Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2008

Obsah závěrečného účtu:

1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2008

 • Výsledek rozpočtového hospodaření
 • Plnění rozpočtu příjmů
  • Daňové příjmy
  • Nedaňové příjmy
  • Kapitálové příjmy
  • Přijaté dotace
 • Plnění rozpočtu výdajů
  • Výdaje v odvětví regionálního rozvoje
  • Výdaje v odvětví dopravy
  • Výdaje v odvětví školství
  • Výdaje v odvětví kultury
  • Výdaje v odvětví zdravotnictví
  • Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu
  • Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán
  • Výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství
  • Výdaje v odvětví sociálních věcí
  • Výdaje v odvětví krizového řízení
  • Výdaje na činnost zastupitelstva
  • Výdaje na činnost krajského úřadu
  • Finance a správa majetku
  • Ostatní výdaje
 • Konsolidace
 • Financování
 • Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů
 • Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

2. Reprodukce majetku kraje

 • Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"
 • Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"
 • Průmyslová zóna Nošovice

3. Dotační programy

 • Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje
  • Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2006 a 2007
  • Dotační programy vyhlášené v roce 2008
 • Vyhlášené dotační programy v odvětví dopravy
  • Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2007
  • Dotační program vyhlášený v roce 2008
 • Vyhlášené dotační programy v odvětví školství
  • Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2007
  • Dotační programy vyhlášené v roce 2008
 • Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury
  • Dotační programy vyhlášené v roce 2008
 • Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví
  • Dotační programy vyhlášené v roce 2008
 • Vyhlášené dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství
  • Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2005 až 2007
  • Dotační programy vyhlášené v roce 2008
 • Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí
  • Dotační programy vyhlášené v roce 2008

4. Akce spolufinancované z evropských zdrojů

 • Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004 - 2006
  • Společný regionální operační program
   • Finančně ukončené akce
  • Operační program Rozvoj lidských zdrojů
   • Finančně ukončené akce
   • Finančně neukončené akce
  • Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
   • Finančně ukončené akce
  • Finanční mechanismus EHP/Norsko
   • Finančně neukončené akce
  • Program LIFE
   • Finančně neukončené akce
 • Akce navržené ke spolufinancování z evropských zdrojů na programovací období 2007 - 2013
  • Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programovací období 2007 - 2013
  • Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007 - 2013
   • Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
   • Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
   • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
   • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
   • Operační program Životní prostředí
   • Integrovaný operační program
   • Program Inteligent Energy Europe II

5. Peněžní fondy

 • Sociální fond
 • Zajišťovací fond
 • Regionální rozvojový fond
 • Fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči EIB

6. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

 • Dotace přijaté ze státního rozpočtu Moravskoslezským krajem
  • Finanční vypořádání dotací přijatých ze státního rozpočtu
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí
   • Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra
   • Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu
 • Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem
 • Dotace přijaté z ostatních zdrojů

7. Hospodaření s majetkem

 • Majetek kraje
  • Přehled majetku kraje
  • Majetek kraje vedený v jeho účetnictví
  • Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací
 • Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
 • Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

8. Hospodaření příspěvkových organizací

 • Příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Příspěvkové organizace v odvětví školství
 • Příspěvkové organizace v odvětví kultury
 • Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
 • Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

9. Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

 • Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
 • Obchodní společnosti v odvětví dopravy
 • Obchodní společnosti v odvětví životního prostředí a zemědělství
 • Ostatní společnosti

10. Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

 • Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům
 • Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2008

Rozpočet kraje na rok 2008 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 21/1796 dne 20. 12. 2007, a to ve výši 7.592.570 tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 6.392.570 tis. Kč a financováním (zapojením finančních prostředků Regionálního rozvojového fondu, zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2007 a přijetím úvěru od Evropské investiční banky) ve výši 1.200.000 tis. Kč, z čehož vyplývá, že byl schválen jako schodkový. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.328.690 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 97.807 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 40.500 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 1.925.573 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 4.148.674 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3.443.896 tis. Kč.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 15.568.895 tis. Kč a rozpočtu výdajů 17.782.379 tis. Kč. Bylo provedeno 334 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2008 rozpočtová opatření v objemu 7,74 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů sníženého o schválený rozpočet přijatých dotací tj. v celkovém objemu 345.953 tis. Kč.

K nárůstu rozpočtu příjmů i výdajů došlo zejména úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu, přičemž objemově nejvýznamnější byla neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určená na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8.997.564 tis. Kč. Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení příjmové i výdajové stránky rozpočtu o 1.171.772 tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž v souvislosti s navýšením kapitálových příjmů kraje o 17.805 tis. Kč.

Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2007 ve výši 931.607 tis. Kč a zapojením návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 153.044 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. A naopak ke snížení v souvislosti s vratkou návratných finančních prostředků od SFDI ve výši 71.167 tis. Kč.

V průběhu roku došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení rozpočtového schodku rozpočtu kraje z 1.200.000 tis. Kč na 2.213.484 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo saldo příjmů a výdajů pouze částky 111.818 tis. Kč, což je výsledek o 2.101.667 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tohoto výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových, nedaňových a kapitálových) oproti výdajům a neuskutečněním či nedokončením vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
daňové příjmy 4 328 690 4 447 183 4 972 512 111,8
nedaňové příjmy 97 807 240 352 317 151 132,0
kapitálové příjmy 40 500 58 305 87 839 150,7
přijaté dotace 1 925 573 10 823 055 10 985 659 101,5
příjmy celkem 6 392 570 15 568 895 16 363 161 105,1
běžné výdaje 4 148 674 14 308 006 13 733 819 96,0
kapitálové výdaje 3 443 896 3 474 373 2 741 160 78,9
výdaje celkem 7 592 570 17 782 379 16 474 979 92,6
SALDO příjmů a výdajů -1 200 000 -2 213 484 -111 818 ×
- Zapojení prostředků Regionálního rozvojového fondu roku 2007 ve schváleném rozpočtu 20 000 20 000 x x
- Zapojení části úvěru od Evropské investiční banky 400 000 400 000 x x
- Zapojení části zůstatku hospodaření roku 2007 780 000 1 711 607 x x
- Zapojení návratných prostředků od SFDI 0 153 044 x x
- Vratka návratných prostředků SFDI 0 -71 167 x x

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši 6.392.570 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2008 počítal s příjmy v celkové výši 15.568.895 tis. Kč. Příjmy byly plněny na 105,1 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním nedaňových a kapitálových příjmů.

1.2.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy z daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu. V roce 2008 dosáhly příjmy z daní výše 4.969.425 tis. Kč, tj. 111,8 % upraveného rozpočtu.

Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 859 965 859 965 984 717 114,5
Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných 73 605 73 605 89 021 120,9
Daň z příjmů fyzických osob srážková 42 840 42 840 88 314 206,1
Daň z příjmů právnických osob 1 247 400 1 360 398 1 536 359 112,9
Daň z příjmů právnických osob za kraje 69 447 74 887 74 887 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 032 613 2 032 613 2 196 127 108,0
Celkem 4 325 870 4 444 308 4 969 425 111,8

Daň z příjmů právnických osob za kraje (74.887 tis. Kč) byla v roce 2008 poprvé podle novelizovaného daňového zákona hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty. Příjmy z podílu kraje na sdílených daních dosáhly v roce 2008 na částku 4.894.538 tis. Kč, což činí 112,0 % upraveného rozpočtu. V první polovině roku 2008 se výnosy stále pohybovaly kolem měsíčního průměru (1/12 celkových ročních daňových příjmů). V měsíci červenci došlo ve srovnání s předcházejícími měsíci k výraznému nárůstu výnosů z daní Moravskoslezského kraje. Toto navýšení bylo způsobeno především výnosem u daně z příjmů právnických osob, která v průběhu roku 2008 dosáhla maximální hodnoty. Pravidelné zvýšené výnosy lze také vysledovat u daně z přidané hodnoty, která v některých měsících (únor, květen, srpen a listopad) dosahovala naprůměrných údajů. Celkové daňové příjmy byly v roce 2008 přeplněny o 525.329 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly již zčásti využity pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na rok 2009 jako zdroje minulých let sloužící k pokrytí rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji. Vývoj výnosů ze sdílených daní v průběhu roku 2008 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2008 činil 3.004 tis. Kč a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 84 tis. Kč.

1.2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2008 objemu 317.151 tis. Kč, tj. plnění na 132,0 % upraveného rozpočtu.

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 47 348 740,4
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 800 2 359 294,9
Odvody příspěvkových organizací kraje 111 056 111 206 100,1
Příjmy z pronájmu 22 477 25 872 115,1
Příjmy z úroků 53 838 97 338 180,8
Realizované kurzové zisky 0 172 x
Přijaté sankční platby 4 793 10 224 213,3
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jiných veřejných rozpočtů a ostatní přijaté vratky transferů 15 142 28 918 191,0
Příjmy z prodeje majetku 0 1 256 x
Přijaté pojistné náhrady 2 065 2 242 108,6
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 234 4 159 128,6
Ostatní nedaňové příjmy 2 250 2 475 110,0
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 20 932 139,5
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 9 650 9 650 100,0
Nedaňové příjmy celkem 240 352 317 151 132,0

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly odvody příspěvkových organizací v odvětví dopravy, zdravotnictví, školství a kultury v celkové výši 111.206 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 110.762 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství a kultury ve výši 444 tis. Kč.

Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které dosáhly výše 97.338 tis. Kč, což představuje plnění na 180,8 % upraveného rozpočtu. Vysoké plnění rozpočtu u tohoto příjmu je ovlivněno nižším čerpáním výdajů, zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 28.918 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání roku 2007. V odvětví regionálního rozvoje dosahují tyto příjmy výše 13.204 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy v odvětví dopravy ve výši 8.154 tis. Kč, odvětví životního prostředí a zemědělství ve výši 4.879 tis. Kč, odvětví školství ve výši 1.907 tis. Kč a další.

Celkové příjmy z pronájmu byly naplněny na 115,1 %. Největší podíl představují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků. Roční nájemné je sjednáno ve výši účetních odpisů zúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok. Vzhledem ke stavu, kdy skutečná výše účetních odpisů za daný kalendářní rok je známa až po provedení účetní závěrky, je rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výší účetních odpisů, resp. nájemného, vypořádán v rámci první splátky k 31. 8. následujícího období. Z toho plyne, že pro určení výše nájemného placeného v roce 2008 je rozhodující výše účetních odpisů z pronajatého majetku v roce 2007. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 nedošlo k předpokládanému vyjmutí neupotřebitelného majetku pro provoz letiště ze smlouvy, je skutečné plnění příjmů ve výši 25.313 tis. Kč o 3.313 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.

Příjmy z pronájmu pozemků jsou plněny připsáním plateb od jednotlivých subjektů za pronájem pozemků v areálu průmyslové zóny Nošovice ve výši 121,9 tis. Kč.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 20.932 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Sankční platby byly přijaty ve výši 10.224 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 5.498 tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2007 a 2008 v úhrnné výši 9.650 tis. Kč. Z toho organizaci "Náš Svět - centrum pro lidi s mentálním postižením v Pržně" schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1513 ze dne 28. 6. 2007 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.000 tis. Kč k zabezpečení realizace projektu SPOLEČNÝ SVĚT - Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postižením. Na základě propočtu příjmů a výdajů finančních prostředků v průběhu roku 2007 byly poskytnuty organizaci jen 3.000 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly vráceny v březnu 2008. V odvětví sociálních věcí byla dále poskytnuta návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Domov Havířov ve výši 4.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Na základě žádosti organizace o přehodnocení výsledků dotačního řízení bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjádřeno kladné stanovisko k dofinancování této organizace v roce 2008. Poskytnuté prostředky z návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly vráceny v prosinci 2008. Další návratné finanční výpomoci byly poskytnuty dvěma příspěvkovým organizacím v odvětví školství, a to Střední škole stavební a dřevozpracující Ostrava v částce 2.200 tis. Kč na realizaci projektu "Rekvalifikace pro výrobu svařovaných konstrukcí" a "Adaptace, motivace a kvalifikace ohrožených skupin obyvatelstva" na období od 23. 11. 2007 do 31. 3. 2008 a Obchodní akademii Orlová v částce 450 tis. Kč na realizaci projektu "Obor ekonomika v informatice v distanční formě vzdělávání na středních školách" na období od 23. 11. 2007 do 31. 3. 2008. Finanční prostředky byly ve stanoveném termínu vráceny.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 4.159 tis. Kč byly zejména naplněny úhradami za zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám a příjmy za věcná břemena.

Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily 2.242 tis. Kč, z toho náhrady škod na vozidlech při dopravních nehodách a ostatním majetku dosáhly výše 140 tis. Kč.

1.2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 87.839 tis. Kč, tj. na 150,7 % upraveného rozpočtu.

Přeplnění kapitálových příjmů bylo způsobeno především zvýšeným prodejem budov a ostatních nemovitostí kromě pozemků ve výši 80.457,2 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 25.172 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Částku ve výši 4.799,8 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje pozemků (viz tabulka č. 1.4). Další kapitálové příjmy v celkovém objemu 2.582 tis. Kč jsou tvořeny především příspěvkem ve výši 2.520 tis. Kč od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. (dále jen "HMMC") na zakoupení automobilní hasičské techniky pro účely stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích a dále částkou ve výši 62 tis. Kč, jež byla nabyta z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku v areálu průmyslové zóny Nošovice.

Přehled kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí a pozemků (v tis. Kč)
Typ příjmů Skutečnost
Příjmy z prodeje pozemků 4 799,80
pozemek parc. č. 346 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína 2 100,00
zahrada u soukromé ordinace v Novém Jičíně 1 302,00
pozemek v k. ú. Raškovice 410
Pozemky parc. č. 3915/43 a 3915/48 v k. ú. Bílá 262,7
pozemek parc. č. 2230/43 v k. ú. Havířov-město 147,2
pozemek parc. č. 1381/1 v k. ú. Raškovice 139,4
část pozemku parc. č. 2204/12 v k. ú. Třinec 114
pozemek parc. č. 2558/5 v k. ú. Kylešovice 88,2
pozemek parc. č. 2853/3 v k. ú. Frýdek-Místek 57,2
pozemek parc. č. 2353/1 v k. ú. Opavské Předměstí 52,9
část pozemku parc. č. 186/18 v k. ú. Mariánské Hory 32,4
část pozemku parc. č. 5452 v k. ú. Krnov 30,8
pozemky parc. č. 2204/19 a 2204/20 v k. ú. Třinec 19,5
pozemek parc. č. 881/2 v k. ú. Čavisov 18,1
část pozemku parc. č. 1951 v k. ú. Místek 6,8
pozemek parc. č. 5954/9 v k. ú. Bystřice nad Olší 6,6
pozemky parc. č. 1596/3, 4 v k. ú. Dolní Moravice 5,3
pozemek parc. č. 3389/11 v k. ú. Spálov 3
pozemek parc. č. st. 255 v k. ú. Mezina 2,9
část pozemku parc. č. 2179/42 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína 1,1
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 80 457,2
Hückelovy vily v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí 13 550,00
budova č. p. 550 včetně pozemků v k. ú. Hrabůvka 13 009,00
budovy a pozemky v k. ú. Sviadnov ve vlastnictví MSK za pozemky v k. ú. Staříč ve vlastnictví společnosti ARCIMPEX s. r. o. - finanční vyrovnání ve prospěch kraje 9 894,90
bytový dům č. p. 2614 na pozemku parc. č. 2530/4 včetně pozemku v k. ú. Opava - Předměstí 6 000,00
budovy a pozemky v areálu bývalých školních dílen v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm 4 510,00
nemovitý majetek bývalé školy v přírodě v k. ú. Karolinka 3 520,00
rekreační zařízení Vrbno pod Pradědem, k. ú. Vrbno pod Pradědem 3 421,00
budova č. p. 95 na pozemku parc. č. st. 100 a budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 2125 včetně pozemků v k. ú. Mariánské Hory 3 200,00
budova č. p. 213 a pozemek parc. č. 333 v k. ú. Horní Benešov 3 050,00
bývalá porodnice v k. ú. Opava - Předměstí 2 850,00
bytový dům v Bílé 2 523,70
dvoubytový dům na Ježníku v k. ú. Krnov - Horní Předměstí 2 160,00
areál chovu prasat v k. ú. Zpupná Lhota 1 900,00
chata v Tyře 1 840,00
železniční vlečka a pozemky parc. č. 1145/1, 3 v k. ú. Sedlnice 1 780,00
bývalá školní budova včetně pozemku v k. ú. Nový Bohumín 1 510,00
budova č. p. 364 a č. p. 821 včetně pozemků v k. ú. Butovice 1 390,00
2 bytové jednotky v domě č. p. 176 v k. ú. Stěbořice 1 222,50
Vodovod 431 a 432 DN 200 a vodojem 2×400 m³ 1 000,00
část areálu Školního statku v k. ú. Nová Ves u Ostravy 975,7
rodinný dům č. p. 783 včetně pozemků v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí 635
budova č. e. 1025 a pozemek parc. č. 922 v k. ú. Mostkovice 360
budova - zemědělská stavba, k. ú. Chotěbuz 150
studna na Ježníku v k. ú. Krnov - Horní Předměstí 5,4

1.2.4 Přijaté dotace

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2008 dotace v celkové výši 10.985.928,6 tis. Kč, přičemž z této částky vrátil dotaci ve výši 270 tis. Kč dle rozhodnutí jako nedočerpané prostředky do státního rozpočtu již v průběhu roku 2008 (na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přijal 10.847.355,4 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily 255.110,2 tis. Kč a dotace v rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 947.765,2 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byla ministerstva, Úřad vlády České republiky a Veřejná pokladní správa. Z ostatních zdrojů přijal kraj částku ve výši 138.573,2 tis. Kč. Objemy přijatých dotací v roce 2008 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Objemy poskytnutých dotací do rozpočtu kraje v roce 2008 (v Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2008
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo zdravotnictví 32 282 000
z toho ISPROFIN: 32 282 000
Ministerstvo kultury 4 299 940
z toho ISPROFIN: 1 613 940
Ministerstvo práce a sociálních věcí 161 888 119
z toho ISPROFIN: 69 687 917
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 84 344 202
Ministerstvo průmyslu a obchodu 131 542 891
z toho ISPROFIN: 131 542 891
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 9 860 059 976
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 258 438 074
Ministerstvo zemědělství 20 183 802
Ministerstvo životního prostředí 6 132 550
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 6 111 250
Ministerstvo vnitra 27 621 000
z toho ISPROFIN
(spolufinancovaný z evropských fin. zdrojů):
14 035 000
Úřad vlády České republiky 5 255 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 462 929 075
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 460 436 362
z toho ISPROFIN
(spolufinancovaný z evropských fin. zdrojů):
2 492 713
Všeobecná pokladní správa 135 146 803
z toho ISPROFIN: 3 455 691
Ministerstvo financí 14 219
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 14 219
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 10 847 355 375
Ostatní zdroje: 
Kraje v rámci ČR 7 009 427
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 6 857 327
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 131 563 786
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 131 563 786
CELKEM přijaté dotace 10 985 928 587
z toho ISPROFIN: 238 582 439
z toho ISPROFIN
(spolufinancovaný z evropských fin. zdrojů):
16 527 713
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 947 765 220

Pozn. Údaje uvedené v tabulce zahrnují výdaje uskutečněné v roce 2008 a min. letech nebo po dobu realizace jednotlivých projektů.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přílohou č. 6 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 122.010 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Moravskoslezský kraj přijal od krajů dotace ve výši 7.009,4 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním provozu videokonferencí v rámci celého území České republiky, kde gestorem tohoto projektu byl i v roce 2008 Moravskoslezský kraj, obdržel kraj od ostatních krajů částku 152,1 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši a v rámci finančního vypořádání byly kraje vyzvány k úhradě alikvotní částky, která představuje nedoplatek v celkové výši Kč 65.203,19. Dále kraj obdržel v rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl 2006" dotaci na projekt "Kraj mnoha barev a příležitostí" a "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje" ve výši 6.857,3 tis. Kč. V tomto případě kraj vystupoval jak v roli příjemce, tak v roli poskytovatele dotace.

Dále Moravskoslezský kraj obdržel na základě předložených skutečných výdajů od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko dotaci ve výši 131.563,8 tis. Kč na projekt "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd".

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši 7.592.570 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2008 výše 17.782.379 tis. Kč, z toho běžných výdajů 14.308.006 tis. Kč a kapitálových výdajů 3.474.373 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2007 a přijetím cizích prostředků (návratné finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury). Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2008 dosáhlo výše 16.474.979 tis. Kč, což představuje plnění na 92,6 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 96,0 % a kapitálové výdaje na 78,9 % upraveného rozpočtu.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2008 (v tis. Kč)
výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání UR (%)
běžné výdaje celkem 4 148 674 14 308 006 13 733 819 96,0
kapitálové výdaje celkem 3 443 896 3 474 373 2 741 160 78,9
výdaje celkem 7 592 570 17 782 379 16 474 979 92,6

Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci vyhlášených dotačních programů (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8) a výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola 1.2.4 a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2008 (v tis. Kč)
Odvětví Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2008 čerpání UR (%)
Schválený Upravený
regionální rozvoj 1 005 709 1 074 616 951 892 88,6
- z toho SPZ Nošovice 513 315 651 138 549 272 84,4
doprava 3 269 036 2 893 162 2 794 957 96,6
školství 1 121 540 10 888 409 10 587 512 97,2
kultura 541 450 490 113 282 515 57,6
zdravotnictví 561 358 817 942 756 472 92,5
územní plánování a stavební řád 6 715 12 912 11 091 85,9
prezentace kraje a ediční plán 34 065 41 617 38 005 91,3
životní prostředí a zemědělství 124 892 208 790 162 481 77,8
sociální věci 197 766 346 869 251 552 72,5
krizové řízení 102 590 131 882 86 314 65,4
činnost zastupitelstva kraje 39 964 35 392 32 436 91,6
činnost krajského úřadu 383 499 400 221 370 473 92,6
celkem odvětví 7 388 584 17 341 925 16 325 702 94,1
finance a správa majetku 153 704 409 354 139 695 34,1
nespecifikovaná rezerva 42 999 17 999 0 0,0
ostatní 7 283 13 102 9 582 73,1
výdaje celkem 7 592 570 17 782 379 16 474 979 92,6

1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje

Upravený rozpočet v odvětví regionálního rozvoje v roce 2008 činil 1.074.616 tis. Kč, skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 951.892 tis. Kč, tj. čerpání na 88,6 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných finančních prostředků v rámci tohoto odvětví souvisí zejména s nedočerpáním finančních prostředků vyhrazených na výstavbu Průmyslové zóny Nošovice. Nevyčerpané finanční prostředky nutné k financování neukončených akcí byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2009.

Vyčerpané finanční prostředky ve výši 54.853 tis. Kč připadají na poskytnuté mimořádné dotace. Příjemcem s nejvyšším celkovým objemem dotací v odvětví regionálního rozvoje byla Agentura pro regionální rozvoj, a. s., s 13.460 tis. Kč, následují statutární město Opava se 7.000 tis. Kč, Fakultní nemocnice Ostrava rovněž se 7.000 tis. Kč, statutární město Havířov se 6.000 tis. Kč, město Orlová s 5.329 tis. Kč a další (viz kapitola 10). Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly poukázány formou finančního daru obcím, které se umístily na předních příčkách v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2008.

V rámci vyhlášených dotačních programů byly vyplaceny finanční prostředky v celkové výši 45.645 tis. Kč. Na dotační program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008" bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno 27.634 tis. Kč, na "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008" celkem 16.366 tis. Kč a na dotační programy "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji" v zimních sezónách 2007/2008 a 2008/2009 celkem 3.221 tis. Kč (viz kapitola 3).

Finanční prostředky ve výši 293.260 tis. Kč byly vynaloženy na akce spolufinancované z evropských zdrojů (viz tabulka č. 6 Přílohy 13.1 Tabulková část). Jednalo se zejména o proplacené dotace v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu v celkové výši 261.876 tis. Kč, a dále o výdaje na projekty realizované Moravskoslezským krajem v celkové výši 31.384 tis. Kč, z toho na individuální projekty ve výši 29.553 tis. Kč a na projekty technické asistence ve výši 1.831 tis. Kč. Na kofinancování projektů neziskových subjektů realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu pak bylo vynaloženo 3.382 tis. Kč.

Zbývající objem vyčerpaných finančních prostředků ve výši 4.940 tis. Kč byl čerpán na prezentaci investičních možností regionu a nabídky v cestovním ruchu, tj. např. na pronájem ploch a na služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraničí, na zpracování různých propagačních materiálů, publikací, studií a inzerci.

Dále byla v rámci odvětví regionálního rozvoje financována akce Průmyslová zóna Nošovice. Schválený rozpočet výdajů ve výši 513.315 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 651.138 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 549.272 tis. Kč, tj. na 84,4 % upraveného rozpočtu. Z této sumy byly finanční prostředky ve výši 26.000 tis. Kč čerpány na úhradu 2. splátky kompenzačního příspěvku domácnostem za omezení životních podmínek po dobu výstavby závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. V souvislosti s realizací Průmyslové zóny Nošovice byly dále poskytnuty mimořádné dotace obcím v okolí průmyslové zóny v celkové výši 12.727 tis. Kč. Dále viz kapitola 2.3 Průmyslová zóna Nošovice.

1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy

Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2008 celkem 2.794.957 tis. Kč (tj. 96,6 % čerpání upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje činily 1.760.369 tis. Kč a kapitálové výdaje 1.034.588 tis. Kč.

Z běžných výdajů v odvětví dopravy tvořily největší část výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši 980.551 tis. Kč a výdaje na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v důsledku poskytování zlevněného žákovského jízdného v linkové a drážní osobní dopravě ve výši 53.444 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 byla jednotlivými dopravci v roce 2009 (k 30. 4. 2009) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 15.830,5 tis. Kč.

V odvětví dopravy je každoročně vyhlašován dotační program na podporu investičních aktivit obcí pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích". Pro rok 2008 byly zastupitelstvem kraje schváleny dotace v objemu 18.859 tis. Kč (více viz kapitola 3 - Dotační programy).

V roce 2008 byly z rozpočtu odvětví dopravy poskytnuty mimořádné dotace v celkové výši 69.696 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 47.315 tis. Kč a investiční dotace ve výši 22.381 tis. Kč, a to:

 • společnosti s majetkovou účastí kraje Letiště Ostrava, a. s. byly v roce 2008 poskytnuty mimořádné účelové dotace v celkové výši 40.000 tis. Kč na zajištění bezpečnosti v oblasti hasičské záchranné služby a na zajištění bezpečnosti kontroly a ostrahy letiště. Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 bylo na tuto akci vyhrazeno 30.859 tis. Kč, tato částka však byla v průběhu roku navýšena o 9.141 tis. Kč, a to v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2007 do rozpočtu kraje na rok 2008. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 byly společností v roce 2009 z této dotace vráceny finanční prostředky ve výši 624 tis. Kč a dále 2.528 tis. Kč z dotace poskytnuté v letech 2006 a 2007 na akci "Zajištění bezpečnosti letištní plochy - okružní obslužná komunikace a výstavba nového oplocení Letiště Ostrava Mošnov", a to vzhledem k tomu, že časová použitelnost byla prodloužena do konce roku 2008 z důvodu posunu termínu ukončení realizace.
 • obcím ve výši 23.862 tis. Kč, z toho největší podíl na tomto objemu mají dotace: městu Příbor ve výši 12.000 tis. Kč na realizaci projektu "Rekonstrukce průtahu městem Příbor", obci Čeladná ve výši 4.000 tis. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s realizací projektu "Rekonstrukce mostu přes řeku Čeladenku v obci Čeladná" a městu Studénka ve výši 1.600 tis. Kč na spolufinancování operativních opatření na silnici č. III/46427 v souvislosti s havárií mostu ev. č. 464-014 (1.500 tis. Kč) a na pořízení změny územního plánu (100 tis. Kč),
 • ostatním organizacím v celkové výši 5.834 tis. Kč, kdy největší podíl na tomto objemu mají dotace Koordinátoru ODIS s. r. o. ve výši 2.984 tis. Kč na zpracování vybraných záměrů v integrované dopravě, Ústřednímu automotoklubu ČR, občanskému sdružení ve výši 1.000 tis. Kč na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - "BESIP" a Ředitelství silnic a dálnic, správě Ostrava ve výši 1.000 tis. Kč na zpracování studie územní stabilizace trasy přeložky silnice I/67 Bohumín - Karviná.

Na akci "Provoz pravidelných leteckých linek" bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 vyčleněno 150.000 tis. Kč. V průběhu roku 2008 však došlo na této akci ke snížení rozpočtu o 18.100 tis. Kč, a to z důvodu pokrytí zvýšených nákladů na dopravní obslužnost v linkové dopravě v důsledku zdražení pohonných hmot. Zbývající prostředky byly alokovány do odvětví Finance a správa majetku za účelem tvorby rozpočtu na rok 2009. V roce 2008 tudíž v rámci této akce nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

V roce 2008 byly dále z rozpočtu odvětví dopravy realizovány výdaje zejména na:

 • zpracování dokumentace na akci "Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje" ve výši 1.797 tis. Kč,
 • zpracování studií proveditelnosti, a to k projektu "Administrativní a obchodní centrum Leoše Janáčka Mošnov" ve výši 2.499 tis. Kč a "Veřejná logistická zóna Mošnov" ve výši 928 tis. Kč,
 • převod obchodního podílu ve společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o. ve výši 185 tis. Kč a navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., peněžitým vkladem ve výši 70.500 tis. Kč (více viz kapitola 9 - Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti).

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut na zajištění činnosti příspěvek na provoz ve výši 677.019 tis. Kč a investiční účelová dotace do investičního fondu ve výši 153.817 tis. Kč. Rozbor poskytnutých prostředků je součástí kapitoly 8 - Hospodaření příspěvkových organizací.

Na reprodukci majetku v odvětví dopravy bylo čerpáno 467.037 tis. Kč (tj. 97,4 % čerpání upraveného rozpočtu), z čehož 289.247 tis. Kč bylo poskytnuto formou příspěvku Správě silnic Moravskoslezského kraje (více viz kapitola 2 - Reprodukce majetku kraje a kapitola 8 - Hospodaření příspěvkových organizací).

Výdaje v celkové výši 589.029 tis. Kč byly v odvětví dopravy čerpány na financování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (více viz kapitola 4 - Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

1.3.3 Výdaje v odvětví školství

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.121.540 tis. Kč byl v průběhu roku celkově navýšen o 9.766.869 tis. Kč na částku 10.888.409 tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, na úhradu výdajů soukromých škol a na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků v celkové výši 9.568.228 tis. Kč.

Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši 10.587.512 tis. Kč, tj. čerpání na 97,2 % upraveného rozpočtu.

V odvětví školství byl kraj k 31. 12. 2008 zřizovatelem 225 příspěvkových organizací. Těmto byly v průběhu roku poskytnuty prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běžného provozu v úhrnné výši 591.222 tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo poskytnuto krajským školám 3.772.214 tis. Kč a obecním školám 5.235.724 tis. Kč. Soukromým školám byla poskytnuta dotace ve výši 499.805 tis. Kč. Na zvýšení nenárokových složek platů bylo krajským, obecním a soukromým školám poskytnuto 60.272 tis. Kč.

Částka ve výši 108.403 tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů jako např. úhrady odpisů a energií, úhrady nákladů souvisejících s oceňováním pedagogických pracovníků, s realizací krajských rozvojových programů, se zajištěním školních psychologů a speciálních pedagogů, s podporou mezinárodních projektů EU, s podporou soutěží, přehlídek, talentů, změn v oblasti školství aj.

Schváleným rozpočtem na rok 2008 bylo v odvětví školství vyčleněno 6.500 tis. Kč na dotační programy, z toho 1.200 tis. Kč má časovou použitelnost na školní rok 2008/2009. Během roku 2008 bylo vyčerpáno 6.412 tis. Kč.

Další významný objem finančních prostředků představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši 43.370 tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání, dotací soukromým školám a dotací na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků) účelově určené např. jako náhrada majetkové újmy vzniklé plněním mimořádných rostlinolékařských opatření, na realizaci rozvojových programů EVVO, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na projekty romské komunity, na protidrogovou politiku, na výuku méně početných jazyků, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na nákup kompenzačních pomůcek, pro asistenty pedagogů, na projekty spolufinancované z rozpočtu EU apod.

V odvětví školství byly rovněž rozpočtovány prostředky v objemu 198.222 tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, z toho částka ve výši 1.312 tis. Kč představovala dotaci z programu ISPROFIN.

Prostředky v objemu 360.009 tis. Kč byly v odvětví školství rozpočtovány na financování akcí v rámci strukturálních fondů. Vyčerpáno bylo 90.660 tis. Kč, z toho 42.695 tis. Kč v rámci akce Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání a 26.695 tis. Kč v rámci akce Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (více viz kapitola 4 - Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

Naproti tomu prostředky ve výši 771 tis. Kč do rozpočtu kraje zapojeny nebyly - jednalo se o závěrečnou platbu grantového projektu v rámci Opatření 3.1 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů zaslanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 12. 2008, tedy po posledním termínu jednání rady kraje. Dle pravidel operačního programu musela být platba odeslána příjemci (příspěvkové organizaci kraje Obchodní akademii a Střední zemědělské škole, Bruntál) do 31. 12. 2008. Z časových důvodů nebylo možno předložit provedení příslušné úpravy rozpočtu radě kraje a vznikl tak rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Tuto skutečnost vzala rada kraje na vědomí dne 7. 1. 2009 usnesením č. 5/200.

1.3.4 Výdaje v odvětví kultury

Schválený rozpočet výdajů v odvětví kultury ve výši 541.450 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 upraven na částku 490.113 tis. Kč. Tato změna souvisela především se snížením výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (pokles o 108.659 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření z minulých let ve výši 32.280 tis. Kč. Tento byl použit zejména na financování reprodukce majetku kraje v odvětví kultury. Skutečné výdaje činily v roce 2008 celkem 282.515 tis. Kč (tj. čerpání na 57,6 % upraveného rozpočtu odvětví), z toho běžné výdaje tvořily 221.748 tis. Kč (čerpány na 97,2 %) a kapitálové výdaje 60.767 tis. Kč (čerpány na 23,2 %). Výdaje tohoto odvětví ve výši 4.256 tis. Kč byly kryty prostředky ze státního rozpočtu, tzn. 1,5 % skutečných výdajů odvětví kultury (včetně ISPROFIN).

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury - 1 divadla, 1 knihovny, 1 galerie výtvarných umění a 4 muzeí. Těmto příspěvkovým organizacím bylo příspěvkem na provoz poskytnuto celkem 178.560 tis. Kč, z toho účelově vázány byly prostředky ve výši 37.843 tis. Kč (např. na nákup a ochranu knihovního fondu, odpisy majetku, program rozvoje muzejnictví). Na reprodukci majetku byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkovém objemu 24.691 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byly příspěvkovým organizacím v odvětví kultury poskytnuty prostředky v celkové výši 4.256 tis. Kč (např. v rámci programového financování ISPROFIN na ochranu movitého kulturního dědictví), prostředky poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů činily 272 tis. Kč (podíl Evropské unie a státního rozpočtu).

Na dotační programy v odvětví kultury vyhlášené pro rok 2008 byly vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 13.850 tis. Kč, z toho nejvíce na Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2008 ve výši 8.200 tis. Kč, dále 4.500 tis. Kč na Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2008 a prostředky na Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území MSK na rok 2008 představovaly 1.150 tis. Kč.

V rámci akce Obnova kulturních památek byly v odvětví kultury poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 5.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly zastupitelstvem kraje rozděleny mezi 7 projektů obnovy a revitalizace kulturních památek na území Moravskoslezského kraje ve vlastnictví jiných subjektů, nejvyšší dotace činila 1.750 tis. Kč a byla určena na obnovu kostela Panny Marie Pomocné na Uhlířském Vrchu u Bruntálu.

Finanční prostředky v objemu 13.194 tis. Kč byly v odvětví kultury vyčleněny a poskytnuty na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, z toho 830 tis. Kč vlastní příspěvkové organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, která vykonává roli koordinátora a 12.364 tis. Kč bylo rozděleno mezi 15 dalších knihoven, které vykonávají zprostředkovatelskou funkci.

V oblasti podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů byla v odvětví kultury poskytnuta částka v celkové výši 4.950 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na podporu 5 profesionálních divadel a 1 profesionálního symfonického orchestru na území Moravskoslezského kraje, a to na spolufinancování provozních nákladů těchto subjektů, které poskytují veřejnou službu a nejsou příspěvkovými organizacemi kraje.

Individuálními dotacemi v celkové výši 4.600 tis. Kč byly podpořeny významné projekty a akce, které se konají v Moravskoslezském kraji a svým významem přesahují hranice kraje i celé České republiky. Jednalo se o akce jako Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Colours of Ostrava, Bezručova Opava, Svatováclavský hudební festival apod. Na základě individuálních žádostí doručených během roku byly také poskytnuty mimořádné dotace v celkovém objemu 4.000 tis. Kč, z nichž nejpodstatnější byly dotace poskytnuté občanskému sdružení Matice Slezská, místní odbor v Dolní Lomné, na úhradu nákladů souvisejících s Národopisným areálem v Dolní Lomné ve výši 3.000 tis. Kč.

Každoročně je v odvětví kultury udělována Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro autory literárních, publicistických, zpravodajských a dalších děl, které přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, a to formou čestných uznání a finančního ocenění, které bylo v roce 2008 uděleno Ing. Pavlu Löffelmannovi za filmový dokument "Verše pro dvě ruce" ve výši 10 tis. Kč.

Prostředky ve výši 50 tis. Kč byly v rozpočtu vyčleněny pro případné odměny za archeologické nálezy, popřípadě na úhradu nezbytně nutných nákladů vzniklých v souvislosti s archeologickým nálezem. Tyto prostředky jsou nárokovány každoročně, a to na základě § 23 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 byly čerpány prostředky ve výši 300 Kč za archeologický nález.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury byly v upraveném rozpočtu vyhrazeny prostředky v celkové výši 80.223 tis. Kč,z toho částka ve výši 1.616 tis. Kč představovala dotace z programu ISPROFIN. Skutečné čerpání činilo 68.012 tis. Kč (více viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů byly v odvětví kultury čerpány finanční prostředky ve výši 4.951 tis. Kč, tj. 2,5 % upraveného rozpočtu v objemu 199.692 tis. Kč (více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví

Schválený rozpočet výdajů v odvětví zdravotnictví ve výši 561.358 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 navýšen na 817.942 tis. Kč. Jednalo se především o navýšení ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření z minulých let a další rozpočtové úpravy v oblasti reprodukce majetku svěřeného do správy zdravotnickým zařízením. Skutečné výdaje činily v roce 2008 celkem 756.472 tis. Kč (tj. čerpání na 92,5 % upraveného rozpočtu odvětví), z toho běžné výdaje tvořily 426.224 tis. Kč (čerpány na 98,6 %) a kapitálové výdaje 330.248 tis. Kč (čerpány na 85,6 %). Výdaje ve výši 37.867 tis. Kč byly kryty státními dotacemi, tzn. 5 % skutečných výdajů odvětví zdravotnictví.

V odvětví zdravotnictví byl kraj zřizovatelem 12 příspěvkových organizací - 7 nemocnic, 2 odborných léčebných ústavů, 2 zařízení ostatní ústavní péče a 1 zdravotnické záchranné služby. V průběhu roku 2008 došlo k převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací Sanatorium Jablunkov odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí na krajem založenou obchodní společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., a ke sloučení 2 příspěvkových organizací kraje - Nemocnice Třinec a Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, počet odborných léčebných ústavů ve formě příspěvkové organizace se tím snížil na jeden.

Příspěvkovým organizacím bylo příspěvkem na provoz schváleno a poskytnuto celkem 403.358 tis. Kč, z toho 335.126 tis. Kč tvořil neúčelový příspěvek na provoz a účelově vázány byly prostředky ve výši 68.232 tis. Kč (např. na provoz dětského stacionáře, protialkoholní stanice). Část účelově určených neinvestičních prostředků byla kryta dotacemi ze státního rozpočtu, a to ve výši 2.063 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na reprodukci majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím byly poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkovém objemu 153.648 tis. Kč, z toho bylo 17,8 % tvořeno prostředky ze státního rozpočtu. Tyto prostředky ve výši 27.282 tis. Kč byly příspěvkovými organizacemi čerpány z programového financování ISPROFIN, nejvyšší částka byla poskytnuta Slezské nemocnici v Opavě na nákup multidetektorového CT přístroje (23.974 tis. Kč).

Část výdajů v odvětví zdravotnictví tvoří také neinvestiční dotace na evidenci onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. Podílení se na finančním zajištění těchto činností je dle právních předpisů v kompetenci kraje. V roce 2008 bylo krajem na tento účel poskytnuto celkem 1.518 tis. Kč, z toho 627 tis. Kč vlastním příspěvkovým organizacím a 891 tis. Kč dalším zdravotnickým subjektům.

V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, patří do výdajů v odvětví zdravotnictví rovněž prostředky na zajištění provozu protialkoholních stanic. V průběhu roku 2008 bylo na tyto činnosti poskytnuto celkem 10.265 tis. Kč. Tyto účelové prostředky byly poskytnuty vlastní příspěvkové organizaci Nemocnici ve Frýdku-Místku (5.665 tis. Kč) a na základě žádosti také Městské nemocnici v Ostravě, příspěvkové organizaci města Ostravy (4.600 tis. Kč).

Do výdajů v odvětví zdravotnictví spadají rovněž prostředky na úhradu nákladů spojených s činností územní znalecké komise, která působí při Fakultní nemocnici v Ostravě a dále na úhradu nákladů za zpracování znaleckých posudků. Na tyto činnosti bylo vyplaceno v roce 2008 celkem 346 tis. Kč.

V odvětví zdravotnictví byl pro rok 2008 Moravskoslezským krajem vyhlášen dotační program na podporu projektů v odvětví zdravotnictví ve výši 5.000 tis. Kč, v jehož rámci mohly být podávány žádosti o dotace do 4 dotačních titulů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací a podílení se na spolufinancování 29 projektů, rozdělena a poskytnuta byla celá částka vyčleněná v rozpočtu kraje na tento dotační program (více viz kapitola 3 - Dotační programy).

Dále byly v odvětví zdravotnictví poskytnuty neinvestiční dotace v objemu 1.195 tis. Kč, převážnou část tvořila dotace ve výši 1.000 tis. Kč pro Fakultní nemocnici v Ostravě na opravu přistávací plochy pro vrtulníky (heliportu). Investiční individuální dotace za rok 2008 činily 10.200 tis. Kč, jednalo se zejména o dotaci ve výši 10.000 tis. Kč poskytnutou Charitě Ostrava na dofinancování výstavby Hospice sv. Lukáše v Ostravě. Tyto dotace byly vyčerpány na 99,1 %.

Činností vykonávanou v přenesené působnosti krajem je také povinnost zabezpečit na svém území veřejnou službu k zajištění opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje na tyto činnosti zdravotnických zařízení byly kryty účelovými dotacemi z ministerstva financí ve výši 5.585 tis. Kč, finanční prostředky z těchto dotací byly vyplaceny na základě smluv uzavřených s vybranými registrovanými nestátními zdravotnickými zařízeními v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí dle vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Na reprodukci majetku v odvětví zdravotnictví bylo celkově čerpáno 322.642 tis. Kč (tj. 91,7 % upraveného rozpočtu), z čehož 153.648 tis. Kč bylo poskytnuto formou účelových investičních dotací do investičních fondů příspěvkových organizací kraje (více viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).

Finanční prostředky v celkové výši 7.518 tis. Kč byly v odvětví zdravotnictví použity na peněžité vklady do základního kapitálu dvou obchodních společností založených Moravskoslezským krajem, a to společnosti Moravskoslezská servisní, a. s. ve výši 4.000 tis. Kč a Sanatorium Jablunkov, a. s. ve výši 3.518 tis. Kč.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví zdravotnictví byly čerpány prostředky ve výši 377 tis. Kč, tj. 1,2 % upraveného rozpočtu v objemu 32.667 tis. Kč (více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

Schválený rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu ve výši 6.715 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 upraven na částku 12.912 tis. Kč. Toto navýšení souviselo zejména se zvýšením výdajů na akce spolufinancované z evropských zdrojů. Skutečné výdaje činily v roce 2008 celkem 11.091 tis. Kč (tj. čerpání na 85,9 % upraveného rozpočtu odvětví), z toho běžné výdaje tvořily 404 tis. Kč (čerpány na 36,8 %) a kapitálové výdaje 10.687 tis. Kč (čerpány na 90,5 %).

V roce 2008 byla ukončena 2. etapa akce "Zásady územního rozvoje", která byla zařazena do rozpočtu kraje v roce 2007. Na základě smlouvy o dílo byla tato akce rozdělena do čtyř etap, první etapa ve výši 1.971 tis. Kč byla realizována v roce 2007, na druhou etapu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2008 vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.465 tis. Kč. Rozpočet výdajů na tuto akci byl v průběhu roku navýšen o 629 tis. Kč a na základě usnesení rady kraje č. 188/6699 ze dne 6. 8. 2008 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě na dodatečné služby při realizaci druhé etapy (vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje na životní prostředí). Tímto dodatkem byla cena druhé etapy navýšena o 589 tis. Kč na 3.083 tis. Kč, tato částka byla v plné výši vyplacena.

Finanční prostředky ve výši 2.150 tis. Kč byly určeny na pořízení územně analytických podkladů. V průběhu roku došlo k rozdělení pořízení těchto podkladů do dvou částí datové a analytické. Na datovou část (zpracování údajů, které budou sloužit jako podklad pro rozbor udržitelného rozvoje) byly vyčleněny prostředky ve výši 1.065 tis. Kč, na základě výběrového řízení byla stanovena cena 1.044 tis. Kč, která byla v plné výši vyplacena. Na zpracování analytické části (rozbor udržitelného rozvoje území na základě databáze údajů o území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci) je možné získat prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie, pořízení analytické části tedy bylo zařazeno mezi projekty spolufinancované z evropských zdrojů. Pro rok 2008 na něj byly určeny prostředky ve výši 1.085 tis. Kč, k čerpání nedošlo.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly v odvětví územního plánování a stavebního řádu čerpány finanční prostředky ve výši 6.964 tis. Kč, tj. 79,6 % upraveného rozpočtu v objemu 8.748 tis. Kč. Jedná se o následující projekty:

 • Územně analytické podklady pro území Moravskoslezského kraje
 • Zpřístupnění územně plánovací dokumentace obcí široké veřejnosti
 • 3D model orfomapy Moravskoslezského kraje
 • Portál územního plánování kraje
 • Tématické a funkční rozšíření 3D vizualizace Moravskoslezského kraje

Více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů.

1.3.7 Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán

Schválený rozpočet výdajů na prezentaci kraje a ediční plán představoval částku 34.065 tis. Kč. Během roku byl upraven na 41.617 tis. Kč, z toho upravený rozpočet běžných výdajů činil 41.117 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2008 byl čerpán ve výši 37.506 tis. Kč, tj. na 91,2 % upraveného rozpočtu tohoto odvětví. Upravený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2008 činil 500 tis. Kč, byl čerpán ve výši 499,8 tis. Kč (tj. na 99,96 %).

Rada kraje schválila Ediční plán na rok 2008, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši 1.644 tis. Kč, tj. na 79,4 % upraveného rozpočtu. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 11 titulů. K prezentaci Moravskoslezského kraje slouží široké veřejnosti tituly jako např. "Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2007", "Výroční zpráva školství 2006-2007", "Stav životního prostředí v MSK", "Naučné stezky", "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v MSK", "Strategie prevence kriminality v MSK", "Vítejte v Moravskoslezském kraji", "Rating MSK" a další.

K zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2008 bylo vydáno celkem 11 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly výdaje ve výši 8.963 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. V roce 2008 byla provedena úhrada za 10 čísel krajského měsíčníku, poslední, jedenácté číslo krajského měsíčníku bylo uhrazeno v lednu 2009.

Mezi významné akce podpořené Moravskoslezským krajem patřilo v roce 2008 zabezpečení VIII. ročníku akce "Den NATO v Ostravě 2008", na kterou kraj přispěl částkou ve výši 500 tis. Kč. Moravskoslezský kraj se dále podílel na spolufinancování a zabezpečení VI. Jarního plesu Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové ve výši 200 tis. Kč, na spolufinancování akce "Festival dřeva 2008" částkou ve výši 200 tis. Kč. Dále pak 100 tis. Kč poskytl formou neinvestiční dotace v souvislosti s čerpáním výdajů u příležitosti zabezpečení akce Irský kulturní festival, Městskému svazu Českých bojovníků za svobodu poskytl částku ve výši 70 tis. Kč na pořádání besed a seminářů u příležitosti 90. výročí vzniku Československa. Moravskoslezský kraj se částkou ve výši 450 tis. Kč podílel na zabezpečení sportovní akce Mistrovství Evropy a Evropského poháru seniorů v golfu v Čeladné.

V oblasti zahraniční a mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony činil upravený rozpočet výdajů spojených s organizačním zajištěním společných projektů 490 tis. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 422 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním organizace společných projektů s partnerskými regiony, zejména s ubytováním, dopravou a dalšími službami. Mezi významné akce patřily například návštěva delegací z partnerských regionů Lotrinsko (Francie) a North East (Velká Británie). Dále se jednalo o výdaje spojené s organizací konference Open Days dne 8. 10. 2008 v Bruselu. V rámci zahraniční a mezinárodní spolupráce byla významnou akcí návštěva prezidentů České republiky a Polska dne 12. 10. 2008. Moravskoslezský kraj mimo jiné přijal v listopadu 2008 francouzskou delegaci studentů z regionu Bretaň a v prosinci 2008 se představitelé kraje sešli se zástupci EU u příležitosti konání akce "Rada Evropy". V rámci mezinárodní spolupráce byly u významných příležitostí předány hostům také věcné dary.

Upravený rozpočet akce "Prezentace potenciálu a příležitostí kraje" činil 24.113 tis. Kč, celkové čerpání na akci dosáhlo výše 23.254 tis. Kč. V rámci akce byly hrazeny propagační projekty, inzerce, televizní spoty a další činnosti směřující k propagaci a posílení pozitivního vnímání regionu v tuzemsku i zahraničí, dále výdaje na zpracování marketingových studií a výzkumů, služby spojené s implementací webdesignu a celkovou úpravou webových stránek kraje a v neposlední řadě realizace projektu podpory zájmu o technické vzdělávání "Iniciativa ForTech II".

1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství

Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2008 celkem 162.481 tis. Kč (tj. čerpání na 77,8 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje 63.254 tis. Kč (tj. 30,3 % upraveného rozpočtu) a kapitálové výdaje 99.227 tis. Kč (tj. 47,5 % upraveného rozpočtu). Nedočerpáno zůstalo celkem 46.309 tis. Kč (tj. 22,2 %), z toho do rozpočtu na rok 2009 byly vázány prostředky ve výši 44.424 tis. Kč.

Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly v roce 2008 rozpočtovány finanční prostředky v objemu 72.127 tis. Kč, čerpány byly na 73,6 %. Nevyčerpané finanční prostředky celkem činily 19.010 tis. Kč, z toho 12.272 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu na rok 2009 za účelem vyplacení zbývajících splátek příjemcům dotací v návaznosti na realizaci víceletých projektů podporovaných akcí v rámci dotačních programů "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" vyhlášených v letech 2005 a 2007, částka 4.023 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu na rok 2009 na akci "Odběr podzemní vody" a zbývajících 2.715 tis. Kč bylo vykázáno jako úspora. Jednotlivé dotační programy jsou podrobně popsány v kapitole 3 - Dotační programy.

Z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství byly poskytnuty individuální účelové dotace v celkovém objemu 9.730 tis. Kč. Nejvyšší objem dotace ve výši 4.000 tis. Kč obdržela společnost Povodí Odry, s. p., dále Krajská energetická agentura, o. p. s. ve výši 1.800 tis. Kč, Český hydrometeorologický ústav ve výši 1.600 tis. Kč, Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě ve výši 600 tis. Kč, Agentura pro regionální rozvoj, a. s. ve výši 500 tis. Kč a další. V rámci akce "Propagace v oblasti životního prostředí" bylo poskytnuto statutárnímu městu Ostrava 200 tis. Kč na zabezpečení 5. ročníku mezinárodního festivalu TUR Ostrava 2008 a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje celkem 130 tis. Kč na podporu konferencí Průmyslová krajina 2008 - limity území a Odpady 21.

V souladu s přijatými "Zásadami pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití" jsou poskytovány příspěvky na hospodaření v lesích na základě podaných žádostí. Cílem této akce je mj. obnova lesů poškozených imisemi, zajištění a výchova porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční prostředky na poskytnutí dotací byly k 31. 12. 2008 rozpočtovány v objemu 30.046,8 tis. Kč a čerpány na 86,9 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.940,1 tis. Kč představují výši příspěvků o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje na svém zasedání 18. 12. 2008. Vzhledem k tomu, že práce předcházející jejich vyplacení jsou časově náročné, byly tyto prostředky v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009. Finanční prostředky byly vyplaceny v první polovině měsíce ledna 2009. Dále byly poskytnuty investiční dotace ve výši 2.699,6 tis. Kč Lesům ČR, s. p. na hrazení bystřin.

Dále Ministerstvo zemědělství v roce 2008 poskytlo Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 20.067 tis. Kč, z toho investiční část činila 13.026 tis. Kč a neinvestiční 7.041 tis. Kč, na meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (na provedení opatření ve veřejném zájmu), ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se celkem o 9 staveb. V rámci finančního vypořádání státních dotací za rok 2008 poskytnutých Moravskoslezskému kraji bylo ministerstvu zemědělství celkem vráceno 3.476,1 tis. Kč.

Za účelem příjmu části poplatků za odběr podzemní vody byl zřízen zvláštní účet ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na doplňování havarijního účtu do výše 10 mil. Kč, jenž slouží na úhradu nutných nákladů vzniklých s odstraněním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nakládání se závadnými látkami nebo havárií, kde vodoprávním úřadem nelze uložit opatření k nápravě a hrozí-li závažné ohrožení či znečištění povrchových nebo podzemních vod a dále na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Průběžně se na zvláštní účet převádí 50 % zálohové platby těchto poplatků, vypočtené odběrateli postupem stanoveným vodním zákonem. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí o skutečné výši poplatků byla vrácena jednotlivým odběratelům celková částka ve výši 810 tis. Kč, která vznikla přeplatkem záloh. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.028 tis. Kč byly, spolu s částí příjmů ve výši 5.932 tis. Kč, které byly připsány na zvláštní účet v roce 2008, zapojeny v rámci zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 do rozpočtu kraje na rok 2009, a to na akci "Odběr podzemní vody", pod kterou jsou tyto prostředky soustředěny. Část těchto finančních prostředků bude použita na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v roce 2009, část na vyplacení přeplatků záloh za odběr podzemní vody vybraných v roce 2008 a dále na dokrytí akce rozpočtu "Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách". Z havarijního účtu pak byly v roce 2008 poskytnuty prostředky v celkové výši 3.193 tis. Kč.

Na akci "Podpora vodohospodářských projektů" bylo v upraveném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2008 rozpočtováno 10.501 tis. Kč. Prostředky v objemu 8.936 tis. Kč byly použity za účelem spolufinancování akcí v rámci dotačního programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" vyhlášeného Ministerstvem zemědělství. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány. Zbývající prostředky ve výši 1.565 tis. Kč pak byly použity na dofinancování projektu z roku 2007 a na poskytnutí 2 individuálních investičních dotací na odstranění havarijní situace v zásobování obyvatel pitnou vodou.

Významný podíl na rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství má akce "Krajské integrované centrum", jejímž cílem je zlepšení úrovně nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji, kdy schválený rozpočet na tuto akci činil 5.000 tis. Kč. V průběhu roku však došlo k jeho navýšení na 15.000 tis. Kč, a to zejména za účelem pořízení Studie proveditelnosti k záměru vybudování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji ve výši 2.321 tis. Kč, na splacení 30 % základního kapitálu, tj. 12.000 tis. Kč a dále na činnosti spojené s právními kroky nutnými k založení obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. ve výši 90 tis. Kč. O založení rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008, a zapsána byla do obchodního rejstříku ke dni 30. 10. 2008. Finanční prostředky na splacení zbývajících 70 % základního kapitálu tj. 28.000 tis. Kč, jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2009 a k 26. 1. 2009 byly vyčerpány.

V rámci schváleného rozpočtu byly vyhrazeny finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč na akci "Kofinancování programů EU", které jsou určeny na kofinancování projektů, jenž slouží k realizaci krajských priorit v oblasti životního prostředí, v nichž kraj nevystupuje jako příjemce dotace, ale jako partner. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyly zpracovány kvalitní projekty tohoto typu, byly finanční prostředky v plné výši použity pro uspokojení žádostí o dotaci náhradním žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008".

Z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství se rovněž proplácí náhrady škod způsobené chráněnými živočichy ve smyslu zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 byla za tímto účelem vyplacena částka 1.722 tis. Kč, která je kryta státní dotací.

Dále Moravskoslezský kraj obdržel dotaci od Ministerstva financí na úhradu nákladů spojených s likvidací léčiv, a to ve výši 236 tis. Kč.

Za účelem finančního zajištění nové povinnosti krajských úřadů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla kraji poskytnuta také investiční státní dotace ve výši 2.008 tis. Kč na pořízení hlukových akčních plánů pro okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví kraje a po kterých projede více než 6 milionů vozidel za rok a pro aglomerace s více než 250 tisíci trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. Nevyčerpaná část dotace ve výši 104 tis. Kč byla vrácena Ministerstvu financí v rámci finančního vypořádání za rok 2008.

V rámci akce "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" činil upravený rozpočet v roce 2008 5.604 tis. Kč, z toho byla poskytnuta 3. splátka partnerovi projektu ve výši 5.523 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 81 tis. Kč byly spolu s úroky, které činily 7 tis. Kč, zapojeny do rozpočtu na rok 2009 v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 za účelem vyplacení dalších splátek partnerovi projektu. Na profinancování a kofinancování podílu Moravskoslezského kraje, v rámci této akce, bylo v upraveném rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství na rok 2008 rozpočtováno 1.637 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 351 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nevyčerpané finanční prostředky jsou vyhrazeny na celé období realizace projektu, byly taktéž zapojeny do rozpočtu na rok 2009.

V odvětví životního prostředí a zemědělství jsou též realizovány projekty, které jsou spolufinancovány z evropských finančních zdrojů (Rozvoj sítě environmentálních, poradenských a informačních center v Moravskoslezském kraji, Krajská energetická agentura, Odstraňování migrační bariéry pro obojživelníky, aj.). Na tyto akce bylo rozpočtováno 10.493 tis. Kč, čerpány byly na 89,6 % upraveného rozpočtu. Více informací je uvedeno v kapitole 4 - Akce spolufinancované z evropských zdrojů.

1.3.9 Výdaje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byl kraj k 31. 12. 2008 zřizovatelem 28 příspěvkových organizací. Jedná se především o domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a organizaci poskytující sociální služby zejména v oblastech sociálně právní ochrany dětí a provozující zařízení pro výkon pěstounské péče. S účinností ke 31. 12. 2007 došlo k ukončení poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci Domov Tichá v obci Tichá. Celkový počet zařízení se tímto snížil pro rok 2008 z 29 na 28.

Celkové skutečné výdaje v odvětví sociálních věcí činily v roce 2008 celkem 251.552 tis. Kč (tj. 72,5 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 126.132 tis. Kč (čerpány na 71,7 %) a kapitálové výdaje 125.420 tis. Kč (čerpány na 73,3 %).

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly schváleny k financování jejich provozních činností prostředky v úhrnné výši 26.741 tis. Kč, poskytnuto bylo 26.643 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,6 %.

Příspěvek na zajištění běžného provozu z rozpočtu kraje byl poskytován pouze Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci, ve výši 8.000 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006 (činnost byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje). Finanční prostředky v rámci upraveného rozpočtu na běžný provoz příspěvkových organizací byly čerpány v plné výši.

Ostatní příspěvkové organizace byly financovány na základě účinnosti (1. 1. 2007) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Těmto příspěvkovým organizacím tedy již v průběhu roku nebyl kryt roční příspěvek na provoz z prostředků určených kraji v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, ale v rámci tzv. "průtokové dotace" poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tzn. dotace, která nebyla určena k zapojení do rozpočtu kraje. Celkový objem této dotace v roce 2008 činil 333.569 tis. Kč.

Finanční prostředky poskytnuté příspěvkovým organizacím účelově z rozpočtu Moravskoslezského kraje představují částku 9.567 tis. Kč. Účelově vázané prostředky ve výši 65 tis. Kč byly příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje poskytnuty ze státního rozpočtu a určeny na restaurování kulturní památky z mobiliáře Domova Na Zámku v Kyjovicích. Ostatní finanční prostředky ve výši 9.011 tis. Kč byly poskytnuty z evropských finančních zdrojů organizaci Náš svět v Pržně a organizaci Harmonie v Krnově v rámci grantového schématu "Síť sociální integrace 2006" na základě provedené závěrečné kontroly po ukončení etapy projektu.

Investiční dotace pro příspěvkové organizace v upraveném rozpočtu Moravskoslezského kraje činily 6.408 tis. Kč, čerpány byly v plné výši. Největší část poskytnutých prostředků ve výši 3.800 tis. Kč byla určena na rekonstrukce budov v rámci transformace pobytových služeb v sociálních zařízeních.

Na reprodukci majetku (viz kapitola 2) v odvětví sociálních věcí byly poskytnuty prostředky ve výši 116.043 tis. Kč, které byly použity na rekonstrukce a dostavby budov a vypracování projektových dokumentací z důvodu transformace sociálních služeb. Na nákup budov a pozemků pro příspěvkové organizace bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem 6.161 tis. Kč, vyčerpáno bylo 5.228 tis. Kč. Částka 69.688 tis. Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkovým organizacím Fontána v Hlučíně na rekonstrukci budov a Marianum v Opavě na stavbu nového objektu.

Jako v uplynulých letech byly i pro rok 2008 v odvětví sociálních věcí schváleny finanční prostředky na dotační programy. Upraveným rozpočtem byl stanoven objem prostředků ve výši 24.500 tis. Kč, a to na Dotační program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji a na dotační programy na podporu projektů v oblasti sociální a protidrogové politiky kraje a v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Zastupitelstvem kraje byly finanční prostředky schváleny a rozděleny pro 131 projektů. Celkově vyčerpáno bylo 23.705 tis. Kč a v rámci závěrečných vyúčtování bylo vráceno na účet kraje 795 tis. Kč.

V roce 2008 byly ze státního rozpočtu (stejně jako v roce 2007) vyčleněny účelově určené finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč na implementaci "Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice", která byla ratifikována v roce 2007 a jejímž cílem je chránit a podporovat užívání historických regionálních či menšinových jazyků v osobním i veřejném životě. V Moravskoslezském kraji se závazky vyplývající z Charty vztahují na 31 obcí. Na základě žádostí obcí, které byly projednány ve Výboru zastupitelstva kraje pro národnostní menšiny, bylo zastupitelstvem kraje poskytnuto 664 tis. Kč, které byly použity na financování výdajů obcím, v jejichž správním obvodě se zajišťuje tlumočení a překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do českého jazyka a obcím, v jejichž správním obvodě je plněn závazek užívání místních názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce (především zavedení dvojjazyčných místních názvů).

V roce 2008 byly v odvětví sociálních věcí ze státního rozpočtu poskytnuty další účelové finanční prostředky:

 • 876 tis. Kč - neinvestiční dotace na úhradu nákladů pro specializované odborníky, kteří se podílejí na provádění inspekcí poskytovaných sociálních služeb v rámci inspekčního týmu v souladu s §98 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - čerpáno 579 tis. Kč,
 • 6.980 tis. Kč - neinvestiční státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - čerpáno 5.478 tis. Kč,
 • 200 tis. Kč - neinvestiční dotace na projekty prevence kriminality - čerpáno 193 tis. Kč,
 • 255 tis. Kč - neinvestiční dotace z Programu na podporu koordinátorů romských poradců na krajských úřadech - čerpáno 240 tis. Kč.

Usnesením č. 24/2035 ze dne 26. 6. 2008 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Domov Havířov ve výši 4.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Na základě žádosti organizace o přehodnocení výsledků dotačního řízení bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjádřeno kladné stanovisko k dofinancování této organizace v roce 2008. Poskytnuté prostředky návratné finanční výpomoci byly vráceny na účet kraje v prosinci 2008.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví sociálních věcí byly čerpány prostředky ve výši 76.659 tis. Kč, tj. 63,9 % upraveného rozpočtu v objemu 119.920 tis. Kč (více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

1.3.10 Výdaje v odvětví krizového řízení

Ke dni 31. 12. 2008 byl rozpočet v odvětví krizového řízení čerpán ve výši 86.314 tis. Kč, tj. na 65,4 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje v odvětví krizového řízení byly skutečně čerpány ve výši 22.941 tis. Kč, tj. ve výši 97,1 % k upravenému rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 63.373 tis. Kč, tj. ve výši 58,5 % k upravenému rozpočtu. Část výdajů v tomto odvětví byla kryta státními dotacemi.

V obcích Moravskoslezského kraje působilo v roce 2008 celkem 299 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen "jednotky SDH"). Na činnost těchto jednotek přispěl stát jednotlivým zřizovatelům formou neinvestiční účelové dotace ve výši 13.386 tis. Kč poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvo vnitra stanovilo seznam obcí, kterým byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce, na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce. Neinvestiční dotace byla obcím poskytnuta ve výši 9.666 tis. Kč. Rada kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodání přetlakových vzduchových izolačních přístrojů v částce 3.720 tis. Kč. Tyto přístroje byly darovány obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Z celkové poskytnuté neinvestiční účelové dotace ve výši 13.386 tis. Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno v únoru 2009 na účet Ministerstva vnitra celkem Kč 16.761,60.

V roce 2008 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/2152 ze dne 25. 9. 2008 účelovou neinvestiční dotaci na vybavení jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje věcnými prostředky požární ochrany ve výši 1.000 tis. Kč. Výdaje ve výši 999,3 tis. Kč byly čerpány na nákup ochranných masek k dýchacím přístrojům a věcné vybavení neinvestiční povahy. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 702,--, byly městem Odry vráceny na účet kraje v roce 2009.

Mezi firmou Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o (dále jen "HMMC"), Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem (dále jen "HZS MSK") byla dne 3. 9. 2008 uzavřena trojstranná smlouva č. 01865/2008/KH o zabezpečení úkolů JPO IV - Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. Ve smlouvě se HMMC zavazuje poskytovat HZS MSK prostřednictvím Moravskoslezského kraje pravidelné roční příspěvky na pokrytí provozních výdajů a výdajů na reprodukci majetku. Celkový roční příspěvek bude od roku 2009 činit 19.080 tis. Kč, v roce 2008 byl poskytnut příspěvek ve výši odpovídající částce za 3 kalendářní měsíce, tj. 4.770 tis. Kč. Z této částky byl České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje poskytnut neinvestiční účelový příspěvek ve výši 2.250 tis. Kč na úhradu provozních a ostatních souvisejících výdajů příjemce uskutečněných v roce 2008. Další část příspěvku ve výši 2.484 tis. Kč byla použita Moravskoslezským krajem na úhradu výdajů za nákup čtyř speciálních hasičských vozidel následně darovaných Hasičskému záchrannému sboru MSK. Nevyčerpané prostředky ve výši 36 tis. Kč jsou součástí účelového zůstatku hospodaření za rok 2008 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009.

Upravený rozpočet v rámci "Radonového programu ČR" na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu činil 20 tis. Kč. Jelikož ke sběru radonových detektorů, které byly rozmístěny v roce 2007, došlo teprve začátkem roku 2009, nebyly s jejich rozmisťováním a sběrem v roce 2008 spojeny žádné výdaje. Upravený rozpočet ve výši 20 tis. Kč proto nebyl v roce 2008 čerpán.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1277/1 ze dne 21. 12. 2006 byla schválena akce "Vládní utajené spojení VEGA-D". Finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč byly určeny na financování nákupu hardware pro utajené vládní spojení. Při jednání s výhradním dodavatelem o podmínkách dodávky byl posunut předpokládaný termín realizace akce na rok 2008. Finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2008 v rámci zůstatku hospodaření roku 2007. Výdaje byly čerpány v souvislosti s úhradou výdajů za hardwarové a softwarové vybavení včetně licencí, za soupravu slaboproudého rozvaděče koncového zařízení pro spojení Vega-D, systémové podpory softwarových produktů. Upravený rozpočet výdajů činil 550 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 484 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88 % k upravenému rozpočtu.

Jediným realizovaným projektem spolufinancovaným z evropských finančních zdrojů v odvětví krizového řízení je projekt "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje". Upravený rozpočet projektu činil 50.339 tis. Kč, byl čerpán ve výši 23.910 tis. Kč, tj. na 47 %. Součástí rozpočtu projektu ve výši 798 tis. Kč a čerpání ve výši 592 tis. Kč byly neuznatelné výdaje vynaložené krajem na ostrahu objektu, dodávky vody a el. energie a nákup hasicích přístrojů. Blíže viz kapitola 4 - Akce spolufinancované z evropských zdrojů.

Na ostatní činnosti při zabezpečování bezpečnosti státu a právní ochrany bylo v rámci rozpočtu na rok 2008 vyčleněno 4.471 tis. Kč. Prostředky byly určeny zejména na nákup ochranných filtrů k ochranným maskám ve výši 2.000 tis. Kč, vypracování aktualizace dokumentace "Informační bezpečnosti informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi", výdaje související s činností krizového štábu, se zabezpečením pracovních porad s tajemníky bezpečnostních rad a pracovníky krizového řízení obcí. Finanční prostředky ve výši 1.256 tis. Kč byly určeny na nákup vozidlových a přenosných radiostanic. Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve výši 800 tis. Kč na zabezpečení výdajů souvisejících s činností sdružení. Sboru dobrovolných hasičů Hůrka byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč na pořízení slavnostního hasičského praporu. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 4.274 tis. Kč. K úsporám ve výdajích došlo v důsledku nižší ceny aktualizace dokumentace Informačního bezpečnostního systému pro nakládání s utajovanými skutečnostmi a z důvodu neuskutečněné plánované mezinárodní konference k operačním a informačním střediskům Integrovaného záchranného systému.

Významné výdaje v odvětví krizového řízení představovaly výdaje na nákup vozidla určeného pro potřeby velitele zásahu ve výši 1.955 tis. Kč, nosiče kontejnerů a nákladního vozidla v celkové hodnotě 4.272 tis. Kč, samonafukovacích stanů za 1.999 tis. Kč a radiostanice včetně nabíječů a baterií v celkové hodnotě 744 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje na nákup základní zásahové techniky formou investiční dotace městům Studénka a Rýmařov a obci Staré Hamry na celkovou rekonstrukci základní zásahové techniky CAS Tatra 148 v celkové výši 3.000 tis. Kč.

Statutárnímu městu Ostrava poskytl Moravskoslezský kraj investiční dotaci formou druhé, třetí a čtvrté splátky na spolufinancování "Rekonstrukce a dostavby Integrovaného výjezdového centra Poruba" v celkové výši 26.250 tis. Kč. Podíl Moravskoslezského kraje na tomto projektu představuje maximální výši 36.650 tis. Kč. V roce 2007 kraj poskytl první splátku ve výši 10.400 tis. Kč určenou na úhradu nákladů projektové přípravy.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2026 ze dne 26. 6. 2008 byla schválena akce Nákup speciální zásahové techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - automobilový jeřáb. Nevyužité finanční prostředky ve výši 18.665 tis. Kč na akci byly zapojeny do rozpočtu roku 2009. S ohledem na skutečnost, že se jedná o techniku, která se nevyrábí sériově, je termín dodání speciálního autojeřábu s dodavatelskou firmou dojednán na říjen 2009.

1.3.11 Výdaje na činnost zastupitelstva

Schválený rozpočet výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 39.964 tis. Kč byl během roku 2008 upraven na částku 35.392 tis. Kč. Skutečné výdaje na činnost zastupitelstva za rok 2008 činily celkem 32.436 tis. Kč, z toho běžné výdaje 32.374,7 tis. Kč, tj. 91,6 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 61,8 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinného pojistného, refundací platů neuvolněných členů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nebyli členy zastupitelstva kraje a paušálních náhrad neuvolněných členů zastupitelstva kraje, kteří nebyli v pracovním nebo jiném obdobném poměru, výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (především výpočetní techniky) a výdaje na cestovné a pohoštění (viz tabulka 1.8). Výdaje na nákup kancelářského materiálu, knih, energií, pohonných hmot, služeb, školení, výdaje na opravy vozidel, na nákup dálničních známek a výdaje související s poskytnutím darů byly čerpány na základě požadavků členů zastupitelstva kraje.

Běžné výdaje na činnost zastupitelstva (v tis. Kč)
Druh výdaje Skutečnost Podíl běžných výdajů (%)
odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného 22 362,8 69,1
nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, materiálu, knih 3 023,9 9,3
nákup energií a pohonných hmot 675,1 2,1
nákup služeb 1 931,4 6,0
opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění 3 204,3 9,9
ostatní běžné výdaje 1 177,2 3,6
Běžné výdaje celkem 32 374,7 100,0

Kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva kraje tvořily pouze výdaje na zabezpečení odstínění VPN (vnitřní podniková síť) pro zastupitele ve výši 62 tis. Kč. Jedná se o samostatný přístup na webový portál Moravskoslezského kraje z externí sítě.

1.3.12 Výdaje na činnost krajského úřadu

Celkový rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu byl schválen ve výši 383.499 tis. Kč a v průběhu roku 2008 byl upraven na 400.220,7 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2008 byl rozpočet výdajů čerpán ve výši 370.473,4 tis. Kč, tj. na 92,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet běžných výdajů na činnost krajského úřadu činil 371.542,9 tis. Kč a kapitálových výdajů činil 28.677,8 tis. Kč.

Během roku 2008 bylo na běžné výdaje skutečně čerpáno 353.368,6 tis. Kč, což představuje plnění na 95,1 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.2). Největší objem běžných výdajů určených na činnost krajského úřadu představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy včetně povinných pojistných odvodů zaměstnanců krajského úřadu, jejichž počet byl na rok 2008 schválen radou kraje na 676 a v průběhu roku 2008 upraven na 679 zaměstnanců. K 31. 12. 2008 byl fyzický stav 663 zaměstnanců, průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2008 byl 662. Rozdíl, který vznikl mezi plánovaným počtem zaměstnanců stanoveným na rok 2008 a průměrným evidenčním počtem zaměstnanců, byl způsoben dočasným neobsazením uvolněných pracovních míst v době mezi ukončením pracovního poměru a nástupem nových zaměstnanců a dále z důvodu neuzavírání krátkodobobých pracovních poměrů u pracovních míst, u kterých byl očekáván návrat zaměstnankyň z rodičovských dovolených.

Běžné výdaje na činnost krajského úřadu (v tis. Kč)
Druh výdaje Skutečnost Podíl běžných výdajů (%)
platy zaměst. včetně odvodů na pojistné a ost. osob. výdaje 294 763,6 83,4
nákup drobného hmotného dlouh. majetku, materiálu, knih 9 364,7 2,7
nákup vody, tepla, elektrické energie a pohonných hmot 6 951,5 2,0
nákup služeb 33 376,5 9,4
opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění 8 702,6 2,4
ostatní běžné výdaje 209,7 0,1
Běžné výdaje celkem 353 368,6 100,0

Druhou největší položku běžných výdajů tvořily výdaje za služby související s provozem krajského úřadu. Za úklidové práce, ostrahu objektu, odvoz odpadu, servisní a stravovací služby, koncesionářské poplatky bylo vyčerpáno 12.554 tis. Kč, za technickou podporu a úpravy SW aplikací 7.171 tis. Kč, za inzerci, překlady a tlumočení 1.579 tis. Kč, za reprografické práce a vícetisky 1.441 tis. Kč, další položky představovaly výdaje na poštovné 3.505 tis. Kč, na telekomunikační poplatky 1.567 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby 1.006 tis. Kč, na školení zaměstnanců 4.052 tis. Kč, výdaje na pojištění majetku 423 tis. Kč a ostatní služby 79 tis. Kč.

Za spotřebovanou vodu, teplo a elektrickou energii bylo vyčerpáno 5.594 tis. Kč a za pohonné hmoty 1.357 tis. Kč. V rámci oprav a údržby majetku bylo vynaloženo 3.012 tis. Kč, na nákup nehmotného majetku (s pořizovací cenou do 60 tis. Kč) 1.066 tis. Kč, na cestovné 3.858 tis. Kč, na zajištění pohoštění 457 tis. Kč, na výdaje za účast zaměstnanců na konferencích 273 tis. Kč, ostatní nákupy (dálniční známky a poplatky v zahraničí) 36 tis. Kč.

V rámci nákupů drobného hmotného dlouhodobého majetku byly vynaloženy finanční prostředky na obnovu výpočetní techniky, a to na nákup počítačů a notebooků 2.348 tis. Kč, tiskáren 572 tis. Kč, laserových čteček, skenerů a ostatní výpočetní techniky 245 tis. Kč a na nákup kancelářského zařízení, kalkulaček, skartovacích strojů, mobilních telefonů, varných konvic, kávovarů, DVD rekordéru, apod. 435 tis. Kč. Na drobný kancelářský materiál, tiskopisy, vizitky a náplně pro sanitární techniku bylo vynaloženo 3.894 tis. Kč, na nákup materiálu pro výpočetní techniku a tonerů do tiskáren 844 tis. Kč. Výdaje na předplatné periodik, časopisů, sbírek zákonů a na nákup publikací činily 775 tis. Kč, ostatní výdaje za potraviny, léky, ochranné osobní pracovní pomůcky, erární výstroje a součásti činily 253 tis. Kč. Ostatní běžné výdaje ve výši 210 tis. Kč byly použity na náhradu soudních poplatků a nákladů řízení, na nákup dálničních známek v tuzemsku a na nákup kolků.

V rámci kapitálových výdajů byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 17.104,8 tis. Kč, což tvoří 59,6 % plnění upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.10). Nejvýznamnější objem finančních prostředků byl použit na nákup softwarových aplikací, na obnovu výpočetní techniky a obměnu vozového parku.

Kapitálové výdaje na činnost krajského úřadu (v tis. Kč)
Druh výdaje Skutečnost Podíl kapitálových výdajů (%)
projektová dokumentace na rekonstrukci budovy jazykové školy pro potřebu krajského úřadu a úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2 100,4 12,3
projektová dokumentace na vybudování parkoviště u budovy E krajského úřadu 333,6 1,9
aktualizace studie proveditelnosti pro projekt Tepelná stabilita budovy krajského úřadu 116,6 0,7
nákup nábytku a zařízení pro vybavení krajského úřadu 407,7 2,4
pořízení osobních vozidel 2 303,8 13,4
nákup výpočetní techniky 4 751,9 27,8
nákup software 6 910,5 40,4
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 171,3 1,0
nákup uměleckého díla 9,0 0,1
Kapitálové výdaje celkem 17 104,8 100,0

Z účelového zůstatku hospodaření roku 2007 byly do rozpočtu 2008 zapojeny prostředky na kapitálové výdaje v celkové výši 5.513 tis. Kč, z toho 1.577 tis. Kč na realizaci parkoviště u budovy E v rámci akce "Rekonstrukce budovy krajského úřadu", 2.000 tis. Kč na dodávku a implementaci datového tržiště pro oblast školství do datového skladu MSK v rámci akce "Datamar pro školství", 1.288 tis. Kč na dodávku a implementaci úložiště dokumentů a workflow systému do informační komunikační technologie MSK v rámci akce "Úložiště dokumentů, Workflov", 518 tis. Kč na dokončení poslední etapy akce "Personální informační systém" a 130 tis. Kč na dokončení akce "Rozšíření kapacity diskových polí".

1.3.13 Finance a správa majetku

Finanční prostředky v oblasti finance a správa majetku byly v roce 2008 rozpočtovány na 409.354 tis. Kč a čerpány ve výši 139.695 tis. Kč, tedy na 34,1 % upraveného rozpočtu. Z toho tvoří podstatnou část platba daní a poplatků ve výši 77.050 tis. Kč, úhrada úroků z čerpání úvěru Evropské investiční banky ve výši 28.297 tis. Kč, splátky pojistného na pojištění veškerého nemovitého majetku, vybraného movitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Moravskoslezského kraje ve výši 14.429 tis. Kč. Dále byla poskytnuta dotace na kofinancování způsobilých výdajů projektů Technické pomoci a financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 10.798 tis. Kč. Prostředky ve výši 5.929 tis. Kč představují finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2007, které bylo odvedeno jednotlivým ministerstvům. Na nákupy pozemků bylo vyčerpáno celkem 1.203 tis. Kč. Mimo jiné byly také čerpány prostředky na zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů, zřízení věcných břemen a služby dražebníka a realitní kanceláře ve výši 1.133 tis. Kč a na zpracování ratingu Moravskoslezského kraje ve výši 824 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 262.000 tis. Kč sloužily jako volné prostředky pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2009. Tyto prostředky byly následně zapojeny v rámci financování do schváleného rozpočtu na rok 2009.

1.3.14 Ostatní výdaje

Rozpočet pro ostatní výdaje byl schválen ve výši 7.283 tis. Kč, během roku 2008 byl upraven na 13.102 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2008 celkem 9.582 tis. Kč. Jednalo se především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu.

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2008 hodnoty 11.645,7 mil. Kč a přesuny prostředků sociálního fondu byly v objemu 7,3 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 11.653,0 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.1 Tabulková část).

1.5 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu. V roce 2008 byl upravený rozpočet Moravskoslezského kraje schodkový (2.213.484 tis. Kč), zapojením přebytku hospodaření roku 2007 ve výši 1.711.607 tis. Kč, zapojením cizích návratných zdrojů financování ve výši 400.000 tis. Kč (zbývající část úvěru od Evropské investiční banky), zapojením návratných prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) ve výši 153.044 tis. Kč, vratkou návratných prostředků SFDI ve výši 71.167 tis. Kč a zapojením prostředků Regionálního rozvojového fondu roku 2007 ve výši 20.000 tis. Kč byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná.

1.5.1 Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů

Úvěrový rámec Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB). V průběhu let 2005 - 2007 použil kraj ke krytí svých výdajů cizí zdroje ve výši 700 mil. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky od Evropské investiční banky. V roce 2008 kraj odčerpal zbývající část úvěru ve výši 400 mil. Kč, a to v rámci šesté tranše této úvěrové linky. Splácení jistiny tohoto úvěru je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. Tato otevřená úvěrová linka v celkové výši 1,1 mld. Kč byla uzavřena Moravskoslezským krajem za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. V následující tabulce je uveden přehled projektů z části financovaných 6. tranší EIB.

Přehled projektů z části financovaných 6. tranší EIB (v tis. Kč)
Název projektu Úvěr EIB 2008
Čerpáno Použito
Výměna oken a zateplení budovy - Gymnázium, Český Těšín 14 000,0 13 071,0
Silnice III/4774 Morávka opěrná zeď 202,0 202,0
Silnice III/45714 Jindřichov - Třemešná 2 197,9 2 197,9
Silnice III/4525 Dětřichovice 2 998,2 2 998,2
Silnice III/4528 Stará Voda - Podlesí 1 895,2 1 895,2
Silnice II/445 Karlova Studánka 2 377,8 2 377,8
Silnice III/37019 Rýmařov, ul. Sokolovská 2 800,0 2 800,0
Silnice III/45812 Město Albrechtice - Žáry 2 242,0 2 242,0
Silnice III/4845 Staříč - Fryčovice, důlní škody 4 700,0 4 700,0
Silnice III/48413 Janovice 3 499,4 3 499,4
Silnice III/4763 Střítěž - Vělopolí 5 334,3 5 334,3
Silnice III/48415 Krásná 4 971,6 4 971,6
Silnice II/473 Frýdek-Místek, Vyhlídka-vodojem 4 576,6 4 576,6
Silnice II/4774 Nošovice 2 562,1 2 562,1
Silnice III/04821 Dobratice - Vyšní Lhoty 8 192,6 8 192,6
Silnice II/648 Dobrá 1 674,8 1 674,8
Silnice III/4747 Orlová, Hypernova - autobusový záliv 2 182,9 2 182,9
Silnice II/475 Havířov, rondel I/11-Tesco 4 799,1 4 799,1
Silnice III/4749 Stanislavice - Albrechtice přes most č. 4749-1 2 000,0 2 000,0
Silnice III/4749 Albrechtice konec zástavby - Stonava křižovatka II/475 3 962,2 3 962,2
Silnice II/471 Bohumín-rondel 471x46816 - most 471-002 607,1 607,1
Silnice III/4749 Karviná - Doly 913,4 913,4
Silnice III/4749 Stonava - Holkovice 1 000,0 1 000,0
Silnice III/44212 Heřmanice, průtah 5 173,8 5 173,8
Silnice II/464 Bílovec, průtah 1 286,8 1 286,8
Silnice II/441 Spálov - Dobešov a II/441 Odry 5 762,7 5 762,7
Silnice III/46414 Lubojaty - Lhotka 3 798,5 3 798,5
Silnice III/4648 Bohučovice, průtah 2 700,7 2 700,7
Silnice III/44347 Radkov, průtah 2 749,4 2 749,4
Silnice III/4609 Hlavnice, průtah 2 461,4 2 461,4
Silnice III/44329 Jánské Koupele - Kružberk 6 796,6 6 796,6
Silnice II/443 a II/44334 Melč, průtah 1 845,8 1 845,8
Silnice III/4621 Vítkov, ul. Těchanovická 3 000,6 3 000,6
Silnice III/4425 Svatoňovice, průtah 3 417,5 3 417,5
Silnice II/463 Skřípov, průtah 1 675,6 1 675,6
Silnice III/46610 Čavisov - směr Zbyslavice 2 561,2 2 561,2
Silnice III/46610 Velká Polom - směr Háj ve Slezsku 1 577,4 1 577,4
Silnice II/478 Klimkovice, ul. 28. října 6 760,1 6 760,1
Silnice II/473 Šenov 2 944,7 2 944,7
Silnice II/477 okružní křižovatka ve Frýdku-Místku 10 108,0 9 628,3
Rekonstrukce a modernizace kuchyně Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Karviná - Ráj, Vydmuchov 399/5 20 000,0 20 000,0
Rekonstrukce a dostavba za účelem transformace ústavu sociální péče - Fontána, Hlučín 34 668,8 1 307,8
Novostavba objektů v Jakartovicích Deštné - Marianum 11 100,0 576,7
Rekonstrukce objektu v Jakartovicích Deštné - Marianum 14 750,0 14 750,0
Rekonstrukce objektru pro zřízení dětského domova Fulnek 10 070,0 9 433,7
Rekonstrukce školní kuchyně - Střední průmyslová škola, F-M 14 500,0 14 500,0
Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ Ostrava - Zábřeh 3 000,0 3 000,0
Rekonstrukce objektu Matiční pro potřeby SUŠ - Střední umělecká škola Ostrava 12 000,0 12 000,0
Výměna oken a zateplení fasád - Střední průmyslová škola stavební, Havířov 7 573,0 7 573,0
Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu Ostrava - Hrabová 10 833,2 1 091,2
Rekonstrukce objektu Galerie výtvarného umění, Poděbradova 1291 10 938,0 10 938,0
Průmyslová zóna Nošovice - Integrované výjezdové centrum 106 257,0 106 257,0
Celkem 400 000,0 344 328,7

Pozn.: Dne 15. 12. 2008 byl odčerpán úvěrový rámec ve výši 400 mil. Kč mimo jiné na realizaci akcí Výměna oken a zateplení budovy - Gymnázium, Český Těšín, Silnice II/477 okružní křižovatka ve Frýdku Místku, Rekonstrukce a dostavba za účelem transformace ústavu sociální péče - Fontána, Hlučín, Novostavba objektů v Jakartovicích Deštné - Marianum, Rekonstrukce objektru pro zřízení dětského domova Fulnek a Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu Ostrava - Hrabová, jejichž financování plynule pokračovalo na počátku roku 2009 (rozdíl mezi sloupcem čerpáno a použito ve výši 55.671,3 tis. Kč), neboť se jednalo o nejvhodnější okamžik pro čerpání úvěru.

Návratné finanční prostředky od SFDI

Na základě uzavřené smlouvy se SFDI byly Moravskoslezskému kraji v roce 2008 poskytnuty návratné finanční prostředky určené k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z evropských finančních zdrojů u jmenovitých akcí výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji ve výši 153.044 tis. Kč. Současně z těchto přijatých prostředků kraj vrátil SFDI částku ve výši 71.167 tis. Kč, zbývající částka ve výši 81.877 tis. Kč bude fondu vrácena v roce 2009.

Kontokorentní úvěr

Na základě výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500 mil. Kč úvěrového rámce na rok 2005, a to se společností Česká spořitelna, a. s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005. Usnesením č. 22/1723 ze dne 22. 11. 2007 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 12. 12. 2007. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2008, s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. V průběhu roku 2008 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno jeho čerpání, a to z důvodu plnění příjmů dle očekávání a přesunu realizace části investičních akcí do roku 2009. Na počátku a konci roku 2008 byl stav účtu kladný.

1.6 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje Krajský úřad orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje rozhoduje orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí veřejné finanční podpory. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku (stav platný do 31. 3. 2009). Při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2008 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno, v souladu s radou kraje schváleným plánem, a ukončeno celkem 85 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 12 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.103 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 24 kontrol zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů. V 5 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 43 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2008 provedeno odborem kontroly a interního auditu celkem 82 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory na místě. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem ve 26 případech v celkové výši 865 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu grantová schémata Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006, Síť sociální integrace 2006, Jednotný komunikační styl 2006 a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006. Jednotlivé akce realizované v rámci těchto grantových schémat financovaných z alokace roku 2006 měly termín pro předložení závěrečné zprávy včetně žádosti o proplacení výdajů akce do 30. 4. 2008. V roce 2008 byly ukončeny, zkontrolovány a proplaceny akce ze všech čtyř předmětných grantových schémat SROP. Nedostatky, které byly v rámci fyzických kontrol interim (průběžných) s proplacením zjištěny, byly řešeny snížením uznatelných nákladů, a tím i dotace. K pozastavení finančních prostředků nedošlo.

2 Reprodukce majetku kraje

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2008 dosáhly celkové výše 2.921.337,9 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 79,5 % této částky. Součástí těchto výdajů byly i dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci programového financování majetku ISPROFIN ve skutečné výši 251.560,6 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo ke snížení finančních prostředků v rámci programového financování majetku ISPROFIN o 159 mil. Kč. Snížení dotace ze státního rozpočtu se projevilo u akce "Průmyslová zóna Nošovice", a to z důvodu časového nesouladu při vydání změny č. 7 rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmětnou akci. Moravskoslezským krajem byly uhrazeny v roce 2008 faktury, které budou následně správcem programu v souladu s podmínkami rozhodnutí zpětně profinancovány v roce 2009.

Reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)
reprodukce majetku kraje 2008
upravený rozpočet skutečnost čerpání rozpočtu v %
Reprodukce majetku z rozpočtu kraje 1 194 608,6 1 052 369,9 88,1
Reprodukce majetku kraje - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 121 076,8 120 017,7 99,1
Průmyslová zóna Nošovice z rozpočtu kraje 501 368,2 405 002,6 80,8
Průmyslová zóna Nošovice - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 131 542,9 131 542,9 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů, vč. podílu státního rozpočtu a Moravskoslezského kraje 972 741,4 614 943,0 63,2
Celkem 2 921 337,9 2 323 876,1 79,5

Reprodukce majetku kraje realizovaná za pomoci evropských finančních zdrojů je podrobněji analyzována v kapitole 4.2.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/29 ze dne 18. 12. 2008 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje částku 630.525,0 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl rozpočet navýšen na částku 1.194.608,7 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu o 565.234,3 tis. Kč bylo umožněno zapojením účelového přebytku hospodaření kraje za rok 2007 ve výši 185.038,1 tis. Kč a zapojením neúčelového přebytku hospodaření za rok 2007 ve výši 253.163,4 tis. Kč. Zbývající navýšení představovalo dodatečné navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku v průběhu roku 2008. Jednalo se zejména o realizaci mostního programu, řešení odstranění havárii v odvětví školství a nárůst investičních prostředků v odvětví zdravotnictví na základě přijetí státních dotací např. na akci "Obnova zdravotnické techniky" Nemocnice Třinec, příspěvková organizace a akci "Nemocnice Třinec - neurologická JIP". Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 12. 2008 1.052.369,9 tis. Kč, tj. 88,1 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 236.449,6 tis. Kč. Na toto navýšení měly největší vliv akce "Financování rekonstrukce mostů, propustů a opěrných zdí" realizovaná krajským úřadem, kde došlo k navýšení o 60.030,7 tis. Kč a akce "Příprava staveb a vypořádání pozemků" realizovaná příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, s navýšením rozpočtovaných prostředků o 75.527,6 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví zdravotnictví, a to o částku 150.977,8 tis. Kč. Jednalo se především o zapojení účelového přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 na akci "Rekonstrukce výjezdového stanoviště ve Vítkově" pro příspěvkovou organizaci Územní středisko záchranné služby MSK ve výši 18.959,2 tis. Kč a na akci "Rekonstrukce patologie" pro Nemocnici Třinec ve výši 10.000,0 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví školství, kde došlo k navýšení rozpočtu o částku 81.819,9 tis. Kč, které bylo ovlivněno zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2007 mimo jiné na akci "Rekonstrukce střechy, výměna klempířských prvků, oprava fasády, malování" pro příspěvkovou organizaci Střední umělecká škola, Ostrava ve výši 6.628,6 tis. Kč a na akci "Výměna oken včetně zateplení objektu" pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Orlová Lutyně ve výši 4.650,0 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví. Jsou v ní uvedeny částky z rozpočtu kraje bez dotací z programu ISPROFIN.

Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v členění dle odvětví (bez Isprofin) (v tis. Kč)
odvětví 2008
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání UR (%)
doprava 242 950,0 479 399,6 467 037,0 97,4
školství 115 091,0 196 909,8 165 116,4 83,9
kultura 37 629,0 78 616,9 66 398,4 84,5
zdravotnictví 168 427,0 319 404,8 290 359,5 90,9
sociální věci 46 458,0 91 986,5 46 355,2 50,4
krizové řízení 150,0 197,9 47,8 24,2
činnost krajského úřadu 19 420,0 28 031,1 16 993,8 60,6
činnost zastupitelstva kraje 400,0 62,0 61,8 99,7
celkem 630 525,0 1 194 608,6 1 052 369,9 88,1

V následujícím grafu je zobrazen podíl výdajů na reprodukci majetku kraje podle jednotlivých odvětví.

Graf č. 2: Podíl výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích v roce 2008

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 479.399,6 tis. Kč, z toho neinvestiční 135.430,0 tis. Kč a investiční 343.969,6 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 467.037,0 tis. Kč, tj. 97,4 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční 135.430,0 tis. Kč a investiční 331.607,0 tis. Kč

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2008 vyčleněny finanční prostředky ve výši 289.247,1 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na akci "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" ve výši 128.540,0 tis. Kč a na akci "Příprava staveb a vypořádání pozemků" v objemu 135.527,6 tis. Kč. Tyto prostředky využila příspěvková organizace v plné výši.

Státní organizaci Správa železniční dopravní cesty byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008 poskytnuta investiční dotace ve výši 5.424,0 tis. Kč na akci "Přeložka silnice III/01144 v Bystřici nad Olší". Poskytnutá dotace byla organizací využita v plné výši.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2008 vyčleněno 184.728,5 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 172.365,9 tis. Kč, což je 93,3 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 12.362,6 tis. Kč, z toho byla část finančních prostředků ve výši 6.579,0 tis. Kč účelově převedena do rozpočtu roku 2009 a zbylá část, tj. 5.783,6 tis. Kč, představuje úsporu výdajů v odvětví dopravy.

Velkou oblastí reprodukce majetku v odvětví dopravy, kterou realizoval v roce 2008 krajský úřad, byla oblast rekonstrukce silnic, na kterou bylo vyčleněno 81.694,6 tis. Kč. Z toho na financování rekonstrukcí mostů, propustů a opěrných zdí na silnicích II. a III. tříd bylo vyčleněno 60.030,7 tis. Kč. Čerpání prostředků na tyto akce představovalo 93,8 % plánované hodnoty.

Zbývající část finančních prostředků ve výši 21.663,9 tis. Kč byla určena na rekonstrukce silnic. Čerpání představovalo 91,7 % upraveného rozpočtu. Mezi nejvýznamnější akce se řadí především:

 • Silnice III/4774 Morávka opěrná zeď s celkovým objemem rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 9.474,0 tis. Kč, čerpáno 99,9 %,
 • Silnice II/477, okružní křižovatka ulic Staroměstská a Slezská ve Frýdku-Místku s celkovým objemem rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 10.670,0 tis. Kč, čerpáno 84,5 %, zbývající část finančních prostředků ve výši 1.041,7 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2009 na předmětnou akci.

Velmi významnou akcí v odvětví dopravy byla "Rekonstrukce severní stojánky" Letiště Ostrava, a. s., kterou realizoval Moravskoslezský kraj v letech 2007 - 2008 s celkovým objemem finančních prostředků 50.187,8 tis. Kč. V roce 2007 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou STRABAG, a.s., Praha. K dokončení díla došlo v průběhu roku 2008, kdy finanční prostředky roku 2008 ve výši 25.869,7 tis. Kč byly vyčerpány v objemu 25.807,5 tis. Kč, tj. 99,8 %.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 196.909,9 tis. Kč., z toho neinvestiční 18.407,4 tis. Kč a investiční 178.502,5 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 165.116,4 tis. Kč, tj. 90,9 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 14.988,9 tis. Kč a investiční ve výši 150.127,6 tis. Kč. Z celkového plánovaného objemu bylo určeno na akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 67.968,8 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 128.941,1 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily za rok 2008 finanční prostředky ve výši 63.434,5 tis. Kč, což představuje 93,3 % upraveného rozpočtu. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 4.534,3 tis. Kč představuje částka 615,4 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 3.919,0 tis. Kč představuje finanční prostředky, které byly usnesením rady kraje ze dne 21. 1. 2009 účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009, a to např. u akce "Vybudování bezbariérového přístupu na škole" pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.333,9 tis. Kč, která byla schválena zastupitelstvem kraje dne 25. 9. 2008. S ohledem na klimatické podmínky, které mohou ovlivnit kvalitu stavebních prací, a zákonné lhůty vyplývající ze stavebního zákona na vydání stavební povolení, které je potřebné pro zahájení samotné akce, bylo nutno realizaci stavebních prací přesunout na počátek roku 2009.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Mateřské školy a základní školy 9 050,4 7 329,8 387,1 6 942,7
Gymnázia 51 692,6 42 963,2 24 078,5 18 884,7
Odborné školy a učiliště 77 051,5 66 289,2 40 105,1 26 184,1
Dětské domovy 511,0 511,0 0,0 511,0
Umělecké školy 7 894,3 5 117,3 0,0 5 117,3
Ostatní zařízení 50 710,1 42 905,9 37 111,2 5 794,7
Celkem 196 909,9 165 116,4 101 681,9 63 434,5

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 128.941,1 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno 101.681,9 tis. Kč. Z rozdílu, který je představován 27.259,1 tis. Kč lze vyčíslit úsporu ve výši 1.564,7 tis. Kč. Zbytek, tj. 25.694,4 tis. Kč, představuje nedočerpané finanční prostředky, které byly radou kraje dne 21.1.2009 účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009, např. u akce "Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu" pro příspěvkovou organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová ve výši 5.416,5 tis. Kč.

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v odvětví školství patří především tyto akce:

 • "Rekonstrukce školní kuchyně" (SPŠ, Frýdek-Místek, příspěvková organizace), ve výši 16.075,6 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce objektu Matiční pro potřeby SUŠ" (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace), ve výši 17.219,8 tis. Kč,
 • "Výměna oken a zateplení budovy" (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 13.166,8 tis. Kč,
 • "Výměna oken, zateplení fasády" (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, Kollárova 2, příspěvková organizace) ve výši 7.572,7 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce střechy, výměna klempířských prvků, oprava fasády, malování" (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 33, Ostrava) ve výši 7.137,8 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce školní kuchyně" (ZŠ Ostrava- Zábřeh, Kpt. Vajdy) ve výši 4.874,9 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce hygienických zařízení školy" (Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) ve výši 4.753,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje 78.616,9 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 16.696,2 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 61.920 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 66.398,4 tis. Kč, tj. 84,5 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 12.790,5 tis. Kč a investiční ve výši 53.607,9 tis. Kč. Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo pro příspěvkové organizace vyčleněno 36.957,8 tis. Kč a pro akce realizované krajským úřadem 41.659,1 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky ve výši 35.704,9 tis. Kč, což představuje 96,6 % upraveného rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním představuje částka 1.252,9 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 738,9 tis. Kč byly účelově zapojeny na schválené akce do rozpočtu roku 2009. Zbývající částka ve výši 514,0 tis. Kč představuje uspořené finanční prostředky v odvětví kultury.

U akcí realizovaných krajským úřadem došlo ke skutečnému čerpání ve výši 30.693,5 tis. Kč, tedy 73,7 % upraveného rozpočtu. Skutečnou úsporu představuje částka 1.311,6 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 9.654,0 tis. Kč představuje zapojení účelového převodu na schválené akce do rozpočtu roku 2009.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Divadla 14 690,0 8 832,2 0,0 8 832,2
Muzea a galerie 105,5 105,5 0,0 105,5
Knihovny 63 821,4 57 460,7 30 693,5 26 767,2
Celkem 78 616,9 66 398,4 30 693,5 35 704,9

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v oblasti kultury realizované krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi patří zejména:

 • "Rekonstrukce objektu Poděbradova - Galerie výtvarného umění" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) ve výši 23.345,0 tis. Kč,
 • "Úprava kanceláří Domu umění na výstavní sály" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) ve výši 4.176,4 tis. Kč,
 • "Pořízení potřebného vybavení vnitřních prostorů" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) ve výši 3.641,5 tis. Kč,
 • "Úprava pódia v mottě na hradě Hukvaldy" (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 2.290,8 tis. Kč,
 • "Vybudování WC pro veřejnost a zpřístupnění objektu" (Muzeum v Bruntále, Bruntál, příspěvková organizace) ve výši 2.230,0 tis. Kč,
 • "Pořízení movitých věcí, vnějšího osvětlení divadla včetně monitoringu a rekonstrukce velké galerie" (Těšínské divadlo, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 2.180 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 319.404,8 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 10.485,3 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 308.919.5 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 290.359,5 tis. Kč, tj. 90,9 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 10.480,1 tis. Kč a investiční ve výši 279.879,4 tis. Kč. Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo určeno pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 130.160,7 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo z rozpočtu vyčleněno 189.244,1 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2008 ve výši 129.859,2 tis. Kč, což představuje 99,8 % upraveného rozpočtu. Z rozdílu upraveného rozpočtu a skutečného čerpání výdajů lze vyčíslit úsporu ve výši 301,5 tis. Kč.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Nemocnice 264 018,6 235 267,2 137 208,6 98 058,6
Odborné léčebné ústavy 5 293,0 5 114,0 2 184,0 2 930,0
Ostatní ústavní péče 2 115,0 2 025,2 0,0 2 025,2
Zdravotnická záchranná služba 47 978,2 47 953,1 21 107,7 26 845,4
Celkem 319 404,8 290 359,5 160 500,3 129 859,2

Na akce realizované krajským úřadem bylo oproti vyčleněným finančním prostředkům vyčerpáno 160.500,3 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním je představován částkou 28.743,8 tis. Kč. Z této částky byla účelově zapojena do rozpočtu roku 2009 na schválené akce částka 28.301,1 tis. Kč. Skutečná úspora tedy činí 442,7 tis. Kč.

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří zejména akce:

 • "Řešení zajištění lékařské péče vyvolané havarijním stavem v pavilonu chirurgických oborů" (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 37.820,6 tis. Kč,
 • "Obměna vozového parku" (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) ve výši 25.000 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce výjezdového stanoviště ve Vítkově" (Územní středisko záchranné služby, příspěvková organizace) ve výši 21.107,7 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce patologie" (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 17.879,2 tis. Kč.

K významným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří také akce "Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu" pro příspěvkovou organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, která byla schválena zastupitelstvem kraje v celkovém objemu 49.872,0 tis. Kč s dobou ukončení realizace v roce 2010. Na rok 2008 bylo vyčleněno na tuto akci 22.902,0 tis. Kč a skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 22.730,8 tis. Kč. Další významnou akcí je "Rekonstrukce a modernizace kuchyně" pro příspěvkovou organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj s celkovým objemem schválených finančních prostředků ve výši 34.384 tis. Kč, kdy realizace akce bude ukončena v letošním roce. Na rok 2008 bylo na akci vyčleněno 22.389,0 tis. Kč a skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 22.375,4 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věci byly na reprodukci majetku v roce 2008 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 91.986,5 tis. Kč, z toho investiční ve výši 88.785,6 tis. Kč a neinvestiční ve výši 3.200,9 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 46.355,2 tis. Kč, tj. 50,4 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 3.193,5 tis. Kč a investiční ve výši 43.161,7 tis. Kč. Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizovanými příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 6.000,0 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 85.986,5 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu příspěvkovým organizacím finanční prostředky ve výši 6.000,0 tis. Kč jako účelovou dotaci do investičního fondu. Tyto prostředky byly příspěvkovými organizacemi vyčerpány v plné výši.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost z toho realizované:
krajským úřadem příspěvkovými organizacemi
Zařízení pro výkon pěstounské péče 100,0 100,0 0,0 100,0
Domovy 91 886,5 46 255,2 40 355,2 5 900,0
Celkem 91 986,5 46 355,2 40 355,2 6 000,0

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 85.986,5 tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků bylo vyčerpáno 40.355,2 tis. Kč, což je 46,9 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi rozpočtovanými prostředky a skutečným čerpáním je představován částkou 45.631,3 tis. Kč, z toho skutečná úspora je ve výši 712,3 tis. Kč a částka 44.919,0 tis. Kč představuje nevyčerpané finanční prostředky, které byly zapojeny na dofinancování nedokončených akcí do rozpočtu roku 2009, a to zejména u akcí "Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace" pro příspěvkovou organizaci Fontána v Hlučíně ve výši 31.199,1 tis. Kč a "Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné" pro příspěvkovou organizaci Marianum v Opavě ve výši 9.263,0 tis. Kč. Tyto akce jsou financovány v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 byly stavební práce daných akcí hrazeny pouze ze státní dotace, byly nevyčerpané finanční prostředky kraje určené na tyto akce převedeny do rozpočtu roku 2009.

K nejvýznamnějším akcím reprodukce majetku v odvětví sociálních věcí z hlediska čerpání finančních prostředků v roce 2008 patřily zejména:

 • "Rekonstrukce objektu v Jakartovicích-Deštné na chráněné bydlení" (Marianum, příspěvková organizace, Opava) ve výši 25.279,2 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce kuchyně" (Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, příspěvková organizace) ve výši 7.102,5 tis. Kč,
 • "Nákup budov, pozemků a rekonstrukce objektu v rámci transformace pobytových sociálních služeb" ve výši 9.028,3 tis. Kč (z toho 1.500 tis. Kč pro Harmonii, příspěvkovou organizaci a 7.528,3 tis. Kč pro Marianum, příspěvkovou organizaci).

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Pro rok 2008 byly vyčleněny finanční prostředky na reprodukci majetku v odvětví krizového řízení ve výši 150,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na aktualizaci projektové dokumentace příjezdové komunikace k Integrovanému výjezdovému centru v Bílovci. Vzhledem k převodu nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtu roku 2007 do rozpočtu roku 2008, došlo k navýšení rozpočtu reprodukce majetku v odvětví krizového řízení na částku 197,9 tis. Kč. Čerpání rozpočtu je představováno částkou 47,8 tis. Kč a to v souvislosti s úhradou poslední platby za zpracování projektové dokumentace Integrovaného bezpečnostního centra dle uzavřené smlouvy o dílo.

Veřejná zakázka na aktualizaci projektové dokumentace příjezdové komunikace k Integrovanému bezpečnostnímu centru byla vypsána po získání pozemků pro komunikaci ve 2. pololetí roku 2008. Aktualizace bude ukončena v roce 2009. Částka 150,0 tis. Kč představuje nevyčerpané finanční prostředky.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost krajského úřadu

V odvětví činnost krajského úřadu bylo schváleno na reprodukci majetku kraje celkem 28.031,1 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v tomto odvětví bylo ve výši 16.993,8 tis. Kč, což představuje 60,6 % rozpočtovaných výdajů.

Mezi nejvýznamnější akce hrazené z rozpočtu roku 2008 patří zejména:

 • "Pořízení výpočetní techniky" - modernizace informačních systémů, zejména pořízení serverů, skenerů, notebooků, rozšíření kapacity diskových polí, apod. ve výši 11.662,4 tis. Kč,
 • "Obnova vozového parku" - pořízení 2 kusů osobních automobilů značky Škoda - Superb v celkové hodnotě 2.303,8 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko" ve výši 2.100,4 tis Kč.

Z rozpočtu na rok 2008 nebyla vyčerpaná částka 11.037,3 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 10.280,1 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2009, a to na akce:

 • "Parkoviště u budov KÚ" ve výši 7.243,4 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko" ve výši 2.450,65 tis. Kč,
 • "Pořízení výpočetní techniky" pro potřeby krajského úřadu ve výši 586,0 tis. Kč.

Zbývající částka ve výši 757,2 tis. Kč představuje úsporu hospodaření v odvětví činnosti krajského úřadu.

Reprodukce majetku kraje v odvětví činnost zastupitelstva kraje

V odvětví činnost zastupitelstva kraje bylo vyčleněno na reprodukci majetku kraje celkem 62 tis. Kč. Skutečné čerpání v tomto odvětví bylo ve výši 61,8 tis. Kč, což představuje 99,7 % rozpočtovaných výdajů. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup karty "Cisco Catalist", která slouží pro zabezpečení odstínění VPN (vnitřní podnikové sítě) pro zastupitele. Jedná se o samostatný přístup na webový portál Moravskoslezského kraje z externí sítě.

2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPORFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2008 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu (viz tabulka č. 1.18).

V roce 2008 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPORFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem ve výši 121.076,8 tis. Kč. Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 92.178,3 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 28.898,0 tis. Kč). Využití těchto dotací nebylo předmětem zúčtování se státním rozpočtem, protože tyto dotace jednotliví příjemci čerpali prostřednictvím čerpacích účtů u UniCredit Bank, Czech republic, a.s.. Rozpočtem těchto dotací je limit na jednotlivé akce a skutečné čerpání se rovná výši výdajů uhrazených z čerpacích účtů.

Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč)
program rozpočet skutečnost plnění (%)
Příspěvkové organizace celkem 28 898,0 28 895,9 100,0
Z toho:      
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - INV 27 282,0 27 282,0 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - INV 1 283,0 1 283,0 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - NEINV 333,0 330,9 99,4
Krajský úřad celkem 92 178,8 91 121,8 98,9
Z toho:      
- Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - INV 1 312,0 1 311,8 100,0
- Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče - INV 69 687,9 69 687,9 100,0
- Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - INV 2 143,9 1 087,4 50,7
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - INV 5 000,0 4 999,7 100,0
- Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva (akce spolufinancována také z evropských zdrojů) 14 035,0 14 035,0 100,0
Celkem ISPROFIN 121 076,8 120 017,7 99,9

Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví:

 • zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví účelové dotace v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 27.282,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 100 % stanovených limitů v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednalo se o:
  1. "Nákup zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče" pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov v celkové výši 1.308,0 tis. Kč,
  2. "Multidetektorový CT" pro Slezskou nemocnici v Opavě v celkové výši 23.974,0 tis. Kč,
  3. "Obnova zdravotnické techniky" pro Nemocnici Třinec v celkové výši 2.000,0 tis. Kč.
 • kultury byly poskytnuty Ministerstvem kultury příspěvkovým organizacím účelové dotace v celkovém objemu 1.616,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 99,8 % stanovených limitů. Jednalo se o:
  1. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - ISO D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" pro Muzeum v Bruntále v celkové výši 90,0 tis. Kč na pořízení akumulačních kamen. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši,
  2. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - ISO D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" pro Muzeum Těšínska v celkové výši 65,0 tis. Kč. Dotace byla příspěvkovou organizací vyčerpána v plné výši,
  3. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" pro Galerii výtvarného umění Ostrava v celkové výši 351,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poskytnuty 2 státní dotace správcem programu, z toho neinvestiční ve výši 123,0 tis. Kč na restaurování obrazů a investiční ve výši 228,0 tis. Kč na zabezpečení objektu Galerie výtvarného umění v Ostravě. V plné výši byla vyčerpána investiční dotace. Neinvestiční dotace byla vyčerpána do výše 120,9 tis. Kč,
  4. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" pro Muzeum Novojičínska v celkové výši 171,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poskytnuty 2 státní dotace správcem programu, kdy první poskytnutá dotace byla rozdělena na neinvestiční část ve výši 55,0 tis. Kč na restaurátorské práce, a na investiční část ve výši 41,0 tis. Kč na pořízení systému monitorování teploty a vlhkosti. Druhá dotace představovala poskytnutí investičních prostředků ve výši 75,0 tis. Kč účelově určených na instalaci vnitřního bezpečnostního kamerového systému (CCTV) v objektu Muzea Novojičínska. Příspěvková organizace vyčerpala poskytnuté dotace v plné výši,
  5. "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" pro Muzeum Beskyd v celkové výši 939,0 tis. Kč na instalaci elektronické požární signalizace (EPS) v objektech Muzea Beskyd. Tyto investiční prostředky byly příspěvkovou organizací využity v plné výši.

Podrobný přehled dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj obdržel od Ministerstva financí v rámci programu "Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR" v objemu 1.312,0 tis. Kč dotaci na akci "Výměna oken budovy školy" pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh. Dotace byla vyčerpána ve výši 1.311,8 tis. Kč. Z rozpočtu kraje bylo na tuto akci vyčleněno 190,0 tis. Kč se skutečným čerpáním prostředků Moravskoslezského kraje ve výši 145,5 tis. Kč.

V rámci reprodukce majetku v programu ISPROFIN - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního zdravotnictví byl kraj příjemcem dotace od Ministerstva zdravotnictví ve výši 5.000,0 tis. Kč na akci "Neurologická JIP" pro Nemocnici Třinec. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2008 Moravskoslezský kraj v návaznosti na dodržení závazného ukazatele provedl vratku účelově určených finančních prostředků u této akce ve výši 0,34 tis. Kč. Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na tuto akci 4.231,7 tis. Kč a tyto prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Od Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel Moravskoslezský kraj v rámci reprodukce majetku z programu ISPROFIN - Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče investiční dotace v celkovém objemu 69.687,9 tis. Kč, a to na akci "Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace" pro příspěvkovou organizaci Fontána v Hlučíně v objemu 56.607,7 tis. Kč a na akci "Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné" pro příspěvkovou organizaci Marianum v objemu 13.080,2 tis. Kč. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 bylo na tyto akce vyčleněno celkem 42.346,7 tis. Kč, z čehož částka 32.507,1 tis. Kč byla určena na akci "Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace" pro příspěvkovou organizaci Fontána v Hlučíně se skutečným čerpáním 1.308,1 tis. Kč (nevyčerpané prostředky ve výši 31.199,0 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009 na předmětnou akci), a na akci "Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné" pro příspěvkovou organizaci Marianum v Opavě byla vyčleněna částka 9.839,6 tis. Kč se skutečným čerpáním výdajů ve výši 576,5 tis. Kč (finanční prostředky ve výši 9.263,1 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2009 na tuto akci).

Kraj přijal investiční dotaci od Ministerstva financí ve výši 2.143,9 tis. Kč. Jednalo se o refundaci nákladů, které Moravskoslezský kraj vynaložil na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy realizované v letech 2007 - 2008. Částka ve výši 1.087,4 tis. Kč byla poukázaná příspěvkové organizaci Správě silnic Moravskoslezského kraje na realizaci výkupů v následujícím období, zbývající část byla ponechána v rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci programovaného financování reprodukce majetku ISPROFIN z programu "Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva" byla kraji poskytnuta dotace ve výši 14.035 tis. Kč na akci "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje", která byla v roce 2008 vyčerpána v plné výši. Tato akce je spolufinancována také z evropských finančních zdrojů.

2.3 Průmyslová zóna Nošovice

V roce 2008 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování přípravy Průmyslové zóny Nošovice. Na toto financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu.

V souladu se změnou č. 6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR, ZÚMF a MRZMPO (dále jen "Rozhodnutí") (platnou v roce 2008) v rámci v programu ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj od Ministerstva financí investiční dotaci v celkovém objemu 131.542,9 tis. Kč. Tato dotace byla určena na akci "Průmyslová zóna Nošovice", která je naplánována na léta 2005 - 2010 a dále. Oproti roku 2007 došlo k navýšení celkových finančních prostředků určených na danou akci o 35.511,0 tis. Kč, a to na úhradu investičních nákladů, na celkový objem 2.155.511,0 tis. Kč (z toho 200.000,0 tis. Kč představuje rezervu na úhradu investičních nákladů). V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.639.003,0 tis. Kč, 310.008,0 tis. Kč z prostředků Moravskoslezského kraje a 206.500,0 tis. Kč z příspěvků přijatých na sdruženou výstavbu (ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny Nošovice).

V souladu s vydaným Rozhodnutím v rámci v programu ISPROFIN, evidenční číslo 222232-0013, obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2008 investiční dotaci v celkové výši Kč 131.542.890,67. Dotace byla čerpána zejména na úhradu nákladů za hrubé terénní úpravy, okružní komunikaci, odvod dešťových vod, výkon projektových a inženýrských činností, koordinační inženýrskou a investorskou činnost.

Dle závazných podmínek Rozhodnutí bylo v roce 2008 povinností Moravskoslezského kraje profinancovat 131.664,0 tis. Kč (částka představuje uznatelné, investiční náklady). Skutečně vynaložené náklady kraje činí 360.394,2 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuté jak uznatelné, tak i neuznatelné náklady, které nejsou součástí ISPROFIN. Ve skutečně vynaložených nákladech jsou promítnuty rovněž uhrazené faktury, které budou následně správcem programu v souladu s podmínkami Rozhodnutí zpětně profinancovány po vydání následující změny Rozhodnutí (284.559,7 tis. Kč). Dále největší podíl tvoří stavební práce spojené s výstavbou objektu Integrovaného výjezdového centra (52.911,7 tis. Kč), výkupy pozemků (489,0 tis. Kč) a kompenzace Zemědělskému družstvu vlastníků Nošovice (15.000,0 tis. Kč).

Nevyčerpané vlastní zdroje ve výši 94.908,0 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2009 na dokončení Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích, odvody za dočasné a trvalé odnětí pozemků, majetkoprávní přípravu, na náklady související s údržbou území průmyslové zóny, a další náklady vyplývající z uzavřených smluv.

3 Dotační programy

Dotační programy vyhlašuje Moravskoslezský kraj od roku 2002. Programy jsou každoročně vyhlašovány v odvětví regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí. Pro výběr a poskytování dotací jsou krajem stanovena jednotná a závazná pravidla, a to "Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje".

V roce 2008 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 150.884 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka navýšena na 187.975 tis. Kč a vyčerpáno bylo 88,1 % těchto prostředků. Nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do roku 2009.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2008 je uveden v tabulce č. 5 Přílohy 13.1 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.2 Grafická část.

Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení příp. realizace probíhala v roce 2008 a délka jejich financování
odvětví název dotačního programu délka jeho financování
regionálního rozvoje Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 2006-10
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2007-08, 2008-09
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007-09, 2008-09
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007, 2008
dopravy Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2007-10, 2008-09
školství Sport 2008
Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 2008
Prevence sociálně patologických jevů 2008
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2007-08, 2008-09
kultury Program podpory aktivit v oblasti kultury 2008
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žujících na území Moravskoslezského kraje 2008
Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje 2008-09
zdravotnictví Podpora projektů v odvětví zdravotnictví 2008
životního prostředí a zemědělství Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2008
Drobné vodohospodářské akce 2007-08, 2008-09
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005-09, 2007-09, 2008-09
sociálních věcí Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2008
Program protidrogové politiky kraje 2008
Program rozvoje sociálních služeb kraje 2008
Program podpory zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2008

Největší podíl dotačních programů tvoří jednoleté dotační programy, tzn. že financování a použití finančních prostředků je v roce, ve kterém byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.

Dalším typem jsou dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je rozšířen na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.

Posledním typem jsou víceleté dotační programy, u kterých financování probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2008 je uvedeno financování roku 2008 a celkový přehled dosud vyplacených a k 31. 12. 2008 použitých prostředků. Výjimkou jsou víceleté dotační programy, které byly v roce 2008 ukončeny jako celek. V závěrečném účtu za rok 2008 je pak rovněž uvedeno celkové zhodnocení těchto dotačních programů. U víceletých dotačních programů je vyplácení druhých splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je druhá část dotace příjemci přiměřeně krácena. Tyto finanční prostředky a vrácené nedočerpané finanční prostředky jsou z důvodu jednotného pohledu na dotační programy uvedeny v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. Pokud subjekt od realizace projektu odstoupil a dotace nebyla vyplacena nebo byla celá vrácena, nejsou tyto prostředky v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy uvedeny. Blíže jsou zde popsány pouze realizované projekty.

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů představuje 1,1 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje. Prostřednictvím těchto prostředků jsou realizovány významné kulturní aktivity v kraji, zabezpečeny odpovídající sociální služby, uplatňována sociální politika kraje, podpořeny kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšena ekologická stabilita krajiny, ovlivněn územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i jeho propagace, a to nabízením možností aktivního odpočinku v kraji, a s tím související podpora turistických destinací.

3.1 Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu byly pro rok 2008 rozpočtovány dotační programy ve výši 47.221 tis. Kč. Skutečné výdaje v průběhu roku činily 45.645 tis. Kč, a to na podporu obnovy a rozvoje venkova, úpravy lyžařských běžeckých tras a na podporu přípravy projektové dokumentace. Jedná se především o víceleté dotační programy.

3.1.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2006 a 2007

Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2006 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 237 656 11 0 15 237 656 6 867 383 8 370 273
z toho:
- obcím 14 796 656 10 0 14 796 656 6 426 383 8 370 273
- dobrovolným svazkům obcí 441 000 1 0 441 000 441 000

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013" navazuje na obdobné programy vyhlašované v letech 2003-2005. V rámci rozpočtu kraje na rok 2006 bylo na vyhlášení tohoto dotačního programu vyčleněno 9.500 tis. Kč. Vzhledem k velkému počtu doručených žádostí došlo k navýšení této částky na 15.238 tis. Kč, a to z uspořených finančních prostředků v odvětví regionálního rozvoje. V listopadu 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 15.238 tis. Kč. Po uzavření smluv byla během prosince 2006 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace.

V průběhu roku 2007 byly ukončeny a vyúčtovány 4 projekty, v průběhu roku 2008 další 4 projekty. U zbývajících tří projektů byl usneseními rady kraje prodloužen termín ukončení realizace nejpozději na rok 2010. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013" předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2007 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 158 514 19 457 762 2 952 871 2 586 949 365 922
z toho:
- občanským sdružením 1 408 402 12 20 715 865 756 615 348 250 408
- nefin. Podnik. Subjektům - právnickým osobám 2 635 312 6 405 127 1 986 315 1 870 801 115 514

Dotační program "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008" byl vyhlášen v roce 2007. Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotací 19 příjemcům v celkovém objemu 4.159 tis. Kč, z toho v roce 2007 byla všem příjemcům vyplacena první splátka dotace ve výši 60 %, tj. celkem 2.495 tis. Kč. Ke dni 30. 4. 2008 všichni příjemci dotace předložili vyhodnocení - Závěrečnou zprávu o průběhu údržby lyžařských běžeckých tras v sezóně 2007/2008 včetně vyúčtování dotací. Na základě předložených závěrečných vyúčtování bylo provedeno vyhodnocení celého dotačního programu a byly vyplaceny druhé splátky dotací v celkové výši 458 tis. Kč. V důsledku nepříznivých sněhových podmínek nedosáhly skutečné náklady provozovatelů lyžařských běžeckých tras úrovně uvedené ve smlouvách, z toho důvodu došlo k úspoře ve výši 1.206 tis. Kč na druhých splátkách. V rámci dotačního programu bylo vyčerpáno celkem 2.587 tis. Kč.

V rámci dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008 bylo v oblasti Beskyd a Jeseníků podpořeno celkem 537,2 km běžeckých lyžařských tras. Počet upravovaných kilometrů lyžařských běžeckých tras (LBT) se tak oproti minulému roku opět rozšířil téměř o 36 km (úprava tras - během zimní sezóny 2006/2007 bylo upraveno 502 km tratí, v zimní sezóně 2005/2006 421 km tratí).

Hlavní přínosy tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • navýšení počtu kilometrů lyžařských běžeckých tratí v Moravskoslezském kraji,
 • výrazné zlepšení úrovně infrastruktury pro zimní sporty na našich horách,
 • většina lyžařských běžeckých tratí je v bezprostřední blízkosti lyžařských areálů - výhodné pro rodiny, jejichž členové mohou využívat různých služeb (sjezd, běžkaření apod.),
 • upravované lyžařské běžecké tratě zvyšují návštěvnost zimních středisek, především stravovacích a ubytovacích kapacit,
 • značení a pravidelná úprava lyžařských tratí zajišťují bezpečnost běžkařů,
 • řádné vyznačení většiny lyžařských běžeckých tras značením a také vstupními informačními tabulemi,
 • výrazné zlepšení propagace našich hor a zimních sportů přesahující hranice Moravskoslezského kraje,
 • výrazné zlepšení propagace možností aktivního odpočinku na našich horách v rámci Moravskoslezského kraje, také díky vydání podrobných map "Moravskoslezský kraj na běžkách". Distribuce byla zajištěna prostřednictvím všech turistických informačních center v kraji, provozovatelů jednotlivých tras, ubytovacích a stravovacích zařízení apod.
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2007 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 298 000 37 0 16 111 000 15 194 316 916 684
z toho:
- obcím 15 563 000 33 0 14 376 000 13 460 606 915 394
- dobrovolným svazkům obcí 1 735 000 4 0 1 735 000 1 733 710 1 290

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007" navazuje na obdobné programy vyhlašované v letech 2003-2006. V rámci rozpočtu kraje na rok 2007 bylo na vyhlášení tohoto dotačního programu vyčleněno 17.000 tis. Kč. Tato částka byla navýšena z uspořených prostředků v odvětví regionálního rozvoje o 298 tis. Kč. V září 2007 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 39 projektů v celkovém objemu 17.298 tis. Kč. Po uzavření smluv byla do konce roku 2007 všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace.

V průběhu roku 2007 byl ukončen a vyúčtován 1 projekt, v průběhu roku 2008 dalších 24 projektů. U zbývajících 11 projektů byl usneseními rady kraje prodloužen termín ukončení realizace do roku 2009. Vzhledem k této skutečnosti bude celkové zhodnocení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007" předmětem Závěrečného účtu za rok 2009.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2007 až 2008
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 000 000 77 0 22 001 300 21 443 731 557 569
z toho:
- obcím 13 293 000 53  0 13 294 300 12 960 765 333 535
- dobrovolným svazkům obcí 6 189 000 17 0 6 189 000 6 163 548 25 452
- obecně prospěšným společnostem 828 000 2 0 828 000 632 789 195 211
- občanským sdružením 1 190 000 4 0 1 190 000 1 186 629 3 371
- zájmovým sdružením právnických osob 500 000 1 0 500 000 500 000

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků vratek na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Obdoba dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007" se vyhlašuje pravidelně již několik let. Ve schváleném rozpočtu kraje bylo na dotační program vyčleněno 22.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje v dubnu 2007 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 77 projektů v celkovém objemu 22.000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 došlo k úspoře ve výši 1.006,2 tis. Kč z důvodu, že 4 subjekty projekt nerealizovaly, z toho 2 subjekty dotaci odmítly ještě před převodem finančních prostředků a 2 subjekty dotaci vrátily v plné poskytnuté výši, a to dle podmínek a v termínu stanoveném ve smlouvě. U 1 subjektu (obec Kunín) došlo k porušení rozpočtové kázně, kdy z důvodu neuskutečnění projektu subjekt vrátil dotaci (ve výši 300 tis. Kč) až po termínu stanoveném ve smlouvě, čímž došlo k zadržení prostředků dotace. Zároveň během roku 2007 několik subjektů vrátilo nedočerpanou část dotace v celkové výši 521 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Tím bylo podpořeno 5 náhradních subjektů, kterým byly rozděleny dotace v celkové výši 1.307,5 tis. Kč.

Do konce roku 2008 všichni příjemci dotace, kteří projekt realizovali, předložili závěrečné vyúčtování dotace s jedinou výjimkou - usnesením rady kraje byla prodloužena lhůta do 31. 12. 2010 obci Darkovice, která obdržela dotaci ve výši 300 000,-- Kč. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007" předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

3.1.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2008

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2008/2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 605 431 17 2 712 890 2 712 890 0
z toho:
- občanským sdružením 1 269 460 10 711 340 711 340 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 3 234 744 6 1 940 820 1 940 820 0
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 101 227 1 60 730 60 730 0

Obdoba dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2008/2009" se vyhlašuje pravidelně již několik let. Z důvodu kladného ohlasu ze strany veřejnosti ohledně údržby lyžařských běžeckých tras a z důvodu zvýšeného zájmu o dotace ze strany žadatelů byla výše finančních prostředků určená na dotační program navýšena o nevyčerpané prostředky v rámci akce Podpora projektů průmyslových zón ve výši 565 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů, z toho 2 příjemci odstoupili od realizace projektu a zbylým 17 příjemcům byly dle podmínek dotačního programu po uzavření smluv vyplaceny první splátky dotací ve výši 60 % dotace v celkovém objemu, tj. 2.713 tis. Kč. Druhá část splátek dotací bude vyplacena až v roce 2009, a to po vyhodnocení plnění podmínek smluv ze strany příjemců.

Celkové zhodnocení dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2008/2009" bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2009.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 16 337 500 56 15 559 500 15 210 316 349 184
z toho:
- obcím 15 852 500 53 15 074 500 14 725 316 349 184
- dobrovolným svazkům obcí 485 000 3 485 000 485 000 0

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008" navazuje na obdobné programy vyhlašované v letech 2003-2007. V rámci rozpočtu kraje na rok 2008 bylo na vyhlášení tohoto dotačního programu vyčleněno 22.000 tis. Kč. V červnu 2008 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 59 projektů v celkovém objemu 16.338 tis. Kč. O nevyužité prostředky ve výši 5.634,4 tis. Kč byl zastupitelstvem kraje navýšen objem dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008". Po uzavření smluv byla do konce roku 2008 všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace. 3 subjekty následně odstoupily od realizace projektu a celou částku dotace v celkové výši 778 tis. Kč vrátily na účet MSK. Bylo tedy realizováno celkem 56 projektů, kterým bylo poskytnuto celkem 15.559,5 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že většina schválených projektů jsou projekty víceleté, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008" předmětem Závěrečného účtu za rok 2009.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 27 470 000 92 27 285 100 26 600 004 685 096
z toho:
- obcím 20 059 800 72 19 874 900 19 194 914 679 986
- dobrovolným svazkům obcí 7 410 200 20 7 410 200 7 405 090 5 110

Obdoba dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008" se vyhlašuje pravidelně již několik let. Ve schváleném rozpočtu kraje bylo na dotační program vyčleněno 22.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje v dubnu 2008 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 71 projektů v celkovém objemu 21.836 tis. Kč. V červnu 2008 zastupitelstvo kraje navýšilo objem finančních prostředků z nevyužitých finančních prostředků v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 v celkové výši 5.634,4 tis. Kč a tím podpořilo dalších 20 projektů.

V průběhu roku došlo k úspoře ve výši 1.260 tis. Kč z důvodu, že 3 subjekty projekt nerealizovaly, z toho 2 subjekty dotaci odmítly ještě před převodem finančních prostředků a 1 subjekt dotaci vrátil v plné poskytnuté výši, a to dle podmínek a v termínu stanoveném ve smlouvě. Zároveň během roku několik subjektů vrátilo nedočerpanou část dotace v celkové výši 685 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Tím byly podpořeny 4 další náhradní subjekty, kterým byly rozděleny dotace v celkové výši 1.075 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že několika subjektům byly dotace schváleny jako víceleté, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008" předmětem Závěrečného účtu za rok 2009.

3.2 Vyhlášené dotační programy v odvětví dopravy

V rámci vyhlašovaných dotačních programů kraje v odvětví dopravy je krajem každoročně vyhlašován dvouletý dotační program na podporu investičních aktivit obcí v oblasti dopravy pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích". Předmětem programu je poskytnutí investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích. Dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Finanční prostředky jsou poskytovány v rozmezí od 100 tis. Kč do 1.000 tis. Kč na projekt, maximálně však do výše 75 % plánovaných stavebních nákladů.

3.2.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2007

Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích-DSH_6 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2007 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 933 220 22 0 15 933 220 15 639 650 293 570
z toho:
- obcím 15 933 220 22  0 15 933 220 15 639 650 293 570

V roce 2007 byl vyhlášen dotační program "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_6)". Podmínky dotačního programu splnilo 22 žadatelů se žádostmi o poskytnutí dotace v celkové výši 15.933,2 tis. Kč.

K 31. 12. 2008 bylo celkem ukončeno 21 projektů, přičemž 1 projekt ("Úprava přístupu, přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce" - v Kravařích) bude dokončen v roce 2009, a to v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva kraje (prosinec 2008) o prodloužení časové použitelnosti dotace do 30. 11. 2009 a termínu závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2010. Důvodem žádosti o prodloužení časové použitelnosti byla skutečnost, že v současné době probíhá ve městě Kravařích výstavba veřejné splaškové kanalizace a ČOV a z důvodu neprovedených konečných úprav povrchů komunikací nelze provést realizaci vodorovného dopravního značení.

V průběhu trvání tohoto dvouletého dotačního programu byly na účet kraje vráceny části dotací obcí Raškovice a Baška v celkové výši 293,6 tis. Kč. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků byla nižší vysoutěžená cena za dílo oproti ceně uvedené v rozpočtu projektové dokumentace.

Dotační program podpory pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích je vyhlašován Moravskoslezským krajem opakovaně již od roku 2003, o program je ze strany měst a obcí značný zájem, ovšem každoročně jich mnoho zůstává neuspokojeno. Realizované investiční akce beze zbytku naplňují smysl programu, tj. vytvořit bezpečné dopravní prostředí především pro tzv. zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, osoby se sníženou schopností orientace a pohybu).

3.2.2 Dotační program vyhlášený v roce 2008

Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích-DSH_7 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 17 959 200 28 17 959 200 17 699 367 259 833
z toho:
- obcím 17 959 200 28 17 959 200 17 699 367 259 833

V roce 2008 byl tento dotační program vyhlášen pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_7)". Na program byla ve schváleném rozpočtu na rok 2008 vyčleněna částka 16.000 tis. Kč. Rozhodnutím zastupitelstva kraje byla tato částka navýšena o 2.859,2 tis. Kč. Schváleno bylo 29 projektů v celkovém objemu 18.859,2 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty v téže výši.

Z 29 schválených projektů bylo dosud úspěšně ukončeno 17 projektů, 11 projektů bude ukončeno do 31. 12. 2009. Jeden projekt nebyl realizován vůbec, kdy obec Kozmice vrátila plnou výši poskytnuté dotace, tj. 900 tis. Kč. Důvodem vrácení dotace byla skutečnost, že obec obdržela dotaci na projekt v plné výši z rozpočtu Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Dosud byly dále na účet kraje vráceny finanční prostředky ve výši 259,8 tis. Kč, a to obcemi Baška, Vřesina, Jeseník nad Odrou, městem Rýmařov a statutárním městem Ostrava - městským obvodem Polanka nad Odrou. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků byla nižší vysoutěžená cena za dílo oproti ceně uvedené v rozpočtu projektové dokumentace. Celkem tedy bylo v rámci dotačního programu vráceno 1.159,8 tis. Kč.

Konečné vyhodnocení dotačního programu bude provedeno po jeho ukončení v Závěrečném účtu za rok 2009.

3.3 Vyhlášené dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly v roce 2008 vyhlášeny dotační programy na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výbor zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil dle "Podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje" předložené projekty a zastupitelstvo schválilo 61 úspěšných projektů v celkové částce 6.490 tis. Kč, z toho pro oblast:

 • sport 16 projektů,
 • využití volného času dětí a mládeže 15 projektů a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 1 projekt,
 • prevence sociálně patologických jevů 11 projektů,
 • environmentální vzdělávání,výchova a osvěta 18 projektů.

3.3.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2007

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2007/2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2007 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 215 700 11 0 1 215 700 1 213 135 2 565
z toho:
- obcím a jejich organizacím 529 800 5 0 529 800 527 235 2 565
- příspěvkovým organizacím kraje 685 900 6 0 685 900 685 900 0

Dotační program zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu byl vyhlášen na školní rok 2007/2008. Cílem tohoto programu byla podpora školních projektů, které umožnily aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO. K prioritám dotačního programu patřila podpora školních ekologických projektů, žákovských-studenských konferencí, odborných i metodických seminářů, podpora výzkumné a průzkumné činnosti, sledování situace - monitoring životního prostředí, podpora vzájemné spolupráce mezi školami.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007 bylo na tento dotační program vyčleněno 1.200 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byla částka navýšena na 1.215,7 tis. Kč, šlo o nedočerpané prostředky v rámci dotačních programů a individuálních dotací v odvětví školství. Přihlášeno bylo celkem 38 žádostí o dotaci v celkové výši 4.441,1 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o podpoře 11 projektů. V roce 2007 byly vyplaceny všechny schválené dotace. V průběhu roku 2008 proběhlo vyúčtování a vyhodnocení tohoto dotačního programu a byly vráceny prostředky ve výši 2,6 tis. Kč.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pomohl dosáhnout rozvoje takových dovedností, které umožní školám a školským zařízením aktivně a odpovědně realizovat školní projekty EVVO s uplatněním vědomostní, hodnotové i postojové roviny vzdělávání a výchovy, týmovou práci a projektové řízení ve vyučování a variabilitu vzdělávacích metod, které připraví žáky a studenty na budoucí uplatnění.

3.3.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2008

Sport (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 989 900 16 1 989 900 1 957 923 31 977
z toho:
- občanským sdružením 1 989 900 16 1 989 900 1 957 923 31 977

Cílem dotačního programu zaměřeného na sport byla podpora přípravy a účasti sportovců Moravskoslezského kraje na Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Evropských a Světových pohárech, podpora významných krajských, celostátních a mezinárodních akcí a činností konaných na území Moravskoslezského kraje. Dále to byla podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost, zejména pro děti, mládež a seniory.

Do dotačního programu zaměřeného na sport bylo do výběrového řízení doručeno 96 žádostí, z toho 20 jich bylo z důvodu formálních nedostatků podání vyřazeno (např. nedodáním požadovaných příloh ani po výzvě v náhradním termínu). Celková výše požadovaných dotací všech doručených žádostí představovala sumu 13.179,1 tis. Kč. Schváleno bylo 16 projektů s celkovou výší dotací 1.989,9 tis. Kč.

V jednotlivých projektech dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sportu byly splněny stanovené cíle a přidělené finanční prostředky byly vynaloženy účelně a efektivně.

Podařilo se podpořit reprezentaci kraje na významných celostátních i mezinárodních sportovních soutěžích, např. na světovém poháru ve sportovní gymnastice mužů a žen, na mezinárodním hokejovém turnaji dorostu, na mezinárodním halovém turnaji žáků v kopané, na mistrovství světa mužů ve florbale, na evropském poháru v alpském lyžování, na celostátním XXXV. ročníku v krasobruslení a na jiných sportovních akcích.

Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 983 600 16 1 983 600 1 959 187 24 413
z toho:
- fyzickým osobám 84 000 1 84 000 84 000 0
- občanským sdružením 1 438 100 12 1 438 100 1 438 100 0
- obecně prospěšným společnostem 261 500 2 261 500 237 087 24 413
- obcím a jejich organizacím 200 000 1 200 000 200 000 0

Dotační program byl zaměřen na:

 • podporu volnočasových aktivit krajského, celostátního a mezinárodního charakteru zaměřených na děti a mládež, včetně handicapovaných, na podporu společných projektů nestátních neziskových organizací zaměřených na děti a mládež a na podporu materiální a technické základny pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
 • podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím nestátních neziskových organizací, nebo organizací pracujících se zdravotně postiženými osobami (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené, atd.).

Do tohoto dotačního programu bylo přihlášeno 119 projektů s celkovou požadovanou výší dotací 13.864,6 tis. Kč. 114 projektů v oblasti využití volného času dětí a mládeže a 5 projektů v oblasti celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením. Pro formální nedostatky podání bylo vyřazeno 33 projektů. Zastupitelstvo kraje schválilo 16 projektů, z toho 15 projektů pro oblast využití volného času dětí a mládeže a 1 projekt pro oblast celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením.

V jednotlivých projektech dotačního programu na podporu využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením, byly splněny stanovené cíle a přidělené finanční prostředky byly vynaloženy účelně a efektivně.

Podařilo se také zkvalitnit využití volného času dětí a mládeže projekty jako např. mezinárodní festival dovedností dětí a mládeže, mezinárodní skautský tábor, letní pobyty dětí na Slezské Hartě, rozšířené možnosti vzdělávání, talent regionu, klub pro neorganizované děti a jiné.

Prevence sociálně patologických jevů (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 300 000 11 1 300 000 1 294 942 5 058
z toho:
- občanským sdružením 667 800 5 667 800 667 800 0
- církvím a náboženským společnostem 150 000 1 150 000 150 000 0
- obcím a jejich oganizacím 482 200 5 482 200 477 142 5 058

Cílem tohoto dotačního programu byla podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, podpora krajských akcí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a podpora vývojově výzkumných projektů - lokální studie, monitorování nebo mapování výskytu sociálně patologických jevů, včetně výstupů a doporučení.

V rámci tohoto dotačního programu bylo do výběrového řízení doručeno 25 žádostí, z toho 8 jich bylo z důvodu formálních nedostatků podání vyřazeno. Celková požadovaná výše dotací představovala částku 3.422 tis. Kč. Podpořeno bylo 11 projektů s celkovou výší dotací 1.300 tis. Kč.

V jednotlivých projektech dotačního programu na podporu prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže byly splněny stanovené cíle a přidělené finanční prostředky byly vynaloženy účelně a efektivně.

Projekty prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže přispěly ke komplexnímu dlouhodobému výcviku metodiků prevence, k monitorování negativních jevů na středních školách a byly podpořeny nízkoprahové kluby a zařízení pro děti a mládež.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2008/2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 200 000 18 1 200 000 1 200 000 0
z toho:
- podnikajícím fyzickým osobám 173 000 2 173 000 173 000 0
- obcím a jejich organizacím 670 800 10 670 800 670 800 0
- příspěvkovým organizacím kraje 256 200 5 256 200 256 200 0
- vysokým školám 100 000 1 100 000 100 000 0

Tento dotační program byl vyhlášen na školní rok 2008/2009 s časovou použitelností od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Vyúčtování a vyhodnocení proběhne v měsíci září 2009. Konečné vyhodnocení dotačního programu bude uvedeno v Závěrečném účtu za rok 2009.

Do výběrového řízení pro tento dotační program bylo doručeno celkem 53 žádostí s požadovanou částkou 3.280,5 tis. Kč. Schváleno bylo celkem 18 žádostí a rozděleny finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč. V průběhu roku 2008 nebyly žádné prostředky vráceny.

3.4 Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury

3.4.1 Dotační programy vyhlášené v roce 2008

Na dotační programy v odvětví kultury vyhlášené pro rok 2008 byly v rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 13.850 tis. Kč, z toho nejvíce na Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2008 (8.200 tis. Kč), dále 4.500 tis. Kč na Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2008 a prostředky na Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2008 představovaly 1.150 tis. Kč.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 486 200 32 4 486 200 4 450 278 35 922
z toho:
- občanská sdružení 1 474 200 12 1 474 200 1 471 717 2 483
- obecně prospěšné společnosti 200 000 1 200 000 200 000 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 380 000 2 380 000 380 000 0
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 1 048 000 6 1 048 000 1 048 000 0
- nepodnikající fyzické osoby 135 000 1 135 000 135 000 0
- obce a jejich organizace 1 249 000 10 1 249 000 1 215 561 33 439

V rámci tohoto dotačního programu bylo schváleno a podpořeno 32 projektů v celkovém objemu 4.486,2 tis. Kč. Zbylá část ve výši 13,8 tis. Kč nebyla přidělena ani jako částečná dotace z důvodu nízké výše této částky. Celkem bylo pro tento dotační program přijato 174 žádostí o dotaci. Do konce roku 2008 byla rozdělena a jednotlivým subjektům poskytnuta celá částka. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 35,9 tis. Kč.

Účelem podpory kulturních aktivit bylo zejména umožnit realizaci tradičních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje a poskytnuté prostředky napomohly např. k realizaci folklorních, kulturních a filmových festivalů (např. Sochovy národopisné slavnosti, Další břehy), mezinárodního sochařského sympozia Landek 08, vydání pěti publikací, vlastivědného periodika, zajištění provozu muzejních expozic, realizaci kampaně na podporu předčítání dětem apod. Podpořené projekty přispěly k obohacení kulturního života Moravskoslezského kraje a jejich realizace byla přínosem nejen pro občany, ale i pozitivní propagací celého Moravskoslezského kraje.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 150 000 12 1 150 000 1 141 600 8 400
z toho:
- občanská sdružení 1 051 000 11 1 051 000 1 042 600 8 400
- obecně prospěšné společnosti 99 000 1 99 000 99 000 0

Účelem tohoto dotačního programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje.

V rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 byly na tento program vyčleněny prostředky ve výši 1.000 tis. Kč. Tato částka byla v plné výši rozdělena a poskytnuta na 12 projektů. V průběhu roku došlo k navýšení celkových prostředků tohoto dotačního programu o 150 tis. Kč a k dofinancování jednoho projektu. V rámci závěrečného vyúčtování bylo na účet kraje vráceno 8,4 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny na polské, maďarské, romské, německé a slovenské menšiny. Jednalo se o různorodé činnosti - umělecké aktivity s národnostní tématikou (koncerty, festivaly a přehlídky regionálního významu), kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (odborné semináře, konference) a aktivity spojené s dokumentací národnostní kultury. Podpora napomohla např. k realizaci Festivalu kultury německé menšiny, XVI. Festivalu na pomezí a Oslavy 60. výročí příchodu Řeků do České republiky. Podpořeny byly rovněž tři organizace věnující se využití volného času romských dětí a mládeže, Občanské sdružení Vzájemné soužití realizovalo za přispění kraje Dny romské kultury 2008.

Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 200 000 23 7 700 000 7 698 643 1 357
z toho:
- občanská sdružení 896 300 2 396 300 394 943 1 357
- církve a náboženské společnosti 6 605 700 18 6 605 700 6 605 700 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 138 000 1 138 000 138 000 0
- nepodnikající fyzické osoby 100 000 1 100 000 100 000 0
- obce a jejich organizace 460 000 1 460 000 460 000 0

Do výběrového řízení pro tento dotační program bylo předloženo celkem 65 projektů v celkové výši požadovaných dotací 23.189,5 tis. Kč, suma celkových nákladů všech předložených projektů tvořila 46.801,7 tis. Kč. Schváleno bylo celkem 23 projektů, z toho 22 projektů obnovy kulturních památek a 1 projekt obnovy památkově chráněné nemovitosti. Všechny tyto objekty se nacházejí v Moravskoslezském kraji.

Na realizaci dotačního programu byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 8.200 tis. Kč, která byla v plné výši rozdělena mezi úspěšné žadatele. Z této částky bylo do konce roku 2008 poskytnuto 7.700 tis. Kč na 22 projektů. Zbývající částka ve výši 500 tis. Kč schválená občanskému sdružení Matice slezská na projekt "Renovace fasády Matičního domu v Opavě" nebyla prozatím poskytnuta, neboť došlo z důvodu velké složitosti stavebních prací rozhodnutím zastupitelstva kraje k prodloužení použitelnosti dotace do 30. 6. 2009 a dotace bude vyplacena po ukončení projektu a předložení závěrečné faktury.

Kraj podpořil projekty na obnovu kulturních památek zejména těch vlastníků, kteří nemají dostatek vlastních financí na jejich nutné opravy (především neziskové organizace). Poskytnuté prostředky nejvíce napomohly obnově sakrálních památek v kraji (např. restaurování vzácných fresek z doby gotické v kostele ve Starém Městě u Bruntálu, opravy střech kostelů i hodnotných dřevěných kostelíků v Kunčicích p. Ondřejníkem a Hněvošicích). S přispěním kraje se také podařilo konzervovat část vybavení mlýna v Odrách - Loučkách nebo obnovit fasádu bývalé kovárny v areálu dolu Alexandr v Ostravě - Kunčičkách.

Dotační program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji je důležitou součástí péče o území a kulturní dědictví kraje a byl uskutečněn v souladu s Koncepcí podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji.

3.5 Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví

3.5.1 Dotační programy vyhlášené v roce 2008

Dotační program "Podpora projektů v odvětví zdravotnictví" byl vyhlášen s cílem podpořit činnost organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů a seniorů, podporuje jejich individuální potřeby a napomáhá těmto občanům v zapojení se do běžného života. Dalšími cíli bylo podpořit specifické formy léčebné rehabilitace, které rovněž přispívají ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života zdravotně postižených občanů, a podpořit aktivity na podporu zdraví dětí a mládeže zaměřené na správné stravovací návyky, na snížení výskytu obezity, na snížení úrazovosti dětí a mládeže apod. Jedním z cílů bylo také podpořit zdravotnickou osvětu a prevenci.

V souladu s těmito cíli bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 na podporu projektů v odvětví zdravotnictví. V rámci tohoto řízení byly vyhlášeny 4 programy:

 • Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zdravotně postižených a seniorů (ZDR I/08),
 • Program na podporu specifických forem léčebné rehabilitace (ZDR II/08),
 • Program na podporu zdraví dětí a mládeže (ZDR III/08),
 • Program na podporu zdravotnické osvěty a prevence (ZDR IV/08).

Odbor zdravotnictví přijal v rámci výběrového řízení celkem 97 žádostí o poskytnutí dotace, zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací a podílení se na spolufinancování celkem 29 projektů, které byly v souladu se stanovenými cíli dotačních programů. Příjemci dotace byly nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti), jejichž provoz je z převážné části závislý na financování z veřejných finančních prostředků. Posláním těchto organizací je mimo jiné poskytovat kvalitní pečovatelské a ošetřovatelské služby zejména handicapovaným spoluobčanům, seniorům a nemocným. Smyslem poskytnutí dotace na výše uvedené projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Podpora projektů v odvětví zdravotnictví (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 000 000 29 5 000 000 4 982 605 17 395
z toho:
- občanská sdružení 3 509 200 19 3 509 200 3 491 805 17 395
- obecně prospěšné společnosti 731 300 5 731 300 731 300 0
- církve a náboženské společnosti 759 500 5 759 500 759 500 0

V rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na rok 2008 vyčleněna pro dotační program v odvětví zdravotnictví částka ve výši 5.000 tis Kč, tyto finanční prostředky byly rozděleny a vyplaceny příjemcům dotací v plné výši. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 17,4 tis. Kč.

Podílení se Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektů bylo v souladu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Poskytnutí dotací na podporu projektů v odvětví zdravotnictví splnilo stanovené cíle.

3.6 Vyhlášené dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství

3.6.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2005 až 2007

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2006 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 258 554 62 1 637 219 26 555 305 26 319 340 235 965
z toho:
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 3 100 250 4 0 2 119 376 2 119 376 0
- obcím 30 303 824 55 1 637 219 23 504 043 23 455 578 48 465
- veřejným rozpočtům územní úrovně 1 454 480 2 0 731 886 544 386 187 500
- občanským sdružením 400 000 1 0 200 000 200 000 0

Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" (ŽPZ/03/2005) byl vyhlášen v roce 2005. Cílem dotačního programu byla podpora rozvojových záměrů obcí, podnikatelů a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Schváleno bylo 68 projektů (69 příjemcům - města Fulnek a Bílovec realizují projekt společně) v celkovém objemu 37.190,1 tis. Kč. Dotace byly schváleny jako víceleté a jsou uvolňovány postupně ve třech splátkách v letech 2006 až 2008.

Za účelem vyplacení zbývajících splátek příjemcům byly do rozpočtu na rok 2008 zapojeny finanční prostředky ve výši 9.995,4 tis. Kč, a to v rámci zapojení části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2007. V roce 2008 byly poskytnuty příjemcům splátky ve výši 1.637,2 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo z celkového počtu 68 schválených projektů ukončeno 48 projektů, 6 projektů nebylo realizováno, kdy nejčastější příčinou jejich nerealizace byla neschopnost naplnit podmínky stanovené smlouvou a dotačním programem, a 14 projektů ukončeno nebylo.

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2008 byly v rámci tohoto dotačního programu vygenerovány úspory, v důsledku nerealizace některých projektů případně z důvodu nižších uznatelných nákladů, byla použita částka 825 tis. Kč na navýšení rozpočtu na dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008" a následně 517,9 tis. Kč pro náhradní žadatele v rámci téhož dotačního programu.

V rámci zapojení části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2008 byly do rozpočtu na rok 2009 zapojeny prostředky ve výši 2.361,9 tis. Kč za účelem vyplacení zbývajících splátek příjemcům dotací, 3.718,4 tis. Kč bylo zapojeno na akci "Odběr podzemní vody". Zbývající prostředky ve výši 935 tis. Kč, které již nejsou smluvně vázány, byly vykázány jako úspora.

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2007 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 36 994 100 85 2 511 561 24 708 021 23 642 457 1 065 564
z toho:
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 91 500 1 0 54 900 54 463 437
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 3 263 800 9 256 980 2 215 260 1 639 260 576 000
- obcím 33 215 600 71 2 254 581 22 183 941 21 718 456 465 485
- občanským sdružením 423 200 4 0 253 920 230 278 23 642

V roce 2007 byl vyhlášen dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" (ŽPZ/03/2007). Cílem dotačního programu byla podpora rozvojových záměrů obcí, podnikatelů a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Za účelem vyplacení 2. splátek příjemcům dotací bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2008 vyhrazeno 14.034,4 tis. Kč, přičemž tyto prostředky byly navýšeny o 1.507,3 tis. Kč v rámci zapojení části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2007 za účelem vyplacení 2. splátek náhradním žadatelům.

K 31. 12. 2008 bylo z celkového počtu 90 schválených projektů 44 ukončeno, 5 projektů realizováno nebylo a 41 projektů je stále otevřeno, a to vzhledem k uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace, popřípadě nedokončení kontroly závěrečného vyúčtování. Celkem pak bylo poskytnuto 24.708 tis. Kč, z toho 2.511,6 tis. Kč v roce 2008 a 1.065,6 tis. Kč vráceno.

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku byly v rámci tohoto dotačního programu vygenerovány úspory, byla jejich část použita za účelem navýšení rozpočtu na dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008" ve výši 863,5 tis. Kč a dále 1.383,4 tis. Kč na náhradní žadatele v rámci téhož dotačního programu. Za účelem vyplacení zbývajících 2. splátek příjemcům bylo do rozpočtu na rok 2009 zapojeno 9.910 tis. Kč. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 873,2 tis. Kč byly vykázány jako úspora.

Drobné vodohospodářské akce 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2007 až 2008
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 12 848 300 8 1 467 294 12 652 493 12 652 493 0
z toho:
- obcím 12 848 300 8 1 467 294 12 652 493 12 652 493 0

Dotační program "Drobné vodohospodářské" akce pro rok 2007 je zaměřen na podporu obcí do 2000 (respektive 5000) obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 30. 6. 2008. Důvodem vzniku tohoto dotačního programu byla skutečnost, že podpora obcí pod 2000 ekvivalentních obyvatel není řešena národními programy (Státní fond životního prostředí ČR) ani evropskými programy (strukturální fondy, Operační program Infrastruktura), ty řeší pouze podporu obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Jediným zdrojem financování zůstávaly programy vyhlašované Ministerstvem zemědělství se snižujícím se objemem finančních prostředků. I zde se však vyžaduje spolufinancování akcí Moravskoslezským krajem v minimální výši 10 % nákladů stavebně technické části.

Na tento dotační program bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2007 vyčleněno 15.000 tis. Kč. Podpora v rámci tohoto programu byla schválena 8 obcím v celkové výši 12.848,3 tis. Kč. Dotace byly vypláceny průběžně na základě doručených výzev k uvolnění dotace a v souladu s náležitostmi stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to daným procentním poměrem dotace a vlastních zdrojů. V roce 2008 bylo poskytnuto 1.467,3 tis. Kč obci Malá Štáhle. Ke dni 31. 12. 2008 bylo v rámci dotačního programu celkem poskytnuto 12.652,5 tis. Kč a ukončeno všech 8 staveb. Vzhledem k tomu, že tento dotační program byl financován z prostředků pocházejících z poplatků za odběr podzemních vod, které mohou být použity jen za účelem vymezeným v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 255 tis. Kč zapojeny do rozpočtu na rok 2009, v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008, na akci "Odběr podzemní vody", na které jsou tyto účelově určené prostředky soustředěny. Dále pak vznikla úspora finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč, které nejsou zákonem účelově vázány.

Pozitivní ohlas malých obcí na vyhlášený dotační program, jejich dobrá připravenost na realizaci vodohospodářských akcí a tedy i účelné využití finančních prostředků alokovaných na financování dotačního programu jsou důkazem toho, že dotační program splnil očekávání a je doporučeno pokračovat v podpoře malých obcí prostřednictvím tohoto dotačního programu i v následujících letech.

3.6.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2008

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 417 500 13 1 417 500 1 404 419 13 081
z toho:
- obcím 820 300 8 820 300 816 852 3 448
- občanským sdružením 522 000 4 522 000 512 367 9 633
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 75 200 1 75 200 75 200 0

Vyhlašovaný dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí pro rok 2008 byl zaměřen především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, na podporu projektů v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod a na podporu projektů v rámci procesu Místní Agendy 21 a sítě Zdravých měst, a to prostřednictvím vyhlášených dotačních témat. Dotační program byl zároveň zpracován v souladu se schválenou Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Moravskoslezského kraje.

Na tento dotační program bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2008 vyčleněno 1.500 tis. Kč. Ve stanoveném termínu bylo podáno 43 žádostí (projektů), z toho podpořeno bylo 14 žádostí v celkovém finančním objemu 1.487,5 tis. Kč. Z úspěšných žádostí bylo 8 podáno městy a obcemi, 4 žádosti občanskými sdruženími, 1 žádost podala příspěvková organizace města a 1 žádost byla podána podnikatelským subjektem. Všechny podpořené projekty byly zpracovány kvalitně a v souladu s Podmínkami pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. K 31. 12. 2008 bylo úspěšně ukončeno 13 projektů, 1 projekt nebyl realizován. Jedná se o projekt města Orlové, kterému byla přiznána dotace ve výši 70 tis. Kč. Z důvodu nesplnění podmínky ukončit projekt do 31. 12. 2008 byla městem dotace v plné výši vrácena na účet kraje. Vzhledem k tomu, že celková schválená výše dotací byla oproti schválenému rozpočtu na tento dotační program nižší, byl rozdíl ve výši 12,5 tis. Kč použit za účelem vyplacení dotací náhradním žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008". Vrácené prostředky, v průběhu roku 2008, ve výši 70 tis. Kč pak byly vykázány jako úspora.

Dotační program "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí" vyhlašuje Moravskoslezský kraj již od roku 2002, kdy byly podpořeny 4 žádosti částkou 306,5 tis. Kč, v roce 2003 bylo podpořeno 22 žádostí částkou 898 tis. Kč, v roce 2004 získalo podporu 17 žádostí ve finančním objemu 1.732,7 tis. Kč, v roce 2005 bylo podpořeno 8 projektů, a to částkou 975,35 tis. Kč, v roce 2006 byla dotace udělena 13 subjektům v celkové částce 1.465,5 tis. Kč a v roce 2007 bylo podpořeno 13 projektů částkou 1.469,6 tis. Kč. V roce 2008 bylo v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento dotační program rozpočtována finanční částka v objemu 1.500 tis. Kč.

Drobné vodohospodářské akce 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 15 871 000 6 15 871 000 15 137 997 733 003
z toho:
- obcím 15 871 000 6 15 871 000 15 137 997 733 003

Dotační program "Drobné vodohospodářské" akce pro rok 2008 je zaměřen na podporu obcí do 2000 (respektive 5000) obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Dotační program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 10. 2009. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích. Dotace je poskytována ve výši maximálně 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb.

Na tento dotační program bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2008 vyčleněno 15.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výše požadované dotace projektů navržených k podpoře tuto částku převyšovala, byly finanční prostředky za tímto účelem navýšeny o 921 tis. Kč z prostředků účelově vázaných v oblasti vodního hospodářství, respektive z akce "Odběr podzemní vody". Celkem bylo schváleno 6 projektů obcím Čeladná, Štáblovice, Jeseník nad Odrou, Úvalno, Malá Morávka a Pstruží v celkovém objemu 15.921 tis. Kč. V případě obce Malá Morávka došlo z důvodu uvedení nesprávné výše dotace ke snížení výše dotace na 1.873,9 tis. Kč. Tímto se celkový objem schválené výše dotací snížil na 15.871 tis. Kč.

K 31. 12. 2008 byly všechny projekty v rámci tohoto dotačního programu ukončeny. V rámci finančního vypořádání vrátily obce Pstruží a Jeseník nad Odrou část dotace v úhrnné výši 733 tis. Kč.

V průběhu let byly jednotlivě vyhlašované dotační programy financovány též z prostředků pocházejících z poplatků za odběr podzemních vod, jejichž použitelnost je vymezena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto dotačního programu došlo k ukončení všech doposud realizovaných projektů, byla úspora ve výši 50 tis. Kč, vzniklá při jejich realizaci, z důvodu zachování účelovosti těchto prostředků dle zákona o vodách, zapojena do rozpočtu kraje na rok 2009 na akci "Odběr podzemní vody", pod kterou jsou finanční prostředky, pocházející z poplatků za odběr podzemních vod soustředěny.

Vzhledem k účelu dotačního programu, kterým je pomoc malým (menším) obcím při řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním pitnou vodou, a zároveň se zohledněním současné situace při financování akcí realizovaných k naplnění závazků ČR vůči EU je doporučeno ponechat stávající rozsah podpory a okruh žadatelů, s možnou úpravou hodnotících kritérií.

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 30 318 900 58 30 318 900 29 898 555 420 345
z toho:
- obcím 28 401 600 53 28 401 600 27 988 755 412 845
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 1 476 600 3 1 476 600 1 476 600 0
- církvím a náboženským společnostem 65 700 1 65 700 65 700 0
- veřejným rozpočtům územní úrovně 375 000 1 375 000 367 500 7 500

V roce 2008 byl vyhlášen dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008". Cílem dotačního programu je podpora rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství prostřednictvím poskytování účelově určených investičních dotací na vypracování projektové i jiné dokumentace pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, které budou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje. Dotační program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení do 31. 12. 2009 dle podmínek vyhlášeného dotačního programu.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 bylo na tento dotační program vyčleněno 20.000 tis. Kč. Z důvodu velkého počtu žádostí byly na tuto akci dále zapojeny úspory ve výši 2.113,6 tis. Kč vzniklé v rámci dotačního programu "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" vyhlášeného v letech 2005 a 2007 a dále příjmy z finančního vypořádání v rámci odvětví. Schváleno bylo 37 projektů ve výši 22.113,6 tis. Kč.

S ohledem na velký počet žádostí a další vygenerované úspory (např. 6.440,7 tis. Kč na akcích rozpočtu Kofinancování programů EU, Plán odpadového hospodářství, Program snižování emisí a imisí, Informační systém o znečištění ovzduší aj., 1.901,3 tis. Kč v rámci dotačního programu "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství" vyhlášeného v letech 2005 a 2007, kdy došlo ke snížení uznatelných nákladů, popřípadě nesplnění smluvních závazků a 513,3 tis. Kč zapojením příjmů z finančního vypořádání individuálních dotací) bylo schváleno zastupitelstvem kraje dalších 22 projektů náhradním žadatelům ve výši 8.855,3 tis. Kč.

Celkem bylo v rámci tohoto dotačního programu schváleno 59 projektů v celkovém objemu 30.968,9 tis. Kč a dotace byly poskytnuty v téže výši. V roce 2008 nebyl ukončen žádný z projektů, 1 projekt (společnosti Cihelna Hlučín, s. r. o.) ve schválené výši 650 tis. Kč nebyl realizován vůbec a společnost vrátila na účet kraje v roce 2008 celou výši poskytnuté dotace. Důvodem nerealizace projektu byla neschopnost naplnit podmínky dotačního programu a smlouvy.

3.7 Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí

3.7.1 Dotační programy vyhlášené v roce 2008

V odvětví sociálních věcí byly v roce 2008 vyhlášeny 4 dotační programy. Návrhy dotačních programů jsou koncipovány dle strategií kraje v oblasti sociální a protidrogové, a to v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 - 2009 a Strategií protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005 - 2009.

Upraveným rozpočtem byl stanoven objem finančních prostředků na všechny programy ve výši 24.500 tis. Kč, a to na:

 • Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2008 (2.600 tis. Kč),
 • Program protidrogové politiky kraje na rok 2008 (3.126,8 tis. Kč),
 • Program rozvoje sociálních služeb kraje na rok 2008 (7.123,2 tis. Kč),
 • Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2008 (11.650 tis. Kč).
Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 600 000 16 2 600 000 2 479 473 120 527
z toho:
- občanským sdružením 1 161 200 8 1 161 200 1 043 909 117 291
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 209 500 1 209 500 209 000 500
- církvím a náboženským společnostem 952 500 5 952 500 952 464 36
- obecně prospěšným společnostem 276 800 2 276 800 274 100 2 700

Do dotačního programu bylo přihlášeno celkem 41 projektů, vybráno a schváleno 16 (v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2006 - 2008). 1 projekt náhradního žadatele byl podpořen až v průběhu roku na základě odstoupení od realizace a odmítnutím dotace jedním z žadatelů. Ve schváleném rozpočtu byly na tento program schváleny finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč a v průběhu roku došlo k dofinancování jednoho projektu částkou 100 tis. Kč.

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu umožňují realizovat činnosti v oblasti podpory nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Moravskoslezského kraje. Jednalo se např. o zřízení střediska Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Českém Těšíně, podporu respitní péče na Novojičínsku, zavedení tlumočnické služby v okrese Karviná, pořízení technologického zařízení pro zpracování plastů v Ostravě, vybavení kavárny jako nácvikového pracoviště pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku, zřízení masérského centra na území města Karviné, reintegraci osob do společnosti formou chráněného bydlení v sociálních bytech v Opavě, umožnění dopravy zdravotně postižených dětí v Ostravě zejména do škol a volnočasových aktivit, podporu dopravy dětí do stacionáře v Opavě a zkvalitnění života dětí s diabetem formou poradny a přednášek v Ostravě. Podpořeno bylo i několik akcí pro zdravotně postižené, např. Mistrovství České republiky jednotlivců a dvoučlenných družstev ve stolním tenise vozíčkářů, Mládežnická florbalová akademie pro vozíčkáře a jejich přátele, PARAlympiáda 2008 a 6. konference s mezinárodní účastí nazvaná Bez bariér bez hranic 2008.

Program protidrogové politiky kraje na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 126 800 10 3 126 800 3 124 958 1 842
z toho:
- občanským sdružením 886 700 3 886 700 886 700 0
- obecně prospěšným společnostem 2 240 100 7 2 240 100 2 238 258 1 842

V oblasti protidrogové politiky bylo podpořeno celkem 10 ze 13 projektů věnujících se přímé práci s drogově závislými lidmi v našem kraji. Podpořeny byly certifikované služby v oblasti protidrogové prevence v Krnově, Ostravě, Opavě a na Novojičínsku a jeden projekt zaměřený na práci s klienty, kteří mají problémy se závislostí, která se netýká drog.

Zbývající částku v alokaci programu ve výši 473,2 tis. Kč výbor doporučil použít na podporu projektů v Programu rozvoje sociálních služeb.

Program rozvoje sociálních služeb kraje na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 123 200 47 7 123 200 6 600 402 522 798
z toho:
- občanským sdružením 2 413 900 18 2 413 900 2 210 977 202 923
- církvím a náboženským společnostem 2 125 600 15 2 125 600 2 119 507 6 093
- obecně prospěšným společnostem 468 300 3 468 300 375 166 93 134
- obcím a jejich organizacím 2 115 400 11 2 115 400 1 894 751 220 649

Na realizaci programu rozvoje sociálních služeb kraje byla k dispozici částka ve výši 6.650 tis. Kč. Po navýšení této částky o nevyčerpané prostředky z alokace programu protidrogové politiky bylo poskytnuto, dle 47 projektů doporučených na poskytnutí dotace v Programu rozvoje sociálních služeb kraje, celkem 7.123,2 tis. Kč.

V programu rozvoje sociálních služeb kraje bylo vyhlášeno 10 specifických oblastí sociálních služeb kraje zaměřených zejména na podporu a rozvoj sociálních služeb poskytovaných v našem regionu, dále na podporu neziskových organizací v zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a ve vzdělávání pracovníků v těchto službách. V procesu zavádění a naplnění standardů kvality sociálních služeb byly poskytnuty finanční prostředky organizacím na zavádění supervize v organizacích a vzdělávání supervizorů (v regionech Opavsko, Bruntálsko, Frýdecko-Místecko, Ostravsko), bylo podpořeno zavádění komunitního plánování sociálních služeb ve městech Frenštát pod Radhoštěm, Vítkov, Vrbno pod Pradědem, Bílovec, Kravaře, Odry a obci Osoblaha. Město Havířov zpracovalo katalog sociálních služeb jako výstup z komunitního plánování. Kraj finančně přispěl také na realizaci odborného sociálního poradenství se zaměřením na domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, např. u Slezské diakonie, Centra nové naděje, Charitě Frýdek-Místek atd., a na realizaci probačních programů v Armádě spásy, Bílém nosorožci, o. p. s. a Centru nové naděje. Byly podpořeny služby v mateřských centrech a asistence v sociálně ohrožených rodinách.

Program podpory zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2008
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 650 000 56 11 650 000 11 499 765 150 235
z toho:
- občanským sdružením 2 869 400 17 2 869 400 2 801 290 68 110
- církvím a náboženským společnostem 5 014 200 23 5 014 200 4 946 708 67 492
- obecně prospěšným společnostem 843 500 3 843 500 843 500 0
- obcím a jejich organizacím 2 922 900 13 2 922 900 2 908 267 14 633

Tento dotační program byl zaměřen především na rozvoj kvality sociálních služeb a zvýšení kvality života uživatelů těchto služeb. Program byl určen poskytovatelům sociálních služeb v kraji registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s výjimkou příspěvkových organizací kraje. Podpora byla zaměřena na pořízení materiálně-technického vybavení (polohovací postele, lehátka, kompenzační pomůcky, zástěny a závěsná zařízení zajišťující intimitu uživatelů, pořízení automobilů, počítačových sestav, zařízení usnadňující hygienu a mobilitu), dále zařízení pro zlepšení orientace uživatele a zvýšení pocitu bezpečí a úpravy prostor ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení apod.

Podpořeno bylo 56 projektů zaměřených na zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména byly spolufinancovány náklady spojené s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za přispění kraje bylo pořízeno cca 16 automobilů pro převážení uživatelů zařízení.

Vyhlašované dotační programy jsou zaměřeny především na rozvoj sociálních služeb poskytovaných na území našeho regionu a také na naplňování specifických potřeb skupin i jednotlivců se zdravotním znevýhodněním. Na základě definovaných priorit v oblasti sociální politiky kraje byly na rok 2008 vyhlášeny cílené dotační programy, které se zaměřovaly na podporu specifických aktivit v oblasti sociálních služeb a reagovaly tak na nejaktuálnější potřeby regionu. Program protidrogové politiky zahrnoval jak podporu sítě certifikovaných služeb, tak podporu programů pro nedrogové závislosti. V souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí byly formulovány speciální oblasti podpory, jejichž prostřednictvím kraj aplikuje moderní způsob podpory sociální práce.

Bez realizace uvedených dotačních programů by nebylo možné dosáhnout základního cíle sociální politiky kraje, a to vytvoření efektivně fungující sítě sociálních služeb v kraji, jež bude pružně reagovat na potřeby uživatelů. Zajišťování těchto služeb a činností přitom zcela závisí na lidských zdrojích, což je spojeno zejména s výdaji na úhradu osobních nákladů, bez nichž by nemohly být tyto činnosti vůbec uskutečněny. Poskytovateli výše zmiňovaných služeb a oprávněnými příjemci podpory jsou kromě obcí zejména nestátní neziskové organizace, které nedisponují vlastními příjmy a jejich činnost je financována pouze prostřednictvím přidělených dotací a ze sponzorských darů.

Dotační programy realizované v sociální oblasti v roce 2008 splnily stanovené záměry a finanční prostředky poskytnuté na uskutečnění projektů v rámci těchto programů byly vynaloženy v souladu s rozvojovými strategiemi, účelně a efektivně a významným dílem přispěly k vytvoření funkční sítě potřebných sociálních služeb.

4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2008 došlo k souběhu dvou programovacích období. Byly ukončovány projekty realizované v rámci zkráceného programovacího období 2004 - 2006 a současně pokračovala realizace projektů nového programovacího období 2007 - 2013. V rámci programovacího období 2004 - 2006 byly nejen vynaloženy finanční prostředky na realizované projekty, kraj zároveň obdržel dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů za již dříve předfinancované podíly u finančně ukončených projektů. V rámci programovacího období 2007 - 2013 pak kraj vynaložil finanční prostředky na zajištění přípravy a realizaci projektů. Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost obdržel kraj zálohové platby na realizaci schválených projektů v odvětví školství a sociálních věcí. Z Regionálního operační programu NUTS II Moravskoslezsko byly průběžně poskytovány dotace na již zrealizované části projektu v odvětví dopravy.

4.1 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004 - 2006

Základním programovým dokumentem pro poskytování pomoci ČR ze strukturálních fondů EU v období 2004 - 2006 je Rámec podpory Společenství. Přestože toto programovací období již formálně skončilo, projekty, jimž byla přiznána podpora, mohly být realizovány až do konce roku 2008. Vzhledem k celosvětové hospodářské krizi navíc umožnila Evropská komise prodloužení lhůty pro čerpání prostředků v rámci programovacího období až do 30. 6. 2009. Cíle, na které jsou poskytovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, jsou naplňovány pomocí operačních programů.

Moravskoslezský kraj realizoval grantová schémata a individuální projekty v rámci Společného regionálního operačního programu, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen "EHP/Norsko") a programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství (dále jen "LIFE").

Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2008 za programovací období 2004 - 2006 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Společný regionální operační program 9 354 899
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 5 50 837
Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 1 13
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 1 6 573
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 5 873
CELKEM 17 418 195

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2008 bylo na financování akcí spolufinancovaných z prostředků Evropské unie a Finančního mechanismu EHP/Norsko v rámci programovacího období 2004 - 2006 vyčleněno 431.355 tis. Kč, v průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 1.984 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2008 byly vyčerpány ve výši 418.195 tis. Kč, tj. čerpání na 96,5 % upraveného rozpočtu. Na další činnosti, které souvisí se strukturálními fondy, byly v průběhu roku 2008 vynaloženy finanční prostředky v celkovém objemu 3.382 tis. Kč, a to na povinné kofinancování projektů neziskových subjektů realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu.

4.1.1 Společný regionální operační program

4.1.1.1 Finančně ukončené akce

V rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") došlo v průběhu roku 2008 k finančnímu ukončení dvou projektů technické asistence, sedmi alokací v rámci čtyř grantových schémat a čtyř individuálních projektů. Finanční ukončení akce znamená, že na základě předložené a schválené "Žádosti o proplacení výdajů k projektu" došlo k poskytnutí dotace odpovídající podílu evropských finančních zdrojů a státního rozpočtu na financování příslušné akce.

Technická asistence

Projekt "Technická asistence 2005 v NUTS II Moravskoslezsko" má dvě části: "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko - Limitovaná" a "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko - Nelimitovaná". V průběhu roku 2008 byla finančně ukončena část "Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko - Nelimitovaná". Na tuto část projektu nebyly v roce 2008 rozpočtovány žádné finanční prostředky, její faktická realizace byla ukončena již v průběhu roku 2007. Nicméně finanční ukončení této části projektu nastalo až v roce 2008, tzn. v okamžiku přijetí dotace (ve výši 873,5 tis. Kč) na účet kraje. Během realizace této části projektu byly vyčerpány všechny finanční prostředky, tj. 873,5 tis. Kč.

Projekt "Technická asistence grantových schémat SROP v NUTS II Moravskoslezsko" má rovněž dvě části: "Technická asistence grantových schémat SROP v NUTS II Moravskoslezsko - Nelimitovaná" a "Technická asistence grantových schémat SROP v NUTS II Moravskoslezsko - Limitovaná". V průběhu roku 2008 byl projekt finančně ukončen jako celek. V tomto roce byly čerpány finanční prostředky ve výši 1.522 tis. Kč, a to především na úhradu výdajů za provedení povinného auditu ke třem grantovým schématům, za zpracování a tisk propagační brožury a za expertní posudky stavebních prací provedených konečnými uživateli v rámci podpořených akcí.

Zhodnocení: Projekty technické asistence byly hrazeny z podílu státního rozpočtu a evropských finančních zdrojů, kraj se na nich finančně podílel pouze úhradou výdajů, které nebyly vyhodnoceny řídícím orgánem jako výdaje uznatelné. Technická asistence byla určena pro kraj jako zprostředkující subjekt pro zajištění administrace Společného regionálního operačního programu. Cílem bylo zabezpečit efektivní realizaci a řízení Společného regionálního operačního programu ve vztahu k dalším subjektům podílejícím se na implementaci, maximalizovat kvalitu, účinnost a kontrolu implementace programu a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci programu.

Přehled výdajů na finančně ukončený projekt technické asistence v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jeho realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko - Nelimitovaná 873,5 0 873,5 0 218,4 655,1
Technická asistence grantových schémat SROP v NUTS II Moravskoslezsko 5119,3 38,9 5080,4 0 1270,1 3810,3

Grantová schémata

Kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu v odvětví regionálního rozvoje víceletá grantová schémata "Jednotný komunikační styl", "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji", "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" a v odvětví sociálních věcí grantové schéma "Síť sociální integrace". Každé grantové schéma se ještě dále dělí na tři alokace - alokace roku 2004, 2005 a 2006. V roce 2008 byla ukončena tři grantová schémata z alokace 2005, a to "Jednotný komunikační styl 2005", "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005" a "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005" a z alokace 2006 všechna čtyři výše uvedená grantová schémata.

V letech 2005 a 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané akce v rámci uvedených grantových schémat. Dotace se dle uzavřených smluv vyplácela konečným uživatelům až po ukončení celé akce, popř. po ukončení dílčí etapy, a to na základě předložené Žádosti o proplacení výdajů. Výše poskytnuté dotace byla závislá na splnění podmínek daných uzavřenou smlouvou. V rozpočtu kraje byly na financování těchto schválených akcí vyčleněny příslušné finanční prostředky.

Na realizaci grantového schématu "Jednotný komunikační styl" z alokace 2005 nebyly v roce 2008 rozpočtovány žádné finanční prostředky, jeho faktická realizace byla ukončena již v průběhu roku 2007. Finanční ukončení tohoto grantového schématu nicméně nastalo až v roce 2008, tzn. v okamžiku přijetí dotace na účet kraje. Během realizace grantového schématu bylo podpořeno 9 projektů konečných uživatelů, kterým bylo vyplaceno celkem 7.376 tis. Kč.

V rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl" z alokace 2006 bylo v roce 2008 čerpáno celkem 25.851 tis. Kč. Jedná se o vyplacené dotace pro konečné uživatele, kteří své akce ukončili v průběhu roku 2008. Za celé období realizace grantového schématu bylo vyplaceno 28.846 tis. Kč na podporu 17 projektů konečných uživatelů.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj, státní rozpočet a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo posílení pozitivního image Moravskoslezského kraje prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu.

Realizace grantového schématu "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" z alokace 2005 byla ukončena v průběhu roku 2007. Finanční ukončení tohoto grantového schématu nastalo až v roce 2008, tzn. v okamžiku přijetí dotace ze státního rozpočtu a evropských finančních zdrojů na účet kraje. Na vyplácené dotace konečným uživatelům bylo v období realizace grantového schématu čerpáno celkem 179.937 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 43 projektů konečných uživatelů.

V roce 2008 bylo v rámci grantového schématu "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji" z alokace 2006 čerpáno 162.189 tis. Kč na dotace konečným uživatelům, kteří ukončili realizaci podpořených akcí v roce 2008. Za dobu realizace grantového schématu bylo celkem podpořeno 46 projektů konečných uživatelů v celkovém objemu dotací 210.696 tis. Kč. V průběhu realizace grantového schématu došlo u jednoho konečného uživatele k porušení podmínek smlouvy, kdy subjektu byla po realizaci 1. etapy vyplacena dotace ve výši 1.276 tis. Kč, subjekt druhou etapu projektu nerealizoval, čímž porušil podmínky smlouvy a zastupitelstvo kraje následně rozhodlo o odstoupení od smlouvy. Prostředky, které byly subjektu vyplaceny po ukončení 1. etapy akce a které subjekt nevrátil na účet kraje, se staly neuznatelným nákladem v rámci grantového schématu. V současné době jsou prostředky vymáhány od konečného uživatele soudní cestou.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo podpořit rozvoj malých a středních podniků zaměřený na vytváření nových pracovních míst a tím přispět k diverzifikaci ekonomické základny regionu.

Na realizaci grantového schématu "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" z alokace 2005 nebyly v roce 2008 rozpočtovány žádné finanční prostředky, jeho faktická realizace byla ukončena již v průběhu roku 2007. Finanční ukončení tohoto grantového schématu nicméně nastalo až v roce 2008, tzn. v okamžiku přijetí dotace ze státního rozpočtu a evropských finančních zdrojů na účet kraje. Objem vyplacených dotací za dobu trvání grantového schématu činil 21.669 tis. Kč, podpořeno bylo 5 akcí konečných uživatelů.

V rámci grantového schématu "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" z alokace 2006 byly v roce 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 73.836 tis. Kč na úhradu dotací konečným uživatelům, kteří ukončili realizaci podpořených projektů v průběhu roku 2008. Za celé období realizace grantového schématu bylo vyplaceno celkem 84.457 tis. Kč a tím podpořeno 16 akcí konečných uživatelů.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo zlepšení úrovně poskytovaných služeb v zařízeních cestovního ruchu, dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu, zlepšení dopravní dostupnosti turisticky atraktivních míst a památek a v neposlední řadě také zvýšení přitažlivosti regionu pro návštěvníky.

V rámci grantového schématu "Síť sociální integrace" z alokace 2006 bylo v roce 2008 čerpáno na dotace konečným uživatelům celkem 75.618 tis. Kč, z toho 9.150 tis. Kč pro 2 příspěvkové organizace kraje. Jedná se o dotace poskytnuté na akce ukončené v roce 2008. Za dobu realizace grantového schématu bylo podpořeno 28 akcí konečných uživatelů, celková výše vyplacených dotací činí 88.460 tis. Kč.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj, státní rozpočet a Evropská unie. Cílem grantového schématu bylo umožnit zvýšení sociální integrace a zaměstnanosti v MSK s ohledem na podporu rovných příležitostí a dále snížení výskytu sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci prostřednictvím sítě dostupných a kvalitních služeb sociální péče a sociální prevence.

Přehled výdajů na finančně ukončená grantová schémata v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jejich realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Jednotný komunikační styl z alokace 2005 7 375,9 0,0 7 375,9 2 649,7 136,8 4 589,4
Jednotný komunikační styl z alokace 2006 28 845,7 0,0 28 845,7 3 745,0 0,0 25 100,7
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji z alokace 2005 179 937,3 0,0 179 937,3 53 982,9 0,0 125 954,4
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji z alokace 2006 210 696,3 1 275,5 209 420,8 62 825,5 0,0 146 595,3
Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch z alokace 2005 21 669,4 0,0 21 669,4 6 500,6 0,0 15 168,8
Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch z alokace 2006 84 456,9 0,0 84 456,9 25 337,1 0,0 59 119,8
Síť sociální integrace z alokace 2006 88 459,9 0,0 88 459,9 8 050,5 8 204,3 72 205,1

Individuální projekty

V odvětví územního plánování byl realizován víceletý individuální projekt "3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje", který byl přijat k financování v rámci 4. kola výzvy ve druhé polovině roku 2005 a ukončen v únoru 2008. Na realizaci projektu bylo v roce 2008 rozpočtováno 280 tis. Kč; vyčerpáno bylo 277 tis. Kč, a to na zhotovení propagačního materiálu, tvorbu hudebního podkladu, tiskovou inzerci a bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu. Neuznatelným výdajem projektu ve výši 1 tis. Kč jsou bankovní poplatky speciálního účtu z počátku zahájení realizace projektu.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Záměrem projektu bylo vybudovat geografický informační systém, který bude sloužit k propagaci turistického potenciálu celého kraje (hrady, zámky, muzea, kulturní památky, cyklotrasy, lyžařské a běžecké trasy). Během realizace projektu vznikl 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje, byla zřízena dvě editační pracoviště, dodána výpočetní a propagační technika pro infocentra a krajský úřad.

Víceletými ukončenými individuálními projekty realizovanými v odvětví regionálního rozvoje jsou "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji", "Kraj mnoha barev a příležitostí" a "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje".

Individuální projekt "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji" byl obsahově velmi rozsáhlý a dělil se do 7 dílčích etap, které se časově překrývaly. Realizace projektu byla zahájena v lednu 2005 a ukončena v březnu 2008. V projektu se uskutečňovaly nejen činnosti, které realizoval kraj, ale také další aktivity, které probíhaly na základě uzavřených Smluv o spolupráci partnerů při realizaci projektu.

V upraveném rozpočtu kraje bylo v roce 2008 na celý projekt rozpočtováno 15.599 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 13.607 tis. Kč. Mezi výdaje, které byly v roce 2008 čerpány, patří např. osobní náklady členů projektového týmu a jednotlivých partnerů podílejících se na realizaci projektu, školení MS Project Professional a MS Project Server, výdaje na jednání pracovních skupin, školení managementu projektů a členů projektových týmů v rozsahu dodání "Systému řízení projektů EU", výdaje spojené s aktivitami v šesti oblastech v rámci podpory přípravy kraje na čerpání z fondů Evropské unie, cestovné související s realizací tuzemských i zahraničních cest, úhrada výdajů při závěrečném setkání partnerů, výroba propagačních předmětů pro partnery projektu, inzerce, bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu. Neuznatelným výdajem projektu ve výši 34 tis. Kč jsou výdaje v rámci 6. a 7. etapy. Řídícím orgánem operačního programu nebyly uznány výdaje za úhradu kurzovného, ubytování a stravného ve výši 21 tis. Kč, pohoštění na konferenci Evropské příležitosti regionu v částce 7 tis. Kč a náklady partnerů projektu v celkové výši 6 tis. Kč.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Podíl státního rozpočtu byl čerpán průběžně prostřednictvím nastavených limitů výdajů státního rozpočtu v jednotlivých letech realizace projektu a podíl Evropské unie po ukončení jednotlivých etap. Hlavním cílem projektu byla příprava našeho regionu na programovací období 2007 - 2013. V rámci projektu byly realizovány aktivity směřující k posílení absorpční kapacity kraje. Mezi tyto aktivity patřilo proškolování veřejného sektoru v zavádění nových metod řízení ve veřejné správě a v tvorbě strategií. Dále pak školení široké i odborné veřejnosti zaměřené na přípravu a realizaci projektů financovaných z EU. Součástí projektu byla tvorba uvedených vzdělávacích programů, vytvoření odborných vzdělávacích textů a následná realizace vzdělávání. Nedílnou součástí byla tvorba analýz a studií podporující přípravu institucí na nové programovací období pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Další specifickou aktivitou byla realizace zahraničních studijních cest.

Realizace projektu "Kraj mnoha barev a příležitostí", financovaného z grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006, byla zahájena v říjnu 2006 a ukončena v dubnu 2008. V rozpočtu kraje byly v roce 2008 vyčleněny na projekt finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč a byly použity na úhradu faktury za propagační materiál "Moravskoslezský kraj na běžkách", za pronájmy ploch a služby na výstavách a veletrzích, za organizaci a realizaci konference Beskydy, cestovné a také na bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu. Vyčerpáno tak bylo celkem 1.997 tis. Kč. Neuznatelným výdajem projektu ve výši 1.259 tis. Kč se staly výdaje za realizované veřejné zakázky, u kterých neproběhl výběr dodavatele dle Podmínek pro poskytovatele finanční pomoci v rámci Společného regionálního programu a nebylo možno ověřit ze strany platebního orgánu účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Hlavním cílem projektu bylo posílení pozitivní image Moravskoslezského kraje. Výsledky projektu, spočívající v nabídce kvalitních propagačních materiálů a v koordinované a sjednocené propagaci, přispěly k lepší informovanosti o Moravskoslezském kraji a k jeho jednoznačnější identifikaci.

Projekt "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje", který byl realizován v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006 od října 2006, byl ukončen již v roce 2007, ale k finančnímu ukončení projektu došlo až v roce 2008. Za celou dobu realizace projektu byly vynaloženy finanční prostředky na úhradu studie proveditelnosti a žádosti o financování, propagačních materiálů, vytvoření CORPORATE DESIGN MANUÁLU, zpracování webdesignu webového portálu, výrobu multimediálních spotů.

Zhodnocení: Na projektu se finančně podílel kraj a Evropská unie. Cílem projektu bylo přispět k vytvoření nezaměnitelné image Moravskoslezského kraje na trhu cestovního ruchu, k uplatnění jednotného vizuálního stylu a k propagaci kraje.

Přehled výdajů na finančně ukončené individuální projekty v rámci Společného regionálního operačního programu za celé období jejich realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje 14 519,3 0,7 14 518,6 3 629,6 0,0 10 889,0
Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji 54 921,5 33,7 54 887,8 6 861,0 6 861,0 41 165,8
Kraj mnoha barev a příležitostí 4 975,5 1 259,3 3 716,2 929,4 0,0 2 786,8
Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu 5 427,4 0,0 5 427,4 1 356,8 0,0 4 070,6
Celkem 79 843,7 1 293,7 78 550,0 12 776,8 6 861,0 58 912,2

4.1.2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen "OP RLZ") realizoval kraj jedno grantové schéma a čtyři individuální projekty. Financování akcí probíhá prostřednictvím zálohových plateb, které kraj obdrží vždy předem a z kterých následně provádí financování příslušných aktivit.

4.1.2.1 Finančně ukončené akce

Individuální projekty

V odvětví školství byla v roce 2008 ukončena realizace tři víceletých individuálních projektů, a to "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi", "EDUNET" a "TERNE ČHAVE (Mladí lidé)". Tyto projekty byly dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace financovány formou dílčích zálohových plateb ze zdrojů státního rozpočtu na spolufinancování a na předfinancování výdajů Evropského sociálního fondu maximálně do výše 90 % celkových uznatelných nákladů projektů. Zbývající část 10 % hodnoty projektu musel z vlastních zdrojů předfinancovat do doby finančního ukončení projektu příjemce dotace - Moravskoslezský kraj.

Projekt "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi" byl realizován od ledna 2006 do prosince 2007. Na realizaci projektu se podíleli partneři Moravskoslezského kraje - 6 středních škol, 1 vyšší odborná škola a profesní sdružení UNIHOST - Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR. V roce 2008 dobíhala úhrada neinvestičních výdajů již ukončeného projektu v celkovém objemu 228 tis. Kč. Část vyčerpaných finančních prostředků ve výši 94 tis. Kč byla použita na platby partnerům na základě uzavřené Smlouvy o partnerství, ostatní finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč byly vynaloženy na provedení závěrečného auditu projektu a na platy zaměstnanců podílejících se na projektu. V srpnu 2008 obdržel kraj na základě vyúčtování poskytnutých záloh a prokázaných výdajů závěrečnou platbu projektu ve výši 887 tis. Kč.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu státního rozpočtu a Evropské unie. Cílem projektu bylo vytvoření partnerství významných vzdělávacích institucí za účelem tvorby a modernizace vzdělávacích programů počátečního a dalšího vzdělávání a definování profesních požadavků na absolventy, kteří by pak snadněji nacházeli uplatnění na trhu práce.

Individuální projekt "EDUNET", jehož realizace byla zahájena v lednu 2006 a ukončena v prosinci 2007, byl realizován ve spolupráci s partnerem projektu Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvkovou organizací a spolupracujícími subjekty - 16 základními školami. Přestože byl projekt ukončen již v roce 2007, mohly být v roce 2008 ještě uhrazeny výdaje uskutečněné do doby podání závěrečné žádosti o platbu, a to za provedení auditu projektu, na platy zaměstnanců podílejících se na projektu a bankovní poplatky. V červnu 2008 obdržel kraj na základě vyúčtování poskytnutých záloh a prokázaných výdajů závěrečnou platbu projektu ve výši 931 tis. Kč.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu státního rozpočtu a Evropské unie. Cílem projektu bylo podpořit vnitřní proměny škol se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitelů a zlepšení klimatu na školách.

Realizace individuálního projektu "TERNE ČHAVE (Mladí lidé)" byla zahájena v květnu 2006 a ukončena v dubnu 2008. V upraveném rozpočtu kraje bylo na tento individuální projekt vyčleněno v roce 2008 celkem 1.619 tis. Kč a z toho vyčerpáno 1.228 tis. Kč. V loňském roce tvořily čerpání rozpočtu hlavně výdaje za grafické zpracování a tisk vzdělávacího manuálu, sborníku a osvědčení, nákup knih, didaktických her, výdaje za zhotovení propagačních předmětů, kancelářský materiál, pronájem školících a konferenčních prostor, supervizní činnost, provedení auditu, odborný kurz "Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež". Projekt byl financován formou zálohových plateb a v září 2008 vrátil kraj řídícímu orgánu na základě vyúčtování poskytnutých záloh a prokázaných výdajů platbu ve výši 11 tis. Kč.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu státního rozpočtu a Evropské unie. Obsahem projektu bylo sestavení a vyškolení v metodách sociální práce sedmi realizačních týmů, které budou v konkrétních lokalitách realizovat vzdělávací program rozvíjející funkční gramotnost mladých lidí pocházejících z romské etnické skupiny.

Individuální projekt v odvětví životního prostředí "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje" byl zahájen v září 2006 a ukončen v srpnu 2008. V upraveném rozpočtu kraje na rok 2008 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 6.602 tis. Kč a čerpány byly ve výši 6.597 tis. Kč. Za účelem vzájemné spolupráce při podílení se na realizaci projektu byly uzavřeny partnerské smlouvy, na jejichž základě byla partnerům vyplacena částka v celkovém objemu 4.143 tis. Kč. V roce 2008 byly dále uhrazeny faktury např. za kancelářský nábytek, vytvoření propagačních materiálů a tisk letáků, organizaci seminářů, studie a analýzu, lektorskou činnost, realizaci soutěže "Podnikatel roku z hlediska vztahu k životnímu prostředí v MSK", a to v celkové výši 2.454 tis. Kč.

Zhodnocení: Projekt byl hrazen z podílu kraje, státního rozpočtu a Evropské unie. Cílem projektu bylo směřovat k vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji.

Přehled výdajů na finančně ukončené individuální projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů za celé období jejich realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi 9 901,6 0,0 9 901,6 0,0 2 475,4 7 426,2
EDUNET 9 805,7 0,0 9 805,7 0,0 2 451,4 7 354,3
TERNE ČHAVE (Mladí lidé) 3 141,6 0,0 3 141,6 0,0 628,3 2 513,3
Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje 12 213,0 8,1 12 204,9 280,0 2 975,1 8 949,8
Celkem 35 061,9 8,1 35 053,8 280,0 8 530,2 26 243,6

Dále byly v upraveném rozpočtu kraje na rok 2008 v odvětví školství rozpočtovány pro deset příspěvkových organizací finanční prostředky ve výši 9.860 tis. Kč, a to na krytí uznatelných výdajů vzniklých v souladu se zabezpečováním jedenácti grantových projektů. Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraje, kdy žadatelem a příjemcem dotace jsou příspěvkové organizace kraje a poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Realizace projektů probíhala od roku 2005 do roku 2008 a prostřednictvím účelového příspěvku na provoz bylo za toto období příspěvkovým organizacím kraje převedeno 32.583 tis. Kč.

4.1.2.2 Finančně neukončené akce

Grantová schémata

V rámci OP RLZ realizuje kraj v odvětví školství grantové schéma "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání", na jehož financování bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2008 vyčleněno celkem 53.972 tis. Kč, z toho přijaté zálohové platby v průběhu roku 2008 činily 41.007 tis. Kč a zapojené finanční prostředky nevyčerpané v průběhu roku 2008 byly ve výši 12.965 tis. Kč. Toto grantové schéma bylo spolufinancováno výlučně státním rozpočtem a Evropskou unií, kraj se na něm finančně nijak nepodílel. V průběhu realizace grantového schématu rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané projekty v rámci 1., 2. a 3. kola výzvy grantového schématu. Dotace je příjemcům vyplácena až po uzavření smlouvy, a to dle podmínek stanovených smlouvou v několika dílčích platbách. V rámci všech kol výzev bylo v roce 2008 na dotacích vyplaceno celkem 41.321 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 1.374 tis. Kč byly čerpány na administraci grantového schématu. Jedná se o neinvestiční výdaje např. na plat manažerů grantového schématu, propagační předměty a materiály, nákup PC a notebooků, výdaje spojené s realizací závěrečné konference, inzerci a bankovní poplatky. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009, a to za účelem provedení finančního ukončení a vypořádání grantového schématu v roce 2009.

4.1.3 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

4.1.3.1 Finančně ukončené akce

Technická asistence

V roce 2008 byl finančně ukončen projekt "Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Slovenská republika v Moravskoslezském kraji". Na tento projekt byly v roce 2008 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč na zbývající výdaje v rámci projektu, tj. doplacení mzdových výdajů pracovníka vykonávajícího činnost zprostředkujícího subjektu a na bankovní poplatky. Projekt byl předfinancován z rozpočtu kraje, dotace byla na účet kraje přijata v roce 2008, čímž byl projekt finančně ukončen.

Zhodnocení: Projekt technické asistence byl hrazen ze 75 % z evropských finančních zdrojů, z 5 % ze státního rozpočtu a z 20 % z rozpočtu kraje. Cílem projektu bylo vyhodnocení výsledků programového období 2004 - 2006, dokončení aktivit souvisejících s administrací programu v programovém období 2004 - 2006 a dále zajištění vhodných podmínek pro implementaci programu Cíle 3 - Evropská územní spolupráce 2007 - 2013 v Moravskoslezském kraji.

Přehled výdajů na finančně ukončené projekty technické asistence v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA za celé období realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 EÚS ČR-SR v MSK 518,8 19,4 499,4 99,9 25 374,5

4.1.4 Finanční mechanismus EHP/Norsko

4.1.4.1 Finančně neukončené akce

Individuální projekty

V rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky na financování jednoho individuálního projektu.

Jednalo se o financování projektu v odvětví územního plánování s názvem "Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií" v rámci prioritní oblasti 3 - Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 - Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií. Cílem projektu je zveřejnění a zpřístupnění územně plánovací dokumentace pořízené pro území Moravskoslezského kraje v rastrové podobě, tj. jako digitální kopie mapových výstupů a obecně závazného předpisu, kterým je vyhlášena závazná část území, široké veřejnosti s využitím webových technologií. V prosinci roku 2007 odstoupil Moravskoslezský kraj od uzavřené smlouvy o dílo pro neplnění ze strany dodavatele, čímž došlo k časovému posunu realizace projektu. V květnu 2008 došlo k uzavření smlouvy s novým dodavatelem a poslední etapa díla byla dokončena v březnu roku 2009. Upravený rozpočet projektu na rok 2008 ve výši 6.583 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.573 tis. Kč a částka ve výši 10 tis. Kč byla převedena k použití do rozpočtu kraje roku 2009. Výdaje projektu v roce 2008 představují realizaci prvních pěti etap projektu, které zahrnovaly návrh technického řešení, rasterizaci výkresů a změn územních plánů obcí, velkých územních celků a skenování obecně závazných předpisů. V rámci projektu byl dále pořízen velkoformátový skener a zaškolení obsluhy.

4.1.5 Program LIFE

4.1.5.1 Finančně neukončené akce

Individuální projekty

V rámci víceletého projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", který je realizován v odvětví životního prostředí a zemědělství, bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2008 rozpočtováno 7.241 tis. Kč, z toho evropské zdroje činily 5.604 tis. Kč a 1.637 tis. Kč na kofinancování z prostředků kraje. Během roku byly v rámci dofinancování čerpány finanční prostředky zejména na realizaci činností partnerem projektu ve výši 5.523 tis. Kč. Dále byl rozpočet čerpán na platy členů projektového týmu, za dodávku sadebního materiálu geograficky původních druhů vrb a bankovní poplatky za vedení zvláštního účtu projektu v celkové výši 351 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány a částka ve výši 1.368 tis. Kč byla převedena k použití do rozpočtu kraje na rok 2009.

4.2 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů na programovací období 2007 - 2013

Pro využívání fondů Evropské unie v období 2007 - 2013 se stal základním programovým dokumentem České republiky Národní strategický referenční rámec, který vymezuje jednotlivé operační programy.

Moravskoslezský kraj zahájil přípravu a realizaci globálních grantů a individuálních projektů v rámci Regionálního operačního programu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, Operační program Přeshraniční spolupráce Slovensko - ČR, Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen "EHP/Norsko"), Integrovaného operačního programu, programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství (dále jen "LIFE"), Operačního programu Meziregionální spolupráce, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Mezinárodního visegrádského fondu a programu Intelligent Energy Europe II.

Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2008 v rámci programovacího období 2007 - 2013 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 32 633 839
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 12 41 829
Operační program Životní prostředí 11 3 861
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 6 389
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 6 351
Operační program Přeshraniční spolupráce Slovensko - ČR 6 139
Integrovaný operační program 3 114
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 2 223
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 110
Operační program Meziregionální spolupráce 1 0
Operační program Nadnárodní spolupráce 1 0
Mezinárodní visegradský fond 1 0
Program Intelligent Energy Europe II 1 2 153
CELKEM 83 683 008

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2008 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007 - 2013 vyčleněno 2.047.250 tis. Kč, v průběhu roku došlo ke snížení rozpočtu o 713.621 tis. Kč, a to z důvodu posunutí realizace projektů. Rozpočtované prostředky roku 2008 byly vyčerpány ve výši 683.008 tis. Kč, tj. čerpání na 51,21 % upraveného rozpočtu. Důvodem nižšího čerpání je skutečnost, že se jedná o víceleté akce, které prochází časově náročným procesem přípravy, schvalování a realizace. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009.

4.2.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programovací období 2007 - 2013

V roce 2008 bylo na 53 připravovaných projektů v rámci programovacího období 2007 - 2013 vyčleněno v upraveném rozpočtu kraje 262.670 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2008 činilo 9.266 tis. Kč, tj. 3,5 % upraveného rozpočtu.

Podstatný objem nevyčerpaných prostředků ve výši 191.300 tis. Kč představují nevyčerpané prostředky upraveného rozpočtu v odvětví kultura na projekt "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" z důvodu zrušení zadávacího řízení radou kraje u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vzhledem ke skutečnosti, že nabídkové ceny všech uchazečů překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a tedy i výši finančních prostředků, které měl kraj k dispozici na realizaci zakázky.

Prodloužením přípravy projektu "Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných MSK" v odvětví zdravotnictví z důvodu nevyjasněnosti vlastnických vztahů dotčených zařízení po dobu udržitelnosti projektu zůstalo v rozpočtu kraje v roce 2008 nevyčerpáno 20.000 tis. Kč. V roce 2008 byly uzavřeny smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, vystavení průkazu energetické náročnosti a zpracování protokolu k energetickému štítku obálky budovy, jejichž úhrada proběhne v souladu se stanovenými podmínkami až v roce 2009. V odvětví zdravotnictví nebylo vyčerpáno dalších 10.000 tis. Kč na přípravu projektu "Bezbariérovost zdravotnických zařízení zřizovaných MSK" z důvodu závažných příčin, které vedly ke změnám v časovém harmonogramu projektu.

V odvětví doprava se nepodařilo vyčerpat 11.001 tis. Kč v rámci projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení". V roce 2008 byla uzavřena smlouva na zpracování přípravné projektové dokumentace stavby. V průběhu jejího zpracování došlo ke změně technického řešení pro vedení trasy železniční trati vyvolaného hydrogeologickými podmínkami. Ukázalo se, že jediným možným řešením je vést koleje na úrovni terénu. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit předmět smlouvy se zpracovatelem projektové dokumentace, a to formou dodatku, kterým byly vyčísleny více a méněpráce a posunuta lhůta pro plnění díla do února 2009.

Nízké čerpání rozpočtu na ostatní projekty připravované v tomto období je ve většině případů ovlivněno časovým průběhem vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů.

Přehled připravovaných projektů pro programovací období 2007 - 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2008 Skutečné čerpání 2008 SK/UR%
Doprava 12 16 009 688 4,30
Krajský úřad 4 3 400 117 3,44
Kultura 6 199 691 4 950 2,48
Regionální rozvoj a cestovní ruch 4 400 0 0,00
Sociální věci 2 897 652 72,69
Školství 10 7 272 1 883 25,89
Územní plánování a stavební řád 2 800 114 14,25
Zdravotnictví 6 32 500 211 0,65
Životní prostředí 7 1 701 651 38,27
Celkem 53 262 670 9 266 3,53

4.2.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007 - 2013

Upravený rozpočet roku 2008 ve výši 1.070.792 tis. Kč představoval zdroje pro 17 realizovaných projektů. Skutečně byl k 31. 12. 2008 čerpán ve výši 673.575 tis. Kč, což je 62,9 %.

4.2.2.1 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Individuální projekty

V odvětví dopravy pokračovala realizace projektu z roku 2007 "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd" a byla zahájena realizace projektů "Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb" a "Silnice 2008 - 3. část". Cílem projektů je zlepšení dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, odstranění bodových závad, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zlepšení dopravní situace v MSK, zlepšení dopravní obslužnosti v MSK, zkrácení jízdních dob a vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj. Projekty v odvětví dopravy jsou financovány průběžně ve stanovených termínech na základě žádosti o platbu a skutečně vynaložených prostředků ve výši 92,5 % z poskytnuté dotace z rozpočtu regionální rady. Zbývajících 7,5 % je financováno z rozpočtu kraje.

Celkové výdaje projektu "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd" v roce 2008 za probíhající rekonstrukci osmi úseků silnic po celém kraji činily 241.501 tis. Kč, což je 98,6 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje za stavební práce, platy pro členy projektového týmu a pořízení 1 kusu notebooku. Realizace projektu měla být ukončena k 31. 12. 2008, ale z důvodu nezbytného provedení víceprací na silnici II/477 Bohumínská - II. etapa, byla prodloužena do roku 2009. Na předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko u čtyř úseků silnic tohoto projektu byly poskytnuty kraji návratné finanční prostředky Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 153.044 tis. Kč, které byly ještě v roce 2008 částečně vráceny ve výši 71.168 tis. Kč na účet poskytovatele.

Upravený rozpočet výdajů ve výši 211.892 tis. Kč u projektu "Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb", jehož realizace byla zahájena v roce 2008, byl vyčerpán na konci roku ve výši 211.734 tis. Kč za výdaje na stavební práce, platy pro členy projektového týmu a pořízení 1 kusu notebooku. Čerpání výdajů v roce 2008 představuje 74,2 % celkových výdajů projektu, které činí 285.278 tis. Kč.

Druhým projektem v odvětví dopravy, který byl zahájen v roce 2008 je projekt "Silnice 2008 - 3. část". Výdaje projektu činily 135.106 tis. Kč představují stavební práce, platy pro členy projektového týmu, pořízení 1 kusu notebooku a USB flash disk. Projekt původně zahrnoval rekonstrukci, modernizaci a výstavbu 15 úseků silnic včetně mostů a propustků, ale z důvodu zřícení mostu v rámci stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ČD ve Studénce", byla stavba na základě dodatku ke smlouvě o dotaci z projektu vyňata a bude financována z rozpočtu kraje bez spoluúčasti evropských finančních zdrojů.

V odvětví krizového řízení byla zahájena realizace víceletého projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje". Cílem projektu je integrace tísňových volání, dispečerských, operačních činností složek Integrovaného záchranného systému MSK a krizového řízení v rámci MSK i Statutárního města Ostravy. Realizací projektu budou dotčeny všechny základní i ostatní složky IZS a řídící struktury krizového řízení všech úrovní řízení. Projekt bude financován z dotace poskytnuté Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 92,5 % a zbývajících 7,5 % na základě podepsané partnerské smlouvy mezi Ministerstvem vnitra, Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. Realizace projektu zahrnuje rekonstrukci a dostavbu objektu včetně dodávky technologií a interiéru. Upravený rozpočet projektu na rok 2008 ve výši 49.541 tis. Kč byl k 31. 12. 2008 čerpán ve výši 23.318 tis. Kč na 47 %. Výdaje projektu představují úhrady za zpracování žádosti o financování a studie proveditelnosti, aktualizaci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby, zhotovení 3D modelu IBC, vyhotovení propagačních předmětů, nákup 2 ks notebooků, platy pro členy projektového týmu a v závěru roku i první dvě úhrady za stavební práce. V rámci informačního systému programového financování byly na akci v roce 2008 vyčleněny a použity prostředky Ministerstva vnitra ve výši 14.035 tis. Kč. Vzhledem k prodloužení procesu podpisu smlouvy s dodavatelem a termínům splatnosti faktur nebyla prostavěna plánovaná část výdajů z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje.

V odvětví regionálního rozvoje se realizují dva individuální neinvestiční projekty, a to "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II" a "Kraj mnoha barev a příležitostí II". Oba projekty navazují na obdobné projekty z programovacího období 2004 - 2006, a to "Kraj mnoha barev a příležitostí" a "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje", které byly realizovány v rámci Společného regionálního operačního programu. Struktura financování současných projektů je tvořena z 92,5 % podílu Evropské unie a státního rozpočtu a 7,5 % podílu Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II" je vybudovat image regionu Moravskoslezského kraje jako turistické destinace, podpora jednotné propagace kraje, zjištění potřeb návštěvníků, přilákání tuzemských a zahraničních návštěvníků do kraje, informování turistů o kraji, jeho památkách, atraktivitách apod. Na projekt byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 12.086 tis. Kč, z nich bylo vyčerpáno 9.532 tis. Kč, a to na úhradu dodávky a instalace prezentačních plazmových obrazovek, výpočetní techniky, propagačních předmětů, představení volnočasových a turistických atraktivit zástupcům vybraných cestovních kanceláří, realizace aktivity "TV spoty pro prezentaci MSK", dopracování studie proveditelnosti, zjištění zvyklostí zákazníků ve vybraných zahraničních destinacích, za činnosti spojené s vytvořením obrazových fotografií MSK a platů pro členy projektového týmu.

Na projekt "Kraj mnoha barev a příležitostí II", který si klade za cíl vytvoření komplexních propagačních materiálů z oblasti atraktivit cestovního ruchu na území MSK, jak v české, tak cizojazyčné mutaci, zvýšení návštěvnosti MSK ze strany tuzemských i zahraničních turistů, růst spokojenosti tuzemských i zahraničních turistů s návštěvou regionu a také růst jejich ochoty k opakovaným návštěvám, zlepšení pozice MSK na žebříčku nejnavštěvovanějších turistických destinací v rámci ČR, bylo v upraveném rozpočtu roku 2008 vyčleněno 6.789 tis. Kč a vyčerpáno 4.416 tis. Kč. Výdaje projektu představují především výdaje za zhotovení propagačních materiálů MSK, a to publikací "Muzea a galerie" a "Technické památky" ve výši 3.591 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky použity na nákup výpočetní techniky, spedici propagačních materiálů na zahraniční veletrhy, na zajištění realizace expozic na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí, na úhradu cestovného zaměstnanců do zahraničí a platy pro členy projektového týmu.

4.2.2.2 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Technická pomoc

V roce 2008 byla zahájena realizace projektu technické pomoci "Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR v Moravskoslezském kraji". Cílem projektu je zajištění implementace včetně hodnocení projektů a podpora informačních a propagačních aktivit v rámci operačního programu, a dále posilování absorpční kapacity na straně konečných příjemců.

Na financování projektu byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 437 tis. Kč. Výdaje byly realizovány v celkové výši 296 tis. Kč, z toho na úhradu mzdových výdajů ve výši 268 tis. Kč a na úhradu ostatních výdajů technické asistence ve výši 28 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky jsou předmětem přebytku hospodaření kraje za rok 2008 a byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009, a to na další úhradu uznatelných nákladů projektu.

4.2.2.3 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Individuální projekty

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla zahájena realizace projektu v odvětví sociálních věcí "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji". Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb v 11 oblastech cílovým skupinám osob na území Moravskoslezského kraje. Projekt je financován ve výši 85 % z prostředků Evropské unie a z 15 % ze státního rozpočtu. V září 2008 bylo k tomuto projektu vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále "MPSV") Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-7/2008 v celkové maximální výši 595.341 tis. Kč. V prosinci obdržel kraj na speciální účet projektu zálohovou platbu ve výši 42.744 tis. Kč na realizaci jednotlivých aktivit projektu a veškeré přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje. Tyto prostředky již nebyly čerpány, protože v Metodice financování a vykazování aktivit pro projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" byl stanoven termín první zálohové platby pro poskytovatele sociálních služeb na leden 2009. Upravený rozpočet projektu v loňském roce ve výši 43.400 tis. Kč byl čerpán ve výši 389 tis. Kč na platy projektového týmu, na zpracování projektové žádosti o dotaci a poplatky na bankovním účtu projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2009.

4.2.2.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Technická pomoc

Moravskoslezský kraj zahájil v roce 2008 v odvětví školství realizaci tří projektů technické pomoci. Výdaje projektů technické pomoci slouží k organizačnímu, administrativnímu a personálnímu zajištění realizace globálních grantů. Vzniklé administrativní a organizační náklady jsou uznatelnými náklady v rámci tří projektů technické pomoci. Projekty jsou spolufinancovány státním rozpočtem a z evropských finančních zdrojů, kraj se na jejich realizaci finančně nijak nepodílí. Celkové přijaté zálohové platby ve výši 11.345 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008.

V rámci rozpočtu projektu "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji" bylo vyčerpáno 2.486 tis. Kč, z toho na úhradu mzdových výdajů ve výši 1.598 tis. Kč, na úhradu hodnocení žádostí o dotace externími hodnotiteli ve výši 875 tis. Kč a na ostatní výdaje technické pomoci ve výši 13 tis. Kč. Na realizaci činností, které jsou předmětem projektu "Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje", bylo v rámci rozpočtu projektu vyčerpáno 91 tis. Kč, zejména na inzerci a další výdaje spojené s publicitou globálních grantů. Na realizaci projektu "Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje" bylo v rámci rozpočtu projektu vyčerpáno 10 tis. Kč, a to na občerstvení na semináře pro předkladatele žádostí o podporu.

Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009, a to na financování projektů technické pomoci v roce 2009.

Globální granty

V roce 2008 byla zahájena v odvětví školství realizace tří víceletých globálních grantů, a sice "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském", "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském" a "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském". Cílem je rozvoj krajské vzdělávací soustavy jako celku, zabezpečení principu rovných příležitostí a tvorba nástrojů podporujících začlenění jedinců ze znevýhodněných a ohrožených skupin dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ucelené zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků.

Uvedené globální granty jsou spolufinancovány státním rozpočtem a z evropských finančních zdrojů, kraj se na jejich realizaci finančně nijak nepodílí. Celkové přijaté zálohové platby ve výši 235.416 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2008.

V roce 2008 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané akce v rámci 1. kola výzvy uvedených globálních grantů. Dotace se dle uzavřených smluv vyplácí příjemcům po uzavření smlouvy, a to dle podmínek stanovených smlouvou v několika dílčích platbách. V roce 2008 byly příjemcům dotací vyplaceny první zálohové platby.

Na financování akcí v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském" bylo příjemcům dotací vyplaceno celkem 26.695 tis. Kč, z toho příspěvkovým organizacím kraje celkem 7.144 tis. Kč. V globálním grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském" bylo příjemcům dotace proplaceno celkem 4.419 tis. Kč, z toho příspěvkovým organizacím kraje celkem 1.713 tis. Kč. Na financování globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském" bylo čerpáno 7.678 tis. Kč, z toho na dotace příspěvkovým organizacím kraje celkem 3.409 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že grantové projekty příjemců podpory jsou schvalovány jako víceleté, nebyly finanční prostředky rozpočtované v roce 2008 plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2009, a to na další financování globálních grantů v roce 2009.

4.2.2.5 Operační program Životní prostředí

Individuální projekty

V odvětví školství byla zahájena realizace rozsáhlého projektu "Energetické úspory ve školách MSK - 10 projektů". Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění budov a staveb škol a školských zařízení, čímž dojde k úsporám provozních prostředků na vytápění objektů. Projekt je financován z 85% z prostředků evropské unie, z 5 % ze státního rozpočtu a z 10 % z rozpočtu kraje. V roce 2008 byli vybráni dodavatelé na provedení stavby pro všech deset projektů. Do konce roku došlo k uzavření smluv a zahájení fyzické realizace sedmi projektů. Upravený rozpočet projektu ve výši 50.000 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.159 tis. Kč. Z toho prostředky ve výši 3.058 tis. Kč byly použity na investiční dotace do investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací na profinancování podkladů k žádostem o podporu. Podkladem pro zpracování žádostí o podporu byly energetické audity a projektové dokumentace zpracované v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí.

4.2.2.6 Integrovaný operační program

Individuální projekty

V odvětví územního plánování se realizuje projekt "Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje". Cílem projektu je zjistit a vyhodnotit stav a vývoj území, jeho hodnoty, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměry na provedení změn a dále vyhodnotit udržitelný rozvoj území a určit problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Pořízením územně analytických podkladů (dále ÚAP) s využitím technologií GIS budou vytvořeny podmínky pro průběžnou aktualizaci a zpřístupnění ÚAP prostřednictvím webových stránek. Zavedení systému ÚAP je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy. Umožnění dálkového přístupu představuje zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v něm vyskytují. Celkové výdaje projektu jsou 2.129 tis. Kč. Vzhledem ke stanovenému stropu maximální přípustné výše celkových způsobilých výdajů financuje Moravskoslezský kraj 1.044 tis. Kč a zbylou částku 1.085 tis. Kč z 85 % Evropská unie a z 15 % státní rozpočet. Upravený rozpočet ve výši 1.085 tis. Kč nebyl vyčerpán z důvodu stanovení termínu plnění dle uzavřené smlouvy až na únor 2009.

4.2.2.7 Program Inteligent Energy Europe II

Individuální projekty

V odvětví životního prostředí je realizován projekt "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje". Hlavním cílem projektu je zřízení regionální agentury na hospodaření energií a zabezpečení její činnosti v následujících pěti letech (z toho ve třech letech za podpory Evropské unie a jiných finančních zdrojů). Úkolem je zabezpečení poskytování služeb v oblasti energetiky zaměřené na osvětu a obecnou koordinaci činností, regionální aktivity, spolupráce s obcemi, další spolupráce s institucemi činnými v oblasti energetiky. Projekt je financován 48,78 % z evropských zdrojů a 51,22 % z kraje. Upravený rozpočet roku 2008 ve výši 2.190 tis. Kč byl určen zejména k úhradě vkladu Moravskoslezského kraje do založené obecně prospěšné společnosti ve výši 350 tis. Kč a na poskytnutí neinvestiční dotace této společnosti ve výši 1.800 tis. Kč. Rozpočet byl k 31. 12. 2008 vyčerpán na 98 %.

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Moravskoslezský kraj zřizuje 4 peněžní fondy, a to fond sociální, zajišťovací, regionální rozvojový fond a fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků).

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce.

Základním zdrojem fondu jsou:

 1. příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce,
 2. připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu.

Doplňkovým zdrojem fondu jsou pak dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu se provádějí čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů a odměn.

Zálohově byly do sociálního fondu převedeny 3,5 % z ročního rozpočtovaného objemu platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce ve výši 7.283 tis. Kč. Stanovených 3,5 % ze skutečně vyplacených platů a odměn činilo 7.982,1 tis. Kč. Rozdíl ve výši 699,1 tis. Kč, o který byl zálohový převod do fondu nižší, byl způsoben tím, že se při výpočtu přídělu vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů zastupitelstva kraje, avšak v průběhu roku 2008 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v rámci dotačních projektů a programů financovaných z evropských finančních zdrojů a k vyplacení odměn uvolněným členům zastupitelstva při ukončení funkčního období. Částka rozdílu bude do fondu převedena ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008, jehož návrh na zapojení do rozpočtu roku 2009 bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2009.

Zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členům zastupitelstva kraje uvolněným pro výkon funkce lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce a poskytovat tyto příspěvky:

 1. příspěvek na dovolenou,
 2. příspěvek při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu,
 3. příspěvek na penzijní připojištění,
 4. příspěvek na stravování,
 5. příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli,
 6. příspěvek na životní pojištění,
 7. příspěvek na ošacení.
Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2008 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2008 5 736 157,19
Příjmy celkem 7 342 145,43
z toho:  
- zálohové převody do fondu za rok 2008 7 283 000,00
- připsané úroky 111 522,99
- zúčtování zálohových převodů do fondu za rok 2007 - snížení přídělu do fondu -52 377,56
Výdaje celkem 9 507 178,00
z toho:  
- příspěvek na penzijní připojištění 2 272 370,00
- příspěvek na životní pojištění 1 643 783,00
- příspěvek na dovolenou 1 240 000,00
- příspěvek na organizovanou dětskou rekreaci 3 000,00
- peněžní dary 833 000,00
- příspěvek na sportovní a společenské akce 992 601,00
- příspěvek na stravování 977 024,00
- příspěvek na pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 28 200,00
- příspěvek na ošacení 1 517 200,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2008 3 571 124,62
Vyúčtování fondu za rok 2008 celkem 699 096,08
Konečný stav fondu k 31. 12. 2008 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2008 4 270 220,70

V rámci výdajů ze sociálního fondu byl v roce 2008 poskytnut i příspěvek na organizovanou dětskou rekreaci, uskutečněnou v roce 2007, a to z toho důvodu, že o tento příspěvek bylo zaměstnanci požádáno ještě v prosinci roku 2007, ale vyplacen byl již s platem za měsíc, ve kterém byla žádost o výplatu příspěvku podána, tj. v lednu 2008 (dle tehdy platného Statutu sociálního fondu a navazujících doplňků č. 1 - 5).

5.2 Zajišťovací fond

Statut zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/356/2 a nabyl účinnosti dne 12. 12. 2002. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací.

V roce 2008 nedošlo k tvorbě ani čerpání tohoto fondu. Stav zajišťovacího fondu v průběhu celého roku vykazoval objem 70 mil. Kč.

Příjmy a výdaje zajišťovacího fondu v roce 2008 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2008 70 000 000,00
Příjmy fondu 0,00
Výdaje fondu 0,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2008 70 000 000,00

Základním zdrojem fondu byl jednorázový příděl z příjmů kraje v roce 2002 ve výši 50 mil. Kč. Doplňkovým zdrojem je převod prostředků z rozpočtovaných daňových příjmů, a to až do dosažení výše 70 mil. Kč. Dalším doplňkovým zdrojem mohou být vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie, případně jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů).

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003 a nabyl účinnosti dnem schválení. Od té doby byl jednou změněn, a to usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, čímž došlo mj. k upravení článku o použití fondu. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Moravskoslezský kraj v roce 2004 v rámci vyhlášeného programu "Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji" poskytl dotace na zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních míst. Dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty ve dvou splátkách, a to první splátka dotace po podpisu smlouvy a doplatek dotace po ukončení realizace projektu dle skutečných celkových nákladů na realizaci akce. Všechny dotované akce měly být ukončeny nejpozději do dvou let po započetí realizace. Vzhledem k tomu, že u projektu "Rozšíření stolárny LAMI" došlo k porušení rozpočtové kázně subjektu, bylo vydáno rozhodnutí a splátkový kalendář k odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků ve výši 446,0 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo k úhradě 11 splátek ve výši 15,0 tis. Kč, což představovalo příjem regionálního rozvojového fondu ve výši 165,0 tis. Kč. Dalším příjmem fondu byl příděl z přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje ve výši 90,0 tis. Kč, kterým došlo k narovnání splátek z projektu "Rozšíření stolárny LAMI" za porušení rozpočtové kázně z roku 2007.

V roce 2008 byly z Regionálního rozvojového fondu hrazeny pouze výdaje spojené s výstavbou "Průmyslové zóny Nošovice" v celkovém objemu 67.911,6 tis. Kč.

Příjmy a výdaje Regionálního rozvojového fondu v roce 2008 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2008 89 351 285,78
Příjmy fondu celkem 1 741 672,34
z toho:  
- přijaté vratky transferů 165 000,00
- příděl do fondu 90 000,00
- připsané úroky 1 486 672,34
Výdaje fondu celkem 67 911 611,99
z toho:  
- akce "Průmyslová zóna Nošovice" 67 911 611,99
Konečný stav fondu k 31. 12. 2008 23 181 346,13

5.4 Fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči EIB

Statut fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance (dále jen fond) byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1508 ze dne 28. června 2007 a nabyl účinnosti dne 1. 7. 2007. Hlavním účelem fondu je vytvářet účelové zdroje na úhradu splátek jistiny úvěru od Evropské investiční banky, které budou v mezidobí využity na předfinancování některých akcí Moravskoslezského kraje realizovaných z evropských finančních zdrojů.

Příjmy a výdaje Fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance v roce 2008 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2008 73 287 100,43
Příjmy fondu celkem 174 617 519,00
z toho:  
- vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2007 10 519 359,71
- příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a příjmy nezapojené do upraveného rozpočtu kraje 162 105 020,32
- příjmy z úroků 1 993 138,97
Výdaje fondu celkem 0,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2008 247 904 619,43
Vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2008 166 684,57
Konečný stav fondu po vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2008 248 071 304,00

Hlavním zdrojem fondu jsou příděly do fondu z příjmů nad rámec schváleného rozpočtu a příjmů nezapojených do upraveného rozpočtu kraje za akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a předfinancovaných z prostředků Moravskoslezského kraje. V roce 2008 byly příděly provedeny ve druhé polovině roku, ve chvíli, kdy došlo k jejich naplnění, ve výši 162.105 tis. Kč. Dalším zdrojem byly příjmy z úroků na zvláštním bankovním účtu z dočasně nečerpaného úvěru od Evropské investiční banky a na zvláštním bankovním účtu fondu v celkové výši 1.993 tis. Kč.

K poslednímu dni roku 2008 přijal kraj na zvláštním účtu úvěru od Evropské investiční banky úroky za měsíc prosinec, které již nemohly být převedeny na účet fondu. Po provedeném vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2008 byly tyto prostředky ve výši 167 tis. Kč v roce 2009 v souladu se statutem fondu převedeny na účet fondu.

V roce 2009 bude použita část finančních prostředků fondu ve výši 110 mil. Kč na úhradu první splátky jistiny úvěru od Evropské investiční banky v souladu se schváleným rozpočtem kraje na rok 2009.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

6.1 Dotace přijaté ze státního rozpočtu Moravskoslezským krajem

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem se provádí finanční vypořádání účelových přijatých dotací v roce 2008, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2008. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2008 přijal Moravskoslezský kraj ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši 10.847.355,4 tis. Kč (částka zahrnuje prostředky v průběhu roku 2008 vrácené v rámci finančního vypořádání ve výši 270,1 tis. Kč). Z této částky finančnímu vypořádání za rok 2008 dle výše uvedené vyhlášky či podmínek poskytovatele nepodléhají dotace v celkové výši 903.906,6 tis. Kč. Jedná se o tyto prostředky:

 • Příspěvek na výkon státní správy - Přílohou č. 6 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 122.010 tis. Kč.
 • Vratky nepoužitých dotací ve výši 589,7 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti školství určených na přímé náklady na vzdělávání a pro soukromé školy, které byly vráceny až v roce 2009. Tyto prostředky přechází dle podmínek uvedených v rozhodnutí k použití do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009.
 • Z důvodů použití dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z evropských zdrojů v dalších letech, nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 dotace přijaté v roce 2008 na dosud finančně neukončené projekty a dotace na projekty, které byly poskytnuty již ve výši uskutečněných výdajů z vlastních prostředků kraje, tj. ve výši 781.306,9 tis. Kč. Realizace výdajů jednotlivých projektů jsou uvedeny v kapitole 4 a jedná se o přijaté dotace uvedené v následující tabulce.
Přehled neukončených projektů a ukončených projektů, které nepodléhají finančnímu vypořádání, spolufinancovaných z evropských zdrojů (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Název projektu Poskytnuto
Ministerstvo práce a sociálních věcí Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 42 743,8
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem  42 743,8
Ministerstvo pro místní rozvoj Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika-Slovenská republika v Moravskoslezském kraji 399,5
Technická asistence 2005 v NUTS II Moravskoslezsko - Nelimitovaná 873,5
Technická asistence grantových schémat 2006 - Nelimitovaná 395,5
Technická asistence grantových schémat 2006 - Limitovaná 2 073,0
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MSK 41 007,4
Jednotný komunikační styl 2005 4 726,2
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 90 995,3
Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005 15 168,8
Jednotný komunikační styl 2006 25 100,7
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 146 595,3
Síť sociální integrace 2006 80 409,3
Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006 59 119,8
3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje 10 889,0
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem  477 753,3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 129 478,6
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 47 083,1
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 58 853,9
TP - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 10 096,8
TP - Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje 624,1
TP - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje 624,1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem  246 760,6
Ministerstvo financí Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií 14,2
Ministerstvo financí celkem 14,2
Ministerstvo vnitra Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 14 035,0
Ministerstvo vnitra celkem  14 035,0
Celkem   781 306,9

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je uvedeno v kapitole č. 6.1 a finanční vypořádání k dotacím poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole č. 6.3.

6.1.1 Finanční vypořádání dotací přijatých ze státního rozpočtu

V následujících podkapitolách je uvedeno finanční vypořádání dotací dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 10.014.754,8 tis. Kč (v tom přijaté dotace v letech 2005 - 2007 ve výši 70.716,4 tis. Kč na projekty financované z EU a částka obsahuje také vratky nepoužitých dotací ve výši 589,7 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti školství.

6.1.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2008 dotace v celkové výši 4.302,0 tis. Kč, které podléhaly finančnímu vypořádání. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury. Peněžní prostředky poskytnuté v roce 2008 z kapitoly Ministerstva kultury nebyly plně vyčerpány ve výši 5,1 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byla vrácena částka 3,0 tis. Kč poskytovali na vypořádací bankovní účet. Zbývající částka ve výši 2,1 tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky rozpočtovaného limitu v rámci programového financování reprodukce majetku.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2008 Použito v r. 2008 Nedočerpáno v roce 2008 Vráceno při FV v roce 2009
Veřejné informační služby knihoven - neivestice 196,0 196,0 0,0 0,0
Obnova nemovitých kulturních památek 153,0 153,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 501,0 498,0 3,0 3,0
Program restaurování movitých kulturních památek 207,0 207,0 0,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 395,0 1 395,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - investice 234,0 234,0 0,0 0,0
Integrovaný systém ochrany movitého dědictví - neinvestice-ISPROFIN 333,0 330,9 2,1 0,0
Integrovaný systém ochrany movitého dědictví - investice-ISPROFIN 1 283,0 1 283,0 0,0 0,0
Celkem 4 302,0 4 296,9 5,1 3,0

Příspěvkové organizaci kraje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě byla v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, podprogramu VISK 2 - Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje v kurzech informační gramotnosti poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 84 tis. Kč a podprogramu VISK 2 - Expertní kurzy pro pracovníky knihoven dotace ve výši 26 tis. Kč. V rámci podprogramu VISK 7 - "Těšínsko" pro budoucí generace - Reformování a digitalizace významného periodika Moravskoslezského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 86 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy nemovitých kulturních památek obdržel Moravskoslezský kraj účelově neinvestiční příspěvek ve výši 153 tis. Kč určený pro příspěvkovou organizaci Muzeum v Bruntále. Finanční příspěvek byl určen na obnovu nemovité kulturní památky - hradu Sovinec, konkrétně na opravu podlahy remteru a opravu 1. podzemního podlaží jižního paláce a další práce s tím související. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci programu Kulturní aktivity obdržel Moravskoslezský kraj pro příspěvkové organizace v odvětví kultury z Ministerstva kultury neinvestiční dotace v celkové výši 501,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci kraje Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace byly poskytnuty neinvestiční dotace, a to:

 1. na projekt pod názvem "Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v oblasti kalendářních obyčejů a obyčejů rodinného cyklu" byly poskytnuty dvě účelové neinvestiční dotace ve výši 107,0 tis. Kč a 28,0 tis. Kč,
 2. na projekt "Záchranný průzkum lidové architektury na Novojičínsku" byla poskytnuta účelová dotace ve výši 40,0 tis. Kč,
 3. na projekt vydání katalogu "Kamenné svědectví minulosti - Heraldické památky Novojičínska" ve výši 129,0 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvkové organizaci kraje Muzeum Těšínska, příspěvková organizace byly v rámci programu Kulturní aktivity poskytnuty dvě neinvestiční dotace. Na projekt pod názvem "Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury - obyčejová tradice - tisk brožury" ve výši 56,0 tis. Kč a na projekt pod názvem "Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury - obyčejová tradice" ve výši 61,0 tis. Kč. Finanční prostředky u druhé dotace byly čerpány ve výši 58,0 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 3,0 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání na účet Ministerstva kultury.

V rámci Programu restaurování movitých kulturních památek obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2008 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 207 tis. Kč určené pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a v odvětví sociálních věcí. Příspěvkové organizaci kraje Domov Na zámku, Kyjovice byla poskytnuta dotace ve výši 65 tis. Kč účelově určená na obnovu movité kulturní památky - oltáře sv. Jana Nepomuckého z mobiliáře kaple zámku Kyjovice, okres Opava a příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále byla poskytnuta dotace ve výši 142 tis. Kč účelově určená na obnovu movité kulturní památky - souboru šesti erbů velmistrů Řádu německých rytířů. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Moravskoslezský kraj v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů obdržel v roce 2008 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.395 tis. Kč určenou pro příspěvkovou organizaci Těšínské divadlo Český Těšín. Poskytnutá dotace byla určena na podporu nové tvorby, mladých umělců, programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Příspěvkové organizaci kraje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě byla v rámci programu Veřejné informační služby knihoven poskytnuta investiční dotace ve výši 234 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v programu Integrovaný systém ochrany movitého dědictví neinvestiční dotace v celkovém objemu 333 tis. Kč a investiční dotace v celkovém objemu 1.283 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury. Všechny poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši s výjimkou neinvestiční dotace u příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde došlo k nedočerpání rozpočtového limitu ve výši Kč 2.060,--. Jedná se o akce, kde příjemcem dotace byly následující příspěvkové organizace:

 • Muzeum v Bruntále - neinvestiční dotace ve výši 90 tis. Kč na pořízení akumulačních kamen;
 • Muzeum Těšínska - neinvestiční dotace ve výši 65 tis. Kč na restaurování rukopisu "Obveselení Dusse s", starého tisku "Pilladelphus Zámrský ", portrétu K. F. Celesty z Celest a portrétu M. G. Celesty z Celest;
 • Muzeum Novojičínska - neinvestiční dotace ve výši 55 tis. Kč na restaurování funebrálního náhrobku Jana Oderského z Lidéřova a restaurování kamenného erbu Kristýny z Lapic.
 • Muzeum Novojičínska - investiční dotace ve výši 75 tis. Kč na instalaci kamerového systému v objektu Muzea Novojičínska a investiční dotace ve výši 41 tis. Kč na pořízení monitorovacího systému teploty a vlhkosti.
 • Muzeum Beskyd - 3 investiční dotace v celkové výši 939 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na instalaci elektronické požární signalizace v objektech Muzea Beskyd Frýdek-Místek.
 • Galerie výtvarného umění v Ostravě - neinvestiční dotace ve výši 123 tis. Kč na restaurování obrazu H. von Aachen Job v neštěstí, G. B. Caracciolo Zuzana a starci, A H. von Beyeren Zátiší s ovocem a rakem a F. Cozza Sv. Jeroným.
 • Galerie výtvarného umění v Ostravě - investiční dotace ve výši 228 tis. Kč na instalaci elektronického zabezpečovacího systému a předmětové ochrany v objektu Galerie výtvarného umění v Ostravě.
6.1.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programovaného financování reprodukce majetku ISPROFIN v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálního zdravotnictví dotace v celkové výši 32.282,0 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 32.281,7 tis. Kč. Rozdíl ve výši 0,3 tis. Kč byl předmětem finančního vypořádání.

Jedná se o následující akce:

 • "Nemocnice Třinec - neurologická JIP", příspěvková organizace Nemocnice Třinec. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci neurologické JIP ve výši 5.000 tis. Kč. Podíl vlastních zdrojů účastníka programu dle rozhodnutí činil 4.232 tis. Kč. Finanční prostředky z poskytnuté dotace byly použity na stavební práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Správcem programu byl vystaven pokyn k nastavení rozpočtového limitu ve výši 5.000 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Skutečný podíl kraje činil Kč 4.231.659,--. Vzhledem k výše uvedenému Moravskoslezský kraj v rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace realizoval vratku ve výši Kč 341,-- na účet poskytovatele.
 • "Nemocnice Třinec, p.o. - obnova zdravotnické techniky", příspěvková organizace Nemocnice Třinec. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla v roce 2008 poskytnuta investiční dotace na pořízení zdravotnického zařízení. Správcem programu byl vystaven pokyn k nastavení rozpočtového limitu ve výši 2.000 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • "SZZ Krnov-nákup zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče", příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla v roce 2008 poskytnuta investiční dotace na nákup zdravotnické techniky ve výši 1.308 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • "Slezská nemocnice v Opavě - multidetektorový CT", příspěvková organizace Slezská nemocnice v Opavě. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla poskytnuta investiční dotace na pořízení multidetektorového CT ve výši 23.974 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
6.1.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji v rámci programu "Dotace ze státního rozpočtu krajům pro rok 2008 na specializované odborníky pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb" neinvestiční dotaci ve výši 876 tis. Kč určenou k úhradě nákladů na specializované odborníky, kteří se podílejí na provádění inspekcí v rámci inspekčního týmu v souladu se zákonem o sociálních službách. V roce 2008 bylo uskutečněno celkem 42 místních šetření v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb ve 13 sociálních zařízeních na území kraje. Těchto šetření se zúčastnilo 25 specializovaných inspektorů. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 578,7 tis. Kč v souladu s vydaným rozhodnutím. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena nevyčerpaná částka 297,3 tis. Kč poskytovateli dotace.

Dále Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji účelové neinvestiční dotace v celkové výši 6.980,0 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na základě rozhodnutí, která nabyla právní moci v roce 2008, byly jednotlivým žadatelům o tento příspěvek vyplaceny finanční prostředky ve výši 5.477,7 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 1.502,3 tis. Kč. Tato částka byla v rámci finančního vypořádání převedena na účet Ministerstva práce a sociálních věcí.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2008 prostřednictvím programového financování reprodukce majetku ISPROFIN programu Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče dvě investiční dotace v celkové výši 69.687,9 tis. Kč a to na níže uvedené akce:

 • "ÚSP pro mládež Hlučín, rekonstrukce a dostavba" příspěvková organizace Fontána, Hlučín. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci a dostavbu ústavu sociální péče pro mládež ve výši 56.607,7 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na stavební práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Správcem programu byly vystaveny pokyny k nastavení rozpočtového limitu ve výši 60.000 tis. Kč z celkového objemu poskytnuté dotace 68.300 tis. Kč. V rámci rozpočtového limitu bylo nedočerpáno 3.392,3 tis. Kč (v rámci vydaného rozhodnutí kraj nedočerpal 11.692,3 tis. Kč). Prostředky budou dočerpány v roce 2009.
 • "ÚSP Marianum - novostavba ve středisku Jakartovice - Deštné" příspěvková organizace MARIANUM, Opava. V souladu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace byla poskytnuta investiční dotace na výstavbu ústavu sociální péče ve výši 13.080,2 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na výstavbu areálu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Správcem programu byl vystaven pokyn k nastavení rozpočtového limitu ve výši 15.000 tis. Kč z celkového objemu poskytnuté dotace 25.200 tis. Kč. V rámci rozpočtového limitu bylo nedočerpáno 1.919,8 tis. Kč (v rámci vydaného rozhodnutí kraj nedočerpal 12.119,8 tis. Kč). Prostředky budou dočerpány v roce 2009.
Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2008 Použito v r. 2008 Nedočerpáno v roce 2008 Vráceno při FV v roce 2009
Dotace ze státního rozpočtu krajům pro rok 2008 na specializované odborníky pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb 876,0 578,7 297,3 297,3
Transfery na státní příspěvek zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6 980,0 5 477,7 1 502,3 1 502,3
Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče-ISPROFIN 93 500,0 69 687,9 23 812,1 0,0
Celkem 101 356,0 75 744,3 25 611,7 1 799,6

Celková výše dotací přijatých Moravskoslezským krajem na ukončený projekt financovaný z evropských finančních zdrojů z Ministerstva práce a sociálních věcí, který podléhá finančnímu vypořádání za rok 2008, činila za období let 2006-2008 celkem 3.121,6 tis. Kč. Jedná se o projekt TERNE ČHAVE (Mladí lidé) realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Dotace byla v celkové výši použita.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt financovaný z evropských finančních zdrojů (v tis. Kč)
účel dotace požádáno celkem k 31.12.2008 poskytnuto  
v roce 2006 v roce 2007 v roce 2008 celkem plnění (%)
TERNE ČHAVE (Mladí lidé)
celkem 3 121,6 1 074,9 1 453,6 593,1 3 121,6 100,0
6.1.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působících v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (bez dotací na projekty financované z evropských finančních zdrojů)ⁱ⁾ (v tis. Kč)
účel dotace poskytnuto v r. 2008 2) použito v r. 2008 ve výši nepoužito, vráceno do rozpočtu kraje v r. 2008 vráceno do rozpočtu kraje v r. 2009 vráceno do SR v průběhu r. 2008 vráceno při FV v r. 2009
Dotace pro soukromé školy 499 805,0 499 805,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pilot - pokusné ověřování 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 404,4 391,2 0,0 13,2 0,0 13,2
Program protidrogové politiky 947,0 922,6 0,0 0,0 24,4 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 1 019,7 936,8 0,0 3,5 79,4 3,5
Projekty romské komunity 1 233,0 811,8 0,3 254,6 166,3 254,9
Přímé náklady na vzdělávání 8 996 777,0 8 996 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 11 161,3 11 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program EVVO pro školy 3 559,5 3 516,1 0,0 43,4 0,0 43,4
Soutěže 1 695,0 1 695,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 114,7 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Účelová neinvestiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek 489,0 458,0 0,0 31,0 0,0 31,0
Výuka cizích jazyků 1 356,5 1 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 60 485,0 60 271,8 213,0 0,2 0,0 213,2
Podpora čtenářství na základních školách v roce 2008 831,1 831,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních 101,3 101,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 896,5 889,7 0,0 6,8 0,0 6,8
Program Sokrates 34,2 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji 4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zpřístupnění vzdělávání pedagogickým pracovníkům ZŠ I. stupně 546,0 460,8 0,7 84,5 0,0 85,2
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 106,0 69,7 0,0 36,3 0,0 36,3
Asistenti pedagogů pro děti, žáky, a studenty se sociálním znevýhodněním 14 451,9 14 442,6 0,0 9,3 0,0 9,3
Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství 544,8 530,3 0,0 14,5 0,0 14,5
Účelové investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek 891,0 882,6 0,0 8,4 0,0 8,4
Celkem 9 601 621,9 9 600 632,4 214,0 505,7 270,1 719,7

1) V tabulce není uveden sloupec s finančními prostředky v celkové výši 589,7 tis. Kč, které zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2009 a dle rozhodnutí poskytovatele finančnímu vypořádání nepodléhají.

2) Zahrnuje prostředky v průběhu roku 2008 vrácené do státního rozpočtu ve výši 270,1 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji dotace (bez dotací na projekty financované z evropských finančních zdrojů) v celkovém objemu 9.601.621,9 tis. Kč, z toho neinvestiční v objemu 9.600.730,9 tis. Kč a investiční v objemu 891 tis. Kč. Z poskytnutých neinvestičních dotací byly do 31. 12. 2008 vráceny na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostředky v objemu 270,1 tis. Kč. Poskytnuté neinvestiční dotace byly v roce 2008 použity v objemu 9.599.749,8 tis. Kč a investiční v objemu 882,6 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byla částka nepoužitých neinvestičních účelových dotací ve výši 711,2 tis. Kč a investiční účelové dotace ve výši 8,4 tis. Kč, tj. celkem za rok 2008 719,6 tis. Kč. Z toho částka ve výši 214 tis. Kč nebyla čerpána v roce 2008 a částka ve výši 505,6 tis. Kč byla vrácena na účet kraje v rámci finančního vypořádání jednotlivými školskými zařízeními v roce 2009. Finanční prostředky ve výši 589,7 tis. Kč dle rozhodnutí poskytovatele finančnímu vypořádání nepodléhají a zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2009.

V rámci projektu "Dotace pro soukromé školy" obdržel Moravskoslezský kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 499.805,0 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto projektu dle podmínek poskytovatele nepodléhají finančnímu vypořádání v případě, že v roce 2008 došlo k jejich přerozdělení jednotlivým školám a školským zařízením v plné výši a případné vratky z přerozdělených dotací v roce 2008 byly vráceny jednotlivými školami až v roce 2009. Tyto prostředky pak zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2009. Z tohoto důvodu finanční prostředky ve výši 589,0 tis. Kč finančnímu vypořádání za rok 2008 nepodléhají.

V rámci projektu "Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků" obdržel Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 404,4 tis. Kč. Účelové prostředky byly v roce 2008 přerozděleny 16 základním školám na území kraje. V roce 2009 byla v rámci finančního vypořádání na účet kraje vrácena částka ve výši 13,2 tis. Kč. Z toho největší část představuje vratka z důvodu ukončení pracovního poměru vyučujícího cizího jazyka a zbývající část nebyla dočerpána z důvodu chybného napočtení výše zákonných odvodů a Fondu kulturních a sociálních potřeb již v původních žádostech o dotaci.

V rámci "Programu sociální prevence a prevence kriminality" Moravskoslezský kraj obdržel dotaci v celkové výši 1.019,7 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo k vrácení části dotace ve výši 79,4 tis. Kč Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2009 byly vráceny na účet kraje finanční prostředky ve výši 3,5 tis. Kč a tento objem prostředků byl dle rozhodnutí poskytovatele předmětem zúčtování se státním rozpočtem. Prostředky byly vráceny zejména z důvodu nenaplnění plánovaného počtu účastníků adaptačních kurzů a tím i poklesu nákladů na zabezpečení jejich stravování a ubytování.

Přehled použití prostředků v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality (v tis. Kč)
Dotace pro Výše poskytnuté dotace z toho
Vratka do 31. 12. 2008 Vratka po 31. 12. 2008 Použito
školy zřízené Moravskoslezským krajem 377,3 10,8 0,0 366,5
školy zřízené obcemi 459,7 23,0 1,5 435,2
ostatní 182,7 45,6 2,0 135,1
celkem 1 019,7 79,4 3,5 936,8

Moravskoslezskému kraji byly dále poskytnuty pro příspěvkové organizace kraje a příspěvkové organizace obcí finanční prostředky na "Projekty romské komunity" ve výši 1.233 tis. Kč. Dotace byla určena na tyto projekty:

 • Podpora romských žáků středních škol na rok 2008 - 1. kolo - dotace byla poskytnuta ve výši 578,6 tis. Kč. 24 škol, kterým byly poskytnuty finanční prostředky, je nevyužily ve výši 166,3 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v průběhu roku.
 • Podpora romských žáků středních škol na rok 2008 - 2. kolo - dotace byla poskytnuta ve výši 618,4 tis. Kč. Dotace byla poskytována na podporu konkrétních potřeb jednotlivých žáků střední školy. Nepoužito bylo 254,9 tis. Kč.
 • Podpora integrace romské komunity v roce 2008 - individuální projekty - dotace ve výši 36,0 tis. Kč byla určena na projekt Lačho dživipen (Dobrý život). Příjemcem neinvestiční dotace se stala Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace a byla plně vyčerpána.

V rámci projektu "Přímé náklady na vzdělávání" obdržel Moravskoslezský kraje finanční prostředky v celkové výši 8.996.777,0 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto projektu dle podmínek poskytovatele nepodléhají finančnímu vypořádání v případě, že v roce 2008 došlo k jejich přerozdělení jednotlivým školám a školským zařízením v plné výši a případné vratky z přerozdělených dotací v roce 2008 byly vráceny jednotlivými školami až v roce 2009. Tyto prostředky pak zůstávají Moravskoslezskému kraji k použití v roce 2009. Z výše uvedeného důvodu finanční prostředky ve výši 0,7 tis. Kč finančnímu vypořádání za rok 2008 nepodléhají.

Na "Rozvojový program podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty" ve školách zřízených obcemi, krajem a soukromými zřizovateli byla kraji v roce 2008 poskytnuta dotace ve výši 3.559,5 tis. Kč. V roce 2009 byly na účet kraje vráceny finanční prostředky od jednotlivých škol ve výši 43,4 tis. Kč. Program nebyl dočerpán obecními školami v celkové výši 13,1 tis. Kč, školami zřizovanými Moravskoslezským krajem ve výši 26,8 tis. Kč a školami soukromých zřizovatelů v částce 3,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodu chybně stanoveného rozpočtu dotací v původní žádosti škol, nedodáním objednaného zboží, případně změnami cen v oblasti ostatních běžných výdajů. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 43,4 tis. Kč byly předmětem finančního vypořádání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo Moravskoslezskému kraji v roce 2008 na základě rozhodnutí č. j. 19429/2008-19 ze dne 30. 10. 2008 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 489 tis. Kč a účelovou investiční dotaci ve výši 891 tis. Kč na nákup "Kompenzačních pomůcek", jejímž cílem bylo zlepšení podmínek pro těžce zdravotně postižené. Účelové prostředky byly jednotlivým školám a školským zařízením přerozděleny jmenovitě na konkrétní kompenzační pomůcky na základě předpokládaných cen. Důvodem nedočerpání prostředků je nedodržení schváleného účelu, změna ceny pomůcky a také poskytnutí mimořádných slev vyhlášených až po předložení požadavků školami. Objem nevyčerpaných prostředků investiční a neinvestiční dotace činil 39,4 tis. Kč a byly předmětem finančního vypořádání.

Na rozvojový program "Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce" obdržel Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 60.485 tis. Kč. Prostředky na zvýšení nenárokových složek platů pedagogů byly obecními školami i školami Moravskoslezského kraje vyčerpány v plné výši. Školy soukromých zřizovatelů nedočerpaly finanční prostředky ve výši 0,2 tis. Kč z důvodu zaokrouhlení. Prostředky ve výši 213 tis. Kč nebyly rozděleny, protože dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace školám nenáležely a byly při rozpisu dotace ponechány v odvětvové rezervě. Při zúčtování se státním rozpočtem byly vráceny zpět na účet poskytovatele společně s nevyčerpanými prostředky škol soukromých zřizovatelů v celkové výši 213,2 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 6295/2008-61 obdržel kraj dotaci ve výši 896,5 tis. Kč na rozvojový program "Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách". Z toho pro 1. etapu na období leden až srpen roku 2008 částku 488 tis. Kč a pro 2. etapu na období září až prosinec 2008 částku ve výši 408,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z účtu poskytovatele byly zaslány pro 2. etapu i za měsíc září, ale souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga byl platný až od 1. 10. 2008, nebyly finanční prostředky vyčerpány ve výši 6,8 tis. Kč a částka byla v rámci finančního vypořádání vrácena na účet poskytovatele.

V rámci rozvojového programu "Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně" poskytlo v roce 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci v celkové výši 546 tis. Kč na platy a ostatní osobní náklady. Účelová dotace nebyla dočerpána ve výši 85,2 tis. Kč. Důvodem nedočerpání finančních prostředků bylo zejména konání seminářů v odpoledních hodinách, kdy není třeba zabezpečit zástup. Na vratkách se podílelo 24 škol zřizovaných obcemi. Finanční prostředky byly předmětem finančního vypořádání.

Na základě žádosti krajského úřadu a vydaného rozhodnutí poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008 dotaci v rámci rozvojového programu "Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání dětí osob s příslušností jiného státu Evropské unie" ve výši 106 tis. Kč pro 3 základní školy na území kraje. Jedna ze základních škol v roce 2008 nerealizovala vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU a prostředky poskytnuté této škole z rozvojového programu byly vráceny při finančním vypořádání poskytovateli ve výši 36,3 tis. Kč.

V rámci programu "Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním" přijal kraj dotaci ve výši 14.451,9 tis. Kč. Z toho byly v 1. kole připsány na účet kraje finanční prostředky pro mateřské a základní školy kraje a obcí ve výši 9.705,7 tis. Kč a ve 2. kole 4.746,2 tis. Kč. Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním vrací 2 školy finanční prostředky ve výši 9,3 tis. Kč. Úspora finančních prostředků vznikla za období leden až srpen 2008 z důvodu dočasné pracovní neschopnosti asistentů pedagoga. Finanční prostředky byly předmětem finančního vypořádání za rok 2008.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2008 neinvestiční dotace v celkové výši 544,8 tis. Kč na "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství". Dotace byla určena pro Střední školu společného stravování, Ostrava- Hrabůvka, příspěvkovou organizaci ve výši 430,2 tis. Kč a pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkovou organizaci ve výši 114,6 tis. Kč. Důvodem nedočerpání poskytnuté dotace byl pokles počtu strávníků oproti původnímu předpokladu u Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální. Nevyčerpané prostředky ve výši 14,5 tis. Kč byly předmětem finančního vypořádání.

Ostatní poskytnuté dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly plně vyčerpány.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekty financované z evropských finančních zdrojů (v tis. Kč)
účel dotace požádáno celkem k 31.12.2008 poskytnuto  
v roce 2005 v roce 2006 v roce 2007 v roce 2008 celkem plnění (%)
Grantové projekty v rámci ESF pro Opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
celkem 32 583,3 1 975,0 5 647,0 15 101,3 9 860,0 32 583,3 100,0
z toho:
Obor Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách
  4 411,1 1 111,3 859,8 2 029,4 410,6 4 411,1 100,0
Příprava a implementace školního vzdělávácího programu ve Speciálních školách při MNO v Ostravě-Porubě
  2 784,4 696,7 918,7 639,6 529,4 2 784,4 100,0
Podpora výuky mateřského jazyka pro polskou minoritní skupinu zavedením ICT do výuky
  657,7 167,0 307,9 126,3 56,5 657,7 100,0
Zvýšení příležitostí škol ve sjednocené Evropě cestou rozvoje jazykových kompetencí s využitím efektivních a dostupných zdělávácích forem
  8 287,7 0,0 2 088,0 3 526,0 2 673,7 8 287,7 100,0
Sportovní gymnázium Vrbno - Na vzdělávní není nikdy pozdě
  1 128,1 0,0 282,0 733,3 112,8 1 128,1 100,0
Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum
  2 184,2 0,0 546,0 1 116,0 522,2 2 184,2 100,0
Vzdělávací program Vyšší odborné školy sociální v Ostravě pro pracovníky sociální péče
  2 498,5 0,0 644,6 1 191,3 662,6 2 498,5 100,0
Myslící lidé
  858,6 0,0 0,0 558,4 300,2 858,6 100,0
Školní Aktivity Nových Cílevědomých Expertů
  6 891,3 0,0 0,0 3 442,2 3 449,1 6 891,3 100,0
Rozvoj počítačové gramotnosti dětí s autismem a dětí s více vadami
  1 310,7 0,0 0,0 659,7 651,0 1 310,7 100,0
Komplexní rozvoj kvalifikace žáků studentů se SVP a zdravotně a sociálně znevýhodněných
  1 571,0 0,0 0,0 1 079,1 491,9 1 571,0 100,0
 
Individuální projekty v rámci ESF pro Opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
celkem 19 668,5 0,0 10 950,8 6 900,2 1 817,5 19 668,5 100,0
z toho:
Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi
  9 886,5 0,0 5 481,4 3 518,6 886,5 9 886,5 100,0
EDUNET
  9 782,0 0,0 5 469,4 3 381,6 931,0 9 782,0 100,0

Celková výše dotací přijatých Moravskoslezským krajem na ukončené projekty financované z evropských finančních zdrojů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 činila za období let 2005-2008 celkem 52.251,8 tis. Kč. Jedná se o 11 grantových projektů a 2 individuální projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Dotace byly použity v plné výši.

6.1.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 20.183,8 tis. Kč z toho investiční dotaci ve výši 13.026,0 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 7.041,0 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a 116,8 tis. Kč jako náhradu majetkové újmy vzniklé plněním mimořádných rostlinolékařských opatření.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zemědělství (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2008 Použito v r. 2008 Nedočerpáno v roce 2008 Vráceno při FV v roce 2009
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lestního zákona (investice) 13 026,0 10 453,2 2 572,8 2 572,8
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lestního zákona (neinvestice) 7 041,0 6 137,7 903,3 903,3
Majetková ujma podle zákona č. 147/1996 Sb. 116,8 116,8 0,0 0,0
Celkem 20 183,8 16 707,7 3 476,1 3 476,1

Finanční prostředky ve výši 20.067 tis. Kč určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích byly vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., oblastní správa toků Frýdek-Místek, IČ: 42196451 na základě dokladů předložených krajskému úřadu až do celkové výše vlastních nákladů stavby v souladu s rozhodnutím krajského úřadu. Vyplacení finančních prostředků je podmíněno provedením kontroly realizovaných prací orgánem státní správy lesů. Jednalo se celkově o 9 akcí, z toho 7 bylo již ukončeno a zbývající 2 akce pokračují i v roce 2009. Po ukončení realizací čtyř staveb došlo v rámci výběrových řízení k úsporám a u jedné akce, která pokračuje i v roce 2009, došlo k úspoře finančních prostředků v rámci realizace stavebních prací. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši Kč 16.590,9 tis. Kč v souladu s vydanými rozhodnutími. V rámci finančního vypořádání dotací byla nevyčerpaná částka ve výši 3.476,1 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele.

Ministerstvo zemědělství na základě rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy poskytlo účelovou dotaci ve výši Kč 116,8 tis. Kč. Jednalo se o náhradu majetkové újmy vzniklé plněním mimořádných rostlinolékařských opatření pro Školní statek Opava, Englišova 526, 746 01 Opava, ve výši 109,9 tis. Kč a pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Opava, Purkyňova 12, 746 01 Opava, ve výši 6,9 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

6.1.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

S Ministerstvem životního prostředí byla vypořádána dotace poskytnutá příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje působící v odvětví kultury a dotace poskytnutá z evropských finančních zdrojů.

Ministerstvo životního prostředí poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci v rámci Programu péče o krajinu v celkovém objemu 21,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví kultury Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace na ošetření dvou významných stromů v areálu zámecké zahrady u zámku v Bruntále z důvodu rozdvojení kmenů a na ošetření památného stromu v Karlovicích. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva životního prostředí na projekt financovaný z evropských finančních zdrojů (v tis. Kč)
účel dotace požádáno celkem k 31.12.2008 poskytnuto  
v roce 2006 v roce 2007 v roce 2008 celkem plnění (%)
Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje
celkem 11 881,0 3 125,0 2 644,7 6 111,3 11 881,0 100,0

Celková výše dotací přijatých Moravskoslezským krajem na ukončený projekt financovaný z evropských finančních zdrojů z Ministerstva životního prostředí, který podléhá finančnímu vypořádání za rok 2008 činila za období let 2006-2008 celkem 11.881 tis. Kč. Jedná se o projekt "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje" realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Dotace byla použita v celkové výši.

6.1.1.7 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky

Úřad vlády České republiky poskytl v roce 2008 Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu "Evropská charta regionálních či menšinových jazyků" v celkové výši 5.000,0 tis. Kč. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 175/6282 ze dne 7. 5. 2008 rozhodla o přijetí tohoto transferu do rozpočtu kraje na úhradu výdajů spojených s realizací programu "Evropská charty regionálních či menšinových jazyků" do rozpočtu kraje, a to za podmínky možnosti využití části finančních prostředků ve výši 150,0 tis. Kč na úhradu nákladů kraje v rozsahu 0,3 pracovního úvazku. Z této částky bylo vyčerpáno Kč 87,4 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2207 byly v roce 2008 z částky Kč 4.850,0 tis. Kč poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč 663,7 tis. Kč obcím na území kraje. Dotace byla poskytnuta obcím Hrádek, Milíkov, Bystřice, Hnojník, Střítež, Těrlicko a městu Český Těšín za účelem úhrady nákladů na tlumočení a překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do českého jazyka a dále pak na úhradu nákladů vztahujících se na plnění závazku užívání místních názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce. Zbylá část poskytnuté dotace nebyla z důvodu nepřijatých žádostí ze strany obcí vyčerpána v plné výši. Částka v celkovém objemu 4.248,9 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání převedena na účet Úřadu vlády České republiky.

Úřad vlády České republiky dále na základě rozhodnutí č. 14410/08-KRP ze dne 21. 10. 2008 poskytl v roce 2008 Moravskoslezskému kraji v rámci programu "Podpora koordinátorů romských poradců" neinvestiční dotaci ve výši 255,0 tis. Kč. Dotace byla zapojena do rozpočtu kraje na základě usnesení rady kraje č. 1/10 ze dne 25. 11. 2008. Dotace byla účelově určena zejména na mzdové náklady, školení, pořízení techniky a odborné literatury. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 240,0 tis. Kč v souladu s vydaným rozhodnutím. Nevyčerpaná částka dotace ve výši 15,0 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání na účet Úřadu vlády České republiky.

6.1.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2008 v celkovém objemu 13.136,7 tis. Kč, z čehož částka ve výši 3.455,6 tis. Kč představuje dotaci poskytnutou v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno na účet Ministerstva financí 164,2 tis. Kč.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
účel dotace poskytnuto v r. 2008 použito v r. 2008 nedočerpáno v r. 2008 vráceno při FV v r. 2009
Náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy 1 722,3 1 722,3 0,0 0,0
Účelová dotace na výdaje při volbách do Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů 100,0 65,9 34,1 34,1
Účelové dotace na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí 30,0 3,9 26,1 26,1
Účelové dotace krajům - TBC 5 584,7 5 584,7 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 236,1 236,1 0,0 0,0
Účelová dotace na pořízení hlukových akčních plánů 2 008,0 1 904,0 104,0 104,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 2 143,8 2 143,8 0,0 0,0
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 1 311,8 1 311,8 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo financí 13 136,7 12 972,5 164,2 164,2

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na náhradu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel Moravskoslezský kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 1.722,3 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2008 pro krajský úřad neinvestiční dotaci ve výši 100,0 tis. Kč na výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje, vyhlášených na dny 17. a 18. října 2008. Z celkové uvolněné neinvestiční účelové dotace použil kraj např. na mzdové výdaje, na výdaje za čerpání pohonných hmot, občerstvení celkem 65,9 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 34,1 tis. Kč jsou předmětem finančního vypořádání a byly zaslány na účet Ministerstva financí.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2008 pro krajský úřad neinvestiční dotaci ve výši 30,0 tis. Kč na výdaje spojené s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Horní Životice na území Moravskoslezského kraje, které se konaly dne 29. března 2008. Výdaje ve výši 3,9 tis. Kč použil krajský úřad na plnění úkolů spojených s konáním voleb v obci, např. na úhradu mzdových výdajů, výdajů na čerpání pohonných hmot a poštovné. Finanční prostředky ve výši 26,1 tis. Kč nebyly v roce 2008 použity a byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí.

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2008 z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelovou neinvestiční dotaci určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 5.584,7 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv poskytlo Ministerstvo financí Moravskoslezskému kraji prostředky v úhrnné výši 236,1 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

Za účelem finančního zajištění nové povinnosti krajských úřadů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí poskytlo Moravskoslezskému kraji účelovou investiční dotaci ve výši 2.008 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, použil krajský úřad finanční prostředky na pořízení hlukového akčního plánu ve výši 1.904 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 104 tis. Kč z důvodu nižší vysoutěžené ceny v rámci veřejné zakázky na pořízení hlukového akčního plánu a byly předmětem finančního vypořádání s Ministerstvem financí.

Na základě usnesení vlády č. 1059 ze dne 24. 8. 2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II., a III. tříd a na základě žádostí předložených Moravskoslezským krajem k refundaci výdajů spojených s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, které byly realizovány v období let 2004 - 2008 byla Ministerstvem financí zaslána účelová investiční dotace ve výši 2.143,8 tis Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo financí poskytlo v roce 2008 Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programového financování reprodukce majetku investiční dotaci na akci "Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a - Výměna oken budovy školy" ve výši 1.312 tis. Kč a v rámci rozpočtového limitu zůstalo nedočerpáno 0,2 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

6.1.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo Moravskoslezskému kraji dotace v roce 2006 až 2008 na finančně ukončené projekty realizované od roku 2004 do roku 2008 v celkové výši 522.343,68 tis. Kč. Moravskoslezský kraj ukončil k 31. 12. 2008 v rámci Společného regionálního operačního programu financování 2 individuálních projektů, 7 grantových schémat a 3 projekty technické asistence. V rámci operačního programu INTERREG III A Česká republika - Slovenská republika byl ukončen 1 projekt technické asistence.

Finančnímu vypořádání za rok 2008 podléhal pouze projekt "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji", jehož cílem byla příprava našeho regionu na programovací období 2007 - 2013. Moravskoslezský kraj přijal od Ministerstva pro místní rozvoj za celou dobu realizace projektu dotaci ve výši 48.026,82 tis. Kč, z toho činila dotace ze státního rozpočtu poskytnutá na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu 6.860,97 tis. Kč a dotace z evropských finančních zdrojů na základě předložené žádosti o platbu 41.165,85 tis. Kč.

Ostatní projekty jsou dle § 18 vyhlášky č. 52/2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, považovány za finančně vypořádány, protože dotace byla poskytnuta již ve výši uskutečněných výdajů z vlastních prostředků kraje uvedených v Žádostech o proplacení výdajů k projektům. Celkové výdaje a cíle projektů jsou popsány v kapitole 4. Přehled projektů, které nepodléhají finančnímu vypořádání je uveden v tabulce 1.70.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva pro místní rozvoj (v tis. Kč)
Název projektu Výše poskytnuté dotace za dobu realizace projektu
Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika-Slovenská republika v Moravskoslezském kraji 399,51
Technická asistence 2005 v NUTS II Moravskoslezsko - Nelimitovaná 873,49
Technická asistence grantových schémat SROP v NUTS II Moravskoslezsko - Nelimitovaná 1 094,02
Technická asistence grantových schémat SROP v NUTS II Moravskoslezsko - Limitovaná 3 986,43
Jednotný komunikační styl 2005 4 726,24
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 125 954,36
Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005 15 168,76
Jednotný komunikační styl 2006 25 100,66
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 146 595,28
Síť sociální integrace 2006 80 409,34
Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006 59 119,79
3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje 10 888,98
Celkem 474 316,86
6.1.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Na základě rozhodnutí č. 215 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 obdržel Moravskoslezský kraj od Ministerstva vnitra v rámci projektu "Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011" finanční prostředky ve výši 200,0 tis. Kč. Dotace byly přijata do rozpočtu kraje usnesením rady kraje č. 188/6836 ze dne 6. 8. 2008. Finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu nákladů spojených se zajištěním stanovených podmínek krajské úrovně prevence kriminality, mezi které patří také zpracování "Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011". Finanční prostředky byly použity v souladu s vydaným rozhodnutím v celkové výši 193,2 tis. Kč. Účelově určená dotace byla použita na úhradu služeb spojených s tvorbou analýzy a koncepce ve výši 92,8 tis. Kč; na tisk, grafické zpracování a grafickou korekturu ve výši 71,4 tis. Kč a na pořízení notebooku včetně operačního programu a flash disků částka ve výši 29,0 tis. Kč. Nevyčerpaná dotace ve výši 6,8 tis. Kč byla vrácena na účet Ministerstva vnitra.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v roce 2008 obdržel na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, č. j. MV-2888-10/PO-2008 ze dne 21. 3. 2008 z kapitoly Ministerstva vnitra účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 13.386,0 tis. Kč. Účelem poskytnutí dotace z rozpočtu HZS ČR do rozpočtu krajů byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Orgány kraje rozhodly o přijetí této dotace a následně o jejím poskytnutí obcím k uvedenému účelu s prioritním určením v jednotlivých oblastech a ve stanovené výši. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, platy členů jednotek SDH, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH, odbornou přípravu a dodávku přetlakových vzduchových izolačních přístrojů. Poskytnutá účelová neinvestiční dotace byla čerpána ve výši 13.369,2 tis. Kč. Zbylá část poskytnuté dotace ve výši 16,8 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání převedena na účet Ministerstva vnitra.

6.1.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

V roce 2008 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování přípravy Průmyslové zóny Nošovice. Na toto financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu.

V souladu se změnou č. 6 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 131.542,9 tis. Kč. Tato dotace byla určena na akci "Průmyslová zóna Nošovice", která je naplánována na léta 2006 - 2010 a dále. Oproti roku 2007 došlo k navýšení celkových finančních prostředků určených na danou akci o 35.511 tis. Kč na úhradu investičních nákladů. Celkové uznatelné investiční náklady akce byly rozhodnutím ministerstva stanoveny na 2.155.511 tis. Kč (z toho 200.000 tis. Kč představuje rezerva státní dotace na úhradu investičních nákladů). V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.639.003 tis. Kč, 310.008 tis. Kč z prostředků Moravskoslezského kraje a 206.500 tis. Kč z příspěvků ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny Nošovice.

V souladu s vydaným "rozhodnutím" v rámci v programu ISPROFIN, evidenční číslo 222232-0013, obdržel kraj v roce 2008 investiční dotaci v celkové výši 131.542,89 tis. Kč. Dotace byla čerpána zejména na úhradu staveb - na hrubé terénní úpravy, skrývku ornice, protihlukový val, okružní komunikace, odvod dešťových vod, výkon projektových a inženýrských činností.

Dle závazných podmínek "rozhodnutí" bylo povinností Moravskoslezského kraje profinancovat v roce 2008 částku 131.664 tis. Kč. Skutečné vynaložené náklady kraje činí 378.955 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuté jak uznatelné, tak i neuznatelné náklady, které nejsou součásti ISPROFIN. Ve skutečných vynaložených nákladech jsou rovněž promítnuty i uhrazené faktury, které budou následně správcem programu v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace zpětně profinancovány po vydání změny č. 7 (284.559,7 tis. Kč). Dále největší podíl tvoří stavební práce spojené s výstavbou objektu Integrovaného výjezdového centra (71.472,4 tis. Kč), výkupy pozemků (489,0 tis. Kč) a kompenzace Zemědělskému družstvu vlastníků Nošovice (15.000,0 tis. Kč).

Nevyčerpané vlastní zdroje ve výši 94.908 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2009 na dokončení Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích, odvody za dočasné a trvalé odnětí pozemků, majetkoprávní přípravu, na náklady související s údržbou územní průmyslové zóny a další náklady vyplývající z uzavřených smluv.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

V následující tabulce jsou uvedeny dotace, které byly zprostředkovány na základě vydaných rozhodnutí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti, dle zákona č. 218/2000 Sb. § 19 odst. 2. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím. Rovněž také finanční vypořádání těchto dotací zpracovává Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2008 Použito v roce 2008 Vráceno do SR v průběhu roku 2008 Finanční vypořádání za rok 2008 Požadavek k dokrytí
Úřad vlády 1 659,0 1 460,6 0,0 198,4 0,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 490 375,6 4 436 369,2 436,2 53 570,2 398,9
Ministerstvo vnitra 4 938,1 4 817,5 0,0 120,6 0,0
Ministerstvo životního prostředí 5 628,5 5 615,4 0,0 13,1 0,0
Ministerstvo zemědělství 14 613,0 14 572,1 7,6 33,3 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 081,5 1 071,8 0,0 9,7 0,0
Ministerstvo kultury 15 735,0 15 731,5 0,0 3,5 0,0
Ministerstvo zdravotnictví 1 393,0 1 107,5 0,0 285,5 0,0
Operace státních finančních aktiv 54 913,9 54 913,9 0,0 0,0 0,0
Všeobecná pokladní správa 1 278 229,4 1 271 955,1 0,0 6 274,4 12 039,5
Celkem 5 868 567,1 5 807 614,6 443,8 60 508,7 12 438,4

Úřad vlády poskytl v roce 2008 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.659,0 tis. Kč. Dotace byly použity na podporu terénní sociální práce. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 1.460,6 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 198,4 tis. Kč byly vráceny na depozitní účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2008.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2008 poskytnuty neinvestiční dotace v celkovém objemu 4.490.375,6 tis. Kč. Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly poskytnuty dotace na úhradu příspěvku na péči v celkovém objemu 2.563.528,0 tis. Kč a dotace na dávky v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně postiženým občanům v celkovém objemu 1.075.457,2 tis. Kč. Poskytovatelé sociálních služeb obdrželi dotaci v celkovém objemu 851.390,4 tis. Kč. V průběhu roku byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 436,2 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání pak byly na depozitní účet poskytovatele převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 53.370,8 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 199,4 tis. Kč byly převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu z důvodu porušení rozpočtové kázně, a to vzhledem k nedodržení termínu uvedeného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb. (jedná se o finanční prostředky určené poskytovatelům sociálních služeb). Současně bylo požádáno o dofinancování překročených výdajů obcí ve výši 398,9 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2008 dotace v celkovém objemu 4.938,1 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point v celkovém objemu 4.004,0 tis. Kč, příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 534,1 tis.Kč a neinvestiční dotaci na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 400,0 tis. Kč. Dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point nebyla zcela vyčerpána. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 120,6 tis. Kč byly vráceny při finančním vypořádání na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2008 dotace v celkovém objemu 5.628,5 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 3.209,8 tis. Kč. Tato dotace nebyla plně vyčerpána. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2008 byly vráceny na depozitní účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12,0 tis. Kč. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2.418,6 tis. Kč na program péče o krajinu. Nevyčerpané finanční prostředky z této dotace ve výši 1,1 tis. Kč byly vráceny při finančním vypořádání dotací za rok 2008 na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva zemědělství obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2008 dotace v celkovém objemu 14.613,0 tis. Kč. Z toho tvoří investiční dotace 2.499,0 tis. Kč a neinvestiční dotace 12.114,0 tis. Kč. V případě neinvestiční dotace byly finanční prostředky využity na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.138,9 tis. Kč, na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona v celkovém objemu 10.901,9 tis. Kč a na úhradu nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 73,2 tis. Kč. Poslední uvedená dotace byla vyčerpána v plné výši. Finanční prostředky z nevyčerpaných neinvestičních dotací ve výši 9,0 tis. Kč byly poukázány na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2008. Dále byla poskytnuta investiční dotace na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 2.499,0 tis. Kč. V průběhu roku byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 7,6 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2008 byly vráceny na depozitní účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky v celkovém objemu 24,3 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2008 dotace v celkovém objemu 1.081,5 tis. Kč. Z toho bylo poskytnuto v roce 2008 488,5 tis. Kč příspěvkové organizaci města Odry a příspěvkové organizaci statutárního města Ostrava na Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ. V roce 2008 došlo k ukončení uvedených víceletých projektů a v rámci finančního vypořádání za rok 2008 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 11,00 na depozitní účet poskytovatele. Dále byly poskytnuty finanční prostředky na projekty romské komunity v celkové výši 348,0 tis. Kč, na integraci cizinců v celkové výši 70,0 tis. Kč a na program podpory vzdělávání národnostních menšin v celkové výši 175,0 tis. Kč. V rámci projektu romské komunity nebyla vyčerpána celá dotace. Na depozitní účet poskytovatele byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9,7 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2008 dotace v celkovém objemu 15.735,0 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotaci na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 1.556,0 tis. Kč. Tato dotace nebyla vyčerpána v plné výši. V rámci finančního vypořádání byly převedeny finanční prostředky na depozitní účet poskytovatele ve výši 3,5 tis. Kč. Dále byly poskytnuty dotace na kulturní aktivity v celkovém objemu 1.217,0 tis. Kč, program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkovém objemu 12.550,0 tis. Kč a investiční dotace na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 412,0 tis. Kč. Tyto tři dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byla poskytnuta Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, neinvestiční dotace na ostatní zdravotnické programy v celkovém objemu 1.393,0 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 285,5 tis. Kč byly převedeny na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2008.

Z kapitoly Operace státních finančních aktiv byla poskytnuta obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2008 dotace v celkovém objemu 54.913,9 tis. Kč. Z toho tvořily neinvestiční dotace obcím 2.005,9 tis. Kč a investiční dotace obcím 52.908,0 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace podléhající finančnímu vypořádání v celkovém objemu 166.738,4 tis. Kč. Jednalo se o dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích v celkovém objemu 20,0 tis. Kč, dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů v celkovém objemu 30.870,0 tis. Kč, neinvestiční dotace obcím v celkovém objemu 29.689,5 tis. Kč a dotace na sociálně právní ochranu dětí u obcí v celkovém objemu 106.158,9 tis. Kč. Dále byla poskytnuta obcím dotace na vybraná zdravotnická zařízení (rovněž podléhající finančnímu vypořádání dotací za rok 2008) v celkovém objemu 10.572,0 tis. Kč (nevyčerpané prostředky z této poskytnuté dotace jsou ve výši Kč 231,00). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 6.250,5 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2008 (za kapitolu Všeobecná pokladní správa a v rámci finančního vypořádání dotace za vybraná zdravotnická zařízení), finanční prostředky ve výši 23,9 tis. Kč byly převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu jako porušení rozpočtové kázně (z důvodu nedodržení termínu stanoveného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.) a k dofinancování překročených výdajů byly požadovány finanční prostředky v celkovém objemu 12.039,5 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2008 poskytnuty v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí finanční prostředky ve výši 1.111.491,0 tis. Kč (z toho 10.572,0 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání viz popis výše).

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

Z ostatních zdrojů přijal Moravskoslezský kraj dotaci na základě předložených skutečných výdajů od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko dotaci ve výši 131.564 tis. Kč na projekt "Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd". Dále kraj obdržel dotaci v rámci grantového schématu "Jednotný komunikační styl 2006" dotaci na projekt "Kraj mnoha barev a příležitostí" a "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje" ve výši 6.857,3 tis. Kč. V tomto případě kraj vystupoval jak v roli příjemce, tak v roli poskytovatele dotace.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotace v celkové výši 152 tis. Kč. Skutečné výdaje za poskytované služby převýšily částku dotací o 65 tis. Kč a budou na základě smluv vyúčtovány jednotlivým krajům.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje představuje majetek vedený v účetnictví a pomocné operativní evidenci kraje jako účetní jednotky a majetek kraje svěřený k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje vedený v jejich účetnictví. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2008 je uveden v následující tabulce.

Přehled majetku Moravskoslezského kraje v roce 2008 (v tis. Kč)
druh majetku kraj jako účetní jednotka příspěvkové organizace kraje celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 195 894,9 190 116,7 386 011,6
z toho:
- software 35 374,6 102 038,5 137 413,1
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 160 520,3 88 078,2 248 598,5
Oprávky k nehmotnému majetku 0,0 -155 218,9 -155 218,9
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 125 060,9 33 628 131,7 36 753 192,6
z toho:
- nemovitosti 938 654,1 24 388 528,0 25 327 182,1
- věci movité 542 186,3 7 675 552,2 8 217 738,5
- nedokončený majetek 1 640 165,3 1 549 969,9 3 190 135,2
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 4 055,2 14 081,6 18 136,8
Oprávky ke hmotnému majetku 0,0 -9 580 057,1 -9 580 057,1
Dlouhodobý finanční majetek 591 077,3 34,2 591 111,5
Dlouhodobý majetek celkem 3 912 033,1 24 083 006,6 27 995 039,7
Zásoby 2 201,2 277 206,3 279 407,5
Ostatní finanční majetek (hotovost, bankovní účty, ceniny) 2 259 998,2 1 430 590,0 3 690 588,2
Pohledávky a přechodné účty aktivní 809 345,4 816 279,7 1 625 625,1
Oběžný (krátkodobý) majetek celkem 3 071 544,8 2 524 076,0 5 595 620,8
Majetek v pořizovacích cenách celkem 6 983 577,9 36 342 358,6 43 325 936,5
Majetek celkem (po zohlednění celkových oprávek) 6 983 577,9 26 607 082,6 33 590 660,5

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a za jeho příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulkách 8, 9, a 10 Přílohy 13.1. Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený v jeho účetnictví

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2008 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • směnou,
 • formou darování a bezúplatných převodů,
 • z rozpočtu kraje.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj dotace v celkové výši 92.178,8 tis. Kč, z toho investiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" investiční dotace v celkovém objemu 69.687,9 tis. Kč, a to na akci "Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace" pro příspěvkovou organizaci Ústav sociální péče pro mládež Hlučín v objemu 56.607,7 tis. Kč a na akci "Novostavba objektů ve středisku Jakartovice Deštné" pro Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - Marianum v objemu 13.080,2 tis. Kč. Z programu "Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva" byla kraji poskytnuta dotace od Ministerstva vnitra ve výši 14.035,0 tis. Kč na akci "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje", dále obdržel kraj z programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního zdravotnictví" od Ministerstva zdravotnictví dotaci ve výši 5.000,0 tis. Kč na "Neurologická JIP" pro Nemocnici Třinec. V rámci programu "Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi" byl kraj příjemcem dotace od Ministerstva financí o celkové výši 2.143,9 tis. Kč a v rámci programu "Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR" byl kraj příjemcem dotace v objemu 1.312,0 tis. Kč na akci "Výměna oken budovy školy" pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh.

Moravskoslezský kraj v roce 2008 pokračoval v realizaci akce "Průmyslová zóna Nošovice". V souladu se změnou č. 6 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci v programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 131.542,9 tis. Kč. Blíže se akci "Průmylsová zóna Nošovice" věnuje kapitola 2.3.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2008 pořídil také majetek v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Vyhlášené projekty byly zejména v oblasti dopravy, regionálního rozvoje, sociálních věcí a krizového řízení. K nejvýznamnějším akcím financovaných ze zdrojů EU se řadí zejména akce:

 • "Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7. staveb", kde na danou akci bylo vyčleněno na pořízení majetku 210.946,15 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků na pořízení majetku bylo ve výši 210.943,2 tis. Kč. Zdroje z EU představovaly 84,9 % celkových vyčerpaných prostředků této akce,
 • "Silnice 2008 - 3. část", kde v rámci rozpočtu na pořízení majetku byla vyčleněna částka 198.498,99 tis. Kč a vyčerpáno 134.681,9 tis. Kč. Podíl zdrojů z EU činil 84,9 % celkových vyčerpaných finančních zdrojů,
 • v odvětví regionálního rozboje je to akce "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II.", u které byly na rok 2008 finanční prostředky určené na pořízení majetku ve výši 8.250 tis. Kč a vyčerpáno 7.670,23 tis. Kč, z toho podíl zdrojů EU činil 6.519,7 tis. Kč, tj. 85,0 % vyčerpaných prostředků.
Přehled výdajů na pořízení majetku z prostředků spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2008 (v tis. Kč)
odvětví podíl EU ostatní podíly celkem
regionální rozvoj 12 095,5 2 204,7 14 300,2
doprava 496 028,4 90 959,9 586 988,3
sociální věci 133,5 23,6 157,1
krizové řízení 7 386,9 795,9 8 182,8
školství - 567,0 567,0
kultura - 4 142,6 4 142,6
zdravotnictví - 119,0 119,0
životní prostředí - 369,5 369,5
činnost krajského úřadu - 116,5 116,5
celkem 515 644,3 99 298,7 614 943,0

V průběhu roku 2008 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 6.484,2 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Přehled majetku darovaného Moravskoslezskému kraji v roce 2008 (v Kč)
dárce předmět daru pořizovací cena svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
Statutární město Havířov pozemky 3 200,0 Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá
Statutární město Ostrava pozemky 1 801 440,0 Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava pozemky 18 100,0 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh
Město Nový Jičín pozemky 6 550,0 Domov Paprsek, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín
Obec Petřvald pozemky 25 076,0 Správa silnic Moravskoslezského kraje
Statutární město Ostrava pozemky 4 505 400,0 Moravskoslezský kraj
Město Bílovec pozemky 987,5 Moravskoslezský kraj
Město Město Albrechtice pozemky 4 200,0 Střední škola zamedělství a služeb, Město Albrechtice
Statutární město Karviná pozemky 2 795,0 Moravskoslezský kraj
ARCIMPEX, s.r.o. pozemky 22 830,0 Správa silnic Moravskoslezského kraje
Město Kopřivnice pozemky 73 239,0 Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice
Město Rýmařov pozemky 20 339,0 Gymnázium Rýmařov
Celkem   6 484 156,5  

Statutární město Ostrava darovalo Moravskoslezskému kraji také rozestavěnou budovu v hodnotě 17.511,8 tis. Kč, která zatím nebyla zařazena do majetku kraje a je evidována na účtu pořízení.

Moravskoslezský kraj v roce 2008 získal také formou bezúplatných převodů majetek od postupitelů v celkové hodnotě 735,1 tis. Kč. Touto formou získal kraj pozemky o celkové hodnotě 52,5 tis. Kč, budovy a stavby v hodnotě 610,7 tis. Kč a movitý majetek o hodnotě 71,9 tis. Kč. Přehled postupitelů a předmět převodů je uveden v následující tabulce.

Bezúplatné převody od cizích subjektů Moravskoslezskému kraji v roce 2008 (v Kč)
postupitel předmět převodu pořizovací cena svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 51 819,0 Domov Březiny, Petřvald u Karviné
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky budovy 611 465,9 Domov Jistoty, Bohumín
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových movitý majetek 71 855,3 Domov Jistoty, Bohumín
Celkem   735 140,2  

Na základě 39 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2008 byl Moravskoslezským krajem darován majetek o celkové hodnotě 82.796,0 tis. Kč. V roce 2008 byly předmětem daru zejména pozemky, které byly předmětem daru ve 22 darovacích smlouvách, z toho ve dvou smlouvách byly darovány jak pozemky, tak budovy.

Přehled darovaného majetku Moravskoslezským krajem v roce 2008 (v Kč)
předmět darovaného majetku objem
Pozemky 14 866 207,6
Budovy a stavby 50 418 767,4
Movitý majetek 17 511 054,5
Celkem 82 796 029,5

V roce 2008 Moravskoslezský kraj daroval Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje majetek v hodnotě 17.136,9 tis. Kč. Jednalo se o movitý majetek, a to speciální požární sněhový kontejner, speciální sorbentové požární kontejnery, hasičská a jiná vozidla a další speciální zařízení. Dále Moravskoslezský kraj daroval městu Orlová budovy a pozemky v celkové hodnotě 23.751,9 tis. Kč, Správě železniční dopravní cesty, s. o. byly darovány stavby (přípojka nízkého napětí a železniční přejezd) v hodnotě 6.111,9 tis. Kč. K zajištění veřejných služeb pro občany byla městu Osoblaha darována budova v hodnotě 12.115,1 tis. Kč.

Na základě směnných smluv v průběhu roku 2008 Moravskoslezský kraj směnil budovy, stavby a pozemky se subjekty uvedenými v následující tabulce. Směněný majetek byl následně ve třech případech svěřen do správy příspěvkovým organizacím, a to ve dvou případech Správě silnic MSK a dále majetek směněný se Statutárním městem Opava byl dán do správy Základní škole Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace a Střední zdravotnické škole, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace.

Směněný majetek v roce 2008
směnné strany předmět ve správě příspěvkové organizace/kraj
Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava pozemky, budovy Základní škola a Střední zdravotnická škola, Opava
RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava pozemky Správa silnic MSK, Úprkova 1, Ostrava
ARCIMPEX, s.r.o., K čističce 53, Sviadnov pozemky, budovy, stavby Správa silnic MSK, Úprkova 1, Ostrava
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 pozemky Moravskoslezský kraj

Na účtech kraje je veden majetek v následující struktuře a ocenění, včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Struktura nemovitého majetku kraje jako účetní jednotky dle majetkových účtů (v tis. Kč)
název majetku stav k 1. 1. 2008 přírůstky a úbytky stav k 31. 12. 2008
dlouhodobý nehmotný majetek - software 28 464,1 6 910,5 35 374,6
ocenitelná práva 0,0 3 570,0 3 570,0
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 949,9 7 249,8 21 199,7
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 83 412,8 31 021,6 114 434,4
budovy, stavby 733 305,8 -20 061,5 713 244,3
samostatné movité věci a soubory movitých věcí 384 194,4 37 439,5 421 633,9
drobný dlouhodobý hmotný majetek 102 906,1 17 646,2 120 552,3
pozemky 208 714,7 16 695,1 225 409,8
umělecká díla a předměty 120,0 9,0 129,0
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 14 201,8 7 114,4 21 316,2
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 930 907,2 709 258,1 1 640 165,3
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 76,2 3 850,1 3 926,3
dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 81 843,0 508 774,3 590 617,3
dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 275,0 0,0 275,0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 2 000,0 -1 815,0 185,0
stálá aktiva celkem (dlouhodobý majetek) 2 584 371,0 1 327 662,1 3 912 033,1

Je patrné že k největším nárůstům došlo u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, a to z důvodu pokračující realizace investičních záměrů a provádění technického zhodnocení na majetku kraje. Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2008 postupně realizoval navyšování základního kapitálu u vybraných obchodních společností. K největšímu navýšení základního kapitálu došlo u Bílovecké nemocnice, a.s. o 174.588,7 tis. Kč, u Sanatoria Jablunkov, a.s. o 159.111,4 tis. Kč a dále u Letiště Ostrava, a.s. o 127.635,6 tis. Kč. Jednalo se jak o navýšení základního kapitálu peněžitými vklady, tak i nepeněžitými vklady. U nepeněžitých vkladů je hodnota vkladu vedena v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedena v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, kraj vlastní další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 12.104,9 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek (do Kč 499,99) 4,2 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek (od Kč 500,-- do Kč 6.999,99) 1.880,5 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (do Kč 999,99) 1.925,9 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (od Kč 1.000,-- do Kč 2.999,99) 8.294,3 tis. Kč

7.1.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim do správy dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 190.116,7 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 33.628.131,7 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 34,2 tis. Kč
Majetek vedený na majetkových účtech příspěvkových organizací kraje (v tis. Kč)
druh majetku stav k 1. 1. 2008 přírůstky stav k 31. 12. 2008
budovy a stavby 19 603 158,7 972 170,0 20 575 328,7
pozemky 3 676 815,2 136 384,1 3 813 199,3
celkem 23 279 973,9 1 108 554,1 24 388 528,0

Nemovitý majetek kraje svěřený do správy příspěvkovým organizacím je veden v pomocné operativní evidenci a na podrozvahových účtech. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně v tabulce "Stav nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace ke dni 31. 12. daného roku". Svěřený nemovitý majetek je každoročně odsouhlašován a aktualizován na základě provedených inventur.

Přehled o výši zůstatku účtů dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 31. 12. 2008 podle jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, je uveden v tabulce č. 22 Příloha 13.1 Tabulková část.

Struktura nemovitého majetku vedeného na majetkových účtech příspěvkových organizací dle odvětví (v tis. Kč)
odvětví budovy a stavby pozemky celkem
školství 5 654 659,6 577 395,8 6 232 055,4
kultura 560 591,6 26 978,3 587 569,9
sociální věci 1 425 056,8 40 249,5 1 465 306,3
zdravotnictví 4 897 313,0 86 097,8 4 983 410,8
doprava 8 037 707,7 3 082 477,9 11 120 185,6
celkem 20 575 328,7 3 813 199,3 24 388 528,0

Zastavený majetek příspěvkových organizací

Zatížení svěřeného nemovitého majetku věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Zastavený majetek se sleduje v podrozvaze na analytickém účtu 0003 v rámci syntetického účtu 972. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje činí 287,4 tis. Kč. Jedná se o dva závazky u níže uvedených příspěvkových organizací:

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1/513, Havířov, IČ 62331574, uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 1.221.000,-- se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši Kč 32.061,--.
 • V roce 2002 uzavřelo Územní středisko záchranné služby MSK Ostrava (dále jen "ÚSZS") se Statutárním městem Opava smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 178.723,-- na koupi bytu. Poskytnuté finanční prostředky jsou splatné do roku 2013. Tento závazek je zajištěn Smlouvou o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne 23. 1. 2002, kterou je zastaven nemovitý majetek ve správě příspěvkové organizace v účetní hodnotě Kč 255.323,--. Předmětem zástavy je spoluvlastnický podíl ideálních 157/1000 na obytném domě č.p. 1417 na parc. č. 178/2 a pozemek parc. č. 178/2 v katastrálním území Opava Předměstí. Tuto smlouvu uzavřelo ÚSZS v rámci své pravomoci v době, kdy jejím zřizovatelem byl okresní úřad. Zástava byla delimitována na kraj na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu (zák. č. 290/2002 Sb.) ze dne 23.  12. 2002.

Poskytnuté ručitelské závazky příspěvkovým organizacím

Na podrozvahovém účtě 975.0001 kraje jsou vedeny poskytnuté záruky a ručitelské závazky. Závazky vznikly z uzavřených třístranných smluv č. 76P/2007 a č. 76P/2008 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací a Moravskoslezským krajem, podle které Státní fond dopravní infrastruktury poskytl naší příspěvkové organizaci finanční prostředky na zálohové financování podílu dotací z fondů Evropské unie na jmenovité akce výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy společného regionálního operačního programu. Ze smlouvy č. 76P/2007 vznikly Moravskoslezskému kraji závazky v celkové výši 220.002 tis. Kč a ze smlouvy č. 76P/2008 ve výši 53.984 tis. Kč. V roce 2008 byly tyto závazky vyplývající z výše uvedených smluv zcela uhrazeny, zůstatek ručitelských závazků tedy činí 0 Kč.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2008 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 3.691,2 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, výpočetní techniku zapůjčenou od ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci pronájmu krajský úřad využíval 9 kopírovacích strojů od firmy COPY STAR. Majetek je veden na podrozvahových účtech 971.0001 a 971.0002.

Přehled zapůjčeného a cizího majetku (v Kč)
půjčitel obsah počet ks hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 8 1 230 000,0
Studio Della Galerie Dr. Smetala, Ostrava pastel 2 6 500,0
Střední umělecká škola Ostrava plastiky 9 4 850,0
ČR - Ministerstvo financí výpočetní technika 6 223 440,5
ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 77 1 534 386,0
COPY STAR, s.r.o., Hrušovská 20/2678, Ostrava kopírovací stroje 9 691 990,0
celkem     3 691 166,5

7.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Povinnost kraje jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními § 6, 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů a v návaznosti na Opatření ředitelky krajského úřadu, kterým se zabezpečuje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2008 a vnitřní předpis č. 8/2006, kterým se vydává Směrnice k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví, ve znění pozdějších vnitřních předpisů a vnitřní předpis č. 7/2006, kterým se vydává Směrnice pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje, ve znění pozdějších předpisů.

Ústřední inventarizační komise jmenovaná ředitelkou krajského úřadu, ve své Závěrečné zprávě z provedené inventarizace konstatovala, že inventarizace proběhla v souladu s vydaným harmonogramem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, vč. drobného, ostatní majetek, pohledávky a závazky byly inventarizovány ke dni 31. 12. 2008. Fyzické inventury hmotného majetku v užívání orgánů kraje byly provedeny pomocí elektronických snímacích zařízení (čteček) - celkem bylo čtečkami zinventarizováno 16.272 položek v celkové hodnotě 284.020,1 tis. Kč. Skutečný stav majetku byl porovnán s účetním a evidenčním stavem podle inventurních soupisů členy pěti dílčích inventarizačních komisí s výsledkem: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

V rámci řádné inventarizace byly také zhodnoceny "Závěrečné zprávy o inventarizaci od příspěvkových organizací", jejichž zřizovatelem byl k 31. 12. 2008 Moravskoslezský kraj a bylo konstatováno, že příspěvkové organizace plní zákonnou povinnost a informují o výsledcích inventarizací svého zřizovatele.

Nejvýznamnější položkou ve struktuře inventarizovaných aktiv kraje, kromě dlouhodobého majetku, jsou pohledávky kraje v celkové výši 809.345,4 tis. Kč. Nejvyšší je dlouhodobá pohledávka z titulu smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov ve výši 740.198,5 tis. Kč, kterou představuje zůstatková cena pronajatého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který tvoří podnik, ve výši 739.281,6 tis. Kč a zůstatek pohledávky ve výši 916,9 tis. Kč za převzetí majetku a věcí, k nimž účinností výše uvedené smlouvy přešlo vlastnické právo na nájemce a kterou je povinen splatit do 31. 12. 2009. Celkově došlo k navýšení této pohledávky, a to z titulu rozšíření podniku o technické zhodnocení. V případě inventarizovaných pasiv patří mezi významné položky závazky kraje, které jsou v celkové výši 586.302,3 tis. Kč a největší položku tvoří krátkodobé závazky vůči dodavatelům ve výši 445.910,4 tis. Kč (jedná se především o závazky v souvislosti s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd kraje ve výši 283.150,9 tis. Kč a další investiční akce u příspěvkových organizací kraje) a dlouhodobé smluvní závazky ve výši 81.284,9 tis. Kč vzniklé převážně v rámci budování Průmyslové zóny Nošovice.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2007 byl kraj zřizovatelem 278 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2008 zastupitelstvo kraje schválilo organizační změny, a to v odvětví školství a zdravotnictví. Z důvodu převedení zřizovatelských funkcí na obce došlo ke zrušení 1 příspěvkové organizace a dále ke sloučení 5 příspěvkových organizací.

K 31. 12. 2008 tak kraj zřizoval 272 příspěvkových organizací.

Seznam jednotlivých příspěvkových organizací a jejich výsledky hospodaření jsou uvedeny v tabulkách č. 23 - 27 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
odvětví výsledek hospodaření
počet v tis. Kč
kladný/nulový záporný kladný/nulový záporný
školství 224 1 16 319 -29
zdravotnictví 7 4 9 433 -47 476
sociálních věcí 28 - 12 863 -
kultury 6 1 1 521 -247
dopravy 1 - 12 796 -
celkem 266 6 52 932 -47 752

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2008 je uvedeno v následujících kapitolách, a to v členění dle jednotlivých odvětví.

8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic, včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

Financování provozu příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2008 příspěvek na provoz v celkové výši 677.019 tis. Kč, v rámci něhož byly hrazeny tyto akce:

 • výdaje na zajištění sjízdnosti silnic II. a III. tříd, běžnou a souvislou údržbu silničního majetku a výdaje na činnost Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 402.889 tis. Kč,
 • pokrytí odpisů silnic II. a III. tříd ve výši 120.000 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 128.540 tis. Kč,
 • protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 3.000 tis. Kč,
 • zvýraznění dopravního značení Letiště Leoše Janáčka v Mošnově ve výši 300 tis. Kč,
 • oprava chodníku na mostě ev. č. 473-006 přes Ostravici ve Frýdku-Místku ve výši 3.590 tis. Kč,
 • náhrady vyvolané stavbou Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ve Studénce ve výši 600 tis. Kč, z toho bylo v rámci vypořádání na účet kraje vráceno (v roce 2009) 114,9 tis. Kč,
 • snižování imisní zátěže na silničních průtazích, silnicích I., II., a III. třídy ve výši 18.100 tis. Kč; tyto finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2009 v rámci zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje.

V roce 2008 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuta investiční účelová dotace do investičního fondu v celkové výši 153.817,1 tis. Kč, a to na akce:

 • příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 143.922,2 tis. Kč,
 • areál skládky posypových materiálů Sviadnov ve výši 9.894,9 tis. Kč.

Na akci "Příprava staveb a vypořádání pozemků" představoval schválený rozpočet částku 60.000 tis. Kč a upravený rozpočet k 31. 12. 2008 činil 143.922,2 tis. Kč. K výraznému navýšení rozpočtu došlo především zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2007 ve výši 82.307,2 tis. Kč, z čehož 7.307,2 tis. Kč představují prostředky z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (jedná se o zpětné proplacení výdajů za výkupy pod komunikacemi II. a III. třídy za léta 2004 až 2007), které byly na účet kraje připsány v závěru roku 2007. Finanční prostředky byly použity na přípravu výkupů a výkupy pozemků pod komunikacemi a dále na přípravu investičních akcí na silniční síti dle schváleného plánu (zpracování projektových dokumentací ve stupni studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, realizační dokumenty stavby včetně Bílé knihy).

V případě akce rozpočtu "Areál skládky posypových materiálů Sviadnov" se jedná o finanční prostředky, které představují finanční vyrovnání v rámci směny nemovitostí mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje (budov a pozemků stávajícího areálu skládky posypového materiálu v k. ú. Sviadnov) a společností ARCIMPEX s. r. o. (pozemků a stavby "Napojení areálu Správy silnic Moravskoslezského kraje - účelová komunikace pro napojení skladového areálu", vše v k. ú. Staříč). Vzhledem k tomu, že výstavba nového areálu skládky bude realizována Moravskoslezským krajem, byly zmiňované prostředky ve výši 9.894,9 tis. Kč poskytnuty příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje jako účelová investiční dotace do investičního fondu, a to na investice do náhradních objektů za stávající skládku posypového materiálu v k. ú. Sviadnov zahrnující budovu administrativního a sociálního zázemí, halu na sůl o rozměrech stávající haly, zpevněné plochy a potrubí HDPE 63-DN 50 potřebné za účelem napojení areálu na vodovodní řad.

Odvod finančních prostředků do rozpočtu kraje

V průběhu roku 2008 odvedla Správa silnic Moravskoslezského kraje finanční prostředky do rozpočtu kraje ve výši 62.209,1 tis. Kč na financování "Plánu rekonstrukce mostů, opěrných zdí a jejich stavební přípravy na silnicích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v roce 2008".

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2008 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 12.796 tis. Kč.

Hospodářský výsledek před zdaněním v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako kladný a činil 132 tis. Kč. Výnosy se týkaly nájemného za pronájem silničních pomocných pozemků pro umístění reklamních poutačů, tržeb z prodeje vyfrézované živičné drtě, vyúčtovaného penále a úroků z prodlení, tržeb za prodaný šrot, apod. Vzhledem k tomu, že daň z příjmů činila 1.201 tis. Kč, vykázala příspěvková organizace po zdanění záporný výsledek hospodaření ve výši 1.069 tis. Kč.

V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 13.865 tis. Kč. Tento byl vytvořen především při provádění údržby silnic I. tříd pro Ministerstvo dopravy ČR a zapojením zbývajících kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele (obce, podnikatelské subjekty).

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2008 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 225 škol a školských zařízení.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 4.533.835 tis. Kč, z toho účelově bylo organizacím poskytnuto 3.942.613 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
mateřské školy a základní školy 642 919 79 644 13 575 549 700
gymnázia 720 591 81 988 18 568 620 035
odborné školy a učiliště 2 534 333 368 661 77 809 2 087 863
základní umělecké školy 352 888 28 517 352 343
domy dětí a mládeže 30 521 2 823 1 461 26 237
dětské domovy 164 216 39 396 3 962 120 858
ostatní zařízení 88 367 18 682 3 515 66 170
celkem 4 533 835 591 222 119 407 3 823 206

Částka ve výši 591.222 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Částka ve výši 119.407 tis. Kč představuje pro příspěvkové organizace rozpočtovaný objem finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje s předem definovaným účelem. Tento účelový příspěvek na provoz byl určen na:

 • reprodukci majetku ve výši 11.006 tis. Kč,
 • úhradu odpisů ve výši 87.533 tis. Kč,
 • rozvojové programy Moravskoslezského kraje Leonardo a Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 1.650 tis. Kč,
 • podporu změn v oblasti školství ve výši 1.323 tis. Kč,
 • akce realizované v rámci vyhlášeného dotačního titulu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 256 tis. Kč,
 • zajištění činnosti školních psychologů a speciálních pedagogů ve výši 3.775 tis. Kč,
 • mimořádné odměny v rámci oslav Dne učitelů ve výši 123 tis. Kč,
 • podporu soutěží a přehlídek ve výši 369 tis. Kč,
 • podporu málo početných tříd ve výši 708 tis. Kč,
 • podporu mezinárodních projektů EU v oblasti volného času a podporu talentů ve výši 412 tis. Kč,
 • zajištění výuky autoškoly ve výši 5.932 tis. Kč,
 • v rámci ostatních mimořádných akcí bylo příspěvkovým organizacím poskytnuto celkem 6.320 tis. Kč. O jejich financování požádaly příspěvkové organizace v průběhu roku 2008 a jednalo se např. o úhrady havarijních stavů rozvodny elektrického napětí, kanalizace a kotlů, o opravy podlah, stropů, plotů, o vybavení tříd nábytkem, výpočetní technikou a jiné.

Částka ve výši 3.823.206 tis. Kč je tvořena dotacemi ze státního rozpočtu. Prostředky byly účelově určeny především na financování přímých výdajů na vzdělávání, na zvýšení nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků, na úhradu projektů romské komunity, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na financování grantových projektů ESF, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvojového programu EVVO pro školy, asistentů pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním, náhradního stravování, kompenzačních pomůcek a jiné.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací působících v odvětví školství byla financována prostřednictví dotací do investičního fondu, jejichž úhrnná výše činila 58.087 tis. Kč.

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
mateřské školy a základní školy 6 336 5 669 667
gymnázia 19 053 18 872 181
odborné školy a učiliště 25 482 24 844 638
základní umělecké školy 5 117 5 117 0
domy dětí a mládeže 400 400 0
dětské domovy 1 650 1 650 0
ostatní zařízení 49 49 0
celkem 58 087 56 601 1 486

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo poskytnuto příspěvkovým organizacím v souvislosti s jejich investiční činností 56.601 tis. Kč. Prostředky byly určeny na podporu změn v oblasti školství, na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, na pořízení služebního automobilu k zajištění činnosti Krajského střediska volného času JUVENTUS Karviná a na úhradu energetických auditů a projektové dokumentace v rámci projektu "Energetické úspory ve školách MSK - 10 projektů".

Z prostředků státního rozpočtu byly poskytnuty investiční dotace ve výši 1.486 tis. Kč. Z toho částka ve výši 667 tis. Kč představovala investiční prostředky určené na nákup učebních pomůcek a zbylé finanční prostředky byly účelově určeny na financování grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové kladné výši 16.290 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 176 organizací hospodařících se ziskem v celkové výši 16.319 tis. Kč, 48 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením. Jedna organizace hospodařila se ztrátou ve výši 29 tis. Kč (ZUŠ J.R. Míši, Orlová - Poruba).

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj byl v roce 2008 zřizovatelem 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k financování jejich provozních činností poskytnuty prostředky v celkové výši 178.560 tis. Kč, z toho neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu tvořil částku 140.717 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 37.843 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
divadlo 1 38 781 34 044 3 342 1 395
knihovna 1 35 482 22 542 12 628 312
muzea a galerie 5 104 297 84 131 18 862 1 304
celkem 7 178 560 140 717 34 832 3 011

Z rozpočtu kraje byly na zajištění provozních činností příspěvkových organizací v odvětví kultury poskytnuty účelově určené prostředky v objemu 34.832 tis. Kč. Byly vázány např. na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (9.478,3 tis. Kč), na údržbu a opravy majetku příspěvkových organizací (7.674,3 tis. Kč), nákup a ochranu knihovního fondu (5.930 tis. Kč), pořízení potřebného vybavení pro Galerii výtvarného umění v Ostravě (1.733,2 tis. Kč) nebo na realizaci programu rozvoje muzejnictví (489 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány na 99,6 %.

Účelově určený příspěvek na provoz obdržely příspěvkové organizace rovněž ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 3.011 tis. Kč. Tyto účelové neinvestiční prostředky byly poskytnuty např. z Programu státní podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů (1.395 tis. Kč), dále na kulturní aktivity (501 tis. Kč) a v rámci programového financování ISPROFIN na ochranu movitého kulturního dědictví (celkem 330,9 tis. Kč). Prostředky byly poskytnuty také na akce spolufinancované z evropských zdrojů, např. Rozvoj sítě environmentálních poradenských center Moravskoslezského kraje (více viz kapitola 4).

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví kultury činily za rok 2008 celkem 24.691 tis. Kč, z toho prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje představovaly 23.174 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na pořízení a obnovu majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, např. na opravu střechy, svodů a vpustí budovy (Těšínské divadlo Český Těšín, 2.140 tis. Kč), na restaurování maleb v interiéru zámku v Bruntále (1.300 tis. Kč), nákup automobilu (1.100 tis. Kč) a vybudování WC pro veřejnost a zpřístupnění objektu Muzea v Bruntále (2.230 tis. Kč). Tyto prostředky byly vyčerpány z 99,9 %.

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
divadlo 1 7 090 7 090 0
knihovna 1 340 106 234
muzea a galerie 5 17 261 15 978 1 283
celkem 7 24 691 23 174 1 517

Účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu byly příspěvkovým organizacím v odvětví kultury poskytnuty v celkové výši 1.517 tis. Kč. Tuto částku tvoří zejména prostředky poskytnuté v rámci programového financování ISPROFIN, a to na ochranu movitého kulturního dědictví v celkovém objemu 1.283 tis. Kč. Zbývající částku ve výši 234 tis. Kč představují prostředky na veřejné informační služby knihoven, konkrétně na digitalizaci ohrožených publikací Moravskoslezského kraje. Prostředky byly plně vyčerpány.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 v odvětví kultury skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové kladné výši 1.273,5 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo šest organizací hospodařících se ziskem v celkové výši 1.520,6 tis. Kč. Jedna organizace hospodařila se ztrátou ve výši 247,1 tis. Kč (Galerie výtvarného umění v Ostravě).

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byl k 31. 12. 2008 Moravskoslezský kraj zřizovatelem 11 příspěvkových organizací - 7 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 2 zařízení ostatní ústavní péče a 1 zdravotnické záchranné služby.

V průběhu roku 2008 došlo k převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí na krajem založenou obchodní společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., a ke sloučení 2 příspěvkových organizací kraje - Nemocnice Třinec a Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, počet odborných léčebných ústavů ve formě příspěvkové organizace se tím snížil na jeden.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly k financování jejich provozních činností poskytnuty prostředky v celkové výši 403.358 tis. Kč, z toho neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu tvořil částku 335.126 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 68.232 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
nemocnice 7 67 445 18 093 49 352 0
zdravotnická záchranná služba 1 291 017 279 172 11 845 0
odborné léčebné ústavy 2 5 552 580 4 972 0
ostatní ústavní péče 2 39 344 37 281 0 2 063
celkem 12 403 358 335 126 66 169 2 063

Účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje na zajištění provozních činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví představovaly 66.169 tis. Kč. Byly vázány především na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (51.123,7 tis. Kč), dále na provoz dětského stacionáře v Českém Těšíně (3.570 tis. Kč), protialkoholní záchytné stanice (5.665 tis. Kč), na údržbu a opravy majetku příspěvkových organizací (1.998,1 tis. Kč), na zajištění evidence onkologických onemocnění a vedení dat v národním onkologickém registru (627 tis. Kč) či na vnitřní vybavení Integrovaného výjezdového centra Poruba (1.845,5 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Část účelově určeného příspěvku na provoz tvořily i finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 2.062,6 tis. Kč. Tyto účelové neinvestiční prostředky byly určeny pro Dětské centrum Čtyřlístek jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních a byly vyčerpány v plné výši.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Účelové investiční dotace pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví na rok 2008 představovaly celkem 153.648 tis. Kč, z toho prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje činily 126.366 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na pořízení a obnovu majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím. Největší objem prostředků byl vynaložen na obměnu vozového parku pro Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje (25.000 tis. Kč), dále byly prostředky poskytnuty např. na pořízení mamografu pro Slezskou nemocnici v Opavě (14.999,5 tis. Kč) a na dodávku počítačového tomografu pro Nemocnici Třinec (10.152 tis. Kč).

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
nemocnice 7 123 693 96 411 27 282
zdravotnická záchranná služba 1 25 000 25 000 0
odborné léčebné ústavy 2 2 930 2 930 0
ostatní ústavní péče 2 2 025 2 025 0
celkem 12 153 648 126 366 27 282

Investiční prostředky ze státního rozpočtu v úhrnné výši 27.282 tis. Kč byly příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví poskytnuty v rámci programového financování ISPROFIN, a to jako podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Největší částku ve výši 23.974 tis. Kč získala na pořízení multidetektorového CT přístroje Slezská nemocnice v Opavě (na tuto akci bylo poskytnuto rovněž 6.000 tis. Kč z prostředků kraje), dalšími příjemci byly Nemocnice Třinec (2.000 tis. Kč na obnovu zdravotnické techniky) a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (1.308 tis. Kč na nákup zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče).

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví dosáhly v roce 2008 v celkovém součtu zhoršeného výsledku hospodaření, vytvořená ztráta v úhrnu činila 38.042,7 tis. Kč. Na vytvořené ztrátě se podílely 4 organizace - Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Nemocnice ve Frýdku-Místku a Slezská nemocnice v Opavě, jejich celková ztráta činila 47.475,7 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku hospodaření dosáhlo 6 organizací, jejich celkový vytvořený zisk představoval 9.433 tis. Kč. Nejlepšího výsledku hospodaření dosáhlo Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje (4.697,9 tis. Kč) a Nemocnice Třinec (2.787,2 tis. Kč).

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Zřizovatelskou funkci vykonával Moravskoslezský kraj ke 31. 12. 2008 u 28 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Jedná se o 27 domovů důchodců a zařízení ostatní ústavní péče a 1 rodinné a manželské poradny - specifického typu poskytované služby, což je zařízení poskytující sociální služby zejména v oblastech sociálně právní ochrany dětí a provozování zařízení pro výkon pěstounské péče. S účinností ke 31. 12. 2007 došlo k ukončení poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci Domov Tichá v obci Tichá. Celkový počet zařízení pro rok 2008 se tímto snížil proti roku 2007 z 29 na 28.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento právní předpis zcela zásadně změnil systém financování sociálních služeb. Příspěvek na zajištění běžného provozu z rozpočtu MSK byl poskytován pouze Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci, ve výši 8.000 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006 (činnost byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje). Schválené finanční prostředky na běžný provoz této příspěvkové organizace byly čerpány na 100 %.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet Příspěvek na provoz celkem z toho:
neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz z rozpočtu kraje účelový příspěvek na provoz ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
zařízení pro výkon pěstounské péče 1 13 750 8 000 5 750 0
domovy 27 12 893 0 3 817 9 076
celkem 28 26 643 8 000 9 567 9 076

Ostatní příspěvkové organizace byly financovány na základě účinnosti výše zmiňovaného zákona (č. 108/2006 Sb.) jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Platby byly na účet Moravskoslezského kraje přidělovány čtvrtletně cca ve výši 25 % celkového objemu. Objem financí pro rok 2008 představoval pro příspěvkové organizace kraje 333.569 tis. Kč, což je cca 76 % objemu roku 2007 a 80 % objemu požadovaných prostředků ze státního rozpočtu na rok 2008. Těmto příspěvkovým organizacím tedy již v průběhu roku nebyl kryt roční příspěvek na provoz státní dotací zapojovanou do rozpočtu kraje, ale v rámci tzv. "průtokové dotace" poskytnuté přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky do rozpočtu kraje nevstupují, procházejí pouze přes bankovní účet kraje.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v průběhu roku 2008 dále poskytnuty k financování jejich provozní činnosti účelově určené finanční prostředky v úhrnné výši 18.643 tis. Kč, z toho bylo organizacím poskytnuto z rozpočtu Moravskoslezského kraje 9.567 tis. Kč a ze státního rozpočtu 9.076 tis. Kč. Finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny např. na vícenáklady spojené s přestěhováním všech klientů a personálu příspěvkové organizace Fontána v Hlučíně do přechodného působiště, na zpracování studií k transformaci zařízení nebo na nově vzniklá zařízení k výkonu pěstounské péče.

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 65 tis. Kč byly účelově vázány na restaurování kulturní památky - oltáře Sv. Jana Nepomuckého - z mobiliáře Domova Na Zámku v Kyjovicích. Ostatní finanční prostředky ve výši 9.011 tis. Kč byly poskytnuty z evropských finančních zdrojů organizaci Náš svět v Pržně a organizaci Harmonie v Krnově v rámci grantového schématu "Síť sociální integrace 2006" na základě provedené závěrečné kontroly po ukončení etapy projektu.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Upraveným rozpočtem byly vyčleněny v odvětví sociálních věcí prostředky ve výši 6.408 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 100 %. Použity byly na stavební úpravy objektu Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, na nákupy budov a pozemků a rekonstrukce zařízení v rámci procesu transformace pobytových služeb pro klienty.

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu z rozpočtu kraje investiční dotace do investičního fondu ze státního rozpočtu (vč. evr. fin. zdrojů)
zařízení pro výkon pěstounské péče 1 100 100 0
domovy 27 6 308 6 308 0
celkem 28 6 408 6 408 0

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 24/2035 ze dne 26. 6. 2008 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Domov Havířov v Havířově ve výši 4 mil. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Na základě žádosti organizace o přehodnocení výsledků dotačního řízení bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vyjádřeno kladné stanovisko k dofinancování této organizace v roce 2008. Poskytnuté prostředky z návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly vráceny v prosinci 2008.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Ke dni 31. 12. 2008 dosáhly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí zlepšeného výsledku hospodaření pro rok 2008 v celkové kladné výši 12.863 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 25 organizací hospodařících se ziskem, 3 organizace ukončily rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná organizace nehospodařila se ztrátou.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj je zakladatelem celkem 13 akciových společností v odvětví zdravotnictví, dopravy a životního prostředí. Kromě akciových společností založených a 100 % vlastněných krajem má kraj 29,89 % majetkový podíl ve společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o. V průběhu roku 2008 Moravskoslezský kraj založil obecně prospěšnou společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Usneseními zastupitelstva kraje č. 4/110/1 - 4/118/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo založeno 9 níže uvedených obchodních společností za účelem následného nahrazení funkce všech nemocnic zřízených v právní formě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje:

 • Třinecká nemocnice, a.s.,
 • Frýdeckomístecká nemocnice, a.s.,
 • Karvinská nemocnice, a.s.,
 • Havířovská nemocnice, a.s.,
 • Opavská nemocnice, a.s.,
 • Vítkovská nemocnice, a.s.
 • Novojičínská nemocnice, a.s.,
 • Bílovecká nemocnice, a.s.,
 • Krnovská nemocnice, a.s.,

Současně se založením byli zvoleni členové dozorčí rady a představenstva těchto obchodních společností. Působnost valné hromady nemocnic akciových společností vykonává rada kraje. Moravskoslezský kraj je u všech nemocnic jediným zakladatelem. Všechny výše uvedené akciové společnosti byly zapsány do obchodního rejstříku se základním kapitálem ve výši 2.000 tis. Kč.

Přehled obchodních společností v odvětví zdravotnictví, které vyvíjely činnost v roce 2008
Název Sídlo
Moravskoslezská servisní, a.s. 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, Fráni Šrámka 1209/5
Bílovecká nemocnice, a.s. 734 01 Bílovec, 17. listopadu 538
Sanatorium Jablunkov, a.s. 739 91 Jablunkov, Alej míru 442

Rada kraje v působnosti valné hromady usnesením č. 159/5634 ze dne 20. 12. 2007 odvolala na návrh zastupitelstva kraje (usnesení č. 21/1842 ze dne 20. 12. 2007) členy představenstva a dozorčí rady společnosti Vítkovská nemocnice, a.s. "v likvidaci". Nové vedení akciové společnosti předložilo z důvodu předpokládané změny předmětu činnosti obchodní společnosti na zabezpečování sdružených nákupů pro zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje dle článku 11 bodu 2 písm. a) Stanov společnosti radě kraje v působnosti valné hromady návrh na změnu stanov, který zahrnoval změnu názvu obchodní firmy, který nově zní "Moravskoslezská servisní, a.s.", návrh na změnu sídla společnosti a návrh na změnu předmětu podnikání. Tato změna byla v obchodním rejstříku zapsána 3. 3. 2008. Poté došlo k nahrazení 20 ks akcií Vítkovské nemocnice, a.s., o nominální hodnotě každé akcie ve výši 100 tis. Kč za 20 ks akcií na jména Moravskoslezská servisní, a. s. o stejné nominální hodnotě. Následně usnesením č. 184/6556 ze dne 26. 6. 2008 rozhodlo zastupitelstvo kraje o peněžitém vkladu ve výši 4.000 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti. Navýšení základního kapitálu Moravskoslezské servisní, a.s., bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 29. 7. 2008. Celková výše základního kapitálu Moravskoslezské servisní, a.s. činila 6.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Bílovecká nemocnice, a.s. byla založena se základním kapitálem v zákonné výši 2.000 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1827 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 21.282,3 tis. Kč do základního kapitálu společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 19. 2. 2008. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2093 a 24/2128 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 50.838,1 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti. Navýšení základního kapitálu Bílovecké nemocnice, a.s. bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 1. 8. 2008. S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedena v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedená v účetnictví na účtu 061 - Dlouhodobý finanční majetek činí Kč 176.588.653,51. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Bílovecké nemocnice, a. s. činila 74.120,4 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 12. 2007 usnesením č. 21/1843 rozhodlo o založení obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov - odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace. Zároveň zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/1844 ze dne 20. 12. 2007 zvolilo členy představenstva a dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. K zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008 se základním kapitálem ve výši 2.000 tis. Kč. Dne 26. 6. 2008 usnesením č. 24/2129 rozhodlo zastupitelstvo kraje o peněžitém vkladu ve výši 1.518,4 tis. Kč a nepeněžitém vkladu ve výši 153.681,6 tis. Kč nemovitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., Navýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 31. 7. 2008. Následně usnesením č. 25/2245 ze dne 25. 9. 2008 rozhodlo zastupitelstvo kraje o nepeněžitém vkladu ve výši Kč 691.900,-- movitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje do základního kapitálu. Toto navýšení bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 28. 11. 2008. V návaznosti na to, že v průběhu roku 2008 docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedena v účetnictví na účtu 061 - Dlouhodobý finanční majetek činí Kč 159.111.456,35. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Sanatoria Jablunkov, a. s. činila 157.891,9 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Údaje o hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2008, které vyvíjely činnost a ve kterých má Moravskoslezský kraj majetkovou účast s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč)
Ukazatel Moravskoslezská servisní, a.s. Bílovecká nemocnice, a.s. Sanatorium Jablunkov, a.s.
Výsledek hospodaření -5 059 841 -224
Náklady 11 480 108 294 38 460
spotřebované nákupy 5 279 24 426 9 573
výkonová spotřeba 2 276 12 092 2 626
osobní náklady 3 829 67 779 24 402
odpisy 20 2 850 1 525
tvorba rezerv 0 0 0
daně a poplatky 27 71 8
ostatní náklady 49 1 076 326
Výnosy 6 421 109 135 38 236
tržby z prodeje vlastních výrobků 6 416 106 203 37 667
prodej majetku 0 111 57
zúčtování rezerv 0 0 0
ostatní provozní výnosy 5 2 813 511
ostatní výnosy 0 8 1

Společnost Moravskoslezská servisní, a. s. vykázala za rok 2008 ztrátu ve výši 5.059 tis. Kč. Pohledávky společnosti jsou vyčísleny v objemu 3.383,3 tis. Kč. Z převážné části se jedná o pohledávky z obchodních vztahů. Závazky společnosti jsou ve výši 6.719,9 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 96,2 % z celkového objemu závazků. Největší část závazků tvoří závazky z obchodních vztahů 97 %, zbývající 3 % tvoří závazky vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

Společnost Bílovecká nemocnice, a. s. dosáhla za rok 2008 zisku ve výši 840,5 tis. Kč. Dne 26. 3. 2009 dozorčí rada společnosti schválila a doporučila valné hromadě, která se bude konat v průběhu června, následující rozdělení zisku: 148,5 tis. Kč převést na úhradu ztrát z minulých let a 692 tis. Kč převést do rezervního fondu. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 7.658,7 tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky z obchodního styku, které tvoří téměř 98,6 %, zbývající procento jsou ostatní pohledávky a poskytnuté zálohy. Společnost vykazuje celkem 12.078,6 tis. Kč závazků, z toho pouze 6.241,5 tis. Kč z obchodního styku. Zbývající část představují zejména závazky ke státu a zaměstnancům.

Společnost Sanatorium Jablunkov, a. s. dosáhla za rok 2008 ztráty ve výši 224 tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhlo vzhledem k dosaženému zápornému výsledku hospodaření v roce 2008 převést ztrátu na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let. Rada kraje v působnosti valné hromady dne 27. 4. 2009 navrhovaný převod ztráty schválila. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 23.212 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují pouze 0,4 % z celkového objemu pohledávek. Pohledávky z obchodního styku tvoří 99,6 % z celkové výše pohledávek. Společnost vykazuje 23.079 tis. Kč závazků, z toho pouze 2.661 tis. Kč z obchodního styku. Sanatorium Jablunkov, a.s., má vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR nastaven zálohový způsob platby, což znamená, že jsou od nich platby účtovány na zálohách. Tyto zálohy představují 69,4 % závazků na účtu přijatých záloh. Zbývající část závazků tvoří zejména závazky ke státu, zaměstnancům a společníkům.

Zbylých 7 akciových společností k 31. 12. 2008 nevyvíjelo činnost (jejich seznam je uveden v následující tabulce).

Přehled obchodních společností v odvětví zdravotnictví, které nevyvíjely v roce 2008 činnost
Název Sídlo
Třinecká nemocnice, a.s. 739 61 Třinec, Kaštanová 268
Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. 738 18 Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 321
Karvinská nemocnice, a.s. 734 12 Karviná - Ráj, Vydmuchov 399/5
Havířovská nemocnice, a.s. 736 01 Havířov, Dělnická 1132/24
Opavská nemocnice, a.s. 746 01 Opava, Olomoucká 86
Novojičínská nemocnice, a.s 741 11 Nový Jičín, K nemocnici 76
Krnovská nemocnice, a.s. 794 01 Krnov, I. P. Pavlova 9

Výše uvedené obchodní společnosti fakticky dosud nezačaly poskytovat zdravotní péči. V návaznosti na to rozhodly orgány kraje v závěru roku 2008 o zrušení těchto sedmi výše uvedených nemocnic, obchodních společností. Vzhledem k ustanovení zákona o krajích a obchodního zákoníku je radě vyhrazeno rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodních společností (tj. vykonávat funkce valné hromady obchodní společnosti). Aby došlo k naplnění zákona o krajích i platných stanov obchodních společností, rozhodlo zastupitelstvo kraje pouze o zrušení těchto společností. Následně rada kraje v působnosti valné hromady společností dne 18. 3. 2009 rozhodla za účasti notáře o zrušení společností s likvidací, určení likvidátora a dalších nezbytných úkonech. Teprve rozhodnutí rady kraje v působnosti valné hromady společností je podkladem pro faktickou likvidaci společností a pro zápis likvidace do obchodního rejstříku.

Údaje o hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2008, které nevyvíjely činnost a ve kterých má Moravskoslezský kraj majetkovou účast s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Třinecká nemocnice, a.s. 0 2 -2
Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. 106 168 -62
Karvinská nemocnice, a.s. 0 10 -10
Havířovská nemocnice, a.s. 34 9 25
Opavská nemocnice, a.s. 0 1 -1
Novojičínská nemocnice, a.s. 0 2 -2
Krnovská nemocnice, a.s. 0 10 -10

Všechny výše uvedené obchodní společnosti v průběhu roku 2008 nevyvíjely žádnou hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření těchto společností skončil ztrátou s výjimkou Havířovské nemocnice, a.s., která uzavřela hospodaření za uplynulý rok s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 25 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek ovlivnily především úroky z termínovaného vkladu.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 rozhodlo o založení společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719 a současně schválilo zakladatelskou listinu, podle které je Moravskoslezský kraj jediným zakladatelem společnosti a také stanovy této obchodní společnosti. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. 3. 2004. Základní kapitál společnosti byl splacen ve dvou splátkách, a to dne 14. 10. 2003 ve výši 600 tis. Kč a druhá splátka peněžitého vkladu na základní kapitál byla uhrazena dne 19. 4. 2004 ve výši 1.400 tis. Kč, tedy do plné výše upsaného základního kapitálu. Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/855/1 ze dne 23. 2. 2006 rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 35.000 tis. Kč do základního kapitálu a o uzavření smlouvy o upsání akcií s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. Smlouva nabyla účinnosti dne 9. 3. 2006. Ke dni zápisu bylo splaceno 100 % základního kapitálu. Navýšení základního kapitálu bylo v obchodním rejstříku zapsáno dnem 29. 3. 2006. Dne 8. 6. 2006 zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1053/1 rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 22.300 tis. Kč do základního kapitálu a o uzavření smlouvy o upsání akcií s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. Současně rozhodlo o uzavření dohody o započtení pohledávky Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. ve výši 22.300 tis. Kč na nájemném roku 2005. Navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku bylo zapsáno dne 13. 7. 2006. V roce 2008 zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 24/2036 ze dne 26. 6. 2008 rozhodlo o peněžitém vkladu ve výši 70.500 tis. Kč a nepeněžitém vkladu ve výši 43.500 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti. Smlouva o úpisu akcií ve výši 114.000 tis. Kč nabyla účinnost dne 29. 7. 2008. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku tj. 20. 8. 2008 bylo splaceno 100% základního kapitálu.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedena v účetnictví na účtu 061 - Dlouhodobý finanční majetek činí Kč 186.937.610,-. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Letiště Ostrava, a. s. činila 173.302 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, současně byla stanovena majetková účast kraje ve výši 275 tis. Kč, a to peněžitým vkladem. Dlouhodobý finanční majetek je veden na účtu "Majetkové účasti s podstatným vlivem" v ocenění 275 tis. Kč a podíl kraje na základním kapitálu společnosti v hodnotě 920 tis. Kč činí 29,89 %. V roce 2008 zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 rozhodlo o zvýšení obchodního podílu ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. na 50 %. Po uzavření smluv o převodu obchodních podílů ve společnosti mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava na jedné straně, a městy a obcemi jako převodci na straně druhé a finančním vypořádání byl podán návrh na změnu obchodního podílu ve společnosti do obchodního rejstříku. Dnem 13. 1. 2009 byla zapsána změna obchodního podílu v obchodním rejstříku. Celkový objem dlouhodobého finančního majetku k tomuto datu činí 460 tis. Kč, což představuje 50 % obchodního podílu ve výše uvedené společnosti.

Údaje o hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2008, ve kterých má Moravskoslezský kraj majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (v tis. Kč)
Ukazatel Koordinátor ODIS s.r.o. Letiště Ostrava, a.s.
Výsledek hospodaření 366 -14 312
Náklady 11 590 256 216
spotřebované nákupy 96 38 545
výkonová spotřeba 4 690 51 359
osobní náklady 6 449 98 288
odpisy 117 35 646
tvorba rezerv 0 -520
daň z příjmu 120 0
ostatní náklady 118 32 898
Výnosy 11 956 241 904
tržby z prodeje vlastních výrobků 4 262 200 898
prodej majetku 34 563
zúčtování rezerv 0 0
ostatní provozní výnosy 7 560 38 448
ostatní výnosy 100 1 995

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. dosáhla za rok 2008 zisku po zdanění ve výši 366 tis. Kč. O hospodářském výsledku roku 2008 bude rozhodovat valná hromada společnosti. Termín jejího zasedání však dosud není znám. Krátkodobé pohledávky jsou vykazovány ve výši 717 tis. Kč. Jsou tvořeny z pohledávek po lhůtě splatnosti z obchodního styku ve výši 21 tis. Kč, ze zaplacené zálohy za elektrickou energii a nájem v objemu 269 tis. Kč a z daňových pohledávek ve výši 427 tis. Kč. Účetní jednotka k dnešnímu dni má veškeré polhůtní pohledávky uhrazeny. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 1.734 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti ve výši 265 tis. Kč z obchodního styku. Jedná se o krátkodobé závazky vyplývají jak z obchodního styku, tak o závazky za společníky a zaměstnanci ve výši 412 tis. Kč, dále se jedná o závazky k státu ve výši 756 tis. Kč a zbývající část tvoří zejména dohadné účty. K dnešnímu dni jsou veškeré polhůtní závazky již uhrazeny. Celková zadluženost společnosti v roce 2008 je 67 %. Úvěrová zadluženost činí 6%. Jelikož společnost nepředpokládá s podstatným zvýšením zisku, bude i plánovaná výše celkové zadluženosti v budoucím období pohybující se v rozpětí od 50-70 %. Se zvýšením úvěrové zadluženosti společnost plánuje v roce 2010 v rámci realizování projektu Moravskoslezské karty.

Společnost Letiště Ostrava, a.s. dosáhla za rok 2008 ztráty ve výši 14.312,2 tis. Kč. Celkové pohledávky společnosti jsou vykazovány ve výši 29.039,2 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky po lhůtě splatnosti činí 1.179 tis. Kč a krátkodobé pohledávky po splatnosti jsou ve výši 9.580 tis. Kč. Z převážné části se jedná o pohledávky, které jsou soudně vymáhané a nebo pohledávky přihlášené do konkurzního řízení. Celkové závazky společnosti jsou ve výši 878.759,4 tis. Kč. Největší část závazků tvoří závazky k Moravskoslezskému kraji, a to z pronájmu podniku ve výši 739.281,6 tis. Kč a 35.539,4 tis. Kč z kupních smluv a převzatých věcí uzavřených mezi krajem a společností v roce 2008. Závazky z obchodního styku jsou ve výši 89.913,5 tis. Kč, z toho 55.027,9 tis.Kč tvoří krátkodobé a 34.885,6 tis. Kč dlouhodobé. Zbývající část závazků jsou závazky k zaměstnancům a k státu. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, č.p. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 kusů akcií v nominální hodnotě Kč 10.000,-- jedné každé akcie. Současně zastupitelstvo rozhodlo o uzavření 2 smluv o bezúplatném převodu těchto akcií na Moravskoslezský kraj. Dlouhodobý finanční majetek byl oceněn reprodukční pořizovací cenou ve výši Kč 4.541.000,--.

Následně usnesením č.16/1357 ze dne 1. 3. 2007 rozhodlo zastupitelstvo kraje o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč, a to rovněž bezúplatným převodem od České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj do základního kapitálu obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj a.s. Usnesením vlády České republiky č. 240 ze dne 10. 3. 2008 vláda České republiky vydala předchozí souhlas s bezúplatným převodem 30 kusů akcií Agentury pro regionální rozvoje, a. s., ke kterým mělo příslušnost hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, na nabyvatele Moravskoslezský kraj. Bezúplatně nabytý finanční majetek byl oceněn reprodukční pořizovací cenou ve výši Kč 3.438.600,--.

Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 7.979,6 tis. Kč. Změna akcionáře v obchodním rejstříku byla zapsána dne 4. 8. 2009. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., činila Kč 1.000.000,--, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Údaje o hospodaření obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje za rok 2008, ve kterých má Moravskoslezský kraj majetkovou účast s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč)
Ukazatel Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Výsledek hospodaření 244
Náklady 22 557
spotřebované nákupy 0
výkonová spotřeba 8 110
osobní náklady 11 856
odpisy 203
tvorba rezerv 1 276
daň z příjmu 491
ostatní náklady 621
Výnosy 22 801
tržby z prodeje vlastních výrobků 7 365
prodej majetku 3
zúčtování rezerv 0
ostatní provozní výnosy 15 190
ostatní výnosy 243

Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s. dosáhla za rok 2008 zisku po zdanění ve výši 244 tis. Kč. Dne 10. 6. 2009 bude valná hromada rozhodovat o rozdělení zisku společnosti za rok 2008. Zájmem představenstva bude dosažený výsledek hospodaření rozdělit formou přídělu do sociálního fondu ve výši 220 tis. Kč, část zisku na tantiémy a na pojištění dle právních předpisů z tantiém a zbývající část převést na účet nerozděleného zisku. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 4.873 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky představují 2.712 tis. Kč, které vyplývají z nájemní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a společností a krátkodobé pohledávky ve výši 2.161 tis. Kč, kde téměř 98 % tvoří pohledávky z obchodního styku a zbývající procento jsou pohledávky ke státu. Účetní jednotka eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti plynoucí z přihlášení do konkurzu. Společnost vykazuje celkem 1.900 tis. Kč závazků, z toho pouze 23 tis. Kč dlouhodobých, kde se jedná o odložený daňový závazek. Zbývající část představují zejména krátkodobé závazky z obchodních vztahů.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví životního prostředí a zemědělství

Usnesením č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 rozhodlo zastupitelstvo kraje o založení akciové společnosti KIC Odpady, a.s. a stejným usnesením schválilo i Zakladatelskou listinu a Stanovy obchodní společnosti. Podle zakladatelské listiny je jediným zakladatelem společnosti Moravskoslezský kraj, který upisuje akcie ve výši základního kapitálu společnosti, tj. ve výši 40.000 tis. Kč. Zakladatel dne 10. 11. 2008 splatil 30 % emisního kurzu upsaných akcií tj. 12.000 tis. Kč. Zbývající část do jmenovité hodnoty upsaných akcií, tj. 28.000 tis. Kč byla splacena dne 26. 1. 2009. Jediným akcionářem obchodní společnosti je Moravskoslezský kraj.

Údaje o hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí a zemědělství za rok 2008, ve které má Moravskoslezský kraj majetkovou účast s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 1 21 -20

Společnost KIC Odpady, a.s. dosáhla za rok 2008 ztráty ve výši 20 tis. Kč. Rada kraje v působnosti valné hromady rozhodla dne 15. 4. 2009, že ztráta obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 18, IČ 28564111, vykázaná za rok 2008 ve výši Kč 20.451,11 bude zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let. Účetní jednotka neeviduje pohledávky a závazky společnosti po lhůtě splatnosti. S ohledem na to, že společnost vznikla k 30. 10. 2008 a nevyvíjela téměř žádnou hospodářskou činnost, nejsou vykazovány žádné pohledávky a závazky společnosti.

9.5 Ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj zahájil v roce 2006 úkony nezbytné pro založení Krajské energetické agentury MSK. Za účelem zabezpečení financování činnosti agentury byla na doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu využita možnost předložení žádosti o finanční podporu v rámci programu Evropské unie na podporu úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energií "Inteligent Energy Europe - IEE, který je na podporu založení a činnost Krajské energetické agentury zaměřen. Po projednání a schválení žádosti obdržel kraj v říjnu 2007 smlouvu o poskytnutí dotace, kterou hejtman podepsal v prosinci 2007. Dle předložené žádosti je hlavním cílem zřízení regionální agentury a zabezpečení jejich činnosti. Dle doporučení MPO byla jako právní forma zvolena obecně prospěšná společnost.

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. vykázala za rok 2008 ztrátu ve výši 5 tis. Kč. Pohledávky společnosti jsou vyčísleny v objemu 35 tis. Kč a závazky ve výši 126 tis. Kč.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2008 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 7.732.600,7 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 27.713,4 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2008 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací - obcích, dobrovolných svazků obcí, krajů, jiných veřejných rozpočtů, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách - z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 29 až 31 kapitoly 13.1. Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2008 byly obcím (včetně jejich organizacím), krajům a jiným veřejným rozpočtům poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 276.530,4 tis. Kč, z toho bylo v roce 2008 v rámci finančního vypořádání obcemi vráceno na účet kraje 5.582,1 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.285.013,8 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2008 dle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2009 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 157,1 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2008 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Poskytnuté finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2008 ze zdrojů státního rozpočtu (v tis. Kč)
dotace poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace ze zdrojů státního rozpočtu: 12 950,0 15,8
z toho v rámci:
Evropská charta regionál. či menšinových jazyků 663,8 0,0
Grantové schéma - Rozvoj kapacity dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 460,5 0,0
Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 225,7 0,0
Program protidrogové politiky 132,4 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 436,7 1,5
Transfery na st. příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 295,5 0,0
Globální granty - Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK 923,3 0,0
Globální granty - Rovné příležitosti ve vzdělávání v MSK 148,5 0,0
Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 9 663,6 14,3
Poskytnuté finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2008 na projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU - podíl EU 33 096,9 0,0
z toho v rámci:
Grantové schéma - Rozvoj kapacity dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 1 381,4 0,0
Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 677,3 0,0
Grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 20 976,4 0,0
Grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 3 988,3 0,0
Globální granty - Zvyšování kvality ve vzdělávávní v MSK 5 232,0 0,0
Globální granty - Rovné příležitosti ve vzdělávání v MSK 841,5 0,0
Poskytnuté finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2008 z vlastních zdrojů kraje (v tis. Kč)
dotace poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje 276 530,4 5 582,1
z toho v rámci:
Vyhlášené dotační programy 110 675,4 5 412,3
Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů MSK 4 000,0 0,7
Podpora výstavby průmyslové zóny Nošovice 12 727,0 0,0
Protialkoholní záchytná stanice 4 600,0 0,0
Odstraňování následků havárií-dle zákona o vodách 2 795,5 0,0
Onkologický registr 464,7 0,0
Podpora profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů 4 658,0 0,0
Podpora soutěží a přehlídek 231,0 0,0
Podpora vodohospodářských projektů 10 433,6 0,0
Příspěvek na hospodaření v lesích 15 577,2 0,0
Regionálních funkce knihoven 12 364,0 2,7
Strukturální fondy - povinné kofinancování neziskových subjektů 2 400,0 0,0
Grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 2 823,8 0,0
Grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 498,5 0,0
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně 91 480,4 166,4
Podpora talentů 50,0 0,0
Školní psychologové, školní speciální pedagogové 251,3 0,0
Vesnice roku 500,0 0,0

U většiny dotací poskytnutých obcím v rámci vyhlašovaných dotačních programů bylo stanoveno použití do konce roku 2008 (viz kapitola 3 Dotační programy).

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2008 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v tabulce č. 29 Přílohy 13.1 Tabulková část.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008 byly orgány kraje poskytnuty dobrovolným svazkům obcí dotace v celkovém objemu 10.514,3 tis. Kč, přičemž částka ve výši 12,6 tis. Kč byla vrácena v roce 2009 v rámci finančního vypořádání.

Poskytnuté finanční prostředky dobrovolným svazkům obcí v roce 2008 (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje 9 462,0 12,6
z toho v rámci:
Vyhlášené dotační programy 8 270,2 12,6
Strukturální fondy - povinné kofinancování neziskových subjektů 981,5 0,0
Grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 210,3 0,0
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU - podíl EU 1 051,7 0,0
z toho v rámci:
Grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 1 051,7 0,0

Z celkového objemu finančních prostředků poskytnuty dobrovolným svazkům obcí představovala částka 7.410,2 tis. Kč dotace schválené v rámci dotačních titulů programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008. V rámci vyhlášených dotačních titulů byly dále schváleny a vyplaceny finanční prostředky ve výši 855,0 tis. Kč, z toho na podporu přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 370,0 tis. Kč, v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 ve výši 485,0 tis. Kč. Čerpání výše uvedených dotačních titulů je podrobně popsáno v kapitole 3 Dotační programy. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2008 jednotlivým dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje jsou uvedeny v tabulce č. 29 Přílohy 13.1 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2008 byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souladu se zákonem č. 248/2002 Sb., o podpoře regionálního rozvoje poskytnuty dotace ve výši 10.948,0 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Část dotace byla poskytnuta jako investiční, a to ve výši 7.514,0 tis. Kč a část neinvestiční v celkové výši 3.434,0 tis. Kč.

Usneseními zastupitelstva kraje č. 21/1796 a č. 25/2149 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové dotace na kofinancování způsobilých výdajů projektů Technické pomoci a financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady v celkové výši 10.798 tis. Kč časovou použitelností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009, v případě úhrady uznatelných výdajů vzniklých v prosinci 2009 s termínem do 31. 1. 2010.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2192 byla dále Regionální radě poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč na spolufinancování konference "Evropské příležitosti regionů" s časovou použitelností od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2008.

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2008 byla Regionální radou vrácena částka ve výši 843,5 tis. Kč z poskytnuté dotace účelově určené na financování vlastní činnosti řídícího orgánu Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Moravskoslezsko.

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2008 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.103.547,9 tis. Kč, z toho 509.494,1 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2009 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 21.102,3 tis.Kč.

Poskytnuté finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2008 ze zdrojů státního rozpočtu (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace ze zdrojů státního rozpočtu 40 025,1 699,1
z toho v rámci:
Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 17 290,1 699,1
Náhrady škod způsobené zvláště chráněnými živočichy 1 722,3 0,0
Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ MSK s důrazem na odbornou praxi 3,0 0,0
Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 781,0 0,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 119,5 0,0
Globální grant - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 640,3 0,0
Globální grant - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 203,4 0,0
Globální grant - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 1 916,6 0,0
Grantové schéma - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MKS 8 248,3 0,0
Grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 6 100,5 0,0
Poskytnuté finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2008 na projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU - podíl EU a EHP/Norsko 262 593,1 0,0
z toho v rámci:
LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 5 523,0 0,0
Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ MSK s důrazem na odbornou praxi 9,0 0,0
Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 2 343,1 0,0
Globální grant - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 3 628,2 0,0
Globální grant - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 1 152,6 0,0
Globální grant - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 10 861,0 0,0
Grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 421,7 0,0
Grantové schéma - Podpora místní infrastruktury 2006 51 684,9 0,0
Grantové schéma - Regionální podpora podnikům v MSK 2006 112 639,9 0,0
Grantové schéma - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MKS 24 745,0 0,0
Grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 49 584,8 0,0
Poskytnuté finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2008 z rozpočtu kraje (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje (bez soukromých škol) 1 291 435,6 19 793,8
z toho v rámci:
vyhlášené dotační programy 46 210,6 573,9
Asociace krajů ČR - příspěvek k zajištění společných akcí krajů 300,0 0,0
Grantové schéma - Jednotný komunikační styl 2006 180,7 0,0
Grantové schéma - Podpora místní infrastruktury 2006 22 150,7 0,0
Grantové schéma - Regionální podpora podnikům v MSK 2006 49 549,5 0,0
Grantové schéma - Síť sociální integrace 2006 6 295,8 0,0
EKOKOM 500,0 0,0
Hry 3. letní a zimní olympiády dětí 79,9 0,0
Informační systém o znečištění ovzduší 1 600,0 0,0
Koncepce EVVO - doplnění 50,0 0,0
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje 1 800,0 0,0
Krajské informační středisko - Zemědělci 300,0 15,1
Obnova památek 3 590,0 0,0
Oceňování nejúspěšnějších sportovců 300,0 0,0
Péče o chráněné druhy živočichů 760,0 0,0
Plán oblasti povodí 4 000,0 0,0
Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost 3 891,9 0,0
Reprezentační akce kraje - využití volného času 245,0 0,0
Řád "Služby veřejného ekonomického zájmu" 13 460,0 222,1
Onkologický registr 426,3 0,0
Podpora mezinárodních projektů EU (projekt Mládež apod.) 171,0 0,0
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 292,0 0,0
Podpora talentů 825,0 0,0
Propagace v oblasti ŽP 560,7 0,0
Příspěvek na hospodaření v lesích 13 228,6 0,0
Příspěvky na podporu včelařství 793,1 0,0
Úhrada prokazatelné ztráty v silniční a drážní dopravě 980 550,6 12 542,7
Žákovské jízdné 53 444,1 3 287,8
ostatní dotace 85 880,4 3 152,4
Poskytnuté finanční prostředky v roce 2008 soukromým školám (v tis. Kč)
dotace Poskytnuto v roce 2008 vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2009
dotace ze zdrojů státního rozpočtu 505 341,9 609,4
z toho v rámci:
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 896,5 6,8
Dotace pro soukromé školy 499 805,0 589,1
Program protidrogové politiky 58,7 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 137,1 2,0
Rozvojový program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy 198,8 3,5
Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek 224,0 7,8
Výuka cizích jazyků 78,2 0,0
Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 2 906,0 0,2
Globální grant - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 54,0 0,0
Globální grant - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 92,8 0,0
Grantové schéma - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MKS 870,2 0,0
Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ MSK s důrazem na odbornou praxi 20,6 0,0
dotace poskytnuté z vlastních zdrojů kraje 648,0 0,0
z toho v rámci:
Dotační program - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 173,0 0,0
Podpora talentů 65,0 0,0
Ostatní dotace 410,0 0,0
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z EU - podíl EU 3 504,2 0,0
z toho v rámci:
Globální grant - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 306,0 0,0
Globální grant - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 525,9 0,0
Grantové schéma - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MKS 2 610,6 0,0
Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ MSK s důrazem na odbornou praxi 61,7 0,0

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2008 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a údaje o všech neinvestičních a investičních dotacích poskytnutých fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 30 Přílohy 13.1.

11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2008 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v přílohové části 13.4. Závěrem této zprávy je konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.


Přílohy:

Tabulková část

Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. prosinci 2008 - příjmy v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 859 965 859 965 984 717 114,5
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 73 605 73 605 89 021 120,9
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 42 840 42 840 88 314 206,1
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 247 400 1 360 398 1 536 359 112,9
  1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 69 447 74 887 74 887 100,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 032 613 2 032 613 2 196 127 108,0
  1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 0 0 84 0,0
  1361 Správní poplatky 2 820 2 875 3 004 104,5
    Daňové příjmy 4 328 690 4 447 183 4 972 513 111,8
2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 250 290 116,0
2141   Vnitřní obchod 0 250 290 116,0
2143 2210 Přijaté sankční platby 0 0 294 0,0
2143   Cestovní ruch 0 0 294 0,0
2191 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 4 0,0
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0 0 4 0,0
2199 2210 Přijaté sankční platby 0 0 18 0,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0 0 18 0,0
2212 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 62 093 62 209 100,2
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 1 096 0,0
2212   Silnice 0 62 093 63 305 102,0
2221 2210 Přijaté sankční platby 0 0 55 0,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 55 0,0
2229 2210 Přijaté sankční platby 700 2 200 5 241 238,2
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 700 2 200 5 241 238,2
2242 2210 Přijaté sankční platby 0 191 203 106,3
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 191 203 106,3
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 22 000 22 000 25 313 115,1
2251 2210 Přijaté sankční platby 0 1 993 1 993 100,0
2251   Letiště 22 000 23 993 27 306 113,8
2321 2210 Přijaté sankční platby 0 0 35 0,0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 0 35 0,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 20 932 139,5
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 000 20 932 139,5
3111 2210 Přijaté sankční platby 0 40 44 110,0
3111   Předškolní zařízení 0 40 44 110,0
3113 2210 Přijaté sankční platby 0 5 10 200,0
3113   Základní školy 0 5 10 200,0
3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 1 0,0
3114   Speciální základní školy 0 0 1 0,0
3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 500 500 500 100,0
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 5 5 100,0
3121 2210 Přijaté sankční platby 0 0 35 0,0
3121   Gymnázia 500 505 540 106,9
3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 61 61 100,0
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 238 238 100,0
3122 2210 Přijaté sankční platby 0 1 1 100,0
3122   Střední odborné školy 0 300 300 100,0
3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 3 3 100,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 3 3 100,0
3124 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 1 1 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 0 1 1 100,0
3141 2210 Přijaté sankční platby 0 1 1 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 1 1 100,0
3149 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 9 9 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 0 9 9 100,0
3231 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 308 308 100,0
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 43 48 111,6
3231   Základní umělecké školy 0 351 356 101,4
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 22 333 22 327 22 327 100,0
3299 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1 0,0
3299 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 99 0,0
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 22 333 22 327 22 429 100,5
3314 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 24 0,0
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 492 492 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 492 516 104,9
3315 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 99 102 103,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 99 102 103,0
3319 2210 Přijaté sankční platby 0 0 68 0,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 0 68 0,0
3419 2210 Přijaté sankční platby 0 60 61 101,7
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 60 61 101,7
3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 12 13 108,3
3421 2210 Přijaté sankční platby 0 38 38 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 50 51 102,0
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 25 357 25 357 100,0
3522 2210 Přijaté sankční platby 0 0 49 0,0
3522   Ostatní nemocnice 0 25 357 25 406 100,2
3541 2210 Přijaté sankční platby 0 1 1 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 0 1 1 100,0
3549 2210 Přijaté sankční platby 0 0 45 0,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 0 45 0,0
3635 2210 Přijaté sankční platby 0 255 255 100,0
3635   Územní plánování 0 255 255 100,0
3636 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 79 0,0
3636 2210 Přijaté sankční platby 0 9 225 2 500,0
3636   Územní rozvoj 0 9 304 3 377,8
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 800 800 2 359 294,9
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 0 124 0,0
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 427 427 385 90,2
3639 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 20 0,0
3639 2210 Přijaté sankční platby 0 0 448 0,0
3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 160 0,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 147 0,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 4 800 0,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 40 000 55 285 80 457 145,5
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 62 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 41 227 56 512 88 962 157,4
3742 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 7 0,0
3742 2210 Přijaté sankční platby 0 0 95 0,0
3742   Chráněné části přírody 0 0 102 0,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 709 740 104,4
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 300 709 740 104,4
3792 2210 Přijaté sankční platby 0 0 4 0,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 0 4 0,0
3799 2210 Přijaté sankční platby 0 0 36 0,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 0 36 0,0
4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4171   Příspěvek na živobytí 0 0 0 0,0
4172 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4172   Doplatek na bydlení 0 0 0 0,0
4173 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4173   Mimořádná okamžitá pomoc 0 0 0 0,0
4177 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4177   Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 0 0 0 0,0
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 2 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 2 0,0
4181 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4181   Příspěvek při péči o osobu blízkou 0 0 0 0,0
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4183   Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0 0 0 0,0
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 2 0,0
4184   Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 2 0,0
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
4186 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4186   Příspěvek na individuální dopravu 0 0 0 0,0
4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4195   Příspěvek na péči 0 0 0 0,0
4341 2210 Přijaté sankční platby 0 0 62 0,0
4341   Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 0 0 62 0,0
4349 2210 Přijaté sankční platby 0 0 2 0,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 0 2 0,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 12 0,0
4357   Domovy 0 0 12 0,0
4379 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 34 0,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 0 34 0,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 2 250 2 250 100,0
5511 3129 Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené 0 2 520 2 520 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 0 4 770 4 770 100,0
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 504 504 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 504 504 100,0
6113 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 8 0,0
6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 6 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
6113 2329 Ostatní přijaté vratky 0 0 75 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 0 89 0,0
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 47 47 348 740,4
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 45 45 100,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 6 6 100,0
6172 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 60 0,0
6172 2210 Přijaté sankční platby 0 0 905 0,0
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 134 0,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 280 1 972 154,1
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 150 0,0
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 500 500 0 0,0
6172   Činnost regionální správy 598 1 878 3 620 192,8
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000 53 838 97 296 180,7
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000 53 838 97 296 180,7
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 2 065 2 102 101,8
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 2 065 2 102 101,8
6402 2221 Přijaté vratky transférů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 5 5 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 731 13 866 801,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 13 406 14 944 111,5
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 15 142 28 815 190,3
  2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 5 650 9 650 9 650 100,0
    Nedaňové příjmy 5 650 9 650 9 650 100,0
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 7 673 7 673 100,0
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 122 010 122 010 122 010 100,0
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 55 686 9 989 291 10 098 653 101,1
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 5 872 5 860 99,8
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 121 121 100,0
  4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 2 588 0 0 0,0
  4160 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0 0,0
    Neinvestiční přijaté transfery 180 284 10 124 967 10 234 317 101,1
  4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 11 652 981 0,0
  4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 52 0,0
  4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 5 464 5 464 100,0
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 582 289 425 722 481 729 113,2
  4218 Investiční převody z Národního fondu 0 0 14 0,0
  4219 Ostatní investiční přijaté transfery do veřejných rozpočtů ústřední úrovně 163 000 131 543 131 543 100,0
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 2 080 1 149 55,2
  4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 133 279 131 443 98,6
  4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0 0,0
    Investiční přijaté transfery 1 745 289 698 088 751 342 107,6
    Vlastní příjmy celkem 4 466 997 4 745 840 5 377 503 113,3
    Dotace celkem 1 925 573 10 823 055 10 985 659 101,5
    Konsolidace příjmů 0 0 11 653 033 0,0
    Příjmy celkem 6 392 570 15 568 895 28 016 194 179,9
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 392 570 15 568 895 16 363 161 105,1
Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. prosinci 2008 - výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 793 793 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 7 041 6 837 97,1
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 000 30 047 26 105 86,9
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 25 000 37 881 33 735 89,1
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 2 190 2 153 98,3
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0 49 49 100,0
2141   Vnitřní obchod 15 600 12 706 9 857 77,6
2143   Cestovní ruch 22 200 12 848 10 196 79,4
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 340 490 422 86,1
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 12 001 23 593 23 120 98,0
2212   Silnice 646 531 682 150 678 636 99,5
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 2 881 2 881 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 447 006 464 306 464 305 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 2 300 2 300 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 569 232 569 689 569 689 100,0
2251   Letiště 183 881 183 600 38 621 21,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 500 3 934 3 934 100,0
2322   Prevence znečišťování vody 200 200 40 20,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 100 0 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 17 053 3 606 21,1
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 1 900 591 1 977 989 1 809 809 91,5
3111   Předškolní zařízení 882 1 078 855 1 078 855 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 5 534 44 840 44 840 100,0
3113   Základní školy 0 3 068 341 3 068 341 100,0
3114   Speciální základní školy 48 133 439 070 439 070 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 298 523 298 522 100,0
3121   Gymnázia 85 025 699 581 698 574 99,9
3122   Střední odborné školy 149 927 1 229 734 1 230 384 100,1
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 201 606 1 151 827 1 151 827 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 29 667 235 286 235 286 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 12 514 16 643 16 210 97,4
3126   Konzervatoře 6 662 71 909 71 909 100,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 5 384 43 374 43 374 100,0
3129   Ostatní zařízení středního vzdělávání 10 000 100 100 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 2 919 510 957 510 957 100,0
3142   Ostatní školní stravování 30 547 131 785 131 754 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 278 260 981 260 981 100,0
3145   Internáty 1 092 8 362 8 362 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 6 137 77 268 77 268 100,0
3147   Domovy mládeže 22 064 95 882 95 882 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 67 334 242 670 242 526 99,9
3150   Vyšší odborné školy 6 869 78 100 78 100 100,0
3231   Základní umělecké školy 30 420 430 418 054 99,4
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 1 248 1 248 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 56 890 234 006 53 901 23,0
3311   Divadelní činnost 39 157 46 861 43 713 93,3
3312   Hudební činnost 0 3 918 3 918 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 200 200 100,0
3314   Činnosti knihovnické 50 889 48 865 48 221 98,7
3315   Činnosti muzeí a galerií 97 934 106 220 104 370 98,3
3316   Vydavatelská činnost 0 50 50 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 100 110 110 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 14 100 10 021 9 546 95,3
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 5 200 5 197 99,9
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 121 440 313 71,1
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 8 300 8 285 7 700 92,9
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 525 8 995 8 963 99,6
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 400 570 570 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 6 450 8 790 8 773 99,8
3421   Využití volného času dětí a mládeže 6 541 117 481 117 481 100,0
3521   Fakultní nemocnice 0 1 100 1 100 100,0
3522   Ostatní nemocnice 30 778 83 156 72 655 87,4
3523   Odborné léčebné ústavy 6 674 5 552 5 552 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 37 281 37 281 37 281 100,0
3531   Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví 0 50 50 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 269 142 294 399 293 052 99,5
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 4 950 6 371 6 259 98,2
3543   Programy pomoci zdravotně postiženým 0 20 20 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 4 751 4 746 99,9
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 12 557 16 879 11 747 69,6
3635   Územní plánování 251 617 126 20,4
3636   Územní rozvoj 6 100 21 045 13 732 65,3
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 209 349 282 146 207 916 73,7
3716   Monitoring ochrany ovzduší 1 700 1 070 1 070 100,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 300 536 236 44,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 700 648 648 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 400 2 686 2 686 100,0
3742   Chráněné části přírody 5 688 8 523 8 362 98,1
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 11 750 1 100 241 21,9
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 750 3 875 1 495 38,6
3771   Protiradonová opatření 20 20 0 0,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 4 501 11 202 9 820 87,7
3799   Ostatní ekologické záležitosti 600 770 761 98,8
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 599 502 11 589 575 11 295 005 97,5
4311   Sociální poradentství 6 500 200 0 0,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 100 7 0 0,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 6 980 5 478 78,5
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 13 550 13 750 13 750 100,0
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 5 106 904 17,7
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 9 370 9 923 9 692 97,7
4354   Chráněné bydlení 0 200 155 77,5
4357   Domovy 9 000 11 042 10 936 99,0
4372   Krizová pomoc 0 95 95 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 43 680 669 1,5
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15 510 5 977 5 615 93,9
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 54 030 96 960 47 294 48,8
5212   Ochrana obyvatelstva 2 000 2 000 1 999 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 450 343 148 43,1
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 70 70 69 98,6
5511   Požární ochrana - profesionální část 0 2 250 2 250 100,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 5 800 16 487 16 485 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 1 6 041 1 102 18,2
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 200 60 0 0,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 300 300 297 99,0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 8 821 27 551 22 350 81,1
6113 501 Platy 721 581 499 85,9
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 20 611 19 265 18 439 95,7
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 500 484 364 75,2
    5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 18 411 18 161 17 522 96,5
    5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 700 620 553 89,2
6113 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 375 3 817 3 425 89,7
6113 513 Nákup materiálu 4 211 4 206 3 023 71,9
6113 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 50 1 2,0
6113 515 Nákup vody, paliv a energie 1 005 905 676 74,7
6113 516 Nákup služeb 1 563 2 665 1 935 72,6
6113 517 Ostatní nákupy 3 082 4 328 3 324 76,8
6113 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 300 320 255 79,7
6113 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 700 700 700 100,0
6113 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 12 12 9 75,0
6113 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 130 270 241 89,3
6113 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 15 15 13 86,7
6113 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000 0 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 39 775 37 134 32 540 87,6
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 137 74 54,0
6172 501 Platy 202 073 218 767 216 004 98,7
6172 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 316 1 385 1 073 77,5
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 100 1 100 788 71,6
    5024 - Odstupné 216 285 285 100,0
6172 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 72 644 79 104 77 687 98,2
6172 513 Nákup materiálu 10 510 10 169 9 452 92,9
6172 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100 100 6 6,0
6172 515 Nákup vody, paliv a energie 8 871 8 829 6 982 79,1
6172 516 Nákup služeb 39 726 46 026 35 595 77,3
6172 517 Ostatní nákupy 13 719 15 568 10 287 66,1
6172 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 17 17 0 0,0
6172 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 308 308 132 42,9
6172 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 185 198 78 39,4
6172 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 772 8 936 6 555 73,4
6172   Činnost regionální správy 354 241 389 407 363 851 93,4
6174   Činnost regionálních rad 2 966 3 434 3 434 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 350 30 373 28 571 94,1
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000 15 500 14 429 93,1
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 5 929 5 929 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 117 399 96 142 76 793 79,9
  z toho 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 74 400 78 143 76 793 98,3
    5901 - Nespecifikované rezervy 42 999 17 999 0 0,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 560 731 578 056 525 621 90,9
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 7 283 0,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 11 635 141 0,0
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 10 609 0,0
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 11 653 033 0,0
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 13 026 10 453 80,2
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 000 2 700 2 700 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 5 000 15 726 13 153 83,6
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 400 0 0 0,0
2141   Vnitřní obchod 0 70 70 100,0
2143   Cestovní ruch 0 9 545 7 970 83,5
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 3 500 732 309 42,2
2212   Silnice 1 060 358 926 134 816 962 88,2
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 21 000 43 464 42 308 97,3
2223   Bezpečnost silničního provozu 0 400 400 100,0
2251   Letiště 335 528 174 558 168 510 96,5
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 4 000 7 185 6 409 89,2
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 7 871 2 076 26,4
2329   Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 15 000 17 723 17 338 97,8
2342   Protierozní ochrana 100 200 190 95,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 4 200 4 100 4 100 100,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 11 571 10 117 87,4
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 1 444 086 1 203 553 1 076 759 89,5
3114   Speciální základní školy 3 650 8 526 6 806 79,8
3121   Gymnázia 32 870 49 681 41 958 84,5
3122   Střední odborné školy 44 533 58 815 48 787 82,9
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 2 410 14 357 11 955 83,3
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 1 000 2 500 0 0,0
3126   Konzervatoře 0 400 0 0,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 0 1 700 1 700 100,0
3129   Ostatní zařízení středního vzdělávání 168 000 46 841 0 0,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 050 4 401 4 355 99,0
3142   Ostatní školní stravování 22 000 21 729 20 060 92,3
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 0 141 141 100,0
3147   Domovy mládeže 0 511 511 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 52 843 18 791 12 738 67,8
3150   Vyšší odborné školy 0 2 400 2 400 100,0
3231   Základní umělecké školy 0 5 159 5 156 99,9
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 36 999 28 393 1 322 4,7
3311   Divadelní činnost 1 700 10 000 7 090 70,9
3314   Činnosti knihovnické 246 950 194 895 4 039 2,1
3315   Činnosti muzeí a galerií 72 910 53 208 47 696 89,6
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 1 500 1 500 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 12 379 2 360 444 18,8
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 620 620 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 400 400 100,0
3521   Fakultní nemocnice 0 200 200 100,0
3522   Ostatní nemocnice 131 828 291 110 260 859 89,6
3523   Odborné léčebné ústavy 12 930 18 811 18 632 99,0
3529   Ostatní ústavní péče 2 700 2 115 2 025 95,7
3533   Zdravotnická záchranná služba 32 469 44 402 44 283 99,7
3539   Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 0 4 000 4 000 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 249 249 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 19 999 14 999 0 0,0
3635   Územní plánování 6 264 11 814 10 687 90,5
3636   Územní rozvoj 59 000 51 668 49 476 95,8
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 810 063 905 697 775 145 85,6
3716   Monitoring ochrany ovzduší 0 530 530 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 500 984 984 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 5 000 15 440 14 850 96,2
3741   Ochrana druhů a stanovišť 0 400 369 92,3
3742   Chráněné části přírody 120 95 95 100,0
3759   Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací 0 2 008 1 904 94,8
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 173 173 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 417 347 83,2
3799   Ostatní ekologické záležitosti 34 035 45 760 33 001 72,1
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 817 702 1 938 200 1 437 487 74,2
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 0 100 100 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 430 430 100,0
4354   Chráněné bydlení 0 88 88 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 0 5 000 5 000 100,0
4357   Domovy 50 458 158 782 113 157 71,3
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 69 69 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 6 598 6 576 99,7
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 50 458 171 067 125 420 73,3
5212   Ochrana obyvatelstva 2 000 2 000 1 999 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0 407 402 98,8
5511   Požární ochrana - profesionální část 6 500 27 415 8 711 31,8
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 0 3 744 3 744 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 85 499 75 526 48 804 64,6
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 93 999 109 092 63 660 58,4
6113 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 400 400 62 15,5
  z toho 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 300 300 0 0,0
    6125 - Výpočetní technika 100 100 62 62,0
6113   Zastupitelstva krajů 400 400 62 15,5
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3 690 7 349 7 198 97,9
  z toho 6111 - Programové vybavení 2 990 7 060 6 911 97,9
    6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 700 288 288 100,0
6172 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 20 730 21 476 9 908 46,1
  z toho 6121 - Budovy, haly a stavby 9 300 12 777 2 531 19,8
    6122 - Stroje, přístroje a zařízení 150 950 313 32,9
    6123 - Dopravní prostředky 2 380 2 380 2 304 96,8
    6125 - Výpočetní technika 8 900 5 360 4 752 88,7
    6127 - Umělecká díla a předměty 0 9 9 100,0
6172   Činnost regionální správy 24 420 28 824 17 108 59,4
6174   Činnost regionálních rad 7 832 7 514 7 514 100,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 32 652 36 738 24 684 67,2
    Běžné výdaje celkem 4 148 674 14 308 006 13 733 819 96,0
    Kapitálové výdaje 3 443 896 3 474 373 2 741 160 78,9
    Konsolidace výdajů 0 0 11 653 033 0,0
    Výdaje celkem 7 592 570 17 782 379 28 128 012 158,2
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 7 592 570 17 782 379 16 474 979 92,6
Přehled akcí reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice" v tis. Kč
Název akce schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání rozpočtu (%)
Odvětví dopravy
Areál skládky posypových materiálů Sviadnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 0,0 9 894,9 9 894,9 100,0
Investice u silnic II. a III. tříd - S III/4732 Bruzovice sanace svahu (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 0,0 719,5 719,4 100,0
Investice u silnic II. a III. tříd - S III/4774 Morávka opěrná zeď (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 202,0 9 474,4 9 473,9 100,0
Letiště Ostrava a.s. - rekonstrukce severní stojánky 0,0 25 869,7 25 807,5 99,8
Letiště Ostrava a.s. - rozšíření odbavovací plochy pro letadla 0,0 3 838,0 1 609,5 41,9
Nákup pozemků od obce Mošnov 46 000,0 46 000,0 43 811,6 95,2
Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. 1 550,0 1 550,0 0,0 0,0
Oprava chodníku na mostě ev.č.473-006 přes Ostravici ve Frýdku-Místku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 0,0 3 590,0 3 590,0 100,0
Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0
Příprava staveb a vypořádání pozemků - SS MSK, Ostrava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 60 000,0 135 527,6 135 527,6 100,0
Příprava staveb a vypořádání pozemků - státní dotace 0,0 8 394,6 8 394,6 100,0
Rekonstrukce mostů, propustů a opěrných zdí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 0,0 60 030,7 56 292,9 93,8
Silnice II/477, okružní křižovatka ulic Staroměstská a Slezská ve Frýdku-Místku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 11 398,0 10 670,0 9 628,3 90,2
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 120 000,0 128 540,0 128 540,0 100,0
Stavební objekt SO 16-18-01.1 Žst. Bystřice nad Olší, přeložka silnice III/01144-opěrná zeď (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1) 0,0 5 424,0 5 424,0 100,0
Veřejná logistická zóna Mošnov 0,0 25 776,2 24 981,3 96,9
Výstavba příjezdové komunikace k objektu IZS v Bílovci (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 800,0 800,0 41,7 5,2
Zvýraznění dopravního značení Letiště Leoše Janáčka v Mošnově (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 0,0 300,0 300,0 100,0
Celkem odvětví dopravy 242 950,0 479 399,6 467 037,0 97,4
Odvětví krizového řízení
Výstavba integrovaného bezpečnostního centra 150,0 197,9 47,8 24,2
Celkem odvětví krizového řízení 150,0 197,9 47,8 24,2
Odvětví činnost krajského úřadu
Manažerská nádstavba nad informačními systémy (Projekt Hodnocení hospodaření a klinické úspěšnosti nemocnic kraje) 1 000,0 2 000,0 1 998,5 99,9
Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 0,0 4 670,0 2 100,4 45,0
Rekonstrukce budovy krajského úřadu (nákup nábytku pro vybavení budovy F) 9 000,0 7 577,0 333,6 4,4
Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje (pořízení výpočetní techniky, obnova vozového parku) 9 420,0 13 784,1 12 561,4 91,1
Celkem odvětví činnost krajského úřadu 19 420,0 28 031,1 16 993,8 60,6
Odvětví kultury
Bourací práce a vjezd k objektu na ul. Poděbradova 1291 (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 10 938,0 3 938,0 17,9 0,5
Dokončení restaurování stropu a oprava podlah (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,0 795,0 795,0 100,0
Doplnění EZS a úprava EPS (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 1 043,9 1 043,9 100,0
Hrad Sovinec - rekonstrukce střechy severního paláce (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 3 000,0 2 600,0 2 105,1 81,0
Investice a opravy v rámci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 49,1 49,1 100,0
Nákup klimatizačních jednotek (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,0 800,0 800,0 100,0
Nákup nemovitostí pro Muzeum Těšínska 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0
Nákup tiskárny Braillova slepeckého písma pro PC (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 105,5 105,5 100,0
Obnova památek 5 000,0 0,0 0,0 x
Oprava oplocení, chodeb a výměna brány a oplechování kopule a scény (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,0 1 500,0 1 142,2 76,1
Oprava střechy, svodů a vpustí budovy (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 1 140,0 2 140,0 2 140,0 100,0
Opravy, vymalování výstavních sálů, renovace parketových vlysů a výměna oken v malém sále (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 2 133,4 1 980,5 92,8
Pořízení audiovizuální techniky v Památníku J. A. Komenského (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 72,0 72,0 72,0 100,0
Pořízení automobilu (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 1 100,0 1 100,0 100,0
Pořízení mikroportů (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,0 600,0 600,0 100,0
Pořízení movitých věcí, vnějšího osvětlení divadla včetně monitoringu a rekonstrukce velké galerie (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,0 2 180,0 2 180,0 100,0
Pořízení potřebného vybavení vnitřních prostorů (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 3 685,9 3 641,5 98,8
Pořízení vybavení v rámci muzea (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,0 90,0 90,0 100,0
Pořízení výstavního fundusu a inventáře pro uchování sbírek (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 0,0 540,0 540,0 100,0
Regálové vybavení depozitářů (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0
Rekonstrukce a opravy prostor a okolí památkově chráněných objektů (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 0,0 2 300,0 1 713,8 74,5
Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína včetně projektové dokumentace (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,0 200,0 200,0 100,0
Rekonstrukce elektroinstalace a instalace nového osvětlení (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 1 998,7 1 986,3 99,4
Rekonstrukce objektu Poděbradova (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,0 24 395,0 23 345,0 95,7
Rekonstrukce otopné soustavy budovy A a B (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 1 700,0 1 700,0 1 700,0 100,0
Rekonstrukce plynové kotelny (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 454,0 1 454,0 1 454,0 100,0
Odkup automobilu (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,0 270,0 270,0 100,0
Výkup souboru lidové řezby (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,0 143,8 143,8 100,0
Restaurování maleb v interiéru zámku v Bruntále (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 300,0 1 300,0 1 300,0 100,0
Rozšíření elektro požární signalizace (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 940,0 1 001,0 999,4 99,8
Stavebně technický průzkum (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 510,0 404,6 404,6 100,0
Šindelová krytina kaple sv. Ondřeje na hradě Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 982,0 982,0 981,5 100,0
Úprava kanceláří Domu umění na výstavní sály (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 2 800,0 4 272,0 4 176,4 97,8
Úprava pódia v mottě na hradě Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 2 293,0 2 293,0 2 290,8 99,9
Vybavení interiéru objektu na ul. Poděbradova 1291 (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0
Vybavení stálé expozice historie města Nového Jičína (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,0 300,0 300,0 100,0
Vybudování WC pro veřejnost a zpřístupnění objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,0 2 230,0 2 230,0 100,0
Vymalování výstavních sálů a vybroušení podlah (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 500,0 500,0 500,0 100,0
Výměna oken a oprava fasády (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,0 5 500,0 0,0 0,0
Celkem odvětví kultury 37 629,0 78 616,9 66 398,4 84,5
Odvětví sociálních věcí
Havarijní stav septiku (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace) 0,0 100,0 100,0 100,0
Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb (Marianum, příspěvková organizace) 0,0 9 960,6 9 028,3 90,6
Nástavba a rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm (Domov Hortenzie, příspěvková organizace) 0,0 3 850,0 2 100,0 54,5
Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné (Marianum, příspěvková organizace) 6 410,0 9 839,6 576,5 5,9
Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace (Fontána, příspěvková organizace) 25 298,0 32 507,1 1 308,0 4,0
Rekonstrukce kuchyně (Domov Vítkov, příspěvková organizace) 0,0 866,0 860,6 99,4
Rekonstrukce kuchyně (Domov Letokruhy, příspěvková organizace) 0,0 8 877,0 7 102,5 80,0
Rekonstrukce objektu v Jakartovicích-Deštné na chráněné bydlení (Marianum, příspěvková organizace) 14 750,0 25 986,2 25 279,2 97,3
Celkem odvětví sociálních věcí 46 458,0 91 986,5 46 355,2 50,4
Odvětví školství
Dílčí rekonstrukce podlahy, krytů radiátorů a topení v tělocvičně (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,0 818,0 817,5 99,9
Gymnázium Ostrava-Zábřeh -Výměna oken budovy školy (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) 0,0 190,0 145,5 76,6
Havárie telefonní ústředny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 0,0 489,6 49,0 10,0
Instalace ochranných mříží (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) 0,0 160,0 160,0 100,0
Modernizace silnoproudé laboratoře ke zkvalitnění odborného vzdělávání (Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 0,0 1 270,0 1 270,0 100,0
Nákup budovy a pozemku pro SŠ průmyslovou, Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 0,0 1 547,0 1 500,6 97,0
Nákup budovy a pozemků pro SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvkovou organizaci (SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 100,0
Naslouchací aparatury (ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 325,0 325,0 325,0 100,0
Nástavba a rekonstrukce budovy pro zřízení polygrafického oboru (Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín,příspěvková organizace) 0,0 800,0 0,0 0,0
Odstranění havarijního stavu kanalizace (Obchodní akademie Opava, příspěvková organizace) 0,0 180,0 179,9 100,0
Odstranění havarijního stavu oplocení areálu Gymnázia (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 0,0 1 000,0 0,0 0,0
Odstranění havarijního stavu podlahy školní kuchyně (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 0,0 450,0 450,0 100,0
Odstranění hygienických závad na sociálních zařízeních ((Střední průmyslová škola Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace) 0,0 350,0 317,8 90,8
Oprava fasády hotelu Hvězda (Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace) 0,0 1 200,0 1 200,0 100,0
Oprava hřiště (Základní škola, Karviná-Nové Město, příspěvková organizace) 0,0 150,0 150,0 100,0
Oprava kanalizace (Základní škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 0,0 315,0 315,0 100,0
Oprava kanalizace pavilonu A - havarijní stav (Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, příspěvková organizace) 0,0 80,0 80,0 100,0
Oprava střechy nad soustružnou (Střední škola technická, Opava, příspěvková organizace) 0,0 2 330,0 2 330,0 100,0
Oprava střechy přístavby školy - havárie (Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace) 0,0 200,0 200,0 100,0
Oprava střešní krytiny (Střední škola, Opava, příspěvková organizace) 0,0 937,0 937,0 100,0
Oprava svislé kanalizace-havárie (Základní škola, Opava, příspěvková organizace) 0,0 60,0 60,0 100,0
Plynofikace zdroje ústředního vytápění (Základní umělecká škola, Klimkovice, příspěvková organizace) 0,0 850,0 849,4 99,9
Pořízení myčky na nádobí do školní jídelny (Střední škola teleinformatiky, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,0 150,0 150,0 100,0
Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,0 1 965,0 1 963,8 99,9
Přístavba tělocvičny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace) 1 600,0 1 600,0 136,9 8,6
Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 3 000,0 3 000,0 215,0 7,2
Rekonstrukce dobového oplocení v průčelí budovy (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, příspěvková organizace) 0,0 1 900,0 1 900,0 100,0
Rekonstrukce domova mládeže - PD (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) 0,0 511,0 511,0 100,0
Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) 1 800,0 1 800,0 1 800,0 100,0
Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 0,0 1 000,0 655,0 65,5
Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) 0,0 1 700,0 1 700,0 100,0
Rekonstrukce hygienických zařízení školy (Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 4 770,0 4 770,0 4 753,0 99,6
Rekonstrukce kotelny (Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, příspěvková organizace) 0,0 2 400,0 2 400,0 100,0
Rekonstrukce kuchyně (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 0,0 550,0 25,0 4,5
Rekonstrukce objektu Matiční pro SUŠ (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 18 000,0 17 227,1 17 219,8 100,0
Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, příspěvková organizace) 6 893,0 6 893,0 1 476,5 21,4
Rekonstrukce objektu pro zařízení dětského domova Fulnek (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace) 10 070,0 10 070,0 9 433,7 93,7
Rekonstrukce pavilonu D (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 0,0 589,0 588,9 100,0
Rekonstrukce počítačové učebny IVT 2 a HV (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,0 642,6 642,6 100,0
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 0,0 930,0 929,8 100,0
Rekonstrukce rozvodu technických plynů havarijní stav (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 0,0 700,0 694,4 99,2
Rekonstrukce sociálního zařízení (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, příspěvková organizace) 1 600,0 1 757,0 1 757,0 100,0
Rekonstrukce sociálního zařízení (Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, příspěvková organizace) 0,0 1 250,0 1 249,0 99,9
Rekonstrukce sociálních zařízení (Obchodní akademie, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,0 2 000,0 1 939,2 97,0
Rekonstrukce sociálních zařízení (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0
Rekonstrukce sociálních zařízení - učební pavilon 2 (Základní škola, Bruntál, příspěvková organizace) 0,0 470,0 453,7 96,5
Rekonstrukce střechy - odstranění havárií (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 0,0 1 950,0 1 950,0 100,0
Rekonstrukce střechy, výměna klempířských prvků, oprava fasády, malování (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 0,0 7 149,6 7 137,8 99,8
Rekonstrukce školní kuchyně (Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 18 000,0 16 076,2 16 075,6 100,0
Rekonstrukce školní kuchyně (Základní škola Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) 4 050,0 4 920,9 4 874,9 99,1
Rekonstrukce školních dílen (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, příspěvková organizace) 810,0 810,0 0,0 0,0
Rekonstrukce výměníkové stanice (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 0,0 450,7 450,7 100,0
Rekonstrukce výtahů (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 0,0 3 260,6 0,0 0,0
Rekonstrukce WC (Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 1 100,0 1 283,6 1 283,6 100,0
Rekonstrukce zdravotechniky II. etapa (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 3 200,0 2 813,0 2 813,0 100,0
Rozšíření prostor pro praktické vyučování stavebních oborů (Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace) 0,0 800,0 800,0 100,0
Sanace obvodového zdiva včetně úpravy (Základní umělecká škola, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 0,0 2 000,0 1 999,6 100,0
Sanace opěrné zdi (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 2 150,0 2 510,0 2 510,0 100,0
Sanace zdiva (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 0,0 255,3 15,4 6,0
Stavba opěrné zdi, úprava školního hřiště a stavba běžecké dráhy (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) 3 000,0 4 838,0 2 985,2 61,7
Stavební úpravy a oprava venkovního schodiště (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 400,0 1 400,0 1 394,9 99,6
Stavební úpravy a přístavba objektu (Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, příspěvková organizace) 0,0 250,3 250,3 100,0
Úpravy vzduchotechniky koncertního stálu a souvisejících prostor Janáčkovy konzervatoře - studie (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Ostrava 1, příspěvková organizace) 0,0 400,0 0,0 0,0
Vybudování bezbariérového přístupu na škole (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 0,0 2 378,0 44,2 1,9
Vybudování druhého příchodu k budově a školního parkoviště (Základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,0 1 410,1 1 170,0 83,0
Vybudování hydraulické nůžkové plošiny (Slezské gymnázium, Opava-Předměstí, příspěvková organizace) 0,0 350,0 350,0 100,0
Vybudování chemické laboratoře (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,0 1 250,0 1 250,0 100,0
Vybudování výdejny stravy (Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace) 4 000,0 6 400,0 5 225,5 81,6
Vybudování výtahu na Wichterlově gymnáziu, Ostrava-Poruba (Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 750,0 1 750,0 1 750,0 100,0
Výměna cirkulačního potrubí-havarijní stav (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 0,0 126,0 126,0 100,0
Výměna oken (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0
Výměna oken (Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, příspěvková organizace) 0,0 800,0 799,8 100,0
Výměna oken a zateplení budovy (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 14 000,0 13 863,0 13 166,8 95,0
Výměna oken hlavní budovy ze strany hřiště (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0
Výměna oken u hlavní budovy (Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,0 1 745,0 1 697,5 97,3
Výměna oken včetně zateplení objektu (Obchodní akademie, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace) 0,0 4 650,0 0,0 0,0
Výměna oken, sanace zdiva v soklové části (Základní umělecká škola, Město Abrechtice, příspěvková organizace) 0,0 1 000,0 998,3 99,8
Výměna oken, zateplení fasády (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 7 573,0 7 573,0 7 572,7 100,0
Výměna rozvodu potrubí teplé vody - havarijní stav" (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 0,0 175,0 174,0 99,4
Výměna rozvodu potrubí teplé vody - havarijní stav" (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Marinánské Hory, příspěvková organizace) 0,0 250,0 249,9 99,9
Výměna střešní krytiny (Základní škola, Opava, příspěvková organizace) 0,0 1 420,0 1 420,0 100,0
Výstavba pracoviště pro odborný výcvik (Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace) 0,0 209,0 208,3 99,7
Zapojení části přebytku hospodaření do odvětví školství 0,0 7 341,9 7 341,9 100,0
Zastřešení vstupu, drenáž kolem objektu a zřízení kanalizační přípojky (Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, příspěvková organizace) 0,0 600,0 600,0 100,0
Zesílení stropní konstrukce nad 1.NP - odstranění havárie (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 0,0 500,0 500,0 100,0
Zlepšení využitelnosti výtvarných ateliérů (Základní umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 0,0 2 374,3 0,0 0,0
Celkem odvětví školství 115 091,0 196 909,8 165 116,4 83,9
Odvětví činnost zastupitelstva kraje
Reprodukce majetku z rozpočtu Moravskoslezského kraje (nákup karty "Cisco Catalist") 400,0 62,0 61,8 99,7
Celkem odvětví činnost zastupitelstva kraje 400,0 62,0 61,8 99,7
Odvětví zdravotnictví
Bezbariérový vstup (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0
Digitalizace skiagrafického provozu a pořízení Pacs systému (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,0 4 000,0 3 985,7 99,6
Dodávka počítačového tomografu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 0,0 10 152,0 10 152,0 100,0
Hydroizolace hlavní budovy a modernizace vodoléčby (Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace) 10 000,0 2 363,0 2 184,0 92,4
Mamograf (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková orgnizace) 0,0 15 000,0 14 999,5 100,0
Nákup mobilního EEG přístroje (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 588,0 588,0 582,4 99,0
Nákup monitorovacího systému pro interní JIP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 2 222,0 2 222,0 2 220,0 99,9
Nákup ultrazvukového přístroje (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 539,0 1 539,0 1 526,0 99,2
Nemocnice Třinec - neurologická JIP (Nemocnice Třinec, Třinec, příspěvková organizace) 0,0 4 232,0 4 231,7 100,0
Obměna vozového parku (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 25 000,0 25 000,0 25 000,0 100,0
Operatérský robot (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 0,0 29 000,0 28 965,6 99,9
ORL - rekonstrukce ambulance a dovybavení přístroji (Slezská nemocnice Opava, příspěvková organizace) 0,0 550,9 550,4 99,9
Pořízení přístrojového vybavení pro gynekologicko-porodní a dětské oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace) 0,0 3 000,0 2 996,7 99,9
Pořízení systému PACS (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 0,0 1 830,1 1 830,1 100,0
Projekt Pacs (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 10 955,0 10 955,0 10 955,0 100,0
Prostory pro ředění cytostatik (Slezská nemocnice Opava, příspěvková organizace) 0,0 689,7 689,0 99,9
Prostory pro ředírnu cytostatik (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,0 3 500,0 3 459,9 98,9
Přestavba ubytovací části - II. etapa (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 930,0 1 930,0 1 930,0 100,0
Přesun plicních lůžek mezi OLÚ Žáry, Krnovskou nemocnicí, nemocnicí ve Městě Albrechticích a OLÚ TRN Krnov-Ježník (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,0 1 966,7 1 965,4 99,9
Přístroj UNIT a stavební úpravy (Slezská nemocnice Opava, příspěvková organizace) 0,0 5 823,5 5 804,4 99,7
Půdní vestavba v budově Nákladní č. p.31 (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0
Rekonstrukce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0
Rekonstrukce a modernizace kuchyně (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 12 200,0 22 389,0 22 375,4 99,9
Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 20 000,0 22 902,0 22 730,8 99,3
Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 6 186,0 16 186,7 238,0 1,5
Rekonstrukce pavilonu rehabilitace a vodoléčby - Nemocnice Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 0,0 627,4 627,4 100,0
Rekonstrukce pavilonu TRN za účelem přestěhování infekčního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,0 1 200,0 0,0 0,0
Rekonstrukce přístupových komunikací k Nemocnici Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 0,0 7 000,0 7 000,0 100,0
Rekonstrukce rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 1 000,0 1 000,0 47,6 4,8
Rekonstrukce výjezdového stanoviště - Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 2 469,0 21 128,2 21 107,7 99,9
Rekonstrukce výtahů v objektech areálu nemocnice (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Rekostrukce patologie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 10 000,0 17 881,0 17 879,2 100,0
Rentgenová lampa (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,0 1 500,0 1 500,0 100,0
Oprava stomatologické soupravy (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,0 148,1 148,1 100,0
Systém chemizace vody (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,0 1 700,0 1 644,1 96,7
Pořízení rentgenového přístroje (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,0 100,0 100,0 100,0
Monitorovací systém (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,0 1 300,0 1 300,0 100,0
Konvektomat (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 0,0 442,0 442,0 100,0
Tkáňový procesor (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 0,0 2 269,9 2 269,9 100,0
Přístrojové vybavení (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 0,0 200,1 200,1 100,0
Elektronický docházkový systém (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 0,0 115,0 115,0 100,0
RTG přístroje (Nemocnice Třinec, příspěková organizace) 0,0 6 000,0 5 928,3 98,8
Řešení zajištění lékařské péče vyvolané havarijním stavem v pavilonu chirurgických oborů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 38 138,0 37 821,5 37 820,6 100,0
Slezská nemocnice v Opavě - multidetektorový CT (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0
Stavební úpravy objektu budovy bývalé dětské rehabilitace ve Městě Albrechticích (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,0 4 602,0 4 602,0 100,0
Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí prostor k ředění cytostatik (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,0 3 500,0 3 500,0 100,0
Technické a vnitřní vybavení IVC Nošovice (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 2 000,0 0,0 0,0 x
Vnitřní vybavení IVC Poruba (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 3 000,0 1 850,0 1 845,5 99,8
Vybudování pavilonu interních oborů včetně projektové dokumentace (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 12 500,0 8 200,0 0,0 0,0
Výměna oken na budovách Dětského centra Čtyřlístek Nákladní 29 a Nákladní 31 (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 1 700,0 1 000,0 910,2 91,0
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce dětského oddělení (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0
Celkem odvětví zdravotnictví 168 427,0 319 404,8 290 359,5 90,9
CELKEM 630 525,0 1 194 608,6 1 052 369,9 88,1
Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Moravskoslezskému kraji a jeho příspěvkovým organizacím v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN za rok 2007 v tis. Kč
ISPROFIN/Příjemce Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec, příspěvková organizace Nemocnice Třinec, p.o. - obnova zdravotnické techniky 2 000,0 2 000,0 100,0
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I.P.Pavlova 9, Krnov, příspěvková organizace SZZ Krnov - nákup zdravotnické techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče 1 308,0 1 308,0 100,0
Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava, příspěvková organizace Slezská nemocnice v Opavě - multidetektorový CT 23 974,0 23 974,0 100,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - investice - celkem 27 282,0 27 282,0 100,0
Moravskoslezský kraj Nemocnice Třinec - neurologická JIP 5 000,0 4 999,7 9,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - investice - celkem 5 000,0 4 999,7 100,0
Moravskoslezský kraj ÚSP pro mládež, Hlučín, rekonstrukce a dostavba 56 607,7 56 607,7 100,0
ÚSP Marianum - novostavba objektu ve středisku Jakartovice - Deštné 13 080,2 13 080,2 100,0
Pořízení a technická obnova inv. majetku ve správě ústavů soc. péče - investice - celkem 69 687,9 69 687,9 100,0
Galerie výtvarného umění, Jurečkova 9, Ostrava, příspěvková organizace ISO/A GVU Ostrava - EZS - předmětová ochrana v nových výstavních sálech Domu umění 228,0 228,0 100,0
Muzeum Novojičínska, 28. října, Nový Jičín, příspěvková organizace ISO/A Muzeum Novojičínska, CCTV 75,0 75,0 100,0
ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 41,0 41,0 100,0
Muzeum Beskyd, Hluboká 66, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ISO/A Muzeum Beskyd, Zámecká 65, rozšíření EPS 18,0 18,0 100,0
ISO/A Muzeum Beskyd, Hluboká 66, rozšíření EPS 223,0 223,0 100,0
ISO/A Muzeum Beskyd, Zámecké náměstí 1264, rozšíření EPS 698,0 698,0 100,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - celkem 1 283,0 1 283,0 100,0
Galerie výtvarného umění, Jurečkova 9, Ostrava, příspěvková organizace ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 123,0 120,9 98,3
Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, Bruntál, příspěvková organizace ISO D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 90,0 90,0 100,0
Muzeum Novojičínska, 28. října, Nový Jičín, příspěvková organizace ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 55,0 55,0 100,0
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín, příspěvková organizace ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 65,0 65,0 100,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice - celkem 333,0 330,9 99,4
Moravskoslezský kraj Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Vlogogradská 6a -Výměna oken budovy školy 1 312,0 1 311,8 100,0
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - investice - celkem 1 312,0 1 311,8 100,0
Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 2 143,9 1 087,4*) 50,7
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - investice - celkem 2 143,9 1 087,4 50,7
Moravskoslezský kraj Integrované bezpečnostní centrum MSK 14 035,0 14 035,0 100,0
Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - investice 14 035,0 14 035,0 100,0
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN (bez průmyslové zóny Nošovice) CELKEM 121 076,8 120 017,7 99,1

*) Jednalo se o refundaci výdajů, které kraj vynaložil v letech 2007 - 2008

Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na Průmyslovou zónu Nošovice za rok 2008 v tis. Kč
ISPROFIN/Příjemce Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Moravskoslezský kraj Průmyslová zóna Nošovice 131 542,9 131 542,9 100,0
Průmyslová zóna Nošovice - celkem 131 542,9 131 542,9 100,0
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN CELKEM 252 619,7 251 560,6 99,6
Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2008 v tis. Kč
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost čerpání UR (%)
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2 400 3 221 3 171 98,4
Podpora přípravy projektové dokumentace 22 000 16 366 15 870 97,0
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 22 000 27 634 26 605 96,3
Odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu celkem 46 400 47 221 45 645 96,7
Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 16 000 18 859 17 703 93,9
Odvětví dopravy celkem 16 000 18 859 17 703 93,9
Prevence sociálně patologických jevů 1 300 1 300 1 295 99,6
Podpora aktivit v oblasti sportu 2 000 1 959 1 958 99,9
Využití volného času dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 2 000 1 959 1 959 100,0
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1 200 1 200 1 200 100,0
Odvětví školství celkem 6 500 6 418 6 412 99,9
Podpora aktivit v oblasti kultury 4 500 4 500 4 453 99,0
Podpora aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 1 000 1 150 1 149 99,9
Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 8 200 8 200 7 700 93,9
Odvětví kultury celkem 13 700 13 850 13 302 96,0
Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 5 000 5 000 4 995 99,9
Odvětví zdravotnictví celkem 5 000 5 000 4 995 99,9
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 1 500 1 488 1 418 95,3
Drobné vodohospodářské akce 15 000 17 723 17 338 97,8
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 34 034 52 916 34 362 64,9
Odvětví životního prostředí celkem 50 534 72 127 53 118 73,6
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2 500 2 600 2 593 99,7
Porgram protidrogové politiky kraje 3 600 3 127 3 127 100,0
Program rozvoje sociálních služeb kraje 6 650 7 123 7 123 100,0
Podpora zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 0 11 650 11 568 99,3
Odvětví sociálních věcí celkem 12 750 24 500 24 411 99,6
Celkem 150 884 187 975 165 586 88,1
Předhled státních dotací přijatých v roce 2008 podléhající finančnímu vypořádání v Kč
Poskytovatel dotace Popis Převedeno k použití z minulých let Poskytnuto v roce 2008 Vyčerpáno k 31. 12. 2008 Použito v r. 2008 ve výši Nedočerpáno v roce 2008 Vráceno do SR v průběhu roku 2008 Vráceno při finančním vypořádání K použití v roce 2009
Ministerstvo kultury Veřejné informační služby knihoven - neivestice 0,00 196 000,00 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obnova nemovitých kulturních památek 0,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kulturní aktivity 0,00 501 000,00 501 000,00 497 998,00 3 002,00 0,00 3 002,00 0,00
Program restaurování movitých kulturních památek 0,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 0,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veřejné informační služby knihoven - investice 0,00 234 000,00 234 000,00 234 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integrovaný systém ochrany movitého dědictví - ISPROFIN 0,00 330 940,00 330 940,00 330 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integrovaný systém ochrany movitého dědictví - ISPROFIN 0,00 1 283 000,00 1 283 000,00 1 283 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo kultury 0,00 4 299 940,00 4 299 940,00 4 296 938,00 3 002,00 0,00 3 002,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálního zdravonictví - ISPROFIN 0,00 32 282 000,00 32 282 000,00 32 281 659,00 0,00 0,00 341,00 0,00
Celkem Ministerstvo zdravotnictví 0,00 32 282 000,00 32 282 000,00 32 281 659,00 0,00 0,00 341,00 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí Dotace ze státního rozpočtu krajům pro rok 2008 na specializované odborníky pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb 0,00 876 000,00 876 000,00 578 750,00 297 250,00 0,00 297 250,00 0,00
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 6 980 000,00 6 980 000,00 5 477 656,00 1 502 344,00 0,00 1 502 344,00 0,00
Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče-ISPROFIN 0,00 69 687 916,83 69 687 916,83 69 687 916,83 0,00 0,00 0,00 0,00
TERNE ČHAVE (Mladí lidé) 2 528 537,02 593 068,15 3 121 605,17 3 121 605,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 528 537,02 78 136 984,98 80 665 522,00 78 865 928,00 1 799 594,00 0,00 1 799 594,00 0,00
Ministerstvo zemědělství Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lestního zákona 0,00 7 041 000,00 7 041 000,00 6 137 724,93 903 275,07 0,00 903 275,07 0,00
Majetková ujma podle zákona č. 147/1996 Sb. 0,00 116 802,00 116 802,00 116 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lestního zákona 0,00 13 026 000,00 13 026 000,00 10 453 229,00 2 572 771,00 0,00 2 572 771,00 0,00
Celkem Ministerstvo zemědělství 0,00 20 183 802,00 20 183 802,00 16 707 755,93 3 476 046,07 0,00 3 476 046,07 0,00
Ministerstvo životního prostředí Program péče o krajinu 0,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje 5 769 720,78 6 111 250,02 11 880 970,80 11 880 970,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo životního prostředí 5 769 720,78 6 132 550,02 11 902 270,80 11 902 270,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program EVVO pro školy 0,00 3 559 463,00 3 559 463,00 3 516 084,68 43 378,32 0,00 43 378,32 0,00
Výuka cizích jazyků 0,00 1 356 471,00 1 356 471,00 1 356 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zvyšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 0,00 60 485 000,00 60 485 000,00 60 271 794,00 213 206,00 0,00 213 206,00 0,00
Podpora čtenářství na základních školách 0,00 831 140,00 831 140,00 831 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pokusné ověřování školních vzdělávacích programů u vybraných ZŠ speciálních 0,00 101 355,00 101 355,00 101 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 1 019 700,00 1 019 700,00 936 836,00 82 864,00 79 405,00 3 459,00  
Dotace pro soukromé školy 0,00 499 805 000,00 499 805 000,00 499 805 000,00 0,00 0,00 0,00 589 052,00
Projekty romské komunity 0,00 1 233 000,00 1 233 000,00 811 847,50 421 152,50 166 286,50 254 866,00 0,00
Program protidrogové politiky 0,00 947 000,00 947 000,00 922 616,00 24 384,00 24 384,00 0,00 0,00
Soutěže 0,00 1 695 000,00 1 695 000,00 1 695 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 0,00 114 700,00 114 700,00 114 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 0,00 404 424,00 404 424,00 391 256,00 13 168,00 0,00 13 168,00 0,00
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 0,00 896 500,00 896 500,00 889 675,00 6 825,00 0,00 6 825,00 0,00
Účel.neinv.dotace - nákup učebních pomůcek 0,00 489 000,00 489 000,00 458 037,00 30 963,00 0,00 30 963,00 0,00
Přímé náklady na vzdělávání 0,00 8 996 777 000,00 8 996 777 000,00 8 996 777 000,00 0,00 0,00 0,00 661,40
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 0,00 11 161 300,00 11 161 300,00 11 161 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Sokrates 0,00 34 172,00 34 172,00 34 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji 0,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zpřístupnění vzdělání pedagog. pracovníků ZŠ I. stupně 0,00 546 000,00 546 000,00 460 796,33 85 203,67 0,00 85 203,67 0,00
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslučností jeiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 0,00 105 961,00 105 961,00 69 670,00 36 291,00 0,00 36 291,00 0,00
Asistenti pedagogů pr děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00 14 451 866,00 14 451 866,00 14 442 551,00 9 315,00 0,00 9 315,00 0,00
Náhradní stravování dětí, žáků, studentů krajského a obecního školství 0,00 544 850,00 544 850,00 530 306,00 14 544,00 0,00 14 544,00 0,00
Pilot - pokusné ověřování 0,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek 0,00 891 000,00 891 000,00 882 586,00 8 414,00 0,00 8 414,00 0,00
Grantové projekty v rámci ESF pro Opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 22 723 525,00 9 859 816,62 32 583 341,62 32 583 341,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi 9 000 000,00 886 549,23 9 886 549,23 9 886 549,23 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUNET 8 850 969,00 931 027,30 9 781 996,30 9 781 996,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo školství, mládeže a sportu 40 574 494,00 9 613 299 295,15 9 653 873 789,15 9 652 884 080,66 989 708,49 270 075,50 719 632,99 589 713,40
Úřad vlády České republiky Evropská charta regionál. či menšinových jazyků 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 751 125,40 4 248 874,60 0,00 4 248 874,60 0,00
Podpora koordinátorů rómských poradců 0,00 255 000,00 255 000,00 240 015,13 14 984,87 0,00 14 984,87 0,00
Celkem Úřad vlády České republiky 0,00 5 255 000,00 5 255 000,00 991 140,53 4 263 859,47 0,00 4 263 859,47 0,00
Ministerstvo vnitra Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 0,00 13 386 000,00 13 386 000,00 13 369 238,40 16 761,60 0,00 16 761,60 0,00
Účelová neinvestiční dotace obcím a krajů na projekty prevence kriminality 0,00 200 000,00 200 000,00 193 232,20 6 767,80 0,00 6 767,80 0,00
Celkem Ministerstvo vnitra 0,00 13 586 000,00 13 586 000,00 13 562 470,60 23 529,40 0,00 23 529,40 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu Průmyslová zóna Nošovice - ISPROFIN 0,00 131 542 890,67 131 542 890,67 131 542 890,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu 0,00 131 542 890,67 131 542 890,67 131 542 890,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji 21 843 609,26 26 183 212,25 48 026 821,51 48 026 821,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo pro místní rozvoj 21 843 609,26 26 183 212,25 48 026 821,51 48 026 821,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo financí Volby do zastupitelstev obcí 0,00 30 000,00 30 000,00 3 906,58 26 093,42 0,00 26 093,42 0,00
Společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů 0,00 100 000,00 100 000,00 65 850,67 34 149,33 0,00 34 149,33 0,00
Náhrada škody způsobená chráněnými živočichy zákon č. 115/2000 Sb. 0,00 1 722 284,00 1 722 284,00 1 722 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 0,00 236 153,40 236 153,40 236 153,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabránění vzniku a šíření TBC 0,00 5 584 674,27 5 584 674,27 5 584 674,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Pořízení hlukových akčních plánů 0,00 2 008 000,00 2 008 000,00 1 904 000,00 104 000,00 0,00 104 000,00 0,00
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - ISPROFIN 0,00 1 311 845,40 1 311 845,40 1 311 845,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy - ISPROFIN 0,00 2 143 846,00 2 143 846,00 2 143 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo financí 0,00 13 136 803,07 13 136 803,07 12 972 560,32 164 242,75 0,00 164 242,75 0,00
Celkem 70 716 361,06 9 944 038 478,14 10 014 754 839,20 10 004 034 516,02 10 719 982,18 270 075,50 10 450 247,68 589 713,40
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2008 CELKEM - 10 014 754 839,20 10 014 754 839,20 10 004 034 516,02 10 719 982,18 270 075,50 10 450 247,68 589 713,40
Přehled akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů v roce 2008 v tis. Kč
operační program název projektu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání UR (%)
SROP Jednotný komunikační styl 2006 - GRANTOVÉ SCHÉMA 34 685,0 25 851,9 25 851,2 100,0
SROP Regionální podpora podnikům v MSK 2006 - GRANTOVÉ SCHÉMA 220 679,0 162 189,6 162 189,2 100,0
SROP Podpora místní infrastruktury 2006 - GRANTOVÉ SCHÉMA 77 664,0 73 835,8 73 835,6 100,0
SROP Technická asistence v NUTS II Moravskoslezsko - limitované výdaje 0,0 1,0 0,9 97,5
SROP Technická asistence grantových schémat SROP - nelimitované výdaje 182,0 113,2 112,8 99,6
SROP Technická asistence grantových schémat SROP - limitované výdaje 2 669,4 1 412,1 1 409,4 99,8
INTREG IIIA Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Slovenská republika v Moravskoslezském kraji 32,6 33,6 12,6 37,6
SROP Posílení kapacity při plánování a realizaci programů 3.3. SROP - VI. etapa 0,0 21,0 20,5 97,6
SROP Posílení kapacity při plánování a realizaci programů 3.3. SROP - VII. etapa 0,0 15 578,3 13 586,1 87,2
SROP Kraj mnoha barev a příležitostí 1 700,0 2 000,4 1 997,4 99,8
SROP Marketingová strategie v cestovním ruchu 0,0 1,0 0,9 93,6
ROP Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. 15 000,0 12 086,0 9 531,9 78,9
ROP Kraj mnoha barev a příležitostí II. 10 000,0 6 788,8 4 416,0 65,0
OPPS Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v MSK 0,0 437,0 295,8 67,7
OPPS Eurobeskydská běžecká magistrála 0,0 100,0 0,0 0,0
OPPS Kooperace - posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji 0,0 99,9 0,0 0,0
Visegrad Výstavnictví 500,0 0,0 0,0 x
OPNS TRITIA 0,0 100,0 0,0 0,0
OPMS POST-RECONVERT 0,0 100,0 0,0 0,0
Odvětví regionální rozvoje a cestovního ruchu celkem 363 112 300 750 293 260 97,5
ROP Silnice č. II/464 Čepro - Mošnov (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 17 977,7 15 238,1 14 602,8 95,8
ROP Silnice č. III/01144 Bystřice n. O. - Milíkov (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 21 300,5 21 300,5 21 300,5 100,0
ROP Silnice č. III/483 Bordovice - Frenštát p.R. v délce 2900 m (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 15 829,2 15 829,2 15 829,1 100,0
ROP Silnice č. II/474 hr. okresu FM po křiž. S I/11 v Těrlicku v délce 2800 m (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 14 993,8 14 993,8 14 993,7 100,0
ROP Silnice č. III/44327 Staré Lublice - Nové Lublice v délce 4500 m (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 16 431,0 16 431,0 16 431,0 100,0
ROP Silnice č. II/467 Sudice - Třebom v délce 3200 m (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 10 486,2 10 486,2 10 486,2 100,0
ROP Silnice č. III/4609 Jaktař - Bratříkovice - hranice okresu (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 44 157,3 44 157,3 44 157,3 100,0
ROP Rekonstrukce a modernizace silnice II/477 ul Bohumínské km 0,000 00 - 1,125 00 (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 103 824,5 107 118,7 103 700,1 96,8
ROP Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 79 000,0 1 500,0 169,5 11,3
ROP Letiště Leoše Janáčka Ostrava, stroje a zařízení 150 000,0 0,0 0,0 x
ROP Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 47 000,0 11 500,0 201,1 1,7
ROP Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb 240 000,0 211 892,0 211 734,4 99,9
ROP Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum 10 000,0 0,0 0,0 x
ROP Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 5 000,0 500,0 50,3 10,1
ROP Silnice 2008 - 3. část 501 000,0 200 258,6 135 105,8 67,5
ROP Silnice 2009 2 000,0 1 873,4 47,6 2,5
ROP Silnice 2009 - VIA Lyžbice 0,0 14,1 14,0 99,7
ROP Silnice 2009 - obchvat Opava 0,0 112,6 107,6 95,6
OPPS Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 0,0 100,0 1,5 1,5
OPPS Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Raciborz - Kravaře 0,0 101,0 2,5 2,4
OPPS Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 0,0 101,0 50,3 49,8
OPPS Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov 0,0 100,0 1,2 1,2
OPPS Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 0,0 62,3 0,0 0,0
OPPS Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 0,0 44,7 42,4 95,0
Odvětví dopravy celkem 1 279 000 673 714 589 029 87,4
GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v MSK - GRANTOVÉ SCHÉMA 0,0 53 972,1 42 694,9 79,1
OPRLZ Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ MSK s důrazem na odbornou praxi 0,0 292,1 227,9 78,0
OPRLZ EDUNET 0,0 94,5 88,5 93,6
OPRLZ Terne Čhave (Mladí lidé) 0,0 1 618,6 1 228,3 75,9
ROP Multifunkční posluchárny 16 000,0 2 000,0 584,7 29,2
ROP Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 40 000,0 397,7 258,9 65,1
ROP Modernizace strojního a didaktického vybavení škol pro výuku na dřevoobráběcích CNC strojích 30 000,0 500,0 326,1 65,2
ROP Vybavení center praktické přípravy pro výkon prací ve stavebnictví 1 550,0 3 000,0 67,2 2,2
ROP Rekonstrukce hotelu Praha Nový Jičín 7 000,0 0,0 0,0 x
ROP Realizace domova mládeže při sportovním gymnáziu Vrbno p. Pradědem 200,0 0,0 0,0 x
OPVpK Hodnocení škol zřizovatelem - Komplexní program hodnocení škol v MSK 5 500,0 100,0 0,0 0,0
OPVpK EDUNET II 8 000,0 0,0 0,0 x
OPVpK Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji 3 500,0 100,0 75,0 75,0
OPVpK Rozvoj kompetencí pedagogů ve specifických oblastech prevence sociálně patologických jevů 6 000,0 100,0 75,0 75,0
OPVpK Metodik vzdělávacích programů na odborných školách 10 000,0 0,0 0,0 x
OPVpK GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 0,0 129 478,6 26 695,3 20,6
OPVpK GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 0,0 47 083,1 4 419,4 9,4
OPVpK GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 0,0 58 853,9 7 677,9 13,0
OPVpK TP - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 0,0 10 096,8 2 485,8 24,6
OPVpK TP - Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje 0,0 624,1 90,6 14,5
OPVpK TP - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje 0,0 624,1 9,6 1,5
OPVpK Kompetence do škol a podnikové stáže pedagogů 0,0 500,0 300,0 60,0
OPPS Sportovní hry česko - slovenské mládeže 0,0 101,0 95,9 94,9
OPŽP Měření a regulace vytápění včetně rekonstrukcí tepelných zdrojů budov a školských zařízení MSK-49 projektů 13 000,0 0,0 0,0 x
OPŽP Výměna výplní otvorů u budov škol a školních zařízení zřizovaných MSK - 94 projektů 90 000,0 0,0 0,0 x
OPŽP Energetické úspory ve školách MSK -10 projektů 65 000,0 50 000,0 3 158,7 6,3
OPŽP Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné 0,0 473,0 100,6 21,3
Odvětví školství celkem 295 750 360 010 90 660 25,2
ROP Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny 250 000,0 195 491,6 4 191,1 2,1
ROP Archeoparku Chotěbuz - 2. část 12 500,0 2 800,0 759,5 27,1
ROP Druhá scéna Těšínského divadla 550,0 200,0 0,0 0,0
ROP Galerie výtvarného umění v Ostravě pro 21. století 45 000,0 1 000,0 0,0 0,0
ROP Digitalizace významných regionálních publikací Moravskoslezského kraje 100,0 100,0 0,0 0,0
ROP Moravskoslezský kraj za vlády? 100,0 0,0 0,0 x
OPLZaZ Vzdělávání pracovníků knihoven MSK 100,0 100,0 0,0 0,0
Odvětví kultury celkem 308 350 199 692 4 951 2,5
EHP/Norsko Zpřístupnění územně plánovací dokumentace obcí široké veřejnosti 1 500,0 6 582,8 6 572,7 99,8
SROP 3D model ortofomapy Moravskoslezského kraje 0,0 280,0 277,5 99,1
IOP Jednotná digitální technická mapa a portál územního plánování Moravskoslezského kraje 300,0 600,0 114,0 19,0
IOP Územně analytické podklady MSK 0,0 1 085,3 0,0 0,0
IOP Rozšíření 3D modelu ortofotomapy MSK 200,0 200,0 0,0 0,0
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem 2 000 8 748 6 964 79,6
- Studie EU 3 500,0 3,9 0,0 0,0
GS GS - Síť sociální integrace 2006 89 688,0 75 618,2 75 617,7 100,0
ROP Zařízení pro osoby s chronickou alkoholovou závislostí v Osoblaze 5 000,0 0,0 0,0 x
ROP Chráněné bydlení Krajánek 0,0 697,1 651,7 93,5
OPLZaZ Dostupnost poradenství obětem domácího násilí - naplnění zákonné povinnosti MSK 2 500,0 0,0 0,0 x
OPLZaZ Plánování sociálních služeb?cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území MSK 4 000,0 200,0 0,0 0,0
OPLZaZ Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 0,0 43 400,4 389,4 0,9
Odvětví sociálních věcí celkem 104 688 119 920 76 659 63,9
ROP Data pro život 0,0 300,0 210,7 70,2
ROP Bezbariérovost zdravotnických zařízení 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
ROP Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
ROP Vozidla pro život 0,0 200,0 0,0 0,0
IOP Projekt eHealth - zavedení elektronických identifikačních náramků 1 000,0 0,0 0,0 x
EHP/Norsko Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy 0,0 166,6 166,6 100,0
OPŽP Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných MSK 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0
Odvětví zdravotnictví celkem 33 000 32 667 377 1,2
LIFE LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 2 587,7 7 241,1 5 873,5 81,1
OPŽP Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 0,0 6 602,0 6 597,4 99,9
OPŽP Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky 6 000,0 600,0 75,0 12,5
OPŽP Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje 1 500,0 100,0 56,0 56,0
OPŽP Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 4 000,0 200,0 110,0 55,0
OPŽP Implementace soustavy NATURA 2000 v Moravskoslezském kraji - I.etapa 150,0 200,0 0,0 0,0
OPŽP Mapy povodňových rizik na území MSK 100,0 0,0 0,0 x
OPŽP Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky 200,0 401,0 370,0 92,3
OPŽP Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK 200,0 200,0 40,5 20,2
IEE Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje 2 000,0 2 190,0 2 153,5 98,3
Odvětví životního prostředí a zemědělství celkem 16 738 17 734 15 276 86,1
IOP Vzdělávání úředníků ve veřejné správě v Moravskoslezském kraji 10 000,0 200,0 0,0 0,0
IOP Elektronický úřad 5 000,0 1 000,0 0,0 0,0
OPVpK Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 2 500,0 200,0 0,0 0,0
OPŽP Fotovoltaická elektrárna pro budovu sídla Moravskoslezského kraje 2 000,0 2 000,0 116,6 5,8
Odvětví krajského úřadu celkem 19 500 3 400 117 3,4
ROP Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 60 000 50 339 23 910 47,5
Odvětví krizového řízení celkem 60 000 50 339 23 910 47,5
VÝDAJE CELKEM 2 482 138 1 766 972 1 101 203 62,3

Vysvětlivky:
EHP/Norsko - Finanční mechanismus
EIP center - Environmentálních poradenských a informačních center
GG - Globální grant
GS - Grantové schéma
IEE - Intelligent Energy Europe
INTREG III A - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA
IOP - Integrovaný operační program
LIFE - komunitární program
OPLZaZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPMS - Operační program Meziregionální spolupráce
OPNS - Operační program Nadnárodní spolupráce
OPPS - Operační program Přeshraniční spolupráce
OPRLZ - Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OPVpK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPŽP - Operační program Životní prostředí
ROP - Regionální operační programy
SROP - Společný regionální operační program
TP - Technická pomoc
UR - upravený rozpočet
Visegrad - Mezinárodní visegradský fond

Účetní výkazy za rok 2008 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací v tis. Kč
Aktiva
  stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
- Software 28 464,03 35 374,58
- Ocenitelná práva   3 570,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 949,93 21 199,70
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 83 412,83 114 434,38
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 14 201,81 21 316,23
Celkem 140 028,60 195 894,89
Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky 208 714,72 225 409,85
- Umělecká díla a předměty 120,00 129,00
- Stavby 733 305,78 713 244,29
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 384 194,44 421 633,94
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 102 906,12 120 552,34
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 930 907,19 1 640 165,25
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 76,20 3 926,24
Celkem 2 360 224,45 3 125 060,91
Dlouhodobý finanční majetek
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 81 843,00 590 617,33
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 275,00 275,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 2 000,00 185,00
Celkem 84 118,00 591 077,33
Stálá aktiva celkem 2 584 371,05 3 912 033,13
B. Oběžná aktiva
Zásoby
- Materiál na skladě 2 058,59 2 201,15
Celkem 2 058,59 2 201,15
Pohledávky
- Odběratelé 12,67  
- Poskytnuté provozní zálohy 759,32 985,64
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 30 137,91 66 511,64
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0,05 0,05
- Pohledávky za zaměstnanci 9,92 67,09
- Ostatní pohledávky   190,97
- Jiné pohledávky 732 801,12 741 589,98
Celkem 763 720,99 809 345,37
Finanční majetek
- Ceniny 12,85 22,49
- Ostatní běžné účty 1 373,05 2 627,40
Celkem 1 385,90 2 649,89
Prostředky rozpočtového hospodaření
- Základní běžný účet 1 648 914,19 1 912 691,26
- Běžné účty peněžních fondů 238 374,54 344 657,09
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím 5 650,00  
Celkem 1 892 938,73 2 257 348,35
Oběžná aktiva celkem 2 660 104,21 3 071 544,76
ÚHRN AKTIV 5 244 475,26 6 983 577,89
Pasiva
  stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí
Majetkové fondy
- Fond dlouhodobého majetku 3 101 905,01 4 103 253,50
- Fond oběžných aktiv 13 515,12 13 515,12
Celkem 3 115 420,13 4 116 768,62
Finanční a peněžní fondy
- Peněžní fondy 238 229,47 343 456,56
Celkem 238 229,47 343 456,56
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty   81 876,61
Celkem   81 876,61
Výsledek hospodaření
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 954 564,19 730 814,65
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření -53 756,37 -64 509,59
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření 52 440,15 88 868,76
Celkem 953 247,97 755 173,82
Vlastní zdroje celkem 4 306 897,57 5 297 275,61
D. Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
- Ostatní dlouhodobé závazky 91 004,08 81 284,87
Celkem 91 004,08 81 284,87
Krátkodobé závazky
- Dodavatelé 120 399,26 445 910,41
- Ostatní závazky 151,46 305,88
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 2 000,00 28 000,00
- Zaměstnanci 10,38 43,40
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 13 443,09 16 215,16
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 653,93 8 029,47
- Ostatní přímé daně 2 180,55 2 439,61
- Jiné závazky 1 734,90 4 073,45
Celkem 146 573,57 505 017,38
Bankovní úvěry a půjčky
- Dlouhodobé bankovní úvěry 700 000,00 1 100 000,00
Celkem 700 000,00 1 100 000,00
Cizí zdroje celkem 937 577,65 1 686 302,25
ÚHRN PASIV 5 244 475,22 6 983 577,86
Účetní výkazy za rok 2008 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací v tis. Kč
Aktiva
  stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 319,94
- Software 128 779,23 137 413,06
- Ocenitelná práva 259,98 3 829,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 87 853,87 97 708,16
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 87 449,55 120 053,22
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 15 213,15 25 687,28
Celkem 321 138,36 386 011,64
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -1 272,62 -1 074,87
- Oprávky k softwaru -68 774,29 -74 484,00
- Oprávky k ocenitelným právům -173,33 -205,82
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -73 903,94 -76 508,46
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -2 492,41 -2 945,72
Celkem -146 616,59 -155 218,87
Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky 3 892 218,92 4 038 609,17
- Umělecká díla a předměty 12 772,60 10 649,20
- Stavby 20 422 855,85 21 288 573,02
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 777 312,27 5 953 571,30
- Pěstitelské celky trvalých porostů 488,00 488,00
- Základní stádo a tažná zvířata 3 249,52 2 930,57
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 183 323,63 2 264 167,17
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 567 643,66 3 190 135,14
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 043,34 4 069,04
Celkem 33 860 907,79 36 753 192,61
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Oprávky ke stavbám -3 390 746,31 -3 539 198,44
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -3 772 080,47 -3 895 356,56
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -87,17 -111,51
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -1 946,95 -1 775,77
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 080 417,50 -2 143 614,83
Celkem -9 245 278,40 -9 580 057,11
Dlouhodobý finanční majetek
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 81 843,00 590 617,33
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 275,00 275,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 377,16 34,16
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 2 000,00 185,00
Celkem 85 495,16 591 111,49
Stálá aktiva celkem 24 875 646,32 27 995 039,76
B. Oběžná aktiva
Zásoby
- Materiál na skladě 211 488,96 209 788,12
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 927,77 697,95
- Nedokončená výroba 6 180,66 7 805,94
- Výrobky 10 528,99 13 364,46
- Zvířata 6 421,68 3 940,03
- Zboží na skladě 42 056,03 43 434,91
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 1 766,79 376,05
Celkem 279 370,88 279 407,46
Pohledávky
- Odběratelé 472 876,63 561 170,16
- Poskytnuté provozní zálohy 67 492,12 72 269,09
- Pohledávky za rozpočtové příjmy 30 137,91 66 520,90
- Pohledávky za účastníky sdružení 59,56  
- Daň z příjmů 17 410,24 10 433,68
- Ostatní přímé daně 21,95 20,30
- Daň z přidané hodnoty 1 632,85 1 340,25
- Ostatní daně a poplatky 186,49 200,09
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 5 351,19 2 330,12
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC 5 858,29 94,64
- Pohledávky za zaměstnanci 8 740,17 7 939,50
- Ostatní pohledávky 29 199,05 18 613,86
- Jiné pohledávky 957 589,11 785 410,28
- Opravná položka k pohledávkám -3 461,75 -3 450,73
Celkem 1 593 093,81 1 522 892,14
Finanční majetek
- Pokladna 8 971,16 9 708,92
- Peníze na cestě 222,82 221,24
- Ceniny 1 962,54 2 042,56
- Běžný účet 1 228 893,78 1 220 937,16
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb 45 777,96 42 768,80
- Ostatní běžné účty 181 766,75 157 561,21
Celkem 1 467 595,01 1 433 239,89
Prostředky rozpočtového hospodaření
- Základní běžný účet 1 648 914,19 1 912 691,26
- Běžné účty peněžních fondů 238 374,54 344 657,09
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím 5 650,00  
Celkem 1 892 938,73 2 257 348,35
Přechodné účty aktivní
- Náklady příštích období 19 550,69 19 554,51
- Příjmy příštích období 2 419,69 2 250,57
- Dohadné účty aktivní 58 306,33 80 927,86
Celkem 80 276,71 102 732,94
Oběžná aktiva celkem 5 313 275,14 5 595 620,78
ÚHRN AKTIV 30 188 921,46 33 590 660,54
Pasiva
  stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí
Majetkové fondy
- Fond dlouhodobého majetku 25 307 980,61 28 124 000,07
- Fond oběžných aktiv 210 422,92 209 700,34
Celkem 25 518 403,53 28 333 700,41
Finanční a peněžní fondy
- Fond odměn 42 503,36 44 502,88
- Fond kulturních a sociálních potřeb 57 626,00 53 173,15
- Fond rezervní 131 206,73 196 220,15
- Fond reprodukce majetku 484 236,62 426 956,19
- Peněžní fondy 238 229,47 343 456,56
- Jiné finanční fondy 77 099,83 81 224,39
Celkem 1 030 902,01 1 145 533,32
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty 81 876,61
Celkem 81 876,61
Výsledek hospodaření
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   5 180,59
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -68 773,71 -136 573,09
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 26 748,37  
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 954 564,19 730 814,65
- Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření -53 756,37 -64 509,59
- Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření 52 440,15 88 868,76
Celkem 911 222,63 623 781,32
Vlastní zdroje celkem 27 460 528,17 30 184 891,66
D. Cizí zdroje
Rezervy
- Rezervy zákonné 2 000,00 26 417,65
Celkem 2 000,00 26 417,65
Dlouhodobé závazky
- Dlouhodobé přijaté zálohy 26 972,86 26 628,84
- Ostatní dlouhodobé závazky 93 212,08 82 593,36
Celkem 120 184,94 109 222,20
Krátkodobé závazky
- Dodavatelé 751 341,67 1 161 673,87
- Přijaté zálohy 48 479,80 52 615,66
- Ostatní závazky 22 409,28 17 731,58
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66  
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 2 000,00 28 000,00
- Zaměstnanci 280 832,87 307 189,25
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 76 125,81 82 916,40
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 221 920,05 231 518,40
- Daň z příjmů 11 071,09 3 917,99
- Ostatní přímé daně 60 201,50 54 458,14
- Daň z přidané hodnoty 4 322,77 5 630,73
- Ostatní daně a poplatky 54,34 45,14
Krátkodobé závazky
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 1 127,58 389,53
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s ÚSC 4 024,00 1 462,52
- Jiné závazky 234 573,24 48 110,86
Celkem 1 718 570,66 1 995 660,07
Bankovní úvěry a půjčky
- Dlouhodobé bankovní úvěry 700 000,00 1 100 000,00
- Krátkodobé bankovní úvěry 32 000,00 30 025,65
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 5 650,00  
Celkem 737 650,00 1 130 025,65
Přechodné účty pasivní
- Výdaje příštích období 12 702,60 5 783,56
- Výnosy přístích období 28 850,20 24 497,38
- Kurzové rozdíly pasivní 0,34 5,91
- Dohadné účty pasivní 108 434,80 114 156,75
Celkem 149 987,94 144 443,60
Cizí zdroje celkem 2 728 393,54 3 405 769,17
ÚHRN PASIV 30 188 921,71 33 590 660,83
Sumář účetních výkazů za rok 2008 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje - v tis. Kč
Aktiva
  stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 319,94
- Software 100 315,20 102 038,48
- Ocenitelná práva 259,98 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 73 903,94 76 508,46
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 036,72 5 618,84
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 011,34 4 371,05
Celkem 181 109,76 190 116,75
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -1 272,62 -1 074,87
- Oprávky k softwaru -68 774,29 -74 484,00
- Oprávky k ocenitelným právům -173,33 -205,82
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -73 903,94 -76 508,46
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -2 492,41 -2 945,72
Celkem -146 616,59 -155 218,87
Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky 3 683 504,20 3 813 199,32
- Umělecká díla a předměty 12 652,60 10 520,20
- Stavby 19 689 550,07 20 575 328,73
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 393 117,83 5 531 937,36
- Pěstitelské celky trvalých porostů 488,00 488,00
- Základní stádo a tažná zvířata 3 249,52 2 930,57
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 080 417,51 2 143 614,83
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 636 736,47 1 549 969,89
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 967,14 142,80
Celkem 31 500 683,34 33 628 131,70
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Oprávky ke stavbám -3 390 746,31 -3 539 198,44
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -3 772 080,47 -3 895 356,56
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -87,17 -111,51
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -1 946,95 -1 775,77
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 080 417,50 -2 143 614,83
Celkem -9 245 278,40 -9 580 057,11
Dlouhodobý finanční majetek
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 377,16 34,16
Celkem 1 377,16 34,16
Stálá aktiva celkem 22 291 275,27 24 083 006,63
B. Oběžná aktiva
Zásoby
- Materiál na skladě 209 430,37 207 586,97
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 927,77 697,95
- Nedokončená výroba 6 180,66 7 805,94
- Výrobky 10 528,99 13 364,46
- Zvířata 6 421,68 3 940,03
- Zboží na skladě 42 056,03 43 434,91
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 1 766,79 376,05
Celkem 277 312,29 277 206,31
Pohledávky
- Odběratelé 472 863,96 561 170,16
- Poskytnuté provozní zálohy 66 732,80 71 283,45
- Pohledávky za rozpočtové příjmy   9,26
- Ostatní pohledávky 29 199,05 18 422,89
- Pohledávky k účastníkům sdružení 59,56  
- Daň z příjmů 17 410,24 10 433,68
- Ostatní přímé daně 21,95 20,30
- Daň z přidané hodnoty 1 632,85 1 340,25
- Ostatní daně a poplatky 186,49 200,09
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 5 351,14 2 330,07
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC 5 858,29 94,64
- Pohledávky za zaměstnanci 8 730,25 7 872,41
- Jiné pohledávky 224 787,99 43 820,30
- Opravná položka k pohledávkám -3 461,75 -3 450,73
Celkem 829 372,82 713 546,77
Finanční majetek
- Pokladna 8 971,16 9 708,92
- Peníze na cestě 222,82 221,24
- Ceniny 1 949,69 2 020,07
- Běžný účet 1 228 893,78 1 220 937,16
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 45 777,96 42 768,80
- Ostatní běžné účty 180 393,70 154 933,81
Celkem 1 466 209,11 1 430 590,00
Přechodné účty aktivní
- Náklady příštích období 19 550,69 19 554,51
- Příjmy příštích období 2 419,69 2 250,57
- Dohadné účty aktivní 58 306,33 80 927,86
Celkem 80 276,71 102 732,94
Oběžná aktiva celkem 2 653 170,93 2 524 076,02
ÚHRN AKTIV 24 944 446,20 26 607 082,65
Pasiva
  stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí
Majetkové fondy
- Fond dlouhodobého majetku 22 206 075,60 24 020 746,57
- Fond oběžných aktiv 196 907,80 196 185,22
Celkem 22 402 983,40 24 216 931,79
Finanční a peněžní fondy
- Fond odměn 42 503,36 44 502,88
- Fond kulturních a sociálních potřeb 57 626,00 53 173,15
- Fond rezervní 131 206,73 196 220,15
- Fond reprodukce majetku 484 236,62 426 956,19
- Jiné finanční fondy 77 099,83 81 224,39
Celkem 792 672,54 802 076,76
Výsledek hospodaření
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   5 180,59
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -68 773,71 -136 573,09
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 26 748,37  
Celkem -42 025,34 -131 392,50
Vlastní zdroje celkem 23 153 630,60 24 887 616,05
D. Cizí zdroje
Rezervy
- Rezervy zákonné 2 000,00 26 417,65
Celkem 2 000,00 26 417,65
Dlouhodobé závazky
- Dlouhodobé přijaté zálohy 26 972,86 26 628,84
- Ostatní dlouhodobé závazky 2 208,00 1 308,49
Celkem 29 180,86 27 937,33
Krátkodobé závazky
- Dodavatelé 630 942,41 715 763,46
- Přijaté zálohy 48 479,80 52 615,66
- Ostatní závazky 22 257,82 17 425,70
- Závazky za účastníky sdružení 86,66  
- Zaměstnanci 280 822,49 307 145,85
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 62 682,72 66 701,24
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 215 266,12 223 488,93
- Daň z příjmů 11 071,09 3 917,99
- Ostatní přímé daně 58 020,95 52 018,53
- Daň z přidané hodnoty 4 322,77 5 630,73
- Ostatní daně a poplatky 54,34 45,14
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 1 127,58 389,53
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s ÚSC 4 024,00 1 462,52
- Jiné závazky 232 838,34 44 037,41
Celkem 1 571 997,09 1 490 642,69
Bankovní úvěry a půjčky
- Krátkodobé bankovní úvěry 32 000,00 30 025,65
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 5 650,00  
Celkem 37 650,00 30 025,65
Přechodné účty pasivní
- Výdaje příštích období 12 702,60 5 783,56
- Výnosy přístích období 28 850,20 24 497,38
- Kurzové rozdíly pasivní 0,34 5,91
- Dohadné účty pasivní 108 434,80 114 156,75
Celkem 149 987,94 144 443,60
Cizí zdroje celkem 1 790 815,89 1 719 466,92
ÚHRN PASIV 24 944 446,49 26 607 082,97
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkových organizací kraje
v tis. Kč
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 1 781 134,66 115 315,88 1 896 450,54
Spotřeba energie 593 541,67 40 773,58 634 315,25
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 1 324,10 427,48 1 751,58
Prodané zboží 269 944,03 153 863,21 423 807,24
Opravy a udržování 551 616,98 161 483,00 713 099,98
Cestovné 28 543,20 1 019,54 29 562,74
Náklady na reprezentaci 1 782,34 126,95 1 909,29
Ostatní služby 560 252,25 30 104,68 590 356,93
Mzdové náklady 5 550 938,40 107 598,69 5 658 537,09
Zákonné sociální pojištění 1 925 692,48 35 904,66 1 961 597,14
Ostatní sociální pojištění 0,02   0,02
Zákonné sociální náklady 126 190,67 2 854,71 129 045,38
Ostatní sociální náklady 10 295,53 270,36 10 565,89
Daň silniční 407,91 513,43 921,34
Daň z nemovitostí 2,09 18,25 20,34
Ostatní daně a poplatky 3 188,84 276,82 3 465,66
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 302,63 0,04 302,67
Ostatní pokuty a penále 868,02 4,30 872,32
Odpis pohledávky 17 624,37 26,73 17 651,10
Úroky 1 958,03   1 958,03
Kursové ztráty 464,05 3,52 467,57
Manka a škody 1 590,95 105,25 1 696,20
Jiné ostatní náklady 108 691,03 3 538,33 112 229,36
Odpisy dlouhodobého NM a HM 409 831,86 25 716,92 435 548,78
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 1 237,06 322,71 1 559,77
Prodané cenné papíry a podíly   1 343,00 1 343,00
Prodaný materiál 24 580,86 442,16 25 023,02
Tvorba zákonných rezerv 24 417,65   24 417,65
Tvorba zákonných opravných položek 34,66 2,49 37,15
Náklady celkem 11 996 456,34 682 056,69 12 678 513,03
v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 29 067,80 32 648,52 61 716,32
Tržby z prodeje služeb 4 967 207,19 471 042,00 5 438 249,19
Tržby za prodané zboží 317 234,13 183 727,01 500 961,14
Změna stavu zásob nedokončené výroby -4 865,48 1 331,75 -3 533,73
Změna stavu zásob výrobků 4 286,17 2 840,43 7 126,60
Změna stavu zvířat -4,85 -2 507,96 -2 512,81
Aktivace materiálu a zboží 47 361,01 437,48 47 798,49
Aktivace vnitroorganizačních služeb 30 191,93 4 980,08 35 172,01
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 726,17 970,30 1 696,47
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 390,43 46,83 437,26
Ostatní pokuty a penále 456,66 7,80 464,46
Platby za odepsané pohledávky 118,60   118,60
Úroky 8 296,08 49,70 8 345,78
Kursové zisky 448,63 1,22 449,85
Zúčtování fondů 121 475,79 2 228,78 123 704,57
Jiné ostatní výnosy 215 370,98 42 274,64 257 645,62
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 5 213,91 949,18 6 163,09
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   1 343,00 1 343,00
Tržby z prodeje materiálu 32 120,97 679,55 32 800,52
Zúčtování zákonných opravných položek 47,83 0,34 48,17
Příspěvky a dotace na provoz 6 179 570,38 10 046,18 6 189 616,56
Výnosy celkem 11 954 714,33 753 096,83 12 707 811,16
Daň z příjmů 16 869,42 8 272,43 25 141,85
Dodatečné odvody daně z příjmů 930,59 19,57 950,16
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -59 542,02 62 748,14 3 206,12
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 307,10 307,10
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 337,97 3 792,95
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 428,40 2 055,60
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 342,01  
Celkem 4 415,48 6 155,65
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -207,50 -241,66
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -3 337,97 -3 792,95
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -116,03 -341,15
Celkem -3 661,50 -4 375,76
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 2 949 922,99 3 082 477,93
- Stavby 7 477 444,94 8 037 707,71
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 829 664,78 878 212,82
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 598,64 44 509,44
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 518 757,92 1 398 234,17
Celkem 11 816 389,27 13 441 142,07
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -407 772,36 -489 001,03
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -622 587,70 -659 776,28
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -40 598,64 -44 509,44
Celkem -1 070 958,70 -1 193 286,75
Stálá aktiva celkem 10 746 184,55 12 249 635,21
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 77 561,17 78 365,43
Celkem 77 561,17 78 365,43
Pohledávky    
- Odběratelé 20 819,81 112 961,27
- Poskytnuté provozní zálohy 3 171,33 3 517,93
- Ostatní pohledávky 837,74 1 167,26
- Ostatní daně a poplatky   42,41
- Pohledávky za zaměstnanci 275,32 253,86
- Jiné pohledávky 183 105,05 965,38
- Opravná položka k pohledávkám -39,45 -39,45
Celkem 208 169,80 118 868,66
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Finanční majetek    
- Pokladna 191,72 219,71
- Ceniny 81,36 85,81
- Běžný účet 58 814,12 42 152,10
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 1 517,16 1 840,41
- Ostatní běžné účty 50 604,78 31 323,77
Celkem 111 209,14 75 621,80
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 159,46 93,91
- Příjmy příštích období 14,29 11,88
- Dohadné účty aktivní 302,08 268,36
Celkem 475,83 374,15
Oběžná aktiva celkem 397 415,94 273 230,04
ÚHRN AKTIV 11 143 600,49 12 522 865,25
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 10 731 135,32 12 237 738,54
- Fond oběžných aktiv 56 217,19 56 217,19
Celkem 10 787 352,51 12 293 955,73
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 9 985,52 9 692,97
- Fond kulturních a sociálních potřeb 1 849,08 2 155,74
- Fond rezervní 16 627,73 15 123,06
- Fond reprodukce majetku 64 222,02 42 658,73
Celkem 92 684,35 69 630,50
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   12 796,18
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 12 125,98  
Celkem 12 125,98 12 796,18
Vlastní zdroje celkem 10 892 162,84 12 376 382,41
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
D. Cizí zdroje    
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 36 664,86 117 899,71
- Přijaté zálohy 166,57 181,59
- Ostatní závazky 2 019,98 143,69
- Zaměstnanci 3 916,91 3 388,35
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7 377,49 7 454,12
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 280,97 6 098,39
- Daň z příjmů 624,56 866,53
- Ostatní přímé daně 1 684,45 1 266,53
- Daň z přidané hodnoty 2 557,28 2 937,10
- Ostatní daně a poplatky 19,73  
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 2 763,00  
- Jiné závazky 182 671,55 72,05
Celkem 246 747,35 140 308,06
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období   1,65
- Výnosy přístích období 2 217,00 3 744,95
- Dohadné účty pasivní 2 473,30 2 428,18
Celkem 4 690,30 6 174,78
Cizí zdroje celkem 251 437,65 146 482,84
ÚHRN PASIV 11 143 600,49 12 522 865,25
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkových organizací v odvětví dopravy
v tis. Kč
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 113 412,06 55 199,47 168 611,53
Spotřeba energie 8 001,20 2 727,67 10 728,87
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 1 127,34 337,68 1 465,02
Opravy a udržování 309 555,25 157 452,77 467 008,02
Cestovné 2 335,27 827,66 3 162,93
Náklady na reprezentaci 90,07 0,28 90,35
Ostatní služby 23 227,75 5 432,02 28 659,77
Mzdové náklady 109 873,24 37 443,91 147 317,15
Zákonné sociální pojištění 38 571,91 13 137,87 51 709,78
Zákonné sociální náklady 4 106,00 1 461,87 5 567,87
Daň silniční   176,56 176,56
Ostatní daně a poplatky 236,17 41,85 278,02
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,11 0,04 0,15
Ostatní pokuty a penále 27,57   27,57
Odpis pohledávky 50,65   50,65
Manka a škody 163,86   163,86
Jiné ostatní náklady 2 811,87 911,02 3 722,89
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 120 516,99 15 694,23 136 211,22
Prodaný materiál 24,81 0,93 25,74
Náklady celkem 734 132,12 290 845,83 1 024 977,95
v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby z prodeje služeb 74,44 311 809,97 311 884,41
Aktivace materiálu a zboží 2 205,37   2 205,37
Aktivace vnitroorganizačních služeb 13 408,98   13 408,98
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 173,11   173,11
Platby za odepsané pohledávky 0,79   0,79
Úroky 192,87   192,87
Zúčtování fondů 5 797,22   5 797,22
Jiné ostatní výnosy 30 064,55 0,84 30 065,39
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 1 007,86   1 007,86
Tržby z prodeje materiálu 1 035,37 2,56 1 037,93
Příspěvky a dotace na provoz 680 303,32   680 303,32
Výnosy celkem 734 263,88 311 813,37 1 046 077,25
Daň z příjmů 1 200,98 7 102,15 8 303,13
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 069,22 13 865,39 12 796,17
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství
v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 8 024,97 7 955,97
- Ocenitelná práva 259,98 259,98
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 073,03 50 242,13
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 679,40 2 764,32
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 250,88 264,00
Celkem 59 288,26 61 486,40
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -5 274,18 -5 108,01
- Oprávky k ocenitelným právům -173,33 -205,82
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -48 073,03 -50 242,13
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobého nehmotného majetku -1 813,36 -2 011,05
Celkem -55 333,90 -57 567,01
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 574 446,32 577 395,75
- Umělecká díla a předměty 4 772,78 4 861,78
- Stavby 5 463 379,71 5 654 659,58
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 037 705,17 1 016 131,29
- Pěstitelské celky trvalých porostů 467,91 467,91
- Základní stádo a tažná zvířata 3 205,57 2 886,62
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 200 937,93 1 238 471,90
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 22 924,54 23 466,12
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 795,74  
Celkem 8 308 635,67 8 518 340,95
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 738 516,40 -1 768 546,66
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -787 364,53 -772 377,61
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -70,37 -93,37
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -1 925,42 -1 748,75
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 200 937,93 -1 238 471,90
Celkem -3 728 814,65 -3 781 238,29
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 343,00  
Celkem 1 343,00  
     
Stálá aktiva celkem 4 585 118,38 4 741 022,05
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 26 185,16 23 562,05
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 30,60 6,41
- Nedokončená výroba 6 180,66 7 805,94
- Výrobky 8 149,75 10 714,24
- Zvířata 6 404,93 3 933,28
- Zboží na skladě 2 621,16 2 990,25
Celkem 49 572,26 49 012,17
     
Pohledávky    
- Odběratelé 32 145,77 28 007,70
- Poskytnuté provozní zálohy 42 717,10 46 333,79
- Ostatní pohledávky 5 856,10 6 310,60
- Pohledávky za účastníky sdružení 59,56  
- Daň z příjmů 532,45 171,36
- Ostatní přímé daně 21,95 20,30
- Daň z přidané hodnoty 1 411,11 1 197,13
- Ostatní daně a poplatky 172,79 144,97
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 5 178,76 1 634,74
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s ÚSC 1 454,97 94,64
- Pohledávky za zaměstnanci 6 149,18 5 659,24
- Jiné pohledávky 14 327,20 14 271,10
Celkem 110 026,94 103 845,57
     
Finanční majetek    
- Pokladna 5 376,57 5 785,05
- Peníze na cestě 112,70  
- Ceniny 1 015,65 899,11
- Běžný účet 582 454,32 603 411,97
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 28 012,91 26 499,83
- Ostatní běžné účty 28 287,73 26 643,77
Celkem 645 259,88 663 239,73
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 10 821,69 10 436,59
- Příjmy příštích období 1 522,08 1 614,69
- Dohadné účty aktivní 2 288,61 1 707,56
Celkem 14 632,38 13 758,84
     
Oběžná aktiva celkem 819 491,46 829 856,31
     
ÚHRN AKTIV 5 404 609,84 5 570 878,36
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 4 580 041,33 4 738 410,85
- Fond oběžných aktiv 82 266,33 81 525,63
Celkem 4 662 307,66 4 819 936,48
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 17 387,94 19 508,23
- Fond kulturních a sociálních potřeb 36 399,75 34 093,42
- Fond rezervní 49 909,10 70 230,45
- Fond reprodukce majetku 117 617,75 109 876,07
- Jiné finanční fondy 275,13  
Celkem 221 589,67 233 708,17
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   16 290,44
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -2 977,43 -1 610,14
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 20 262,66  
Celkem 17 285,23 14 680,30
Vlastní zdroje celkem 4 901 182,56 5 068 324,95
D. Cizí zdroje    
Dlouhodobé závazky    
- Ostatní dlouhodobé závazky 1 322,85 1 158,49
Celkem 1 322,85 1 158,49
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 56 930,45 49 024,48
- Přijaté zálohy 13 766,03 18 267,62
- Ostatní závazky 10 494,10 9 010,32
- Závazky k účastníkům sdružení 86,66  
- Zaměstnanci 113 834,08 132 646,79
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 45 803,70 49 787,12
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111 332,15 117 417,63
- Daň z příjmů 629,93 590,06
- Ostatní přímé daně 29 408,49 27 660,08
- Daň z přidané hodnoty 676,84 979,52
- Ostatní daně a poplatky 21,89 11,14
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 330,97 386,53
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 347,37 346,11
- Jiné závazky 37 167,81 26 014,56
Celkem 420 830,47 432 141,96
Bankovní úvěry a půjčky    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 2 650,00  
Celkem 2 650,00  
v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 11 406,31 5 333,17
- Výnosy přístích období 23 623,16 18 861,89
- Kurzové rozdíly pasivní 0,34 5,91
- Dohadné účty pasivní 43 594,46 45 052,26
Celkem 78 624,27 69 253,23
Cizí zdroje celkem 503 427,59 502 553,68
ÚHRN PASIV 5 404 610,15 5 570 878,63
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkových organizací v odvětví školství
      v tis. Kč
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 337 559,79 49 964,69 387 524,48
Spotřeba energie 300 982,76 23 906,52 324 889,28
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 196,76 89,80 286,56
Prodané zboží 2 638,72 15 022,12 17 660,84
Opravy a udržování 104 318,38 3 068,82 107 387,20
Cestovné 18 117,86 179,64 18 297,50
Náklady na reprezentaci 760,32 126,42 886,74
Ostatní služby 234 716,98 18 790,50 253 507,48
Mzdové náklady 2 799 502,22 57 747,50 2 857 249,72
Zákonné sociální pojištění 966 922,96 18 327,81 985 250,77
Ostatní sociální pojištění 0,02   0,02
Zákonné sociální náklady 69 053,34 1 199,76 70 253,10
Ostatní sociální náklady 6 939,27 260,95 7 200,22
Daň silniční 103,64 206,85 310,49
Daň z nemovitostí 0,16 10,48 10,64
Ostatní daně a poplatky 1 094,72 234,55 1 329,27
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 34,53   34,53
Ostatní pokuty a penále 454,76 2,30 457,06
Odpis pohledávky 1 768,68 24,34 1 793,02
Úroky 0,55   0,55
Kursové ztráty 382,24 3,50 385,74
Manka a škody 149,33 10,40 159,73
Jiné ostatní náklady 42 437,96 2 389,80 44 827,76
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 94 253,00 6 128,86 100 381,86
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 191,40 289,58 480,98
Prodané cenné papíry a podíly   1 343,00 1 343,00
Prodaný materiál 61,31 106,31 167,62
Náklady celkem 4 982 641,66 199 434,50 5 182 076,16
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 13 508,95 32 628,25 46 137,20
Tržby z prodeje služeb 266 253,19 123 439,63 389 692,82
Tržby za prodané zboží 3 395,86 21 212,28 24 608,14
Změna stavu zásob nedokončené výroby 294,61 1 331,75 1 626,36
Změna stavu zásob výrobků -65,24 2 840,43 2 775,19
Změna stavu zvířat -4,85 -2 507,96 -2 512,81
Aktivace materiálu a zboží 1 586,94 378,52 1 965,46
Aktivace vnitroorganizačních služeb 13 205,67 4 784,27 17 989,94
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 535,18 970,30 1 505,48
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12,42 14,81 27,23
Ostatní pokuty a penále -2,95 7,80 4,85
Platby za odepsané pohledávky 35,07   35,07
Úroky 3 232,38 49,70 3 282,08
Kursové zisky 380,32 1,22 381,54
Zúčtování fondů 47 085,88 2 146,33 49 232,21
Jiné ostatní výnosy 80 338,33 14 835,81 95 174,14
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 2 124,44 565,15 2 689,59
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   1 343,00 1 343,00
Tržby z prodeje materiálu 678,95 215,48 894,43
Příspěvky a dotace na provoz 4 553 047,92 10 046,18 4 563 094,10
Výnosy celkem 4 985 643,07 214 302,95 5 199 946,02
       
Daň z příjmů 682,10 831,38 1 513,48
Dodatečné odvody daně z příjmů 46,87 19,57 66,44
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2 272,44 14 017,50 16 289,94
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví kultury
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Software 1 581,33 2 009,65
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 738,74 2 903,38
Celkem 4 320,07 4 913,03
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k softwaru -1 249,53 -1 297,13
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -2 738,74 -2 903,38
Celkem -3 988,27 -4 200,51
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 26 745,14 26 978,27
- Umělecká díla a předměty 493,18 624,28
- Stavby 540 386,83 560 591,64
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 84 513,46 96 176,00
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 44 387,21 49 848,60
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 32 958,94 33 309,48
Celkem 729 484,76 767 528,27
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -29 220,01 -32 956,66
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -51 647,83 -54 696,76
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -44 387,21 -49 848,60
Celkem -125 255,05 -137 502,02
     
Stálá aktiva celkem 604 561,51 630 738,77
     
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 1 166,88 1 289,59
- Výrobky 55,12 55,12
- Zboží na skladě 5 652,32 5 363,92
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 90,34 54,13
Celkem 6 964,66 6 762,76
     
Pohledávky    
- Odběratelé 846,00 2 513,86
- Poskytnuté provozní zálohy 3 432,75 3 411,90
- Ostatní pohledávky 46,19 13,83
- Daň z příjmů 206,44 209,02
- Ostatní daně a poplatky   0,16
- Pohledávky za zaměstnanci 134,88 191,78
- Jiné pohledávky 449,08 500,03
Celkem 5 115,34 6 840,58
     
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Finanční majetek    
- Pokladna 384,42 452,70
- Ceniny 292,29 376,00
- Běžný účet 30 103,36 28 132,77
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 654,23 642,95
- Ostatní běžné účty 2 119,14 2 990,99
Celkem 33 553,44 32 595,41
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 1 451,70 1 318,47
- Příjmy příštích období 218,47 27,37
- Dohadné účty aktivní 21,23 14,80
Celkem 1 691,40 1 360,64
     
Oběžná aktiva celkem 47 324,84 47 559,39
     
ÚHRN AKTIV 651 886,35 678 298,16
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 603 941,85 630 686,82
- Fond oběžných aktiv 2 718,71 2 718,71
Celkem 606 660,56 633 405,53
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 1 984,62 1 856,38
- Fond kulturních a sociálních potřeb 852,53 879,21
- Fond rezervní 4 314,96 5 709,60
- Fond reprodukce majetku 19 207,77 18 636,69
Celkem 26 359,88 27 081,88
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 273,48
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 950,20  
Celkem 1 950,20 1 273,48
     
Vlastní zdroje celkem 634 970,64 661 760,89
     
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
D. Cizí zdroje    
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 2 191,51 2 544,19
- Přijaté zálohy 83,52  
- Ostatní závazky 111,20 132,70
- Zaměstnanci 4 318,32 4 676,60
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 562,51 626,56
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 013,76 3 019,35
- Daň z příjmů   1,62
- Ostatní přímé daně 715,70 569,11
- Daň z přidané hodnoty 6,65  
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem   3,00
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 859,00 136,14
- Jiné závazky 307,70 352,04
Celkem 12 169,87 12 061,31
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 97,12 109,62
- Výnosy příštích období 1 221,49 1 027,46
- Dohadné účty pasivní 3 427,21 3 338,93
Celkem 4 745,82 4 476,01
Cizí zdroje celkem 16 915,69 16 537,32
ÚHRN PASIV 651 886,33 678 298,21
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkových organizací v odvětví kultury
      v tis. Kč
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 24 113,29 14,42 24 127,71
Spotřeba energie 10 478,24 2,05 10 480,29
Prodané zboží 2 735,43 695,81 3 431,24
Opravy a udržování 16 169,85 50,29 16 220,14
Cestovné 986,21 0,47 986,68
Náklady na reprezentaci 212,94 0,09 213,03
Ostatní služby 20 427,69 971,99 21 399,68
Mzdové náklady 81 386,19 197,33 81 583,52
Zákonné sociální pojištění 26 884,51 74,51 26 959,02
Zákonné sociální náklady 3 293,29 2,29 3 295,58
Ostatní sociální náklady 84,90   84,90
Daň silniční 0,84   0,84
Daň z nemovitostí 1,64   1,64
Ostatní daně a poplatky 48,00   48,00
Ostatní pokuty a penále 129,96   129,96
Kursové ztráty 0,92   0,92
Jiné ostatní náklady 2 732,82 2,01 2 734,83
Odpisy dlouhodobého NM a HM 11 539,36 10,55 11 549,91
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 282,62   282,62
Náklady celkem 201 508,70 2 021,81 203 530,51
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 901,50 9,93 911,43
Tržby z prodeje služeb 15 064,20 1 314,50 16 378,70
Tržby za prodané zboží 305,80 832,90 1 138,70
Aktivace materiálu a zboží 60,25   60,25
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2,32   2,32
Ostatní pokuty a penále 0,60   0,60
Úroky 118,06   118,06
Kursové zisky 0,01   0,01
Zúčtování fondů 3 009,93   3 009,93
Jiné ostatní výnosy 2 665,93 670,68 3 336,61
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 593,20   593,20
Tržby z prodeje materiálu 7,61   7,61
Příspěvky a dotace na provoz 179 416,99   179 416,99
Výnosy celkem 202 146,40 2 828,01 204 974,41
       
Daň z příjmů 180,54 3,36 183,90
Dodatečné odvody daně z příjmů -13,44   -13,44
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 470,60 802,84 1 273,44
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 035,25 1 035,25
- Software 90 181,39 91 574,22
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 385,63 14 356,49
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 130,00  
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 311,45 4 000,05
Celkem 106 043,72 110 966,01
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -739,10 -790,18
- Oprávky k softwaru -61 879,10 -67 695,05
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -14 385,63 -14 356,49
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -86,30  
Celkem -77 090,13 -82 841,72
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 95 886,62 86 097,84
- Umělecká díla a předměty 5 439,99 3 087,49
- Stavby 4 831 067,98 4 897 313,01
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 224 896,24 3 319 261,50
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 907,36 507 578,52
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 52 476,86 77 972,24
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 71,40 142,80
Celkem 8 710 746,45 8 891 453,40
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -1 044 928,58 -1 059 161,87
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -2 171 394,20 -2 260 958,71
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -500 907,36 -507 578,52
Celkem -3 717 230,14 -3 827 699,10
Stálá aktiva celkem 5 022 469,90 5 091 878,59
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 94 551,72 95 031,71
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě 899,56 691,54
- Výrobky 2 282,10 2 525,50
- Zboží na skladě 33 690,37 35 009,53
- Pořízení zboží a Zboží na cestě 1 676,45 321,92
Celkem 133 100,20 133 580,20
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Pohledávky    
- Odběratelé 415 846,38 415 185,90
- Poskytnuté provozní zálohy 8 791,82 8 695,59
- Ostatní pohledávky 17 366,66 9 239,96
- Daň z příjmů 16 294,95 7 594,89
- Daň z přidané hodnoty 122,19 67,02
- Ostatní daně a poplatky 11,45 5,94
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 107,93 505,65
- Pohledávky za zaměstnanci 943,66 986,13
- Jiné pohledávky 26 645,03 27 595,22
- Opravná položka k pohledávkám -3 422,30 -3 411,28
Celkem 482 707,77 466 465,02
Finanční majetek    
- Pokladna 1 817,67 1 946,06
- Peníze na cestě 110,12 221,24
- Ceniny 544,67 636,49
- Běžný účet 379 522,33 356 643,15
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 8 889,36 7 379,74
- Ostatní běžné účty 17 040,50 10 028,21
Celkem 407 924,65 376 854,89
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 5 356,81 6 482,09
- Příjmy příštích období 641,70 595,70
- Dohadné účty aktivní 54 165,19 78 569,52
Celkem 60 163,70 85 647,31
Oběžná aktiva celkem 1 083 896,32 1 062 547,42
ÚHRN AKTIV 6 106 366,22 6 154 426,01
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 4 958 976,92 5 045 166,94
- Fond oběžných aktiv 43 059,14 43 139,03
Celkem 5 002 036,06 5 088 305,97
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 3 682,95 3 266,97
- Fond kulturních a sociálních potřeb 10 397,35 8 669,33
- Fond rezervní 33 260,79 60 889,13
- Fond reprodukce majetku 220 121,47 186 284,19
- Jiné finanční fondy 376,16  
Celkem 267 838,72 259 109,62
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   -38 042,66
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -65 796,28 -134 962,95
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -31 712,01  
Celkem -97 508,29 -173 005,61
Vlastní zdroje celkem 5 172 366,49 5 174 409,98
D. Cizí zdroje    
Rezervy    
Rezervy zákonné 2 000,00 26 417,65
Celkem 2 000,00 26 417,65
Dlouhodobé závazky    
- Dlouhodobé přijaté zálohy 26 972,86 26 628,84
- Ostatní dlouhodobé závazky 885,15 150,00
Celkem 27 858,01 26 778,84
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 522 780,11 534 689,74
- Přijaté zálohy 34 143,24 33 814,77
- Ostatní závazky 8 259,89 7 322,49
- Zaměstnanci 142 113,03 147 268,47
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 868,02 1 871,01
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 81 386,25 82 356,10
- Daň z příjmů 298,12 101,79
- Ostatní přímé daně 23 478,63 20 220,48
- Daň z přidané hodnoty 977,39 1 612,70
- Ostatní daně a poplatky 8,96 4,13
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 29,63 957,19
- Jiné závazky 5 619,81 12 013,39
Celkem 820 963,08 842 232,26
Bankovní úvěry a půjčky    
- Krátkodobé bankovní úvěry 32 000,00 30 025,65
Celkem 32 000,00 30 025,65
Přechodné účty pasívní    
- Výdaje příštích období 82,93 239,79
- Výnosy přístích období 1 692,90 521,44
- Dohadné účty pasivní 49 402,82 53 800,43
Celkem 51 178,65 54 561,66
Cizí zdroje celkem 933 999,74 980 016,06
ÚHRN PASIV 6 106 366,23 6 154 426,04
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
      v tis. Kč
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 1 178 188,45 4 974,33 1 183 162,78
Spotřeba energie 206 126,61 13 073,40 219 200,01
Prodané zboží 264 569,88 137 325,84 401 895,72
Opravy a udržování 96 752,04 761,35 97 513,39
Cestovné 6 158,59 11,77 6 170,36
Náklady na reprezentaci 554,74 0,16 554,90
Ostatní služby 241 669,59 4 598,79 246 268,38
Mzdové náklady 2 174 637,84 10 588,57 2 185 226,41
Zákonné sociální pojištění 758 854,53 3 796,61 762 651,14
Zákonné sociální náklady 41 862,08 156,86 42 018,94
Ostatní sociální náklady 1 158,17   1 158,17
Daň silniční 202,34 126,20 328,54
Daň z nemovitostí   7,77 7,77
Ostatní daně a poplatky 331,48 0,42 331,90
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 267,60   267,60
Ostatní pokuty a penále 205,58 2,00 207,58
Odpis pohledávky 15 748,68 2,39 15 751,07
Úroky 1 957,34   1 957,34
Kursové ztráty 80,71 0,02 80,73
Manka a škody 1 262,50 94,85 1 357,35
Jiné ostatní náklady 54 267,41 156,60 54 424,01
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 147 152,14 3 675,34 150 827,48
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 698,11 33,13 731,24
Prodaný materiál 24 494,74 334,92 24 829,66
Tvorba zákonných rezerv 24 417,65   24 417,65
Tvorba zákonných opravných položek 34,66 2,49 37,15
Náklady celkem 5 241 653,46 179 723,81 5 421 377,27
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 14 373,24 3,54 14 376,78
Tržby z prodeje služeb 4 203 746,05 25 460,52 4 229 206,57
Tržby za prodané zboží 313 532,47 160 708,78 474 241,25
Změna stavu zásob nedokončené výroby -5 160,09   -5 160,09
Změna stavu zásob výrobků 4 318,90   4 318,90
Aktivace materiálu a zboží 43 512,12 58,96 43 571,08
Aktivace vnitroorganizačních služeb 3 571,78 195,81 3 767,59
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 155,98   155,98
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 202,58 32,02 234,60
Ostatní pokuty a penále 459,01   459,01
Platby za odepsané pohledávky 82,74   82,74
Úroky 4 207,74   4 207,74
Kursové zisky 68,30   68,30
Zúčtování fondů 56 416,42 82,45 56 498,87
Jiné ostatní výnosy 98 080,67 26 041,89 124 122,56
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 1 108,06 384,03 1 492,09
Tržby z prodeje materiálu 30 384,48 461,51 30 845,99
Zúčtování zákonných opravných položek 47,83 0,34 48,17
Příspěvky a dotace na provoz 408 512,77   408 512,77
Výnosy celkem 5 177 621,05 213 429,85 5 391 050,90
       
Daň z příjmů 9 137,18 186,18 9 323,36
Dodatečné odvody daně z příjmů 366,76   366,76
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -73 536,35 33 519,86 -40 016,49
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
A. Stálá aktiva    
Dlouhodobý nehmotný majetek    
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 547,33 284,69
- Software 220,41 191,54
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 368,57 5 213,51
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 798,92 798,92
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 107,00 107,00
Celkem 7 042,23 6 595,66
     
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -533,52 -284,69
- Oprávky k softwaru -163,98 -142,15
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -5 368,57 -5 213,51
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -476,72 -593,52
Celkem -6 542,79 -6 233,87
     
Dlouhodobý hmotný majetek    
- Pozemky 36 503,13 40 249,53
- Umělecká díla a předměty 1 946,65 1 946,65
- Stavby 1 377 270,61 1 425 056,79
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 216 338,18 222 155,75
- Pěstitelské celky trvalých porostů 20,09 20,09
- Základní stádo a tažná zvířata 43,95 43,95
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 293 586,37 303 206,37
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 618,21 16 987,88
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 100,00  
Celkem 1 935 427,19 2 009 667,01
     
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku    
- Oprávky ke stavbám -170 308,96 -189 532,22
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -139 086,21 -147 547,20
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -16,80 -18,14
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům -21,53 -27,02
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -293 586,36 -303 206,37
Celkem -603 019,86 -640 330,95
     
Dlouhodobý finanční majetek    
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34,16 34,16
Celkem 34,16 34,16
     
Stálá aktiva celkem 1 332 940,93 1 369 732,01
    v tis. Kč
AKTIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
B. Oběžná aktiva    
Zásoby    
- Materiál na skladě 9 965,44 9 338,19
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě -2,39  
- Výrobky 42,02 69,60
- Zvířata 16,75 6,75
- Zboží na skladě 92,18 71,21
Celkem 10 114,00 9 485,75
     
Pohledávky    
- Odběratelé 3 206,00 2 501,43
- Poskytnuté provozní zálohy 8 619,80 9 324,24
- Pohledávky za rozpočtové příjmy   9,26
- Ostatní pohledávky 5 092,36 1 691,24
- Daň z příjmů 376,40 2 458,41
- Daň z přidané hodnoty 99,55 76,10
- Ostatní daně a poplatky 2,25 6,61
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64,45 189,68
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC 4 403,32  
- Pohledávky za zaměstnanci 1 227,21 781,40
- Jiné pohledávky 261,63 488,57
Celkem 23 352,97 17 526,94
     
Finanční majetek    
- Pokladna 1 200,78 1 305,40
- Ceniny 15,72 22,66
- Běžný účet 177 999,65 190 597,17
- Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb 6 704,29 6 405,87
- Ostatní běžné účty 82 341,55 83 947,07
Celkem 268 261,99 282 278,17
     
Přechodné účty aktivní    
- Náklady příštích období 1 761,03 1 223,45
- Příjmy příštích období 23,15 0,93
- Dohadné účty aktivní 1 529,23 367,62
Celkem 3 313,41 1 592,00
     
Oběžná aktiva celkem 305 042,37 310 882,86
     
ÚHRN AKTIV 1 637 983,30 1 680 614,87
    v tis. Kč
PASIVA stav stav
k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
C. Vlastní zdroje krytí    
Majetkové fondy    
- Fond dlouhodobého majetku 1 331 980,18 1 368 743,42
- Fond oběžných aktiv 12 646,43 12 584,66
Celkem 1 344 626,61 1 381 328,08
     
Finanční a peněžní fondy    
- Fond odměn 9 462,33 10 178,33
- Fond kulturních a sociálních potřeb 8 127,28 7 375,45
- Fond rezervní 27 094,15 44 267,91
- Fond reprodukce majetku 63 067,61 69 500,51
- Ostatní finanční fondy 76 448,54 81 224,39
Celkem 184 199,91 212 546,59
     
Výsledek hospodaření    
- Výsledek hospodaření běžného účetního období   12 863,15
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 24 121,54  
Celkem 24 121,54 12 863,15
     
Vlastní zdroje celkem 1 552 948,06 1 606 737,82
     
D. Cizí zdroje    
Krátkodobé závazky    
- Dodavatelé 12 375,47 11 605,34
- Přijaté zálohy 320,44 351,68
- Ostatní závazky 1 372,65 816,50
- Zaměstnanci 16 640,15 19 165,64
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7 071,00 6 962,43
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 13 252,99 14 597,46
- Daň z příjmů 9 518,48 2 357,99
- Ostatní přímé daně 2 733,68 2 302,33
- Daň z přidané hodnoty 104,61 101,41
- Ostatní daně a poplatky 3,75 29,87
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 796,60  
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC 25,00 23,08
- Jiné závazky 7 071,47 5 585,37
Celkem 71 286,29 63 899,10
     
Bankovní úvěry a půjčky    
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 3 000,00  
Celkem 3 000,00 0,00
     
Přechodné účty pasivní    
- Výdaje příštích období 1 116,24 99,33
- Výnosy přístích období 95,65 341,64
- Dohadné účty pasivní 9 537,01 9 536,95
Celkem 10 748,90 9 977,92
     
Cizí zdroje celkem 85 035,19 73 877,02
     
ÚHRN PASIV 1 637 983,25 1 680 614,84
SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2008 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
      v tis. Kč
NÁKLADY činnost celkem
hlavní hospodářská
Spotřeba materiálu 127 861,07 5 162,97 133 024,04
Spotřeba energie 67 952,86 1 063,94 69 016,80
Prodané zboží   819,44 819,44
Opravy a udržování 24 821,46 149,77 24 971,23
Cestovné 945,27   945,27
Náklady na reprezentaci 164,27   164,27
Ostatní služby 40 210,24 311,38 40 521,62
Mzdové náklady 385 538,91 1 621,38 387 160,29
Zákonné sociální pojištění 134 458,57 567,86 135 026,43
Zákonné sociální náklady 7 875,96 33,93 7 909,89
Ostatní sociální náklady 2 113,19 9,41 2 122,60
Daň silniční 101,09 3,82 104,91
Daň z nemovitostí 0,29   0,29
Ostatní daně a poplatky 1 478,47   1 478,47
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,39   0,39
Ostatní pokuty a penále 50,15   50,15
Odpis pohledávky 56,36   56,36
Úroky 0,14   0,14
Kursové ztráty 0,18   0,18
Manka a škody 15,26   15,26
Jiné ostatní náklady 6 440,97 78,90 6 519,87
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 36 370,37 207,94 36 578,31
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM 64,93   64,93
Náklady celkem 836 520,40 10 030,74 846 551,14
       
      v tis. Kč
VÝNOSY činnost celkem
hlavní hospodářská
Tržby za vlastní výrobky 284,11 6,80 290,91
Tržby z prodeje služeb 482 069,31 9 017,38 491 086,69
Tržby za prodané zboží   973,05 973,05
Změna stavu zásob výrobků 32,51   32,51
Aktivace materiálu a zboží -3,67   -3,67
Aktivace vnitropodnikových služeb 5,50   5,50
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 35,01   35,01
Úroky 545,03   545,03
Zúčtování fondů 9 166,34   9 166,34
Jiné ostatní výnosy 4 221,50 725,42 4 946,92
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 380,35   380,35
Tržby z prodeje materiálu 14,56   14,56
Příspěvky a dotace na provoz 358 289,38   358 289,38
Výnosy celkem 855 039,93 10 722,65 865 762,58
       
Daň z příjmů 5 668,62 149,36 5 817,98
Dodatečné odvody daně z příjmů 530,40   530,40
       
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 12 320,51 542,55 12 863,06
Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2008
          v tis. Kč
Poř. číslo Název Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Aktiva celkem
1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství:
1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 266,66 32 526,48 20 135,22
2 00842753 Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 292,00 42 986,79 30 469,92
3 00842745 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 179,48 66 116,44 53 946,66
4 00602159 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 426,02 50 686,44 41 534,45
5 00842702 Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 287,80 37 226,42 23 834,16
6 00842737 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 282,32 17 550,49 11 174,85
7 61989011 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 273,54 31 850,64 28 882,60
8 00602060 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace 330,55 48 709,77 34 484,50
9 62331205 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 76,57 19 593,05 13 899,42
10 62331639 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace 116,54 51 402,10 40 188,99
11 62331493 Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językem Nauczania, Český Těšín 105,37 49 155,65 41 669,92
12 62331558 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 111,32 21 316,96 14 944,71
13 62331582 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 271,34 26 964,57 19 437,66
14 62331795 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 308,89 33 646,27 23 170,66
15 62331540 Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace 1 368,28 220 920,09 182 126,14
16 00601667 Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 554,88 69 990,31 48 540,66
17 00601659 Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 225,34 21 735,91 16 748,01
18 00601675 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 1 259,72 54 061,07 22 713,46
19 00601641 Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 530,41 63 707,21 55 310,27
20 47813091 Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace 120,12 16 659,78 9 606,17
21 47813113 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 375,76 42 102,21 20 196,02
22 47813075 Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 249,30 32 369,81 26 204,94
23 47813105 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 293,53 31 520,77 20 751,80
24 00601411 Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 261,45 32 533,37 26 401,70
25 00846881 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 296,93 59 328,36 43 151,00
26 00601403 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace 188,64 37 008,28 26 111,55
27 00601390 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 361,58 63 814,75 44 818,11
28 00601357 Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace 386,92 21 043,70 9 900,79
29 00601349 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 434,70 29 956,22 14 772,16
30 00601331 Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 104,95 28 161,41 19 589,67
31 70645566 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace 122,50 22 022,57 16 032,11
32 00602132 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace 1 800,16 103 589,56 66 856,79
33 00602124 Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 580,08 67 243,25 49 203,42
34 00602116 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace 299,19 66 167,52 41 495,01
35 00602141 Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 676,50 63 429,06 23 612,74
36 00602086 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 229,76 75 260,04 49 039,46
37 00602094 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 622,32 50 826,92 36 910,33
38 00602027 Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace 291,36 116 436,09 75 905,41
39 00602078 Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace 204,08 254 353,64 211 927,37
40 00602051 Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 992,07 57 735,95 42 987,18
41 00600920 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 439,87 91 737,73 47 232,18
42 62331574 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 196,60 30 839,82 20 562,13
43 62331566 Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 194,38 42 504,09 36 869,77
44 62331515 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 370,27 78 812,36 52 092,04
45 60337320 Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace 227,02 20 591,65 11 566,97
46 60337494 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace 354,09 43 528,58 27 245,01
47 00844985 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 253,01 27 988,66 17 189,51
48 00601624 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace 2 017,96 231 557,86 129 575,01
49 00845027 Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 945,23 53 148,23 31 639,29
50 00601152 Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace 240,74 41 103,68 28 694,19
51 47813083 Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace 188,85 42 223,66 23 395,86
52 47813148 Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 768,92 42 150,18 27 109,32
53 47813121 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace 395,48 35 727,34 23 234,92
54 47813130 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 230,26 95 419,31 68 140,14
55 00601861 Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace 784,98 113 878,84 62 670,24
56 00601381 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 888,29 80 697,49 53 710,32
57 00561151 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 73,05 6 192,63 2 940,08
58 00601373 Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace 309,56 41 928,45 28 656,51
59 14450909 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace 159,35 21 360,65 8 878,53
60 00601292 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace 460,03 36 571,89 16 031,13
61 00601322 Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace 478,27 63 216,86 34 870,11
62 00601314 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace 248,68 39 214,20 22 002,86
63 70947911 Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace 27,32 1 405,47 914,93
64 00535397 Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace 247,86 39 367,94 15 942,40
65 00845183 Střední škola technická, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace 1 998,15 205 978,94 86 319,72
66 00845329 Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace 389,43 35 062,91 14 975,04
67 00845213 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 186,42 124 524,95 82 090,47
68 00845256 Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace 1 232,81 122 186,97 56 763,95
69 00577260 Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 363,59 59 201,35 40 419,92
70 14451093 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 489,49 226 339,83 184 622,99
71 13644327 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 410,06 53 015,87 27 763,14
72 00575933 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace 645,70 38 116,00 22 771,07
73 68321082 Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace 244,72 78 486,23 35 933,61
74 66932581 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 1 298,43 119 738,03 60 331,81
75 68321261 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 683,96 75 767,67 46 647,31
76 13644271 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 218,61 53 079,51 34 882,32
77 13644289 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 518,79 76 225,40 41 902,63
78 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace 681,91 61 961,33 41 039,89
79 13644254 Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 950,83 63 174,28 28 153,76
80 13644297 Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace 122,05 89 372,58 46 145,55
81 00601632 Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 1 294,16 59 987,74 23 989,96
82 00601608 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 196,57 43 312,75 20 424,14
83 00576441 Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 1 302,51 89 223,37 52 671,07
84 00577090 Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace 471,27 37 229,04 22 319,96
85 00848077 Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 208,92 58 153,18 29 046,83
86 00577910 Střední škola, Odry, příspěvková organizace 339,65 19 573,34 14 212,00
87 00601594 Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 97,92 10 590,34 3 341,64
88 18054455 Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace 185,30 46 438,54 30 920,74
89 00576701 Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 91,79 48 654,98 34 112,07
90 00845299 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 1 537,19 101 171,44 64 971,08
91 00845311 Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace 719,82 22 477,34 12 441,05
92 14616068 Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace 239,70 99 285,87 56 770,99
93 00601837 Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 64,59 29 710,09 25 521,73
94 00844691 Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace 678,10 67 918,70 37 985,05
95 14613280 Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 714,97 49 979,73 22 163,07
96 13644301 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 832,30 118 579,88 78 766,58
97 00577243 Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T.G.Masaryka 451, příspěvková organizace 312,22 101 328,78 79 988,72
98 00846660 Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková organizace 1 076,23 109 639,97 64 215,08
99 00562378 Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace 707,22 84 975,61 46 170,85
100 63731371 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace 372,83 48 326,12 24 769,19
101 00846279 Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 926,08 40 710,04 21 436,78
102 13643479 Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace 541,23 43 598,09 26 321,73
103 00100307 Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace 137,58 31 486,73 19 291,71
104 00489875 Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace 5,10 28 984,56 17 975,03
105 00408999 Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 126,09 88 003,32 57 345,59
106 00100340 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, 188,66 26 855,05 15 407,19
107 64628141 Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace 0,00 927,47 745,37
108 64628124 Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace 0,00 8 083,75 6 233,36
109 64628132 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace 43,05 10 209,17 7 455,53
110 00601985 Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 374,83 40 158,96 24 247,53
111 00601977 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace 219,22 38 019,42 31 903,29
112 61989258 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 117,51 67 538,59 53 467,58
113 13644319 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 236,54 120 826,89 71 768,79
114 60337389 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace 26,10 4 208,36 2 298,98
115 60337346 Mateřská škola Klíček Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace 146,90 9 060,17 6 462,13
116 66741335 Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace 250,55 60 327,52 57 451,47
117 47813474 Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace 136,52 9 910,26 7 279,17
118 63699214 Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821, PO zrušena sloučením 0,00 0,00 0,00
119 64628159 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace 262,16 11 761,89 7 705,44
120 61989274 Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace 270,32 39 525,18 30 104,31
121 61989266 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace 113,15 76 090,02 66 537,78
122 64628213 Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace 59,38 14 694,04 8 633,44
123 64628205 Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace 54,32 10 698,17 5 281,32
124 64628191 Základní škola, Ostrava-Vítkovice, Halasova 30, příspěvková organizace 18,10 7 413,94 2 996,13
125 64628183 Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 55,22 23 907,48 17 484,93
126 70632090 Základní škola, Mateřská škola, Frýdclant nad Ostravicí, příspěvková organizace 40,78 2 010,57 1 000,78
127 00847895 Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace 131,36 39 105,31 27 868,90
128 47655259 Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace 69,22 10 085,05 6 895,40
129 63024616 Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace 0,00 20 795,56 13 556,52
130 00847861 Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace 0,00 25 785,20 16 298,76
131 70640700 Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace 112,14 36 762,76 28 785,28
132 70640696 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace 141,99 2 756,87 861,95
133 64125912 Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace 155,18 52 336,88 48 211,70
134 70640726 Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace 73,41 726,94 892,57
135 70640718 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 111,08 1 033,50 1 196,36
136 62330268 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace 59,06 10 272,05 7 037,11
137 62330390 Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace 95,76 9 008,70 8 091,32
138 70640661 Základní škola Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace 80,39 1 501,49 761,28
139 70640670 Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace 105,37 1 275,18 789,91
140 47813482 Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 473,18 20 575,60 15 672,04
141 47813491 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace 99,39 5 853,80 2 888,01
142 47813199 Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 76,84 13 416,13 11 357,57
143 47813181 Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace 87,62 15 076,49 2 767,67
144 47813211 Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 200,70 11 359,20 6 086,54
145 47813563 Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace 61,32 6 226,88 5 434,79
146 47813571 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 179,60 33 906,76 26 458,67
147 47813172 Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace 124,52 17 647,64 13 646,75
148 69610126 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace 105,11 4 777,93 4 584,64
149 69610134 Střední škola a Základní škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace 103,47 4 950,33 3 618,34
150 68899173 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná-Lázně Darkov, příspěvková organizace 21,84 1 090,57 508,68
151 00852619 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace 170,61 24 061,89 11 247,07
152 60802669 Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace 136,60 16 529,44 11 181,87
153 60802791 Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace 55,91 6 700,06 5 284,25
154 60780509 Základní škola, Krnov, Hlubčická 11, příspěvková organizace 0,00 2 100,95 990,01
155 60802561 Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace 31,94 1 733,41 1 027,93
156 71172041 Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace 135,52 13 178,49 7 967,65
157 71172050 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 57,27 3 893,81 1 556,74
158 61989207 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace 0,00 35 895,29 28 409,36
159 61989185 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace 75,12 7 232,18 4 554,98
160 61989177 Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace 25,87 1 396,96 926,82
161 61989215 Základní umělecká škola, Ostrava - Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace 30,39 6 019,32 2 410,28
162 61989193 Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace 48,81 6 894,00 5 082,81
163 61989223 Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace 43,95 14 571,77 10 173,75
164 63731983 Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace 17,69 4 304,71 2 674,44
165 64628116 Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 33,73 5 019,05 3 584,83
166 64628221 Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 140,47 44 665,83 36 351,44
167 61989231 Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace 32,88 2 153,07 1 897,36
168 62331701 Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace 0,00 5 821,16 3 471,36
169 68899106 Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace 103,63 10 141,63 5 530,29
170 62331663 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 113,21 9 677,71 8 603,07
171 62331647 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 0,00 31 952,85 24 680,27
172 68899092 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná - Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvková organizace 29,95 15 218,04 8 721,17
173 62331680 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace 7,72 21 918,64 13 837,38
174 62331621 Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Petřvald, Závodní 822, příspěvková organizace 0,00 0,00 0,00
175 62331698 Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace 33,97 5 323,62 3 265,44
176 62330276 Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace 89,94 3 190,92 1 323,09
177 62330357 Základní umělecká škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace 74,84 2 031,12 1 071,66
178 62330365 Základní umělecká škola, Fulnek, Kostelní 110, PO zrušena sloučením 0,00 0,00 0,00
179 62330420 Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace 76,13 5 392,48 4 772,35
180 62330322 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace 27,13 4 259,37 2 361,32
181 62330292 Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace 0,00 5 676,40 3 320,44
182 62330373 Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace 59,55 1 648,98 1 142,91
183 49590928 Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace 0,00 3 140,42 1 078,05
184 62330349 Základní umělecká škola, Studénka, Butovická 376, příspěvková organizace 135,77 13 115,84 11 199,51
185 47813539 Základní umělecká škola, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, příspěvková organizace 26,24 11 967,32 5 487,66
186 00849910 Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace 29,47 3 872,72 2 418,57
187 47813504 Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace 13,23 1 237,85 830,81
188 47813521 Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace 38,85 11 485,52 3 964,28
189 47813512 Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace 7,00 973,11 1 323,29
190 47813598 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace 19,64 5 823,52 3 310,61
191 64120422 Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace 28,18 3 342,21 1 897,67
192 64120384 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 37,87 26 597,95 22 715,78
193 64120392 Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace 0,00 2 698,14 1 468,31
194 61955574 Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace 79,79 6 570,38 2 948,68
195 60780568 Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace 55,98 4 159,00 2 392,67
196 60780541 Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace 32,00 3 924,56 2 434,18
197 60780487 Základní umělecká škola, Město Abrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace 32,54 5 687,62 3 276,76
198 00852481 Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace 23,76 2 194,48 1 641,29
199 00847925 Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace 132,27 45 869,92 28 160,64
200 00849782 Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace 28,56 12 219,79 4 706,83
201 45234370 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh 80,41 3 495,13 2 115,95
202 00602001 Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace 62,85 15 256,76 11 722,79
203 65497902 Domov mládeže, F.Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 47,73 6 550,33 1 257,27
204 00602043 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace 49,13 3 934,77 6 854,60
205 62331752 Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace 21,36 1 563,33 1 450,24
206 62330381 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace 152,57 3 323,20 2 375,79
207 62330403 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace 1 286,07 59 350,47 50 452,38
208 00098752 Školní statek, Opava, příspěvková organizace 813,04 239 967,17 162 886,77
209 00849936 Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace 0,00 2 915,10 1 375,39
210 47813369 Zařízení školního stravování Matiční dům Opava, Rybí trh 7-8, 107,67 9 633,07 8 729,78
211 00846902 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 22,08 870,15 2 388,96
212 60045922 Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 120,66 3 380,02 2 574,46
213 60802774 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace 87,01 1 519,81 866,23
214 61989321 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace 142,54 10 794,42 7 158,34
215 61989339 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 67,11 10 410,82 8 899,80
216 48004774 Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace 21,20 11 214,97 9 681,65
217 48004898 Dětský domov "SRDCE" a Školní jídelna, Karviná-Fryštát,Vydmuchov 10, příspěvková organizace 117,59 27 776,59 22 111,04
218 47658061 Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace 49,86 11 266,42 8 104,79
219 47998296 Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace 16,10 12 260,50 9 582,93
220 47813466 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou,ČSA 718, příspěvková organizace 8,70 21 741,92 19 577,94
221 47811927 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace 32,23 27 560,15 23 615,47
222 47811919 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace 40,88 20 163,65 13 195,77
223 60043652 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace 88,89 39 290,23 34 367,02
224 68334222 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace 16,27 10 077,48 7 581,55
225 60043661 Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace 42,49 15 312,78 11 533,03
226 60802464 Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, Svobody 428, příspěvková organizace 20,00 6 817,49 4 397,21
227 00852732 Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace 19,52 12 524,64 8 198,53
228 60802472 Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace 23,30 2 883,44 2 624,15
Celkem za odvětví školství 61 486,39 8 518 340,92 5 570 878,30
2. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury:
229 00100579 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 2 686,02 25 085,12 17 438,90
230 00373231 Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace 363,43 58 798,62 50 980,52
231 00100536 Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace 291,45 69 729,25 51 420,72
232 00305847 Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 901,31 136 385,65 118 769,36
233 00095630 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 101,23 90 776,08 74 396,03
234 00095354 Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 203,22 275 645,80 270 088,53
235 00096296 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 366,37 111 107,75 95 204,10
Celkem za odvětví kultury 4 913,03 767 528,27 678 298,16
3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví sociálním:
236 00846635 Domov Pohoda, příspěvková organizace 75,38 17 569,07 17 242,09
237 00846350 SAGAPO, příspěvková organizace 60,85 20 380,17 16 612,90</