Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2010

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2010
2 Reprodukce majetku kraje
3 Dotační programy
4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů
5 Peněžní fondy
6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů
7 Hospodaření s majetkem
8 Hospodaření příspěvkových organizací
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2010
12 Závěr
13 Přílohy
Graf č. 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2001-2010
Graf č. 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2001-2010
Graf č. 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2010
Graf č. 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2010
Graf č. 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2010
13.2 Tabulková část
Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 - PŘÍJMY
Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 - VÝDAJE
Tabulka č. 3 - Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice" v roce 2010
Tabulka č. 4 - Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Moravskoslezskému kraji a jeho příspěvkovým organizacím v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN za rok 2010
Tabulka č. 5 - Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2010
Tabulka č. 6 - Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovacím období 2007 - 2013
Tabulka č. 7 - Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2010
Tabulka č. 8 - Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2010
Tabulka č. 9 - Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2010
Tabulka č. 10 - Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2010
Tabulka č. 11 - Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2010
Tabulka č. 12 - Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2010
Tabulka č. 13 - Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2010
Tabulka č. 14 - Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2010
Tabulka č. 15 - Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2010
Tabulka č. 16 - Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2010
Tabulka č. 17 - Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2010
Tabulka č. 18 - Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2010
Tabulka č. 19 - Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2010
Tabulka č. 20 - Výsledek hospodaření za rok 2010 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Tabulka č. 21 - Výsledek hospodaření za rok 2010 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 22 - Výsledek hospodaření za rok 2010 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 23 - Výsledek hospodaření za rok 2010 u příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 24 - Výsledek hospodaření za rok 2010 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
Tabulka č. 25 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje (včetně návratných finančních výpomocí)
Tabulka č. 26 - Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
Tabulka č. 27 - Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
Tabulka č. 28 - Přehled poskytnutých finančních prostředků v roce 2010 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Tabulka č. 29 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
Tabulka č. 30 - Účetní výkazy za rok 2010 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
Tabulka č. 31 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 32 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 33 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy
Tabulka č. 34 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví dopravy
Tabulka č. 35 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 36 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 37 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 38 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 39 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 40 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 41 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
Tabulka č. 42 - Sumář účetních výkazů za rok 2010 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
13.3 Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2010
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M)
13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2010
Seznam použitých zkratek

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2010

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 9/790 ze dne 16. 12. 2009 rozpočet kraje na rok 2010. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 7.428.164 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6.026.060 tis. Kč a financováním ve výši 1.402.104 tis. Kč (podrobně jsou jednotlivé položky financování popsány v tabulce 1.1).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.121.475 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 169.579 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 45.730 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 1.689.276 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 7.428.164 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 4.426.857 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3.001.307 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2010 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2010 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.026.060 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 7.428.164 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2010 orgány kraje. V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných orgány kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.806.243 tis. Kč na 15.832.303 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.908.903 tis. Kč na 18.337.067 tis. Kč. Bylo provedeno 433 rozpočtových opatření, z toho rada kraje schválila 347 rozpočtových opatření v rozsahu jejího svěření. V rámci bodu 6e) usnesení zastupitelstva č. 9/790 ze dne 16. 12. 2009, kterým bylo radě kraje svěřeno provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 10 % schváleného rozpočtu výdajů, schválila rada kraje v období leden až prosinec 2010 rozpočtová opatření v objemu 4,36 % schváleného rozpočtu výdajů, tj. v celkovém objemu 323.914 tis. Kč.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 9.652.623 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8.991.867 tis. Kč. Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 1.281.978 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2009 ve výši 1.734.632 tis. Kč. K úpravě pouze výdajové části upraveného rozpočtu pak došlo využitím návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 60.471 tis. Kč a zapojením finančních prostředků Zajišťovacího fondu ve výši 5.291 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2010 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z  1.402.104 tis. Kč na  2.504.764 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2010 saldo příjmů a výdajů částky -635.377 tis. Kč, což je výsledek o 1.869.387 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá zůstatku prostředků na účtech kraje (bez prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje), který k 31. 12. 2010 činil 1.722.601 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2010 především u financujících položek (třída 8):

 • rozdíl ve výši 126.218 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků, neboť oproti předpokladu došlo ke zpoždění realizace projektů spolufinancovaných tímto úvěrem,
 • rozdíl ve výši 44 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem splátky návratných finančních prostředků od SFDI a skutečným objemem splátky,
 • rozpočtovaný příděl do Zajišťovacího fondu ve výši 20.607 tis. Kč, který se ve skutečném čerpání rozpočtu neprojevil, neboť se jednalo v konečném důsledku pouze o převod mezi bankovními účty,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 5 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových, nedaňových a kapitálových) oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 6 026 060 15 832 303 16 075 494 101,5
z toho:        
daňové příjmy 4 121 475 4 127 968 4 475 605 108,4
nedaňové příjmy 169 579 290 502 314 809 108,4
kapitálové příjmy 45 730 71 934 75 794 105,4
přijaté dotace 1 689 276 11 341 899 11 209 287 98,8
VÝDAJE celkem 7 428 164 18 337 067 16 710 870 91,1
z toho:        
běžné výdaje 4 426 857 15 433 930 14 619 688 94,7
kapitálové výdaje 3 001 307 2 903 137 2 091 182 72,0
SALDO příjmů a výdajů -1 402 104 -2 504 764 -635 377 x
FINANCOVÁNÍ celkem 1 402 104 2 504 764 635 377 x
z toho:        
- zapojení části zůstatku finančních prostředků roku 2009 353 987 2 088 619 345 456 x
- zapojení finančních prostředků Fondu pro financování závazků MSK vůči EIB 141 380 141 380 141 380 x
- zapojení finančních prostředků Zajišťovacího fondu 0 5 291 5 246 x
- čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů 1 833 061 552 206 425 988 x
- úhrada splátky části úvěru od ČSOB -808 574 -225 452 -225 452 x
- přijetí návratných fin. prostředků od SFDI 0 60 471 60 471  
- úhrada splátky návratných finančních prostředků od SFDI -7 750 -7 750 -7 706 x
- úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000 x
- nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -5 x

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši 6.026.060 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2010 počítal kraj s příjmy v celkové výši 15.832.303 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,5 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů.

V roce 2010 však došlo k nenaplnění některých plánovaných příjmů z dotací, a to zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 127.946 tis. Kč (u 15 akcí došlo k nenaplnění příjmů o 129.209 tis. Kč, u ostatních akcí byly naopak příjmy přeplněny o 1.263 tis. Kč). Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména změnami harmonogramů realizace projektů (ve výši 126.681 tis. Kč) a z důvodu prohlášení neuznatelnosti části realizovaných výdajů ze strany řídících orgánů (ve výši 2.528 tis. Kč).

Rada kraje usnesením č. 70/4340 ze dne 15. 12. 2010 vzala na vědomí, že nebude naplněn rozpočet příjmů kraje na rok 2010 u dotací na akce realizované z evropských finančních zdrojů a souhlasila s řešením vzniklé situace tak, že při zapojování účelového přebytku u těchto akcí byl ponížen účelový převod nedočerpaných výdajů z roku 2010 o nenaplněné příjmy roku 2010 za již ukončené akce ve výši 97.669 tis. Kč a v upraveném rozpočtu na rok 2011 byly navýšeny příjmy rozpočtu ve stejné výši. Dále rada kraje usnesením č. 72/4425 ze dne 5. 1. 2011 zapojila do upraveného rozpočtu roku 2011 finanční prostředky ve výši 29.012 tis. Kč na akce, jejichž realizace v roce 2011 pokračuje.

1.2.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu.

V roce 2010 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 4.472.710 tis. Kč, tj. 108,4 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 860 000 860 000 955 944 111,2
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 55 000 55 000 39 882 72,5
Daň z příjmů fyzických osob srážková 65 000 65 000 87 471 134,6
Daň z příjmů právnických osob 920 000 920 000 1 065 345 115,8
Daň z příjmů právnických osob za kraje 18 855 25 317 25 317 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 200 000 2 200 000 2 298 751 104,5
Celkem 4 118 855 4 125 317 4 472 710 108,4

Daň z příjmů právnických osob za kraje (25.317 tis. Kč) byla v roce 2010 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2010  částky 4.447.393 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2010 počítal u příjmů ze sdílených daní ve výši 4.100.000 tis. Kč s negativními vlivy doznívající hospodářské krize. Ve skutečnosti došlo oproti předpokladu k přeplnění těchto příjmů o 8,5 %. Část přeplněných příjmů ve výši 200.000 tis. Kč byla zapojena do zdrojů schváleného rozpočtu na rok 2011, zbývající přeplněné příjmy ve výši 147.393 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2010.

Na meziročním nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní (o 128.112 tis. Kč) se v absolutním vyjádření podílela především daň z přidané hodnoty, jejíž inkaso meziročně narostlo o 126.558 tis. Kč. U této daně došlo i k největšímu nárůstu v procentním vyjádření (o 5,8 %). I přesto byl objem příjmů ze sdílených daní oproti skutečnosti roku 2008, kdy tyto příjmy dosáhly výše 4.894.538 tis. Kč, nižší o 447.145 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2010 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících lednu a červenci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a říjnu, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2010 činil 2.796 tis. Kč a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 99 tis. Kč.

1.2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2010 objemu 314.809 tis. Kč, tj. plnění na 108,4 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Plnění UR (%)
Přijaté pojistné náhrady 92 347 92 539 100,2
Odvody příspěvkových organizací kraje 58 781 58 806 100,0
Příjmy z úroků 32 036 43 505 135,8
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 30 000 30 000 100,0
Příjmy z pronájmu 23 377 23 401 100,1
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 597 150,6
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 18 765 19 698 105,0
Přijaté sankční platby 6 635 9 823 148,0
Ostatní nedaňové příjmy 4 896 4 896 100,0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 544 3 464 97,7
Přijaté neinvestiční dary 2 540 2 540 100,0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 800 2 533 140,7
Příjmy z prodeje majetku 385 579 150,4
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 396 352 88,8
Realizované kurzové zisky 0 76 x
Nedaňové příjmy celkem 290 502 314 809 108,4

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2010 přijaté pojistné náhrady v celkové výši 92.539 tis. Kč. Jednalo se především o plnění za škody na majetku kraje (především silnicích a mostech) způsobené povodněmi v roce 2010 (81.402 tis. Kč) a 2009 (8.285 tis. Kč). Tyto příjmy byly v roce 2010 zapojeny do výdajů výhradně na odstranění následků povodní, především pak na profinancování vlastního podílu kraje u rekonstrukcí mostů, které jsou spolufinancovány státní dotací v rámci ISPROFIN. Zbývající část prostředků nedočerpaných v roce 2010 bude použita v roce 2011 na stejný účel.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství, dopravy, sociálních věcí a kultury dosáhly celkové výše 58.806 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 53.910 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství a kultury ve výši 4.896 tis. Kč.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Tyto příjmy dosáhly v roce 2010 výše 43.505 tis. Kč. U příjmů z úroků došlo v meziročním srovnání k poklesu o téměř 26 %. Důvodem byla skutečnost, že úrokové sazby byly v průběhu roku 2010 na historickém minimu. Vyšší plnění upraveného rozpočtu (na 135,8 %) u tohoto příjmu je ovlivněno nižším čerpáním výdajů, zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje působící v odvětví sociálních věcí vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2010 v úhrnné výši 30.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Bez poskytnutí těchto návratných finančních výpomocí by se příspěvkové organizace poskytující sociální služby na začátku roku dostaly do situace, kdy by nebyly schopny zabezpečit financování provozu.

Celkové příjmy z pronájmu byly naplněny na 100,1 %. Největší podíl představují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků. Roční nájemné je sjednáno ve výši účetních odpisů zúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok. Vzhledem ke stavu, kdy skutečná výše účetních odpisů za daný kalendářní rok je známa až po provedení účetní závěrky, je rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výší účetních odpisů, resp. nájemného, vypořádán v rámci první splátky k 31. 8. následujícího období. Z toho plyne, že pro určení výše nájemného placeného v roce 2010 je rozhodující výše účetních odpisů z pronajatého majetku v roce 2009. Skutečné plnění příjmů bylo tvořeno dvěma rovnoměrnými splátkami a dosáhlo výše 21.600 tis. Kč. Jelikož účetní odpisy za rok 2009 byly nižší než zaplacené nájemné, byl přeplatek na nájemném ve výši 3.803 tis. Kč společnosti Letiště Ostrava, a.s., vrácen (z výdajové části rozpočtu). Zbývající část příjmů z pronájmu ve výši 1.801 tis. Kč získal kraj např. z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov ve výši 667 tis. Kč, z pronájmu areálu dolu Hlubina ve výši 600 tis. Kč a z úhrad za umístění outbannerů.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 22.597 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 19.698 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání roku 2009. V odvětví regionálního rozvoje dosahují tyto příjmy výše 5.953 tis. Kč, z toho největší podíl představují vratky v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace" ve výši 2.769 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy v odvětví dopravy ve výši 5.784 tis. Kč, odvětví školství ve výši 2.399 tis. Kč, odvětví životního prostředí ve výši 2.094 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 2.301 tis. Kč.

Sankční platby byly přijaty ve výši 9.823 tis. Kč, z toho především v odvětví dopravy ve výši 5.464 tis. Kč, z toho částka ve výši 5.232 tis. Kč představuje pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dále částka ve výši 232 tis. Kč smluvní pokutu za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představuje největší položku příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 3.850 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.464 tis. Kč byly naplněny zejména příjmy z dobropisů k zálohám poskytnutým partnerským organizacím v rámci projektu "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" ve výši 1.726 tis. Kč, a dále úhradami nákladů řízení spojených s výběrem pokut v odvětví dopravy ve výši 367 tis. Kč.

1.2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 75.794 tis. Kč, tj. na 105,4 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 5 145 5 771 112,2
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 37 802 41 475 109,7
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 875 436 49,9
Ostatní investiční příjmy 15 230 15 230 100,0
Příjmy z prodeje akcií 12 882 12 882 100,0
Kapitálové příjmy celkem 71 934 75 794 105,4

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v loňském roce příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 47.246 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 4.299 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Mezi objemově nejvýznamnější patří příjmy z prodeje budov a pozemků v k.ú. Mosty u Českého Těšína ve výši 12.130 tis. Kč, z prodeje budov včetně pozemků na ul. Hálkova ve Frýdku-Místku ve výši 5.900 tis. Kč, z prodeje budovy a pozemků bývalé školy v přírodě v k.ú. Prostřední Bečva ve výši 3.985 tis. Kč a z prodeje budov včetně pozemků v k.ú. Radvanice ve výši 2.826 tis. Kč.

Částku ve výši 436 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku, z toho největší část představoval příjem ve výši 367 tis. Kč za prodej trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 15.230 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. (dále jen "HMMC") na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

V průběhu roku 2010 byly krajem přijaty odvody likvidačních zůstatků za zrušené akciové společnosti v celkové výši 12.882 tis. Kč. Jednalo se o 8 zrušených organizací v odvětví zdravotnictví, z toho 7 nemocnic a společnost Moravskoslezská servisní, a.s., které byly v likvidaci.

1.2.4 Přijaté dotace

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2010 dotace v celkové výši 11.210.872 tis. Kč, přičemž z jednotlivých kapitol státního rozpočtu se jednalo o částku ve výši 10.678.774 tis. Kč, z ostatních zdrojů pak kraj obdržel dotace ve výši 532.098 tis. Kč. Z celkově přijatých dotací kraj v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN (včetně ISPROFIN na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů) obdržel finanční prostředky ve výši 296.467 tis. Kč, dotace v rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů pak 815.321 tis. Kč.

V celkovém objemu přijatých dotací ve výši 11.210.872 tis. Kč jsou zahrnuty také zaúčtované kurzové rozdíly ve výši 183.966 Kč, které vznikly rozdílem mezi předpisem pohledávky za dotacemi z programů spolufinancovaných Evropskou unií a z ostatních zahraničních zdrojů poskytovanými v eurech a přijetím dotace na korunový účet. Proúčtované kurzové rozdíly jsou zaúčtovány u projektu Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji realizovaného v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce a dvou projektů realizovaných v rámci finančního mechanizmu EHP/Norsko, a to "Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií" a "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje".

Objemy přijatých dotací v roce 2010 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2010 (v Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2010 - z toho dotace podléhající finančnímu vypořádání
Kapitola státního rozpočtu:  
Ministerstvo zdravotnictví 12 652 638 12 652 638
z toho ISPROFIN: 10 000 000 10 000 000
Ministerstvo kultury 3 513 000 3 513 000
z toho ISPROFIN: 1 100 000 1 100 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí 198 580 056 13 500 000
z toho ISPROFIN na projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 89 760 x
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 184 990 296 x
Ministerstvo průmyslu a obchodu 106 547 649 106 547 649
z toho ISPROFIN: 106 547 649 106 547 649
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 9 729 751 501 9 642 160 477
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 87 591 024 x
Ministerstvo zemědělství 23 949 600 23 949 600
Ministerstvo životního prostředí 71 357 063 71 357 063
z toho ISPROFIN na projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 71 357 063 71 357 063
Státní fond životního prostředí 4 813 635 4 813 635
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 4 642 267 4 642 267
Ministerstvo vnitra 19 353 092 11 411 000
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 7 942 092 x
Ministerstvo dopravy 215 243 661 215 243 661
Ministerstvo obrany 50 000 50 000
Úřad vlády České republiky 397 000 397 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 110 974 893 110 951 939
z toho ISPROFIN: 105 539 553 105 539 553
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 22 954 x
Všeobecná pokladní správa 46 156 585 46 156 585
z toho ISPROFIN: 1 833 274 1 833 274
Ministerstvo financí 135 433 960 x
z toho Souhrnný dotační vztah 128 864 000 x
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 6 569 960 x
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 10 678 774 333 10 262 704 247
Ostatní zdroje:   
Obce v rámci ČR 7 927 488 x
Kraje v rámci ČR 608 400 608 400
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 504 610 249 x
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 504 610 249 x
Rozpočty ústřední úrovně 824 210 x
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 824 210 x
Zahraničí 18 127 639 x
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 18 127 639 x
CELKEM ostatní zdroje 532 097 986 608 400
CELKEM přijaté dotace 11 210 872 319 10 263 312 647
z toho ISPROFIN: 225 020 476 225 020 476
z toho ISPROFIN na projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 71 446 823 71 357 063
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 815 320 691 x

Z celkově přijatých dotací v roce 2010 v objemu 11.210.872 tis. Kč byly prostředky ve výši 5.336 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2010 do státního rozpočtu.

V souladu s rozpočtovou skladbou jsou v celkovém objemu přijatých dotací zahrnuty i přijaté finanční dary od obcí a krajů ve výši 3.750 tis. Kč, přijaté na řešení následků povodní 2010. Tyto prostředky však nemají charakter dotace, a proto nejsou zahrnuty v tabulce 1.5.

K 31. 12. 2010 tvořily skutečně přijaté dotace (včetně darů a snížených příjmů z důvodu vratek do státního rozpočtu) částku 11.209.287 tis. Kč.

Přílohou č. 6 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 128.864 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Od Statutárního města Ostrava byla přijata investiční dotace na spolufinancování projektu "Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba" v celkové výši 6.122 tis. Kč. Na akci "Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně" byla přijata investiční dotace ve výši 1.806 tis. Kč od obce Vendryně. Akce jsou víceleté a k 31. 12. 2010 u nich bylo provedeno pouze průběžné vyúčtování bez finančního vypořádání.

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2010 dotace v celkové výši 504.610 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Dotace nepodléhají finančnímu vypořádání.

Z Domu zahraničních služeb, Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, (dotace z rozpočtu ústřední úrovně) byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace v celkové výši 824 tis. Kč. Dle podmínek grantové smlouvy COM-REG-2010-003 byla zaslána zálohová platba ve výši 429 tis. Kč na realizaci projektu Spaces for learning v rámci Operačního programu Comenius (Rámcový program celoživotního učení) a dle grantové smlouvy COM-REG-2010-002 obdržel kraj zálohovou platbu ve výši 395 tis. Kč na realizaci projektu Intercultural learning on the field of music education. Realizace projektů pokračuje až do roku 2012.

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR obdržel kraj od Slovenské republiky na akci "Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka" formou investiční a neinvestiční dotace finanční prostředky v celkové výši 18.128 tis. Kč. Akce je víceletá a dosud nebylo provedeno finanční vypořádání.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotace v celkové výši 608 tis. Kč. Skutečné výdaje za poskytované služby byly o 7 tis. Kč nižší a byly na základě smluv uzavřených s jednotlivými kraji předmětem vyúčtování a vrácení. Na rozdíl od výše uvedených dotací z ostatních zdrojů byla tato dotace předmětem finančního vypořádání za rok 2010.

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši 7.428.164 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2010 výše 18.337.067 tis. Kč, z toho běžných výdajů 15.433.930 tis. Kč a kapitálových výdajů 2.903.137 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými a kapitálovými příjmy, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2009, přijetím cizích prostředků (návratné finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury) a zapojením prostředků Zajišťovacího fondu. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2010 dosáhlo výše 16.710.870 tis. Kč, což představuje plnění na 91,1 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 94,7 % a kapitálové výdaje na 72,0 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2010 (v tis. Kč)
Druh výdaje Rozpočet na rok 2010 Skutečnost k 31. 12. 2010 % čerpání UR
Schválený Upravený
Běžné výdaje 4 426 857 15 433 930 14 619 688 94,7
Kapitálové výdaje 3 001 307 2 903 137 2 091 182 72,0
Výdaje celkem 7 428 164 18 337 067 16 710 870 91,1

Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část. Rozpočet výdajů v členění podle podrobné rozpočtové skladby je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který je součástí dokumentu Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2010 (Příloha 13.3 Závěrečného účtu kraje).

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 18 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde rozebráno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na jednotlivé akce, u kterých je ještě rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2010 (v tis. Kč)
Odvětví Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Čerpání UR (%)
Schválený Upravený
Doprava 3 580 216 3 143 634 2 894 007 92,1
Krizové řízení 304 227 455 972 399 929 87,7
Kultura 268 036 250 353 248 566 99,3
Prezentace kraje a ediční plán 17 730 19 731 15 458 78,3
Regionální rozvoj 226 088 384 082 193 322 50,3
- z toho PZ Nošovice 20 036 152 720 83 175 54,5
Cestovní ruch 79 963 98 687 76 872 77,9
Sociální věci 239 686 500 810 381 553 76,2
Školství 1 154 133 11 175 535 10 967 764 98,1
Územní plánování a stavební řád 24 435 3 969 1 262 31,8
Zdravotnictví 721 188 844 252 766 615 90,8
Životní prostředí 183 809 301 306 213 775 70,9
Činnost zastupitelstva kraje 42 526 40 592 35 824 88,3
Činnost krajského úřadu 403 253 511 190 430 349 84,2
Finance a správa majetku 174 848 596 140 75 957 12,7
Ostatní 8 026 10 814 9 617 88,9
Výdaje celkem 7 428 164 18 337 067 16 710 870 91,1

1.3.1 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 40.336 tis. Kč byl během roku 2010 upraven na částku 37.866 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na činnost zastupitelstva za rok 2010 činily 33.303 tis. Kč, tj. 87,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.8).

Tabulka 1.8: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje (v tis. Kč)
pol. činnost zastupitelstva kraje Rok 2010
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Čerp/UR (%)
5019 Ostatní platy 600 600 432 72,0
5021 Ostatní osobní výdaje 500 414 406 98,0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 500 21 342 21 311 99,9
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 429 524 524 100,0
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 975 1 975 1 961 99,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 079 2 079 2 051 98,7
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 35 0 0 x
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 210 210 147 69,9
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 166 146 87,7
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 85 16 18,6
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 938 748 314 41,9
5142 Realizované kurzové ztráty 50 50 1 2,8
5156 Pohonné hmoty a maziva 900 750 585 78,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 390 390 363 93,1
5163 Služby peněžních ústavů 360 360 213 59,1
5164 Nájemné 170 170 53 31,3
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 250 195 78,0
5167 Služby školení a vzdělávání 43 81 60 73,7
5169 Nákup ostatních služeb 526 546 297 54,3
5171 Opravy a udržování 600 730 704 96,4
5173 Cestovné 1 050 1 650 1 361 82,5
5175 Pohoštění 1 670 1 670 1 330 79,6
5176 Účastnické poplatky na konference 80 80 18 23,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 35 35 14 39,8
5194 Věcné dary 90 170 76 44,8
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (příspěvek Asociaci krajů) 700 700 700 100,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 20 13 66,0
5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 15 15 13 88,2
5901 Nespecifikované rezervy 5 000 2 040 0 0,0
Celkem běžné výdaje 40 336 37 866 33 303 87,9

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, výdaje na pohoštění, cestovní náhrady a výdaje související s provozem služebních vozidel.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 2.190 tis. Kč byl během roku 2010 upraven na částku 2.726 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 2.521 tis. Kč, tj. 92,5 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.3.2 Výdaje na vlastní správní činnost kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 376.007 tis. Kč byl během roku 2010 upraven na částku 380.162 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje za rok 2010 činily 361.802 tis. Kč, tj. 95,2 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.9).

Tabulka 1.9: Běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje (v tis. Kč)
pol. vlastní správní činnost kraje Rok 2010
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Čerp/UR (%)
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 222 000 227 211 225 429 99,2
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 1 400 1 268 90,6
5024 Odstupné 0 356 253 71,2
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 56 452 57 707 56 431 97,8
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 323 20 830 20 460 98,2
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 949 987 945 95,7
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 600 930 837 90,0
Mzdové výdaje včetně odvodů 302 624 309 420 305 623 98,8
5131 Potraviny 10 10 8 79,9
5132 Ochranné pomůcky 150 150 52 34,5
5133 Léky a zdravotnický materiál 40 40 14 33,9
5134 Prádlo, oděv a obuv 200 200 93 46,4
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 900 680 522 76,7
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 321 4 709 3 835 81,4
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 030 4 865 3 421 70,3
5142 Realizované kurzové ztráty 100 100 38 38,2
5151 Studená voda 430 466 410 88,0
5152 Teplo 3 300 2 362 2 068 87,6
5153 Plyn 10 0 0 x
5154 Elektrická energie 5 000 3 718 3 450 92,8
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 1 400 1 230 87,9
5161 Služby pošt 3 500 3 000 2 998 99,9
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 435 1 720 1 617 94,0
5163 Služby peněžních ústavů 602 602 407 67,6
5164 Nájemné 102 122 115 94,2
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 282 1 391 711 51,1
5167 Služby školení a vzdělávání 4 503 2 273 1 921 84,5
5169 Nákup ostatních služeb 29 641 30 273 25 083 82,9
5171 Opravy a udržování 5 145 5 145 2 999 58,3
5172 Programové vybavení 667 997 961 96,4
5173 Cestovné 4 935 4 937 3 376 68,4
5175 Pohoštění 500 500 363 72,6
5176 Účastnické poplatky na konference 300 300 165 55,2
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 120 120 72 60,4
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 4 0 0,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 186 186 138 74,2
5194 Věcné dary 125 125 0 0,0
5361 Nákup kolků 50 50 12 23,9
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 295 295 98 33,2
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 2 2 98,1
Celkem běžné výdaje 376 007 380 162 361 802 95,2

Největší objem běžných výdajů určených na vlastní správní činnost kraje představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2010 byl radou kraje stanoven na 654 a v průběhu roku navýšen na 675. K navýšení počtu zaměstnanců došlo především na odboru evropských projektů a odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, mzdové náklady na toto navýšení počtu zaměstnanců byly zajištěny z evropských finančních zdrojů. Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2010 činil 656, rozdíl, který vznikl mezi stanoveným počtem zaměstnanců a průměrným evidenčním počtem zaměstnanců, byl ovlivněn realizovanými výběrovými řízeními na obsazení uvolněných pracovních míst do doby nástupu nových zaměstnanců a neuzavíráním krátkodobobých pracovních poměrů u pracovních míst, u kterých byl očekáván návrat zaměstnanců z rodičovských dovolených.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 8.802 tis. Kč byl během roku 2010 upraven na částku 107.412 tis. Kč (navýšení rozpočtu bylo způsobeno zejména účelovým převedením nevyčerpaných prostředků roku 2009 ve výši 92.355 tis. Kč na realizaci akce "Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko"). Skutečné kapitálové výdaje činily 64.683 tis. Kč, tj. 60,2 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část).

V rámci vlastní správní činnosti kraje byl schválen rozpočet výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 18.444 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2010 upraven na částku 23.616 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 3.864 tis. Kč, tj. 16,4 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů).

V roce 2010 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prováděno na základě rámcových smluv uzavřených se dvěmi společnostmi, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář a Unitender, s.r.o.. Tyto společnosti realizovaly v roce 2010 pro Moravskoslezský kraj 33 veřejných zakázek. K 31. 12. 2010 bylo s ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek v letech 2009 - 2010 a nastavené platební podmínky uhrazeno těmto společnostem celkem 8.340 tis. Kč za 70 veřejných zakázek. Výdaje spojené s administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3.3 Finance a správa majetku

Finanční prostředky v oblasti financí a správy majetku byly v roce 2010 rozpočtovány ve výši 596.139,9 tis. Kč a čerpány ve výši 75.957,5 tis. Kč, tedy na 12,7 % upraveného rozpočtu.

Nedočerpané prostředky ve výši 520.182,4 tis. Kč tvořily zejména nerealizované výdaje roku 2010 ve výši 426.080 tis.Kč. Tyto finanční prostředky byly použity jako zdroj pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 a byly tedy zapojeny v rámci financování do schváleného rozpočtu na rok 2011. Největší objem těchto zdrojů tvořily prostředky uvolněné z důvodu zpoždění realizace akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, u kterých tak došlo k úspoře vlastních prostředků určených na úhradu podílu kraje ve výši 270 mil. Kč. Objemově významnou část nedočerpaných prostředků tvořila finanční rezerva vyčleněna pro řešení naléhavých a nepředvídaných událostí v roce 2010 ve výši 52.177 tis. Kč.

Po odečtení těchto prostředků byl rozpočet v oblasti financí a správy majetku v roce 2010 čerpán na 64,4 % upraveného rozpočtu. Na nedočerpání zbývajících finančních prostředků se podílela úspora v platbě majetkových daní ve výši 5.005,1 tis. Kč, ale zejména úspora u platby daně z přidané hodnoty, kde došlo k úspoře ve výši 7.529,9 tis. Kč z důvodu přijetí nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty od finančního úřadu. Tyto odpočty dosáhly celkové výše 15.134 tis. Kč. V souvislosti s posunutím realizace akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů do roku 2011, a tím nižšího čerpání úvěrových zdrojů určených k úhradě podílu Evropské unie a státního rozpočtu vznikla rovněž úspora na položce určené k úhradě úroků z bankovních úvěrů ve výši 3.881,6 tis. Kč. Úspora vznikla také z důvodu snížení objemu požadavků na znalecké posudky, geometrické plány, úhrady věcných břemen a souvisejících služeb.

Součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2010 v odvětví finance a správa majetku byl i příděl do Zajišťovacího fondu ve výši 20.607 tis. Kč. Tento příděl byl proveden dne 18. 5. 2010, operace se však neprojevila v čerpání výdajů, neboť proběhla pouze mezi bankovními účty kraje, tedy konsolidačními položkami.

Významnou část realizovaných výdajů v oblasti financí a správy majetku představují platby daní a poplatků ve výši 13.550,7 tis. Kč, úhrada úroků z úvěru Evropské investiční banky ve výši 15.741,4 tis. Kč a úhrada úroků z úvěru Československé obchodní banky ve výši 3.577 tis. Kč. Prostředky ve výši 12.907,4 tis. Kč tvoří splátky pojistného na pojištění veškerého nemovitého majetku, vybraného movitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Moravskoslezského kraje.

Dále byly v roce 2010 poskytnuty dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v celkové výši 16.300 tis. Kč. Dotace ve výši 9.500 tis. Kč, z toho 9.235 tis. Kč jako neinvestiční a část ve výši 265 tis. Kč jako investiční, byla poskytnuta na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2010 (časová použitelnost dotace do 28. 2. 2011). Na základě žádosti rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí další dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2010 a 2011 (časová použitelnost do 28. 2. 2012) v celkové výši 9.500 tis. Kč, z toho část ve výši 6.800 tis. Kč byla vyplacena z rozpočtu roku 2010.

Prostředky ve výši 6.181,4 tis. Kč představují finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2009, které kraj vrátil na účty poskytovatelů v roce 2010.

Zbývající výdaje v celkovém objemu 7.700 tis. Kč tvoří poplatky z bankovních účtů, zpracování ratingu Moravskoslezského kraje, výdaje související s nákupy pozemků a budov a s údržbou nemovitého majetku Moravskoslezského kraje a úhrady znaleckých posudků, geometrických plánů, věcných břemen a souvisejících služeb.

1.3.4 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje

Celkový objem prostředků na výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje ve schváleném rozpočtu na rok 2010 činil 6.799.781 tis. Kč, upravený rozpočet dosáhl výše 17.178.332 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků k 31. 12. 2010 pak činilo 16.159.123 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 94,1 %.

Rozpis akcí v jednotlivých odvětvích činnosti kraje je uveden v tabulkách č. 8 až 18 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.3.5 Ostatní výdaje

Rozpočet kraje dále obsahuje akce, které nelze taxativně přiřadit do konkrétního odvětví. V roce 2010 se jednalo především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu, o výdaje související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a dále o výdaje související s přípravou Sčítání lidí, domů a bytů 2011. Rozpočet na tyto výdaje byl schválen ve výši 8.026 tis. Kč, během roku 2010 byl upraven na 10.814 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2010 celkem 9.617 tis. Kč.

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2010 hodnoty 10.768 mil. Kč, přesuny prostředků Sociálního fondu a Zajišťovacího fondu proběhly v objemu 29 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 10.797 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.5 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu.

V roce 2010 byl upravený rozpočet Moravskoslezského kraje schodkový (2.504.764 tis. Kč), zapojením zdrojů minulých let a cizích návratných zdrojů financování byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná. Podrobně jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.1.

Kontokorentní úvěr

Na základě výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500 mil. Kč úvěrového rámce na rok 2005, a to se společností Česká spořitelna, a. s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005. Usnesením č. 8/727 ze dne 18. 11. 2009 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro rok 2010. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 9. 12. 2009. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2010 s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. V průběhu roku 2010 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno jeho čerpání, a to z důvodu plnění příjmů dle očekávání a přesunu realizace části investičních akcí do roku 2011. Na počátku a konci roku 2010 byl stav účtu kladný.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005-2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100 mil. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny tohoto úvěru je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2009 kraj splatil část jistiny ve výši 110 mil. Kč, v roce 2010 pak splatil dalších 110 mil. Kč. Celkový objem nesplacených finančních prostředků k 31. 12. 2010 tak činí 880 mil. Kč.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bude využíván od roku 2011 úvěrový rámec od Evropské investiční banky ve výši 2 mld. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Smlouva byla podepsána dne 18. 11. 2010. Pro rok 2011 je počítáno s využitím části tohoto úvěru ve výši 550 mil. Kč. Zbývající část rámce má kraj možnost odčerpat do 30. 9. 2015.

Návratné finanční prostředky od SFDI

Na základě uzavřené smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury byly Moravskoslezskému kraji v roce 2009 poskytnuty návratné finanční prostředky ve výši 24.956 tis. Kč určené k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z evropských finančních zdrojů, u jmenovitých akcí výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. V roce 2009 z této částky splatil kraj finanční prostředky ve výši 17.250 tis. Kč, zbývající prostředky ve výši 7.706 tis. Kč kraj splatil v roce 2010. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1043 ze dne 23. 6. 2010 rozhodlo o přijetí dalších návratných finančních prostředků od SFDI na předfinancování výstavby, modernizací a oprav silnic spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v maximální výši 141.668 tis. Kč a dále o zvýšení objemu přijatých návratných finančních prostředků na 149.374 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 mezi SFDI a MSK byla uzavřena v měsíci srpnu 2010. K 31. 12. 2010 odčerpal Moravskoslezský kraj finanční prostředky ve výši 60.471 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2011 jsou zařazeny finanční prostředky na splacení tohoto závazku, který kraj splatí po obdržení dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Úvěrový rámec Československé obchodní banky

Za účelem pokrytí zvýšených finančních potřeb kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2010 a letech následujících rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.500 mil. Kč mezi Československou obchodní bankou, a. s. a Moravskoslezským krajem. Na splácení úvěru jsou používány prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V případě neuznaných výdajů ze strany řídících orgánů, maximálně však ve výši 10 % úvěrového rámce, budou prostředky uhrazeny z rozpočtu kraje. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů je nasmlouváno pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, maximální doba splatnosti každého z těchto dílčích úvěrů je stanovena nejpozději k datu 31. 12. 2015. V roce 2010 kraj odčerpal finanční prostředky ve výši 425.988 tis. Kč, současně kraj z půjčených prostředků splatil částku ve výši 225.452 tis. Kč. Nesplacený zůstatek k 31. 12. 2010 tak činil 200.536 tis. Kč.

1.6 Ručitelský závazek kraje

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 rozhodlo o převzetí ručení za všechny dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s. a o bezúplatném nabytí 10 ks akcií na majitele, a to na základě žádosti této společnosti.

Společnost VaK Bruntál, a.s., se dostala do složité situace v souvislosti s uplatňováním údajných pohledávek společnosti FOCUS METAL, s.r.o. Tato společnost je vlastníkem pozemku, na němž má společnost VaK Bruntál, a.s. umístěnu stavbu vodojemu. Společnost FOCUS METAL, s.r.o. předmětný pozemek pronajala fyzické osobě na dobu 30 let za cenu 650 Kč/m² a nyní po společnosti VaK Bruntál, a.s. uplatňuje údajnou pohledávku ve výši Kč 62.510.878,-- jako náhradu budoucí škody, která jí měla vzniknout v důsledku ukončení nájemního vztahu nájemcem. Kromě této údajné pohledávky uplatňuje společnost FOCUS METAL, s.r.o. na náhradě nákladů řízení částku Kč 380.313,60 a dále je předmětem sporů odměna rozhodce ve výši Kč 1.001.000,--.

Společnost FOCUS METAL, s.r.o., podala vůči společnosti VaK Bruntál, a.s., návrh na zahájení insolvenčího řízení, do něhož přihlásila svou fiktivní pohledávku ve výši Kč 62.510.878,--. Do tohoto insolvenčního řízení následně přihlásil svou domnělou pohledávku i Mgr. Martin Mojžíšek ve výši Kč 1.001.000,--. Krajský soud v Ostravě v první instanci insolvenční návrh zamítl s ohledem na odložení vykonatelnosti předmětného rozhodčího nálezu týkajícího se povinnosti společnosti VaK Bruntál, a.s., údajnou pohledávku zaplatit. Proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě se společnost FOCUS METAL, s.r.o., odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V této fázi sporu požádala společnost VaK Bruntál, a.s. Moravskoslezský kraj o převzetí ručení za své závazky. Žádost o převzetí ručení byla motivována ust. § 143 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákonného ustanovení, je-li dlužníkem právnická osoba, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh podaný věřitelem i tehdy, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek po zahájení insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil. Moravskoslezský kraj žádosti vyhověl a převzal na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 ručení za všechny dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s. Jedná se zejména o pohledávku firmy FOCUS METAL, s.r.o. ve výši 62.510.878,00 Kč, náhrada nákladů řízení 380.313,60 Kč a odměna rozhodci ve výši 1.001.000,00 Kč a další závazky vyplývající především z obchodního styku společnosti.

Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě potvrdil, a to jednak z toho důvodu, že se ztotožnil se závěry prvoinstančního soudu a jednak právě s ohledem na ručení Moravskoslezského kraje.

Společnost FOCUS METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci včasné dovolání. V rámci dovolání je mj. namítána neurčitost a tedy neplatnost ručitelského prohlášení Moravskoslezského kraje.

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s. dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže s majetkem disponovat. Současně by měla být zachována majetková účast Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS - METAL, s.r.o. Tyto spory jsou většinou přerušeny do doby pravomocného skončení aktuálně vedeného trestního řízení proti osobám stojícím za aktivitami vůči společnosti VaK Bruntál, a.s.

Další vývoj ve věci případného plnění z ručitelského závazku Moravskoslezského kraje za závazky společnosti Vak Bruntál a.s. bude předložen na jednání rady kraje dne 1. 6.2011 a následně na zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 6. 2011. Předmětem tohoto materiálu bude návrh dohody o úhradě náhrady za případná plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál a.s.

Objem ručitelského závazku k 31. 12. 2010 činil 74.751.527,11 Kč.

1.7 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje krajský úřad orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje rozhoduje rada kraje. U ostatních příjemců veřejné finanční podpory rozhoduje o uložení odvodu do rozpočtu kraje krajský úřad. Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2010 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 73 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 11 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.399 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 31 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V 10 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 407 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2010 provedeno odborem kontroly a interního auditu celkem 78 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem ve 54 případech v celkové výši 8.935 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu grantová schémata Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji, Síť sociální integrace, Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch, která jsou v současné době ve fázi udržitelnosti projektů. Finanční kontroly probíhaly u těchto projektů naposledy v roce 2008, nyní se už při kontrolách ex-post těchto projektů kontrolují pouze povinnosti, které byly konečným uživatelům stanoveny pro období udržitelnosti (výstupy akce, udržitelnost pracovních míst apod.). V průběhu roku 2010 se vyskytly 2 případy nedodržení stanovených povinností - blíže viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

V roce 2010 probíhaly veřejnosprávní kontroly zaměřené zejména na grantové projekty financované z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Vzhledem k tomu, že tyto globální granty jsou financovány zálohově a stejně tak i grantové projekty z nich financované, probíhají veřejnosprávní kontroly na místě již v průběhu realizace projektů (min. 1x za dobu realizace projektu) a výdaje jsou příjemcům podpory vyúčtovávány průběžně na základě doložených účetních dokladů a vyúčtování poskytnuté zálohy. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílí, projekty jsou financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuruje jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2010 bylo porušení rozpočtové kázně konstatováno celkem v 17 případech v celkové částce 443 tis. Kč.

2 Reprodukce majetku kraje

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2010 dosáhly celkové výše 2.524.258,5 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 78,1 % této částky. Součástí těchto výdajů byly i dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN ve skutečné výši 296.467,3 tis. Kč (včetně refundovaných finančních prostředků ve výši 103.905,8 tis. Kč u akce Průmyslová zóna Nošovice). Přehled jednotlivých akcí včetně celkových výdajů na akci je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.10: Reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje 2010
Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání rozpočtu v %
Reprodukce majetku z rozpočtu kraje 1 094 199,2 874 978,9 80,0
Reprodukce majetku kraje - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN) 194 128,8 189 919,7 97,8
Průmyslová zóna Nošovice z rozpočtu kraje 150 220,4 80 532,7 53,6
Průmyslová zóna Nošovice - dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN)*/ 2 641,8 2 641,8 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů, vč. podílu státního rozpočtu a Moravskoslezského kraje 1 083 068,3 822 132,4 75,9
Celkem 2 524 258,5 1 970 205,5 78,1

*/do rozpočtu kraje v rámci Průmyslové zóny Nošovice zapojeno 2.641,8 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků (refundované prostředky) ve výši 103.905,8 tis. Kč kraj využil na rozvoj Moravskoslezského kraje.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice"

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/790 ze dne 16. 12. 2009 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje částku 579.775,0 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byl rozpočet navýšen na částku 1.094.199,2 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu o 514.424,2 tis. Kč bylo umožněno zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2009 ve výši 387.710,9 tis. Kč a zapojením neúčelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2009 ve výši 97.242,0 tis. Kč. Zbývající navýšení představovalo dodatečné navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku v průběhu roku 2010. Jednalo se zejména o zařazení nové akce "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2010" a dále o řešení odstranění havárií v odvětví školství. Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo 874.978,9 tis. Kč, tj. 80,0 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 253.368,9 tis. Kč. Na toto navýšení měly největší vliv akce "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009", kde došlo k navýšení o 108.404,2  tis.  Kč, akce "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" realizovaná zejména příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, s navýšením rozpočtovaných prostředků o 80.000,0 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví zdravotnictví, a to o částku 119.159,7 tis. Kč. Jednalo se především o zapojení účelového přebytku hospodaření za rok 2009 v celkové výši 96.874,7 tis. Kč. Na navýšení rozpočtu v odvětví zdravotnictví se největší mírou dále podílela akce "Stavba objektu pro magnetickou rezonanci a CT" pro příspěvkovou organizaci Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 15.600 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví školství, kde došlo k navýšení rozpočtu o částku 43.890,4 tis. Kč, které bylo ovlivněno zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2009, mimo jiné na akci "Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp. 2824 v Ostravě pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory" ve výši 10.000 tis. Kč a schválení dotace pro příspěvkovou organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku na akci "Rekonstrukce prostor pro základní školu" ve výši 5.153 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví. Jsou v ní uvedeny částky z rozpočtu kraje bez dotací z programu ISPROFIN.

Tabulka 1.11: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v členění dle odvětví (bez ISPROFIN) (v tis. Kč)
Odvětví 2010
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 230 000,0 483 368,9 386 960,8 80,1
Školství 110 508,0 154 398,4 143 233,1 92,8
Kultura 22 000,0 18 508,8 18 408,8 99,5
Zdravotnictví 174 275,0 293 434,7 228 145,0 77,7
Sociální věci 32 000,0 34 350,0 31 026,7 90,3
Vlastní správní činnost kraje a zastupitelstva kraje 10 992,0 110 138,4 67 204,6 61,0
Celkem 579 775,0 1 094 199,2 874 978,9 80,0

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 483.368,9 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 324.885,9 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 158.483,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 386.960,8 tis. Kč, tj. 80,1 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční 228.747,8 tis. Kč a neinvestiční 158.213,0 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2010 vyčleněny finanční prostředky ve výši 251.083,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na akci:

 • Souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 119.570,0 tis. Kč,
 • Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 67.000,0 tis. Kč,
 • Karlova Studánka - průtah silnice č. II/445 a most ev. č. 445-025 ve výši 25.214,8 tis. Kč,
 • Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 36.830,0 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2010 vyčleněno 232.285,9 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 136.172,2 tis. Kč, což je 58,6 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 96.113,7 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 96.113,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009 ve výši 44.830,6 tis. Kč,
 • Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2010 ve výši 50.120,7 tis. Kč,
 • Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. ve výši 1.162,2 tis. Kč.

Významnou akcí reprodukce majetku v odvětví dopravy, kterou realizoval v roce 2010 krajský úřad v úzké spolupráci s příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, byla akce "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009", která začala ihned po ukončení vyhlášeného krizového stavu a její realizace bude ukončena v roce 2011. Tato akce byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". Tato akce byla rozčleněna do 34 dílčích staveb, z toho v roce 2010 bylo realizováno 18 dílčích staveb. Mezi nejvýznamnější patří "Silnice III/4832 - rekonstrukce mostu ev.č. 4832-3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín - Žilina" ve výši 15.496,1 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že ničivé povodně zasáhly území Moravskoslezského kraje rovněž i v roce 2010, došlo opakovaně k poškození majetku kraje, a to zejména v oblasti dopravní infrastruktury. V návaznosti na to vyčlenil kraj na akci "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2010" částku ve výši 68.565,9 tis. Kč, ze které bylo v roce 2010 použito 18.445,2 tis. Kč. Tato akce byla rovněž rozčleněna do 17 dílčích staveb, z toho v roce 2010 byly realizovány 4 stavby. Mezi nejvýznamnější patří "Odstranění stavu nouze - Most ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška" ve výši 17.999,9 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 154.398,4 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 14.425,6 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 139.972,8 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 143.233,1 tis. Kč, tj. 92,8 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 14.154,9 tis. Kč a investiční ve výši 129.078,2 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 11.165,3 tis. Kč představuje částka 806,3 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 10.359,0 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svým usnesením č. 75/4532 ze dne 2. 2. 2011 zapojila do rozpočtu na rok 2011, a to na dofinancování akcí zahájených v předcházejících letech.

Tabulka 1.12: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 7 913,2 7 912,8
Gymnázia 26 922,2 26 746,9
Odborné školy a učiliště 89 595,5 79 403,4
Dětské domovy 14 567,2 14 093,8
Umělecké školy 5 145,9 5 145,8
Ostatní zařízení 10 254,4 9 930,5
Celkem 154 398,4 143 233,1

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v odvětví školství se řadí zejména tyto akce:

 • Rekonstrukce školních dílen Střední odborné školy a Středního odborného učiliště podnikání a služeb, Jablunkov s celkovými výdaji za období 2009-2010 ve výši 12.432,6 tis. Kč,
 • Výměna oken včetně zateplení objektu v Obchodní akademii Orlová s celkovými výdaji za období 2009-2010 ve výši 15.403,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje 18.508,8 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 6.062,0 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 12.446,8 tis. Kč. Vyčleněné finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace kraje. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 18.408,8 tis. Kč, tj. 99,5 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 6.062,0 tis. Kč a investiční ve výši 12.346,8 tis. Kč. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným čerpáním představuje částka 100,0 tis. Kč, která je skutečnou úsporou v odvětví kultury.

Tabulka 1.13: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Divadla 750,0 750,0
Muzea a galerie 17 758,8 17 658,8
Celkem 18 508,8 18 408,8

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v odvětví kultury v roce 2010 byla akce Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína včetně projektové dokumentace (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Nový Jičín) s celkovými náklady v letech 2009 - 2010 ve výši 17.500,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 293.434,7 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 14.127,9 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 279.306,8 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 228.145,0 tis. Kč, tj. 77,7 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční výdaje ve výši 14.093,9 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 214.051,1 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 65.289,7 tis. Kč představuje částka 1.287,6 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 64.002,1 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svým usnesením č. 75/4532 ze dne 2. 2. 2011 zapojila do rozpočtu na rok 2011, a to na dofinancování akcí zahájených v předcházejících letech.

Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo určeno pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 259.676,0 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo z rozpočtu vyčleněno 33.758,7 tis. Kč. Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2010 ve výši 219.843,3 tis. Kč, což představuje 84,7 % upraveného rozpočtu a krajský úřad 24,6 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.14: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 289 539,1 224 250,4
Odborné léčebné ústavy 1 400,0 1 399,0
Ostatní ústavní péče 2 495,6 2 495,6
Celkem 293 434,7 228 145,0

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří zejména akce:

 • Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce pavilonu H - hemodialýza za období 2009-2010 v celkové výši 44.109,0 tis. Kč,
 • Rekonstrukce rehabilitace Nemocnice Třinec za období 2009-2010 ve výši 30.857,4 tis. Kč,
 • Centrální příjem v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj za období 2009-2010 ve výši 25.837,0 tis. Kč,
 • Stavba objektu pro magnetickou rezonanci a CT v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 15.600,0 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku v roce 2010 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 34.350,0 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 31.713,3 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.636,7 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 31.026,7 tis. Kč, tj. 90,3 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční výdaje ve výši 2.620,2 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 28.406,5 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 3.323,4 tis. Kč představuje částka 469,8 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 2.853,6 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svým usnesením č. 75/4532 ze dne 2. 2. 2011 zapojila do rozpočtu na rok 2011, a to na dofinancování akcí zahájených v roce 2010.

Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 30.068,7 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 4.281,3 tis. Kč. Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2010 ve výši 27.460,3 tis. Kč, což představuje 91,3 % upraveného rozpočtu a krajský úřad 83,3 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.15: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 5 737,8 3 589,0
Domovy 28 612,2 27 437,7
Celkem 34 350,0 31 026,7

K nejvýznamnějším akcím reprodukce majetku v odvětví sociálních věcí z hlediska čerpání finančních prostředků v roce 2010 patřily zejména níže uvedené akce:

 • Vybudování oddělení pro klienty s demencí v budově č. p. 104 v Domově Na zámku v Kyjovicích za období 2009-2010 s celkovými náklady 22.039,0 tis. Kč,
 • Přístavba evakuačního lůžkového výtahu v Domově Bílá Opava s celkovými náklady 4.356,1 tis. Kč.

2.2 Informační systém programového financování (ISPROFIN) vyjma "Průmyslové zóny Nošovice"

V rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2010 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu (viz tabulka 1.16).

V roce 2010 se kraj zapojil do jednotlivých programů v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a z evropských zdrojů v celkové ve výši 194.128,8 tis. Kč. Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci jednotlivých programů byl Moravskoslezský kraj.

Tabulka 1.16: Vyhlášené programy v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN a jejich čerpání (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - investice 109 748,6 105 539,6 96,2
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 1 100,0 1 100,0 100,0
Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví - investice 10 000,0 10 000,0 100,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 1 833,3 1 833,3 100,0
Integrovaný operační program - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - investice 89,8 89,8 100,0
Podpora udržitelného využívání zdroje energie - investice 67 563,1 67 563,1 100,0
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - neinvestice 3 304,9 3 304,9 100,0
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - investice 489,0 489,0 100,0
Celkem ISPROFIN 194 128,8 189 919,7 97,8

2.2.1 Čerpání finančních prostředků v rámci ISPROFIN dle odvětví

V odvětví dopravy byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dotace v celkové výši 109.748,7 tis. Kč. Na základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotací poskytlo ministerstvo Moravskoslezskému kraji v rámci programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" 21 investičních dotací. Poskytnuté dotace byly vyčerpány v rámci vydaných rozpočtových limitů do výše 105.539,6 tis. Kč. U dvou akcí došlo k nedočerpání poskytnutých dotací, a to:

a) z důvodu snížení celkových nákladů na akci "Silnice III/4832 - rekonstrukce mostu ev. č. 4832/3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín Žilina" o 187,0 tis. Kč,

b) prodloužení termínu realizace stavby z důvodu problematického správního řízení úplné uzávěry a řešení náhradních přepravních tras u akce "Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava" a přesunu nedočerpané části dotace ve výši 4.022,1 tis. Kč do roku 2011.

V průběhu roku 2010 Moravskoslezský kraj obdržel od Ministerstva financí v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení I. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem za výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy v celkové výši 1.833,3 tis. Kč.

V odvětví kultury byla Moravskoslezskému kraji z kapitoly Ministerstva kultury poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví - neinvestice" účelová neinvestiční dotace na akci "Ostrava, okres Ostrava-město, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen), výměna oken aj. ve výši 1.100,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly na danou akci plně vyčerpány.

V odvětví zdravotnictví byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví účelová investiční dotace v rámci programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví" na akci "Moravskoslezský kraj - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - energocentrum a zvýšení standardu dodávek el. energie" ve výši 10.000,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly na danou akci plně vyčerpány. V rámci programu "Podpora udržitelného využívání zdroje energie" byla na účet kraje zaslána dotace ve výši 3.169,23 tis. Kč na projekt "Energetické úspory v oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích", který je spolufinancován z evropských finančních zdrojů.

V odvětví sociálních věcí v rámci informačního systému programového financování z programu "Integrovaný operační program - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B" byla kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuta dotace ve výši 89,8 tis. Kč na akci "1. etapa transformace organizace Marianum". Tato akce je spolufinancována z evropských finančních zdrojů a její realizace pokračuje i v roce 2011.

V odvětví životního prostředí poskytlo Moravskoslezskému kraji Ministerstvo životního prostředí dotace z informačního systému programového financování v rámci programu "Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny" v celkové výši 3.793,9 tis. Kč na projekt "Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa".

V odvětví školství v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN z programu "Podpora udržitelného využívání zdroje energie" byla na účet kraje zaslána dotace ve výši 64.393,89 tis. Kč na 4 projekty realizace úspor energie v příspěvkových organizacích zřízených krajem v odvětví školství. Poskytovatel dotace, Ministerstvo životního prostředí, proplatilo Moravskoslezskému kraji dotaci na základě předložených žádostí o platbu. Tyto projekty jsou spolufinancovány z evropských finančních zdrojů v rámci Operačního programu Životní prostředí a poskytnuté prostředky byly určeny na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie. Jedná se o níže uvedené akce:

 1. Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě ve výši 14.609,9 tis. Kč,
 2. Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku ve výši 3.266,1 tis. Kč,
 3. Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné ve výši 31.160,5 tis. Kč,
 4. Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku ve výši 15.357,5 tis. Kč.

Podrobný přehled dotací poskytnutých Moravskoslezskému kraji v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část.

2.3 Průmyslová zóna Nošovice

V roce 2010 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování Průmyslové zóny Nošovice. Na toto financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků této akce dle rozhodnutí činil 2.182.756,0 tis. Kč. V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.633.465,0 tis. Kč, z prostředků Moravskoslezského kraje (jako uznatelný náklad) 368.678,0 tis. Kč a z příspěvků ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny ve výši 180.613,0 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2010 finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 106.547,6 tis. Kč. Tuto dotaci je nutno rozdělit do dvou kategorií:

 1. finanční prostředky, které kraj předfinancoval v roce 2010, a které zároveň obdržel formou dotace, činí 2.641,8 tis. Kč. Dotace byla čerpána především na úhradu nákladů za terénní úpravy a sadové úpravy, výkon inženýrských a projektových činností a činnost koordinátora BOZP,
 2. finanční prostředky, které kraj uhradil v předchozích letech, na účet kraje však byly formou dotace připsány až v roce 2010. Podíl zpětně uznané dotace ze státního rozpočtu představuje částku 103.905,8 tis. Kč. Refundované prostředky byly určené na rozvoj Moravskoslezského kraje.

Dle závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo povinností Moravskoslezského kraje profinancovat v roce 2010 prostředky ve výši 10.000,0 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady kraje činily 80.532,7 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuté jak uznatelné, tak i neuznatelné náklady, které nejsou součástí ISPROFIN. Ve skutečných vynaložených nákladech jsou rovněž promítnuty i uhrazené faktury, které budou následně správcem programu v souladu s podmínkami rozhodnutí zpětně profinancovány ve výši 8.161,9 tis. Kč po vydání příslušné změny rozhodnutí. V této částce představují největší podíl výkupy budov a pozemků, odvod za trvalé odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu a výkon inženýrských a projektových činností.

Na akci "Průmyslová zóna Nošovice" bylo dle závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace profinancováno v jednotlivých letech z vlastních zdrojů kraje a ze státního rozpočtu:

Tabulka 1.17: Objem zdrojů finančních prostředků vynaložených na akci Průmyslová zóna Nošovice (v tis. Kč)
Období Vlastní zdroje celkem Uznatelný náklad dle rozhodnutí Dotace ze státního rozpočtu
2005 11 282,0 11 190,0 201 873,0
2006 70 746,0 44 439,0 514 285,0
2007 */104 565,4 47 714,0 357 990,0
2008 */168 391,3 129 910,0 131 543,0
2009 */40 511,2 75 424,0 271 270,6
2010 80 532,7 10 000,0 106 547,6
Celkem 476 028,6 318 677,0 1 583 509,2

*/Objem vlastních zdrojů snížen o vynaložené finanční prostředky za stát, které kraj formou refundace obdržel až v následujících letech.

Největší podíl z celkových vynaložených finančních prostředků představují náklady na stavební práce, náklady na výkupy pozemků a na projektové práce, zajištění studií a posudků, odborných expertíz, dále úhradu nákladů souvisejících s údržbou území průmyslové zóny a profinancování neinvestičního příspěvku domácnostem.

Nevyčerpané vlastní zdroje v roce 2010 ve výši 67.028,8 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2011 na úhradu nákladů za odstavné parkoviště, zájmové území, demolice, věcná břemena, dotaci Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, na náklady související s údržbou území průmyslové zóny, opravy a další náklady vyplývající z uzavřených smluv.

3 Dotační programy

Dotační programy jsou vyhlašovány Moravskoslezským krajem každoročně od roku 2002, a to v odvětví regionálního rozvoje, cestovního ruchu, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví, životního prostředí a sociálních věcí, od roku 2009 je také vyhlašován program v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného předpisu - "Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje".

Pro rok 2010 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 282.561 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka navýšena na 330.887 tis. Kč a vyčerpáno bylo 58,2 % těchto prostředků. Nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do upraveného rozpočtu na rok 2011.

Dotační programy jsou rozlišovány dle financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, ve kterém byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Dalším typem jsou dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je rozšířeno na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2010 je uvedeno financování roku 2010 a použití prostředků ke 31. 12. 2010, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

Výjimku tvoří víceleté dotační programy, které byly v roce 2010 ukončeny jako celek. U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2010 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce března roku 2011) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. Pokud subjekt od realizace projektu odstoupil a dotace nebyla vyplacena, nejsou tyto prostředky v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy uvedeny. Blíže jsou zde popsány pouze realizované projekty.

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů ve schváleném rozpočtu na rok 2010 představuje 3,8 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje. Prostřednictvím poskytnutých prostředků jsou v rámci projektů realizovány v kraji významné kulturní aktivity, obnovovány kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečeny odpovídající sociální služby, uplatňována sociální politika kraje, mimo jiné i podpora preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořeny kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšena ekologická stabilita krajiny, ovlivněn územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i jeho propagace, a to nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací. Neméně důležitá je finanční podpora přípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do programů financovaných z evropských finančních zdrojů a podpora rozvojových záměrů obcí do 10 tisíc obyvatel prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2010 je uveden v tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Tabulka 1.18: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2010 a délka jejich financování
odvětví název dotačního programu *) délka jeho financování
regionální rozvoj Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2006-11, 2007-12, 2008-10, 2009-10, 2010-11
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007-12, 2009-10, 2010-11
Podpora vědy a výzkumu 2009-11, 2010-12
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
cestovní ruch Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2009-10, 2010-11
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2009-10, 2010-11
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2010-11
Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 2009-10
Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska 2009-10
doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2009-10, 2010-11
školství Podpora aktivit v oblasti sportu 2010
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2010
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování 2010
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2009-10, 2010-11
Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje MSK 2010
kultura Program podpory aktivit v oblasti kultury 2010
Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin 2010
Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje 2010
územní plánování a stavební řád Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009-15
zdravotnictví Podpora projektů ve zdravotnictví 2010
životní prostředí Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2010
Drobné vodohospodářské akce 2009-10, 2010-11
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005-11, 2007-11, 2008-11, 2009-11
Příspěvky na hospodaření v lesích 2010
Příspěvky na podporu včelařství 2010
sociální věci Vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2010
Protidrogové programy na území MSK 2010
Krajský program prevence kriminality 2010
Program rozvoje sociálních služeb kraje 2010
Podpora zvýšení kvality sociálních služeb 2010

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

3.1.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2006 až 2009

Tabulka 1.19: Podpora vědy a výzkumu (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 749 000 9 5 651 000 18 758 500 18 463 266 295 234
z toho:            
- vysokým školám 11 123 000 7 3 302 000 10 132 500 10 132 500 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 3 487 000 1 1 743 500 3 487 000 3 191 766 295 234
- příspěvkovým organizacím státu 5 139 000 1 605 500 5 139 000 5 139 000 0

Dotační program "Podpora vědy a výzkumu" byl vyhlášen v roce 2009. Cílem programu bylo podpořit výzkumné a vývojové aktivity formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu jako jsou technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy a společenské vědy.

V rozpočtu kraje pro rok 2009 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 20.000 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 41 žádostí a zastupitelstvem kraje bylo schváleno 9 žádostí v celkové částce 19.749 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly použity na úhradu za zpracování oponentských posudků k jednotlivým žádostem ve výši 117 tis. Kč a částka 134 tis. Kč představuje nevyčerpané prostředky, které nebyly dostačující k podpoře dalšího projektu.

V roce 2009 bylo vyplaceno 13.107,5 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 6.641,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 k úhradě zbývajících dotací. V roce 2010 bylo vyplaceno 5.651 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě dalších splátek dotací. V roce 2011 vrátila Vysoká škola podnikání, a.s. část dotace ve výši 295,2 tis. Kč.

V souladu s podmínkami dotačního programu byly dotace na projekty, které byly ukončeny v roce 2009, vyplaceny jednorázově do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Dotace na projekty, které jsou realizovány i v následujících letech, jsou vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, druhá splátka bude vyplacena do 30 dnů od doručení bezchybného průběžného vyúčtování.

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 31. 12. 2011, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu" předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

Tabulka 1.20: Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 128 609 100 99 37 340 780 49 627 180 48 547 973 1 079 207
z toho:            
- obcím 110 320 300 96 26 200 380 38 486 780 37 407 573 1 079 207
- dobrovolným svazkům obcí 18 288 800 3 11 140 400 11 140 400 11 140 400 0

Dotační program "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" byl vyhlášen v roce 2009. Jedná se o kontinuální dotační program, žádosti o dotace jsou žadateli předkládány v průběhu celého roku. Cílem programu bylo podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovacím období 2007-2013.

V rozpočtu kraje pro rok 2009 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 100.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo 57 žádostí v celkové částce 61.015,4 tis. Kč.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 65.000 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno dalších 42 žádostí v celkové výši 67.593,7 tis. Kč. V roce 2010 bylo vyplaceno 37.340,78 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky v jednotlivých letech byly účelově převáděny do rozpočtu následujícího roku k úhradě zbývajících splátek dotací.

Příjemce dotace je povinen do 10 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace doložit dokument prokazující skutečnost, že projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Nedoloží-li tento dokument, nebude mu dotace vyplacena. Až po doložení dokumentu je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, ta je pak vyplacena jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Dotační program je realizován formou kontinuální výzvy, bude tedy pokračovat i v roce 2011.

Programy na podporu přípravy projektové dokumentace

Dotační programy vyhlášené v letech 2006-2009 navazují na obdobné programy vyhlašované v letech 2003-2005. Cílem programů byla podpora rozvojových záměrů formou dotací na vypracování projektové dokumentace obcí, svazků obcí, komplexního rozvoje obcí a svazků obcí, podpora malých a středních podniků, prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace, v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova v programovacím období 2007-2013 a Operačního programu Životní prostředí.

Tabulka 1.21: Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2006 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 237 656 11 0 15 237 656 6 723 022 8 514 634
z toho:            
- obcím 14 796 656 10 0 14 796 656 6 282 022 8 514 634
- dobrovolným svazkům obcí 441 000 1 0 441 000 441 000

V rámci dotačního programu, vyhlášeného v roce 2006, rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 15.238 tis. Kč. Po uzavření smluv byla během prosince 2006 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace. Devět projektů bylo ukončeno a vyúčtováno, ale u dvou zbývajících projektů byl usneseními rady kraje prodloužen termín ukončení realizace, a to u jednoho subjektu do 30. 6. 2010 a u druhého subjektu do 31. 12. 2011.

V roce 2010 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky, byla pouze ukončena realizace a provedeno vyúčtování 1 projektu, subjekt vyčerpal celou výši dotace.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u posledního realizovaného projektu k datu 31.12.2011 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

Tabulka 1.22: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2007 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 298 000 37 0 16 111 000 13 272 411 2 838 589
z toho:            
- obcím 15 563 000 33 0 14 376 000 11 749 701 2 626 299
- dobrovolným svazkům obcí 1 735 000 4 0 1 735 000 1 522 710 212 290

V rozpočtu kraje na rok 2007 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 17.298 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 39 žádostí. Po uzavření smluv byla do konce roku 2007 všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace. V roce 2008 odstoupily 2 subjekty a vrátily celou částku dotace ve výši 1.187 tis. Kč zpět na účet kraje. V průběhu roku 2007 byl ukončen a vyúčtován 1 projekt, v roce 2008 dalších 24 projektů a do konce roku 2009 bylo vyúčtováno 9 projektů.

V souladu s podmínkami dotačního programu byly dotace vypláceny jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V roce 2010 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky, v rámci finančního vypořádání dotací bylo v roce 2010 vráceno na účet kraje 905,17 tis. Kč.

Ke 31. 12. 2010 nebyly ukončeny a vyúčtovány 3 projekty, přičemž jednomu subjektu byl prodloužen termín realizace do 31. 12. 2011, dalším dvěma subjektům do 31. 12. 2012. Vzhledem k této skutečnosti bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.23: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2008 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 337 500 53 0 15 058 500 13 667 079 1 391 421
z toho:            
- obcím 15 852 500 50 0 14 573 500 13 187 159 1 386 341
- dobrovolným svazkům obcí 485 000 3 0 485 000 479 920 5 080

V rozpočtu kraje na rok 2008 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 22.000 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 59 žádostí v celkové částce 16.337,5 tis. Kč. Po uzavření smluv byla do konce roku 2008 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace. V roce 2008 odstoupily od realizace projektu 3 subjekty a vrátily na účet kraje celou částku dotace ve výši 778 tis. Kč a v roce 2009 odstoupily další 3 subjekty, které vrátily 501 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo celkem realizováno 53 projektů.

V souladu s podmínkami dotačního programu byly dotace vypláceny jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V roce 2010 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky a v rámci finančního vypořádání dotací bylo v roce 2010 vráceno na účet kraje 33,5 tis. Kč.

Ke 31. 12. 2010 byly všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 13.667,1 tis. Kč.

Tabulka 1.24: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 13 068 000 26 0 13 068 000 11 236 838 1 831 162
z toho:            
- obcím 13 068 000 26 0 13 068 000 11 236 838 1 831 162

V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 53 žádostí a zastupitelstvem kraje bylo schváleno 26 žádostí v celkové částce 13.068 tis. Kč. V roce 2010 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky a v rámci finančního vypořádání dotací bylo v roce 2010 vráceno na účet kraje 1.831,1 tis. Kč.

Ke 31. 12. 2010 byly všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 11.236,8 tis. Kč.

V rámci programů na přípravu projektové dokumentace vyhlášených v letech 2008 a 2009, ve kterých byly již všechny dotace vypořádány, byly podpořeny ve velké většině projekty, které se týkaly obnovy, modernizace a rekonstrukce základních a mateřských škol. Následovaly projekty zaměřené na rekonstrukci sportovních a multifunkčních zařízení, úpravu veřejného prostranství v obcích, na rekonstrukci hasičských zbrojnic a další.

Např.:

 • v programu pro rok 2008 - výstavba mateřské školy v obci Sedliště, rekonstrukce sportovní haly v obci Staříč, rekonstrukce Hasičské zbrojnice v obci Melč
 • v programu pro rok 2009 - přístavba a stavební úprava Základní školy v Litultovicích, urbanizace návsi obce Malá Štáhle, multifunkční společenský dům obce Těškovice

Programy podpory rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2007 a 2009 bylo poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a svazků obcí a podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích a projektů zaměřených na vytvoření koncepčních střednědobých dokumentů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Tabulka 1.25: Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2007 až 2010
poskytnuto celkem*) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 000 000 77 0 22 001 300 21 443 731 557 569
z toho:            
- obcím 13 293 000 53  0 13 294 300 12 960 765 333 535
- dobrovolným svazkům obcí 6 189 000 17 0 6 189 000 6 163 548 25 452
- obecně prospěšným společnostem 828 000 2 0 828 000 632 789 195 211
- občanským sdružením 1 190 000 4 0 1 190 000 1 186 629 3 371
- zájmovým sdružením právnických osob 500 000 1 0 500 000 500 000

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků vratek na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

V rozpočtu kraje na rok 2007 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 22.000 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 77 žádostí v celkové částce 22.000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 došlo k úspoře ve výši 1.006,2 tis. Kč z důvodu, že 2 subjekty dotaci odmítly ještě před převodem finančních prostředků a 2 subjekty dotaci vrátily v plné poskytnuté výši. U obce Kunín došlo k porušení rozpočtové kázně, kdy z důvodu neuskutečnění projektu subjekt vrátil dotaci ve výši 300 tis. Kč až po termínu stanoveném ve smlouvě, čímž došlo k zadržení prostředků dotace. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Těmito finančními prostředky bylo podpořeno 5 náhradních subjektů.

V souladu s podmínkami dotačního programu byly dotace vypláceny jednorázově ve lhůtě do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Do konce roku 2008 všichni příjemci dotace předložili závěrečné vyúčtování dotace. Výjimkou byla obec Darkovice, které rada kraje usnesením č. 66/4060 ze dne 3. 11. 2010 prodloužila lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu "Program rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2007" předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.26: Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem*) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 651 700 96 0 35 966 616 35 007 043 959 573
z toho:            
- obcím 26 856 200 75  0 27 448 316 26 809 022 639 294
- dobrovolným svazkům obcí 8 795 500 21 0 8 518 300 8 198 021 320 279

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků vratek na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Zastupitelstvem kraje bylo v daném dotačním programu schváleno 95 žádostí v celkové částce 35.651,7 tis. Kč. V roce 2009 z důvodu, že 1 subjekt dotaci odmítl ještě před převodem finančních prostředků a 1 subjekt dotaci vrátil v plné poskytnuté výši, došlo k úspoře prostředků ve výši 617,2 tis. Kč. Zároveň během roku 2009 několik subjektů vrátilo nedočerpanou část dotace v celkové výši 545,2 tis. Kč. Dle podmínek dotačního programu byly tyto prostředky nabídnuty k použití pro vhodné náhradníky. Z těchto odmítnutých a nedočerpaných prostředků byly podpořeny 3 náhradní subjekty, kterým byly rozděleny dotace v celkové výši 932,1 tis. Kč.

V souladu s podmínkami dotačního programu byly dotace vypláceny jednorázově ve lhůtě do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Ke 31. 12. 2010 byly všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 35.007 tis. Kč.

Podpořené projekty obcí byly rozdílného charakteru a sloužily ke zlepšení podmínek v oblastech bezpečnosti, volnočasových aktivit, zlepšení podmínek mateřských a základních škol jako např. projekt "Obnova fasády a výměna oken v budově základní a mateřské školy ve Slatině", která přispěla k vytvoření optimálních podmínek pro pobyt dětí v budově školy. Dále pak k rekonstrukci či modernizaci zdravotních středisek a taky místních komunikací (výměna oken v objektu zdravotního střediska v Pusté Polomi, díky čemuž došlo taky k energetickým úsporám v tomto objektu). Z neinvestičních byly podporovány projekty rozvíjející aktivity komunitního života v obcích a taky mzdy projektových manažerů, kteří zvyšují svazkům obcí šanci získat další peníze z evropských a jiných fondů. Příkladem podpořených projektů v oblasti bezpečnosti občanů je rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sudicích, která přispěla ke zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky SDH.

3.1.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2010

V odvětví regionálního rozvoje byly pro rok 2010 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy ve výši 179.816,9 tis. Kč, a to na podporu vědy a výzkumu, podporu zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, podporu přípravy projektové dokumentace a podporu obnovy a rozvoje venkova. Jedná se většinou o víceleté dotační programy. Skutečné výdaje v průběhu roku činily 74.622,2 tis. Kč.

Tabulka 1.27: Podpora vědy a výzkumu (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 15 579 000 43 4 977 000 4 977 000 0
z toho:          
- vysokým školám 4 323 000 9 3 089 000 3 089 000 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 6 426 000 24 244 500 244 500 0
- občanským sdružením 2 004 000 5 396 000 396 000 0
- veřejným výzkumným institucím 675 000 1 337 500 337 500 0
- příspěvkovým organizacím státu 2 119 000 3 910 000 910 000 0
- státním podnikům 32 000 1 0 0 0

Cílem dotačního programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže, zapojit zahraniční odborníky do vědeckých projektů a přednášek, podpořit talentované studenty prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol prostřednictvím poskytování stipendií, podpořit spolupráci všech typů podniků a vysokých škol či výzkumných ústavů a podpořit talentované studenty doktorského studia a absolventy tohoto studia.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 20.000 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 55 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 23.258 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 43 žádostí v celkové částce 15.579 tis. Kč. V roce 2010 bylo vyplaceno 4.977 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 10.602 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě zbývajících dotací.

Dotační program byl rozdělen do 5 dotačních titulů a z tohoto důvodu bylo stanoveno rozdílné vyplácení dotací. Dotace na projekty, které byly ukončeny v roce 2010, byly vypláceny jednorázově do 30 kalendářních dnů od doručení závěrečného vyúčtování projektu nebo od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace na projekty, které jsou realizovány i v následujících letech, jsou vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena ve výši 50 % schválené dotace do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy a druhá splátka bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 31. 12. 2012, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji" předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.28: Program na podporu přípravy projektové dokumentace (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 038 000 15 1 951 638 1 951 638 0
z toho:          
- obcím 8 038 000 15 1 951 638 1 951 638 0

Dotační program navazuje na obdobné programy z let 2003-2009. Cílem programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Životní prostředí.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 11.414 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 15 žádostí v celkové částce 8.038 tis. Kč. V roce 2010 bylo vyplaceno 1.951,6 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 6.086,2 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě zbývajících dotací.

V souladu s podmínkami dotačního programu jsou dotace vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena ve výši 80 % dotace do 60 dnů ode dne předložení bezchybného průběžného vyúčtování a druhá splátka bude vyplacena do 60 dnů ode dne předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.

Celkové zhodnocení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace" bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

Tabulka 1.29: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 634 500 78 24 939 000 24 939 000 0
z toho:          
- obcím 29 051 100 62 21 319 400 21 319 400 0
- dobrovolným svazkům obcí 6 583 400 16 3 619 600 3 619 600 0

Cílem dotačního programu je podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a svazků obcí a podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 36.000 tis. Kč. V průběhu roku 2010 došlo k úspoře ve výši 326,3 tis. Kč z důvodu, že 9 subjektů realizovalo své projekty za nižší částku než byla uvedena ve smlouvě. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro vhodného náhradníka, kterému byla přidělena celá uspořená částka.

V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 148 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 67.106 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 78 žádostí v celkové částce 35.634,5 tis. Kč. V roce 2010 bylo vyplaceno 24.939 tis. Kč a nedočerpané prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě zbývajících dotací.

V souladu s podmínkami dotačního programu jsou dotace vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena ve výši 80 % dotace do 60 dnů ode dne předložení bezchybného průběžného vyúčtování a druhá splátka bude vyplacena do 60 dnů ode dne předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 31. 12. 2011, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje" předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

3.2 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly pro rok 2010 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy ve výši 20.477,4 tis. Kč. Skutečné výdaje v průběhu roku činily 12.376 tis. Kč, a to na podporu mikroregionů Rýmařovska a Jablunkovska, podporu turistických informačních center, podporu úpravy lyžařských běžeckých tras a podporu turistických oblastí. Jedná se většinou o víceleté dotační programy.

3.2.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2009

Dotační programy "Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska" a "Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska" byly vyhlášeny v roce 2009. Cílem programů bylo poskytování dotací na infrastrukturu a služby cestovního ruchu v oblastech, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od centra Moravskoslezského kraje (resp. Ostravy, jako hlavní aglomerace) a podporování projektů, které pomohly dobudovávat infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti Rýmařovska a Jablunkovska jako stezky, naučné okruhy, informační značení, zařízení cestovního ruchu různých typů apod.

V souladu s podmínkami dotačních programů byly dotace vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a druhá splátka byla vyplacena do 21 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.

Tabulka 1.30: Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 000 000 9 2 546 321 4 794 821 4 794 821 0
z toho:            
- obcím 3 763 000 6 1 956 467 3 586 467 3 586 467 0
- dobrovolným svazkům obcí 1 237 000 3 589 854 1 208 354 1 208 354 0

V rozpočtu kraje pro rok 2009 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 5.000 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 10 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 6.147 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 9 žádostí v celkové částce 5.000 tis. Kč. V roce 2009 bylo vyplaceno 2.248,5 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 2.751,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 k úhradě druhých splátek dotací. Během roku 2010 byly vyplaceny druhé splátky dotací a dotace jednomu náhradnímu žadateli v celkové výši 2.546,3 tis. Kč.

Ke 31. 12. 2010 byly všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 4.794,8 tis. Kč.

Dotační program podpořil rozvoj cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje, především infrastrukturu zahrnující například víceúčelová hřiště či boulder centrum.

Tabulka 1.31: Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 817 000 10 2 391 571 4 800 071 4 798 071 2 000
z toho:            
- obcím 4 257 000 9 2 114 086 4 242 586 4 240 586 2 000
- dobrovolným svazkům obcí 560 000 1 277 485 557 485 557 485 0

V rozpočtu kraje pro rok 2009 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 5.000 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 10 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 4.817 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno všech 10 žádostí. Finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč zůstaly nerozděleny. V roce 2009 bylo vyplaceno 2.408,5 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 2.408,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2010 k úhradě druhých splátek dotací. Během roku 2010 byly vyplaceny druhé splátky dotací v celkové výši 2.391,6 tis. Kč a obec Bystřice vrátila část dotace ve výši 2 tis. Kč.

Ke 31. 12. 2010 byly všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 4.798,1 tis. Kč.

Dotační program podpořil rozvoj cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje, především infrastrukturu zahrnující například víceúčelová hřiště či vybavení veřejných prostranství pro turisty.

Tabulka 1.32: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 916 800 21 0 1 916 800 1 823 161 93 639
z toho:            
- obcím 929 800 10 0 929 800 864 121 65 679
- dobrovolným svazkům obcí 90 000 1 0 90 000 90 000 0
- příspěv. organizacím obcí 617 900 7 0 617 900 608 997 8 903
- příspěv. organizacím kraje 80 100 1 0 80 100 61 771 18 329
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 100 000 1 0 100 000 99 272 728
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 99 000 1 0 99 000 99 000 0

Dotační program "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji" byl vyhlášen v roce 2009. Cílem programu byla podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji jako hlavních informačních míst pro turisty ve vybraných aktivitách, a to zejména zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center, jejich jazykových mutací a aktualizace dat na webových stránkách kraje.

V rozpočtu kraje pro rok 2009 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 2.300 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 24 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 2.205,7 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 21 žádostí v celkové částce 1.916,8 tis. Kč. Tři turistická informační centra nesplnila formální náležitosti, neboť nebyla držiteli osvědčení o certifikaci CzechTourism. Z tohoto důvodu jim byly poskytnuty individuální dotace v celkové výši 288,9 tis. Kč. V roce 2009 bylo vyplaceno 1.916,8 tis. Kč a vrácena část dotací ve výši 93,6 tis. Kč.

V souladu s podmínkami dotačního programu byly dotace vypláceny jednorázově ve lhůtě do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Ke 31. 12. 2010 byly všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 1.823,2 tis. Kč.

V rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center byly podpořeny aktivity jako např.: nákup technického vybavení informačních center v obcích a městech Čeladná, Karviná, Frenštát pod Radhoštěm, realizace webových prezentací, realizace jazykových mutací webových prezentací ve městech Jablunkov a Odry, grafické a jazykové kurzy zaměstnanců informačních center, aj.

Tabulka 1.33: Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2009/2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 801 848 13 779 552 2 084 550 2 054 110 30 440
z toho:            
- občanským sdružením 1 012 700 9 200 205 671 883 641 443 30 440
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 108 940 1 58 200 108 940 108 940 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 1 680 208 3 521 147 1 303 727 1 303 727 0

Dotační program "Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2009/2010" byl vyhlášen v roce 2009. Cílem programu bylo podpořit úpravu lyžařských běžeckých tras na území Moravskoslezského kraje a podpořit trasy v lokalitách vhodných pro běžecké lyžování a trasy zapojené do projektů realizovaných Moravskoslezským krajem.

V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 20 žádostí a zastupitelstvem kraje bylo schváleno a podpořeno 13 žádostí v celkové částce 2.801,8 tis. Kč.

Dle podmínek dotačního programu byly po uzavření smluv vyplaceny první splátky dotací v celkovém objemu 1.305 tis. Kč. Ke dni 30. 4. 2010 všichni příjemci dotace předložili závěrečnou zprávu o průběhu údržby lyžařských běžeckých tras v sezóně 2009/2010 včetně vyúčtování dotací. V důsledku nepříliš příznivých sněhových podmínek nevyčerpali provozovatelé lyžařských běžeckých tras všechny finanční prostředky. Druhá část splátek dotací byla vyplacena v roce 2010 ve výši 779,6 tis. Kč.

Ke 31. 12. 2010 byly všechny projekty ukončeny a poskytnuté dotace vyúčtovány. Celkem bylo v rámci dotačního programu vyčerpáno 2.054,1 tis. Kč.

Cílem tohoto programu bylo předně výrazné zlepšení propagace možností aktivního odpočinku na našich horách v rámci Moravskoslezského kraje, jehož výsledkem je vydání podrobných map "Beskydy na běžkách" a "Jeseníky na běžkách", které byly distribuovány prostřednictvím některých turistických informačních center v kraji, provozovatelů jednotlivých tras, ubytovacích a stravovacích zařízení apod.

V rámci programu byly:

 • upravovány lyžařské běžecké tratě, které zvyšují návštěvnost zimních středisek a stravovacích a ubytovacích kapacit, protože většina lyžařských běžeckých tratí je v blízkosti lyžařských areálů - výhodné pro rodiny, jejichž členové mohou využívat různých služeb (sjezd, běžkaření apod.),
 • značeny a pravidelně upravovány lyžařské běžecké trasy zajišťující bezpečnost běžkařů,
 • řádně vyznačeny lyžařské běžecké trasy značením a také vstupními informačními tabulemi,
 • výrazně zlepšena propagace našich hor a zimních sportů přesahující hranice Moravskoslezského kraje,

3.2.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2010

Tabulka 1.34: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 902 000 21 1 569 825 1 478 662 91 163
z toho:          
- obcím 911 000 10 801 825 710 662 91 163
- dobrovolným svazkům obcí 144 000 2 126 000 126 000 0
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 100 000 1 80 000 80 000 0
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 90 000 1 72 000 72 000 0
- příspěvkovým organizacím státu 657 000 7 490 000 490 000 0

Cílem dotačního programu je podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji jako hlavních informačních míst pro turisty ve vybraných aktivitách, a to zejména zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center, jejich jazykových mutací a aktualizace dat na webových stránkách kraje.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 3.000 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 21 žádostí v celkové částce 1.902 tis. Kč. V roce 2010 bylo vyplaceno 1.569,8 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 331,6 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě zbývajících dotací. Finanční prostředky ve výši 1.098 tis. Kč byly použity na vyplácení individuálních dotací.

V souladu s podmínkami dotačního programu jsou dotace vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a druhá splátka bude vyplacena do 30 dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 28. 2. 2011, bude celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji" předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

Tabulka 1.35: Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 698 000 19 2 818 800 2 785 633 33 167
z toho:          
- občanským sdružením 1 262 000 9 757 200 724 033 33 167
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 3 019 000 7 1 811 400 1 811 400 0
- nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 229 000 1 137 400 137 400 0
- obcím 188 000 2 112 800 112 800 0

Cílem dotačního programu je podpořit úpravu lyžařských běžeckých tras na území Moravskoslezského kraje a podpořit trasy v lokalitách vhodných pro běžecké lyžování a trasy zapojené do projektů realizovaných Moravskoslezským krajem.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky na první splátky dotací v celkové výši 3.220 tis. Kč. Druhé splátky dotací budou vyplaceny až v roce 2011, finanční prostředky na druhé splátky dotací jsou proto zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2011. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 20 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 4.736 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 19 žádostí v celkové částce 4.698 tis. Kč. Po uzavření smluv byly vyplaceny první splátky dotací v celkovém objemu 2.818,8 tis. Kč.

V souladu s podmínkami dotačního programu jsou dotace vypláceny ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka byla vyplacena ve výši 60 % dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a druhá splátka bude vyplacena do 60 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.

Celkové zhodnocení dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji" bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

Tabulka 1.36: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 999 400 24 2 250 000 2 250 000 0
z toho:          
- obcím 7 281 400 19 1 520 000 1 520 000 0
- dobrovolným svazkům obcí 2 718 000 5 750 000 750 000 0

Cílem dotačního programu je poskytování dotací na infrastrukturu a služby cestovního ruchu v oblastech, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od centra Moravskoslezského kraje (resp. Ostravy jako hlavní aglomerace), podpora menších obcí a měst na území kraje sdružených ve svazcích obcí a mikroregionech, jejichž vývoj stále zaostává za urbanistickými centry, podpora občanských sdružení, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky a podpora menších lázeňských obcí a měst na území kraje, které představují další potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 13.000 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 26 žádostí s celkovými požadavky na dotaci ve výši 11.292,8 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo schváleno 24 žádostí v celkové částce 9.999,4 tis. Kč. V roce 2010 bylo vyplaceno 2.250 tis. Kč a nedočerpané finanční prostředky ve výši 7.145,4 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě zbývajících dotací.

V souladu s podmínkami dotačního programu byly dotace poskytovány ve dvou splátkách. V případě jednoletých projektů byla poskytnuta první splátka dotace ve výši 80 % po předložení bezchybného průběžného vyúčtování dotace a zbývající podíl po předložení bezchybného závěrečného vyúčtování dotace. V případě víceletých projektů byla poskytnuta první splátka dotace ve výši 50 % po předložení bezchybného průběžného vyúčtování dotace a zbývající podíl po předložení bezchybného závěrečného vyúčtování dotace.

Celkové zhodnocení dotačního programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji" bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.

3.3 Dotační programy v odvětví dopravy

V rámci vyhlašovaných dotačních programů kraje je v odvětví dopravy vyhlašován i dvouletý dotační program na podporu investičních aktivit obcí v oblasti dopravy pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích". Předmětem programu je poskytnutí investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích. Dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu ve výši v rozmezí od 100 tis. Kč do 1.000 tis. Kč včetně, maximálně však do výše 75 % plánovaných stavebních nákladů.

3.3.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2009

V roce 2009 byl tento dotační program vyhlášen pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_8)". Na program byla ve schváleném rozpočtu na rok 2009 vyčleněna částka 16.000 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/190 ze dne 22. 4. 2009 byla tato částka navýšena o 3.397,1 tis. Kč. Schváleno bylo 34 projektů v celkovém objemu 19.397,1 tis. Kč. Avšak dotace byly poskytnuty pouze ve výši 18.397,1 tis. Kč, kdy nebyla poskytnuta dotace obci Olbramice ve výši 1.000 tis. Kč.

Z 34 schválených projektů bylo ke 31. 12. 2010 úspěšně ukončeno 33 projektů. 1 projekt nebyl realizován vůbec jak je uvedeno výše, kdy obci Olbramice nebyla v konečném důsledku dotace poskytnuta. Důvodem neuzavření a neposkytnutí dotace byla skutečnost, že obec obdržela finanční prostředky na projekt v plné výši z rozpočtu Silničního fondu dopravní infrastruktury. V souladu s podmínkami dotačního programu jsou dotace vypláceny jednorázovou úhradou, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

V průběhu trvání tohoto dotačního programu byly dále na účet kraje vráceny finanční prostředky ve výši 595,7 tis. Kč, a to městy Kopřivnice, Fulnek, Rýmařov, Příbor, Bílovec, Odry a Orlová. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků byla nižší vysoutěžená cena za dílo oproti ceně uvedené v rozpočtu projektové dokumentace.

Tabulka 1.37: Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 397 100 33 18 397 100 18 397 100 17 801 422 595 678
z toho:            
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 19 397 100 33 18 397 100 18 397 100 17 801 422 595 678

3.3.2 Dotační program vyhlášený v roce 2010

V roce 2010 byl tento dotační program vyhlášen pod názvem "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_9)". Podmínky dotačního programu splnilo 19 žadatelů se žádostmi o poskytnutí dotace v celkové výši 12.750 tis. Kč.

Z 19 schválených projektů bylo dosud úspěšně ukončeno 12 projektů, 7 projektů bude ukončeno do 31. 12. 2011.

V souladu s podmínkami dotačního programu jsou dotace vypláceny maximálně ve dvou splátkách, a to do 30 dnů. Na základě předložených účetních dokladů bylo příjemcům poskytnuto celkem 10.563 tis. Kč.

V polovině dotačního programu byly ke konci roku 2010 a začátkem roku 2011 na účet kraje vráceny finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč, a to městy a obcemi Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí, Děhylov. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků byla nižší vysoutěžená cena za dílo oproti ceně uvedené v rozpočtu projektové dokumentace.

Tabulka 1.38: Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 12 750 000 19 10 563 028 10 563 028 10 429 073 133 955
z toho:            
- nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 12 750 000 19 10 563 028 10 563 028 10 429 073 133 955

Konečné vyhodnocení dotačního programu bude provedeno po jeho ukončení v závěrečném účtu za rok 2011.

3.4 Dotační programy v odvětví školství

Dotační programy Podpora aktivit v oblasti sportu, Využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením a Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na rok 2010 byly vyhlášeny usneseními rady kraje č. 37/1877, 37/1873, 37/1875 ze dne 21. 10. 2009.

Cíle dotačních programů:

 • v oblasti sportu: podpora významných krajských a mezinárodních sportovních akcí s přínosem pro Moravskoslezský kraj,
 • v oblasti využití volného času dětí a mládeže: podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru, podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží,
 • v oblasti celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením: podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím nestátních neziskových organizací, nebo organizací pracujících se zdravotně postiženými osobami (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené),
 • v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže: podpora projektů zaměřených na specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, podpora projektů zaměřených na včasnou intervenci v oblasti specifické prevence prostřednictvím prožitkových programů, podpora vývojově výzkumných projektů - lokální studie, monitorování nebo mapování výskytu rizikových projevů chování, včetně výstupů a doporučení.

Výbor zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil předložené projekty a z rozpočtované částky 7.000 tis. Kč schválilo zastupitelstvo kraje dne 17. 2. 2010 69 projektů, z toho pro oblast:

 • sport 36 projektů,
 • využití volného času a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením 16 projektů,
 • prevence sociálně patologických jevů 17 projektů.
Tabulka 1.39: Podpora aktivit v oblasti sportu (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 000 000 36 4 000 000 3 935 877 64 123
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 80 000 1 80 000 80 000 0
- občanským sdružením 3 920 000 35 3 920 000 3 855 877 64 123
Tabulka 1.40: Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 16 2 000 000 1 960 911 39 089
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 100 000 1 100 000 100 000 0
- občanským sdružením 1 805 000 14 1 805 000 1 765 911 39 089
- ostatním neziskovým organizacím 95 000 1 95 000 95 000 0
Tabulka 1.41: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 000 000 17 1 000 000 975 261 24 739
z toho:          
- příspěvkovým organizacím kraje 288 900 5 288 900 264 161 24 739
- nefinančním podnikat. subjektům 24 900 1 24 900 24 900 0
- občanským sdružením 136 000 1 136 000 136 000 0
- obcím a jejich organizacím 550 200 10 550 200 550 200 0

Dotace v rámci těchto dotačních programů byly poskytnuty po podpisu smlouvy jednou splátkou.

Ve výše uvedených dotačních programech byly splněny stanovené cíle. Nepatrný počet příjemců zcela nevyčerpal přidělené finanční prostředky a vrátil část přidělené dotace do rozpočtu kraje, většinou z důvodů nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci nebo díky nepředpokládaným sponzorským darům, které umožnily snížit náklady na realizaci projektu.

Program podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2010 vyhlásila rada kraje usnesením č. 37/1874 ze dne 21. 10. 2009.

Program byl určen pro doktorandy, post-doktorandy a mladé pracovníky výzkumu a vývoje do 35 let z regionálních veřejných a soukromých vysokých škol v oborech se silným vztahem k podpoře uplatnění výsledků výzkumu a vývoje.

Z rozpočtované částky 1.250 tis. Kč bylo podpořeno 24 projektů v celkové výši 1.239,4 tis. Kč.

Tabulka 1.42: Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 239 400 24 1 239 400 977 616 261 784
z toho:          
- nepodnikajícím fyzickým osobám 1 239 400 24 1 239 400 977 616 261 784

U Programu podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2010 nebyly realizovány 4 projekty, proto byly schválené finanční částky v plné výši vráceny zpět do rozpočtu MSK.

Víceletý dotační program

Dotační program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních

Cílem programu byla podpora školních projektů, které umožňují aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle výše uvedených priorit. Program byl určen pro školy a školská zařízení bez ohledu, kdo je jejím zřizovatelem, jejichž projekt byl realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu budou využity na území Moravskoslezského kraje.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu byla poskytnuta po podpisu smlouvy jednou splátkou.

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 12/644 ze dne 1. 4. 2009 na školní rok 2009/2010.

Výbor zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil předložené projekty a z rozpočtované částky na tento dotační program ve výši 1.200 tis. Kč navrhnul podpořit 14  projektů ve výši 1.199,8 tis. Kč.

Tabulka 1.43: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - školní rok 2009/2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2009 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 199 800 14 1 199 800 1 199 800 1 199 168 632
z toho:            
- nefinančním podnikat. subjektům 105 000 1 105 000 105 000 105 000 0
- obcím a jejich organizacím 438 200 7 438 200 438 200 438 200 0
- příspěvkovým organizacím kraje 656 600 6 656 600 656 600 655 968 632

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 50/2609 ze dne 3. 3. 2009 na školní rok 2010/2011.

Výbor zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil předložené projekty a z rozpočtované částky na tento dotační program ve výši 1.120 tis. Kč navrhnul zastupitelstvu kraje podpořit 17 projektů.

Tabulka 1.44: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - školní rok 2010/2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2010
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 120 000 17 1 120 000 1 120 000 0
z toho:          
- nefinančním podnikat. subjektům 115 200 2 115 200 115 200 0
- obcím a jejich organizacím 429 300 7 429 300 429 300 0
- příspěvkovým organizacím kraje 575 500 8 575 500 575 500 0

Tento dotační program byl vyhlášený s časovou použitelností od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Vyúčtování a vyhodnocení programu proběhne v měsíci září 2011.

3.5 Dotační programy v odvětví kultury

Na dotační programy v odvětví kultury vyhlášené pro rok 2010 byly ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 14.850 tis. Kč, a to na Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje, Program podpory aktivit v oblasti kultury a na program Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin.

Tabulka 1.45: Program podpory aktivit v oblasti kultury (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto *) čerpáno vráceno
celkem 4 000 000 29 4 085 900 3 956 885 129 015
z toho:          
- občanská sdružení 2 373 900 16 2 459 800 2 370 865 88 935
- obecně prospěšné společnosti 400 000 2 400 000 400 000 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 200 000 1 200 000 200 000 0
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 115 000 1 115 000 115 000 0
- církve a náboženské společnosti 342 000 3 342 000 325 694 16 306
- veřejné rozpočty územní úrovně (dobrovolné svazky obcí) 75 700 1 75 700 72 669 3 031
- obce a jejich organizace 493 400 5 493 400 472 657 20 743

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky, dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Účelem dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti kultury" je zejména umožnit realizaci tradičních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje a poskytnuté prostředky napomohly např. k realizaci folklorních a kulturních festivalů (např. Festival kultury Hlučínska, Festival Poodří Františka Lýska, 63. mezinárodní folklórní setkání "Gorolski Świeto"), taneční soutěže Hlučínská lilie, benefičního koncertu na podporu financování rekonstrukce charitního domu sv. Františka, adventního koncertu a koncertů rockových a dechových, zajištění provozu muzejních expozic, realizaci kampaně na podporu předčítání dětem, vydání Revue Protimluv a vystoupení klaunů v nemocnicích.

V rámci tohoto dotačního programu bylo schváleno a podpořeno 28 projektů v celkovém objemu 4.000 tis. Kč, následně byl z vrácených finančních prostředků podpořen jeden náhradní projekt. Celkem tedy bylo krajem spolufinancováno 29 projektů. Přijato v rámci tohoto dotačního programu bylo 138 žádostí o dotaci.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Většina projektů byla realizována v plném rozsahu. V roce 2010 několik příjemců dotace požádalo v průběhu projektu o změnu nákladového rozpočtu a zvýšení procenta spoluúčasti kraje na celkových uznatelných nákladech projektu. V případě jednoho příjemce (Alliance Francaise Ostrava, o.s.) po zvýšení tohoto procenta na maximálních 50 % došlo k situaci, kdy původně schválených 200 tis. Kč přesahovalo o 35 tis. Kč nově vypočtenou dotaci. Uzavřením dodatku ke smlouvě došlo ke snížení poskytnuté dotace na 165 tis. Kč, vrácené prostředky ve výši 35 tis. Kč byla spolu s vrácenými finančními prostředky od jiných subjektů poskytnuta náhradnímu žadateli. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje celkem 129 tis. Kč.

Tabulka 1.46: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 000 000 30 9 766 406 9 766 406 0
z toho:          
- církve a náboženské společnosti 5 369 700 16 5 369 700 5 369 700 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 270 000 1 270 000 270 000 0
- nepodnikající fyzické osoby 997 400 2 997 400 997 400 0
- obce a jejich organizace 3 362 900 11 3 129 306 3 129 306 0

Účelem dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje" je podpořit projekty na obnovu kulturních památek zejména těch vlastníků, kteří nemají dostatek vlastních financí na jejich nutné opravy (především neziskové organizace). Poskytnuté prostředky nejvíce napomohly obnově sakrálních památek v kraji (např. dokončení rekonstrukce střešního pláště dřevěného kostela sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem, sanace krovu a střechy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, obnova podlah kostela sv. Antonína Paduánského na Prašivé, obnova hřbitovní kaple sv. Michala v Bruntále aj.). S přispěním kraje se také podařilo provést restaurátorské práce na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, pomoci k obnově zámků v Litultovicích, Havířově a Fulneku a restaurovat barokní sochy v obci Kyjovice. Podpořeny byly také projekty obnovy podlah a stropů vodního mlýna Wesselsky v Odrách - Loučkách a obnovy strojovny těžního stroje (Větrná jáma Vrbice v Ostravě-Hrušově).

Na realizaci dotačního programu byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 10.000 tis. Kč, která byla v plné výši rozdělena mezi úspěšné žadatele. Do výběrového řízení bylo předloženo 52 projektů v celkové výši požadovaných dotací 18.037,2 tis. Kč. Schváleno bylo 30 projektů a 22 náhradních projektů. V průběhu roku 2010 z toho jeden projekt nebyl realizován a dotace byla poskytnuta náhradníkovi. Realizováno bylo tedy celkem 30 projektů.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 20 dnů od předložení závěrečné faktury. Poskytnuto a vyčerpáno bylo celkem 9.766,4 tis. Kč (dotace jsou vypláceny po ukončení předmětné obnovy kulturní památky, některým příjemcům byla vyplacena zkrácená dotace z důvodu nižších celkových uznatelných nákladů projektu).

Tabulka 1.47: Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 943 000 15 943 000 931 677 11 323
z toho:          
- občanským sdružením 874 000 11 874 000 862 677 11 323
- církvím a náboženským společnostem 69 000 4 69 000 69 000 0

Tento dotační program je vyhlašován už od roku 2003 s účelem každoroční podpory organizací, které vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje jako součást zákonného plnění podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na tento dotační program pro rok 2010 vyčleněna částka 850 tis. Kč. Přijato bylo celkem 26 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 1.836 tis. Kč. Bylo navrženo podpořit 15 projektů v požadované výši, s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 943 tis. Kč, proto byl navýšen objem prostředků o 93 tis. Kč. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 11,3 tis. Kč.

V programu byly schváleny projekty zaměřené na umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity a dokumentaci národnostní kultury. Kraj podpořil konkrétní akce menšiny slovenské, polské, řecké a v neposlední řadě menšiny romské, např. Řecké dny Krnov 2010, Dny studentské kultury pořádané mládeží polské národnosti v ČR, 41. Slezské dožínky v Havířově-Bludovicích, Vesničku soužití, Volnočasové aktivity dětí z vyloučené lokality Karviná - Nové Město apod.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je jednoletá a poskytována je příjemcům jednorázově po podpisu smlouvy.

3.6 Dotační programy v odvětví územního plánování a stavebního řádu

3.6.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2009

Tabulka 1.48: Program podpory tvorby územních plánů obcí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 969 880 13 895 280 895 280 895 280 0
z toho:            
- obce a jejich organizace 2 969 880 13 895 280 895 280 895 280 0

Dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) musí být územně plánovací dokumentace obcí, schválené před 1. lednem 2007, do 31. prosince 2015 upraveny, projednány a vydány, jinak pozbývají platnosti. Cílem dotačního programu je podpořit tvorbu nového územního plánu u obcí, které nedosáhnou při pořizování územních plánů na dotace z grantového schématu Integrovaného operačního programu.

Žádost o dotaci v rámci tohoto dotačního programu je možno předkládat od data vyhlášení programu do vyčerpání finančních prostředků účelově vyčleněných na tento program. Dotace je vázána na splnění podmínek vyjmenovaných v dotačním programu. Žadatel (obec), který podmínky splňuje, se bez dalšího výběru může stát příjemcem podpory. Dotaci je možné vyplatit teprve tehdy, když obec předloží krajskému úřadu spolu se závěrečným vyúčtováním zpracovaný návrh územního plánu pro projednání pořizovateli nebo již vydaný územní plán formou opatření obecné povahy.

V průběhu roku 2009 byly podány a zastupitelstvem kraje schváleny 2 žádosti o dotaci a v průběhu roku 2010 se tak stalo u dalších 11 žádostí. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 30 dnů od předložení závěrečného vyúčtování. Dotaci je možné vyplatit v případě, pokud obec předloží zpracovaný návrh územního plánu pro projednání a nebo již vydaný územní plán formou opatření obecné povahy. V roce 2009 žádná z obcí nedoložila požadované údaje, proto nebyly prostředky vyčerpány a byly převedeny do rozpočtu na rok 2010. K vyplacení schválených finančních prostředků došlo v průběhu roku 2010 u 3 žádostí v celkové hodnotě 895,28 tis. Kč.

Finanční prostředky na vyplacení zbývající části schválených dotací jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu na rok 2011.

3.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Dotační programy v odvětví zdravotnictví na podporu projektů, jejichž činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů (vč. dětí a seniorů) a napomáhá těmto občanům v zapojení se do běžného života, jsou vyhlašovány od roku 2002. Smyslem poskytnutí dotací na tyto uvedené projekty je podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Dalšími cíli vyhlašovaných programů je podpořit specifické formy léčebné rehabilitace, které rovněž přispívají ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života zdravotně postižených občanů, aktivity na podporu zdraví dětí a mládeže zaměřené na správné stravovací návyky, na snížení výskytu obezity, na snížení úrazovosti dětí a mládeže apod. Jedním z cílů bylo rovněž podpořit činnost organizací zaměřených na poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče, vč. péče hospicové.

V rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na rok 2010 vyčleněna pro dotační program v odvětví zdravotnictví částka ve výši 4.250 tis Kč.

V rámci vyhlášeného výběrového řízení byly vyhlášeny 4 oblasti podpory a finanční prostředky byly rozděleny takto:

ZDR I/10 podpora zdraví, zdravotnické osvěty a prevence 1.259,2 tis. Kč
ZDR II/10 podpora zdravotní a ošetřovatelské péče 1.469,6 tis. Kč
ZDR III/10 podpora specifických forem léčebné rehabilitace 1.130,5 tis. Kč
ZDR IV/10 podpora zdraví dětí a mládeže 390,7 tis. Kč
Tabulka 1.49: Podpora projektů ve zdravotnictví (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 250 000 35 4 250 000 4 204 452 45 548
z toho:          
- občanským sdružením 3 050 000 23 3 050 000 3 020 141 29 859
- obecně prospěšným společnostem 282 200 2 282 200 282 200 0
- církvím a náboženským společnostem 917 800 10 917 800 902 111 15 689

Odbor zdravotnictví přijal v rámci výběrového řízení celkem 79 žádostí o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací a spolufinancování celkem 34 projektů v plné výši, protože celkový objem požadovaných finančních prostředků u doporučených projektů byl vyšší než finanční prostředky schválené v rozpočtu kraje - 4.250 tis. Kč, byla dotace pro 1 projekt krácena.

Příjemci dotací byly nestátní neziskové organizace - občanská sdružení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti. Podpořeny byly projekty organizací, jejichž posláním je mimo jiné poskytovat kvalitní pečovatelské a ošetřovatelské služby zejména handicapovaným spoluobčanům, seniorům a nemocným, a jejichž provoz je z převážné části závislý na financování z veřejných finančních prostředků. Moravskoslezský kraj se každoročně podílí na spolufinancování těchto projektů v souladu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Dotační program byl jednoletý, finanční prostředky byly rozděleny příjemcům dotací v plné výši a vyplaceny byly jednorázově po podpisu smlouvy. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo postupně vráceno na účet kraje 45,55 tis. Kč.

3.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

3.8.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2005 až 2009

Programy podpory přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství

Cílem těchto dotačních programů je podpora rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Podpora je zaměřena na spolufinancování přípravy, tj. projektové a jiné dokumentace, projektů, jejichž realizace by měla být spolufinancována především z finančních zdrojů Evropské unie v rámci programového období 2007-2013, popř. z národních zdrojů a které budou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje. Realizací podpořených projektů dojde nejen k příznivému dopadu na životní prostředí, ale současně ke zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.50: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2006 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 258 554 63 112 763 28 305 287 28 056 560 248 727
z toho:            
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 3 100 250 4 0 2 119 376 2 119 376 0
- obce a jejich organizace 30 303 824 56 112 763 25 254 025 25 192 798 61 227
- veřejné rozpočty územní úrovně (DSO) 1 454 480 2 0 731 886 544 386 187 500
- občanská sdružení 400 000 1 0 200 000 200 000 0

Z přijatých 120 žádostí bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 69 projektů v celkové částce 37.190,1 tis. Kč. 6 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje.

Dle podmínek dotačního programu měla být dotace poskytnuta ve 3 splátkách. Třetí splátka dotace ve výši 20 % je poskytována na základě předložení tzv. projevu vůle, tj. potvrzení o zajištění spolufinancování realizace akce, jejíž projektová dokumentace byla podpořena krajem, z jiných zdrojů (tzn. předložení potvrzení přijetí a registrace žádosti o dotaci), popřípadě předložení potvrzené žádosti o vydání rozhodnutí nebo jiného opatření příslušného správního orgánu v případě, že realizace akce bude financována výhradně z vlastních zdrojů.

V roce 2010 došlo k ukončení 1 projektu, bylo vyčerpáno celkem 112,76 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 130,51 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 na pokrytí dalších splátek dotace u posledních 2 projektů, které ke dni 31. 12. 2010 nebyly prozatím ukončeny. Rozhodnutím orgánů kraje byl u těchto projektů prodloužen termín pro předložení výše uvedeného projevu vůle, a to do konce roku 2011.

Tabulka 1.51: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2007 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 936 800 79 825 537 27 151 642 26 063 257 1 088 385
z toho:            
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 91 500 1 0 90 905 90 468 437
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 2 196 500 5 0 1 574 880 1 111 080 463 800
- obce a jejich organizace 33 225 600 69 825 537 25 231 937 24 631 431 600 506
- občanská sdružení 423 200 4 0 253 920 230 278 23 642

Z přijatých 216 žádostí s celkovými požadavky na finanční prostředky ve výši 116.516 tis. Kč bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 90 projektů v celkové částce 38.350,2 tis. Kč. 11 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje.

Dotace je poskytována ve 2 splátkách a vyplacení druhé splátky dotace ve výši 40 % je podmíněno nejen předložením kompletního závěrečného vyúčtování, ale také předložením tzv. projevu vůle, tj. potvrzení o zajištění spolufinancování realizace projektu, jehož projektová dokumentace byla podpořena poskytovatelem, tzn. předložení potvrzení přijetí a registrace žádosti o dotaci, popř. předložení příslušného rozhodnutí nebo jiného opatření příslušného správního úřadu v případě, že realizace projektu bude financována z vlastních zdrojů.

V průběhu roku 2010 bylo ukončeno 8 projektů, z toho 5 příjemcům dotace bylo zasláno sdělení o neposkytnutí 2. splátky dotace z důvodu nesplnění podmínek dotační smlouvy, tzn. nepředložení tzv. projevu vůle ve lhůtě stanovené smlouvou, a 3 příjemcům byla poskytnuta 2. splátka dotace ve výši 825,54 tis. Kč, neboť v souladu se smlouvou předložili akceptované žádosti o finanční podporu na realizaci krajem podpořeného projektu (konkrétně ve 2 případech do Operačního programu Životní prostředí a jednou do Programu rozvoje venkova). Zbývající finanční prostředky ve výši 911,75 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 na pokrytí 2. splátek dotací týkajících se 4 projektů, u nichž byl rozhodnutím orgánů kraje prodloužen termín pro předložení tzv. projevu vůle do konce roku 2011.

Tabulka 1.52: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2008 až 2010
poskytnuto celkem*) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 113 600 54 0 30 968 900 27 211 569 3 757 331
z toho:            
- obce a jejich organizace 21 088 600 49 0 28 401 600 25 301 769 3 099 831
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 650 000 3 0 2 126 600 1 476 600 650 000
- církve a náboženské společnosti 0 1 0 65 700 65 700 0
- veřejné rozpočty územní úrovně (DSO) 375 000 1 0 375 000 367 500 7 500

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky, dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Z přijatých 164 žádostí s celkovými požadavky na finanční prostředky ve výši 94.773,8 tis. Kč bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 59 projektů v celkové částce 30.968,9 tis. Kč, z toho poskytnutí dotací v celkové výši Kč 22.113,6 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1948 ze dne 24. 4. 2008. Zbývající finanční prostředky ve výši 8.855,3 tis. Kč původně představovaly mj. vratky poskytnutých dotací, finanční prostředky vzniklé snížením uznatelných nákladů, neuvolněné části dotace z důvodu nesplnění smluvních závazků, popř. volnými finančními prostředky jednotlivých akcí rozpočtu, které byly použity na poskytnutí dotací náhradním žadatelům, a to na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2177 ze dne 25. 9. 2008.

5 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Dotační program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení do 31. 12. 2009 dle podmínek vyhlášeného dotačního programu. Ke dni 31. 12. 2010 bylo ukončeno 34 projektů, z toho 9 projektů v roce 2010, u dalších 20 projektů bylo rozhodnutím orgánů kraje prodloužen termín pro splnění závazku souvisejícím s ukončením celého projektu, tzn. s předložením projevu vůle. V roce 2010 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky (všechny prostředky byly poskytnuty žadatelům již v roce 2008), došlo pouze k vrácení částí poskytnutých dotací na účet kraje, a to ve výši 264,76 tis. Kč.

Tabulka 1.53: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem*) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 998 000 24 1 155 000 12 053 000 10 270 758 1 782 242
z toho:            
- obcím 10 998 000 24 1 155 000 12 053 000 10 270 758 1 782 242

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky, dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Dotační program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení do 31. 10. 2010. Přijato bylo celkem 70 žádostí s požadavky ve výši 47.816 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo podpořit 21 žádostí v celkové sumě 10.998 tis. Kč. 1 projekt (ve výši 100 tis. Kč) nebyl nakonec realizován, subjekt dotaci odmítl. Do rozpočtu roku 2010 byly účelově převedeny prostředky ve výši 1.155 tis. Kč na pokrytí dotací u 5 projektů náhradních žadatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací byli povinni ukončit realizaci projektu do 31. 10. 2010, avšak podmínka smlouvy týkající se předložení dokladu o předložení žádosti o spolufinancování realizace plánovaného záměru do Operačního programu Životní prostředí nebo Programu rozvoje venkova je stanovena nejpozději do 1. 7. 2013, nelze v tuto chvíli provést celkové zhodnocení tohoto dotačního programu. Realizováno bylo 24 projektů (z toho 5 projektů náhradních žadatelů) a vyčerpána částka 10.270,8 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo zpět na účet kraje vráceno celkem 1.782,2 tis. Kč.

Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Ke 31. 12. 2010 bylo 7 projektů již zcela ukončeno. Z dosud ukončených projektů jich 5 podalo žádost o finanční prostředky na realizaci krajem podpořeného projektu do výzvy vyhlášené v rámci Operačního programu Životní prostředí, 1 projekt do Programu rozvoje venkova a na základě souhlasu rady kraje 1 projekt do programu Zelená úsporám.

Tabulka 1.54: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2010 v letech 2009 až 2010
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 30 100 700 9 0 30 100 700 29 577 691 523 009
z toho:            
- obcím 30 100 700 9 0 30 100 700 29 577 691 523 009

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro rok 2009 byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 10. 2010. Tento dotační program je zaměřen na podporu obcí do 2000, respektive 5000 obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích. Dotace je poskytována ve výši maximálně 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb.

Celkem bylo v rámci dvou kol předloženo 16 žádostí s požadavky na dotaci ve výši 56.993 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo 9 žádostí v celkové částce 30.100,7 tis. Kč. Dotace v rámci tohoto dotačního programu byla poskytována příjemcům jednorázově, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V roce 2009 byly poskytnuty všechny finanční prostředky schválené v rámci tohoto dotačního programu, tj. 30.100,7 tis. Kč. Všechny tyto prostředky nebyly vyčerpány. Vzhledem k tomu, že dotační program je dvouletý, bylo v rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací vráceno během roku 2009 a 2010 na účet kraje 523 tis. Kč.

Zhodnocení:

Vzhledem k účelu dotačního programu, kterým je pomoc menším obcím při řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním pitnou vodou, a současně se zohledněním současné situace při financování akcí realizovaných k naplnění závazků ČR vůči EU je doporučeno ponechat stávají rozsah podpory a okruh žadatelů.

3.8.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2010

Na dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství vyhlášené pro rok 2010 byly ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 63.504 tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtované prostředky navýšeny na 65.789 tis. Kč, čerpáno bylo celkem 45.802 tis. Kč.

Tabulka 1.55: Podpora aktivit v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2010
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 890 300 16 1 890 300 1 870 003 20 297
z toho:          
- obce a jejich organizace 605 600 5 605 600 590 599 15 001
- občanským sdružením 1 284 700 11 1 284 700 1 279 404 5 296

Účelem dotačního programu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí pro rok 2010 je především zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, podpora činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, podpora projektů v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod a podpora projektů v rámci procesu Místní Agendy 21 a sítě Zdravých měst, a to prostřednictvím vyhlášených dotačních témat.

Na tento dotační program bylo vyčleněno celkem 2.000 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 17 žádostí s celkovými požadavky 3.556,6 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo podpořeno 16 žádostí v celkové částce 1.890,3 tis. Kč. Zbylá část ve výši 109,7 tis. Kč nebyla přidělena ani jako částečná dotace z důvodu nízké výše této částky. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům jednorázově, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Poskytnuto bylo z rozpočtu kraje celkem 1.890,3 tis. Kč. Všechny projekty byly v roce 2010 ukončeny. Vyčerpáno bylo celkem 1.870 tis. Kč. V rámci závěrečného vyúčtování bylo vráceno zpět na účet kraje celkem 20,3 tis. Kč.

Tabulka 1.56: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2010
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 36 078 400 6 17 690 601 17 690 601 0
z toho:          
- obcím 36 078 400 6 17 690 601 17 690 601 0

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro rok 2010 byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 11. 2011. Tento dotační program je zaměřen na podporu obcí do 2000, respektive 5000 obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích. Dotace je poskytována ve výši maximálně 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla pro rok 2010 vyčleněna částka 38.504 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo 6 žádostí v celkové částce 36.078,4 tis. Kč. Dotace v rámci tohoto dotačního programu je poskytována příjemcům průběžně, vždy do 30 kalendářních dnů ode dne doručení kompletní písemné výzvy o vyplacení dotace (tj. ve více splátkách).

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých akcí byly v roce 2010 průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. Část akcí (akce obcí Bravantice, Karlovice, Tvrdkov) byla již ukončena a část projektů bude dokončena v roce 2011.

Finanční prostředky ve výši 18.387,8 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě zbývajících dotací.

Tabulka 1.57: Příspěvky na hospodaření v lesích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 22 492 078 468 22 492 078 22 492 078 0
z toho:          
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 473 009 15 473 009 473 009 0
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 6 337 126 81 6 337 126 6 337 126 0
- církve a náboženské společnosti 52 650 4 52 650 52 650 0
- obce a jejich organizace 12 535 058 179 12 535 058 12 535 058 0
- nepodnikající fyzické osoby 3 094 235 189 3 094 235 3 094 235 0

Účelem dotačního programu Příspěvky na hospodaření v lesích je obnova lesů poškozených imisemi, obnova, zajištění a výchova lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie a opatření k omezení škod způsobených kalamitními škůdci. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla pro rok 2010 původně vyčleněna částka 22.492,3 tis. Kč. Přijato bylo celkem 504 žádostí s požadavky ve výši 24.129,4 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo podpořit 468 projektů v celkové sumě 22.492,1 tis. Kč. Příspěvky na hospodaření v lesích byly poskytovány příjemcům jednorázově na základě předložení vyúčtování po provedení prací. Vypláceny byly do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. Poskytnuto a zároveň i vyčerpáno bylo 22.492,1 tis. Kč.

Tabulka 1.58: Příspěvky na podporu včelařství (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 118 2 000 000 2 000 000 0
z toho:          
- podnikatelské subjekty - právnické osoby 24 700 1 24 700 24 700 0
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 25 000 1 25 000 25 000 0
- nepodnikající fyzické osoby 1 950 300 116 1 950 300 1 950 300 0

Cílem dotačního programu Příspěvky na podporu včelařství je stabilizace a zvýšení stavů včelstev a povznesení chovu včel jakožto významného odvětví zemědělství. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla pro rok 2010 původně vyčleněna částka 2.000 tis. Kč. Přijato bylo celkem 160 žádostí s požadavky ve výši 2.474,4 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo podpořit 118 žadatelů v celkové sumě 2.000 tis. Kč. Příspěvky na podporu včelařství byly poskytovány příjemcům jednorázově do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. Poskytnuty a zároveň i vyčerpány byly všechny vyčleněné prostředky.

3.9 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj každoročně vyhlašuje dotační programy rovněž v odvětví sociálních věcí a v nich se podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy a směrem plánování rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování, potřebnosti a kvality sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků.

Programy jsou vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009-2013
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014.

Poskytovatelé sociálních služeb a oprávnění příjemci podpory jsou kromě obcí zejména nestátní neziskové organizace, které nedisponují vlastními příjmy a jejich činnost je financována pouze prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů.

Dotační programy jsou jednoleté a finanční prostředky jsou rozdělovány příjemcům dotací ve většině případů v plné výši a jsou vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy.

Tabulka 1.59: Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 500 000 17 2 500 000 2 495 814 4 186
z toho:          
- občanským sdružením 1 079 700 8 1 079 700 1 075 514 4 186
- církvím a náboženským společnostem 939 300 6 939 300 939 300 0
- obecně prospěšným společnostem 281 000 2 281 000 281 000 0
- obcím a jejich organizacím 200 000 1 200 000 200 000 0

Do Programu realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením bylo přijato celkem 23 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.273 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 16 projektů v požadované výši, 1 projekt byl podpořen ve zkrácené výši 121 tis. Kč oproti požadavku 300 tis. Kč, protože celkový objem požadovaných finančních prostředků u doporučených projektů byl vyšší než finanční prostředky schválené na tento Program v rozpočtu kraje odvětví sociálních věcí.

Program pro osoby se zdravotním postižením byl zaměřen na finanční podporu projektů provádějících specifická opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Velkou měrou (8 projekty) kraj podpořil vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Dvěma projekty bylo podpořeno pořízení strojů a technologického zařízení pro chráněné dílny, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu a zaměstnání dalších osob s postižením. Rovněž byla podpora zaměřena na zvýšení informovanosti o problematice podporovaného zaměstnávání a jeho rozvoj v místech probíhající transformace pobytových sociálních služeb v kraji. Třemi projekty byl podpořen rozvoj rané péče na Frýdeckomístecku.

Tabulka 1.60: Protidrogové programy na území MSK (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 000 000 11 3 000 000 3 000 000 0
z toho:          
- občanským sdružením 800 000 3 800 000 800 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 990 000 7 1 990 000 1 990 000 0
- obcím a jejich organizacím 210 000 1 210 000 210 000 0

V programu protidrogové politiky bylo přijato celkem 17 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 4.410 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 10 projektů v požadované výši, 1 projekt byl podpořen ve zkrácené výši. Pro rok 2010 bylo v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program schváleno 3.000 tis. Kč. Všechny finanční prostředky byly rozděleny.

Účelem realizace tohoto dotačního programu byla finanční podpora projektů řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje. Podpora byla určena pro kontaktní centra, terénní programy, léčebné a resocializační programy a programy následné péče zabývající se problematikou závislosti na drogách, pro podporu jejich rodin a blízkých. Jednalo se konkrétně o společnost Renarkon, která si zažádala o dotaci na 7 projektů, dále o Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", Krystal Help o.s. a Sociální služby města Havířova. Kraj rovněž v tomto programu podpořil jeden projekt zabývající se problematikou závislosti na alkoholu - sdružení Klub střízlivosti ARKA.

Tabulka 1.61: Krajský program prevence kriminality (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 821 100 16 821 100 756 097 65 003
z toho:          
- občanským sdružením 361 100 7 361 100 355 459 5 641
- církvím a náboženským společnostem 200 000 4 200 000 200 000 0
- obecně prospěšným společnostem 160 000 3 160 000 160 000 0
- obcím a jejich organizacím 100 000 2 100 000 40 638 59 362

Do Programu bylo přijato celkem 26 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 1.293,1 tis. Kč.

Pro rok 2010 byla ve schváleném rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí na tento program vyčleněna částka ve výši 300 tis. Kč, po převedení částky ve výši 521,1 tis. Kč z nerozdělených finančních prostředků Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 byla k realizaci tohoto Programu k dispozici částka ve výši 821,1 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 16 projektů v požadované výši.

Program vychází z Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 schválené zastupitelstvem kraje v říjnu roku 2008 a byl zaměřen na podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů. Podporovány byly tématicky zaměřené vzdělávací, přednáškové a informační aktivity, letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí. Podpořeny byly také probační programy zaměřené na sociální začleňování mladistvých a dospělých pachatelů trestných činů s cílem dosažení resocializace těchto osob.

Tabulka 1.62: Program rozvoje sociálních služeb kraje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 668 000 51 5 668 000 5 434 416 233 584
z toho:          
- občanským sdružením 2 700 000 24 2 700 000 2 638 730 61 270
- církvím a náboženským společnostem 1 336 400 7 1 336 400 1 279 160 57 240
- obecně prospěšným společnostem 200 000 2 200 000 163 381 36 619
- obcím a jejich organizacím 1 431 600 18 1 431 600 1 353 145 78 455

Do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 bylo přijato celkem 64 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 7.918,93 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 51 projektů v požadované výši s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 5.668 tis. Kč. Schváleno v rozpočtu na tento program bylo 6.300 tis. Kč, část zůstatku finančních prostředků rozpočtovaných pro tento dotační program ve výši 521,1 tis. Kč, které nebyly rozděleny, byly převedeny v rámci odvětví sociálních věcí na realizaci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 a zbývající část finančních prostředků ve výši 110.900 Kč byla převedena na realizaci Programu na podporu zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Podpořeny byly projekty, které jsou v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje a vycházejí z plánování sociální politiky na místní nebo regionální úrovni. Tak jako v minulém roce, tak i letos byly projekty zaměřené na informační kampaň, jejímž cílem bylo informovat zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb a občany v obcích v rámci správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem o plánování rozvoje sociálních služeb. Dále byla podpora zaměřena na rozvoj sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí deklarovaných ve střednědobém plánu sociálních služeb, a to jak stávajících služeb, tak nově vzniklých. Podpořena byla také činnost zaměřená na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a na pomoc dětem týraným a zneužívaným. Moravskoslezský kraj velkou měrou podpořil v rámci tohoto Programu i služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně zařízení pro výkon pěstounské péče. Třemi projekty kraj podpořil i případové a rodinné konference a jejich aplikaci do běžné praxe sociálně-právní ochrany dětí a dalšími třemi projekty se podílel na zřizování zařízení odborného sociálního poradenství pro péči o děti. V tomto Programu byla podpora směřována i na rozvoj dobrovolnictví u poskytovatelů sociálních služeb.

Tabulka 1.63: Podpora zvyšování kvality sociálních služeb (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 047 900 74 9 047 900 8 402 507 645 393
z toho:          
- občanským sdružením 2 396 800 22 2 396 800 2 343 617 53 183
- církvím a náboženským společnostem 2 508 900 23 2 508 900 2 422 747 86 153
- obecně prospěšným společnostem 50 000 1 50 000 50 000 0
- obcím a jejich organizacím 4 092 200 28 4 092 200 3 586 143 506 057

Do Programu bylo přijato celkem 157 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 21.089,8 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 74 projektů v celkové výši 9.047,9 tis. Kč, 73 projektů v požadované výši, 1 projekt ve zkrácené výši. Dvě organizace schválenou dotaci ještě před uzavřením smlouvy odmítly. Odmítnutá dotace byla následně přidělena pěti náhradním žadatelům dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje, 2 organizacím v plné výši a 3 ve zkrácené výši. Pro rok 2010 byla ve schváleném  rozpočtu kraje na realizaci tohoto Programu vyčleněna částka 8.937 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků ve výši 110,9 tis. Kč byla převedena v rámci odvětví sociálních věcí z nerozdělených prostředků Programu rozvoje sociálních služeb kraje.

Předložené projekty byly zaměřeny na:

 • materiálně-technické vybavení (polohovací postele, kompenzační pomůcky, zástěny, pořízení automobilu),
 • zařízení usnadňující hygienu a mobilitu,
 • na úpravy prostor ve smyslu odstraňování architektonických bariér,
 • podporu systematického vzdělávání týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb,
 • podporu procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb v organizaci (např. realizace kulatých stolů, supervize, atp.),
 • podporu aktivit zaměřených na realizaci plánu nápravných opatření po absolvování inspekce, auditu nebo konzultace s externím odborníkem.

U převážné části podpořených projektů dotací byly spolufinancovány náklady zejména na nákup pomůcek a zařízení pro zlepšení kvality poskytovaných služeb za účelem odstraňování fyzických bariér, snižování kapacity pokojů v pobytových zařízeních a zvýšení dostupnosti zařízení sociálních služeb. V neposlední řadě byla podpora zaměřena na realizaci nápravných opatření určených pro poskytovatele sociálních služeb, kteří v roce 2008 a 2009 prošli inspekcí poskytování sociálních služeb, auditem či konzultací s externím inspektorem sociálních služeb.

4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2010 dobíhaly projekty realizované v rámci zkráceného programovacího období 2004-2006 a současně pokračovala příprava a realizace projektů nového programovacího období 2007-2013. V rámci obou programovacích období byly nejen vynaloženy finanční prostředky na projekty, ale kraj zároveň obdržel dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů za již dříve předfinancované podíly u finančně ukončených projektů a projektů průběžně financovaných. V rámci programovacího období 2007 - 2013 pak kraj obdržel zálohové platby z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Komunitárních programů na realizaci schválených projektů v odvětví školství, sociálních věcí, životního prostředí a vlastní správní činnosti kraje a zastupitelstva kraje.

4.1 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004 - 2006

Základním programovým dokumentem pro poskytování pomoci ČR ze strukturálních fondů EU v období 2004-2006 byl Rámec podpory Společenství. Cíle, na které jsou poskytovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, byly naplňovány pomocí operačních programů.

V roce 2010 došlo k ukončení fyzické realizace individuálního projektu v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen "EHP/Norsko") a dále Moravskoslezský kraj pokračoval v realizaci individuálního projektu v rámci programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství (dále jen "LIFE"). U obou těchto individuálních projektů zatím nedošlo k jejich finančnímu ukončení.

Tabulka 1.64: Finančně neukončené akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2010 za programovací období 2004-2006 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 1 0
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 3 903
CELKEM 2 3 903

Moravskoslezský kraj realizoval v minulých letech víceletá grantová schémata v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP").

V průběhu roku 2010 došlo u 2 konečných příjemců (Kofoedova škola, občanské sdružení a Interdecor, s. r. o.), jejichž projekty byly podpořeny v rámci těchto grantových schémat, k závažnému porušení podmínek vyplývajících ze Smluv o financování akce spočívající v neudržení výstupů z projektu v důsledku úpadku těchto konečných příjemců, které vedlo k odstoupení Moravskoslezského kraje od těchto smluv.

V návaznosti na tuto skutečnost vyzvalo v roce 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán SROP Moravskoslezský kraj jako realizátora grantového schématu k vrácení finančních prostředků poskytnuté dotace na realizaci grantových projektů konečného příjemce Kofoedova škola, občanské sdružení, v celkové výši 12.439 tis. Kč. Tyto prostředky byly v roce 2010 Moravskoslezským krajem vráceny zpět na účet Řídícího orgánu. Celková výše poskytnuté dotace tomuto příjemci byla ve výši 14.265 tis. Kč, z toho podíl MSK byl 1.826 tis. Kč.

Pohledávka za organizací Kofoedova škola, občanské sdružení v celkové výši 14.265 tis. Kč byla v březnu 2010 přihlášena do insolvenčního řízení ke Krajskému soudu v Ostravě. Usnesením krajského soudu ze dne 4. 5. 2011 byla tato pohledávka uspokojena ve výši 427.253,70 Kč.

Pohledávka za společností Interdecor, s. r. o. v celkové výši 5.030 tis. Kč byla počátkem roku 2011 přihlášena do insolvenčního řízení ke Krajskému soudu v Ostravě. V době sestavení závěrečného účtu kraje není ještě známa přesná výše uspokojení této pohledávky.

4.1.1 Finanční mechanismus EHP/Norsko

Finančně neukončené akce

V rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko došlo v roce 2010 k ukončení fyzické realizace projektu "Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií". Cílem projektu bylo zveřejnění a zpřístupnění územně plánovací dokumentace pořízené pro území Moravskoslezského kraje v rastrové podobě, tj. jako digitální kopie mapových výstupů a obecně závazného předpisu, kterým je vyhlášena závazná část území, široké veřejnosti s využitím webových technologií. V roce 2010 na tento projekt již nebyly v upraveném rozpočtu kraje plánovány žádné výdaje, kraj přijal na základě žádosti o platbu dotaci ve výši 508,5 tis. Kč, která je v rámci projektu proplácena zpětně. Závěrečná platba (tzv. zádržné) byla na účet kraje připsána v dubnu 2011.

4.1.2 Program LIFE

Finančně neukončené akce

V rámci víceletého projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", který je realizován v odvětví životního prostředí, bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2010 rozpočtováno 4.253 tis. Kč, z toho evropské zdroje činily 3.323 tis. Kč a 930 tis. Kč bylo určeno na kofinancování z prostředků kraje. Během roku byly finanční prostředky čerpány ve výši 3.903 tis. Kč. Finanční prostředky tak nebyly zcela vyčerpány, částka ve výši 350 tis. Kč byla převedena k použití do rozpočtu kraje na rok 2011. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2010, finančně bude akce ukončena v průběhu roku 2011, kdy kraj obdrží zbývající část dotace.

4.2 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007 - 2013

Pro využívání fondů Evropské unie v období 2007 - 2013 se stal základním programovým dokumentem České republiky Národní strategický referenční rámec, který vymezuje jednotlivé operační programy.

Moravskoslezský kraj zahájil přípravu a realizaci globálních grantů a individuálních projektů v rámci Regionálního operačního programu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007 - 2013, Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007 - 2013, Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen "EHP/Norsko"), Integrovaného operačního programu, programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství (dále jen "LIFE"), Operačního programu Meziregionální spolupráce, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, programu Intelligent Energy Europe II a Komunitárních programů.

Tabulka 1.65: Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2010 v rámci programovacího období 2007 - 2013 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 56 737 892
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 267 512
Operační program Životní prostředí 20 52 277
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 11 188 736
Operační programy Přeshraniční spolupráce 9 154 601
Integrovaný operační program 7 5 979
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 1 5 252
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 2 208
Operační program Meziregionální spolupráce 1 0
Operační program Nadnárodní spolupráce 1 0
Komunitární programy 4 1 826
CELKEM 126 1 416 283

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2010 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007 - 2013 vyčleněno 2.036.098 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2010 byly vyčerpány ve výši 1.467.516 tis. Kč a zahrnují výdaje na projekty v jednotlivých operačních programech (1.416.283 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (567 tis. Kč) a výdaje za projekty realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství (50.666 tis. Kč). K 31. 12. 2010 byl upravený rozpočet čerpán na 72,1 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2011.

K datu 31.12.2010 byla kraji přiznána dotace z Regionálního operačního programu v celkové výši 3.064.219,6 tis. Kč. Z toho v roce 2010 byly přijaty na projekty přímo realizované krajem finanční prostředky v celkové výši 469.659 tis. Kč. Celkově byla za léta 2008 - 2010 proplacena z tohoto operačního programu dotace ve výši 1.430.112 tis. Kč.

Přehled všech akcí připravovaných a realizovaných v programovacím období 2007 - 2013, které byly v roce 2010 financovány z upraveného rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj realizoval v minulých letech v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko víceleté individuální projekty v odvětví doprava. Na základě provedené administrativní kontroly Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko a auditním subjektem Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko byly u tří projektů v oblasti silničního hospodářství zjištěny nedostatky, z tohoto důvodu byla část výdajů označena za neoprávněnou a tyto výdaje byly přesunuty do nezpůsobilých výdajů. Část již proplacené dotace ve výši 3.083,39 tis. Kč byla v roce 2010 vrácena zpět na účet poskytovatele.

Moravskoslezský kraj vrátil finanční prostředky za individuální projekty:

 • Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - vratka ve výši 451,3 tis. Kč (celkové výdaje projektu ve výši 245.852,8 tis. Kč, přijatá dotace ve výši 220.773 tis. Kč),
 • Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb - vratka ve výši 808,6 tis. Kč (celkové výdaje projektu ve výši 277.471,4 tis. Kč, přijatá dotace ve výši 249.437,4 tis. Kč),
 • Silnice 2008 - 3. část - vratka ve výši 1.823,5 tis. Kč (celkové výdaje projektu ve výši 409.871,5 tis. Kč, přijatá dotace ve výši 352.734,1 tis. Kč).

4.2.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programovací období 2007 - 2013

V roce 2010 bylo na 61 připravovaných individuálních projektů vyčleněno v upraveném rozpočtu kraje 293.875 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2010 činilo 152.403 tis. Kč, tj. 51,9 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislé na časovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů a rychlosti schvalování projektů řídícími orgány.

Tabulka 1.66: Přehled připravovaných projektů pro programovací období 2007 - 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání 2010 SK/UR%
Doprava 14 228 726 139 696 61,1
Krajský úřad 2 7 533 1 067 14,2
Kultura 4 1 727 50 2,9
Cestovní ruch 2 302 24 8,1
Sociální věci 10 15 163 4 821 31,8
Školství 23 36 167 6 363 17,6
Zdravotnictví 5 2 256 383 17,0
Životní prostředí 1 2 000 0 0,0
Celkem 61 293 875 152 403 51,9

4.2.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007 - 2013

Upravený rozpočet roku 2010 ve výši 848.168 tis. Kč představoval zdroje pro 39 realizovaných projektů. Skutečně byl k 31. 12. 2010 čerpán ve výši 523.362 tis. Kč, což představuje čerpání 61,7 % upraveného rozpočtu. Čerpání prostředků na realizaci projektů bylo ovlivněno především značným zpožděním na straně řídících orgánů v rámci procesu schvalování předložených žádostí (např. v rámci Operačního programu Životní prostředí) a současně je zde promítnut i vliv zpoždění, které vzniká v rámci zadávacího řízení.

Tabulka 1.67: Přehled realizovaných projektů v programovacím období 2007 - 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání 2010 SK/UR%
Doprava 1 29 241 5 634 19,3
Krajský úřad 6 14 664 2 797 19,1
Regionální rozvoj 1 400 32 8,1
Cestovní ruch 2 9 912 5 815 58,7
Sociální věci 4 286 553 191 346 66,8
Školství 17 461 025 298 012 64,6
Zdravotnictví 2 9 641 6 351 65,9
Životní prostředí 6 36 731 13 374 36,4
Celkem 39 848 168 523 362 61,7

V počtu 39 realizovaných projektů jsou zahrnuty 3 projekty technické pomoci, 4 globální granty a 32 individuálních projektů.

4.2.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007 - 2013

Upravený rozpočet pro 20 projektů, jejichž realizace byla ukončena v loňském roce, činil 836.051 tis. Kč a k 31. 12. 2010 byl vyčerpán ve výši 740.451 tis. Kč. Ve všech případech se jednalo o individuální projekty realizované Moravskoslezským krajem.

Tabulka 1.68: Přehled ukončených projektů v programovacím období 2007 - 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání 2010 SK/UR%
Doprava 6 310 049 277 911 89,6
Krizové řízení 1 353 021 298 918 84,7
Regionální rozvoj 1 549 437 79,5
Cestovní ruch 2 51 038 46 679 91,5
Sociální věci 5 50 121 47 800 95,4
Školství 4 60 221 57 800 96,0
Zdravotnictví 1 11 052 10 907 98,7
Celkem 20 836 051 740 451 88,6

4.2.4 Pozastavené projekty v programovacím období 2007 - 2013

U 6 projektů zařazených do rozpočtu kraje na rok 2010 rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2010 o pozastavení přípravy. Jeden projekt byl zastaven z důvodu malého zájmu potenciálních partnerů, další projekt byl zastaven z důvodu nezájmu anglického partnera na realizaci projektu. Ve dvou případech došlo k pozastavení projektů z důvodu změn ve vyhlášených výzvách, do kterých měly být tyto projekty předloženy. A u zbývajících dvou projektů došlo k zásadním změnám, případně vyvstaly závažné a obtížně řešitelné problémy v projektu, které by negativně ovlivnily realizaci projektu a tudíž zastupitelstvo kraje rozhodlo o jejich zastavení.

Na přípravu těchto pozastavených projektů byly v roce 2010 vynaloženy prostředky z rozpočtu kraje ve výši 66,5 tis. Kč.

Tabulka 1.69: Přehled pozastavených projektů v programovacím období 2007 - 2013
Odvětví Počet projektů
Kultura 1
Regionální rozvoj 2
Školství 1
Územní plánování a stavební řád 1
Životní prostředí 1
Celkem 6

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zřídil Moravskoslezský kraj 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 9/790 ze dne 16. 12. 2009 o zrušení Fondu pro financování závazků vůči Evropské investiční bance, v souladu s bodem 6.1 článku 6 jeho Statutu, dnem 1. 1. 2010 a dále tímto usnesením rozhodlo o zapojení části finančních prostředků tohoto fondu ve výši 141.380 tis. Kč do schváleného rozpočtu na rok 2010. O zapojení zbývající části nezapojeného zůstatku zrušeného fondu ve výši 25.723,4 tis. Kč, včetně do fondu nepřevedených úroků ve výši 4 tis. Kč připsaných k 31. 12. 2009 na zvláštním bankovním účtu sloužícím k čerpání jednotlivých tranší úvěru EIB, do rozpočtu kraje roku 2010 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/944 ze dne 21. 4. 2010. Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu fondu ve výši 167.099,4 tis. Kč byl dne 4. 1. 2010 převeden z účtu fondu na základní běžný účet kraje.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků). Na základě usnesení rady kraje č. 41/2146 ze dne 25. 11. 2009 byl statut upraven doplňkem č. 1, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2010.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům kraje a uvolněným členům zastupitelstva kraje lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.70: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2010 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2010 1 876 176,58
Tvorba fondu celkem 8 524 824,05
z toho:  
- příděl do fondu 8 026 000,00
- připsané úroky 13 112,07
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2009 485 711,98
Čerpání fondu celkem 9 484 201,60
z toho:  
- příspěvek na životní pojištění 2 233 604,00
- příspěvek na penzijní připojištění 2 555 370,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 65 000,00
- příspěvek na stravování 1 030 456,00
- příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 32 104,00
- příspěvek na ošacení 2 934 750,00
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 632 917,60
Konečný stav k 31. 12. 2010 916 799,03
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2010 690 456,00
Konečný stav k 31. 12. 2010 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2010 1 607 255,03

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce a připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu se provádějí čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje. Při výpočtu přídělu do fondu na rok 2010 se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje na rok 2010, avšak v průběhu roku 2010 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Částka rozdílu ve výši 690,46 tis. Kč, o kterou byl zálohový příděl do fondu v roce 2010 nižší, bude do fondu převedena ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2010.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/352/2 ze dne 12. 12. 2002 postupně do výše 70 mil. Kč. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací.

Tabulka 1.71: Tvorba a čerpání zajišťovacího fondu v roce 2010 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2010 29 505 881,73
Tvorba fondu celkem 26 943 855,00
z toho:  
- příděl do fondu 20 607 000,00
- vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel 46 655,00
- jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů) 6 290 200,00
Čerpání fondu celkem 11 582 602,00
z toho:  
- výdaje související se záchrannými a likvidačními pracemi 8 373 402,00
- výdaje na rekonstrukce a opravy majetku kraje vyvolané havárií nebo živelní pohromou 400 000,00
- peněžitá podpora obcím, které se z důvodu havárie nebo živelné pohromy ocitly přechodně v mimořádně obtížné situaci 2 809 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2010 44 867 134,73

V souvislosti s povodní v květnu 2010 na území Moravskoslezského kraje vyhlásil hejtman kraje dne 18. 5. 2010 krizový stav nebezpečí po dobu 30 dnů, tj. do 17. 6. 2010, pro část území Moravskoslezského kraje vymezenou následujícími obcemi s rozšířenou působností a jejich správním územím: Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kravaře, Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Třinec. Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému počasí, výraznému zaštěrkování vodních toků, vzniku nátrží v hrázích a březích vodních toků, nasycenosti území vodou spojenou se vznikem rozsáhlých vývratů a polomů lesních porostů, zničení propustků a účelových komunikací v rámci infrastruktury lesních porostů a stále se rozvíjejících a trvale hrozících sesuvů půdy v postižených oblastech rozhodl hejtman kraje dne 31. 5. 2010 o rozšíření vymezeného území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí, o další obce s rozšířenou působností a jejich správním území: Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Krnov, Opava a Rýmařov.

Moravskoslezský kraj byl již v prvních dnech krizové situace kontaktován právnickými, fyzickými osobami, obcemi a kraji s nabídkou poskytnutí peněžitých darů pro občany a obce zasažené povodní na území Moravskoslezského kraje. V rámci těchto darů získal kraj finanční prostředky určené do zajišťovacího fondu ve výši 6.290,2 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč představoval finanční dar účelově určený na zajištění náhradního přemostění přes řeku Ostravici v obci Baška. V průběhu roku 2010 bylo ze zajišťovacího fondu použito na řešení krizové situace celkem 11.582,6 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na:

 • průzkum a návrh řešení sesuvů půdy, nákup desinfekčních prostředků, protipovodňových jednokomorových pytlů a na činnosti související s likvidací bodavého hmyzu v záplavových oblastech Moravskoslezského kraje v celkové výši 8.373,4 tis. Kč,
 • mimořádné neinvestiční dotace obcím na úhradu nákladů souvisejících s povodní v celkové výši 2.809,2 tis. Kč,
 • zajištění náhradního přemostění přes řeku Ostravici v obci Baška v rámci akce "Odstranění stavu nouze - Most ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška" ve výši 400 tis. Kč.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Ke změnám ve statutu fondu došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005 a usnesením zastupitelstva kraje č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009. Poslední novelou došlo k úpravě zejména tvorby a použití fondu. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vyhlášeného programu "Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji" poskytl kraj v roce 2004 dotace na zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních míst. Dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty ve dvou splátkách, a to první splátka dotace po podpisu smlouvy a doplatek dotace po ukončení realizace projektu dle skutečných celkových nákladů na realizaci akce. Všechny dotované akce měly být ukončeny nejpozději do dvou let po započetí realizace. Vzhledem k tomu, že u projektu "Rozšíření stolárny LAMI" došlo k porušení rozpočtové kázně subjektu, bylo vydáno rozhodnutí a splátkový kalendář k odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků ve výši 446 tis. Kč. V průběhu let 2007 - 2009 došlo k částečné úhradě dlužné částky a na účet kraje bylo připsáno celkem 325 tis. Kč. Na počátku roku 2010 bylo zahájeno soudní vymáhání zbývající dlužné částky ve výši 121 tis. Kč, načež v závěru roku 2010 byl vydán výkon rozhodnutí k zabavení movitých věcí a prodeji nemovitostí.

Jediným zdrojem při tvorbě fondu v roce 2010 byly připsané úroky, finanční prostředky fondu nebyly v tomto roce čerpány.

Tabulka 1.72: Tvorba a čerpání Regionálního rozvojového fondu v roce 2010 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2010 3 794 456,73
Tvorba fondu celkem 24 202,13
z toho:  
- připsané úroky 24 202,13
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2010 3 818 658,86

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2010, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2010. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2010 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.210.872 tis. Kč, tj. 98,8% upraveného rozpočtu, z toho byla část prostředků ve výši 5.336 tis. Kč vrácena v průběhu roku do státního rozpočtu. Prostředky ve výši 10.263.313 tis. Kč podléhají finančnímu vypořádání za rok 2010. V této částce není zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 128.864 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 6 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole č. 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole č. 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole č. 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2010 dotace v celkové výši 3.513 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství a na záchranu architektonického dědictví na akci "Ostrava, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen, výměna oken, aj.)". Prostředky byly vyčerpány ve výši 3.511,9 tis. Kč. Částka ve výši 1,1 tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky v rámci programu Kulturní aktivity.

Finanční prostředky v objemu 2.413 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Veřejné informační služby knihoven - neinvestice ve výši 388 tis. Kč Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvková organizace a Muzeu v Bruntále, příspěvková organizace ve výši 36 tis. Kč.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 349 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace ve výši 121 tis. Kč, Muzeum Těšínska, příspěvková organizace ve výši 28 tis. Kč a Mendelovo gymnázium Opava, příspěvková organizace ve výši 200 tis. Kč.
 • Program restaurování movitých kulturních památek v plné výši 100 tis. Kč Muzeu v Bruntále, příspěvková organizace.
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 1.540 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace.

Celkem byly použity prostředky ve výši 2.411,9 tis. Kč. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, nevyčerpala v rámci programu Kulturní aktivity částku ve výši 1,1 tis. Kč, tyto prostředky byly vráceny na účet poskytovatele.

Dále poskytlo Ministerstvo kultury Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programu Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - ISPROFIN neinvestiční dotaci ve výši 1.100 tis. Kč. Prostředky byly určeny na akci "Ostrava, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen, výměna oken, aj.)" a byly vyčerpány v plné výši.

Tabulka 1.73: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno při FV v roce 2011
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 424,0 424,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 349,0 347,9 1,1 1,1
Program restaurování movitých kulturních památek 100,0 100,0 0,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 540,0 1 540,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví- neinvestice-ISPROFIN 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0
Celkem 3 513,0 3 511,9 1,1 1,1

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2010 Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programového financování reprodukce majetku ISPROFIN v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví investiční dotaci v celkové výši 10.000 tis. Kč. Dotace byla určena na akci "Moravskoslezský kraj - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. energocentrum a zvýšení standardu dodávek el. energie". Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.

Dále poskytlo Ministerstvo zdravotnictví v  rámci dotačního programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví prostřednictvím Moravskoslezského kraje finanční prostředky v objemu 2.652,6 tis. Kč, z toho:

 • Slezské nemocnici v Opavě ve výši 1.056,5 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou v Třinci ve výši 614,1 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou ve Frýdku-Místku ve výši 527,0 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou v Havířově ve výši 311,1 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou v Karviné ve výši 89,7 tis. Kč a
 • Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov ve výši 54,2 tis. Kč.

Dotační program, formou realizace rezidenčních míst, sloužil k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly vyčerpány ve výši 2.474,4 tis Kč. Finančním vypořádáním bylo vráceno na účet poskytovatele celkem 178,2 tis. Kč.

Tabulka 1.74: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno při FV v roce 2011
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - ISPROFIN 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 2 652,6 2 474,4 178,2 178,2
Celkem 12 652,6 12 474,4 178,2 178,2

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2010 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 13.500 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 6 subjektů, a to:

 • Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace ve výši 4.697,9 tis. Kč,
 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace ve výši 273,4 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE - středisko v Ostravě ve výši 3.191,5 tis. Kč,
 • Občanské sdružení Heřmánek, Karviná ve výši 3.094,7 tis. Kč,
 • Statutární město Ostrava ve výši 1.431,3 tis. Kč a
 • SALUS, o.p.s.,ve výši 440,8 tis. Kč.

Dotace byla čerpána ve výši 13.129,6 tis. Kč. Prostředky ve výši 370,4 tis. Kč zůstaly nerozděleny a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2010 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 23.949,6 tis. Kč, z toho investiční dotaci ve výši 9.048 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 14.616 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Částka 285,6 tis. Kč byla kraji poskytnuta jako neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících s plněním rostlinolékařských opatření "Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb.",

Tabulka 1.75: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zemědělství (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno do SR v průběhu roku 2010 Vráceno při FV v roce 2011
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona (neinvestice) 14 616,0 11 347,6 3 268,4 888,8 2 379,6
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona (investice) 9 048,0 6 306,6 2 741,4 2 389,8 351,6
Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb. 285,6 285,6 0,0 0,0 0,0
Celkem 23 949,6 17 939,8 6 009,8 3 278,6 2 731,2

Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona byly v celkové výši 23.664 tis. Kč vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na základě dokladů předložených krajskému úřadu až do celkové výše vlastních nákladů stavby, a to v souladu s rozhodnutím krajského úřadu o provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 lesního zákona, na základě kterého hradí stát prostřednictvím krajského úřadu náklady na realizaci těchto staveb. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 17.654,2 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu byla nevyčerpaná část dotací v objemu 3.278,6 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele v průběhu roku 2010 a v rámci finančního vypořádání dotací byla vrácena částka ve výši 2.731,2 tis. Kč.

Dotace poskytnuta v souvislosti s plněním rostlinolékařských opatření ve výši 285,6 tis. Kč na Majetkovou újmu podle zákona č. 147/1996 Sb., byla určena pro Školní statek Opava, příspěvková organizace a byla vyčerpána v plné výši.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Tabulka 1.76: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno do SR v průběhu roku 2010 Vráceno při FV v roce 2011
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 113,5 113,5 0,0 0,0 0,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 689,0 663,7 25,3 0,0 25,3
Financování pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 2 275,7 2 106,4 169,3 0,0 169,3
Hustota a specifika 55 485,0 55 485,0 0,0 0,0 0,0
Školní potřeby pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání 9 542,0 9 534,3 7,7 0,0 7,7
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 8 283,0 8 283,0 0,0 0,0 0,0
Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 556,2 556,2 0,0 0,0 0,0
Dotace pro soukromé školy 556 479,0 555 483,3 995,7 0,0 995,7
Projekty romské komunity 848,6 470,6 378,0 141,0 237,0
Program podpory vzdělávání národnostních menšin 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0
Program protidrogové politiky 109,9 80,0 29,9 29,9 0,0
Soutěže 1 811,0 1 811,0 0,0 0,0 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 159,1 159,1 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 935,3 722,7 212,5 0,0 212,5
Přímé náklady na vzdělávání 8 980 885,0 8 980 884,9 0,1 0,0 0,1
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 10 982,4 10 982,4 0,0 0,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 311,3 311,3 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 12 602,5 12 602,5 0,0 0,0 0,0
Program Sokrates 35,0 17,5 17,5 17,5 0,0
Celkem 9 642 160,5 9 640 324,4 1 836,0 188,4 1 647,6

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2010 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace, které podléhají finančnímu vypořádání za rok 2010, v celkovém objemu 9.642.160,5 tis. Kč.

Poskytnuté neinvestiční dotace byly čerpány v objemu 9.640.324,4 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky ve výši 1.836 tis. Kč, z toho do 31. 12. 2010 bylo na výdajový účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vráceno 188,4 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2010 byla vyúčtována a vrácena částka ve výši 1.647,6 tis. Kč.

Nižší pořizovací náklady jednotlivých položek oproti rozpočtovaným nákladům a dále skutečnost, že prostředky nedostačovaly na pořízení pomůcek v plné výši a jedna organizace neměla dostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu, bylo důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 25,3 tis. Kč u dotačního programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru.

Na Financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 2.275,7 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky ve výši 2.106,4 tis. Kč. Celkem byly dotace přiděleny 133 školám, které se podílely na pokusném ověřování maturitní zkoušky, z toho 89 škol nevyčerpalo poskytnuté dotace v plné výši, a to z důvodu nižšího počtu opravovaných prací. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 169,3 tis. Kč.

Účelové prostředky programu Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání poskytnuté ve výši 9.542 tis. Kč nebyly dočerpány čtyřmi základními školami ve výši 7,7 tis. Kč. Důvodem je zejména změna počtu žáků 1. ročníků. V jednom případě jde o opomenutí vyčerpání finančního zůstatku v prosinci 2010 a soukromá škola nevyužila poskytnuté finanční prostředky z důvodu dostatečného zajištění učebními pomůckami z předchozího školního roku. Prostředky byly vyčerpány ve výši 9.534,3 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 7,7 tis. Kč.

U programu Dotace pro soukromé školy nevyužilo celkem 34 soukromých škol přidělené prostředky v plné výši. Vrácená částka je rozdílem mezi poskytnutou zálohou, která vychází ze skutečného počtu dětí, žáků a studentů, a změnou nároku v důsledku poklesu počtu žáků v závěru roku, protože záloha musí být poskytnuta do 15. listopadu daného roku. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 555.483,3 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka ve výši 995,7 tis. Kč.

U dotačního programu Projekty romské komunity nebyly finanční prostředky určené na provoz středních a vyšších odborných škol vyčerpány v plné poskytnuté výši, t. j. 848,6 tis. Kč. Prostředky v objemu 378 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny, z toho v průběhu roku 2010 na výdajový účet poskytovatele 141 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2010 částka 237 tis. Kč.

V rámci Programu protidrogové politiky byly poskytnuty dvěma středním školám finanční prostředky v celkové výši 109,9 tis. Kč, a to na dva speciální projekty. Z důvodu nerealizace jednoho z vybraných a finančně podpořených projektů byly na účet poskytovatele vráceny v průběhu roku 2010 prostředky za nerealizovaný projekt ve výši 29,9 tis. Kč. Druhý projekt byl realizován a vyčerpán v plné výši, a proto nebyly v rámci finančního vypořádání za rok 2010 vráceny žádné další finanční prostředky.

Z důvodu ukončení studia žáků se zdravotním postižením, a tím i ukončení pracovního poměru asistentů pedagoga nebyly u dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách vyčerpány prostředky ve výši 212,5 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky byly předmětem finančního vypořádání poskytnuté dotace za rok 2010.

V rámci zúčtování dotace poskytnuté v objemu 8.980.885 tis. Kč na Přímé náklady na vzdělávání nebyly vyčerpány prostředky ve výši 23,50 Kč. Tato nevýznamná výše nedočerpané dotace u škol zřizovaných krajem činila 23 Kč. Důvodem bylo nevyplacení plné výše odstupného. U škol zřizovaných obcemi zůstala nedočerpána část prostředků ve výši 0,50 Kč na ostatní neinvestiční výdaje v souvislosti se zrušením jedné organizace v průběhu roku 2010.

Z důvodu nižšího počtu účastníků u projektu "Innovation in connecting theoretical and practical learning" zůstalo u dotačního Programu Sokrates z celkově poskytnuté výše 35 tis. Kč nedočerpáno 17,5 tis. Kč. Nevyužité prostředky byly vráceny v průběhu roku 2010 na výdajový účet poskytovatele.

Ostatní dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly plně vyčerpány.

6.1.6 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v průběhu roku 2010 neinvestiční dotaci ve výši 397 tis. Kč na Podporu koordinátorů rómských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu nákladů koordinátora, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem, na provozní výdaje a výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, dále na pořízení výpočetní techniky a dalšího vybavení v celkové výši 394,8 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 2,2 tis. Kč byla předmětem finančního vypořádání poskytnuté dotace.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2010 z kapitoly Ministerstva vnitra účelové neinvestiční dotace Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 11.411 tis. Kč.

Účelem poskytnuté dotace ve výši 11.411 tis. Kč byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH, odbornou přípravu, na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů vykonávající službu v jednotce SDH a na věcné vybavení neinvestiční povahy. Čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace dosáhlo výše 11.198,7 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byla na účet poskytovatele vrácena částka ve výši 212,3 tis. Kč.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

V roce 2010 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování Průmyslové zóny Nošovice. Na financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu. Dotace byla kraji poskytnuta rámci informačního systému programového financování na Podporu pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum investiční dotaci v celkové výši 106.547,6 tis. Kč (rozpočtový limit byl stanoven v maximální výši 156.503 tis. Kč). Přijaté finanční prostředky je nutné rozdělit do dvou kategorií:

 1. finanční prostředky, které kraj předfinancoval v roce 2010, a které zároveň obdržel formou dotace ve výši 2.641,8 tis. Kč a
 2. finanční prostředky, které Moravskoslezský kraj uhradil již v předchozích letech, na účet kraje však byly připsány formou dotace až v roce 2010. Podíl zpětně uznané dotace ze státního rozpočtu představuje částku 103.905,8 tis. Kč. Refundované prostředky byly určeny na rozvoj Moravskoslezského kraje.

Největší podíl z celkově vynaložených finančních prostředků představují náklady na stavební práce, náklady na výkupy pozemků a na projektové práce, zajištění studií a posudků, odborných expertíz, dále úhrada nákladů souvisejících s údržbou území průmyslové zóny a profinancování neinvestičního příspěvku domácnostem.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2010 Moravskoslezskému kraji v rámci informačního systému programového financování v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou poskytnut rozpočtový limit stanovený správcem programu v celkové výši 109.748,6 tis. Kč. Z důvodu zdržení stavebních prací v souvislosti s náročnosti správního řízení úplné závěry a řešení náhradních přepravních tras byl rozpočtový limit stanovený správcem programu vyčerpán do výše 105.539,6 tis. Kč. Prostředky byly použity na stavební úpravy a rekonstrukce silnic Moravskoslezského kraje, z toho na akce:

 • Silnice III/4832 - rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín - Žilina, Životice u Nového Jičína - 1,3,6,7 ve výši 7.391 tis. Kč,
 • Silnice II/463 Zabezpečení svahu vč. části sil. tělesa Stará Ves - Skřípov (úsek č. 4) ve výši 3.581 tis. Kč,
 • Stavební úpravy opěrné zdi III/46211 ve Fulneku ve výši 2.912 tis. Kč,
 • Silnice III/46427 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 46427-4 přes Butovický potok za obcí Studénka ve výši 4.525 tis. Kč,
 • Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810-6 přes zátopní území řeky Odry před obcí Mankovice ve výši 3.166 tis. Kč,
 • Silnice III/4816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-1,2,3 před obcí Dub ve výši 7.104 tis. Kč,
 • Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810-5 přes zátopní území řeky Odry za obcí Jeseník n.O. ve výši 4.796 tis. Kč,
 • Silnice III/4864 - rekonstrukce opěrné zdi u potoka Tichávky v obci Tichá ve výši 3.771 tis. Kč,
 • Silnice II/483 rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši 10.639 tis. Kč,
 • Silnice č. III/4832 - rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín Žilina ve výši 15.495 tis. Kč,
 • Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava ve výši 5.064,8 tis. Kč,
 • Silnice II/482 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice ve výši 4.068,9 tis. Kč,
 • Sinice III/04738 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol na d Odrou ve výši 3.029 tis. Kč,
 • Silnice III/04735 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04735-1 přes místní potok před obcí Vrážné ve výši 2.420,6 tis. Kč,
 • Silnice III/0478 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka před obcí Palačov ve výši 2.977,4 tis. Kč,
 • Silnice III/04816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota ve výši 3.853,8 tis. Kč,
 • Silnice III/04816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-4 přes místní potok před obcí Starojická Lhota ve výši 1.636,8 tis. Kč,
 • Silnice III/4832 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4832-7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína ve výši 4.226,4 tis. Kč,
 • Silnice III/0448 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 0484-1 přes místní potok před obcí Blahutovice ve výši 5.363,4 tis. Kč,
 • Silnice II/483 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 483-006 přes místní potok za obci Mořkov ve výši 5.159 tis. Kč
 • Silnice III/4865 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov ve výši 4.359,5 tis. Kč.

V rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou obdržel kraj již v roce 2009 dvě investiční dotace, a to:

 • Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650-0,730 ve výši 3.006 tis. Kč a
 • Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č. 4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice ve výši 6.269 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že u těchto akcí v průběhu roku 2010 došlo ke snížení celkové ceny díla, jsou předmětem finančního vypořádání i tyto akce.

V rámci finančního vypořádání byly vráceny v souhrnu za všechny výše uvedené akce na účet poskytovatele finanční prostředky v celkové výši 78,1 tis. Kč, a to z důvodu snížení celkové ceny díla, případně z důvodu odprodeje zbývajícího nepoužitého vyfrézovaného materiálu zhotovitelem stavby.

V souladu s nařízením vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci fyzickým osobám postiženým povodněmi poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj Moravskoslezskému kraji Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestiční ve výši 975 tis. Kč a Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - neinvestiční ve výši 150 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

V roce 2010 obdržel z této kapitoly kraj také v souladu s nařízením vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí Nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení neinvestiční dotace v celkovém objemu 4.287,4 tis. Kč, z toho:

 • Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 ve výši 3.996,6 tis. Kč a 
 • Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 ve výši 290,8 tis. Kč.

Poskytnuté prostředky byly jednotlivými příjemci použity v plné výši.

Tabulka 1.77: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva pro místní rozvoj (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno při FV v roce 2011
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - ISPROFIN 109 748,6 105 539,5 4 209,1 78,1
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 3 996,6 3 996,6 0,0 0,0
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 290,8 290,8 0,0 0,0
Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 a 2010 - neinvestice 1 125,0 1 125,0 0,0 0,0
Celkem 115 161,0 110 951,9 4 209,1 78,1

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2010 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 198.587 tis. Kč. Účelová dotace byla v plné výši v průběhu roku 2010 poskytnuta dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě, který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2010. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. Ztrátu si dopravce dofinancuje v rámci vlastních zdrojů. Současně v rámci smluvního vztahu byly uplatněny smluvní sankce za neuskutečněné spoje a zpožděné vlaky v celkové výši 1.032 tis. Kč. Část této smluvní sankce ve výši 254,4 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena v podílu zdrojů financování prokazatelné ztráty na účet poskytovatele. Zbývající část smluvní sankce byla příjmem kraje. Dále byla kraji v roce 2010 poskytnuta neinvestiční účelová dotace na Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy provozované na základě smluv o závazku veřejné služby ve výši 16.656,7 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že kraj nevyužil možnosti poskytnout dotaci dopravcům zajišťující přepravní služby v rámci ostatní dopravní obslužnosti, byla část dotace, konkrétně ve výši 1.868,6 tis. Kč, vrácena v průběhu roku 2010 zpět na účet poskytovatele. V rámci finančního vypořádání byla dále vrácena nevyčerpána část této dotace ve výši 605,9 tis. Kč.

Tabulka 1.78: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva dopravy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno do SR v průběhu roku 2010 Vráceno při FV v roce 2011
Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy 16 656,7 14 182,2 2 474,5 1 868,6 605,9
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 198 587,0 198 587,0 0,0 0,0 254,4
Celkem 215 243,7 212 769,2 2 474,5 1 868,6 860,3

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem obrany

Ministerstvo obrany poskytlo v roce 2010 neinvestiční dotaci Péče o válečné veterány v celkové výši 50 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v rámci programu "Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb příslušníkům československé armády v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům" na projekt "Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb" pro oprávněného - Julie Brovjáková. Dotace byla čerpána v plné, tj. poskytnuté výši 50 tis. Kč.

6.1.12 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2010 v celkovém objemu 46.156,6 tis. Kč, z čehož částka ve výši 1.833,3 tis. Kč představuje dotaci poskytnutou v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno na účet Ministerstva financí 536,5 tis. Kč.

Tabulka 1.79: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno při FV v roce 2011
Povodně 2010 - záchranné práce 28 000,0 27 773,8 226,2 226,2
Povodně 2010 - SDHO 6 573,0 6 556,5 16,5 16,5
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 226,2 0,0 226,2 226,2
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 100,0 67,3 32,7 32,7
Účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 100,0 65,1 34,9 34,9
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 4 123,7 4 123,7 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 308,4 308,4 0,0 0,0
Účelová dotace krajům - TBC 4 891,9 4 891,9 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 1 833,3 1 833,3 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo financí 46 156,5 45 620,0 536,5 536,5

Z kapitoly Ministerstva financí obdržel Moravskoslezský kraj neinvestiční dotaci ve výši 28.000 tis. Kč na Povodně 2010 - záchranné práce. Dotace byla určena zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá orgány kraje v rámci řešení krizové situace. Prostředky byly poskytnuty 65 obcím Moravskoslezského kraje postiženým povodní v měsíci květnu 2010. Z poskytnutých finančních prostředků byla vyčerpána částka 27.773,8 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky v objemu 226,2 tis. Kč vrátilo 6 obcí a byly v rámci finančního vypořádání vráceny zpět na účet poskytovatele.

Dále obdržel Moravskoslezský kraj z kapitoly Ministerstva financí neinvestiční dotaci ve výši 6.573 tis. Kč na Povodně 2010 - SDHO. Dotace byla určena zejména na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 s určením pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů a obce, a to zejména na výdaje za spotřebovaný materiál a poškozené věcné prostředky požární ochrany. Prostředky byly poskytnuty 135 obcím, z toho 9 obcí vrátilo nespotřebované prostředky ve výši 15,3 tis. Kč a 1 obec dotaci ve výši 1,2 tis. Kč nepřijala. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno zpět na účet poskytovatele celkem 16,5 tis. Kč.

V souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 obdržel kraj neinvestiční dotaci ve výši 226,2 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla ze strany kraje realizována žádná činnost související s přípravou výše uvedeného sčítání, a tím kraji nevznikly žádné výdaje, byly prostředky vráceny v plné výši 226,2 tis. Kč na účet poskytovatele.

Ministerstvo financí dále poskytlo Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 ve výši 100 tis. Kč, a to na činnost krajského úřadu. Z důvodu úspory nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb byly prostředky čerpány ve výši 67,3 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo na účet poskytovatele vráceno 32,7 tis. Kč.

Ministerstvo financí poskytlo Účelovou dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 ve výši 100 tis. Kč, a to na činnost krajského úřadu. Zejména z důvodu úspory nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb ve dnech voleb a dále omezením kontrolní činnosti byly prostředky čerpány ve výši ve výši 65,1 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo na účet poskytovatele vráceno 34,9 tis. Kč.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel Moravskoslezský kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 4.123,7 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o Úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv poskytlo Ministerstvo financí Moravskoslezskému kraji prostředky v úhrnné výši 308,4 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2010 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou neinvestiční dotaci krajům - TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.891,9 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

V průběhu roku 2010 byly v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II., a III. tříd podány žádosti o refundaci výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem za Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. Celkový objem požadované refundace činil 1.833,3 tis. Kč, z toho:

 • za rok 2009 875,1 tis. Kč a 
 • za období leden - říjen 2010 958,2 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly určeny na zpětnou refundaci skutečných výdajů, tj. byly plně vyčerpány.

6.1.13 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí

Státní fond životního prostředí poskytl Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 171 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v rámci programu Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie a byly určeny na realizaci projektu "Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji". Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Z Ministerstva životního prostředí obdržel kraj v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, za uskutečněné výdaje v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizace úspor energií ve čtyřech školských zařízeních ve výši 64.394 tis. Kč a v jednom zdravotnickém zařízení ve výši 3.169 tis. Kč. Na tyto projekty kraj rovněž obdržel dotaci na podíl státu ze Státního fondu životního prostředí pro školská zařízení ve výši 3.786 tis. Kč a zdravotnické zařízení ve výši 187 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Na individuální projekt Implementace soustavy NATURA 2000 v Moravskoslezském kraji - I. etapa obdržel kraj z Ministerstva životního prostředí dotaci ve výši 3.794 tis. Kč a ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 669 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Z Ministerstva životního prostředí kraj obdržel celkem prostředky ve výši 71.357 tis. Kč a ze Státního fondu životního prostředí prostředky ve výši 4.814 tis. Kč.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

V následující podkapitole jsou popsány dotace, které byly zprostředkovány na základě vydaných rozhodnutí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti, dle zákona č. 218/2000 Sb. § 19 odst. 2. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím. Rovněž také finanční vypořádání těchto dotací zpracovává Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V tabulce nejsou zahrnuty dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (3.519 tis. Kč) a Ministerstva vnitra (41.486 tis. Kč) na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (77.974 tis. Kč) na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o víceleté projekty, z nichž žádný nebyl v roce 2010 ukončen, nebyly dotace součástí finančního vypořádání dotací za rok 2010. Dále nejsou v tabulce zahrnuty dotace poskytnuté obcím v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, které nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.

Tabulka 1.80: Finanční vypořádání dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Vráceno do SR v průběhu roku 2010 Finanční vypořádání za rok 2010 Požadavek k dokrytí
Úřad vlády 1 704,9 1 573,1 0,0 131,8 0,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 453 101,9 4 394 053,1 4 032,8 55 016,0 10,0
Ministerstvo vnitra 6 378,8 5 762,7 566,0 50,1 0,0
Ministerstvo životního prostředí 3 233,3 3 226,6 0,0 6,7 0,0
Ministerstvo zemědělství 15 850,5 15 478,5 372,0 0,0 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 830,5 814,5 0,0 16,0 0,0
Ministerstvo kultury 11 866,0 11 849,7 0,3 16,0 0,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 649,8 649,8 0,0 0,0 0,0
Operace státních finančních aktiv 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Všeobecná pokladní správa 205 600,0 198 887,2 0,0 6 712,8 22 288,7
Celkem 4 700 215,7 4 633 295,3 4 971,1 61 949,4 22 298,7

Úřad vlády poskytl v roce 2010 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.705 tis. Kč. Dotace byly použity na podporu terénních sociálních prací. K 31. 12. 2010 bylo čerpáno 1.573 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 132 tis. Kč byly vráceny na depozitní účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2010.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2010 poskytnuty neinvestiční dotace v celkovém objemu 4.453.102 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly poskytnuty dotace na úhradu příspěvku na péči v celkovém objemu 2.571.167 tis. Kč (z toho doplatek za rok 2009 činí 825 tis. Kč), dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně postiženým občanům v celkovém objemu 1.103.417 tis. Kč včetně doplatku přečerpané dotace za rok 2009 ve výši 56 tis. Kč, dotace na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve výši 117 tis. Kč a neinvestiční nedávkový transfer na podporu rodiny ve výši 400 tis. Kč. Celkem bylo do výše poskytnutých dotací vyčerpáno 3.620.526 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání pak bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 54.575 tis. Kč. Současně bylo požádáno o dofinancování výdajů ve výši 10 tis. Kč na úhradu příspěvku na péči.

Pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2010 připsány na účet kraje finanční prostředky v celkovém objemu 778.001 tis. Kč ovšem skutečně poskytnuty byly finanční prostředky ve výši 777.692 tis. Kč. Rozdíl ve výši 309 tis. Kč mezi prostředky přijatými na účet kraje a poskytnutými poskytovatelům sociálních služeb vznikl z důvodu financování služeb z jiných zdrojů. Tyto prostředky byly v roce 2010 vráceny zpět na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále pak bylo v průběhu roku 2010 vráceno na účet ministerstva 3.724 tis. Kč. Celkem bylo poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno 773.527 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání tak činila 441 tis. Kč.

Na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo obcím převedeno 3.519 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o víceleté projekty a v roce 2010 nebyl žádný z projektů ukončen, nebyly prostředky součástí finančního vypořádání.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2010 dotace v celkovém objemu 6.379 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 452 tis. Kč, o neinvestiční dotaci na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 23 tis. Kč a dotace na projekty v rámci Městského programu prevence kriminality (dále jen "MPPK") ve výši 5.904 tis. Kč. V rámci MPPK nebyly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu 616 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2010 bylo na výdajový účet Ministerstva vnitra vráceno 272 tis. Kč, které obce poukázaly na účet kraje v termínu stanoveném v rozhodnutí, 294 tis. Kč bylo obcemi v roce 2010 na účet Ministerstva vnitra vráceno přímo a v rámci finančního vypořádání za rok 2010 bylo na účet cizích prostředků vráceno 50 tis. Kč.

Dále byly v roce 2010 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkovém objemu 41.486 tis. Kč, z toho neinvestiční činily 39.556 tis. Kč a investiční 1.930 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o víceleté projekty a v roce 2010 nebyl žádný z projektů ukončen, nebyly tyto prostředky součástí finančního vypořádání za rok 2010.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2010 dotace v celkovém objemu 3.233 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 2.210 tis. Kč. Tato dotace byla plně vyčerpána. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1.023 tis. Kč na program péče o krajinu. Nevyčerpané finanční prostředky z této dotace ve výši 7 tis. Kč byly vráceny při finančním vypořádání dotací za rok 2010 na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva zemědělství obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2010 dotace v celkovém objemu 15.850 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 14.108 tis. Kč a investiční ve výši 1.742 tis. Kč. V případě neinvestiční dotace byly finanční prostředky poskytnuty za účelem úhrady zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.694 tis. Kč, na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona v celkovém objemu 12.414 tis. Kč, z toho na účet obcí byly přeposlány finanční prostředky ve výši 12.042 tis. Kč. Rozdíl ve výši 372 tis. Kč byl v roce 2010 zaslán zpět na účet Ministerstva zemědělství, a to z důvodu mylně zaslané žádosti města Třince o poskytnutí finančních prostředků. Dotace byly plně vyčerpány.

Dále byla poskytnuta investiční dotace na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.742 tis. Kč. Dotace byla rovněž vyčerpána v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2010 dotace v celkovém objemu 830 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace na program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 ve výši 245 tis. Kč, na projekty romské komunity ve výši 63 tis. Kč, na program protidrogové politiky ve výši 142 tis. Kč, na integraci cizinců ve výši 60 tis. Kč a na program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 320 tis. Kč. Celkem bylo obcemi vyčerpáno 814 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky tedy činily 16 tis. Kč, z toho 1 tis. Kč byl příspěvkovou organizací zaslán v průběhu finančního vypořádání v roce 2011 přímo na účet ministerstva. V rámci finančního vypořádání tak byly z účtu kraje odvedeny finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč.

Dále byly příspěvkovým organizacím obcí poskytnuty dotace na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkovém objemu 77.974 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o víceleté projekty, z nichž žádný nebyl v roce 2010 ukončen, nebyly tyto prostředky součástí finančního vypořádání za rok 2010.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2010 dotace v celkovém objemu 11.866 tis. Kč z toho neinvestiční dotace ve výši 11.397 tis. Kč a investiční dotace ve výši 469 tis. Kč. Jednalo se o dotace na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 1.040 tis. Kč, z toho investiční část činila 469 tis. Kč, dotace na kulturní aktivity v celkovém objemu 815 tis. Kč, na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkovém objemu 9.970 tis. Kč a na podporu aktivit národnostních a etnických menšin ve výši 41 tis. Kč. V průběhu roku bylo na účet ministerstva vráceno 0,3 Kč, zbývajících 16 tis. Kč bylo odvedeno v rámci finančního vypořádání za rok 2010.

Z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu byla v roce 2010 poskytnuta neinvestiční dotace statutárnímu městu Ostrava ve výši 650 tis. Kč na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

Z kapitoly Operace státních finančních aktiv byla v roce 2010 poskytnuta obci Jakartovice investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Obecního úřadu v Jakartovicích". Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace podléhající finančnímu vypořádání v celkovém objemu 196.665 tis. Kč. Jednalo se o dotace na úhradu výdajů spojených se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 2.863 tis. Kč, na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 27.920 tis. Kč, na výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích ve výši 33.630 tis. Kč, na sociálně právní ochranu dětí u obcí v celkovém objemu 104.579 tis. Kč. Ostatní účelové neinvestiční dotace činily 27.673 tis. Kč.

Dále byla poskytnuta obcím dotace na vybraná zdravotnická zařízení (rovněž podléhající finančnímu vypořádání dotací za rok 2010) v celkovém objemu 8.935 tis. Kč (nevyčerpané prostředky z této poskytnuté dotace jsou ve výši 466 tis. Kč).

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 6.713 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2010 (za kapitolu Všeobecná pokladní správa a v rámci finančního vypořádání dotace za vybraná zdravotnická zařízení). K dofinancování překročených výdajů budou požadovány finanční prostředky v celkovém objemu 22.289 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 0,2 tis. Kč, na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 7.991 tis. Kč, na výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích ve výši 11.436 tis. Kč a na sociálně právní ochranu dětí u obcí ve výši 2.862 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2010 poskytnuty v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí finanční prostředky ve výši 1.361.157 tis. Kč (z toho 8.935 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání, viz popis výše).

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

6.3.1 Dotace od krajů

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotace v celkové výši 608 tis. Kč. Skutečné výdaje za poskytované služby byly o 7 tis. Kč nižší a byly na základě smluv uzavřených s jednotlivými kraji předmětem vyúčtování a vrácení.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje představuje majetek vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech - zde se jedná především o majetek kraje předaný k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2010 je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.81: Přehled majetku kraje v roce 2010 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách) 179 142,6 252 846,1 431 988,8
z toho:      
- software 39 143,6 164 467,1 203 610,8
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 139 999,0 88 379,0 228 378,0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -21 898,4 -178 090,5 -199 989,0
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách) 3 672 212,0 36 608 705,0 40 280 917,0
z toho:      
- nemovitosti 1 462 820,9 28 148 873,0 29 611 694,0
- věci movité 742 389,1 7 859 827,0 8 602 216,0
- nedokončený majetek 1 466 752,8 587 584,4 2 054 337,2
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 249,2 12 420,6 12 669,8
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -119 740,3 -10 146 057,4 -10 265 797,7
Dlouhodobý finanční majetek 735 893,4 99,7 735 993,1
Dlouhodobé pohledávky 1 248 216,1 1 949,7 1 250 165,8
Dlouhodobý majetek celkem 5 693 825,5 26 539 452,6 32 233 278,1
Zásoby 2 420,1 281 760,1 284 180,2
Krátkodobé pohledávky a dohadné účty aktivní 923 396,8 994 251,0 1 917 647,8
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 1 773 147,8 1 576 920,3 3 350 068,1
Oprávky ke krátkodobému hmotnému majetku -1 423,6 -2 323,7 -3 747,2
Krátkodobý majetek celkem 2 697 541,1 2 850 607,7 5 548 148,8
Majetek celkem (v pořizovacích cenách) 8 534 428,9 39 716 531,9 48 250 960,8
Majetek celkem (po zohlednění celkových oprávek) 8 391 366,6 29 390 060,3 37 781 426,9

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 29 až 31, 33, 35, 37, 39, 41 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech majetek kraje v následující struktuře a ocenění, včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Tabulka 1.82: Struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů v roce 2010 (v tis. Kč)
Název majetku Stav k 1. 1. 2010 Přírůstky a úbytky Stav k 31. 12. 2010
Dlouhodobý nehmotný majetek - software 35 447,2 3 696,5 39 143,6
Ocenitelná práva 3 908,0 -382,8 3 525,1
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 104,7 793,7 21 898,4
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 113 037,7 -5 529,7 107 508,0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 20 500,6 -13 433,1 7 067,4
Pozemky 275 826,0 -2 495,0 273 331,0
Budovy a stavby 934 351,1 255 138,8 1 189 489,9
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 369 799,6 252 849,2 622 648,8
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 112 860,1 6 880,2 119 740,3
Umělecká díla a předměty 249,2 0,0 249,2
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 481 664,1 -21 210,3 1 460 453,8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5 700,0 599,0 6 299,0
Dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 702 617,3 19 105,0 721 722,3
Dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 14 060,0 100,0 14 160,0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11,1 0,0 11,1
Dlouhodobé pohledávky 799 684,3 448 531,8 1 248 216,1
Stálá aktiva celkem (dlouhodobý majetek) 4 890 821,0 944 643,2 5 835 464,2

K největším nárůstům objemu majetku došlo na položkách budovy a stavby a na položce samostatné movité věci a soubory movitých věcí, a to zejména z důvodu ukončení akcí v rámci realizace Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje a zavedení pořízeného majetku do majetku kraje.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2010 realizoval navyšování základního kapitálu u vybraných obchodních společností, a to u společnosti Letiště Ostrava, a.s. o 41.105 tis. Kč a u společnosti KIC Odpady, a.s. o 100 tis. Kč, v obou případech se jednalo o navýšení základního kapitálu peněžitými vklady. Zároveň došlo v průběhu roku 2010 ke zrušení 8 obchodních společností v odvětví zdravotnictví likvidací, následně byl proveden výmaz těchto společností v obchodním rejstříku a dlouhodobý finanční majetek v objemu 22.000 tis. Kč byl odúčtován z účetní evidence.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 9.584,6 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek (do Kč 499,99) 2,5 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek (od Kč 500,-- do Kč 6.999,99) 1.769,4 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (do Kč 999,99) 1.118,8 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (od Kč 1.000,-- do Kč 2.999,99) 6.693,9 tis. Kč

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2010 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování a bezúplatných převodů.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2010 (mimo akce Průmyslová zóna Nošovice) dotace v celkové výši 189.919,7 tis. Kč. Přehled poskytnutých dotací je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj v roce 2010 pokračoval v realizaci akce "Průmyslová zóna Nošovice". V souladu se změnou č. 10 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci v programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 106.547,6 tis. Kč. Blíže se akci "Průmyslová zóna Nošovice" věnuje kapitola 2.3 Průmyslová zóna Nošovice.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2010 pořídil také majetek v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. K nejvýznamnějším akcím spolufinancovaným z evropských finančních zdrojů se z hlediska objemu pořízeného majetku řadí zejména:

 • v odvětví krizového řízení akce "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje", kde na pořízení majetku byla v rámci rozpočtu vyčleněna částka 348.952,6 tis. Kč a vyčerpáno 298.534,0 tis. Kč. Podíl evropských finančních zdrojů činil 85 % z celkových vyčerpaných finančních prostředků,
 • v odvětví dopravy akce, související s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd, kde v rámci rozpočtu na pořízení majetku byla vyčleněna částka 406.784,2 tis. Kč a vyčerpáno 279.332,3 tis. Kč. Podíl evropských finančních zdrojů činil 75,4 % celkových vyčerpaných finančních prostředků.
Tabulka 1.83: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2010 (v tis. Kč)
Odvětví Podíl EU Ostatní podíly Akce před přijetím k financování Celkem
doprava 290 161,8 101 613,3 6 712,2 398 487,3
krizové řízení 253 753,9 44 780,1 - 298 534,0
kultura - - 3,3 3,3
cestovní ruch 4 150,7 732,5 - 4 883,2
sociální věci 44 982,8 8 811,3 1 674,7 55 468,7
školství 61 493,6 28 530,5 4 242,3 94 266,4
zdravotnictví 12 362,8 4 548,1 - 16 910,9
životní prostředí 692,3 190,8 66,5 949,7
vlastní správní činnost kraje 80,6 14,2 - 94,9
Odvětví celkem 667 678,5 189 220,8 12 699,0 869 598,3

V průběhu roku 2010 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 43.026,2 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Tabulka 1.84: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2010 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Anna Bejdáková, Opava pozemky 116 458,0 Zámek Dolní Životice
Město Bohumín pozemky 116 750,0 Domov Jistoty, Bohumín
Město Krnov budovy pozemky 6 392 000,0 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
budovy pozemky 17 000 000,0 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov
Město Orlová pozemky 253 000,0 Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová - Lutyně
Město Rýmařov pozemky 38 880,0 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava
budovy pozemky 2 430 000,0 Harmonie, Krnov
Obec Osoblaha pozemky 82 320,0 Harmonie, Krnov
Statutární město Frýdek-Místek pozemky 308 000,0 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek
budovy stavby pozemky 9 453 700,0 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek
budovy pozemky 2 900 000,0 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Statutární město Ostrava pozemky 463 960,0 Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava
pozemky 1 853 000,0 Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
pozemky 1 088 220,0 Střední zahradnická škola, Ostrava
pozemky 73 600,0 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory
Úřad vlády ČR, Praha movitý majetek 456 336,0 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice
Celkem   43 026 224,0  

Moravskoslezský kraj v roce 2010 získal také formou bezúplatných převodů majetek od postupitelů v celkové hodnotě 2.808,3 tis. Kč. Touto formou získal kraj pozemky v celkové hodnotě 218,7 tis. Kč a budovy a stavby v hodnotě 2.589,6 tis. Kč. Přehled postupitelů a předmět převodů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.85: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2010 (v Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 8 280,0 Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov
budovy pozemky 2 800 000,0 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory
Celkem   2 808 280,0  

V některých případech při pořízení nemovitého majetku v roce 2010, u kterého byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2010, nebyl tento vklad práva realizován v roce 2010. Přehled takto pořízeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.86: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2010
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad
Soukromá střední škola Třinec, školská právnická osoba poskytnutí daru nemovitostí v k. ú. Konská, obec Třinec darovací smlouva 1.12.2010
Statutární město Opava poskytnutí daru budovy a pozemků v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava a v k.ú. Domoradovice, obec Hradec nad Moravicí darovací smlouva 29.12.2010

Na základě 76 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2010 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 472.113,8 tis. Kč. Jednalo se především o darování budov, staveb a pozemků na základě 18 darovacích smluv v objemu 403.476,9 tis. Kč a movitého majetku na základě 58 darovacích smluv v objemu 68.636,9 tis. Kč.

Tabulka 1.87: Struktura darovaného majetku krajem v roce 2010 (v Kč)
Předmět darovaného majetku Objem
Pozemky 16 700 141,7
Budovy a stavby 386 776 801,9
Movitý majetek 68 636 892,6
Celkem 472 113 836,2

Největší část darovaného majetku v objemu 180.357,6 tis. Kč představuje majetek darovaný Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, a to speciální automobilový jeřáb a radiostanice v objemu 20.737,6 tis. Kč a majetek darovaný v rámci budovaného Integrovaného výjezdového centra v průmyslové zóně Nošovice v objemu 159.620,0 tis. Kč, z toho budovy a pozemky za 126.085,9 tis. Kč a movitý majetek (technické vybavení, nábytek, speciální vyšetřovací vozidla, požární kontejnery, radiostanice) za 33.534,1 tis. Kč. Dále Moravskoslezský kraj daroval majetek v objemu 142.036,5 tis. Kč Vítkovické střední průmyslové škole a gymnáziu, š.p.o. v Ostravě - Hrabůvce a majetek v objemu 76.071,1 tis. Kč Soukromé střední škole Třinec, š.p.o. Zbývající majetek byl darován obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 69.851,4 tis. Kč, Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje movitý majetek v objemu 2.617,6 tis. Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska movitý majetek v objemu 1.118,4 tis. Kč a Dětskému diagnostickému ústavu Bohumín movitý majetek v objemu 61,2 tis. Kč.

V roce 2010 Moravskoslezský kraj nepostoupil formou bezúplatných převodů cizím subjektům žádný majetek kraje. Rovněž se v roce 2010 neuskutečnila žádná směna majetku mezi Moravskoslezským krajem a cizími subjekty.

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodářskému využití dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 252.846,1 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 36.608.705,0 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 99,7 tis. Kč
 • dlouhodobé pohledávky 1.949,7 tis. Kč

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku, přičemž dlouhodobý movitý majetek je na podrozvahových účtech kraje evidován od 1. 1. 2010. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31.12.2010.

Tabulka 1.88: Majetek vedený na majetkových účtech příspěvkových organizací kraje v roce 2010 (v tis. Kč)
druh majetku stav k 1. 1. 2010 přírůstky / úbytky stav k 31. 12. 2010
budovy, stavby 22 565 243,4 1 580 412,4 24 145 655,7
pozemky 3 875 129,4 128 091,3 4 003 220,7
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 26 440 372,7 1 708 503,7 28 148 876,4
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 815,3 -90,0 725,3
software 135 270,5 29 195,4 164 465,9
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 951,8 524,3 6 476,1
movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 5 561 688,8 24 641,5 5 586 330,2
pěstitelské celky 467,9 0,0 467,9
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 190,8 -483,3 1 707,4
kulturní předměty 10 089,1 156,1 10 245,3
Dlouhodobý movitý majetek celkem 5 716 474,1 53 944,0 5 770 418,1
Dlouhodobý majetek celkem 32 156 846,9 1 762 447,7 33 919 294,6

Při analýze soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a jejich porovnáním s rozvahou příspěvkových organizací byl shledán rozdíl, který vznikl z důvodu toho, že údaje o dlouhodobém majetku jsou v rozvaze, jakožto výstupu z centrálního systému účetních informací státu, uváděny v tis. Kč (na dvě desetinná místa), kdežto údaje na majetkových účtech příspěvkových organizací a na podrozvahových účtech kraje jsou uváděny v Kč. Od 1. 1. 2011 by k těmto rozdílům nemělo docházet, neboť i údaje v centrálním systému účetních informací státu budou již uváděny v Kč.

Tabulka 1.89: Struktura nemovitého a movitého majetku vedeného na majetkových účtech příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2010 (v tis. Kč)
druh majetku odvětví
školství kultura sociální věci zdravotnictví doprava celkem
budovy, stavby 6 078 902,1 608 587,2 1 528 684,0 5 157 392,4 10 772 090,1 24 145 655,7
pozemky 568 333,1 28 907,7 32 748,3 88 906,7 3 284 324,8 4 003 220,7
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 6 647 235,2 637 494,9 1 561 432,3 5 246 299,2 14 056 414,9 28 148 876,4
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,0 0,0 70,0 655,3 0,0 725,3
software 9 020,7 6 088,0 170,4 148 952,6 234,1 164 465,9
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 628,8 0,0 865,2 0,0 2 982,1 6 476,1
movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 975 084,3 111 841,1 212 291,9 3 375 221,6 911 891,3 5 586 330,2
pěstitelské celky 467,9 0,0 0,0 0,0 0,0 467,9
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 663,5 0,0 44,0 0,0 0,0 1 707,4
kulturní předměty 5 188,9 829,6 1 076,6 3 150,2 0,0 10 245,3
Dlouhodobý movitý majetek celkem 994 054,2 118 758,7 214 518,0 3 527 979,7 915 107,4 5 770 418,1
Dlohodobý majetek celkem 7 641 289,3 756 253,6 1 775 950,4 8 774 278,9 14 971 522,3 33 919 294,6

Přehled o výši zůstatku účtů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v pořizovacích cenách k 31. 12. 2010 podle jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, je uveden v tabulce č. 19 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Zastavený majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje

Zatížení nemovitého majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje činí 32,1 tis. Kč. Jedná se o závazek organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, která uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 1.221.000,-- se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši 32.061 Kč.

Věcná břemena

Moravskoslezský kraj vystupuje jako povinný z věcného břemene v případech, kdy na nemovitostech ve vlastnictví kraje jsou umístěny inženýrské sítě (např. veřejné telekomunikační sítě, přípojky nízkého napětí, plynovody, vodovody, veřejná osvětlení), u nichž většinou zřízení věcného břemene vyplývá ze zákona. Vlastníky inženýrských sítí jsou zejména společnosti OVANET, a.s., České Radiokomunikace, a.s., TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s, ČEZ Distribuce, a.s., RWE GasNet, s.r.o., SMP Net, s.r.o., města a obce. Dále jsou zřizována věcná břemena v případech, kdy je zajišťován přístup pro nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví kraje. Největší objem přijatých finančních prostředků z věcných břemen je od společnosti SMP Net, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a. s.

Poskytnuté ručitelské závazky

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 o převzetí ručitelského závazku za všechny dluhy obchodní společnosti VaK Bruntál a. s., třída Práce 42, Bruntál, IČ 47675861. Ke dni 31. 12. 2010 činí výše tohoto ručitelského závazku 74.751,5 tis. Kč.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2010 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 3.614,9 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava, výpočetní techniku zapůjčenou od ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě smlouvy o pronájmu užíval krajský úřad cizí majetek firmy COPY STAR, s.r.o., a to 2 kopírovací stroje.

Tabulka 1.90: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2010 (v Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 10 1 310 000,0
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000,0
Studio Della Galerie Dr. Šmerala, Ostrava pastel 2 6 500,0
Střední umělecká škola Ostrava plastiky 9 4 850,0
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 11 840,0
ČR - Ministerstvo financí výpočetní technika 6 223 440,5
ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 120 1 496 331,0
COPY STAR, s.r.o., Ostrava kopírovací stroje 2 311 904,0
Celkem     3 614 865,5

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Nájem podniku

Nájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov je uskutečňován na základě Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov, uzavřené dne 28. 6. 2004 mezi pronajímatelem Moravskoslezským krajem a nájemcem Letiště Ostrava, a. s., ve znění pozdějších dodatků. Na základě této smlouvy eviduje pronajímatel u nájemce pohledávku ve výši 784.171,2 tis. Kč, kterou nájemce hradí formou nájemného ve výši ročních účetních odpisů, zúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok. Kromě toho pronajímatel eviduje další pohledávku ve výši 872,6 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi zaplaceným nájemným za rok 2004 a skutečnou výši účetních odpisů za rok 2004, pohledávku ve výši 1.953,5 tis. Kč, jakožto úplatu za užívání zhodnocené odbavovací a odletové haly včetně movitého majetku za období od 15. 12. 2006 do 27. 2. 2007 a pohledávku ve výši 22.393,5 tis. Kč, vyplývající z uzavřených kupních smluv na nemovitý a movitý majetek.

Celkový stav výše uvedených pohledávek za společností Letiště Ostrava, a. s. činil k datu 31. 12. 2010 809.390,8 tis. Kč. Kromě toho pronajímatel eviduje pohledávku vůči této společnosti ve výši 122 tis. Kč, která s ohledem na skutečnost, že nájemné je hrazeno dle výše účetních odpisů za daný rok, představuje doplatek nájemného za rok 2010, tj. rozdíl mezi zaplaceným nájemným za rok 2010 a skutečnou výši odpisů.

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku, a tedy v některých případech pronajímá a vypůjčuje nemovitosti a věci movité, mimo majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím a majetku pronajatého obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. smlouvou o nájmu podniku. Nájmy a výpůjčky jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka 1.91: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2010 (v Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 do neurčito 40 275,0
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky neurčitá 4 764,0
Vita - občanské sdružení budovy a pozemky v k. ú. Moravské Vlkovice včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku provozování terénního střediska ekologické výchovy od 1. 7. 2004 do neurčito 59 056,0
Vita - občanské sdružení budovy a pozemky v k. ú. Horní Lomná včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku provozování terénního střediska ekologické výchovy od 1. 7. 2004 do neurčito (pozn. ukončeno 31. 3. 2011) 117 400,0
Ing. Petra Šutarová budovy a pozemky v k. ú. Prostřední Bečva včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku provozování ozdravných pobytů dětí a mládeže, rekreace dospělých a rodinné rekreace od 6. 10. 2005 do 15. 10. 2010 119 614,0
Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava včetně veškerých součástí a příslušenství a včetně movitého majetku (areál Dolu Hlubina) provozování kulturní památky od 1. 1. 2010 do neurčito 600 000,0
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) 843 622,9
M. Ermis, Sedlnice pozemky v k. ú. Sedlnice přechod nájmu v rámci výkupu pozemků "Kolejové napojení letiště Ostrava, Mošnov včetně objektu přestupního terminálu pro cestující" od 18. 12. 2009 do 1. 10. 2010 1 753,5
AGROSPOL Staříč, s.r.o. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby Od 28. 1. 2010 do neurčito 5 183,1
Tabulka 1.92: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2010
Výpůjčitel Předmět výpůjčky Účel Doba
Amco (Asset Management Co., Ltd.) budova a pozemky v k.ú. Nošovice zajištění průmyslové zóny Nošovice od 23.12.2008 do 31.12.2010
ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje budova a pozemky v k.ú. Nošovice provoz Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích od 1.4.2009 do 7.9.2010
ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje budova a pozemky v k.ú. Moravská Ostrava provoz Integrovaného bezpečnostního centra MSK (IBC) od 1.12.2010 do neurčito
ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje movitý majetek-vybavení a technologie IBC provoz Integrovaného bezpečnostního centra MSK (IBC) od 1.12.2010 do neurčito
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) Výuka od 3.11.2010 do neurčito
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) Výuka od 3.11.2010 do neurčito
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) Výuka od 3.11.2010 do neurčito

7.4 Pohledávky a závazky kraje

Tabulka 1.93: Přehled zůstatků na účtech pohledávek a závazků (v tis. Kč)
Položka Účet Název účtu Stav účtu k 31. 12. 2010
P o h l e d á v k y (brutto) 311 Odběratelé(korekce k účtu - 1 424 tis. Kč) 7 484
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 478
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 49 344
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 72 000
335 Pohledávky za zaměstnanci 6
346 Pohledávky za státním rozpočtem 4 616
373 Poskytnuté zálohy na dotace 172 968
381 Náklady příštích období 439
385 Příjmy příštích období 21
388 Dohadné účty aktivní 612 582
377 Ostatní krátkodobé pohledávky 3 459
Krátkodobé pohledávky 923 397
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 438 623
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 809 593
Dlouhodobé pohledávky 1 248 216
POHLEDÁVKY CELKEM 2 171 613
Z á v a z k y 321 Dodavatelé 291 293
324 Krátkodobé přijaté zálohy 81 728
331 Zaměstnanci 59
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 15 527
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 8 658
342 Jiné přímé daně 2 388
343 Daň z přidané hodnoty 762
347 Závazky ke státnímu rozpočtu 2 809
349 Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků 56 823
368 Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 28 432
374 Přijaté zálohy na dotace 2 109
383 Výdaje příštích období 65
389 Dohadné účty pasivní 454 692
378 Ostatní krátkodobé závazky 15 602
Krátkodobé závazky 960 947
451 Dlouhodobé úvěry 1 080 535
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 60 471
455 Dlouhodobé přijaté zálohy 647 427
459 Ostatní dlouhodobé závazky 112 983
Dlouhodobé závazky 1 901 416
ZÁVAZKY CELKEM 2 862 363

Pohledávky

Pohledávky kraje se v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 podstatně zvýšily (nárůst o 1.346.383 tis. Kč). Toto zvýšení do značné míry souvisí se změnou metody účtování o pohledávkách, kdy v roce 2010 začal kraj o pohledávkách účtovat také v oblasti dotací a dohadných účtů, o kterých se v roce 2009 v souladu s platnými účetními předpisy neúčtovalo (změna vyhlášky pro vybrané účetní jednotky a změna účetních standardů od 1. 1. 2010). V roce 2010 se pohledávky vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé (v roce 2009 se pohledávky podle splatnosti nerozlišovaly) a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy vykazovány jako brutto, korekce a netto.

V roce 2009 byl celkový objem pohledávek 825.230 tis. Kč, z čehož pohledávky po splatnosti činily 20.632 tis. Kč (po splatnosti byly zejména pohledávky za odvody z titulu porušení rozpočtové kázně, které byly ve výši 18.625 tis. Kč).

V roce 2010 byl celkový objem pohledávek brutto 2.171.613 tis. Kč, z čehož pohledávky po splatnosti činily 50.243 tis. Kč. Opět nejvýznamnější objem pohledávek po splatnosti představovaly pohledávky za odvody z titulu porušení rozpočtové kázně, které byly ve výši 42.232 tis. Kč (k těmto pohledávkám, vedených na účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti se opravné položky nevytvářejí).V souladu s novou právní úpravou se opravné položky k pohledávkám se opravné položky k pohledávkám vytvářejí od roku 2010 jen k vyjmenovaným účtům. Na kraji byly vytvořeny k účtu 311 - Odběratelé, a to ve výši 1.424 tis. Kč.

Pohledávky po splatnosti ve výši 23.121 tis. Kč jsou vymáhány soudní cestou, popř. jsou uplatněny v rámci insolvenčního řízení. Z toho ve prospěch pohledávky ve výši 6.895 tis. Kč nařídil soud výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem.

V roce 2010 byly vyňaty z účetní evidence kraje pohledávky ve výši 304 tis. Kč, které byly dle § 66 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nedobytné. Důvodem k rozhodnutí o nedobytnosti těchto pohledávek byla skutečnost, že u těchto dlužníků byl ukončen konkurz pro nedostatek majetku. Společnosti takto zanikají a jsou vymazány z obchodního rejstříku. Vyňaté pohledávky vznikly na základě rozhodnutí odborů KÚ MSK a jimi uložených peněžitých plnění.

Největší nárůst pohledávek nastal v těchto oblastech:

 • Účet 388 - Dohadné účty aktivní - nárůst o 612.581 tis. Kč (v roce 2009 se na tomto účtu neúčtovalo - jedná se především o dohad výnosů z dotací),
 • Účet 373 - Poskytnuté zálohy na dotace (nárůst o 172.968 tis. Kč, na tomto účtu se v roce 2009 neúčtovalo, jedná se o poskytnuté zálohy na dotace z rozpočtu kraje a v rámci projektů, především globálních grantů),
 • Účet 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy (nárůst o 389.641 tis. Kč vlivem poskytnutých dlouhodobých záloh na dotace, na tento účet byly dále převedeny dlouhodobé zálohy na sociální služby ve výši 48.982 tis. Kč z účtu krátkodobých záloh),
 • Na účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky byla převedena pohledávka za pronájem podniku Letiště Mošnov, evidována v roce 2009 na účtu krátkodobých pohledávek, stav této pohledávky k 31. 12. 2010 je ve výši 784.171 tis. Kč.

Závazky

V roce 2010 došlo v oblasti závazků, a to jak krátkodobých tak i dlouhodobých, ve srovnání s rokem 2009 k podstatnému nárůstu (zvýšení o 1.564.148 tis. Kč). Toto zvýšení opět souvisí (stejně jako u pohledávek) především se změnou metody účtování o závazcích, kdy v roce 2010 musel kraj o závazcích účtovat také v oblasti dotací a dohadných účtů, o kterých se v r. 2009 v souladu s platnými předpisy neúčtovalo (změna vyhlášky pro vybrané účetní jednotky a změna účetních standardů od 1. 1. 2010).

V roce 2009 byl celkový objem krátkodobých závazků 246.657 tis. Kč, v roce 2010 vzrostl jejich objem na 960.947 tis. Kč (zvýšení o 714.290 tis. Kč). Největší nárůst byl na účtu 389 - Dohadné účty pasivní - zvýšení o 454.692 tis. Kč (v roce 2009 se na tomto účtu neúčtovalo - jedná se především o dohady nákladů z poskytnutých dotací ve výši 380.028 tis. Kč a dohady ostatních nákladů ve výši 74.664 tis. Kč), účet 321 - Dodavatelé vzrostl o 137.434 tis. Kč především v důsledku realizované investiční výstavby (rekonstrukce silnic, technické zhodnocení majetku příspěvkových organizací kraje a výstavba IBC v Ostravě).

V roce 2009 byl celkový objem dlouhodobých závazků 1.051.559 tis. Kč, v roce 2010 vzrostl jejich objem na 1.901.416 tis. Kč (zvýšení o 849.857 tis. Kč). Největší nárůst byl na účtu 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy (nárůst o 647.427 tis. Kč vlivem přijatých záloh na dotace, především přijaté zálohy na dotace ke globálním grantům) a na účtu 451 - Dlouhodobé úvěry (nárůst o 90.535 tis. Kč - příjem dlouhodobého úvěru od ČSOB, a.s.).

Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti, rovněž žádné závazky nejsou kryté zástavním právem nebo jinak jištěné.

V roce 2010 se oproti roku 2009 změnila struktura rozvahy, číselné označení, názvy a také obsahová náplň některých syntetických účtů pohledávek a závazků. Převod konečných zůstatků účtů pohledávek a závazků k 31. 12. 2009 do počátečních stavů k 1. 1. 2010 byl proveden podle převodového můstku stanoveného účetním standardem č. 702.

7.5 Inventarizace majetku a závazků

Povinnost kraje jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s platnými ustanoveními § 6, 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů a v návaznosti na Opatření ředitele krajského úřadu, kterým se zabezpečuje provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2010 a vnitřní předpis č. 8, kterým se vydává Směrnice k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví, ve znění pozdějších vnitřních předpisů a vnitřní předpis č. 7, kterým se vydává Směrnice pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje, ve znění pozdějších předpisů.

Ústřední inventarizační komise ve své Závěrečné zprávě z provedené inventarizace konstatovala, že inventarizace proběhla v souladu s vydaným opatřením a stanoveným harmonogramem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně drobného, ostatní majetek, pohledávky a závazky a podrozvahové účty byly inventarizovány k rozhodnému dni 31. 12. 2010. Fyzické inventury hmotného majetku v užívání orgánů kraje byly provedeny pomocí elektronických snímacích zařízení (čteček) - celkem bylo čtečkami zinventarizováno 15 137 položek v celkové hodnotě 220.303,4 tis. Kč. Ostatní položky byly inventarizovány dokladově, fyzicky nebo kombinovanou metodou. Celkem bylo zinventarizováno 400 analytických účtů s vykazovanou hodnotou aktiv a pasiv ve výši 64.176.574,2 tis. Kč. Vlivem legislativních změn v oblasti účetnictví došlo k výraznému navýšení počtu dokladových inventur a rozšíření struktury dílčích inventarizačních komisí. Skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních aktiv a pasiv byl porovnán s účetním a evidenčním stavem podle inventurních soupisů členy šesti dílčích inventarizačních komisí s výsledkem: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

V rámci řádné inventarizace byly také zhodnoceny "Závěrečné zprávy o inventarizaci od příspěvkových organizací", jejichž zřizovatelem byl k 31. 12. 2010 Moravskoslezský kraj a bylo konstatováno, že příspěvkové organizace plní zákonnou povinnost, provádějí inventarizaci a informují o výsledcích svého zřizovatele.

Nejvýznamnější položkou ve struktuře inventarizovaných aktiv kraje, kromě dlouhodobého majetku, jsou pohledávky kraje v celkové výši 2.171.612,9 tis. Kč (dlouhodobé a krátkodobé). Největší pohledávkou zůstává dlouhodobá pohledávka z titulu smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava -Mošnov ve výši 784.171,2 tis. Kč, kterou představuje zůstatková cena pronajatého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který tvoří podnik. K výraznému navýšení došlo u dlouhodobých poskytnutých záloh a poskytnutých záloh na dotace (nárůst o 562.608,8 tis. Kč), a to zejména z důvodu poskytnutí záloh na dotace z rozpočtu kraje a v rámci projektů (dotace budou vyúčtovány v následujících letech), další nárůst je u dohadných účtů aktivních - jedná se o dohady výnosů roku 2010 ve výši 612.581,5 tis. Kč - v roce 2009 se dohadné účty pro časového rozlišení v souladu s platnou metodikou nepoužívaly. V případě inventarizovaných pasiv patří mezi významné položky závazky kraje, které jsou v celkové výši 2.862.363,4 tis. Kč (dlouhodobé a krátkodobé závazky). Nejvýznamnější položku tvoří dlouhodobé úvěry ve výši 1.080.535,3 tis. Kč a dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 647.427,5 tis. Kč (jedná se zejména o dlouhodobé přijaté zálohy od ústředních rozpočtů na dotace, které budou vyúčtovány v následujících letech), další významnou položku tvoří dohadné účty pasivní ve výši 454.691,7 tis. Kč - jedná se o dohady nákladů roce 2010 (v roce 2009 se tento účet v souladu s platnou metodikou nepoužíval).

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Ke dni 31. 12. 2010 byl kraj zřizovatelem 256 příspěvkových organizací.

Ke dni 31. 12. 2009 byl kraj zřizovatelem 264 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2010 byly zastupitelstvem kraje schváleny organizační změny, a to zejména v odvětví školství, kde došlo k 1. 1. 2010 ke sloučení 3 příspěvkových organizací s jinými nástupnickými organizacemi a v měsících červenci a srpnu roku 2010 ke sloučení dalších 3 příspěvkových organizací s jinými organizacemi. V odvětví sociálních věcí došlo rovněž k 1. 1. 2010 ke sloučení 1 příspěvkové organizace s jinou organizací a k 31.3. 2010 ke zrušení 1 příspěvkové organizace z důvodu převedení zřizovatelských funkcí a jejích činností na obec ke konci roku 2009.

Tabulka 1.94: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací *) v tis. Kč
kladný/nulový záporný kladný záporný
Dopravy 1 - 7 378,00 -
Školství 214 2 20 956,56 -1 015,87
Kultury 7 - 1 117,34 -
Zdravotnictví 8 3 11 564,78 -96 318,40
Sociálních věcí 24 1 1 091,32 -349,02
Celkem 254 6 42 108,00 -97 683,29

*) Na hospodářském výsledku příspěvkových organizací v jednotlivých odvětvích se nepodílely příspěvkové organizace sloučené s nástupnickými organizacemi k datu 1. 1. 2010 (3 v odvětví školství a 1 v odvětví sociálních věcí).

Seznam jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 20 až 24 Přílohy 13.2 Tabulková část. Sumární objemy hospodářských výsledků za jednotlivá odvětví se mohou lišit od hodnot uvedených v sumářích účetních výkazů (tabulka č. 31 - 42 Přílohy 13.2 Tabulková část). Důvodem rozdílů je sumarizace výkazů jednotlivých příspěvkových organizací v Centrálním systému účetních informací státu (dále jen "CSÚIS"), kde vlivem používání různých účetních softwarů příspěvkovými organizacemi byla data systémem CSÚIS nejednotně zaokrouhlována.

Finanční prostředky, se kterými příspěvkové organizace kraje hospodaří, pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a prostředky poskytnuté z rozpočtu evropských fondů přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří také s finančními prostředky přijatými z rozpočtů územních samosprávných nebo státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele - Moravskoslezského kraje.

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2010 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky jsou poskytovány jako neúčelový nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako účelová investiční dotace do investičního fondu.

Všechny konkrétní příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím včetně zdůvodnění případného nečerpání jsou popsány v tabulkách č. 8 až 18 Přílohy 13.2 Tabulková část., ve kterých nejsou na rozdíl od tabulek v této kapitole zohledněny vratky příspěvků po 31. 12. 2010.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2010 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomocí evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitolách 2 Reprodukce majetku kraje a 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic, včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

Tabulka 1.95: Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých Správě silnic Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz účelové investiční dotace do investičního fondu celkem
na reprodukci majetku kraje ostatní
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 748 483 415 318 158 212 174 953 92 573

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2010 příspěvek na provoz v celkové výši 748.483 tis. Kč, z toho:

 • neúčelový příspěvek na provoz ve výši 415.318 tis. Kč,
 • příspěvek na odpisy ve výši 140.000 tis. Kč,
 • protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 36.827 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 119.570 tis. Kč,
 • pojistná náhrada za škodu na nemovitém majetku ve výši 1.813 tis. Kč,
 • úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události ve výši 34.949 tis. Kč,
 • vrácení finančních prostředků z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene ve výši 6 tis. Kč.

V roce 2010 byly příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuty investiční účelové dotace do investičního fondu v celkové výši 92.573 tis. Kč, a to zejména na akce, které se týkaly přípravy staveb a vypořádání pozemků, výstavby příjezdové komunikace k objektu IZS v Bílovci a akce Karlova Studánka - průtah silnice č. II/445 a most ev. č. 445-020.

Ze státního rozpočtu ani v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů nebyly v roce 2010 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje investiční dotace poskytnuty.

Mimo výše uvedené a mimo rozpočet kraje obdržela organizace také příspěvek na provoz od statutárního města Ostravy ve výši 8.607 tis. Kč, který byl určen na opravu okružních křižovatek na silnici II/469 v Ostravě-Porubě a na čištění vozovek na území města Ostravy v letním období. Dalším příspěvkem na provoz byl příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 40.991 tis. Kč určený na realizaci akce Škody po zimě 2009/2010 - Moravskoslezský kraj.

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 vykázala nulovou zadluženost. V daném období došlo také k významnému poklesu stavu pohledávek, a to z celkové výše 128.598 tis. Kč na částku 55.904 tis.Kč. Největší pohledávku zde představuje pohledávka za Ministerstvem dopravy České republiky ve výši 48.243 tis. Kč za provedenou údržbu silnic I. třídy v měsíci prosinci 2010, která je splatná v roce 2011.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace dosáhla v roce 2010 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 7.378 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako záporný, a to ztráta ve výši 9.294 tis. Kč. Na této ztrátě se podílel především nárůst nákladů v oblasti spotřeby materiálu a ostatních dodávek a odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

V doplňkové činnosti byl ve sledovaném období dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 16.672 tis. Kč, který byl vytvořen zejména výnosy v doplňkové činnosti, při provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy České republiky a zapojením zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele (obce, podnikatelské subjekty).

V roce 2010 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy.

Organizace zajistila jak plnění jednotlivých úkolů zřizovatele, zejména realizaci programových instrumentů pro souvislé opravy silnic, mostní program a jmenovité investiční akce, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb, tak realizaci opatření Regionálního operačního programu pro léta 2007 - 2013. V důsledku extrémních dešťových srážek a následnému vzniku povodňové situace se organizace v roce 2010 rovněž podílela na odstraňovaní škod na komunikacích.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství

Ke dni 31. 12. 2010 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 213 škol a školských zařízení.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byly v odvětví školství schváleny organizační změny, a tím od 1. 1. 2010 došlo ke sloučení 3 příspěvkových organizací s jinými nástupnickými organizacemi a v měsících červenci a srpnu roku 2010 ke sloučení dalších 3 příspěvkových organizací s jinými organizacemi.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti prostředky v úhrnné výši 4.581.298 tis. Kč.

Tabulka 1.96: Objemy provozních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace Příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z evr.fin.zdrojů
mateřské školy a základní školy 694 772 91 130 1 768 582 260 19 614
gymnázia 757 216 91 857 3 839 647 079 14 441
odborné školy a učiliště 2 481 483 384 112 3 070 2 047 634 46 667
základní umělecké školy 357 749 579 1 792 355 262 116
domy dětí a mládeže 32 342 3 202 0 29 140 0
dětské domovy 158 938 39 020 0 118 833 1 085
ostatní zařízení 98 798 18 426 0 59 079 21 293
celkem 4 581 298 628 326 10 469 3 839 287 103 216

Částka ve výši 628.326 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční prostředky v úhrnné výši 3.952.972 tis. Kč, tj. účelový příspěvek na provoz, představují pro příspěvkové organizace objem finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu, a z evropských finančních zdrojů s předem definovaným účelem.

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly ve výši 3.726.299 tis. Kč a jejich podstatný objem tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, především na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, dotace pro sportovní gymnázia, dotace na rozvojový program "Hustota" a "Specifika" a dotace na pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010.

K akcím spolufinancovaným z evropských finančních zdrojů patří např. globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nebo individuální projekty Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a TIME - tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 90.899 tis. Kč. Další účelové prostředky tvoří příspěvek na řešení dopadů optimalizačních změn a podporu změn oborů, na zajištění činnosti školních psychologů a speciálních pedagogů, na podporu talentů, na podporu málo početných tříd, na podporu soutěží a přehlídek, na rozvojové programy Moravskoslezského kraje Leonardo, aj.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací působících v odvětví školství byla financována prostřednictvím dotací do investičního fondu.

Tabulka 1.97: Objemy investičních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z evr.fin.zdrojů
mateřské školy a základní školy 6 683 6 424 259
gymnázia 14 091 11 562 2 529
odborné školy a učiliště 60 576 41 504 19 072
základní umělecké školy 3 428 3 353 75
domy dětí a mládeže 0 0 0
dětské domovy 3 498 3 498 0
ostatní zařízení 0 0 0
celkem 88 276 66 341 21 935

Příspěvkovým organizacím kraje bylo v souvislosti s jejich investiční činností poskytnuto 88.276 tis. Kč. Prostředky byly určeny především na rekonstrukci majetku kraje předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření (výměny oken, rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalací apod.), na nákup konvektomatů do školních jídelen a na  úhradu výdajů v rámci grantových projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Příspěvkové organizace v odvětví školství mimo výše zmíněné hospodařily také s finančními prostředky poskytnutými od jiných subjektů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje. Tyto dotace představovaly částku ve výši 55.950 tis. Kč. Největší měrou, částkou 17.157 tis. Kč, se na této výši podílely dotace od mezinárodních institucí a finanční dary ve výši 14.562 tis. Kč. Nezanedbatelnou částku z celkového objemu také tvoří dotace od územních celků - obcí, na jejichž území příspěvkové organizace leží, a to je 12.958 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků pochází ze státních zdrojů a poskytnutých věcný darů.

Prostředky od mezinárodních institucí představují z velké části prostředky na projekty v rámci celoživotních vzdělávacích programů Leonardo da Vinci a Comenius (Sokrates) a jsou poskytovány prostřednictvím NAEP - Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši 5.437 tis. Kč byla nejvýznamnější dotace z Ministerstva zemědělství České republiky ve výši 5.189 tis.Kč pro organizaci Školní statek, Opava.

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkové organizaci v odvětví školství

Usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1166 ze dne 22. 9. 2010 bylo příspěvkové organizaci Střední škola technická Opava schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.000 tis. Kč na zabezpečení průběžného financování projektu Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování, na období od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011. Finanční prostředky byly použity na úhradu dodávky CNC strojů.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací ke 31. 12. 2010 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 19.941 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 42 organizací vyrovnaným hospodařením, 172 organizací hospodařících se ziskem a 2 organizace hospodařící se ztrátou ve výši 1.016 tis. Kč.

Ke vzniku ztráty ve výši 862,3 tis. Kč u  jedné z příspěvkových organizací došlo z důvodu realizace projektu o celkových nákladech 1.395,5 tis Kč, který nebyl krytý příspěvkem a škola na něj nezískala ani jiné mimorozpočtové zdroje. Ve druhém případě se jednalo o avizovanou zhoršující se finanční situaci, která byla řešena již v průběhu roku poskytnutím příspěvku a čerpáním rezervního fondu organizace, přesto organizace vykázala ztrátu ve výši 153,5 tis. Kč.

Část zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací v celkovém objemu 469,2 tis. Kč byla využita k úhradě dosud nevypořádaných ztrát. Převážná část zlepšených výsledků (20.500 tis. Kč) byla rozdělena do peněžních fondů, a to částka 10.700 tis. Kč do rezervního fondu a částka 9.800 tis. Kč do fondu odměn. Posílením fondů odměn školy reagovaly na očekávané dopady snížení objemu prostředků na platy ostatních zaměstnanců o cca 10 % při současném oddělení limitů prostředků na platy zvlášť pro pedagogy a nepedagogické zaměstnance.

Ve struktuře celkového výsledku hospodaření došlo k velmi výrazné změně. Poprvé za sledované období je celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti záporný, a to ve výši 8.440 tis. Kč a zisk v doplňkové činnosti ke 31. 12. 2010 dosáhl výše 28.381 tis. Kč Tato skutečnost je ovlivněna zejména změnou zřizovacích listin jednotlivých organizací, kdy pronájem majetku, který byl do roku 2009 veden odděleně v hlavní činnosti, se stal jedním z okruhů doplňkové činnosti. Došlo tak výrazně k navýšení výsledku hospodaření právě v doplňkové činnosti, kde se zisk v předchozím období pohyboval v rozmezí 11 až 14 mil. Kč. A naopak o tuto částku poklesl výsledek v hlavní činnost, která využívala výnosů z pronájmů k dokrývání provozních potřeb.

Negativní vliv na výsledek hospodaření v roce 2010, přičemž stejná situace bude pokračovat také v dalších letech, mají zvyšující se náklady na odpisy. Realizací projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů dochází k situaci, kdy organizacím rostou náklady na odpisy a organizace nemají dostatek zdrojů na jejich finanční krytí. Možným účetním řešením uvedené situace je odúčtování nekrytých investičních fondů, čímž však dochází k omezenému vytváření zdrojů pro údržbu, modernizaci, obnovu a rozvoj dlouhodobého majetku škol. V rozpočtu roku 2011 byl účelový příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních zdrojů organizacím plošně schválen ve výši 95% očekávané výše nákladů na odpisy.

Celková zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství ke 31. 12. 2010 dosáhla výše 34.167 tis. Kč. Z toho 27.807 tis. Kč představují úvěry na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj byl v roce 2010 zřizovatelem 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k financování jejich provozních činností poskytnuty prostředky v celkové výši 196.659 tis. Kč, z toho neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu tvořil částku 162.802 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 33.857 tis. Kč.

Tabulka 1.98: Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz účelové investiční dotace do investičního fondu celkem
na reprodukci majetku kraje ostatní
divadlo 1 44 160 39 800 750 3 610 0
knihovna 1 36 921 24 487 0 12 434 0
muzea a galerie 5 115 578 98 514 5 312 11 752 12 347
celkem 7 196 659 162 802 6 062 27 795 12 347

Na zajištění provozních činností příspěvkových organizací byly v odvětví kultury poskytnuty účelově určené prostředky v objemu 33.857 tis. Kč. Byly vázány např. na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (14.208,9 tis. Kč), nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, příspěvkovou organizaci kraje (7.279 tis. Kč) nebo na realizaci programu rozvoje muzejnictví (2.347,9 tis. Kč).

Na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím bylo poskytnuto celkem 6.062 tis. Kč, z toho částka 1.391,8 tis. Kč v rámci realizace programu rozvoje muzejnictví.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví kultury činily za rok 2010 celkem 12.347 tis. Kč, všechny tyto finanční prostředky byly určeny na pořízení a obnovu majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, např. na dokončení rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína - Muzeum Novojičínska nebo na architektonickou studii přístavby Domu umění - Galerie 21. století - Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly poskytnuty od Ministerstva kultury v roce 2010 mimo rozpočet zřizovatele dotace v rámci programového financování ISPROFIN - EDS v celkové výši 265 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace pro Muzeum Novojičínska (34 tis. Kč) a Muzeum v Bruntále (34 tis. Kč) a investiční dotace pro Muzeum Beskyd Frýdek-Místek (100 tis. Kč) a Muzeum Novojičínska (95 tis. Kč).

Ministerstvo kultury také poskytlo v roce 2010 na základě Smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska neinvestiční finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na řešení programového projektu "Výskyt a rozšíření teplomilné květeny na Novojičínsku jako doplňující prvek studia květeny Moravské brány".

Kromě prostředků ze státního rozpočtu získávají příspěvkové organizace na svou činnost také dotace a dary od měst a obcí, nadací a dalších subjektů.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Hospodaření příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2010 v odvětví kultury skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 1.117 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo všech sedm organizací v odvětví kultury, které hospodařily se ziskem.

Dvě organizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Těšínské divadlo Český Těšín) hospodařily v hlavní činnosti se záporným výsledkem, ztrátu ale pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Nejvyšší výsledek hospodaření v roce 2010 dosáhlo Muzeum v Bruntále (329,9 tis. Kč), nejnižší Těšínské divadlo Český Těšín (0,7 tis. Kč). Žádná příspěvková organizace v odvětví kultury nevykazovala ke 31. 12. 2010 zadluženost.

V průběhu roku 2010 nebyly řešeny žádné závažné problémy, které by zásadně ovlivňovaly celou ekonomiku příspěvkových organizací v odvětví kultury.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl ke 31. 12. 2010 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 11 příspěvkových organizací - 7 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav).

Finanční prostředky určené k financování provozních činností těchto příspěvkových organizací představovaly výši 431.161 tis. Kč, z toho neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu tvořil částku 343.255 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 87.906 tis. Kč.

Tabulka 1.99: Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz účelové investiční dotace do investičního fondu celkem
na reprodukci majetku kraje ostatní
nemocnice 7 53 369 920 13 494 38 955 203 594
odborné léčebné ústavy 1 4 786 0 0 4 786 1 399
ostatní ústavní péče 2 48 219 42 648 600 4 971 756
zdravotnická záchranná služba 1 324 787 299 687 0 25 100 0
celkem 11 431 161 343 255 14 094 73 812 205 749

Část účelově určeného příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace tvořily neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 7.624 tis. Kč. Část těchto účelových prostředků ve výši 4.971 tis. Kč byla určena pro Dětské centrum Čtyřlístek a Dětský domov Janovice u Rýmařova jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Další účelové prostředky ze státního rozpočtu - 2.653 tis. Kč - byly určeny na úhradu nákladů rezidenčních míst pro rok 2010. Jedná se o dotační program Ministerstva zdravotnictví, který formou realizace rezidenčních míst slouží k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů.

Účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje na zajištění provozních činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví byly určeny především na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (52.058 tis. Kč), dále na provoz dětského stacionáře v Českém Těšíně (4.123 tis. Kč), protialkoholní záchytné stanice (6.542 tis. Kč) nebo na zajištění evidence onkologických onemocnění a vedení dat v národním onkologickém registru (848 tis. Kč).

Příspěvkové organizace využily neinvestiční i investiční finanční prostředky ve výši 219.843,3 tis. Kč určené na reprodukci majetku kraje z rozpočtu roku 2010, což představuje 84,7 % upraveného rozpočtu. Na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (neinvestiční prostředky) bylo v roce 2010 poskytnuto 14.094 tis. Kč. Jednalo se především o opravy budov a střech zdravotnických zařízení (13.125 tis. Kč) a o opravu havarijního stavu skiaskopického přístroje v příspěvkové organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Na pořízení a obnovu majetku byly určeny formou účelových investičních dotací do investičních fondů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví na rok 2010 prostředky v celkovém objemu 205.749 tis. Kč, z toho největšími položkami byly rekonstrukce budov a výstavby nových pavilonů zdravotnických zařízení, cca 185.000 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější ukončené akce patří zejména akce:

 • Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce pavilonu H - hemodialýza,
 • Centrální příjem Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
 • Rekonstrukce rehabilitace Nemocnice Třinec,
 • Stavba objektu pro magnetickou rezonanci a CT Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

Dále se jednalo o nákupy přístrojů (např. sonograf pro Slezskou nemocnici v Opavě - 1.342 tis. Kč, přístroj pro umělou ventilaci plic pro Nemocnici Třinec - 2.000 tis. Kč apod.).

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, na základě souhlasu rady kraje, předložila žádost do "Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví" vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví České republiky na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně". Dotace je poskytována formou nevratné přímé dotace za příslibu žadatele, že je schopen předfinancovat nákup přístrojové techniky v rozsahu 79,36 mil. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/851 ze dne 16. 12. 2009 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 68 mil. Kč organizaci Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně za účelem předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně", s návratností zdrojů na období do 31. 12. 2010. Zároveň byla v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 vyčleněna částka 12 mil. Kč na krytí spoluúčasti nemocnice na projektu.

Na základě žádosti ředitele organizace schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1190 ze dne 22. 9. 2010 posun termínu návratnosti zdrojů do 31. 3. 2011, a to z důvodu posunutí předpokládaného termínu výběru uchazeče o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách .

Mimo výše zmíněné příspěvky, dotace a výpomoc hospodařily příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví s finančními prostředky poskytnutými i jinými subjekty než zřizovatelem. Tyto prostředky směřovaly jak k podpoře běžného provozu nemocnic, tak jako investiční podpora nákupu přístrojového vybavení. Z neinvestičních dotací ve výši cca 2.474 tis. Kč největší objem (1.080 tis. Kč) tvořily účelové dotace úřadů práce na zřízení společensky účelných nebo nových pracovních míst. Ostatní prostředky byly určeny na podporu seminářů a nákup vybavení. Částka 75 tis. Kč byla nemocnici v Třinci, Opavě a Krnově poskytnuta prostřednictvím Fakultní nemocnice Ostrava z Ministerstva zdravotnictví České republiky na vedení onkologického registru.

Investiční dotace ve výši 4.558 tis. Kč byly do organizací směřovány přísně účelově. Z toho největší objem představovaly dotace na nákup zdravotnických přístrojů od statutárního města Opava ve výši 2.000 tis. Kč pro Slezskou nemocnici v Opavě a statutárního města Karviná ve výši 558 tis. Kč pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví dosáhly v roce 2010 v celkovém součtu zhoršeného výsledku hospodaření, vytvořená ztráta v úhrnu činila 84.754 tis. Kč. S největší ztrátou hospodařila Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, její celková ztráta činila -55.957 tis. Kč. Tato nemocnice v současně době řeší splácení polhůtných závazků vůči dodavatelským společnostem, má uzavřeny s největšími firmami splátkové kalendáře na překlenutí dočasného zpožďování úhrad závazků a posunutí splatnosti u vybraných dodavatelů. Nemocnice má uzavřenou smlouvu o krátkodobém provozním úvěru na rok 2010 ve výši 30 mil. Kč, s pomocí výše uvedeného úvěru pro rok 2009 a následně 2010 nemocnice částečně pokryla přechodné nedodržování smluvních splatností, vzniklých především srážkou za poskytnutou zdravotní péči v uplynulých letech a neprofinancováním nárůstu poskytnuté zdravotní péče v souvislosti s onkologickou péčí poskytovanou v rámci Komplexního onkologického centra Nový Jičín.

Zlepšeného výsledku hospodaření dosáhlo 7 organizací, jejich celkový vytvořený zisk představoval 11.565 tis. Kč. Nejlepšího výsledku hospodaření dosáhlo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (5.882 tis. Kč).

V následující tabulce je blíže vyčíslen pouze výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví - nemocnic, včetně uvedení vlivu zúčtovaného fondu reprodukce majetku (FRM) - investičního fondu.

Tabulka 1.100: Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví - nemocnic (v tis. Kč)
Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 1-12/2010 před zdaněním Daň z příjmů a dodatečné odvody Výsledek hospodaření 1-12/2010 po zdanění Vliv fondu reprodukce majetku
Výše proúčtovaného nekrytého FRM Způsob proúčtování FRM dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 164,59 -5.717,00 *) 5.881,59 5.682,59 snížením odpisů
Nemocnice ve Frýdku-Místku 1.832,00 1.735,00 97,00 8.600,00 snížením odpisů
Nemocnice Třinec 7.410,79 7.377,18 33,61 x x
Nemocnice s poliklinikou Havířov -8.858,97 0,00 -8.858,97 10.235,00 snížením odpisů
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -31.502,00 0,00 -31.502,00 33.090,77 snížením odpisů
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně -55.957,43 0,00 -55.957,43 16.100,00 snížením odpisů
Slezská nemocnice v Opavě 5.378,94 901,58 4.477,36 38.680,41 snížením odpisů
CELKEM -81.532,08 4.296,76 -85.828,84 112.388,77 x

*) záporná hodnota u SZZ Krnov představuje odúčtování daně z příjmů právnických osob. K 31.12.2009 byla daňovým poradcem stanovena předběžná povinnost daně z příjmu právnických osob za rok 2009 ve výši 5.717 tis. Kč. Upřesněním všech skutečností, zohledněných v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009, podaném k 30.6.2010, SZZ Krnov daňová povinnost nevznikla a předpokládaná daň z příjmu byla v plné výši odúčtována.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že příspěvkové organizace - nemocnice vykázaly souhrnně za účetní období roku 2010 ztrátu ve výši -85.828,84 tis. Kč (po zdanění). Tento výsledek hospodaření je ovlivněn proúčtováním nekrytého fondu reprodukce majetku (dále jen FRM). Finančně nekrytý FRM proúčtovaly nemocnice v souladu s ustanovením § 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2010 činil celkový objem nekrytého FRM u nemocnic 112.388,77 tis. Kč. Dalším významným faktorem ovlivňujícím výsledek hospodaření je daň z příjmů právnických osob, kterou zaplatily nemocnice v celkové výši 4.296,76 tis. Kč.

Jednotlivé nemocnice v průběhu roku plnily opatření ke zkvalitnění činnosti organizace, eliminovaly nárůst nákladových položek, i když tuto snahu negativně ovlivňuje celá řada faktorů. Struktura nákladů v roce 2010 měla vzestupný trend, který byl zapříčiněn zejména nárůstem v položce osobní náklady (mzdové náklady včetně povinných odvodů). V roce 2010 došlo k navýšení platů, a to k 1. 10. 2010, z důvodu novelizace katalogu prací Nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Podle výše uvedeného nařízení vlády byli někteří zaměstnanci, zejména střední zdravotnický personál, přeřazeni do vyšší platové třídy. Přestože k aplikaci legislativních změn v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo v průběhu roku 2009, do mzdových nákladů se navýšení promítlo v plném rozsahu až navýšením mezd pro rok 2010, které mají vliv na výpočet odměny za ústavní pohotovostní služby. Celkové osobní náklady činí 2.956.911,32 tis. Kč. Průběžně sledované položky léčiv a speciálního zdravotnického materiálu vykazují meziroční pokles, a to u léčiv o 18.708,45 tis. Kč, u speciálního zdravotnického materiálu o 7.251,10 tis. Kč. Těchto úspor bylo dosaženo zejména realizací nákupu komodit formou elektronických aukcí.

Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven, přičemž jejich meziroční nárůst činil 175.279,28 tis. Kč. V tomto nárůstu se promítá z části vliv zvýšené výkonnosti nemocnic, bonifikace kvality poskytnuté zdravotní péče za předchozí období, navýšení příspěvku na mzdy zdravotních sester, ale také v některých případech srážky od zdravotních pojišťoven (regulace objemu zdravotní péče stanovené vyhláškou).

Vývoj objemu pohledávek a závazků vypovídá o nerovnoměrném saldu pohledávek a závazků z obchodního styku k 31. 12. 2010 - viz tabulka 1.101.

Tabulka 1.101: Vývoj objemu pohledávek a závazků v letech 2009 a 2010 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Období Pohledávky Závazky Saldo pohledávek a závazků z obchodního styku
Pohledávky celkem Pohledávky z obchodního styku Závazky celkem Závazky z obchodního styku
SZZ Krnov 2009 49 727,73 48 672,26 86 311,07 47 197,76 1 474,50
2010 55 043,92 50 149,70 91 311,82 47 501,28 2 648,42
             
Nemocnice Frýdek-Místek 2009 79 782,64 56 934,56 97 470,42 58 844,10 -1 909,54
2010 94 302,00 48 093,00 113 698,00 70 871,00 -22 778,00
             
Nemocnice Třinec 2009 45 585,63 38 549,61 68 036,82 13 420,99 25 128,62
2010 55 797,29 46 870,84 103 880,07 14 663,85 32 206,99
             
Nemocnice Havířov 2009 70 739,31 70 574,26 142 713,33 110 769,44 -40 195,18
2010 58 839,44 47 176,10 156 159,59 105 348,95 -58 172,85
             
Nemocnice Karviná-Ráj 2009 63 536,91 61 975,25 99 026,89 50 034,80 11 940,45
2010 126 070,00 102 408,00 225 216,00 102 715,00 -307,00
             
Nemocnice v Novém Jičíně 2009 93 959,04 90 838,34 259 404,20 227 753,12 -136 914,78
2010 98 069,61 61 634,00 404 858,53 302 114,56 -240 480,56
             
Nemocnice Opava 2009 65 078,02 64 068,49 163 629,26 123 912,90 -59 844,41
2010 71 880,14 66 128,33 169 992,85 119 600,98 -53 472,65
             
Celkem 2009 468 409,28 431 612,77 916 591,99 631 933,11 -200 320,34
2010 560 002,40 422 459,97 1 265 116,86 762 815,62 -340 355,65

Ředitelům nemocnic bylo uloženo dodržet vyrovnané saldo objemu pohledávek a závazků z obchodního styku k 31. 12. 2010. Záporné saldo bylo ovlivněno u organizací těmito faktory:

 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace - po celé období roku 2010 docházelo k uplatnění výrazných restriktivních opatření v oblasti financování vykazované zdravotní péče, což mělo zásadní vliv na celkový stav finanční hotovosti na bankovním účtu. Nemocnice byla de facto celý rok 2010 podfinancována v rozsahu 2 - 4 %, tuto finanční nedostatečnost ještě umocnila skutečnost, že vyúčtování roku 2009 proběhlo až v měsíci září roku 2010 namísto v zákonem stanoveném termínu (v červnu roku 2010), tento postup VZP vedl také k tomu, že nedošlo ani k očekávané úpravě, v tomto případě k navýšení, zálohových plateb pro druhé pololetí roku 2010. Vše výše uvedené bylo základní příčinou postupné finanční nedostatečnosti nemocnice, na což vedení nemocnice v počátku roku 2010 reagovalo pozvolným prodlužováním lhůty splatnosti svých závazků, což v konečném důsledku vedlo až k porušení vyrovnanosti salda pohledávek a závazků.
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - negativní saldo k 31. 12. 2010 je mj. ovlivněno úhradou od Revírní bratrské pokladny zdravotní pojišťovny, kdy dne 30. 12. 2010 byla na bankovní účet nemocnice připsána úhrada od této zdravotní pojišťovny ve výši cca 25 mil. Kč, která je obvykle provedena k 5. 1. následujícího měsíce. Touto úhradou klesly pohledávky a závazky zůstaly nezměněny, protože z těchto prostředků jsou každoměsíčně hrazeny mzdy zaměstnancům.
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - k 31. 12. 2010 překročil objem závazků z obchodního styku objem pohledávek z obchodního styku, jelikož pohledávky z obchodního styku činily 102.408 tis. Kč a byly tak nižší o 307 tis. Kč, než závazky, které byly ke stejnému datu evidovány v hodnotě 102.715 tis. Kč. Negativní trend salda pohledávek a závazků z obchodního styku byl ovlivněn špatnou finanční situací nemocnice - z důvodu meziročního nárůstu nákladů o 10.596 tis. Kč (v meziročním srovnání roku 2010 a roku 2009) a současného poklesu celkových výnosů o 22.276 tis. Kč. Snížení plateb od zdravotních pojišťoven bylo zapříčiněno uplatněním regulačních srážek za vyúčtování zdravotní péče poskytnuté v roce 2009. Především se jedná o velmi vysokou srážku VZP z přeplacených paušálních záloh, a to v celkové výši 32.390 tis. Kč. Vedení nemocnice se podařilo projednat a následně podepsat splátkový kalendář na tuto vysokou srážku a v měsíci listopadu a prosinci 2010 byly uplatněny (tj. sníženy úhrady VZP) srážky ve výši 14.170.777,90 Kč.
 • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace - vykázala nejvyšší záporné saldo pohledávek a závazků z obchodního styku k 31. 12. 2010. Tento stav je ovlivněn z části zúčtovanou přijatou návratnou krátkodobou finanční výpomocí ve výši 68 mil. Kč, účelově určenou na předfinancování projektu spolufinancovaného z EU - Obnova a modernizace přístrojové techniky KOC Nový Jičín. Vysoká zadluženost nemocnice byla historicky způsobena nárůstem produkce ve vazbě na zvýšenou operativu a ostatní úkony související s rozvojem KOC - komplexního onkologického centra Nový Jičín. Toto zásadní navýšení produkce nebylo však v celé šíři podchyceno ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami a tudíž nedošlo k navýšení plateb. Vzniklá nadprodukce s sebou nesla a stále nese vysoké náklady, které nejsou ze stran zdravotních pojišťoven v plném rozsahu hrazeny.
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace - vedení nemocnice stále vyvíjí snahy o zlepšování struktury závazků podle splatnosti. Pozornost byla zaměřena především na umořování nejstarších závazků. V průběhu roku 2010 probíhala v nemocnici také zvýšená investiční činnost, která se odráží ve vykazovaných objemech závazků, nicméně tyto závazky jsou kryty dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, zabezpečovala v nepřetržitém provozním režimu poskytování přednemocniční neodkladné péče ve smyslu vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění. Tuto činnost zajišťovaly týmy 5 územních odborů a dvou pracovišť v Ostravě:

 • ÚSZS MSK Územní odbor Bruntál
 • ÚSZS MSK Územní odbor Opava
 • ÚSZS MSK Územní odbor Karviná
 • ÚSZS MSK Územní odbor Nový Jičín
 • ÚSZS MSK Územní odbor Frýdek-Místek
 • Územní středisko záchranné služby v Ostravě

Organizace vykázala kladný výsledek hospodaření ke 31. 12. 2010 ve výši 866,57 tis. Kč po zdanění (před zdaněním - 1.013,06 tis. Kč), přičemž fond reprodukce majetku měla finančně krytý.

Na nárůstu položky "osobních nákladů" se negativně projevilo povinné navýšení platů dle nařízení vlády, na tyto zvyšující se náklady nemůže organizace pružně reagovat usměrňováním objemu poskytnuté zdravotní péče. Osobní náklady se meziročně zvýšily o 22.244,41 tis. Kč. Ostatní sledované položky se podařilo organizaci meziročně snížit (z toho náklady na pohonné hmoty o 208 tis. Kč, náklady na služby o 862,49 tis.Kč). Náklady na služby jsou meziročně zvýšeny o 2.596,52 tis. Kč, a to zejména z důvodu realizace nezbytných oprav budov a vozidel. Přestože plánování výkonnosti je vzhledem k hlavní činnosti velmi specifické (vliv skladby pojištěnců, četnost výjezdů), tržby od zdravotních pojišťoven meziročně vykazují nárůst o 5.889 tis. Kč. Organizace dosáhla kladného salda pohledávek a závazků z obchodního styku, tj. v absolutní hodnotě 23.734,55 tis. Kč, a nejsou vykazovány žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Odborný léčebný ústav, dětský domov a dětské centrum vykázaly souhrnně za účetní období roku 2010 zisk ve výši 208,65 tis. Kč. Jak je patrné z výše uvedené tabulky, stanovený závazný ukazatel "výsledek hospodaření ve výši 0 Kč" tyto organizace dodržely. Organizace v souhrnu vykázaly kladné saldo pohledávek a závazků z obchodního styku, tj. v absolutní hodnotě 2.559,25 tis. Kč. K datu 31. 12. 2010 eviduje závazky po lhůtě splatnosti ve výši 4 tis. Kč pouze Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace.

Tabulka 1.102: Výsledek hospodaření příspěvkových ostatních organizací v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 1-12/2010 před zdaněním Daň z příjmů a dodatečné odvody Výsledek hospodaření 1-12/2010 po zdanění Vliv fondu reprodukce majetku
Výše proúčtovaného nekrytého FRM Způsob proúčtování FRM dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 13,00 13,00 0,00 x x
Dětský domov Janovice u Rýmařova 132,65 0,00 132,65 x x
Dětské centrum Čtyřlístek 76,00 0,00 76,00 x x
CELKEM 221,65 13,00 208,65 x x

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj ke 31. 12. 2009 vykonával zřizovatelskou funkci u 26 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Od 1. 1. 2010 byla v rámci procesu transformace pobytových sociálních služeb v kraji sloučena příspěvková organizace Krajánek (Město Albrechtice) s příspěvkovou organizací Harmonie v Krnově, se kterou už byla v roce 2009 sloučena příspěvková organizace Naděje (Jindřichov ve Slezsku) a došlo k vytvoření regionálního centra pro oblast Krnovska, a tak ve stejné oblasti neposkytuje stejné sociální služby stejné cílové skupině více různých poskytovatelů sociálních služeb.

Ke 31. 12. 2009 došlo také k ukončení poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci kraje Domov Havířov a převedení jejích činností na příspěvkovou organizaci obce. Ke dni 31. 3. 2010 došlo ke zrušení příspěvkové organizace Domov Havířov; finanční prostředky, které byly organizaci poskytnuty, byly účelově určeny na pokrytí nákladů (osobní náklady, kancelářské prostředky, telefon, odpisy DM, záloha na daň apod.) vzniklých v období leden až březen 2010 v souvislosti s činnostmi organizace do jejího zrušení.

Celkový počet příspěvkových organizací ke 31. 12. 2010 se tímto snížil oproti roku 2009 z 26 na 24.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvek na zajištění běžného provozu z rozpočtu MSK byl poskytován pouze příspěvkové organizaci Centrum psychologické pomoci v Karviné ve výši 9.660 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006 (činnost byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje). Schválené finanční prostředky na běžný provoz této příspěvkové organizace byly čerpány na 100 %.

Z rozborů hospodaření za I. pololetí roku 2010 však vyplynula potřeba poskytnout příspěvkovým organizacím Sagapo, Bruntál (800 tis. Kč) a Benjamín, Petřvald (258 tis. Kč) příspěvek zřizovatele na provoz k zabezpečení financování provozních nákladů.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v průběhu roku 2010 dále poskytnuty k financování jejich provozní činnosti účelově určené finanční prostředky v úhrnné výši 14.051 tis. Kč, z toho bylo organizacím poskytnuto z rozpočtu Moravskoslezského kraje 14.001 tis. Kč a ze státního rozpočtu 50 tis. Kč na poskytnutí nadstandardní pobytové služby válečným veteránům. Finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny např. na nově vzniklá zařízení k výkonu pěstounské péče, na zpracování studií v rámci transformace pobytových sociálních služeb, na odpisy, popř. na stěhování uživatelů.

Tabulka 1.103: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
domovy 24 9 925 1 058 2 620 5 441 806
zařízení pro výkon pěstounské péče 1 14 844 9 660 0 5 184 0
celkem 25 24 769 10 718 2 620 10 625 806

Ostatní krajské příspěvkové organizace byly financovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Těmto příspěvkovým organizacím tedy v průběhu roku nebyl kryt roční příspěvek na provoz státní dotací zapojovanou do rozpočtu kraje, ale v rámci tzv. "průtokové dotace" poskytované přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky do rozpočtu kraje nevstupují, procházejí pouze přes bankovní účet kraje.

V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách předložil krajský úřad Ministerstvu práce a sociálních věcí v listopadu 2009 a během roku 2010 ve třech kolech dotačního řízení tři souhrnné žádosti o poskytnutí dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v celkové výši 904.087,094 tis. Kč. Z této částky bylo pro příspěvkové organizace kraje na rok 2010 požadováno celkem 317.429,026 tis. Kč, přičemž předpokládané náklady příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti činili v roce 2010 820.000 tis. Kč. Pro rok 2010 byl objem poskytnutých prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí 305.305 tis.Kč (96,2 %) z požadovaných 317.429 tis. Kč., což je o 12.124,026 tis. Kč méně oproti požadavku. Podíl dotace ze státního rozpočtu na předpokládaných nákladech příspěvkových organizací v roce 2010 tak činil 37 %. Objem financí pro rok 2009 představoval pro příspěvkové organizace kraje 312.551 tis. Kč, což je pro úplnost cca 93,7 % objemu roku 2008. Z výše uvedeného vyplývá, že objem poskytovaných prostředků ze státního rozpočtu se neustále snižuje. Pro rok 2010 představoval objem prostředků 97,6 % objemu roku 2009 a 85,7 % objemu poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008.

Z celkového rozpočtovaného objemu finančních prostředků rozpočtovaných na akce reprodukce majetku kraje bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí 30.068,7 tis. Kč. Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2010 ve výši 27.456 tis.Kč, což představuje 91,3 % upraveného rozpočtu. Neinvestičními prostředky na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím bylo v roce 2010 z výše zmíněné částky poskytnuto 2.620 tis. Kč - na dovybavení technického zázemí nutného pro realizaci služeb v souvislosti s přestěhováním uživatelů do náhradních prostor, na opravu střechy, krovu a stropu budovy bývalé příspěvkové organizace Naděje.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Investiční prostředky poskytnuté v odvětví sociálních věcí do investičních fondů příspěvkových organizací byly ve výši 24.836 tis. Kč. Použity byly zejména na stavební úpravy objektů a rekonstrukce zařízení v rámci procesu transformace pobytových služeb pro uživatele.

K nejvýznamnějším akcím patřily zejména:

 • Vybudování oddělení pro uživatele s demencí v budově č. p. 104 v Domově Na zámku v Kyjovicích,
 • Přístavba evakuačního lůžkového výtahu v Domově Bílá Opava v Opavě.

Mimo výše uvedené příspěvky a dotace a mimo rozpočet zřizovatele byly poskytnuty příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí také příspěvky na běžný provoz od územních samostatných celků, např.:

 • Centrum psychologické pomoci, Karviná - 150.000 Kč na provoz poradny Třinec od města Třince
 • Domov Březiny, Petřvald
 • 250.000 Kč od města Orlové na mzdy zdravotníků a el. energii
 • 50.000 Kč od města Petřvaldu na DDHM 
 • 20.000 Kč od města Bohumína na el. energii
 • Domov Jistoty, Bohumín - 40.000 Kč na provoz služby zvláštní režim od města Bohumína
 • Domov Odry, Odry - 39.900 Kč na zakoupení rehabilitačního přístroje od města Oder
 • Domov Pohoda, Bruntál - 77.000 Kč od města Bruntálu na: den seniorů, terapeut. dílny
 • Nový domov,Karviná - 875.000 Kč na provoz od statutárního města Karviné

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 9/790 ze dne 16. 12. 2009 (schválený rozpočet) schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím ve výši 40.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu, a na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Vzhledem ke včasným splátkám přiznaných dotací ze státního rozpočtu byla poskytnuta návratná finanční výpomoc pouze ve výši 30.000 tis. Kč. Poskytnuté prostředky z návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly vráceny v říjnu 2010.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2010 zlepšeného výsledku hospodaření pro rok 2010 v celkové kladné výši 742 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 17 organizací hospodařících se ziskem, 6 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením a 1 organizace hospodařila se ztrátou. Zrušená příspěvková organizace Domov Havířov se na hospodářském výsledku nepodílela.

Vlivem snížení dotace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí a snížením příspěvku na péči příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních služeb výrazně poklesl celkový objem finančních prostředků na provozní náklady poskytovaných sociálních služeb. Důsledkem toho musely příspěvkové organizace kraje uskutečnit úsporná opatření, aby byly schopné dodržet závazný ukazatel - výsledek hospodaření 0 Kč. V rámci úsporných opatření příspěvkové organizace snižovaly např. stavy počtu zaměstnanců, mzdové náklady, zapojení finančních prostředků do oprav. Příspěvkovým organizacím se podařilo tato úsporná opatření stanovit tak, aby kvalita poskytovaných služeb zůstala na stejné úrovni. I přesto byl však nezbytný podíl ze strany zřizovatele na zabezpečení běžného chodu některých organizací prostřednictvím příspěvku na provoz, kterým mohly příspěvkové organizace pokrýt provozní náklady tak, aby dosáhly kladného či nulového hospodářského výsledku.

Zhoršený výsledek hospodaření byl zapříčiněn skutečností, že v organizaci Harmonie po sloučení s organizací Krajánek došlo ke zvýšení plánovaných nákladů a zároveň v rámci probíhajícího procesu transformace došlo v průběhu roku 2010 k postupnému snížení kapacity, a s tím k souvisejícímu poklesu výnosů (úhrady od uživatelů za stravu, pobyt, včetně příspěvku na péči). Výsledek hospodaření před zdaněním činil 28 tis. Kč, po odečtení daně z příjmů vlivem odpisů z majetku byla však vykázána ztráta ve výši 349 tis. Kč. Tato ztráta nebyla způsobena nedostatkem finančních prostředků, ani tím neutrpěla kvalita poskytované služby. Auditor nedoporučil organizaci pokrýt ztrátu z rezervního fondu v roce 2010, neboť by v konečném důsledku došlo k navýšení odvodu daně z příjmů, a tím i k nutnosti vyššího čerpání finančních prostředků z rezervního fondu o 200 tis. Kč. Zhoršený výsledek hospodaření organizace Harmonie bude vypořádán úhradou z rezervního fondu organizace v následujícím roce.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj má účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Tabulka 1.104: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Sídlo
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 734 01 Bílovec, 17. listopadu 538
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 739 91 Jablunkov, Alej míru 442
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Na hradbách 1440/16
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401
KIC Odpady, a. s. 33,91 28564111 702 00 Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 702 00 Ostrava, Na Jízdárně 7/1245
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 792 01 Bruntál, třída Práce 42
Tabulka 1.105: Společnost založená krajem
Název Sídlo
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 1403/2

9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Bílovecká nemocnice, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1827 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 21.282,3 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 19. 2. 2008.
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2093 a 24/2128 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 50.838,1 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 1. 8. 2008.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedena v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedená v účetnictví činí 176.588.653,51 Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Bílovecké nemocnice, a. s. činí 74.120,4 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu, za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov - odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2129 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 1.518,4 tis. Kč a nepeněžitém vkladu ve výši 153.681,6 tis. Kč nemovitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 31. 7. 2008.
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2245 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o nepeněžitém vkladu ve výši 691,9 tis. Kč movitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje do základního kapitálu. Toto navýšení bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 28. 11. 2008.
 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/411 ze dne 14. 10. 2009 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 13.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 14. 12. 2009.

V návaznosti na to, že v průběhu roku 2008 docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedená v účetnictví činí 172.111.463,35 Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Sanatoria Jablunkov, a. s. činí 170.891,6 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%.

Tabulka 1.106: Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2010 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 119.062 133.482 -14.420
Sanatorium Jablunkov, a.s. 75.834 76.324 -490

Společnost Bílovecká nemocnice, a. s. skončila v roce 2010 ve ztrátě ve výši 14.420 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 11.542 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodního styku představují 95,9 % z celkových pohledávek. Celkové závazky společnosti jsou ve výši 18.166 tis. Kč. Největší část závazků tvoří závazky z obchodního styku, které představují 77,2 % z celkových závazků. Zbývající část závazků jsou závazky k zaměstnancům a ke státu. S ohledem na to, že účetnictví obchodní společnosti nebylo dosud uzavřeno, nebyla účetní závěrka předložena dozorčí radě ke schválení.

Společnost Sanatorium Jablunkov, a. s. dosáhla za rok 2010 ztráty ve výši 490 tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhlo vzhledem k dosaženému zápornému výsledku hospodaření v roce 2010 převést tuto ztrátu na účet "neuhrazená ztráta z minulých let". Neuhrazená ztráta z minulých let činí 224 tis. Kč. Dne 9. 5. 2011 dozorčí rada společnosti schválila a doporučila valné hromadě navrhované rozdělení výsledku hospodaření. Rada kraje v působnosti valné hromady navrhované rozdělení výsledku hospodaření schválila.

Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 38.611 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují pouze 0,8 % z celkového objemu pohledávek. Pohledávky z obchodního styku tvoří 99,8 % z celkové výše pohledávek. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 33.232 tis. Kč, z toho pouze 3.820 tis. Kč tvoří závazky z obchodního styku. Sanatorium Jablunkov, a.s., má vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR nastaven zálohový způsob platby, tyto zálohy představují 78,1 % závazků na účtu přijatých záloh. Zbývající část závazků tvoří zejména závazky ke státu a zaměstnancům.

Tabulka 1.107: Přehled zrušených obchodních společností formou likvidace v odvětví zdravotnictví
Název Sídlo
Třinecká nemocnice, a.s. "v likvidaci" 739 61 Třinec, Kaštanová 268
Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. "v likvidaci" 738 18 Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 321
Karvinská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 734 12 Karviná - Ráj, Vydmuchov 399/5
Havířovská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 736 01 Havířov, Dělnická 1132/24
Opavská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 746 01 Opava, Olomoucká 86
Novojičínská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 741 11 Nový Jičín, K nemocnici 775/76
Krnovská nemocnice, a.s. "v likvidaci" 794 01 Krnov, I. P. Pavlova 552/9
Moravskoslezská servisní, a.s. "v likvidaci" 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, F. Šrámka 1209/5

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/73 ze dne 18. 12. 2008 rozhodlo o zrušení 7 nemocnic - obchodních společností formou likvidace. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 5/345 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti Moravskoslezská servisní, a. s. rovněž formou likvidace. Moravskoslezský kraj v roce 2010 ukončil proces likvidace uvedených obchodních společností. Všechny výše uvedené obchodní společnosti byly po ukončení likvidace v roce 2010 vymazány z obchodního rejstříku. Kraj zapojil do svého rozpočtu likvidační zůstatky uvedených zrušených obchodních společností v celkové výši 12.882 tis. Kč.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Letiště Ostrava, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 3. 3. 2004.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/855/1 ze dne 23. 2. 2006 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 35.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 29. 3. 2006.
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1053/1 ze dne 8. 6. 2006 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 22.302 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 13. 7. 2006.
 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2036 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 70.500 tis. Kč a nepeněžitém vkladu ve výši 43.500 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 20. 8. 2008.
 5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/385 ze dne 14. 10. 2009 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 137.000 tis. Kč do základního kapitálu. Peněžitý vklad byl splacen ve dvou etapách. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 20. 11. 2009.
 6. Usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1257 ze dne 22. 9. 2010 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 41.105 tis. Kč do základního kapitálu. Peněžitý vklad byl splacen ve dvou etapách, druhá splátka byla provedena v březnu 2011. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 6. 4. 2011.

Zastupitelstvo kraje současně rozhodlo o záměru zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti v celkové výši 95.200 tis. Kč v letech 2012-2013. Jedná se o zajištění dofinancování zbylé části projektu Stroje a zařízení II.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková hodnota základního kapitálu vedená v účetnictví činí 365.042,61 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Letiště Ostrava, a. s. činila 351.407 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100%. Společnost Letiště Ostrava, a.s. dosáhla za rok 2010 zisku ve výši 1.361 tis. Kč. Účetní závěrka byla dne 4. 5. 2011 schválena radou kraje v působnosti valné hromady společnosti, a to včetně návrhu na rozdělení zisku na povinný příděl do rezervního fondu ve výši 69 tis.  Kč a zbývající části do sociálního fondu. Kumulovaná neuhrazená ztráta společnosti z předchozích let ve výši 15.750 tis.Kč bude hrazena z dosažených budoucích zisků v následujících letech.

Celkové pohledávky společnosti jsou vykazovány ve výši 23.325 tis. Kč, z toho krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti činí 18.607 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky účetní jednotka neeviduje. Z převážné části se jedná o pohledávky z obchodního styku, které tvoří 95,5 % celkových pohledávek. Celkové závazky společnosti jsou ve výši 856.065 tis. Kč. Největší část závazků tvoří závazky k Moravskoslezskému kraji, a to z pronájmu podniku ve výši 784.171 tis. Kč a ve výši 25.219 tis. Kč z kupních smluv a převzatých věcí uzavřených mezi krajem a společností. Závazky z obchodního styku jsou pouze krátkodobé, a to ve výši 27.805 tis. Kč. Zbývající část závazků jsou zejména závazky k zaměstnancům a ke státu. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Letiště Ostrava, a. s. čerpá bankovní úvěry, jejichž konečný stav k 31. 12. 2010 činil 67.783 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobý bankovní úvěr na financování rekonstrukce a modernizace vzletové a přistávací dráhy ve zbývající výši 25.459 tis. Kč se splatností v roce 2013. Dále společnost čerpá krátkodobé bankovní úvěry na pořízení strojů a zařízení v rámci projektů "Stroje a zařízení I" a "Stroje a zařízení HZS" spolufinancovaných z Regionálního operačního programu a krátkodobá část úvěru na financování rekonstrukce a modernizace vzletové a přistávací dráhy v celkové výši 42.094 tis. Kč. Zbývající část úvěrů tvoří dodavatelský úvěr ve výši 230 tis. Kč na pořízení kuřácké kabiny do odletového terminálu v roce 2008. Splatnost dodavatelského úvěru je v červenci 2011.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem ve výši 185 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009.

Základní kapitál dle obchodního rejstříku činí 920 tis. Kč.

Tabulka 1.108: Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2010 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 216.705 215.344 1.361
Koordinátor ODIS, s.r.o. 12.217 12.184 33

Společnost Koordinátor ODIS, s.r.o. dosáhla za rok 2010 zisku po zdanění ve výši 33 tis. Kč. O hospodářském výsledku roku 2010 bude rozhodovat valná hromada společnosti. Krátkodobé pohledávky jsou vykazovány ve výši 962 tis. Kč. Jsou tvořeny zejména z pohledávek z obchodního styku ve výši 402 tis. Kč, zbývající část představují daňové a státní pohledávky a poskytnuté zálohy za energie a služby k nájmu. Účetní jednotka nevykazuje pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 3.389 tis. Kč. Jedná se především o krátkodobé závazky vyplývající z obchodního styku ve výši 74,1 % z celkového objemu závazků. Dále se jedná o závazky za zaměstnanci ve výši 311 tis. Kč, závazky ke státu ve výši 280 tis. Kč, zbývající část tvoří zejména dohadné účty.

9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008.

Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., činila 1.000.000 Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009.

Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11.079,50 Kč. Základní kapitál obchodní společnosti činí 289.336 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti činí 0,003 % na základním kapitálu.

Tabulka 1.109: Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2010 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 19.200 18.156 1.044
VaK Bruntál, a.s. 65.142 63.103 2.039

Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s. dosáhla za rok 2010 zisku po zdanění ve výši 1.044 tis. Kč. Dne 15. 6. 2011 bude valná hromada rozhodovat o rozdělení zisku společnosti za rok 2010. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 10.652 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky představují objem 7.831 tis. Kč, z toho část ve výši 2.214 tis. Kč tvoří dlouhodobá pohledávka za Statutárním městem Ostrava a týká se tzv. "obydlování" (= vlastní investice v sídle společnosti) a zbývající část tvoří pohledávky vůči partnerům projektu CERADA z titulu poskytnutých záloh. Krátkodobé pohledávky činí 2.821 tis. Kč. Jsou tvořeny zejména z dohadných účtů, obchodních pohledávek, dále z pohledávek ke státu a krátkodobými poskytnutými zálohami. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 11.156 tis. Kč, z toho pouze 16 tis. Kč tvoří dlouhodobé závazky, kde se jedná o odložený daňový závazek. Zbývající část představují zejména krátkodobé závazky z přijatých záloh.

Společnost VaK Bruntál, a.s. dosáhla za rok 2010 zisku ve výši 2.039 tis. Kč. O hospodářském výsledku roku 2010 bude rozhodovat valná hromada společnosti dne 16. 6. 2011. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 19.940 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti ve výši 1.556 tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky z obchodních vztahů, které tvoří 63,4 % z celkových pohledávek, zbývající část je tvořena dohadnými položkami na vodné, poskytnutými zálohami a daňovými pohledávkami. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 21.303 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti ve výši 4.074 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 14.601 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dlouhodobými zálohami od obcí Široká Niva, Lichnov a Zátor, které budou vyrovnány formou nabytí akcií společnosti Vak Bruntál. Zbývající část dlouhodobých závazků tvoří odložená daň z příjmů. Rozdíl tvoří krátkodobé závazky zejména z obchodního styku, z přijatých záloh na vodné, závazky vůči státu a dohadnými účty za nevyfakturovanou elektřinu.

9.4 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

KIC Odpady, a.s.

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominálně hodnotě jedné akcie 100.000 Kč společnosti na následující statutární města:
  ba) Opava - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
  bb) Frýdek-Místek - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
  bc) Havířov - 35 ks akcií - 8,75 % základního kapitálu
  bd) Ostrava - 129 ks akcií - 32,25 % základního kapitálu
  be) Karviná - 50 ks akcií - 12,50 % základního kapitálu
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 bylo rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s. a zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

Celková výše základního kapitálu KIC Odpady, a.s. činila 40.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 33,91 %.

Tabulka 1.110: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2010 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 348 1.897 -1.549

Společnost KIC Odpady, a.s. dosáhla za rok 2010 ztráty ve výši 1.549 tis. Kč. O hospodářském výsledku roku 2010 rozhodla valná hromada společnosti dne 28. 3. 2011. Ztráta bude zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let, přičemž stávající neuhrazená ztráta minulých let činí 1.362 tis. Kč. Společnost eviduje pohledávky a závazky pouze krátkodobé, do splatnosti. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 1.652 tis. Kč, tvoří je pouze daňové pohledávky. Celkové závazky společnosti jsou evidovány ve výši 1.912 tis. Kč. Jedná se o závazky vyplývající jak z obchodního styku ve výši 96,3 % z celkového objemu, tak o závazky za zaměstnanci a daňové závazky.

9.5 Ostatní společnosti

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. vykázala za rok 2010 ztrátu ve výši 50 tis. Kč.

9.6 Ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou k 31. 12. 2010

Vzhledem k tomu, že kraj neoceňuje v účetnictví dlouhodobý finanční majetek k rozvahovému dni (tj. k 31. 12.) ekvivalencí, je v následující tabulce vypočteno ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou, a to ekvivalencí k 31. 12. 2010. Takto je podán přesnější obraz o skutečné hodnotě finančního majetku kraje. Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.111: Ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou k 31. 12. 2010 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Obchodní společnost Počet akcií v ks Hodnota zákl. kapitálu v obch.rejstř. v tis. Kč % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/podílu v účetnictví kraje v tis. Kč Vlastní kapitál k 31.12.2010 v tis. Kč Oceňovací rozdíl k 31.12.2010 v tis. Kč *)
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 710 170 891,90 100,00 172 111,46 170 378,00 -1 733,46
Bílovecká nemocnice, a.s. 742 74 120,40 100,00 176 588,65 60 771,00 -115 817,65
Letiště Ostrava, a.s. 8 674 351 407,00 100,00 365 042,61 337 725,00 -27 317,61
KIC Odpady, a.s. 137 40 400,00 33,91 13 700,00 37 489,00 -987,15
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 100 1 000,00 100,00 7 979,60 24 399,00 16 419,40
VaK Bruntál, a.s. 10 289 336,00 0,003 11,08 323 355,00 76,25
Koordinátor ODIS s.r.o. x 920,00 50,00 460,00 1 238,39 159,20
Celkem  735 893,41 955 355,39 -129 201,02

*) Rozdíl vyplývající z ocenění akcií/obchodního podílu ekvivalencí k 31. 12. 2010, tj. hodnotou akcií a obchodního podílu vedenou v účetnictví a jejich reálnou hodnotou.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2010 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 7.899.335 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 5.340 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2010 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací - obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách - z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 26 až 28 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2010 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 378.088 tis. Kč, z toho bylo v roce 2011 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 683 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.358.234 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2010 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2011 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 2 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2010 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.112: Poskytnuté finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2010 (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2010 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2011
Celkem 378 088,2 683,3
z toho v rámci:    
Vyhlášené dotační programy 128 378,1 303,2
EKOKOM 100,0  
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 5 789,5  
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 6 430,4  
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 43 328,3  
Kofinancování projektů 193,0  
Kofinancování vodohospodářských projektů 13 189,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 1 270,0  
Neinvestiční příspěvek na činnost obcí 443,0  
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 10 058,6 59,7
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby 3 131,6  
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby 290,7  
Odstraňování následků havárií - dle zákona o vodách 288,0  
Onkologický registr 418,7  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 353,0  
Podpora projektů s cílem zlepšení kvality ŽP 10 950,0  
Podpora soutěží a přehlídek 319,0  
Podpora vodohospodářských projektů 9 774,0  
Propagace v oblasti ŽP 200,0  
Protialkoholní záchytná stanice 4 600,0  
Regionální funkce knihoven 12 815,0  
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 3 421,8  
Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 18 127,6  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 85,5  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 300,0 77,3
Soutěž "Ekologický úřad MSK" 240,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 10,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 431,3  
Vesnice roku 525,0  
Dotace na řešení následků povodní 2010 37 273,7 243,1
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 60 353,3  

U většiny dotací poskytnutých obcím v rámci vyhlašovaných dotačních programů bylo stanoveno použití do konce roku 2010 (viz kapitola 3 Dotační programy).

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2010 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2009 byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souladu se zákonem č. 248/2002 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty dotace ve výši 6.550 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Část dotace ve výši 1.550 tis. Kč byla poskytnuta jako investiční a část ve výši 5.000 tis. Kč jako neinvestiční, a to za účelem financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle § 16 písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se investiční činnost nerealizovala v plném rozsahu a v souladu se smluvními podmínkami, ve kterých je stanoveno vrácení finančních prostředků ve výše uvedeném případě do 7 dnů, byla část investiční dotace ve výši 1.053 tis. Kč vrácena na účet Moravskoslezského kraje v roce 2009. Celkové vyúčtování poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků za rok 2009 bylo předloženo v termínu k 30. 6. 2010 a proto je předmětem Závěrečného účtu za rok 2010.

Z celkově poskytnuté investiční dotace na rok 2009 v objemu 1.550 tis. Kč bylo vyčerpáno 95,5 tis. Kč jako spoluúčast ke kapitálovým výdajům Technické pomoci v roce 2009, na účet kraje bylo vráceno 1.454,5 tis. Kč.

Z celkově poskytnuté neinvestiční dotace na rok 2009 v objemu 5.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.100,3 tis. Kč jako spoluúčast k běžným výdajům Technické pomoci v roce 2009, na účet kraje bylo vráceno 1.899,7 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelovým určením k úhradě uznatelných nákladů stanovenými smluvními podmínkami. Závěrečné vyúčtování bylo předloženo ve stanoveném termínu a rozsahu včetně soupisu účetních dokladů a Zprávy o činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko za rok 2009.

V roce 2010 poskytl Moravskoslezský kraj Regionální radě regionu soudržnosti finanční prostředky na rok 2010 a 2011, a to:

 • usnesením č. 9/792 ze dne 16. 12. 2009 a č. 15/1268 ze dne 10. 11. 2010 dotaci na rok 2010 ve výši 6.700 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.505 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 195 tis. Kč) a neinvestiční dotaci ve výši 2.800 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Finanční prostředky jsou poskytnuty na období od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2011 a závěrečné vyúčtování bude předloženo v termínu do 30. 6. 2011, tudíž bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2011.
 • usnesením č. 15/1268 ze dne 10. 11. 2011 dotaci na rok 2010 a 2011, z toho ve výši 6.800 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.730 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 70 tis. Kč) s časovou použitelností od 15. 12. 2010 do 28. 2. 2012. Prostředky byly v plné výši vyplaceny. Dále bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.700 tis. Kč určené na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2012. Prostředky budou vyplaceny v průběhu roku 2011. Závěrečné vyúčtování bude předloženo v termínu do 30. 6. 2012 a bude tak předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.
Tabulka 1.113: Přehled finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006-2010 (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,8 3 354,2
2010 9 500,0 x**) x**)
6 800,0*) x**) x**)
celkem 57 012,0 29 849,1 8 162,9

*) Ke 31. 12. 2010 byla vyplacena část dotace na rok 2010 a 2011 ve výši 6.800 tis. Kč. Zbývající část dotace ve výši 2.700 tis. Kč bude vyplacena v průběhu roku 2011.

**) U dotací z roku 2010 není uváděn číselný údaj ve sloupcích Použito a Vráceno, neboť závěrečné vyúčtování bude předloženo až po termínu projednání Závěrečného účtu za rok 2010 zastupitelstvem kraje.

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2010 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.146.713 tis. Kč, z toho 574.425 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2011 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 4.655 tis. Kč.

Tabulka 1.114: Poskytnuté finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2010 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2010 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2011
Celkem 1 572 288,2 3 483,0
z toho v rámci:    
Vyhlášené dotační programy 63 338,1 741,8
Areál Dolu Hlubina 3 000,0  
Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy 14 788,1 605,9
EKOKOM 900,0 175,7
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 23 431,3  
GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 29 052,0  
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 9 404,9  
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 45 244,7  
Hry letní a zimní olympiády dětí a mládeže 150,0  
Informační systém o znečištění ovzduší 3 500,0  
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 1 691,6  
Kofinancování projektů 796,4 29,6
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje 1 728,0  
Krajské informační středisko - Zemědělci 200,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 5 179,0  
LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 3 276,7 438,3
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona 17 654,2  
Onkologický registr 347,0  
Péče o chráněné druhy živočichů 800,0  
Podpora prevence před povodněmi 5 000,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 795,0  
Podpora soutěží a přehlídek 250,0  
Podpora talentů 395,9  
Podpora vodohospodářských projektů 1 567,2  
Propagace v oblasti ŽP 878,0 5,0
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 198 587,0  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 83,3  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 890,8  
Řád "Služby veřejného ekonomického zájmu" 10 000,0 1 093,3
Soutěž "Podnikatel roku z hlediska vztahu k ŽP" 290,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 195,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6 727,0 352,8
Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě 1 048 511,0  
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 1 300,0  
Významné akce kraje - tělovýchovná činnost 6 658,6  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 535,0  
Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 371,9  
Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu 7,7  
Žákovské jízdné 11 785,1  
Ostatní dotace 52 977,8 40,6
Tabulka 1.115: Poskytnuté finanční prostředky v roce 2010 soukromým školám (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2010 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2011
Celkem 574 424,6 1 172,0
z toho v rámci:    
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 888,3 165,6
Dotace pro soukromé školy 556 431,5 948,2
DP - Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování 24,9  
DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 115,2  
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 1 646,2  
GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 1 949,8  
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 5 443,6  
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 7 390,5  
Podpora talentů 50,0  
Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 309,6 55,2
Soutěže 45,0  
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 71,0 3,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 59,0 0,0

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2010 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na podporu včelařství v celkové výši 11.957 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2010

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2010 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem této zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2010 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2010 činil 1.771.217,5 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům, neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů schválených v rozpočtu kraje a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2010 je uveden v tabulce 1.116, přičemž:

 • Dle bodu a) tabulky:

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2010 ve výši 1.418.914,1 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2011 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2011 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 zapojena částka ve výši 626.080 tis. Kč. Jednalo se o přeplněné daňové příjmy ve výši 200.000 tis. Kč a o nedočerpané výdaje roku 2010 ve výši 426.080 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 16/1350 bodem 6 písm. a) ze dne 22. 12. 2010) zapojila svými usneseními č. 73/4450 ze dne 19. 1. 2011, č. 75/4532 ze dne 2. 2. 2011 a č. 76/4602 ze dne 16. 2. 2011 část zůstatku finančních prostředků roku 2010 v celkové výši 792.834 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2010 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • Dle bodu b) tabulky:

Vázané účelové prostředky z roku 2010 ve výši 10.780,8 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 3.842,3 tis. Kč představuje část objemu prostředků, který byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací. Zbývající položky v celkové výši 6.938,5 tis. Kč představují účelové prostředky, které nebyly součástí účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje.

 • Dle bodu c) tabulky:

Finanční prostředky ve výši 1.676,8 tis. Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu a Regionálního rozvojového fondu.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 690,46 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2010) a prostředky ve výši 916,8 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2010.

U vypořádání Regionálního rozvojového fondu se jedná pouze o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2010 ve výši 24,2 tis. Kč.

Ze Zajišťovacího fondu byly do rozpočtu na rok 2010 zapojeny finanční prostředky v objemu 11.581,2 tis. Kč, přičemž skutečné výdaje dosáhly částky 11.535,9 tis. Kč. Rozdíl ve výši 45,3 tis. Kč představuje objem prostředků k vypořádání.

 • Dle bodu d) tabulky:

Rozdělení zbývající části prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2010 v celkové výši 258.229,5 tis. Kč je podrobně položkově popsáno v tabulce č. 1.116, přičemž tyto prostředky již zastupitelstvo kraje a rada kraje na základě svěření zastupitelstvem kraje zapojila do rozpočtu kraje na rok 2011. Rozhodnutí o konkrétním účelu použití je předkládáno orgánům kraje postupně v souladu s potřebou užití těchto finančních prostředků.

Rozhodnutí o použití zbývající části nerozděleného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2010 ve výši 33 mil. Kč je orgánům kraje předloženo samostatným navazujícím materiálem pod názvem "Návrh na schválení nového Statutu Zajišťovacího fondu", jehož součástí je návrh na provedení mimořádného přídělu tak, aby se disponibilní zdroje fondu navýšily na 100 mil. Kč.

Tabulka 1.116: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2010 1 771 217,5
- z toho mimo rozpočet: peněžní fondy kraje 48 616,3
  - Zajišťovací fond 44 821,8
  - Regionální rozvojový fond 3 794,5
Zůstatek finančních prostředků celkem 1 722 601,2
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Zapojeno do rozpočtu roku 2011 1 418 914,1
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011; z toho z nedočerpaných výdajů 426.080 tis. Kč a z přeplněných daňových příjmů 200.000 tis. Kč 626 080,0
  - radou kraje na základě svěření zastupitelstva kraje 792 834,1
b) Vázané účelové prostředky z roku 2010 10 780,8
  - účelové finanční prostředky (státní dotace, dotace ÚSC, vratky) 3 842,3
  - zbývající nedočerpané výdaje a nezapojené úroky u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 52,4
  - dotace městu Brušperk - modernizace a dovybavení hřiště - úhrada dotace schválené v r. 2010 584,0
  - Technická pomoc Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - zapojení vratek záloh 2,1
  - Dotační program - Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel - dotace obci Bartošovice - nepřevedeno v rámci účelových převodů 6 300,0
c) Vypořádání fondů 1 676,8
  - vypořádání Regionálního rozvojového fondu 24,2
  - vypořádání Sociálního fondu 1 607,3
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 45,3
d) Použití nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2010 291 229,5
- z toho:
1) Zapojeno orgány kraje do rozpočtu na rok 2011 258 229,5
- z toho:
Odvětví dopravy
  - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na akci "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" 100 000,0
  - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na akci "Čištění komunikací" 12 000,0
  - navýšení výdajů na dopravní obslužnost - linková doprava 25 000,0
  - dotace obci Jakubčovice nad Odrou - přemístění autobusové zastávky 1 700,0
Odvětví dopravy celkem 138 700,0
Odvětví kultury
  - pořízení autobusu pro příspěvkovu organizaci Těšínské divadlo Český Těšín 4 800,0
  - Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 500,0
  - Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 200,0
  - Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 1 200,0
  - výdaje související s přestavbou autobusu na stěhovací vůz - Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace 600,0
  - Program rozvoje muzejnictví 250,0
Odvětví kultury celkem 7 550,0
Odvětví regionálního rozvoje
  - účast kraje v zájmovém sdružení právnických osob "Trojhalí Karolina" - úhrada vstupního a ročního poplatku 6 000,0
  - Dotační program - Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 9 300,0
  - Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 3 600,0
  - Vesnice roku 200,0
Odvětví regionálního rozvoje celkem 19 100,0
Odvětví cestovního ruchu
  - poskytnutí dotace městu Nový Jičín na realizaci projektu "Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice" 1 000,0
  - poskytnutí dotace Klubu českých turistů - chata Bezruč - Lysá hora 10 000,0
  - Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 1 700,0
Odvětví cestovního ruchu celkem 12 700,0
Odvětví sociálních věcí
  - navýšení výdajů na akce reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí 8 751,0
  - účelové dotace k podpoře projektů neziskových organizací v sociální oblasti v roce 2011 a podpora účasti na soutěžích 250,0
  - dotace městu Klimkovice - Zkvalitnění bydlení v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby seniorům 4 000,0
Odvětví sociálních věcí celkem 13 001,0
Odvětví školství
  - navýšení výdajů na akce reprodukce majetku kraje v odvětví školství 40 000,0
  - Významné akce kraje - tělovýchovná činnost 6 000,0
  - dotace Českému svazu tělesné výchovy v souvislosti s pořádáním V. zimní olympiády dětí a mládeže 1 800,0
  - dotace obci Brumovice - rekonstrukce sociálního zázemí pro ZŠ a víceúčelovou halu 2 600,0
Odvětví školství celkem 50 400,0
Odvětví zdravotnictví
  - navýšení výdajů na akce reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví 9 600,0
Odvětví zdravotnictví celkem 9 600,0
Finance a správa majetku
  - Rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2011 7 178,5
Finance a správa majetku celkem 7 178,5
   
2) Prostředky mimo rozpočet kraje - mimořádný příděl do Zajišťovacího fondu (řešeno samostatným materiálem pro zasedání ZK dne 22. 6. 2011) 33 000,0
   
Nerozdělená část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2010 0,0

Mimo rozpočet kraje zůstanou prostředky ve výši 33.069,5 tis. Kč, z toho prostředky určené na mimořádný příděl do Zajišťovacího fondu ve výši 33.000 tis. Kč a prostředky na vypořádání Regionálního rozvojového fondu a Zajišťovacího fondu v celkové výši 69,5 tis. Kč.

Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši 491.874,1 tis. Kč. Tento údaj vyjadřuje zcela jiný rozměr hodnocení hospodaření Moravskoslezského kraje, neboť jsou v něm obsaženy všechny aspekty akruálního principu zobrazování ekonomických skutečností. Akruální princip znamená, že se veškeré hospodářské operace účtují, ale hlavně také vykazují (zobrazení ve výkazech účetních závěrek) v období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny. Na rozdíl od údaje o celkovém zůstatku finančních prostředků, jenž uvádí pouze porovnání mezi přijatými platbami na účtech kraje a platbami z účtů vyplacenými, vypovídá účetní hospodářský výsledek mj. o výkonnosti účetní jednotky, neboť jsou náklady přiřazovány k výnosům, pro jejichž zajištění byly náklady vynaloženy. Výsledek hospodaření roku 2010 bude v roce 2011 přeúčtován na účet nazvaný Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.

13 Přílohy

Graf 1

v mil. Kč

  Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
Dotace 1 804,2 3 279,8 10 650,9 10 794,7 9 906,0 10 747,6 10 355,4 10 985,7 12 404,8 11 209,3
Vlastní příjmy 6,3 1 063,5 1 289,7 1 533,9 4 230,8 4 465,3 5 077,7 5 377,5 4 890,3 4 866,2
Celkem 1 810,5 4 343,3 11 940,6 12 328,6 14 136,7 15 212,9 15 433,0 16 363,2 17 295,1 16 075,5

Graf 2

v mil. Kč

  Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
Běžné výdaje 1 726,5 4 005,5 10 758,3 11 151,6 12 489,3 13 308,3 13 135,0 13 733,8 14 927,6 14 619,7
Kapitálové výdaje 74,4 214,4 984,7 922,1 1 190,7 2 309,2 1 748,4 2 741,2 2 177,4 2 091,2
Celkem 1 800,9 4 219,9 11 743,0 12 073,7 13 680,1 15 617,5 14 883,4 16 475,0 17 105,0 16 710,9

Graf 3


Graf 4

Graf 5


13.2 Tabulková část

Pozn.: Sumární objemy hospodářských výsledků příspěvkových organizací za jednotlivá odvětví uvedené v tabulce č. 20 - 24 se mohou lišit od hodnot uvedených v sumářích účetních výkazů (tabulka č. 29 - 42). Důvodem rozdílů je sumarizace výkazů jednotlivých příspěvkových organizací v Centrálním systému účetních informací státu (dále jen "CSÚIS"), kde vlivem používání různých účetních softwarů příspěvkovými organizacemi byla data systémem CSÚIS nejednotně zaokrouhlována.
V sumářích účetních výkazů - výkazech zisku a ztráty (tabulky č. 32, 34, 36, 38, 40, 42) nejsou uvedeny hodnoty ve sloupci Minulé období. Důvodem je probíhající reforma účetnictví, kdy vlivem změn metod účtování by nebyla uváděná data meziročně porovnatelná. Ze stejného důvodu v účetních výkazech - rozvahách a v sumářích účetních výkazů - rozvahách (tabulka č. 29 - 31, 33, 35, 37, 39, 41) data meziročně korespondují pouze u účtů, které nezměnily svůj obsah.

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2010

PŘÍJMY (v tis. Kč)
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. 860 000 860 000 955 944 111,2
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 55 000 55 000 39 882 72,5
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 65 000 65 000 87 471 134,6
  1121 Daň z příjmů právnických osob 920 000 920 000 1 065 345 115,8
  1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 18 855 25 317 25 317 100,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000 2 200 000 2 298 751 104,5
  1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 0 23 99 430,4
  1361 Správní poplatky 2 620 2 629 2 797 106,4
    Daňové příjmy 4 121 475 4 127 969 4 475 606 108,4
             
1019 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 30 0,0
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 0 0 30 0,0
             
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 95 1 900,0
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 0,0
1070   Rybářství 0 5 97 1 940,0
             
2141 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 50 0,0
2141   Vnitřní obchod 0 0 50 0,0
             
2143 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 33 0,0
2143   Cestovní ruch 0 0 33 0,0
             
2199 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 16 0,0
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 0 0 16 0,0
             
2212 2122 Odvody příspěvkových organizací 30 000 25 000 25 000 100,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku 0 0 194 0,0
2212   Silnice 30 000 25 000 25 194 100,8
             
2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 52 0,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 0 0 52 0,0
             
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000 4 000 5 232 130,8
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 114 369 323,7
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 000 4 114 5 601 136,1
             
2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 232 718 309,5
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 232 718 309,5
             
2251 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 17 800 21 600 21 600 100,0
2251 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0 0 17 0,0
2251   Letiště 17 800 21 600 21 617 100,1
             
2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 10 15 150,0
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 2 200,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 11 17 154,5
             
2399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 33 0,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 22 597 150,6
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 000 22 630 150,9
             
3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 26 0,0
3111   Předškolní zařízení 0 0 26 0,0
             
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 0,0
3113   Základní školy 0 0 2 0,0
             
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 17 19 111,8
3121   Gymnázia 0 17 19 111,8
             
3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 464 464 100,0
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 12 0,0
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 0,0
3122   Střední odborné školy 0 464 478 103,0
             
3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 650 650 100,0
3123 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 0,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 650 651 100,2
             
3150 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 176 176 100,0
3150   Vyšší odborné školy 0 176 176 100,0
             
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 3 11 366,7
3231   Základní umělecké školy 0 3 11 366,7
             
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 27 211 27 294 27 294 100,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 22 440,0
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 300 300 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 27 211 27 599 27 616 100,1
             
3315 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 59 59 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 59 59 100,0
             
3316 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 3 0,0
3316 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
3316   Vydavatelská činnost 0 0 4 0,0
             
3319 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 22 0,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 15 82 546,7
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 15 104 693,3
             
3321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 8 0,0
3321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
3321   Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 0 0 9 0,0
             
3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 20 0,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 0 20 0,0
             
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 54 0,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 54 0,0
             
3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 1 1 100,0
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 27 0,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 1 28 2 800,0
             
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 8 8 100,0
3541   Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát. 0 8 8 100,0
             
3549 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 48 0,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 0 48 0,0
             
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 82 82 100,0
3599 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 1 1 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 83 83 100,0
             
3636 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 4 4 100,0
3636 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 600 600 100,0
3636 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 358 401 112,0
3636 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku 0 9 9 100,0
3636   Územní rozvoj 0 971 1 014 104,4
             
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 71 71 100,0
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 800 1 800 2 533 140,7
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 660 679 102,9
3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 330 326 303 92,9
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 4 4 100,0
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 132 158 119,7
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 6 168 2 800,0
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku 0 376 376 100,0
3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 41 45 109,8
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 313 318 101,6
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 5 145 5 771 112,2
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 30 000 37 802 41 458 109,7
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku 0 375 375 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj j. n. 32 780 47 051 52 259 111,1
             
3719 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 18 900,0
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 7 233,3
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 5 25 500,0
             
3742 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 0 0,0
3742   Chráněné části přírody 0 0 0 0,0
             
3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 0,0
3769 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 305 325 106,6
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 800 1 058 132,3
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 800 805 277 34,4
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 800 1 910 1 660 86,9
             
3792 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 2 0,0
3792 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 0,0
3792 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 495 495 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 495 498 100,6
             
3799 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 345 345 100,0
3799 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 47 47 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 392 392 100,0
             
4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4171   Příspěvek na živobytí 0 0 0 0,0
             
4172 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4172   Doplatek na bydlení 0 0 0 0,0
             
4173 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4173   Mimořádná okamžitá pomoc 0 0 0 0,0
             
4177 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4177   Mimořádná okamž. pomoc osobám ohrož. sociál. vyloučen 0 0 0 0,0
             
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
             
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
             
4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4183   Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0 0 0 0,0
             
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4184   Příspěvky na zakoup., opravu a zvl. úpr. motor. vozid 0 0 0 0,0
             
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
             
4186 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4186   Příspěvek na individuální dopravu 0 0 0 0,0
             
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
             
4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4195   Příspěvek na péči 0 0 0 0,0
             
4322 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 121 121 100,0
4322   Ústavy péče pro mládež 0 121 121 100,0
             
4349 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 0 1 0,0
4349 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 39 39 100,0
4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 46 0,0
4349   Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 0 39 86 220,5
             
4354 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 71 0,0
4354   Chráněné bydlení 0 0 71 0,0
             
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 500 500 100,0
4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 4 672 4 673 100,0
4357   Domovy 0 5 172 5 173 100,0
             
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 24 24 100,0
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 727 1 726 99,9
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 0 1 751 1 750 99,9
             
4399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 80 80 100,0
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 62 216 348,4
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 14 26 185,7
4399   Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnano 0 156 322 206,4
             
5272 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 2 540 2 540 100,0
5272   Čin. org. kr. říz. na úz. úr. a dal. úz. spr. úř. v obl. kr. ř 0 2 540 2 540 100,0
             
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 850 3 850 3 850 100,0
5511 3129 Ostatní investiční příjmy j. n. 15 230 15 230 15 230 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 19 080 19 080 19 080 100,0
             
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 0,0
5521   Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 0 0 2 0,0
             
6113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0
6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 24 31 129,2
6113   Zastupitelstva krajů 0 24 31 129,2
             
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 325 281 86,5
6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 45 45 45 100,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 6 7 116,7
6172 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 76 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 11 11 100,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 23 116 504,3
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 28 211 753,6
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57 268 433 161,6
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje 500 500 61 12,2
6172   Činnost regionální správy 638 1 206 1 241 102,9
             
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000 32 036 43 503 135,8
6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 550 550 100,0
6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 12 882 12 882 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000 45 468 56 935 125,2
             
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 92 253 92 253 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 92 253 92 253 100,0
             
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. ro 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0 6 887 7 813 113,4
6402 2227 Př. z fin. vyp. min. let mezi reg. radou a kr., ob. a DSO 0 2 301 2 301 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 9 577 9 584 100,1
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 18 765 19 698 105,0
             
  2451 Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací 40 000 30 000 30 000 100,0
    Nedaňové příjmy 40 000 30 000 30 000 100,0
             
  4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR 0 44 323 44 323 100,0
  4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 128 864 128 864 128 864 100,0
  4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0 1 778 755 42,5
  4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 206 541 10 192 203 10 190 147 100,0
  4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 331 2 851 2 858 100,2
  4119 Ostatní neinv. přij. transf. od rozpočtů ústř. úrovně 0 907 824 90,8
  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 150 150 100,0
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 4 208 4 208 100,0
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 9 330 40 646 42 989 105,8
  4152 Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí 0 33 33 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 345 306 10 415 963 10 415 151 100,0
             
  4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 10 796 938 0,0
             
  4211 Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR 0 1 833 1 833 100,0
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 708 4 059 4 059 100,0
  4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu 324 411 307 062 296 887 96,7
  4218 Investiční převody z Národního fondu 0 27 039 3 712 13,7
  4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 7 927 7 927 100,0
  4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 014 851 499 298 461 621 92,5
  4231 Investiční přijaté transfery od cizích států 0 78 716 18 094 23,0
  4240 Invest. přijaté transf. ze státních finačních aktiv 0 0 0 0,0
    Investiční přijaté transfery 1 343 970 925 934 794 133 85,8
             
    Vlastní příjmy celkem 4 336 784 4 490 405 4 866 207 108,4
    Dotace celkem 1 689 276 11 341 899 11 209 287 98,8
    Konsolidace příjmů 0 0 10 796 938 0,0
    Příjmy celkem 6 026 060 15 832 303 26 872 432 169,7
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 026 060 15 832 303 16 075 494 101,5

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2010

VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 2 000 2 000 2 000 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 13 727 11 348 82,7
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 21 000 22 492 22 492 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 23 000 38 219 35 840 93,8
             
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 2 000 1 728 86,4
2141   Vnitřní obchod 12 020 16 781 15 782 94,0
2143   Cestovní ruch 58 936 62 197 51 013 82,0
2191   Mezinár. spolupráce v prům., stav., obch. a službách 480 480 280 58,3
2199   Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j. n. 150 175 175 100,0
2212   Silnice 655 755 754 293 750 756 99,5
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 5 000 5 000 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 440 537 457 437 456 768 99,9
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 817 011 817 137 816 904 100,0
2251   Letiště 35 285 43 093 42 631 98,9
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 1 000 2 500 2 500 100,0
2322   Prevence znečišťování vody 30 1 208 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 21 063 8 352 39,7
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 024 204 2 184 364 2 152 889 98,6
             
3111   Předškolní zařízení 831 1 212 215 1 212 215 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 6 512 53 838 53 838 100,0
3113   Základní školy 0 2 953 397 2 953 397 100,0
3114   Speciální základní školy 52 645 431 346 428 678 99,4
3117   První stupeň základních škol 0 307 338 307 338 100,0
3119   Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělání 250 1 427 978 68,5
3121   Gymnázia 107 539 765 496 764 396 99,9
3122   Střední odborné školy 188 340 1 296 956 1 294 366 99,8
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 217 467 1 189 298 1 187 555 99,9
3124   Speciální střední školy 19 672 139 040 139 040 100,0
3125   Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 11 636 16 771 16 310 97,3
3126   Konzervatoře 6 044 67 500 67 500 100,0
3141   Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání 3 001 537 195 537 195 100,0
3142   Ostatní školní stravování 28 697 125 733 125 733 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 441 280 361 280 361 100,0
3145   Internáty 1 127 7 129 7 129 100,0
3146   Zaříz. vých. poradenství a preventivně vých. péče 6 942 83 338 83 338 100,0
3147   Domovy mládeže 25 843 92 544 92 544 100,0
3149   Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže 5 663 8 061 6 876 85,3
3150   Vyšší odborné školy 6 409 79 745 79 745 100,0
3231   Základní umělecké školy 440 424 337 424 337 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia j. n. 0 771 771 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 34 597 416 550 287 906 69,1
3311   Divadelní činnost 47 198 49 698 49 698 100,0
3312   Hudební činnost 0 5 169 5 169 100,0
3313   Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv. 0 50 50 100,0
3314   Činnosti knihovnické 49 832 49 836 49 736 99,8
3315   Činnosti muzeí a galerií 115 004 115 704 115 702 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 280 280 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 30 30 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 14 600 11 108 8 969 80,7
3322   Zachování a obnova kulturních památek 10 000 9 769 9 766 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo 0 239 45 18,8
3329   Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 50 5 0 0,0
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7 000 7 620 7 106 93,3
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 800 1 407 1 407 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 10 800 11 641 11 640 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 6 486 124 889 124 654 99,8
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 137 137 100,0
3521   Fakultní nemocnice 0 45 45 100,0
3522   Ostatní nemocnice 38 260 122 589 122 390 99,8
3523   Odborné léčebné ústavy 4 786 4 786 4 786 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 42 648 43 248 43 248 100,0
3531   Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví 0 50 50 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 333 287 337 791 330 953 98,0
3539   Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravot. 0 387 387 100,0
3541   Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát. 4 080 4 178 4 121 98,6
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 4 250 3 844 3 844 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 13 951 30 715 25 083 81,7
3635   Územní plánování 17 185 7 032 895 12,7
3636   Územní rozvoj 31 500 38 435 16 693 43,4
3639   Komunální služby a územní rozvoj j. n. 37 410 347 263 17 026 4,9
3716   Monitoring ochrany ovzduší 3 500 3 500 3 500 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100 100 80 80,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 300 308 308 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 1 050 1 250 1 236 98,9
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 100 5 244 5 182 98,8
3742   Chráněné části přírody 5 070 6 444 5 863 91,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 7 716 24 503 11 098 45,3
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 6 750 3 718 2 679 72,1
3771   Protiradonová opatření 10 10 0 0,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 4 620 7 133 4 543 63,7
3799   Ostatní ekologické záležitosti 1 100 14 100 8 528 60,5
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 545 539 11 884 641 11 348 473 95,5
             
4311   Základní sociální poradentství 300 2 054 139 6,8
4319   Ostatní výdaje související se sociál. poradenstvím 5 215 5 115 5 115 100,0
4322   Ústavy péče pro mládež 60 907 228 590 228 590 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 13 499 13 129 97,3
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 11 560 11 560 10 260 88,8
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 216 116 54 46,6
4342   Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům 200 597 595 99,7
4343   Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož. 0 30 30 100,0
4349   Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 1 100 1 621 807 49,8
4354   Chráněné bydlení 436 5 096 3 070 60,2
4357   Domovy 107 660 87 022 45 143 51,9
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 2 600 278 308 188 081 67,6
4392   Inspekce poskytování sociálních služeb 2 800 2 800 1 661 59,3
4399   Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnano 19 907 13 783 10 235 74,3
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 212 901 650 191 506 909 78,0
             
5212   Ochrana obyvatelstva 450 792 792 100,0
5272   Čin. org. kr. říz. na úz. úr. a dal. úz. spr. úř. v obl. kr. ř 0 52 666 52 559 99,8
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 265 273 129 47,3
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 4 085 1 148 479 41,7
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 1 188 1 187 99,9
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 850 3 950 3 850 97,5
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 3 500 13 741 13 522 98,4
5521   Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 15 172 23 551 11 120 47,2
5529   Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému 160 160 160 100,0
5599   Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách. syst. 200 200 185 92,5
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 28 682 97 669 83 983 86,0
             
6113 501 Platy 600 600 432 72,0
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 22 429 22 280 22 241 99,8
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 500 414 406 98,1
    5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 21 500 21 342 21 311 99,9
    5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 429 524 524 100,0
6113 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 299 4 264 4 159 97,5
6113 513 Nákup materiálu 1 194 1 100 476 43,3
6113 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 50 1 2,0
6113 515 Nákup vody, paliv a energie 900 750 585 78,0
6113 516 Nákup služeb 1 609 1 817 1 186 65,3
6113 517 Ostatní nákupy 3 605 4 335 3 595 82,9
6113 519 Výdaje souv. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 90 170 76 44,7
6113 522 Neinv. transfery neziskovým a podobným subjektům 700 700 700 100,0
6113 536 Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 13 65,0
6113 542 Náhrady placené obyvatelstvu 16 16 0 0,0
6113 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 65 65 40 61,5
6113 551 Neinv. transf. mezinár. organiz. a nadnárod. orgán. 15 15 13 86,7
6113 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000 13 840 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 40 592 50 022 33 517 67,0
6114   Volby do Parlamentu ČR 0 100 66 66,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 0 101 66 65,3
6149   Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n. 0 226 0 0,0
6172 501 Platy 222 000 228 811 226 456 99,0
6172 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 300 1 856 1 550 83,5
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 300 1 500 1 297 86,5
    5024 - Odstupné 0 356 253 71,1
6172 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 77 724 80 109 78 190 97,6
6172 513 Nákup materiálu 9 857 12 263 8 055 65,7
6172 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100 150 38 25,3
6172 515 Nákup vody, paliv a energie 10 240 9 656 7 158 74,1
6172 516 Nákup služeb 50 449 46 165 34 451 74,6
6172 517 Ostatní nákupy 19 207 18 863 10 903 57,8
6172 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4 4 0 0,0
6172 519 Výdaje souv. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 311 311 138 44,4
6172 536 Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 345 347 112 32,3
6172 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 600 930 837 90,0
6172 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 670 5 532 5 387 97,4
6172 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 0,0
6172   Činnost regionální správy 397 807 404 997 373 275 92,2
6174   Činnost regionálních rad 9 400 16 035 16 035 100,0
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5 000 4 700 1 282 27,3
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80 355 23 578 19 626 83,2
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 14 400 15 720 12 907 82,1
6399   Ostatní finanční operace 24 370 20 552 13 022 63,4
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 22 219 21 804 98,1
6409   Ostatní činnosti j. n. 20 607 20 607 0 0,0
  z toho 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 20 607 20 607 0 0,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 592 531 578 857 491 600 84,9
             
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 8 512 0,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 10 767 820 0,0
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 20 607 0,0
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 10 796 939 0,0
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 6 658 6 307 94,7
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 0 6 658 6 307 94,7
             
2141   Vnitřní obchod 0 1 200 1 112 92,7
2143   Cestovní ruch 19 820 22 659 12 714 56,1
2212   Silnice 1 414 153 865 845 634 235 73,3
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 750 13 230 10 926 82,6
2251   Letiště 202 224 179 979 169 681 94,3
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 500 1 000 500 50,0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 0 243 113 46,5
2322   Prevence znečišťování vody 1 009 0 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 53 504 71 543 42 221 59,0
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 1 703 960 1 155 699 871 502 75,4
             
3114   Speciální základní školy 4 202 9 141 6 145 67,2
3121   Gymnázia 32 271 23 885 23 099 96,7
3122   Střední odborné školy 74 056 89 291 75 760 84,8
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 45 530 52 755 41 817 79,3
3125   Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 0 9 466 890 9,4
3129   Ostatní zařízení středního vzdělávání 30 346 0 0 0,0
3141   Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání 0 279 279 100,0
3142   Ostatní školní stravování 1 950 10 549 8 695 82,4
3147   Domovy mládeže 2 600 12 976 3 470 26,7
3149   Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže 55 750 22 184 15 612 70,4
3150   Vyšší odborné školy 3 000 13 000 3 413 26,3
3231   Základní umělecké školy 3 500 3 500 3 354 95,8
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 84 573 84 130 57 734 68,6
3314   Činnosti knihovnické 12 700 10 000 0 0,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 7 980 12 447 12 347 99,2
3322   Zachování a obnova kulturních památek 7 200 0 0 0,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo 6 620 1 587 203 12,8
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 170 170 100,0
3522   Ostatní nemocnice 218 649 295 581 227 060 76,8
3523   Odborné léčebné ústavy 1 400 1 400 1 399 99,9
3529   Ostatní ústavní péče 2 100 2 100 1 895 90,2
3533   Zdravotnická záchranná služba 25 089 6 740 4 954 73,5
3539   Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravot. 0 113 113 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 406 406 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 36 768 0 0 0,0
3635   Územní plánování 7 250 367 367 100,0
3636   Územní rozvoj 117 000 177 362 65 941 37,2
3639   Komunální služby a územní rozvoj j. n. 55 450 194 665 99 582 51,2
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 700 67 844 65 784 97,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 0 7 665 72 0,9
3742   Chráněné části přírody 500 0 0 0,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5 100 5 000 5 000 100,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6 480 3 811 542 14,2
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 501 500 99,8
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 485 484 99,8
3799   Ostatní ekologické záležitosti 20 000 10 084 5 137 50,9
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 910 264 1 129 484 732 224 64,8
             
4322   Ústavy péče pro mládež 10 800 11 191 10 123 90,5
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 0 100 100 100,0
4354   Chráněné bydlení 51 498 62 227 55 346 88,9
4357   Domovy 33 094 47 403 27 238 57,5
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 0 781 781 100,0
4399   Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnano 0 4 278 4 144 96,9
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 95 392 125 980 97 732 77,6
             
5212   Ochrana obyvatelstva 3 000 2 395 2 395 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 708 1 466 1 391 94,9
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 160 3 500 3 461 98,9
5511   Požární ochrana - profesionální část 17 980 20 540 18 140 88,3
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 0 1 170 1 163 99,4
5521   Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 252 687 332 469 289 395 87,0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 275 535 361 540 315 945 87,4
             
6113 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 190 2 750 2 521 91,7
  z toho 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 130 130 0 0,0
    6123 - Dopravní prostředky 2 000 2 500 2 425 97,0
    6125 - Výpočetní technika 60 120 96 80,0
6113   Zastupitelstva krajů 2 190 2 750 2 521 91,7
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5 507 6 326 2 914 46,1
  z toho 6111 - Programové vybavení 4 430 4 521 1 776 39,3
    6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 077 1 806 1 138 63,0
6172 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 859 114 437 61 769 54,0
  z toho 6121 - Budovy, haly a stavby 1 123 107 471 58 080 54,0
    6122 - Stroje, přístroje a zařízení 900 554 228 41,2
    6123 - Dopravní prostředky 1 190 1 190 0 0,0
    6125 - Výpočetní technika 4 646 5 222 3 460 66,3
6172   Činnost regionální správy 13 366 120 764 64 682 53,6
6174   Činnost regionálních rad 600 265 265 100,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 16 156 123 779 67 468 54,5
             
             
    Běžné výdaje celkem 4 426 857 15 433 930 14 619 688 94,7
    Kapitálové výdaje 3 001 307 2 903 137 2 091 182 72,0
    Konsolidace výdajů 0 0 10 796 938 0,0
    Výdaje celkem 7 428 164 18 337 067 27 507 809 150,0
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 7 428 164 18 337 067 16 710 870 91,1

Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice" v roce 2010

(v tis. Kč)
  Název akce VÝDAJE NA AKCI CELKEM VÝDAJE V PŘEDCHOZÍCH LETECH VÝDAJE V ROCE 2010 ROZPOČET 2011 PLÁN. VÝDAJE V LETECH Poznámka
2012 2013 po r. 2013
2004-2008 2009 CELKEM kraj stát ostatní CELKEM kraj stát ostatní CELKEM CELKEM CELKEM
ODVĚTVÍ DOPRAVY
  Příprava staveb a vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 117 000 0 0 67 000 67 000 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 Jedná se o každoročně opakovaně realizované akce. Výdaje na akce celkem jsou u těchto akcí pouze součtem výdajů let 2010 a 2011.
  Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 56 830 0 0 36 830 36 830 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0
  Souvislé opravy silnic II. a III. tříd - neinvestice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 159 570 0 0 119 570 119 570 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0
  Výstavba příjezdové komunikace k objektu IZS v Bílovci (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 616 42 213 361 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Karlova Studánka - průtah silnice č. II/445 a most ev. č. 445-025 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 39 414 0 14 200 25 214 25 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. 2 016 0 0 854 854 0 0 1 162 1 162 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ČD ve Studénce 40 733 0 26 422 14 311 14 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1 13 846 0 6 895 6 951 6 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 6.883 tis. Kč
  Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2 15 811 0 7 898 7 913 7 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 7.884 tis. Kč
  Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa 14 460 0 12 253 2 207 2 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 7.229 tis. Kč
  Silnice III/04816 -opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850 - 5,980 5 886 0 3 625 2 261 2 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 2.762 tis. Kč
  Rekonstrukce mostu ev. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov 12 753 0 8 403 4 350 4 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 5.962 tis. Kč
  Silnice III/46427-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č.46427-4 přes Butovický potok za obcí Studénka 9 078 0 4 430 4 648 123 4 525 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.t řídy 41 234 0 0 8 989 8 989 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 12 245 0  
  Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450 12 604 0 6 092 6 512 6 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 6.092tis. Kč
  Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650-0,730 6 054 0 3 006 3 048 3 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 3.006 tis. Kč
  Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č.4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice 12 457 0 6 269 6 188 6 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2009 podíl ze státního rozpočtu 6.269 tis. Kč
  Pojistné náhrady za škody na nemovitém majetku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 1 813   0 1 813 1 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - 1,3,6,7 14 865 0 0 14 865 7 474 7 391 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavební úpravy opěrné zdi silnice III/46211 ve Fulneku 6 168 0 0 6 168 3 256 2 912 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice II/463 Zabezpečení svahu vč. části sil. tělesa Stará Ves - Skřípov (úsek č.4) 7 213 0 0 7 213 3 632 3 581 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-1,2,3 před obcí Dub 14 278 0 0 14 278 7 174 7 104 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810 - 6 přes zátopní území řeky Odry před obcí Mankovice 6 364 0 0 6 364 3 198 3 166 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekosntrukce mostu ev. č. 04810-5 přes zátopní území řeky Odry za obcí Jeseník n. O. 9 678 0 0 9 678 4 882 4 796 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4864 - rekonstrukce opěrné zdi u potoka Tichávky v obci Tichá 7 592 0 0 7 592 3 821 3 771 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice II/483 - rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes potok Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm 21 458 0 0 15 726 5 087 10 639 0 5 732 5 732 0 0 0 0 0  
  Silnice č. III/4832 - rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín - Žilina 30 991 0 0 30 991 15 496 15 495 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice II/480 Zabezpečení svahu vč. části sil. tělesa Ženklava 14 151 0 0 5 065 0 5 065 0 9 087 9 087 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4832-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 4832-7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína 4 250 0 0 4 226 0 4 226 0 24 24 0 0 0 0 0  
  Silnice II/482 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice 8 138 0 0 4 069 0 4 069 0 4 069 4 069 0 0 0 0 0  
  Silnice III/0448-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0484-1 přes místní potok před obcí Blahutovice 10 727 0 0 5 363 0 5 363 0 5 363 5 363 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4865-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov 8 719 0 0 4 359 0 4 359 0 4 359 4 359 0 0 0 0 0  
  Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-006 přes místní potok za obcí Mořkov 10 337 0 0 5 159 0 5 159 0 5 178 5 178 0 0 0 0 0  
  Silnice III/0478-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka před obcí Palačov 5 366 0 0 2 977 0 2 977 0 2 388 2 388 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-4 přes místní potok před obcí Starojická Lhota 3 274 0 0 1 637 0 1 637 0 1 637 1 637 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č.04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota 7 708 0 0 3 854 0 3 854 0 3 854 3 854 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04738-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol nad Odrou 5 129 0 0 3 029 0 3 029 0 2 100 2 100 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04735-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č.04735-1 přes místní potok před obcí Vražné 4 841 0 0 2 421 0 2 421 0 2 421 2 421 0 0 0 0 0  
  Odstranění stavu nouze - rekonstrukce mostu ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška 64 225 0 0 18 400 18 000 0 400 45 825 0 45 825 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - vydán registrační list akce na podíl státu ve výši 45.825 tis. Kč
  Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 0,000-2,470 a 2,905-5,513 - SO 111.P39 - Propustek P39 4 459 0 0 18 18 0 0 4 441 3 790 651 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze sátního rozpočtu - vydán registrační list akce na podíl státu ve výši 651 tis. Kč
  Sanace svahu, k. ú. Čeladná, opěrná zeď km 1,720 sil. III/48312 2 660 0 0 9 9 0 0 2 651 1 351 1 300 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze sátního rozpočtu - vydán registrační list akce na podíl státu ve výši 1.300 tis. Kč
  Silnice II/463 - rekonstrukce opěrtných zdí u toku Bílovky v obci Bílovec - Stará Ves 10 741 0 0 19 19 0 0 10 723 10 723 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 845 507 13 028 99 706 492 500 386 560 105 540 400 231 014 183 238 47 776 0 10 000 12 245 0  
ODVĚTVÍ KULTURY
  Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína včetně projektové dokumentace (Muzeum Novojičínska, příspěvková organice) 17 700 200 9 668 7 832 7 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna vrat - garáže, kulisárna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 550 0 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Sovinec - oprava VI. brány (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 270 0 0 1 270 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zámek Bruntál - oprava nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 6 530 0 0 200 200 0 0 3 830 3 830 0 0 2 500 0 0  
  Restaurování v interiéru zámecké expozice (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sanace zdiva - Technické muzeum Petřvald (Muzeum Těšínska, příspěvková organizce) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zastřešení přemostění ke glorietu a oprava omítek - čp. 1264 Frýdek Místek (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 526 0 0 1 526 1 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 499 901 0 0 2 281 2 281 0 0 12 000 12 000 0 0 15 000 150 000 320 620  
  Vybavení depozitáře památkového fondu - mobilní závěsné sítě na obrazy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hrad Sovinec - pavlače na západní straně pátého nádvoří 550 0 541 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybavení BÍLÉ GALERIE pro účely realizace představení a zkoušek loutkové scény Bajka 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Program rozvoje muzejnictví MSK 1 542 0 0 1 542 1 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havárie na II. nádvoří hradu Sovinec 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 532 768 200 10 209 18 409 18 409 0 0 15 830 15 830 0 0 17 500 150 000 320 620  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
  Dovybavení technického zázemí nutného pro realizaci služby v souvislosti s přestěhováním uživatelů do náhradních prostor (Harmonie, p. o., Krnov) 643 0 0 643 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Úhrada nákladů spojených s úpravou náhradních ubytovacích prostor (Harmonie, p. o., Krnov) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup myčky podložních mís (Harmonie, p. o., Krnov) 160 0 0 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybudování oddělení pro klienty s demencí v budově č. p. 104 (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 22 039 0 2 517 19 522 19 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce okálu ve Vítkově na chráněné bydlení (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 2 250 0 0 102 102 0 0 2 148 2 148 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltově (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 740 0 0 26 26 0 0 714 714 0 0 0 0 0  
  Přístavba lůžkového evakuačního výtahu v objektu na ul. Rybářské (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 4 356 0 0 4 356 4 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Řešení objektu bývalé MŠ v Sedlnicích (Zámek Nová Horka, příspěvková organizace) 3 167 0 0 3 167 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy, krovu stropu nad 2. nadzemním podlažím a balkónu nad vstupem - Naděje, p. o. 1 618 0 0 1 618 1 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nástavba rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm 25 727 2 100 927 54 54 0 0 10 169 10 169 0 0 12 477 0 0 Celkové výdaje na tuto akci se předpokládají ve výši cca 54 mil. Kč. Stavba bude zahájena až za předpokladu zajištění spoluúčasti státního rozpočtu.
  Humanizace zařízení včetně vybudování sociálního zařízení - Nový Domov, příspěvková organizace, Karviná (Nový domov, příspěvková organizace Karviná) 11 649 0 0 400 400 0 0 8 349 8 349 0 0 2 900 0 0  
  Řešení objektu ve Vítkově (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 3 851 0 0 320 320 0 0 3 531 3 531 0 0 0 0 0  
  Oprava zámecké zdi (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 4 156 0 0 359 359 0 0 3 797 3 797 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 80 656 2 100 3 444 31 027 31 027 0 0 28 708 28 708 0 0 15 377 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ
  Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) 2 387 1 325 325 387 387 0 0 350 350 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce školních dílen (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace) 12 432 0 427 12 005 12 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce budovy pro zřízení polygrafického oboru (Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace) 6 460 0 1 065 5 395 5 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vnitřních instalací a dispoziční úpravy (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 34 430 0 0 3 413 3 413 0 0 31 017 31 017 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálních zařízení v pravé části bloku A (Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace) 2 626 0 0 2 626 2 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a zateplení (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 4 458 0 0 2 458 2 458 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0  
  Výměna oken (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 2 674 0 0 2 674 2 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 2 300 0 0 2 169 2 169 0 0 132 132 0 0 0 0 0  
  Výměna oken (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace) 1 691 0 0 1 691 1 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava fasády objektu laboratoří (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 2 770 0 0 2 770 2 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) 4 167 0 0 4 167 4 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken na domově mládeže - I. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 800 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy školy (Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) 1 169 0 0 1 169 1 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a dveří (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 6 664 0 0 6 664 6 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce osvětlení (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 765 0 0 765 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zateplení a výměna oken objektu tělocvičny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) 3 135 0 0 3 135 3 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a zvýšení kapacity umývárny u tělocvičny (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) 750 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce osvětlení (Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) 510 0 0 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava rozvodů vody (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) 465 0 0 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Instalace dynamického systému regulace - dokončení (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 610 0 0 610 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  III. etapa výměny vodovodních rozvodů (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 800 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a zateplení spojovací chodby (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová - Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace) 2 254 0 0 2 254 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 1 800 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 27 199 1 964 1 894 2 000 2 000 0 0 1 701 1 701 0 0 2 450 2 500 14 690  
  Rekonstrukce hygienického zařízení na pobočce ZUŠ ul. Sadová (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) 450 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce školní kuchyně (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 6 959 0 0 6 959 6 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 11 250 0 0 750 750 0 0 5 000 5 000 0 0 5 500 0 0  
  Rekonstrukce sociálních zařízení včetně zajištění přívodu teplé vody (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace) 360 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce objektu na DD rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 2 300 0 0 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a vstupních dveří na domově mládeže (Střední škola Odry, příspěvková organizace) 1 798 0 0 1 798 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spoluúčast Města Odry ve výši 500 tis. Kč.
  Rekonstrukce kuchyně (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 1 950 0 0 1 950 1 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spoluúčast příspěvkové organizace ve výši 300 tis. Kč.
  Rekonstrukce domova mládeže (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 20 000 0 0 494 494 0 0 19 506 19 506 0 0 0 0 0  
  Oprava podlahy v tělocvičně (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 857 0 0 857 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava podlahy v tělocvičně (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 700 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce kanalizace u pavilonu U1 a sociálního zařízení ve všech pavilonech (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) 4 168 0 0 4 168 4 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. a 4. NP a elektrorozvodů v budově na ulici Matiční (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 3 029 0 0 3 029 3 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy objektu školy (Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace) 650 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Instalace termostatických ventilů (Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) 460 0 0 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken z jižní strany (Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace) 2 900 0 1 800 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Celková rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace) 650 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Montáž termoregulačních ventilů v budově školy a domově mládeže (Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 900 0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy Domova mládeže (Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) 1 160 0 0 1 160 1 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava podlahy a stěn tělocvičny (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 650 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vodovodní přípojky v areálu školy (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 1 938 0 0 1 938 1 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava podlahy tělocvičny (Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 1 102 0 0 1 102 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střední části střechy (Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 550 0 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 461 0 0 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přestavba objektu prádelny na rodinný dům (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 3 500 0 3 177 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Havarijní oprava střechy Střední umělecké školy Matiční (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 5 829 0 3 410 2 419 2 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken v objektu H (Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Řešení havarijního stavu kotelny (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 1 097 0 244 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce výtahů v DM (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 1 400 0 1 022 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vodovodní přípojka k objektu školy (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava - rekonstrukce sportovní haly druhé části - II. etapa (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 7 212 0 4 869 2 343 2 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken včetně zateplení objektu (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 15 403 0 11 399 4 004 4 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce kuchyně (Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace) 6 498 25 269 6 204 6 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup konvektomatu s příslušenstvím do školní jídelny (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 340 0 0 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava poškozené střechy a pláště budovy (Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, Opava) 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavební úpravy související s úpravou prostor pro realizaci praktického vyučování (Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace, Bruntál) 1 220 0 0 1 220 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavební úpravy související s úpravou prostor pro organizaci Střední odborná škola waldorfská, Ostrava (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Vítkovice) 527 0 0 527 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce prostor pro základní školu (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek - Místek) 5 153 0 0 5 153 5 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu tělocvičny-statické zajištění (Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně) 250 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu u oplocení areálu dětského domova (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 660 0 0 425 425 0 0 235 235 0 0 0 0 0  
  Řešení vytápění objektu školy a tělocvičny (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy tělocvičny na ulici Revoluční v Bohumíně (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy pavilonu "B" školy vč. zateplení (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 1 097 0 0 1 097 1 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 1 700 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce ležatých rozvodů TUV a SV (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 658 0 0 658 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havárie vodovodního potrubí (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace) 692 0 0 692 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy školy (Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace) 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy budovy školy a tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 1 450 0 0 1 450 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění nedostatků ve školní jídelně (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace) 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce osvětlení (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění poruchy teplovodní soustavy bloku A - úsek II (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup konvektomatu do školní jídelny (Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace) 279 0 0 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kotelny (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 1 121 0 0 395 395 0 0 726 726 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu střechy nad hlavním vstupem (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 450 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Havarijní oprava plotu (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 43 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Dovybavení školní kuchyně (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 820 0 0 820 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a vstupních dveří - I. etapa (Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace) 3 350 0 0 3 350 3 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 290 0 0 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kanalizace (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kotelny (Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, Opava) 1 540 0 0 1 540 1 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kotelny (Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu varného kotle (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace) 158 0 0 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výdaje spojené s odstraněním následků škodní události (Střední škola, p. o., Bohumín) 81 0 0 81 81 0   0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 262 254 3 314 29 901 143 233 143 233 0 0 60 666 60 666 0 0 7 950 2 500 14 690  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ
  Obnova a modernizace přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 10 973 0 0 10 973 10 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 336 999 1 051 14 478 22 737 12 737 10 000 0 38 733 38 733 0 0 100 000 160 000 0 Celkové výdaje na tuto akci se předpokládají ve výši cca 537 mil. Kč. Stavba bude zahájena až za předpokladu zajištění spoluúčasti státního rozpočtu.
  Rekonstrukce rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 30 905 48 13 572 17 285 17 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce výtahů v objektech areálu nemocnice (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 11 459 0 0 11 459 11 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybudování pavilonu interních oborů včetně projektové dokumentace (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 7 360 0 95 1 519 1 519 0 0 5 746 5 746 0 0 0 0 0 Stavba bude zahájena až za předpokladu zajištění spoluúčasti státního rozpočtu, případně z fondu EU. Celkové výdaje na tuto akci se předpokládají ve výši 616.000 tis. Kč (náklady na výstavbu pavilonu "N" a rekonstrukci pavilonu "L").
  Komplexní rekonstrukce staré budovy interny (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 2 129 0 0 2 129 2 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stavba bude zahájena až za předpokladu zajištění spoluúčasti státního rozpočtu nebo evropských fondů. Celkové výdaje na akci se předpolkádají 178.000 tis. Kč.
  Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 64 900 0 162 42 926 42 926 0 0 21 812 21 812 0 0 0 0 0  
  Centrální příjem (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 25 837 0 3 425 22 412 22 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce pavilonu H - hemodialýza (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 44 109 0 3 088 41 021 41 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce pavilonu psychiatrie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 53 916 0 1 785 347 347 0 0 51 784 51 784 0 0 0 0 0  
  Nákup nemovitosti pro Dětské centrum Čtyřlístek (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 5 139 0 4 000 1 139 1 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce pokojů a jejich vybavení ve správní budově (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 399 0 0 1 399 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vnitřních páteřových rozvodů TUV (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 7 070 0 0 3 470 3 470 0 0 3 600 3 600 0 0 0 0 0  
  Komplexní rekonstrukce chirurgických operačních sálů (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 120 800 0 0 30 30 0 0 48 770 48 770 0 0 66 900 5 100 0  
  Komplexní rekonstrukce ARO (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 79 800 0 0 28 28 0 0 32 972 32 972 0 0 34 900 11 900 0  
  Instalace požárních závěrů a požárních hlásičů (Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace) 756 0 0 756 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce stávajícího heliportu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 3 071 0 200 2 871 2 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) 74 192 0 6 450 3 550 3 550 0 0 64 192 64 192 0 0 0 0 0  
  Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce 1. podzemního podlaží a 1. nadzemního podlaží pavilonu L 22 079 0 0 22 079 22 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zpracování projektové dokumentace - Severní křídlo pavilonu "L"-stavební úpravy 1. PP a 1. NP (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 603 0 551 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup nemovitostí pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 140 0 5 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení přístrojů pro umělou ventilaci plic pro intenzivní neodkladnou péči (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavba objektu pro magnetickou rezonanci a CT (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, Nový Jičín) 15 600 0 0 15 600 15 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu hlavních, zejména ležatých rozvodů vodovodního potrubí (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 5 189 0 0 1 189 1 189 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu střechy a okapů (Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace) 600 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střech budov v areálu zařízení Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 180 0 0 1 180 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup sonografického přístroje pro gynekologii (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Opava) 1 342 0 0 1 342 1 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup desinfektoru (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Opava) 130 0 0 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup anesteziologického přístroje včetně monitoru (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, Nový Jičín) 1 155 0 0 1 155 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení 2ks kapnometrů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Karviná - Ráj) 151 0 0 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení sanitního vozu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 513 0 0 513 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu na skiaskopicko-skiagrafickém přístroji (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 969 0 0 969 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nabytí vlastnictví budovy mikrobiologie v Třinci (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 937 464 1 099 47 811 238 145 228 145 10 000 0 271 609 271 609 0 0 201 800 177 000 0  
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE
Krajský úřad Rekonstrukce budovy krajského úřadu-parkoviště 7 512 334 325 5 110 5 110 0 0 1 743 1 743 0 0 0 0 0  
Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 117 126 0 3 014 52 863 52 863 0 0 61 249 61 249 0 0 0 0 0  
Výpočetní technika 10 795 0 4 824 3 460 3 460 0 0 2 510 2 510 0 0 0 0 0 Nákup HW vybavení - servery, aktivní prvky, disková pole, instalace informačního systému pro návštěvníky krajského úřadu.
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 696 0 368 1 138 1 138 0 0 190 190 0 0 0 0 0 Pořízení databáze využití krajiny na území MSK, datových podelů pro územně plánovací dokumentaci a mapových podkladů.
Programové vybavení 5 788 0 2 962 1 776 1 776 0 0 1 050 1 050 0 0 0 0 0 Nákup licencí a SW vybavení.
Budovy, haly a stavby 540 0 282 108 108 0 0 150 150 0 0 0 0 0 Instalace informačního a navigačního systému pro návštěvníky krajského úřadu.
Stroje, přístroje a zařízení 948 0 620 228 228 0 0 100 100 0 0 0 0 0 Nákup kopírovací techniky, dataprojektorů.
Zastupitelstvo kraje Výpočetní technika 96 0 0 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obnova HW vybavení - duplikátor CD, DVD.
Dopravní prostředky 4 366 0 941 2 425 2 425 0   1 000 1 000 0 0 0 0 0 Pořízení osobního vozidla AUDI.
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 148 868 334 13 338 67 205 67 205 0 0 67 992 67 992 0 0 0 0 0  
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE
  Průmyslová zóna Nošovice 2 412 774 1 830 005 146 356 83 175 80 533 2 642 0 311 164 80 596 49 955 180 613 11 013 11 061 20 000 Vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR, ZUMF a MRZMPO"- změna č. 10, kde celkové náklady akce byly stanoveny ve výši 2.182.8 mil. Kč, z toho: MSK 368,7 mil. Kč (uznatelné náklady), příspěvky právnických osob - 180,6 mil. Kč, celkové prostředky ze SR 1.633,5 mil. Kč. Ve výdajích nejsou zahrnuty dotace cizím subjektům, které činily 37 mil. Kč.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE CELKEM 2 412 774 1 830 005 146 356 83 175 80 533 2 642 0 311 164 80 596 49 955 180 613 11 013 11 061 20 000  
 
CELKEM 5 220 290 1 850 080 350 765 1 073 693 955 111 118 182 400 986 983 708 639 97 731 180 613 263 640 352 806 355 310  

Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Moravskoslezskému kraji v rámci informačního systému programového financování za rok 2010

(v tis. Kč)
Správce kapitoly státního rozpočtu/program Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Ministerstvo pro místní rozvoj Silnice III/4832-rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín - Žilina, Životice u Nového Jičína - 1,3,6,7 7 391,0 7 391,0 100,0
Stavební úpravy opěrné zdi silnice III/46211 ve Fulneku 2 912,0 2 912,0 100,0
Silnice II/463 Zabezpečení svahu vč. části sil. Tělesa Stará ves - Skřípov (úsek č.4) 3 581,0 3 581,0 100,0
Silnice III/46427-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 46427-4 přes Butovický potok za obci Studénka 4 525,0 4 525,0 100,0
Silnice III/04816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-1,2,3 před obcí Dub 7 104,0 7 104,0 100,0
Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-6 přes zátopní území řeky Odry před obcí Mankovice 3 166,0 3 166,0 100,0
Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810-5 přes zátopní území ředy Odry za obcí Jeseník n. O. 4 796,0 4 796,0 100,0
Silnice III/4864 - rekonstrukce opěrné zdi u potoka Tichávky v obci Tichá 3 771,0 3 771,0 100,0
Silnice II/483 rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm 10 639,0 10 639,0 100,0
Silnice č. III/4832 - rekonstrukce mostu event. č. 4832-3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín - Žilina 15 682,0 15 495,0 98,8
Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil tělesa Ženklava 9 086,8 5 064,7 55,7
Silnice III/4832-stavební úpravy. - rekonstrukce mostu ev. č. 4832 - 7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína 4 226,4 4 226,4 100,0
Silnice II/482-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice 4 069,0 4 069,0 100,0
Silnice III/0448/-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0484-1 přes mostní potok před obcí Blahutovice 5 363,4 5 363,4 100,0
Silnice III/4865-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov 4 359,5 4 359,5 100,0
Silnice II/483 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. přes mostní potok za obci Mořkov 5 159,0 5 159,0 100,0
Silnice III/0478-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka před obci Palačov 2 977,4 2 977,4 100,0
Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-4 přes místní potok před obcí Starojická Lhota 1 636,8 1 636,8 100,0
Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota 3 853,8 3 853,8 100,0
Silnice III/04738-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol nad Odrou 3 029,0 3 029,0 100,0
Silnice III/04735-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04735-1 přes místní potok před obcí Vražné 2 420,6 2 420,6 100,0
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - investice - celkem 109 748,6 105 539,6 96,2
         
Ministerstvo kultury Ostrava, okres Ostrava-město, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen), výměna oken aj. 1 100,0 1 100,0 100,0
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - celkem 1 100,0 1 100,0 100,0
Ministerstvo zdravotnictví Moravskoslezský kraj - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - energocentrum a zvýšení standardu dodávek el. energie 10 000,0 10 000,0 100,0
Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví - investice - celkem 10 000,0 10 000,0 100,0
         
Ministerstvo financí Moravskoslezský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 875,1 875,1 100,0
Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Moravskoslezský kraj 958,2 958,2 100,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - celkem 1 833,3 1 833,3 100,0
         
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1. etapa transformace organizace Marianum 89,8 89,8 100,0
Integrovaný operační program - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - investice - celkem 89,8 89,8 100,0
         
Ministerstvo životního prostředí Energetické úspory v oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích 3 169,2 3 169,2 100,0
Energetické úspory v Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě 14 609,9 14 609,9 100,0
Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku 3 266,1 3 266,1 100,0
Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné 31 160,5 31 160,5 100,0
Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku 15 357,5 15 357,5 100,0
Podpora udržitelného využívání zdroje energie - investice - celkem 67 563,1 67 563,1 100,0
         
Ministerstvo životního prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa 3 304,9 3 304,9 100,0
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - neinvestice - celkem 3 304,9 3 304,9 100,0
         
Ministerstvo životního prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa 489,1 489,1 100,0
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - investice - celkem 489,1 489,1 100,0
         
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN (bez průmyslové zóny Nošovice) CELKEM 194 128,8 189 919,7 97,8
         
         
Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na Průmyslovou zónu Nošovice za rok 2010
        v tis. Kč
Správce kapitoly státního rozpočtu/program Název akce Poskytnuto Čerpáno Čerpání v %
Ministerstvo průmyslu a obchodu Průmyslová zóna Nošovice 106 547,6 2 641,8 2,5
Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum 106 547,6 2 641,8 2,5

* na akci Průmyslová zóna Nošovice vyčerpáno 2.641,8 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků (refundované prostředky) ve výši 103.905,8 tis. Kč kraj využil na rozvoj Moravskoslezského kraje.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2010

(v tis. Kč)
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 12 750 12 750 10 464 82,1
Odvětví dopravy celkem 12 750 12 750 10 464 82,1
Program podpory aktivit v oblasti kultury 4 000 4 000 4 000 100,0
Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin 850 943 943 100,0
Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 10 000 9 769 9 766 100,0
Odvětví kultury celkem 14 850 14 712 14 709 100,0
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 10 000 8 038 1 952 24,3
Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 36 000 35 635 24 939 70,0
Podpora vědy a výzkumu 20 000 22 452 10 628 47,3
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 65 000 113 693 37 104 32,6
Odvětví regionálního rozvoje celkem 131 000 179 817 74 622 41,5
Podpora údržby lyžařských běžeckých tras 4 000 4 000 3 598 90,0
Podpora turistických oblastí v MSK 13 000 9 415 2 270 24,1
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 3 000 1 902 1 570 82,5
Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 0 2 409 2 392 99,3
Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska 0 2 752 2 546 92,5
Odvětví cestovního ruchu celkem 20 000 20 477 12 376 60,4
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2 500 2 500 2 500 100,0
Protidrogové programy na území MSK 3 000 3 000 3 000 100,0
Krajský program prevence kriminality 300 821 807 98,3
Program rozvoje sociálních služeb kraje 6 300 5 668 5 661 99,9
Podpora zvyšování kvality sociálních služeb 8 937 9 048 8 581 94,8
Odvětví sociálních věcí celkem 21 037 21 037 20 549 97,7
Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje 1 250 1 040 997 95,8
Podpora aktivit v oblasti sportu 4 000 3 936 3 936 100,0
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2 000 2 000 2 000 100,0
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování 1 000 988 978 99,0
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 1 120 1 120 1 120 100,0
Odvětví školství celkem 9 370 9 084 9 031 99,4
Program podpory tvorby územních plánů obcí 5 800 2 970 895 30,1
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem 5 800 2 970 895 30,1
Podpora projektů ve zdravotnictví 4 250 4 250 4 250 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 4 250 4 250 4 250 100,0
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2 000 1 890 1 870 98,9
Drobné vodohospodářské akce 38 504 36 079 17 691 49,0
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 0 3 328 1 749 52,6
Příspěvky na hospodaření v lesích 21 000 22 492 22 492 100,0
Příspěvky na podporu včelařství 2 000 2 000 2 000 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 63 504 65 789 45 802 69,6
CELKEM 282 561 330 887 192 699 58,2

PŘEHLED AKCÍ MSK SPOLUFINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007-2013

(v tis. Kč)
Název akce Celkové výdaje Skutečné výdaje v roce Předpoklad výdajů v roce 2011 Předpoklad výdajů v roce Podíl EU a ST % Poznámka
2007 2008 2009 2010 2012 2013
ODVĚTVÍ DOPRAVY: 4 601 789,36 0,00 135 789,75 287 670,86 423 241,59 1 909 195,33 1 380 054,00 465 753,00    
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 143 529,96 0,00 169,52 389,25 113 335,82 29 635,37 0 0 92,50 Po nacenění víceprací byly sníženy celkové náklady projektu
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 968 100,00 0,00 201,08 9 649,72 5 929,98 150 308,22 525 000 277 011 85,00 -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 601 102,00 0,00 50,25 208,25 897,48 11 204,02 400 000 188 742 85,00 -
Silnice 2008 - 3. část 409 871,52 0,00 135 105,76 274 638,41 127,35 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Silnice 2009 125 329,00 0,00 47,57 1 011,27 124 185,33 0,00 0,00 0,00 70,00 -
VIA Lyžbice 286 234,00 0,00 14,04 220,15 56,64 200 268,17 85 675 0 70,00 Město Třinec se bude finančně podílet na projektu ve výši 8.591,36 tis. Kč - nebude výdaj MSK.
Silnice 2009 - Obchvat Opava 565 000,00 0,00 107,58 733,95 5 634,10 415 212,37 143 312 0 70,00 Projekt spolufinancován Správou silnic MSK ve výši 20.597,7 tis. Kč a Statutárním městem Opava ve výši 27.991,3 tis. Kč - nebude výdaj MSK.
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 83 806,00 0,00 0,00 88,75 17 328,44 66 388,81 0 0 70,00 Obec Vendryně se podílí na projektu formou dotace pro MSK ve výši 1.806 tis. Kč.
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 181 000,00 0,00 0,00 90,12 586,78 141 757,10 38 566 0 70,00 Projekt spolufinancován Statutárním městem Ostrava ve výši 6.121,46 tis. Kč.
Silnice 2010 291 000,00 0,00 0,00 0,00 258,69 152 741,31 138 000 0 70,00 -
Mosty 2010 123 500,00 0,00 0,00 16,83 525,38 122 957,79 0 0 70,00 -
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 103 100,00 0,00 0,00 46,58 346,40 53 206,02 49 501 0 70,00 -
Silnice 2011 530 000,00 0,00 0,00 0,00 392,96 529 607,04 0 0 70,00 -
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 57 237,30 0,00 50,27 136,33 51 904,13 5 146,57 0,00 0,00 90,00 Rozdíl vznikl v důsledku přepočtu EUR
Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov 13 132,15 0,00 1,24 138,62 12 992,29 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 18 283,21 0,00 0,00 141,77 18 141,44 0,00 0,00 0,00 90,00 -
Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 70 764,21 0,00 42,44 160,85 70 560,92 0,00 0,00 0,00 90,00 V celkových výdajích zahrnuta dotace pro partnera projektu -Žilinský samosprávný kraj - ve výši 18.127,64 tis. Kč.
Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá, II. etapa 30 800,00 0,00 0,00 0,00 37,46 30 762,54 0 0 90,00 -
ODVĚTVÍ KRIZOVÉ: 679 724,00 0,00 23 910,22 280 076,20 298 917,77 76 819,81 0,00 0,00    
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 679 724,00 0,00 23 910,22 280 076,20 298 917,77 76 819,81 0,00 0,00 92,50 Projekt spolufinancován Statutárním městem Ostrava ve výši 23.008 tis. Kč a MV ČR ve výši 14.285 tis. Kč.
ODVĚTVÍ KULTURY: 60 500,00 0,00 759,48 913,80 49,79 11 577,42 30 000,00 17 199,51    
Archeopark Chotěbuz - 2. část 60 500,00 0,00 759,48 913,80 49,79 11 577,42 30 000,00 17 199,51 85,00 -
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE: 199 646,00 0,00 0,00 772,55 3 863,89 33 194,70 73 924,86 87 890,00    
Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality 15 526,00 0,00 0,00 0,00 252,34 8 320,66 6 827 126 85,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 13.025.862,14 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje a vlastní podíl kraje.
Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK 9 301,00 0,00 0,00 0,00 153,13 5 418,52 3 729,35 0,00 85,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 7.961.110,20 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje a vlastní podíl kraje.
Vzdělávací systém zaměstnanců KÚ MSK 4 957,00 0,00 0,00 0,00 206,40 2 359,09 2 392 0 85,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 4.194.826,56 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje a vlastní podíl kraje.
Zajištění vzdělávání v eGovernmentu 3 039,00 0,00 0,00 187,89 381,44 1 978,67 491 0 85,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 2.810.097,60 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje a vlastní podíl kraje.
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 154 323,00 0,00 0,00 0,00 627,98 6 503,02 59 428 87 764 85,00 -
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) 4 500,00 0,00 0,00 0,00 438,81 3 663,19 398 0 85,00 -
Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 3 229,00 0,00 0,00 584,66 1 308,52 1 335,82 0,00 0,00 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 2.470.058,01 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 4 771,00 0,00 0,00 0,00 495,27 3 615,73 660 0 90,00 -
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU: 190 234,13 0,00 13 797,12 24 989,51 52 518,11 43 664,39 39 465,00 15 800,00    
Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. 56 541,69 0,00 9 531,93 13 308,04 33 699,72 2,00 0,00 0,00 92,50 -
Kraj mnoha barev a příležitostí II. 28 663,61 0,00 4 265,19 11 419,33 12 979,09 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 40 999,65 0,00 0,00 0,00 2 855,05 29 379,60 8 765,00 0,00 92,50 -
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 32 599,99 0,00 0,00 0,00 24,10 8 275,89 15 700,00 8 600,00 85,00 -
Beskydská magistrála 8 428,98 0,00 0,00 262,15 2 959,93 5 206,90 0,00 0,00 92,50 -
Jesenická magistrála 23 000,22 0,00 0,00 0,00 0,22 800,00 15 000,00 7 200,00 85,00 -
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 3 246,83 0,00 295,77 402,73 469,06 1 499,27 580,00 0,00    
Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 1 170,97 0,00 295,77 402,73 436,66 35,81 0,00 0,00 90,00 -
Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji  2 075,86 0,00 0,00 0,00 32,40 1 463,46 580,00 0,00 85,00 -
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 854 756,09 0,00 1 041,16 147 410,01 243 967,02 310 208,11 136 473,78 0,00    
Chráněné bydlení Krajánek 14 179,50 0,00 651,74 4 776,94 8 750,82 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické díly ve Městě Albrechticích 30 200,00 0,00 0,00 0,00 697,67 16 502,32 13 000,00 0,00 85,00 -
I. etapa transformace organizace Marianum 28 000,00 0,00 0,00 23,52 4 912,15 19 364,49 3 699,84 0,00 100,00 -
Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území MSK 16 530,20 0,00 0,00 0,00 139,67 9 538,59 6 851,94 0,00 100,00 Projekt je financován systémem zálohových plateb do výše 14.050.670 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 595 341,29 0,00 389,42 141 613,44 186 294,60 180 125,83 86 918,00 0,00 100,00 Projekt je financován systémem zálohových plateb do výše 506.040.098,80 Kč.
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p. o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 27 785,00 0,00 0,00 0,00 746,93 19 403,07 7 635,00 0,00 75,70  
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 41 000,55 0,00 0,00 141,55 848,64 21 641,36 18 369,00 0,00 85,00  
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice 14 701,60 0,00 0,00 0,00 92,09 14 609,51 0,00 0,00 85,00  
Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení 19 057,25 0,00 0,00 228,19 18 829,06 0,00 0,00 0,00 92,50 Fyzická realizace projektu byla v roce 2010 ukončena.
Rekonstrukce objektu v Horním Benešově na domov pro osoby se zdravotním postižením 16 156,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1506 ze dne 23.3.2011 rozhodlo o ukončení přípravy projektu.
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71 7 514,47 0,00 0,00 209,36 7 305,11 0,00 0,00 0,00 92,50 -
Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení  13 400,00 0,00 0,00 0,00 35,44 13 364,56 0,00 0,00 85,00  
Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení 16 000,00 0,00 0,00 0,00 526,62 15 473,38 0,00 0,00 85,00  
Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555 7 945,46 0,00 0,00 195,50 7 564,96 185,00 0,00 0,00 92,50 Fyzická realizace projektu ukončena
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 6 944,79 0,00 0,00 221,53 6 723,26 0,00 0,00 0,00 92,50 Fyzická realizace projektu ukončena
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ: 2 905 027,85 0,00 42 765,61 306 286,68 362 174,28 636 725,33 910 569,00 311 581,00    
Multifunkční posluchárny 16 899,95 0,00 584,66 118,44 5 563,75 10 633,09 0,00 0,00 92,50 -
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 60 535,00 0,00 258,94 238,07 17 797,27 42 240,72 0,00 0,00 92,50 -
Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje 27 584,76 0,00 326,15 292,76 26 965,86 0,00 0,00 0,00 92,50 Realizace projektu ukončena
Modernizace škol ve stavebnictví 52 100,00 0,00 67,20 453,01 1 048,21 50 531,58 0,00 0,00 92,50 -
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 43 000,00 0,00 0,00 244,48 299,37 42 456,15 0,00 0,00 92,50 -
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 56 495,00 0,00 0,00 766,37 225,67 35 502,96 20 000 0 85,00 V rámci přípravy byly hrazeny výdaje na projektové dokumentace pro stavby, které byly následně vyčleněny do jiných projetků
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 56 500,00 0,00 0,00 93,26 31,55 22 808,19 20 000 13 567 85,00 -
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III. 39 000,00 0,00 0,00 0,00 610,94 31 994,06 6 395 0 85,00 -
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV. 49 500,00 0,00 0,00 0,00 26,84 19 973,16 20 000 9 500 85,00 -
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI. 8 200,00 0,00 0,00 0,00 53,64 5 946,36 2 200 0 85,00 -
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII. 9 800,00 0,00 0,00 0,00 53,73 6 946,27 2 800 0 85,00 -
Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji  14 415,00 0,00 75,00 2 738,41 3 900,47 5 693,12 2 008 0 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 12.793.550,40 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 11 751,00 0,00 75,00 0,00 1 980,13 5 384,87 3 568 743 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 11.008.946,26 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 799 250,00 0,00 26 695,28 95 020,26 130 457,38 150 658,00 200 000,00 95 000,00 100,00 Skutečná výše dotace, která bude kraji poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů v rámci GG. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti o platbu zasílaných jednotlivými realizátory grantových projektů, tudíž výše výdajů v jednotlivých letech lze těžko odhanout.
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 290 636,00 0,00 4 419,39 32 295,87 38 410,70 43 500,00 88 500,00 42 500,00 100,00
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 395 704,90 0,00 7 677,90 36 840,41 42 449,59 50 204,00 144 861,00 71 045,00 100,00
TP - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 49 315,29 0,00 2 485,82 8 077,75 8 925,21 5 294,51 7 766,00 7 766,00 100,00 -
TP - Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje 2 362,68 0,00 90,64 384,10 321,34 306,60 480,00 480,00 100,00
TP - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje 1 913,10 0,00 9,63 16,14 51,34 575,99 480,00 480,00 100,00
Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 14 127,00 0,00 0,00 1,73 3 197,71 7 900,56 2 527 500 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 14.027.079,36 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje 2 135,00 0,00 0,00 0,00 70,73 549,27 1 515 0 100,00 Příjemcem dotace je KVIC. MSK je pouze finančním partnerem. Dotaci pro MSK zasílá příjemce na základě žádostí o platbu.
TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) 15 399,00 0,00 0,00 0,00 4 886,45 5 797,55 4 715 0 100,00 Projekt bude financován systémem zálohových plateb do výše 14.899.203,92 Kč. V celkových výdajích jsou zahrnuty i neuznatelné výdaje.
GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 393 130,48 0,00 0,00 0,00 32 861,28 60 000,00 90 000,00 70 000,00 100,00  
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných v MSK 306 759,00 0,00 0,00 9 002,10 1,18 5 001,10 292 754 0 41,00 -
Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě 27 931,02 0,00 0,00 8 148,40 19 782,62 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné 61 670,93 0,00 0,00 50 738,39 10 932,54 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku 43 726,84 0,00 0,00 36 687,01 7 039,83 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku 23 776,90 0,00 0,00 23 657,93 118,97 0,00 0,00 0,00 70,00 -
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek - Místek 30 900,00 0,00 0,00 465,91 4 011,54 26 422,55 0,00 0,00 30,00 -
Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu 509,00 0,00 0,00 5,90 98,44 404,66 0,00 0,00 100,00 Financováno systémem zálohových plateb do výše 361.978,53 Kč.
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ: 663 485,00 0,00 210,70 14 114,42 17 640,10 240 412,78 224 307,00 166 800,00    
Bezbariérovost zdravotnických zařízení 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 14 000,00 7 500,00 85,00  
Data pro život 11 149,79 0,00 210,70 32,35 10 906,74 0,00 0,00 0,00 92,50 Fyzická realizace projektu ukončena
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 364 153,11 0,00 0,00 13 723,76 0,35 4 000,00 187 129,00 159 300,00 42,00 -
Energetické úspory v Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích 7 896,35 0,00 0,00 296,35 6 136,51 1 463,49 0,00 0,00 65,75 Fyzická realizace projektu ukončena
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 202 000,75 0,00 0,00 28,18 382,25 201 590,32 0,00 0,00 84,12 -
Vozidla pro život 53 285,00 0,00 0,00 33,78 214,25 29 858,97 23 178,00 0,00 92,50 -
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 48 828,63 59,99 2 764,45 3 840,67 13 440,95 20 882,07 3 526,00 4 251,00    
Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky 588,88 0,00 75,00 277,08 66,50 106,80 0,00 0,00 85,00 Ukončení přípravy projektuusn. Č. 13/1250 ze dne 22. 9. 2010.
Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje 10 067,76 0,00 56,00 845,96 5 251,58 3 914,22 0,00 0,00 84,99 -
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 18 320,19 0,00 110,00 0,16 2 207,90 8 347,13 3 404,00 4 251,00 50,00 -
Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji - I. etapa 5 629,00 0,00 0,00 492,23 4 114,04 900,73 122 0 100,00 -
Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky 8 281,35 0,00 369,98 225,25 72,93 7 613,19 0,00 0,00 90,00 -
Krajská energetická agentura MSK 5 941,46 59,99 2 153,47 2 000,00 1 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Celkový součet 10 207 237,90 59,99 221 334,26 1 066 477,44 1 416 282,56 3 284 179,21 2 798 899,64 1 069 274,51 ×  

PŘEHLED ÚČELOVÝCH DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLÉHAJÍCÍCH FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2010

(v tis. Kč)
Poskytovatel dotace UZ Popis Poskytnuto v roce 2010 (dle rozhodnutí) Poskytnuto v roce 2010 Použito v roce 2010 Nedočerpáno v roce 2010 Vráceno do SR ČR v průběhu roku 2010 Vráceno při FV v roce 2011 Vráceno z příjmu 2011 Vráceno z přebytku 2010 Nedočerpáno ISPROFIN 2010 K použití v roce 2011
Ministerstvo kultury 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 424 000,00 424 000,00 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34070 Kulturní aktivity 349 000,00 349 000,00 347 901,00 1 099,00 0,00 1 099,00 1 099,00 0,00 0,00 0,00
34090 Program restaurování movitých kulturních památek 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34341 Záchrana architektonického dědictví - ISPROFIN 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo kultury 3 513 000,00 3 513 000,00 3 511 901,00 1 099,00 0,00 1 099,00 1 099,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví 35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 2 652 638,00 2 652 638,00 2 474 483,00 178 155,00 0,00 178 155,00 178 155,00 0,00 0,00 0,00
35672 Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálního zdravonictví - ISPROFIN 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zdravotnictví 12 652 638,00 12 652 638,00 12 474 483,00 178 155,00 0,00 178 155,00 178 155,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 13 500 000,00 13 500 000,00 13 129 579,60 370 420,40 0,00 370 420,40 0,00 370 420,40 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí 13 500 000,00 13 500 000,00 13 129 579,60 370 420,40 0,00 370 420,40 0,00 370 420,40 0,00 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 33015 Hustota a specifika 55 485 000,00 55 485 000,00 55 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33017 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 9 542 000,00 9 542 000,00 9 534 289,00 7 711,00 0,00 7 711,00 7 711,00 0,00 0,00 0,00
33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 8 283 000,00 8 283 000,00 8 283 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33020 Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 556 216,00 556 216,00 556 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 113 520,00 113 520,00 113 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 689 000,00 689 000,00 663 687,00 25 313,00 0,00 25 313,00 313,00 25 000,00 0,00 0,00
33026 Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 2 275 722,00 2 275 722,00 2 106 416,50 169 305,50 0,00 169 305,50 169 305,50 0,00 0,00 0,00
33155 Dotace pro soukromé školy 556 479 000,00 556 479 000,00 555 483 269,00 995 731,00 0,00 995 731,00 948 205,00 47 526,00 0,00 0,00
33160 Projekty romské komunity 848 600,00 848 600,00 470 583,00 378 017,00 140 999,00 237 018,00 235 997,00 1 021,00 0,00 0,00
33163 Program protidrogové politiky 109 900,00 109 900,00 80 000,00 29 900,00 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33166 Soutěže 1 811 000,00 1 811 000,00 1 811 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 159 070,00 159 070,00 159 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 935 250,00 935 250,00 722 726,00 212 524,00 0,00 212 524,00 165 560,00 46 964,00 0,00 0,00
33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
33353 Přímé náklady na vzdělávání 8 980 885 000,00 8 980 885 000,00 8 980 884 976,49 23,51 0,00 23,51 23,00 0,51 0,00 0,00
33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 10 982 400,00 10 982 400,00 10 982 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33426 Program Sokrates 35 000,00 35 000,00 17 541,00 17 459,00 17 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 311 312,00 311 312,00 311 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 12 602 487,00 12 602 487,00 12 602 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 9 642 160 477,00 9 642 160 477,00 9 640 324 492,99 1 835 984,01 188 358,00 1 647 626,01 1 527 114,50 120 511,51 0,00 0,00
Ministerstvo zemědělství 29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona 14 616 000,00 14 616 000,00 11 347 554,59 3 268 445,41 888 816,00 2 379 629,41 0,00 2 379 629,41 0,00 0,00
29133 Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb. 285 600,00 285 600,00 285 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona (investice) 9 048 000,00 9 048 000,00 6 306 602,90 2 741 397,10 2 389 846,10 351 551,00 0,00 351 551,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zemědělství 23 949 600,00 23 949 600,00 17 939 757,49 6 009 842,51 3 278 662,10 2 731 180,41 0,00 2 731 180,41 0,00 0,00
Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí 90106 Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie 171 367,00 171 367,00 171 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15835 Podpora udržitelného využívání zdroje energie - Energetické úspory ve školských zařízeních 71 357 063,00 71 357 063,00 71 357 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90877 OP Životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV - Energetické úspory ve školských zařízeních 4 642 267,00 4 642 267,00 4 642 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí 76 170 697,00 76 170 697,00 76 170 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úřad vlády ČR 4001 Podpora koordinátorů rómských poradců 397 000,00 397 000,00 394 726,80 2 273,20 0,00 2 273,20 0,00 2 273,20 0,00 0,00
Celkem Úřad vlády České republiky 397 000,00 397 000,00 394 726,80 2 273,20 0,00 2 273,20 0,00 2 273,20 0,00 0,00
Ministerstvo vnitra 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 11 411 000,00 11 411 000,00 11 198 742,70 212 257,30 0,00 212 257,30 59 701,30 152 556,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo vnitra 11 411 000,00 11 411 000,00 11 198 742,70 212 257,30 0,00 212 257,30 59 701,30 152 556,00 0,00 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu 22777 Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - Průmyslová zóna Nošovice - ISPROFIN 156 503 000,00 106 547 648,79 106 547 648,79 49 955 351,21 0,00 0,00 0,00 0,00 49 955 351,21 0,00
Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu 156 503 000,00 106 547 648,79 106 547 648,79 49 955 351,21 0,00 0,00 0,00 0,00 49 955 351,21 0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj 17789 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - ISPROFIN 109 748 634,00 105 539 552,62 105 539 552,62 4 209 081,38 0,00 78 130,36 0,00 78 130,36 4 209 081,38 0,00
17023 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - neinvestice 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17025 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodní v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 290 749,00 290 749,00 290 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17013 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodní v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 3 996 636,93 3 996 636,93 3 996 636,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17012 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestice 975 000,00 975 000,00 975 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo pro místní rozvoj 115 161 019,93 110 951 938,55 110 951 938,55 4 209 081,38 0,00 78 130,36 0,00 78 130,36 4 209 081,38 0,00
Ministerstvo dopravy 27001 Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy 16 656 661,00 16 656 661,00 14 182 186,55 2 474 474,45 1 868 584,00 605 890,45 605 890,45 0,00 0,00 0,00
27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 198 587 000,00 198 587 000,00 198 587 000,00 0,00 0,00 254 370,00 254 370,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo dopravy 215 243 661,00 215 243 661,00 212 769 186,55 2 474 474,45 1 868 584,00 860 260,45 860 260,45 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo obrany 7266 Péče o válečné veterány 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo obrany 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo financí 98004 Povodně 2010 - Záchranné práce 28 000 000,00 28 000 000,00 27 773 835,08 226 164,92 0,00 226 164,92 172 328,60 53 836,32 0,00 0,00
98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 226 200,00 226 200,00 0,00 226 200,00 0,00 226 200,00 0,00 226 200,00 0,00 0,00
98006 Povodně 2010 -SDHO 6 573 000,00 6 573 000,00 6 556 463,66 16 536,34 0,00 16 536,34 8 485,74 8 050,60 0,00 0,00
98071 Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 100 000,00 100 000,00 67 253,78 32 746,22 0,00 32 746,22 0,00 32 746,22 0,00 0,00
98187 Účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 100 000,00 100 000,00 65 115,15 34 884,85 0,00 34 884,85 0,00 34 884,85 0,00 0,00
98278 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 4 123 734,00 4 123 734,00 4 123 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98297 Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv 308 412,12 308 412,12 308 412,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98335 Účelová dotace krajům - TBC 4 891 965,36 4 891 965,36 4 891 965,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98861 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - ISPROFIN 1 833 274,00 1 833 274,00 1 833 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Všeobecná pokladní správa 46 156 585,48 46 156 585,48 45 620 053,15 536 532,33 0,00 536 532,33 180 814,34 355 717,99 0,00 0,00
Celkový součet 10 316 868 678,41 10 262 704 245,82 10 251 083 207,62 65 785 470,79 5 335 604,10 6 617 934,46 2 807 144,59 3 810 789,87 54 164 432,59 0,00

Pozn. 1) Údaje uvedené v tabulce u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů zahrnují výdaje uskutečněné v roce 2010 a minulých letech, nebo po dobu realizace jednotlivých projektů.
Pozn. 2) Objem přijatých prostředků dotací jsou o 183.966 Kč vyšší, což je způsobeno načtením kurzových rozdílů v dotačních položkách.

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ DOPRAVY V ROCE 2010

(v tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 1 344 798,00 1 388 610,75 1 384 904,80 99,73    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 555 318,00 590 777,07 590 277,06 99,92    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 230 000,00 593 117,60 492 500,34 83,04    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 450 100,00 571 129,10 426 324,98 74,65    
CELKEM 3 580 216,00 3 143 634,52 2 894 007,17 92,06    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 12 750,00 12 750,00 10 463,73 82,07 pokračující Prostředky byly určeny na dotační program DSH_9. Částak ve výši 1.575.600,- Kč je účelovým převodem do rozpočtu MSK na rok 2011. Zbylé finanční prostředky jsou úsporou v rámci finančního vypořádání poskytnutých dotací v rámci tohoto dotačního titulu.
2 Dopravní obslužnost - linková doprava 403 363,00 430 320,00 430 320,00 100,00 opakovaná -
3 Dopravní obslužnost - linková doprava - čekání řidičů mezi spoji 0,00 14 788,08 14 788,08 100,00 ukončená -
4 Dopravní obslužnost - drážní doprava 603 446,00 618 424,00 618 191,00 99,96 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci základní dopravní obslužnosti v drážní osobní dopravě u závazku veřejné služby uspořeny z důvodu nižších nasmlouvaných finančních prostředků s jednotlivými dopravci.
5 Úhrada prokazatelné ztráty - drážní osobní doprava - úhrada prokazatelné ztráty 198 587,00 198 587,00 198 587,00 100,00 opakovaná -
6 Žákovské jízdné v drážní dopravě 14 978,00 125,55 125,55 100,00 ukončená -
7 Žákovské jízdné v linkové dopravě 37 174,00 12 328,54 11 659,60 94,57 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 605.000,- Kč jsou účelovým převodem do rozpočtu MSK na rok 2011, kdy tyto prostředky slouží k úhradě žákovského jízdného uskutečněného v prosinci 2010, avšak fakturovaného až v lednu 2011. Zbylé finanční prostředky jsou úsporou mezi nasmlouvanými finančními prostředky na úhradu žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby a skutečně fakturovanými nároky ze strany jednotlivých dopravců.
8 Bezpečnost silničního provozu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
9 Perspektivní řešení dopravní obslužnosti území, plán a projekt 500,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
10 Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 35 000,00 37 500,00 37 500,00 100,00 opakovaná -
11 Koordinátor ODIS 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
12 Konference Transport 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
13 Dotace rozpočtům územní úrovně - neinvestiční transfery - Oprava místních komunikací v důsledku havárie mostu - Studénka 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ukončená -
14 Investiční dotace statutárnímu městu Havířov - rekonstrukce silnice II/475 0,00 480,00 462,46 96,35 ukončená Nevyčerpané prostředky jsou úsporou v rámci poskytované dotace Statutárnímu městu Havířov, kdy uznatelné náklady byly nižší než se původně předpokládalo.
15 Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 500,00 500,00 0,00 0,00 opakovaná Jednalo se o vyčleněné prostředky na pořízení Plánu dopravní obslužnosti, která však bude pořízená až v r. 2011. Z daného důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány.
16 Navýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 37 000,00 49 672,60 49 672,60 100,00 opakovaná -
17 Proplacení (refakturace) prokazatelně a účelně vynaložených prostředků na odstranění škod - Letiště Ostrava, a.s. 0,00 246,35 246,35 100,00 ukončená -
18 Náhrada újmy za ukončení užívání pozemků - Letiště Ostrava, a.s. 0,00 75,11 75,11 100,00 ukončená -
19 Vypořádání účetních odpisů (pronajatého majetku) - Letiště Ostrava, a.s. 0,00 3 803,32 3 803,32 100,00 opakující -
20 Znalecké posudky v oblasti dopravy 0,00 10,20 10,00 98,04 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky byly uspořeny z důvodu nižší ceny za znalecké posudky v oblasti dopravy.
CELKEM 1 344 798,00 1 388 610,75 1 384 904,80 99,73    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
21 Příspěvek na provoz (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 410 318,00 415 318,00 415 318,00 100,00 opakovaná -
22 Příspěvek na provoz - účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 145 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 opakovaná -
23 Příspěvek na provoz - účelově určený na výdaje související s vrácením finančních prostředků z uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 10,00 10,00 100,00 opakovaná -
24 Pojistné náhrady za škody na nemovitém majetku (Správa silnic MSK, příspěvková organizace) 0,00 35 449,07 34 949,06 98,59 pokračující Částka ve výši 500.000,- Kč je pojistným plněním, určeným pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na obnovu silnic a mostů poškozených povodní 2009 - jedná se o účelový převod do rozpočtu MSK na rok 2011 z důvodu, že tyto prostředky byly určeny na práce, které nebyly do konce roku 2010 vyfakturovány. Zbylé nevyčerpané prostředky jsou způsobené rozdílem při zaokrouhlování v rámci rozpočtového opatření a mezi stanoveným závazným ukazatelem.
CELKEM 555 318,00 590 777,07 590 277,06 99,92    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
25 Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 60 000,00 37 100,00 36 830,00 99,27 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci akce "Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd" uspořeny z důvodu menšího rozsahu zpracování projektových dokumentací.
26 Příprava staveb a vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 67 000,00 67 000,00 67 000,00 100,00 opakovaná -
27 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 39 570,00 119 570,00 119 570,00 100,00 opakovaná -
28 Výstavba příjezdové komunikace k objektu Integrovaného záchranného systému v Bílovci (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 13 300,00 385,00 360,80 93,71 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci akce "Výstavba příjezdové komunikace k objektu Integrovaného záchranného systému v Bílovci" uspořeny z důvodu nižší ceny za projektovou dokumentaci.
29 Karlova Studánka - průtah silnice č. II/445 a most ev. č. 445-025 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 20 130,00 25 215,00 25 214,80 100,00 ukončená -
30 Pojistné náhrady za škody na nemovitém majetku (Správa silnic MSK, příspěvková organizace) 0,00 1 813,00 1 812,96 100,00 pokračující -
31 Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 0,00 8 989,00 8 989,00 100,00 pokračující -
32 Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. 0,00 2 015,80 853,60 42,35 pokračující S ohledem na to, že zatím nedošlo k dohodě o prodeji a výši kupní ceny s majiteli všech pozemků, byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu 2011.
33 Rekonstrukce mostu ev. č. 464-014 přes trať ČD ve Studénce 0,00 14 311,00 14 310,84 100,00 ukončená -
34 Obnova silnic a mostů poškozených povodní 2009 30 000,00 44 830,60 0,00 0,00 pokračující V roce 2009 byly zahájeny stavební práce na opravách opěrných zdí a mostů, které pokračovaly i v roce 2010. S ohledem na postupné dokončování jednotlivých staveb a nastavené platební podmínky byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu 2011. Jedná se o objem prostředků, který je následně postupně převáděn na úhradu vlastního podílu u konkrétních povodňových akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu. Konkrétní akce realizované v roce 2010 jsou uvedeny ve zbývající části této tabulky.
35 Obnova silnic a mostů poškozených povodní 2010 0,00 50 120,74 0,00 0,00 pokračující V důsledku extrémního množství dešťových srážek v květnu a červnu 2010 došlo opakovaně k povodňovým škodám na majetku kraje. V roce 2010 byly zahájeny stavební práce na opravách dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontinuální činnost, byly finanční prostředky v celé výši zapojeny do rozpočtu 2011. Jedná se o objem prostředků, který je následně postupně převáděn na úhradu vlastního podílu u konkrétních povodňových akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu. Konkrétní akce realizované v roce 2010 jsou uvedeny ve zbývající části této tabulky.
36 Odstranění stavu nouze - rekonstrukce mostu ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška 0,00 18 399,85 18 399,85 100,00 pokračující -
37 Silnice II/483 - rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes potok Lomná ve Frenštátě p. R. 0,00 15 725,71 15 725,71 100,00 pokračující -
38 Rekonstrukce mostu ev. č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov 0,00 4 350,38 4 350,37 100,00 ukončená -
39 Sanace svahu, k. ú. Čeladná, opěrná zeď km 1,720 sil. III/48312 0,00 8,64 8,64 100,00 pokračující -
40 Silnice č. III/4832 - rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín - Žilina 0,00 31 178,07 30 991,07 99,40 ukončená Úspora z důvodu vzniklých méněprací a odkupem vyfrézovaného materiálu v rámci investiční akce.
41 Silnice II/463 - rekonstrukce opěrných zdí u toku Bílovky v obci Bílovec - Stará Ves 0,00 18,70 18,70 100,00 pokračující -
42 Silnice II/463 Zabezpečení svahu vč. části sil. tělesa Stará Ves - Skřípov (úsek č.4) 0,00 7 212,63 7 212,63 100,00 ukončená -
43 Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava 0,00 9 086,78 5 064,69 55,74 pokračující Z důvodu technické přípravy a zdržení stavebních prací nedošlo k dočerpání státních dotací. V prosinci 2010 byla podána žádost o převod nedočerpaného rozpočtového limitu na rok 2011.
44 Silnice II/482 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice 0,00 4 068,95 4 068,95 100,00 pokračující -
45 Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-006 přes místní potok za obcí Mořkov 0,00 5 159,00 5 159,00 100,00 pokračující -
46 Silnice III/0448-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0484-1 přes místní potok před obcí Blahutovice 0,00 5 363,43 5 363,43 100,00 pokračující -
47 Silnice III/04735-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č.04735-1 přes místní potok před obcí Vražné 0,00 2 420,63 2 420,63 100,00 pokračující -
48 Silnice III/04738-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol nad Odrou 0,00 3 029,03 3 029,03 100,00 pokračující -
49 Silnice III/0478-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka před obcí Palačov 0,00 2 977,42 2 977,42 100,00 pokračující -
50 Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810 - 6 přes zátopní území řeky Odry před obcí Mankovice 0,00 6 364,42 6 364,42 100,00 ukončená -
51 Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04810-5 přes zátopní území řeky Odry za obcí Jeseník n. O. 0,00 9 677,53 9 677,53 100,00 ukončená -
52 Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2 0,00 7 912,72 7 912,72 100,00 ukončená -
53 Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1 0,00 6 951,26 6 951,26 100,00 ukončená -
54 Silnice III/04816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04816-1,2,3 před obcí Dub 0,00 14 277,94 14 277,94 100,00 ukončená -
55 Silnice III/04816 -opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850 - 5,980 0,00 2 260,98 2 260,98 100,00 ukončená -
56 Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-4 přes místní potok před obcí Starojická Lhota 0,00 1 636,79 1 636,79 100,00 pokračující -
57 Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota 0,00 3 853,78 3 853,78 100,00 pokračující -
58 Silnice III/46427-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 46427-4 přes Butovický potok za obcí Studénka 0,00 4 647,84 4 647,84 100,00 ukončená -
59 Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev. č. 4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice 0,00 6 188,38 6 188,38 100,00 ukončená -
60 Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - 1,3,6,7 0,00 14 865,49 14 865,49 100,00 ukončená -
61 Silnice III/4832 rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa 0,00 2 206,71 2 206,71 100,00 ukončená -
62 Silnice III/4832-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 4832-7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína 0,00 4 226,39 4 226,39 100,00 pokračující -
63 Silnice III/4864 - rekonstrukce opěrné zdi u potoka Tichávky v obci Tichá 0,00 7 592,36 7 592,36 100,00 ukončená -
64 Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450 0,00 6 511,87 6 511,87 100,00 ukončená -
65 Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650-0,730 0,00 3 048,48 3 048,48 100,00 ukončená -
66 Silnice III/4865-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov 0,00 4 359,46 4 359,46 100,00 pokračující -
67 Stavební úpravy opěrné zdi silnice III/46211 ve Fulneku 0,00 6 167,84 6 167,84 100,00 ukončená -
68 Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 0,000-2,470 a 2,905-5,513 - SO 111. P39 - Propustek P39 0,00 18,00 18,00 100,00 pokračující -
CELKEM 230 000,00 593 117,60 492 500,34 83,04    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
69 II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 204 600,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40, II. stavba usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně plánu předkládání projektů, bude tento projekt předložen do pozdější výzvy. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 a budou využity na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci.
70 Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 80 000,00 31 123,77 586,78 1,89 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Vzhledem k prodloužení procesu veřejné zakázky došlo k posunu harmonogramu realizace projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 na úhradu splatných faktury za stavební práce a nájem pozemku po dobu realizace stavby.
71 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 30 000,00 6 657,86 5 929,98 89,07 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení usnesením č. 19/1651 ze dne 27. 9. 2007. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke změnám a tím k posunu termínů pro její zpracování, čímž došlo k nevyčerpání finančních prostředků. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace budou tedy využity v roce 2011. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
72 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací hala II. etapa 20 000,00 0,00 0,00 0,00 pokračující -
73 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 100 330,00 118 000,00 113 335,82 96,05 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha usnesením č. 24/2070 ze dne 26. 6. 2008. Při realizaci stavby se vyskytly nutné vícepráce a tím došlo k prodloužení realizace projektu. Finanční prostředky budou využity na úhradu víceprací na stavbě, mzdové výdaje členů projektového týmu a na povinnou publicitu projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
74 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 15 180,00 5 101,91 897,48 17,59 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. Vzhledem ke zvýšené časové náročnosti přípravy nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace došlo ke zpoždění při realizaci a proplácení této zakázky. Finanční prostředky jsou dále určeny na zpracování žádosti o dotaci a mzdové výdaje, které v jsou rámci přípravy projektu způsobilé. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
75 Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov 0,00 13 460,12 12 992,29 96,52 ukončená Finanční prostředky, které byly rezervou v rámci projektu na neočekáváné výdaje, nebyly čerpány z důvodu ukončení projektu.
76 Mosty 2010 80 545,00 30 453,16 525,38 1,73 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování, kofinancování a realizaci Mosty 2010 projektu dne 17. 2. 2010 usnesením č. 10/879. Projekt byl Výborem Regionální rady dne 8. 9. 2010 doporučen k financování z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Vzhledem k prodloužení schvalovacího procesu došlo k posunu harmonogramu projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
77 Prostředky k vypořádání dotací minulých let 0,00 15,05 0,00 0,00 - Nevyčerpané finanční prostředky určené na vrácení části dotací z minulých let na základě administrativních kontrol prováděných Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 75/4532 ze dne 2. 2.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
78 Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 51 500,00 31 806,29 17 328,44 54,48 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Vzhledem k prodloužení veřejné zakázky došlo k posunu harmonogramu realizace projektu. V současné době probíhá realizace stavby silnice a vzhledem k délce splatnosti faktur nebyly finanční prostředky v roce 2010 vyčerpány. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 na krytí výdajů spojených se stavbou.
79 Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb 0,00 808,62 808,61 100,00 - -
80 Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 0,00 57 091,25 51 904,13 90,91 ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz usnesením č. 25/2287 ze dne 25. 9. 2008. Vzhledem ke zrušení výběrového řízení došlo k posunu harmonogramu realizace projektu. Nevyčerpané finanční prostředky budou využity na doplatek stavebních prací v roce 2011. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 72/4425 ze dne 5. 1. 2011 a č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
81 Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 0,00 70 649,71 70 560,92 99,87 ukončená Finanční prostředky, které byly rezervou v rámci projektu na neočekáváné výdaje, nebyly čerpány z důvodu ukončení projektu.
82 Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa  28 500,00 1 047,38 37,46 3,58 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa dne 16. 12. 2009 usnesením č. 9/795. Projekt byl schválen k financování Společným monitorovacím výborem ze dne 11. 6. 2010. Z důvodu posunu termínu výzvy budou prostředky využity na realizaci projektu až v roce 2011, mimo jiné na mzdové výdaje členů projektového týmu, které jsou způsobilými výdaji. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
83 Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 0,00 18 280,61 18 141,44 99,24 ukončená Finanční prostředky, které byly rezervou v rámci projektu na neočekáváné výdaje, nebyly čerpány z důvodu ukončení projektu.
84 Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 115 500,00 510,00 346,40 67,92 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK usnesením č. 5/282 ze dne 17. 6. 2009. Vzhledem k prodloužení procesu výběru zhotovitele stavby došlo ke změně harmonogramu projektu a tím k nevyčerpání finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 na realizaci projektu.
85 Silnice 2008 - 3. část 0,00 1 951,00 1 950,82 99,99 ukončená -
86 Silnice 2009 92 533,00 150 454,62 124 185,33 82,54 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Silnice 2009 usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Realizace stavby byla ukončena v závěru roku 2010. Dle harmonogramu projektu a podmínek operačního programu budou publicita a závěrečný audit hrazeny v roce 2011. Na akci byly v roce 2010 využity na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z evropských zdrojů finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury místo vlastních prostředků Moravskoslezského kraje. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 72/4425 ze dne 5. 1. 2011 a č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 na doplacení posledních faktur souvisejících se stavbou a na zabezpečení závěrečných aktivit projektu.
87 Silnice 2009 - obchvat Opava 279 417,00 29 241,23 5 634,10 19,27 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu Silnice 2009 - obchvat Opava usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Při vydávání stavebního povolení došlo k prodlevě a tím ke zpoždění vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby, koordinátora BOZP a inženýrskou činnost. Staveniště bylo předáno v říjnu 2010. Vzhledem k délce splatnosti faktur nebyly finanční prostředky v roce 2010 čerpány v plánované výši. Ke konci roku 2010 byla přijata faktura na zahajovací práce a na úhradu faktury byly použity prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 72/4425 ze dne 5. 1. 2011 a č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
88 Silnice 2010 96 000,00 1 000,00 258,69 25,87 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu Silnice 2010 usnesením č. 5/303 ze dne 17. 6. 2009. Projekt byl předložen do výzvy v listopadu roku 2010. Dle smluvních podmínek za zpracování žádosti o dotaci byla uhrazena v roce 2010 polovina ceny. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011na úhradu zbylé části ceny za žádost o dotaci a na realizaci projektu v roce 2011.
89 Silnice 2011 235 000,00 2 000,00 392,96 19,65 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování, kofinancování a realizaci projektu Silnice 2011 dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/1033. Žádost o dotaci byla předložena do výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko v říjnu 2010. Dle smluvních podmínek byla uhrazena polovina ceny za zpracování žádosti o dotaci. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 na úhradu zbylé části ceny za žádost o dotaci a na realizaci projektu.
90 Silnice č. II/464 Čepro - Mošnov (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 0,00 451,31 451,31 100,00 - -
91 VIA Lyžbice 0,00 325,21 56,64 17,42 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu VIA Lyžbice dne 25. 9. 2008 usnesením č. 25/2199 a o zahájení realizace projektu dne 22. 9. 2010 usnesením č. 13/1182. Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2010. Vzhledem ke smluvním platebním podmínkám bude 50 % částky za zpracování žádosti hrazeno v roce 2011. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
92 Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 20 995,00 500,00 0,00 0,00 pokračující O profinancování a kofinancování projektu Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/2287 ze dne 25. 9. 2008 a o zahájení realizace dne 18. 2. 2009 usnesením č. 3/96. Z důvodu stále nedostatečné alokace určené prioritní osy operačního programu je projekt veden jako náhradí a dochází k časovému posunu. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
CELKEM 1 450 100,00 571 129,10 426 324,98 74,65    

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2010

(v tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 39 368,00 102 950,67 101 011,30 98,12    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 264 859,00 353 021,35 298 917,77 84,67    
CELKEM 304 227,00 455 972,02 399 929,07 87,71    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Odborná příprava orgánů krizového řízení 85,00 135,00 116,22 86,09 opakovaná Nevyčerpané prostředky představují úsporu na nájemném a pohoštění za uskutečněná školení pracovníku krizového štábu.
2 Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému 200,00 200,00 184,36 92,18 opakovaná Nevyčerpané prostředky představují úsporu za poskytnuté služby při cvičení složek Integrovaného záchranného systému.
3 Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2 750,00 2 750,00 2 749,99 100,00 opakovaná -
4 Pořízení movitých věcí a sněhových řetězů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 0,00 160,00 160,00 100,00 ukončená -
5 Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje - příprava na mimořádné situace 3 450,00 3 187,14 3 187,14 100,00 opakovaná -
6 Vybavení jednotek požární ochrany obcí zásahovou technikou 3 100,00 3 100,00 3 025,77 97,61 opakovaná -
7 Vybavení ostatních složek Integrovaného záchranného systému - dotace Horské službě ČR o.p.s. 160,00 160,00 160,00 100,00 ukončená -
8 Zajištění činnosti krizového štábu 50,00 0,00 0,00 × opakovaná -
9 Činnost Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 400,00 400,00 400,00 100,00 opakovaná -
10 Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 19 080,00 19 080,00 19 080,00 100,00 opakovaná -
11 Pořízení speciálního vybavení pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 1 160,00 1 160,00 1 141,85 98,44 opakovaná -
12 Operační a informační střediska Integrovaného záchranného systému 3 000,00 3 000,00 1 599,17 53,31 pokračující Z důvodu zpoždění realizace kvůli přepracování projektové dokumentace u stavební akce pro účely IZS Bílovec došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 1.400,83 tis. Kč. Tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2011.
13 Podpora obcím a organizacím na úseku činnosti bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 4 000,00 363,46 362,51 99,74 opakovaná -
14 Materiální zajištění nově vzniklého Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje - např. vybavení vozidel služby dopravní policie speciálními radary, nákup záchranářského člunu, materiálu pro výškové práce 0,00 3 433,00 3 411,38 99,37 ukončená -
15 Velkoformátová tiskárna PLOTR pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 0,00 95,00 94,86 99,85 ukončená -
16 Realizace šikmého snímkování (pixometrie) vybraného území kraje 1 500,00 1 196,40 1 196,40 100,00 ukončená -
17 Povodně 2010 - neinvestiční účelová dotace na náhradu ušlého výdělku, mzdových výdajů a zákonného pojištění členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí při záchranných a likvidačních pracích vyvolaných povodněmi v květnu a červnu 2010 0,00 2 807,85 2 762,55 98,39 ukončená Nižší čerpání prostředků je zapřičiněno vrácením části poskytnutých dotací obcemi v průběhu roku 2010.
18 Povodně - provedení průzkumných geologických prací pro sesuvná území v postižených oblastech, výdaje spojené s: rozlivem přípravku Vectobac v pozáplavových oblastech, úhradou výdajů za ubytování vojáků Armády České republiky, nákupem protipovodňových pytlů a rozebráním mostního provizoria v Kuníně 0,00 8 373,40 8 373,40 100,00 ukončená -
19 Povodně 2010 - SDHO - na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly území ČR v květnu a červnu 2010 s určením pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a obce, zejména na výdaje za spotřebovaný materiál a poškozené věcné prostředky požární ochrany 0,00 6 573,00 6 564,95 99,88 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 16.536,34 Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v březnu 2011.
20 Povodně 2010 - Záchranné práce - na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v květnu a červnu 2010 0,00 28 000,00 27 946,16 99,81 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v celkové výši 226.164,92 Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v březnu 2011.
21 Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2010 0,00 11 411,00 11 258,44 98,66 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 212.257,30 Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v únoru 2011.
22 Obec Heřmanice - poskytnutí peněžitého daru na řešení následků škod způsobených obci povodněmi v roce 2010 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
23 Ústecký kraj - poskytnutí peněžitého daru na řešení následků škod způsobených povodněmi v roce 2010 na území Ústeckého kraje 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 ukončená -
24 Telekomunikace, datové přenosy, obnova SW a HW vybavení 423,00 443,00 323,78 73,09 opakovaná Úspora vznikla při realizaci veřejné zakázky a poptávkových řízení při nákupu výpočetní techniky a pořízení software Národní systém reakce na krize kde konečné nabídnuté ceny veřejných zakázek byly nižší, než byly plánovány.
25 Protiradonová opatření 10,00 10,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky byly určeny na protiradonová opatření jako rezerva pro případ nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu. V roce 2010 nebyly finanční prostředky čerpány.
26 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestiční 0,00 975,00 975,00 100,00 ukončená -
27 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - neinvestiční 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
28 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční 0,00 3 996,67 3 996,64 100,00 ukončená -
29 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - NIV 0,00 290,75 290,75 100,00 ukončená -
CELKEM 39 368,00 102 950,67 101 011,30 98,12    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
30 Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 264 859,00 353 021,35 298 917,77 84,67 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 22/1869 z 21. 2. 2008 o profinancování a kofinancování projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje". Do 15. 12. 2010 probíhal zkušební provoz Integrovaného bezpečnostního centra a z tohoto důvodu byly na základě smluvních podmínek se zhotovitelem u fakturace uplatňovány pozastávky, které byly uvolněny na základě žádosti zhotovitele na začátku února 2011. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
CELKEM 264 859,00 353 021,35 298 917,77 84,67    

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ KULTURY V ROCE 2010

(v tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 39 463,00 39 384,40 39 376,30 99,98    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 189 351,00 190 722,78 190 720,70 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 22 000,00 18 508,79 18 408,78 99,46    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 17 222,00 1 727,21 49,79 2,88    
CELKEM 268 036,00 250 343,18 248 555,57 99,29    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP - Podpora aktivit v oblasti kultury 4 000,00 4 000,00 3 999,89 100,00 opakovaná -
2 DP - Podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK 10 000,00 9 769,40 9 766,41 99,97 opakovaná -
3 DP - Podpora národnostních aktivit příslušníků národnostních menšin 850,00 943,00 943,00 100,00 opakovaná -
4 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 5 500,00 6 449,00 6 449,00 100,00 opakovaná -
5 Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 5 148,00 5 148,00 5 148,00 100,00 opakovaná -
6 Regionální funkce knihoven 12 815,00 12 815,00 12 815,00 100,00 opakovaná -
7 Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 850,00 205,00 205,00 100,00 opakovaná -
8 Analýza zájmové, umělecké činnosti krajského významu osob se zdravotním postižením a organizací pracujících pro občany s postižením v kraji 200,00 0,00 0,00 × ukončená -
9 Cena hejtmana kraje 50,00 50,00 50,00 100,00 opakovaná -
10 Konzultační, poradenské a právní služby 25,00 0,00 0,00 × opakovaná -
11 Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy) 25,00 5,00 0,00 0,00 opakovaná Prostředky byly vyčleněny na odměny v případě archeologických nálezů (Nálezce má právo na odměnu, a to do výše ceny materiálu, pokud je archeologická nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů; v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu na základě odborného posudku. Dále má nálezce právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem.). V roce 2010 nedošlo k žádnému vyplacení odměny.
CELKEM 39 463,00 39 384,40 39 376,30 99,98    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
12 Příspěvek na provoz (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.) 27 000,00 24 487,48 24 487,48 100,00 opakovaná -
13 Příspěvek na provoz (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.) 21 014,00 19 037,69 19 037,69 100,00 opakovaná -
14 Příspěvek na provoz (Těšínské divadlo Český Těšín, p. o.) 41 500,00 39 800,00 39 800,00 100,00 opakovaná -
15 Příspěvek na provoz (Muzeum Těšínska, p. o., Český Těšín) 26 000,00 23 303,00 23 303,00 100,00 opakovaná -
16 Příspěvek na provoz (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.) 21 600,00 20 923,89 20 923,89 100,00 opakovaná -
17 Příspěvek na provoz (Muzeum v Bruntále, p. o.) 15 000,00 13 169,76 13 169,76 100,00 opakovaná -
18 Příspěvek na provoz (Muzeum Novojičínska, p. o., Nový Jičín) 24 900,00 22 080,12 22 080,12 100,00 opakovaná -
19 Regionální funkce knihoven (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.) 908,00 908,00 908,00 100,00 opakovaná -
20 Program rozvoje muzejnictví (Muzeum Těšínska, p. o., Český Těšín, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o., Muzeum v Bruntále, p. o., Muzeum Novojičínska, p. o.) 2 500,00 958,17 956,10 99,78 opakovaná -
21 Příspěvek na provoz - účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (p. o. v odvětví kultury) 0,00 14 212,08 14 212,07 100,00 opakovaná -
22 Nákup a ochrana knihovního fondu a nákup licencí k databázím (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.) 7 279,00 7 279,00 7 279,00 100,00 opakovaná -
23 Pořízení nových regálů, skladových pomůcek a úhrada nájemného nového skladu (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
24 Rozvoj fondu pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.) 130,00 130,00 130,00 100,00 ukončená -
25 Vydání publikace "Bibliografie okresu Ostrava" (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.) 0,00 216,00 216,00 100,00 ukončená -
26 Výstava děl zdravotně postižených s názvem "Svět podle nás" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.) 150,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
27 Vyhotovení kalendářů na rok 2011 "Andělé/Angels" a "Poklady 19. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.) 0,00 114,60 114,60 100,00 ukončená -
28 Festival divadel Moravy a Slezska - Kulturní akce krajského a nadregionálního významu (Těšínské divadlo Český Těšín, p. o.) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
29 Výroba dekorací, kostýmů a rekvizit pro představení: Dům na hranici (Těšínské divadlo Český Těšín, p. o.) 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená -
30 Realizace výstavy pro osoby se zdravotním postižením (Muzeum Těšínska, Český Těšín, p. o.) 270,00 270,00 270,00 100,00 ukončená -
31 Příspěvek na pořádání vědecké konference "Český Těšín - fenomén Slezska 20. století" (Muzeum Těšínska, Český Těšín, p. o.) 100,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
32 Státní dotace - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o., Muzeum v Bruntále, p. o.) 0,00 424,00 424,00 100,00 ukončená -
33 Státní dotace - Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (Těšínské divadlo Český Těšín, p. o.) 0,00 1 540,00 1 540,00 100,00 ukončená -
34 Státní dotace - Program restaurování movitých kulturních památek (Muzeum v Bruntále, p. o.) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
35 Státní dotace - Kulturní aktivity (Muzeum Těšínska, p. o., Český Těšín, Muzeum Novojičínska, p. o.) 0,00 149,00 149,00 100,00 ukončená -
CELKEM 189 351,00 190 722,78 190 720,70 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
63 Hrad Sovinec - oprava VI. brány (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 270,00 1 270,00 1 270,00 100,00 ukončená -
64 Hrad Sovinec - pavlače na západní straně pátého nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 9,40 9,40 99,97 ukončená -
65 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny 10 000,00 0,00 0,00 × pokračující Vzhledem k tomu, že Vláda ČR svým usnesením č. 652 ze dne 15.9.2010 zrušila financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny ze státního rozpočtu, byly uvolněné finanční prostředky ponechány jako zdroj pro sestavení rozpočtu na rok 2011. V roce 2011 je na danou akci vyčleněno z rozpočtu kraje 10 mil. Kč. V současné době se vyhodnocují možnosti realizace objektu.
66 Ostranění havárie na II. nádvoří hradu Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
67 Program rozvoje muzejnictví (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., Muzeum Těšínska, p. o., Český Těšín, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o., Muzeum v Bruntále, p. o., Muzeum Novojičínska, p. o.) 0,00 1 541,83 1 541,83 100,00 opakovaná -
68 Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 2 380,00 2 380,00 2 280,00 95,80 pokračující Jedná se o víceletou akci. V roce 2010 byla zpracována architektonická studie přístavby Domu umění. Pro rok 2011 bylo z rozpočtu kraje vyčleněno 12 mil. Kč na zhotovení projektové dokumentace.
69 Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína vč. projektové dokumentace (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Nový Jičín) 3 500,00 7 831,90 7 831,90 100,00 ukončená -
70 Vybavení BÍLÉ GALERIE pro účely realizace představení a zkoušek loutkové scény Bajka (Těšínské divadlo Český Těšín, p. o.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
71 Restaurování v interiéru zámecké expozice (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
72 Sanace zdiva - Technické muzeum Petřvald (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
73 Vybavení depozitáře památkového fondu - mobilní závěsné sítě na obrazy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 500,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
74 Výměna vrat - garáže, kulisárna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 550,00 550,00 550,00 100,00 ukončená -
75 Zámek Bruntál - oprava nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 200,00 200,00 200,00 100,00 pokračující V průběhu roku 2010 byla zpracována projektová dokumentace na opravu nádvoří zámku v Bruntále. V roce 2011 jsou na danou akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 3,8 mil. Kč, které jsou účelově určeny na celkovou opravu nádvoří, které je ve špatné technické stavu.
76 Zastřešení přemostění ke glorietu a oprava omítek - čp. 1264 Frýdek-Místek (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 600,00 1 525,66 1 525,65 100,00 ukončená -
CELKEM 22 000,00 18 508,79 18 408,78 99,46    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
77 Archeopark Chotěbuz - 2. část 6 622,00 1 627,21 49,79 3,06 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 2/51 ze dne 18. 12. 2008. Projekt nebyl Výborem Regionální rady vybrán k financování, proto je v současné době rozhodováno, jestli bude projekt přepracováván a předložen znovu ke schválení. Vzhledem k nepřijetí projektu k financování došlo k posunu harmonogramu realizace projektu a také k posunu čerpání finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
78 Digitalizace významných regionálních publikací Moravskoslezského kraje 3 400,00 0,00 0,00 × ukončená Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1033 ze dne 21.4.2010 rozhodlo o ukončení projektu.
79 Revitalizace hradu Hukvaldy 4 200,00 0,00 0,00 × pokračující V souvislosti se změnou plánu výzvy a harmonogramů realizace projektů došlo k posunu původně plánovaných výdajů projektů v roce 2010. Aby na konci roku 2010 nedošlo k propadu čerpání výajů projektů, došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1184 ze dne 22.9.2010 ke snížení výdajů projektů.
80 Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice  3 000,00 0,00 0,00 × pokračující
81 Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje 0,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. V roce 2010 nebyla vyhlášena výzva, do níž by šlo zařadit projekt. Projekt je po obsahové stránce připraven. Nyní je nutné počkat na vyhlášení výzvy a zapracovat konkrétní podmínky, specifické pro každou výzvu. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 75/4532 ze dne 2.2.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011.
CELKEM 17 222,00 1 727,21 49,79 2,88    

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ PREZENTACE KRAJE A EDIČNÍ PLÁN V ROCE 2010

(v tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 17 730,00 19 731,38 15 458,25 78,34    
CELKEM 17 730,00 19 731,38 15 458,25 78,34    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Ediční plán 3 150,00 3 492,90 2 854,29 81,72 pokračující Nebyla realizována publikace "Kácení dřevin" při vydání Edičního plánu na rok 2010 z důvodu nevydání prováděcí vyhlášky ministerstvem ŽP. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2011.
2 Propagace kraje a prezentační předměty 1 150,00 1 850,00 1 817,78 98,26 opakovaná Úspora z důvodu nižší spotřeby prezentačních předmětů oproti plánu.
3 Realizace komunikační strategie 7 000,00 7 620,48 7 106,00 93,25 opakovaná Finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2011 na úhradu faktur za výrobu a uveřejňování videoreportáží významných akcí MSK. Zbývající nedočerpané prostředky představují úsporu při realizaci veřejné zakázky na prezentaci kraje v denním tisku.
4 Mezinárodní spolupráce 480,00 480,00 280,21 58,38 opakovaná Vzhledem k finanční spoluúčasti zahraničních partnerů a k menšímu počtu realizovaných akcí, než bylo plánováno, nebyly vyčerpány prostředky ve výši 200 tis. Kč.
5 Prezentace a propagace kraje v EU 5 000,00 4 170,00 1 281,98 30,74 opakovaná Z důvodu dosud neuzavřené smlouvy o pronájmu kanceláře mezi Moravskoslezkým krajem a Stálým zastoupením v Bruselu nebyly uhrazeny předpokládané výdaje související s nájmem.
6 DNY NATO v Ostravě 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
7 Irský kulturní festival 100,00 100,00 100,00 100,00 opakovaná -
8 Stavba Moravskoslezského kraje 2009 150,00 150,00 150,00 100,00 opakovaná -
9 Festival dřeva 200,00 200,00 200,00 100,00 opakovaná -
10 Individuální dotace - Zvony do kostela Nanebevstoupení páně v Dolních Marklovicích 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
11 Individuální dotace - Bohdan Pomahač - Tváře jsou zrcadla našich životů 0,00 180,00 180,00 100,00 ukončená -
12 Individuální dotace - Publikace "Ostravská operace 1945 v paměti českých veteránů" 0,00 199,00 199,00 100,00 ukončená -
13 Sestra Moravskoslezského kraje 2009 0,00 100,00 100,00 100,00 opakovaná -
14 Individuální dotace - Oblastní mistrovství ve všestrannosti pro děti na pony 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
15 Individuální dotace - Oblastní výstava psů všech plemen 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
16 Individuální dotace - VII. Moravskoslezská výstava drobného zvířectva 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
17 Individuální dotace - Život na zahradě - Krajská výstava ovoce, zeleniny a květin 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
18 Individuální dotace - Lesní slavnost Lapků z Drakova 2010 - zakoupení elektrocentrály 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
19 Individuální dotace - 3. setkání spisovatelů v Českém Těšíně - Bluesová inspirace 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
20 Individuální dotace - Putovní výstava "Mnichov - okupace - osvobození" v Moravskoslezském kraji 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
21 Individuální dotace - Ostrava z druhé strany 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
22 Individuální dotace - "FAJKI CUP 2010" - III. ročník mezinárodního fotbalového turnaje starších 0,00 3,00 3,00 100,00 ukončená -
23 Individuální dotace - Zajištění podpisových archů pro soutěž "Nadace Partnerství STROM ROKU 2010" 0,00 18,00 18,00 100,00 ukončená -
24 Individuální dotace - Dobudování areálu jezdeckého klubu Úvalno 0,00 170,00 170,00 100,00 ukončená -
25 Individuální dotace - "Den norického koně" - soutěž chladnokrevných a teplokrevných plemen koní 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
26 Individuální dotace - Zimní kurz mysliveckých trubačů 0,00 17,00 17,00 100,00 ukončená -
27 Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2010 0,00 25,00 25,00 100,00 opakovaná -
28 Individuální dotace - Mosty a lávky Moravskoslezského kraje 0,00 36,00 36,00 100,00 ukončená -
CELKEM 17 730,00 19 731,38 15 458,25 78,34    

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ROCE 2010

(v tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 186 736,00 229 658,75 109 677,98 47,76    
Průmyslová zóna Nošovice 20 036,00 152 720,36 83 174,53 54,46    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 19 316,00 1 703,29 469,61 27,57    
CELKEM 226 088,00 384 082,40 193 322,12 50,33    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 36 000,00 35 634,50 24 939,00 69,99 opakovaná Finanční prostředky ve výši 10.684,7 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 na vyplacení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 10,8 tis. Kč představuje nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu.
2 DP - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 20 000,00 22 451,52 10 628,00 47,34 opakovaná Finanční prostředky ve výši 11.592 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 na vyplacení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 231,5 tis. Kč představuje nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu.
3 DP - Program na podporu přípravy projektové dokumentace 10 000,00 8 038,00 1 951,64 24,28 opakovaná Finanční prostředky ve výši 6.086,2 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 na vyplacení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 160 Kč představuje nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu.
4 DP - Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 65 000,00 113 692,90 37 103,59 32,63 pokračující Finanční prostředky ve výši 74.892,8 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011, neboť čerpání dotací je vázáno na doložení povinných příloh, které příjemci do konce roku 2010 nemohli doložit. Zbývající část finančních prostředků ve výši 1.696,5 tis. Kč představuje nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu.
5 Neinvestiční dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE 0,00 6 000,00 3 000,00 50,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/988 ze dne 21. 4. 2010 o poskytnutí neinvestiční dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE ve výši 6 mil. Kč na realizaci projektu "Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice". Finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 k úhradě druhé splátky dotace.
6 Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 opakovaná -
7 Činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů 36,00 6,00 2,16 36,08 pokračující Z důvodu menšího počtu zasedání nebyly finanční prostředky ve výši 3,8 tis. Kč vyčerpány.
8 Rozvoj investičních příležitostí, brownfields a průmyslových zón 36 200,00 2 004,83 1 997,59 99,64 opakovaná Na dané akci nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 7,2 tis. Kč, neboť další projekty by z této částky nebylo možné podpořit.
9 Vesnice roku 500,00 525,00 525,00 100,00 opakovaná -
10 Podpora vědy a výzkumu (individuální dotace) 6 000,00 0,00 0,00 0,00 opakovaná -
11 Klastry 3 000,00 350,00 150,00 42,86 ukončená Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 na vyplacení dotace Národní klastrové asociaci na financování jejích aktivit, neboť dotace bude uhrazena až po odevzdání kompletního závěrečného vyúčtování, které musí být předloženo nejpozději do 30. 7. 2011.
12 Individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na přípravu projektů připravovaných do OP Výzkum a vývoj pro inovace 0,00 7 575,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/203 ze dne 22. 4. 2009 o poskytnutí účelové dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava ve výši 15.150 tis. Kč na přípravu projektů připravovaných do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Finanční prostředky ve výši 7.575 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 k úhradě druhé splátky dotace.
13 Individuální dotace Ostravské univerzitě v Ostravě na přípravu projektů připravovaných do OP Výzkum a vývoj pro inovace 0,00 2 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/203 ze dne 22. 4. 2009 o poskytnutí účelové dotace Ostravské univerzitě v Ostravě ve výši 4 mil. Kč na přípravu projektů připravovaných do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 k úhradě druhé splátky dotace.
14 Individuální dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., na realizaci konference "Značky v regionu 2010" 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
15 Individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na spolufinancování nákladů 11. ročníku mezinárodní konference "Investment & Business Forum" 0,00 250,00 250,00 100,00 ukončená -
16 Individuální dotace Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji" 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
17 Individuální dotace Slezské univerzitě v Opavě na pořádání VIII. ročníku mezinárodní konference 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
18 Individuální dotace Ostravské univerzitě v Ostravě na pořádání 22. sjezdu České geografické společnosti 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
19 Individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 0,00 140,00 140,00 100,00 ukončená Rada kraje rozhodla usnesením č. 48/2513 ze dne 3. 2. 2010 o poskytnutí dotace ve výši 40 tis. Kč na realizaci konference "Regenerace bytových domů - dynamika proměn bydlení" a usnesením č. 48/2510 ze dne 3. 2. 2010 o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč na realizaci mezinárodní konference "Determination of Mechanical properties of Materials by Small Punch and other Miniature Testing". Finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč byly v roce 2010 plně vyčerpány.
20 Individuální dotace obci Dobrá na realizaci projektu "Rekonstrukce a přístavba budovy č. p. 31" 0,00 2 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/880 ze dne 17. 2. 2010 o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 mil. Kč na zajištění financování rekonstrukce a přístavby budovy č. p. 31. Dodatkem ke smlouvě byl prodloužen termín ukončení projektu do 31. 12. 2011. Finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 k úhradě celé dotace.
21 Individuální dotace městu Kopřivnice 0,00 15 480,00 15 480,00 100,00 ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/880 ze dne 17. 2. 2010 o poskytnutí investiční dotace ve výši 15 mil. Kč na realizaci projektu "Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice - I. etapa" a usnesením č. 12/1070 ze dne 23. 6. 2010 o poskytnutí investiční dotace ve výši 480 tis. Kč na realizaci projektu "Bývalý depozitář aut Tatra v parku E. Beneše". Finanční prostředky ve výši 15.480 tis. Kč byly v roce 2010 plně vyčerpány.
22 Individuální dotace statutárnímu městu Karviná na realizaci projektu "Zóna hromadného bydlení - Vagónka" 0,00 780,00 780,00 100,00 ukončená -
23 Individuální dotace městu Příbor na personální posílení stavebního úřadu 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
24 Individuální dotace obci Horní Suchá na realizaci projektu "Areál bývalého černouhelného dolu František - skipová věž F4" 0,00 588,00 588,00 100,00 ukončená -
25 Individuální dotace obci Starý Jičín na realizaci projektu "Areál školy v Heřmanicích u Polomi" 0,00 550,00 550,00 100,00 ukončená -
26 Neinvestiční příspěvek na provoz obci Sosnová 0,00 443,00 443,00 100,00 ukončená -
CELKEM 186 736,00 229 658,75 109 677,98 47,76    
Průmyslová zóna Nošovice
27 Průmyslová zóna Nošovice 20 036,00 152 720,36 83 174,53 54,46 pokračující Průmyslová zóna Nošovice je spolufinancována ze státního rozpočtu. Upravený rozpočet akce v roce 2010 činil 152.720,36 tis. Kč. V roce 2010 bylo z rozpočtu kraje vyčerpáno na tuto akci 83.174,53 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány zejména v souvislosti s prodloužením povolovacích řízení, zákonem stanovené délky průběhu realizace veřejných zakázek a neukončením majetkových záležitostí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 69.528,82 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2011 zejména na úhradu nákladů za odstavné parkoviště, zájmové území, demolice, věcná břemena, náklady souvisejících s údržbou území průmyslové zóny a další náklady vyplývající z uzavřených smluv.
CELKEM 20 036,00 152 720,36 83 174,53 54,46    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
28 Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji  0,00 399,86 32,40 8,10 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo profinancování a kofinancování projektu dne 16. 12. 2009 usnesením č. 9/793. Vzhledem ke změně harmonogramu projektu došlo v roce 2010 k nevyčerpání finančních prostředků ve výši 367,46 tis. Kč, které budou použity na realizaci aktivit projektu v roce 2011. Rada kraje usnesením č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojila tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2011.
29 POST-RECONVERT 2 863,00 0,00 0,00 × ukončená příprava Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1074 ze dne 23.6.2010 rozhodlo o ukončení přípravy projektu.
30 Program na podporu rozvojového potenciálu MSK 1 200,00 0,00 0,00 × ukončená příprava Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1177 ze dne 22.9.2010 rozhodlo o ukončení přípravy projektu.
31 Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 403,00 549,47 436,66 79,47 ukončená Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 23/2018 ze dne 24. 4. 2008 o profinancování a kofinancování projektu technické pomoci - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskolezském kraji. V rámci projektu byly realizovány aktivity zaměřené na zvýšení absorpční kapacity OPPS ČR-PR. Tento projekt byl ukončen k 31. 12. 2010 a zbývající finanční prostředky ve výši 112,81 tis. Kč představují úsporu projektu.
32 TRITIA 5 000,00 0,00 0,00 × ukončená příprava Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1074 ze dne 23.6.2010 rozhodlo o ukončení přípravy projektu.
33 Prostředky na přípravu projektů 9 850,00 753,96 0,55 0,07 pokračující Jedná se o nevyčerpané prostředky určené na přípravu projektů. Rada kraje usnesením č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojila tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2011 na úhradu výdajů související s přípravou projektů.
CELKEM 19 316,00 1 703,29 469,61 27,57    

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2010

(v tis. Kč)
SUMÁŘ Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 24 440,00 37 434,60 24 353,45 65,06    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 55 523,00 61 252,19 52 518,11 85,74    
CELKEM 79 963,00 98 686,79 76 871,57 77,89    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 DP - Podpora rozvoje mikroregionu Jablunkovska 0,00 2 408,50 2 391,57 99,30 ukončená Na základě smluv o poskytnutí dotace byly dotace poskytovány ve dvou splátkách. V roce 2009 byly vyplaceny první splátky dotací. V roce 2010 byly vyplaceny druhé splátky dotací, a to na základě předložení bezchybného závěrečného vyúčtování. Jelikož všichni žadatelé o dotaci byli uspokojeni, představuje částka 16,9 tis. Kč nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu.
2 DP - Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska 0,00 2 751,50 2 546,32 92,54 ukončená Na základě smluv o poskytnutí dotace byly dotace poskytovány ve dvou splátkách. V roce 2009 byly vyplaceny první splátky dotací. V roce 2010 byly vyplaceny druhé splátky dotací, a to na základě předložení bezchybného závěrečného vyúčtování. Jelikož všichni žadatelé o dotaci byli uspokojeni, představuje částka 205,2 tis. Kč nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu.
3 DP - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 3 000,00 1 902,00 1 569,83 82,54 opakovaná Finanční prostředky ve výši 331,6 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 na vyplacení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 570 Kč představuje nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu.
4 DP - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 13 000,00 9 415,40 2 270,00 24,11 opakovaná Finanční prostředky ve výši 7.145,4 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011 na vyplacení dalších splátek dotací.
5 DP - Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 4 000,00 4 000,00 3 598,35 89,96 opakovaná Jelikož všichni žadatelé o dotaci byli uspokojeni, představuje částka 401,7 tis. Kč nerozdělenou část v rámci tohoto dotačního programu a v roce 2010 nedošlo k potřebě tyto finanční prostředky čerpat.
6 Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 3 700,00 5 403,00 3 411,26 63,14 pokračující Finanční prostředky ve výši 1.838 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011. Skutečná výše nevyčerpaných prostředků je 153,7 tis. Kč, a to z důvodu snížení ceny v rámci veřejné zakázky na vyhotovení propagačních map Moravskoslezského kraje - lyžařské a běžecké trasy 2010/2011 (Beskydy a Jeseníky).
7 Turistické značení 740,00 798,00 798,00 100,00 opakovaná Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1094 ze dne 23. 6. 2010 o poskytnutí dotace ve výši 700 tis. Kč na značení, revizi a obnovu stávajícího turistického značení v Moravskoslezském kraji a usnesením č. 13/1201 ze dne 22. 9. 2010 rozhodlo o navýšení dotace ze 40 tis. Kč na 98 tis. Kč na realizaci akce MiniEuroRando v Jeseníkách. Finanční prostředky ve výši 798 tis. Kč byly v roce 2010 plně vyčerpány.
8 Individuální dotace OUTDOOR FILMS s.r.o. na Mezinárodní festival outdoorových filmů 0,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Rada kraje rozhodla usnesením č. 54/3020 ze dne 5. 5. 2010 o poskytnutí neinvestiční dotace na přípravu a realizaci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů konaného v ČR ve dnech 7. 10. 2010 - 4. 12. 2010. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2011.
9 Individuální dotace Státním léčebným lázním Karlova Studánka, s.p., na realizaci projektu "Propagace lázeňského místa - Karlova Studánka" 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
10 Individuální dotace Regionu Beskydy na podporu cestovního ruchu v oblasti regionu Beskydy prostřednictvím projektu "infokiosků" 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
11 Individuální dotace Sdružení obrany spotřebitelů ČR, o.s., na realizaci projektu "Činnost a vybavení Spotřebitelského informačního centra v Moravskoslezském kraji" 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
12 Individuální dotace vodáckému oddílu Posejdon, o.s., na podporu vodáckých akcí na řece Horní Odry 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
13 Individuální dotace Spolku vodáků Campanula, o.s., na podporu vodáckých akcí na řece Moravici 0,00 100,00 99,96 99,96 ukončená -
14 Individuální dotace Asociaci TOM ČR, TOM 4348 KLUB VODÁKŮ MIRAGO na podporu vodáckých akcí na řece Ostravici 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
15 Individuální dotace v oblasti údržby lyžařských běžeckých tras 0,00 1 261,50 1 261,36 99,99 ukončená -
16 Individuální dotace obci Fryčovice na zpracování projektové dokumentace k projektu "Úprava centra obce Fryčovice" 0,00 420,00 420,00 100,00 ukončená -
17 Individuální dotace městu Horní Benešov na podporu při zahájení činnosti turistického informačního centra 0,00 50,00 49,02 98,05 ukončená -
18 Individuální dotace Mikroregionu Slezská Harta na realizaci projektu "Lodní doprava na Slezské Hartě" 0,00 1 000,00 989,08 98,91 ukončená -
19 Individuální dotace Regionu Poodří 0,00 1 500,00 750,00 50,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/421 ze dne 14. 10. 2009 o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu cestovního ruchu v oblasti Regionu Poodří, usnesením č. 12/1093 ze dne 23. 6. 2010 o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci aktivit Regionu Poodří a usnesením č. 15/1300 ze dne 10. 11. 2010 o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpora rozvoje cestovního ruchu v Poodří". V roce 2010 byly vyplaceny první splátky dotací a částka ve výši 750 tis. Kč byla účelově převedena do rozpočtu kraje pro rok 2011.
20 Individuální dotace obci Petrovice u Karviné na realizaci projektu "Stavba antukového hřiště" 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
21 Individuální dotace obci Sviadnov na realizaci projektu "Vybudování streetbaal hřiště a lezecké stěny" 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
22 Individuální dotace obci Horní Bludovice na realizaci projektu "Víceúčelové sportoviště pro míčové hry" 0,00 600,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/895 ze dne 17. 2. 2010 o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu "Vybudování víceúčelového sportoviště pro míčové hry". Termín předložení závěrečného vyúčtování, po kterém má být dotace jednorázově vyplacena, byl smlouvou stanoven na 30. 1. 2011. Z tohoto důvodu byla částka 600 tis. Kč účelově převedena do rozpočtu kraje pro rok 2011.
23 Individuální dotace obci Hrádek na realizaci projektu "Vytvoření turistického informačního systému a víceúčelového hřiště" 0,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1093 ze dne 23. 6. 2010 o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu "Vytvoření turistického informačního systému a víceúčelového hřiště". Termín předložení závěrečného vyúčtování, po kterém má být do 60 dnů dotace jednorázově vyplacena, byl smlouvou stanoven na 15. 2. 2011. Z tohoto důvodu byla částka 300 tis. Kč účelově převedena do rozpočtu kraje pro rok 2011.
24 Individuální dotace obci Staré Hamry na realizaci projektu "Vybavení prostor relaxačního centra v objektu nově zrekonstruovaného kulturního domu" 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/418 ze dne 14. 10. 2009 o poskytnutí investiční dotace na vybavení prostor relaxačního centra v objektu nově zrekonstruovaného kulturního domu v obci Staré Hamry. Termín předložení závěrečného vyúčtování, po kterém má být do 30 dnů dotace jednorázově vyplacena, byl smlouvou stanoven na 15. 2. 2011. Z tohoto důvodu byla částka 500 tis. Kč účelově převedena do rozpočtu kraje pro rok 2011.
25 Individuální dotace městu Brušperk na realizaci projektu "Modernizace a dovybavení dětského hřiště a odpočívadla pro cyklisty na trase 6006" 0,00 584,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1377 ze dne 22. 12. 2010 o poskytnutí investiční dotace na modernizaci a dovybavení dětského hřiště a odpočívadla pro cyklisty na trase 6006. Termín předložení závěrečného vyúčtování, po kterém má být do 60 dnů dotace jednorázově vyplacena, byl smlouvou stanoven na 15. 2. 2011. Z tohoto důvodu byla částka 584 tis. Kč účelově převedena do rozpočtu kraje pro rok 2011.
26 Zkvalitňování prezentace v oblasti cestovního ruchu 0,00 140,70 98,70 70,15 ukončená Výdaje za prezentační akci v Doněcku realizovanou ke konci roku 2010 byly nižší než původně předpokládané.
CELKEM 24 440,00 37 434,60 24 353,45 65,06    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
27 Beskydská magistrála 4 940,00 5 377,84 2 959,93 55,04 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 3/100 ze dne 18.2.2009. Z důvodu posunu harmonogramu realizace projektu došlo k nevyčerpání finančních prostředků ve výši 2.417,9 tis. Kč, které byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 na realizaci aktivit v rámci projektu.
28 Jesenická magistrála 0,00 2,00 0,22 10,97 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesním č. 16/1372 ze dne 22.12.2010 rozhodlo o profinancování a kofinancování tohoto projektu. Projekt se nachází v přípravné fázi. Je uzavřena smlouva na zpracování žádosi o dotaci, zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora BOZP a výkon inženýrské činnosti. Pro rok 2010 byly v rozpočtu kraje na tento projekt vyčleněny pouze finanční prostředky na úhradu bankovních poplatků ze vedení projektového účtu. Nevyčerpané prostředky představují úsporu výdajů.
29 Kraj mnoha barev a příležitostí II 9 070,00 14 026,01 12 979,09 92,54 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky představují rezervu v rámci projektu, která byla určena na neočekávané výdaje. Z důvodu ukončení realizace tohoto projektu nebylo nutno tyto prostředky čerpat.
30 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 11 000,00 4 534,65 2 855,05 62,96 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16.12.2009 usnesením č. 9/793. Cílem projektu je propagace celého Moravskoslezského kraje, včetně propagace v zahraničí. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách došlo ke zpoždění realizace projektu a proplácení faktur z tohoto projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2011 na realizaci aktivit projektu.
31 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 4 000,00 300,00 24,10 8,03 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu dne 16.12.2009 usnesením č. 9/793. Hlavním cílem je podpora marketingu regionu a propagace Moravskoslezského kraje, jakožto jedinečné turistické destinace. Vzhledem k termínu výzvy bude zahájena příprava projektu až v roce 2011. Z tohoto důvodu rada kraje usnesením č. 73/4450 ze dne 19.1.2011 zapojila nevyčerpané finanční prostředky roku 2010 ve výši 275,89 tis. Kč do rozpočtu na rok 2011, které budou použity na studii proveditelnosti projektu.
32 Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. 26 513,00 37 011,69 33 699,72 91,05 ukončená Finanční prostředky, které byly rezervou v rámci projektu na neočekáváné výdaje, nebyly čerpány z důvodu ukončení projektu ke dni 31.12.2010.
CELKEM 55 523,00 61 252,19 52 518,11 85,74    

PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ V ROCE 2010

(v tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 24 353,00 38 787,20 36 708,73 94,64    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 85 135,00 24 654,00 21 874,00 88,72    
Návratné finanční výpomoci 40 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 32 000,00 34 350,04 31 026,67 90,32    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 58 198,00 368 047,44 256 972,50 69,82    
CELKEM 239 686,00 495 838,68 376 581,90 75,95    
               
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Inspekce kvality sociálních služeb - externí inspektoři 2 800,00 2 800,00 1 660,50 59,30 opakovaná Náklady na zajištění externích inspektorů byly pro rok 2010 vyčísleny ve výši 2.800 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnému počtu inspekcí nebyla částka ve výši 1.139,5 tis. Kč čerpána. Objem a rozsah inspekcí se odvíjí od podnětů a zjištění vlastní činnosti a nelze dopředu na rok skutečnou potřebu jednoznačně stanovit.
2 DP - Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2010 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 opakovaná -
3 DP - Program protidrogové politiky kraje na rok 2010 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 opakovaná -
4 DP - Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 300,00 821,10 807,00 98,28 opakovaná Nečerpané prostředky tvoří vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2010, které byly vráceny ještě v roce 2010.
5 DP - Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 6 300,00 5 668,00 5 661,31 99,88 opakovaná Nečerpané prostředky tvoří vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2010, které byly vráceny ještě v roce 2010.
6 DP - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 8 937,00 9 047,90 8 581,13 94,84 opakovaná Nečerpané prostředky tvoří vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2010, které byly vráceny ještě v roce 2010.
7 Zpracování odborných posudků - psychologická vyšetření 216,00 116,00 53,91 46,47 opakovaná Vzhledem ke skutečnému čerpání na úhrady faktur za zdravotní vyšetření, dokumentaci a ostatní výkony pro náhradní rodinnou péči (NRP), nebyla částka ve výši 62,09 tis. Kč v roce 2010 čerpána. Řízení v oblasti NRP jsou přísně individualizována a nelze s výhledem na rok dopředu stanovit přesný počet těchto řízení.
8 Ostatní sociální péče - konzultační a poradenská činnost 100,00 0,00 0,00   opakovaná -
9 Závazky za zrušenou příspěvkovou organizaci kraje - Domov Havířov - převedenou na st. m. Havířov 0,00 148,46 148,43 99,98 ukončená -
  Dotace pro Domov seniorů Havířov - přijaté prostředky z PO kraje, která přešla na obec 0,00 4 528,24 4 528,23 100,00 ukončená -
10 Podpora romských kulturních a společenských aktivit 200,00 200,00 200,00 100,00 opakovaná -
11 Mimořádná individuální dotace městu Bohumín určená na vestavbu sociálního zařízení v náhradních prostorech pro klienty příspěvkové organizace kraje po dobu rekonstrukce vlastních prostor p. o. 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
11 Mimořádná dotace - Sdružení Filadelfie - rekonstrukce střechy rodinného domu v Třinci - Osůvkách 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
12 Mimořádná dotace - ProMancus, o.p.s. - pěvecký festival 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
13 Mimořádná dotace - Sdružení Romů Hodonín 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
14 Mimořádná dotace - Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
15 Mimořádná dotace - Armáda spásy - den za vymýcení chudoby 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
16 Mimořádná dotace - Dětský ranč Hlučín - oprava škod po záplavách 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
17 Mimořádná dotace - Národní rada osob se zdravotním postižením -semináře 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
18 Mimořádná dotace - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - uskutečnění benefičního koncertu 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
19 Mimořádná dotace - Svaz důchodců České republiky - pořádání Krajského dne seniorů 0,00 20,00 15,26 76,32 ukončená Nečerpané prostředky tvoří vratky dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům z rozpočtu MSK na základě finančního vypořádání roku 2010, které byly vráceny ještě v roce 2010.
20 Mimořádná dotace - Sdružení Linka bezpečí - II. benefičního koncertu Linky bezpečí 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
21 Mimořádná dotace - Sdružení vozíčkářů Hrabyně, Hrabyně -kompletní výměny signalizačního systému 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
22 Státní dotace - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 8 528,62 8 158,22 95,66 opakovaná Poskytnuté prostředky z MPSV nebyly čerpány v plné výši, neboť čerpání prostředků jednotlivými zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc probíhá po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Krajským úřadem a schválení příspěvku radou kraje, přičemž vzniká časový nesoulad mezi žádostmi o státní příspěvek Krajským úřadem na jednotlivé měsíce a skutečnou potřebou prostředků v daném měsíci na základě žádostí zřizovatelů těchto zařízení. Prostředky nejsou vyčerpány z důvodu nemožnosti odhadnout dopředu jejich výši. Nevyčerpané prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.
23 Státní dotace - Podpora koordinátorů romských poradců 0,00 397,00 394,73 99,43 opakovaná -
24 Podpora činnosti neziskových organizací v odvětví sociálních věcí 0,00 11,88 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky byly vyčleněny v rozpočtu v roce 2010 k podpoře činnosti neziskových organizací v sociální oblasti zapojením příjmů převážně z vratek dotací v roce 2010 a to ve výši 136,76 tis. Kč. Rozdíl ve výši 124,88 tis. Kč byl převeden na posílení individuálních dotací a na úhradu závazků za zrušenou příspěvkovou organizaci Domov Havířov. Zbývající částka ve výši 11,88 tis. Kč nebyla v roce 2010 čerpána.
CELKEM 24 353,00 38 787,20 36 708,73 94,64    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
25 Dofinancování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí 61 160,00 347,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky na této akci byly v důsledku snižování dotací od MPSV pro rok 2010 vyčleněny pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí k zajištění běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. V průběhu roku byly prostředky ve výši 7.000 tis. Kč čerpány na dofinancování provozu p. o. v odvětví sociálních věcí nebo na akce reprodukce majetku, z části (9.100 tis. Kč) byly přesunuty do odvětví zdravotnictví na úhradu regulačních poplatků za občany ve zdrav. zařízeních zřizovaných nebo založených MSK a poskytnutí návratné finanční výpomoci nemocnici v Novém Jičíně (18.000 tis. Kč), částka ve výši 27.000 tis. Kč je vykazována v odvětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2010 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2011.
26 Příspěvek na provoz - zařízení pro výkon pěstounské péče (Centrum psychologické pomoci, p. o., Karviná) 9 660,00 9 660,00 9 660,00 100,00 opakovaná  
27 Příspěvek na provoz (Benjamín, p. o., Petřvald) 0,00 258,00 258,00 100,00 opakovaná  
28 Příspěvek na provoz (Sagapo, p. o., Bruntál) 0,00 800,00 800,00 100,00 opakovaná  
29 Dofinancování provozu příspěvkových organizací - stěhování - p. o. v odvětví sociálních věcí 6 000,00 156,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky byly vyčleněny pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí k zajištění výdajů v souvislosti s probíhajícími procesy transformace a humanizace pobytových sociálních služeb - např. úprava náhradního ubytování pro klienty v době přestavby stávajících zařízení a stěhování klientů do náhradního ubytování. Na tento účel byly využity finanční prostředky ve výši 1.672 tis. Kč. Prostředky ve výši 375 tis. Kč byly přesunuty na reprodukci majetku kraje. Částka ve výši 3.797 tis. Kč je vykazována v odvětví Finance a správa majetku, kde byly shromážděny veškeré volné zdroje roku 2010 sloužící pro sestavení rozpočtu na rok 2011.
30 Příspěvek na provoz - účelový - odpisy - p. o. v odvětví sociálních věcí 0,00 4 592,00 4 592,00 100,00 opakovaná -
31 Příspěvek na provoz - účelový - Stěhování uživatelů do náhradních prostor a zabezpečení objektu (Harmonie, p. o., Krnov) 0,00 569,00 569,00 100,00 ukončená -
32 Příspěvek na provoz - účelový - Dofinancování provozu (Domov Havířov, p. o., Havířov - Šumbark) 500,00 407,00 230,00 56,51 ukončená Nedočerpané prostředky ve výši 177 tis. Kč vyčleněné na náklady spojené se zrušením organizace Domov Havířov z důvodu nižších než předpokládaných výdajů spojených se zrušením organizace. Tato organizace byla zrušena ke dni 31.3.2010. Od 1.1.2010 byly činnosti zabezpečované příspěvkovou organizací kraje převedeny na příspěvkovou organizaci města Havířov, která byla k tomuto účelu zřízena.
33 Příspěvek na provoz - účelový - Zařízení pěstounské péče - příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, p. o., Karviná) 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00 opakovaná -
34 Příspěvek na provoz - účelový - Zařízení pro výkon pěstounské péče - nová zařízení (Centrum psychologické pomoci, p. o., Karviná) 1 900,00 1 900,00 600,00 31,58 opakovaná V průběhu roku 2010 vzniklo jedno zařízení pro výkon pěstounské péče. Byla tudíž poskytnuta pouze částka ve výši 600 tis. Kč na skutečné náklady na provoz tohoto zařízení a to dle požadavků příspěvkové organizace Centrum psychologické pomoci, která provozuje krajská zařízení pro výkon pěstounské péče.
35 Příspěvek na provoz - účelový - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (Centrum psychologické pomoci, p. o., Karviná) 800,00 800,00 0,00 0,00 opakovaná Nerealizováno z důvodu provedení úsporných opatření v roce 2010.
36 Příspěvek na provoz - účelový - Konzultační činnost pro pěstouny (Centrum psychologické pomoci, p. o., Karviná) 315,00 315,00 315,00 100,00 opakovaná -
37 Státní dotace - Péče o válečné veterány (Domov u Jezera, p. o., Hlučín) 0,00 50,00 50,00 100,00 opakovaná -
CELKEM 85 135,00 24 654,00 21 874,00 88,72    
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
34 Domov Pohoda, p. o., Bruntál 800,00 600,00 600,00 100,00 opakovaná -
35 Sagapo, p. o., Bruntál 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 opakovaná -
36 Harmonie, p. o., Krnov 6 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00 opakovaná -
37 Náš svět, p. o., Frýdlant nad Ostravicí 3 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 opakovaná -
38 Nový domov, p. o., Karviná - Nové Město 2 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 opakovaná -
39 Domov Březiny, p. o., Petřvald 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 opakovaná -
40 Benjamín, p. o., Petřvald 2 200,00 1 700,00 1 700,00 100,00 opakovaná -
41 Zámek Nová Horka, p. o., Studénka 800,00 800,00 800,00 100,00 opakovaná -
42 Domov Příbor, p. o., Příbor 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
43 Domov Odry, p. o., Odry 1 800,00 1 300,00 1 300,00 100,00 opakovaná -
44 Domov Hortenzie, p. o., Frenštát pod Radhoštěm 800,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
45 Domov Duha, p. o., Nový Jičín 2 200,00 1 700,00 1 700,00 100,00 opakovaná -
46 Domov Paprsek, p. o., Nový Jičín 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 opakovaná -
47 Domov Bílá Opava, p. o., Opava 1 500,00 0,00 0,00 × opakovaná Po vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace nevznikla potřeba poskytnout návratnou finanční výpomoc.
48 Zámek Dolní Životice, p. o., Dolní Životice 2 000,00 1 500,00 1 500,00