kč na akce realizované krajským úřadem.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky ve výši 72 % vyčleněného rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním tedy představuje 900,0 tis. Kč, který byl zapojen do rozpočtu roku 2008 na akci "Nástavba a rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm".

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
penziony pro seniory 83 284,0 52 659,3 50 399,3 2 260,0
celkem 83 284,0 52 659,3 50 399,3 2 260,0

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 80.124,0 tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků bylo vyčerpáno 63 % rozpočtovaných výdajů. Z rozdílu, který je představován 29.724,7 tis. Kč lze vyčíslit úsporu 7.375,7 tis. Kč, která vzešla z realizace veřejných zakázek. Zbývající finanční prostředky byly účelově zapojeny na nedokončené akce do rozpočtu roku 2008. Nedočerpání plánovaných finančních prostředků se projevilo u 5 akcí, což představuje 33 % z celkového plánovaného počtu schválených akcí realizovaných krajským úřadem v odvětví sociálních věcí.

V průběhu roku 2007 se podařilo dokončit jak akce započaté v roce 2006, tak i schválené akce v roce 2007. Mezi nejvýznamnější ukončené akce se řadí především:

 • "Nákup budov a pozemků pro Domov důchodců Opava" s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 12.500,0 tis. Kč,
 • "Půdní vestavba pavilonu č. p. 1515 vč. evakuačního výtahu pro Domov důchodců Petřvald s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 14.379,4 tis. Kč,
 • "Nákup budovy a pozemků pro Domov Jistoty" v Bohumíně ve výši 8.000,0 tis. Kč,
 • "Nákup nemovitého majetku" pro Harmonii Krnov ve výši 5.366,3 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce prádelny" v Domově důchodců Nový Jičín s celkovým objemem investovaných finančních prostředků v letech 2006-2007 ve výši 3.909,3 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Moravskoslezský kraj ve spolupráci se statutárním městem Ostrava hodlá v následujících letech vybudovat na území města Ostravy "Integrované bezpečnostní centrum". V roce 2005 byla uzavřena smlouva o úhradě nákladů projektové přípravy této akce a následně došlo k uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zhotovitelem byla předložena zpracovaná projektová dokumentace a v souladu s platebními podmínkami uzavřené smlouvy o dílo došlo v průběhu let 2005-2007 k úhradě ceny díla ve výši 8.126,0 tis. Kč. Vzhledem ke zpoždění vydání stavebního povolení v závěru roku byla zbývající částka ve výši 47,9 tis. Kč převedena do rozpočtu roku 2008. K ukončení akce došlo k 30. 1. 2008, kdy byla uhrazena poslední úhrada za projektovou dokumentaci.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost krajského úřadu

V odvětví činnost krajského úřadu bylo schváleno na reprodukci majetku kraje celkem 46.967,3 tis. Kč, z toho na neinvestiční oblast 4.585,4 tis. Kč a na investiční oblast 42.381,9 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků byl určen na "Rekonstrukci budovy F" a "Vybudování parkoviště u budovy krajského úřadu" ve výši 18.704,1 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků byla vyčleněna především na pořízení výpočetní techniky a obnovu vozového parku.

Mezi nejvýznamnější akce ukončené v roce 2007 se řadí:

 • "Rekonstrukce budovy F" realizované v letech 2006-2007 s celkovým objemem realizovaných finančních prostředků ve výši 148.448,8 tis. Kč,
 • "Pořízení výpočetní techniky" - modernizace informačních systémů, zejména pořízení serverů, rozšíření kapacity diskových polí apod. ve výši 10.778,9 tis. Kč,
 • "Obnova vozového parku" – pořízení 6 kusů osobních automobilů značky Škoda – Fabia v celkové hodnotě 2.005,0 tis. Kč,
 • "Hlasovací zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva" ve výši 1.806,4 tis. Kč,
 • "Pořízení videokonference" pro potřeby operativní komunikace mezi krajskými úřady ve výši 2.331,2 tis. Kč. Tyto náklady byly následně formou dílčích dotací od jednotlivých krajů sníženy na 1/14.

Z rozpočtu na rok 2007 nebyla vyčerpána částka 7.398,3 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 5.513,0 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2008. Převedené finanční prostředky jsou určeny na:

 • "Realizaci parkoviště u budovy E" ve výši 1.577,0 tis. Kč,
 • "Pořízení výpočetní techniky" pro potřeby krajského úřadu ve výši 3.936,0 tis. Kč.

Zbývající částka ve výši 1.885,3 tis. Kč představuje úsporu hospodaření v odvětví činnosti krajského úřadu.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost zastupitelstva kraje

V odvětví činnost zastupitelstva kraje bylo schváleno na reprodukci majetku kraje celkem 7.892,9 tis. Kč. Reprodukce majetku kraje v odvětví zastupitelstva kraje úzce souvisí s reprodukcí majetku kraje v odvětví činnost krajského úřadu, neboť největší objem finančních prostředků byl vyčleněn na "Nákup nábytku pro vybavení budovy F krajského úřadu" v celkové výši 5 042,9 tis. Kč (část určená pro prostory, ve kterých pracuje zastupitelstvo). Zbývající částka 2.850,0 tis. Kč byla určena především na dvě akce - "Hlasovací zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva" a "Obnova vozového parku". Čerpání finančních prostředků v tomto odvětví představuje 86,4 % rozpočtovaných výdajů. Zbývající procento tvoří úsporu finančních prostředků ve výši 1.071,5 tis. Kč.

2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2007 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu.

V roce 2007 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPROFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol ze státního rozpočtu celkem ve výši 53.342 tis. Kč. Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 16.107,0 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 37.235,0 tis. Kč). Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u UniCredit Bank, Czech republic, a.s.. Rozpočtem těchto dotací je limit na jednotlivé akce a skutečné čerpání se rovná výši výdajů uhrazených z čerpacích účtů.

Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč)
program rozpočet skutečnost plnění (%)
Příspěvkové organizace celkem 37 235,0 36 869,5 99,0
Z toho:      
- Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení – INV 9 273,0 9 234,1 99,6
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení – INV 1 500,0 1 500,0 100,0
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – INV 25 372,0 25 371,4 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – INV 750,0 295,0 39,3
- Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče – INV 0,0 156,0 0,0
- Investiční dotace na úsporná energetická opatření - INV 150,0 150,0 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – NEINV 190,0 163,0 85,8
Krajský úřad celkem 16 107,0 8 799,7 54,6
Z toho:      
- Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - INV 5 800,0 5 800,0 100,0
- Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - INV 7 307,0 0,0 0,0
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví – NEINV 3 000,0 2 999,7 100,0
Celkem ISPROFIN 53 342,0 45 669,2 85,6

Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví:

 • zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví účelové dotace v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 34.645,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 99,9 % stanovených limitů v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednalo se o:
  1. "Pořízení Gamakamery, očního laseru a denzitometru" pro Slezskou nemocnici v Opavě v celkové výši 18.473,6 tis. Kč,
  2. "Rekonstrukci a modernizaci operačních sálů pro Nemocnici s poliklinikou v Havířově ve výši 9.234,1 tis. Kč,
  3. "Nákup přístrojové techniky" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku ve výši 3.897,8 tis. Kč.
 • kultury byly poskytnuty Ministerstvem kultury příspěvkovým organizacím účelové dotace v celkovém objemu 2.440,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána pouze na 80,3 % stanovených limitů. Jednalo se o:
  1. "Archeopark - vstupní objekt" pro Muzeum Těšínska ve výši 1.500,0 tis. Kč a 91,0 tis. Kč na "Integrovaný systém ochrany" - poskytnuté dotace byly plně vyčerpány,
  2. "Integrovaný systém ochrany" pro Muzeum Bruntál v celkové výši 506,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poskytnuty 4 státní dotace správcem programu, z toho 3 investiční ve výši 455,0 tis. Kč a 1 neinvestiční v objemu 51,0 tis. Kč. Čerpání poskytnutých dotací však bylo uskutečněno pouze u neinvestiční a to v plné výši. U zbývajících akcí nedošlo k čerpání z důvodu opožděného předání podkladů příslušnému peněžnímu ústavu,
  3. "Integrovaný systém ochrany" pro Muzeum Novojičínska ve výši 316,0 tis. Kč. Dotace správcem programu byla rozdělena na dvě části, a to investiční ve výši 295,0 tis. Kč a neinvestiční ve výši 21,0 tis. Kč. Stanovený rozpočet byl plně vyčerpán. V závěru roku 2007 byla příspěvkové organizaci poskytnuta další neinvestiční dotace ve výši 27,0 tis. Kč na "Výkup předmětů kulturní hodnoty". Dotace byla poskytnuta ze strany poskytovatele přímo na účet fyzické osobě.
 • sociálních věcí bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci SAGAPO Bruntál na bezbariérové vstupy do objektu ve výši 156,0 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace nepředložila zřizovateli "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" v řádném termínu, nedošlo k jejímu zapojení do rozpočtu roku 2007. Poskytnutá dotace byla ze strany příspěvkové organizace v souladu s podmínkami správce programu plně vyčerpána.
 • školství bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci vyhlášeného programu "Investiční dotace na úsporná energetická opatření" vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci otopné soustavy a zavedení energetického managementu v objektu ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě ve výši 150,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v souladu se stanovenými podmínkami správce programu v plné výši.

Podrobný přehled dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj obdržel od Ministerstva financí v rámci programu "Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR v objemu 5.800,0 tis. Kč dotaci na akci "Rekonstrukce sportovní haly II. etapa" pro Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky v Ostravě. Dotace byla plně vyčerpána. Z rozpočtu kraje bylo na tuto akci vyčleněno 1.461 tis. Kč.

V rámci reprodukce majetku v programu ISPROFIN - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního zdravotnictví byl kraj příjemcem dotace od Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.000,0 tis. Kč na "Rekonstrukci pavilonu a rehabilitace" pro Nemocnici Třinec. Poskytnutá dotace byla vyčerpána ve výši 2.999,7 tis. Kč. Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na tuto akci 787,6 tis. Kč. K dokončení akce došlo začátkem letošního roku, kdy byla ukončena stavební část – bezbariérovost.

V návaznosti na usnesení vlády č. 1059/2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a s odvoláním na dopis pana náměstka Janoty ze dne 9. července 2007 (č. j. 12/52 827/2007) se Moravskoslezský kraj obrátil na Ministerstvo financí s žádostí o zpětné proplacení výdajů Moravskoslezského kraje za výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy za období 2004-2007 v celkové výši 10.232,9 tis. Kč. Prostřednictvím vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace kraj obdržel v závěru roku 2007 dotaci ve výši 7.307,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly následně zapojeny do rozpočtu roku 2008.

2.3 Průmyslová zóna Nošovice

V roce 2007 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování přípravy Průmyslové zóny Nošovice. Na toto financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu.

V souladu se změnou č. 4 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci v programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 357.990,0 tis. Kč. Tato dotace byla určena na akci "Průmyslová zóna Nošovice", která je naplánována na léta 2006 – 2010 a dále. Oproti roku 2006 došlo k navýšení celkových finančních prostředků určených na danou akci o 360.000,0 tis. Kč na úhradu investičních nákladů (z toho 200.000,0 tis. Kč představuje rezervu) na celkový objem 2.120.000,0 tis. Kč. V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.589.286,0 tis. Kč, 324.214,0 tis. Kč prostředků Moravskoslezského kraje a 206.500,0 tis. Kč z příspěvků ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny Nošovice. Vzhledem k zajištění procentuálního poměru 25 % podílu účastníka programu došlo současně k navýšení vlastních zdrojů o 44.214,0 tis. Kč.

Na akci "Průmyslová zóna Nošovice" bylo podle závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze zvláštního účtu MF povinností Moravskoslezského kraje profinancovat 108.869,0 tis. Kč. Kraj na tuto akci plánoval 295.265,5 tis. Kč, ve skutečnosti bylo profinancováno pouze 169.116,6 tis. Kč. V této částce představují největší podíl stavební práce (101.324,9 tis. Kč), náklady spojené s vyplácením náhrad obyvatelstvu (27.000,0 tis. Kč) a náklady na výkupy pozemků (22.382,5 tis. Kč). Na financování této akce kraj použil finanční prostředky jak z rozpočtu kraje, tak i prostředky ze státního rozpočtu v rámci reprodukce majetku v programu ISPROFIN ve výši 339.428,8 tis. Kč. Dotace ze zvláštního účtu Ministerstva financí ČR byla určena především na úhradu stavby "Hrubé terénní úpravy, skrývku ornice a protihlukový val" (253.000,0 tis. Kč), "Příjezdová komunikace" (26.000,0 tis. Kč) a "Okružní komunikace" (20.000,0 tis. Kč).

Nevyčerpané vlastní zdroje ve výši 144.623,7 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2008 na dokončení terénních úprav a souvisejících oprav komunikací, okružní komunikaci, odstavné parkoviště s napojením na železniční vlečku, odvod dešťových vod a v neposlední řadě výstavbu integrovaného výjezdového centra.

Dotační programy

Dotační programy vyhlašuje Moravskoslezský kraj od roku 2002. Programy jsou každoročně vyhlašovány v odvětví regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí. Pro výběr a poskytování dotací jsou krajem stanovena jednotná a závazná pravidla, a to "Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje".

V roce 2007 bylo v rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 149.619 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do roku 2008.

Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení příp. realizace probíhala v roce 2007 a délka jejich financování
odvětví název dotačního programu délka jeho financování
reg. rozvoje Úprava lyžařských běžeckých tras 2006-07, 2007-08
reg. rozvoje Podpora přípravy projektové dokumentace pro získání finančních prostředků z EU 2006-07, 2007-08
reg. rozvoje Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006-07, 2007-08
dopravy Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2006-07, 2007-08
školství Tělovýchovná činnost 2007
školství Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 2007
školství Prevence sociálně patologických jevů 2007
školství Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2006-07, 2007-08
kultury Podpora aktivit v oblasti kultury 2007
kultury Podpora národnostních menšin 2007
kultury Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 2007
zdravotnictví Speciální zdravotnické programy 2007
život. prostř. Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2007
život. prostř. Drobné vodohospodářské akce 2006-07, 2007-08
život. prostř. Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2006-08, 2007-09
život. prostř. Projekty v oblasti životního prostření a zemědělství 2003-07
soc. věcí Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2007
soc. věcí Program protidrogové politiky kraje 2007
soc. věcí Program rozvoje sociálních služeb kraje 2007

Největší podíl dotačních programů tvoří jednoleté dotační programy, tzn. že financování a použití finančních prostředků je v roce, ve kterém byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.

Dalším typem jsou dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale účel použití těchto prostředků je rozšířen na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.

Posledním typem jsou víceleté dotační programy, u kterých financování probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2007 je uvedeno financování roku 2007 a celkový přehled dosud vyplacených a k 31. 12. 2007 použitých prostředků. Výjimkou jsou víceleté dotační programy, které byly v roce 2006 ukončeny jako celek. V závěrečném účtu za rok 2007 je pak rovněž uvedeno celkové zhodnocení těchto dotačních programů. U víceletých dotačních programů je vyplácení druhých splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je druhá část dotace příjemci přiměřeně krácena. Tyto finanční prostředky a vrácené nedočerpané finanční prostředky jsou z důvodu jednotného pohledu na dotační programy uvedeny v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem.

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů představuje 1 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje. Prostřednictvím těchto prostředků jsou realizovány významné kulturní aktivity v kraji, zabezpečeny odpovídající sociální služby, uplatňována sociální politika kraje, podpořeny kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšena ekologická stabilita krajiny, ovlivněn územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i jeho propagace, a to nabízením možnosti aktivního odpočinku v kraji, a s tím související podpora turistických destinací.

3.1 Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

3.1.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2006

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2006/2007 (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2006 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 3 157 217 165 073 1 743 683 1 529 310 214 373
z toho:            
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 5 1 807 208 9 346 912 951 839 774 73 177
- občanským sdružením 10 1 350 009 155 727 830 732 689 536 141 196

Dotační program "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2006/2007" byl vyhlášen v roce 2006. Schváleno bylo 15 projektů v celkovém objemu 3.157 tis. Kč, z toho v roce 2006 byla všem příjemcům vyplacena první splátka dotace ve výši 50 %, tj. celkem 1.579 tis. Kč. Ke dni 30. 4. 2007 všichni příjemci dotace předložili vyhodnocení – Závěrečnou zprávu o průběhu údržby LBT v sezóně 2006/2007 včetně vyúčtování dotací. Na základě předložených závěrečných vyúčtování bylo provedeno vyhodnocení celého dotačního programu a byly vyplaceny druhé splátky dotací v celkové výši 165 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že skutečné náklady byly nižší než náklady uvedené ve smlouvách, došlo k úspoře ve výši 1.415 tis. Kč na druhých splátkách. V rámci dotačního programu bylo vyčerpáno celkem 1.529 tis. Kč.

Zhodnocení: V rámci dotačního programu RR/02/2006 bylo v oblasti Beskyd a Jeseníků podpořeno celkem 502 km běžeckých lyžařských tras. Počet upravovaných kilometrů LBT se tak oproti minulému roku opět rozšířil téměř o 81 km (úprava tras – během zimní sezóny 2005/2006 bylo upraveno 421 km tratí, v zimní sezóně 2004/2005 321 km tratí).

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • navýšení počtu kilometrů lyžařských běžeckých tratí v Moravskoslezském kraji,
 • výrazné zlepšení úrovně infrastruktury pro zimní sporty na našich horách,
 • většina lyžařských běžeckých tratí je v bezprostřední blízkosti lyžařských areálů – výhodné pro rodiny, jejichž členové mohou využívat různých služeb (sjezd, běžkaření apod.),
 • upravované lyžařské běžecké tratě zvyšují návštěvnost zimních středisek, především stravovacích a ubytovacích kapacit,
 • značení a pravidelná úprava lyžařských tratí zajišťují bezpečnost běžkařů,
 • řádné vyznačení většiny lyžařských běžeckých tras značením a také vstupními informačními tabulemi,
 • výrazné zlepšení propagace našich hor a zimních sportů přesahující hranice Moravskoslezského kraje,
 • výrazné zlepšení propagace možností aktivního odpočinku na našich horách v rámci Moravskoslezského kraje, také díky vydání podrobných map "Moravskoslezský kraj na běžkách". Distribuce byla zajištěna prostřednictvím všech turistických informačních center v kraji, provozovatelů jednotlivých tras, ubytovacích a stravovacích zařízení apod.
Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2006 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 11 15 237 656 0 15 237 656 15 237 606 50
z toho:            
- dobrovolným svazkům obcí 1 441 000 0 441 000 441 000 0
- obcím 10 14 796 656 0 14 796 656 14 796 606 50

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013" navazuje na obdobné programy vyhlašované v letech 2003–2005. V rámci rozpočtu kraje na rok 2006 bylo na vyhlášení tohoto dotačního programu vyčleněno 9.500 tis. Kč. Vzhledem k velkému počtu doručených žádostí došlo k navýšení této částky na 15.238 tis. Kč, a to z uspořených finančních prostředků v odvětví regionálního rozvoje. V listopadu 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 15.238 tis. Kč. Po uzavření smluv byla během prosince 2006 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace.

V průběhu roku 2007 byly ukončeny a vyúčtovány 4 projekty, u ostatních byl usneseními rady kraje prodloužen termín ukončení realizace na rok 2008. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013" předmětem Závěrečného účtu za rok 2008.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006 (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2006 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 100 22 159 000 0 22 107 000 21 558 118 548 882
z toho:            
- dobrovolným svazkům obcí 17 6 191 000 0 6 191 000 6 163 263 27 737
- obcím 83 15 968 000 0 15 916 000 15 394 855 521 145

V rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje" byly v roce 2006 schváleny dotace 100 příjemcům v celkovém objemu 22.159 tis. Kč. V průběhu roku 2006 odmítlo 5 subjektů schválenou dotaci, čímž došlo k nečerpání částky ve výši 851 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly takto nečerpané finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Tím bylo podpořeno 5 nových náhradních subjektů a jim byly rozděleny dotace v celkové výši 799 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byla všem subjektům po uzavření smluv poskytnuta celá schválená dotace, tím bylo podpořeno celkem 100 subjektů a na dotacích vyplaceno dohromady 22.107 tis. Kč. Do konce roku 2006 bylo ukončeno 88 projektů; v průběhu roku 2007 bylo ukončeno zbylých 12 projektů. Všichni příjemci dotace předložili závěrečné vyúčtování dotace. Vzhledem ke skutečnosti, že u některých příjemců dotací byly skutečné celkové uznatelné náklady nižší než náklady dané ve smlouvě, došlo k úspoře ve výši 549 tis. Kč.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • v mnoha obcích byly rekonstruovány či vybudovány vybrané prvky venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti, jako jsou: školy, mateřské školy, kulturní a zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, čekárny, místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, památky atd., čímž došlo k estetickému zvelebení obcí,
 • zlepšení a rozvoj infrastruktury venkovských sídel,
 • byly realizovány projekty zaměřené na zachování kulturních tradic, společenský a kulturní život obcí, podporující spolupráci obcí v rámci svazku obcí,
 • zlepšení služeb zaměřených na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, především školy obnovy venkova, manažeři venkovských mikroregionů, realizace vzdělávacích seminářů apod.,
 • zvýšení informovanosti v několika mikroregionech, vybudování či rekonstrukce zařízení cestovního ruchu jako předpoklad jeho dalšího rozvoje mající vliv na zvýšení návštěvnosti.

3.1.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008 (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 4 158 514 2 495 109 2 430 787 64 322
Z toho:          
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 1 114 800 68 880 68 880 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 6 2 635 312 1 581 188 1 581 188 0
- občanským sdružením 12 1 408 402 845 041 780 719 64 322

Obdoba dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008" se vyhlašuje pravidelně již několik let. Z důvodu kladného ohlasu ze strany veřejnosti ohledně údržby lyžařských běžeckých tras a z důvodu zvýšeného zájmu o dotace ze strany žadatelů byla výše finančních prostředků určená na dotační program navýšena o finanční prostředky z přebytku hospodaření roku 2006. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů, z toho 15 jich bylo od tradičních žadatelů a 4 žádosti byly nové. Dle podmínek dotačního programu byly všem subjektům po uzavření smluv vyplaceny první splátky dotací ve výši 60 % a v celkovém objemu 2.495 tis. Kč. Druhá část splátek dotací bude vyplacena až v roce 2008, a to po vyhodnocení plnění podmínek smluv ze strany příjemců.

Celkové zhodnocení dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008" bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2008.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 39 17 298 000 17 298 000 17 297 847 153
z toho:          
- dobrovolným svazkům obcí 4 1 735 000 1 735 000 1 735 000 0
- obcím 35 15 563 000 15 563 000 15 562 847 153

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007" navazuje na obdobné programy vyhlašované v letech 2003–2006. V rámci rozpočtu kraje na rok 2007 bylo na vyhlášení tohoto dotačního programu vyčleněno 17.000 tis. Kč. Tato částka byla navýšena z uspořených prostředků v odvětví regionálního rozvoje o 298 tis. Kč. V září 2007 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 39 projektů v celkovém objemu 17.298 tis. Kč. Po uzavření smluv byla do konce roku 2007 všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace.

Vzhledem k tomu, že všechny projekty až na jeden byly schváleny jako víceleté, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007" předmětem Závěrečného účtu za rok 2008.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007 (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 78 22 301 300 22 301 300 21 747 511 553 789
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 2 646 270 646 270 451 059 195 211
- občanským sdružením 4 1 190 000 1 190 000 1 186 629 3 371
- zájmovým sdružením právnických osob 1 500 000 500 000 500 000 0
- dobrovolným svazkům obcí 17 6 189 000 6 189 000 6 167 328 21 672
- obcím 54 13 776 030 13 776 030 13 442 495 333 535

Obdoba dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007" se vyhlašuje pravidelně již několik let. Ve schváleném rozpočtu kraje bylo na dotační program vyčleněno 22.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje v dubnu 2007 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 77 projektů v celkovém objemu 22.000 tis. Kč.

V průběhu roku došlo k úspoře ve výši 1.006 tis. Kč z důvodu, že 4 subjekty projekt nerealizovaly, z toho 2 subjekty dotaci odmítly ještě před převodem finančních prostředků a 2 subjekty dotaci vrátily v plné poskytnuté výši, a to dle podmínek a v termínu stanoveném ve smlouvě. Zároveň během roku několik subjektů vrátilo nedočerpanou část dotace v celkové výši 521 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Tím bylo podpořeno 5 nových náhradních subjektů, kterým byly rozděleny dotace v celkové výši 1.308 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že několika subjektům byly dotace schváleny jako víceleté, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007" předmětem Závěrečného účtu za rok 2008.

3.2 Vyhlášené dotační programy v odvětví dopravy

V rámci vyhlašovaných dotačních programů kraje v odvětví dopravy jsou krajem každoročně vyhlašovány dvouleté dotační programy na podporu investičních aktivit obcí v oblasti dopravy pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích". Předmětem programu je poskytnutí investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích a dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu ve výši v rozmezí od 100 tis. Kč do 1.000 tis. Kč včetně, maximálně do výše 75 % plánovaných stavebních nákladů.

3.2.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2006

V roce 2006 byl vyhlášen dotační program "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_5)". Na program byla v roce 2006 vyčleněna částka 16.000 tis. Kč. Podmínky dotačního programu splnilo 16 žadatelů se žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 15.996,1 tis. Kč. V rámci finančního vyúčtování dotačního programu DSH_5 za rok 2006-2007 převedly obec Tichá, obec Dětmarovice, obec Vyšní Lhoty a město Rychvald v letech 2006 - 2007 na účet kraje částku ve výši 679,2 tis. Kč (viz tabulka 1.28).

Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích-DSH_5 (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2006 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 16 000 000 15 996 095 15 316 853 15 316 858 679 243
z toho:            
- obcím 16 16 000 000 15 996 095 15 316 853 15 316 858 679 243

V rámci dotačního programu DSH_5 bylo podpořeno celkem 16 projektů např. chodník pro pěší s odvodněním v obci Písek (2.358,22 tis. Kč), chodník od autobusové zastávky v obci Třanovice (1.535 tis. Kč), zřízení dopravního značení v obci Rohov (1.485 tis. Kč).

3.2.2 Dotační program vyhlášený v roce 2007

V roce 2007 byl tento dotační program vyhlášen pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_6)". Na program byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 16.000 tis. Kč. Podmínky dotačního programu splnilo 22 žadatelů se žádostmi o poskytnutí dotace v celkové výši 15.933,2 tis. Kč. V polovině lhůty dvouletého dotačního programu byly na účet kraje převedeny vratky dotace obcí Raškovice a Baška ve výši 293,6 tis. Kč (viz tabulka 1.29). Konečné vyhodnocení dotačního programu bude provedeno po jeho ukončení v závěrečném účtu za rok 2008.

Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích-DSH_6 (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 22 15 933 220 15 933 220 15 639 650 293 570
z toho:          
- obcím 22 15 933 220 15 933 220 15 639 650 293 570

3.3 Vyhlášené dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly v roce 2007 vyhlášeny dotační programy na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výbor zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil dle "Podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje" předložené projekty a zastupitelstvo schválilo 49 úspěšných projektů v celkové částce 6.490 tis. Kč, z toho pro oblast:

 • tělovýchovná činnost 13 projektů,
 • využití volného času dětí a mládeže 11 projektů,
 • prevence sociálně patologických jevů 13 projektů,
 • celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 1 projekt,
 • environmentální vzdělávání,výchova a osvěta 11 projektů.

3.3.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2006

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2006 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 13 1 579 300 0 1 579 300 1 577 867 1 433
z toho:            
- právnickým osobám 1 115 000 0 115 000 115 000 0
- občanským sdružením 1 100 000 0 100 000 100 000 0
- obcím a jejich organizacím 6 655 950 0 655 950 654 517 1 433
- příspěvkovým organizacím kraje 5 708 350 0 708 350 708 350 0

Dotační program zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu byl vyhlášen na školní rok 2006/2007. Cílem tohoto dotačního programu bylo zapojení škol a školských zařízení do monitoringu životního prostředí, uplatnění přímé účasti veřejnosti – vytvoření sítě spolupráce, uplatnění vzdělávání pro budoucnost – rozšíření vzdělávací nabídky a zapojení žáků a studentů do činností, které jsou příznivé k životnímu prostředí.

Zhodnocení: Dotační titul na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pomohl dosáhnout rozvoje takových dovedností, které umožní školám a školským zařízením aktivně a odpovědně realizovat školní projekty EVVO s uplatněním vědomostní, hodnotové i postojové roviny vzdělávání a výchovy, týmovou práci a projektové řízení ve vyučování a variabilitu vzdělávacích metod, které připraví žáky a studenty na budoucí uplatnění.

3.3.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Tělovýchovná činnost (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 13 1 987 500 1 987 500 1 979 196 8 304
z toho:          
- občanským sdružením 13 1 987 500 1 987 500 1 979 196 8 304

Cílem dotačního programu zaměřeného na sport byla podpora přípravy a účasti reprezentace Moravskoslezského kraje na Mistrovství ČR, ME, MS, Evropských a Světových pohárech, podpora významných krajských, celostátních a mezinárodních akcí a činností konaných na území Moravskoslezského kraje pro širokou veřejnost, zejména pro děti, mládež, seniory a handicapované sportovce. Dále to byla podpora vzdělávání dobrovolných tělovýchovných činovníků a trenérů a podpora pravidelné činnosti sportovních organizací zaměřených zejména na talentovanou mládež.

Zhodnocení: V jednotlivých projektech dotačního titulu na podporu aktivit v oblasti sportu byly splněny stanovené cíle a přidělené finanční prostředky byly vynaloženy účelně a efektivně.

Podařilo se podpořit reprezentaci kraje na významných celostátních i mezinárodních sportovních soutěžích, např. na Mistrovství ČR jednotlivců a dvoučlenných družstev ve stolním tenise vozíčkářů, na mezinárodním turnaji zrakově postižených sportovců v kuželkách, na mezinárodním házenkářském turnaji v Chorvatsku a na jiných sportovních akcích.

Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 1 987 058 1 987 058 1 986 288 770
z toho:          
- fyzickým osobám 1 140 000 140 000 140 000 0
- občanským sdružením 8 1418000 1 418 000 1417230 770
- obecně prospěšným společnostem 2 249 058 249 058 249 058 0
- obcím a jejich organizacím 1 180 000 180 000 180 000 0

Dotační program byl zaměřen na:

 • podporu volnočasových aktivit krajského, celostátního a mezinárodního charakteru zaměřených na děti a mládež, včetně handicapovaných, na podporu společných projektů nestátních neziskových organizací zaměřených na děti a mládež a na podporu materiální a technické základny pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
 • podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím nestátních neziskových organizací, nebo organizací pracujících se zdravotně postiženými osobami (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené, atd.).

Zhodnocení: V jednotlivých projektech dotačního titulu na podporu využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením, byly splněny stanovené cíle a přidělené finanční prostředky byly vynaloženy účelně a efektivně.

Podařilo se zkvalitnit využití volného času dětí a mládeže aktivitami jako např. celoroční integrovaný tábor pro handicapované děti a mládež, akce pro turistickou mládež, vybavení heren anglické školky Monty Ostrava, akce Talent regionu a jinými.

Prevence sociálně patologických jevů (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 13 1 299 900 1 299 900 1 249 570 50 330
z toho:          
- fyzickým osobám 1 50 000 50 000 35 000 15 000
- občanským sdružením 8 927 400 927 400 905 377 22 023
- církvím a náboženským společnostem 3 272 500 272 500 259 193 13 307
- obcím a jejich oganizacím 1 50 000 50 000 50 000 0

Cílem tohoto dotačního programu byla podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných pracovníků v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a podpora vývojově výzkumných projektů – lokální studie, monitorování nebo mapování výskytu sociálně patologických jevů.

Zhodnocení: V jednotlivých projektech dotačního titulu na podporu prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže byly splněny stanovené cíle a přidělené finanční prostředky byly vynaloženy účelně a efektivně.

V neposlední míře programy přispěly ke komplexnímu dlouhodobému výcviku metodiků prevence, k monitorování negativních jevů na středních školách a byly podpořeny nízkoprahové kluby a zařízení pro děti a mládež.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 1 215 700 1 215 700 1 215 700 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 5 529 800 529 800 529 800 0
- příspěvkovým organizacím kraje 6 685 900 685 900 685 900 0

Tento dotační titul byl vyhlášen na školní rok 2007/2008 s časovou použitelností od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. Vyúčtování a vyhodnocení proběhne v měsíci září 2008.

3.4 Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury

3.4.1 Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Finanční prostředky vyčleněné na rok 2007 pro dotační programy v odvětví kultury představovaly částku 13.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z toho pro oblast kultury 4.500 tis. Kč, pro oblast národnostních menšin 1.000 tis. Kč a pro oblast obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí kraje 8.200 tis. Kč. Podpořeno bylo celkem 69 vybraných projektů.

Podpora aktivit v oblasti kultury (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 4 367 000 4 315 700 4 303 999 11 701
z toho:          
- občanským sdružením 15 1 733 200 1 733 200 1 729 423 3 777
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 2 225 000 225 000 225 000 0
- vysoké školy 2 100 000 100 000 94 100 5 900
- nefinanční podnikatelské subjekty - fyzické osoby 4 710 000 710 000 710 000 0
- obecně prospěšné společnosti 2 325 500 325 500 325 500 0
- neziskové a podobné organizace 1 101 300 50 000 50 000 0
- veřejné rozpočty územní úrovně 1 72 000 72 000 72 000 0
- obcím a jejich organizacím 8 1 100 000 1 100 000 1 097 976 2 024

Celková částka rozdělená na tento dotační program činila 4.315.700,-- Kč. V rámci tohoto dotačního programu bylo finančně podpořeno 35 projektů ze zaevidovaných 166 žádostí o dotaci. Většina projektů byla realizována v plném rozsahu. V polovině roku vrátila jedna z obcí nepoužité finanční prostředky v plné výši a ty byly poskytnuty v rámci tohoto dotačního programu náhradnímu žadateli.

V tomto dotačním programu byly podporovány nejrůznější kulturní aktivity na celém území kraje. Převládaly hudební festivaly a národopisné slavnosti různých žánrů, mnohé mezinárodního významu, které se těšily velké pozornosti médií a přispívaly tak k pozitivní prezentaci Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto programu také byla vydána řada publikací a audiovizuálních děl (mj. vlastivědné periodikum seznamující s minulostí a současností Českého Slezska, časopis pro seniory, zhotovení CD v tradičním nářečí atd.).

Podpora národnostních menšin (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 995 000 988 600 976 311 12 289
z toho:          
- občanským sdružením 9 743 700 743 700 731 411 12 289
- obecně prospěšným společnostem 1 100 000 100 000 100 000 0
- obcím a jejich organizacím 2 144 900 144 900 144 900 0
- neziskové a podobné organizace 0 6 400 0 0 0

Účelem tohoto dotačního programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jedná se převážně o umělecké aktivity s národnostní tématikou jako jsou festivaly a přehlídky regionálního významu, multikulturní a integrační výchovně vzdělávací aktivity, odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou včetně ediční činnosti a podpora vzniku dokumentárních děl s národnostní tématikou (studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic).

Dotace v programu byla poskytnuta na uskutečnění 12 projektů a byla tak podpořena především činnost organizací přímo sdružujících příslušníky národnostních menšin v našem regionu. Jednalo se o projekty menšiny polské, slovenské, řecké, německé a maďarské zaměřené zejména na kulturní a umělecké aktivity, klubovou nebo dokumentační činnost. Dále byla finančně podpořena 2 komunitní centra v Karviné a Rýmařově věnující se výchovně vzdělávací práci s romskými dětmi a mládeží a také projekt společný pro všechny menšiny, tj. přehlídka národnostních menšin ve městě Třinci.

Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 22 8 200 000 8 200 000 8 200 000 0
z toho:          
- občanským sdružením 1 399 900 399 900 399 900 0
- církvím a náboženským společnostem 19 7 160 000 7 160 000 7 160 000 0
- obcím a jejich organizacím 2 640 100 640 100 640 100 0

V rámci dotačního programu byla podpořena záchrana nebo obnova celkem 22 kulturních památek. Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 80 projektů a požadovaná výše nákladů byla 61.346 tis. Kč. Mimo jednoho všechny vyhověly formálním podmínkám, byly bodově ohodnoceny dle kritérií, seřazeny do pořadníku a následně projednány Komisí rady pro kulturu a památky.

Suma poskytnutých dotací v roce 2007 byla Kč 8.200.000,--, celkové plánované náklady na realizaci všech 22 projektů byly Kč 18.289.733,--. Podíl Moravskoslezského kraje na financování předmětných obnov kulturních památek tedy souhrnně činil 45 %. Poskytnuté finanční prostředky byly plně vyčerpány a použity.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • záchrana kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti,
 • obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí využívaných a zpřístupněných nebo vystavených veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,
 • obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nalézajících se v pohledově významné poloze,
 • obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
 • motivace vlastníků kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.

Poskytování dotací na obnovu kulturních památek je nutné hodnotit i jako vyjádření veřejného zájmu na uchování památek, což může alespoň částečně kompenzovat omezení vlastníků při nakládání s kulturními památkami

Dotační program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje je důležitou součástí péče o území a kulturní dědictví kraje a je také naplněním platného Programu rozvoje kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje.

3.5 Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví

3.5.1 Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Moravskoslezský kraj vyhlásil v odvětví zdravotnictví 4 dotační programy, jejichž cílem bylo podpořit činnosti nestátních organizací zdravotně postižených a seniorů, specifické formy léčebné rehabilitace, rozvoj ošetřovatelské péče, zdravý životní styl a aktivity podporující zdravý životní styl.

Příjemci dotace byly především nestátní neziskové organizace, mezi něž patří občanská sdružení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti, jejichž provoz je z převážné části závislý na financování z veřejných finančních prostředků. Posláním těchto organizací je mimo jiné poskytovat kvalitní pečovatelské a ošetřovatelské služby zejména handicapovaným spoluobčanům, seniorům a nemocným. Mezi podpořenými projekty byly zahrnuty rovněž rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně postižených, a to vozíčkářů a ostatních TTP, stomiků, postižených onkologickým onemocněním a roztroušenou sklerózou, dětí s leukémií a jinou poruchou krvetvorby, se zrakovým postižením a dětí s autismem.

V rámci výběrového řízení bylo přijato celkem 71 žádostí o poskytnutí dotace, zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací a podílení se na spolufinancování celkem 36 projektů, které byly v souladu se stanovenými cíli dotačních programů.

Speciální zdravotnické programy (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 36 5 000 000 5 000 000 4 899 638 100 362
z toho:          
- obecně prospěšným organizacím 3 562 600 562 600 537 925 24 675
- občanským sdružením 30 3 932 600 3 932 600 3 856 913 75 687
- církvím a náboženským společnostem 3 504 800 504 800 504 800 0

Finanční prostředky vyčleněné pro dotační tituly v odvětví zdravotnictví pro rok 2007 byly zastupitelstvem kraje schváleny v celkové výši 5 mil. Kč a rozděleny a vyplaceny byly v plné výši.

V září 2007 obdržel odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje písemné oznámení jedné organizace o odmítnutí dotace ve výši Kč 273.500,- z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace. Po posouzení možností náhradních žadatelů realizovat předložené projekty ještě v roce 2007, s ohledem na časové možnosti a přínos realizace projektu pro danou cílovou skupinu, byla dotace poskytnuta náhradnímu žadateli.

Navrhovaná dotace k poskytnutí v celkové částce ve výši Kč 273.500,-- byla náhradnímu žadateli poskytnuta formou investiční účelové dotace ve výši Kč 177.000,--, zbývající část ve výši Kč 96.500,-- byla poskytnuta jako neinvestiční účelová dotace.

V rámci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektů byla organizacemi vypořádána částka 100,4 tis. Kč, která byla vrácena zpět na účet kraje. Vyčerpáno bylo 4.899,6 tis. Kč.

Zhodnocení:

Smyslem poskytnutí dotace na výše uvedené projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami a které rovněž přispívají ke zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, mladých rodin s postiženými dětmi a seniorů. Podpořit aktivity vedoucí k ozdravení životního stylu a prevenci při péči o zdraví, specifické formy léčebné rehabilitace a zvyšování samostatnosti zdravotně postižených osob v Moravskoslezském kraji.

Podíl Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektů byl v souladu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Poskytnutí dotací na podporu projektů v odvětví zdravotnictví splnilo stanovené cíle

3.6 Vyhlášené dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství

3.6.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2003 až 2006

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2006 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 62 35 258 554 4 045 041 24 918 086 24 682 121 235 965
z toho:            
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 4 3 100 250 497 251 2 119 376 2 119 376 0
- obcím 55 30 303 824 2 905 644 21 866 824 21 818 359 48 465
- veřejným rozpočtům územní úrovně 2 1 454 480 642 146 731 886 544 386 187 500
- občanským sdružením 1 400 000 0 200 000 200 000 0

Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" byl vyhlášen v roce 2005. Cílem dotačního programu byla podpora rozvojových záměrů obcí, podnikatelů a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Schváleno bylo 68 projektů v celkovém objemu 37.190,1 tis. Kč. Dotace byly schváleny jako víceleté a jsou uvolňovány postupně ve třech splátkách v letech 2006, 2007 a 2008.

K 31. 12. 2007 bylo z celkového počtu 68 schválených projektů realizováno 62 projektů, z toho 17 projektů bylo ukončeno a 6 projektů realizováno nebylo. Nejčastější příčinou jejich nerealizace byla neschopnost naplnit podmínky stanovené smlouvou a dotačním programem.

Celkem bylo v letech 2006 a 2007 poskytnuto 24.918,1 tis. Kč, z toho v roce 2007 bylo poskytnuto 4.045 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2007 byly v rámci tohoto dotačního programu vygenerovány úspory, a to v důsledku nerealizace některých projektů případně z důvodu nižších uznatelných nákladů, byly finanční prostředky ve výši 806 tis. Kč použity za účelem poskytnutí dotací náhradním žadatelům v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2007.

Jelikož se jedná o dotační program realizovaný v letech 2006 až 2008, byly nevyčerpané finanční prostředky v objemu 9.995,4 tis. Kč, vyhrazené za účelem vyplacení zbývajících splátek příjemcům, převedeny z přebytku hospodaření roku 2007 do rozpočtu na rok 2008.

Zhodnocení: Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" vzbudil u možných příjemců veliký zájem, kdy požadovaná výše dotace dvojnásobně převyšovala finanční objem tohoto dotačního programu. Z důvodu nezbytnosti realizace dalších projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství byl vyhlášen tento typ dotačního titulu jak v roce 2007 tak i v roce letošním.

Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2006 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 13 19 669 700 717 978 19 385 678 19 385 678 0
z toho:            
- obcím 13 19 669 700 717 978 19 385 678 19 385 678 0

Dotační program "Drobné vodohospodářské akce" byl vyhlášen v roce 2006. Cílem tohoto dotačního programu je podpora obcí do 2000 (resp. 5000) obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 10. 2007. Důvodem vzniku tohoto dotačního programu byla skutečnost, že podpora obcí pod 2000 ekvivalentních obyvatel není řešena národními programy (Státní fond životního prostředí ČR) ani evropskými programy (strukturální fondy Operační program Infrastruktura), ty řeší pouze podporu obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Jediným zdrojem financování zůstávaly programy vyhlašované Ministerstvem zemědělství se snižujícím se objemem finančních prostředků. I zde se však vyžaduje spolufinancování akcí Moravskoslezským krajem v minimální výši 10 % nákladů stavebně technické části. Celkem bylo na tuto akci v upraveném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství vyhrazeno 20.225,4 tis. Kč. Podpora v rámci tohoto programu byla schválena 13 obcím v celkové výši 19.669,7 tis. Kč. Dotace byly vypláceny průběžně na základě doručených výzev k uvolnění dotace a v souladu s náležitostmi stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to daným procentním poměrem dotace a vlastních zdrojů. Finanční prostředky ve výši 555,7 tis. Kč, které nebyly smluvně vázány a zároveň nebyly dostatečně vysoké k vyplacení dotace náhradnímu žadateli v rámci tohoto dotačního programu, byly v roce 2006 převedeny na akci rozpočtu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství (ŽPZ/03/2005) za účelem poskytnutí dotace náhradnímu žadateli.

V roce 2007 bylo na tento dotační program rozpočtováno 1.002 tis. Kč, a to zapojením části přebytku hospodaření roku 2006 za účelem poskytnutí zbývajících splátek 3 příjemcům dotace. Na základě doručených výzev bylo v roce 2007 uvolněno 718 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ve druhé polovině roku byla v rámci dotačního programu vygenerována úspora v objemu 284 tis. Kč, byly finanční prostředky ve výši 204 tis. Kč převedeny na akci Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství (ŽPZ/03/2007) za účelem poskytnutí dotací náhradním žadatelům, a to na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje, usnesení č. 19/1634 ze dne 27. 9. 2007. Celková úspora tedy činí 80 tis. Kč, a to v důsledku nižších nákladů spojených s realizací staveb. Tyto finanční prostředky byly převedeny z přebytku hospodaření roku 2007 do rozpočtu na rok 2008 za účelem financování projektů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/02/2008).

Zhodnocení: Z celkové schválené výše dotace bylo čerpáno 19.385,7 tis. Kč, z toho v roce 2006 bylo čerpáno 18.667,7 tis. Kč a ukončeno 10 projektů, v roce 2007 bylo čerpáno 718 tis. Kč a ukončeny zbylé 3 projekty. Realizací podpořených akcí došlo např. nejen k modernizaci technologií čističek odpadních vod, ale i k vybudování vodovodního řadu, čímž byly naplněny cíle tohoto dotačního programu.

Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše celkem poskytnuto v roce 2007 v letech 2003 až 2007
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 33 10 084 700 228 800 9 381 391 9 356 402 24 989
z toho:            
- obcím 21 5 627 700 228 800 5 249 516 5 224 527 24 989
- dobrovolným svazkům obcí 2 1 145 000 0 801 000 801 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 408 000 0 408 000 408 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 6 2 464 000 0 2 259 675 2 259 675 0
- občanským sdružením 2 216 000 0 26 000 26 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 224 000 0 637 200 637 200 0

Dotační program "Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství" byl vyhlášen v roce 2003. Celkem bylo přihlášeno 56 projektů, z nichž 35 projektů bylo schváleno, a to v celkovém objemu 10.224,7 tis. Kč. V roce 2003 byla 34 schváleným příjemcům poskytnuta 1. část dotace, tj. 60 %, a na 6 ukončených projektů zároveň i 2. část dotací, a to v celkovém objemu 6.231,8 tis. Kč. V roce 2004 bylo ukončeno 18 projektů, přičemž poskytnuto bylo 1.950,8 tis. Kč. V roce 2005 bylo poskytnuto 1.042 tis. Kč a ukončeno 8 projektů. Ukončení projektu statutárního města Opavy bylo plánováno v závěru roku 2006, a proto byla 2. část dotace ve výši 228,8 tis. Kč vyplacena v roce 2007.

Pro nesplnění programem stanovených podmínek nebyly realizovány 2 projekty se schválenou výší dotace 140 tis. Kč. S městem Odry nebyla smlouva uzavřena vůbec, společnosti Vítkovská zemědělská s. r. o. byla poskytnuta 1 splátka, tu však v roce 2005 vrátila zpět na účet kraje.

Zhodnocení: Dotační program Projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství umožnil podporu přípravy projektů, jejichž následná realizace zvýší ekologickou stabilitu krajiny a zajistí obnovu ekosystémů, zvýší účinnost protipovodňové ochrany, zlepší kvalitu ovzduší a způsob nakládání s odpady v souladu s "Programem rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje". Zaměřen byl především na:

 • řešení problematiky územních systémů ekologické stability,
 • obnovu území poškozených v minulosti těžbou, energetikou a ukládáním odpadů,
 • obnovu funkčního využití poškozeného území včetně ochrany půdy proti erozi a zhutnění,
 • revitalizaci malých vodních toků s ohledem na zachování krajinných hodnot a původního krajinného rázu území, zvýšení retenční schopnosti krajiny s důrazem na obnovu vyváženého vodního režimu v povodí,
 • snižování energetické náročnosti a podporu využívání obnovitelných zdrojů energie včetně podpory pěstování, zpracování a využívání energie biomasy a výrobu ekologického paliva,
 • podporu zavádění systémů environmentálního managementu a čistší produkce zejména v malých a středních podnicích,
 • omezování vzniku odpadů,
 • podporu sběru, třídění a využívání komunálních odpadů; zvýšení podílu jejich materiálového i energetického využití,
 • řešení specifických problémů odpadového hospodářství v kraji – kaly z čističek odpadních vod, kompostované odpady, ocelárenské kaly, plasty a papír z třídění komunálního odpadu se zvláštním zřetelem na biologicky rozložitelný odpad,
 • výrobu bioplynu a jeho energetické využívání.

Vzhledem k zaměření a celkovému počtu podaných žádostí lze konstatovat, že tento dotační program byl úspěšný, což deklaruje velký zájem v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství vyhlášeného v letech 2005 a 2007. Jedním z úspěšných projektů, který byl schválen EU, je například projekt města Šenov "Rekonstrukce zámeckého parku" nebo projekt statutárního města Ostravy "Solární kolektory".

3.6.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2007

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 85 36 994 100 22 196 460 22 140 085 56 375
z toho:          
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 1 91 500 54 900 54 900 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 9 3 263 800 1 958 280 1 921 080 37 200
- obcím 71 33 215 600 19 929 360 19 910 185 19 175
- občanským sdružením 4 423 200 253 920 253 920 0

V roce 2007 byl vyhlášen dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" (ŽPZ/03/2007). Cílem dotačního programu byla podpora rozvojových záměrů obcí, podnikatelů a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. V upraveném rozpočtu v odvětví životního prostředí a zemědělství bylo na tento dotační program celkem vyčleněno 31.337,7 tis. Kč, a to na financování 1. splátek dotačního programu vyhlášeného v roce 2007, a dále na dofinancování 2. a 3. splátek v rámci dotačního programu vyhlášeného v roce 2005.

Zastupitelstvem kraje bylo v roce 2007 schváleno 82 projektů s celkovou schválenou výší dotace 35.086 tis. Kč. Dotace byly schváleny jako víceleté a jsou uvolňovány postupně ve dvou splátkách v letech 2007 a 2008. V rozpočtu na rok 2007 bylo na vyplacení 1. splátky (tj. 60 % z celkové výše dotace) rozpočtováno 21.051,6 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto 20.850 tis. Kč. Dvěma příjemcům nebyla 1. splátka poskytnuta vůbec, tj. 201,6 tis. Kč, z důvodu neschopnosti naplnit podmínky dotačního programu a smlouvy.

V 2. polovině roku 2007 byly v rámci rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství vygenerovány úspory finančních prostředků, a to:

 • 806 tis. Kč v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství vyhlášeného v roce 2005 z důvodu vrácení poskytnutých dotací či snížení uznatelných nákladů podpořených projektů,
 • 1.707 tis. Kč v rámci akce Kofinancování programů EU,
 • 204 tis. Kč v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce,
 • 329 tis. Kč v rámci akce Program zlepšování kvality ovzduší,
 • 218,2 tis. Kč v rámci akce Využití obnovitelných zdrojů.

S ohledem na tyto úspory byly schváleny zastupitelstvem kraje dotace 8 náhradním žadatelům, a to v objemu 3.264,2 tis. Kč. V roce 2007 byla náhradním žadatelům poskytnuta 1. splátka ve výši 60 %, tj. 1.958,5 tis. Kč schválené výše dotace.

Z 90 schválených projektů bylo realizováno 85 projektů ve výši 36.994,1 tis. Kč, z toho 1 projekt byl ukončen. 5 projektů nebylo realizováno vůbec, přičemž:

 • příjemcům (Czech RE Agency, o. p. s., Jaromír Křistek – VIJAR) nebyla 1. splátka poskytnuta, tj. 201,6 tis. Kč,
 • tři příjemci (Obec Ostravice, František Štefl a TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s. r. o.) vrátili 1. splátku v plné výši, tj. 612,1 tis. Kč. Tyto prostředky byly poukázány na účet kraje v roce 2008.

Důvodem nerealizace projektů byla neschopnost naplnit podmínky dotačního programu a smlouvy. Obec Ostravice pak realizovala projekt z vlastních prostředků.

V roce 2007 nebylo celkem vyčerpáno 1.507,3 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny z přebytku hospodaření roku 2007 do rozpočtu na rok 2008 za účelem poskytnutí 2. splátek příjemcům.

Zhodnocení: Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" opakovaně i v tomto roce naplnil předpoklad velkého zájmu ze strany žadatelů, což deklaruje 216 podaných žádostí s požadovanou alokací 116.516 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nadále přetrvává potřeba realizovat další projekty, je proto vhodné ve vyhlašování tohoto typu dotačního programu pokračovat i v následujících letech.

Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 12 848 300 11 185 199 11 185 199 0
z toho:          
- obcím 8 12 848 300 11 185 199 11 185 199 0

Dotační program "Drobné vodohospodářské" akce pro rok 2007 je zaměřen na podporu obcí do 2000 (resp. 5000) obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Program je připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 30. 6. 2008. Důvodem vzniku tohoto dotačního programu byla skutečnost, že podpora obcí pod 2000 ekvivalentních obyvatel není řešena národními programy (Státní fond životního prostředí ČR) ani evropskými programy (strukturální fondy Operační program Infrastruktura), ty řeší pouze podporu obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Jediným zdrojem financování zůstávaly programy vyhlašované Ministerstvem zemědělství se snižujícím se objemem finančních prostředků. I zde se však vyžaduje spolufinancování akcí Moravskoslezským krajem v minimální výši 10 % nákladů stavebně technické části.

Na tento dotační program bylo ve schváleném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2007 vyčleněno 15.000 tis. Kč. Podpora v rámci tohoto programu byla schválena 8 obcím v celkové výši 12.848,3 tis. Kč. Dotace byly vypláceny průběžně na základě doručených výzev k uvolnění dotace a v souladu s náležitostmi stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to daným procentním poměrem dotace a vlastních zdrojů. Z finančních prostředků, které nebyly smluvně vázány bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje převedeno 2.092,5 tis. Kč na akci Podpora vodohospodářských projektů.

Ke dni 31. 12. 2007 bylo poskytnuto 11.185,2 tis. Kč a ukončeno 5 staveb. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku nebyly doručeny všechny výzvy, byly nevyčerpané prostředky ve výši 1.722,3 tis. Kč převedeny z přebytku hospodaření roku 2007 do rozpočtu na rok 2008 za účelem vyplacení dalších splátek.

Zhodnocení: S ohledem na zaměření dotačního programu a zájmu obcí o tento dotační program i v rámci nově vyhlášeného programu v roce 2008 lze konstatovat jeho jednoznačný přínos a doporučení v tomto programu i nadále pokračovat v následujících letech.

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt počet realizovaných projektů schválená výše celkem v roce 2007
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 13 1 469 600 1 469 600 1 466 056 3 544
z toho:          
- obcím 6 712 600 712 600 712 410 190
- občanským sdružením 7 757 000 757 000 753 646 3 354

Dotační program "Podporu aktivit v oblasti životního prostředí" v roce 2007 ze strany Moravskoslezského kraje byl zpracován v souladu s usnesením vlády č. 991/2003 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Dále vychází ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění, z usnesení vlády č. 631/2007 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 a k rozboru jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002. Vyhlašovaný dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí pro rok 2007 byl zaměřen především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, na podporu projektů v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod a na podporu projektů v rámci procesu Místní Agendy 21 a sítě Zdravých měst, a to prostřednictvím vyhlášených dotačních témat. Dotační program byl zároveň zpracován v souladu se schválenou Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Moravskoslezského kraje, a to s opatřeními 1.2 - Podpora školních projektů EVVO, 6.3. - Podpora EVVO nestátních neziskových organizací, 7.2. - Podpora EVVO v obcích.

Na tento dotační program bylo ve schváleném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2007 vyčleněno 1.500 tis. Kč. Bylo podpořeno 13 žádostí v celkovém finančním objemu 1.469,6 tis. Kč. Z toho 4 žádosti byly podány městy, 7 žádostí občanskými sdruženími, 2 žádosti podaly příspěvkové organizace obcí. Všechny podpořené projekty byly zpracovány kvalitně a v souladu s Podmínkami pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zhodnocení: Dotační program "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí" vyhlašuje Moravskoslezský kraj již od roku 2002, kdy byly podpořeny 4 žádosti částkou 306,5 tis. Kč, v roce 2003 bylo podpořeno 22 žádostí částkou 898 tis. Kč, v roce 2004 získalo podporu 17 žádostí ve finančním objemu 1.732,7 tis. Kč, v roce 2005 bylo podpořeno 8 projektů, a to částkou 975,35 tis. Kč a v roce 2006 byla dotace udělena 13 subjektům v celkové částce 1.465,5 tis. Kč. V roce 2007 bylo podpořeno 13 projektů, a to částkou 1.469,6 tis. Kč. V letošním roce je v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento dotační program rozpočtována finanční částka v objemu 1.500 tis. Kč. Vytyčené cíle v žádostech byly v roce 2007 splněny úspěšně, v některých případech v nadstandardní kvalitě. Finanční prostředky, které subjekty obdržely na základě smlouvy, byly využity hospodárně.

3.7 Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí

3.7.1 Dotační programy vyhlášené v roce 2007

V odvětví sociálních věcí byly v roce 2007 vyhlášeny 3 dotační programy, na které bylo rozpočtováno 10.300 tis. Kč, a to na "Program podpory realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" - 2.500 tis. Kč, na "Program protidrogové politiky kraje" - 3.600 tis. Kč a na "Program rozvoje sociálních služeb kraje" - 4.200 tis. Kč.

V rozpočtu kraje na rok 2007 byla vyčleněna částka 2.450 tis. Kč jako dotace pro obec Hrabyni na dofinancování provozu pečovatelské služby. Vzhledem k tomu, že od počátku roku 2007 obec Hrabyně disponovala dostatečnou výší finančních prostředků na provoz pečovatelské služby (dotace MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) bylo zastupitelstvem kraje rozhodnuto o neposkytnutí dotace obci Hrabyně a použít tyto finanční prostředky na realizaci grantů v oblasti rozvoje sociálních služeb kraje. Neposkytnutá dotace obci Hrabyně po schválení zastupitelstvem kraje zvýšila částku na dotační programy na 12.750 tis. Kč.

Program podpory realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 15 2 293 500 2 293 500 2 098 196 195 304
z toho:          
- občanským sdružením 6 1 089 000 1 089 000 1 047 937 41 063
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 1 134 400 134 400 134 400 0
- vysoké školy 1 200 000 200 000 200 000 0
- církvím a náboženským společnostem 2 171 800 171 800 50 496 121 304
- obecně prospěšným společnostem 1 100 000 100 000 100 000 0
- obcím a jejich organizacím 4 598 300 598 300 565 363 32 937

Prostřednictvím projektů podpořených z tohoto dotačního titulu se podařilo naplnit další opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2006 - 2008. V oblasti přístupnosti staveb a odstraňování architektonických bariér byly podpořeny projekty zaměřené na zpracování studie potřebnosti alternativní doplňkové dopravy pro občany se zdravotním handicapem v kraji, odstranění fyzických bariér v základní škole Sedliště a v základní škole v Havířově, které navštěvují zdravotně postižené děti. V oblasti integrace dětí s postižením prostřednictvím mezinárodního setkání zdravých a handicapovaných dětí byla podpořena mateřská centra (investice do chráněných dílen zaměstnávajících zdravotně postižené občany na nákup strojů a zařízení). Kraj rovněž finančně podpořil rozvoj sociální služby rané péče pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením v regionu Novojičínska. Díky podpoře kraje došlo také k uskutečnění akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti v problematice zdravotního postižení a sociální integraci dětí se zdravotním postižením formou kulturně – společenských a sportovních aktivit (konference o problematice zdravotního postižení, kurzy a letní zdravotně edukační tábor pro děti s diabetem).

Zbývající nevyčerpanou částku z alokace programu ve výši Kč 206.500,-- komise doporučila použít na podporu projektů v Programu rozvoje sociálních služeb

Program protidrogové politiky kraje (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 2 841 600 2 841 600 2 819 579 22 021
z toho:          
- občanským sdružením 3 1 049 500 1 049 500 1 049 500 0
- obecně prospěšným společnostem 6 1 792 100 1 792 100 1 770 079 22 021

V oblasti protidrogové politiky bylo podpořeno v návaznosti na Strategii protidrogové politiky kraje na období 2005 - 2009 celkem 7 z 9 projektů věnujících se přímé práci s drogově závislými lidmi v našem kraji. Jednalo se především o podporu služeb zaměřených na prevenci, tj. neziskových nízkoprahových kontaktních center a terénních služeb v potřebných lokalitách na Ostravsku, Frýdecko - Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Krnovsku a Bruntálsku.

Zbývající částku v alokaci programu ve výši Kč 758.400,-- výbor doporučil použít na podporu projektů v Programu rozvoje sociálních služeb.

Program rozvoje sociálních služeb kraje (v Kč)
subjekt počet projektů schválená výše celkem poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 37 7 596 800 7 596 800 7 259 825 336 975
z toho:          
- občanským sdružením 11 2 511 300 2 511 300 2 398 413 112 887
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 16 3 814 900 3 814 900 3 698 398 116 503
- obecně prospěšným společnostem 6 723 900 723 900 653 565 70 335
- obcím a jejich organizacím 4 546 700 546 700 509 450 37 250

V programu rozvoje sociálních služeb kraje bylo vyhlášeno 10 specifických oblastí sociálních služeb kraje zaměřených zejména na podporu zavádění komunitního plánovaní obcí, podporu vzniku nových služeb, zvyšování kvality stávajících sociálních služeb a problematiku sociálně právní ochrany dětí. Na realizaci programu rozvoje sociálních služeb kraje byla k dispozici částka ve výši 6.650 tis. Kč. Po navýšení této částky o nevyčerpané částky z alokací programů protidrogové politiky a vyrovnávání příležitostí činila alokace programu rozvoje sociálních služeb Kč 7.614.900,--.

Dle projektů doporučených na poskytnutí dotace byla v Programu rozvoje sociálních služeb kraje poskytnuta celková částka ve výši Kč 7.596.800,--.

Vynaložené prostředky významně napomohly k rozvoji sociálních služeb poskytovaných v našem regionu v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, konkrétně města Frýdlant nad Ostravicí, Příbor, Kopřivnice a Krnov byla podpořena v procesu tvorby komunitních plánů sociálních služeb, dále byly podpořeny neziskové organizace v zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a ve vzdělávání pracovníků v těchto službách.

Kraj finančně přispěl také na realizaci probačních programů pro mládež v Ostravě a Bruntále a rozvoj denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Novém Jičíně. Investiční dotace byla poskytnuta na vybudování potravinové banky v Ostravě, která slouží sociálně potřebných občanům.

Finanční prostředky přispěly k rozvoji chybějících a velmi potřebných služeb odborného sociálního poradenství se zaměřením na domácí násilí na Frýdecko – Místecku a Bruntálsku.

Na základě definovaných priorit v oblasti protidrogové a sociální politiky kraje byly na rok 2007 vyhlášeny cílené dotační programy, které se zaměřovaly na podporu specifických aktivit v oblasti sociálních služeb a reagovaly tak na nejaktuálnější potřeby regionu. V souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí byly formulovány speciální oblasti podpory, jejichž prostřednictvím kraj aplikuje moderní způsob podpory sociální práce.

Bez realizace uvedených dotačních programů by nebylo možné dosáhnout základního cíle sociální politiky kraje, a to vytvoření efektivně fungující sítě sociálních služeb v kraji, jež bude pružně reagovat na potřeby uživatelů.

Dotační programy realizované v sociální oblasti v roce 2007 splnily stanovené záměry a finanční prostředky poskytnuté na uskutečnění projektů v rámci těchto programů byly vynaloženy v souladu s rozvojovými strategiemi, účelně a efektivně a významným dílem přispěly k vytvoření funkční sítě potřebných sociálních služeb.

Akce spolufinancované z evropských zdrojů

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2007 došlo k souběhu dvou programovacích období. Jednak pokračovala realizace projektů v rámci zkráceného programovacího období 2004 – 2006 a současně byla započata příprava a realizace nového programovacího období 2007 - 2013. V rámci programovacího období 2004 – 2006 byly nejen vynaloženy finanční prostředky na realizované projekty, ale kraj obdržel i dotace u finančně ukončených projektů ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, za již dříve předfinancované podíly. V rámci programovacího období 2007 – 2013 došlo pouze k vynaložení finančních prostředků na zajištění přípravy projektů.

4.1 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004 - 2006

Základním programovým dokumentem pro poskytování pomoci ČR ze strukturálních fondů EU v období 2004 - 2006 je Rámec podpory Společenství. Přestože toto programovací období již formálně skončilo, projekty jimž byla přiznána podpora mohou být realizovány až do konce roku 2008. Cíle, na které jsou poskytovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, jsou naplňovány pomocí operačních programů.

Moravskoslezský kraj realizuje grantová schémata a individuální projekty v rámci Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Infrastruktura, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen "EHP/Norsko") a programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství (dále jen "LIFE"). Dále v rámci Společného regionálního operačního programu poskytl Moravskoslezský kraj příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje finanční prostředky, a to na financování vlastního podílu této příspěvkové organizace u jejích individuálních projektů.

Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2007 za programovací období 2004 - 2006 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Společný regionální operační program 16 377 007
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 5 58 437
Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 4 509
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 2 1
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 5 443
CELKEM 28 441 397

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007 bylo na financování akcí z prostředků Evropské unie a Finančního mechanismu EHP/Norsko vyčleněno 358.795 tis. Kč, v průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 159.154 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2007 byly vyčerpány ve výši 441.397 tis. Kč, tj. čerpání na 85,2 % upraveného rozpočtu. Jedním z důvodů nižšího čerpání je ta skutečnost, že některé projekty byly v průběhu roku 2007 ukončeny s nižšími náklady než bylo původně plánováno (rozpočtováno). Dalším důvodem je také to, že se jedná o víceleté akce, které prochází časově náročným procesem přípravy, schvalování a realizace.

Na další činnosti, které souvisí se strukturálními fondy, byly v průběhu roku 2007 vynaloženy finanční prostředky v celkovém objemu 2.719 tis. Kč na povinné spolufinancování neziskových subjektů.

Nevyčerpané finanční prostředky pro realizaci neukončených činností jsou předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje roku 2008.

4.1.1 Společný regionální operační program

4.1.1.1 Finančně ukončené akce

V rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") došlo v průběhu roku 2007 k finančnímu ukončení jedné části projektu technické asistence, tří grantových schémat a čtyř individuálních projektů. Finanční ukončení akce znamená, že na základě předložené a schválené "Žádosti o proplacení výdajů k projektu" došlo k poskytnutí dotace odpovídající podílu Evropské unie a státního rozpočtu na financování příslušné akce.

Technická asistence

Projekt "Technická asistence Společného regionálního operačního programu 2005" má dvě části: "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Limitovaná" a "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Nelimitovaná". V průběhu roku 2007 byla ukončena část "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Limitovaná". Na tuto část projektu nebyly v roce 2007 rozpočtovány žádné finanční prostředky, její realizace byla ukončena již v průběhu roku 2006. Nicméně finanční ukončení této části projektu nastalo až v roce 2007, tzn. v okamžiku přijetí dotace na účet kraje.

Zhodnocení: Projekt technické asistence byl plně hrazen z podílu státního rozpočtu a Evropské unie, kraj se na něm finančně nijak nepodílel. Technická asistence byla určena pro kraj jako zprostředkující subjekt pro zajištění administrace programu SROP. Cílem bylo zabezpečit efektivní realizaci a řízení SROP ve vztahu k dalším subjektům podílejícím se na implementaci, maximalizovat kvalitu, účinnost a kontrolu implementace programu a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci programu.

Přehled výdajů na finančně ukončený projekt technické asistence v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jeho realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko - Limitovaná 689,2 0 689,2 0 258,7 430,5

Grantová schémata

Kraj realizuje v rámci SROP víceletá grantová schémata: "Jednotný komunikační styl", "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji", "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" a "Síť sociální integrace". Každé grantové schéma se ještě dále dělí na tři alokace – alokace roku 2004, 2005 a 2006. V roce 2007 byly ukončeny dvě grantová schémata z alokace 2004, a to "Jednotný komunikační styl" a "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" a z alokace 2005 grantové schéma "Síť sociální integrace".

V rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl" z alokace 2004 bylo čerpáno celkem 13.384 tis. Kč. Jedná se o vyplacené dotace pro 12 konečných uživatelů, kteří své akce ukončili v průběhu roku 2007. Konečná výše poskytnuté dotace byla závislá na splnění podmínek smlouvy.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj, státní rozpočet a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo posílení pozitivního image MSK prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu.

V rámci grantového schématu "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" z alokace 2004 bylo čerpáno celkem 124.832 tis. Kč. Jedná se o vyplacené dotace pro 40 konečných uživatelů, kteří své akce ukončili v průběhu roku 2007. Výše poskytnuté dotace byla závislá na splnění podmínek daných uzavřenou smlouvou.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo podpořit rozvoj malých a středních podniků zaměřený na vytváření nových pracovních míst a tím přispět k diverzifikaci ekonomické základny regionu.

V rámci grantového schématu "Síť sociální integrace" z alokace 2005 bylo čerpáno celkem 43.725 tis. Kč. Jedná se o poskytnuté dotace na ukončené akce pro 18 konečných uživatelů. Konečná výše poskytnuté dotace byla závislá na splnění podmínek daných uzavřenou smlouvou.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj, státní rozpočet a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo umožnit zvýšení sociální integrace a zaměstnanosti v MSK s ohledem na podporu rovných příležitostí a dále snížení výskytu sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci prostřednictvím sítě dostupných a kvalitních služeb sociální péče a sociální prevence.

Přehled výdajů na finančně ukončená grantová schémata v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jejich realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Jednotný komunikační styl z alokace 2004 13 383,6 1,5 13 382,1 2 438,2 59,2 10 884,7
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji z alokace 2004 124 832,4 0,0 124 832,4 37 556,1 0,0 87 276,3
Síť sociální integrace z alokace 2005 43 725,2 0,0 43 725,2 3 757,2 4 082,0 35 886,0

Individuální projekty

V odvětví kultury pokračovala realizace víceletého individuálního projektu "Rekonstrukce a obnova muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm", který se skládal ze dvou etap. Součástí první etapy, která probíhala pouze v roce 2006, byly stavební úpravy objektu, včetně autorského a inženýrského dozoru. V rámci druhé etapy byly uskutečněny především nákupy sbírkových předmětů pro připravované expozice, uhrazeny znalecké posudky k nakupovaným sbírkovým předmětům, uhrazena projektová dokumentace k realizaci expozic a interiérového a technického vybavení a samotná realizace expozic, interiérů a technického vybavení. Na úhradu výdajů spojených s dokončením druhé etapy a zároveň celého projektu bylo v roce 2007 rozpočtováno 13.617,31 tis. Kč, z toho čerpáno 12.582,34 tis. Kč. Úspora prostředků rezervovaných v rozpočtu vznikla u veřejné zakázky na realizaci expozic výběrem dodavatele s nejvýhodnější cenou a zrušením zakázky na instalaci vzduchotechniky z důvodu nedoručení žádné nabídky. Projekt byl ukončen v měsíci červenci 2007. Majetek nabytý v rámci projektu byl svěřen do správy příspěvkové organizaci kraje – Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Hlavním cílem projektu měla být obnova významné kulturní památky a zřízení muzea, které bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu v regionu. V rámci projektu došlo ke zrekonstruování budovy muzea s bezbariérovým přístupem, vybudování 2 výstavních síní, přednáškového sálu, studovny, pracovního a sociálního zázemí pro zaměstnance, sociálního zázemí pro návštěvníky, revitalizaci pěti tkalcovských a dvou jacquarových stavů, devíti stálých expozic a vytvoření třech nových pracovních míst,.

Víceletými ukončenými individuálními projekty realizovanými v odvětví školství jsou "Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání", "Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou" a "Podpora rozvoje komunitních škol". První dva projekty byly ukončeny již v roce 2006, ale k finančnímu ukončení projektů došlo až v roce 2007 a výdaje jsou v loňském roce vykazovány pouze za bankovní poplatky jako neuznatelný výdaj.

V rámci projektu "Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání" se za celé období jeho realizace jednalo především o výdaje na nákup vybavení pro tato centra, dále o náklady na propagaci projektu, tj. o náklady na tisk brožur, letáků a samolepek, o náklady na inzerci, na závěrečnou konferenci, na bankovní poplatky, na výrobu pamětních desek nebo o náklady na školení. Majetek nabytý v rámci projektu převzalo do užívání 6 partnerů projektu, kterými jsou příspěvkové organizace kraje – střední školy zaměřené na strojírenské obory.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Projekt usiloval o zvýšení kapacity stávajících středních odborných škol zkvalitněním jejich materiálního a technického vybavení, modernizací strojů, výpočetní a didaktické techniky a o vytvoření základny regionálních center pro celoživotní učení s důrazem na další profesní vzdělávání v oblasti strojírenství.

V rámci projektu "Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou" byly pořízeny dva CNC stroje včetně upínacích systémů, provedeno školení projektování a programování, uhrazeny náklady za inzerci, bankovní poplatky a za zhotovení pamětních desek.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Projekt v návaznosti na projekt "Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání" rozšiřuje v rámci Moravskoslezského kraje nabídku dalšího vzdělávání v oblastech působnosti provozovatelů projektu. Cílem projektu bylo po zajištění materiálních a technologických předpokladů pořádat na dvou středních průmyslových školách kurzy obsluhy a programování CNC strojů.

Realizace projektu "Podpora rozvoje komunitních škol" byla ukončena k 31. 3. 2007. U tohoto individuálního projektu byl v roce 2007 upravený rozpočet schválen ve výši 15.081,39 tis. Kč a finanční prostředky byly čerpány ve výši 14.258,38 tis. Kč. V rámci projektu vznikly úspory v rozpočtu při vyhodnocování veřejných zakázek a poptávkových řízení na straně Moravskoslezského kraje i partnerů, kdy maximální ceny byly nižší než se předpokládalo. K výdajům v roce 2006 za stavební práce, za nákup základního interiérového vybavení, za autorský a technický dozor investora a bankovní poplatky přibyly v roce 2007 výdaje za nákup počítačového vybavení, počítačových programů, zabezpečovací systémy komunitních center a v neposlední řadě byla z rozpočtu kraje hrazena také propagace projektu.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Cílem projektu mělo být vytvoření tzv. komunitního a informačního centra pro veřejnost u osmi škol, které jsou příspěvkovými organizacemi kraje, a tak otevřít a zpřístupnit školy okolní komunitě a proměnit je v centrum vzdělávacího, kulturního a společenského života.

Přehled výdajů na finančně ukončené individuální projekty v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jejich realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Rekonstrukce a obnova muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 29 602,35 0,00 29 602,35 11 521,24 0,00 18 081,11
Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání 37 492,25 0,00 37 492,25 4 499,07 2 999,38 29 993,80
Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou 6 767,47 0,00 6 767,47 812,10 541,40 5 413,97
Podpora rozvoje komunitních škol 31 200,56 1 586,64 29 613,92 3 553,67 2 369,12 23 691,13
4.1.1.2 Finančně neukončené akce

Technická asistence

V rámci projektu "Technická asistence Společného regionálního operačního programu 2005" nebyla finančně ukončena část "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko – Nelimitovaná". Na činnosti spojené s touto částí projektu technické asistence byly z rozpočtu roku 2006 převedeny finanční prostředky ve výši 173 tis. Kč, tato částka byla plně vyčerpána na úhradu faktury za zpracování komentáře ke stanovisku SEA pro Regionální operační program.

Administrativní náklady související s realizací grantových schémat jsou uznatelnými náklady v rámci projektu "Technická asistence grantových schémat SROP", která má dvě části "Technická asistence grantových schémat SROP – limitované výdaje" a "Technická asistence grantových schémat SROP – nelimitované výdaje". V roce 2007 byly v rámci projektu čerpány finanční prostředky na úhradu výdajů za provedení povinného auditu k jednomu grantovému schématu, za expertní posudky studií proveditelnosti žadatelů o dotaci, za pořízení výpočetní techniky a propagační předměty v celkovém objemu 984 tis. Kč.

Grantová schémata

Kraj realizuje v rámci SROP víceletá grantová schémata: "Jednotný komunikační styl", "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji", "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" a "Síť sociální integrace". Každé grantové schéma se ještě dále dělí na tři alokace – alokace roku 2004, 2005 a 2006.

V letech 2005 a 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané akce v rámci uvedených grantových schémat. Dotace se dle uzavřených smluv vyplácí konečným uživatelům ažpo ukončení celé akce, popř. po ukončení dílčí etapy, a to na základě předložené Žádosti o proplacení výdajů. V rozpočtu kraje byly na financování těchto schválených akcí vyčleněny příslušné finanční prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že akce konečných uživatelů jsou většinou schvalovány jako víceleté, nebyly finanční prostředky rozpočtované v roce 2007 plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny k použití do rozpočtu kraje na rok 2008.

Na financování akcí v rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl" z alokace 2005 a 2006 bylo čerpáno 10.370 tis. Kč. V grantovém schématu "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" z alokace 2005 a 2006 bylo konečným uživatelům proplaceno celkem 228.444 tis. Kč. V rámci grantového schématu "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" z alokace 2005 a 2006 byly konečným uživatelům vyplaceny dotace v celkovém objemu 32.291 tis. Kč. Na ukončených akcích, popř. na ukončených dílčích etapách v grantovém schématu "Síť sociální integrace" z alokace 2006 byla vyplacena částka 12.842 tis. Kč.

Individuální projekty

V odvětví dopravy byly pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, v upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 34.900 tis. Kč, a to na částečné financování svých 2 projektů v rámci SROP. Finanční prostředky byly vyčleněny na financování nákladů v rámci projektů "II/479 Českobratrská, Ostrava" a "445 Vrbno pod Pradědem, most 445-029". Prostřednictvím účelové investiční dotace do investičního fondu bylo v roce 2007 příspěvkové organizaci kraje převedeno 34.900 tis. Kč.

V průběhu roku 2007 se v odvětví regionálního rozvoje pokračovalo v činnostech souvisejících s rozsáhlým víceletým individuálním projektem "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji" a dále s realizací dvou individuálních projektů, a to "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje" a "Kraj mnoha barev a příležitostí".

Individuální projekt "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji" je obsahově velmi rozsáhlý a dělí se do 7 dílčích etap, které se časově překrývají. Cílem projektu je příprava našeho regionu na programovací období let 2007 – 2013. V projektu se uskutečňují nejen činnosti, které realizuje kraj, ale také další aktivity, které probíhají na základě uzavřených Smluv o spolupráci partnerů při realizaci projektu. V rámci příslušných etap pak na základě takto uzavřených smluv probíhá refakturace nákladů jednotlivých parterů. V rámci uvedeného projektu byly realizovány aktivity směřující k posílení absorpční kapacity kraje. Mezi tyto aktivity patří proškolování veřejného sektoru v zavádění nových metod řízení ve veřejné správě a v tvorbě strategií. Dále pak školení široké i odborné veřejnosti zaměřené na přípravu a realizaci projektů financovaných z EU. Součástí projektu byla tvorba uvedených vzdělávacích programů, vytvoření odborných vzdělávacích textů a následná realizace vzdělávání. Nedílnou součástí byla tvorba analýz a studií podporující přípravu institucí na nové programovací období pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Další specifickou aktivitou je realizace zahraničních studijních cest. Mezi náklady, které byly v roce 2007 čerpány, patří např. osobní náklady členů projektového týmu a jednotlivých partnerů podílejících se na realizaci projektu (náklady na řízení projektu a na přípravu vzdělávacích programů), náklady na vybavení infocenter, náklady spojené s pořádáním seminářů, jednáním pracovních skupin, tiskem vzdělávacích textů, náklady spojené s dodáním "Systému řízení projektů EU", nalezením a rozpracováním projektových námětů, cestovné související s realizací tuzemských i zahraničních cest. Kromě toho také bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu. V upraveném rozpočtu kraje bylo v roce 2007 na celý projekt rozpočtováno 49.522,16 tis. Kč, z toho bylo na výše uvedené aktivity vyčerpáno 28.785,49 tis. Kč.

Cílem projektu "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje" je přispět k vytvoření nezaměnitelné image Moravskoslezského kraje na trhu cestovního ruchu, k uplatnění jednotného vizuálního stylu a k propagaci kraje. Na projekt byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.880 tis. Kč, z nich bylo vyčerpáno 5.382,65 tis. Kč, a to na úhradu studie proveditelnosti a žádosti o financování, propagačních materiálů, vytvoření CORPORATE DESIGN MANUÁLU, zpracování webdesignu webového portálu, výrobu multimediálních spotů v rámci projektu a dále také na bankovní poplatky.

V rozpočtu kraje byly rovněž vyčleněny finanční prostředky ve výši 4.043,35 tis. Kč, a to na projekt "Kraj mnoha barev a příležitostí", jehož cílem je přispět ke změně image Moravskoslezského kraje. V rámci projektu byly finanční prostředky použity na úhradu faktury za upomínkové předměty v rámci publicity projektu, brožury, za pronájmy ploch a služby na výstavách a veletrzích, za služby spojené s organizací famtripu, a také na bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu. Vyčerpáno tak bylo celkem 2.655,25 tis. Kč.

Víceletý individuální projekt "3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje", který je realizován v odvětví územního plánování, byl přijat k financování v rámci 4. kola výzvy v druhé polovině roku 2005. Záměrem projektu je vybudovat geografický informační systém, který bude sloužit k propagaci turistického potenciálu celého kraje. Na realizaci projektu bylo v roce 2007 rozpočtováno 14.997 tis. Kč; vyčerpáno bylo 14.141,52 tis. Kč, a to na úhradu výpočetní a propagační techniky pro editační pracoviště, infocentra a krajský úřad, na úhradu počítačových programů, databází, zpracování detailní analýzy projektu a bankovních poplatků spojených s vedením zvláštního účtu projektu.

Nevyčerpané finanční prostředky na realizaci pokračujících individuálních projektů byly převedeny k použití do roku 2008, kromě projektu "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje", jehož veškeré výdaje byly uhrazeny do konce roku 2007.

Povinné spolufinancování

Z dokumentace pro SROP vyplývá závazek kraje spolufinancovat projekty předkládané neziskovými subjekty kraje, a to ze svých vlastních finančních prostředků. V roce 2005 bylo zastupitelstvem kraje schváleno kofinancování projektů neziskových subjektů v rámci 1. a 2. kola výzvy pro předkládání projektů do SROP. V průběhu roku 2006 bylo schváleno kofinancování dalších projektů, a to v rámci 5. a 8. kola výzvy. Dotace z rozpočtu kraje se schváleným příjemcům vyplácí dle podmínek stanovených ve smlouvě, a to až po ukončení projektu, popř. po ukončení dílčích etap projektu. V průběhu roku 2007 byly vyplaceny dotace neziskovým subjektům v celkovém objemu 2.719 tis. Kč.

4.1.2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen "OP RLZ") realizuje kraj jedno grantové schéma a čtyři individuální projekty. Financování akcí probíhá prostřednictvím zálohových plateb, které kraj obdrží vždy předem a z kterých následně provádí financování příslušných aktivit.

4.1.2.1 Finančně neukončené akce

Grantová schémata

V rámci OP RLZ realizuje kraj v odvětví školství grantové schéma "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání", na jehož financování bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 vyčleněno celkem 57.111 tis. Kč, z toho přijaté zálohové platby v průběhu roku 2007 činily 17.967 tis. Kč a zapojené finanční prostředky nevyčerpané v průběhu roku 2006 byly ve výši 39.144 tis. Kč. Toto grantové schéma bylo spolufinancováno výlučně státním rozpočtem a Evropskou unií, kraj se na něm finančně nijak nepodílel. V průběhu realizace grantového schématu rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané projekty v rámci 1., 2. a 3. kola výzvy grantového schématu. Dotace je příjemcům vyplácena až po uzavření smlouvy, a to dle podmínek stanovených smlouvou v několika dílčích platbách. V rámci všech kol výzev bylo v roce 2007 na dotacích vyplaceno celkem 44.273 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 585 tis. Kč byly čerpány na administraci grantového schématu. Jedná se o neinvestiční výdaje např. na plat manažera grantového schématu a bankovní poplatky. Nevyčerpané finanční prostředky jsou předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008, a to na financování grantového schématu v roce 2008.

Individuální projekty

V odvětví školství se realizují tři víceleté individuální projekty, a to "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi", "EDUNET" a "TERNE ČHAVE (Mladí lidé)". Tyto projekty jsou dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace financovány formou dílčích zálohových plateb ze zdrojů státního rozpočtu na spolufinancování a na předfinancování výdajů Evropského sociálního fondu maximálně do výše 90 % celkových uznatelných nákladů projektů. Zbývající část 10 % hodnoty projektu musí z vlastních zdrojů předfinancovat do doby finančního ukončení projektu příjemce dotace – Moravskoslezský kraj. Prostředky na předfinancování projektů byly vyčleněny v rozpočtu kraje v odvětví regionálního rozvoje a byly použity k úhradě nákladů projektu na straně kraje na nákup služeb a bankovní poplatky projektového účtu a k předfinancování vlastních nákladů partnerů – příspěvkových organizací zřízených krajem v celkové výši 2.385,2 tis. Kč.

Cílem projektu "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi" je vytvoření partnerství významných vzdělávacích institucí za účelem tvorby a modernizace vzdělávacích programů počátečního a dalšího vzdělávání a definování profesních požadavků na absolventy, kteří by pak snadněji nacházeli uplatnění na trhu práce. Na uskutečnění cílů projektu kraj obdržel v průběhu roku 2007 čtyři dílčí zálohové platby v celkové výši 3.518,62 tis. Kč a veškeré přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje. Dalším zdrojem financování projektu byly prostředky zapojené do rozpočtu kraje z přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši 54 tis. Kč a na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu byl rozpočet upraven o 1.000 tis. Kč. Na konci roku 2007 činil celkem upravený rozpočet výdajů projektu 4.572,62 tis. Kč.

Na úhradu uznatelných neinvestičních výdajů projektu byl čerpán rozpočet v celkovém objemu 4.286,24 tis. Kč. Největší část vyčerpaných finančních prostředků ve výši 3.668,91 tis. Kč byla použita na platby partnerům na základě uzavřené Smlouvy o partnerství, ostatní finanční prostředky ve výši 617,33 tis. Kč byly vynaloženy např. na platy zaměstnanců podílejících se na projektu, na nákup skript, na posouzení učebních dokumentů, na nákup kancelářského materiálu a na úhradu odměny pro lektory.

Také v rámci individuálního projektu "EDUNET" byly zapojeny do rozpočtu kraje tři dílčí zálohové platby, které kraj obdržel v průběhu roku 2007, v celkovém objemu 3.381,57 tis. Kč. Na zajištění cílů projektu byly z přebytku hospodaření za rok 2006 zapojeny do rozpočtu kraje prostředky ve výši 35,41 tis. Kč a na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu částka 985,2 tis. Kč. Upravený rozpočet projektu tak k 31. 12. 2007 činil 4.402,18 tis. Kč. V rámci tohoto projektu je uzavřena Smlouva o partnerství pouze s jedním partnerem, kterému bylo v průběhu roku vyplaceno 3.915,80 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 396,55 tis. Kč byly čerpány na náklady spojené s ubytováním a stravováním účastníků a organizátorů kurzu, na platy zaměstnanců podílejících se na projektu a na bankovní poplatky. Celkem bylo tedy v rámci projektu, jehož záměrem je vzdělávání učitelů, ředitelů škol a školských zařízení, výchovných poradců, poradenských pracovníků ve školství, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství, v roce 2007 vyčerpáno 4.312,35 tis. Kč.

Již tři roky probíhá realizace dalšího individuálního projektu "TERNE ČHAVE (Mladí lidé)", který si klade za cíl vyškolit 7 realizačních týmů, které budou v konkrétních lokalitách realizovat vzdělávací program rozvíjející funkční gramotnost mladých lidí pocházejících z romské etnické skupiny. V roce 2007 na jeho financování obdržel kraj čtyři dílčí zálohové platby v celkové výši 1.453,70 tis. Kč, z přebytku hospodaření za rok 2006 byly zapojeny do rozpočtu kraje prostředky ve výši 513,40 tis. Kč a na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu částka 400 tis. Kč. V upraveném rozpočtu kraje tak bylo na tento individuální projekt vyčleněno celkem 2.367,1 tis. Kč a z toho vyčerpáno 1.349,22 tis. Kč. V loňském roce tvořily více než padesát procent čerpání rozpočtu výdajů projektu výdaje na platy členů projektového týmu. Finanční prostředky byly dále použity na pořízení výpočetní techniky a na financování dalších činností edukačního a projektového týmu. Jedná se o náklady na nákup kancelářského materiálu, didaktických pomůcek, odborné literatury, pronájem školicích místností a dále také např. o cestovné a hovorné. Další část vyčerpaných finančních prostředků byla použita např. na úhradu výdajů za supervizora projektu a na bankovní poplatky.

Nevyčerpané finanční prostředky v rámci všech tří výše uvedených individuálních projektů jsou předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008.

Individuálního projekt v odvětví životního prostředí "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje" je založen na principu partnerství a jeho cílem je směřovat k vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji. V upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 4.584,22 tis. Kč. V této částce je zahrnuta zálohová platba ve výši 2.644,72 tis. Kč, kterou kraj obdržel na financování činností souvisejících s realizací projektu, dále část přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši 1.434 tis. Kč a 505,5 tis. Kč na předfinancování zbývajících 10 % hodnoty projektu. Za účelem vzájemné spolupráce při podílení se na realizaci projektu byly uzavřeny partnerské smlouvy, na jejichž základě byla partnerům vyplacena částka v celkovém objemu 2.045,05 tis. Kč. V roce 2007 byly dále uhrazeny faktury např. za tisk Zpravodaje CHKO Beskydy, zpracování vzdělávacích programů, závěrečnou zprávu projektu Pilotní environmentální analýzy skupiny mateřských center, propagační letáky a plakáty, autorský honorář za logo projektu, výpočetní techniku, místnosti pro školení, lektorskou činnost a bankovní poplatky související s vedením zvláštního účtu projektu, a to v celkové výši 1.586,48 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky za projekt se staly předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008.

4.1.3 Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

Výdaje kraje realizované v oblasti Iniciativy Společenství INTERREG IIIA se dají rozdělit na programy INTERREG IIIA Česká republika - Polská republika a INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika.

4.1.3.1 Finančně ukončené akce

Technická asistence

V roce 2007 byly finančně ukončeny 2 víceleté projekty – "Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika v Moravskoslezském kraji" a "Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko v Moravskoslezském kraji". Na tyto projekty nebyly v roce 2007 rozpočtovány žádné finanční prostředky, jejich realizace byla ukončena již v průběhu roku 2006, nicméně dotace na účet kraje byla přijata až v roce 2007.

Zhodnocení: Projekty technické asistence byly hrazeny ze 75 % z podílu Evropské unie a z 25 % z rozpočtu kraje. Cílem obou projektů bylo zajistit propagaci programu a systematickou podporu vytváření nových projektů v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, tzn. proškolit účastníky seminářů v problematice předkládání projektů a informovat veřejnost a potenciální předkladatele o možnostech čerpání a skutečném čerpání finančních prostředků na přeshraniční projekty prostřednictvím specifických informačních a propagačních materiálů.

Přehled výdajů na finančně ukončené projekty technické asistence v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA za celé období jejich realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Administrace pro INTERREG III ČR-PL 45,4 0 45,4 11,3 0 34,1
Administrace pro INTERREG III ČR-SR 11,6 0 11,6 2,9 0 8,7

Individuální projekty

V rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika byl v odvětví krizového řízení realizován individuální projekt "Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko - polské hranici". Hlavním cílem projektu byl nákup speciálního hasičského vyprošťovacího vozidla, nosiče kontejnerů a kontejneru pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, a to za účelem vybavení jednotek požární ochrany speciální technikou pro řešení povodňové situace v našem regionu v úzké spolupráci s polskou stranou. Realizační fáze projektu byla ukončena již v prosinci roku 2006, ale k finančnímu ukončení projektu došlo až v roce 2007 připsáním dotace na účet kraje v celkové výši 6.765,13 tis. Kč po předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Výdaje v roce 2007 jsou vykazovány pouze za bankovní poplatky jako neuznatelný výdaj.

Přehled výdajů na finančně ukončený individuální projekt v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA za celé období jeho realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko - polské hranici 8 456,41 0,00 8 456,41 1 691,28 422,82 6 342,31
4.1.3.2 Finančně neukončené akce

Technická asistence

Cílem projektu "Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Slovenská republika v Moravskoslezském kraji" je vyhodnocení výsledků programového období 2004 – 2006, dokončení aktivit souvisejících s administrací programu v programovém období 2004 – 2006 a dále zajištění vhodných podmínek pro implementaci programu Cíle 3 – Evropská územní spolupráce 2007 – 2013 v Moravskoslezském kraji.

Na financování akce byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 667 tis. Kč. Výdaje byly realizovány v celkové výši 507 tis. Kč, z toho na úhradu mzdových výdajů pracovníka vykonávajícího činnost zprostředkujícího subjektu ve výši 278 tis. Kč a na úhradu ostatních výdajů technické asistence ve výši 229 tis. Kč.

4.1.4 Finanční mechanismus EHP/Norsko

4.1.4.1 Finančně neukončené akce

Individuální projekty

V rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky na financování dvou individuálních projektů.

V odvětví kultury byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 14.621 tis. Kč, a to na realizaci projektu "Dostavba depozitáře Muzea Těšínska v Horní Suché". Jedná se o projekt, který měl řešit nevhodné umístnění dosavadních sbírek v pronajatých prostorách. Pro dostavbu byla připravena stavební projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. Na podzim roku 2006 byla předložena žádost do vyhlášeného kola výzvy, a to v rámci prioritní oblasti 1 – Uchování evropského kulturního dědictví, opatření 1.2 – Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví. Dle sdělení Kanceláře finančních mechanismů nebyl projekt hodnotitelem, kterým bylo Ministerstvo kultury, doporučen k financování. Vzhledem k tomu nebyly finanční prostředky vyčerpány a staly se součástí přebytku hospodaření za rok 2007.

V odvětví územního plánování se jednalo o financování projektu "Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií" v rámci prioritní oblasti 3 - Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 – Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií. Cílem projektu je zveřejnění a zpřístupnění územně plánovací dokumentace pořízené pro území Moravskoslezského kraje v rastrové podobě, tj. jako digitální kopie mapových výstupů a obecně závazného předpisu, kterým je vyhlášena závazná část území, široké veřejnosti s využitím webových technologií. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo ze strany Moravskoslezského kraje odstoupeno od uzavřené smlouvy o dílo pro neplnění ze strany dodavatele, byly vyčleněné finanční prostředky čerpány pouze na úhradu bankovních poplatků na speciálním učtu projektu a částka ve výši 4.599 tis. Kč byla převedena k použití do rozpočtu kraje roku 2008.

4.1.5 Program LIFE

4.1.5.1 Finančně neukončené akce

Individuální projekty

V rámci víceletého projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", který je realizován v odvětví životního prostředí a zemědělství, bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2007 rozpočtováno 9.960,60 tis. Kč, z toho evropské zdroje činily 7.960,60 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2006 a 2.000 tis. Kč na kofinancování z prostředků kraje. Během roku byly v rámci dofinancování čerpány finanční prostředky zejména na realizaci činností partnerem projektu ve výši 5.001,60 tis. Kč. Dále byl rozpočet čerpán na platy členů projektového týmu, zhotovení propagačních materiálu, vytvoření internetových stránek a bankovní poplatky za vedení zvláštního účtu projektu v celkové výši 441,23 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány a zbývající část dotace poskytnuté Evropským společenstvím v roce 2006 včetně úroků byla převedena ve výši 3.016,6 tis. Kč k použití do rozpočtu kraje na rok 2008.

4.2 Akce navržené ke spolufinancování z evropských zdrojů na programovací období 2007-2013

Pro využívání fondů Evropské unie v období 2007 - 2013 se stal základním programovým dokumentem České republiky Národní strategický referenční rámec, který vymezuje jednotlivé operační programy. Vzhledem k tomu, že ke schvalování operačních programů Evropskou komisí došlo až v závěru roku 2007, došlo ke zpoždění i jednotlivých výzev a čerpání prostředků určených ke spolufinancování projektů.

V upraveném rozpočtu roku 2007 bylo vyčleněno 35.501 tis. Kč na zahájení a přípravu 27 projektů. Upravený rozpočet byl vyčerpán v celkovém objemu 952,83 tis. Kč na zpracování studií proveditelnosti, ekonomické analýzy, zadávací a projektové dokumentace a bankovní poplatky.

Přehled připravovaných projektů na programovací období 2007 – 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet Skutečné čerpání SK/UR%
Doprava 4 20 331,00 666,14 3,28
Krajský úřad 2 2 500,00 0,00 -
Krizové řízení 1 500,00 0,00 -
Kultura 2 1 500,00 0,00 -
Regionální rozvoj a cestovní ruch 2 200,00 0,00 -
Sociální věci 2 700,00 0,00 -
Školství 6 3 120,00 226,70 7,27
Územní plánování a stavební řád 2 250,00 0,00 -
Zdravotnictví 3 5 600,00 0,00 -
Životní prostředí 3 800,00 59,99 7,50
Celkem 27 35 501,00 952,83 2,68

Ke skutečné realizaci bylo přistoupeno pouze u jednoho projektu v rámci Regionálního operačního programu v odvětví doprava s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd".

Projekt "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd" byl předložen do 1. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko schválil projekt k financování ze strukturálních fondů EU na svém zasedání dne 5. 12. 2007. Cílem projektu je zajistit na silniční síti II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, snížení negativního vlivu provozu na životní prostředí a současně tak zlepšit užitnou hodnotu těchto komunikací. celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu za rekonstrukci osmi úseků silnic po celém kraji činí 242.641 tis. Kč. V roce 2007 byly uhrazeny výdaje za studie proveditelnosti, ekonomickou analýzu a bankovní poplatky v celkové výši 666,14 tis. Kč. Do konce roku byly dokončeny čtyři úseky silnic, ale na základě uzavřených smluvních podmínek došlo k jejich úhradě až v roce 2008.

Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Moravskoslezský kraj zřizuje 4 peněžní fondy, a to fond sociální, zajišťovací, regionální rozvojový fond a fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen dne 6. 3. 2003 a účinnosti nabyl dnem 7. 3. 2003. Od doby svého schválení byl upraven 5 doplňky, a to Doplňkem č. 1 účinným od 1. 5. 2004, Doplňkem č. 2 účinným od 6. 12. 2004, Doplňkem č. 3 účinným od 1. 12. 2005, Doplňkem č. 4 účinným od 1. 6. 2007 a Doplňkem č. 5 účinným od 1. 8. 2007. Schválením těchto doplňků byly upraveny typy a výše příspěvků ze sociálního fondu a zásady pro jejich poskytování.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce.

Základním zdrojem fondu jsou:

 1. příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce,
 2. připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu.

Doplňkovým zdrojem fondu jsou pak dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu se provádějí čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů a odměn.

Zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členům zastupitelstva kraje uvolněným pro výkon funkce lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce a poskytovat tyto příspěvky:

 1. příspěvek na dovolenou,
 2. příspěvek na organizovanou dětskou rekreaci,
 3. příspěvek při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu,
 4. příspěvek na penzijní připojištění,
 5. příspěvek na životní pojištění,
 6. příspěvek na stravování,
 7. příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2007 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2007 3 874 097,38
Příjmy celkem 6 993 655,31
z toho:  
- zálohové převody do fondu za rok 2007 6 836 000,00
- připsané úroky 93 971,18
- vyúčtování přídělu za rok 2006 63 684,13
Výdaje celkem 5 131 595,50
z toho:  
- příspěvek na penzijní připojištění 1 802 350,00
- příspěvek na životní pojištění 180 600,00
- příspěvek na dovolenou 1 182 000,00
- příspěvek na dětskou rekreaci 106 300,00
- peněžní dary 335 000,00
- příspěvek na sportovní a společenské akce 586 779,50
- příspěvek na stravování 912 008,00
- příspěvek na pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 26 558,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2007 5 736 157,19
Vyúčtování fondu za rok 2007 celkem -52 377,56
Konečný stav fondu k 31. 12. 2007 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2007 5 683 779,63

Zálohově byly do sociálního fondu převedeny 3,5 % z ročního rozpočtovaného objemu platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce ve výši 6.836 tis. Kč. Stanovené 3,5 % ze skutečně vyplacených platů a odměn činily 6.783,6 tis. Kč. Rozdíl ve výši 52,4 tis. Kč, o který byl zálohový převod do fondu vyšší, byl způsoben nenaplněním plánovaného počtu zaměstnanců krajského úřadu na rok 2007, a to v průměru o 33 zaměstnanců. Částka rozdílu bude přeúčtována z účtu sociálního fondu na základní běžný účet krajského úřadu.

5.2 Zajišťovací fond

Statut zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje byl schválen a nabyl účinnosti dne 12. 12. 2002. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací.

V roce 2007 nedošlo k tvorbě ani čerpání tohoto fondu. Stav zajišťovacího fondu v průběhu celého roku vykazoval objem 70 mil. Kč.

Příjmy a výdaje zajišťovacího fondu v roce 2007 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2007 70 000 000,00
Příjmy fondu 0,00
Výdaje fondu 0,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2007 70 000 000,00

Základním zdrojem fondu byl jednorázový příděl z příjmů kraje v roce 2002 ve výši 50 mil. Kč. Doplňkovým zdrojem je převod prostředků z rozpočtovaných daňových příjmů, a to až do dosažení výše 70 mil. Kč. Dalším doplňkovým zdrojem mohou být vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie, případně jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů).

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003 a nabyl účinnosti dnem schválení. Od té doby byl jednou změněn, a to usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, čímž došlo mj. k upravení článku o použití fondu. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2006 v rámci akce "Podpora mobility mladých pracovníků výzkumu a vývoje Moravskoslezského kraje" byly vyplaceny dotace v celkové výši 526,3 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že někteří příjemci dotačního titulu nevyčerpali zcela poskytnuté finanční prostředky, provedli finanční vypořádání v průběhu měsíce ledna 2007 zpět na účet Moravskoslezskému kraji v celkové výši 18.708,4 Kč.

V roce 2007 byly z Regionálního rozvojového fondu hrazeny pouze výdaje spojené s výstavbou "Průmyslové zóny Nošovice" v celkovém objemu 33.946,2 tis. Kč.

Příjmy a výdaje Regionálního rozvojového fondu v roce 2007 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2007 121 447 050,94
Příjmy fondu celkem 1 850 441,28
z toho:  
- přijaté vratky transferů 18 708,40
- připsané úroky 1 831 732,88
Výdaje fondu celkem 33 946 206,44
z toho:  
- akce "Průmyslová zóna Nošovice" 33 946 206,44
Konečný stav fondu k 31. 12. 2007 89 351 285,78

5.4 Fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči EIB

Statut fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance (dále jen fond) byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1508 ze dne 28. června 2007 a nabyl účinnosti dne 1. 7. 2007. Hlavním účelem fondu je vytvářet účelové zdroje na úhradu splátek jistiny úvěru od Evropské investiční banky, které budou v mezidobí využity na předfinancování některých akcí Moravskoslezského kraje realizovaných z evropských finančních zdrojů.

Příjmy a výdaje Fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance v roce 2007 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 7. 2007 0,00
Příjmy fondu celkem 73 287 100,43
z toho:  
- příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a příjmy nezapojené do upraveného rozpočtu kraje 72 590 169,00
- příjmy z úroků 696 931,43
Výdaje fondu celkem 0,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2007 73 287 100,43
Vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2007 10 519 359,71
Konečný stav fondu po vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2007 83 806 460,14

Hlavním zdrojem fondu jsou příděly do fondu z příjmů nad rámec schváleného rozpočtu a příjmů nezapojených do upraveného rozpočtu kraje za akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a předfinancovaných z prostředků Moravskoslezského kraje. V roce 2007 byly příděly provedeny ve druhé polovině roku, ve chvíli, kdy došlo k jejich naplnění, ve výši 72.590 tis. Kč. Dalším zdrojem byly příjmy z úroků na zvláštním bankovním účtu z dočasně nečerpaného úvěru od Evropské investiční banky a na zvláštním bankovním účtu fondu v celkové výši 697 tis. Kč.

V závěru roku 2007 přijal kraj na speciální účty projektů "Technická asistence GS 2006 – nelimit", "Technická asistence GS 2006 – limit" a "Rekonstrukce a obnova muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm" - II. etapa prostředky nad upravený rozpočet kraje, které již nebyly převedeny na účet fondu. Podobně nemohly být převedeny připsané úroky za měsíc prosinec na zvláštním účtu úvěru od Evropské investiční banky. Po provedeném vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2007 byly tyto prostředky ve výši 10.519 tis. Kč, v roce 2008 v souladu se statutem fondu převedeny na účet fondu.

Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

6.1 Dotace přijaté ze státního rozpočtu

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, se provádí vypořádání účelových přijatých dotací v roce 2007, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2007. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2007 přijal Moravskoslezský kraj ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši 10.349.290,1 tis. Kč (částka zahrnuje prostředky v průběhu roku 2007 vrácené v rámci finančního vypořádání ve výši 2.841,7 tis. Kč), z této částky finančnímu vypořádání za rok 2007 dle výše uvedené vyhlášky či podmínek poskytovatele nepodléhají dotace v celkové výši 626.496,4 tis. Kč. Jedná se o tyto prostředky:

 • Přílohou č. 6 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 124.479,0 tis. Kč.
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MSK za rok 2007 (v tis. Kč)
příspěvek poskytnuto
příspěvek na výkon státní správy 116 230,0
příspěvek na dobrovolné hasiče 8 249,0
celkem 124 479,0
 • Vratky nepoužitých dotací ve výši 778,5 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti školství určených na přímé náklady na vzdělávání a pro soukromé školy, které byly vráceny až v roce 2008. Tyto prostředky přechází dle podmínek uvedených v rozhodnutí k použití do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008.
 • Dotace poskytnuté v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN ve výši 403.659,2 tis. Kč poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z toho neinvestiční dotace ve výši 3.162,7 tis. Kč a investiční dotace ve výši 400.496,5 tis. Kč. Přehled dotací v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v kapitole č. 2.2.
 • Z důvodů možnosti použití dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a EHP/Norsko i v dalších letech, nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 dotace přijaté v roce 2007 na dosud finančně neukončené projekty ve výši 97.579,7 tis. Kč. Realizace výdajů jednotlivých projektů jsou uvedeny v kapitole 4 a jedná se o přijaté dotace uvedené v tabulce.
Přehled neukončených projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a EHP/Norsko (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Název projektu Poskytnuto
Ministerstvo práce a soc. věcí GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 17 967,10
Terne Čhave - mladí lidé 1 453,70
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem  19 420,80
Ministerstvo pro místní rozvoj GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 34 959,00
Technická asistence Grantových schémat - limit. 1 913,40
Technická asistence Grantových schémat - nelimit. 698,6
Posílení kapacity při plánování a realizaci programu 3.3. SROP - IV. etapa 13 273,50
Posílení kapacity při plánování a realizaci programu 3.3. SROP - VI. etapa 1 311,70
Posílení kapacity při plánování a realizaci programu 3.3. SROP - VII. etapa 1 356,30
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem  53 512,50
Min. školství, mládeže a tělov. Grantové projekty v oblasti školství 15 101,50
Projekt EDUNET 3 381,60
Rozvoj a zkvalitňování odbor. vzdělávání na SŠ a VOŠ 3 518,60
Min. školství, mládeže a tělovýchovy celkem  22 001,70
Ministerstvo životního prostředí Rozvoj sítě EIP center Moravskosl. kraje 2 644,70
Ministerstvo životního prostředí celkem  2 644,70
Celkem   97 579,70

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je uvedeno v kapitole č. 6.1.1 a finanční vypořádání k dotacím poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole č. 6.2

6.1.1 Finanční vypořádání dotací přijatých ze státního rozpočtu

V následujících podkapitolách je uvedeno finanční vypořádání dotací dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 9.738.659,4 tis. Kč (v tom přijaté dotace v letech 2005-2006 ve výši 15.087,3 tis. Kč na projekty financované z EU a částka obsahuje také vratky nepoužitých dotací ve výši 778,5 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti školství). Za rok 2007 byly vypořádány projekty za období 2004-2006 s Ministerstvem pro místní rozvoj a za období 2005-2007 s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

6.1.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2007 dotace v celkové výši 2.610,0 tis. Kč, které podléhaly finančnímu vypořádání. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury, zdravotnictví, sociálních věcí a školství. Peněžní prostředky poskytnuté v roce 2007 z kapitoly Ministerstva kultury nebyly plně vyčerpány ve výši 5,9 tis. Kč.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
účel dotace poskytnuto v r. 2007 použito v r. 2007 vráceno do rozpočtu kraje v r. 2008 vráceno při FV v r. 2008
Kulturní aktivity 441,0 435,1 5,9 5,9
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 545,0 1 545,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 239,0 239,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - investice 186,0 186,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neivestice 199,0 199,0 0,0 0,0
Celkem 2 610,0 2 604,1 5,9 5,9

V rámci programu Kulturní aktivity obdržel Moravskoslezský kraj pro příspěvkové organizace v odvětví kultury a školství z Ministerstva kultury neinvestiční dotace ve celkové výši 441,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci kraje Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace byly poskytnuty dvě neinvestiční dotace. Na projekt pod názvem "Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v oblasti religiozity, sídla, domu a bydlení" byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 102,0 tis. Kč a pod názvem "Záchranný průzkum lidové architektury na Novojičínsku" byla poskytnuta účelová dotace ve výši 87,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci kraje Muzeum Těšínska, příspěvková organizace byly v rámci programu Kulturní aktivity poskytnuty tři neinvestiční dotace. Na projekt pod názvem "Dokumentace lidové architektury a bydlení na území Těšínského Slezska" byla poskytnuta účelová dotace ve výši 36,0 tis. Kč, na projekt pod názvem "Kapličky, kříže a boží muka" byla poskytnuta dotace ve výši 91,0 tis. Kč a na projekt pod názvem "Řemesla na Těšínsku část 1 – řezbáři" byla poskytnuta dotace ve výši 60,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu Kulturní aktivity ve výši 50,0 tis. Kč, účelově určená na realizaci projektu s názvem "Festival divadel Moravy a Slezska". Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvkové organizaci kraje Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu Kulturní aktivity ve výši 15,0 tis. Kč, účelově určená na realizaci projektu s názvem "Postupová přehlídka dětských folklorních souborů". Finanční prostředky nebyly z důvodu neúčasti folklorních souboru na akci v důsledku nepřízně počasí vyčerpány ve výši 5,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly zaslány na účet Ministerstva kultury v rámci finančního vypořádání.

Ministerstvo kultury vydalo v rámci svých vyhlašovaných programů rozhodnutí o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu na Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkové 1.545,0 tis. Kč. Dotaci v plné výši obdržela příspěvková organizace kraje Těšínské divadlo Český Těšín na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2007". Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek v roce 2007" obdržel Moravskoslezský kraj pro příspěvkové organizace kraje v odvětví kultury a odvětví sociálních věcí dotaci v celkové výši 239,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci kraje Domov Na zámku, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace ve výši 79,0 tis. Kč účelově určená na obnovu kulturních památek – 2 ks plastik andělů, rejstř. č. ÚSKP 38-7500, z mobiliáře zámku Kyjovice, okres Opava a příspěvkové organizaci kraje Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace byla poskytnuta dotace ve výši 160,0 tis. Kč účelově určená na obnovu kulturních památek – 6 erbů velmistrů ŘNŘ, rejstř. č. ÚSKP 38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále, okres Bruntál. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci programu Veřejné informační služby knihoven (reinvestice, investice) obdržel Moravskoslezský kraj pro příspěvkové organizace v odvětví kultury a zdravotnictví z Ministerstva kultury dotace v celkové výši 385,0 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 199,0 tis. Kč a investiční dotace ve výši 186,0 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci kraje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace byly v rámci programu Veřejné informační služby knihoven a podprogramu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků poskytnuty tři neinvestiční dotace. Na projekt s názvem "Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje v kurzech informační gramotnosti" byla poskytnuta dotace ve výši 112,0 tis. Kč, na projekt s názvem "Externí kurzy pro pracovníky knihoven" byla poskytnuta dotace ve výši 16,0 tis. Kč a na projekt s názvem "Obnova hardwaru a doplnění softwaru výukového centra Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě" byla poskytnuta dotace ve výši 23,0 tis. Kč. V rámci programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 byla příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 48,0 tis. Kč účelově určená na realizaci projektu a názvem "Automatizace knihovnických služeb s přechodem na knihovnický systém Clavius".

Příspěvkové organizaci kraje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace byla v rámci programu Veřejné informační služby knihoven a podprogramu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků poskytnuta investiční dotace na projekt s názvem "Obnova hardwaru a doplnění softwaru výukového centra Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě" ve výši 83,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci kraje Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace byla v rámci programu Veřejné informační služby poskytnuta investiční dotace na projekt s názvem "Zapojení knihovny GVUO do oborové informační brány pro odbor umění a architektura" ve výši 103,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

6.1.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2007 prostřednictvím úřadů práce Moravskoslezskému kraji pro jeho příspěvkové organizace neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti v celkovém objemu 3.040,6 tis. Kč. Veškeré tyto finanční prostředky byly příspěvkovými organizacemi vyčerpány v plné výši.

Dále Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2007 Moravskoslezskému kraji účelové neinvestiční dotace v celkové výši 3.551,0 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na základě rozhodnutí, která nabyla právní moci v roce 2007, byly jednotlivým žadatelům o tento příspěvek vyplaceny finanční prostředky ve výši 3.051,6 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 499,4 tis. Kč. Tato částka byla v rámci finančního vypořádání převedena na účet Ministerstva práce a sociálních.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
účel dotace poskytnuto v r. 2007 použito v r. 2007 nedočerpáno v r. 2007 vráceno při FV v r. 2008
Transfery na st. příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadujíc okamžitou pomoc 3 551,0 3 051,6 499,4 499,4
Aktivní politika zaměstnanosti 3 040,6 3 040,6 0,0 0,0
celkem 6591, 6 6 092,2 499,4 499,4
6.1.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působících v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (bez dotací na projekty financované ze strukturálních fondů)ⁱ⁾ (v tis. Kč)
účel dotace poskytnuto v r. 2007 2) použito v r. 2007 ve výši nedočerpáno v r. 2007 vráceno do rozpočtu kraje v r. 2008 vráceno do SR v průběhu r. 2007 vráceno při FV v r. 2008 3)
Dotace pro soukromé školy 480 579,0 480 433,3 0,2 75,0 70,6 75,2
Pilot - pokusné ověřování 123,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 549,4 523,3 0,0 26,0 0,0 26,0
Program protidrogové politiky 885,7 815,7 12,9 29,7 27,4 42,6
Program sociální prevence a prevence kriminality 886,3 738,1 0,0 38,6 109,6 38,6
Projekty romské komunity 1 312,5 955,2 0,0 187,3 170,0 187,3
Přímé náklady na vzdělávání 8 957 604,1 8 956 365,2 0,0 596,8 642,0 596,8
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 9 613,6 9 613,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program EVVO pro školy 1 867,8 1 851,2 0,0 16,5 0,0 16,5
Soutěže 1 777,0 1 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 88,8 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Státní informační politika - neinvestice 8 022,0 8 014,4 0,0 7,6 0,0 7,6
Účelová investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek 352,5 352,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek 570,5 559,2 0,0 11,3 0,0 11,3
Celkem 9 464 232,1 9 462 210,6 13,1 988,8 1 019,6 1 001,9
 1. V tabulce není uveden sloupec s finančními prostředky v celkové výši 788,5 tis. Kč, které zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2008 a dle rozhodnutí poskytovatele finančnímu vypořádání nepodléhají.
 2. Zahrnuje prostředky v průběhu roku 2007 vrácené do státního rozpočtu ve výši 1.019,6 tis. Kč.
 3. Ve skutečnosti bylo na účet Ministerstva školství, mládeže a sportu v rámci finančního vypořádání vrácena částka ve výši Kč 984.162,89, neboť částka ve výši Kč 17.722,-- byla již omylem zaslána na účet MŠMT školskými organizacemi.
Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekty financované ze strukturálních fondů (v tis. Kč)
účel dotace požádáno celkem k 31.12.2007 poskytnuto  
v roce 2005 v roce 2006 v roce 2007 celkem plnění (%)
Grantový projekt v rámci ESF pro Opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – 1. výzva: Euromanažer 2 168,1 619,5 1 318,9 229,7 2 168,1 100,0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2007 Moravskoslezskému kraji dotace (bez dotací na projekty financované ze strukturálních fondů) v celkovém objemu 9.464.232.1 tis. Kč, z toho neinvestiční v objemu 9.463.879,6 tis. Kč a investiční v objemu 352,5 tis. Kč. Z poskytnutých neinvestičních dotací byly do 31. 12. 2007 vráceny na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostředky v objemu 1.019,6 tis. Kč. Poskytnuté neinvestiční dotace byly v roce 2007 použity v objemu 9.461.858,1 tis. Kč a investiční v objemu 352,5 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byla částka nepoužitých neinvestičních účelových dotací za rok 2007 ve výši 1.001,9 tis. Kč, z čehož částka ve výši 13,1 nebyla čerpána v roce 2007 a částka ve výši 988,8 byla vrácena na účet kraje v rámci finančního vypořádání jednotlivými školskými zařízeními v roce 2008. Moravskoslezský kraj zaslal v rámci finančního vypořádání na účet Ministerstva školství mládeže a sportu částku o 17,7 tis. Kč nižší, a to z důvodu, že tato částka byla již jednostlivými školskými organizacemi zaslána přímo na účet ministerstva. Fnanční prostředky ve výši 788,5 tis. Kč dle rozhodnutí poskytovatele finančnímu vypořádání nepodléhají a zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2008.

Celková výše dotací přijatých Moravskoslezským krajem na ukončené projekty financované ze strukturálních fondů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které podléhají finančnímu vypořádání za rok 2007 činila za období let 2005-2007 celkem 2.168,1 tis. Kč. Jedná se o grantový projekt Evropského sociálního fondu pro Opatření 3.1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů - 1. výzva – Euromanažer. Dotace byla v celkové výši použita.

V rámci projektu Dotace pro soukromé školy obdržel Moravskoslezský kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 480.579,0 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto projektu dle podmínek poskytovatele nepodléhají finančnímu vypořádání v případě, že v roce 2007 došlo k jejich přerozdělení jednotlivým školám a školským zařízením v plné výši a případné vratky z přerozdělených dotací v roce 2007 byly vráceny jednotlivými školami až v roce 2008. Tyto prostředky pak zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2008. Z tohoto důvodu finanční prostředky ve výši 591,0 tis. Kč finančnímu vypořádání za rok 2007 nepodléhají.

Přehled programů zahrnutých v objemu neinvestičních účelových dotací pro soukromé školy (v tis. Kč)
Název programu výše dotace v tis. Kč
Dotace pro soukromé školy 480 579,0
z toho Rozvojový program podpory vzdělávání v gymnáziích 1-6 1 382,0
  Rozvojový program podpory vzdělávání v gymnáziích 9-12 890,0
  Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 982,0
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky (ONIV) 162,0

Z poskytnuté dotace na "Rozvojový program podpory vzdělávání v gymnáziích (období 1-8/2007)" nebylo vyčerpáno 0,2 tis. Kč. Důvodem je zaokrouhlení dotace ze strany poskytovatele na tis. Kč. V rámci prostředků na "Rozvojový program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007" školy nedočerpaly částku 75,0 tis. Kč, z důvodu ukončení studia na jednotlivých školách v průběhu roku 2007 žáky se zdravotním postižením. Finanční prostředky ve výši 75,2 tis. Kč byly předmětem odvodu do státního rozpočtu. Ostatní dotace v rámci jednotlivých programů byly vyčerpány.

V rámci projektu Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků obdržel Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 549,4 tis. Kč. Účelové prostředky byly jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2007 přerozděleny. V roce 2008 bylo v rámci finančního vypořádání na účet kraje vrácena částka ve výši 26,0 tis. Kč. Školy část dotace nedočerpaly z důvodu neuskutečnění výuky z organizačních důvodů a nemocí vyučujících, popř. chybným napočtením zákonných odvodů a FKSP v původní žádosti o dotaci.

V rámci programu Protidrogové politiky obdržel Moravskoslezský kraj 885,7 tis. Kč pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení. Kraj objem přidělených prostředků poskytl v plné výši. V průběhu roku došlo k vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši 27,4 tis. Kč. V závěru kalendářního roku jedna organizace provedla vyúčtování přidělených prostředků a vrátila na účet kraje finanční prostředky ve výši 12,8 tis. Kč a v roce 2008 vrátily organizace do rozpočtu kraje částku ve výši 29,7 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků 42,6 tis. Kč byla předmětem finančního vypořádání s ministerstvem.

V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality Moravskoslezský kraj obdržel dotaci v celkové výši 886,3 tis. Kč. V průběhu roku 2007 došlo k vrácení části dotace ve výši 109,6 tis. Kč z důvodu nezájmu ze strany potenciálních účastníků, díky kterému nemohla organizace realizovat projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů. Další prostředky byly vráceny zejména z důvodu nenaplnění plánovaného počtu účastníků adaptačních kurzů a tím i poklesu nákladů na zabezpečení jejich stravování a ubytování. V roce 2008 byly vráceny na účet kraje finanční prostředky ve výši 38,6 tis. Kč. Tento objem prostředků byl dle rozhodnutí poskytovatele předmětem zúčtování se státním rozpočtem.

Přehled použití prostředků v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality (tis. Kč)
Dotace pro Výše poskytnuté dotace z toho
Vratka do 31.12.07 Vratka po 31.12.07 Použito
školy zřízené MSK 440,6 4,1 35,3 401,1
školy zřízené obcemi 265,2 0 3,2 262
ostatní 180 105 0 75
nepřiděleno 0,5 0,5 0 0
celkem 886,3 109,6 38,6 738,1

Moravskoslezskému kraji byly dále poskytnuty pro příspěvkové organizace kraje a příspěvkové organizace obcí finanční prostředky na Projekty romské komunity ve výši 1.312,5 tis. Kč. Dotace byla určena na tyto projekty:

 • Podpora romských žáků středních škol na období leden až červen 2007 - dotace byla poskytnuta ve výši 477,3 tis. Kč. Za období leden – červen 2007 školy nevyužily finanční prostředky ve výši 169,7 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v průběhu roku.
 • Podpora romských žáků středních škol na období září až prosinec 2007- dotace byla poskytnuta ve výši 555,2 tis. Kč. Dotace byla poskytována na podporu konkrétních potřeb jednotlivých žáků střední školy. Školami nebyla použita část finančních prostředků ve výši 187,5 tis. Kč z toho finanční prostředky v objemu 0,3 tis. Kč byly odeslány na účet ministerstva již v průběhu roku 2007. Dvě organizace zaslaly v roce 2008 chybně finanční prostředky ve výši 5,7 tis. Kč přímo na účet Ministerstva sportu, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto důvodu byla při finančním vypořádání na účet poskytovatele zaslána částka pouze ve výši 181,6 tis. Kč.
 • Podpora integrace romské komunity v roce 2007 – projekty - dotace ve výši 280,0 tis. Kč byla plně vyčerpána.

V rámci projektu Přímé náklady na vzdělávání obdržel Moravskoslezský kraje finanční prostředky v celkové výši 8.957.604,1 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto projektu dle podmínek poskytovatele nepodléhají finančnímu vypořádání v případě, že v roce 2007 došlo k jejich přerozdělení jednotlivým školám a školským zařízením v plné výši a případné vratky z přerozdělených dotací v roce 2007 byly vráceny jednotlivými školami až v roce 2008. Tyto prostředky pak zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2008. Z výše uvedeného důvodu finanční prostředky ve výši 187,5 tis. Kč finančnímu vypořádání za rok 2007 nepodléhají. V průběhu roku 2007 bylo do státního rozpočtu vrácena dotace ve výši 642,0 tis. Kč z důvodu pozastavení výuky kurzů pořádaných krajskými vzdělávacími zařízeními ve spolupráci s Cermatem k nové maturitní zkoušce. Finančnímu vypořádání ze státním rozpočtem podléhá částka nečerpaných dotací ve výši 596,8 tis. Kč. Jelikož však částka ve výši Kč 12.048,-- byla chybně školskou organizací zaslána přímo na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, převedl kraj ve skutečnosti v rámci finančního vypořádání poskytovateli finanční prostředky o výše uvedenou částku nižší.

Přehled programů zahrnutých v objemu neinvestičních účelových dotací na přímé náklady na vzdělávání (v tis. Kč)
název programu výše dotace v tis. Kč vratka při FV
Přímé náklady na vzdělávání 8 957 604,1 596,8
z toho Rozvojového programu Podpora vzdělávání zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií na období 1-8 13 104,0 0,0
  Rozvojového programu Podpora vzdělávání zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií na období 9-12 6 804,0 8,4
  Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 14 934,1 548,6
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky 1 336,9 0,7
  Náhradní stravování, žáků a studentů krajského a obecního školství 543,0 12,0
  Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech 4 500,0 0,0
  Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob s příslušností jiného státu EU 77,0 7,8
  Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně 568,0 19,3

Velký objem nevyužitých finančních prostředků v rámci "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním" ve výši 548,6 tis. Kč byl způsoben především vysokou nemocností asistentů pedagoga.

Na "Rozvojový program podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty" ve školách zřízených obcemi byla v roce 2007 poskytnuta dotace ve výši 1.867,8 tis. Kč. V roce 2008 byly na účet kraje vráceny finanční prostředky od jednotlivých škol výši 16,5 tis. Kč. Z toho částka výši 1,5 tis. Kč byla vrácena z důvodu nižších pořizovacích nákladů jednotlivých položek oproti rozpočtovaným v projektu a částka ve výši 15,0 tis. Kč byla vrácena z důvodu vysoké nemocnosti žáků organizace zřízené krajem, která tímto nedočerpala prostředky na projekt. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16,5 tis. Kč jsou předmětem finančního vypořádání.

V rámci projektu Státní informační politika – neinvestice obdržel Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 8.022,0 tis. Kč. Z celkového objemu přidělených prostředků nebyly vyčerpány prostředky ve výši 7,6 tis. Kč z důvodu nižších konečných nákladů za připojení k internetu oproti původním předpokladům.

V rámci účelové neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek obdržel kraj dotaci ve výši 570,5 tis. Kč. Účelové prostředky byly jednotlivým školám a školským zařízením přerozděleny na základě předpokládaných cen za jednotlivé učební pomůcky. Skutečné ceny pomůcek v době úhrady faktur však byly nižší z důvodu mimořádných slev. Objem nevyčerpaných prostředků činil 11,3 tis. Kč.

V roce 2007 došlo k ukončení jednoho projektu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – Opatření 3.1. Euromanažer. Dotace byla plně vyčerpána.

Ostatní poskytnuté dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly plně vyčerpány.

6.1.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2007 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 14.437,0 tis. Kč z toho investiční dotaci ve výši 12.112,0 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 2.325,0 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zemědělství (v tis. Kč)
účel dotace poskytnuto v r. 2007 použito v r. 2007 nedočerpáno v r. 2007 Vráceno do SR v průběhu r. 2007 vráceno při FV v r. 2008
Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice 12 112,0 10 275,1 14,8 1 822,1 14,8
Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - neinvestice 2 325,0 2 320,5 4,5 0,0 4,5
celkem 14 437,0 12 595,6 19,3 1 822,1 19,3

Tyto finanční prostředky byly vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., oblastní správa toků Frýdek-Místek, IČ: 42196451 na základě dokladů předložených krajskému úřadu až do celkové výše vlastních nákladů stavby v souladu s rozhodnutím krajského úřadu. Vyplacení finančních prostředků je podmíněno provedením kontroly realizovaných prací orgánem státní správy lesů. V průběhu roku 2007 byla do státního rozpočtu vrácena část investiční dotace ve výši 1.822,1 tis. Kč z důvodu úspory finančních prostředků vzniklé vysoutěžením nižší částky u stavby "HB Ondřejnice z Kozlovicích, km 27,780 – 28,200". Po ukončení realizací staveb došlo u stavby "HB Bystrý, km 1,570–2,300" k investiční úspoře ve výši 14,8 tis. Kč a u stavby "Oprava HB Bystrý, km 2,917 3,351" k neinvestiční úspoře prostředků ve výši 4,5 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 19,3 tis. Kč byly v rámci finančního vypořádání zaslány na účet Ministerstva zemědělství.

6.1.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí poskytlo v roce 2007 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí v celkovém objemu 44,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

6.1.1.6 Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost poskytl v roce 2007 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci na Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu v celkové výši 10,0 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků č. 2668/04 ze dne 15. 10. 2004. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu v rámci Radonového programu ČR. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.

6.1.1.7 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky

Úřad vlády České republiky poskytl v roce 2007 Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci Evropská charta regionálních a menšinových jazyků v celkové výši 5.000,0 tis. Kč. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 129/4684 ze dne 4. 6. 2007 rozhodla o přijetí tohoto transferu do rozpočtu kraje na úhradu výdajů spojených s prováděním Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a to za podmínky možnosti využití části finančních prostředků ve výši 150,0tis. Kč na úhradu nákladů kraje ve výši 0,3 pracovního úvazku. Z této částky bylo vyčerpáno 28,8 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 21/1803 ze dne 20. 12. 2007 byly z částky 4.850,0 tis. Kč vyplaceny finanční prostředky ve výši 676,6 tis. Kč obcím na území kraje na dvojjazyčné názvy. Přičemž schválená dotace ve výši 7,8 tis. Kč obci Písečná nebyla vyplacena z důvodu neuzavření smlouvy a obec Stonava dle vyúčtování uznatelných výdajů z poskytnuté dotace 36,0 tis. Kč vrátila v roce 2008 do rozpočtu kraje částku ve výši 25,2 tis. Kč. Zbylá část poskytnuté dotace nebyla z důvodu nepřijatých žádostí ze strany obcí vyčerpána v plné výši. Částka v celkovém objemu 4.319,8 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání převedena na účet Úřadu vlády České republiky.

6.1.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2007 v celkovém objemu 14.791,3 tis. Kč, z čehož částka ve výši 7.307,3 tis. Kč představuje dotaci poskytnutou v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno na účet Ministerstva financí 73,9 tis. Kč a současně požádáno o doplatek dotace ve výši 4,8 tis. Kč na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
účel dotace poskytnuto v r. 2007 použito v r. 2007 nedočerpáno v r. 2007 vráceno při FV v r. 2008
Náhrady škod způsobených zvl.chráněnými živočichy 1 461,5 1 461,5 0,0 0,0
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 15,0 0,0 15,0 15,0
Účelové dotace na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí 70,0 11,1 58,9 58,9
Účelové dotace krajům - TBC 5 292,2 5 292,2 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 222,3 222,3 0,0 0,0
Účelové neinvestiční dotace krajům 423,0 423,0 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 7 307,3 7 307,3 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo financí 14 791,3 14 717,4 73,9 73,9

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na náhradu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel Moravskoslezský kraj od Ministerstva financí peněžní prostředky v úhrnné výši 1.461,5 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2007 pro krajský úřad neinvestiční dotaci ve výši 15,0 tis. Kč na výdaje spojené s doplňujícími volbami do Senátu Parlamentu České republiky, konanými ve dnech 27. a 28. 4. 2007. Z důvodu toho, že nenastaly žádné skutečnosti, které by měly být řešeny zaměstnanci kraje zařazenými do krajského úřadu, dotace nebyla čerpána. Kontroly ve volebních místnostech byly zabezpečovány pověřenými obecními úřady v sídlech volebních obvodů. Finanční prostředky ve výši 15,0 tis. Kč jsou předmětem finančního vypořádání a byly zaslány na účet Ministerstva financí.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2007 pro krajský úřad neinvestiční dotace ve výši 70,0 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev u obcí na území Moravskoslezského kraje. Výdaje ve výši 11,1 tis. Kč použil krajský úřad v roce 2007 na plnění úkolů spojených s konáním voleb v obcích např. na úhradu mzdových nákladů (práce přesčas), náklady na čerpání pohonných hmot. Finanční prostředky ve výši 58,9 tis. Kč nebyly v roce 2007 použity a byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí. V prosinci roku 2007 došlo k uskutečnění výdajů ve výši 4,8 tis. Kč na mzdy z titulu přesčasové práce zaměstnanců krajského úřadu, kteří se podíleli na přípravě a průběhu voleb, které byly vyplaceny ve výplatě za prosinec 2007, tj. v lednu roku 2008. Moravskoslezský kraj požádal Ministerstvo financí o dokrytí výdajů ve výši 4,8 tis. Kč spojených s volbami v roce 2007.

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2007 z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelovou neinvestiční dotaci určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 5.292,2 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv a v souladu se zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů poskytlo Ministerstvo financí Moravskoslezskému kraji prostředky v úhrnné výši 222,3 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

Moravskoslezský kraj v roce 2007 obdržel z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelové dotace v celkové výši 423,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na úhradu výdajů vynaložených na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na základě usnesení vlády č. 1059 ze dne 24. 8. 2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II., a III. tříd a na základě žádostí předložených Moravskoslezským krajem k refundaci výdajů spojených s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, které byly realizovány v období let 2004-2007 byla Ministerstvem financí zaslána účelová investiční dotace ve výši 7.307,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

6.1.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo Moravskoslezskému kraji dotace v roce 2006 a 2007 na finančně ukončené projekty realizované od roku 2004 do roku 2007 v celkové výši 228.775,3 tis. Kč. Moravskoslezský kraj ukončil k 31. 12. 2007 v rámci Společného regionálního operačního programu financování 4 individuálních projektů, 3 grantových schémat a 1 technickou asistenci a v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ukončil financování 1 individuálního programu a 2 projektů technické asistence. Objem poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie na jednotlivé projekty je uveden v tabulce 1.70. Dotace byly poskytnuty zpětně po ukončení projektů ve výši skutečných výdajů uvedených v Žádostech o proplacení výdajů k projektům, odpovídajících podílu Evropské unie a státu na financování projektů. Celkové výdaje a cíle projektů jsou popsány v kapitole 4.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva pro místní rozvoj (v tis. Kč)
účel dotace požádáno celkem k 31.12.07 poskytnuto v roce 2006 poskytnuto v roce 2007 celkem
Individuální projekty:
Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm – I. etapa 9 748,5 0,0 9 748,5 9 748,5
Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm – II. etapa 8 332,6 0,0 8 332,6 8 332,6
Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání 32 993,2 2 999,4 29 993,8 32 993,2
Podpora rozvoje komunitních škol 26 060,2 0,0 26 060,2 26 060,2
Vzdělání v tradičních oborech moderní cestou 5 955,4 0,0 5 955,4 5 955,4
Speciální požární technika pro zásahy při povodních 6 765,1 0,0 6 765,1 6 765,1
Grantová schémata:
Jednotný komunikační styl 2004 10 944,0 0,0 10 944,0 10 944,0
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 87 276,3 10 149,4 77 126,9 87 276,3
Síť sociální integrace 2005 40 002,8 0,0 39 968,1 39 968,1
Technická asistence:
Technická asistence 2005 v NUTS II Moravskoslezsko-Limitovaná 689,2 0,0 689,2 689,2
Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA ČR-PL v Moravskoslezském kraji 34,1 0,0 34,1 34,1
Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA ČR-SR v Moravskoslezském kraji 8,7 0,0 8,7 8,7
celkem 228 810,0 13 148,8 215 626,5 228 775,3

6.2 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

Z ostatních zdrojů přijal Moravskoslezský kraj dotaci od Statutárního města Ostrava ve výši 6.669,2 tis. Kč na projekt "Navštivte Moravskoslezský kraj a jeho centrum". Dotace byla čerpána v plné výši. Dále přijal dotace v celkové výši 2.250,9 tis. Kč od ostatních krajů ČR na financování akce "Videokonference". Z této dotace nebyla vyčerpána částka ve výši 14,8 tis. Kč, která byla vrácena krajům v rámci vypořádání této dotace.

Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje představuje majetek vedený v účetnictví a pomocné operativní evidenci kraje jako účetní jednotky a majetek kraje svěřený k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje vedený v jejich účetnictví. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2007 je uveden v následujícím tabulce.

Přehled majetku Moravskoslezského kraje v roce 2007 (v tis. Kč)
druh majetku kraj jako účetní jednotka příspěvkové organizace kraje celkem
aktiva celkem 5 244 475,2 25 056 482,8 30 300 958,0
z toho:      
- dlouhodobý nehmot. majetek v pořiz. ceně 140 028,6 183 198,4 323 227,0
- oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku 0,0 -147 979,9 -147 979,9
- dlouhodobý hmotný majetek v pořiz. ceně 2 360 224,4 31 673 595,0 34 033 819,4
- oprávky k dlouhodobému hmot. majetku 0,0 -9 322 510,6 -9 322 510,6
- dlouhodobý finanční majetek 84 118,0 1 377,2 85 495,2
- zásoby 2 058,6 277 409,8 279 468,4
- fin. majetek a prostředky rozp. hospodaření (ceniny, hotovost, běžné a rozp. účty ) 1 894 324,6 1 471 832,8 3 366 157,4
- ostatní (pohledávky, přechodné účty) 763 721,0 919 560,1 1 683 281,1

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a za jeho příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulkách 6, 7 a 8 Přílohy 13.1 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený v jeho účetnictví

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2007 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • formou darování a bezúplatných převodů,
 • směnou,
 • z rozpočtu kraje.

Moravskoslezský kraj obdržel v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN celkem 16.107,0 tis. Kč, z toho investiční dotaci ve výši 5.800 tis. Kč z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR na "Rekonstrukci sportovní haly II. etapa" pro Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky v Ostravě, 7.307,0 tis. Kč za výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy za období 2004-2007 a 2.999,7 tis. Kč na "Rekonstrukci pavilonu a rehabilitace" pro Nemocnici Třinec.

V souladu se změnou č. 4 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci v programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 357.990,0 tis. Kč. Tato dotace byla určena na akci "Průmyslová zóna Nošovice", která je naplánována na léta 2006 – 2010 a dále. Oproti roku 2006 došlo k navýšení finančních prostředků určených na danou akci o 360.000,0 tis. Kč na úhradu investičních nákladů (z toho 200.000,0 tis. Kč na rezervu) na celkový objem 2.120.000,0 tis. Kč. V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.589.286,0 tis. Kč, 324.214,0 tis. Kč z prostředků Moravskoslezského kraje a 206.500,0 tis. Kč z příspěvků ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny Nošovice.

V průběhu roku 2007 pořídil Moravskoslezský kraj majetek i z evropských zdrojů. Bylo vyhlášeno několik projektů v různých odvětví, a to zejména v odvětví regionálního rozvoje, kultury, školství a dopravy. Mezi nejvýznamnější akce financované ze zdrojů EU se řadí akce:

 • "Podpora rozvoje komunitních škol", kde na danou akci bylo vyčleněno na pořízení majetku 7.148,9 tis. Kč. Čerpání představovalo 92,5 % plánovaného rozpočtu. Celá akce byla realizována z prostředků EU.
 • V odvětví regionálního rozvoje je to akce "3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje", kde v rámci rozpočtu na pořízení majetku byla vyčleněna částka ve výši 14.146,9 tis. Kč a vyčerpáno 13.751,5 tis. Kč. Podíl zdrojů z EU představoval 73,5 % z celkových vyčerpaných finančních zdrojů.
 • V neposlední řadě z evropských prostředků byla spolufinancována akce "Rekonstrukce a obnova Muzea ze Frenštátě", kde v rozpočtu kraje byla na pořízení majetku pro rok 2007 vyčleněna částka 10.192,6 tis. Kč a vyčerpáno 9.596,1 tis. Kč. Zdroje z EU představovaly téměř 65 % vynaložených finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky.
Přehled výdajů na pořízení majetku z prostředků spolufinancovaných EU a EHP/Norsko v roce 2007 (v tis. Kč)
odvětví podíl EU ostatní podíly celkem
regionální rozvoj 11 303,3 4 129,5 15 432,8
školství 6 614,7 0,0 6 614,7
kultura 6 233,1 3 363,0 9 596,1
celkem 24 151,1 7 492,5 31 643,6

V průběhu roku 2007 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 5.335,5 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu. Jednalo se o dary pozemků a budov.

Přehled majetku darovaného Moravskoslezskému kraji v roce 2007 (v Kč)
dárce předmět daru pořizovací cena svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
Město Krnov pozemky 17 900,0 Střední pedagogická škola a Střední zemědělská škola Krnov
Statutární město Ostrava pozemky 616,0 Střední zahradnická škola Ostrava
Město Nový Jičín pozemky 35 750,0 Střední škola hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm
Statutární město Ostrava pozemky 516 260,0 Gymnázium Ostrava - Zábřeh
Statutární město Opava pozemky budovy 4 077 732,0 Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava
Obec Nošovice pozemky 210 237,5 Moravskoslezský kraj
Statutární město Opava pozemky 272 500,0 Slezské gymnázium Opava
Stanislav Horák, Dobrá pozemky 29 900,0 Moravskoslezský kraj
Město Bílovec pozemky 14 396,0 Moravskoslezský kraj
Město Kopřivnice pozemky budovy 160 239,0 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola Střední odborné učiliště Kopřivnice
Celkem   5 335 530,5  

V rámci bezúplatných převodů získal Moravskoslezský kraj v roce 2007 od postupitelů nemovitosti v celkové hodnotě 1.609,2 tis. Kč. Formou bezúplatných převodů kraj získal pozemky celkové hodnotě 236.198,41 Kč, budovy a stavby v pořizovací ceně 1.372.992,5 Kč.

Přehled postupitelů, včetně předmětu je uveden v následující tabulce.

Bezúplatné převody od cizích subjektů Moravskoslezskému kraji v roce 2007 (v Kč)
postupitel předmět převodu pořizovací cena svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 4 pozemky 19 679,5 Pedag. Poradna, Žižkova 3, Nový Jičín, Gymnázium a SOŠ, Palackého 50, Nový Jičín, ZUŠ, Derkova 1, Nový Jičín, OU a PŠ, Sokolovská 45, Nový Jičín, DD a ŠJ, Revoluční 56, Nový Jičín
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 4 pozemky budovy stavby 1 557 061,4 Moravskoslezský kraj
ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10 pozemky 11 800,0 ZŠ a MŠ, Dlouhá 54, Nový Jičín
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 4 pozemky 17 299,4 DD a ŠJ , Lichnov 253
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 4 pozemky 2 341,2 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 4 pozemky 1 009,4 SŠ zemědělství a služeb, Nemocniční 11, Město Albrechtice
Celkem   1 609 190,9  

Na základě 48 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2007 byl Moravskoslezským krajem darován majetek v celkové hodnotě 102.684,4 tis. Kč. Předmětem daru byly zejména movité věci, které představovaly téměř 64 % darovaného majetku, zbývající část představují nemovitosti.

Přehled darovaného majetku Moravskoslezským krajem v roce 2007 (v Kč)
předmět darovaného majetku objem
Pozemky 7 274 180,0
Budovy a stavby 29 777 045,2
Movitý majetek 65 633 136,4
Celkem 102 684 361,6

Největší podíl darovaného majetku byl převeden na Hasičský záchranný sbor MSK v hodnotě 62.142,8 tis. Kč. Předmětem bezúplatného převodu byly zejména speciální hasičská protiplynová, vyprošťovací vozidla, kontejnery pro ochranu obyvatelstva, měřící zařízení pro detekci zdrojů tepelného vyzařování, nafukovací záchranné matrace a další speciální zařízení, které Moravskoslezský kraj daroval pro ochranu obyvatelstva. V průběhu roku 2007 kraj uzavřel darovací smlouvy se Statutárním městem Opava, kde předmětem daru byly nemovitosti v celkové hodnotě 17.620,2 tis. Kč určené pro potřeby Statutárního města Opava.

V srpnu 2007 byla uzavřena darovací smlouva mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava, kterou došlo k narovnání darovaného majetku v roce 2006 určeného pro vybudování následného rozvoje strategické průmyslové zóny Mošnov. Předmětem daru byla železniční vlečka, která byla rozdělena na část v areálu a část mimo průmyslovou zónu Mošnov.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2007 směnil pozemky a stavby na základě směnných smluv se subjekty uvedenými v tabulce. Ve dvou případech byl majetek svěřen do správy příspěvkovým organizacím, a to Správě silnic MSK a Střední škole prof. Z. Matějčka v Ostravě-Porubě.

Směněný majetek v roce 2007
směnné strany předmět ve správě příspěvkové organizace
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava J. Starůstka, Nový Jičín pozemky budovy Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava OKD, a. s. , Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava pozemky budovy Správa silnic MSK, Úprkova 1, Ostrava
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava ČR-Finanční ředitelství, Na Jízdárně 3163/3, Ostrava 9 pozemky Střední škola prof. Z. Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava - Poruba

Na účtech kraje je veden majetek v následující struktuře a ocenění, včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytků formou prodeje, daru, případně směny.

Struktura nemovitého majetku kraje jako účet. jednotky dle majetkových účtů (v tis. Kč)
název majetku stav k 1. 1. 2007 přírůstky a úbytky stav k 31. 12. 2007
dlouhodobý nehmotný majetek - software 22 180,0 6 284,0 28 464,0
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 899,8 3 050,1 13 949,9
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 52 995,2 30 417,6 83 412,8
budovy, stavby 669 492,1 63 813,7 733 305,8
samostatné movité věci a soubory movitých věcí 367 811,5 16 383,0 384 194,5
drobný dlouhodobý hmotný majetek 98 704,1 4 202,0 102 906,1
pozemky 493 771,3 -285 056,6 208 714,7
umělecká díla a předměty 120,0 0,0 120,0
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 15 220,5 -1 018,7 14 201,8
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 584 839,8 346 067,4 930 907,2
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 18 561,2 -18 485,0 76,2
dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 81 843,0 0,0 81 843,0
dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 275,0 0,0 275,0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,0 2 000,0 2 000,0
stálá aktiva celkem (dlouhodobý majetek) 2 416 713,5 167 657,5 2 584 371,0

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, kraj vlastní další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 11.044,8 tis. Kč. Jedná se o následující majetek uvedený v tis. Kč:

 • drobný nehmotný majetek (do Kč 499,99) 4.236,6 Kč
 • drobný nehmotný majetek (od Kč 500,-- do Kč 6.999,99) 1.422,7 Kč
 • drobný hmotný majetek (od Kč 1.000,-- do Kč 2.999,99) 7.700,2 Kč
 • drobný hmotný majetek (do Kč 999,99) 1.917,7 Kč

7.1.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim do správy dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 183.198,4 Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 31.673.595,0 Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 1.377,2 Kč
Majetek vedený na majetkových účtech příspěvkových organizací kraje (v tis. Kč)
druh majetku stav k 1.1.2007 přírůstky stav k 31. 12. 2007
budovy a stavby 19 133 758,1 661 075,0 19 794 833,1
pozemky 3 636 244,7 48 036,1 3 684 280,8
celkem 22 770 002,8 709 111,1 23 479 113,9

Nemovitý majetek kraje svěřený do správy příspěvkovým organizacím je veden v pomocné operativní evidenci na podrozvahových účtech. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně v tabulce "Stav nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace ke dni 31. 12. daného roku". Svěřený nemovitý majetek je každoročně odsouhlašován a aktualizován na základě provedených inventur.

Přehled o výši zůstatků účtů dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 31. 12. 2007 podle jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, je uveden v tabulce č. 20 Příloha 13.1 Tabulková část.

Struktura nemovitého majetku vedeného na majetkových účtech příspěvkových organizací dle odvětví (v tis. Kč)
odvětví budovy a stavby pozemky celkem
školství 5 463 379,7 574 446,3 6 037 826,0
kultura 540 386,8 26 745,1 567 131,9
sociální 1 377 270,6 36 503,1 1 413 773,7
zdravotnictví 4 936 351,1 96 663,3 5 033 014,4
doprava 7 477 444,9 2 949 923,0 10 427 367,9
celkem 19 794 833,1 3 684 280,8 23 479 113,9

Zastavený majetek příspěvkových organizací

Zatížení svěřeného nemovitého majetku věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Zastavený majetek se sleduje v podrozvaze na analytickém účtu 0003 v rámci syntetického účtu 972. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtě kraje činí 287,4 tis. Kč. Jedná se o dva závazky u níže uvedených příspěvkových organizací:

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1/513, IČ 62331574, uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 1.221.000,--. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši Kč 32.061,--.
 • V roce 2002 uzavřelo Územní středisko záchranné služby MSK Ostrava (dále jen "ÚSZS") se Statutárním městem Opava smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 178.723,-- na koupi bytu. Tento závazek je zajištěn Smlouvou o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne 23. 1. 2002, kterou je zastaven nemovitý majetek ve správě příspěvkové organizace v účetní hodnotě Kč 255.323,--. Předmětem zástavy je spoluvlastnický podíl ideálních 157/1000 na obytném domě č. p. 1417 na par. č. 178/2 a pozemek parc. č. 178/2 v katastrálním území Opava Předměstí. Tuto smlouvu uzavřelo ÚSZS v rámci své pravomoci v době, kdy jejím zřizovatelem byl okresní úřad. Zástava byla delimitována na kraj na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu (zák. č. 290/2002 Sb.) ze dne 23. 12. 2002.

Poskytnuté ručitelské závazky příspěvkovým organizacím

Na podrozvahovém účtě 975.0001 kraje jsou vedeny poskytnuté záruky a ručitelské závazky. Závazky vznikly z uzavřených třístranných smluv č. 76P/2006, dodatku č. 1, 2 a smlouvou č. 76P/2007 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací a Moravskoslezským krajem, podle které Státní fond dopravní infrastruktury poskytl naší příspěvkové organizaci v roce 2007 finanční prostředky v celkové výši 371.900,5 tis. Kč na zálohové financování podílu dotací z fondů Evropské unie na jmenovité akce výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy společného regionálního operačního programu. V průběhu roku 2007 došlo ke splacení závazku vyplývající ze smlouvy č. 76P/2006, včetně jeho dodatků a k částečné úhradě závazků vyplývající z nově uzavřené smlouvy č. 76P/2007 ze dne 1. 6. 2007 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1445/1 dne 26. 4. 2007. Celkový zůstatek ručitelského závazku k 31. 12. 2007 činí 181.802,2 tis. Kč.

Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvkové organizace předloží 2x ročně (k 30. 6. a k 31. 12.) komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2007 kraj na základě smluv a předávacích protokolů užíval zapůjčený majetek v celkové hodnotě 3.194,1 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla úřadu zapůjčena od tří subjektů, výpočetní techniku zapůjčenou od ministerstva vnitra, ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci pronájmu krajský úřad využíval 7 kopírovacích strojů od firmy COPY STAR. Majetek je veden na podrozvahových účtech 971.0001 a 971.0002.

Přehled zapůjčeného a cizího majetku (v Kč)
půjčitel obsah počet ks hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 11 1 365 000,00
Studio Della Galerie Dr. Smetala, Ostrava pastel 2 6 500,0
Střední umělecká škola Ostrava plastiky 9 4 850,0
ČR – Ministerstvo vnitra výpočetní technika 6 223 440,5
ČR – Ministerstvo financí výpočetní technika 1 28 718,5
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 76 1 185 495,0
COPY STAR, s.r.o., Hrušovská 20/2678, Ostrava kopírovací stroje 7 380 086,0
celkem     3 194 090,0

7.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Povinnost kraje jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními § 6, 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů a v návaznosti na Opatření ředitelky krajského úřadu, kterým se zabezpečuje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2007 a vnitřní předpis č. 8/2006, kterým se vydává Směrnice k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví, ve znění pozdějších vnitřních předpisů a vnitřní předpis č. 7/2006, kterým se vydává Směrnice pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje.

Ústřední inventarizační komise jmenovaná ředitelkou krajského úřadu, ve své Závěrečné zprávě z provedené inventarizace konstatovala, že inventarizace proběhla v souladu s vydaným harmonogramem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, vč. drobného, ostatní majetek, pohledávky a závazky byly inventarizovány ke dni 31. 12. 2007. Fyzické inventury hmotného majetku v užívání orgánů kraje byly poprvé provedeny pomocí elektronických snímacích zařízení. Skutečný stav majetku byl porovnán na účetní a evidenční stav podle inventurních soupisů členy 5 dílčích inventarizačních komisí a vyčíslený inventarizační rozdíl na drobném majetku byl proúčtován v termínu daném roční účetní závěrkou.

V rámci řádné inventarizace byly také zhodnoceny "Závěrečné zprávy o inventarizaci od příspěvkových organizací", jejichž zřizovatelem byl k 31. 12. 2007 Moravskoslezský kraj a bylo konstatováno, že příspěvkové organizace plní zákonnou povinnost a informují o výsledcích svého zřizovatele.

Nejvýznamnější položkou ve struktuře inventarizovaných aktiv kraje jsou pohledávky kraje v celkové výši 763.721,0 tis. Kč. Nejvyšší je dlouhodobá pohledávka z titulu smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ve výši 732.677,0 tis. Kč, kterou představuje zůstatková cena pronajatého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který tvoří podnik, ve výši 729.978,1 tis. Kč a zůstatek pohledávky ve výši 2.699,0 tis. Kč za převzetí majetku a věcí, k nimž účinností výše uvedené smlouvy přešlo vlastnické právo na nájemce a kterou je povinen splatit do 31. 12. 2009. Celkově došlo k navýšení této pohledávky a to z titulu rozšíření podniku o technické zhodnocení. V případě inventarizovaných pasiv patří mezi významné položky závazky kraje, které jsou v celkové výši 237.577,7 tis. Kč a největší položku tvoří krátkodobé závazky vůči dodavatelům ve výši 20.399,3 tis. Kč a dlouhodobé smluvní závazky ve výši 91.004,1 tis. Kč vzniklé v rámci budování Průmyslové zóny Nošovice.

Hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2006 byl kraj zřizovatelem 296 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2007 zastupitelstvo kraje schválilo organizační změny, a to v odvětví školství, kde z důvodu optimalizace sítě škol a školských zařízení bylo 14 příspěvkových organizací převedeno na obce a 4 příspěvkové organizace sloučeny.

K 31. 12. 2007 tak kraj zřizoval 278 příspěvkových organizací.

Seznam jednotlivých příspěvkových organizací a jejich výsledky hospodaření jsou uvedeny v tabulkách č. 21 - 25 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
odvětví výsledek hospodaření
počet v tis. Kč
kladný záporný kladný záporný
Školství 223 5 20 654,0 -391,4
Zdravotnictví 7 6 28 471,9 -71 029,6
Sociálních věcí 29 - 24 121,6 -
Kultury 7 - 1 950,2 -
Dopravy 1 - 12 126,0 -
Celkem 267 11 87 323,7 -71 421,0

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2007 je uvedeno v následujících kapitolách, a to v členění dle jednotlivých odvětví.

8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic, jejich příslušenství a mostů na území kraje a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

Financování provozu příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2007 příspěvek na provoz v celkové výši 648.530 tis. Kč.

Akce hrazené z příspěvku na provoz:

 • výdaje na zajištění sjízdnosti silnic II. a III. tříd, běžnou a souvislou údržbu silničního majetku a výdaje na činnost Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 388.242 tis. Kč,
 • pokrytí odpisů silnic II. a III. tříd ve výši 120.000 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd (opravy silnic navržených v rámci "Plánu souvislých oprav vozovek silnic II. a III. tříd v roce 2007" a financovaných z přebytku hospodaření za rok 2006) ve výši 77.000 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd v roce 2007 a financované z úspor rozpočtu roku 2007 ve výši 60.000 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd (opravy silnic navržených v rámci "Plánu souvislých oprav vozovek silnic II. a III. tříd v roce 2007" na odstranění povodňových škod na Bruntálsku) ve výši 1.188 tis. Kč,
 • zvyšování pasivní bezpečnosti železničních přejezdů na silnicích II. a III. tříd a financované z úspor roku 2007 ve výši 2.100 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje.

V roce 2007 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuta investiční účelová dotace do investičního fondu v celkové výši 125.800 tis. Kč. Z toho částka ve výši 34.900 tis. Kč byla účelově určená na investiční akce v rámci SROP a částka 90.900 tis. Kč účelově určena na ostatní investiční akce.

Investiční akce v rámci SROP:

 • 445 Vrbno pod Pradědem, most 445-029 ve výši 4.900 tis. Kč,
 • II/479 Českobratrská, Ostrava ve výši 30.000 tis. Kč.

Ostatní investiční akce:

 • příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 51.000 tis. Kč,
 • silnice II/461, Opava, ul. Bílovecká, II. etapa – II. stavba ve výši 28.300 tis. Kč,
 • silnice II/471 Bohumín okružní křižovatka se silnicí III/46816 ve výši 11.600 tis. Kč,

V roce 2007 nebyly vyčerpány prostředky na investiční akci "Příprava staveb a vypořádání pozemků" ve výši 7.307 tis. Kč a byly v celé výši převedeny do rozpočtu 2008 na financování této akce.

Dále Správa silnic Moravskoslezského kraje vrátila v roce 2008 do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání prostředků poskytnutých na investiční dotace do investičního fondu částku ve výši 1.381 tis. Kč a z poskytnutých prostředků v roce 2005 a 2006 byla vrácena částka z investiční akce "Rekonstrukce ulice Rybářská, Opava" (úprava průjezdního úseku silnice III/4641) ve výši 1.001 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl čerpán v plné výši.

Odvod finančních prostředků do rozpočtu kraje

V průběhu roku 2007 zaslala Správa silnic Moravskoslezského kraje odvod finančních prostředků do rozpočtu kraje ve výši 40.253 tis. Kč na financování "Plánu rekonstrukce mostů, opěrných zdí a jejich stavební přípravy na silnicích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v roce 2007.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2007 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové výši 12.126 tis. Kč. V hlavní činnosti byl vytvořen kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 851 tis. Kč, na kterém se podílel zejména pronájem pozemků, prodej dlouhodobého majetku, prodej frézované drtě, náhrady za škody způsobené poddolováním silniční sítě apod. po započtení všech souvztažných nákladů.

V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 11.275 tis. Kč, přičemž se jednalo především o provádění údržby silniční sítě I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, později pro Ministerstvo dopravy ČR, kde organizace vystupuje jako dodavatel na základě smluvní zakázky dle usnesení zastupitelstva kraje č. 6/313/1 ze dne 29. 9. 2005.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2007 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 228 škol a školských zařízení.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 4.471.437 tis. Kč, z toho účelově bylo organizacím poskytnuto 3.892.844 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků rozpočtovaných pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
mateřské školy a základní školy 625 036 76 577 13 329 535 130
gymnázia 705 579 78 773 23 221 603 585
odborné školy a učiliště 2 516 765 363 385 64 033 2 089 347
základní umělecké školy 340 861 65 1 403 339 393
domy dětí a mládeže 40 479 4 822 2 261 33 396
dětské domovy 160 620 37 959 3 072 119 589
ostatní zařízení 82 097 17 012 3 245 61 840
celkem 4 471 437 578 593 110 564 3 782 280

Částka ve výši 578.593 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Částka ve výši 110.564 tis. Kč představuje pro příspěvkové organizace rozpočtovaný objem finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje s předem definovaným účelem. Tento účelový příspěvek na provoz byl určen na:

 • reprodukci majetku ve výši 13.271 tis. Kč,
 • úhradu odpisů ve výši 84.929 tis. Kč,
 • rozvojové programy Moravskoslezského kraje Leonardo, Podpora využívání informačních a komunikačních technologií a Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 2.630 tis. Kč,
 • podpora změn v oblasti školství ve výši 1.080 tis. Kč,
 • akce realizované v rámci vyhlášeného dotačního titulu Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 686 tis. Kč,
 • zajištění osobní asistence pro postižené žáky ve výši 1.600 tis. Kč,
 • mimořádné odměny v rámci oslav Dne učitelů ve výši 103 tis. Kč,
 • podporu soutěží a přehlídek ve výši 390 tis. Kč,
 • podporu méně početných tříd ve výši 529 tis. Kč,
 • podporu mezinárodních projektů EU v oblasti volného času ve výši 280 tis. Kč,
 • podporu talentů ve výši 250 tis. Kč,
 • v rámci ostatních mimořádných akcí bylo příspěvkovým organizacím poskytnuto celkem 4.816 tis. Kč. Jednalo se o akce, o jejichž financování požádaly příspěvkové organizace v průběhu roku 2007, a které byly řešeny z nerozděleného příspěvku na provoz a z úspor hospodaření roku 2007.

Částka ve výši 3.782.280 tis. Kč je tvořena dotacemi ze státního rozpočtu. Prostředky byly účelově určeny na financování např. přímých výdajů na vzdělávání, projektů romské komunity, aktivní politiky zaměstnanosti, sociální prevence a prevence kriminality, grantových projektů ESF, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, výuky méně početných jazyků.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací působících v odvětví školství byla financována prostřednictví dotací do investičního fondu, jejichž úhrnná výše činila 66.858 tis. Kč.

Objemy investičních prostředků rozpočtovaných pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu
mateřské školy a základní školy 4 639 4 286 353
gymnázia 18 831 18 831 0
odborné školy a učiliště 37 333 37 333 0
základní umělecké školy 4 546 4 396 150
domy dětí a mládeže 1 110 1 110 0
dětské domovy 399 399 0
ostatní zařízení 0 0 0
celkem 66 858 66 355 503

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo poskytnuto příspěvkovým organizacím v souvislosti s jejich investiční činností 66.355 tis. Kč. Prostředky byly určeny na podporu změn v oblasti školství, na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, na pořízení dvou nákladních automobilů pro zabezpečení výuky autoškoly a na odstranění havárií vodovodního řadu, sprch a osvětlení.

Z prostředků státního rozpočtu byly poskytnuty investiční dotace ve výši 503 tis. Kč. Z toho částka ve výši 353 tis. Kč představuje investiční prostředky určené na nákup učebních pomůcek a zbylé finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci úsporných energetických opatření.

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Kraj poskytl návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava ve výši 2.200 tis. Kč na projekty "Rekvalifikace pro výrobu svařovaných konstrukcí" a "Adaptace, motivace a kvalifikace ohrožených skupin obyvatelstva" na období od 23. 11. 2007 do 31. 3. 2008 a Obchodní akademii Orlová ve výši 450 tis. Kč na projekt "Obor ekonomika v informatice v distanční formě vzdělávání na středních školách" na období od 23. 11. 2007 do 31. 3. 2008.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 20.263 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 223 organizací vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření a 5 organizace záporným výsledkem hospodaření v celkové výši 391 tis. Kč.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

V roce 2007 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 7 organizací v odvětví kultury – 1 divadla, 1 knihovny, 1 galerie výtvarných umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 152.180 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 132.480 tis. Kč představují příspěvek na zajištění běžného provozu, účelově bylo organizacím poskytnuto 19.700 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků rozpočtovaných pro příspěvkové organizace v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
divadlo 1 34 039 30 570 1 874 1 595
knihovna 1 31 296 21 642 9 317 337
muzea a galerie 5 86 845 80 268 5 878 699
celkem 7 152 180 132 480 17 069 2 631

Objem finančních prostředků ve výši 17.069 tis. Kč z rozpočtu kraje byl poskytnut příspěvkovým organizacím s podmínkou dodržení předem stanoveného účelu. Tyto prostředky byly určeny např. na nákup a ochranu knihovního fondu – 5.930 tis. Kč, na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 829 tis. Kč, na program rozvoje muzejnictví pro nákup mimořádných předmětů doplňujících sbírky a mobiliáře muzeí ve výši 475 tis. Kč, na údržbu a opravy majetku příspěvkových organizací – 810 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly poskytnuty v roce 2007 účelové neinvestiční dotace hrazené ze státního rozpočtu v celkovém objemu 2.631 tis. Kč, a to na akce typu - program restaurování movitých kulturních památek, rozvoj informační sítě veřejných knihoven, státní podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů a kulturní aktivity. Prostředky byly čerpány na 99 %.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Investiční dotace do investičních fondů příspěvkovým organizacím působícím v odvětví kultury byly poskytnuty v celkovém objemu 15.140 tis. Kč. Z vlastního rozpočtu kraje byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace ve výši 13.159 tis. Kč, které byly účelově určeny na opravy střechy, výměny oken, nákup digestoře, nákup mobilních zvlhčovacích jednotek, nákup osobního automobilu apod.

Objemy investičních prostředků rozpočtovaných pro příspěvkové organizace v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu
divadlo 1 5 750 5 750 0
knihovna 1 83 0 83
muzea a galerie 5 9 307 7 409 1 898
celkem 7 15 140 13 159 1 981

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty investiční dotace v objemu 1.981 tis. Kč. V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly podpořeny např. akce výstavby vstupního objektu archeoparku a restaurování historických předmětů Muzea Těšínska ve výši 1.591 tis. Kč, na pořízení vysouvacího zařízení pro sbírku výtvarného umění a restaurování kamenného erbu v Muzeu Novojičínska – 316 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Celkově dosáhly příspěvkové organizace v odvětví kultury zlepšeného výsledku hospodaření 1.950 tis. Kč, z toho 1 organizace (Těšínské divadlo Český Těšín) uzavřela hospodaření s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byl v roce 2007 Moravskoslezský kraj zřizovatelem 13 příspěvkových organizací – 8 nemocnic, 2 odborných léčebných ústavů, 2 zařízení ostatní ústavní péče a 1 zdravotnické záchranné služby.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty k financování jejich provozních činností prostředky v úhrnné výši 345.858 tis. Kč, z toho účelově bylo organizacím poskytnuto 38.665 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků rozpočtovaných pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
nemocnice 8 33 880 2 961 30 074 845
zdravotní záchranné služby 1 267 183 267 183 0 0
odborné léčebné ústavy 2 7 573 563 6 112 898
ostatní ústavní péče 2 37 222 36 486 0 736
celkem 13 345 858 307 193 36 186 2 479

K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví byla poskytnuta částka ve výši 307.193 tis. Kč

Pro příspěvkové organizace působící v odvětví zdravotnictví byly z vlastních zdrojů kraje vyčleněny v průběhu roku 2007 účelově určené neinvestiční dotace, a to ve výši 36.186 tis. Kč, které jsou vázány jako každoročně na vedení onkologického registru, na provozování dětského stacionáře a protialkoholní záchranné stanice apod. Dále bylo z této částky určeno 5.371 tis. Kč na údržbu a opravy majetku nemocnic a odborných léčebných ústavů a obnovu havarijního stavu nemocničního informačního systému Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Finanční prostředky neinvestičního charakteru poskytnuté ze státního rozpočtu představují částku 2.479 tis. Kč. Byly účelově určené na akce typu aktivní politika zaměstnanosti, zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, rozvoj informační sítě veřejných knihoven a pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Investiční dotace na rok 2007 pro příspěvkové organizace působící v odvětví zdravotnictví činily 136.848 tis. Kč, z toho částka 102.243 tis. Kč představuje příspěvkovým organizacím rozpočtované finanční prostředky, které jim byly poskytnuty z vlastních zdrojů kraje formou investiční dotace do investičního fondu. Finanční prostředky byly určeny na pořízení a obnovu majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím. Z rozpočtu roku 2006 byly převedeny do rozpočtu roku 2007 nevyčerpané finanční prostředky ve výši 27.450 tis. Kč u akce "Obměna vozového parku" pro Územní středisko záchranné služby. Celkově bylo na tuto akci poskytnuto 57.450 tis. Kč.

Objemy investičních prostředků rozpočtovaných pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu
nemocnice 8 73 445 38 840 34 605
zdravotní záchranné služby 1 57 450 57 450 0
odborné léčebné ústavy 2 3 533 3 533 0
ostatní ústavní péče 2 2 420 2 420 0
celkem 13 136 848 102 243 34 605

Finanční prostředky ve výši 34.605 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím působícím ve zdravotnictví z prostředků státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN, a to zejména na podporu a optimalizaci sítě regionálních zdravotnických zařízení, dále na podporu a rozvoj materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Největší objem z této částky představovala částka ve výši 18.474 tis. Kč příspěvkové organizaci kraje Slezská nemocnice v Opavě na pořízení gammakamery, očního laseru a denzitometru a byla plně vyčerpána

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví dosáhly v celkovém souhrnu zhoršeného výsledku hospodaření, vytvořená ztráta za rok 2007 činila 42.558 tis. Kč. Na vytvořené ztrátě se nejvíce podílely 3 organizace - Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně (vč.pracoviště Vítkov), Nemocnice ve Frýdku-Místku a Nemocnice s poliklinikou Havířov.

Celkem 6 organizací dosáhlo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 28.472 tis. Kč. Nejlepšího zlepšeného výsledku hospodaření dosáhly Nemocnice v Třinci – ve výši 24.154 tis. Kč a Slezská nemocnice v Opavě 2.318 tis. Kč.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj vykonával zřizovatelskou funkci ke 31. 12. 2007 u 29 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb: - 14 domovů důchodců, 2 domovů – penzionů pro staré občany, 10 sociálních ústavů pro zdravotně postiženou mládež, 2 sociálních ústavů pro dospělé a 1 rodinné a manželské poradny – specifický typ poskytované služby.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento právní předpis zcela zásadně změnil systém financování sociálních služeb, jeho záměrem je odstranit rozdíly ve financování organizací zřizovaných kraji, obcemi a nestátními neziskovými organizacemi a vůči všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb uplatňuje z hlediska financování jednotný přístup.

V oblasti podpory neziskového sektoru ministerstvo realizuje dotační řízení, které bude vyhlašováno každoročně. O dotacích pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb rozhodovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, avšak s tím, že na finanční kontrole využití poskytnutých dotací se budou podílet i krajské úřady.

S účinností tohoto zákona došlo v roce 2007 ke změně financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí. Těmto příspěvkovým organizacím již v průběhu roku nebyl kryt roční příspěvek na provoz z prostředků určených kraji v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje (kapitola Všeobecná pokladní správa), ale v rámci průtokové dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na konci roku 2006, v období, v němž byl připravován rozpočet pro rok 2007, se předpokládalo, že příslušné ministerstvo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace s jistým časovým posunem. Z důvodu zabezpečení plynulého chodu příspěvkových organizací kraje v oblasti sociálních věcí v prvních třech měsících roku 2007 byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka ve výši 120.000 tis. Kč na případné poskytnutí návratné finanční výpomoci těmto příspěvkovým organizacím, a to ve výši maximálně 3/12 jejich příspěvku na provoz v roce 2006. Vzhledem k tomu, že nedošlo k výraznému časovému posunu při vyplácení dotace na financování sociálních služeb na 1. čtvrtletí 2007 z rozpočtu MPSV nemusela být uvedená návratná finanční výpomoc, kterou Moravskoslezský kraj vyčlenil pro případ naléhavé potřeby použita.

Finanční plán MPSV pro rok 2007 na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro MSK byl cca 773.406 tis. Kč. Platby byly přidělovány čtvrtletně ve výši 25% celkového objemu. Objem financí pro rok 2007 představoval pro příspěvkové organizace kraje cca 97% objemu roku 2006.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v průběhu roku 2007 dále poskytnuty k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 17.968 tis. Kč, z toho účelově bylo organizacím poskytnuto 2.388 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 8.280 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Příspěvek na provoz z rozpočtu MSK byl poskytován pouze Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci ve výši 7.300 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006 (činnost byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje).

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly účelově vázány např. na zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v celkové výši 731 tis. Kč a ve ve výši 79 tis. Kč na restaurování kulturní památky z mobiliáře Domova Na Zámku v Kyjovicích. Ostatní finanční prostředky byly poskytnuty ze státního rozpočtu organizaci Náš svět v Pržně v rámci grantového schématu "Síť sociální integrace 2005" na základě provedené závěrečné kontroly po ukončení etapy projektu.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Investiční dotace příspěvkovým organizacím působícím v odvětví sociálních věcí činila 2.183 tis. Kč.

V rozpočtu Moravskoslezského kraje byly schváleny investiční dotace ve výši 2.927 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 2.027 tis. Kč, tj. 74,6 % upraveného rozpočtu. Použity byly na stavební úpravy objektu Harmonie v Krnově a na nákup automobilu pro organizaci Zámek Dolní Životice. Částka 156 tis. Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkové organizaci Sagapo v Bruntále.

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 18/1513 ze dne 28. 6. 2007 poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Náš Svět v Pržně ve výši 5 mil. Kč k zabezpečení realizace projektu SPOLEČNÝ SVĚT - Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postižením. Na základě propočtu příjmů a výdajů finančních prostředků v průběhu roku 2007 byly poskytnuty organizaci jen 3 mil. Kč. Poskytnuté prostředky byly vráceny v březnu 2008.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Ke dni 31. 12. 2006 dosáhly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí zlepšeného výsledku hospodaření pro rok 2007 ve výši 24.122 tis. Kč. Organizace Centrum psychologické pomoci v Karviné skončila s vyrovnaným hospodařením.

Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2007 majetkovou účast ve 13 obchodních společnostech:

 • Třinecká nemocnice, a.s.
 • Frýdeckomístecká nemocnice, a.s.
 • Karvinská nemocnice, a.s.
 • Havířovská nemocnice, a.s.
 • Opavská nemocnice, a.s.
 • Vítkovská nemocnice, a.s., "v likvidaci"
 • Novojičínská nemocnice, a.s.
 • Bílovecká nemocnice, a.s.
 • Krnovská nemocnice, a.s.
 • Sanatorium Jablunkov, a.s.
  (nově založena obchodní společnost k 31. 12. 2007 nezapsaná v obchodním rejstříku)
 • Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
 • Koordinátor ODIS s.r.o.
 • Letiště Ostrava, a.s.

9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Přehled obchodních společností v odvětví zdravotnictví
Název Sídlo
Třinecká nemocnice, a.s. 739 61 Třinec, Kaštanová 268
Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. 738 18 Frýdek–Místek, El. Krásnohorské 321
Karvinská nemocnice, a.s. 734 12 Karviná - Ráj, Vydmuchov 399/5
Havířovská nemocnice, a.s. 736 01 Havířov, Dělnická 1132/24
Opavská nemocnice, a.s. 746 01 Opava, Olomoucká 86
Vítkovská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 749 01 Vítkov, Opavská 90
Novojičínská nemocnice, a.s 741 11 Nový Jičín, K nemocnici 76
Bílovecká nemocnice, a.s. 734 01 Bílovec, 17. listopadu 538
Krnovská nemocnice, a.s. 794 01 Krnov, I. P. Pavlova 9
Sanatorium Jablunkov, a.s. 739 91 Jablunkov, Alej míru 442

Výše uvedené nemocnice - obchodní společnosti byly založeny usneseními zastupitelstva kraje č. 4/110/1 – 4/118/1 ze dne 28. 4. 2005, za účelem následného nahrazení funkce všech nemocnic zřízených v právní formě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Současně se založením byli zvoleni členové dozorčí rady a představenstva těchto obchodních společností. Působnost valné hromady nemocnic akciových společností vykonává rada kraje. Moravskoslezský kraj je u všech nemocnic jediným zakladatelem. Podíl kraje na základním kapitálu je ve výši 2 mil. Kč a je plně splacen.

Všechny výše uvedené akciové společnosti byly zapsány do obchodního rejstříku. Nemocnice akciové společnosti fakticky dosud nezačaly poskytovat zdravotní péči. Termín zahájení činností jednotlivých nemocnic - akciových společností nebyl orgány kraje stanoven.

Nemocnice v Bílovci, a.s. byla, jak je uvedeno výše, založena se základním kapitálem v minimální zákonné výši 2 mil. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1827 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši Kč 21.282.300,-- do základního kapitálu společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo až v roce 2008.

Dne 27. 9. 2007 vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí svým usnesením č. 19/1695 informace o návrhu další činnosti obchodní společnosti Vítkovská nemocnice, a.s. "v likvidaci", a současně zrušilo své usnesení č. 11/1044/1 ze dne 8. 6. 2006 ve věci likvidace této obchodní společnosti. V návaznosti na tuto skutečnost, rada kraje v působnosti valné hromady Vítkovská nemocnice, a.s. "v likvidaci", dne 27. 9. 2007 svým usnesením č. 144/5136 zrušila bod 3) ve svém usnesení č. 80/2937 ze dne 2. 8. 2006, týkajícího se zrušení obchodní společnosti Vítkovská nemocnice, a.s. "v likvidaci". Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1564 ze dne 28. 6. 2007 souhlasilo s návrhem optimalizace procesů a možností dalšího zabezpečení činností nemocnic, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Jedním z navrhovaných opatření byla také změna předmětu podnikání respektive změna náplně činnosti Vítkovské nemocnice, a.s. "v likvidaci", změna názvu této obchodní společnosti a personálního obsazení orgánů společnosti. Rada kraje v působnosti valné hromady usnesením č. 159/5634 ze dne 20. 12. 2007 odvolala na návrh zastupitelstva kraje (usnesení č. 21/1842 ze dne 20. 12. 2007) členy představenstva a dozorčí rady společnosti Vítkovská nemocnice, a.s. "v likvidaci". Nové vedení akciové společnosti předložilo z důvodu předpokládané změny předmětu činnosti obchodní společnosti na zabezpečování sdružených nákupů pro zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje dle článku 11 bodu 2 písm. a) Stanov společnosti radě kraje v působnosti valné hromady návrh na změnu stanov, který zahrnoval změnu názvu obchodní firmy, který nově zní "Moravskoslezská servisní, a.s.", návrh na změnu sídla společnosti a návrh na změnu předmětu podnikání.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 12. 2007 usnesením č. 21/1843 rozhodlo o založení obchodní společnosti "Sanatorium Jablunkov, a.s. za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov – odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace, obchodní společnost Sanatorium Jablunkov, a.s. Zároveň zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/1844 ze dne 20. 12. 2007 zvolilo členy představenstva a dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. K zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku a splacení základního kapitálu ve výši 2 mil. Kč došlo až v roce 2008.

9.2 Obchodní společnosti ostatní

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, č. p. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 kusů akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kč jedné každé akcie. Současně zastupitelstvo rozhodlo o uzavření 2 smluv o bezúplatném převodu cenných papírů, a to 70 kusů akcií Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Akcie byly fyzicky předány dne 31. 1. 2002. Kraj je tedy vlastníkem cenných papírů (akcií), které tvoří 70% podíl na základním kapitálu ve výši 1.000.000,-- Kč, nominální hodnota vkladu činí 700.000,- Kč. Dlouhodobý finanční majetek je veden na účtu 061.10 - Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem v ocenění 4.541.000,-- Kč (oceněno reprodukční pořizovací cenou, a to ekvivalencí, tj. podílem na vlastním kapitálu společnosti k 31. 12. 2001).

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, současně byla stanovena majetková účast kraje ve výši 275.000,-- Kč, a to peněžitým vkladem. Dlouhodobý finanční majetek je veden na účtu 062.10 - Majetkové účasti s podstatným vlivem v ocenění 275.000,-- Kč a podíl kraje na základním kapitálu společnosti v hodnotě 920.000,-- Kč činí 29,89 %.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 rozhodlo o založení společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719 a současně schválilo zakladatelskou listinu, podle které je Moravskoslezský kraj jediným zakladatelem společnosti a také stanovy této obchodní společnosti. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. 3. 2004 a následně byl proúčtován dlouhodobý finanční majetek z účtu pořízení na účet 061.20 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem dokladem č. 4/700008 dne 27. 4. 2004. Peněžitý vklad byl splacen ve 2 splátkách, první splátka ve výši 600.000,-- Kč byla uhrazena dne 14. 10. 2003, druhá splátka peněžitého vkladu na základní kapitál byla uhrazena dne 19. 4. 2004 ve výši 1.400.000,--, tedy do plné výše upsaného základního kapitálu. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/855/1 ze dne 23. 2. 2006 rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 35 mil. Kč do základního kapitálu a dále o uzavření smlouvy o upsání akcií s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. Smlouva nabyla účinnosti dne 9. 3. 2006. Ke dni zápisu bylo splaceno 100 % základního kapitálu. Dle výpisu z obchodního rejstříku byl dnem zápisu 29. březen 2006. Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1053/1 ze dne 8. 6. 2006 rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 22,3 mil. Kč do základního kapitálu a o uzavření smlouvy o upsání akcií s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. Dále rozhodlo o uzavření dohody o započtení pohledávky Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. ve výši 22,3 mil. Kč na nájemném roku 2005. Dle výpisu z obchodního rejstříku byl dnem zápisu 13. červenec 2006. Celková výše základního kapitálu Letiště Ostrava, a.s. činila Kč 59.302.000.--, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Údaje o hospodaření jednotlivých společností za rok 2007, ve kterých má Moravskoslezský kraj majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (v tis. Kč)
Ukazatel Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Koordinátor ODIS s.r.o. Letiště Ostrava, a.s.
Výsledek hospodaření 730 389 830
Náklady 20 717 7 726 228 239
spotřebované nákupy 0 72 34 605
výkonová spotřeba 8 918 2 427 69 858
osobní náklady 10 554 5 126 80 288
odpisy 328 15 36 531
tvorba rezerv 231 0 -5 134
daň z příjmu 285 4 1 305
ostatní náklady 401 82 10 785
Výnosy 21 447 8 115 229 069
tržby z prodeje vl. výrobků 6 110 2 780 180 260
prodej majetku 43 0 3 629
zúčtování rezerv 0 0 0
ostatní provozní výnosy 15 189 5 292 44 213
ostatní výnosy 105 43 967

Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s. dosáhla za rok 2007 zisku po zdanění ve výši 730 tis. Kč. Dne 12. 6. 2008 bude valná hromada rozhodovat o rozdělení zisku společnosti za rok 2007. Dle sdělení společnosti bude valné hromadě navrhováno převod části zisku na účet nerozděleného zisku, dále převod do sociálního fondu a část zisku na tantiémy a na pojištění dle právních předpisů z tantiém. Účetní jednotka neeviduje neuhrazené pohledávky a závazky společnosti po lhůtě splatnosti. Dlouhodobé pohledávky jsou vykazovány ve výši 2.962 tis. Kč, které vyplývají z nájemní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a společností. Krátkodobé pohledávky jsou vykazovány ve výši 517 tis. Kč. Jsou tvořeny zejména z pohledávek z obchodního styku a poskytnutých záloh. Společnost eviduje celkem 1.036 tis. Kč závazků, z toho pouze 31 tis. Kč dlouhodobých, kde se jedná o odložený daňový závazek. Zbývající část představují krátkodobé závazky.

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. dosáhla za rok 2007 zisku po zdanění ve výši 389,0 tis. Kč. O hospodářském výsledku roku 2007 bude rozhodovat valná hromada společnosti. Termín jejího zasedání však dosud není znám. Předpokládá se však, že zisk bude převeden na úhradu ztráty roku 2005. Účetní jednotka nemá žádné neuhrazené dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky jsou vykazovány ve výši 595,0 tis. Kč. Jsou tvořeny z pohledávek z obchodního styku ve výši 312,0 tis. Kč a zaplacené zálohy za elektrickou energii v objemu 283,0 tis. Kč. Dlouhodobých závazků je evidováno 316,0 tis. Kč. Jedná se o vytvoření dohadné položky na energie ve výši 283,0 tis. Kč a zbývajících 33,0 tis. Kč tvoří závazky vůči dodavatelům. Krátkodobé závazky ve výši 466,0 tis. Kč vyplývají ze zaúčtování mezd za prosinec 2007, včetně zákonných odvodů a odměn členů dozorní rady. V průběhu roku 2007 obchodní společnost získala finanční výpomoc ve výši 180,0 tis. Kč a dlouhodobý úvěr na nákup osobního automobilu Seat Toledo. Zůstatek nesplacené jistiny činí k 31. 12. 2007 43,0 tis. Kč.

Společnost Letiště Ostrava, a.s. dosáhla za rok 2007 zisku po zdanění ve výši 829,8 tis. Kč. Dle sdělení společnosti bude část zisku ve výši 41,0 tis. Kč převedena do rezervního fondu a zbývající část zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Dlouhodobé pohledávky po lhůtě splatnosti činí 1 984,0 tis. Kč. Z převážné části se jedná o pohledávky, které jsou soudně vymáhané a nebo pohledávky přihlášené do konkurzního řízení. Zbývající část pohledávek po splatnosti více než 60 dnů představuje 32 % celkových pohledávek po splatnosti.

Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2007 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 7.348.718,6 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 11.152,4 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2007 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací – obcích, dobrovolných svazků obcí, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách - z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 27 až 29 kapitoly 13.1. Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí

V roce 2007 byly obcím a jejím organizacím schváleny z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 217.529,8 tis. Kč, z toho bylo v roce 2008 v rámci finančního vypořádání obcemi vráceno na účet kraje 3.746,4 tis. Kč. V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.199.463,8 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2007 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2008 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 613,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2007 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Dotace poskytnuté obcím v roce 2007 ze zdrojů státního rozpočtu (v tis. Kč)
dotace poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2008
dotace ze zdrojů státního rozpočtu: 10 185,0 65,4
z toho v rámci:    
- dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 8 287,0 37
- Evropská charta regionál. či menšinových jazyků 676,6 25,2
- grantové schéma - Rozvoj kapacity dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 140,5 x
- Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 94,5 x
- Program protidrogové politiky 172,5 x
- Program sociální prevence a prevence kriminality 265,2 3,2
- Transfery na st .příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 548,7 x
Dotace poskytnuté obcím v roce 2007 na projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2008
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU – podíl EU 8 614,3 x
z toho v rámci:   x
- grantové schéma - Rozvoj kapacity dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 283,6 x
- Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 4 268,90 x
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2005 2 951,80 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2005 688,2 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 421,6 x
Dotace poskytnuté obcím v roce 2007 z vlastních zdrojů kraje (v tis. Kč)
dotace poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2008
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje 198 730,5 3 681,0
z toho v rámci:    
- vyhlášené dotační programy 84 326,7 493,5
- dotace obcím pro dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů MSK 5 500,0 1,0
- Podpora výstavby průmyslové zóny Nošovice 13 271,2 x
- Protialkoholní záchytná stanice 4 600,0 x
- Reprezentační akce kraje - využití volného času 70,0 x
- Odstraňování následků havárií-dle zákona o vodách 16,2 x
- Onkologický registr 366,2 x
- Podpora profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů 4 077,0 x
- Podpora soutěží a přehlídek 160 ,0 x
- Podpora vodohospodářských projektů 8 743,0 x
- Příspěvek na hospodaření v lesích 11 498,6 x
- Regionálních funkce knihoven 11 983,0 x
- Pprojekt EKOKOM 100,0 x
- strukturální fondy - povinné kofinancování neziskových subjektů 1 125,3 x
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2005 853,8 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2005GS 368,9 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 86,0 x
- ostatní dotace rozpočtům územní úrovně 51 584,6 3 186,5

U většiny dotací poskytnutých obcím v rámci vyhlašovaných dotačních programů bylo stanoveno použití do konce roku 2007 (viz kapitola 3 Dotační programy).

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2007 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.1 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 byly orgány kraje schváleny k poskytnutí dobrovolným svazkům obcí dotace v celkovém objemu 12.320,5 tis. Kč, přičemž částka ve výši 11,6 tis. Kč byla vrácena v roce 2008 v rámci finančního vypořádání.

Dotace poskytnuté dobrovolným svazkům obcí v roce 2007 (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2008
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje 9 087,2 11,6
z toho v rámci:    
- vyhlášené dotační programy 8 440,5 11,6
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2005 147,6 x
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 499,1 x
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU – podíl EU 3 233,3 x
z toho v rámci:    
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2005 737,9 x
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 2 495,4 x

Z celkového objemu finančních prostředků schválených orgány kraje k poskytnutí dobrovolným svazkům obcí představovala částka 6.178,9 tis. Kč dotace schválené v rámci dotačních titulů Program podpory rozvoje venkovských oblastí. V rámci vyhlášených dotačních titulů byly dále schváleny a vyplaceny finanční prostředky ve výši 2.261,6 tis. Kč, z toho na podporu přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 454,6 tis. Kč, na podporu přípravy projektové dokumentace pro programovací období EU 2007-2013 ve výši 1.735,0 tis. Kč a na Podporu kultury ve výši 72,0 tis. Kč. Čerpání výše uvedených dotačních titulů je podrobně popsáno v kapitole 3 Dotační programy. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2007 jednotlivým dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.1 Tabulková část.

10.3 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2007 byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souladu se zákonem č. 248/2002 Sb., o podpoře regionálního rozvoje poskytnuta dotace ve výši 12.302,0 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko účelově určená na financování vlastní činnosti. Dotace byla poskytnuta jako investiční ve výši 2.100,0 tis. Kč a neinvestiční ve výši 10.202,0 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky mají časovou použitelnost do 31. 1. 2009.

10.4 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2007 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám schváleny k poskytnutí z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 1.907.102,5 tis. Kč, z toho 485.590,3 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2008 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 6.781,4 tis. Kč.

Poskytnuté dotace ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2007 ze zdrojů státního rozpočtu (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
dotace poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádní v roce 2008
dotace ze zdrojů státního rozpočtu 28 506,4 27,5
z toho v rámci:    
- Transfery na st .příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 766,6 x
- Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 12 595,6 x
- Program sociální prevence a prevence kriminality 75,0 x
- Program protidrogové politiky 177,3 27,5
- Účelová neinvestiční dotace-nákup učebních pomůcek 3,3 x
- Náhrady škod způsobené zvl.chráněnými živočichy 1 461,5 x
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2005 136,8 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2005 2 587,2 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 1 031,1 x
- grantové schéma - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MKS 8 281,1 x
- Rozvoj a zkvalitňování odbor. vzdělávání na SŠ a VOŠ 20,8 x
- Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 370,1 x
Poskytnuté dotace ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2007 na projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2008
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU – podíl EU a EHP/Norsko 204 420,0 x
z toho v rámci:    
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2005 1025 ,8 x
- grantové schéma - Podpora místní infrastruktury 2005 10 744,1 x
- grantové schéma - Podpora místní infrastruktury 2006 7 434,9 x
- grantové schéma – Regionální podpora podnikům v MSK 2005 91 017,7 x
- grantové schéma - Regionální podpora podnikům v MSK 2006 33 955,4 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2005 20 975,9 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 8 248,7 x
- grantové schéma - Rozvoj kapacit dalš.profes.vzděl.v MK 24 843,2 x
- Rozvoj a zkvalitňování odbor. vzdělávání na SŠ a VOŠ 62,3 x
- Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 1 110,4 x
- LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 5 001,6 x
Poskytnuté dotace ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2007 z rozpočtu kraje (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
dotace poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2008
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje (bez soukromých škol) 1 188 585,9 6 087,9
z toho v rámci:    
- vyhlášené dotační programy 42 074,5 1 270,6
- EKOKOM 500,0 x
- Hry 3. letní a zimní olympiády dětí 160,0 x
- Informační systém o znečištění ovzduší 600,0 x
- Krajské informační středisko - Zemědělci 300,0 92,5
- Oceňování nejúspěšnějších sportovců 300,0 x
- Péče o chráněné druhy živočichů 700,0 x
- Plán oblasti povodí 4 000,0 x
- Podpora EVVO 2 000,0 x
- Propagace v oblasti životního prostředí 374,8 x
- Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost 3 479,0 6,0
- Reprezentační akce kraje - využití volného času 336,5 x
- Řád "Služby veřejného ekonomického zájmu" 10 285,0 x
- Onkologický registr 474,7 x
- Podpora mezinárodního projektu EU - Mládež 50,0 x
- Podpora profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů 723,0 x
- Podpora talentů 210,9 x
- Příspěvek na hospodaření v lesích 18 274,2 977,5
- strukturální fondy - povinné kofinancování neziskových subjektů 1 331,9 x
- grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2005 205,2 x
- grantové schéma - Podpora místní infrastruktury 2005 4 604,3 x
- grantové schéma - Podpora místní infrastruktury 2006 3 186,4 x
- grantové schéma - Regionální podpora podnikům v MSK 2005 39 182,8 x
- grantové schéma – Regionální podpora podnikům v MSK 2006 14 551,8 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2005 2 656,7 x
- grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 1 031,1  
- Úhrada prokazat.ztráty v silniční a drážní dopravě 889 706,7 1 178,7
- Žákovské jízdné 51 771,2 2 562,7
- ostatní dotace 95515 ,2 x
Dotace poskytnuté v roce 2007 soukromým školám (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2007 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2008
dotace ze zdrojů státního rozpočtu 482 029,6 665,9
z toho v rámci:    
- Dotace pro soukromé školy 480 508,2 665,9
- Program protidrogové politiky 52,8 x
- Státní informační politika - neinvestice 523,4 x
- grantové schéma - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MKS 860,3 x
- Rozvoj a zkvalitňování odbor. vzdělávání na SŠ a VOŠ 84,9  
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje 725,1 x
z toho v rámci:    
- Podpora talentů 20 ,0 x
- strukturální fondy - povinné kofinancování neziskových subjektů 180,1 x
- ostatní dotace 525 ,0 x
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU – podíl EU 2 835,6 x
z toho v rámci:    
- grantové schéma - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MKS 2 581,0 x
- Rozvoj a zkvalitňování odbor. vzdělávání na SŠ a VOŠ 254,6 x

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2007 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a údaje o všech neinvestičních a investičních dotacích poskytnutých fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.1.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části 13.4. Závěrem této zprávy je konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

Závěr

Hospodaření kraje za rok 2007 bylo ukončeno kladným zůstatkem. Tento přebytek byl vytvořen vyšším plněním příjmů (především daňových a kapitálových) oproti výdajům, neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů schválených v rozpočtu kraje a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje rozpočtovaných v jejich plné výši.
Přebytek hospodaření za rok 2007 je z části tvořen účelovými prostředky. Jsou to nevyčerpané státní dotace, které podléhají finančnímu vypořádání a byly v 1. čtvrtletí roku 2008 vráceny do státního rozpočtu, vypořádání prostředků zapojených z fondů do rozpočtu kraje, účelové prostředky vázané dle zákona, a dále prostředky na akce, které je nutné realizovat v roce 2008 z titulu smlouvy, rozhodnutí orgánů kraje.

Zastupitelstvo kraje zapojilo část přebytku hospodaření roku 2007 již do schváleného rozpočtu na rok 2008 (usnesením č. 21/1796 ze dne 20. 12. 2007), a to ve výši 780.000 tis. Kč. Jednalo se o přeplněné daňové příjmy (281.000 tis. Kč), zůstatek finančních prostředků z roku 2006 (100.000 tis. Kč), které tvořily rezervu na budování SPZ Nošovice, příjmy z prodeje pozemků v rámci SPZ Nošovice (216.000 tis. Kč) a o prostředky vyčleněné na významné akce v rozpočtu 2007, u kterých se z objektivních příčin jejich realizace posunula do roku 2008 (183.000 tis. Kč).
Rada kraje na základě svěření zastupitelstvem kraje usnesením č. 21/1796 bodem 4 písm. f) ze dne 20. 12. 2007 zapojila svými usneseními č. 161/5723 ze dne 16. 1. 2008 a 165/5852 ze dne 6. 2. 2008 části přebytku hospodaření roku 2007 v celkové výši 490.153 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2007 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

Rozhodnutí o použití zbývající části přebytku je radě kraje a zastupitelstvu kraje předloženo samostatným materiálem, který navazuje na tento materiál.

Rozbor zůstatku finančních prostředků na rok 2007 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek fin. prostředků na účtech kraje k 31.12.2007 (včetně ztráty z přecenění devizového účtu do roku 2007 ve výši 21,2 tis. Kč) 1 887 289
z toho mimo rozpočet:    
  - peněžní fondy kraje 89 935
Zůstatek finančních prostředků celkem 1 797 354
z toho:  
zapojeno do rozpočtu 2008 - zastupitelstvem kraje 780 000
  - přeplněné daňové příjmy za rok 2007 281 000
  - zůstatek finančních prostředků z roku 2006 (rezerva SPZ Nošovice) 100 000
  - příjmy z prodeje pozemků SPZ Nošovice 216 000
  - akce z rozpočtu 2007, jejichž realizace je přesunuta do roku 2008 183 000
zapojeno do rozpočtu 2008 - radou kraje 490 153
  - akce spolufinancované z fondů EU 91 586
  - akce reprodukce majetku kraje 181 830
  - ostatní 216 736
účelové finanční prostředky (státní, ostatní dotace) 4 915
  - státní dotace vrácené do stát. rozpočtu při fin. vypořádání v r. 2008 4 900
  - vypořádání dotací přijatých od krajů na provoz videokonferenčního zařízení 15
vypořádání fondů 91 431
  - sociální fond 5 684
  - regionální rozvojový fond 1 940
  - fond pro financování závazků MSK vůči EIB 83 807
nespecifikovaný zůstatek 430 855

Přílohy:

Tabulková část

Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - příjmy (v tis. Kč)
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 955 517 955 517 1 075 059 112,5
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 88 320 88 320 84 482 95,7
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 59 500 59 500 72 677 122,2
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 155 000 1 155 000 1 319 458 114,2
  1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 27 490 27 490 18 818 68,5
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 757 156 1 757 156 1 998 657 113,7
  1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 0 0 90 x
  1361 Správní poplatky 2 330 2 349 4 340 184,8
    Daňové příjmy 4 045 313 4 045 332 4 573 580 113,1
             
2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 793 812 102,4
2141   Vnitřní obchod 0 793 812 102,4
          0  
2143 2210 Přijaté sankční platby 0 69 131 188,9
2143   Cestovní ruch 0 69 131 188,9
             
2199 2210 Přijaté sankční platby 0 0 66 x
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. 0 0 66 x
             
2212 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 40 253 37 490 93,1
2212 2210 Přijaté sankční platby 0 0 141 x
2212   Silnice 0 40 253 37 630 93,5
             
2229 2210 Přijaté sankční platby 600 600 2 466 411,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 600 600 2 466 411,0
             
2242 2210 Přijaté sankční platby 0 74 81 109,7
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 74 81 109,7
             
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 000 19 000 22 070 116,2
2251   Letiště 19 000 19 000 22 070 116,2
             
2321 2210 Přijaté sankční platby 0 0 192 x
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 0 192 x
             
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 21 656 144,4
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 000 21 656 144,4
             
3112 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 31 31 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 0 31 31 100,0
             
3113 2210 Přijaté sankční platby 0 28 59 212,0
3113   Základní školy 0 28 59 212,0
             
3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 58 58 100,0
3114   Speciální základní školy 0 58 58 100,0
             
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 8 8 100,1
3121 2210 Přijaté sankční platby 0 20 20 100,0
3121   Gymnázia 0 29 29 100,0
             
3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 860 860 100,0
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 6 6 100,0
3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 99 99 100,0
3122   Střední odborné školy 0 966 966 100,0
             
3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 473 473 100,0
3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 36 36 100,1
3123 2210 Přijaté sankční platby 0 0 141 x
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 509 650 127,7
             
3124 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 14 14 100,0
3124   Speciální střední školy 0 14 14 100,0
             
3149 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 55 55 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 0 55 55 100,0
             
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 29 37 130,3
3231   Základní umělecké školy 0 29 37 130,3
             
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 21 193 21 168 21 168 100,0
3299 2210 Přijaté sankční platby 0 0 28 x
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 101,2
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 21 193 21 169 21 196 100,1
             
3314 2210 Přijaté sankční platby 0 0 46 x
3314   Činnosti knihovnické 0 0 46 x
             
3319 2210 Přijaté sankční platby 0 0 286 x
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 0 286 x
             
3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 4 777 4 785 100,2
3421 2210 Přijaté sankční platby 0 0 4 x
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 37 37 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 4 814 4 826 100,2
             
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 699 699 99,9
3522 2210 Přijaté sankční platby 0 0 110 x
3522   Ostatní nemocnice 0 699 809 115,6
             
3541 2210 Přijaté sankční platby 0 12 31 262,8
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návykovými látkami 0 12 31 262,8
             
3549 2210 Přijaté sankční platby 0 0 6 x
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 0 6 x
             
3636 2210 Přijaté sankční platby 0 0 290 x
3636   Územní rozvoj 0 0 290 x
             
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 300 2 247 748,9
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 0 59 x
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 426 426 412 96,7
3639 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 2 x
3639 2210 Přijaté sankční platby 0 0 793 x
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 73 x
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 219 796 x
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 40 000 48 000 54 736 114,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 726 48 726 278 117 570,8
             
3716 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1 x
3716   Monitoring ochrany ovzduší 0 0 1 x
             
3742 2141 Příjmy z úroků 0 0 58 x
3742 2210 Přijaté sankční platby 0 0 29 x
3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 69 x
3742   Chráněné části přírody 0 0 155 x
             
3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 300 0 0,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 154 x
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 300 154 51,3
             
3792 2210 Přijaté sankční platby 0 0 16 x
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 0 16 x
             
3799 2210 Přijaté sankční platby 0 0 47 x
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 0 47 x
             
4229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 649 4 649 100,0
4229   Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 0 4 649 4 649 100,0
             
4319 2210 Přijaté sankční platby 0 0 6 x
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 0 6 x
             
4341 2210 Přijaté sankční platby 0 0 20 x
4341   Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým 0 0 20 x
             
4349 2210 Přijaté sankční platby 0 0 16 x
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 0 16 x
             
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 900 900 100,0
4357 2210 Přijaté sankční platby 0 285 285 100,0
4357   Domovy 0 1 185 1 185 100,0
             
4399 2210 Přijaté sankční platby 0 0 21 x
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 0 21 x
             
5511 2210 Přijaté sankční platby 0 159 159 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 0 159 159 100,0
             
6113 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 x
6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 150 x
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 144 x
6113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 302 x
6113   Činnost zastupitelstva kraje 0 0 596 x
             
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 100 395 395,2
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 45 45 100,1
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 0 3 x
6172 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 1 x
6172 2210 Přijaté sankční platby 0 0 231 x
6172 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 9 x
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 272 x
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 142 2 012 176,2
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 677 677 100,0
6172   Činnost krajského úřadu 45 1 964 3 645 185,6
             
6310 2141 Příjmy z úroků 25 000 25 000 60 786 243,2
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000 25 000 60 786 243,2
             
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 1 044 1 044 100,0
6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 83 x
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 1 044 1 127 107,9
             
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 78 78 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 12 1 687 x
6402 2227 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a dobrovol.svazky obcí 0 0 103 x
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 19 131 30 598 159,9
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 19 221 32 466 168,9
             
6409 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 5 x
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 5 x
             
  2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 126 432 6 432 6 432 100,0
    Nedaňové příjmy 126 432 6 432 6 432 100
             
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 7 484 7 484 100,0
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 124 479 124 479 124 479 100,0
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 52 979 9 563 157 9 608 008 100,5
  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 6 669 6 669 100,0
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 86 86 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 177 458 9 701 876 9 746 726 100,5
             
  4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 8 934 242 x
    Převody z rozpočtových účtů 0 0 8 934 242 x
             
  4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 13 107 13 107 100,0
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 123 027 202 345 235 380 116,3
  4219 Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 473 850 357 990 357 990 100,0
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 2 165 2 165 100,0
    Investiční přijaté transfery 596 877 575 607 608 642 105,7
             
    Vlastní příjmy celkem 4,293,609 4,258,214 5,077,677 119,2
    Dotace celkem 774,335 10,277,483 10,355,369 100,8
    Konsolidace příjmů 0 0 8,934,242 x
    Příjmy celkem 5,067,944 14,535,696 24,367,287 167,6
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 5,067,944 14,535,696 15,433,045 106,2
Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - výdaje (v tis. Kč)
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 2 325 2 321 99,8
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 000 24 554 22 940 93,4
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 25 000 26 879 25 261 94,0
             
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 250 60 24,0
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0 54 54 100,0
2141   Vnitřní obchod 5 199 6 408 4 969 77,5
2143   Cestovní ruch 11 604 12 541 11 597 92,5
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 340 300 144 48,2
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 7 800 25 052 22 138 88,4
2212   Silnice 508 242 653 691 649 745 99,4
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 350 350 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 399 588 385 935 385 934 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 554 840 555 544 555 544 100,0
2251   Letiště 30 000 30 100 30 000 99,7
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 300 966 966 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 100 0 0 x
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 24 357 753 3,1
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 1 521 013 1 696 548 1 663 254 98,0
             
3111   Předškolní zařízení 834 1 018 702 1 018 702 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 5 676 46 769 46 769 100,0
3113   Základní školy 0 3 092 419 3 092 419 100,0
3114   Speciální základní školy 44 558 424 291 424 281 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 290 583 290 583 100,0
3121   Gymnázia 84 231 678 124 678 117 100,0
3122   Střední odborné školy 141 296 1 210 585 1 209 480 99,9
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 187 488 1 139 015 1 137 814 99,9
3124   Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 29 896 249 768 249 768 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 13 537 17 374 17 374 100,0
3126   Konzervatoře 6 951 70 287 70 287 100,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 4 764 41 874 41 874 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3 010 496 641 496 641 100,0
3142   Ostatní školní stravování 32 919 128 596 128 502 99,9
3143   Školní družiny a kluby 1 278 245 581 245 581 100,0
BĚŽNÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3147   Domovy mládeže 23 183 101 723 101 723 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 59 951 238 451 238 106 99,9
3150   Vyšší odborné školy 6 850 76 868 76 868 100,0
3231   Základní umělecké školy 965 396 988 396 988 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 725 725 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 32 491 35 159 29 303 83,3
3311   Divadelní činnost 36 670 38 839 38 839 100,0
3312   Hudební činnost 2 200 2 310 2 310 100,0
3314   Činnosti knihovnické 42 942 44 093 43 093 97,7
3315   Činnosti muzeí a galerií 85 536 92 903 92 353 99,4
3319   Ostatní záležitosti kultury 8 000 13 375 8 864 66,3
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 47 47 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kulturního, národního a historického povědomí 0 500 0 0,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 8 300 8 310 8 221 98,9
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 800 8 800 7 875 89,5
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 200 395 395 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 6 916 7 166 7 164 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 9 457 119 196 119 195 100,0
3522   Ostatní nemocnice 19 984 37 686 37 197 98,7
3523   Odborné léčebné ústavy 6 480 7 583 7 573 99,9
3529   Ostatní ústavní péče 36 486 36 486 36 486 100,0
3531   Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví 0 50 50 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 260 313 267 483 267 183 99,9
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 1 300 5 782 5 764 99,7
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 4 823 4 802 99,6
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 20 631 18 954 13 330 70,3
3635   Územní plánování 51 151 44 29,2
3636   Územní rozvoj 5 000 13 670 10 806 79,1
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 130 235 517 258 184 535 35,7
3716   Monitoring ochrany ovzduší 700 700 650 92,9
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 300 522 222 42,6
3729   Ostatní nakládání s odpady 100 700 619 88,5
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 300 2 502 2 452 98,0
3742   Chráněné části přírody 2 900 11 121 7 435 66,9
3749   Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny 100 550 0 0,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 6 650 4 169 1 417 34,0
BĚŽNÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3771   Protiradonová opatření 0 10 10 99,9
3792   Ekologická výchova a osvěta 5 500 9 761 8 778 89,9
3799   Ostatní ekologické záležitosti 600 600 375 62,5
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 399 457 11 361 907 10 994 882 96,8
             
4229   Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 0 4 649 4 649 100,0
4311   Sociální poradenství 0 200 0 0,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 110 110 0 0,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 3 551 3 052 85,9
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000 1 741 1 740 99,9
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 9 250 8 450 7 550 89,4
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 700 1 000 1 000 100,0
4341   Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4 200 7 065 7 047 99,7
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 6 300 1 294 1 150 88,9
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 2 450 0 0 x
4357   Domovy 150 000 10 466 7 014 67,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 210 230 230 100,0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 176 220 38 756 33 432 86,3
             
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 305 305 81 26,5
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 60 110 63 57,4
5511   Požární ochrana - profesionální část 0 159 159 100,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 9 249 9 787 9 787 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 500 0 0,0
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 50 0 0 x
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 60 60 59 99,0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 9 724 10 921 10 149 92,9
             
6113 501 Platy 687 687 561 81,6
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 19 886 19 780 18 247 92,2
    5021 - Ostatní osobní výdaje 1 500 1 394 262 18,8
  z toho 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 686 17 686 17 417 98,5
    5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 700 700 568 81,2
6113 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 153 2 259 2 218 98,2
6113 513 Nákup materiálu 1 835 4 936 4 363 88,4
6113 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 40 9 21,5
6113 515 Nákup vody, paliv a energie 1 207 807 618 76,6
6113 516 Nákup služeb 1 701 2 092 1 383 66,1
6113 517 Ostatní nákupy 2 753 4 093 3 037 74,2
BĚŽNÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
6113 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 300 386 308 79,8
6113 522 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 400 700 700 100,0
6113 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 12 12 9 74,2
6113 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 632 75 11,8
6113 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 15 15 14 91,7
6113 590 Ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy) 3 000 3 250 0 0,0
    Zastupitelstva krajů 34 051 39 688 31 540 79,5
6114   Volby do Parlamentu ČR 0 15 0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 70 11 15,8
6172 501 Platy 189 243 188 545 185 416 98,3
  502 Ostatní platby za provedenou práci 1 100 1 356 1 024 75,5
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 100 1 100 768 69,8
    5024 - Odstupné 0 256 256 100,0
6172 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 67 779 67 616 66 459 98,3
6172 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 555 0 0 x
6172 513 Nákup materiálu 12 080 19 297 17 722 91,8
6172 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 10 100 71 71,4
6172 515 Nákup vody, paliv a energie 8 538 6 944 5 884 84,7
6172 516 Nákup služeb 36 723 35 045 30 207 86,2
6172 517 Ostatní nákupy 10 765 9 475 7 035 74,3
6172 518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 0 2 2 100,0
6172 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 278 439 347 79,0
6172 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 175 211 89 42,1
6172 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 677 7 569 3 965 52,4
    Činnost krajského úřadu 330 923 336 598 318 220 94,5
6174   Činnost regionálních rad 11 702 10 202 10 202 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 350 20 332 17 023 83,7
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 215 215 123 57,3
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 4 167 4 167 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 68 953 68 953 26 775 38,8
  z toho 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 28 500 28 500 26 775 93,9
    5901 - Nespecifikované rezervy 40 453 40 453 0 0,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 466 194 480 240 408 062 85,0
             
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 6 900 x
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 8 927 342 x
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 8 934 242 x
             
             
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 11 230 11 215 99,9
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 000 7 373 6 833 92,7
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 5 000 18 603 18 048 97,0
             
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 000 0 0 x
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 300 28 0 0,0
2141   Vnitřní obchod 801 320 241 75,4
2143   Cestovní ruch 118 2 442 2 239 91,7
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 6 000 9 311 2 090 22,4
2212   Silnice 187 700 259 488 225 132 86,8
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 000 20 543 20 537 100,0
2251   Letiště 93 000 96 200 49 961 51,9
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 4 000 12 310 8 107 65,9
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 19 884 11 753 59,1
2329   Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 15 000 13 706 11 903 86,9
2342   Protierozní ochrana 300 200 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 4 200 5 200 5 200 100,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 2 136 2 136 100,0
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 328 419 441 767 339 298 76,8
             
3113   Základní školy 0 644 644 100,0
3114   Speciální základní školy 28 250 44 567 44 203 99,2
3121   Gymnázia 13 380 36 089 35 999 99,8
3122   Střední odborné školy 29 239 46 356 38 856 83,8
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 15 815 36 312 35 670 98,2
3126   Konzervatoře 0 3 000 3 000 100,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 0 2 309 2 309 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 900 450 257 57,1
3142   Ostatní školní stravování 12 494 19 145 17 965 93,8
3147   Domovy mládeže 500 3 400 3 377 99,3
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1 500 2 153 1 526 70,9
3231   Základní umělecké školy 1 490 4 546 4 546 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 300 300 0 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 4 001 7 338 6 804 92,7
3311   Divadelní činnost 0 5 750 5 750 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 12 499 987 7,9
3315   Činnosti muzeí a galerií 27 733 70 532 37 436 53,1
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 13 700 13 700 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 523 4 052 4 038 99,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3529   Ostatní ústavní péče 0 2 750 2 420 88,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 37 500 84 206 65 247 77,5
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 177 177 100,0
3635   Územní plánování 3 399 7 990 2 980 37,3
3636   Územní rozvoj 54 000 52 998 52 789 99,6
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 933 761 851 859 707 394 83,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100 471 155 32,9
3729   Ostatní nakládání s odpady 6 000 900 92 10,2
3741   Ochrana druhů a stanovišť 500 500 0 0,0
3742   Chráněné části přírody 100 380 95 25,1
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 030 726 552 76,1
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 275 270 98,2
3799   Ostatní ekologické záležitosti 20 770 28 028 24 475 87,3
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 297 888 1 542 329 1 264 120 82,0
             
4341   Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 0 550 550 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 1 160 1 134 97,8
4357   Domovy 46 458 82 811 52 517 63,4
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 46 458 84 521 54 201 64,1
             
5212   Ochrana obyvatelstva 4 000 4 000 3 998 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 520 520 0 0,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 6 000 12 765 12 745 99,8
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 4 000 4 500 4 500 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 5 603 11 057 10 759 97,3
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 20 123 32 842 32 002 97,4
             
6113 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 200 1 300 894 68,8
  z toho 6111 - Programové vybavení 200 1 300 894 68,8
6113 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 550 3 373 2 750 81,5
  z toho 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 500 2 323 1 881 81,0
    6123 - Dopravní prostředky 900 900 869 96,6
    6125 - Výpočetní technika 150 150 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 1 750 4 673 3 643 78,0
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 520 9 494 5 688 59,9
  z toho 6111 - Programové vybavení 4 020 8 994  5 57,7
    6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 500 500 100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           v tis. Kč
OdPa Pol Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
6172 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 15 580 32 888 29 302 89,1
    6121 - Budovy, haly a stavby 7 700 12 491 9 353 74,9
    6122 - Stroje, přístroje a zařízení 1 200 5 651 5 505 97,4
    6123 - Dopravní prostředky 1 480 2 157 2 005 93,0
    6125 - Výpočetní technika 5 200 12 589 12 439 98,8
6172   Činnost krajského úřadu 20 100 42 382 34 990 82,6
6174   Činnost regionálních rad 600 2 100 2 100 100,0
  z toho 6174 - Investiční transfery regionálním radám 600 2 100 2 100 100,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 22 450 49 155 40 733 82,9
             
    Běžné výdaje celkem 3 597 607 13 615 251 13 135 040 96,5
Kapitálové výdaje celkem 1 720 337 2 169 217 1 748 402 80,6
Konsolidace výdajů 0 0 8 934 242 x
Výdaje celkem 5 317 944 15 784 468 23 817 684 150,9
VÝDAJE PO KONSOLIDACI 5 317 944 15 784 468 14 883 442 94,3
Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Moravskoslezskému kraji a jeho příspěvkovým organizacím v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN za rok 2007 (v tis. Kč)
ISPROFIN/Příjemce Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov-Město, příspěvková organizace Rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. 9 273,0 9 234,1 99,6
Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení - investice - celkem 9 273,0 9 234,1 99,6
         
Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava, příspěvková organizace Oční laser+denzitometr 2 474,0 2 473,6 100,0
Gamakamera SPECT/CT 16 000,0 16 000,0 100,0
Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Náku přístrojové techniky 3 898,0 3 897,8 100,0
Nemocnice Třinec,Kaštanová 268, Třinec, příspěvková organizace Přístroj ZZ kategorie B 3 000,0 3 000,0 100,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - investice - celkem 25 372,0 25 371,4 100,0
         
Moravskoslezský kraj Rekonstrukce pavilonu rehabilitace a vodoléčby 3 000,0 2 999,7 100,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - neinvestice - celkem 3 000,0 2 999,7 100,0
         
SAGAPO, Uhlířská 2, Bruntál, příspěvková organizace Bezbarierové vstupy do objektu 156,0 156,0 100,0
Pořízení a technická obnova inv. majetku ve správě ústavů soc. péče - investice - celkem 156,0 156,0 100,0
         
Muzeum Novojičínska, 28. října, Nový Jičín, příspěvková organizace Vysouvací zařízení pro sbírku výtvarného umění 295,0 295,0 100,0
Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, Bruntál, příspěvková organizace ISO/A montáž EPS 360,0 0,0 0,0
ISO/A rozšíření EZS 60,0 0,0 0,0
ISO/A Kosárna Karlovice - rozšíření EZS 35,00 0,00 0,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - celkem 750,0 295,0 39,3
         
        v tis. Kč
ISPROFIN/Příjemce Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín, příspěvková organizace Restaurování plastiky-Immaculaty, restaurování obrazu prtrétu h.v.Besse a restaurování renesenční truhly 91,0 91,0 100,0
Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, Bruntál, příspěvková organizace Vybavení fotoateliéru 51,0 51,0 100,0
Muzeum Novojičínska, 28. října, Nový Jičín, příspěvková organizace Restaurování Kamenný erb Karla Pražmy z Bílkova 21,0 21,0 100,0
ISO/C výkupy KP a předmětů kulturní hodnoty 27,0 0,0 0,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice - celkem 190,0 163,0 85,8
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín, příspěvková organizace Archeopark - vstupní objekt 1 500,0 1 500,0 100,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně tech.základny regionálních kulturních zařízení - investice - celkem 1 500,0 1 500,0 100,0
         
Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Rekonstrukce otopné soutavy a zavedení energatického managementu v objektu ZUŠ Eduarda Marhuly 150,0 150,0 100,0
Investiční dotace na úsporná energetická opatření - investice - celkem   150,0 150,0 100,0
         
Střední průmyslová škola elektrotechniyk a informatiky, Kratochvílova 7, Ostrava-Moravaská Ostrava, příspěvková organizace Rekonstrukce sportovní haly II. etapa 5 800,0 5 800,0 100,0
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - investice - celkem 5 800,0 5 800,0 100,0
         
Moravskoslezský kraj Refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 7 307,0 0,0 *) 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - investice - celkem 7 307,0 0,0 0,0
         
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN CELKEM 53 498,0 45 669,2 85,6
*) Jednalo se o refundaci výdajů, které kraj vynaložil v letech 2004 - 2007
         
Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na Průmyslovou zónu Nošovice za rok 2007
        v tis. Kč
ISPROFIN/Příjemce Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Moravskoslezský kraj Průmyslová zóna Nošovice 357 990,0 339 428,8 94,8
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN CELKEM 357 990,0 339 428,8 94,8
Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2007 (v Kč)
Poskytovatel dotace Účel dotace Převedeno k použití z minulých let Poskytnuto v roce 2007 Vyčerpáno k 31. 12. 2007 Použito v r/k 2007 ve výši Nedočerpáno v roce 2007 Vráceno do rozpočtu kraje v roce 2008 Vráceno do SR v průběhu roku 2007 Vráceno při FV v roce 2008 K použití v roce 2008
Ministerstvo kultury Veřejné informační služby knihoven - neivestice 0,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kulturní aktivity 0,00 441 000,00 441 000,00 435 119,00 0,00 5 881,00 0,00 5 881,00 0,00
Program restaurování movitých kulturních památek 0,00 239 000,00 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prog. st. podp. prof. divadel a prof. symf.orch. a pěv.sborů 0,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veřejné informační služby knihoven - investice 0,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo kultury 0,00 2 610 000,00 2 610 000,00 2 604 119,00 0,00 5 881,00 0,00 5 881,00 0,00
                     
Ministerstvo práce a sociálních věcí Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 3 040 629,00 3 040 629,00 3 040 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf. na st. přísp. zřiz. zař. pro děti vyž. okam. pom. 0,00 3 551 000,00 3 051 629,00 3 051 629,00 499 371,00 0,00 0,00 499 371,00 0,00
Celkem - Ministerstvo práce a sociálních věcí 0,00 6 591 629,00 6 092 258,00 6 092 258,00 499 371,00 0,00 0,00 499 371,00 0,00
                     
Ministerstvo školství, mládeže a sportu Rozvojový program EVVO pro školy 0,00 1 867 759,00 1 867 759,00 1 851 241,60 0,00 16 517,40 0,00 16 517,40 0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 886 300,00 776 668,00 738 083,00 0,00 38 585,00 109 632,00 38 585,00 0,00
Dotace pro soukromé školy 0,00 480 579 014,00 480 508 212,00 480 433 252,00 200,00 74 960,00 70 602,00 75 160,00 591 016,00
Projekty romské komunity 0,00 1 312 500,00 1 142 520,50 955 238,50 0,00 187 282,00 169 979,50 187 282,00 0,00
Program protidrogové politiky 0,00 885 700,00 845 440,00 815 694,70 12 872,00 29 745,30 27 388,00 42 617,30 0,00
Soutěže 0,00 1 777 000,00 1 777 000,00 1 777 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolupr. s francouzs. vlámskými a španěl. školami 0,00 88 800,00 88 800,00 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 0,00 549 389,00 549 389,00 523 342,00 0,00 26 047,00 0,00 26 047,00 0,00
Státní informační politika - neinvestice 0,00 8 022 000,00 8 022 000,00 8 014 403,35 0,00 7 596,65 0,00 7 596,65 0,00
Účel.neinv.dotace - nákup učebních pomůcek 0,00 570 493,00 570 493,00 559 220,00 0,00 11 273,00 0,00 11 273,00 0,00
Přímé náklady na vzdělávání 0,00 8 957 604 055,00 8 956 962 055,00 8 956 365 248,46 0,00 596 806,54 642 000,00 596 806,54 187 460,25
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 0,00 9 613 581,00 9 613 581,00 9 613 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pilot - pokusné ověřování 0,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účel. invest.dot. obcím a krajům na nákup učeb.pom 0,00 352 500,00 352 500,00 352 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – Opatření 3.1.: Euromanažer 1 938 424,00 229 726,00 2 168 150,00 2 168 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo školství, mládeže a sportu 1 938 424,00 9 464 461 817,00 9 465 367 567,50 9 464 378 754,61 13 072,00 988 812,89 1 019 601,50 1 001 884,89 778 476,25
                     
Ministerstvo zemědělství Meliorace a hraz. bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lestního zákona 0,00 2 325 000,00 2 320 545,00 2 320 545,00 4 455,00 0,00 0,00 4 455,00 0,00
Meliorace a hraz. bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lestního zákona (investice) 0,00 12 112 000,00 10 275 076,40 10 275 076,40 14 817,00 0,00 1 822 106,60 14 817,00 0,00
Celkem - Ministerstvo zemědělství 0,00 14 437 000,00 12 595 621,40 12 595 621,40 19 272,00 0,00 1 822 106,60 19 272,00 0,00
                     
Ministerstvo životního prostředí Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí 0,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo životního prostředí 0,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
Úřad vlády České republiky Evropská charta regionál. či menšinových jazyků 0,00 5 000 000,00 705 394,00 680 226,10 4 294 606,00 25 167,90 0,00 4 319 773,90 0,00
Celkem - Úřad vlády České republiky 0,00 5 000 000,00 705 394,00 680 226,10 4 294 606,00 25 167,90 0,00 4 319 773,90 0,00
                     
Ministerstvo financí Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 0,00 70 000,00 11 090,50 11 090,50 58 909,50 0,00 0,00 58 909,50 0,00
Účelové neinvestiční dotace krajům 0,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náhrady škod způsobených zvl.chráněnými živočichy 0,00 1 461 496,00 1 461 496,00 1 461 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 0,00 222 282,74 222 282,74 222 282,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účelové dotace krajům - TBC 0,00 5 292 231,50 5 292 231,50 5 292 231,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 0,00 7 307 249,00 0,00 7 307 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo financí 0,00 14 791 259,24 7 410 100,74 14 717 349,74 73 909,50 0,00 0,00 73 909,50 0,00
                     
Ministerstvo pro místní rozvoj Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA ČR-PL v Moravskoslezském kraji 0,00 34 061,00 34 061,00 34 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA ČR-SR v Moravskoslezském kraji 0,00 8 690,00 8 690,00 8 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jednotný komunikační styl 2004 0,00 10 943 955,00 10 943 955,00 10 943 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání 2 999 379,75 29 993 797,00 32 993 176,75 32 993 176,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podpora rozvoje komunitních škol 0,00 26 060 243,00 26 060 243,00 26 060 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 10 149 401,85 77 126 861,00 87 276 262,85 87 276 262,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm - 1. etapa 0,00 9 748 500,00 9 748 500,00 9 748 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm - 2. etapa 0,00 8 332 612,00 8 332 612,00 8 332 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Síť sociální integrace 2005 0,00 39 968 054,00 39 968 054,00 39 968 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko-polské hranici 0,00 6 765 131,00 6 765 131,00 6 765 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technická asistence 2005 v NUTS II Moravskoslezsko-Limitovaná 0,00 689 215,83 689 215,83 689 215,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou 0,00 5 955 371,00 5 955 371,00 5 955 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo pro místní rozvoj 13 148 781,60 215 626 490,83 228 775 272,43 228 775 272,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
CELKEM   15 087 205,60 9 723 572 196,07 9 723 610 214,07 9 729 897 601,28 4 900 230,50 1 019 861,79 2 841 708,10 5 920 092,29 778 476,25
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2007 CELKEM   - 9 738 659 401,67 9 723 610 214,07 9 729 897 601,28 4 900 230,50 1 019 861,79 2 841 708,10 5 920 092,29 778 476,25
Přehled akcí spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných evropských zdrojů v roce 2007 (v tis. Kč)
operační program název projektu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění v %
SROP Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji - IV. etapa 16 998 14 775 10 783 73,0
SROP Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji - VII. etapa 16 998 34 747 18 003 51,8
SROP Jednotný komunikační styl - GRANTOVÉ SCHÉMA 3 467 10 382 10 371 99,9
SROP Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji - GRANTOVÉ SCHÉMA 203 084 184 999 178 708 96,6
SROP Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu - GRANTOVÉ SCHÉMA 40 890 25 970 25 970 100,0
SROP Kraj mnoha barev 4 000 4 043 2 655 65,7
SROP Marketingová strategie v ČR 4 400 5 880 5 383 91,5
ROP Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. 0 100 0 0,0
ROP Kraj mnoha barev a příležitostí II. 0 100 0 0,0
Technická asistence
TA - SROP 2005 1 174 173 99,8
TA - GS 2006 1 800 1 015 984 96,9
TA Česká republika - Polsko 0 1 1 99,4
TA Česká republika - Slovenská republika 0 1 1 99,4
TA - Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA - ČR-SR 667 667 507 76,0
Technická asistence celkem 2 468 1 857 1 665 89,7
Odvětví regionální rozvoje celkem   292 304 282 853 253 537 89,6
SROP 441 Vrbno p. Pradědem, most 445-029 5 100 4 900 4 900 100,0
ROP Silnice č. II/464 Čepro - Mošnov 0 19 150 666 3,5
ROP Letiště Ostrava, Stroje a zařízení 0 100 0 0,0
ROP Silnice 2007-2008 - 2. část 0 500 0 0,0
SROP II/479 Českobratrská, Ostrava 0 30 000 30 000 100,0
Odvětví dopravy celkem   5 100 54 650 35 566 65,1
SROP Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání 0 1 1 99,4
SROP Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou 0 1 1 100,1
SROP Podpora rozvoje komunitních škol 13 333 15 081 14 258 94,5
OPRLZ TERNE ČHAVE (Mladí lidé) - projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže 0 2 367 1 349 57,0
OPRLZ Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi 166 4 573 4 286 93,7
OPRLZ EDUNET 155 4 402 4 312 98,0
OPRLZ Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - GRANTOVÉ SCHÉMA 0 57 113 44 858 78,5
ROP Multifunkční posluchárny 0 600 0 0,0
ROP Centrum technického vzdělávání na Bruntálsku 0 530 0 0,0
ROP Modernizace strojního a didaktického vybavení škol pro výuku na dřevoobráběcích CNC strojích 0 200 0 0,0
OPVpK Hodnocení škol zřizovatelem - komplexní program hodnocení škol v MSK 0 500 0 0,0
OPVpK EDUNET II 0 740 0 0,0
Odvětví školství celkem   13 654 86 107 69 065 80,2
EHP/Norsko Dostavba depozit. Muzea Těšínska v Horní Suché 205 14 621 0 0,0
SROP Rekonstrukce a obnova muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm - 2. etapa 2 000 13 617 12 582 92,4
ROP Výstavba a vybavení nového objektu Moravskoslezské knihovny v Ostravě 0 1 000 0 0,0
ROP Stavba 1. předhradí, příjezdové komunikace, školícího střediska Archeoparku Podobora 0 500 0 0,0
Odvětví kultury celkem   2 205 29 738 12 582 42,3
SROP 3D model ortofomapy Moravskoslezského kraje 5 000 14 997 14 142 94,3
EHP/Norsko Zpřístupnění územně-plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií 900 4 600 1 0,0
IOP Portál územního plánování kraje 0 100 0 0,0
IOP Územně analytické podklady pro území MSK 0 150 0 0,0
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem   5 900 19 847 14 142 71,3
SROP Síť sociální integrace - GRANTOVÉ SCHÉMA 38 832 54 478 48 095 88,3
ROP Zařízení pro osoby s chronickou alkoholovou závislostí v Osoblaze 0 500 0 0,0
OPLZaZ Dostupnost poradenství obětem domácího násilí – naplnění zákonné povinnosti MSK 0 200 0 0,0
Odvětví sociálních věcí celkem   38 832 55 178 48 095 87,2
ROP Data pro život do vozidla záchranné služby 0 300 0 0,0
EHP/Norsko Rehabilitační centrum při dětském oddělení SZZ Krnov 0 300 0 0,0
OPŽP Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných MSK – 11 Projektů 0 5 000 0 0,0
Odvětví zdravotnictví celkem   0 5 600 0 0,0
LIFE LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 0 9 961 5 443 54,6
OPRLZ Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 0 4 584 3 632 79,2
OPŽP Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky 0 300 0 0,0
OPŽP Zvýšení povědomí veřejnosti o ochraně přírody a soustavy NATURA 2000 0 250 0 0,0
IEE Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje 0 250 60 24,0
Odvětví životního prostředí a zemědělství celkem 0 15 345 9 134 59,5
IOP Vzdělávání úředníků ve veřejné správě v Moravskoslezském kraji 0 2 300 0 0,0
OPVpK Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 0 200 0 0,0
Odvětví krajského úřadu celkem 0 2 500 0 0,0
INTERREG Spec.požární technika pro zásahy při povodních 0 1 1 99,0
ROP Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě 0 500 0 0,0
Odvětví krizového řízení celkem   0 501 1 0,1
           
VÝDAJE CELKEM   357 995 552 319 442 124 80,0
Účetní výkazy za rok 2007 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 22 179,96 28 464,03
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 899,84 13 949,93
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 52 995,16 83 412,83
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 15 220,53 14 201,81
Celkem 101 295,49 140 028,60
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 493 771,30 208 714,72
- Umělecká díla a předměty 120,00 120,00
- Stavby 669 492,12 733 305,78
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 367 811,43 384 194,44
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 98 704,11 102 906,12
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 584 839,82 930 907,19
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 18 561,20 76,20
Celkem 2 233 299,98 2 360 224,45
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 81 843,00 81 843,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 275,00 275,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek   2 000,00
Celkem 82 118,00 84 118,00
     
Stálá aktiva celkem 2 416 713,47 2 584 371,05
     
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 2 512,94 2 058,59
Celkem 2 512,94 2 058,59
     
Pohledávky    
- Odběratelé 10,34 12,67
- Poskytnuté provozní zálohy 603,03 759,32
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 14 557,89 30 137,91
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0,05 0,05
- Pohledávky za zaměstnanci 16,42 9,92
- Jiné pohledávky 551 265,70 732 801,12
Celkem 566 453,43 763 720,99
     
Finanční majetek    
- Ceniny 16,21 12,85
- Ostatní běžné účty 1 075,76 1 373,05
Celkem 1 091,97 1 385,90
     
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet 1 042 367,22 1 648 914,19
- Běžné účty peněžních fondů 195 321,15 238 374,54
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím 6 432,23 5 650,00
Celkem 1 244 120,60 1 892 938,73
 
Oběžná aktiva celkem 1 814 178,94 2 660 104,21
 
ÚHRN AKTIV 4 230 892,41 5 244 475,26
     
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 2 866 522,85 3 101 905,01
- Fond oběžných aktiv 13 515,12 13 515,12
Celkem 2 880 037,97 3 115 420,13
 
Finanční a peněžní fondy    
- Peněžní fondy 192 739,21 238 229,47
Celkem 192 739,21 238 229,47
 
Výsledek hospodaření    
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 448 799,45 954 564,19
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření -45 828,47 -53 756,37
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření 36 937,72 52 440,15
Celkem 439 908,70 953 247,97
 
Vlastní zdroje celkem 3 512 685,88 4 306 897,57
 
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Ostatní dlouhodobé závazky 2 276,83 91 004,08
Celkem 2 276,83 91 004,08
 
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 88 800,92 120 399,26
- Ostatní závazky 6 001,35 151,46
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   2 000,00
- Zaměstnanci 18,09 10,38
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 11 892,41 13 443,09
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 185,71 6 653,93
- Ostatní přímé daně 1 842,54 2 180,55
- Jiné závazky 1 188,67 1 734,90
Celkem 115 929,69 146 573,57
 
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry 600 000,00 700 000,00
Celkem 600 000,00 700 000,00
 
Cizí zdroje celkem 718 206,52 937 577,65
 
ÚHRN PASIV 4 230 892,40 5 244 475,22
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 582,58
- Software 119 500,93 130 393,75
- Ocenitelná práva 259,98 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 78 811,85 88 327,97
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 57 031,88 87 449,55
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 15 519,22 15 213,15
Celkem 272 706,44 323 226,98
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -1 123,66 -1 272,62
- Oprávky k softwaru -63 419,59 -69 663,45
- Oprávky k ocenitelným právům -140,83 -173,33
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -67 912,00 -74 378,04
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -2 053,10 -2 492,41
Celkem -134 649,18 -147 979,85
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 4 130 016,03 3 892 995,59
- Umělecká díla a předměty 12 166,67 12 772,60
- Stavby 19 803 250,24 20 528 138,96
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 664 634,05 5 837 211,39
- Pěstitelské celky trvalých porostů 586,72 488,00
- Základní stádo a tažná zvířata 3 489,35 3 249,52
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 078 217,13 2 190 276,34
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 122 052,43 1 567 643,66
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 18 942,60 1 043,34
Celkem 32 833 355,22 34 033 819,40
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -3 301 074,80 -3 416 784,75
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -3 698 966,42 -3 816 321,51
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -163,06 -87,17
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -2 113,31 -1 946,95
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 979 513,03 -2 087 370,21
Celkem -8 981 830,62 -9 322 510,59
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 81 843,00 81 843,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 275,00 275,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 817,16 1 377,16
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek   2 000,00
Celkem 83 935,16 85 495,16
     
Stálá aktiva celkem 24 073 517,02 24 972 051,10
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 208 931,87 211 586,24
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 570,80 927,77
- Nedokončená výroba 6 492,73 6 180,66
- Výrobky 11 814,63 10 528,99
- Zvířata 9 966,43 6 421,68
- Zboží na skladě 46 038,39 42 056,26
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 1 593,58 1 766,79
Celkem 285 408,43 279 468,39
     
Pohledávky    
- Odběratelé 491 455,93 482 387,27
- Poskytnuté provozní zálohy 71 965,72 67 607,56
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 14 557,89 30 137,91
- Ostatní pohledávky 29 269,45 29 199,05
- Pohledávky za účastníky sdružení 59,56 59,56
- Daň z příjmů 11 927,61 17 410,24
- Ostatní přímé daně   21,95
- Daň z přidané hodnoty 849,01 1 632,85
- Ostatní daně a poplatky 152,35 186,49
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 1 154,37 5 351,19
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC 4 924,26 5 858,29
- Pohledávky za zaměstnanci 11 208,56 9 024,62
- Jiné pohledávky 744 175,25 957 589,11
- Opravná položka k pohledávkám -4 510,91 -3 461,75
Celkem 1 377 189,05 1 603 004,34
     
Finanční majetek    
- Pokladna 8 199,85 9 114,27
- Peníze na cestě 315,14 222,82
- Ceniny 2 236,21 1 962,54
- Běžný účet 1 202 134,52 1 233 779,71
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 49 024,87 45 987,69
- Ostatní běžné účty 191 286,22 182 151,71
Celkem 1 453 196,81 1 473 218,74
     
Prostředky rozpočtového hospodaření    
- Základní běžný účet 1 042 367,22 1 648 914,19
- Běžné účty peněžních fondů 195 321,15 238 374,54
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím 6 432,23 5 650,00
Celkem 1 244 120,60 1 892 938,73
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 23 388,71 19 550,69
- Příjmy příštích období 3 738,48 2 419,69
- Kurzové rozdíly aktivní 0,02  
- Dohadné účty aktivní 54 576,53 58 306,33
Celkem 81 703,74 80 276,71
     
Oběžná aktiva celkem 4 441 618,63 5 328 906,91
     
ÚHRN AKTIV 28 515 135,65 30 300 958,01
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 24 424 352,73 25 404 385,39
- Fond oběžných aktiv 228 866,33 210 905,65
Celkem 24 653 219,06 25 615 291,04
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 37 118,91 42 503,36
- Fond kulturních a sociálních potřeb 62 608,86 58 265,42
- Fond rezervní 96 972,45 133 716,42
- Fond reprodukce majetku 539 028,62 484 236,62
- Peněžní fondy 192 739,21 238 229,47
- Ostatní finanční fondy 70 572,88 77 099,83
Celkem 999 040,93 1 034 051,12
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   15 902,67
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -72 849,04 -68 773,71
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 78 372,80  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 448 799,45 954 564,19
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření -45 828,47 -53 756,37
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření 36 937,72 52 440,15
Celkem 445 432,46 900 376,93
     
Vlastní zdroje celkem 26 097 692,45 27 549 719,09
     
D. Cizí zdroje    
Rezervy    
- Rezervy zákonné   2 000,00
Celkem 0,00 2 000,00
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Dlouhodobé závazky    
- Dlouhodobé přijaté zálohy 13 024,97 26 972,86
- Ostatní dlouhodobé závazky 8 390,66 93 212,08
Celkem 21 415,63 120 184,94
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 704 325,02 767 194,90
- Přijaté zálohy 62 551,99 48 479,80
- Ostatní závazky 30 107,34 22 917,74
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů   2 000,00
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 246 505,44 284 405,49
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 80 768,60 76 127,31
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 220 169,05 223 975,43
- Daň z příjmů 13 978,22 11 071,09
- Ostatní přímé daně 58 253,16 60 736,05
- Daň z přidané hodnoty 1 595,83 4 322,78
- Ostatní daně a poplatky 78,72 66,75
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 1 876,97 1 127,58
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 6 917,74 4 024,00
- Jiné závazky 223 760,96 234 820,29
Celkem 1 650 975,70 1 741 355,87
     
Bankovní úvěry a půjčky    
- Dlouhodobé bankovní úvěry 600 000,00 700 000,00
- Krátkodobé bankovní úvěry   32 000,00
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 6 432,23 5 650,00
Celkem 606 432,23 737 650,00
     
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 13 584,11 12 702,60
- Výnosy přístích období 33 040,71 28 850,20
- Kurzové rozdíly pasivní   0,34
- Dohadné účty pasivní 91 995,26 108 495,20
Celkem 138 620,08 150 048,34
     
Cizí zdroje celkem 2 417 443,64 2 751 239,15
     
ÚHRN PASIV 28 515 136,09 30 300 958,24
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 582,58
- Software 97 320,97 101 929,72
- Ocenitelná práva 259,98 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 67 912,01 74 378,04
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 036,72 4 036,72
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 298,69 1 011,34
Celkem 171 410,95 183 198,38
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -1 123,66 -1 272,62
- Oprávky k softwaru -63 419,59 -69 663,45
- Oprávky k ocenitelným právům -140,83 -173,33
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -67 912,00 -74 378,04
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -2 053,10 -2 492,41
Celkem -134 649,18 -147 979,85
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 3 636 244,73 3 684 280,87
- Umělecká díla a předměty 12 046,67 12 652,60
- Stavby 19 133 758,12 19 794 833,18
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 296 822,62 5 453 016,95
- Pěstitelské celky trvalých porostů 586,72 488,00
- Základní stádo a tažná zvířata 3 489,35 3 249,52
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 979 513,02 2 087 370,22
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 537 212,61 636 736,47
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 381,40 967,14
Celkem 30 600 055,24 31 673 594,95
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -3 301 074,80 -3 416 784,75
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -3 698 966,42 -3 816 321,51
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -163,06 -87,17
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -2 113,31 -1 946,95
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 979 513,03 -2 087 370,21
Celkem -8 981 830,62 -9 322 510,59
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 817,16 1 377,16
Celkem 1 817,16 1 377,16
     
Stálá aktiva celkem 21 656 803,55 22 387 680,05
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 206 418,93 209 527,65
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 570,80 927,77
- Nedokončená výroba 6 492,73 6 180,66
- Výrobky 11 814,63 10 528,99
- Zvířata 9 966,43 6 421,68
- Zboží na skladě 46 038,39 42 056,26
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 1 593,58 1 766,79
Celkem 282 895,49 277 409,80
     
Pohledávky    
- Odběratelé 491 445,59 482 374,60
- Poskytnuté provozní zálohy 71 362,69 66 848,24
- Ostatní pohledávky 29 269,45 29 199,05
- Pohledávky k účastníkům sdružení 59,56 59,56
- Daň z příjmů 11 927,61 17 410,24
- Ostatní přímé daně   21,95
- Daň z přidané hodnoty 849,01 1 632,85
- Ostatní daně a poplatky 152,35 186,49
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 1 154,32 5 351,14
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC 4 924,26 5 858,29
- Pohledávky za zaměstnanci 11 192,14 9 014,70
- Jiné pohledávky 192 909,55 224 787,99
- Opravná položka k pohledávkám -4 510,91 -3 461,75
Celkem 810 735,62 839 283,35
     
Finanční majetek    
- Pokladna 8 199,85 9 114,27
- Peníze na cestě 315,14 222,82
- Ceniny 2 220,00 1 949,69
- Běžný účet 1 202 134,52 1 233 779,71
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 49 024,87 45 987,69
- Ostatní běžné účty 190 210,46 180 778,66
Celkem 1 452 104,84 1 471 832,84
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 23 388,71 19 550,69
- Příjmy příštích období 3 738,48 2 419,69
- Kurzové rozdíly aktivní 0,02  
- Dohadné účty aktivní 54 576,53 58 306,33
Celkem 81 703,74 80 276,71
     
Oběžná aktiva celkem 2 627 439,69 2 668 802,70
     
ÚHRN AKTIV 24 284 243,24 25 056 482,75
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 21 557 829,88 22 302 480,38
- Fond oběžných aktiv 215 351,21 197 390,53
Celkem 21 773 181,09 22 499 870,91
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 37 118,91 42 503,36
- Fond kulturních a sociálních potřeb 62 608,86 58 265,42
- Fond rezervní 96 972,45 133 716,42
- Fond reprodukce majetku 539 028,62 484 236,62
- Ostatní finanční fondy 70 572,88 77 099,83
Celkem 806 301,72 795 821,65
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   15 902,67
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -72 849,04 -68 773,71
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 78 372,80  
Celkem 5 523,76 -52 871,04
     
Vlastní zdroje celkem 22 585 006,57 23 242 821,52
     
D. Cizí zdroje    
Rezervy    
- Rezervy zákonné   2 000,00
Celkem 0,00 2 000,00
     
Dlouhodobé závazky    
- Dlouhodobé přijaté zálohy 13 024,97 26 972,86
- Ostatní dlouhodobé závazky 6 113,83 2 208,00
Celkem 19 138,80 29 180,86
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 615 524,10 646 795,64
- Přijaté zálohy 62 551,99 48 479,80
- Ostatní závazky 24 105,99 22 766,28
- Závazky za účastníky sdružení 86,66 86,66
- Zaměstnanci 246 487,35 284 395,11
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 68 876,19 62 684,22
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 213 983,34 217 321,50
- Daň z příjmů 13 978,22 11 071,09
- Ostatní přímé daně 56 410,62 58 555,50
- Daň z přidané hodnoty 1 595,83 4 322,78
- Ostatní daně a poplatky 78,72 66,75
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 1 876,97 1 127,58
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s ÚSC 6 917,74 4 024,00
- Jiné závazky 222 572,29 233 085,39
Celkem 1 535 046,01 1 594 782,30
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Bankovní úvěry a půjčky    
- Krátkodobé bankovní úvěry   32 000,00
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 6 432,23 5 650,00
Celkem 6 432,23 37 650,00
     
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 13 584,11 12 702,60
- Výnosy přístích období 33 040,71 28 850,20
- Kurzové rozdíly pasivní   0,34
- Dohadné účty pasivní 91 995,26 108 495,20
Celkem 138 620,08 150 048,34
     
Cizí zdroje celkem 1 699 237,12 1 813 661,50
     
ÚHRN PASIV 24 284 243,69 25 056 483,02
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje (v tis. Kč)
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 1 723 039,82 105 195,25 1 828 235,07
Spotřeba energie 530 399,86 35 824,77 566 224,63
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 1 404,80 392,79 1 797,59
Prodané zboží 293 350,68 150 665,30 444 015,98
Opravy a udržování 504 849,58 46 802,56 551 652,14
Cestovné 28 245,74 821,12 29 066,86
Náklady na reprezentaci 1 893,14 179,31 2 072,45
Ostatní služby 558 763,80 25 225,17 583 988,97
Mzdové náklady 5 483 831,71 97 402,23 5 581 233,94
Zákonné sociální pojištění 1 903 957,65 32 121,98 1 936 079,63
Zákonné sociální náklady 124 253,80 2 485,38 126 739,18
Ostatní sociální náklady 10 833,09 310,18 11 143,27
Daň silniční 399,51 572,93 972,44
Daň z nemovitostí 1,99 18,24 20,23
Ostatní daně a poplatky 3 918,79 242,99 4 161,78
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 982,15 15,32 1 997,47
Ostatní pokuty a penále 1 408,86 25,00 1 433,86
Odpis pohledávky 14 162,40 1 906,76 16 069,16
Úroky 1 921,00   1 921,00
Kursové ztráty 306,94 2,33 309,27
Manka a škody 1 825,92 40,20 1 866,12
Jiné ostatní náklady 112 109,60 4 437,69 116 547,29
Odpisy dlouhodobého NM a HM 352 389,00 21 733,06 374 122,06
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 858,88 439,99 1 298,87
Prodaný materiál 21 273,96 659,80 21 933,76
Tvorba zákonných rezerv 2 000,00   2 000,00
Tvorba zákonných opravných položek 56,10 20,38 76,48
Náklady celkem 11 679 438,77 527 540,73 12 206 979,50
       
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 24 089,70 43 866,14 67 955,84
Tržby z prodeje služeb 4 732 336,42 302 305,72 5 034 642,14
Tržby za prodané zboží 354 594,47 183 771,23 538 365,70
Změna stavu zásob nedokončené výroby -5 232,77 182,73 -5 050,04
Změna stavu zásob výrobků 3 513,32 -859,07 2 654,25
Změna stavu zvířat -0,68 -3 845,91 -3 846,59
Aktivace materiálu a zboží 44 810,20 428,91 45 239,11
Aktivace vnitroorganizačních služeb 35 273,45 6 566,69 41 840,14
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 1 779,41 1 706,60 3 486,01
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 285,40 50,67 3 336,07
Ostatní pokuty a penále 96,63 4,20 100,83
Platby za odepsané pohledávky 45,94   45,94
Úroky 7 257,01 38,17 7 295,18
Kursové zisky 79,38   79,38
Zúčtování fondů 124 788,47 1 574,28 126 362,75
Jiné ostatní výnosy 167 955,40 36 620,45 204 575,85
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 3 568,36 573,49 4 141,85
Tržby z prodeje materiálu 27 796,57 1 097,93 28 894,50
Zúčtování zákonných opravných položek 12,75 1 112,89 1 125,64
Příspěvky a dotace na provoz 6 134 110,23 13 775,20 6 147 885,43
Výnosy celkem 11 660 159,66 588 970,32 12 249 129,98
       
Daň z příjmů 18 394,43 7 525,55 25 919,98
Dodatečné odvody daně z příjmů 205,54 122,71 328,25
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -37 879,08 53 781,33 15 902,25
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 307,10 307,10
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 809,83 3 337,97
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 428,40 428,40
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   342,01
Celkem 3 545,33 4 415,48
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -173,33 -207,50
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -2 809,83 -3 337,97
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -8,93 -116,03
Celkem -2 992,09 -3 661,50
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 2 881 205,08 2 949 922,99
- Stavby 7 000 953,57 7 477 444,94
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 797 751,02 829 664,78
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 38 113,45 40 598,64
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 373 653,28 518 757,92
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 237,50  
Celkem 11 091 913,90 11 816 389,27
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -330 275,59 -407 772,36
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -586 135,35 -622 587,70
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -38 113,45 -40 598,64
Celkem -954 524,39 -1 070 958,70
     
Stálá aktiva celkem 10 137 942,75 10 746 184,55
     
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 79 811,65 77 561,17
Celkem 79 811,65 77 561,17
     
Pohledávky    
- Odběratelé 3 215,56 20 819,81
- Poskytnuté provozní zálohy 4 443,89 3 171,33
- Ostatní pohledávky 1 620,65 837,74
- Ostatní daně a poplatky 10,05  
- Pohledávky za zaměstnanci 273,10 275,32
- Jiné pohledávky 153 564,97 183 105,05
- Opravná položka k pohledávkám -39,45 -39,45
Celkem 163 088,77 208 169,80
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Finanční majetek    
- Pokladna 143,89 191,72
- Ceniny 169,68 81,36
- Běžný účet 96 689,63 58 814,12
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 1 395,27 1 517,16
- Ostatní běžné účty 78 831,91 50 604,78
Celkem 177 230,38 111 209,14
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 148,95 159,46
- Příjmy příštích období 54,40 14,29
- Dohadné účty aktivní 219,32 302,08
Celkem 422,67 475,83
     
Oběžná aktiva celkem 420 553,47 397 415,94
     
ÚHRN AKTIV 10 558 496,22 11 143 600,49
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 10 077 057,74 10 731 135,32
- Fond oběžných aktiv 56 217,19 56 217,19
Celkem 10 133 274,93 10 787 352,51
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 3 385,52 9 985,52
- Fond kulturních a sociálních potřeb 1 711,43 1 849,08
- Fond rezervní 10 731,33 16 627,73
- Fond reprodukce majetku 95 084,10 64 222,02
Celkem 110 912,38 92 684,35
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   12 125,98
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 13 157,83  
Celkem 13 157,83 12 125,98
     
Vlastní zdroje celkem 10 257 345,14 10 892 162,84
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
D. Cizí zdroje    
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 118 043,48 36 664,86
- Přijaté zálohy 185,77 166,57
- Ostatní závazky 2 419,23 2 019,98
- Zaměstnanci 3 719,33 3 916,91
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7 356,74 7 377,49
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 163,13 6 280,97
- Daň z příjmů 3 770,28 624,56
- Ostatní přímé daně 1 668,03 1 684,45
- Daň z přidané hodnoty   2 557,28
- Ostatní daně a poplatky   19,73
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 784,62 2 763,00
- Jiné závazky 152 407,74 182 671,55
Celkem 296 518,35 246 747,35
     
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 18,04  
- Výnosy přístích období 1 778,08 2 217,00
- Dohadné účty pasivní 2 836,61 2 473,30
Celkem 4 632,73 4 690,30
     
Cizí zdroje celkem 301 151,08 251 437,65
     
ÚHRN PASIV 10 558 496,22 11 143 600,49
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví dopravy (v tis. Kč)
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 108 567,53 42 081,57 150 649,10
Spotřeba energie 7 637,97 1 982,09 9 620,06
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 1 141,47 278,67 1 420,14
Opravy a udržování 265 595,94 41 477,52 307 073,46
Cestovné 2 434,74 656,03 3 090,77
Náklady na reprezentaci 79,99 0,81 80,80
Ostatní služby 17 307,37 3 231,32 20 538,69
Mzdové náklady 106 894,51 27 314,37 134 208,88
Zákonné sociální pojištění 37 500,17 9 581,84 47 082,01
Zákonné sociální náklady 4 255,18 1 153,17 5 408,35
Daň silniční   238,28 238,28
Ostatní daně a poplatky 260,44 31,07 291,51
Ostatní pokuty a penále 8,62 2,14 10,76
Manka a škody 10,32   10,32
Jiné ostatní náklady 4 122,53 868,89 4 991,42
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 119 411,20 11 530,11 130 941,31
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 10,77   10,77
Prodaný materiál 94,13 21,00 115,13
Náklady celkem 675 332,88 140 448,88 815 781,76
       
       
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby z prodeje služeb 1,43 157 956,43 157 957,86
Aktivace materiálu a zboží 2 774,30   2 774,30
Aktivace vnitroorganizačních služeb 11 407,10   11 407,10
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 1 251,25   1 251,25
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3,63   3,63
Úroky 202,09   202,09
Jiné ostatní výnosy 11 474,42 7,06 11 481,48
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 902,90   902,90
Tržby z prodeje materiálu 686,21 77,55 763,76
Příspěvky a dotace na provoz 648 529,93   648 529,93
Výnosy celkem 677 233,26 158 041,04 835 274,30
       
Daň z příjmů 1 049,53 6 317,03 7 366,56
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 850,85 11 275,13 12 125,98
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 8 852,74 8 024,96
- Ocenitelná práva 259,98 259,97
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44 366,39 48 073,03
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 679,40 2 679,40
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 189,00 250,88
Celkem 56 347,51 59 288,24
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -6 151,68 -5 274,17
- Oprávky k ocenitelným právům -140,82 -173,33
- Oprávky k drob. dlouhodob. nehmot. majetku -44 366,39 -48 073,03
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobého nehmotného majetku -1 625,09 -1 813,35
Celkem -52 283,98 -55 333,88
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 583 162,82 574 446,31
- Umělecká díla a předměty 4 289,78 4 772,77
- Stavby 5 328 469,90 5 463 379,71
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 064 350,63 1 037 705,16
- Pěstitelské celky trvalých porostů 566,63 467,91
- Základní stádo a tažná zvířata 3 445,40 3 205,57
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 135 552,04 1 200 937,93
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 642,19 22 924,54
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 43,90 795,74
Celkem 8 139 523,29 8 308 635,64
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 699 751,30 -1 738 516,40
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -806 488,88 -787 364,52
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -147,61 -70,36
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -2 097,28 -1 925,41
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 135 552,04 -1 200 937,92
Celkem -3 644 037,11 -3 728 814,61
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 783,00 1 343,00
Celkem 1 783,00 1 343,00
     
Stálá aktiva celkem 4 501 332,70 4 585 118,38
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 26 357,10 26 185,15
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 14,18 30,60
- Nedokončená výroba 6 492,73 6 180,66
- Výrobky 9 074,24 8 149,75
- Zvířata 9 948,88 6 404,92
- Zboží na skladě 2 495,64 2 621,16
Celkem 54 382,77 49 572,24
     
Pohledávky    
- Odběratelé 41 925,28 32 145,75
- Poskytnuté provozní zálohy 43 031,82 42 717,10
- Ostatní pohledávky 7 577,33 5 856,10
- Pohledávky za účastníky sdružení 59,56 59,56
- Daň z příjmů 340,59 532,45
- Ostatní přímé daně   21,95
- Daň z přidané hodnoty 780,08 1 411,11
- Ostatní daně a poplatky 141,25 172,79
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 931,39 5 178,75
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC 1 200,28 1 454,97
- Pohledávky za zaměstnanci 7 179,69 6 149,18
- Jiné pohledávky 10 288,04 14 327,20
- Opravná položka k pohledávkám -1 109,16  
Celkem 112 346,15 110 026,91
     
Finanční majetek    
- Pokladna 5 027,84 5 376,56
- Peníze na cestě 234,15 112,70
- Ceniny 1 058,15 1 015,64
- Běžný účet 565 170,94 582 454,31
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 28 755,89 28 012,91
- Ostatní běžné účty 24 223,29 28 287,72
Celkem 624 470,26 645 259,84
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 13 123,33 10 821,69
- Příjmy příštích období 1 539,51 1 522,09
- Kurzové rozdíly aktivní 0,02 0,00
- Dohadné účty aktivní 3 072,07 2 288,62
Celkem 17 734,93 14 632,40
     
Oběžná aktiva celkem 808 934,07 819 491,42
     
ÚHRN AKTIV 5 310 266,81 5 404 609,78
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 4 498 886,26 4 580 041,31
- Fond oběžných aktiv 82 189,95 82 266,32
Celkem 4 581 076,21 4 662 307,63
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 16 415,50 17 387,93
- Fond kulturních a sociálních potřeb 38 126,59 36 399,75
- Fond rezervní 43 676,61 49 909,10
- Fond reprodukce majetku 110 169,02 117 617,75
- Jiné finanční fondy 828,95 275,12
Celkem 209 216,67 221 589,65
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   20 262,64
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -4 313,16 -2 977,43
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 20 412,94  
Celkem 16 099,78 17 285,21
     
Vlastní zdroje celkem 4 806 392,66 4 901 182,49
     
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Ostatní dlouhodobé závazky 1 558,71 1 322,85
Celkem 1 558,71 1 322,85
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 46 390,31 56 930,42
- Přijaté zálohy 11 093,55 13 766,02
- Ostatní závazky 14 853,30 10 494,10
- Závazky k účastníkům sdružení 86,65 86,66
- Zaměstnanci 86 372,72 113 834,07
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 51 619,87 45 803,70
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 113 922,38 111 332,14
- Daň z příjmů 975,34 629,92
- Ostatní přímé daně 30 367,60 29 408,48
- Daň z přidané hodnoty 699,94 676,83
- Ostatní daně a poplatky 6,45 21,88
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 1 129,86 330,96
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 606,63 347,37
- Jiné závazky 57 127,94 37 167,81
Celkem 415 252,54 420 830,36
     
Bankovní úvěry a půjčky    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 0,00 2 650,00
Celkem 0,00 2 650,00
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 12 639,57 11 406,31
- Výnosy přístích období 26 817,11 23 623,16
- Kurzové rozdíly pasivní   0,35
- Dohadné účty pasivní 47 606,40 43 594,46
Celkem 87 063,08 78 624,28
     
Cizí zdroje celkem 503 874,32 503 427,45
     
ÚHRN PASIV 5 310 267,01 5 404 609,91
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství (v tis. Kč)
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 341 524,50 52 913,12 394 437,62
Spotřeba energie 269 466,88 19 431,19 288 898,07
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 263,32 114,12 377,44
Prodané zboží 2 247,93 12 367,27 14 615,20
Opravy a udržování 99 514,71 4 348,00 103 862,71
Cestovné 19 011,01 139,55 19 150,56
Náklady na reprezentaci 667,78 178,38 846,16
Ostatní služby 245 746,83 17 817,45 263 564,28
Mzdové náklady 2 771 951,95 57 450,31 2 829 402,26
Zákonné sociální pojištění 957 510,11 18 377,48 975 887,59
Zákonné sociální náklady 67 440,39 1 144,94 68 585,33
Ostatní sociální náklady 7 175,73 300,54 7 476,27
Daň silniční 117,37 233,15 350,52
Daň z nemovitostí 0,95 10,47 11,42
Ostatní daně a poplatky 1 163,56 211,80 1 375,36
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 101,38   101,38
Ostatní pokuty a penále 498,03 20,46 518,49
Odpis pohledávky 5 499,75 1 900,92 7 400,67
Úroky 0,18   0,18
Kursové ztráty 282,48 2,31 284,79
Manka a škody 317,35 0,58 317,93
Jiné ostatní náklady 46 753,80 3 227,20 49 981,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 92 936,95 5 806,50 98 743,45
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 107,75 416,39 524,14
Prodaný materiál 43,30 125,83 169,13
Náklady celkem 4 930 343,99 196 537,96 5 126 881,95
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 13 867,85 43 815,63 57 683,48
Tržby z prodeje služeb 270 080,61 111 699,66 381 780,27
Tržby za prodané zboží 3 278,46 18 028,24 21 306,70
Změna stavu zásob nedokončené výroby -492,79 182,73 -310,06
Změna stavu zásob výrobků 13,42 -859,07 -845,65
Změna stavu zvířat -0,68 -3 845,91 -3 846,59
Aktivace materiálu a zboží 1 276,78 327,39 1 604,17
Aktivace vnitroorganizačních služeb 14 257,24 6 371,84 20 629,08
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 473,48 1 706,60 2 180,08
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 784,38 27,39 811,77
Ostatní pokuty a penále 96,63 4,20 100,83
Platby za odepsané pohledávky 1,16 0,00 1,16
Úroky 2 484,60 38,16 2 522,76
Kursové zisky 77,85   77,85
Zúčtování fondů 35 916,96 1 571,06 37 488,02
Jiné ostatní výnosy 78 449,28 13 412,15 91 861,43
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 1 438,67 511,23 1 949,90
Tržby z prodeje materiálu 501,02 372,53 873,55
Zúčtování zákonných opravných položek   1 109,16 1 109,16
Příspěvky a dotace na provoz 4 517 648,29 13 727,95 4 531 376,24
Výnosy celkem 4 940 153,21 208 200,94 5 148 354,15
       
Daň z příjmů 471,74 592,34 1 064,08
Dodatečné odvody daně z příjmů 102,03 43,83 145,86
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 9 235,48 11 026,81 20 262,29
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 1 438,53 1 581,33
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 420,10 2 738,74
Celkem 3 858,63 4 320,07
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -1 153,02 -1 249,53
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -2 420,10 -2 738,74
Celkem -3 573,12 -3 988,27
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 26 745,14 26 745,14
- Umělecká díla a předměty 405,78 493,18
- Stavby 529 665,95 540 386,83
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 70 136,35 84 513,46
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 705,40 44 387,21
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 911,89 32 958,94
Celkem 698 570,51 729 484,76
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -59 943,81 -29 220,01
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -47 022,63 -51 647,83
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -40 705,40 -44 387,21
Celkem -147 671,84 -125 255,05
     
Stálá aktiva celkem 551 184,18 604 561,51
     
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 1 405,98 1 166,88
- Výrobky 86,98 55,12
- Zboží na skladě 5 994,48 5 652,32
- Pořízení zboží a Zboží na cestě   90,34
Celkem 7 487,44 6 964,66
     
Pohledávky    
- Odběratelé 1 461,23 846,00
- Poskytnuté provozní zálohy 3 036,99 3 432,75
- Ostatní pohledávky 91,43 46,19
- Daň z příjmů 351,20 206,44
- Pohledávky za zaměstnanci 526,53 134,88
- Jiné pohledávky 157,49 449,08
Celkem 5 624,87 5 115,34
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Finanční majetek    
- Pokladna 263,62 384,42
- Ceniny 483,02 292,29
- Běžný účet 23 376,33 30 103,36
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 465,89 654,23
- Ostatní běžné účty 1 132,23 2 119,14
Celkem 25 721,09 33 553,44
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 1 621,48 1 451,70
- Příjmy příštích období 12,21 218,47
- Dohadné účty aktivní 301,48 21,23
Celkem 1 935,17 1 691,40
     
Oběžná aktiva celkem 40 768,57 47 324,84
     
ÚHRN AKTIV 591 952,75 651 886,35
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 551 184,16 603 941,85
- Fond oběžných aktiv 2 718,71 2 718,71
Celkem 553 902,87 606 660,56
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 2 399,56 1 984,62
- Fond kulturních a sociálních potřeb 750,49 852,53
- Fond rezervní 3 614,41 4 314,96
- Fond reprodukce majetku 14 386,58 19 207,77
Celkem 21 151,04 26 359,88
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 950,20
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 115,05  
Celkem 1 115,05 1 950,20
     
Vlastní zdroje celkem 576 168,95 634 970,64
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
D. Cizí zdroje    
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 2 709,09 2 191,51
- Přijaté zálohy 138,56 83,52
- Ostatní závazky 223,19 111,20
- Zaměstnanci 3 072,94 4 318,32
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 513,46 562,51
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 715,27 3 013,76
- Ostatní přímé daně 642,24 715,70
- Daň z přidané hodnoty 16,52 6,65
- Ostatní daně a poplatky 0,29  
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 250,62 859,00
- Jiné závazky 1 251,83 307,70
Celkem 11 534,01 12 169,87
     
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 166,91 97,12
- Výnosy přístích období 1 338,08 1 221,49
- Dohadné účty pasivní 2 744,80 3 427,21
Celkem 4 249,79 4 745,82
     
Cizí zdroje celkem 15 783,80 16 915,69
     
ÚHRN PASIV 591 952,75 651 886,33
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury (v tis. Kč)
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 15 372,53 21,53 15 394,06
Spotřeba energie 9 765,80 104,60 9 870,40
Prodané zboží 1 517,81 571,19 2 089,00
Opravy a udržování 7 284,71 350,72 7 635,43
Cestovné 1 069,65   1 069,65
Náklady na reprezentaci 201,57   201,57
Ostatní služby 18 018,04 929,33 18 947,37
Mzdové náklady 76 020,18 401,79 76 421,97
Zákonné sociální pojištění 25 531,37 64,64 25 596,01
Zákonné sociální náklady 3 088,68 3,79 3 092,47
Ostatní sociální náklady 96,30   96,30
Daň silniční 0,75   0,75
Daň z nemovitostí 0,75   0,75
Ostatní daně a poplatky 62,87   62,87
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1,02   1,02
Ostatní pokuty a penále 0,06   0,06
Kursové ztráty 2,93   2,93
Manka a škody 11,05   11,05
Jiné ostatní náklady 2 894,09 2,36 2 896,45
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 709,83 40,53 9 750,36
Náklady celkem 170 649,99 2 490,48 173 140,47
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 246,11 34,18 280,29
Tržby z prodeje služeb 14 732,25 1 280,68 16 012,93
Tržby za prodané zboží 437,29 724,27 1 161,56
Aktivace materiálu a zboží 126,50   126,50
Úroky 78,09   78,09
Kursové zisky 1,27   1,27
Zúčtování fondů 1 056,12   1 056,12
Jiné ostatní výnosy 2 098,24 899,83 2 998,07
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 45,00   45,00
Tržby z prodeje materiálu 8,26   8,26
Příspěvky a dotace na provoz 153 510,75   153 510,75
Výnosy celkem 172 339,88 2 938,96 175 278,84
       
Daň z příjmů 179,52 3,84 183,36
Dodatečné odvody daně z příjmů 4,80 0,00 4,80
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 505,57 444,64 1 950,21
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 035,25 1 035,25
- Software 86 565,69 91 795,91
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 075,18 14 859,73
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 130,00 130,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   311,45
Celkem 100 806,12 108 132,34
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -637,11 -739,10
- Oprávky k softwaru -55 784,63 -62 768,26
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -13 075,18 -14 859,73
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -64,74 -86,30
Celkem -69 561,66 -78 453,39
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 103 839,13 96 663,29
- Umělecká díla a předměty 5 356,99 5 439,99
- Stavby 4 873 825,35 4 936 351,09
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 143 014,88 3 284 795,37
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 484 020,92 507 860,35
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 104 909,92 52 476,85
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 100,00 71,40
Celkem 8 715 067,19 8 883 658,34
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 031 040,35 -1 070 967,01
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -2 121 732,66 -2 215 635,24
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -484 020,92 -507 860,35
Celkem -3 636 793,93 -3 794 462,60
     
Stálá aktiva celkem 5 109 517,72 5 118 874,68
     
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 89 849,74 94 649,00
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 556,62 899,55
- Výrobky 2 610,88 2 282,10
- Zboží na skladě 37 446,38 33 690,60
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 1 593,59 1 676,45
Celkem 132 057,21 133 197,70
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Pohledávky    
- Odběratelé 444 631,03 425 357,03
- Poskytnuté provozní zálohy 10 466,97 8 907,25
- Ostatní pohledávky 19 174,34 17 366,66
- Daň z příjmů 8 726,14 16 294,94
- Daň z přidané hodnoty 56,20 122,19
- Ostatní daně a poplatky 1,05 11,45
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 149,24 107,93
- Pohledávky za zaměstnanci 1 555,34 1 228,11
- Jiné pohledávky 28 732,78 26 645,03
- Opravná položka k pohledávkám -3 362,30 -3 422,30
Celkem 510 130,79 492 618,29
     
Finanční majetek    
- Pokladna 1 643,53 1 960,78
- Peníze na cestě 75,52 110,13
- Ceniny 461,37 544,67
- Běžný účet 366 780,07 384 408,26
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 12 236,60 9 099,10
- Ostatní běžné účty 10 244,60 17 425,46
Celkem 391 441,69 413 548,40
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 6 528,46 5 356,80
- Příjmy příštích období 1 416,65 641,70
- Dohadné účty aktivní 50 746,43 54 165,18
Celkem 58 691,54 60 163,68
     
Oběžná aktiva celkem 1 092 321,25 1 099 528,08
     
ÚHRN AKTIV 6 201 838,98 6 218 402,75
     
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 5 074 261,36 5 055 381,72
- Fond oběžných aktiv 61 155,72 43 541,87
Celkem 5 135 417,08 5 098 923,59
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 5 219,70 3 682,95
- Fond kulturních a sociálních potřeb 13 720,06 11 036,78
- Fond rezervní 14 363,44 35 770,48
- Fond reprodukce majetku 266 210,45 220 121,47
- Jiné finanční fondy 100,00 376,16
Celkem 299 613,65 270 987,84
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   -42 557,72
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -68 496,40 -65 796,28
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 39 685,36  
Celkem -28 811,04 -108 354,00
     
Vlastní zdroje celkem 5 406 219,70 5 261 557,42
     
D. Cizí zdroje    
Rezervy    
Rezervy zákonné   2 000,00
Celkem 0,00 2 000,00
     
Dlouhodobé závazky    
- Dlouhodobé přijaté zálohy 13 024,97 26 972,86
- Ostatní dlouhodobé závazky 4 555,12 885,15
Celkem 17 580,09 27 858,01
     
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 439 368,40 538 633,37
- Přijaté zálohy 49 079,50 34 143,24
- Ostatní závazky 5 623,24 8 768,35
- Zaměstnanci 135 252,45 145 685,65
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 733,57 1 869,52
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 76 726,23 83 441,63
- Daň z příjmů 9 120,01 298,12
- Ostatní přímé daně 20 729,26 24 013,18
- Daň z přidané hodnoty 707,94 977,39
- Ostatní daně a poplatky 30,13 21,38
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 747,11  
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 5 173,21 29,64
- Jiné závazky 4 801,14 5 866,87
Celkem 749 092,19 843 748,34
     
Bankovní úvěry a půjčky    
- Krátkodobé bankovní úvěry   32 000,00
Celkem 0,00 32 000,00
     
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 336,42 82,93
- Výnosy přístích období 2 247,23 1 692,90
- Dohadné účty pasivní 26 363,40 49 463,23
Celkem 28 947,05 51 239,06
     
Cizí zdroje celkem 795 619,34 956 845,41
     
ÚHRN PASIV 6 201 839,03 6 218 402,82
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
náklady činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 1 107 322,71 5 356,59 1 112 679,30
Spotřeba energie 186 832,19 13 385,01 200 217,20
Prodané zboží 289 584,93 136 814,59 426 399,52
Opravy a udržování 93 606,60 547,98 94 154,58
Cestovné 4 920,13 25,47 4 945,60
Náklady na reprezentaci 760,49 0,12 760,61
Ostatní služby 235 689,35 2 943,99 238 633,34
Mzdové náklady 2 154 021,05 11 013,56 2 165 034,61
Zákonné sociální pojištění 752 918,24 3 700,30 756 618,54
Zákonné sociální náklady 41 801,10 158,84 41 959,94
Ostatní sociální náklady 1 084,09   1 084,09
Daň silniční 214,81 92,40 307,21
Daň z nemovitostí   7,77 7,77
Ostatní daně a poplatky 837,62 0,12 837,74
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 875,16 15,32 1 890,48
Ostatní pokuty a penále 628,27   628,27
Odpis pohledávky 8 644,08 3,30 8 647,38
Úroky 1 920,82   1 920,82
Kursové ztráty 21,37 0,02 21,39
Manka a škody 1 475,96 39,62 1 515,58
Jiné ostatní náklady 50 451,40 189,60 50 641,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 94 855,52 4 097,16 98 952,68
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 358,80 23,60 382,40
Prodaný materiál 21 136,52 512,98 21 649,50
Tvorba zákonných rezerv 2 000,00   2 000,00
Tvorba zákonných opravných položek 56,10 20,37 76,47
Náklady celkem 5 053 017,31 178 948,71 5 231 966,02
       
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 9 779,99 16,33 9 796,32
Tržby z prodeje služeb 4 040 233,96 23 096,67 4 063 330,63
Tržby za prodané zboží 350 878,01 163 967,22 514 845,23
Změna stavu zásob nedokončené výroby -4 739,99   -4 739,99
Změna stavu zásob výrobků 3 500,88   3 500,88
Aktivace materiálu a zboží 40 628,18 101,52 40 729,70
Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 609,11 194,85 9 803,96
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,81   0,81
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 497,39 23,28 2 520,67
Platby za odepsané pohledávky 44,77   44,77
Úroky 4 012,95   4 012,95
Kursové zisky 0,26   0,26
Zúčtování fondů 78 201,53 3,21 78 204,74
Jiné ostatní výnosy 73 510,52 21 637,50 95 148,02
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 874,30 62,26 936,56
Tržby z prodeje materiálu 26 574,11 647,85 27 221,96
Zúčtování zákonných opravných položek 12,74 3,73 16,47
Příspěvky a dotace na provoz 349 902,85 47,25 349 950,10
Výnosy celkem 4 985 522,37 209 801,67 5 195 324,04
       
Daň z příjmů 5 294,45 507,85 5 802,30
Dodatečné odvody daně z příjmů 98,71 14,75 113,46
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -72 888,11 30 330,38 -42 557,73
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 547,33 547,32
- Software 156,92 220,41
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 769,40 5 368,57
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 798,91 798,92
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 109,69 107,00
Celkem 6 382,25 7 042,22
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -486,55 -533,52
- Oprávky k softwaru -156,92 -163,98
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -4 769,39 -5 368,57
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -354,35 -476,71
Celkem -5 767,21 -6 542,78
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 39 089,80 36 503,13
- Umělecká díla a předměty 1 945,24 1 946,65
- Stavby 1 340 018,15 1 377 270,61
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 209 077,01 216 338,18
- Pěstitelské celky trvalých porostů 20,09 20,09
- Základní stádo a tažná zvířata 43,95 43,95
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 260 287,70 293 586,09
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 033,27 9 618,21
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   100,00
Celkem 1 858 515,21 1 935 426,91
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -169 532,66 -170 308,96
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -129 703,80 -139 086,21
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -15,45 -16,80
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -16,03 -21,52
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -260 287,70 -293 586,07
Celkem -559 555,64 -603 019,56
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34,16 34,16
Celkem 34,16 34,16
     
Stálá aktiva celkem 1 299 608,77 1 332 940,96
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 8 989,01 9 965,44
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě   -2,39
- Výrobky 42,53 42,02
- Zvířata 17,55 16,75
- Zboží na skladě 101,89 92,17
Celkem 9 150,98 10 113,99
     
Pohledávky    
- Odběratelé 191,36 3 206,00
- Poskytnuté provozní zálohy 10 251,80 8 619,81
- Ostatní pohledávky 780,93 5 092,36
- Daň z příjmů 2 509,68 376,40
- Daň z přidané hodnoty 12,74 99,55
- Ostatní daně a poplatky   2,25
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 73,69 64,45
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC 3 723,98 4 403,32
- Pohledávky za zaměstnanci 1 645,37 1 227,21
- Jiné pohledávky 77,49 261,63
Celkem 19 267,04 23 352,98
     
Finanční majetek    
- Pokladna 891,12 1 200,78
- Ceniny 29,70 15,71
- Běžný účet 139 760,36 177 999,64
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 5 994,20 6 704,29
- Ostatní běžné účty 75 778,44 82 341,55
Celkem 222 453,82 268 261,97
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 1 909,36 1 761,03
- Příjmy příštích období 548,02 23,15
- Dohadné účty aktivní 237,23 1 529,23
Celkem 2 694,61 3 313,41
     
Oběžná aktiva celkem 253 566,45 305 042,35
     
ÚHRN AKTIV 1 553 175,21 1 637 983,30
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 200 k 31. 12. 2007
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 1 299 222,92 1 331 980,18
- Fond oběžných aktiv 12 666,15 12 646,43
Celkem 1 311 889,07 1 344 626,61
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 9 675,94 9 462,33
- Fond kulturních a sociálních potřeb 8 103,02 8 127,28
- Fond rezervní 23 311,49 27 094,15
- Fond reprodukce majetku 50 173,71 63 067,61
- Ostatní finanční fondy 69 643,92 76 448,54
Celkem 160 908,08 184 199,91
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   24 121,57
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3 891,49  
Celkem 3 891,49 24 121,57
     
Vlastní zdroje celkem 1 476 688,63 1 552 948,09
     
D. Cizí zdroje    
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 8 545,86 12 375,47
- Přijaté zálohy 648,04 320,44
- Ostatní závazky 835,95 1 372,65
- Zaměstnanci 17 161,74 16 640,15
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6 586,76 7 071,00
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 13 315,53 13 252,99
- Daň z příjmů 109,22 9 518,48
- Ostatní přímé daně 2 697,06 2 733,68
- Daň z přidané hodnoty 171,43 104,61
- Ostatní daně a poplatky 41,85 3,75
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem   796,60
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 61,98 25,00
- Jiné závazky 6 835,92 7 071,47
Celkem 57 011,34 71 286,29
     
Bankovní úvěry a půjčky    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 6 432,23 3 000,00
Celkem 6 432,23 3 000,00
     
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 121,58 1 116,24
- Výnosy přístích období 606,07 95,65
- Dohadné účty pasivní 12 315,31 9 537,01
Celkem 13 042,96 10 748,90
     
Cizí zdroje celkem 76 486,52 85 035,20
     
ÚHRN PASIV 1 553 175,15 1 637 983,27
Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 149 704,57 4 822,44 154 527,01
Spotřeba energie 56 429,33 921,88 57 351,21
Prodané zboží   912,25 912,25
Opravy a udržování 38 819,63 78,34 38 897,97
Cestovné 771,37 0,07 771,44
Náklady na reprezentaci 183,30   183,30
Ostatní služby 41 220,97 303,08 41 524,05
Mzdové náklady 371 582,32 1 222,20 372 804,52
Zákonné sociální pojištění 129 509,44 397,72 129 907,16
Zákonné sociální náklady 7 567,67 24,64 7 592,31
Ostatní sociální náklady 2 473,71 9,64 2 483,35
Daň silniční 66,58 9,10 75,68
Daň z nemovitostí 0,29   0,29
Ostatní daně a poplatky 1 594,30   1 594,30
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4,59   4,59
Ostatní pokuty a penále 272,19 2,40 274,59
Odpis pohledávky 18,57 2,54 21,11
Kursové ztráty 0,16   0,16
Manka a škody 11,24   11,24
Jiné ostatní náklady 7 828,64 149,64 7 978,28
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 35 423,23 258,76 35 681,99
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 319,50   319,50
Náklady celkem 843 801,60 9 114,70 852 916,30
       
       
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 195,74   195,74
Tržby z prodeje služeb 406 216,87 8 272,28 414 489,15
Tržby za prodané zboží 0,70 1 051,50 1 052,20
Změna stavu zásob výrobků -0,99   -0,99
Aktivace materiálu a zboží 4,44   4,44
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 53,87   53,87
Platby za odepsané pohledávky 0,01   0,01
Úroky 478,93   478,93
Zúčtování fondů 9 399,78   9 399,78
Jiné ostatní výnosy 2 411,97 663,90 3 075,87
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 307,48   307,48
Tržby z prodeje materiálu 26,96   26,96
Příspěvky a dotace na provoz 459 522,22   459 522,22
Výnosy celkem 878 617,98 9 987,68 888 605,66
       
Daň z příjmů 11 399,19 104,49 11 503,68
Dodatečné odvody daně z příjmů   64,13 64,13
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 23 417,21 704,35 24 121,55
Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)
Poř. Číslo Název Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Aktiva celkem
1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství:
1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava 296,66 33 304,17 19 130,39
2 00842753 Gy, Ostrava-Slezská Ostrava 285,28 39 485,85 28 227,39
3 00842745 Gy, Ostrava-Hrabůvka 179,48 65 997,04 53 949,60
4 00602159 Gy Olgy Havlové, Ostrava-Poruba 426,02 45 132,82 37 100,12
5 00842702 Gy, Ostrava Poruba 315,83 35 230,91 21 823,05
6 00842737 Gy, Ostrava-Zábřeh 212,98 15 379,93 9 533,81
7 61989011 Gy s rozšířenou výukou cizích jazyků, Ostrava-Poruba 228,31 22 560,03 19 749,56
8 00602060 Sportovní gy Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh 309,91 43 188,10 29 385,37
9 62331205 Gy Františka Živného, Bohumín 76,57 15 571,16 11 100,77
10 62331639 Gy, Český Těšín 116,54 26 124,68 15 539,28
11 62331493 Gy s polským jazykem vyučovacím - GzPJN, Český Těšín 74,50 49 025,13 41 474,10
12 62331558 Gy, Havířov-Město 131,75 18 981,95 15 093,32
13 62331582 Gy, Havířov-Podlesí 161,88 27 063,55 20 189,65
14 62331795 Gy, Karviná-Nové Město 308,18 26 456,73 16 047,74
15 62331540 Gy a SOŠ, Orlová-Lutyně 1 375,18 220 176,07 185 422,19
16 00601667 Gy Mikuláše Koperníka, Bílovec 413,99 67 800,75 46 514,72
17 00601659 Gy, Frenštát pod Radhoštěm 195,72 21 787,81 16 551,10
18 00601675 Gy, Nový Jičín 889,21 51 142,59 20 955,37
19 00601641 Masarykovo gymnázium, Příbor 406,47 35 413,42 27 903,11
20 47813091 Gymnázium, Hlučín 78,99 13 761,52 8 096,32
21 47813113 Mendelovo gymnázium, Opava 392,51 41 126,19 20 293,88
22 47813075 Slezské gymnázium, Opava 118,60 38 446,02 26 742,98
23 47813105 Gy, Vítkov 94,31 28 773,01 20 236,58
24 00601411 Gy P.Bezruče, Frýdek-Místek 253,13 31 443,11 26 948,62
25 00846881 Gy a SOŠ, Frýdek-Místek 298,46 57 726,15 44 109,64
26 00601403 Gy, Frýdlant nad Ostravicí 174,36 37 280,20 26 178,82
27 00601390 Gy, Třinec 300,28 57 567,54 40 305,40
28 00601357 Gy, Bruntál 450,03 15 996,54 6 190,03
29 00601349 Gy, Krnov 439,07 28 811,16 14 192,25
30 00601331 Gy, Rýmařov 104,95 24 505,36 17 281,45
31 70645566 Gy a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem 112,44 21 648,88 16 448,47
32 00602132 SPŠ, Ostrava-Moravská Ostrava 1 539,60 96 185,29 61 694,30
33 00602124 SPŠ chemická ak. Heyrovského a Gy, Ostrava-Zábřeh 699,59 67 243,67 51 503,55
34 00602116 SPŠ stavební, Ostrava-Zábřeh 299,19 66 132,88 41 079,71
35 00602141 SPŠ, Ostrava-Vítkovice 1 273,72 63 975,07 22 606,72
36 00602086 OA a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory 706,74 37 382,11 24 240,50
37 00602094 OA, Ostrava-Poruba 738,85 49 629,17 36 967,74
38 00602027 SZaŠ, Ostrava-Hulváky 275,36 122 576,86 77 297,33
39 00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Ostrava 1 241,71 247 630,25 211 710,18
40 00602051 SUŠ, Ostrava 798,14 41 017,40 27 319,08
41 00600920 SZŠ a VZŠ, Ostrava 414,05 90 153,12 47 349,60
42 62331574 SPŠ elektrotechnická, Havířov-Město 180,60 27 059,01 17 921,59
43 62331566 SPŠ stavební, Havířov-Podlesí 146,95 23 739,40 19 144,64
44 62331515 SPŠ - TP, Karviná-Hranice 302,13 78 234,75 51 495,35
45 60337320 OA, Český Těšín 429,75 21 124,26 11 101,27
46 60337494 OA, Orlová-Lutyně 228,00 38 746,65 26 164,63
47 00844985 SZŠ, Karviná-Mizerov 237,01 28 360,04 17 897,60
48 00601624 VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice 1 453,21 228 914,79 128 019,82
49 00845027 SOŠ a SOU, Nový Jičín 873,46 49 387,80 27 855,53
50 00601152 SZŠ, Opava 173,52 36 699,40 24 452,89
51 47813083 OA a OA pro zrakově postiženou mládež, Opava 176,95 42 124,71 23 325,16
52 47813148 SPŠ stavební, Opava 571,19 42 020,04 27 935,89
53 47813121 SPŠ a SUPŠ, Opava 30,00 32 895,43 20 835,28
54 47813130 Masarykova SZeŠ a SOU zemědělské, Opava 211,91 70 085,46 44 921,33
55 00601861 VOŠ a HŠ, Opava 763,65 109 184,69 61 651,27
56 00601381 SPŠ, Frýdek-Místek 1 009,13 72 538,41 43 472,63
57 00561151 SZŠ, Frýdek-Místek 31,58 6 047,13 2 393,39
58 00601373 OA, Frýdek-Místek 263,44 38 987,10 27 180,89
59 14450909 SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov 159,35 18 962,61 8 915,81
60 00601292 SPedŠ a SOŠ, Krnov 452,16 34 841,05 15 736,51
61 00601322 SPŠ, Bruntál 440,27 64 091,14 34 094,33
62 00601314 OA a SZeŠ, Bruntál 262,15 35 424,21 22 307,15
63 70947911 SOŠ waldorfská, Ostrava 8,12 1 193,78 603,38
64 00535397 SOU obchodní, Ostrava-Přívoz 194,46 37 069,81 14 036,25
65 00845183 SOU strojírenské a OU, Ostrava-Hrabůvka 1 767,08 207 197,82 85 667,37
66 00845329 SOŠ telekomunikační a SOU, Ostrava-Poruba 387,83 34 281,98 11 997,19
67 00845213 SOU stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh 136,74 116 170,03 69 164,11
68 00845256 SOŠ a SOU, Ostrava-Kunčice 977,84 120 569,41 57 415,03
69 00577260 SOU společného stravování a OU, Ostrava-Hrabůvka 347,59 56 123,82 38 428,65
70 14451093 SOŠ dopravní, SOU a U, Ostrava-Vítkovice 275,81 215 686,04 184 451,50
71 13644327 Integrovaná střední škola, Ostrava 420,34 52 228,58 26 006,42
72 00575933 ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba 610,37 37 690,19 22 252,72
73 68321082 SZeŠ, SOU zemědělské a U, Český Těšín 215,44 81 940,24 38 209,99
74 66932581 SOŠ a SOU, Bohumín 1 298,43 126 805,63 65 962,34
75 68321261 SOŠ a SOU, Havířov-Šumbark 649,92 76 994,41 48 246,31
76 13644271 SOŠ, SOU obchodní a služeb, Havířov-Prostřední Suchá 100,34 49 779,04 31 999,27
77 13644289 SOU technické, Havířov-Šumbark 515,34 73 839,90 41 916,19
78 00577235 ISŠ obchodního podnikání, Český Těšín 364,28 59 921,16 40 249,19
79 13644254 ISŠ, Karviná-Nové Město 883,42 61 830,31 26 703,79
80 13644297 Učiliště služeb, OU a PrŠ, Havířov-Šumbark 122,05 86 282,60 46 195,53
81 00601632 SPŠ elektrotechnická a SOU, Frenštát p. R. 1 212,76 56 571,93 20 901,89
82 00601608 SZeŠ a SOU zemědělské, Nový Jičín 179,02 42 385,83 21 073,74
83 00576441 ISŠ-centrum odborné přípravy, Frenštát p. R. 1 161,52 93 441,27 57 266,03
84 00577090 SOU, OU a PrŠ, Klimkovice 508,48 40 869,65 25 819,69
85 00848077 SOU, OU a U, Šenov u Nového Jičína 455,37 65 048,44 30 460,32
86 00577910 SOU, Odry 45,90 16 258,41 12 345,68
87 00601594 OU, U a PrŠ, Nový Jičín 92,52 10 763,26 3 822,84
88 18054455 SOU stavební a Učiliště, Opava 172,97 43 933,01 30 571,49
89 00576701 SOU služeb a obchodu, Opava 75,89 46 835,32 34 184,96
90 00845299 ISS-COP, Opava 1 252,62 100 129,25 64 544,30
91 00845311 SOŠ a SOU poštovní, Opava 700,94 22 618,81 12 782,86
92 14616068 SOŠ a SOU, Vítkov-Podhradí 216,09 94 684,44 55 040,92
93 00601837 OU a Praktická škola, Hlučín 73,37 29 129,67 26 040,45
94 00844691 Integr.střední škola, Frýdek-Místek 637,73 64 693,55 36 161,57
95 14613280 SOŠ řemesel a SOU, Frýdek-Místek 935,78 48 081,66 21 168,14
96 13644301 SOU technické, OU a U, Frýdek-Místek 580,26 111 037,54 71 776,65
97 00577243 SOU, Frýdek-Místek 312,22 96 610,57 77 446,78
98 00846660 SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Třinec 901,21 109 361,99 66 785,28
99 00562378 SOU a OU, Bruntál 668,23 111 090,68 66 453,62
100 63731371 SOŠ a SOU, Krnov 302,58 45 506,26 26 340,48
101 00846279 SOU technické, Krnov 833,50 29 734,63 11 119,92
102 13643479 SOU, Bruntál 445,08 44 921,14 27 078,73
103 00100307 SOŠ, SOU zem., OU a U, Město Albrechtice 88,76 31 300,79 18 996,48
104 00489875 SOU a OU, Rýmařov 5,10 21 710,77 11 562,67
105 00408999 SOU zemědělské, Frýdek-Místek 136,81 86 497,64 56 535,98
106 00100340 SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov 117,14 24 120,91 13 764,82
107 64628141 Spec. MŠ při Měst. nemocnici, Ostrava-Poruba 0,00 783,91 756,01
108 64628124 Spec. MŠ při Měst. nemocnici, Ostrava-Poruba 0,00 7 778,49 6 343,47
109 64628132 Spec. MŠ při Měst.nemocnici, Ostrava-Poruba 0,00 10 076,63 7 504,17
110 00601985 Spec.škola a zař. pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba 457,02 39 792,81 23 719,74
111 00601977 Speciální školy, Ostrava-Slezská 205,64 37 856,06 31 505,53
112 61989258 DD, Ostrava - Slezská Ostrava 107,37 69 435,90 55 689,75
113 13644319 SOŠ a SOU pro těl.post.mládež, Ostrava-Poruba 220,64 120 298,90 74 444,78
114 60337389 Speciální MŠ, Havířov 26,10 4 143,93 2 321,95
115 60337346 Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, Karviná-Hranice 146,90 8 874,50 6 572,94
116 66741335 Spec. škola pro žáky s více vadami, Nový Jičín 239,81 14 188,13 13 609,31
117 47813474 Spec. MŠ pro tělesně postižené děti, Opava 134,90 8 435,92 6 289,96
118 63699214 Spec. MŠ pro děti s vadami řeči a sluchu, Frýdek-Místek 9,50 1 867,16 907,84
119 64628159 Spec. školy při Měst. nemocnici, Ostrava-Poruba 207,20 11 839,44 7 451,11
120 61989274 Speciální školy, Ostrava-Zábřeh 266,53 33 993,83 24 268,58
121 61989266 Zvláštní škola, Ostrava-Hrabůvka 106,04 75 700,59 67 435,30
122 64628213 Zvláštní škola, Ostrava-Přívoz 55,81 14 280,85 8 560,02
123 64628205 Zvláštní škola, Ostrava-Mar. Hory 48,05 10 002,75 4 149,54
124 64628191 Zvláštní škola, Ostrava-Vítkovice 13,06 7 354,51 3 528,95
125 64628183 Zvláštní škola, Ostrava-Poruba 55,22 22 744,54 15 944,52
126 68899173 Speciální ZŠ, Karviná-Lázně Darkov 171,60 1 075,93 917,11
127 00847895 ZvŠ a Pomocná škola, Havířov-Město 109,53 37 948,04 27 903,85
128 47655259 Speciální školy, Karviná-Fryštát 69,22 9 391,23 6 955,86
129 63024616 Zvláštní škola, Karviná-Nové Město 0,00 20 260,81 13 798,54
130 00847861 ZvŠ a Pomocná škola, Orlová-Lutyně 30,00 24 270,64 16 587,05
131 70640700 Speciální školy, Nový Jičín 97,81 36 639,04 30 128,79
132 70640696 Spec. škola při Jod. sanatorijích, Klimkovice 133,29 2 673,64 690,13
133 64125912 Spec. škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice 154,15 49 847,69 47 843,38
134 70640726 Zvláštní škola, Bílovec 54,18 580,35 1 197,71
135 70640718 Zvláštní škola, Frenštát p. R. 77,71 918,85 1 169,11
136 62330268 ZVŠI, Fulnek 51,54 7 772,29 4 635,34
137 62330390 Zvláštní škola, Kopřivnice 84,44 8 791,35 8 043,71
138 70640661 Zvláštní škola, Příbor 72,22 1 429,94 773,69
139 70640670 Zvláštní škola, Studénka 88,88 1 095,40 982,85
140 47813482 Spec. ZŠ pro zrak. post. a žáky s vadami řeči, Opava 407,11 18 423,52 15 178,12
141 47813491 Spec. školy při zdrav. zařízeních, Opava 108,51 4 610,19 1 623,68
142 47813199 Zvláštní škola, Hlučín 83,80 13 881,80 11 990,53
143 47813181 Zvláštní škola, Opava 67,23 2 351,33 992,71
144 47813211 ZvŠ a Pomocná škola, Opava 179,30 10 683,52 5 564,61
145 47813563 DD, Radkov - Dubová 61,32 6 097,11 4 910,83
146 47813571 Spec. školy a DD, Velké Heraltice 90,03 32 908,13 26 834,60
147 47813172 Speciální školy, Vítkov 75,48 16 418,39 12 812,78
148 69610134 Speciální školy, Frýdek-Místek 37,90 3 853,45 2 513,99
149 70632090 Speciální školy, Frýdlant nad Ostravicí 40,78 1 997,45 980,48
150 69610126 Speciální školy, Třinec 65,12 4 580,02 5 037,77
151 00852619 DD a Speciální školy, Vrbno pod Pradědem 128,60 25 443,97 12 246,74
152 60802669 Speciální škola, Bruntál 99,56 15 161,42 10 110,69
153 60802791 ZvŠ a Pomocná škola, Město Albrechtice 63,89 6 872,58 5 253,09
154 60780509 Zvláštní škola, Krnov 0,00 1 910,98 1 034,70
155 60802561 Zvláštní škola, Rýmařov 31,94 1 875,52 952,12
156 71172041 Speciální školy, Frýdek-Místek 110,50 12 857,41 7 833,76
157 71172050 Speciální školy, Ostrava-Slezská Ostrava 45,74 3 794,44 1 263,04
158 61989207 ZUŠ, Ostrava-Mor. Ostrava 0,00 35 703,11 29 059,35
159 61989185 ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava-Mar. Hory 56,94 4 596,22 2 175,88
160 61989177 ZUŠ, Ostrava-Petřkovice 18,73 1 142,56 898,84
161 61989215 ZUŠ, Ostrava-Muglinov 29,58 6 016,11 2 464,42
162 61989193 ZUŠ Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava 47,61 6 087,43 4 677,50
163 61989223 ZUŠ Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka 19,39 13 442,70 9 665,64
164 63731983 ZUŠ, Ostrava-Zábřeh 17,69 4 220,87 2 698,42
165 64628116 ZUŠ dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice 33,73 4 694,62 3 484,77
166 64628221 ZUŠ, Ostrava-Poruba 206,90 42 816,24 35 971,81
167 61989231 ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n. O. 37,21 1 876,34 1 733,27
168 62331701 ZUŠ, Bohumín-Nový Bohumín 0,00 5 463,61 2 888,69
169 68899106 ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín 98,27 9 259,48 4 944,96
170 62331663 ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov-Město 49,69 8 817,89 7 611,90
171 62331647 ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí 0,00 30 991,91 24 747,00
172 68899092 ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov 8,40 16 568,73 7 228,25
173 62331680 ZUŠ J. R. Míši, Orlová-Poruba 7,72 19 805,90 13 620,97
174 62331621 ZUŠ Bohumila Kulínského, Petřvald 16,12 925,27 376,34
175 62331698 ZUŠ, Rychvald 23,17 5 074,93 2 859,85
176 62330276 ZUŠ, Bílovec 82,06 2 777,55 1 224,35
177 62330357 ZUŠ, Frenštát p. R. 74,84 1 729,75 837,32
178 62330365 ZUŠ, Fulnek 60,02 11 159,58 9 313,81
179 62330420 ZUŠ, Klimkovice 77,53 4 311,08 3 819,37
180 62330322 ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice 13,77 3 718,20 2 028,69
181 62330292 ZUŠ, Nový Jičín 0,00 4 709,06 2 499,63
182 62330373 ZUŠ, Odry 59,55 1 337,48 1 093,58
183 49590928 ZUŠ, Příbor 0,00 2 823,02 1 110,86
184 62330349 ZUŠ, Studénka 86,34 1 795,87 1 622,14
185 47813539 ZUŠ, Háj ve Slezsku 23,40 11 787,86 5 478,54
186 00849910 ZUŠ, Hlučín 0,00 2 680,17 2 509,65
187 47813504 ZUŠ, Hradec nad Moravicí 13,23 1 148,21 774,85
188 47813521 ZUŠ Václava Kálika, Opava 38,85 10 785,93 3 563,68
189 47813512 ZUŠ, Opava 7,00 888,90 1 068,48
190 47813598 ZUŠ, Vítkov 19,64 5 763,61 3 153,63
191 64120422 ZUŠ, Brušperk 28,18 2 800,81 1 792,72
192 64120384 ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant n. O. 37,87 24 240,50 20 350,23
193 64120392 ZUŠ, Jablunkov 0,00 2 468,28 1 326,91
194 61955574 ZUŠ, Třinec 78,93 6 266,00 2 861,66
195 60780568 ZUŠ, Bruntál 34,24 3 911,17 1 834,78
196 60780541 ZUŠ, Krnov 32,00 3 634,16 2 273,15
197 60780487 ZUŠ, Město Albrechtice 28,78 3 956,32 1 692,97
198 00852481 ZUŠ, Rýmařov 23,76 2 050,82 1 534,83
199 60337401 Dům dětí a mládeže, Bohumín 9,29 14 934,76 11 380,71
200 60337273 Dům dětí a mládeže, Havířov-Město 0,00 15 310,19 7 506,03
201 00847925 DDM Juventus, Karviná-Nové Město 51,30 27 394,17 16 091,27
202 48004359 Dům dětí a mládeže, Orlová-Lutyně 0,00 26 969,14 20 489,48
203 62331442 Dům dětí a mládeže, Rychvald 9,24 816,23 108,29
204 47658142 DDM Mozajka, Bílovec 12,08 443,21 302,17
205 47658193 DDM Astra, Frenštát p. R. 28,92 1 944,11 696,52
206 47998300 Dům dětí a mládeže, Kopřivnice 0,00 1 802,63 1 005,74
207 00848361 DDM Fokus, Nový Jičín 62,77 13 674,75 9 259,56
208 47998164 Dům dětí a mládeže, Odry 21,79 878,26 640,31
209 47998008 DDM Luna, Příbor 20,36 803,64 562,10
210 00849782 Dům dětí a mládeže, Opava 28,56 12 280,28 4 370,84
211 00849791 Dům dětí a mládeže, Vítkov 27,99 5 936,00 3 715,33
212 61955680 Dům dětí a mládeže, Bystřice n. Olší 0,00 999,81 698,98
213 61955701 Dům dětí a mládeže, Frýdek-Místek 41,60 2 097,32 1 172,58
214 61955671 Dům dětí a mládeže, Jablunkov 7,56 1 178,38 1 012,74
215 61955744 Dům dětí a mládeže, Třinec 237,91 40 693,63 33 461,28
216 64120368 Dům dětí a mládeže, Vratimov 41,38 492,76 268,05
217 00847127 Stanice mladých turistů, Frýdek-Místek 0,00 1 273,71 1 078,65
218 00846503 Dům dětí a mládeže, Bruntál 29,30 6 770,54 6 140,16
219 45234370 PPP, Ostrava-Zábřeh 80,41 3 439,52 1 869,64
220 00602001 Domov mládeže, Ostrava-Hrabůvka 62,85 15 278,22 11 456,78
221 65497902 Domov mládeže, Ostrava-Mar. Hory 47,73 6 624,85 909,45
222 00602043 Státní jazyková škola, Ostrava 77,99 36 609,59 29 731,63
223 62331752 PPP, Karviná 21,36 1 578,67 1 799,15
224 62330381 PPP, Nový Jičín 123,71 3 416,58 2 041,87
225 62330403 Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín 1 285,26 62 882,42 50 649,50
226 00098752 Školní statek, Opava 813,04 238 993,00 168 643,88
227 00849936 PPP, Opava 0,00 2 806,91 1 373,28
228 47813369 Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava 107,67 9 166,34 7 833,86
229 00846902 Státní jazyková škola, Frýdek-Místek 22,08 849,65 3 442,86
230 60045922 PPP, Frýdek-Místek 96,70 3 545,68 2 709,35
231 60802774 PPP, Bruntál 114,85 1 911,00 900,80
232 61989321 DD, Ostrava-Slezská Ostrava 121,06 9 948,28 6 473,18
233 61989339 DD, Ostrava-Hrabová 51,27 9 791,57 7 340,97
234 48004774 DD, Havířov-Podlesí 21,20 10 894,30 9 288,43
235 48004898 DD SRDCE, Karviná-Fryštát 117,59 26 617,97 21 585,15
236 47658061 DD, Nový Jičín 40,84 9 376,55 6 522,51
237 47998296 DD, Příbor 16,10 12 263,43 9 802,67
238 47813466 DD, Budišov nad Budišovkou 8,70 21 012,31 18 963,74
239 47811927 DD, Melč 18,10 27 111,11 23 719,56
240 47811919 DD, Opava 40,88 18 963,14 12 771,38
241 60043652 DD, Frýdek-Místek 80,80 39 226,21 33 290,42
242 68334222 DD, Frýdek-Místek 48,56 9 943,07 7 759,50
243 60043661 DD, Čeladná 42,49 15 136,51 11 350,94
244 60802464 DD, Horní Benešov 20,00 5 585,06 3 773,02
245 00852732 DD, Lichnov 19,52 12 039,46 8 557,84
246 60802472 DD, Milotice nad Opavou 13,30 2 925,50 2 761,20
2. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury:
248 00100579 Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava 2 303,60 25 815,61 16 249,52
249 00373231 Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 170,04 36 155,03 32 389,91
250 00100536 Těšínské divadlo Český Těšín, Český Těšín 252,44 56 165,03 40 227,45
251 00305847 Muzeum Těšínska, Český Těšín 703,87 130 099,99 115 689,04
252 00095630 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek 113,29 85 064,99 35 681,02
253 00095354 Muzeum v Bruntále, Bruntál 189,00 269 405,45 266 622,05
254 00096296 Muzeum Novojičínska, Nový Jičín 126,39 95 864,41 85 093,76
3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví sociálním:
255 00846635 Domov důchodců, Bruntál 0,00 13 807,44 14 604,24
256 00846350 SAGAPO-centrum pro ment. post., Bruntál 64,69 19 124,72 17 111,45
257 00846384 HARMONIE-centrum rez. sl. pro ment. post. dospělé, Hošťálkovy 72,30 28 855,14 26 230,65
258 00846376 Ústav soc. péče pro mládež s ment. post., Jindřichov ve Slezsku 62,16 37 195,59 34 442,28
259 00847046 Ústav soc. péče pro mládež, Ostravice 127,79 371 284,84 327 763,74
260 00847330 Domov důchodců, Karviná 822,39 88 928,24 53 933,68
261 00847348 Domov důchodců, Petřvald 970,99 84 841,81 60 795,48
262 00847411 Domov-penzion pro důchodce, Orlová-Lutyně 167,04 49 898,89 38 081,92
263 60784385 Domov-penzion pro důchodce, Havířov-Šumbark 483,58 159 293,22 116 953,42
264 00847372 Domov důchodců a ústav pro dospělé, Bohumín 364,21 57 452,21 43 040,85
265 00847461 Ústav soc. péče pro mládež, Petřvald 36,24 32 498,09 27 689,01
266 00847267 Centrum psycholog. pomoci - Rodinná a manželská por., Karviná-Fryštát 340,50 9 819,71 8 953,62
267 48804851 Ústav soc. péče pro mládež s týdenním a denním pobytem, Tichá 74,59 1 661,40 1 297,27
268 48804860 Ústav soc. péče pro mentalně postižené ženy, Nová Horka 180,79 30 277,54 21 107,59
269 48804878 Domov důchodců, Příbor 129,65 34 474,07 24 592,30
270 48804894 Domov důchodců, Odry 173,32 56 892,25 41 072,94
271 48804843 Domov důchodců, Frenštát p. Radhoštěm 185,64 32 128,29 20 795,74
272 48804886 Domov důchodců, Nový Jičín 210,44 60 995,78 43 253,76
273 48804908 Domov důchodců, Nový Jičín 158,67 91 370,64 65 144,60
274 00016772 Domov důchodců, Opava 524,21 71 554,41 66 329,40
275 71197052 ÚSP pro muže, Dolní Životice 274,42 207 552,67 202 747,97
276 71197044 ÚSP pro mládež, Hlučín 8,54 23 260,29 28 790,64
277 71197036 ÚSP pro mládež, Opava 110,02 10 144,21 9 511,19
278 71197061 ÚSP pro mládež-Marianum, Opava 300,56 24 676,20 26 308,30
279 71197001 Domov důchodců, Kyjovice 188,15 68 487,82 62 279,74
280 71196951 Domov důchodců, Vítkov 86,28 54 137,38 43 889,80
281 71197010 Domov důchodců, Budišov n. Budišovkou 113,06 9 989,85 8 977,99
282 73214566 Domov důchodců, Hlučín 118,34 121 174,66 112 177,13
283 75059703 Krajánek, město Albrechtice 33,69 6 737,84 5 298,55
4. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví:
284 00844641 Sdružené zdrav. zařízení Krnov, Krnov 6 137,80 893 858,72 662 901,94
285 63024594 DD Janovice u Rýmařova 9,98 3 793,64 2 858,08
286 00534188 Nemocnice ve Frýdku Místku, Frýdek-Místek 9 763,12 1 287 685,31 889 475,22
287 00534242 Nemocnice Třinec, Třinec 13 069,73 966 081,44 712 036,09
288 00534234 Sanatorium Jablunkov - OLÚ TRN, Jablunkov 487,52 130 190,57 82 098,62
289 00534200 OLÚ Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 74,99 43 479,24 37 020,46
290 00844853 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Karviná-Ráj 6 851,01 1 320 709,00 833 575,71
291 00844896 Nemocnice s poliklinikou Havířov, Havířov-Město 22 086,95 1 095 948,31 906 195,97
292 00844781 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Nový Jičín 12 925,05 963 317,64 647 539,95
293 00844799 Nemocnice v Bílovci, Bílovec 1 687,06 157 410,54 100 039,06
294 47813750 Slezská nemocnice v Opavě, Opava 16 937,14 1 283 079,17 958 661,13
295 68177992 Kojenecký ústav s DD pro děti do 3 let v Opavě, Opava 94,55 20 937,91 7 297,06
296 48804525 Územní středisko záchr. služby MSK, Ostrava 10 681,23 548 575,69 362 139,70
5. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví dopravy:
297 00095711 Správa silnic MSK, Ostrava-Přívoz 3 545,33 11 091 913,90 10 558 496,22
Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje celkem: 171 410,97 30 600 055,18 24 284 243,35
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy (v tis. Kč)
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
00095711 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 12 125,98  
Příspěvkové organizace v odvětví dopravy celkem 12 125,98  
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví školství (v tis. Kč)
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
00100340 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, 2,91  
00601292 Střední pedagogická škola a Střední odborná škola, Krnov, příspěvková organizace 347,15  
13643479 Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace 101,77  
13644254 Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 500,93  
13644271 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 42,68  
13644289 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 347,71  
13644297 Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace 217,63  
13644301 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 197,17  
13644319 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 29,97  
13644327 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 165,06  
14450909 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace 74,70  
14451093 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace -196,31  
14613280 Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 39,74  
14616068 Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace 215,44  
18054455 Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace 445,93  
45234370 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace -0,01  
47655259 Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace 77,46  
47658061 Dětský domov a Školní jídelna, N. Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace 118,85  
47658142 Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
47658193 Dům dětí a mládeže ASTRA, Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1159, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
47811919 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace 35,51  
47811927 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace 2,00  
47813075 Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 71,12  
47813083 Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace 106,18  
47813091 Gymnázium, Hlučín, příspěvková organizace 0,08  
47813105 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 25,67  
47813113 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 64,64  
47813121 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace 184,09  
47813130 Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace 145,46  
47813148 Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 12,34  
47813172 Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace 16,44  
47813181 Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace 3,12  
47813199 Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 6,36  
      v tis. Kč
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
47813211 Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 1,86  
47813369 Zařízení školního stravování, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace 217,09  
47813466 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace 54,69  
47813474 Mateřská škola pro tělesně postižené, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace 0,89  
47813482 Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 49,33  
47813491 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace 2,24  
47813504 Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Slezská 74, příspěvková organizace 9,15  
47813512 Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace 50,33  
47813521 Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace 205,45  
47813539 Základní umělecká škola, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, příspěvková organizace 9,80  
47813563 Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace 316,01  
47813571 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 114,06  
47813598 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace 97,32  
47998008 Dům dětí a mládeže LUNA, Příbor, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
47998296 Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace 0,00  
47998300 Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková orgnizace 89,43 zrušena 1/07
48004774 Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace 104,90  
48004898 Dětský domov "SRDCE" a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace 206,98  
49590928 Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace 50,11  
60043652 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace 343,36  
60043661 Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace 181,75  
60045922 Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 9,90  
60337273 Dům dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
60337320 Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace 19,45  
60337346 Mateřská škola logopedická, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace 15,35  
60337389 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace 36,24  
60337401 Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
60337494 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace 2,46  
60780487 Základní umělecká škola, Město Abrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace 1,30  
60780509 Základní škola, Krnov, Hlubčická 11, příspěvková organizace 0,00  
60780541 Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace 32,66  
60780568 Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace 152,25  
      v tis. Kč
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
60802464 Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, Svobody 428, příspěvková organizace 175,67  
60802472 Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace 60,88  
60802561 Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace 7,70  
60802669 Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace 38,73  
60802774 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace 0,00  
60802791 Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace 6,66  
61955574 Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace 235,36  
61955671 Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
61955680 Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Olší 390, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
61955701 Dům dětí a mládeže, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
61955744 Dům dětí a mládeže, Třinec, Bezručova 66, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
61989011 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 108,11  
61989177 Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace 19,33  
61989185 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace 125,94  
61989193 Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace 1,29  
61989207 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace 4,01  
61989215 Základní umělecká škola, Ostrava - Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace 26,46  
61989223 Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 134,12  
61989231 Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n. O., 1. května 330, příspěvková organizace 47,06  
61989258 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 484,37  
61989266 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace 13,87  
61989274 Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace 3,01  
61989321 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace 171,28  
61989339 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 91,20  
62330268 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace 4,51  
62330276 Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace 165,01  
62330292 Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace 0,00  
62330322 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace 83,01  
      v tis. Kč
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
62330349 Základní umělecká škola, Studénka, Butovická 376, příspěvková organizace 22,86  
62330357 Základní umělecká škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace 0,00  
62330365 Základní umělecká škola, Fulnek, Kostelní 110, příspěvková organizace -195,04  
62330373 Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace 0,00  
62330381 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace 5,02  
62330390 Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace 36,67  
62330403 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 771,89  
62330420 Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace 124,20  
62331205 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 48,51  
62331442 Dům dětí a mládeže, Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace 0,16 zrušena 1/07
62331493 Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace 98,79  
62331515 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 47,33  
62331540 Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace 37,84  
62331558 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 54,22  
62331566 Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 79,38  
62331574 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 187,12  
62331582 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 11,57  
62331621 Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Petřvald, Závodní 822, příspěvková organizace 0,68  
62331639 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace 152,88  
62331647 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 218,15  
62331663 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 52,24  
62331680 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace 0,62  
62331698 Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace 75,55  
62331701 Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace 12,12  
62331752 Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace 8,19  
62331795 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 0,00  
63024616 Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace 38,46  
63699214 Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821, příspěvková organizace 9,16  
63731371 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krnov, Opavská 49, příspěvková organizace 33,92  
63731983 Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace 43,07  
64120368 Dům dětí a mládeže, Vratimov, Frýdecká 61, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
64120384 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 4,41  
64120392 Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace 3,79  
64120422 Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace 19,70  
      v tis. Kč
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
64125912 Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122, příspěvková organizace 0,00  
64628116 Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 131,42  
64628124 Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace 0,00  
64628132 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace 0,00  
64628141 Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace 0,00  
64628159 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace 0,00  
64628183 Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 67,01  
64628191 Základní škola, Ostrava-Vítkovice, Halasova 30, příspěvková organizace 19,01  
64628205 Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace 0,50  
64628213 Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace 20,04  
64628221 Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 30,57  
65497902 Domov mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3, příspěvková organizace 49,93  
66741335 Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace 0,00  
66932581 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 0,00  
68321082 Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace 130,28  
68321261 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 2,42  
68334222 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace 172,35  
68899092 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná - Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvková organizace 197,33  
68899106 Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace 324,12  
68899173 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná-Lázně Darkov, příspěvková organizace 0,00  
69610126 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace 6,65  
69610134 Střední škola a Základní škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace 20,05  
70632090 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace 2,35  
70640661 Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace 0,00  
70640670 Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace 0,00  
70640696 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace 13,75  
70640700 Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace 0,00  
70640718 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 30,84  
70640726 Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace 9,19  
70645566 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace 67,77  
70947911 Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace 12,72  
      v tis. Kč
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
71172041 Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace 43,95  
00098752 Školní statek, Opava, příspěvková organizace 43,87  
00100307 Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace 446,25  
00408999 Střední škola zemědělská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48,39  
00489875 Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace 59,89  
00535397 Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace 1 575,78  
00561151 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 53,34  
00562378 Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace 66,76  
00575933 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace 52,13  
00576441 Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 0,00  
00576701 Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 279,73  
00577090 Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace 69,87  
00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace 58,18  
00577243 Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace 8,60  
00577260 Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 217,23  
00577910 Střední škola, Odry, příspěvková organizace 3,68  
00600920 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 68,41  
00601152 Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace 103,42  
00601314 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace 3,72  
00601322 Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace 211,20  
00601331 Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 19,85  
00601349 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 2,78  
00601357 Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace -0,03  
00601373 Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace 0,00  
00601381 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 201,28  
00601390 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 19,50  
00601403 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, 16,16  
00601411 Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6,00  
00601594 Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 1,96  
00601608 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 75,63  
00601624 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace 72,38  
00601632 Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 81,54  
00601641 Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 248,61  
00601659 Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 124,55  
00601667 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 0,00  
      v tis. Kč
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
00601675 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 200,91  
00601837 Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 8,20  
00601861 Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace 356,09  
00601977 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace 4,88  
00601985 Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 7,25  
00602001 Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace 62,46  
00602027 Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace 627,83  
00602043 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace 0,00  
00602051 Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 56,64  
00602060 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace 76,50  
00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace 387,50  
00602086 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 0,00  
00602094 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 87,77  
00602116 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace 29,75  
00602124 Střední odborná škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 111,60  
00602132 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace 6,29  
00602141 Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 290,37  
00602159 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 29,16  
00842702 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669, příspěvková organizace 9,19  
00842737 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 33,33  
00842745 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 4,33  
00842753 Gymnázium, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 0,00  
00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 2,26  
00844691 Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace 122,91  
00844985 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 1,26  
00845027 Střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 10,71  
00845183 Střední škola technická, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace 532,24  
00845213 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 179,61  
00845256 Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace 327,46  
00845299 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 222,05  
00845311 Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace 6,53  
00845329 Střední škola telekomunikační, Ostrava, příspěvková organizace 104,20  
00846279 Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 108,18  
00846660 Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková organizace 17,91  
      v tis. Kč
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
00846881 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 14,43  
00846902 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 0,00  
00847127 Stanice mladých turistů, Frýdek-Místek, tř. Pionýrů 764, příspěvková organizace 20,53 zrušena 7/07
00847861 Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace 0,00  
00847895 Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace 95,09  
00847925 Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace 0,00  
00848077 Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 581,69  
00848361 Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace 0,00 zrušena 1/07
00849782 Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace 89,84  
00849910 Základní umělecká škola, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace 116,82  
00849936 Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace 16,94  
00852481 Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace 4,61  
00852619 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace 0,00  
00852732 Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace -0,01  
71172050 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 27,34  
Příspěvkové organizace v odvětví školství celkem 20 372,75
       
Příspěvkové organizace, které ukončily činnost v průběhu roku 2007:      
47658142 Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace 0,00  
47658193 Dům dětí a mládeže ASTRA, Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1159, příspěvková organizace 0,00  
47998008 Dům dětí a mládeže LUNA, Příbor, příspěvková organizace 0,00  
47998300 Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková orgnizace 89,43  
60337273 Dům dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace 0,00  
60337401 Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace 0,00  
61955671 Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace 0,00  
61955680 Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Olší 390, příspěvková organizace 0,00  
61955701 Dům dětí a mládeže, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 0,00  
61955744 Dům dětí a mládeže, Třinec, Bezručova 66, příspěvková organizace 0,00  
62331442 Dům dětí a mládeže, Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace 0,16  
64120368 Dům dětí a mládeže, Vratimov, Frýdecká 61, příspěvková organizace 0,00  
00847127 Stanice mladých turistů, Frýdek-Místek, tř. Pionýrů 764, příspěvková organizace 20,53  
00848361 Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace 0,00  
  Celkem 110,12  
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví kultury (v tis. Kč)
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
00100536 Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67, Český Těšín, příspěvková organizace 0,00  
00095630 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 556,65  
00305847 Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín, příspěvková organizace 211,98  
00096296 Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín, příspěvková organizace 162,18  
00100579 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo náměstí 9, Ostrava 1, příspěvková organizace 289,66  
00373231 Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava, příspěvková organizace 215,89  
00095354 Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, Bruntál, příspěvková organizace 513,84  
Příspěvkové organizace v odvětví kultury celkem 1 950,20  
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
00534188 Nemocnice ve Frýdku - Místku, Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, příspěvková organizace -17 280,88  
00844853 Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná - Ráj, příspěvková organizace 0,00  
00844896 Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov - Město, příspěvková organizace -14 448,46  
47815566 Nemocnice Vítkov, Opavská 90, Vítkov, příspěvková organizace   sloučena v průběhu roku 2006
00534234 Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, Alej míru 442, Jablunkov, příspěvková organizace 1 394,31  
00844641 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov, příspěvková organizace -4 364,55  
63024594 Dětský domov Janovice u Rýmařova, Rýmařovská 1, Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace 13,90  
68177992 Kojenecký ústav s dětským domovem pro děti do 3 let v Opavě, Nákladní 29, Opava, příspěvková organizace 226,00  
00844799 Nemocnice v Bílovci, 17. listopadu 538, Bílovec, příspěvková organizace -10 845,72  
00534200 Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1, Metylovice, příspěvková organizace 365,83  
48804525 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava, příspěvková organizace -3 312,07  
00534242 Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec, příspěvková organizace 24 153,59  
00844781 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K nemocnici 76, Nový Jičín, příspěvková organizace -20 777,92  
47813750 Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava, příspěvková organizace 2 318,26  
Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví celkem -42 557,71  
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Název Výsledek hospodaření 2007 Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007
00847330 Nový domov, Na Bažantnici 1564, Karviná - Nové Město, příspěvková organizace 1 896,98  
48804886 Domov Duha, Hřbitovní 41, Nový Jičín, příspěvková organizace 3,45  
71196951 Domov Vítkov, Lidická 611, Vítkov, příspěvková organizace 307,84  
71197001 Domov Na zámku, Kyjovice 1, Kyjovice, příspěvková organizace 1 792,91  
48804908 Domov Paprsek, Bezručova 20, Nový Jičín, příspěvková organizace 28,16  
71197052 Zámek Dolní Životice, Zámecká 1, Dolní Životice, příspěvková organizace 957,82  
71197036 Sírius, Mánesova 7, Opava, příspěvková organizace 782,95  
00846635 Domov Pohoda, Okružní 16, Bruntál, příspěvková organizace 74,19  
71197010 Domov Letokruhy, Dukelská 650, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace 364,20  
71197061 Marianum, Rooseveltova 47, Opava, příspěvková organizace 2 786,59  
00847046 NÁŠ SVĚT, Pržno 239, příspěvková organizace 4 742,48  
48804878 Domov Příbor, Masarykova 542, Příbor, příspěvková organizace 259,64  
00847267 Centrum psychologické pomoci, Na Bělidle 815, Karviná - Fryštát, příspěvková organizace 0,00  
60784385 Domov Havířov, Lidická 52c/1200, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace 308,20  
73214566 Domov U jezera, Dlouhoveská 91, Hlučín, příspěvková organizace 295,12  
00847461 Benjamín, Modrá 1705, Petřvald, příspěvková organizace 31,80  
71197044 Fontána, Celní 3, Hlučín, příspěvková organizace 1 143,53  
48804894 Domov Odry, Hranická 56, Odry, příspěvková organizace 145,60  
48804843 Domov Hortenzie, Za Střelnicí 1568, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 1 186,23  
48804860 Zámek Nová Horka, Nová Horka 22, Studénka, příspěvková organizace 936,19  
00846384 HARMONIE, Hošťálkovy 26, Hošťálkovy, příspěvková organizace 108,85  
00847411 Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně, příspěvková organizace 148,85  
48804851 Domov Tichá, Tichá 295, Tichá, příspěvková organizace 696,26  
00016772 Domov Bílá Opava, Rybářská 27, Opava, příspěvková organizace 1 391,85  
00847348 Domov Březiny, Rychvaldská 531, Petřvald, příspěvková organizace 1 412,54  
00846376 Naděje, Jindřichov 24, Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace 59,62  
00846350 SAGAPO, Uhlířská 2, Bruntál, příspěvková organizace 232,31  
75059703 Krajánek, Město Albrechtice 72,08  
00847372 Domov Jistoty, Šunychelská 1159, Bohumín, příspěvková organizace 1 955,33  
Příspěvkové organizace v odvětví sociálním celkem 24 121,57  
Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje - včetně návratných finančních výpomocí (v tis. Kč)
Příjemce Schváleno 1) Čerpáno 2) Účel použití
1. Příspěvkové organizace v odvětví školství:      
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 2 774,00 2 774,00 Běžný provoz
95,00 95,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
59,15 59,14 Havarijní oprava střechy
110,00 110,00 Oprava ležaté kanalizace
3,60 2,40 Projekty romské komunity
23 331,55 23 331,55 Přímé náklady na vzdělávání
415,00 415,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
500,00 500,00 Rekonstrukce sociálních zařízení
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
27 307,74 27 306,53  
Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2 361,00 2 361,00 Běžný provoz
18 356,41 18 356,41 Přímé náklady na vzdělávání
471,00 471,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
900,00 900,00 Rekonstrukce WC
88,80 88,80 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
380,00 380,00 Výměna svítidel ve třídách
22 576,65 22 576,65  
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 3 041,00 3 041,00 Běžný provoz
21 127,75 21 127,75 Přímé náklady na vzdělávání
518,00 514,35 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
9,94 9,94 Státní informační politika - neinvestice
24 696,69 24 693,04  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 2 227,00 2 227,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
100,00 100,00 Odstranění bezpečnostních a hygienických závad suterénu kuchyně
20 377,57 20 377,57 Přímé náklady na vzdělávání
485,00 485,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
830,00 830,00 Rekonstrukce střech pavilonů
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
24 045,86 24 045,86  
Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 3 128,00 3 128,00 Běžný provoz
24 221,63 24 221,63 Přímé náklady na vzdělávání
420,00 420,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
27 789,07 27 789,07  
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 2 495,00 2 495,00 Běžný provoz
100,00 100,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
56,00 56,00 Havarijní oprava střechy
16 613,02 16 613,02 Přímé náklady na vzdělávání
150,00 150,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
19 433,46 19 433,46  
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 2 356,00 2 356,00 Běžný provoz
60,00 60,00 Podpora talentů
20 699,08 20 699,08 Přímé náklady na vzdělávání
245,00 245,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
553,00 552,12 Rekonstrukce výměníkové stanice
23 913,08 23 912,20  
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace 3 957,00 3 957,00 Běžný provoz
150,00 150,00 Optimalizace škol a školských zařízení
22 429,62 22 429,62 Přímé náklady na vzdělávání
7 290,99 7 290,99 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia
510,00 510,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
2 308,60 2 308,60 Rekonstrukce podlahy cvičební plochy
10,00 7,58 Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
189,60 189,52 Výměna varného plynového kuchyňského kotle
36 865,25 36 862,75  
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 2 104,00 2 104,00 Běžný provoz
430,00 430,00 Pořízení výškově stavitelného školního nábytku
16 925,90 16 925,90 Přímé náklady na vzdělávání
151,00 151,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
1 270,00 1 270,00 Výměna oken
20 900,34 20 900,34  
Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace 2 999,00 2 999,00 Běžný provoz
19 042,40 19 042,18 Přímé náklady na vzdělávání
524,00 524,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
370,00 370,00 Rekonstrukce školní jídelny
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
22 954,84 22 954,62  
Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace 3 251,00 3 251,00 Běžný provoz
18 451,31 18 450,87 Přímé náklady na vzdělávání
480,00 480,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
22 182,31 22 181,87  
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 2 025,00 2 025,00 Běžný provoz
263,00 257,85 Oprava podlah
15 908,52 15 908,52 Přímé náklady na vzdělávání
242,00 242,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
18 438,52 18 433,37  
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 2 572,00 2 572,00 Běžný provoz
86,80 86,80 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
180,00 180,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
20 723,18 20 723,18 Přímé náklady na vzdělávání
280,00 280,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
23 841,98 23 841,98  
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 2 645,00 2 645,00 Běžný provoz
822,00 822,00 Instalace termostatických ventilů a modernizace MaR v kotelně
23 170,54 23 170,54 Přímé náklady na vzdělávání
322,00 322,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
280,00 235,62 Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky a sociálních zařízení - projektová dokumentace
866,50 866,50 Výměna osvětlovacích těles v hlavní budově
28 106,04 28 061,66  
Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace 3 112,00 3 112,00 Běžný provoz
1 044,40 1 044,39 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
31 201,90 31 201,90 Přímé náklady na vzdělávání
2 210,00 2 210,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
37 587,74 37 587,73  
Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 52,20 52,20 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
2 750,00 2 750,00 Běžný provoz
21 210,58 21 210,58 Přímé náklady na vzdělávání
1 043,00 1 043,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
653,90 653,90 Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
25 729,12 25 729,12  
Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 1 621,00 1 621,00 Běžný provoz
12 647,83 12 647,83 Přímé náklady na vzdělávání
246,00 246,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
14 534,27 14 534,27  
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 3 050,00 3 050,00 Běžný provoz
26 821,64 26 821,64 Přímé náklady na vzdělávání
663,00 663,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
30 554,08 30 554,08  
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 2 530,00 2 530,00 Běžný provoz
17 208,93 17 208,93 Přímé náklady na vzdělávání
901,00 901,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
20 659,37 20 659,37  
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace 1 690,00 1 690,00 Běžný provoz
70,00 70,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
270,00 270,00 Optimalizace škol a školských zařízení
13 798,51 13 798,51 Přímé náklady na vzdělávání
130,00 130,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
601,35 601,35 Vybudování hydraulické plošiny pro invalidy
1 700,00 1 700,00 Výdejna stravy
18 279,30 18 279,30  
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 3 971,00 3 971,00 Běžný provoz
500,00 500,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
870,00 870,00 Nahrazení zastaralého a poruchového technologického zařízení kuchyně školní jídelny
72,00 72,00 Podpora talentů
31 193,66 31 193,66 Přímé náklady na vzdělávání
416,00 416,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
290,00 289,33 Reprezentační akce kraje - využití volného času
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
37 332,10 37 331,43  
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 2 304,00 2 304,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
300,00 300,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
333,00 333,00 Instalace dynamického systému regulace ústředního topení
150,00 150,00 Oprava harárie kanalizace
979,00 978,57 Oprava střechy
1 600,00 1 600,00 Optimalizace škol a školských zařízení
16 685,98 16 685,98 Přímé náklady na vzdělávání
163,00 163,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
2 144,00 2 143,60 Sanace suterénního zdiva proti vlhkosti na ul. Komenského
10,04 10,04 Státní informační politika - neinvestice
600,00 599,91 Vybudování laboratoří pro biologii, chemii a fyziku
3 300,00 3 300,00 Vybudování výdejny stravy
28 575,87 28 574,95  
Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 1 622,00 1 622,00 Běžný provoz
528,80 528,80 Podpora méně početných tříd
20,08 17,06 Projekty romské komunity
11 166,25 11 166,25 Přímé náklady na vzdělávání
201,00 201,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
13 557,57 13 554,55  
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 3 241,00 3 241,00 Běžný provoz
19 638,31 19 638,31 Přímé náklady na vzdělávání
455,00 455,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
23 334,31 23 334,31  
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 2 624,00 2 624,00 Běžný provoz
300,00 300,00 Montáž sněhových zachytávačů
20 922,55 20 922,55 Přímé náklady na vzdělávání
747,00 747,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
24 612,99 24 612,99  
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, 2 165,00 2 165,00 Běžný provoz
12 833,88 12 833,88 Přímé náklady na vzdělávání
396,00 396,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
15 414,32 15 414,32  
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 2 714,00 2 714,00 Běžný provoz
26 119,27 26 119,27 Přímé náklady na vzdělávání
899,00 899,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
29 751,71 29 751,71  
Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace 51,39 51,39 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
1 532,00 1 532,00 Běžný provoz
26,90 26,90 Program protidrogové politiky
12 918,73 12 918,18 Přímé náklady na vzdělávání
107,00 107,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
18,47 18,47 Státní informační politika - neinvestice
14 654,49 14 653,94  
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 2 007,00 2 007,00 Běžný provoz
16 628,67 16 628,67 Přímé náklady na vzdělávání
300,00 300,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,04 10,04 Státní informační politika - neinvestice
18 945,71 18 945,71  
Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 1 684,00 1 684,00 Běžný provoz
62,10 62,10 DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
34,00 34,00 Program sociální prevence a prevence kriminality
11 928,36 11 928,36 Přímé náklady na vzdělávání
355,00 355,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
90,08 90,08 Rozvojový program EVVO pro školy
14 153,54 14 153,54  
Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace 2 221,00 2 221,00 Běžný provoz
91,00 91,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
1 291,76 1 291,75 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
8 863,56 8 863,56 Přímé náklady na vzdělávání
2 322,59 2 322,59 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia
219,00 219,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
15 028,35 15 028,35  
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace 4 469,00 4 469,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
600,00 600,00 Oprava dlažby v chodbách školy
32 823,64 32 823,64 Přímé náklady na vzdělávání
1 514,00 1 514,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
601,00 600,95 Rekonstrukce sportovní haly II. etapa
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
40 033,93 40 033,88  
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 4 098,00 4 098,00 Běžný provoz
35,00 35,00 Havarijní oprava střechy
57,40 57,40 Program protidrogové politiky
24 687,17 24 687,17 Přímé náklady na vzdělávání
711,00 711,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
29 608,01 29 608,01  
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace 3 397,00 3 397,00 Běžný provoz
26 928,25 26 928,25 Přímé náklady na vzdělávání
521,00 521,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,04 10,04 Státní informační politika - neinvestice
30 856,29 30 856,29  
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 3 540,00 3 540,00 Běžný provoz
200,00 200,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
915,43 914,10 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
3,37 3,37 Projekty romské komunity
25 535,48 25 535,48 Přímé náklady na vzdělávání
304,00 304,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
30 517,72 30 516,39  
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 4 080,00 4 080,00 Běžný provoz
1 700,00 1 700,00 Dokončení rekonstrukce pavilonu B
1 191,32 1 191,33 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
65,00 65,00 Havarijní oprava střechy
37 529,75 37 529,75 Přímé náklady na vzdělávání
367,00 367,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
2 100,00 2 060,02 Rekonstrukce pavilonu D
28,40 28,40 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
47 080,91 47 040,94  
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 42,00 42,00 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
3 460,00 3 460,00 Běžný provoz
0,64 0,64 Projekty romské komunity
22 013,73 22 013,73 Přímé náklady na vzdělávání
336,00 336,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,04 10,04 Státní informační politika - neinvestice
25 862,41 25 862,40  
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace 7 314,00 7 314,00 Běžný provoz
283,00 283,00 Modernizace osvětlení
13 974,68 13 974,68 Přímé náklady na vzdělávání
1 950,00 1 950,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
23 541,12 23 541,12  
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace 3 987,00 3 987,00 Běžný provoz
13,70 13,70 Den učitelů
14,80 14,80 Projekty romské komunity
64 123,83 64 123,83 Přímé náklady na vzdělávání
3 009,00 3 009,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
3 000,00 3 000,00 Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje
10,04 10,04 Státní informační politika - neinvestice
74 158,37 74 158,37  
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 3 034,00 3 034,00 Běžný provoz
17 041,00 17 041,00 Přímé náklady na vzdělávání
369,00 369,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
167,00 166,60 Sanace zdiva
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
20 630,44 20 630,04  
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 5 150,00 5 150,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
20,00 20,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
11,10 10,51 Projekty romské komunity
46 000,36 46 000,36 Přímé náklady na vzdělávání
993,00 993,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
52 200,75 52 200,16  
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 1 860,00 1 860,00 Běžný provoz
180,00 170,35 Havarijní oprava střechy
14 776,00 14 776,00 Přímé náklady na vzdělávání
420,00 420,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
9,94 9,94 Státní informační politika - neinvestice
17 245,94 17 236,29  
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 3 799,00 3 799,00 Běžný provoz
17 638,51 17 638,51 Přímé náklady na vzdělávání
215,00 215,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
21 671,95 21 671,95  
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 3 962,00 3 962,00 Běžný provoz
375,00 375,00 Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení
89,20 89,20 DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
126,29 126,29 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
300,00 300,00 Havarijní výměna oken
23 191,75 23 191,75 Přímé náklady na vzdělávání
681,00 681,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
28 744,68 28 744,68  
Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace 1 569,00 1 569,00 Běžný provoz
17 453,93 17 453,93 Přímé náklady na vzdělávání
311,00 311,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
250,00 250,00 Rekonstrukce hlavních rozvodů vody a montáž termostat. ventilů
85,75 85,75 Rozvojový program EVVO pro školy
9,94 9,94 Státní informační politika - neinvestice
19 679,62 19 679,62  
Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace 60,75 60,75 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
2 908,00 2 908,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
2 029,42 2 029,42 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
1 187,90 1 144,78 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
33,00 33,00 Oprava sociálního zařízení pavilonu C a kanalizace
16 207,89 16 207,89 Přímé náklady na vzdělávání
370,00 370,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
28,40 28,40 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
22 851,65 22 808,53  
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 2 103,00 2 103,00 Běžný provoz
16 515,52 16 515,52 Přímé náklady na vzdělávání
308,00 308,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
18 945,96 18 945,96  
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace 12 445,00 12 445,00 Běžný provoz
66,90 66,90 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
1 700,00 1 700,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
1 037,70 818,56 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
55 220,09 55 220,09 Přímé náklady na vzdělávání
2 235,00 2 235,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
72 704,69 72 485,55  
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 6 713,00 6 713,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
5,00 5,00 Podpora talentů
46,04 37,70 Projekty romské komunity
317,00 317,00 Propojení budov
44 250,66 44 250,66 Přímé náklady na vzdělávání
824,00 824,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
11,20 11,20 Reprezentační akce kraje - využití volného času
90,70 90,70 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
52 283,89 52 275,55  
Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace 1 352,00 1 352,00 Běžný provoz
17 147,23 17 147,23 Přímé náklady na vzdělávání
612,00 612,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
11,44 11,44 Státní informační politika - neinvestice
19 122,67 19 122,67  
Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace 3 485,00 3 485,00 Běžný provoz
34,70 34,50 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
25 042,47 25 042,47 Přímé náklady na vzdělávání
480,00 479,46 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
29 061,61 29 060,88  
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 2 943,00 2 943,00 Běžný provoz
15 575,55 15 575,55 Přímé náklady na vzdělávání
565,00 565,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
19 102,99 19 102,99  
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace 1 998,00 1 998,00 Běžný provoz
1,50 0,30 Projekty romské komunity
18 386,61 18 386,61 Přímé náklady na vzdělávání
570,00 559,96 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
20 975,55 20 964,31  
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 6 831,00 6 831,00 Běžný provoz
69,10 61,62 Program protidrogové politiky
23 904,86 23 904,86 Přímé náklady na vzdělávání
650,00 650,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
31 474,40 31 466,92  
Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace 7 386,50 7 386,50 Běžný provoz
28,96 28,96 Program protidrogové politiky
32 364,14 32 364,14 Přímé náklady na vzdělávání
2 058,00 2 058,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
41 857,04 41 857,04  
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 4 416,00 4 416,00 Běžný provoz
33 058,67 33 058,67 Přímé náklady na vzdělávání
883,00 883,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
38 377,11 38 377,11  
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1 474,00 1 474,00 Běžný provoz
27,02 27,02 Program protidrogové politiky
13 473,46 13 473,46 Přímé náklady na vzdělávání
43,00 43,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
15 036,92 15 036,92  
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace 1 467,00 1 467,00 Běžný provoz
18 395,07 18 395,07 Přímé náklady na vzdělávání
565,00 565,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
9,69 9,69 Státní informační politika - neinvestice
20 436,76 20 436,76  
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace 2 025,00 2 025,00 Běžný provoz
589,60 545,77 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
15 726,26 15 726,26 Přímé náklady na vzdělávání
160,00 160,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
18 520,30 18 476,46  
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace 4 644,00 4 644,00 Běžný provoz
18,00 18,00 Podpora talentů
47,00 31,14 Program sociální prevence a prevence kriminality
14,79 11,42 Projekty romské komunity
30 732,74 30 732,74 Přímé náklady na vzdělávání
358,00 358,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
132,00 132,00 Soutěže
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
35 965,97 35 946,73  
Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace 4 850,00 4 850,00 Běžný provoz
1 963,76 1 962,39 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
1 700,00 1 692,70 Oprava střechy budovy školy
34,20 34,20 Program sociální prevence a prevence kriminality
22 115,38 22 115,38 Přímé náklady na vzdělávání
646,00 646,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
1 300,00 1 299,73 Rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
32 628,78 32 619,84  
Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace 2 169,00 2 169,00 Běžný provoz
3 526,07 3 526,07 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
394,10 394,10 Oprava kanalizace
14 299,62 14 299,62 Přímé náklady na vzdělávání
435,00 435,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
116,70 109,18 Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje
18,30 18,30 Státní informační politika - neinvestice
20 958,79 20 951,27  
Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace 1 260,00 1 260,00 Běžný provoz
4 429,41 4 429,41 Přímé náklady na vzdělávání
60,00 60,00 Rekonstrukce rozvodů vody na WC a oprava podlahové krytiny
16,27 16,27 Státní informační politika - neinvestice
5 765,68 5 765,68  
Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace 4 501,00 4 501,00 Běžný provoz
47,10 34,23 Program protidrogové politiky
25,60 5,96 Projekty romské komunity
35 422,72 35 422,72 Přímé náklady na vzdělávání
151,00 151,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
1 800,00 1 800,00 Úprava osvětlení v učebnách a na pracovištích v budově na Mlýnici 36
900,00 900,00 Zřízení sociálních zařízení a šaten u tělocvičny budov Palackého 70 a Na Mlýnici
42 866,86 42 834,35  
Střední škola technická, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace 16 506,00 16 506,00 Běžný provoz
135,60 135,60 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
7,00 5,80 Projekty romské komunity
57 894,21 57 894,21 Přímé náklady na vzdělávání
2 038,00 2 038,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
76 600,25 76 599,05  
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace 4 850,00 4 850,00 Běžný provoz
550,00 550,00 Pořízení kombinovaného sporáku a konvektomatu
300,00 300,00 Pořízení varných kotlů za havarovaný a nesplňující emise
155,30 135,83 Program sociální prevence a prevence kriminality
22 166,48 22 166,48 Přímé náklady na vzdělávání
477,00 477,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
99,90 84,93 Rozvojový program EVVO pro školy
43,30 43,30 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
761,00 761,00 Větrání kuchyně-vzduchotechnika
29 422,42 29 387,98  
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 21 085,41 21 085,41 Běžný provoz
5,60 5,60 Projekty romské komunity
40 809,98 40 809,98 Přímé náklady na vzdělávání
560,00 560,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
1 623,70 1 623,62 Rekonstrukce výtahu
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
64 104,13 64 104,05  
Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace 6 893,00 6 893,00 Běžný provoz
3,13 3,13 Projekty romské komunity
49 528,70 49 421,72 Přímé náklady na vzdělávání
1 020,00 1 020,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
57 464,27 57 357,29  
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 6 861,00 6 861,00 Běžný provoz
942,80 688,01 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
12,53 5,08 Projekty romské komunity
42 035,34 42 035,33 Přímé náklady na vzdělávání
775,00 775,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
646,47 646,45 Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ
141,10 141,10 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
51 433,68 51 171,42  
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 5 670,00 5 670,00 Běžný provoz
72,00 72,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
34 951,52 34 951,52 Přímé náklady na vzdělávání
2 520,00 2 520,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,04 10,04 Státní informační politika - neinvestice
43 223,56 43 223,56  
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 5 690,00 5 690,00 Běžný provoz
31 831,63 31 831,63 Přímé náklady na vzdělávání
463,00 463,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
1 913,50 1 913,50 Řešení havarijního stavu podlahy tělocvičny
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
39 917,57 39 917,57  
Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace 4 130,00 4 130,00 Běžný provoz
3,40 0,00 Projekty romské komunity
25 187,91 25 187,91 Přímé náklady na vzdělávání
317,00 317,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
29 638,31 29 634,91  
Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace 8 947,00 8 947,00 Běžný provoz
16 339,06 16 339,06 Přímé náklady na vzdělávání
265,00 265,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
25 570,50 25 570,50  
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 6 511,00 6 511,00 Běžný provoz
81,30 81,25 Povinné kofinancování neziskových subjektů
33,70 27,02 Projekty romské komunity
48 389,87 48 389,87 Přímé náklady na vzdělávání
1 986,00 1 986,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
272,51 272,50 Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ
57,00 57,00 Rozvojový program EVVO pro školy
2 800,00 2 795,93 Statické zajištění přístavby sociálních zařízení
60 131,38 60 120,57  
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 8 281,00 8 281,00 Běžný provoz
220,00 220,00 Havarijní výměna oken
85,00 78,10 Nákup učební pomůcky pro obor automechanik
5,60 5,60 Projekty romské komunity
46 472,81 46 472,81 Přímé náklady na vzdělávání
1 113,00 1 113,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,04 10,04 Státní informační politika - neinvestice
56 187,45 56 180,55  
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 5 861,00 5 861,00 Běžný provoz
22,47 22,47 Projekty romské komunity
32 846,25 32 846,25 Přímé náklady na vzdělávání
524,00 521,12 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
1 259,00 1 259,00 Přístavba výtahu v budově školy
1 800,00 1 789,41 Rekonstrukce elektroinstalace
28,00 28,00 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
42 360,16 42 346,69  
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 6 419,00 6 419,00 Běžný provoz
29 954,38 29 954,38 Přímé náklady na vzdělávání
694,00 694,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
300,00 300,00 Rekonstrukce prosklenné části obvodového pláště v tělocvičně
18,10 18,10 Státní informační politika - neinvestice
37 385,48 37 385,48  
Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace 5 304,00 5 304,00 Běžný provoz
1 116,03 1 116,03 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
480,00 480,00 Oprava střechy budovy Masarykovy sady
36 587,33 36 587,33 Přímé náklady na vzdělávání
746,00 746,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
44 252,80 44 252,80  
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 8 039,00 8 039,00 Běžný provoz
7,47 5,20 Projekty romské komunity
51 652,48 51 652,48 Přímé náklady na vzdělávání
612,00 612,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
60 330,39 60 328,11  
Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace 9 539,00 9 539,00 Běžný provoz
19,03 17,11 Projekty romské komunity
45 566,99 45 535,72 Přímé náklady na vzdělávání
856,00 856,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
990,00 990,00 Zřízení odloučeného pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Karviná v prostorách Střední školy řemesel a služeb v Havířově-Šumbarku na ul. Opletalova
56 990,46 56 957,27  
Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 4 345,00 4 345,00 Běžný provoz
2 000,00 2 000,00 II. etapa přestavby kuchyně
27 090,43 27 090,43 Přímé náklady na vzdělávání
641,00 641,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
34 095,87 34 095,87  
Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 4 068,00 4 068,00 Běžný provoz
574,00 574,00 Oprava střechy budovy "F" - dílny a sklady
650,00 528,32 Oprava střechy hlavní budovy - část budovy "A"
1 000,00 534,59 Oprava střechy na budově "E" -bytovky a klubovna
44,00 44,00 Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí
16 159,10 16 159,10 Přímé náklady na vzdělávání
283,00 283,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
22 797,54 22 210,45  
Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 5 174,49 5 174,49 Běžný provoz
180,00 180,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
18,27 14,91 Projekty romské komunity
43 712,98 43 712,98 Přímé náklady na vzdělávání
1 165,00 1 165,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
805,51 805,50 Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
570,00 570,00 Výměna oken v objektu kuchyně
51 645,69 51 642,32  
Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace 4 044,00 4 044,00 Běžný provoz
70,70 70,70 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
83,00 83,00 Program protidrogové politiky
111,77 107,05 Projekty romské komunity
29 693,00 29 693,00 Přímé náklady na vzdělávání
219,00 219,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
34 240,91 34 236,19  
Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 4 520,00 4 520,00 Běžný provoz
6,16 4,92 Projekty romské komunity
19 416,93 19 416,93 Přímé náklady na vzdělávání
642,00 642,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
24 604,53 24 603,29  
Střední škola, Odry, příspěvková organizace 2 049,00 2 049,00 Běžný provoz
8,92 8,66 Projekty romské komunity
18 905,19 18 905,19 Přímé náklady na vzdělávání
96,00 96,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
21 059,11 21 058,85  
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 1 363,00 1 363,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
60,20 60,20 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
44,77 44,77 Program sociální prevence a prevence kriminality
31,41 21,01 Projekty romské komunity
14 170,00 14 170,00 Přímé náklady na vzdělávání
45,00 45,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
15 740,67 15 730,27  
Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace 5 178,00 5 178,00 Běžný provoz
18 878,60 18 878,60 Přímé náklady na vzdělávání
671,00 671,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
24 727,60 24 727,60  
Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 15,00 15,00 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
2 055,00 2 055,00 Běžný provoz
16,65 16,32 Projekty romské komunity
22 043,13 22 043,13 Přímé náklady na vzdělávání
410,00 410,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
24 559,22 24 558,89  
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 4 747,00 4 747,00 Běžný provoz
13,12 9,17 Projekty romské komunity
43 816,43 43 816,43 Přímé náklady na vzdělávání
1 117,00 1 117,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
49 712,99 49 709,04  
Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace 1 879,00 1 879,00 Běžný provoz
150,00 150,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
22,00 22,00 Program protidrogové politiky
11 165,72 11 165,72 Přímé náklady na vzdělávání
283,00 283,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
60,90 60,90 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
13 580,06 13 580,06  
Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace 4 292,00 4 292,00 Běžný provoz
735,00 735,00 Odstranění havarijního stavu střechy na budovách Střední školy Vítkov-Podhradí
41,20 41,20 Program sociální prevence a prevence kriminality
22,41 19,13 Projekty romské komunity
24 832,65 24 832,65 Přímé náklady na vzdělávání
1 508,00 1 508,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
31 450,70 31 447,42  
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1 547,00 1 547,00 Běžný provoz
37,39 24,70 Projekty romské komunity
15 907,00 15 907,00 Přímé náklady na vzdělávání
280,00 280,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
17 771,39 17 758,70  
Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace 5 769,00 5 769,00 Běžný provoz
410,00 410,00 Dokončení regulace ústředního vytápění
1 600,00 1 600,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
30 602,32 30 602,32 Přímé náklady na vzdělávání
1 005,00 1 005,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
39 405,76 39 405,76  
Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 3 345,00 3 345,00 Běžný provoz
22 742,11 22 742,11 Přímé náklady na vzdělávání
668,00 668,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
79,20 79,20 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO)
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
500,00 500,00 Vzduchotechnika v sociálních zařízeních
27 353,75 27 353,75  
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 9 351,00 9 351,00 Běžný provoz
50,00 50,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
716,10 716,09 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
26,39 23,58 Projekty romské komunity
42 724,24 42 724,24 Přímé náklady na vzdělávání
1 653,00 1 653,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
1 000,00 1 000,00 Rekonstrukce skladu dřeva a polotovarů ve Frýdlantě nad Ostravicí
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
55 540,17 55 537,34  
Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace 6 183,00 6 183,00 Běžný provoz
1 080,00 1 080,00 Modernizace s rozšířením vzduchotechniky školní jídelny
12,04 10,84 Projekty romské komunity
36 535,83 36 535,83 Přímé náklady na vzdělávání
1 216,00 1 216,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
45 026,87 45 025,67  
Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková organizace 4 843,00 4 843,00 Běžný provoz
11,00 6,10 Projekty romské komunity
40 529,86 40 529,86 Přímé náklady na vzdělávání
1 129,00 1 129,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
326,67 326,66 Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
46 858,97 46 854,06  
Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace 5 422,00 5 422,00 Běžný provoz
64,28 30,54 Projekty romské komunity
21 142,49 21 142,49 Přímé náklady na vzdělávání
1 035,00 1 035,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
600,00 545,53 Rekonstrukce kuchyně - nákup plynových varných kotlů
200,00 199,33 Výměna odpadů v budově školy
28 463,77 28 374,89  
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 4 096,00 4 096,00 Běžný provoz
380,00 355,11 GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
300,00 300,00 Optimalizace škol a školských zařízení
11,60 11,60 Projekty romské komunity
27 453,10 27 453,10 Přímé náklady na vzdělávání
946,00 944,58 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
350,00 350,00 Vzduchotechnika ve školní jídelně
33 556,14 33 529,83  
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 2 630,00 2 630,00 Běžný provoz
6,85 6,85 Den učitelů
17 777,36 17 777,36 Přímé náklady na vzdělávání
473,00 473,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
20 906,65 20 906,65  
Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace 4 104,00 4 104,00 Běžný provoz
1 500,00 300,00 Oprava fasády hotelu Hvězda
101,02 73,02 Projekty romské komunity
27 048,21 27 048,21 Přímé náklady na vzdělávání
294,00 294,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
33 066,67 31 838,67  
Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace 2 677,00 2 677,00 Běžný provoz
88,87 79,11 Projekty romské komunity
16 985,90 16 985,90 Přímé náklady na vzdělávání
408,00 408,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
91,70 91,07 Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
20 270,91 20 260,52  
Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace 2 190,00 2 190,00 Běžný provoz
13 781,00 13 781,00 Přímé náklady na vzdělávání
140,00 140,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
16 130,44 16 130,44  
Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 7 462,00 7 462,00 Běžný provoz
18 085,81 18 085,81 Přímé náklady na vzdělávání
931,00 931,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
1 000,00 1 000,00 Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje
9,94 9,94 Státní informační politika - neinvestice
27 488,75 27 488,75  
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, 3 426,00 3 426,00 Běžný provoz
110,00 110,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
0,44 0,44 Projekty romské komunity
16 757,15 16 757,15 Přímé náklady na vzdělávání
274,00 274,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
275,60 275,59 Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ
9,94 9,94 Státní informační politika - neinvestice
20 853,13 20 853,11  
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace 788,00 788,00 Běžný provoz
31,45 31,45 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
3 010,00 3 010,00 Přímé náklady na vzdělávání
3 829,45 3 829,45  
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace 805,00 805,00 Běžný provoz
54,86 54,86 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
3 875,00 3 875,00 Přímé náklady na vzdělávání
48,00 47,72 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
4 782,86 4 782,58  
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace 887,00 887,00 Běžný provoz
2 439,00 2 439,00 Přímé náklady na vzdělávání
102,00 102,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
3 428,00 3 428,00  
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 2 884,00 2 884,00 Běžný provoz
325,00 325,00 Naslouchací aparatury
19 546,00 19 546,00 Přímé náklady na vzdělávání
740,00 740,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
496,60 496,60 Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
45,60 45,60 Účelová investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek
24 057,20 24 057,20  
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace 1 333,00 1 333,00 Běžný provoz
124,90 124,90 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
100,00 100,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
12 293,00 12 293,00 Přímé náklady na vzdělávání
397,00 397,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
88,20 88,20 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
14 356,10 14 356,10  
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 3 246,00 3 246,00 Běžný provoz
10 649,00 10 649,00 Přímé náklady na vzdělávání
625,00 625,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
14 520,00 14 520,00  
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 9 134,00 9 134,00 Běžný provoz
86,00 86,00 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
19,34 18,66 Projekty romské komunity
56 126,49 56 126,49 Přímé náklady na vzdělávání
1 665,00 1 665,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
919,73 919,72 Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ
19,44 19,44 Státní informační politika - neinvestice
67 970,00 67 969,32  
Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace 589,00 589,00 Běžný provoz
3 118,00 3 118,00 Přímé náklady na vzdělávání
33,00 33,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
3 740,00 3 740,00  
Mateřská škola Klíček Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace 1 005,00 1 005,00 Běžný provoz
47,00 47,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
6 124,00 6 124,00 Přímé náklady na vzdělávání
113,00 113,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
7 289,00 7 289,00  
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace 93,80 93,80 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
1 434,00 1 434,00 Běžný provoz
133,90 133,90 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
80,00 80,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
11 473,00 11 473,00 Přímé náklady na vzdělávání
219,00 219,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
46,90 46,90 Účelová investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek
73,10 69,60 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
13 573,70 13 570,20  
Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace 781,00 781,00 Běžný provoz
59,50 59,50 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
5 512,00 5 512,00 Přímé náklady na vzdělávání
180,00 180,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
6 532,50 6 532,50  
Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821, příspěvková organizace 462,00 462,00 Běžný provoz
2 894,00 2 894,00 Přímé náklady na vzdělávání
30,00 30,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
3 386,00 3 386,00  
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace 1 372,00 1 372,00 Běžný provoz
154,00 154,00 DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
639,56 639,57 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
14 973,00 14 973,00 Přímé náklady na vzdělávání
133,00 133,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
17 290,83 17 290,84  
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace 2 423,00 2 423,00 Běžný provoz
248,80 248,64 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
130,00 130,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
24 903,00 24 903,00 Přímé náklady na vzdělávání
405,00 405,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
76,00 76,00 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
28 205,07 28 204,91  
Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace 1 682,00 1 682,00 Běžný provoz
75,00 75,00 DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
10 032,00 10 032,00 Přímé náklady na vzdělávání
687,00 687,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
12 476,00 12 476,00  
Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace 833,00 833,00 Běžný provoz
7 188,99 7 188,99 Přímé náklady na vzdělávání
149,00 149,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
8 190,99 8 190,99  
Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace 72,90 72,90 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
880,00 880,00 Běžný provoz
182,00 181,92 Oprava soklových a okenních parapetů - havarijní stav
61,00 61,00 Projekty romské komunity
9 702,29 9 702,29 Přímé náklady na vzdělávání
76,00 76,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
1 471,25 1 471,25 Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
400,00 400,00 Rekonstrukce rozvaděče
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
12 864,71 12 864,63  
Základní škola, Ostrava-Vítkovice, Halasova 30, příspěvková organizace 866,00 866,00 Běžný provoz
6 739,57 6 739,57 Přímé náklady na vzdělávání
52,00 52,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
7 677,57 7 677,57  
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 141,40 141,40 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
2 550,00 2 550,00 Běžný provoz
40,10 40,10 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
659,67 659,67 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
980,00 970,84 Oprava dlažeb, schodů a výměna zkorodovaných roštů v atriu školy
10 074,00 10 074,00 Přímé náklady na vzdělávání
125,00 125,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
150,00 150,00 Výměna varného plynového kuchyňského kotle 
14 720,17 14 711,00  
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná-Lázně Darkov, příspěvková organizace 419,00 419,00 Běžný provoz
5 719,00 5 718,63 Přímé náklady na vzdělávání
6 138,00 6 137,63  
Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace 2 758,00 2 758,00 Běžný provoz
136,40 135,88 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
17 086,00 17 086,00 Přímé náklady na vzdělávání
299,00 299,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
15,78 15,78 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
20 314,45 20 313,93  
Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace 1 927,00 1 927,00 Běžný provoz
11 414,00 11 414,00 Přímé náklady na vzdělávání
62,00 62,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
10,66 10,66 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
13 432,93 13 432,93  
Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace 1 023,00 1 023,00 Běžný provoz
39,00 39,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
139,00 139,00 Projekty romské komunity
16 416,63 16 416,63 Přímé náklady na vzdělávání
142,00 142,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
55,77 53,98 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
17 834,67 17 832,88  
Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace 1 901,00 1 901,00 Běžný provoz
50,00 50,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
15,00 15,00 Program sociální prevence a prevence kriminality
11 094,82 11 094,82 Přímé náklady na vzdělávání
218,00 218,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
13 298,09 13 298,09  
Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace 1 183,00 1 183,00 Běžný provoz
8 080,49 8 080,49 Přímé náklady na vzdělávání
345,00 345,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
9 628,49 9 628,49  
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace 504,00 504,00 Běžný provoz
76,00 76,00 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
6 311,00 6 311,00 Přímé náklady na vzdělávání
18,77 18,77 Státní informační politika - neinvestice
6 909,77 6 909,77  
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace 1 003,00 1 003,00 Běžný provoz
145,90 145,81 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
11 602,00 11 602,00 Přímé náklady na vzdělávání
541,00 541,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
13 291,90 13 291,81  
Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace 544,00 544,00 Běžný provoz
116,00 116,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
3 871,00 3 871,00 Přímé náklady na vzdělávání
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
4 551,00 4 551,00  
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 776,00 776,00 Běžný provoz
73,70 73,70 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
4 328,00 4 328,00 Přímé náklady na vzdělávání
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
5 197,70 5 197,70  
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace 36,00 36,00 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
1 775,00 1 775,00 Běžný provoz
11 309,00 11 309,00 Přímé náklady na vzdělávání
58,00 58,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
12,00 12,00 Státní informační politika - neinvestice
13 190,00 13 190,00  
Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace 784,00 784,00 Běžný provoz
4 792,00 4 792,00 Přímé náklady na vzdělávání
93,00 93,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,00 10,00 Státní informační politika - neinvestice
5 679,00 5 679,00  
Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace 687,00 687,00 Běžný provoz
30,00 30,00 Program protidrogové politiky
3 195,00 3 195,00 Přímé náklady na vzdělávání
12,00 12,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
3 944,00 3 944,00  
Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace 922,00 922,00 Běžný provoz
5 923,00 5 923,00 Přímé náklady na vzdělávání
20,00 20,00 Státní informační politika - neinvestice
6 865,00 6 865,00  
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 1 483,00 1 483,00 Běžný provoz
106,50 106,49 Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence postižených žáků
600,00 600,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
15 692,00 15 692,00 Přímé náklady na vzdělávání
492,00 492,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
260,00 260,00 Účelová investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek
44,00 43,30 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
18 677,50 18 676,79  
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace 860,00 860,00 Běžný provoz
30,00 30,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
11 867,00 11 867,00 Přímé náklady na vzdělávání
28,00 28,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
12 785,00 12 785,00  
Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 706,00 706,00 Běžný provoz
6 174,00 6 174,00 Přímé náklady na vzdělávání
143,00 143,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
15,43 15,43 Státní informační politika - neinvestice
7 038,43 7 038,43  
Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace 767,00 767,00 Běžný provoz
6 160,00 6 160,00 Přímé náklady na vzdělávání
30,00 30,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
4,00 4,00 Státní informační politika - neinvestice
6 961,00 6 961,00  
Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 32,31 32,31 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
909,00 909,00 Běžný provoz
40,00 40,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
14 480,00 14 480,00 Přímé náklady na vzdělávání
109,00 109,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
47,00 47,00 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
520,00 520,00 Zřízení plošiny pro přepravu tělesně postižených žáků
16 156,58 16 156,58  
Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace 2 883,00 2 883,00 Běžný provoz
9 684,00 9 684,00 Přímé náklady na vzdělávání
81,00 81,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
12 648,00 12 648,00  
Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 4 490,00 4 490,00 Běžný provoz
18 154,16 18 154,16 Přímé náklady na vzdělávání
470,00 470,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,89 19,89 Státní informační politika - neinvestice
23 134,05 23 134,05  
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace 1 028,00 1 028,00 Běžný provoz
80,00 80,00 Projekty romské komunity
9 756,64 9 731,14 Přímé náklady na vzdělávání
126,00 126,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
11 009,91 10 984,41  
Střední škola a Základní škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace 1 307,00 1 307,00 Běžný provoz
13 366,00 13 366,00 Přímé náklady na vzdělávání
71,00 71,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
20,00 16,46 Státní informační politika - neinvestice
14 764,00 14 760,46  
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace 542,00 542,00 Běžný provoz
5 663,00 5 663,00 Přímé náklady na vzdělávání
3,00 3,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
5,83 5,83 Státní informační politika - neinvestice
6 213,83 6 213,83  
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace 1 541,00 1 541,00 Běžný provoz
50,00 43,34 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
1 079,14 1 079,14 Grantové projekty ESF pro Op.3.1-1.výzva
14 701,00 14 701,00 Přímé náklady na vzdělávání
41,00 41,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
17,59 17,59 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
17 429,73 17 423,08  
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace 3 558,00 3 558,00 Běžný provoz
70,00 70,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
15 481,82 15 481,67 Přímé náklady na vzdělávání
102,00 102,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,70 10,70 Státní informační politika - neinvestice
19 222,52 19 222,37  
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace 1 527,00 1 527,00 Běžný provoz
16 682,32 16 682,32 Přímé náklady na vzdělávání
126,00 126,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
400,00 398,50 Rekonstrukce sociálních zařízení, bezbariérové WC
19,27 19,27 Státní informační politika - neinvestice
18 754,59 18 753,09  
Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace 472,00 472,00 Běžný provoz
5 982,00 5 982,00 Přímé náklady na vzdělávání
86,00 86,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
18,77 18,77 Státní informační politika - neinvestice
6 558,77 6 558,77  
Základní škola, Krnov, Hlubčická 11, příspěvková organizace 648,00 648,00 Běžný provoz
100,00 100,00 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný přísp. na provoz)
4 775,25 4 750,10 Přímé náklady na vzdělávání
49,00 49,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,50 10,50 Státní informační politika - neinvestice
5 582,75 5 557,60  
Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace 648,00 648,00 Běžný provoz
5 054,00 5 054,00 Přímé náklady na vzdělávání
42,00 42,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
4,50 4,50 Státní informační politika - neinvestice
5 748,50 5 748,50  
Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace 1 078,00 1 078,00 Běžný provoz
8 047,00 8 047,00 Přímé náklady na vzdělávání
135,00 135,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
10,60 10,60 Státní informační politika - neinvestice
94,10 88,82 Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek
9 364,70 9 359,42  
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 1 970,00 1 970,00 Běžný provoz
9 779,31 9 779,31 Přímé náklady na vzdělávání
20,00 20,00 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově
11 769,31 11 769,31  
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace 9 316,00 9 316,00 Přímé náklady na vzdělávání
30,80 30,80 Reprezentační akce kraje - využití volného času
9 346,80 9 346,80  
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace 150,00 150,00 Investiční dotace na úsporná energetická opatření - program č. 222040
11 943,00 11 943,00 Přímé náklady na vzdělávání
1 506,00 1 506,00 Zateplení budovy Hudební 6 a změna způsobu vytápění
13 599,00 13 599,00  
Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace 4 023,00 4 023,00 Přímé náklady na vzdělávání
4 023,00 4 023,00  
Základní umělecká škola, Ostrava - Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace 2 742,00 2 742,00 Přímé náklady na vzdělávání
2 742,00 2 742,00  
Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace 11 114,00 11 114,00 Přímé náklady na vzdělávání
30,00 30,00 Reprezentační akce kraje - využití volného času
650,00 645,90 Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje
11 794,00 11 789,90  
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 19 198,00 19 198,00 Přímé náklady na vzdělávání
19 198,00 19 198,00  
Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace 6 268,00 6 268,00 Přímé náklady na vzdělávání
6 268,00 6 268,00  
Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 9 195,00 9 195,00 Přímé náklady na vzdělávání
9 195,00 9 195,00  
Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 18 608,00 18 608,00 Přímé náklady na vzdělávání
790,00 790,00 Stavební úpravy vstupů
19 398,00 19 398,00  
Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n. O., 1. května 330, příspěvková organizace 7 539,00 7 539,00 Přímé náklady na vzdělávání
7 539,00 7 539,00  
Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace 6 943,00 6 943,00 Přímé náklady na vzdělávání
6 943,00 6 943,00  
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace 6,85 6,85 Den učitelů
14 603,00 14 603,00 Přímé náklady na vzdělávání
14 609,85 14 609,85  
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 65,00 65,00 Běžný provoz
16 744,00 16 744,00 Přímé náklady na vzdělávání
16 809,00 16 809,00  
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 12 722,00 12 722,00 Přímé náklady na vzdělávání
12 722,00 12 722,00  
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná - Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvková organizace 16 165,00 16 165,00 Přímé náklady na vzdělávání
16 165,00 16 165,00  
Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace 6,85 6,85 Den učitelů
650,00 650,00 Instalace systému dynamické regulace ústředního topení a oprava havárie topení v koncertním sále
70,00 70,00 Podpora soutěží a přehlídek
7 625,00 7 625,00 Přímé náklady na vzdělávání
230,00 230,00 Soutěže
8 581,85 8 581,85  
Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Petřvald, Závodní 822, příspěvková organizace 2 598,00 2 598,00 Přímé náklady na vzdělávání
2 598,00 2 598,00  
Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace 3 792,00 3 792,00 Přímé náklady na vzdělávání
3 792,00 3 792,00  
Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace 4 626,00 4 626,00 Přímé náklady na vzdělávání
4 626,00 4 626,00  
Základní umělecká škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace 5 603,00 5 603,00 Přímé náklady na vzdělávání
5 603,00 5 603,00  
Základní umělecká škola, Fulnek, Kostelní 110, příspěvková organizace 3 085,00 3 085,00 Přímé náklady na vzdělávání
3 085,00 3 085,00  
Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace 3 997,00 3 997,00 Přímé náklady na vzdělávání
3 997,00 3 997,00  
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace 8 727,00 8 727,00 Přímé náklady na vzdělávání
8 727,00 8 727,00  
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace 900,00 900,00 Oprava střechy
9 607,00 9 607,00 Přímé náklady na vzdělávání
10 507,00 10 507,00  
Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace 3 838,00 3 838,00 Přímé náklady na vzdělávání
3 838,00 3 838,00  
Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace 5 852,00 5 852,00 Přímé náklady na vzdělávání
5 852,00 5 852,00  
Základní umělecká škola, Studénka, Butovická 376, příspěvková organizace 5 804,00 5 804,00 Přímé náklady na vzdělávání
5 804,00 5 804,00  
Základní umělecká škola, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, příspěvková organizace 8 285,00 8 285,00 Přímé náklady na vzdělávání
8 285,00 8 285,00  
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace 17,36 17,36 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
11 547,00 11 547,00 Přímé náklady na vzdělávání
11 564,36 11 564,36  
Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace 2 891,00 2 891,00 Přímé náklady na vzdělávání
2 891,00 2 891,00  
Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace 6,85 6,85 Den učitelů
200,00 200,00 Podpora mezinárodních projektů EU (projekt Mládež apod…)
18 512,00 18 512,00 Přímé náklady na vzdělávání
18 718,85 18 718,85  
Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace 2 930,00 2 930,00 Přímé náklady na vzdělávání
2 930,00 2 930,00  
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace 95,00 95,