Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2012

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2012
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření
1.2 Plnění rozpočtu příjmů
1.2.1 Daňové příjmy
1.2.2 Nedaňové příjmy
1.2.3 Kapitálové příjmy
1.2.4 Přijaté dotace
1.3 Plnění rozpočtu výdajů
1.3.1 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku
1.3.2 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje
1.3.3 Výdaje na vlastní správní činnost kraje
1.3.4 Ostatní výdaje
1.4 Konsolidace
1.5 Financování
1.6 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně
2 Reprodukce majetku kraje
2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů
2.2 Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu
2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů
3 Dotační programy a individuální dotace
3.1 Dotační programy
3.1.1 Dotační program v odvětví dopravy
3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury
3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje
3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu
3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí
3.1.6 Dotační programy v odvětví školství
3.1.7 Dotační program v odvětví územního plánování a stavebního řádu
3.1.8 Dotační program v odvětví zdravotnictví
3.1.9 Dotační programy v odvětví životního prostředí
3.2 Individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007-2013
4.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programové období 2007-2013
4.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007-2013
4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007-2013
4.4 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
5 Peněžní fondy
5.1 Sociální fond
5.2 Zajišťovací fond
5.3 Regionální rozvojový fond
5.4 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje
6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů
6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu
6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy
6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí
6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra
6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví
6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
6.1.11 Dotace poskytnuté Úřadem vlády
6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem
6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů
7 Hospodaření s majetkem
7.1 Majetek kraje
7.1.1 Přehled majetku kraje
7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje
7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje
7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený
8 Hospodaření příspěvkových organizací
8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy
8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury
8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí
8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství
8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy
9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje
9.4 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí
9.5 Ostatní společnosti
9.6 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům
10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2012
12 Závěr
13 Přílohy
13.1 Grafická část
Graf č. 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2005-2012
Graf č. 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2005-2012
Graf č. 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2012
Graf č. 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2012
Graf č. 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2012
13.2 Tabulková část
Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2012 - PŘÍJMY
Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2012 - VÝDAJE
Tabulka č. 3 - Přehled akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2012
Tabulka č. 4 - Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2012
Tabulka č. 5 - Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2012
Tabulka č. 6 - Přehled akcí MSK a globálních grantů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2007-2013 s čerpáním výdajů v roce 2012
Tabulka č. 7 - Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2012
Tabulka č. 8 - Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2012
Tabulka č. 9 - Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2012
Tabulka č. 10 - Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2012
Tabulka č. 11 - Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2012
Tabulka č. 12 - Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2012
Tabulka č. 13 - Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2012
Tabulka č. 14 - Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2012
Tabulka č. 15 - Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2012
Tabulka č. 16 - Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2012
Tabulka č. 17 - Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2012
Tabulka č. 18 - Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2012
Tabulka č. 19 - Přehled výdajů v oblasti financí a správy majetku v roce 2012
Tabulka č. 20 - Výsledek hospodaření za rok 2012 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Tabulka č. 21 - Výsledek hospodaření za rok 2012 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 22 - Výsledek hospodaření za rok 2012 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 23 - Výsledek hospodaření za rok 2012 u příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 24 - Výsledek hospodaření za rok 2012 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
Tabulka č. 25 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
Tabulka č. 26 - Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
Tabulka č. 27 - Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
Tabulka č. 28 - Přehled poskytnutých finančních prostředků v roce 2012 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Tabulka č. 29 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
Tabulka č. 30 - Účetní výkazy za rok 2012 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
Tabulka č. 31 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 32 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
Tabulka č. 33 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Tabulka č. 34 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
Tabulka č. 35 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 36 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
Tabulka č. 37 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 38 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
Tabulka č. 39 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 40 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
Tabulka č. 41 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
Tabulka č. 42 - Sumář účetních výkazů za rok 2012 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
13.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012
Seznam použitých zkratek


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2012

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 rozpočet kraje na rok 2012. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 9.019.403 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6.932.099 tis. Kč a financováním ve výši 2.087.304 tis. Kč (podrobně jsou jednotlivé položky financování popsány v tabulce 1.1).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.543.700 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 169.400 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 79.409 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 2.139.590 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 9.019.403 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 4.787.612 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 4.231.791 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2012 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2012 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.932.099 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.019.403 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2012 orgány kraje. V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných orgány kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.335.945 tis. Kč na 16.268.044 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 9.686.464 tis. Kč na 18.705.867 tis. Kč. Bylo provedeno 442 rozpočtových opatření, všechny byly schváleny radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 9.471.766 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 9.066.909 tis. Kč. Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 1.916.622 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2011 ve výši 1.324.075 tis. Kč a v rámci účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje souvisejícím zapojením prostředků úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 154.044 tis. Kč. K úpravě pouze výdajové části upraveného rozpočtu pak došlo snížením rozpočtovaného úvěrového rámce od Evropské investiční banky z důvodu časového zpoždění při realizaci financovaných investičních akcí o 76.190 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2012 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z 2.087.304 tis. Kč na 2.437.823 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2012 saldo příjmů a výdajů částky -418.820 tis. Kč, což je výsledek o 2.019.003 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2012 činil 1.827.388 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2012 především u financujících položek (třída 8):

 • rozdíl ve výši 268.086 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků, neboť oproti předpokladu došlo ke zpoždění realizace projektů spolufinancovaných tímto úvěrem,
 • rozdíl ve výši 6.797 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem splácení úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem splacených prostředků v důsledku neobdržení všech očekávaných dotací určených na úhradu splátky úvěru,
 • rozdíl ve výši 5 tis. Kč - saldo v rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity - jednalo se o krátkodobé devizové operace vzniklé z důvodu přijetí evropských dotací u projektů přeshraniční spolupráce v EUR a jejich následné směny na CZK s využitím individuálního kurzu pro tuto směnu (spotová operace). Cílem bylo dosažení co nejmenší ztráty vzhledem k využívání pevného kurzu v účetnictví kraje stanoveného pro rok 2012, který byl vyšší než skutečný kurz v okamžiku připisování těchto dotací na účet kraje,
 • prostředky ve výši 70.000 tis. Kč, které stály ke konci roku 2012 mimo rozpočet kraje. Tyto prostředky představují volné zdroje roku 2012 a tvoří část financování (na úhradu části rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji) v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2013. Jedná se o vlastní prostředky kraje, které byly původně určeny na částečné profinancování akcí reprodukce majetku kraje (zejména akce Souvislé opravy silnic II. a III. tříd), přičemž byly nahrazeny finančními prostředky z úvěrového rámce EIB vzhledem k vhodnosti profinancování těchto akcí za pomoci tohoto úvěru,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 319 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových a nedaňových) oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje.

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření

Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v roce 2012 v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 6 932 099 16 268 044 16 402 816 100,8
z toho:        
daňové příjmy 4 543 700 4 371 152 4 513 581 103,3
nedaňové příjmy 169 400 218 761 247 439 113,1
kapitálové příjmy 79 409 66 776 66 888 100,2
přijaté dotace 2 139 590 11 611 356 11 574 909 99,7
VÝDAJE celkem 9 019 403 18 705 867 16 821 636 89,9
z toho:        
běžné výdaje 4 787 612 15 847 528 14 909 261 94,1
kapitálové výdaje 4 231 791 2 858 339 1 912 375 66,9
SALDO příjmů a výdajů -2 087 304 -2 437 823 -418 820 ×
FINANCOVÁNÍ celkem 2 087 304 2 437 823 418 820 ×
z toho:        
- zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2011 625 821 1 949 896 79 764 ×
- nahrazení vlastních prostředků úvěrovými zdroji u akcí reprodukce majetku kraje 0 -70 000 0 ×
- převod do Fondu životního prostředí MSK 0 -42 744 0 ×
- zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 5 789 5 789  
- čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia Regional Infra II 1 000 000 600 000 600 000 ×
- úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000 ×
- úhrada splátky návratných finančních prostředků od SFDI -133 395 -131 882 -131 882 ×
- čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů 1 313 404 544 594 276 508 ×
- úhrada splátky části úvěru od ČSOB -608 526 -307 830 -301 033 ×
- saldo krátkodobých devizových operací 0 0 -5 ×
- nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -319 ×

1.2 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 9.019.403 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 počítal kraj s příjmy v celkové výši 16.268.044 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 100,8 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů.

V roce 2012 došlo k nenaplnění některých plánovaných příjmů z dotací u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 35.643 tis. Kč. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména změnami harmonogramů realizace projektů (ve výši 29.655 tis. Kč) a z důvodu prohlášení neuznatelnosti části realizovaných výdajů ze strany řídících orgánů (ve výši 5.988 tis. Kč).

1.2.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu.

V roce 2012 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 4.511.353 tis. Kč, tj. 103 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2012 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 980 000 950 800 1 030 920 108,4
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 22 000 22 000 17 949 81,6
Daň z příjmů fyzických osob srážková 98 000 98 000 112 744 115,0
Daň z příjmů právnických osob 1 020 000 1 020 000 1 105 927 108,4
Daň z příjmů právnických osob za kraje 12 000 14 860 14 858 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 410 000 2 263 000 2 228 955 98,5
Celkem 4 542 000 4 368 660 4 511 353 103,3

Daň z příjmů právnických osob za kraje (14.858 tis. Kč) byla v roce 2012 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2012 částky 4.496.495 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2012 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 4.530.000 tis. Kč, v průběhu roku 2012 byl rozpočet snížen na 4.353.800 tis. Kč z důvodu nižšího plnění příjmů z daně z přidané hodnoty v roce 2012 oproti původnímu předpokladu. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 3 % z důvodu významného přeplnění u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Tyto přeplněné příjmy ve výši 142.693 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2012.

Na rozpočty krajů v roce 2012 měla negativní vliv změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), kdy od ledna roku 2012 došlo ke snížení podílu, kterým se kraje a obce podílejí na celostátním hrubém výnosu u DPH (u krajů z 8,92 % na 8,29 %), a to z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %. Tento výnos měl být směřován pouze na financování důchodové reformy. Přestože se předpokládalo, že úprava podílu krajů a obcí u DPH nepovede k poklesu inkasa u této daně, Moravskoslezský kraj zaznamenal v roce 2012 z důvodu poklesu ekonomiky u této daně propad inkasa o 5,6 % (133.240 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2011. Oproti tomu došlo k meziročnímu nárůstu inkasa u daní z příjmů fyzických a právnických osob v celkové výši 151.183 tis. Kč. V absolutním vyjádření se na tomto nárůstu podílela především daň z příjmů právnických osob, jejíž inkaso meziročně narostlo o 111.178 tis. Kč. Meziročně tedy došlo k nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 17.943 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2012 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících lednu a červenci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a září, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2012

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2012 činil 2.175 tis. Kč a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 53 tis. Kč.

1.2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2012 objemu 247.439 tis. Kč, tj. plnění na 113 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2012 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 70 916 70 568 99,5
Příjmy z úroků 30 138 47 076 156,2
Odvody příspěvkových organizací kraje 24 296 24 296 100,0
Příjmy z pronájmu 21 823 21 834 100,1
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 21 772 145,1
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 16 227 19 370 119,4
Přijaté sankční platby 11 708 12 894 110,1
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 159 10 186 100,3
Přijaté pojistné náhrady 5 299 5 342 100,8
Ostatní nedaňové příjmy 5 656 5 299 93,7
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 950 2 967 100,6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 893 2 787 96,3
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 1 450 1 450 100,0
Příjmy z prodeje majetku 136 1 484 1 095,2
Příjmy z prodeje zboží 109 109 100,0
Kursové rozdíly v příjmech 0 2 ×
Přijaté neinvestiční dary 1 1 100,0
Nedaňové příjmy celkem 218 761 247 439 113,1

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2012 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí, školství a zdravotnictví vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2012 v úhrnné výši 70.568 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny poskytnuté návratné finanční výpomoci v celkové výši 65.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví školství a zdravotnictví se jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím k zajištění přenesení daňové povinnosti v rámci realizovaných projektů energetických úspor.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Tyto příjmy dosáhly v roce 2012 výše 47.076 tis. Kč. U příjmů z úroků došlo v meziročním srovnání k nárůstu o 12 % i přes skutečnost, že úrokové sazby byly v průběhu roku 2012 na historickém minimu. Takto významné hodnoty inkasovaných úroků bylo dosaženo zejména trvale dobrou spoluprací s bankami, což přispělo ke skutečnosti, že i přes výrazné poklesy úrokových sazeb v průběhu roku 2012 bylo zachováno alespoň přiměřené úrokové zhodnocení, a to ať využitím samostatných produktů (duplo účet, termínovaný vklad, municipální konta apod.), nebo napojením účtů např. do systému cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů. Uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství a sociálních věcí dosáhly celkové výše 24.296 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 23.908 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství ve výši 388 tis. Kč.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků. Skutečné plnění činilo 16.592 tis. Kč. Rada kraje na svém jednání dne 16. 10. 2012 usnesením č. 122/8077 rozhodla o odložení splatnosti 2. splátky nájemného za rok 2012 za užívání podniku Letiště Ostrava - Mošnov na termín do 15. 12. 2013 a dále na svém jednání dne 4. 12. 2012 usnesením č. 4/98 rozhodla o odložení splatnosti 2. splátky nájemného za rok 2011, jejíž splatnost byla již dříve posunuta do roku 2012, na termín do 30. 6. 2013.

Ostatní příjmy z pronájmu dosáhly výše 5.242 tis. Kč. Z toho část v celkové výši 3.651 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Zbývající část je tvořena zejména příjmem z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov ve výši 1.177 tis. Kč a příjmem z pronájmu areálu dolu Hlubina ve výši 120 tis. Kč.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 21.772 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 19.370 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let. V odvětví školství dosahují tyto příjmy výše 8.147 tis. Kč, z toho největší podíl představují vratky v rámci realizovaných globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2.296 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy v odvětví zdravotnictví ve výši 3.687 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 1.865 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 1.664 tis. Kč, v odvětví dopravy ve výši 1.446 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 1.067 tis. Kč.

Sankční platby byly přijaty ve výši 12.894 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy ve výši 8.363 tis. Kč a v odvětví životního prostředí ve výši 3.780 tis. Kč. V odvětví dopravy představuje částka ve výši 6.889 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a částka ve výši 759 tis. Kč smluvní pokutu za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 10.186 tis. Kč byly naplněny zejména příjmem od společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. za škodu vzniklou kraji v souvislosti s havárií mostu ev. č. 464-014 ve Studénce ve výši 5.919 tis. Kč, refundací nákladů účelně vynaložených na opravu a údržbu nemovitostí od města Horní Benešov ve výši 1.500 tis. Kč, příspěvkem Českého olympijského výboru na pořádání Zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2012 v Moravskoslezském kraji ve výši 1.000 tis. Kč a dále úhradami nákladů řízení spojených s výběrem pokut v odvětví dopravy ve výši 607 tis. Kč.

V roce 2012 obdržel kraj na účet přijaté pojistné náhrady v celkové výši 5.342 tis. Kč. Jednalo se především o plnění za škody na majetku příspěvkových organizací kraje v odvětví školství ve výši 4.920 tis. Kč.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představuje největší položku příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 3.850 tis. Kč.

1.2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 66.888 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2012 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 29 458 29 460 100,0
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 12 071 12 181 100,9
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 17 17 100,0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 10 000 10 000 100,0
Ostatní investiční příjmy 15 230 15 230 100,0
Kapitálové příjmy celkem 66 776 66 888 100,2

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2012 příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 41.641 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 112 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Mezi objemově nejvýznamnější patří příjmy z prodeje pozemků v k. ú. Mošnov ve výši 20.772 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemku v k. ú. Frýdek ve výši 6.570 tis. Kč, z prodeje pozemků v k. ú. Nošovice ve výši 5.026 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemků v k. ú. Klimkovice ve výši 3.700 tis. Kč a z prodeje budov a pozemků v k. ú. Místek ve výši 3.350 tis. Kč.

Částku ve výši 17 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku - havarovaného vozidla Škoda Fabia.

V průběhu roku 2012 byly na účet kraje přijaty dary do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v celkové výši 10.000 tis. Kč, z toho od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. ve výši 5.000 tis. Kč, od společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ve výši 2.000 tis. Kč, od společnosti OKD, a.s. ve výši 2.000 tis. Kč a od Nadace ČEZ ve výši 1.000 tis. Kč.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 15.230 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.2.4 Přijaté dotace

V roce 2012 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.586.069 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 10.669.463 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 113.129 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 862.470 tis. Kč,
 • od cizích států 18.231 tis. Kč,
 • od Národního fondu 33.431 tis. Kč,
 • od mezinárodních institucí 429 tis. Kč,
 • od ostatních rozpočtů ústřední úrovně 1.310 tis. Kč a
 • od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obec) 735 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Objemy přijatých dotací v roce 2012 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2012 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2012
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 143 065
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 478 005
Ministerstvo dopravy 198 587
Ministerstvo práce a sociálních věcí 96 830
z toho ISPROFIN: 22 113
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 59 147
Ministerstvo pro místní rozvoj 11 887
z toho ISPROFIN: 8 587
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 3 299
Ministerstvo financí 122 502
z toho Souhrnný dotační vztah 113 129
z toho ISPROFIN: 845
Ministerstvo životního prostředí 42 235
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 42 092
Ministerstvo zemědělství 21 302
Ministerstvo vnitra 17 643
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 9 622
Ministerstvo zdravotnictví 10 231
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 3 414
Ministerstvo kultury 2 925
z toho ISPROFIN: 560
Státní fond životního prostředí 1 907
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 091
Úřad vlády České republiky 350
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 10 669 463
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 862 470
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 862 470
Cizí státy 18 231
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 18 122
Národní fond 33 431
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 33 431
Mezinárodní instituce 429
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 429
Ostatní rozpočty ústřední úrovně 1 310
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 310
Kraje v rámci ČR 717
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 422
Obce v rámci ČR 18
CELKEM ostatní zdroje 916 606
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 11 586 069
z toho ISPROFIN: 32 105
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 512 855

Z celkově přijatých dotací v roce 2012 v objemu 11.586.069 tis. Kč byly prostředky ve výši 11.148 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2012 do státního rozpočtu a prostředky ve výši 12 tis. Kč do rozpočtů ostatních krajů z důvodu vyúčtování provozu videokonference za 1. pololetí roku 2012.

Přílohou č. 5 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 113.129 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2012 dotace v celkové výši 862.470 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na jednotlivé akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

V rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS obdržel kraj od Ministerstva financí Slovenské republiky, Žilinského samosprávného kraje (Slovenská republika) a Okresu Ratiborsky (Polská republika) dotace v celkové výši 18.231 tis. Kč. Prostředky byly určeny na spolufinancování 2 projektů v odvětví dopravy a 1 projektu v odvětví cestovního ruchu.

Od Národního fondu obdržel kraj neinvestiční dotace v celkové výši 24.193 tis. Kč a investiční dotace v částce 9.238 tis. Kč. Jednalo se zejména o přijaté dotace ve výši 32.359 tis. Kč poskytnuté v rámci Fondu solidarity a účelově vázané na financování nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, a to na akci "Povodně 2010". Dále byly přijaty prostředky účelově určené na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a poskytnuté na realizaci 4 projektů, a to v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ve výši 503 tis. Kč, Program švýcarsko-české spolupráce ve výši 119 tis. Kč a v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 450 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů obdržel kraj finanční prostředky od mezinárodních institucí v celkové výši 429 tis. Kč. Jednalo se o úhradu evropského podílu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce, a to u 2 projektů - "Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji" ve výši 207 tis. Kč a projekt "Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka" ve výši 222 tis. Kč, který je k 31. 12. 2012 finančně ukončen.

Dále byly přijaty ostatní transfery od rozpočtů ústřední úrovně - Domu zahraničních služeb v celkové výši 1.310 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví školství, a to v rámci Komunitárních programů.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj 1. část dotace vztahující se k 1. pololetí 2012, a to v celkové výši 295 tis. Kč. Tato dotace byla vyúčtována a nespotřebovaná část ve výši 12 tis. Kč jednotlivým krajům vrácena. Příjem a zúčtování 2. části dotace vztahující se k 2. pololetí 2012 proběhne v 1. polovině roku 2013. V rámci projektu spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů "Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji" přijal kraj od Olomouckého kraje celkem 422 tis. Kč. Jedná se o víceletý projekt, jehož zúčtování dosud neproběhlo.

V rámci závěrečného vypořádání projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje" spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů byl přijat doplatek podílu od Statutárního města Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 18 tis. Kč.

1.3 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 9.019.403 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2012 výše 18.705.867 tis. Kč, z toho běžných výdajů 15.847.528 tis. Kč a kapitálových výdajů 2.858.339 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými příjmy a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2011. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2012 dosáhlo výše 16.821.636 tis. Kč, což představuje plnění na 90 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 94 % a kapitálové výdaje na 67 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2012 (v tis. Kč)
Druh výdaje Rozpočet na rok 2012 Skutečnost k 31. 12. 2012 Čerpání UR (%)
Schválený Upravený
Běžné výdaje 4 787 612 15 847 528 14 909 261 94,1
Kapitálové výdaje 4 231 791 2 858 339 1 912 375 66,9
Výdaje celkem 9 019 403 18 705 867 16 821 636 89,9

Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je ještě rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2012 (v tis. Kč)
Odvětví Rozpočet na rok 2012 Skutečnost k 31. 12. 2012 Čerpání UR (%)
Schválený Upravený
Doprava 4 503 081 3 411 529 3 205 308 94,0
Krizové řízení 65 505 133 021 102 494 77,1
Kultura 267 935 245 802 234 957 95,6
Prezentace kraje a ediční plán 21 140 22 632 16 529 73,0
Regionální rozvoj 188 080 324 128 170 630 52,6
Cestovní ruch 61 937 85 196 52 372 61,5
Sociální věci 552 785 460 624 359 355 78,0
Školství 1 294 960 11 715 071 11 225 454 95,8
Územní plánování a stavební řád 2 100 6 840 4 146 60,6
Zdravotnictví 1 203 075 1 089 665 788 177 72,3
Životní prostředí 130 265 173 619 112 075 64,6
Finance a správa majetku 224 176 573 944 122 996 21,4
Činnost zastupitelstva kraje 40 412 36 344 31 322 86,2
Vlastní správní činnost kraje 455 629 416 993 386 402 92,7
Ostatní 8 323 10 460 9 420 90,1
Výdaje celkem 9 019 403 18 705 867 16 821 636 89,9

1.3.1 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku

Celkový objem prostředků na výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje ve schváleném rozpočtu na rok 2012 činil 8.290.863 tis. Kč, upravený rozpočet dosáhl výše 17.668.126 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků k 31. 12. 2012 pak činilo 16.271.497 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 92 %.

Pro oblast financí a správy majetku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 vyčleněny prostředky ve výši 224.176 tis. Kč, během roku 2012 byl upravený rozpočet navýšen na 573.944 tis. Kč, z toho rozpočet zařazené rezervy pro tvorbu rozpočtu následujícího roku činil celkem 422.394 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 122.996 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích a v oblasti finance a správa majetku včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.3.2 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 40.362 tis. Kč byl během roku 2012 upraven na částku 36.294 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na činnost zastupitelstva za rok 2012 činily 31.322 tis. Kč, tj. 86 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.8).

Tabulka 1.8: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje (v tis. Kč)
Pol. Činnost zastupitelstva kraje Rok 2012
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Čerp/UR (%)
5019 Ostatní platy 470 470 382 81,3
5021 Ostatní osobní výdaje 800 665 570 85,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 19 967 19 967 19 303 96,7
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 576 571 99,1
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 869 1 869 1 764 94,4
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 971 1 971 1 844 93,5
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 160 160 130 81,2
5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 41 28 68,0
Mzdové výdaje včetně odvodů  25 829 25 719 24 591 95,6
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 200 161 80,6
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960 1 541 1 468 95,3
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 760 760 356 46,8
5142 Realizované kurzové ztráty 50 50 0 0,2
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 700 631 90,1
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 360 360 190 52,8
5163 Služby peněžních ústavů 10 15 7 45,0
5164 Nájemné 170 170 66 39,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 459 33 7,2
5167 Služby školení a vzdělávání 118 118 58 48,9
5169 Nákup ostatních služeb 465 575 391 68,0
5171 Opravy a udržování 620 620 495 79,8
5173 Cestovné 1 050 1 050 555 52,9
5175 Pohoštění 1 670 1 920 1 488 77,5
5176 Účastnické poplatky na konference 80 80 9 10,8
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 35 35 1 2,9
5194 Věcné dary 130 100 56 56,1
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (příspěvek Asociaci krajů) 700 700 700 100,0
5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům (Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost) 0 30 30 100,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 15 100,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 40 22 54,4
5901 Nespecifikované rezervy 5 000 1 037 0 0,0
Provozní výdaje  14 533 10 575 6 731 63,6
Celkem běžné výdaje 40 362 36 294 31 322 86,3

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále výdaje na pohoštění a cestovní náhrady.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje činil 50 tis. Kč, prostředky byly určeny na pořízení hardwarového vybavení. V průběhu roku 2012 nebyly prostředky čerpány.

1.3.3 Výdaje na vlastní správní činnost kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 380.226 tis. Kč byl během roku 2012 snížen na částku 378.787 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje za rok 2012 činily 363.840 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.9).

Tabulka 1.9: Běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje (v tis. Kč)
Pol. Vlastní správní činnost kraje Rok 2012
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Čerp/UR (%)
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 000 230 242 228 701 99,3
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 2 400 1 932 80,5
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 57 500 58 460 58 243 99,6
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 700 21 072 20 989 99,6
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 966 1 041 1 015 97,5
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 276 978 76,6
Mzdové výdaje včetně odvodů 312 466 314 491 311 858 99,2
5131 Potraviny 10 10 5 46,3
5132 Ochranné pomůcky 120 120 83 69,0
5133 Léky a zdravotnický materiál 40 40 10 25,6
5134 Prádlo, oděv a obuv 150 150 44 29,2
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 640 640 286 44,8
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 185 3 385 3 006 88,8
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 045 4 545 3 847 84,6
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 100 100 4 4,3
5151 Studená voda 500 560 552 98,6
5152 Teplo 3 800 3 200 2 739 85,6
5154 Elektrická energie 5 500 4 852 3 845 79,2
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 600 1 551 96,9
5161 Služby pošt 3 005 1 505 1 502 99,8
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 715 1 365 1 095 80,3
5163 Služby peněžních ústavů 52 97 81 83,4
5164 Nájemné 153 153 116 75,8
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 990 869 425 48,9
5167 Služby školení a vzdělávání 3 550 3 394 2 633 77,6
5169 Nákup ostatních služeb 28 489 26 333 22 517 85,5
5171 Opravy a udržování 4 400 4 300 3 269 76,0
5172 Programové vybavení 530 655 634 96,8
5173 Cestovné 4 855 4 856 3 045 62,7
5175 Pohoštění 400 400 322 80,4
5176 Účastnické poplatky na konference 150 180 94 52,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 25 25 99,5
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 4 0 0,0
5191 Zaplacené sankce 0 1 1 100,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 192 392 171 43,7
5194 Věcné dary 15 15 0 0,0
5361 Nákup kolků 50 50 23 45,4
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 500 58 11,5
Provozní výdaje 67 760 64 296 51 983 80,8
Celkem běžné výdaje  380 226 378 787 363 840 96,1

Největší objem běžných výdajů určených na vlastní správní činnost kraje představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2012 byl radou kraje stanoven na 680 a v průběhu roku 2012 k jeho navýšení ani snížení nedošlo.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 8.390 tis. Kč byl během roku 2012 upraven na částku 11.061 tis. Kč (navýšení rozpočtu bylo způsobeno zejména účelovým převodem nevyčerpaných prostředků roku 2011 do rozpočtu kraje roku 2012 ve výši 2.191 tis. Kč, a to na dokončení akce "Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko", na pořízení 2 ks serverů a na instalaci optických tras). Skutečné kapitálové výdaje činily 7.568 tis. Kč, tj. 68 % upraveného rozpočtu.

V rámci vlastní správní činnosti kraje byl schválen rozpočet výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 67.013 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2012 upraven na částku 27.312 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 15.161 tis. Kč, tj. 56 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů).

V roce 2012 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prováděno na základě rámcové smlouvy uzavřené se společností, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář a na základě Mandátní smlouvy na poskytování komplexních služeb v souvislosti se zpracováním zadávacích řízení na výběr dodavatele pro zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje uzavřené se společností Admia Consult s.r.o. Tyto společnosti realizovaly v roce 2012 pro Moravskoslezský kraj celkem 98 veřejných zakázek. K 31. 12. 2012 bylo s ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek v roce 2012 a na nastavení platební podmínek uhrazeno těmto společnostem celkem 10.825 tis. Kč. Výdaje spojené s administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3.4 Ostatní výdaje

Rozpočet kraje dále obsahuje akce, které nelze taxativně přiřadit do konkrétního odvětví. V roce 2012 se jednalo především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu, o výdaje související s volbami do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstva kraje, do zastupitelstev obcí a s přípravou volby prezidenta ČR. Ve schváleném rozpočtu byly na tyto výdaje vyčleněny prostředky ve výši 8.323 tis. Kč, v průběhu roku 2012 byly navýšeny na 10.460 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2012 celkem 9.420 tis. Kč.

1.4 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2012 hodnoty 9.971 mil. Kč, přesuny prostředků Sociálního fondu a Fondu životního prostředí proběhly v objemu 42 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 10.013 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.5 Financování

Pro rok 2012 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 2.087.304 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2012 byl, stejně jako v předešlých letech, částečně postaven na financování využitím části volných zdrojů roku 2011 v celkové výši 625.821 tis. Kč, dále na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků v celkové výši 2.313.404 tis. Kč a rozpočtovaných splátek těchto půjčených prostředků ve výši 851.921 tis. Kč. Zapojením zdrojů roku 2011 a cizích návratných zdrojů financování byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná.

Tabulka 1.10: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2012 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012
CELKEM 2 087 304 2 437 823 418 820
z toho:      
- zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2011 625 821 1 949 896 79 764
- nahrazení vlastních prostředků úvěrovými zdroji u akcí reprodukce majetku kraje 0 -70 000 0
- převod do Fondu životního prostředí MSK 0 -42 744 0
- zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 5 789 5 789
- čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia Regional Infra II 1 000 000 600 000 600 000
- úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000
- úhrada splátky návratných finančních prostředků od SFDI -133 395 -131 882 -131 882
- čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů 1 313 404 544 594 276 508
- úhrada splátky části úvěru od ČSOB -608 526 -307 830 -301 033
- saldo krátkodobých devizových operací 0 0 -5
- nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -319

Od počátku roku 2012 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2011, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2012 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2011 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2012, z částky 625.821 tis. Kč na částku 1.949.896 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a akce reprodukce majetku kraje, u kterých došlo k prodloužení či přesunu doby realizace a prostředků zapojených k úhradě ostatních závazků v oblasti samosprávných činností kraje, zejména souvisejících se smluvními závazky roku 2011. V průběhu roku byly mimo rozpočet kraje na rok 2012 vyčleněny finanční prostředky ve výši 112.744 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 70.000 tis. Kč tvoří část financování v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 a jsou blíže popsány v úvodu kapitoly 1. Zbývající prostředky ve výši 42.744 tis. Kč představují převod do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, přičemž z této částky byly zapojeny a současně použity v rámci rozpočtu kraje na rok 2012 prostředky ve výši 5.789 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 došlo k souhrnným rozpočtovým úpravám v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2013, byla mimo jiné snížena o 300.786 tis. Kč rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce od Československé obchodní banky, a.s. pro rok 2012 a úhrada splátky návratné finanční výpomoci od Státního fondu dopravní infrastruktury o 1.423 tis. Kč. Dále byl snížen rozpočet čerpání úvěrových rámců pro rok 2012, a to od Československé obchodní banky, a.s. o částku 768.810 tis. Kč a Evropské investiční banky o částku 400.000 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2012 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -2.437.823 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.437.823 tis. Kč). Podrobně jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.10.

Celková zadluženost Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2012 dosáhla 1.805.719 tis. Kč. V následující části podkapitoly je uveden přehled použití cizích zdrojů financování rozpočtu roku 2012.

Kontokorentní úvěr České spořitelny, a.s.

Na základě výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500.000 tis. Kč se společností Česká spořitelna, a. s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005. Usnesením č. 22/1839 ze dne 14. 12. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro rok 2012. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 27. 12. 2011. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2012 s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. Dále usnesením č. 23/1957 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru. Tímto dodatkem došlo ke změně odchylky úrokové sazby a ke změně typu úvěru z komitovaného na nekomitovaný úvěr. V průběhu roku 2012 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno čerpání tohoto kontokorentního úvěru, a to z důvodu plnění příjmů dle očekávání. Na počátku a konci roku 2012 byl stav účtu kladný.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005-2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny tohoto úvěru je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2012 kraj splatil část jistiny ve výši 110 mil. Kč. K 31. 12. 2012 činí objem nesplacených finančních prostředků 660.000 tis. Kč.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt musí být dokončen do 31. 12. 2015. V prosinci 2011 byla čerpána 1. tranše úvěrového rámce ve výši 350.000 tis. Kč. Jistina této tranše bude splácena v letech 2016 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 35.000 tis. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2013, bylo v průběhu roku 2012 upraveno plánované čerpání tohoto úvěru pro rok 2012 z částky 1.000 mil. Kč na částku 600 mil. Kč. Rada kraje usnesením č. 120/7932 ze dne 18. 9. 2012 rozhodla čerpat 2. tranši úvěrového rámce od EIB ve výši 600.000 tis. Kč a dne 15. 10. 2012 byla na účet Moravskoslezského kraje tato tranše připsána. Jistina této tranše bude splácena rovněž v letech 2016 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 60.000 tis. Kč. Zbývající část úvěrového rámce má kraj možnost odčerpat do 30. 9. 2015. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2012 tedy činí 950.000 tis. Kč. Použití 1. a 2. tranše úvěrového rámce na konkrétní projekty je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 1.11: Přehled projektů zčásti financovaných 1. a 2. tranší EIB (v tis. Kč)
Název akce Čerpání 1. tranše Výše 2. tranše Čerpání 2. tranše v roce 2012
2011 2012
Modernizace škol ve stavebnictví 1 911 0 1 500 525
Vozidla pro život 2 163 0 1 824 1 824
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 3 873 0 7 700 4 649
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě 4 979 0 19 816 19 546
Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu 5 781 9 0 0
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 14 070 430 1 940 1 940
Mosty 2010 33 542 1 117 0 0
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 39 218 282 3 128 3 128
Silnice 2009 - obchvat Opava 103 527 9 097 86 188 86 188
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 0 0 171 166
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 0 0 1 000 0
VIA Lyžbice 0 0 17 800 14 912
Silnice 2010 0 0 26 347 21 024
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 0 0 23 500 20 902
Silnice 2011 0 0 97 000 96 303
Silnice 2011 - II. etapa 0 0 2 500 0
Silnice III/4689 Petrovice 0 0 1 550 331
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o., na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 0 0 2 224 2 224
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 0 39 334 38 749
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 0 0 18 000 4 253
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 0 0 33 500 27 732
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku 0 0 20 500 10 187
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 0 50 666 48 524
Celkem akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 209 065 10 935 456 190 403 109
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd v roce 2011 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 110 385 0 0 0
Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp.2824 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava - Mariánské Hory) 19 615 0 0 0
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd v roce 2012 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 0 111 000 111 000
Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 0 0 500 500
Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 0 19 310 14 513
Rekonstrukce mostů 480-001, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 0 5 000 5 000
Rekonstrukce kuchyně (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0 0 8 000 8 000
Celkem akce reprodukce majetku kraje 130 000 0 143 810 139 013
CELKEM 339 065  10 935  600 000 542 122
350 000

Pozn.: Nedočerpané finanční prostředky 2. tranše ve výši 57.878 tis. Kč byly použity na financování výše uvedených akcí, které plynule pokračovalo na počátku roku 2013.

Návratné finanční zdroje od Státního fondu dopravní infrastruktury

Usnesením č. 20/1600 ze dne 22. 6. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje přijmout návratné finanční prostředky na rok 2011 od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na předfinancování výstavby, modernizace a oprav silnic spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v maximální výši 120.500 tis. Kč. Následně zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 21. 9. 2011 usnesením č. 21/1727 přijmout další návratné prostředky od SFDI, a to v maximální výši 144.500 tis. Kč. Prostředky byly určeny k zajištění plynulého financování provedených prací na silničních projektech spolufinancovaných z fondů EU do doby poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, v roce 2011. K 31. 12. 2011 kraj využil z celkového maximálního objemu 265.000 tis. Kč finanční prostředky v objemu 129.930 tis. Kč. K 31. 12. 2011 bylo splaceno 19,4 tis. Kč.

V roce 2012 byla ze strany MSK provedena dílčí splátka těchto půjčených prostředků v celkové výši 128.487,4 tis. Kč. Nesplacený zůstatek k 31. 12. 2012 tedy činí 1.423,2 tis. Kč a bude splacen v roce 2013.

Dále kraj v roce 2012 doplatil zbývající část půjčených prostředků od SFDI, přijatých na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1043 ze dne 23. 6. 2010, ve výši 3.395 tis. Kč.

Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s.

Za účelem pokrytí zvýšených finančních potřeb kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2010 až 2013 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.500 mil. Kč mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Na splácení úvěru budou použity prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V souvislosti se skutečností, že kraj potřebuje oproti původnímu předpokladu více prostředků na úhradu vlastního podílu, rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 21. 9. 2011 usnesením č. 21/1726 o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Obsahem předmětného dodatku je zpřesnění účelu smlouvy, kdy je umožněno použít část prostředků úvěrového rámce i na úhradu vlastního podílu kraje. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů probíhá v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, maximální doba splatnosti každého z těchto dílčích úvěrů je stanovena nejpozději k datu 31. 12. 2015.

Počáteční nesplacený zůstatek úvěru k 1. 1. 2012 činil 218.821 tis. Kč. Pro rok 2012 bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s využitím části tohoto úvěru ve výši 1.313.404 tis. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se zpožděním realizací projektů s ohledem na pozdější vyhlášení výzev, dále z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele a s tím související změny v harmonogramech jednotlivých projektů došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2013 a bylo sníženo plánované čerpání dílčích úvěrů pro rok 2012, a to na částku 544.594 tis. Kč. Od počátku roku 2012 do 31. 12. 2012 kraj odčerpal finanční prostředky ve výši 276.508 tis. Kč. Snížena byla rovněž rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce pro rok 2012, a to z 608. 526 tis. Kč na 307.830 tis. Kč. Od počátku roku 2012 do 31. 12. 2012 bylo uhrazeno celkem 301.034 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2012 činí 194.295 tis. Kč, z toho nesplacená výše úvěru použitého na úhradu vlastního podílu kraje činí 19.191 tis. Kč a nesplacená výše úvěru na již neuznané výdaje činí 11.754 tis. Kč.

Tabulka 1.12: Přehled projektů financovaných v roce 2012 z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a.s. (v tis. Kč)
Název akce Počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 Splaceno k 31. 12. 2012 Čerpáno k 31. 12. 2012 Zůstatek ke splacení*
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 261,46 140,86 364,61 485,21
VIA Lyžbice 0 0 5 051,30 5 051,30
Silnice 2009 - obchvat Opava 36 196,91 54 092,96 82 447,59 64 551,53
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 6 303,10 11 249,93 5 531,01 584,18
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 59 884,52 68 756,98 11 912,77 3 040,31
Silnice 2010 0 14,18 16 775,53 16 761,35
Mosty 2010 16 662,73 19 219,19 2 606,93 50,47
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 23,86 0 1 668,63 1 692,49
Silnice III/4689 Petrovice 0 0 772,73 772,73
Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa  0 0 14 426,30 14 426,30
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 306,07 3 664,61 9 651,69 6 293,15
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě 0 1 563,37 1 563,37 0
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 10 549,54 20 848,64 10 350,09 50,99
Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II 22 214,57 22 214,57 0 0
Beskydská magistrála 4 191,58 4 191,58 0 0
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 298,12 0 8 232,61 8 530,73
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 34 138,81 32 733,52 0 1 405,28
Modernizace škol ve stavebnictví 3 777,17 3 727,57 6 479,67 6 529,27
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 2 992,87 29 240,49 26 270,65 23,02
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 0 33,07 998,32 965,25
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 18 351,17 0 5 874,81 24 225,98
Vozidla pro život 0 22 499,65 22 499,65 0
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) 1 590,31 1 590,31 503,45 503,45
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 0 19 190,52 19 190,52
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické díly ve Městě Albrechticích 0 0 4 394,36 4 394,36
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71 366,06 0 0 366,06
Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení 0 0 2 553,39 2 553,39
Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555 15,26 0 0 15,26
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 96,11 0 0 96,11
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o., na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 601,20 5 252,00 16 044,43 11 393,62
Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení  0 0 183,32 183,32
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) 0 0 0 0
MECHATRONIKA 0 0 159,89 159,89
CELKEM 218 821,41 301 033,50 276 507,60 194 295,52

*Pozn.: Celková výše nesplaceného úvěru včetně roku 2010 a 2011.

Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2012 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje, vyjma depozitního účtu, 1,980,2 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 79 bankovních účtech a 2 účtech termínovaných vkladů, vedených u 8 bank (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UnicreditBank Czech Republic, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s., PPF Banka, a.s. a J&T Banka, a.s.).

Výše uvedené prostředky ve výši 1.980,2 mil. Kč byly rozmístěny takto:

 • 156,2 mil. Kč na účtech fondů (fond životního prostředí - napojen do systému cash-poolingu s vyšším úrokovým zhodnocením, zajišťovací fond - zhodnocení na bázi individuálního úročení, sociální fond a regionální rozvojový fond s pásmovým úročením),
 • 150,0 mil. Kč na dlouhodobém (tříletém) termínovaném vkladu u Raiffeisenbank, a.s., s 3 měsíční výpovědní lhůtou a měsíčním připisováním úroků na účet kraje,
 • 150,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu u J&T Banky, a.s., který je založen na principu krátkodobého termínovaného vkladu s 3-měsíční výpovědní lhůtou a čtvrtletním připisováním úroků na účet kraje,
 • 1.524,0 mil. Kč na běžných účtech s tímto rozdělením:
  • 552,8 mil. Kč (včetně fondu životního prostředí) na běžných účtech napojených do systému tzv. cash-poolingu, který umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoliv omezení. Z částky 552,8 mil. Kč tvoří 344,0 mil. Kč prostředky, které jsou uloženy na účtech globálních grantů. Do tohoto systému jsou dále napojeny i účty 43 příspěvkových organizací kraje, které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2012 prostředky ve výši cca 997,7 mil. Kč,
  • 971,2 mil. Kč na samostatných běžných účtech, které ve většině případů dosahují vyššího úrokového zhodnocení, např. v systému tzv. duplo účtu, vedením speciálního účtu pro prostředky školských dotací nebo výhodnějším nastavením sazeb u účtů využívaných pro běžný bankovní styk kraje.

1.6 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje krajský úřad orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje v roce 2012 rozhodovala v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech rozhodoval o uložení odvodu do rozpočtu kraje krajský úřad. Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2012 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 84 kontrol. Z tohoto počtu bylo ve 12 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 650 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 22 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V 10 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 81 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2012 provedeno odborem kontroly a interního auditu celkem 51 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem ve 29 případech v celkové výši 3.378 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu grantová schémata Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji, Síť sociální integrace, Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch. V roce 2012 se při kontrolách ex-post těchto projektů kontrolovaly povinnosti, které byly konečným uživatelům stanoveny pro období udržitelnosti (výstupy akce, udržitelnost pracovních míst apod.). V průběhu roku 2012 nebylo porušení rozpočtové kázně zjištěno.

V roce 2012 probíhaly veřejnosprávní kontroly zaměřené zejména na grantové projekty financované z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu pověřen výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Vzhledem k tomu, že tyto globální granty jsou financovány zálohově a stejně tak i grantové projekty z nich financované, probíhají veřejnosprávní kontroly na místě již v průběhu realizace projektů (min. 1× za dobu realizace projektu) a výdaje jsou příjemcům podpory vyúčtovávány průběžně na základě doložených účetních dokladů a vyúčtování poskytnuté zálohy. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílí, projekty jsou financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuruje jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2012 bylo porušení rozpočtové kázně konstatováno celkem v 19 případech v celkové částce 1.067 tis. Kč.

V roce 2012 byly dále realizovány veřejnosprávní kontroly žádostí měst a obcí o poskytnutí dotace na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Moravskoslezského kraje před poskytnutím dotace. Tyto finanční prostředky byly poskytovány z Fondu solidarity Evropské unie prostřednictvím Ministerstva financí ve smyslu a za podmínek uvedených v Závazné metodice realizace Fondu solidarity Evropské unie v České republice. V této oblasti bylo provedeno celkem 41 kontrol, porušení rozpočtové kázně nebylo konstatováno.

2 Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investiční , tak na neinvestiční akce.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2012 dosáhly celkové výše 2.418.740 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.237.424 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 181.316 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 72,2 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci informačního systému programového financování ve výši 30.700 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 1.202.010 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo v některých případech ovlivněno prodlouženými procesy správních řízení na vydání stavebních povolení a na schválení žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nebo zpožděním zadávacích řízení.

Tabulka 1.13: Reprodukce majetku kraje dle převažujícího zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje 2012
Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání rozpočtu v %
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 738 978,2 513 262,2 69,5
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 31 072,3 30 700,1 98,8
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 1 648 689,9 1 202 009,5 72,9
Celkem 2 418 740,4 1 745 971,8 72,2

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje částku 588.936 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet navýšen na částku 738.978 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 557.661 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 181.316 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 150.042 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením části účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2011 ve výši 240.712 tis. Kč (na začátku roku 2012) a následným snížením upraveného rozpočtu 2012 o částku 94.332 tis. Kč (na konci roku 2012) - ta byla následně použita jako zdroj pro tvorbu rozpočtu 2013.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2012 činilo 513.262 tis. Kč, tj. 69,5 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví zdravotnictví, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 67.326 tis. Kč. Na toto navýšení měla největší vliv akce "Rekonstrukce stravovacího provozu" pro příspěvkovou organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, kde došlo k navýšení rozpočtu akce o 24.000 tis. Kč. Dále se jednalo zejména o akci "Pojízdný skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem" pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvkovou organizaci s navýšením rozpočtu o 5.968 tis. Kč, a pokračující akce "Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje", kde došlo k navýšení o 5.600 tis. Kč.

Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví dopravy, a to o částku 65.931 tis. Kč. Na toto navýšení měla největší vliv akce "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" realizovaná příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, kde došlo k navýšení rozpočtu o 69.847 tis. Kč, a dále pokračující akce "Silnice III/48312 v obci Čeladná - Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000", kde byl navýšen rozpočet této akce o 17.524 tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení upraveného rozpočtu u akce "Demolice budov - předletištní prostor Letiště Leoše Janáčka Ostrava" ve výši 13.970 tis. Kč z důvodu nižší nabídkové ceny při výběrovém řízení.

Přehled jednotlivých akcí včetně celkových výdajů na akci je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.14: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví 2012
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 250 000,0 315 931,0 279 688,9 88,5
Krizové řízení 5 000,0 8 079,0 6 345,8 78,5
Kultura 40 000,0 14 317,0 4 514,9 31,5
Cestovní ruch 0,0 3 218,6 260,8 8,1
Sociální věci 55 800,0 47 738,7 18 212,1 38,1
Školství 87 796,0 128 913,0 122 606,3 95,1
Územní plánování a stavební řád 1 900,0 2 344,0 1 340,8 57,2
Zdravotnictví 140 000,0 207 325,7 72 724,9 35,1
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 8 440,0 11 111,3 7 567,7 68,1
Celkem 588 936,0 738 978,3 513 262,2 69,5

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancovaní je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2012 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 315.931 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 169.314 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 146.617 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 279.689 tis. Kč, tj. 88,5 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2012 vyčleněny finanční prostředky ve výši 233.297 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • Souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 123.147 tis. Kč,
 • Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 36.000 tis. Kč,
 • Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 20.740 tis. Kč,
 • Okružní křižovatka Třanovice ve výši 14.513 tis. Kč,
 • Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice ve výši 13.577 tis. Kč,
 • Stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice s celkovými výdaji za období 2011-2012 ve výši 9.893 tis. Kč,
 • Úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události ve výši 2.300 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 11.423 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2013.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2012 vyčleněno 82.634 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 79.904 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.730 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 62.612 tis. Kč, což je 75,8 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 20.022 tis. Kč, z níž bylo 20.000 tis. Kč účelově převedeno do rozpočtu roku 2013 na akci "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - l. etapa".

Významnou akcí reprodukce majetku v odvětví dopravy, v jejíž realizaci pokračoval krajský úřad v úzké spolupráci s příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, byla akce "Obnova silnic a mostů poškozených povodněmi v roce 2010", která začala ihned po ukončení vyhlášeného krizového stavu a její realizace byla ukončena v roce 2012. Tato akce byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". Celkové náklady na obnovu poškozeného majetku povodněmi v roce 2010 činily 223.233 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byly čerpány ve výši 98.912 tis. Kč, rozdíl představuje vlastní podíl kraje. Akce byla rozčleněna do 16 dílčích staveb, které byly realizovány zejména v roce 2011. V roce 2012 probíhalo dofinancování dílčí akce "Silnice III/48312 v obci Čeladná - Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000" jak z prostředků státního rozpočtu za období 2011-2012 ve výši 16.588 tis. Kč, tak i z vlastních zdrojů kraje ve výši 17.524 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Pro odvětví krizového řízení bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje 8.079 tis. Kč investičních prostředků, a to na akci "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení" a "Pořízení HW, SW a datových souborů pro krizové řízení (pořízení ortofotomap)". Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 6.346 tis. Kč, tj. 78,5 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 1.733 tis. Kč, který byl účelově převeden do rozpočtu roku 2013 na dofinancování Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku schváleny finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč. V závěru roku 2012 došlo k úpravě rozpočtu na částku 14.317 tis. Kč, a to zejména z důvodu, že u akce "Těšínské divadlo - Malá scéna" pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace došlo k pozastavení veškerých stavebních prací a vypracování dokumentace změny stavby. Stavební práce byly znovu zahájeny až 19. 2. 2013. V návaznosti na výše uvedené byly finanční prostředky ve výši 23.550 tis. Kč použity jako zdroj pro tvorbu rozpočtu roku 2013.

Upravený rozpočet na reprodukci majetku v odvětví kultury činil 14.317 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 8.431 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.886 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 4.515 tis. Kč, tj. 31,5 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 9.802 tis. Kč, která byla účelově převedena do rozpočtu na rok 2013 na financování níže uvedených akcí:

 • Přístavba Domu umění - Galerie 21. století pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 7.000 tis. Kč,
 • Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace ve výši 2.802 tis. Kč.
Tabulka 1.15: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost
Divadla 1 380,5 1 380,4
Muzea a galerie 12 936,5 3 134,5
Celkem 14 317,0 4 514,9

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v odvětví kultury se řadí především akce:

 • Zámek Bruntál - oprava nádvoří pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace s celkovými výdaji za období 2010-2012 ve výši 6.206 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny investiční finanční prostředky na akci "SingleTrails Bílá" ve výši 3.219 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v roce 2012 činilo 261 tis. Kč, tj. 8,1 % rozpočtovaných investičních výdajů. Šlo o úhradu přípravných prací souvisejících s realizací stavby. Stavební práce byly přesunuty do roku 2013 - nevyčerpané finanční prostředky rada kraje zapojila do rozpočtu roku 2013 na dofinancování dané akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku v roce 2012 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 47.739 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 47.363 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 376 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 18.212 tis. Kč, tj. 38.1 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 29.527 tis. Kč zapojila rada kraje 29.334 tis. Kč do rozpočtu na rok 2013 na dofinancování již zahájených akcí. Zbývající částka 193 tis. Kč byla na základě rozhodnutí rady kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2013.

Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 6.016 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 41.723 tis. Kč. Příspěvkové organizace použily finanční prostředky rozpočtu roku 2012 ve výši 5.823 tis. Kč, což představuje 96,8 % upraveného rozpočtu a krajský úřad u 12 akcí v celkové výši 12.389 tis. Kč, což činí 29,7 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 9 809,4 8 288,0
Domovy 37 929,2 9 924,1
Celkem 47 738,6 18 212,1

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v odvětví sociálních věcí patří zejména akce:

 • Humanizace zařízení - 1. etapa pavilon B pro Nový domov, příspěvková organizace Karviná za období 2010-2012 s celkovými náklady 7.480 tis. Kč,
 • Nákup dvojdomu v Hlučíně pro Fontánu, příspěvková organizace, Hlučín ve výši 6.390 tis. Kč,
 • Nákup bytů pro Zámek Dolní Životice k poskytování služby chráněného bydlení pro příspěvkovou organizaci Zámek Dolní Životice za období 2010-2012 s celkovými náklady 1.292 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 128.913 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 115.874 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 13.039 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 122.606 tis. Kč, tj. 95,1 % rozpočtovaných výdajů.

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 6.307 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 2.875 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2013 na dofinancování akcí zahájených v roce 2012. Zbývající částka ve výši 3.432 tis. Kč byla na základě rozhodnutí rady kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2013.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 9 941,8 9 941,8
Gymnázia 19 080,0 17 283,0
Odborné školy a učiliště 71 517,0 70 067,9
Dětské domovy 10 324,0 10 176,9
Umělecké školy 4 986,0 2 249,6
Ostatní zařízení 13 064,0 12 887,1
Celkem 128 912,9 122 606,4

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2012 vyčleněny finanční prostředky ve výši 86.515 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 75.638 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 10.877 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 83.143 tis. Kč, což představuje 96,1 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • Rekonstrukce budovy školy související se sloučením škol ve Střední škole a Základní škole, Havířov-Šumbark, příspěvkové organizaci ve výši 7.608 tis. Kč,
 • Rekonstrukce elektroinstalace školy ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci s celkovými výdaji za období 2011-2012 ve výši 6.729 tis. Kč,
 • Demolice stávající tělocvičny v Gymnáziu, Český Těšín, příspěvkové organizaci ve výši 4.886 tis. Kč,
 • Rekonstrukce odborných učeben dílenské budovy na SPŠ Ostrava-Vítkovice ve Střední průmyslové škole, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizaci ve výši 4.370 tis. Kč,
 • Zabezpečení požární bezpečnosti budovy a vestavba výtahu v Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci s celkovými výdaji za období 2011-2012 ve výši 4.268 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2012 vyčleněno 42.398 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 40.236 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.162 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 39.463 tis. Kč, což je 93,1 % rozpočtovaných výdajů. Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v odvětví školství se řadí především tyto akce:

 • Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace ve Střední škole hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci s celkovými výdaji za období 2010-2012 ve výši 11.175 tis. Kč,
 • Rekonstrukce kuchyně ve Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci ve výši 11.142 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

V odvětví územního plánování a stavebního řádu byly vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 2.344 tis. Kč na realizaci "Studie pro aktualizaci zásad územního rozvoje". Skutečné čerpání rozpočtu činilo 1.341 tis. Kč tj. 41,7 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 1.003 tis. Kč rada kraje zapojila do rozpočtu na rok 2013 na dofinancování této akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 207.326 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 193.064 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 14.262 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 72.725 tis. Kč, tj. 35 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 134.601 tis. Kč zapojila rada kraje 111.405 tis. Kč na dofinancování akcí zahájených v předcházejících letech do rozpočtu na rok 2013. Zbývající finanční prostředky ve výši 23.196 tis. Kč byly na základě rozhodnutí rady kraje použity na financování dalších potřeb roku 2013.

Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků byla pro příspěvkové organizace vyčleněna na akce reprodukce částka ve výši 146.194 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo z rozpočtu vyčleněno 61.132 tis. Kč. Příspěvkové organizace použily finanční prostředky rozpočtu roku 2012 ve výši 71.037 tis. Kč, což představuje 48,6 % upraveného rozpočtu, krajský úřad pak ve výši 1.688 tis. Kč, což činí 1,8 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 181 343,6 54 296,4
Odborné léčebné ústavy 4 222,4 4 188,9
Zdravotnická záchranná služba 21 759,8 14 239,7
Celkem 207 325,7 72 724,9

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví patří zejména akce:

 • Přístrojová technika pro Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava za období 2011-2012 v celkové výši 12.000 tis. Kč,
 • Rekonstrukce a opravy střech v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace za období 2011-2012 v celkové výši 11.000 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje bylo vyčleněno na reprodukci majetku z rozpočtu kraje celkem 11.111 tis. Kč investičních finančních prostředků. Čerpání rozpočtu činilo celkem 7.568 tis. Kč, tj. 68,1 % rozpočtovaných výdajů. Z úspory 3.543 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2013 na dofinancování již zahájených akcí částku 1.796 tis. Kč. Zbylá část úspory ve výši 1.747 tis. Kč byla na základě rozhodnutí rady kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2013.

Pro úplnost uvádíme, že Moravskoslezský kraj v roce 2012 dle aktuální potřeby zakoupil pozemky v celkové pořizovací ceně 1.253 tis. Kč, které následně byly předány k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, školství a dopravy. Tyto výdaje byly zařazeny do oblasti financování a správa majetku.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu

V rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2012 čerpány na programy v níže uvedeném přehledu (viz tabulka 1.19).

V roce 2012 se kraj zapojil do jednotlivých programů v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové ve výši 31.072 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 30.700 tis. Kč, což představuje 98,8 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci jednotlivých programů byl Moravskoslezský kraj.

Tabulka 1.19: Vyhlášené programy v rámci informačního systému programového financování ISPROFIN a jejich čerpání (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 8 959,6 8 587,4
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 22 112,7 22 112,7
Celkem 31 072,3 30 700,1

Čerpání finančních prostředků v rámci ISPROFIN dle odvětví

V odvětví dopravy byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dotace ve výši 8.960 tis. Kč. Na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace byla Moravskoslezskému kraji v rámci programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" poskytnuta investiční dotace. Dotace byla čerpána v rámci vydaného rozpočtového limitu vydaného na částku 8.960 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 8.587 tis. Kč. Nedočerpání poskytnuté dotace bylo ovlivněno snížením celkových nákladů.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" investiční dotaci ve výši 22.113 tis. Kč na akci "Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace". Jedná se o rozestavěnou akci, jejíž financování z vlastních zdrojů bude probíhat v roce 2013. Ukončení realizace akce je plánováno na srpen 2013.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2012 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 3.357.247 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2012 navýšen zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2011, které byly (usnesením č. 101/6513 ze dne 10. 1. 2012 v objemu 25.971 tis. Kč a usnesením č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 v objemu 245.013 tis. Kč) převedeny a zapojeny v průběhu měsíce ledna 2012 do upraveného rozpočtu kraje roku 2012. Dále byl průběžně během roku 2012 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Naopak k významným souhrnným rozpočtovým úpravám, a to ke snížení v celkovém objemu výdajů o 2.015.135 tis. Kč došlo v měsíci červnu, srpnu a říjnu 2012 (usnesením č. 110/7214 ze dne 15. 5. 2012 v objemu 1.309.337 tis. Kč, usnesením č. 118/7809 ze dne 21. 8. 2012 v objemu 670.266 tis. Kč a usnesením č. 123/8208 ze dne 30. 10. 2012 v objemu 35.532 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se zpožděním realizací projektů s ohledem na pozdější vyhlášení výzev, zpoždění zahájení realizace z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele, snížení výdajů z důvodu pozastavení přípravy projektů nebo zrušení projektů a dále v harmonogramech jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2013.

Tabulka 1.20: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2012 (v tis. Kč)
Odvětví 2012
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 2 100 732,0 898 635,1 780 453,0 86,8
Krizové řízení 0,0 9 388,6 9 388,6 100,0
Regionální rozvoj 0,0 2 782,1 2 422,1 87,1
Cestovní ruch 1 000,0 1 148,8 148,8 13,0
Sociální věci 232 902,0 104 276,4 59 539,9 57,1
Školství 377 340,0 251 060,6 124 966,4 49,8
Zdravotnictví 588 337,0 373 149,5 222 878,4 59,7
Životní prostředí 7 100,0 769,7 575,7 74,8
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 49 836,0 7 479,2 1 636,7 21,9
Celkem 3 357 247,0 1 648 689,9 1 202 009,5 72,9

Na pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2012 celkem 1.202.010 tis. Kč. Částka zahrnuje veškeré investiční výdaje spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Z celkové částky byly vynaloženy v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) finanční prostředky ve výši 64.660 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuty ze státního rozpočtu předem, to je před uskutečněním úhrady faktury a část kraj obdržel nebo ještě obdrží až na základě žádosti o dotaci.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovacím období 2007-2013 s čerpáním výdajů v roce 2012 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3 Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. V roce 2012 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví dopravy, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, územního plánování a stavebního řádu, zdravotnictví, životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu "Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje".

Cílem finanční podpory je prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci projektů podpořit v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci  nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací. Neméně důležitá je finanční podpora přípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do programů financovaných z evropských finančních zdrojů a podpora rozvojových záměrů obcí do 10 tisíc obyvatel prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2012 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačních programů, nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí, financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2012 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 213.265 tis. Kč, což představuje 2,4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2012 byla tato částka navýšena o účelové převody finančních prostředků ve výši 117.712 tis. Kč určených na financování dotačních programů a nevyčerpaných k 31. 12. 2011, dále byla navýšena zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2011 do rozpočtu kraje na rok 2012 o částku 15.000 tis. Kč, z toho 10.000 tis. Kč na dofinancování Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a 5.000 tis. Kč na dofinancování Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012.

K 31. 12. 2012 bylo na dotační programy z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 196.744 tis. Kč, což představuje 58,4 % upraveného rozpočtu kraje (337.154 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky byly z větší části účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2013.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2012 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté dotační programy, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Víceleté dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování a použití prostředků probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2012 je uvedeno financování roku 2012 a použití prostředků k 31. 12. 2012, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2012 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2013) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. Pokud subjekt od realizace projektu odstoupil dříve než byla dotace vyplacena, nejsou tyto prostředky v následujících tabulkách kapitoly Dotační programy uvedeny. Blíže jsou zde popsány pouze realizované projekty.

Tabulka 1.21: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2012 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2012-13
kultura Program podpory aktivit v oblasti kultury 2012
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2012
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2012
regionální rozvoj Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007-12, 2010-12, 2011-13, 2012-13
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2006-13, 2007-13, 2010-13, 2011-13, 2012-13
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009-15, 2010-12, 2011-13, 2012-13
Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012-13
cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2011-12, 2012-13
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2011-12, 2012-13
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2010-13, 2012-13
sociální věci Program protidrogové politiky kraje 2012
Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2012
Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2012
Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2012
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2012
školství Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2011-12
Podpora aktivit v oblasti sportu 2012
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2012
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 2012-13
územní plánování a stavební řád Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009-15
zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2012
životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2011-12, 2012-13
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2012
Příspěvky na hospodaření v lesích 2012
Příspěvky na podporu včelařství 2012
Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 2012
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005-12, 2007-12, 2008-13, 2009-13
Program na podporu výměny starých kotlů 2012-14

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Dotační program v odvětví dopravy

Dotační program podpory pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích je vyhlašován Moravskoslezským krajem opakovaně již od roku 2003. O tento program je mezi obcemi či městy velký zájem a každoročně je zájem o účast v dotačním programu vyšší než umožňují alokované zdroje v rozpočtu kraje. Realizované investiční akce beze zbytku naplňují smysl programu, tj. vytvořit bezpečné dopravní prostředí především pro tzv. zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, osoby se sníženou schopností orientace a pohybu).

Dotační program "DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích" byl vyhlášen za účelem podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy. Předmětem programu je poskytnutí investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích. Dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu v rozmezí od 100 tis. Kč do 1.000 tis. Kč včetně, maximálně však do výše 75 % plánovaných stavebních nákladů.

Tabulka 1.22: DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 14 864 700 22 10 390 067 10 351 046 39 021
Z toho:          
- obcím 14 864 700 22 10 390 067 10 351 046 39 021

Dotační program "DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích" byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 99/6394 ze dne 14. 12. 2011. Do dotačního programu se přihlásilo 46 zájemců, podmínky dotačního programu splnilo 44 žadatelů se žádostmi o poskytnutí dotace v celkové výši 15.000 tis. Kč. Příjemce dotací schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2056 ze dne 29. 2. 2012.

Ze schválených 22 projektů v celkové výši 14.865 tis. Kč bylo k 31. 12. 2012 úspěšně ukončeno 13 projektů, vyplaceno bylo 10.351 tis. Kč a na účet kraje byly vráceny finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč od obcí Třanovice a Chuchelná. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 4.212 tis. Kč na zbývajících 9 projektů byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 31. 12. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly pro rok 2012 na 3 vyhlášené jednoleté dotační programy v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 10.350 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 10.127 tis. Kč na 70 projektů.

Dotační program "Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory realizace tradičních akcí a jedinečných projektů, které přispívají k rozvoji kulturního života v našem regionu a které by bez této podpory nemohly být uskutečněny.

Tabulka 1.23: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 000 000 32 4 000 000 3 840 159 159 841
z toho:          
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 350 000 3 350 000 200 000 150 000
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 300 000 2 300 000 300 000 0
- občanským sdružením 2 026 500 15 2 026 500 2 026 500 0
- církvím a náboženským společnostem 322 000 3 322 000 322 000 0
- obcím a jejich organizacím 851 500 8 851 500 841 659 9 841
- dobrovolným svazkům obcí 150 000 1 150 000 150 000 0

Celková částka na dotační program schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 23/2004 ze dne 29. 2. 2012 činila 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo evidováno 166 projektů s celkovým objemem požadovaných dotací na podporu všech projektů ve výši 17.631 tis. Kč. Podpořeno bylo 32 projektů, z toho 1 projekt obdržel dotaci ve zkrácené výši.

Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje, a to přes tzv. živou kulturu, výstavní činnost až po literární a audiovizuální činnost. Podpořené projekty dále přispívaly k pozitivní prezentaci Moravskoslezského kraje a k obohacování jeho kulturního života. Realizací projektů bylo umožněno rovněž uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví a tradice a kulturně využívat památky Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky napomohly např. k realizaci festivalů různých žánrů (16. festival "Další břehy", Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2012, Mezinárodní varhanní festival VOX ORGANI, mezinárodní divadelní festival Bez hranic), k zajištění filmové přehlídky KINO NA HRANICI, krajské postupové přehlídky venkovských divadelních ochotnických souborů ŠTIVADLO 2012, akcí Noc kostelů a Ostravská muzejní noc, různých koncertů (např. adventních, rockových), uvedení současných oper a videooper v Národním divadle moravskoslezském i vystoupení klaunů v nemocnicích. Podpořen byl rovněž projekt slavností na zámku Kunín k 250. výročí narození nejvýznamnější majitelky zámku hraběnky Marie Walburgy, která založila naprosto ojedinělý vzdělávací ústav, jehož žákem byl i otec národa František Palacký.

Dotační program "Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2012"byl vyhlášen za účelem zachování a obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.24: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 500 000 23 5 471 891 5 471 891 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 350 000 1 350 000 350 000 0
- církvím a náboženským společnostem 3 801 200 13 3 773 391 3 773 391 0
- obcím a jejich organizacím 1 348 800 9 1 348 500 1 348 500 0

Na realizaci dotačního programu byla pro rok 2012 vyhrazena částka 5.500 tis. Kč, příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 23/2005 ze dne 29. 2. 2012. Ve stanoveném termínu bylo přijato 50 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 13.330 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje bylo původně podpořeno 22 projektů, z toho 21 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační titul. Vzhledem k tomu, že jeden z příjemců nedodržel podmínky dotačního programu a nebylo mu možné dotaci poskytnout, uvolnily se finanční prostředky pro 2 náhradníky. Celkem tedy bylo realizováno 23 projektů.

Při hodnocení bylo posuzováno 7 základních kritérií projektu:

 1. obnova chráněných hodnot,
 2. obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot,
 3. společenský význam,
 4. jedinečnost a význam pro kraj,
 5. využití památky pro veřejné účely,
 6. význam pro prostředí,
 7. možnosti vlastníka uhradit náklady obnovy z vlastních prostředků.

Finanční prostředky směřovaly z velké části na opravy střech, výměnu střešních krytin, na obnovu a nátěry fasád či opravy oken např. budovy zámku v Ostravě-Porubě, kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově, kostela sv. Petra a Pavla v Jistebníku, kostela sv. Kateřiny v Sosnové, dále byla dokončena záchrana kostela Narození Panny Marie v Orlové apod. Došlo také k zrestaurování varhan v kostele ve Fulneku. Z dotace byly uhrazeny náklady na obnovu historických kachlových kamen v obci Radkov a artefaktů památníku revolučních tradic v obci Háj ve Slezsku. Všechny památkové objekty se nacházejí v Moravskoslezském kraji.

Dotační program "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.25: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 850 000 15 850 000 814 344 35 656
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 69 600 1 69 600 69 600 0
- občanským sdružením 665 400 12 665 400 629 744 35 656
- církvím a náboženským společnostem 69 400 1 69 400 69 400 0
- obcím a jejich organizacím 45 600 1 45 600 45 600 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 25 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.432 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2063 ze dne 29. 2. 2012 schválilo poskytnutí dotací na 15 projektů, z toho 14 projektů podpořilo v požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši. Celkový objem poskytnutých finančních prostředků činil 850 tis. Kč. Jedna organizace projekt nerealizovala a dotaci v plné výši vrátila, z časových důvodů již nebyla poskytnuta dotace náhradníkovi.

Poskytnutými dotacemi v rámci dotačního programu byly podpořeny organizace, které vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje jako součást zákonného plnění podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Projekty byly zaměřeny na umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, na dokumentaci národnostní kultury. Z tohoto dotačního programu kraj podpořil např. projekt "Program multikulturních a integračních aktivit Řecké obce Ostrava", vydání publikace Biuletyn Ludoznawczy jako sborník prací národopisců a profesionálních etnologů zabývajících se tradiční lidovou kulturou Těšínského Slezska nebo projekt "Takoví jsme/Tacy jesteśmy" kulturní aktivity Kongresu Poláků žijících v České republice.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje byly pro rok 2012 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy na podporu zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, na podporu obnovy a rozvoje venkova, na podporu přípravy projektové dokumentace a na podporu vědy a výzkumu, a to v celkové výši 100.500 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy. V průběhu roku 2012 byl vyhlášen jednoletý dotační program zaměřený na podporu místních akčních skupin v Moravskoslezském kraji, na který byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 1.266 tis. Kč. Skutečné výdaje na tyto programy v průběhu roku 2012 činily 87.351 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2006 až 2011

Dotační program "Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel" byl vyhlášen za účelem podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovacím období 2007-2013.

Moravskoslezský kraj se podílí na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika na období 2007-2013
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007-2013
 • Operačního programu Životní prostředí

Dotační program je realizován formou kontinuální výzvy, která trvá od data vyhlášení do vyčerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program, žádosti o dotace jsou žadateli předkládány v průběhu celého roku.

Příjemce dotace je povinen do 10 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace doložit dokument prokazující skutečnost, že projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Až po doložení dokumentu je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, ta je pak vyplacena jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Tabulka 1.26: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2009 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 211 727 300 195 24 633 000 127 579 680 123 910 834 3 668 846
z toho:            
- obcím 171 629 900 187 17 572 900 94 631 380 90 962 534 3 668 846
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 7 060 100 32 948 300 32 948 300 0

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 18. 2. 2009 usnesením č. 9/412 o vyhlášení kontinuální výzvy "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" ke dni 23. 2. 2009 a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován.

Zastupitelstvo kraje v roce 2012 schválilo poskytnutí dotací celkem 56 žadatelům v celkovém objemu 43.189 tis. Kč, z toho:

 • usnesením č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012 - 25 žadatelům v celkové výši 19.286 tis. Kč,
 • usnesením č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 - 22 žadatelům v celkové výši 16.688 tis. Kč,
 • usnesením č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012 - 9 žadatelům v celkové výši 7.215 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 61.992 tis. Kč, určené k poskytnutí dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí v rámci vyhlášených dotačních skupin, byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2007-2010 byla podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a svazků obcí., podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova , rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích a na vytvoření koncepčních střednědobých dokumentů.

Dotační program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007" byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a venkovských mikroregionů - svazků obcí a na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích, a projektů zaměřených na vytvoření koncepčních střednědobých dokumentů (strategií), prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Tabulka 1.27: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2007 až 2012
poskytnuto celkem*) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 000 000 77 0 22 001 300 21 297 664 703 636
z toho:            
- obcím 13 293 000 53 0 13 294 300 12 814 698 479 602
- dobrovolným svazkům obcí 6 189 000 17 0 6 189 000 6 163 548 25 452
- obecně prospěšným společnostem 828 000 2 0 828 000 632 789 195 211
- občanským sdružením 1 190 000 4 0 1 190 000 1 186 629 3 371
- zájmovým sdružením 500 000 1 0 500 000 500 000 0

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků vratek na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo zastupitelstvem kraje usnesením č. 17/1455 ze dne 26. 4. 2007 schváleno 77 žádostí v celkové částce 22.000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 dva subjekty dotaci odmítly, dva subjekty dotaci vrátily v plné poskytnuté výši. Obec Kunín z důvodu neuskutečnění projektu část dotace vrátila. Dle podmínek dotačního programu bylo těmito finančními prostředky podpořeno 5 náhradních subjektů.

V průběhu let 2007-2011 všichni příjemci dotace předložili závěrečné vyúčtování dotace s výjimkou obce Darkovice, které zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1341 ze dne 10. 11. 2010 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012. Vratka dotace od obce Darkovice ve výši 146 tis. Kč byla na účet kraje připsána dne 17. 12. 2012, čímž byla vypořádána poslední dotace v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 2007" a tímto byl dotační program v roce 2012 uzavřen.

V rámci dotačního programu byly realizovány projekty různého charakteru. V mnoha obcích byly rekonstruovány případně vybudovány vybrané prvky venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti jako jsou základní školy, mateřské školy, kulturní a zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, čekárny, místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, památky atd., čímž došlo k estetickému zvelebení obcí. Například v obci Bruzovice byly rekonstruovány sakrální stavby u kostela sv. Stanislava, v obci Nošovice bylo vybudováno dětské hřiště, v obci Kateřinice bylo rozšířeno stávající volejbalové hřiště na hřiště víceúčelové, v obci Lichnov bylo vybudováno parkoviště včetně bezbariérového přístupu.

Dále byly realizovány projekty zaměřené na zachování kulturních tradic, společenský a kulturní život obcí, na spolupráci obcí v rámci svazků obcí. Jako příklad úspěšně realizovaného projektu svazku obcí může sloužit například projekt Mikroregionu Slezská Harta, kde byla díky dotaci postavena rozhledna na sopce Velký Roudný.

Dotační program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010" byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a venkovských mikroregionů - svazků obcí a na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Tabulka 1.28: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2010 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 634 500 80 550 000 34 373 541 34 344 925 28 616
z toho:            
- obcím 29 551 100 64 550 000 28 279 044 28 279 044 0
- dobrovolným svazkům obcí 6 083 400 16 0 6 094 497 6 065 881 28 616

V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo zastupitelstvem kraje usnesením č. 11/972 ze dne 21. 4. 2010 schváleno 79 žádostí v celkové částce 35.635 tis. Kč. Díky úspoře při realizaci některých projektů byl ještě v roce 2010 podpořen jeden náhradník - obec Malá Morávka.

Všichni příjemci dotací předložili závěrečné vyúčtování dotací do konce roku 2011, výjimkou byla obec Písečná, které zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1365 ze dne 22. 12. 2010 prodloužilo lhůtu pro použití dotace ve výši 550 tis. Kč do 31. 12. 2012. Na základě předloženého závěrečného vyúčtování byla obci Písečná v roce 2012 vyplacena tato poslední dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010" a tímto byl dotační program v roce 2012 uzavřen.

V rámci programu byly realizovány projekty různého charakteru. V mnoha obcích byly rekonstruovány či vybudovány vybrané prvky venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti jako jsou základní školy, mateřské školy, kulturní a zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, čekárny, místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, památky atd., čímž došlo k estetickému zvelebení obcí. Například v obci Brumovice byla díky dotaci zrekonstruována základní škola, čímž došlo nejen ke zkvalitnění prostředí pro žáky, ale i ke zlepšení parametrů z ekologického hlediska, a to díky úsporám energií. V obci Staré Těchanovice byla zrekonstruována místní komunikace, v obci Stará Ves u Rýmařova byla zrekonstruována hasičská zbrojnice, v obci Kunín byla zrekonstruována Osvětová beseda, která slouží pro setkávání občanů a pro pořádání různých kulturních programů, v obci Dvorce byla obnovena kaplička Panny Marie Bolestné. Z tohoto vzorku projektů je patrné, že dotační program podpořil různorodé a pestré typy projektů, které pomohly venkovským oblastem Moravskoslezského kraje

Dále byly v rámci dotačního programu realizovány projekty zaměřené na zachování kulturních tradic, společenský a kulturní život obcí, na spolupráci obcí v rámci svazků obcí.

Dotační program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011" byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a venkovských mikroregionů - svazků obcí a na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Tabulka 1.29: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 449 300 84 7 363 111 35 048 844 34 743 741 305 103
z toho:            
- obcím 30 058 200 71 5 515 618 30 355 801 30 055 801 300 000
- dobrovolným svazkům obcí 5 391 100 13 1 847 493 4 693 043 4 687 940 5 103

V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo zastupitelstvem kraje usnesením č. 18/1561 ze dne 23. 3. 2011 schváleno 80 žádostí v celkové částce 35.449 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 97/6166 ze dne 16. 11. 2011 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 1.423 tis. Kč z dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu". Díky tomuto převodu a úspoře při realizaci některých projektů a vzhledem k tomu, že 2 obce (Dlouhá Stráň a Vražné) odstoupily od dotací, bylo ještě v roce 2011 podpořeno 6 náhradních projektů předložených obcemi - Smilovice, Skotnice, Větřkovice, Kyjovice, Staré Město a Soběšovice.

Do konce roku 2012 téměř všichni příjemci dotací předložili závěrečné vyúčtování dotací a bylo jim vyplaceno 7.363 tis. Kč. Výjimkou byla obec Žabeň, které zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1864 ze dne 14. 12. 2011 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012, Sdružení obcí Vrbenska, kterému zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 24/2113 ze dne 6. 6. 2012 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012 a obec Nové Lublice, které zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/65 ze dne 20. 12. 2012 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 30. 6. 2013. Nedočerpané prostředky v celkové výši 997 tis. Kč, určené k úhradě 2. splátek dotací těmto obcím, byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u posledních projektů do 30. 6. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Programy na podporu přípravy projektové dokumentace

Cílem dotačních programů je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí, klastrových organizací, vysokých škol a nemocnic prostřednictvím poskytování účelových investičních a neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Podnikání a inovace, Operačního programu Životní prostředí, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum a Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013.

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013" byl vyhlášen za účelem podpory rozvojových záměrů obcí a svazku obcí prostřednictvím poskytování účelových dotací na vypracování projektové dokumentace v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie.

Tabulka 1.30: Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2006 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 237 656 11 0 15 237 656 6 723 022 8 514 634
z toho:            
- obcím 14 796 656 10 0 14 796 656 6 282 022 8 514 634
- dobrovolným svazkům obcí 441 000 1 0 441 000 441 000

V rámci dotačního programu vyhlášeného v roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1202/1 ze dne 23. 11. 2006 o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 15.238 tis. Kč. Po uzavření smluv byla během prosince 2006 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V průběhu let 2007 až 2010 byly ukončeny a vyúčtovány všechny projekty mimo projekt "Projektová dokumentace cyklistické stezky Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava". U tohoto projektu byl příjemci dotace statutárnímu městu Opava usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1747 ze dne 21. 9. 2011 prodloužen termín ukončení realizace do 31. 12. 2012.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u tohoto projektu do 31. 12. 2012 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007" byl vyhlášen za účelem podpory rozvojových záměrů obcí, svazku obcí, malých a středních podniků prostřednictvím poskytování účelových dotací na vypracování projektové dokumentace v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova v programovacím období 2007-2013 spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie.

Tabulka 1.31: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2007 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 298 000 37 0 16 111 000 13 272 411 2 838 589
z toho:            
- obcím 15 563 000 33 0 14 376 000 11 749 701 2 626 299
- dobrovolným svazkům obcí 1 735 000 4 0 1 735 000 1 522 710 212 290

V rámci dotačního programu zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1648 ze dne 27. 9. 2007 schválilo 39 žádostí v celkovém objemu 17.298 tis. Kč. Po uzavření smluv byla všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V roce 2008 odstoupily 2 subjekty a vrátily celou částku vyplacené dotace. Zbývající projekty byly v průběhu let 2007-2011 ukončeny a vyúčtovány mimo projekt "Projektová dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava". U tohoto projektu byl příjemci dotace statutárnímu městu Opava usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1748 ze dne 21. 9. 2011 prodloužen termín ukončení realizace do 31. 12. 2012.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u tohoto projektu do 31. 12. 2012 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2010" byl vyhlášen za účelem podpory:

 • komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Životní prostředí,
 • klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Operačního programu Podnikání a inovace, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum a Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013,
 • vysokých škol prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Operačního programu Podnikání a inovace a 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum.
Tabulka 1.32: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2010 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 8 038 000 15 266 000 6 826 298 6 826 298 0
z toho:            
- obcím 8 038 000 15 266 000 6 826 298 6 826 298 0

Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 12/1072 ze dne 23. 6. 2010 schváleno 15 žádostí v celkové částce 8.038 tis. Kč. V roce 2012 bylo vyplaceno 266 tis. Kč obci Kaňovice. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2112 ze dne 6. 6. 2012 o prodloužení termínu realizace obci Markvartovice do 31. 12. 2013. Finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč byly tedy účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u posledního projektu do 31. 12. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011" byl vyhlášen za účelem podpory:

 • komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Životní prostředí,
 • klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Operačního programu Podnikání a inovace, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum a Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013,
 • vysokých škol a nemocnic prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Operačního programu Podnikání a inovace a 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum.
Tabulka 1.33: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 000 000 17 1 803 841 5 163 553 5 151 541 12 112
z toho:            
- obcím 6 750 000 16 1 689 900 4 924 612 4 912 600 12 112
- vysokým školám 250 000 1 113 941 238 941 238 941 0

Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 18/1562 ze dne 23. 3. 2011 schváleno 17 žádostí v celkové částce 7.000 tis. Kč. V roce 2012 bylo vyplaceno 1.804 tis. Kč, finanční prostředky na úhradu 2. splátek dotací obcím Řepiště, Veřovice a Velké Heraltice v celkové výši 863 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

U projektů "Skupinový vodovod Velké Heraltice" a "Splašková kanalizace a ČOV v obci Velké Heraltice" byl příjemci dotace obci Velké Heraltice usnesením zastupitelstva kraje č. 2/62 ze dne 20. 12. 2012 prodloužen termín ukončení realizace do 31. 12. 2013.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u posledních dvou projektů do 31. 12. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Podpora vědy a výzkumu

Cílem dotačních programů je především podpora výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd formou účelových dotací v rámci veřejné soutěže, zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů, podpora talentovaných studentů bakalářského studia vysokých škol prostřednictvím poskytování stipendií, podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia, podpora spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Dotační program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009" byl vyhlášen za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit vysokých škol, výzkumných ústavů, veřejných výzkumných institucí, příspěvkových organizací zabývajících se výzkumnými aktivitami prostřednictvím poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy a společenské vědy.

Tabulka 1.34: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2009 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 749 000 9 0 18 758 500 18 463 266 295 234
z toho:            
- vysokým školám 11 123 000 6 0 10 132 500 10 132 500 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 487 000 1 0 3 487 000 3 191 766 295 234
- příspěvkovým organizacím státu 5 139 000 2 0 5 139 000 5 139 000 0

Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 7/403 ze dne 14. 10. 2009 z předložených 41 žádostí schváleno 9 žádostí v celkové částce 19.749 tis. Kč.

Do upraveného rozpočtu na rok 2013 byly účelově převedeny finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč, určené na úhradu 2. splátky dotace Slezské univerzitě v Opavě. Tomuto příjemci byl usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2222 ze dne 5. 9. 2012 prodloužen termín ukončení projektu do 31. 12. 2014 a lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování dotace do 31. 1. 2015.

Z důvodu schváleného prodloužení realizace tohoto projektu bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2015.

Dotační program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010" byl vyhlášen za účelem podpory:

 • výzkumných a vývojových aktivit formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy,
 • spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných ústavů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím neinvestičních dotací,
 • talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování stipendií v prvním semestru,
 • talentovaných studentů doktorského studia prostřednictvím poskytování stipendií a absolventů tohoto studia formou příplatků ke mzdě po dobu 2 let od absolutoria,
 • zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.
Tabulka 1.35: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2010 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 579 000 43 1 486 000 13 316 676 13 140 286 176 390
z toho:            
- vysokým školám 4 323 000 9 0 4 071 964 3 895 574 176 390
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 6 426 000 24 576 000 5 427 088 5 427 088 0
- občanským sdružením 2 004 000 5 0 1 906 494 1 906 494 0
- veřejným výzkumným institucím 675 000 1 0 675 000 675 000 0
- příspěvkovým organizacím státu 2 119 000 3 910 000 1 204 130 1 204 130 0
- státním podnikům 32 000 1 0 32 000 32 000 0

Z přijatých 55 žádostí bylo zastupitelstvem kraje v roce 2010 schváleno k podpoře 43 žádostí v celkové částce 15.579 tis. Kč, a to:

 • usnesením č. 12/1058 ze dne 23. 6. 2010 - 28 žádostí v částce 11.921 tis. Kč
 • usnesením č. 13/1171 ze dne 22. 9. 2010 - 1 žádost v částce 90 tis. Kč
 • usnesením č. 16/1367 ze dne 22. 12. 2010 - 14 žádostí v částce 3.568 tis. Kč

V roce 2012 byly na základě předloženého závěrečného vyúčtování 4 projektů vyplaceny dotace 3 subjektům v celkové výši 1.486 tis. Kč, tímto byl dotační program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010" v roce 2012 uzavřen.

Vzhledem ke struktuře dotačního programu rozděleného do dotačních titulů (DT) měly podpořené projekty rozdílný charakter:

 • v rámci DT1 byli podpořeni zahraniční odborníci, přednášející na vysokých školách, výzkumných ústavech nebo v nemocnicích se sídlem v Moravskoslezském kraji,
 • v rámci DT5 byli podpořeni talentovaní studenti nebo absolventi doktorského studia do dvou let od absolutoria,
 • typově různorodé projekty byly podpořeny především v rámci DT3 (inovační vouchery), který je zaměřen na podporu spolupráce všech typů podniků na straně jedné a vysokých škol, nebo výzkumných ústavů v Moravskoslezském kraji na straně druhé. Z podpořených projektů v rámci inovačních voucherů se jedná o následující projekty: "Zefektivnění výroby obrobků technologií vysokorychlostního vodního paprsku", projekt "Výzkum a vývoj metodiky automatizace optického měřícího systému pro kontrolu kvality a sběr dat do informačního systému" a projekt "Testování a ověření zařízení pro orientaci nevidomých při chůzi",
 • v rámci DT4 byly dotacemi podpořeny větší projekty řešící výzkumné a vývojové aktivity v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd. V rámci tohoto DT byly podpořeny mimo jiné 2 projekty Fakultní nemocnice Ostrava "Využití buněčného separátoru Com.Tec pro odběr autologních periferních kmenových buněk k obnově krvetvorby pacienta po vysokodávkované léčbě u hematologických malignit" a projekt "Elektroforetická detekce oligoklonálních protilátek v biologických tekutinách a její klinický význam, využití přístroje Multiphor II".

Dotační program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011" byl vyhlášen za účelem podpory:

 • výzkumných a vývojových aktivit formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy,
 • spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných ústavů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím neinvestičních dotací,
 • talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování stipendií v prvním semestru,
 • talentovaných studentů doktorského studia prostřednictvím poskytování stipendií a absolventů tohoto studia formou příplatků ke mzdě po dobu 2 let od absolutoria,
 • zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.
Tabulka 1.36: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 400 000 46 10 242 374 13 193 874 13 071 179 122 695
z toho:            
- vysokým školám 5 832 000 8 1 220 998 3 342 998 3 338 923 4 075
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 509 000 34 7 810 480 7 810 480 7 691 860 118 620
- občanským sdružením 1 849 000 3 1 105 896 1 830 396 1 830 396 0
- veřejným výzkumným institucím 210 000 1 105 000 210 000 210 000 0

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/1649 ze dne 22. 6. 2011 schválilo celkem 53 projektů v celkové částce 19.400 tis. Kč. Realizováno bylo 46 projektů, neboť v průběhu roku 2011 tři žadatelé dotaci odmítli, dva žadatelé nedoložili ve stanovené lhůtě podepsané smlouvy a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava byly dva projekty zamítnuty z důvodu rizika možného překročení limitu podpory de minimis. Rada kraje svým usnesením č. 97/6166 ze dne 16. 11. 2011 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 1.423 tis. Kč na posílení dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje" k vyplacení náhradníků tohoto dotačního programu. Další finanční prostředky ve výši 1.383 tis. Kč byly převedeny na pokrytí individuálních dotací Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na realizaci dvou výzkumných projektů v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1842 ze dne 14. 12. 2011.

V roce 2012 bylo vyplaceno po doložení závěrečného bezchybného vyúčtování 43 projektů celkem 10.242 tis. Kč. Do rozpočtu roku 2013 byly účelově převedeny finanční prostředky na 3 projekty v celkové výši 929 tis. Kč.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u těchto projektů do 31. 1. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační programy vyhlášené v roce 2012

Dotační program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012" byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a venkovských mikroregionů - svazků obcí a na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Tabulka 1.37: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 725 700 81 27 851 120 27 694 738 156 382
z toho:          
- obcím 31 663 700 67 24 821 720 24 665 338 156 382
- dobrovolným svazkům obcí 4 062 000 14 3 029 400 3 029 400 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 36.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 77 projektů v celkovém objemu 35.726 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 bylo usnesením rady kraje č. 113/7468 ze dne 19. 6. 2012 převedeno z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" 1.959 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na poskytnutí neinvestiční dotace pro 4 náhradní projekty předložené mikroregiony a svazky obcí. Dále došlo k úsporám v rámci dotačního programu z důvodu, že 2 obce odstoupily od poskytnuté dotace a některé obce realizovaly své projekty za nižší částku, než byla uvedena ve smlouvě. Dle podmínek dotačního programu byly tyto finanční prostředky nabídnuty k použití pro náhradníky podle pořadí schváleného zastupitelstvem kraje. Tím byly podpořeny další náhradní projekty 2 obcí, kterým byla přidělena částka ve výši 1.150 tis. Kč.

V roce 2012 bylo vyplaceno příjemcům 27.851 tis. Kč, finanční prostředky na úhradu dalších splátek dotací ve výši 8.762 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanovena do 30. 6. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012" byl vyhlášen za účelem podpory:

 • komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Programu rozvoje venkova a Operačního programu Životní prostředí,
 • klastrových organizací, vysokých škol a nemocnic prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Operačního programu Podnikání a inovace, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum a Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013, programů ERA-Net (European Research Area Network), Eureka, Kontakt, Gesher, ALFA.
Tabulka 1.38: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 198 000 19 2 469 000 2 208 000 261 000
z toho:          
- obcím 3 144 000 14 1 842 000 1 681 000 161 000
- dobrovolným svazkům obcí 154 000 1 77 000 77 000 0
- klastrům 900 000 4 550 000 450 000 100 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 4.500 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 18 projektů v celkovém objemu 4.198 tis. Kč. V průběhu roku 2012 odstoupil 1 příjemce dotace od smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč, dále bylo usnesením rady kraje č. 121/8046 ze dne 3. 10. 2012 převedeno z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" 38 tis. Kč, a tak mohly být z dotačního programu poskytnuty další dotace 2 náhradníkům, městu Příbor a obci Velká Štáhle, a to v celkové výši 540 tis. Kč.

V roce 2012 bylo vyplaceno příjemcům 2.469 tis. Kč, z toho 1. splátku dotace ve výši 100 tis. Kč příjemce dotace Knowledge Management Cluster, o.s., ještě v průběhu roku 2012 vrátil, zbývajícící finanční prostředky na úhradu dalších splátek dotací ve výši 2.169 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoveno do 31. 12. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012" byl vyhlášen za účelem podpory:

 • výzkumných a vývojových aktivit formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy,
 • spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných ústavů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím neinvestičních dotací,
 • talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování stipendií v prvních dvou semestrech,
 • špičkových studentů prezenčního doktorského studia prostřednictvím poskytování stipendií a absolventů tohoto studia formou příplatků ke mzdě po dobu 2 let od absolutoria, studujícím nebo pracujícícm na plný úvazek na vysokých školách v Moravskoslezském kraji,
 • zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů nebo přednáškové činnosti realizovaných vysokými školami, výzkumnými organizacemi a nemocnicemi, jež mají formu příspěvkové organizace, v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.
Tabulka 1.39: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 247 600 42 9 858 800 9 858 800 0
z toho:          
- vysokým školám 7 229 000 11 4 364 500 4 364 500 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 617 600 26 4 328 800 4 328 800 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 160 000 1 80 000 80 000 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 70 000 1 0 0 0
- příspěvkovým organizacím státu 1 555 500 2 777 750 777 750 0
- veřejným výzkumným institucím 615 500 1 307 750 307 750 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 20.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2116 ze dne 6. 6. 2012 schválilo 41 projektů v celkové částce 19.178 tis. Kč a usnesením č. 2/147 ze dne 20. 12. 2012 schválilo 1 projekt ve výši 70 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2012 realizováno 42 projektů a příjemcům dotací byla vyplacena částka 9.859 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu dalších splátek dotací ve výši 9.335 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Jelikož termín ukončení realizace jednotlivých projektů v rámci dotačních titulů byl stanoven do 30. 9. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Podpora místních akčních skupin v Moravskoslezském kraji" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na vytvoření koncepčních střednědobých dokumetů (strategií) pro programové období Evropské unie 2014-2020 s vlivem na rozvoj venkova prostřednictvím poskytování neinvestičních a investičních dotací místním akčním skupinám, které jsou aktivně zapojeny v Programu rozvoje venkova, Osa IV. LEADER. Tyto skupiny jsou tvořeny ze zástupců veřejné správy a ze zástupců neziskového sektoru, podnikatelské sféry a zemědělců.

Tabulka 1.40: Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 265 700 8 1 265 700 1 265 700 0
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 319 600 2 319 600 319 600 0
- občanským sdružením 786 200 5 786 200 786 200 0
- zájmovým sdružením 159 900 1 159 900 159 900 0

V průběhu roku bylo v rámci rozpočtu kraje na rok 2012 převedeno na dotační program "Podpora místních akčních skupin v Moravskoslezském kraji" 1.280 tis. Kč, a to usnesením rady kraje č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012 z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel". Zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 1.266 tis. Kč a tato částka byla příjemcům v roce 2012 vyplacena.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoveno do 31. 12. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly pro rok 2012 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy na úpravy lyžařských běžeckých tras, na podporu turistických informačních center a na podporu turistických oblastí, a to v celkové výši 17.500 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy. Skutečné výdaje na tyto programy v průběhu roku 2012 činily 9.980 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2011

Dotační program "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012"byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras.

Tabulka 1.41: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 107 600 18 751 732 3 707 692 3 530 403 177 289
z toho:            
- obcím 515 500 2 37 830 238 530 238 275 255
- občanským sdružením 1 285 100 8 180 188 951 248 856 289 94 959
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 505 700 2 32 188 335 608 297 633 37 975
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 801 300 6 501 526 2 182 306 2 138 206 44 100

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/1827 ze dne 21. 9. 2011 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 19 projektů v celkové objemu 5.108 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 1 projekt "Úprava lyžařských tras kolem Olešné a podél Ostravice ve Frýdku-Místku" nebyl realizován, byla část finančních prostředků vyčleněných na tento projekt, použita na základě usnesení rady kraje č. 95/6053 ze dne 19. 10. 2011 na poskytnutí individuální dotace ve výši 80 tis. Kč na úpravu lyžařských běžeckých tras v rámci projektu "LBT pod Velkým Javorníkem, Veřovice -Frenštát p. R."

Finanční prostředky ve výši 2.956 tis. Kč na poskytnutí 1. splátek dotací v rámci dotačního programu byly převedeny příjemcům v prosinci roku 2011, 2. splátky dotací pak v termínu do 30. 6. 2012. Celkem bylo v rámci dotačního programu za rok 2011/2012 poskytnuto 3.708 tis. Kč na 18 projektů, čerpáno bylo 3.530 tis. Kč, vráceno do rozpočtu kraje bylo 177 tis. Kč. Tímto byl dotační program v roce 2012 uzavřen.

V oblasti Beskyd a Jeseníků bylo z finančních prostředků dotačního programu podpořeno celkem 598 km běžeckých lyžařských tras. Délka upravovaných kilometrů tras podpořených v rámci dotačního programu se tak oproti minulému roku zvýšila cca o 20 km.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tras se nachází v blízkosti lyžařských areálů, návštěvníci mohou využívat doprovodných služeb;
 • upravované lyžařské běžecké trasy včetně orientačních tabulí podporují zvýšení návštěvnosti zimních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení;
 • značení prováděné v rámci úpravy lyžařských běžeckých tras zajišťuje dobrou orientaci a bezpečnost běžkařů;
 • dochází k výraznému zlepšení propagace hor a zimních sportů v našem kraji nejen z důvodu finanční podpory v rámci dotačního programu, ale také z důvodu vydávání a distribuce map obsahujících popis lyžařských běžeckých tras, jejich okolí a doprovodných informací a provozování orientačně-informačního systému na webových stránkách kraje.

Dotační program "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011" byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.42: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 295 000 24 299 924 2 260 159 2 260 159 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 2 006 000 21 251 340 1 980 375 1 980 375 0
- dobrovolným svazkům obcí 90 000 1 8 784 80 784 80 784 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 99 000 1 19 800 99 000 99 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 100 000 1 20 000 100 000 100 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1520 ze dne 23. 3. 2011 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 2.295 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.960 tis. Kč na poskytnutí 1. splátek dotací (u některých projektů případně obou splátek dotací) v rámci dotačního programu byly převedeny příjemcům do konce roku 2011, na 2. splátky dotací pak v termínu do 30. 6. 2012. Celkem bylo v rámci dotačního programu v letech 2011 až 2012 na tyto projekty poskytnuto a z rozpočtu kraje čerpáno 2.260 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2012 uzavřen.

V rámci dotačního programu byly v letech 2011 - 2012 podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek TIC včetně jazykových mutací,
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • navigační systémy (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vybavení TIC,
 • vzdělávání zaměstnanců TIC (jazykové kurzy, kurzy práce na PC - programy pro TIC),
 • propagační materiály.

Dotační program "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji" byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou dobudovávat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti mikroregionů, v oblasti vodácké turistiky a v lázeňských obcích.

Tabulka 1.43: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 931 300 10 881 650 4 331 738 4 331 738 0
z toho:            
- obcím 5 820 300 8 881 650 3 420 740 3 420 740 0
- dobrovolným svazkům obcí 111 000 1 0 110 998 110 998 0
- občanským sdružením 1 000 000 1 0 800 000 800 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 6.931 tis. Kč. V průběhu roku 2012 bylo vyplaceno celkem 882 tis. Kč, 1 projekt "Vyhlídková věž" nebyl realizován a město Vrbno pod Pradědem vrátilo do rozpočtu kraje 1. splátku dotace poskytnutou již v roce 2011. Finanční prostředky určené na poskytnutí 2. splátek dotací ve výši 1.807 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoveno do 31. 12. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační programy vyhlášené v roce 2012

Dotační program "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013"byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras, s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.44: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 551 403 18 2 968 811 2 968 811 0
z toho:          
- obcím 499 658 3 206 795 206 795 0
- občanským sdružením 1 123 006 7 673 804 673 804 0
- podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 849 383 2 509 630 509 630 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 079 356 6 1 578 582 1 578 582 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 5.551 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 1 subjekt nestihl ve stanoveném termínu předložit potřebné doklady k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, nebyla s ním smlouva uzavřena a dotace nebyla poskytnuta. Následně tento subjekt požádal kraj o poskytnutí individuální dotace na údržbu lyžařských běžeckých tras a zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 2/80 ze dne 20. 12. 2012 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace za obdobných podmínek, jaké byly stanoveny v dotačním programu.

Realizace projektů v rámci dotačního programu se vztahuje vždy na jednu zimní sezónu, tzn. přelom roku 2012 a 2013. Druhá část splátek dotací bude vyplacena po předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování v první polovině roku 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoveno do 30. 4. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.45: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 496 209 31 2 137 630 2 109 003 28 627
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 2 111 755 26 1 795 981 1 767 354 28 627
- dobrovolným svazkům obcí 68 400 1 54 720 54 720 0
- obecně prospěšným společnostem 61 180 1 48 944 48 944 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 83 600 1 83 600 83 600 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 171 274 2 154 385 154 385 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 23/2012 ze dne 29. 2. 2012 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 31 projektů v celkovém objemu 2.496 tis. Kč. V průběhu roku 2012 bylo vyplaceno celkem 2.138 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 312 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín předložení závěrečného vyúčtování projektů byl stanoveno do 30. 4. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

Dotační program "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji" byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. naučné stezky, cyklostezky, běžecké a in-line stezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci mikroregionů, podpora příjezdové turistiky.

Tabulka 1.46: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 531 600 27 2 969 220 2 969 220 0
z toho:          
- obcím 4 674 900 15 2 502 194 2 502 194 0
- dobrovolným svazkům obcí 725 000 3 262 500 262 500 0
- občanským sdružením 1 564 700 4 204 526 204 526 0
- obecně prospěšným společnostem 86 800 1 0 0 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 480 200 4 0 0 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 11.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 27 projektů v celkovém objemu 10.532 tis. Kč. V průběhu roku 2012 bylo vyplaceno celkem 2.969 tis. Kč, ukončené byly 3 projekty, finanční prostředky určené na poskytnutí dotací ve výši 7.535 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín předložení závěrečného vyúčtování projektů byl stanoven do 30. 11. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2013.

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo v rozpočtu kraje pro rok 2012 vyčleněno 14.726 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 19.516 tis. Kč a příjemci skutečně využito 17.655 tis. Kč. Všechny programy byly jednoleté a ve většině případů byly vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy. O příjemcích dotací ve všech dotačních programech v odvětví sociálních věcí rozhodlo zastupitelstvo kraje usneseními č. 23/2063 ze dne 29. 2. 2012 a č. 24/2128 ze dne 6. 6. 2012.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009-2013
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2009-2011
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014
 • Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, které nedisponují vlastními příjmy a jejich činnost je financována pouze prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Dotační program "Program protidrogové politiky kraje na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelům sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2011-2014 a za účelem podpory poskytovatelům služeb pro osoby závislé na alkoholu a hazardních hrách.

Tabulka 1.47: Program protidrogové politiky kraje na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 440 000 12 2 440 000 2 430 000 10 000
z toho:          
- občanským sdružením 840 000 5 840 000 840 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 400 000 6 1 400 000 1 390 000 10 000
- obcím a jejich organizacím 200 000 1 200 000 200 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 2.500 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.940 tis. Kč. Na základě doporučení Komise pro občany se zdravotním postižením rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2063 ze dne 29. 2. 2012 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 12 projektů 7 subjektů v celkovém objemu 2.440 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč byly převedeny do programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012.

Dotační program "Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory rozvoje nových sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje deklarovaných ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014, podpory realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí, včetně podpory poskytování krizové pomoci, podpory zřizování a rozvoje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpory služeb směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče, podpory projektů spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se subjekty poskytujícími služby pro rodiny a děti.

Tabulka 1.48: Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 416 000 56 4 416 000 4 338 550 77 450
z toho:          
- občanským sdružením 2 972 800 36 2 972 800 2 969 381 3 419
- církvím a náboženským společnostem 743 300 10 743 300 684 900 58 400
- obecně prospěšným společnostem 614 900 8 614 900 614 900 0
- obcím a jejich organizacím 85 000 2 85 000 69 369 15 631

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 4.200 tis. Kč, o dalších 216 tis. Kč byl program navýšen převedením finančních prostředků z jiných dotačních programů. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 71 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.388 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2128 ze dne 6. 6. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 56 projektů v celkovém objemu 4.416 tis. Kč.

Organizace Slezská diakonie, schválenou dotaci ve výši 80 tis. Kč odmítla z důvodu dodatečného dofinancování sociálních služeb Ministerstvem práce a sociálních věcí, proto byly dle podmínek vyhlášeného dotačního programu poskytnuty dotace prvním dvěma náhradním žadatelům. V lednu roku 2013 vrátila jedna organizace celou částku poskytnutou na 1 projekt, tedy nedošlo k podpoře z rozpočtu kraje. Celkem tedy bylo realizováno 56 projektů.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. V největší míře, třiceti projekty podpořil kraj služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Dva projekty byly zaměřeny na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a na pomoc dětem týraným a zneužívaným, včetně podpory poskytování krizové pomoci. Dvanácti projekty bylo podpořeno zřizování a provoz odborného poradenství pro péči o děti ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a třemi projekty byly realizovány aktivity sociální práce pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Další čtyři projekty byly zaměřeny na prohloubení multidisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se subjekty poskytujícími služby pro rodiny a děti a jedním projektem bylo podpořeno zřízení a provoz nové sociální služby nízkoprahového Klubu Bunkr v Novém Jičíně. V tomto Programu bylo podpořeno i 5 projektů na rozvoj dobrovolnictví u poskytovatelů sociálních služeb, které jsou vysílajícími organizacemi na základě akreditace udělené Ministerstvem vnitra.

Dotační program "Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, podpory zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením, podpory doplňkové specializované dopravy pomáhající lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě.

Tabulka 1.49: Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 226 000 16 2 226 000 2 026 000 200 000
z toho:          
- občanským sdružením 859 500 7 859 500 859 500 0
- církvím a náboženským společnostem 1 098 700 6 1 098 700 898 700 200 000
- obecně prospěšným společnostem 267 800 3 267 800 267 800 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 2.226 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 29 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.613 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2063 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 16 projektů v celkovém objemu 2.226 tis. Kč.

Program pro osoby se zdravotním postižením byl zaměřen na finanční podporu projektů provádějících specifická opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Čtyřmi projekty kraj podpořil vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Čtyřmi projekty bylo podpořeno pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště pro chráněné dílny včetně stavebních úprav, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením. Dalších osm podpořených projektů bylo zaměřeno na podporu rozvoje podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením.

Dotační program "Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelů služeb sociální prevence (azylové domy pro jednotlivce a rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahová denní centra, sociálně terapeutické dílny) prostřednictvím dofinancování jejich osobních nákladů, které souvisejí s poskytováním základních činností při poskytování služeb sociální prevence místního či regionálního charakteru.

Tabulka 1.50: Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 872 700 47 9 662 700 8 102 903 1 559 797
z toho:          
- občanským sdružením 3 541 000 22 3 541 000 3 539 203 1 797
- církvím a náboženským společnostem 5 506 000 19 5 296 000 3 738 000 1 558 000
- obecně prospěšným společnostem 272 000 3 272 000 272 000 0
- obcím a jejich organizacím 553 700 3 553 700 553 700 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo vyčleněno 5.000 tis. Kč na dotační program "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji". Rada kraje usnesením č. 104/6797 ze dne 23. 2. 2012 rozhodla vyhlásit nový dotační program "Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012" a použít schválené prostředky na realizaci tohoto programu. V průběhu roku byl program navýšen o dalších 5.000 tis. Kč, celkem tedy byla na realizaci programu vyčleněna částka 10.000 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 56 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 10.223 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2128 ze dne 6. 6. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 55 projektů v celkovém objemu 9.873 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč byly převedeny na realizaci "Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012". Jeden příjemce dotaci před uzavřením smlouvy odmítl, proto nebyl tento projekt podpořen a celková podpora dotačního programu se snížila na 9.663 tis. Kč. V měsíci lednu 2013 organizace Slezská diakonie, vrátila celou výši dotace u 7 projektů z důvodu dodatečného dofinancování sociálních služeb Ministerstvem práce a sociálních věcí. Celkem bylo tedy z rozpočtu kraje podpořeno dotacemi 47 projektů.

Dotační program "Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory motivačních a vzdělávacích programů zaměřených na mladistvé nebo dospělé pachatele trestných činů, jejichž záměrem je dosažení opětovného začlenění těchto osob do společnosti, podpory pořádání letních pobytových táborů, víkendových pobytů, nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Tabulka 1.51: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 771 300 17 771 300 757 831 13 469
z toho:          
- občanským sdružením 194 000 4 194 000 190 000 4 000
- církvím a náboženským společnostem 201 000 5 201 000 199 030 1 970
- obecně prospěšným společnostem 133 300 3 133 300 131 300 2 000
- obcím a jejich organizacím 243 000 5 243 000 237 501 5 499

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 800 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 25 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.153 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2063 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 771 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 29 tis. Kč byly převedeny do dotačního programu "Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012".

Program byl zaměřen na podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů na území kraje. Kraj podpořil 10 projekty letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí. Šesti projekty podpořil vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností včetně extremismu, prevence zadlužování, ochrany obětí domácího násilí a sexuálního komerčního zneužívání a kyberšikany. Dotací byl podpořen 1 projekt zaměřený na mladistvé pachatele trestných činů ve věku 15-18 let, kteří se dopustili protiprávního jednání ve spojení s užíváním návykových látek.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V roce 2012 byly v odvětví školství na vyhlášené dotační programy vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 8.560 tis. Kč. Realizovány byly celkem čtyři níže uvedené programy, z toho dva víceleté. Jeden byl vyhlášen již v roce 2011 na školní rok 2011/2012 a jeden byl vyhlášen v roce 2012 na školní rok 2012/2013.

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2011

Dotační program "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012" byl vyhlášen za účelem podpory školních ekologických projektů, žákovských a studentských konferencí, odborných i metodických seminářů, kurzů, exkurzí a dalších akcí zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově, podpory výzkumné a průzkumné činnosti, monitoring životního prostředí, podpory vzájemné spolupráce mezi školami a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Tabulka 1.52: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 556 800 19 0 1 556 800 1 503 071 53 729
z toho:            
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 178 600 2 0 178 600 161 087 17 513
- obcím a jejich organizacím 744 400 9 0 744 400 733 728 10 672
- příspěvkovým organizacím kraje 633 800 8 0 633 800 608 256 25 544

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 63 žádostí, zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/1624 ze dne 22. 6. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 1.557 tis. Kč. V rámci závěrečného vyúčtování poskytnutých dotací bylo v roce 2012 vráceno na účet kraje 54 tis. Kč. Prostředky nebyly použity příjemci většinou z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci.

Schválené projekty v rámci výše uvedeného dotačního programu naplnily cíle programu a podpořily tak oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nejen na školách, ale i u veřejnosti. Projekty byly zaměřené na monitoring životního prostředí, žákovské konference, ekologické aktivity pro žáky i jejich rodiče atd.

Dotační programy vyhlášené v roce 2012

Dotační program "Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012"byl vyhlášen za účelem podpory významných krajských, celostátních a mezinárodních sportovních akcí s přínosem pro Moravskoslezský kraj pořádaných subjekty zajišťující tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost.

Tabulka 1.53: Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 000 000 45 5 000 000 4 972 056 27 944
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 4 900 000 43 4 900 000 4 872 556 27 444
- občanským sdružením 50 000 1 50 000 49 500 500
- obcím 50 000 1 50 000 50 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 5.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 88 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 10.244 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/1980 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 44 projektů v celkovém objemu 5.000 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly z důvodu nerealizování projektů 2 žadateli finanční prostředky ve výši 330 tis. Kč poskytnuty 3 schváleným náhradním příjemcům.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny významné krajské a mezinárodní sportovní akce s přínosem pro Moravskoslezský kraj např. Mezinárodní fotbalový turnaj žáků do 11 let "Memoriál Evžena Hadamczika", Mistrovství České republiky ve stolním tenise vozíčkářů, Beskydská sedmička 2012, Beskydská laťka 2012, Krajská sportovní olympiáda seniorů, Závody v alpském lyžování na Gruni v Beskydách, Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2012 a další.

Dotační program "Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a podpory zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením.

Tabulka 1.54: Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 15 2 000 000 1 969 358 30 642
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 100 000 1 100 000 0 0
- občanským sdružením 1 900 000 14 1 900 000 1 969 358 30 642

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1979 ze dne 29. 2. 2012 byly schváleny dotace v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením. Dotace v úhrnné výši 2.000 tis. Kč obdrželo 15 subjektů, přičemž doručeno bylo celkem 78 žádostí s celkovou požadovanou částkou 9.960 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 1.969 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 31 tis. Kč byly vráceny příjemci většinou z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci nebo díky nepředpokládaným skutečnostem, které umožnily snížit náklady na realizaci projektů.

V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo podpořeno 15 projektů zaměřených na podporu pravidelné celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím neziskových organizací. V rámci podpořených projektů bylo zorganizováno mnoho akcí, které nabízely dětem a mládeži smysluplné trávení jejich volného času.

Dotační program "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování, zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování.

Tabulka 1.55: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 560 000 26 1 560 000 1 560 000 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 43 400 1 43 400 43 400 0
- obecně prospěšným společnostem 175 000 2 175 000 175 000 0
- občanským sdružením 251 200 3 251 200 251 200 0
- obcím a jejich organizacím 733 800 13 733 800 733 800 0
- příspěvkovým organizacím kraje 356 600 7 356 600 356 600 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 1.560 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2103 ze dne 6. 6. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 26 projektů v celkovém objemu 1.560 tis. Kč.

Podpořené projekty jsou zaměřené na dlouhodobé a systematické preventivní působení směřující k rozvoji osobnosti dítěte a žáka a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině. Vyúčtování všech poskytnutých dotací v rámci dotačního programu proběhne v měsíci září 2013.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 31. 8. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2013.

3.1.7 Dotační program v odvětví územního plánování a stavebního řádu

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2009

Dotační program "Program podpory tvorby územních plánů obcí"byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na zpracování územních plánů obcí tak, aby celé území kraje bylo pokryto aktuálními územními plány.

Tabulka 1.56: Program podpory tvorby územních plánů obcí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2009 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 781 380 24 2 767 240 4 271 320 4 271 320 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 5 781 380 24 2 767 240 4 271 320 4 271 320 0

Rada kraje rozhodla usnesením č. 12/682 ze dne 1. 4. 2009 vyhlásit dotační program"Program podpory tvorby územních plánů obcí" a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Cílem bylo dosažení takového stavu, aby každá obec na území kraje měla možnost čerpat podporu na pořízení územního plánu, ať už z Integrovaného operačního programu nebo krajského dotačního programu. Dle tehdy platného znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. musely být územně plánovací dokumentace obcí, schválené před 1. lednem 2007, upraveny, projednány a vydány do 31. 12. 2015, jinak pozbývají platnosti. Od 1. 1. 2013 byla novelou stavebního zákona prodloužena tato lhůta do 31. 12. 2020.

Žádosti o dotace byly schvalovány průběžně a po dobu trvání programu bylo v letech 2009 až 2012 podáno a zastupitelstvem kraje schváleno celkem 24 žádostí. Nevyčerpané finanční prostředky daného roku byly vždy převáděny do rozpočtu roku následujícího. V rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na tento dotační program vyčleněno 4.296 tis. Kč. Jednalo se o účelové převody nedočerpaných prostředků roku 2011. V roce 2012 byly usneseními zastupitelstva kraje č. 23/2008 ze dne 29. 2. 2012, č. 25/2254, 25/2255, 25/2256 a 25/2257 ze dne 5. 9. 2012 a č. 2/79 ze dne 20. 12. 2012 schváleny nové žádosti o poskytnutí dotací 6 obcím.

Celkem bylo v roce 2012 vyplaceno 2.767 tis. Kč na pořízení 12 územních plánů. Nedočerpané prostředky v celkové výši 1.507 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2013.

3.1.8 Dotační program v odvětví zdravotnictví

Dotační program "Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2012" byl vyhlášen za účelem podpory projektů organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, dále na podporu projektů organizací zaměřujících se na zdravotnickou osvětu, prevenci závažných civilizačních onemocnění, prevenci infekčních chorob apod., na podporu projektů zaměřených na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče, podporu projektů organizací zaměřujících se na poskytování hospicové péče a poskytování specifických forem léčebné rehabilitace (např. hipoterapie, canisterapie apod.).

Tabulka 1.57: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 500 000 15 1 500 000 1 500 000 0
z toho:          
- občanským sdružením 988 300 10 988 300 988 300 0
- obecně prospěšným společnostem 150 000 1 150 000 150 000 0
- církvím a náboženským společnostem 361 700 4 361 700 361 700 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 1.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 35 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2060 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 1.500 tis. Kč.

Příjemci dotací byly nestátní neziskové organizace, tj. občanská sdružení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti. Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování hospicové péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče a na poskytování specifických forem léčebné rehabilitace.

Finanční prostředky byly rozděleny příjemcům dotací v plné výši, byly vyplaceny jednorázově po podpisu smlouvy a v plné výši byly vyčerpány.

3.1.9 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2005 až 2011

Programy podpory přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství

Cílem těchto dotačních programů je obecně podpora rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Podpora je zaměřena na spolufinancování přípravy, tj. projektové a jiné dokumentace, projektů, jejichž realizace by měla být spolufinancována především z finančních zdrojů Evropské unie v rámci programového období 2007-2013, popř. z národních zdrojů. Specifika jednotlivých dotačních programů vyhlášených v letech 2005-2009 jsou blíže určena dotačními podmínkami Realizací podpořených projektů dojde nejen k příznivému dopadu na životní prostředí, ale současně ke zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje.

Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005" byl vyhlášen za účelem podpory pořízení projektových dokumentací, a to nejen v oblasti vodního a odpadového hospodářství, ale rovněž v oblasti ochrany ovzduší a energetiky, zemědělství a lesního hospodářství nebo také ochrany přírody a krajiny.

Tabulka 1.58: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2006 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 258 554 63 0 28 418 050 28 169 323 248 727
z toho:            
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 100 250 4 0 2 119 376 2 119 376 0
- obcím a jejich organizacím 30 303 824 56 0 25 366 788 25 305 561 61 227
- veřejným rozpočtům územní úrovně 1 454 480 2 0 731 886 544 386 187 500
- občanským sdružením 400 000 1 0 200 000 200 000 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 120 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/892 ze dne 4. 5. 2006 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 69 projektů v celkovém objemu 37.190 tis. Kč, 6 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje. V roce 2012 byla ukončena realizace posledního podpořeného projektu.

Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2007" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených obdobně jako v roce 2005 na všechny složky životního prostředí.

Tabulka 1.59: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2007 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 936 800 79 0 27 977 179 26 888 794 1 088 385
z toho:            
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 91 500 1 0 90 905 90 468 437
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 196 500 5 0 1 574 880 1 111 080 463 800
- obcím a jejich organizacím 33 225 600 69 0 26 057 474 25 456 968 600 506
- občanská sdružení 423 200 4 0 253 920 230 278 23 642

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 216 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 116.516 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/1464 ze dne 26. 4. 2007 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 90 projektů v celkovém objemu 38.350 tis. Kč, 11 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje. V roce 2012 došlo k ukončení posledních 2 podpořených projektů z důvodu nesplnění podmínek dotační smlouvy, tudíž nebyly v roce 2012 vyčerpány žádné finanční prostředky.

V roce 2012 byly tedy ukončeny dotační programy vyhlášené v roce 2005 a 2007, které pro velký zájem byly v modifikované podobě vyhlášeny i v následujících letech a zároveň umožnily příjemcům těchto dotací uplatnit takto krajem podpořené pořízení projektových a jiných dokumentací jako nezbytného podkladu pro podání žádosti o další finanční prostředky na realizaci samotného investičního záměru na území Moravskoslezského kraje, a to nejen z evropských zdrojů, zejména Operačního programu Životní prostředí, finančního mechanismu EHP/Norsko nebo Programu rozvoje venkova, ale také z národních zdrojů jako např. dotačního programu Ministerstva zemědělství.

Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008" byl vyhlášen za účelem podpory rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů prostřednictvím poskytování účelově určených investičních dotací na vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, které budou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje. Jedná se o projekty zaměřené zejména na snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody, zkvalitnění nakládání s odpady nebo také na ochranu ovzduší a energetiky a omezování emisí, popř. také na realizaci úspor energie.

Tabulka 1.60: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2008 až 2012
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 113 600 54 0 30 968 900 27 211 569 3 757 331
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 21 088 600 49 0 28 401 600 25 301 769 3 099 831
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 650 000 3 0 2 126 600 1 476 600 650 000
- církvím a náboženským společnostem 0 1 0 65 700 65 700 0
- veřejným rozpočtům územní úrovně 375 000 1 0 375 000 367 500 7 500

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 164 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 94.774 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/1948 ze dne 24. 4. 2008 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 59 projektů v celkovém objemu 22.114 tis. Kč, 5 projektů nebylo nakonec realizováno a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje. V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky (všechny prostředky byly poskytnuty žadatelům již v roce 2008), avšak v tomto roce došlo k ukončení dalších 4 projektů a zbývajících 8 projektů by mělo být ukončeno nejpozději do 31. 12. 2013.

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009" byl vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. Konkrétně se jedná o projekty zaměřené především na zlepšení jakosti pitné vody a snížení znečištění vod, zkvalitnění nakládání s odpady,popř. na realizaci úspor energie.

Tabulka 1.61: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2009 až 2012
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 998 000 24 0 13 208 000 11 425 758 1 782 242
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 10 998 000 24 0 13 208 000 11 425 758 1 782 242

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 70 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 47.816 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 10.998 tis. Kč, 1 příjemce dotaci odmítl. Realizováno bylo 24 projektů (z toho 5 projektů náhradními příjemci), vyčerpána byla částka 11.426 tis. Kč. V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky (všechny prostředky byly poskytnuty žadatelům po nabytí účinnosti smlouvy), 1 příjemce z důvodu nesplnění podmínky smlouvy vrátil celou dotaci ve výši 135 tis. Kč zpět na účet kraje.

Dle podmínek dotačního programu byli příjemci dotací povinni ukončit realizaci projektu do 31. 10. 2010, avšak podmínka smlouvy týkající se předložení dokladu o předložení žádosti o spolufinancování realizace plánovaného záměru do Operačního programu Životní prostředí nebo Programu rozvoje venkova je stanovena nejpozději do 1. 7. 2013, popř. v souladu s usnesením rady kraje č. 107/6869 ze dne 20. 3. 2012 nejpozději do 31. 12. 2013. Ke dni 31. 12. 2012 bylo 14 projektů již zcela ukončeno.

Dotační program "Drobné vodohospodářské akce" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na řešení problémů obcí do 2.000, respektive 5.000 obyvatel souvisejících s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích.

Tabulka 1.62: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2012 v letech 2011 až 2012
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 20 742 900 8 8 715 790 19 331 560 19 331 560 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 20 742 900 8 8 715 790 19 331 560 19 331 560 0

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1552 ze dne 23. 3. 2011 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 20.253 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl schválen 1 projekt navíc z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků u těchto 7 projektů, a to dle schváleného pořadníku náhradních žadatelů. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly čerpány průběžně na základě jednotlivých výzev žadatelů a byly použity na spolufinancování stavby vodovodu v obcích Trojanovice, Raškovice, Tísek, Metylovice, výstavby kanalizace v obcích Sedliště a Václavovice, na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Horní Lomné a na rekonstrukci vodojemu v Brumovicích. Ke dni 31. 12. 2012 byly všechny projekty ukončeny.

Dotační programy vyhlášené v roce 2012

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 byly na dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství alokovány finanční prostředky v objemu 45.129 tis. Kč. Zejména navýšením prostředků rozpočtu dotačního programu Drobné vodohospodářské akce o nevyčerpané dotace z roku 2011 a o finanční prostředky v Programu na podporu výměny starých kotlů došlo k navýšení na částku 60.590 tis. Kč. Část nevyplacených, ale smluvně vázaných, finančních prostředků byla převedena do rozpočtu kraje na rok 2013.

Dotační program "Podpora místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na osvětu a vzdělávání v rámci procesu místní Agendy 21 a Národní sítě zdravých měst, dále na podporu aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj - Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země.

Tabulka 1.63: Podpora místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 315 200 4 315 200 269 289 45 911
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 315 200 4 315 200 269 289 45 911

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/1969 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 4 projektů v celkovém objemu 315 tis. Kč. Nevyčerpaná část prostředků ve výši 185 tis. Kč byla převedena do dotačního programu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí.

V rámci dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na rozvoj občanské zodpovědnosti ve městech Krnov, Kopřivnice, Hlučín a obci Karlovice.

Dotační program "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí"byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na děti a mládež v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen "EVVO") v Moravskoslezském kraji, zejména na vytváření, zdokonalování či vydávání informačních programů, systémů (např. výstavba, provoz a údržba naučných stezek), publikací, internetových prezentací, databází, dokumentů a metodických materiálů o EVVO, dále na podporu poradenské činnosti nevládních neziskových organizací (NNO), zaměřená na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru s využitím stávajících aktivit segmentu environmentálního poradenství v kraji.

Tabulka 1.64: Podpora aktivit v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 667 800 13 1 667 800 1 630 610 37 190
z toho:          
- občanským sdružením 819 700 6 819 700 816 016 3 684
- obecně prospěšným společnostem 148 400 1 148 400 136 608 11 792
- obcím a jejich organizacím 699 700 6 699 700 677 986 21 714

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 1.500 tis. Kč. Z celkového počtu 39 přijatých žádostí zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/1968 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 1.692 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že objem prostředků vyčleněných na dotační program Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 nebyl zcela vyčerpán, byla část finančních prostředků ve výši 185 tis. Kč přesunuta do dotačního programu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí a zároveň bylo zapojeny finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč z vratek za rok 2011. V průběhu roku 1 příjemce vrátil celou dotaci ve výši 196 tis. Kč z důvodu nezajištění finančních prostředků na spolufinancování podpořeného projektu. Následně byly poskytnuty dotace 2 náhradním příjemcům ve výši 172 tis. Kč.

Z finančních prostředků dotací byla mimo jiné zabezpečena výstavba Naučné stezky Heřmanický rybník, Naučné stezky Bystřice Loučka nebo Naučné stezky v parku Petra Bezruče Bohumín.

Dotační program "Drobné vodohospodářské akce" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na řešení problémů obcí do 2.000, respektive 5.000 obyvatel souvisejících s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích.

Tabulka 1.65: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2012
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 965 600 10 11 707 506 11 707 506 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 19 965 600 10 11 707 506 11 707 506 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 20.129 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/1967 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 19.966 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly v roce 2012 průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. Ke dni  31. 12. 2012 bylo vyčerpáno celkem 11.708 tis. Kč. Ukončeny a vyúčtovány byly 4 projekty a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.166 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2013 k úhradě zbývajících dotací.

Dotační program současně zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, mezi něž patří mimo jiné povinnost obcí do 2000 obyvatel zabezpečit čištění odpadních vod, které jsou odváděny z území obce kanalizací bez koncové čistírny odpadních vod. Dotace v rámci tohoto programu je poskytována ve výši max. 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 16. 9. 2013.

Dotační program "Příspěvky na hospodaření v lesích" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na obnovu lesů poškozených imisemi, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.66: Příspěvky na hospodaření v lesích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 17 434 277 323 17 434 277 17 434 277 0
z toho:          
- podnikatelské subjekty - fyzické osoby 530 867 17 530 867 530 867 0
- podnikatelské subjekty -právnické osoby 5 143 352 44 5 143 352 5 143 352 0
- církvím a náboženským společnostem 121 516 6 121 516 121 516 0
- obcím a jejich organizacím 8 751 671 102 8 751 671 8 751 671 0
- nepodnikající fyzické osoby 2 886 871 154 2 886 871 2 886 871 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 21.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 24/2093 ze dne 6. 6. 2012, č. 25/2217 ze dne 5. 9. 2012 a č. 2/52 ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 323 příjemcům v celkovém objemu 17.434 tis. Kč.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněný na dotační program v rozpočtu na rok 2012 nebyl v plné výši vyčerpán z důvodu předčasného ukončení příjmu žádostí, a to z důvodu ukončení poskytování této veřejné podpory. Rozhodnutím Evropské komise č. N 485/2006 ze dne 22. 3. 2007 (notifikace) bylo schváleno období pro poskytování veřejné podpory "Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Moravskoslezského kraje" od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012. Příspěvky byly poskytovány v souladu s přijatými "Zásadami pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití".

Dotační program "Příspěvky na podporu včelařství" byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na stabilizaci a zvýšení stavů včelstev a na povznesení chovu včel jakožto významného odvětví zemědělství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.67: Příspěvky na podporu včelařství (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 009 700 91 1 009 700 1 009 700 0
z toho:          
- nepodnikající fyzické osoby 1 009 700 91 1 009 700 1 009 700 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/2212 ze dne 5. 9. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 91 příjemcům v celkovém objemu 1.010 tis. Kč. Ke dni  31. 12. 2012 byla dotace ve výši 1.010 tis. Kč vyčerpána.

Příspěvek byl poskytován pouze na včelstva, která se nacházejí na území Moravskoslezského kraje. Podle tohoto programu byly v roce 2012 poskytovány neinvestiční dotace jednotlivým včelařům na pořízení min. 3 oddělků včel, max. však 5 takových oddělků včel z jejich chovu, který se účastní uznaného šlechtického programu včely kraňské, dále pak rovněž na pořízení nových programem blíže specifikovaných nástavkových úlů.

Dotační program "Program na podporu výměny starých kotlů" byl vyhlášen za účelem podpory výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.68: Program na podporu výměny starých kotlů (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 27 550 000 185 5 789 280 5 789 280 0
z toho:          
- nepodnikající fyzické osoby 27 550 000 185 5 789 280 5 789 280 0

Dotační program na podporu výměny starých kotlů je financován prostřednictvím Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 zejména pro tyto účely zřízen.

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011, program je víceletý (do vyčerpání alokace jednotlivých výzev). Program byl vyhlášen ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí pod názvem "Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji", který byl změněn usnesením rady kraje č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 a nově nazván jako "Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji".

Realizace programu probíhá na základě veřejně vyhlašovaných Společných výzev. V roce 2012 byly vyhlášeny 3 Společné výzvy, které se liší objemem alokovaných finančních prostředků, výší poskytované dotace na pořízení nového kotle a způsobem administrace.

Tabulka 1.69: Přehled Společných výzev vyhlášených v roce 2012
Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva… Výše poskytnuté dotace na 1 kotel celkem Usnesení rady kraje o vyhlášení jednotlivých Společných výzev Počet schválených žádostí v roce 2012
1. Společná výzva (alokace ve Fondu ve výši 10 mil. Kč) 60 tis. Kč 102/6562 ze dne 24. 1. 2012 333
2. Společná výzva (alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč) 40 tis. Kč 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 439
3. Společná výzva (alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč) 40 tis. Kč 123/8178 ze dne 30. 10. 2012 0

K 31. 12. 2012 bylo z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje vyplaceno v rámci 1. Společné výzvy 161 příjemcům 4.829 tis. Kč a v rámci 2. Společné výzvy 24 příjemcům 960 tis. Kč. Dotace jsou příjemcům vypláceny po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, která je uzavírána až po samotné realizaci výměny kotle a následném doložení dokladů o pořízení a zprovoznění dotovaného kotle. Podle podmínek Programu jsou příjemci dotace toto povinni učinit do 9 měsíců ode dne odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace.

3.2 Individuální dotace

V roce 2012 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 145.916 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.70: Individuální dotace poskytnuté v roce 2012 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2012 Plnění UR (%)
Doprava 21 634 5 288 24,4
Krizové řízení 40 350 26 961 66,8
Kultura 15 409 15 311 99,4
Prezentace kraje a ediční plán 3 055 3 055 100,0
Regionální rozvoj 42 973 32 323 75,2
Cestovní ruch 14 010 10 249 73,2
Sociální věci 5 263 4 050 76,9
Školství 14 813 14 813 100,0
Zdravotnictví 3 725 3 721 99,9
Životní prostředí 36 279 20 644 56,9
Finance a správa majetku 9 500 9 500 100,0
Individuální dotace celkem 207 011 145 916 70,5

Individuální dotace byly poskytovány převážně na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemce.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007-2013

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2012 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě a v realizaci individuálních projektů a globálních grantů v rámci operačních programů blíže uvedených v následující tabulce.

Tabulka 1.71: Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2012 v rámci programového období 2007-2013 (v tis. Kč)
Operační program Počet akcí Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 62 962 722
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20 394 511
Operační program Životní prostředí 16 220 096
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 14 123 145
Operační programy Přeshraniční spolupráce 6 24 853
Integrovaný operační program 9 26 518
Komunitární programy 7 4 540
Program švýcarsko - české spolupráce 1 41
CELKEM 135 1 756 426

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007-2013 vyčleněno 2.807.597 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2012 byly vyčerpány ve výši 1.917.837 tis. Kč a zahrnují výdaje na projekty v jednotlivých operačních programech (1.756.426 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (8.745 tis. Kč), výdaje za projekty individuálně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství a zdravotnictví (117.530 tis. Kč), výdaje na odstraňování povodňových škod roku 2010 u dotčených obcí Moravskoslezského kraje financovaných z Fondu solidarity (35.120 tis. Kč) a převod úroků za IV. čtvrtletí 2011 z prostředků SFDI (16 tis. Kč). K 31. 12. 2012 byl rozpočet čerpán na 68 % upraveného rozpočtu. Většina nevyčerpaných finančních prostředků byla účelově zapojena do rozpočtu kraje na rok 2013.

K úhradě výdajů projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2012 použito více zdrojů, kterými byly kryty jak podíly Moravskoslezského kraje, tak podíly Evropské unie, případně státního rozpočtu. V úhrnu byly v roce 2012 vynaloženy prostředky ve výši 1.917.837 tis. Kč, z toho:

 1. částka ve výši 478.401 tis. Kč byla použita k zafinancování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (případně neuznatelných výdajů). V roce 2012 kraj využil k jejich úhradě vlastní prostředky kraje a rovněž úvěry schválené zastupitelstvem kraje. Jednalo se o 1. a 2. tranši úvěrového rámce od Evropské investiční banky (úvěrový rámec byl schválen zastupitelstvem krajem usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010) a o úvěrový rámec od Československé obchodní banky, a.s., schválený zastupitelstvem krajem usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 (blíže viz tabulka 1.72)
  Tabulka 1.72: Zdroj financování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) (v tis. Kč)
  Zdroj Skutečné čerpání 2012 Podíl v %
  Vlastní prostředky kraje 41 170 8,6 %
  Úvěrový rámec EIB 414 043 86,5 %
  Úvěrový rámec ČSOB 23 188 4,8 %
  Celkem 478 401 100,0 %
  Z úvěrových rámců EIB a ČSOB byl hrazen vlastní podíl Moravskoslezského kraje zejména u investičních projektů v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, na revitalizaci přednádražního prostoru Svinov a v odvětví školství a zdravotnictví na zateplení budov zřízených příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.
 2. částka ve výši 1.439.436 tis. Kč byla použita k profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu. K jejich krytí byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů ve formě zálohových plateb a ex-ante plateb, anebo byly tyto podíly předfinancovány Moravskoslezským krajem (z vlastních prostředků kraje, případně úvěrem). V případě zpětného proplacení prostředků od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčil, byly tyto prostředky použity na splátku úvěru.
  Tabulka 1.73: Zdroj financování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu (v tis. Kč)
  Zdroj Skutečné čerpání 2012 Podíl v %
  Vlastní prostředky kraje 61 300 4,3 %
  Úvěr ČSOB 253 079 17,6 %
  Přijaté dotace, zálohy, ex-ante platby 1 125 057 78,2 %
  Celkem 1 439 436 100,0 %
  V roce 2012 Moravskoslezský kraj přijal dotace od řídících orgánů ve formě ex-ante plateb (průběžné čerpání dotace podle postupu prací a související fakturace, kdy projekt nemusí být příjemcem dotace plně předfinancován, ale dotace je čerpána průběžně na neuhrazené faktury), a to ve výši 461.067 tis. Kč na projekty v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a na projekt revitalizace přednádražního prostoru Svinov, v odvětví školství na zateplení škol zřízených Moravskoslezským krajem, v odvětví zdravotnictví na projekt Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních a na projekty zateplení nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem a v odvětví sociálních věcí na projekt 1. etapa transformace organizace Marianum. Dále z dotace byly hrazeny výdaje ve výši 370.490 tis. Kč na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz podkapitola 4.4 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Objemově významné byly rovněž prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 109.723 tis. Kč na individuální projekty příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem.

4.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programové období 2007-2013

V roce 2012 bylo na 40 připravovaných individuálních projektů vyčleněno v rozpočtu kraje 276.739 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2012 činilo 147.342 tis. Kč, tj. 53 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislá na časovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů a rychlosti schvalování projektů řídícími orgány.

Tabulka 1.74: Přehled připravovaných projektů pro programového období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2012 Skutečné čerpání 2012 Skut/UR v %
Doprava 8 20 747 11 322 54,6
Krizové 1 1 170 150 12,8
Kultura 2 780 202 25,9
Cestovní ruch 1 200 25 12,5
Sociální věci 13 27 454 13 660 49,8
Školství 9 108 840 51 161 47,0
Zdravotnictví 3 116 348 70 713 60,8
Životní prostředí 3 1 200 109 9,1
Celkem 40 276 739 147 342 53,2

4.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007-2013

Upravený rozpočet roku 2012 ve výši 1.537.082 tis. Kč představoval zdroje pro 68 realizovaných projektů. Skutečně byl k 31. 12. 2012 čerpán ve výši 1.134.868 tis. Kč, což představuje čerpání 74 % upraveného rozpočtu. Čerpání prostředků na realizaci projektů bylo ovlivněno z důvodu:

 • zapojení přijatých dotací do rozpočtu kraje na realizaci víceletých grantových projektů, projektů technické pomoci a individuálních projektů, které jsou poskytovány zálohově a výdej prostředků nekoresponduje se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém roce,
 • posunu harmonogramu realizace projektů,
 • prodloužení lhůty pro dodání majetku,
 • časové náročnosti procesu výběru dodavatelů stavebních prací,
 • průtahů v rámci procesu výběru zhotovitelů staveb (prodloužení lhůt pro podání nabídek vzhledem k velkému množství dotazů),
 • dlouhého schvalovacího procesu předkládaných žádostí o dotace.
Tabulka 1.75: Přehled realizovaných projektů v programovém období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2012 Skutečné čerpání 2012 Skut/UR v %
Doprava 11 894 807 770 929 86,2
Regionální rozvoj 4 8 064 4 819 59,8
Cestovní ruch 3 26 771 14 784 55,2
Sociální věci 11 135 935 86 734 63,8
Školství 22 178 599 90 364 50,6
Zdravotnictví 8 262 260 152 869 58,3
Životní prostředí 2 8 434 3 972 47,1
Krajský úřad 7 22 212 10 397 46,8
Celkem 68 1 537 082 1 134 868 73,8

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007-2013

Upravený rozpočet pro 14 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2012, činil 101.344 tis. Kč a k 31. 12. 2012 byl vyčerpán ve výši 95.459 tis. Kč.

Tabulka 1.76: Přehled ukončených projektů v programovém období 2007-2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2012 Skutečné čerpání 2012 Skut/UR v %
Doprava 1 6 978 6 978 100,0
Cestovní ruch 3 11 380 11 333 99,6
Sociální věci 1 66 818 63 519 95,1
Školství 5 10 221 8 294 81,1
Zdravotnictví 1 188 0 0,0
Životní prostředí 1 671 583 86,9
Krajský úřad 2 5 088 4 752 93,4
Celkem 14 101 344 95 459 94,2

V odvětví školství v rámci projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji nebyly vyčerpány prostředky ve výši 1.650 tis. Kč a v odvětví sociálních věcí v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji nebyly vyčerpány prostředky ve výši 3.298 tis. Kč. Na výše uvedené projekty byly poskytnuty z evropských zdrojů zálohy a uspořené prostředky představují vratku takto poskytnutých prostředků.

4.4 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a prioritní osy 3 - Další vzdělávání probíhala realizace víceletých grantových projektů. Finanční prostředky na jejich realizaci jsou kraji poskytovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zálohově na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty OP VK. V roce 2012 bylo na globální granty ze strany MŠMT poskytnuto a krajem přijato celkem 342.847 tis. Kč.

Tabulka 1.77: Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Globální grant Upravený rozpočet 2012 Skutečné čerpání 2012 Skut/UR v %
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 120 142 67 533 56,2
Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 66 969 35 065 52,4
Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 82 257 38 117 46,3
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Moravskoslezském 146 662 100 054 68,2
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 167 369 83 732 50,0
Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 53 028 23 812 44,9
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 65 088 22 184 34,1
CELKEM 701 515 370 497 52,8

Financování jednotlivých projektů v rámci globálních grantů je uskutečňováno z prostředků zaslaných prostřednictvím MŠMT v průběhu roku na speciální účty kraje. Tyto prostředky jsou v průběhu roku zapojovány do rozpočtu kraje, nevyčerpané prostředky na účtech k 31. 12. běžného roku jsou zapojovány do rozpočtu kraje v následujícím roce. V roce 2012 kraj tak měl k dispozici v upraveném rozpočtu na globální granty celkem 701.515 tis. Kč, k 31. 12. 2012 bylo vyčerpáno 370.497 tis. Kč, zbývající nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje roku 2013.

V letech 2009 - 2012 byly dotace poskytovány konečným příjemcům na základě smluv o financování grantových projektů v rámci globálních grantů uzavřených mezi Moravskoslezským krajem a školskými zařízeními z Moravskoslezského kraje.

V roce 2012 probíhala realizace globálních grantů prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci I. globálních grantů byly průběžně poskytovány dotace konečným příjemcům na základě uzavřených smluv a v rámci globálních grantů II. došlo k vyhlášení 2. kola výzev k předkládání žádostí o finanční podporu. Na základě jejich vyhodnocení dojde v letošním roce k uzavření smluv o financování s konečnými příjemci. Rovněž byly poskytovány průběžné platby konečným příjemcům z 1. kola II. globálních grantů.

Kromě dotací na globální granty jsou ze strany MŠMT kraji poskytovány i dotace na projekty technické pomoci pro globální granty OP VK, které jsou financovány prostředky z Evropského sociálního fondu a prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu.

V roce 2012 byly ukončeny a finančně vypořádány dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty technické pomoci OP VK realizované v letech 2008-2011:

 • Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji
 • Informovanost a publicita GG OP Moravskoslezského kraje
 • Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementující program Moravskoslezského kraje

Zároveň byly v roce 2012 ze strany MŠMT poskytnuty kraji zálohové prostředky na nové projekty technické pomoci v celkové výši 10.581 tis. Kč.

Tabulka 1.78: Technická pomoc pro globální granty Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Technická pomoc pro globální granty OPVpK Upravený rozpočet 2012 Skutečné čerpání 2012 Skut/UR v %
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v MSK 1 023,00 1 023,00 100,0
Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje 148,00 148,00 100,0
Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementující program MSK 173,00 173,00 100,0
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v MSK II 10 086,00 6 805,00 67,5
Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje II 250,00 69,00 27,6
Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementující program MSK II 245,00 42,00 17,1
CELKEM 11 925,00 8 260,00 69,3

Finanční prostředky určené na zajištění technických pomocí pro globální granty jsou tvořeny jednak poskytnutými dotacemi a také zůstatky k 31. 12. běžného roku na jednotlivých účtech technických pomocí, které jsou na počátku roku následujícího zapojovány do rozpočtu kraje. V roce 2012 kraj tak měl k dispozici v upraveném rozpočtu na technické pomoci celkem 11.925 tis. Kč, k 31. 12. 2012 bylo vyčerpáno 8.260 tis. Kč a v rámci ukončení projektů realizovaných v letech 2008-2011 vyúčtováno MŠMT 943 tis. Kč, zbývající nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje roku 2013.

Z prostředků technické pomoci byly v roce 2012 především hrazeny mzdové výdaje zaměstnanců Moravskoslezského kraje podílejících se na administraci globálních grantů OP VK, dále výdaje na hodnotitele, kteří na základě uzavřených smluv hodnotili předložené projektové žádosti o finanční podporu v rámci globálních grantů OP VK, výdaje na inzerci výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu, výdaje na občerstvení na seminářích pořádaných pro potenciální žadatele a příjemce.

Přehled akcí připravovaných, realizovaných a ukončených v programovém období 2007-2013, které byly v roce 2012 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, měl kraj k 31. 12. 2012 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků). Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1-4.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.79: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2012 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2012 826 213,61
Tvorba fondu celkem 9 432 371,58
z toho:  
- příděl do fondu 8 323 000,00
- připsané úroky 8 674,58
- vratky poskytnutých příspěvků 9 950,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2011 1 090 747,00
Čerpání fondu celkem 9 323 810,00
z toho:  
- příspěvek na životní pojištění 2 497 109,00
- příspěvek na penzijní připojištění 2 892 850,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 20 000,00
- příspěvek na stravování 1 033 576,00
- příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 30 124,00
- příspěvek na ošacení 2 767 600,00
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 82 551,00
Konečný stav k 31. 12. 2012 934 775,19
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2012 531 176,00
Konečný stav k 31. 12. 2012 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2012 1 465 951,19

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu se dle platného statutu fondu v roce 2012 realizovaly čtvrtletně. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje. V průběhu roku 2012 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců a v souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu ve výši 531 tis. Kč do fondu za rok 2012 provedeno po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/352/2 ze dne 12. 12. 2002. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl schválen nový statut Zajišťovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom.

Hlavním účelem fondu je vytvořit zdroje pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy.

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu až do dosažení výše 100 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že požadované výše dosáhl fond již v roce 2011 a v roce 2012 nedošlo k čerpání fondu, nebyl v roce 2012 proveden příděl do fondu.

Tabulka 1.80: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2012 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2012 101 044 446,83
Tvorba fondu celkem 2 063 360,18
z toho:  
- připsané úroky 2 063 360,18
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2012 103 107 807,01

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2012 byly na zvláštní bankovní účet fondu připsány pouze úroky ve výši 2.063 tis. Kč. K čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2012 nedošlo.

Připsané úroky ve výši 2.063 tis. Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2012 v souladu se statutem fondu.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Zastupitesltvo kraje schválilo svými usneseními č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009 a č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 změny ve statutu fondu. Poslední změnou došlo k úpravě použití fondu, kdy statut fondu nyní umožňuje použití fondu na zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.81: Tvorba a čerpání Regionálního rozvojového fondu v roce 2012 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2012 3 840 007,73
Tvorba fondu celkem 21 527,14
z toho:  
- připsané úroky 21 527,14
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2012 3 861 534,87

Jediným zdrojem při tvorbě fondu v roce 2012 byly připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu, finanční prostředky fondu nebyly v tomto roce čerpány.

Připsané úroky ve výši 22 tis. Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2012 v souladu se statutem fondu.

5.4 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 schválilo Statut Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje a rozhodlo přidělit do Fondu životního prostředí finanční prostředky ve výši 11.000 tis. Kč.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.82: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2012 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2012 11 000 000,00
Tvorba fondu celkem za rok 2012 43 117 876,05
z toho:  
- příděl do fondu 32 743 900,00
- dary 10 000 000,00
- připsané úroky 373 976,05
Čerpání fondu celkem 5 789 280,00
1. Společná výzva programu na výměnu kotlů 4 829 280,00
2. Společná výzva programu na výměnu kotlů 960 000,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2012 48 328 596,05

Zdrojem fondu byly dle statutu finanční prostředky z rozpočtu kraje ve formě přídělu, dále dary a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu. Příděl do fondu v roce 2012 byl schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 24/2100 ze dne 6. 6. 2012 ve výši 20.000 tis. Kč a usnesením č. 2/51 ze dne 20. 12. 2012 ve výši 12.743,9 tis. Kč.

Dalším zdrojem fondu životního prostředí byly dary ve výši 10 mil. Kč, které byly přijaty od právnických osob působících na území Moravskoslezského kraje, a byly těmito dárci účelově poskytnuty na financování dotací poskytovaných na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o:

 • Třinecké železárny, a. s. - ve výši 2 mil. Kč,
 • ArcelorMittal Ostrava a. s. - ve výši 5 mil. Kč,
 • OKD, a. s. - ve výši 2 mil. Kč,
 • Nadace ČEZ - ve výši 1 mil. Kč.

Finanční prostředky fondu byly v roce 2012 čerpány průběžně v rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem "Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji" (dále jen Program). O vyhlášení tohoto dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011.

Tento Program má podpořit výměnu stávajících nevyhovujících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle a tímto zajistit používání ekologických paliv co nejméně zatěžujících ovzduší na území kraje spalováním tuhých neekologických paliv v lokálních topeništích. Realizace programu probíhá na základě veřejně vyhlašovaných společných výzev, přijaté žádosti o dotaci jsou průběžně administrovány a po splnění podmínek vypláceny. V roce 2012 byly vyhlášeny 3 Společné výzvy, které se liší objemem alokovaných finančních prostředků, výší poskytované dotace na pořízení nového kotle a způsobem administrace.

Ke dni 31. 12. 2012 bylo z 1. Společné výzvy vyplaceno 4.829,28 tis. Kč, ze 2. Společné výzvy 960 tis. Kč. Bližší informace o Programu jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace.

Připsané úroky ve výši 374 tis. Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2012 v souladu se statutem fondu.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2012, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2012. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2012 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.586.069 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 10.021.285 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 113.129 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 6 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekty realizované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytlo v roce 2012 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v celkovém objemu 10.143.407,9 tis. Kč.

Předmětem finančního vypořádání jsou přijaté dotace v celkovém objemu 9.700.546,8 tis. Kč. U běžných akcí financovaných z této kapitoly státního rozpočtu se jedná o dotace přijaté v roce 2012. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Objemy takto finančně vypořádaných dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v následující tabulce v objemech přijatých dotací za celé období realizace projektu.

Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky ve výši 3.174,7 tis. Kč, z toho do 31. 12. 2012 bylo na výdajový účet MŠMT vráceno 977,9 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2012 byla vyčíslena částka 2.338,6 tis. Kč. Vyúčtována a vrácena byla částka ve výši 2.196,8 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 141,8 tis. Kč jsou předmětem porušení rozpočtové kázně a ke dni finančního vypořádání nebyly školou uhrazeny, a proto finanční vypořádání bylo o danou částku sníženo.

Podrobnější rozbor je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.83: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2012 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2012 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2012 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno do SR v průběhu roku 2012 Vráceno při FV v roce 2013
Přímé náklady na vzdělávání 9 055 095,0 9 054 806,4 288,6 0,0 288,6
Dotace pro soukromé školy 567 840,0 565 975,3 1 864,7 0,0 1 722,9
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 16 680,2 16 610,2 70,0 68,3 1,7
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 11 814,3 11 814,3 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 5 482,4 5 482,4 0,0 0,0 0,0
Excelence středních škol 1 965,3 1 965,1 0,2 0,0 0,2
Soutěže 1 812,0 1 812,0 0,0 0,0 0,0
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 722,2 1 722,2 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 792,9 651,3 141,6 141,6 0,0
Projekty romské komunity 765,1 487,8 277,3 100,1 177,2
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 625,0 615,0 10,0 3,8 6,2
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 146,3 146,3 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 95,3 88,2 7,1 7,1 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 70,6 70,6 0,0 0,0 0,0
Program protidrogové politiky 64,6 42,6 22,0 22,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 53,7 53,7 0,0 0,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 34,6 34,6 0,0 0,0 0,0
OP VK - oblast podpory 1.4 EU peníze školám - EU 1 141,7 1 068,1 73,6 73,6 0,0
Technická pomoc OP VK 34 345,5 33 784,1 561,4 561,4 0,0
Celkem 9 700 546,8 9 697 230,2 3 316,5 977,9 2 196,8

V rámci zúčtování dotace na Přímé náklady na vzděláváníposkytnuté na činnost škol a školských zařízení v objemu 9.055.095 tis. Kč, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 5.620.076 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 3.435.019 tis. Kč

nebyly vyčerpány prostředky ve výši 288,6 tis. Kč. V případě, kdy organizace nečerpaly prostředky na platy, odvedly také odpovídající výši ostatních neinvestičních výdajů na zákonné odvody. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 288,6 tis. Kč.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 567.840 tis. Kč. Přidělené prostředky plně nevyužilo 45 soukromých škol. Vrácená částka je rozdílem mezi poskytnutou zálohou, která vychází ze skutečného počtu dětí, žáků a studentů, a změnou nároku v důsledku poklesu počtu žáků v závěru roku, protože záloha musí být poskytnuta do 15. listopadu daného roku. Z důvodu, že nelze dopředu odhadnout pohyb žáků, byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 565.975,3 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka ve výši 1.722,9 tis. Kč. Organizace Sdružení pro činnost Soukromé mateřské školy K. Čapka, část finančních prostředků nevyčerpala a z důvodu odstoupení od smlouvy je nemohla převést do dalšího období. Tyto finanční prostředky ve výši 141,8 tis. Kč organizace dosud nevrátila a jsou předmětem porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Organizaci byl platebním výměrem na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 22. 11. 2012 uložen odvod za porušení rozpočtové kázně a současně bylo platebním výměrem uloženo penále. Ke dni zpracování Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2012 nebyla pohledávka uhrazena.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 16.680,2 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněnímbylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené obcemi celkem 11.139,7 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem celkem 5.540,5 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 16.610,2 tis. Kč. Školami nevyužité prostředky v objemu 70 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele. V průběhu roku 2012 bylo vráceno 68,3 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání pak další prostředky ve výši 1,7 tis. Kč.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia v celkové výši 11.814,3 tis. Kč v rámci rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou" byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 10.029,4 tis. Kč a Všeobecné sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace ve výši 1.784,9 tis. Kč). Dotace byla plně vyčerpána.

V rámci Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním byla poskytnuta kraji neinvestiční dotace v objemu 5.482,4 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 4.928,2 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 554,2 tis. Kč.

Prostředky byly určeny na posílení nenárokové složky platů pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a byly plně vyčerpány.

V návaznosti na výsledky rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011", poskytlo MŠMT v roce 2012 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na platy pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání žáků v hodnoceném oboru ve výši 1.965,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly rozděleny následovně:

 • školy zřízené krajem ve výši 1.931,2 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 34,1 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1.965,1 tis. Kč. Soukromá škola, protože netvoří příděl do FKSP, nevyčerpala prostředky ve výši 0,2 tis. Kč a prostředky vrátila za zvláštní účet MSK. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena na účet poskytovatele.

V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012 byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 1.812 tis. Kč. Část dotace ve výši 1.624 tis. Kč byla určena na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT v roce 2012 a druhá část ve výši 188 tis. Kč byla poskytnuta na zabezpečení ústředních kol těchto soutěží a přehlídek. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na Podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 1.722,2 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 1.634,2 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 88 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Pro studium žáků se zdravotním postižením, a s tím spojené pracovní poměry asistentů pedagogů v rámci dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 792,9 tis. Kč. Použito bylo celkem 651,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty školám v plné výši. Celkem nebyly školami vyčerpány prostředky ve výši 141,6 tis. Kč, a to z důvodu ukončení pracovního poměru asistenta pedagoga. Tyto nevyužité prostředky byly vráceny v průběhu roku 2012 na účet poskytovatele.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2012 nebyly finanční prostředky na provoz těchto škol vyčerpány v plné, tj. poskytnuté výši 765,1 tis. Kč. Prostředky v objemu 277,3 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny, z toho v průběhu roku 2012 na výdajový účet poskytovatele 100,1 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2012 částka 177,2 tis. Kč.

Nižší pořizovací náklady jednotlivých kompenzačních pomůcek oproti rozpočtovaným nákladům byly důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč u dotačního programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením, v rámci kterého kraj obdržel v roce 2012 prostředky ve výši 625 tis. Kč.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 146,3 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky plně využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Ostrava.

V rámci Rozvojového programu MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemíbyly poskytnuty prostředky na "Bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z tzv. "třetích zemí" ve výši 95,3 tis. Kč. Z důvodu přestupu vzdělávaných žáků na jinou školu blíže svého bydliště zůstalo nedočerpáno celkem 7,1 tis. Kč. Nedočerpané prostředky byly vráceny na účet poskytovatele v průběhu roku 2012.

Neinvestiční dotace ve výši 70,6 tis. Kč byla poskytnuta kraji v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality, a to na projekt "Prevence 2012" organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Prostředky byly plně vyčerpány.

V rámci Programu protidrogové politiky byly poskytnuty 2 organizacím neinvestiční dotace v celkové výši 64,6 tis. Kč, a to organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace dotace v celkové výši 42,6 tis. Kč účelově určená na projekt "Další vzdělávání", která vyčerpala finanční prostředky v plné výši. Dále byly poskytnuty organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace finanční prostředky na projekt "Tvorba preventivního programu školy" ve výši 22 tis. Kč. Organizace program nerealizovala a prostředky ve výši 22 tis. Kč byly v závěru roku 2012 odeslány na účet poskytovatele.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 53,7 tis. Kč byly plně vyčerpány. Prostředky byly určeny na projekt "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání děti osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie".

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání obdržel kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 34,6 tis. Kč. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky, a to pro organizaci Střední škola společného stravování, příspěvková organizace ve výši 19,5 tis. Kč a organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, příspěvková organizace ve výši 15,1 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

Předmětem finančního vypořádání za rok 2012 byly rovněž 2 projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1.4 EU peníze školám - EUv celkovém objemu 1.141,6 tis. Kč. Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, byla příjemcem dotace v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Škola v listopadu 2010 obdržela zálohu na projekt ve výši 60 % končené částky celkových nákladů projektu, tj. 414,5 tis. Kč a v prosinci 2011 zbývajících 40 %, tj. 276,3 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o ukončení činnosti organizace k 31. 12. 2012 a o jejím zrušení ke dni 31. 1. 2013. Do doby zrušení bylo splněno 100 % výstupů, což ve finančním vyjádření odpovídá nároku na dotaci ve výši 690,8 tis. Kč. Dotaci organizace vyčerpala v plné výši.

Příjemcem dotace na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů byla i Základní škola Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace, a to taktéž v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách z výše uvedeného operačního programu. Škola v dubnu 2011 obdržela zálohu na projekt ve výši 60 % končené částky celkových nákladů projektu, tj. 450,9 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o ukončení činnosti organizace k 30. 6. 2012 a o jejím zrušení ke dni 31. 7. 2012. Do doby zrušení bylo dle monitorovací zprávy splněno 50,2 % výstupů, což ve finančním vyjádření odpovídá nároku na dotaci ve výši 377,3 tis. Kč. Částku ve výši 73,6 tis. Kč, na kterou organizaci nevznikl nárok, vrátila organizace na účet kraje a ty pak byly vráceny na účet MŠMT.

V rámci projektu Technická pomoc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly ukončeny 2 projekty v odvětví školství, které podléhaly finančnímu vypořádání za rok 2012. Jednalo se o projekt technické pomoci s názvem "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji", který byl realizován v letech 2008-2011. Cílem projektu bylo zajistit podporu pro optimální implementaci globálních grantů, tj. při řízení, kontrole, monitorování a hodnocení programu. Dalším cílem bylo zajištění řádného a efektivního řízení při realizaci globálních grantů, plynulé čerpání finančních prostředků v návaznosti na realizaci jednotlivých grantových projektů předkládaných do globálních grantů kraje, jejich monitorování, hodnocení a kontrolu včetně zajištění dodatečně a kvalitně proškolené administrativní kapacity v oblasti lidských zdrojů (tj. zaměstnanců zabývajících se globálními granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje). Moravskoslezský kraj obdržel dotaci v celkové výši 33.604,6 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši 33.462,2 tis. Kč. Konečné finanční vypořádání bylo provedeno po schválení závěrečné monitorovací zprávy a poskytovateli dotace byla v průběhu roku vrácena nevyčerpaná část celkových výdajů projektu ve výši 142,4 tis. Kč.

Druhým ukončeným byl projekt technické pomoci s názvem "Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje" realizovaný také v letech 2008-2011. Cílem projektu bylo zabezpečit zvýšení absorpční kapacity subjektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji, tj. prostřednictvím podporovaných aktivit detailně seznámit cílové skupiny s problematikou tvorby a realizace grantových projektů, eliminovat komplikace při předkládání či vlastní realizaci projektů a zajistit tak co největší úspěšnost a kvalitu předložených grantových projektů. Díky dostatečné podpoře absorpce v kraji si cílové skupiny prohloubily své praktické znalosti v čerpání finančních prostředků z globálních grantů, s tvorbou projektové žádosti, s aplikací Benefit 7 apod. Cílové skupiny přenesly následně nabyté znalosti do svých žádostí a prostřednictvím informací, které získaly za pomoci tohoto projektu, došlo k naplnění cílů globálních grantů, které si kraj stanovil. V souvislosti s tímto projektem byla přijata dotace ve výši 740,9 tis. Kč a vyčerpána byla ve výši 321,9 tis. Kč. Konečné finanční vypořádání bylo provedeno po schválení závěrečné monitorovací zprávy a poskytovateli dotace byla v roce 2012 vrácena nevyčerpaná část celkových výdajů ve výši 419 tis. Kč.

Prostředky byly u výše uvedených projektů vráceny z důvodu nedočerpání a vzniku úspory.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2012 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravyve výši 198.587 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2012 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2012. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. Ztrátu si dopravce dofinancuje v rámci vlastních zdrojů.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

S Ministerstvem práce a sociálních věcí byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 621.123,9 tis. Kč, z toho v roce 2012 v objemu 617.895,1 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno bylo celkem 25.079,8 tis. Kč.

Tabulka 1.84: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2012 Použito v roce 2012 Nedočerpáno v roce 2012 Vráceno při FV v roce 2012 Vráceno při FV v roce 2013
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15 570,0 15 564,1 5,9 0,0 5,9
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 22 112,7 22 112,7 0,0 0,0 0,0
Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 580 212,4 559 914,5 25 073,9 25 073,9 0,0
Celkem 617 895,1 597 591,3 25 079,8 25 073,9 5,9

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2012 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 15.570 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 8 subjektů a čerpána byla ve výši 15.564,1 tis. Kč, z toho:

 • Dětské centrum Čtyřlístek Opava, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 4.113,5 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE - středisko v Ostravě ve výši 3.047,4 tis. Kč,
 • Občanské sdružení Heřmánek, Karviná ve výši 3.644,8 tis. Kč,
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček) ve výši 2.337,5 tis. Kč,
 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 1.137 tis. Kč,
 • Charita Ostrava, Ostrava-Vítkovice ve výši 5,5 tis. Kč,
 • Slezská diakonie Český Těšín ve výši 33,5 tis. Kč a
 • SALUS Kopřivnice, o.p.s., ve výši 1.244,9 tis. Kč.

Prostředky ve výši 5,9 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

V rámci informačního systému programového financování programu Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče obdržel kraj celkem 22.112,7 tis. Kč. Prostředky byly využity na akci "Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace", a to na stavební práce. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Jedná se o víceletou akci, jejíž realizace bude pokračovat i v roce 2013, kdy dojde k ukončení stavebních prací a následně k dovybavení objektů speciálním zařízením pro klienty domova pro seniory.

Dále obdržel kraj v roce 2012 od Ministerstva práce a sociálních věcí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Finančnímu vypořádání za rok 2012 z toho podléhaly 2 ukončené projekty.

V roce 2012 byl ukončen projekt Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,který byl v tomto roce rovněž finančně vypořádán. Cílem projektu bylo zajištění dostupnosti sociálních služeb cílovým skupinám osob na území Moravskoslezského kraje. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly projektu přiděleny prostředky ve výši 595.341,3 tis. Kč, které byly vyčerpány do výše 577.519,6 tis. Kč. K úsporám došlo při výběrových řízeních, kdy byly podány nižší nabídkové ceny, než byly ceny předpokládané a dále v kapitole osobní náklady. Projekt byl realizovaný v letech 2008-2012 v celkové výši 557.218,8 tis. Kč a byl plně financovaný (85 % z evropských finančních zdrojů a 15 % ze státního rozpočtu). V průběhu roku 2012 byl s Ministerstvem práce a sociálních věcí finančně vypořádán, tj. byly vráceny nedočerpané prostředky ve výši 25.073,9 tis. Kč. (Jednalo se o nedočerpané prostředky ve výši 20.297,9 tis. Kč a uznatelné příjmy projektu ve výši 4.776 tis. Kč.).

V letech 2009-2011 byl krajem realizován projekt Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ. Projekt byl finančně ukončen v 1. čtvrtletí 2012 a proto byl předmětem finančního vypořádání za rok 2012. Cílem projektu bylo zavedení systematického přístupu ke vzdělávání a vytvoření vzdělávacího programu pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, aby mohli udržovat svoji kvalifikaci, odborné znalosti, pracovní návyky s důrazem na úspěšné zvládnutí návratu do zaměstnání. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla přidělena dotace ve výši 3.228,8 tis. Kč, z které bylo na základě schválených žádostí o platbu vyčerpáno 2.692,8 tis. Kč. Projekt byl plně financovaný (85 % z evropských finančních zdrojů a 15 % ze státního rozpočtu). K největší úspoře prostředků došlo v nákupu služeb, a to u nákupu kurzů angličtiny vysoutěžením veřejné zakázky za cenu nižší, než se předpokládalo v žádosti o dotaci. Dále došlo k úspoře u osobních nákladů a u nákupu zařízení a vybavení. Prostředky byly plně vyčerpány.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2012 Moravskoslezskému kraji v rámci informačního systému programového financování v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou poskytnut rozpočtový limit stanovený správcem programu v celkové výši 8.959,6 tis. Kč. Jednalo se o nevyužitou část dotace poskytnuté v roce 2011. Na základě žádosti kraje ze dne 20. 12. 2011 vydalo ministerstvo změnové rozhodnutí, ve kterém byl upraven termín čerpání dotace v letech. V roce 2012 byla poskytnuta tedy zbývající část investiční dotace na dofinancování "Silnice III/48312 v obci Čeladná-Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000". V průběhu výstavby došlo k méněpracím. Na základě této skutečnosti byla přepočtena celková finanční bilance nákladů stavby a Moravskoslezský kraj čerpal z rozpočtového limitu pouze částku ve výši 8.587,4 tis. Kč. V rámci rozpočtového limitu na rok 2012 bylo nedočerpáno 372,2 tis. Kč.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí

V roce 2012 obdržel Moravskoslezský kraj z kapitoly Ministerstva životního prostředí Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům ve výši 143 tis. Kč. Jednalo se o dotaci poskytnutou v rámci programu "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty". Dotace byla určena na realizaci ekologického výukového programu a byla bezmála plně vyčerpána. Nedočerpané prostředky ve výši 0,5 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání s poskytovatelem dotace.

Státní fond životního prostředí poskytl Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 816 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v rámci programu na Technologie, výrobky a alternativní energie, a byly určeny na fungování poradenských a informačních center, zaměstnanost, vznik nových ekoporaden, vzdělávání a proškolování lektorů v oblasti EVVO a byly plně využity.

Moravskoslezský kraj finančně ukončil k 31. 12. 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí 3 individuální projekty, které byly spolufinancované z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Celkem na tyto projekty obdržel investiční a neinvestiční prostředky ve výši 23.091,7 tis. Kč, a to na:

 • Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa,
 • Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky a
 • Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě.

Dotace byly plně čerpány v letech 2010-2012 v souladu s účelem poskytnutí.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2012 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 21.302 tis. Kč, z toho investiční dotaci ve výši 11.775 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 9.527 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona byly v celkové výši 21.302 tis. Kč vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na základě dokladů předložených krajskému úřadu až do celkové výše vlastních nákladů stavby, a to v souladu s rozhodnutím krajského úřadu o provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 10.718,4 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu Ministerstva zemědělství byla nevyčerpaná část dotací v objemu 10.402,4 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele v průběhu roku 2012 a v rámci finančního vypořádání dotací byla vrácena částka ve výši 181,2 tis. Kč.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2012 z kapitoly Ministerstva vnitra účelové Neinvestiční transfery krajům podle §27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 8.021 tis. Kč. Účelem poskytnuté dotace byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH, odbornou přípravu, na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů vykonávající službu v jednotce SDH a na věcné vybavení neinvestiční povahy. Čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace dosáhlo výše 7.774,6 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo celkem 246,4 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 245 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v průběhu roku 2012 a v rámci finančního vypořádání byla na účet poskytovatele vrácena částka ve výši 1,4 tis. Kč.

Projekt Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost měl za cíl realizaci potřebných kroků směřujících k optimalizaci a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů na Krajském úřadě. Cílovou skupinu tvořili vedoucí zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu a personalisté. V rámci tohoto projektu byli vedoucí zaměstnanci a personalisté detailně proškoleni v klíčových aktivitách personálního řízení s cílem zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly přiděleny dotace ve výši 7.961,1 tis. Kč, na základě schválených žádostí o platbu bylo vyčerpáno 6.182,1 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou nižší oproti schválenému rozpočtu projektu z důvodu úspory při soutěžení veřejné zakázky na realizaci 6 klíčových aktivit projektu a nedočerpání mzdových nákladů členů projektového týmu. Monitorovací indikátory byly naplněny dle rozhodnutí.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2012 v celkovém objemu 9.372,6 tis. Kč, z čehož částka ve výši 844,9 tis. Kč představuje dotaci poskytnutou v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno na účet Ministerstva financí 142,8 tis. Kč.

Tabulka 1.85: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2012 Použito v roce 2012 Nedočerpáno v roce 2012 Vráceno při FV v roce 2013
Účelová dotace krajům - TBC 4 374,2 4 374,2 0,0 0,0
Dotace na pomocný analytický přehled 2 015,0 1 996,2 18,8 18,8
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 1 498,1 1 498,1 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - ISPROFIN 844,9 844,9 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 420,4 420,4 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 100,0 0,0 100,0 100,0
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 100,0 95,5 4,5 4,5
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 20,0 0,5 19,5 19,5
Celkem Ministerstvo financí 9 372,6 9 229,8 142,8 142,8

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2012 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou dotaci krajům - TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.374,2 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Dále obdržel kraj v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši 2.015 tis. Kč účelově určenou na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. ledna 2012 do centrálního systému účetních informací státu dotčenými vybranými účetními jednotkami. Přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na výdaje kraje a poskytnuty jako dotace zřízeným příspěvkovým organizacím. K 31. 12. 2012 nebyly finanční prostředky plně vyčerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18,8 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 1.498,1 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

V průběhu roku 2012 byly v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic II. a III. tříd podány žádosti o refundaci výdajů vynaložených krajem za Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. Celkový objem požadované refundace za období leden - říjen 2012 činil 844,9 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly určeny na zpětnou refundaci skutečných výdajů, tj. byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí o Úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv poskytlo Ministerstvo financí kraji prostředky v úhrnné výši 420,4 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

V souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republikyobdržel v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši 100 tis. Kč účelově určenou na úhradu výdajů vzniklých kraji. Přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje, ale k 31. 12. 2012 nebyly prostředky čerpány. Moravskoslezskému kraji nevznikly v roce 2012 žádné výdaje související s předmětnou dotací. Předmětem vrácení byla plná výše poskytnuté dotace 100 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v roce 2012 obdržel účelovou dotaci ve výši 100 tis. Kč účelově určenou na úhradu výdajů spojených s konáním společných voleb do Senátu a do zastupitelstev krajů. Přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na úhradu platů zaměstnanců včetně povinného pojistného a souvisejících odvodů, pohonných hmot, služeb pošt a cestovného. Určení zaměstnanci zabezpečovali ve dnech voleb službu (hot line) pro okrskové volební komise a obecní úřady k zodpovězení jejich dotazů. Dále kontrolovali průběh hlasování ve volebních místnostech, kdy byla provedena kontrola průběhu hlasování u 88 okrskových volebních komisí. Poskytnuté finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány. Nedočerpání přidělené dotace bylo spojené s úsporou nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb přímo ve dnech voleb, a také maximální využití zasílání úřední korespondence prostřednictvím datových schránek. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4,5 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí.

Ministerstvo financí poskytlo účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 20 tis. Kč, a to na činnost krajského úřadu v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Mladecko vyhlášených sdělením ministra vnitra. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno pouze 0,5 tis. Kč (pohonné hmoty a služby pošt). Důvodem nedočerpání přidělené dotace bylo, že nové volby v obci Mladecko se konaly souběžně s volbami do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 19,5 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2012 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 6.817,5 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč,
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 2.038,7 tis. Kč,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 495,9 tis. Kč,
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 1.197,6 tis. Kč,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 948,5 tis. Kč,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 1.886,8 tis. Kč.

Dotační program, formou realizace rezidenčních míst, sloužil k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 6.486,1 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 331,4 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly vráceny prostředky ve výši 157,8 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2012 bylo vráceno na účet poskytovatele 173,6 tis. Kč.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2012 dotace v celkové výši 2.925 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství a na záchranu architektonického dědictví na akci "Ostrava, okres Ostrava-město, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (objekt starých koupelen), výměna oken aj.". Prostředky z této kapitoly byly vyčerpány v plné výši 2.925 tis. Kč.

Tabulka 1.86: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2012 Použito v roce 2012 Nedočerpáno v roce 2012 Vráceno při FV v roce 2013
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 645,0 1 645,0 0,0 0,0
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí 345,0 345,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 189,0 189,0 0,0 0,0
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 96,0 96,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 90,0 90,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - ISPROFIN 560,0 560,0 0,0 0,0
Celkem 2 925,0 2 925,0 0,0 0,0

Finanční prostředky v objemu 2.365 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 1.645 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2012". Poskytnutá dotace byla účelově určena na podporu nové tvorby, mladých umělců, programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Prostředky byly plně využity.
 • Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí v částce 345 tis. Kč pro organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace na realizaci projektu "4. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů". Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 189 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace ve výši 144 tis. Kč (na realizaci projektu "Záchranný průzkum lidové architektury na Novojičínsku" prostředky ve výši 34 tis. Kč, na projekt "Příprava a zpracování seznamů nemateriálních statků v Moravskoslezském kraji" ve výši 87 tis. Kč a na projekt "TLK v prostoru bývalého Hukvaldského panství - identifikace, dokumentace, prezentace" ve výši 23 tis. Kč), Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu "Membra Disjecta for John Cage" a Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace ve výši 15 tis. Kč na projekt "Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů". Prostředky byly plně využity.
 • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v částce 96 tis. Kč. Určeny byly pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, a to na obnovu nemovité kulturní památky - Hrad Sovinec v Jiříkově, okres Bruntál. Prostředky byly plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven - neinvestice ve výši 90 tis. Kč Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvková organizace, z toho na realizaci projektu "Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondu Národní knihovny ČR realizovaného v roce 2011)" prostředky ve výši 66 tis. Kč a na realizaci projektu "Expertní kurzy - zvyšování kompetencí v oblasti elektronických služeb knihoven" ve výši 24 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

Dále poskytlo Ministerstvo kultury Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programu Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - ISPROFIN neinvestiční dotaci ve výši 560 tis. Kč. Prostředky byly určeny na akci "Ostrava, Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren" a byly vyčerpány v plné výši.

6.1.11 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši 350 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, na provozní výdaje a výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, dále na pořízení drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 332,1 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 17,9 tis. Kč byla předmětem finančního vypořádání poskytnuté dotace.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace, které byly zprostředkovány na základě vydaných rozhodnutí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti, dle odst. 2 § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů jsou popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím. Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává také Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V tabulce nejsou zahrnuty dotace poskytnuté v roce 2012 z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (13.953 tis. Kč) a Ministerstva vnitra (21.275 tis. Kč) určené na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Ministerstva vnitra určené na projekt Asistent prevence kriminality (1.534 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí v rámci dotačního titulu Švýcarskočeská spolupráce (510 tis. Kč) a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (188.689 tis. Kč) na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nebyly v roce 2012 ukončeny a nebyly tak součástí finančního vypořádání dotací za rok 2012. Dále nejsou v tabulce zahrnuty finanční prostředky poskytnuté obcím v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí ve výši 1.133.220 tis. Kč, dotace poskytnuta městu Bílovec v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce ve výši 38 tis. Kč a dotace poskytnutá statutárnímu městu Ostrava v rámci Operační programu podnikání a inovace - IV - mimo program ISPROFIN č. 122 120 ve výši 1.303 tis. Kč, která byla vyplacena zpětně na základě již realizovaných způsobilých výdajů.

Dobrovolné svazky obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2012 neobdržely žádnou dotaci z níže uvedených kapitol státního rozpočtu.

Dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2012 a současně podléhající finančnímu vypořádání za rok 2012 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.

Tabulka 1.87: Dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2012 a současně podléhající finančnímu vypořádání za rok 2012 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto z kapitoly v roce 2012 Použito Vráceno do SR v průběhu roku 2012 Finanční vypořádání za rok 2012 Požadavek na dokrytí
Úřad vlády 2 425,3 2 239,1 0,0 186,2 0,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 851 638,8 843 530,3 6 605,1 1 503,4 0,0
Ministerstvo vnitra 12 308,9 11 530,7 554,3 223,8 0,0
Ministerstvo životního prostředí 1 235,1 1 235,1 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo zemědělství 12 937,7 12 923,6 0,0 14,1 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 392,0 1 392,0 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo kultury 10 993,8 10 974,9 6,9 12,0 0,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 600,0 599,9 0,0 0,1 0,0
Ministerstvo dopravy 1 580,0 1 531,3 0,0 48,6 0,0
Operace státních finančních aktiv 6 584,0 6 584,0 0,0 0,0 0,0
Všeobecná pokladní správa 145 872,4 145 388,9 0,0 483,5 17 146,2
Celkem 1 047 568,1 1 037 929,8 7 166,4 2 471,8 17 146,2

Úřad vlády poskytl v roce 2012 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci v celkovém objemu 1.608 tis. Kč na podporu terénních sociálních prací. K 31. 12. 2012 bylo čerpáno 1.603 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2012. Dále byla obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuta neinvestiční dotace v celkovém objemu 817 tis. Kč na evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků. K 31. 12. 2012 bylo čerpáno 636 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 181 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2012.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2012 poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 850.526 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly poskytnuty dotace na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 v celkovém objemu 15.560 tis. Kč (z toho doplatek za rok 2011 činí 5.628 tis. Kč). Celkem bylo do výše poskytnutých dotací vyčerpáno 15.487 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 73 tis. Kč.

Dále byl roce 2012 poskytnut obci Malenovice neinvestiční nedávkový transfer na realizaci projektu "Komunikace hrou" ve výši 275 tis. Kč. Dotace byla k 31. 12. 2012 vyčerpána v plné výši.

Na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo obcím v roce 2012 převedeno 15.066 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, ze kterých byly v roce 2012 ukončeny projekty v celkovém objemu 4.952 tis. Kč, a to za celou dobu trvání projektů. Na tyto projekty bylo převedeno v roce 2012 prostřednictvím účtu kraje 1.113 tis. Kč.

Pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2012 připsány na účet kraje finanční prostředky v celkovém objemu 837.179 tis. Kč, skutečně poskytnuty však byly finanční prostředky ve výši 834.691 tis. Kč. Rozdíl mezi prostředky přijatými na účet kraje a poskytnutými poskytovatelům sociálních služeb je ve výši 2.488 tis. Kč. Z toho finanční prostředky ve výši 2.314 tis. Kč byly určeny na služby, které byly financovány z jiných zdrojů a finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč byly určeny na službu, která byla zrušena. Tyto prostředky byly v roce 2012 vráceny zpět na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále pak bylo v průběhu roku 2012 vráceno na účet ministerstva 6.606 tis. Kč, z toho bylo 106 tis. Kč odvedeno organizací CENTROM, o. s. přímo na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Celkem bylo poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno 826.655 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání tak činila 1.430 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2012 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 3.385 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 178 tis. Kč, o neinvestiční dotaci na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 109 tis. Kč a dotace na projekty v rámci Městského programu prevence kriminality (MPPK) ve výši 3.098 tis. Kč. V rámci MPPK nebyly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu 300 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2012 bylo na výdajový účet Ministerstva vnitra vráceno 76 tis. Kč, které obce poukázaly na účet kraje v termínu stanoveném v rozhodnutí a v rámci finančního vypořádání za rok 2012 bylo na účet cizích prostředků vráceno 224 tis. Kč.

Dále byly v roce 2012 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkovém objemu 30.199 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, ze kterých byly v roce 2012 ukončeny projekty v celkovém objemu 21.566 tis. Kč, a to za celou dobu trvání projektů. Na tyto projekty bylo převedeno v roce 2012 prostřednictvím účtu kraje 8.924 tis. Kč, z toho bylo v průběhu roku 2012 na účet Ministerstva vnitra vráceno 478 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2012 neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.235 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 1.105 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč na program péče o krajinu. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2012 dotace v celkovém objemu 12.938 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 12.033 tis. Kč a investiční ve výši 905 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty za účelem úhrady zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.476 tis. Kč, na úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona statutárnímu městu Ostrava ve výši 37 tis. Kč a na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona v celkovém objemu 10.520 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány ve výši 12.032 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání činila 1 tis. Kč.

Investiční dotace ve výši 905 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona. Dotace byly vyčerpány ve výši 892 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání činila 13 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2012 jednoleté dotace v celkovém objemu 362 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace na program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 97 tis. Kč na projekty romské komunity ve výši 25 tis. Kč a na program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 240 tis. Kč. Dotace byly plně vyčerpány.

Dále byly příspěvkovým organizacím obcí poskytnuty v roce 2012 dotace na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkovém objemu 189.719 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, ze kterých byly v roce 2012 ukončeny projekty v celkovém objemu 2.917 tis. Kč, a to za celou dobu trvání projektů. Na tyto projekty bylo převedeno v roce 2012 prostřednictvím účtu kraje 1.030 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2012 dotace v celkovém objemu 10.994 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 10.888 tis. Kč a investiční ve výši 106 tis. Kč. Jednalo se o dotace na program podpory významných a mimořádných kulturních akcí pro příspěvkovou organizaci Divadlo loutek Ostrava ve výši 18 tis. Kč, na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 847 tis. Kč, z toho investiční část činila 106 tis. Kč, na neinvestiční dotace na kulturní aktivity v celkovém objemu 950 tis. Kč, na podporu aktivit národnostních a etnických menšin ve výši Kč 39 tis. Kč a dále na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkovém objemu 9.140 tis. Kč. K 31. 12. 2012 bylo čerpáno 10.975 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly vráceny na účet poskytovatele dotace finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2012.

Z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu byla v roce 2012 poskytnuta neinvestiční dotace statutárnímu městu Ostrava ve výši 600 tis. Kč na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. K 31. 12. 2012 bylo čerpáno 599,9 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 0,1 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2012.

Z kapitoly Ministerstva dopravy obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2012 dotaci na Centrální registr vozidel v celkovém objemu 1.580 tis. Kč K 31. 12. 2012 bylo čerpáno 1.531 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2012.

Z kapitoly Operace státních finančních aktiv byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace podléhající finančnímu vypořádání v celkovém objemu 6.584 tis. Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace podléhající finančnímu vypořádání v celkovém objemu 145.873 tis. Kč. Jednalo se o dotace na pomocný analytický přehled v celkovém objemu 6.275 tis. Kč, výdaje spojené s volbou prezidenta ČR v celkovém objemu 1.125 tis. Kč, výdaje na volby do zastupitelstev v obcích ve výši 25 tis. Kč, výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů v celkové výši 37.113 tis. Kč, výdaje na sociálně-právní ochranu dětí u obcí v celkovém objemu 101.335 tis. Kč.

Celkem byly nevyčerpány finanční prostředky ve výši 4.465 tis. Kč, z toho bude přerozděleno mezi obce Moravskoslezského kraje 3.985 tis. Kč, a to v rámci účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 480 tis. Kč budou převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2012. Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč budou převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu jako porušení rozpočtové kázně (z důvodu nedodržení termínu stanoveného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.). K dofinancování překročených výdajů budou požadovány finanční prostředky ve výši 17.110 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta republiky ve výši 153 tis. Kč, na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 2.862 tis. Kč a na výdaje na sociálně právní ochranu dětí ve výši 14.095 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2012 poskytnuty v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí finanční prostředky v celkové výši 1.133.220 tis. Kč, z toho 8.376 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. Tato dotace není zahrnuta v přehledu dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Do výše poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 8.376 tis. Kč. Dotace byla překročena ve výši 120 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou požadovány k dofinancování v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2012.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj 1. část dotace vztahující se k 1. pololetí 2012, a to celkově výši 295 tis. Kč. Tato dotace byla vyúčtována a nespotřebovaná část ve výši 12 tis. Kč jednotlivým krajům vrácena. Příjem a zúčtování 2. části dotace vztahující se k 2. pololetí 2012 proběhne v 1. polovině roku 2013.

V rámci závěrečného vypořádání projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje" spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů byl přijat doplatek podílu od Statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívozcelkem 18 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů obdržel kraj finanční prostředky od mezinárodních institucív celkové výši 429 tis. Kč. Jednalo se o úhradu evropského podílu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce, a to u 2 projektů - "Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji" ve výši 207 tis. Kč a projekt "Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka" ve výši 222 tis. Kč, který je k 31. 12. 2012 finančně ukončen.

V rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS obdržel kraj od Ministerstva financí Slovenské republiky a od Žilinského samosprávného kraje (Slovenská republika) dotaci ve výši 6.756 tis. Kč. Prostředky byly určeny na spolufinancování projektu "Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka" v odvětví dopravy. Dále obdržel finanční prostředky ve výši 11.366 tis. Kč od Okresu Ratiborsky - Polská republika v rámci akce "Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov". Jednalo se o víceleté projekty, které byly k 31. 12. 2012 finančně ukončeny. Na základě smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta" přijal kraj finanční prostředky od Slovenské republiky Žilinského samosprávného kraje ve výši 109 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2012 ve výši 41.917.990 tis. Kč. Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.88: Přehled majetku kraje v roce 2012 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 219 943 225 229 445 173
z toho:      
- software (SU 013) 101 123 137 260 238 382
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 018, 019, 041 ,051) 118 821 87 970 206 790
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -131 640 -189 657 -321 297
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 88 303 35 572 123 875
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 6 065 281 39 092 886 45 158 167
z toho:      
- nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 2 311 632 30 567 208 32 878 840
- věci movité (SU 022 a 028) 1 195 560 7 776 205 8 971 765
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 2 557 960 736 958 3 294 918
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 032) 129 11 193 11 322
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -1 103 513 -11 350 051 -12 453 564
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 4 961 768 27 742 835 32 704 603
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 1 067 615 234 1 067 849
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku -118 398 0 -118 398
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 949 217 234 949 451
Dlouhodobé pohledávky 1 456 081 7 853 1 463 934
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 7 455 369 27 786 494 35 241 863
Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 1 615 301 758 303 373
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách -brutto) 1 844 003 993 360 2 837 363
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 1 833 928 1 744 849 3 578 777
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám -38 241 -5 145 -43 386
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 3 641 305 3 034 822 6 676 127
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 12 488 466 42 366 169 54 854 636
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 11 096 674 30 821 315 41 917 990

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 29 až 31, 33, 35, 37, 39, 41 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Tabulka 1.89: Stálá aktiva - struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 219 943 131 640 88 303 89 952 -1 649
Dlouhodobý nehmotný majetek-software 101 123 57 917 43 206 36 444 6 762
Ocenitelná práva 3 525 2 586 939 1 609 -670
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 407 17 407 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 95 500 53 730 41 770 48 661 -6 891
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 388 0 2 388 3 238 -850
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 6 065 281 1 103 513 4 961 768 3 588 986 1 372 782
Pozemky 229 676 0 229 676 281 157 -51 481
Kulturní předměty 129 0 129 249 -120
Stavby 2 081 956 449 914 1 632 042 1 082 758 549 284
Samostatné movité věci a soubory 1 027 180 485 219 541 961 394 076 147 885
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 168 380 168 380 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 556 308 0 2 556 308 1 829 480 726 828
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 652 0 1 652 1 266 386
Dlouhodobý finanční majetek 1 067 615 118 398 949 217 936 699 12 518
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 900 144 118 398 781 746 769 228 12 518
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 17 460 0 17 460 17 460 0
Termínované vklady dlouhodobé 150 000 0 150 000 150 000 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 0 11 11 0
Dlouhodobé pohledávky 1 456 081 0 1 456 081 787 951 668 130
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0 0 0 1 450 -1 450
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 787 0 7 787 0 7 787
Ostatní dlouhodobé pohledávky 744 599 0 744 599 786 501 -41 902
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 703 695 0 703 695 0 703 695
STÁLÁ AKTIVA celkem 8 808 920 1 353 551 7 455 369 5 403 588 2 051 781

K největšímu nárůstu objemu majetku došlo na majetkovém účtu "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" , a to v rámci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, zejména realizací akcí Silnice 2011 a Silnice 2011 - II. etapa (499.559 tis. Kč), Silnice 2009 - obchvat Opava (169.684 tis. Kč) a Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov (49.256 tis. Kč). Celkem byla v roce 2012 na pořízení dlouhodobého hmotného majetku profinancována částka 1.549.995 tis. Kč, z toho se spolufinancováním z evropských zdrojů ve výši 1.247.300 tis. Kč. Během roku 2012 byl do užívání převeden majetek v objemu cca 823.167 tis. Kč.

Z důvodu rozdělení původního majetkového účtu "Poskytnuté zálohy na transfery" na dva samostatné majetkové účty "Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery" a "Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery", a to s účinností od roku 2012, evidujeme na majetkovém účtu "Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery" nárůst ve výši 703.695 tis. Kč, zejména pak o zálohy poskytnuté v rámci globálních grantů, které představují víceleté projekty.

K podstatnému nárůstu objemu majetku došlo i na majetkovém účtu "Stavby", a to zejména z důvodu ukončení činnosti Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace. Majetek jí svěřený do užívání byl převeden z podrozvahové evidence do majetku kraje (545.406 tis. Kč) a dále pronajat. K významnějším nárůstům objemu majetku na tomto majetkovém účtu došlo také v rámci pokračující realizace odstavného parkoviště v průmyslové zóně Nošovice (2.069 tis. Kč), zavedením pořízeného majetku do majetku kraje u akcí Přeložka komunikace II/4682 - Vendryně (5.476 tis. Kč) a Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba (159.172 tis. Kč) (výstavba obou komunikací je spolufinancována z Regionálního operačního programu) a u akce Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (1.143 tis. Kč). V průběhu roku 2012 byl do hospodaření příspěvkových organizací svěřen majetek v hodnotě cca 20.748 tis. Kč. Přírůstky a úbytky majetku jsou uváděny v pořizovacích cenách bez zřetele na výši korekce.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2012 realizoval navyšování základního kapitálu u vybraných obchodních společností, a to u společnosti Letiště Ostrava, a. s. o 95.029 tis. Kč formou peněžitého vkladu a o 35.786 tis. Kč formou nepeněžitého vkladu, u společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s. o 101 tis. Kč rovněž formou nepeněžitého vkladu.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 8.580 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek (do 499,99 Kč) 4 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek (od 500,00 do 6.999,99 Kč) 1.287 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (do 999,99 Kč) 1.077 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek (od 1.000,00 do 2.999,99 Kč) 6.212 tis. Kč

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2012 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování a bezúplatných převodů,
 • formou směny.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2012 dotace v celkové výši 30.700 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2012 pořídil také majetek v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, kde se z hlediska objemu pořízeného majetku v jednotlivých odvětvích řadí k nejvýznamnějším akce:

 • v odvětví dopravy, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd byl pořízen majetek v objemu 682.606 tis. Kč a v rámci akce "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov - II. etapa, část MSK" majetek v objemu 69.673 tis. Kč,
 • v odvětví školství, kde v rámci akcí zateplení vybraných objektů škol Moravskoslezského kraje byl pořízen majetek v objemu 39.097 tis. Kč,
 • v odvětví zdravotnictví, kde v rámci akce "Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních" byl pořízen majetek v objemu 62.004 tis. Kč a v rámci akcí zateplení vybraných objektů nemocnic Moravskoslezského kraje majetek v objemu 55.768 tis. Kč.
Tabulka 1.90: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2012 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
Podíl EU Ostatní podíly
doprava 487 767 276 656 9 274 773 697
krizové řízení 0 0 150 150
regionální rozvoj 20 2 423 0 2 443
cestovní ruch 167 30 0 197
sociální věci 42 189 8 120 4 821 55 131
školství 48 958 27 491 524 76 972
zdravotnictví 109 043 41 742 0 150 785
životní prostředí 482 94 0 576
vlastní správní činnost kraje 1 347 371 0 1 718
Odvětví celkem 689 973 356 925 14 770 1 061 668

V některých případech při pořízení nemovitého majetku v roce 2012, u kterého byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2012, nebyl tento vklad práva v roce 2012 realizován. Takto pořízený nemovitý majetek je veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu a kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Přehled takto pořízeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.91: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2012
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad
ČEPS, a. s. (kupující) prodej pozemků Moravskoslezského kraje, parc. č. 449/25, 464, 428/5, 431/27, 568/28 a 1277/14 v k. ú. Nošovice kupní smlouva 11. 12. 2012
město Studénka (dárce) přijetí daru pozemků města Studénky, parc. č. 1732/6 a 1662/3 v k. ú. Butovice, obec Studénka darovací smlouva 17. 12. 2012
fyzická osoba (kupující) prodej pozemku Moravskoslezského kraje, parc. č. 2530/377 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava kupní smlouva 19. 12. 2012
Tělocvičná jednota Sokol Opava (prodávající) nákup pozemku parc. č. 2704/22 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava pro Moravskoslezský kraj kupní smlouva 19. 12. 2012
město Nový Jičín (obdarovaný) poskytnutí daru pozemku parc. č. 558/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín darovací smlouva 20. 12. 2012
město Nový Jičín (obdarovaný) poskytnutí daru budovy č. p. 128 na pozemku parc. č. st. 44/1 a pozemku parc. č. st. 44/1, vše v k. ú. Nový Jičín-město, obec Nový Jičín darovací smlouva 20. 12. 2012
město Nový Jičín (dárce) přijetí daru budovy č. p. 138 na pozemku parc. č. st. 457/1, budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 457/3 a pozemků parc. č. st. 457/1, st. 457/3, st. 457/5, 830, 21/8, 21/9 a 21/11, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín darovací smlouva 20. 12. 2012
město Studénka (prodávající) nákup pozemků parc. č. 1464/12 a 1464/13 v k. ú. Butovice, obec Studénka kupní smlouva 20. 12. 2012
Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (obdarovaný) poskytnutí daru budovy č. p. 978 na pozemku parc. č. st. 1007 a pozemků parc. č. st. 1007 a 430/2, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava darovací smlouva 28. 12. 2012
fyzická osoba (prodávající) nákup ideální ½ budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 669/2 a ideální ½ pozemku parc. č. 669/2, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek kupní smlouva 28. 12. 2012

Na základě 78 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2012 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 145.221 tis. Kč.

Tabulka 1.92: Struktura darovaného majetku krajem v roce 2012 (v Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 54 738 173
Stavby 69 198 230
Movitý majetek 21 050 993
Kulturní předměty 234 026
Celkem 145 221 422

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 103.996 tis. Kč, z toho darovaný nemovitý majetek v objemu 88.049 tis. Kč a movitý majetek v objemu 15.947 tis. Kč. Jednalo se především o darovaný nemovitý i movitý majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje, darovaný nemovitý majetek pod komunikacemi, darovaný movitý majetek jako např. kompletní přetlakové vzduchové izolační přístroje včetně masek, hmatové mapy Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké. Zbývající hmatové mapy Moravskoslezského kraje v hodnotě 247 tis. Kč byly darovány společnostem a institucím zabývajícím se poskytováním služeb veřejnosti (knihovny, knihkupectví, organizace pro zdravotně postižené, školy, informační a turistická centra, charitativní organizace apod.).

Zbývající majetek byl darován následujícím příjemcům:

 • Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje majetek v objemu 2.733 tis. Kč, a to aktivní síťové prvky, tabule SMART, termokamery a elektrocentrály, dekontaminanční sprchy,
 • Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje majetek v objemu 326 tis. Kč, a to notebooky DELL a kondičně - rehabilitační zařízení,
 • Dolní oblasti VÍTKOVICE majetek v objemu 36.487 tis. Kč, a to nemovitý, movitý majetek a kulturní předměty týkající se národní kulturní památky - NKP Hlubina.
 • Ministerstvu obrany České republiky majetek v objemu 71 tis. Kč, a to slavnostní prapor se zdobenou žerdí, stuhou a stojanem
 • Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná majetek v objemu 1.233 tis. Kč, a to sanitní vozidlo Renault-Master včetně vnitřního vybavení
 • Dar movitého majetku ve výši 30 tis. Kč fyzické osobě, a to elektrický invalidní vozík
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR majetek v objemu 13 tis. Kč, a to pozemek pod komunikací v Bystřicí nad Olší
 • Vězeňské službě České republiky, Věznice Heřmanice majetek v objemu 85 tis. Kč, a to ochranné balistické vesty s příslušenstvím

V roce 2012 nepostoupil Moravskoslezský kraj formou bezúplatných převodů cizím subjektům žádný majetek kraje.

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodářskému využití dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 225.229 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 39.092.886 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 234 tis. Kč
 • dlouhodobé pohledávky 7.853 tis. Kč

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2012.

Tabulka 1.93: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2012 (v tis. Kč)
druh majetku stav k 31. 12. 2011 přírůstky / úbytky stav k 31. 12. 2012
stavby 25 980 688 547 484 26 528 171
pozemky 4 012 315 26 722 4 039 037
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 29 993 003 574 205 30 567 208
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 725 -450 275
software 159 002 -21 743 137 260
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 044 -715 6 329
movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 5 827 308 -405 749 5 421 559
pěstitelské celky 416 0 416
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 895 -573 1 322
kulturní předměty 10 262 516 10 777
Dlouhodobý movitý majetek celkem 6 006 652 -428 714 5 577 938
Dlouhodobý majetek celkem 35 999 655 145 492 36 145 146
Tabulka 1.94: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2012 dle odvětví (v tis. Kč)
druh majetku odvětví celkem
doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví
stavby 12 763 585 603 776 1 628 265 6 552 685 4 979 861 11 532 545
pozemky 3 332 363 27 035 43 452 559 451 76 736 636 187
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 16 095 948 630 811 1 671 717 7 112 136 5 056 597 12 168 733
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 205
software 234 6 722 170 9 214 120 919 130 133
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 3 431 119 888 1 891 0 1 891
movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 1 000 619 117 752 220 209 1 029 919 3 053 061 4 082 980
pěstitelské celky 0 0 0 416 0 416
ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 76 1 246 0 1 246
kulturní předměty 0 836 1 076 5 531 3 334 8 866
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 004 284 125 429 222 488 1 048 218 3 177 520 4 225 738
Dlohodobý majetek celkem 17 100 231 756 239 1 894 205 8 160 353 8 234 117 16 394 471

V průběhu roku 2012 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 29.845 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 2.448 tis. Kč a budovy a stavby v hodnotě 27.397 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Tabulka 1.95: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2012 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Město Vrbno pod Pradědem pozemky 122 917 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Opava budovy 11 305 000 Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
pozemky 1 438 746
Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky 141 840 Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Statutární město Karviná pozemky 6 291 Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Město Studénka pozemky 3 195 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava
Město Nový Jičín budovy 16 092 162 Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
pozemky 734 700
Celkem 29 844 851  

Moravskoslezský kraj v roce 2012 získal také formou bezúplatných převodů majetek od postupitelů v celkové hodnotě 10.853 tis. Kč. Touto formou získal kraj pozemky v celkové hodnotě 1.203 tis. Kč a budovy a stavby v hodnotě 9.650 tis. Kč. Přehled postupitelů a předmět převodů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.96: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2012 (v Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových budovy pozemky 10 292 590 Fontána, příspěvková organizace
pozemky 560 400 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace
Celkem 10 852 990  

Na základě směnných smluv proběhla v roce 2012 směna pozemků mezi směnnými stranami, Moravskoslezským krajem a cizími subjekty, uvedenými v následující tabulce. Původní pozemky byly před směnou vyjmuty z hospodářského využití příspěvkových organizací a následně těmto příspěvkovým organizacím byly po směně nové pozemky předány k hospodářskému využití.

Tabulka 1.97: Směněný majetek v roce 2012 (v Kč)
Směnné strany Předmět směny Hodnota směněného majetku Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Moravskoslezský kraj Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové pozemky 1 120 143 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava
Celkem 1 120 143  

Zastavený majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje

Zatížení nemovitého majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje k 31. 12. 2012 činí 32 tis. Kč. Jedná se o závazek organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, která uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.221 tis. Kč se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši 32.061 Kč.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2012 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.391 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava a výpočetní techniku zapůjčenou od  Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tabulka 1.98: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2012 (v Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 11 1 370 000
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000
Studio Della Galerie Dr. Šmerala, Ostrava pastel 2 6 500
Střední umělecká škola Ostrava plastiky 9 4 850
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 11 840
ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 148 748 141
Celkem 2 391 331

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.99: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2012 (v Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2012
Letiště Ostrava, a.s. nemovitostí v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito ve výši ročních účetních odpisů, zaúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok 10 800 000
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na neurčito 40 275 40 275
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky na neurčito 4 764 4 764
Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava včetně veškerých součástí a příslušenství a včetně movitého majetku (areál Dolu Hlubina) provozování kulturní památky od 1. 1. 2010 do 20. 12. 2012 120 000 120 000
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3 % 1 177 124
AGROSPOL Staříč, s.r.o. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 28. 1. 2010 na neurčito 5 183 5 183
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na neurčito 3 651 454 3 651 454
ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 30. 12. 2011 do 30. 6. 2012 426 025 217 179
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2031 30 300 000 0
Česká republika - Úřad vlády České republiky nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 1. 8. 2012 na neurčito 32 724 13 635

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2012 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

 • ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo smluvní vztah k pronájmu nebytových prostor k 5. 6. 2012 a tedy uhradilo pouze adekvátní část nájemného,
 • Nemocnice Nový Jičín, a. s. hradí roční nájemné vždy k 15. dni prvního kalendářního měsíce následujícího roku, tudíž první splátka byla uhrazena až v lednu 2013,
 • ČR - Úřad vlády České republiky uzavřel smlouvu o pronájmu nebytových prostor s účinností od 1. 8. 2012, tudíž uhradil pouze nájemné za měsíce srpen až prosinec 2012.
Tabulka 1.100: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2012 (v Kč)
Výpůjčitel/účel výpůjčky Předmět výpůjčky Pořizovací cena
ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Pozemky 1 801 440
Budovy a stavby 423 654 657
Movitý majetek 272 639 662
Celkem 698 095 759
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Budovy a stavby 62 621 966
Movitý majetek 2 864 402
Celkem 65 486 368
Letiště Ostrava a.s. (zajištění hasičské záchranné služby) Movitý majetek 14 232 638
Celkem 14 232 638
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 3 671 694
Celkem 3 671 694
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Movitý majetek 31 807 514
Celkem 31 807 514
Celkový objem vypůjčeného majetku 813 293 974

K 31. 12. 2012 zapůjčuje kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 813.294 tis. Kč. Jedná se především o:

 • budovu s pozemky,vybavení a technologie Integrovaného bezpečnostního centra,
 • nebytové prostory a vybavení multifunkční posluchárny pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální,
 • požární rychlozásahový automobil pro Letiště Leoše Janáčka,
 • dopravní značení a stojany na propagační materiály organizacím, které zajišťují činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • výpočetní techniku, hudební nástroje a nábytek organizacím, které realizují projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Smlouvy s výpůjčiteli jsou většinou uzavřeny na dobu neurčitou s výjimkou výpůjčky hudebních nástrojů Centru nové naděje o. s., v hodnotě 10 tis. Kč, kde je výpůjčka vymezena do 31. 1. 2013 a výpůjčky dopravního značení Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci v hodnotě 3.488 tis. Kč na dobu pěti let.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Kraj zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2012 byl kraj zřizovatelem 235 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2012 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ke snížení počtu organizací z 246 na 235. K nejvýznamnějším změnám došlo v odvětví školství, kde k 1. 1. 2012 byly sloučeny 4 příspěvkové organizace s jinými nástupnickými organizacemi, do konce roku 2012 byly sloučeny další 3 příspěvkové organizace s jinými nástupnickými organizacemi a 3 příspěvkové organizace byly zrušeny a převedeny pod jiné zřizovatele (obce). V odvětví zdravotnictví došlo ke zrušení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 je provozována nemocnice v Novém Jičíně formou pronájmu.

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a prostředky poskytnuté z rozpočtu evropských fondů přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků nebo státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele - Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.101: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný/nulový záporný kladný záporný
Dopravy 1   3 654  
Kultury 7   1 595  
Sociálních věcí 24   626  
Školství 193   24 430  
Zdravotnictví 9 1 68 009 -22 360
Celkem 234 1 98 315 -22 360

Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 20 až 24 Přílohy 13.2 Tabulková část. Všechny příspěvkové organizace zřízené krajem dosáhly v roce 2012 kladného nebo vyrovnaného výsledku hospodaření s výjimkou Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, jejímž výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši - 22.360 tis. Kč.

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2012 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky jsou poskytovány jako neúčelový nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako účelová investiční dotace do investičního fondu.

Konkrétní příspěvky a investiční dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím včetně zdůvodnění případného nečerpání jsou popsány v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. V těchto tabulkách nejsou na rozdíl od tabulek v této kapitole zohledněny vratky příspěvků po 31. 12. 2012.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2012 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomocí evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje a kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských zdrojů.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic, včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

V roce 2012 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Ve sledovaném období byl výsledek hospodaření vytvořen z doplňkové činnosti, která spočívá především v provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy a zapojením zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele (obce a podnikatelské subjekty).

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví dopravy

Organizace zajistila plnění jednotlivých úkolů zřizovatele, zejména realizací programových instrumentů pro souvislé opravy silnic, mostní program a jmenovité investiční akce. Příspěvková organizace se v roce 2012 dále podílela na dokončování odstraňování škod na komunikacích v důsledku extrémních dešťových srážek a následnému vzniku povodňové situace v roce 2010.

Tabulka 1.102: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 699 053 395 086 143 887 160 080 0
celkem 1 699 053 395 086 143 887 160 080 0

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2012 příspěvek na provoz v celkové výši 699.053 tis. Kč, v rámci něhož byly hrazeny tyto akce:

 • neúčelový příspěvek na provoz ve výši 395.086 tis. Kč,
 • příspěvek na odpisy ve výši 160.000 tis. Kč,
 • protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 20.740 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 123.147 tis. Kč,
 • vrácení finančních prostředků z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene ve výši 15,4 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu byly v roce 2012 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace poskytnuty finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled).

Mimo výše uvedené obdržela organizace také příspěvek na provoz ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.260 tis. Kč určený na akci "Oprava silnice II/480 Kopřivnice - ul. Záhumenní", u které se jednalo o pokládku speciálního certifikovaného protihlukového povrchu v průtahu obytnou zástavbou. Tyto finanční prostředky nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví dopravy

Tabulka 1.103: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 73 189 73 189 0
celkem 1 73 189 73 189 0

V roce 2012 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuta investiční účelová dotace do investičního fondu v celkové výši 73.190 tis. Kč, a to zejména na akce, které se týkaly přípravy staveb a vypořádání pozemků, úhrady výdajů spojených s odstraněním následků škodní události, stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice, akce Okružní křižovatka Třanovice a Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 vč. ramp, Kopřivnice. V lednu 2013 byla příspěvkovou organizací provedena vratka poskytnuté dotace ve výši 502,88 Kč u akce "Okružní křižovatka Třanovice".

Ze státního rozpočtu ani v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů nebyly v roce 2012 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje investiční dotace poskytnuty.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2012 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 3.654 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako záporný, a to ztráta ve výši 4.035 tis. Kč. Tato ztráta je nižší oproti předchozímu roku, a to i přes růst odpisů dlouhodobého majetku, kdy poklesly zejména náklady v oblasti oprav a udržování.

V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 7.689 tis. Kč. Na tomto kladném hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy v doplňkové činnosti, které tvořily tržby za prodej vlastních služeb.

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje za rok 2012 vykázala nulovou zadluženost. Přestože došlo oproti předchozímu roku k nepatrnému nárůstu závazku vůči dodavatelům, veškeré tyto závazky jsou před lhůtou splatností a jsou kryté finančními prostředky na bankovních účtech. Jedná se o běžné závazky splatné v roce 2013, především v investiční oblasti. V daném období došlo k poklesu stavu pohledávek, a to z původní výše 23.373 tis. Kč na částku 18.872 tis. Kč. Největší pohledávku zde představuje jako v předchozím roce pohledávka za Ministerstvem dopravy ČR ve výši 11.198 tis. Kč za provedenou údržbu silnic I. třídy v měsíci prosinci 2012, která byla uhrazena začátkem roku 2013.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj byl v roce 2012 v odvětví kultury zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

K financování provozních činností byly příspěvkovým organizacím v odvětví kultury poskytnuty prostředky v celkové výši 193.945 tis. Kč, z toho byl neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu poskytnut v částce 165.895 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 28.050 tis. Kč.

Tabulka 1.104: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 44 645 40 600 0 4 045 0
knihovna 1 35 275 26 260 0 9 015 0
muzea a galerie 5 114 025 99 035 2 886 12 104 0
celkem 7 193 945 165 895 2 886 25 164 0

Největší část finančních prostředků z rozpočtu kraje z objemu účelově určených příspěvků na provoz byla vázána na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (14.305 tis. Kč), dále na nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě (6.000 tis. Kč). V rámci realizace Programu rozvoje muzejnictví bylo poskytnuto celkem 1.540 tis. Kč a bylo realizováno 15 projektů. Z této částky bylo 710 tis. Kč určeno na reprodukci majetku kraje, a to na pořízení sbírkového předmětu (350 tis. Kč) a na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, např. na restaurování uměleckých předmětů ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek (224 tis. Kč), restaurování kamenné gotické křtitelnice z Mošnova - Muzeum Novojičínska (64,9 tis. Kč).

Další významné poskytnuté finanční prostředky na reprodukci majetku byly vynaloženy na opravu nádvoří zámku Muzea v Bruntále ve výši 2.176,5 tis. Kč.

Část účelového příspěvku na provoz činily rovněž neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu, v celkové výši 2.200 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější je dotace Těšínskému divadlu v Českém Těšíně v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 1.645 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Tabulka 1.105: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 600 600 0
knihovna 1 0 0 0
muzea a galerie 5 0 0 0
celkem 7 600 600 0

Účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví kultury za rok 2012 činily celkem 600 tis. Kč a byly usnesením rady kraje č. 102/6549 ze dne 24. 1. 2012 převedeny do rozpočtu roku 2012 jako účelový zůstatek rozpočtového hospodaření roku 2011 na přestavbu autobusu na stěhovací vůz pro příspěvkovou organizaci Těšínské divadlo Český Těšín.

Kromě prostředků ze státního rozpočtu získávají příspěvkové organizace na svou činnost také dotace a dary od měst a obcí, nadací a dalších subjektů.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů nebyly v roce 2012 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury neinvestiční ani investiční dotace poskytnuty.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Na výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury se podílelo všech sedm organizací, které hospodařily se ziskem v celkové výši 1.594,97 tis. Kč. Dvě organizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace a Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) hospodařily v hlavní činnosti se záporným výsledkem, ztrátu ale pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Žádná příspěvková organizace v odvětví kultury nevykazovala k 31. 12. 2012 zadluženost.

V roce 2012 uložila rada kraje jedné příspěvkové organizaci kraje v odvětví kultury odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 53,5 tis. Kč, jednalo se o Muzeum Těšínska, příspěvkovou organizaci. Na základě písemné žádosti příspěvkové organizace rada kraje rozhodla odvod za porušení rozpočtové kázně v plné výši prominout.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2012 vykonával zřizovatelskou funkci u 24 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb.

V těchto příspěvkových organizacích kraje bylo v roce 2012 poskytováno celkem 83 registrovaných sociálních služeb, z nichž převládaly především formy služeb pobytových. Dále byly poskytovány služby terapeutických dílen, odborné sociální poradenství a telefonická krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi apod. Organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace mimo jiné zajišťovala činnosti v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí byly financovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Na rok 2012 byla příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, poskytnuta dotace v celkové výši 260.070 tis. Kč. Těmto příspěvkovým organizacím tedy v průběhu roku 2012 nebyl kryt roční příspěvek na provoz státní dotací zapojovanou do rozpočtu kraje, ale v rámci tzv. "průtokové dotace" poskytované přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky do rozpočtu kraje nevstupují, procházejí pouze přes bankovní účet kraje.

Vlivem dlouhodobého trendu snižování dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy od roku 2008 se výše poskytnutých dotací v průměru každoročně snižuje o 10 %, příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí přijímají nezbytná úsporná opatření. V rámci zrealizovaných úsporných opatření příspěvkové organizace mimo jiné snižovaly stavy počtu zaměstnanců a s tím související mzdové náklady, prováděly pouze nezbytné, případně havarijní opravy a omezily nákup dlouhodobého hmotného majetku. Přijatá úsporná opatření v roce 2012 neměla negativní vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě provedených rozborů činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí během roku 2012 vyvstala potřeba u vybraných příspěvkových organizací zajištění běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb i finančními prostředky z rozpočtu kraje.

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 44.844 tis. Kč. K 31. 12. 2012 bylo organizacemi skutečně použito 44.806 tis. Kč.

Tabulka 1.106: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 28 656 6 240 0 22 272 144
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 16 150 10 400 0 5 750 0
celkem 24 44 806 16 640 0 28 022 144

Neúčelový příspěvek na provoz byl v roce 2012 čerpán v celkové výši 16.640 tis. Kč. Z toho příspěvek na zajištění běžného provozu ve výši 10.400 tis. Kč byl poskytován Centru psychologické pomoci, příspěvková organizace. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dále byly na běžný provoz v průběhu roku 2012 poskytnuty finanční prostředky dalším 8 organizacím ve výši 6.240 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí byly dále čerpány k financování provozní činnosti účelově určené finanční prostředky v úhrnné výši 28.166 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči ve výši 4.800 tis. Kč, na konzultační činnost pro pěstouny ve výši 350 tis. Kč, vznik nových zařízení pro výkon pěstounské péče ve výši 600 tis. Kč a především na úhradu nákladů na odpisy v celkové výši 21.901 tis. Kč. Z evropských finančních zdrojů bylo spolufinancováno zpracování objemových studií v rámci transformace pobytových sociálních služeb ve výši 144 tis. Kč.

Část účelově určeného příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace tvořily neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč byly poskytnuty 6 příspěvkovým organizacím na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled). Vyčerpáno bylo 371,2 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18,8 tis. Kč byly vráceny poskytovateli.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční prostředky do investičního fondu ve výši 12.290,7 tis. Kč. K 31. 12. 2012 bylo organizacemi skutečně použito 11.637 tis. Kč.

Tabulka 1.107: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace dle typu počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 11 637 5 823 5 814
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 0 0 0
celkem 24 11 637 5 823 5 814

Z celkového rozpočtovaného objemu finančních prostředků rozpočtovaných na akce reprodukce majetku kraje bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí 6.015 tis. Kč. Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2012 ve výši 5.823 tis. Kč. K nejvýznamnějším akcím patří zejména akce:

 • Rekonstrukce plynové kotelny pro Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín ve výši 2.500 tis. Kč,
 • Stavba hospodářské budovy s krytým stáním pro Domov Jistoty, Bohumín, příspěvková organizace s celkovými výdaji za období 2011-2012 ve výši 907 tis. Kč.

Z evropských finančních zdrojů bylo spolufinancováno zpracování studií a projektových dokumentací v rámci procesu transformace a humanizace poskytovaných sociálních služeb ve výši 5.814 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2012 zlepšeného výsledku hospodaření pro rok 2012 v celkové kladné výši 626,24 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 18 organizací hospodařících se ziskem a 6 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2012 zadluženost.

Usnesením č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 22 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2012 ve výši 50.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 23/2062 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o navýšení návratné finanční výpomoci organizaci kraje Náš svět, příspěvková organizace, o částku 15.000 tis. Kč. Celková výše návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí na rok 2012 tak byla ve výši 65.000 tis. Kč. Prostředky z návratné finanční výpomoci byly poskytnuty ve schváleném objemu a byly vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje ve stanoveném termínu, a to do 30. 11. 2012.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2012 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 193 škol a školských zařízení. K 1. 1. 2012 byly sloučeny 4 příspěvkové organizace, v průběhu roku 2012 dále došlo ke sloučení 3 příspěvkových organizací s jinými nástupnickými organizacemi a 3 příspěvkové organizace byly zrušeny a převedeny pod jiné zřizovatele - obce.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti v roce 2012 prostředky v úhrnné výši 4.433.464 tis. Kč.

Tabulka 1.108: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 405 832 48 041 1 589 347 346 8 856
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 2 927 064 439 084 8 338 2 382 204 97 438
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 318 426 69 181 0 248 948 297
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 54 393 5 985 0 48 408 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 727 749 60 804 689 561 436 104 820
celkem 4 433 464 623 095 10 616 3 588 342 211 411

Částka ve výši 623.095 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční prostředky ve výši 3.804.534 tis. Kč představují pro příspěvkové organizace objem finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu, a z evropských finančních zdrojů s předem definovaným účelem.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 89.246 tis. Kč. Další účelové prostředky tvoří příspěvek na řešení dopadů optimalizačních změn, na podporu změn oborů, na zajištění činnosti školních psychologů a speciálních pedagogů, na podporu talentů, na podporu málo početných škol, na podporu soutěží a přehlídek, na podporu zajištění přístupu k ICT, na rozvojové programy Moravskoslezského kraje Kvalita vzdělávání na středních školách a Podpora projektů programu EU Leonardo aj.

Významný objem dotací ze státního rozpočtu v odvětví školství tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3.435.019 tis. Kč, dále dotace pro sportovní gymnázia, dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012, aj.

V roce 2012 byly spolufinancovány z evropských finančních zdrojů např. globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, individuální projekty Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a TIME - tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací je financována zřizovatelem prostřednictvím dotací do investičního fondu.

Tabulka 1.109: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 10 549 8 353 2 196
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 100 212 54 611 45 601
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 6 012 6 012 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 15 305 3 551 11 754
celkem 132 078 72 527 59 551

Příspěvkovým organizacím kraje bylo v souvislosti s jejich investiční činností poskytnuto 132.078 tis. Kč. V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostředky určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy a opravy majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím a také na pořízení nového vybavení. Dále byly finanční prostředky použity na úhradu grantových projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v odvětví školství se řadí především:

 • Rekonstrukce kuchyně ve Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci ve výši 11.142 tis. Kč,
 • Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace ve Střední škole hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci s celkovými výdaji za období 2010-2012 ve výši 11.175 tis. Kč.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 24.430 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 42 organizací vyrovnaným hospodařením a 151 organizací hospodařících se ziskem.

Celková zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství k 31. 12. 2012 je ve výši 6.703 tis. Kč. Z toho 5.200 tis. Kč činí úvěry na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů.

Čtyři příspěvkové organizace v odvětví školství přijaly v roce 2012 návratné finanční výpomoci na financování energetických úspor a na zateplení budovy v celkové výši 8.053,76 tis. Kč. V průběhu roku bylo z těchto finančních výpomocí vráceno 4.724,68 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly vráceny v roce 2013.

V roce 2012 uložila rada kraje třinácti příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 560,08 tis. Kč. Na základě písemných žádostí příspěvkových organizací rada kraje rozhodla odvody za porušení rozpočtové kázně prominout ve výši 434,66 tis. Kč.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2012 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav). Oproti roku 2011 došlo ke snížení o jednu organizaci z důvodu zrušení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvkové organizace a jejím provozováním formou pronájmu obchodní společností Nemocnice Nový Jičín a. s.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi čerpány finanční prostředky ve výši 488.002 tis. Kč. Z této částky tvořil neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu částku 358.609 tis. Kč a účelově bylo čerpáno 129.393 tis. Kč.

Tabulka 1.110: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 67 158 720 6 795 58 203 1 439
odborné léčebné ústavy 1 7 934 0 2 799 5 135 0
ostatní ústavní péče 2 48 913 43 663 0 5 250 0
zdravotnická záchranná služba 1 363 996 314 226 0 47 796 1 974
celkem 10 488 002 358 609 9 594 116 385 3 414

Účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje na zajištění provozních činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví byly určeny především na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (56.288 tis. Kč), úhradu mimotarifních složek platu lékařům (23.800 tis. Kč), dále na provoz protialkoholní záchytné stanice v Nemocnici ve Frýdku-Místku (6.000 tis. Kč), Odborného léčebného ústavu Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o., (4.122 tis. Kč), nebo na zajištění evidence onkologických onemocnění a vedení dat v národním onkologickém registru (843 tis. Kč). Výjezdovému stanovišti Územního střediska záchranné služby p. o byla poskytnuta k zajištění běžného provozu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje částka ve výši 13 000 tis. Kč. Z důvodu stárnutí populace a přibývání lékařů v důchodovém věku byly nemocnicím, v rámci akce zainteresování studentů posledních ročníků lékařských fakult stipendiem, poskytnuty prostředky ve výši 140 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl příspěvkovým organizacím dále poskytnut v roce 2012 na reprodukci majetku účelový příspěvek na provoz ve výši 13.367 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředku činilo 9.594 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím. Jednalo se především o výměnu vodovodního potrubí ve sklepních prostorách pro příspěvkovou organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium a opravu přívodu teplé vody LDN pro příspěvkovou organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.

Částečně byl účelově určený příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace tvořen také neinvestičními finančními prostředky ze státního rozpočtu. Čerpáno bylo celkem 12.191,5 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 5.250,5 tis. Kč byla určena pro Dětské centrum Čtyřlístek a Dětský domov Janovice u Rýmařova jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Další účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 6.817,5 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů rezidenčních míst pro rok 2012. Jedná se o dotační program Ministerstva zdravotnictví, který formou realizace rezidenčních míst slouží k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Čerpáno bylo 6.486 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 455 tis. Kč byly dále poskytnuty 7 příspěvkovým organizacím na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) a to z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva financí.

Z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání v manažerských dovednostech" bylo čerpáno celkem 3.413,83 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly použity formou účelových investičních dotací do investičních fondů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví na rok 2012 prostředky v celkovém objemu 133.586 tis. Kč.

Tabulka 1.111: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 109 370 45 863 63 507
odborné léčebné ústavy 1 9 402 1 390 8 012
ostatní ústavní péče 2 574 0 574
zdravotnická záchranná služba 1 14 240 14 240 0
celkem 10 133 586 61 493 72 093

Finanční prostředky byly použity zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení a dále na pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení. Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí "Rekonstrukce a modernizace pracoviště interního oddělení - HDS" pro příspěvkovou organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a pořízení "Přístrojové techniky" pro příspěvkovou organizaci Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava.

K nejvýznamnějším akcím dále patřily zejména "Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem" v objemu 61.950.5 tis. Kč, nebo "Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku" v objemu 10.187,5 tis. Kč. Oba tyto projekty jsou spolufinancovány z evropských finančních zdrojů.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví dosáhly v roce 2012 v celkovém součtu zlepšení výsledku hospodaření, vytvořen byl zisk ve výši 45.649,54 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 9 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 68.009,5 tis. Kč. Jedna organizace, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., vykázala záporný výsledek hospodaření a to ve výši -22 359,9 tis. Kč.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména proúčtováním nekrytého investičního fondu (dále jen IF). Finančně nekrytý IF proúčtovaly nemocnice v souladu s ustanovením § 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2012 činil celkový objem nekrytého IF u nemocnic 162.675 tis. Kč. Další skutečností, která ovlivnila celkový vývoj hospodaření v odvětví zdravotnictví je realizace pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, jejíž ztráta za rok 2011 činila -94.658,48 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 rozhodlo zrušit Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 je provozována nemocnice v Novém Jičíně formou pronájmu.

Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřízených krajem v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2012 jsou zaznamenány v následující tabulce.

Tabulka 1.112: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2012 (v tis. Kč)
Název organizace Výsledek hospodaření 2012 Návrh rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2012
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 744,15 převod do rezervního fondu
Nemocnice ve Frýdku-Místku 3 123,52 převod do rezervního fondu
Nemocnice Třinec 405,98 rozdělení do fondu odměn (324,78 tis. Kč) a rezervního fondu (81,20 tis. Kč)
Nemocnice s poliklinikou Havířov -22 359,92 na vrub let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 24 611,73 krytí ztrát let minulých
Slezská nemocnice v Opavě 38 410,83 krytí ztrát let minulých
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 413,89 rozdělení do fondu odměn (331,11 tis. Kč) a rezervního fondu (82,78 tis. Kč)
Dětský domov Janovice u Rýmařova 159,45 rozdělení do fondu odměn (127,56 tis. Kč) a rezervního fondu (31,89 tis. Kč)
Dětské centrum Čtyřlístek 32,50 rozdělení do fondu odměn (10,84 tis. Kč) a rezervního fondu (21,66 tis. Kč)
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje) 107,41 převod do rezervního fondu
Celkem 45 649,54  

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace vykázala jako jediná příspěvková organizace za účetní období 2012 ztrátu ve výši -22.359,92 tis. Kč. Celkové náklady činily 727.026,42 tis. Kč, což představuje meziroční snížení o 6.143,15 tis. Kč. Z hlediska snižování nákladů byla v roce 2012 provedena celá řada úsporných opatření, včetně důsledně propracované optimalizace lůžkové péče. Celkové výnosy za rok 2012 činily 704.666,50 tis. Kč, což představuje meziroční snížení o 28.582,66 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ovlivnila především vyšší míra zapojení nekrytého fondu reprodukce majetku do hospodářského výsledku. V souladu s ustanovením § 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Organizace účtovala snížení nákladů (odpisů) o částku 26.046 tis. Kč, což představuje o 10.700 tis. Kč více vyšší proúčtovanou částku než v roce 2011. Výše zmíněná skutečnost tedy vedla k podstatnému meziročnímu snížení nákladů v položce odpisů dlouhodobého majetku. Druhým významným faktorem, který ovlivnil výsledek hospodaření Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace byl především pokles tržeb od zdravotních pojišťoven za poskytování zdravotní péče podle úhradové vyhlášky. Úhradová Vyhláška č. 425/2011 Sb. pro rok 2012 nezohledňovala především přechod pojištěnců k jiným zdravotním pojišťovnám, což se významně podepsalo u poskytnutých zdravotních služeb pojištěncům VZP, a v konečném důsledku to znamenalo nedodržení podmínek stanovených v Dodatku, který vycházel z výše uvedené vyhlášky. Celkové výnosy byly meziročně nižší o 28.580 tis. Kč, z toho dosažené tržby od zdravotních pojišťoven se meziročně snížily o 4.500 tis. Kč. Tento pokles tržeb byl ovlivněn neplněním dílčích stanovených ukazatelů péče - konkrétně se jedná o koeficient náročnost diagnózy, počet unicitních rodných čísel a léčba mimořádně nákladných pacientů. Vývoj tržeb od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči v posledních 5 letech dokazuje pozastavení jejich růstu již v roce 2010. Zhoršený výsledek hospodaření organizace za rok 2012 je navrhováno vypořádat na vrub výsledku hospodaření let budoucích.

Zadluženost příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2012 je zaznamenána v následující tabulce.

Tabulka 1.113: Zadluženost příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Zadluženost p. o.
Smluvní v tis. Kč Kumulovaná ztráta v tis. Kč
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku 18 009,00 0,00
Nemocnice Třinec 48,00 0,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -1,00 -30 190,73
Nemocnice s poliklinikou Havířov 9 976,00 -25 262,37
Slezská nemocnice v Opavě 31 318,00 -50 158,91
Územní středisko záchranné služby MSK 0,00 0,00
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0,00 0,00
OLÚ Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 55,85 0,00
Dětské centrum Čtyřlístek 0,00 0,00
CELKEM 59 405,85 -105 612,01

Čtyřem příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly schváleny v roce 2012 návratné finanční výpomoci k zajištění přenesení daňové povinnosti u projektů energetických úspor spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 13.603,66 tis. Kč. K 31. 12. 2012 bylo čerpáno 4.274,51 tis. Kč

V roce 2012 uložila rada kraje dvěma příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 196,55 tis. Kč. Na základě písemných žádostí příspěvkových organizací rada kraje rozhodla odvody za porušení rozpočtové kázně v plné výši prominout.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2012 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Tabulka 1.114: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 180
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 49
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 -29 624
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 870
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50 64613895 -46
KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111 -1 690
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 2 386
Tabulka 1.115: Společnost založená krajem
Název Výsledek hospodaření v tis. Kč
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 -54

9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.116: Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2012 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 189 502 189 322 180
Sanatorium Jablunkov, a.s. 76 084 76 035 49

Bílovecká nemocnice, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005. Následně v roce 2007 a v roce 2008 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k navýšení základního kapitálu nepeněžitým vklady v celkové výši 72.120 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Bílovecké nemocnice, a. s. činila k 31. 12. 2012 74.120 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %. S ohledem na to, že došlo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Vlivem změny metodiky oceňování byla v roce 2012 poprvé účtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti.

Společnost Bílovecká nemocnice, a. s. skončila za rok 2012 své hospodaření ziskem ve výši 180 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 14.990 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů představují 10.492 tis. Kč. Celkové závazky společnosti jsou ve výši 33.806 tis. Kč. Největší část závazků tvoří krátkodobé závazky ve výši 24.271 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů představují 13.740 tis. Kč. Zbývající část krátkodobých závazků jsou závazky k zaměstnancům a ke státu. Dlouhodobé závazky jsou evidovány ve výši 1.387 tis. Kč, přičemž 897 tis. Kč je tvořeno odloženým daňovým závazkem a zbytek tvoří jiné závazky. Bankovní úvěr vykazuje společnost ve výši 8.146 tis. Kč, jedná se o krátkodobý kontokorent k pokrytí závazků společnosti.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu, za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov - odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. Následně docházelo na základě usnesení zastupitelstva kraje v letech 2008-2009 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 168.892 tis. Kč. V roce 2012 byl navýšen základní kapitál nepeněžitým vkladem ve výši 3.063 tis. Kč, a to na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2240 ze dne 5. 9. 2012. Předmětem nepeněžitého vkladu, byl nemovitý majetek - lesní pozemek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Sanatoria Jablunkov, a. s. činila k 31. 12. 2012 173 955 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100 %. V návaznosti na to, že v průběhu let 2008-2012 docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách.

Společnost Sanatorium Jablunkov, a. s. dosáhla za rok 2012 zisku ve výši 49 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky společnosti jsou ve výši 17.315 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují pouze 4 % z celkového objemu pohledávek. Pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 14.144 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 8.302 tis. Kč, z toho 857 tis. Kč tvoří závazky z obchodních vztahů. Zbývající část závazků tvoří zejména závazky ke státu a zaměstnancům a dohadné účty pasivní. Úvěry společnost nemá.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Tabulka 1.117: Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2012 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 187 157 216 781 -29 624
Koordinátor ODIS, s.r.o. 12 239 12 285 -46

Letiště Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Následně v letech 2006, 2008-2011 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k postupnému navyšování základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady. V průběhu roku 2012 došlo k následujícím vkladům:

 1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1984 ze dne 14. 12. 2011 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu do základního kapitálu ve výši 95.029 tis. Kč.
 2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1965 ze dne 29. 2. 2012 byl přijat záměr vložit nemovitý majetek kraje v pořizovací ceně 65.103 tis. Kč jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu.
 3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2084 ze dne 6. 6. 2012 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu 9.000 tis. Kč, z toho 1.000 tis. Kč do základního kapitálu a 8.000 tis. Kč ke splacení emisního ážia a nepeněžitém vkladu nemovitého majetku v hodnotě 36.200 tis. Kč dle znaleckého posudku. Peněžitý vklad byl splacen zápočtem s pohledávkou z nájmu.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková výše základního kapitálu k 31. 12. 2012 uvedená v obchodním rejstříku Letiště Ostrava, a. s. činila 531.142 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a.s., za rok 2012 skončilo ztrátou ve výši 29.624 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 33.771 tis. Kč. Jedná se zejména o krátkodobé pohledávky ve výši 31.817 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodního styku tvoří 27.396 tis. Kč, přičemž téměř 85 % je po lhůtě splatnosti, zbytek představují daňové pohledávky ke státu, krátkodobé poskytnuté zálohy a jiné pohledávky.

Celkové závazky společnosti dosáhly výše 891.665 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky jsou ve výši 819.598 tis. Kč. Největší část závazků tvoří závazky k Moravskoslezskému kraji z uzavřené smlouvy o nájmu podniku ve výši 732.206 tis. Kč, které představují zůstatkovou cenu pronajatého majetku. Krátkodobé závazky jsou ve výši 54.807 tis. Kč, z toho závazky z obchodního styku tvoří 38.750 tis. Kč. Závazky vůči Moravskoslezskému kraji jako ovládající osobě činí 873 tis. Kč jako dlouhodobý závazek z nájmu a 8.001 tis. Kč. jako krátkodobý závazek z kupních smluv. Zbývající část závazků jsou zejména závazky k zaměstnancům, ke státu a bankovní úvěry a výpomoci. Účetní jednotka neuvádí žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Letiště Ostrava, a. s. vykazovala k 31. 12. 2012 bankovní úvěry a výpomoci ve výši 17.260 tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobý bankovní úvěr na financování rekonstrukce a modernizace vzletové a přistávací dráhy ve výši nesplaceného zůstatku 15.459 tis. Kč se splatností v roce 2013. Krátkodobé bankovní úvěry ve výši 30.564 tis. Kč na pořízení strojů a zařízení v rámci projektů Stroje a zařízení I, Stroje a zařízení HZS spolufinancovaných z Regionálního operačního programu byly již splaceny. Zbývající část úvěrů tvoří dodavatelský úvěr ve výši 1.801 tis. Kč na pořízení osobních a užitkových vozidel. Splatnost zákaznických úvěrů je v roce 2014 a 2015. Kontokorentní úvěr s limitem 10.000 tis. Kč nebyl v roce 2012 čerpán.

Společnost Letiště Ostrava evidovala ztrátu z minulých let ve výši 15.250 tis. Kč, ztráta za rok 2012 ve výši 29.624 tis. Kč byla zaúčtována do neuhrazených ztrát minulých let. Tato neuhrazená ztráta má být snížena o emisní ážio evidované ve vlastním kapitálu společnosti ve výši 8.000 tis. Kč. Konečnou výši neuhrazených ztrát minulých let v objemu 36.874 tis. Kč navrhuje společnost pokrýt snížením základního kapitálu. Návrh představenstva projednala valná hromada dne 14. 5. 2013 a schválila jej.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem ve výši 185 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2011 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost Koordinátor ODIS, s.r.o., dosáhla za rok 2012 ztráty ve výši 46 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky jsou vykazovány ve výši 1.176 tis. Kč. Jsou tvořeny zejména pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 312 tis. Kč, daňovými pohledávkami ke státu ve výši 230 tis. Kč a poskytnutými zálohami za energie a služby k nájmu ve výši 319 tis. Kč. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 2.900 tis. Kč. Jedná se zejména o krátkodobé závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 615 tis. Kč. Dále se jedná o závazky k zaměstnancům ve výši 369 tis. Kč, závazky ke státu ve výši 75 tis. Kč. Jiné závazky ve výši 1.308 tis. Kč tvoří převod nevyčerpané neinvestiční dotace od kraje (993 tis. Kč) a výsledky kontrolní činnosti. Zbývající část tvoří dohadné účty pasivní ve výši 319 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.118: Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2012 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 31 346 30 476 870
VaK Bruntál, a.s. 70 794 68 408 2 386

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., činila k 31. 12. 2012 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s., dosáhla za rok 2012 zisku ve výši 870 tis. Kč. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 10.466 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky představují objem 1.720 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky činí 8.746 tis. Kč, z toho 2.233 tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů, daňové pohledávky za státem činí 4.331 tis. Kč a dohadné účty aktivní 1.627 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 4.992 tis. Kč, z toho 211 tis. Kč tvoří rezervy a 4.780 tis. Kč krátkodobé závazky. V pasivech společnosti jsou evidovány také závazky z titulu přijatých záloh na grantové projekty v celkové výši 2.530 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované cenné papíry v roce 2011 převedeny na majetkový účet u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11.079,50 Kč. Základní kapitál obchodní společnosti činí 289.336 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti činí 0,003 % na základním kapitálu a v roce 2012 zůstal nezměněn.

Společnost VaK Bruntál, a.s., dosáhla za rok 2012 zisku ve výši 2.386 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 21.411 tis. Kč, jedná se zejména o pohledávky z obchodních vztahů, které tvoří 13.748 tis. Kč, zbývající část je tvořena dohadnými položkami na vodné, poskytnutými zálohami a daňovými pohledávkami. Pohledávky po splatnosti tvoří 56 % ze všech pohledávek. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 28.726 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 17.501 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dlouhodobými zálohami ve výši 7.562 tis. Kč. Zbývající část dlouhodobých závazků tvoří odložená daň z příjmů. Krátkodobé závazky jsou evidovány ve výši 11.225 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů jsou vyčísleny na 5.554 tis. Kč, přijaté zálohy na vodné na 2.380 tis. Kč, závazky vůči státu a zaměstnancům tvoří částku 2.378 tis. Kč a rozdíl zůstává na dohadných účtech a ostatních závazcích. Úvěry společnost nemá.

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s., rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 o převzetí ručitelského závazku za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a.s., společností FOCUS - METAL, s.r.o., Společnost FOCUS - METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) jsou přerušeny do doby pravomocného skončení aktuálně vedeného trestního řízení proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě již byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a nepravomocně odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání a spis byl dne 4. 3. 2013 odeslán odvolacímu soudu (Vrchní soud v Olomouci).

Objem ručitelského závazku k 31. 12. 2012 činil 78.320.093,03 Kč.

9.4 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

Tabulka 1.119: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2012 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 36 1 726 -1 690

KIC Odpady, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008.

V průběhu roku 2009 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominální hodnotě jedné akcie 100.000 Kč společnosti na následující statutární města:

 • Opava - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Frýdek-Místek - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Havířov - 35 ks akcií - 8,75 % základního kapitálu
 • Ostrava - 129 ks akcií - 32,25 % základního kapitálu
 • Karviná - 50 ks akcií - 12,50 % základního kapitálu

Na základě požadavku obce Horní Suchá o kapitálové účasti ve společnosti KIC Odpady, a.s., bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s. a zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

V průběhu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s. při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč. Základní vklad má být navýšen celkem o 10.000 tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod společnosti a pokračování příprav projektu integrovaného centra. Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílí tak, aby mu neklesla majetková účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navrhované částky. Valná hromada společnosti v průběhu roku 2012 odložila realizaci navýšení na neurčito v souvislosti s případným vstupem kapitálového strategického partnera. Celkem výše základního kapitálu společnosti KIC Odpady, a.s., k 31. 12. 2012 činila 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává 33,7 %.

Společnost KIC Odpady, a.s., dosáhla za rok 2012 ztráty ve výši 1.690 tis. Kč. Společnost eviduje pohledávky a závazky pouze krátkodobé a do splatnosti s výjimkou jednoho závazku ve výši 825 tis. Kč. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 92 tis. Kč, tvoří je pouze daňové pohledávky. Celkové závazky společnosti jsou evidovány ve výši 1.436 tis. Kč. Jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 1.340 tis. Kč, zbytek představují závazky k zaměstnancům a daňové závazky. Úvěry společnost nemá.

9.5 Ostatní společnosti

Tabulka 1.120: Hospodaření společnosti za rok 2012 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Krajská energetická společnost, o.p.s. 4 041 4 095 -54

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., vykázala za rok 2012 ztrátu ve výši 54 tis. Kč. Pohledávky společnosti činily 76 tis. Kč, z toho 44 tis. Kč tvořily pohledávky za odběrateli a 30 tis. Kč provozní zálohy. Společnost evidovala závazky v celkové výši 527 tis. Kč, z toho největší částku představovaly závazky vůči dodavatelům ve výši 273 tis. Kč, zbytek tvoří závazky vůči zaměstnancům a státu. Úvěry společnost nemá.

9.6 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni) se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou-li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce účtováno 30. 6. 2012 ke stavu 31. 12. 2011 u obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce, a to v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %. Dle údajů z obchodních společností se za rok 2012 opravná položka u Bílovecké nemocnice, a.s., nemění.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.121: Ocenění akcií a obchodního podílu reálnou hodnotou k 31. 12. 2012 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Obchodní společnost Počet akcií v ks % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/obchodního podílu v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2012 v tis. Kč Opravná položka za rok 2011 v tis. Kč
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 741 100 172 213 173 617 0
Bílovecká nemocnice, a.s. 742 100 176 589 58 641 118 398
Letiště Ostrava, a.s. 10 482 100 543 363 495 503 0
KIC Odpady, a.s. 170 33,7 17 000 38 403 0
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 100 100 7 980 26 403 0
VaK Bruntál, a.s. 10 0,003 11 330 095 0
Koordinátor ODIS s.r.o. × 50 460 1 249 0
Celkem      917 616 1 123 911 118 398

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2012 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 8.408.258 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 5.851 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2012 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací - obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách - z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 26 až 28 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2012 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 340.169 tis. Kč, z toho bylo v roce 2013 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 495 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.637.044 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2012 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2013 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 2 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2012 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.122: Přehled akcí, ze kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2012 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2012 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2013
Celkem 340 169,4 495,3
z toho v rámci:    
Vyhlášené dotační programy 119 151,3 417,9
Bezpečnost silničního provozu 1 000,0  
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje 25,0  
EKOKOM 200,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 2 740,1  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 1 289,1  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 8 623,0  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 7 182,9  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 17 108,0  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 20 116,5  
Informační systém o znečištění ovzduší 2 800,0  
Integrované výjezdové centrum Bílovec 5 000,0  
Kofinancování projektů 106,1  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 483,7 0,1
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 7 775,2 0,5
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 180,0  
Podpora činnosti složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 5 050,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 150,0  
Podpora investičních aktivit obcí 2 534,0  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 7 611,6  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 298,0  
Podpora projektů s cílem zlepšení kvality ŽP 10 000,0  
Podpora romských kulturních a společenských aktivit 200,0  
Podpora soutěží a přehlídek 402,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 50,0  
Podpora vědy a výzkumu 868,0  
Podpora vodohospodářských projektů 14 001,7  
Povodně 2010 35 119,6  
Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 2 050,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 100,0  
Protialkoholní záchytná stanice 3 680,0  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 7 045,8  
Regionální funkce knihoven 13 200,0  
Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 6 978,1  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 182,1  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 300,0 76,7
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 240,0  
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 130,0  
Studie na podporu dopravní infrastruktury 45,0  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 3 000,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 337,5  
Vesnice roku 525,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 12 412,6  
Významné akce kraje - tělovýchovná činnost 80,0  
Zkvalitnění bydlení v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby seniorům 3 500,0  
Zřízení expozice o kvalitě ovzduší kraje 1 000,0  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 9 297,7  

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2012 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2010 zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1268 ze dne 10. 11. 2010 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.800 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.730 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 70 tis. Kč) s časovou použitelností od 15. 12. 2010 do 28. 2. 2012. Stejným usnesením bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.700 tis. Kč určené na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2012. Z poskytnuté investiční dotace v objemu 70 tis. Kč bylo vyčerpáno 67,9 tis. Kč jako spoluúčast ke kapitálovým výdajům Technické pomoci a vráceno 2, 1 tis. Kč. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 6.730 tis. Kč bylo vyčerpáno 5.915,2 tis. Kč na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a vráceno 814,8 tis. Kč. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 2.700 tis. Kč pak bylo vyčerpáno 2.450,9 tis. Kč na nezpůsobilé výdaje rady a vráceno 249,1 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování dotací bylo předloženo ve stanoveném termínu, tj. 30. 6. 2012, a je tak předmětem Závěrečného účtu kraje za rok 2012. Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelovým určením k úhradě uznatelných nákladů stanovenými smluvními podmínkami.

Dále poskytl v roce 2011 kraj Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko neinvestiční dotaci v celkové výši 370 tis. Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1585 ze dne 28. 4. 2011). Prostředky byly určeny na projekt INTERREG IVC 0980C3 "Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services", který je zaměřen na snížení dopravní a s ní související ekologické zátěže ve větších městech prostřednictvím úspěšných praktik ověřených v jiných regionech, a to s časovou použitelností do 31. 12. 2012. Závěrečné vyúčtování bylo předloženo ve stanoveném termínu dne 15. 3. 2013, na účet kraje byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 60,3 tis. Kč.

V roce 2011 zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1840 ze dne 14. 12. 2011 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.800 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.672 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 128 tis. Kč) s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2013. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2.700 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2013. Závěrečné vyúčtování bude předloženo v termínu do 30. 6. 2013 a bude tak předmětem Závěrečného účtu za rok 2013. Prostředky byly vypláceny v průběhu roku 2012. Čtvrtletně byla vyplácena dotace na financování nezpůsobilých výdajů ve výši 2.700 tis. Kč a jednorázově na počátku roku 2012 byla vyplacena dotace na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 6.800 tis. Kč.

Tabulka 1.123: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006-2012 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
2011 370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 ×*) ×*)
2 700,0 ×*) ×*)
Celkem 66 882,0 47 340,5 10 041,5

*) Není uváděn číselný údaj ve sloupcích Použito a Vráceno, neboť závěrečné vyúčtování bude předloženo až po termínu projednání Závěrečného účtu za rok 2012 zastupitelstvem kraje.

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2012 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.421.545 tis. Kč, z toho 588.848 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2013 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 5.354 tis. Kč.

Tabulka 1.124: Přehled akcí, ze kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2012 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2012 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2013
Celkem 1 832 696,5 3 630,5
z toho v rámci:    
Vyhlášené dotační programy 77 192,9 1 987,0
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 300,0  
Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 14 060,1  
Členský příspěvek Asociaci krajů České republiky 700,0  
Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil Armády České republiky 1 300,0  
Dopravní obslužnost - drážní doprava 845 369,0 113,9
Dopravní obslužnost - linková doprava 542 516,6 163,1
EKOKOM 800,0 69,6
Festival dřeva 200,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 25 939,9  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 13 295,7  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 85 063,6  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 7 442,0  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 7 998,0  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 31 966,8 768,7
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 25 980,0  
Identifikace energetických úspor ve vybrané nemocnici v Moravskoslezském kraji 2 500,0  
Intercultural learning on the field of music education 34,2  
Irský kulturní festival 100,0  
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 3 164,1  
Kofinancování projektů 133,5 28,1
Kolektivní systémy 300,0  
Konference Transport 370,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 6 244,0 3,8
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 10 899,6 181,2
Moravskoslezská karta 13 217,9  
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti 1 001,5  
Neinvestiční dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE 10 777,8  
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře 1 211,2  
Péče o chráněné druhy živočichů 830,0  
Plán dílčího povodí Odry 450,0  
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 100,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 2 513,3  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 610,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 702,0  
Podpora soutěží a přehlídek 250,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 4 950,0  
Podpora talentů 327,0 0,0
Podpora vědy a výzkumu 8 367,2  
Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 1 422,4  
Projekt Business Stars 180,0  
Propagace v oblasti zemědělství 300,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 1 199,0  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 243,7  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 386,5  
Sestra Moravskoslezského kraje 150,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 635,0  
Spaces for learning 69,0  
Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 25,0  
Stavba Moravskoslezského kraje 150,0  
Stavební úpravy budovy Lékařské fakulty Ostravské univerzity - vybudování velkokapacitní posluchárny včetně zázemí 3 000,0  
TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) 10,5  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 7 976,2  
Turistické značení 700,0  
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 2 588,2  
Významné akce kraje - tělovýchovná činnost 8 224,0  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 420,0  
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 45 000,0 291,3
Ostatní dotace 9 839,1 23,7
Tabulka 1.125: Přehled akcí, ze kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2012 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2012 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2013
Celkem 588 848,4 1 723,2
z toho v rámci:    
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 651,4  
Dotace pro soukromé školy 567 840,0 1 722,9
DP - Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 43,4  
Excelence středních škol 34,1 0,3
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 1 671,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 221,4  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Moravskoslezském 6 473,6  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 4 303,5  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 4 309,5  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 3 119,8  
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 88,0  
Podpora talentů 10,0  
Soutěže 40,0  
TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) 7,8  
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 35,0 0,0

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2012 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích, příspěvky na podporu včelařství a dotace vyplacené v rámci dotačního programu na podporu výměny starých kotlů v celkové výši 15.482 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2012

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.3 přílohové části. Závěrem této zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2012 činil 1.980.227 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2012 je uveden v tabulce 1.126.

Tabulka 1.126: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2012 1 980 227
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2012) 152 839
  - Zajišťovací fond 101 044
  - Regionální rozvojový fond 3 840
  - Fond životního prostředí 47 955
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků fondů celkem 1 827 388
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Zapojeno do rozpočtu roku 2013 1 536 516
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012; z toho z nedočerpaných výdajů 422.394 tis. Kč a mimo rozpočet 70.000 tis. Kč 492 394
  - účelové převody 1 044 122
b) Vázané účelové prostředky z roku 2012 2 844
  - účelové finanční prostředky (státní dotace, dotace ÚSC, vratky) 152
  - Příprava staveb a vypořádání pozemků - nepřevedeno v rámci účelových převodů 2 000
  - projekty Technické pomoci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - nepřevedeno v rámci účelových převodů 2
  - Dopravní obslužnost - drážní doprava - refundace části odpisů společnosti České dráhy, a.s. 396
  - vrácení správních poplatků přijatých v roce 2012 za přeregistraci od poskytovatelů zdravotních služeb 294
c) Vypořádání fondů 3 925
  - vypořádání Regionálního rozvojového fondu 22
  - vypořádání Sociálního fondu 1 466
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 2 063
  - vypořádání Fondu životního prostředí 374
d) Použití nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2012 284 103
- z toho:
Odvětví dopravy
  - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na akci "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" 110 000
Odvětví krizového řízení
  - Rekonstrukce objektu hasičské stanice v městě Bohumíně 10 000
  - Integrované výjezdové centrum Bílovec 7 000
  - Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 2 000
  - Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 000
Odvětví kultury
  - Dotační program - Program podpory aktivit v oblasti kultury 750
  - Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 450
Odvětví regionálního rozvoje
  - Dotační program - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 20 000
  - Dotační program - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 8 000
  - Příprava projektů 9 403
Odvětví cestovního ruchu
  - Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 2 900
  - Singltreky 1 200
  - Hipostezky v MSK 400
Odvětví sociálních věcí
  - Rezerva na výkon sociálních služeb 50 000
Odvětví školství
  - navýšení výdajů na akce reprodukce majetku kraje v odvětví školství 50 000
  - Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 1 000
Odvětví zdravotnictví
  - Optimalizace činností a lůžkového fondu zdravotnických zařízení 5 300
Odvětví životního prostředí
  - Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+ 2 000
  - Ekomagazín 2 000
  - Identifikace energetických úspor ve vybrané nemocnici v Moravskoslezském kraji 700

Komentář k tabulce:

 • k bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2012 ve výši 1.536.516 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2013 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2013 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 zapojena částka ve výši 492.394 tis. Kč. Jednalo se o nedočerpané výdaje roku 2012 ve výši 422.394 tis. Kč a o prostředky stojící mimo rozpočet kraje ve výši 70.000 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 2/30 bod 6 písm. a) ze dne 20. 12. 2012) zapojila svými usneseními č. 6/320 ze dne 15. 1. 2013, č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013 a č. 8/461 ze dne 12. 2. 2013 část zůstatku finančních prostředků roku 2012 v celkové výši 1.044. 122 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2012 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2012 ve výši 2.844 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 152 tis. Kč představuje část objemu prostředků, který byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací. Zbývající položky v celkové výši 2.692 tis. Kč představují účelové prostředky, které nebyly součástí účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje a rada kraje je na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 2/30 bod 6 písm. a) ze dne 20. 12. 2012) zapojila svými usneseními č. 8/461 ze dne 12. 2. 2013 a č. 9/560 ze dne 26. 2. 2013.

 • bod c)

Finanční prostředky ve výši 3.925 tis. Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 531 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2012) a prostředky ve výši 935 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2012.

V rámci vypořádání ostatních fondů se jedná o připsané úroky na zvláštních bankovních účtech fondů v průběhu roku 2012, konkrétně u Zajišťovacího fondu ve výši 2.063 tis. Kč, u Regionálního rozvojového fondu ve výši 22 tis. Kč a u Fondu životního prostředí ve výši 374 tis. Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2012 zůstanou mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí ve výši 2.459 tis. Kč.

 • bod d)

Zbývající části prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2012 v celkové výši 284.103 tis. Kč zapojila rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 2/30 bod 6 písm. a) ze dne 20. 12. 2012) svým usnesením č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2013. Neúčelový přebytek byl použit k financování akcí v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí.

13 Přílohy

Grafická část

Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2005-2012

v mil. Kč
  Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Dotace 9 906,0 10 747,6 10 355,4 10 985,7 12 404,8 11 209,3 11 790,8 11 574,9
Vlastní příjmy 4 230,8 4 465,3 5 077,7 5 377,5 4 890,3 4 866,2 5 006,0 4 827,9
Celkem 14 136,7 15 212,9 15 433,0 16 363,2 17 295,1 16 075,5 16 796,8 16 402,8

Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2005-2012

v mil. Kč
  Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Běžné výdaje 12 489,3 13 308,3 13 135,0 13 733,8 14 927,6 14 619,7 14 769,0 14 909,3
Kapitálové výdaje 1 190,7 2 309,2 1 748,4 2 741,2 2 177,4 2 091,2 2 062,3 1 912,4
Celkem 13 680,1 15 617,5 14 883,4 16 475,0 17 105,0 16 710,9 16 831,3 16 821,6

Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2012

  Druh příjmu Plnění v tis. Kč
pol. 3xxx Kapitálové příjmy 66 887,95
pol. 1xxx Daňové příjmy 4 513 580,53
pol. 42xx Investiční dotace 913 771,18
pol. 41xx Neinvestiční dotace 10 661 137,64
pol. 2xxx Nedaňové příjmy 247 438,99
  Celkový součet 16 402 816,28

Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2012

Odvětví Skutečné výdaje v tis. Kč
regionální rozvoj 170 629,92
doprava 3 205 307,55
školství 11 225 454,00
kultura 234 957,19
zdravotnictví 788 177,40
životní prostředí 112 075,19
sociální věci 359 355,38
krizové řízení 102 493,72
cestovní ruch 52 372,10
všeobecná veřejná správa a služby 427 047,35
ostatní 143 766,53
celkem 16 821 636,33

Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2012

Odvětví Skutečné výdaje v tis. Kč
Odvětví regionálního rozvoje 87 350,90
Odvětví cestovního ruchu 9 980,34
Odvětví dopravy 10 351,05
Odvětví školství 8 518,45
Odvětví kultury 10 129,76
Odvětví zdravotnictví 1 500,00
Odvětví životního prostředí 46 635,87
Odvětví sociálních věcí 19 510,50
Odvětví územního plánování 2 767,24
Celkem 196 744,11

13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


Tabulka 1 - PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2012 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 980 000 950 800 1 030 920 108,4
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 22 000 22 000 17 949 81,6
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 98 000 98 000 112 744 115,0
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 020 000 1 020 000 1 105 927 108,4
  1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 12 000 14 860 14 858 100,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 410 000 2 263 000 2 228 955 98,5
  1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 0 44 53 120,5
  1361 Správní poplatky 1 700 2 448 2 175 88,8
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 18 18 100,0
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 18 18 100,0
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 119 118 99,2
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 6 100,0
1070   Rybářství 0 125 124 99,2
2141 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 500 500 100,0
2141   Vnitřní obchod 0 500 500 100,0
2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0 109 109 100,0
2143   Cestovní ruch 0 109 109 100,0
2199 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 72 77 106,9
2199 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0 74 79 106,8
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 641 0,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 8 1 357 16 962,5
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 919 5 949 100,5
2212   Silnice 0 5 927 7 947 134,1
2229 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 2 74 3 700,0
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 6 634 6 889 103,8
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 570 607 106,5
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 000 7 206 7 570 105,1
2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 759 759 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 759 759 100,0
2251 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 32 522 16 591 16 592 100,0
2251   Letiště 32 522 16 591 16 592 100,0
2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 10 10 100,0
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 11 11 100,0
2399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 180 180 100,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 21 772 145,1
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 180 21 952 144,6
3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 48 28 58,3
3111   Předškolní zařízení 0 48 28 58,3
3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 273 273 100,0
3114   Speciální základní školy 0 273 273 100,0
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 5 5 100,0
3121   Gymnázia 0 5 5 100,0
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 21 0,0
3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 57 0,0
3122   Střední odborné školy 0 0 78 0,0
3123 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 34 0,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 0 34 0,0
3125 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 51 0,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 0 0 51 0,0
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 100 100 100,0
3231   Základní umělecké školy 0 100 100 100,0
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 14 208 14 208 14 208 100,0
3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 1 34 3 400,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 63 72 114,3
3299 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 1 971 1 971 100,0
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 81 81 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 14 208 16 324 16 366 100,3
3314 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 7 7 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 7 7 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 63 63 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 63 63 100,0
3329 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 1 1 100,0
3329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
3329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 4 4 100,0
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 500 500 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 34 67 197,1
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 000 1 000 100,0
3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 438 1 438 1 438 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 1 438 2 972 3 005 101,1
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 38 38 100,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 16 16 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 54 54 100,0
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3522   Ostatní nemocnice 0 2 2 100,0
3541 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 8 8 100,0
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 13 13 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 0 21 21 100,0
3636 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 120 110 120 109,1
3636   Územní rozvoj 120 110 120 109,1
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 2 450 2 467 100,7
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 854 1 182 1 182 100,0
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 5 0,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 1 615 1 615 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 004 5 248 5 270 100,4
3719 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 62 62 100,0
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 5 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 67 67 100,0
3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 1 1 100,0
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 0 1 1 100,0
3769 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 3 273 3 273 100,0
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 39 119 305,1
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600 603 438 72,6
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 600 3 915 3 830 97,8
3792 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 1 0,0
3792 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 1 1 100,0
3792 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 459 368 11 3,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 459 369 13 3,5
4322 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 11 11 100,0
4322   Ústavy péče pro mládež 0 11 11 100,0
4332 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 20 30 150,0
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 0 20 30 150,0
4349 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 6 6 100,0
4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 16 16 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 22 22 100,0
4354 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 500 2 500 2 500 100,0
4354   Chráněné bydlení 2 500 2 500 2 500 100,0
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 200 7 200 7 200 100,0
4357 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 0,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
4357   Domovy 7 200 7 202 7 204 100,0
4376 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 8 8 100,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0 8 8 100,0
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 23 23 100,0
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 27 27 100,0
4399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 41 41 100,0
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 65 65 100,0
4399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 1 1 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 108 108 100,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 850 3 850 3 850 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 850 3 850 3 850 100,0
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 4 4 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 4 4 100,0
6113 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 127 127 100,0
6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 82 82 100,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 16 16 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 225 225 100,0
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 2 392 2 286 95,6
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 696 3 902 3 902 100,0
6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 25 25 100,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 8 100,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 2 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 40 38 95,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 45 54 120,0
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 215 258 120,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 314 331 105,4
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
6172   Činnost regionální správy 4 049 6 942 6 905 99,5
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000 30 138 47 076 156,2
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000 30 138 47 076 156,2
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 5 002 5 002 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 5 002 5 002 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 2 450 2 707 110,5
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a dobrov. svazky obcí 0 1 067 1 067 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 10 739 13 625 126,9
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 14 256 17 399 122,0
  2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 1 450 1 450 1 450 100,0
  2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 50 000 70 916 70 568 99,5
    Přijaté splátky půjčených prostředků 51 450 72 366 72 018 99,5
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2251 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 110 0,0
2251   Letiště 0 0 110 0,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 38 179 29 458 29 460 100,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 26 000 12 071 12 071 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 64 179 41 529 41 531 100,0
3719 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 10 000 10 000 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 10 000 10 000 100,0
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 230 15 230 15 230 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 15 230 15 230 15 230 100,0
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 17 17 100,0
6172   Činnost regionální správy 0 17 17 100,0
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 8 528 8 528 100,0
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 113 129 113 129 113 129 100,0
  4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 642 834 834 100,0
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 208 838 10 444 769 10 432 930 99,9
  4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 227 24 214 24 193 99,9
  4119 Ostatní neinvestiční přijaté trasfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 1 350 1 310 97,0
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 283 705 705 100,0
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 74 418 78 912 78 804 99,9
  4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 0 276 276 100,0
  4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 429 429 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 397 537 10 673 146 10 661 138 99,9
  4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 845 845 100,0
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 111 890 1 072 120,4
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 156 547 119 411 100 976 84,6
  4218 Investiční převody z Národního fondu 0 9 239 9 239 100,0
  4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 18 18 100,0
  4223 Investiční přijaté tranfery od regionálních rad 1 566 434 789 853 783 666 99,2
  4231 Investiční přijaté transfery od cizích států 18 961 17 955 17 955 100,0
    Investiční přijaté transfery 1 742 053 938 211 913 771 97,4
  4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 10 013 461 0,0
    Daňové příjmy celkem 4 543 700 4 371 152 4 513 581 103,3
    Nedaňové příjmy celkem 169 400 218 761 247 439 113,1
    Kapitálové příjmy celkem 79 409 66 776 66 888 100,2
    Přijaté transfery celkem 2 139 590 11 611 356 11 574 909 99,7
    Konsolidace příjmů 0 0 10 013 461 0,0
    Příjmy celkem 6 932 099 16 268 044 26 416 277 162,4
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 932 099 16 268 044 16 402 816 100,8

Tabulka 2 - PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 300 300 100,0
1019 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 400 0 0 0,0
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 2 000 2 000 1 010 50,5
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 400 2 300 1 310 57,0
1037 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 5 542 5 542 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 5 542 5 542 100,0
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 531 531 100,0
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 143 5 143 100,0
1039 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 122 122 100,0
1039 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 21 000 3 566 0 0,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 8 752 8 752 100,0
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 2 887 2 887 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 21 000 21 001 17 435 83,0
1070 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 50 50 100,0
1070   Rybářství 0 50 50 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 23 400 28 893 24 337 84,2
2115 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 000 2 000 2 000 100,0
2115 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 500 530 530 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 500 2 530 2 530 100,0
2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 400 385 326 84,6
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 700 1 800 1 782 99,0
2141 5164 Nájemné 2 300 4 278 4 220 98,6
2141 5169 Nákup ostatních služeb 1 240 2 875 2 864 99,6
2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 25 25 100,0
2141   Vnitřní obchod 5 665 9 363 9 217 98,4
2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 184 827 69,8
2143 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 296 207 69,8
2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 107 74 69,8
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 5 3 68,7
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 5 777 5 504 95,3
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000 2 062 60 2,9
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000 4 251 1 457 34,3
2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 2 0 0,0
2143 5164 Nájemné 5 000 3 921 3 488 89,0
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 2 777 1 082 39,0
2143 5169 Nákup ostatních služeb 22 500 24 059 17 896 74,4
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 310 372 335 90,0
2143 5175 Pohoštění 4 003 601 507 84,4
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 320 270 269 99,8
2143 5194 Věcné dary 0 30 22 74,6
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 300 845 845 100,0
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 300 9 604 3 354 34,9
2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 148 49 33,1
2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 500 10 494 6 341 60,4
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 400 3 938 2 807 71,3
2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 300 300 300 100,0
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100 772 335 43,4
2143   Cestovní ruch 55 233 71 815 45 762 63,7
2191 5169 Nákup ostatních služeb 360 460 423 91,9
2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 200 118 59,1
2191 5175 Pohoštění 140 220 177 80,6
2191 5194 Věcné dary 10 10 10 98,6
2191 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 615 820 175 21,4
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 325 1 710 903 52,8
2199 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 150 150 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 150 150 150 100,0
2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 2 005 1 112 55,5
2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 503 278 55,2
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 182 100 54,8
2212 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 8 5 55,2
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 20 98,3
2212 5164 Nájemné 23 23 22 96,0
2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 126 1 233 541 43,9
2212 5171 Opravy a udržování 0 6 000 5 962 99,4
2212 5175 Pohoštění 0 4 0 0,0
2212 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 187 242 0 0,0
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 633 396 698 993 698 988 100,0
2212 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 65 65 100,0
2212 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 222 222 100,0
2212   Silnice 635 732 709 500 707 315 99,7
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 000 0 0,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 2 000 0 0,0
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 538 150 542 855 542 517 99,9
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 538 150 542 855 542 517 99,9
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000 1 000 1 000 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 876 016 852 389 845 369 99,2
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 876 016 852 389 845 369 99,2
2251 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 531 192 36,2
2251 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 134 48 35,7
2251 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 49 17 35,0
2251 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 36,5
2251 5169 Nákup ostatních služeb 16 700 17 061 2 851 16,7
2251 5171 Opravy a udržování 0 115 114 99,2
2251 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 106 0 0,0
2251 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 7 7 99,9
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 40 700 40 700 40 700 100,0
2251   Letiště 57 550 58 705 43 930 74,8
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 50 50 100,0
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 120 120 100,0
2299 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 171 171 100,0
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 250 1 850 1 850 100,0
2299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 500 370 74,0
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 339 339 100,0
2299 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 50 45 90,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 2 750 3 080 2 945 95,6
2369 5215 Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu 900 0 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 900 0 0 0,0
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 180 1,8
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 6 007 3 988 66,4
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 16 007 4 168 26,0
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 178 971 2 271 104 2 205 806 97,1
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 746 746 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 33 205 33 205 100,0
3111 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 956 956 100,0
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 665 665 665 100,0
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 078 4 078 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 397 072 1 397 027 100,0
3111   Předškolní zařízení 665 1 436 722 1 436 677 100,0
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 496 1 496 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 110 7 191 7 191 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 46 513 46 513 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 7 110 55 200 55 200 100,0
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 11 019 11 019 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 944 986 2 944 979 100,0
3113   Základní školy 0 2 956 005 2 955 998 100,0
3114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 649 269 41,5
3114 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 162 67 41,5
3114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 58 24 41,5
3114 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 1 40,9
3114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 286 0 0,0
3114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 10 10 99,9
3114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 634 129 20,3
3114 5151 Studená voda 0 5 5 100,0
3114 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 12,0
3114 5164 Nájemné 0 50 0 0,0
3114 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 1 955 0 0,0
3114 5175 Pohoštění 0 72 4 5,8
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 44 545 44 545 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 50 707 51 185 51 117 99,9
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 296 782 296 782 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 12 335 12 335 100,0
3114 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 12 12 100,0
3114   Speciální základní školy 52 707 408 745 405 300 99,2
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 2 393 2 393 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 312 422 312 398 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 314 815 314 791 100,0
3119 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 232 213 91,8
3119 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 58 53 91,8
3119 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 21 19 91,8
3119 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 88,0
3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 255 254 99,7
3119 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 0 13,3
3119 5164 Nájemné 0 20 15 72,6
3119 5169 Nákup ostatních služeb 1 518 1 139 60 5,2
3119 5175 Pohoštění 0 30 15 50,0
3119 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 7 2 34,3
3119 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 1 0 89,2
3119   Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 518 1 765 632 35,8
3121 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 747 236 31,6
3121 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 187 59 31,6
3121 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 70 21 30,3
3121 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 1 29,9
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 370 395 22 5,7
3121 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 30 12 39,6
3121 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 28 28 100,0
3121 5169 Nákup ostatních služeb 470 707 156 22,1
3121 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 15 0 0,0
3121 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 642 151 0 0,0
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 35 955 35 955 100,0
3121 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 395 395 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 110 274 115 791 115 411 99,7
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 592 627 592 627 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 4 738 4 738 100,0
3121   Gymnázia 111 756 751 839 749 661 99,7
3122 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 407 314 77,2
3122 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 102 78 77,1
3122 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 37 28 77,1
3122 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 74,1
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 433 451 198 43,9
3122 5169 Nákup ostatních služeb 40 462 267 57,7
3122 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 910 26 2,8
3122 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 500 306 0 0,0
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 153 785 153 785 100,0
3122 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 11 277 11 277 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 180 233 190 106 190 106 100,0
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 852 493 852 387 100,0
3122   Střední odborné školy 183 206 1 210 338 1 208 467 99,8
3123 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 534 381 71,4
3123 5021 Ostatní osobní výdaje 0 204 194 94,7
3123 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 152 144 94,4
3123 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 55 52 94,4
3123 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 2 92,3
3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 107 18 619 14 216 76,4
3123 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 459 88 19,2
3123 5151 Studená voda 0 147 147 100,0
3123 5152 Teplo 0 221 221 100,0
3123 5154 Elektrická energie 0 174 174 100,0
3123 5159 Nákup ostatních paliv a energie 0 14 14 100,0
3123 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 6 6 95,6
3123 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 1 56,4
3123 5164 Nájemné 0 20 3 14,6
3123 5169 Nákup ostatních služeb 3 200 5 217 400 7,7
3123 5172 Programové vybavení 0 800 479 59,9
3123 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 40 9 23,3
3123 5175 Pohoštění 0 173 92 53,3
3123 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 500 146 1 0,6
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 170 163 170 041 99,9
3123 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 17 085 17 038 99,7
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 203 267 211 628 211 628 100,0
3123 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 734 275 733 987 100,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 207 074 1 160 136 1 149 318 99,1
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 18 841 18 851 18 701 99,2
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 132 805 132 770 100,0
3124   Speciální střední školy 18 841 151 656 151 471 99,9
3125 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 120 20 16,5
3125 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 30 5 16,5
3125 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 11 2 16,5
3125 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 16,3
3125 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 640 9 640 2 496 25,9
3125 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 40 0 0,0
3125 5169 Nákup ostatních služeb 73 73 53 73,0
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 448 1 448 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 506 2 506 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 000 14 879 14 879 100,0
3125 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 65 65 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 20 753 28 813 21 474 74,5
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 189 6 239 6 239 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 58 971 58 971 100,0
3126   Konzervatoře 6 189 65 210 65 210 100,0
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 36 36 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 279 2 279 100,0
3141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 143 143 100,0
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 072 2 892 2 892 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 862 7 862 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 492 156 492 156 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3 072 505 368 505 368 100,0
3142 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 538 1 538 100,0
3142 5171 Opravy a udržování 0 49 49 100,0
3142 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 266 4 266 100,0
3142 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 949 1 949 100,0
3142 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 30 325 30 325 30 325 100,0
3142 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 78 869 78 869 100,0
3142   Ostatní školní stravování 30 325 116 996 116 996 100,0
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 507 507 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 462 4 462 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 542 1 533 1 533 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 24 217 24 217 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 323 614 323 614 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 542 354 333 354 333 100,0
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 115 1 115 1 115 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 5 706 5 706 100,0
3145   Internáty 1 115 6 821 6 821 100,0
3146 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 200 65 32,3
3146 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 50 16 32,3
3146 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 18 6 32,3
3146 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 31,5
3146 5169 Nákup ostatních služeb 0 600 48 8,0
3146 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 320 2 320 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 905 7 178 7 178 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 74 847 74 807 99,9
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 6 905 85 214 84 440 99,1
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 532 4 532 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 649 649 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 413 22 413 22 413 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 56 529 56 529 100,0
3147   Domovy mládeže 22 413 84 123 84 123 100,0
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 989 4 979 4 979 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 4 989 4 979 4 979 100,0
3150 5171 Opravy a udržování 0 377 271 71,8
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 25 902 25 902 100,0
3150 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 6 813 6 813 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 885 5 985 5 985 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 48 408 48 408 100,0
3150   Vyšší odborné školy 5 885 87 485 87 379 99,9
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 18 656 18 656 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 8 447 8 447 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 268 268 100,0
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 366 348 366 348 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 50 049 50 049 100,0
3231 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 8 8 100,0
3231   Základní umělecké školy 0 443 776 443 776 100,0
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 8 834 7 758 87,8
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 406 1 170 83,2
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 2 303 2 013 87,4
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 829 726 87,6
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 46 34 74,0
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 250 87 34,8
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 770 10 860 219 2,0
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 52 1 982 1 445 72,9
3299 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 69 0 0,0
3299 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 2 1 42,6
3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 8 3 34,6
3299 5163 Služby peněžních ústavů 0 10 1 8,2
3299 5164 Nájemné 0 1 593 1 521 95,5
3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3 000 341 11,4
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 8 854 7 489 84,6
3299 5169 Nákup ostatních služeb 14 607 14 390 4 816 33,5
3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 263 1 570 1 226 78,1
3299 5175 Pohoštění 120 2 338 1 639 70,1
3299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 24 24 0 0,0
3299 5194 Věcné dary 170 102 102 100,0
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 100 165 999 113 125 68,1
3299 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 25 031 12 584 50,3
3299 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 54 642 28 025 51,3
3299 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 14 719 7 373 50,1
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 750 30 484 15 215 49,9
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 402 112 291 55 466 49,4
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 697 2 982 2 982 100,0
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 50 90 184 39 810 44,1
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 187 666 106 389 56,7
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 4 226 2 031 48,1
3299 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 8 6 74,9
3299 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 31 24 75,5
3299 5492 Dary obyvatelstvu 0 90 90 100,0
3299 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 32 32 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 65 005 746 855 413 743 55,4
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 102 1 102 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 125 125 100,0
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000 3 980 3 980 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 43 000 43 000 43 000 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 645 1 645 100,0
3311   Divadelní činnost 48 000 49 852 49 852 100,0
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 350 350 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 530 530 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 580 1 530 96,8
3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 3 120 3 120 100,0
3312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 30 30 100,0
3312 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 30 30 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 978 978 100,0
3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 360 360 100,0
3312   Hudební činnost 0 6 978 6 928 99,3
3313 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 50 50 100,0
3313 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 50 50 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 100 100 100,0
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 200 13 200 13 200 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35 185 35 185 35 185 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 90 90 100,0
3314   Činnosti knihovnické 48 385 48 475 48 475 100,0
3315 5171 Opravy a udržování 3 000 3 000 198 6,6
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 113 900 113 626 113 626 100,0
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 465 465 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 116 900 117 091 114 289 97,6
3316 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 55 55 100,0
3316 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 60 60 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 115 115 100,0
3317 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 60 60 100,0
3317 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 50 9 17,4
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 110 69 62,7
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 295 295 100,0
3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 999 521 52,1
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 0 0,0
3319 5169 Nákup ostatních služeb 300 90 84 93,7
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 370 220 59,5
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 180 670 670 100,0
3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 150 469 469 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 3 172 3 137 98,9
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 391 391 100,0
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 030 0 0 0,0
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 982 975 99,2
3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 150 150 100,0
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 50 25 25 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 14 730 7 633 6 937 90,9
3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 0 0 0,0
3322 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 350 350 100,0
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 6 101 6 073 99,5
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8 000 145 0 0,0
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 499 1 499 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 8 050 8 095 7 922 97,9
3326 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 37 0 0,0
3326 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 9 0 0,0
3326 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 0 0,0
3326 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 0,0
3326 5169 Nákup ostatních služeb 0 730 202 27,6
3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 220 213 96,9
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 999 415 41,5
3329 5164 Nájemné 0 7 7 100,0
3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 0 0 0,0
3329 5169 Nákup ostatních služeb 0 51 51 100,0
3329 5175 Pohoštění 0 8 7 99,7
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 1 0 0,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 20 67 65 97,0
3341 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 897 1 751 92,3
3341   Rozhlas a televize 0 1 897 1 751 92,3
3349 5169 Nákup ostatních služeb 8 750 8 153 7 044 86,4
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 750 8 153 7 044 86,4
3391 5175 Pohoštění 0 35 33 93,5
3391   Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0 35 33 94,3
3399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 300 300 300 100,0
3399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 800 1 405 1 405 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 100 1 705 1 705 100,0
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 600 635 635 100,0
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 266 266 100,0
3419 5163 Služby peněžních ústavů 86 82 82 100,0
3419 5164 Nájemné 1 600 1 974 1 974 100,0
3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 552 4 109 4 109 100,0
3419 5175 Pohoštění 1 100 1 392 1 392 100,0
3419 5194 Věcné dary 0 15 15 100,0
3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 000 4 850 4 850 100,0
3419 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 50 50 100,0
3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 300 13 367 13 367 100,0
3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 300 300 300 100,0
3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 180 180 100,0
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 195 195 100,0
3419 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 3 3 99,7
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 22 538 27 418 27 418 100,0
3421 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 897 897 100,0
3421 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 100 100 100,0
3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 400 2 306 2 306 100,0
3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 400 0 0 0,0
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 805 3 018 3 018 100,0
3421 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 684 12 684 100,0
3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 98 922 98 922 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 5 605 117 927 117 927 100,0
3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 210 210 100,0
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 210 210 100,0
3522 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 450 306 68,0
3522 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 113 76 68,0
3522 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 41 28 67,9
3522 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 66,0
3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 80 44 55,4
3522 5169 Nákup ostatních služeb 0 4 872 239 4,9
3522 5171 Opravy a udržování 0 895 881 98,5
3522 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 200 0 0 0,0
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 61 184 62 795 58 842 93,7
3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 8 554 8 489 99,2
3522 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 104 104 100,0
3522   Ostatní nemocnice 61 384 77 906 69 010 88,6
3523 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 80 79 99,0
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 935 7 935 7 934 100,0
3523   Odborné léčebné ústavy 7 935 8 015 8 013 100,0
3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 43 663 43 663 43 663 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 43 663 43 663 43 663 100,0
3533 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 67 7 10,3
3533 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 17 2 10,3
3533 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 1 10,2
3533 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 9,7
3533 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 100 0 0 0,0
3533 5169 Nákup ostatních služeb 420 0 0 0,0
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 361 957 361 957 361 957 100,0
3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 039 2 039 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 364 477 364 086 364 006 100,0
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 0 18 0 0,0
3541 5169 Nákup ostatních služeb 82 55 54 98,9
3541 5194 Věcné dary 18 18 18 100,0
3541 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 43 43 100,0
3541 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 575 1 575 100,0
3541 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 1 091 1 091 100,0
3541 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 060 0 0 0,0
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 934 934 100,0
3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 357 357 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 4 160 4 091 4 072 99,5
3549 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 150 150 100,0
3549 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 988 988 100,0
3549 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 362 362 100,0
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 0 0 0,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 1 500 1 500 1 500 100,0
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 832 1 590 1 308 82,3
3599 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 209 356 324 91,0
3599 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 128 118 92,0
3599 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 7 5 84,5
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 288 385 373 96,9
3599 5169 Nákup ostatních služeb 5 788 8 424 6 711 79,7
3599 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 20 20 100,0
3599 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 25 21 83,0
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 680 3 680 3 680 100,0
3599 5901 Nespecifikované rezervy 0 179 0 0,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 10 876 14 794 12 560 84,9
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 0 0,0
3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 38 38,0
3635 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 4 296 2 767 64,4
3635   Územní plánování 200 4 496 2 805 62,4
3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 143 109 76,3
3636 5021 Ostatní osobní výdaje 0 260 257 98,8
3636 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 101 92 90,4
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 40 33 82,4
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 2 46,0
3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 42 21 49,7
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 70 0 0,0
3636 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 5,4
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 1 045 920 88,0
3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 150 18 136 2 558 14,1
3636 5171 Opravy a udržování 3 400 2 119 1 984 93,6
3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 827 346 41,8
3636 5175 Pohoštění 0 20 1 4,7
3636 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 160 80 50,0
3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 22 223 13 717 61,7
3636 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 160 160 100,0
3636 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 2 060 1 991 96,7
3636 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 000 20 778 15 778 75,9
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 525 525 525 100,0
3636 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000 7 854 4 204 53,5
3636 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 1 600 11 506 7 693 66,9
3636 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 421 263 62,5
3636 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 13 000 3 312 1 656 50,0
3636 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 70 0 0,0
3636   Územní rozvoj 35 675 91 877 52 390 57,0
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 453 351 77,5
3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 113 88 77,5
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 41 32 77,4
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 59,2
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 96 96 99,6
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 44 44 100,0
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 5 0 0,0
3639 5151 Studená voda 13 13 0 0,0
3639 5154 Elektrická energie 100 450 384 85,2
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 5 0 0,0
3639 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 1 28,4
3639 5164 Nájemné 250 150 97 64,8
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 1 495 666 44,6
3639 5169 Nákup ostatních služeb 13 734 9 287 7 295 78,6
3639 5171 Opravy a udržování 0 420 221 52,6
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 26 132 21 15,9
3639 5175 Pohoštění 204 245 10 4,0
3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 251 210 222 0 0,0
3639 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 500 14 700 14 060 95,6
3639 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 50 50 100,0
3639 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 250 2 100 1 422 67,7
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 382 1 752 1 713 97,8
3639 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 14 5 37,0
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 10 5 48,2
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 222 241 801 26 562 11,0
3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 000 2 800 2 800 100,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 3 000 2 800 2 800 100,0
3719 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 1 698 181 10,6
3719 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 500 500 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 100 2 198 681 31,0
3724 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 40 40 100,0
3724 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 380 380 100,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 420 420 100,0
3729 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 0 0,0
3729 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 100 1 100 1 100 100,0
3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 200 200 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 1 350 1 350 1 300 96,3
3741 5169 Nákup ostatních služeb 300 451 365 81,0
3741 5171 Opravy a udržování 0 24 24 100,0
3741 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 1 498 1 498 100,0
3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000 830 830 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 300 2 803 2 717 96,9
3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 100 0 0,0
3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 425 408 96,0
3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 730 1 741 1 606 92,3
3742 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 670 670 611 91,2
3742   Chráněné části přírody 3 500 2 936 2 625 89,4
3749 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 430 374 86,9
3749 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 108 93 86,9
3749 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 39 34 86,9
3749 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 87,1
3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 129 40 30,7
3749 5163 Služby peněžních ústavů 0 3 0 8,9
3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 200 9 4,3
3749 5169 Nákup ostatních služeb 624 2 275 358 15,7
3749 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 362 5 749 3 164 55,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 986 8 935 4 074 45,6
3769 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 60 24 39,3
3769 5164 Nájemné 50 50 3 6,6
3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 050 594 492 82,9
3769 5169 Nákup ostatních služeb 600 1 043 451 43,3
3769 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 134 134 100,0
3769 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 2 500 0 0,0
3769 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 212 106 50,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 760 4 593 1 210 26,3
3771 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0
3771   Protiradonová opatření 10 10 0 0,0
3792 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 71 71 100,0
3792 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 18 18 100,0
3792 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 6 100,0
3792 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 100,0
3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 432 191 44,2
3792 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 4,5
3792 5164 Nájemné 50 10 0 0,0
3792 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 257 236 91,9
3792 5169 Nákup ostatních služeb 1 871 2 071 1 511 73,0
3792 5175 Pohoštění 0 10 10 100,0
3792 5194 Věcné dary 100 100 100 100,0
3792 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 148 148 100,0
3792 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 991 985 99,4
3792 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 24 0 0,0
3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 1 177 1 111 94,4
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 100 100 100,0
3792 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 143 143 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 4 421 5 560 4 630 83,3
3799 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 269 269 100,0
3799 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 750 750 100,0
3799 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 300 261 230 88,1
3799 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 100 100 100,0
3799 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 12 976 6 488 50,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 1 300 14 356 7 837 54,6
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 628 967 12 272 244 11 620 287 94,7
4311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 326 325 99,7
4311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 82 81 99,7
4311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 29 29 99,8
4311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 100,0
4311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 22 22 99,7
4311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3 345 2 476 74,0
4311 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 20,2
4311 5164 Nájemné 0 659 521 79,0
4311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3 541 2 688 75,9
4311 5169 Nákup ostatních služeb 2 053 2 143 1 954 91,2
4311 5175 Pohoštění 0 79 79 100,0
4311   Základní sociální poradenství 2 053 10 229 8 176 79,9
4319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 5 0 0,0
4319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 150 5 150 5 150 100,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5 250 5 155 5 150 99,9
4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 62 795 63 626 63 615 100,0
4322 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 171 485 171 485 100,0
4322   Ústavy péče pro mládež 62 795 235 111 235 100 100,0
4324 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 245 1 245 100,0
4324 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 3 645 3 645 100,0
4324 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 086 3 086 100,0
4324 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 6 0 0,0
4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 337 2 337 100,0
4324 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 5 251 5 251 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 15 570 15 564 100,0
4332 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 600 11 000 11 000 100,0
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 11 600 11 000 11 000 100,0
4339 5169 Nákup ostatních služeb 200 110 3 2,7
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 200 110 3 2,7
4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 233 233 100,0
4342 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 58 58 100,0
4342 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 21 21 100,0
4342 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 3 3 94,5
4342 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3 3 99,8
4342 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 2 2 100,0
4342 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 0 0,0
4342 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 13 10 78,8
4342 5175 Pohoštění 0 2 2 98,2
4342 5176 Účastnické poplatky na konference 0 5 0 0,0
4342 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 65 65 100,0
4342 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 200 200 100,0
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 200 615 597 97,1
4349 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 133 133 100,0
4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 194 194 100,0
4349 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 201 201 100,0
4349 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 800 0 0 0,0
4349 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 243 238 97,7
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 800 771 766 99,4
4354 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 605 332 54,9
4354 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 151 83 54,8
4354 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 54 30 54,8
4354 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 1 53,1
4354 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 180 1 985 0 0,0
4354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 8 0 0,0
4354 5169 Nákup ostatních služeb 52 310 170 54,7
4354 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 208 0 0 0,0
4354   Chráněné bydlení 3 448 3 116 616 19,8
4357 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 333 615 46,1
4357 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 334 154 46,0
4357 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 120 55 45,9
4357 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 6 3 45,1
4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 351 6 951 1 632 23,5
4357 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 5 0 0,0
4357 5167 Služby školení a vzdělávání 0 25 11 43,0
4357 5169 Nákup ostatních služeb 52 569 307 54,1
4357 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 852 270 0 0,0
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 108 141 101 591 28 304 27,9
4357 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 390 390 100,0
4357 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 50 000 65 000 65 000 100,0
4357   Domovy 163 406 176 594 96 471 54,6
4379 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 644 1 127 68,6
4379 5021 Ostatní osobní výdaje 0 20 7 36,0
4379 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 416 284 68,2
4379 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 150 102 68,2
4379 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 7 5 68,2
4379 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 24 24 100,0
4379 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 502 502 100,0
4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 189 127 67,2
4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 380 218 57,3
4379 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 1 0 47,2
4379 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 1 38,1
4379 5164 Nájemné 0 31 15 48,7
4379 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 005 2 005 100,0
4379 5167 Služby školení a vzdělávání 0 906 799 88,1
4379 5169 Nákup ostatních služeb 52 400 93 422 83 832 89,7
4379 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 12 6 54,6
4379 5175 Pohoštění 0 55 32 58,4
4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 268 268 100,0
4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 770 770 100,0
4379 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 674 674 100,0
4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 226 0 0 0,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 54 626 101 478 90 798 89,5
4392 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 0 0 0,0
4392   Inspekce poskytování sociálních služeb 1 000 0 0 0,0
4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 65 0 0,0
4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 1 496 0 0,0
4399 5169 Nákup ostatních služeb 0 100 0 0,0
4399 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 887 887 100,0
4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 6 804 6 759 99,3
4399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 6 039 6 039 100,0
4399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 9 200 0 0 0,0
4399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 639 639 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 14 200 16 030 14 324 89,4
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 319 578 575 779 478 565 83,1
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 900 899 899 100,0
5212 5169 Nákup ostatních služeb 500 0 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 1 400 899 899 100,0
5272 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 25 881 25 881 100,0
5272   Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni a dalších územ. správních úřadů v oblasti kriz. řízení 0 25 881 25 881 100,0
5273 5132 Ochranné pomůcky 20 50 40 80,6
5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 55 50 90,2
5273 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 0 0 0,0
5273 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 160 160 33 20,6
5273 5169 Nákup ostatních služeb 1 270 1 274 49 3,8
5273 5175 Pohoštění 0 10 1 14,5
5273 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000 3 000 3 000 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 4 535 4 549 3 173 69,8
5279 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0 0,0
5279 5164 Nájemné 40 40 4 9,1
5279 5175 Pohoštění 70 70 49 69,7
5279 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 500 500 100,0
5279 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 185 125 110 88,0
5279 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 320 520 450 86,5
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 7 625 1 265 1 113 88,0
5311 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 130 50 50 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 130 50 50 100,0
5399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 145 114 78,6
5399   Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 0 145 114 78,6
5511 5169 Nákup ostatních služeb 500 0 0 0,0
5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 850 4 050 4 050 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 4 350 4 050 4 050 100,0
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 4 148 4 148 100,0
5512 5169 Nákup ostatních služeb 340 0 0 0,0
5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 300 1 330 1 330 100,0
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 9 776 9 771 99,9
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 640 15 254 15 249 100,0
5521 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 135 1 100 96,9
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 1 135 1 100 96,9
5591 5164 Nájemné 100 51 0 0,0
5591 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 100 0 0,0
5591 5175 Pohoštění 15 15 0 0,0
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 215 166 0 0,0
5599 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 78 78 100,0
5599 5164 Nájemné 60 37 36 98,6
5599 5169 Nákup ostatních služeb 120 1 034 13 1,2
5599 5175 Pohoštění 80 171 170 99,5
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 300 1 320 297 22,5
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 21 195 54 714 51 926 94,9
6113 5019 Ostatní platy 470 470 382 81,3
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 800 665 570 85,6
6113 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 19 967 19 967 19 303 96,7
6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 576 571 99,1
6113 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 869 1 869 1 764 94,4
6113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 971 1 971 1 844 93,5
6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 160 160 130 81,2
6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 200 161 80,6
6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960 1 960 1 468 74,9
6113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 761 761 356 46,7
6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,2
6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 700 631 90,1
6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 360 360 190 52,8
6113 5163 Služby peněžních ústavů 10 15 7 45,0
6113 5164 Nájemné 170 170 66 39,0
6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 459 33 7,2
6113 5167 Služby školení a vzdělávání 118 118 58 48,9
6113 5169 Nákup ostatních služeb 485 595 397 66,8
6113 5171 Opravy a udržování 620 620 495 79,8
6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 050 1 050 555 52,9
6113 5175 Pohoštění 1 670 1 920 1 488 77,5
6113 5176 Účastnické poplatky na konference 80 80 9 10,8
6113 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 220 220 127 57,7
6113 5194 Věcné dary 130 100 56 56,1
6113 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 700 700 700 100,0
6113 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0 30 30 100,0
6113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 15 100,0
6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 41 28 68,0
6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 107 107 62 57,9
6113 5901 Nespecifikované rezervy 5 000 1 037 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 40 635 36 986 31 496 85,2
6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 67 67 99,6
6115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 17 17 98,4
6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 6 100,0
6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 6 4 61,8
6115 5161 Služby pošt 0 3 2 60,3
6115 5169 Nákup ostatních služeb 0 119 0 0,0
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 2 1 51,2
6115 5175 Pohoštění 0 1 0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 221 97 43,9
6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 000 232 626 230 663 99,2
6172 5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 2 532 2 018 79,7
6172 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 57 500 59 059 58 733 99,4
6172 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 700 21 286 21 166 99,4
6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 966 1 051 1 024 97,4
6172 5131 Potraviny 10 10 5 46,3
6172 5132 Ochranné pomůcky 120 120 83 69,0
6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 40 40 10 25,6
6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 170 170 44 25,8
6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 640 640 286 44,8
6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 185 3 450 3 041 88,2
6172 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 095 4 879 3 999 82,0
6172 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 100 105 4 4,1
6172 5151 Studená voda 500 560 552 98,6
6172 5152 Teplo 3 800 3 200 2 739 85,6
6172 5154 Elektrická energie 5 500 4 852 3 845 79,2
6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 600 1 551 96,9
6172 5161 Služby pošt 3 005 1 505 1 502 99,8
6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 715 1 376 1 101 80,0
6172 5163 Služby peněžních ústavů 52 97 81 83,4
6172 5164 Nájemné 213 270 134 49,7
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 990 1 460 850 58,2
6172 5167 Služby školení a vzdělávání 3 550 5 313 4 281 80,6
6172 5169 Nákup ostatních služeb 43 972 33 607 25 185 74,9
6172 5171 Opravy a udržování 4 400 4 300 3 269 76,0
6172 5172 Programové vybavení 530 655 634 96,8
6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 875 6 146 3 956 64,4
6172 5175 Pohoštění 600 631 357 56,6
6172 5176 Účastnické poplatky na konference 170 200 94 46,8
6172 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 520 2 851 2 666 93,5
6172 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 4 0 0,0
6172 5191 Zaplacené sankce 0 1 1 100,0
6172 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 192 398 177 44,6
6172 5194 Věcné dary 15 15 0 0,0
6172 5361 Nákup kolků 50 50 23 45,4
6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 500 58 11,5
6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 276 978 76,6
6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 980 5 647 5 400 95,6
6172 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 131 130 99,1
6172   Činnost regionální správy 402 559 402 613 380 640 94,5
6174 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 9 372 9 372 9 372 100,0
6174   Činnost regionálních rad 9 372 9 372 9 372 100,0
6223 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150 50 0 0,0
6223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 10 0 0,0
6223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 140 140 2 1,3
6223 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 40 40 0 0,0
6223 5164 Nájemné 1 100 850 0 0,0
6223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 450 371 82,4
6223 5169 Nákup ostatních služeb 2 680 2 245 231 10,3
6223 5175 Pohoštění 400 400 122 30,4
6223 5194 Věcné dary 10 0 0 0,0
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5 000 4 185 726 17,3
6310 5141 Úroky vlastní 69 000 69 000 25 703 37,3
6310 5163 Služby peněžních ústavů 404 465 427 91,9
6310 5164 Nájemné 2 2 2 84,0
6310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 16 16 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 69 406 69 483 26 148 37,6
6320 5163 Služby peněžních ústavů 32 050 31 566 31 500 99,8
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 32 050 31 566 31 500 99,8
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 28 479 32 401 18 361 56,7
6399   Ostatní finanční operace 28 479 32 401 18 361 56,7
6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozp. obdobích 0 29 320 29 218 99,7
6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 2 1 95,0
6402 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a dobrov. svazky obcí 0 739 739 100,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 30 061 29 958 99,7
6409 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozp. obdobích 0 2 2 98,4
6409 5901 Nespecifikované rezervy 28 000 27 911 0 0,0
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 5 52 963,5
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 28 000 27 918 53 0,2
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 615 501 644 806 528 352 81,9
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 9 414 0,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 9 971 303 0,0
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 32 744 0,0
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 10 013 461 0,0
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 5 358 5 358 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 5 358 5 358 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 0 5 358 5 358 100,0
2115 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 1 970 1 970 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 1 970 1 970 100,0
2143 6111 Programové vybavení 0 149 149 100,0
2143 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 000 1 000 0 0,0
2143 6121 Budovy, haly a stavby 0 3 219 261 8,1
2143 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 310 100 32,3
2143 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 1 682 1 255 74,6
2143 6341 Investiční transfery obcím 5 700 8 502 4 281 50,4
2143 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 595 333 55,9
2143   Cestovní ruch 6 700 15 457 6 379 41,3
2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 615 382 920 632 805 509 87,5
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 2 968 2 109 71,1
2212 6130 Pozemky 10 000 10 000 10 000 100,0
2212 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 125 000 89 410 73 190 81,9
2212 6380 Investiční transfery do zahraničí 0 6 756 6 756 100,0
2212   Silnice 1 750 382 1 029 766 897 564 87,2
2219 6341 Investiční transfery obcím 21 350 31 492 12 885 40,9
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 21 350 31 492 12 885 40,9
2241 6315 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu 0 1 000 1 000 100,0
2241   Železniční dráhy 0 1 000 1 000 100,0
2251 6121 Budovy, haly a stavby 505 350 44 356 21 417 48,3
2251 6130 Pozemky 0 3 179 3 152 99,2
2251 6201 Nákup akcií 107 999 107 999 107 999 100,0
2251 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 4 300 4 300 4 300 100,0
2251   Letiště 617 649 159 834 136 868 85,6
2299 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 000 1 000 0 0,0
2299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 500 12 068 11 368 94,2
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 2 500 13 068 11 368 87,0
2321 6341 Investiční transfery obcím 0 59 0 0,0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 59 0 0,0
2369 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 900 450 50,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 900 450 50,0
2399 6341 Investiční transfery obcím 38 964 55 669 34 425 61,8
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 38 964 55 669 34 425 61,8
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 437 545 1 309 215 1 102 909 84,2
3112 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 900 2 900 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 0 2 900 2 900 100,0
3114 6121 Budovy, haly a stavby 2 228 1 823 1 823 100,0
3114 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 920 7 648 7 648 100,0
3114   Speciální základní školy 5 148 9 471 9 471 100,0
3121 6121 Budovy, haly a stavby 68 786 4 294 120 2,8
3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 500 147 0 0,0
3121 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 606 20 139 18 612 92,4
3121   Gymnázia 71 892 24 580 18 732 76,2
3122 6121 Budovy, haly a stavby 103 192 57 749 53 914 93,4
3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 651 2 708 2 137 78,9
3122 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 380 32 673 30 351 92,9
3122 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 253 4 037 94,9
3122   Střední odborné školy 113 223 97 383 90 439 92,9
3123 6111 Programové vybavení 0 300 71 23,6
3123 6121 Budovy, haly a stavby 42 600 7 469 6 845 91,6
3123 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 500 16 108 12 999 80,7
3123 6125 Výpočetní technika 0 1 500 711 47,4
3123 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 546 62 956 44 942 71,4
3123 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 218 4 016 95,2
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 54 646 92 551 69 584 75,2
3124 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 350 6 350 6 308 99,3
3124   Speciální střední školy 6 350 6 350 6 308 99,3
3125 6121 Budovy, haly a stavby 0 416 312 75,1
3125 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12 447 14 039 4 509 32,1
3125 6125 Výpočetní technika 0 1 592 0 0,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 12 447 16 047 4 821 30,0
3126 6121 Budovy, haly a stavby 3 130 3 130 155 5,0
3126   Konzervatoře 3 130 3 130 155 5,0
3142 6121 Budovy, haly a stavby 12 900 5 627 5 627 100,0
3142 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 3 514 3 514 100,0
3142 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 302 2 009 87,3
3142   Ostatní školní stravování 12 900 11 443 11 150 97,4
3145 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 650 650 100,0
3145   Internáty 0 650 650 100,0
3146 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22 000 234 39 16,7
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 22 000 234 39 16,7
3147 6121 Budovy, haly a stavby 4 200 2 242 2 232 99,5
3147 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 538 3 353 94,8
3147   Domovy mládeže 4 200 5 780 5 585 96,6
3231 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 695 1 895 1 895 100,0
3231   Základní umělecké školy 1 695 1 895 1 895 100,0
3299 6111 Programové vybavení 0 144 144 100,0
3299 6121 Budovy, haly a stavby 2 750 2 600 0 0,0
3299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 34 850 16 865 188 1,1
3299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 727 893 15,6
3299 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 489 0 0,0
3299 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 1 152 216 18,7
3299 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 616 287 17,7
3299 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 198 0 0,0
3299 6341 Investiční transfery obcím 0 5 041 666 13,2
3299 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 107 245 35 556 0 0,0
3299 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 8 663 3 643 42,1
3299 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 17 150 7 422 43,3
3299 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 218 124 56,9
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 144 845 95 419 13 583 14,2
3311 6121 Budovy, haly a stavby 27 500 24 280 780 3,2
3311 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 650 600 92,3
3311   Divadelní činnost 27 500 24 930 1 380 5,5
3315 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 7 000 0 0,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 7 000 7 000 0 0,0
3319 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 50 50 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 50 50 100,0
3322 6341 Investiční transfery obcím 0 1 169 0 0,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 1 169 0 0,0
3522 6121 Budovy, haly a stavby 238 211 179 449 65 669 36,6
3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 148 706 108 816 61 519 56,5
3522 6130 Pozemky 0 193 0 0,0
3522 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 63 165 209 781 109 365 52,1
3522 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 760 3 431 26,9
3522   Ostatní nemocnice 450 082 510 999 239 984 47,0
3523 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 11 864 9 402 79,2
3523   Odborné léčebné ústavy 0 11 864 9 402 79,2
3529 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 0 0 0,0
3529 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 574 574 100,0
3529 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 844 844 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 1 500 1 418 1 418 100,0
3533 6111 Programové vybavení 8 800 0 0 0,0
3533 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22 680 1 300 35 2,7
3533 6123 Dopravní prostředky 23 178 24 324 24 324 100,0
3533 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 19 000 23 000 14 240 61,9
3533   Zdravotnická záchranná služba 73 658 48 624 38 599 79,4
3599 6121 Budovy, haly a stavby 31 000 0 0 0,0
3599 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 157 000 15 131 0 0,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 188 000 15 131 0 0,0
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 900 2 344 1 341 57,2
3635   Územní plánování 1 900 2 344 1 341 57,2
3636 6127 Umělecká díla a předměty 0 4 4 100,0
3636 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 360 0 0,0
3636 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 160 160 100,0
3636 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 1 031 831 80,6
3636 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 610 160 26,2
3636 6341 Investiční transfery obcím 77 500 145 269 56 278 38,7
3636 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 15 294 7 810 51,1
3636 6352 Investiční transfery vysokým školám 16 400 13 534 9 324 68,9
3636 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 300 150 50,0
3636 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 1 011 900 89,0
3636   Územní rozvoj 93 900 177 573 75 617 42,6
3639 6121 Budovy, haly a stavby 505 7 632 2 189 28,7
3639 6130 Pozemky 11 800 11 371 11 255 99,0
3639 6341 Investiční transfery obcím 4 215 23 087 3 050 13,2
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 520 42 090 16 494 39,2
3719 6341 Investiční transfery obcím 0 500 500 100,0
3719 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 5 789 5 789 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 6 289 6 289 100,0
3729 6201 Nákup akcií 4 000 3 300 0 0,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 4 000 3 300 0 0,0
3741 6121 Budovy, haly a stavby 0 570 567 99,5
3741   Ochrana druhů a stanovišť 0 570 567 99,5
3744 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 100 0 0 0,0
3744 6315 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu 5 000 0 0 0,0
3744 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 5 000 0 0,0
3744 6341 Investiční transfery obcím 0 500 500 100,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5 100 5 500 500 9,1
3769 6121 Budovy, haly a stavby 7 100 200 8 4,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 100 200 8 4,0
3792 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 75 75 100,0
3792 6341 Investiční transfery obcím 0 86 86 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 161 161 100,0
3799 6341 Investiční transfery obcím 22 784 7 171 3 512 49,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 22 784 7 171 3 512 49,0
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 351 520 1 234 216 630 634 51,1
4322 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 1 797 1 797 100,0
4322 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 520 6 739 5 988 88,9
4322   Ústavy péče pro mládež 4 520 8 536 7 785 91,2
4354 6121 Budovy, haly a stavby 54 485 36 812 16 421 44,6
4354 6130 Pozemky 0 2 101 1 998 95,1
4354 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 950 798 84,0
4354   Chráněné bydlení 54 485 39 863 19 217 48,2
4357 6121 Budovy, haly a stavby 228 284 134 124 67 105 50,0
4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 549 1 647 1 071 65,0
4357 6130 Pozemky 884 3 367 1 256 37,3
4357 6341 Investiční transfery obcím 1 800 3 000 3 000 100,0
4357 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 500 11 378 10 839 95,3
4357   Domovy 236 017 153 516 83 271 54,2
4359 6341 Investiční transfery obcím 0 500 500 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 500 500 100,0
4379 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 90 90 100,0
4379 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 425 425 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 515 515 100,0
4399 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 40 40 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 40 40 100,0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 295 022 202 970 111 328 54,8
5162 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 72 71 98,6
5162   Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 0 72 71 98,6
5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 262 1 262 100,0
5212 6123 Dopravní prostředky 4 500 3 900 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 4 500 5 162 1 262 24,4
5272 6341 Investiční transfery obcím 0 9 239 9 239 100,0
5272   Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni a dalších územ. správních úřadů v oblasti kriz. řízení 0 9 239 9 239 100,0
5279 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 2 369 2 368 100,0
5279 6341 Investiční transfery obcím 0 7 200 7 162 99,5
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0 9 569 9 530 99,6
5311 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 870 5 400 5 000 92,6
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 3 870 5 400 5 000 92,6
5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 3 033 3 033 100,0
5511 6123 Dopravní prostředky 2 700 0 0 0,0
5511 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15 230 27 230 8 677 31,9
5511   Požární ochrana - profesionální část 17 930 30 263 11 710 38,7
5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 000 646 646 100,0
5512 6341 Investiční transfery obcím 3 000 6 350 5 050 79,5
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 8 000 6 996 5 696 81,4
5521 6121 Budovy, haly a stavby 100 1 090 919 84,3
5521 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 900 2 933 1 414 48,2
5521 6125 Výpočetní technika 0 552 545 98,8
5521 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000 7 121 5 000 70,2
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 10 000 11 696 7 878 67,4
5599 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 150 150 100,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0 150 150 100,0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 44 300 78 547 50 536 64,3
6113 6125 Výpočetní technika 50 50 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 50 50 0 0,0
6172 6111 Programové vybavení 21 786 8 043 4 392 54,6
6172 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6 390 1 025 533 52,0
6172 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 1 737 589 33,9
6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 2 400 96 4,0
6172 6123 Dopravní prostředky 1 100 1 400 1 398 99,9
6172 6125 Výpočetní technika 27 650 7 182 4 474 62,3
6172   Činnost regionální správy 58 226 21 787 11 482 52,7
6174 6345 Investiční transfery regionálním radám 128 128 128 100,0
6174   Činnost regionálních rad 128 128 128 100,0
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 45 000 6 069 0 0,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 45 000 6 069 0 0,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 103 404 28 034 11 610 41,4
    Běžné výdaje celkem 4 787 612 15 847 528 14 909 261 94,1
    Kapitálové výdaje celkem 4 231 791 2 858 339 1 912 375 66,9
    Konsolidace výdajů 0 0 10 013 461 0,0
    Výdaje celkem 9 019 403 18 705 867 26 835 097 143,5
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 9 019 403 18 705 867 16 821 636 89,9

Tabulka 3 - PŘEHLED AKCÍ REPRODUKCE MAJETKU KRAJE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ VČETNĚ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2012 (v tis. Kč)
  Název akce VÝDAJE NA AKCI CELKEM VÝDAJE V PŘEDCHOZÍCH LETECH VÝDAJE V ROCE 2012 PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2013 PLÁN. VÝDAJE V LETECH Poznámka
2014 2015 po r. 2015
před r. 2011 2011 CELKEM kraj stát ostatní CELKEM kraj stát ostatní CELKEM CELKEM CELKEM
ODVĚTVÍ DOPRAVY
  Příprava staveb a vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 36 000 x x 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce "Příprava staveb a vypořádání pozemků" byla v roce 2013 přesunuta do akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů z důvodu přípravy staveb pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko a operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko.
  Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 26 740 x x 20 740 20 740 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 Jedná se o každoročně opakovaně realizované akce. Výdaje na akce celkem jsou u těchto akcí pouze součtem výdajů let 2012 a 2013.
  Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 263 147 x x 123 147 123 147 0 0 140 000 140 000 0 0 0 0 0
  Úhrada výdajů spojených s odstraněním následků škodní události (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 35 260 26 794 6 166 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. 5 032 854 26 3 152 3 152 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 -
  Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 24 881 571 0 14 513 14 513     9 797 9 797     0 0 0 -
  Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 41 234 8 989 10 000 10 000 10 000 0 0 12 245 12 245 0 0 0 0 0 -
  Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev. č. 483-010 přes místní potok v obci Bordovice 12 074 0 5 889 6 185 6 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 5.889 tis. Kč.
  Silnice III/48312 v obci Čeladná - Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000 34 112 0 8 001 26 111 17 524 8 587 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu ve výši 8.001 tis. Kč a v roce 2012 ve výši 8.587 tis. Kč.
  Silnice III/01154 Hrčava - sanace svahu v km 6,970 5 551 0 2 671 2 880 2 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 2.671 tis. Kč.
  Silnice III/4526 - rekonstrukce mostu ev. č. 4526-1 přes Starý potok před obcí Světlá Hora 5 647 0 2 415 3 232 3 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 2.415 tis. Kč.
  Silnice III/4588 - rekonstrukce opěrné zdi v km 6,25-6,30 v obci Krasov 6 038 0 3 300 2 738 2 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 3.300 tis. Kč.
  Silnice III/4609 - rekonstrukce opěrné zdi v km 17,164-16,100 v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7 km 0,000-09286 6 614 0 3 307 3 307 3 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 3.307 tis. Kč.
  Silnice III/45814 - rekonstrukce mostu ev. č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice 9 834 0 4 280 5 554 5 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 4.280 tis. Kč.
  Silnice III/4584 - rekonstrukce mostu ev. č. 4584-2 přes Jelení potok za obcí Čaková 5 446 0 2 723 2 723 2 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 2.723 tis. Kč.
  Silnice III/45713 - rekonstrukce opěrné zdi v km 1,880-1,980 v obci Petrovice 5 220 0 2 612 2 608 2 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce spolufinancována ze státního rozpočtu - v roce 2011 podíl ze státního rozpočtu 2.612 tis. Kč.
  Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 114 000 0 0 13 577 13 577 0 0 100 423 100 423 0 0 0 0 0 -
  Demolice budov - předletištní prostor Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2 708 0 0 2 708 2 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 9 893 0 3 093 6 800 6 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 649 433 37 208 54 483 288 276 279 689 8 587 0 269 465 269 465 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
  Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení 5 710 0 0 3 978 3 978 0 0 1 732 1 732 0 0 0 0 0 -
  Pořízení HW, SW a datových souborů pro krizové řízení (pořízení ortofotomap) 2 368 0 0 2 368 2 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pořízení ortofotomapy a databáze využití krajiny.
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 8 078 0 0 6 346 6 346 0 0 1 732 1 732 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ KULTURY
  Zámek Bruntál - oprava nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 6 206 200 3 830 2 176 2 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 47 388 758 300 780 780 0 0 45 550 45 550 0 0 0 0 0 -
  Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 20 000 0 0 198 198 0 0 12 802 12 802 0 0 7 000 0 0 -
  Přestavba autobusu na stěhovací vůz (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 600 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury (tvorba uměleckých děl) 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji 2 617 1542 365 710 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 76 862 2 500 4 495 4 515 4 515 0 0 58 352 58 352 0 0 7 000 0 0  
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU
  SingleTrails Bílá 3 863 0 0 261 261 0 0 3 602 3 602 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM 3 863 0 0 261 261 0 0 3 602 3 602 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
  Nákup bytů pro Zámek Dolní Životice k poskytování služby chráněného bydlení (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 1 292 102 90 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce domova na Rooseveltově ulici (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 739 26 636 65 65 0 0 12 12 0 0 0 0 0 -
  Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 54 264 3 081 23 23 205 1 092 22 113 0 27 955 27 955 0 0 0 0 0 Akce byla spolufinancována v roce 2012 ze státního rozpočtu ve výši 22.113 tis. Kč. Celkové výdaje na tuto akci dle rozhodnutí jsou vyčísleny na částku 39.721 tis. Kč. V rozhodnutí nejsou zahrnuty přípravné práce, které hradila příspěvková organizace, a pořízení nového zařízení. V březnu 2013 bylo požádáno o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou dojde k prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2013 a k úpravám finančního plánu na rok 2013.
  Humanizace zařízení - 1. etapa pavilon B (Nový domov, příspěvková organizace Karviná) 7 480 400 3 962 3 118 3 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce objektu Domov Vítkov – zpracování PD (Domov Vítkov, příspěvková organizace) 796 0 84 624 624 0 0 88 88 0 0 0 0 0 -
  Stavba hospodářské budovy s krytým stáním (Domov Jistoty, Bohumín, příspěvková organizace) 907 0 47 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna a instalace nového evakuačního výtahu (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 1 200 0 278 922 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup dvojdomu v Hlučíně (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 6 390 0 0 6 390 6 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce plynové kotelny (Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín) 2 500 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zateplení fasády a sanace zdiva (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 700 0 607 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských – projektová dokumentace (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 798 0 0 798 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Elektrická požární signalizace (Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín) 1 400 0 1 330 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup elektrického varného kotle do stravovacího provozu (Domov Pohoda, příspěvková organizace, Bruntál) 211 0 0 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup 2 ks průmyslových praček (Domov Vítkov, příspěvková organizace) 370 0 0 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 79 046 3 609 7 057 40 325 18 212 22 113 0 28 055 28 055 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ
  Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) 2 494 2 037 350 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 3 227 0 2 192 1 035 1 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Na Jizdárně čp. 2428 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 31 317 3 413 27 633 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 29 925 750 1 180 9 245 9 245 0 0 6 250 6 250 0 0 6 250 6 250 0 -
  Výměna oken a zateplení (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 6 048 2 458 1 793 1 797 1 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken a vstupních dveří (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 8 576 3 350 0 2 226 2 226 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken v budově SOU (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 8 940 0 5 447 3 493 3 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken v objektu ZUŠ (Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace) 3 748 0 2 053 1 695 1 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava střechy budov školy (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 4 481 0 2 470 2 011 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce sociálního zařízení (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace) 1 989 0 1 083 906 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace v budově B na ul. Opletalova 5 (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 3 870 0 1 949 1 921 1 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace školy (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 6 729 0 2 690 4 039 4 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Stavební úpravy výcvikové haly v Jamarticích (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 4 000 0 3 746 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zabezpečení požární bezpečnosti budovy a vestavba výtahu (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 4 268 0 281 3 987 3 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce kuchyně (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 11 142 0 0 11 142 11 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna střešní krytiny (Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace) 1 532 0 0 1 532 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybudování velkoprostorové odborné učebny - Gastrocentra (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 400 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna stoupacích rozvodů vody a kanalizace (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 1 775 0 0 1 775 1 775 0   0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce kanalizace budovy školy (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce sociálních zařízení školy (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace) 3 738 0 0 3 738 3 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zateplení střechy soustružny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) 940 0 0 940 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Stavební úpravy v odborné učebně gastrocentra (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 400 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce budovy školy související se sloučením škol (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 7 608 0 0 7 608 7 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektrických rozvodů v budově školy (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 916 0 0 1 916 1 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava střechy (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 306 0 0 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava střech, okapů a okapových žlabů (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 910 0 0 1 910 1 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna výplní otvorů na Domově mládeže (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) 2 232 0 0 2 232 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Přístavba a modernizace koncertního sálu (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 2 891 0 0 155 155 0 0 2 736 2 736 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 830 0 0 830 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 2 604 0 0 2 604 2 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava podlahy v tělocvičně (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 689 0 0 689 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken a dveří, rekonstrukce rozvodů vodoinstalace (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 3 285 0 0 3 285 3 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Dovybavení topného systému školy termoregulačními ventily a rekonstrukce ležatých rozvodů (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 2 400 0 0 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace) 1 126 0 0 1 126 1 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce kotelny (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace) 269 0 0 269 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace - I. etapa (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 470 0 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Izolace a sanace vlhkého zdiva provozní budovy SŠTO, Havířov-Šumbark (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 2 402 0 213 2 189 2 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zhotovení třech požárních příček s dveřmi (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 107 0 0 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Stavební úpravy a dovybavení školní jídelny (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 572 0 0 572 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rozdělení budov a otopného systému ZŠ Čkalovova 942 (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 853 0 0 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Celková rekonstrukce elektrické instalace (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 900 0 0 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken části objektu školy (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 5 797 0 0 3 497 3 497 0 0 2 300 2 300 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce podlahy tělocvičny (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 1 153 0 0 1 153 1 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce světel a elektrických obvodů (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 1 300 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střechy pavilonu C (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 1 118 0 0 1 118 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce vytápění v objektu nové haly (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 340 0 0 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce odborných učeben dílenské budovy na SPŠ Ostrava-Vítkovice (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 4 370 0 0 4 370 4 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Žaluzie do nových oken (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Stavba nového plotu (Střední škola, Odry, příspěvková organizace) 283 0 0 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce stropu ve školní jídelně - odstranění havarijního stavu (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace) 1 023 0 0 1 023 1 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce kotelny (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 2 432 0 0 2 432 2 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava venkovních omítek (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybourání teras (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) 260 0 0 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Úhrada nákladů na stavební úpravy (Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace) 80 0 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce systému TUV, ÚT a zdravotechniky (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 1 183 0 0 1 183 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava potrubních rozvodů v topném kanále (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 570 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava střechy budovy školního statku Opava (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna elektrorozvodů (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 390 0 0 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava části střechy gymnázia (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 116 0 0 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Úprava vstupu do budovy B (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 154 0 0 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken v učebním pavilonu Rýmařovská 12 (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna vstupního zádveří včetně okenních a dveřních výplní (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 450 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Pořízení oplocení školy (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 365 0 0 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken a vstupních dveří na budově domova mládeže (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 814 0 0 814 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava rozvodů plynu v laboratořích (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 203 0 0 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava vodoinstalace (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 540 0 0 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna střešní krytiny a hromosvodů (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 1 089 0 0 489 489 0 0 600 600 0 0 0 0 0 -
  Odstranění havarijního stavu přívodu vody (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Částečná rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna otvorových výplní - 1. etapa (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace) 3 816 0 0 966 966 0 0 1 000 1 000 0 0 1 850 0 0 -
  Demolice stávající tělocvičny (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 4 886 0 0 4 886 4 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace – 2. etapa (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 650 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce sportovního povrchu tělocvičny (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 943 0 0 943 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce podlahy tělocvičny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Odstranění průsaků vody do suterénu (Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace) 437 0 0 437 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna kotlů (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 482 0 0 482 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 558 0 0 558 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Stavební úpravy pro pracoviště poradny (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 38 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Pořízení plynového sporáku (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 62 0 0 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střešních - půdních prostor (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybavení budovy školy okenními žaluziemi (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 225 0 0 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna podlahy v tělocvičně (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 932 0 0 932 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Řešení dopadů optimalizačních změn a podpora málopočetných oborů 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 217 930 12 008 53 080 122 606 122 606 0 0 15 886 15 886 0 0 8 100 6 250 0  
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
  Studie pro aktualizaci zásad územního rozvoje 3 144 0 0 1 341 1 341 0 0 1 803 1 803 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ÚZEM. PLÁNOVÁNÍ A STAVEB. ŘÁDU CELKEM 3 144 0 0 1 341 1 341 0 0 1 803 1 803 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ
  Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 47 354 38 267 7 712 1 376 1 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybudování pavilonu interních oborů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 357 300 1 614 4 449 637 637 0 0 100 600 100 600 0 0 80 000 170 000 0 -
  Zřízení nového výjezdového stanoviště - Vrbno pod Pradědem (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 5 476 0 0 1 935 1 935 0 0 3 541 3 541     0 0 0 -
  Rekonstrukce a modernizace pracoviště interního oddělení - HDS (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 11 647 0 0 11 539 11 539     108 108     0 0 0 -
  Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení - zpracování PD (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 985 0 49 936 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce stravovacího provozu (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 44 000 0 0 198 198     43 802 43 802     0 0 0 -
  Přístrojová technika (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 12 000 0 3 000 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce a opravy střech (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 11 000 0 4 020 6 980 6 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Žaluzie (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 400 0 0 1 339 1 339     61 61     0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace ve správní budově (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 002 0 80 922 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce a opravy střech v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 149 0 112 2 037 2 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Porevizní oprava rozvodny VN a NN Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 750 0 0 750 750     0 0 0 0 0 0 0 -
  Únikové schodiště (Odborný léčebný ústav Metylovice, příspěvková organizace) 468 0 0 468 468     0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce výtahu LDN Dvorce (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 199 0 0 1 199 1 199     0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 26 495 0 0 609 609     25 886 25 886 0 0 0 0 0 -
  Výstavba čistých prostor pro přípravu radiofarmak na oddělení nukleární medicíny (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 3 876 0 0 3 876 3 876     0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích A, B, C, D a E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 4 954 0 0 1 754 1 754     3 200 3 200 0 0 0 0 0 -
  Střechy budov areálu nemocnice Krnov a areálu Oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 400 0 0 1 400 1 400     0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna vodovodního potrubí ve sklepních prostorách (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 2 799 0 0 2 799 2 799     0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce objektu pro výjezdovou skupinu (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 5 000 0 0 1 312 1 312     3 688 3 688 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektrorozvodů na ARO - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 867 0 0 1 867 1 867     0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava přívodu teplé vody LDN (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 875 0 0 1 875 1 875     0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce ARO (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 25 000 0 0 238 238     24 762 24 762 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce garáží v Hlučíně (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 1 993 0 0 1 993 1 993     0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup nábytku pro oddělení sociálních lůžek (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 114 0 0 114 114     0 0 0 0 0 0 0 -
  Laser pro urologii (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 3 899 0 0 3 899 3 899     0 0 0 0 0 0 0 -
  Zateplení střešní konstrukce-pavilon L (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 5 000 0 0 5 000 5 000     0 0 0 0 0 0 0 -
  Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy 306 648 0 0 881 881     16 093 16 093 0 0 16 093 16 093 257 488 -
  Pořízení Babyboxu - stavební úpravy (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 50 0 0 50 50     0 0 0 0 0 0 0 -
  Přístrojové vybavení ORL (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 997 0 0 2 997 2 997     0 0 0 0 0 0 0 -
  Úprava trafostanice (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 585 0 0 585 585     0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup budovy ve Frýdku-Místku (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 414 0 0 414 414     0 0 0 0 0 0 0 -
  Přesun LDN do monobloku nemocnice v Orlové (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 850 0 0 250 250     600 600 0 0 0 0 0 -
  Detektor digitálního mamografu (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500     0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 894 043 39 881 19 422 72 725 72 725 0 0 222 342 222 342 0 0 96 093 186 093 257 488  
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE
Krajský úřad Parkoviště u budov krajského úřadu 7 481 5 435 1 486 22 22 0 0 538 538 0 0 0 0 0 -
Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 117 341 57 977 59 016 347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Výpočetní technika 10 355 0 2 684 4 121 4 121 0 0 3 550 3 550 0 0 0 0 0 Nákup HW vybavení - náhrada serverů, aktivní prvky, upgrade řídících prvků u diskových polí, rozšíření záznamových jednotek pro potřeby Integrovaného bezpečnostního centra.
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 2 020 0 349 401 401 0 0 1 270 1 270 0 0 0 0 0 Pořízení datových modelů územně analytických podkladů, mapových podkladů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.
Programové vybavení 6 392 0 865 962 962 0 0 4 565 4 565 0 0 0 0 0 Nákup licencí a SW vybavení.
Budovy, haly a stavby 1 453 0 22 220 220 0 0 1 210 1 210 0 0 0 0 0 Instalace kabelových optických tras mezi serverovnou a datovými rozvaděči, stavební práce a pokládka koberce v budově A.
Dopravní prostředky 3 000 0 1 602 1 398 1 398 0 0 0   0 0       Pořízení osobních vozidel Škoda Octavia (3 ks) a Škoda Rapid (1 ks).
Stroje, přístroje a zařízení 2 717 0 774 96 96 0 0 1 847 1 847 0 0 0 0 0 Pořízení kopírovacího stroje.
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE CELKEM 150 760 63 413 66 798 7 568 7 568 0 0 12 981 12 981 0 0 0 0 0  
CELKEM 2 083 159 158 619 205 335 543 962 513 262 30 700 0 614 218 614 218 0 0 111 193 192 343 257 488  

Tabulka 4 - PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PODPOŘENÝCH Z ROZPOČTU KRAJE V ROCE 2012 (v tis. Kč)
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 15 000 14 747 10 351 70,2
Odvětví dopravy celkem 15 000 14 747 10 351 70,2
Program podpory aktivit v oblasti kultury 4 000 4 000 3 842 96,1
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 850 850 815 95,9
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 5 500 5 500 5 472 99,5
Odvětví kultury celkem 10 350 10 350 10 130 97,9
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 20 000 35 186 21 587 61,4
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 40 000 107 855 24 295 22,5
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 4 500 8 879 4 439 50,0
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 36 000 48 151 35 764 74,3
Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 0 1 266 1 266 100,0
Odvětví regionálního rozvoje celkem 100 500 201 336 87 351 43,4
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2 500 2 825 2 409 85,3
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 4 000 3 721 3 721 100,0
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 11 000 14 310 3 851 26,9
Odvětví cestovního ruchu celkem 17 500 20 856 9 980 47,9
Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2 226 2 226 2 226 100,0
Program protidrogové politiky kraje 2 500 2 440 2 440 100,0
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 800 771 766 99,3
Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 4 200 4 416 4 416 100,0
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 5 000 0 0 0,0
Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2012 0 9 663 9 663 100,0
Odvětví sociálních věcí celkem 14 726 19 516 19 511 100,0
Podpora aktivit v oblasti sportu 5 000 4 973 4 973 100,0
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2 000 1 986 1 986 100,0
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 1 560 1 560 1 560 100,0
Odvětví školství celkem 8 560 8 518 8 518 100,0
Program podpory tvorby územních plánů obcí 0 4 296 2 767 64,4
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem 0 4 296 2 767 64,4
Program na podporu projektů ve zdravotnictví 1 500 1 500 1 500 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 1 500 1 500 1 500 100,0
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 1 500 1 692 1 664 98,4
Drobné vodohospodářské akce 20 129 29 588 20 423 69,0
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 0 206 0 0,0
Příspěvky na hospodaření v lesích 21 000 17 434 17 434 100,0
Příspěvky na podporu včelařství 2 000 1 010 1 010 100,0
Podpora aktivit v oblasti místní Agendy21 500 315 315 100,0
Program na podporu výměny starých kotlů 0 5 789 5 789 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 45 129 56 034 46 636 83,2
CELKEM 213 265 337 154 196 744 58,4

Tabulka 5 - PŘEHLED INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU KRAJE V ROCE 2012 (v tis. Kč)
Odvětví/účel použití Příjemce Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
ODVĚTVÍ DOPRAVY
Bezpečnost silničního provozu Centrum služeb pro silniční dopravu 1 000,00 1 000,00 100,0
Konference Transport Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 500,00 369,96 74,0
Podpora investičních aktivit obcí Město Bohumín 2 000,00 0,00 0,0
Město Odry 1 100,00 1 100,00 100,0
Obec Albrechtičky 2 000,00 0,00 0,0
Obec Baška 1 300,00 0,00 0,0
Obec Horní Bludovice 1 960,00 0,00 0,0
Obec Karlova Studánka 904,00 904,00 100,0
Obec Lhotka 530,00 530,00 100,0
Obec Ludvíkov 1 000,00 0,00 0,0
Obec Ostravice 1 601,00 0,00 0,0
Statutární město Opava 6 350,00 0,00 0,0
Studie na podporu dopravní infrastruktury Sdružení obcí Hlučínska 50,00 45,00 90,0
Dotace - Mimořádná přeprava cestujících z/do lokality "za tratí" v Lyžbicích Město Třinec 339,00 339,00 100,0
Dotace - Instalace kamerového systému na vybrané železniční přejezdy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 000,00 1 000,00 100,0
Odvětví dopravy celkem 21 634,00 5 287,96 24,4
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje SH ČMS - krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh 1 300,00 1 300,00 100,0
Integrované výjezdové centrum Bílovec Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 5 000,00 5 000,00 100,0
Podpora činnosti složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 5 450,00 5 050,00 92,7
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) Česká asociace hasičských důstojníků, Ostrava-Jih 60,00 60,00 100,0
Horská služba ČR o.p.s., Špindlerův Mlýn 500,00 500,00 100,0
Město Český Těšín 500,00 461,60 92,3
Město Frenštát pod Radhoštěm 800,00 800,00 100,0
Město Třinec 1 000,00 1 000,00 100,0
Město Vratimov 200,00 200,00 100,0
Obec Albrechtice 500,00 500,00 100,0
Obec Bystřice 500,00 500,00 100,0
Obec Darkovice 150,00 150,00 100,0
Obec Jeseník nad Odrou 500,00 500,00 100,0
Obec Lomnice 1 000,00 1 000,00 100,0
Obec Ludgeřovice 250,00 250,00 100,0
Obec Rudná pod Pradědem 450,00 450,00 100,0
Obec Šilheřovice 500,00 500,00 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 50,00 50,00 100,0
Statutární město Ostrava 1 300,00 1 300,00 100,0
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Město Andělská Hora 2 000,00 1 000,00 50,0
Město Bílovec 50,00 50,00 100,0
Město Bohumín 950,00 950,00 100,0
Město Bruntál 50,00 50,00 100,0
Město Břidličná 50,00 50,00 100,0
Město Budišov nad Budišovkou 50,00 50,00 100,0
Město Frenštát pod Radhoštěm 50,00 50,00 100,0
Město Frýdlant nad Ostravicí 50,00 50,00 100,0
Město Fulnek 50,00 50,00 100,0
Město Hlučín 50,00 50,00 100,0
Město Horní Benešov 50,00 50,00 100,0
Město Jablunkov 50,00 50,00 100,0
Město Kopřivnice 3 050,00 3 050,00 100,0
Město Kravaře 50,00 50,00 100,0
Město Krnov 50,00 50,00 100,0
Město Město Albrechtice 50,00 50,00 100,0
Město Odry 50,00 50,00 100,0
Město Příbor 50,00 50,00 100,0
Město Rýmařov 50,00 50,00 100,0
Město Studénka 100,00 100,00 100,0
Město Štramberk 50,00 50,00 100,0
Město Třinec 50,00 50,00 100,0
Město Vítkov 50,00 50,00 100,0
Město Vratimov 50,00 50,00 100,0
Město Vrbno pod Pradědem 100,00 100,00 100,0
Obec Bolatice 50,00 50,00 100,0
Obec Dolní Moravice 50,00 50,00 100,0
Obec Dvorce 50,00 50,00 100,0
Obec Horní Město 50,00 50,00 100,0
Obec Jindřichov 50,00 50,00 100,0
Obec Karlova Studánka 50,00 45,83 91,7
Obec Lomnice 50,00 50,00 100,0
Obec Malá Morávka 50,00 50,00 100,0
Obec Melč 50,00 50,00 100,0
Obec Mosty u Jablunkova 50,00 50,00 100,0
Obec Roudno 60,00 0,00 0,0
Obec Starý Jičín 50,00 50,00 100,0
Obec Světlá Hora 50,00 50,00 100,0
Statutární město Frýdek-Místek 100,00 100,00 100,0
Statutární město Opava 50,00 50,00 100,0
Statutární město Ostrava 100,00 100,00 100,0
Dotace - Rekonstrukce objektu hasičské stanice ve městě Krnově na ulici U Požárníků č. p. 61/33 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 7 000,00 114,00 1,6
Dotace - Rekonstrukce objektu hasičské stanice ve městě Bohumíně na ulici Čs. Armády 1141 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 5 000,00 0,00 0,0
Dotace - Mistrovství světa hasičů v cyklistice Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 200,00 200,00 100,0
Dotace - 1. mezinárodní propagační jízda historické hasičské techniky SH ČMS - krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh 30,00 30,00 100,0
Odvětví krizového řízení celkem 40 350,00 26 961,43 66,8
ODVĚTVÍ KULTURY
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Bílá holubice-občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním postižením, Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky 25,00 25,00 100,0
Celé Česko čte dětem o.p.s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200,00 200,00 100,0
Církevní konzervatoř Opava 30,00 30,00 100,0
Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota 500,00 500,00 100,0
Dětský folklorní soubor Ostravička, Frýdek-Místek 100,00 100,00 100,0
"Festival Poodří Františka Lýska", o.s., Ostrava-Stará Bělá 200,00 200,00 100,0
Fond-Janáčkovy Hukvaldy, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 350,00 350,00 100,0
Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek, Frýdek-Místek 15,00 15,00 100,0
Klub kultury o. p. s., Třinec 50,00 50,00 100,0
Klub žen Lhotka 140,00 140,00 100,0
XXXXXXXXXX, XXXXXX 30,00 30,00 100,0
Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné, Dolní Lomná 300,00 300,00 100,0
Město Hlučín 100,00 100,00 100,0
Město Vítkov 50,00 8,71 17,4
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, Jablunkov 250,00 250,00 100,0
Obec Vražné 25,00 25,00 100,0
PaS de Theatre s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 400,00 400,00 100,0
Rada seniorů České republiky, Praha 3 100,00 100,00 100,0
Rusko-české vědecké a kulturní fórum, o.p.s., Ostrava 199,00 199,00 100,0
Řecká obec Krnov-město, Krnov 50,00 50,00 100,0
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s., Praha 3 10,00 10,00 100,0
Sdružení Permoník, Karviná 195,00 195,00 100,0
Sdružení Romů Severní Moravy, Karviná 100,00 100,00 100,0
Statutární město Opava 350,00 350,00 100,0
Svatováclavský hudební festival, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 600,00 600,00 100,0
Tofel Zdeněk - ZDENY, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 350,00 350,00 100,0
Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava, Ostrava-Jih 50,00 50,00 100,0
Valašské folklórní sdružení, Vsetín 200,00 200,00 100,0
Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o. p. s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 1 500,00 1 500,00 100,0
Sdružení pro umění a výchovu TALENT, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 300,00 300,00 100,0
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Neborech, Třinec 20,00 20,00 100,0
Obec Slatina 150,00 150,00 100,0
Římskokatolická farnost Dvorce, Dvorce 2 000,00 2 000,00 100,0
Římskokatolická farnost Lichnov u Nového Jičína 200,00 200,00 100,0
Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky 100,00 100,00 100,0
Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 200,00 193,28 96,6
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 702,00 702,00 100,0
Statutární město Opava 658,00 658,00 100,0
Statutární město Ostrava 3 640,00 3 640,00 100,0
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury Bezručův kraj, Frýdek-Místek 30,00 30,00 100,0
Bohemia JazzFest, o.p.s., České Budějovice 50,00 0,00 0,0
Friendly & Loyal s.r.o., Olomouc 50,00 50,00 100,0
HAZARD - country dance club, Ostrava, Poruba 15,00 15,00 100,0
Koběrská Kamila, Ostrava-Jih 20,00 20,00 100,0
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, Baška 20,00 20,00 100,0
Lumír Moučka, Moravská Třebová, Předměstí 50,00 50,00 100,0
Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné, Dolní Lomná 200,00 200,00 100,0
Matice Slezská, Opava 10,00 10,00 100,0
Město Frenštát pod Radhoštěm 30,00 30,00 100,0
Město Jablunkov 30,00 30,00 100,0
MYSLIVECKÁ NADACE, Praha 30,00 30,00 100,0
Ostravské výstavy, a.s., Výstaviště Černá louka Ostrava 30,00 30,00 100,0
XXXXXXXXXX, XXXXXX 30,00 30,00 100,0
Statutární město Ostrava 180,00 180,00 100,0
Svatováclavský hudební festival, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 150,00 150,00 100,0
Dotace - Celostátní pěvecký festival "Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou" ProMancus o.p.s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 30,00 30,00 100,0
Dotace - Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2012 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Praha 1 15,00 15,00 100,0
Odvětví kultury celkem 15 409,00 15 310,99 99,4
ODVĚTVÍ PREZENTACE KRAJE A EDIČNÍ PLÁN
Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil Armády České republiky JAGELLO 2000, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 1 300,00 1 300,00 100,0
Festival dřeva BUVI Promotion s.r.o., Opava 200,00 200,00 100,0
Irský kulturní festival GLOBAL NETWORKS s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 100,00 100,00 100,0
Projekt Business Stars AHA TRADING s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 180,00 180,00 100,0
Sestra Moravskoslezského kraje COR APERTUM, o.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 150,00 150,00 100,0
Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje Sdružení českých spotřebitelů, o. s., Praha 4 25,00 25,00 100,0
Stavba Moravskoslezského kraje Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Praha 150,00 150,00 100,0
Dotace - Akce "Mezinárodní závody automobilů do vrchu Liqui Moly Berg Cup Vrbenský vrch 2012" Automoto klub v AČR, Ludvíkov 30,00 30,00 100,0
Dotace - Projekt "Myslivost očima dětí" Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Ostrava, Ostrava-Zábřeh 10,00 9,94 99,4
Dotace - Projekt "Memoriál Richarda Knolla 2012" a "Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2012" Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Opava, Slavkov 50,00 50,00 100,0
Dotace - Akce "První ples Lékařské fakulty Ostravské univerzity" Československý spolek mediků, Ostrava 70,00 70,00 100,0
Dotace - Soutěž pro studenty středních škol "Novodobé dějiny našeho státu" a putovní výstava "Mnichov-okupace-osvobození" Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Praha 2 25,00 25,00 100,0
Dotace - "Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie" v rámci kongresu "Gerontologické dny Ostrava" DTO CZ, s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 40,00 40,00 100,0
Dotace - Akce "4. setkání opuštěných a handicapovaných dětí z Moravskoslezského kraje" Fond pro opuštěné a handicapované děti, Mořkov 40,00 40,00 100,0
Dotace - Účast na Světových hasičských hrách WFG 2012 v australském Sydney XXXXXXXXXX, XXXXXX 20,00 20,00 100,0
Dotace - Projekt "Memoriál Františka Vojtěcha" Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, Praha 2 50,00 50,00 100,0
Dotace - Vzdělávací a kulturní akce "Den v lese", "Krajina a její ekosystémy" a "Poselství dřeva" Moravský lesnický klastr, o.s., Ostrava-Jih, Zábřeh 100,00 100,00 100,0
Dotace - Projekt Zahájení oslav "100 let jesenických kamzíků" Občanské sdružení Jesenický kamzík, Ostrava, Poruba 50,00 50,00 100,0
Dotace - Celostátní benefiční akce "Koncert proti konci světa" Občanské sdružení TAP, Praha 100,00 100,00 100,0
Dotace - Projekt "Malování s umělcem" Ostrava, Poruba 5,00 5,00 100,0
Dotace - Nájem nebytových prostor pro potřeby zajištění aktivit Ostravský ruský dům, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 35,00 35,00 100,0
Dotace - Projekt "Dream factory Ostrava" OVArt, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 100,00 100,00 100,0
Dotace - Projekt "OLYMPIC days 2012" PARA CONSULTING s.r.o., Havířov - Podlesí 150,00 150,00 100,0
Dotace - Podpora vybavení nově vzniklé pobočky Trubačské školy J. Selementa Společnost mysliveckých trubačů, Praha 10 50,00 50,00 100,0
Dotace - Účast na Světových hasičských hrách WFG 2012 v australském Sydney XXXXXXXXXX, XXXXXX 25,00 25,00 100,0
Odvětví prezentace kraje a ediční plán celkem 3 055,00 3 054,94 100,0
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Neinvestiční dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE Dolní oblast VÍTKOVICE, Ostrava-Vítkovice 16 227,85 10 777,85 66,4
Podpora vědy a výzkumu Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu o.s., Ostrava-Jih 50,00 50,00 100,0
Fakultní nemocnice Ostrava 1 858,00 868,00 46,7
Slezská univerzita v Opavě 110,00 110,00 100,0
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 8 638,71 8 207,20 95,0
Vysoká škola podnikání, a. s., Ostrava-Slezská Ostrava 100,00 0,00 0,0
Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 500,00 500,00 100,0
Obec Chotěbuz 444,00 444,00 100,0
Obec Jindřichov 636,00 636,00 100,0
Obec Osoblaha 550,00 550,00 100,0
Obec Veřovice 420,00 420,00 100,0
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 1 600,00 922,39 57,6
Stavební úpravy budovy Lékařské fakulty Ostravské univerzity - vybudování velkokapacitní posluchárny včetně zázemí Ostravská univerzita v Ostravě 6 000,00 3 000,00 50,0
Dotace - Brožura k propagaci a prezentaci Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, Hradec nad Moravicí 200,00 200,00 100,0
Dotace - Rekonstrukce budovy základní umělecké školy pro potřeby mateřské školy Město Brušperk 2 900,00 2 900,00 100,0
Dotace - Klastr - integrátor V&V aktivit Moravskoslezský automobilový klastr, o.s., Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 200,00 200,00 100,0
Dotace - Rekonstrukce a přístavba budovy č. p. 31 Obec Dobrá 1 000,00 1 000,00 100,0
Dotace - Rekonstrukce autobusové zastávky se stavebním řešením křižovatky u obecního úřadu v Raškovicích na parc. č. 465/4 Obec Raškovice 858,00 858,00 100,0
Dotace - Přístavba a rekonstrukce mateřské školy Obec Sviadnov 600,00 600,00 100,0
Dotace - Běžný provoz a poradenská činnost v MSK Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 50,00 50,00 100,0
Dotace - Tisk informačního letáku a realizace seminářů Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, Třanovice 30,00 30,00 100,0
Odvětví regionálního rozvoje celkem 42 972,56 32 323,43 75,2
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, Praha 13 1 211,20 1 211,20 100,0
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu Cestovní kancelář BOŠ s r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200,00 200,00 100,0
Favorit a.s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 150,00 150,00 100,0
Olomoucký kraj 300,00 300,00 100,0
SKI Vítkovice-Bílá, Bílá 36,60 36,54 99,8
Turistické značení KČT oblast Moravskoslezská, Ostrava 700,00 700,00 100,0
Dotace - Neprofesionální mistrovství Evropy ve fotbalu 1. BFK Frýdlant n. O., Frýdlant nad Ostravicí 20,00 20,00 100,0
Dotace - Podpora vodáckých aktivit 2012 Asociace TOM ČR, TOM 4348 KLUB VODÁKŮ MIRAGO, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 100,00 100,00 100,0
Dotace - Paragliding v Beskydech El Speedo - flying community o.s., Vyšní Lhoty 300,00 269,73 89,9
Dotace - Kapitoly z historie severní Moravy a Slezska JAVOR Morava s.r.o., Havířov, Šumbark 50,00 50,00 100,0
Dotace - Podpora činností KČT KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, Praha 13 6 750,00 4 000,00 59,3
Dotace - Hotely, wellness a lázně v Moravskoslezském kraji KOVOTOUR PLUS s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200,00 200,00 100,0
Dotace - Podpora rozvoje cestovního ruchu a rozvoje infrastruktury Lázní Darkov, a.s. Lázně Darkov, a.s., Karviná-Hranice 100,00 100,00 100,0
Dotace - Otevírání Lašského léta MARKRABSTVÍ LAŠSKÉ s.r.o., Čeladná 246 50,00 50,00 100,0
Dotace - Adrenalin Cup 2012 Martin Kráčalík, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 150,00 150,00 100,0
Dotace - Ostravský šerpa Martin Kráčalík, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 50,00 50,00 100,0
Dotace - Vodnický splav, aneb velké setkání vodníků na Slezské Hartě Mikroregion Slezská Harta 100,00 100,00 100,0
Dotace - Zpevněná multifunkční plocha u sportovních kabin Obec Dívčí Hrad 245,00 0,00 0,0
Dotace - Turistické informační centrum Obec Hrádek 145,65 90,44 62,1
Dotace - Svatá mše na Trojmezí Obec Hrčava 32,00 0,00 0,0
Dotace - Studie na zatraktivnění obce Sviadnov Obec Sviadnov 350,00 350,00 100,0
Dotace - Mezinárodní festival outdoorových filmů 2011 OUTDOORFILMS, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200,00 200,00 100,0
Dotace - Mezinárodní festival outdoorových filmů 2012 OUTDOORFILMS, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200,00 0,00 0,0
Dotace - Turnaj o mistra Moravskoslezského kraje v golfu PAPILIO-advertising, spol. s r.o., Ostrava - Třebovice 100,00 100,00 100,0
Dotace - Miss Princess of the World 2012 PMT Holding s.r.o., Vřesina 100,00 100,00 100,0
Dotace - Podpora vodáckých aktivit v roce 2012 POSEJDON, o.s., Dolní Lutyně 100,00 100,00 100,0
Dotace - Podpora rozvoje cestovního ruchu v Poodří Region Poodří 241,25 241,25 100,0
Dotace - Otevřené mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen 2012 Rehabilitační sportovní centrum, TJ Respekt, Frenštát pod Radhoštěm 30,00 30,00 100,0
Dotace - Beskydské hudební léto SEPETNÁ v. o. s., Frýdek-Místek 150,00 150,00 100,0
Dotace - Podpora vodáckých aktivit 2012 Spolek vodáků Campanula, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 100,00 100,00 100,0
Dotace - Mobilní informační systém města Frýdku-Místku Statutární město Frýdek-Místek 1 000,00 1 000,00 100,0
Dotace - Hrajeme fair play s Moravskoslezským krajem TJ Bystřice o.s., Bystřice nad Olší 100,00 100,00 100,0
Dotace - Úprava lyžařských běžeckých tras v Mostech u Jablunkova a okolí SKI Beskydy, s.r.o., Mosty u Jablunkova 1111 448,39 0,00 0,0
Odvětví cestovního ruchu celkem 14 010,09 10 249,16 73,2
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Podpora romských kulturních a společenských aktivit Statutární město Karviná 200,00 200,00 100,0
Zkvalitnění bydlení v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby seniorům Město Klimkovice 3 000,00 3 000,00 100,0
Obec Třanovice 500,00 500,00 100,0
Dotace - Správa bytů komunitní formou v domě na ulici Dlouhá 1889, Bruntál AGIL Bruntál o.s., Mezina 163 50,00 50,00 100,0
Dotace - Happening k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby Armáda spásy, Praha 20,00 20,00 100,0
Dotace - Zájezd Romů do Osvětimi-Březinky DŽIVIPEN, Opava 15,00 15,00 100,0
Dotace - Oprava komínu a balkonu v zámku v Jindřichově Obec Jindřichov 1 168,90 0,00 0,0
Dotace - Projekt Potravinová banka Potravinová banka v Ostravě, o.s., Ostrava-Jih 150,00 150,00 100,0
Dotace - Zabezpečení organizátorské činnosti Krajské rady RSČR Moravskoslezského kraje Rada seniorů České republiky, Praha 3 50,00 50,00 100,0
Dotace - Celokrajská konference a Krajský den seniorů MS kraje Rada seniorů České republiky, Praha 3 45,00 0,00 0,0
Dotace - Rozšíření volacího systému pro dům č. 207 Sdružení vozíčkářů Hrabyně, Hrabyně 39,50 39,50 100,0
Dotace - Setkání na hranici v obci Bílá, Krajský den seniorů Svaz důchodců České republiky, o.s. Krajská rada Moravskoslezského kraje 25,00 25,00 100,0
Odvětví sociálních věcí celkem 5 263,40 4 049,50 76,9
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti Ostravské výstavy, a.s., Výstaviště Černá louka Ostrava 100,00 100,00 100,0
Podpora soutěží a přehlídek Asociace školních sportovních klubů ČR, Krajská rada MSK, Český Těšín 250,00 250,00 100,0
Město Krnov 35,00 35,00 100,0
Město Nový Jičín 56,00 56,00 100,0
Statutární město Frýdek-Místek 66,00 66,00 100,0
Statutární město Opava 68,00 68,00 100,0
Statutární město Ostrava 177,00 177,00 100,0
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje E-MOTION, s.r.o., Praha 1 500,00 500,00 100,0
Město Kopřivnice 50,00 50,00 100,0
Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 100,00 100,00 100,0
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, Ostrava 3 200,00 3 200,00 100,0
XXXXXXXXXX, XXXXXX 150,00 150,00 100,0
TK PLUS s.r.o., Prostějov 1 000,00 1 000,00 100,0
Podpora talentů ABF, a.s., Praha 1, Nové Město 50,00 50,00 100,0
Česká hlava s.r.o., Svatý Jan pod Skalou, Sedlec 40,00 40,00 100,0
ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, Praha 1 50,00 50,00 100,0
XXXXXXXXXX, XXXXXX 14,00 14,00 100,0
XXXXXXXXXX, XXXXXX 6,00 6,00 100,0
Mensa České republiky, Praha 5 35,00 35,00 100,0
PYGMALION, s.r.o., Český Těšín 15,00 15,00 100,0
XXXXXXXXXX, XXXXXX 12,00 12,00 100,0
Sdružení přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína 35,00 35,00 100,0
Student Cyber Games, Brno 20,00 20,00 100,0
UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 50,00 50,00 100,0
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM 10,00 10,00 100,0
Významné akce kraje - tělovýchovná činnost AGENTURA LEMAN s.r.o., Praha 4, Braník 200,00 200,00 100,0
AK Bohumín, o.s., Bohumín 10,00 10,00 100,0
BIKE 2000, Ostrava-Hrabůvka 50,00 50,00 100,0
"BMX-Petrovice o.s.", Karviná, Mizerov 200,00 200,00 100,0
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 1 000,00 1 000,00 100,0
Česká sportovní a.s., Praha 1 1 000,00 1 000,00 100,0
Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno-Královo Pole 100,00 100,00 100,0
Český volejbalový svaz, Praha 6 200,00 200,00 100,0
Folklorní sdružení Těšínského Slezska, Karviná, Nové Město 200,00 200,00 100,0
HC AZ Havířov 2010, Havířov 70,00 70,00 100,0
HC KES Studénka, Studénka 100,00 100,00 100,0
HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL, Ostrava 300,00 300,00 100,0
IS Sports team, Ostrava-Poruba 200,00 200,00 100,0
Jezdecký klub Úvalno, o.s., Úvalno 9 30,00 30,00 100,0
Klub přátel Josefa Masopusta, Most 50,00 50,00 100,0
Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, Český Těšín 30,00 30,00 100,0
Město Vratimov 20,00 20,00 100,0
Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 1 840,00 1 840,00 100,0
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 150,00 150,00 100,0
Moravskoslezský krajský triatlonový svaz o.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 20,00 20,00 100,0
Obec Březová 60,00 60,00 100,0
POLAR televize Ostrava, s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky 100,00 100,00 100,0
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým-krajská organizace, Ostrava-Svinov 200,00 200,00 100,0
SKI TEAM KARVINÁ, Mendelova 2939, Karviná 50,00 50,00 100,0
Školní sportovní klub Ostrava o.s., Ostrava, Poruba 100,00 100,00 100,0
Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 20,00 20,00 100,0
Tělovýchovná jednota Olympia Bruntál 30,00 30,00 100,0
Tělovýchovná jednota Ostrava, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 14,00 14,00 100,0
TJ Sokol Horní Životice, Horní Životice 40,00 40,00 100,0
TJ Sokol Pustějov, Pustějov 20,00 20,00 100,0
TK PLUS s.r.o., Prostějov 1 500,00 1 500,00 100,0
VK DHL, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 400,00 400,00 100,0
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže Klub Domino, Praha 4 20,00 20,00 100,0
Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá 300,00 300,00 100,0
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje-RADAMOK 100,00 100,00 100,0
Odvětví školství celkem 14 813,00 14 813,00 100,0
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Protialkoholní záchytná stanice Statutární město Ostrava 3 680,00 3 680,00 100,0
Dotace - Výstavy fotografií - Rakovina věc veřejná HL Production s.r.o., Praha 9 20,00 20,00 100,0
Dotace - Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě ROSKA OSTRAVA, regionální organizace Unie Roska v ČR 15,00 10,75 71,7
Dotace - Činnost Klubu Parkinson Ostrava Společnost Parkinson, o.s., Praha 10 10,00 10,00 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 3 725,00 3 720,75 99,9
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Identifikace energetických úspor ve vybrané nemocnici v Moravskoslezském kraji Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2 500,00 2 500,00 100,0
Informační systém o znečištění ovzduší Český hydrometeorologický ústav 1 400,00 1 400,00 100,0
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 400,00 1 400,00 100,0
Kofinancování projektů Obec Bernartice nad Odrou 212,12 106,06 50,0
ZO ČSOP Onyx, Ostrava-Poruba 133,50 133,50 100,0
Kolektivní systémy ASEKOL s.r.o., Praha 300,00 300,00 100,0
Péče o chráněné druhy živočichů Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, Nový Jičín 630,00 630,00 100,0
ZO ČSOP Sovinecko, Břidličná 200,00 200,00 100,0
Plán dílčího povodí Odry Povodí Odry, státní podnik, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 900,00 450,00 50,0
Podpora prevence před povodněmi Povodí Odry, státní podnik, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 5 000,00 0,00 0,0
Podpora projektů s cílem zlepšení kvality ŽP Statutární město Karviná 20 000,06 10 000,00 50,0
Propagace v oblasti zemědělství Regionální agrární komora Ostravsko, Opava 300,00 300,00 100,0
Propagace v oblasti životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 100,00 100,00 100,0
ARNIKA-Program Toxické látky a odpady, Praha 3, Žižkov 10,00 10,00 100,0
Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Bruntál, Bruntál 25,00 25,00 100,0
Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek 125,00 125,00 100,0
Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín, Kunín 30,00 30,00 100,0
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, Frýdek-Místek 50,00 50,00 100,0
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Kozlovice, Kozlovice 30,00 30,00 100,0
Český zahrádkářský svaz, územní rada, Karviná 100,00 100,00 100,0
Diakonie Broumov, s.r.o., Úpice 39,00 39,00 100,0
FABEX MEDIA s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200,00 200,00 100,0
KČT oblast Moravskoslezská, Ostrava 100,00 100,00 100,0
Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, Mošnov 200,00 200,00 100,0
Nadace na pomoc zvířatům, Ostrava-Poruba 150,00 150,00 100,0
Občanské sdružení Jesenický kamzík, Ostrava, Poruba 30,00 30,00 100,0
Vítkovská zemědělská s. r. o., Klokočov 30,00 30,00 100,0
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 90,00 79,96 88,8
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji Eko-info centrum Ostrava, Ostrava 134,25 132,85 99,0
Město Bruntál 126,03 103,36 82,0
Město Krnov 121,70 78,75 64,7
Občanské sdružení Hájenka, Kopřivnice 112,17 110,86 98,8
Zřízení expozice o kvalitě ovzduší kraje Statutární město Ostrava 1 000,00 1 000,00 100,0
Dotace - Zpracování projektové dokumentace akce "Orlová - sesuv Olmovec II" Město Orlová 500,00 500,00 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 36 278,83 20 644,34 56,9
FINANCE A SPRÁVA MAJETKU
Dotace na spolufinancování projektů Technické pomoci a nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 9 500,00 9 500,00 100,0
Finance a správa majetku celkem 9 500,00 9 500,00 100,0
CELKEM 207 010,88 145 915,51 70,5

Tabulka 6 - PŘEHLED AKCÍ MSK A GLOBÁLNÍCH GRANTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 S ČERPÁNÍM VÝDAJŮ V ROCE 2012 (v tis. Kč)
Název akce Celkové výdaje Skutečné výdaje v roce Předpoklad výdajů v roce Očekávaná výše dotace z EU a ST %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ODVĚTVÍ DOPRAVY: 3 840 286,02 586,35 11 608,21 215 891,05 668 505,09 789 229,80 866 886,52 1 072 535,00 215 044,00  
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40, II. stavba 121 385,42 0,00 0,00 0,00 231,42 119,70 74 000,30 47 034,00 0,00 70,00
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 161 121,63 0,00 90,12 586,78 142 216,70 17 099,58 1 128,45 0,00 0,00 70,00
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 600 000,91 201,07 9 649,72 5 929,98 21 746,78 8 768,76 64 000,60 402 700,00 87 004,00 85,00
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 126 807,03 169,52 389,25 113 335,82 430,25 12 482,19 0,00 0,00 0,00 92,50
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy 375 000,87 50,25 208,25 897,48 3 892,89 681,69 56 318,31 312 952,00 0,00 85,00
Mosty 2010 116 297,81 0,00 16,83 525,38 111 991,78 3 763,82 0,00 0,00 0,00 70,00
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 77 737,74 0,00 88,75 17 328,44 52 419,11 7 901,44 0,00 0,00 0,00 70,00
Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 77 742,35 42,44 160,85 70 560,92 0,00 6 978,14 0,00 0,00   90,00
Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá, II. etapa 16 735,60 0,00 0,00 37,46 86,94 16 611,20 0,00 0,00 0,00 90,00
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – část MSK 115 245,86 0,00 46,58 346,40 605,80 69 868,68 44 378,40 0,00 0,00 70,00
Silnice 2009 - obchvat Opava 556 313,44 107,58 733,95 5 634,10 333 493,13 216 344,68 0,00 0,00 0,00 70,00
Silnice 2010 142 972,09 0,00 0,00 258,69 285,50 69 437,66 72 990,24 0,00 0,00 70,00
Silnice 2011 499 273,99 0,00 0,00 392,96 373,62 307 174,53 191 332,88 0,00 0,00 70,00
Silnice 2011 - II. etapa 116 023,00 0,00 0,00 0,00 237,44 349,28 115 436,28 0,00 0,00 70,00
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 46 497,17 0,00 0,00 0,00 18,72 124,45 1 000,00 37 977,00 7 377,00 70,00
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 244 999,45 0,00 0,00 0,00 18,72 142,73 100 000,00 123 980,00 20 858,00 70,00
Silnice III/4689 Petrovice 75 129,73 0,00 0,00 0,00 164,85 1 282,88 51 500,00 22 182,00 0,00 70,00
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 210 001,99 0,00 0,00 0,00 18,72 177,38 10 000,89 100 000,00 99 805,00 70,00
VIA Lyžbice 133 499,87 14,04 220,15 56,64 272,72 49 896,15 71 000,17 12 040,00 0,00 70,00
Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 27 500,06 1,45 3,75 0,00 0,00 24,86 13 800,00 13 670,00 0,00 90,00
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ: 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 500,00 7 550,00 0,00  
CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 500,00 7 550,00 0,00 90,00
ODVĚTVÍ KULTURY: 22 797,60 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 4 000,00 18 596,00  
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 22 797,60 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 4 000,00 18 596,00 85,00
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE: 10 797,67 0,00 0,00 32,40 652,95 4 818,35 5 293,97 0,00 0,00  
Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji 797,77 0,00 0,00 32,40 215,80 176,50 373,07 0,00 0,00 85,00
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti 6 430,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,55 4 534,38 0,00 0,00 100,00
Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2011-2013 867,01 0,00 0,00 0,00 230,47 250,02 386,52 0,00 0,00 90,00
Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina 2 701,96 0,00 0,00 0,00 206,68 2 495,28 0,00 0,00 0,00 85,00
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU: 185 665,73 9 531,93 13 570,19 39 539,02 25 695,75 26 141,34 41 301,50 21 166,00 8 720,00  
Beskydská magistrála 7 717,91 0,00 262,15 2 959,93 4 495,74 0,09 0,00 0,00 0,00 92,50
Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji 14 565,78