Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2009

Obsah závěrečného účtu:

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2009

2 Reprodukce majetku kraje

3 Dotační programy

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

5 Peněžní fondy

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

7 Hospodaření s majetkem

8 Hospodaření příspěvkových organizací

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2009

12 Závěr

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf č. 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2009

Graf č. 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2009

Graf č. 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009

Graf č. 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009

Graf č. 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2009

13.2 Tabulková část

Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2009 - PŘÍJMY

Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2009 - VÝDAJE

Tabulka č. 3 - Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice" v roce 2009

Tabulka č. 4 - Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Moravskoslezskému kraji a jeho příspěvkovým organizacím v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN za rok 2009

Tabulka č. 5 - Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2009

Tabulka č. 6 - Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovacím období 2007 - 2013

Tabulka č. 7 - Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2009

Tabulka č. 8 - Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2009

Tabulka č. 9 - Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2009

Tabulka č. 10 - Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2009

Tabulka č. 11 - Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2009

Tabulka č. 12 - Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu v roce 2009

Tabulka č. 13 - Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2009

Tabulka č. 14 - Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2009

Tabulka č. 15 - Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2009

Tabulka č. 16 - Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2009

Tabulka č. 17 - Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2009

Tabulka č. 18 - Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2009

Tabulka č. 19 - Výsledek hospodaření za rok 2009 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy

Tabulka č. 20 - Výsledek hospodaření za rok 2009 u příspěvkových organizací v odvětví kultury

Tabulka č. 21 - Výsledek hospodaření za rok 2009 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Tabulka č. 22 - Výsledek hospodaření za rok 2009 u příspěvkových organizací v odvětví školství

Tabulka č. 23 - Výsledek hospodaření za rok 2009 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Tabulka č. 24 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje (včetně návratných finančních výpomocí)

Tabulka č. 25 - Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům

Tabulka č. 26 - Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)

Tabulka č. 27 - Přehled poskytnutých finančních prostředků v roce 2009 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Tabulka č. 28 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací

Tabulka č. 29 - Účetní výkazy za rok 2009 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací

Tabulka č. 30 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje

Tabulka č. 31 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje

Tabulka č. 32 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy

Tabulka č. 33 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví dopravy

Tabulka č. 34 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury

Tabulka č. 35 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury

Tabulka č. 36 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Tabulka č. 37 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Tabulka č. 38 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství

Tabulka č. 39 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství

Tabulka č. 40 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Tabulka č. 41 - Sumář účetních výkazů za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2009
Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M)

Seznam použitých zkratek

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2009

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 2/29 ze dne 18. 12. 2008 rozpočet kraje na rok 2009. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 7.540.749 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6.873.083 tis. Kč a financováním ve výši 667.666 tis. Kč (zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 ve výši 749.649 tis. Kč, zapojením finančních prostředků z Fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance ve výši 110.000 tis. Kč určených na splátky jistiny úvěru Evropské investiční bance ve stejné výši a zapojením prostředků na úhradu splátky návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 81.983 tis. Kč).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.532.498 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 183.697 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 58.500 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 2.098.388 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů 7.540.749 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 4.386.633 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3.154.116 tis. Kč.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem kraje nebo radou kraje v rozsahu jí svěřeném zastupitelstvem k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 17.175.008 tis. Kč a rozpočtu výdajů 19.077.083 tis. Kč. Bylo provedeno 411 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2009 rozpočtová opatření v objemu 7,97 % schváleného rozpočtu výdajů v celkovém objemu 600.837 tis. Kč.

K nárůstu rozpočtu příjmů i výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu, a to v objemu o 10.281.829 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější část tvořily dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8.863.021 tis. Kč. Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2008 ve výši 1.186.101 tis. Kč, zapojením návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 24.956 tis. Kč a zapojením prostředků Zajišťovacího fondu ve výši 40.496 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. A naopak ke snížení došlo v souvislosti s vratkou návratných finančních prostředků od SFDI ve výši 17.143 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z 667.666 tis. Kč na 1.902.076 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2009 saldo příjmů a výdajů kladné částky, a to 190.123 tis. Kč, což je výsledek o 2.092.198 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tohoto výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových, nedaňových a kapitálových) oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

1. Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
PŘÍJMY celkem 6 873 083 17 175 008 17 295 088 100,7
z toho:
daňové příjmy 4 532 498 4 299 639 4 353 820 101,3
nedaňové příjmy 183 697 411 547 445 942 108,4
kapitálové příjmy 58 500 83 604 90 490 108,2
přijaté dotace 2 098 388 12 380 217 12 404 835 100,2
VÝDAJE celkem 7 540 749 19 077 083 17 104 964 89,7
z toho:
běžné výdaje 4 386 633 15 622 276 14 927 606 95,6
kapitálové výdaje 3 154 116 3 454 807 2 177 358 63,0
SALDO příjmů a výdajů -667 666 -1 902 076 190 123 ×
FINANCOVÁNÍ celkem 667 666 1 902 076 -190 123 ×
z toho:
- zapojení části zůstatku finančních prostředků roku 2008 749 649 1 935 750 × ×
- zapojení prostředků Fondu pro financování závazků MSK vůči EIB 110 000 110 000 × ×
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 × ×
- zapojení prostředků Zajišťovacího fondu 0 40 496    
- zapojení návratných finančních prostředků od SFDI 0 24 956 × ×
- úhrada splátky návratných prostředků od SFDI -81 983 -99 126 × ×

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2009 ve výši 6.873.083 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2009 počítal kraj s příjmy v celkové výši 17.175.007 tis. Kč. Příjmy byly plněny na 100,7 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním nedaňových a kapitálových příjmů.

1.2.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy z daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu. V roce 2009 dosáhly příjmy z daní výše 4.350.652 tis. Kč, tj. 101,3 % upraveného rozpočtu.

2. Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 910 000 910 000 930 725 102,3
Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných 80 808 54 428 51 316 94,3
Daň z příjmů fyzických osob srážková 65 000 65 000 86 595 133,2
Daň z příjmů právnických osob 1 290 000 1 070 000 1 078 452 100,8
Daň z příjmů právnických osob za kraje 17 870 31 371 31 371 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 166 000 2 166 000 2 172 193 100,3
Celkem 4 529 678 4 296 799 4 350 652 101,3

Daň z příjmů právnických osob za kraje (31.371 tis. Kč) byla v roce 2009 podle novelizovaného daňového zákona hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na sdílených daních dosáhly v roce 2009 na částku 4.319.281 tis. Kč, což činí 101,3 % upraveného rozpočtu. Již schválený rozpočet příjmů ze sdílených daní ve výši 4.511.808 tis. Kč počítal s negativními vlivy probíhající hospodářské krize. V důsledku výrazného poklesu výkonnosti ekonomiky v průběhu roku 2009 a s tím spojeného poklesu inkasa daňových příjmů, přistoupil kraj ke snížení rozpočtovaných sdílených daní o 246.380 tis. Kč (tento plánovaný výpadek byl vykryt převážně úsporami ve výdajové části rozpočtu a částečně zapojením přeplněných nedaňových a kapitálových příjmů). Ve skutečnosti došlo oproti předpokladu k mírnému přeplnění těchto příjmů o 1,3 %, tyto přeplněné finanční prostředky ve výši 53.853 tis. Kč jsou tedy součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2009.

Na meziročním propadu celkových příjmů ze sdílených daní, který dosáhl výše 575.257 tis. Kč, se v absolutním vyjádření podílela především daň z příjmů právnických osob, jejíž inkaso se meziročně propadlo o 457.907 tis. Kč, což je pokles o téměř 30 %. V procentním vyjádření došlo k největšímu poklesu (o 42 %) u daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2009 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících lednu a červenci a naopak nejnižší pak v měsících březnu a září, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2009 činil 2.856 tis. Kč a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 313 tis. Kč.

1.2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2009 objemu 445.942 tis. Kč, tj. plnění na 108,4 % upraveného rozpočtu.

3. Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Přijaté pojistné náhrady 148 358 149 170 100,5
Příjmy z úroků 48 061 58 542 121,8
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 46 500 46 500 100,0
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jiných veřejných rozpočtů a ostatní přijaté vratky transferů 35 793 43 702 122,1
Odvody příspěvkových organizací kraje 41 030 41 208 100,4
Přijaté sankční platby 26 542 31 842 120,0
Příjmy z pronájmu 24 558 27 811 113,2
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 20 588 137,3
Ostatní nedaňové příjmy 17 264 17 250 99,9
Přijaté neinvestiční dary 5 090 5 090 100,0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 958 2 301 117,5
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 261 1 665 132,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 97 116 119,2
Příjmy z prodeje majetku 2 114 ×
Realizované kurzové zisky 32 43 ×
Nedaňové příjmy celkem 411 547 445 942 108,4

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2009 přijaté pojistné náhrady v celkové výši 149.170 tis. Kč. Jednalo se převážně o pojistné plnění ve výši 146.766 tis. Kč za škody na majetku kraje (především silnicích a mostech) způsobené ničivými povodněmi v červnu a červenci loňského roku. Tyto příjmy byly v roce 2009 výhradně použity na odstranění následků povodní, především pak na profinancování vlastního podílu kraje u rekonstrukcí mostů, které jsou spolufinancovány státní dotací v rámci ISPROFIN. Zbývající část prostředků nedočerpaných v roce 2009 bude použita v roce 2010 na stejný účel.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Tyto příjmy dosáhly v roce 2009 výše 58.542 tis. Kč. Stejně jako u daňových příjmů, také u příjmů z úroků došlo v meziročním srovnání k výraznému poklesu (o téměř 40 %). Rovněž zde byla důvodem probíhající hospodářská krize, kdy Česká národní banka ve snaze oživit ekonomiku snížila úrokové sazby na historické minimum. Vyšší plnění upraveného rozpočtu (na 121,8 %) u tohoto příjmu je ovlivněno nižším čerpáním výdajů, zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje působící v odvětví sociálních věcí vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2009 v úhrnné výši 46.500 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 43.702 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání roku 2008. V odvětví dopravy dosahují tyto příjmy výše 23.809 tis. Kč, z toho největší podíl představují vratky dopravců v rámci zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní dopravou ve výši 15.831 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy v odvětví regionálního rozvoje ve výši 7.101 tis. Kč, odvětví životního prostředí a zemědělství ve výši 4.209 tis. Kč, odvětví školství ve výši 1.573 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 4.705 tis. Kč.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, školství a sociálních věcí v celkové výši 41.208 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 40.552 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství a sociálních věcí ve výši 656 tis. Kč.

Sankční platby byly přijaty ve výši 31.842 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcí ve výši 19.719 tis. Kč vůči společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava za nedodržení termínu realizace akce Rekonstrukce mostu ve Studénce a dále sankcemi v odvětví dopravy ve výši 4.242 tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Celkové příjmy z pronájmu byly naplněny na 113,2 %. Největší podíl představují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků. Roční nájemné je sjednáno ve výši účetních odpisů zúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok. Vzhledem ke stavu, kdy skutečná výše účetních odpisů za daný kalendářní rok je známa až po provedení účetní závěrky, je rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výší účetních odpisů, resp. nájemného, vypořádán v rámci první splátky k 31. 8. následujícího období. Z toho plyne, že pro určení výše nájemného placeného v roce 2009 je rozhodující výše účetních odpisů z pronajatého majetku v roce 2008. Vzhledem k tomu, že k předpokládanému vyjmutí neupotřebitelného majetku pro provoz letiště ze smlouvy došlo až v měsíci září 2008, je skutečné plnění příjmů ve výši 27.191 tis. Kč o 3.191 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet. Zbývající část příjmů z pronájmu ve výši 620 tis. Kč získal kraj z pronájmu pozemků a z úhrad za umístění outbannerů.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 20.588 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představují největší položku příjmy z účastnických poplatků u příležitosti konání 14. ročníku mezinárodní hasičské soutěže ve výši 13.017 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2.301 tis. Kč byly zejména naplněny z příjmů za zpracování posudků o vlivu na životní prostředí.

1.2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 90.490 tis. Kč, tj. na 108,2 % upraveného rozpočtu.

4. Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 0 6 007 ×
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 37 000 38 138 103,1
Příjmy z prodeje akcií 26 400 26 400 100,0
Ostatní investiční příjmy 19 704 19 704 100,0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 500 241 48,2
Kapitálové příjmy celkem 83 604 90 490 108,2

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v loňském roce příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 44.144 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 7.144 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Mezi objemově nejvýznamnější patří příjmy z prodeje budov včetně pozemků v k. ú. Poruba - sever ve výši 13.606 tis. Kč, z prodeje podnikatelského inkubátoru v Karviné ve výši 9.771 tis. Kč, z prodeje budovy a pozemků v k. ú. Horní Lutyně ve výši 4.307 tis. Kč a z prodeje budovy LDN Žáry ve výši 4.042 tis. Kč.

Příjmy v celkové výši 26.400 tis. Kč kraj inkasoval za prodej 66 % akcií společnosti KIC Odpady, a.s., statutárním městům Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov a Karviná.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 19.945 tis. Kč jsou tvořeny především příspěvkem ve výši 15.230 tis. Kč od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. (dále jen "HMMC") na zakoupení automobilní hasičské techniky a na poskytnutí investiční dotace pro účely stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích, dále částkou ve výši 4.474 tis. Kč od téže společnosti na základě Dohody o sdílení nákladů na opravy komunikací.

Částku ve výši 241 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku, a to převážně z prodeje starších osobních aut, které využíval krajský úřad.

1.2.4 Přijaté dotace

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2009 dotace v celkové výši 12.408.868,1 tis. Kč, přičemž z jednotlivých kapitol státního rozpočtu se jednalo o částku ve výši 11.534.690,9 tis. Kč, z ostatních zdrojů pak kraj obdržel dotace ve výši 874.177,2 tis. Kč. V průběhu roku 2009 kraj z této částky vrátil finanční prostředky ve výši 4.033,2 tis. Kč dle rozhodnutí jako nedočerpané prostředky do státního rozpočtu (na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství).

Z celkově přijatých dotací kraj v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN (včetně ISPROFIN na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů) obdržel finanční prostředky ve výši 486.808,1 tis. Kč, dotace v rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů pak 1.345.012,4 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2009 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

5. Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2009 (v Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2009
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo zdravotnictví 9 005 391
z toho ISPROFIN: 8 500 000
Ministerstvo kultury 5 103 034
z toho ISPROFIN: 2 548 034
Ministerstvo práce a sociálních věcí 216 756 260
z toho ISPROFIN: 21 815 450
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 186 670 810
Ministerstvo průmyslu a obchodu 271 270 611
z toho ISPROFIN: 271 270 611
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 363 652 198
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 300 361 656
Ministerstvo zemědělství 12 745 000
Ministerstvo životního prostředí 133 939 081
z toho ISPROFIN na projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 129 382 009
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 4 557 072
Ministerstvo vnitra 19 477 000
Ministerstvo dopravy 262 000 000
Ministerstvo obrany 120 000
Úřad vlády České republiky 2 417 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 55 668 473
z toho ISPROFIN: 46 087 000
z toho ISPROFIN na projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 085 000
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 34 365
Všeobecná pokladní správa 176 757 719
z toho ISPROFIN: 6 120 000
Ministerstvo financí - Národní fond 5 779 119
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 5 779 119
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 11 534 690 886
Ostatní zdroje:
Obce v rámci ČR 23 718 000
Kraje v rámci ČR 2 831 400
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 830 381 026
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 830 381 026
Rozpočty ústřední úrovně 316 357
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 297 963
Státní fond životního prostředí 7 610 706
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 7 610 706
Zahraničí 9 319 708
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 9 319 708
CELKEM přijaté dotace 12 408 868 083
z toho ISPROFIN: 356 341 095
z toho ISPROFIN na projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 130 467 009
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 345 012 425

Pozn. Údaje uvedené v tabulce zahrnují výdaje uskutečněné v roce 2009 a min. letech nebo po dobu realizace jednotlivých projektů.

Přílohou č. 6 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 129.223 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Dotace v celkové výši 23.718 tis. Kč byly přijaty od obcí, z toho investiční část ve výši 23.008 tis. Kč představovala dotaci od statutárního města Ostrava na spolufinancování projektu Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje a další prostředky ve výši 710 tis. Kč byly neinvestičního charakteru a jednalo se o povodňové dary od statutárního města Karviná, města Orlová a statutárního města Plzeň. Přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši.

Moravskoslezský kraj přijal od krajů dotace v celkové výši 2.831 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním provozu videokonferencí v rámci celého území České republiky, kde gestorem tohoto projektu byl i v roce 2009 Moravskoslezský kraj, obdržel kraj od ostatních krajů částku 231 tis. Kč. Skutečné výdaje za poskytované služby převýšily částku dotací o 208 tis. Kč a tyto prostředky budou na základě smluv vyúčtovány jednotlivým krajům.

Na řešení krizové situace, která vznikla na území Moravskoslezského kraje v důsledku bleskové povodně v červnu 2009, byly jednotlivými kraji poskytnuty dotace v celkové výši 1.700 tis. Kč.

Dále na základě Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Morava a Slezsko - průvodce pěšího turisty" uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a krajem Jihomoravským, Zlínským a Olomouckým, kdy Moravskoslezský kraj přijal od těchto krajů dotaci v celkové výši 900 tis. Kč, proběhlo závěrečné vyúčtování tohoto projektu, přičemž nevyčerpané finanční prostředky ve výši 96 tis. Kč byly formou příslušných podílů vráceny jednotlivým krajům.

Dále Moravskoslezský kraj obdržel na základě předložených skutečných výdajů od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko dotaci ve výši 830.381 tis. Kč na realizaci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Ze zahraničí přijal kraj v rámci Komunitárních programů za programovací období 2004-2006 na projekt LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky dotaci ve výši 5.626 tis. Kč a za programovací období 2007-2013 na projekt Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 3.693 tis. Kč.

Z Domu zahraničních služeb MŠMT a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (dotace z rozpočtu ústřední úrovně) byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace v celkové výši 316 tis. Kč. Dle podmínek grantové smlouvy COM-REG-2009-003 byla zaslána zálohová platba ve výši 298 tis. Kč na realizaci projektu Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu v rámci Operačního programu Comenius (Rámcový program celoživotního učení). Realizace projektu pokračuje až do roku 2011. Na pokrytí účastnického poplatku a cestovních nákladů spojených s kontaktním seminářem v Německu v rámci Programu celoživotního učení obdržel kraj dotaci ve výši 18 tis. Kč.

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2009 ve výši 7.540.749 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2009 výše 19.077.083 tis. Kč, z toho běžných výdajů 15.622.276 tis. Kč a kapitálových výdajů 3.454.807 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými a kapitálovými příjmy, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2008, přijetím cizích prostředků (návratné finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury) a zapojením prostředků Zajišťovacího fondu. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2009 dosáhlo výše 17.104.964 tis. Kč, což představuje plnění na 89,7 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 95,6 % a kapitálové výdaje na 63,0 % upraveného rozpočtu.

6. Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2009 (v tis. Kč)
výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání UR (%)
běžné výdaje celkem 4 386 633 15 622 276 14 927 606 95,6
kapitálové výdaje celkem 3 154 116 3 454 807 2 177 358 63,0
výdaje celkem 7 540 749 19 077 083 17 104 964 89,7

Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část. Rozpočet výdajů v členění podle podrobné rozpočtové skladby je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který je součástí dokumentu Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2009 (Příloha 13.3 Závěrečného účtu kraje).

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 17 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde rozebráno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na jednotlivé akce, u kterých je ještě rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

7. Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2009 (v tis. Kč)
Odvětví Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2009 Čerpání UR (%)
Schválený Upravený
činnost zastupitelstva kraje 53 563 37 892 34 178 90,2
činnost krajského úřadu 502 766 518 693 392 419 75,7
finance a správa majetku 118 503 467 647 100 086 21,4
regionální rozvoj a cestovní ruch 517 866 583 601 345 262 59,2
- z toho PZ Nošovice 221 336 247 973 146 356 59,0
doprava 2 818 764 3 211 230 2 867 468 89,3
krizové řízení 429 141 548 352 457 212 83,4
kultura 688 872 287 492 279 766 97,3
prezentace kraje a ediční plán 43 582 18 886 11 323 60,0
sociální věci 200 103 495 858 344 755 69,5
školství 1 280 993 11 873 916 11 465 181 96,6
územní plánování a stavební řád 14 931 4 292 2 828 65,9
zdravotnictví 688 535 765 418 632 463 82,6
životní prostředí a zemědělství 174 814 251 119 161 217 64,2
ostatní 8 316 12 686 10 805 85,2
výdaje celkem 7 540 749 19 077 083 17 104 964 89,7

1.3.1 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 42.663 tis. Kč byl během roku 2009 upraven na částku 36.951 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na činnost zastupitelstva za rok 2009 činily 33.237 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.8).

8. Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje (v tis. Kč)
pol. činnost zastupitelstva kraje Rok 2009
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Čerp/UR (%)
5019 Ostatní platy 700 600 466 77,6
5021 Ostatní osobní výdaje 300 28 1 3,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 404 22 264 22 261 100,0
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 700 460 377 82,0
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 210 1 970 1 965 99,7
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 998 2 020 2 016 99,8
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 32 0 0 ×
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 245 200 159 79,4
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 190 140 135 96,7
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 810 137 39 28,2
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 895 535 344 64,4
5142 Realizované kurzové ztráty 50 50 1 1,3
5152 Teplo 6 6 1 9,8
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 100 700 558 79,8
5161 Služby pošt 0 0 0 ×
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 450 250 238 95,3
5163 Služby peněžních ústavů 360 310 243 78,4
5164 Nájemné 280 280 54 19,3
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 100 100,0
5167 Služby školení a vzdělávání 43 43 1 3,4
5169 Nákup ostatních služeb 825 805 513 63,7
5171 Opravy a udržování 800 600 480 80,0
5173 Cestovné 1 200 1 100 1 036 94,1
5175 Pohoštění 1 750 1 750 1 486 84,9
5176 Účastnické poplatky na konference 80 80 7 8,5
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 35 35 4 10,3
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 35 20 0 0,0
5194 Věcné dary 350 60 20 33,8
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (příspěvek Asociaci krajů) 700 700 700 100,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 10 64,0
5492 Dary obyvatelstvu 0 10 10 100,0
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 0 15 13 89,8
5901 Nespecifikované rezervy 5 000 1 668 0 0,0
Celkem běžné výdaje 42 663 36 951 33 237 89,9

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, výdaje na pohoštění, cestovní náhrady a výdaje související s provozem služebních vozidel.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 10.900 tis. Kč byl během roku 2009 snížen na částku 941 tis. Kč a byl v této výši vyčerpán, tj. 100 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.3.2 Výdaje na vlastní správní činnost kraje

Celkový rozpočet běžných výdajů na vlastní správní činnost kraje byl schválen ve výši 390.214 tis. Kč a v průběhu roku 2009 byl upraven na 393.398 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje za rok 2009 činily celkem 377.190 tis. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.9).

Největší objem běžných výdajů určených na vlastní správní činnost kraje představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, jejichž počet byl na rok 2009 radou kraje stanoven na 679. Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2009 činil 666, rozdíl, který vznikl mezi stanoveným počtem zaměstnanců a průměrným evidenčním počtem zaměstnanců, byl ovlivněn dočasným neobsazením uvolněných pracovních míst v době mezi ukončením pracovního poměru a nástupem nových zaměstnanců a neuzavíráním krátkodobobých pracovních poměrů u pracovních míst, u kterých byl očekáván návrat zaměstnanců z rodičovských dovolených.

V průběhu roku 2009 došlo na krajském úřadě k organizačním změnám za účelem zvýšení efektivity práce a racionalizace vykonávaných činností a v této souvislosti došlo ke zrušení řady funkčních míst na jednotlivých odborech krajského úřadu. S účinností od 1. 12. 2009 byl radou kraje stanoven počet zaměstnanců na 654, tj. snížení o 25 pracovních míst a k 31. 12. 2009 byl fyzický stav 652 zaměstnanců. Redukce počtu zaměstnanců byla řešena výpověďmi a neobsazováním uvolněných míst při odchodu zaměstnanců do starobního důchodu a na mateřskou dovolenou.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 111.552 tis. Kč byl během roku 2009 upraven na částku 121.404 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 13.876 tis. Kč, tj. 11,4 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část).

V rámci vlastní správní činnosti kraje byl schválen rozpočet výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 1.000 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2009 upraven na částku 3.892 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 1.354 tis. Kč, tj. 34,8 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů).

V roce 2009 byl zaveden nový postup administrace veřejných zakázek a proběhlo výběrové řízení na výběr dodavatele, který pro Moravskoslezský kraj měl komplexně zabezpečovat zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě tohoto výběrového řízení byly vybrány dvě společnosti, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář a Unitender, s.r.o., které v roce 2009 realizovaly pro Moravskoslezský kraj 43 veřejných zakázek. K 31. 12. 2009 bylo s ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a nastavené platební podmínky uhrazeno těmto společnostem celkem 3.696 tis. Kč za 33 veřejných zakázek. Výdaje spojené s touto administrací byly hrazeny z výdajů vyčleněných na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3.3 Finance a správa majetku

Finanční prostředky v oblasti financí a správy majetku byly v roce 2009 rozpočtovány na 467.647,3 tis. Kč a čerpány ve výši 100.086,0 tis. Kč, tedy na 21,4 % upraveného rozpočtu.

Nedočerpané prostředky ve výši 353.987 tis. Kč sloužily jako volné prostředky pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2010. Tyto prostředky byly následně zapojeny v rámci financování do schváleného rozpočtu na rok 2010. Po odečtení těchto prostředků byl rozpočet v oblasti financí a správy majetku v roce 2009 čerpán na 88,1 % upraveného rozpočtu. Na nedočerpání zbývajících finančních prostředků se podílela zejména úspora v platbě daní, a to především u daně z přidané hodnoty. Moravskoslezský kraj se stal plátcem této daně od 1. 7. 2009. Původní předpoklad vyššího odvodu daně nebyl naplněn, neboť kraj využil možnosti odpočtu DPH při změně režimu ve výši 1.564 tis. Kč. Úspora vznikla také z důvodu snížení objemu požadavků na znalecké posudky, geometrické plány, úhrady věcných břemen a souvisejících služeb. Dále byla v závěru roku 2009 vyúčtovaná a vrácená na účet Moravskoslezského kraje část poskytnuté dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezského kraje. Dále již nebyly použity prostředky ve výši 5.518,3 tis. Kč, které byly převedeny do tohoto odvětví z odvětví dopravy jako úspora s ohledem na neplnění daňových příjmů v roce 2009.

Významnou část realizovaných výdajů v oblasti financí a správy majetku představují platby daní a poplatků ve výši 33.463,8 tis. Kč, úhrada úroků z čerpání úvěru Evropské investiční banky ve výši 31.561,4 tis. Kč a splátky pojistného na pojištění veškerého nemovitého majetku, vybraného movitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Moravskoslezského kraje ve výši 12.960 tis. Kč.

Prostředky ve výši 10.450,3 tis. Kč představují finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2008, které kraj vrátil na účty poskytovatelů v roce 2009.

Dále byla v roce 2009 poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezského kraje v celkové výši 6.550 tis. Kč. Část dotace byla poskytnuta jako investiční, a to ve výši 1.550 tis. Kč a část neinvestiční ve výši 5.000 tis. Kč. Dle smluvních podmínek byla vrácena nepoužitá část finančních prostředků ve výši 1.053 tis. Kč.

Zbývající výdaje v celkovém objemu 6.153,7 tis. Kč tvoří poplatky z bankovních účtů, zpracování ratingu Moravskoslezského kraje, výdaje související s nákupy pozemků a budov a s údržbou nemovitého majetku Moravskoslezského kraje a úhrady znaleckých posudků, geometrických plánů, věcných břemen a souvisejících služeb.

1.3.4 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje

Celkový objem prostředků na výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje ve schváleném rozpočtu na rok 2009 činil 6.857.601 tis. Kč, upravený rozpočet dosáhl výše 18.040.164 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků k 31. 12. 2009 pak činilo 16.567.476 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 91,8 %.

Rozpis akcí v jednotlivých odvětvích činnosti kraje je uveden v tabulkách č. 8 až 17 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.3.5 Ostatní výdaje

Rozpočet kraje dále obsahuje akce, které nelze taxativně přiřadit do konkrétního odvětví. V roce 2009 se jednalo především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu a dále o výdaje související s volbami do Evropského parlamentu. Rozpočet na tyto výdaje byl schválen ve výši 8.316 tis. Kč, během roku 2009 byl upraven na 12.686 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2009 celkem 10.805 tis. Kč.

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2009 hodnoty 12.258,3 mil. Kč a přesuny prostředků sociálního fondu byly v objemu 9 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 12.267,3 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.5 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu.

V roce 2009 byl upravený rozpočet Moravskoslezského kraje schodkový (1.902.076 tis. Kč), zapojením přebytku hospodaření roku 2008 ve výši 1.935.750 tis. Kč, zapojením Zajišťovacího fondu ve výši 40.496 tis. Kč, zapojením návratných prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) ve výši 24.956 tis. Kč, vratkou návratných prostředků SFDI ve výši 99.126 tis. Kč, zapojením prostředků Fondu pro financování závazků MSK vůči EIB ve výši 110.000 tis. Kč a splácením cizích návratných zdrojů financování ve výši 110.000 tis. Kč (1. splátka jistiny úvěru Evropské investiční bance), byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná.

Úvěrový rámec Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. V průběhu let 2005-2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100 mil. Kč. Prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny tohoto úvěru je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2009 kraj splatil část jistiny ve výši 110 mil. Kč, v letech 2010-2018 pak splatí zbývající část v objemu 990 mil. Kč.

Návratné finanční prostředky od SFDI

Na základě uzavřené smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) byly Moravskoslezskému kraji v roce 2009 poskytnuty návratné finanční prostředky ve výši 24.956 tis. Kč určené k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z evropských finančních zdrojů, u jmenovitých akcí výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Současně kraj k 31. 12. 2009 vrátil SFDI finanční prostředky v celkové výši 99.126 tis. Kč, z toho 81.877 tis. Kč představovalo prostředky poskytnuté již v roce 2008.

Kontokorentní úvěr

Na základě výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500 mil. Kč úvěrového rámce na rok 2005, a to se společností Česká spořitelna, a. s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005. Usnesením č. 2/31 ze dne 18. 12. 2008 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro rok 2009. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 19. 12. 2008. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2009, s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. V průběhu roku 2009 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno jeho čerpání, a to z důvodu, že kraj přizpůsobil čerpání výdajů nepříznivému vývoji na příjmové straně rozpočtu a dále došlo k přesunu realizace části investičních akcí do roku 2010. Na počátku a konci roku 2009 byl stav účtu kladný.

Úvěrový rámec Československé obchodní banky

V roce 2009 na základě výběrového řízení dále rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.500 mil. Kč mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem, a to za účelem pokrytí zvýšených finančních potřeb kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2010 a letech následujících. Smlouva byla uzavřena dne 30. 11. 2009. Na splácení úvěru budou použity prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, maximální doba splatnosti každého z těchto dílčích úvěrů je stanovena nejpozději k datu 31. 12. 2015.

1.6 Ručitelský závazek kraje

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 rozhodlo o převzetí ručení za všechny dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s a o bezúplatném nabytí 10 ks akcií na majitele, a to na základě žádosti této společnosti.

Společnost VaK Bruntál, a.s., se dostala do složité situace v souvislosti s uplatňováním údajných pohledávek společnosti FOCUS METAL, s.r.o. Tato společnost je vlastníkem pozemku, na němž má společnost VaK Bruntál, a.s. umístěnu stavbu vodojemu. Společnost FOCUS METAL, s.r.o. předmětný pozemek pronajala fyzické osobě na dobu 30 let za cenu 650 Kč/m² a nyní po společnosti VaK Bruntál, a.s. uplatňuje údajnou pohledávku ve výši Kč 62.510.878,-- jako náhradu budoucí škody, která jí měla vzniknout v důsledku ukončení nájemního vztahu nájemcem. Kromě této údajné pohledávky uplatňuje společnost FOCUS METAL, s.r.o. na náhradě nákladů řízení částku Kč 380.313,60 a dále je předmětem sporů odměna rozhodce ve výši Kč 1.001.000,--.

Společnost FOCUS METAL, s.r.o., podala vůči společnosti VaK Bruntál, a.s., návrh na zahájení insolvenčího řízení, do něhož přihlásila svou fiktivní pohledávku ve výši Kč 62.510.878,--. Do tohoto insolvenčního řízení následně přihlásil svou domnělou pohledávku i Mgr. Martin Mojžíšek ve výši Kč 1.001.000,--. Krajský soud v Ostravě v první instanci insolvenční návrh zamítl s ohledem na odložení vykonatelnosti předmětného rozhodčího nálezu týkajícího se povinnosti společnosti VaK Bruntál, a.s., údajnou pohledávku zaplatit. Proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě se společnost FOCUS METAL, s.r.o., odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V této fázi sporu požádala společnost VaK Bruntál, a.s. Moravskoslezský kraj o převzetí ručení za své závazky. Žádost o převzetí ručení byla motivována ust. § 143 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákonného ustanovení, je-li dlužníkem právnická osoba, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh podaný věřitelem i tehdy, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek po zahájení insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil. Moravskoslezský kraj žádosti vyhověl a převzal na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 ručení za všechny dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě potvrdil, a to jednak z toho důvodu, že se ztotožnil se závěry prvoinstančního soudu a jednak právě s ohledem na ručení Moravskoslezského kraje.

Společnost FOCUS METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání, které je nyní řešeno Nejvyšším soudem. V rámci dovolání je mj. namítána neurčitost a tedy neplatnost ručitelského prohlášení Moravskoslezského kraje. Běžná doba řešení dovolání Nejvyšším soudem je jeden rok od podání návrhu.

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže s majetkem disponovat.

Objem ručitelského závazku k 31. 12. 2009 činil Kč 74.817.009,57.

1.7 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje krajský úřad orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje rozhoduje rada kraje. U ostatních příjemců veřejné finanční podpory rozhoduje o uložení odvodu do rozpočtu kraje krajský úřad. Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 73 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 13 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 710 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 24 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V 7 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 54 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2009 provedeno odborem kontroly a interního auditu celkem 92 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem ve 40 případech v celkové výši 9.778 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu grantová schémata Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji, Síť sociální integrace, Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch, která jsou v současné době ve fázi udržitelnosti projektů. Finanční kontroly probíhaly u těchto projektů naposledy v roce 2008, nyní se už při kontrolách ex-post těchto projektů kontrolují pouze povinnosti, které byly konečným uživatelům stanoveny pro období udržitelnosti (výstupy akce, udržitelnost pracovních míst apod.). V průběhu roku 2009 se vyskytlo několik případů nedodržení stanovených povinností - blíže viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

V roce 2009 probíhaly veřejnosprávní kontroly zaměřené zejména na grantové projekty financované z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Vzhledem k tomu, že tyto globální granty jsou financovány zálohově a stejně tak i grantové projekty z nich financované, probíhají veřejnosprávní kontroly na místě již v průběhu realizace projektů (min. 1× za dobu realizace projektu) a výdaje jsou příjemcům podpory vyúčtovávány průběžně na základě doložených účetních dokladů a vyúčtování poskytnuté zálohy. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílí, projekty jsou financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuruje jako zprostředkovatel pomoci na nižší územně správní úrovni.

2 Reprodukce majetku kraje

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2009 dosáhly celkové výše 2.835.659 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 70,2 % této částky. Součástí těchto výdajů byly i dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci programového financování majetku ISPROFIN ve skutečné výši 486.808,0 tis. Kč (včetně refundovaných finančních prostředků ve výši 269.331,5 tis. Kč u akce Průmyslová zóna Nošovice). Přehled jednotlivých akcí včetně celkových výdajů na akci je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10. Reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)
reprodukce majetku kraje 2009
upravený rozpočet skutečnost čerpání rozpočtu v %
Reprodukce majetku z rozpočtu kraje 1 209 047,9 815 782,4 67,5
Reprodukce majetku kraje - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 215 912,8 215 537,4 99,8
Průmyslová zóna Nošovice z rozpočtu kraje 246 034,5 144 417,0 58,7
Průmyslová zóna Nošovice - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN)*/ 1 939,1 1 939,1 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů, vč. podílu státního rozpočtu a Moravskoslezského kraje 1 163 810,7 813 610,0 69,9
Celkem 2 836 745,0 1 991 285,9 70,2

*/ do rozpočtu kraje v rámci Průmyslové zóny Nošovice zapojeno 1.939,1 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků (refundované prostředky) ve výši 269.331,5 tis. Kč kraj využil na rozvoj Moravskoslezského kraje v souladu se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/29 ze dne 18. 12. 2008 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje částku 717.378,0 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byl rozpočet navýšen na částku 1.209.047,9 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu o 491.669,9 tis. Kč bylo umožněno zapojením účelového přebytku hospodaření kraje za rok 2008 ve výši 157.528,7 tis. Kč a zapojením neúčelového přebytku hospodaření za rok 2008 ve výši 239.807,5 tis. Kč. Zbývající navýšení představovalo dodatečné navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku v průběhu roku 2009. Jednalo se zejména o zařazení nové akce "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009" a dále o řešení odstranění havárií v odvětví školství a nárůst investičních prostředků v odvětví zdravotnictví u akce "Nemocniční a laboratorní informační systém NsP Havířov". Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo 814.696,4 tis. Kč, tj. 67,4 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 232.450,6 tis. Kč. Na toto navýšení měly největší vliv akce "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009", kde došlo k navýšení o 100.968,0 tis. Kč a akce "Financování rekonstrukce mostů, propustů a opěrných zdí" realizovaná zejména příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, s navýšením rozpočtovaných prostředků o 53.630,5 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví zdravotnictví, a to o částku 97.188,4 tis. Kč. Jednalo se především o zapojení neúčelového přebytku hospodaření za rok 2008 na akci "Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce pavilonu H - hemodialýza" pro příspěvkovou organizaci Slezská nemocnice v Opavě ve výši 15.000,0 tis. Kč a na akci "Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP)" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj ve výši 10.000,0 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví školství, kde došlo k navýšení rozpočtu o částku 79.972,6 tis. Kč, které bylo ovlivněno zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2008, mimo jiné na akci "Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu" pro příspěvkovou organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová ve výši 5.416,5 tis. Kč a zapojením neúčelového přebytku hospodaření za rok 2008 na akci "Havarijní oprava střechy Střední umělecké školy Matiční" pro příspěvkovou organizaci Střední umělecká škola, Ostrava ve výši 5.900,0 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví. Jsou v ní uvedeny částky z rozpočtu kraje bez dotací z programu ISPROFIN.

11. Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v členění dle odvětví (bez ISPROFIN) (v tis. Kč)
odvětví 2009
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání UR (%)
doprava 231 814,0 464 264,6 356 656,5 76,8
školství 116 082,0 198 414,6 154 353,8 77,8
kultura 38 000,0 50 550,9 46 035,1 91,1
zdravotnictví 164 030,0 261 218,4 163 787,9 62,7
sociální věci 45 000,0 112 254,1 80 132,5 71,4
činnost krajského úřadu a zastupitelstva kraje 122 452,0 122 345,3 14 816,6 12,1
celkem 717 378,0 1 209 047,9 815 782,4 67,5

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 464.264,6 tis. Kč, z toho investiční 462.714,6 tis. Kč a neinvestiční 1.550,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 356.656,5 tis. Kč, tj. 76,8 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční 178.756,5 tis. Kč a neinvestiční 177.900,0 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2009 vyčleněny finanční prostředky ve výši 321.758,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na akci:

- Souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 157.900,0 tis. Kč,

- Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 70.000,0 tis. Kč,

- Financování rekonstrukce mostů, propustů a opěrných zdí ve výši 50.000,0 tis. Kč,

- Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 20.000,0 tis. Kč.

Tyto prostředky využila příspěvková organizace v plné výši.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2009 vyčleněno 142.506,3 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 43.771,9 tis. Kč, což je 30,7% rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 107.608,1 tis. Kč, z toho byla část finančních prostředků ve výši 107.367,9 tis. Kč účelově převedena do rozpočtu roku 2010 a zbylá část, tj. 240,2 tis. Kč, představuje úsporu výdajů v odvětví dopravy.

Významnou akcí reprodukce majetku v odvětví dopravy, kterou realizoval v roce 2009 krajský úřad v úzké spolupráci s příspěvkovou organizací Správou silnic Moravskoslezského kraje, byla akce "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009", která začala ihned po ukončení vyhlášeného krizového stavu a její realizace bude pravděpodobně ukončena v roce 2011. Tato akce je spolufinancována z prostředků státního rozpočtu z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 198.414,6 tis. Kč, z toho neinvestiční 20.300,3 tis. Kč a investiční 178.114,3 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 154.353,8 tis. Kč, tj. 77,8 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 20.193,1 tis. Kč a investiční ve výši 134.160,7 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 44.060,8 tis. Kč představuje částka 1.518,6 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 42.542,2 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila do rozpočtu na rok 2010, a to na dofinancování akcí zahájených v roce 2009 a zahájení 4 akcí schválených v roce 2009.

12. Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost
Mateřské školy a základní školy 5 673,3 4 056,3
Gymnázia 30 354,2 30 147,9
Odborné školy a učiliště 84 060,0 50 447,8
Dětské domovy 4 900,0 4 198,9
Umělecké školy 6 066,2 6 061,6
Ostatní zařízení 67 360,9 59 441,3
Celkem 198 414,6 154 353,8

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v odvětví školství se řadí zejména tyto akce:

 • Rekonstrukce objektu pro zařízení dětského domova Fulnek, s celkovými výdaji za období 2007-2009 ve výši 40.922 tis. Kč,
 • Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu v Ostravě-Hrabové s celkovými výdaji za období 2007-2009 ve výši 28.625,3 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje 50.550,9 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 10.814,7 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 39.736,2 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 46.035,1 tis. Kč, tj. 91,1 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 10.682,3 tis. Kč a investiční ve výši 35.352,8 tis. Kč. Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo pro příspěvkové organizace vyčleněno 45.308,5 tis. Kč a pro akce realizované krajským úřadem 5.242,4 tis. Kč.

Příspěvkové organizace využily finanční prostředky ve výši 40.792,7 Kč, což představuje 90,0 % upraveného rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním představuje částka 4.515,8 tis. Kč. Do rozpočtu na rok 2010 byly účelově zapojeny finanční prostředky ve výši 4.331,9 tis. Kč na schválenou akci "Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína vč. projektové dokumentace" pro příspěvkovou organizaci Muzeum Novojičínska, a dále finanční prostředky ve výši 9,4 tis. Kč na schválenou akci "Hrad Sovinec - pavlače na západní straně pátého nádvoří" pro příspěvkovou organizaci Muzeum v Bruntále. Zbývající částka ve výši 174,5 tis. Kč představuje uspořené finanční prostředky v odvětví kultury.

U akcí realizovaných krajským úřadem došlo ke skutečnému čerpání ve výši 5.242,3 tis. Kč, tedy 100,0 % upraveného rozpočtu.

13. Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost
Divadla 5 808,4 5 766,4
Muzea a galerie 42 361,5 37 887,7
Knihovny 2 381,0 2 381,0
Celkem 50 550,9 46 035,1

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v oblasti kultury realizovanými příspěvkovými organizacemi a krajským úřadem patří:

 • Hrad Hukvaldy - statické zajištění motty včetně úpravy ochozu (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek) s celkovými náklady 7.882,7 tis. Kč,
 • Výměna oken a oprava fasády (Těšínské divadlo Český Těšín) s celkovými náklady 5.008,4 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 261.218,4 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 14.585,2 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 246.633,2 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 163.787,9 tis. Kč, tj. 62,7 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 14.533,6 tis. Kč a investiční ve výši 149.254,3 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 97.430,5 tis. Kč představuje částka 555,8 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 96.874,7 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila do rozpočtu na rok 2010, a to na dofinancování akcí zahájených v roce 2009 a zahájení 2 akcí schválených v roce 2009.

Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo určeno pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 189.068,0 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo z rozpočtu vyčleněno 72.150,4 tis. Kč. Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2009 ve výši 117.493 tis. Kč, což představuje 62,1 % upraveného rozpočtu a krajský úřad 64,2 % upraveného rozpočtu.

14. Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost
Nemocnice 223 468,4 126 039,1
Odborné léčebné ústavy 150,0 148,8
Ostatní ústavní péče 4 600,0 4 600,0
Zdravotnická záchranná služba 33 000,0 33 000,0
Celkem 261 218,4 163 787,9

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří zejména akce:

- Rekonstrukce a modernizace kuchyně pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj za období 2007-2009 v celkové výši 34.580,6 tis. Kč,

- Pořízení nemocničního a laboratorního informačního systému pro Nemocnici s poliklinikou Havířov ve výši 15.409,9 tis. Kč,

- Obměna vozového parku pro Územní středisko záchranné služby MSK ve výši 20.000 tis. Kč,

- Nákup budovy pro Územní středisko záchranné služby MSK ve výši 11.000,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku v roce 2009 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 112.254,1 tis. Kč, z toho investiční ve výši 94.049,1 tis. Kč a neinvestiční ve výši 18.205,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 80.132,5 tis. Kč, tj. 71,4 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 6.825,9 tis. Kč a investiční ve výši 73.306,6 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 32.121,6 tis. Kč představuje částka 5.070,6 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 27.051,0 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila do rozpočtu na rok 2010, a to na dofinancování akcí zahájených v roce 2009 a zahájení jedné akce schválené v roce 2009.

Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 33.636,0 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 78.618,1 tis. Kč. Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2009 ve výši 17.292,1 tis. Kč, což představuje 51,4 % upraveného rozpočtu a krajský úřad 79,9 % upraveného rozpočtu.

15. Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost
Chráněné bydlení 1 500,5 500,0
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 000,0 889,5
Domovy 109 753,6 78 743,0
Celkem 112 254,1 80 132,5

K nejvýznamnějším akcím reprodukce majetku v odvětví sociálních věcí z hlediska čerpání finančních prostředků v roce 2009 patřily dvě akce spolufinancované ze státního rozpočtu, které byly ukončeny v roce 2009. Jejich realizace probíhala v období 2007-2009:

- Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace pro Ústav sociální péče pro mládež Hlučín s celkovými náklady 123.493,0 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu čerpáno 66.688,4 tis. Kč,

- Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné pro Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - Marianum, Opava s celkovými náklady 34.760,9 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu čerpáno 24.815,0 tis. Kč.

2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2009 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu (viz tabulka č. 1.16).

V roce 2009 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPROFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem ve výši 215.912,8 tis. Kč. Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 204.609,8 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 11.303 tis. Kč).

16. Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich čerpání (v tis. Kč)
program poskytnuto čerpáno čerpání (%)
Příspěvkové organizace celkem 11 303,0 11 048,0 97,7
Z toho:
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení - INV 2 500,0 2 245,0 89,8
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - INV 232,0 232,0 100,0
- Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - NEINV 71,0 71,0 100,0
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - INV 8 500,0 8 500,0 100,0
Krajský úřad celkem 204 609,8 204 489,5 99,9
Z toho:
- Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - INV 6 120,0 6 120,0 100,0
- Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče - INV 21 935,8 21 815,5 99,5
- Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - INV 46 087,0 46 087,0 100,0
- Podpora udržitelného využívání zdroje energie - INV (akce spolufinancována také z evropských zdrojů) 129 382,0 129 382,0 100,0
- Integrovaný operační program - SR - INV 162,7 162,7 100,0
- Integrovaný operační program - EU - INV 922,3 922,3 100,0
Celkem ISPROFIN 215 912,8 215 537,5 99,8

2.2.1 Čerpání finančních prostředků v rámci ISPROFIN příspěvkovými organizacemi dle odvětví

V odvětví zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví účelové dotace v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v celkovém objemu 8.500,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 100 % stanovených limitů v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednalo se o:

 1. Rekonstrukce porodního traktu pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Třinec ve výši 7.000,0 tis. Kč,
 2. Pořízení vozidla zdravotnické záchranné služby pro Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje ve výši 1.500,0 tis. Kč.

V odvětví kultury byly poskytnuty Ministerstvem kultury příspěvkovým organizacím účelové dotace v celkovém objemu 2.803,0 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána na 90,9% stanovených limitů. Jednalo se o:

 1. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - ISO D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí pro Muzeum v Bruntále ve výši 32,0 tis. Kč na pořízení vysoušečů vzduchu. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši,
 2. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví pro Muzeum Novojičínska v celkové výši 141,0 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poskytnuty 2 státní dotace správcem programu, z toho neinvestiční ve výši 39,0 tis. Kč na soubor textilií pro stálou expozici historie města Nového Jičína a investiční ve výši 102,0 tis. Kč na pořízení EZS a CCTV. Poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši,
 3. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví pro Muzeum Beskyd Frýdek Místek ve výši 130,0 tis. Kč na rekonstrukci EZS. Tyto investiční prostředky byly příspěvkovou organizací využity v plné výši,
 4. Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních kulturních zařízení pro Muzeum Těšínska ve výši 2.500,0 tis. Kč na vybavení knihovny. Investiční dotace byla skutečně vyčerpána do výše 2.245,0 tis. Kč.

2.2.2 Čerpání finančních prostředků v rámci ISPROFIN krajským úřadem dle odvětví

V odvětví školství byly Moravskoslezskému kraji od Ministerstva financí poskytnuty v rámci programu "Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR" finanční prostředky v celkové výši 6.120,0 tis. Kč na akci:

 1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava-rekonstrukce sportovní haly, druhá část - II. etapa ve výši 4.800 tis. Kč,
 2. Gymnázium Ostrava-Zábřeh-generální oprava sociálních zařízení pro žáky ve výši 1.320 tis. Kč.

Obě dotace byly vyčerpány v plné výši.

V odvětví sociálních věcí byly Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuty v rámci reprodukce majetku z programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" investiční dotace v celkovém objemu 21.935,8 tis. Kč, a to na akci:

 1. Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace pro příspěvkovou organizaci Fontána v Hlučíně v objemu 10.201,0 tis. Kč,
 2. Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné pro příspěvkovou organizaci Marianum v objemu 11.734,8 tis. Kč. Na základě závěrečného vyhodnocení akce bylo zjištěno nedodržení procentuálního podílu vlastních zdrojů, a proto kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2009 vrátil částku 6.113,15 Kč na účet poskytovatele.

V odvětví dopravy byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dotace v celkové výši 46.087,0 tis. Kč. Na základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotací poskytlo ministerstvo Moravskoslezskému kraji v rámci programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" 8 investičních dotací. Poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši. Čerpání finančních prostředků v rámci daného programu bude pokračovat i v roce 2010.

Ministerstvo pro místní rozvoj dále poskytlo dotaci z programovaného financování reprodukce majetku ve výši 1.085 tis. Kč na projekt "Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje", který byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Dotaci kraj přijal na základě předložené žádosti o platbu. Cílem projektu bylo zjistit a vyhodnotit stav a vývoj území, jeho hodnoty, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměry na provedení změn a dále vyhodnotit udržitelný rozvoj území a určit problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN z programu "Podpora udržitelného využívání zdroje energie" byla na účet kraje zaslána dotace ve výši 129.382,0 tis. Kč na osm projektů realizace úspor energie v příspěvkových organizacích zřízených krajem v odvětví školství. Poskytovatel dotace, Ministerstvo životního prostředí, proplatilo Moravskoslezskému kraji dotaci na základě předložených žádostí o platbu a k 31. 12. 2009 byla vyčerpána v plné výši. Tyto projekty jsou spolufinancovány z evropských finančních zdrojů v rámci Operačního programu Životní prostředí a poskytnuté prostředky byly určeny na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie.

Podrobný přehled dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část.

2.3 Průmyslová zóna Nošovice

V roce 2009 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování přípravy Průmyslové zóny Nošovice. Na toto financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků této akce dle rozhodnutí činil 2.182.756,0 tis. Kč. V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.633.465,0 tis. Kč, z prostředků Moravskoslezského kraje (jako uznatelný náklad) 368.678,0 tis. Kč a z příspěvků ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny ve výši 180.613,0 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2009 finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 271.270,6 tis. Kč. Tuto dotaci je nutno rozdělit do dvou kategorií:

 1. finanční prostředky, které kraj předfinancoval v roce 2009, a které zároveň obdržel formou dotace, činí 1.939,1 tis. Kč. Dotace byla čerpána především na úhradu nákladů za kompenzační opatření CHKO Beskydy, výkon inženýrských a projektových činností a činnost koordinátora BOZP,
 2. finanční prostředky, které kraj uhradil v předchozích letech, na účet kraje však byly formou dotace připsány až v roce 2009. Podíl zpětně uznané dotace ze státního rozpočtu představuje částku 269.331,5 tis. Kč. Refundované prostředky jsou určeny na rozvoj Moravskoslezského kraje, a to v souladu se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu z července 2009.

Dle závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo povinností Moravskoslezského kraje profinancovat v roce 2009 prostředky ve výši 100.320,0 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady kraje činily 144.417,0 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuté jak uznatelné, tak i neuznatelné náklady, které nejsou součástí ISPROFIN. Ve skutečných vynaložených nákladech jsou rovněž promítnuty i uhrazené faktury, které budou následně správcem programu v souladu s podmínkami rozhodnutí zpětně profinancovány ve výši 97.131,3 tis. Kč po vydání příslušné změny rozhodnutí. V této částce představují největší podíl stavební práce spojené s výstavbou stavebního objektu okružní křižovatka, výkup pozemků a odvod za trvalé odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu.

Na akci "Průmyslová zóna Nošovice" bylo dle závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace profinancováno v jednotlivých letech z vlastních zdrojů kraje a ze státního rozpočtu:

17. Objem zdrojů finančních prostředků vynaložených na akci Průmyslová zóna Nošovice (v tis. Kč)
Období Vlastní zdroje celkem Uznatelný náklad dle rozhodnutí Dotace ze státního rozpočtu
2005 11 282,0 11 190,0 201 873,0
2006 70 746,0 44 439,0 514 285,0
2007 */148 138,5 47 714,0 357 990,0
2008 */143 377,6 105 014,0 131 543,0
2009 144 417,0 100 320,0 271 270,6
Celkem 499 400,4 308 677,0 1 476 961,6

*/Objem vlastních zdrojů snížen o vynaložené finanční prostředky za stát, které kraj formou částečné refundace obdržel až v roce 2009 ve výši 269.331,5 tis. Kč.

Největší podíl z celkových vynaložených finančních prostředků představují náklady na stavební práce, náklady na výkupy pozemků a na projektové práce, zajištění studií a posudků, odborných expertíz, dále úhradu nákladů souvisejících s údržbou území průmyslové zóny a profinancování neinvestičního příspěvku domácnostem.

Nevyčerpané vlastní zdroje ve výši 101.161,0 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2010 na úhradu nákladů za odstavné parkoviště, zájmové území, rekonstrukce komunikací, majetkoprávní přípravu, věcná břemena, na náklady související s údržbou území průmyslové zóny, a další náklady vyplývající z uzavřených smluv.

3 Dotační programy

Dotační programy vyhlašuje Moravskoslezský kraj od roku 2002. Programy jsou každoročně vyhlašovány v odvětví regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí, v roce 2009 také v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Pro výběr a poskytování dotací jsou krajem stanovena jednotná a závazná pravidla, a to "Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje".

V roce 2009 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 301.634 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka navýšena na 333.282 tis. Kč a vyčerpáno bylo 67,7 % těchto prostředků. Nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do roku 2010.

Dotační programy jsou tvořeny jednoletými dotačními programy, tzn. že financování a použití finančních prostředků je v roce, ve kterém byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.

Dalším typem jsou dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je rozšířeno na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.

Posledním typem jsou víceleté dotační programy, u kterých financování probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2009 je uvedeno financování roku 2009 a celkový přehled dosud vyplacených a k 31. 12. 2009 použitých prostředků. Výjimkou jsou víceleté dotační programy, které byly v roce 2009 ukončeny jako celek. U víceletých dotačních programů je vyplácení druhých splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je druhá část dotace příjemci přiměřeně krácena. Tyto finanční prostředky a vrácené nedočerpané finanční prostředky jsou z důvodu jednotného pohledu na dotační programy uvedeny v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. Pokud subjekt od realizace projektu odstoupil a dotace nebyla vyplacena nebo byla celá vrácena, nejsou tyto prostředky v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy uvedeny. Blíže jsou zde popsány pouze realizované projekty.

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů představuje 1,7 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje. Prostřednictvím těchto prostředků jsou realizovány významné kulturní aktivity v kraji, zabezpečeny odpovídající sociální služby, uplatňována sociální politika kraje, podpořeny kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšena ekologická stabilita krajiny, ovlivněn územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i jeho propagace, a to nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2009 je uveden v tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

18. Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2009 a délka jejich financování
odvětví název dotačního programu délka jeho financování
regionální rozvoj a cestovní ruch Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 2006-11
Podpora údržby lyžařských běžeckých tras 2008-09, 2009-10
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007-09, 2008-09
Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2007, 2008, 2009
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2009
Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 2009-10
Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska 2009-10
Podpora vědy a výzkumu 2009-11
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2007-10, 2008-09, 2009-10
školství Podpora sportu, volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže 2009
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2008-09, 2009-10
Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje MSK 2009
kultura Program podpory aktivit v oblasti kultury 2009
Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin 2009
Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje 2008-09, 2009
územní plánování a stavební řád Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009-15
zdravotnictví Podpora projektů ve zdravotnictví 2009
životní prostředí Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2009
Drobné vodohospodářské akce 2007-08, 2008-09, 2009
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005-09, 2007-09, 2008-09, 2009
Příspěvky na hospodaření v lesích 2009
Příspěvky na podporu včelařství 2009
sociální věci Vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2009
Protidrogové programy na území MSK 2009
Program rozvoje sociálních služeb kraje 2009
Podpora zvýšení kvality sociálních služeb 2009

3.1 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

V odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu byly pro rok 2009 rozpočtovány dotační programy ve výši 179.980,3 tis. Kč. Skutečné výdaje v průběhu roku činily 82.879,4 tis. Kč, a to na podporu obnovy a rozvoje venkova, úpravy lyžařských běžeckých tras, na podporu přípravy projektové dokumentace, podpora turistických informačních center, podporu mikroregionu, podporu vědy a výzkumu a na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel. Jedná se většinou o víceleté dotační programy.

3.1.1 Dofinancování dotačních programů z let 2006, 2007 a 2008

19. Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2006 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 237 656 11 0 15 237 656 6 723 022 8 514 634
z toho:
- obcím 14 796 656 10 0 14 796 656 6 282 022 8 514 634
- dobrovolným svazkům obcí 441 000 1 0 441 000 441 000

Dotační program navazuje na obdobné programy z let 2003-2005. V rámci rozpočtu kraje na rok 2006 bylo na tento dotační program vyčleněno 9.500 tis. Kč. Vzhledem k velkému počtu doručených žádostí došlo k navýšení této částky na 15.238 tis. Kč, a to z uspořených finančních prostředků v odvětví regionálního rozvoje. V listopadu 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 15.238 tis. Kč. Po uzavření smluv byla během prosince 2006 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace.

V průběhu roku 2007 byly ukončeny a vyúčtovány 4 projekty, v průběhu roku 2008 další 4 projekty a v roce 2009 1 projekt. U zbývajících dvou projektů byl usneseními rady kraje prodloužen termín ukončení realizace, a to u jednoho subjektu do 30. 6. 2010 a u druhého subjektu do 31. 12. 2011. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013" předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

20. Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2007 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 298 000 37 0 16 111 000 14 177 580 1 933 420
z toho:
- obcím 15 563 000 33 0 14 376 000 12 654 870 1 721 130
- dobrovolným svazkům obcí 1 735 000 4 0 1 735 000 1 522 710 212 290

Dotační program navazuje na obdobné programy z let 2003-2006. V rámci rozpočtu kraje na rok 2007 bylo na tento dotační program vyčleněno 17.000 tis. Kč. Tato částka byla navýšena z uspořených prostředků v odvětví regionálního rozvoje o 298 tis. Kč. V září 2007 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 39 projektů v celkovém objemu 17.298 tis. Kč. Po uzavření smluv byla do konce roku 2007 všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace. V roce 2008 odstoupily 2 subjekty a vrátily celou částku dotace ve výši 1.187 tis. Kč zpět na účet kraje.

V průběhu roku 2007 byl ukončen a vyúčtován 1 projekt, v průběhu roku 2008 dalších 24 projektů. Do konce roku 2009 bylo vyúčtováno dalších 9 projektů. K 31. 12. 2009 nebyly vyúčtovány 3 projekty, přičemž jednomu subjektu byl prodloužen termín realizace do roku 2011. Vzhledem k této skutečnosti bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

21. Program rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2007 až 2009
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 000 000 77 0 22 001 300 21 443 731 557 569
z toho:
- obcím 13 293 000 53 0 13 294 300 12 960 765 333 535
- dobrovolným svazkům obcí 6 189 000 17 0 6 189 000 6 163 548 25 452
- obecně prospěšným společnostem 828 000 2 0 828 000 632 789 195 211
- občanským sdružením 1 190 000 4 0 1 190 000 1 186 629 3 371
- zájmovým sdružením právnických osob 500 000 1 0 500 000 500 000 0

* S ohledem na opětovné použití finančních prostředků vratek na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Ve schváleném rozpočtu kraje bylo na dotační program vyčleněno 22.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje v dubnu 2007 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 77 projektů v celkovém objemu 22.000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 došlo k úspoře ve výši 1.006,2 tis. Kč z důvodu, že 4 subjekty projekt nerealizovaly, z toho 2 subjekty dotaci odmítly ještě před převodem finančních prostředků a 2 subjekty dotaci vrátily v plné poskytnuté výši, a to dle podmínek a v termínu stanoveném ve smlouvě. U 1 subjektu (obec Kunín) došlo k porušení rozpočtové kázně, kdy z důvodu neuskutečnění projektu subjekt vrátil dotaci (ve výši 300 tis. Kč) až po termínu stanoveném ve smlouvě, čímž došlo k zadržení prostředků dotace. Zároveň během roku 2007 několik subjektů vrátilo nedočerpanou část dotace v celkové výši 521 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Tím bylo podpořeno 5 náhradních subjektů, kterým byly rozděleny dotace v celkové výši 1.307,5 tis. Kč.

Do konce roku 2008 všichni příjemci dotace, kteří projekt realizovali, předložili závěrečné vyúčtování dotace s jedinou výjimkou - usnesením rady kraje byla prodloužena lhůta do 31. 12. 2010 obci Darkovice, která obdržela dotaci ve výši 300 tis. Kč. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

22. Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2008/2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2007 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 605 431 17 1 094 928 3 807 818 3 664 755 143 063
z toho:
- občanským sdružením 1 269 460 10 102 126 813 466 714 269 99 197
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 3 234 744 6 952 307 2 893 127 2 849 261 43 866
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 101 227 1 40 495 101 225 101 225 0

Dotační program byl vyhlášen v roce 2008. Zastupitelstvo kraje následně rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů, z toho 2 příjemci odstoupili od realizace projektu a zbylým 17 příjemcům byly dle podmínek dotačního programu po uzavření smluv vyplaceny první splátky dotací ve výši 60 % dotace v celkovém objemu, tj. 2.713 tis. Kč. Ke dni 30. 4. 2009 všichni příjemci dotace předložili vyhodnocení - Závěrečnou zprávu o průběhu údržby LBT v sezóně 2008/2009 včetně vyúčtování dotací. V důsledku nepříliš příznivých sněhových podmínek nevyčerpali provozovatelé lyžařských běžeckých tras všechny finanční prostředky. Druhá část splátek dotací byla vyplacena v roce 2009 v celkové výši 1.095 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 3.665 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo v oblasti Beskyd a Jeseníků podpořeno celkem 488,6 km běžeckých lyžařských tras. Počet upravovaných kilometrů LBT se tak oproti minulému roku snížil o 48,6 km (úprava tras - během zimní sezóny 2007/2008 bylo upraveno 537,2 km tratí, v zimní sezóně 2006/2007 502 km tratí).

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tratí je v blízkosti lyžařských areálů - výhodné pro rodiny, jejichž členové mohou využívat různých služeb (sjezd, běžkaření apod.),
 • upravované lyžařské běžecké tratě zvyšují návštěvnost zimních středisek a stravovacích a ubytovacích kapacit,
 • značení a pravidelná úprava lyžařských tratí zajišťují bezpečnost běžkařů,
 • řádné vyznačení většiny lyžařských běžeckých tras značením a také vstupními informačními tabulemi,
 • výrazné zlepšení propagace našich hor a zimních sportů přesahující hranice Moravskoslezského kraje,
 • výrazné zlepšení propagace možností aktivního odpočinku na našich horách v rámci Moravskoslezského kraje, také díky vydání podrobných map "Moravskoslezský kraj na běžkách". Distribuce byla zajištěna prostřednictvím turistických informačních center v kraji, provozovatelů jednotlivých tras, ubytovacích a stravovacích zařízení apod.
23. Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2008 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 337 500 53 0 15 058 500 13 699 598 1 358 902
z toho:
- obcím 15 852 500 50 0 14 573 500 13 219 678 1 353 822
- dobrovolným svazkům obcí 485 000 3 0 485 000 479 920 5 080

Dotační program navazuje na obdobné programy z let 2003-2007. V rámci rozpočtu kraje na rok 2008 bylo na dotační program vyčleněno 22.000 tis. Kč. V červnu 2008 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 59 projektů v celkovém objemu 16.338 tis. Kč. O nevyužité prostředky ve výši 5.634,4 tis. Kč byl zastupitelstvem kraje navýšen objem dotačního programu "Podpora rozvoje venkovvských oblastí Moravskoslezského kraje 2008". Po uzavření smluv byla do konce roku 2008 všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace. 3 subjekty následně odstoupily od realizace projektu a celou částku dotace v celkové výši 778 tis. Kč vrátily na účet MSK. V roce 2009 pak odstoupily od realizace projektu další 3 subjekty a na účet MSK byla vrácena částka 501 tis. Kč. Bylo tedy realizováno celkem 53 projektů.

K 31 12. 2008 bylo ukončeno a vyúčtováno 13 projektů, v průběhu roku 2009 bylo dále ukončeno a vyúčtovano dalších 38 projektů. U zbývajících 2 projektů byl prodloužen termín ukončení realizace projektu do roku 2010. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

24. Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2008 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 27 470 000 92 0 27 285 100 25 941 193 1 343 907
z toho:
- obcím 20 059 800 72 0 19 874 900 18 637 899 1 237 001
- dobrovolným svazkům obcí 7 410 200 20 0 7 410 200 7 303 295 106 905

Ve schváleném rozpočtu kraje bylo na dotační program vyčleněno 22.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje v dubnu 2008 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 71 projektů v celkovém objemu 21.836 tis. Kč. V červnu 2008 zastupitelstvo kraje navýšilo objem finančních prostředků z nevyužitých finančních prostředků v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 v celkové výši 5.634,4 tis. Kč a tím podpořilo dalších 20 projektů.

V průběhu roku 2008 došlo k úspoře ve výši 1.260 tis. Kč z důvodu, že 3 subjekty projekt nerealizovaly, z toho 2 subjekty dotaci odmítly ještě před převodem finančních prostředků a 1 subjekt dotaci vrátil v plné poskytnuté výši, a to dle podmínek a v termínu stanoveném ve smlouvě. Zároveň během roku několik subjektů vrátilo nedočerpanou část dotace v celkové výši 685 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Tím byly podpořeny 4 další náhradní subjekty, kterým byly rozděleny dotace v celkové výši 1.075 tis. Kč. K 31. 12. 2009 byly již všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • v mnoha obcích byly rekonstruovány či vybudovány vybrané prvky venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti jako jsou: školy, mateřské školy, kulturní a zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, čekárny, místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, památky atd., čímž došlo k estetickému zvelebení obcí,
 • zlepšení a rozvoj infrastruktury venkovských sídel,
 • byly realizovány projekty zaměřené na zachování kulturních tradic, společenský a kulturní život obcí, podporující spolupráci obcí v rámci svazku obcí,
 • zlepšení služeb zaměřených na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, především školy obnovy venkova, manažeři venkovských mikroregionů, realizace vzdělávacích seminářů apod.,
 • zvýšení informovanosti v několika mikroregionech.

3.1.2 Dotační programy v roce 2009

25. Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 916 800 21 1 916 800 1 916 800 0
z toho:
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 100 000 1 100 000 100 000 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 99 000 1 99 000 99 000 0
- obcím 929 800 10 929 800 929 800 0
- dobrovolným svazkům obcí 90 000 1 90 000 90 000 0
- příspěvkovým organizacím obcí 617 900 7 617 900 617 900 0
- příspěvkovým organizacím kraje 80 100 1 80 100 80 100 0

Cílem tohoto dotačního programu je podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji jako hlavních informačních míst pro turisty ve vybraných aktivitách, a to zejména zajištění tvorbu a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje a dále řešení otázek webových stránek turistických informačních center, jejich jazykových mutací a dále aktualizace dat na webových stránkách kraje.

Na dotační program "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji" byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 2.300,0 tis. Kč. Do dotačního programu bylo podáno celkem 24 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 2.205,7 tis. Kč. Z celkových 24 podaných žádostí splnilo formální náležitosti 21 turistických informačních center, kterým byla poskytnuta dotace v celkovém objemu 1.916,8 tis. Kč. 3 turistická informační centra nesplnila formální náležitosti v jednom bodě - nebyla držiteli osvědčení o certifikaci CzechTourism. Těmto 3 turistickým informačním centrům byla však poskytnuta individuální dotace z prostředků určených na daný dotační program v celkovém objemu 288,90 tis. Kč. V rámci dotačního programu zůstalo nerozděleno 94,3 tis. Kč, neboť byly podpořeny všechny předložené projekty (jak v rámci dotačního programu, tak formou individuálních dotací).

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 28. 2. 2010, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji" předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

26. Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 817 000 10 2 408 500 2 408 500 0
z toho:
- obcím 4 257 000 9 2 128 500 2 128 500 0
- dobrovolným svazkům obcím 560 000 1 280 000 280 000 0

Účelem dotačního programu je poskytování dotací na infrastrukturu a služby cestovního ruchu v oblastech, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od centra Moravskoslezského kraje (resp. Ostravy jako hlavní aglomerace). Cílem je podpořit projekty, které pomohou dobudovávat infrastrukturu cestovního ruchu jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti Jablunkovska.

Na daný dotační program byla v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009 vyčleněna celková částka 5.000,0 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 10 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 4.817,0 tis. Kč. Schváleno bylo zastupitelstvem kraje všech 10 projektů. Zbývající částka finančních prostředků ve výši 183,0 tis. Kč zůstala nerozdělena, neboť byly podpořeny všechny předložené projekty.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány ve dvou splátkách, a to tak, že 1. splátka dotace ve výši max. 50% je poskytnuta po nabytí účinnosti smlouvy, zbývající podíl po předložení a kontrole bezchybného závěrečného vyúčtování dotace. V roce 2009 byla vyčerpána z rozpočtu dotačního programu částka 2.408,5 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.408,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 na pokrytí 2. splátek dotací.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 30. 9. 2010, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska" předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

27. Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 000 000 9 2 248 500 2 248 500 0
z toho:
- obcím 3 763 000 6 1 630 000 1 630 000 0
- dobrovolným svazkům obcím 1 237 000 3 618 500 618 500 0

Účelem dotačního programu je poskytování dotací na infrastrukturu a služby cestovního ruchu v oblastech, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od centra Moravskoslezského kraje (resp. Ostravy jako hlavní aglomerace). Cílem je podpořit projekty, které pomohou dobudovávat infrastrukturu cestovního ruchu jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti Rýmařovska.

Na daný dotační program byla v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009 vyčleněna celková částka 5.000,0 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 10 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 6.147,0 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podpořeno 9 projektů v objemu 5.000,0 tis. Kč.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány ve dvou splátkách, a to tak, že 1. splátka dotace ve výši max. 50% je poskytnuta po nabytí účinnosti smlouvy, zbývající podíl po předložení a kontrole bezchybného závěrečného vyúčtování dotace. V roce 2009 byla vyčerpána z rozpočtu dotačního programu částka 2.248,5 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.751,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 na pokrytí dalších splátek dotací.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 30. 9. 2010, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska" předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

28. Podpora vědy a výzkumu (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 749 000 9 13 107 500 13 107 500 0
z toho:
- vysokým školám 11 123 000 7 6 830 500 6 830 500 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 3 487 000 1 1 743 500 1 743 500 0
- příspěvkovým organizacím státu 5 139 000 1 4 533 500 4 533 500 0

Cílem dotačního programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy a společenské vědy.

V rozpočtu kraje pro rok 2009 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 20.000 tis. Kč. Z této částky bylo vyčleněno celkem 117 tis. Kč na úhradu za zpracování oponentských posudků k jednotlivým žádostem o dotaci. Z celkového počtu 41 přijatých žádostí bylo podpořeno 9 projektů v celkovém objemu 19.749 tis. Kč. Částka ve výši 134 tis. Kč představuje nevyčerpané prostředky dotačního programu, tato částka nebyla dostačující k poskytnutí podpory dalšímu projektu.

V souladu s podmínkami Programu byly dotace na projekty, které byly ukončeny v roce 2009, vyplaceny jednorázově do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Dotace na projekty, které jsou realizovány i v následujících letech, jsou vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, druhá splátka bude vyplacena do 30 dnů od doručení bezchybného průběžného vyúčtování. Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 k úhradě zbývajících částí dotací.

Některým příjemcům dotace byla schválena časová použitelnost dotace do 31. 12. 2011, proto bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

29. Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 61 015 400 57 12 286 400 11 759 118 527 282
z toho:
- obcím 54 015 400 56 12 286 400 11 759 118 527 282
- dobrovolným svazkům obcí 7 000 000 1 0 0 0

Cílem Programu je podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovacím období 2007-2013. Na tento dotační program bylo v rozpočtu kraje na rok 2009 vyčleněno 100.000 tis. Kč. Jedná se o kontinuální dotační program, žádosti o dotace jsou žadateli předkládány v průběhu celého roku. Do konce roku 2009 schválilo zastupitelstvo kraje celkem 57 žádostí o dotaci v celkovém objemu 61.015,4 tis. Kč.

Nízké čerpání finančních prostředků dotačního programu je zapříčiněno skutečností, že příjemce dotace je povinen do 10 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace doložit dokument, že projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Někteří žadatelé o dotaci tuto povinnou přílohu nemohli do konce roku 2009 doložit, proto rada kraje rozhodla o zapojení nevyčerpaných prostředků určených na výplatu těchto dotací do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010, a dotace bude těmto příjemcům vyplacena až po doložení tohoto dokumentu. Nedoloží-li tento dokument, nebude jim dotace vyplacena.

Tento dotační program pokračuje i v následujících letech.

30. Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2009/2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 801 848 13 1 305 000 1 305 000 0
z toho:
- občanským sdružením 1 012 700 9 471 680 471 680 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 1 680 208 3 782 580 782 580 0
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 108 940 1 50 740 50 740 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 20 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 5.333,8 tis. Kč. Z přijatých žádostí bylo zastupitelstvem kraje schváleno k podpoře celkem 13 projektů v celkovém objemu finančních prostředků 2.801,9 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly po uzavření smluv vyplaceny první splátky dotací v celkovém objemu 1.305,0 tis. Kč. Druhá část splátek dotací bude vyplacena až v roce 2010, a to po vyhodnocení plnění podmínek smluv ze strany příjemců.

Celkové zhodnocení tohoto dotačního programu bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

31. Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 13 068 000 26 13 068 000 13 067 958 42
z toho:
- obcím 13 068 000 26 13 068 000 13 067 958 42

Dotační program navazuje na obdobné programy z let 2003-2008. Cílem programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Životní prostředí. V rozpočtu kraje na rok 2009 byly vyčleněny na tento dotační program finanční prostředky v celkové výši 13.068 tis. Kč. Celkem bylo předloženo 53 žádostí o dotaci, ze kterých bylo podpořeno 26 projektů v celkovém objemu 13.068 tis. Kč. Dotace v rámci dotačního programu jsou vypláceny jednorázově ve lhůtě do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.

Protože je ukončení realizace některých projektů plánována až v roce 2010, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2010.

32. Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto*) čerpáno vráceno
celkem 35 651 700 95 35 966 616 35 421 434 545 182
z toho:
- obcím 26 856 200 74 27 448 316 27 089 330 358 986
- dobrovolným svazkům obcí 8 795 500 21 8 518 300 8 332 104 186 196

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků vratek na dotace pro náhradníky, dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkové vyššího objemudotací, než byla ceková původně schválena výše pro dotační program

V rozpočtu na rok 2009 bylo vyčleněno na dotační program celkem 35.651,7 tis. Kč Zastupitelstvo kraje schválilo celkem 94 projektů. V průběhu roku došlo k úspoře prostředků ve 617,2 tis. Kč, a to z důvodu, že 2 subjekty projekt nerealizovaly, z toho 1 subjekt dotaci odmítl ještě před převodem finančních prostředků a 1 subjekt dotaci vrátil v plné poskytnuté výši. Zároveň během roku několik subjektů vrátilo nedočerpanou část dotace v celkové výši 545,2 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly tyto prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Tím byli podpořeni 3 další náhradní subjekty, kterým byly rozděleny dotace v celkové výši 932,1 tis. Kč. U 14 projektů byl stanoven termín realizace do 30. 6. 2010, a z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

3.2 Dotační programy v odvětví dopravy

V rámci vyhlašovaných dotačních programů kraje v odvětví dopravy je krajem každoročně vyhlašován dvouletý dotační program na podporu investičních aktivit obcí v oblasti dopravy pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích". Předmětem programu je poskytnutí investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích. Dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu ve výši v rozmezí od 100 tis. Kč do 1.000 tis. Kč včetně, maximálně však do výše 75 % plánovaných stavebních nákladů.

Přestože se jedná o víceletý dotační program, finanční prostředky jsou jednotlivým příjemcům vypláceny na základě uzavřené smlouvy jednorázově, tj. 100% schválené výše dotace, pouze jejich použití je víceleté, resp. dvouleté.

3.2.1 Dofinancování dotačních programů z let 2007 a 2008

33. Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - DSH_6 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2007 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 933 220 22 0 15 933 220 15 639 650 293 570
z toho:
- obcím 15 933 220 22 0 15 933 220 15 639 650 293 570

Program byl realizován v letech 2007-2008. K 31. 12. 2008 bylo celkem ukončeno 22 projektů, přičemž 1 projekt (města Kravaře na projekt "Úprava přístupu, přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce") byl dokončen v roce 2009, a to v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 2/36 ze dne 18. 12. 2008, které rozhodlo o prodloužení časové použitelnosti dotace do 30. 11. 2009 a termínu závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2010. Důvodem žádosti o prodloužení časové použitelnosti byla skutečnost, že současné probíhala ve městě Kravařích výstavba veřejné splaškové kanalizace a čističky odpadních vod a z důvodu neprovedených konečných úprav povrchů komunikací nebylo možné provést realizaci vodorovného dopravního značení.

V rámci závěrečného vyúčtování tohoto dotačního programu byly na účet kraje vráceny finanční prostředky v celkové výši 293,6 tis. Kč, a to obcemi Raškovice a Baška. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků byla nižší vysoutěžená cena za dílo oproti ceně uvedené v rozpočtu projektové dokumentace.

Dotační program podpory pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích je vyhlašován Moravskoslezským kraje opakovaně již od roku 2003, o program je ze strany měst a obcí značný zájem, ovšem každoročně jich mnoho zůstává neuspokojeno. Realizované investiční akce beze zbytku naplňují smysl programu, tj. vytvořit bezpečné dopravní prostředí především pro tzv. zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, osoby se sníženou schopností orientace a pohybu).

34. Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - DSH_7 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2008 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 18 859 200 28 0 18 859 200 17 531 622 1 327 578
z toho:
- obcím 18 859 200 28 0 18 859 200 17 531 622 1 327 578

Na dotační program byla v rozpočtu roku 2008 vyčleněna částka 18.859,2 tis. Kč. Schváleno bylo 29 projektů, dotace byly poskytnuty v plné výši. K 31. 12. 2009 bylo úspěšně ukončeno 28 projektů. 1 projekt nebyl realizován vůbec, kdy obec Kozmice vrátila plnou výši poskytnuté dotace, tj. 900 tis. Kč. Důvodem vrácení dotace byla skutečnost, že obec obdržela dotaci na projekt v plné výši z rozpočtu Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

V průběhu trvání tohoto dotačního programu byly dále na účet kraje vráceny finanční prostředky ve výši 427,6 tis. Kč, a to obcemi Baška, Vřesina, Jeseník nad Odrou, městem Rýmařov, Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Polanka nad Odrou a městem Odry. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků byla nižší vysoutěžená cena za dílo oproti ceně uvedené v rozpočtu projektové dokumentace. Celkem tedy bylo v rámci dotačního programu vráceno 1.327,6 tis. Kč.

Realizované investiční akce beze zbytku naplnily smysl programu, tj. vytvořit bezpečné dopravní prostředí především pro tzv. zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, osoby se sníženou schopností orientace a pohybu).

3.2.2 Dotační program v roce 2009

35. Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - DSH_8 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 397 100 33 18 397 100 17 822 425 574 675
z toho:
- obcím 19 397 100 33 18 397 100 17 822 425 574 675

Na dotační program byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 19.397,1 tis. Kč.

Schváleno bylo 34 projektů. Dotace byly poskytnuty pouze ve výši 18.397,1 tis. Kč. Dotace obci Olbramice ve výši 1.000 tis. Kč nebyla poskytnuta. Důvodem neuzavření smlouvy a neposkytnutí dotace byla skutečnost, že obec obdržela finanční prostředky na projekt v plné výši z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

K 31. 12. 2009 bylo úspěšně ukončeno 26 projektů, 7 projektů bude ukončeno v roce 2010. V polovině dotačního programu byly dále na účet kraje vráceny finanční prostředky ve výši 574,7 tis. Kč, a to městy Kopřivnice, Fulnek, Rýmařov, Příbor, Bílovec a Odry. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků byla nižší vysoutěžená cena za dílo oproti ceny uvedené v rozpočtu projektové dokumentace.

Konečné vyhodnocení dotačního programu bude provedeno po jeho ukončení v Závěrečném účtu za rok 2010.

3.3 Dotační programy v odvětví školství

3.3.1 Dofinancování dotačního programu z roku 2008

Dotační program zaměřený na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních byl vyhlášený na školní rok 2008/2009.

36. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2008 v letech 2008 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 200 000 18 1 200 000 1 200 000 1 071 368 128 632
z toho:
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 173 000 2 173 000 173 000 173 000 0
- obcím a jejich organizacím 670 800 10 670 800 670 800 648 607 22 193
- příspěvkovým organizacím kraje 256 200 5 256 200 256 200 243 882 12 318
- vysokým školám 100 000 1 100 000 100 000 5 879 94 121

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o podpoře 18 projektů v rámci tohoto dotačního programu a využití celé rozpočtované částky ve výši 1.200 tis. Kč.

Nedočerpání finančních prostředků vzniklo v důsledku snížení výdajů u některých projektů nebo neobdržení plánovaných prostředků od sponzorů na projekt. Proto i čerpání z dotace bylo sníženo, aby byla dodržena procentuální spoluúčast.

Program je určen pro školy a školská zařízení bez ohledu, kdo je jejím zřizovatelem, jejichž projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu budou využity na území Moravskoslezského kraje. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována po podpisu smlouvy jednou splátkou.

Priority dotačního programu:

 • podpora školních ekologických projektů, žákovských - studentských konferencí, odborných i metodických seminářů, krátkodobých a dlouhodobých kurzů, exkurzí a dalších akcí zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově,
 • podpora výzkumné a průzkumné činnosti, sledování situace - monitoring životního prostředí,
 • podpora vzájemné spolupráce mezi školami - vytvoření sítě spolupráce na regionální úrovni.

3.3.2 Dotační programy v roce 2009

V odvětví školství byl v roce 2009 realizován dotační program Podpora sportu, volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

Cíl dotačního programu:

 • v oblasti sportu: podpora přípravy a účasti sportovců Moravskoslezského kraje na Mistrovství ČR, ME, MS, Evropských a Světových pohárech, podpora významných krajských, celostátních a mezinárodních akcí a činností konaných na území Moravskoslezského kraje. Dále to byla podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost, zejména pro děti, mládež a seniory,
 • v oblasti využití volného času: podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru, podpora pravidelné zájmové činnosti nestátních neziskových organizací a subjektů pracujících s dětmi a mládeží, podpora akreditovaného vzdělávání osob pracujících s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit,
 • v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže: podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, podpora krajských akcí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a podpora vývojově výzkumných projektů - lokální studie, monitorování nebo mapování výskytu sociálně patologických jevů, včetně výstupů a doporučení,
 • v oblasti celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením: podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím nestátních neziskových organizací, nebo organizací pracujících se zdravotně postiženými osobami (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené).

Zastupitelstvo kraje schválilo celkem 41 projektů v celkové částce 5.290,9 tis. Kč, z toho pro oblast:

 • sport 15 projektů,
 • využití volného času dětí a mládeže 13 projektů,
 • prevence sociálně patologických jevů 12 projektů,
 • celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 1 projekt.
37. Sport (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 990 900 15 1 990 900 1 958 955 31 945
z toho:
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 100 000 1 100 000 100 000 0
- občanským sdružením 1 890 900 14 1 890 900 1 858 955 31 945
38. Využití volného času dětí a mládeže (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 900 000 13 1 900 000 1 898 306 1 694
z toho:
- občanským sdružením 1 900 000 13 1 900 000 1 898 306 1 694
39. Prevence sociálně patologických jevů (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 300 000 12 1 300 000 1 272 077 27 923
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 52 000 1 52 000 52 000 0
- občanským sdružením 684 500 4 684 500 672 254 12 246
- obcím a jejich organizacím 563 500 7 563 500 547 823 15 677
40. Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 100 000 1 100 000 41 425 58 575
z toho:
- občanským sdružením 100 000 1 100 000 41 425 58 575

Dotace v rámci tohoto dotačního programu byla poskytnuta po podpisu smlouvy jednou splátkou. Nedočerpání finančních prostředků tohoto dotačního programu vzniklo snížením výdajů u některých projektů z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci.

Příjemci dotace na projekt v rámci Celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením se nepodařilo zajistit dofinancování projektu v potřebné výši, proto i dotace z rozpočtu kraje byla použita v nižším rozsahu, aby byla dodržena procentuální spoluúčast příjemce.

41. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 199 800 14 1 199 800 0 0
z toho:
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 105 000 1 105 000 0 0
- obcím a jejich organizacím 438 200 7 438 200 0 0
- příspěvkové organizace kraje 656 600 6 656 600 0 0

Dotační program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních byl vyhlášen na školní rok 2009/2010, s časovou použitelností od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. Vyúčtování a vyhodnocení tohoto dotačního programu proběhne v měsíci září 2010. Konečné vyhodnocení dotačního programu bude uvedeno v Závěrečném účtu za rok 2010.

V rámci dotačního programu rozhodlo zastupitelstvo kraje o podpoře 14 projektů v celkové výši 1.199,8 tis. Kč.

42. Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje MSK pro rok 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 750 000 31 1 588 800 1 441 192 147 608
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 1 750 000 31 1 588 800 1 441 192 147 608

Program je určen pro studenty, doktorandy, post-doktorandy a mladé pracovníky výzkumu a vývoje do 35 let z regionálních veřejných a soukromých vysokých škol, případně pracovníky (do 35 let) veřejných výzkumných institucí v oborech se silným vztahem k podpoře uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Rozpočtovanou částkou ve výši 1.750 tis. Kč bylo podpořeno 35 projektů.

Podporované aktivity:

MOBILITY

 • krátkodobý pobyt na zahraniční vysoké škole, na zahraničním vědeckém pracovišti nebo v zahraniční firmě s aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje (dále jen přijímající pracoviště) v délce 1 - 3 měsíce v rámci společného mezinárodního projektu
 • odborná stáž v rámci studia na přijímajícím pracovišti v délce od 3 do 10 měsíců v rámci jednoho kalendářního roku
 • příprava mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, případně krátká návštěva partnerské instituce (max. 3 dny)

TVŮRČÍ ČINNOST

 • účast na mezinárodních soutěžích tvůrčí činnosti. Aktivní účastí se rozumí samostatný odprezentovaný odborný příspěvek žadatele, zařazený do programu dané konference
 • odborná stáž v rámci studia na přijímajícím pracovišti v délce od 3 do 10 měsíců v rámci jednoho kalendářního roku, podpora experimentů
 • příprava a finální zpracování mezinárodního projektu z oblasti výzkumu a vývoje, případně krátká návštěva partnerské instituce (max. 3 dny)

Čtyřem příjemcům nebyla dotace v celkové výši 161,2 tis. Kč poskytnuta z důvodu nerealizování projektu. Na účet Moravskoslezského kraje byly vráceny finanční prostředky ve výši 147,6 tis. Kč, které příjemci z důvodu snížení nákladů na realizaci projektů nevyužili.

3.4 Dotační programy v odvětví kultury

3.4.1 Dofinancování dotačního programu z roku 2008

43. Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2008 a 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 8 200 000 23 500 000 8 200 000 8 198 643 1 357
z toho:
- občanská sdružení 896 300 2 500 000 896 300 894 943 1 357
- církve a náboženské společnosti 6 605 700 18 0 6 605 700 6 605 700 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 138 000 1 0 138 000 138 000 0
- nepodnikající fyzické osoby 100 000 1 0 100 000 100 000 0
- obce a jejich organizace 460 000 1 0 460 000 460 000 0

Účelem dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje" je podpořit projekty na obnovu kulturních památek zejména těch vlastníků, kteří nemají dostatek vlastních financí na jejich nutné opravy (především neziskové organizace). Poskytnuté prostředky nejvíce napomohly obnově sakrálních památek v kraji (např. restaurování vzácných fresek z doby gotické v kostele ve Starém Městě u Bruntálu, opravy střech kostelů i hodnotných dřevěných kostelíků v Kunčicích pod Ondřejníkem a Hněvošicích). S přispěním kraje se také podařilo konzervovat část vybavení mlýna v Odrách-Loučkách nebo obnovit fasádu bývalé kovárny v areálu dolu Alexandr v Ostravě-Kunčičkách.

Do výběrového řízení pro tento dotační program bylo předloženo celkem 65 projektů v celkové výši požadovaných dotací 23.189,5 tis. Kč, suma celkových nákladů všech předložených projektů činila 46.801,7 tis. Kč. Schváleno bylo celkem 23 projektů, z toho 22 projektů obnovy kulturních památek a 1 projekt obnovy památkově chráněné nemovitosti. Všechny tyto objekty se nacházejí v Moravskoslezském kraji. Na realizaci dotačního programu byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 8.200 tis. Kč, která byla v plné výši rozdělena mezi úspěšné žadatele. Z této částky bylo do konce roku 2008 poskytnuto 7.700 tis. Kč na 22 projektů. Zbývající částka ve výši 500 tis. Kč schválená občanskému sdružení Matice Slezská na projekt "Renovace fasády Matičního domu v Opavě" byla poskytnuta až v roce 2009, neboť došlo z důvodu velké složitosti stavebních prací rozhodnutím zastupitelstva kraje k prodloužení použitelnosti dotace do 30. 6. 2009.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 20 dnů od předložení závěrečné faktury. Poskytnuty byly celkem v letech 2008 a 2009 všechny finanční prostředky schválené v rámci tohoto dotačního programu, tj. 8.200 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 8.198,6 tis. Kč a v rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 1,4 tis. Kč.

3.4.2 Dotační programy v roce 2009

Na dotační programy v odvětví kultury vyhlášené pro rok 2009 byly v rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 13.698 tis. Kč, a to na Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje, dále na Program podpory aktivit v oblasti kultury a na program Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin.

44. Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 500 000 35 4 300 000 4 197 907 102 093
z toho:
- občanská sdružení 1 939 700 15 1 939 700 1 878 907 60 793
- obecně prospěšné společnosti 411 500 3 411 500 411 500 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 199 200 2 199 200 177 789 21 411
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 200 000 0 0 0 0
- církve a náboženské společnosti 318 700 3 318 700 318 700 0
- veřejné rozpočty územní úrovně (dobrovolné svazky obcí) 76 200 1 76 200 70 552 5 648
- obce a jejich organizace 1 354 700 11 1 354 700 1 340 459 14 241

Účelem dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti kultury" je zejména umožnit realizaci tradičních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje a poskytnuté prostředky napomohly např. k realizaci folklorních a kulturních festivalů (např. Sochovy národopisné slavnosti, Festival kultury Hlučínska), mezinárodního sympozia Frýdlantský umělecký smalt 2009, přehlídky dokumentárních filmů, benefičního koncertu na provoz Hospice sv. Lukáše, zajištění provozu muzejních expozic, realizaci kampaně na podporu předčítání dětem apod.

V rámci tohoto dotačního programu bylo schváleno a podpořeno 36 projektů v celkovém objemu 4.500 tis. Kč, z toho 1 projekt nebyl nakonec realizován a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje. Celkem bylo pro tento dotační program přijato 154 žádostí o dotaci.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Do konce roku 2009 byla rozdělena a jednotlivým subjektům poskytnuta celá částka. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 302,1 tis. Kč.

45. Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin na rok 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 997 900 12 997 900 973 288 24 612
z toho:
- občanská sdružení 909 900 11 909 900 885 288 24 612
- církve a náboženské společnosti 88 000 1 88 000 88 000 0

Účelem dotačního programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje. Jednalo se o projekty zaměřené na umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity a dokumentaci národnostní kultury (např. Řecké dny Krnov 2009, VI. Festival lidových řemesel, Slovník západotěšínského nářečí).

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na tento dotační program pro rok 2009 vyčleněna částka 1.000 tis. Kč. Přijato bylo 23 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 1.836 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno a podpořeno 12 žádostí v celkové částce 997,9 tis. Kč. Zbývající částka finančních prostředků ve výši 2,1 tis. Kč zůstala nerozdělena.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově po podpisu smlouvy. Poskytnuty byly v roce 2009 všechny finanční prostředky schválené v rámci tohoto dotačního programu, tj. 997,9 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 973,3 tis. Kč a v rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 24,6 tis. Kč.

46. Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 175 000 24 8 132 548 8 132 548 0
z toho:
- církve a náboženské společnosti 6 574 500 17 6 570 174 6 570 174 0
- nepodnikající fyzické osoby 846 000 2 846 000 846 000 0
- obce a jejich organizace 754 500 5 716 374 716 374 0

Účelem dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje" je podpořit projekty na obnovu kulturních památek zejména těch vlastníků, kteří nemají dostatek vlastních financí na jejich nutné opravy (především neziskové organizace). Poskytnuté prostředky nejvíce napomohly obnově sakrálních památek v kraji (převážně opravy střech kostelů na Opavsku, Krnovsku a Bruntálsku včetně hodnotného dřevěného kostelíku v Kunčicích p. Ondřejníkem). Restaurovány byly také sochy svatých a pískovcové kříže. S přispěním kraje se také podařilo opravit 2 technické památky - úpravy vodního mlýna v Odrách-Loučkách a budovy bývalé kočárovny v areálu dolu Alexandr v Ostravě-Kunčičkách. Na Horním zámku ve Fulneku byla díky finanční podpoře kraje celkově rekonstruována střecha.

Na realizaci dotačního programu byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 8.200 tis. Kč, která nebyla v plné výši rozdělena mezi úspěšné žadatele. Zbylá část ve výši 25 tis. Kč nebyla přidělena ani jako částečná dotace z důvodu nízké výše této částky. Do výběrového řízení bylo předloženo 56 projektů v celkové výši požadovaných dotací 21.413,5 tis. Kč. Schváleno bylo 23 projektů a 29 náhradních projektů. V průběhu roku 2009 odstoupili 2 žadatelé o dotaci a touto částkou (1.000 tis. Kč) pak byly podpořeny 3 náhradní projekty. Realizováno bylo tedy celkem 24 projektů.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 20 dnů od předložení závěrečné faktury. V průběhu roku 2009 byla dotace 4 subjektům krácena z důvodu neuznatelnosti nákladů na DPH (kráceno celkem 42,5 tis. Kč). Poskytnuto bylo tedy 8.132,6 tis. Kč a celá tato částka byla i vyčerpána, žádné finanční prostředky nebyly v rámci finančního vypořádání vráceny.

3.5 Dotační programy v odvětví územního plánování a stavebního řádu

3.5.1 Dotační programy v roce 2009

47. Program podpory tvorby územních plánů obcí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 514 160 2 0 0 0
z toho:
- obce a jejich organizace 514 160 2 0 0 0

Dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) musí být územně plánovací dokumentace obcí, schválené před 1. lednem 2007, do 31. prosince 2015 upraveny, projednány a vydány, jinak pozbývají platnosti. Cílem dotačního programu je podpořit tvorbu nového územního plánu u obcí, které nedosáhnou při pořizování územních plánů na dotace z grantového schématu Integrovaného operačního programu.

Žádost o dotaci v rámci tohoto dotačního programu je možno předkládat od data vyhlášení programu do vyčerpání finančních prostředků účelově vyčleněných na tento program. V průběhu roku 2009 byly podány a zastupitelstvem kraje schváleny 2 žádosti o dotaci. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 30 dnů od předložení závěrečného vyúčtování. Dotaci je možné vyplatit v případě, pokud obec předloží zpracovaný návrh územního plánu pro projednání a nebo již vydaný územní plán formou opatření obecné povahy. V roce 2009 žádná z obcí nedoložila požadované údaje, proto nebyly prostředky vyčerpány a byly převedeny do rozpočtu na rok 2010.

3.6 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

3.6.1 Dotační programy v roce 2009

V rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na rok 2009 vyčleněna pro dotační program v odvětví zdravotnictví částka ve výši 5.000 tis Kč. Smyslem poskytnutí dotací na níže uvedené projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Dotační program "Podpora projektů ve zdravotnictví" byl vyhlášen s cílem podpořit činnost organizací, jejichž činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů (vč. dětí a seniorů) a napomáhá těmto občanům v zapojení se do běžného života, podpořit specifické formy léčebné rehabilitace, aktivity na podporu zdraví dětí a mládeže zaměřené na správné stravovací návyky, na snížení výskytu obezity, na snížení úrazovosti dětí a mládeže apod.

Odbor zdravotnictví přijal celkem 68 žádostí o poskytnutí dotace. Předepsané náležitosti splňovalo 53 žádostí, 15 žádostí bylo v rozporu s vyhlášenými podmínkami a bylo vyřazeno z dalšího hodnocení. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací a spolufinancování celkem 35 projektů a celková výše poskytnutých dotací byla 4.976,7 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 23,3 tis. Kč nebyly přiděleny.

48. Podpora projektů ve zdravotnictví (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 976 700 35 4 976 700 4 905 086 71 614
z toho:
- občanským sdružením 3 103 300 20 3 103 300 3 069 402 33 898
- obecně prospěšným společnostem 813 500 5 813 500 803 980 9 520
- církvím a náboženským společnostem 1 059 900 10 1 059 900 1 031 704 28 196

Příjemci dotací byly nestátní neziskové organizace - občanská sdružení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti. Podpořeny byly projekty organizací, jejichž posláním je mimo jiné poskytovat kvalitní pečovatelské a ošetřovatelské služby zejména handicapovaným spoluobčanům, seniorům a nemocným a jejichž provoz je z převážné části závislý na financování z veřejných finančních prostředků. Moravskoslezský kraj se každoročně podílí na spolufinancování těchto projektů v souladu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Dotační program byl jednoletý, finanční prostředky byly rozděleny příjemcům dotací v plné výši a vyplaceny byly jednorázově po podpisu smlouvy. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo postupně vráceno na účet kraje 71,6 tis. Kč.

3.7 Dotační programy v odvětví životního prostředí

3.7.1 Dofinancování dotačních programů z let 2005 až 2008

49. Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2006 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 258 554 62 233 980 28 192 524 27 943 797 248 727
z toho:
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 3 100 250 4 0 2 119 376 2 119 376 0
- obce a jejich organizace 30 303 824 55 233 980 25 141 262 25 080 035 61 227
- veřejné rozpočty územní úrovně (DSO) 1 454 480 2 0 731 886 544 386 187 500
- občanská sdružení 400 000 1 0 200 000 200 000 0

Cílem tohoto dotačního programu je podpora rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Podpora je zaměřena na spolufinancování přípravy, tj. projektové a jiné dokumentace, akcí, jejichž realizace by měla být spolufinancována především z finančních zdrojů Evropské unie v rámci programového období 2007-2013, popř. z národních zdrojů. Realizací podpořených projektů dojde nejen k příznivému dopadu na životní prostředí, ale současně ke zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje.

Na tento dotační program bylo původně vyčleněno (v rozpočtu na rok 2006) celkem 36.869,7 tis. Kč. Z přijatých 120 žádostí bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 68 projektů v celkové částce 37.190,1 tis. Kč. 6 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje.

Podle zmíněného dotačního programu má být dotace poskytnuta ve 3 splátkách. Třetí splátka dotace ve výši 20 % má být poskytnuta na základě předložení tzv. projevu vůle, tj. potvrzení o zajištění spolufinancování realizace akce, jejíž projektová dokumentace byla podpořena krajem, z jiných zdrojů (tzn. předložení potvrzení přijetí a registrace žádosti o dotaci), popřípadě předložení potvrzené žádosti o vydání rozhodnutí nebo jiného opatření příslušného správního orgánu v případě, že realizace akce bude financována výhradně z vlastních zdrojů.

V roce 2009 bylo vyčerpáno celkem 234 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 243,3 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 na pokrytí dalších splátek dotace u posledních 3 neukončených projektů, které ke dni 31. 12. 2009 nebyly prozatím ukončeny. Rozhodnutím orgánů kraje byl u těchto projektů prodloužen termín ukončení do roku 2010.

50. Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2007 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 936 800 79 2 310 714 26 326 105 25 237 720 1 088 385
z toho:
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 91 500 1 36 005 90 905 90 468 437
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 2 196 500 5 0 1 574 880 1 111 080 463 800
- obce a jejich organizace 33 225 600 69 2 274 709 24 406 400 23 805 894 600 506
- občanská sdružení 423 200 4 0 253 920 230 278 23 642

Cílem dotačního programu byla podpora rozvojových záměrů obcí, podnikatelů a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Na daný dotační program bylo původně vyčleněno (v rozpočtu na rok 2007) celkem 19.770 tis. Kč. Z přijatých 216 žádostí s celkovými požadavky na finanční prostředky ve výši 116.516 tis. Kč bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 90 projektů v celkové částce 38.350,2 tis. Kč. 11 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje.

Dotace je poskytována ve 2 splátkách a vyplacení druhé splátky dotace ve výši 40 % je podmíněno nejen předložením kompletního závěrečného vyúčtování, ale také předložením tzv. projevu vůle, tj. potvrzení o zajištění spolufinancování realizace projektu, jehož projektová dokumentace byla podpořena poskytovatelem, tzn. předložení potvrzení přijetí a registrace žádosti o dotaci, popř. předložení příslušného rozhodnutí nebo jiného opatření příslušného správního úřadu v případě, že realizace projektu bude financována z vlastních zdrojů.

V roce 2009 bylo vyčerpáno celkem 2.310,7 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.693,6 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 na pokrytí 2. splátek dotací. Ke dni 31. 12. 2009 nebylo ukončeno 12 projektů, u nichž byl rozhodnutím orgánů kraje prodloužen termín ukončení projektu do roku 2010.

51. Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2008 až 2009
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 28 777 900 54 0 28 777 900 28 332 868 445 032
z toho:
- obce a jejich organizace 26 860 600 49 0 26 860 600 26 423 068 437 532
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 1 476 600 3 0 1 476 600 1 476 600 0
- církve a náboženské společnosti 65 700 1 0 65 700 65 700 0
- veřejné rozpočty územní úrovně (DSO) 375 000 1 0 375 000 367 500 7 500

Cílem dotačního programu je podpora rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství prostřednictvím poskytování účelově určených investičních dotací na vypracování projektové i jiné dokumentace pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, které budou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 bylo na tento dotační program vyčleněno 20.000 tis. Kč. Z přijatých 164 žádostí s celkovými požadavky na finanční prostředky ve výši 94.773,8 tis. Kč bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 59 projektů v celkové částce 30.968,9 tis. Kč. 5 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Dotační program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení do 31. 12. 2009 dle podmínek vyhlášeného dotačního programu. Ke dni 31. 12. 2009 bylo ukončeno 26 projektů, u dalších 29 projektů byl rozhodnutím orgánů kraje prodloužen termín ukončení projektu. V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky (všechny prostředky byly poskytnuty žadatelům již v roce 2008), došlo pouze k vrácení částí poskytnutých dotací na účet kraje. Vzhledem k tomu, že někteří příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu až v roce 2011, bude celkové zhodnocení tohoto dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

3.7.2 Dotační programy v roce 2009

52. Podpora aktivit v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 489 700 12 1 479 130 1 433 745 45 385
z toho:
- obce a jejich organizace 762 700 6 752 130 742 390 9 740
- občanským sdružením 727 000 6 727 000 691 355 35 645

Účelem dotačního programu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí pro rok 2009 je především zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, podpora činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, podpora projektů v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod a podpora projektů v rámci procesu Místní Agendy 21 a sítě Zdravých měst, a to prostřednictvím vyhlášených dotačních témat.

Na tento dotační program bylo vyčleněno celkem 1.500 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 40 žádostí s celkovými požadavky 8.763,9 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo podpořeno 12 žádostí v celkové částce 1.489,7 tis. Kč. Zbylá část ve výši 10,3 tis. Kč nebyla přidělena ani jako částečná dotace z důvodu nízké výše této částky. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Poskytnuto bylo z rozpočtu kraje celkem 1.479,1 tis. Kč, u 1 subjektu došlo dle dohody o narovnání k ponížení poskytnuté dotace o částku 10,6 tis. Kč. Všechny projekty byly v roce 2009 ukončeny. Vyčerpáno bylo celkem 1.433,7 tis. Kč. V rámci závěrečného vyúčtování bylo vráceno zpět na účet kraje celkem 45,4 tis. Kč.

53. Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 30 100 700 9 30 100 700 29 817 758 282 942
z toho:
- obcím 30 100 700 9 30 100 700 29 817 758 282 942

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro rok 2009 byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 10. 2010. Tento dotační program je zaměřen na podporu obcí do 2000, respektive 5000 obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích. Dotace je poskytována ve výši maximálně 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla pro rok 2009 původně vyčleněna částka 15.000 tis. Kč, která se během roku navýšila na částku 30.100,7 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dvou kol předloženo 16 žádostí s požadavky na dotaci ve výši 56.993 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo 9 žádostí v celkové částce 30.100,7 tis. Kč. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V roce 2009 byly poskytnuty všechny finanční prostředky schválené v rámci tohoto dotačního programu, tj. 30.100,7 tis. Kč. Všechny tyto prostředky nebyly vyčerpány. Vzhledem k tomu, že dotační program je dvouletý, bylo zatím v rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací vráceno na účet kraje 282,9 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 15. 10. 2010, bude celkové zhodnocení tohoto dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

54. Podpora přípravy projektů v oblasti ŽPZ 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2009
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 998 000 20 10 898 000 10 576 093 321 907
z toho:
- obcím 10 998 000 20 10 898 000 10 576 093 321 907

Účelem tohoto dotačního programu je podpora rozvojových záměrů obcí ve všech složkách životního prostředí a zemědělství prostřednictvím poskytování účelově určených investičních dotací na vypracování projektové i jiné dokumentace pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, které budou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje. Cílem je podpora projektů připravovaných do Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. Dotační program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení do 31. 10. 2010.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla pro rok 2009 původně vyčleněna částka 10.000 tis. Kč, která se během roku navýšila na částku 10.998 tis. Kč. Přijato bylo celkem 70 žádostí s požadavky ve výši 47.816 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo podpořit 21 žádostí v celkové sumě 10.998 tis. Kč. 1 projekt nebyl nakonec realizován, subjekt dotaci odmítl. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Realizováno bylo 20 projektů a vyčerpána částka 10.576,1 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo zpět na účet kraje vráceno celkem 321,9 tis. Kč. Ke konci roku 2009 došlo k určení vhodných náhradních žadatelů, kterým bude poskytnuta částka vrácených finančních prostředků a částka za nerealizovaný projekt v roce 2009. Tyto finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 31. 10. 2010, bude celkové zhodnocení tohoto dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

55. Příspěvky na hospodaření v lesích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 28 939 815 327 28 939 815 28 939 815 0
z toho:
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 719 724 12 719 724 719 724 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 6 271 540 13 6 271 540 6 271 540 0
- církve a náboženské společnosti 59 400 4 59 400 59 400 0
- obce a jejich organizace 17 795 328 87 17 795 328 17 795 328 0
- nepodnikající fyzické osoby 4 093 823 211 4 093 823 4 093 823 0

Program Příspěvky na hospodaření v lesích byl vyhlášen zastupitelstvem kraje na rok 2009. Účelem poskytování těchto příspěvků je obnova lesů poškozených imisemi, obnova, zajištění a výchova lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie a opatření k omezení škod způsobených kalamitními škůdci. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla pro rok 2009 původně vyčleněna částka 25.000 tis. Kč, která se během roku navýšila na částku 28.940,2 tis. Kč. Přijato bylo celkem 328 žádostí s požadavky ve výši 28.953,3 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo podpořit 327 žadatelů v celkové sumě 28.939,8 tis. Kč. Příspěvky na hospodaření v lesích byly poskytovány příjemcům jednorázově na základě předložení vyúčtování po provedení prací. Vypláceny byly do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. Poskytnuto a zároveň i vyčerpáno bylo 28.939,8 tis. Kč.

56. Příspěvky na podporu včelařství (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 803 500 118 1 803 500 1 803 500 0
z toho:
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 15 100 1 15 100 15 100 0
- nepodnikající fyzické osoby 1 788 400 117 1 788 400 1 788 400 0

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo v roce 2009 Program Příspěvky na podporu včelařství. Cílem tohoto programu je stabilizace a zvýšení stavů včelstev a povznesení chovu včel jakožto významného odvětví zemědělství. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla pro rok 2009 původně vyčleněna částka 2.000 tis. Kč, která se během roku snížila na částku 1.803,5 tis. Kč. Přijato bylo celkem 125 žádostí s požadavky ve výši 1.856,5 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo podpořit 118 žadatelů v celkové sumě 1.803,5 tis. Kč. Příspěvky na podporu včelařství byly poskytovány příjemcům jednorázově do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. Poskytnuto a zároveň i vyčerpáno bylo 1.803,5 tis. Kč.

3.8 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

3.8.1 Dotační programy v roce 2009

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou vyhlašovány v souladu se strategií kraje v oblasti sociální a protidrogové, pro rok 2009 v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008-2009 a Strategií protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2009.

57. Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 497 100 15 2 497 100 2 320 872 176 228
z toho:
- občanským sdružením 1 787 400 11 1 787 400 1 616 420 170 980
- církvím a náboženským společnostem 709 700 4 709 700 704 452 5 248

V oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením bylo přijato celkem 26 žádostí s požadavky na dotace ve výši celkem 5.855,1 tis. Kč. Z hlediska formální a věcné správnosti byly vyřazeny 3 projekty neboť byly v rozporu s vyhlášeným dotačním programem a 1 žádost příslušela do odvětví zdravotnictví, ve kterém bylo dotační řízení pro rok 2009 již uzavřeno. Podpořeno bylo 15 projektů v požadované výši. Na realizaci tohoto programu pro rok 2009 bylo alokováno 2.500 tis. Kč, částka ve výši 2,9 tis. Kč zůstala nevyčerpána.

Předložené projekty byly zaměřeny na podporu pořízení technologického zařízení, vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě, na podporu zaměstnávání lidí s mentálním nebo duševním onemocněním a na sociální integraci osob se zdravotním postižením metodou podporovaného zaměstnávání.

58. Protidrogové programy na území MSK (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 600 000 14 3 600 000 3 564 200 35 800
z toho:
- občanským sdružením 1 000 000 4 1 000 000 1 000 000 0
- obecně prospěšným společnostem 2 184 000 8 2 184 000 2 184 000 0
- obcím a jejich organizacím 416 000 2 416 000 380 200 35 800

V programu protidrogové politiky bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 4.137,3 tis. Kč. Všechny žádosti byly doporučeny k podpoře. Pro rok 2009 bylo v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program schváleno 3.600 tis. Kč. Všechny finanční prostředky byly rozděleny. Spolufinancováno bylo 13 projektů v plné výši, jeden projekt byl podpořen ve zkrácené výši a 2 projekty byly doporučeny jako náhradní v případě, že by během roku došlo v tomto programu ke vrácení finančních prostředků. V průběhu roku jedna organizace nesplnila podmínky pro uzavření smlouvy a poskytnutí dotace, protože nepředložila doklady dle podmínek vyhlášeného dotačního programu, proto byl osloven náhradní žadatel, kterému byla dotace poskytnuta ve zkrácené výši.

Podpora projektů s protidrogovou politikou vycházela ze Strategie protidrogové politiky kraje na období 2005-2009. Podpora byla určena pro kontaktní centra, terénní programy, léčebné a resocializační programy a programy následné péče zabývající se problematikou závislosti na drogách, pro podporu rodin závislých občanů a jejich blízkých. Projekty byly zaměřeny na podporu stávajících služeb v oblasti protidrogové prevence a podporu programů pro nedrogové závislosti.

59. Program rozvoje sociálních služeb kraje na rok 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 253 500 39 5 253 500 5 039 568 213 932
z toho:
- občanským sdružením 2 553 500 18 2 553 500 2 464 913 88 587
- církvím a náboženským společnostem 1 269 300 9 1 269 300 1 269 300 0
- obecně prospěšným společnostem 50 000 1 50 000 50 000 0
- obcím a jejich organizacím 1 380 700 11 1 380 700 1 255 355 125 345

Tento program byl zaměřen na:

 • podporu zavádění procesu plánování rozvoje sociálních služeb v obcích,
 • podporu rozvoje služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vycházejících z plánu rozvoje sociálních služeb obce nebo kraje,
 • podporu letních pobytových táborů pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit,
 • podporu služeb pobytové krizové pomoci pro matky s dětmi podle § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • podporu probačních programů (zaměřených na sociální začleňování mladistvých, ve vazbě na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, nebo zaměřených na sociální začleňování dospělých),
 • podporu realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte,
 • podporu služeb směřujících k sociálnímu začleňování rodiny (např. mateřská centra), včetně zařízení pro výkon pěstounské péče.

Do programu rozvoje sociálních služeb kraje bylo přijato celkem 41 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.440,5 tis. Kč. Žádosti byly rovněž posouzeny z hlediska formální a věcné správnosti, 2 projekty byly v rozporu s vyhlášeným dotačním programem, nebyl dodržen požadavek na minimální a maximální výši dotace dle programu. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na 39 projektů v požadované výši. Pořadník náhradních žadatelů nebyl stanoven.

Podpořeny byly projekty v celkové výši 5.253,5 tis. Kč, které byly v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje a vycházely z plánování sociální politiky na místní nebo regionální úrovni. Zastupitelstvem kraje bylo na tento program schváleno na rok 2009 celkem 6.650 tis. Kč, protože byly podpořeny všechny vyhovující projekty, byla zbývající částka 1.395,5 tis. Kč vykazována jako úspora.

Projekty byly zaměřeny na informační kampaň o komunitním plánování rozvoje sociálních služeb a na prezentaci poskytovaných sociálních služeb v obcích formou realizace dnů sociálních služeb, dále byla podpora zaměřena na rozvoj služeb sociální péče, a to konkrétně u osobní asistence, tísňové péče, podpory samostatného bydlení a odlehčovací služby. Byly zorganizovány letní pobytové tábory pro děti ze sociálně vyloučených lokalit města Ostravy a Bruntálu a pro děti z Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem. Kraj spolufinancoval probační programy, odborné sociální poradenství se zaměřením na domácí násilí, týrání a zneužívání dětí a v mateřských centrech byly nemalou měrou podpořeny služby pobytové krizové pomoci pro matky s dětmi.

60. Podpora zvýšení kvality sociálních služeb (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 000 000 80 11 700 000 11 405 119 294 881,34
z toho:
- občanským sdružením 3 813 100 25 3 813 100 3 709 424 103 676,00
- církvím a náboženským společnostem 4 233 200 29 3 933 200 3 918 725 14 475,00
- obecně prospěšným společnostem 622 900 5 622 900 599 670 23 230,00
- obcím a jejich organizacím 3 330 800 21 3 330 800 3 177 300 153 500,34

Do dotačního programu bylo přijato celkem 94 žádostí se souhrnným požadavkem na dotaci ve výši 13.117,6 tis. Kč. Žádosti byly posouzeny z hlediska formální a věcné správnosti, u 5 projektů nebyla dodržena minimální výše požadované dotace, u 1 projektu nedodržela organizace termín realizace projektu dle vyhlášeného dotačního programu a 1 organizace nesplnila podmínku vykonávání činnosti v sociální oblasti nejméně jeden rok. Zastupitelstvo kraje schválilo podpoření 81 projektů, z toho 80 projektů v požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši, nedoporučeno k poskytnutí dotace bylo 13 projektů. Komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje nestanovila pořadník náhradních žadatelů.

V rozpočtu kraje byla na realizaci tohoto programu pro rok 2009 vyčleněna částka 12.000 tis. Kč, která byla navržena k rozdělení v plné výši. V průběhu roku ukončila jedna církevní organizace činnost, a proto dotace ve výši 300 tis. Kč nebyla vyplacena.

U převážné části podpořených projektů dotací byly spolufinancovány náklady spojené s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podpora byla zaměřena na pořízení materiálně-technického vybavení (polohovací postele, lehátka, kompenzační pomůcky, zástěny a závěsná zařízení zajišťující intimitu uživatelů, pořízení automobilů, počítačových sestav, zařízení usnadňující hygienu a mobilitu), dále zařízení pro zlepšení orientace uživatele a zvýšení pocitu bezpečí a úpravy prostor ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení apod. Dále byla z výše uvedeného dotačního programu spolufinancována podpora systematického vzdělávání zaměřeného na naplňování standardu č. 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (např. vzdělávání sociálních pracovníků, vzdělávání v individuálním plánování sociální služby, vzdělávání vyplývající z individuálních potřeb pracovníků, inspekce, supervize apod.).

Dále byly realizovány projekty se zaměřením na podporu procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb, zejména na realizaci "kulatých stolů", supervize, vizitace apod.

Dotační programy realizované v sociální oblasti v roce 2009 splnily stanovené záměry a finanční prostředky poskytnuté na uskutečnění projektů v rámci těchto programů byly vynaloženy v souladu s rozvojovými strategiemi, účelně a efektivně a významným dílem přispěly k podpoření funkční sítě potřebných sociálních služeb. Poskytovatelé výše zmiňovaných služeb a oprávnění příjemci podpory jsou kromě obcí zejména nestátní neziskové organizace, které nedisponují vlastními příjmy a jejich činnost je financována pouze prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2009 dobíhaly projekty realizované v rámci zkráceného programovacího období 2004-2006 a současně pokračovala příprava a realizace projektů nového programovacího období 2007-2013. V rámci obou programovacích období byly nejen vynaloženy finanční prostředky na projekty, ale kraj zároveň obdržel dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů za již dříve předfinancované podíly u finančně ukončených projektů a projektů průběžně financovaných. V rámci programovacího období 2007-2013 pak kraj obdržel zálohové platby z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Komunitárních programů na realizaci schválených projektů v odvětví školství, sociálních věcí, životního prostředí a vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje.

4.1 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu v programovacím období 2004-2006

Základním programovým dokumentem pro poskytování pomoci ČR ze strukturálních fondů EU v období 2004-2006 je Rámec podpory Společenství. Cíle, na které jsou poskytovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, byly naplňovány pomocí operačních programů. V roce 2009 bylo ukončeno jedno grantové schéma v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Dále Moravskoslezský kraj realizoval v roce 2009 individuální projekty v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu a programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství.

61. Finančně neukončené akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2009 za programovací období 2004-2006 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 1 1 095
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 4 825
CELKEM 2 5 920

V rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") kraj realizoval v minulých letech víceletá grantová schémata "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji", "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" a "Síť sociální integrace".

V průběhu roku 2009 došlo u některých konečných příjemců, jejichž projekty byly podpořeny v rámci grantových schémat, k závažnému porušení podmínek vyplývajících ze Smluv o financování akce, které vedlo k odstoupení Moravskoslezského kraje od těchto smluv. V návaznosti na tuto skutečnost vyzvalo v roce 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán SROP Moravskoslezský kraj jako realizátora grantových schémat k vrácení finančních prostředků poskytnuté dotace na realizaci grantových schémat v celkové výši 11.794,5 tis. Kč. Tyto prostředky byly v roce 2009 Moravskoslezským kraje vráceny zpět na účet Řídícího orgánu - Ministerstva pro místní rozvoj.

Moravskoslezský kraj byl vyzván k vrácení finančních prostředků poskytnuté dotace z těchto grantových schémat:

 • Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 (ve výši 5.878,3 tis. Kč),
 • Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 (ve výši 1.616,7 tis. Kč),
 • Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006 (ve výši 4.257,4 tis. Kč),
 • Síť sociální integrace 2004 (ve výši 42,1 tis. Kč).

4.1.1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen "OP RLZ") ukončil kraj jedno grantové schéma. Financování akce probíhalo prostřednictvím zálohových plateb, které kraj obdržel vždy předem a z kterých následně prováděl financování příslušných aktivit.

Finančně ukončená akce

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů realizoval kraj v odvětví školství grantové schéma "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání". Toto grantové schéma bylo spolufinancováno výlučně státním rozpočtem a Evropskou unií, kraj se na něm finančně nijak nepodílel. V průběhu realizace grantového schématu rozhodovalo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na vybrané projekty v rámci 1., 2. a 3. kola výzvy grantového schématu. Dotace byla příjemcům vyplácena až po uzavření smlouvy, a to dle podmínek stanovených smlouvou v několika dílčích platbách. Moravskoslezský kraj požádal řídící orgán o podstatnou změnu, která spočívala v prodloužení realizace grantového schématu do 31. 1. 2009 s uznatelností vynaložených nákladů do 31. 3. 2009. V roce 2009 bylo grantové schéma finančně ukončeno a vypořádáno převedením nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 11.464,1 tis. Kč na účet Ministerstva práce a sociálních věcí.

62. Přehled výdajů na finančně ukončená grantová schémata v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů za celé období jejich realizace (v tis. Kč)
projekt skutečně vynaložené výdaje celkem neuznatelné výdaje celkem uznatelné výdaje celkem z toho
podíl kraje podíl státního rozpočtu podíl Evropské unie
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání 108 271,2 0,0 108 271,2 0,0 27 067,8 81 203,4
Celkem 108 271,2 0,0 108 271,2 0,0 27 067,8 81 203,4

4.1.2 Finanční mechanismus EHP/Norsko

Finančně neukončené akce

V rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky na financování jednoho individuálního projektu.

Jednalo se o financování projektu v odvětví územního plánování s názvem "Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií". Cílem projektu je zveřejnění a zpřístupnění územně plánovací dokumentace pořízené pro území Moravskoslezského kraje v rastrové podobě, tj. jako digitální kopie mapových výstupů a obecně závazného předpisu, kterým je vyhlášena závazná část území, široké veřejnosti s využitím webových technologií. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 21 - Dohoda o udělení grantu k projektu č. CZ0045 došlo k prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2009. Upravený rozpočet projektu na rok 2009 ve výši 1.095 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši.

4.1.3 Program LIFE

Finančně neukončené akce

Individuální projekt

V rámci víceletého projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", který je realizován v odvětví životního prostředí a zemědělství, bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2009 rozpočtováno 7.001 tis. Kč, z toho evropské zdroje činily 5.715 tis. Kč a 1.286 tis. Kč bylo určeno na kofinancování z prostředků kraje. Během roku byly finanční prostředky čerpány ve výši 4.825 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány a částka ve výši 2.176 tis. Kč byla převedena k použití do rozpočtu kraje na rok 2010. Projekt je realizován dle grantové smlouvy do 31. 12. 2010.

4.2 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v programovacím období 2007-2013

Pro využívání fondů Evropské unie v období 2007-2013 se stal základním programovým dokumentem České republiky Národní strategický referenční rámec, který vymezuje jednotlivé operační programy.

Moravskoslezský kraj zahájil přípravu a realizaci globálních grantů a individuálních projektů v rámci Regionálního operačního programu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013, Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, Operačního programu Meziregionální spolupráce, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, programu Intelligent Energy Europe II a Komunitárních programů.

Dále byly v roce 2009 připravovány a realizovány projekty v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu a programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství.

63. Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2009 v rámci programovacího období 2007-2013 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 47 670 751
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 14 175 375
Operační program Životní prostředí 19 299 913
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 8 142 486
Operační programy Přeshraniční spolupráce 11 1 434
Integrovaný operační program 4 1 109
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 1 846
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 0
Operační program Meziregionální spolupráce 1 0
Operační program Nadnárodní spolupráce 1 0
Komunitární programy 1 6
Program Intelligent Energy Europe II 1 2 000
CELKEM 109 1 293 920

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2009 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007-2013 vyčleněno 2.169.182 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2009 byly vyčerpány ve výši 1.293.920 tis. Kč. Dále byly vynaloženy výdaje na projekt evidence projektů ve výši 581 tis. Kč a výdaje za projekt realizovaný příspěvkovou organizaci v odvětví školství ve výši 1.491 tis. Kč. K 31. 12. 2009 byl upravený rozpočet čerpán na 59,75 % upraveného rozpočtu. Důvodem nižšího čerpání je skutečnost, že se jedná o víceleté akce, které prochází časově náročným procesem přípravy, schvalování a realizace. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2010.

Přehled akcí připravovaných a realizovaných v roce 2009 v rámci programovacího období 2007-2013, které byly v roce 2009 financovány z upraveného rozpočtu kraje, je uveden v tab. č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programovací období 2007-2013

V roce 2009 bylo na 67 připravovaných individuálních projektů v programovacím období 2007-2013 vyčleněno v upraveném rozpočtu kraje 241.246 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2009 činilo 41.332 tis. Kč, tj. 17,13 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislá na časovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů.

64. Přehled připravovaných projektů pro programovací období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání 2009 SK/UR %
Doprava 13 124 149 11 608 9,35
Vlastní správní činnost kraje 2 1 500 188 12,53
Kultura 3 2 342 914 39,03
Regionální rozvoj a cestovní ruch 5 2 070 262 12,66
Sociální věci 12 15 030 878 5,84
Školství 20 25 928 11 527 44,46
Územní plánování a stavební řád 1 486 0 0,00
Zdravotnictví 5 42 900 14 114 32,90
Životní prostředí 6 26 841 1 841 6,86
Celkem 67 241 246 41 332 17,13

4.2.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007-2013

Upravený rozpočet roku 2009 ve výši 1.697.846 tis. Kč představoval zdroje pro 28 realizovaných projektů. Skutečně byl k 31. 12. 2009 čerpán ve výši 1.025.711 tis. Kč, což je 60,41 %.

65. Přehled realizovaných projektů v programovacím období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání 2009 SK/UR %
Doprava 5 395 745 276 067 69,76
Krizové 1 368 239 280 076 76,06
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 1 1 392 585 42,03
Regionální rozvoj a cestovní ruch 3 41 218 25 452 61,75
Sociální věci 2 244 954 146 390 59,76
Školství 15 644 262 295 141 45,81
Životní prostředí 1 2 036 2 000 98,23
Celkem 28 1 697 846 1 025 711 60,41

V počtu 28 realizovaných projektů jsou zahrnuty 4 projekty technické pomoci, 4 globální granty a 20 individuálních projektů.

4.2.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007-2013

Upravený rozpočet pro 9 projektů, jejichž realizace byla ukončena v loňském roce, činil 226.436 tis. Kč a k 31. 12. 2009 byl vyčerpán ve výši 226.425 tis. Kč. Ve všech případech se jednalo o individuální projekty realizované Moravskoslezským krajem.

66. Přehled ukončených projektů v programovacím období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání 2009 SK/UR %
Doprava 2 69 431 69 423 99,99
Školství 6 155 920 155 917 100,00
Územní plánování a stavební řád 1 1 085 1 085 100,00
Celkem 9 226 436 226 425 100,00

4.2.4 Pozastavené projekty v programovacím období 2007-2013

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením v 5 případech o pozastavení přípravy projektů. U tří projektů se jednalo o pozastavení z důvodu nepřijetí projektu řídícím orgánem, v jednom případě byly aktivity projektu zařazeny do jiného projektu a u jednoho projektu došlo ke změně zdrojů financování. Na pozastavené projekty byly v roce 2009 vynaloženy prostředky z rozpočtu kraje ve výši 451 tis. Kč.

67. Přehled pozastavených projektů v programovacím období 2007-2013
Odvětví Počet projektů
Doprava 1
Kultura 2
Regionální rozvoj a cestovní ruch 1
Školství 1
Celkem 5

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Moravskoslezský kraj zřizuje 4 peněžní fondy, a to fond sociální, zajišťovací, regionální rozvojový fond a fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků).

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce a připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu se provádějí čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje. Při výpočtu přídělu do fondu na rok 2009 se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje na rok 2009, avšak v průběhu roku 2009 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Částka rozdílu ve výši 485,7 tis. Kč, o kterou byl zálohový převod do fondu nižší, bude do fondu převedena ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2009.

68. Příjmy a výdaje sociálního fondu v roce 2009 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2009 3 571 124,62
Příjmy celkem 9 047 489,36
z toho:  
- zálohové převody do fondu za rok 2009 8 316 000,00
- připsané úroky 32 393,28
- zúčtování zálohových převodů do fondu za rok 2008 699 096,08
Výdaje celkem 10 742 437,40
z toho:  
- příspěvek na penzijní připojištění 2 444 220,00
- příspěvek na životní pojištění 2 070 453,00
- příspěvek na dovolenou 1 258 000,00
- peněžní dary 374 000,00
- příspěvek na sportovní a společenské akce 691 029,40
- příspěvek na stravování 1 022 840,00
- příspěvek na pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 23 545,00
- příspěvek na ošacení 2 858 350,00
Konečný stav k 31. 12. 2009 1 876 176,58
Vyúčtování fondu za rok 2009 celkem 485 711,98
Konečný stav k 31. 12. 2009 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2009 2 361 888,56

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/352/2 ze dne 12. 12. 2002 postupně do výše 70 mil. Kč. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací.

69. Příjmy a výdaje zajišťovacího fondu v roce 2009 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2009 70 000 000,00
Příjmy fondu celkem 7 450 000,00
z toho:  
- dary, příspěvky 7 450 000,00
Výdaje fondu celkem 47 944 118,27
z toho:  
- úhrada výdajů (záchranné a likvidační práce) 3 069 722,27
- peněžité podpory občanům 15 520 000,00
- peněžité podpory obcím 29 354 396,00
Konečný stav k 31. 12. 2009 29 505 881,73

Na základě eskalace vývoje bleskové povodně na Novojičínsku hejtman kraje dne 25. 6. 2009 vyhlásil stav nebezpečí pro obce ve správním území obcí s rozšířenou působností Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Odry, Kopřivnice a Bílovec, kde došlo v důsledku přívalových dešťů k bleskové povodni. Moravskoslezský kraj byl již v prvních dnech krizové situace kontaktován právnickými, fyzickými osobami, obcemi a kraji s nabídkou poskytnutí peněžitých darů pro občany a obce zasažené povodněmi na území našeho kraje. V rámci těchto darů získal kraj finanční prostředky určené do zajišťovacího fondu ve výši 7.450 tis. Kč. V průběhu roku 2009 bylo ze zajišťovacího fondu použito na řešení krizové situace celkem 47.944 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na:

 • poskytnutí jednorázové peněžité podpory 776 občanům ve výši 20 tis. Kč k překlenutí tíživé sociální situace v souvislosti s živelnou pohromou (celkem ve výši 15.520 tis. Kč),
 • mimořádné neinvestiční dotace obcím, které byly zasaženy povodněmi, v celkové výši 12.538 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s povodněmi,
 • mimořádné investiční dotace obcím Jeseník nad Odrou, Kunín a Životice u Nového Jičína na odstranění následků krizové situace v celkové výši 16.816 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu výdajů spojených s výstavbou 30 ks základových desek rodinných domů, které byly postaveny jako náhrada za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s povodněmi zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn,
 • úhradu nákladů spojených s likvidačními a záchrannými pracemi a úhradu vakcíny proti virové hepatitidě typu A pro děti ve věku 6-15 let z oblastí, ve kterých byl dne 25. 6. 2009 vyhlášen stav nebezpečí v celkové výši 3.070 tis. Kč.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Ke změnám ve statutu fondu došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005 a usnesením zastupitelstva kraje č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009. Poslední novelou došlo k úpravě zejména tvorby a použití fondu. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vyhlášeného programu "Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji" poskytl kraj v roce 2004 dotace na zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních míst. Dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty ve dvou splátkách, a to první splátka dotace po podpisu smlouvy a doplatek dotace po ukončení realizace projektu dle skutečných celkových nákladů na realizaci akce. Všechny dotované akce měly být ukončeny nejpozději do dvou let po započetí realizace. Vzhledem k tomu, že u projektu "Rozšíření stolárny LAMI" došlo k porušení rozpočtové kázně subjektu, bylo vydáno rozhodnutí a splátkový kalendář k odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků ve výši 446 tis. Kč. V průběhu let 2007-2009 došlo k úhradě 325 tis. Kč, z toho v roce 2009 byla uhrazena částka 70 tis. Kč. Dalším příjmem fondu byly připsané úroky na bankovním účtu tohoto fondu za rok 2009.

V roce 2009 byly z Regionálního rozvojového fondu hrazeny pouze výdaje spojené s výstavbou "Průmyslové zóny Nošovice" v celkovém objemu 19.654,5 tis. Kč.

70. Příjmy a výdaje Regionálního rozvojového fondu v roce 2009 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2009 23 181 346,13
Příjmy fondu celkem 267 610,60
z toho:  
- přijaté sankční platby 70 000,00
- připsané úroky 197 610,60
Výdaje fondu celkem 19 654 500,00
z toho:  
- akce "Průmyslová zóna Nošovice" 19 654 500,00
Konečný stav k 31. 12. 2009 3 794 456,73

5.4 Fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči EIB

Statut fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance (dále jen fond) byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1508 ze dne 28. 6. 2007 a nabyl účinnosti dne 1. 7. 2007. Hlavním účelem fondu bylo vytvářet účelové zdroje na úhradu splátek jistiny úvěru od Evropské investiční banky.

71. Příjmy a výdaje Fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance v roce 2009 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2009 247 904 619,43
Příjmy fondu celkem 29 194 810,58
z toho:  
- příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a příjmy nezapojené do upraveného rozpočtu kraje 25 333 857,93
- příjmy z úroků 3 694 268,08
- vyúčtování převodu příjmů do fondu za rok 2008 166 684,57
Výdaje fondu celkem 110 000 000,00
z toho:  
- úhrada splátky jistiny úvěru Evropské investiční bance 110 000 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2009 167 099 430,01
Příjmy z úroků za prosinec 2009 nepřevedené do fondu 3 989,59
Konečný stav fondu včetně nepřevedených zdrojů za prosinec 2009 167 103 419,60

Hlavním zdrojem fondu byly příděly do fondu z příjmů nad rámec schváleného rozpočtu a příjmů nezapojených do upraveného rozpočtu kraje za akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a předfinancovaných z prostředků Moravskoslezského kraje. V roce 2009 byly příděly provedeny v závěru roku ve chvíli, kdy došlo k jejich přeplnění, a to ve výši 25.333,9 tis. Kč. Dalším zdrojem byly příjmy z úroků na zvláštním bankovním účtu z dočasně nečerpaného úvěru od Evropské investiční banky a na zvláštním bankovním účtu fondu v celkové výši 3.694,3 tis. Kč. K poslednímu dni roku 2009 byly připsány na zvláštním bankovním účtu úroky ve výši 4 tis. Kč z dočasně nečerpaného úvěru od Evropské investiční banky za měsíc prosinec, které již nemohly být převedeny na účet fondu. V roce 2009 byl fond poprvé použit ke splácení jistiny úvěru od Evropské investiční banky ve výši 110 mil. Kč.

Usnesením č. 9/790 ze dne 16. 12. 2009 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zrušení Fondu pro financování závazků vůči Evropské investiční bance v souladu s bodem 6.1 článku 6 jeho Statutu, dnem 1. 1. 2010. Nevyčerpané finanční prostředky na účtu fondu k 31. 12. 2009 byly ve výši 141.380 tis. Kč zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2010 a o použití zbývající části fondu ve výši 25.723,4 tis. Kč, včetně nepřevedených úroků ve výši 4 tis. Kč bude rozhodnuto souběžně s rozhodnutím o použití nespecifikovaného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2009. Celkový zůstatek finančních prostředků fondu byl dne 4. 1. 2010 převeden z účtu fondu na základní běžný účet kraje.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole č. 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole č. 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2009, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2009. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2009 přijal Moravskoslezský kraj ze státního rozpočtu dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2009 v úhrnné výši 11.132.945,8 tis. Kč (částka zahrnuje prostředky v průběhu roku 2009 vrácené v rámci finančního vypořádání ve výši 15.435,9 tis. Kč, z toho částku ve výši 4.033,2 tis. Kč z přijatých dotací v roce 2009 a částku ve výši 11.402,7 tis. Kč z výdajů roku 2009). V této částce je pro úplnost zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 129.223 tis. Kč, který však dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 6 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2009 dotace v celkové výši 5.358 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství. Prostředky byly vyčerpány ve výši 5.103 tis. Kč. Částka ve výši 255 tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky rozpočtovaného limitu v rámci programového financování reprodukce majetku.

72. Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nedočerpáno v roce 2009
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 300,0 300,0 0,0
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - neinvestice 100,0 100,0 0,0
Kulturní aktivity 380,0 380,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 70,0 70,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 705,0 1 705,0 0,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice-ISPROFIN 71,0 71,0 0,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice-ISPROFIN 232,0 232,0 0,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení - investice-ISPROFIN 2 500,0 2 245,0 255,0
Celkem 5 358,0 5 103,0 255,0

Finanční prostředky byly poskytnuty pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Veřejné informační služby knihoven v plné výši 300 tis. Kč Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.
 • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - neinvestice v plné výši 100 tis. Kč Muzeu v Bruntále.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 380 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska ve výši 137 tis. Kč, Muzeum Těšínska ve výši 28 tis. Kč a Mendelovo gymnázium Opava ve výši 215 tis. Kč.
 • Program restaurování movitých kulturních památek v plné výši 70 tis. Kč Muzeu v Bruntále.
 • Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 1.705 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo, Český Těšín.
 • Integrovaný systém ochrany movitého dědictví - neinvestice - ISPROFIN v objemu 71 tis. Kč, prostředky byly určeny pro organizace Muzeum Novojičínska ve výši 39 tis. Kč a pro Muzeum v Bruntále ve výši 32 tis. Kč.
 • Integrovaný systém ochrany movitého dědictví - investice - ISPROFIN v celkovém objemu 232 tis. Kč, prostředky byly určeny pro organizace Muzeum Novojičínska ve výši 102 tis. Kč a pro Muzeum Beskyd ve výši 130 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Dále poskytlo Ministerstvo kultury Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení - investice - ISPROFIN investiční dotaci v celkovém objemu 2.500 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Muzeum Těšínska. V rámci rozpočtového limitu bylo nedočerpáno 255 tis. Kč.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2009 Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví dotace v celkové výši 8.500 tis. Kč. Dotace byly určeny pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Třinec ve výši 7.000 tis. Kč a pro příspěvkovou organizaci Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje ve výši 1.500 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.

Dále poskytlo Ministerstvo zdravotnictví v rámci dotačního programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice Moravskoslezskému kraji finanční prostředky v objemu 505,4 tis. Kč. Dotace byla čerpána ve výši 500,9 tis Kč. Finančním vypořádáním byly vráceny na účet poskytovatele nedočerpané finanční prostředky ve výši 4,5 tis. Kč.

73. Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nedočerpáno v roce 2009 Vráceno při FV za rok 2009
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 505,4 500,9 4,5 4,5
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - ISPROFIN 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0
Celkem 9 005,4 9 000,9 4,5 4,5

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2009 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 8.270,0 tis. Kč. Nevyčerpaná část této dotace ve výši 1.628,9 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání převedena na účet Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dále poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2009 Moravskoslezskému kraji investiční dotaci prostřednictvím programového financování reprodukce majetku ISPROFIN - Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče v celkovém objemu 21.815,5 tis. Kč, a to z celkově schválené částky 21.936,0 tis. Kč. Z toho na akce:

 • "Ústav sociální péče pro mládež Hlučín, rekonstrukce a dostavba" ve výši 10.080,7 tis. Kč a
 • "Ústav sociální péče Marianum - novostavba ve středisku Jakartovice - Deštné" ve výši 11.734,8 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v celkové výši 21.815,5 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 120,5 tis. Kč. V rámci závěrečného vyhodnocení jednotlivých akcí a v souladu s vydaným rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí byl přepočítán procentní podíl Moravskoslezského kraje a při finančním vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena nevyčerpaná částka6,1 tis. Kč poskytovateli dotace.

74. Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nedočerpáno v roce 2009 Vráceno v průběhu roku 2009 Vráceno při FV v roce 2010
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 8 270,0 6 641,1 1 628,9 0,0 1 628,9
Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče-ISPROFIN 21 936,0 21 815,5 120,5 0,0 6,1
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání 120 369,0 108 966,3 0,0 11 402,7 0,0
Celkem 150 575,0 137 422,9 1 749,4 11 402,7 1 635,0

V rámci předložených žádostí Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů projektu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání obdržel Moravskoslezský kraj zálohové platby na daný projekt v celkové výši 120.369 tis. Kč, a to na základě předložených monitorovacích zpráv a souhrnných žádostí o platbu. Součástí příjmů daného projektu byly rovněž úroky z přijatých zálohových plateb. Celkem byly použity prostředky ve výši 108.966,3 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 11.402,7 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

75. Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nepoužito, vráceno do rozpočtu kraje v roce 2009 Vráceno do rozpočtu kraje v roce 2010 Vráceno do SR v průběhu roce 2009 Vráceno při FV v roce 2010
Rozvojový program EVVO pro školy 1 232,2 1 220,5 0,0 11,7 0,0 11,7
Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 469 953,0 469 746,5 145,3 22,0 0,0 167,3*
Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních 304,1 304,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Evropa mladýma očima 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hustota a specifika 63 840,0 63 798,7 0,0 41,3 0,0 41,3
Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků 94 995,0 94 590,8 209,0 137,3 0,0 346,3**
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 9 466,0 9 450,5 0,0 15,5 0,0 15,5
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 12 938,0 12 770,3 0,0 167,7 0,0 167,7
Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009 627,2 627,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 972,0 933,7 19,4 18,9 19,4 18,9
Dotace pro soukromé školy 515 560,0 514 966,3 0,0 593,7   593,7
Projekty romské komunity 1 033,9 624,1 143,6 266,2 143,6 266,2
Program podpory vzdělávání národnostních menšin 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Program protidrogové politiky 972,0 927,9 37,8 6,3 37,8 6,3
Soutěže 2 151,0 2 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 166,6 166,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 257,0 1 099,0 0,0 158,0 0,0 158,0
Přímé náklady na vzdělávání 8 863 021,0 8 862 822,8 0,0 198,2   198,2
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 10 982,4 10 982,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Program Sokrates 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 97,3 70,4 0,0 26,9 0,0 26,9
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 13 037,9 12 861,7 0,0 176,2 0,0 176,2
Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství 524,5 471,0 0,0 53,5 0,0 53,5
Celkem 10 063 290,5 10 060 744,9 555,1 1 893,5 200,8 2 247,8

*) rozdíl ve výši 39,2 tis. Kč - nevráceno soukromou Mateřskou školou Sadová, s.r.o., Havířov - viz text pod tabulkou

**) rozdíl ve výši 57,9 tis. Kč - nevráceno soukromou Mateřskou školou Sadová, s.r.o., Havířov - viz text pod tabulkou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2009 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace, které podléhají finančnímu vypořádání za rok 2009, v celkovém objemu 10.063.290,5 tis. Kč.

Poskytnuté neinvestiční dotace byly čerpány v objemu 10.060.744,9 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky ve výši 2.545,7 tis. Kč, z toho do 31. 12. 2009 bylo na výdajový účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vráceno 200,8 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2009 byla vyúčtována a vrácena částka ve výši 2.247,8 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 97,1 tis. Kč tvoří nevrácené finanční prostředky od soukromé Mateřské školy Sadová, s.r.o., Sadová 232, Havířov-Město, IČ 25370871 (dále jen MŠ Sadová), vůči které bude uplatněn postup dle § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zadržení finančních prostředků.

Důvody v plné výši nevyčerpaných a vrácených finančních prostředků:

Nižší pořizovací náklady jednotlivých položek oproti rozpočtovaným nákladům a neotevření specializačního studia byly důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 11,7 tis. Kč u dotačního Rozvojového programu EVVO pro školy.

Finanční prostředky dotačního programu Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce byly nedočerpány a vráceny poskytovateli zejména z důvodu uzavření smluv s nižšími úvazky. Prostředky přidělené na zvýšení nenárokových složek platů pedagogům vyhlášeného programu nebyly plně vyčerpány 1 základní školou zřizovanou obcí, a to pouze v zákonných odvodech ve výši 2,2 tis. Kč z důvodu vyplácení prostředků také pedagogům zaměstnaným ve školní družině na pracovní smlouvu tzv. malého rozsahu, za které není odváděno sociální pojistné. Také 2 školy zřízené Moravskoslezským krajem nevyčerpaly zákonné odvody ve výši 0,8 tis. Kč z důvodu uzavření pracovních smluv s nízkými úvazky. V případě soukromých škol byly důvodem vratek chybně vyplněné žádosti na tento rozvojový program ve výši 19,0 tis. Kč. Prostředky ve výši 145,3 tis. Kč byly při rozpisu dotace ponechány v odvětvové rezervě, a to proto, že tyto prostředky školám dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotací nenáležely. MŠ Sadová nepoužila prostředky poskytnuté k odpovídajícímu účelu, proto při finančním vypořádání se státním rozpočtem předložila vyúčtování s vratkou 39,2 tis. Kč. K 31. 12. 2009 organizace ukončila činnost a do data zúčtování prostředky nevrátila. Vůči této organizaci byl uplatněn postup dle § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zadržení finančních prostředků. Částka ve výši 206,4 tis. Kč podléhá finančnímu vypořádání, avšak k termínu zúčtování nebyly připsány na účet kraje finanční prostředky ve výši 39,2 tis. Kč od MŠ Sadové, a proto je předmětem odvodu částka ve výši167,3 tis. Kč.

Nevyužité finanční prostředky u dotačního programu Hustota a specifika vrátila u obecních škol pouze 1 základní škola, a to částku 40,9 tis. Kč. Důvodem bylo čerpání nemocenské školním psychologem, jehož plat byl hrazen z těchto účelových prostředků. Zákonné odvody ve výši 0,4 tis. Kč nevyčerpala také 1 škola zřízená Moravskoslezským krajem. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 41,3 tis. Kč.

Dotační program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků nebyl plně vyčerpán. V případě soukromých škol byla vrácena částka ve výši 29,3 tis. Kč. Prostředky nebyly školou plně vyčerpány z důvodu chybně vyplněné žádosti na tento rozvojový program a nepřesného zaokrouhlení. Za organizace zřízené krajem byla vrácena částka 108,0 tis. Kč. Důvodem je přeřazení pracovníků z hlavní do doplňkové činnosti, které neumožnilo přidělené prostředky plně využít. Prostředky ve výši 209,0 tis. Kč byly při rozpisu dotace ponechány v odvětvové rezervě, a to proto, že tyto prostředky školám dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotací nenáležely. Stejně jako u předešlého dotačního titulu nepoužila MŠ Sadová finanční prostředky k odpovídajícímu účelu, při finančním vypořádání se státním rozpočtem předložila vyúčtování s vratkou 57,8 tis. Kč, avšak prostředky neodvedla. Vůči této organizaci byl uplatněn postup dle § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zadržení finančních prostředků. Částka ve výši 404,2 tis. Kč podléhá finančnímu vypořádání, avšak k termínu zúčtování nebyly připsány na účet kraje finanční prostředky ve výši 57,8 tis. Kč od MŠ Sadové, a proto je předmětem odvodu částka ve výši346,3 tis. Kč.

Účelové prostředky programu Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání nebyly dočerpány čtyřmi základními školami ve výši 15,5 tis. Kč. Důvodem je zejména změna počtu žáků 1. ročníků. Prostředky přidělené soukromým školám byly vyčerpány v plné výši. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 15,5 tis. Kč.

Z důvodu snížení skutečného počtu pedagogických pracovníků v době přiznání finančních prostředků oproti původním požadavkům a nemožnosti využít tyto prostředky pro stávající pedagogy v důsledku omezujících podmínek v rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebyly využity prostředky v plné výši u dotačního Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí ze sociokulturním znevýhodněním. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 167,7 tis. Kč.

Důvodem nevyčerpání prostředků v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality bylo také nesplnění záměru v počtu zapojených žáků do uvedeného dotačního programu. Vráceno bylo celkem 38,3 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2009 objem prostředků ve výši 19,4 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2009 částku18,9 tis. Kč.

U programu Dotace pro soukromé školy nevyužilo celkem 29 soukromých škol přidělené prostředky v plné výši. Vrácená částka je rozdílem mezi poskytnutou zálohou, která vychází ze skutečného počtu dětí, žáků, studentů, a změnou nároku v důsledku poklesu počtu žáků v závěru roku, protože záloha musí být poskytnuta do 15. listopadu daného roku. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka ve výši 593,7 tis. Kč.

U dotačního programu Projekty romské komunity nebyly u 24 škol celkem vyčerpány prostředky určené na provoz těchto středních škol, a to v celkové výši 409,8 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání za rok 2009 částka 266,2 tis. Kč. Část finančních prostředků ve výši 143,6 tis. Kč, která nebyla využita, byla vrácena v průběhu roku 2009 na výdajový účet poskytovatele.

Hlavním důvodem vrácení nevyčerpaných prostředků v rámciProgramu protidrogové politiky bylo nesplnění záměru v počtu zapojených žáků. Vráceno na účet poskytovatele bylo celkem 44,1 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2009 objem prostředků ve výši 37,8 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2009 byla vrácena částka6,3 tis. Kč.

U dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách nebyly dočerpány prostředky ve výši 158,0 tis. Kč. Školy nedočerpaly finanční prostředky z důvodu ukončení studia žáků se zdravotním postižením, a tím i ukončení pracovního poměru asistenta pedagoga. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace bude vrácena částka ve výši 158,0 tis. Kč.

V rámci zúčtování poskytnuté dotace na Přímé náklady na vzdělávání nebyly vyčerpány prostředky ve výši198,2 tis. Kč. Celková výše nevyčerpané dotace u škol zřizovaných obcemi činí 84,7 tis. Kč, z tohoto objemu tvoří nevyčerpané prostředky na platy 1,7 tis. Kč a související odvody 0,6 tis. Kč (vrácené z důvodu chybné evidence v organizace). Vratka ostatních osobních nákladů představuje částku 82,4 tis. Kč a vznikla z důvodu, že 2 organizace neproplatily celou výši prostředků určených na odstupné. Na nedočerpaní prostředků u škol zřizovaných krajem se podílí 5 organizací částkou 113,5 tis. Kč. Prostředky na platy byly vyčerpány v plné výši, ostatní osobní náklady u škol zřízených krajem byly nedočerpány z důvodu nevyplacení odstupného a nedočerpání prostředků na dohody v celkové výši 6,8 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ve výši 106,7 tis. Kč nebyly dočerpány z důvodu nezapojení uplatněných slev na pojistném.

U programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání nebyly vyčerpány prostředky ve výši 26,9 tis. Kč. Důvodem byla realizace vzdělávání pouze v jednom pololetí.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním vrací 1 obecní základní škola částku 146,2 tis. Kč. Důvodem je neohlášený odchod asistentky pedagoga do zahraničí. Škola zřízená krajem nedočerpala finanční prostředky ve výši 30,0 tis. Kč za období březen až srpen 2009, kdy nebylo obsazeno místo asistenta pedagoga. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka ve výši 176,2 tis. Kč.

Pokles strávníků z důvodu zvýšené nemocnosti byl důvodem nedočerpání finančních prostředků ve výši 53,5 tis. Kč u dotačního programu Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství.

Ostatní dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly plně vyčerpány.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2009 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 12.745 tis. Kč, z toho investiční dotaci ve výši 5.953 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 6.792 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

76. Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zemědělství (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nedočerpáno v roce 2009 Vráceno do SR ČR v průběhu roku 2009 Vráceno při FV v roce 2010
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (neinvestice) 6 792,0 4 945,8 1 846,2 1 846,2 0,0
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) 5 953,0 3 943,6 1 986,1 1 986,1 23,2
Celkem 12 745,0 8 889,4 3 832,3 3 832,3 23,2

Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona byly v celkové výši 12.745 tis. Kč vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451 na základě dokladů předložených krajskému úřadu až do celkové výše vlastních nákladů stavby, a to v souladu s rozhodnutím krajského úřadu o provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 lesního zákona, na základě kterého hradí stát prostřednictvím krajského úřadu náklady na realizaci těchto staveb. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši Kč 8.889,4 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu byla nevyčerpaná část dotací v objemu 3.832,3 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele v průběhu roku 2009 a v rámci finančního vypořádání dotací částka ve výši 23,2 tis. Kč.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí

Celková výše dotací přijatých Moravskoslezským krajem na projekty financované z evropských finančních zdrojů určených k finančnímu vypořádání za rok 2009 činila 105.389 tis. Kč. Jedná se o projekty Energetické úspory ve školských zařízeních v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to "Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)".

Podpora z Fondu je poskytována v režimu zákona č. 388/1991 Sb. (zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky), ve znění pozdějších předpisů na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Vzhledem k tomu, že u výše uvedených projektů se jednalo o finanční prostředky přijaté ze dvou zdrojů, je vypořádání uvedeno v této kapitole včetně Státního fondu životního prostředí, který však stojí mimo státní rozpočet.

Za rok 2009 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 105.380,6 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 8,4 tis. Kč.

6.1.7 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády poskytl v roce 2009 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 417 tis. Kč. Dotace byla určena naPodporu koordinátora romských poradců. Dotace byla vyčerpána ve výši 375,4 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena nevyčerpaná částka41,6 tis. Kč poskytovateli dotace.

Dále poskytl Úřad vlády v roce 2009 Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s prováděnímEvropské charty regionálních či menšinových jazyků ve výši 2.000 tis. Kč. Dotace byla čerpána ve výši 263,8 tis. Kč. Nevyčerpaná část ve výši1.736,2 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání převedena na účet Úřadu vlády.

77. Finanční vypořádání dotací přijatých z Úřadu vlády (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nedočerpáno v roce 2009 Vráceno při FV za rok 2009
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 2 000,0 263,8 1 736,2 1 736,2
Podpora koordinátora romských poradců 417,0 375,4 41,6 41,6
Celkem 2 417,0 639,1 1 777,8 1 777,8

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2009 z kapitoly Ministerstva vnitra účelové neinvestiční dotace Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 19.477 tis. Kč.

Účelem poskytnuté dotace ve výši 15.781 tis. Kč byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH, odbornou přípravu, na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů vykonávající službu v jednotce SDH a na věcné vybavení neinvestiční povahy.

Dále obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2009 z kapitoly Ministerstva vnitra účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodně po přívalových deštích na území ČR v červnu 2009 ve výši 3.696 tis. Kč.

V rámci vypořádání jednotlivých dotací bylo z celkové dotace ve výši 19.477 tis. Kč vyčerpáno 19.259,5 tis. Kč. Do konce roku 2009 byla obcemi vrácena, případně do rozpočtu některých obcí nepřijata částka ve výši 160,1 tis. Kč. V roce 2010 vrátily obce v rámci finančního vypořádání na účet kraje finanční prostředky ve výši 57,4 tis. Kč. Nevyčerpaná část poskytnuté dotace celkem ve výši217,5 tis. Kč byla převedena na účet Ministerstva vnitra.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

V roce 2009 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování přípravy Průmyslové zóny Nošovice. Na financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu.

V rámci programu Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 271.270,6 tis. Kč, a to z celkové schválené částky 427.774 tis. Kč. Tato dotace byla určena na akci "Průmyslová zóna Nošovice", která je naplánována na léta 2005-2010 a dále. Tuto dotaci je nutno rozdělit do 2 kategorií:

 1. finanční prostředky, které kraj předfinancoval v roce 2009 a které zároveň obdržel formou dotace, činí 1.939,1 tis. Kč a
 2. finanční prostředky, které Moravskoslezský kraj uhradil v předchozích letech, na účet Moravskoslezského kraje však byly formou dotace připsány až v roce 2009. Podíl zpětně uznané dotace ze státního rozpočtu představuje částku 269.331,5 tis. Kč. Refundované prostředky jsou určeny na rozvoj Moravskoslezského kraje.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo v roce 2009 Moravskoslezskému kraji investiční dotaci prostřednictvím programového financování reprodukce majetku ISPROFIN - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v celkovém objemu 46.087 tis. Kč, z toho na akce:

 • Silnice III/4832 - rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín - Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa ve výši 7.229 tis. Kč,
 • Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2 ve výši 7.884 tis. Kč
 • Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650 - 0,730 ve výši 3.006 tis. Kč,
 • Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1 ve výši 6.883 tis. Kč,
 • Silnice III/04816 - opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850-5,980 ve výši 2.762 tis. Kč,
 • Rekonstrukce mostu event. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov ve výši 5.962 tis. Kč,
 • Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310- 0,450 ve výši 6.092 tis. Kč,
 • Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č. 4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice.

U akce "Rekonstrukce mostu event. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov" došlo v průběhu roku k změně rozhodnutí a část finančních prostředků byla přesunuta k použití do roku 2010. V rámci rozpočtového limitu u akce "Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450" zůstalo nedočerpáno 0,25 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Dále byla z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 poskytnuta Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice ve výši 4.112,1 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byla vrácena částka 0,65 Kč, která tvoří rozdíl mezi částkou poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj a skutečnou částkou vyplacenou obcím.

V souladu s nařízením vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci fyzickým osobám postiženým povodní poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v celkovém objemu 4.350 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty jako Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009. Poskytnutá dotace byla jednotlivými příjemci použita v plné výši.

78. Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva pro místní rozvoj (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nedočerpáno v roce 2009 Vráceno při FV za rok 2009
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - ISPROFIN 46 087,0 46 087,0 0,0 0,0
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 4 112,1 4 112,1 0,0 0,0
Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestice 4 350,0 4 350,0 0,0 0,0
Celkem 54 549,1 54 549,1 0,0 0,0

6.1.11 Dotace poskytnutá z Ministerstva dopravy

Moravskoslezský kraj v roce 2009 obdržel na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy neinvestiční dotaci Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy v objemu 262.000 tis. Kč. Účelem poskytnuté dotace byla úhrada prokazatelné ztráty vznikající ze smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2009. Konečným příjemcem byly České dráhy, a.s. V souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě bylo předloženo vyúčtování, ze kterého vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. V rámci smluvního vztahu byly však uplatněny smluvní sankce za neuskutečněné spoje a zpožděné vlaky. Část této smluvní sankce ve výši 105,7 tis. Kč byla v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace vrácena na účet poskytovatele dotace, tj. Ministerstvo dopravy.

6.1.12 Dotace poskytnuté Ministerstvem obrany

Ministerstvo obrany poskytlo v roce 2009 neinvestiční dotaci Péče o válečné veterány v celkové výši 120 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v rámci programu "Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb příslušníkům československé armády v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům" na projekt "Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb" pro oprávněného - Julie Brovjáková. Dotace byla čerpána v plné, tj. poskytnuté výši 120 tis. Kč

6.1.13 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2009 v celkovém objemu 47.534,7 tis. Kč, z čehož částka ve výši 6.120,0 tis. Kč představuje dotaci poskytnutou v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno na účet Ministerstva financí 169,8 tis. Kč.

79. Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Nedočerpáno v roce 2009 Vráceno při FV v roce 2010
Povodně 2009 - úhrada prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce 34 000,0 33 867,6 132,4 132,4
Volební náklady v souvislosti se zrušením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,2 0,2 0,0 0,0
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 1 576,8 1 576,8 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 242,4 242,4 0,0 0,0
Zabránění vzniku a šíření TBC 5 495,3 5 495,3 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 100,0 62,6 37,4 37,4
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - ISPROFIN 6 120,0 6 120,0 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo financí 47 534,7 47 364,9 169,8 169,8

Z kapitoly Ministerstva financí obdržel Moravskoslezský kraj neinvestiční dotaci ve výši 34.000 tis. Kč na Povodně 2009 - úhrada prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce. Dotace byla určena zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá orgány kraje v rámci řešení krizové situace. Finanční prostředky byly použity zejména na zajištění demolic staticky narušených objektů včetně uložení a odvozu demoličního odpadu, uložení odpadu komunálního charakteru a odpadu velkoobjemového charakteru komunálního, na nákup ochranných, dezinfekčních a desinsekčních prostředků. Z poskytnutých finančních prostředků byla vyčerpána částka 33.867,6 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky v objemu 132,4 tis. Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny zpět na účet poskytovatele.

Dále obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2009 pro krajský úřad neinvestiční dotaci ve výši 0,2 tis. Kč na Volební náklady v souvislosti se zrušením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel Moravskoslezský kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 1.576,8 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje oÚhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv poskytlo Ministerstvo financí Moravskoslezskému kraji prostředky v úhrnné výši 242,4 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2009 z kapitoly Všeobecná pokladní správa účelovou neinvestiční dotaci určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti Zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 5.495,3 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě žádosti Ministerstva vnitra rozhodlo Ministerstvo financí o poskytnutí Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 100 tis. Kč, konaných ve dnech 5. a 6. června 2009, a to na zajištění výdajů Moravskoslezského kraje. Prostředky byly vyčerpány ve výši 62,6 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo na účet poskytovatele vráceno 37,4 tis. Kč.

Ministerstvo financí poskytlo v roce 2009 Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v rámci programu Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - investice dotace v celkové výši 6.120 tis. Kč. Dotace byly určeny na akce:

 • Gymnázium, Ostrava-Zábřeh - generální oprava sociálních zařízení pro žáky ve výši 1.320 tis. Kč a
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava - rekonstrukce sportovní haly druhé části - II. etapa ve výši 4.800 tis. Kč.

Prostředky byly použity v plné výši.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

V následující tabulce jsou uvedeny dotace, které byly zprostředkovány na základě vydaných rozhodnutí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti, dle zákona č. 218/2000 Sb. § 19 odst. 2. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím. Rovněž také finanční vypořádání těchto dotací zpracovává Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

80. Finanční vypořádání dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2009 Použito v roce 2009 Vráceno do SR v průběhu roku 2009 Finanční vypořádání za rok 2009 Požadavek k dokrytí
Úřad vlády 2 399,0 2 225,3 0,0 173,7 0,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 363 210,9 4 298 845,7 661,9 63 703,3 881,2
Ministerstvo vnitra 21 571,8 18 674,3 2 736,8 160,7 0,0
Ministerstvo životního prostředí 4 503,7 4 493,4 0,0 10,3 0,0
Ministerstvo zemědělství 15 487,3 15 378,3 0,0 109,0 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 075,5 1 069,0 0,0 6,5 0,0
Ministerstvo kultury 14 880,0 14 880,0 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo zdravotnictví 803,0 798,4 0,0 4,7 0,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 157,0 157,0 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo obrany 20,0 6,9 0,0 13,0 0,0
Operace státních finančních aktiv 17 500,8 17 500,8 0,0 0,0 0,0
Všeobecná pokladní správa 202 763,4 199 425,8 0,0 3 337,6 10 544,9
Celkem 4 644 372,4 4 573 454,9 3 398,7 67 518,8 11 426,1

Úřad vlády poskytl v roce 2009 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 2.399 tis. Kč. Dotace byly použity na podporu terénních sociálních prací. K 31. 12. 2009 bylo čerpáno 2.225 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč byly vráceny na depozitní účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2009.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2009 poskytnuty neinvestiční dotace v celkovém objemu 4.363.211 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly poskytnuty dotace na úhradu příspěvku na péči v celkovém objemu 2.510.783 tis. Kč (z toho doplatek za rok 2008 činí 335 tis. Kč), dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně postiženým občanům v celkovém objemu 1.069.905 tis. Kč včetně doplatku přečerpané dotace za rok 2008 ve výši 64 tis. Kč, dotace na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve výši 169 tis. Kč a dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 619 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 3.519.500 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání pak bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 61.976 tis. Kč. Současně bylo požádáno o dofinancování výdajů ve výši 825 tis. Kč na úhradu příspěvku na péči a 56 tis. Kč na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně postiženým občanům.

Pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2009 připsány na účet kraje finanční prostředky v celkovém objemu 782.030 tis. Kč ovšem skutečně poskytnuty byly finanční prostředky ve výši 781.735 tis. Kč. Rozdíl ve výši 295 tis. Kč mezi prostředky přijatými na účet kraje a poskytnutými poskytovatelům sociálních služeb vznikl z důvodu financování služeb z jiných zdrojů. Tyto prostředky byly v roce 2009 vráceny zpět na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále pak bylo v průběhu roku 2009 vráceno na účet ministerstva 662 tis. Kč. Celkem bylo poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno 779.345 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání tak činila 1.728 tis. Kč. Na vypořádací účet ministerstva však byly převedeny finanční prostředky ve výši 1.690 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 38 tis. Kč byly totiž převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu z důvodu porušení rozpočtové kázně, a to vzhledem k nedodržení termínu uvedeného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2009 dotace v celkovém objemu 21.572 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 494 tis. Kč, o neinvestiční dotaci na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 600 tis. Kč, dotace v rámci Městského programu prevence kriminality (MPPK) ve výši 2.659 tis. Kč a dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy CzechPoint v celkovém objemu 17.819 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z MPPK ve výši Kč 83.769,40 byly vráceny na účet cizích prostředků poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2009, z toho částka Kč 2.080,-- pak byla vrácena městem Krnov na účet poskytovatele přímo. V rámci projektu CzechPoint nebylo vyčerpáno 2.814 tis. Kč, z toho na účet kraje byly v období od 4. 11. 2009 do 5. 2. 2010 připsány finanční prostředky ve výši 2.637 tis. Kč. Tyto prostředky byly na základě pokynů Ministerstva vnitra průběžně zasílány na účet poskytovatele od listopadu 2009. Zbývající nevyčerpaná část ve výši 177 tis. Kč byla dle předložených podkladů jednotlivých obcí odvedena přímo na účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2009 dotace v celkovém objemu 4.504 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 3.227 tis. Kč. Tato dotace nebyla plně vyčerpána, a tudíž bylo v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2009 vráceno Kč 10.280,46. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1.277 tis. Kč na program péče o krajinu. Nevyčerpané finanční prostředky z této dotace ve výši Kč 33,40 byly vráceny při finančním vypořádání dotací za rok 2009 rovněž na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva zemědělství obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2009 dotace v celkovém objemu 15.487 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 13.449 tis. Kč a investiční ve výši 2.038 tis. Kč. V případě neinvestiční dotace byly finanční prostředky poskytnuty za účelem úhrady zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.684 tis. Kč, na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona v celkovém objemu 11.724 tis. Kč a na úhradu nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 41 tis. Kč. Při finančním vypořádání dotací za rok 2009 byly na vypořádací účet poskytovatele vráceny finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč.

Dále byla poskytnuta investiční dotace na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 2.038 tis. Kč, z toho při finančním vypořádání dotací za rok 2009 bylo na vypořádací účet poskytovatele vráceno 49 tis. Kč

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2009 dotace v celkovém objemu 1.075 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace na program Evropa mladýma očima ve výši 55 tis. Kč, na program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009 ve výši 370 tis. Kč, na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR ve výši 163 tis. Kč, na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů ve výši 217 tis. Kč a na projekty romské komunity ve výši 270 tis. Kč. U posledních dvou programů nedošlo k vyčerpání dotace v plné výši, na účet poskytovatele tak bylo v rámci finančního vypořádání odvedeno Kč 6.460,--. U Programu na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů pak došlo v průběhu roku ke změně účelového znaku z 33339 na účelový znak 33160.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2009 dotace v celkovém objemu 14.880 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotaci na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 1.035 tis. Kč, dotaci na kulturní aktivity v celkovém objemu 2.288 tis. Kč, na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkovém objemu 11.320 tis. Kč a investiční dotaci na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 237 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byla poskytnuta Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, neinvestiční dotace na ostatní zdravotnické programy v celkovém objemu 803 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 4.646,84 byly převedeny na vypořádací účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2009.

Z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu byla v roce 2009 poskytnuta neinvestiční dotace statutárnímu městu Ostrava ve výši 157 tis. Kč na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

Dále byla statutárnímu městu Ostrava poskytnuta dotace z kapitolyMinisterstva obrany ve výši 20 tis. Kč v rámci programu Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb příslušníkům československé armády v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům. Dotace byla vyčerpána ve výši Kč 6.960,--. Nevyčerpané prostředky byly převedeny na vypořádací účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2009.

Z kapitoly Operace státních finančních aktiv byla poskytnuta obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2009 dotace v celkovém objemu 17.500,8 tis. Kč. Z toho investiční dotace činily 17.500 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace podléhající finančnímu vypořádání v celkovém objemu 202.763 tis. Kč. Jednalo se o dotace na výdaje vynaložené na neuskutečněné volby do PS PČR, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009 ve výši 1.375 tis. Kč, na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 27.900 tis. Kč, na sociálně právní ochranu dětí u obcí v celkovém objemu 105.169 tis. Kč. Ostatní účelové neinvestiční dotace činily 68.319 tis. Kč.

Dále byla poskytnuta obcím dotace na vybraná zdravotnická zařízení (rovněž podléhající finančnímu vypořádání dotací za rok 2009) v celkovém objemu 8.935 tis. Kč (nevyčerpané prostředky z této poskytnuté dotace jsou ve výši Kč 472,--).

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 3.336,2 tis. Kč budou převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2009 (za kapitolu Všeobecná pokladní správa a v rámci finančního vypořádání dotace za vybraná zdravotnická zařízení). Finanční prostředky ve výši Kč 1.820,41 budou převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu jako porušení rozpočtové kázně (z důvodu nedodržení termínu stanoveného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.) K dofinancování překročených výdajů budou požadovány finanční prostředky v celkovém objemu 10.545 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 8.304 tis. Kč a finanční prostředky na sociálně právní ochranu dětí u obcí ve výši 2.241 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2009 poskytnuty v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí finanční prostředky ve výši 1.132.061 tis. Kč (z toho 8.935 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání, viz popis výše).

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

6.3.1 Dotace od obcí

Dotace v celkové výši 23.718 tis. Kč byly přijaty odobcí, z toho investiční část ve výši 23.008 tis. Kč představovala dotaci od statutárního města Ostrava na spolufinancování projektu Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje a další prostředky ve výši 710 tis. Kč byly neinvestičního charakteru a jednalo se o povodňové dary od statutárního města Karviná, města Orlová a statutárního města Plzeň. Přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši.

6.3.2 Dotace od krajů

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemikraji přijal Moravskoslezský kraj dotace v celkové výši 231,4 tis. Kč. Skutečné výdaje vynaložené krajem na poskytované služby převýšily částku dotací o 208 tis. Kč a tyto prostředky budou na základě smluv vyúčtovány jednotlivým krajům.

Na řešení krizové situace, která vznikla na území Moravskoslezského kraje v důsledku bleskové povodně v měsíci červnu 2009 byly jednotlivými kraji poskytnuty Moravskoslezskému kraji finanční prostředky v celkovém objemu 1.700 tis. Kč.

Dále na základě Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Morava a Slezsko - průvodce pěšího turisty" uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a krajem Jihomoravským, Zlínským a Olomouckým, kdy Moravskoslezský kraj přijal od těchto krajů dotaci v celkové výši 900 tis. Kč, proběhlo závěrečné vyúčtování tohoto projektu, přičemž nevyčerpané finanční prostředky ve výši 96 tis. Kč byly formou příslušných podílů vráceny jednotlivým krajům.

81. Dotace poskytnuté do rozpočtu Moravskoslezského kraje od jednotlivých krajů (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Videokonference Povodně Morava a Slezsko - průvodce pěšího turisty
Jihomoravský kraj 17,8   300,0
Královéhradecký kraj 17,8 100,0  
Olomoucký kraj 17,8   300,0
Plzeňský kraj 17,8 100,0  
Středočeský kraj 17,8 1 000,0  
Zlínský kraj 17,8 500,0 300,0
Jihočeský kraj 17,8    
Hlavní město Praha 17,8    
Karlovarský kraj 17,8    
Vysočina 17,8    
Liberecký kraj 17,8    
Pardubický kraj 17,8    
Ústecký kraj 17,8    
Celkem 231,4 1 700,0 900,0

6.3.3 Dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

OdRegionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2009 finanční prostředky v celkové výši 830.381 tis. Kč, a to jako úhradu za skutečně vynaložené výdaje na základě průběžně předkládaných žádostí o platby. Finanční prostředky byly vynaloženy na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

6.3.4 Dotace z rozpočtu ústřední úrovně

Z Domu zahraničních služeb MŠMT a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (dotace z rozpočtu ústřední úrovně) byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace v celkové výši 316 tis. Kč. Dle podmínek grantové smlouvy COM-REG-2009-003 byla zaslána zálohová platba ve výši 298 tis. Kč na realizaci projektu "Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu" v rámci Operačního programu Comenius (Rámcový program celoživotního učení). Realizace projektu pokračuje až do roku 2011. Na pokrytí účastnického poplatku a cestovních nákladů spojených s kontaktním seminářem v Německu v rámci Programu celoživotního učení obdržel kraj dotaci ve výši 18 tis. Kč.

6.3.5 Dotace ze zahraničí

Ze zahraničí přijal Moravskoslezský kraj v rámci Komunitárních programů za programovací období 2004-2006 na projekt "LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" dotaci ve výši 5.626 tis. Kč a za programovací období 2007-2013 na projekt "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko" dotaci ve výši 3.693 tis. Kč.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje představuje majetek vedený v účetnictví a pomocné operativní evidenci kraje jako účetní jednotky a majetek kraje svěřený k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje vedený v jejich účetnictví. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2009 je uveden v následující tabulce.

82. Přehled majetku Moravskoslezského kraje v roce 2009 (v tis. Kč)
druh majetku kraj jako účetní jednotka příspěvkové organizace kraje celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 193 998,1 232 004,4 426 002,6
z toho:
- software 35 447,2 135 270,6 170 717,7
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 158 551,0 96 733,8 255 284,8
Oprávky k nehmotnému majetku 0,0 -163 901,2 -163 901,2
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 180 450,2 35 233 698,1 38 414 148,2
z toho:
- nemovitosti 1 210 177,1 26 440 470,4 27 650 647,5
- věci movité 482 659,7 7 788 901,6 8 271 561,3
- nedokončený majetek 1 481 664,1 988 961,8 2 470 626,0
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 5 949,2 15 364,2 21 313,5
Oprávky ke hmotnému majetku 0,0 -9 936 157,8 -9 936 157,8
Dlouhodobý finanční majetek 716 688,4 100,0 716 788,4
Dlouhodobý majetek celkem 4 091 136,7 25 365 743,4 29 456 880,1
Zásoby 2 095,0 282 880,1 284 975,1
Ostatní finanční majetek (hotovost, bankovní účty, ceniny) 2 268 450,0 1 556 231,6 3 824 681,7
Pohledávky a přechodné účty aktivní 825 229,6 912 493,0 1 737 722,6
Oběžný (krátkodobý) majetek celkem 3 095 774,6 2 751 604,7 5 847 379,3
Majetek v pořizovacích cenách celkem 7 186 911,3 38 217 407,2 45 404 318,5
Majetek celkem (po zohlednění celkových oprávek) 7 186 911,3 28 117 348,1 35 304 259,5

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a za jeho příspěvkové organizace jsou uvedeny v tabulkách č. 29 až 31 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený v jeho účetnictví

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2009 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • směnou,
 • formou darování a bezúplatných převodů,
 • z rozpočtu kraje.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj dotace (mimo akci Průmyslová zóna Nošovice) v celkové výši 215.912,8 tis. Kč. Přehled poskytnutých dotací je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj v roce 2009 pokračoval v realizaci akce "Průmyslová zóna Nošovice". V souladu se změnou č. 9 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci v programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 271.270,6 tis. Kč. Blíže se akci "Průmyslová zóna Nošovice" věnuje kapitola 2.3 Průmyslová zóna Nošovice.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2009 pořídil také majetek v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. K nejvýznamnějším akcím spolufinancovaným z evropských finančních zdrojů se z hlediska objemu pořízeného majetku řadí zejména:

 • v odvětví krizového řízení akce "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje", kde na pořízení majetku byla v rámci rozpočtu vyčleněna částka 362.187,8 tis. Kč a vyčerpáno 278.907,3 tis. Kč. Podíl evropských finančních zdrojů činil 86,8 % z celkových vyčerpaných finančních prostředků,
 • v odvětví dopravy akce "Silnice 2008 - 3. část", kde v rámci rozpočtu na pořízení majetku byla vyčleněna částka 271.698,1 tis. Kč a vyčerpáno 270.659,5 tis. Kč. Podíl evropských finančních zdrojů činil 84,1 % celkových vyčerpaných finančních prostředků.
83. Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2009 (v tis. Kč)
odvětví podíl EU ostatní podíly akce před přijetím k financování celkem
doprava 283 540,3 56 539,9 10 739,7 350 819,9
krizové řízení 242 191,9 36 715,4 - 278 907,3
kultura - - 703,0 703,0
regionální rozvoj 9 449,1 1 667,5 - 11 116,6
sociální věci 3 811,3 874,2 21,4 4 706,9
školství 146 224,4 78 633,3 59 137,7 283 995,5
územní plánování a stavební řád 1 618,9 286,0 - 1 904,8
zdravotnictví - - 11 716,9 11 716,9
životní prostředí 15,2 2,7 682,5 700,3
činnost krajského úřadu 115,1 20,3 - 135,4
celkem 686 966,0 174 739,3 83 001,2 944 706,5

V průběhu roku 2009 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 64.492,6 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

84. Přehled majetku darovaného Moravskoslezskému kraji v roce 2009 (v Kč)
dárce předmět daru pořizovací cena svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
Město Budišov nad Budišovkou budovy, pozemky 2 166 638,2 Zámek Dolní Životice
Statutární město Ostrava pozemky 69 362,8 Matiční gymnázium, Ostrava
Statutární město Ostrava pozemky 626,0 Galerie výtvarného umění, Ostrava
Bohuslava Němcová, Bravantice pozemky 42 330,0 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava
Vítkovice, a.s. movitý majetek 464 100,0 nesvěřeno
Obec Albrechtičky pozemky 92 907,5 do pronájmu Letiště Ostrava, a.s.
Statutární město Havířov pozemky 15 944,0 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá
Statutární město Karviná pozemky 1 889,0 nesvěřeno
DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem budovy, pozemky 61 638 817,0 nesvěřeno
Celkem   64 492 614,4  

Moravskoslezský kraj v roce 2009 získal také formou bezúplatných převodů majetek od postupitelů v celkové hodnotě 4.142,8 tis. Kč. Touto formou získal kraj pozemky v celkové hodnotě 318,3 tis. Kč, budovy a stavby v hodnotě 3.700,4 tis. Kč a movitý majetek v hodnotě 124,1 tis. Kč. Přehled postupitelů a předmět převodů je uveden v následující tabulce.

85. Bezúplatné převody od cizích subjektů Moravskoslezskému kraji v roce 2009 (v Kč)
postupitel předmět převodu pořizovací cena svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
Pozemkový fond ČR pozemky 20 021,7 Domov Hortenzie, Frenštát p. Radhoštěm
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových budovy, pozemky 3 751 260,7 Základní umělecká škola, Nový Jičín
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových movitý majetek 124 059,5 Základní umělecká škola, Nový Jičín
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 151 700,0 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Ostrava
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 95 750,0 Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně
Celkem   4 142 791,9  

Na základě 158 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2009 byl Moravskoslezským krajem darován majetek v celkové hodnotě 327.322,3 tis. Kč. V roce 2009 byl předmětem daru zejména movitý majetek, který byl předmětem daru ve 138 darovacích smlouvách.

86. Přehled darovaného majetku Moravskoslezským krajem v roce 2009 (v Kč)
předmět darovaného majetku objem
Pozemky 16 117 761,0
Budovy a stavby 169 422 270,2
Movitý majetek 141 782 300,9
Celkem 327 322 332,1

V roce 2009 Moravskoslezský kraj např. daroval statutárnímu městu Havířov budovy, pozemky a movitý majetek v celkové hodnotě 165.043,4 tis. Kč, městu Orlová byly darovány budovy, pozemky a movitý majetek v celkové hodnotě 52.606,2 tis. Kč. Společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. byl darován movitý majetek - přívodní řád elektrické energie v hodnotě 63.775,1 tis. Kč. Dále kraj daroval Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje majetek v hodnotě 23.025,2 tis. Kč. Jednalo se o movitý majetek, a to hasičská a jiná vozidla, požární kontejnery a další speciální zařízení.

Bezúplatné převody cizím subjektům

Moravskoslezský kraj v roce 2009 postoupil formou bezúplatných převodů příjemcům pozemky v celkové hodnotě 35,6 tis. Kč. Přehled příjemců je uveden v následující tabulce.

87. Bezúplatné převody od Moravskoslezského kraje cizím subjektům v roce 2009 (v Kč)
postupitel předmět převodu účetní hodnota svěřeno do správy příspěvkovým organizacím
Pozemkový fond ČR pozemky 9 183,0 Domov Na zámku, Kyjovice
Bohuslava Němcová, Bravantice pozemky 26 460,0 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava
Celkem   35 643,0  

Na základě směnné smlouvy č. 00247/2009/FIN směnil Moravskoslezský kraj pozemky se společností Plzeňský Prazdroj, a.s. Směněné pozemky byly vyžity v rámci celkové realizace Průmyslové zóny Nošovice.

Na majetkových účtech kraje je veden majetek v následující struktuře a ocenění, včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

88. Struktura nemovitého majetku kraje jako účetní jednotky dle majetkových účtů (v tis. Kč)
název majetku stav k 1. 1. 2009 přírůstky a úbytky stav k 31. 12. 2009
dlouhodobý nehmotný majetek - software 35 374,6 72,6 35 447,2
ocenitelná práva 3 570,0 338,0 3 908,0
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 199,7 -95,0 21 104,7
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 114 434,4 -1 396,7 113 037,7
budovy, stavby 713 244,3 221 106,8 934 351,1
samostatné movité věci a soubory movitých věcí 421 633,9 -51 834,3 369 799,6
drobný dlouhodobý hmotný majetek 120 552,3 -7 692,2 112 860,1
pozemky 225 409,8 50 416,2 275 826,0
umělecká díla a předměty 129,0 120,2 249,2
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 21 316,2 -815,6 20 500,6
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 640 165,3 -158 501,2 1 481 664,1
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3 926,3 1 773,7 5 700,0
dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 590 617,3 112 000,0 702 617,3
dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 275,0 13 785,0 14 060,0
ostatní dlouhodobý finanční majetek   11,1 11,1
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 185,0 -185,0  
stálá aktiva celkem (dlouhodobý majetek) 3 912 033,1 179 103,6 4 091 136,7

K největším nárůstům objemu majetku došlo na položce budov a staveb, a to zejména z důvodu ukončení akcí v rámci realizace Průmyslové zóny Nošovice a zavedení pořízeného majetku do majetku kraje. Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2009 postupně realizoval navyšování základního kapitálu u vybraných obchodních společností. K největšímu navýšení základního kapitálu došlo u společnosti Letiště Ostrava, a.s. o 137.000 tis. Kč, u Sanatoria Jablunkov, a.s. o 13.000 tis. Kč a dále u Moravskoslezské servisní, a.s. "v likvidaci" o 2.000 tis. Kč. Ve všech případech se jednalo o navýšení základního kapitálu peněžitými vklady.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, kraj vlastní další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 10.981 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek (do Kč 499,99) 2,5 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek (od Kč 500,-- do Kč 6.999,99) 1.760,8 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (do Kč 999,99) 1.868,5 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (od Kč 1.000,-- do Kč 2.999,99) 7.349,2 tis. Kč

7.1.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim do správy dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 232.004,4 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 35.233.698,1 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 99,9 tis. Kč
89. Majetek vedený na majetkových účtech příspěvkových organizací kraje (v tis. Kč)
druh majetku stav k 1. 1. 2009 přírůstky stav k 31. 12. 2009
budovy a stavby 20 575 328,7 1 990 012,4 22 565 341,1
pozemky 3 813 199,3 61 930,1 3 875 129,4
celkem 24 388 528,0 2 051 942,5 26 440 470,5

Nemovitý majetek kraje svěřený do správy příspěvkovým organizacím je veden v pomocné operativní evidenci a na podrozvahových účtech. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně v tabulce "Stav nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace ke dni 31. 12. daného roku". Svěřený nemovitý majetek je každoročně odsouhlašován a aktualizován na základě provedených inventur.

Přehled o výši zůstatku účtů dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 31. 12. 2009 podle jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, je uveden v tabulce č. 8 Přílohy 13.2 Tabulková část.

90. Struktura nemovitého majetku vedeného na majetkových účtech příspěvkových organizací dle odvětví (v tis. Kč)
odvětví budovy a stavby pozemky celkem
školství 5 980 806,6 573 148,4 6 553 955,0
kultura 573 824,4 26 994,7 600 819,1
sociální věci 1 416 404,6 33 114,4 1 449 519,0
zdravotnictví 5 015 704,3 87 919,8 5 103 624,1
doprava 9 578 601,2 3 153 952,1 12 732 553,3
celkem 22 565 341,1 3 875 129,4 26 440 470,5

Zastavený majetek kraje svěřený příspěvkovým organizacím

Zatížení svěřeného nemovitého majetku věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje činí 32,1 tis. Kč. Jedná se o závazek organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, která uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 1.221.000,-- se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši Kč 32.061,--.

Poskytnuté ručitelské závazky

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 o převzetí ručitelského závazku za všechny dluhy obchodní společnosti VaK Bruntál a. s., třída Práce 42, Bruntál, IČ 47675861. Ke dni 31. 12. 2009 činí výše tohoto ručitelského závazku 74.817 tis. Kč. Délka trvání ručitelského závazku je závislá na výsledku vedeného trestního řízení, jehož vyřešení je předpokladem pro ukončení soudních řízení a následné ukončení ručení za společnost VaK Bruntál a. s.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2009 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 3.881,6 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, výpočetní techniku zapůjčenou od ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci pronájmu krajský úřad využíval 9 kopírovacích strojů od firmy COPY STAR, přičemž 7 těchto strojů přešlo po ukončení nájmu v průběhu roku 2009 do majetku kraje.

91. Přehled zapůjčeného a cizího majetku (v Kč)
půjčitel obsah počet ks hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 10 1 310 000,0
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000,0
Studio Della Galerie Dr. Šmerala, Ostrava pastel 2 6 500,0
Střední umělecká škola Ostrava plastiky 9 4 850,0
ČR - Ministerstvo financí výpočetní technika 6 223 440,5
ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 133 1 774 940,0
COPY STAR, s.r.o., Hrušovská 20/2678, Ostrava kopírovací stroje 2 311 904,0
celkem     3 881 634,5

7.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Povinnost kraje jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními § 6, 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů a v návaznosti na Opatření ředitelky krajského úřadu, kterým se zabezpečuje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2009 a vnitřní předpis č. 8/2006, kterým se vydává Směrnice k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví, ve znění pozdějších vnitřních předpisů a vnitřní předpis č. 7/2006, kterým se vydává Směrnice pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje, ve znění pozdějších předpisů.

Ústřední inventarizační komise jmenovaná ředitelkou krajského úřadu ve své Závěrečné zprávě z provedené inventarizace konstatovala, že inventarizace proběhla v souladu s vydaným harmonogramem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně drobného, ostatní majetek, pohledávky a závazky byly inventarizovány ke dni 31. 12. 2009. Fyzické inventury hmotného majetku v užívání orgánů kraje byly provedeny pomocí elektronických snímacích zařízení (čteček) - celkem bylo čtečkami zinventarizováno 16.028 položek v celkové hodnotě 218.736,3 tis. Kč. Skutečný stav majetku byl porovnán s účetním a evidenčním stavem podle inventurních soupisů členy pěti dílčích inventarizačních komisí s výsledkem: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

V rámci řádné inventarizace byly také zhodnoceny "Závěrečné zprávy o inventarizaci od příspěvkových organizací", jejichž zřizovatelem byl k 31. 12. 2009 Moravskoslezský kraj a bylo konstatováno, že příspěvkové organizace plní zákonnou povinnost a informují o výsledcích inventarizací svého zřizovatele.

Nejvýznamnější položkou ve struktuře inventarizovaných aktiv kraje, kromě dlouhodobého majetku, jsou pohledávky kraje v celkové výši 825.229,6 tis. Kč. Největší pohledávkou zůstává dlouhodobá pohledávka z titulu smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov ve výši 720.421,8 tis. Kč, kterou představuje zůstatková cena pronajatého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který tvoří podnik. K výraznému navýšení došlo u poskytnutých provozních záloh (o 48.521,2 tis. Kč), a to z důvodu vyplacení záloh na poskytování služeb v rámci projektu "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence", které budou vyúčtovány v roce 2011. V případě inventarizovaných pasiv patří mezi významné položky závazky kraje, které jsou v celkové výši 300.508,8 tis. Kč. Nejvýznamnější položku tvoří krátkodobé závazky vůči dodavatelům ve výši 153.859,3 tis. Kč. V oblasti dlouhodobých závazků je největší položkou závazek za finanční kompenzace ZD Nošovice v souvislosti s výstavbou Průmyslové zóny Nošovice ve výši 60.000 tis. Kč.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2008 byl kraj zřizovatelem 272 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2009 zastupitelstvo kraje schválilo organizační změny, a to v odvětví školství a sociálních věcí. Došlo ke sloučení 7 příspěvkových organizací s jinými organizacemi a z důvodu převedení zřizovatelských funkcí na obce došlo ke zrušení 1 příspěvkové organizace.

K 31. 12. 2009 tak kraj zřizoval 264 příspěvkových organizací.

Seznam příspěvkových organizací za jednotlivá odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 19-23 Přílohy 13.2 Tabulková část. Součástí však není rozhodnutí zřizovatele k výsledku hospodaření, jelikož dle § 59 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajská zřízení) ve znění pozdějších předpisů bude rozhodovat o použití výsledku hospodaření rada kraje, a to při projednávání jednotlivých zpráv o činnosti příspěvkových organizacích dle odvětví do konce dubna daného roku.

92. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný záporný kladný záporný
Dopravy 1 - 3 770 -
Školství 215 4 15 774 -10 248
Kultury 7 - 1 924 -
Sociálních věcí 25 1 4 038 -8
Zdravotnictví 10 1 12 175 -20 659
Celkem 258 6 37 681 -30 915

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, a dále ze státního rozpočtu a z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie. Prostředky jsou určeny buď neinvestičně jako příspěvek na provoz (s účelem nebo bez) nebo investičně jako účelová investiční dotace do investičního fondu. Následující podkapitoly popisují financování příspěvkových organizacích dle odvětví právě z tohoto pohledu.

Podrobnější přehled přijatých státních dotací s vyčíslením finančních prostředků je uveden v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2009 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomocí evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitolách 2 Reprodukce majetku kraje a 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

V tabulkách č. 8 až 17 Přílohy 13.2 Tabulková část jsou uvedeny konkrétní příspěvky resp. dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím včetně zdůvodnění případného nečerpání.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic, včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

93. Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých Správě silnic Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz účelové investiční dotace do investičního fondu celkem
na reprodukci majetku kraje ostatní
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 776 023 405 683 177 900 192 440 134 985

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2009 příspěvek na provoz v celkové výši 776.023 tis. Kč, v rámci něhož byly hrazeny tyto akce:

 • příspěvek na provoz ve výši 405.683 tis. Kč,
 • pokrytí odpisů silnic II. a III. tříd ve výši 140.000 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd - neinvestice ve výši 157.900 tis. Kč,
 • protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 20.000 tis. Kč,
 • náhrady vyvolané stavbou Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ve Studénce ve výši 1.496 tis. Kč,
 • údržba zóny Nošovice ve výši 7.800 tis. Kč,
 • čištění komunikací ve výši 5.000 tis. Kč,
 • pojistné náhrady za škody na nemovitém majetku ve výši 38.144 tis. Kč.

Předmětem finančního vypořádání příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje s rozpočtem zřizovatele, tj. Moravskoslezským krajem byl v roce 2009 účelově poskytnutý příspěvek na provoz, který byl poskytnut v roce 2008 na akci "Oprava chodníku na mostě ev. č. 473-006 přes Ostravici ve Frýdku Místku", a to v celkově poskytnuté výši 3.590 tis. Kč. Akce byla realizována v letech 2008-2009 v celkovém objemu 3.057 tis. Kč. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 533 tis. Kč byla v průběhu roku 2009 vrácena zpět na účet zřizovatele.

V roce 2009 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuta investiční účelová dotace do investičního fondu v celkové výši 134.985 tis. Kč, a to zejména na akce, které se týkaly přípravy staveb a vypořádání pozemků a rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic.

Ze státního rozpočtu ani v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů nebyly v roce 2009 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje dotace poskytnuty.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2009 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 3.770 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako záporný, a to ztráta ve výši 10.090 tis. Kč. Na této ztrátě se podílel především nárůst nákladů v oblasti oprav a udržování, vyšší spotřeba materiálu a ostatních dodávek, nárůst mzdových nákladů a odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 13.861 tis. Kč. Na tomto kladném hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy v doplňkové činnosti, které tvořily tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2009 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 219 škol a školských zařízení.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 4.723.650 tis. Kč.

94. Objemy provozních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
mateřské školy a základní školy 675 483 83 492 1 400 581 495 9 096
gymnázia 771 721 85 480 1 000 677 848 7 393
odborné školy a učiliště 2 616 644 380 200 10 257 2 210 484 15 703
základní umělecké školy 366 135 0 2 250 363 670 215
domy dětí a mládeže 32 586 3 168 0 29 418 0
dětské domovy 166 894 40 121 173 125 492 1 108
ostatní zařízení 94 187 18 036 0 64 702 11 449
celkem 4 723 650 610 497 15 080 4 053 109 44 964

Částka ve výši 610.497 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční prostředky ve výši 4.113.153 tis. Kč představují pro příspěvkové organizace objem finančních prostředků, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z evropských finančních zdrojů s předem definovaným účelem.

Podstatný objem dotací ze státního rozpočtu tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, především na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, dotace pro sportovní gymnázia a dotace na rozvojový program "Hustota" a "Specifika" ve výši 3.925.259 tis. Kč.

K akcím spolufinancovaným z evropských finančních zdrojů patří např. globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. nebo individuální projekty "Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami" a "Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ".

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 90.159 tis. Kč. Další účelové prostředky tvoří příspěvek na podporu změn v oblasti školství, na zajištění činnosti školních psychologů a speciálních pedagogů, na podporu talentů, na podporu málo početných škol, na podporu soutěží a přehlídek, na rozvojové programy Moravskoslezského kraje Leonardo a Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, aj.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací působících v odvětví školství byla financována prostřednictvím dotací do investičního fondu, jejichž úhrnná výše činila 54.712 tis. Kč.

95. Objemy investičních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
mateřské školy a základní školy 3 672 3 672 0
gymnázia 19 367 18 396 971
odborné školy a učiliště 26 141 25 871 270
základní umělecké školy 1 442 1 442 0
domy dětí a mládeže 0 0 0
dětské domovy 3 004 3 004 0
ostatní zařízení 1 086 1 086 0
celkem 54 712 53 471 1 241

Příspěvkovým organizacím kraje bylo v souvislosti s jejich investiční činností poskytnuto 54.712 tis. Kč. Prostředky byly určeny na podporu změn v oblasti školství, na reprodukci majetku kraje svěřeného do právy příspěvkovým organizacím, na nákup dvou nákladních automobilů pro výuku autoškoly a na úhradu grantových projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 5.526 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 42 organizací hospodařících s vyrovnaným hospodařením, 173 organizací hospodařících se ziskem a 4 organizace hospodařící se ztrátou ve výši 10.248 tis. Kč.

Celková zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2009 je ve výši 14.526,78 tis. Kč. Z toho 13.300,87 tis. Kč činí úvěry na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů a 1.225,91 tis. Kč tvoří leasing na nákup kopírovacího stroje a automobilu a půjčka poskytnutá Státním fondem životního prostředí na tepelná čerpadla.

96. Zadluženost k 31. 12. 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Celková zadluženost Komentář
00845027 Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 783,47 úvěr - realizace projektu
00602159 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 908,40 úvěr - realizace projektu
00601667 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 1 300,00 úvěr - realizace projektu
00601641 Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 54,15 leasingová smlouva na kopírovací stroj
14613280 Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1 000,00 úvěr - realizace projektu
00602051 Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 2 636,00 úvěr - realizace projektu
62331574 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 647,00 půjčka poskytnutá Státní fondem životního prostředí na tepelná čerpadla
60337494 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace 1 966,00 úvěr - realizace projektu
00601322 Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace 600,00 úvěr - realizace projektu
00601314 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace 4 107,00 úvěr - realizace projektu
60043661 Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace 524,76 leasingová smlouva na automobil
Celkem 14 526,78  

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj byl v roce 2009 zřizovatelem 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k financování jejich provozních činností poskytnuty prostředky v celkové výši 199.405 tis. Kč, z toho neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu tvořil částku 155.952 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 43.453 tis. Kč.

97. Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz účelové investiční dotace do investičního fondu celkem*)
na reprodukci majetku kraje *) ostatní
divadlo 1 40 884 37 016 0 3 868 758
knihovna 1 41 655 23 752 0 17 903 2 381
muzea a galerie 5 116 866 95 185 8 508 13 173 31 674
celkem 7 199 405 155 952 8 508 34 944 34 813

*) vč. programového financování Isprofin

Na zajištění provozních činností příspěvkových organizací byly v odvětví kultury poskytnuty účelově určené prostředky v objemu 43.453 tis. Kč. Byly vázány např. na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (12.741,6 tis. Kč), nákup a ochranu knihovního fondu a pořízení čipů a vlastní čipování knih pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, příspěvkovou organizaci kraje (14.800 tis. Kč) nebo na realizaci programu rozvoje muzejnictví (2.500 tis. Kč).

Na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím bylo poskytnuto celkem 8.508 tis. Kč, z toho částka 71 tis. Kč v rámci programového financování ISPROFIN na ochranu movitého kulturního dědictví pro příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále a Muzeum Novojičínska.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví kultury činily za rok 2009 celkem 34.813 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 32.336 tis. Kč byly určeny na pořízení a obnovu majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, např. na rekonstrukci depozitářů v Žilině u Nového Jičína Muzea Novojičínska, na statické a stabilizační práce na hradním paláci Hradu Hukvaldy - Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nebo na pořízení knihovnického software - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Prostředky ve výši 2.477 tis. Kč byly poskytnuty v rámci programového financování ISPROFIN a byly určeny na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a na ochranu movitého kulturního dědictví.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 v odvětví kultury skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 1.924 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo šest organizací hospodařících se ziskem. Jedna organizace měla vyrovnaný hospodářský výsledek (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě).

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl ke 31. 12. 2009 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 11 příspěvkových organizací - 7 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav).

Finanční prostředky určené k financování provozních činností těchto příspěvkových organizací představovaly výši 402.194 tis. Kč, z toho neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu tvořil částku 338.254 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 63.940 tis. Kč.

98. Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz účelové investiční dotace do investičního fondu celkem *)
na reprodukci majetku kraje ostatní
nemocnice 7 42 326 8 040 8 866 25 421 92 879
odborné léčebné ústavy 1 4 501 603 149 3 749 0
ostatní ústavní péče 2 42 111 40 452 0 1 659 600
zdravotnická záchranná služba 1 313 256 289 159 22 24 075 23 478
celkem 11 402 194 338 254 9 036 54 904 116 957

*) vč. programového financování ISPROFIN

Účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje na zajištění provozních činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví byly určeny především na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (41.965 tis. Kč), dále na provoz dětského stacionáře v Českém Těšíně (3.749 tis. Kč), protialkoholní záchytné stanice (5.948 tis. Kč) nebo na zajištění evidence onkologických onemocnění a vedení dat v národním onkologickém registru (658 tis. Kč).

Část účelově určeného příspěvku na provoz tvořily i finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 1.659 tis. Kč. Tyto účelové neinvestiční prostředky byly určeny pro Dětské centrum Čtyřlístek jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních a byly vyčerpány v plné výši.

Na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým (neinvestiční prostředky) bylo v roce 2009 poskytnuto 9.036 tis. Kč. Na pořízení a obnovu majetku (investiční prostředky) - účelové investiční dotace pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví na rok 2009 představovaly celkem 116.957 tis. Kč, z toho prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje představují částku 108.457 tis. Kč a investiční prostředky ze státního rozpočtu v úhrnné výši 8.500 tis. Kč byly příspěvkovým organizacím poskytnuty v rámci programového financování ISPROFIN.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví dosáhly v roce 2009 v celkovém součtu zhoršeného výsledku hospodaření, vytvořená ztráta v úhrnu činila 8.484 tis. Kč. Se ztrátou hospodařila Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, její celková ztráta činila 20.659 tis. Kč. Tato nemocnice v současně době řeší splácení polhůtných závazků vůči dodavatelským společnostem, má uzavřeny s největšími firmami splátkové kalendáře na překlenutí dočasného zpožďování úhrad závazků a posunutí splatnosti u vybraných dodavatelů. Nemocnice uzavřela smlouvu o krátkodobém provozním úvěru na rok 2009 ve výši 30 mil. Kč, s pomocí výše uvedeného úvěru pro rok 2009 nemocnice částečně pokryla přechodné nedodržování smluvních splatností, vzniklých především srážkou za poskytnutou zdravotní péči v uplynulých letech a neprofinancováním nárůstu poskytnuté zdravotní péče v souvislosti s onkologickou péčí poskytovanou v rámci Komplexního onkologického centra Nový Jičín.

Zlepšeného výsledku hospodaření dosáhlo 10 organizací, jejich celkový vytvořený zisk představoval 12.175 tis. Kč. Nejlepšího výsledku hospodaření dosáhlo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (6.060 tis. Kč) a Územní středisko záchranné služby Moravskoskoslezského kraje (3.408 tis. Kč).

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Zřizovatelskou funkci vykonával Moravskoslezský kraj ke 31. 12. 2008 u 28 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Jednalo se o 27 domovů důchodců a zařízení ostatní ústavní péče a 1 rodinné a manželské poradny - specifického typu poskytované služby, což je zařízení poskytující sociální služby zejména v oblastech sociálně právní ochrany dětí a provozování zařízení pro výkon pěstounské péče. V průběhu roku došlo v rámci procesu transformace pobytových sociálních služeb v kraji k ukončení poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci kraje Domov Vesna v obci Orlová - Lutyně a převedení činností na příspěvkovou organizaci obce. Rovněž došlo ke sloučení příspěvkové organizace kraje Naděje v Jindřichově ve Slezsku s organizací Harmonie v Krnově. Celkový počet zařízení ke 31. 12. 2009 se tímto snížil proti roku 2008 z 28 na 26.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvek na zajištění běžného provozu z rozpočtu MSK byl poskytován pouze Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci, ve výši 8.400 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006 (činnost byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje). Schválené finanční prostředky na běžný provoz této příspěvkové organizace byly čerpány na 100 %.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v průběhu roku 2009 dále poskytnuty k financování jejich provozní činnosti účelově určené finanční prostředky v úhrnné výši 10.796 tis. Kč, z toho bylo organizacím poskytnuto z rozpočtu Moravskoslezského kraje 10.676 tis. Kč a ze státního rozpočtu 120 tis. Kč na poskytnutí nadstandardní pobytové služby válečným veteránům. Finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny např. na zpracování studií v rámci transformace pobytových sociálních služeb nebo na nově vzniklá zařízení k výkonu pěstounské péče. Na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím bylo v roce 2009 z výše zmíněné částky poskytnuto 2.708 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu areálu příspěvkové organizace Fontána v Hlučíně za účelem transformace.

99. Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz účelové investiční dotace do investičního fondu celkem
na reprodukci majetku kraje ostatní
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 14 000 8 400 0 5 600 889
Domovy 27 5 196 0 2 708 2 489 13 695
celkem 28 19 196 8 400 2 708 8 089 14 584

Ostatní krajské příspěvkové organizace byly financovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Objem financí pro rok 2009 představoval pro příspěvkové organizace kraje 312.551 tis. Kč, což je cca 93,7 % objemu roku 2008 a 88 % objemu požadovaných prostředků (356.064 tis. Kč) ze státního rozpočtu na rok 2008. Těmto příspěvkovým organizacím tedy v průběhu roku nebyl kryt roční příspěvek na provoz státní dotací zapojovanou do rozpočtu kraje, ale v rámci tzv. "průtokové dotace" poskytnuté přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky do rozpočtu kraje nevstupují, procházejí pouze přes bankovní účet kraje.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Investiční prostředky poskytnuté v odvětví sociálních věcí do investičních fondů příspěvkových organizací byly ve výši 14.584 tis. Kč. Použity byly zejména na stavební úpravy objektů a rekonstrukce zařízení v rámci procesu transformace pobytových služeb pro klienty.

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 3/83 ze dne 18. 2. 2009 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím ve výši 46.500 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Poskytnuté prostředky z návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly vráceny v říjnu 2009.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Ke dni 31. 12. 2009 dosáhly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí zlepšeného výsledku hospodaření pro rok 2009 v celkové kladné výši 4.030 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 26 organizací hospodařících se ziskem, 1 organizace ukončila rok s vyrovnaným hospodařením a 1 organizace hospodařila se ztrátou.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj má účast v níže uvedených obchodních společnostech s různým objemem majetkové účasti a v obecně prospěšné společnosti.

100. Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Sídlo
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 734 01 Bílovec, 17. listopadu 538
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 739 91 Jablunkov, Alej míru 442
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Na hradbách 1440/16
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401
KIC Odpady, a. s. 34,0 28564111 702 18 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2771/117
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 702 00 Ostrava, Na Jízdárně 7/1245
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 792 01 Bruntál, třída Práce 42
Třinecká nemocnice, a. s. "v likvidaci" 100,0 26866102 739 61 Třinec, Kaštanová 268
Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. "v likvidaci" 100,0 26864983 738 18 Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 321
Karvinská nemocnice, a. s. "v likvidaci" 100,0 26865882 734 12 Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5
Havířovská nemocnice, a. s. "v likvidaci" 100,0 26865912 736 01 Havířov, Dělnická 1132/24
Opavská nemocnice, a. s. "v likvidaci" 100,0 26866447 746 01 Opava, Olomoucká 86
Moravskoslezská servisní, a.s. "v likvidaci" 100,0 26867591 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, Fráni Šrámka 1209/5
Novojičínská nemocnice, a. s. "v likvidaci" 100,0 26867613 741 11 Nový Jičín, K nemocnici 775/76
Krnovská nemocnice, a. s. "v likvidaci" 100,0 26866421 794 01 Krnov, I. P. Pavlova 552/9
101. Společnost založená krajem
Název Sídlo
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 1403/2

9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Bílovecká nemocnice, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1827 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 21.282,3 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 19. 2. 2008.
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2093 a 24/2128 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 50.838,1 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 1. 8. 2008.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedena v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedená v účetnictví činí 176.588.653,51 Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Bílovecké nemocnice, a. s. činí 74.120,4 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu, za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov - odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2129 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 1.518,4 tis. Kč a nepeněžitém vkladu ve výši 153.681,6 tis. Kč nemovitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 31. 7. 2008.
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2245 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 691,9 tis. Kč movitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje do základního kapitálu. Toto navýšení bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 28. 11. 2008.
 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/411 ze dne 14. 10. 2009 bylo rozhodnuto peněžitém vkladu ve výši 13.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 14. 12. 2009.

V návaznosti na to, že v průběhu roku 2008 docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedena v účetnictví činí Kč 172.111.463,35. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Sanatoria Jablunkov, a. s. činí 170.891,6 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

102. Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2009 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 116.708 116.516 192
Sanatorium Jablunkov, a.s. 78.878 78.678 200

Společnost Bílovecká nemocnice, a. s. dosáhla za rok 2009 zisku ve výši 192 tis. Kč. Vedení nemocnice předpokládá, že po provedení auditu bude, nejpozději v průběhu měsíce května 2010, účetní závěrka projednána dozorčí radou společnosti, a to včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti. Následně bude účetní závěrka předložena ke schválení radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., která také rozhodne o rozdělení zisku.

Společnost Sanatorium Jablunkov, a. s. dosáhla za rok 2009 zisku ve výši 200 tis. Kč Vedení sanatoria předpokládá, že po provedení auditu bude, nejpozději v průběhu měsíce května 2010, účetní závěrka projednána dozorčí radou společnosti, a to včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti. Následně bude účetní závěrka předložena ke schválení radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., která také rozhodne o rozdělení zisku.

103. Přehled obchodních společností "v likvidaci" v odvětví zdravotnictví
Název Sídlo
Třinecká nemocnice, a.s. "v likvidaci" 739 61 Třinec, Kaštanová 268
Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. "v likvidaci" 738 18 Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 321
Karvinská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 734 12 Karviná - Ráj, Vydmuchov 399/5
Havířovská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 736 01 Havířov, Dělnická 1132/24
Opavská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 746 01 Opava, Olomoucká 86
Novojičínská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 741 11 Nový Jičín, K nemocnici 775/76
Krnovská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 794 01 Krnov, I. P. Pavlova 552/9
Moravskoslezská servisní, a.s. "v likvidaci" 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, F. Šrámka 1209/5

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/73 ze dne 18. 12. 2008 rozhodlo o zrušení 7 nemocnic - obchodních společností formou likvidace. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 5/345 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti Moravskoslezská servisní, a. s. rovněž formou likvidace. Záměrem Moravskoslezského kraje v roce 2010 je dokončení procesu likvidace výše uvedených obchodních společností v odvětví zdravotnictví. Všechny výše uvedené obchodní společnosti v průběhu roku 2009 nevyvíjely činnost. Výsledek hospodaření těchto společností skončil ztrátou.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Letiště Ostrava, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 3. 3. 2004.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/855/1 ze dne 23. 2. 2006 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 35.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 29. 3. 2006.
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1053/1 ze dne 8. 6. 2006 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 22.300 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 13. 7. 2006.
 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2036 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 70.500 tis. Kč a nepeněžitém vkladu ve výši 43.500 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 20. 8. 2008.
 5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/385 ze dne 14. 10. 2009 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 137.000 tis. Kč do základního kapitálu. Část emisního kursu akcií ve výši 100.000 tis. Kč byla splacena před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcí ve výši 37.000 tis. Kč bude splacena do 1 roku od rozhodnutí. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 20. 11. 2009.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedena v účetnictví činí Kč 323.937.610,--. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Letiště Ostrava, a. s. činila 310.302 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%. Hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a.s. skončilo v roce 2009 ztrátou ve výši 5.880 tis. Kč. Následně bude účetní závěrka předložena ke schválení radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Letiště Ostrava, a.s., která také rozhodne o pokrytí ztráty z budoucích výnosů akciové společnosti.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem ve výši 185 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009.
104. Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2009 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 233.174 239.054 -5.880
Koordinátor ODIS, s.r.o. 10.303 10.263 40

9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR - ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008.

Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., činila Kč 1.000.000,--, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akci 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů bylo realizována 30. 6. 2009.

Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11 tis. Kč.

105. Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu za rok 2009 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 23.749 22.743 1.006
VaK Bruntál, a.s. 68.104 64.070 4.034

9.4 Obchodní společnosti v odvětví životního prostředí

KIC Odpady, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25//2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do v obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominálně hodnotě jedné akcie 100.000 Kč společnosti na následující statutární města:

ba) Opava - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu

bb) Frýdek-Místek - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu

bc) Havířov - 35 ks akcií - 8,75 % základního kapitálu

bd) Ostrava - 129 ks akcií - 32,25 % základního kapitálu

be) Karviná - 50 ks akcií - 12,50 % základního kapitálu

106. Hospodaření obchodních společností v odvětví životního prostředí a zemědělství za rok 2009 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 540 1.882 -1.342

9.5 Ostatní společnosti

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. vykázala za rok 2009 ztrátu ve výši 67 tis. Kč.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2009 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 7.798.977,5 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 8.430,9 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2009 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací - obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách - z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 25 až 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2009 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 347.137 tis. Kč, z toho bylo v roce 2010 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 983,3 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.583.939,6 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2009 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2010 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 494,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2009 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

107. Poskytnuté finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2009 (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2009 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2010
celkem 347 136,9 983,3
z toho v rámci:
Vyhlášené dotační programy 137 163,6 722,9
EKOKOM 100,0  
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 194,1  
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 4 390,1  
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 8 014,4  
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 31 431,4  
Kofinancování vodohospodářských projektů 7 000,0  
Neinvestiční příspěvek na činnost obcí 2 590,5  
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 14 344,4 57,4
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby 4 112,1  
Obnova kulturních památek 650,0  
Onkologický registr 370,3  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 413,0  
Podpora soutěží a přehlídek 277,0  
Podpora vodohospodářských projektů 18 429,6 0,2
Program protidrogové politiky 338,4  
Program sociální prevence a prevence kriminality 394,2 5,4
Protialkoholní záchytná stanice 4 600,0  
Podpora projektů průmyslových zón 11 000,0  
Příspěvky na hospodaření v lesích 17 795,3  
Regionální funkce knihoven 12 815,0  
Reprezentační akce kraje - využití volného času 50,0  
Vesnice roku 500,0  
Dotace na řešení následků povodní 2009 29 354,4  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 36 809,0 197,4

U většiny dotací poskytnutých obcím v rámci vyhlašovaných dotačních programů bylo stanoveno použití do konce roku 2009 (viz kapitola 3 Dotační programy).

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2009 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 25 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2008 byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souladu se zákonem č. 248/2002 Sb., o podpoře regionálního rozvoje poskytnuty dotace ve výši 10.948 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Část dotace byla poskytnuta jako investiční, a to ve výši 3.514 tis. Kč a část neinvestiční v celkové výši 7.434 tis. Kč.

Z toho:

 1. Usneseními zastupitelstva kraje č. 21/1796 a č. 25/2149 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové dotace na kofinancování způsobilých výdajů projektů Technické pomoci a financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady v celkové výši 10.798 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009, v případě úhrady uznatelných výdajů vzniklých v prosinci 2009 s termínem do 31. 1. 2010.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2192 byla dále Regionální radě poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč na spolufinancování konference "Evropské příležitosti regionů" s časovou použitelností od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2008.

V rámci finančního vypořádání za rok 2008 a 2009 dotací poskytnutých na kofinancování způsobilých výdajů projektů Technické pomoci a financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady byly vráceny finanční prostředky v celkovém objemu 3.862 tis. Kč, z toho z investičních prostředků částka 2.298 tis. Kč a z neinvestičních prostředků částka 1.564 tis. Kč.

Dotace poskytnutá na spolufinancování konference "Evropské příležitosti regionů" ve výši 150 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši.

V roce 2009 byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souladu se zákonem č. 248/2002 Sb., o podpoře regionálního rozvoje poskytnuty dotace ve výši 6.550 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Část dotace byla poskytnuta jako investiční, a to ve výši 1.550 tis. Kč a část neinvestiční v celkové výši 5.000 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že se investiční činnost nerealizovala v plném rozsahu a v souladu se smluvními podmínkami, ve kterých je stanoveno vrácení finančních prostředků ve výše uvedeném případě do 7 dnů, byla část investiční dotace ve výši 1.053 tis. Kč vrácena na účet Moravskoslezského kraje. Celkové vyúčtování poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků v roce 2009 bude předloženo v termínu k 30. 6. 2010 a bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

108. Přehled finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006-2009 (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 * 1 053,0*
celkem 38 012,0 26 653,3 5 861,7

* Termín celkového vyúčtování je dle smluvních podmínek stanoven na 30. 6. 2010.

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2009 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.177.496,8 tis. Kč, z toho 554.256,5 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2010 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 6.077,8 tis. Kč.

109. Poskytnuté finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2009 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2009 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2010
celkem 1 623 240,3 6 077,8
z toho v rámci:
Vyhlášené dotační programy 50 929,5 277,7
EKOKOM 500,0  
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 21 446,0  
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 6 377,5  
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 37 837,3  
Hry IV. letní olympiády dětí 150,0  
Informační systém o znečištění ovzduší 2 300,0 44,1
Kofinancování programů EU 100,0  
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje 2 000,0  
LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 4 468,4  
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 8 889,4  
Obnova kulturních památek 593,4  
Oceňování nejúspěšnějších sportovců 350,0  
Onkologický registr 520,7  
Osvětová činnost 288,0  
Péče o chráněné druhy živočichů 800,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 735,0  
Podpora talentů 372,0  
Podpora vodohospodářských projektů 0,0  
Prezentace potenciálu a příležitostí kraje 390,0  
Propagace v oblasti ŽP 831,9  
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 262 000,0 105,7
Příspěvky na hospodaření v lesích 11 144,5  
Příspěvky na podporu včelařství 1 803,5  
Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost 6 620,0 36,0
Reprezentační akce kraje - využití volného času 431,0  
Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje 0,3  
Řád "Služby veřejného ekonomického zájmu" 15 500,0  
Soutěž potravinářský výrobek roku v MSK 400,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 982,1  
Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě 1 030 309,0 581,8
Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 146,4  
Žákovské jízdné 52 173,8 3 436,5
Ostatní dotace 97 850,5 1 596,0
110. Poskytnuté finanční prostředky v roce 2009 soukromým školám (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2009 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2010
celkem 554 256,5 794,2
z toho v rámci:
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 257,0 158,0
Dotace pro soukromé školy 515 560,0 593,7
DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 105,0  
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 1 680,6  
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 4 859,0  
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 5 990,3  
Podpora talentů 10,0  
Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků 2 924,0 23,4
Program protidrogové politiky 86,8  
Soutěže 50,0  
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 48,0  
Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 21 685,8 19,1

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2009 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na podporu včelařství v celkové výši 12.948 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2009

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2009 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvem financí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů projednávána zároveň se Závěrečným účtem krajem.

12 Závěr

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2009 činil 2.263.299,2 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům, neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů schválených v rozpočtu kraje a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje a zůstatky peněžních fondů kraje.

Zůstatek finančních prostředků za rok 2009 je z části tvořen účelovými prostředky. Jsou to nevyčerpané státní dotace, které podléhají finančnímu vypořádání a byly v 1. čtvrtletí roku 2010 vráceny do státního rozpočtu, vypořádání prostředků zapojených z fondů do rozpočtu kraje, účelové prostředky vázané dle zákona, a dále prostředky na akce, které je nutné realizovat v roce 2010 z titulu smlouvy, rozhodnutí orgánů kraje apod.

Do rozpočtu kraje na rok 2010 již byla zapojena část přebytku hospodaření za rok 2009 ve výši 1.874.027,9 tis. Kč. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2010 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 9/790 ze dne 16. 12. 2009 zapojena částka ve výši 353.987 tis. Kč, a to nedočerpaných výdajů roku 2009. A dále, zastupitelstvo kraje tímto usnesením rozhodlo o zrušení Fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance a o zapojení části prostředků tohoto fondu do schváleného rozpočtu roku 2010 ve výši 141.380 tis. Kč (je tvořeno částkou ve výši 138.071,3 tis. Kč, která stála mimo rozpočet roku 2009 a částkou ve výši 3.308,7 tis. Kč, která je součástí přebytku hospodaření roku 2009). Rada kraje na začátku roku 2010 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/ 790 ze dne 16. 12. 2009 bodu 6 d) svým usneseními č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 a č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila další část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2009 v celkové výši 1.516.732,2 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených finančních prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2009 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

Rozhodnutí o použití zbývající části nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010 bude předloženo k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.

111. Rozbor zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2009 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2009 2 263 299,2
- z toho část prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje do roku 2009 171 102,5
  - Zajišťovací fond 29 504,4
  - Fond pro financování závazků MSK vůči EIB 138 071,3
  - Regionální rozvojový fond 3 526,8
Zůstatek finančních prostředků celkem 2 092 196,7
  z toho:
Zapojeno do rozpočtu roku 2010 1 874 027,9
  - zastupitelstvem kraje při schvalování rozpočtu 2010 353 987,0
  - zastupitelstvem kraje při schvalování rozpočtu 2010 (ze zůstatku Fondu pro financování závazků MSK vůči EIB, celkem bylo do schváleného rozpočtu zapojeno 141.380 tis. Kč, z toho 138.071,3 tis. Kč představovaly prostředky nezapojené do roku 2009) 3 308,7
  - radou kraje na základě svěření zastupitelstva kraje 1 516 732,2
Návrh na zapojení do rozpočtu 2010 - vázané účelové prostředky z roku 2009 38 766,3
  - účelové finanční prostředky (státní dotace, vratky, úroky Státnímu fondu dopravní infrastruktury) 4 120,9
  - zapojení zůstatku Sociálního fondu z roku 2009 2 361,9
  - zapojení úroků za rok 2009 na účtech projektů spolufinancovaných z EU a Globálních grantů 4 898,5
  - zapojení nevyčerpaných výdajů u dotačního programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí" 200,0
  - nahrazení rozpočtovaných příjmů ve schváleném rozpočtu 2010 u akce "Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku" z přeplněných příjmů u této akce v roce 2009 27 185,0
Prostředky mimo rozpočet roku 2010 269,1
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 1,5
  - vypořádání Regionálního rozvojového fondu 267,6
Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2009 (včetně zbývajícího zůstatku zrušeného fondu EIB) 179 133,4

Graf 1

(v mil. Kč)

  Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Dotace 1 804,2 3 279,8 10 650,9 10 794,7 9 906,0 10 747,6 10 355,4 10 985,7 12 404,8
Vlastní příjmy 6,3 1 063,5 1 289,7 1 533,9 4 230,8 4 465,3 5 077,7 5 377,5 4 890,3
Celkem 1 810,5 4 343,3 11 940,6 12 328,6 14 136,7 15 212,9 15 433,0 16 363,2 17 295,1


Graf 2

(v mil. Kč)

  Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Běžné výdaje 1 726,5 4 005,5 10 758,3 11 151,6 12 489,3 13 308,3 13 135,0 13 733,8 14 927,6
Kapitálové výdaje 74,4 214,4 984,7 922,1 1 190,7 2 309,2 1 748,4 2 741,2 2 177,4
Celkem 1 800,9 4 219,9 11 743,0 12 073,7 13 680,1 15 617,5 14 883,4 16 475,0 17 105,0


Graf 3

  2006 2007 2008 2009
  Druh příjmu Čerpání Kč Čerpání v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Čerpání v tis. Kč
pol. 3xxx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje akcií a ostatní kapitálové příjmy 21 677 878,00 275 208,34 1,13 128 553,35 0,79 331 503,41 1,92
pol. 1xxx Daně a správní poplatky 4 193 719 628,92 4 573 579,77 18,77 4 972 512,11 30,39 4 353 820,21 25,17
pol. 42xx Investiční dotace 765 942 689,47 608 642,00 2,50 751 341,81 4,59 1 350 547,07 7,81
pol. 41xx Neinvestiční dotace 18 450 109 384,09 18 680 968,00 76,66 10 234 316,70 62,54 11 054 287,87 63,92
pol. 2xxx Příjmy z vlastní činnosti a přijaté odvody, vratky, poplatky příp. náhrady 249 901 017,49 228 888,76 0,94 276 437,10 1,69 204 929,13 1,18
  Celkový součet 23 681 350 597,97 24 367 286,87 100,00 16 363 161,07 100,00 17 295 087,68 100,00


Graf 4

v tis. Kč

  2006 2007 2008 2009
- z toho SPZ Nošovice 585 031 3,7 3,7460 508 545,00 3,4 549 272,48 3,362 145 797,78 0,852
regionální rozvoj 942 354 6,0 6,0340 863 651,00 5,8 951 891,90 5,827 345 261,65 2,018
doprava 2 354 623 15,1 15,0769 1 927 472,00 13,0 2 794 957,12 17,110 2 867 468,22 16,764
školství 10 141 557 64,9 64,9374 10 470 733,00 70,4 10 587 512,46 64,814 11 465 180,58 67,028
kultura 245 793 1,6 1,5738 234 872,00 1,6 282 515,00 1,729 279 766,37 1,636
zdravotnictví 491 410 3,1 3,1465 584 874,00 3,9 756 471,73 4,631 632 463,33 3,698
životní prostředí 134 678 0,9 0,8624 121 088,00 0,8 162 480,74 0,995 161 216,83 0,943
sociální věci 769 030 4,9 4,9242 132 667,00 0,9 251 552,01 1,540 344 755,04 2,016
krizové řízení               457 212,46 2,673
všeobecná veřejná správa a služby 454 433 0,2 2,9098 383 173,00 2,6 402 909,89 2,467 426 596,89 2,494
ostatní 83 548 0,5 0,5350 164 913,00 1,1 144 992,71 0,888 125 042,72 0,731
finance a správa majetku           139 695,13 0,855   0,000
celkem 15 617 427     14 883 443,00 100,0 16 335 283,55 100,000 17 104 964,09 100,000


Graf 5

v tis. Kč

  2006 2007 2008 2009
Odvětví/dotační program UR UR UR Skutečnost % UR Skutečnost %
Odvětví regionálního rozvoje 52 939,70 42 294,00 47 220,97 45 645,49 27,57 179 980,30 82 879,41 36,71
Odvětví dopravy 16 000,01 15 933,00 18 859,20 17 702,59 10,69 18 397,10 17 822,43 7,89
Odvětví školství 7 734,30 6 490,00 6 418,02 6 412,05 3,87 8 134,62 7 999,95 3,54
Odvětví kultury 13 630,00 13 562,00 13 850,00 13 302,01 8,03 14 197,69 13 828,36 6,13
Odvětví zdravotnictví 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 995,29 3,02 4 976,70 4 972,92 2,20
Odvětví životního prostředí 58 039,45 53 590,00 72 127,19 53 117,57 32,08 82 585,77 75 478,75 33,43
Odvětví sociálních věcí 138 972,00 12 750,00 24 500,00 24 410,77 14,74 24 410,00 22 770,92 10,09
Odvětví územního plánování           600,00 0,00 0,00
Celkem 292 315,46 149 619,00 187 975,38 165 585,78 100,00 333 282,18 225 752,72 100,00


Tabulka 1

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. prosinci 2009 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 910 000 910 000 930 725 102,3
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 80 808 54 428 51 316 94,3
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 65 000 65 000 86 595 133,2
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 290 000 1 070 000 1 078 452 100,8
  1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 17 870 31 371 31 371 100,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 166 000 2 166 000 2 172 193 100,3
  1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 0 0 313 0,0
  1361 Správní poplatky 2 820 2 840 2 856 100,6
    Daňové příjmy 4 532 498 4 299 639 4 353 821 101,3
             
1070 2210 Přijaté sankční platby 0 5 13 260,0
1070   Rybářství 0 5 13 260,0
             
2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 150 150 100,0
2141   Vnitřní obchod 0 150 150 100,0
             
2143 2210 Přijaté sankční platby 0 6 6 100,0
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 12 12 100,0
2143   Cestovní ruch 0 18 18 100,0
             
2199 2210 Přijaté sankční platby 0 0 12 0,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0 0 12 0,0
             
2212 2210 Přijaté sankční platby 0 19 724 19 724 100,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 2 114 5 700,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
2212   Silnice 0 19 726 19 838 100,6
             
2221 2210 Přijaté sankční platby 0 165 165 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0 165 165 100,0
             
2229 2210 Přijaté sankční platby 2 000 2 000 4 242 212,1
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 167 0,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 000 2 000 4 409 220,5
             
2242 2210 Přijaté sankční platby 0 601 601 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 601 601 100,0
             
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 21 000 24 000 27 191 113,3
2251 2210 Přijaté sankční platby 0 0 740 0,0
2251 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 177 0,0
2251 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 1 0,0
2251   Letiště 21 000 24 000 28 109 117,1
             
2299 2210 Přijaté sankční platby 0 0 100 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 0 100 0,0
             
2369 2210 Přijaté sankční platby 0 12 12 100,0
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 5 125,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 16 17 106,3
             
2399 2210 Přijaté sankční platby 0 0 51 0,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 20 588 137,3
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 000 20 639 137,6
             
3111 2210 Přijaté sankční platby 0 0 30 0,0
3111   Předškolní zařízení 0 0 30 0,0
             
3113 2210 Přijaté sankční platby 0 0 24 0,0
3113   Základní školy 0 0 24 0,0
             
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 9 45 500,0
3121 2210 Přijaté sankční platby 0 0 63 0,0
3121   Gymnázia 0 9 108 1 200,0
             
3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 500 1 500 100,0
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 58 58 100,0
3122 2210 Přijaté sankční platby 0 0 49 0,0
3122   Střední odborné školy 0 1 558 1 607 103,1
             
3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 60 80 133,3
3123 2210 Přijaté sankční platby 0 0 21 0,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 60 101 168,3
             
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 7 0,0
3231 2210 Přijaté sankční platby 0 0 22 0,0
3231   Základní umělecké školy 0 0 29 0,0
             
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 24 741 24 741 24 741 100,0
3299 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 3 0,0
3299 2210 Přijaté sankční platby 0 22 45 204,5
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 24 741 24 763 24 791 100,1
             
3311 2210 Přijaté sankční platby 0 0 34 0,0
3311   Divadelní činnost 0 0 34 0,0
             
3319 2210 Přijaté sankční platby 0 12 278 2 316,7
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 12 278 2 316,7
             
3419 2210 Přijaté sankční platby 0 6 136 2 266,7
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 6 136 2 266,7
             
3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 8 23 287,5
3421 2210 Přijaté sankční platby 0 2 8 400,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 10 31 310,0
             
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 000 13 000 13 000 100,0
3522 2210 Přijaté sankční platby 0 60 336 560,0
3522   Ostatní nemocnice 1 000 13 060 13 336 102,1
             
3523 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 0 11 0,0
3523 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1 0,0
3523   Odborné léčebné ústavy 0 0 12 0,0
             
3529 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1 0,0
3529   Ostatní ústavní péče 0 0 1 0,0
             
3533 2210 Přijaté sankční platby 0 0 4 0,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 0 0 4 0,0
             
3541 2210 Přijaté sankční platby 0 12 29 241,7
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 0 12 29 241,7
             
3549 2210 Přijaté sankční platby 0 77 77 100,0
3549 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 79 79 100,0
             
3599 2210 Přijaté sankční platby 0 3 3 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 3 3 100,0
             
3636 2210 Přijaté sankční platby 0 13 183 1 407,7
3636   Územní rozvoj 0 13 183 1 407,7
             
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 800 1 261 1 665 132,0
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 152 155 155 100,0
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 296 296 303 102,4
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 2 0,0
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 57 109 191,2
3639 2210 Přijaté sankční platby 0 3 042 3 047 100,2
3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 41 52 126,8
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 41 50 122,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 6 007 0,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 45 000 37 000 37 961 102,6
3639 3129 Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené 0 4 474 4 474 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 46 248 46 367 53 825 116,1
             
3716 2210 Přijaté sankční platby 0 0 0 0,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 0 0 0 0,0
             
3719 2210 Přijaté sankční platby 0 0 2 0,0
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 0 3 0,0
             
3729 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 26 400 26 400 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 26 400 26 400 100,0
             
3742 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 7 0,0
3742 2210 Přijaté sankční platby 0 0 5 0,0
3742   Chráněné části přírody 0 0 12 0,0
             
3769 2210 Přijaté sankční platby 0 90 265 294,4
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 1 017 1 063 104,5
3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 396 396 100,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 1 503 1 724 114,7
             
3792 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 1 1 100,0
3792 2210 Přijaté sankční platby 0 40 45 112,5
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 41 46 112,2
             
3799 2210 Přijaté sankční platby 0 146 915 626,7
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 146 915 626,7
             
4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4171   Příspěvek na živobytí 0 0 0 0,0
             
4172 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4172   Doplatek na bydlení 0 0 0 0,0
             
4173 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4173   Mimořádná okamžitá pomoc 0 0 0 0,0
             
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
             
4181 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4181   Příspěvek při péči o osobu blízkou 0 0 0 0,0
             
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
             
4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4183   Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0 0 0 0,0
             
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4184   Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0 0,0
             
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
             
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
             
4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4195   Příspěvek na péči 0 0 0 0,0
             
4322 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 79 0,0
4322   Ústavy péče pro mládež 0 0 79 0,0
             
4341 2210 Přijaté sankční platby 0 58 58 100,0
4341   Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 0 58 58 100,0
             
4349 2210 Přijaté sankční platby 0 3 29 966,7
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 3 29 966,7
             
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 300 1 300 100,0
4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 354 361 102,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 105 105 100,0
4357   Domovy 0 1 759 1 766 100,4
             
4399 2210 Přijaté sankční platby 0 20 20 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 21 21 100,0
             
5272 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 5 090 5 090 100,0
5272   Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 5 090 5 090 100,0
             
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 080 16 868 16 854 99,9
5511 3129 Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené 13 000 15 230 15 230 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 19 080 32 098 32 084 100,0
             
6113 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 0,0
6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 81 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 0 82 0,0
             
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 97 116 119,6
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 45 45 100,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 6 6 100,0
6172 2143 Realizované kurzové zisky 0 32 43 134,4
6172 2210 Přijaté sankční platby 20 424 446 105,2
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 721 0,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57 627 742 118,3
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 500 500 240 48,0
6172   Činnost regionální správy 628 1 731 2 359 136,3
             
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000 48 061 58 535 121,8
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000 48 061 58 535 121,8
             
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 148 316 148 316 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 148 316 148 316 100,0
             
6402 2221 Přijaté vratky transférů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 7 533 11 117 147,6
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 4 705 4 705 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 23 555 27 880 118,4
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 35 793 43 702 122,1
             
  2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 72 000 46 500 46 500 100,0
    Nedaňové příjmy 72 000 46 500 46 500 100,0
             
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 41 415 41 415 100,0
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 129 223 129 223 129 223 100,0
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 900 10 857 970 10 857 640 100,0
  4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0 71 262 369,0
  4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 316 316 100,0
  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 710 710 100,0
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 2 831 2 831 100,0
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 23 377 12 547 12 570 100,2
  4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 9 320 9 320 100,0
  4160 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0 0,0
    Neinvestiční přijaté transfery 153 500 11 054 403 11 054 287 100,0
             
  4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 12 267 259 0,0
             
  4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 6 120 6 120 100,0
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 6 980 7 611 109,0
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 387 372 464 577 490 481 105,6
  4218 Investiční převody z Národního fondu 0 5 500 5 517 100,3
  4219 Ostatní investiční přijaté transfery do veřejných rozpočtů ústřední úrovně 321 316 0 0 0,0
  4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 23 008 23 008 100,0
  4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 236 200 819 629 817 811 99,8
  4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0 0,0
    Investiční přijaté transfery 1 944 888 1 325 814 1 350 548 101,9
             
    Vlastní příjmy celkem 4 774 695 4 794 791 4 890 253 102,0
    Dotace celkem 2 098 388 12 380 217 12 404 835 100,2
    Konsolidace příjmů 0 0 12 267 259 0,0
    Příjmy celkem 6 873 083 17 175 008 29 562 346 172,1
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 873 083 17 175 008 17 295 088 100,7

Tabulka 2

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. prosinci 2009 - VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000 1 803 1 803 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 4 946 4 946 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 000 28 940 28 940 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 27 000 35 689 35 689 100,0
             
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 2 037 2 000 98,2
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0 800 800 100,0
2141   Vnitřní obchod 17 770 18 673 13 401 71,8
2143   Cestovní ruch 20 100 32 095 15 582 48,5
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 480 480 344 71,7
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 16 500 6 264 2 270 36,2
2212   Silnice 702 337 806 320 781 844 97,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 450 450 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 530 885 480 559 480 559 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 627 695 863 962 863 924 100,0
2251   Letiště 95 500 92 595 42 169 45,5
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 500 549 549 100,0
2322   Prevence znečišťování vody 220 160 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 15 437 2 227 14,4
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 014 987 2 321 381 2 207 119 95,1
             
3111   Předškolní zařízení 773 1 182 468 1 182 468 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 5 641 51 647 51 647 100,0
3113   Základní školy 0 3 240 875 3 240 752 100,0
3114   Speciální základní školy 50 689 453 062 452 789 99,9
3117   První stupeň základních škol 0 319 766 319 766 100,0
3119   Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 200 3 679 2 737 74,4
3121   Gymnázia 96 846 791 609 791 609 100,0
3122   Střední odborné školy 163 912 1 325 451 1 325 237 100,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 209 925 1 215 745 1 215 190 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 21 610 177 327 177 327 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 12 623 16 837 16 493 98,0
3126   Konzervatoře 6 547 71 763 71 763 100,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 0 140 139 99,3
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3 068 514 033 514 033 100,0
3142   Ostatní školní stravování 30 981 130 054 130 054 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 393 262 171 262 171 100,0
3145   Internáty 1 057 6 765 6 765 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 6 427 78 463 78 463 100,0
3147   Domovy mládeže 22 519 90 720 90 720 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 28 354 12 439 11 462 92,1
3150   Vyšší odborné školy 5 575 76 252 76 252 100,0
3231   Základní umělecké školy 0 435 360 435 355 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 215 215 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 31 655 493 036 189 592 38,5
3311   Divadelní činnost 44 631 48 694 48 694 100,0
3312   Hudební činnost 3 500 4 708 4 708 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 117 117 100,0
3314   Činnosti knihovnické 54 270 54 770 54 470 99,5
3315   Činnosti muzeí a galerií 113 920 117 139 117 007 99,9
3316   Vydavatelská činnost 0 300 300 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 10 846 8 938 5 966 66,7
3322   Zachování a obnova kulturních památek 13 200 10 901 9 876 90,6
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 100 282 208 73,8
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 100 0 0 0,0
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 11 882 4 903 4 283 87,4
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 400 1 550 1 514 97,7
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 7 250 14 723 10 677 72,5
3421   Využití volného času dětí a mládeže 6 962 122 604 122 467 99,9
3521   Fakultní nemocnice 0 150 150 100,0
3522   Ostatní nemocnice 150 511 72 029 49 866 69,2
3523   Odborné léčebné ústavy 4 352 4 562 4 561 100,0
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0 2 400 2 136 89,0
3529   Ostatní ústavní péče 38 772 40 488 40 488 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 308 234 321 383 315 544 98,2
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 4 980 6 889 6 831 99,2
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 4 776 4 773 99,9
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 12 636 39 497 34 376 87,0
3635   Územní plánování 1 900 7 841 342 4,4
3636   Územní rozvoj 24 000 32 026 24 968 78,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 57 645 43 394 24 879 57,3
3716   Monitoring ochrany ovzduší 2 300 2 300 2 300 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 100 100 100,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 300 542 242 44,6
3729   Ostatní nakládání s odpady 650 630 630 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 150 2 667 2 612 97,9
3742   Chráněné části přírody 3 450 8 765 7 350 83,9
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6 018 14 089 1 238 8,8
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 650 4 290 2 069 48,2
3771   Protiradonová opatření 20 0 0 0,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 3 750 3 077 3 046 99,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 800 849 837 98,6
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 601 974 11 952 250 11 552 624 96,7
             
4193   Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám 0 0 0 0,0
4311   Sociální poradenství 100 100 0 0,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 100 69 0 0,0
4322   Ústavy péče pro mládež 59 633 235 338 235 338 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 8 271 6 642 80,3
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 16 700 14 000 14 000 100,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 233 232 10 4,3
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 2 517 739 29,4
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 9 150 8 270 7 012 84,8
4354   Chráněné bydlení 4 969 3 191 1 061 33,2
4357   Domovy 83 695 94 749 56 180 59,3
4372   Krizová pomoc 0 300 300 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 600 232 209 141 613 61,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 18 500 9 315 7 268 78,0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 193 680 608 561 470 163 77,3
             
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000 940 922 98,1
5272   Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 77 757 77 204 99,3
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 360 256 175 68,4
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 80 517 501 96,9
5511   Požární ochrana - profesionální část 6 080 16 876 16 869 100,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 5 000 20 994 18 887 90,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 16 684 5 418 32,5
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 200 0 0 0,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 500 107 86 80,4
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 13 220 134 131 120 062 89,5
             
6113 501 Platy 700 600 466 77,7
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 22 404 22 752 22 639 99,5
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 300 28 1 3,6
    5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 21 404 22 264 22 261 100,0
    5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 700 460 377 82,0
6113 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 485 4 190 4 140 98,8
6113 513 Nákup materiálu 1 896 813 518 63,7
6113 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 50 1 2,0
6113 515 Nákup vody, paliv a energie 1 106 706 559 79,2
6113 516 Nákup služeb 2 078 1 808 1 154 63,8
6113 517 Ostatní nákupy 3 985 3 685 3 111 84,4
6113 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 385 80 20 25,0
6113 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 700 700 700 100,0
6113 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15 15 10 66,7
6113 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 125 135 42 31,1
6113 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 0 15 13 86,7
6113 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000 1 668 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 42 929 37 217 33 373 89,7
6117   Volby do Evropského parlamentu 0 100 63 63,0
6172 501 Platy 230 000 236 825 234 070 98,8
6172 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 100 2 858 2 480 86,8
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 100 1 507 1 437 95,4
    5024 - Odstupné 0 1 351 1 043 77,2
6172 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 81 292 84 101 81 230 96,6
6172 513 Nákup materiálu 12 045 10 347 9 157 88,5
6172 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100 100 16 16,0
6172 515 Nákup vody, paliv a energie 10 190 8 532 7 466 87,5
6172 516 Nákup služeb 43 527 42 828 35 621 83,2
6172 517 Ostatní nákupy 12 416 13 858 10 431 75,3
6172 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 28 28 0 0,0
6172 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 351 426 367 86,2
6172 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 190 190 117 61,6
6172 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 315 1 015 942 92,8
6172 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 060 7 830 6 679 85,3
6172 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 4 4 100,0
6172   Činnost regionální správy 398 614 408 942 388 580 95,0
6174   Činnost regionálních rad 5 000 5 000 5 000 100,0
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5 000 4 030 1 595 39,6
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 359 34 851 34 747 99,7
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000 13 501 12 960 96,0
6399   Ostatní finanční operace 17 870 32 932 31 928 97,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 33 709 33 709 100,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 535 772 570 282 541 955 95,0
             
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 9 015 0,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 12 258 077 0,0
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 167 0,0
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 12 267 259 0,0
             
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 3 967 3 944 99,4
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 0 3 967 3 944 99,4
             
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1 500 0 0 0,0
2141   Vnitřní obchod 2 250 2 250 2 197 97,6
2143   Cestovní ruch 13 770 14 747 11 925 80,9
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 4 000 3 500 0 0,0
2212   Silnice 719 846 832 685 566 055 68,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 21 000 18 397 17 822 96,9
2251   Letiště 100 000 121 112 113 076 93,4
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 20 000 500 0 0,0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 1 243 138 11,1
2322   Prevence znečišťování vody 289 9 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 100 0 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 45 000 69 522 55 529 79,9
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 927 755 1 063 965 766 742 72,1
             
3113   Základní školy 0 924 726 78,6
3114   Speciální základní školy 250 5 654 3 953 69,9
3121   Gymnázia 70 600 95 971 89 221 93,0
3122   Střední odborné školy 153 714 167 098 138 265 82,7
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 132 933 151 264 134 697 89,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 0 1 600 296 18,5
3126   Konzervatoře 1 500 1 569 69 4,4
3128   Sportovní školy - gymnázia 0 260 186 71,5
3129   Ostatní zařízení středního vzdělávání 11 000 0 0 0,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 9 9 100,0
3142   Ostatní školní stravování 7 500 9 017 1 261 14,0
3147   Domovy mládeže 0 1 400 1 022 73,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 85 681 56 331 54 429 96,6
3150   Vyšší odborné školy 10 000 10 140 140 1,4
3231   Základní umělecké školy 0 1 747 1 603 91,8
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 31 395 43 209 8 872 20,5
3311   Divadelní činnost 500 3 564 3 522 98,8
3314   Činnosti knihovnické 420 381 263 001 2 381 0,9
3315   Činnosti muzeí a galerií 23 872 36 524 31 927 87,4
3322   Zachování a obnova kulturních památek 5 000 5 000 0 0,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 900 1 958 903 46,1
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 300 0 0 0,0
3522   Ostatní nemocnice 129 030 238 535 129 043 54,1
3523   Odborné léčebné ústavy 0 13 560 13 540 99,9
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0 2 550 2 550 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 4 000 4 800 4 752 99,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 36 000 40 870 35 183 86,1
3539   Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 0 2 000 2 000 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 261 261 100,0
3635   Územní plánování 13 030 2 850 2 486 87,2
3636   Územní rozvoj 153 500 173 512 78 883 45,5
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 258 132 265 286 156 551 59,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100 0 0 0,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 28 000 54 344 28 000 51,5
3741   Ochrana druhů a stanovišť 8 800 8 933 224 2,5
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 902 3 749 377 10,1
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 228 0 0,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 326 326 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 34 034 19 009 13 038 68,6
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 624 554 1 687 053 940 696 55,8
             
4322   Ústavy péče pro mládež 0 3 327 3 004 90,3
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 000 1 000 889 88,9
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 540 540 100,0
4354   Chráněné bydlení 18 500 19 343 5 070 26,2
4357   Domovy 42 955 118 934 93 754 78,8
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 6 345 6 034 95,1
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 62 455 149 489 109 291 73,1
             
5212   Ochrana obyvatelstva 3 000 3 000 2 995 99,8
5272   Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 16 816 16 816 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 0 67 66 98,5
5511   Požární ochrana - profesionální část 20 900 41 324 41 155 99,6
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 000 1 462 1 462 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 391 000 355 772 278 875 78,4
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 415 900 418 441 341 369 81,6
             
6113 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 10 900 8 941 941 10,5
  z toho 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 300 0 0 0,0
    6123 - Dopravní prostředky 10 500 8 941 941 10,5
    6125 - Výpočetní technika 100 0 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 10 900 8 941 941 10,5
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5 645 3 393 3 330 98,1
  z toho 6111 - Programové vybavení 4 575 3 010 2 962 98,4
    6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 070 383 368 96,1
6172 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 106 907 118 011 10 545 8,9
  z toho 6121 - Budovy, haly a stavby 100 268 109 962 3 622 3,3
    6122 - Stroje, přístroje a zařízení 1 290 1 040 620 59,6
    6123 - Dopravní prostředky 0 1 479 1 479 100,0
    6125 - Výpočetní technika 5 349 5 530 4 824 87,2
6172   Činnost regionální správy 112 552 121 404 13 875 11,4
6174   Činnost regionálních rad 0 1 550 497 32,1
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 123 452 131 895 15 313 11,6
             
             
    Běžné výdaje celkem 4 386 633 15 622 276 14 927 606 95,6
    Kapitálové výdaje 3 154 116 3 454 807 2 177 358 63,0
    Konsolidace výdajů 0 0 12 267 259 0,0
    Výdaje celkem 7 540 749 19 077 083 29 372 223 154,0
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 7 540 749 19 077 083 17 104 964 89,7

Tabulka 3

Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice" v roce 2009
  Název akce VÝDAJE NA AKCI CELKEM VÝDAJE V PŘEDCHOZÍCH LETECH VÝDAJE V ROCE 2009 ROZPOČET 2010
2004-2007 2008 CELKEM kraj stát ostatní CELKEM kraj stát ostatní CELKEM CELKEM
ODVĚTVÍ DOPRAVY
  Příprava staveb a vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 149 986 10 843 2 143 70 000 70 000 0 0 67 000 67 000 0 0 0 0  
  Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 83 000 0 3 000 20 000 20 000 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0  
  Souvislé opravy silnic II. a III. tříd - neinvestice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 197 470 0 0 157 900 157 900 0 0 39 570 39 570 0 0 0 0  
  Výstavba příjezdové komunikace k objektu IZS v Bílovci (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 16 400 0 42 213 213 0 0 16 145 16 145 0 0 0 0  
  Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 571 0 0 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic - investice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 53 630 0 0 53 630 53 630 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Karlova Studánka - průtah silnice č. II/445 a most ev. č. 445-025 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 40 130 0 0 14 200 14 200 0 0 25 930 25 930 0 0 0 0  
  Silnice II/477, okružní křižovatka ulic Staroměstská a Slezská ve Frýdku-Místku 10 563 0 9 628 935 935 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ČD ve Studénce 26 422 0 0 26 422 26 422 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1 16 316 0 0 6 895 12 6 883 0 9 421 9 421 0 0 0 0  
  Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2 16 308 0 0 7 898 14 7 884 0 8 410 8 410 0 0 0 0  
  Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa 14 482 0 0 12 253 5 024 7 229 0 2 229 2 229 0 0 0 0  
  Silnice III/04816 -opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850 - 5,980 5 883 0 0 3 625 863 2 762 0 2 258 2 258 0 0 0 0  
  Rekonstrukce mostu ev. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov 11 954 0 0 8 403 2 441 5 962 0 3 551 3 551 0 0 0 0  
  Silnice III/46427-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 46427-4 přes Butovický potok za obcí Studénka 9 055 0 0 4 430 4 430 0 0 4 625 100 4 525 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - vydán registrační list akce na podíl státu ve výši 4.525 tis. Kč.
  Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450 12 241 0 0 6 092 0 6 092 0 6 149 6 149 0 0 0 0  
  Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650-0,730 8 468 0 0 3 006 0 3 006 0 5 462 5 462 0 0 0 0  
  Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č. 4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice 12 608 0 0 6 269 0 6 269 0 6 339 6 339 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 685 488 10 843 14 813 402 743 356 656 46 087 0 257 089 252 564 4 525 0 0 0  
ODVĚTVÍ KULTURY                            
  Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína včetně projektové dokumentace (Muzeum Novojičínska, příspěvková organice) 17 700 0 200 9 668 9 668 0 0 7 832 7 832 0 0 0 0  
  Hrad Sovinec - pavlače na západní straně pátého nádvoří 550 0 0 541 541 0 0 9 9 0 0 0 0  
  Pořízení malotraktoru včetně příslušenství (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 250 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybavení přednáškových sálů ve výstavních síních (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 430 0 0 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení výstavního fundusu a inventáře pro uchování sbírek (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 720 0 540 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybavení konzervátorského pracoviště - pořízení tryskací kabiny s kompresorem (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 450 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení knihovnického softwaru (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 2 381 0 0 2 381 2 381 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení automobilu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Technické vybavení (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 161 0 0 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Restaurování sbírkových předmětů (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 390 0 0 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sněžná fréza (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení výstavního fundusu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 610 0 0 610 610 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení automobilu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bourací práce a vjezd k objektu na ul. Poděbradova 1291 (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 1 476 0 0 1 476 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Sovinec - oprava střechy a rekonstrukce pavlačí jižního paláce (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 3 500 0 0 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken v přednáškovém sále Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 644 0 0 644 644 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Muzejní vitríny a audiovizuální program expozice (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 850 0 0 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce osvětlení - Nová galerie (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 650 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Úprava místností v Domě umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Statické zabezpečení severní části Frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 230 0 0 1 230 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Hukvaldy - stabilizace hradního paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 056 0 0 3 056 3 056 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Hukvaldy - oprava parkánové zdi u hradního paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 641 0 0 641 641 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Hukvaldy - zastřešení bašty mezi 3. a 4. hradní branou (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 750 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Hukvaldy - statické zajištění motty včetně úpravy ochozu (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 7 883 0 0 7 883 7 883 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Hukvaldy - stavební oprava kaple sv. Ondřeje (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 990 0 0 990 990 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Restaurování v interiéru zámecké expozice (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení barevné kopírky - tiskárny (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Druhá scéna Těšínského divadla - projektová dokumentace pro stavební povolení (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 758 0 0 758 758 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Úprava kanceláří Domu umění na výstavní sály (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 95 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Sovinec - rekonstrukce střechy severního paláce (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 234 0 0 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Opravy, vymalování výstavních sálů, renovace parketových vlysů a výměna oken v malém sále (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 2 005 0 1 981 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a opravy prostor a okolí památkově chráněných objektů (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 2 300 0 1 714 586 586 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a oprava fasády (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 5 008 0 0 5 008 5 008 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Plošná injektáž stěn suterénu v objektu Muzeum Těšínska v Petřvaldě (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Muzeum v Bruntále 32 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0  
  ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Muzeum Novojičínska 39 0 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0  
  ISO-A Rozšíření EZS a CCTV-střední a západní křídlo Žerotínského zámku v Novém Jičíně - Muzeum Novojičínska 102 0 0 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0  
  ISO/A -Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, EZS 130 0 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0  
  Český Těšín, p. o., muzeum - vybavení knihovny: 09334031 2 245 0 0 2 245 0 2 245 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 60 859 0 4 435 48 583 46 035 2 548 0 7 841 7 841 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                            
  Vybudování oddělení pro klienty s demencí v budově č.p.104 (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 22 039 0 0 2 517 2 517 0 0 19 522 19 522 0 0 0 0  
  Řešení objektu ve Velkých Hošticích (Marianum, příspěvková organizace) 5 086 0 0 500 500 0 0 4 586 4 586 0 0 0 0  
  Nástavba rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm 13 250 0 2 100 927 927 0 0 10 223 10 223 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace ústavu sociální péče (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 123 492 1 838 57 915 63 739 53 658 10 081 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2008 podíl ze stát. rozpočtu 56 607 tis. Kč
  Rekonstrukce kuchyně (Domov Letokruhy, příspěvková organizace) 7 912 0 7 103 809 809 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné (Marianum, příspěvková organizace) 34 760 270 13 656 20 834 9 099 11 735 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2008 podíl ze stát. rozpočtu 13 080 tis. Kč
  Rekonstrukce střechy hospodářské budovy včetně přístřešku, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 380 0 0 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce podkroví, výměna garážových vrat a vstupních dveří, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 120 0 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy včetně zateplení, Hlučín (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Hlučín) 389 0 0 389 389 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce pokojů včetně vybudování sociálních zařízení (Nový domov, příspěvková organizace Karviná) 6 000 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce pokojů včetně vybudování sociálních zařízení (Domov Bílá Opava) 4 000 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb 9 960 0 9 028 932 932 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zpracování studií k transformaci sociálních zařízení (Zámek Nová Horka, Studénka) 800 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 228 189 2 108 89 802 101 948 80 132 21 816 0 34 331 34 331 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ                          
  Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) 2 037 1 000 325 325 325 0 0 387 387 0 0 0 0  
  Rekonstrukce školních dílen (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace) 14 920 0 0 427 427 0 0 14 493 14 493 0 0 0 0  
  Rekonstrukce budovy pro zřízení polygrafického oboru (Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace) 8 961 0 0 1 065 1 065 0 0 7 896 7 896 0 0 0 0  
  Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 28 028 0 1 964 1 894 1 894 0 0 2 000 2 000 0 0 2 450 19 720  
  Výměna oken z jižní strany (Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace) 2 900 0 0 1 800 1 800 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0  
  Přestavba objektu prádelny na rodinný dům (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 3 500 0 0 3 177 3 177 0 0 323 323 0 0 0 0  
  Havarijní oprava střechy Střední umělecké školy Matiční (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 5 900 0 0 3 410 3 410 0 0 2 490 2 490 0 0 0 0  
  Řešení havarijního stavu kotelny (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 1 100 0 0 244 244 0 0 856 856 0 0 0 0  
  Rekonstrukce výtahů v DM (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 1 400 0 0 1 022 1 022 0 0 378 378 0 0 0 0  
  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava - rekonstrukce sportovní haly druhé části - II. etapa (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 7 262 0 0 4 869 69 4 800 0 2 393 2 393 0 0 0 0  
  Výměna oken včetně zateplení objektu (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 15 600 0 0 11 399 11 399 0 0 4 201 4 201 0 0 0 0  
  Rekonstrukce kuchyně (Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace) 8 050 0 25 269 269 0 0 7 756 7 756 0 0 0 0  
  Rekonstrukce objektu pro zřízení dětského domova Fulnek (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace) 40 922 1 184 9 434 30 304 30 304 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a zateplení budovy (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 31 500 11 604 13 167 6 729 6 729 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken, zateplení fasády (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 19 452 8 412 7 573 3 467 3 467 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 1 117 0 215 902 902 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, příspěvková organizace) 28 625 399 1 476 26 750 26 750 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce objektu Matiční pro SUŠ (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 17 566 343 17 220 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybudování výdejny stravy (Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace) 5 850 0 5 226 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce školní kuchyně (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 4 991 107 4 875 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přístavba tělocvičny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 586 0 137 449 449 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavba opěrné zdi, úprava školního hřiště a stavba běžecké dráhy (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) 4 828 0 2 985 1 843 1 843 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace) 2 757 0 1 757 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Úpravy vzduchotechniky koncertního stálu a souvisejících prostor Janáčkovy konzervatoře - studie (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 69 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zlepšení využitelnosti výtvarných ateliérů (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) 2 370 0 0 2 370 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybudování druhého příchodu k budově a školního parkoviště (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 1 410 0 1 170 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce výtahů (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 3 261 0 0 3 261 3 261 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 1 000 0 655 345 345 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu oplocení areálu Gymnázia (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybudování bezbariérového přístupu na škole (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 2 156 0 44 2 112 2 112 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup budovy a pozemku pro SŠ průmyslovou, Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 1 547 0 1 501 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálních zařízení v domově mládeže (Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 1 300 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava fasády a klempířských prvků (Základní umělecká škola, Město Abrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace) 1 950 0 0 1 950 1 950 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna páteřního rozvodu vody v pavilonu D (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 750 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy školní jídelny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 5 416 0 0 5 416 5 416 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy, komínů a klempířských prvků na budově školy a domova mládeže (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 1 150 0 0 1 150 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna parovodní přípojky krytého bazénu (Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace) 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy včetně komínů (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace) 1 924 0 0 1 924 1 924 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Kanalizační přípojka (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 140 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 1 003 0 0 1 003 1 003 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 1 726 0 0 1 726 1 726 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy budov A a B (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 3 352 0 0 3 352 3 352 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 520 0 0 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Dokončení výměny oken (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 750 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace (Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace) 1 302 0 0 1 302 1 302 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 450 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce systému regulace a měření ústředního vytápění (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálních zařízení (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 2 700 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 620 0 0 1 620 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni školy (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 1 800 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zateplení stropu půdních prostor objektů gymnázia včetně stropu tělocvičny (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 1 800 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Generální rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 1 175 0 0 1 175 1 175 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna technologie kuchyně (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 782 0 0 782 782 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů a vnitřní kanalizace (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 2 800 0 0 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bezbariérovost školy (Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace) 770 0 0 770 770 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale (Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 700 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavební úpravy pavilonu D na výdejnu a jídelnu (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 1 750 0 0 1 750 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gymnázium, Ostrava-Zábřeh - generální oprava sociálních zařízení pro žáky (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) 2 598 0 0 2 598 1 278 1 320 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kanalizace (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 478 0 0 478 478 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kanalizace splaškových a srážkových vod (Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace) 325 0 0 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Úsporná energetická opatření Gymnázia v Ostravě Hrabůvce - úprava ústředního vytápění (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 392 0 0 392 392 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu teplovodní soustavy (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 742 0 0 742 742 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vypořádání vložené investice nájemcem do majetku kraje (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 086 0 0 1 086 1 086 0 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 319 715 23 049 69 749 160 474 154 354 6 120 0 44 273 44 273 0 0 2 450 19 720  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ                          
  Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 47 000 813 238 14 478 14 478 0 0 31 471 31 471 0 0 0 0 Celkové výdaje na tuto akci se předpokládají ve výši cca 668.931 tis. Kč. Stavba bude zahájena až za předpokladu zajištění spoluúčasti státního rozpočtu.
  Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 49 491 1 685 22 731 18 551 18 551 0 0 6 524 6 524 0 0 0 0  
  Rekonstrukce rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 31 000 0 48 13 572 13 572 0 0 17 380 17 380 0 0 0 0  
  Vybudování pavilonu interních oborů včetně projektové dokumentace (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 10 000 0 0 95 95 0 0 9 905 9 905 0 0 0 0 Stavba bude zahájena až za předpokladu zajištění spoluúčasti státního rozpočtu, případně z fondu EU. Celkové výdaje na tuto akci se předpokládají ve výši 616.000 tis. Kč (náklady na výstavbu pavilonu "N" a rekonstrukci pavilonu "L").
  Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 62 000 0 0 162 162 0 0 61 838 61 838 0 0 0 0  
  Centrální příjem (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 25 837 0 0 3 425 3 425 0 0 22 412 22 412 0 0 0 0  
  Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce pavilonu H - hemodialýza (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 51 509 0 0 3 088 3 088 0 0 48 421 48 421 0 0 0 0  
  Rekonstrukce pavilonu psychiatrie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 66 785 0 0 1 785 1 785 0 0 9 419 9 419 0 0 55 581 0  
  Nákup nemovitosti pro Dětské centrum Čtyřlístek (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 5 200 0 0 4 000 4 000 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0  
  Rekonstrukce stávajícího heliportu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 3 071 0 0 200 200 0 0 2 871 2 871 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) 10 000 0 0 6 450 6 450 0 0 3 550 3 550 0 0 0 0  
  Zpracování projektové dokumentace - Severní křídlo pavilonu "L"-stavební úpravy 1. PP a 1. NP (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 603 0 0 551 551 0 0 52 52 0 0 0 0  
  Nákup nemovitostí pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 140 0 0 5 5 0 0 135 135 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a modernizace kuchyně Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 34 581 566 22 375 11 640 11 640 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce pavilonu TRN za účelem přestěhování infekčního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 204 0 0 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna teplovodního potrubí (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 650 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce garáží v Havířově (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Obslužná komunikace k dialýze včetně parkovacích stání pro sanitní vozidla, pacienty a postižené (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 395 0 0 2 395 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce panelů v podlaze suterénu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 3 950 0 0 3 950 3 950 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce parní objektové stanice (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 960 0 0 960 960 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Projektová dokumentace na rekonstrukci infekčního pavilonu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 285 0 0 1 285 1 285 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Retrofit jističů ARV v hlavní rozvodně (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 217 0 0 1 217 1 217 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havárií kanalizačního řádu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 538 0 0 1 538 1 538 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup budovy pro Územní středisko záchranné služby MSK (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 11 000 0 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Obměna vozového parku (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 102 450 57 450 25 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 4 340 0 0 4 340 4 340 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup RTG zařízení pro ordinaci LSPP (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 152 0 0 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup stomatologické soupravy pro LSPP (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení nemocničního a laboratorního informačního systému (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 15 410 0 0 15 410 15 410 0 0 0 0 0 0 0 0  
  DIOP - Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 4 800 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybavení pokojů ve správní budově (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 149 0 0 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup 2 ks ultrazvukových přístrojů (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Digitalizace Nemocnice Třinec, p. o. (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 8 000 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybavení dialyzačního střediska (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 639 0 0 2 639 2 639 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna hlavního serveru nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 300 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rozšíření oddělení novorozenců Dětského centra Čtyřlístek, příspěvková organizace (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 600 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zakoupení 2 ks jističů pro rozvodnou skříň (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 83 0 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu spojených vzduchotechnických zařízení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 585 0 0 585 585 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení plicních ventilátorů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 830 0 0 830 830 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje-vozidlo zdravotnické záchranné služby 1 500 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0  
  Nemocnice Třinec, p. o. - rekonstrukce porodního traktu 7 000 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 573 953 60 514 70 392 172 288 163 788 8 500 0 215 178 215 178 0 0 55 581 0  
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE
  Rekonstrukce budovy krajského úřadu-parkoviště 15 467 0 334 325 325 0 0 14 808 14 808 0 0 0 0  
  Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 95 369 0 0 3 014 3 014 0 0 92 355 92 355 0 0 0 0  
Krajský úřad Výpočetní technika 4 824 0 0 4 824 4 824 0 0 0 0 0 0 0 0 Nákup HW vybavení - servery, aktivní prvky.
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 368 0 0 368 368 0 0 0 0 0 0 0 0 Provedení analýzy rizik a pořízení mapových podkladů od Zeměměřičského úřadu.
Programové vybavení 2 962 0 0 2 962 2 962 0 0 0 0 0 0 0 0 Nákup licencí a SW vybavení - ekonomický systém GINIS, spisová služba, docházkový systém, aplikace vedení státního občanství.
Budovy, haly a stavby 282 0 0 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 Provedení nové elektroinstalace v budově, ostatní technické zhodnocení budovy.
Stroje, přístroje a zařízení 620 0 0 620 620 0 0 0 0 0 0 0 0 Obnova zařízení - nákup kopírovací techniky, konvektomatu v jídelně KÚ, klimatizace servrovny v budově F.
Dopravní prostředky 1 479 0 0 1 479 1 479 0 0 0 0 0 0 0 0 Pořízení osobních vozidel zn. Škoda Octavia Combi, VW Multivan.
Zastupitelstvo kraje Výpočetní technika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obnova HW vybavení.
Stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pořízení dataprojektoru.
Dopravní prostředky 941 0 0 941 941 0 0 0 0 0   0 0 Pořízení osobních vozidel zn. Škoda Octavia Combi.
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 122 314 0 334 14 817 14 817 0 0 107 163 107 163 0 0 0 0  
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE                    
  Průmyslová zóna Nošovice 2 487 891 1 293 461 536 546 146 356 144 417 1 939 0 458 388 121 272 156 503 180 613 11 067 11 013 Vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR, ZUMF a MRZMPO"- změna č. 9, kde celkové náklady akce byly stanoveny ve výši 2.182.8 mil. Kč, z toho: MSK 368,7 mil. Kč (uznatelné náklady), příspěvky právnických osob - 180,6 mil. Kč, celkové prostředky ze SR 1.633,5 mil. Kč. V letech 2013-2015 jsou plánovány závazky ve výši 31.061 tis. Kč.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE CELKEM 2 487 891 1 293 461 536 546 146 356 144 417 1 939 0 458 388 121 272 156 503 180 613 11 067 11 013  
CELKEM 4 478 408 1 389 975 786 071 1 047 209 960 199 87 010 0 1 124 263 782 622 161 028 180 613 69 098 30 733  

Tabulka 4

Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Moravskoslezskému kraji a jeho příspěvkovým organizacím v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN za rok 2009 (v tis. Kč)
ISPROFIN/Příjemce Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Moravskoslezský kraj ÚSP pro mládež, Hlučín, rekonstrukce a dostavba 10 201,0 10 080,7 98,8
Moravskoslezský kraj ÚSP Marianum-novostavba objektu ve středisku Jakartovice-Deštné 11 734,8 11 734,8 100,0
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče - celkem 21 935,8 21 815,5 99,5
         
Moravskoslezský kraj Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450 6 092,0 6 092,0 100,0
Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650-0,730 3 006,0 3 006,0 100,0
Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1 6 883,0 6 883,0 100,0
Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2 7 884,0 7 884,0 100,0
Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa 7 229,0 7 229,0 100,0
Silnice III/04816 -opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850 - 5,980 2 762,0 2 762,0 100,0
Rekonstrukce mostu ev. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov 5 962,0 5 962,0 100,0
Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č. 4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice 6 269,0 6 269,0 100,0
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - investiční - celkem 46 087,0 46 087,0 100,0
         
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Muzeum v Bruntále 32,0 32,0 100,0
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Muzeum Novojičínska 39,0 39,0 100,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice - celkem 71,0 71,0 100,0
         
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace ISO-A Rozšíření EZS a CCTV-střední a západní křídlo Žerotínského zámku v Novém Jičíně - Muzeum Novojičínska 102,0 102,0 100,0
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace ISO/A -Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, EZS 130,0 130,0 100,0
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - celkem 232,0 232,0 100,0
         
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Český Těšín, p.o., muzeum - vybavení knihovny: 09334031 2 500,0 2 245,0 89,8
Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení - investice - celkem 2 500,0 2 245,0 89,8
         
Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje-vozidlo zdravotnické záchranné služby 1 500,0 1 500,0 100,0
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Nemocnice Třinec, p. o. - rekonstrukce porodního traktu 7 000,0 7 000,0 100,0
Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví - celkem 8 500,0 8 500,0 100,0
         
Moravskoslezský kraj Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava-rekonstrukce sportovní haly, druhá část - II. etapa 4 800,0 4 800,0 100,0
Moravskoslezský kraj Gymnázium Ostrava-Zábřeh-generální oprava sociálních zařízení pro žáky 1 320,0 1 320,0 100,0
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - investice - celkem 6 120,0 6 120,0 100,0
         
Moravskoslezský kraj Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě 15 894,3 15 894,3 100,0
Úsporná energetická opatření Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce 17 303,7 17 303,7 100,0
Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě 3 300,0 3 300,0 100,0
Energetické úspory ve Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu 24 413,1 24 413,1 100,0
Energetické úspory ve Střední škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce 25 270,5 25 270,5 100,0
Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě 13 344,5 13 344,5 100,0
Energetické úspory v Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě 4 181,2 4 181,2 100,0
Rekonstrukce Střední školy elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku -Místku - I. etapa energetických úspor 25 674,7 25 674,7 100,0
Podpora udržitelného využívání zdroje energie - investice - celkem 129 382,0 129 382,0 100,0
Moravskoslezský kraj Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje 162,7 162,7 100,0
922,3 922,3 100,0
Integrovaný operační program - státní rozpočet a Evropská unie - investice - celkem 1 085,0 1 085,0 100,0
         
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN (bez průmyslové zóny Nošovice) CELKEM 215 912,8 215 537,5 99,8
         
Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na Průmyslovou zónu Nošovice za rok 2009
Moravskoslezský kraj Průmyslová zóna Nošovice 271 270,6 1 939,1 0,7
Průmyslová zóna Nošovice - celkem 271 270,6 1 939,1 0,7

* na akci Průmyslová zóna Nošovice vyčerpáno 1.939,1 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků (refundované prostředky) ve výši 269.331,5 tis. Kč kraj využil na rozvoj Moravskoslezského kraje dle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu.


Tabulka 5

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2009 (v tis. Kč)
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Podpora údržby lyžařských běžeckých tras 2 400 2 400 2 400 100,0
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 12 000 13 068 13 068 100,0
Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 32 000 35 652 35 445 99,4
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 0 2 011 1 917 95,3
Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 0 5 000 2 409 48,2
Podpora rozvoje mikroregionu Rymařovska 0 5 000 2 249 45,0
Podpora vědy a výzkumu 0 19 883 13 108 65,9
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 0 96 967 12 285 12,7
Rezerva na přípravu projektové dokumentace a kofinancování projektů spolufinancovaných z EU 100 000 0 0 0,0
Odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu celkem 146 400 179 980 82 880 46,0
Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 16 000 18 397 17 822 96,9
Odvětví dopravy celkem 16 000 18 397 17 822 96,9
Podpora sportu, volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže 5 300 5 283 5 259 99,5
Podpora evnironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 1 200 1 200 1 200 100,0
Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje MSK 1 750 1 652 1 541 93,3
Odvětví školství celkem 8 250 8 135 8 000 98,3
Program podpory aktivit v oblasti kultury 4 500 4 498 4 198 93,3
Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin 1 000 1 000 998 99,8
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 8 200 8 700 8 633 99,2
Odvětví kultury celkem 13 700 14 198 13 828 97,4
Podpora projektů ve zdravotnictví 5 000 4 977 4 973 99,9
Odvětví zdravotnictví celkem 5 000 4 977 4 973 99,9
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 1 500 1 490 1 460 98,0
Drobné vodohospodářské akce 15 000 30 101 30 100 100,0
Podpora přípravy projektů v oblasti ŽPZ 2009 10 000 20 251 13 176 65,1
Podpora realizace projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 24 034 0 0 0,0
Příspěvky na hospodaření v lesích 25 000 28 940 28 940 100,0
Příspěvky na podporu včelařství 2 000 1 804 1 804 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 77 534 82 586 75 479 91,4
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2 500 2 500 2 354 94,1
Protidrogové programy na území MSK 3 600 3 600 3 600 100,0
Program rozvoje sociálních služeb kraje 6 650 6 310 5 198 82,4
Podpora zvyšování kvality sociálních služeb 12 000 12 000 11 619 96,8
Odvětví sociálních věcí celkem 24 750 24 410 22 771 93,3
Program podpory tvorby územních plánů obcí 10 000 600 0 0,0
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem 10 000 600 0 0,0
CELKEM 301 634 333 282 225 753 67,7

Tabulka 6

PŘEHLED AKCÍ MSK SPOLUFINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007-2013 (v tis. Kč)
Název akce Celkové výdaje Skutečné výdaje v roce Upravený rozpočet na rok 2010 Předpoklad výdajů v roce Podíl EU a ST % Poznámka
2007 2008 2009 2011 2012 2013
ODVĚTVÍ DOPRAVY: 4 434 788,17 14 213,84 589 028,69 357 097,60 1 103 439,44 1 815 612,31 555 396,29 0,00    
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 151 999,31 0,00 169,52 389,25 151 440,54 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 960 000,00 0,00 201,08 9 649,72 35 591,02 719 935,00 194 623,18 0,00 92,50 -
Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb 277 471,36 0,00 211 734,36 65 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 600 000,00 0,00 50,25 208,25 15 388,25 384 120,00 200 233,25 0,00 92,50 -
Silnice 2008 - 3. část 417 226,51 0,00 135 105,76 274 638,41 7 482,34 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Silnice 2009 127 453,34 2 950,00 47,57 1 011,27 123 444,50 0,00 0,00 0,00 70,00 Projekt spolufinancován Správou silnic MSK ve výši 2.950 tis. Kč.
Silnice 2009 - VIA Lyžbice 326 408,64 0,00 14,04 220,15 0,00 250 000,00 76 174,45 0,00 70,00 Město Třinec se bude finančně podílet na projektu ve výši 8.591,36 tis. Kč - nebude výdaj MSK.
Silnice 2009 - Obchvat Opava 558 092,23 10 597,70 107,58 733,95 280 266,15 195 000,00 71 386,85 0,00 70,00 Projekt spolufinancován Správou silnic MSK ve výši 20.597,7 tis. Kč a Statutárním městem Opava ve výši 27.991,3 tis. Kč - nebude výdaj MSK.
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 81 999,99 0,00 0,00 88,75 51 911,24 30 000,00 0,00 0,00 70,00 Obec Vendryně se bude finančně podílet na projektu formou dotace pro MSK ve výši Kč 1.794,16.
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 181 000,00 0,00 0,00 90,12 86 531,32 81 400,00 12 978,56 0,00 70,00 Projekt spolufinancován Statutárním městem Ostrava ve výši 6.121,46 tis. Kč.
Mosty 2010 161 261,00 0,00 0,00 16,83 81 028,16 80 216,01 0,00 0,00 70,00 -
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 190 500,00 0,00 0,00 46,58 115 719,09 74 734,33 0,00 0,00 70,00 -
Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 21 207,17 0,00 1,45 3,75 20 995,00 206,97 0,00 0,00 90,00 -
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Raciborz - Kravaře 2,46 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Projekt pozastaven.
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 49 150,35 0,00 50,27 136,33 48 963,75 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov 13 599,98 0,00 1,24 138,62 13 460,12 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 19 002,49 0,00 0,00 141,77 18 860,72 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 52 560,53 0,00 42,44 160,85 52 357,24 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd 245 852,80 666,14 241 500,67 3 685,99 0,00 0,00 0,00 0,00 92,5 -
ODVĚTVÍ KRIZOVÉ: 680 000,00 0,00 23 910,22 280 076,20 353 021,35 22 992,23 0,00 0,00    
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 680 000,00 0,00 23 910,22 280 076,20 353 021,35 22 992,23 0,00 0,00 92,50 -
ODVĚTVÍ KULTURY: 58 000,00 0,00 759,48 913,80 7 750,71 30 873,00 17 703,01 0,00    
Archeopark Chotěbuz - 2. část 58 000,00 0,00 759,48 913,80 7 750,71 30 873,00 17 703,01 0,00 92,50 -
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE: 6 266,93 0,00 0,00 772,55 2 799,83 2 694,55 0,00 0,00    
Zajištění vzdělávání v eGovernmentu 3 038,10 0,00 0,00 187,89 1 992,11 858,10 0,00 0,00 85,00 -
Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 3 228,83 0,00 0,00 584,66 807,72 1 836,45 0,00 0,00 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 2.470.058,01 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU: 99 648,72 0,00 14 243,74 25 714,15 57 129,83 2 561,00 0,00 0,00    
Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. 60 099,99 0,00 9 531,93 13 308,04 37 260,02 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Kraj mnoha barev a příležitostí II. 30 099,77 0,00 4 416,04 11 741,23 13 942,50 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 1 247,97 0,00 295,77 402,73 549,47 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Beskydská magistrála 8 200,99 0,00 0,00 262,15 5 377,84 2 561,00 0,00 0,00 92,50 -
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 688 245,65 0,00 1 041,16 147 268,46 204 277,10 271 458,70 34 200,23 30 000,00    
Chráněné bydlení Krajánek 16 186,50 0,00 651,74 4 776,94 10 757,82 0,00 0,00 0,00 92,50 -
I. etapa transformace organizace Marianum 28 000,00 0,00 0,00 23,52 5 076,48 18 699,77 4 200,23 0,00 100,00 -
Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení 20 486,67 0,00 0,00 228,19 15 102,90 5 155,58 0,00 0,00 95,50 -
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71 10 071,90 0,00 0,00 209,36 9 751,50 111,04 0,00 0,00 92,50 -
Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555 8 307,86 0,00 0,00 195,50 7 874,80 237,56 0,00 0,00 92,50 -
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 9 851,45 0,00 0,00 221,53 4 489,60 5 140,32 0,00 0,00 92,50 -
Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 595 341,29 0,00 389,42 141 613,44 151 224,00 242 114,43 30 000,00 30 000,00 100,00 Projekt je financován systémem zálohových plateb do výše 535.807.163,7 Kč.
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ: 2 276 224,81 0,00 46 420,73 463 035,45 596 235,98 750 559,38 412 473,26 7 500,00    
Multifunkční posluchárny 16 899,95 0,00 584,66 118,44 16 196,85 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 57 829,82 0,00 258,94 238,07 57 235,43 97,38 0,00 0,00 92,50 -
Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje 30 129,94 0,00 326,15 292,76 29 511,04 0,00 0,00 0,00 85,00 -
Modernizace škol ve stavebnictví 51 550,00 0,00 67,20 453,01 25 579,99 25 449,80 0,00 0,00 92,50  
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 41 420,70 0,00 0,00 244,48 21 255,52 19 920,70 0,00 0,00 92,50 -
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 33 710,22 0,00 0,00 766,37 21 856,42 11 087,43 0,00 0,00 85,00 -
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 38 400,00 0,00 0,00 93,26 17 948,95 20 357,79 0,00 0,00 92,50 -
Otevřená škola 8 200,00 0,00 0,00 99,96 0,00 7 800,04 300,00 0,00 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 7.380.000 Kč.
Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji  14 415,06 0,00 75,00 2 738,41 3 944,04 6 207,61 1 450,00 0,00 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 12.793.550,40 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 11 008,95 0,00 75,00 0,00 4 500,00 3 100,00 3 333,95 0,00 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 8.807.156,80 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 517 914,56 0,00 26 695,28 95 020,26 138 365,44 163 006,21 94 827,37 0,00 100,00 Skutečná výše dotace, která bude kraji poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů v rámci GG. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti o platbu zasílaných jednotlivými realizátory grantových projektů, tudíž výše výdajů v jednotlivých letech lze těžko odhanout.
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 188 332,57 0,00 4 419,39 32 295,87 57 902,44 60 977,55 32 737,32 0,00 100,00
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 235 415,71 0,00 7 677,90 36 840,41 73 690,45 73 895,31 43 311,63 0,00 100,00
TP - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 40 387,00 0,00 2 485,82 8 077,75 5 451,82 24 371,61 0,00 0,00 100,00 -
TP - Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje 2 496,44 0,00 90,64 384,10 234,81 1 786,89 0,00 0,00 100,00
TP - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje 2 496,44 0,00 9,63 16,14 608,06 1 862,61 0,00 0,00 100,00
Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 14 127,10 0,00 0,00 1,73 6 198,26 6 514,11 1 213,00 200,00 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 12.624.372 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
Kompetence do škol 20 000,00 0,00 300,00 0,00 100,00 7 000,00 5 300,00 7 300,00 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 17.550.000 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
Sportovní hry česko - slovenské mládeže 545,91 0,00 95,88 450,03 0,00 0,00 0,00 0,00 - Projekt pozastaven.
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných v MSK 581 731,03 0,00 0,00 9 002,10 32 718,83 310 010,10 230 000,00 0,00 41,00 Projekty připravované k předložení do vyhlašovaných výzev.
Energetické úspory ve školách MSK -10 projektů 3 160,57 0,00 3 158,68 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jedná se pouze o výdaje na přípravu jednotlivých projektů, které byly následně z této akce vyčleněny jako samostatné projekty.
Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné 21 815,03 0,00 100,56 279,65 21 434,82 0,00 0,00 0,00 78,00 -
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek - Místek 30 900,00 0,00 0,00 465,91 23 384,09 7 050,00 0,00 0,00 30,00 -
Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě 24 670,31 0,00 0,00 24 670,31 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Úsporná energetická opatření Gymnázia v Ostravě Hrabůvce 25 063,68 0,00 0,00 25 063,68 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě - Porubě 6 779,96 0,00 0,00 6 779,96 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě 27 816,40 0,00 0,00 8 148,40 19 668,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě - Zábřehu 36 683,41 0,00 0,00 36 683,41 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné 61 672,05 0,00 0,00 50 738,39 10 933,66 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku 43 693,01 0,00 0,00 36 687,01 7 006,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce 40 999,51 0,00 0,00 40 999,51 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě 21 720,36 0,00 0,00 21 720,36 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku 23 776,93 0,00 0,00 23 657,93 119,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu 462,20 0,00 0,00 5,90 392,06 64,24 0,00 0,00 100,00 Financováno systémem zálohových plateb do výše 361.978,53 Kč.
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU: 33 785,28 0,00 114,01 1 085,28 18 485,99 14 100,00 0,00 0,00    
Jednotná digitální technická mapa a portál územního plánování Moravskoslezského kraje 32 700,00 0,00 114,01 0,00 18 485,99 14 100,00 0,00 0,00 85,00 -
Územně analytické podklady MSK 1 085,28 0,00 0,00 1 085,28 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 -
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ: 1 000 472,96 0,00 210,70 14 114,42 128 716,47 788 946,37 68 485,00 0,00    
Data pro život 11 480,00 0,00 210,70 32,35 10 756,64 480,31 0,00 0,00 92,50 -
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 201 999,99 0,00 0,00 28,18 39 471,81 162 500,00 0,00 0,00 92,50 -
Vozidla pro život 53 284,06 0,00 0,00 33,78 25 166,22 28 084,06 0,00 0,00 92,50 -
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 721 245,56 0,00 0,00 13 723,76 42 747,80 596 289,00 68 485,00 0,00 36,00 -
Energetické úspory v Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích 12 463,35 0,00 0,00 296,35 10 574,00 1 593,00 0,00 0,00 65,75 -
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 68 826,01 59,99 2 804,91 3 840,67 40 099,20 12 761,97 9 259,27 0,00    
Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky 11 500,00 0,00 75,00 277,08 447,92 5 000,00 5 700,00 0,00 85,00 -
Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje 11 275,66 0,00 56,00 845,96 10 373,70 0,00 0,00 0,00 85,00 -
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 22 470,00 0,00 110,00 0,16 12 426,57 6 729,00 3 204,27 0,00 50,00 Upravený rozpočet roku 2010 bude navýšen o 674,57 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2009.
Implementace soustvy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji - I. etapa 6 325,00 0,00 0,00 492,23 5 036,77 441,00 355,00 0,00 100,00 -
Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky 9 200,93 0,00 369,98 225,25 8 605,70 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK 1 840,97 0,00 40,46 0,00 1 208,54 591,97 0,00 0,00 90,00 -
Krajská energetická agentura MSK 6 213,46 59,99 2 153,47 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
                     
Celkový součet 9 346 258,52 14 273,83 678 533,64 1 293 918,58 2 511 955,90 3 712 559,51 1 097 517,06 37 500,00 ×  

Tabulka 7

PŘEHLED ÚČELOVÝCH DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLÉHAJÍCÍCH FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2009 (v Kč)
Poskytovatel dotace UZ Popis Poskytnuto v roce 2009 Vyčerpáno k 31. 12. 2009 Použito v r. 2009 ve výši Nedočerpáno v roce 2009 Vráceno do SR v průběhu roku 2009 Nevrácena částka MSK od organizací Vráceno při finančním vypořádání Vráceno z příjmu 2010 Vráceno z přebytku 2009 Nedočerpáno ISPROFIN 2009 K použití v roce 2010
Ministerstvo kultury 34053 Veřejné informační služby knihoven - neivestice 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34002 Obnova nemovitých kulturních památek 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34070 Kulturní aktivity 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34090 Program restaurování movitých kulturních památek 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 705 000,00 1 705 000,00 1 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34342 Integrovaný systém ochrany movitého dědictví- ISPROFIN 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34711 Integrovaný systém ochrany movitého dědictví- ISPROFIN 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34668 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení - investice - ISPROFIN 2 500 000,00 2 500 000,00 2 245 034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 965,90 0,00
Celkem Ministerstvo kultury 5 358 000,00 5 358 000,00 5 103 034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 965,90 0,00
Ministerstvo zdravotnictví 35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa -neinvestice 505 391,00 505 391,00 500 941,00 4 450,00 0,00 0,00 4 450,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00
35672 Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálního zdravonictví - ISPROFIN 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zdravotnictví 9 005 391,00 9 005 391,00 9 000 941,00 4 450,00 0,00 0,00 4 450,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 8 270 000,00 8 270 000,00 6 641 126,00 1 628 874,00 0,00 0,00 1 628 874,00 0,00 1 628 874,00 0,00 0,00
13501 Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče-ISPROFIN 21 936 000,00 21 935 800,00 21 815 450,43 120 549,57 0,00 0,00 6 113,15 0,00 6 113,15 120 549,57 0,00
13404* Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (grantové schéma) 123 302 220,00 120 369 029,49 108 966 296,36 0,00 11 402 733,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí 153 508 220,00 150 574 829,49 137 422 872,79 1 749 423,57 11 402 733,13 0,00 1 634 987,15 0,00 1 634 987,15 120 549,57 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a sportu 33001 Rozvojový program EVVO pro školy 1 232 237,00 1 232 237,00 1 220 498,00 11 739,00 0,00 0,00 11 739,00 11 739,00 0,00 0,00 0,00
33005 Zvyšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 469 953 000,00 469 953 000,00 469 746 523,55 206 476,45 0,00 39 179,00 167 297,45 22 047,45 145 250,00 0,00 0,00
33013 Pokusné ověřování školních vzdělávacích programů u vybraných ZŠ speciálních 304 064,00 304 064,00 304 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33014 Evropa mladýma očima 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33015 Hustota a specifika 63 840 000,00 63 840 000,00 63 798 683,00 41 317,00 0,00 0,00 41 317,00 41 317,00 0,00 0,00 0,00
33016 Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků 94 995 000,00 94 995 000,00 94 590 781,07 404 218,93 0,00 57 850,00 346 368,93 137 368,93 209 000,00 0,00 0,00
33017 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 9 466 000,00 9 466 000,00 9 450 510,71 15 489,29 0,00 0,00 15 489,29 15 489,29 0,00 0,00 0,00
33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 12 937 968,00 12 937 968,00 12 770 262,00 167 706,00 0,00 0,00 167 706,00 167 706,00 0,00 0,00 0,00
33020 Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009 627 208,00 627 208,00 627 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 972 000,00 972 000,00 933 716,00 38 284,00 19 404,00 0,00 18 880,00 18 880,00 0,00 0,00 0,00
33155 Dotace pro soukromé školy 515 560 000,00 515 560 000,00 514 966 256,00 593 744,00 0,00 0,00 593 744,00 593 744,00 0,00 0,00 0,00
33160 Projekty romské komunity 1 033 900,00 1 033 900,00 624 083,00 409 817,00 143 586,00   266 231,00 266 231,00 0,00 0,00 0,00
33160 (33339) Projekty romské komunity 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33163 Program protidrogové politiky 972 000,00 972 000,00 927 864,00 44 136,00 37 836,00 0,00 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00
33166 Soutěže 2 151 000,00 2 151 000,00 2 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 166 608,00 166 608,00 166 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 256 988,00 1 256 988,00 1 099 024,00 157 964,00 0,00 0,00 157 964,00 157 964,00 0,00 0,00 0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání 8 863 021 000,00 8 863 021 000,00 8 862 822 762,19 198 237,81 0,00 0,00 198 237,81 198 237,81 0,00 0,00 0,00
33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 10 982 400,00 10 982 400,00 10 982 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33426 Program Sokrates 19 517,00 19 517,00 19 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslučností jeiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 97 251,00 97 251,00 70 359,00 26 892,00 0,00 0,00 26 892,00 26 892,00 0,00 0,00 0,00
33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 13 037 871,00 13 037 871,00 12 861 719,00 176 152,00 0,00 0,00 176 152,00 176 152,00 0,00 0,00 0,00
33487 Náhradní stravování dětí, žáků, studentů krajského a obecního školství 524 530,00 524 530,00 471 011,00 53 519,00 0,00 0,00 53 519,00 53 519,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo školství, mládeže a sportu 10 063 290 542,00 10 063 290 542,00 10 060 744 849,52 2 545 692,48 200 826,00 97 029,00 2 247 837,48 1 893 587,48 354 250,00 0,00 0,00
Ministerstvo zemědělství 29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lestního zákona 6 792 000,00 6 792 000,00 4 945 812,07 0,00 1 846 187,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lestního zákona 5 953 000,00 5 953 000,00 3 943 631,00 0,00 1 986 140,00 0,00 23 229,00 0,00 23 229,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zemědělství 12 745 000,00 12 745 000,00 8 889 443,07 0,00 3 832 327,93 0,00 23 229,00 0,00 23 229,00 0,00 0,00
Ministerstvo životního prostředí 15835 Energetické úspory ve školských zařízeních - Podpora udržitelného využívání zdroje energie - program č. 115 220 - EU - IV 99 531 000,00 99 526 088,84 99 526 088,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90877 Energetické úspory ve školských zařízeních - OP Životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV 5 858 000,00 5 854 475,79 5 854 475,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo životního prostředí 105 389 000,00 105 380 564,63 105 380 564,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úřad vlády České republiky 4213 Evropská charta regionál. či menšinových jazyků 2 000 000,00 2 000 000,00 263 754,60 1 736 245,40 0,00 0,00 1 736 245,40 0,00 1 736 245,40 0,00 0,00
4001 Podpora koordinátorů rómských poradců 417 000,00 417 000,00 375 379,00 41 621,00 0,00 0,00 41 621,00 0,00 41 621,00 0,00 0,00
Celkem Úřad vlády České republiky 2 417 000,00 2 417 000,00 639 133,60 1 777 866,40 0,00 0,00 1 777 866,40 0,00 1 777 866,40 0,00 0,00
Ministerstvo vnitra 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 19 477 000,00 19 477 000,00 19 259 468,09 217 531,91 0,00 0,00 217 531,91 57 418,31 160 113,60 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo vnitra 19 477 000,00 19 477 000,00 19 259 468,09 217 531,91 0,00 0,00 217 531,91 57 418,31 160 113,60 0,00 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu 22777* Průmyslová zóna Nošovice - ISPROFIN 427 774 000,00 271 270 611,38 1 939 137,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 503 000,00 0,00
Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu 427 774 000,00 271 270 611,38 1 939 137,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 503 000,00 0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj 17789 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - ISPROFIN 46 087 000,00 46 087 000,00 46 086 999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
17013 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 4 112 108,00 4 112 108,00 4 112 107,35 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 0,65 0,00 0,00
17012 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestice 4 350 000,00 4 350 000,00 4 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo pro místní rozvoj 54 549 108,00 54 549 108,00 54 549 107,10 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 0,65 0,25 0,00
Ministerstvo dopravy 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 262 000 000,00 262 000 000,00 262 000 000,00 0,00 0,00 0,00 105 663,94 105 663,94 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo dopravy 262 000 000,00 262 000 000,00 262 000 000,00 0,00 0,00 0,00 105 663,94 105 663,94 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo obrany 7266 Péče o válečné veterány 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo obrany 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo financí 98003 Povodně 2009-úhrada prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce 34 000 000,00 34 000 000,00 33 867 545,36 132 454,64 0,00 0,00 132 454,64 0,00 132 454,64 0,00 0,00
98174 Úhrada výdajů krajů spojená se zrušením voleb do PSP ČR 222,70 222,70 222,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98278 Náhrada škody způsobená chráněnými živočichy zákon č. 115/2000 Sb. 1 576 775,00 1 576 775,00 1 576 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98297 Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 242 396,85 242 396,85 242 396,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98335 Zabránění vzniku a šíření TBC 5 495 324,90 5 495 324,90 5 495 324,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98348 Volby do Evropského parlamentu 100 000,00 100 000,00 62 621,65 37 378,35 0,00 0,00 37 378,35 0,00 37 378,35 0,00 0,00
98858 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - ISPROFIN 6 120 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo financí 47 534 719,45 47 534 719,45 47 364 886,46 169 832,99 0,00 0,00 169 832,99 0,00 169 832,99 0,00 0,00
Celkem 11 163 167 980,45 11 003 722 765,95 10 712 413 437,37 6 464 798,00 15 435 887,06 97 029,00 6 181 399,52 2 061 119,73 4 120 279,79 156 878 515,72 0,00

*ÚZ 13404 - údaje za celé období projektu
*ÚZ 22777 - na akci Průmyslová zóna Nošovice vyčerpáno v roce 2009 celkem 1.939,1 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků (refundované prostředky) ve výši 269.331,5 tis. Kč kraj využil na rozvoj Moravskoslezského kraje dle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu.


Tabulka 8

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ DOPRAVY V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 1 246 080,00 1 510 417,35 1 509 304,18 99,93    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 544 429,00 601 135,89 598 322,92 99,53    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 231 814,00 510 351,60 402 743,51 78,91    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 796 441,01 589 324,91 357 097,61 60,59    
CELKEM 2 818 764,01 3 211 229,75 2 867 468,21 89,30    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 16 000,00 18 397,10 17 822,43 96,88 opakovaná Poskytnuto v plné výši, část nepoužitých prostředků vrácena v rámci vyúčtování na účet MSK již v roce 2009
2 Bezpečnost silničního provozu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná  
3 Dopravní obslužnost - drážní doprava 611 892,00 586 946,00 586 946,00 100,00 opakovaná  
4 Dopravní obslužnost - linková doprava 491 630,00 443 363,00 443 363,00 100,00 opakovaná  
5 Žákovské jízdné v drážní dopravě 15 803,00 15 016,25 14 978,00 99,75 opakovaná Úspora z důvodu nižších nasmlouvaných částek s jednotlivými dopravci
6 Žákovské jízdné v linkové dopravě 39 255,00 37 196,00 37 195,75 100,00 opakovaná  
7 Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 opakovaná  
8 Konference Transport 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná  
9 Navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 15 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 pokračující  
10 Studie na podporu dopravní obslužnosti 5 000,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Studie bude realizována v roce 2010 (zahrnuto ve schváleném rozpočtu MSK 2010), důvodem je zdlouhavý proces nastavení smluvních podmínek
11 Zajištění pasivní bezpečnosti v obcích, kterými prochází silnice č. I/11 a I/68 5 000,00 450,00 450,00 100,00 ukončená  
12 Zajištění 8. celostátní konference s mezinárodní účastí DPPGIS 0,00 49,00 49,00 100,00 ukončená  
13 Úhrada prokazatelné ztráty - drážní osobní doprava 0,00 262 000,00 262 000,00 100,00 opakovaná  
CELKEM 1 246 080,00 1 510 417,35 1 509 304,18 99,93    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
14 Příspěvek na provoz (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 402 829,00 405 683,00 405 683,00 100,00 opakovaná  
15 Příspěvek na provoz - účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 opakovaná  
16 Náhrady vyvolané stavbou Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ve Studénce (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 1 600,00 1 495,71 1 495,71 100,00 ukončená  
17 Údržba zóny Nošovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 9 000,00 8 000,00 88,89 opakovaná Úspora z důvodu menší náročnosti údržby v zimních měsících
18 Čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ukončená  
19 Pojistné náhrady za škody na nemovitém majetku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 39 957,18 38 144,21 95,46 pokračující Pojistné plnění poskytnuté organizaci na obnovu silnic a mostů poškozených povodní 2009, které rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila do rozpočtu na rok 2010.
CELKEM 544 429,00 601 135,89 598 322,92 99,53    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
20 Příprava staveb a vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 65 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 opakovaná  
21 Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 opakovaná  
22 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd - neinvestice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 115 000,00 157 900,00 157 900,00 100,00 opakovaná  
23 Výstavba příjezdové komunikace k objektu IZS v Bílovci (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 7 300,00 3 058,35 213,37 6,98 pokračující Opožděním projekční přípravy, a tím i zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení došlo k posunu termínu realizace samotné akce, proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
24 Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 24 514,00 800,00 571,29 71,41 ukončená Úspora z důvodu nižší ceny projektové dokumentace
25 Rekonstrukce mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic - investice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 53 630,46 53 630,45 100,00 opakovaná  
26 Karlova Studánka - průtah silnice č. II/445 a most ev. č. 445-025 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 20 000,00 14 200,00 71,00 pokračující Z důvodu nutnosti redukce práce na této akci, které lze provádět pouze v technologickém období, rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
27 Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. 0,00 1 550,00 0,00 0,00 pokračující S ohledem na to, že zatím nedošlo k dohodě o výši kupní ceny s majiteli pozemků, byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2010.
28 Silnice II/477, okružní křižovatka ulic Staroměstská a Slezská ve Frýdku-Místku 0,00 935,45 935,45 100,00 ukončená  
29 Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ČD ve Studénce 0,00 26 433,30 26 421,82 99,96 ukončená  
30 Obnova silnic a mostů poškozených povodní 2009 0,00 88 183,91 0,00 0,00 pokračující V roce 2009 byly zahájeny stavební práce na opravách opěrných zdí a mostů. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontinuální činnosti, byly finanční prostředky v celé výši do rozpočtu na rok 2010. Během roku 2010 budou dokončeny stavební práce zahájené v roce 2009 a současně zahájeny další rekonstrukce staveb dopravní infrastruktury tak, aby byly dokončeny nejpozději v roce 2011.
31 Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1 0,00 6 895,00 6 895,00 100,00 pokračující  
32 Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2 0,00 7 898,00 7 898,00 100,00 pokračující  
33 Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa 0,00 12 253,00 12 253,00 100,00 pokračující  
34 Silnice III/04816 -opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850 - 5,980 0,00 3 625,00 3 625,00 100,00 pokračující  
35 Rekonstrukce mostu ev. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov 0,00 8 403,30 8 403,30 100,00 pokračující  
36 Silnice III/46427-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 46427-4 přes Butovický potok za obcí Studénka 0,00 4 429,83 4 429,83 100,00 pokračující  
37 Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy (realizované krajským úřadem) 0,00 8 989,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/815 ze dne 16. 12. 2009 rozhodlo o koupi pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v MSK s celkovými náklady 41.234 tis. Kč v letech 2009-2013. V roce 2009 byly v rozpočtu kraje na vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy vyčleněny finanční prostředky ve výši 8.989 tis. Kč. Na základě uzavřených kupních smluv na nákup pozemků bude první platba provedena v březnu až červnu 2010, proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010. Zbývající finanční prostředky jsou nárokovány v závazcích kraje na další léta.
38 Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450 0,00 6 092,00 6 092,00 100,00 pokračující  
39 Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650-0,730 0,00 3 006,00 3 006,00 100,00 pokračující  
40 Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č. 4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice 0,00 6 269,00 6 269,00 100,00 pokračující  
CELKEM 231 814,00 510 351,60 402 743,51 78,91    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
42 Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd 0,00 3 694,33 3 685,99 99,77 ukončená -
41 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 150 500,00 51 499,80 389,25 0,76 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha" usnesením č. 27/2070 ze dne 26. 6. 2008. Výzva k podání žádosti byla vyhlášena až ve 2. pololetí roku 2009, zahájení fyzické realizace původně uvažované v září 2009, bylo podmíněno výběrem projektu k financování. K uzavření smlouvy na provedení stavby došlo na přelomu roku a z tohoto důvodu dojde k zahájení stavebních prací a čerpání až v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
42 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 0,00 15 240,75 9 649,72 63,32 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" usnesením č. 19/1651 ze dne 27. 9. 2007. V průběhu zpracování projektové dokumentace byla zvolena nadzemní - levnější varianta, tím došlo k nevyčerpání prostředků určených na zhotovení projektové dokumentace, prostředky budou použity na realizaci akce. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
43 Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb 65 850,01 65 737,10 65 737,00 100,00 ukončená -
44 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 0,00 416,50 208,25 50,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy" usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. Vzhledem ke zvýšené časové náročnosti přípravy nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení PD, došlo ke zpoždění při realizaci a proplácení této zakázky. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
45 Silnice 2008 - 3. část 235 441,00 282 120,76 274 638,41 97,35 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Silnice 2008 - 3. část usnesením č. 21/1809 ze dne 20. 12. 2007. Z důvodu nutnosti narovnat vlastnické vztahy pod komunikací III/ 01142 Karpentná - Oldřichovice, která byla vystavěna v novém směrovém vedení, je třeba vyčlenit finanční prostředky na úhradu nájmu dočasně zabraných pozemků, případně jejich následný odkup a úhradu souvisejících poplatků. Dále budou prostředky použity na projekty rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
46 Silnice 2009 176 000,00 31 922,77 1 011,27 3,17 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Silnice 2009" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Vzhledem ke zvýšené časové náročnosti přípravy nadlimitních veřejných zakázek, došlo ke zpoždění zahájení realizace a proplácení stavby. V současné době jsou podepsány smlouvy o dílo se zhotovitelem a mandátní smlouva s koordinátorem BOZP a technickým dozorem investora. V roce 2009 došlo k předání staveniště a zahájení prací. Vzhledem k přerušení prací kvůli klimatickým podmínkám a ke lhůtě splatnosti faktur neproběhla v roce 2009 úhrada faktur. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
47 Silnice 2009 - VIA Lyžbice 0,00 220,15 220,15 100,00 pokračující -
48 Silnice 2009 - obchvat Opava 1 000,00 1 583,10 733,95 46,36 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Silnice 2009 - obchvat Opava" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Při vydávání stavebního povolení došlo k prodlevě a tím ke zpoždění vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby, koordinátora BOZP a inženýrskou činnost. Stavební povolení nabylo právní moci na začátku prosince 2009 a v současné době je uzavřena smlouva na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
49 Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 0,00 500,00 88,75 17,75 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně" usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Při plánování rozpočtu se počítalo s dřívějším vyhlášením výzvy k předkládání projektů a tím i dřívějším zpracováním studií proveditelnosti a žádostí o dotaci a s platbami v roce 2009. Výzva byla vyhlášena na podzim roku 2009 a tím pádem bylo přizpůsobeno i vyhlášení zakázek na zpracovatele studie proveditelnosti a žádosti o dotaci. Platby za zhotovení studie proveditelnosti a žádosti o dotaci proběhnou až v letošním roce. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
50 II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II.stavba 0,00 400,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektů "II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba", usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Při návrhu projektu k přípravě na rok 2009 se počítalo s předložením žádosti v podzimní výzvě. Plán předkládání projektů se změnil a projekt se předpokládá předložit do výzvy na podzim roku 2010, finanční prostředky na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci budou tedy využity až v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
51 Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 0,00 500,00 90,12 18,02 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. Stavba" usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Příprava projektu byla prodloužena z důvodu později vyhlášené výzvy Výborem Regionální rady, a tím došlo i k pozdějšímu zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a ostatních příloh a proto dojde také k posunutí vyhlášení VZ na dodavatele. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
52 Silnice 2010 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektů "Silnice 2010" a "Mosty 2010" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Při návrhu projektů k přípravě na rok 2009 se počítalo s předložením žádostí v podzimní výzvě. Plán předkládání projektů se změnil a tyto projekty se předpokládá předložit do výzvy na podzim roku 2010, finanční prostředky na zpracování studií proveditelnosti a žádostí o dotaci budou tedy využity až v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
53 Mosty 2010 0,00 500,00 16,83 3,37 pokračující
54 Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 0,00 265,68 46,58 17,53 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu a projektu "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK" usnesením č. 5/282 ze dne 17. 6. 2009. Při plánování rozpočtu se počítalo s dřívějším vyhlášením výzvy k předkládání projektů a tím i dřívějším zpracováním studie proveditelnosti a žádosti o dotaci a s platbami v roce 2009. Výzva byla vyhlášena na podzim roku 2009 a tím pádem bylo přizpůsobeno i vyhlášení zakázek na zpracovatele studií proveditelnosti a žádostí o dotaci. Platby za zhotovení studie proveditelnosti a žádosti o dotaci proběhnou až v letošním roce. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
55 Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 20 900,00 4,54 3,75 82,57 pokračující -
56 Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Raciborz - Kravaře 16 000,00 0,00 0,00 0,00 pozastavená Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009 o pozastavení přípravy projektu.
57 Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 49 050,00 49 100,08 136,33 0,28 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz" usnesením č. 25/2287 ze dne 25. 9. 2008 a projektu "Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow -Děhylov" usnesením č. 27/2070 ze dne 26. 6. 2008. U obou projektů nebyly vyčerpány finanční prostředky z důvodu zrušení výběrových řízení vzhledem k vysoké nabídkové ceně. V nových výběrových řízeních byli vybráni zhotovitelé staveb a čerpání bude probíhat v letošním roce. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
58 Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov 13 500,00 13 598,75 138,62 1,02 pokračující
59 Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 19 000,00 19 002,50 141,77 0,75 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008 a projektu "Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka" usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Proti předpokladu došlo ke zpoždění při uzavírání smluv o poskytnutí finančního příspěvku s řídícím orgánem a následně také k posunutí harmonogramu realizace projektu. V roce 2009 byla předána staveniště zhotovitelům staveb, avšak vzhledem ke klimatickým podmínkám budou stavby zahájeny až na jaře roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
60 Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 49 200,00 52 518,10 160,85 0,31 pokračující
CELKEM 796 441,01 589 324,91 357 097,61 60,59    

Tabulka 9

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ KULTURY V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti   43 059,00 40 757,69 39 231,25 96,25    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím   187 211,00 191 037,36 191 037,34 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů   38 000,00 53 353,85 48 583,05 91,06    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů   420 602,00 2 343,52 914,72 39,03    
CELKEM 688 872,00 287 492,42 279 766,36 97,31    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 8 200,00 8 700,00 8 632,55 99,22 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují nerozdělenou část dotace a částku způsobenou vyplacením dotací čtyřem subjektům v nižší výši dle schváleného procenta spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech. Tyto finanční prostředky jsou vykázány jako úspora.
2 DP - Program podpory aktivit v oblasti kultury 4 500,00 4 497,69 4 197,91 93,33 opakovaná Nevyčerpané prostředky zahrnují vratky dotací poskytnutých v roce 2009 a vrácení celé poskytnuté dotace z důvodu nerealizace projektu.
3 DP - Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin 1 000,00 1 000,00 997,90 99,79 opakovaná -
4 Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 5 148,00 5 148,00 5 148,00 100,00 opakovaná -
5 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 5 200,00 6 147,00 5 946,46 96,74 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč představují nerozdělenou část dotace a jsou vykázány jako úspora.
6 Regionální funkce knihoven 12 815,00 12 815,00 12 815,00 100,00 opakovaná -
7 Cena hejtmana Moravskoslezského kraje 50,00 50,00 50,00 100,00 opakovaná -
8 Obnova kulturních památek 5 000,00 2 200,00 1 243,43 56,52 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 956,6 tis. Kč představují nerozdělenou část dotace a jsou vykázány jako úspora.
9 Soutěže v oblasti kultury zaměřené na aktivity podporované MSK 500,00 0,00 0,00 × ukončená Nevyčerpané finanční prostředky byly vykázány jako úspora a usnesením zastupitelstva kraje č. 5/272 ze dne 17. 6. 2009 přerozděleny na jiný účel.
10 Jednotné označení příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury 246,00 0,00 0,00 × ukončená Usnesením rady kraje č. 41/2130 ze dne 25. 11. 2009 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 496 tis. Kč přesunuty na dofinancování provozu příspěvkové organizace Těšínské divadlo Český Těšín. Zbývající prostředky ve výši 150 tis. Kč byly vykázány jako úspora a usnesením zastupitelstva kraje č. 5/272 ze dne 17. 6. 2009 přerozděleny na jiný účel.
11 Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy) 50,00 0,00 0,00 × opakovaná
12 Vypracování oponentních posudků památkové péče 50,00 0,00 0,00 × opakovaná
13 Analýza památkové péče - podklad koncepce 300,00 0,00 0,00 × ukončená
14 Dokončení regionálního památníku letců v Příboře 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
CELKEM   43 059,00 40 757,69 39 231,25 96,25    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
15 Příspěvek na provoz (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 25 527,00 23 752,23 23 752,22 100,00 opakovaná -
16 Příspěvek na provoz (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.) 20 889,00 18 995,44 18 995,44 100,00 opakovaná -
17 Příspěvek na provoz (Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.) 38 383,00 37 015,62 37 015,62 100,00 opakovaná -
18 Příspěvek na provoz (Muzeum Těšínska, p.o., Český Těšín) 25 151,00 22 771,00 22 771,00 100,00 opakovaná -
19 Příspěvek na provoz (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o.) 20 899,00 20 189,43 20 189,43 100,00 opakovaná -
20 Příspěvek na provoz (Muzeum v Bruntále, p.o.) 13 523,00 11 946,35 11 946,35 100,00 opakovaná -
21 Příspěvek na provoz (Muzeum Novojičínska, p.o.) 23 826,00 21 282,30 21 282,30 100,00 opakovaná -
22 Regionální funkce knihoven (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 908,00 908,00 908,00 100,00 opakovaná -
23 Program rozvoje muzejnictví (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Muzeum Těšínska, p.o., Český Těšín, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o., Muzeum v Bruntále, p.o., Muzeum Novojičínska, p.o.) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 opakovaná -
24 Příspěvek na provoz - účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (p.o. v odvětví kultury) 0,00 12 741,64 12 741,64 100,00 opakovaná -
25 Nákup a ochrana knihovního fondu (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 7 100,00 7 100,00 7 100,00 100,00 opakovaná  
26 Pořízení čipů, zabezpečovacích pásek pro značení knihovního fondu a vlastní čipování knihovního fondu (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 7 700,00 7 700,00 7 700,00 100,00 ukončená  
27 Rozvoj fondu pro zrakově a sluchově postižené (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 120,00 120,00 120,00 100,00 ukončená  
28 Výstava děl zdravotně postižených s názvem "Svět podle nás" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.) 150,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
29 Festival divadel Moravy a Slezska (Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.) 300,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
30 Realizace výstavy pro osoby se zdravotním postižením (Muzeum Těšínska, Český Těšín, p.o.) 235,00 235,00 235,00 100,00 ukončená -
31 Úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události (Muzeum Novojičínska, p.o.) 0,00 990,35 990,34 100,00 ukončená -
32 Státní dotace - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
33 Státní dotace - Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.) 0,00 1 705,00 1 705,00 100,00 ukončená -
34 Státní dotace - Podpora obnovy kulturních památek - neinvestice (Muzeum v Bruntále, p.o.) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
35 Státní dotace - Program restaurování movitých kulturních památek (Muzeum v Bruntále, p.o.) 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená -
36 Státní dotace - Kulturní aktivity (Muzeum Těšínska, p.o., Český Těšín, Muzeum Novojičínska, p.o.) 0,00 165,00 165,00 100,00 ukončená -
CELKEM   187 211,00 191 037,36 191 037,34 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
37 Pořízení malotraktoru včetně příslušenství (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 250,00 250,00 250,00 100,00 ukončená -
38 Vybavení přednáškových sálů ve výstavních síních (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 430,00 430,00 430,00 100,00 ukončená -
39 Pořízení výstavního fundusu a inventáře pro uchování sbírek (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 180,00 180,00 180,00 100,00 ukončená -
40 Vybavení konzervátorského pracoviště - pořízení tryskací kabiny s kompresorem (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 450,00 450,00 450,00 100,00 ukončená -
41 Pořízení knihovnického softwaru (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 2 381,00 2 381,00 2 381,00 100,00 ukončená -
42 Pořízení automobilu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 400,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
43 Technické vybavení (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 161,00 161,00 161,00 100,00 ukončená -
44 Restaurování sbírkových předmětů (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 390,00 390,00 390,00 100,00 ukončená -
45 Sněžná fréza (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 50,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
46 Pořízení výstavního fundusu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 610,00 610,00 610,00 100,00 ukončená -
47 Pořízení automobilu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 400,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
48 Bourací práce a vjezd k objektu na ul. Poděbradova 1291 (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 900,00 1 475,88 1 475,88 100,00 ukončená -
49 Hrad Sovinec - oprava střechy a rekonstrukce pavlačí jižního paláce (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 ukončená -
50 Výměna oken v přednáškovém sále Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 645,00 644,17 644,17 100,00 ukončená -
51 Sklad hořlavin a chemikálií u depozitáře v Horní Suché (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 250,00 0,00 0,00 0,00 ukončená Nerealizováno příspěvkovou organizací kraje. Nevyčerpané prostředky převedeny z důvodu pokrytí navýšení investičních nákladů u akce "Statické zabezpečení severní části Frýdeckého zámku" pro příspěvkovou organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek (usnesením rady kraje č. 41/2147 ze dne 25. 11. 2009).
52 Muzejní vitríny a audiovizuální program expozice (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 850,00 850,00 850,00 100,00 ukončená -
53 Rekonstrukce osvětlení - Nová galerie (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 650,00 650,00 650,00 100,00 ukončená -
54 Úprava místností v Domě umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 200,00 200,00 199,93 99,96 ukončená -
55 Statické zabezpečení severní části Frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 950,00 1 229,86 1 229,86 100,00 ukončená -
56 Hrad Hukvaldy - stabilizace hradního paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 076,00 3 056,24 3 056,24 100,00 ukončená -
57 Hrad Hukvaldy - oprava parkánové zdi u hradního paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 651,00 640,90 640,90 100,00 ukončená -
58 Hrad Hukvaldy - zastřešení bašty mezi 3. a 4. hradní branou (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 750,00 750,00 750,00 100,00 ukončená -
59 Hrad Hukvaldy - statické zajištění motty včetně úpravy ochozu (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 7 886,00 7 886,00 7 882,65 99,96 ukončená -
60 Hrad Hukvaldy - stavební oprava kaple sv. Ondřeje (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 990,00 989,60 989,59 100,00 ukončená -
61 Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína vč. projektové dokumentace (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 5 000,00 14 000,00 9 668,10 69,06 pokračující V rámci akce bude prováděna také fasáda, která nebyla realizována z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v závěru roku 2009, proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
62 Restaurování v interiéru zámecké expozice (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
63 Společensko - kulturní centrum Moravskoslezského kraje 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ukončená Nerealizováno z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů.
64 Pořízení barevné kopírky - tiskárny (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
65 Druhá scéna Těšínského divadla - projektová dokumentace pro stavební povolení (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 800,00 758,00 94,75 ukončená Nevyčerpané prostředky jsou způsobeny nižší vysoutěženou částkou, dotace byla příspěvkové organizaci poskytnuta na základě předložené smlouvy o dílo.
66 Úprava kanceláří Domu umění na výstavní sály (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,00 95,00 94,99 99,99 ukončená -
67 Hrad Sovinec - rekonstrukce střechy severního paláce (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 233,91 233,90 100,00 ukončená -
68 Opravy, vymalování výstavních sálů, renovace parketových vlysů a výměna oken v malém sále (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 0,00 152,87 23,80 15,57 ukončená Úspora v rámci stavební akce.
69 Rekonstrukce a opravy prostor a okolí památkově chráněných objektů (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 0,00 586,00 586,00 100,00 ukončená -
70 Výměna oken a oprava fasády (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 5 008,42 5 008,41 100,00 ukončená -
71 Hrad Sovinec - pavlače na západní straně pátého nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 550,00 540,60 98,29 pokračující Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provést v prosinci nátěr dřevěných konstrukcí pavlačí proti dřevokazným houbám a hmyzu. Realizce těchto prací byla přesunuta do roku 2010, proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
72 Plošná injektáž stěn suterénu v objektu Muzeum Těšínska v Petřvaldě (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 0,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
73 Isprofin - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - akce: "ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" pro Muzeum v Bruntále, p.o. 0,00 32,00 32,00 100,00 ukončená -
74 Isprofin - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - akce: "ISO-D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" pro Muzeum Novojičínska, p.o. 0,00 39,00 39,00 100,00 ukončená -
75 Isprofin - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení - akce: "Český Těšín, p. o., muzeum - vybavení knihovny: 09334031" pro Muzeum Těšínska, p.o. 0,00 2 500,00 2 245,03 89,80 ukončená Příspěvkovou organizací nedočerpán rozpočtový limit stanovený správcem programu.
76 Isprofin - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - akce: "ISO-A Rozšíření EZS a CCTV-střední a západní křídlo Žerotínského zámku v Novém Jičíně pro Muzeum Novojičínska 0,00 102,00 102,00 100,00 ukončená -
77 Isprofin - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - akce: "ISO-A - Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, EZS" pro Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, p.o. 0,00 130,00 130,00 100,00 ukončená -
CELKEM   38 000,00 53 353,85 48 583,05 91,06    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
78 Archeopark Chotěbuz - 2. část 2 001,00 2 042,52 913,80 44,74 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Archeopark Chotěbuz - 2. část" usnesením č. 2/51 ze dne 18. 12. 2008. Projekt nebyl Výborem Regionální rady vybrán k financování, proto byl přepracováván a v lednu 2010 předložen znovu ke schválení. Vzhledem k nepřijetí projektu k financování z Regionálního operačního programu došlo k posunu harmonogramu realizace projektu a také čerpání finančních prostředků. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
79 Digitalizace významných regionálních publikací Moravskoslezského kraje 100,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu "Digitalizace významných regionálních publikací Moravskoslezského kraje" usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra posunulo vyhlášení výzvy pro kraje (Integrovaný operační program, 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě) nebylo možné finance na přípravu projektu použít v roce 2009. Moravskoslezský kraj spolupracoval s ministerstvem vnitra na připravované výzvě. Výzva je připravena k vyhlášení a předpokládá se, že do konce května 2010 by měla být vyhlášena. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
80 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny 418 001,00 1,00 0,92 91,80 pozastavená Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 5/273 ze dne 17. 6. 2009 o ukončení přípravy a realizace projektu z evropských finančních zdrojů. Uvolněné prostředky sloužily jako zdroj k vykrytí neplnění očekávaných daňových příjmů a dále pro sestavení rozpočtu na rok 2010. Od roku 2010 je akce financována z vlastních zdrojů kraje.
81 Druhá scéna Těšínského divadla 500,00 0,00 0,00 0,00 pozastavená Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009 o pozastavení přípravy projektu.
82 Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje 0,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu "Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje" usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. V roce 2009 nebyla vyhlášena výzva, do níž by šlo zařadit projekt. Projekt je po obsahové stránce připraven. Nyní je nutné počkat na vyhlášení výzvy a zapracovat konkrétní podmínky, specifické pro každou výzvu. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
CELKEM   420 602,00 2 343,52 914,72 39,03    

Tabulka 10

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)  
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 38 140,00 180 113,43 177 136,26 98,35  
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím × × × ×  
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů × × × ×  
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 391 001,00 368 238,55 280 076,20 76,06  
CELKEM 429 141,00 548 351,98 457 212,46 83,38  
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 200,00 0,00 0,00 × ukončená V roce 2009 se neuskutečnila plánovaná mezinárodní konference, finanční prostředky byly přesunuty na posílení akce "Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor MSK" z důvodu vyšší ceny při realizaci veřejné zakázky dvou speciálních vyšetřovacích automobilů.
2 Odborná příprava orgánů krizového řízení 80,00 77,00 60,77 78,93 ukončená  
3 Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému 500,00 107,00 85,31 79,73 ukončená  
4 Speciální zásahová technika pro Hasičský záchranný sbor MSK - speciální automobilový jeřáb 0,00 18 665,00 18 664,44 100,00 ukončená  
5 Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 7 900,00 8 019,00 8 011,24 99,90 ukončená  
6 Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje - příprava na mimořádné situace 4 000,00 3 940,00 3 917,36 99,43 ukončená  
7 Vybavení jednotek požární ochrany obcí zásahovou technikou 5 000,00 4 212,10 2 266,80 53,82 ukončená Nerealizováno z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů. 
8 Certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými skutečnostmi 100,00 60,00 58,19 96,99 ukončená  
9 Zajištění činnosti krizového štábu 100,00 36,00 35,87 99,64 ukončená  
10 Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
11 Provoz stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 19 080,00 18 330,00 18 329,93 100,00 ukončená  
12 Pořízení movitých věcí a sněhových řetězů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 0,00 165,70 0,00 0,00 pokračující O poskytnutí dotace bylo rozhodnuto usnesením ZK č. 9/790 a usnesením ZK č. 9/843 ze dne 16. 12. 2009. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v lednu 2010, finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2010 usnesením rady kraje č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010. Dotace byla poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru v únoru 2010.
13 Neinvestiční účelová dotace Horské službě ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn pro oblast Jeseníky a Beskydy 0,00 40,00 40,00 100,00 ukončená  
14 Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2009 0,00 15 781,00 15 620,89 98,99 ukončená Město Kopřivnice vrátilo v roce 2009 dotaci ve výši 150 tis. Kč určenou na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce sborů dobrovolných hasičů, některé další obce dotaci v celkové výši 10.113,60 Kč nepřijaly. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v únoru 2010.
15 14. ročník mezinárodní hasičské soutěže a 17. ročník mezinárodní soutěže mladých hasičů - Hasičská olympiáda v Ostravě konaná ve dnech 19. až 26. července 2009 0,00 13 018,00 13 017,38 100,00 ukončená  
16 Investiční účelová dotace na zpracování realizační projektové dokumentace akce "Hasičská zbrojnice Kopřivnice - stavební úpravy" 0,00 600,00 600,00 100,00 ukončená  
17 Výroba a dodání praporu včetně příslušenství pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 0,00 67,00 66,10 98,65 ukončená  
18 Neinvestiční účelová dotace obci Bílá za účelem řešení následků sněhové kalamity 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
19 Neinvestiční účelová dotace městu Šenov za účelem řešení následků větrné smrště 0,00 250,00 250,00 100,00 ukončená  
20 Neinvestiční účelová dotace obci Dolní Lutyně za účelem řešení následků bleskové povodně 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená  
21 Přenosné a vozidlové radiostanice a osvětlovací soupravy 0,00 861,90 861,89 100,00 ukončená  
22 Telekomunikace, datové přenosy, údržba SW 160,00 160,00 80,33 50,20 ukončená K úspoře finančních prostředků došlo zejména z důvodu posunutí termínu realizace provozu utajeného spojení VEGA D, v roce 2009 nebyly pořádány videokonference v souvislosti s krizovými situacemi, další úspora vznikla na technické podpoře pro produkty ESRI.
23 Protiradonová opatření 20,00 0,00 0,00 × ukončená Usnesením vlády č. 970 ze dne 7. 10. 2002 byly krajské úřady zapojeny do programu "Radonový program České republiky". Jejich úkolem byla distribuce detektorů občanům, jejich sběr a zaslání Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k vyhodnocení, zaslání výsledků vyhodnocení měření majitelům objektů, přijímání žádosti o dotaci, jejich posouzení a předání ministerstvu financí pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. "Radonový program" byl v průběhu roku 2009 ukončen a krajským úřadům nebyly poskytovány příspěvky na distribuci a sběr detektorů jak tomu bylo v předchozích letech. Finanční prostředky kraje nebyly čerpány z důvodu rozmísťování detektorů pracovníky kraje.
24 Povodně - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodně po přívalových deštích na území ČR v červnu a červenci 2009 0,00 3 696,00 3 696,00 100,00 ukončená  
25 Povodně - úhrada výdajů za nákup dezinfekčních prostředků a repelentů proti bodavému hmyzu v postižených oblastech 0,00 2 195,90 2 195,93 100,00 ukončená  
26 Povodně - úhrada výdajů za zajištění demoličních prací, dezinsekci komárů a provedení postřiků v povodněmi postižených oblastech 0,00 5 184,10 5 184,07 100,00 ukončená  
27 Povodně - odebrání a uložení odpadu komunálního charakteru a odpadu velkoobjemového charakteru vzniklého v souvislosti s povodněmi 0,00 26 620,00 26 487,55 99,50 ukončená Z důvodu velkého rozsahu povodňových škod nebylo možno odhadnout výdaje spolené s odvozem nebo uloženého odpadu komunálního charakteru a odpadu velkoobjemového charakteru komunálního. Množství odpadu se měnilo v závislosti na provedených demolicích. V rámci finančního vypořádání byla vrácena nedočerpaná částka státní dotace ve výši 132.454,64 Kč.
28 Povodně - poskytnutí účelových dotací v souladu s článkem 3, bodem 3.1.4 statutu Zajišťovacího fondu a na základě výjimky z článku 3, bodu 3.1.4 statutu Zajišťovacího fondu nad 500 tis. Kč obcím, které se z důvodu živelné pohromy ocitly v mimořádně obžížné situaci způsobené povodněmi 0,00 12 588,00 12 588,00 100,00 ukončená  
29 Povodně - úhrada výdajů za revize elektroinstalací, opravy elektroměrných rozvaděčů zaplavených objektů a plynových zařízení v majetku obyvatel (domácností) poškozených povodní 0,00 2 371,20 2 371,21 100,00 ukončená  
30 Povodně - akce "Domy velké vody" - investiční účelová dotace obcím Jeseník nad Odrou, Životice u Nového Jičína a Kunín 0,00 16 816,42 16 816,40 100,00 ukončená  
31 Povodně - výdaje veřejné zakázky akce "Domy velké vody" 0,00 420,00 0,00 0,00 pokračující Faktura k úhradě výdajů za veřejnou zakázku nebyla zatím MSK doručena, úhrada výdajů bude provedena z rozpočtu roku 2010.
32 Povodně - vakcíny proti virové hepatitidě typu A pro očkování u cílové skupiny dětí v rozmezí 6-15 let z postižených oblastí novojičínského regionu 0,00 700,00 698,52 99,79 ukončená  
33 Povodně - finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestiční 0,00 4 350,00 4 350,00 100,00 ukončená  
34 Povodně - nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční 0,00 4 112,11 4 112,11 100,00 ukončená  
35 Povodně - výplata peněžité podpory v souvislosti s povodněmi ve výši 20 tis. Kč na vlastníka 0,00 15 520,00 15 520,00 100,00 ukončená  
CELKEM 38 140,00 180 113,43 177 136,26 98,35  
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
36 Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 391 001,00 368 238,55 280 076,20 76,06 pokračující ZK rozhodlo usnesením č. 22/1869 z 21. 2. 2008 o profinancování a kofinancování projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje", který je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Zhotovitel stavby v průběhu roku významně změnil harmonogram finančních úhrad a podstatná část nákladů za rok 2009 byla fakturována až v listopadu a prosinci. Vzhledem ke splatnosti 45 dnů dle uzavřené smlouvy byly faktury uhrazeny v roce 2010. Na harmonogram projektu tato skutečnost neměla vliv a k souladu celkového objemu fakturovaných nákladů a harmonogramu výstavby došlo v únoru 2010. Rada kraje zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010.
CELKEM 391 001,00 368 238,55 280 076,20 76,06  

Tabulka 11

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ PREZENTACE KRAJE A EDIČNÍHO PLÁNU V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 43 582,00 18 886,09 11 323,17 59,96    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím × × × ×    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů × × × ×    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů × × × ×    
CELKEM 43 582,00 18 886,09 11 323,17 59,96    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Propagace kraje a prezentační předměty 1 170,00 1 361,00 1 187,51 87,25 ukončená Do konce roku 2009 nebyly některými dodavateli dodány objednané prezentační a propagační předměty, úhrada faktur bude provedena z rozpočtu roku 2010.
2 Ediční plán 3 650,00 2 470,00 0,00 0,00 pokračující Vzhledem ke zpoždění procesu realizace veřejné zakázky "Vytvoření publikací a propragačních materiálů - Ediční plán 2009" byla Smlouva o dílo na zajištění vydávání publikací Moravskoslezského kraje podepsána 24. 9. 2009. Realizace dodání publikací byla ve smlouvě stanovena na březen 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 42/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky na uvedené akci do rozpočtu na rok 2010.
3 Vydávání informačního měsíčníku 11 882,00 4 903,21 4 282,73 87,35 pokračující Rada kraje zapojila do rozpočtu na rok 2010 svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 finanční prostředky na úhradu prosincového vydání Moravskoslezských listů v deníku Právo a v Moravskoslezském deníku.
4 Dny NATO v Ostravě 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
5 Irský kulturní festival 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
6 Stavba Moravskoslezského kraje 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená  
7 Krajská výstava včelařů - Včelaři na Landeku 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená  
8 Spokojený zákazník 0,00 25,00 25,00 100,00 ukončená  
9 Festival dřeva 200,00 200,00 200,00 100,00 ukončená  
10 Slavnostní otevření památníku II. světové války v Hrabyni 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená  
11 3. novoroční koncert - společenský večer Business Stars 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
12 Akce pořádané krajem 200,00 50,00 13,67 27,34 ukončená V roce 2009 se neuskutečnil "Ples MSK", na který byla vyčleněna převážná část finančních prostředků. Tyto prostředky byly poskytnuty formou dotací na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením akcí "Irský kulturní festival" ve výši 100 tis. Kč a "Krajská výstava včelařů - Včelaři na Landeku" ve výši 50 tis. Kč.
13 Mezinárodní spolupráce 480,00 480,00 344,22 71,71 ukončená Vzledem k zajištění předsednictví ČR v EU v první polovině roku 2009 byla aktivita kraje zaměřena zejména na akce pořádané v Bruselu. Těchto akcí se účastnily také partnerské regiony, přičemž MSK z časových důvodů neuskutečnil některé akce s partnerskými regiony v rámci akce "Mezinárodní spoluráce". Z uvedeného důvodu nebyly na uvedené akci vyčerpány finanční prostředky v předpokládané výši.
14 Prezentace a propagace kraje v EU 5 000,00 4 030,00 1 595,18 39,58 ukončená Z důvodu dosud neuzavřené smlouvy o pronájmu kanceláře mezi Moravskoslezským krajem a Stálým zastoupením v Bruselu nebyly uhrazeny předpokládané výdaje za pronájem a další služby spojené s užíváním kanceláře.
15 Prezentace potenciálu a příležítostí kraje 20 000,00 3 816,88 2 124,86 55,67 ukončená Rozpočet akce byl v průběhu roku snížen o částku 10.000 tis. Kč, která byla použita na vyhlášení nových dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu, a to Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska (5 mil. Kč) a Podpora mikroregionu Rýmařovska (5 mil. Kč). Dále došlo ke snížení rozpočtu akce o částku 6.183,12 tis. Kč, která byla použita na poskytnutí individuálních dotací v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Nedočerpání zbývajících finančních prostředků bylo z důvodu nerealizace jazykové mutace (překlady) na sekci "Návštěvník" (web MSK), neboť tato aktivita byla zahrnuta do projektu ROP "Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků".
CELKEM 43 582,00 18 886,09 11 323,17 59,96    

Tabulka 12

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 252 900,00 280 025,74 161 438,99 57,65    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím × × × ×    
Průmyslová zóna Nošovice 221 336,00 247 973,60 146 356,11 59,02    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 43 630,00 55 601,69 37 466,57 67,38    
CELKEM 517 866,00 583 601,03 345 261,67 59,16    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP - Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 32 000,00 35 651,70 35 445,20 99,42 opakovaná  
2 DP - Rezerva na přípravu projektové dokumentace a kofinancování projektů spolufinancovaných z EU 100 000,00 0,00 0,00 - ukončená Finanční prostředky byly použity na dotační program "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel"
3 DP - Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 0,00 96 966,50 12 285,03 12,67 pokračující Čerpání dotací je vázáno na doložení povinných příloh, které příjemci do konce roku 2009 nemohli doložit. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané prostředky ve výši 48.692,9 tis. Kč, účelově určené konkrétním příjemcům dotace, usnesením rady kraje č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 účelově zapojeny do rozpočtu roku 2010.
4 Poskytnutí neivnestičního příspěveku na provoz obcím Horní Lomná, Tvrdkov, Horní Tošanovice, Andělská Hora, Sosnová, Nová Pláň, Liptáň 0,00 3 033,50 2 590,50 85,40 ukončená Finanční příspěvek byl obcím vyplácen do 14 dnů ode dne nabytí učinnosti smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku. Protože smlouva s obcí Sosnová nabyla účinnosti až 11. 1. 2010, byl příspěvek pro tuto obec ve výši 443 tis. Kč radou kraje usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 účelově zapojen do rozpočtu roku 2010.
5 DP-Program na podporu přípravy projektové dokumentace 12 000,00 13 068,00 13 067,96 100,00 opakovaná  
6 DP - Podpora vědy a výzkumu 0,00 19 883,00 13 107,50 65,92 opakovaná Dotace jsou v rámci dotačního programu poskytovány ve dvou splátkách, v roce 2009 byly vyplaceny první splátky dotací a v roce 2010 budou vyplaceny zbývající části dotací. Z tohoto důvodu rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
7 Finanční prostředky za zpracování oponentních posudků podaných žádostí o dotace do DP-Podpora vědy a výzkumu 0,00 117,00 109,50 93,59 ukončená  
8 DP-Podpora údržby lyžařských běžeckých tras 2 400,00 2 400,00 2 399,93 100,00 opakovaná  
9 DP-Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 0,00 2 011,10 1 916,80 95,31 opakovaná Nevyčerpané prostředky ve výši 94,3 tis. Kč představují zůstatek finančních prostředků dotačního programu, neboť v rámci dotačního programu byly podpořeny všechny předložené projekty.
10 DP-Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 0,00 5 000,00 2 408,50 48,17 ukončená Na základě smluv o poskytnutí dotace jsou dotace poskytovány ve dvou splátkách. V roce 2009 byly vyplaceny první splátky dotací, v roce 2010 budou vyplaceny zbývající části, a to na základě předložení bezchybného závěrečného vyúčtování. Finanční prostředky na druhé splátky dotací byly usnesením rady kraje č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojeny do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010. Protože všichni žadatelé o dotaci, kteří podali žádost do dotačního pogramu, byli uspokojeni, představuje částka 183 tis. Kč nerozdělenou část v rámci dotačního programu.
11 DP-Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska 0,00 5 000,00 2 248,50 44,97 ukončená Na základě smluv o poskytnutí dotace jsou dotace poskytovány ve dvou splátkách. V roce 2009 byly vyplaceny první splátky dotací, v roce 2010 budou vyplaceny zbývající části, a to na základě předložení bezchybného závěrečného vyúčtování. Finanční prostředky na druhé splátky dotací byly usnesením rady kraje č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojeny do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
12 Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 16 000,00 16 000,00 15 500,00 96,88 opakovaná Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2009 byla na tuto akci vyčleněna částka 16.000 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/95 ze dne 18. 2. 2009 byla poskytnuta Agentuře pro regionální rozvoj, a.s. dotace ve výši 15.500 tis. Kč na zajištění aktivit dle řádu "Služeb veřejného ekonomického zájmu".
13 Klastry - podpora rozvoje 3 000,00 2 655,00 2 100,45 79,11 opakovaná Na akci došlo k nevyčerpání finančních prostředků ve výši 554,55 tis. Kč, a to z důvodu odmítnutí dotace dvěmi subjekty celkově ve výši 460 tis. Kč a dále byla v roce 2009 vrácena na účet kraje část nevyčerpané dotace jednoho subjektu ve výši 4,55 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 90 tis. Kč představují úsporu na dané akci.
14 Veletrhy investičních příležitostí 4 300,00 2 950,00 2 670,72 90,53 pokračující Nevyčerpání finančních prostředků na dané akci vzniklo z důvodu nižších nákladů na zhotovení publikace "Brownfieldy Moravskoslezského kraje", a také díky příspěvku společnosti RPG RE Management, s.r.o. ve výši 150 tis. Kč za spoluúčast na veletrhu v Mnichově, kterým se zvýšil objem fininančních prostředků na tuto akci, a prostředky MSK nebylo nutné čerpat v plné výši.
15 Podpora rozvoje brownfields 3 000,00 3 000,00 2 417,00 80,57 pokračující Na dané akci nebyly vyčerpány prostředky ve výši 583 tis. Kč, neboť další projekt by z této částky nebylo možné podpořit.
16 Rozvojové koncepce 2 500,00 0,00 0,00 0,00 ukončená Finanční prostředky určené na tuto akci byly v celé výši použity na poskytnutí dotací vysokým školám na přípravu projektů předkládaných do výzev Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
17 Podpora projektů průmyslových zón 39 100,00 13 137,71 11 300,00 86,01 pokračující Nevyčerpané prostředky jsou ve výši 2.204,38 tis. Kč - v roce 2009 nebyla zahájena projekční příprava nové průmyslové zóny, o jejímž umístění a rozsahu se stále vyjednává na MPSV. Rozpočet akce byl v průběhu roku navýšen o částku 5.500 tis. Kč určenou na druhou splátku dotace obci Nižní Lhoty (na základě usnesení rady kraje č. 6/245 ze dne 21. 1. 2009), následně byl snížen o fin. prostředky, které byly použity k částečnému pokrytí vratek Řídícímu orgánu ve výši 6.670,72 tis. Kč (viz. akce financované z evropských finančních zdrojů), dále došlo ke snížení rozpočtu z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů ve výši 5.742,57 tis. Kč, a také byl rozpočet akce snížen o prostředky ve výši 2.049 tis. Kč použité na poskytnutí dotace Fakultní nemocnici Ostrava. V rámci akce bylo dále nedočerpáno 17.000 tis. Kč - prostř. zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2010. Tyto fin. prostředky jsou vykazovány v odvětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2009 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2010.
18 Turistické značení 700,00 700,00 700,00 100,00 opakovaná  
19 Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 5 810,00 4 149,51 2 791,83 67,28 pokračující Celkové nevyčerpané finanční prostředky jsou ve výši 1.357,68 tis. Kč, z toho bylo součástí účelového převodu částka 1.200 tis. Kč. Skutečná výše nevyčerpaných prostředků je ve výsi 157,68 tis. Kč, a to zejména z důvodu snížení rozsahu plnění veřejné zakázky na realizaci značení turistických cílů, čímž došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků.
20 Veletrhy cestovního ruchu a organizační záležitosti v oblasti podpory cestovního ruchu 790,00 0,00 0,00 0,00 ukončená Nerealizováno z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů. 
21 Zkavlitňování prezentace kraje v oblasti CR 1 000,00 700,00 531,64 75,95 pokračující Zůstatek finančních prostředků ve výši 168,36 tis. Kč, z toho 140,7 tis. Kč bylo účelově převedeno do rozpočtu roku 2010 k úhradě faktur splatných v roce 2010. Skutečná výše nevyčerpaných prostředků je ve výši 27,66 tis. Kč.
22 Podpora výzkumu 20 000,00 24 400,00 14 825,00 60,76 pokračující Částka 9.575 tis. Kč převedena do rozpočtu roku 2010 na výplatu zbývající části dotace pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu a Ostravskou univerzitu.
23 Činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů 300,00 300,00 3,61 1,20 pokračující Z důvodu menšího počtu zasedání oproti předcházejícímu roku nebyly finanční prostředky ve výši 296,39 tis. Kč vyčerpány.
24 Rezerva na případné výdaje spojené s užíváním areálu bývalého Dolu Hlubina 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ukončená Finanční prostředky určené na tuto akci byly v celé výši použity na poskytnutí dotací vysokým školám na přípravu projektů předkládaných do výzev Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
25 Vesnice roku 0,00 500,00 500,00 100,00 pokračující  
26 Individuální dotace v oblasti úpravy lyžařských běžeckých tras 0,00 1 699,50 0,00 0,00 pokračující Jednotlivé individuální dotace jsou poskytovány na základě smluv o poskytnutí dotace, ve kterých je stanoveno, že dotace budou vypláceny ve dvou splátkách. Protože u všech příjemců individuální dotace spadá splatnost obou částí dotace do roku 2010, rozhodla rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 o zapojení finančních prostředků do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
27 Individuální dotace Regionu Beskydy na podporu cestovního ruchu v oblasti regionu Beskydy prostřednictvím projektu "infokiosků" 0,00 2 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/419 ze dne 14. 10. 2009 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace Regionu Beskydy (IČ 70632073). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 02504/2009/RRC bude dotace vyplacena ve dvou splátkách, přičemž splatnost obou splátek dotace spadá do roku 2010. Z tohoto důvodu rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
28 Individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací mezinárodní vědecké konference 0,00 35,00 35,00 100,00 ukončená  
29 Individuální dotace Státním léčebným lázním Karlova Studánka, s.p., na projekt "Oprava střech historických budov Hudební hala a Věžový dům", na projekt "Rekonstrukce tenisových kurtů " a "Koupě koncertního křídla - klavíru" 0,00 4 950,00 4 686,14 94,67 ukončená V roce 2009 proběhlo závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace a příjemcem byla na účet Moravskoslezského kraje vrácená část dotace ve výši 263,86 tis. Kč.
30 Individuální dotace Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba na projekt "Otevřená, nerandomizovaná studie k ověření bezpečnosti a efektivity transplantace autologních trombocytů a autologního trombinu u pacientů s hlubokým popáleninovým traumatem" 0,00 2 049,00 2 049,00 100,00 ukončená  
31 Individuální investiční dotace společnosti AK 1324, s.r.o. k úhradě uznatelných nákladů projektu - na nákup sněžného pásového vozidla (rolby) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená  
32 Individuální neinvestiční dotace Česko-polské obchodní komořč, IČ 25833901 na "konferenci 15. setkání podnikatelů" 0,00 60,00 60,00 100,00 ukončená  
33 SOS - Sdružení obrany spotřebitelů ČR, o.s., IČ 48429627, na činnost a vybavení Spotřebitelského informačního centra v Ostravě 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
34 Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Místní akční skupině Opavsko, IČ 27023818, na spolufinancování uznatelných nákladů konference LeaderFest aneb setkání Leaderů evropských zemí 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená  
35 Individuální neinvestiční dotace na podporu vodáckých akcí v roce 2009 Asociaci TOM ČR, TOM 4348 KLUB VODÁKŮ MIRAGO, se sídlem Klínová 6, 709 00 Ostrava, IČ 86786709 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
36 Individuální neinvestiční dotace na podporu vodáckých akcí v roce 2009 Spolku vodáků Campanula, o.s., se sídlem Nádražní 884/116, 702 00 Ostrava, IČ 48804215 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
37 Individuální neinvestiční dotace na nákup vodáckého vybavení vodáckému oddílu Posejdon, o.s., se sídlem Hlavní 33, 73 553 Dolní Lutyně - Věřňovice, IČ 26997479 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
38 Individuální neinvestiční dotace na úpravu lyžařských běžeckých tratí v zimní sezóně 2008/2009 ve sportovně rekreačním areálu na Ostravici společnosti Ostravice Sport, a.s., se sídlem Ostravice č. p. 75, 739 14 Ostravice, IČ 26847248 0,00 63,62 63,61 99,99 ukončená  
39 Investiční individuální dotace městu Bruntál, IČ 00295992 za účelem spolufinancování uznatelných nákladů na realizaci 2. etapy výstavby nového pohřebiště 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 ukončená  
40 Individuální dotace obci Fryčovice na zpracování projektové dokumentace k projektu "Úprava centra obce Fryčovice" 0,00 420,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/420 ze dne 14. 10. 2009 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace obci Fryčovice. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02573/2009/RRC bude dotace vyplacena ve dvou splátkách, přičemž splatnost obou splátek dotace spadá do roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
41 Individuální investiční dotace obci Staré Hamry na pořízení a zabudování sauny a bazénu do relaxačního centra 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/418 ze dne 14. 10. 2009 rozhodlo o poskytnutí investiční dotaceobci Staré Hamry. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 02802/2009/RRC bude dotace vyplacena ve dvou splátkách. Splatnost obou splátek dotace spadá do roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
42 Neinvestiční dotace společnosti GOTIC, příspěvková organizace, Mosty u Jablunkova 331, IČ 75143364, na realizaci projektu "Standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova" 0,00 99,90 99,90 100,00 ukončená  
43 Individuální investiční dotace obci Písečná za účelem spolufinancování uznatelných nákladů projektu " Výletiště - venkovní areál pro společenské a kulturní akce" 0,00 78,70 78,70 100,00 ukončená  
44 Individuální neinvestiční dotace obci Bystřice na realizaci projektu "Zkvalitnění služeb turistického informačního centra Bystřice" 0,00 99,00 99,00 100,00 ukončená  
45 Poskytnutí 2. splátky investiční dotace Statutárnímu městu Havířov, na realizaci akce "Areál volného času - protipovodňová hráz" 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 ukončená  
46 Individuální investiční obci Petrovice u Karviné na stavbu antukového hřiště 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/422 ze dne 14. 10. 2009 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace obci Petrovice u Karviné na stavbu antukového hřiště. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 02803/2009/RRC bude dotace obci vyplacena až po odevzdání kompletního Závěrečného vyúčtování projektu. Z tohoto důvodu rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
47 Individuální neinvestiční dotace Městu Kopřivnice na realizaci projektu "Aktualizace a modernizace webových stránek TIC Kopřivnice" 0,00 90,00 90,00 100,00 ukončená  
48 Individuální neinvestiční dotace obci Hostašovice na projekt "Oprava cykloturistické trasy Palackého stezka č. 6175 v k. ú. Hostašovice" 0,00 340,00 340,00 100,00 ukončená  
49 Individuální investiční dotace obci Uhlířov na spolufinancování nákladů projektu "Obecní dům služeb" 0,00 168,00 167,99 99,99 ukončená  
50 Neinvestiční individuální dotace Regionu Poodří na podporu cestovního ruchu v Poodří 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/421 ze dne 14. 10. 2009 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Regionu Poodří na podporu cestovního ruchu v Poodří. Protože zahájení projektu bylo plánováno na počátek roku 2010, bude dotace, dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 02574/2009/RRC, poskytnuta příjemci až po písemném oznámení o zahájení realizace projektu. Z tohoto důvodu rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
CELKEM 252 900,00 280 025,74 161 438,99 57,65    
Průmyslová zóna Nošovice
51 Průmyslová zóna Nošovice 221 336,00 247 973,60 146 356,11 59,02 pokračující Akce je financována jak z prostředků Moravskoslezského kraje, tak z prostředků státního rozpočtu. Celkový rozpočet na akci "Průmyslová zóna Nošovice" včetně kompenzací v roce 2009 po jeho úpravách činil 247.973,6 tis. Kč. V roce 2009 bylo z rozpočtu kraje vyčerpáno na tuto akci 146.356,1 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány zejména v souvislosti s prodloužením povolovacích řízení, posunutí termínů vydání územních rozhodnutí, zákonem stanovené délky průběhu realizace veřejných zakázek a neukončení majetkových záležitostí. V roce 2009 kraj obdržel dotace ve výši 271.270,6 tis. Kč, do rozpočtu byly zapojeny fin. prostředky ve výši 1,939 tis. Kč, rozdíl představuje částečnou refundaci výdajů vynaložených krajem v letech 2007 a 2008, které byly určeny na rozvoj Moravskoslezského kraje.
CELKEM 221 336,00 247 973,60 146 356,11 59,02    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
52 Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 408,00 549,20 402,73 73,33 pokračující Nevyčepané finanční prostředky převedeny na základě usnesení rada kraje č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
53 Beskydská magistrála 600,00 700,00 262,15 37,45 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Beskydská magistrála" usnesením č. 3/100 ze dne 18. 2. 2009. Z důvodu posunu schválení zahájení realizace projektu, podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a posunu harmonogramu projektu budou prostředky čerpány v 1. polovině roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
54 Kraj mnoha barev a příležitostí II 14 551,00 16 613,74 11 741,23 70,67 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1870 ze dne 21. 2. 2008 rozhodlo o realizaci, profinancování a kofinancování projektů "Kraj mnoha barev a příležitostí II" a "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II.". Vzhledem ke zvýšené časové náročnosti přípravy nadlimitních veřejných zakázek a lhůtám stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, došlo ke zpoždění při realizaci projektu a proplácení faktur. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
55 Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II 22 101,00 24 055,07 13 308,04 55,32 pokračující
56 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 0,00 250,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu "Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Původně se předpokládalo s termínem vyhlášení výzvy na podzim roku 2009. Vzhledem ke svým kapacitním možnostem Úřad Regionální rady následně konkretizoval tento termín a rozhodl o stanovení konce výzvy na únor roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
57 Post - Reconvert 140,00 240,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Post - Reconvert" usnesením č. 3/96 ze dne 18. 2. 2009. Řídící orgán Programu INTERREG IVC rozhodl o vyhlášení třetí výzvy až v lednu 2010. Z tohoto důvodu rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
58 TRITIA 380,00 480,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "TRITIA" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Ze strany Monitorovacího výboru Programu Central Europe nebyl projekt přijat k financování, ale je plánováno podání nové žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
59 Prostředky na přípravu projektů 5 000,00 561,30 0,00 0,00 pokračující Prostředky byly rezervovány k uhrazení nákladů za vyhlášení veřejné zakázky, firma realizující zakázku však nevyužila možnosti fakturovat před ukončením VZ. Z důvodu nejasného termínu fakturace za realizaci VZ byly prostředky nárokovány ve schváleném rozpočtu a nebudou požadovány z přebytku hospodaření za rok 2009.
60 Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji 300,00 399,86 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Oproti původním předpokladům nebylo na podzim roku 2009 zahájeno přijímání žádostí o finanční podporu. Žádost o poskytnutí dotace bude předložena do konce ledna 2010. Proto nebyly v minulém roce čerpány na projekt žádné prostředky a proto rada kraje usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 rozhodla o zapojení nevyčerpaných prostředků do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
61 Marketingová podpora cestovního ruchu Moravskoslezského kraje v Polsku 150,00 0,00 0,00 0,00 pozastaven Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009 rozhodlo o pozastavení přípravy tohoto projektu.
62 Grantové schéma - Regionální podpora podnikům v MSK 2004 0,00 5 878,29 5 878,29 100,00 ukončená V průběhu roku 2009 došlo u některých konečných příjemců, jejichž projekty byly podpořeny v rámci grantových schémat, k závažnému porušení podmínek vyplývajících ze Smluv o financování akce, které vedlo k odstoupení Moravskoslezského kraje od těchto smluv. V návaznosti na tuto skutečnost vyzvalo Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídící orgán SROP, Moravskoslezský kraj, jako realizátora grantových schémat, k vrácení finančních prostředků poskytnuté dotace na realizaci grantových schémat v celkové výši 11.752,4 tis. Kč. Tyto prostředky byly Moravskoslezským kraje vráceny zpět na účet Řídícího orgánu.
63 Grantové schéma - Regionální podpora podnikům v MSK 2006 0,00 1 616,80 1 616,71 99,99 ukončená
64 Grantové schéma - Podpora místní infrastruktury 2006 0,00 4 257,43 4 257,43 100,00 ukončená
CELKEM 43 630,00 55 601,69 37 466,57 67,38    

Tabulka 13

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 28 083,00 36 832,40 30 839,03 83,73    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 23 200,00 18 159,40 18 157,46 99,99    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 72 000,00 46 500,00 46 500,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 45 000,00 134 189,93 101 947,96 75,97    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 31 820,00 260 175,82 147 310,57 56,62    
CELKEM 200 103,00 495 857,55 344 755,03 69,53    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Zpracování odborných posudků - psychologická vyšetření 233,00 231,50 10,00 4,32 opakovaná Vzhledem ke skutečnému čerpání na úhrady faktur za zdravotní vyšetření, dokumentaci a ostatní výkony pro NRP nebyla částka ve výši 221.469,1 v roce 2009 čerpána. Řízení v oblasti NPR jsou přísně individualizována a nelze s výhledem na rok dopředu stanovit přesný počet těchto řízení.
2 Ostatní sociální péče - konzultační a poradenská činnost 100,00 69,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu zabezpečení všech aktivit nezbytných pro přípravu sociálních projektů vlastními silami.
3 Inspekce kvality sociálních služeb - externí inspektoři 3 000,00 2 200,00 1 550,50 70,48 opakovaná Náklady na zajištění externích inspektorů byly pro rok 2009 vyčísleny ve výši 3 mil. Kč. Vzhledem ke skutečně provedenému počtu inspekcí nebyla částka ve výši 649,5 tis. Kč čerpána; objem a rozsah inspekcí se odvíjí od podnětů a zjištění vlastní činnosti a nelze dopředu na rok skutečnou potřebu jednoznačně stanovit.
4 Podpora koordinátorů romských poradců 0,00 417,00 375,38 90,02 opakovaná Jedná se o nevyčerpanou částku státní dotace z Úřadu vlády na program Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009. Nevyčerpané prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu. Prostředky nebyly vyčerpány z důvodu absence nabídky vzdělávacích seminářů využitelných pro činnost koordinátora rómských poradců v roce 2009.
5 DP - Protidrogové programy na území MSK 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 opakovaná  
6 DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje 6 650,00 6 310,00 5 198,20 82,38 opakovaná Nedočerpané prostředky tvoří částečně vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2009, které byly vráceny již v roce 2009. Částečně nebyly dotace poskytnuty z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů.
7 DP - Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2 500,00 2 500,00 2 353,70 94,15 opakovaná Nečerpané prostředky tvoří vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2009, které byly vráceny ještě v roce 2009.
8 DP - Podpora zvyšování kvality sociálních služeb 12 000,00 12 000,00 11 619,02 96,83 opakovaná Nečerpané prostředky tvoří vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2009, které byly vráceny ještě v roce 2009.
9 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 0,00 2 000,00 263,75 13,19 opakovaná Státní dotace na úhradu skutečně vynaložených finančních prostředků na zavedení dvojjazyčných názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce a. výdaje obcí, v jejichž správním obvodě se zajišťuje tlumočení a překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do českého jazyka. Jedná se o nerozdělenou částku státní dotace z Úřadu vlády mezi žadatele - obce v rámci realizace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Nevyčerpané prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu.
10 Státní dotace - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 6 611,00 4 982,13 75,36 opakovaná Poskytnuté prostředky z MPSV nebyly čerpány v plné výši, neboť čerpání prostředků jednotlivými zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc probíhá po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Krajským úřadem a schválení příspěvku radou kraje, přičemž vzniká časový nesoulad mezi žádostmi o státní příspěvek zasílanými Krajským úřadem na MPSV na jednotlivé měsíce a skutečnou potřebou prostředků v daném měsíci na základě žádostí zřizovatelů těchto zařízení. Nevyčerpané prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.
11 Mimořádné individuální dotace 0,00 893,90 886,34 99,15 opakovaná  
CELKEM 28 083,00 36 832,40 30 839,03 83,73    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
12 Zařízení pro výkon pěstounské péče (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 8 400,00 8 400,00 8 400,00 100,00 opakovaná  
13 Dofinancování provozu (Domov Vesna, p.o., Orlová) 500,00 500,00 500,00 100,00 ukončená  
14 Zařízení pro výkon pěstounské péče - nová zařízení (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 2 700,00 800,00 800,00 100,00 opakovaná Nerealizováno z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů.
15 Konzultační činnost pro pěstouny (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 300,00 300,00 300,00 100,00 opakovaná  
16 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 800,00 0,00 0,00 × opakovaná Nerealizováno z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů.
17 Zařízení pěstounské péče - příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 opakovaná  
18 Státní dotace - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dětské centrum Čtyřlístek, p. o., Opava) 0,00 1 659,00 1 659,00 100,00 opakovaná  
19 Zpracování studíí k transformaci zařízení a pobytových služeb (příspěvkové oragnizace v odvětví sociálních věcí - domovy) 0,00 1 380,00 1 378,06 99,86 pokračující  
20 Realizace akce "Den rovných příležitostí" (Sagapo, p. o., Bruntál) 0,00 31,00 31,00 100,00 ukončená  
21 Věcný dar (Nový domov, p.o., Karviná - Nové Město) 0,00 1,50 1,50 100,00 ukončená  
22 Pojistná náhrada, úhrada výdajů spojených s odstraněním škodní události (Domov Paprsek, p.o., Nový Jičín) 0,00 467,90 467,90 100,00 ukončená  
23 Státní dotace - Péče o válečné veterány (Domov U jezera, p.o., Hlučín) 0,00 120,00 120,00 100,00 ukončená  
24 Dofinancování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí 6 000,00 0,00 0,00 × opakovaná Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/272 ze dne 17. 6. 2009 byla akce navýšena o 20.000 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 26.000 tis. Kč byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2010 na danou akci. Jsou vykazovány v odvětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2009 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2010.
CELKEM 23 200,00 18 159,40 18 157,46 99,99    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
25 Domov Pohoda, p.o., Bruntál 2 589,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
26 Sagapo, p.o., Bruntál 1 908,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
27 Harmonie, p.o., Krnov 3 325,00 2 500,00 2 500,00 100,00 ukončená  
28 Naděje, p.o., Jindřichov ve Slezsku 3 031,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
29 Náš svět, p.o., Frýdlant na dOstravicí 6 581,00 6 000,00 6 000,00 100,00 ukončená  
30 Nový domov, p.o., Karviná - Nové Město 3 976,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
31 Domov Březiny, p.o., Petřvald 3 205,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
32 Domov Havířov, p.o., Havířov - Šumbark 2 231,00 0,00 0,00 × ukončená Návratná finanční výpomoc nebyla poskytnuta z důvodu ukončení činnosti příspěvkové organizace.
33 Domov Jistoty, p.o., Bohumín 4 104,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
34 Benjamín, p.o., Petřvald 1 944,00 3 000,00 3 000,00 100,00 ukončená  
35 Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná 1 670,00 0,00 0,00 × ukončená Po vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace nevznikla potřeba poskytnout návratnou finanční výpomoc.
36 Zámek Nová Horka, p.o., Studénka 1 437,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
37 Domov Příbor, p.o., Příbor 1 385,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
38 Domov Odry, p.o., Odry 1 973,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená  
39 Domov Hortenzie, p.o., Frenštát pod Radhoštěm 2 878,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená  
40 Domov Duha, p.o., Nový Jičín 2 364,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená  
41 Domov Paprsek, p.o., Nový Jičín 2 673,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
42 Domov Bílá Opava, p.o., Opava 4 459,00 2 500,00 2 500,00 100,00 ukončená  
43 Zámek Dolní Životice, p.o., Dolní Životice 3 914,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
44 Fontána, p.o., Hlučín 1 962,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
45 Sírius, p.o., Opava 1 803,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
46 Marianum, p.o., Opava 4 554,00 2 500,00 2 500,00 100,00 ukončená  
47 Domov Na zámku, p.o., Kyjovice 2 201,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
48 Domov Vítkov, p.o., Vítkov 2 275,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená  
49 Domov Letokruhy, p.o., Budišov nad Budišovkou 923,00 500,00 500,00 100,00 ukončená  
50 Domov U jezera, p.o., Opava 1 616,00 2 500,00 2 500,00 100,00 ukončená  
51 Krajánek, p.o., Město Albrechtice 1 019,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
CELKEM 72 000,00 46 500,00 46 500,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
52 Rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace ústavu sociální péče (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 27 255,00 68 655,05 63 739,38 92,84 ukončená Úspora u víceleté akce z důvodu méněprací.
53 Rekonstrukce kuchyně (Domov Letokruhy, p.o., Budišov nad Budišovkou) 0,00 809,20 809,19 100,00 ukončená  
54 Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné (Marianum, p.o., Opava) 0,00 20 997,84 20 833,77 99,22 ukončená Úspora u víceleté akce z důvodu méněprací.
55 Nástavba a rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm (Domov Hortenzie, p.o., Frenštát pod Radhoštěm) 9 400,00 11 150,00 926,82 8,31 pokračující Akce je spolufinancována z prostředků státního rozpočtu. Vzhledem ke změně koncepce řešení celkové rekonstrukce a na základě usnesení rady kraje č. 27/1263 bude projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci díla přepracována na základě nové veřejné zakázky, čímž dojde k posunutí termínu realizace na rok 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
56 Vybudování oddělení pro klienty s demencí v budově č. p. 104 (Domov Na zámku, p. o., Kyjovice) 7 345,00 7 345,00 2 516,98 34,27 pokračující Z důvodu nutnosti přemístění kanceláří z budovy č. p. 104 do hlavní budovy bylo nutno před zahájením akce provést rekonstrukci hlavní budovy a následně realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tím došlo ke zpoždění zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Na základě smlouvy o dílo byly stavební práce zahájeny v září 2009. Realizace akce bude ukončena v 2. pololetí 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
57 Rekonstrukce střechy hospodářské budovy včetně přístřešku, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 150,00 380,00 380,00 100,00 ukončená  
58 Rekonstrukce podkroví, výměna garážových vrat a vstupních dveří, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, p. o., Karviná) 350,00 120,00 120,00 100,00 ukončená  
59 Rekonstrukce střechy včetně zateplení, Hlučín (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 500,00 500,00 389,49 77,90 ukončená Úspora v rámci výběrového řízení.
60 Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb (Marianum, Opava) 0,00 1 500,50 500,00 33,32 pokračující Druhá splátka kupní ceny v roce 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
61 Rekonstrukce pokojů včetně vybudování sociálních zařízení (Nový domov, p.o., Karviná) 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 ukončená  
62 Rekonstrukce pokojů včetně vybudování sociálních zařízení (Domov Bílá Opava, p.o., Opava) 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 ukončená  
63 Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb (p.o. v odvětví sociálních věcí) 0,00 932,34 932,34 100,00 ukončená  
64 Oprava střechy, krovu, stropu nad 2. nadzemním podlažím a balkónu nad vstupem (Harmonie, p.o., Krnov) 0,00 11 000,00 0,00 0,00 pokračující S ohledem na napadení dřevěných stropů a krovů dřevokaznými houbami, které bylo zjištěno při zpracování projektové dokumentace, není doposud určen rozsah stavebních prací pro zahájení veřejné zakázky. Příspěvková organizace řeší vystěhování klientů do náhradních prostor. Realizace akce je posunuta do roku 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
65 Zpracování studií k transformaci sociálních zařízení (Zámek Nová Horka, p.o., Studénka) 0,00 800,00 800,00 100,00 pokračující  
CELKEM 45 000,00 134 189,93 101 947,96 75,97    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
66 Studie EU 3 500,00 150,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky byly uvolňovány příspěvkovým organizacím v průběhu roku na jednotlivé akce a projekty. Vzhledem k časovému posunu realizace některých akcí v rámci transformace pobytových sociálních služeb, již částka ve výši 150 tis. Kč nebyla čerpána. V rámci této akce bylo dále nedočerpáno 1.170 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2010 na danou akci. Jsou vykazovány v odvětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2009 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2010.
67 Chráněné bydlení Krajánek 12 720,00 12 843,76 4 776,94 37,19 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Chráněné bydlení Krajánek" usnesením č. 23/1967 ze dne 24. 4. 2008, který je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Z důvodu zvýšené časové náročnosti a složitosti přípravy podkladů veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, došlo ke zpoždění realizace akce a v závislosti na tom i ke zpoždění proplácení této veřejné zakázky. Rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
68 I. etapa transformace organizace Marianum 2 000,00 2 000,00 23,52 1,18 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "I. etapa transformace organizace Marianum" usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Výzva pro podání žádostí byla vyhlášena v červenci 2009, v současné době je projekt připravován pro předložení žádosti a probíhá aktualizace studie, žádosti. Rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
69 Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení 2 200,00 1 260,00 228,19 18,11 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektů "Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně" a "Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555" usnesením č. 4/205 ze dne 22. 4. 2009 a o profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení" usnesením č. 3/96 ze dne 18. 2. 2009. Dále zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu "Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009 a projektu "Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71" usnesením č. 2/49 ze dne 18. 12. 2008. U všech těchto projektů byla část nákladů na přípravu projektů, tj. náklady na zpracování projektové dokumentace, uhrazena partnery projektů. Proto v roce 2009 nebyly vyčerpány všechny fin. prostředky rezervované pro přípravu projektů - budou použity v realizační fázi projektů. Rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané fin. prostředky do rozpočtu MSK na rok 2010.
70 Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71 2 000,00 1 360,00 209,36 15,39
71 Rekonstrukce objekru v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555 2 000,00 760,00 195,50 25,72
72 Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 550,00 610,00 221,53 36,32
73 Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice 0,00 200,00 0,00 0,00
74 Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektů "Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích", "Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení" a "Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p. o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008 a přípravu projektu "Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Z důvodu posunutí plánované výzvy z prosince roku 2009 na duben roku 2010, došlo k posunu realizace přípravy projektů, tzn. zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti, a tím k posunu proplacení výdajů spojených s přípravou projektu. Rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
75 Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
76 Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 2 150,00 2 150,00 0,00 0,00
77 Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 0,00 2 490,00 0,00 0,00
78 Plánování sociálních služeb—cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území MSK 100,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Prostředky byly plánovány na zpracování žádosti o dotaci, která byla vzhledem k termínu vyhlášení výzvy a dostatečné časové rezervy, zpracována zaměstnancem odboru evropských projektů. Prostředky budou použity na realizaci aktivit projektu. Rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
79 Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 500,00 232 109,94 141 613,44 61,01 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu "Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Předložení žádosti o dotaci bylo posunuto na rok 2010. Projekt je připravován a proběhla konzultace obsahu s Řídícím orgánem. Po obdržení a zapracování připomínek bude žádost předložena do vyhlášené výzvy - předpokládaný termín předložení žádosti je duben 2010. Rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
80 Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK 100,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu "Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Předložení žádosti o dotaci bylo posunuto na rok 2010. Projekt je připravován a proběhla konzultace obsahu s Řídícím orgánem. Po obdržení a zapracování připomínek bude žádost předložena do vyhlášené výzvy - předpokládaný termín předložení žádosti je duben 2010. Rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
81 Grantové schéma - Síť sociální integrace 2004 0,00 42,12 42,11 99,98 ukončená Finanční prostředky vrácené řídícímu orgánu SROP
CELKEM 31 820,00 260 175,82 147 310,57 56,62    

Tabulka 14

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 19 184,00 6 165 805,96 6 164 986,71 99,99    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 727 252,00 4 663 935,90 4 663 606,00 99,99    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 116 082,00 204 534,14 160 473,38 78,46    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 418 475,00 839 640,49 476 114,49 56,70    
CELKEM 1 280 993,00 11 873 916,49 11 465 180,58 96,56    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Setkání pedagogických pracovníků s představiteli kraje 70,00 37,00 18,50 50,00 opakovaná  
2 Den učitelů 180,00 240,40 240,40 100,00 opakovaná  
3 Činnost konkurzních komisí, porada ředitelů středních škol 7,00 7,00 7,00 100,00 opakovaná  
4 Prezentační akce Učeň, středoškolák, vysokoškolák 100,00 100,00 100,00 100,00 opakovaná  
5 Rozvojový program KVALITA 1 600,00 1 132,00 1 119,20 98,87 opakovaná Nedočerpání vzniklo snížením výdajů z důvodu testování nižšího počtu tříd.
6 Oceňování nejúspěšnějších žáků 80,00 80,00 80,00 100,00 opakovaná  
7 Oceňování nejúspěšnějších sportovců 350,00 350,00 350,00 100,00 opakovaná  
8 Podpora soutěží a přehlídek 277,00 277,00 277,00 100,00 opakovaná  
9 DP - Podpora sportu, volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže 5 300,00 5 283,00 5 170,80 97,88 opakovaná Nedočerpání vzniklo v důsledku snížení plánovaných výdajů u některých projektů nebo neobdržení plánovaných prostředků od sponzorů na projekt. Proto i čerpání z dotace bylo sníženo, aby byla dodržena procentuální spoluúčast příjemce dotace.
10 Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost 3 000,00 6 640,00 6 620,00 99,70 opakovaná V rámci akce nebylo dočerpáno 4.000 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2010 na akce na podporu sportu. Prostředky jsou vykazovány v odvěětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2009 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2010.
11 Reprezentační akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 790,00 618,30 481,00 77,79 opakovaná Nebylo podáno více žádostí.
12 Podpora talentů 1 000,00 510,00 382,00 74,90 opakovaná Nebylo podáno více žádostí.
13 Hry IV. letní olympiády dětí 1 200,00 950,00 947,00 99,68 opakovaná  
14 Podpora centra rozvoje sportovních talentů 700,00 700,00 700,00 100,00 opakovaná  
15 Podpora mezinárodních projektů EU v oblasti volného času dětí a mládeže 500,00 0,00 0,00 0,00 opakovaná Nerealizováno z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů.
16 DP - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1 200,00 1 200,00 1 199,80 99,98 opakovaná  
17 Podpora EVVO - konference. ekologická škola, vzdělávání 500,00 200,00 199,80 99,90 opakovaná  
18 Podpora mobilit mladých pracovníků výzkumu a vývoje 2 000,00 1 802,00 1 691,00 93,84 opakovaná Nedočerpání vzniklo v důsledku nerealizování některých projektů.
19 Projekt SYMBIÓZA 250,00 250,00 250,00 100,00 ukončená  
20 Prevence sociálně patologických jevů - krajská konference 80,00 44,20 44,20 100,00 ukončená  
21 Dotace Slezské univerzitě Opava - vybavení odborné knihovny 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 ukončená  
22 Dotace obci Hrčava - dofinancování mzdových nákladů v ZŠ 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená  
23 Přípravná akce k programu Comenius 0,00 18,40 18,40 100,00 ukončená  
24 Dotace z MŠMT pro PO zřízené obcemi a pro soukromé školy 0,00 6 130 266,66 6 129 990,61 100,00 opakovaná Celkem 29 soukromých škol nevyužilo přidělené prostředky v plné výši v důsledku poklesu počtu žáků v závěru roku. Finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009.
CELKEM 19 184,00 6 165 805,96 6 164 986,71 99,99    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
25 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství 608 201,00 595 130,92 595 130,92 100,00 opakovaná  
26 Příspěvek na provoz - účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (p.o. v odvětví školství) 90 431,00 90 159,00 90 159,00 100,00 opakovaná  
27 Mimořádný příspěvek na provoz (p.o. v odvětví školství) 4 852,00 15 917,08 15 917,08 100,00 opakovaná  
28 Podpora málopočetných tříd, (Gymnázium Vítkov p.o.); třídy s obory požadovanými trhem práce (odborné školy a učiliště, p.o.) 6 650,00 4 560,00 4 560,00 100,00 opakovaná  
29 Podpora změn v oblasti školství (p.o. v odvětví školství) 3 160,00 1 770,00 1 770,00 100,00 opakovaná  
30 Podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o.) 400,00 400,00 400,00 100,00 opakovaná  
31 Zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT (p. o. v odvětví školství) 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00 opakovaná  
32 Školní psychologové, školní speciální pedagogové (základní školy, gymnázia, odborné školy a učiliště, p.o.) 4 500,00 4 032,00 3 975,00 98,59 opakovaná  
33 Rozvojový program Moravskoslezského kraje - Podpora projektů programu EU Leonardo (odborné školy a učiliště, p.o.) 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná  
34 Podpora soutěží a přehlídek (ZUŠ J. R. Míši, Orlová-Poruba, p.o., Středisko volného času Juventus, Karviná, p.o., Středisko volného času, Opava, p.o.) 423,00 423,00 423,00 100,00 opakovaná  
35 Evropský projekt koordinovaného vzdělávání odborných učitelů (Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště Ostrava-Vítkovice, p.o.) 45,00 45,00 45,00 100,00 ukončená  
36 Podpora talentů (p.o. v odvětví školství) 500,00 500,00 417,00 83,40 opakovaná Nebylo podáno více žádostí.
37 Den učitelů (p.o. v odvětví školství) 210,00 108,80 108,80 100,00 opakovaná  
38 Ostatní účelově určený příspěvek na provoz (p.o. v odvětví školství) 0,00 6 129,60 6 129,60 100,00 ukončená  
39 Dotace z MŠMT 0,00 3 936 665,50 3 936 475,60 100,00 opakovaná  
40 z toho: - Přímé náklady na vzdělávání 0,00 3 697 138,00 3 697 138,00 100,00 opakovaná  
41 - Zvýšení nenárokových složek platů pedagog. a nepedagog. pracovníkům 0,00 194 280,00 194 280,00 100,00 opakovaná  
42 - Program "Hustota" a "Specifika" 0,00 33 841,00 33 841,00 100,00 opakovaná  
43 - Ostatní dotace 0,00 11 406,50 11 216,60 98,34 opakovaná Nedočerpání státních dotací bylo způsobeno především z důvodu změny počtu žáků. Finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009.
44 Dotace z Ministerstva kultury - projekt OPAVA CANT 2009 (Mendelovo gymnázium Opava, p.o.) 0,00 215,00 215,00 100,00 ukončená  
CELKEM 727 252,00 4 663 935,90 4 663 606,00 99,99    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
45 Vypořádání vložené investice nájemcem do majetku kraje (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 106,00 1 085,57 1 085,56 100,00 ukončená  
46 Rekonstrukce objektu pro zřízení dětského domova Fulnek (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace) 26 476 30 467,3 30 304,2 99,46 ukončená Úspora u víceleté akce z důvodu méněprací.
47 Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, Akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 325 325,0 325,0 100,00 opakovaná  
48 Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 900,0 1 900,0 1 894,3 99,70 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
49 Výměna oken a zateplení budovy (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 7 400,0 6 728,8 6 728,7 100,00 ukončená  
50 Výměna oken, zateplení fasády (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 3 467,0 3 466,8 3 466,8 100,00 ukončená  
51 Výměna oken včetně zateplení objektu (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 10 350,0 15 600,0 11 398,7 73,07 pokračující Akce byla zahájena dle smlouvy o dílo v září 2009 a v listopadu byla stavba ukončena a v prosinci byl vydán kolaudační souhlas. Vzhledem k platebním podmínkám vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo se splatnost dílčích faktur přesunula do roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
52 Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 8 200,0 902,0 902,0 100,00 pozastavena  
53 Rekonstrukce školních dílen (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, příspěvková organizace) 7 000,0 7 810,0 427,2 5,47 pokračující Na základě projektové dokumentace, která byla dokončena v červnu, bylo následně zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby. Smlouva o dílo byla uzavřena v listopadu 2009 a stavba byla zahájena předáním staveniště začátkem prosince 2009 s termínem ukončení v dubnu 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
54 Rekonstrukce kuchyně (Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace) 7 500,0 8 025,0 268,6 3,35 pokračující V květnu 2009 byla uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Současně s realizací projektové dokumentace byla vyvolána potřeba navýšení příkonu nízkého napětí. Navýšení příkonu vyžaduje vybudování nové přípojky ze strany ČEZ, který ji přislíbil realizovat v 1. pololetí 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
55 Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, příspěvková organizace) 23 775,0 26 749,8 26 749,8 100,00 ukončená  
56 Přístavba a modernizace koncertního sálu (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 1 500,0 0,0 0,0 0,00 pozastavena  
57 Nástavba a rekonstrukce budovy pro zřízení polygrafického oboru (Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace) 7 083,0 7 383,0 1 065,3 14,43 pokračující Na základě projektové dokumentace, která byla dokončena v červnu, bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavbya smlouva o dílo byla uzavřena v srpnu 2009. Termín realizace akce je září 2009 - březen 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
58 Rekonstrukce rozvodů ÚT, vodoinstalace, zdravotechniky, informačního systému, úprava vstupu a soc. zařízení, výměna oken a zateplení objektu Na Jízdárně č. p. 4 (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 10 000,0 10 000,0 0,0 0,00 pokračující Smlouva o dílo byla uzavřena v listopadu 2009 a stavba byla zahájena začátkem prosince 2009 s termínem ukončení v dubnu 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
59 Rekonstrukce objektu Matiční pro SUŠ (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 2,86 2,86 99,86 ukončená  
60 Vybudování výdejny stravy (Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace) 0,00 623,54 623,53 100,00 ukončená  
61 Rekonstrukce školní kuchyně (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 0,00 9,17 9,16 99,92 ukončená  
62 Přístavba tělocvičny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 0,00 513,15 449,23 87,54 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
63 Stavba opěrné zdi, úprava školního hřiště a stavba běžecké dráhy (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) 0,00 1 852,77 1 843,12 99,48 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
64 Rekonstrukce sociálního zařízení (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace) 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
65 Úpravy vzduchotechniky koncertního stálu a souvisejících prostor Janáčkovy konzervatoře - studie (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 0,00 69,02 69,02 100,00 ukončená  
66 Zlepšení využitelnosti výtvarných ateliérů (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) 0,00 2 374,25 2 369,77 99,81 ukončená Úspora v rámci realizace oprav nemovitého majetku.
67 Vybudování druhého příchodu k budově a školního parkoviště (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 0,00 240,10 240,10 100,00 ukončená  
68 Rekonstrukce výtahů (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 3 260,60 3 260,60 100,00 ukončená  
69 Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 0,00 345,00 345,00 100,00 ukončená  
70 Odstranění havarijního stavu oplocení areálu Gymnázia (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená  
71 Vybudování bezbariérového přístupu na škole (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 0,00 2 111,87 2 111,87 100,00 ukončená  
72 Nákup budovy a pozemku pro SŠ průmyslovou, Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 0,00 46,41 46,41 100,00 ukončená  
73 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená  
74 Rekonstrukce sociálních zařízení v domově mládeže (Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 ukončená  
75 Oprava fasády a klempířských prvků (Základní umělecká škola, Město Abrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace) 0,00 1 950,00 1 949,79 99,99 ukončená Úspora v rámci realizace oprav nemovitého majetku.
76 Výměna páteřního rozvodu vody v pavilonu D (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 0,00 750,00 750,00 100,00 ukončená  
77 Rekonstrukce střechy školní jídelny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená  
78 Oprava střechy (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 0,00 5 416,00 5 416,00 100,00 ukončená  
79 Oprava střechy, komínů a klempířských prvků na budově školy a domova mládeže (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 0,00 1 150,00 1 150,00 100,00 ukončená  
80 Výměna parovodní přípojky krytého bazénu (Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
81 Oprava střechy včetně komínů (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená  
82 Přestavba objektu prádelny na rodinný dům (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 0,00 3 500,00 3 176,94 90,77 pokračující Realizace stavby byla dle uzavřené smlouvy o dílo ukončena v prosinci 2009. Vzhledem k platebním podmínkám vyplývajícím ze smlouvy o dílo, došlo k uvolnění pozastávky, která činí 10 % z ceny díla, po kolaudaci. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
83 Výměna oken (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace) 0,00 1 924,07 1 924,06 100,00 ukončená  
84 Kanalizační přípojka (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 0,00 140,00 140,00 100,00 ukončená  
85 Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 0,00 1 100,00 1 002,95 91,18 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
86 Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 1 725,50 1 725,50 100,00 ukončená  
87 Rekonstrukce střechy budov A a B (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 3 351,70 3 351,70 100,00 ukončená  
88 Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 520,00 520,00 100,00 ukončená  
89 Dokončení výměny oken (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 0,00 750,00 750,00 100,00 ukončená  
90 Rekonstrukce elektroinstalace (Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace) 0,00 1 302,00 1 302,00 100,00 ukončená  
91 Havarijní oprava střechy Střední umělecké školy Matiční (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 5 900,00 3 410,31 57,80 pokračující Práce na realizaci byly zahájeny v podzimních měsících roku 2009. S ohledem na vzniklé komplikace při provádění prací na stropní konstrukci ve 4. podlaží s dopadem na rozsah prováděných prací je důvodem ukončení realizace akce až v jarních měsících roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
92 Výměna oken z jižní strany (Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace) 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 ukončená  
93 Rekonstrukce sociálního zařízení (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 0,00 449,97 449,97 100,00 ukončená  
94 Rekonstrukce systému regulace a měření ústředního vytápění (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 0,00 1 100,00 1 100,00 100,00 ukončená  
95 Rekonstrukce sociálních zařízení (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 0,00 2 700,00 2 700,00 100,00 ukončená  
96 Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 0,00 1 620,00 1 620,00 100,00 ukončená  
97 Rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni školy (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 400,00 400,00 100,00 ukončená  
98 Rekonstrukce sociálního zařízení (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 ukončená  
99 Zateplení stropu půdních prostor objektů gymnázia včetně stropu tělocvičny (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 ukončená  
100 Generální rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 0,00 1 293,50 1 175,18 90,85 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
101 Výměna technologie kuchyně (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 0,00 800,00 782,14 97,77 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
102 Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů a vnitřní kanalizace (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 ukončená  
103 Bezbariérovost školy (Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace) 0,00 770,00 770,00 100,00 ukončená  
104 Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale (Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,00 1 700,00 1 700,00 100,00 ukončená  
105 Stavební úpravy pavilonu D na výdejnu a jídelnu (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 0,00 1 750,00 1 750,00 100,00 ukončená  
106 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh - generální oprava sociálních zařízení pro žáky (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) 0,00 2 676,00 2 597,67 97,07 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
107 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava - rekonstrukce sportovní haly druhé části - II. etapa (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 7 262,00 4 868,97 67,05 pokračující Akce je spolufinancována z prostředků ze státního rozpočtu. V měsíci září byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení stavby v lednu 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
108 Odstranění havarijního stavu kanalizace (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 480,00 478,47 99,68 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
109 Odstranění havarijního stavu kanalizace splaškových a srážkových vod (Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace) 0,00 325,00 325,00 100,00 ukončená  
110 Úsporná energetická opatření Gymnázia v Ostravě Hrabůvce - úprava ústředního vytápění (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 0,00 392,18 392,18 100,00 ukončená  
111 Výměna oken v objektu H (Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace) 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje v listopadu 2009. V prosinci byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Realizace stavebních prací je předpokládána v průběhu měsíce ledna 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
112 Řešení havarijního stavu kotelny (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 0,00 1 100,00 243,99 22,18 ukončená Úspora v rámci realizace investiční akce.
113 Rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje v listopadu 2009. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace byla uzavřena v prosinci roku 2009 s termínem zpracování do konce března 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
114 Rekonstrukce výtahů v DM (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 0,00 1 400,00 1 022,00 73,00 pokračující Akce byla schválena v listopadu 2009. Následně byla uzavřena smlouva o dílo a proplacena faktura za technologickou část a stavební práce související s demontáží stávajících havarijních výtahů. Zbývající část finančních prostředků je určena na úhradu stavebních prácí, které proběhnou v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
115 Vodovodní přípojka k objektu školy (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace) 0,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena v listopadu 2009. Následně byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci. V prosinci 2009 byla proplacena dílčí faktura za provedené stavební práce. Vzhledem k platebním podmínkám vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo a harmonogramu prací se přesouvá splatnost části dílčích faktur do roku 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010.
116 Oprava střechy (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená  
117 Odstranění havarijního stavu teplovodní soustavy (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 0,00 844,23 741,75 87,86 ukončená Úspora v rámci realizace oprav nemovitého majetku.
CELKEM 116 082,00 204 534,14 160 473,38 78,46    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
118 Multifunkční posluchárny 4 900,00 6 315,30 118,44 1,88 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Multifunkční posluchárny" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Zvýšená časová náročnost přípravy veřejné zakázky způsobila zpoždění při realizaci projektu. Vzhledem k tomu, že audiovizuální vybavení bylo naprojektováno v roce 2008 bylo nutné tyto položky aktualizovat tak, aby byly na trhu dostupné v druhé polovině roku 2009. S tímto souvisela také četná vyjednávání s partnery, projektantem audiovizuálního vybavení a také bylo nutné jejich požadavky zkoordinovat s podmínkami již podané žádosti o dotaci. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
119 Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 57 575,00 991,50 238,07 24,01 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu "Centra technického vzdělávání na Bruntálsku" usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. Finanční prostředky nebyly v roce 2009 čerpány v plné výši z důvodu prodloužení zadávacího řízení vzhledem k vyšší nabídkové ceně oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky a odvolání uchazečů. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
120 Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje 29 700,00 1 873,85 292,76 15,62 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Z důvodu složité přípravy podkladů nadlimitní veřejné zakázky (zejména příprava technické specifikace), která měla za následek posun termínu vyhlášení veřejné zakázky, následného zrušení zadávacího řízení a zahájení jednacího řízení s uveřejněním a z důvodu odvolání jednoho z účastníků veřejné zakázky došlo ke zpoždění realizace hlavní i navazujících aktivit akce. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
121 Modernizace škol ve stavebnictví 500,00 2 100,00 453,01 21,57 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu "Modernizace škol ve stavebnictví" usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. Z důvodu delšího procesu zpracování projektových dokumentací došlo k prodloužení přípravy projektu. Prostředky budou použity na úhradu projektových dokumentací v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
122 Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro školská poradenská zařízení 300,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektů "Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro školská poradenská zařízení" a "Interaktivní formy výuky ve školách" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Vzhledem k tomu, že předpokládaný termín výzvy pro předložení projektů byl posunut na druhou polovinu roku 2010, nebyly v roce 2009 vyčerpány finanční prostředky na přípravu. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
123 Interaktivní formy výuky ve školách 300,00 300,00 0,00   pokračující
124 ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 3 200,00 700,00 244,48 34,93 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA" usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Veřejná zakázka na zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a ostatních příloh byla vysoutěžena za nižší cenu než se původně počítalo. Zpracování PD bylo hrazeno partnery projektu. Tyto prostředky budou použity v realizační fázi projektu. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
125 Otevřená škola 100,00 100,00 99,96 99,96 pokračující  
126 Vzdělávání úředníků ve veřejné správě v Moravskoslezském kraji 100,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu "Vzdělávání úředníků ve veřejné správě v Moravskoslezském kraji" usnesením č. 19/1651 ze dne 27. 9. 2007. V roce 2009 nebyla vyhlášena výzva, do níž by bylo možné zařadit projekt. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
127 Evaluace školy za účelem zvyšování kvality vzdělávání v MSK 200,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Evaluace školy za účelem zvyšování kvality vzdělávání v MSK" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Žádost o dotaci byla vyhodnocena záporně, projekt se bude předkládat v dalším kole výzvy. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
128 Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji  200,00 3 678,76 2 738,41 74,44 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hodnotící proces projektu byl ukončen řídícím orgánem se zpožděním cca 4 měsíce a finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly zaslány až v říjnu 2009. Projekt měl být původně realizován již od 1. 6. 2009. V roce 2009 byly poskytnuty finanční prostředky partnerům projektu, ale již se nepodařilo realizovat a uhradit veškeré aktivity realizované Moravskoslezským krajem. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
129 Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 100,00 125,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách" usnesením č. 24/2070 ze dne 26. 6. 2008. Prostředky nebyly využity na přípravu žádosti, která byla zpracována krajským úřadem a budou využity na další aktivity v projektu. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010
130 Kompetence do škol 200,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Kompetence do škol" usnesením č. 24/2070 ze dne 26. 6. 2008. Výzva, která byla v roce 2009 v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášena, neumožňovala předložení projektu. Finanční prostředky budou použity na realizaci aktivit projektu v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
131 Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje 100,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektů "Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje" a "TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Projekty byly předloženy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v červenci 2009. Hodnotící proces již byl ukončen a byly uzavřeny smlouvy na dotaci. Finanční prostředky budou použity na realizaci aktivit projektů v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
132 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) 300,00 200,00 0,00 0,00 pokračující
133 Sportovní hry česko - slovenské mládeže 5 000,00 450,04 450,03 100,00 pozastavená -
134 Rozvoj přírodovědních oborů ve školách v česko-slovenském příhraničí 700,00 700,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu "Rozvoj přírodovědných oborů ve školách v česko-slovenském příhraničí" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Monitorovacím výborem je plánováno vyhlášení výzvy až v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
135 Výměna výplní otvorů u budov škol zřízených MSK 11 000,00 11 372,90 9 002,07 79,15 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektů "Výměna výplní otvorů u budov škol zřízených MSK" usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007 a "Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek" usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Veřejné zakázky na zhotovení energetických auditů a projektových dokumentací projektů byly vysoutěženy za nižší cenu než bylo původně předpokládáno. Část nevyčerpaných prostředků se týká úplaty za autorský dozor, který je nasmlouván zároveň se zpracováním projektové dokumentace, ale plnění proběhne až v rámci realizace projektu. Zbylé finanční prostředky budou využity na úhradu realizace projektu. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
136 Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické ve Frýdku Místku, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 0,00 850,00 465,91 54,81 pokračující
137 Energetické úspory ve školách MSK -10 projektů 304 000,00 2,39 1,89 79,18 pokračující  
138 Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné 0,00 372,47 279,65 75,08 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu "Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné" usnesením č. 24/2070 ze dne 26. 6. 2008. Veřejná zakázka na zhotovení energetického auditu a projektové dokumentace byla vysoutěžena za nižší cenu než bylo původně předpokládáno, zbylé finanční prostředky budou využity na úhradu realizace projektu, částečně jde rovněž o úplatu za autorský dozor, který je nasmlouván zároveň se zpracováním projektové dokumentace, ale plnění proběhne až v rámci realizace projektu. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
139 Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě 0,00 24 671,00 24 670,31 100,00 ukončená  
140 Úsporná energetická opatření Gymnázia v Ostravě Hrabůvce 0,00 25 064,28 25 063,68 100,00 ukončená  
141 Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě - Porubě 0,00 6 780,00 6 779,96 100,00 ukončená  
142 Energetické úspory ve Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě - Zábřehu 0,00 36 684,00 36 683,41 100,00 ukončená  
143 Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě 0,00 15 046,00 8 148,40 54,16 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektů "Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě", "Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné", "Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku - Místku" a "Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku - Místku" usnesením č. 22/1871 ze dne 21. 2. 2008, které jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí. U prvních tří projektů se proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení předmětného zateplení odvolali neúspěšní uchazeči. Postup zadavatele přezkoumával ve všech případech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, takže realizace staveb začala později, což vedlo ke zpoždění ve fakturaci oproti původnímu plánu. U projektu "Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku - Místku" byla závěrečná faktura vystavena zhotovitelem s ohledem na řešení víceprací a méněprací se splatností v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
144 Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné 0,00 55 666,00 50 738,39 91,15 pokračující
145 Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku 0,00 38 580,00 36 687,01 95,09 pokračující
146 Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku 0,00 23 704,00 23 657,93 99,81 pokračující
147 Energetické úspory ve Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce 0,00 41 000,00 40 999,51 100,00 ukončená  
148 Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě 0,00 21 721,00 21 720,36 100,00 ukončená  
149 Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu (Program Comenius) 0,00 297,96 5,90 1,98 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu" usnesením č. 3/97 ze dne 18. 2. 2009, který je realizován v rámci Komunitárních programů. Z důvodu velkého počtu přihlášených projektů došlo k prodloužení hodnocení projektů ze strany řídícího orgánu. V roce 2009 byly čerpány prostředky pouze na cestovní výdaje. Proto rada kraje svým usnesením č.46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
150 ROP RS Moravskoslezsko - Aplikace moderních výukových trendů na gymnáziu 0,00 1 491,61 1 491,60 100,00 pokračující  
151 Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I. 0,00 1 622,79 766,37 47,23 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vdělávacích zařízení I." usnesením č. 8/749 ze dne 18. 11. 2009 a projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vdělávacích zařízení II." usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. K finančnímu zajištění veřejné zakázky na projektové dokumentace byly prostředky vyčleněny z prostředků na přípravu projektů. Část faktur byla již uhrazena dle platebních podmínek uzavřených smluv v roce 2009 a zbývající úhrady projektových dokumentací budou probíhat v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
152 Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II. 0,00 267,21 93,26 34,90 pokračující
153 Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 0,00 100,00 1,73 1,73 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Projekt byl předložen k posouzení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v červenci 2009. Hodnotící proces byl ukončen a doporučen k financování, v současné době jsou připravovány podklady k uzavření smlouvy. Finanční prostředky budou použity na realizaci aktivit projektu v roce 2010. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
154 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání 0,00 11 588,09 11 587,47 99,99 ukončená  
155 Globální grant - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 0,00 233 385,70 95 020,26 40,71 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském". Jedná se o přijaté platby ze státního rozpočtu na realizaci víceletých grantových projektů, které jsou poskytovány zálohově nebo ex post. Platby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí a nekorespondují se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém období. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
156 Globální grant - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 0,00 90 198,30 32 295,87 35,81 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském". Jedná se o přijaté platby ze státního rozpočtu na realizaci víceletých grantových projektů, které jsou poskytovány zálohově nebo ex post. Platby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí a nekorespondují se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém období. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
157 Globální grant - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 0,00 110 530,86 36 840,41 33,33 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském". Jedná se o přijaté platby ze státního rozpočtu na realizaci víceletých grantových projektů, které jsou poskytovány zálohově nebo ex post. Platby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí a nekorespondují se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém období. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
158 Globální grant - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 0,00 58 969,58 0,00 0,00 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 20/1175 ze dne 24. 6. 2009 o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji". Jedná se o přijaté platby ze státního rozpočtu na realizaci víceletých grantových projektů, které jsou poskytovány zálohově nebo ex post. Platby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí a nekorespondují se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém období. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
159 Technická pomoc pro GG Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 0,00 10 096,80 8 077,75 80,00 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji". Jedná se o přijaté platby ze státního rozpočtu na realizaci víceletého projektu technické pomoci, které jsou poskytovány zálohově nebo ex post. Platby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí a nekorespondují se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém období. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
160 Technická pomoc pro GG Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Informovanost a poblicita GG OP Moravskoslezského kraje 0,00 618,90 384,10 62,06 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje". Jedná se o přijaté platby ze státního rozpočtu na realizaci víceletého projektu technické pomoci, které jsou poskytovány zálohově nebo ex post. Platby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí a nekorespondují se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém období. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
161 Technická pomoc pro GG Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje 0,00 624,20 16,14 2,59 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje". Jedná se o přijaté platby ze státního rozpočtu na realizaci víceletého projektu technické pomoci, které jsou poskytovány zálohově nebo ex post. Platby jsou poskytovány na základě Rozhodnutí a nekorespondují se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém období. Proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
CELKEM 418 475,00 839 640,49 476 114,49 56,70    

Tabulka 15

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 11 545,00 1 625,00 647,52 39,85    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím × × × ×    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů × × × ×    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 3 386,00 2 666,82 2 180,77 81,77    
CELKEM 14 931,00 4 291,82 2 828,29 65,90    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP-Program podpory tvorby územních plánů obcí 10 000,00 600,00 0,00 0,00 pokračující V roce 2009 žádná z obcí nedoložila požadované údaje a tím nebyly splněny podmínky ustanovení smlouvy, proto finanční prostředky nebyly vyčerpány. Nedočerpané prostředky ve výši 6.400 tis. Kč jsou vykazovány v odvětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2009 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2010, z toho částka ve výši 5.800 tis. Kč byla zapojena do schváleného rozpočtu na rok 2010 na stejnou akci. Prostředky ve výši 400 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2010 usnesením rady kraje č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010. Zbývající prostředky ve výši 200 tis. Kč budou zapojeny do rozpočtu kraje na stanovený účel v průběhu roku 2010.
2 Zásady územního rozvoje MSK 945,00 945,00 580,72 61,45 pokračující Finanční prostředky ve výši 364,1 tis. Kč jsou vázané na smlouvu o dílo č. 00895/2007/KŘ, jejímž předmětem je zhotovení dokumentace Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Dílo je tak rozděleno do 4 etap, přičemž zhotovení první a druhé části díla bylo uhrazeno v letech 2007 a 2008, úhrada za částečné plnění 3. etapy díla ve výši 580,7 tis. Kč s DPH proběhla v roce 2009. Úhrada zbývajících prostředků na dokončení 3. etapy díla proběhne až v r. 2010. Z tohoto důvodu byly tyto prostředky zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2010 usnesením rady kraje č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010.
3 Nákup ostatních služeb (vícetisky, kopie) 500,00 20,00 7,20 36,00 opakovaná Nedočerpáno z důvodu toho, že při plánování nelze dopředu odhadnout, kolik a jakých bude uzavřeno objednávek na služby. Tímto byla vykázána úspora.
4 Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 10,00 9,60 96,00 opakovaná -
5 odborný seminář "Proměny měst a regionů" 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
CELKEM   11 545,00 1 625,00 647,52 39,85    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
6 Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií 2 301,00 1 095,55 1 095,49 99,99 pokračující -
7 Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje 1 085,00 1 085,28 1 085,28 100,00 ukončená -
8 Jednotná digitální a technická mapa a portál územního plánování Moravskoslezského kraje 0,00 485,99 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Jednotná digitální a technická mapa a portál územního plánování Moravskoslezského kraje" usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra posunulo vyhlášení výzvy pro kraje (Integrovaný operační program, 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě), nebylo možné finance na přípravu projektu použít. Moravskoslezský kraj spolupracoval s ministerstvem vnitra na připravované výzvě. Výzva je připravena k vyhlášení a předpokládá se, že do konce května 2010 by měla být vyhlášena. Proto rada kraje svým usnesením č. 48/2464 ze dne 3. 2. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010.
CELKEM   3 386,00 2 666,82 2 180,77 81,77    

Tabulka 16

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2009 (tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 137 636,00 61 295,78 54 557,89 89,01    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 376 169,00 391 503,13 391 503,13 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 164 030,00 269 718,85 172 287,92 63,88    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 10 700,00 42 900,00 14 114,42 32,90    
CELKEM 688 535,00 765 417,76 632 463,35 82,63    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 II. etapa Optimalizace činností a lůžkového fondu zdravotnických zařízení 5 800,00 50,30 49,98 99,36 pokračující Finanční prostředky byly v průběhu roku uvolňovány dle potřeby jednotlivých organizací na jiné akce, např. Logistický audit, Navýšení základního kapitálu - Moravskoslezská servisní, a.s. Rozpočet na akci byl snížen o částku 215 tis. Kč z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů.
2 Zpracování odborných posudků, činnost územní znalecké komise 1 345,00 474,50 347,42 73,22 opakovaná Jedná se převážně o činnost Územní znalecké komise, čerpání probíhá na základě uzavřené smlouvy s FN Ostrava (paušální částka a odměny a náhrady cestovních výdajů jednotlivým členům územních znaleckých komisí za jednotlivé měsíce daného roku), avšak nelze předvídat četnost realizovaných komisí. Rovněž nelze dopředu stanovit či odhadnout četnost znaleckých posudků pro potřeby odvolacího řízení apod. Rozpočet na akci byl v průběhu roku snížen o částku 665 tis. Kč z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů.
3 Protialkoholní záchytná stanice 4 600,00 4 600,00 4 600,00 100,00 opakovaná  
4 DP - Podpora projektů ve zdravotnictví 5 000,00 4 976,70 4 972,92 99,92 opakovaná Nečerpané prostředky tvoří vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2009, které byly vráceny již v roce 2009.
5 Úhrada regulačních poplatků za občany v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem - dary 120 000,00 29 402,44 22 795,86 77,53 opakovaná Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 18. 12. 2008 usnesením č. 2/29 vyčlenilo v rozpočtu Moravskoslezského kraje prostředky ve výši 120 mil. Kč jako "Rezervu na úhradu regulačních poplatků za občany v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem". Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 17. 6. 2009 z této položky rozpočtu přerozdělit na jiné akce investičního charakteru částku 65 mil. Kč. Rozpočet na akci byl v průběhu roku snížen o částku 6.910 tis. Kč z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2009 s ohledem na průběžné neplnění očekávaných daňových příjmů. Nedočerpané prostředky ve výši 15.000 tis. Kč jsou vykazovány v odvětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2009 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2010. Jedná se o úhradu regulačních poplatků za občany v nemocnicích zřizovaných či založených MSK. Finanční prostředky ve výši 6.150 tis. Kč rada kraje zapojila do rozpočtu na rok 2010 (úhrada regulačních poplatků za měsíce listopad a prosinec 2009). Zbývající finanční prostředky ve výši 456.580,-- Kč zůstaly nevyčerpány.
6 Onkologický registr 891,00 891,00 891,00 100,00 opakovaná  
7 Státní dotace - Účelové dotace krajům - TBC 0,00 5 495,34 5 495,34 100,00 opakovaná  
8 Navýšení základního kapitálu - Moravskoslezská servisní, a.s. 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
9 Navýšení základního kapitálu - Sanatorium Jablunkov, a.s. 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 ukončená  
10 Audit sjednaných pojistných smluv zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem 0,00 25,00 24,87 99,48 ukončená  
11 Mimořádné individuální dotace 0,00 280,00 280,00 100,00 ukončená  
12 Dohoda o provedení práce související s činností "Pracovní skupiny pro optimalizaci struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních" zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem" 0,00 100,50 100,50 100,00 ukončená  
CELKEM 137 636,00 61 295,78 54 557,89 89,01    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
13 Příspěvek na provoz - Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. 7 223,00 7 703,00 7 703,00 100,00 opakovaná  
14 Příspěvek na provoz - Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., Opava 31 549,00 32 749,00 32 749,00 100,00 opakovaná  
15 Příspěvek na provoz - Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o., Metylovice 603,00 603,00 603,00 100,00 opakovaná  
16 Příspěvek na provoz - Dětský stacionář v Českém Těšíně - Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o., Metylovice 3 749,00 3 749,00 3 749,00 100,00 opakovaná  
17 Příspěvek na provoz - Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o., Ostrava 302 534,00 289 159,00 289 159,00 100,00 opakovaná  
18 Realizace logistického auditu - Nemocnice s poliklinikou Havířov 0,00 250,00 250,00 100,00 ukončená  
19 Protialkoholní záchytná stanice - Nemocnice ve Frýdku - Místku 5 948,00 5 948,00 5 948,00 100,00 opakovaná  
20 Příspěvek na provoz - nemocnice - p.o. v odvětví zdravotnictví 23 905,00 8 040,00 8 040,00 100,00 opakovaná  
21 Pojistná náhrada, úhrada výdajů spojených s odstraněním škodní události - p.o. v odvětví zdravotnictví 0,00 173,74 173,74 100,00 ukončená  
22 Státní dotace - Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice - nemocnice - p.o. v odvětví zdravotnictví 0,00 505,39 505,39 100,00 ukončená  
23 Onkologický registr - nemocnice - p.o. v odvětví zdravotnictví 658,00 658,00 658,00 100,00 opakovaná  
24 Příspěvek na provoz - účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - nemocnice - p.o. v odvětví zdravotnictví 0,00 41 965,00 41 965,00 100,00 opakovaná  
CELKEM 376 169,00 391 503,13 391 503,13 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
25 Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 23 000,00 38 948,70 14 478,12 37,17 pokračující S ohledem na složitost územního řízení nabylo územní rozhodnutí právní moci dne 12. 11. 2009. Zahájení projekčních prací na dalších stupních projektové dokumentace bylo podmíněno získáním pravomocného územního rozhodnutí, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
26 Rekonstrukce a modernizace kuchyně Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 11 430,00 11 639,91 11 639,89 100,00 ukončená  
27 Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 20 000,00 19 790,00 18 550,63 93,74 pokračující V roce 2009 v souladu se smlouvou o dílo proběhla úhrada části faktur zhotoviteli stavby vystavených za práce prováděné v rámci I. etapy. Ukončení prací dle smlouvy o dílo tj. ukončení realizace II. etapy stavby se předpokládá v roce 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
28 Rekonstrukce pavilonu TRN za účelem přestěhování infekčního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 16 000,00 204,08 204,08 100,00 ukončená  
29 Rekonstrukce výtahů v objektech areálu nemocnice (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 5 600,00 7 600,00 0,00 0,00 pokračující V 2009 příspěvková organizace realizovala výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že výsledkem tohoto řízení vznikla možnost navýšení počtu výtahů byla vyhlášena nová veřejná zakázka. V závěru roku byla zpracována projektová dokumentace. Zahájení realizace stavby je plánováno na duben 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
30 Rekonstrukce rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 15 000,00 15 952,40 13 572,00 85,08 pokračující V roce 2009 byly realizovány a vyfakturovány stavební práce ve výši 13.571,99 tis. Kč. Vzhledem k platebním podmínkám vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo a harmonogramu prací se přesouvá splatnost dílčích faktur na duben 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
31 Vybudování pavilonu interních oborů včetně projektové dokumentace (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 15 000,00 8 000,00 95,20 1,19 pokračující Z důvodu nutnosti přepracování objemové studie, která slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace došlo v lednu 2009 k pozastavení projektových prací. Nutnost přepracování objemové studie vznikla z důvodu snížení vysokých nákladů na realizaci stavby. Tím se přesunuje dokončení projektových prací na rok 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
32 Komplexní rekonstrukce staré budovy interny (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 pokračující Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace, kterou zajišťovala příspěvková organizace Nemocnice Nový Jičín byla ukončena v listopadu 2009 a termín na předání zpracovaného projektu je stanoven na březen 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
33 Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 15 000,00 15 000,00 161,83 1,08 pokračující Přesný rozsah realizace stavby schválila rada kraje usnesením č. 17/887 ze dne 27. 5. 2009 a ihned poté byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce. Smlouva o dílo byla uzavřena na konci září 2009 a následně bylo předáno staveniště zhotoviteli, který začal se stavebními pracemi. Vzhledem k platebním podmínkám vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo a harmonogramu prací se přesouvá splatnost faktur do roku 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
34 Výměna teplovodního potrubí (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 0,00 650,00 650,00 100,00 ukončená  
35 Projektová dokumentace pavilonu psychiatrie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 0,00 1 800,00 1 785,00 99,17 ukončená  
36 Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce pavilonu H - hemodialýza (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 0,00 15 000,00 3 087,94 20,59 pokračující Ihned po schválení akce byly zahájeny přípravné práce a v říjnu 2009 byla stavba zahájena. S ohledem na platební podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo a harmonogramu prací budou finanční prostředky čerpány v roce 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
37 Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce 1. podzemního podlaží a 1. nadzemního podlaží pavilonu L (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 0,00 8 572,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena v červnu 2009. Následně byly zahájeny projektové práce, které zajišťovala příspěvková organizace. Koncem roku 2009 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Realizace akce proběhne v roce 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
38 Centrální příjem (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 0,00 6 775,00 3 424,98 50,55 pokračující Akce byla schválena v červnu 2009. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby byla uzavřena v říjnu loňského roku. V roce 2009 byla realizována projektová dokumentace a část stavebních prací. Vzhledem k platebním podmínkám vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo a harmonogramu prací se přesouvá splatnost faktur do roku 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
39 Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 0,00 10 000,00 6 449,85 64,50 pokračující Smlouva o dílo byla uzavřena v říjnu 2009. V roce 2009 byla realizována projektová dokumentace, zadávání veřejné zakázky a část stavebních prácí. V souladu s platebními podmínkami vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo a harmonogramu prací se přesouvá splatnost části faktur i do roku 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
40 Rekonstrukce garáží v Havířově (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená  
41 Obslužná komunikace k dialýze včetně parkovacích stání pro sanitní vozidla, pacienty a postižené (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,00 2 430,00 2 394,70 98,55 ukončená  
42 Rekonstrukce panelů v podlaze suterénu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,00 3 950,00 3 950,00 100,00 ukončená  
43 Rekonstrukce stávajícího heliportu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,00 3 200,00 200,16 6,25 pokračující V roce 2009 byla zpracována a uhrazena projektová dokumentace. V prosinci proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. S ohledem na klimatické podmínky, které mohou ovlivnit kvalitu stavebních prací je nutno stavební práce provést až v roce 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
44 Rekonstrukce parní objektové stanice (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,00 960,00 960,00 100,00 ukončená  
45 Projektová dokumentace na rekonstrukci infekčního pavilonu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,00 1 600,00 1 285,42 80,34 ukončená  
46 Retrofit jističů ARV v hlavní rozvodně (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,00 1 216,97 1 216,98 100,00 ukončená  
47 Nákup nemovitostí pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 0,00 150,00 5,00 3,33 pokračující Převod uvedených nemovitostí podléhal rovněž schválení zastupitelstva města Karviné, které o prodeji rozhodlo až v prosinci 2009. Převod vlastnických práv proto nebylo z časových důvodů možné realizovat v roce 2009, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
48 Odstranění havárií kanalizačního řádu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 0,00 1 587,56 1 538,04 96,88 ukončená  
49 Nákup budovy pro Územní středisko záchranné služby MSK (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 11 000,00 11 000,25 11 000,00 100,00 ukončená  
50 Nákup nemovitostí pro Dětské centrum Čtyřlístek (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 4 000,00 4 000,25 4 000,00 99,99 ukončená  
51 Obměna vozového parku (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 ukončená  
52 Rekonstrukce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 0,00 4 340,00 4 340,00 100,00 ukončená  
53 Nákup RTG zařízení pro ordinaci LSPP (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 0,00 151,80 151,79 99,99 ukončená  
54 Zpracování projektové dokumentace - Severní křídlo pavilonu "L"-stavební úpravy 1. PP a 1. NP (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 0,00 603,00 550,97 91,37 pokračující Akce byla schválena v dubnu 2009. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 52,03 tis. Kč za autorský dozor budou proplaceny dle smlouvy po vydání kolaudačního souhlasu v roce 2010, a proto rada kraje svým usnesením č. 46/2369 ze dne 20. 1. 2010 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2010.
55 Nákup stomatologické soupravy pro LSPP (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 0,00 199,90 199,90 100,00 ukončená  
56 Pořízení nemocničního a laboratorního informačního systému (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,00 15 409,85 15 409,85 100,00 ukončená  
57 DIOP - Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,00 4 800,00 4 800,00 100,00 ukončená  
58 Vybavení pokojů ve správní budově (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 0,00 150,00 148,80 99,20 ukončená  
59 Nákup 2 ks ultrazvukových přístrojů (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená  
60 Digitalizace Nemocnice Třinec, p. o. (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 ukončená  
61 Vybavení dialyzačního střediska (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 0,00 2 639,00 2 638,89 100,00 ukončená  
62 Výměna hlavního serveru nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 ukončená  
63 Rozšíření oddělení novorozenců Dětského centra Čtyřlístek, příspěvková organizace (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava) 0,00 600,00 600,00 100,00 ukončená  
64 Zakoupení 2 ks jističů pro rozvodnou