Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2011

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2011
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
1.2 Plnění rozpočtu příjmů
1.2.1 Daňové příjmy
1.2.2 Nedaňové příjmy
1.2.3 Kapitálové příjmy
1.2.4 Přijaté dotace
1.3 Plnění rozpočtu výdajů
1.3.1 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku
1.3.2 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje
1.3.3 Výdaje na vlastní správní činnost kraje
1.3.4 Ostatní výdaje
1.4 Konsolidace
1.5 Financování
1.6 Ručitelský závazek kraje
1.7 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně
2 Reprodukce majetku kraje
2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a „Průmyslové zóny Nošovice“
2.2 Informační systém programového financování (ISPROFIN) vyjma „Průmyslové zóny Nošovice“
2.2.1 Čerpání finančních prostředků v rámci ISPROFIN dle odvětví
2.3 Průmyslová zóna Nošovice
3 Dotační programy
3.1 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje
3.1.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2006 až 2010
3.1.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011
3.2 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu
3.2.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2010
3.2.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011
3.3 Dotační program v odvětví dopravy
3.4 Dotační programy v odvětví školství
3.4.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2010
3.4.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011
3.5 Dotační programy v odvětví kultury
3.6 Dotační program v odvětví územního plánování a stavebního řádu
3.6.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2009
3.7 Dotační program v odvětví zdravotnictví
3.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí
3.8.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2005 až 2010
3.8.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011
3.9 Dotační programy v odvětví sociálních věcí
4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů
4.1 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004-2006
4.2 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007-2013
4.2.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programovací období 2007-2013
4.2.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007-2013
4.2.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007-2013
4.2.4 Pozastavené projekty v programovacím období 2007-2013
5 Peněžní fondy
5.1 Sociální fond
5.2 Zajišťovací fond
5.3 Regionální rozvojový fond
5.4 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje
6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů
6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu
6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy
6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
6.1.5 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí
6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu
6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra
6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví
6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády
6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem
6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů
6.3.1 Dotace od krajů
7 Hospodaření s majetkem
7.1 Majetek kraje
7.1.1 Přehled majetku kraje
7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje
7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje
7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený
7.4 Pohledávky a závazky kraje
7.5 Inventarizace majetku a závazků
8 Hospodaření příspěvkových organizací
8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy
8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství
8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury
8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy
9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje
9.4 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí
9.5 Ostatní společnosti
9.6 Ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou k 31. 12. 2011
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům
10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2011
12 Závěr
13 Přílohy
13.1 Grafická část
Graf č. 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2005‑2011
Graf č. 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2005‑2011
Graf č. 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2011
Graf č. 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2011
Graf č. 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2011
13.2 Tabulková část
Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2011 – PŘÍJMY
Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2011 – VÝDAJE
Tabulka č. 3 – Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN a "Průmyslové zóny Nošovice" v roce 2011
Tabulka č. 4 – Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Moravskoslezskému kraji v rámci informačního systému programového financování za rok 2011
Tabulka č. 5 – Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2011
Tabulka č. 6 – Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovacím období 2007 – 2013 s čerpáním výdajů v roce 2011
Tabulka č. 7 – Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2011
Tabulka č. 8 – Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2011
Tabulka č. 9 – Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2011
Tabulka č. 10 – Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2011
Tabulka č. 11 – Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2011
Tabulka č. 12 – Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2011
Tabulka č. 13 – Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2011
Tabulka č. 14 – Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2011
Tabulka č. 15 – Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2011
Tabulka č. 16 – Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2011
Tabulka č. 17 – Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2011
Tabulka č. 18 – Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2011
Tabulka č. 19 – Přehled výdajů v oblasti financí a správy majetku v roce 2011
Tabulka č. 20 – Výsledek hospodaření za rok 2011 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Tabulka č. 21 – Výsledek hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 22 – Výsledek hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 23 – Výsledek hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 24 – Výsledek hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
Tabulka č. 25 – Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
Tabulka č. 26 – Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
Tabulka č. 27 – Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
Tabulka č. 28 – Přehled poskytnutých finančních prostředků v roce 2011 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Tabulka č. 29 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
Tabulka č. 30 – Účetní výkazy za rok 2011 – Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
Tabulka č. 31 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Rozvaha příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 32 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 33 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Tabulka č. 34 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Tabulka č. 35 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 36 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 37 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 38 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 39 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 40 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 41 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
Tabulka č. 42 – Sumář účetních výkazů za rok 2011 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2011
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2011
Seznam použitých zkratek


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2011

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 rozpočet kraje na rok 2011. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 8.304.059 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 7.081.466 tis. Kč a financováním ve výši 1.222.593 tis. Kč (podrobně jsou jednotlivé položky financování popsány v tabulce 1.1).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.416.300 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 291.031 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 60.230 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 2.313.905 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 8.304.059 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 4.548.788 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3.755.271 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2011 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2011 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 7.081.466 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 8.304.059 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2011 orgány kraje. V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných orgány kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.575.513 tis. Kč na 16.656.979 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.288.015 tis. Kč na 18.592.074 tis. Kč. Bylo provedeno 445 rozpočtových opatření, z toho rada kraje schválila 384 rozpočtových opatření v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 9.488.504 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8.735.768 tis. Kč. Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 1.643.269 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2010 ve výši 1.689.532 tis. Kč. K úpravě pouze výdajové části upraveného rozpočtu pak došlo využitím návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 129.930 tis. Kč a vyčleněním vlastních prostředků ve výši 150.000 tis. Kč za účelem jejich převedení na dlouhodobý termínovaný vklad. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2011 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z ‑1.222.593 tis. Kč na ‑1.935.095 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2011 saldo příjmů a výdajů částky -34.456 tis. Kč, což je výsledek o 1.900.639 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2011 činil 1.951.012 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2011 především u financujících položek (třída 8):

 • rozdíl ve výši 155.443 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků, neboť oproti předpokladu došlo ke zpoždění realizace projektů spolufinancovaných tímto úvěrem,
 • rozdíl ve výši 2.145 tis. Kč – saldo v rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity - jednalo se o krátkodobé devizové operace vzniklé z důvodu přijetí evropských dotací u projektů přeshraniční spolupráce v EUR (cca 4 mil. EUR) a jejich následné směny na CZK s využitím individuálních bankovních produktů. Cílem bylo dosažení co nejmenší ztráty vzhledem k využívání pevného kurzu v účetnictví kraje stanoveného pro rok 2011, který byl vyšší než skutečný kurz v okamžiku připisování těchto dotací na účet kraje,
 • prostředky v celkové výši 230.000 tis. Kč, které stály ke konci roku 2011 mimo rozpočet kraje. Tyto prostředky představují volné zdroje roku 2011 a tvoří část financování (na úhradu části rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji) v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2012.

Z toho prostředky ve výši 150.000 tis. Kč jsou uloženy jako dlouhodobý (tříletý) termínovaný vklad s 3měsíční výpovědní lhůtou a s měsíčním připisováním úroků na účet kraje (jedná se o nečerpané prostředky určené na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů v roce 2011). Dále se jedná o vlastní prostředky kraje ve výši 80.000 tis. Kč, které byly původně určeny na částečné profinancování akce Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, přičemž byly nahrazeny finančními prostředky z úvěrového rámce EIB vzhledem k vhodnosti profinancování této akce za pomoci tohoto úvěru (došlo k uvolnění částky ve výši 80.000 tis. Kč, která byla rovněž využita pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2012),

 • rozpočtovaný příděl do Zajišťovacího fondu ve výši 22.082 tis. Kč, který se ve skutečném čerpání rozpočtu neprojevil, neboť se jednalo v konečném důsledku pouze o převod mezi bankovními účty,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 43 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových, nedaňových a kapitálových) oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v roce 2011 v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2011 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 7 081 466 16 656 979 16 796 827 100,8
z toho:        
daňové příjmy 4 416 300 4 372 149 4 495 227 102,8
nedaňové příjmy 291 031 442 134 469 640 106,2
kapitálové příjmy 60 230 40 287 41 157 102,2
přijaté dotace 2 313 905 11 802 409 11 790 804 99,9
VÝDAJE celkem 8 304 059 18 592 074 16 831 283 90,5
z toho:        
běžné výdaje 4 548 788 15 668 836 14 769 003 94,3
kapitálové výdaje 3 755 271 2 923 238 2 062 280 70,5
SALDO příjmů a výdajů -1 222 593 -1 935 095 -34 456 x
FINANCOVÁNÍ celkem 1 222 593 1 935 095 34 456 x
z toho:        
 - zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2010 626 080 1 689 532 -144 563 x
 - nahrazení vlastních prostředků úvěrovými zdroji u akce Souvislé opravy silnic II. a III. tříd 0 -80 000 0 x
 - příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -11 000 0 x
 - převod prostředků na dlouhodobý termínovaný vklad 0 -150 000 -150 000 x
 - čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů 1 080 174 456 102 300 659 x
 - úhrada splátky části úvěru od ČSOB -849 661 -282 373 -282 373 x
 - čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia Regional Infra II 550 000 350 000 350 000 x
 - úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000 x
 - přijetí návratných fin. prostředků od SFDI 0 129 930 129 930  
 - úhrada splátky návratných finančních prostředků od SFDI -74 000 -57 095 -57 095 x
 - saldo krátkodobých devizových operací 0 0 -2 145 x
 - nerealizované kurzové rozdíly 0 0 43 x

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2011 ve výši 7.081.466 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 počítal kraj s příjmy v celkové výši 16.656.979 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 100,8 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů.

V roce 2011 došlo k nenaplnění některých plánovaných příjmů z dotací u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 2.060 tis. Kč. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno nevypořádáním monitorovací zprávy ze strany řídícího orgánu do konce roku 2011.

1.2.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu.

V roce 2011 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 4.492.120 tis. Kč, tj. 102,8 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2011 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2011 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 960 000 960 000 1 004 421 104,6
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 45 000 45 000 22 046 49,0
Daň z příjmů fyzických osob srážková 130 000 93 000 95 140 102,3
Daň z příjmů právnických osob 970 000 970 000 994 749 102,6
Daň z příjmů právnických osob za kraje 14 000 14 000 13 567 96,9
Daň z přidané hodnoty 2 295 000 2 287 837 2 362 195 103,3
Celkem 4 414 000 4 369 837 4 492 120 102,8

Daň z příjmů právnických osob za kraje (13.567 tis. Kč) byla v roce 2011 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2011 částky 4.478.552 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2011 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 4.400.000 tis. Kč, v průběhu roku 2011 byl rozpočet snížen na 4.355.837 tis. Kč z důvodu očekávaného neplnění rozpočtovaných příjmů u daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou z důvodu rozhodnutí ústavního soudu, kterým došlo ke zrušení zdanění státní podpory na stavební spoření za rok 2010 srážkovou daní ve výši 50 %.

Ve skutečnosti však došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 2,8 %. Část přeplněných příjmů ve výši 80.000 tis. Kč byla zapojena do zdrojů schváleného rozpočtu na rok 2012, zbývající přeplněné příjmy ve výši 42.283 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2011.

Na meziročním nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní (o 31.159 tis. Kč) se v absolutním vyjádření podílela především daň z přidané hodnoty, jejíž inkaso meziročně narostlo o 63.444 tis. Kč. K největšímu nárůstu v procentním vyjádření (o 5 %) došlo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Naopak nejvyšší propad v absolutním vyjádření postihl daň z příjmů právnických osob, jejíž inkaso meziročně pokleslo o 70.596 tis. Kč, v procentním vyjádření byl pak největší propad zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, kde inkaso meziročně pokleslo o 45 %. I přesto byl objem příjmů ze sdílených daní výrazně nižší (o 415.986 tis. Kč) oproti skutečnosti roku 2008, kdy tyto příjmy dosáhly nejvyšší hodnoty za dobu existence kraje, a to 4.894.538 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2011 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících lednu a červenci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a říjnu, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2011 činil 3.014 tis. Kč a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 93 tis. Kč.

1.2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2011 objemu 469.640 tis. Kč, tj. plnění na 106,2 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2011 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2011 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 210 000 210 000 100,0
Odvody příspěvkových organizací kraje 78 314 78 424 100,1
Přijaté pojistné náhrady 71 988 72 160 100,2
Příjmy z úroků 30 475 42 115 138,2
Platby za odebrané množství podzemní vody 12 000 22 993 191,6
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 12 283 14 127 115,0
Přijaté sankční platby 9 947 11 564 116,3
Ostatní nedaňové příjmy 6 494 6 529 100,5
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 428 3 973 115,9
Příjmy z pronájmu 3 507 3 490 99,5
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 883 3 284 113,9
Příjmy z prodeje majetku 440 534 121,3
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 374 445 119,0
Realizované kurzové zisky 0 2 x
Nedaňové příjmy celkem 442 134 469 640 106,2

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2011 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví zdravotnictví, sociálních věcí a školství vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2010 a 2011 v úhrnné výši 210.000 tis. Kč. V odvětví zdravotnictví se jednalo vrácení návratných finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín v celkové výši 136.000 tis. Kč a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj ve výši 30.000 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny poskytnuté návratné finanční výpomoci v celkové výši 40.000 tis. Kč. V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratné finanční výpomoci příspěvkovou organizací Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51 ve výši 4.000 tis. Kč.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství, dopravy, sociálních věcí a zdravotnictví dosáhly celkové výše 78.424 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 78.017 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství, zdravotnictví, kultury a sociálních věcí ve výši 407 tis. Kč.

Objemově významným nedaňovým příjmem byly i v roce 2011 přijaté pojistné náhrady v celkové výši 72.160 tis. Kč. Jednalo se především o plnění za škody na majetku kraje (zejména silnicích a mostech) způsobené povodněmi v roce 2010 (69.290 tis. Kč). Tyto příjmy byly v roce 2011 zapojeny do výdajů výhradně na odstranění následků povodní, především pak na profinancování vlastního podílu kraje u rekonstrukcí mostů, které jsou spolufinancovány státní dotací v rámci ISPROFIN. Zbývající část prostředků nedočerpaných v roce 2011 bude použita v roce 2012 na stejný účel.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Tyto příjmy dosáhly v roce 2011 výše 42.115 tis. Kč. U příjmů z úroků došlo v meziročním srovnání k poklesu o 3 %. Důvodem byla skutečnost, že úrokové sazby byly v průběhu roku 2011 na historickém minimu. Vyšší plnění upraveného rozpočtu (na 138,2 %) u tohoto příjmu je ovlivněno nižším čerpáním výdajů, zejména u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 22.993 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 14.127 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání roku 2010. V odvětví regionálního rozvoje dosahují tyto příjmy výše 2.874 tis. Kč, z toho největší podíl představují vratky v rámci dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ ve výši 1.151 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy v odvětví životního prostředí ve výši 2.647 tis. Kč, v odvětví zdravotnictví ve výši 2.494 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 1.904 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 1.428 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 751 tis. Kč.

Sankční platby byly přijaty ve výši 11.564 tis. Kč, z toho především v odvětví dopravy ve výši 8.602 tis. Kč, z toho částka ve výši 7.350 tis. Kč představuje pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, částka ve výši 1.032 tis. Kč smluvní pokutu za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s., a dále částka ve výši 220 tis. Kč smluvní pokutu od 3 dopravců za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představuje největší položku příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 3.850 tis. Kč.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu ve schváleném rozpočtu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava‑Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava‑Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků, rozpočtované v celkové výši 21.600 tis. Kč. Rada kraje na svém jednání dne 10. 8. 2011 usnesením č. 90/5591 rozhodla o odložení splatnosti 1. splátky nájemného za užívání podniku Letiště Ostrava – Mošnov na termín do 30. 6. 2012 a dále na svém jednání dne 14. 12. 2011 usnesením č. 99/6363 rozhodla o odložení splatnosti 2. splátky nájemného na termín do 15. 12. 2012. V roce 2011 tedy kraj neobdržel z tohoto pronájmu žádný příjem.

Celkové příjmy z pronájmu tak dosáhly výše 3.490 tis. Kč. Z toho část v celkové výši 1.906 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Zbývající část je tvořena zejména příjmem z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov ve výši 844 tis. Kč, z pronájmu areálu dolu Hlubina ve výši 600 tis. Kč a z úhrad za umístění outbannerů (reklamních poutačů).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 3.284 tis. Kč byly naplněny zejména refundací nákladů účelně vynaložených na opravu a údržbu nemovitostí od města Horní Benešov ve výši 1.450 tis. Kč a dále úhradami nákladů řízení spojených s výběrem pokut v odvětví dopravy ve výši 504 tis. Kč.

1.2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 41.157 tis. Kč, tj. na 102,2 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2011 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2011 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 3 320 3 442 103,7
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 21 618 21 969 101,6
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 118 118 100,0
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 397 x
Ostatní investiční příjmy 15 230 15 230 100,0
Kapitálové příjmy celkem 40 287 41 157 102,2

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v loňském roce příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 25.411 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 473 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Mezi objemově nejvýznamnější patří příjmy z prodeje budov a pozemků v k. ú. Nýdek 4.458 tis. Kč, z prodeje budovy bytového domu včetně pozemků na ul. Olomoucké v Opavě ve výši 4.300 tis. Kč, z prodeje budovy hotelu ve Vítkově ve výši 4.255 tis. Kč, z prodeje budovy galerie na ul. Mongolské v Ostravě ‑ Porubě ve výši 2.679 tis. Kč a z prodeje obytného domu a garáže včetně pozemků v k.ú. Šenov u Nového Jičína ve výši 2.087 tis. Kč.

Částku ve výši 118 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku, z toho největší část představovaly příjmy ve výši 116 tis. Kč za prodej školního vybavení organizacím Soukromá střední škola Třinec a Vítkovická střední průmyslová škola a Gymnázium.

V průběhu roku 2011 byl na účet kraje přijat od společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. příspěvek na skutečně vynaložené náklady související s přípravou realizace stavby odstavného parkoviště v rámci Průmyslové zóny Nošovice ve výši 397 tis. Kč.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 15.230 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.2.4 Přijaté dotace

V roce 2011 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.802.536 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 11.010.742 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 117.892 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 670.882 tis. Kč,
 • od cizích států 57.351 tis. Kč,
 • od Národního fondu 55.265 tis. Kč,
 • od Evropské unie 7.677 tis. Kč a
 • od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obec) 619 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Objemy přijatých dotací v roce 2011 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2011 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2011
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 260 716
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 604 391
Ministerstvo dopravy 198 587
Ministerstvo práce a sociálních věcí 194 382
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 181 022
Ministerstvo pro místní rozvoj 136 494
z toho ISPROFIN: 120 141
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 5 763
Ministerstvo financí 125 801
z toho Souhrnný dotační vztah 117 892
z toho ISPROFIN: 462
Ministerstvo životního prostředí 26 713
z toho ISPROFIN na projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 26 713
Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 014
z toho ISPROFIN: 23 014
Ministerstvo zemědělství 20 530
Ministerstvo vnitra 12 293
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 4 433
Ministerstvo zdravotnictví 5 423
Ministerstvo kultury 3 344
z toho ISPROFIN: 900
Státní fond životního prostředí 3 020
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 643
Úřad vlády České republiky 425
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 11 010 742
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 670 882
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 670 882
Cizí státy 57 351
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 57 351
Národní fond 55 265
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 55 265
Evropská unie 7 677
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 7 677
Kraje v rámci ČR 611
Obce v rámci ČR 8
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 8
CELKEM ostatní zdroje 791 795
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 11 802 536
z toho ISPROFIN: 144 517
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 615 148

Z celkově přijatých dotací v roce 2011 v objemu 11.802.536 tis. Kč byly prostředky ve výši 11.733 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2011 do státního rozpočtu.

Přílohou č. 6 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 117.892 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2011 dotace v celkové výši 670.882 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na jednotlivé akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

V rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS obdržel kraj od Ministerstva financí Slovenské republiky a od Žilinského samosprávného kraje (Slovenská republika) dotace v celkové výši 57.351 tis. Kč. Prostředky byly určeny na spolufinancování 2 projektů v odvětví dopravy.

Od Národního fondu obdržel kraj neinvestiční dotace v celkové výši 13.360 tis. Kč a investiční dotace v částce 41.905 tis. Kč. Jednalo se o prostředky účelově určené na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a poskytnuté na realizaci 32 projektů, a to v rámci programu Fond solidarity ve výši 7.826 tis. Kč, Operačního programu Přeshraniční spolupráce ve výši 42.163 tis. Kč a v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 5.276 tis. Kč.

Dále byla přijata konečná dotace z Evropské Komise na realizaci projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky", č. projektu LIFE06 ve výši 5.026 tis. Kč a 2. splátka dotace poskytnuté Evropskou komisí v rámci projektu "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko, č. projektu LIFE08 ve výši 2.651 tis. Kč.

Na víceletou akci „Přeložka komunikace III/4682 – Vendryně“ byla v roce 2011 v souladu se smluvními podmínkami přijata část investiční dotace ve výši 8 tis. Kč od obce Vendryně.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotace v celkové výši 511 tis. Kč. Dále byl připsán od Olomouckého kraje příspěvek na Ocenění vítězů v celostátní soutěži "Machři roku" ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly určené pro dvě školy - Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace (50 tis. Kč) a Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (50 tis. Kč).

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2011 ve výši 8.304.059 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2011 výše 18.592.074 tis. Kč, z toho běžných výdajů 15.667.836 tis. Kč a kapitálových výdajů 2.923.238 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými příjmy, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2010 a přijetím cizích prostředků (návratné finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury). Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2011 dosáhlo výše 16.831.283 tis. Kč, což představuje plnění na 90,5 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 94,3 % a kapitálové výdaje na 70,5 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2011 (v tis. Kč)
Druh výdaje Rozpočet na rok 2011 Skutečnost k 31. 12. 2011 % čerpání UR
Schválený Upravený
Běžné výdaje 4 548 788 15 668 836 14 769 003 94,3
Kapitálové výdaje 3 755 271 2 923 238 2 062 280 70,5
Výdaje celkem 8 304 059 18 592 074 16 831 283 90,5

Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část. Rozpočet výdajů v členění podle podrobné rozpočtové skladby je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který je součástí dokumentu Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (Příloha 13.3 Závěrečného účtu kraje).

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je ještě rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2011 (v tis. Kč)
Odvětví Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2011 Čerpání UR (%)
Schválený Upravený
Doprava 4 068 509 3 412 541 3 160 888 92,6
Krizové řízení 75 783 157 107 139 977 89,1
Kultura 266 694 260 708 236 771 90,8
Prezentace kraje a ediční plán 18 615 19 251 15 664 81,4
Regionální rozvoj 193 607 406 820 213 182 52,4
 - z toho PZ Nošovice 11 067 65 596 50 250 76,6
Cestovní ruch 61 229 89 766 51 298 57,1
Sociální věci 391 681 481 611 315 243 65,5
Školství 1 273 266 11 582 378 11 128 362 96,1
Územní plánování a stavební řád 4 930 7 078 2 304 32,5
Zdravotnictví 1 095 524 970 823 865 105 89,1
Životní prostředí 107 231 188 375 121 888 64,7
Finance a správa majetku 292 666 483 761 87 485 18,1
Činnost zastupitelstva kraje 41 321 38 819 32 994 85,0
Vlastní správní činnost kraje 404 978 482 930 451 273 93,4
Ostatní 8 025 10 105 8 849 87,6
Výdaje celkem 8 304 059 18 592 074 16 831 283 90,5

1.3.1 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku

Celkový objem prostředků na výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje ve schváleném rozpočtu na rok 2011 činil 7.557.069 tis. Kč, upravený rozpočet dosáhl výše 17.576.459 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků k 31. 12. 2011 pak činilo 16.250.682 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 92,5 %.

Pro oblast financí a správy majetku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 vyčleněny prostředky ve výši 292.666 tis. Kč, během roku 2011 byl upravený rozpočet navýšen na 483.761 tis. Kč, z toho rozpočet zařazené rezervy pro tvorbu rozpočtu následujícího roku a rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním činil celkem 337.502 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 87.485 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích a v oblasti finance a správa majetku včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.3.2 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 40.321 tis. Kč byl během roku 2011 upraven na částku 37.169 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na činnost zastupitelstva za rok 2011 činily 31.423 tis. Kč, tj. 84,5 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.8).

Tabulka 1.8: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje (v tis. Kč)
pol. činnost zastupitelstva kraje Rok 2011
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Čerp/UR (%)
5019 Ostatní platy 470 470 417 88,7
5021 Ostatní osobní výdaje 500 500 377 75,4
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 311 20 961 20 323 97,0
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 576 573 99,5
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 972 1 972 1 876 95,1
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 070 2 070 1 964 94,9
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 162 162 145 89,6
5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
Mzdové výdaje včetně odvodů  27 077 26 727 25 674 96,1
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 180 180 168 93,5
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 330 330 274 83,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 730 680 284 41,8
5142 Realizované kurzové ztráty 50 50 0 0,1
5156 Pohonné hmoty a maziva 900 900 550 61,1
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 360 360 223 61,9
5163 Služby peněžních ústavů 330 330 26 7,8
5164 Nájemné 170 170 44 25,9
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 371 426 67 15,7
5167 Služby školení a vzdělávání 118 118 57 48,4
5169 Nákup ostatních služeb 505 405 204 50,4
5171 Opravy a udržování 600 600 568 94,6
5173 Cestovné 1 050 1 350 1 031 76,4
5175 Pohoštění 1 670 1 630 1 446 88,7
5176 Účastnické poplatky na konference 80 80 10 12,5
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 35 35 1 2,8
5194 Věcné dary 50 87 50 57,9
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (příspěvek Asociaci krajů) 700 700 700 100,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 14 90,3
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 40 32 80,6
5901 Nespecifikované rezervy 5 000 1 957 0 0,0
Provozní výdaje  13 244 10 442 5 749 55,1
Celkem běžné výdaje 40 321 37 169 31 423 84,5

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále výdaje na pohoštění a cestovní náhrady.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 1.000 tis. Kč byl během roku 2011 upraven na částku 1.650 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 1.571 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.3.3 Výdaje na vlastní správní činnost kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 368.162 tis. Kč byl během roku 2011 upraven na částku 382.264 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje za rok 2011 činily 368.303 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.9).

Tabulka 1.9: Běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje (v tis. Kč)
pol. vlastní správní činnost kraje Rok 2011
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Čerp/UR (%)
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 219 500 234 162 231 618 98,9
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 1 900 1 677 88,3
5024 Odstupné 0 144 141 97,9
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 55 680 59 853 58 896 98,4
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 060 21 552 21 216 98,4
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 950 1 020 984 96,5
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 024 1 012 98,8
Mzdové výdaje včetně odvodů  299 490 319 654 315 543 98,7
5131 Potraviny 10 10 6 55,1
5132 Ochranné pomůcky 120 120 34 28,1
5133 Léky a zdravotnický materiál 40 40 9 21,9
5134 Prádlo, oděv a obuv 200 200 75 37,4
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 920 670 433 64,6
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 173 4 064 4 027 99,1
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 120 4 080 3 556 87,2
5142 Realizované kurzové ztráty 100 100 3 3,5
5151 Studená voda 510 510 440 86,4
5152 Teplo 3 250 3 000 2 228 74,3
5154 Elektrická energie 4 350 4 350 3 494 80,3
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 700 1 630 95,9
5161 Služby pošt 3 450 2 560 2 555 99,8
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 215 1 564 1 235 79,0
5163 Služby peněžních ústavů 602 602 39 6,4
5164 Nájemné 157 157 107 67,9
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 102 780 435 55,8
5167 Služby školení a vzdělávání 3 675 2 375 2 224 93,6
5169 Nákup ostatních služeb 27 660 24 062 21 976 91,3
5171 Opravy a udržování 4 635 4 225 2 685 63,5
5172 Programové vybavení 547 510 510 99,9
5173 Cestovné 4 880 4 880 3 919 80,3
5175 Pohoštění 400 400 360 90,0
5176 Účastnické poplatky na konference 150 350 205 58,5
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 85 230 164 71,1
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 4 1 21,5
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 192 192 145 75,4
5194 Věcné dary 25 25 0 0,0
5361 Nákup kolků 50 50 20 40,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 450 800 248 31,0
Provozní výdaje  68 672 62 610 52 760 84,3
Celkem běžné výdaje  368 162 382 264 368 303 96,3

Největší objem běžných výdajů určených na vlastní správní činnost kraje představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2011 byl radou kraje stanoven na 676 a v průběhu roku navýšen na 680. K navýšení počtu zaměstnanců došlo na odboru evropských projektů, odboru investičním a majetkovém a odboru sociálních věcí. K 31. 12. 2011 byl skutečný počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu 679.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 27.200 tis. Kč byl během roku 2011 upraven na částku 70.543 tis. Kč (navýšení rozpočtu bylo způsobeno zejména účelovým převodem nevyčerpaných prostředků roku 2010 do rozpočtu kraje roku 2011 ve výši 38.771 tis. Kč na realizaci akce „Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“). Skutečné kapitálové výdaje činily 66.548 tis. Kč, tj. 94 % upraveného rozpočtu.

V rámci vlastní správní činnosti kraje byl schválen rozpočet výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 9.616 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2011 upraven na částku 29.824 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 16.173 tis. Kč, tj. 54 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

V roce 2011 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prováděno na základě rámcové smlouvy uzavřené se společností, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na základě objednávek se společností Unitender, s.r.o. a na základě Mandátní smlouvy na poskytování komplexních služeb v souvislosti se zpracováním zadávacích řízení na výběr dodavatele pro zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje uzavřené se společností Admia Consult s.r.o. Tyto společnosti realizovaly v roce 2011 pro Moravskoslezský kraj celkem 82 veřejných zakázek. K 31. 12. 2011 bylo s ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek v roce 2011 a na nastavení platební podmínek uhrazeno těmto společnostem celkem 4.711 tis. Kč za 50 veřejných zakázek. Výdaje spojené s administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3.4 Ostatní výdaje

Rozpočet kraje dále obsahuje akce, které nelze taxativně přiřadit do konkrétního odvětví. V roce 2011 se jednalo především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu, o výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí a dále o výdaje související s přípravou a průběhem Sčítání lidí, domů a bytů 2011. Rozpočet na tyto výdaje byl schválen ve výši 8.025 tis. Kč, během roku 2011 byl upraven na 10.105 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2011 celkem 8.849 tis. Kč.

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2011 hodnoty 11.866 mil. Kč, přesuny prostředků Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu a Fondu životního prostředí proběhly v objemu 75 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 11.941 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.5 Financování

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 1.222.593 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2011 byl, stejně jako v předešlých letech, částečně financován volnými finančními prostředky roku 2010 v celkové výši 626.080 tis. Kč, dále přijatými dlouhodobými půjčenými prostředky v celkové výši 1.630.174 tis. Kč a rozpočtovanými splátkami těchto půjčených prostředků ve výši 1.033.661 tis. Kč. Zapojením zdrojů roku 2010 a cizích návratných zdrojů financování byla výše zdrojů a výdajů vyrovnaná. V průběhu roku 2011 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků, úhrady splátek dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (viz níže), tak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2010. V průběhu roku 2011 tak byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky (zdroje roku 2010) ve výši 1.689.532 tis. Kč. Jednalo se zejména o účelově zapojené finanční prostředky na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a akce reprodukce majetku kraje, u kterých došlo k prodloužení či přesunu doby realizace a prostředky zapojené k úhradě ostatních závazků v oblasti samosprávných činností kraje, zejména související se smluvními závazky roku 2010. O využití zbývající části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2010 rozhodly orgány kraje v průběhu 1. pololetí roku 2011.

V průběhu roku byly mimo rozpočet kraje na rok 2011 vyčleněny finanční prostředky ve výši 241.000 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 230.000 tis. Kč tvoří část financování v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2012 a jsou blíže popsány v úvodu kapitoly 1. Prostředky ve výši 11.000 tis. Kč představují příděl do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který zřídilo zastupitelstvo kraje v závěru roku 2011.

V rámci upraveného rozpočtu roku 2011 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -1.935.095 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 1.935.095 tis. Kč). Podrobně jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.1.

V následující části podkapitoly je uveden přehled použití cizích zdrojů financování rozpočtu roku 2011.

Kontokorentní úvěr České spořitelny, a.s.

Na základě výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500.000 tis. Kč se společností Česká spořitelna, a. s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005.

Usnesením č. 15/1269 ze dne 10. 11. 2010 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro rok 2011. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 22. 11. 2010. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2011 s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. V průběhu roku 2011 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno jeho čerpání, a to z důvodu plnění příjmů dle očekávání a přesunu realizace části investičních akcí do roku 2012. Na počátku a konci roku 2011 byl stav účtu kladný.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika ‑ Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005 ‑ 2008 kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100 mil. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny tohoto úvěru je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2011 kraj splatil část jistiny ve výši 110 mil. Kč. Objem nesplacených finančních prostředků k 31. 12. 2011 tak činí 770 mil. Kč.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000 mil. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt musí být dokončen do 31. 12. 2015. Pro rok 2011 bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s využitím části tohoto úvěru ve výši 550 mil. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2012, bylo v průběhu roku 2011 upraveno plánované čerpání tohoto úvěru pro rok 2011 na částku 350 mil. Kč. V prosinci 2011 byla čerpána 1. tranše úvěrového rámce ve výši 350 mil. Kč. Jistina této tranše bude splácena v letech 2016 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 35 mil. Kč. Zbývající část úvěrového rámce má kraj možnost odčerpat do 30. 9. 2015. Nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2011 činí 350 mil. Kč.

Tabulka 1.10: Přehled projektů z části financovaných 1. tranší EIB (v tis. Kč)
Název projektu Úvěr EIB 2011
Čerpáno Použito
Přeložka komunikace III/4682 – Vendryně 14 500 14 070
Silnice 2009 - obchvat Opava 112 284 103 527
Komunikace II/479 – ulice Českobratrská, III. stavba 39 500 39 218
Modernizace škol ve stavebnictví 1 911 1 911
Vozidla pro život 2 163 2 163
Mosty 2010 35 000 33 542
Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu 5 790 5 781
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě 4 979 4 979
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 3 873 3 873
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 110 385 110 385
Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp.2824 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava - Mariánské Hory) 19 615 19 615
Celkem 350 000 339 065

Pozn.: Dne 16. 12. 2011 byl odčerpán úvěrový rámec ve výši 350 mil. Kč mimo jiné na realizaci akcí Přeložka komunikace III/4682 – Vendryně, Silnice 2009 – obchvat Opava, Komunikace II/479 – ulice Českobratrská, III. stavba, Mosty 2010, Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 10.935 tis. Kč byly použity na financování těchto uvedených akcí, které plynule pokračovalo na počátku roku 2012.

Návratné finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1043 ze dne 23. 6. 2010 rozhodlo o přijetí návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na předfinancování výstavby, modernizace a oprav silnic spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v maximální výši 141.668 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 byla uzavřena v měsíci srpnu 2010. Moravskoslezský kraj do konce roku 2010 využil z této smlouvy pouze 60.471 tis. Kč. Z této částky splatil kraj v roce 2011 finanční prostředky ve výši 57.076 tis. Kč, zbývající prostředky ve výši 3.395 tis. Kč budou v souladu se smluvními podmínkami splaceny v roce 2012.

Usnesením č. 20/1600 ze dne 22. 6. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje přijmout návratné finanční prostředky na rok 2011 od SFDI na předfinancování výstavby, modernizace a oprav silnic spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v maximální výši 120.500 tis. Kč. Vzhledem k výši rezervovaných prostředků u SFDI pro Moravskoslezský kraj a možnosti zajistit dostatečný objem prostředků na účtu kraje pro plynulé financování provedených prací u akcí spolufinancovaných z fondů EU rozhodlo následně zastupitelstvo kraje dne 21. 9. 2011 usnesením č. 21/1727 přijmout další návratné prostředky od SFDI, a to v maximální výši 144.500 tis. Kč. Prostředky byly určeny k zajištění plynulého financování provedených prací na silnicích spolufinancovaných z fondů EU do doby poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, tj. Regionální rady regionu Moravskoslezsko, v roce 2011. Dodatek č. 166P/2011/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011 byl uzavřen dne 4. 10. 2011. K 31. 12. 2011 kraj využil z celkového maximálního objemu 265.000 tis. Kč finanční prostředky v objemu 129.930 tis. Kč. K 31. 12. 2011 bylo splaceno 19,4 tis. Kč, zbývající prostředky ve výši 129.910,6 tis. Kč budou v souladu se smluvními podmínkami splaceny v průběhu roku 2012, případně na počátku roku 2013.

Úvěrový rámec Československé obchodní banky

Za účelem pokrytí zvýšených finančních potřeb kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2010 až 2013 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.500.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Na splácení úvěru budou použity prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V souvislosti se skutečností, že kraj potřebuje oproti původnímu předpokladu více prostředků na úhradu vlastního podílu (mimo jiné v důsledku zásahu Ministerstva financí, kterým došlo k zastavení proplácení státního podílu u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů), rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 21. 9. 2011 usnesením č. 21/1726 o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Obsahem předmětného dodatku je zpřesnění účelu smlouvy, kdy je nově umožněno použít část prostředků úvěrového rámce i na úhradu vlastního podílu kraje.

Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, maximální doba splatnosti každého z těchto dílčích úvěrů je stanovena nejpozději k datu 31. 12. 2015. Počáteční nesplacený zůstatek úvěru k 1. 1. 2011 činil 200.535 tis. Kč. Pro rok 2011 bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s využitím části tohoto úvěru ve výši 1.080.174 tis. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se zpožděním realizací projektů s ohledem na pozdější vyhlášení výzev, dále z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele a s tím související změny v harmonogramech jednotlivých projektů došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2012, bylo sníženo plánované čerpání dílčích úvěrů pro rok 2011, a to na částku 456.102 tis. Kč. Od počátku roku 2011 do 31. 12. 2011 kraj odčerpal finanční prostředky ve výši 300.659 tis. Kč. Snížena byla rovněž rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce pro rok 2011, a to z 849.661 tis. Kč na 282.373 tis. Kč. Od počátku roku 2011 do 31. 12. 2011 bylo splaceno celkem 282.373 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2011 činí 218.821 tis. Kč.

Tabulka 1.11: Přehled projektů financovaných v roce 2011 z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a.s. (v tis. Kč)
Název akce čerpání úvěru v roce 2011 splátka úvěru v roce 2011 nesplaceno k 31. 12. 2011*
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 0,00 73 870,38 298,12
Silnice 2009 - Obchvat Opava 36 409,20 212,30 36 196,91
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – část MSK 23,86 0,00 23,86
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 30 073,67 35 076,53 6 303,10
Mosty 2010 16 662,73 0,00 16 662,73
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 59 958,44 73,92 59 884,52
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 53 113,25 73 502,39 0,00
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) 1 590,31 0,00 1 590,31
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství 185,82 0,00 261,46
Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. 0,00 0,00 22 214,57
Kraj mnoha barev a příležitostí II. 0,00 6 154,02 0,00
Beskydská magistrála 3 995,33 1 957,31 4 191,58
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 17 653,23 7 681,06 10 549,54
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 306,07 0,00 306,07
Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení 0,00 12 485,47 0,00
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71 0,00 4 794,31 366,06
Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555 0,00 6 383,68 15,26
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 0,00 4 501,13 96,11
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 601,20 0,00 601,20
Multifunkční posluchárny 3 730,75 6 509,54 0,00
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 34 138,81 0,00 34 138,81
Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje 0,00 23 118,37 0,00
Modernizace škol ve stavebnictví 18 287,25 14 510,08 3 777,17
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 2 992,87 0,00 2 992,87
Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě 0,00 8 957,37 0,00
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 2 585,47 2 585,47 0,00
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 18 351,17 0,00 18 351,17
Celkem 300 659,42 282 373,33 218 821,41

*Pozn.: Celková výše nesplaceného úvěru včetně roku 2010

Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2011 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 2.065,8 mil. Kč. Finanční prostředky byly uloženy na 84 bankovních účtech a 1 účtu termínovaného vkladu, vedených u 7 bank (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UnicreditBank Czech Republic, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s. a PPF Banka, a.s.).

Z této hodnoty byly na běžných účtech kraje uloženy finanční prostředky ve výši 1.799,1 mil. Kč a na účtech peněžních fondů kraje prostředky ve výši 116,7 mil. Kč (fond sociální, zajišťovací, regionální rozvojový a fond životního prostředí).

Zbývající prostředky ve výši 150 mil. Kč jsou uloženy jako dlouhodobý (tříletý) termínovaný vklad s 3měsíční výpovědní lhůtou a s měsíčním připisováním úroků na účet kraje u Raiffeisenbank, a.s. (jedná se o nečerpané prostředky určené na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů v roce 2011). Tyto prostředky představují volné finanční prostředky roku 2011 a tvoří část financování (na úhradu části rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji) v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2012.

Finanční prostředky na běžných účtech kraje ve výši 1.799,1 mil. Kč a účtech peněžních fondů kraje ve výši 116,7 mil. Kč jsou uloženy:

 • na samostatných běžných účtech, které ve většině případů dosahují vyššího úrokového zhodnocení (celkem cca 1.052,3 mil. Kč),
 • na běžných účtech napojených do systému tzv. cash-poolingu, který umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Na těchto účtech má kraj uloženo cca 863,5 mil. Kč (z toho na účtech globálních grantů 360,9 mil. Kč). Do tohoto systému jsou dále napojeny i účty 43 příspěvkových organizací kraje, které měly v tomto systému uloženo celkem 608,1 mil. Kč.

1.6 Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s., a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a.s., společností FOCUS - METAL, s.r.o. Společnost FOCUS - METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Dne 8. 3. 2011 byla Moravskoslezskému kraji doručena výzva Mgr. René Gemmela, který zastupuje společnost FOCUS - METAL, s.r.o., ke splnění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje a zaplacení částky 62.510.878,-- Kč a částky 382.313,60 Kč v termínu do 15. 3. 2011 s tím, že v případě neuhrazení uvedených částek bude společnost FOCUS - METAL, s.r.o., nucena domáhat se svých práv soudní cestou. Tato výzva se odkazovala na některá tvrzení vyslovená Nejvyšším soudem v odůvodnění jeho usnesení týkající se mj. (ne)spornosti předmětných pohledávek z hlediska insolvenčního zákona a platnosti a obsahu ručitelského prohlášení kraje. V souladu s usnesením rady kraje č. 78/4771 ze dne 16. 3. 2011 bylo k výzvě Mgr. Gemmela dne 21. 3. 2011 sděleno, že Moravskoslezský kraj požadované částky neuhradí, když především nejsou splněny předpoklady plnění dle ručitelského prohlášení vydaného Moravskoslezským krajem.

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit další právní kroky společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči Moravskoslezskému kraji, byla ze strany kraje při jednáních se společností VaK Bruntál, a.s., požadována další forma zajištění poskytnutého ručení. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byl připraven návrh dohody o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s. Tato dohoda má preventivní charakter, na základě schválení zastupitelstva kraje usnesením č. 20/1605 ze dne 22.  6. 2011 byla uzavřena dne 11. 7. 2011 a řeší vzájemné vztahy Moravskoslezského kraje a společnosti VaK Bruntál, a.s. v případě plnění kraje z ručitelského závazku (počet splátek, výši úroku apod.).

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS ‑ METAL, s.r.o. Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) jsou přerušeny do doby pravomocného skončení aktuálně vedeného trestního řízení proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s.

Objem ručitelského závazku k 31. 12. 2011 činil 75.917.929,83 Kč.

1.7 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje krajský úřad orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje v roce 2011 rozhodovala rada kraje v souladu s platnou legislativou. U ostatních příjemců veřejné finanční podpory rozhodoval o uložení odvodu do rozpočtu kraje krajský úřad. Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2011 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 70 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 9 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 724 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 41 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V 19 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 180 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2011 provedeno odborem kontroly a interního auditu celkem 65 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem ve 42 případech v celkové výši 6.469 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu grantová schémata Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji, Síť sociální integrace, Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch, která jsou v současné době ve fázi udržitelnosti projektů. Finanční kontroly probíhaly u těchto projektů naposledy v roce 2008, nyní se už při kontrolách ex-post těchto projektů kontrolují pouze povinnosti, které byly konečným uživatelům stanoveny pro období udržitelnosti (výstupy akce, udržitelnost pracovních míst apod.). V průběhu roku 2011 se vyskytl 1 případ nedodržení stanovených povinností – blíže viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů.

V roce 2011 probíhaly veřejnosprávní kontroly zaměřené zejména na grantové projekty financované z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Vzhledem k tomu, že tyto globální granty jsou financovány zálohově a stejně tak i grantové projekty z nich financované, probíhají veřejnosprávní kontroly na místě již v průběhu realizace projektů (min. 1x za dobu realizace projektu) a výdaje jsou příjemcům podpory vyúčtovávány průběžně na základě doložených účetních dokladů a vyúčtování poskytnuté zálohy. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílí, projekty jsou financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuruje jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2011 bylo porušení rozpočtové kázně konstatováno celkem v 35 případech v celkové částce 842 tis. Kč.

V roce 2011 byly dále realizovány veřejnosprávní kontroly žádostí měst a obcí o poskytnutí dotace na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Moravskoslezského kraje před poskytnutím dotace. Tyto finanční prostředky byly poskytovány z Fondu solidarity Evropské unie prostřednictvím Ministerstva financí ve smyslu a za podmínek uvedených v Závazné metodice realizace Fondu solidarity Evropské unie v České republice. V této oblasti bylo provedeno celkem 19 kontrol, porušení rozpočtové kázně nebylo konstatováno.

2 Reprodukce majetku kraje

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2011 dosáhly celkové výše 2.454.224 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 79,2 % této částky. Součástí byly i výdaje financované z dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci informačního systému programového financování ve skutečné výši 177.107 tis. Kč (včetně finančních prostředků přijatých za výdaje uskutečněné v minulých letech u akcí financovaných z EU formou ISPROFIN ve výši 8.155 tis. Kč a u akce Průmyslová zóna Nošovice ve výši 22.205 tis. Kč). Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo v některých případech ovlivněno prodlouženými procesy správních řízení na vydání stavebních povolení, schválení žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a současně je zde promítnut i vliv zpoždění, které vzniká v rámci zadávacího řízení.

Reprodukce majetku financovaných z evropských zdrojů není součástí této kapitoly, detailně jej řeší kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů

Tabulka 1.12: Reprodukce majetku kraje (v tis. Kč)
reprodukce majetku kraje 2011
upravený rozpočet skutečnost čerpání rozpočtu v %
Reprodukce majetku z rozpočtu kraje 1 074 840,4 839 533,0 78,1
Reprodukce majetku kraje – dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN)*/ 155 030,8 145 937,6 94,1
Průmyslová zóna Nošovice z rozpočtu kraje 64 786,2 49 440,1 76,3
Průmyslová zóna Nošovice – dotace ze státního rozpočtu (ISPROFIN)*/ 809,6 809,6 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů, vč. podílu státního rozpočtu a Moravskoslezského kraje 1 158 757,4 908 895,3 78,4
Celkem 2 454 224,4 1 944 615,6 79,2

*/ pouze příjmy za výdaje uskutečněné v roce 2011

Přehled jednotlivých akcí včetně celkových výdajů na akci je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část.

2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a „Průmyslové zóny Nošovice“

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje částku 756.498 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl rozpočet navýšen na částku 1.074.840 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu o 318.342 tis. Kč bylo umožněno zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2010 ve výši 233.671 tis. Kč a zapojením neúčelového zůstatku hospodaření kraje ze rok 2010 ve výši 163.751 tis. Kč. Rozdíl mezi zapojeným přebytkem hospodaření a celkovým navýšením představuje hlavně úsporu v odvětví zdravotnictví ve výši 75.000 tis. Kč. Jedná se o zrušení akcí „Komplexní rekonstrukce chirurgických operačních sálů“ a „Komplexní rekonstrukce ARO“ u příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně z důvodu následného pronájmu. Tyto finanční prostředky byly použity jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2012. Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo 839.533 tis. Kč, tj. 78 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 202.739 tis. Kč. Na toto navýšení měla největší vliv akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“ realizovaná příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, kde došlo k navýšení o 111.000 tis. Kč, a dále pokračující akce „Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009 a 2010“, kde byl navýšen rozpočet o 90.094 tis. Kč.

Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví školství, a to o částku 56.031 tis. Kč. Na navýšení rozpočtu v odvětví školství se největší měrou podílely akce „Rekonstrukce hřiště včetně oplocení“ pro příspěvkovou organizaci Matiční gymnázium, Ostrava ve výši 5.395 tis. Kč a „Zabezpečení požární bezpečnosti budovy a vestavba výtahu“ pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm ve výši 4.281 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví. Jsou v ní uvedeny částky z rozpočtu kraje bez dotací z programu ISPROFIN.

Tabulka 1.13: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v členění dle odvětví (bez ISPROFIN) (v tis. Kč)
odvětví 2011
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost čerpání UR (%)
Doprava 245 404,0 448 143,3 365 223,7 81,5
Krizové řízení 0,0 710,0 0,0 0,0
Školství 121 699,0 177 729,6 164 204,8 92,4
Kultura 27 330,0 32 995,0 9 195,0 27,9
Zdravotnictví 292 869,0 296 142,1 210 408,4 71,0
Sociální věci 40 996,0 46 628,5 22 132,6 47,5
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 28 200,0 72 491,9 68 368,5 94,3
Celkem 756 498,0 1 074 840,4 839 533,0 78,1

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 448.143 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 293.153 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 154.990 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 365.224 tis. Kč, tj. 81,5 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční 210.234 tis. Kč a neinvestiční 154.990 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2011 vyčleněny finanční prostředky ve výši 228.359 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na akci:

 • Souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 151.000 tis. Kč,
 • Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 50.000 tis. Kč,
 • Stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice ve výši 3.093 tis. Kč,
 • Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 9.000 tis. Kč,
 • Úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události ve výši 6.166 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky ve výši 9.100 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2012.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2011 vyčleněno 219.784 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 145.965 tis. Kč, což je 66,4 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 73.819 tis. Kč, která byla účelově převedena do rozpočtu roku 2012 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009 ve výši 13.325 tis. Kč,
 • Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2010 ve výši 57.342 tis. Kč,
 • Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. ve výši 3.152 tis. Kč.

Významnou akcí reprodukce majetku v odvětví dopravy, kterou realizoval v roce 2011 krajský úřad v úzké spolupráci s příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, byla akce „Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2009“, která začala ihned po ukončení vyhlášeného krizového stavu a její realizace bude ukončena v roce 2012. Tato akce byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. Akce byla rozčleněna do 34 dílčích staveb, z toho v roce 2011 bylo realizováno 17 dílčích staveb. Mezi nejvýznamnější patří „Silnice II/483 rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm“ s celkovými výdaji za období 2010-2011 ve výši 21.458 tis. Kč.

V roce 2010 zasáhly ničivé povodně území Moravskoslezského kraje, došlo opakovaně k poškození majetku kraje, a to zejména v oblasti dopravní infrastruktury. V návaznosti na to vyčlenil kraj v roce 2011 na akci „Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2010“ částku ve výši 122.313 tis. Kč, ze které bylo v roce 2011 použito 64.972 tis. Kč. Tato akce byla rovněž spolufinancována z prostředků státního rozpočtu z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. Tato akce byla rozčleněna do 16 dílčích staveb, které byly realizovány zejména v roce 2011. Mezi nejvýznamnější patří „Odstranění stavu nouze – Most ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška“ s celkovými výdaji za období 2010-2011 ve výši 91.650 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Pro odvětví krizového řízení bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje 710 tis. Kč investičních prostředků na akci „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení“. Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 95/6002 ze dne 19. 10. 2011 s rozpočtovanými náklady ve výši 710 tis. Kč. S ohledem na to, že řízení na výběr zhotovitele stavby bylo zrušeno pro vysoké nabídky a v závěru roku byla připravována nová veřejná zakázka, byly nevyčerpané finanční prostředky usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu na rok 2012.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 177.730 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 19.839 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 157.891 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 164.205 tis. Kč, tj. 92,4 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 19.178 tis. Kč a investiční ve výši 145.027 tis. Kč.

Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 13.525 tis. Kč představuje částka 2.828 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 10.697 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svými usneseními č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 a 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila do rozpočtu na rok 2012, a to na dofinancování akcí zahájených v předcházejících letech.

Tabulka 1.14: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 12 985,3 12 952,8
Gymnázia 29 425,5 29 190,8
Odborné školy a učiliště 92 035,3 81 562,7
Dětské domovy 24 034,8 21 946,4
Umělecké školy 6 563,7 6 558,3
Ostatní zařízení 12 685,0 11 993,9
Celkem 177 729,6 164 204,8

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2011 vyčleněny finanční prostředky ve výši 97.405 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 90.729 tis. Kč, což představuje 93,1 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akci:

 • Změna školní jídelny na školní jídelnu – výdejnu ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvkové organizaci ve výši 3.970 tis. Kč,
 • Provedení úprav školní jídelny ve Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvkové organizaci ve výši 3.804 tis. Kč,
 • Stavební úpravy výcvikové haly v Jamarticích ve Střední škole, Rýmařov, příspěvkové organizaci ve výši 3.746 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2011 vyčleněno 80.325 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 73.476 tis. Kč, což je 91,5 % rozpočtovaných finančních prostředků. Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v odvětví školství se řadí především tyto akce:

 • Rekonstrukce domova mládeže ve Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvkové organizaci s celkovými výdaji za období 2010-2011 ve výši 12.701 tis. Kč,
 • Výměna oken v budově SOU ve Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Kopřivnice, příspěvková organizace ve výši 5.447 tis. Kč,
 • Rekonstrukce hřiště včetně oplocení v Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace ve výši 5.179 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku schváleny finanční prostředky ve výši 32.995 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 4.076 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 28.919 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 9.195 tis. Kč, tj. 28 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 4.076 tis. Kč a investiční ve výši 5.119 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 23.800 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 23.750 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2012 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • Těšínsk é divadlo - Malá scéna pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace ve výši 23.150 tis. Kč,
 • Přestavba autobusu na stěhovací vůz pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace ve výši 600 tis. Kč.
Tabulka 1.15: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
ukazatel upravený rozpočet skutečnost
Divadla 28 648,0 4 848,0
Muzea a galerie 4 347,0 4 347,0
Celkem 32 995,0 9 195,0

Nejvýznamnější akcí reprodukce majetku v odvětví kultury v roce 2011 bylo pořízení autobusu pro potřeby Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkovou organizaci v hodnotě 4.548 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 296.142 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 27.322 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 268.820 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 210.408 tis. Kč, tj. 71 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční výdaje ve výši 22.592 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 187.816 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 85.734 tis. Kč představuje částka 20.603 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající finanční prostředky rada kraje svými usneseními č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 a 103/6635 ze dne 14. 2. 2012 zapojila do rozpočtu na rok 2012, a to na dofinancování akcí zahájených v předcházejících letech.

Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků bylo určeno pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 221.778 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo z rozpočtu vyčleněno 74.364 tis. Kč. Příspěvkové organizace použily finanční prostředky rozpočtu roku 2011 ve výši 196.261 tis. Kč, což představuje 88 % upraveného rozpočtu, krajský úřad pak ve výši 14.148 tis. Kč, což činí 19 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 287 472,1 207 328,4
Odborné léčebné ústavy 1 670,0 80,0
Zdravotnická záchranná služba 7 000,0 3 000,0
Celkem 296 142,1 210 408,4

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří zejména akce:

 • Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace za období 2009-2011 v celkové výši 73.309 tis. Kč,
 • Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, příspěvková organizace za období 2009-2011 v celkové výši 72.900 tis. Kč,
 • Rekonstrukce pavilonu psychiatrie v Nemocnici Třinec, příspěvková organizace za období 2009-2011 v celkové výši 39.182 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku v roce 2011 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 46.629 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 41.531 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.098 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 22.133 tis. Kč, tj. 47,5 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční výdaje ve výši 3.482 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 18.651 tis. Kč. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 24.496 tis. Kč představuje částka 1.895 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající částka ve výši 22.601 tis. Kč představuje finanční prostředky, které rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila do rozpočtu na rok 2012, a to na dofinancování již zahájených akcí.

Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 22.515 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 24.114 tis. Kč. Příspěvkové organizace použily finanční prostředky rozpočtu roku 2011 ve výši 13.898 tis. Kč, což představuje 61,7 % upraveného rozpočtu a krajský úřad na 5 akcí v celkové výši 8.235 tis. Kč, což činí 34 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 10 129,0 5 448,1
Domovy 36 149,5 16 334,5
Zařízení pro výkon pěstounské péče 350,0 350,0
Celkem 46 628,5 22 132,6

K nejvýznamnějším akcím reprodukce majetku v odvětví sociálních věcí z hlediska čerpání finančních prostředků v roce 2011 patřily zejména níže uvedené akce:

 • Řešení objektu ve Vítkově pro Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace za období 2010 ‑ 2011 s celkovými náklady 3.850 tis. Kč,
 • Oprava zámecké zdi v Domově Na zámku, příspěvková organizace v Kyjovicích ve výši 2.504 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje celkem 72.492 tis. Kč finančních prostředků, z toho investičních ve výši 72.193 tis. Kč a neinvestičních prostředků 299 tis. Kč. Čerpání rozpočtu činilo celkem 68.369 tis. Kč, tj. 94 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 4.423 tis. Kč představuje částka 1.632 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající finanční prostředky rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila do rozpočtu na rok 2012, a to zejména na dofinancování akce „Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“.

Pro úplnost uvádíme, že Moravskoslezský kraj v roce 2011 dle aktuální potřeby zakoupil pozemky v celkové pořizovací ceně 1.722,5 tis. Kč, které následně byly předány k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje. Tyto výdaje byly zařazeny do oblasti financování a správa majetku. Kromě toho kraj realizoval aktualizaci „Povodňového plánu Moravskoslezského kraje“, dofinancování „Zásad územního rozvoje“ a pořídil „Plán dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje“. Tyto investiční výdaje v celkové výši 990 tis. Kč byly vynaloženy při výkonu samosprávných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu.

2.2 Informační systém programového financování (ISPROFIN) vyjma „Průmyslové zóny Nošovice“

V rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2011 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu (viz tabulka 1.18).

V roce 2011 se kraj zapojil do jednotlivých programů v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a z evropských zdrojů v celkové ve výši 163.186 tis. Kč (včetně finančních prostředků přijatých za výdaje uskutečněné v minulých letech ve výši 8.155 tis. Kč). Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci jednotlivých programů byl Moravskoslezský kraj.

Tabulka 1.18: Vyhlášené programy v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN a jejich čerpání (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – investice **/ 129 234,2 120 141,0
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice 9 00,0 9 00,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 461,6 461,6
Integrovaný operační program - služby v oblasti sociální integrace – investice */ 5 079,4 462,0
Integrovaný operační program - služby v oblasti sociální integrace – neinvestice */ 336,5 108,0
Integrovaný operační program - Zavádění ICT v územní veřejné správě – neinvestice */ 159,9 133,7
Integrovaný operační program - Zavádění ICT v územní veřejné správě – investice */ 51,0 0,0
Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva – investice 250,0 250,0
Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – EU – neinvestice */ 1 289,8 1 255,4
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – neinvestice 611,4 611,4
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – investice */ 4 623,0 4 339,7
Podpora udržitelného využívání zdroje energie – investice */ 20 003,8 17 274,8
Podpora udržitelného využívání zdroje energie – neinvestice */ 185,0 0,0
Celkem ISPROFIN 163.185,6 145.937,6

*/ Rozdíl (poskytnuto x čerpáno) představují finanční prostředky, které kraj obdržel v roce 2011 za výdaje realizované v minulých letech

**/ Rozdíl představují nedočerpané finanční prostředky v rámci poskytnutého limitu

2.2.1 Čerpání finančních prostředků v rámci ISPROFIN dle odvětví

V odvětví dopravy byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dotace v celkové výši 129.234 tis. Kč. Na základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotací bylo Moravskoslezskému kraji v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ poskytnuto 21 investičních dotací. Poskytnuté dotace byly vyčerpány v rámci vydaných rozpočtových limitů do výše 120.141 tis. Kč. U pěti akcí došlo k nedočerpání poskytnutých dotací, a to z důvodu:

a) snížení celkových nákladů, případně uplatnění sankcí nebo odkupu vyfrézovaného materiálu u níže uvedených akcí:

 • „Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil tělesa Ženklava“ o částku 36 tis. Kč,
 • „Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší“ o částku 36 tis. Kč,
 • „Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-22 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm“ o částku 49 tis. Kč,
 • „Silnice III/01154 Hrčava-sanace svahu v km 6,970“ o částku 13 tis. Kč.

b) nepříznivých klimatických podmínek, které měly za následek prodloužení termínu realizace stavby u akce „Silnice III/48312 v obci Čeladná-Podolánky-rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000“ a přesunu nedočerpané části dotace ve výši 8.960 tis. Kč do roku 2012.

V průběhu roku 2011 Moravskoslezský kraj obdržel od Ministerstva financí v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení I. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem za výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy v celkové výši 462 tis. Kč.

V odvětví kultury byla Moravskoslezskému kraji z kapitoly Ministerstva kultury poskytnuta v rámci programu „Záchrana architektonického dědictví - neinvestice“ účelová neinvestiční dotace na akci „Ostrava, k.ú.Moravská Ostrava, okres Ostrava-město, Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren, obnova starých koupelen“ ve výši 900 tis Kč. Finanční prostředky byly na danou akci plně vyčerpány.

V odvětví krizového řízení poskytlo Ministerstvo vnitra v rámci programu „Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ investiční dotaci ve výši 250 tis. Kč na projekt „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“ zrealizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Celková výše dotace na spolufinancování vlastního podílu příjemce od Ministerstva vnitra za období realizace projektu činila 14.285 tis. Kč. Na základě Smlouvy o partnerství mezi Moravskoslezským krajem, Ministerstvem vnitra a statutárním městem Ostrava byly v rámci závěrečného vyúčtování projektu přepočteny podíly jednotlivých partnerů dle skutečné výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu. Skutečný podíl Ministerstva vnitra na spolufinancování celkových nákladů projektu činí 15.092 tis. Kč. Rozdíl ve výši 807 tis. Kč byl předfinancován Moravskoslezským krajem a v rámci finančního vypořádání za rok 2011 požádal kraj o jeho úhradu.

V oblasti vlastní správní činnosti kraje poskytlo Ministerstvo vnitra v rámci programu „Integrovaný operační program - Zavádění ICT v územní veřejné správě“ dotaci na projekt „Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy)“ ve výši 211 tis. Kč, z toho činily prostředky za výdaje v předchozích letech 77 tis. Kč. Tato akce je spolufinancována z evropských finančních zdrojů a její realizace pokračuje i v roce 2012.

V odvětví zdravotnictví byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta v rámci programu „Podpora udržitelného využívání zdroje energie“ a zaslána na účet kraje dotace ve výši 724 tis. Kč na projekt „Energetické úspory v oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích“, který je spolufinancován z evropských finančních zdrojů. V celkové přijaté částce jsou zahrnuty prostředky za výdaje uskutečněné v předchozích letech ve výši 20 tis. Kč.

V odvětví sociálních věcí v rámci informačního systému programového financování z programu „Integrovaný operační program – služby v oblasti sociální integrace“ byla kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuta dotace ve výši 5.416 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 337 tis. Kč a investiční ve výši 5.079 tis. Kč na akci „1. etapa transformace organizace Marianum“. Podstatnou část těchto prostředků tvoří částka 4.846 tis. Kč za výdaje realizované v minulých letech, z toho neinvestice ve výši 229 tis. Kč a investice ve výši 4.617 tis. Kč. Tato akce je spolufinancována z evropských finančních zdrojů a její realizace pokračuje i v roce 2012.

V odvětví životního prostředí poskytlo Moravskoslezskému kraji Ministerstvo životního prostředí dotace z informačního systému programového financování v rámci programu „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ v celkové výši 5.234 tis. Kč, z toho neinvestice ve výši 611 tis. Kč a investice ve výši 4.623 tis. Kč na projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa“ a na projekt „Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky“. V rámci programu „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní“ byla na účet kraje zaslána dotace ve výši 1.290 tis. Kč na projekt „Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK“. Z celkových přijatých dotací v odvětví životního prostředí představuje částka 318 tis. Kč prostředky přijaté za výdaje uskutečněné v minulých letech, z toho 283 tis. Kč z programu Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny a 34 tis. Kč z programu Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní.

V odvětví školství v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN z programu „Podpora udržitelného využívání zdroje energie“ byla na účet kraje zaslána dotace ve výši 19.465 tis. Kč na 2 projekty realizace úspor energie v příspěvkových organizacích zřízených krajem v odvětví školství. Ministerstvo životního prostředí jako poskytovatel dotace proplatilo Moravskoslezskému kraji dotaci na základě předložených žádostí o platbu. Tyto projekty jsou spolufinancovány z evropských finančních zdrojů v rámci Operačního programu Životní prostředí a poskytnuté prostředky byly určeny na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie. Jedná se o níže uvedené akce:

 1. Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek ve výši 9.424 tis. Kč,
 2. Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě – Porubě ve výši 10.042 tis. Kč.

Z celkové přijaté dotace v odvětví školství představuje částka 2.894 tis. Kč prostředky přijaté za výdaje uskutečněné v minulých letech, z toho 2.641 tis. Kč u akce „Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek“ a 253 tis. Kč u akce „Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě – Porubě“.

Přehled dotací poskytnutých Moravskoslezskému kraji dle kapitol státního rozpočtu v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část.

2.3 Průmyslová zóna Nošovice

V roce 2011 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování akce „Průmyslová zóna Nošovice“. Na toto financování použil kraj jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků této akce dle rozhodnutí činí 2.152.125 tis. Kč. V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 1.607.108 tis. Kč, z prostředků Moravskoslezského kraje (jako uznatelný náklad) 364.404 tis. Kč a z příspěvků ostatních subjektů podílejících se na výstavbě Průmyslové zóny částka ve výši 180.613 tis. Kč.

Na akci „Průmyslová zóna Nošovice“ bylo dle závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace profinancováno v jednotlivých letech z vlastních zdrojů kraje a ze státního rozpočtu:

Tabulka 1.19: Objem zdrojů finančních prostředků vynaložených na akci Průmyslová zóna Nošovice (v tis. Kč)
Období Vlastní zdroje celkem Uznatelný náklad dle rozhodnutí Dotace ze státního rozpočtu
2005 11 282,0 11 190,3 201 873,0
2006 70 746,4 44 439,2 514 285,0
2007 */101 817,9 47 974,7 357 990,0
2008 */144 385,5 129 909,8 131 543,0
2009 */49 749,9 31.787,4 271 270,6
2010 */75 844,1 48 477,4 106 547,6
2011 47 295,3 10 625,0 23 014,3
Celkem 501 121,1 324 403,8 1 606 523,5

*/Objem vlastních zdrojů snížen o vynaložené finanční prostředky za stát, které kraj formou refundace obdržel až v následujících letech.

Největší podíl z celkových vynaložených finančních prostředků představují náklady na stavební práce, náklady na výkupy pozemků a na projektové práce, zajištění studií a posudků, odborných expertíz, dále úhradu nákladů souvisejících s údržbou území průmyslové zóny a profinancování neinvestičního příspěvku domácnostem.

Dle závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo povinností Moravskoslezského kraje profinancovat v roce 2011 prostředky ve výši 10.625 tis. Kč. Kraj na danou akci vyčlenil ze svého rozpočtu částku ve výši 64.786 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady kraje činily 49.440 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuté jak uznatelné, tak i neuznatelné náklady, které nejsou součástí ISPROFIN. Největší objem výdajů byl vynaložen na stavební práce spojené s vybudováním odstavného parkoviště s napojením v Nošovicích a na kompenzace Zemědělskému družstvu vlastníků. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 15.346 tis. Kč představuje částka 2.496 tis. Kč skutečnou úsporu. Zbývající finanční prostředky rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila do rozpočtu na rok 2012 na úhradu závazků vyplývající z uzavřených smluvních dokumentů.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2011 finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 23.014 tis. Kč. Tuto dotaci je nutno rozdělit do následujících kategorií:

 1. finanční prostředky, které kraj předfinancoval v roce 2011 a které zároveň obdržel formou dotace, činí 810 tis. Kč. Dotace byla čerpána především na výkon inženýrských a projektových činností a činnost koordinátora BOZP,
 2. finanční prostředky, které kraj uhradil v předchozích letech, na účet kraje však byly formou dotace připsány až v roce 2011. Podíl zpětně uznané dotace ze státního rozpočtu představuje částku 22.202 tis. Kč. Refundované prostředky byly určené na rozvoj Moravskoslezského kraje,
 3. finanční prostředky, které Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2011, ale výdaj byl realizován v lednu 2012. Jedná se o částku 2 tis. Kč.

3 Dotační programy

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. V roce 2011 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví regionálního rozvoje, cestovního ruchu, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví, životního prostředí, sociálních věcí, územního plánování a stavebního řádu. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu - „Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Cílem finanční podpory je prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci projektů realizovat v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací. Neméně důležitá je finanční podpora přípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do programů financovaných z evropských finančních zdrojů a podpora rozvojových záměrů obcí do 10 tisíc obyvatel prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Pro rok 2011 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 209.594 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka navýšena na 337.663 tis. Kč a vyčerpáno bylo 59,8 % těchto prostředků. Nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do upraveného rozpočtu na rok 2012. Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů ve schváleném rozpočtu na rok 2011 představoval 2,5 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2011 je uveden v tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Dalším typem jsou dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2011 je uvedeno financování roku 2011 a použití prostředků ke 31. 12. 2011, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

Výjimku tvoří víceleté dotační programy, které byly v roce 2011 ukončeny jako celek. U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2011 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2012) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. Pokud subjekt od realizace projektu odstoupil dříve než byla dotace vyplacena, nejsou tyto prostředky v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy uvedeny. Blíže jsou zde popsány pouze realizované projekty.

Tabulka 1.20: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2011 a délka jejich financování
odvětv í název dotačního programu *) délka jeho financování
regionální rozvoj Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2006-12, 2007-12, 2010-12, 2011-12
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007-12, 2010-12, 2011-12
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009-13, 2010-12, 2011-12
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji  2010-11, 2011-12
Podpora turistických informačních center v MSK 2010-12, 2011-12
Podpora turistických oblastí v MSK 2010-12, 2011-12
doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích  2010-11
školství Podpora aktivit v oblasti sportu 2011
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2011
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)  2010-11, 2011-12
kultura Program podpory aktivit v oblasti kultury 2011
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2011
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje 2011
územní plánování a stavební řád Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009-15
zdravotnictví Podpora projektů ve zdravotnictví 2011
životní prostředí Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2011
Drobné vodohospodářské akce  2010-11, 2011-12
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005-13, 2007-13, 2008-13, 2009-13
Příspěvky na hospodaření v lesích 2011
Příspěvky na podporu včelařství 2011
sociální věci Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2011
Program protidrogové politiky kraje 2011
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2011
Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2011
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2011

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje byly pro rok 2011 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy na podporu zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, podporu vědy a výzkumu, podporu přípravy projektové dokumentace a podporu obnovy a rozvoje venkova v celkové výši 222.173 tis. Kč. Zpravidla se jedná o víceleté dotační programy. Skutečné výdaje v průběhu roku 2011 činily 108.839 tis. Kč.

3.1.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2006 až 2010

Tabulka 1.21: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2009 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 168 538 100 142 52 950 093 102 577 273 99 310 257 3 267 016
z toho:            
 - obcím 132 790 300 136 38 202 293 76 689 073 73 422 057 3 267 016
 - dobrovolným svazkům obcí 35 747 800 6 14 747 800 25 888 200 25 888 200 0

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 18. 2. 2009 usnesením č. 9/412 o vyhlášení kontinuální výzvy „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ ke dni 23. 2. 2009 a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován.

Dotační program je realizován formou kontinuální výzvy, žádosti o dotace jsou žadateli předkládány v průběhu celého roku. Cílem programu bylo podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovacím období 2007-2013.

Moravskoslezský kraj se podílí na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika na období 2007-2013
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007-2013
 • Operačního programu Životní prostředí

Příjemce dotace je povinen do 10 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace doložit dokument prokazující skutečnost, že projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Nedoloží-li tento dokument, nebude mu dotace vyplacena. Až po doložení dokumentu je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, ta je pak vyplacena jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Na realizaci Programu bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2011 vyčleněno pro nové žadatele celkem 60.909 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje v roce 2011 schválilo poskytnutí dotací celkem 43 žadatelům v celkovém objemu 39.929 tis. Kč, z toho:

 • usnesením č. 18/1560 ze dne 23. 3. 2011 - 15 žadatelům v celkové sumě 17.579 tis. Kč,
 • usnesením č. 20/1648 ze dne 22. 6. 2011 - 19 žadatelům v úhrnné výši 20.676 tis. Kč,
 • usnesením č. 21/1750 ze dne 21. 9. 2011 - 9 žadatelům v úhrnné výši 1.674 tis. Kč.

Do rozpočtu kraje na rok 2012 bylo účelově převedeno na financování programu 69.183 tis. Kč.

Podpora vědy a výzkumu

Cílem dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu je především podpora výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji v oblasti technických věd, přírodních věd, lékařských věd, společenských věd, zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů, podpora talentovaných studentů bakalářského studia vysokých škol prostřednictvím poskytování stipendií, podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia, podpora spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Tabulka 1.22: Podpora vědy a výzkumu 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2009 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 749 000 9 0 18 758 500 18 463 266 295 234
z toho:            
 - vysokým školám 11 123 000 6 0 10 132 500 10 132 500 0
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 487 000 1 0 3 487 000 3 191 766 295 234
 - příspěvkovým organizacím státu 5 139 000 2 0 5 139 000 5 139 000 0

Dotační program „Podpora vědy a výzkumu“ byl vyhlášen v roce 2009. Cílem programu bylo podpořit výzkumné a vývojové aktivity formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže.

Z předložených 41 žádostí zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/403 ze dne 14. 10. 2009 schválilo 9 žádostí v celkové částce 19.749 tis. Kč.

V roce 2011 vrátila Vysoká škola podnikání, a. s. část dotace ve výši 295 tis. Kč.

Do upraveného rozpočtu na rok 2011 byly účelově převedeny finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč, určené k úhradě doplatku dotace Slezské univerzitě v Opavě. Tomuto příjemci zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/1749 ze dne 21. 9. 2011 prodloužilo lhůtu pro závěrečné vyúčtování dotace do 30. 1. 2013 a na další splátku má nárok po doručení bezchybného závěrečného vyúčtování.

Celkové zhodnocení dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu 2009“ bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Tabulka 1.23: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 579 000 43 8 339 676 13 316 676 13 140 286 176 390
z toho:            
 - vysokým školám 4 323 000 9 982 964 4 071 964 3 895 574 176 390
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 6 426 000 24 5 493 082 5 737 582 5 737 582 0
 - občanským sdružením 2 004 000 5 1 200 000 1 596 000 1 596 000 0
 - veřejným výzkumným institucím 675 000 1 337 500 675 000 675 000 0
 - příspěvkovým organizacím státu 2 119 000 3 294 130 1 204 130 1 204 130 0
 - státním podnikům 32 000 1 32 000 32 000 32 000 0

Z přijatých 55 žádostí bylo zastupitelstvem kraje v roce 2011 schváleno k podpoře 43 žádostí v celkové částce 15.579 tis. Kč, a to:

 • usnesením č. 12/1058 ze dne 23. 6. 2010 - 28 žádostí v částce 11.921 tis. Kč
 • usnesením č. 13/1171 ze dne 22. 9. 2010 - 1 žádost v částce 90 tis. Kč
 • usnesením č. 16/1367 ze dne 22. 12. 2010- 14 žádostí v částce 3.568 tis. Kč

V roce 2011 bylo vyplaceno po doložení závěrečného bezchybného vyúčtování projektů celkem 8.340 tis. Kč. Dva z příjemců dotací doložili uznatelné náklady vynaložené na realizaci projektů v nižší částce, než jim byla vyplacena, a proto přeplatky v celkové výši 176 tis. Kč vrátili v roce 2011 zpět na účet poskytovatele. Příjemci Fakultní nemocnice Ostrava bylo závěrečné vyúčtování dvou projektů v prosinci 2011 vráceno pro formální chyby k doplnění a proto byly finanční prostředky na doplatek dotací ve výši 910 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu na rok 2012.

Celkové zhodnocení dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010“ bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Programy na podporu přípravy projektové dokumentace

Cílem dotačních programů je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Životní prostředí.

Tabulka 1.24: Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2006 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 237 656 11 0 15 237 656 6 723 022 8 514 634
z toho:            
 - obcím 14 796 656 10 0 14 796 656 6 282 022 8 514 634
 - dobrovolným svazkům obcí 441 000 1 0 441 000 441 000

V rámci dotačního programu vyhlášeného v roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1202/1 ze dne 23. 11. 2006 o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 15.238 tis. Kč. Po uzavření smluv byla během prosince 2006 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V průběhu let 2007 až 2010 byly ukončeny a vyúčtovány všechny projekty mimo příjemce statutární město Opava, kterému byl usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1747 ze dne 21. 9. 2011 prodloužen termín ukončení realizace do 31. 12. 2012.

Celkové zhodnocení dotačního programu bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.25: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2007 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 298 000 37 0 16 111 000 13 272 411 2 838 589
z toho:            
 - obcím 15 563 000 33 0 14 376 000 11 749 701 2 626 299
 - dobrovolným svazkům obcí 1 735 000 4 0 1 735 000 1 522 710 212 290

V rámci dotačního programu zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1648 ze dne 27. 9. 2007 schválilo 39 žádostí v celkovém objemu 17.298 tis. Kč. Po uzavření smluv byla všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V roce 2008 odstoupily 2 subjekty a vrátily celou částku vyplacené dotace. Zbývající projekty byly v průběhu let 2007-2011 ukončeny a vyúčtovány mimo projektu příjemce statutární město Opava, kterému byl usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1748 ze dne 21. 9. 2011 prodloužen termín ukončení realizace do 31. 12. 2012.

Celkové zhodnocení dotačního programu bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.26: Program na podporu přípravy projektové dokumentace (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 8 038 000 15 4 608 660 6 560 298 6 560 298 0
z toho:            
 - obcím 8 038 000 15 4 608 660 6 560 298 6 560 298 0

Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 12/1072 ze dne 23. 6. 2010 schváleno 15 žádostí v celkové částce 8.038 tis. Kč. V roce 2011 bylo vyplaceno 4.609 tis. Kč a 13 projektů bylo ukončeno a vyúčtováno. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1564 ze dne 23. 3. 2011 o prodloužení termínu realizace obci Markvartovice do 30. 6. 2012 a usnesením č. 22/1944 ze dne 14. 12. 2011 obci Kaňovice do 31. 12. 2012. Finanční prostředky ve výši 1.266 tis. Kč byly tedy účelově převedeny do rozpočtu roku 2012.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u posledních dvou realizovaných projektů bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2007 a 2010 je podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a svazků obcí., podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích a na vytvoření koncepčních střednědobých dokumentů.

Tabulka 1.27: Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2007 až 2011
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 000 000 77 0 22 001 300 21 443 731 557 569
z toho:            
 - obcím 13 293 000 53 0 13 294 300 12 960 765 333 535
 - dobrovolným svazkům obcí 6 189 000 17 0 6 189 000 6 163 548 25 452
 - obecně prospěšným společnostem 828 000 2 0 828 000 632 789 195 211
 - občanským sdružením 1 190 000 4 0 1 190 000 1 186 629 3 371
 - zájmovým sdružením 500 000 1 0 500 000 500 000 0

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků vratek na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo zastupitelstvem kraje usnesením č. 17/1455 ze dne 26. 4. 2007 schváleno 77 žádostí v celkové částce 22.000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 dva subjekty dotaci odmítly, dva subjekty dotaci vrátily v plné poskytnuté výši. Obec Kunín z důvodu neuskutečnění projektu část dotace vrátila. Dle podmínek dotačního programu bylo těmito finančními prostředky podpořeno 5 náhradních subjektů.

V průběhu let 2007-2011 všichni příjemci dotace předložili závěrečné vyúčtování dotace s výjimkou obce Darkovice, které zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1341 ze dne 10. 11. 2010 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012.

Celkové zhodnocení dotačního programu „Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2007“ bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.28: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 634 500 79 8 884 541 33 823 541 33 794 925 28 616
z toho:            
 - obcím 29 551 100 63 6 409 644 27 729 044 27 729 044 0
 - dobrovolným svazkům obcí 6 083 400 16 2 474 897 6 094 497 6 065 881 28 616

V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo zastupitelstvem kraje usnesením č. 11/972 ze dne 21. 4. 2010 schváleno 79 žádostí v celkové částce 35.635 tis. Kč. Díky úspoře při realizaci některých projektů byl ještě v roce 2010 podpořen jeden náhradník – obec Malá Morávka.

Do konce roku 2011 všichni příjemci dotace předložili závěrečné vyúčtování dotace a bylo jim vyplaceno 8.885 tis. Kč. Výjimkou byla obec Písečná, které zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1365 ze dne 22. 12. 2010 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012. Nedočerpané prostředky ve výši 275 tis. Kč určené k úhradě dotace obci Písečná byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2012.

C elkové zhodnocení dotačního programu bude předmětem Závěrečného účtu na rok 2012.

3.1.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011

Tabulka 1.29: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2011
poskytnuto čerpáno vráceno 
celkem 16 414 000 46 2 951 500 2 951 500 0
z toho:          
 - vysokým školám 4 409 000 8 2 122 000 2 122 000 0
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 946 000 34 0 0 0
 - občanským sdružením 1 849 000 3 724 500 724 500 0
 - veřejným výzkumným institucím 210 000 1 105 000 105 000 0

Cílem dotačního programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v Moravskoslezském kraji formou poskytování účelových dotací:

 • zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných v Moravskoslezském kraji (dotační titul 1),
 • podpora talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování stipendií (dotační titul 2),
 • podpora spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných ústavů v Moravskoslezském kraji (dotační titul 3),
 • podpora výzkumných a vývojových aktivit v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy (dotační titul 4),
 • podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia (dotační titul 5).

V rozpočtu kraje na rok 2011 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 20.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/1649 schválilo celkem 53 projektů v celkové částce 19.400 tis. Kč. V průběhu roku 2011 tři žadatelé dotaci odmítli, dva žadatelé nedoložili ve stanovené lhůtě podepsané smlouvy a Vysoké škole báňské – technické univerzitě Ostrava byly dva projekty zamítnuty z důvodu rizika možného překročení limitu podpory de minimis.

Celkem bylo v roce 2011 realizováno 46 projektů a příjemcům dotací byla vyplacena částka 2.952 tis. Kč.

Rada kraje svým usnesením č. 97/6166 ze dne 16. 11. 2011 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 1.423 tis. Kč na posílení dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ k vyplacení náhradníků tohoto dotačního programu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13.462 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2012 k úhradě dalších splátek dotací.

Protože termín ukončení realizace projektů posledního dotačního titulu je stanoven do 30. 11. 2012, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.30:  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2011
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 995 000 16 3 347 700 3 347 700 0
z toho:          
 - obcím 6 745 000 15 3 222 700 3 222 700 0
 - vysokým školám 250 000 1 125 000 125 000 0

Dotační program navazuje na obdobné programy z let 2003-2010 a jeho cílem je podpora obcí, svazků obcí, klastrových organizací a vysokých škol prostřednictvím poskytování dotací na vypracování projektových dokumentací k projektům předkládaným těmito organizacemi do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životní prostředí Operačního programu Podnikání a inovace.

V rozpočtu na rok 2011 bylo na tento dotační program vyčleněno 7.000 tis. Kč. Celkem bylo předloženo 24 žádostí, ze kterých zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1562 ze dne 23. 3. 2011 podpořilo 17 projektů. V průběhu roku 2011 jeden příjemce dotací na realizaci 2 projektů nedoložil požadované podklady. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ve výši 995 tis. Kč přiděleny dvěma náhradníkům, z nichž jeden z nich opět nedoložil požadované podklady.

V roce 2011 byly po závěrečném vyúčtování doplaceny projekty 2 příjemcům a finanční prostředky na dofinancování zbývajících 14 projektů byly převedeny do rozpočtu na rok 2012.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení a závěrečné vyúčtování projektů je stanoven do 31.12. 2012, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.31:  Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2011
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 36 869 300 86 27 785 032 27 785 032 0
z toho:          
 - obcím 31 478 200 73 24 839 482 24 839 482 0
 - dobrovolným svazkům obcí 5 391 100 13 2 945 550 2 945 550 0

Cílem dotačního programu bylo poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a svazků obcí, podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy a rozvoje venkova, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 bylo na dotační program vyčleněno 36.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1561 ze dne 23. 3. 2011 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 80 projektů v celkovém objemu 35.449 tis. Kč.

V průběhu roku 2011 bylo z dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu“ převedeno 1.423 tis. Kč a dále došlo k úsporám z důvodu, že některé subjekty realizovaly své projekty za nižší částku, než byla uvedena ve smlouvě. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro náhradníky podle pořadí schváleného zastupitelstvem kraje. Tím bylo podpořeno dalších 6 náhradních subjektů, kterým byla přidělena částka ve výši 3.035 tis. Kč.

Za rok 2011 bylo vyplaceno příjemcům 27.785 tis. Kč a do roku 2012 byla převedena částka ve výši 8.851 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 30. 6. 2012, bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

3.2 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly pro rok 2011 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy ve výši 20.619 tis. Kč. Skutečné výdaje v průběhu roku činily 14.929 tis. Kč, a to na úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu turistických informačních center a podporu turistických oblastí. Jedná se většinou o dotační programy, jejichž ukončení a závěrečné vyúčtování přechází do následujícího roku.

3.2.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2010

Tabulka 1.32: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 698 000 19 388 909 3 207 709 2 728 203 479 506
z toho:            
 - obcím 188 000 2 0 112 800 63 856 48 944
 - občanským sdružením 1 262 000 9 0 757 200 475 726 281 474
 - podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 229 000 1 66 446 203 846 203 846 0
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 019 000 7 322 463 2 133 863 1 984 775 149 088

Dotační program byl vyhlášen v roce 2010 pro zimní sezónu 2010/2011. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1205 ze dne 22. 9. 2010 o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů a příjemcům byly vyplaceny první splátky dotací ve výši 2.819 tis. Kč. Druhá část splátek dotací byla vyplacena na základě předložených bezchybných závěrečných vyúčtování v roce 2011, a to v celkové výši 389 tis. Kč. V důsledku nepříliš příznivých sněhových podmínek v zimní sezóně 2010/2011 nevyčerpali upravovatelé lyžařských běžeckých tras všechny finanční prostředky určené na tento dotační program.

Celkem bylo v rámci dotačního programu za rok 2010/2011 vyplaceno 3.208 tis. Kč. Poskytovatelé vyčerpali celkem 2.728 tis. Kč a 479 tis. Kč bylo vráceno zpět do rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V oblasti Beskyd a Jeseníků bylo z finančních prostředků dotačního programu podpořeno celkem 578,4 km běžeckých lyžařských tras. Délka upravovaných kilometrů tras podpořených v rámci dotačního programu se tak oproti minulému roku zvýšila.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

- většina lyžařských běžeckých tratí je v blízkosti lyžařských areálů – výhodné pro rodiny, jejichž členové mohou využívat různých služeb (sjezd, běžkaření apod.),

- upravované lyžařské běžecké tratě zvyšují návštěvnost zimních středisek a stravovacích a ubytovacích kapacit,

- značení a pravidelná úprava lyžařských tratí zajišťují bezpečnost běžkařů,

- ř ádné vyznačení většiny lyžařských běžeckých tras značením a také vstupními informačními tabulemi,

- v ýrazné zlepšení propagace našich hor a zimních sportů přesahující hranice Moravskoslezského kraje,

- v ýrazné zlepšení propagace možností aktivního odpočinku na našich horách v rámci Moravskoslezského kraje, také díky vydání podrobných map „Beskydy na běžkách“ a „Jeseníky na běžkách“. Distribuce byla zajištěna prostřednictvím některých turistických informačních center v kraji, provozovatelů jednotlivých tras, ubytovacích a stravovacích zařízení apod.

Tabulka 1.33: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 902 000 21 294 463 1 864 288 1 773 125 91 163
z toho:            
 - obcím 1 568 000 17 238 464 1 530 289 1 439 126 91 163
 - dobrovolným svazkům obcí 144 000 2 18 000 144 000 144 000 0
 - podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 90 000 1 18 000 90 000 90 000 0
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 100 000 1 19 999 99 999 99 999 0

V rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center byly podpořeny aktivity jako např. modernizace technického a softwarového vybavení informačních center v obcích a městech, realizace jazykových mutací webových prezentací, grafické a jazykové kurzy zaměstnanců informačních center, aj.

V rozpočtu kraje pro rok 2010 byly na daný dotační program vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 3.000 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 10/894 ze dne 17. 2. 2010 schváleno 21 žádostí v celkové částce 1.902 tis. Kč. V roce 2010 bylo příjemcům vyplaceno 1.570 tis. Kč, příjemci vráceno zpět 91 tis. Kč a z rozpočtu roku 2011 bylo doplaceno 294 tis. Kč.

Tabulka 1.34: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 9 999 400 20 5 379 666 7 649 676 7 649 676 0
z toho:            
 - obcím 7 281 400 15 3 414 785 4 934 795 4 934 795 0
 - dobrovolným svazkům obcí 2 718 000 5 1 964 881 2 714 881 2 714 881 0

Cílem dotačního programu je poskytování dotací na infrastrukturu a služby cestovního ruchu v oblastech, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od centra Moravskoslezského kraje (resp. Ostravy jako hlavní aglomerace), podpora menších obcí a měst na území kraje sdružených ve svazcích obcí a mikroregionech, jejichž vývoj stále zaostává za urbanistickými centry, podpora občanských sdružení, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky a podpora menších lázeňských obcí a měst na území kraje, které představují další potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.

Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 11/987 ze dne 21. 4. 2010 schváleno 23 žádostí v celkové částce 9.999 tis. Kč. Město Brušperk nedodrželo dotační podmínky, tudíž byl jeho projekt vyřazen. Obec Osoblaha v roce 2011 oznámila, že odstupuje od realizace dvou ze svých projektů.

V roce 2010 bylo vyplaceno 2.250 tis. Kč a na úhradu doplatků dotací bylo v roce 2011 čerpáno 5.380 tis. Kč.

Obec Dívčí Hrad a Palkovice požádaly o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování do roku 2012. Finanční prostředky na úhradu doplatků dotací pro tyto dvě obce ve výši 829 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2012.

Vzhledem ke skutečnosti, že dva příjemci dotací ukončí a vyúčtují realizaci projektu v roce 2012, bude celkové zhodnocení dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

3.2.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011

Tabulka 1.35: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 107 600 19 2 955 960 2 955 960 0
z toho:          
 - obcím 515 500 3 200 700 200 700 0
 - občanským sdružením 1 285 100 8 771 060 771 060 0
 - podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 505 700 2 303 420 303 420 0
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 801 300 6 1 680 780 1 680 780 0

Dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji“ svým hlavním zaměřením navazuje na minulé dotační programy, tzn. podporu údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji strojní úpravou včetně jejich značení.

Na dotační program byla v rozpočtu na rok 2011 vyčleněna částka 4.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/1827 ze dne 21. 9. 2011 o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů, a těm byly vyplaceny v roce 2011 první splátky dotací ve výši 2.956 tis. Kč.

Realizace projektu se vztahuje vždy na jednu zimní sezónu, tzn. u tohoto dotačního programu přelom roku 2011 a 2012. Termín pro časovou použitelnost je do 30. 4. 2012. Druhá část splátek dotací bude vyplacena po předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování.

Celkové zhodnocení dotačního programu bude proto předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.36: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 295 000 24 1 960 235 1 960 235 0
z toho:          
 - obcím 2 006 000 21 1 729 035 1 729 035 0
 - dobrovolným svazkům obcí 90 000 1 72 000 72 000 0
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 100 000 1 80 000 80 000 0
 - podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 99 000 1 79 200 79 200 0

Cílem tohoto dotačního programu je podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, a to zejména zajištění, tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje a dále řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Na dotační program byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 2.500 tis. Kč. Do dotačního programu bylo podáno celkem 24 žádostí.

Formální náležitosti splnily všechny podané žádosti a zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1520 ze dne 23. 3. 2011 schválilo 24 příjemců dotací s celkovými požadavky na dotaci ve výši 2.295 tis. Kč. V rámci dotačního programu byla z celkového objemu 2.295 tis. Kč vyplacena částka 1.960 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 329 tis. Kč byly převedeny na doplatky do rozpočtu roku 2012.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací jsou povinni ukončit realizaci projektu do 30. 4. 2012, bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.37: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 931 300 11 3 950 088 3 950 088 0
z toho:          
 - obcím 5 820 300 9 3 039 090 3 039 090 0
 - dobrovolným svazkům obcí 111 000 1 110 998 110 998 0
 - občanským sdružením 1 000 000 1 800 000 800 000 0

Účelem dotačního programu je podpořit projekty, které pomohou dobudovávat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti mikroregionů, v oblasti vodácké turistiky a v lázeňských obcích.

Na daný dotační program byla v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2011 vyčleněna celková částka 11.000 tis. Kč. V termínu pro předkládání žádostí bylo přijato 12 žádostí. Zastupitelstvo usnesením č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 schválilo poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 6.931 tis. Kč.

V roce 2011 byla vyčerpána z rozpočtu dotačního programu částka 3.950 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.981 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2012 na pokrytí dalších splátek dotací.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina realizovaných projektů bude ukončena a vyúčtována do 30. 11. 2012, bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

3.3 Dotační program v odvětví dopravy

V upraveném rozpočtu na rok 2011 byla na tento dotační program vyčleněna částka ve výši 1.573 tis. Kč, která odpovídá objemu nevyčerpaných prostředků za rok 2010 v daném programu. Zapojena do rozpočtu na rok 2011 byla usnesením rady kraje č. 73/4450 ze dne 19. 1. 2011.

Tabulka 1.38: DSH_9 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 12 750 000 19 1 572 600 12 135 628 11 993 462 142 166
z toho:            
 - obcím 12 750 000 19 1 572 600 12 135 628 11 993 462 142 166

Zastupitelstvo kraje schválilo příjemce dotačního programu usnesením č. 11/962 ze dne 21. 4. 2010. Přihlášeno bylo celkem 32 zájemců, ale podmínky dotačního programu splnilo 19 žadatelů se žádostmi o poskytnutí dotace v celkové výši 12.750 tis. Kč. Z 19 schválených projektů bylo k 31. 12. 2011 úspěšně ukončeno všech 19 projektů.

V průběhu trvání tohoto dotačního programu byly na účet kraje vráceny finanční prostředky (případně část prostředků nebyla vyplacena v plné výši na základě závěrečného vyúčtování) ve výši 757 tis. Kč, a to městy a obcemi Rýmařov, Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí, Děhylov, Bolatice, Tichá a Hrabyně. Důvodem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků nebo jejich nenárokování byla nižší vysoutěžená cena za dílo ve srovnání s cenou uvedenou v rozpočtu projektové dokumentace.

Dotační program podpory pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích je vyhlašován Moravskoslezským kraje opakovaně již od roku 2003. O tento program je mezi obcemi či městy velký zájem a každoročně je zájem o účast v dotačním programu vyšší než umožňují alokované zdroje v rozpočtu MSK. Realizované investiční akce beze zbytku naplňují smysl programu, tj. vytvořit bezpečné dopravní prostředí především pro tzv. zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, osoby se sníženou schopností orientace a pohybu). Předmětem programu je poskytnutí investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích. Dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu ve výši v rozmezí od 100 tis. Kč do 1.000 tis. Kč včetně, maximálně však do výše 75 % plánovaných stavebních nákladů.

3.4 Dotační programy v odvětví školství

V roce 2011 byly v odvětví školství na vyhlášené dotační programy vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 6.532 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány. Realizovány byly celkem čtyři níže uvedené programy, z toho jeden byl vyhlášen již v roce 2010 (víceletý) a tři v roce 2011 (z toho jeden víceletý a zbývající dva jednoleté).

3.4.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2010

Tabulka 1.39: Víceletý dotační program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2010 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
c elkem 1 120 000 17 0 1 120 000 1 105 247 14 753
z toho:            
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 115 200 2 0 115 200 113 245 1 955
 - obcím a jejich organizacím 429 300 7 0 429 300 428 989 311
- příspěvkovým organizacím kraje 575 500 8 0 5 75 500 563 013 12 487

O poskytnutí dotací jednotlivým příjemcům rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1055 ze dne 23. 6. 2010. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 39 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.016 tis. Kč. V rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 byla na tento dotační program vyčleněna částka 1.200 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta po podpisu smlouvy jednou splátkou a vždy s časovou použitelností odpovídající danému školnímu roku, tj. od 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo v roce 2011 vráceno na účet kraje 14,8 tis. Kč.

Prioritou dotačního programu byla podpora školních ekologických projektů, exkurzí a dalších akcí zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově, dále podpora výzkumné a průzkumné činnosti. Projekty byly zaměřené na monitoring životního prostředí, žákovské konference, ekologické aktivity pro žáky i jejich rodiče atd.

3.4.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011

Tabulka 1.40: Víceletý dotační program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2011
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 556 800 19 1 556 800 1 556 800 0
z toho:          
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 178 600 2 178 600 178 600 0
- obcím a jejich organizacím 744 400 9 744 400 744 400 0
- příspěvkovým organizacím kraje 633 800 8 633 800 633 800 0

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/1624 ze dne 22. 6. 2011 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 v úhrnné výši 1.556,8 tis. Kč. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 63 žádostí, navrženo bylo poskytnout dotaci 19 žadatelům. Tento dotační program byl vyhlášený s časovou použitelností od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Vyúčtování a vyhodnocení proběhne v měsíci září 2012. Z tohoto důvodu bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2012.

Tabulka 1.41: Dotační program Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 000 000 27 3 000 000 2 983 300 16 700
z toho:          
 - občanským sdružením 3 000 000 27 3 000 000 2 983 300 16 700

O poskytnutí dotací jednotlivým příjemcům rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1462 ze dne 23. 3. 2011. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 87 žádostí s celkovou požadovanou částkou 10.844 tis. Kč. V rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2011 byla na tento dotační program vyčleněna částka 3.000 tis. Kč. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 16,7 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny významné krajské a mezinárodní sportovní akce s přínosem pro Moravskoslezský kraj např. Beskydská sedmička 2011, závody silničních motocyklů Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu, Mezinárodní fotbalový turnaj žáků do 11 let, 50. ročník Ostravský maratón, 11. ročník závodu horských kol ODERSKÁ MLÝNICE 2011 a další.

Tabulka 1.42: Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 15 2 000 000 1 899 733 100 267
z toho:          
 - občanským sdružením 2 000 000 15 2 000 000 1 899 733 100 267

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1463 ze dne 23. 3. 2011 byly poskytnuty dotace v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením. Dotace v úhrnné výši 2.000 tis. Kč obdrželo 15 subjektů, přičemž doručeno bylo celkem 83 žádostí. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo vráceno na účet kraje 100 tis. Kč. Prostředky nebyly použity danými subjekty většinou z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci nebo díky nepředpokládaným skutečnostem, které umožnily snížit náklady na realizaci projektů.

Ve výše uvedených dotačních programech byly splněny stanovené cíle. Občanská sdružení v rámci podpořených projektů zorganizovala mnoho akcí, které nabízely dětem a mládeži smysluplné trávení jejich volného času, ale také mnoho významných sportovních akcí, kterých se zúčastnily tisíce dětí i dospělých obyvatel Moravskoslezského kraje.

3.5 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly pro rok 2011 na vyhlášené dotační programy v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 10.350 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 10.318 tis. Kč. Vyhlášeny byly tři níže uvedené programy, všechny programy jsou jednoleté.

Tabulka 1.43: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 000 000 41 4 040 500 3 910 130 130 370
z toho:          
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 150 000 0 0 0 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 150 000 2 129 700 129 700 0
- občanským sdružením 1 623 000 15 1 583 000 1 568 641 14 359
- církvím a náboženským společnostem 451 000 4 451 000 441 489 9 511
- obecně prospěšným společnostem 0 1 40 000 40 000 0
- obcím a jejich organizacím 1 506 800 17 1 717 600 1 611 142 106 458
- veřejným rozpočtům územní úrovně 89 200 1 89 200 89 200 0
- vysokým školám 30 000 1 30 000 29 958 42

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky, dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Celková částka schválená zastupitelstvem kraje č. 18/1518 ze dne 23. 3. 2011 na program činila 4.000 tis. Kč. V rámci tohoto dotačního programu bylo v roce 2011 evidováno 122 žádostí o dotaci, navrženo bylo poskytnout dotaci 38 žadatelům, ovšem v průběhu realizace dva žadatelé dotaci odmítli a dva nesplnili podmínky dotačního programu. Z těchto nevyplacených finančních prostředků a z finančních prostředků vrácených v rámci závěrečného vypořádání dotací v průběhu roku bylo podpořeno 7 náhradních žadatelů. Spolufinancováno tedy bylo 41 projektů.

Účelem tohoto dotačního programu je zejména umožnit na celém území kraje realizaci tradičních kulturních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny. Podpořené projekty přispívaly k pozitivní prezentaci Moravskoslezského kraje a k obohacování jeho kulturního života. Realizace projektů umožnilo rovněž uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví a tradice a kulturně využívat památky Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky napomohly např. k realizaci folklorních a kulturních festivalů (např. Festival kultury Hlučínska a jarmark řemesel, Festival Poodří Františka Lýska, XIII. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Jackové dětem), k zajištění XXVII. ročníku taneční soutěže „Hlučínská lilie“, benefičního koncertu na podporu financování rekonstrukce charitního domu sv. Františka, různých koncertů (např. adventních, rockových), zajištění provozu muzejních expozic, přehlídky divadelních ochotnických souborů, vydání publikací (např. Revue Protimluv) a vystoupení klaunů v nemocnicích a domovech důchodců.

Tabulka 1.44: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 500 000 21 5 500 000 5 500 000 0
z toho:     0    
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 330 000 1 330 000 330 000 0
- občanským sdružením 339 400 1 339 400 339 400 0
- církvím a náboženským společnostem 2 209 600 8 2 209 600 2 209 600 0
- obcím a jejich organizacím 1 828 800 8 1 828 800 1 828 800 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 792 200 3 792 200 792 200 0

Na realizaci dotačního programu bylo vyhrazeno 5.500 tis. Kč a příjemci dotací byli schváleni zastupitelstvem kraje č. 18/1517 ze dne 23. 3. 2011.

V Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2011 bylo přijato 52 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 14.766 tis. Kč. Předepsané formální náležitosti nesplnilo 5 žádostí o dotaci, které byly vzhledem k podmínkám programu vyloučeny z dalšího posuzování. K podpoře bylo navrženo zastupitelstvu kraje celkem 21 projektů, z toho 20 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační titul.

„Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje“ každoročně podporuje projekty na obnovu kulturních památek zejména těch vlastníků, kteří nemají dostatek vlastních financí na jejich nutné opravy (především neziskové organizace). Při hodnocení se posuzovalo 7 základních kritérií projektu:

 1. obnova chráněných hodnot,
 2. obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot,
 3. společenský význam,
 4. jedinečnost a význam pro kraj,
 5. využití památky pro veřejné účely,
 6. význam pro prostředí,
 7. možnosti vlastníka uhradit náklady obnovy z vlastních prostředků.

Podpořeno bylo 11 církevních staveb, na kterých byla nejčastěji prováděna obnova střechy a statické zajištění objektů. Dále došlo k restaurování vitráží, varhanní skříně a dvou pískovcových křížů. Na zámcích (Fulnek, Bartošovice, Velké Hoštice) byly podpořeny opravy fasády, střechy a oken. Z dotace byly také uhrazeny náklady spojené s obnovou měšťanských domů a vil (rekonstrukce fasád a výměna původních kastlových oken za nová). U zbývajících projektů se jednalo o údržbu lipové aleje (Bruntál), sanaci části těžební budovy (Jáma Vrbice, Ostrava) a opravu hradební zdi nacházející se v areálu hradu Trúba (Štramberk). Podpořen byl také projekt obnovy vodního mlýna Wesselsky v Odrách – Loučkách. Všechny památkové objekty se nacházejí v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.45: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 850 000 14 850 000 850 000 0
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 70 000 1 70 000 70 000 0
- občanským sdružením 711 200 12 711 200 711 200 0
- církvím a náboženským společnostem 68 800 1 68 800 68 800 0

Poskytnutí dotací v tomto programu bylo schváleno zastupitelstvem kraje č. 18/1513 ze dne 23. 3. 2011. Do programu bylo přijato celkem 22 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.526 tis. Kč. V rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na tento dotační program pro rok 2011 vyčleněna částka 850 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo celkem 14 projektů, z toho 13 projektů v požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši.

Tento dotační program je vyhlašován za účelem podpory organizací, které vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje jako součást zákonného plnění podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je vyhlašován každoročně už od roku 2003. Jednalo se o projekty zaměřené na umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity a dokumentaci národnostní kultury. Z tohoto dotačního programu kraj podpořil např. Řecké dny Krnov 2011, Dny studentské kultury pořádané Sdružením polské mládeže v České republice, Německé kulturní dny Hlučín-Berlín-Paříž-Ratiboř 2011 apod.

3.6 Dotační program v odvětví územního plánování a stavebního řádu

3.6.1 Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2009

Tabulka 1.46: Program podpory tvorby územních plánů obcí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2009 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 274 180 18 608 800 1 504 080 1 504 080 0
z toho:            
- obcím 4 274 180 18 608 800 1 504 080 1 504 080 0

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 1. 4. 2009 usnesením č. 12/682 (materiál č. 10/1) o vyhlášení dotačního programu „Program podpory tvorby územních plánů obcí“ a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Cílem podmínek bylo dosažení takového stavu, aby každá obec v kraji měla možnost čerpat podporu na pořízení územního plánu, ať už z programu IOP nebo krajského dotačního programu. Dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) musí být územně plánovací dokumentace obcí, schválené před 1. lednem 2007, do 31. prosince 2015 upraveny, projednány a vydány, jinak pozbývají platnosti.

Žádosti o dotaci jsou schvalovány průběžně po dobu trvání programu a postupně bylo podáno a zastupitelstvem kraje schváleno celkem 18 žádostí. Nevyčerpané finanční prostředky daného roku jsou převáděny do rozpočtu následujícího roku. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 bylo na tento program vyčleněno 2.830 tis. Kč a celková výše dotačního titulu byla upravena na částku 4.905 tis. Kč o převody nedočerpaných prostředků z roku 2010. V roce 2011 byly nové žádosti o dotaci (5 obcím) schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1570 ze dne 23. 3. 2011, č. 20/1659 ze dne 22. 6. 2011, a č. 21/1775 ze dne 21. 9. 2011, vyplaceno bylo 609 tis. Kč.

Nevyplacená částka 4.295,9 tis. Kč byla převedena do rozpočtu kraje na rok 2012.

3.7 Dotační program v odvětví zdravotnictví

V rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na rok 2011 vyčleněna pro dotační program v odvětví zdravotnictví částka ve výši 1.500 tis Kč. Vyčerpáno bylo 1.499 tis. Kč.

Tabulka 1.47: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 500 000 15 1 500 000 1 498 705 1 295
z toho:          
 - občanským sdružením 1 138 200 12 1 138 200 1 136 905 1 295
- obecně prospěšným společnostem 150 000 1 150 000 150 000 0
- církvím a náboženským společnostem 211 800 2 211 800 211 800 0

V rámci vyhlášeného dotačního programu - „Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2011“ - byly vyhlášeny 2 oblasti podpory a finanční prostředky byly rozděleny takto:

ZDR I/11 podpora zdraví, zdravotnické osvěty a prevence 859 tis. Kč
ZDR II/11 podpora zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče 641 tis. Kč

Odbor zdravotnictví přijal v rámci výběrového řízení celkem 44 žádostí o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1453 ze dne 23. 3. 2011 o poskytnutí dotací a spolufinancování celkem 15 projektů, z toho 13 projektů v plné požadované výši. Protože celkový objem požadovaných finančních prostředků u doporučených projektů byl vyšší než finanční prostředky schválené v rozpočtu kraje, byly dotace pro 2 projekty kráceny.

Příjemci dotací byly nestátní neziskové organizace - občanská sdružení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti. Dotační program byl jednoletý a v rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo na účet kraje vráceno cca 1 tis. Kč.

Smyslem poskytování dotací na níže uvedené projekty je podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.Cílem finanční podpory je podpora činnosti organizací jejichž projekty zlepšují kvalitu života zdravotně postižených občanů, od dětí po seniory, napomáhá těmto občanům v zapojení se do běžného života a jejichž provoz je z převážné části závislý na financování z veřejných finančních prostředků. Podpořeny byly projekty zaměřené na poskytování hospicové péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče a na poskytování specifických forem léčebné rehabilitace – hipoterapie.

3.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

3.8.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2005 až 2010

Programy podpory přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství

Cílem těchto dotačních programů je podpora rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Podpora je zaměřena na spolufinancování přípravy, tj. projektové a jiné dokumentace, projektů, jejichž realizace by měla být spolufinancována především z finančních zdrojů Evropské unie v rámci programového období 2007 ‑ 2013, popř. z národních zdrojů. Realizací podpořených projektů dojde nejen k příznivému dopadu na životní prostředí, ale současně ke zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.48: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2006 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 258 554 63 0 28 418 050 28 169 323 248 727
z toho:            
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 100 250 4 0 2 119 376 2 119 376 0
- obcím a jejich organizacím 30 303 824 56 0 25 366 788 25 305 561 61 227
 - veřejným rozpočtům územní úrovně 1 454 480 2 0 731 886 544 386 187 500
- občanským sdružením 400 000 1 0 200 000 200 000 0

Z přijatých 120 žádostí bylo zastupitelstvem kraje č. 10/892/1 ze dne 4. 5. 2006 podpořeno 69 projektů v celkové částce 37.190 tis. Kč. 6 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje.

V roce 2011 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky, byla ukončena realizace 1 podpořeného projektu.

Tabulka 1.49: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2007 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 936 800 79 0 27 977 179 26 888 794 1 088 385
z toho:            
 - podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 91 500 1 0 90 905 90 468 437
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 196 500 5 0 1 574 880 1 111 080 463 800
- obcím a jejich organizacím 33 225 600 69 0 26 057 474 25 456 968 600 506
- občanská sdružení 423 200 4 0 253 920 230 278 23 642

Příjemce dotací v tomto programu schválilo zastupitelstvo kraje č. 17/1464 ze dne 26. 4. 2007. Z přijatých 216 žádostí s celkovými požadavky na finanční prostředky ve výši 116.516 tis. Kč bylo podpořeno 90 projektů v celkové částce 38.350 tis. Kč. 11 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje.

Z rozpočtu roku 2010 byly účelově převedeny finanční prostředky ve výši 911,8 tis. Kč do rozpočtu roku 2011 na další splátky dotací týkající se 4 projektů, z toho 2 projekty byly v roce 2011 ukončeny a u zbývajících 2 projektů byl termín jejich ukončení prodloužen do konce roku 2012. V roce 2011 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky.

Tabulka 1.50: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2008 až 2011
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 113 600 54 0 30 968 900 27 211 569 3 757 331
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 21 088 600 49 0 28 401 600 25 301 769 3 099 831
 - podnikatelským subjektům - právnickým osobám 650 000 3 0 2 126 600 1 476 600 650 000
- církvím a náboženským společnostem 0 1 0 65 700 65 700 0
 - veřejným rozpočtům územní úrovně 375 000 1 0 375 000 367 500 7 500

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Z přijatých 164 žádostí s celkovými požadavky na finanční prostředky ve výši 94.774 tis. Kč bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 59 projektů v celkové částce 30.969 tis. Kč, z toho poskytnutí dotací v celkové výši 22.114 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1948 ze dne 24. 4. 2008. 5 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje.

V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky (všechny prostředky byly poskytnuty žadatelům již v roce 2008).

Tabulka 1.51:  Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2009 až 2011
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 998 000 24 0 13 208 000 11 425 758 1 782 242
z toho:            
 - obcím 10 998 000 24 0 13 208 000 11 425 758 1 782 242

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Přijato bylo celkem 70 žádostí s požadavky ve výši 47.816 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 podpořit 21 žádostí v celkové sumě 10.998 tis. Kč. 1 subjekt dotaci odmítl.

Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci dotací byli povinni ukončit realizaci projektu do 31. 10. 2010, avšak podmínka smlouvy týkající se předložení dokladu o předložení žádosti o spolufinancování realizace plánovaného záměru do Operačního programu Životní prostředí nebo Programu rozvoje venkova je stanovena nejpozději do 1. 7. 2013, nelze v tuto chvíli provést celkové zhodnocení tohoto dotačního programu. Realizováno bylo 24 projektů (z toho 5 projektů náhradních žadatelů), jedna obec projekt nerealizovala, vyčerpána byla částka 11.426 tis. Kč. Ke 31. 12. 2011 bylo 11 projektů již zcela ukončeno. V roce 2011 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky.

V roce 2011 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky, zároveň nebyla ukončena realizace žádného podpořeného projektu.

Všechny výše uvedené dotační programy jsou v současné době stále aktivní, neboť dosud nebyly ukončeny všechny krajem podpořené projekty. Rada kraje svým usnesením č. 107/6869 ze dne 20. 3. 2012 rozhodla o ukončení těchto dotačních programů nejpozději do 31. 12. 2013. Celkové zhodnocení těchto dotačního programů bude tudíž předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Tabulka 1.52: Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2011 v letech 2009 až 2011
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 36 078 400 6 7 957 906 25 648 507 25 648 507 0
z toho:            
 - obcím 36 078 400 6 7 957 906 25 648 507 25 648 507 0

O poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce rozhodlo zastupitelstvo kraje č. 11/955 ze dne 21. 4. 2010, schváleno bylo 6 žádostí v celkové částce 36.078 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly v roce 2010 průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů ve více splátkách. Dva projekty byly již ukončeny v roce 2010. Finanční prostředky ve výši 18.388 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2011 k úhradě zbývajících dotací. V roce 2011 byly 4 pokračující projekty ukončeny.

Tento dotační program je zaměřen na podporu obcí do 2000, respektive 5000 obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích. Vzhledem k účelu dotačního programu, kterým je pomoc menším obcím při řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním pitnou vodou byly spolufinancovány mimo jiné stavby vodovodu v obcích Krásná, Karlovice, Tvrdkov a kanalizace v obci Staré Město.

3.8.2 Dotační programy vyhlášené v roce 2011

Na dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 alokovány finanční prostředky v objemu 45.129 tis. Kč. Především navýšením prostředků rozpočtu programu Drobné vodohospodářské akce o doposud nevyčerpané dotace z roku 2010 došlo k navýšení těchto finančních prostředků na 55.289 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 43.017 tis. Kč. Část smluvně vázaných nevyplacených finančních prostředků byla převedena do rozpočtu kraje na rok 2012.

Tabulka 1.53: Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 978 100 15 1 978 100 1 917 406 60 694
z toho:          
- občanským sdružením 742 200 6 742 200 718 933 23 267
- obecně prospěšným společnostem 187 800 1 187 800 153 764 34 036
- obcím a jejich organizacím 1 048 100 8 1 048 100 1 044 709 3 391

Na tento dotační program bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 vyčleněno 2.000 tis. Kč. Předloženo bylo 40 žádostí, z toho bylo usnesením č. 18/1553 ze dne 23. 3. 2011 podpořeno 15 projektů v celkovém finančním objemu 1.978 tis. Kč. Z uvedeného objemu finančních prostředků bylo vyčerpáno celkem 1.917 tis. Kč. V rámci závěrečného vyúčtování bylo vráceno zpět na účet kraje celkem 61 tis. Kč.

Podmínky tohoto dotačního programu byly zpracovány a vyhlášeny v souladu s usnesením vlády č. 991/2003 k plnění usnesení vlády ze dne 23. 10. 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Dále vychází ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění. Dotační program byl zaměřen především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti enviromentálních nevládních neziskových organizací, na podporu projektů v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod, na podporu projektů v rámci procesu Místní Agendy 21 a sítě Zdravých měst a na podporu akcí ke zlepšení kvality krajiny, výstavba, provoz a údržba naučných stezek. Všechny podpořené projekty byly zpracovány kvalitně. Všech 15 projektů bylo ukončeno v roce 2011.

Tabulka 1.54: Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2011
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 20 252 900 7 10 615 770 10 615 770 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 20 252 900 7 10 615 770 10 615 770 0

Na tento dotační program vyhlášený v roce 2011 bylo ve schváleném rozpočtu kraje pro rok 2011 vyčleněno 20.129 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že počátkem roku 2011 byly ukončeny některé z projektů podpořených z rozpočtu kraje roku 2010, u nichž došlo ke snížení uznatelných nákladů a tím i snížení čerpání dotace, byl o již nezasmluvněné finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč navýšen schválený objem prostředků pro rok 2011, který tak činil 20.259 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1552 ze dne 23. 3. 2011 byly schváleny dotace v celkovém objemu 20.253 tis. Kč 7 obcím. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých akcí byly v roce 2011 průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů.

Dotační program Drobné vodohospodářské akce byl zaměřen na podporu obcí do 2000, respektive 5000 obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou a současně zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, mezi něž patří mimo jiné povinnost obcí do 2000 obyvatel zabezpečit čištění odpadních vod, které jsou odváděny z území obce kanalizací bez koncové čistírny odpadních vod. Dotace v rámci tohoto programu je poskytována ve výši max. 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2012.

K 31. 12. 2011 bylo vyčerpáno celkem 10.615,7 tis. Kč. Ukončeny a vyúčtovány byly pouze 2 projekty a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 10.692 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 k úhradě zbývajících dotací.

Tabulka 1.55: Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2011 z rozpočtu Moravskoslezského kraje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 20 467 068 332 20 467 068 20 467 068 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 778 875 20 778 875 778 875 0
- podnikatelským subjektům -právnickým osobám 6 199 411 46 6 199 411 6 199 411 0
- církvím a náboženským společnostem 44 320 6 44 320 44 320 0
- obcím a jejich organizacím 10 849 049 111 10 849 049 10 849 049 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 2 595 413 149 2 595 413 2 595 413 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 bylo na tento dotační program schváleno 21.000 tis. Kč. K 31. 12. 2011, na základě podaných žádostí bylo vyčerpáno celkem 20.467 tis. Kč. O poskytnutí dotací bylo rozhodnuto usneseními zastupitelstva kraje č. 20/1616 ze dne 22. 6. 2011, 21/1737 ze dne 21. 9. 2011, 22/1849 ze dne 14. 12. 2011 a 22/1851 ze dne 14. 12. 2011.

V souladu s přijatými "Zásadami pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití" byly příspěvky poskytnuty na obnovu lesů poškozených imisemi, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, na ekologické a k přírodě šetrné technologie a na opatření k omezení škod způsobených kalamitními škůdci.

Tabulka 1.56: Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 109 2 000 000 2 000 000 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 36 000 3 36 000 36 000 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 1 964 000 106 1 964 000 1 964 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011 bylo na program alokováno 2.000 tis. Kč, které byly k 31. 12. 2011 zcela vyčerpány, příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1733 ze dne 21. 9. 2011.

Příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsou poskytovány za účelem stabilizace a zvýšení stavů včelstev a povznesení chovu včel jakožto významného odvětví zemědělství. Podle tohoto Programu jsou poskytovány neinvestiční dotace jednotlivým včelařům na pořízení včelstev ze šlechtitelského chovu a na pořízení nových moderních typů úlů, začínajícím včelařům pak také na pořízení voskových mezistěn, včelařského kuřáku, jedné úlové váhy a základních ochranných pomůcek určených pro jednoho včelaře.

3.9 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo v rozpočtu pro rok 2011 vyčleněno 14.726 tis. Kč. Všechny programy byly jednoleté a vypláceny byly jednorázově po podpisu smlouvy. Skutečně vyčerpáno bylo 14.324 tis. Kč. O příjemcích dotací ve všech dotačních programech v odvětví sociálních věcí rozhodlo zastupitelstvo kraje najednou usnesením č. 18/1513 ze dne 23. 3. 2011.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009-2013
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy a směrem plánování rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování, potřebnosti a kvality sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou obce a zejména nestátní neziskové organizace, které nedisponují vlastními příjmy a jejich činnost je financována pouze prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů. Dotační programy jsou jednoleté.

Tabulka 1.57: Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 226 000 14 2 226 000 2 183 288 42 712
z toho:          
- občanským sdružením 1 340 300 8 1 340 300 1 332 088 8 212
- církvím a náboženským společnostem 783 700 4 783 700 749 200 34 500
- obecně prospěšným společnostem 102 000 2 102 000 102 000 0

Do Programu bylo přijato celkem 15 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.548 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 14 projektů (13 projektů v požadované výši, 1 projekt ve zkrácené výši) s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 2.226 tis. Kč.

Program pro osoby se zdravotním postižením byl zaměřen na finanční podporu projektů provádějících specifická opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Čtyřmi projekty kraj podpořil vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Třemi projekty bylo podpořeno pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště pro chráněné dílny včetně stavebních úprav, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením. Rovněž bylo podpořeno 6 projektů zaměřených na podporu rozvoje podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zvýšení informovanosti o integraci osob se zdravotním postižením v místech probíhající transformace pobytových sociálních služeb v kraji. Jedním projektem byl podpořen rozvoj rané péče v regionu Kopřivnice, Příboru, Ostravska a Frenštátu pod Radhoštěm v souladu se studií „Pojetí rané péče v Moravskoslezském kraji“.

Tabulka 1.58: Program protidrogové politiky kraje na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 250 000 9 2 250 000 2 243 164 6 836
z toho:          
- občanským sdružením 250 000 1 250 000 250 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 750 000 7 1 750 000 1 743 164 6 836
- obcím a jejich organizacím 250 000 1 250 000 250 000 0

Do Programu protidrogové politiky bylo přijato celkem 11 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 2.596 tis. Kč. Vyčleněná částka v rozpočtu na rok 2011 na tento program byla 2.500 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 9 projektů v požadované výši, s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 2.250 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 247 tis. Kč z tohoto dotačního programu, které nebyly přerozděleny, byly převedeny v rámci odvětví sociálních věcí na realizaci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2011.

Realizací projektů tohoto dotačního programu byla finanční podpora projektů řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje. Program byl určen pro kontaktní centra, terénní programy, léčebné a resocializační programy a programy následné péče zabývající se problematikou závislosti na drogách, pro podporu jejich rodin a blízkých.

Tabulka 1.59: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2011 (v Kč)
su bjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 742 400 16 742 400 722 351 20 049
z toho:          
- občanským sdružením 283 500 6 283 500 288 500 0
- církvím a náboženským společnostem 83 000 2 83 000 83 000 0
- obecně prospěšným společnostem 98 900 2 98 900 87 172 11 728
- obcím a jejich organizacím 277 000 6 277 000 268 679 8 321

Na tento program bylo v rozpočtu kraje na rok 2011 vyčleněno 500 tis. Kč. Do programu bylo přijato celkem 37 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 1.727 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 16 projektů v požadované výši, s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 742 tis. Kč, objem prostředků byl navýšen o nerozdělené finanční prostředky z protidrogového programu. Jedna organizace schválenou dotaci ještě před uzavřením smlouvy odmítla. Odmítnutá dotace byla následně přidělena náhradnímu žadateli dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.

Program vychází z Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 schválené zastupitelstvem kraje v říjnu roku 2008 a byl zaměřen na podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů. Podporovány byly tematicky zaměřené vzdělávací, přednáškové a informační aktivity, letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí. Podpořeny byly také probační programy zaměřené na sociální začleňování mladistvých a dospělých pachatelů trestných činů s cílem dosažení resocializace těchto osob.

Tabulka 1.60: Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 365 800 30 2 365 800 2 266 087 99 713
z toho:          
- občanským sdružením 1 538 500 18 1 538 500 1 515 617 22 883
- církvím a náboženským společnostem 431 000 7 431 000 416 170 14 830
- obecně prospěšným společnostem 134 500 2 134 500 134 500 0
- obcím a jejich organizacím 261 800 3 261 800 199 800 62 000

Do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2011 bylo přijato celkem 32 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 2.452 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 30 projektů v požadované výši, s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 2.366 tis. Kč. Schváleno v rozpočtu na tento program bylo 4.500 tis. Kč, část finančních prostředků rozpočtovaných pro tento dotační program ve výši 2.134 tis. Kč, které nebyly přerozděleny, byly převedeny v rámci odvětví sociálních věcí na realizaci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2011.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Podporovány byly projekty, které jsou v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje a vycházejí z plánování sociální politiky na místní nebo regionální úrovni. Dva projekty byly zaměřené na rozvoj sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí deklarovaných ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. Tři projekty byly zaměřeny na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a na pomoc dětem týraným a zneužívaným. Moravskoslezský kraj dále podpořil 19 projekty služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně zařízení pro výkon pěstounské péče. Jeden projekt byl zaměřen na komplexní řešení problémů ohrožených rodin s dětmi prostřednictvím odborného sociálního poradenství. V tomto Programu bylo podpořeno i pět projektů na rozvoj dobrovolnictví u poskytovatelů sociálních služeb.

Tabulka 1.61: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 134 200 48 7 134 200 6 908 699 225 501
z toho:          
- občanským sdružením 1 041 500 8 1 041 500 1 029 762 11 738
- církvím a náboženským společnostem 1 938 400 17 1 938 400 1 923 669 14 731
- obecně prospěšným společnostem 509 800 4 509 800 509 800 0
- obcím a jejich organizacím 3 644 500 19 3 644 500 3 445 468 199 032

Pro rok 2011 byla ve schváleném rozpočtu kraje na realizaci tohoto dotačního programu vyčleněna částka 5.000 tis. Kč, zbývající část finančních prostředků ve výši 2.134 tis. Kč byla převedena v rámci odvětví sociálních věcí z nerozdělených prostředků Programu rozvoje sociálních služeb kraje. Do Programu bylo přijato celkem 99 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 15.026 tis. Kč. Podpořeno dotací bylo 48 projektů v celkové výši 7.134 tis. Kč, z toho 47 projektů v požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši. Dvě organizace schválenou dotaci ještě před uzavřením smlouvy odmítly. Odmítnutá dotace byla následně přidělena 2 náhradním žadatelům dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.

Tento program byl určen k naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválené zastupitelstvem kraje dne 26. 6. 2008. U většiny podpořených projektů dotací byly spolufinancovány náklady spojené s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to zejména se zaměřením na nákup pomůcek a zařízení pro zlepšení kvality poskytovaných služeb, např. materiálně technického vybavení zařízení sociálních služeb či stavebních úprav za účelem odstraňování fyzických bariér, snižování kapacity pokojů v pobytových zařízeních a zvýšení dostupnosti zařízení sociálních služeb.

Poskytnuté dotace byly také použity k pořízení automobilů pro terénní sociální služby a za účelem zajištění či zvýšení aktivizační činnosti pro uživatele sociálních služeb. V neposlední míře byla podpora zaměřena na realizaci nápravných opatření určených pro poskytovatele sociálních služeb, kteří v roce 2009 a 2010 prošli inspekcí poskytování sociálních služeb, auditem či konzultací s externím odborníkem (registrovaným inspektorem sociálních služeb).

4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2011 byl ukončen poslední z projektů v rámci zkráceného programovacího období 2004 ‑ 2006 a současně pokračovala příprava a realizace projektů programovacího období 2007 ‑ 2013. V rámci obou programovacích období byly nejen vynaloženy finanční prostředky na projekty, ale kraj zároveň obdržel dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů za již dříve předfinancované podíly u finančně ukončených projektů a projektů průběžně financovaných. V rámci programovacího období 2007-2013 pak kraj obdržel zálohové platby z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Komunitárních programů na realizaci schválených projektů v odvětví školství, sociálních věcí, životního prostředí a v oblasti vlastní správní činnosti kraje.

4.1 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu za programovací období 2004-2006

Základním programovým dokumentem pro poskytování pomoci ČR ze strukturálních fondů EU v období 2004 ‑ 2006 byl Rámec podpory Společenství. Cíle, na které jsou poskytovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, byly naplňovány pomocí operačních programů.

V roce 2011 došlo k finančnímu ukončení individuálního projektu v rámci programu LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství (dále jen „LIFE“).

Tabulka 1.62: Finančně ukončená akce spolufinancovaná z evropských zdrojů v roce 2011 za programovací období 2004-2006 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Program LIFE od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského společenství 1 247
CELKEM 1 247

Moravskoslezský kraj realizoval v minulých letech víceletá grantová schémata v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). V průběhu roku 2010 došlo u konečného uživatele BETRIM s. r. o., jehož projekt byl podpořen v rámci grantového schématu, k podezření na nesrovnalost. V návaznosti na tuto skutečnost vyzvalo v roce 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán SROP Moravskoslezský kraj jako realizátora grantového schématu k vrácení finančních prostředků poskytnuté dotace na realizaci grantového projektu konečného uživatele BETRIM s. r. o., ve výši 36,6 tis. Kč. Tyto prostředky byly v roce 2011 po přijetí od konečného uživatele Moravskoslezským krajem vráceny zpět na účet Řídícího orgánu.

4.2 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007-2013

Pro využívání fondů Evropské unie v období 2007 – 2013 se stal základním programovým dokumentem České republiky Národní strategický referenční rámec, který vymezuje jednotlivé operační programy.

Moravskoslezský kraj zahájil přípravu a realizaci individuálních projektů v rámci Regionálního operačního programu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007-2013, Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika–Česká republika 2007-2013, Integrovaného operačního programu, Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu (dále jen „EHP/Norsko“), Komunitárních programů a Programu švýcarsko – české spolupráce.

Současně probíhala realizace globálních grantů prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci globálních grantů I. byly poskytovány dotace konečným příjemcům na základě uzavřených smluv a v rámci globálních grantů II. došlo k vyhlášení výzev k předkládání žádostí o finanční podporu a na základě jejich vyhodnocení k uzavření smluv o financování s konečnými příjemci.

Tabulka 1.63: Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2011 v rámci programovacího období 2007-2013 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 56 917 516
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 18 371 376
Operační program Životní prostředí 15 47 398
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 13 183 524
Operační programy Přeshraniční spolupráce 9 2 315
Integrovaný operační program 7 10 097
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu 1 3 413
Komunitární programy 4 5 128
Program švýcarsko - české spolupráce 1 140
CELKEM 124 1 540 907

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2011 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů v rámci programovacího období 2007-2013 vyčleněno 2.411.480 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2011 byly vyčerpány ve výši 1.607.492 tis. Kč a zahrnují výdaje na projekty v jednotlivých operačních programech (1.540.907 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (2.398 tis. Kč), výdaje za projekty realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství (62.414 tis. Kč), výdaje za vrácenou část již poskytnuté dotace (323 tis. Kč) a půjčku Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o. p. s. (1.450 tis. Kč). K 31. 12. 2011 byl rozpočet čerpán na 67 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012.

Přehled všech akcí připravovaných, realizovaných a ukončených v programovacím období 2007 ‑ 2013, které byly v roce 2011 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj realizoval v minulých letech v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko víceletý individuální projekt v odvětví dopravy. Na základě veřejnosprávní kontroly provedené Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byly u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd“ v odvětví dopravy zjištěny nedostatky, z tohoto důvodu byla část výdajů označena za neoprávněnou. Část již proplacené dotace ve výši 323 tis. Kč byla v roce 2011 vrácena zpět na účet poskytovatele. Celkové výdaje tohoto projektu činily 245.853 tis. Kč a kraj přijal dotaci ve výši 220.773 tis. Kč.

4.2.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programovací období 2007-2013

V roce 2011 bylo na 46 připravovaných individuálních projektů vyčleněno v rozpočtu kraje 105.597 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2011 činilo 35.198 tis. Kč, tj. 33 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislá na časovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů a rychlosti schvalování projektů řídícími orgány.

Tabulka 1.64: Přehled připravovaných projektů pro programovací období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání 2011 Skut/UR v %
Doprava 11 50 587 27 261 53,9
Kultura 2 102 2 2,0
Regionální rozvoj 1 750 207 27,6
Cestovní ruch 1 800 1 0,1
Sociální věci 11 25 876 5 096 19,7
Školství 13 12 051 1 556 12,9
Zdravotnictví 6 14 881 1 075 7,2
Životní prostředí 1 550 0 0,0
Celkem 46 105 597 35 198 33,3

4.2.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007-2013

Upravený rozpočet roku 2011 ve výši 2.136.945 tis. Kč představoval zdroje pro 71 realizovaných projektů. Skutečně byl k 31. 12. 2011 čerpán ve výši 1.430.933 tis. Kč, což představuje čerpání 67 % upraveného rozpočtu. Čerpání prostředků na realizaci projektů bylo ovlivněno z důvodu:

 • zapojení přijatých dotací do rozpočtu kraje na realizaci víceletých grantových projektů, projektů technické pomoci a individuálních projektů, které jsou poskytovány zálohově a výdej prostředků nekoresponduje se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém roce,
 • posunu harmonogramu realizace projektů,
 • prodloužení lhůty pro dodání majetku,
 • časové náročnosti procesu výběru dodavatelů stavebních prací,
 • průtahů v rámci procesu výběru zhotovitelů staveb (prodloužení lhůt pro podání nabídek vzhledem k velkému množství dotazů),
 • dlouhého schvalovacího procesu předkládaných žádostí o dotace.
Tabulka 1.65: Přehled realizovaných projektů v programovacím období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání 2011 Skut/UR v %
Doprava 10 763 298 641 244 84,0
Krajský úřad 8 29 824 16 173 54,2
Regionální rozvoj 2 1 733 446 25,7
Cestovní ruch 4 42 181 25 694 60,9
Sociální věci 8 286 408 175 563 61,3
Školství 30 902 280 476 156 52,8
Zdravotnictví 4 84 706 79 975 94,4
Životní prostředí 5 26 515 15 682 59,1
Celkem 71 2 136 945 1 430 933 67,0

V počtu 71 realizovaných projektů jsou zahrnuty 4 projekty technické pomoci, 7 globálních grantů a 60 individuálních projektů.

4.2.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007-2013

Upravený rozpočet pro 6 projektů, jejichž realizace byla ukončena v roce 2011, činil 75.589 tis. Kč a k 31. 12. 2011 byl vyčerpán ve výši 74.648 tis. Kč. V 5 případech se jednalo o individuální projekty realizované Moravskoslezským krajem a v jednom případě o projekt technické pomoci.

Tabulka 1.66: Přehled ukončených projektů v programovacím období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání 2011 Skut/UR v %
Doprava 2 1 324 720 54,4
Krizové řízení 1 66 573 66 501 99,9
Regionální rozvoj 1 36 36 100,5
Školství 2 7 656 7 391 96,5
Celkem 6 75 589 74 648 98,8

4.2.4 Pozastavené projekty v programovacím období 2007-2013

V roce 2011 byly vynaloženy finanční prostředky na pozastavený projekt „Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky“ v odvětví životního prostředí ve výši 127 tis. Kč. Jeho příprava byla ukončena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1250 ze dne 22. 9. 2010 z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu. Prostředky byly vynaloženy za závazky vyplývající z uzavřené smlouvy na vypracování podkladů k projektové dokumentaci pro projekt.

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byly Moravskoslezským krajem k 31. 12. 2011 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje, o jehož zřízení rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků). Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 ‑ 3.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.67: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2011 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2011 916 799,03
Tvorba fondu celkem 8 729 006,58
z toho:  
 - příděl do fondu 8 025 000,00
 - připsané úroky 8 650,58
 - vratky poskytnutých příspěvků 4 900,00
 - zúčtování přídělu do fondu za rok 2010 690 456,00
Čerpání fondu celkem 8 819 592,00
z toho:  
 - příspěvek na životní pojištění 2 321 460,00
 - příspěvek na penzijní připojištění 2 631 950,00
 - příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 30 000,00
 - příspěvek na stravování 1 088 640,00
 - příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 31 250,00
 - příspěvek na ošacení 2 662 350,00
 - výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 53 942,00
Konečný stav k 31. 12. 2011 826 213,61
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2011 1 090 747,00
Konečný stav k 31. 12. 2011 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2011 1 916 960,61

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu se provádějí čtvrtletně. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje. V průběhu roku 2011 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců a v souladu se statutem bude provedeno zúčtování přídělu do fondu za rok 2011 po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/352/2 ze dne 12. 12. 2002. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl schválen nový statut Zajišťovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom.

Hlavním účelem fondu je vytvořit zdroje pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy.

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu až do dosažení výše 100 mil. Kč. V roce 2011 činil stanovený příděl do fondu 22.082 tis. Kč.

Tabulka 1.68: Tvorba a čerpání zajišťovacího fondu v roce 2011 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2011 44 867 134,73
Tvorba fondu celkem 56 177 312,10
z toho:  
 - příděl do fondu 22 082 000,00
 - mimořádný příděl do fondu 33 000 000,00
 - vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel 62 333,00
 - připsané úroky 1 032 979,10
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2011 101 044 446,83

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V roce 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 o mimořádném přídělu do Zajišťovacího fondu z nespecifikovaného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2010 ve výši 33.000 tis. Kč. Doplňkové zdroje fondu v roce 2011 dosáhly výše 1.095 tis. Kč. Byly tvořeny úroky připsanými na zvláštní bankovní účet fondu ve výši 1.033 tis. Kč a vrácenými prostředky fondu nečerpanými na stanovený účel ve výši 62 tis. Kč. K čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2011 nedošlo.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Ke změnám ve statutu fondu došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005 a usnesením zastupitelstva kraje č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009. Poslední novelou došlo k úpravě zejména tvorby a použití fondu. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Jediným zdrojem při tvorbě fondu v roce 2011 byly připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu, finanční prostředky fondu nebyly v tomto roce čerpány.

Tabulka 1.69: Tvorba a čerpání Regionálního rozvojového fondu v roce 2011 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2011 3 818 658,86
Tvorba fondu celkem 21 348,87
z toho:  
 - připsané úroky 21 348,87
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2011 3 840 007,73

5.4 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Statut fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje. Zastupitelstvo kraje uvedeným usnesením rozhodlo přidělit do fondu životního prostředí finanční prostředky ve výši 11.000 tis. Kč.

Tabulka 1.70: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2011 (v Kč)
Počáteční stav k 14. 12. 2011 0,00
Tvorba fondu celkem 11 000 000,00
z toho:  
 - příděl do fondu 11 000 000,00
 - připsané úroky 0,00
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2011 11 000 000,00

Jediným zdrojem tvorby fondu v roce 2011 byl příděl do fondu. Úroky ve výši 9 tis. Kč byly z důvodu napojení zvláštního bankovního účtu fondu do systému výhodnějšího úročení „cash-pooling“ připsány v souladu se smlouvou o vedení běžných účtů v rámci tohoto systému až v lednu roku 2012.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2011, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2011. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2011 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.802.536 tis. Kč, tj. 99,9% upraveného rozpočtu. Účelově poskytnuté prostředky ve výši 10.080.933 tis. Kč podléhají finančnímu vypořádání; v této částce není zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 117.892 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 6 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytlo v roce 2011 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace, které podléhají finančnímu vypořádání za rok 2011, v celkovém objemu 9.656.325 tis. Kč.

Poskytnuté neinvestiční dotace byly čerpány v objemu 9.654.254 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky ve výši 2.128,5 tis. Kč, z toho do 31. 12. 2011 bylo na výdajový účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vráceno 415,1 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2011 byla vyúčtována a vrácena částka ve výši 1.713,3 tis. Kč. Podrobnější rozbor je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.71: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2011 Použito v roce 2011 Nedočerpáno v roce 2011 Vráceno do SR v průběhu roku 2011 Vráceno při FV v roce 2012
Přímé náklady na vzdělávání 8 725 366,0 8 725 217,2 148,8 0,0 148,8
Dotace pro soukromé školy 555 864,0 554 684,2 1 179,8 0,0 1 179,8
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 266 562,0 266 532,8 29,2 0,0 29,2
Hustota a Specifika 59 981,0 59 981,0 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 12 908,1 12 752,2 155,9 154,9 1,0
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 10 402,2 10 402,2 0,0 0,0 0,0
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 9 968,0 9 909,0 59,0 0,0 59,0
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 6 577,7 6 523,2 54,5 32,9 21,4
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 2 474,0 2 367,3 106,7 106,7 0,0
Soutěže 2 105,0 2 105,0 0,0 0,0 0,0
Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 1 488,1 1 481,6 6,5 0,0 6,5
Projekty romské komunity 668,2 349,7 318,5 120,6 197,9
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 538,7 538,7 0,0 0,0 0,0
Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 515,9 515,9 0,0 0,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 319,4 319,4 0,0 0,0 0,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 280,0 267,9 12,1 0,0 12,1
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 138,3 138,3 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 68,4 68,4 0,0 0,0 0,0
Program protidrogové politiky 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
Program podpory vzdělávání národnostních menšin 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Oblast podpory 1. zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, prioritní osa 1. Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 0,0 0,0 57,5 0,0 57,5
Celkem 9 656 325,0 9 654 254,0 2 128,5 415,1 1 713,3

V rámci zúčtování dotace na Přímé náklady na vzdělávání poskytnuté na činnost škol a školských zařízení v objemu 8.725.366 tis. Kč, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 5.227.713 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 3.497.653 tis. Kč

nebyly vyčerpány prostředky ve výši 148,8 tis. Kč. Školy nevyčerpaly finanční prostředky v oblasti ostatních osobních nákladů pedagogických i nepedagogických pracovníků, včetně příslušného podílu zákonných odvodů.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 555.864 tis. Kč. Přidělené prostředky plně nevyužilo 31 soukromých škol. Vrácená částka je rozdílem mezi poskytnutou zálohou, která vychází ze skutečného počtu dětí, žáků a studentů, a změnou nároku v důsledku poklesu počtu žáků v závěru roku, protože záloha musí být poskytnuta do 15. listopadu daného roku. Z důvodu, že nelze dopředu odhadnout pohyb žáků, byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 554.684,2 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka ve výši 1.179,8 tis. Kč.

V rámci programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. byla přijata neinvestiční dotace ve výši 266.562 tis. Kč. Prostředky byly v souladu s rozhodnutím a podmínkami přiděleny a poskytnuty na platy a zákonné odvody včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 163.046 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 103.516 tis. Kč.

Zejména z důvodu čerpání nemocenské a mateřské dovolené bylo nedočerpáno a vráceno v rámci finančního vypořádání celkem 29,2 tis. Kč.

Na rozvojový program „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011“ v rámci dotačního titulu Hustota a Specifika bylo poskytnuto kraji celkem 59.981 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 38.219 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 21.762 tis. Kč.

Prostředky byly plně využity.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 12.908,1 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním bylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 8.418,7 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 4.489,4 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 12.752,2 tis. Kč. Školami nevyužité prostředky v objemu 155,9 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele. V průběhu roku 2011 bylo vráceno 154,9 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání pak další prostředky ve výši 1 tis. Kč.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia v celkové výši 10.402,2 tis. Kč v rámci rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 8.693 tis. Kč a Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace ve výši 1.709,2 tis. Kč). Dotace byla plně vyčerpána.

Účelové prostředky programu Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání byly kraji poskytnuty ve výši 9.968 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 9.795 tis. Kč,
 • školy zřízené krajem ve výši 118 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 55 tis. Kč.

Prostředky poskytnuté na nákup školního vybavení v roce 2011 nebyly dočerpány pěti základními školami. Důvodem je zejména změna počtu žáků 1. ročníků a chybovost předložených výkazů. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 59 tis. Kč.

V rámci Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním byla poskytnuta kraji neinvestiční dotace v objemu 6.577,7 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 6.113 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 464,7 tis. Kč.

Prostředky byly určeny na posílení nenárokové složky platů pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Z důvodu snížení přepočteného počtu pedagogických pracovníků zůstalo nedočerpáno 54,5 tis. Kč.

Na Podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 2.474 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 2.444,1 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 29,9 tis. Kč.

Skutečnosti, že se k vykonání státní maturitní zkoušky nedostavili všichni přihlášení žáci, a tím se snížily výdaje na odměny hodnotitelů i zadavatelů, ale také že školy zajistily pro ostatní žáky náhradní kulturně výchovný program (nečerpaly prostředky na suplování) a že funkci zadavatele vykonávali pedagogičtí pracovníci i mimo svou přímou pedagogickou povinnost, měly za následek úsporu ve výši 106,7 tis. Kč. Prostředky byly ještě v průběhu roku 2011 vráceny poskytovateli.

V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2010/2011“ byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 2.105 tis. Kč. Část dotace ve výši 1.624 tis. Kč byla určena na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT v roce 2011 a druhá část ve výši 481 tis. Kč byla poskytnuta na zabezpečení ústředních kol těchto soutěží a přehlídek. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Přijaté prostředky určené k Částečné kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky přijal kraj v celkové výši 1.488,1 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 1.240,2 tis. Kč,
 • soukromé školy ve výši 245,9 tis. Kč a
 • školy zřízené obcemi ve výši 2 tis. Kč.

Z důvodu úhrady maturitní zkoušky z vlastních zdrojů vrátila 1 soukromá škola finanční prostředky ve výši 6,5 tis. Kč. Tyto prostředky ve výši 6,5 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele, tj. MŠMT v rámci finančního vypořádání.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol nebyly finanční prostředky na provoz těchto škol vyčerpány v plné, tj. poskytnuté výši 668,2 tis. Kč. Prostředky v objemu 318,5 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny, z toho v průběhu roku 2011 na výdajový účet poskytovatele 120,6 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2011 částka 197,9 tis. Kč.

Pro studium žáků se zdravotním postižením, a s tím spojené pracovní poměry asistentů pedagogů v rámci dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách byly kraji poskytnuty prostředky školám ve výši 538,7 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

K Pokusnému ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol za účelem překlenutí přechodného období mezi projekty VIP II a VIP III řešící podporu sítě školních poradenských pracovníků (speciálních pedagogů a psychologů) obdržel kraj neinvestiční dotaci ve výši 515,9 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 319,4 tis. Kč byly plně vyčerpány. Prostředky byly určeny na projekt „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízeních pro zajištění cizinců“. Projekt realizovala Základní a Mateřská škola, příspěvková organizace, Havířov-Město a poskytnuté prostředky plně využila.

Nižší pořizovací náklady jednotlivých položek oproti rozpočtovaným nákladům (zejména softwarové vybavení) bylo důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 12,1 tis. Kč u dotačního programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením, v rámci kterého kraj obdržel v roce 2011 prostředky ve výši 280 tis. Kč.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 138,3 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě „Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice“. Prostředky plně využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Ostrava.

V rámci Rozvojového programu MŠMT pro děti – cizince 3. zemí byly poskytnuty prostředky na „Bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ ve výši 68,4 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty 3 obcemi zřizovaným školám a vyčerpány v plné výši.

V rámci Programu protidrogové politiky byla poskytnuta Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace dotace v celkové výši 59 tis. Kč, a to na projekt „Adaptační kurz žáků prvních ročníků SPŠCHG“. Projekt byl realizován a vyčerpán v plné výši, a proto nebyly v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vráceny žádné finanční prostředky.

MŠMT poskytlo v roce 2011 na dotační Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovu na rok 2011 neinvestiční dotaci ve výši 30 tis. Kč. Příjemcem dotace byla příspěvková organizace kraje Základní škola, Kopřivnice, která realizovala projekt „Náš svět je mozaika kultur podruhé“. Projekt byl úspěšně realizován a prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Neinvestiční dotace ve výši 11 tis. Kč byla poskytnuta kraji v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality, a to na projekt „Vím, co smím“ Základní škole v Kopřivnici, příspěvková organizace. Prostředky byly plně vyčerpány.

Předmětem finančního vypořádání za rok 2011 je rovněž projekt Základní školy, Tovární 386, Studénka, příspěvková organizace, která byla příjemcem dotace v roce 2010 v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Škole byla poskytnuta záloha. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo v průběhu roku o ukončení činnosti školy k 31. 12. 2011. Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2012 došlo ke vzniku nového právního subjektu, který nemá právní vazbu na příjemce dotace, ukončila škola realizaci projektu a v rámci finančního vypořádání byla poskytovateli vrácena částka ve výši 57,5 tis. Kč.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2011 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 198.587 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2011 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě, který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2011. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. Ztrátu si dopravce dofinancuje v rámci vlastních zdrojů.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2011 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 13.360 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 6 subjektů a čerpána byla ve výši 13.190,9 tis. Kč, z toho:

 • Dětské centrum Čtyřlístek Opava, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 4.652,2 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE – středisko v Ostravě ve výši 2.933,5 tis. Kč,
 • Občanské sdružení Heřmánek, Karviná ve výši 2.819,3 tis. Kč,
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček) ve výši 1.708,2 tis. Kč,
 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 680,1 tis. Kč a
 • SALUS Kopřivnice, o.p.s.,ve výši 397,6 tis. Kč.

Prostředky ve výši 169,1 tis. Kč zůstaly nerozděleny a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

Moravskoslezský kraj v roce 2011 dále obdržel od Ministerstva práce a sociálních věcí na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů celkem 181.022,4 tis. Kč. Prostředky byly určeny na 5 projektů (4 v odvětví sociálních věcí a 1 v oblasti vlastní správní činnost kraje) realizovaných v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, na které přijal kraj dotace ve výši 175.606,4 tis. Kč a na 1 projekt v odvětví sociálních věcí realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu přijal dotaci ve výši 5.416 tis. Kč. Projekty dosud nejsou ukončeny, tj. nepodléhají finančnímu vypořádání.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2011 Moravskoslezskému kraji v rámci informačního systému programového financování v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou poskytnut rozpočtový limit stanovený správcem programu v celkové výši 129.234,2 tis. Kč. Z důvodu zdržení stavebních prací v souvislosti s náročnosti správního řízení úplné závěry a řešení náhradních přepravních tras byl rozpočtový limit stanovený správcem programu vyčerpán do výše 120.141 tis. Kč. Prostředky byly použity na stavební úpravy a rekonstrukce silnic Moravskoslezského kraje, z toho na akce:

  • Odstranění stavu nouze – rekonstrukce mostu ev. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška ve výši 45.825 tis. Kč,
  • Silnice III/48312 v obci Čeladná Podolánky – rekonstrukce opěrných zdí ve výši 16.960,3 tis. Kč (nedočerpané prostředky ve výši 8.959,6 tis. Kč převedeny na základě žádosti do roku 2012),
  • Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší ve výši 10.955 tis. Kč (nedočerpáno v rámci stanoveného rozpočtového limitu zůstalo 35,5 tis. Kč),
  • Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-22 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši 7.809 tis. Kč (nedočerpáno v rámci stanoveného rozpočtového limitu zůstalo 49 tis. Kč),
  • Silnice III/4832 Životice – opěrné zdi ve výši 6.683 tis. Kč (vráceno při finančním vypořádání 1,5 tis. Kč),
  • Silnice II/483 – stavební úpravy – rekonstrukce mostu ev. č. 483-010 přes místní potok v obci Bordovice ve výši 5.889 tis. Kč,
  • Silnice III/45814 – rekonstrukce mostu ev. č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice ve výši 4.280,1 tis. Kč,
  • Silnice II/480 – zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava ve výši 4.022,1 tis. Kč (nedočerpáno v rámci stanoveného rozpočtového limitu zůstalo 36,3 tis. Kč a vráceno při finančním vypořádání 2 tis. Kč),
  • Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-8 přes místní potok v obci Životice u Nového Jičína ve výši 3.972,5 tis. Kč (vráceno při finančním vypořádání 3,4 tis. Kč),
  • Silnice III/4609 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7 ve výši 3.307,2 tis. Kč,
  • Silnice III/4585 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Krasov ve výši 3.299,6 tis. Kč (vráceno při finančním vypořádání 289,2 tis. Kč),
  • Silnice III/4584 – rekonstrukce mostu ev. č. 4584-2 přes Jelení potok za obcí Čaková ve výši 2.723,1 tis. Kč,
  • Silnice III/01154 Hrčava – sanace svahu ve výši 2.684,3 tis. Kč (nedočerpáno v rámci stanoveného rozpočtového limitu zůstalo 12,8 tis. Kč),
  • Silnice III/45713 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Petrovice ve výši 2.612,5 tis. Kč (vráceno při finančním vypořádání 23,6 tis. Kč),
  • Silnice III/4526 – rekonstrukce mostu ev. č. 4526-1 přes Starý potok před obcí Světlá Hora ve výši 2.414,8 tis. Kč,
  • Stabilizace svahu na silnici III/01149 km v obci Bukovec ve výši 1.322 tis. Kč,
  • Sanace svahu, k.ú. Čeladná, opěrná zeď sil. III/48312 ve výši 1.300 tis. Kč,
  • Stavební úpravy opěrné zdi silnice č. III/04817 v Novém Jičíně, ul. Riegrova ve výši 1.212,9 tis. Kč,
  • Rekonstrukce propustku silnice III/4735 v Horních Bludovicích ve výši 668 tis. Kč,
  • Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace – propustek ve výši 651 tis. Kč a
  • Rekonstrukce silničního propustku na sil. II/445 ve výši 642,9 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání byly vráceny v souhrnu za všechny výše uvedené akce na účet poskytovatele finanční prostředky v celkové výši 319,7 tis. Kč, a to z důvodu snížení celkové ceny díla, případně z důvodu odprodeje zbývajícího nepoužitého vyfrézovaného materiálu zhotovitelem stavby.

V souladu s nařízením vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj Moravskoslezskému kraji Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 – neinvestiční ve výši 750 tis. Kč a Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 – neinvestiční ve výši 150 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

V roce 2011 obdržel z této kapitoly kraj také v souladu s nařízením vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí Nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení finanční prostředky v celkovém objemu 9.690,4 tis. Kč, z toho:

 • Jeseník nad Odrou ve výši 7.781,6 tis. Kč,
 • Životice u Nového Jičína ve výši 1.086,9 tis. Kč a
 • Kunín 821,9 tis. Kč.

Poskytnuté prostředky byly jednotlivými příjemci použity téměř v plné výši. Vráceny byly pouze 2 Kč.

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR přijal v roce 2011 Moravskoslezský kraj dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5.763 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro celkem 7 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to 5 v odvětví dopravy a 2 v odvětví regionálního rozvoje. Projekty dosud nejsou ukončeny, tj. nepodléhají finančnímu vypořádání.

Tabulka 1.72: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva pro místní rozvoj (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2011 Použito v roce 2011 Nedočerpáno v roce 2011 Vráceno při FV v roce 2012
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - ISPROFIN 129 234,2 120 140,9 9 093,2 319,7
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 9 690,4 9 690,4 0,0 0,0
Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 a 2010 - neinvestice 900,0 900,0 0,0 0,0
Celkem 139 824,6 130 731,3 9 093,2 319,7

6.1.5 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí

Státní fond životního prostředí poskytl Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 1.377,1 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v rámci programu Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie a byly určeny na realizaci projektu „Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji“. Projekt podporuje fungování poradenských a informačních center, zaměstnanost, vznik nových ekoporaden, vzdělávání a proškolování lektorů v oblasti EVVO. Významná část projektu je zaměřena na metodickou a poradenskou činnost pro veřejnou správu a na tvorbu vzdělávacích programů. Projekt je realizován v letech 2010 až 2012 a je založen na principu partnerství. Smlouvy o partnerství byly uzavřeny s následujícími subjekty:

 • Město Bruntál,
 • Městské informační a kulturní středisko Krnov,
 • Eko-info centrum Ostrava a
 • Občanské sdružení Hájenka, Kopřivnice.

Prostředky byly poskytnuty jako zpětná úhrada již vynaložených nákladů, tj. plně využity.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů kraj přijal v roce 2011 od Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí celkem 28.356 tis. Kč, z toho finančnímu vypořádání podléhají prostředky ve výši 11.437,2 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytnuté kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to na 3 projekty realizované v letech 2008 až 2011:

 • Energetické úspory v Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích,
 • Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické 1449, Frýdek-Místek a
 • Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK.

Celkem obdržel kraj v letech 2008 až 2011 na tyto projekty finanční prostředky ve výši 15.465,6 tis. Kč. Projekty byly ukončeny a byly předmětem finančního vypořádání za rok 2011.

Dotace byly čerpány v souladu s účelem poskytnutí v plné výši.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

V roce 2011 Moravskoslezský kraj pokračoval ve financování Průmyslové zóny Nošovice. Na financování použil jednak prostředky z rozpočtu kraje, jednak prostředky ze státního rozpočtu. Dotace byla kraji poskytnuta rámci informačního systému programového financování na Podporu pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum v celkové výši 23.014,3 tis. Kč (rozpočtový limit byl stanoven v maximální výši 23.599,4 tis. Kč). Přijaté finanční prostředky je nutné rozdělit do dvou kategorií:

 1. finanční prostředky, které kraj předfinancoval v roce 2011, a které zároveň obdržel formou dotace ve výši 809,6 tis. Kč a
 2. finanční prostředky, které Moravskoslezský kraj uhradil již v předchozích letech, na účet kraje však byly připsány formou dotace až v roce 2011. Podíl zpětně uznané dotace ze státního rozpočtu představuje částku 22.204,7 tis. Kč. Refundované prostředky byly určeny na rozvoj Moravskoslezského kraje.

Největší podíl z celkově vynaložených finančních prostředků představují náklady na stavební práce, náklady na projektové práce, úhrada nákladů souvisejících s údržbou územní průmyslové zóny aj. Poskytnuté prostředky byly plně využity.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2011 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 20.530 tis. Kč, z toho investiční dotaci ve výši 7.421 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 13.109 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Tabulka 1.73: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zemědělství (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2011 Použito v roce 2011 Nedočerpáno v roce 2011 Vráceno do SR v průběhu roku 2011 Vráceno při FV v roce 2012
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (neinvestice) 13 109,0 6 366,0 6 743,0 6 716,9 26,1
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) 7 421,0 3 160,5 4 260,5 4 260,5 0,0
Celkem 20 530,0 9 526,5 11 003,5 10 977,4 26,1

Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona byly v celkové výši 20.530 tis. Kč vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na základě dokladů předložených krajskému úřadu až do celkové výše vlastních nákladů stavby, a to v souladu s rozhodnutím krajského úřadu o provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona, na základě kterého hradí stát prostřednictvím krajského úřadu náklady na realizaci těchto staveb. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 9.526,5 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu byla nevyčerpaná část dotací v objemu 10.977,4 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele v průběhu roku 2011 a v rámci finančního vypořádání dotací byla vrácena částka ve výši 26,1 tis. Kč.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2011 z kapitoly Ministerstva vnitra účelové neinvestiční dotace Neinvestiční transfery krajům podle §27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 7.860 tis. Kč.

Účelem poskytnuté dotace ve výši 7.860 tis. Kč byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH, odbornou přípravu, na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů vykonávající službu v jednotce SDH a na věcné vybavení neinvestiční povahy. Čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace dosáhlo výše 7.639,9 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo celkem 220,1 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 150 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v průběhu roku (Město Kopřivnice vrátilo tyto prostředky na účet kraje, jelikož členové jednotky sboru dobrovolných hasičů nevykonávali službu v jednotce kategorie JPO II jako své zaměstnání po celý rok) a v rámci finančního vypořádání byla na účet poskytovatele vrácena částka ve výši 70,1 tis.  Kč (Prostředky určené na výdaje k zabezpečení akceschopnosti plně nevyčerpala obec Horní Město a Karlova Studánka).

Dále poskytlo Ministerstvo vnitra na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů dotace v celkové výši 4.432,6 tis. Kč. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se jednalo o dotace v celkové výši 3.972 tis. Kč, a to na 1 projekt realizovaný v oblasti vlastní správní činnost kraje a na 1 projekt v odvětví školství. V rámci Integrovaného operačního programu byla poskytnuta dotace na 1 projekt realizovaný v oblasti vlastní správní činnost kraje ve výši 211 tis. Kč a v rámci Regionálního operačního programu prostředky na 1 projekt v odvětví krizového řízení, a to ve výši 250 tis. Kč. Projekty dosud nejsou ukončeny, tj. nepodléhají finančnímu vypořádání.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2011 v celkovém objemu 7.908,9 tis. Kč, z čehož částka ve výši 461,6 tis. Kč představuje dotaci poskytnutou v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno na účet Ministerstva financí 443,7 tis. Kč.

Tabulka 1.74: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2011 Použito v roce 2011 Nedočerpáno v roce 2011 Vráceno při FV v roce 2012
Účelová dotace krajům - TBC 4 314,2 4 314,2 0,0 0,0
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 2 291,3 2 291,3 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - ISPROFIN 461,6 461,6 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 369,0 369,0 0,0 0,0
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 352,7 0,0 352,7 352,7
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 120,0 29,0 91,0 91,0
Celkem Ministerstvo financí 7 908,9 7 465,2 443,7 443,7

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2011 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou dotaci krajům – TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.314,2 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 2.291,3 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

V průběhu roku 2011 byly v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic II. a III. tříd podány žádosti o refundaci výdajů vynaložených krajem za Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. Celkový objem požadované refundace za období leden – říjen 2011 činil 461,6 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly určeny na zpětnou refundaci skutečných výdajů, tj. byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí o Úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv poskytlo Ministerstvo financí kraji prostředky v úhrnné výši 369 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

V souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 obdržel kraj neinvestiční dotaci ve výši 352,7 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla ze strany kraje realizována žádná činnost související s předmětným sčítáním, nevznikly kraji žádné výdaje. Prostředky byly vráceny v plné výši 352,7 tis. Kč na účet poskytovatele.

Ministerstvo financí poskytlo čtyři účelové neinvestiční dotace na činnost krajského úřadu podle § 10 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 120 tis. Kč - Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí. Zejména z důvodu úspory nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb ve dnech voleb a dále omezením kontrolní činnosti a využitím zasílání úřední korespondence prostřednictvím datových schránek byly prostředky čerpány ve výši 29 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo na účet poskytovatele vráceno 91 tis. Kč.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2011 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 5.422,7 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho:

 • Nemocnici s poliklinikou ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace ve výši 2.358,9 tis. Kč,
 • Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace ve výši 1.565,3 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou v Třinci, příspěvková organizace ve výši 788,2 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou v Havířově, příspěvková organizace ve výši 317,3 tis. Kč,
 • Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, příspěvková organizace ve výši 250 tis. Kč a
 • Nemocnici s poliklinikou v Karviné, příspěvková organizace ve výši 143 tis. Kč.

Dotační program, formou realizace rezidenčních míst, sloužil k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši ve výši 4.902,5 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 520,2 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byly vráceny prostředky ve výši 190,2 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2011 bylo vráceno na účet poskytovatele 330 tis. Kč.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2011 dotace v celkové výši 3.344 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství a na záchranu architektonického dědictví na akci „Ostrava, okres Ostrava-město, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen), výměna oken aj.“. Prostředky z této kapitoly byly vyčerpány ve výši 3.335,6 tis. Kč. Částka ve výši 8,4 tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky v rámci programu Kulturní aktivity.

Tabulka 1.75: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2011 Použito v roce 2011 Nedočerpáno v roce 2011 Vráceno při FV v roce 2012
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 525,0 1 525,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví– neinvestice-ISPROFIN 900,0 900,0 0,0 0,0
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí 350,0 350,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 287,0 278,6 8,4 8,4
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 250,0 250,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 32,0 32,0 0,0 0,0
Celkem 3 344,0 3 335,6 8,4 8,4

Finanční prostředky v objemu 2.444 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Veřejné informační služby knihoven – neinvestice ve výši 32 tis. Kč Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvková organizace, z toho na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti – práce s prezentačními předměty“ ve výši 22 tis. Kč a na realizaci projektu „Expertní kurzy webové prezentace“ ve výši 10 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 287 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace ve výši 95 tis. Kč (na realizaci projektu „Záchranný průzkum lidové architektury na Novojičínsku“ prostředky ve výši 29 tis. Kč, na „Národopisný profil obcí v prostoru bývalého Hukvaldského panství III“ ve výši 20 tis. Kč a na projekt „Pracovní postupy při zpracování přírodních materiálů pro stavby lidové architektury“ ve výši 46 tis. Kč), Muzeum Těšínska, příspěvková organizace ve výši 27 tis. Kč na realizaci projektu „Řemesla na Těšínsku II – keramici“, z něhož nedočerpáno zůstalo 8,4 tis. Kč, Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu „Černá slunce“ a Gymnázium, Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace ve výši 15 tis. Kč na projekt „Přístupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“. Nedočerpané prostředky ve výši 8,4 tis. Kč byly předmětem finančního vypořádání a vrácení.
 • Podpora obnovy kulturních památek v částce 250 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace ve výši 150 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky – Kosárna v Karlovicích a pro organizaci Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace ve výši 100 tis. Kč, a to na obnovu nemovité kulturní památky – Zámek ve Velkých Heralticích. Prostředky byly plně využity.
 • Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí v částce 350 tis. Kč pro organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace na realizaci projektu „3. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů“. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 1.525 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2011“. Prostředky byly plně využity.

Dále poskytlo Ministerstvo kultury Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programu Záchrana architektonického dědictví – neinvestice – ISPROFIN neinvestiční dotaci ve výši 900 tis. Kč. Prostředky byly určeny na akci „Ostrava, okres Ostrava-město, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen), výměna oken aj.“ a byly vyčerpány v plné výši.

6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2011 neinvestiční dotaci ve výši 425 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, na provozní výdaje a výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, dále na pořízení výpočetní techniky a dalšího vybavení v celkové výši 394,8 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 30,2 tis. Kč byla předmětem finančního vypořádání poskytnuté dotace.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

V následující kapitole jsou popsány dotace, které byly zprostředkovány na základě vydaných rozhodnutí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti, dle odst. 2 § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím. Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává také Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V tabulce nejsou zahrnuty dotace poskytnuté v roce 2011 z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (10.987 tis. Kč) a Ministerstva vnitra (14.791 tis. Kč) na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (207.878 tis. Kč) na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nebyly v roce 2011 ukončeny a nebyly tak součástí finančního vypořádání dotací za rok 2011. Dále nejsou v tabulce zahrnuty dotace poskytnuté obcím v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí ve výši 1.151.365 tis. Kč a dotace poskytnuta statutárnímu městu Ostrava v rámci Operačního programu podnikání a inovace - IV - mimo program ISPROFIN č. 122 120 ve výši 8.249 tis. Kč, která byla vyplacena zpětně na základě již realizovaných způsobilých výdajů.

Dobrovolné svazky obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2011 neobdržely žádnou dotaci z níže uvedených kapitol státního rozpočtu.

Tabulka 1.76: Dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2011 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto Použito Vráceno do SR v průběhu roku 2011 Finanční vypořádání za rok 2011 Požadavek na dokrytí
Úřad vlády 1 237,69 1 169,95 0,00 67,74 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 366 770,72 4 324 960,14 967,56 40 843,01 5 628,44
Ministerstvo vnitra 8 271,89 7 916,79 278,78 76,32 0,00
Ministerstvo životního prostředí 2 698,36 2 698,36 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo zemědělství 14 642,63 14 065,68 311,07 265,88 0,00
Ministerstvo školství 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo kultury 10 572,00 10 567,00 0,00 5,00 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Všeobecná pokladní správa 153 963,39 146 841,92 0,00 7 121,47 9 256,56
Celkem 4 558 990,68 4 509 053,85 1 557,42 48 379,41 14 885,00

Úřad vlády poskytl v roce 2011 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.238 tis. Kč na podporu terénních sociálních prací. K 31. 12. 2011 bylo čerpáno 1.170 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 68 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2011.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkovém objemu 4.366.771 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly poskytnuty dotace na úhradu příspěvku na péči v celkovém objemu 2.303.980 tis. Kč (z toho doplatek za rok 2010 činí 10 tis. Kč), dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně postiženým občanům v celkovém objemu 1.369.648 tis. Kč, dotace na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve výši 142 tis. Kč a neinvestiční nedávkový transfer na podporu rodiny ve výši 500 tis. Kč. Celkem bylo do výše poskytnutých dotací vyčerpáno 3.634.072 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 40.198 tis. Kč. Současně bylo požádáno o dofinancování výdajů ve výši 192 tis. Kč na úhradu příspěvku na péči a ve výši 5.436 tis. Kč na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně postiženým občanům.

Na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo obcím v roce 2011 převedeno 11.409 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, ze kterých byl v roce 2011 ukončen pouze projekt příspěvkové organizace Sociální služby města Karviná, číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00060, který byl realizován v letech 2009-2011 a za tuto dobu byly prostřednictvím krajského úřadu a dále zřizovatele tj. statutárního města Karviná převedeny finanční prostředky v celkové výši 1.674 tis. Kč. V roce 2011 byla prostřednictvím krajského úřadu vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši 61 tis. Kč. Celkem bylo z této dotace vyčerpáno 1.613 tis. Kč.

Pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2011 připsány na účet kraje finanční prostředky v celkovém objemu 690.826 tis. Kč, skutečně poskytnuty však byly finanční prostředky ve výši 690.690 tis. Kč. Rozdíl mezi prostředky přijatými na účet kraje a poskytnutými poskytovatelům sociálních služeb je ve výši 137 tis. Kč. Z toho finanční prostředky ve výši 108 tis. Kč byly určeny na službu, která byla financována z jiných zdrojů a finanční prostředky ve výši 29 tis. Kč byly určeny na službu, která byla zrušena. Tyto prostředky byly v roce 2011 vráceny zpět na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále pak bylo v průběhu roku 2011 vráceno na účet ministerstva 770 tis. Kč. Celkem bylo poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno 689.275 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání tak činila 645 tis. Kč, z toho bylo 377 tis. Kč odvedeno organizací Centrum sociálních služeb Bohumín přímo na účet Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 8.272 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 344 tis. Kč, o neinvestiční dotaci na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 64 tis. Kč a dotace na projekty v rámci Městského programu prevence kriminality (MPPK) ve výši 4.186 tis. Kč. V rámci MPPK nebyly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu 355 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2011 bylo na výdajový účet Ministerstva vnitra vráceno 279 tis. Kč, které obce poukázaly na účet kraje v termínu stanoveném v rozhodnutí a v rámci finančního vypořádání za rok 2011 bylo na účet cizích prostředků vráceno 76 tis. Kč.

Dále byly v roce 2011 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkovém objemu 16.984 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, ze kterých byl v roce 2011 ukončen pouze projekt města Frenštát pod Radhoštěm, číslo CZ.1.04/4.1.01/53.00053, který byl realizován v letech 2010 a 2011. Za tuto dobu byly městu převedeny finanční prostředky v celkové výši 3.678 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotace za rok 2011 nevznikla vratka dotace.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2011 neinvestiční dotace v celkovém objemu 2.698 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 2.211 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 487 tis. Kč na program péče o krajinu. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2011 dotace v celkovém objemu 14.642 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 13.063 tis. Kč a investiční ve výši 1.579 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty za účelem úhrady zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.662 tis. Kč a na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona v celkovém objemu 11.401 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány ve výši 12.797 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání činila 266 tis. Kč.

Investiční dotace ve výši 1.579 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona. Dotace byly vyčerpány ve výši 1.268 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byly vráceny finanční prostředky ve výši 311 tis. Kč a při finančním vypořádání tedy nevznikla vratka dotace.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2011 dotace v celkovém objemu 234 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace na projekty romské komunity ve výši 30 tis. Kč a na program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 204 tis. Kč. Dotace byly plně vyčerpány.

Dále byly příspěvkovým organizacím obcí poskytnuty v roce 2011 dotace na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkovém objemu 207.878 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o víceleté projekty, z nichž žádný nebyl v roce 2011 ukončen, nebyly tyto prostředky součástí finančního vypořádání za rok 2011.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2011 dotace v celkovém objemu 10.572 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 10.458 tis. Kč a investiční ve výši 114 tis. Kč. Jednalo se o dotace na program podpory významných a mimořádných kulturních akcí pro příspěvkovou organizaci statutárního města Ostravy Divadlo loutek ve výši 500 tis. Kč, na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 657 tis. Kč, z toho investiční část činila 114 tis. Kč, a dále neinvestiční dotace na kulturní aktivity v celkovém objemu 610 tis. Kč, na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkovém objemu 8.765 tis. Kč a na podporu aktivit národnostních a etnických menšin v celkovém objemu 40 tis. Kč. K 31. 12. 2011 bylo čerpáno 10.567 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2011.

Z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu byla v roce 2011 poskytnuta neinvestiční dotace statutárnímu městu Ostrava ve výši 600 tis. Kč na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace podléhající finančnímu vypořádání v celkovém objemu 153.963 tis. Kč. Jednalo se o dotace na úhradu výdajů spojených se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 v celkovém objemu 6.701 tis. Kč, výdaje na volby do zastupitelstev v obcích v celkovém objemu 785 tis. Kč, na sociálně‑právní ochranu dětí u obcí v celkovém objemu 104.102 tis. Kč. Ostatní účelové neinvestiční dotace činily 42.375 tis. Kč.

Celkem byly nevyčerpány finanční prostředky ve výši 7.121 tis. Kč. Z toho nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.120 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč byly převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu jako porušení rozpočtové kázně (z důvodu nedodržení termínu stanoveného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.). K dofinancování překročených výdajů byly požadovány finanční prostředky ve výši 9.257 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 6 tis. Kč, na volby do zastupitelstev v obcích ve výši 44 tis. Kč a na výdaje na sociálně‑právní ochranu dětí ve výši 9.207 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2011 poskytnuty v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí finanční prostředky v celkové výši 1.151.365 tis. Kč, z toho 7.725 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. Tato dotace není zahrnuta v přehledu dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Do výše poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 7.725 tis. Kč. Dotace byla překročena ve výši 372 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly požadovány k dofinancování v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

6.3.1 Dotace od krajů

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotace v celkové výši 510,9 tis. Kč. Skutečné výdaje za poskytované služby byly o 1,5 tis. Kč nižší a byly na základě smluv uzavřených s jednotlivými kraji předmětem vyúčtování a vrácení.

Dále byl přijat od Olomouckého kraje příspěvek na Ocenění vítězů v celostátní soutěži „Machři roku“ ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly určené pro dvě školy - Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace (50 tis. Kč) a Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (50 tis. Kč). V souladu s přiloženými smlouvami školy (příjemci dotace) provedli vyúčtování poskytovateli (Olomouckému kraji) a informovaly svého zřizovatele (Moravskoslezský kraj) o výši čerpání uvedené dotace. Prostředky vyčerpány v plné výši.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

V této kapitole je popisován majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech – zde se jedná především o majetek kraje předaný k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2011 je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.77: Přehled majetku kraje v roce 2011 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách) 194 238,7 249 108,5 443 347,2
z toho:      
 - software 69 163,7 159 002,2 228 165,9
 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 125 075,0 90 106,3 215 181,3
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -104 286,7 -188 303,1 -292 589,9
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách) 4 146 398,0 38 828 809,6 42 975 207,6
z toho:      
 - nemovitosti 1 670 595,0 29 993 002,6 31 663 597,6
 - věci movité 644 808,3 8 173 393,6 8 818 201,9
 - nedokončený majetek 1 830 745,5 650 256,9 2 481 002,3
 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek 249,2 12 156,5 12 405,8
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -557 411,9 -10 708 367,1 -11 265 779,0
Dlouhodobý finanční majetek 936 699,4 237,0 936 936,4
Dlouhodobé pohledávky 787 950,5 1 341,7 789 292,2
Dlouhodobý majetek celkem 5 403 588,0 28 182 826,5 33 586 414,5
Zásoby 2 207,8 326 399,0 328 606,8
Krátkodobé pohledávky a dohadné účty aktivní 2 069 100,9 992 505,2 3 061 606,1
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 1 919 106,7 1 623 328,6 3 542 435,3
Oprávky ke krátkodobému hmotnému majetku -3 902,0 -4 987,1 -8 889,1
Krátkodobý majetek celkem 3 986 513,4 2 937 245,7 6 923 759,1
Majetek celkem (v pořizovacích cenách) 10 055 701,9 42 021 729,6 52 077 431,6
Majetek celkem (po zohlednění celkových oprávek) 9 390 101,3 31 120 072,3 40 510 173,6

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 29 až 31, 33, 35, 37, 39, 41 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech majetek kraje v následující struktuře, včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Tabulka 1.78: Struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů v roce 2011 (v tis. Kč)
Název majetku Stav k 1. 1. 2011 Přírůstky a úbytky Stav k 31. 12. 2011
Dlouhodobý nehmotný majetek - software 39 143,6 30 020,1 69 163,7
Ocenitelná práva 3 525,1 0,0 3 525,1
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 898,4 2 815,1 24 713,5
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 107 508,0 -13 909,7 93 598,4
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 067,4 -3 829,5 3 238,0
Pozemky 273 331,0 7 826,1 281 157,1
Budovy a stavby 1 189 489,9 199 948,0 1 389 437,9
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 622 648,8 -93 655,4 528 993,4
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 119 740,3 -3 925,4 115 814,9
Umělecká díla a předměty 249,2 0,0 249,2
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 460 453,8 369 026,0 1 829 479,8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 299,0 -5 033,4 1 265,6
Dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 721 722,3 47 506,0 769 228,3
Dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 14 160,0 3 300,0 17 460,0
Dlouhodobý finanční majetek – termínované vklady dlouhodobé 0,0 150 000,0 150 000,0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11,1 0,0 11,1
Dlouhodobé pohledávky 1 248 216,1 -460 265,6 787 950,5
Stálá aktiva celkem (dlouhodobý majetek) 5 835 464,2 229 822,4 6 065 286,6

K největším nárůstům objemu majetku došlo na majetkovém účtu budovy a stavby, a to zejména z důvodu ukončení akcí v rámci realizace rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby krajského úřadu a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a rekonstrukce parkoviště u budov krajského úřadu (137.652 tis. Kč), v souvislosti s vybudováním odstavného parkoviště v průmyslové zóně Nošovice (54.099 tis. Kč). a dále se zavedením pořízeného majetku do majetku kraje u akcí Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky (6.602 tis. Kč) a Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (1.334 tis. Kč).

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2011 realizoval navyšování základního kapitálu u vybraných obchodních společností, a to u společnosti Letiště Ostrava, a.s. o 47.506 tis. Kč a u společnosti KIC Odpady, a.s. o 3.300 tis. Kč, v obou případech se jednalo o navýšení základního kapitálu peněžitými vklady.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 9.144 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek (do Kč 499,99) 3 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek (od Kč 500,-- do Kč 6.999,99) 1.536 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (do Kč 999,99) 1.081 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (od Kč 1.000,-- do Kč 2.999,99) 6.524 tis. Kč

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2011 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování a bezúplatných převodů
 • formou směny.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2011 (mimo akce Průmyslová zóna Nošovice) dotace v celkové výši 145.938 tis. Kč. Přehled poskytnutých dotací je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Moravskoslezský kraj v roce 2011 pokračoval v realizaci akce „Průmyslová zóna Nošovice“. V souladu se změnou č. 11 - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků zvláštního účtu MF v rámci v programu ISPROFIN obdržel kraj od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci v celkovém objemu 23.014 tis. Kč. Blíže se akci „Průmyslová zóna Nošovice“ věnuje kapitola 2.3 Průmyslová zóna Nošovice.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2011 pořídil také majetek v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, kde se z hlediska objemu pořízeného majetku v jednotlivých odvětvích řadí k nejvýznamnějším akce:

 • v odvětví dopravy, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd byl pořízen majetek v objemu 640.714 tis. Kč,
 • v odvětví krizového řízen, kde v rámci akce „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“ byl pořízen majetek v objemu 66.192 tis. Kč,
 • v odvětví zdravotnictví, kde v rámci akce „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ byl pořízen majetek v objemu 51.646 tis. Kč a v rámci akce „Vozidla pro život“ majetek v objemu 26.519 tis. Kč.
Tabulka 1.79: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2011 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
Podíl EU Ostatní podíly
doprava 409 778,8 231 035,2 25 474,4 666 288,4
krizové řízení 55 293,0 10 874,5 24,1 66 191,6
regionální rozvoj 17,2 3,0 0,0 20,2
cestovní ruch 3 481,4 614,4 0,0 4 095,8
sociální věci 2 164,7 2 748,1 1 753,4 6 666,2
školství 78 170,9 25 580,4 0,0 103 751,3
zdravotnictví 71 077,4 8 696,0 0,0 79 773,4
životní prostředí 4 512,3 868,3 127,2 5 507,8
vlastní správní činnost kraje 3 603,1 833,8 0,0 4 436,9
Odvětví celkem 628 098,8 281 253,7 27 379,1 936 731,6

V některých případech při pořízení nemovitého majetku v roce 2011, u kterého byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2011, nebyl tento vklad práva v roce 2011 realizován. Takto pořízený nemovitý majetek je veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu a kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Přehled takto pořízeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.80: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2011
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad
Visteon - Autopal, s. r. o. nákup pozemku v k.ú. obec Šenov u Nového Jičína kupní smlouva 15. 12. 2011
Město Město Abrechtice koupě pozemků parc. v k.ú. město Město Albrechtice kupní smlouva 22. 12. 2011
Město Krnov nabytí darem pozemku v k.ú. Horní Předměstí a v k.ú. Opavské Předměstí, město Krnov darovací smlouva 29. 12. 2011

Na základě 45 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2011 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 82.185 tis. Kč.

Tabulka 1.81: Struktura darovaného majetku krajem v roce 2011 (v Kč)
Předmět darovaného majetku Účetní hodnota
Pozemky 9 003 410
Budovy a stavby 35 751 631
Movitý majetek 37 429 470
Celkem 82 184 511

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 51.157 tis. Kč, zde se jednalo především o darování nemovitého majetku v objemu 39.778 tis. Kč a movitého majetku v objemu 11.379 tis. Kč. Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl darován majetek v objemu 19.670 tis. Kč, a to vyprošťovací vozidlo, speciální automobilový jeřáb, vozidlo pro přepravu požárních družstev, radiostanice, mobilní hasicí zařízení, kontejnery pro uložení protipovodňových stěn a nafukovacích člunů, elektrocentrála, ponorná čerpadla, filtry, apod. Zbývající majetek byl darován Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje v objemu 3.349 tis. Kč (radarové měřiče rychlosti, defibrilátory, motorový a nafukovací člun, výpočetní technika), Vítkovické střední průmyslové škole a gymnáziu v Ostravě – Hrabůvce nemovitý a movitý majetek v objemu 5.900 tis. Kč, Církevní základní škole a mateřské škole v Krnově movitý majetek v objemu 1.945 tis. Kč a Sdružení Romů Severní Moravy v Karviné movitý majetek v objemu 164 tis. Kč.

V roce 2011 postoupil Moravskoslezský kraj formou bezúplatných převodů cizím subjektům nemovitý majetek kraje uvedený v následující tabulce.

Tabulka 1.82: Bezúplatné převody cizím subjektům v roce 2011 (v Kč)
Přejímající Předmět převodu Účetní hodnota Vyjmuto z hospodářského využití příspěvkových organizací
Město Horní Benešov budovy pozemky 4 361 829 Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace
Celkem 4 361 829  

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodářskému využití dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 249.109 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 38.828.810 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 237 tis. Kč
 • dlouhodobé pohledávky 1.342 tis. Kč

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2011.

Tabulka 1.83: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2011 (v tis. Kč)
druh majetku stav k 1. 1. 2011 přírůstky / úbytky stav k 31. 12. 2011
budovy, stavby 24 145 655,7 1 835 031,9 25 980 687,6
pozemky 4 003 220,7 9 094,3 4 012 315,0
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 28 148 876,4 1 844 126,2 29 993 002,6
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 725,3 0,0 725,3
software 164 465,9 -5 463,7 159 002,2
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 476,1 567,8 7 043,9
movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 5 586 330,2 240 977,9 5 827 308,1
pěstitelské celky 467,9 -51,8 416,1
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 707,4 187,5 1 895,0
kulturní předměty 10 245,3 16,3 10 261,5
Dlouhodobý movitý majetek celkem 5 770 418,1 236 234,0 6 006 652,1
Dlouhodobý majetek celkem 33 919 294,6 2 080 360,1 35 999 654,7
Tabulka 1.84: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2011 dle odvětví (v tis. Kč)
druh majetku odvětví
školství kultura sociální věci zdravotnictví doprava celkem
budovy, stavby 6 193 642,1 603 775,7 1 564 152,3 5 378 314,2 12 240 803,3 25 980 687,6
pozemky 558 959,9 27 034,9 38 087,6 90 179,1 3 298 053,5 4 012 315,0
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 6 752 602,0 630 810,6 1 602 239,9 5 468 493,3 15 538 856,8 29 993 002,6
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,0 0,0 70,0 655,3 0,0 725,3
software 9 116,7 6 088,0 170,4 143 392,9 234,1 159 002,2
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 628,8 118,8 865,2 0,0 3 431,1 7 043,9
movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 1 034 271,0 116 707,7 216 446,9 3 504 938,6 954 944,0 5 827 308,1
pěstitelské celky 416,1 0,0 0,0 0,0 0,0 416,1
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 775,1 0,0 119,9 0,0 0,0 1 895,0
kulturní předměty 5 196,5 824,2 1 075,6 3 165,2 0,0 10 261,5
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 053 404,1 123 738,7 218 748,0 3 652 152,0 958 609,2 6 006 652,1
Dlouhodobý majetek celkem 7 806 006,1 754 549,4 1 820 987,9 9 120 645,3 16 497 466,0 35 999 654,7

V průběhu roku 2011 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 26.840 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 8.159 tis. Kč a budovy a stavby v hodnotě 18.681 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Tabulka 1.85: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2011 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Město Bruntál budovy pozemky 20 921 280 SAGAPO, příspěvková organizace, Bruntál
Město Franštát pod Radhoštěm pozemky 615 000 Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Město Krnov pozemky 1 013 200 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Město Třinec pozemky 212 990 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava
Město Vrbno pod Pradědem budovy pozemky 232 010 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava
Statutární město Opava pozemky 62 400 Střední odborné učiliště stavební Opava, příspěvková organizace
pozemky 783 600 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava budovy 3 000 000 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Celkem 26 840 480  

Moravskoslezský kraj v roce 2011 získal také formou bezúplatných převodů majetek od postupitelů v celkové hodnotě 8.521 tis. Kč. Touto formou získal kraj pozemky v celkové hodnotě 1.608 tis. Kč a budovy a stavby v hodnotě 6.913 tis. Kč. Přehled postupitelů a předmět převodů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.86: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2011 (v Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
ČR - Úřad práce v Novém Jičíně budovy pozemky 2 200 000 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Studénka
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových budovy pozemky 700 000 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Studénka
pozemky 29 400 Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace
budovy pozemky 5 500 000 Marianum, příspěvková organizace, Opava
Pozemkový fond pozemky 92 000 Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Celkem 8 521 400  

Na základě směnných smluv proběhla v roce 2011 směna pozemků mezi směnnými stranami, Moravskoslezským krajem a cizími subjekty, uvedenými v následující tabulce. Původní pozemky byly před směnou vyjmuty z hospodářského využití příspěvkových organizací a následně těmto příspěvkovým organizacím byly po směně nové pozemky předány k hospodářskému využití.

Tabulka 1.87: Směněný majetek v roce 2011 (v Kč)
Směnné strany Předmět směny Hodnota směněného majetku Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Moravskoslezský kraj Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové pozemky 2 649 750 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava
GCF Holding Ostrava, a.s. pozemky 12 897 593 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Celkem 15 547 343  

Zastavený majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje

Zatížení nemovitého majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje k 31. 12. 2011 činí 32 tis. Kč. Jedná se o závazek organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, která uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.221 tis. Kč se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši 32.061 Kč.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2011 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 3.727 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava, výpočetní techniku zapůjčenou od ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě smlouvy o pronájmu užíval krajský úřad cizí majetek firmy COPY STAR, s.r.o., a to 2 kopírovací stroje.

Tabulka 1.88: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2011 (v Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 10 1 310 000
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000
Studio Della Galerie Dr. Šmerala, Ostrava pastel 2 6 500
Střední umělecká škola Ostrava plastiky 9 4 850
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 11 840
ČR – Ministerstvo financí výpočetní technika 6 223 440
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 120 1 608 412
COPY STAR, s.r.o., Ostrava kopírovací stroje 2 311 904
Celkem 3 726 946

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.89: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2011 (v Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné
Letiště Ostrava, a.s. nemovitostí v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 do neurčito ve výši ročních účetních odpisů, zaúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 do neurčito 40 275
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky neurčitá 4 764
Vita - občanské sdružení budovy a pozemky v k. ú. Moravské Vlkovice včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku provozování terénního střediska ekologické výchovy od 1. 7. 2004 do 17. 5. 2011 59 056
Vita - občanské sdružení budovy a pozemky v k. ú. Horní Lomná včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku provozování terénního střediska ekologické výchovy od 1. 7. 2004 do 31. 3. 2011 117 440
Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava včetně veškerých součástí a příslušenství a včetně movitého majetku (areál Dolu Hlubina) provozování kulturní památky od 1. 1. 2010 na dobu 20 let 600 000
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) 843 623
AGROSPOL Staříč, s.r.o. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby Od 28. 1. 2010 do neurčito 5 183
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti Od 23. 6. 2011 do neurčito 4 381 744
ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti Od 30. 12. 2011 do 31. 12. 2013 511 230
Tabulka 1.90: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2011
Výpůjčitel Předmět výpůjčky Účel Doba
ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje budova a pozemky v k.ú. Moravská Ostrava provoz Integrovaného bezpečnostního centra MSK (IBC) od 1. 12. 2010 do neurčito
ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje movitý majetek-vybavení a technologie IBC provoz Integrovaného bezpečnostního centra MSK (IBC) od 1. 12. 2010 do neurčito
Střední škola stavební a dřevozpracující,Ostrava, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) odborná výuka od 1. 10. 2010 do neurčito
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) odborná výuka od 1. 10. 2010 do neurčito
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) odborná výuka od 1. 10. 2010 do neurčito
Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) odborná výuka od 1. 10. 2010 do neurčito
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) odborná výuka od 1. 10. 2010 do neurčito
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace CNC stroje (stroje s počítačovými řídicími systémy) odborná výuka od 1. 10. 2010 do neurčito
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace nebytové prostory v budově krajského úřadu odborná výuka od 1. 11. 2011 do neurčito
AK 1324, s.r.o. turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
Klub českých turistů Třinec turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
Lyžařský klub Veřovice, o.s. turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
Ostravice Sport, a.s. turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
SKI Beskydy, s.r.o. turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
SKI Vítkovice - Bílá, o.s. turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
SKIALPIN Pustevny, s.r.o. turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
SPORT Morávka, a.s. turistický mobiliář zkvalitnění infrastruktury turistických oblastí od 1. 4. 2011 do neurčito
Běžecký areál Pustevny sportovní vybavení propagace běžeckého lyžařského sportu od 1. 4. 2011 do neurčito
Centrum nové naděje hudební nástroje vytvoření pozitivního sociálního prostředí od 19. 5. 2011 do neurčito

7.4 Pohledávky a závazky kraje

Tabulka 1.91: Přehled zůstatků na účtech pohledávek a závazků (v tis. Kč)
Položka Účet Název účtu Stav účtu k 31. 12. 2011
Pohledávky 311 Odběratelé 33 429
  korekce k účtu 311 (opravné položky k pohl.) -3 902
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 888
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 48 845
335 Pohledávky za zaměstnanci 4
343 Daň z přidané hodnoty 1 621
348 Pohledávky za územními rozpočty 1 332
373 Poskytnuté zálohy na transfery 764 842
381 Náklady příštích období 2 746
385 Příjmy příštích období 1 428
388 Dohadné účty aktivní 1 213 821
377 Ostatní krátkodobé pohledávky 145
Krátkodobé pohledávky celkem (netto) 2 065 199
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 1 450
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 786 500
Dlouhodobé pohledávky celkem (netto) 787 950
POHLEDÁVKY CELKEM (netto) 2 853 149
Z á v a z k y 321 Dodavatelé 242 355
324 Krátkodobé přijaté zálohy 19 611
331 Zaměstnanci 72
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 15 795
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 9 011
342 Jiné přímé daně 2 522
347 Závazky k ústředním rozpočtům 340
349 Závazky k územním rozpočtům 9 319
368 Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 12 970
374 Přijaté zálohy na transfery 1 424 209
383 Výdaje příštích období 600
384 Výnosy příštích období 4 881
389 Dohadné účty pasivní 677 105
378 Ostatní krátkodobé závazky 7 039
Krátkodobé závazky celkem 2 425 829
451 Dlouhodobé úvěry 1 338 821
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 133 305
459 Ostatní dlouhodobé závazky 67 500
Dlouhodobé závazky celkem 1 539 626
ZÁVAZKY CELKEM 3 965 455

Pohledávky

Pohledávky kraje se v roce 2011, ve srovnání s rokem 2010, podstatně zvýšily o 681.536 tis. Kč. U krátkodobých pohledávek byl nárůst o 1.141.802 tis. Kč, u dlouhodobých pohledávek došlo k jejich snížení o 460.266 tis. Kč. Přesun mezi krátkodobými a dlouhodobými pohledávkami byl způsoben především změnou metodiky účtování o zálohách na transfery, v důsledku čehož došlo k přeúčtování poskytnutých dlouhodobých záloh na transfery ve výši 438.623 tis. Kč z účtu 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery, celkem se objem poskytnutých záloh na transfery zvýšil o 591.874 tis. Kč, jednalo se o poskytnuté zálohy na transfery z rozpočtu kraje a zálohy na transfery v rámci projektů, především globálních grantů Na zvýšení objemu pohledávek měl dále zásadní vliv nárůst o 601.239 tis. Kč na účtu 388 – Dohadné účty aktivní z důvodu vytvoření dohadů výnosů z transferů (jedná se zejména o víceleté dotace, které budou vyúčtovány až v následujících obdobích).

Pohledávky kraje jsou vykazovány jako brutto, korekce a netto. Korekce (opravné položky k pohledávkám po splatnosti) byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a to k účtu 311 ‑ Odběratelé.

V roce 2011 byl celkový objem pohledávek brutto 2.857.051 tis. Kč, z čehož pohledávky po splatnosti činily 54.782 tis. Kč. Nejvýznamnější objem pohledávek po splatnosti představovaly pohledávky za odvody z titulu porušení rozpočtové kázně, které byly ve výši 45.803 tis. Kč (k těmto pohledávkám, vedených na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, se opravné položky nevytvářejí). V souladu s platnou právní úpravou se opravné položky k pohledávkám od roku 2010 vytvářejí jen k vyjmenovaným účtům. Na kraji byly vytvořeny k účtu 311 - Odběratelé, a to ve výši 3.902 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti ve výši 16.568 tis. Kč jsou vymáhány soudní cestou, popř. jsou uplatněny v rámci insolvenčního řízení.

V roce 2011 byly vyňaty z účetní evidence kraje pohledávky ve výši 376 tis. Kč, které byly dle § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nedobytné. Důvodem k rozhodnutí o nedobytnosti těchto pohledávek byla skutečnost, že u těchto dlužníků byl ukončen konkurz pro nedostatek majetku. Společnosti takto zanikají a jsou vymazány z obchodního rejstříku. Vyňaté pohledávky vznikly na základě rozhodnutí orgánů kraje a jimi uložených peněžitých plnění.

Nejvýznamnější pohledávkou zůstává dlouhodobá pohledávka za společností Letiště Ostrava, a.s. z titulu smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov, a to ve výši 763.836 tis. Kč, kterou představuje zůstatková cena pronajatého majetku. Kromě toho pronajímatel eviduje další pohledávky, a to pohledávku ve výši 873 tis. Kč, což je rozdíl mezi zaplaceným nájemným a skutečnou výši účetních odpisů za rok 2004, pohledávku ve výši 1.954 tis. Kč, jakožto úplatu za užívání zhodnocené odbavovací a odletové haly včetně movitého majetku za období od 15. 12. 2006 do 27. 2. 2007 a pohledávku ve výši 15.698 tis. Kč, vyplývající z uzavřených kupních smluv na nemovitý a movitý majetek. Celkový stav výše uvedených pohledávek za společností Letiště Ostrava, a.s. k 31. 12. 2011 činí 782.361 tis. Kč.

Dále je evidována pohledávka vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s. ve výši 25.581 tis. Kč, která představuje pohledávku za nájemné za rok 2011 ve výši 25.459 tis. Kč a pohledávku za doplatek nájemného za rok 2010 ve výši 122 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj rovněž účtuje o pohledávkách v případech, kdy kraj vystupuje jako povinný z věcného břemene, tzn. kdy jsou na nemovitém majetku ve vlastnictví kraje, včetně nemovitého majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím, umístěny inženýrské sítě (veřejné telekomunikační sítě, přípojky nízkého napětí, plynovody, vodovody, veřejná osvětlení). Vlastníky inženýrských sítí jsou zejména společnosti ČEZ Distribuce, a.s., RWE GasNet, s.r.o., SMP Net, s.r.o., České Radiokomunikace, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., OVANET, a.s., TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s., města a obce. V těchto případech zřízení věcného břemene vyplývá ze zákona.

Závazky

V roce 2011 došlo v oblasti závazků, ve srovnání s rokem 2010, k podstatnému nárůstu závazků o 1.103.092 tis. Kč. Obdobně jako u pohledávek, došlo i u krátkodobých závazků k nárůstu o 1.464.882 tis. Kč a u dlouhodobých závazků k jejich snížení o 361.790 tis. Kč. Přesun mezi krátkodobými a dlouhodobými závazky byl způsoben především změnou metodiky účtování v oblasti záloh na transfery, v důsledku čehož došlo k přeúčtování dlouhodobých přijatých záloh v oblasti transferů ve výši 647.427 tis. Kč z účtu 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 - Přijaté zálohy na transfery.

Moravskoslezský kraj převzal na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 ručitelský závazek za všechny dluhy obchodní společnosti VaK Bruntál a. s. Ke dni 31. 12. 2011 činí výše tohoto ručitelského závazku 75.918 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj rovněž účtoval v roce 2011 o závazcích v případech, kdy kraj vystupoval jako oprávněný z věcného břemene, tzn. byl zajišťován přístup k nemovitostem, které nejsou ve vlastnictví kraje.

Moravskoslezský kraje neeviduje k 31. 12. 2011 žádní závazky po lhůtě splatnosti.

7.5 Inventarizace majetku a závazků

Povinnost kraje jako účetní jednotky inventarizovat majetek a závazky byla splněna v souladu s ustanoveními § 6, 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, a také v návaznosti na vnitřní předpis č. 24, kterým se vydává Směrnice k inventarizaci a vydaný plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2011.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně drobného, dlouhodobý finanční majetek, ostatní majetek, pohledávky, závazky, ostatní aktiva a pasiva i podrozvahové účty byly inventarizovány k rozhodnému dni 31. 12. 2011, a to jako prvotní inventury. Fyzické inventury hmotného majetku v užívání orgánů kraje byly provedeny pomocí elektronických snímacích zařízení (čteček) – celkem bylo čtečkami zinventarizováno 15 381 položek v celkové hodnotě 231.484 tis. Kč. Ostatní položky byly inventarizovány dokladově, fyzicky nebo kombinovanou metodou. Celkem bylo zinventarizováno 496 analytických účtů s vykazovanou hodnotou aktiv a pasiv v rozvaze i podrozvaze v absolutní výši 68.406.701 tis. Kč. Vlivem legislativních změn v oblasti účetnictví došlo k výraznému navýšení počtu dokladových inventur a také ke změně struktury dílčích inventarizačních komisí. Skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních aktiv a pasiv byl porovnán s účetním a evidenčním stavem podle inventurních seznamů členy pěti dílčích inventarizačních komisí, které vytvořily inventurní soupisy v rozsahu seskupení inventarizačních položek s výsledkem: inventarizační rozdíly ani zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny.

Hlavní inventarizační komise v souladu s ustanovením § 2 písm. e) prováděcí vyhlášky sestavila Inventarizační zprávu, ve které shrnula všechny podstatné skutečnosti z provedené inventarizace a konstatovala, že inventarizační činnosti proběhly podle vydaného plánu a rámcového harmonogramu ve stanoveném rozsahu a termínech.

V rámci řádné inventarizace byly také zhodnoceny „Závěrečné zprávy o inventarizaci od příspěvkových organizací“, jejichž zřizovatelem byl k 31. 12. 2011 Moravskoslezský kraj a bylo konstatováno, že příspěvkové organizace plní zákonnou povinnost, provádějí inventarizaci a informují o výsledcích svého zřizovatele.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Ke dni 31. 12. 2011 byl kraj zřizovatelem 246 příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje v průběhu roku schválilo v rámci organizačních změn snížení počtu organizací z počtu 256 na 246. Ke změnám došlo pouze v odvětví školství, kde došlo k 1. 1. 2011 ke sloučení 2 příspěvkových organizací s jinými nástupnickými organizacemi a během roku 2011 ke sloučení nebo splynutí dalších příspěvkových organizací. Tři příspěvkové organizace byly v roce 2011 zrušeny, ukončily činnost z důvodu převodu pod jiného zřizovatele (2 obec, 1 církev).

Tabulka 1.92: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný/ nulový záporný kladný záporný
Dopravy 1   2 613,42  
Školství 211   23 698,36  
Kultury 7   3 390,14  
Zdravotnictví 10 1 48 052,40 -94 658,48
Sociálních věcí 24   2 284,96  
Celkem 253 1 80 039,28 -94 658,48

*) Na hospodářském výsledku příspěvkových organizací v jednotlivých odvětvích se nepodílely příspěvkové organizace sloučené s nástupnickými organizacemi k datu 1. 1. 2011 (2 v odvětví školství).

Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 20 až 24 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a prostředky poskytnuté z rozpočtu evropských fondů přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných nebo státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje.

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2011 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky jsou poskytovány jako neúčelový nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako účelová investiční dotace do investičního fondu.

Konkrétní příspěvky a investiční dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím včetně zdůvodnění případného nečerpání jsou popsány v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. V těchto tabulkách nejsou na rozdíl od tabulek v této kapitole zohledněny vratky příspěvků po 31. 12. 2011.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2011 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomocí evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje a kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic, včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

V roce 2011 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví dopravy

Organizace zajistila plnění jednotlivých úkolů zřizovatele, zejména realizaci programových instrumentů pro souvislé opravy silnic, mostní program a jmenovité investiční akce. V důsledku extrémních dešťových srážek a následnému vzniku povodňové situace v roce 2010 se organizace v roce 2011 podílela na dokončování odstraňování škod na komunikacích.

Tabulka 1.93: Objemy provozních prostředků poskytnutých Správě silnic Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 713 795 389 202 2 500 171 093 151 000

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2011 příspěvek na provoz v celkové výši 713.795 tis. Kč, v rámci něhož byly hrazeny tyto akce:

 • neúčelový příspěvek na provoz ve výši 389.202 tis. Kč,
 • příspěvek na odpisy ve výši 155.000 tis. Kč,
 • čištění komunikací ve výši 12.000 tis. Kč,
 • protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 2.500 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 151.000 tis. Kč,
 • úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události ve výši 4.081 tis. Kč,
 • vrácení finančních prostředků z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene ve výši 12 tis. Kč.

Mimo výše uvedené obdržela organizace také příspěvek na provoz od obce Palkovice ve výši 1.200 tis. Kč, který byl určen na opravu silnice III/48416 v katastru obce. Dalším příspěvkem na provoz byl příspěvek pojišťovny Generali, a. s. ve výši 150 tis. Kč určený na pachové ohradníky podél silnic v kraji v rámci projektu „Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří“ a příspěvek Státního fondu životního prostředí ve výši 548 tis. Kč určený na akci „Údržba a rekonstrukce stromové aleje – významného krajinného prvku u silnice III/4761 Hnojník – Komorní Lhotka“.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví dopravy

Tabulka 1.94: Objemy investičních prostředků poskytnutých Správě silnic Moravskoslezského kraje (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 64 847 64 847 0

V roce 2011 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuta investiční účelová dotace do investičního fondu v celkové výši 64.847 tis. Kč, a to zejména na akce, které se týkaly přípravy staveb a vypořádání pozemků, protihlukových opatření na silnicích II. a III. třídy, úhrady výdajů spojených s odstraněním následků škodní události, stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice a akce Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom-Kietrz.

Ze státního rozpočtu ani v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů nebyly v roce 2011 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje investiční dotace poskytnuty.

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje za rok 2011 vykázala nulovou zadluženost. Přestože došlo oproti předchozímu roku k nárůstu závazku vůči dodavatelům, veškeré tyto závazky jsou před lhůtou splatností a jsou kryté finančními prostředky na bankovních účtech. Jedná se o běžné závazky splatné v roce 2012, především v investiční oblasti. V daném období došlo také k významnému poklesu stavu pohledávek, a to z původní výše 55.904 tis. Kč na částku 23.373 tis. Kč. Největší pohledávku zde představuje jako v předchozím roce pohledávka za ministerstvem dopravy ve výši 11.039 tis. Kč za provedenou údržbu silnic I. třídy v měsíci prosinci 2011, která byla splatná v únoru 2012.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2011 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 2.613 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako záporný, a to ztráta ve výši 5.244 tis. Kč. Tato ztráta je na poloviční úrovni oproti předchozímu roku, a to i přes růst odpisů dlouhodobého majetku, kdy poklesly zejména náklady v oblasti spotřeby materiálu, oprav a udržování. V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 7.857 tis. Kč. Na tomto kladném hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy v doplňkové činnosti, které tvořily tržby za prodej vlastních služeb.

Organizace nevykazovala k 31. 12. 2011 zadluženost.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2011 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 203 škol a školských zařízení. V průběhu roku 2011 došlo v odvětví školství ke snížení počtu příspěvkových organizací z původního stavu 213 (ke dni 31. 12. 2010).

Ke dni 1. 1. 2011 došlo ke sloučení 2 příspěvkových organizací s jinými nástupnickými organizacemi a během roku 2011 ke sloučení nebo splynutí dalších příspěvkových organizací. Tři příspěvkové organizace byly v roce 2011 zrušeny a byly převedeny pod jiného zřizovatele (2 obec, 1 církev).

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti v roce 2011 prostředky v úhrnné výši 4.507.989,1 tis. Kč.

Tabulka 1.95: Objemy provozních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
Druh výdaje u příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z evr.fin.zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 430 201 51 119 2 613 364 621 11 848
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 2 990 458 443 375 10 574 2 534 979 1 530
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 316 232 69 408 484 245 772 568
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 54 184 5 944 0 48 240 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 716 913 60 274 592 551 496 104 551
celkem 4 507 989 630 119 14 264 3 745 108 118 498

Částka ve výši 630.119 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční prostředky ve výši 3.877.870 tis. Kč představují pro příspěvkové organizace objem finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu, a z evropských finančních zdrojů s předem definovaným účelem.

Podstatný objem dotací ze státního rozpočtu v odvětví školství tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, především na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků - vysokoškoláků, dotace pro sportovní gymnázia a dotace na rozvojový program „Hustota“ a „Specifika“.

K akcím spolufinancovaným z evropských finančních zdrojů patří např. globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo individuální projekty Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a TIME – tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 90.899 tis. Kč. Další účelové prostředky tvoří příspěvek na řešení dopadů optimalizačních změn a podporu změn oborů, na zajištění činnosti školních psychologů a speciálních pedagogů, na podporu talentů, na podporu málo početných škol, na podporu soutěží a přehlídek, na rozvojové programy Moravskoslezského kraje Leonardo, aj.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací je financována zřizovatelem prostřednictvím dotací do investičního fondu.

Tabulka 1.96: Objemy investičních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví školství (v tis. Kč)
Druh výdaje u příspěvkových organizací investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z evr.fin.zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 10 319 10 279 40
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 53 301 47 126 6 175
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 9 124 9 124 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 43 045 9 935 33 110

Příspěvkovým organizacím kraje bylo v souvislosti s jejich investiční činností poskytnuto 115.790 tis. Kč. Prostředky byly určeny především na rekonstrukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím a na úhradu grantových projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 23.698 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 42 organizací vyrovnaným hospodařením a 161 organizací hospodařících se ziskem.

Celková zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství k 31. 12. 2011 je ve výši 9.919 tis. Kč. Z toho 7.998 tis. Kč činí úvěry na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

V roce 2011 byl Moravskoslezský kraj v odvětví kultury zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k financování jejich provozních činností poskytnuty prostředky v celkové výši 192.375 tis. Kč, neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu byl poskytnut v částce 163.844 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 28.531 tis. Kč.

Tabulka 1.97: Objemy provozních a investičních prostředků poskytnutých pro příspěvkové organizace v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace dle typu počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz investiční dotace do investičního fondu celkem
na reprodukci majetku kraje ostatní
divadlo 1 44 025 40 500 0 3 525 300
knihovna 1 35 017 25 642 0 9 375 0
muzea a galerie 5 113 333 97 702 4 076 11 555 271
celkem 7 192 375 163 844 4 076 24 455 571

Z objemu účelově určených příspěvků na provoz z rozpočtu kraje byla největší část prostředků vázána na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (14.236 tis. Kč), dále na nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě (6.140 tis. Kč) nebo na realizaci programu rozvoje muzejnictví (286 tis. Kč). Část účelového příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace činily neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu, v celkové výši 1.970,5 tis. Kč, nejvýznamnější z nich je dotace Těšínskému divadlu v Českém Těšíně v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 1.525 tis. Kč.

Na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím bylo poskytnuto celkem 4.076 tis. Kč, z toho částka 246,3 tis. Kč v rámci realizace programu rozvoje muzejnictví.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Tabulka 1.98: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace dle typu počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 300 300 0
knihovna 1 0 0 0
muzea a galerie 5 271 271 0
celkem 7 571 571 0

Účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví kultury za rok 2011 činily celkem 571 tis. Kč a byly použity na akce Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace), Hrad Hukvaldy – stabilizace východního nároží (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) a Interaktivní 3D prezentace – rekonstrukce letadla (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace).

Kromě prostředků ze státního rozpočtu získávají příspěvkové organizace na svou činnost také dotace a dary od měst a obcí, nadací a dalších subjektů.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury za rok 2011 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 3.390,14 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo všech sedm organizací v odvětví kultury, které hospodařily se ziskem. Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace hospodařilo v hlavní činnosti se záporným výsledkem, ztrátu ale pokrylo ziskem z doplňkové činnosti. Žádná příspěvková organizace v odvětví kultury nevykazovala k 31. 12. 2011 zadluženost.

V roce 2011 došlo v rámci hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury ke dvěma mimořádným událostem. V Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizaci bylo v únoru 2011 při veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky zjištěno, že v pokladně chybí finanční hotovost ve výši 1.278.616,09 Kč. S odpovědnou pracovnicí byl okamžitě rozvázán pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a prostřednictvím právní kanceláře bylo podáno Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a Žaloba s návrhem na vydání platebního rozkazu na Okresní státní zastupitelství v Ostravě.

V průběhu veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u Muzea Těšínska, příspěvkové organizace byly v srpnu 2011 zjištěny neoprávněné převody finančních prostředků organizace a další neoprávněné úkony. Celková zjištěná výše škody činí 223.820 Kč. V souvislosti s tím organizace rozvázala s příslušným zaměstnancem pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Ředitelem organizace bylo podáno Oznámení o podvodném jednání v Muzeu Český Těšín na Obvodní oddělení Policie ČR v Českém Těšíně. S bývalou zaměstnankyní byla podepsána dohoda o uznání dluhu a jeho splácení.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl ke 31. 12. 2011 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 11 příspěvkových organizací, a to 7 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav).

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

K financování provozních činností byly příspěvkovým organizacím poskytnuty finanční prostředky ve výši 481.645 tis. Kč. Z této částky tvořil neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu částku 354.183 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 127.462 tis. Kč.

Tabulka 1.99: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace dle typu počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje vč. program. financování Isprofin ostatní
nemocnice 7 78 346 0 20 939 57 407
odborné léčebné ústavy 1 4 956 0 0 4 956
ostatní ústavní péče 2 48 139 42 807 0 5 332
zdravotnická záchranná služba 1 350 204 311 376 1 528 37 300
celkem 11 481 645 354 183 22 467 104 995

Účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje na zajištění provozních činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví byly určeny především na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (54.171 tis. Kč), dále na provoz dětského stacionáře v Českém Těšíně (4.041 tis. Kč), protialkoholní záchytné stanice v Nemocnici ve Frýdku-Místku (6.411 tis. Kč) nebo na zajištění evidence onkologických onemocnění a vedení dat v národním onkologickém registru (769 tis. Kč). Od května 2011 bylo uvedeno do ostrého provozu Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – výjezdové stanoviště Územního střediska záchranné služby p.o., v Ostravě, k zajištění jeho běžného provozu bylo poskytnuto 7.670 tis. Kč. Z důvodu stárnutí populace a přibývání lékařů v důchodovém věku byly nemocnicím, v rámci akce zainteresování studentů posledních ročníků lékařských fakult stipendiem, poskytnuty prostředky ve výši 755 tis. Kč.

Část účelově určeného příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace tvořily neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 7.624 tis. Kč. Část těchto účelových ve výši 5.332 tis. Kč byla určena pro Dětské centrum Čtyřlístek a Dětský domov Janovice u Rýmařova jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Další účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 5.233 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů rezidenčních míst pro rok 2011. Jedná se o dotační program Ministerstva zdravotnictví, který formou realizace rezidenčních míst slouží k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů.

Investiční a neinvestiční finanční prostředky určené příspěvkovým organizacím na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty z rozpočtu roku 2011 ve výši 196.957 tis. Kč (cca 88 % upraveného rozpočtu). Na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (neinvestiční prostředky) bylo v roce 2011 poskytnuto 22.467 tis. Kč. Jednalo se především o opravy budov a střech zdravotnických zařízení a o opravu havarijního stavu vodovodů a kanalizací v příspěvkové organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku a Nemocnice s poliklinikou Havířov.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly určeny formou účelových investičních dotací do investičních fondů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví na rok 2011 prostředky v celkovém objemu 174.490 tis. Kč, z toho největší položkou byla rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče ve výši 60.244 tis. Kč - Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.

Tabulka 1.100: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace dle typu počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
nemocnice 7 172 908 172 241 667
odborné léčebné ústavy 1 110 80 30
ostatní ústavní péče 2 0 0 0
zdravotnická záchranná služba 1 1 472 1 472 0
celkem 11 174 490 173 793 697

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj byla usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2012 poskytnuta návratná finanční výpomoc na úhradu osobních nákladů zaměstnanců nemocnice a byla ve stanoveném termínu zpět poukázána na účet kraje.

V roce 2010 byla Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace (dále jen NsP NJ), poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 68.000 tis. Kč. O poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo rozhodnuto zastupitelstvem kraje (usnesením č. 9/851 ze dne 16. 12. 2009) za účelem předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“, s návratností zdrojů na období do 31. 12. 2010. Ředitel NsP NJ požádal o posunutí termínu splacení návratné finanční výpomoci, a to do 31. 3. 2011. Posun termínu návratnosti zdrojů do 31. 3. 2011 schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1190 ze dne 22. 9. 2010. Z technických důvodů na Ministerstvu financí nedošlo v únoru roku 2011 k proplacení finančních prostředků na účet NsP NJ.

Dle ustanovení § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí NsP NJ vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc ve výši 68.000 tis. Kč do rozpočtu kraje, v termínu do 31. 3. 2011. NsP NJ nedisponovala volnými finančními prostředky, ovšem musela dodržet výše uvedenou zákonnou úpravu a vrátit finanční prostředky do rozpočtu kraje. Z tohoto důvodu zastupitelstvo kraje č. 18/1459 ze dne 23. 3. 2011 schválilo poskytnutí nové finanční výpomoci ve výši 68.000 tis. Kč na úhradu předchozí finanční výpomoci. Obě návratné finanční výpomoci byly vráceny na účet kraje v měsíci březnu a dubnu 2011.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví dosáhly v roce 2011 v celkovém součtu zhoršeného výsledku hospodaření, vytvořená ztráta v úhrnu činila 46.606,02 tis. Kč. S největší ztrátou hospodařila Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, její celková ztráta činila -94.658,48 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (materiál č. 1) rozhodlo zrušit Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 je provozována nemocnice v Novém Jičíně formou pronájmu, a to obchodní společností Radioterapie a.s. Zároveň výše uvedeným usnesením rozhodlo zastupitelstvo kraje o přistoupení k a o převzetí závazků Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, evidovaných v účetnictví organizace k datu 31. 12. 2011.

Zlepšeného výsledku hospodaření dosáhlo 10 organizací, jejich celkový vytvořený zisk představoval 48.052,47 tis. Kč. Nejvyšší zisk vykázala Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (31.597,20 tis. Kč), ovšem tento výsledek hospodaření je ovlivněn proúčtování nekrytého fondu reprodukce majetku (dále jen FRM), a to o částku 56.818 tis. Kč.

V následující tabulce je blíže vyčíslen pouze výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví – nemocnic, včetně uvedení vlivu zúčtovaného FRM.

Tabulka 1.101: Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví – nemocnic (v tis. Kč)
Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 1-12/2011 před zdaněním Daň z příjmů a dodatečné odvody Výsledek hospodaření 1-12/2011 po zdanění Vliv fondu reprodukce majetku
Výše proúčtovaného nekrytého FRM Způsob proúčtování FRM dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 1.109,27 0,00 1.109,27 x x
Nemocnice ve Frýdku-Místku 16.191,61 4.332,28  11.859,33 28.588,00 snížením odpisů
Nemocnice Třinec 10.533,18 10.508,34 24,84 x x
Nemocnice s poliklinikou Havířov 79,59 0,00 79,59 16.709,00 snížením odpisů
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 1.311,14 0,00 1.311,14 14.640,00 snížením odpisů
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně -94.655,34 3,14 -94.658,48 31.928,00 snížením odpisů
Slezská nemocnice v Opavě 34.082,50 2.485,30 31.597,20 56.818,00 snížením odpisů
CELKEM -31.348,06 17.329,06 -48.677,12 148.683,00 x

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že příspěvkové organizace – nemocnice vykázaly souhrnně za účetní období roku 2011 ztrátu ve výši -48.677,12 tis. Kč (po zdanění). Tento výsledek hospodaření je ovlivněn proúčtováním nekrytého fondu reprodukce majetku (dále jen FRM). Finančně nekrytý FRM proúčtovaly nemocnice v souladu s ustanovením § 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2011 činil celkový objem nekrytého FRM u nemocnic 148.683 tis. Kč. Dalším významným faktorem ovlivňujícím výsledek hospodaření je daň z příjmů právnických osob, kterou zaplatily nemocnice v celkové výši 17.329,06 tis. Kč.

Jednotlivé nemocnice v průběhu roku plnily opatření ke zkvalitnění činnosti organizace, eliminovaly nárůst nákladových položek, i když tuto snahu negativně ovlivňuje celá řada faktorů. Struktura nákladů v roce 2011 měla vzestupný trend, který byl zapříčiněn zejména nárůstem v položce osobní náklady (mzdové náklady včetně povinných odvodů). Zvýšení osobních nákladů oproti předchozímu roku bylo ovlivněno povinným navýšením platových tarifů (platové postupy dle odpracovaných let zaměstnanců), a rovněž navýšením platů zdravotnického personálu v návaznosti na schválené „Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011, uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví a Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů, včetně způsobu realizace navýšení platů lékařů v roce 2011“, s účinností od 1. 3. 2011. Částečně bylo organizacím povinné navýšení platů dle „Memoranda“ kompenzováno příspěvkem na provoz, účelově určeného na úhradu mimotarifních složek platu lékařů, ovšem tato kompenzace nepokryla plně zvýšené osobní náklady v roce 2011. Nárůst osobních nákladů řešily organizace na úkor pořízení investic v roce 2011 a následným zvýšením tlaku na vytvoření úspor nákladů v oblasti spotřeby a nákupu služeb. Příspěvkových organizacím – nemocnicím se podařilo meziročně snížit náklady na léčiva, a to o 15,86 mil. Kč. Úspory bylo dosaženo zejména realizací nákupu komodit formou elektronických aukcí.

Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven, přičemž jejich meziroční nárůst činil 40,73 mil. Kč. V tomto nárůstu se promítá z části vliv zvýšené výkonnosti nemocnic, bonifikace kvality poskytnuté zdravotní péče za předchozí období, navýšení příspěvku na mzdy zdravotních sester, ale také v některých případech srážky od zdravotních pojišťoven (regulace objemu zdravotní péče stanovené vyhláškou).

Vývoj objemu pohledávek a závazků vypovídá o nerovnoměrném saldu pohledávek a závazků z obchodního styku k 31. 12. 2011 – viz tabulka 1.102.

Tabulka 1.102: Vývoj objemu pohledávek a závazků v letech 2010 a 2011 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Období Pohledávky celkem Pohledávky z obch. styku Závazky celkem Závazky z obch. styku Saldo pohledávek a závazků z obch. styku
SZZ Krnov 2010 55 043,92 50 149,70 91 311,82 47 501,28 2 648,42
2011 55 046,73 48 077,45 74 403,84 34 919,81 13 157,64
             
Nemocnice Frýdek-Místek 2010 94 302,00 48 093,00 113 698,00 70 871,00 -22 778,00
2011 98 580,29 62 625,61 110 382,51 64 930,05 -2 304,45
             
Nemocnice Třinec 2010 55 797,29 46 870,84 103 880,07 14 663,85 32 206,99
2011 63 979,21 50 901,48 76 874,59 14 808,16 36 093,32
             
Nemocnice Havířov 2010 58 839,44 47 176,10 156 159,59 105 348,95 -58 172,85
2011 68 643,22 64 547,78 138 572,19 74 426,05 -9 878,26
             
Nemocnice Karviná-Ráj 2010 126 070,00 102 408,00 225 216,00 102 715,00 -307,00
2011 117 883,72 95 997,29 155 670,83 62 753,06 33 244,23
             
Nemocnice Nový Jičín 2010 98 069,61 61 634,00 404 858,53 302 114,56 -240 480,56
2011 65 734,40 63 033,81 380 890,10 311 260,78 -248 226,97
             
Nemocnice Opava 2010 71 880,14 66 128,33 169 992,85 119 600,98 -53 472,65
2011 83 242,29 70 855,35 160 264,38 112 148,18 -41 292,83
             
Celkem 2010 560 002,40 422 459,97 1 265 116,86 762 815,62 -340 355,65
Celkem 2011 553 109,85 456 038,76 1 097 058,43 675 246,08 -219 207,32

Ředitelům nemocnic bylo uloženo dodržet vyrovnané saldo objemu pohledávek a závazků z obchodního styku k 31. 12. 2011. Záporné saldo bylo ovlivněno u organizací těmito faktory:

 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace – po celé období roku 2011 docházelo k uplatnění výrazných restriktivních opatření v oblasti financování vykazované zdravotní péče, což mělo zásadní vliv na celkový stav finanční hotovosti na bankovním účtu. Obecně lze konstatovat, že ze strany zdravotních pojišťoven byla nemocnice začátkem roku 2011 podfinancována. Tato situace se zlepšila až v měsíci září, kdy došlo k očekávanému vyúčtování největší zdravotní pojišťovny – VZP. Jako negativní skutečnost je nutno uvést, že po tomto vyúčtování již neproběhla ze strany zdravotní pojišťovny úprava zálohových plateb, jejímž účelem mělo být vybalancování propadu financování. Tato úprava by pro nemocnici znamenala pozitivní dopad do cash flow.
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - negativní saldo k 31. 12. 2011 je ovlivněno úhradami od zdravotních pojišťoven, kdy neplněním dílčích stanovených ukazatelů zdravotní péče – konkrétně se jedná o koeficient náročnosti diagnózy, počet unicitních rodných čísel a léčba mimořádně nákladných pacientů. Především z důvodu poklesu plnění počtu unicitních rodných čísel (hodnoceno ze strany zdravotních pojišťoven pololetně) snížila VZP již v průběhu roku měsíční zálohové úhrady. V konečném důsledku tyto faktory znamenaly snížení tržeb od zdravotních pojišťoven, což se negativně promítlo do cash flow organizace.
 • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace – vykázala nejvyšší záporné saldo pohledávek a závazků z obchodního styku k 31. 12. 2011. Vysoká zadluženost nemocnice byla historicky způsobena nárůstem produkce ve vazbě na zvýšenou operativu a ostatní úkony související s rozvojem KOC - komplexního onkologického centra Nový Jičín. Toto zásadní navýšení produkce nebylo však v celé šíři podchyceno ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami a tudíž nedošlo k navýšení plateb. Vzniklá nadprodukce s sebou nesla vysoké náklady, které nebyly ze stran zdravotních pojišťoven v plném rozsahu hrazeny. Organizace hradila ještě v průběhu roku 2011 dodavatelské závazky splatné v roce 2009.
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace – negativní vývoj salda pohledávek a závazků z obchodního styku je způsobeno historickými vlivy (tvorba záporného výsledku hospodaření) a negativní platební situací ze strany zdravotních pojišťoven. I přes výše uvedené skutečnosti vedení organizace stále vyvíjí snahy o zlepšování struktury závazků podle splatnosti. Pozornost byla zaměřena především na umořování nejstarších závazků. K zajištění plynulého finančního toku bylo průběžně využíváno finančních revolvingového úvěru zřízeného u Komerční banky, a.s. Tento krátkodobý úvěr byl využíván jen v přechodném období, vždy po dobu několika dnů v měsíci a snahou vedení organizace je jeho využití nadále snižovat.

Součást závazků příspěvkových organizací – nemocnic tvořily i nesplacené částky úvěrů a leasingů k 31. 12. 2011 v následující struktuře:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

- nesplacený spotřebitelský úvěr ve výši 1.268.030 Kč (účelově na nákup 2 sanitních vozidel),

- nesplacený spotřebitelský úvěr ve výši 142.180 Kč (účelově na nákup vozidla VW Transporter).

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

- nesplacený leasing ve výši 246.468 Kč (účelově na nákup sanitního vozidla VW Transporter),

- nesplacený leasing ve výši 66.063 Kč (účelově financována zástavba sanitního vozidla).

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

- nesplacený revolvingový úvěr ve výši 17 mil. Kč (úvěrový rámec 20 mil. Kč), sjednaný za účelem překlenutí nesouladu financování pohledávek za zdravotními pojišťovnami do lhůty splatnosti,

- nesplacený spotřebitelský úvěr ve výši 167.310 Kč (účelově na nákup osobního vozidla).

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

- nesplacený revolvingový úvěr ve výši 30 mil. Kč, úvěr byl sjednán za účelem splacení návratné finanční výpomoci z rozpočtu MSK.

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, zabezpečovala v nepřetržitém provozním režimu poskytování přednemocniční neodkladné péče ve smyslu vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění. Tuto činnost zajišťovaly týmy 5 územních odborů a dvou pracovišť v Ostravě:

 • ÚSZS MSK Územní odbor Bruntál
 • ÚSZS MSK Územní odbor Opava
 • ÚSZS MSK Územní odbor Karviná
 • ÚSZS MSK Územní odbor Nový Jičín
 • ÚSZS MSK Územní odbor Frýdek-Místek
 • Územní středisko záchranné služby v Ostravě

Organizace vykázala kladný výsledek hospodaření ke 31. 12. 2011 ve výši 1.386,55 tis. Kč po zdanění (před zdaněním 1.555,86 tis. Kč), přičemž fond reprodukce majetku měla finančně krytý.

Osobní náklady se oproti předchozímu roku zvýšily o 20.095,46 tis. Kč, což je částečně ovlivněno povinným navýšením platových tarifů (platové postupy dle odpracovaných let zaměstnanců), a rovněž navýšením platů zdravotnického personálu v návaznosti na schválené „Memorandum“. Náklady na položce spotřebované nákupy meziročně vzrostly o 1.276,54 tis. Kč, a to v souvislosti se zahájením provozu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále jen IBC MSK), kdy došlo ke zvýšení nákladů na energie. V položce služeb organizace vykázala meziroční nárůst o 2.828,44 tis. Kč. Pronájem kyslíkových lahví činil 1.762 tis. Kč, což je o 1.292 tis. Kč než v předchozím roce, kdy dodavatel účtoval pronájem lahví pouze v jednom čtvrtletí. Zavedením mobilních datových služeb v červenci 2010 v rámci programu „Data pro život“, došlo ke zvýšení nákladů na jejich provoz v roce 2011 o 556 tis. Kč (v roce 2010 byl náklad pouze za období 7‑12/2010. Přestože plánování výkonnosti je vzhledem k hlavní činnosti velmi specifické (vliv skladby pojištěnců, četnost výjezdů), tržby od zdravotních pojišťoven meziročně vykazují nárůst o 1.101 tis. Kč. Organizace dosáhla kladného salda pohledávek a závazků z obchodního styku, tj. v absolutní hodnotě 26.632,87 tis. Kč, a nejsou vykazovány žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Odborný léčebný ústav, dětský domov a dětské centrum vykázaly souhrnně za účetní období roku 2011 zisk ve výši 684,55 tis. Kč. Výše uvedené organizace stanovený závazný ukazatel „výsledek hospodaření ve výši 0 Kč“ dodržely. Organizace v souhrnu vykázaly kladné saldo pohledávek a závazků z obchodního styku, tj. v absolutní hodnotě 1.209,75 tis. Kč. Součástí závazků organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, k 31. 12. 2011 je nesplacený zákaznický úvěr ve výši 87.372 Kč na nákup osobního vozidla.

K datu 31. 12. 2011 eviduje závazky po lhůtě splatnosti Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, a Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace. Závazky po lhůtě splatnosti ve výši 26 tis. Kč jsou neuhrazené faktury za odebraný materiál a služby provedené v měsíci prosinci.

Tabulka 1.103: Výsledek hospodaření ostatních příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 1-12/2011 před zdaněním Daň z příjmů a dodatečné odvody Výsledek hospodaření 1-12/2011 po zdanění Vliv fondu reprodukce majetku
Výše proúčtovaného nekrytého FRM Způsob proúčtování FRM dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 165,31 19,67 145,64 x x
Dětský domov Janovice u Rýmařova 43,83 0,00 43,83 x x
Dětské centrum Čtyřlístek 528,22 33,15 495,07 x x
CELKEM 737,36 52,82 684,55 x x

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj ke 31. 12. 2011 vykonával zřizovatelskou funkci u 24 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Jednalo se o 23 domovů důchodců a zařízení ostatní ústavní péče a 1 rodinné a manželské poradny specifického typu poskytované služby, což je zařízení poskytující sociální služby zejména v oblastech sociálně právní ochrany dětí a provozování zařízení pro výkon pěstounské péče.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvek na zajištění běžného provozu z rozpočtu MSK byl poskytován pouze příspěvkové organizaci Centrum psychologické pomoci v Karviné ve výši 10.200 tis. Kč. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje a nové kompetence kraje, které vznikly účinností novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006, která byla přenesena na příspěvkovou organizaci kraje. Schválené finanční prostředky na běžný provoz této příspěvkové organizace byly čerpány na 100 %.

Ostatní krajské příspěvkové organizace byly financovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Těmto příspěvkovým organizacím tedy v průběhu roku byl kryt roční příspěvek na provoz státní dotací poskytované přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky do rozpočtu kraje nevstupují, procházejí pouze přes bankovní účet kraje. Pro rok 2011 byl objem poskytnutých prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 272.350 tis. Kč, což je cca 81 % z požadovaných prostředků na rok 2011 (337.951,545 tis. Kč). Pro srovnání objem finančních prostředků pro rok 2010 byl poskytnut ve výši 305.305 tis. Kč.

Vlivem dlouhodobého trendu snižování dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy od roku 2008 se výše poskytnutých dotací v průměru každoročně snižuje o 10 %, příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí každoročně přijímají úsporná opatření. Díky těmto opatřením zatím nedošlo k negativnímu dopadu na rozsah a kvalitu poskytované sociální služby. Pokles dotací ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace kraje v roce 2011 činil 32.955 tis. Kč, což je o cca 11 % méně oproti přiznané dotaci roku 2010.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě provedených rozborů hospodaření příspěvkových organizací vyplynula potřeba poskytnout v průběhu roku 2011 z rozpočtu Moravskoslezského kraje vybraným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz k zajištění běžného provozu. Tento neúčelový příspěvek byl poskytnut 14 organizacím v celkové výši 3.360 tis. Kč.

Tabulka 1.104: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace dle typu počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 26 959 3 360 3 482 19 556 560
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 14 738 10 200 0 4 538 0
celkem 24 41 697 13 560 3 482 24 094 560

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v průběhu roku 2011 dále poskytnuty k financování jejich provozní činnosti účelově určené finanční prostředky v úhrnné výši 28.136,8 tis. Kč. Finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny např. na konzultační činnost pro pěstouny ve výši 330 tis. Kč, na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči ve výši 4.538 tis. Kč, na úhradu nákladů na odpisy v celkové výši 17.920 tis. Kč, zpracování objemových studií v rámci transformace pobytových sociálních služeb ve výši 560 tis. Kč, na stěhování klientů, terapeutické dílny, vzdělávací akce v celkové výši 758 tis. Kč.

Z celkového rozpočtovaného objemu finančních prostředků rozpočtovaných na akce reprodukce majetku kraje bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí 15.696 tis. Kč. Neinvestičními prostředky na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím bylo v roce 2011 z výše zmíněné částky poskytnuto 3.482 tis. Kč – např. 2.500 tis. Kč na opravu zámecké zdi Domova Na zámku v Kyjovicích.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Investiční prostředky v odvětví sociálních věcí do investičních fondů příspěvkových organizací byly poskytnuty ve výši 12.214 tis. Kč.

Tabulka 1.105: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace dle typu počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 11 864 11 864 0
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 350 350 0
celkem 24 12 214 12 214 0

Použity byly zejména na stavební úpravy objektů a rekonstrukce zařízení v rámci procesu transformace pobytových služeb pro uživatele, zejména na zpracování studií a projektových dokumentací v rámci procesu transformace a humanizace poskytovaných sociálních služeb ve výši 1.800 tis. Kč a na nákupy např. automobilu, technologií kuchyně, podložních mís aj.

K nejvýznamnějším akcím patřila zejména dispoziční změna dvou pater v Domově Na zámku v Kyjovicích v objemu 1.200 tis. Kč, elektrická požární signalizace v Domova U jezera v Hlučíně v objemu 1.330 tis. Kč nebo rekonstrukce kotelny v Domově Vítkov ve Vítkově – 2.329,5 tis. Kč.

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 (schválený rozpočet) schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím ve výši 40.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností, v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu, a na které jí byly zkráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. Poskytnuté prostředky z návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly vyplaceny v měsíci únoru a vráceny do listopadu 2011.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2011 zlepšeného výsledku hospodaření pro rok 2011 v celkové kladné výši 2.285 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 19 organizací hospodařících se ziskem a 5 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením.

Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2011 zadluženost.

Na základě zjištěných skutečností ze čtvrtletních rozborů hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí byl radou kraje schválen, usnesením č. 87/5416 ze dne 16. 6. 2011, odvod z investičního fondu vybraných příspěvkových organizací do rozpočtu kraje, a to v souladu se zákonem § 28 odst. 6. písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky odvedené do rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 6.100 tis. Kč byly v roce 2011 zařazeny v rozpočtu odvětví sociálních věcí jako zdroj pro navýšení kapitálových výdajů v roce 2012 v rámci transformace a humanizace sociálních služeb v souladu se strategickým materiálem kraje „Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)“, schválenou usnesením zastupitelstvem kraje č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj má účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Tabulka 1.106: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Sídlo
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 734 01 Bílovec, 17. listopadu 538
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 739 91 Jablunkov, Alej míru 442
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401
KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111 702 00 Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 702 00 Ostrava, Na Jízdárně 7/1245
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 792 01 Bruntál, třída Práce 42
Tabulka 1.107: Společnost založená krajem
Název Sídlo
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Kaštanová 2030/6

9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.108: Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2011 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 147 548 148 706 -1 158
Sanatorium Jablunkov, a.s. 77 028 76 901 127

Bílovecká nemocnice, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005. Následně v roce 2007 a v roce 2008 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k navýšení základního kapitálu nepeněžitým vklady v celkové výši 72.120 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Bílovecké nemocnice, a. s. činila 74.120 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %. S ohledem na to, že došlo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedena v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách.

Společnost Bílovecká nemocnice, a. s. skončila v roce 2011 ve ztrátě ve výši 1.158 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 15.780 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů představují 11.236 tis. Kč. Celkové závazky společnosti jsou ve výši 30.395 tis. Kč. Největší část závazků tvoří krátkodobé závazky ve výši 19.250 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů představují 14.634 tis. Kč. Zbývající část krátkodobých závazků jsou závazky k zaměstnancům a ke státu. Dlouhodobé závazky jsou evidovány ve výši 2.621 tis. Kč, přičemž 1.241 tis. Kč je tvořeno odloženým daňovým závazkem a zbytek tvoří jiné závazky.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu, za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov – odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. Následně docházelo na základě usnesení zastupitelstva kraje v letech 2008-2009 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitého a nepeněžitého vkladu. Objem peněžitého vkladu činil 14.518 tis. Kč a nepeněžitého vkladu ve výši 154.374 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Sanatoria Jablunkov, a. s. činila 170.892 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %. V návaznosti na to, že v průběhu roku 2008 docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách.

Společnost Sanatorium Jablunkov, a. s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 127 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky společnosti jsou ve výši 17.249 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují pouze 5 % z celkového objemu pohledávek. Pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 13.257 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 7.016 tis. Kč, z toho pouze 370 tis. Kč tvoří závazky z obchodních vztahů. Zbývající část závazků tvoří zejména závazky ke státu a zaměstnancům.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Tabulka 1.109: Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2011 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 221 027 219 433 1 594
Koordinátor ODIS, s.r.o. 10 999 10 943 57

Letiště Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 3. 3. 2004. Následně v letech 2006, 2008-2011 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k postupnému navyšování základního kapitálu následujícími peněžitým a nepeněžitým vklady:

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/855/1 ze dne 23. 2. 2006 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 35.000 tis. Kč,
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1053/1 ze dne 8. 6. 2006 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 22.302 tis. Kč,
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2036 ze dne 26. 6. 2008 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 70.500 tis. Kč a nepeněžitém vkladu ve výši 43.500 tis. Kč,
 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/385 ze dne 14. 10. 2009 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 137.000 tis. Kč,
 5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1257 ze dne 22. 9. 2010 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 41.105 tis. Kč do základního kapitálu. Peněžitý vklad byl splacen ve dvou etapách, druhá splátka byla provedena v březnu 2011. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 6. 4. 2011. Zastupitelstvo kraje současně rozhodlo o záměru zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti v celkové výši 95.200 tis. Kč v letech 2012‑2013. Jedná se o zajištění dofinancování zbylé části investiční akce spolufinancované z evropských zdrojů Stroje a zařízení II,
 6. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1621 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 21.566 tis. Kč,
 7. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1741 ze dne 21. 9. 2011 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 25.940 tis. Kč, který byl splacen ve dvou splátkách, první v říjnu 2011 a druhá v lednu 2012. Současně bylo rozhodnuto o záměru zvýšení základního kapitálu ve výši 103.760 tis. Kč v letech 2013-2020.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková výše základního kapitálu k 31. 12. 2011 uvedená v obchodním rejstříku Letiště Ostrava, a. s. činila 389.913 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Společnost Letiště Ostrava, a.s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 1 595 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 93.398 tis. Kč. Jedná se zejména o krátkodobé pohledávky ve výši 80.428 tis. Kč a pohledávky za upsaný základní kapitál ve výši 12.970 tis. Kč. Jsou rozděleny na pohledávky z obchodního styku ve výši 43.338 tis. Kč, z toho téměř 90 % je po lhůtě splatnosti. Významnou část tvoří i pohledávky za Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 31.561 tis. Kč.

Celkové závazky společnosti dosáhly výše 876.310 tis. Kč, z toho k Moravskoslezskému kraji ve výši 807.940 tis. Kč. Největší část závazků tvoří závazky k Moravskoslezskému kraji z uzavřené smlouvy o nájmu podniku ve výši 763.836 tis. Kč, které představují zůstatkovou cenu pronajatého majetku. Nájemné je stanoveno ve výši účetních odpisů za daný kalendářní rok. Další závazky vyplývající z kupních smluv na nemovitý a movitý majetek, dohody za užívání zhodnocené odbavovací a odletové haly včetně movitého majetku a rozdílu mezi zaplaceným nájemným a skutečnou výši účetních odpisů představují částku 18.523 tis. Kč a dále odložená splátka nájemného za rok 2011 včetně doplatku nájemného dle skutečné výše odpisů za rok 2010 a 2011 ve výši 25.581 tis. Kč. Závazky z obchodního styku krátkodobé jsou ve výši 22.130 tis. Kč a dlouhodobé 61 tis. Kč. Zbývající část závazků jsou zejména závazky k zaměstnancům a ke státu. Účetní jednotka neuvádí žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Letiště Ostrava, a. s. čerpala k 31. 12. 2011 bankovní úvěry ve výši 56.748 tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobý bankovní úvěr na financování rekonstrukce a modernizace vzletové a přistávací dráhy ve výši 25.459 tis. Kč se splatností v roce 2013. Dále společnost čerpá krátkodobé bankovní úvěry ve výši 30.564 tis. Kč na pořízení strojů a zařízení v rámci projektů Stroje a zařízení I, Stroje a zařízení HZS spolufinancovaných z Regionálního operačního programu a krátkodobá část úvěru na financování rekonstrukce a modernizace vzletové a přistávací dráhy. Zbývající část úvěrů tvoří zákaznický úvěr ve výši 725 tis. Kč na pořízení dvou osobních vozidel v roce 2009 a 2011. Splatnost zákaznických úvěrů je v roce 2012 a 2015. Kontokorentní úvěr s limitem 10.000 tis. Kč nebyl v roce 2011 čerpán.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem ve výši 185 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2011 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost Koordinátor ODIS, s.r.o. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 57 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky jsou vykazovány ve výši 2.658 tis. Kč netto. Jsou tvořeny zejména pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 258 tis. Kč, daňovými pohledávkami ke státu ve výši 2.020 tis. Kč a poskytnutými zálohami za energie a služby k nájmu ve výši 309 tis. Kč. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 15.221 tis. Kč. Jedná se především závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 13.711 tis. Kč. Dále se jedná o závazky k zaměstnancům ve výši 380 tis. Kč, závazky ke státu ve výši 278 tis. Kč, zbývající část tvoří zejména dohadné účty.

9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.110: Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2011 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 28 212 27 574 638
VaK Bruntál, a.s. 70 833 64 587 6 246

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR – Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., činila 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 638 tis. Kč, což po zdanění představuje výši 477 tis. Kč. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 15.258 tis. Kč netto, z toho dlouhodobé pohledávky představují objem 7.798 tis. Kč, z toho část ve výši 5.775 tis. Kč tvoří dlouhodobé poskytnuté zálohy. Krátkodobé pohledávky činí 7.460 tis. Kč. Jsou tvořeny zejména z dohadných účtů, obchodních pohledávek, dále z pohledávek ke státu a krátkodobými poskytnutými zálohami. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 11.456 tis. Kč, z toho 16 tis. Kč tvoří dlouhodobý odložený daňový závazek a 11.201 tis. Kč krátkodobé závazky, z nichž největší část představují krátkodobé závazky z přijatých záloh ve výši 9.555 tis. Kč.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované cenné papíry v roce 2011 převedeny na majetkový účet u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11.079,50 Kč. Základní kapitál obchodní společnosti činí 289.336 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti činí 0,003 % na základním kapitálu a v roce 2011 zůstal nezměněn.

Společnost VaK Bruntál, a.s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 6.246 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 24.370 tis. Kč netto, jedná se zejména o pohledávky z obchodních vztahů, které tvoří 13.775 tis. Kč, zbývající část je tvořena dohadnými položkami na vodné, poskytnutými zálohami a daňovými pohledávkami. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 23.652 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 14.951 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dlouhodobými zálohami ve výši 7.562 tis. Kč. Zbývající část dlouhodobých závazků tvoří odložená daň z příjmů. Krátkodobé závazky jsou evidovány ve výši 8.701 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů jsou vyčísleny na 3.278 tis. Kč, přijaté zálohy na vodné 2.329 tis. Kč, závazky vůči státu a zaměstnancům tvoří částku 1.871 tis. Kč a rozdíl zůstává na dohadných účtech.

9.4 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

Tabulka 1.111: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2011 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 125 7 521 -7 396

KIC Odpady, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008.

V průběhu roku 2009 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominálně hodnotě jedné akcie 100.000 Kč společnosti na následující statutární města:

a) Opava - 25 ks akcií – 6,25 % základního kapitálu

b) Frýdek-Místek - 25 ks akcií – 6,25 % základního kapitálu

c) Havířov - 35 ks akcií – 8,75 % základního kapitálu

d) Ostrava - 129 ks akcií – 32,25 % základního kapitálu

e) Karviná - 50 ks akcií – 12,50 % základního kapitálu

Na základě požadavku obce Horní Suchá o kapitálové účasti ve společnosti KIC Odpady, a.s. bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s. a zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

V průběhu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s. při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč. Základní vklad byl navýšen celkem o 10.000 tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod společnosti a pokračování příprav projektu integrovaného centra. Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílel tak, aby mu neklesla majetková účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navrhované částky. Celkem tedy výše základního kapitálu KIC Odpady, a.s. k 31. 12. 2011 činila 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 33,7 %.

Společnost KIC Odpady, a.s. dosáhla za rok 2011 ztráty ve výši 7.396 tis. Kč. Společnost eviduje pohledávky a závazky pouze krátkodobé. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 749 tis. Kč, tvoří je pouze daňové pohledávky. Celkové závazky společnosti jsou evidovány ve výši 1.906 tis. Kč. Jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 1.810 tis. Kč, zbytek představují závazky k zaměstnancům a daňové závazky.

9.5 Ostatní společnosti

Tabulka 1.112: Hospodaření společnosti za rok 2011 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Krajská energetická společnost, o.p.s. 3 264 3 217 47

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem „Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.“. Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. vykázala za rok 2011 zisk ve výši 47 tis. Kč. Pohledávky společnosti činily 189 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč tvořily pohledávky za odběrateli a 59 tis. Kč provozní zálohy. Společnost evidovala závazky v celkové výši 1.715 tis. Kč, z toho největší částku představovaly ostatní krátkodobé výpomoci ve výši 1.450 Kč.

9.6 Ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou k 31. 12. 2011

Vzhledem k tomu, že kraj neoceňuje v účetnictví dlouhodobý finanční majetek k rozvahovému dni (tj. k 31. 12.) ekvivalencí, je v následující tabulce vypočteno ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou, a to ekvivalencí k 31. 12. 2011. Takto je podán přesnější obraz o skutečné hodnotě finančního majetku kraje. Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.113: Ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou k 31. 12. 2011 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Obchodní společnost Počet akcií v ks % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/obchodního podílu v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastní kapitál k 31. 12. 2011 v tis. Kč Oceňovací rozdíl k 31. 12. 2011 v tis. Kč *)
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 710 100 172 111 170 505 -1 606
Bílovecká nemocnice, a.s. 742 100 176 589 57 890 -118 699
Letiště Ostrava, a.s. 9 160 100 412 549 386 302 -26 247
KIC Odpady, a.s. 237 33,7 17 000 40 093 -3 076
Agentura pro regionální rozvoj, a.s 100 100 7 980 25 472 17 492
VaK Bruntál, a.s. 10 0,003 11 329 601 -1
Koordinátor ODIS s.r.o. x 50 460 1 295 188
Celkem      786 700 1 011 158 -131 949

*) Rozdíl vyplývající z ocenění akcií/obchodního podílu ekvivalencí k 31. 12. 2011, tj. hodnotou akcií a obchodního podílu vedenou v účetnictví a jejich reálnou hodnotou.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2011 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 8.088.981 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 4.221 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2011 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací – obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách – z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 26 až 28 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2011 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 356.343 tis. Kč, z toho bylo v roce 2012 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 740 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.454.699 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2011 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2012 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 24 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2011 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.114: Poskytnuté finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2011 (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2011 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2012
Celkem 356 342,7 740,8
z toho v rámci:    
Vyhlášené dotační programy 149 756,4 632,0
EKOKOM 200,0  
Finanční dar pro postižené přírodní katastrofou v Japonsku 200,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 6 575,6  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 11 723,7  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 44 608,7  
Informační systém o znečištění ovzduší 1 900,0  
Kofinancování vodohospodářských projektů 14 131,8  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 1 400,0  
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 7 710,0 70,1
Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby 9 690,4 0,0
Odstraňování následků havárií - dle zákona o vodách 75,5  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 550,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 701,0  
Podpora projektů s cílem zlepšení kvality ŽP 8 154,3  
Podpora soutěží a přehlídek 384,0  
Podpora talentů 38,0  
Protialkoholní záchytná stanice 3 680,0  
Průmyslová zóna Nošovice 2 144,7  
Regionální funkce knihoven 12 815,0  
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 40,6  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 542,6  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 300,0  
Soutěž "Ekologicky zodpovědný kraj" 140,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 50,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 708,2  
Vesnice roku 525,0  
Významné akce kraje - tělovýchovná činnost 230,0  
Zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 1 950,0 38,7
Zkvalitnění bydlení v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby seniorům 2 000,0  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 68 417,3  

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2011 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2010 poskytl Moravskoslezský kraj Regionální radě regionu soudržnosti v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, finanční prostředky na rok 2010 a 2011, a to:

 1. usnesením č. 9/792 ze dne 16. 12. 2009 dotaci na rok 2010 ve výši 6.700 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.505 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 195 tis. Kč) a neinvestiční dotaci ve výši 2.800 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Z celkově poskytnuté investiční dotace v objemu 195 tis. Kč bylo:

 • vyčerpáno 193,4 tis. Kč jako spoluúčast ke kapitálovým výdajům Technické pomoci a
 • vráceno 1,6 tis. Kč.

Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 6.505 tis. Kč bylo:

 • vyčerpáno 6.035,7 tis. Kč na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a
 • vráceno 469,3 tis. Kč.

Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 2.800 tis. Kč bylo:

 • vyčerpáno 2.519,7 tis. Kč na nezpůsobilé výdaje rady a
 • vráceno 280,3 tis. Kč.

Závěrečné vyúčtování bylo předloženo ve stanoveném termínu, tj. 30. 6. 2011. Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelovým určením k úhradě uznatelných výdajů stanovených smluvními podmínkami.

 1. usnesením č. 15/1268 ze dne 10. 11. 2010 dotaci na rok 2010 a 2011, z toho ve výši 6.800 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.730 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 70 tis. Kč) s časovou použitelností od 15. 12. 2010 do 28. 2. 2012. Prostředky byly v plné výši vyplaceny v závěru roku 2010. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 2.700 tis. Kč určená na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2012. Prostředky byly postupně vyplaceny v průběhu roku 2011 (čtvrtletně).

Závěrečné vyúčtování těchto dotací bude předloženo v termínu do 30. 6. 2012.

Dále poskytl v roce 2011 kraj Regionální radě regionu soudržnosti neinvestiční dotaci v celkové výši 370 tis. Kč (usnesení č. 19/1585 ze dne 28. 4. 2011). Prostředky byly určeny na projekt INTERREG IVC 0980C3 „Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services“, který je zaměřen na snížení dopravní a s ní související ekologické zátěže ve větších městech prostřednictvím úspěšných praktik ověřených v jiných regionech, a to s časovou použitelností do 31. 12. 2012. Prostředky byly vyplaceny v 1. polovině roku 2011 a závěrečné vyúčtování předloží Regionální rada regionu soudržnosti v souladu se smluvními podmínkami do 15. 3. 2013.

Tabulka 1.115: Přehled finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006 ‑ 2011 (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,8 3 354,2
2010 9 500,0 8 748,8 751,2
6 800,0 x*) x*)
2011 2 700,0 x*) x*)
370,0 x*) x*)
celkem 57 382,0 38 597,9 8 914,1

*) Není uváděn číselný údaj ve sloupcích Použito a Vráceno, neboť závěrečné vyúčtování bude předloženo až po termínu projednání Závěrečného účtu za rok 2011 zastupitelstvem kraje.

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2011 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.274.869 tis. Kč, z toho 578.157 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2012 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 3.457 tis. Kč.

Tabulka 1.116: Poskytnuté finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2011 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2011 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2012
Celkem 1 696 711,8 2 088,4
z toho v rámci:    
Vyhlášené dotační programy 51 297,4 270,9
EKOKOM 800,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 42 142,3  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 61 815,6  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 10 650,6  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 63 523,6 265,9
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 4 380,0 1,2
Informační systém o znečištění ovzduší 1 900,0  
Intercultural learning on the field of music education 13,4  
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 3 347,5 16,7
Kofinancování projektů 266,6 19,0
Kolektivní systémy 200,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 5 490,0 40,5
LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 11,2  
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 9 552,6 26,1
Péče o chráněné druhy živočichů 800,0  
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 350,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 1 650,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 449,0  
Podpora soutěží a přehlídek 250,0  
Podpora talentů 485,0  
Propagace v oblasti zemědělství 400,0  
Propagace v oblasti ŽP 1 149,0  
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 198 587,0  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 621,0  
Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+ 2 000,0  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 433,0  
Řád "Služby veřejného ekonomického zájmu" 11 500,0  
Soutěž "Ekologicky zodpovědný kraj" 70,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 1 018,0 3,5
Spaces for learning 13,6  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6 150,5  
Účelová neinvestiční bezúročná půjčka Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s. 1 450,0  
Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě 1 130 934,8 1 422,8
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 1 312,3  
Významné akce kraje - tělovýchovná činnost 10 647,5  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 616,0  
Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 64,5  
Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu 2,2  
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina 2 999,7  
Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 7 000,0  
Žákovské jízdné 288,6  
Ostatní dotace 60 079,2 21,9
Tabulka 1.117: Poskytnuté finanční prostředky v roce 2011 soukromým školám (v tis. Kč)
Dotace Poskytnuto v roce 2011 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2012
Celkem 578 157,0 1 368,5
z toho v rámci:    
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 538,7  
Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky 245,9 6,5
Dotace pro soukromé školy 555 864,0 1 179,8
DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 178,6  
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 3 727,3  
GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Moravskoslezském 4 422,5  
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 5 738,1 167,0
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 7 207,1  
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 29,9  
Podpora talentů 50,0  
Soutěže 40,0  
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 55,0 3,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 30,0 12,2
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 30,0  

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2011 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na podporu včelařství v celkové výši 11.618 tis. Kč, a dále neinvestiční prostředky účelově půjčené Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s. ve výši 1.450 tis. Kč, jejichž vratka je součástí příjmů rozpočtu kraje na rok 2012.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2011

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2011 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem této zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2011 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2011 činil 2.065.780 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2011 je uveden v tabulce 1.118.

Tabulka 1.118: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2011 2 065 780,2
 - z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2011) 114 767,8
   - Zajišťovací fond 99 949,1
   - Regionální rozvojový fond 3 818,7
   - Fond životního prostředí 11 000,0
Zůstatek finančních prostředků celkem 1 951 012,4
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Zapojeno do rozpočtu roku 2012 1 731 283,2
   - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011; z toho z nedočerpaných výdajů 315.821 tis. Kč, z přeplněných daňových příjmů 80.000 tis. Kč a mimo rozpočet 230.000 tis. Kč 625 821,0
   - účelové převody 1 105 462,2
b) Vázané účelové prostředky z roku 2011 1 505,0
   - účelové finanční prostředky (státní dotace, dotace ÚSC, vratky) 750,5
   - Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón – nepřevedeno v rámci účelových převodů 292,0
   - právní služby – žaloba Českých drah – nepřevedeno v rámci účelových převodů 358,9
   - zůstatek depozitního účtu zrušené příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 103,6
c) Vypořádání fondů 3 033,6
   - vypořádání Regionálního rozvojového fondu 21,3
   - vypořádání Sociálního fondu 1 917,0
   - vypořádání Zajišťovacího fondu 1 095,3
d) Použití nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2011 215 190,6
 - z toho:
Odvětví dopravy
   - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na akci "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" 20 000,0
Odvětví regionálního rozvoje
   - Dotační program - Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 10 000,0
   - nahrazení předpokládaného nenaplnění kapitálových příjmů z prodeje zájmových území v Průmyslové zóně Nošovice 15 000,0
Odvětví cestovního ruchu
   - Singltreky v MSK - SingleTrails Bílá - vybudování jednosměrných stezek pro rozvoj terénní cyklistiky 4 000,0
Odvětví sociálních věcí
   - Dotační program - Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 5 000,0
   - nákup pozemku pro realizaci projektu „Transformace zámku Nová Horka“ 2 500,0
Odvětví školství
   - navýšení výdajů na akce reprodukce majetku kraje v odvětví školství 30 000,0
   - navýšení výdajů na konání Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 1 000,0
Odvětví zdravotnictví
   - Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje 6 000,0
Finance a správa majetku
   - nahrazení očekávaného nenaplnění příjmů ze sdílených daní 81 200,0
   - snížení rizik příjmové stránky rozpočtu na rok 2012 40 490,6

Komentář k tabulce:

 • bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2011 ve výši 1.731.283 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2012 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2012 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 zapojena částka ve výši 625.821 tis. Kč. Jednalo se o přeplněné daňové příjmy ve výši 80.000 tis. Kč, o nedočerpané výdaje roku 2011 ve výši 315.821 tis. Kč a o prostředky stojící mimo rozpočet kraje ve výši 230.000 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 22/1837 bodem 6 písm. a) ze dne 14. 12. 2011) zapojila svými usneseními č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012, č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 a č. 103/6635 ze dne 14. 2. 2012 část zůstatku finančních prostředků roku 2011 v celkové výši 1.105.462 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2011 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2011 ve výši 1.505 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 751 tis. Kč představuje část objemu prostředků, který byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací. Zbývající položky v celkové výši 754 tis. Kč představují účelové prostředky, které nebyly součástí účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje a rada kraje je na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 22/1837 bodem 6 písm. a) ze dne 14. 12. 2011) zapojila svými usneseními č. 104/6768 ze dne 23. 2. 2012.

 • bod c)

Finanční prostředky ve výši 3.034 tis. Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu a Regionálního rozvojového fondu.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 1.091 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2011) a prostředky ve výši 826 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2011.

U vypořádání Regionálního rozvojového fondu se jedná pouze o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2011 ve výši 21 tis. Kč.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2011 ve výši 1.033 tis. Kč a vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel ve výši 62 tis. Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2011 zůstanou mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Regionálního rozvojového fondu a Zajišťovacího fondu ve výši 1.117 tis. Kč.

 • bod d)

Zbývající části prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2011 v celkové výši 215.191 tis. Kč zapojila rada kraj na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 22/1837 bodem 6 písm. a) ze dne 14. 12. 2011) svými usneseními č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 a č. 107/6860 ze dne 20. 3. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2012. Neúčelový přebytek byl použit z větší části pro snížení rizik příjmové stránky rozpočtu roku 2012 (např. příjmy ze sdílených daní) a dále k financování akcí v odvětví dopravy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství a zdravotnictví.

Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši 441.907 tis. Kč. Tento údaj vyjadřuje zcela jiný rozměr hodnocení hospodaření Moravskoslezského kraje, neboť jsou v něm obsaženy všechny aspekty akruálního principu zobrazování ekonomických skutečností. Akruální princip znamená, že se veškeré hospodářské operace účtují, ale hlavně také vykazují (zobrazení ve výkazech účetních závěrek) v období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda a kdy byly zaplaceny. Na rozdíl od údaje o celkovém zůstatku finančních prostředků v rámci rozpočtového hospodaření, jenž uvádí pouze porovnání mezi přijatými platbami na účtech kraje a platbami z účtů vyplacenými, vypovídá účetní hospodářský výsledek mj. o výkonnosti účetní jednotky, neboť jsou náklady přiřazovány k výnosům, pro jejichž zajištění byly náklady vynaloženy. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka nerozhodla o jiném způsobu užití účetního výsledku hospodaření za r. 2011, výsledek hospodaření r. 2011 bude v roce 2012 přeúčtován na účet nazvaný Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta, kde bude docházet ke kumulaci případných budoucích zisků k zajištění krytí případných budoucích ztrát.


Grafická část

Graf 1

              v mil. Kč
  Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
Dotace 9 906,0 10 747,6 10 355,4 10 985,7 12 404,8 11 209,3 11 790,8
Vlastní příjmy 4 230,8 4 465,3 5 077,7 5 377,5 4 890,3 4 866,2 5 006,0
Celkem 14 136,7 15 212,9 15 433,0 16 363,2 17 295,1 16 075,5 16 796,8

Graf 2

              v mil. Kč
  Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
Běžné výdaje 12 489,3 13 308,3 13 135,0 13 733,8 14 927,6 14 619,7 14 769,0
Kapitálové výdaje 1 190,7 2 309,2 1 748,4 2 741,2 2 177,4 2 091,2 2 062,3
Celkem 13 680,1 15 617,5 14 883,4 16 475,0 17 105,0 16 710,9 16 831,3

Graf 3

Graf 4

Graf 5


Tabulková část

Pozn.:
Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.

Tabulka 1 - PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2011 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 960 000 960 000 1 004 421 104,6
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 45 000 45 000 22 046 49,0
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 130 000 93 000 95 140 102,3
  1121 Daň z příjmů právnických osob 970 000 970 000 994 749 102,6
  1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 14 000 14 000 13 567 96,9
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 295 000 2 287 837 2 362 195 103,3
  1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 0 0 93 0,0
  1361 Správní poplatky 2 300 2 312 3 014 130,4
    Daňové příjmy 4 416 300 4 372 149 4 495 225 102,8
1019 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 22 0,0
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 0 22 0,0
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 212 0,0
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 4 0,0
1070   Rybářství 0 0 216 0,0
2141 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 500 500 100,0
2141   Vnitřní obchod 0 500 500 100,0
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 17 0,0
2143   Cestovní ruch 0 0 17 0,0
2199 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 8 0,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0 0 8 0,0
2212 2122 Odvody příspěvkových organizací 55 000 55 000 55 000 100,0
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 27 0,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 86 0,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
2212   Silnice 55 000 55 000 55 114 100,2
2221 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 220 220 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0 220 220 100,0
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 6 898 7 350 106,6
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 507 0,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 000 6 898 7 857 113,9
2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 031 1 032 100,1
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 1 031 1 032 100,1
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 21 600 0 0 0,0
2251 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 71 0,0
2251   Letiště 21 600 0 71 0,0
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 0 1 0,0
2369 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 10 10 100,0
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 11 11 100,0
2399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 143 158 110,5
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 12 000 12 000 22 993 191,6
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 12 000 12 143 23 151 190,7
3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 22 22 100,0
3111   Předškolní zařízení 0 22 22 100,0
3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 280 280 100,0
3114   Speciální základní školy 0 280 280 100,0
3117 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 4 0,0
3117   První stupeň základních škol 0 0 4 0,0
3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 4 0,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 0 4 0,0
3125 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 33 0,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 0 0 33 0,0
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 16 865 16 865 16 865 100,0
3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 3 3 100,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 81 89 109,9
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 110 67 60,9
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 16 865 17 059 17 024 99,8
3315 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 10 10 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 10 10 100,0
3316 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
3316 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 3 3 100,0
3319 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 45 45 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 51 0,0
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 45 97 215,6
3419 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 928 928 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 6 150,0
3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000 2 000 2 000 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 2 000 2 932 2 934 100,1
3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 6 9 150,0
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 12 12 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 18 21 116,7
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 52 52 100,0
3522 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 104 0,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 3 0,0
3522   Ostatní nemocnice 0 52 159 305,8
3549 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 26 0,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 0 26 0,0
3636 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 600 600 600 100,0
3636   Územní rozvoj 600 600 600 100,0
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 14 0,0
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 2 000 2 545 127,3
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 843 843 849 100,7
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 105 105 0 0,0
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 0 78 0,0
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 52 480 923,1
3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 440 440 100,0
3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 54 0,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 456 1 686 115,8
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 194 194 100,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 17 000 3 320 3 442 103,7
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 28 000 21 618 21 899 101,3
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 118 118 100,0
3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 0 397 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 47 948 30 146 32 196 106,8
3719 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 15 0,0
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 3 0,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 0 18 0,0
3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 19 0,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 0 19 0,0
3769 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 394 434 110,2
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 15 0,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600 600 333 55,5
3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 14 0,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 600 994 796 80,1
3792 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 2 0,0
3792 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 5 5 100,0
3792 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 450 450 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 455 457 100,4
3799 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 14 14 100,0
3799 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 9 0,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 14 23 164,3
4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4171   Příspěvek na živobytí 0 0 0 0,0
4172 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4172   Doplatek na bydlení 0 0 0 0,0
4173 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4173   Mimořádná okamžitá pomoc 0 0 0 0,0
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4183   Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0 0 0 0,0
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4184   Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0 0,0
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
4186 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4186   Příspěvek na individuální dopravu 0 0 0 0,0
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4195   Příspěvek na péči 0 0 0 0,0
4343 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 32 0,0
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem 0 0 32 0,0
4349 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 50 50 100,0
4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 18 0,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 50 68 136,0
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 6 100 6 100 100,0
4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 1 1 100,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
4357   Domovy 0 6 102 6 102 100,0
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 833 839 100,7
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 416 416 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 1 249 1 255 100,5
4399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 8 8 100,0
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 65 140 215,4
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 13 17 130,8
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 86 165 191,9
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 850 3 850 3 850 100,0
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 230 15 230 15 230 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 19 080 19 080 19 080 100,0
6113 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 0,0
6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 69 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 0,0
6113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 22 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 0 93 0,0
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 374 430 115,0
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 46 1 952 1 954 100,1
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 7 7 9 128,6
6172 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 2 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 32 28 87,5
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 25 109 436,0
6172 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 8 0,0
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 49 0,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 265 285 184 64,6
6172   Činnost regionální správy 568 2 675 2 773 103,7
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000 30 475 42 113 138,2
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 0,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000 30 475 42 115 138,2
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 71 988 71 988 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 71 988 71 988 100,0
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 3 702 3 811 102,9
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 751 751 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 7 830 9 564 122,1
6402 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 12 283 14 127 115,0
6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 57 0,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 57 0,0
  2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 142 000 210 000 210 000 100,0
    Nedaňové příjmy 142 000 210 000 210 000 100,0
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 7 447 7 447 100,0
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 117 892 117 892 117 892 100,0
  4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 440 1 572 1 572 100,0
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 212 233 10 672 464 10 670 452 100,0
  4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 5 689 13 361 13 360 100,0
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 566 611 611 100,0
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 68 091 50 186 50 186 100,0
  4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 0 345 345 100,0
  4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 5 626 0 0 0,0
  4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0 7 677 7 677 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 411 537 10 871 555 10 869 542 100,0
  4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 11 941 000 0,0
  4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 462 462 100,0
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 1 449 1 449 100,0
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 200 761 209 329 199 736 95,4
  4218 Investiční převody z Národního fondu 23 909 41 905 41 905 100,0
  4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 8 8 100,0
  4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 639 455 620 696 620 696 100,0
  4231 Investiční přijaté transfery od cizích států 38 243 57 006 57 006 100,0
    Investiční přijaté transfery 1 902 368 930 855 921 262 99,0
    Vlastní příjmy celkem 4 767 561 4 854 569 5 006 023 103,1
    Dotace celkem 2 313 905 11 802 409 11 790 804 99,9
    Konsolidace příjmů 0 0 11 941 000 0,0
    Příjmy celkem 7 081 466 16 656 979 28 737 828 172,5
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 7 081 466 16 656 979 16 796 827 100,8
Tabulka 2 - PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2011 - VÝDAJE
Běžné výdaje           v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 400 2 400 2 400 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 6 392 6 392 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 21 000 20 999 20 466 97,5
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 23 400 29 791 29 258 98,2
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 1 450 1 450 100,0
2141   Vnitřní obchod 3 340 9 906 7 459 75,3
2143   Cestovní ruch 52 226 62 535 39 760 63,6
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 215 1 415 624 44,1
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 180 208 203 97,6
2212   Silnice 607 204 720 192 715 599 99,4
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 480 000 506 933 506 932 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 150 1 150 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 832 472 822 879 822 878 100,0
2251   Letiště 45 367 43 399 42 121 97,1
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 500 1 890 1 737 91,9
2322   Prevence znečišťování vody 592 1 801 1 727 95,9
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 16 704 4 984 29,8
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 024 096 2 190 462 2 146 624 98,0
3111   Předškolní zařízení 939 1 276 876 1 276 876 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 5 916 54 959 54 959 100,0
3113   Základní školy 0 2 997 510 2 997 379 100,0
3114   Speciální základní školy 51 070 426 788 426 335 99,9
3117   První stupeň základních škol 0 319 618 319 618 100,0
3119   Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 200 2 711 543 20,0
3121   Gymnázia 105 654 758 290 757 858 99,9
3122   Střední odborné školy 180 535 1 255 707 1 255 383 100,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 213 170 1 183 184 1 163 151 98,3
3124   Speciální střední školy 17 316 137 086 137 086 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 12 247 18 984 18 043 95,0
3126   Konzervatoře 6 420 69 449 69 449 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 2 775 495 865 495 865 100,0
3142   Ostatní školní stravování 28 853 114 480 114 459 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 527 288 793 288 793 100,0
3145   Internáty 1 184 6 246 6 246 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 7 287 85 927 85 069 99,0
3147   Domovy mládeže 24 414 89 762 89 659 99,9
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5 259 12 286 10 875 88,5
3150   Vyšší odborné školy 5 944 82 869 82 644 99,7
3211   Činnost vysokých škol 0 70 70 100,0
3231   Základní umělecké školy 0 427 582 427 582 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 220 220 220 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 26 874 729 339 396 876 54,4
3311   Divadelní činnost 47 650 49 121 49 121 100,0
3312   Hudební činnost 0 7 537 7 537 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 150 150 100,0
3314   Činnosti knihovnické 47 643 47 932 47 832 99,8
3315   Činnosti muzeí a galerií 112 370 113 446 113 438 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 60 60 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 100 100 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 13 130 7 493 7 379 98,5
3322   Zachování a obnova kulturních památek 7 500 7 350 7 350 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 200 360 360 100,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 31 0 0 0,0
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 250 8 460 7 533 89,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 100 1 280 1 280 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 14 400 22 083 17 989 81,5
3421   Využití volného času dětí a mládeže 5 788 122 360 122 353 100,0
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 201 201 100,0
3521   Fakultní nemocnice 0 80 80 100,0
3522   Ostatní nemocnice 76 158 182 548 177 846 97,4
3523   Odborné léčebné ústavy 4 704 7 956 7 356 92,5
3529   Ostatní ústavní péče 42 807 42 807 42 807 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 354 976 350 893 350 293 99,8
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 2 580 2 399 2 391 99,7
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 1 500 1 500 1 500 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 10 320 15 896 14 484 91,1
3635   Územní plánování 4 930 6 603 2 179 33,0
3636   Územní rozvoj 31 625 58 679 29 272 49,9
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 31 739 133 226 18 583 13,9
3716   Monitoring ochrany ovzduší 4 000 3 920 3 800 96,9
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 100 200 72 36,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 369 369 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 1 550 1 539 1 531 99,5
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 300 3 541 3 367 95,1
3742   Chráněné části přírody 4 280 4 125 2 934 71,1
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2 000 2 000 2 000 100,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 441 17 100 8 585 50,2
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 13 455 7 171 1 215 16,9
3771   Protiradonová opatření 10 10 0 0,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 7 343 10 657 7 682 72,1
3799   Ostatní ekologické záležitosti 1 300 6 720 6 459 96,1
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 20 20 100,0
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 556 984 12 082 493 11 542 546 95,5
4193   Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám 0 0 0 0,0
4311   Základní sociální poradentství 2 100 6 289 2 259 35,9
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5 230 5 230 5 130 98,1
4322   Ústavy péče pro mládež 60 634 231 309 231 308 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 13 360 13 191 98,7
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 11 400 11 400 10 200 89,5
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 200 110 1 0,9
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 200 624 595 95,4
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 500 748 735 98,3
4354   Chráněné bydlení 2 500 1 858 1 182 63,6
4357   Domovy 111 386 110 635 66 519 60,1
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0 150 150 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 50 50 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 10 551 263 824 170 263 64,5
4392   Inspekce poskytování sociálních služeb 2 800 2 800 1 121 40,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 14 500 6 164 5 053 82,0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 222 001 654 551 507 757 77,6
5212   Ochrana obyvatelstva 800 799 799 100,0
5272   Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 13 837 11 076 80,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 265 230 112 48,7
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 4 740 6 650 4 129 62,1
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 620 4 167 4 164 99,9
5399   Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 0 90 0 0,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 850 4 435 4 080 92,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 4 230 13 960 13 949 99,9
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 350 2 960 2 924 98,8
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 200 100 5 5,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 150 3 169 3 108 98,1
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 16 205 50 397 44 346 88,0
6113 501 Platy 470 470 417 88,7
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 22 387 22 037 21 273 96,5
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 500 500 377 75,4
    5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 21 311 20 961 20 323 97,0
    5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 576 576 573 99,5
6113 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 204 4 204 3 985 94,8
6113 513 Nákup materiálu 1 241 1 191 726 61,0
6113 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 50 0 0,0
6113 515 Nákup vody, paliv a energie 900 900 550 61,1
6113 516 Nákup služeb 1 874 1 829 627 34,3
6113 517 Ostatní nákupy 3 605 3 865 3 182 82,3
6113 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 50 87 50 57,5
6113 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 700 700 700 100,0
6113 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15 15 14 93,3
6113 542 Náhrady placené obyvatelstvu 16 16 0 0,0
6113 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 64 104 74 71,2
6113 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000 1 957 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 40 576 37 425 31 598 84,4
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 0 121 29 24,0
6149   Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0 353 0 0,0
6172 501 Platy 219 500 237 438 234 511 98,8
6172 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 300 2 344 2 056 87,7
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 300 2 200 1 915 87,0
    5024 - Odstupné 0 144 141 97,9
6172 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 76 690 83 592 82 091 98,2
6172 513 Nákup materiálu 9 192 11 545 9 212 79,8
6172 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100 100 3 3,0
6172 515 Nákup vody, paliv a energie 9 710 9 560 7 792 81,5
6172 516 Nákup služeb 44 026 39 959 31 541 78,9
6172 517 Ostatní nákupy 12 695 14 820 11 179 75,4
6172 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4 4 1 25,0
6172 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 217 217 145 66,8
6172 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 500 850 268 31,5
6172 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 000 1 024 1 012 98,8
6172 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 670 4 977 4 973 99,9
6172   Činnost regionální správy 380 604 406 430 384 784 94,7
6174   Činnost regionálních rad 2 700 2 700 2 700 100,0
6221   Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 200 200 100,0
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5 000 4 340 1 832 42,2
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 403 45 453 17 545 38,6
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 32 050 33 750 33 694 99,8
6399   Ostatní finanční operace 25 000 25 069 18 592 74,2
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 7 620 7 324 96,1
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 159 769 97 695 176 0,2
  z toho 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 4 4 100,0
    5901 - Nespecifikované rezervy 137 687 75 437 0 0,0
    5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 22 082 22 255 172 0,8
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 706 102 661 157 498 474 75,4
6330 5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 8 715 0,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 11 866 203 0,0
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 66 082 0,0
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 11 941 000 0,0
Kapitálové výdaje           v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 3 160 3 160 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 0 3 160 3 160 100,0
2143   Cestovní ruch 9 000 27 220 11 532 42,4
2212   Silnice 1 847 400 1 209 957 971 682 80,3
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 6 411 5 311 82,8
2241   Železniční dráhy 0 1 000 0 0,0
2251   Letiště 241 566 135 018 91 969 68,1
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 13 000 12 568 1 168 9,3
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 131 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 40 129 64 321 32 705 50,8
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 151 095 1 456 626 1 114 367 76,5
3112   Speciální předškolní zařízení 0 7 600 7 600 100,0
3114   Speciální základní školy 22 336 18 584 18 123 97,5
3121   Gymnázia 110 420 27 264 24 946 91,5
3122   Střední odborné školy 101 539 42 723 28 246 66,1
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 82 251 72 454 48 950 67,6
3124   Speciální střední školy 0 200 200 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 41 439 26 495 20 350 76,8
3126   Konzervatoře 0 500 500 100,0
3142   Ostatní školní stravování 11 735 11 680 11 010 94,3
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 1 100 1 439 500 34,7
3147   Domovy mládeže 19 400 12 009 11 210 93,3
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 34 388 34 836 33 979 97,5
3150   Vyšší odborné školy 21 430 27 061 26 657 98,5
3231   Základní umělecké školy 4 396 6 124 6 118 99,9
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 35 753 82 873 38 834 46,9
3311   Divadelní činnost 1 500 28 648 4 848 16,9
3314   Činnosti knihovnické 10 000 0 0 0,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 12 000 271 271 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 6 200 0 0 0,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 9 800 0 0 0,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 1 702 1 702 100,0
3522   Ostatní nemocnice 569 027 400 155 239 594 59,9
3523   Odborné léčebné ústavy 0 1 100 110 10,0
3529   Ostatní ústavní péče 0 562 0 0,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 32 032 36 642 28 067 76,6
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 4 000 2 717 0 0,0
3635   Územní plánování 0 725 125 17,2
3636   Územní rozvoj 100 900 216 116 114 826 53,1
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 39 930 83 965 50 778 60,5
3716   Monitoring ochrany ovzduší 0 80 0 0,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 5 000 3 324 3 324 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 0 7 462 5 369 72,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 100 100 97 97,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 130 127 97,7
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 576 576 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 3 757 2 844 75,7
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 276 676 1 159 874 729 881 62,9
4322   Ústavy péče pro mládež 8 228 10 369 9 183 88,6
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 350 350 350 100,0
4354   Chráněné bydlení 44 893 17 391 4 892 28,1
4357   Domovy 182 471 76 340 23 690 31,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 425 425 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 4 595 4 438 96,6
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 235 942 109 470 42 978 39,3
5212   Ochrana obyvatelstva 3 200 3 190 3 190 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0 4 635 1 635 35,3
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 380 836 776 92,8
5511   Požární ochrana - profesionální část 17 930 25 448 25 448 100,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 7 570 7 570 4 570 60,4
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 29 838 72 843 64 974 89,2
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 59 918 114 522 100 593 87,8
6113 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 000 1 650 1 571 95,2
  z toho 6123 - Dopravní prostředky 1 000 1 650 1 571 95,2
6113   Zastupitelstva krajů 1 000 1 650 1 571 95,2
6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 680 7 650 4 398 57,5
  z toho 6111 - Programové vybavení 4 490 6 565 4 049 61,7
    6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 190 1 085 349 32,2
6172 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 25 960 70 288 65 334 93,0
  z toho 6121 - Budovy, haly a stavby 21 750 52 056 49 231 94,6
    6122 - Stroje, přístroje a zařízení 100 12 377 11 773 95,1
    6123 - Dopravní prostředky 1 600 1 620 1 602 98,9
    6125 - Výpočetní technika 2 510 4 235 2 729 64,4
6172   Činnost regionální správy 30 640 77 938 69 733 89,5
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 31 640 79 588 71 304 89,6
    Běžné výdaje celkem 4 548 788 15 668 836 14 769 003 94,3
    Kapitálové výdaje 3 755 271 2 923 238 2 062 280 70,5
    Konsolidace výdajů 0 0 11 941 000 0,0
    Výdaje celkem 8 304 059 18 592 074 28 772 283 154,8
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 8 304 059 18 592 074 16 831 283 90,5
Tabulka 3 - PŘEHLED AKCÍ REPRODUKCE MAJETKU KRAJE VČETNĚ ISPROFIN A "PRŮMYSLOVÉ ZÓNY NOŠOVICE" V ROCE 2011 (v tis. Kč)
  Název akce VÝDAJE NA AKCI CELKEM VÝDAJE V PŘEDCHOZÍCH LETECH VÝDAJE V ROCE 2011 PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2012 PLÁN. VÝDAJE V LETECH Poznámka
2013 2014 po r. 2014
před r. 2010 2010 CELKEM kraj stát ostatní CELKEM kraj stát ostatní CELKEM CELKEM CELKEM
ODVĚTVÍ DOPRAVY
  Příprava staveb a vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 90 000 x x 50 000 50 000 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 Jedná se o každoročně opakovaně realizované akce. Výdaje na akce celkem jsou u těchto akcí pouze součtem výdajů let 2011 a 2012.
  Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 34 000 x x 9 000 9 000 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0
  Souvislé opravy silnic II. a III. tříd - neinvestice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 269 887 x x 151 000 151 000 0 0 118 887 118 887 0 0 0 0 0
  Stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace) 9 893 0 0 3 093 3 093 0 0 6 800 6 800 0 0 0 0 0  
  Úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 8 466 0 0 6 166 6 166 0 0 2 300 2 300 0 0 0 0 0  
  Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. 4 033 0 854 26 26 0 0 3 152 3 152 0 0 0 0 0  
  Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 41 234 0 8 989 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 12 245 0 0  
  Silnice II/483 - rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes potok Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm 21 458 0 15 726 5 732 5 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 10.639 tis. Kč.
  Silnice III/4832 Životice - opěrné zdi, km 1,8-7,00 mimo úseky 1-7 13 406 0 0 13 406 6 723 6 683   0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice II/480 Zabezpečení svahu vč. části sil. tělesa Ženklava 18 100 0 5 065 13 035 9 050 3 986 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 5.065 tis. Kč.
  Stavební úpravy opěrné zdi silnice č. III/04817, v Novém Jičíně, ul. Riegrova 2 426 0 0 2 426 1 213 1 213   0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-22 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm 15 530 0 0 15 530 7 770 7 760   0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4832-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 4832-7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína 8 357 0 4 226 4 131 4 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 4.226 tis. Kč.
  Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-8 přes místní potok v obci Životice u N. Jičína 7 938 0 0 7 938 3 966 3 972   0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice II/482 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice 8 138 0 4 069 4 069 4 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 4.069 tis. Kč.
  Silnice III/0448-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0484-1 přes místní potok před obcí Blahutovice 10 637 0 5 363 5 274 5 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 5.363 tis. Kč.
  Silnice III/4865-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov 8 718 0 4 359 4 359 4 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 4.359 tis. Kč.
  Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-006 přes místní potok za obcí Mořkov 10 337 0 5 159 5 178 5 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 5.159 tis. Kč.
  Silnice III/0478-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka před obcí Palačov 5 954 0 2 977 2 977 2 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 2.977 tis. Kč.
  Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-4 přes místní potok před obcí Starojická Lhota 3 274 0 1 637 1 637 1 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 1.637 tis. Kč.
  Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota 7 708 0 3 854 3 854 3 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 3.854 tis. Kč.
  Silnice III/04738-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol nad Odrou 5 930 0 3 029 2 901 2 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 3.029 tis. Kč.
  Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-010 přes místní potok v obci Bordovice 12 074 0 0 5 889 0 5 889 0 6 185 6 185 0 0 0 0 0  
  Silnice III/04735-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04735-1 přes místní potok před obcí Vražné 4 554 0 2 421 2 133 2 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2010 podíl ze státního rozpočtu 2.421 tis. Kč.
  Odstranění stavu nouze - rekonstrukce mostu ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška 91 650 0 18 400 73 250 27 425 45 825 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce silničního propustku na sil. II/445 - SO Silniční propustek v km 59,262 1 286 0 0 1 286 643 643 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 0,000-2,470 a 2,905-5,513 - SO 111.P39 - Propustek P39 1 302 0 18 1 284 633 651 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší 21 851 0 0 21 851 10 931 10 919 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sanace svahu, k. ú. Čeladná, opěrná zeď km 1,720 sil. III/48312 2 678 0 9 2 669 1 369 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce propustku v km 9,850 silnice III/4735 v Horních Bludovicích 1 336 0 0 1 336 668 668 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice II/463 - rekonstrukce opěrných zdí u toku Bílovky v obci Bílovec - Stará Ves 21 838 0 19 21 819 21 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stabilizace svahu na sil. III/01149 km 6,800 v obci Bukovec 2 804 0 0 2 804 1 482 1 322 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Silnice III/48312 v obci Čeladná - Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000 34 878 0 0 8 001 0 8 001 0 26 877 26 877 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 8.001 tis. Kč a pro rok 2012 požádáno o dofinancování ve výši 8.960 tis. Kč.
  Silnice III/01154 Hrčava - sanace svahu v km 6,970 5 578 0 0 2 671 0 2 671 0 2 906 2 906 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4526 - rekonstrukce mostu ev. č. 4526-1 přes Starý potok před obcí Světlá Hora 5 647 0 0 2 415 0 2 415 0 3 232 3 232 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4588 - rekonstrukce opěrné zdi v km 6,25-6,30 v obci Krasov 6 617 0 0 3 300 0 3 300 0 3 318 3 318 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4609 - rekonstrukce opěrné zdi v km 17,164-16,100 v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7 km 0,000-09286 6 614 0 0 3 307 0 3 307 0 3 307 3 307 0 0 0 0 0  
  Silnice III/45814 - rekonstrukce mostu ev. č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice 9 834 0 0 4 280 0 4 280 0 5 554 5 554 0 0 0 0 0  
  Silnice III/4584 - rekonstrukce mostu ev. č. 4584-2 přes Jelení potok za obcí Čaková 5 446 0 0 2 723 0 2 723 0 2 723 2 723 0 0 0 0 0  
  Silnice III/45713 - rekonstrukce opěrné zdi v km 1,880-1,980 v obci Petrovice 5 262 0 0 2 612 0 2 612 0 2 650 2 650 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 846 675 0 86 174 485 365 365 224 120 141 0 262 891 262 891 0 0 12 245 0 0  
ODVĚTVÍ KULTURY
  Zámek Bruntál - oprava nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 6 530 0 200 3 830 3 830 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0  
  Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 51 708 758 0 300 300 0 0 50 650 50 650 0 0 0 0 0  
  Hrad Hukvaldy - Stabilizace východního nároží paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 152 0 0 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup autobusu (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 4 548 0 0 4 548 4 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Program rozvoje muzejnictví MSK 1 907 0 1542 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 64 845 758 1 742 9 195 9 195 0 0 53 150 53 150 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
  Rekonstrukce okálu ve Vítkově na chráněné bydlení (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 3 918 0 102 90 90 0 0 3 726 3 726 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltově (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 740 0 26 636 636 0 0 78 78 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a modernizace Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm (Domov Hortenzie, příspěvková organizace) 48 894 3 027 54 23 23 0 0 45 790 23 678 22 113 0 0 0 0 Akce spolufinancována v roce 2012 ze státního rozpočtu ve výši 22.113 tis. Kč. Celkové výdaje na tuto akci dle rozhodnutí jsou vyčísleny na částku 39.721 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty přípravné práce, které hradila příspěvková organizace a pořízení nového zařízení.
  Humanizace zařízení včetně vybudování sociálního zařízení - Nový Domov, příspěvková organizace, Karviná (Nový domov, příspěvková organizace Karviná) 9 200 0 400 3 962 3 962 0 0 4 838 4 838 0 0 0 0 0  
  Řešení objektu ve Vítkově (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 3 850 0 320 3 530 3 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup automobilu (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 429 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Technologie kuchyně (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 370 0 0 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce objektu Domov Vítkov - zpracování PD (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) 880 0 0 84 84 0 0 796 796 0 0 0 0 0  
  Stavba hospodářské budovy s krytým stáním (Domov Jistoty, Bohumín, příspěvková organizace) 950 0 0 47 47 0 0 903 903 0 0 0 0 0  
  Střecha objektu zařízení pro výkon pěstounské péče, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, Karviná, příspěvková organizace) 350 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Dispoziční změny 1. a 2. NP zámku (Domov Na zámku, Kyjovice, příspěvková organizace) 1 900 0 0 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Humanizace domova pro seniory (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 20 414 0 0 414 414 0 0 4 500 4 500 0 0 15 500 0 0  
  Oprava venkovní dešťové kanalizace (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 832 0 0 832 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava zámecké zdi (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 2 863 0 359 2 504 2 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce bytu v Novém Jičíně - chráněné bydlení (Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Studénka) 496 0 0 496 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Řešení havarijního stavu zídky - stavba opěrné zdi (chráněné bydlení Slovanská ul. čp. 1555) (Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Studénka) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna a instalace nového evakuačního výtahu (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 1 200 0 0 278 278 0 0 922 922 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce kotelny (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) 2 330 0 0 2 330 2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup konvektomatu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 350 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup myčky podložních mís včetně výlevky (Domov Příbor, příspěvková organizace, Příbor) 210 0 0 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup mixážního sprchovacího panelu s dezinfekcí (Domov Příbor, příspěvková organizace, Příbor) 55 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup průmyslového bubnového sušiče prádla (Domov Příbor, příspěvková organizace, Příbor) 75 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup konvektomatu (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Dolní Životice) 350 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup průmyslové pračky (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Dolní Životice) 240 0 0 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zateplení fasády a sanace zdiva (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 780 0 0 607 607 0 0 173 173 0 0 0 0 0  
  Nákup myčky podložních mís (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) 140 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Elektrická požární signalizace (Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín) 1 400 0 0 1 330 1 330 0 0 70 70 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 103 716 3 027 1 261 22 133 22 133 0 0 61 795 39 682 22 113 0 15 500 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ
  Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) 2 494 1 650 387 350 350 0 0 107 107 0 0 0 0 0  
  Nákup elektrické litinové pánve (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) 120 0 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 3 500 0 0 2 192 2 192 0 0 1 308 1 308 0 0 0 0 0  
  Oprava a částečná rekonstrukce střech (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace) 2 440 0 0 2 440 2 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kanalizace (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Ostrava) 266 0 0 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střešních plášťů (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Nový Jičín) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava a rekonstrukce střech na budovách stolárny a rukodílny (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Bruntál) 950 0 0 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přístavba tělocvičny - úhrada doplatku za zpracování PD (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Jablunkovská 241, Třinec, příspěvková organizace) 61 0 0 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Na Jizdárně čp. 2428 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Marinské Horly, příspěvková organizace) 31 623 0 3 413 27 633 27 633 0 0 577 577 0 0 0 0 0  
  Dokončení zateplení objektu DD a ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 7 458 0 2 458 1 793 1 793 0 0 3 207 3 207 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 2 214 0 2 169 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 7 366 3 858 2 000 1 508 1 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 30 000 0 750 1 180 1 180 0 0 9 320 9 320 0 0 6 250 6 250 6 250  
  Rekonstrukce domova mládeže (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 12 701 0 494 12 207 12 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu u oplocení areálu dětského domova (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 652 0 425 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce plynové kotelny - II. etapa (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 1 121 0 395 726 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy na školní jídelně budovy VOŠZ 1. máje 11 (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 2 642 0 0 2 642 2 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Dokončení výměny oken v pavilonech U 1 a SD2V2 (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 712 0 0 2 712 2 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken na čelní straně budovy gymnázia (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 923 0 0 2 923 2 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů (Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace) 3 575 0 0 3 575 3 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken v objektech obchodní akademie (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 028 0 0 4 028 4 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken v budově SOU (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 9 447 0 0 5 447 5 447 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a dveří (Střední škola techniky a služeb, Karviná, tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná, příspěvková organizace) 2 470 0 0 2 470 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken v objektu ZUŠ (Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace) 3 748 0 0 2 053 2 053 0 0 1 695 1 695 0 0 0 0 0  
  Výměna oken v objektu DD a ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) 3 477 0 0 3 477 3 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken části hlavní budovy gymnázia (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 3 218 0 0 3 218 3 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken v objektu školy SŠE (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 3 903 0 0 3 903 3 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Změna školní jídelny na školní jídelnu - výdejnu (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) 3 970 0 0 3 970 3 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Provedení úprav školní jídelny (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 3 804 0 0 3 804 3 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Celková oprava stropních omítek (Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace) 1 228 0 0 1 228 1 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy budov školy (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 4 481 0 0 2 470 2 470 0 0 2 011 2 011 0 0 0 0 0  
  Výměna části oken a dveří (Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 3 719 0 0 3 719 3 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace) 2 989 0 0 1 083 1 083 0 0 906 906 0 0 1 000 0 0  
  Výměna přípojky kanalizace, výměna rozvodů vody a odpadů (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 1 257 0 0 1 257 1 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace v budově B na ul. Opletalova 5 (Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2601, příspěvková organizace) 3 870 0 0 1 949 1 949 0 0 1 921 1 921 0 0 0 0 0  
  Instalace regulace ÚT (Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) 1 312 0 0 1 312 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace školy (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 7 242 0 0 2 690 2 690 0 0 4 552 4 552 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce objektu ZUŠ v Ostravě na ul. Ludmilina (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 2 503 0 0 2 503 2 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny (Masarykovo gymnázium, Příbor příspěvková organizace) 1 012 0 0 1 012 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy nad přístavbou DD a ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 1 788 0 0 1 788 1 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nákup nákladního vozidla pro výuku autoškoly (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce osvětlení a oprava podlah v dílnách (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, Bruntál) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Řešení havárie rozvodu TUV (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace, Ostrava) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavební úpravy v prostorách hlavní budovy (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce hygienických zařízení v budově Na Hrázi 1449 (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace) 2 994 0 0 2 994 2 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna části oken budovy na ul. Matiční 18 (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 886 0 0 886 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu oken v tělocvičně (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 1 567 0 0 1 567 1 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna výplní otvorů v objektu pavilonu B3 (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 948 0 0 948 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pořízení el. parního konvektomatu vč. montáže (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 236 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odvlhčení zdiva v prostoru kuchyně a jídelny (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 120 0 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce výtahů (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a vstupních dveří (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 600 0 0 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken a vstupních dveří objektu na ul. U Školky 1621 (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace) 2 600 0 0 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce trafostanice (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) 378 0 0 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí budovy školy (Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace) 1 068 0 0 1 068 1 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vytápění (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 320 0 0 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Stavební úpravy výcvikové haly v Jamarticích (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 4 000 0 0 3 746 3 746 0 0 254 254 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce hlavního vstupu školy (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) 395 0 0 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sanace suterénního zdiva objektu ZUŠ v Ostravě na ul. Ludmilina (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 330 0 0 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Úprava topného systému výměníkové stanice (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 286 0 0 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu výplní otvorů sportovní haly (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sanace suterénního zdiva (Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace) 745 0 0 745 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sanace suterénního zdiva a zateplení obvodového zdiva objektu č. p. 795 (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 725 0 0 725 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Hygienická zařízení a šatny zednických dílen (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 650 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna části oken objektu č. p. 2849 (Mateřská škola Klíček Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna části oken budovy školy (Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace) 428 0 0 428 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oběhových čerpadel a regulačních ventilů budovy Obchodní akademie v Ostravě Mariánských Horách (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 250 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce hřiště včetně oplocení (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 5 179 0 0 5 179 5 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havárie přívodního kabelu do budovy C (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 95 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu kotelny (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace) 363 0 0 363 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava odborných učeben v rámci optimalizace provozu a kapacit (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 534 0 0 534 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 805 0 0 805 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu izolace bazénu (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 349 0 0 349 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střešního pláště (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 402 0 0 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava venkovního schodiště (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 214 0 0 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna podlahy sportovní haly (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace) 1 112 0 0 1 112 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havárie kanalizace a oprava podlah (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) 1 090 0 0 1 090 1 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střešní krytiny Dětského domova a Školní jídelny v Novém Jičíně (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 190 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna oken (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zabezpečení požární bezpečnosti budovy a vestavba výtahu (Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 4 281 0 0 281 281 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0  
  Oplocení pozemku Dětského domova Na Vizině 28 (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 242 0 0 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce podlahy malé tělocvičny (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce nákladního výtahu ve školní kuchyni a výměna výdejních oken (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 710 0 0 710 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Výměna difotermů ve sportovní hale (Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace) 440 0 0 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Izolace a sanace vlhkého zdiva provozní budovy SŠTO, Havířov-Šumbark (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 213 0 0 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Chladírenská technologie v provozu školní jídelny (Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) 131 0 0 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu terasy (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 700 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Realizace přípojky tepla ÚT (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 25 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu střechy (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 170 0 0 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava topného systému a střech (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 135 0 0 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Řešení dopadů optimalizačních změn a podpora změn oborů 1 246 0 0 1 246 1 246 0 0 0   0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 235 813 5 508 12 491 164 205 164 205 0 0 33 859 33 859 0 0 7 250 6 250 6 250  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ
  Obnova a modernizace přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 11 846 0 10 973 873 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 6 991 0 0 6 991 6 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 48 977 15 529 22 727 7 712 7 712 0 0 3 009 3 009 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Havířov) 6 436 0 0 6 436 6 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vybudování pavilonu interních oborů včetně projektové dokumentace (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 357 360 95 1 519 4 449 4 449 0 0 16 744 16 744 0 0 84 553 80 000 170 000  
  Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 72 900 162 42 926 29 812 29 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce pavilonu psychiatrie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 39 182 1 785 347 37 050 37 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vnitřních páteřových rozvodů TUV (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 7 052 0 3 470 3 582 3 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Komplexní rekonstrukce chirurgických operačních sálů (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 3 270 0 30 3 240 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Komplexní rekonstrukce ARO (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 2 602 0 28 2 574 2 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) (Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace) 73 309 6 450 3 550 63 309 63 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přístavba výtahu a koridoru ve Městě Albrechticích (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov) 14 438 0 0 14 438 14 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Odstranění havarijního stavu hlavních, zejména ležatých rozvodů vodovodního potrubí (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 5 181 0 1 189 3 992 3 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy objektu jídelny (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 760 0 0 2 760 2 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení - zpracování PD (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 200 0 0 49 49 0 0 1 151 1 151 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce střechy objektu č. p. 347 včetně zateplení (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 1 600 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přístrojová technika (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 12 000 0 0 3 000 3 000 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a opravy střech (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 11 000 0 0 4 020 4 020 0 0 6 980 6 980 0 0 0 0 0  
  Střechy v areálu NsP Nový Jičín (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 1 408 0 0 1 408 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Zajištění statického posudku na posouzení budovy Nové interny (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 189 0 0 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Prokládací desinfekční myčka (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 597 0 0 597 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce elektroinstalace ve správní budově (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 070 0 0 80 80 0 0 990 990 0 0 0 0 0  
  Prasklé hlavní rozvody topení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 709 0 0 709 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce a opravy střech v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 149 0 0 112 112 0 0 2 037 2 037 0 0 0 0 0  
  Oprava kanalizace před ubytovnou Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 498 0 0 1 498 1 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava kanalizace u budovy patologie a medicinálních plynů (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 550 0 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Přístrojová technika pro Beskydské oční centrum (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 365 0 0 2 365 2 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Neurologické oddělení (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 513 0 0 513 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Rekonstrukce přístupového chodníku (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 200 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava střechy na pavilonu Interny ve Vítkově (Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace) 396 0 0 396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oprava technologie centrální čističky odpadních vod (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 118 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku cévních onemocnění (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 049 0 0 1 049 1 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ultrazvukový přístroj pro gynekologii (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 371 0 0 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Dialyzační přístroje (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Dovybavení laparo věže - urologie (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 521 0 0 521 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ultrazvukový přístroj pro kardiologické aplikace (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Antidekubitní matrace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 239 0 0 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pletysmografický přístroj (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 108 0 0 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 695 652 24 021 86 759 210 408 210 408 0 0 39 911 39 911 0 0 84 553 80 000 170 000  
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE
Krajský úřad Parkoviště u budov krajského úřadu 7 815 659 5 110 1 486 1 486 0 0 560 560 0 0 0 0 0  
Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 116 493 3 014 52 863 59 016 59 016 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0  
Výpočetní technika 9 296 0 3 460 2 684 2 684 0 0 3 152 3 152 0 0 0 0 0 Nákup HW vybavení - servery, aktivní prvky, disková pole, instalace informačního systému pro návštěvníky krajského úřadu.
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 377 0 1 138 349 349 0 0 1 890 1 890 0 0 0 0 0 Pořízení databáze využití krajiny na území MSK, datových modelů pro územně plánovací dokumentaci a mapových podkladů.
Programové vybavení 4 091 0 1 776 865 865 0 0 1 450 1 450 0 0 0 0 0 Nákup licencí a SW vybavení.
Budovy, haly a stavby 1 359 0 108 22 22 0 0 1 229 1 229 0 0 0 0 0 Montáž podružných elektroměrů do budovy H.
Dopravní prostředky 2 702 0 0 1 602 1 602 0 0 1 100 1 100 0 0       Pořízení osobních vozidel Škoda Octavia (4 ks) a přestavba vozidla Škoda Octavia na CNG.
Stroje, přístroje a zařízení 1 202 0 228 774 774 0 0 200 200 0 0 0 0 0 Nákup kopírovací techniky, fankovacího stroje a skartovače.
Zastupitelstvo kraje Dopravní prostředky 3 996 0 2 425 1 571 1 571 0   0 0 0 0 0 0 0 Pořízení osobních vozidel Škoda Superb a VW Passat (CNG).
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 150 331 3 673 67 108 68 369 68 369 0 0 11 181 11 181 0 0 0 0 0  
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE
  Průmyslová zóna Nošovice 2 348 847 2 073 474 83 175 50 250 49 440 810 0 107 948 23 863 585 83 500 12 000 12 000 10 000 Vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR, ZUMF a MRZMPO"- změna č. 11, kde celkové náklady akce byly stanoveny ve výši 2.152,1 mil. Kč, z toho: MSK 364,4 mil. Kč (uznatelné náklady), příspěvky právnických osob - 180,6 mil. Kč, celkové prostředky ze SR 1.607,1 mil. Kč. Ve výdajích nejsou zahrnuty dotace cizím subjektům, které činily 39 mil. Kč.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE CELKEM 2 348 847 2 073 474 83 175 50 250 49 440 810 0 107 948 23 863 585 83 500 12 000 12 000 10 000  
CELKEM 4 445 878 2 110 461 338 710 1 009 924 888 973 120 951 0 570 735 464 538 22 698 83 500 131 548 98 250 186 250  
Tabulka 4 - PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI V RÁMCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2011 - (v tis. Kč)
Správce kapitoly státního rozpočtu Program Název akce Poskytnuto Čerpáno
Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - investice Silnice III/4832 Životice - opěrné zdi, km 1,8-7,00 mimo úseky 1-7 6 683,0 6 683,0
Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil tělesa Ženklava **/ 4 022,1 3 985,8
Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-22 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm **/ 7 809,0 7 760,1
Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-8 přes místní potok v obci Životice u N. Jičína 3 972,5 3 972,5
Odstranění stavu nouze-rekonstrukce mostu ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška 45 825,0 45 825,0
Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší **/ 10 955,0 10 919,5
Stabilizace svahu na sil. III/01149 km 6,800 v Obci Bukovec 1 322,0 1 322,0
Silnice III/45814-rekonstrukce mostu event. č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice 4 280,1 4 280,1
Silnice III/4526-rekonstrukce mostu ev. č. 4526-1 přes Starý potok před obcí Světlá Hora 2 414,8 2 414,8
Silnice III/4584-rekonstrukce mostu ev. č. 4584-2 přes Jelení potok za obcí Čaková 2 723,1 2 723,1
Silnice III/45713-rekonstrukce opěrné zdi v km 1,880-1,980 v obci Petrovice 2 612,5 2 612,5
Silnice III/4588-rekonstrukce opěrné zdi v km 6,25-6,30 v obci Krasov 3 299,6 3 299,6
Silnice III/4609-rekonstrukce opěrné zdi v km 17,164-16,100 v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7-km 0,000-0,9286 3 307,2 3 307,2
Silnice III/01154 Hrčava-sanace svahu v km 6,970 **/ 2 684,3 2 671,5
Stavební úpravy opěrné zdi silnice č. III/04817 v Novém Jičíně, ul. Reigrova 1 212,9 1 212,9
Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-010 přes místní potok v obci Bordovice 5 889,0 5 889,0
Silnice III/48312 v obci Čeladná-Podolánky-rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000 **/ 16 960,3 8 000,6
Rekonstrukce propustku v km 9,850 silnice III/4735 v Horních Bludovicích 668,0 668,0
Sanace svahu, k. ú. Čeladná, opěrná zeď km 1,720 sil. III/48312 1 300,0 1 300,0
Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 0,000-2,470 a 2,905-5,513 - SO 111.P39 - Propustek P39 651,0 651,0
Rekonstrukce silničního propustku na sil. II/445, km 59,262 642,9 642,9
Ministerstvo pro místní rozvoj - celkem 129 234,2 120 141,0
Ministerstvo kultury Záchrana architektonického dědictví - neinvestice Ostrava, okres Ostrava-město, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen), výměna oken aj. 900,0 900,0
Ministerstvo kultury - celkem 900,0 900,0
Ministerstvo financí Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi Moravskoslezský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 461,6 461,6
Ministerstvo financí - celkem 461,6 461,6
Ministerstvo vnitra Integrovaný operační program - zavádění ICT v územní veřejné správě - neinvestice Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) */ 159,9 133,7
Integrovaný operační program - zavádění ICT v územní veřejné správě - investice 51,0 0,0
Reprodukce majetku jednotek použární ochrany a ochrany obyvatelstva - investice Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 250,0 250,0
Reprodukce majetku jednotek použární ochrany a ochrany obyvatelstva - celkem 460,9 383,7
Ministerstvo práce a sociálních věcí Integrovaný operační program - služby v oblasti sociální integrace - neinvestice 1. etapa transformace organizace Marianum */ 336,5 108,0
Integrovaný operační program - služby v oblasti sociální integrace - investice 5 079,4 462,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí - celkem 5 415,9 570,0
Ministerstvo životního prostředí Podpora udržitelného využívání zdroje energie - investice Energetické úspory v oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích */ 723,9 703,5
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek */ 9 339,5 6 782,7
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě */ 9 940,4 9 788,6
Podpora udržitelného využívání zdroje energie - neinvestice Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek */ 83,9 0,0
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě */ 101,1 0,0
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - neinvestice Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa 611,4 611,4
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - investice Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky */ 4 623,0 4 339,7
Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní - neinvestice Snížení eurofizace v povodní vodní nádrže Slezská Harta v MSK */ 1 289,8 1 255,4
Ministerstvo životního prostředí - celkem 26 713,0 23 481,3
DOTACE V RÁMCI ISPROFIN (bez průmyslové zóny Nošovice) CELKEM 163 185,6 145 937,6
Přehled čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na Průmyslovou zónu Nošovice za rok 2011
Správce kapitoly státního rozpočtu Program Název akce Poskytnuto Čerpáno
Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum Průmyslová zóna Nošovice*/ 23 014,3 809,6
Ministerstvo průmyslu a obchodu - celkem 23 014,3 809,6
*/ Rozdíl (poskytnutno x čerpáno) představují finanční prostředky, které kraj obdržel v roce 2011 za výdaje realizované v minulých letech
**/ Rozdíl představují nedočerpané finanční prostředky v rámci poskytnutného limitu
Tabulka 5 - PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PODPOŘENÝCH Z ROZPOČTU KRAJENA ROK 2011 (v tis. Kč)
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 0 1 573 1 573 100,0
Odvětví dopravy celkem 0 1 573 1 573 100,0
Program podpory aktivit v oblasti kultury 4 000 3 997 3 968 99,3
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 850 850 850 100,0
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 5 500 5 500 5 500 100,0
Odvětví kultury celkem 10 350 10 347 10 318 99,7
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 20 000 28 787 11 291 39,2
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 48 000 132 193 52 950 40,1
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 7 000 13 086 7 956 60,8
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 36 000 48 108 36 641 76,2
Odvětví regionálního rozvoje celkem 111 000 222 173 108 839 49,0
Podpora turistických informačních center v MSK 2 500 2 666 2 255 84,6
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 4 000 3 345 3 345 100,0
Podpora turistických oblastí v MSK 11 000 14 608 9 330 63,9
Odvětví cestovního ruchu celkem 17 500 20 619 14 929 72,4
Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2 226 2 226 2 226 100,0
Program protidrogové politiky kraje 2 500 2 253 2 250 99,9
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 500 747 734 98,2
Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 4 500 2 366 2 366 100,0
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 5 000 7 134 6 975 97,8
Odvětví sociálních věcí celkem 14 726 14 726 14 551 98,8
Podpora aktivit v oblasti sportu 3 000 2 999 2 999 100,0
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2 000 1 976 1 976 100,0
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 1 559 1 557 1 557 100,0
Odvětví školství celkem 6 559 6 532 6 532 100,0
Program podpory tvorby územních plánů obcí 2 830 4 905 609 12,4
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem 2 830 4 905 609 12,4
Podpora projektů ve zdravotnictví 1 500 1 500 1 500 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 1 500 1 500 1 500 100,0
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2 000 1 978 1 976 99,9
Drobné vodohospodářské akce 20 129 29 269 18 574 63,5
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 0 1 042 0 0,0
Příspěvky na hospodaření v lesích 21 000 21 000 20 467 97,5
Příspěvky na podporu včelařství 2 000 2 000 2 000 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 45 129 55 289 43 017 77,8
CELKEM 209 594 337 663 201 866 59,8
Tabulka 6 - PŘEHLED AKCÍ MSK SPOLUFINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007-2013S ČERPÁNÍM VÝDAJŮ V ROCE 2011 (v tis. Kč)
Název akce Celkové výdaje Skutečné výdaje v roce Předpoklad výdajů v roce 2012 Předpoklad výdajů v roce Podíl
2008 2009 2010 2011 2013 2014 po roce 2014
ODVĚTVÍ DOPRAVY: 4 997 172,01 640,30 12 591,21 321 419,59 669 225,14 2 226 575,69 1 346 323,00 420 394,00 0,00  
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40, II. stavba 223 000,00 0,00 0,00 0,00 231,42 156 418,58 66 350,00 0,00 0,00 70,00
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 181 000,00 0,00 90,12 586,78 142 216,70 38 106,02 0,00 0,00 0,00 70,00
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 968 100,00 201,07 9 649,72 5 929,98 21 746,78 399 498,23 531 074,00 0,00 0,00 85,00
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 138 895,00 169,52 389,25 113 335,82 430,25 24 569,74 0,00 0,00 0,00 92,50
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 488 000,00 50,25 208,25 897,48 3 892,89 102 607,11 380 344,00 0,00 0,00 85,00
Mosty 2010 122 500,00 0,00 16,83 525,38 111 991,78 9 965,98 0,00 0,00 0,00 70,00
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 83 729,00 0,00 88,75 17 328,44 52 419,11 13 892,27 0,00 0,00 0,00 70,00
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 52 710,00 50,27 136,33 51 904,13 619,04 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá, II. etapa 21 712,00 0,00 0,00 37,46 86,94 21 587,98 0,00 0,00 0,00 90,00
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 103 100,00 0,00 46,58 346,40 605,80 85 444,20 16 657,00 0,00 0,00 70,00
Silnice 2009 125 345,00 47,57 1 011,27 124 185,33 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Silnice 2009 - obchvat Opava 565 000,00 107,58 733,95 5 634,10 333 493,13 225 029,88 0,00 0,00 0,00 70,00
Silnice 2010 291 000,00 0,00 0,00 258,69 285,50 275 715,50 14 740,00 0,00 0,00 70,00
Silnice 2011 530 000,00 0,00 0,00 392,96 373,62 529 233,38 0,00 0,00 0,00 70,00
Silnice 2011 - II. etapa 198 000,00 0,00 0,00 0,00 237,44 197 762,55 0,00 0,00 0,00 70,00
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 46 497,00 0,00 0,00 0,00 18,72 501,28 23 000,00 22 977,00 0,00 70,00
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 249 000,00 0,00 0,00 0,00 18,72 1 001,28 134 000,00 113 980,00 0,00 70,00
Silnice III/4689 Petrovice 91 237,01 0,00 0,00 0,00 164,85 64 114,15 26 958,00 0,00 0,00 70,00
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 227 913,00 0,00 0,00 0,00 18,72 601,28 50 500,00 176 793,00 0,00 70,00
VIA Lyžbice 290 434,00 14,04 220,15 56,64 272,72 80 526,28 102 700,00 106 644,00 0,00 70,00
ODVĚTVÍ KRIZOVÉ: 669 406,00 23 910,22 280 076,20 298 917,77 66 501,34 0,00 0,00 0,00 0,00  
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 669 406,00 23 910,22 280 076,20 298 917,77 66 501,34 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50
ODVĚTVÍ KULTURY: 31 725,15 759,48 913,80 49,79 2,08 0,00 30 000,00 0,00 0,00  
Archeopark Chotěbuz - 2. část 31 725,15 759,48 913,80 49,79 2,08 0,00 30 000,00 0,00 0,00 85,00
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 13 580,76 295,77 402,73 469,06 688,74 11 378,47 346,00 0,00 0,00  
Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji 1 542,80 0,00 0,00 32,40 215,80 1 294,60 0,00 0,00 0,00 85,00
Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 1 170,94 295,77 402,73 436,66 35,78 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2011-2013 867,03 0,00 0,00 0,00 230,47 290,56 346,00 0,00 0,00 90,00
Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina 9 999,99 0,00 0,00 0,00 206,68 9 793,31 0,00 0,00 0,00 85,00
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU: 189 076,61 9 531,93 13 570,19 39 539,02 25 695,75 54 012,72 25 827,00 10 900,00 10 000,00  
Beskydská magistrála 7 718,52 0,00 262,15 2 959,93 4 495,74 0,70 0,00 0,00 0,00 92,50
Jesenická magistrála 22 999,21 0,00 0,00 0,22 1,16 18 120,83 4 877,00 0,00 0,00 85,00
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 40 999,64 0,00 0,00 2 855,05 20 256,12 17 888,47 0,00 0,00 0,00 92,50
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 32 599,98 0,00 0,00 24,10 941,80 17 684,08 13 950,00 0,00 0,00 85,00
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 7 000,00 10 900,00 10 000,00 85,00
Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. 56 659,25 9 531,93 13 308,04 33 699,72 0,93 118,64 0,00 0,00 0,00 92,50
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 875 550,39 389,42 141 636,96 194 293,81 180 658,71 299 851,14 41 621,35 17 099,00 0,00  
Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 50 350,00 0,00 0,00 0,00 140,17 11 341,83 21 769,00 17 099,00 0,00 85,00
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické díly ve Městě Albrechticích 27 999,66 0,00 0,00 697,67 245,42 27 056,57 0,00 0,00 0,00 85,00
I. etapa transformace organizace Marianum 27 499,72 0,00 23,52 4 912,15 641,41 21 922,64 0,00 0,00 0,00 100,00
II. etapa transformace organizace Marianum 35 000,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 24 891,00 5 909,00 0,00 0,00 100,00
Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území MSK 16 830,00 0,00 0,00 139,67 2 259,64 14 430,69 0,00 0,00 0,00 100,00
Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 588 706,32 389,42 141 613,44 186 294,60 166 545,60 93 863,26 0,00 0,00 0,00 100,00
Podpora procesu transformace pobytových služeb v Moravskoslezském kraji 11 276,00 0,00 0,00 0,00 1 914,61 6 041,41 3 319,98 0,00 0,00 100,00
Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji 14 204,00 0,00 0,00 0,00 2 754,57 7 977,06 3 472,37 0,00 0,00 100,00
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 22 784,92 0,00 0,00 746,93 1 201,89 20 836,10 0,00 0,00 0,00 92,50
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 35 999,63 0,00 0,00 848,64 225,57 27 774,42 7 151,00 0,00 0,00 85,00
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice 15 500,09 0,00 0,00 92,09 158,78 15 249,22 0,00 0,00 0,00 85,00
Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení 13 400,44 0,00 0,00 35,44 150,05 13 214,95 0,00 0,00 0,00 85,00
Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení 15 999,61 0,00 0,00 526,62 221,00 15 251,99 0,00 0,00 0,00 85,00
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ: 2 194 530,54 42 439,47 186 762,19 297 334,46 485 102,70 817 140,15 212 731,85 81 360,00 71 659,15  
Multifunkční posluchárny 13 395,00 584,66 118,44 5 563,75 7 127,81 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 58 271,00 258,94 238,07 17 797,27 39 976,35 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50
Modernizace škol ve stavebnictví 52 099,00 67,20 453,01 1 048,21 22 246,81 28 283,48 0,00 0,00 0,00 92,50
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra 12 000,00 0,00 0,00 0,00 114,23 11 885,77 0,00 0,00 0,00 85,00
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 43 000,00 0,00 244,48 299,37 3 512,08 38 944,06 0,00 0,00 0,00 92,50
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 56 492,00 0,00 766,37 225,67 353,89 55 146,10 0,00 0,00 0,00 85,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 56 495,00 0,00 93,26 31,55 294,45 30 264,54 25 811,00 0,00 0,00 85,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III 39 000,00 0,00 0,00 610,94 344,76 38 044,23 0,00 0,00 0,00 85,00
MECHATRONIKA 45 500,00 0,00 0,00 0,00 171,18 45 328,82 0,00 0,00 0,00 85,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 49 500,00 0,00 0,00 26,84 843,86 18 319,13 30 310,00 0,00 0,00 85,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI 8 200,00 0,00 0,00 53,64 155,00 7 991,00 0,00 0,00 0,00 85,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII 9 800,00 0,00 0,00 53,73 117,91 9 628,09 0,00 0,00 0,00 85,00
Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra 11 000,00 0,00 0,00 0,00 190,17 10 809,83 0,00 0,00 0,00 85,00
Podpora přírodovědných předmětů 10 000,00 0,00 0,00 0,00 103,17 9 896,83 0,00 0,00 0,00 85,00
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 12 000,00 0,00 0,00 0,00 91,17 11 908,83 0,00 0,00 0,00 85,00
Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy MSK 10 100,00 0,00 0,00 0,00 177,02 6 449,98 2 113,00 1 360,00 0,00 85,00
Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji 15 870,00 75,00 2 738,41 3 900,47 3 601,91 5 554,24 0,00 0,00 0,00 100,00
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 11 751,00 75,00 0,00 1 980,13 2 757,36 3 453,86 3 484,66 0,00 0,00 100,00
GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 517 914,56 26 695,28 95 020,26 130 457,38 150 782,89 90 000,00 24 958,75 0,00 0,00 100,00
GG - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 188 332,57 4 419,39 32 295,87 38 410,70 48 382,92 50 234,00 14 589,69 0,00 0,00 100,00
GG - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 235 415,71 7 677,90 36 840,41 42 449,59 68 817,44 60 000,00 19 630,37 0,00 0,00 100,00
TP - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 33 804,87 2 485,82 8 077,75 8 925,21 13 293,09 1 023,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TP - Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje 1 346,42 90,64 384,10 321,34 403,55 146,79 0,00 0,00 0,00 100,00
TP - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje 356,11 9,63 16,14 51,34 107,51 171,49 0,00 0,00 0,00 100,00
Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 14 127,00 0,00 1,73 3 197,71 4 549,25 5 196,93 1 181,38 0,00 0,00 100,00
Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje 2 242,00 0,00 0,00 70,73 66,39 2 051,09 54,00 0,00 0,00 100,00
TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) 15 488,00 0,00 0,00 4 886,45 3 537,05 6 624,97 440,00 0,00 0,00 100,00
GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 449 597,00 0,00 0,00 32 861,28 75 076,47 110 000,00 80 000,00 80 000,00 71 659,15 100,00
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných v MSK 128 612,00 0,00 9 002,10 1,18 532,07 111 714,02 7 363,00 0,00 0,00 36,00
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 19 977,00 0,00 465,91 4 011,54 15 377,62 122,38 0,00 0,00 0,00 30,00
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě 18 000,00 0,00 0,00 0,00 15 343,74 2 656,18 0,00 0,00 0,00 68,17
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě 39 044,00 0,00 0,00 0,00 198,00 36 050,00 2 796,00 0,00 0,00 58,90
Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu 13 996,00 0,00 0,00 0,00 5 781,12 8 215,02 0,00 0,00 0,00 59,00
Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu 367,40 0,00 5,90 98,44 263,06 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Intercultural learning on the field of music education 626,90 0,00 0,00 0,00 204,18 422,71 0,00 0,00 0,00 85,00
Spaces for learning 810,00 0,00 0,00 0,00 207,22 602,78 0,00 0,00 0,00 85,00
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ: 1 208 171,01 0,00 14 082,06 6 733,36 81 049,99 531 796,59 342 386,00 232 123,00 0,00  
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 218 319,77 0,00 13 723,76 0,35 696,48 192 147,18 11 752,00 0,00 0,00 42,00
Energetické úspory v Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích 7 896,34 0,00 296,35 6 136,51 1 275,85 187,63 0,00 0,00 0,00 65,75
Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje 36 000,00 0,00 0,00 0,00 82,32 35 917,68 0,00 0,00 0,00 85,00
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 201 999,51 0,00 28,18 382,25 51 846,87 149 742,21 0,00 0,00 0,00 92,50
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 514 159,96 0,00 0,00 0,00 192,76 63 967,20 250 000,00 200 000,00 0,00 85,00
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 110 495,46 0,00 0,00 0,00 103,83 2 268,63 76 000,00 32 123,00 0,00 85,00
Vozidla pro život 53 284,96 0,00 33,78 214,25 26 601,98 26 434,96 0,00 0,00 0,00 92,50
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 66 015,00 0,00 0,00 0,00 249,90 61 131,10 4 634,00 0,00 0,00 57,52
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 43 949,68 651,44 1 840,67 11 712,95 15 809,27 10 580,76 3 354,00 0,00 0,00  
Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji - I. etapa 5 510,00 0,00 492,23 4 114,04 719,28 184,00 0 0 0,00 100,00
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 18 278,68 110,00 0,16 2 207,90 4 453,67 8 152,95 3 354,00 0,00 0,00 50,00
Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky 8 282,00 369,98 225,25 72,93 5 369,63 2 243,81 0,00 0,00 0,00 90,00
Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky 545,78 75,00 277,08 66,50 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK 1 767,00 40,46 0,00 0,00 1 726,80 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje 9 566,23 56,00 845,96 5 251,58 3 412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE: 198 457,99 0,00 772,55 3 863,89 16 172,93 88 115,35 72 036,26 17 497,00 0,00  
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 154 323,05 0,00 0,00 627,98 2 615,55 63 582,52 70 000,00 17 497 0,00 85,00
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) 4 499,62 0,00 0,00 438,81 2 557,74 1 503,07 0,00 0 0,00 85,00
Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK 9 301,00 0,00 0,00 153,13 2 451,84 6 696,02 0,00 0,00 0,00 85,00
Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality 15 526,00 0,00 0,00 252,34 3 465,50 9 771,89 2 036,26 0 0,00 85,00
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 4 110,98 0,00 0,00 495,27 1 126,88 2 488,83 0,00 0 0,00 90,00
Vzdělávací systém zaměstnanců KÚ MSK 4 957,00 0,00 0,00 206,40 2 197,58 2 553,01 0,00 0 0,00 85,00
Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ 2 701,34 0,00 584,66 1 308,52 753,66 54,50 0,00 0,00 0,00 100,00
Zajištění vzdělávání v eGovernmentu 3 039,00 0,00 187,89 381,44 1 004,17 1 465,51 0,00 0 0,00 85,00
Celkový součet 10 421 620,15 78 618,02 652 648,56 1 174 333,70 1 540 906,65 4 039 450,87 2 074 625,46 779 373,00 81 659,15 x
Tabulka 7 - PŘEHLED ÚČELOVÝCH DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLÉHAJÍCÍCH FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011 (v Kč)
Poskytovatel dotace UZ Popis Poskytnuto v roce 2011 (dle rozhodnutí) Poskytnuto v roce 2011 Použito v roce 2011 Nedočerpáno v roce 2011 Vráceno do SR ČR v průběhu roku 2011 Vráceno při FV v roce 2012 Vráceno z příjmu 2012 Vráceno z přebytku 2011 Nedočerpáno ISPROFIN 2011 K použití v roce 2012
Ministerstvo kultury 34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 525 000,00 1 525 000,00 1 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34341 Záchrana architektonického dědictví - ISPROFIN 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34006 Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34070 Kulturní aktivity 287 000,00 287 000,00 278 593,00 8 407,00 0,00 8 407,00 0,00 8 407,00 0,00 0,00
34002 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo kultury     3 344 000,00 3 344 000,00 3 335 593,00 8 407,00 0,00 8 407,00 0,00 8 407,00 0,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví 35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 5 422 738,00 5 422 738,00 4 902 564,00 520 174,00 190 165,00 330 009,00 330 009,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zdravotnictví     5 422 738,00 5 422 738,00 4 902 564,00 520 174,00 190 165,00 330 009,00 330 009,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 13 360 000,00 13 360 000,00 13 190 911,00 169 089,00 0,00 169 089,00 0,00 169 089,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí     13 360 000,00 13 360 000,00 13 190 911,00 169 089,00 0,00 169 089,00 0,00 169 089,00 0,00 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 33353 Přímé náklady na vzdělávání 8 725 366 000,00 8 725 366 000,00 8 725 217 230,44 148 769,56 0,00 148 769,56 148 769,00 0,56 0,00 0,00
33155 Dotace pro soukromé školy 555 864 000,00 555 864 000,00 554 684 176,00 1 179 824,00 0,00 1 179 824,00 1 179 824,00 0,00 0,00 0,00
33027 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 266 562 000,00 266 562 000,00 266 532 761,00 29 239,00 0,00 29 239,00 2 590,00 26 649,00 0,00 0,00
33015 Hustota a specifika 59 981 000,00 59 981 000,00 59 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 12 908 090,00 12 908 090,00 12 752 239,00 155 851,00 154 855,00 996,00 996,00 0,00 0,00 0,00
33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 10 402 200,00 10 402 200,00 10 402 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33017 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 9 968 000,00 9 968 000,00 9 909 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 10 000,00 49 000,00 0,00 0,00
33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 6 577 650,00 6 577 650,00 6 523 294,00 54 356,00 32 922,00 21 434,00 21 434,00 0,00 0,00 0,00
33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 2 473 978,00 2 473 978,00 2 367 296,87 106 681,13 106 681,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33166 Soutěže 2 105 000,00 2 105 000,00 2 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky 1 488 120,00 1 488 120,00 1 481 640,00 6 480,00 0,00 6 480,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00
33160 Projekty romské komunity 668 200,00 668 200,00 349 720,00 318 480,00 120 545,00 197 935,00 197 468,00 467,00 0,00 0,00
33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 538 745,00 538 745,00 538 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33036 Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol 515 882,00 515 882,00 515 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 319 440,00 319 440,00 319 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 280 000,00 280 000,00 267 850,00 12 150,00 0,00 12 150,00 12 150,00 0,00 0,00 0,00
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 138 250,31 138 250,31 138 250,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 68 409,00 68 409,00 68 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33163 Program protidrogové politiky 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33123 1. zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 57 543,84 0,00 57 543,84 57 543,84 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy     9 656 324 964,31 9 656 324 964,31 9 654 254 133,62 2 128 374,53 415 003,13 1 713 371,40 1 637 254,84 76 116,56 0,00 0,00
Ministerstvo zemědělství 29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 13 109 000,00 13 109 000,00 6 366 037,42 6 742 962,58 6 716 878,58 26 084,00 26 084,00 0,00 0,00 0,00
29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) 7 421 000,00 7 421 000,00 3 160 468,42 4 260 531,58 4 260 531,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zemědělství     20 530 000,00 20 530 000,00 9 526 505,84 11 003 494,16 10 977 410,16 26 084,00 26 084,00 0,00 0,00 0,00
Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí 90877 OP Životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - investice 591 970,00 591 970,00 591 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90106 Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie 1 377 110,00 1 377 110,00 1 377 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90001 Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - neinvestice 80 810,00 80 810,00 80 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15835 Podpora udržitelného využívání zdroje energie - investice 9 390 690,00 9 390 690,00 9 390 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15309 Podpora zlepšování VH struktury a snižování rizika povodí - neinvestice 1 289 760,00 1 289 760,00 1 289 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15370 Podpora udržitelného využívání zdroje energie - neinvestice 83 950,00 83 950,00 83 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí 12 814 290,00 12 814 290,00 12 814 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úřad vlády ČR 4001 Podpora koordinátorů rómských poradců 425 000,00 425 000,00 394 770,97 30 229,03 0,00 30 229,03 0,00 30 229,03 0,00 0,00
Celkem Úřad vlády České republiky     425 000,00 425 000,00 394 770,97 30 229,03 0,00 30 229,03 0,00 30 229,03 0,00 0,00
Ministerstvo vnitra 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 7 860 000,00 7 860 000,00 7 639 896,00 220 104,00 150 000,00 70 104,00 70 104,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo vnitra     7 860 000,00 7 860 000,00 7 639 896,00 220 104,00 150 000,00 70 104,00 70 104,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu 22777 Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - Průmyslová zóna Nošovice - ISPROFIN 23 599 399,00 23 014 286,81 23 014 286,61 585 112,19 0,00 0,00 0,00 0,00 585 112,19 0,00
Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 599 399,00 23 014 286,81 23 014 286,61 585 112,19 0,00 0,00 0,00 0,00 585 112,19 0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj 17789 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - ISPROFIN 129 234 163,00 120 140 989,78 120 140 989,78 9 093 173,22 0,00 319 649,00 0,00 319 649,00 9 093 173,22 8 959 607,60
17013 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodní v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestice 9 690 399,00 9 690 399,00 9 690 397,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
17012 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestice 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17023 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - neinvestice 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo pro místní rozvoj 139 824 562,00 130 731 388,78 130 731 386,78 9 093 175,22 0,00 319 651,00 2,00 319 649,00 9 093 173,22 8 959 607,60
Ministerstvo dopravy 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 198 587 000,00 198 587 000,00 198 587 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo dopravy 198 587 000,00 198 587 000,00 198 587 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Všeobecná pokladní správa 98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 352 668,00 352 668,00 0,00 352 668,00 0,00 352 668,00 0,00 352 668,00 0,00 0,00
98074 Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 120 000,00 120 000,00 28 978,47 91 021,53 0,00 91 021,53 0,00 91 021,53 0,00 0,00
98278 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 2 291 340,00 2 291 340,00 2 291 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98297 Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv 369 029,38 369 029,38 369 029,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98335 Účelová dotace krajům - TBC 4 314 241,04 4 314 241,04 4 314 241,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98861 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - ISPROFIN 461 620,00 461 620,00 461 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Všeobecná pokladní správa     7 908 898,42 7 908 898,42 7 465 208,89 443 689,53 0,00 443 689,53 0,00 443 689,53 0,00 0,00
Celkový součet 10 090 000 851,73 10 080 322 566,32 10 065 856 546,71 24 201 848,66 11 732 578,29 3 110 633,96 2 063 453,84 1 047 180,12 9 678 285,41 8 959 607,60
Pozn. 1) Údaje uvedené v tabulce u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů zahrnují výdaje uskutečněné v roce 2011 a minulých letech, nebo po dobu realizace jednotlivých projektů.                        
Tabulka 8 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ DOPRAVY V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 1 415 405,00 1 460 825,72 1 447 170,45 99,07    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 544 212,00 558 805,27 558 805,27 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 245 404,00 577 377,52 485 364,68 84,06    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 863 488,00 815 532,14 669 548,04 82,10    
CELKEM 4 068 509,00 3 412 540,65 3 160 888,44 92,63    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 DP - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 0,00 1 572,60 1 572,60 100,00 ukončená -
2 Dopravní obslužnost - linková doprava 480 000,00 506 643,55 506 643,47 100,00 opakovaná -
3 Dopravní obslužnost - drážní doprava 633 885,00 624 291,65 624 291,34 100,00 opakovaná -
4 SR - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 198 587,00 198 587,00 198 587,00 100,00 opakovaná -
5 Žákovské jízdné 0,00 289,79 288,60 99,59 ukončená -
6 Zajištění bezpečnosti na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 opakovaná -
7 Zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 43 433,00 62 969,00 62 968,40 100,00 opakovaná -
8 Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1 000,00 768,00 768,00 100,00 opakovaná -
9 ID - Moravskoslezská karta (Koordinátor ODIS, s.r.o. Ostrava) 12 000,00 12 000,00 600,00 5,00 pokračující Nevyčerpání části prostředků ze schválené dotace v roce 2011 bylo zapříčiněno uzavřením dodatku ke smlouvě, kterým došlo ke změně smluvních podmínek tak, že finanční prostředky budou poskytnuty teprve po předložení závěrečné zprávy k danému projektu, které je smluvně dojednáno na rok 2012. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
10 ID - Bezpečnost silničního provozu (Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o., Praha) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
11 ID - Mezinárodní konference Transport (Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Mariánské Hory a Hulváky) 500,00 500,00 466,92 93,38 opakovaná Úspora v rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace organizace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.
12 ID - Den pro bezpečnější silnice (Libor Václavík - LIBROS, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
13 ID - Bezpečná kapacita E75 (Region. sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Český Těšín) 0,00 400,00 400,00 100,00 ukončená -
14 ID - Přemístění autobusové zastávky včetně chodníkového tělesa, Jakubčovice (obec Jakubčovice nad Odrou) 0,00 1 700,00 1 700,00 100,00 ukončená -
15 ID - Řešení přechodu pro chodce a umístění autobusových zastávek v místní části Josefovice (obec Hrabyně) 0,00 2 038,00 2 038,00 100,00 ukončená -
16 ID - Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services (Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ostrava) 0,00 370,00 370,00 100,00 ukončená -
17 ID - Zajištění mimořádné přepravy z/do lokality za tratí v Lyžbicích (město Třinec) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
18 ID - Okružní křižovatka silnice I/47 s III/04734 v Odrách (město Odry) 0,00 1 100,00 0,00 0,00 pokračující Finanční prostředky měly být dle smluvního ujednání poskytnuty až po předložení faktur za provedení stavebních prací. Vzhledem k nutnosti redukce stavebních prací možných provádět v technologickém období nebyla dotace v roce 2011 vyčerpána. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
19 ID - Instalace kamerového systému na vybrané železniční přejezdy (Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha) 0,00 1 000,00 0,00 0,00 pokračující Poskytnutí dotace organizaci Správa železniční dopravní cesty, s.o. na zajištění instalace kamerového systému na vybraných železničních přejezdech bylo schváleno v závěru roku 2011, smlouva nebyla do konce roku 2011 podepsána. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
20 Úhrada nákladů prokazatelně a účelně vynaložených na odstranění škody vzniklé na majetku kraje 0,00 26,13 26,12 99,98 ukončená -
21 Vysokorychlostní železnice v ČR 0,00 120,00 0,00 0,00 pokračující Zajištění propagace Moravskoslezského kraje publikací "Vysokorychlostní železnice v ČR" u organizace Centrum pro efektivní dopravu, o.s., bylo objednáno v závěru roku 2011. S ohledem na termín plnění a stanovené platební podmínky finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
CELKEM 1 415 405,00 1 460 825,72 1 447 170,45 99,07    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím              
22 Příspěvek na provoz (Správa silnic Moravskoslezského kraj, příspěvková organizace , Ostrava) 389 202,00 389 202,00 389 202,00 100,00 opakovaná -
23 Příspěvek na provoz - účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 155 000,00 155 000,00 155 000,00 100,00 opakovaná -
24 Příspěvek na provoz - účelově určený na výdaje související s vrácením finančních prostředků z uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková orghanizace, Ostrava) 10,00 12,10 12,10 100,00 opakovaná -
25 Čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 ukončená -
26 Pojistné náhrady za škody na nemovitém majetku (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 2 591,17 2 591,17 100,00 opakovaná -
CELKEM 544 212,00 558 805,27 558 805,27 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů              
27 Příprava staveb a vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 opakovaná -
28 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 40 000,00 151 000,00 151 000,00 100,00 ukončená -
29 Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 20 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 opakovaná -
30 Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 pokračující -
31 Úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 0,00 8 465,73 6 165,73 72,83 pokračující Finanční prostředky nebyly v roce 2011 zcela vyčerpány, a to u stavby silnice III/48415 Krásná Řepčonka, z důvodu průtahu ve správním řízení, a z důvodu nemožnosti provádění stavebních prací v netechnologickém období, jako i ztíženou zimní údržbou v oblasti stavby. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
32 Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s., 0,00 3 179,20 26,40 0,83 pokračující Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1892 ze dne 14. 12. 2011 rozhodlo o nabytí pozemků v katastrálním území Mošnov a Harty do vlastnictví kraje od fyzické osoby za kupní cenu 3.152,1 tis. Kč. Pozemky se nachází v areálu Letiště Ostrava-Mošnov a jsou nezbytné pro provoz letiště. V souladu s kupní smlouvou č. 02868/2011/IM byla část kupní ceny ve výši 3.057,5 tis. Kč splatná do 31. 1. 2012. Zbylá část kupní ceny bude uhrazena po předložení potvrzení o zaplacení daně z převodu nemovitostí prodávajícím. Rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
33 Obnova silnic a mostů poškozených povodní 2009 75 404,00 13 325,25 0,00 0,00 pokračující V roce 2009 byly zahájeny stavební práce na opravách opěrných zdí a mostů, které pokračovaly i v roce 2011. S ohledem na postupné dokončování jednotlivých staveb a nastavené platební podmínky byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu 2012. Jedná se o objem prostředků, který je následně postupně převáděn na úhradu vlastního podílu u konkrétních povodňových akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu. Konkrétní akce realizované v roce 2011 jsou uvedeny ve zbývající části této tabulky.
34 Obnova silnic a mostů poškozených povodní 2010 50 000,00 64 141,54 0,00 0,00 pokračující V důsledku extrémního množství dešťových srážek v květnu a červnu 2010 došlo opakovaně k povodňovým škodám na majetku kraje. V roce 2010 byly zahájeny stavební práce na opravách dopravní infrastruktury, které pokračovaly i v roce 2011. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontinuální činnost, byly finanční prostředky v celé výši zapojeny do rozpočtu 2012. Jedná se o objem prostředků, který je následně postupně převáděn na úhradu vlastního podílu u konkrétních povodňových akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu. Konkrétní akce realizované v roce 2011 jsou uvedeny ve zbývající části této tabulky.
35 Odstranění stavu nouze - Most ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška 0,00 73 250,30 73 250,30 100,00 ukončená -
36 Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší 0,00 21 886,42 21 850,90 99,84 ukončená Úspora z důvodu vzniklých méněprací a odkupem vyfrézovaného materiálu v rámci investiční akce.
37 Silnice II/463 - rekonstrukce opěrných zdí u toku Bílovky v obci Bílovec - Stará Ves 0,00 21 819,47 21 819,47 100,00 ukončená -
38 Silnice III/48312 v obci Čeladná - Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000 0,00 16 960,27 8 000,65 47,17 pokračující Z důvodu technické přípravy a zdržení stavebních prací a s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám došlo k nedočerpání státní dotace. V prosinci 2011 byla podána žádost o převod nedočerpaného rozpočtového limitu na rok 2012.
39 Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-22 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm 0,00 15 578,72 15 529,76 99,69 ukončená Úspora z důvodu vzniklých méněprací a odkupem vyfrézovaného materiálu v rámci investiční akce.
40 Silnice III/4832 Životice - opěrné zdi, km 1,8-7,00 mimo úseky 1-7 0,00 13 406,48 13 406,48 100,00 ukončená -
41 Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava 0,00 13 071,67 13 035,37 99,72 ukončená Úspora z důvodu vzniklých méněprací a odkupem vyfrézovaného materiálu v rámci investiční akce.
42 Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-8 přes místní potok v obci Životice u N. Jičína 0,00 7 938,23 7 938,22 100,00 ukončená -
43 Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-010 přes místní potok v obci Bordovice 0,00 5 889,00 5 889,00 100,00 pokračující -
44 Most ev. č. 483-013 přes potok Lomná ve Frenštátě p. R. 0,00 5 731,99 5 731,99 100,00 ukončená  
45 Silnice III/0448-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0484-1 přes místní potok před obcí Blahutovice 0,00 5 274,34 5 274,34 100,00 ukončená -
46 Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-006 přes místní potok za obcí Mořkov 0,00 5 177,78 5 177,78 100,00 ukončená -
47 Silnice III/4865-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov 0,00 4 359,46 4 359,46 100,00 ukončená -
48 Silnice III/45814 - rekonstrukce mostu ev. č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice 0,00 4 280,13 4 280,13 100,00 pokračující -
49 Silnice III/4832-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 4832-7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína 0,00 4 130,70 4 130,70 100,00 ukončená -
50 Silnice II/482 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice 0,00 4 068,95 4 068,95 100,00 ukončená -
51 Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota 0,00 3 854,16 3 854,16 100,00 ukončená -
52 Silnice III/4609 - rekonstrukce opěrné zdi v km 17,164-16,100 v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7 km 0,000-09286 0,00 3 307,23 3 307,23 100,00 pokračující -
53 Silnice III/4588 - rekonstrukce opěrné zdi v km 6,25-6,30 v obci Krasov 0,00 3 299,63 3 299,63 100,00 pokračující -
54 Stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 3 092,77 3 092,76 100,00 pokračujíci -
55 Silnice III/0478-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka před obcí Palačov 0,00 2 977,42 2 977,42 100,00 ukončená -
56 Silnice III/04738-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol nad Odrou 0,00 2 901,13 2 901,13 100,00 ukončená -
57 Stabilizace svahu na sil. III/01149 km 6,800 v obci Bukovec 0,00 2 803,92 2 803,92 100,00 ukončená -
58 Silnice III/4584 - rekonstrukce mostu ev. č. 4584-2 přes Jelení potok za obcí Čaková 0,00 2 723,06 2 723,06 100,00 pokračující -
59 Silnice III/01154 Hrčava - sanace svahu v km 6,970 0,00 2 684,26 2 671,47 99,52 pokračující Nedočerpání státní dotace z důvodu vzniklých méněprací v rámci celkových nákladů investiční akce.
60 Sanace svahu, k. ú. Čeladná, opěrná zeď km 1,720 sil. III/48312 0,00 2 668,85 2 668,85 100,00 ukončená -
61 Silnice III/45713 - rekonstrukce opěrné zdi v km 1,880-1,980 v obci Petrovice 0,00 2 612,49 2 612,49 100,00 pokračující -
62 Stavební úpravy opěrné zdi silnice č. III/04817, v Novém Jičíně, ul. Riegrova 0,00 2 425,78 2 425,79 100,00 ukončená -
63 Silnice III/4526 - rekonstrukce mostu ev. č. 4526-1 přes Starý potok před obcí Světlá Hora 0,00 2 414,77 2 414,77 100,00 pokračující -
64 Silnice III/04735-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 04735-1 přes místní potok před obcí Vražné 0,00 2 133,24 2 133,24 100,00 ukončená -
65 Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 04816-4 přes místní potok před obcí Starojická Lhota 0,00 1 636,79 1 636,79 100,00 ukončená -
66 Rekonstrukce propustku v km 9,850 silnice III/4735 v Horních Bludovicích 0,00 1 336,40 1 336,40 100,00 ukončená -
67 Rekonstrukce silničního propustku na sil. II/445 - SO Silniční propustek v km 59,262 0,00 1 285,76 1 285,76 100,00 ukončená -
68 Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 0,000-2,470 a 2,905-5,513 - SO 111. P39 - Propustek P39 0,00 1 284,23 1 284,23 100,00 ukončená -
CELKEM 245 404,00 577 377,52 485 364,68 84,06    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů              
69 II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40, II. stavba 30 000,00 1 200,00 231,42 19,28 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011. Projekt je realizován v rámci ROP a byl přijat řídícím orgánem k financování (byla schválena dotace) v prosinci 2011. Nevyčerpané finanční prostředky určené na přípravu a realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
70 Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 111 220,00 150 218,76 142 216,70 94,67 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Vlivem klimatických podmínek na stavbě došlo k mírné restrukturalizaci harmonogramu realizace prací a jejich následné úhrady dle zesmluvněných platebních podmínek. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
71 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 150 000,00 35 745,00 21 746,78 60,84 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 21/1759 ze dne 21. 9. 2011. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek na vícepráce, které byly vysoutěženy a byl uzavřen dodatek ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace. Uzavřením dodatku byl mimo jiné posunut termín odevzdání finálního díla. Tím došlo k posunu termínů pro její zpracování, což zapříčinilo nevyčerpání finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
72 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací hala II. etapa 16 500,00 0,00 0,00 x pokračující -
73 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 25 000,00 25 000,00 430,25 1,72 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 24/2070 ze dne 26. 6. 2008 a usnesením č. 15/1335 ze dne 10. 11. 2010. Z důvodu průtahů výběrových řízení došlo k posunu harmonogramu realizace projektu, tzn. posunutí termínu ukončení projektu na 1. pololetí roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
74 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 7 000,00 6 500,00 3 892,89 59,89 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 2. 2007. Po dohodě s Úřadem Regionální rady bude tento projekt předložen do výzvy k předložení žádosti o dotaci až po vysoutěžení zhotovitele stavby kolejového napojení (předpoklad březen 2012), tj. v době, kdy bude zřejmé kolik finančních prostředků zůstane v alokaci ROP oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava. Na základě zůstatku finančních prostředků v ROP bude do rady kraje následně předložen návrh na odsouhlasení rozsahu projektu. Tento je zpracován do 4 etap, celkové předpokládané náklady na jeho realizaci jsou v současnosti 942,5 mil. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
75 Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov 0,00 152,25 0,00 0,00 pokračující Fyzická realizace projektu ukončena, v roce 2012 je očekáván příjem dotace.
76 Mosty 2010 93 030,00 116 957,78 111 991,78 95,75 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování, kofinancování a realizaci projektu dne 17. 2. 2010 usnesením č. 10/879. Mírné zpoždění v plánovaných termínech kolaudace stavby vyvolalo posun v termínu ukončení realizace projektu a úhrady provedených prací. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 10. 1. 2012 usnesením č. 101/6513.
77 Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 51 911,00 66 311,39 52 419,11 79,05 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. V rámci projektu došlo vlivem vnějších okolností na projektu nezávislých k posunutí termínu provedení kolaudace realizované stavby do března až dubna 2012. V souladu se smluvními ujednáními mohou být finanční prostředky (zádržné) uvolněny dodavateli stavby až po kolaudaci. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549. Dotace, přijatá od obce Vendryně za účelem krytí výdajů na objekty vymezené uzavřenou smlouvou o dotaci, je již zcela vyčerpána a proběhlo závěrečné vyúčtování.
78 Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz 0,00 1 222,81 619,04 50,62 ukončená Projekt ukončen.
79 Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 0,00 612,50 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Fyzická realizace projektu je již ukončena. Zbývá provést finanční vypořádání vůči slovenskému přeshraničnímu partnerovi, které je vázáno na doložení potvrzení realizovaných výdajů kontrolním orgánem slovenské strany, z tohoto důvodu nebylo možné provést tento převod v roce 2011. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
80 Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa 29 753,00 15 753,93 86,94 0,55 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009. Z důvodu poměrně dlouhého procesu výběru zhotovitele stavby došlo k uzavření smlouvy s dodavatelem stavby v průběhu října 2011. Vzhledem k platebním podmínkám dohodnutým v rámci smluvních ujednání budou faktury za stavební práce hrazeny až v průběhu roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
81 Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 0,00 227,50 0,00 0,00 ukončená Fyzická realizace projektu ukončena.
82 Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 53 042,00 29 210,00 605,80 2,07 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 5/282 ze dne 17. 6. 2009. Vlivem okolností na stavbě, zejména klimatických podmínek a nutnosti přijmout řešení dopravních omezení a uzavírek došlo k úpravě harmonogramu realizace stavebních prací a finančních toků projektu. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
83 Silnice 2009 0,00 101,24 101,01 99,77 ukončená -
84 Silnice 2009 - obchvat Opava 395 000,00 358 854,06 333 493,13 92,93 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008. Vlivem klimatických podmínek na stavbě došlo k mírné restrukturalizaci harmonogramu realizace prací, jehož důsledkem je změna finančních toků projektu a zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
85 Silnice 2010 152 000,00 3 000,00 285,50 9,52 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 12/1074 ze dne 23. 6. 2010. Vzhledem k průtahům v rámci procesu výběru zhotovitelů staveb (prodloužení lhůt pro podání nabídek vzhledem k velkému množtví dotazů) bylo nutné provést změny v harmonogramu realizace projektu a upravit finanční toky. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
86 Silnice 2011 528 000,00 2 110,00 373,62 17,71 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu a o zahájení realizace usnesením č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010. Z důvodu prodloužení procesu výběru zhotovitele stavby došlo ke změně v harmonogramu realizace projektu a úpravě finančních toků. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
87 Silnice 2011 - II. etapa 500,00 500,00 237,44 47,49 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011. Projekt byl přijat řídícím orgánem k financování v prosinci 2011, nyní probíhá výběr zhotovitele stavby. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
88 Silnice č. II/464 Čepro - Mošnov (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 0,00 322,92 322,91 100,00 ukončená -
89 Silnice II/452 Bruntál - Mezina 0,00 20,00 18,72 93,60 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu usnesením č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011. V průběhu roku 2011 byla v rámci projektu zpracována analýza předběžného posouzení budoucího ohodnocení projektu. Na základě této analýzy byl projekt shledán dostatečně kvalitním a plánuje se jeho předložení do příslušné výzvy k předkládání projektů v 2. polovině roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
90 Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 0,00 20,00 18,72 93,60 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu usnesením č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011. V průběhu roku 2011 byla v rámci projektu zpracována analýza předběžného posouzení budoucího ohodnocení projektu. Na základě této analýzy byl projekt shledán dostatečně kvalitním a plánuje se jeho předložení do příslušné výzvy k předkládání projektů v 2. polovině roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
91 Silnice III/4689 Petrovice 0,00 673,00 164,85 24,49 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu a o zahájení realizace projektu usnesením č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011. Na základě harmonogramu projektových prací byla žádost o dotaci zpracována koncem roku 2011 a projekt předložen do výzvy. S ohledem k nastaveným platebním podmínkám proběhla úhrada výdajů souvisejících s přípravou projektu až počátkem roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
92 Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 0,00 20,00 18,72 93,60 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu usnesením č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011. V průběhu roku 2011 byla v rámci projektu zpracována analýza předběžného posouzení budoucího ohodnocení projektu. Na základě této analýzy byl projekt shledán dostatečně kvalitním a plánuje se jeho předložení do příslušné výzvy k předkládání projektů v 2. polovině roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
93 VIA Lyžbice 200 000,00 799,00 272,72 34,13 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu usnesením č. 25/2199 ze dne 25. 9. 2008. Na realizaci díla byla vyhlášena veřejná zakázka a došlo k prodloužení procesu výběru zhotovitele stavby oproti původnímu plánu. Důsledkem je změna časového harmonogramu realizace stavby a nutnost přesunutí nevyčerpaných prostředků do roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
94 Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 20 532,00 0,00 0,00 x pokračující -
CELKEM 1 863 488,00 815 532,14 669 548,04 82,10    
Tabulka 9 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 53 066,00 87 063,24 73 475,58 84,39    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 0,00 710,00 0,00 0,00    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 22 717,00 69 333,91 66 501,34 95,91    
CELKEM 75 783,00 157 107,15 139 976,92 89,10    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 19 080,00 19 080,00 19 080,00 100,00 opakovaná -
2 Integrované výjezdové centrum Ostrava Jih 7 121,00 7 121,00 0,00 0,00 pokračující Výstavba Integrovaného výjezdového centra Ostrava Jih předpokládá spolufinancování z Integrovaného operačního programu (IOP). Ministerstvo vnitra však v roce 2011 program nevyhlásilo. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky přesunuty v rámci účelového převodu do rozpočtu na rok 2012. V případě vyhlášení IOP v roce 2012 a schválení žádosti o poskytnutí dotace z tohoto programu, o kterou ministerstvo vnitra požádá statutární město Ostrava, budou finanční prostředky transferem převedeny statutárnímu město Ostrava na dofinancování uvedené akce.
3 Hasičská zbrojnice Kopřivnice 7 000,00 7 000,00 4 000,00 57,14 pokračující Dne 9. 5. 2011 byla mezi Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnice uzavřená smlouva č. 00668/2011/KH o poskytnutí dotace na rekonstrukci Hasičské zbrojnice Kopřivnice v celkové výši 7.000 tis. Kč. V roce 2011 byla uhrazena 1. splátka ve výši 4.000 tis. Kč. Dle podmínek smlouvy bude 2. splátka dotace městu Kopřivnici poskytnuta ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po obdržení žádosti města Kopřivnice o převod zbývající části dotace, nejdříve však 15. 2. 2012. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky v rámci účelových převodů přesunuty do rozpočtu roku 2012.
4 Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 4 650,00 430,00 430,00 100,00 opakovaná -
5 Vybavení jednotek požární ochrany obcí zásahovou technikou 4 000,00 4 000,00 3 989,34 99,73 opakovaná -
6 Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje - příprava na mimořádné situace 4 000,00 3 989,50 3 989,46 100,00 opakovaná -
7 Pořízení speciálního vybavení pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 3 000,00 402,50 398,26 98,95 opakovaná -
8 Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2 700,00 2 703,00 2 703,00 100,00 opakovaná -
9 Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 800,00 800,00 800,00 100,00 opakovaná -
10 Telekomunikace, datové přenosy a technická podpora SW 215,00 130,00 54,41 41,85 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu v rámci plánovaných telekomunikačních služeb, ostatní služby nebyly čerpány vůbec.
11 Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 200,00 100,00 4,99 4,99 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu nákladů v souvislosti s neuskutečněnou mezinárodní konferencí.
12 Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému 150,00 150,00 88,96 59,31 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu na nájemném, složky integrovaného záchranného systému v roce 2011 nečerpaly v rámci cvičení žádné poskytnuté služby.
13 Odborná příprava orgánů krizového řízení 90,00 115,00 99,17 86,23 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu na nákupu materiálu a pohoštění při odborné přípravě orgánů krizového řízení.
14 Zajištění činnosti krizového štábu 50,00 100,00 57,50 57,50 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu za nákup materiálu pro práci krizového štábu, vybavení členů bezpečnostní rady a krizového štábu ochrannými pomůckami a za poskytnuté služby.
15 Protiradonová opatření 10,00 10,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky byly určeny na protiradonová opatření jako rezerva pro případ nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu. V roce 2011 nebyly finanční prostředky čerpány.
16 Výdaje na pořízení ortofotomap 0,00 3 000,00 0,00 0,00 pokračující Finanční prostředky na pořízení ortofotomap ve výši 3.000 tis. Kč byly schváleny usnesením rady kraje č. 96/6137 ze dne 2. 11. 2012. Přípravné práce související s jejich pořízením byly započaty v roce 2011. S ohledem na termín plnění a stanovené platební podmínky finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto rada kraje zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
17 Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a měst na rok 2011 0,00 1 950,00 1 950,00 100,00 ukončená -
18 Operační a informační střediska Integrovaného záchranného systému - Integrované výjezdové centrum Bílovec 0,00 1 400,83 1 397,77 99,78 opakovaná -
19 Úhrada výdajů souvisejících s demontáží, dopravou a ošetřením mostních provizorií v Novém Jičíně, část Žilina a v obci Životice u Nového Jičína 0,00 486,00 486,00 100,00 ukončená -
20 Peněžní dar Velvyslanectví Japonska - přírodní katastrofa v Japonsku 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
21 Úhrada výdajů souvisejících s nákupem neprůstřelných Komplet vest a pouzder včetně chráničů krku pro Vězeňskou službu ČR, Věznici Heřmanice 0,00 90,00 0,00 0,00 pokračující V roce 2011 objednalo odvětví krizového řízení u firmy ARGUN, s. r. o., Praha dodání neprůstřelných Komplet vest a pouzder včetně chráničů krku pro Vězeňskou službu ČR, Věznici Heřmanice v celkovém sjednaném objemu 85,2 tis. Kč. S ohledem na termín plnění a stanovené platební podmínky finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto rada kraje zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012. Zbývající plánované finanční prostředky tvoří úsporu roku 2011.
22 ID - na úhradu nákladů spojených s přípravou a rekonstrukcí objektu hasičské stanice (město Krnov) 0,00 5 600,00 5 600,00 100,00 ukončená -
23 ID - na pokrytí části ročních nákladů spojených zejména s vybavením a provozem speciální pořádkové jednotky (Krajské ředitelství policie MSK) 0,00 4 600,00 4 541,32 98,72 ukončená Vratka části nevyčerpané individuální dotace ve výši 58.676 Kč, poskytnuté ČR-krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje na pokrytí části ročních nákladů spojených zejména s vybavením a provozem speciální pořádkové jednotky.
24 ID - úhrada nákladů spojených s likvidací následků povodně roku 2011 (obec Dolní Moravice, Malá Morávka, Písek, Nýdek a Bukovec) 0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 ukončená -
25 ID - na nákup požárního vozidla pro jednotku požární ochrany (obec Dobratice) 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
26 ID - na zpracování projektové dokumentace akce "Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice" (město Město Albrechtice) 0,00 335,00 335,00 100,00 ukončená -
27 ID - na nákup požárního vozidla pro jednotku požární ochrany (obec Hrádek) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
28 ID - na uspořádání setkání sborů dobrovolných hasičů Petrovic ČR (obec Petrovice u Karviné) 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená -
29 SR - Neinvestiční transfery krajům z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a měst na rok 2011 0,00 7 710,00 7 710,00 100,00 ukončená -
30 SR - Nenávratná finanční pomoc ze státního rozpočtu v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční 0,00 9 690,41 9 690,40 100,00 ukončená -
31 SR - Nenávratná finanční pomoc ze státního rozpočtu v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestiční 0,00 750,00 750,00 100,00 ukončená -
32 SR - Nenávratná finanční pomoc ze státního rozpočtu v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - neinvestiční 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
CELKEM 53 066,00 87 063,24 73 475,58 84,39    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů              
33 Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení 0,00 710,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 95/6002 ze dne 19. 10. 2011 s celkovými náklady 710 tis. Kč. Řízení na výběr zhotovitele stavby bylo zrušeno pro vysoké nabídky. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2012. Dne 30. 3. 2012 byly uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem. Provedení akustiky dispečerského sálu bylo dodatelem již realizováno.
CELKEM 0,00 710,00 0,00 0,00    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů              
34 Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 22 717,00 66 573,26 66 501,34 99,89 ukončená -
35 Prostředky na financování nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku povodní v období května a června 2010 dle Dohody o implementaci Fondu solidarity Evropské unie 0,00 2 760,65 0,00 0,00 pokračující Moravskoslezský kraj jako zprostředkovatel obdržel od ministerstva financí v prosinci 2011 finanční prostředky pro 4 územní samosprávné celky, které byly oprávněnými žadateli o tuto dotaci. S ohledem na stanovené podmínky pro převod těchto prostředků příslušným subjektům byly finanční prostředky převedeny usnesením rady kraje č. 102/6549 do rozpočtu roku 2012. Následně zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 29. 2. 2012 usnesením č. 23/1958 rozhodlo poskytnout neinvestiční dotace příslušným obcím postiženým povodní v roce 2010. Finanční prostředky byly poukázány 7. 3. 2012 na účty statutárního města Frýdek-Místek a obcí Sedliště, Písek a Horní Lomná.
CELKEM 22 717,00 69 333,91 66 501,34 95,91    
Tabulka 10 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ KULTURY V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 36 296,00 38 663,99 38 635,26 99,93    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 185 868,00 188 946,94 188 938,50 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 27 330,00 32 995,03 9 195,03 27,87    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 17 200,00 102,20 2,08 2,04    
CELKEM 266 694,00 260 708,16 236 770,86 90,82    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 DP - Program podpory aktivit v oblasti kultury 4 000,00 3 996,61 3 967,88 99,28 opakovaná -
2 DP - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,00 opakovaná -
3 DP - Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 850,00 850,00 850,00 100,00 opakovaná -
4 Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 1 000,00 2 200,00 2 200,00 100,00 opakovaná -
5 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 5 700,00 6 904,38 6 904,38 100,00 opakovaná -
6 Cena hejtmana Moravskoslezského kraje 50,00 50,00 50,00 100,00 opakovaná -
7 Konzultační, poradenské a právní služby památkové péče 21,00 0,00 0,00 x opakovaná -
8 Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy) 10,00 0,00 0,00 x opakovaná -
9 Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 5 150,00 5 150,00 5 150,00 100,00 opakovaná -
10 Regionální funkce knihoven 12 815,00 12 815,00 12 815,00 100,00 opakovaná -
11 Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 1 200,00 1 068,00 1 068,00 100,00 opakovaná -
12 ID- úhrada nákladů souvisejících s pořádáním celostátního pěveckého festivalu "Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou" (Pro Mancus, o.p.s.) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
13 ID - Zajištění prezentace MSK na výstavě Poklady Moravy 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
14 ID- úhrada účastnického poplatku mezinárodní soutěže International Abilympics (XXXXXXXXXX) 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
15 ID - úhrada honorářů vystupujících hudebních skupin na mezinárodním outdoorovém festivalu hudby "Slezská lilie" (Diecezní charita ostravsko-opavská) 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
CELKEM 36 296,00 38 663,99 38 635,26 99,93    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím              
16 Příspěvek na provoz (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 27 780,00 25 642,46 25 642,46 100,00 opakovaná -
17 Příspěvek na provoz (Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.) 42 200,00 40 500,00 40 500,00 100,00 opakovaná -
18 Příspěvek na provoz (Muzeum Těšínska, Český Těšín, p.o.) 25 800,00 23 242,00 23 242,00 100,00 opakovaná -
19 Příspěvek na provoz (Muzeum Novojičínska, p.o.) 24 800,00 21 380,00 21 380,00 100,00 opakovaná -
20 Příspěvek na provoz (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o.) 21 500,00 20 733,02 20 733,02 100,00 opakovaná -
21 Příspěvek na provoz (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.) 20 000,00 18 183,18 18 183,18 100,00 opakovaná -
22 Příspěvek na provoz (Muzeum v Bruntále, p.o.) 16 000,00 14 163,70 14 163,70 100,00 opakovaná -
23 Příspěvek na provoz - účelově určený na nákup a ochrana knihovního fondu, pořízení regálů a rozvoj fondu pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 6 140,00 6 140,00 6 140,00 100,00 opakovaná -
24 Regionální funkce knihoven (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 908,00 908,00 908,00 100,00 opakovaná -
25 Příspěvek na provoz - účelově určený na Festival divadel Moravy a Slezska (Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.) 300,00 300,00 300,00 100,00 opakovaná -
26 Realizace výstavy pro osoby se zdravotním postižením (Muzeum Těšínska, Český Těšín, p.o.) 290,00 290,00 290,00 100,00 opakovaná -
27 Program rozvoje muzejnictví - p.o. v odvětví kultury 0,00 286,03 286,00 99,99 opakovaná -
28 Prezentace uměleckých děl "Svět podle nás" (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.) 150,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
29 Výstava "Poklady Moravy" (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o.) 0,00 40,00 40,00 100,00 ukončená -
30 Příspěvek na provoz - účelově určený na odpisy - p.o. v odvětví kultury 0,00 14 235,65 14 235,64 100,00 opakovaná -
31 Příspěvek na provoz - účelově určený na pořízení přístupu do plnotextových elektronických informačních zdrojů EBSCO a MEDLINE (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.) 0,00 157,00 157,00 100,00 ukončená -
32 Příspěvek na provoz - účelově určený na dosadbu keřového patra v zámeckém parku národní kulturní papátky Zámek Bruntál (Muzeum v Bruntále, p.o.) 0,00 81,90 81,90 100,00 ukončená -
33 Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 0,00 70,00 70,00 100,00 opakovaná -
34 SR - Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí (fin 7224) 0,00 350,00 350,00 100,00 opakovaná -
35 SR - Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 0,00 1 525,00 1 525,00 100,00 opakovaná -
36 SR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 0,00 250,00 250,00 100,00 opakovaná -
37 SR - Kulturní aktivity 0,00 287,00 278,59 97,07 opakovaná -
38 SR - Veřejné informační služby knihoven 0,00 32,00 32,00 100,00 opakovaná -
CELKEM 185 868,00 188 946,94 188 938,50 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů              
39 Hrad Hukvaldy - Stabilizace východního nároží paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,00 152,00 152,00 100,00 ukončená -
40 Nákup autobusu (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 4 548,00 4 548,00 100,00 ukončená -
41 Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny 10 000,00 0,00 0,00 x pozastavená -
42 Restaurování barokních obrazů (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 365,03 365,03 100,00 ukončená -
43 Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) 12 000,00 0,00 0,00 x pokračující V roce 2012 na danou akci schváleno 7 mil. Kč na úhradu projektové dokumentace.
44 Přestavba autobusu na stěhovací vůz (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 600,00 0,00 0,00 pokračující Finanční prostředky na tuto akci byly schváleny usnesením rady kraje č. 84/5144 ze dne 19. 5. 2011. Jedná se o přestavbu staršího autobusu, který doposud využívalo Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace obce, na stěhovací vůz, který vzhledem k požadovaným parametrům nelze běžně zakoupit. Z důvodu potřeby používání autobusu na konci roku 2011 (úspora oproti objednání externího dopravce) byly převedeny finanční prostředky do roku 2012.
45 Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 1 500,00 23 500,00 300,00 1,28 pokračující V říjnu 2011 byla předána projektová dokumentace. Následně bylo vydáno stavebního povolení a vyhlášená veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je březen 2012, a proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
46 Zámek Bruntál - oprava nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Bruntál) 3 830,00 3 830,00 3 830,00 100,00 ukončená -
CELKEM 27 330,00 32 995,03 9 195,03 27,87    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů              
47 Archeopark Chotěbuz - 2. část 10 000,00 2,20 2,08 94,64 pozastavená Projekt byl připravován pro podání do výzvy v rámci ROP. Výborem Regionální rady však nebyl přijat. V současné době je přepracování projektů pozastaveno. V rozpočtu na rok 2011 byly plánovány pouze prostředky na úhradu bankovních poplatků. Vzhledem k tomu, že prostředky na úhradu bankovních poplatků jsou pro rok 2012 rozpočtovány v rámci jiného projektu, nevyčerpané prostředky v rámci tohoto projektu představují úsporu v rozpočtu.
48 Revitalizace hradu Hukvaldy 4 200,00 0,00 0,00 x pokračující -
49 Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 3 000,00 0,00 0,00 x pokračující -
50 Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje 0,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu usnesením č. 21/1807 ze dne 20. 12. 2007. V roce 2011 nebyla vyhlášena výzva, do níž by šlo zařadit projekt. Projekt je po obsahové stránce připraven. Nyní je nutné počkat na vyhlášení výzvy a zapracovat konkrétní podmínky, specifické pro každou výzvu. Z tohoto důvodu byly převedeny finanční prostředky určené na zahájení realizace projektu do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
CELKEM 17 200,00 102,20 2,08 2,04    
Tabulka 11 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ PREZENTACE KRAJE A EDIČNÍHO PLÁNU V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 18 615,00 19 250,95 15 664,35 81,37    
CELKEM 18 615,00 19 250,95 15 664,35 81,37    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 Propagace kraje a prezentační předměty 1 540,00 2 000,00 1 873,23 93,66 opakovaná Úspora vznikla z důvodu nižší potřeby prezentačních předmětů a příznivějších cen oproti plánovanému předpokladu.
2 Ediční plán 1 000,00 1 061,55 977,45 92,08 pokračující Úspora vznikla z důvodů zrušení realizace vydání publikace "Kácení dřevin".
3 Realizace komunikační strategie 8 250,00 8 380,00 7 452,82 88,94 opakovaná Plán finančních prostředků na realizaci komunikační strategie vycházel z předpokladu bližší spolupráce s TV POLAR na marketingové strategii kraje. U termínu realizace došlo k posunu do roku 2012.
4 Dny NATO v Ostravě 2011 800,00 800,00 800,00 100,00 opakovaná -
5 Irský kulturní festival 2011 100,00 100,00 100,00 100,00 opakovaná -
6 Stavba Moravskoslezského kraje 2010 150,00 150,00 150,00 100,00 opakovaná -
7 Festival dřeva 2011 200,00 200,00 200,00 100,00 opakovaná -
8 Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 30,00 25,00 25,00 100,00 opakovaná -
9 Sestra Moravskoslezského kraje 2010 150,00 150,00 150,00 100,00 opakovaná -
10 Společenský večer Business Stars 180,00 180,00 180,00 100,00 opakovaná -
11 Mezinárodní spolupráce 600,00 800,00 611,32 76,42 opakovaná Úspory vznikly z důvodu neuskutečněných návštěv zahraničních delegací a neuskutečněných zahraničních pracovních cest. Čerpání finančních prostředků na služby vycházelo z předpokladu pořádání akce pro ukrajinské partnery v rámci konání veletrhu investičních příležitostí MIPIM v Cannes, která se nekonala.
12 Prezentace a propagace kraje v EU 5 000,00 3 490,00 1 832,60 52,51 opakovaná Na podzim roku 2011 ukončila svou činnost dodavatelská firma na zabezpečení činnosti regionálního zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu, její nástupce nebyl vybrán a plánovaný pronájem kanceláře v Bruselu byl zrušen.
13 Příspěvky mezinárodním organizacím 615,00 615,00 12,53 2,04 opakovaná Úsporu tvoří finanční prostředky určené na úhradu členského poplatku Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS), které do konce roku 2011 právně nevzniklo.
14 ID - na výdaje související se zajištěním akce "Ohlédnutí za čtyřmi ročníky Stavby roku MSK" (Obec architektů) 0,00 28,00 28,00 100,00 ukončená -
15 ID - na vydání publikace "Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje" (Vysoká škola sociálně správní, Institut CŽV, Havířov, o.p.s) 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená -
16 ID - na výdaje související se zajištěním akce "Šansony v Ostravě" (AHA TRADING, s.r.o.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
17 ID - na výdaje související se zajištěním akce s názvem Putovní výstava "Mnichov - okupace - osvobození" v Moravskoslezském kraji (Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
18 ID - na výdaje související se zajištěním pietní připomínky k 70. výročí napadení SSSR fašistickým Německem (Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.) 0,00 7,50 7,50 100,00 ukončená -
19 ID - na výdaje souvísející se zajištěním akce "Francouzský podzim 2011" (Alliance Francaise Ostrava) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
20 ID - na realizace velikonočního představení "Evangelium podle houslí" (XXXXXXXXXX) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
21 ID - na výdaje související s výrobou magazínu pro příznivce Jeseníků "Karlova Studánka a okolí" (Mgr. Josef Lys) 0,00 80,00 80,00 100,00 ukončená -
22 ID - na výdaje související s vydáním fotografické knihy s tématikou jezdeckého sportu (Ing. Dalibor Gregor) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
23 ID - na výdaje související se zajištěním oslav 730. výročí vzniku městyse Litultovice (TJ Sokol Litultovice) 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
24 ID - na výdaje související se zajištěním akce "Mezinárodní závody automobilů do vrchu Liqui Moly Berg Cup Vrbenský vrch 2011" (Automoto klub v AČR, Ludvíkov) 0,00 10,00 10,00 100,00 ukončená -
25 ID - na výdaje spojené s účastí na akci "Světové hry policistů a hasičů 2011 v New Yorku" 0,00 115,00 115,00 100,00 ukončená -
26 ID - na výdaje spojené s účastí na "Mistrovství světa 2011 v kulturistice mužů a fitness žen v Los Angeles" (XXXXXXXXXX) 0,00 45,00 45,00 100,00 ukončená -
27 ID - na výdaje spojené s účastí na "Mistrovství Evropy v karate v Barceloně" (XXXXXXXXXX) 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
28 ID - na zajištění mezinárodních jezdeckých dnů s názvem akce "Víkend koní 2011" (Jezdecký klub Úvalno, o.s.) 0,00 20,50 20,50 100,00 ukončená -
29 ID - na výdaje související se zajištěním akcí "Život na zahradě 2011" a "Malí zahrádkáři" (Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná) 0,00 130,00 130,00 100,00 ukončená -
30 ID - na výdaje související s celostátní soutěží loveckých psů - barvářů o Moravskoslezský pohár (Českomoravský klub chovatelů barvářů, Praha) 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
31 ID - na výdaje související s pořádáním vzdělávacího kurzu mysliveckých trubačů (Společnost mysliveckých trubačů, Praha) 0,00 30,00 30,00 100,00 ukončená -
32 ID - na činnost organizace (Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory) 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
33 Výdaje souvísející s nákupem věcného daru - ceny hejtmana Moravskoslezského kraje v rámci 9. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu loutkového divadla a spřízněných divadelních forem SPECTACULO INTERESSE 2011 0,00 13,40 13,40 100,00 ukončená -
CELKEM 18 615,00 19 250,95 15 664,35 81,37    
Tabulka 12 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 167 510,00 318 675,26 162 206,58 50,90    
Průmyslová zóna Nošovice 11 067,00 65 595,82 50 249,63 76,60    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 15 030,00 22 549,41 725,37 3,22    
CELKEM 193 607,00 406 820,49 213 181,58 52,40    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 DP - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 36 000,00 48 107,70 36 640,96 76,16 pokračující Finanční prostředky ve výši 10.222 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2012 na vyplácení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 1.244,74 tis. Kč představuje nerozdělenou část dotačního programu.
2 DP - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 20 000,00 28 786,54 11 291,18 39,22 pokračující Finanční prostředky ve výši 14.372,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2012 na vyplácení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 3.122,86 tis. Kč představuje nerozdělenou část dotačního programu.
3 DP - Program na podporu přípravy projektové dokumentace 7 000,00 13 086,20 7 956,36 60,80 pokračující Finanční prostředky ve výši 4340,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2012 na vyplácení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 788,34 tis. Kč představuje nerozdělenou část dotačního programu.
4 DP - Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 48 000,00 132 192,82 52 950,09 40,06 pokračující Finanční prostředky ve výši 79.182,9 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2012 na vyplácení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 59,83 tis. Kč představuje nerozdělenou část dotačního programu.
5 Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 11 500,00 11 500,00 11 500,00 100,00 opakovaná -
6 Podpora vědy a výzkumu 5 000,00 5 903,00 2 072,00 35,10 opakovaná Nedočerpané prostředky ve výši 3.621 tis. Kč představují nevyplacené dotace VŠB-TU Ostrava ve výši 1.763 tis. Kč a 2. splátku dotací Fakultní nemocnici Ostrava ve výši 1.858 tis. Kč - celá částka byla převedena účelovým převodem do rozpočtu na rok 2012. Zbývající nevyčerpané prostředky představují úsporu.
7 ID - Příprava projektů připravovaných do OP Výzkum a vývoj pro inovace (VŠB-TU Ostrava) 0,00 7 575,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/1638 ze dne 22. 6. 2011 o prodloužení použití účelové dotace VŠB - TU Ostrava ve výši druhé splátky 7.575 tis. Kč do 31. 12. 2011 s termínem vyúčtování do 31. 1. 2012. Finanční prostředky na 2. splátku dotace byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2012.
8 ID - Příprava projektů připravovaných do OP Výzkum a vývoj pro inovace (Ostravská univerzita) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
9 Investiční dotace obci Bystřice na výstavbu inženýrských sítí 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ukončená -
10 Neinvestiční dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE 6 000,00 16 000,00 9 999,67 62,50 opakovaná Nevyčerpané prostředky představují část dotace na zpřístupnění areálu NKP dolu Hlubina. Tyto prostředky ve výši 6.000 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012.
11 Vesnice roku 2011 525,00 725,00 720,06 99,32 opakovaná -
12 Činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů 10,00 10,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky na pohoštění nebyly v roce 2011 čerpány.
13 Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 28 475,00 30 605,00 7 542,28 24,64 opakovaná Finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu na rok 2012 na úhradu nákladů spojených s realizací nové průmyslové zóny "Nad Barborou", finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč pak na brownfields obec Osoblaha. Zbylé nevyčerpané prostředky představují platby za řadu smluvně zajištěných aktivit, proto byly rovněž převedeny do rozpočtu na rok 2012.
14 ID - Realizace aktivit Národní klastrové organizace (Národní klastrová asociace) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
15 ID - Běžný provoz a poradenská činnost v MSK (Sdružení obrany spotřebitelů MSK, o.s.) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
16 ID - LeaderFest 2011 (Národní sít Místních akčních skupin v ČR, o.s.) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená -
17 ID - Vyhodnocení soutěže "Safety Culture Award 2012" (Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
18 ID - 12. ročník mezinárodní konference "Investment & Business Fórum" (Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje) 0,00 250,00 250,00 100,00 ukončená -
19 ID - aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje) 0,00 1 400,00 650,00 46,43 pokračující Nevyčerpané prostředky ve výši 750 tis. na tyto aktivity byly převedeny účelovým převodem do rozpočtu na rok 2012.
20 ID - Centrum mezinárodního obchodu v MSK (Krajská hospodářská komora) 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
21 ID - Stezka technických atraktivit v MSK (Agentura pro regionální rozvoj, a.s.) 0,00 900,00 0,00 0,00 pokračující Nevyčerpané prostředky dotace ve výši 900 tis. byly převedeny účelovým převodem do rozpočtu na rok 2012.
22 ID - Pohřebiště Bruntál, lokalita Uhlířský vrch-Provozní budova (město Bruntál) 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ukončená -
23 ID - Rozšíření a oprava místní komunikace u MŠ Dobrá (obec Dobrá) 0,00 2 000,00 1 000,00 50,00 pokračující Nevyčerpané prostředky představují 2. splátku dotace, obci Dobrá budou vyplaceny po realizaci akce a předložení bezchybného závěrečného vyúčtování, proto byly v plné výši převedeny do rozpočtu na rok 2012.
24 ID - Modernizace a dovybavení dětského hřiště a odpočívadla pro cyklisty na trase 6006 (město Brušperk) 0,00 584,00 584,00 100,00 ukončená -
25 Účastnický vstupní a roční poplatek - účast v zájmovém sdružení právnických osob Trojhalí Karolina 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 opakovaná -
CELKEM 167 510,00 318 675,26 162 206,58 50,90    
Průmyslová zóna Nošovice              
26 Průmyslová zóna Nošovice 11 067,00 65 595,82 50 249,63 76,60   Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány zejména v souvislosti s platebními podmínkami uzavřených smluvních dokumentů, neukončením majetkových záležitostí a nedokončení přípravných prací u zájmového území. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12.850 tis. Kč do rozpočtu na rok 2012. Zbývající část finančních prostředků je součástí neúčelového přebytku rozpočtového hospodaření roku 2011.
CELKEM 11 067,00 65 595,82 50 249,63 76,60    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů              
27 GS- Regionální podpora podnikům v MSK 2005 0,00 52,32 36,63 70,01 ukončená V době udržitelnosti projektu bylo na základě kontrol zjištěno porušení rozpočtové kázně a uložen odvod, čímž došlo k navýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu kraje. Finanční prostředky představující podíl EU byly zaslány na účet Platebního a certifikačního orgánu a finanční prostředky představující podíl kraje jsou úsporou roku 2011.
28 Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji 1 096,00 1 463,46 215,80 14,75 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo profinancování a kofinancování projektu dne 16. 12. 2009 usnesením č. 9/793. Usnesením č. 80/4945 ze dne 6. 4. 2011 rozhodla rada kraje o přijetí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Vzhledem ke změně harmonogramu projektu došlo v roce 2011 k nevyčerpání finančních prostředků, které byly usnesením rady kraje č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu na rok 2012.
29 Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 0,00 35,81 35,78 99,93 ukončená -
30 Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2011-2013 270,00 270,00 230,47 85,36 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1173 ze dne 22. 9. 2010 o profinancování a kofinancování projektu. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012.
31 Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina 0,00 750,00 206,68 27,56 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu usnesením č. 18/1563 ze dne 23. 3. 2011 a usnesením č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 rozhodlo o zahájení realizace projektu. Projekt je realizován v rámci ROP, dotace byla přiznána v září 2011. Z důvodu delší doby hodnocení projektu na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko oproti plánované lhůtě nebyly finanční prostředky vyčerpány a byly usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu na rok 2012.
32 Prostředky na přípravu projektů 13 664,00 19 977,82 0,00 0,00 opakovaná Jedná se o nevyčerpané prostředky určené na přípravu projektů. Tyto prostředky představují rezervu, aby bylo možné v případě získání finančního zdroje adekvátně reagovat na následnou přípravu. Až v okamžiku, kdy orgány kraje schválí profinancování a kofinancování projektu, stávají se výdajem daného projektu (nikoli této akce). Nepoužité prostředky představují úsporu rozpočtu za rok 2011.
CELKEM 15 030,00 22 549,41 725,37 3,22    
Tabulka 13 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 21 940,00 46 785,53 25 602,15 54,72    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 39 289,00 42 980,70 25 695,75 59,78    
CELKEM 61 229,00 89 766,23 51 297,90 57,15    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 DP - Podpora turistických informačních center v MSK 2 500,00 2 665,60 2 254,70 84,59 opakovaná Finanční prostředky ve výši 329,2 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2012 na vyplacení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 81,7 tis. Kč představuje úsporu v rámci tohoto dotačního programu.
2 DP - Podpora turistických oblastí v MSK 11 000,00 14 607,92 9 329,75 63,87 opakovaná Finanční prostředky ve výši 4.023,85 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2012 na vyplacení dalších splátek dotací. Zbývající část finančních prostředků ve výši 1.254,32 tis. Kč představuje úsporu v rámci tohoto dotačního programu.
3 DP - Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 4 000,00 3 345,31 3 344,87 99,99 opakovaná -
4 Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 3 700,00 7 174,69 5 677,29 79,13 pokračující Finanční prostředky ve výši 906 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje pro rok 2012. Úspora nevyčerpaných finančních prostředků činí 591,4 tis. Kč a spočívá zejména v nižším počtu zúčastněných delegátů v rámci pořádání famtripů.
5 Turistické značení 740,00 740,00 700,00 94,59 opakovaná Na realizaci akce "Turistické značení" byly poskytnuty finanční prostředky občanskému sdružení Klub českých turistů ve výši 700 tis. Kč. Nerozdělená úspora činí 40 tis. Kč.
6 Obnova Bezručovy chaty na Lysé Hoře 0,00 10 000,00 0,00 0,00 pokračující Finanční prostředky na tuto akci v celkové výši 10.000 tis. Kč byly vyčleněny usnesením rady kraje č. 84/5144 ze dne 19. 5. 2011 a jsou určeny na částečné pokrytí nákladů na obnovu Bezručovy chaty na Lysé Hoře. V roce 2011 proběhla administrativní příprava tohoto projektu s pokračující realizací v roce 2012 a proto byly vymezené finanční prostředky převedeny v plné výši do rozpočtu na rok 2012.
7 Hipostezky v MSK 0,00 1 345,00 188,00 13,98 pokračující Nevyčerpané prostředky byly v plné výši převedeny do rozpočtu na rok 2012 a jsou účelově určeny na výplatu odměn zprostředkovatelům (provozovatelům stájí a farem) za zajištění souhlasu majitelů pozemků, které jsou dotčeny vedením tras hipostezek.
8 Vydání propagační brožury "Hradní cesta" 0,00 211,01 0,00 0,00 pokračující Finanční prostředky určené na výrobu propagační brožury "Hradní cesta" jsou účelově převedeny do rozpočtu na rok 2012. Brožura bude vydána a uhrazena dodavateli v roce 2012.
9 ID - projekt "Značení kulturních a turistických cílů" (AquaKlim, s.r.o.) 0,00 136,00 136,00 100,00 ukončená -
10 ID - projekt " DVD o dětské léčebně Sanatorií Klimkovice" (AquaKlim, s.r.o.) 0,00 150,00 149,23 99,49 ukončená -
11 ID - Mezinárodní festival outdoorových filmů (OUTDOORFILMS s.r.o.) 0,00 400,00 200,00 50,00 pokračující Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly příjemci poskytnuty na Mezinárodní festival outdoorových filmů 2011, s termínem vyúčtování do 28. 2. 2012. Z tohoto důvodu byla částka převedena do rozpočtu na rok 2012.
12 ID - projekt "Hotely, Wellness a lázně v Moravskoslezském kraji" (KOVOTOUR PLUS s.r.o.) 0,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Dle podmínek smlouvy uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtováním v termínu do 15. 1. 2012, poté bude vyplacena dotace. Finanční prostředky proto byly převedeny do rozpočtu roku 2012.
13 ID - projekt "Paragliding v Beskydech"(EL Speedo - flying community o.s.) 0,00 150,00 0,00 0,00 pokračující Dle podmínek smlouvy uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování v termínu do 15. 1. 2012, poté bude vyplacena dotace. Finanční prostředky proto byly převedeny do rozpočtu na rok 2012.
14 ID - dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras (Lyžařský klub Veřovice) 0,00 80,00 48,00 60,00 pokračující V návaznosti na podmínky smlouvy uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem bude 2. splátka dotace vyplacena z rozpočtu na rok 2012.
15 ID - projekt "Ostravský šerpa" (Kráčalík Martin) 0,00 50,00 0,00 0,00 pokračující Dle podmínek smlouvy uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem byl příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování v termínu do 31. 12. 2011. Finanční prostředky proto byly převedeny do rozpočtu na rok 2012.
16 ID - podpora vodáckých aktivit v roce 2011 (Spolek vodáků Campanula, o.s.) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
17 ID - podpora vodáckých aktivit v roce 2011 (POSEJDON, o.s.) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
18 ID - podpora vodáckých aktivit v roce 2011 (Asociace TOM ČR, TOM 4348 KLUB VODÁKŮ MIRAGO) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená -
19 ID - Vytvoření navigačního systému a označení TIC v Horním Benešově (město Benešov) 0,00 30,00 24,31 81,03 ukončená Příjemce dotace předložil při vyúčtování uznatelné náklady na projekt pouze ve výši 24,31 tis. Kč. Částka zbývající do celkové výše dotace je úsporou.
20 ID - Mobilní informační systém města Frýdku-Místku(město Frýdek-Místek) 0,00 1 000,00 0,00 0,00 ukončená -
21 ID - Vybavení prostor relaxačního centra (obec Staré Hamry) 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
22 ID - Víceúčelové sportoviště pro míčové hry (obec Horní Bludovice) 0,00 600,00 600,00 100,00 ukončená -
23 ID - Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice (město Nový Jičín) 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 ukončená -
24 ID - Studie na zatraktivnění obce Sviadnov (obec Sviadnov) 0,00 350,00 0,00 0,00 pokračující Dotace bude vyplacena po předložení závěrečného vyúčtování dotace v roce 2012. Finanční prostředky byly proto v plné výši převedeny do rozpočtu na rok 2012 na úhradu dotace příjemci.
25 ID - Vytvoření turistického informačního systému a víceúčelového hřiště (obec Hrádek) 0,00 300,00 300,00 100,00 ukončená -
26 ID - Turistické informační centrum (obec Hrádek) 0,00 700,00 350,00 50,00 ukončená 2. splátka dotace bude vyplacena po předložení závěrečného vyúčtování dotace v roce 2012. Finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč byly proto převedeny do rozpočtu na rok 2012.
27 ID - Realizace aktivit Regionu Poodří (Region Poodří) 0,00 250,00 250,00 100,00 ukončená -
28 ID - Podpora rozvoje cestovního ruchu v Poodří (Region Poodří) 0,00 500,00 250,00 50,00 pokračující V souladu s podmínkami smlouvy uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Regionem Poodří byla individuální dotace ve výši 500 tis. Kč určena na podporu cestovního ruchu v Poodří s časovou použitelností do 30. 6. 2012. Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu na rok 2012, kdy bude příjemci vyplacena druhá splátka dotace.
CELKEM 21 940,00 46 785,53 25 602,15 54,72    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů              
29 Beskydská magistrála 2 789,00 4 523,21 4 495,74 99,39 ukončená Projekt byl realizován v rámci ROP, realizace projektu byla ukončena v březnu 2011. Do konce roku 2011 nebyla vypořádána závěrečná monitorovací zpráva, proto bylo nutné zachovat projektový účet. Z tohoto důvodu byly prostředky na úhradu bankovních poplatků zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012.
30 Jesenická magistrála 800,00 800,00 1,16 0,15 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1372 a usnesením č. 20/1634 ze dne 22. 6. 2011 rozhodlo o zahájení realizace projektu a předložení žádosti o dotaci. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, došlo ke zpoždění realizace projektu a proplácení faktur z tohoto projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly radou kraje usnesením č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu na rok 2012.
31 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 27 700,00 29 379,60 20 256,12 68,95 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 12. 2009 usnesením č. 9/793. Usnesením č. 71/4391 ze dne 22. 12. 2010 rozhodla rada kraje o přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, došlo ke zpoždění realizace projektu a proplácení faktur z tohoto projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly radou kraje usnesením č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu na rok 2012.
32 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 8 000,00 8 275,89 941,80 11,38 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 10. 11. 2010 usnesením č. 15/1284. Usnesením č. 95/6029 ze dne 19. 10. 2011 rozhodla rada kraje o přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, došlo ke zpoždění realizace projektu a proplácení faktur z tohoto projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly radou kraje usnesením č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu na rok 2012.
33 Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II 0,00 2,00 0,93 46,26 ukončená Projekt byl realizován v rámci ROP a byl ukončen k 31. 12. 2010. Do konce roku 2011 nebyla vypořádána závěrečná monitorovací zpráva, proto bylo nutné zachovat projektový účet. Prostředky určené na úhradu bankovních poplatků byly zapojeny radou kraje usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 do rozpočtu na rok 2012.
CELKEM 39 289,00 42 980,70 25 695,75 59,78    
Tabulka 14 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 19 026,00 31 755,32 26 475,22 83,37    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 83 432,00 44 652,22 43 578,47 97,60    
Návratná finanční výpomoc 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 40 996,00 46 628,48 22 132,55 47,47    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 208 227,00 318 575,45 183 057,11 57,46    
CELKEM 391 681,00 481 611,47 315 243,35 65,46    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 DP - Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 500,00 747,40 734,08 98,22 opakovaná -
2 DP - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 5 000,00 7 134,20 6 974,69 97,76 opakovaná -
3 DP - Program protidrogové politiky kraje 2 500,00 2 252,60 2 250,00 99,88 opakovaná -
4 DP - Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2 226,00 2 226,00 2 226,00 100,00 opakovaná -
5 DP - Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 4 500,00 2 365,80 2 365,80 100,00 opakovaná -
6 ID - úhrada nákladů za energie pro sociálně terapeutickou dílnu Polárka (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR v Bruntále) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená -
7 ID - úhrada nákladů souvisejících s pořádáním Krajského dne seniorů (Svaz důchodců ČR, o.s., Krajská rada ČR) 0,00 20,00 19,08 95,40 ukončená -
8 ID - úhrada nákladů souvisejících s realizací setkání polských a českých seniorů pod názvem "Setkání na hranici! (Svaz důchodců ČR, o.s., Krajská rada ČR) 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
9 ID - úhrada nákladů souvisejících s realizací happeningu k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby (Armáda spásy) 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená -
10 ID - úhrada nákladů souvisejících s realizací provozu sociální služby "kontaktního centra" pro uživatele drog (Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem") 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená -
11 ID - nákup nízkozdvižného vozíku pro sklad Potravinové banky v Ostravě, o. s. (Potravinová banka v Ostravě ) 0,00 90,00 90,00 100,00 ukončená -
12 ID - Podpora romských kulturních a společenských aktivit (statutární město Karviná) 200,00 200,00 200,00 100,00 opakovaná -
13 Inspekce kvality sociálních služeb - externí inspektoři 2 800,00 2 800,00 1 121,00 40,04 opakovaná Náklady na zajištění externích inspektorů byly pro rok 2011 vyčísleny ve výši 2,8 mil. Kč. Vzhledem ke skutečně provedenému počtu inspekcí nebyla částka ve výši 1.679 tis. Kč čerpána. Objem a rozsah inspekcí se odvíjí od podnětů a zjištění vlastní činnosti a nelze dopředu na rok skutečnou potřebu jednoznačně stanovit.
14 Zpracování odborných posudků - psychologická vyšetření 200,00 109,85 0,82 0,74 opakovaná Vzhledem ke skutečnému čerpání na úhrady faktur za zdravotní vyšetření, dokumentaci a ostatní výkony pro NRP nebyla částka ve výši 109.032,1 Kč v roce 2011 čerpána. Řízení v oblasti náhradní rodinné péče jsou přísně individualizována a nelze s výhledem na rok dopředu stanovit přesný počet těchto řízení.
15 Ostatní sociální péče - konzultační a poradenská činnost 100,00 100,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu zabezpečení všech aktivit nezbytných pro přípravu sociálních projektů vlastními silami.
16 Podpora činnosti neziskových organizací v sociální oblasti v roce 2011 0,00 16,40 0,00 0,00 ukončená Jedná se o finanční prostředky tvořené ze zapojených příjmů roku 2011, které nebyly již v roce 2011 čerpány.
17 Závazky za zrušenou příspěvkovou organizaci kraje - Domov Havířov - převedenou na st.m. Havířov 0,00 0,32 0,31 97,31 ukončená -
18 ID - Zkvalitnění bydlení v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby seniorům (město Bohumín - 1.000 tis. Kč, město Klimkovice - 4.000 tis. Kč) 1 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00 pokračující Finanční prostředky byly schváleny zastupitelstvem kraje usn. č. 20/1657 ze dne 22. 6. 2011, čerpání investičních prostředků městem Klimkovice probíhá dle smlouvy ve třech splátkách. 1. splátka proběhla ještě v roce 2011, (2. splátka do 31. 3. 2012, 3. splátka do 30. 9. 2012). Rada kraje svým usnesením č. 103/6635 ze dne 14. 2. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
19 SR - Podpora koordinátorů romských poradců 0,00 425,00 394,77 92,89 opakovaná -
20 SR - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 8 027,75 7 858,67 97,89 opakovaná -
CELKEM 19 026,00 31 755,32 26 475,22 83,37   -
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím              
21 Příspěvek na provoz - účelově určený na výkon pěstounské péče, konzultace pro pěstouny (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 330,00 330,00 330,00 100,00 opakovaná -
22 Dofinancování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí 61 160,00 0,00 0,00 x opakovaná Finanční prostředky byly částečně přesunuty na dofinancování provozu příspěvkových organizací v roce 2011 a prostředky ve výši 40 mil. Kč byly použity pro navýšení objemu prostředků v odvětví sociálních věcí ve schváleném rozpočtu na rok 2012.
23 Příspěvek na provoz - p.o. v odvětví sociálních věcí 10 200,00 13 560,00 13 560,00 100,00 opakovaná -
24 Dofinancování provozu příspěvkových organizací - stěhování - p.o. v odvětví sociálních věcí 5 742,00 1 073,74 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky měly být využity pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí v souvislosti s probíhajícím procesem transformace a humanizace pobytových sociálních služeb, a byly částečně na tyto výdaje čerpány. V rámci pokračování souvisejících akcí v roce 2012 byly prostředky zahrnuty do rozpočtu na rok 2012.
25 Příspěvek na provoz - účelově určený na zařízení pěstounské péče - příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00 opakovaná -
26 Příspěvek na provoz - účelově určený na zařízení pro výkon pěstounské péče - nová zařízení (Centrum psychologické pomoci, p.o., Karviná) 1 200,00 0,00 0,00 x opakovaná V průběhu roku 2011 nebylo vytvořeno žádné nové zařízení.
27 Příspěvek na provoz - pojistné za škodní událost (Náš svět, p.o., Frýdlant nad Ostravicí) 0,00 877,97 877,97 100,00 ukončená -
28 Příspěvek na provoz - účelově určený na vzdělávací akce a sociálně terapeutické dílny - p.o. v odvětví sociálních věcí 0,00 90,00 90,00 100,00 ukončená -
29 Příspěvek na provoz - účelově určený na pokrytí vícenákladů na stěhování uživatelů do náhradních prostor (Domov Hortenzie, p.o., Frenštát pod Radhoštěm) 0,00 668,26 668,26 100,00 opakovaná -
30 Příspěvek na provoz - účelově určený na odpisy - p.o. v odvětví sociálních věcí 0,00 17 920,00 17 920,00 100,00 opakovaná -
31 SR - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 5 332,25 5 332,24 100,00 opakovaná -
CELKEM 83 432,00 44 652,22 43 578,47 97,60    
Návratná finanční výpomoc              
32 Domov Pohoda, p.o., Bruntál 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
33 Sagapo, p.o., Bruntál 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 opakovaná -
34 Harmonie, p.o., Krnov 5 700,00 5 700,00 5 700,00 100,00 opakovaná -
35 Náš svět, p.o., Frýdlant nad Ostravicí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 opakovaná -
36 Nový domov, p.o., Karviná - Nové Město 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 opakovaná -
37 Domov Březiny, p.o., Petřvald 2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00 opakovaná -
38 Benjamín, p.o., Petřvald 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 opakovaná -
39 Zámek Nová Horka, p.o., Studénka 800,00 800,00 800,00 100,00 opakovaná -
40 Domov Příbor, p.o., Příbor 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 opakovaná -
41 Domov Odry, p.o., Odry 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 opakovaná -
42 Domov Hortenzie, p.o., Frenštát pod Radhoštěm 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
43 Domov Duha, p.o., Nový Jičín 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 opakovaná -
44 Domov Paprsek, p.o., Nový Jičín 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 opakovaná -
45 Domov Bílá Opava, p.o., Opava 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
46 Zámek Dolní Životice, p.o., Dolní Životice 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 opakovaná -
47 Fontána, p.o., Hlučín 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
48 Sírius, p.o., Opava 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
49 Marianum, p.o., Opava 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 opakovaná -
50 Domov Na zámku, p.o., Kyjovice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
51 Domov Vítkov, p.o., Vítkov 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 opakovaná -
52 Domov Letokruhy, p.o., Budišov nad Budišovkou 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
53 Domov U jezera, p.o., Opava 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná -
CELKEM 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů              
54 Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských - projektová dokumentace (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 0,00 950,00 0,00 0,00 pokračující Finanční prostředky byly účelově určené na úhradu projektové dokumentace. S ohledem na proces veřejné zakázky byl výběr zhotovitele ukončen na začátku roku 2012. Termín vypracování a předání projektové dokumentace je naplánován na 1. čtvrtletí 2012. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
55 Dispoziční změny 1. a 2. NP zámku (Domov Na zámku, Kyjovice, příspěvková organizace) 1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,00 ukončená -
56 Elektrická požární signalizace (Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín) 0,00 1 400,00 1 330,00 95,00 pokračující V roce 2011 bylo profinancováno 1.330 tis. Kč za stavební práce. Akce je již ukončená. Zbývající část finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč. je určena na úhradu pozastávky dle uzavřené smlouvy o dílo. S ohledem na výše uvedené rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
57 Humanizace domova pro seniory - projektová dokumentace (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 850,00 850,00 414,00 48,71 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení.
58 Humanizace zařízení - 1. etapa pavilon B (Nový domov, příspěvková organizace Karviná) 8 349,00 8 800,00 3 962,46 45,03 pokračující Realizace stavby byla zahájena v říjnu 2011, doba realizace činila 8 týdnů, k ukončení stavebních prací došlo 19. 12. 2011. S ohledem na termín dokončení stavby a s ohledem na stanovené platební podmínky rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
59 Nákup automobilu (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 600,00 600,00 428,90 71,48 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení.
60 Nákup dvou řadových domů v Opavě (Marianum, příspěvková organizace, Opava) 4 200,00 0,00 0,00 x   -
61 Nákup konvektomatu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 0,00 350,00 350,00 100,00 ukončená -
62 Nákup konvektomatu (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Dolní Životice) 0,00 350,00 350,00 100,00 ukončená -
63 Nákup mixážního sprchovacího panelu s dezinfekcí (Domov Příbor, příspěvková organizace, Příbor) 0,00 55,00 55,00 100,00 ukončená -
64 Nákup myčky podložních mís (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) 0,00 140,00 140,00 100,00 ukončená -
65 Nákup myčky podložních mís včetně výlevky (Domov Příbor, příspěvková organizace, Příbor) 0,00 210,00 210,00 100,00 ukončená -
66 Nákup průmyslové pračky (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Dolní Životice) 0,00 240,00 239,80 99,92 ukončená -
67 Nákup průmyslového bubnového sušiče prádla (Domov Příbor, příspěvková organizace, Příbor) 0,00 75,00 75,00 100,00 ukončená -
68 Oprava venkovní dešťové kanalizace (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 2 500,00 831,90 831,89 100,00 ukončená -
69 Oprava zámecké zdi (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 3 797,00 3 516,28 2 504,21 71,22 ukončená Úspora vznikla snížením rozsahu prací statikem.
70 Půdní vestavba, Dostojevského 15, Opava (Marianum, příspěvková organizace, Opava) 950,00 0,00 0,00 x   -
71 Rekonstrukce a modernizace Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 10 169,00 10 169,00 22,50 0,22 pokračující V roce 2011 byla realizována soutěž na zpracovatele projektové dokumentace, zajištěno stavebního povolení a vyhlášena soutěže na zhotovitele stavby. Po provedené soutěži a schválení podkladů zaslaných na Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo dne 7. 1. 2012 vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Reálný předpoklad zahájení stavby je začátkem března 2012 s předpokládaným termínem ukončení březen 2013. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
72 Rekonstrukce bytu v Novém Jičíně - chráněné bydlení (Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Studénka) 0,00 500,00 496,19 99,24 ukončená Úspora v rámci investiční akce.
73 Rekonstrukce domova na Rooseveltově ulici (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 0,00 714,20 636,00 89,05 pokračující Finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu projektové dokumentace, zajištění pravomocného územního souhlasu a stavebního povolení. Projektová dokumentace byla předána. S ohledem na stanovené platební podmínky je úhrada pozastávky splatná v roce 2012, a proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
74 Rekonstrukce kotelny (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) 0,00 2 500,00 2 329,50 93,18 pokračující Finanční prostředky jsou účelově určené na úhradu projektové dokumentace. S ohledem na proces veřejné zakázky bude výběr zhotovitele ukončen na začátku roku 2012. V návaznosti na výše uvedené rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
75 Rekonstrukce objektu Domov Vítkov - zpracování PD (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) 2 400,00 900,00 84,00 9,33 pokračující V září 2011 byla uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Úhrada jednotlivých částí projektové dokumentace je vázána na předání pravomocných rozhodnutí a povolení, které se předpokládá v průběhu roku 2012. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
76 Rekonstrukce okálu ve Vítkově na chráněné bydlení (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Dolní Životice) 0,00 3 816,10 90,00 2,36 pokračující Z důvodů negativního přístupu místních občanů k realizaci této akce a jejich častého odvolání se proti stavebnímu povolení docházelo během roku 2011 k několika přepracováním projektové dokumentace. Konečná varianta stavebního povolení nabyla právní moci v druhé polovině roku 2011. Následně byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu. Stavební práce budou realizovány v roce 2012, a proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu na rok 2012.
77 Řešení havarijního stavu zídky - stavba opěrné zdi (chráněné bydlení Slovanská ul. čp. 1555) (Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Studénka) 0,00 500,00 500,00 100,00 ukončená -
78 Řešení objektu ve Vítkově (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 3 531,00 3 531,00 3 530,00 99,97 ukončená -
79 Stavba hospodářské budovy s krytým stáním (Domov Jistoty, Bohumín, příspěvková organizace) 950,00 950,00 47,40 4,99 pokračující V průběhu roku 2011 došlo ke zhotovení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. V závěru roku byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Realizace této akce byla však závislá na postupu prací při realizaci akce "Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně", kde probíhaly bourací práce a rekonstrukce stávající budovy domova. Částka, která byla usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojena do rozpočtu roku 2012, je určena na úhradu faktur za stavební práce.
80 Střecha objektu zařízení pro výkon pěstounské péče, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, Karviná, příspěvková organizace) 350,00 350,00 350,00 100,00 ukončená -
81 Technologie kuchyně (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 450,00 450,00 370,14 82,25 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení.
82 Výměna a instalace nového evakuačního výtahu (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 0,00 1 200,00 278,32 23,19 pokračující V roce 2011 byla uhrazena projektová dokumentace, část za inženýrskou činnost a dílčí stavební práce. S ohledem na termín dokončení stavby a s ohledem na stanovené platební podmínky byly nevyčerpané finanční prostředky usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojeny do rozpočtu roku 2012.
83 Zateplení fasády a sanace zdiva (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 0,00 780,00 607,24 77,85 pokračující V roce 2011 byla uhrazena projektová dokumentace a část stavebních prací. Zbývající část finančních prostředků byla usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojena do rozpočtu roku 2012 na dofinancování stavebních prací a technického dozora stavebníka.
CELKEM 40 996,00 46 628,48 22 132,55 47,47    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů              
84 1. etapa transformace organizace Marianum 17 793,00 2 989,05 641,41 21,46 pokračující Projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Usnesením č. 68/4158 ze dne 25. 11. 2010 rozhodla rada kraje o přijetí dotace poskytnuté z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Z důvodu zpoždění vzniklého v rámci veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací zůstala část finančních prostředků určených ke krytí výdajů souvisejících s projektem nevyčerpána. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
85 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 40 400,00 7 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011. Vzhledem k posunu termínu vyhlášení příslušné výzvy pro předkládání projektů byla žádost o dotaci předložena koncem roku 2011 do Integrovaného operačního programu. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
86 2. etapa transformace organizace Marianum 29 191,00 10 091,00 4 200,00 41,62 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010. Vzhledem k posunu termínu vyhlášení příslušné výzvy pro předkládání projektů byla žádost o dotaci předložena koncem roku 2011 do Integrovaného operačního programu. Nevyčerpané finanční prostředky určené na přípravu a realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
87 Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 350,00 350,00 140,17 40,05 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu usnesením č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010. V rámci projektu byla zpracována žádost o dotaci vč. překladu do angličtiny, druhá část výdajů za zpracování žádosti bude hrazena až po přijetí projektu k financování řídícím orgánem, jež se předpokládá v 1. pololetí 2012. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
88 Chráněné bydlení a sociálně terapeutické díly ve Městě Albrechticích 15 000,00 5 000,00 245,42 4,91 pokračující Projekt je realizován v rámci ROP a rada kraje rozhodla o přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v září 2011. Z důvodu zpoždění vzniklého v rámci veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací zůstala část finančních prostředků určených ke krytí výdajů souvisejících s projektem nevyčerpána. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
89 Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 0,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu usnesením č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011. Na základě aktualizovaného harmonogramu projektových prací lze předpokládat dokončení projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci v 2. čtvrtletí roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
90 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 pokračující Projekt je připravován k předložení do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1372. V roce 2011 nebyla vyhlášena výzva, do níž by šlo zařadit projekt. Finanční prostředky určené na zahájení realizace projektu byly převedeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
91 Plánování sociálních služeb?cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území MSK 2 100,00 6 289,57 2 259,64 35,93 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 17. 6. 2009 usnesením č. 5/303. Vzhledem k restrukturalizaci na straně poskytovatele bylo poskytovatelem dotace vydáno aktualizované rozhodnutí, které bylo přijato radou kraje dne 6. 10. 2010 usnesením č. 64/3869, na základě uvedeného časového posunu a následné Žádosti o podstatnou změnu projektu došlo k posunutí harmonogramu projektu. Z tohoto důvodu budou finanční prostředky čerpány v roce 2012. V prosinci roku 2011 byla na projektový účet připsána dotace, která je určena k financování projektu v následujícím monitorovacím období, proto byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 10. 1. 2012 usnesením č. 101/6513.
92 Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 7 125,00 258 351,93 166 545,60 64,46 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 17. 6. 2009 usnesením č. 5/303. Vzhledem k restrukturalizaci na straně poskytovatele bylo poskytovatelem dotace vydáno aktualizované rozhodnutí, které bylo přijato radou kraje dne 6. 10. 2010 usnesením č. 64/3869, na základě uvedeného časového posunu a následné Žádosti o podstatnou změnu projektu došlo k posunutí harmonogramu projektu. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu 2012 v radou kraje dne 10. 1. 2012 usnesením č. 101/651.
93 Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje 0,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/1033. Usnesením č. 91/5738 ze dne 24. 8. 2011 rozhodla rada kraje o přijetí dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu byla posunuta z důvodu nutnosti opravy žádosti do roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky byly proto zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 10. 1. 2012 usnesením č. 101/6513.
94 Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 200,00 2 469,97 1 914,61 77,52 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010, projekt je financován formou záloh. Realizace projektu byla zahájena 1. 3. 2011. Dle harmonogramu realizace došlo v roce 2011 k částečnému čerpání prostředků, nevyčerpaná část je určena k financování aktivit v roce 2012. Nevyčerpané finanční prostředky byly proto zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 10. 1. 2012 usnesením č. 101/6513.
95 Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji 100,00 4 107,10 2 754,57 67,07 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 21. 4. 2010 usnesením č. 11/1033. Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2011. Dle harmonogramu realizace došlo v roce 2011 k částečnému čerpání prostředků, nevyčerpaná část je určena k financování aktivit v roce 2012. Nevyčerpané finanční prostředky byly proto zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 10. 1. 2012 usnesením č. 101/6513.
96 Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 0,00 115,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu usnesením č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011. Na základě aktualizovaného harmonogramu projektových prací lze předpokládat dokončení projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci v 2. čtvrtletí roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
97 Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 18 000,00 7 000,00 1 201,89 17,17 pokračující Projekt je realizován v rámci ROP. Usnesením č. 81/5028 ze dne 20. 4. 2011 rozhodla rada kraje o přijetí dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V důsledku zpoždění vzniklého v souvislosti s prodloužením procesu výběru dodavatele stavebních prací zůstaly nevyčerpané finanční prostředky, které byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
98 Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 20 000,00 2 000,00 225,57 11,28 pokračující Projekt je realizován v rámci ROP. Projektová žádost byla předložena do výzvy v květnu 2011 a přijata k financování řídícím orgánem v říjnu 2011. Z důvodu mírného zpoždění následkem dlouhého schvalovacího procesu budou stavební a ostatní související výdaje hrazeny v průběhu 1. pololetí 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
99 Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice 11 227,00 2 000,00 158,78 7,94 pokračující Projekt je realizován v rámci ROP. Projektová žádost byla předložena do výzvy v květnu 2011 a přijata k financování řídícím orgánem v říjnu 2011. Z důvodu mírného zpoždění následkem dlouhého schvalovacího procesu budou stavební a ostatní související výdaje hrazeny v průběhu 1. pololetí 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
100 Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských 0,00 120,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo přípravu projektu usnesením č. 21/1764 ze dne 21. 9. 2011. Na základě aktualizovaného harmonogramu projektových prací lze předpokládat dokončení projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci v 2. čtvrtletí roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
101 Rekonstrukce objektu v Horním Benešově na domov pro osoby se zdravotním postižením 15 156,00 0,00 0,00 x ukončená -
102 Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení 11 400,00 1 100,00 150,05 13,64 pokračující Projekt je realizován v rámci ROP. Projektová žádost byla předložena do výzvy v květnu 2011 a přijata k financování řídícím orgánem v říjnu 2011. Z důvodu mírného zpoždění následkem dlouhého schvalovacího procesu budou stavební a ostatní související výdaje hrazeny v průběhu 1. pololetí 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
103 Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení 14 000,00 2 000,00 221,00 11,05 pokračující Projekt je realizován v rámci ROP. Projektová žádost byla předložena do výzvy v květnu 2011 a přijata k financování řídícím orgánem v říjnu 2011. Z důvodu mírného zpoždění následkem dlouhého schvalovacího procesu budou stavební a ostatní související výdaje hrazeny v průběhu 1. pololetí 2012. Nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2012 radou kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 102/6549.
104 Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555 185,00 0,00 0,00 x ukončená -
105 Zpracování studií k transformaci sociálních zařízení 5 000,00 6 291,83 2 398,40 38,12 opakovaná V návaznosti na posun termínů výzev pro předkládání projektů v sociální oblasti k podpoře financování ze zdrojů EU a vztažmo ke změnám v harmonogramech příprav jednotlivých akcí, nebyla zbývající část prostředků čerpána.
CELKEM 208 227,00 318 575,45 183 057,11 57,46    
Tabulka 15 - PŘEHLED VÝDAJŮ V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 (tis. Kč)
  Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 22 633,00 6 045 811,65 6 042 531,08 99,95    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 729 091,00 4 374 434,82 4 374 108,61 99,99    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 121 699,00 177 729,60 164 204,84 92,39    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 399 843,00 984 402,18 547 517,11 55,62    
CELKEM 1 273 266,00 11 582 378,25 11 128 361,64 96,08    
              (tis. Kč)
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečné čerpání Plnění (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu              
1 DP - Podpora aktivit v oblasti sportu 3 000,00 2 999,30 2 999,30 100,00 opakovaná -
2 DP - Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2 000,00 1 975,78 1 975,78 100,00 opakovaná -
3 DP - Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 1 559,00 1 556,80 1 556,80 100,00 pokračující -
4 Hry "Olympiády dětí a mládeže" 5 900,00 8 708,00 5 613,86 64,47 opakovaná Finanční prostředky na zajištění pořádání Her V. zimní olympiády dětí a mládeže, která se uskutečnila na přelomu ledna a února 2012, byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010. Z těchto prostředků byla v závěru roku 2011 poskytnuta na základě uzavřené smlouvy dotace Českému olympijskému výboru. Nevyčerpané finanční prostředky určené na zajištění komplexního organizačního zabezpečení her, budou uhrazeny agentuře TV POLAR až po ukončení her v roce 2012, rovněž prostředky určené na nákup sportovního oblečení pro výpravu zástupců našeho kraje budou uhrazeny na základě uskutečněné veřejné zakázky až po realizaci dodávky, tj. v roce 2012.
5 Významné akce kraje - tělovýchovná činnost 5 500,00 10 877,55 10 877,55 100,00 opakovaná -
6 Kvalita vzdělávání na středních školách 1 940,00 1 570,00 1 569,77 99,99 pokračující -
7 Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 760,00 646,00 646,00 100,00 opakovaná -
8 Podpora soutěží a přehlídek 634,00 634,00 634,00 100,00 opakovaná -
9 Podpora talentů 500,00 573,00 573,00 100,00 ukončená -
10 Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 350,00 350,00 350,00 100,00 opakovaná -
11 Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje 180,00 241,46 239,39 99,14 opakovaná -
12 Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v MSK 130,00 128,64 128,64 100,00 opakovaná -
13 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - konference a soutěž ekologická škola 100,00 100,00 100,00 100,00 opakovaná -
14 Prevence rizikových projevů chování - krajská konference 80,00 75,69 70,69 93,39 ukončená Nižší náklady na realizaci projektu.
15 Náklady spojené s převzetím dluhu a narovnáním věřitele s původním dlužníkem mezi Moravskoslezským krajem, Střední školou technickou a dopravní, Ostrava-Vítkovice, přísp. organizace, a společností ArcelorMittal Ostrava a.s. 0,00 1 091,24 1 091,22 100,00 ukončená -
16 Náklady související se zrušenou ZŠ Krnov 0,00 2,71 2,60 95,94 ukončená -
17 ID - Přístavba sociálního zázemí pro základní školu a víceúčelovou halu v Brumovicích (obec Brumovice) 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00 ukončená -
18 SR - Přímé náklady na vzdělávání 0,00 5 227 713,00 5 227 713,00 100,00 opakovaná -
19 SR - Dotace pro soukromé školy 0,00 555 864,09 555 864,00 100,00 opakovaná -
20 SR - Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 0,00 163 046,00 163 019,35 99,98 opakovaná Úspora z důvodu ukončení činnosti školy v průběhu roku 2011.
21 SR - Hustota a specifika 0,00 38 219,00 38 219,00 100,00 opakovaná -
22 SR - Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 0,00 9 850,00 9 802,00 99,51 opakovaná Nižší náklady na realizaci projektu.
23 SR - Asistenti pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním 0,00 8 418,73 8 347,44 99,15 opakovaná Nedočerpáno z důvodu změn jednotlivých úvazků a ukončení pracovního poměru.
24 SR - Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 0,00 6 112,97 6 080,04 99,46 opakovaná Nižší náklady na realizaci projektu.
25 SR - Soutěže 0,00 858,00 858,00 100,00 opakovaná -
26 SR - Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 0,00 538,75 538,75 100,00 opakovaná -
27 SR - Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 0,00 319,44 319,44 100,00 opakovaná -
28 SR - Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky 0,00 247,92 247,92 100,00 ukončená -
29 SR - Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 0,00 229,28 229,28 100,00 ukončená -
30 SR - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0,00 166,00 166,00 100,00 opakovaná -
31 SR - Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 0,00 68,41 68,41 100,00 opakovaná -
32 SR - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 0,00 29,89 29,88 99,97 opakovaná -
CELKEM 22 633,00 6 045 811,65 6 042 531,08 99,95    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím              
33 Příspěvek na provoz příspěvkovým organiacím v odvětví školství 611 625,00 610 188,10 610 188,10 100,00 opakovaná -
34 Příspěvek příspěvkovým organizacím MSK - odpisy účelově 90 057,00 90 881,00 90 881,00 100,00 opakovaná -
35 Řešení dopadů optimalizačních změn a podpora změn oborů 9 000,00 8 204,00 8 204,00 100,00 pokračující -
36 Zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s využitím ICT 6 315,00 6 252,00 6 252,00 100,00 opakovaná -
37 Dotace příspěvkovým organizacím MSK - účelové (mimo běžný příspěvek na provoz) 5 778,00 8 120,36 8 119,74 99,99 opakovaná -
38 Školní psychologové, školní speciální pedagogové 3 900,00 3 784,16 3 784,16 100,00 opakovaná -
39 Aktivity škol a školských zařízení v oblasti prevence 600,00 579,00 579,00 100,00 opakovaná -
40 Zlepšení vybavenosti škol a školských zařízení v oblasti volného času 500,00 426,53 426,52 100,00 opakovaná -
41 Rozvojový program MSK - podpora projektů programu EU (LEONARDO) 500,00 500,00 500,00 100,00 opakovaná -
42 Podpora soutěží a přehlídek 376,00 376,00 376,00 100,00 opakovaná -
43 Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje 340,00 216,00 216,00 100,00 opakovaná -
44 EVVO - konference, ekologická škola 100,00 100,00 93,31 93,31 opakovaná -
45 Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 0,00 164,00 157,44 96,00 opakovaná Jedna z vybraných organizací obdržela dotaci na předmětnou akci od Statutárního města Ostrava.
46 SR - Přímé náklady na vzdělávání 0,00 3 497 653,00 3 497 653,00 100,00 opakovaná -
47 SR - Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 0,00 103 516,00 103 516,00 100,00 opakovaná -
48 SR - Hustota a specifika 0,00 21 762,00 21 762,00 100,00 opakovaná -
49 SR - Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 0,00 10 402,20 10 402,20 100,00 opakovaná -
50 SR - Asistenti pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním 0,00 4 489,39 4 405,80 98,14 opakovaná -
51 SR - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 0,00 2 444,12 2 337,42 95,63 ukončená Nedočerpáno z důvodu nižšího počtu žáků u maturitní zkoušky.
52 SR - Soutěže 0,00 1 247,00 1 247,00 100,00 opakovaná -
53 SR - Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky 0,00 1 240,20 1 240,20 100,00 opakovaná -
54 SR - Projekty romské komunity 0,00 668,20 547,19 81,89 opakovaná Nebyly splněny podmínky pro poskytnutí dotace. Vráceno do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011.
55 SR - Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 0,00 464,69 464,69 100,00 opakovaná -
56 SR - Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 0,00 286,61 286,60 100,00 ukončená -
57 SR - Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 0,00 138,26 138,25 99,99 opakovaná -
58 SR - Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 0,00 118,00 117,00 99,15 opakovaná -
59 SR - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0,00 114,00 114,00 100,00 opakovaná -
60 SR - Program protidrogové politiky 0,00 59,00 59,00 100,00 opakovaná -
61 SR - Program podpory vzdělávání národnostních menšin 0,00 30,00 30,00 100,00 opakovaná -
62 SR - Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 11,00 11,00 100,00 opakovaná -
CELKEM 729 091,00 4 374 434,82 4 374 108,61 99,99    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů              
63 Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp. 2824 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 21 430,00 28 262,34 27 632,87 97,77 pokračující V roce 2011 bylo realizováno zateplení objektu včetně výměny oken. V závěru roku kraj objednal v rámci dokončovacích prácí sadovou úpravu, drobné opravy omítek, nátěry, opravy systému vytápění a vymalování v suterénu školy, které lze vzhledem ke klimatickým podmínkám a na probíhající topnou sezónu realizovat až na jaře 2012. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 577 tis. Kč do rozpočtu na rok 2012.
64 Rekonstrukce domova mládeže (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 19 400,00 13 109,20 12 207,08 93,12 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení a dále z důvodu méněprací, které byly vyvolané technickými důvody neproveditelnosti akce v plánovaném rozsahu. Současně byla uplatněna sankce za neplnění uzavřené mandátní smlouvy.
65 Výměna oken v objektech obchodní akademie (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 5 800,00 4 027,56 4 027,55 100,00 ukončená -
66 Výměna oken v budově SOU (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 5 500,00 5 500,00 5 446,60 99,03 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení.
67 Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 5 000,00 5 000,00 1 179,59 23,59 pokračující V průběhu roku 2011 došlo k přepracování projektové dokumentace, kdy realizace akce bude prováděna na etapy v nadcházejícím období. V minulém roce byla realizována veřejná zakázka na zhotovitele. Smlouva o dílo byla podepsána v listopadu 2011. Akce byla zahájena v závěru roku a při splatnosti faktury 45 dnů bude část čerpání finančních prostředků přeneseno do roku 2012. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2012.
68 Výměna oken v objektu DD a ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) 4 440,00 4 440,00 3 477,04 78,31 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení a méněpracech.
69 Výměna oken na čelní straně budovy gymnázia (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 310,00 2 924,00 2 922,87 99,96 ukončená -
70 Změna školní jídelny na školní jídelnu - výdejnu (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) 3 970,00 3 970,00 3 970,00 100,00 ukončená -
71 Provedení úprav školní jídelny (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 3 965,00 3 965,00 3 804,36 95,95 ukončená Úspora z důvodu uplatnění DPH krátícím koeficientem.
72 Rekonstrukce střechy na školní jídelně budovy VOŠZ 1. máje 11 (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 3 800,00 2 643,00 2 642,48 99,98 ukončená -
73 Výměna oken v objektu školy SŠE (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 3 600,00 3 940,00 3 902,59 99,05 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení.
74 Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) 3 575,00 3 575,00 3 575,00 100,00 ukončená -
75 Výměna oken části hlavní budovy gymnázia (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 3 500,00 3 218,58 3 217,72 99,97 ukončená -
76 Dokončení výměny oken v pavilonech U 1 a SD2V2 (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 712,00 2 712,00 2 712,00 100,00 ukončená -
77 Rekonstrukce elektroinstalace školy (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 2 690,00 2 690,00 2 690,00 100,00 ukončená -
78 Výměna části oken a dveří (Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 2 600,00 3 800,00 3 718,78 97,86 ukončená Úspora vznikla na základě nejnižší nabídkové ceny v rámci výběrového řízení.
79 Výměna oken a dveří (Střední škola techniky a služeb, Karviná, tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná, příspěvková organizace) 2 470,00 2 470,00 2 470,00 100,00 ukončená -
80 Rekonstrukce objektu ZUŠ v Ostravě na ul. Ludmilina (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 2 343,00 2 503,00 2 503,00 100,00 ukončená -
81 Výměna oken v objektu ZUŠ (Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace) 2 053,00 2 053,00 2 053,00 100,00 ukončená -
82 Dokončení zateplení objektu DD a ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 2 000,00 2 000,00 1 792,95 89,65 pokračující Realizace zateplení objektu probíhá ve dvou etapách, a to v roce 2011 a 2012. Úhrada pozastávky a autorského dozoru bude realizována dle platebních podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Termín úhrady zbývající části finančních prostředků je stanoven po dokončení celého díla. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2012.
83 Rekonstrukce elektroinstalace v budově B na ul. Opletalova 5 (Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2601, příspěvková organizace) 1 949,00 1 949,00 1 949,00 100,00 ukončená -
84 Oprava střechy budov školy (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 1 881,00 2 470,26 2 470,26 100,00 ukončená -
85 Rekonstrukce střechy nad přístavbou DD a ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 1 788,00 1 788,00 1 788,00 100,00 ukončená -
86 Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace, Frýdek - Místek) 1 701,00 1 507,77 1 507,77 100,00 ukončená -
87 Rekonstrukce vytápění objektu tělocvičny (Masarykovo gymnázium, Příbor příspěvková organizace) 1 531,00 1 011,99 1 011,99 100,00 ukončená -
88 Nákup nákladního vozidla pro výuku autoškoly (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená -
89 Instalace regulace ÚT (Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) 1 486,00 1 311,55 1 311,55 100,00 ukončená -
90 Výměna přípojky kanalizace, výměna rozvodů vody a odpadů (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 1 257,00 1 257,00 1 257,00 100,00 ukončená -
91 Celková oprava stropních omítek (Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace) 1 228,00 1 228,00 1 228,00 100,00 ukončená -
92 Rekonstrukce sociálního zařízení (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace) 1 083,00 1 083,00 1 083,00 100,00 ukončená -
93 Rekonstrukce plynové kotelny - II. etapa (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 726,00 726,00 726,00 100,00 ukončená -
94 Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 350,00 350,00 350,00 100,00 ukončená -
95 Přístavba tělocvičny - úhrada doplatku za zpracování PD (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Jablunkovská 241, Třinec, příspěvková organizace) 61,00 61,00 60,60 99,34 ukončená Úspora v rámci investiční akce.
96 Rekonstrukce hřiště včetně oplocení (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 5 394,70 5 178,67 96,00 ukončená Úspora vznikla z důvodu nejnižší nabídkové ceny při výběrovém řízení a méněprací.
97 Zabezpečení požární bezpečnosti budovy a vestavba výtahu (Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 0,00 4 280,72 280,72 6,56 pokračující Finanční prostředky byly účelově určeny na vestavbu výtahu pro přepravu osob, ložního prádla a stravy uživatelům. Na základě požárně bezpečnostního řešení bylo nezbytné provést stavební úpravy objektu a další opatření z hlediska požární bezpečnosti. Akce byla zahájena až v závěru roku. Proto rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2012.
98 Stavební úpravy výcvikové haly v Jamarticích (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 0,00 4 000,00 3 745,81 93,65 pokračující V prosinci roku 2011 byla akce zkolaudována a převzata. Částka ve výši 254,19 tis. Kč, kterou rada kraje svým usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 zapojila do rozpočtu roku 2012, je určena na úhradu pozastávky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo.
99 Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 0,00 3 500,00 2 191,92 62,63 pokračující V říjnu 2011 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby. Akce byla zkolaudována a dána do užívání dne 27. 12. 2011. Vzhledem k platebním podmínkám vyplývajících z uzavřené smlouvy a harmonogramu prací byla splatnost konečné faktury v lednu 2012. Na základě těchto skutečností rada kraje svým unesením č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 zapojila nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2012.
100 Rekonstrukce hygienických zařízení v budově Na Hrázi 1449 (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace) 0,00 2 994,17 2 994,17 100,00 ukončená -
101 Výměna oken a vstupních dveří (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00 ukončená -
102 Výměna oken a vstupních dveří objektu na ul. U Školky 1621 (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace) 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00 ukončená -
103 Oprava a částečná rekonstrukce střech (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace) 0,00 2 440,00 2 440,00 100,00 ukončená -
104 Odstranění havarijního stavu výplní otvorů sportovní haly (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
105 Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená -
106 Odstranění havarijního stavu oken v tělocvičně (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 0,00 1 566,84 1 566,84 100,00 ukončená -
107 Rekonstrukce osvětlení a oprava podlah v dílnách (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, Bruntál) 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená -
108 Stavební úpravy v prostorách hlavní budovy (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 ukončená