Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2013

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2013
1.1 plnění rozpočtu příjmů
1.1.1 daňové příjmy
1.1.2 nedaňové příjmy
1.1.3 kapitálové příjmy
1.1.4 přijaté dotace
1.2 plnění rozpočtu výdajů
1.2.1 výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku
1.2.2 výdaje na činnost zastupitelstva kraje
1.2.3 výdaje na vlastní správní činnost kraje
1.2.4 ostatní výdaje
1.3 konsolidace
1.4 financování
1.4.1 financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)
1.4.2 zůstatky finančních prostředků na účtech kraje
1.5 sdružené prostředky – peněžní operace uskutečňující se mimo rozpočet kraje
1.6 veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně
2 Reprodukce majetku kraje
2.1 reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů
2.2 reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu
2.3 reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů
3 Dotační programy a individuální dotace
3.1 dotační programy
3.1.1 dotační program v odvětví dopravy
3.1.2 dotační programy v odvětví kultury
3.1.3 dotační programy v odvětví regionálního rozvoje
3.1.4 dotační programy v odvětví cestovního ruchu
3.1.5 dotační programy v odvětví sociálních věcí
3.1.6 dotační programy v odvětví školství
3.1.7 dotační program v odvětví územního plánování a stavebního řádu
3.1.8 dotační program v odvětví zdravotnictví
3.1.9 dotační programy v odvětví životního prostředí
3.2 individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007–2013
4.1 projekty připravované moravskoslezským krajem pro programové období 2007–2013
4.2 projekty realizované moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013
4.3 ukončené projekty realizované moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013
4.4 globální granty operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
5 Peněžní fondy
5.1 sociální fond
5.2 zajišťovací fond
5.3 regionální rozvojový fond
5.4 fond životního prostředí moravskoslezského kraje
6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů
6.1 dotace přijaté moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu
6.1.1 dotace poskytnuté ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
6.1.2 dotace poskytnuté ministerstvem dopravy
6.1.3 dotace poskytnuté ministerstvem práce a sociálních věcí
6.1.4 dotace poskytnuté ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí
6.1.5 dotace poskytnuté ministerstvem zemědělství
6.1.6 dotace poskytnuté ministerstvem vnitra
6.1.7 dotace poskytnuté ministerstvem financí
6.1.8 dotace poskytnuté ministerstvem zdravotnictví
6.1.9 dotace poskytnuté ministerstvem kultury
6.1.10 dotace poskytnuté úřadem vlády
6.1.11 dotace poskytnuté ministerstvem průmyslu a obchodu
6.2 dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem
6.3 dotace přijaté z ostatních zdrojů
7 Hospodaření s majetkem
7.1 majetek kraje
7.1.1 přehled majetku kraje
7.1.2 majetek kraje vedený na účtech kraje
7.1.3 majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje
7.2 majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
7.3 majetek krajem pronajatý a vypůjčený
8 Hospodaření příspěvkových organizací
8.1 příspěvková organizace v odvětví dopravy
8.2 příspěvkové organizace v odvětví kultury
8.3 příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí
8.4 příspěvkové organizace v odvětví školství
8.5 příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
9.1 obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
9.2 obchodní společnosti v odvětví dopravy
9.3 obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje
9.4 obchodní společnost v odvětví životního prostředí
9.5 ostatní společnosti
9.6 ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
10.1 finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům
10.2 finanční vztahy k regionální radě regionu soudržnosti moravskoslezsko
10.3 finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013
12 Závěr
13 Přílohy:
13.1 Grafická část
- Graf č. 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2007–2013
- Graf č. 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2007–2013
- Graf č. 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013
- Graf č. 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013
- Graf č. 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2013
13.2 Tabulková část
- Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2013 – PŘÍJMY
- Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2013 – VÝDAJE
- Tabulka č. 3 – Přehled akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2013
- Tabulka č. 4 – Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2013
- Tabulka č. 5 – Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2013
- Tabulka č. 6 – Přehled akcí MSK a globálních grantů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2007–2013 s čerpáním výdajů v roce 2013
- Tabulka č. 7 – Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2013
- Tabulka č. 8 – Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2013
- Tabulka č. 9 – Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2013
- Tabulka č. 10 – Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2013
- Tabulka č. 11 – Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2013
- Tabulka č. 12 – Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2013
- Tabulka č. 13 – Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2013
- Tabulka č. 14 – Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2013
- Tabulka č. 15 – Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2013
- Tabulka č. 16 – Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2013
- Tabulka č. 17 – Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2013
- Tabulka č. 18 – Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2013
- Tabulka č. 19 – Přehled výdajů v oblasti financí a správy majetku v roce 2013
- Tabulka č. 20 – Výsledek hospodaření za rok 2013 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
- Tabulka č. 21 – Výsledek hospodaření za rok 2013 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
- Tabulka č. 22 – Výsledek hospodaření za rok 2013 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
- Tabulka č. 23 – Výsledek hospodaření za rok 2013 u příspěvkových organizací v odvětví školství
- Tabulka č. 24 – Výsledek hospodaření za rok 2013 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
- Tabulka č. 25 – Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
- Tabulka č. 26 – Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
- Tabulka č. 27 – Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
- Tabulka č. 28 – Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
- Tabulka č. 29 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
- Tabulka č. 30 – Účetní výkazy za rok 2013 – Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
- Tabulka č. 31 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Rozvaha příspěvkových organizací kraje
- Tabulka č. 32 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
- Tabulka č. 33 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
- Tabulka č. 34 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
- Tabulka č. 35 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
- Tabulka č. 36 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
- Tabulka č. 37 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
- Tabulka č. 38 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
- Tabulka č. 39 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
- Tabulka č. 40 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
- Tabulka č. 41 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
- Tabulka č. 42 – Sumář účetních výkazů za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) ke dni 31. 12. 2013
13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013
Seznam použitých zkratek


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2013

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 rozpočet kraje na rok 2013. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 7.609.322 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6.280.193 tis. Kč a financováním ve výši 1.329.129 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.302.600 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 184.620 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 85.980 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 1.706.993 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 7.609.322 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 4.674.368 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 2.934.954 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2013 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2013 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.280.193 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 7.609.322 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2013 orgány kraje. V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.884.006 tis. Kč na 16.164.199 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.919.480 tis. Kč na 18.528.802 tis. Kč. Bylo provedeno 436 rozpočtových opatření, všechny byly schváleny radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 9.710.469 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 9.108.680 tis. Kč. Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 1.358.482 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2012 ve výši 1.332.535 tis. Kč a v rámci účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje souvisejícím zapojením prostředků úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 264.523 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2013 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z -1.329.129 tis. Kč na -2.364.603 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2013 saldo příjmů a výdajů částky -547.162 tis. Kč, což je výsledek o 1.817.441 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2013 činil 1.661.271 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2013 především u financujících položek (třída 8):

 • rozdíl ve výši 156.828 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků, neboť oproti předpokladu došlo ke zpoždění realizace projektů spolufinancovaných tímto úvěrem,
 • rozdíl ve výši 1 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem splácení úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem splacených prostředků v důsledku neobdržení všech očekávaných dotací určených na úhradu splátky úvěru,
 • rozdíl ve výši 401 tis. Kč – saldo v rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity - jednalo se o krátkodobé devizové operace vzniklé z důvodu přijetí evropských dotací u projektů přeshraniční spolupráce v EUR a jejich následné směny na CZK s využitím individuálního kurzu pro tuto směnu (spotová operace). Cílem bylo dosažení co nejvyššího zisku vzhledem k využívání pevného kurzu v účetnictví kraje stanoveného pro rok 2013,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 256 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových a nedaňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 6 280 193 16 164 199 16 366 846 101,3
z toho:
daňové příjmy 4 302 600 4 465 781 4 646 839 104,1
nedaňové příjmy 184 620 237 735 260 928 109,8
kapitálové příjmy 85 980 43 221 43 333 100,3
přijaté dotace 1 706 993 11 417 462 11 415 746 100,0
VÝDAJE celkem 7 609 322 18 528 802 16 914 008 91,3
z toho:
běžné výdaje 4 674 368 15 903 744 14 904 712 93,7
kapitálové výdaje 2 934 954 2 625 058 2 009 296 76,5
SALDO příjmů a výdajů -1 329 129 -2 364 603 -547 162 x
FINANCOVÁNÍ celkem 1 329 129 2 364 603 547 162 x
z toho:
zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2012 492 394 1 824 929 163 658 x
peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu -20 000 1 386 1 386 x
čerpání úvěrů 1 938 377 1 183 122 1 026 294 x
splátky úvěrů a návratných fin. prostředků -1 081 642 -644 834 -644 833 x
saldo krátkodobých devizových operací 0 0 401 x
nerealizované kurzové rozdíly 0 0 256 x

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši 6.280.193 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2013 počítal kraj s příjmy v celkové výši 16.164.199 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,3 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu.

V roce 2013 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 4.644.552 tis. Kč, tj. 104 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2013 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 020 000 1 020 000 1 065 641 104,5
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 16 661 111,1
Daň z příjmů fyzických osob srážková 110 000 110 000 111 178 101,1
Daň z příjmů právnických osob 1 050 000 1 030 000 1 097 468 106,6
Daň z příjmů právnických osob za kraje 20 600 21 702 21 702 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 085 000 2 267 000 2 331 902 102,9
Celkem 4 300 600 4 463 702 4 644 552 104,1

Daň z příjmů právnických osob za kraje (21.702 tis. Kč) byla v roce 2013 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2013 částky 4.622.850 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2013 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 4.280.000 tis. Kč, v průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen na 4.442.000 tis. Kč zejména z důvodu vyššího plnění příjmů z daně z přidané hodnoty v roce 2013 oproti původnímu předpokladu. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 4 % z důvodu významného přeplnění u daní z příjmů fyzických a právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Tyto přeplněné příjmy ve výši 180.850 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2013.

Na rozpočty krajů v roce 2013 měl negativní vliv zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, kterým došlo mimo jiné k navýšení sazeb u daně z přidané hodnoty na 21 % v základní sazbě a 15 % ve snížené sazbě. Tímto zákonem byl současně změněn zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), kdy od ledna roku 2013 došlo v pořadí již druhému snížení podílu, kterým se kraje podílejí na celostátním hrubém výnosu u DPH z 8,29 % na 7,86 % (tento podíl byl snížen poprvé již od 1. 1. 2012, a to z 8,92 % na 8,29 %). Současně byl snížen podíl u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z 8,92 % na 8,65 %. Tato úprava je pak platná do konce roku 2015.

Ve srovnání let 2013 a 2012 došlo, i přes výše popsané změny, k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 126.355 tis. Kč, tj. o 2,8 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2012 činil 102.947 tis. Kč (v roce 2013 se zastavil pokles spotřeby domácností a vlády, který negativně ovlivňoval inkaso DPH v roce 2012) a dále daň z příjmu fyzických osob s přírůstkem 31.867 tis. Kč, naopak u daně z příjmu právnických osob došlo k poklesu o 8.459 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2013 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících lednu a červenci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a září, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2013 činil 2.287 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2013 objemu 260.928 tis. Kč, tj. plnění na 110 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2013 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 80 684 80 648 100,0
Příjmy z úroků 29 148 38 048 130,5
Příjmy z pronájmu 36 792 36 799 100,0
Odvody příspěvkových organizací kraje 33 598 33 599 100,0
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 19 265 23 922 124,2
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 645 151,0
Přijaté sankční platby 8 162 9 972 122,2
Přijaté pojistné náhrady 3 697 3 707 100,3
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 160 3 376 106,8
Ostatní nedaňové příjmy 3 100 3 100 100,0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 509 2 322 92,6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 177 2 326 106,8
Příjmy z prodeje majetku 442 462 104,7
Kursové rozdíly v příjmech 0 2 x
Nedaňové příjmy celkem 237 735 260 928 109,8

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2013 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí, školství a zdravotnictví vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2012 a 2013 v úhrnné výši 80.648 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny poskytnuté návratné finanční výpomoci v celkové výši 50.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví školství a zdravotnictví se jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím k zajištění přenesení daňové povinnosti v rámci realizovaných projektů energetických úspor.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Tyto příjmy dosáhly v roce 2013 výše 38.048 tis. Kč. U příjmů z úroků došlo v meziročním srovnání k poklesu o 19 %, a to zejména z důvodu nové povinnosti vedení účtů kraje určených k příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci systému státní pokladny u České národní banky (kraj inkasoval ze zůstatků prostředků na těchto účtech od Ministerstva financí plnění nahrazující úrok ve výši 0,05 %). Dalším důležitým aspektem byly přetrvávající historicky nízké úrokové sazby. I přes zmíněné skutečnosti ovlivňující výši inkasovaných úroků dosáhly tyto příjmy v roce 2013 významné hodnoty. Tohoto stavu bylo dosaženo zejména trvale dobrou spoluprací s bankami, což přispělo ke skutečnosti, že bylo zachováno alespoň přiměřené úrokové zhodnocení, a to ať využitím samostatných produktů (zhodnocovací účty, termínované vklady, municipální konta apod.), nebo napojením účtů např. do systému fiktivního cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů. Uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků. Skutečné plnění činilo 30.300 tis. Kč. Ostatní příjmy z pronájmu dosáhly výše 6.499 tis. Kč. Významnou část v celkové výši 3.651 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Částka ve výši 1.800 tis. Kč představuje platbu DPH v souvislosti s příjmem z pronájmu Letiště Ostrava - Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků. Další část ve výši 959 tis. Kč byla tvořena příjmem z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, školství a zdravotnictví dosáhly celkové výše 33.599 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z investičních fondů příspěvkových organizací na akce reprodukce majetku kraje v celkové výši 21.930 tis. Kč (z toho 7.988 tis. Kč činily odvody od 2 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví – nemocnic na akci "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje"), dále odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 11.424 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství ve výši 245 tis. Kč.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 23.922 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let. V odvětví školství dosahují tyto příjmy výše 10.031 tis. Kč, z toho největší podíl představují vratky v rámci realizovaných globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 4.589 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy v odvětví životního prostředí ve výši 4.806 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 2.702 tis. Kč, v odvětví zdravotnictví ve výši 2.171 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 1.967 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 1.237 tis. Kč.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 22.645 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Sankční platby byly přijaty ve výši 9.972 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy ve výši 8.265 tis. Kč a v odvětví životního prostředí ve výši 596 tis. Kč. V odvětví dopravy představuje částka ve výši 7.142 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a částka ve výši 736 tis. Kč smluvní pokutu za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s.

V roce 2013 obdržel kraj na účet přijaté pojistné náhrady v celkové výši 3.707 tis. Kč. Jednalo se o plnění za škody na majetku ve správě kraje ve výši 2.179 tis. Kč a dále o plnění za škody na majetku svěřeném příspěvkovým organizacím kraje ve výši 1.528 tis. Kč.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti v celkové výši 3.376 tis. Kč byly tvořeny příjmy za zřízení věcných břemen ve výši 2.776 tis. Kč a dále příjmy za podnájem výstavní plochy a poskytnutí služeb v rámci prezentací na zahraničních veletrzích v celkové výši 600 tis. Kč.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představuje největší položku příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 3.100 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 43.333 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2013 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 6 533 6 606 101,1
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 20 708 20 747 100,2
Ostatní investiční příjmy 15 980 15 980 100,0
Kapitálové příjmy celkem 43 221 43 333 100,3

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2013 příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 27.353 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 112 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Mezi objemově nejvýznamnější patří příjmy z prodeje budovy a pozemku v k. ú. Butovice ve výši 9.000 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemku v k. ú. Mariánské Hory ve výši 7.907 tis. Kč, ze směny budov a pozemků v k. ú. Havířov-město s finančním vyrovnáním za rok 2013 ve výši 2.476 tis. Kč a z prodeje budovy včetně pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí ve výši 2.238 tis. Kč.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 15.980 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2013 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.418.324 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 10.756.304 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 113.129 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 640.659 tis. Kč,
 • od Národního fondu 1.290 tis. Kč,
 • od mezinárodních institucí 14.157 tis. Kč,
 • od ostatních rozpočtů ústřední úrovně 1.479 tis. Kč a
 • od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obce) 4.435 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Objemy přijatých dotací v roce 2013 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2013 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2013
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 133 751
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 409 463
Ministerstvo dopravy 198 587
Ministerstvo práce a sociálních věcí 161 286
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 132 285
Ministerstvo pro místní rozvoj 34 146
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 34 146
Ministerstvo financí 120 718
z toho Souhrnný dotační vztah 113 129
z toho ISPROFIN: 809
Ministerstvo životního prostředí 27 720
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 27 720
Ministerstvo zemědělství 6 679
Ministerstvo vnitra 36 313
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 7 438
Ministerstvo zdravotnictví 18 462
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 271
Ministerstvo kultury 2 681
Ministerstvo průmyslu a obchodu 245
Státní fond dopravní infrastruktury 14 869
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 14 869
Státní fond životního prostředí 498
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 236
Úřad vlády České republiky 350
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 10 756 304
Ostatní zdroje:
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 640 659
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 640 659
Národní fond 1 290
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 290
Mezinárodní instituce 14 157
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 14 157
Ostatní rozpočty ústřední úrovně 1 480
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 480
Kraje v rámci ČR 1 614
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 166
Obce v rámci ČR 2 821
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 821
CELKEM ostatní zdroje 662 020
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 11 418 324
z toho ISPROFIN: 809
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 288 000

Z celkově přijatých dotací v roce 2013 v objemu 11.418.324 tis. Kč byly prostředky ve výši 2.539 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2013 do státního rozpočtu a prostředky ve výši 39 tis. Kč do rozpočtů ostatních krajů z důvodu vyúčtování provozu videokonference za 2. pololetí roku 2012.

Přílohou č. 5 zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 113.129 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2013 dotace v celkové výši 640.659 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na jednotlivé akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Od Národního fondu obdržel kraj neinvestiční dotace v celkové výši 1.290 tis. Kč. Jednalo se o prostředky účelově určené na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a poskytnuté na realizaci 2 projektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, a to na projekt "Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství" ve výši 1.084 tis. Kč a na projekt "Technická pomoc - Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2011–2013" ve výši 206 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů obdržel kraj finanční prostředky od mezinárodních institucí v celkové výši 14.157 tis. Kč. Jednalo se o úhradu evropského podílu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, a to u 2 projektů - "Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji" ve výši 163 tis. Kč a projekt "Rekonstrukce úseku silnice Turzovka – Bílá – II. etapa" ve výši 13.994 tis. Kč.

Dále byly přijaty neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně – Domu zahraniční spolupráce v celkové výši 1.480 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví školství, a to v rámci Komunitárních programů.

Na základě smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Lázně s chutí Moravy a Slezska" mezi Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, Zlínským krajem a Jihomoravským krajem byly na účet kraje přijaty neinvestiční prostředky ve výši 750 tis. Kč. Dotace na rok 2013 podléhala finančnímu vypořádání dotací za rok 2013 a v rámci vyúčtování byly jednotlivým krajům vráceny v roce 2014 nevyčerpané prostředky v celkovém objemu 93 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotaci vztahující se ke 2. pololetí roku 2012 a dotaci na rok 2013 v celkové výši 698 tis. Kč. Dotace na 2. pololetí roku 2012 byla vyúčtována a nespotřebovaná část ve výši 39 tis. Kč jednotlivým krajům vrácena. Dotace na rok 2013 podléhala finančnímu vypořádání dotací za rok 2013 a v rámci vyúčtování byly jednotlivým krajům vráceny v roce 2014 nevyčerpané prostředky v celkovém objemu 90 tis. Kč. V rámci projektu spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů "Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji" přijal kraj od Olomouckého kraje celkem 166 tis. Kč. Jedná se o víceletý projekt, jehož zúčtování dosud neproběhlo.

Dále kraj obdržel finanční prostředky od obcí v celkové výši 2.821 tis. Kč. Jednalo se o prostředky účelově určené na kofinancování 2 akcí spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, a sice o investiční dotaci od statutárního města Ostrava ve výši 2.071 tis. Kč na realizaci projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká" a o investiční dotaci od města Frýdlant nad Ostravicí ve výši 750 tis. Kč na realizaci projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II". Jedná se o víceleté projekty, jejichž zúčtování dosud neproběhlo.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši 7.609.322 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2013 výše 18.528.802 tis. Kč, z toho běžných výdajů 15.903.744 tis. Kč a kapitálových výdajů 2.625.058 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2012. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2013 dosáhlo výše 16.914.008 tis. Kč, což představuje plnění na 91 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 94 % a kapitálové výdaje na 77 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2013 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Čerpání UR (%)
Běžné výdaje 4 674 368 15 903 744 14 904 712 93,7
Kapitálové výdaje 2 934 954 2 625 058 2 009 296 76,5
Výdaje celkem 7 609 322 18 528 802 16 914 008 91,3

Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Čerpání UR (%)
Doprava 3 656 483 3 117 879 3 020 238 96,9
Krizové řízení 55 740 123 042 95 560 77,7
Kultura 300 263 317 795 275 025 86,5
Prezentace kraje a ediční plán 15 222 25 631 17 210 67,1
Regionální rozvoj 121 968 254 201 152 934 60,2
Cestovní ruch 55 699 81 683 52 603 64,4
Sociální věci 427 312 489 356 399 370 81,6
Školství 1 218 901 11 687 342 11 254 916 96,3
Územní plánování a stavební řád 2 500 3 539 1 231 34,8
Zdravotnictví 917 807 1 134 123 936 979 82,6
Životní prostředí 105 596 175 930 105 883 60,2
Finance a správa majetku 209 402 611 812 130 269 21,3
Činnost zastupitelstva kraje 51 412 46 837 39 551 84,4
Vlastní správní činnost kraje 462 886 449 594 422 326 93,9
Ostatní 8 131 10 039 9 914 98,8
Výdaje celkem 7 609 322 18 528 802 16 914 008 91,3

1.2.1 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku

Celkový objem prostředků na výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje (mimo oblastí finance a správa majetku, činnost zastupitelstva kraje, vlastní správní činnost kraje a ostatní) ve schváleném rozpočtu na rok 2013 činil 6.877.491 tis. Kč, upravený rozpočet dosáhl výše 17.410.521 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků k 31. 12. 2013 pak činilo 16.311.948 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 94 %.

Pro oblast financí a správy majetku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 vyčleněny prostředky ve výši 209.402 tis. Kč, během roku 2013 byl upravený rozpočet navýšen na 611.812 tis. Kč, z toho rozpočet zařazených rezerv činil celkem 463.414 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 130.269 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích a v oblasti financí a správy majetku včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.2.2 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 40.635 tis. Kč byl během roku 2013 upraven na částku 39.977 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje za rok 2013 činily 33.026 tis. Kč, tj. 83 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.8).

Tabulka 1.8: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje v roce 2013 (v tis. Kč)
Pol. Činnost zastupitelstva kraje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Čerpání UR (%)
5019 Ostatní platy 600 600 434 72,3
5021 Ostatní osobní výdaje 500 22 22 100,0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 171 21 171 21 081 99,6
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 413 277 67,0
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 870 1 891 1 890 99,9
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 052 2 052 1 939 94,5
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 0 0 x
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 210 210 148 70,3
5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
Mzdové výdaje včetně odvodů 27 025 26 374 25 790 97,8
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 190 190 148 77,8
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 745 717 96,3
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 761 624 315 50,4
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 1 000 706 70,6
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 320 320 255 79,6
5163 Služby peněžních ústavů 10 10 6 60,0
5164 Nájemné 170 170 97 56,8
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 429 335 78,0
5167 Služby školení a vzdělávání 118 118 63 53,7
5169 Nákup ostatních služeb 499 626 459 73,4
5171 Opravy a udržování 620 470 313 66,6
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 050 1 360 1 192 87,6
5175 Pohoštění 1 670 1 770 1 532 86,5
5176 Účastnické poplatky na konference 80 80 0 0,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 220 155 125 80,5
5194 Věcné dary 130 226 174 77,2
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (příspěvek Asociaci krajů) 1 000 700 700 100,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 24 24 100,0
5492 Dary obyvatelstvu 0 10 10  
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 107 70 67 95,3
5901 Nespecifikované rezervy 5 000 4 455 0 0,0
Provozní výdaje 13 610 13 602 7 236 53,2
Celkem běžné výdaje 40 635 39 977 33 026 82,6

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále výdaje na pohoštění a cestovní náhrady. Nižší čerpání provozních výdajů ve výši 53 % bylo způsobeno hlavně nevyužitím prostředků nespecifikované rezervy.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 11.050 tis. Kč byl během roku 2013 upraven na částku 7.015 tis. Kč. Prostředky byly určeny na hardwarové vybavení a obnovu vozového parku. Skutečné kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva kraje za rok 2013 činily 6.673 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu.

1.2.3 Výdaje na vlastní správní činnost kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 371.351 tis. Kč byl během roku 2013 navýšen na částku 379.451 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje za rok 2013 činily 367.004 tis. Kč, tj. 96,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.9).

Tabulka 1.9: Běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje v roce 2013 (v tis. Kč)
Pol. Vlastní správní činnost kraje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Čerpání UR (%)
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 224 500 230 338 229 921 99,8
5019 Ostatní platy 0 10 10 100,0
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 1 723 1 452 84,3
5024 Odstupné 0 860 622 72,3
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 56 125 58 093 57 895 99,7
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 205 21 169 21 038 99,4
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 960 1 081 973 90,0
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 228 1 047 85,3
Mzdové výdaje včetně odvodů 305 090 314 502 312 957 99,5
5131 Potraviny 10 10 4 43,1
5132 Ochranné pomůcky 120 80 50 62,8
5133 Léky a zdravotnický materiál 40 25 10 40,0
5134 Prádlo, oděv a obuv 130 130 105 80,5
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 700 400 257 64,2
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 585 3 309 3 263 98,6
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 160 3 364 2 994 89,0
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 100 100 9 9,4
5151 Studená voda 560 560 553 98,7
5152 Teplo 4 030 3 430 2 895 84,4
5154 Elektrická energie 5 500 4 110 4 104 99,9
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 600 1 403 87,7
5161 Služby pošt 1 255 1 005 1 003 99,8
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 135 1 235 1 190 96,3
5163 Služby peněžních ústavů 50 50 47 93,6
5164 Nájemné 65 205 40 19,3
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 685 3 092 1 654 53,5
5167 Služby školení a vzdělávání 3 180 2 286 2 146 93,9
5169 Nákup ostatních služeb 29 545 28 500 22 978 80,6
5171 Opravy a udržování 5 211 4 625 4 372 94,5
5172 Programové vybavení 394 394 275 69,9
5173 Cestovné 4 665 4 635 3 594 77,5
5175 Pohoštění 400 400 370 92,4
5176 Účastnické poplatky na konference 300 300 161 53,6
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 80 20 25,1
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 4 0 0,0
5191 Zaplacené sankce 0 10 10 99,9
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 192 187 159 85,0
5194 Věcné dary 15 0 0 x
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0 272 272 100,0
5361 Nákup kolků 50 50 31 62,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 500 80 15,9
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 1 0 0,0
Provozní výdaje 66 261 64 950 54 047 83,2
Celkem běžné výdaje 371 351 379 452 367 004 96,7

Největší objem běžných výdajů určených na vlastní správní činnost kraje představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 byl radou kraje stanoven na 676 a v průběhu roku 2013 k jeho navýšení ani snížení nedošlo.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 11.185 tis. Kč byl během roku 2013 upraven na částku 10.059 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 4.154 tis. Kč, tj. 41,3 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).

V rámci vlastní správní činnosti kraje byl schválen rozpočet výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 80.350 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2013 upraven na částku 60.051 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 51.136 tis. Kč, tj. 85,2 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007–2013).

V roce 2013 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a ve vybraných případech externě společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. Tato společnost realizovala v roce 2013 pro Moravskoslezský kraj 9 zcela nových zadávacích řízení, zároveň dokončovala zadávací řízení realizovaná na základě rámcové smlouvy, jejíž platnost skončila k 31. 12. 2012. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2013 uhrazeno celkem 9.268 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.2.4 Ostatní výdaje

Rozpočet kraje dále obsahuje akce, které nelze taxativně přiřadit do konkrétního odvětví. V roce 2013 se jednalo především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu, o výdaje související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a s volbou prezidenta ČR. Ve schváleném rozpočtu byly na tyto výdaje vyčleněny prostředky ve výši 8.131 tis. Kč, v průběhu roku 2013 byly navýšeny na 10.039 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2013 celkem 9.914 tis. Kč.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2012 hodnoty 10.368 mil. Kč, přesuny prostředků Sociálního fondu a Fondu životního prostředí proběhly v objemu 29 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 10.397 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2013 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 1.329.129 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2013, byl stejně jako v předešlých letech, částečně postaven na financování využitím části volných zdrojů roku 2012 v celkové výši 492.394 tis. Kč, dále na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků v celkové výši 1.938.377 tis. Kč a rozpočtovaných splátek těchto půjčených prostředků ve výši 1.081.642 tis. Kč. Zapojením zdrojů roku 2012 a cizích návratných zdrojů financování byla výše zdrojů a výdajů vyrovnaná.

Tabulka 1.10: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2013 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2012 492 394 1 824 929 163 658
Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem -20 000 1 386 1 386
z toho:
převod do Fondu životního prostředí MSK -20 000 -28 284 -28 284
zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 24 980 24 980
zapojení Regionálního rozvojového fondu 0 2 600 2 600
zapojení Zajišťovacího fondu 0 2 090 2 090
Čerpání úvěrů celkem 1 938 377 1 183 122 1 026 294
z toho:
čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia Regional Infra II 530 500 366 000 366 000
čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů 1 407 877 817 122 660 294
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -1 081 642 -644 834 -644 833
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000
úhrada splátky části úvěru od ČSOB -970 219 -533 411 -533 410
úhrada splátky návratných finančních prostředků od SFDI -1 423 -1 423 -1 423
Saldo krátkodobých devizových operací 0 0 401
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 256
CELKEM 1 329 129 2 364 603 547 162

Od počátku roku 2013 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2012, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2013 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2012 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2013, z částky 492.394 tis. Kč na částku 1.824.929 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a akce reprodukce majetku kraje, u kterých došlo k prodloužení či přesunu doby realizace a prostředků zapojených k úhradě ostatních závazků v oblasti samosprávných činností kraje, zejména souvisejících se smluvními závazky roku 2012. V průběhu roku byly mimo rozpočet kraje na rok 2013 vyčleněny finanční prostředky ve výši 28.284 tis. Kč, které představují převod do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, přičemž z této částky byly zapojeny a současně použity v rámci rozpočtu kraje na rok 2013 prostředky ve výši 24.980 tis. Kč. Dále byly v roce 2013 v rámci rozpočtu kraje na rok 2013 zapojeny a současně použity prostředky Zajišťovacího fondu ve výši 2.090 tis. Kč a prostředky Regionálního rozvojového fondu ve výši 2.600 tis. Kč.

V průběhu roku 2013 došlo k souhrnným rozpočtovým úpravám v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů byla mimo jiné snížena o 436.808 tis. Kč rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce od Československé obchodní banky, a.s., pro rok 2013 a dále byl snížen rozpočet čerpání úvěrových rámců pro rok 2013, a to od Československé obchodní banky, a.s., o částku 590.755 tis. Kč a Evropské investiční banky o částku 164.500 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2013 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -2.364.603 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.364.603 tis. Kč). Podrobně jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.10.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2013 dosáhla výše 2.187.179 tis. Kč.

Tabulka 1.11: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2013
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Česká republika Infrastruktura v Moravskoslezském kraji)
550 000
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
1 316 000
Československá obchodní banka
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů)
321 179
Celkem 2 187 179

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných mezinárodních společností.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, dosáhl k 31. 12. 2013 výše 14,02 %. Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu 20 %.

K plnění dalšího ukazatele je kraj zavázán Smlouvou o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005 a která je účinná do konce roku 2018. Zastupitelstvo kraje současně usnesením č. 6/415 ze dne 19. 9. 2013 konstatovalo, že považuje současné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji uzavřené s EIB v roce 2005 za dostačující. Ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům. Hraniční hodnotou je v tomto případě 50 %. Do hodnoty celkového zadlužení se zde započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouhodobé závazky. Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace. K 31. 12. 2013 dosáhl tento ukazatel hodnoty 17,51 %.

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005–2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 6 tranší je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2013 kraj splatil 110 mil. Kč (v červnu 10 mil. Kč, září 20 mil. Kč, prosinci 80 mil. Kč). K 31. 12. 2013 činí objem nesplacených finančních prostředků 550.000 tis. Kč.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt musí být dokončen do 31. 12. 2015. V prosinci 2011 byla čerpána 1. tranše úvěrového rámce ve výši 350.000 tis. Kč. Jistina této tranše bude splácena v letech 2016 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 35.000 tis. Kč. V říjnu 2012 byla čerpána 2. tranše úvěrového rámce ve výši 600.000 tis. Kč. Jistina této tranše bude splácena rovněž v letech 2016 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 60.000 tis. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2014, bylo v průběhu roku 2013 upraveno plánované čerpání tohoto úvěru pro rok 2013 z částky 530.500 tis. Kč na částku 366.000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 21/1564 ze dne 25. 7. 2013 rozhodla čerpat 3. tranši úvěrového rámce ve výši 366.000 tis. Kč. Tato tranše byla na účet Moravskoslezského kraje připsána dne 14. 8. 2013. Jistina 3. tranše bude splácena v letech 2019 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 52.285,7 tis. Kč. Aktuální nesplacený zůstatek dosud načerpaných úvěrových tranší k 31. 12. 2013 činí 1.316.000 tis. Kč. Zbývající část úvěrového rámce má kraj možnost odčerpat do 30. 9. 2015. Použití 1., 2. a 3. tranše úvěrového rámce na konkrétní projekty je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 1.12: Přehled projektů z části financovaných 1., 2. a 3. tranší EIB (v tis. Kč)
Název akce Použití 1. tranše v letech 2011 a 2012 Použití 2. tranše v letech 2012 a 2013 Výše 3. tranše Použití 3. tranše k 31. 12. 2013
Modernizace škol ve stavebnictví 1 911 1 120 0 0
Vozidla pro život 2 163 1 824 0 0
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 3 873 7 249 0 0
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě 4 979 0 0 0
Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu 5 790 0 0 0
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 14 500 1 940 0 0
Mosty 2010 34 660 0 0 0
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 39 500 3 128 0 0
Silnice 2009 - obchvat Opava 112 624 86 188 0 0
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě 0 19 816 0 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 0 171 4 771 4 771
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 0 0 3 628 1 651
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III 0 0 3 298 3 298
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 0 0 7 225 5 634
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V 0 0 255 0
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. 0 1 000 9 892 6 915
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. 0 0 7 800 5 627
VIA Lyžbice 0 18 101 25 810 18 841
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 0 0 26 430 21 715
Silnice 2010 0 26 325 10 989 10 989
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 0 26 033 7 391 7 391
Silnice 2011 0 97 000 55 720 55 720
Silnice 2011 - II. etapa 0 2 500 31 972 31 972
Silnice III/4689 Petrovice 0 1 550 23 281 15 018
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p. o., na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 0 2 184 0 0
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 39 834 3 076 2 071
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 0 16 893 501 0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 0 33 035 1 577 0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku 0 19 569 0 0
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 50 728 22 871 17 301
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 0 0 1 450 0
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 0 0 2 373 4
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech 0 0 520 190
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středních vzdělání v Ostravě 0 0 491 491
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 0 0 680 177
Rekontrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 0 0 1 000 307
Rekontrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 0 0 1 500 425
Celkem akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 220 000 456 190 254 500 210 507
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 110 385 0 0 0
Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp. 2824 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava - Mariánské Hory) 19 615 0 0 0
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 111 000 0 0
Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 0 500 9 500 9 500
Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 19 310 0 0
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0 0 22 000 19 227
Rekonstrukce mostů 480-001, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 5 000 80 000 80 000
Rekonstrukce kuchyně (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0 8 000 0 0
Celkem akce reprodukce majetku kraje 130 000 143 810 111 500 108 727
Celkem 350 000 600 000 366 000 319 234

Pozn.: Nedočerpané finanční prostředky 3. tranše ve výši 46.766 tis. Kč byly použity na financování výše uvedených akcí, které plynule pokračovalo na počátku roku 2014.

Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s.

Za účelem pokrytí zvýšených finančních potřeb kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2010 až 2013 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.500.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů probíhalo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, maximální doba splatnosti každého z těchto dílčích úvěrů je stanovena nejpozději k datu 31. 12. 2015. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčil. Usnesením č. 21/1726 dne 21. 9. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Obsahem předmětného dodatku je zpřesnění účelu smlouvy, kdy nově bylo umožněno použít část prostředků úvěrového rámce i na úhradu vlastního podílu kraje.

Počáteční celkový nesplacený zůstatek dílčích úvěrů k 1. 1. 2013 činil 194.296 tis. Kč. Pro rok 2013 bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s využitím části tohoto úvěru ve výši 1.407.877 tis. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se zpožděním realizací projektů s ohledem na pozdější vyhlášení výzev, dále z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele a s tím související změny v harmonogramech jednotlivých projektů došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2014, bylo sníženo plánované čerpání dílčích úvěrů pro rok 2013, a to na částku 817.122 tis. Kč. Od počátku roku 2013 do 31. 12. 2013 kraj odčerpal finanční prostředky ve výši 660.294 tis. Kč. Snížena byla rovněž rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce pro rok 2013, a to z 970.219 tis. Kč na 533.411 tis. Kč. Od počátku roku 2013 do 31. 12. 2013 bylo splaceno celkem 533.410 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2013 činí 321.179 tis. Kč, z toho nesplacená výše úvěru použitého na úhradu vlastního podílu kraje činí 59.266 tis. Kč a nesplacená výše úvěru na výdaje neuznané ze strany řídících orgánů činí 23.409 tis. Kč.

Tabulka 1.13: Přehled projektů financovaných v roce 2013 z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a.s. (v tis. Kč)
Název akce Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013 Splaceno k 31. 12. 2013 Čerpáno k 31. 12. 2013 Zůstatek ke splacení *)
Jesenická magistrála 0,00 0,00 2 284,55 2 284,55
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 485,21 485,21 0,00 0,00
VIA Lyžbice 5 051,30 0,00 14 722,69 19 773,99
Silnice 2009 - obchvat Opava 64 551,53 59 149,52 0,00 5 402,01
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 584,18 0,00 0,00 584,18
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 0,00 0,00 30 348,99 30 348,99
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 3 040,31 0,00 0,00 3 040,31
Silnice 2010 16 761,35 48 752,09 41 820,84 9 830,10
Mosty 2010 50,47 0,00 0,00 50,47
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 1 692,49 22 975,62 21 307,51 24,38
Silnice 2011 0,00 99 802,81 120 344,43 20 541,62
Silnice 2011 - II. etapa 0,00 54 213,35 75 620,79 21 407,43
Silnice III/4689 Petrovice 772,73 13 048,47 37 413,75 25 138,01
Rekonstrukce úseku silnice Turzovka – Bílá - II. etapa 14 426,30 14 426,30 0,00 0,00
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 0,00 0,00 0,00 0,00
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 6 293,15 19 843,39 13 592,81 42,57
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 50,99 0,00 0,00 50,99
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III 0,00 0,00 1 874,95 1 874,95
Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji 0,00 299,14 4 504,94 4 205,79
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 8 530,73 1 437,00 0,00 7 093,73
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 1 405,28 0,00 0,00 1 405,28
Modernizace škol ve stavebnictví 6 529,27 20 366,78 14 654,09 816,59
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 23,02 6 537,53 6 537,53 23,02
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 965,25 15 766,92 24 983,63 10 181,96
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 0,00 0,00 2 865,86 2 865,86
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 24 225,98 24 292,58 12 324,63 12 258,03
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 0,00 28 981,51 38 945,65 9 964,14
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) 503,45 503,45 0,00 0,00
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. 0,00 44 363,57 44 983,76 620,19
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. 0,00 0,00 9 733,90 9 733,90
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 19 190,52 0,00 40 075,24 59 265,76
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 0,00 11 769,94 13 221,76 1 451,82
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 0,00 3 249,69 3 249,69 0,00
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně 0,00 1 364,51 4 980,60 3 616,08
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické díly ve Městě Albrechticích 4 394,36 11 585,82 9 275,61 2 084,15
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71 366,06 0,00 0,00 366,06
Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení 2 553,39 2 553,39 4 970,05 4 970,05
Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555 15,26 0,00 0,00 15,26
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 96,11 0,00 0,00 96,11
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p. o., na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 11 393,62 10 064,81 0,00 1 328,81
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 0,00 5 695,23 14 747,07 9 051,85
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice 0,00 2 522,72 2 522,72 0,00
Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení 183,32 5 411,31 5 267,45 39,46
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 0,00 0,00 1 003,96 1 003,96
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 0,00 0,00 1 741,76 1 741,76
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 0,00 0,00 2 400,99 2 400,99
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských 0,00 2 709,10 4 709,92 2 000,83
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně 0,00 0,00 1 259,50 1 259,50
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III 0,00 0,00 9 320,69 9 320,69
MECHATRONIKA 159,89 0,00 8 637,61 8 797,49
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 0,00 0,00 4 851,95 4 851,95
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI 0,00 0,00 941,29 941,29
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII 0,00 1 238,47 2 265,69 1 027,21
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě 0,00 0,00 2 668,99 2 668,99
Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra 0,00 0,00 997,31 997,31
Podpora přírodovědných předmětů 0,00 0,00 1 676,57 1 676,57
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 0,00 0,00 641,90 641,90
CELKEM 194 295,52 533 410,21 660 293,60 321 178,90

*) Pozn.: Celková výše nesplaceného úvěru za roky 2010 až 2013.

Návratné finanční zdroje od Státního fondu dopravní infrastruktury

Usnesením č. 20/1600 ze dne 22. 6. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje přijmout návratné finanční prostředky na rok 2011 od Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování výstavby, modernizace a oprav silnic spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v maximální výši 120.500 tis. Kč. Následně zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 21. 9. 2011 usnesením č. 21/1727 přijmout další návratné prostředky od SFDI, a to v maximální výši 144.500 tis. Kč. Prostředky byly určeny k zajištění plynulého financování provedených prací na silnicích spolufinancovaných z fondů EU do doby poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, v roce 2011. Do konce roku 2011 kraj využil z celkového maximálního objemu 265.000 tis. Kč finanční prostředky v objemu 129.930 tis. Kč. V letech 2011 a 2012 bylo krajem celkem splaceno 128.507 tis. Kč. Zbývající část nesplacených finančních prostředků ve výši 1.423 tis. Kč byla uhrazena krajem v průběhu roku 2013. K 31. 12. 2013 byly tedy tyto návratné finanční prostředky zcela splaceny.

Kontokorentní úvěr České spořitelny, a.s.

Na základě výběrového řízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/23/1 ze dne 22. 12. 2004 o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 500.000 tis. Kč se společností Česká spořitelna, a. s. Smlouva o kontokorentním úvěru byla uzavřena dne 17. 1. 2005. Usnesením č. 2/33 ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro rok 2013. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru byl uzavřen dne 20. 12. 2012. Kontokorentní úvěr byl určen výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou (inkasem sdílených daní) a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2013 s podmínkou, že jeho stav musí být k datu 31. 12. nulový. K 31. 12. 2013 nebylo Moravskoslezským krajem uskutečněno čerpání kontokorentního úvěru a k tomuto datu došlo také k ukončení smlouvy o kontokorentním úvěru, a to z důvodu vyššího inkasa sdílených daní v roce 2013, které je spojeno s příznivějším vývojem ekonomiky.

Úvěrový rámec České spořitelny a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014–2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/413 ze dne 19. 9. 2013 uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Českou spořitelnou, a.s., a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 24. 9. 2013. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2018. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce).

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2013 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje, vyjma depozitního účtu, účtu sdružených prostředků (pro tzv. mikropůjčky) a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH, 1.815,2 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 81 aktivních bankovních účtech (z toho 4 účtech termínovaných vkladů) vedených u 8 bank (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s., PPF Banka, a.s. a J&T Banka, a.s.).

Výše uvedené prostředky ve výši 1.815,2 mil. Kč byly rozmístěny takto:

 • 156,8 mil. Kč na účtech peněžních fondů (Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje – napojen do systému cash-poolingu s vyšším úrokovým zhodnocením, Zajišťovací fond, Sociální fond a Regionální rozvojový fond s nastaveným fixním zvýhodněným úročením),
 • 519,0 mil. Kč na termínovaných účtech, z toho:
  1. 150,0 mil. Kč na dlouhodobém (tříletém) termínovaném vkladu u Raiffeisenbank, a.s., s 3měsíční výpovědní lhůtou a měsíčním připisováním úroků na účet kraje,
  2. 369,0 mil. Kč na 2 speciálních zhodnocovacích účtech s 3měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky, a.s., které jsou založeny na principu krátkodobých termínovaných vkladů a čtvrtletním připisováním úroků na účet kraje a 1 spořícím účtu u téže banky s 33denní výpovědní lhůtou,
 • 346,0 mil. Kč na zhodnocovacích spořících účtech u PPF Banky, a.s., bez výpovědní lhůty,
 • 509,2 mil. Kč na účtech napojených do systému tzv. cash-poolingu, který umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Z uvedené částky tvoří 295,1 mil. Kč prostředky, které jsou uloženy na účtech globálních grantů. Do tohoto systému jsou dále napojeny i účty 69 příspěvkových organizací kraje, které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2013 prostředky ve výši 827,0 mil. Kč,
 • 2,0 mil. Kč na účtech školských prostředků,
 • 279,2 mil. Kč na ostatních účtech určených pro projekty EU a účtech určených pro běžný platební styk,
 • 3,0 mil. Kč na devizových účtech.

1.5 Sdružené prostředky – peněžní operace uskutečňující se mimo rozpočet kraje

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 uzavřít Smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi krajem a statutárním městem Ostrava za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji. Cílem programu je umožnit získání úvěrů malým a středním podnikatelům vykonávající podporovanou ekonomickou činnost po dobu maximálně do 3 let ode dne vzniku příslušného oprávnění k výkonu této činnosti v Moravskoslezském kraji. Podpora probíhá prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů, a to formou poskytování mikropůjček.

Na základě výše uvedené smlouvy vložilo na účet sdružených prostředků Statutární město Ostrava dne 18. 3. 2013 finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč. Dne 28. 3. 2013 byly na účet sdružených prostředků (tj. mimo rozpočet kraje) převedeny prostředky Regionálního rozvojového fondu Moravskoslezského kraje ve výši 2.500 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši maximálně 500 tis. Kč s žadatelem o úvěr neuro media s.r.o. na projekt "Smart & clever solution for slomo & video switcher". Prostředky nebyly k 31. 12. 2013 vyplaceny.

1.6 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje krajský úřad orgány kraje o výsledcích těchto kontrol. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje v roce 2013 rozhodovala v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech rozhodoval o uložení odvodu do rozpočtu kraje krajský úřad. Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje) a v neposlední řadě také v Kontrolním řádu krajského úřadu, který upravuje vztah krajského úřadu (kontrolního orgánu) ke kontrolované osobě, práva a povinnosti kontrolního orgánu, formální a procesní stránku kontroly, případně postup řešení důsledků kontrolních zjištění.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 100 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 6 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 626 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 19 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Ve 4 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 66 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2013 provedeno odborem kontroly a interního auditu celkem 107 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem ve 35 případech v celkové výši 3.552 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu grantová schémata Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji, Síť sociální integrace, Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch. V roce 2013 se při kontrolách ex-post těchto projektů kontrolovaly povinnosti, které byly konečným uživatelům stanoveny pro období udržitelnosti (výstupy akce, udržitelnost pracovních míst apod.). V průběhu roku 2013 nebylo porušení rozpočtové kázně zjištěno.

V roce 2013 probíhaly dále veřejnosprávní kontroly zaměřené zejména na grantové projekty financované z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu pověřen výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Vzhledem k tomu, že tyto globální granty jsou financovány zálohově a stejně tak i grantové projekty z nich financované, probíhají veřejnosprávní kontroly na místě již v průběhu realizace projektů (min. 1× za dobu realizace projektu) a výdaje jsou příjemcům podpory vyúčtovávány průběžně na základě doložených účetních dokladů a vyúčtování poskytnuté zálohy. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílí, projekty jsou financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuruje jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2013 bylo porušení rozpočtové kázně konstatováno celkem v 33 případech v celkové částce 13.412 tis. Kč.

2 Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investiční, tak neinvestiční.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2013 dosáhly celkové výše 2.354.165 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.173.665 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 180.500 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 80 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 536 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 1.177.949 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo v některých případech ovlivněno prodlouženými procesy správních řízení na vydání stavebních povolení a na schválení žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nebo zpožděním zadávacích řízení.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.14: Reprodukce majetku kraje dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje 2013
Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 865 109,0 712 131,1 82,3
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 536,0 536,0 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 1 488 520,4 1 177 948,7 79,1
Celkem 2 354 165,4 1 890 615,8 80,3

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 508.522 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet navýšen na částku 865.109 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 685.060 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 180.049 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 356.587 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením části účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2012.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2013 činilo 712.131 tis. Kč, tj. 82 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 152.978 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 143.359 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2014 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví zdravotnictví, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 133.176 tis. Kč. Na toto navýšení měla největší vliv akce "Rekonstrukce stravovacího provozu" pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvkovou organizaci, kde došlo k navýšení rozpočtu akce o 43.802 tis. Kč. Dále se jednalo zejména o pokračující akci "Vybudování pavilonu interních oborů" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci, kde došlo k navýšení rozpočtu o 15.107 tis. Kč, a dále o akci "Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení" rovněž pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci s navýšením rozpočtu o 19.895 tis. Kč.

Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví dopravy, a to o částku 125.334 tis. Kč. Na toto navýšení měla největší vliv akce "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" realizovaná příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, kde došlo k navýšení rozpočtu o 86.000 tis. Kč, a dále pokračující akce "Okružní křižovatka Třanovice", kde byl navýšen rozpočet akce o 8.844 tis. Kč zapojením části účelového přebytku hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012 do rozpočtu roku 2013. V závěru roku 2013 Moravskoslezský kraj rozhodl o vypořádání technického zhodnocení na majetku kraje, které realizovala společnost JOB AIR Technic, a. s.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.15: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví 2013
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 148 245,0 273 578,9 266 053,2 97,2
Finance a správa majetku 18 892,0 20 392,1 19 076,4 93,5
Krizové řízení 0,0 2 896,8 2 896,7 100,0
Kultura 74 550,0 85 327,0 43 722,6 51,2
Cestovní ruch 0,0 3 602,3 2 550,8 70,8
Sociální věci 59 282,0 81 036,0 75 863,7 93,6
Školství 42 750,0 105 439,6 100 001,1 94,8
Zdravotnictví 141 768,0 274 944,6 190 322,0 69,2
Územní plánování a stavební řád 800,0 785,3 785,3 100,0
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 22 235,0 17 106,8 10 859,4 63,5
Celkem 508 522,0 865 109,3 712 131,1 82,3

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2013 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 273.579 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 151.428 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 122.151 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 266.053 tis. Kč, tj. 97 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2013 vyčleněny finanční prostředky ve výši 231.267 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na akce:

 • Souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 116.000 tis. Kč,
 • Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice ve výši 92.898 tis. Kč,
 • Okružní křižovatka Třanovice ve výši 8.844 tis. Kč,
 • Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 6.000 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.525 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2014 na dofinancování akce "Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice".

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2013 vyčleněno 42.312 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 42.161 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 151 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 42.311 tis. Kč, což je 100 % rozpočtovaných výdajů.

V roce 2013 došlo k dofinancování akce "Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy". Moravskoslezský kraj na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/815 ze dne 16. 12. 2009 uzavřel kupní smlouvu na pořízení pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy. Smlouva byla uzavřena se 4 subjekty za cenu 41.234 tis. Kč se splátkovým kalendářem do roku 2013.

V závěru roku 2013 Moravskoslezský kraj rozhodl o vypořádání technického zhodnocení na majetku kraje, které realizovala společnost JOB AIR Technic, a. s. v souladu s uzavřenou smlouvou o podnájmu se společností Letiště Ostrava, a. s. a souhlasem s umístěním a realizací stavebních objektů na pronajatém majetku. Stavební úpravy byly realizovány JOB AIR Technic, a. s. s tím, že tyto vynaložené náklady je firma oprávněna odepisovat po dobu trvání nájemní smlouvy. S ohledem na to, že došlo k dřívějšímu zániku nájemní smlouvy, byla společnost Letiště Ostrava, a. s. povinna rozdíl mezi vynaloženými náklady a uplatněnými odpisy ve výši 43.883 tis. Kč vyplatit společnosti JOB AIR Technic, a. s. S ohledem na to, že se jednalo o majetek Moravskoslezského kraje v pronájmu společnosti Letiště Ostrava, a. s. a kraj současně evidoval za společností Letiště Ostrava, a. s., pohledávky z titulu nájemného a vyúčtování odpisů majetku za rok 2012 v celkové výši 13.967 tis. Kč, byla uzavřena dohoda, kterou došlo k vzájemnému zápočtu a k úhradě rozdílu ve výši 29.916 tis. Kč na účet společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Reprodukce majetku kraje v odvětví finance a správa majetku

V odvětví finance a správa majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 20.392 tis. Kč na realizaci akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje". Skutečné čerpání rozpočtu činilo 19.076 tis. Kč, tj. 94 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 1.316 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.315 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2014 na dofinancování akce. Zbývající částka ve výši 1 tis. Kč byla na základě rozhodnutí orgánů kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2014.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Pro odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.897 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 1.683 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.214 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v daném odvětví činilo 2.897 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly určeny na financování akce "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení" s celkovými výdaji za období 2012-2013 ve výši 5.661 tis. Kč a odstranění škody v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. V důsledku přívalových dešťů a nedostatečné funkce veřejné kanalizace došlo k zaplavení suterénu budovy splaškovou vodou. Náklady na opravu činily 1.214 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 85.327 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 13.182 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 72.145 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 43.723 tis. Kč, tj. 51 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 6.537 tis. Kč a investiční ve výši 37.186 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 41.604 tis. Kč, z toho byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2014 finanční prostředky ve výši 35.510 tis. Kč na financování níže uvedených akcí:

 • Těšínské divadlo – Malá scéna pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace ve výši 22.743 tis. Kč,
 • Přístavba Domu umění – Galerie 21. století pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace ve výši 6.122 tis. Kč,
 • Zámek Bruntál – oprava fasád a střech v nádvoří zámku pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace ve výši 6.645 tis. Kč.

Zbývající část finančních prostředků ve výši 6.094 tis. Kč byla na základě rozhodnutí orgánů kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2014. Jedná se o úsporu u veřejné zakázky na dodavatele stavby na akci "Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava", kterou realizovala příspěvková organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost
Divadla 46 050,0 23 307,1
Muzea a galerie 39 277,0 20 415,5
Celkem 85 327,0 43 722,6

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v roce 2013 v odvětví kultury se řadí akce:

 • Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace ve výši 12.905 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny investiční finanční prostředky na akci "SingleTrails Bílá" ve výši 3.602 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v roce 2013 činilo 2.551 tis. Kč, tj. 71 % rozpočtovaných investičních výdajů. Jednalo se o úhradu stavebních prací souvisejících s vybudováním lesních jednosměrných cyklostezek pro terénní cyklisty, tzv. singletracku a gravity trailu, včetně jejich napojení na cyklostezku v obci Bílá, napojení na stoupací přístupovou lesní cestu a kompletní vyznačení těchto tras pomocí informačních tabulí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč rada kraje zapojila do rozpočtu roku 2014 na dofinancování dané akce, konkrétně na úhradu projektové studie na rozšíření SingleTrails Bílá, na poplatek celnímu úřadu za dočasné odnětí plnění funkce lesa na pozemku, na kterém je stavba SingleTrails Bílá umístěna. Zbývající finanční prostředky budou použity na financování dalších potřeb v roce 2014.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku v roce 2013 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 81.036 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 76.324 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4.712 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 75.864 tis. Kč, tj. 94 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 5.172 tis. Kč zapojila rada kraje 4.900 tis. Kč do rozpočtu na rok 2014 na dofinancování již zahájených akcí. Zbývající částka 272 tis. Kč byla na základě rozhodnutí orgánů kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2014.

Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 5.569 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 75.467 tis. Kč. Příspěvkové organizace použily finanční prostředky ve výši 2.234 tis. Kč, což představuje 40 % upraveného rozpočtu vyčleněného pro příspěvkové organizace a krajský úřad u 16 akcí v celkové výši 73.630 tis. Kč, což činí 98 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 2 921,4 2 621,4
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 940,9 940,9
Domovy pro seniory 59 476,3 55 869,8
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 17 697,1 16 431,6
Celkem 81 035,7 75 863,7

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v roce 2013 v odvětví sociálních věcí patří zejména akce:

 • Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace pro Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm za období 2011-2013 s celkovými náklady 51.163 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu ve výši 22.113 tis. K
 • ,
 • 2. etapa humanizace domova pro seniory pro Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava ve výši 11.528 tis. Kč,
 • Přístavba domova pro seniory - administrativní část pro Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín ve výši 8.242 tis. Kč,
 • Humanizace domova pro seniory pro Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín ve výši 7.326 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 105.440 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 86.832 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 18.608 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 100.001 tis. Kč, tj. 95 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 5.439 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 4.603 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2014 na dofinancování akcí zahájených v roce 2011 a 2012. Zbývající částka ve výši 836 tis. Kč byla na základě rozhodnutí orgánů kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2014.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 26 467,7 26 364,7
Gymnázia 24 836,3 24 504,2
Odborné školy a učiliště 41 560,9 36 574,3
Dětské domovy 7 142,6 7 132,1
Umělecké školy 5 050,2 5 043,9
Ostatní zařízení 381,8 381,8
Celkem 105 439,6 100 001,0

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2013 vyčleněny finanční prostředky ve výši 91.565 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 73.093 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 18.472 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 88.680 tis. Kč, což představuje 97 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP ve Střední průmyslové škole Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace s celkovými výdaji za období 2012-2013 ve výši 5.175 tis. Kč,
 • Oprava střešní krytiny, okapového systému a fasády v Gymnáziu Karviná, příspěvková organizace ve výši 4.914 tis. Kč,
 • Výměna výplní otvorů a oprava fasády v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace ve výši 3.499 tis. Kč,
 • Výměna rozvodů vody - I. část v Mendelové střední škole, Nový Jičín, příspěvková organizace ve výši 3.000 tis. Kč,
 • Výměna oken a stavební práce v budově na ul. Polská 1542/8 ve Střední škole služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ve výši 2.799 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2013 vyčleněno 13.875 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 13.739 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 136 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 11.321 tis. Kč, což je 82 % rozpočtovaných výdajů.

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v roce 2013 v odvětví školství se řadí především tyto akce:

 • Rekonstrukce elektroinstalace objektů školy v Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole, Opava, příspěvková organizace ve výši 2.940 tis. Kč,
 • Přístavba a modernizace koncertního sálu v Janáčkově konzervatoři a Gymnázia v Ostravě, příspěvková organizace s celkovými výdaji za období 2012-2013 ve výši 2.869 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

V odvětví územního plánování a stavebního řádu byly vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 785 tis. Kč na realizaci "Studie pro aktualizaci Zásad územního rozvoje". Skutečné čerpání rozpočtu činilo 785 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných výdajů.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 274.945 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 263.099 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 11.846 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 190.322 tis. Kč, tj. 69 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 84.623 tis. Kč zapojila rada kraje 84.258 tis. Kč na dofinancování akcí zahájených v předcházejících letech do rozpočtu na rok 2014. Zbývající finanční prostředky ve výši 365 tis. Kč byly na základě rozhodnutí orgánů kraje použity na financování dalších potřeb roku 2014.

Z celkového objemu rozpočtovaných finančních prostředků byla pro příspěvkové organizace vyčleněna na akce reprodukce částka ve výši 118.425 tis. Kč a na akce reprodukce majetku realizované krajským úřadem bylo z rozpočtu vyčleněno 156.520 tis. Kč. Příspěvkové organizace použily finanční prostředky rozpočtu roku 2013 ve výši 85.443 tis. Kč, což představuje 72 % upraveného rozpočtu vyčleněného pro příspěvkové organizace. Na akce realizované krajským úřadem byly využity finanční prostředky v celkové výši 104.879 tis. Kč, což činí 67 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.19: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 267 320,9 182 874,0
Odborné léčebné ústavy 1 140,0 988,0
Zdravotnická záchranná služba 6 483,7 6 460,0
Celkem 274 944,6 190 322,0

K nejvýznamnějším akcím reprodukce majetku v roce 2013 v odvětví zdravotnictví byla akce "Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace". Jedná se o akci schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 2/29 ze dne 18. 12. 2008. V průběhu let 2009–2013 byly uhrazeny zejména přípravné práce, včetně projektové dokumentace a část stavebních prací v celkové výši 75.866 tis. Kč, z toho v roce 2013 částka ve výši 69.166 tis. Kč. V roce 2014 byla akce přijata k spolufinancování z evropských finančních zdrojů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

K podstatným ukončeným akcím reprodukce majetku v roce 2013 v odvětví zdravotnictví patří akce:

 • Rekonstrukce ARO v Nemocnici Třinec, příspěvková organizace za období 2012-2013 v celkové výši 19.551 tis. Kč,
 • Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace za období 2012-2013 v celkové výši 20.504 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 17.107 tis. Kč, z toho investiční finanční prostředky ve výši 17.074 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 33 tis. Kč. Čerpání rozpočtu činilo celkem 10.859 tis. Kč, tj. 63 % rozpočtovaných výdajů. Z úspory 6.248 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2014 na dofinancování již zahájených akcí částku 4.643 tis. Kč. Zbývající část úspory ve výši 1.605 tis. Kč byla na základě rozhodnutí orgánů kraje použita na financování dalších potřeb v roce 2014.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu

V roce 2013 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace ze státního rozpočtu – z kapitoly Ministerstva kultury v celkové ve výši 536 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo rovněž 536 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací byly příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a to:

 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace,
 • Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace.
Tabulka 1.20: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu a jejich čerpání (v tis. Kč)
Projekt Poskytnuto Čerpáno
Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven 205,0 205,0
Modernizace vzdělávacího centra MSVK 231,0 231,0
Restaurování movité kulturní památky – soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál 100,0 100,0
Celkem 536,0 536,0

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2013 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 2.326.312 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2013 navýšen zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2012, které byly (usnesením č. 6/320 ze dne 15. 1. 2013 v objemu 228.767 tis. Kč a usnesením č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013 v objemu 178.838 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2013. Dále byl průběžně během roku 2013 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Naopak k významným souhrnným rozpočtovým úpravám, a to ke snížení v celkovém objemu výdajů o 1.354.987 tis. Kč, došlo v měsíci dubnu, červenci a říjnu 2013 (usnesením č. 12/862 ze dne 2. 4. 2013 v objemu 1.021.551 tis. Kč, usnesením č. 21/1595 ze dne 25. 7. 2013 v objemu 253.197 tis. Kč a usnesením č. 27/2084 ze dne 22. 10. 2013 v objemu 80.239 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se zpožděním realizací projektů s ohledem na pozdější vyhlášení výzev, zpoždění zahájení realizace z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele, snížení výdajů z důvodu pozastavení přípravy projektů nebo zrušení projektů a dále v harmonogramech jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2014, resp. do roku 2015.

Tabulka 1.21: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2013 (v tis. Kč)
Odvětví 2013
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 1 455 368,0 733 074,2 651 353,2 88,9
Krizové řízení 9 330,0 201,0 1,0 0,5
Kultura 850,0 1 267,1 661,1 52,2
Cestovní ruch 9 291,0 12 493,5 1 734,2 13,9
Sociální věci 136 149,0 91 737,5 65 347,3 71,2
Školství 338 657,0 266 355,8 178 535,3 67,0
Zdravotnictví 301 524,0 343 906,7 244 760,9 71,2
Životní prostředí 7 300,0 198,5 0,0 0,0
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 67 843,0 39 286,1 35 555,7 90,5
Celkem 2 326 312,0 1 488 520,4 1 177 948,7 79,1

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2013 celkem 1.177.949 tis. Kč. Částka zahrnuje veškeré investiční výdaje spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Z celkové částky byly vynaloženy v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) finanční prostředky ve výši 63.087 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta ze státního rozpočtu předem, to je před uskutečněním úhrady faktury a část kraj obdržel nebo ještě obdrží až na základě žádosti o dotaci.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2007–2013 s čerpáním výdajů v roce 2013 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3 Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. V roce 2013 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu "Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje".

Cílem finanční podpory je prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci projektů podpořit v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci  nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací. Neméně důležitá je finanční podpora přípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do programů financovaných z evropských finančních zdrojů a podpora rozvojových záměrů obcí do 10 tisíc obyvatel prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2013 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí, financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2013 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 108.350 tis. Kč, což představuje 1,4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2013 byla tato částka navýšena o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 110.782 tis. Kč, dále byla navýšena zapojením části nespecifikovaného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013 o částku 45.651 tis. Kč, z toho 16.901 tis. Kč na dofinancování Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, 20.000 tis. Kč na Podporu vědy a výzkumu, 8.000 tis. Kč na Podporu obnovy a rozvoje venkova a 750 tis. Kč na Program aktivit v oblasti kultury.

K 31. 12. 2013 bylo na dotační programy z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 190.169 tis. Kč, což představuje 68,9 % upraveného rozpočtu kraje (276.183 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky byly z větší části účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2014.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2013 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté dotační programy, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Víceleté dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování a použití prostředků probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2013 je uvedeno financování roku 2013 a použití prostředků k 31. 12. 2013, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2013 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2014) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.22: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2013 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2012-14
kultura Program podpory aktivit v oblasti kultury 2013
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2013
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2013
regionální rozvoj Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011-13, 2012-14 2013-14
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2006-13, 2007-13, 2010-14, 2011-14 2012-14, 2013-14
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009-14, 2011-13 2012-14, 2013-14
Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012-14
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013-14
Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013-14
cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2012-13, 2013-14
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2012-13, 2013-14
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2011-15, 2012-15 2013-15
sociální věci Program protidrogové politiky kraje 2013
Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2013
Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2013
Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2013
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2013
Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení 2013
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2013
školství Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 2012-13
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2013-14
Podpora aktivit v oblasti sportu 2013
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2013
územní plánování a stavební řád Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009-15
zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2013
životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2012-13, 2013-14
Podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí 2013
Příspěvky na hospodaření v lesích 2013
Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 2013
Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008-13, 2009-13
Program na podporu výměny starých kotlů 2012-2014

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Dotační program v odvětví dopravy

DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy. Tento program je krajem vyhlašován opakovaně již od roku 2003. Předmětem programu je poskytování investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích, dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu.

Tabulka 1.23: DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 864 700 22 2 176 875 12 567 367 12 527 921 39 446
z toho:
- obcím 14 864 700 22 2 176 875 12 567 367 12 527 921 39 446

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 99/6394 ze dne 14. 12. 2011, přihlásilo se 46 zájemců, podmínky dotačního programu splnilo 44 žadatelů se žádostmi o poskytnutí dotace v celkové výši 15.000 tis. Kč. Příjemce dotací schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2056 ze dne 29. 2. 2012.

Ze schválených 22 projektů v celkové výši 14.865 tis. Kč bylo k 31. 12. 2013 úspěšně ukončeno 21 projektů, poskytnuto bylo 12.567 tis. Kč a na účet kraje byly vráceny finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč od obcí Třanovice, Chuchelná a Tichá.

Finanční prostředky ve výši rozdílu schválených a poskytnutých jsou z části úsporou, která vznikla v důsledku nižších nákladů jednotlivých projektů a z části se jedná o finanční prostředky určené na 1 nedokončený projekt, které byly převedeny do rozpočtu roku 2014. Jedná se o dotaci schválenou městu Klimkovice ve výši 641,9 tis. Kč na projekt "Bezpečnost dětí na cestě do školy na pozemní komunikaci II/647", kdy usnesením zastupitelstva kraje č. 6/426 ze dne 19. 9. 2013 byla časová použitelnost dotace prodloužena do 31. 12. 2014 z důvodu zpoždění procesu realizace projektu.

Z důvodu stanovení termínu realizace posledního projektu do 31. 12. 2014 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2014.

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly pro rok 2013 vyhlášeny 3 jednoleté dotační programy, na které byla v upraveném rozpočtu kraje vyčleněna finanční částka v objemu 10.833 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 10.816 tis. Kč na 82 projektů.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013

Dotační program byl zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblastech zážitkové kultury (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím slavných rodáků, akce k jiným významným výročím), výstavní činnosti, uměleckou činnost (díla místních autorů zaměřená na krásy kraje), literární a audiovizuální činnost (dokumentární audiovizuální a literární díla místních autorů, publikace se zaměřením na kulturu, život a místopis Moravskoslezského kraje) a přednáškovou činnost.

Tabulka 1.24: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 949 700 45 4 949 700 4 932 659 17 041
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 101 200 1 101 200 101 200 0
- spolkům 2 017 000 17 2 017 000 2 016 722 278
- církvím a náboženským společnostem 274 000 3 274 000 274 000 0
- obcím a jejich organizacím 2 557 500 24 2 557 500 2 540 737 16 763

Finanční prostředky vyčleněné na tento Programu ve schváleném rozpočtu byly v objemu 4.200 tis. Kč. Přijato bylo celkem 167 projektů s celkovým objemem požadovaných dotací na podporu všech projektů ve výši 16.850,8 tis. Kč. Dotační program byl posílen o 749,7 tis. Kč ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje roku 2012. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/184 ze dne 21. 3. 2013 o poskytnutí dotací na realizaci 44 projektů v celkové částce 4.949,7 tis. Kč. V průběhu roku jedna organizace dotaci odmítla a zbývající finanční prostředky byly poskytnuty 2 náhradním žadatelům.

Podpořené projekty přispívaly k pozitivní prezentaci Moravskoslezského kraje a k obohacování jeho kulturního života a umožnily rovněž uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví a tradice a kulturně využívat památky Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky umožnily realizaci tradičních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny zcela nebo v plánovaném rozsahu. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje - folklorní a kulturní festivaly (např. Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2013), divadelní přehlídky (např. Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, Ostravské Šupinky a Ostravské buchary). Byly realizovány také charitativní a záchranné aktivity (benefiční koncert na podporu financování rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Libre, zámecké koncerty ve prospěch veřejné sbírky na rekonstrukci zámku v Neplachovicích). Podpořeny byly rovněž projekty, kterých se účastnili a případně je i organizovali naši postižení spoluobčané, jako byl festival Dny umění nevidomých na Moravě a Všechny barvy duhy.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje.

Program je zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a na podporu restaurování kulturních památek, které jsou významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.

Tabulka 1.25: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 000 000 22 4 999 968 4 999 616 352
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 272 900 1 272 895 272 895 0
- církvím a náboženským společnostem 2 235 150 10 2 235 150 2 235 150 0
- obcím a jejich organizacím 1 450 350 8 1 450 323 1 449 971 352
- nepodnikajícím fyzickým osobám 1 041 600 3 1 041 600 1 041 600 0

Na realizaci dotačního programu byla pro rok 2013 schválena částka 5.000 tis. Kč. Přijato bylo 58 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 15.888,7 tis. Kč. Při hodnocení bylo posuzováno 7 základních kritérií projektu: obnova chráněných hodnot, obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot, společenský význam, jedinečnost a význam pro kraj, využití památky pro veřejné účely, význam pro prostředí a možnosti vlastníka uhradit náklady obnovy z vlastních prostředků. Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/187 ze dne 21. 3. 2013 byli schváleni příjemci dotací, celkem 20 projektů, z toho 19 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. V průběhu roku 2 obce dotaci odmítly, 1 obec nedodržela podmínky stanovené dotačním programem a některé projekty byly realizovány za nižší cenu, z těchto nevyplacených prostředků bylo možno podpořit dalších 5 projektů, které byly schváleny jako náhradní.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek ve vlastnictví obcí, římskokatolických farností, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Za přispění kraje došlo k obnově kulturních památek, památkově chráněné nemovitosti a jedné národní kulturní památky. Poskytnuté dotace umožnily obcím provést dílčí opravy radnic (oprava venkovního schodiště, sanace zdiva a nátěr oken) a ostatního jimi spravovaného majetku (např.: opravy kaplí, dřevěné zvoničky, hrobky a restaurování náhrobků). Římskokatolické farnosti obdržené prostředky použily převážně na vyspravení střech kostelů a far. Rovněž byly díky finančním příspěvkům provedeny rekonstrukce na zámku ve Fulneku, vodním mlýně Wesselských a Sanatoriu v Jablunkově, které vedly, stejně jako u ostatních podpořených žádostí, k obnově kulturních historických hodnot opravených památek. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013

Dotační program je od roku 2003 vyhlašován každoročně za účelem podílení se kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje.

Prioritami programu na rok 2013 byly zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje apod.

Tabulka 1.26: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 883 700 15 883 700 882 700 1 000
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 70 000 1 70 000 70 000 0
- občanským sdružením 743 700 13 743 700 743 700 0
- obcím a jejich organizacím 70 000 1 70 000 69 000 1 000

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2013 vyčleněno 850 tis. Kč. Do programu bylo přijato celkem 29 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 1.707,5 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí dotací 13 žadatelům na realizaci 15 projektů v celkové částce 883,7 tis. Kč, z tohoto důvodu byl objem prostředků na tento program navýšen o 33,7 tis. Kč.

Projekty podpořené krajem v roce byly zaměřené na umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity a dokumentaci národnostní kultury. Z tohoto dotačního programu kraj podpořil např. Řecké dny Krnov 2013, Dny studentské kultury pořádané Sdružením polské mládeže v České republice, Jubilejní koncert pěveckého sboru "Zaolzie" k 90. výročí působnosti, VII. ročník přehlídky lidových kapel z Trojmezí.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje byly pro rok 2013 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy zaměřené na podporu zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, podporu obnovy a rozvoje venkova, podporu přípravy projektové dokumentace, podporu vědy a výzkumu, podporu podnikání a podporu start ups v celkové výši 148.729 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy. Skutečné výdaje na tyto programy v průběhu roku 2013 činily 87.181 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2006 až 2012

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovém období 2007–2013.

Moravskoslezský kraj se podílí na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika na období 2007–2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007–2013,
 • Operačního programu Životní prostředí.

Program je realizován formou kontinuální výzvy, která trvá od data vyhlášení do vyčerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program, žádosti o dotace jsou žadateli předkládány v průběhu celého roku. Příjemce dotace je povinen do 10 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace doložit dokument prokazující skutečnost, že projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Následně po doložení dokumentu je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a dotace je vyplacena jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

O vyhlášení kontinuální výzvy Programu ke dni 23. 2. 2009 rozhodla rada kraje usnesením č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován a usnesením rady kraje č. 9/625 ze dne 26. 2. 2013 byl Program ke dni 26. 2. 2013 pozastaven.

Tabulka 1.27: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2009 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 228 628 100 220 46 343 451 173 923 131 169 611 127 4 312 004
z toho:
- obcím 188 530 700 212 46 343 451 140 974 831 136 690 362 4 284 469
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 0 32 948 300 32 920 765 27 535

V rámci 18. skupiny Programu bylo do konce roku 2012 přihlášeno 25 projektů, zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu 2013 celkem 24 obcím (1 obec přihlásila 2 projekty) v celkové výši 16.901 tis. Kč.

V průběhu roku 2013 byly z rozpočtu kraje poskytnuty dotace 37 obcím v rámci jednotlivých skupin v celkovém objemu 46.343 tis. Kč, přičemž 4 obce vrátily nedočerpanou část dotace v celkové výši 62 tis. Kč a 1 obec vrátila celou dotaci ve výši 221 tis. Kč. Kromě uvedených vratek kraj obdržel dále vratky nedočerpaných dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí v minulých letech, a to v celkové výši 360 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 28.728 tis. Kč, schválené na poskytnutí dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí v rámci jednotlivých vyhlášených dotačních skupin, byly účelově převedeny v rámci Programu do rozpočtu roku 2014.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2011 - 2012 byla podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, mikroregionů a svazků obcí a podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Tabulka 1.28: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2011 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 449 300 83 463 400 35 239 244 34 934 141 305 103
z toho:
- obcím 30 058 200 70 250 000 30 332 801 30 032 801 300 000
- dobrovolným svazkům obcí 5 391 100 13 213 400 4 906 443 4 901 340 5 103

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1561 ze dne 23. 3. 2011 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 80 projektů v celkové částce 35.449 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 97/6166 ze dne 16. 11. 2011 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 1.423 tis. Kč z dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu". Díky tomuto převodu a úspoře při realizaci některých projektů a vzhledem k tomu, že 2 obce (Dlouhá Stráň a Vražné) odstoupily od dotací, bylo ještě v roce 2011 podpořeno 6 náhradních projektů předložených obcemi Smilovice, Skotnice, Větřkovice, Kyjovice, Staré Město a Soběšovice.

V roce 2013 předložila závěrečné vyúčtování dotace obec Žabeň, které zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1864 ze dne 14. 12. 2011 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012 a Sdružení obcí Vrbenska, kterému zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 24/2113 ze dne 6. 6. 2012 prodloužilo lhůtu pro použití dotace do 31. 12. 2012. Těmto příjemcům byly v roce 2013 vyplaceny 2. splátky dotací ve výši 463 tis. Kč.

Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/65 ze dne 20. 12. 2012 prodloužilo lhůtu obci Nové Lublice pro použití dotace na projekt "Rekonstrukce střechy OÚ a MŠ v obci Nové Lublice" do 30. 6. 2013. První splátka dotace ve výši 273 tis. Kč byla obci zaslána 13. 6. 2011. Příjemce dotace však projekt nerealizoval a přijatou dotaci na účet kraje nevrátil, čímž došlo ze strany příjemce dotace k porušení rozpočtové kázně. Rada kraje usnesením č. 38/2853 ze dne 11. 3. 2014 rozhodla povolit obci Nové Lublice rozložení úhrady částky 273 tis. Kč na splátky podle splátkového kalendáře.

Díky tomuto dotačnímu programu mohly být realizovány projekty různého charakteru. V mnoha obcích byly rekonstruovány či vybudovány vybrané prvky venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti jako jsou základní školy a mateřské školy, kulturní a zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, čekárny, místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, památky atd., čímž došlo k estetickému zvelebení obcí a taky ke zlepšení jejich funkčnosti. Například v obci Košařiska byla zrekonstruována budova základní a mateřské školy, čímž došlo k úsporám energií na vytápění, v obci Dolní Domaslavice proběhla rekonstrukce místní komunikace, v obci Horní Lomná byla opravena hasičská zbrojnice a obec Radkov mohla díky dotaci zrekonstruovat rozhlednu na zřícenině hradu Vikštejn.

Dále byly realizovány projekty zaměřené na společenský a kulturní život obcí, na zachování kulturních tradic a na spolupráci obcí v rámci svazků obcí. Rovněž došlo ke zlepšení služeb, především realizací projektů zaměřených na uskutečnění vzdělávacích seminářů a efektivní využití práce manažerů venkovských mikroregionů.

Tabulka 1.29: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 725 700 80 7 341 746 34 942 866 34 614 621 328 245
z toho:
- obcím 31 663 700 66 5 161 165 29 732 885 29 576 503 156 382
- dobrovolným svazkům obcí 4 062 000 14 2 180 581 5 209 981 5 038 118 171 863

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 77 projektů v celkovém objemu 35.726 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 113/7468 ze dne 19. 6. 2012 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 1.959 tis. Kč z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel". Díky tomuto převodu a úspoře při realizaci některých projektů a vzhledem k tomu, že 2 obce (Hlinka a Vrchy) odstoupily od dotací, byly ještě v roce 2012 podpořeny 2 náhradní projekty ve výši 1.150 tis. Kč předložené obcemi Bohušov a Valšov a 4 náhradní projekty ve výši 1.997 tis. Kč předložené mikroregiony a sdruženími obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Mikroregion Slezská Harta, Sdružení obcí Vrbenska, Sdružení obcí povodí Stonávky.

V roce 2013 předložilo závěrečné vyúčtování dotací 20 obcí a 11 mikroregionů a svazku obcí, vyplaceno bylo celkem 7.342 tis. Kč, vráceno bylo z důvodu nerealizace 1 projektu obcí Kyjovice 250 tis. Kč a z důvodu úspory při realizaci 2 projektů 172 tis. Kč.

Nedočerpané prostředky ve výši 498 tis. Kč, určené k úhradě 2. splátek dotací obci Řepiště a Sdružení obcí Vrbenska byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 12. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2007–2012 byla podpora komplexního rozvoje obcí, svazků obcí, klastrových organizací a vysokých škol prostřednictvím poskytování účelových investičních a neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Podnikání a inovace, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum, rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace a Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie v rámci programového období 2007–2013.

Tabulka 1.30: Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2006 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 237 656 11 0 15 237 656 6 723 022 8 514 634
z toho:
- obcím 14 796 656 10 0 14 796 656 6 282 022 8 514 634
- dobrovolným svazkům obcí 441 000 1 0 441 000 441 000 0

V rámci dotačního programu vyhlášeného v roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1202/1 ze dne 23. 11. 2006 o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 15.238 tis. Kč. Po uzavření smluv byla během prosince 2006 všem schváleným subjektům vyplacena celá výše dotace, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V průběhu let 2007–2013 byly všechny projekty ukončeny a vyúčtovány. Byly podpořeny projekty zaměřené na vybrané oblasti podpory Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, například příprava projektové dokumentace na projekty: "Dům aktivního stáří" v obci Ostravice, "Transformace domova seniorů na koedukované zařízení komunitního typu - vybudování multifunkčního komplexu sociálně zdravotnických služeb pro seniory" ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo "Bioplynová stanice a přepravní terminál" v obci Bohušov.

Tabulka 1.31: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2007 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 298 000 37 0 16 111 000 13 272 411 2 838 589
z toho:
- obcím 15 563 000 33 0 14 376 000 11 749 701 2 626 299
- dobrovolným svazkům obcí 1 735 000 4 0 1 735 000 1 522 710 212 290

V rámci dotačního programu zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1648 ze dne 27. 9. 2007 schválilo 39 žádostí v celkovém objemu 17.298 tis. Kč. Po uzavření smluv byla všem schválených subjektům vyplacena celá výše dotace, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V roce 2008 odstoupily od smlouvy 2 subjekty a vrátily celou částku vyplacené dotace. Zbývající projekty byly v průběhu let 2007–2013 ukončeny a vyúčtovány. V rámci dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na vybrané oblasti podpory Regionálního operačního programu v rozvoji bezpečnosti na komunikacích, cyklo a pěší dopravě, integraci veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury, na zvýšení kvality turistických informačních center, podporu a využívání brownfields. Byla podpořena například příprava projektové dokumentace mikroregionu Slezská brána na projekt "Kompletace páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov".

Podpořeny byly i projekty na přípravu projektové dokumentace na aktivity specifikované v Programu obnovy venkova zaměřené na obnovu a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb a ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Byla podpořena například příprava projektové dokumentace obce Lichnov na projekt "Odkanalizování obcí Lichnov a Bordovice".

Tabulka 1.32: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2010 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 8 038 000 15 0 6 826 298 6 826 298 0
z toho:
- obcím 8 038 000 15 0 6 826 298 6 826 298 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1072 ze dne 23. 6. 2010 o poskytnutí investičních dotací na realizaci 15 projektů v celkové částce 8.038 tis. Kč, u projektu "Splašková kanalizace obce Markvartovice" byl příjemci dotace obci Markvartovice usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2112 ze dne 6. 6. 2012 prodloužen termín ukončení realizace do 31. 12. 2013 a finanční prostředky určené na tento projekt ve výši 1.000 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u posledního projektu do 31. 12. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2014.

Tabulka 1.33: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2011 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 000 000 17 365 343 5 528 996 5 402 943 126 053
z toho:
- obcím 6 750 000 16 365 343 5 290 055 5 277 943 12 112
- vysokým školám 250 000 1 0 238 941 125 000 113 941

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1562 ze dne 23. 3. 2011 o poskytnutí investičních dotací na realizaci 17 projektů v celkové částce 7.000 tis. Kč. V roce 2013 bylo vyplaceno 365 tis. Kč na úhradu 2. splátek dotací obcím Řepiště a Veřovice. U projektů "Skupinový vodovod Velké Heraltice" a "Splašková kanalizace a ČOV v obci Velké Heraltice" byl příjemci dotace obci Velké Heraltice usnesením zastupitelstva kraje č. 2/62 ze dne 20. 12. 2012 prodloužen termín ukončení realizace do 31. 12. 2013 a finanční prostředky určené na tento projekt ve výši 311 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Z důvodu prodloužení termínu realizace u posledních dvou projektů do 31. 12. 2013 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2014.

Tabulka 1.34: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 198 000 18 707 204 3 176 204 2 864 783 311 422
z toho:
- obcím 3 144 000 13 393 084 2 235 084 2 023 663 211 422
- dobrovolným svazkům obcí 154 000 1 64 120 141 120 141 120 0
- občanským sdružením 900 000 4 250 000 800 000 700 000 100 000

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 18 projektů v celkové částce 4.198 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 121/8046 ze dne 3. 10. 2012 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 38 tis. Kč z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel". Díky tomuto převodu a úspoře při realizaci některých projektů a vzhledem k tomu, že obec Razová a příjemce dotace Knowledge Management Cluster, o.s., odstoupili od smlouvy o poskytnutí dotace, byly ještě v roce 2012 podpořeny 2 náhradní projekty předložené městem Příbor a obcí Velká Štáhle v celkové výši 540 tis. Kč.

V roce 2013 bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotací u 10 projektů, vyplaceno bylo celkem 707 tis. Kč, vráceno bylo z důvodu úspory při realizaci 2 projektů 50 tis. Kč.

Nedočerpané prostředky ve výši 860 tis. Kč, určené k úhradě 2. splátek dotací obcím Velká Štáhle, Palkovice, Mosty u Jablunkova, Písečná a Řeka byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 12. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2009–2012 byla podpora výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd formou účelových dotací v rámci veřejné soutěže, zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů, podpora talentovaných studentů bakalářského studia vysokých škol prostřednictvím poskytování stipendií, podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia, podpora spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Tabulka 1.35: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2009 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 749 000 9 0 18 758 500 18 463 266 295 234
z toho:
- vysokým školám 11 123 000 6 0 10 132 500 10 132 500 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 487 000 1 0 3 487 000 3 191 766 295 234
- příspěvkovým organizacím státu 5 139 000 2 0 5 139 000 5 139 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/403 ze dne 14. 10. 2009 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 9 projektů v celkové částce 19.749 tis. Kč, přičemž 8 projektů bylo vypořádáno do konce roku 2010. U 1 projektu "Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v MSK" byl usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2222 ze dne 5. 9. 2012 prodloužen termín realizace projektu do 31. 12. 2014, finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč, určené k úhradě 2. splátky dotace Slezské univerzitě v Opavě na tento projekt byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Z důvodu schváleného prodloužení realizace zbývajícího projektu do 31. 12. 2014 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2015.

Tabulka 1.36: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2011 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 400 000 46 928 502 14 122 376 13 999 681 122 695
z toho:
- vysokým školám 5 832 000 8 416 000 3 758 998 3 754 923 4 075
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 509 000 34 512 502 8 322 982 8 204 362 118 620
- občanským sdružením 1 849 000 3 0 1 830 396 1 830 396 0
- veřejným výzkumným institucím 210 000 1 0 210 000 210 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/1649 ze dne 22. 6. 2011 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 53 projektů v celkové částce 19.400 tis. Kč. Realizováno bylo 46 projektů, neboť v průběhu roku 2011 tři žadatelé dotaci odmítli, dva žadatelé nedoložili ve stanovené lhůtě podepsané smlouvy a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byly 2 projekty zamítnuty z důvodu rizika možného překročení limitu podpory de minimis. Rada kraje rozhodla usnesením č. 97/6166 ze dne 16. 11. 2011 o převodu volných finančních prostředků ve výši 1.423 tis. Kč z tohoto dotačního programu na posílení dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje". Další finanční prostředky ve výši 1.383 tis. Kč byly převedeny na pokrytí individuálních dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na realizaci 2 výzkumných projektů v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1842 ze dne 14. 12. 2011.

V roce 2013 bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotací zbývajících 3 projektů a vyplaceno bylo na tyto projekty 929 tis. Kč.

V rámci dotačního programu byly poskytnuty dotace v rámci několika dotačních titulů. Nejvíce dotací bylo poskytnuto v rámci inovačních voucherů, což jsou projekty, které realizují na základě smlouvy o poskytnutí znalostí vysoké školy nebo výzkumné organizace ve spolupráci s malými a středními podniky, které jsou příjemci dotací. Realizace projektů pomohla ke zvýšení konkurenceschopnosti, zejména tím, že došlo k inovaci produktů, procesů a služeb, zároveň došlo k navázání spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou.

V rámci dotačního titulu 1 byly realizovány projekty vysokých škol, jejichž cílem bylo zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných v Moravskoslezském kraji, v rámci dotačního titulu 5 byly realizovány projekty, jejichž předmětem byla podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia.

V rámci dotačního titulu 4 byly podporovány výzkumné a vývojové aktivity v oborech technických, přírodních, lékařských a společenských věd, realizovány byly projekty typově různorodé např. projekt "Hypertenze u pacientů po transplantaci ledvin léčených cyklosporinem A, možnosti jejího ovlivnění a predikce rizika" nebo projekt "Podpora výzkumu v matematice a informatice a modernizace infrastruktury pro výzkum na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě".

Tabulka 1.37: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 247 600 39 6 089 742 15 948 542 15 813 622 134 921
z toho:
- vysokým školám 7 229 000 11 2 128 491 6 492 991 6 358 071 134 921
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 617 600 23 3 099 466 7 428 266 7 428 266 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 160 000 1 0 80 000 80 000 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 70 000 1 70 000 70 000 70 000 0
- příspěvkovým organizacím státu 1 555 500 2 525 037 1 302 787 1 302 787 0
- veřejným výzkumným institucím 615 500 1 266 748 574 498 574 498 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2116 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 41 projektů v celkové částce 19.178 tis. Kč a usnesením č. 2/147 ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci 1 projektu ve výši 70 tis. Kč.

V průběhu roku 2013 bylo vyplaceno celkem 6.090 tis. Kč, realizováno bylo 39 projektů, neboť 2 žadatelé (PTS Josef Solnař, s.r.o., a Measurement Technic Moravia Ltd.) od realizace celkem 3 projektů odstoupili. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/584 ze dne 19. 12. 2013 byly s 6 žadateli uzavřeny dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace, na základě kterých byla nově stanovena lhůta pro poskytnutí 2. splátek dotací. Finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 1.548 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014 a zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na vytvoření koncepčních strategických dokumentů pro programové období Evropské unie 2014–2020 s vlivem na rozvoj venkova prostřednictvím poskytování neinvestičních a investičních dotací místním akčním skupinám, které jsou aktivně zapojeny v Programu rozvoje venkova, Osa IV. LEADER. Tyto skupiny jsou tvořeny ze zástupců veřejné správy a ze zástupců neziskového sektoru, podnikatelské sféry a zemědělců.

Tabulka 1.38: Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 265 700 8 0 1 265 700 1 265 700 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 319 600 2 0 319 600 319 600 0
- občanským sdružením 786 200 5 0 786 200 786 200 0
- zájmovým sdružením 159 900 1 0 159 900 159 900 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 8 projektů v celkové částce 1.266 tis. Kč. Finanční prostředky na pokrytí dotací byly převedeny usnesením rady kraje č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012 z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" a dotace byly poskytnuty v plné výši v průběhu roku 2012.

Vzhledem ke zpoždění tvorby metodiky pro tvorbu strategických dokumentů pro programové období Evropské unie 2014–2020 ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR nemohl být původní termín realizace projektů 31. 12. 2013 dodržen a tak zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/438 ze dne 19. 9. 2013 o prodloužení termínu realizace všech projektů do 31. 12. 2014.

V roce 2013 místní akční skupiny předložily průběžné vyúčtování dotace se zaměřením na zpracování analytických částí strategických dokumentů.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Dotační programy vyhlášené v roce 2013

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů svazků obcí a na podporu projektů svazků obcí zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Tabulka 1.39: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 855 100 26 4 727 750 4 727 750 0
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 7 855 100 26 4 727 750 4 727 750 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 26 projektů v celkovém objemu 7.855 tis. Kč. V průběhu roku 2013 bylo vyplaceno celkem 4.728 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 3.127 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 9. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí, svazků obcí, klastrových organizací a vysokých škol prostřednictvím poskytování účelových investičních a neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum, programů ERA-Net, Eureka, Kontakt II, Gesher a ALFA.

Tabulka 1.40: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 531 500 19 1 525 410 1 525 410 0
z toho:
- obcím 1 954 500 15 1 236 910 1 236 910 0
- vysokým školám 277 000 2 138 500 138 500 0
- občanským sdružením 300 000 2 150 000 150 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 12 projektů v celkové částce 1.496 tis. Kč. Zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje rozhodlo navýšit dotační program o 531 tis. Kč, a to převodem z akce "Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoje investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón". Díky tomuto převodu a použití nerozdělené částky vyčleněné na tento dotační program mohlo být podpořeno 8 náhradních projektů předložených obcemi v celkové výši 1.035,5 tis. Kč.

V roce 2013 bylo vyplaceno celkem 1.559 tis. Kč, z toho 1. splátku dotace ve výši 34 tis. Kč obec Vřesina (okr. Ostrava) vrátila z důvodu nerealizace projektu. Zbývající prostředky ve výši 947 tis. Kč určené na úhradu 2. splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2013, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd formou účelových dotací v rámci veřejné soutěže, spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných ústavů v Moravskoslezském kraji, podpory talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování stipendií v prvních dvou semestrech, podpory špičkových studentů prezenčního doktorského studia prostřednictvím poskytování stipendií a absolventů tohoto studia formou příplatků ke mzdě po dobu 2 let od absolutoria, studujícím nebo pracujícím na plný úvazek na vysokých školách v Moravskoslezském kraji, zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů nebo přednáškové činnosti realizovaných vysokými školami, výzkumnými organizacemi a nemocnicemi, jež mají formu příspěvkové organizace.

Tabulka 1.41: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 26 473 960 12 13 796 980 13 796 980 0
z toho:
- vysokým školám 24 107 500 9 12 613 750 12 613 750 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 719 360 1 359 680 359 680 0
- příspěvkovým organizacím státu 988 700 1 494 350 494 350 0
- veřejným výzkumným institucím 658 400 1 329 200 329 200 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/447 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 10 projektů v celkové částce 24.764 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 28/2145 ze dne 5. 11. 2013 rozhodla navýšit tento dotační program o částku 1.710 tis. Kč převodem finančních prostředků z rezervy určené na mimořádné akce a na akce s nedořešeným financováním. Díky tomuto převodu byly ještě v roce 2013 podpořeny 2 náhradní projekty.

V průběhu roku 2013 bylo vyplaceno celkem 13.797 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 12.677 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Jelikož termín ukončení realizace jednotlivých projektů v rámci dotačních titulů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Tabulka 1.42: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 944 500 28 5 229 200 5 229 200 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 10 944 500 28 5 229 200 5 229 200 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 30 projektů v celkovém objemu 10.944,5 tis. Kč. Po uzavření smluv s příjemci bylo vyplaceno 5.022 tis. Kč, 2 projekty nebyly realizovány, 1 příjemce odstoupil od smlouvy a finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč vrátil zpět do rozpočtu kraje a 1 žadatel od projektu odstoupil před podepsáním smlouvy. A tak mohly být poskytnuty dotace 2 náhradním žadatelům ve výši 347 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 5.435 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 9. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory vzniku a rozvoje začínajících inovativních podniků v Moravskoslezském kraji, v podnikatelských inkubátorech, vědeckotechnických parcích a podnikatelských a inovačních centrech a za účelem podpory studentů a absolventů středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem.

Tabulka 1.43: Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 407 771 8 0 0 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 407 771 8 0 0 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/588 ze dne 19. 12. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 408 tis. Kč. V návaznosti na usnesení rady kraje č. 25/1917 ze dne 19. 9. 2013, kterým byl termín výzvy dotačního programu prodloužen do 30. 6. 2014, byly finanční prostředky vyčleněné na podporu start ups ve výši 1.000 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že byl prodloužen termín výzvy a termín realizace schválených projektů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly pro rok 2013 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy, zaměřené na úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu turistických informačních center a podporu turistických oblastí, v celkové výši 16.628 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy. Skutečné výdaje na tyto programy v průběhu roku 2013 činily 10.847 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2011–2012

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras, s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.44: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 551 403 17 915 725 3 884 536 3 829 136 55 400
z toho:
- obcím 499 658 2 0 206 795 167 975 38 820
- občanským sdružením 1 123 006 7 146 661 820 465 803 885 16 580
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 849 383 2 29 439 539 069 539 069 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 079 356 6 739 625 2 318 207 2 318 207 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 25/2521 ze dne 5. 9. 2012 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 5.551 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 1 žadatel nestihl ve stanoveném termínu předložit potřebné doklady k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, nebyla s ním smlouva uzavřena a dotace nebyla poskytnuta. Následně tento subjekt požádal kraj o poskytnutí individuální dotace na údržbu lyžařských běžeckých tras a zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 2/80 ze dne 20. 12. 2012 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace za obdobných podmínek, jaké byly stanoveny v dotačním programu. Dále nebyl realizován projekt "Úprava lyžařských tras kolem Olešné a podél Ostravice ve Frýdku-Místku 2012/2013" a dotace žadateli nebyla poskytnuta.

Finanční prostředky ve výši 2.968,8 tis. Kč na poskytnutí 1. splátek dotací v rámci dotačního programu byly převedeny příjemcům v listopadu a prosinci roku 2012, finanční prostředky ve výši 915,7 tis. Kč na poskytnutí 2. splátek dotací pak po předložení závěrečného vyúčtování dotace v roce 2013. Celkem bylo v rámci dotačního programu za rok 2012/2013 poskytnuto 3.884,5 tis. Kč na 17 projektů, čerpáno bylo 3.829,1 tis. Kč, vráceno do rozpočtu kraje bylo 55,4 tis. Kč. Tímto byl dotační program v roce 2013 uzavřen.

V oblasti Beskyd a Jeseníků bylo z finančních prostředků dotačního programu celkem podpořeno přibližně 700 km běžeckých lyžařských tras, délka upravovaných kilometrů tras se oproti minulému roku zvýšila.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tras se nachází v blízkosti lyžařských areálů, návštěvníci mohou využívat doprovodných služeb;
 • upravované lyžařské běžecké trasy včetně orientačních tabulí, další doplňkového inventáře a publicity (letáky apod.) podporují zvýšení návštěvnosti zimních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení a tím také celkovou návštěvnost kraje;
 • značení prováděné v rámci úpravy lyžařských běžeckých tras zajišťuje dobrou orientaci a bezpečnost běžkařů;
 • dochází ke zlepšení propagace moravskoslezských hor a zimních sportů v našem kraji nejen z důvodu finanční podpory v rámci dotačního programu, ale také z důvodu vydávání a distribuce map obsahujících popis lyžařských běžeckých tras, jejich okolí a doprovodných informací a provozování orientačně-informačního systému na webových stránkách kraje www.msregion.cz.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.45: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 496 209 31 267 727 2 405 357 2 371 523 33 834
z toho:
- obcím a jejich organizacím 2 111 755 26 238 602 2 029 376 2 000 749 28 627
- dobrovolným svazkům obcí 68 400 1 0 59 927 54 720 5 207
- obecně prospěšným společnostem 61 180 1 12 236 61 180 61 180 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 83 600 1 0 83 600 83 600 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 171 274 2 16 889 171 274 171 274 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 23/2012 ze dne 29. 2. 2012 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 31 projektů v celkovém objemu 2.496 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 2.137,6 tis. Kč na poskytnutí 1. splátek dotací (u některých projektů případně obou splátek dotací) v rámci dotačního programu byly převedeny příjemcům do konce roku 2012, finanční prostředky ve výši 267,7 tis. Kč na poskytnutí 2. splátek dotací pak v termínu do 30. 6. 2013. Celkem bylo v rámci dotačního programu v letech 2012 až 2013 na tyto projekty poskytnuto a z rozpočtu kraje čerpáno 2.405,3 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2013 uzavřen.

V rámci dotačního programu byly v letech 2012–2013 podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek TIC včetně jazykových mutací,
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • navigační systémy (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vybavení TIC,
 • vzdělávání zaměstnanců TIC (jazykové kurzy, kurzy práce na PC – programy pro TIC),
 • propagační materiály.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou dobudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti mikroregionů, v oblasti vodácké turistiky a v lázeňských obcích.

Tabulka 1.46: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2011 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 931 300 9 197 024 5 028 762 4 136 062 892 700
z toho:
- obcím 5 820 300 7 0 3 920 740 3 028 040 892 700
- dobrovolným svazkům obcí 111 000 1 0 110 998 110 998 0
- občanským sdružením 1 000 000 1 197 024 997 024 997 024 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 6.931 tis. Kč, 2 projekty "Vyhlídková věž" a "Rozhledna na Ovčím vrchu" nebyly realizovány. V průběhu roku 2013 bylo vyplaceno 197 tis. Kč, finanční prostředky určené na poskytnutí 2. splátek dotací ve výši 1.393 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 10. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Tabulka 1.47: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 531 600 26 4 164 921 7 134 141 7 132 671 1 470
z toho:
- obcím 4 674 900 15 1 842 876 4 345 070 4 343 600 1 470
- dobrovolným svazkům obcí 725 000 3 382 050 644 550 644 550 0
- občanským sdružením 1 564 700 4 333 957 538 483 538 483 0
- obecně prospěšným společnostem 86 800 1 79 385 79 385 79 385 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 480 200 3 1 526 653 1 526 653 1 526 653 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 27 projektů v celkovém objemu 10.532 tis. Kč, 1 projekt "Podpora příjezdové turistiky do MSK" nebyl realizován. V roce 2013 bylo vyplaceno 4.165 tis. Kč, finanční prostředky určené na poskytnutí 2. splátek dotací na 3 projekty ve výši 2.149 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 10. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Dotační programy vyhlášené v roce 2013

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras, s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.48: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 953 800 20 2 907 660 2 907 660 0
z toho:
- obcím 244 000 2 146 400 146 400 0
- občanským sdružením 722 000 6 433 200 433 200 0
- podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 1 140 700 3 619 800 619 800 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 847 100 9 1 708 260 1 708 260 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/473 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 4.954 tis. Kč, 1 žadatel odstoupil od realizace projektu "Úprava lyžařských běžeckých tras na Ondřejníku", smlouva s ním nebyla uzavřena a dotace nebyla poskytnuta.

Realizace projektů v rámci dotačního programu se vztahuje vždy na jednu zimní sezónu, tzn. přelom roku 2013 a 2014. V závěru roku 2013 bylo vyplaceno celkem 2.908 tis. Kč, druhá část splátek dotací v předpokládané výši 1.938 tis. Kč bude vyplacena po předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování v první polovině roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 4. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.49: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 423 900 26 1 168 729 1 168 729 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 267 800 23 1 043 849 1 043 849 0
- obecně prospěšným společnostem 42 800 1 34 240 34 240 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 113 300 2 90 640 90 640 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/346 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 26 projektů v celkovém objemu 1.424 tis. Kč. V průběhu roku 2013 bylo vyplaceno celkem 1.169 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 246 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace u 1 projektu byl stanoven do 28. 2. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2014.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. naučné stezky, cyklostezky, běžecké a in-line stezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci mikroregionů, podpora příjezdové turistiky.

Tabulka 1.50: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 575 000 26 1 211 131 1 211 131 0
z toho:
- obcím 735 500 13 289 000 289 000 0
- dobrovolným svazkům obcí 970 500 3 485 250 485 250 0
- občanským sdružením 204 200 4 88 150 88 150 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 533 700 5 283 181 283 181 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 131 100 1 65 550 65 550 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/474 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací na realizaci 28 projektů v celkovém objemu 2.575 tis. Kč. V průběhu roku 2013 bylo vyplaceno celkem 1.304 tis. Kč, 2 projekty nebyly realizovány a příjemci vrátili prostředky ve výši 93 tis. Kč do rozpočtu kraje, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 1.341 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 5. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 vyčleněno 18.200 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 18.050 tis. Kč, příjemcům bylo vyplaceno 17.509 tis. Kč. Všechny programy byly jednoleté a byly vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy. O příjemcích dotací ve všech dotačních programech v odvětví sociálních věcí rozhodlo zastupitelstvo kraje usneseními č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 a č. 6/434 ze dne 19. 9. 2013.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009–2013
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2012–2016
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010–2014
 • Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)
 • Strategie protidrogové politiky kraje na období 2011–2014
 • Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2011–2014

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program protidrogové politiky kraje na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence a na podporu specifických programů pro nedrogové závislosti jako jsou hazardní hry a alkoholismus.

Tabulka 1.51: Program protidrogové politiky kraje na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 600 000 13 2 600 000 2 600 000 0
z toho:
- občanským sdružením 1 000 000 6 1 000 000 1 000 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 400 000 6 1 400 000 1 400 000  
- obcím a jejich organizacím 200 000 1 200 000 200 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 2.500 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.172 tis. Kč. Na základě doporučení Komise pro občany se zdravotním postižením rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 13 projektů 7 subjektům v celkovém objemu 2.600 tis. Kč, přičemž finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly převedeny z dotačního programu "Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013".

V rámci dotačního programu byly deseti projekty podpořeny sociální služby v oblasti protidrogové prevence a třemi projekty programy pro nedrogové závislosti.

Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje, podpory dobrovolnictví v sociálních službách, podpory sdílené a neformální péče o děti a mládež a zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, podpory realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), včetně podpory poskytování krizové pomoci, podpory zřizování a rozvoje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a podpory služeb směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče.

Tabulka 1.52: Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 520 000 41 2 420 000 2 374 806 45 194
z toho:
- občanským sdružením 1 686 100 28 1 586 100 1 563 546 22 554
- církvím a náboženským společnostem 634 000 9 634 000 625 953 8 047
- obecně prospěšným společnostem 99 800 2 99 800 99 800 0
- obcím a jejich organizacím 100 100 2 100 100 85 508 14 592

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 2.700 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/316 ze dne 20. 6. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 43 projektů v celkovém objemu 2.520 tis. Kč. Pořadník náhradních žadatelů nebyl stanoven a dotační program byl snížen o částku 180 tis. Kč. Finanční prostředky byly přesunuty na "Program protidrogové politiky kraje na rok 2013" ve výši 100 tis. Kč, na realizaci "Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013" ve výši 5,9 tis. Kč a na realizaci "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013" ve výši 74,1 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly plně čerpány, neboť 2 projekty nebyly realizovány z důvodu neuzavření smlouvy s příjemcem dotací, který nedodal všechny potřebné podklady pro uzavření smluv. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 45,2 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Největší měrou byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci, zřizování a rozvoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a aktivity a služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče a v neposlední řadě sdílená a neformální péče o děti a mládež a zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, celkem se jednalo o 32 projektů. Rozvoj sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje byl podpořen třemi projekty a dobrovolnictví v sociálních službách šesti projekty.

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory vzniku a udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, podpory zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením, podpory doplňkové specializované dopravy pomáhající lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě a podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tabulka 1.53: Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 100 000 20 2 042 300 1 983 292 59 008
z toho:
- občanským sdružením 1 074 200 12 1 016 500 957 492 59 008
- církvím a náboženským společnostem 854 800 6 854 800 854 800  
- obecně prospěšným společnostem 171 000 2 171 000 171 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 2.100 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 29 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.354 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 2.100 tis. Kč. Z toho 19 projektů bylo podpořeno v požadované výši a jeden projekt Slezské diakonie byl podpořen ve zkrácené výši oproti jejich požadavku. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 59 tis. Kč.

Program pro osoby se zdravotním postižením byl zaměřen na finanční podporu projektů realizujících specifická opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Třemi projekty kraj podpořil vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Pěti projekty bylo podpořeno pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště pro chráněné dílny včetně stavebních úprav, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením. Dalších dvanáct projektů bylo zaměřeno na podporu rozvoje podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením.

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelů sociálních služeb (ošetřovatelské a pečovatelské služby pro jednotlivce a rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, denní ambulantní sociální služby pro mladé lidi se zdravotním postižením, poradenské a informační služby) prostřednictvím dofinancování jejich osobních nákladů, které souvisejí s poskytováním základních činností při poskytování služeb sociální prevence místního či regionálního charakteru.

Tabulka 1.54: Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 850 000 72 7 500 000 7 500 000 0
z toho:
- občanským sdružením 2 169 000 21 2 069 000 2 069 000 0
- církvím a náboženským společnostem 4 648 000 41 4 648 000 4 648 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 033 000 10 783 000 783 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na tento program vyčleněno 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 58 žádostí s požadavkem podpory 137 sociálních služeb v celkové výši 22.619  tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/434 ze dne 19. 9. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 33 žadatelům na realizaci 74 projektů sociálních služeb v celkové výši 8.000 tis. Kč. Dva projekty však nebyly realizovány, neboť Agentura SLUNCE o. p. s. a Občanské sdružení Romodrom neuzavřeli ve stanoveném termínu s krajem smlouvu, tudíž jim dotace nebyla poskytnuta. V uvedeném programu nebyli stanovení žádní náhradníci, z tohoto důvodu zůstala v rozpočtu kraje nevyčerpaná částka ve výši 500 tis. Kč. Z této částky byla na základě usnesení rady kraje č. 30/2329 ze dne 3. 12. 2013 poskytnuta individuální dotace ve výši 150 tis. Kč občanskému sdružení PRAPOS.

Podpořeny byly služby, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010–2014 a kraj se finančně spolupodílel na celkových nákladech sociální služby maximálně do výše 20 %.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, programů realizovaných ve spolupráci s Probační a mediační službou, zaměřených na mladistvé nebo dospělé pachatele trestných činů, jejichž záměrem je dosažení opětovného začlenění do společnosti a vzdělávacích, přednáškových a informačních aktivit týkajících se zvyšování informovanosti o účinných formách ochrany před trestnou činností včetně projevů extremismu, podpory práce s pachateli trestných činů, podpory práce s oběťmi trestné činnosti, prevence finančního zadlužování a prevence zneužívání moderních technologií.

Tabulka 1.55: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 627 000 14 627 000 624 000 3 000
z toho:
- občanským sdružením 345 500 8 345 500 345 500 0
- církvím a náboženským společnostem 181 900 4 181 900 181 900 0
- obecně prospěšným společnostem 99 600 2 99 600 96 600 3 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 18 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 809,6 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 14 projektů v celkovém objemu 627 tis. Kč, přičemž byl zároveň dotační program navýšen o objem nerozdělných finančních prostředků ve výši 127 tis. Kč z programu "Rozvoje sociálních služeb" a z "Programu na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK". V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení části dotace ve výši 3 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů na území kraje. Kraj podpořil devíti projekty letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Dvěma projekty podpořil vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností. Třemi projekty byly podpořeny programy realizované ve spolupráci s Probační a mediační službou, orientované na mladistvé nebo dospělé pachatele trestných činů.

Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen na podporu aktivit zaměřených na zvyšování kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách, na vytváření a činnost samospráv obyvatel orientovaných na řešení místních problémů, na podporu aktivit za účelem zvyšování sounáležitosti obyvatel komunity, vzájemné spolupráce mezi jednotlivými komunitami a dalšími subjekty.

Tabulka 1.56: Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 678 900 13 678 900 678 900 0
z toho:
- občanským sdružením 450 200 9 450 200 450 200 0
- církvím a náboženským společnostem 178 700 3 178 700 178 700 0
- obecně prospěšným společnostem 50 000 1 50 000 50 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 800 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 15 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 789 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 13 projektů v celkovém objemu 678,9 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 121,1 tis. Kč byly převedeny do "Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality".

Cílem programu je prostřednictvím komunitní práce a dalších aktivit řešit a mírnit následky sociálního vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit formou finanční podpory projektů realizovaných na území Moravskoslezského kraje. Devíti projekty kraj podpořil realizaci preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit (např. zvyšování finanční gramotnosti, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit s ohledem na využitelnost v běžném životě, aktivity zaměřené na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách MSK apod.). Čtyřmi projekty byla podpořena komunitní práce a aktivity zvyšující kvalitu a dostupnost bydlení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen na podporu aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků.

Tabulka 1.57: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 674 100 22 1 640 600 1 604 390 36 210
z toho:
- občanským sdružením 303 300 7 303 300 303 300 0
- církvím a náboženským společnostem 972 300 11 938 800 904 448 34 352
- obcím a jejich organizacím 398 500 4 398 500 396 642 1 858

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 1.600 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 68 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.417 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/316 ze dne 20. 6. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 22 projektů v celkovém objemu 1.674,1 tis. Kč, přičemž finanční prostředky ve výši 74,1 tis. Kč byly převedeny z "Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013". Vzhledem k tomu, že 2 žadatelé dotace v celkové výši 61,6 tis. Kč odmítli, byly tyto prostředky následně rozděleny mezi 2 náhradní žadatele dle pořadníku. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků výši 36,2 tis. Kč.

Jedenáct z podpořených projektů bylo zaměřeno na nákup pomůcek pro alternativní komunikaci a dalších kompenzačních pomůcek, pořízení a instalaci zástěn a závěsných zařízení zajišťující intimitu uživatelů, zařízení usnadňující hygienu a mobilitu, úpravy prostor spočívající v odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší) a jedenáct projektů bylo zaměřeno na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V roce 2013 byly v odvětví školství na vyhlášené dotační programy vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 13.000 tis. Kč. Realizovány byly celkem čtyři níže uvedené programy, z toho dva víceleté - jeden byl vyhlášen v roce 2012 na školní rok 2012/2013 a jeden byl vyhlášen v roce 2013 na školní rok 2013/2014.

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2012

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2012/2013 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.58: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v letech 2012 až 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 560 000 26 1 560 000 1 469 039 90 961
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 43 400 1 43 400 40 826 2 574
- obecně prospěšným společnostem 175 000 2 175 000 168 009 6 991
- občanským sdružením 251 200 3 251 200 231 586 19 614
- obcím a jejich organizacím 733 800 13 733 800 685 847 47 953
- příspěvkovým organizacím kraje 356 600 7 356 600 342 771 13 829

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2103 ze dne 6. 6. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 26 projektů v celkovém objemu 1.560 tis. Kč. Podpořené projekty byly zaměřeny na dlouhodobé a systematické preventivní působení směřující k rozvoji osobnosti dítěte a žáka a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině, zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování. K 31. 12. 2013 byly všechny projekty ukončeny a vyúčtovány.

Dotační programy vyhlášené v roce 2013

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory významných krajských, celostátních a mezinárodních sportovních akcí s přínosem pro Moravskoslezský kraj, pořádaných subjekty zajišťující tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost.

Tabulka 1.59: Podpora sportu v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto celkem *) čerpáno vráceno
celkem 10 000 000 76 10 204 700 9 954 378 250 322
z toho:
- občanským sdružením 9 900 000 76 10 204 700 9 954 378 250 322
- obcím a jejich organizacím 100 000 0 0 0 0

*) V důsledku opětovného použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla původně schválená výše pro dotační program.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 227 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 27.966 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/165 ze dne 21. 3. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 74 projektů v celkovém objemu 10.000 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byly z důvodu vratek a nerealizování projektů dvěma žadateli poskytnuty finanční prostředky ve výši 353,8 tis. Kč čtyřem schváleným náhradním příjemcům.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny významné krajské a mezinárodní sportovní akce s přínosem pro Moravskoslezský kraj, např. Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2013, 19. ročník Mistrovství ČR jednotlivců a dvoučlenných družstev ve stolním tenise vozíčkářů, 5. ročník mezinárodního hokejového turnaje žáků IS SPORTS CUP 2013, mezinárodní běžecký závod Hornická desítka, mezinárodní volejbalový turnaj Intercup mládeže 2013, Fotbalové turnaje mladých nadějí 2013, 2. ročník Memoriálu Jiřího Rašky ve skoku na lyžích, celoroční příprava dětí a mládeže Klubu plaveckých sportů Ostrava, mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2013, 13. ročník závodu horských kol Oderská mlýnice ČS 2013 a další.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a podpory zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením.

Tabulka 1.60: Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 25 2 000 000 1 911 258 88 742
z toho:
- občanským sdružením 1 539 000 19 1 539 000 1 456 258 82 742
- obcím a jejich organizacím 461 000 6 461 000 455 000 6 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 63 žádostí s celkovou požadovanou částkou 5.436 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/164 ze dne 21. 2. 2013 byly schváleny dotace 25 žadatelům v úhrnné výši 2.000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1.911 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu pravidelné celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím neziskových organizací. V rámci podpořených projektů bylo zorganizováno mnoho akcí, které nabízely dětem a mládeži smysluplné trávení jejich volného času.

Vrácené finanční prostředky u všech výše uvedených dotačních programů byly příjemci dotací nevyužity většinou z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci nebo díky nepředpokládaným skutečnostem, které umožnily snížit náklady na realizaci projektů.

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2013/2014 za účelem podpory školních ekologických projektů a dalších akcí zaměřených na ekologické vzdělávání a výchovu, na podporu výzkumné a průzkumné činnosti, na monitoring životního prostředí, na podporu vzájemné spolupráce mezi školami a další.

Tabulka 1.61: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 998 200 15 998 200 998 200 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 430 400 7 430 400 430 400 0
- příspěvkovým organizacím kraje 567 800 8 567 800 567 800 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/418 ze dne 19. 9. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 998,2 tis. Kč.

Schválené projekty v rámci výše uvedeného dotačního programu podpořily oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nejen na školách, ale i u veřejnosti. Projekty byly zaměřeny na monitoring životního prostředí, žákovské konference, ekologické aktivity pro žáky i jejich rodiče atd.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 31. 8. 2014 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2014.

3.1.7 Dotační program v odvětví územního plánování a stavebního řádu

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2009

Program podpory tvorby územních plánů obcí

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na zpracování územních plánů obcí tak, aby celé území kraje bylo pokryto aktuálními územními plány.

Tabulka 1.62: Program podpory tvorby územních plánů obcí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2009 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 781 380 24 194 880 4 466 200 4 466 200 0
z toho:
- obce a jejich organizace 5 781 380 24 194 880 4 466 200 4 466 200 0

Rada kraje rozhodla usnesením č. 12/682 ze dne 1. 4. 2009 vyhlásit dotační program "Program podpory tvorby územních plánů obcí" a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Cílem bylo dosažení takového stavu, aby každá obec na území kraje měla možnost čerpat podporu na pořízení územního plánu, ať už z Integrovaného operačního programu nebo krajského dotačního programu. Dle tehdy platného znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. musely být územně plánovací dokumentace obcí, schválené před 1. lednem 2007, upraveny, projednány a vydány do 31. 12. 2015, jinak pozbývají platnosti. Od 1. 1. 2013 byla novelou stavebního zákona prodloužena tato lhůta do 31. 12. 2020.

Žádosti o dotace byly schvalovány průběžně a po dobu trvání programu bylo v letech 2009 až 2012 podáno a zastupitelstvem kraje schváleno celkem 24 žádostí. Nevyčerpané finanční prostředky daného roku byly vždy převáděny do rozpočtu roku následujícího. V rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na tento dotační program vyčleněno 1.502 tis. Kč. Jednalo se o účelové převody nedočerpaných prostředků roku 2012.

Celkem bylo v roce 2013 vyplaceno 195 tis. Kč na pořízení 1 územního plánu. Nedočerpané prostředky v celkové výši 1.307 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2014.

3.1.8 Dotační program v odvětví zdravotnictví

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, dále na podporu projektů organizací zaměřujících se na zdravotnickou osvětu, prevenci závažných civilizačních onemocnění, prevenci infekčních chorob apod., na podporu projektů zaměřených na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče, podporu projektů organizací zaměřujících se na poskytování hospicové péče a poskytování specifických forem léčebné rehabilitace (např. hipoterapie, canisterapie apod.).

Tabulka 1.63: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 20 2 000 000 1 985 722 14 278
z toho:
- občanským sdružením 1 208 300 13 1 208 300 1 208 300 0
- církvím a náboženským společnostem 791 700 7 791 700 777 422 14 278

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 62 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/170 ze dne 21. 3. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 19 žadatelům na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč.

Příjemci dotací byly nestátní neziskové organizace, tj. občanská sdružení, církevní a náboženské organizace. Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování hospicové péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče a na poskytování specifických forem léčebné rehabilitace.

Finanční prostředky byly rozděleny příjemcům dotací v plné výši, byly vyplaceny jednorázově po podpisu smlouvy a v rámci finančního vypořádání bylo vráceno 14,3 tis. Kč.

3.1.9 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Na rok 2013 ve schváleném rozpočtu kraje byly na dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství alokovány finanční prostředky v objemu 37.000 tis. Kč. Zejména navýšením prostředků rozpočtu dotačního programu Drobné vodohospodářské akce o nevyčerpané dotace z roku 2012 a o finanční prostředky v Programu na podporu výměny starých kotlů došlo v průběhu roku k navýšení na částku 62.673 tis. Kč. Část nevyplacených, ale smluvně vázaných finančních prostředků byla převedena do rozpočtu kraje na rok 2014. Finanční prostředky na poskytnutí dotací v Programu na podporu výměny starých kotlů jsou zapojovány do rozpočtu kraje až po samotné realizaci a kontrole podpořeného projektu z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který je veden mimo rozpočet kraje.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2008 až 2012

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství

Cílem těchto dotačních programů je obecně podpora rozvojových záměrů obcí, ve všech složkách životního prostředí a zemědělství. Podpora je zaměřena na spolufinancování přípravy, tj. projektové a jiné dokumentace, projektů, jejichž realizace by měla být spolufinancována především z finančních zdrojů Evropské unie v rámci programového období 2007–2013, popř. z národních zdrojů. Specifika jednotlivých vyhlášených dotačních programů jsou blíže určena dotačními podmínkami. Realizací podpořených projektů dojde nejen k příznivému dopadu na životní prostředí, ale současně ke zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje.

Dotační program "Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008" byl vyhlášen za účelem podpory rozvojových záměrů obcí, svazků obcí, podnikatelských a neziskových subjektů prostřednictvím poskytování účelově určených investičních dotací na vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, které budou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje. Jedná se o projekty zaměřené zejména na snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody, zkvalitnění nakládání s odpady nebo také na ochranu ovzduší a energetiky a omezování emisí, popř. také na realizaci úspor energie.

Tabulka 1.64: Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2008 až 2013
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 113 600 54 0 30 968 900 27 211 569 3 757 331
z toho:
- obcím a jejich organizacím 21 088 600 49 0 28 401 600 25 301 769 3 099 831
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 650 000 3 0 2 126 600 1 476 600 650 000
- církvím a náboženským společnostem 0 1 0 65 700 65 700 0
- veřejným rozpočtům územní úrovně 375 000 1 0 375 000 367 500 7 500

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Z přijatých 164 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 94.774 tis. Kč bylo zastupitelstvem kraje podpořeno 59 projektů v celkové výši 30.969 tis. Kč, z toho bylo usnesením č. 23/1948 ze dne 24. 4. 2008 rozhodnuto o poskytnutí účelových dotací na realizaci 37 projektů v celkovém objemu 22.113,60 tis. Kč. Nakonec však nebylo realizováno 5 projektů a celá dotace byla vrácena zpět na účet kraje. Následně usnesením č. 25/2177 ze dne 25. 9. 2008 bylo podpořeno dalších 22 projektů z řad náhradníků. V roce 2013 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky (všechny prostředky byly poskytnuty žadatelům již v roce 2008), avšak v tomto roce došlo k ukončení posledních 8 projektů, jejichž žádosti o spolufinancování byly podány např. i do Operačního programu Životní prostředí.

Dotační program "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009" byl vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o dotace do Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. Konkrétně se jedná o projekty zaměřené především na zlepšení jakosti pitné vody a snížení znečištění vod, zkvalitnění nakládání s odpady, popř. na realizaci úspor energie.

Tabulka 1.65: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2009 až 2013
poskytnuto celkem *) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 998 000 24 0 13 208 000 11 425 758 1 782 242
z toho:
- obcím a jejich organizacím 10 998 000 24 0 13 208 000 11 425 758 1 782 242

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradníky dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 70 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 47.816 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 10.998 tis. Kč, 1 příjemce dotaci odmítl. Následně bylo podpořeno dalších 5 projektů z řad náhradních žadatelů. Realizováno bylo 22 projektů, vyčerpána byla částka 11.426 tis. Kč a další 2 příjemci vrátili dotaci zpět na účet kraje z důvodu nemožnosti splnit podmínky smlouvy. V roce 2013 nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky (všechny prostředky byly poskytnuty žadatelům po nabytí účinnosti smlouvy) a 1 projekt není dosud zcela ukončen.

Dle podmínek dotačního programu byli příjemci dotací povinni ukončit realizaci projektu do 31. 10. 2010, avšak podmínka smlouvy týkající se předložení dokladu o předložení žádosti o spolufinancování realizace plánovaného záměru do Operačního programu Životní prostředí nebo Programu rozvoje venkova je stanovena nejpozději do 1. 7. 2013, popř. v souladu s usnesením rady kraje č. 107/6869 ze dne 20. 3. 2012 nejpozději do 31. 12. 2013. Ke dni 31. 12. 2013 bylo 22 projektů již zcela ukončeno.

V roce 2013 byly tedy ukončeny dotační programy zaměřené na podporu přípravy projektové dokumentace vyhlášené v letech 2008 a 2009, které umožnily mj. obcím získat finanční prostředky na spolufinancování celé řady projektů v jednotlivých složkách životního prostředí. Z vodohospodářských projektů to byla např. výstavba vodovodů nebo kanalizací, v oblasti odpadového hospodářství pak vybudování sběrných dvorů a v oblasti energetiky byly zejména realizovány projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti budov.

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program byl vyhlášen v roce 2012 za účelem podpory projektů zaměřených na řešení problémů obcí do 2.000, respektive 5.000 obyvatel souvisejících s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory je výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 16. 9. 2013. Dotace v rámci tohoto programu je poskytována ve výši max. 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb.

Tabulka 1.66: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 965 600 10 3 677 896 15 385 402 15 385 402 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 19 965 600 10 3 677 896 15 385 402 15 385 402 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo na dotační program vyčleněno 20.129 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/1967 ze dne 29. 2. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 19.966 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly v letech 2012–2013 průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. Ke dni  31. 12. 2013 byly ukončeny a vyúčtovány všechny projekty a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.488,3 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2014 z důvodu zachování účelovosti finančních prostředků v rámci dotačního programu.

Dotační program současně zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, mezi něž patří mimo jiné povinnost obcí do 2000 obyvatel zabezpečit čištění odpadních vod, které jsou odváděny z území obce kanalizací bez koncové čistírny odpadních vod.

Program na podporu výměny starých kotlů

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem je v době neustálého zvyšování nákladů na vytápění i při používání méně ekologických paliv co nejméně zatěžovat ovzduší.

Tabulka 1.67: Program na podporu výměny starých kotlů (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2013 v letech 2012 až 2013
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 67 605 000 839 24 979 590 30 768 870 30 768 870 0
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 67 605 000 839 24 979 590 30 768 870 30 768 870 0

Dotační program na podporu výměny starých kotlů je financován prostřednictvím Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 zejména pro tyto účely zřízen a je veden mimo rozpočet kraje.

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011, program je víceletý a je realizován na základě postupně vyhlašovaných výzev (do vyčerpání alokace jednotlivých výzev). Program byl vyhlášen ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí pod názvem "Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji", který byl změněn usnesením rady kraje č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 a nově nazván jako "Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji".

Dne 1. 6. 2013 vyhlásilo MŽP národní program s názvem "Společný program na podporu výměny kotlů", který již nebyl vyhlášen pouze pro Moravskoslezský kraj, ale také pro ostatní kraje České republiky, které se k tomuto dotačnímu programu připojily formou vyhlášení Společné výzvy. Nový program MŽP přinesl mimo jiné nové podmínky programu, například rozšíření druhů podporovaných kotlů, kde vedle již podporovaných automatických kotlů na tuhá paliva jsou rovněž podporovány zplyňovací a plynové kotle.

Realizace programu probíhá na základě veřejně vyhlašovaných Společných výzev, které se liší objemem alokovaných finančních prostředků, výší poskytované dotace na pořízení nového kotle a způsobem administrace. V roce 2013 byly vyhlášeny 2 Společné výzvy, které navazovaly na 3 Společné výzvy vyhlášené v roce 2012.

Tabulka 1.68: Přehled Společných výzev vyhlášených v letech 2012 až 2013
Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva… Výše poskytnuté dotace na 1 kotel celkem Usnesení rady kraje o vyhlášení jednotlivých Společných výzev Počet schválených žádostí v letech
2012 2013
1. Společná výzva
(alokace ve Fondu ve výši 10 mil. Kč)
60 tis. Kč 102/6562 ze dne 24. 1. 2012 333 0
2. Společná výzva
(alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč)
40 tis. Kč 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 439 0
3. Společná výzva
(alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč)
40 tis. Kč 123/8178 ze dne 30. 10. 2012 0 482
1. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky
(alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč)
15-60 tis. Kč 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 0 407
4. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky
(alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč)
15-60 tis. Kč 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 0 0

Dotace jsou příjemcům vypláceny po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, která je uzavírána až po samotné realizaci výměny kotle a následném doložení dokladů o pořízení a zprovoznění dotovaného kotle. Podle podmínek Programu jsou příjemci dotace toto povinni učinit do 9 měsíců ode dne odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace.

K 31. 12. 2013 bylo z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje vyplaceno celkem 30.769 tis. Kč, z toho v rámci 1. Společné výzvy 281 příjemcům 8.429 tis. Kč, v rámci 2. Společné výzvy 288 příjemcům 11.520 tis. Kč, v rámci 3. Společné výzvy 265 příjemcům 10.600 tis. Kč a v rámci 1. Společné výzvy MSK a MŽP 5 příjemcům 220 tis. Kč.

Dotační programy vyhlášené v roce 2013

Podpora místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Vyhlášený dotační program byl zaměřen především na podporu projektů na osvětu a vzdělávání v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod, projektů v rámci procesu místní Agendy 21, Národní sítě Zdravých měst, dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost – Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země a na podporu projektů zaměřených na zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

Tabulka 1.69: Podpora místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 509 200 6 509 200 506 073 3 127
z toho:
- obcím a jejich organizacím 509 200 6 509 200 506 073 3 127

V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 byla na dotační program vyčleněna částka 500 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/177 ze dne 21. 3. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 509,2 tis. Kč. Vzhledem k tomu byl posílen dotační program o 9,2 tis. Kč z vrácených nevyčerpaných finančních prostředků z dotačního programu na podporu místní Agendy 21 z roku 2012.

V rámci dotačního programu byly mimo jiné podpořeny podobné projekty ke dnům zdraví a sociálních služeb ve městech Třinec, Frýdek-Místek a Ostrava.

Podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí

Dotační program byl vyhlášen především k podpoře zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací a na podporu akcí ke zlepšení kvality krajiny, výstavbu, provoz a údržbu naučných stezek, a to prostřednictvím navržených dotačních témat a byl zároveň zpracován v souladu se schválenou Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Moravskoslezského kraje, a to s opatřeními 6.3 - Podpora EVVO nestátních neziskových organizací, 7.2 - Podpora EVVO v obcích.

Tabulka 1.70: Podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 018 500 12 1 018 500 988 525 29 975
z toho:
- občanským sdružením 480 800 6 480 800 459 909 20 891
- obecně prospěšným společnostem 235 600 2 235 600 228 977 6 623
- obcím a jejich organizacím 302 100 4 302 100 299 639 2 461

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V určeném termínu bylo předloženo 26 žádostí – projektů, jejichž celkové uznatelné náklady byly ve výši 3.636 tis. Kč, z toho celková požadovaná výše dotace činila 2.039 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/183 ze dne 21. 3. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 1.018,5 tis. Kč. Z toho důvodu byl dotační program navýšen o částku 18,5 tis. Kč z vrácených nevyčerpaných finančních prostředků z Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí z roku 2012.

Z finančních prostředků dotací byly mimo jiné zabezpečeny projekty jako např. Ekologická výchova rodičů a děti na Moravě, Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko, Environmentální výchova v Zoo Ostrava, Ekologický den ve Fulneku.

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro rok 2013 byla předmětem podpory výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu v obcích s trvale bydlícím počtem obyvatel nižším než 2000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem obyvatel do 5000.

Tabulka 1.71: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2013
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 14 848 300 10 11 779 560 11 779 560 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 14 848 300 10 11 779 560 11 779 560 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/173 ze dne 21. 3. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 14.848 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly v roce 2013 průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. Ke dni 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno celkem 11.780 tis. Kč, ukončeno a vyúčtováno bylo 9 projektů, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.220 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2014 k úhradě zbývajícího projektu a k poskytnutí dotací schválených náhradním žadatelům.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Dotační program v roce 2013 podporoval projekty zaměřené na obnovu lesů poškozených imisemi, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.72: Příspěvky na hospodaření v lesích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 573 364 165 4 573 364 4 573 364 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 496 093 13 496 093 496 093 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 172 830 10 1 172 830 1 172 830 0
- církvím a náboženským společnostem 127 600 6 127 600 127 600 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 2 776 841 136 2 776 841 2 776 841 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 18.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 6/430 ze dne 19. 9. 2013 a č. 7/564 ze dne 19. 12. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 165 příjemcům v celkovém objemu 4.573,4 tis. Kč. V průběhu roku byla schválená částka na realizaci dotačního programu snížena na 11.500 tis. Kč. Uspořené finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly převedeny na navýšení čištění silně znečištěných vybraných komunikací bezprostředně v dýchací zóně obyvatel a 1.500 tis. Kč bylo převedeno na financování nově vyhlášeného dotačního programu na rok 2014 "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje".

Tento dotační program podporuje řádné hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje poskytováním účelově určených dotací vlastníkům nebo nájemcům lesů na činnosti spojené zejména s obnovou lesů melioračními a zpevňujícími dřevinami. Touto formou kraj přispívá především těm vlastníkům lesů, kteří hospodaří v souladu s právními předpisy a nad rámec těchto pravidel se trvale udržitelným hospodařením podílejí na zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů.

3.2 Individuální dotace

V roce 2013 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 128.963 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.73: Individuální dotace poskytnuté v roce 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Plnění UR (%)
Doprava 18 198 17 698 97,3
Krizové řízení 41 581 19 630 47,2
Kultura 12 140 12 140 100,0
Prezentace kraje a ediční plán 2 610 2 590 99,2
Regionální rozvoj 23 940 11 666 48,7
Cestovní ruch 8 576 5 386 62,8
Sociální věci 4 339 2 839 65,4
Školství 18 310 18 290 99,9
Zdravotnictví 8 508 6 817 80,1
Životní prostředí 30 828 22 906 74,3
Finance a správa majetku 9 000 9 000 100,0
Individuální dotace celkem 178 030 128 963 72,4

Individuální dotace byly poskytovány převážně na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemce.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007–2013

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2013 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě a v realizaci individuálních projektů a globálních grantů v rámci operačních programů blíže uvedených v následující tabulce.

Tabulka 1.74: Celkové výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2013 v rámci programového období 2007–2013 dle operačních programů (v tis. Kč)
Financováno z operačního programu: Počet akcí Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 78 985 664
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 19 362 745
Operační program Životní prostředí 17 165 775
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 14 110 344
Integrovaný operační program 10 54 867
Komunitární programy 8 5 641
Operační programy Přeshraniční spolupráce 6 1 396
Program švýcarsko - české spolupráce 1 81
Operační program Doprava 1 21 164
CELKEM 154 1 707 677

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007–2013 vyčleněno 2.534.660 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2013 byly vyčerpány ve výši 1.815.981 tis. Kč a zahrnují výdaje na projekty v jednotlivých operačních programech (1.707.677 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (36.440 tis. Kč) a výdaje za projekty individuálně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (71.864 tis. Kč). K 31. 12. 2013 byl rozpočet čerpán na 72 % upraveného rozpočtu. Většina nevyčerpaných finančních prostředků byla účelově zapojena do rozpočtu kraje na rok 2014.

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2013 použito více zdrojů, kterými byly kryty jak podíly Moravskoslezského kraje, tak podíly Evropské unie, případně státního rozpočtu. V úhrnu byly v roce 2013 vynaloženy prostředky ve výši 1.815.981 tis. Kč, z toho:

 1. částka ve výši 447.142 tis. Kč byla použita k zafinancování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (případně neuznatelných výdajů). V roce 2013 kraj využil k jejich úhradě vlastní prostředky kraje a rovněž úvěry schválené zastupitelstvem kraje. Jednalo se o 1. 2. a 3. tranši úvěrového rámce od Evropské investiční banky a o úvěrový rámec od Československé obchodní banky, a.s., (blíže viz tabulka 1.75)
  Tabulka 1.75: Zdroj financování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) (v tis. Kč)
  Zdroj Skutečné čerpání 2013 Podíl v %
  Vlastní prostředky kraje 142 599 31,9%
  Úvěrový rámec EIB 264 271 59,1%
  Úvěrový rámec ČSOB 40 272 9,0%
  Celkem 447 142 100,0%

  Z úvěrových rámců EIB a ČSOB byl hrazen vlastní podíl Moravskoslezského kraje zejména u investičních projektů v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a v odvětví školství a zdravotnictví na zateplení budov zřízených příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

 2. částka ve výši 1.368.839 tis. Kč byla použita k profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu. K jejich krytí byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů ve formě zálohových plateb a ex-ante plateb, anebo byly tyto podíly předfinancovány Moravskoslezským krajem (z vlastních prostředků kraje, případně úvěrem). V případě zpětného proplacení prostředků od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčil, byly tyto prostředky použity na splátku úvěru.
  Tabulka 1.76: Zdroj financování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu (v tis. Kč)
  Zdroj Skutečné čerpání 2013 Podíl v %
  Vlastní prostředky kraje 50 961 3,7%
  Úvěr ČSOB 616 968 45,1%
  Přijaté dotace, zálohy, ex-ante platby, modifikované platby 700 910 51,2%
  Celkem 1 368 839 100,0%

V roce 2013 Moravskoslezský kraj přijal dotace od řídících orgánů ve formě ex-ante plateb a záloh (průběžné čerpání dotace podle postupu prací a související fakturace, kdy projekt nemusí být příjemcem dotace plně předfinancován, ale dotace je čerpána průběžně na neuhrazené faktury), a to ve výši 297.619 tis. Kč. Příkladem takto financovaných projektů jsou např. projekty v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, v odvětví školství projekt "MECHATRONIKA" a projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji", v odvětví zdravotnictví projekt "Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních" a projekt "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku" a v odvětví sociálních věcí projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji". Dále z dotace byly hrazeny výdaje ve výši 331.156 tis. Kč na globální granty a technickou pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz podkapitola 4.4 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Objemově významné byly rovněž prostředky poskytnuté zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 71.865 tis. Kč na individuální projekty příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem.

4.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem pro programové období 2007–2013

V roce 2013 bylo na 46 připravovaných individuálních projektů vyčleněno v rozpočtu kraje 58.109 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2013 činilo 20.974 tis. Kč, tj. 36 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislá na časovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů a rychlosti schvalování projektů řídícími orgány.

Tabulka 1.77: Přehled připravovaných projektů pro programového období 2007–2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2013 Skutečné čerpání 2013 Skut/UR v %
Doprava 13 20 684 7 961 38,5
Krajský úřad 2 145 145 100,0
Krizové řízení 3 300 45 15,0
Kultura 2 1 810 1 143 63,1
Cestovní ruch 1 3 500 2 864 81,8
Sociální věci 13 10 787 5 072 47,0
Školství 9 19 423 3 424 17,6
Zdravotnictví 1 1 000 320 32,0
Životní prostředí 2 460 0 0,0
Celkem 46 58 109 20 974 36,1

Druhou polovinu programové období 2007–2013 je možné charakterizovat z pohledu zájmů ČR tak, že primárním cílem je realizace intervencí směřujících k naplňování cílů operačních programů tak, aby stát dostál svým závazkům vůči Evropské komisi a nepřišel o prostředky, které mu byly přiděleny ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V návaznosti na výše uvedené Moravskoslezský kraj v roce 2013 zahájil přípravu řady nových individuálních projektů, především k dočerpání zbývajících finančních prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

4.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013

Upravený rozpočet roku 2013 ve výši 1.669.471 tis. Kč představoval zdroje pro 85 projektů ve fázi realizace. Skutečně byl k 31. 12. 2013 čerpán ve výši 1.292.994 tis. Kč, což představuje čerpání 77 % upraveného rozpočtu. Čerpání prostředků na realizaci projektů bylo ovlivněno z důvodu:

 • zapojení přijatých dotací do rozpočtu kraje na realizaci víceletých individuálních projektů, které jsou poskytovány zálohově; objem rozpočtovaných výdajů tak nekoresponduje se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém roce,
 • posunu harmonogramu realizace projektů,
 • průtahů v rámci procesu výběru zhotovitelů staveb (prodloužení lhůt pro podání nabídek vzhledem k velkému množství dotazů, opakované vyhlašování veřejných zakázek, proces projednávání námitek, předávání výsledků výběrových řízení ke kontrole řídícímu orgánu),
 • dlouhého schvalovacího procesu předkládaných žádostí o dotace.
Tabulka 1.78: Přehled realizovaných projektů v programovém období 2007–2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2013 Skutečné čerpání 2013 Skut/UR v %
Doprava 10 651 063 577 956 88,8
Regionální rozvoj 4 7 433 3 433 46,2
Cestovní ruch 4 39 530 25 777 65,2
Sociální věci 20 213 216 165 804 77,8
Školství 28 334 576 215 598 64,4
Zdravotnictví 10 352 952 247 275 70,1
Životní prostředí 4 10 820 6 179 57,1
Krajský úřad 5 59 881 50 972 85,1
Celkem 85 1 669 471 1 292 994 77,4

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013

Upravený rozpočet pro 11 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2013, činil 62.759 tis. Kč a k 31. 12. 2013 byl vyčerpán ve výši 62.549 tis. Kč.

Tabulka 1.79: Přehled ukončených projektů v programovém období 2007–2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2013 Skutečné čerpání 2013 Skut/UR v %
Doprava 2 44 520 44 410 99,8
Regionální rozvoj 1 27 11 40,7
Sociální věci 1 6 368 6 330 99,4
Školství 5 11 795 11 755 99,7
Životní prostředí 1 25 24 96,0
Krajský úřad 1 24 19 79,2
Celkem 11 62 759 62 549 99,7

4.4 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a prioritní osy 3 - Další vzdělávání probíhala realizace víceletých grantových projektů. Finanční prostředky na jejich realizaci jsou kraji poskytovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zálohově na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty OP VK. V roce 2013 bylo na globální granty ze strany MŠMT poskytnuto a krajem přijato celkem 279.694 tis. Kč.

Tabulka 1.80: Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Globální grant OP VK Upravený rozpočet 2013 Skutečné čerpání 2013 Skut/UR v %
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 55 758 16 752 30,0
Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 32 910 5 117 15,5
Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 46 298 10 549 22,8
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 170 261 111 890 65,7
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 174 479 107 588 61,7
Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 52 185 29 394 56,3
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 69 244 39 327 56,8
CELKEM 601 135 320 617 53,3

Financování jednotlivých projektů v rámci globálních grantů je uskutečňováno z prostředků zaslaných prostřednictvím MŠMT v průběhu roku na speciální účty kraje. Tyto prostředky jsou v průběhu roku zapojovány do rozpočtu kraje, nevyčerpané prostředky na účtech k 31. 12. běžného roku jsou zapojovány do rozpočtu kraje v následujícím roce. V roce 2013 kraj tak měl k dispozici v upraveném rozpočtu na globální granty celkem 601.135 tis. Kč, k 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 320.617 tis. Kč, zbývající nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje roku 2014.

V letech 2009–2013 byly dotace poskytovány konečným příjemcům na základě smluv o financování grantových projektů v rámci globálních grantů uzavřených mezi Moravskoslezským krajem a školskými zařízeními Moravskoslezského kraje.

V roce 2013 probíhala realizace globálních grantů prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci I. globálních grantů byly průběžně poskytovány dotace konečným příjemcům na základě uzavřených smluv a v rámci II. globálních grantů došlo k uzavření nových smluv o financování s konečnými příjemci. Rovněž byly poskytovány průběžné platby konečným příjemcům jak z 1., tak i z 2. kola II. globálních grantů. V rámci prioritní osy 3 – Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly uzavřeny smlouvy ke schváleným projektům ze 4. kola výzvy. Pokračovalo rovněž financování projektů z 1. až 3. kola výzvy.

Kromě dotací na globální granty jsou ze strany MŠMT kraji poskytovány i dotace na projekty technické pomoci pro globální granty OP VK, které jsou financovány prostředky z Evropského sociálního fondu a prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu.

Projekty technické pomoci bude Moravskoslezský kraj administrovat v průběhu let 2012–2015 v celkové výši 35.268 tis. Kč:

Tabulka 1.81: Technická pomoc pro globální granty Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Technická pomoc pro globální granty OP VK Upravený rozpočet 2013 Skutečné čerpání 2013 Skut/UR v %
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v MSK 3 0 0,0
Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje 3 0 0,0
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v MSK II 18 182 10 526 57,9
Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje II 250 0 0,0
Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program MSK II 243 17 7,0
CELKEM 18 681 10 543 56,4

Finanční prostředky určené na zajištění technických pomocí pro globální granty jsou tvořeny jednak poskytnutými dotacemi a také zůstatky k 31. 12. běžného roku na jednotlivých účtech technických pomocí, které jsou na počátku roku následujícího zapojovány do rozpočtu kraje. V roce 2013 kraj tak měl k dispozici v upraveném rozpočtu na technické pomoci celkem 18.681 tis. Kč, k 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 10.543 tis. Kč. Zbývající nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2014.

Z prostředků technické pomoci byly v roce 2013 hrazeny mzdové výdaje a výdaje na vzdělávání zaměstnanců Moravskoslezského kraje podílejících se na administraci globálních grantů OP VK, dále výdaje na hodnotitele, kteří na základě uzavřených smluv hodnotili předložené projektové žádosti o finanční podporu v rámci globálních grantů OP VK a výdaje za občerstvení na seminářích pořádaných pro příjemce.

Přehled akcí připravovaných, realizovaných a ukončených v programovém období 2007–2013, které byly v roce 2013 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, měl kraj k 31. 12. 2013 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků). Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 - 5. V roce 2013 rada kraje usnesením č. 24/1851 ze dne 3. 9. 2013 schválila doplněk č. 5, kterým došlo ke změně způsobu tvorby fondu - příděly do fondu se v průběhu roku nově realizují ve třech termínech (do 30. 1., do 31. 7., do 31. 10.), dále došlo k 3. 9. 2013 ke stanovení jednotného příspěvku na ošacení ve výši 300,- Kč pro všechny zaměstnance, k 1. 12. 2013 došlo ke zrušení příspěvku na stravování.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.82: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2013 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013 934 775,19
Tvorba fondu celkem 8 950 731,60
z toho:
- příděl do fondu 8 400 500,00
- připsané úroky 8 455,60
- vratky poskytnutých příspěvků 10 600,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2012 531 176,00
Čerpání fondu celkem 9 783 824,00
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění 3 226 900,00
- příspěvek na životní pojištění 2 693 329,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 20 000,00
- příspěvek na stravování 1 039 544,00
- příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 32 321,00
- příspěvek na ošacení 2 699 050,00
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 72 680,00
Konečný stav k 31. 12. 2013 101 682,79
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2013 484 640,00
Konečný stav k 31. 12. 2013 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2013 586 322,79

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu byly dle platného statutu fondu v roce 2013 realizovány pololetně vždy v prvním měsíci pololetí. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje. V průběhu roku 2013 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců a v souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu ve výši 485 tis. Kč do fondu za rok 2013 provedeno po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/352/2 ze dne 12. 12. 2002. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl schválen nový statut Zajišťovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy.

Tabulka 1.83: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2013 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013 103 107 807,01
Tvorba fondu celkem 1 774 060,23
z toho:
- připsané úroky 1 774 060,23
Čerpání fondu celkem 2 090 000,00
z toho:
- peněžitá podpora obcím a krajům, které se z důvodu havárie nebo živelní pohromy ocitly přechodně v mimořádně obtížné situaci 2 090 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2013 102 791 867,24

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění Zajišťovacího fondu do stanovené výše 100 mil. Kč (dle čl. 2 odst. 1 statutu) nebyl v roce 2013 proveden příděl finančních prostředků do tohoto fondu.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2013 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 1.774 tis. Kč.

V roce 2013 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/285 ze dne 20. 6. 2013 poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. f) statutu finanční výpomoc formou peněžitého daru v celkové výši 2.000 tis. Kč určeného na odstranění škod v souvislosti s krizovými situacemi obcím Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje a Ústeckému kraji postiženými záplavami v červnu 2013. Obce Zahořany, Hradešice a město Chýnov peněžní dar v celkové výši 210 tis. Kč odmítly přijmout z důvodu zejména výrazně nižších nákladů na odstranění následků povodně, případně z důvodu, že jim náklady spojené s povodňovými škodami uhradil Plzeňský kraj. Rada kraje pak usnesením č. 27/2048 ze dne 22. 10. 2013 schválila rozpočtové opatření, kterým vrátila nečerpané finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč zpět do Zajišťovacího fondu. Skutečná výše poskytnutých prostředků ze Zajišťovacího fondu tedy činila 1.790 tis. Kč.

Dále zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/416 ze dne 19. 9. 2013 poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. e) statutu peněžitou podporu v celkové výši 300 tis. Kč městu Krnov, které se z důvodu živelní pohromy - tornáda v červnu 2013 přechodně ocitlo v mimořádně obtížné situaci.

Připsané úroky ve výši 1.774 tis. Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2013 v souladu se statutem fondu.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Zastupitelstvo kraje schválilo svými usneseními č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009 a č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 změny ve statutu fondu. Poslední změnou došlo k úpravě použití fondu, kdy statut fondu nyní umožňuje použití fondu na zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.84: Tvorba a čerpání Regionálního rozvojového fondu v roce 2013 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013 3 861 534,87
Tvorba fondu celkem 10 031,17
z toho:
- připsané úroky 10 031,17
Čerpání fondu celkem 2 504 500,00
z toho:
- zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček včetně odměn členů hodnotící komise 2 504 500,00
Konečný stav k 31. 12. 2013 1 367 066,04

Jediným zdrojem při tvorbě fondu v roce 2013 byly připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 10 tis. Kč.

Z fondu bylo v roce 2013 převedeno na účet sdružených prostředků 2.500 tis. Kč jakožto podíl kraje na společném projektu Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, který realizuje kraj společně se statutárním městem Ostrava. Cílem projektu je veřejná podpora malých a středních podnikatelů nebo vznikajících podniků v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování zvýhodněných úvěrů na financování jejich projektů. Dále byly v souvislosti s tímto Programem vyčleněny prostředky ve výši 100 tis. Kč na úhradu odměn členům hodnotící komise; tyto prostředky byly čerpány ve výši 4,5 tis. Kč.

Připsané úroky ve výši 10 tis. Kč a nevyčerpané prostředky určené na odměny členům hodnotící komise ve výši 95,5 tis. Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2013 v souladu se statutem fondu.

5.4 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 schválilo Statut Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.85: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2013 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2013 48 328 596,05
Tvorba fondu celkem za rok 2013 29 160 915,32
z toho:
- příděl do fondu 28 284 060,00
- dary 0,00
- připsané úroky 876 855,32
Čerpání fondu celkem 24 979 590,00
z toho:
Společný program MSK a MŽP na podporu výměny kotlů - I. výzva 3 599 590,00
Společný program MSK a MŽP na podporu výměny kotlů - II. výzva 10 560 000,00
Společný program MSK a MŽP na podporu výměny kotlů - III. výzva 10 600 000,00
1. Společná výzva MSK a MŽP na podporu výměny kotlů 220 000,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2013 52 509 921,37

Zdrojem fondu byly v roce 2013 finanční prostředky ve výši 28.284 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 877 tis. Kč.

V rámci přídělu do fondu byly z rozpočtu kraje převedeny i finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč, které budou použity v souladu se statutem fondu na financování nového dvouletého dotačního programu s názvem "Příspěvky na ozdravné pobyty". Cílem nového dotačního programu je podpora účastí dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest.

Fond je veden mimo rozpočet kraje a k zapojení a vyplacení potřebných finančních prostředků z fondu do rozpočtu kraje dochází průběžně dle počtu uzavíraných dotačních smluv.

Finanční prostředky fondu byly v roce 2013 čerpány průběžně v rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem "Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji". O vyhlášení tohoto programu rozhodla rada kraje usnesením č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011.

Program má podpořit výměnu stávajících nevyhovujících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle a tímto zajistit používání ekologických paliv co nejméně zatěžujících ovzduší na území kraje spalováním tuhých neekologických paliv v lokálních topeništích. Realizace programu probíhá na základě veřejně vyhlašovaných společných výzev, přijaté žádosti o dotaci jsou průběžně administrovány a po splnění podmínek vypláceny.

V roce 2013 byly za finanční podpory Ministerstva životního prostředí vyhlášeny 1. a 4. Společná výzva Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí, které svým charakterem navazují na obdobné výzvy vyhlášené Moravskoslezským krajem. V rámci všech výzev bylo za rok 2013 vyplaceno celkem 24.980 tis. Kč. Bližší informace o vyhlašovaných výzvách a změnách podmínek Programu jsou uvedeny v kapitole 3 - Dotační programy a individuální dotace.

Připsané úroky ve výši 877 tis. Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2013 v souladu se statutem fondu.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2013, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2013. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2013 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.418.324 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 10.177.821 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 113.129 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekty realizované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v podkapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2013 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v celkovém objemu 10.133.751 tis. Kč.

Předmětem finančního vypořádání jsou přijaté dotace v celkovém objemu 9.805.788 tis. Kč. U běžných akcí financovaných z této kapitoly státního rozpočtu se jedná o dotace přijaté v roce 2013. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Objemy takto finančně vypořádaných dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v následující tabulce v objemech přijatých dotací za celé období realizace projektu.

Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky ve výši 9.131,7 tis. Kč, z toho do 31. 12. 2013 bylo na výdajový účet MŠMT vráceno 7.923,8 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2013 byla vyčíslena částka 1.207,9 tis. Kč.

Podrobnější rozbor je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.86: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2013 Vráceno při FV v roce 2014
Přímé náklady na vzdělávání 9 096 409,0 9 096 301,8 107,2 0,0 107,2
Dotace pro soukromé školy 588 490,0 586 786,9 1 703,1 854,3 848,8
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 14 256,9 14 066,2 190,7 173,9 16,8
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 12 270,7 12 270,7 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 2 879,4 2 866,9 12,5 12,5 0,0
Soutěže 1 812,0 1 812,0 0,0 0,0 0,0
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 648,0 1 630,3 17,7 9,8 7,9
Excelence středních škol 1 589,4 1 589,4 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 399,9 1 383,1 16,8 16,8 0,0
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 989,6 970,4 19,2 19,2 0,0
Projekty romské komunity 615,1 334,8 280,3 185,2 95,1
Podpora implementace Etické výchovy 485,7 478,1 7,6 0,0 7,6
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 358,0 357,1 0,9 0,9 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 249,1 249,1 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 212,4 169,7 42,7 40,0 2,7
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 204,0 84,0 120,0 0,0 120,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 156,6 141,2 15,4 15,4 0,0
Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe 126,8 125,3 1,5 0,0 1,5
Program sociální prevence a prevence kriminality 68,9 68,9 0,0 0,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 66,4 66,1 0,3 0,0 0,3
Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - realizované krajem 53 183,5 48 269,4 4 914,1 4 914,1 0,0
Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - realizované příspěvkovými organizacemi 28 316,3 26 634,5 1 681,8 1 681,8 0,0
Celkem 9 805 787,5 9 796 655,9 9 131,7 7 923,8 1 207,9

V rámci zúčtování dotace na Přímé náklady na vzdělávání poskytnuté na činnost škol a školských zařízení v objemu 9.096.409 tis. Kč, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 5.784.463 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 3.311.946 tis. Kč

nebyly vyčerpány prostředky ve výši 107,2 tis. Kč. Škola nedočerpala prostředky v ukazateli ONIV z důvodu nepřesnosti při rozúčtování stravného z doplňkové a hlavní činnosti (chybu opravili v období, kdy už nebylo možné nevyčerpané prostředky dále použít). Čtyři školy zřízené krajem odvedly nedočerpané OON, zejména odstupné a příslušné pojistné. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 107,2 tis. Kč.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 588.490 tis. Kč. Z důvodu, že nelze dopředu odhadnout pohyb žáků, byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 586.786,9 tis. Kč. Vrácená částka je rozdílem mezi poskytnutou zálohou, která vychází ze skutečného počtu dětí, žáků a studentů, a změnou nároku v důsledku poklesu počtu žáků v závěru roku, protože záloha musí být poskytnuta do 15. listopadu daného roku. Před termínem poskytnutí dotace na čtvrté čtvrtletí 2013 byl zjištěn významný pokles žáků u tří škol, a z toho důvodu nebyly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 854,3 tis. Kč. Nepřidělené prostředky byly vráceny na účet poskytovatele v závěru roku 2013. V rámci finančního vypořádání 30 soukromých škol nevyužilo přidělené prostředky z výše uvedených důvodu a vrátilo celkem 848,8 tis. Kč, které byly součástí finančního vypořádání za rok 2013.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 14.256,9 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním bylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené obcemi celkem 11.157,9 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem celkem 3.099 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 14.066,2 tis. Kč. Školami nevyužité prostředky v objemu 173,9 tis. Kč byly zejména z důvodu ukončení činností a s tím spojených pracovních smluv jednotlivých asistentů vráceny v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele. V rámci finančního vypořádání této dotace byla vrácena částka 16,8 tis. Kč. Celkově tedy zůstalo nedočerpáno 190,7 tis. Kč.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia v celkové výši 12.270,7 tis. Kč v rámci rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou" byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 10.493,7 tis. Kč a Všeobecné sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace ve výši 1.777 tis. Kč). Dotace byla plně vyčerpána.

V rámci Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním byla poskytnuta kraji neinvestiční dotace v objemu 2.879,4 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 2.669,5 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 209,9 tis. Kč.

Prostředky byly určeny na posílení nenárokové složky platů pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zejména z důvodu snížení jednotlivých úvazků došlo k úspoře 12,5 tis. Kč, které byly vráceny zpět na účet poskytovatele v roce 2013.

V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2012/2013 byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 1.812 tis. Kč. Část dotace ve výši 1.624 tis. Kč byla určena na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013 a druhá část ve výši 188 tis. Kč byla poskytnuta na zabezpečení ústředních kol těchto soutěží a přehlídek. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na Podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 1.648 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 1.571,5 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 76,5 tis. Kč.

Z důvodu nižšího počtu žáků u maturitní zkoušky, než bylo přihlášeno a nižšího počtu hodnocených prací zůstalo nedočerpáno celkem 17,7 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2013 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 9,8 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2013 částka 7,9 tis. Kč.

V návaznosti na výsledky rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012", poskytlo MŠMT v roce 2013 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na platy pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 1.589,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši 1.589,4 tis. Kč.

Pro studium žáků se zdravotním postižením, a s tím spojené pracovní poměry asistentů pedagogů v rámci dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 1.399,9 tis. Kč. Použito bylo celkem 1.383,1 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty školám v plné výši. Celkem nebyly školami vyčerpány prostředky ve výši 16,8 tis. Kč, a to z důvodu absence žáka v průběhu roku 2013 u jedné školy a nástupem asistenta pedagoga až v průběhu roku 2013 u druhé ze školy. Tyto nevyužité prostředky byly vráceny v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele.

Na Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání byla kraji v roce 2013 poskytnuta dotace v celkové výši 989,6 tis. Kč, a to pro 14 škol (12 škol zřizovaných obcí, 1 škola zřizovaná krajem a 1 soukromá škola). Z důvodu nezrealizování veškerých plánovaných projektů zůstalo nedočerpáno 19,2 tis. Kč. Tyto nevyužité prostředky byly vráceny v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2013 nebyly finanční prostředky na provoz těchto škol vyčerpány v plné, tj. poskytnuté výši 615,1 tis. Kč. Prostředky v objemu 280,3 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny, z toho v průběhu roku 2013 na výdajový účet poskytovatele 185,2 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2013 částka 95,1 tis. Kč.

Na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií byly v roce 2013 kraji poskytnuty prostředky ve výši 485,7 tis. Kč určené pro 9 škol (8 škol zřizovaných obcí a 1 škola zřizovaná krajem). Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 40,2 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 445,5 tis. Kč.

Účelové prostředky poskytnuté na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů souvisejících se zařazením Etické výchovy do školského vzdělávacího programu nebyly dočerpány 1 organizací zřízenou obcí, a to ve výši 7,6 tis. Kč. Prostředky byly v rámci finančního vypořádání za rok 2013 vráceny zpět na účet poskytovatele.

Nižší pořizovací náklady jednotlivých kompenzačních pomůcek oproti rozpočtovaným nákladům byly důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 0,9 tis. Kč u dotačního programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením, v rámci kterého kraj obdržel v roce 2013 prostředky ve výši 358 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 231 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 93 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 34 tis. Kč.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 249,1 tis. Kč byly plně vyčerpány. Prostředky byly určeny na projekty "Rozvojový program na zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců" ve výši 235,1 tis. Kč a "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání děti osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie" ve výši 14 tis. Kč.

V rámci Rozvojového programu MŠMT pro děti – cizince ze 3. zemí byly poskytnuty prostředky na "Bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků – cizinců z tzv. "třetích zemí" ve výši 212,4 tis. Kč. Zejména z důvodu ukončení povinné školní docházky žáků cizinců zůstalo nedočerpáno celkem 42,7 tis. Kč. Prostředky v objemu 42,7 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny, z toho v průběhu roku 2013 na výdajový účet poskytovatele 40 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2013 částka 2,7 tis. Kč.

Na rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickým nástroji v roce 2013," byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 204 tis. Kč, a to v rámci dotačního programu Podpora zavádění diagnostických nástrojů. Prostředky byly použity jen ve výši 84 tis. Kč, a to na vzdělávací program "Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson: Mezinárodní edice II-česky". Z důvodu nedodání diagnostického nástroje – test IDS (The Inteligence and Development Scales) ve výši 120 tis. Kč vybraným dodavatelem k 31. 12. 2013, byly tyto prostředky vráceny v rámci finančního vypořádání zpět na účet poskytovatele.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 156,6 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky plně využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Ostrava na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace nebyla vyčerpána v plné výši. Náklady na nájemné a energie na byty španělských učitelů (po vyúčtování energií dodavatelem) činily v roce 2013 celkem 141,2 tis. Kč. Nespotřebované finanční prostředky ve výši 15,4 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele.

V roce 2013 byly poskytnuty kraji na rozvojový program Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe finanční prostředky v celkové výši 126,8 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími byly školám dotace přiděleny a poskytnuty. Prostředky ve výši 1,5 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu snížení předpokládaného cestovného a stravného a snížení počtu dní stáží. Nespotřebovaná část prostředků ve výši 1,5 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání za rok 2013 vrácena na účet poskytovatele.

Neinvestiční dotace ve výši 68,9 tis. Kč byla poskytnuta kraji v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality, a to na projekt "Prevence rizikového chování 2013" organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Prostředky byly plně vyčerpány.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání obdržel kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 66,4 tis. Kč. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky u 5 středních škol v kraji. Nedočerpáno zůstalo 0,3 tis. Kč, které byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2013 na účet poskytovatele.

Dále obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Předmětem finančního vypořádání za rok 2013 byly projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.4 EU peníze školám – EU v celkovém poskytnutém objemu 53.183,5 tis. Kč. Jedná se o projekty spolufinancované z rozpočtu EU a realizované krajem.

V rámci projektu Technická pomoc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl ukončen 1 projekt v odvětví školství, který podléhal finančnímu vypořádání za rok 2013. Jednalo se o projekt technické pomoci realizovaný v letech 2008–2011. Cílem projektu bylo zajištění včasné, efektivní a kvalitní informovanosti potenciálních žadatelů programu (resp. příjemců a veřejnosti) o možnostech využívání finančních prostředků, které jim nabízejí globální granty realizované Moravskoslezským kraje, a to prostřednictvím vhodného výběru ze širokého spektra informačních a komunikačních nástrojů. Cílem projektu bylo rovněž rozšíření povědomí o možnostech čerpání prostředků z globálních grantů i do nejmenších institucí v kraji. Cílové skupiny přenesly následně nabyté znalosti do svých žádostí a prostřednictvím informací, jež získaly za pomoci tohoto projektu, došlo k naplnění cílů globálních grantů, které si Moravskoslezský kraj stanovil. Moravskoslezskému kraji byly poskytnuty prostředky v celkové výši 1.703,1 tis. Kč, vyčerpány byly ve výši 1.321,1 tis. Kč. Konečné finanční vypořádání bylo provedeno po schválení závěrečné monitorovací zprávy a dne 12. 12. 2012 byla poskytovateli dotace vrácena nevyčerpaná část celkových výdajů projektu ve výši 382 tis. Kč. Prostředky byly vráceny z důvodu nedočerpání kapitol rozpočtu, tj. úspory.

V rámci Individuálních projektů – ostatní Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – neinvestice – EU 50.971,9 tis. Kč byly ukončeny 4 projekty s vypořádáním k 31. 12. 2013.

 1. Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu bylo podpořit metodické vedení školních poradenských pracovišť, zvýšit odbornost poradenských pracovníků škol (především psychologů a školních speciálních pedagogů), zlepšit integrované působení krajského poradenského systému, vytvořit vzdělávací nabídku pro pedagogické pracovníky škol a zkvalitnění práce s individuálně integrovanými žáky ve školách běžného vzdělávacího proudu. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly projektu přiděleny prostředky ve výši 14.215,1 tis. Kč, přičemž skutečně byly poskytnuty prostředky ve výši 13.427,5 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 11.787,4 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.640,1 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v roce 2013.
 2. Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách. Cílem projektu bylo vytvoření systematických preventivních programů pro žáky, zvyšování klíčových sociálních kompetencí pedagogických pracovníků, pedagogických týmů v oblasti prevence rizikových projevů chování ve školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Realizací projektu došlo k primární soběstačnosti škol v prevenci rizikových projevů chování s dopadem na podporu pozitivního sociálního klimatu ve školách za pomocí vytvořené sítě podpory spolupracujících subjektů řešící danou problematiku. Cílem bylo také podpoření implementace a inovace školních vzdělávacích programů v této oblasti. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly projektu přiděleny prostředky ve výši 11.008,9 tis. Kč, přičemž skutečně byly poskytnuty prostředky ve výši 10.555,3 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané prostředky ve výši 1. 303,9 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v roce 2013.
 3. Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu bylo zlepšit výchovně vzdělávací podmínky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšit odbornost pedagogických pracovníků zapojených škol. Dále vznik a rozvoj center integrované podpory při partnerských školách. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly projektu přiděleny prostředky ve výši 14.027,1 tis. Kč, přičemž skutečně byly poskytnuty prostředky ve výši 12.624,4 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.222,6 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v roce 2013.
 4. TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání). Projekt byl zacílen na nastavení podmínek systematického odborně a profesně orientovaného vzdělávání středoškolských odborných učitelů v rámci DVPP. Dalším cílem bylo zkvalitnění podmínek na školách pro implementaci moderních vzdělávacích strategií respektujících specifika daného oboru. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly projektu přiděleny prostředky ve výši 14.390,7 tis. Kč, přičemž skutečně byly poskytnuty prostředky ve výši 14.364,7 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané prostředky ve výši 309,5 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v roce 2013.

V rámci Individuálního projektu - ostatní Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - investice – EU byl k 31. 12. 2013 ukončen 1 projekt v odvětví školství, a to TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání), na který byla rovněž poskytnuta neinvestiční část dotace a je proto popsán v předešlém odstavci. Investiční část dotace byla poskytnuta ve výši 508,5 tis. Kč, vyčerpáno bylo 452,6 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 55,9 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v roce 2013.

Předmětem finančního vypořádání za rok 2013 byly rovněž projekty financované v rámci Individuálních projektů - ostatní Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - neinvestice – EU v celkové poskytnuté výši 19.087,2 tis. Kč (3 ukončené projekty), v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám ve výši 8.390,2 tis. Kč (13 ukončených projektů) a v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.4 EU peníze školám – EU v celkovém poskytnutém objemu 838,9 tis. Kč (1 ukončený projekt). Jedná se o projekty spolufinancované z rozpočtu EU a realizované samostatně příspěvkovými organizacemi. Celkem byly poskytnuty příspěvkovým organizacím finanční prostředky v objemu 28.316,3 tis. Kč a vyčerpány byly ve výši 26.634,5 tis. Kč. Nevyužité prostředky (úspora) ve výši 1.681,8 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v roce 2013.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2013 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 198.587 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2013 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2013. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

S Ministerstvem práce a sociálních věcí byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 80.064,5 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno při finančním vypořádání bylo celkem 124,7 tis. Kč.

Tabulka 1.87: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2013 Vráceno při FV v roce 2014
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 29 001,2 28 876,5 124,7 0,0 124,7
IOP služby v oblasti sociální integrace INV - I. etapa transformace organizace Marianum 18 119,4 18 119,4 0,0 0,0 0,0
IOP služby v oblasti sociální integrace NEI - I. etapa transformace organizace Marianum 1 466,9 1 466,9 0,0 0,0 0,0
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Plánování sociálních služeb cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje 10 560,4 10 560,4 0,0 0,0 0,0
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti 12 693,1 12 693,1 0,0 0,0 0,0
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 8 223,5 8 223,5 0,0 0,0 0,0
Celkem 80 064,5 79 939,8 124,7 0,0 124,7

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2013 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 29.001,2 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 9 subjektů a čerpána byla ve výši 28.876,5 tis. Kč, z toho:

 • Dětské centrum Čtyřlístek Opava, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 7.142,4 tis. Kč,
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček) ve výši 4.059,9 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE – středisko v Ostravě ve výši 3.215,1 tis. Kč,
 • Občanské sdružení Heřmánek, Karviná ve výši 1.965,6 tis. Kč,
 • Fond ohrožených dětí, Praha 1 – Nové Město ve výši 7.705,1 tis. Kč,
 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 1.691,7 tis. Kč,
 • OPORA DĚTEM, Frýdlant nad Ostravicí ve výši 1.616,5 tis. Kč,
 • Slezská diakonie Český Těšín ve výši 428,1 tis. Kč a
 • SALUS Kopřivnice, o.p.s., ve výši 1.052,1 tis. Kč.

Prostředky ve výši 124,7 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dále obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Finančnímu vypořádání za rok 2013 z toho podléhaly 4 ukončené projekty.

V rámci Integrovaného operačního programu byl ukončen projekt 1. etapa transformace organizace Marianum. Cílem projektu, realizovaného v letech 2010 až 2013, bylo zkvalitnit život lidí s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě a služby chráněného bydlení ve Velkých Hošticích v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na výši 19.720,1 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu činily 19.586,3 tis. Kč.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl ukončen k 31. 12. 2013 projekt Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. V tomto roce byl rovněž finančně vypořádán. Cílem projektu byla podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb prostřednictvím vytvoření a rozvoje sítě místně i typově dostupných kvalitních sociálních služeb v MSK, systémových aktivit v systému sociálních služeb, posílení managementu a řízení subjektů poskytujících sociální služby. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na výši 16.530,2 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu činily 10.560,4 tis. Kč. Dále byl ukončen projekt Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti. Jeho cílem bylo zajištění vzdělávání a supervize pro pracovníky v oblasti sociálních služeb a dále pro sociální pracovníky zařazené do obecních úřadů v Moravskoslezském kraji a pracovníky zařazené do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na výši 14.104,3 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu činily 12.693,1 tis. Kč. Ukončen a finančně vypořádán byl rovněž projekt Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem byla podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Realizace projektu vedla k odbornému proškolení zaměstnanců organizací. Vzdělaní pracovníci se budou lépe orientovat v principech transformace a poskytování určitých druhů sociálních služeb, mohou tak poskytovat kvalitnější službu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na výši 11.075,6 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu činily 8.223,5 tis. Kč.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí

Moravskoslezský kraj finančně ukončil k 31. 12. 2013 v rámci Operačního programu Životní prostředí individuální projekt "Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě". Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění budov Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, které bude generovat snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, úsporu fosilních paliv a snížení nákladů na vytápění předmětné školy. Výstupem projektu jsou zateplené budovy Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě (pavilon A, B, C, D, E, F, bazén, spojovací koridor, spojovací most), které splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na výši 20.392,6 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu realizovaného v letech 2012 a 2013 činily 20.365,6 tis. Kč. Dotace byla čerpána v souladu s účelem poskytnutí.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2009 Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 15610962, kterým schvaluje poskytnutí dotace na realizaci projektu "Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských informačních center) v Moravskoslezském kraji" v celkové maximální výši 2.810,6 tis. Kč, což je 75 % celkových uznatelných nákladů. Projekt měl být původně zahájen v listopadu 2009, ale z důvodu posunutí termínů vyhodnocení žádostí a vydání rozhodnutí ze strany fondu, bylo s představiteli fondu ujednáno, že projekt bude realizován v letech 2010–2012. Projekt podporuje fungování poradenských a informačních center, zaměstnanost, vznik nových ekoporaden, vzdělávání a proškolování lektorů v oblasti EVVO. Významná část projektu je zaměřena na metodickou a poradenskou činnost pro veřejnou správu a na tvorbu vzdělávacích programů. Projekt je založen na principu partnerství. Smlouvy o partnerství byly uzavřeny s následujícími subjekty:

 • Město Bruntál,
 • Městské informační a kulturní středisko Krnov,
 • Eko-info centrum Ostrava,
 • Občanské sdružení Hájenka, Kopřivnice.

Čerpání podpory při splnění příslušných podmínek bylo až do výše 90 % schválené dotace. V roce 2010 obdržel kraj prostředky ve výši 171,4 tis. Kč, v roce 2011 prostředky ve výši 1.377,1 tis. Kč, a v roce 2012 prostředky ve výši 816 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly předmětem finančního vypořádání samostatně. Po ukončení projektu v roce 2012 byl kraji ze strany Fondu přiznán doplatek (tj. 10% pozastávka) ve výši 262,7 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 262,7 tis. Kč byly na účet kraje připsány dne 25. 11. 2013 a podléhaly finančnímu vypořádání za rok 2013. Celková výše přijaté dotace v letech 2010–2013 činila 2.627,2 tis. Kč.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2013 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 6.679 tis. Kč, z toho investiční dotaci ve výši 5.807 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 872 tis. Kč na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona byly v celkové výši 6.679 tis. Kč vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na základě dokladů předložených krajskému úřadu. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 6.513,3 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu Ministerstva zemědělství byla nevyčerpaná část dotací v objemu 165,7 tis. Kč vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2013 na účet poskytovatele.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

S Ministerstvem vnitra byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 33.355,3 tis. Kč, z čehož částka ve výši 130,9 tis. Kč zůstala nedočerpána a byla předmětem finančního vypořádání za rok 2013.

Tabulka 1.88: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva vnitra (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2013 Vráceno při FV v roce 2014
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 20 032,0 19 950,5 81,5 0,0 81,5
Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 8 771,2 8 771,0 0,2 0,0 0,2
Program prevence kriminality 72,0 71,3 0,7 0,7 0,0
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU 2 453,0 2 453,0 0,0 0,0 0,0
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice 397,8 397,8 0,0 0,0 0,0
Zajištění vzdělávání v eGovernmentu 1 629,3 1 580,8 48,5 48,5 0,0
Celkem Ministerstvo vnitra 33 355,3 33 224,3 130,9 49,2 81,7

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2013 z kapitoly Ministerstva vnitra účelové Neinvestiční transfery krajům podle §27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 20.032 tis. Kč. Účelem poskytnuté dotace byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH, odbornou přípravu, na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů vykonávající službu v jednotce SDH a na věcné vybavení neinvestiční povahy. Čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace dosáhlo výše 19.950,5 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo celkem 81,5 tis. Kč. Prostředky ve výši 81,5 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržel dále kraj v roce 2013 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 8.771,2 tis. Kč Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013. Neinvestiční dotace byla určena pro jednotky SDH obcí, které u kraje uplatnily náhradu výdajů na zásah jednotek SDH obci mimo území svého zřizovatele v důsledku řešení povodňové situace, zejména náhrady za ušlý příjem člena jednotky SDH, náhrady za péči o členy jednotky SDH obce při zásahu a opravy poškozené techniky a opravy nebo nákup nezbytných věcných prostředků jednotky SDH obci, byl-li její zásah součástí zásahu Integrovaného záchranného systému pro potřeby záchranných a likvidačních prací na území obce při povodňových záchranných a likvidačních pracích v obci. V rámci zúčtování dotací nevyčerpaly dvě obce poskytnutou neinvestiční dotaci v plné výši. Na účet kraje vrátilo Statutární město Ostrava částku 183 Kč a obec Bravantice nedočerpala z poskytnuté dotace částku 9 Kč, kterou vrátila na účet kraje. V rámci finančního vypořádání byla z této části dotace vrácena částka 192 Kč. Celkové čerpání této části dotace bylo ve výši 8.771 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v roce 2013 dále obdržel z kapitoly Ministerstva vnitra účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Moravskoslezský kraj – Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů" v rámci Programu prevence kriminality prostředky ve výši 72 tis. Kč. Spoluúčast kraje na realizaci projektu byla vyčíslena ve výši 14,5 tis. Kč, což činí 16,76 %. Subdodavatelem služeb byla dle předložených nabídek vybrána Diecézní charita ostravsko – opavská, která výše uvedený projekt realizovala na základě uzavřené smlouvy. Finanční prostředky byly dle stanoveného rozpočtu čerpány na osobní náklady, materiálové náklady, cestovné (PHM, jízdné), tisk informačních letáků, režijní náklady a občerstvení. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 0,7 tis. Kč byly vráceny na účet Ministerstva vnitra.

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy byl realizován projekt "Vzdělávací systém zaměstnanců KÚ MSK". Snahou projektu bylo zefektivnění interního systému vzdělávání zaměstnanců zařazených do KÚ MSK. Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím vytvoření kompetenčních modelů v návaznosti na popisy pracovních míst a jejich zavedení do personálního informačního systému, vyškolení personalistů v tvorbě kompetenčních modelů, vytvoření metodiky systému vzdělávání zaměstnanců na základě kompetenčních modelů, implementace výstupů do personálního informačního systému, vyškolení vedoucích zaměstnanců v nově nastaveném systému vzdělávání. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na výši 4.186,9 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu činily 2.850,8 tis. Kč. Projekt "Zajištění vzdělávání v eGovernmentu", byl realizován v Integrovaného operačního programu a jeho cílem bylo zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do Krajského úřadu a příspěvkových organizací vedoucí k bezproblémové implementaci eGovernmentu do praxe, což mimo jiné přispělo ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly projektu přiděleny prostředky ve výši 2.388,6 tis. Kč, přičemž skutečně byly poskytnuty prostředky ve výši 1.629,3 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané prostředky ve výši 48,5 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v roce 2013. Projekty byly realizovány v letech 2009 až 2012 a jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2013, kdy došlo k ukončení projektů ze strany řídícího orgánu.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2013 v celkovém objemu 7.588,6 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno na účet Ministerstva financí bylo 84,7 tis. Kč.

Tabulka 1.89: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2013 Použito v roce 2013 Nedočerpáno v roce 2013 Vráceno při FV v průběhu roku 2013 Vráceno při FV v roce 2014
Účelová dotace krajům - TBC 4 512,9 4 512,9 0,0 0,0 0,0
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 1 487,8 1 487,8 0,0 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 809,4 809,4 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 563,5 563,5 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 100,0 43,2 56,9 56,9 0,0
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 100,0 83,8 16,2 0,0 16,2
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 15,0 3,4 11,6 0,0 11,6
Celkem Ministerstvo financí 7 588,6 7 504,0 84,7 56,9 27,8

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2013 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou dotaci krajům – TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.512,9 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 1.487,8 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

V průběhu roku 2013 byly v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic II. a III. tříd podány žádosti o refundaci výdajů vynaložených krajem za Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. Celkový objem požadované refundace za období leden – říjen 2013 činil 809,4 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly určeny na zpětnou refundaci skutečných výdajů, tj. byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí o Účelovou dotaci krajům na likvidaci léčiv poskytlo Ministerstvo financí kraji prostředky v úhrnné výši 563,5 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši.

V souvislosti s volbou prezidenta České republiky obdržel kraj v roce 2013 neinvestiční dotaci ve výši 100 tis. Kč účelově určenou na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky. Přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na úhradu platů zaměstnanců včetně povinného pojistného a souvisejících odvodů, pohonných hmot a cestovného. Určení zaměstnanci zabezpečovali ve dnech voleb službu (hot line) pro okrskové volební komise a obecní úřady k zodpovězení jejich dotazů. Dále kontrolovali průběh hlasování ve volebních místnostech, kdy byla provedena kontrola průběhu hlasování u 59 okrskových volebních komisí. Z důvodu úspory nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb přímo ve dnech voleb, a také maximální využití zasílání úřední korespondence prostřednictvím datových schránek zůstalo nevyčerpáno celkem 56.873,50 Kč. Prostředky byly vráceny v průběhu roku 2013 na účet státního rozpočtu Ministerstva financí.

V roce 2013 obdržel kraj neinvestiční dotaci ve výši 100 tis. Kč účelově určenou na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 ze dne 28. 8. 2013, uveřejněným ve Sbírce zákonů č. 102, na 25. a 26. 10. 2013. Přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na úhradu platů zaměstnanců včetně povinného pojistného a souvisejících odvodů, pohonných hmot, služeb pošt a cestovného. Určení zaměstnanci plnili úkoly spojené s registrací kandidátních listin, zabezpečovali ve dnech voleb službu (hot line) pro okrskové volební komise a obecní úřady k zodpovězení jejich dotazů. Dále kontrolovali průběh hlasování ve volebních místnostech. Byla provedena kontrola průběhu hlasování u 30 okrskových volebních komisí. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 83,8 tis. Kč. Nedočerpání přidělené dotace bylo v důsledku úspory nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb přímo ve dnech voleb, a také maximální využití zasílání úřední korespondence prostřednictvím datových schránek. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16,2 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí.

Ministerstvo financí poskytlo účelovou neinvestiční dotaci na činnost krajského úřadu v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Nové Lublice vyhlášených sdělením ministra vnitra ze dne 21. 12. 2012, uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 4/2013, na den 13. 4. 2013 ve výši 15 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 3,4 tis. Kč, a to na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného a souvisejících odvodů a pohonné hmoty. Určení zaměstnanci zabezpečovali kontrolu průběhu hlasování v den voleb. Nedočerpání přidělené dotace bylo odůvodněno tím, že nové volby v obci Nové Lublice byly zabezpečovány za aktivní spolupráce Obecního úřadu Nové Lublice a Městského úřadu Vítkov, jenž má pro obec Nové Lublice postavení registračního úřadu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 11,6 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Tabulka 1.90: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2013 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2013 Vráceno při FV v roce 2014
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 12 266,0 12 266,0 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 4 924,0 4 582,3 341,7 254,4 87,3
OPLZ a Z Prohlubování vzdělávání lékařů - SR 702,8 702,8 0,0 0,0 0,0
OPLZ a Z Prohlubování vzdělávání lékařů - SF 3 982,6 3 982,6 0,0 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo vnitra 21 875,5 21 533,7 341,7 254,4 87,3

V roce 2013 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu "Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací" ve výši 12.266 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na úhradu speciálních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, přístrojů, vzdělávání a ostatní materiálové náklady. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo zdravotnictví dále poskytlo v roce 2013 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 4.924 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč,
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 1.378,8 tis. Kč,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 281,1 tis. Kč,
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 784,4 tis. Kč,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 783,4 tis. Kč,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 1.446,3 tis. Kč.

Dotační program, formou realizace rezidenčních míst, sloužil k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 4.582,3 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 341,7 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byly vráceny prostředky ve výši 254,4 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2013 bylo vráceno na účet poskytovatele 87,3 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly v letech 2012–2013 poskytnuty prostřednictvím účtu Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 4.685,4 tis. Kč na individuální projekt Ministerstva zdravotnictví ČR "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech". Projekt byl spolufinancován z evropských finančních zdrojů a byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť s ohledem na prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí a zaměřené na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékařské zdravotnické pracovníky. Prostředky byly použity v plné výši.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2013 dotace v celkové výši 2.681 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství. Prostředky z této kapitoly byly plně vyčerpány.

Tabulka 1.91: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2013 Použito v roce 2013 Nedočerpáno v roce 2013 Vráceno při FV v roce 2014
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 461,0 461,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 435,0 435,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - investice 85,0 85,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 100,0 100,0 0,0 0,0
Celkem 2 681,0 2 681,0 0,0 0,0

Finanční prostředky v objemu 2.681 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 1.600 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2013". Poskytnutá dotace byla účelově určena na podporu nové tvorby, mladých umělců, programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Prostředky byly plně využity.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 461 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace ve výši 66 tis. Kč (na realizaci projektu "Tradiční lidová kultura na Novojičínsku - dokumentace" prostředky ve výši 36 tis. Kč a na projekt "Záchranný průzkum lidové architektury na Novojičínsku" ve výši 30 tis. Kč), Muzeum Těšínska, příspěvková organizace ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu "Malovaný nábytek – podklady pro katalog, krajský seznam nemateriálních statků a nominační návrh", Gymnázium, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace ve výši 15 tis. Kč na projekt "Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů" a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace ve výši 330 tis. Kč na realizaci projektu "5. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantant 2013". Prostředky poskytnuté na kulturní aktivity byly plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven – neinvestice ve výši 435 tis. Kč poskytnuté Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvková organizace, z toho na realizaci projektu "Expertní kurzy počítačové gramotnosti" ve výši 24 tis. Kč, na realizaci projektu "Modernizace vzdělávacího centra MSVK" ve výši 231 tis. Kč, na realizaci projektu "Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata" prostředky ve výši 60 tis. Kč a na realizaci projektu "Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven" finanční prostředky v celkovém objemu 205 tis. Kč, z toho neinvestiční část dotace činila 120 tis. Kč a investiční část dotace činila 85 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 100 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace a byly poskytnuty jako neinvestiční příspěvek účelově určený na obnovu (restaurování) movité kulturní památky – soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál – Muzeum v Bruntále a byly vyčerpány v plné výši.

6.1.10 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2013 neinvestiční dotaci ve výši 350 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, na provozní výdaje a výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, dále na pořízení drobného dlouhodobého majetku, aj. Celkově bylo vyčerpáno 332,1 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 17,9 tis. Kč byla předmětem finančního vypořádání za rok 2013 poskytnuté dotace.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo Moravskoslezskému kraji v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 neinvestiční dotaci na aktivitu E.1 "Zavedení systematického managementu hospodaření energií pro objekty v majetku krajů" ve výši 244,8 tis. Kč. Předmětem poskytnuté dotace je zavedení systému energetického řízení kraje. Přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje a v plné výši použity.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace, které byly zprostředkovány na základě vydaných rozhodnutí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti, dle odst. 2 § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů jsou popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím. Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává také Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V tabulce 1.92 nejsou zahrnuty dotace poskytnuté v roce 2013 z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra určené na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nebyly v roce 2013 ukončeny a nebyly tak součástí finančního vypořádání dotací za rok 2013. Dále nejsou v tabulce zahrnuty finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem dopravy na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí ve výši 1.073 tis. Kč (prodloužen termín pro použití dotace do 31. 12. 2014) a prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí ve výši 956.942 tis. Kč.

Dobrovolné svazky obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2013 neobdržely žádnou dotaci z níže uvedených kapitol státního rozpočtu.

Tabulka 1.92: Dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2013 a současně podléhající finančnímu vypořádání za rok 2013 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto z kapitoly v roce 2013 Použito Vráceno do SR v průběhu roku 2013 Finanční vypořádání za rok 2013 Požadavek na dokrytí
Úřad vlády 1 500,00 1 220,91 166,08 113,01 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí* 877 153,40 872 732,44 3 030,69 1 390,27 28 312,44
Ministerstvo vnitra* 41 029,52 40 136,13 860,86 32,53 0,00
Ministerstvo životního prostředí 3 829,71 3 829,70 0,00 0,01 0,00
Ministerstvo zemědělství 13 066,67 13 066,35 0,00 0,32 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy* 285 335,18 284 528,26 804,81 2,11 0,00
Ministerstvo kultury 9 892,00 9 892,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu 595,09 595,09 0,00 0,00 0,00
Všeobecná pokladní správa 77 655,24 74 410,12 3 063,46** 181,88 7 464,42
Celkem 1 310 056,81 1 300 411,00 7 925,90 1 720,13 35 776,86

* Zahrnuje dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie za celou dobu trvání projektů

** Obec Heřmánky odvedla v roce 2013 o 219,92 Kč více a požádala o vrácení těchto prostředků v rámci finančního vypořádání

Úřad vlády poskytl v roce 2013 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.239 tis. Kč na podporu terénních sociálních prací. K 31. 12. 2013 bylo čerpáno 1.120 tis. Kč. V průběhu roku byly vráceny na účet poskytovatele prostředky ve výši 9 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2013. Dále byla obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuta neinvestiční dotace v celkovém objemu 261 tis. Kč na evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků. K 31. 12. 2013 bylo čerpáno 101 tis. Kč. V průběhu roku byly vráceny na účet poskytovatele prostředky ve výši 157 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2013.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013 poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 102.969 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly poskytnuty dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 101.335 tis. Kč. Celkem bylo do výše poskytnutých dotací vyčerpáno 100.276 tis. Kč. V průběhu roku 2013 bylo odvedeno 127 tis. Kč za statutární město Opava. V rámci finančního vypořádání bylo celkem odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 932 tis. Kč.

Město Krnov obdrželo dotaci na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 ve výši 134 tis. Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána.

Dále byl v roce 2013 poskytnut městu Třinec neinvestiční nedávkový transfer na podporu rodiny určený na realizaci projektu "Třinec přátelský rodině" ve výši 1.500 tis. Kč. Dotace byla k 31. 12. 2013 vyčerpána ve výši 1.478 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 22 tis. Kč.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo obcím za celou dobu trvání projektů převedeno 14.695 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, které byly v roce 2013 ukončeny. V průběhu roku 2013 bylo odvedeno na účet poskytovatele 169 tis. Kč.

Pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2013 připsány na účet kraje finanční prostředky v celkovém objemu 775.560 tis. Kč, skutečně poskytnuty však byly finanční prostředky ve výši 759.490 tis. Kč. Rozdíl mezi prostředky přijatými na účet kraje a poskytnutými poskytovatelům sociálních služeb je ve výši 16.070 tis. Kč (z toho finanční prostředky ve výši 944 tis. Kč byly zaslány na účty poskytovatelů, kteří je obratem odeslali zpět na účet Moravskoslezského kraje) by vrácen zpět na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále pak bylo v průběhu roku 2013 vráceno na účet ministerstva 2.735 tis. Kč, z toho bylo 26 tis. Kč odvedeno organizací Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. klub Stonožka Ostrava přímo na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Celkem bylo poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno 756.318 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání tak činila 437 tis. Kč, z toho bylo 92 tis. Kč odvedeno organizací Sdružení sociálních asistentů přímo na účet Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2013 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 3.681 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 197 tis. Kč, o neinvestiční dotaci na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 135 tis. Kč a dotace na Podporu prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice ve výši 3.349 tis. Kč. V rámci Podpory prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice nebyly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu 205 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2013 bylo na výdajový účet Ministerstva vnitra vráceno 194 tis. Kč, které obce poukázaly na účet kraje v termínu stanoveném v rozhodnutí a v rámci finančního vypořádání za rok 2013 byly na účet cizích prostředků vráceny prostředky ve výši 11 tis. Kč.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo obcím za celou dobu trvání projektů převedeno 37.349 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, které byly v roce 2013 ukončeny. V průběhu roku 2013 bylo odvedeno na účet poskytovatele 667 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 21 tis. Kč za město Příbor, které Ministerstvo vnitra zaslalo prostřednictvím krajského úřadu zpět na účet města. Ministerstvo vnitra uvedlo, že se jedná o mylnou platbu odvedenou z nepřímých nákladů projektu, které jsou uznatelným nákladem v celé adekvátní procentní výši k přímým nákladům dle Metodiky způsobilých výdajů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2013 neinvestiční dotace v celkovém objemu 3.830 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 1.148,2 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2.681,51 tis. Kč na program péče o krajinu. Dotace byly vyčerpány ve výši 2.681,50 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání činila 0,01 tis. Kč.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2013 dotace v celkovém objemu 13.066,67 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 11.231,27 tis. Kč a investiční ve výši 1.835,4 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty za účelem úhrady zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.347,93 tis. Kč, na úhradu nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona ve výši 11,69 tis. Kč a na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona v celkovém objemu 9.871,65 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány ve výši 11.231,2 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání činila 0,07 tis. Kč.

Investiční dotace ve výši 1.835,4 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona. Dotace byly vyčerpány ve výši 1.835,15 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání činila 0,25 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2013 jednoleté dotace v celkovém objemu 297 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace na program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 60 tis. Kč a na program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 237 tis. Kč. Dotace byly plně vyčerpány.

Dále byly příspěvkovým organizacím obcí poskytnuty za celou dobu trvání projektů dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkovém objemu 285.038 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, které byly v roce 2013 ukončeny. V průběhu roku 2013 bylo odvedeno na účet poskytovatele 805 tis. Kč, z toho 511 tis. Kč nebylo odvedeno prostřednictvím účtu Moravskoslezského kraje. V rámci finančního vypořádání bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 2 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2013 dotace v celkovém objemu 9.892 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 9.451 tis. Kč a investiční ve výši 441 tis. Kč. Jednalo se o dotace na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 966 tis. Kč, z toho investiční část činila 441 tis. Kč, na neinvestiční dotace na kulturní aktivity v celkovém objemu 781 tis. Kč a dále na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkovém objemu 8.145 tis. Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb v celkové výši 600 tis. Kč. Dotace byla statutárnímu městu Ostrava poskytnuta ve dvou platbách v celkové výši 595 tis. Kč. Dotace poskytnutá na II. pololetí roku 2013 byla snížena o nevyčerpané prostředky poskytnuté na I. pololetí roku 2013. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty dotace podléhající finančnímu vypořádání v celkovém objemu 77.655 tis. Kč. Jednalo se o dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR v celkovém objemu 36.313 tis. Kč, na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky ve výši 36.400 tis. Kč, na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích v celkové výši 25 tis. Kč a neinvestiční účelové dotace v celkové výši 4.917 tis. Kč.

Celkem byly nevyčerpány finanční prostředky ve výši 7.966 tis. Kč, z toho bylo v průběhu roku vráceno na účet Ministerstva financí 3.063 tis. Kč a 4.721 tis. Kč byly dále přerozděleny mezi obce Moravskoslezského kraje, z toho v rámci účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 37 tis. Kč a v rámci dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky ve výši 4.684 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 141 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Finanční prostředky ve výši 41 tis. Kč byly převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu jako porušení rozpočtové kázně (z důvodu nedodržení termínu stanoveného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.). K dofinancování překročených výdajů byly požadovány finanční prostředky ve výši 7.464 tis. Kč na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2013 poskytnuty v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí finanční prostředky v celkové výši 956.942 tis. Kč, z toho 7.911 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. Tato dotace není zahrnuta v přehledu dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Dotace byla vyčerpána ve výši 7.910,8 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 0,2 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2013.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2013 finanční prostředky na individuální akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši 640.660 tis. Kč, a to napříč jednotlivými odvětvími. Jedná se o projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu, které nepodléhají finančnímu vypořádání.

Od Národního fondu obdržel kraj neinvestiční dotace ve výši 1.290 tis. Kč. Jednalo se o přijaté dotace účelově určené na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a poskytnuté na realizaci 2 projektů, a to v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS. Projekty dosud nejsou ukončeny a nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2013.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj neinvestiční dotace na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference za období od 1. 1. 2013 do 31. 7. 2015. Přijaté prostředky ve výši 698 tis. Kč vztahující se ke 2. pololetí 2012 a roku 2013 zůstaly nedočerpány. Nespotřebovaná část ve výši 39 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání jednotlivým krajům vrácena.

V rámci odvětví cestovního ruchu byla realizována akce Rozvojové aktivity v cestovním ruchu, a to "Lázně s chutí Moravy a Slezska", na kterou obdržel kraj od Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Jihomoravského kraje jako smluvních partnerů celkem 750 tis. Kč (tj. 250 tis. Kč od jednotlivého kraje). Dotace podléhala finančnímu vypořádání za rok 2013 a v rámci vyúčtování byly jednotlivým krajům vráceny v roce 2014 nevyčerpané prostředky v celkovém objemu 93 tis. Kč.

V rámci projektu spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů "Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji" přijal kraj od Olomouckého kraje celkem 166 tis. Kč. Jedná se o víceletý projekt, jehož zúčtování dosud neproběhlo.

V rámci společných investičních akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví dopravy a školství byly přijaty finanční prostředky, a to od statutárního města Ostrava ve výši 2.071 tis. Kč a od města Frýdlant nad Ostravicí ve výši 750 tis. Kč. Jedná se o příjem u projektů v realizaci, a tím nepodléhající finančnímu vypořádání za rok 2013.

Finanční prostředky přijaté z ostatních zdrojů na projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. V souladu s podmínkami a pravidly operačních programů projektů přeshraniční spolupráce realizuje a zodpovídá za finanční vypořádání řídícímu orgánu vždy tzv. hlavní partner, kterým u těchto projektů Moravskoslezský kraj nebyl.

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů obdržel kraj finanční prostředky od mezinárodních institucí v celkové výši 14.157 tis. Kč. Jednalo se o úhradu evropského podílu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce, a to u projektů "Rekonstrukce úseku silnice Bílá – Klokočov – Turzovka" v celkové výši 13.994 tis. Kč a "Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji" ve výši 163 tis. Kč. Finanční prostředky přijaté v roce 2013 nebyly předmětem finančního vypořádání.

Dále byly přijaty ostatní transfery od rozpočtů ústřední úrovně – Domu zahraniční spolupráce v celkové výši 1.480 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví školství, a to v rámci Komunitárních programů, které nepodléhaly finančnímu vypořádání.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2013 ve výši 43.155.396 tis. Kč. Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.93: Přehled majetku kraje v roce 2013 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 244 348 237 019 481 368
z toho:
- software (SU 013) 109 388 144 678 254 066
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 018, 019, 041, 051) 131 435 92 341 223 776
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -165 050 -201 369 -366 418
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 79 298 35 651 114 949
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 4 859 821 41 924 608 46 784 429
z toho:
- nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 2 111 565 33 357 018 35 468 583
- věci movité (SU 022 a 028) 1 202 229 7 907 142 9 109 371
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 545 898 647 752 2 193 650
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 032) 129 11 321 11 450
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -1 170 253 -11 854 994 -13 025 247
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 3 689 568 30 069 614 33 759 182
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 1 069 000 255 1 069 255
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku -122 445 0 -122 445
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 946 555 255 946 810
Dlouhodobé pohledávky 1 489 940 8 619 1 498 559
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám -12 0 -12
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 1 489 928 8 619 1 498 547
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 6 205 349 30 114 138 36 319 487
Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 1 103 314 179 315 283
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 2 110 636 946 799 3 057 434
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 1 680 010 1 803 574 3 483 584
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám -15 126 -5 266 -20 392
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 3 776 623 3 059 286 6 835 909
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 11 454 858 45 235 053 56 689 911
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 9 981 972 33 173 424 43 155 396

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 29 až 31, 33, 35, 37, 39 a 41 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Tabulka 1.94: Stálá aktiva - struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 244 348 165 049 79 298 88 303 -9 005
Dlouhodobý nehmotný majetek-software 109 388 73 870 35 518 43 206 -7 688
Ocenitelná práva 3 525 3 255 270 939 -669
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 28 056 28 056 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 99 822 59 869 39 953 41 770 -1 817
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3 257 0 3 257 2 388 869
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 300 0 300 0 300
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 4 859 821 1 170 253 3 689 568 4 961 768 -1 272 200
Pozemky 205 738 0 205 738 229 676 -23 938
Kulturní předměty 129 0 129 129 0
Stavby 1 905 827 473 367 1 432 460 1 632 042 -199 582
Samostatné movité věci a soubory 1 038 537 533 194 505 343 541 961 -36 618
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 163 692 163 692 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 545 182 0 1 545 182 2 556 308 -1 011 126
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 716 0 716 1 652 -936
Dlouhodobý finanční majetek 1 069 000 122 445 946 555 949 217 -2 662
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 884 271 118 398 765 873 781 746 -15 873
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 17 460 4 047 13 413 17 460 -4 047
Termínované vklady dlouhodobé 150 000 0 150 000 150 000 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 0 11 11 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 17 258 0 17 258 0 17 258
Dlouhodobé pohledávky 1 489 940 12 1 489 928 1 456 081 33 847
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 31 274 0 31 274 7 787 23 487
Ostatní dlouhodobé pohledávky 775 615 12 775 603 744 599 31 004
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 683 051 0 683 051 703 695 -20 644
STÁLÁ AKTIVA celkem 7 663 109 1 457 759 6 205 349 7 455 369 -1 250 020

V roce 2013 došlo k poklesu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2012 o 1.250.020 tis. Kč. Nejvýraznější byl pokles objemu dlouhodobého hmotného majetku (o 1.272.200 tis. Kč) a dlouhodobého nehmotného majetku (o 9.005 tis. Kč). Růst byl zaznamenán pouze u dlouhodobých pohledávek, jejichž objem se meziročně zvýšil o 33.847 tis. Kč.

K největšímu poklesu objemu majetku došlo na majetkovém účtu "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" (o 1.011.126 tis. Kč), a to zejména v důsledku zařazení majetku do užívání. Následně došlo k předání majetku k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím. Největší pokles byl vykázán u těchto akcí: Silnice 2011 a Silnice 2011 - II. etapa (-494.057 tis. Kč), Průmyslová zóna Nošovice (-258.827 tis. Kč), Silnice 2010 (-129.641 tis. Kč) a Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa (-92.671 tis. Kč). Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku byla v roce 2013 profinancována částka 1.133.689 tis. Kč, z toho se spolufinancováním z evropských zdrojů ve výši 860.432 tis. Kč. Během roku 2013 byl do užívání převeden majetek v objemu cca 2.144.815 tis. Kč.

Na majetkovém účtu "Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem" došlo v roce 2013 k úbytku o 15.874 tis. Kč ve srovnání s rokem 2012. Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2013 realizoval navyšování základního kapitálu formou peněžitého vkladu u společnosti Letiště Ostrava, a. s., o 9.000 tis. Kč a u společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., o 4.000 tis. Kč. V závěru roku 2013 došlo ke snížení základního kapitálu u společnosti Letiště Ostrava, a. s., o 28.874 tis. Kč, a to vzetím akcií z oběhu.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 8.902 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek do 499,99 Kč 4 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek od 500,00 do 6.999,99 Kč 1.379 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek do 999,99 Kč 1.238 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek od 1.000,00 do 2.999,99 Kč 6.281 tis. Kč

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2013 následujícími způsoby:

 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování a bezúplatných převodů,
 • formou směny.

Z účelových prostředků státního rozpočtu obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2013 dotace v celkové výši 536 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2013 pořídil také majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 1.081.343 tis. Kč. Z hlediska objemu pořízeného majetku se řadí k nejvýznamnějším akce v těchto odvětvích:

 • v odvětví dopravy, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd byl pořízen majetek v objemu 546.516 tis. Kč,
 • v odvětví školství, kde v rámci akcí modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení byl pořízen majetek v objemu 73.703 tis. Kč,
 • v odvětví zdravotnictví, kde v rámci akce "Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.," byl pořízen majetek v objemu 53.477 tis. Kč a v rámci akcí zateplení vybraných objektů nemocnic Moravskoslezského kraje majetek v objemu 67.634 tis. Kč.
Tabulka 1.95: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
Podíl EU Ostatní podíly
doprava 419 505 190 495 6 381 616 381
krizové řízení 0 1 0 1
kultura 45 8 0 53
regionální rozvoj 53 0 0 53
cestovní ruch 3 163 711 0 3 874
sociální věci 54 411 15 939 118 70 468
školství 122 462 32 550 0 155 012
zdravotnictví 136 976 57 301 0 194 277
životní prostředí 0 0 0 0
vlastní správní činnost kraje 34 489 6 735 0 41 224
Odvětví celkem 771 104 303 740 6 499 1 081 343

V některých případech při pořízení nemovitého majetku v roce 2013, u kterého byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2013, nebyl tento vklad práva v roce 2013 realizován. Takto pořízený nemovitý majetek je veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu a kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Přehled takto pořízeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.96: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2013
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
ČEZ Distribuce, a.s. (kupující) prodej části pozemku parc. č. 3079/2 v k. ú. Moravská Ostrava a části pozemku parc. č. 193/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava kupní smlouva 11. 12. 2013
Fyzická osoba (kupující) prodej části pozemku parc. č. 5972 a části pozemku parc. č. 1500/1 v k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice kupní smlouva 12. 12. 2013
Statutární město Havířov (směňující) nabytí části budovy č. p. 329 na pozemku parc. č. 1421 a části pozemku parc. č. 1421 v k. ú. Havířov-město, obec Havířov a předání budovy č. p. 1102 na pozemku parc. č. 2324 a pozemků parc. č. 2324 a 2210/2 v k. ú. Havířov-město, obec Havířov směnná smlouva 16. 12. 2013
Fyzická osoba (prodávající) nákup pozemku parc. č. 2141/4 v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka kupní smlouva 19. 12. 2013
Fyzická osoba (prodávající) nákup bytové jednotky č. 836/1 v budově č. p. 836 na pozemku parc. č. 670/5 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. a obci Vítkov kupní smlouva 19. 12. 2013
Město Vítkov (dárce) přijetí daru budovy č. p. 22 na pozemku parc. č. 751/1, budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 751/2 a pozemků parc. č. 751/1 a 751/2, vše v k. ú. a obci Vítkov darovací smlouva 19. 12. 2013
Fyzická osoba (prodávající) nákup pozemku parc. č. 2403/13 v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá a pozemků parc. č. 1331/1, 1331/5 a 1331/7 v k. ú. a obci Nošovice kupní smlouva 20. 12. 2013
CASH stavby a.s. (prodávající)
Město Klimkovice (obdarovaný) poskytnutý dar budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 1373/5, pozemku parc. č. 1373/5 a části pozemku parc. č. 1373/1 v k. ú. a obci Klimkovice darovací smlouva 27. 12. 2013
Lesy České republiky, s. p. (prodávající) nákup pozemku parc. č. 783/2 v k. ú. Karpentná, obec Třinec a pozemku parc. č. 3498/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince, obec Třinec kupní smlouva 27. 12. 2013
Mahle Behr Ostrava s.r.o. (kupující) prodej části pozemku parc. č.813/4 v k. ú. a obci Mošnov kupní smlouva 27. 12. 2013
Statutární město Ostrava (dárce) přijetí daru pozemků parc. č. 2641/87, 2641/94, 2641/95 a 3594/36 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava darovací smlouva 27. 12. 2013
Statutární město Ostrava (dárce) přijatý dar pozemků parc. č. 1075/3, 1075/4, 1075/5, 1077/2, st. 2883, st. 3004, st. 3210, 1098 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a budovy č. p. 1245 na pozemku parc. č. 2635/12 a pozemků parc. č. 2634/31, 2634/47, 2635/12 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava darovací smlouva 30. 12. 2013
Město Hlučín (obdarovaný) poskytnutý dar budovy č. p. 1915 na pozemku parc. č. 1277/9 a pozemků parc. č. 1277/6, 1277/7, 1277/9, 1277/14 v k. ú. a obci Hlučín darovací smlouva 30. 12. 2013

Na základě 96 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2013 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 186.758 tis. Kč.

Tabulka 1.97: Struktura darovaného majetku krajem v roce 2013 (v Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 4 639
Stavby 148 295
Movitý majetek 33 824
Celkem 186 758

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 169.446 tis. Kč, z toho darovaný nemovitý majetek v objemu 152.861 tis. Kč a movitý majetek v objemu 16.585 tis. Kč. Jednalo se především o darovaný nemovitý i movitý majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje, darovaný nemovitý majetek pod komunikacemi, darovaný movitý majetek určený zejména jako dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí (např. kompletní přetlakové dýchací přístroje včetně příslušenství, tlakové lahve, ochranné protichemické obleky, zachycovače airbagu řidiče nebo spolujezdce, přímočaré pily, řezače skel a další speciální technika).

Zbývající majetek byl darován následujícím příjemcům:

 • Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje majetek v objemu 10.949 tis. Kč, a to širokospektrální ochranné filtry, vozidla Crafter skříňová, hydraulické vyprošťovací sady, radiokomunikace včetně montážních sad,
 • GOTIC, příspěvkové organizaci obce Mosty u Jablunkova, soubor hmatových map Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké v hodnotě 7 tis. Kč,
 • Centru Nové Naděje, o.s., hudební nástroje v hodnotě 4 tis. Kč,
 • Ministerstvu obrany České republiky pozemky v hodnotě 73 tis. Kč,
 • Místní skupině Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál sanitní vozidlo značky VW Transporter v hodnotě 1.615 tis. Kč,
 • SH ČMS - krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje movité věci v hodnotě 690 tis. Kč (ojeté automobily Škoda Fabia),
 • Vězeňské službě České republiky balistické přílby v hodnotě 57 tis. Kč,
 • Dar movitého majetku - rentgenu fyzické osobě ve výši 3.917 tis. Kč.

V roce 2013 postoupil Moravskoslezský kraj formou bezúplatných převodů cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 26 tis. Kč.

Tabulka 1.98: Bezúplatné převody cizím subjektům v roce 2013 (v Kč)
Přejímající Předmět převodu Pořizovací cena Vyjmuto z hospodaření příspěvkové organizace
Fyzická osoba, Příbor pozemek 2 450 Správa silnic Moravskoslezského kraje
Fyzická osoba, Studénka pozemek 23 670 Správa silnic Moravskoslezského kraje
Celkem 26 120  

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodářskému využití dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 237.019 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 41.924.608 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 255 tis. Kč
 • dlouhodobé pohledávky 8.619 tis. Kč

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2013.

Tabulka 1.99: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2013 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2012 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2013
Stavby 26 528 171 2 513 720 29 041 892
Pozemky 4 039 037 276 089 4 315 126
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 30 567 208 2 789 810 33 357 018
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 137 260 7 418 144 678
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 329 440 6 768
Movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 5 421 559 67 985 5 489 545
Pěstitelské celky 416 -250 167
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 322 52 1 374
Kulturní předměty 10 777 378 11 156
Dlouhodobý movitý majetek celkem 5 577 938 76 024 5 653 962
Dlouhodobý majetek celkem 36 145 146 2 865 834 39 010 980
Tabulka 1.100: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2013 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
školství kultura sociální věci zdravotnictví doprava  
Stavby 6 753 938 619 622 1 684 779 5 143 641 14 839 912 29 041 892
Pozemky 548 990 27 115 41 674 77 051 3 620 296 4 315 126
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 7 302 928 646 737 1 726 453 5 220 692 18 460 208 33 357 018
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 205 0 275
Software 9 342 7 583 170 127 349 234 144 678
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 825 119 685 0 4 139 6 768
Movité věci a soubory (nad 40 tis. Kč) 1 030 363 120 026 224 592 3 102 928 1 011 635 5 489 545
Pěstitelské celky 167 0 0 0 0 167
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 298 0 76 0 0 1 374
Kulturní předměty 5 534 1 026 998 3 596 0 11 156
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 048 529 128 755 226 592 3 234 078 1 016 008 5 653 962
Dlouhodobý majetek celkem 8 351 457 775 492 1 953 046 8 454 770 19 476 216 39 010 980

V průběhu roku 2013 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 24.685 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 6.120 tis. Kč, budovy a stavby v celkové hodnotě 17.401 tis. Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věci v celkové hodnotě 1.070 tis. Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 94 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Tabulka 1.101: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2013 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Město Příbor pozemky 17 213 Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava pozemky 344 980 nesvěřeno
Statutární město Ostrava pozemky 4 891 952 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Město Vítkov budovy 9 774 433 Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace
movité věci 1 164 248
pozemky 132 500
Statutární město Ostrava budovy 7 626 097 Pronájem Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.
pozemky 733 455
Celkem 24 684 878  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2013 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 5.790 tis. Kč. Přehled a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.102: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2013 (v Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Lidl Česká republika, v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5 stavby 5 790 000 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Celkem 5 790 000  

Na základě směnných smluv proběhla v roce 2013 směna majetku mezi směnnými stranami, Moravskoslezským krajem a cizími subjekty, uvedenými v následující tabulce. Původní pozemky a budova byly před směnou vyjmuty z hospodářského využití příspěvkových organizací a následně příspěvkovým organizacím byly po směně předány k hospodářskému využití.

Tabulka 1.103: Směněný majetek v roce 2013 (v Kč)
Směnné strany Předmět směny Reálná hodnota směněného majetku Předáno k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím
Fyzická osoba, Vítkov Moravskoslezský kraj pozemky 4 383 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
Statutární město Havířov budova, pozemky 14 476 000 Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Celkem 14 480 383  

Zastavený majetek kraje předaný k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje

Zatížení nemovitého majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje k 31. 12. 2013 činil 32 tis. Kč. Jedná se o závazek organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, která uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.221 tis. Kč se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši 32.061 Kč.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2013 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 3.826 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, a to o plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava, výpočetní techniku zapůjčenou od Ministerstva práce a sociálních věcí a elektromobily zapůjčené od společnosti ČEZ, a. s.

Tabulka 1.104: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2013 (v Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 11 1 370 000
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 6 500
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 4 850
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 11 840
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 96 748 141
ČEZ, a. s. elektromobil 2 1 434 576
Celkem 3 825 907

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.105: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2013 (v Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2013
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito ve výši ročních účetních odpisů, zaúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok 1 800 000
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na neurčito 40 275 26 850
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky na neurčito 4 764 4 764
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 782 051
Letecké Cargo MOŠNOV, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Leteckého carga Ostrava Mošnov v rámci výstavby Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 43 278
Cargo MOŠNOV, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Leteckého carga Ostrava Mošnov v rámci výstavby Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 133 776
AGROSPOL Staříč, s.r.o. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 28. 1. 2010 na neurčito 5 183 5 183
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na neurčito 3 651 454 3 651 454
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2031 30 300 000 30 300 000
Česká republika - Úřad vlády České republiky nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 1. 8. 2012 na neurčito 32 724 32 724
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. budova a pozemky v k. ú. Moravská Ostrava zabezpečení činnosti od 30. 12. 2013 do 31. 12. 2020 250 000 0

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku, bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2013 nájemné v celkovém objemu 15.460 Kč od telefonních operátorů (za zařízení na posílení signálu, umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje) a společnosti COPY STAR, s. r. o. (za umístění kopírovacího zařízení).

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2013 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

 • Letiště Ostrava, a. s. uhradilo v roce 2013 nájemné ve výši 1,8 mil. Kč, což představuje část neuhrazeného nájemného za rok 2011. Nájemné, které mělo být hrazeno za rok 2013, bylo částečně započteno oproti provedenému technickému zhodnocení a u další části byla posunuta splatnost do poloviny roku 2014,
 • Sodexo, s. r. o. neuhradilo plně roční nájemné ve výši 40.275 Kč z důvodu přechodu na nový ekonomický software. Dlužné nájemné bylo uhrazeno v roce 2014,
 • Agentura pro regionální rozvoj, a. s. – nájemné se započítává oproti provedenému technickému zhodnocení.
Tabulka 1.106: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2013 (v Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Pozemky 1 801 440
Budovy a stavby 423 812 200
Movitý majetek 272 639 662
Celkem 698 253 302
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Budovy a stavby 62 621 966
Movitý majetek 2 864 402
Celkem 65 486 368
ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (zabezpečení činnosti) Pozemky 176 260
Celkem 176 260
Plzeňský Prazdroj, a. s. Pozemky 16 204 000
Celkem 16 204 000
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 3 671 694
Celkem 3 671 694
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Movitý majetek 31 839 827
Celkem 31 839 827
Celkový objem vypůjčeného majetku 815 631 451

K 31. 12. 2013 zapůjčuje kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 815.631 tis. Kč. Jedná se především o:

 • budovu s pozemky, vybavení a technologie Integrovaného bezpečnostního centra,
 • nebytové prostory a vybavení multifunkční posluchárny pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální,
 • stojany na propagační materiály organizacím, které zajišťují činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • výpočetní techniku a nábytek organizacím, které realizují projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Smlouvy s vypůjčiteli jsou uzavřeny většinou na dobu neurčitou s výjimkou smluv na výpůjčku stojanů na propagační materiály v hodnotě 184 tis. Kč, které jsou uzavřeny na dobu pěti let.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Kraj zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2013 byl kraj zřizovatelem 229 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2013 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ke snížení počtu organizací z 235 na 229. Ke změnám došlo v odvětví školství, kde v průběhu roku byly sloučeny 4 příspěvkové organizace s jinými nástupnickými organizacemi a 2 příspěvkové organizace byly zrušeny a převedeny pod jiné zřizovatele (obce).

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a prostředky poskytnuté z rozpočtu evropských fondů přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků nebo státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.107: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
odvětví výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný/ nulový záporný kladný/ nulový záporný
Dopravy 1 - 1 723 -
Kultury 7 - 2 059 -
Sociálních věcí 24 - 269 -
Školství 187 - 19 115 -
Zdravotnictví 6 4 20 795 -55 362
Celkem 225 4 43 961 -55 362

Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 20 až 24 Přílohy 13.2 Tabulková část. Příspěvkové organizace zřízené krajem v odvětví dopravy, kultury, sociálních věcí a školství dosáhly v roce 2013 kladného nebo vyrovnaného výsledku hospodaření. V odvětví zdravotnictví bylo u 4 příspěvkových organizací dosaženo celkové ztráty ve výši - 55.362 tis. Kč.

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2013 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky jsou poskytovány jako neúčelový nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako účelová investiční dotace do investičního fondu.

Konkrétní příspěvky a investiční dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím včetně zdůvodnění případného nečerpání jsou popsány v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. V těchto tabulkách nejsou na rozdíl od tabulek v této kapitole zohledněny vratky příspěvků po 31. 12. 2013.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2013 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomocí evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje a kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007–2013.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic, včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

V roce 2013 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Ve sledovaném období byl výsledek hospodaření vytvořen z doplňkové činnosti, která spočívá především v provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy a zapojením zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele (obce, podnikatelské subjekty).

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Organizace zajistila i plnění jednotlivých úkolů zřizovatele, zejména realizaci programových instrumentů pro souvislé opravy silnic, mostní program a jmenovité investiční akce.

Tabulka 1.108: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 684 339 392 339 122 000 170 000 0
celkem 684 339 392 339 122 000 170 000 0

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2013 příspěvek na provoz v celkové výši 684.339 tis. Kč, v rámci něhož byly hrazeny tyto akce:

 • neúčelový příspěvek na provoz ve výši 392.339 tis. Kč,
 • příspěvek na odpisy ve výši 170.000 tis. Kč,
 • protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 6.000 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 116.000 tis. Kč,
 • vrácení finančních prostředků z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene ve výši 0,1 tis. Kč.

V roce 2013 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace obdržela také příspěvek na provoz ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 37.651 tis. Kč určený na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu sanací škod na silniční síti po uplynulé zimě.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Tabulka 1.109: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 136 742 101 742 35 000
celkem 1 136 742 101 742 35 000

V roce 2013 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuta investiční účelová dotace do investičního fondu v celkové výši 136.742 tis. Kč, a to na akce, které se týkaly přípravy staveb a vypořádání pozemků, akce Okružní křižovatka Třanovice a Rekonstrukce mostů 480 001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2013 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 1.723 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako záporný, a to ztráta ve výši 11.793 tis. Kč. Tato ztráta je vyšší oproti předchozímu roku, a to zejména z důvodu vyšších nákladů na zajištění zimní údržby, které byly významně ovlivněny extrémním vývojem zimního počasí v průběhu ledna až března 2013, a také z důvodu růstu odpisů dlouhodobého majetku.

V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 13.516 tis. Kč. Na tomto kladném hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy v doplňkové činnosti, které tvořily tržby za prodej vlastních služeb, tj. především provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy a zapojení zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele.

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje za rok 2013 vykázala nulovou zadluženost. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení stavu závazků vůči dodavatelům, veškeré tyto závazky jsou před lhůtou splatnosti a jsou kryté finančními prostředky na bankovních účtech. Jedná se o běžné závazky splatné v roce 2014, především v investiční oblasti. V daném období došlo také k poklesu stavu pohledávek, a to z původní výše 18.833 tis. Kč na částku 13.825 tis. Kč. Největší pohledávku zde představuje jako v předchozím roce pohledávka za Ministerstvem dopravy ve výši 6.682 tis. Kč za provedenou údržbu silnic I. třídy v měsíci prosinci 2013, která byla splatná v únoru 2014.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj byl v odvětví kultury v roce 2013 zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 193.749 tis. Kč. Z této částky byl neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu poskytnut v částce 168.543 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 25.206 tis. Kč.

Tabulka 1.110: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 44 700 40 700 0 4 000 0
knihovna 1 35 730 26 911 351 8 468 0
muzea a galerie 5 113 319 100 932 1 064 11 322 0
celkem 7 193 749 168 543 1 415 23 790 0

Z objemu účelově určených příspěvků na provoz byla vázána největší část finančních prostředků z rozpočtu kraje na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 13.353 tis. Kč, a dále už několik let na nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 6.000 tis. Kč.

Část účelového příspěvku na provoz činily rovněž neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 2.251 tis. Kč. Nejvýznamnější z nich byla dotace Těšínskému divadlu Český Těšín v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 1.600 tis. Kč, dále např. 435 tis. Kč jako účelová dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven příspěvkové organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

V rámci realizace opakované akce "Program rozvoje muzejnictví" bylo poskytnuto celkem 748 tis. Kč, ze kterých bylo realizováno 9 projektů. Z této částky bylo 380 tis. Kč určeno na reprodukci majetku kraje, a to na pořízení sbírkových předmětů – obrazů a výkupy pozůstalosti (168 tis. Kč) a dále na péči o sbírkové předměty, konkrétně konzervátorské ošetření sbírkových předmětů pro přenos do nového depozitáře Galerie výtvarného umění v Ostravě (150 tis. Kč) a restaurování sbírkového předmětu socha evangelisty Marka (62 tis. Kč) - Muzeum v Bruntále.

Další významné neinvestiční poskytnuté prostředky na reprodukci majetku byly vynaloženy u příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále na opravu fasád a střech v nádvoří zámku ve výši 584 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Tabulka 1.111: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 0 0 0
knihovna 1 85 85 0
muzea a galerie 5 13 600 12 992 608
celkem 7 13 685 13 077 608

Účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví kultury za rok 2013 činily celkem 13.685 tis. Kč. Objemově z nich byla nejvýznamnější akce "Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava" pro příspěvkovou organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, na jejíž realizaci organizace v roce 2013 vyčerpala prostředky ve výši 12.897 tis. Kč.

Kromě prostředků ze státního rozpočtu získávají příspěvkové organizace na svou činnost také dotace a dary od měst a obcí, nadací a dalších subjektů.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byla v roce 2013 poskytnuta investiční dotace příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska ve výši 608 tis. Kč na akci "Archeopark Chotěbuz - 2. část".

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury hospodařily se ziskem v celkové výši 2.058,8 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo všech sedm organizací, dvě organizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace a Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) hospodařily v hlavní činnosti se záporným výsledkem, ztrátu ale pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Žádná příspěvková organizace v odvětví kultury nevykazovala k 31. 12. 2013 zadluženost.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2013 vykonával zřizovatelskou funkci u 24 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb.

V těchto příspěvkových organizacích kraje bylo v roce 2013 poskytováno celkem 68 registrovaných sociálních služeb, z nichž převládaly především formy služeb pobytových. Dále byly poskytovány služby terapeutických dílen, odborné sociální poradenství a telefonická krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi apod. Organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, mimo jiné zajišťovala činnosti v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí byly financovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Na rok 2013 byla příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu poskytnuta dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v celkové výši 241.539 tis. Kč. Těmto příspěvkovým organizacím nebyl v průběhu roku 2013 kryt roční příspěvek na provoz státní dotací zapojovanou do rozpočtu kraje, ale v rámci tzv. "průtokové dotace" poskytované přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky do rozpočtu kraje nevstupují, procházejí pouze přes bankovní účet kraje.

Vlivem dlouhodobého trendu snižování dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy od roku 2008 se výše poskytnutých dotací v průměru každoročně snižuje o 12 %, příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí přijímají nezbytná úsporná opatření. V rámci zrealizovaných úsporných opatření příspěvkové organizace mimo jiné snižovaly stavy počtu zaměstnanců a s tím související mzdové náklady, prováděly pouze nezbytné, případně havarijní opravy a omezily nákup dlouhodobého hmotného majetku. Přijatá úsporná opatření v roce 2013 neměla negativní vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě provedených rozborů hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí během roku 2013 vyvstala u vybraných příspěvkových organizací potřeba zajištění běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb i finančními prostředky z rozpočtu kraje.

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 50.897 tis. Kč. K 31. 12. 2013 bylo organizacemi skutečně použito 50.873 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 24,67 tis. Kč).

Tabulka 1.112: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 39 823 9 300 558 24 705 5 260
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 11 050 5 100 0 5 950 0
celkem 24 50 873 14 400 558 30 655 5 260

Neúčelový příspěvek na provoz byl v roce 2013 čerpán v celkové výši 14.400 tis. Kč. Z toho příspěvek na zajištění běžného provozu ve výši 5.100 tis. Kč byl poskytnut Centru psychologické pomoci, příspěvková organizace – zařízení pro výkon pěstounské péče. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dále byly na běžný provoz v průběhu roku 2013 poskytnuty finanční prostředky dalším 15 organizacím ve výši 9.300 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí byly dále čerpány k financování provozní činnosti účelově určené finanční prostředky v úhrnné výši 36.473 tis. Kč.

Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci byly poskytnuty finanční prostředky na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči ve výši 4.800 tis. Kč, na konzultační činnost pro pěstouny ve výši 350 tis. Kč a na nové dohody o výkonu pěstounské péče 800 tis. Kč. Na úhradu nákladů na odpisy byly příspěvkovým organizacím určeny finanční prostředky v celkové výši 21.375 tis. Kč. Na pokrytí vícenákladů souvisejících s přestěhováním a zabezpečením náhradního ubytování klientů byly příspěvkovým organizacím Benjamín v Petřvaldě, Domov Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm a Domov Duha v Novém Jičíně poskytnuty výdaje ve výši 3.300 tis. Kč. Příspěvek na sociálně terapeutické dílny ve výši 30 tis. Kč obdržela příspěvková organizace Harmonie. Účelové neinvestiční příspěvky na reprodukci majetku kraje ve výši 26 tis. Kč byly poskytnuty Domovu Pohoda v Bruntále na pořízení konvektomatu do stravovacího provozu a ve výši 532 tis. Kč příspěvkové organizaci Náš svět v Pržně na opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví sociálních věcí.

Z evropských finančních zdrojů byly příspěvkovými organizacemi v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost čerpány finanční prostředky ve výši 5.230 tis. Kč a v rámci Komunitárních programů ve výši 30 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční prostředky do investičního fondu ve výši 2.128 tis. Kč.

Tabulka 1.113: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 1 947 1 677 270
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 182 0 182
celkem 24 2 128 1 677 451

Z celkového rozpočtovaného objemu finančních prostředků rozpočtovaných na akce reprodukce majetku kraje bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí 5.012 tis. Kč. Příspěvkové organizace využily finanční prostředky rozpočtu roku 2013 ve výši 1.677 tis. Kč. K nejvýznamnějším akcím patří zejména akce:

 • Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) ve výši 941 tis. Kč,
 • Výměna plynových kotlů (Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín) ve výši 400 tis. Kč.

Z evropských finančních zdrojů byla spolufinancována příprava projektů v rámci procesu transformace a humanizace poskytovaných sociálních služeb, které budou financovány z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, a to ve výši 451 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2013 kladného výsledku hospodaření pro rok 2013 v celkové výši 268,69 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 14 organizací hospodařících se ziskem a 10 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2013 zadluženost.

Usnesením č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 22 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2013 ve výši 50.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky z návratné finanční výpomoci byly poskytnuty ve schváleném objemu a byly vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v termínu do 31. 10. 2013.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2013 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 193 škol a školských zařízení. V průběhu roku bylo zrušeno 6 příspěvkových organizací.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty k financování jejich provozní činnosti v roce 2013 prostředky v úhrnné výši 4.230.938 tis. Kč.

Tabulka 1.114: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 384 291 43 676 4 419 334 560 1 636
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 2 765 872 406 069 10 058 2 286 667 63 078
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 308 782 66 298 0 242 468 16
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 58 400 6 388 1 200 50 812 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 713 593 60 884 2 357 558 953 91 399
celkem 4 230 938 583 315 18 034 3 473 460 156 129

Částka ve výši 583.315 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční prostředky ve výši 3.647.623 tis. Kč představují pro příspěvkové organizace objem finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu, a z evropských finančních zdrojů s předem definovaným účelem.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 100.441 tis. Kč. Další účelové prostředky tvoří příspěvek na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení, na zajištění činnosti školních psychologů a speciálních pedagogů, na podporu talentů, soutěží a přehlídek, na podporu zajištění přístupu k ICT, na rozvojové programy Moravskoslezského kraje Kvalita vzdělávání na středních školách a Podpora projektů programu EU Leonardo aj.

Významný objem dotací ze státního rozpočtu v odvětví školství tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3.311.836 tis. Kč, dále dotace pro sportovní gymnázia, dotace pro asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol 2012, dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách  podzimním zkušebním období aj.

V roce 2013 byly spolufinancovány z evropských finančních zdrojů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost např. projekty realizované prostřednictvím globálních grantů, dále individuální projekty Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji a další, v rámci Operačního programu Životní prostředí byly podpořeny projekty Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací je financována zřizovatelem prostřednictvím dotací do investičního fondu.

Tabulka 1.115: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvkové organizace investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 20 011 20 011 0
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 79 905 43 149 36 756
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 0 0 0
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 0 0 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 18 698 7 480 11 218
celkem 118 614 70 640 47 974

Příspěvkovým organizacím kraje bylo v souvislosti s jejich investiční činností poskytnuto 118.614 tis. Kč. V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostředky určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy a opravy majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím a také na pořízení nového vybavení. Dále byly finanční prostředky použity na úhradu grantových projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Finanční prostředky byly použity například na akce:

 • Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP ve Střední průmyslové škole Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace s celkovými výdaji za období 2012–2013 ve výši 5.175 tis. Kč,
 • Oprava střešní krytiny, okapového systému a fasády v Gymnáziu Karviná, příspěvková organizace ve výši 4.914 tis. Kč,
 • Výměna výplní otvorů a oprava fasády v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace ve výši 3.499 tis. Kč,
 • Výměna rozvodů vody – I. část v Mendelově střední škole, Nový Jičín, příspěvková organizace ve výši 3.000 tis. Kč,
 • Výměna oken a stavební práce v budově na ul. Polská 1542/8 ve Střední škole služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ve výši 2.799 tis. Kč, a další.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 19.197 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 33 organizací vyrovnaným hospodařením a 160 organizací hospodařících se ziskem.

Celková zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství k 31. 12. 2013 byla ve výši 1.024 tis. Kč. Zadluženost byla tvořena finančními leasingy ve výši 591 tis. Kč, bezúročným úvěrem ze Státního fondu životního prostředí na tepelná čerpadla ve výši 199 tis. Kč a vratkou neoprávněného čerpání po ukončení projektu ROP ve výši 234 tis. Kč.

Třináct příspěvkových organizací v odvětví školství přijalo v roce 2013 návratné finanční výpomoci na podporu přírodovědného a technického vzdělávání a na financování energetických úspor v celkové výši 32.769 tis. Kč. V průběhu roku 2013 bylo z těchto finančních výpomocí vráceno 14.153 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly vráceny v roce 2014.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2013 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav).

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 467.283 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2013 finanční prostředky ve výši 467.196 tis. Kč. Z této částky tvořil neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu částku 359.304 tis. Kč a účelově bylo čerpáno 107.892 tis. Kč.

Tabulka 1.116: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 45 098 3 618 5 939 32 092 3 449
odborné léčebné ústavy 1 4 805 0 0 4 805 0
ostatní ústavní péče 2 52 934 44 100 0 8 834 0
zdravotnická záchranná služba 1 364 358 311 586 0 52 366 406
celkem 10 467 196 359 304 5 939 98 097 3 855

Účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje na zajištění provozních činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví byly určeny především na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (48.167 tis. Kč), dále na provoz protialkoholní záchytné stanice v Nemocnici ve Frýdku-Místku (6.000 tis. Kč), Odborného léčebného ústavu Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p. o. (4.122 tis. Kč), nebo na zajištění evidence onkologických onemocnění a vedení dat v národním onkologickém registru (843 tis. Kč). Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, p. o. byla poskytnuta k zajištění běžného provozu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje částka ve výši 13.000 tis. Kč. Z důvodu stárnutí populace a přibývání lékařů v důchodovém věku byly nemocnicím, v rámci akce zainteresování studentů posledních ročníků lékařských fakult stipendiem, poskytnuty prostředky ve výši 163 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl příspěvkovým organizacím dále poskytnut v roce 2013 na reprodukci majetku účelový příspěvek na provoz ve výši 5.939 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím. Jednalo se především o opravu kabelových rozvodů - výměna roštů v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, odstranění havarijního stavu rozvodů vody v Nemocnici ve Frýdku-Místku.

Částečně byl účelově určený příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace tvořen také neinvestičními finančními prostředky ze státního rozpočtu. Čerpáno bylo celkem 25.770 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva sociálních věcí byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 8.834 tis. Kč pro Dětské centrum Čtyřlístek a Dětský domov Janovice u Rýmařova jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 12.266 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dále byly z této kapitoly poskytnuty účelové prostředky ve výši 4.924 tis. Kč na úhradu nákladů rezidenčních míst pro rok 2013. Jedná se o dotační program Ministerstva zdravotnictví, který formou realizace rezidenčních míst slouží k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Čerpáno bylo 4.582 tis. Kč.

Z evropských finančních zdrojů byly příspěvkovými organizacemi v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost čerpány finanční prostředky ve výši 1.803 tis. Kč. Na dofinancování vlastního podílu u projektu "Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. - Nemocniční park" realizovaného v rámci operačního programu Životního prostředí byly čerpány finanční prostředky ve výši 2.052 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly použity formou účelových investičních dotací do investičních fondů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví na rok 2013 prostředky v celkovém objemu 130.696 tis. Kč.

Tabulka 1.117: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 121 274 72 056 49 219
odborné léčebné ústavy 1 2 961 988 1 973
ostatní ústavní péče 2 0 0 0
zdravotnická záchranná služba 1 6 460 6 460 0
celkem 10 130 696 79 504 51 192

Finanční prostředky byly použity zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, na pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení a dále na výdaje v rámci optimalizace zdravotnických zařízení (elektronická preskripce, optimalizace logistiky a laboratorního informačního systému zdravotnických zařízení). Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí "Rekonstrukce stravovacího provozu" u příspěvkové organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, "Rekonstrukce ARO" u příspěvkové organizace Nemocnice Třinec, a "Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení" u příspěvkové organizace Slezská nemocnice v Opavě.

Z evropských finančních zdrojů byly příspěvkovými organizacemi v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost čerpány finanční prostředky ve výši 626 tis. Kč a v rámci operačního programu Životní prostředí byly čerpány finanční prostředky ve výši 50.566 tis. Kč na projekty "Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem" a "Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku".

Usnesením č. 3/206 ze dne 21. 3. 2013 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 3 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví na rok 2013 ve výši 12.874 tis. Kč na zabezpečení chodu financování projektů v případě požadavku na zajištění přenesení daňové povinnosti a v době překlenovacího období, kdy nelze podávat žádost o platbu v rámci operačního programu Životní prostředí. Prostředky z návratné finanční výpomoci byly na základě požadavků příspěvkových organizací poskytnuty ve výši 12.390 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví dosáhly v roce 2013 v celkovém součtu zhoršení výsledku hospodaření, byla vykázána ztráta ve výši -34.567 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 6 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 20.795 tis. Kč a 4 nemocnice záporným výsledkem hospodaření ve výši -55.362 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména proúčtováním nekrytého investičního fondu. Finančně nekrytý investiční fond proúčtovaly nemocnice v souladu s ustanovením § 66, odst. 8 vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2013 činil celkový objem nekrytého investičního fondu u nemocnic 180.855 tis. Kč.

Tabulka 1.118: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2013 (v tis. Kč)
příspěvková organizace výsledek hospodaření 2013 návrh rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2013
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 18 197,50 převod do rezervního fondu
Nemocnice ve Frýdku-Místku -33 248,77 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice Třinec -8 559,34 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Havířov -5 748,78 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -7 805,08 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Slezská nemocnice v Opavě 305,62 návrh na pokrytí ztráty let minulých
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 165,56 rozdělení do fondu odměn (132,45 tis. Kč) a rezervního fondu (33,11 tis. Kč)
Dětský domov Janovice u Rýmařova 423,94 rozdělení do fondu odměn (339,15 tis. Kč) a rezervního fondu (84,79 tis. Kč)
Dětské centrum Čtyřlístek 710,84 rozdělení do fondu odměn (250 tis. Kč) a rezervního fondu (460,84 tis. Kč)
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 991,48 rozdělení do fondu odměn (500 tis. Kč) a rezervního fondu (491,48 tis. Kč)
Celkem -34 567,02  

Odůvodnění záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací vykázaných za rok 2013

Záporné výsledky krajských nemocnic za rok 2013 byly ovlivněny zejména negativním dopadem úhradové vyhlášky, tzn. poklesem tržeb od zdravotních pojišťoven. V meziročním srovnání činil pokles tržeb od zdravotních pojišťoven 152.171 tis. Kč. Tento negativní dopad se snažily nemocnice eliminovat snížením nákladů na služby, osobní náklady, opravu a údržbu majetku. V oblasti nákladů se podařilo udržet celou řadu vstupních položek – materiálových nákladů na úrovni předchozího roku. Další přímé náklady, např. speciální zdravotnický materiál, byly meziročně překročeny, což bylo zapříčiněno zejména zvýšením plánovaných dodavatelských cen a vyšší produkcí, která se promítla do výnosů.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - vykázala výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2013 ve výši -33.253 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí -33.249 tis. Kč, včetně proúčtování výše nekrytého investičního fondu ve výši -31.640 tis. Kč, a to snížením odpisů.

Celkové náklady za rok 2013 organizace činily 736.955 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení o 26.735 tis. Kč. Hlavní skutečnosti, které měly vliv na vývoj nákladových položek, bylo snížení osobních nákladů v důsledku realizace personálního auditu, změny organizační struktury nemocnice, kumulací pracovních funkcí v rámci personální unie nemocnic a optimalizace pracovní doby zaměstnanců. Snížení hodnoty prodaného zboží souviselo s poklesem tržeb lékárny vlivem konkurenčního prostředí, a to i přes zavedení nových manažerských prvků (např. dárkové poukazy, rozšíření volného prodeje zboží). Naopak zvýšení nákladů bylo způsobeno opravou havarijního stavu rozvodů vody (oprava byla částečně kompenzována účelovou dotací ze strany zřizovatele), zvýšením sazby DPH na speciální zdravotnický materiál a vyššími náklady na zdravotnické chemikálie, infuzní a transfuzní sety, katarakta, kardiostimulátory, dialyzační a gastro materiál.

Celkové výnosy za rok 2013 organizace činily 703.706 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení výnosů o 63.107 tis. Kč. Hlavní skutečnosti, mající vliv na snížení tržeb organizace bylo z části ovlivněno snížením záloh od zdravotních pojišťoven a z části neplněním počtu dílčích stanovených ukazatelů zdravotní péče (meziroční pokles tržeb od zdravotních pojišťoven činil 69.598 tis. Kč), přičemž tržby od zdravotních pojišťoven byly zúčtovány včetně všech dohadných položek. Saldo dohadných položek za zdravotními pojišťovnami k datu 31. 12. 2013 činilo -10.369 tis. Kč. Mezi významné dohadné položky za zdravotními pojišťovnami patří předpokládané srážky od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 10.915 tis. Kč, České průmyslové zdravotní pojišťovny ve výši 5.167 tis. Kč a Revírní bratrské pokladny ve výši 1.095 tis. Kč a očekávaný doplatek z České průmyslové zdravotní pojišťovny ve výši 5.167 tis. Kč.

Nemocnice Třinec, p. o. - vykázala výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2013 ve výši -13.354 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí -8.559 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2013 finančně krytý investiční fond, stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2013 činil 155.725 tis. Kč.

Celkové náklady za rok 2013 organizace činily 595.055 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení o 7.855 tis. Kč. Hlavní skutečnosti, které měly vliv na vývoj nákladových položek, byly nižší náklady na prodané zboží, které souviselo se snížením výnosů za prodané zboží. Naopak zvýšení nákladů na ostatní materiál a na drobný dlouhodobý majetek z důvodu nutné výměny náhradních dílů ke zdravotechnice a na vybavení oddělení anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO), a dále zvýšení nákladů na opravu a údržbu majetku z důvodu realizace nezbytných oprav dlouhodobého hmotného majetku. Navýšení osobních nákladů (náklady na odstupné zaměstnanců) bylo ovlivněno optimalizací počtu zaměstnanců v rámci personálních unie.

Celkové výnosy za rok 2013 organizace činily 586.496 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení o 16.821 tis. Kč. Hlavní skutečnosti mající vliv na vývoj výnosových položek organizace, bylo snížení tržeb od zdravotních pojišťoven. Ty byly ovlivněny poklesem hospitalizací, negativním dopadem úhradové vyhlášky a částečně neplněním stanovených ukazatelů zdravotní péče (ovlivněno migrací unikátních pojištěnců). Tržby od zdravotních pojišťoven byly zúčtovány včetně všech dohadných položek. Saldo dohadných položek za zdravotními pojišťovnami k datu 31. 12. 2013 činilo -19.287 tis. Kč. Mezi významné dohadné položky za zdravotními pojišťovnami patří předpokládané srážky od České průmyslové zdravotní pojišťovny ve výši 13.738 tis. Kč a od Všeobecné zdravotní pojišťovně ve výši 4.129 tis. Kč. Vlivem konkurenčního prostředí lékáren byly výnosy z prodaného zboží nižší. Tento pokles organizace částečně eliminovala navýšením ostatním finančních výnosů (zaúčtování bonusů za včasnou úhradu dodavatelských faktur).

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. - vykázala výsledek hospodaření po zdanění za rok 2013 ve výši -5.749 tis. Kč, daňová povinnost organizaci nevznikla, vykázaný výsledek hospodaření byl ovlivněn proúčtováním nekrytého investičního fondu ve výši -25.657 tis. Kč, a to snížením odpisů.

Celkové náklady za rok 2013 organizace činily 735.149 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 8.122 tis. Kč. Hlavní skutečnosti, mající vliv na vývoj nákladových položek, bylo zvýšení nákladů na léčiva (z důvodu vyšší spotřeby centrových léčiv), zvýšení sazby DPH, zvýšení nákladů na všeobecný materiál v důsledku realizací nezbytných oprav, které nebyly plánované a nárůstem nákladů na opravy a udržování v souvislosti s realizací akce "Nemocniční park" (větší části pokryt účelovou dotací z rozpočtu kraje 2,1 mil. Kč). Vyšší náklady na prodané zboží recipročně souviselo s hodnotou výnosů z prodaného zboží z důvodu vyššího obratu v lékárně. Osobní náklady byly zvýšeny z důvodu povinného navýšení platových tarifů (platové postupy zaměstnanců dle odpracovaných let). Překročení této nákladové položky bylo částečně eliminováno úsporou mzdových prostředků na infekčním oddělení, resp. nenaplněním stavu zdravotnického personálu. Dalšími vlivy bylo zvýšení nákladů na stočné, revize zdravotechniky, právní služby a zúčtování dohadné položky za preskripci (tj. překročení limitu předepsaných léčiv stanoveného zdravotní pojišťovnou) ve výši 4.300 tis. Kč.

Celkové výnosy za rok 2013 organizace činily 729.400 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje zvýšení o 24.734 tis. Kč. Hlavní skutečnosti, mající vliv na vývoj výnosových položek organizace bylo snížení tržeb od zdravotních pojišťoven vůči předpokládané predikci v důsledku neplnění plánu produkce zejména u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Problém s produkcí byl z hlediska úhrad u akutní péče (-8.000 tis. Kč), a zdravotní péče vykazované oddělením nemocnice - LDN (-4.000 tis. Kč). Meziroční index tržeb od zdravotních pojišťoven byl ovlivněn vytvořenou dohadnou položkou v roce 2012 ve výši 23 mil. Kč, přičemž tato skutečnost výrazně sanovala propad tržeb od zdravotních pojišťoven v roce 2013. Saldo dohadných položek za zdravotními pojišťovnami k datu 31. 12. 2013 činilo -13.150 tis. Kč. Mezi významné dohadné položky za zdravotními pojišťovnami patří předpokládané srážky ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 16.059 tis. Kč a Revírní bratrské pokladny ve výši 2.127 tis. Kč, naopak za zdravotní pojišťovnou Revírní bratrskou pokladnou je očekáván doplatek za vykázanou zdravotní péči ve výši 2.505 tis. Kč. V ostatních výnosech z činnosti byla zaúčtována bonifikace kvality České průmyslové zdravotní pojišťovně za akreditaci ve výši 1.100 tis. Kč. Ve výnosech se promítla činnost lékárny, kde došlo ke zvýšení obratu z prodeje zboží.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. - vykázala výsledek hospodaření po zdanění za rok 2013 ve výši -7.805 tis. Kč, daňová povinnost organizaci nevznikla, vykázaný výsledek hospodaření byl ovlivněn proúčtováním výše nekrytého investičního fondu ve výši -28.047 tis. Kč (z toho bylo zúčtováno snížení odpisů ve výši -25.432 tis. Kč a zvýšení výnosů 2.615 tis. Kč).

Celkové náklady za rok 2013 organizace činily 940.089 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení o 11.665 tis. Kč. Hlavní skutečnosti, které měly vliv na vývoj nákladových položek, bylo zvýšení nákladů na spotřebu materiálu (z důvodu zvýšené sazby DPH), spotřebu na léčiv (vlivem zvýšené spotřeby krevních derivátů), na speciální zdravotnický materiál zejména u komodit - dialyzační materiál, totální endoprotézy a zdravotnické chemikálie. Výše osobních nákladů byla ovlivněna povinným navýšením platových tarifů (platové postupy zaměstnanců dle odpracovaných let). Ostatní náklady z činnosti byly zvýšeny v důsledku neuznané pohledávky u soudu (soudní výlohy) a dále náklady na akreditaci klinické biochemie.

Celkové výnosy za rok 2013 organizace činily 932.284 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení o 44.083 tis. Kč. Hlavní skutečnosti, mající vliv na vývoj výnosových položek bylo snížení tržeb od zdravotních pojišťoven. Negativním dopadem do výnosů byla redukce balíčků na totální endoprotézy a katarakta, snížení limitů Všeobecné zdravotní pojišťovny, dále na zúčtované hodnotě se podílela srážka za provedené revize zdravotní péče za rok 2009 a 2010 a snížení výnosů za ORL a neurologii. Výnosy z prodaného zboží se snížily vlivem účtování vratky regulačních poplatků. Saldo dohadných položek za zdravotními pojišťovnami k datu 31. 12. 2013 činilo -4.522 tis. Kč. Mezi významné dohadné položky za zdravotními pojišťovnami patří předpokládané srážky ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 21.113 tis. Kč. Naopak od Revírní bratrské pokladny by organizace měla obdržet doplatek ve výši 11.944 tis. Kč.

Zadluženost příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2013 je zaznamenána v tabulkách 1.119 a 1.120.

Za účelem financování krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové či kontokorentní úvěry). V několika případech uzavřely příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele spotřebitelské úvěry, účelově na pořízení sanitních vozidel, osobních vozidel pro přepravu zdravotnického materiálu apod.

V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2013.

Tabulka 1.119: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
příspěvková organizace finanční závazky příspěvkových organizací
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených závazků k 31. 12. 2013
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 10 000,00 0,00
spotřebitelský 565,34 205,51
spotřebitelský 1 826,00 50,63
spotřebitelský 420,10 0,00
spotřebitelský 502,02 359,49
Nemocnice ve Frýdku-Místku revolving 30 000,00 0,00
leasing 1 009,59 0,00
leasing 274,02 0,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj revolving 40 000,00 32 000,00
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 10 000,00 0,00
spotřebitelský 278,74 25,74
Slezská nemocnice v Opavě revolving 25 000,00 15 000,00
spotřebitelský 988,36 724,36
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium zákaznický 116,50 0,00
Celkem 120 980,67 48 365,73

Pro úplnost o stavu zadlužení je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 80.792 tis. Kč, včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2013.

Tabulka 1.120: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
příspěvková organizace závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti kumulovaná ztráta
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku 53 971,00 0,00
Nemocnice Třinec -126,00 0,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 45,00 -5 579,00
Nemocnice s poliklinikou Havířov 22 131,00 -47 622,29
Slezská nemocnice v Opavě 4 750,00 -11 748,08
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0,00 0,00
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0,00 0,00
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 21,08 0,00
Dětské centrum Čtyřlístek 0,00 0,00
Celkem 80 792,08 -64 949,37

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2013 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Tabulka 1.121: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 128
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 –2 647
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 –37 226
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 252
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 42
KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111 -1 693
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 2 158
Tabulka 1.122: Společnost založená krajem
Název Výsledek hospodaření v tis. Kč
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 -2

9.1 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.123: Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2013 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 169 844 169 716 128
Sanatorium Jablunkov, a.s. 72 358 75 005 -2 647

Bílovecká nemocnice, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005. Následně v roce 2007 a v roce 2008 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady v celkové výši 72.120 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Bílovecké nemocnice, a. s. činila k 31. 12. 2013 74.120 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %. S ohledem na to, že došlo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Vlivem změny metodiky oceňování byla v roce 2012 poprvé účtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. K 31. 12. 2013 zůstala opravná položka evidována ve stejné výši.

Společnost Bílovecká nemocnice, a. s. skončila za rok 2013 své hospodaření ziskem ve výši 128 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 8.299 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů představují 6.518 tis. Kč a opravné položky byly vytvořeny v minimální výši 38 tis. Kč. Celkové závazky společnosti jsou ve výši 25.766 tis. Kč. Největší část tvoří krátkodobé závazky ve výši 19.324 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů představují 10.350 tis. Kč. Zbývající část krátkodobých závazků jsou závazky k zaměstnancům (3.548 tis. Kč) a ke státu (2.520 tis. Kč). Dlouhodobé závazky jsou evidovány ve výši 1.510 tis. Kč, přičemž 1.301 tis. Kč je tvořeno odloženým daňovým závazkem a zbytek tvoří jiné závazky. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2013 zvýšil o 576 tis. Kč. Bankovní úvěr vykazuje společnost ve výši 4.933 tis. Kč, jedná se o krátkodobý kontokorent k pokrytí závazků společnosti.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s. požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce "Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.", a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování je ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

Návrh ručení projednala rada kraje a usnesením č. 24/1967 ze dne 3. 9. 2013 doporučila zastupitelstvu rozhodnout uzavřít prohlášení ručitele. Zastupitelstvo kraje následně usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013 rozhodlo uzavřít v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, Prohlášení ručitele č. 1425/13/5628 mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem ve výši 22.000 tis. Kč. Prohlášení bylo podepsáno hejtmanem kraje dne 10. 10. 2013 a k datu účinnosti prohlášení, tj. k 11. 10. 2013, byl závazek zaúčtován jako ručitelský na podrozvahový účet kraje.

Splatnost ručitelského závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s., pobočkou Nový Jičín. Vedení nemocnice po zpracování plánu cash-flow předpokládá, že splácení úvěru bude probíhat v pravidelných měsíčních splátkách 350,5 tis. Kč a v mimořádných splátkách po obdržení očekávané dotace s tím, že celý úvěr bude splacen do 6 let od počátku čerpání. Postupným splácením se bude výše ručitelského závazku snižovat. Ručení zanikne úplným splacením závazků Bílovecké nemocnice, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s. (úvěr je splatný nejpozději do 27. 1. 2020).

Úvěr nebyl k 31. 12. 2013 čerpán, hlavním důvodem bylo opakované vyhlašování výběrového řízení na zhotovitele stavby a následná počasím podmíněná prodleva při zahájení realizace. Ručitelský závazek zůstal k datu roční účetní závěrky nezměněn, tzn. činí stále 22.000 tis. Kč.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu, za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov – odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace. Zápis společnosti do obchodního rejstříku byl proveden dne 20. 2. 2008. Následně docházelo na základě usnesení zastupitelstva kraje v letech 2008–2009 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 168.892 tis. Kč. V roce 2012 byl navýšen základní kapitál nepeněžitým vkladem ve výši 3.063 tis. Kč, a to na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2240 ze dne 5. 9. 2012 a v roce 2013 došlo k dalšímu navýšení peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 4.000 tis. Kč, a to usnesením zastupitelstva kraje č. 4/304 dne 20. 6. 2013. Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejstříku Sanatoria Jablunkov, a. s., činila k 31. 12. 2013 177.955 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100%. V návaznosti na to, že v průběhu let 2008–2012 docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách.

Společnost Sanatorium Jablunkov, a. s. vykázala za rok 2013 ztrátu ve výši 2.647 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky společnost nevykazuje, krátkodobé pohledávky jsou ve výši 16.000 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují pouze 5% z celkového objemu pohledávek a opravné položky byly vytvořeny ve výši 181 tis. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů činí 13.134 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 6.852 tis. Kč, z toho 1.046 tis. Kč tvoří závazky z obchodních vztahů. Zbývající část tvoří zejména závazky ke státu a zaměstnancům a dohadné účty pasivní. Dlouhodobé závazky nejsou vykazovány. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2013 zvýšil o 1.375 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

Předpokládá se, že na valné hromadě společnosti bude navrženo rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti, a to použitím  zákonného rezervního fondu a převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Tabulka 1.124: Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2013 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 190 870 228 096 -37 226
Koordinátor ODIS, s.r.o. 12 899 12 857 42

Letiště Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s. s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Následně v letech 2006, 2008-2012 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k postupnému navyšování základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady. V průběhu roku 2013 došlo k dalším změnám:

 1. usnesením zastupitelstva kraje č. 4/298 ze dne 20. 6. 2013 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu 9.000 tis. Kč, z toho 1.000 tis. Kč do základního kapitálu a 8.000 tis. Kč ke splacení emisního ážia,
 2. usnesením zastupitelstva kraje č. 6/424 ze dne 19. 9. 2013 bylo rozhodnuto o řešení ztráty společnosti bezúplatným vzetím akcií z oběhu a došlo ke snížení základního kapitálu ve výši 28.874 tis. Kč,
 3. současně bylo stejným usnesením rozhodnuto o následném peněžitém vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 17.258 tis. Kč.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková výše základního kapitálu k 31. 12. 2013 uvedená v obchodním rejstříku Letiště Ostrava, a. s., činila 503.268 tis. Kč, včetně splaceného a k datu účetní závěrky nezapsaného vkladu pak základní kapitál vykazovaný společností představuje 520.526 tis. Kč. Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a.s., za rok 2013 skončilo ztrátou ve výši 37.226 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 67.027 tis. Kč, z toho 9.852 tis. Kč tvoří dlouhodobá pohledávka z titulu odložené daňové pohledávky. Dále se jedná o krátkodobé pohledávky ve výši 57.175 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodního styku představují 6.418 tis. Kč. Opravné položky byly vytvořeny ve výši 33.159 tis. Kč, což odpovídá tomu, že téměř 83 % pohledávek je po lhůtě splatnosti. Daňové pohledávky ke státu představují 16.603 tis. Kč a jiné pohledávky (očekávaný nárok na dotaci z ROP) 33.537 tis. Kč.

Celkové závazky společnosti dosáhly výše 947.351 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky jsou ve výši 847.492 tis. Kč. Největší část tvoří závazky k Moravskoslezskému kraji z uzavřené smlouvy o nájmu podniku ve výši 749.585 tis. Kč, které představují zůstatkovou cenu pronajatého majetku. Dlouhodobý závazek z obchodního styku ve výši 96.974 tis. Kč vyplývá ze smlouvy na rekonstrukci energetiky. Krátkodobé závazky jsou ve výši 62.111 tis. Kč, z toho závazky z obchodního styku tvoří 49.345 tis. Kč. Závazky vůči Moravskoslezskému kraji jako ovládající osobě činí 873 tis. Kč, a to jako dlouhodobý závazek z nájmu podniku. Zbývající část závazků jsou zejména závazky k zaměstnancům (3.447 tis. Kč), ke státu (5.898 tis. Kč), dohadné účty a jiné závazky. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Vlastní kapitál společnosti se snížil o 10.986 tis. Kč.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2013 bankovní úvěry a výpomoci ve výši 64.748 tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 9.508 tis. Kč otevřený v roce 2013, se splatností 5 let, na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Stroje a zařízení II a je hrazen průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách. Krátkodobý bankovní úvěr je vykazován ve výši 54.100 tis. Kč, který byl otevřen na překlenutí období do přijetí dotace z ROP, je splatný v roce 2014. Zbývající část úvěrů tvoří dodavatelský úvěr ve výši 1.140 tis. Kč na pořízení osobních a užitkových vozidel. Splatnost zákaznických úvěrů je v roce 2014 a 2015. Kontokorentní úvěr s limitem 10.000 tis. Kč nebyl v roce 2013 čerpán.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s. navrhuje, aby výsledek hospodaření za rok 2013 byl zaúčtován do neuhrazených ztrát minulých let, a současně ji navrhuje snížit o emisní ážio ve výši 16.000 tis. Kč, které by mělo být naplněno v průběhu roku 2014 v případě, že zastupitelstvo a následně valná hromada schválí kapitalizaci pohledávek ze splátek nájemného. Zbylou část neuhrazených ztrát minulých let ve výši 21.226 tis. Kč navrhuje představenstvo pokrýt snížením základního kapitálu.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem ve výši 185 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009. Druhým akcionářem s obchodním podílem 50 % je Statutární město Ostrava. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2013 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost Koordinátor ODIS, s.r.o., dosáhla za rok 2013 zisku ve výši 42 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 2.429 tis. Kč, z toho 2 tis. představuje dlouhodobá pohledávka. Krátkodobé pohledávky ve výši 2.427 tis. Kč jsou tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 340 tis. Kč, daňovými pohledávkami ke státu ve výši 1.281 tis. Kč a poskytnutými zálohami za energie a služby k nájmu ve výši 806 tis. Kč. Korekce z titulu pohledávek po splatnosti nejsou žádné. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 3.762 tis. Kč a jsou výhradně krátkodobé. Jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 906 tis. Kč, dále o závazky k zaměstnancům ve výši 377 tis. Kč a závazky ke státu ve výši 257 tis. Kč. Jiné závazky ve výši 1. 915 tis. Kč tvoří převod nevyčerpaných neinvestičních dotací poskytnutých krajem. Zbývající část závazků tvoří dohadné účty ve výši 307 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2013 zvýšil o 42 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

9.3 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.125: Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2013 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 27 387 27 135 252
VaK Bruntál, a.s. 71 172 69 014 2 158

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR – Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., činila k 31. 12. 2013 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s., dosáhla za rok 2013 zisku ve výši 252 tis. Kč. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 10.296 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky představují objem 1.462 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky činí 8.834 tis. Kč, z toho 118 tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů, daňové pohledávky za státem činí 4.651 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy 307 tis. Kč a dohadné účty 3.702 tis. Kč. Korekce byly vytvořeny ve výši 61 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 9.001 tis. Kč, z toho 189 tis. Kč tvoří rezervy a 8.811 tis. Kč krátkodobé závazky, z toho z obchodních vztahů 1.747 tis. Kč. V pasivech společnosti jsou evidovány také závazky z titulu přijatých záloh v celkové výši 4.866 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2013 zvýšil o 460 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované cenné papíry v roce 2011 převedeny na majetkový účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11.079,50 Kč. Základní kapitál obchodní společnosti činí 289.336 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti činí 0,003 % na základním kapitálu a v roce 2013 zůstal nezměněn.

Společnost VaK Bruntál, a.s. dosáhla za rok 2013 zisku ve výši 2.158 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 22.412 tis. Kč, jedná se zejména o pohledávky z obchodních vztahů, které tvoří 14.031 tis. Kč, zbývající část je tvořena dohadnými položkami na vodné, poskytnutými zálohami a jinými pohledávkami. Z celkové výše pohledávek z obchodních vztahů je téměř 54 % po splatnosti a byla vytvořena korekce ve výši 12.483 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 30.522 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 18.657 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dlouhodobými zálohami ve výši 7.562 tis. Kč, zbývající část tvoří odložená daň z příjmů. Krátkodobé závazky jsou evidovány ve výši 11.865 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů jsou vyčísleny na 6.201 tis. Kč, přijaté zálohy na vodné na 2.404 tis. Kč, závazky vůči státu (1.709 tis. Kč) a zaměstnancům (825 tis. Kč) tvoří celkem částku 2.534 tis. Kč a rozdíl zůstává na dohadných účtech a jiných závazcích. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2013 zvýšil o 2.158 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s., a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a.s., společností FOCUS - METAL, s.r.o. Společnost FOCUS - METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS - METAL, s.r.o. Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena. Odsouzené osoby podaly proti rozsudku dovolání, o němž bude rozhodovat Nejvyšší soud; podání tohoto mimořádného opravného prostředku nemá vliv na právní moc rozsudku.

V návaznosti na pravomocné skončení trestního řízení by mělo být pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). Stav těchto řízení je průběžně monitorován odborem právním a organizačním v součinnosti s právním zástupcem společnosti VaK Bruntál, a.s.

Objem ručitelského závazku k 31. 12. 2013 činil 77.575 tis. Kč.

9.4 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

Tabulka 1.126: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2013 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 134 1 827 -1 693

KIC Odpady, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008.

V průběhu roku 2009 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominální hodnotě jedné akcie 100.000 Kč společnosti na následující statutární města:

 • Opava - 25 ks akcií – 6,25 % základního kapitálu
 • Frýdek-Místek - 25 ks akcií – 6,25 % základního kapitálu
 • Havířov - 35 ks akcií – 8,75 % základního kapitálu
 • Ostrava - 129 ks akcií – 32,25 % základního kapitálu
 • Karviná - 50 ks akcií – 12,50 % základního kapitálu

Na základě požadavku obce Horní Suchá o kapitálové účasti ve společnosti KIC Odpady, a.s. bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s. a zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

V průběhu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s. při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč. Základní vklad má být navýšen celkem o 10.000 tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod společnosti a pokračování příprav projektu integrovaného centra. Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílí tak, aby mu neklesla majetková účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navrhované částky. Valná hromada společnosti v průběhu roku 2012 odložila realizaci navýšení na neurčito v souvislosti s případným vstupem kapitálového strategického partnera a situace se nezměnila ani v roce 2013. Celkem výše základního kapitálu společnosti KIC Odpady, a.s., k 31. 12. 2013 činila 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává 33,7 %.

V roce 2013 byla v souladu s nastavenou metodikou zaúčtována u této společnosti opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku odpovídající majetkové účasti Moravskoslezského kraje na základním kapitálu této společnosti. Zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 4.047 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti.

Společnost KIC Odpady, a.s. dosáhla za rok 2013 ztráty ve výši 1.693 tis. Kč. Společnost eviduje pohledávky a závazky pouze krátkodobé. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 14 tis. Kč, tvoří je daňové pohledávky ve výši 4 tis. Kč a jiné pohledávky ve výši 10 tis. Kč, korekce z titulu pohledávek po splatnosti nejsou žádné. Závazky společnosti jsou evidovány ve výši 1.093 tis. Kč, jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 849 tis. Kč, přičemž závazek ve výši 825 tis. Kč představuje neuhrazenou část zálohy společnosti ČEZ, a.s., která je vázána na vydání stavebního povolení. Zbytek představují závazky k zaměstnancům (170 tis. Kč) a daňové závazky. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2013 snížil o 1.693 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

Předpokládá se, že na valné hromadě společnosti bude navrženo rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti, a to jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

9.5 Ostatní společnosti

Tabulka 1.127: Hospodaření společnosti za rok 2013 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Krajská energetická společnost, o.p.s. 4 244 4 246 -2

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.

Společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., vykázala za rok 2013 ztrátu ve výši 2 tis. Kč. Pohledávky společnosti činily 16 tis. Kč. Společnost evidovala krátkodobé závazky v celkové výši 329 tis. Kč, z toho představovaly závazky vůči dodavatelům 153 tis. Kč, zbytek tvoří závazky vůči zaměstnancům a státu. Hlavním příjmem společnosti jsou dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, které činily v roce 2013 celkem 2.795 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2013 bylo ve výši 350 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

9.6 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni) se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou-li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce účtováno 30. 6. 2012 ke stavu 31. 12. 2011 u obchodních společností, znovu pak 30. 6. 2013 ke stavu 31. 12. 2012 podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.128: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje včetně tvorby opravných položek
Obchodní společnost Počet akcií v ks % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/obchodního podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu společností k 31. 12. 2013 v tis. Kč Opravné položky za léta 2011–2013 v tis. Kč
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 781 100,0 176 213 174 992 0
Bílovecká nemocnice, a.s. 742 100,0 176 589 59 217 118 398
Letiště Ostrava, a.s. 7 607 100,0 523 489 484 517 0
KIC Odpady, a.s. 170 33,7 17 000 36 709 4 047
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 100 100,0 7 980 26 863 0
VaK Bruntál, a.s. 10 0,003 11 332 013 0
Koordinátor ODIS s.r.o. x 50,0 460 1 291 0
Celkem x x 901 742 x 122 445

Při výpočtu opravné položky za rok 2013 dle dostupných údajů z obchodních společností by jejich výše činila u Bílovecké nemocnice, a.s. 117.372 tis. Kč, což je změna o 1 %. V případně společnosti KIC Odpady, a.s., pak 4.629 tis. Kč, což představuje změnu o 3 %. Z tohoto důvodu nevzniká povinnost účtovat změnu opravné položky u těchto dvou společností. U ostatních společností nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více jak 20 %, proto za rok 2013 nebudou tvořeny opravné položky.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2013 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 8.558.657 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 5.444 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2013 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací – obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách – z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 26 až 28 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2013 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 286.624 tis. Kč, z toho bylo v roce 2014 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 513 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.799.854 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2013 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2014 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 25 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2013 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.129: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2013 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2013 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2014
Vyhlášené dotační programy 90 426,0 235,0
Bezpečnost silničního provozu 1 000,0  
EKOKOM 200,0  
Finanční podpora postiženým živelními pohromami 2 090,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 697,8  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 4 194,6  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 310,4  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 6 771,1  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 4 723,9  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 29 627,3  
Informační systém o znečištění ovzduší 2 800,0  
Kofinancování projektů 1 800,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 731,0  
Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 8 771,2 0,2
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 19 981,0 30,5
Podpora činnosti složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 1 333,4  
Podpora investičních aktivit obcí 16 445,3  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 280,0  
Podpora prevence před povodněmi 250,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 402,0  
Podpora projektů s cílem zlepšení kvality ŽP 6 933,3  
Podpora soutěží a přehlídek 400,0  
Podpora talentů 25,0  
Podpora vědy a výzkumu 990,0 247,6
Podpora vodohospodářských projektů 8 065,9  
Propagace v oblasti životního prostředí 20,0  
Protialkoholní záchytná stanice 3 680,0  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 4 260,0  
Regionální funkce knihoven 13 200,0  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 81,0  
Soutěže financované z MŠMT 828,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 250,0  
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 573,5  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 850,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 060,0  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 2 958,9  
Vesnice roku 525,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 25 378,7  
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 500,0  
Zřízení expozice o kvalitě ovzduší kraje 500,0  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 13 710,2  
Celkem 286 624,5 513,3

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých zastupitelstvem kraje v roce 2013 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2011 zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1840 ze dne 14. 12. 2011 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.800 tis. Kč určené na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.672 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 128 tis. Kč) s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2013. Dále bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.700 tis. Kč určené na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2013. Z poskytnuté investiční dotace v objemu 128 tis. Kč bylo vyčerpáno 106,9 tis. Kč jako spoluúčast ke kapitálovým výdajům Technické pomoci a vráceno 21,1 tis. Kč. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 6.672 tis. Kč bylo vyčerpáno 5.878 tis. Kč na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a vráceno 794 tis. Kč. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 2.700 tis. Kč pak bylo vyčerpáno 2.338,3 tis. Kč na nezpůsobilé výdaje rady a vráceno 361,7 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování dotací bylo předloženo ve stanoveném termínu, tj. 30. 6. 2013, a je tak předmětem Závěrečného účtu kraje za rok 2013. Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelovým určením k úhradě uznatelných nákladů stanovených smluvními podmínkami.

V roce 2012 zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/32 ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.579 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.466 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 113 tis. Kč) s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2014. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2.421 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2014.

Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2013. Čtvrtletně byla vyplácena dotace na financování nezpůsobilých výdajů v celkové výši 2.421 tis. Kč a jednorázově na počátku roku 2013 byla vyplacena dotace na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 6.579 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování bude předloženo v termínu do 30. 6. 2014 a bude tak předmětem Závěrečného účtu za rok 2014.

Tabulka 1.130: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006–2013 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7
2013 6 579,0 x*) x*)
2 421,0 x*) x*)
Celkem 75 882,0 55 663,8 11 218,2

*) Není uváděn číselný údaj ve sloupcích Použito a Vráceno, neboť závěrečné vyúčtování bude předloženo až po termínu projednání Závěrečného účtu za rok 2013 zastupitelstvem kraje.

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2013 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.463.179 tis. Kč, z toho 605.482 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2014 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 4.906 tis. Kč.

Tabulka 1.131: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2013 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2013 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2014
Vyhlášené dotační programy 99 174,9 152,9
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 300,0  
Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 11 505,7  
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 1 749,5  
Dopravní obslužnost - drážní doprava 863 693,1  
Dopravní obslužnost - linková doprava 561 466,0 446,5
Dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE 5 385,6  
EKOKOM 800,0 2,6
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 6 699,1  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 25 050,5  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 97 619,2 22,7
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 3 169,5  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 9 652,1  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 5 492,7  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 38 462,7  
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 200,0  
Identifikace energetických úspor ve vybrané nemocnici v Moravskoslezském kraji 2 700,0  
Informační systém o znečištění ovzduší 140,0  
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 4 010,3  
Kofinancování projektů 150,0  
Kolektivní systémy 200,0  
Konference Transport 253,2  
Krajská energetická agentura 2 500,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 5 319,0  
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 6 679,0 165,7
Mezinárodní spolupráce 200,0  
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti 1 584,8  
Péče o chráněné druhy živočichů 910,0  
Plán dílčího povodí Odry 450,0  
Podpora akcí celokrajského významu 1 625,0  
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 100,0  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 545,0  
Podpora prevence před povodněmi 4 000,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 598,0  
Podpora soutěží a přehlídek 250,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 16 465,0  
Podpora talentů 270,0  
Podpora vědy a výzkumu 497,9  
Pořízení přístrojového vybavení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 3 000,0  
Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 650,0  
Propagace v oblasti zemědělství 100,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 797,2  
Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji 94,8  
Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+ 1 000,0  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 450,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 790,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15 982,4  
Turistické značení 700,0  
Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 563,5  
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 526,1  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 540,0  
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 45 000,0 3 257,2
Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce (Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen) 13,1  
Ostatní dotace 6 622,2 5,6
Celkem 1 857 697,1 4 053,2
Tabulka 1.132: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2013 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2013 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2014
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 383,1  
Dotace pro soukromé školy 587 635,7 848,8
Excelence středních škol 18,2  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 295,6  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Moravskoslezském 6 257,7  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 918,8  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 904,6  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 1 724,9  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 5 059,8  
Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe 53,3 1,5
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 76,4  
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji 960,0  
Podpora talentů 40,0  
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 42,0 2,6
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 38,5  
Soutěže financované z MŠMT 40,0  
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 33,1  
Celkem 605 481,8 853,0

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2013 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích, účelové dotace na likvidaci léčiv a dotace vyplacené v rámci dotačního programu na podporu výměny starých kotlů v celkové výši 30.116 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem této zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 skončilo v kladných hodnotách. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 202.647 tis. Kč, a to zejména přeplněním příjmům ze sdílených daní. Předpokládané výdaje byly nedočerpány ve výši 8,7 %. Pro srovnání v roce 2012 dosáhly skutečné výdaje 89,9 % upraveného rozpočtu. Naplánované čerpání úvěrů bylo ve skutečnosti výrazně nižší, čímž zadlužení kraje nerostlo předpokládaným tempem a ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service dosáhl 14 %.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2013 činil 1.815.183 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) zejména u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů a u akcí v rámci reprodukce majetku kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2013 je uveden v tabulce 1.133.

Tabulka 1.133: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2013 1 815 183
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2013) 153 912
  - Zajišťovací fond 101 018
  - Regionální rozvojový fond 1 261
  - Fond životního prostředí 51 633
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků fondů celkem 1 661 271
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Zapojeno do rozpočtu roku 2014 1 246 822
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 354 799
  - účelové převody 892 023
b) Vázané účelové prostředky z roku 2013 700
  - účelové finanční prostředky (státní dotace, dotace ÚSC, vratky) 299
  - vratka dotace poskytnuté HZS MSK - výdaje související s provozem stanice IVC Nošovice 369
  - projekty Technické pomoci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – nepřevedeno v rámci účelových převodů 32
c) Vypořádání fondů 3 343
  - vypořádání Regionálního rozvojového fondu 106
  - vypořádání Sociálního fondu 586
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 1 774
  - vypořádání Fondu životního prostředí 877
d) Použití nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2013 410 406
- z toho:
Odvětví dopravy
  - Dopravní obslužnost – linková doprava 7 700
  - Bezpečnost silničního provozu 300
  - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava (čištění komunikací od polétavého prachu) 8 300
  - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava) 20 000
Odvětví krizového řízení
  - Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 5 600
Odvětví kultury
  - Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 2 500
  - Optimalizace vytápění obřadní síně frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 500
Odvětví regionálního rozvoje
  - Dotační program – Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 10 000
  - Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 5 000
  - Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje (dotace obci Dolní Lomná) 1 500
  - Průmyslová zóna Nad Barborou 11 000
  - Průmyslová zóna Nošovice 3 000
  - Nové programové období 2014+ 2 000
  - Příprava projektů 16 148
  - Projekty připravované k dočerpání finanční alokace Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 146 708
Odvětví cestovního ruchu
  - Dotační program – Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 1 500
  - Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 6 500
  - Turistické značení 400
  - Podpora významných akcí cestovního ruchu 1 500
  - Založení a zajištění provozu nové incomingové společnosti (s.r.o.) 1 000
  - Podpora předprojektové přípravy projektu Dolní oblast Vítkovice – "Kreativní centrum" 1 000
  - Ostatní individuální dotace v odvětví cestovního ruchu (dotace společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.) 673
Odvětví sociálních věcí
  - Dotační program – Program protidrogové politiky kraje 500
  - Dotační program – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 1 232
  - Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 268
  - Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 3 500
Odvětví školství
  - Rekonstrukce stropu v objektu dílen (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 500
  - Rekonstrukce střechy a oprava fasády na budově tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 1 650
  - Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 1 500
  - Odstranění havárie a oprava venkovní kanalizace (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 1 959
  - Výměna střešní krytiny (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 2 500
  - Výměna oken - I. etapa (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 2 630
  - Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - I. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 1 350
  - Výměna rozvodů vody (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 000
  - Rekonstrukce vytápění (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) 550
  - Rekonstrukce plotu (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 600
  - Výměna výplní otvorů (Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace) 2 800
  - Výstavba plynové kotelny (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 2 821
  - Výstavba plynové kotelny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 3 714
  - Výměna oken (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 2 000
  - Vybavení stávajících rozvodů VZT jednotkou (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 1 000
  - Sanace vlhkého zdiva objektu školy (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 3 000
  - Oprava teras budovy mateřské školky (Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 800
Odvětví zdravotnictví
  - Rekonstrukce stravovacího provozu (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 5 316
  - Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace) 8 784
  - Přístroje pro Beskydské oční centrum (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) 5 000
  - Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 900
Odvětví životního prostředí
  - Propagace v oblasti životního prostředí 560
  - Propagace v oblasti zemědělství 300
  - Osvětová činnost 220
Finance a správa majetku
  - Sankce za stanovení technického kvalifikačního kritéria pro obalovny v rámci procesu veřejných zakázek 99 623

Komentář k tabulce:

k bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2013 ve výši 1.246.822 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2014 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2014 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 zapojena částka ve výši 354.799 tis. Kč – v celé výši se jednalo o nedočerpané výdaje roku 2013. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 7/519 bod 6 písm. a) ze dne 19. 12. 2013) zapojila svými usneseními č. 33/2520 ze dne 14. 1. 2014, č. 34/2560 ze dne 28. 1. 2014 a č. 35/2619 ze dne 11. 2. 2014 část zůstatku finančních prostředků roku 2013 v celkové výši 892.023 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2013 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

k bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2013 ve výši 700 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 299 tis. Kč představuje část objemu prostředků, který byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací. Zbývající položky v celkové výši 401 tis. Kč představují účelové prostředky, které nebyly součástí účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje a rada kraje je na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 7/519 bod 6 písm. a) ze dne 19. 12. 2013) zapojila do rozpočtu kraje na rok 2014 svými usneseními č. 33/2520 ze dne 14. 1. 2014 a č. 37/2750 ze dne 27. 2. 2014.

k bodu c)

Finanční prostředky ve výši 3.343 tis. Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 485 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2013) a prostředky ve výši 101 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2013.

Vypořádání Regionálního rozvojového fondu představuje nevyčerpané prostředky zapojené do rozpočtu kraje v roce 2013 na úhradu odměn členům hodnotící komise ve výši 96 tis. Kč a připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2013 ve výši 10 tis. Kč.

V rámci vypořádání ostatních fondů se jedná o připsané úroky na zvláštních bankovních účtech fondů v průběhu roku 2013, konkrétně u Zajišťovacího fondu ve výši 1.774 tis. Kč a u Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 877 tis. Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2013 zůstanou mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 2.757 tis. Kč.

k bodu d)

Zbývající část prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2013 v celkové výši 410.406 tis. Kč zapojila rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 7/519 bod 6 písm. a) ze dne 19. 12. 2013) svým usnesením č. 40/2964 ze dne 8. 4. 2014 do rozpočtu kraje na rok 2014. Neúčelový přebytek byl použit k financování akcí v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí a financí a správy majetku. Více než polovina této částky byla určena na výdaje související s akcemi spolufinancovanými z evropských finančních zdrojů.

Grafická část

Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2007-2013

v mil. Kč
  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
Dotace 10 355,4 10 985,7 12 404,8 11 209,3 11 790,8 11 574,9 11 415,7
Vlastní příjmy 5 077,7 5 377,5 4 890,3 4 866,2 5 006,0 4 827,9 4 951,1
Celkem 15 433,0 16 363,2 17 295,1 16 075,5 16 796,8 16 402,8 16 366,8

Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2007-2013

v mil. Kč
  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
Běžné výdaje 13 135,0 13 733,8 14 927,6 14 619,7 14 769,0 14 909,3 14 904,7
Kapitálové výdaje 1 748,4 2 741,2 2 177,4 2 091,2 2 062,3 1 912,4 2 009,3
Celkem 14 883,4 16 475,0 17 105,0 16 710,9 16 831,3 16 821,6 16 914,0

Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013

  druh příjmu Čerpání v tis. Kč
pol. 3xxx Kapitálové příjmy 43 333,04
pol. 1xxx Daňové příjmy 4 646 839,23
pol. 42xx Investiční dotace 717 753,24
pol. 41xx Neinvestiční dotace 10 697 993,15
pol. 2xxx Nedaňové příjmy 260 927,68
  Celkový součet 16 366 846,34

Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013

Odvětví Skutečné výdaje v tis. Kč
Regionální rozvoj 152 934,28
Doprava 3 020 238,37
Školství 11 254 915,52
Kultura 275 024,78
Zdravotnictví 936 978,72
Životní prostředí 105 883,17
Sociální věci 399 369,52
Krizové řízení 95 560,13
Cestovní ruch 52 603,28
Všeobecná veřejná správa a služby 471 660,84
Ostatní 148 839,65
celkem 16 914 008,26

Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2013

Odvětví Skutečné výdaje v tis. Kč
Regionální rozvoj 87 135,49
Cestovní ruch 10 846,87
Doprava 2 176,87
Školství 12 958,75
Kultura 10 815,92
Zdravotnictví 2 000,00
Životní prostředí 46 531,09
Sociální věcí 17 508,80
Územní plánování 194,88
Celkem 190 168,67

13.2 Tabulková část

Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


Tabulka 1 - PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 020 000 1 020 000 1 065 641 104,5
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 16 661 111,1
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 110 000 110 000 111 178 101,1
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 050 000 1 030 000 1 097 468 106,6
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 20 600 21 702 21 702 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 2 085 000 2 267 000 2 331 902 102,9
- 1361 Správní poplatky 2 000 2 079 2 287 110,0
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 13 13 100,0
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 2 200,0
1070   Rybářství 0 14 15 107,1
2141 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 650 600 92,3
2141   Vnitřní obchod 0 650 600 92,3
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 91 105 115,4
2143   Cestovní ruch 0 91 105 115,4
2199 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 25 25 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0 25 25 100,0
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 157 187 119,1
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 425 445 104,7
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 795 758 95,3
2212   Silnice 0 1 377 1 390 100,9
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 5 804 7 142 123,1
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 521 692 132,8
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 000 6 325 7 834 123,9
2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 736 736 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 736 736 100,0
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 32 400 1 800 1 800 100,0
2251   Letiště 32 400 1 800 1 800 100,0
2399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 220 220 100,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 22 645 151,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 220 22 865 150,2
3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 20 39 195,0
3111   Předškolní zařízení 0 20 39 195,0
3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0
3113   Základní školy 0 0 0 0,0
3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 120 120 100,0
3114 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0
3114 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
3114   Speciální základní školy 0 120 120 100,0
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 124 124 100,0
3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
3121 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3121   Gymnázia 0 126 126 100,0
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 2 100,0
3122   Střední odborné školy 0 2 2 100,0
3146 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 0 0 0 0,0
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 11 424 11 424 100,0
3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 60 0,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 18 201 1 116,7
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 720 51 51 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 720 11 493 11 736 102,1
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 7 7 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 7 7 100,0
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 300 300 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 73 139 190,4
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 375 441 117,6
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 90 90 100,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 11 13 118,2
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 101 103 102,0
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 9 056 7 988 7 988 100,0
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 940 30 300 30 300 100,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 2 100,0
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3522   Ostatní nemocnice 25 996 38 292 38 292 100,0
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 20 0,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 0 0 20 0,0
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 6 6 100,0
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 8 8 100,0
3635 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 8 8 100,0
3635   Územní plánování 0 8 8 100,0
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 200 200 100,0
3636   Územní rozvoj 0 200 200 100,0
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 2 510 2 776 110,6
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 959 964 964 100,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 959 3 474 3 741 107,7
3729 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 1 1 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 1 1 100,0
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 540 540 100,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 652 200 30,7
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 1 192 740 62,1
3792 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 4 4 100,0
3792 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 8 8 100,0
4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4171   Příspěvek na živobytí 0 0 0 0,0
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4184   Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0 0,0
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
4186 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4186   Příspěvek na individuální dopravu 0 0 0 0,0
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
4332 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 50 50 100,0
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 0 50 50 100,0
4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 677 1 677 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 1 677 1 677 100,0
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 14 000 12 265 12 265 100,0
4357 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 34 34 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 14 000 12 299 12 299 100,0
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 26 2 600,0
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 30 30 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 31 56 180,6
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 33 33 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 37 37 100,0
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 341 341 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0 341 341 100,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 100 3 100 3 100 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 100 3 100 3 100 100,0
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 10 0,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 0 10 0,0
6113 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 17 17 100,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 3 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 20 20 100,0
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 472 1 535 1 684 109,7
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 720 3 720 3 716 99,9
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 8 100,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 2 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 33 28 84,8
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 25 85 340,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 226 277 122,6
6172 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,0
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
6172   Činnost regionální správy 5 295 5 547 5 800 104,6
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000 29 148 38 048 130,5
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 173 209 120,8
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 29 321 38 257 130,5
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 3 697 3 707 100,3
6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 41 4 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 3 698 3 748 101,4
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 51 51 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 6 173 6 404 103,7
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 1 237 1 237 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 11 803 16 230 137,5
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 19 264 23 922 124,2
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 61 500 80 684 80 648 100,0
    Přijaté splátky půjčených prostředků 61 500 80 684 80 648 100,0
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2251 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 38 0,0
2251   Letiště 0 0 38 0,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 42 000 6 533 6 606 101,1
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 28 000 20 708 20 709 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000 27 241 27 315 100,3
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 980 15 980 15 980 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 15 980 15 980 15 980 100,0
Přijaté příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 6 722 6 722 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 113 129 113 129 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0 416 314 75,5
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 244 102 10 524 370 10 522 999 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 227 1 309 1 290 98,5
- 4119 Ostatní neinvestiční přijaté trasfery od rozpočtů ústřední úrovně 100 1 481 1 480 99,9
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 605 1 575 1 575 100,0
- 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 30 035 42 648 50 176 117,7
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 471 309 309 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 275 540 10 691 959 10 697 994 100,1
- 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 809 809 100,0
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 368 15 053 15 053 100,0
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 105 895 94 738 94 738 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 2 821 2 821 100,0
- 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 300 460 598 233 590 484 98,7
- 4231 Investiční přijaté transfery od cizích států 24 730 0 0 0,0
- 4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 13 848 13 848 100,0
    Investiční přijaté transfery 1 431 453 725 502 717 753 98,9
- 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 10 396 654 0,0
    Daňové příjmy celkem 4 302 600 4 465 781 4 646 839 104,1
    Nedaňové příjmy celkem 184 620 237 735 260 928 109,8
    Kapitálové příjmy celkem 85 980 43 221 43 333 100,3
    Přijaté transfery celkem 1 706 993 11 417 462 11 415 746 100,0
    Konsolidace příjmů 0 0 10 396 654 0,0
    Příjmy celkem 6 280 193 16 164 199 26 763 500 165,6
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 280 193 16 164 199 16 366 846 101,3

Tabulka 2 - PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 100 100 100,0
1019 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300 0 0 0,0
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 300 100 100 100,0
1037 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 872 872 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 872 872 100,0
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 496 496 100,0
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 173 1 173 100,0
1039 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 128 128 100,0
1039 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18 000 6 927 0 0,0
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 2 777 2 777 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 18 000 11 501 4 574 39,8
1070 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 50 50 100,0
1070   Rybářství 0 50 50 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 18 300 12 523 5 596 44,7
2115 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 500 2 500 100,0
2115 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 000 900 900 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 3 400 3 400 100,0
2119 5169 Nákup ostatních služeb 500 0 0 0,0
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 500 0 0 0,0
2125 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 100 5 4,5
2125 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů 0 2 500 2 500 100,0
2125   Podpora podnikání a inovací 0 2 600 2 505 96,3
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 121 121 100,0
2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 79 65 82,3
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 800 1 500 1 479 98,6
2141 5163 Služby peněžních ústavů 0 5 5 100,0
2141 5164 Nájemné 4 518 9 413 8 985 95,5
2141 5169 Nákup ostatních služeb 10 945 4 012 3 040 75,8
2141 5175 Pohoštění 0 121 0 0,0
2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 25 25 100,0
2141   Vnitřní obchod 16 488 15 276 13 720 89,8
2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 889 792 89,1
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0 75 68 90,4
2143 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 233 209 89,6
2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 84 75 89,6
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 4 3 88,3
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 400 1 255 777 61,9
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 2 758 2 139 77,6
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 900 2 773 2 240 80,8
2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 3 2 65,2
2143 5164 Nájemné 1 500 3 608 3 559 98,7
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 405 2 106 1 621 76,9
2143 5169 Nákup ostatních služeb 27 829 23 694 18 844 79,5
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 244 185 75,8
2143 5175 Pohoštění 2 100 464 442 95,2
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 275 817 64,0
2143 5194 Věcné dary 0 18 6 33,0
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 300 906 809 89,3
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 100 6 983 5 141 73,6
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 131 66 50,0
2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 740 624 84,3
2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 020 8 074 4 983 61,7
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 900 3 042 2 242 73,7
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100 885 492 55,6
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 6 6 100,0
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 3 0 0,0
2143   Cestovní ruch 44 704 60 253 46 142 76,6
2191 5169 Nákup ostatních služeb 360 305 244 80,0
2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 255 196 77,1
2191 5175 Pohoštění 140 140 80 56,9
2191 5194 Věcné dary 10 10 10 99,6
2191 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 200 200 100,0
2191 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 802 770 770 100,0
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 512 1 680 1 500 89,3
2199 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 50 50 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 50 50 50 100,0
2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 792 1 151 64,2
2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 448 288 64,2
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 161 103 64,1
2212 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 8 5 61,9
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 28 27 97,2
2212 5164 Nájemné 32 32 22 68,2
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 357 159 44,5
2212 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 7 69,2
2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 113 2 603 942 36,2
2212 5171 Opravy a udržování 0 10 118 9 141 90,3
2212 5175 Pohoštění 20 20 0 0,0
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 589 994 684 339 684 339 100,0
2212 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 1 178 1 147 97,4
2212   Silnice 592 309 701 094 697 331 99,5
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 295 2 295 100,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 2 295 2 295 100,0
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 566 203 561 466 561 466 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 566 203 561 466 561 466 100,0
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000 1 000 1 000 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 854 493 863 693 863 693 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 854 493 863 693 863 693 100,0
2251 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 335 23 6,9
2251 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 84 6 6,9
2251 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 30 2 6,9
2251 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 6,7
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 130 115 88,4
2251 5169 Nákup ostatních služeb 400 1 650 1 171 71,0
2251 5171 Opravy a udržování 0 151 151 100,0
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 43 200 43 200 43 200 100,0
2251   Letiště 43 600 45 581 44 668 98,0
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 1 210 0 0,0
2299 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 200 189 94,5
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 830 2 000 1 050 52,5
2299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 253 253 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 3 030 3 663 1 492 40,7
2369 5169 Nákup ostatních služeb 200 0 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 200 0 0 0,0
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 0 0,0
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 9 318 4 120 44,2
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 19 318 4 120 21,3
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 126 089 2 281 369 2 243 382 98,3
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 690 690 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 37 526 37 510 100,0
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 177 4 177 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 432 397 1 432 357 100,0
3111   Předškolní zařízení 0 1 474 790 1 474 734 100,0
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 904 1 904 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 008 6 939 6 939 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 48 257 48 257 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 3 008 57 100 57 100 100,0
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 14 119 14 118 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 015 717 3 015 511 100,0
3113   Základní školy 0 3 029 835 3 029 629 100,0
3114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 67 67 100,0
3114 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 17 17 100,0
3114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 6 100,0
3114 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 99,3
3114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 397 397 100,0
3114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 89 89 100,0
3114 5141 Úroky vlastní 124 116 116 99,9
3114 5163 Služby peněžních ústavů 0 0 0 144,0
3114 5164 Nájemné 0 17 17 99,9
3114 5169 Nákup ostatních služeb 76 302 188 62,3
3114 5175 Pohoštění 0 12 12 100,0
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 45 842 45 841 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 888 51 429 51 413 100,0
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 273 560 273 506 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 16 591 16 591 100,0
3114 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 10 10 100,0
3114 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 65 65 99,9
3114   Speciální základní školy 22 088 388 520 388 335 100,0
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 2 542 2 542 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 331 847 331 847 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 334 389 334 389 100,0
3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 15 13 87,7
3119 5169 Nákup ostatních služeb 0 98 2 2,4
3119 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 148 4 2,5
3119 5175 Pohoštění 0 4 3 76,0
3119 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 4 2 60,0
3119 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 1 023 996 97,3
3119   Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 0 1 292 1 020 78,9
3121 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 593 295 49,7
3121 5021 Ostatní osobní výdaje 0 199 143 71,8
3121 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 148 74 49,7
3121 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 56 27 47,2
3121 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 1 46,7
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 851 1 540 115 7,5
3121 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 30 9 29,9
3121 5141 Úroky vlastní 810 719 719 100,0
3121 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 36 36 100,0
3121 5169 Nákup ostatních služeb 349 2 380 309 13,0
3121 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 40 0 0,0
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 35 651 35 651 100,0
3121 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 62 62 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 45 151 114 368 114 074 99,7
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 577 657 577 558 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 794 2 794 100,0
3121 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 11 11 100,0
3121   Gymnázia 50 161 736 287 731 878 99,4
3122 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 558 297 53,1
3122 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 140 74 53,1
3122 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 50 27 53,0
3122 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 49,8
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 036 4 376 522 11,9
3122 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 50 0 0,0
3122 5141 Úroky vlastní 3 153 3 314 3 314 100,0
3122 5153 Plyn 0 417 417 100,0
3122 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 18 18 99,4
3122 5164 Nájemné 0 2 2 96,8
3122 5167 Služby školení a vzdělávání 400 0 0 0,0
3122 5169 Nákup ostatních služeb 1 113 1 850 754 40,8
3122 5171 Opravy a udržování 0 86 0 0,0
3122 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 237 1 056 132 12,5
3122 5175 Pohoštění 0 6 1 23,6
3122 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 141 0 0,3
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 155 464 155 464 100,0
3122 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 9 819 9 819 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 76 880 176 582 176 582 100,0
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 777 410 777 301 100,0
3122   Střední odborné školy 110 819 1 131 341 1 124 725 99,4
3123 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 253 246 97,1
3123 5021 Ostatní osobní výdaje 0 92 92 100,0
3123 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 81 80 97,7
3123 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 29 29 97,6
3123 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 94,5
3123 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 426 426 100,0
3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 257 3 671 3 652 99,5
3123 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 150 150 100,0
3123 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 2 2 100,0
3123 5163 Služby peněžních ústavů 0 0 0 102,0
3123 5164 Nájemné 0 5 5 99,8
3123 5169 Nákup ostatních služeb 40 1 318 387 29,4
3123 5172 Programové vybavení 0 162 162 100,0
3123 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 17 17 100,0
3123 5175 Pohoštění 0 88 88 100,0
3123 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 1 99,5
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 178 286 178 286 100,0
3123 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 17 627 17 627 100,0
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 94 593 202 237 202 133 99,9
3123 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 687 470 687 470 100,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 94 890 1 091 916 1 090 854 99,9
3124 5169 Nákup ostatních služeb 0 228 0 0,0
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 394 22 874 22 850 99,9
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 134 046 134 046 100,0
3124   Speciální střední školy 4 394 157 148 156 896 99,8
3125 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 15 5 33,9
3125 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 4 1 33,9
3125 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 1 0 33,9
3125 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 30,0
3125 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 5 833 5 832 100,0
3125 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 15 14 99,9
3125 5169 Nákup ostatních služeb 0 15 15 99,9
3125 5175 Pohoštění 0 5 3 68,8
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 952 952 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 775 2 775 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 639 10 705 10 705 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 6 639 20 320 20 302 99,9
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 651 8 065 8 065 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 55 801 55 801 100,0
3126   Konzervatoře 1 651 63 866 63 866 100,0
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 34 34 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 511 2 511 100,0
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 277 2 277 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 750 7 750 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 502 832 502 832 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 515 404 515 404 100,0
3142 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 3 902 3 902 100,0
3142 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 843 1 843 100,0
3142 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 477 30 609 30 609 100,0
3142 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 75 622 75 622 100,0
3142   Ostatní školní stravování 2 477 111 976 111 976 100,0
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 549 549 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 620 4 620 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 376 1 376 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 22 132 22 132 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 343 366 343 366 100,0
3143   Školní družiny a kluby 0 372 043 372 043 100,0
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 879 879 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 813 6 813 100,0
3145   Internáty 0 7 692 7 692 100,0
3146 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 135 38 28,4
3146 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 34 10 28,3
3146 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 12 3 28,3
3146 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 27,4
3146 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 946 2 582 882 34,1
3146 5169 Nákup ostatních služeb 0 276 31 11,4
3146 5172 Programové vybavení 516 39 0 0,0
3146 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 327 2 327 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 535 7 809 7 809 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 76 199 76 199 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 15 997 89 414 87 299 97,6
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 367 4 367 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 662 662 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 834 20 888 20 888 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 51 650 51 650 100,0
3147   Domovy mládeže 834 77 567 77 567 100,0
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 252 4 901 4 901 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 2 252 4 901 4 901 100,0
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 27 777 27 777 100,0
3150 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 7 498 7 498 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 588 7 588 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 50 812 50 812 100,0
3150   Vyšší odborné školy 0 93 675 93 675 100,0
3211 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 50 50 100,0
3211   Činnost vysokých škol 0 50 50 100,0
3231 5169 Nákup ostatních služeb 0 230 0 0,0
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 19 613 19 613 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 9 445 9 445 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 230 1 345 1 335 99,3
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 360 765 360 711 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 53 940 53 940 100,0
3231   Základní umělecké školy 1 230 445 338 445 044 99,9
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 9 521 8 383 88,1
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 143 779 68,1
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 2 421 2 126 87,8
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 862 766 88,8
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 43 36 82,4
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 417 275 66,1
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 198 14 374 9 453 65,8
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 3 218 301 9,4
3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 39 29 74,1
3299 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 0 68,7
3299 5164 Nájemné 0 202 153 75,6
3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 1 329 1 329 100,0
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 2 882 582 20,2
3299 5169 Nákup ostatních služeb 3 742 29 970 1 586 5,3
3299 5171 Opravy a udržování 0 47 47 99,1
3299 5172 Programové vybavení 3 000 3 904 3 895 99,8
3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 332 424 31,8
3299 5175 Pohoštění 100 2 029 433 21,3
3299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 204 545 45,2
3299 5194 Věcné dary 100 129 128 99,1
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 100 176 072 108 593 61,7
3299 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 22 581 10 038 44,5
3299 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 57 779 26 203 45,4
3299 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 12 801 5 508 43,0
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 750 29 347 14 007 47,7
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 400 77 482 44 273 57,1
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 442 257 3 517 3 505 99,7
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 68 936 33 590 48,7
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 154 014 93 114 60,5
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 065 951 46,1
3299 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 6 0 0,0
3299 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 64 49 77,2
3299 5492 Dary obyvatelstvu 0 90 90 100,0
3299 5901 Nespecifikované rezervy 0 854 0 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 463 730 680 674 371 191 54,5
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 998 998 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 25 25 100,0
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000 3 832 3 832 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 43 100 43 100 43 100 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 600 1 600 100,0
3311 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 10 10 100,0
3311   Divadelní činnost 48 100 49 565 49 565 100,0
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 350 350 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 570 570 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 530 1 530 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 2 411 2 411 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 301 1 301 100,0
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 20 20 100,0
3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 345 345 100,0
3312   Hudební činnost 0 6 527 6 527 100,0
3313 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 150 150 100,0
3313 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0 1 000 1 000 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 1 150 1 150 100,0
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 200 13 200 13 200 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35 295 35 295 35 295 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 435 435 100,0
3314   Činnosti knihovnické 48 495 48 930 48 930 100,0
3315 5171 Opravy a udržování 9 000 11 802 5 573 47,2
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 111 198 113 524 113 109 99,6
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 216 216 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 120 198 125 542 118 898 94,7
3316 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 20 20 100,0
3316 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 30 30 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 50 50 100,0
3317 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 90 90 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 90 90 100,0
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 156 156 99,7
3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 300 1 077 1 077 100,0
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 0 0 0,0
3319 5164 Nájemné 30 0 0 0,0
3319 5169 Nákup ostatních služeb 150 44 0 0,0
3319 5175 Pohoštění 90 0 0 0,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 200 197 197 100,0
3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 398 398 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 3 186 3 185 100,0
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 274 274 100,0
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 150 0 0 0,0
3319 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 60 0 0 0,0
3319 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 0 50 50 100,0
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 888 2 871 99,4
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 50 50 50 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 13 180 8 320 8 258 99,3
3322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 77 62 80,2
3322 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 19 15 80,2
3322 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 7 6 80,0
3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 78,4
3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 0 0 0,0
3322 5169 Nákup ostatních služeb 50 493 385 78,0
3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 273 273 100,0
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 235 2 235 100,0
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 000 0 0 0,0
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 450 1 450 100,0
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 1 042 1 042 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 5 500 5 596 5 468 97,7
3326 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 74 72 96,5
3326 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 19 18 96,5
3326 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 7 6 96,3
3326 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 94,5
3326 5169 Nákup ostatních služeb 150 218 218 99,9
3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 500 500 100,0
3326 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 210 0 0 0,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 860 818 814 99,5
3329 5164 Nájemné 0 10 8 87,9
3329 5169 Nákup ostatních služeb 0 41 33 81,9
3329 5175 Pohoštění 0 15 6 36,7
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 10 0 0,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 10 76 47 61,8
3341 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 8 235 4 421 53,7
3341   Rozhlas a televize 0 8 235 4 421 53,7
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 814 981 34,9
3349 5169 Nákup ostatních služeb 6 955 4 682 3 290 70,3
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 955 7 496 4 271 57,0
3391 5175 Pohoštění 30 30 28 93,3
3391   Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 30 30 28 93,3
3399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 100 150 150 100,0
3399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 1 150 1 150 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 700 1 300 1 300 100,0
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000 1 000 408 40,8
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 54 11 20,3
3419 5164 Nájemné 50 50 29 58,8
3419 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 1 360 982 72,2
3419 5175 Pohoštění 200 0 0 0,0
3419 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 363 363 100,0
3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 80 80 100,0
3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 850 2 850 100,0
3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 23 705 23 666 99,8
3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 33 800 300 300 99,9
3419 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 0 10 000 10 000 100,0
3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 213 213 100,0
3419 5492 Dary obyvatelstvu 0 30 30 100,0
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 105 105 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 36 600 40 110 39 037 97,3
3421 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 944 944 100,0
3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 400 2 049 2 029 99,0
3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 400 0 0 0,0
3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 461 461 100,0
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 242 3 071 3 061 99,7
3421 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 130 12 130 100,0
3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 100 615 100 615 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 4 042 119 270 119 240 100,0
3429 5169 Nákup ostatních služeb 0 67 67 100,0
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 67 67 100,0
3522 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 479 413 86,3
3522 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 120 103 86,3
3522 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 43 37 86,2
3522 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 83,4
3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 750 7 689 907 11,8
3522 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 10 0 0,0
3522 5141 Úroky vlastní 2 612 2 439 2 439 100,0
3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 202 159 78,8
3522 5167 Služby školení a vzdělávání 0 16 0 0,0
3522 5169 Nákup ostatních služeb 600 628 311 49,6
3522 5171 Opravy a udržování 5 000 5 134 331 6,5
3522 5191 Zaplacené sankce 0 1 1 99,4
3522 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000 13 745 13 745 100,0
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 31 395 41 334 39 119 94,6
3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 139 6 066 98,8
3522 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 7 031 0 0,0
3522   Ostatní nemocnice 49 357 85 012 63 633 74,9
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 805 4 805 4 805 100,0
3523   Odborné léčebné ústavy 4 805 4 805 4 805 100,0
3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 44 100 44 100 44 100 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 44 100 44 100 44 100 100,0
3533 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 100 0 0 0,0
3533 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 0 0 0,0
3533 5169 Nákup ostatních služeb 420 0 0 0,0
3533 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 0 0 0,0
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 360 686 351 686 351 686 100,0
3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 672 12 672 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 363 326 364 358 364 358 100,0
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 0 8 0 0,0
3541 5169 Nákup ostatních služeb 82 74 72 97,4
3541 5194 Věcné dary 18 18 18 100,0
3541 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 400 1 400 100,0
3541 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 1 000 1 000 100,0
3541 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 0 0 0,0
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 200 200 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 2 600 2 700 2 690 99,6
3549 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 1 208 1 208 100,0
3549 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 792 792 100,0
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 000 0 0 0,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 2 000 2 000 2 000 100,0
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 204 356 312 87,6
3599 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 25 25 99,8
3599 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 9 9 100,0
3599 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 100,0
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 218 2 245 1 129 50,3
3599 5169 Nákup ostatních služeb 6 637 7 355 6 552 89,1
3599 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 142 732 64,1
3599 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 128 128 100,0
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 680 8 380 6 689 79,8
3599 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 294 103 35,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 18 739 19 934 15 679 78,7
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 227 227 100,0
3635 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 1 025 24 2,3
3635 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 502 195 13,0
3635   Územní plánování 1 700 2 754 446 16,2
3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 172 158 91,9
3636 5021 Ostatní osobní výdaje 0 543 529 97,4
3636 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 113 105 92,3
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 41 38 92,3
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 93,5
3636 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 0 0 0,0
3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 68 53 77,5
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 54 19 35,1
3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 7 5 75,0
3636 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 0 43,4
3636 5164 Nájemné 210 260 29 11,2
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 200 1 252 1 084 86,5
3636 5169 Nákup ostatních služeb 3 868 19 745 16 996 86,1
3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 570 320 56,2
3636 5175 Pohoštění 70 90 41 45,3
3636 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 80 0 0,0
3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 10 000 19 789 10 439 52,8
3636 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 425 215 50,6
3636 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 000 20 000 10 000 50,0
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 525 887 787 88,7
3636 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 7 578 5 535 73,0
3636 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 6 000 26 293 13 994 53,2
3636 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 636 397 62,4
3636 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000 2 486 1 790 72,0
3636 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 70 70 100,0
3636   Územní rozvoj 33 995 101 162 62 606 61,9
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 403 307 76,3
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0 15 0 0,0
3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 101 77 76,4
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 36 28 76,3
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 75,3
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 74 74 51 69,3
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 13 0 0,0
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 90 0 0,0
3639 5154 Elektrická energie 400 215 215 100,0
3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 3 0 0,0
3639 5163 Služby peněžních ústavů 3 2 0 12,3
3639 5164 Nájemné 210 255 190 74,7
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 2 177 1 228 56,4
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 0 1 0 0,0
3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 717 5 763 2 831 49,1
3639 5171 Opravy a udržování 0 50 0 0,0
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 59 1 1,5
3639 5175 Pohoštění 102 256 94 36,7
3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 95 948 0 0,0
3639 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 12 150 12 790 11 506 90,0
3639 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 130 130 100,0
3639 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 250 1 150 1 050 91,3
3639 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0 140 140 100,0
3639 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 90 90 100,0
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 200 2 268 2 267 99,9
3639 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 0 0 44,0
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 10 9 89,2
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 41 666 122 041 20 215 16,6
3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 000 2 800 2 800 100,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 3 000 2 800 2 800 100,0
3719 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 0,0
3719 5169 Nákup ostatních služeb 9 032 3 373 1 063 31,5
3719 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 20 20 100,0
3719 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 415 415 100,0
3719 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 140 140 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 9 532 3 950 1 638 41,5
3724 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 60 60 100,0
3724 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 503 503 100,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 563 563 100,0
3729 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 0 0 0,0
3729 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 000 1 000 1 000 100,0
3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 200 200 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 2 900 1 200 1 200 100,0
3741 5169 Nákup ostatních služeb 300 186 172 92,4
3741 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 1 488 1 488 100,0
3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000 910 910 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 300 2 584 2 570 99,5
3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 127 126 99,2
3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 53 53 100,0
3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 800 2 383 2 350 98,6
3742 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 700 489 421 86,1
3742   Chráněné části přírody 3 500 3 052 2 950 96,7
3744 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 2 000 1 000 50,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 2 000 1 000 50,0
3749 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 486 375 77,0
3749 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 122 94 77,0
3749 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 44 34 77,0
3749 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 77,4
3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 007 607 60,3
3749 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 5,1
3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 207 398 9 2,2
3749 5169 Nákup ostatních služeb 2 255 2 581 1 050 40,7
3749 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 392 4 977 4 010 80,6
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 854 9 619 6 181 64,3
3769 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 42 83,2
3769 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 1,7
3769 5164 Nájemné 50 50 2 4,9
3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 800 62 7,8
3769 5169 Nákup ostatních služeb 4 160 945 191 20,2
3769 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 150 150 100,0
3769 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 800 0 0 0,0
3769 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 106 0 0,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 860 2 103 447 21,3
3771 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 0 0,0
3771   Protiradonová opatření 10 0 0 0,0
3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 210 160 149 93,2
3792 5164 Nájemné 50 20 0 0,0
3792 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 20 0 0,0
3792 5169 Nákup ostatních služeb 760 576 412 71,6
3792 5175 Pohoštění 10 10 10 100,0
3792 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 142 732 64,1
3792 5194 Věcné dary 100 100 100 100,0
3792 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 236 229 97,2
3792 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 1 126 1 125 100,0
3792 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 000 1 577 75 4,8
3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 1 323 1 323 100,0
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 718 718 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 3 780 7 008 4 873 69,5
3799 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 130 130 100,0
3799 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 20 20 100,0
3799 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 357 357 100,0
3799 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 300 713 190 26,7
3799 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 5 987 3 421 57,1
3799 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 2 500 0 0 0,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 3 800 7 207 4 118 57,1
3900 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 411 411 100,0
3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 20 0 0,0
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 431 411 95,4
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 667 664 12 100 093 11 578 014 95,7
4311 5169 Nákup ostatních služeb 200 207 0 0,0
4311   Základní sociální poradenství 200 207 0 0,0
4319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 12 7 59,3
4319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 150 5 150 5 150 100,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5 250 5 162 5 157 99,9
4322 5169 Nákup ostatních služeb 0 115 0 0,0
4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 28 907 64 745 64 745 100,0
4322 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 174 038 174 038 100,0
4322   Ústavy péče pro mládež 28 907 238 898 238 783 100,0
4324 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 052 1 052 100,0
4324 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 11 287 11 287 100,0
4324 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 643 3 643 100,0
4324 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 125 0 0,0
4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 4 060 4 060 100,0
4324 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 8 834 8 834 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 29 001 28 876 99,6
4332 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 58 15 25,5
4332 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 15 4 25,5
4332 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 5 1 25,5
4332 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 21,1
4332 5169 Nákup ostatních služeb 0 237 0 0,0
4332 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 000 6 790 5 900 86,9
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 11 000 7 105 5 920 83,3
4339 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 15 7,5
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 200 200 15 7,5
4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 233 233 100,0
4342 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 58 58 100,0
4342 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 21 21 100,0
4342 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 100,0
4342 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 2 2 94,9
4342 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3 3 99,8
4342 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 2 2 100,0
4342 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 0 0,0
4342 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 13 10 79,7
4342 5175 Pohoštění 0 2 2 94,1
4342 5176 Účastnické poplatky na konference 0 5 0 0,0
4342 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 50 50 100,0
4342 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 650 650 100,0
4342 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 179 179 100,0
4342 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 800 0 0 0,0
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 800 1 229 1 211 98,5
4343 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 1 020 1 020 100,0
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 0 1 020 1 020 100,0
4349 5169 Nákup ostatních služeb 0 87 85 98,2
4349 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 100 100 100,0
4349 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 100 100 100,0
4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 386 386 100,0
4349 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 182 182 100,0
4349 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 0 0 0,0
4349 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 20 20 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 500 875 873 99,8
4350 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 4 036 3 901 96,7
4350 5167 Služby školení a vzdělávání 0 7 7 98,5
4350 5169 Nákup ostatních služeb 0 100 54 53,7
4350 5171 Opravy a udržování 0 30 27 90,9
4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 816 12 316 96,1
4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 493 493 100,0
4350 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 13 500 13 500 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 30 982 30 298 97,8
4354 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 564 199 35,2
4354 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 141 50 35,2
4354 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 51 18 35,1
4354 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 33,5
4354 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 848 4 082 2 921 71,6
4354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 9 4 49,5
4354 5169 Nákup ostatních služeb 74 226 178 78,6
4354 5171 Opravy a udržování 0 96 95 99,7
4354 5175 Pohoštění 0 5 4 80,0
4354 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 63 61 97,1
4354   Chráněné bydlení 2 922 5 239 3 531 67,4
4357 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 284 585 45,6
4357 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 321 146 45,6
4357 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 116 53 45,5
4357 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 5 2 43,6
4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 189 3 303 2 781 84,2
4357 5141 Úroky vlastní 184 210 210 100,0
4357 5167 Služby školení a vzdělávání 7 3 3 96,4
4357 5169 Nákup ostatních služeb 253 742 536 72,3
4357 5171 Opravy a udržování 0 33 33 98,6
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 105 610 140 656 22 272 15,8
4357 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 028 1 028 100,0
4357 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 31 8 27,2
4357 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 1 1 50,0
4357 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 50 000 36 500 36 500 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 161 243 184 233 64 158 34,8
4379 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 601 1 281 80,0
4379 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 400 315 78,8
4379 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 144 115 79,9
4379 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 9 5 63,0
4379 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 180 88 49,1
4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 90 51 57,0
4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 262 152 58,1
4379 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 9 4 49,6
4379 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 0 0,0
4379 5164 Nájemné 48 87 44 51,1
4379 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 1 323 1 322 99,9
4379 5167 Služby školení a vzdělávání 200 107 107 100,0
4379 5169 Nákup ostatních služeb 33 599 115 817 96 962 83,7
4379 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 87 18 20,2
4379 5175 Pohoštění 48 119 58 48,9
4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 171 171 100,0
4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 742 722 97,3
4379 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 512 512 100,0
4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 100 0 0 0,0
4379 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 066 3 738 91,9
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 36 500 125 728 105 665 84,0
4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 65 65 100,0
4399 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 133 883 77,9
4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 4 798 4 598 95,8
4399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 5 494 5 460 99,4
4399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 300 0 0 0,0
4399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 427 427 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 12 300 11 917 11 433 95,9
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 259 822 641 796 496 940 77,4
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 200 2 181 2 181 100,0
5212   Ochrana obyvatelstva 2 200 2 181 2 181 100,0
5272 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 500 1 500 100,0
5272 5323 Neinvestiční transfery krajům 0 290 290 100,0
5272   Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 1 790 1 790 100,0
5273 5021 Ostatní osobní výdaje 0 8 0 0,0
5273 5132 Ochranné pomůcky 20 70 16 22,2
5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10 0 0,0
5273 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 52 40 77,4
5273 5167 Služby školení a vzdělávání 0 20 20 100,0
5273 5169 Nákup ostatních služeb 1 270 910 441 48,4
5273 5175 Pohoštění 10 10 5 50,3
5273 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 850 2 850 2 850 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 4 170 3 930 3 372 85,8
5279 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 70 70 100,0
5279 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0 0,0
5279 5164 Nájemné 40 40 8 20,0
5279 5175 Pohoštění 70 110 98 89,0
5279 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 300 300 300 100,0
5279 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 205 205 100,0
5279 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 650 935 30 3,2
5279 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 10 10 100,0
5279 5492 Dary obyvatelstvu 0 50 50 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 2 120 1 730 771 44,6
5399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 29 28 96,6
5399   Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 0 29 28 96,6
5511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 400 0 0,0
5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 100 3 100 3 100 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 100 4 500 3 100 68,9
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 4 496 4 236 94,2
5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 300 1 300 1 300 100,0
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 30 803 30 752 99,8
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 300 36 599 36 288 99,2
5521 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 37 33 87,9
5521 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 9 8 87,9
5521 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 3 87,7
5521 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 83,1
5521 5171 Opravy a udržování 0 1 214 1 214 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 1 263 1 258 99,6
5591 5164 Nájemné 100 30 0 0,0
5591 5175 Pohoštění 100 10 0 0,0
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 200 40 0 0,0
5599 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 90 5 5,4
5599 5164 Nájemné 80 80 15 18,2
5599 5169 Nákup ostatních služeb 80 129 6 4,3
5599 5175 Pohoštění 200 200 78 39,2
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 450 499 104 20,8
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 13 540 52 561 48 892 93,0
6113 5019 Ostatní platy 600 600 434 72,3
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 500 22 22 100,0
6113 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 171 21 171 21 081 99,6
6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 413 277 67,0
6113 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 870 1 891 1 890 99,9
6113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 052 2 052 1 939 94,5
6113 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 0 0 0,0
6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 210 210 148 70,3
6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 190 190 148 77,8
6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 745 717 96,3
6113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 761 624 315 50,4
6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 1 000 706 70,6
6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 320 320 255 79,6
6113 5163 Služby peněžních ústavů 10 10 6 60,0
6113 5164 Nájemné 170 170 97 56,8
6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 429 335 78,0
6113 5167 Služby školení a vzdělávání 118 118 63 53,7
6113 5169 Nákup ostatních služeb 499 626 459 73,4
6113 5171 Opravy a udržování 620 470 313 66,6
6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 050 1 360 1 192 87,6
6113 5175 Pohoštění 1 670 1 770 1 532 86,5
6113 5176 Účastnické poplatky na konference 80 80 0 0,0
6113 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 220 155 125 80,5
6113 5194 Věcné dary 130 226 174 77,2
6113 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 700 700 100,0
6113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 24 24 100,0
6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
6113 5492 Dary obyvatelstvu 0 10 10 100,0
6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 107 70 67 95,3
6113 5901 Nespecifikované rezervy 5 000 4 455 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 40 635 39 977 33 029 82,6
6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 71 60 85,0
6114 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 18 15 84,9
6114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 5 85,1
6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 2 2 81,7
6114 5161 Služby pošt 0 2 1 57,5
6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 0 33,0
6114   Volby do Parlamentu ČR 0 100 83 83,0
6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 11 2 22,2
6115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 3 1 22,4
6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 1 0 23,3
6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 1 0 47,7
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 17 3 17,6
6118 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 30 30 100,0
6118 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 7 7 99,9
6118 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 3 99,9
6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 3 3 100,0
6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 1 99,6
6118   Volba prezidenta republiky 0 44 44 100,0
6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 224 500 232 475 231 344 99,5
6172 5019 Ostatní platy 0 10 10 100,0
6172 5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 1 723 1 452 84,3
6172 5024 Odstupné 0 860 622 72,3
6172 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 56 125 58 627 58 250 99,4
6172 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 205 21 362 21 166 99,1
6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 960 1 090 979 89,8
6172 5131 Potraviny 10 10 4 43,1
6172 5132 Ochranné pomůcky 120 80 50 62,8
6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 40 25 10 40,0
6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 150 130 105 80,5
6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 700 420 257 61,2
6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 685 3 420 3 326 97,2
6172 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 610 3 767 3 214 85,3
6172 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 100 100 9 9,4
6172 5151 Studená voda 560 560 553 98,7
6172 5152 Teplo 4 030 3 430 2 895 84,4
6172 5154 Elektrická energie 5 500 4 110 4 104 99,9
6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 616 1 418 87,8
6172 5161 Služby pošt 1 255 1 005 1 003 99,8
6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 135 1 241 1 194 96,2
6172 5163 Služby peněžních ústavů 50 50 47 93,6
6172 5164 Nájemné 125 247 77 31,4
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 685 4 911 1 714 34,9
6172 5167 Služby školení a vzdělávání 3 180 2 391 2 251 94,1
6172 5169 Nákup ostatních služeb 42 702 37 435 30 630 81,8
6172 5171 Opravy a udržování 5 211 4 625 4 372 94,5
6172 5172 Programové vybavení 444 6 822 5 914 86,7
6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 685 5 128 3 985 77,7
6172 5175 Pohoštění 600 498 405 81,4
6172 5176 Účastnické poplatky na konference 320 304 164 54,0
6172 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 580 2 716 2 601 95,8
6172 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 4 0 0,0
6172 5191 Zaplacené sankce 0 10 10 99,9
6172 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 192 193 165 85,5
6172 5194 Věcné dary 15 0 0 0,0
6172 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0 272 272 100,0
6172 5361 Nákup kolků 50 50 31 62,0
6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 500 80 15,9
6172 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 1 0 0,0
6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 228 1 047 85,3
6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 788 5 956 5 950 99,9
6172 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 573 573 100,0
6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0 0 0,0
6172   Činnost regionální správy 391 716 409 975 392 253 95,7
6174 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 8 887 8 887 8 887 100,0
6174   Činnost regionálních rad 8 887 8 887 8 887 100,0
6223 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 0 0 0,0
6223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 15 0 0,0
6223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 15 7 45,8
6223 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 10 0 0 0,0
6223 5164 Nájemné 800 0 0 0,0
6223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 1 500 339 22,6
6223 5169 Nákup ostatních služeb 230 220 199 90,4
6223 5175 Pohoštění 400 400 131 32,8
6223 5194 Věcné dary 10 0 0 0,0
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 3 000 2 150 676 31,4
6310 5141 Úroky vlastní 55 000 29 000 27 162 93,7
6310 5163 Služby peněžních ústavů 513 527 401 76,2
6310 5164 Nájemné 2 2 2 96,8
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55 515 29 529 27 565 93,3
6320 5163 Služby peněžních ústavů 31 600 32 332 31 804 98,4
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 31 600 32 332 31 804 98,4
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 37 600 32 367 25 443 78,6
6399   Ostatní finanční operace 37 600 32 367 25 443 78,6
6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 8 936 8 936 100,0
6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 135 1 005 88,6
6402 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 8 098 1 926 23,8
6402 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0 102 102 100,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 18 271 11 969 65,5
6409 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 122 75 61,9
6409 5901 Nespecifikované rezervy 20 000 241 584 0 0,0
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 60 60 99,2
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 20 000 241 766 135 0,1
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 588 953 815 415 531 891 65,2
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 8 932 0,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 10 367 722 0,0
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 20 000 0,0
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 10 396 654 0,0
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 5 807 5 807 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 5 807 5 807 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 0 5 807 5 807 100,0
2115 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 1 800 1 800 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 1 800 1 800 100,0
2143 6111 Programové vybavení 1 000 1 305 0 0,0
2143 6112 Ocenitelná práva 1 241 602 300 49,8
2143 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 50 1 528 1 527 99,9
2143 6121 Budovy, haly a stavby 0 3 602 2 551 70,8
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 207 207 100,0
2143 6123 Dopravní prostředky 6 000 6 000 0 0,0
2143 6125 Výpočetní technika 0 3 451 0 0,0
2143 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 210 0 0,0
2143 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 375 0 0,0
2143 6341 Investiční transfery obcím 1 700 3 375 1 401 41,5
2143 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 762 475 62,4
2143   Cestovní ruch 10 991 21 417 6 461 30,2
2212 6121 Budovy, haly a stavby 938 770 643 926 589 319 91,5
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 380 370 97,4
2212 6130 Pozemky 12 245 12 245 12 245 100,0
2212 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 125 000 144 267 136 742 94,8
2212   Silnice 1 076 015 800 818 738 676 92,2
2219 6341 Investiční transfery obcím 5 000 17 469 16 327 93,5
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 000 17 469 16 327 93,5
2251 6121 Budovy, haly a stavby 489 598 83 657 56 580 67,6
2251 6130 Pozemky 1 000 527 0 0,0
2251 6201 Nákup akcií 17 258 17 258 17 258 100,0
2251 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 800 1 800 1 800 100,0
2251   Letiště 509 656 103 242 75 638 73,3
2299 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 000 1 000 0 0,0
2299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 000 2 500 700 28,0
2299 6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 300 0 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 3 000 5 800 700 12,1
2369 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 450 450 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 450 450 100,0
2399 6341 Investiční transfery obcím 15 000 33 253 23 523 70,7
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 33 253 23 523 70,7
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 1 619 662 984 249 863 575 87,7
3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 768 2 768 100,0
3111   Předškolní zařízení 0 2 768 2 768 100,0
3112 6121 Budovy, haly a stavby 0 1 934 1 934 100,0
3112 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 5 526 5 526 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 0 7 460 7 460 100,0
3114 6121 Budovy, haly a stavby 197 183 183 100,0
3114 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 060 11 805 11 718 99,3
3114   Speciální základní školy 4 257 11 988 11 901 99,3
3121 6121 Budovy, haly a stavby 141 973 40 775 26 540 65,1
3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 653 631 0 0,0
3121 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 100 16 957 16 919 99,8
3121   Gymnázia 167 726 58 363 43 459 74,5
3122 6121 Budovy, haly a stavby 81 969 48 056 44 920 93,5
3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 23 251 6 627 5 300 80,0
3122 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 40 915 49 683 38 726 77,9
3122 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 806 4 806 100,0
3122   Střední odborné školy 146 135 109 172 93 752 85,9
3123 6111 Programové vybavení 0 119 119 100,0
3123 6121 Budovy, haly a stavby 31 939 17 864 17 828 99,8
3123 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 000 5 148 4 948 96,1
3123 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 050 27 251 20 784 76,3
3123 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 13 247 13 240 99,9
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 36 989 63 629 56 919 89,5
3124 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 490 3 494 3 494 100,0
3124   Speciální střední školy 2 490 3 494 3 494 100,0
3125 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 10 088 10 088 100,0
3125 6125 Výpočetní technika 0 344 344 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 0 10 432 10 432 100,0
3126 6121 Budovy, haly a stavby 0 2 714 2 714 100,0
3126   Konzervatoře 0 2 714 2 714 100,0
3146 6121 Budovy, haly a stavby 723 0 0 0,0
3146 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 257 477 0 0,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 2 980 477 0 0,0
3231 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 545 2 492 97,9
3231   Základní umělecké školy 0 2 545 2 492 97,9
3299 6121 Budovy, haly a stavby 602 3 172 3 150 99,3
3299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 17 256 36 111 30 277 83,8
3299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 366 1 509 28,1
3299 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 469 105 22,4
3299 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 3 444 1 284 37,3
3299 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 438 60 13,7
3299 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 218 120 55,0
3299 6341 Investiční transfery obcím 0 7 504 2 353 31,4
3299 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 45 207 1 456 3,2
3299 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 6 655 2 489 37,4
3299 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 14 720 7 744 52,6
3299 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 245 0 0,0
3299 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 796 12 796 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 17 858 136 345 63 343 46,5
3311 6121 Budovy, haly a stavby 45 500 46 000 23 307 50,7
3311 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 50 50 0 0,0
3311   Divadelní činnost 45 550 46 050 23 307 50,6
3311 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 85 85 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 85 85 100,0
3315 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 7 000 878 12,5
3315 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 19 095 13 000 68,1
3315   Činnosti muzeí a galerií 20 000 26 095 13 878 53,2
3319 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 144 144 100,0
3319 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 20 20 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 164 164 100,0
3322 6121 Budovy, haly a stavby 0 275 0 0,0
3322 6341 Investiční transfery obcím 0 1 169 1 169 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 1 444 1 169 81,0
3326 6121 Budovy, haly a stavby 850 384 53 13,9
3326 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 608 608 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 850 992 661 66,6
3419 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 193 193 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 193 193 100,0
3522 6111 Programové vybavení 0 4 950 2 451 49,5
3522 6121 Budovy, haly a stavby 275 125 336 122 257 825 76,7
3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 38 742 40 453 32 582 80,5
3522 6125 Výpočetní technika 0 10 909 7 828 71,8
3522 6130 Pozemky 0 193 193 100,0
3522 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 96 585 192 041 120 648 62,8
3522 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 626 626 100,0
3522 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 557 12 390 98,7
3522   Ostatní nemocnice 410 452 597 851 434 543 72,7
3523 6201 Nákup akcií 0 4 000 4 000 100,0
3523 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 490 2 961 84,9
3523   Odborné léčebné ústavy 0 7 490 6 961 92,9
3533 6111 Programové vybavení 8 800 0 0 0,0
3533 6122 Stroje, přístroje a zařízení 23 178 1 500 908 60,5
3533 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 484 6 460 99,6
3533   Zdravotnická záchranná služba 31 978 7 984 7 368 92,3
3599 6111 Programové vybavení 0 5 132 0 0,0
3599 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 8 972 0 0,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 14 104 0 0,0
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 800 785 785 100,0
3635   Územní plánování 800 785 785 100,0
3636 6201 Nákup akcií 0 1 000 0 0,0
3636 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 533 447 83,7
3636 6322 Investiční transfery občanským sdružením 2 000 300 200 66,7
3636 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 399 386 96,6
3636 6341 Investiční transfery obcím 0 81 677 52 989 64,9
3636 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 10 379 1 900 18,3
3636 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 5 760 4 567 79,3
3636 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 330 199 60,3
3636 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 327 219 67,1
3636   Územní rozvoj 6 000 100 705 60 907 60,5
3639 6121 Budovy, haly a stavby 13 500 16 013 1 108 6,9
3639 6130 Pozemky 16 450 22 764 15 555 68,3
3639 6341 Investiční transfery obcím 3 874 1 424 498 35,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 33 824 40 201 17 161 42,7
3719 6341 Investiční transfery obcím 0 85 85 100,0
3719 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 24 980 24 980 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 25 065 25 065 100,0
3729 6201 Nákup akcií 0 3 300 0 0,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 3 300 0 0,0
3744 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 3 000 8 000 4 000 50,0
3744 6341 Investiční transfery obcím 0 500 250 50,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3 000 8 500 4 250 50,0
3769 6121 Budovy, haly a stavby 7 300 199 0 0,0
3769 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 1 800 1 800 100,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 300 1 999 1 800 90,0
3799 6341 Investiční transfery obcím 20 000 23 512 3 512 14,9
3799   Ostatní ekologické záležitosti 20 000 23 512 3 512 14,9
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 958 189 1 315 906 900 543 68,4
4322 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 6 830 6 818 99,8
4322 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 927 1 927 100,0
4322   Ústavy péče pro mládež 1 000 8 757 8 745 99,9
4332 6121 Budovy, haly a stavby 0 5 5 100,0
4332 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 080 182 16,8
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 0 1 085 187 17,2
4350 6121 Budovy, haly a stavby 0 48 688 48 312 99,2
4350 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 3 031 2 888 95,3
4350 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 071 736 18,1
4350   Domovy pro seniory 0 55 790 51 936 93,1
4351 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 200 941 941 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 200 941 941 100,0
4354 6121 Budovy, haly a stavby 26 505 33 989 31 108 91,5
4354 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 100 0 0,0
4354 6130 Pozemky 0 162 160 98,3
4354 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 300 270 89,9
4354   Chráněné bydlení 26 605 34 551 31 538 91,3
4357 6121 Budovy, haly a stavby 159 049 81 311 49 851 61,3
4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 598 706 308 43,6
4357 6130 Pozemky 0 2 111 2 111 100,0
4357 6341 Investiční transfery obcím 800 520 520 100,0
4357 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 700 0 0,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 166 447 85 348 52 790 61,9
4359 6341 Investiční transfery obcím 0 30 30 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 30 30 100,0
4379 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 333 295 88,7
4379 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 343 343 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 676 638 94,4
4399 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 261 761 33,6
4399 6341 Investiční transfery obcím 0 192 192 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 2 453 953 38,9
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 195 252 189 631 147 758 77,9
5212 6123 Dopravní prostředky 2 000 6 248 3 918 62,7
5212   Ochrana obyvatelstva 2 000 6 248 3 918 62,7
5272 6341 Investiční transfery obcím 0 300 300 100,0
5272   Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 300 300 100,0
5279 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 296 272 92,1
5279 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 40 40 100,0
5279 6341 Investiční transfery obcím 3 000 2 634 250 9,5
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 3 000 2 970 562 18,9
5311 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 000 3 500 1 333 38,1
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 3 500 1 333 38,1
5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 050 693 693 100,0
5511 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15 980 41 774 33 380 79,9
5511   Požární ochrana - profesionální část 17 030 42 467 34 073 80,2
5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 300 1 371 991 72,3
5512 6341 Investiční transfery obcím 5 000 4 493 2 260 50,3
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 9 300 5 864 3 251 55,4
5521 6121 Budovy, haly a stavby 0 582 382 65,6
5521 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 302 1 301 100,0
5521 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 9 759 0 0,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 11 643 1 683 14,5
5599 6122 Stroje, přístroje a zařízení 9 330 1 1 100,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 9 330 1 1 100,0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 41 660 72 993 45 121 61,8
6113 6123 Dopravní prostředky 7 000 3 425 3 425 100,0
6113 6125 Výpočetní technika 4 050 3 590 3 248 90,5
6113   Zastupitelstva krajů 11 050 7 015 6 673 95,1
6172 6111 Programové vybavení 19 792 8 836 6 214 70,3
6172 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6 270 4 107 2 900 70,6
6172 6121 Budovy, haly a stavby 1 650 3 762 2 758 73,3
6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 850 2 780 2 691 96,8
6172 6125 Výpočetní technika 50 466 29 861 25 146 84,2
6172   Činnost regionální správy 79 028 49 346 39 709 80,5
6174 6345 Investiční transfery regionálním radám 113 113 113 100,0
6174   Činnost regionálních rad 113 113 113 100,0
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 30 000 0 0 0,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 30 000 0 0 0,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 120 191 56 474 46 495 82,3
    Běžné výdaje celkem 4 674 368 15 903 744 14 904 712 93,7
    Kapitálové výdaje celkem 2 934 954 2 625 058 2 009 296 76,5
    Konsolidace výdajů 0 0 10 396 654 0,0
    Výdaje celkem 7 609 322 18 528 802 27 310 662 147,4
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 7 609 322 18 528 802 16 911 508 91,3

Tabulka 3 - PŘEHLED AKCÍ REPRODUKCE MAJETKU KRAJE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ VČETNĚ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2013 (v tis. Kč)
  Název akce VÝDAJE NA AKCI CELKEM VÝDAJE V PŘEDCHOZÍCH LETECH VÝDAJE V ROCE 2013 PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2014 PLÁN. VÝDAJE V LETECH Poznámka
2015 2016 po r. 2016
před r. 2012 2012 CELKEM kraj stát ostatní CELKEM kraj stát ostatní CELKEM CELKEM CELKEM
ODVĚTVÍ DOPRAVY
  Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 31 740 x 20 740 6 000 6 000 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 Jedná se o každoročně opakovaně realizované akce. Výdaje na akce celkem jsou u těchto akcí pouze součtem výdajů let 2012 až 2014.
  Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 289 147 x 123 147 116 000 116 000 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0  
  Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 23 928 571 14 513 8 844 8 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 41 234 18 989 10 000 12 245 12 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 114 000 0 13 577 92 898 92 898 0 0 7 525 7 525 0 0 0 0 0 -
  Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy 151 0 0 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce letištní plochy na Letišti Ostrava Mošnov v prostoru před stavbou objektu lakovny 29 915 0 0 29 915 29 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 530 115 19 560 181 977 266 053 266 053 0 0 62 525 62 525 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ FINANCE A SPRÁVA MAJETKU
  Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 197 498 0 246 19 076 19 076 0 0 20 904 20 904 0 0 19 589 19 529 118 154 Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
ODVĚTVÍ FINANCE A SPRÁVA MAJETKU CELKEM 197 498 0 246 19 076 19 076 0 0 20 904 20 904 0 0 19 589 19 529 118 154  
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
  Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení 6 651 0 3 978 1 683 1 683 0 0 990 990 0 0 0 0 0 -
  Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizovém 1 214 0 0 1 214 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 7 865 0 3 978 2 897 2 897 0 0 990 990 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ KULTURY
  Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) 502 280 2 280 0 878 878 0 0 6 122 6 122 0 0 500 200 000 292 500 -
  Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 48 532 1 068 780 23 892 23 892 0 0 22 743 22 743 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. Jedná se o úhradu autorského dozoru, který bude uhrazen až po dokončení stavby.
  Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 17 916 0 198 5 573 5 573 0 0 12 145 12 145 0 0 0 0 0 -
  Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 12 905 0 0 12 905 12 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup osobního automobilu (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 95 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 205 0 0 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Modernizace vzdělávacího centra MSVK (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 231 0 0 231 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Restaurování movité kulturní památky - soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji 3 060 1 788 710 380 380 0 0 182 182 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 585 324 5 136 1 688 44 259 43 723 536 0 41 192 41 192 0 0 500 200 000 292 500  
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU
  SingleTrails Bílá 3 417 0 261 2 551 2 551 0 0 605 605 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM 3 417 0 261 2 551 2 551 0 0 605 605 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
  Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 54 245 3 104 23 205 27 936 27 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akce byla spolufinancována v roce 2012 ze státního rozpočtu ve výši 22.113 tis. Kč.
  Humanizace zařízení - 2. etapa pavilon B (Nový domov, příspěvková organizace Karviná) 5 701 0 0 5 701 5 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce objektu Domov Vítkov - zpracování PD (Domov Vítkov, příspěvková organizace) 18 592 84 624 76 76 0 0 17 808 17 808 0 0 0 0 0 Předpoklad financování ze státního rozpočtu. Finanční prostředky v roce 2014 jsou určeny na pokrytí podílu vlastních zdrojů.
  Humanizace domova pro seniory (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 7 740 414 0 7 326 7 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup bytové jednotky v Hlučíně (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 1 521 0 0 1 521 1 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Přístavba domova pro seniory - administrativní část (Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín) 8 242 0 0 8 242 8 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  2. etapa humanizace domova pro seniory (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) 11 528 0 0 11 528 11 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna plynových kotlů (Domov U jezera, příspěvková organizace, Hlučín) 1 197 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci uhradila z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
  Pořízení konvektomatu do stravovacío provozu (Domov Pohoda, příspěvková organizace, Bruntál) 362 0 0 362 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 1 839 0 0 941 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci uhradila z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
  Sanace střech (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 11 645 0 0 10 199 10 199 0 0 1 265 1 265 0 0 0 0 0 Projektovou dokumentaci zajistila a uhradila příspěvková organizace ve výši 180 tis. Kč.
  Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví sociálních věcí 532 0 0 532 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup bytu pro chráněné bydlení na ulici Lepařova v Opavě (Marianum Opava, příspěvková organizace, Opava) 800 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup bytu ve Vítkově (Domov Vítkov, příspěvková organizace) 600 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 124 543 3 602 23 829 75 864 75 864 0 0 19 373 19 373 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ
  Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 23 675 1 930 9 245 3 697 3 697 0 0 8 803 8 803 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 8 525 3 350 2 226 2 949 2 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Stavební práce a vzduchotechnika v budované odborné učebně Gastrocentrum (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 860 0 0 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Tělocvična Gymnázia Český Těšín (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 13 036 0 0 36 36 0 0 3 000 3 000 0 0 10 000 0 0 Předpoklad spoluúčasti ze státního rozpočtu.
  Přístavba a modernizace koncertního sálu (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 2 869 0 155 2 714 2 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken části objektu školy - II. část (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 5 797 0 3 497 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna střešní krytiny a hromosvodů (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 2 039 0 489 970 970 0 0 580 580 0 0 0 0 0 -
  Změna způsobu vytápění (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 1 916 0 0 1 916 1 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce zdravotechniky (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 3 200 0 0 1 000 1 000 0 0 2 200 2 200 0 0 0 0 0 -
  Výměna elektroinstalace (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 1 800 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava střešní krytiny, okapového systému a fasády (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 4 914 0 0 4 914 4 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace objektů školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 6 040 0 0 2 940 2 940 0 0 3 100 3 100 0 0 0 0 0 -
  Zateplení stropu tělocvičny (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 370 0 0 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken 2. část (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 967 0 0 967 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Hotel Hvězda - rekonstrukce kuchyně praktické výuky (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 2 231 0 0 1 731 1 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci uhradila z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
  Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a obvodového pláště (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 2 900 0 0 1 500 1 500 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 -
  Úprava předávací stanice tepla (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 144 0 0 1 144 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové v souvislosti se sloučením (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava plochých střech budovy ZUŠ (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) 727 0 0 727 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava vodoinstalace v budově na ul. Žižkova (Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace) 473 0 0 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava havarijního stavu kanalizace (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) 519 0 0 519 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava atik - statické zajištění (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 1 260 0 0 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybudování kotelny (Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace) 1 860 0 0 1 860 1 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybudování fyzikálně-chemické laboratoře v budově 1. máje (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 750 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna výplní otvorů, nátěr fasády (Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace) 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybudování plynové kotelny (Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace) 912 0 0 912 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vestavba plynové kotelny (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) 700 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Sanace suterénního zdiva a oprava fasády (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 576 0 0 1 576 1 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna výplní otvorů a oprava fasády (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) 3 499 0 0 3 499 3 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna otvorových výplní - 1. etapa, zastřešení a rekonstrukce hlavního vstupního schodiště (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) 690 0 0 690 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce podhledů a umělého osvětlení v tělocvičně (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 672 0 0 672 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zateplení budovy mateřské školy U Školky 1621 (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 2 768 0 0 2 768 2 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střechy budovy č. p. 2849 (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 1 763 0 0 1 763 1 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken a stavební práce v budově na ul. Polská 1542/8 (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 799 0 0 2 799 2 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 2 050 0 0 2 050 2 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zateplení fasády budovy MŠ (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 412 0 0 2 412 2 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken na zadní straně budovy Wichterlova gymnázia (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 550 0 0 2 550 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vzduchtechnika - výdejna stravy (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) 415 0 0 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace) 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace) 1 934 0 0 1 934 1 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna střešních oken (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna vstupních dveří (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 320 0 0 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna části oken (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 436 0 0 436 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Nádražní 10 (Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace) 648 0 0 648 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce výměníkové stanice (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 700 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Provedení hydroizolace budovy dílen Hlubinská 28 (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 800 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce spojovací chodby objektu Vydmuchov 1835 (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 846 0 0 846 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zhotovení zádveří a výměna části oken (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střechy sportovní haly (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 1 594 0 0 1 594 1 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna výplní otvorů v tělocvičnách školy (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 2 430 0 0 930 930 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 -
  Sanace suterénního zdiva budovy (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace) 1 700 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup osobního automobilu (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 260 0 0 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce sociálních zařízení (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 1 700 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce inženýrských sítí a souvisejících technických zařízení budov (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 2 400 0 0 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výstavba plotu (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 617 0 0 617 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce komunikací sloužících k pohybu vozíčkářů (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 787 0 0 787 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střechy hlavní budovy OA (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 2 248 0 0 2 248 2 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna rozvodů vody - I. část (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce elektroinstalace budovy na ulici Sadová (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) 414 0 0 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna oken a balkónových dveří (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 2 001 0 0 2 001 2 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Sanace ploché střechy objektu (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) 740 0 0 740 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství 290 0 0 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Pořízení mobilní schodišťové plošiny (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 127 0 0 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Vybudování farmaceutických laboratoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 550 0 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Úhrada autorského a technického dozoru, akce úprava prostor pro pracoviště pedagogicko-psychologické poradny (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 89 0 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna střešní krytiny a zateplení střechy (Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace) 1 150 0 0 1 150 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava střechy tělocvičny (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 295 0 0 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava havárie střechy VOŠ na ul. Praskova (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 1 200 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Výměna elektroinstalace v 2. nadzemním podlaží a instalace snížených podhledů (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace) 280 0 0 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava střechy - pavilon A (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 360 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce a oprava příjezdové cesty a chodníků sloužících k pohybu vozíčkářů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 645 0 0 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace - I. etapa (Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) 4 456 0 0 996 996 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
  Výměna otvorových výplní na dětském domově - 2. etapa (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) 589 0 0 589 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Úhrada nákladů spojených s úpravami prostor v areálu Krnovská 9 (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 370 0 0 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava terasy nad hlavním vstupem (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 165 0 0 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zakoupení konvektomatu (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zakoupení konvektomatu a elektrické trouby (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 410 0 0 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zakoupení konvektomatu a kuchyňského robotu (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace) 220 0 0 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Nákup 9místného automobilu (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace) 485 0 0 485 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zateplení podlahy půdy (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 356 0 0 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Sportovní vybavení (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 382 0 0 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce střechy tělocvičen (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 261 0 0 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 155 436 5 280 15 612 100 001 100 001 0 0 23 583 23 583 0 0 10 000 0 0  
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
  Studie pro aktualizaci zásad územního rozvoje 5 676 550 1 341 785 785 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 -
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU CELKEM 5 676 550 1 341 785 785 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000  
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ
  Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) 47 815 45 978 1 376 210 210 0 0 251 251 0 0 0 0 0 -
  Vybudování pavilonu interních oborů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 75 866 6 063 637 69 166 69 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V roce 2014 byla akce přijata k spolufinancování z evropských finančních zdrojů v rámci operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
  Zřízení nového výjezdového stanoviště - Vrbno pod Pradědem (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 5 135 0 1 935 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce a modernizace pracoviště interního oddělení - HDS (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 11 647 0 11 539 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce stravovacího provozu (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 49 316 0 198 43 802 43 802 0 0 5 316 5 316 0 0 0 0 0 -
  Vybavení Iktového centra (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 4 500 0 0 459 459 0 0 4 041 4 041 0 0 0 0 0 -
  Vybavení Iktového centra (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 4 500 0 0 205 205 0 0 4 295 4 295 0 0 0 0 0 -
  Žaluzie (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 398 0 1 339 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 20 504 0 609 19 895 19 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích A, B, C, D a E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 4 594 0 1 754 2 840 2 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce objektu pro výjezdovou skupinu (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 4 572 0 1 312 3 260 3 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Oprava kabelových rozvodů - výměna roštů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 813 0 0 2 813 2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 11 000 0 0 63 63 0 0 10 937 10 937 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce ARO (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 19 551 0 238 19 313 19 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje 5 600 0 0 4 853 4 853 0 0 747 747 0 0 0 0 0 -
  Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy 267 486 0 881 331 331 0 0 20 961 20 961 0 0 5 462 5 593 234 258 -
  Pojízdný skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 5 968 0 0 5 968 5 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Přesun LDN do monobloku nemocnice v Orlové (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 850 0 250 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 8 084 0 0 3 237 3 237 0 0 4 647 4 647 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
  Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 3 777 0 0 2 477 2 477 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 -
  Úpravy rozvodů mediplynů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 4 508 0 0 93 93 0 0 4 415 4 415 0 0 0 0 0 -
  Nákup ideální 1/2 budovy včetně pozemku ve Frýdku-Místku (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních (příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví) 3 949 0 0 1 899 1 899 0 0 2 050 2 050 0 0 0 0 0 -
  Mezinárodní sochařské sympózium (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Odstranění havarijního stavu rozvodů vody (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 463 0 0 1 463 1 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Odstranění havárie kanalizace (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 988 0 0 988 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Úprava umístění vzduchotechnických jednotek na střeše monobloku (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 494 0 0 494 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Zateplení a výměna výplní otvorů v pavilonu P (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 1 376 0 0 1 376 1 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 568 905 52 041 22 068 190 322 190 322 0 0 58 961 58 961 0 0 5 462 5 593 234 258  
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE
Krajský úřad Rekonstrukce budovy krajského úřadu - Parkoviště u budov krajského úřadu 7 888 0 0 83 83 0 0 455 455 0 0 7 350 0 0 V roce 2013 byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokumentace. Realizace stavební části je plánována v roce 2015.
Výpočetní technika 8 582 x 4 121 904 904 0 0 3 557 3 557 0 0 0 0 0 Nákup HW vybavení - náhrada serverů, aktivní prvky, upgrade řídících prvků u diskových polí.
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 2 458 x 401 65 65 0 0 1 992 1 992 0 0 0 0 0 Pořízení mapových podkladů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.
Programové vybavení 4 415 x 962 913 913 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 0 Nákup licencí a SW vybavení.
Budovy, haly a stavby 911 x 220 461 461 0 0 230 230 0 0 0 0 0 Vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily, instalace kabelových tras pro připojení WIFI, napojení telekomunikačního systému.
Stroje, přístroje a zařízení 2 535 x 96 1 759 1 759 0 0 680 680 0 0 0 0 0 Pořízení klimatizačního zařízení do telefonní ústředny a serverovny, telekomunikačního systému včetně telefonních přístrojů, kopírovacího stroje a konvektomatu.
Zastupitelstvo kraje Dopravní prostředky 5&