Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2014

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2014
2 Reprodukce majetku kraje
3 Dotační programy a individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
5 Peněžní fondy
6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů
7 Hospodaření s majetkem
8 Hospodaření příspěvkových organizací
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014
12 Závěr
13 Přílohy


13.1 Grafická část

 • Graf č. 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2007 - 2014
 • Graf č. 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2007 - 2014
 • Graf č. 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2014
 • Graf č. 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2014
 • Graf č. 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2014

13.2 Tabulková část

 • Tabulka č. 1 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2014 – PŘÍJMY
 • Tabulka č. 2 – Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2014 – VÝDAJE
 • Tabulka č. 3 – Přehled akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2014 a Průmyslové zóny Nad Barborou
 • Tabulka č. 4 – Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2014
 • Tabulka č. 5 – Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2014
 • Tabulka č. 6 – Přehled akcí MSK a globálních grantů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 s čerpáním výdajů v roce 2014
 • Tabulka č. 7 – Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2014
 • Tabulka č. 8 – Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2014
 • Tabulka č. 9 – Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2014
 • Tabulka č. 10 – Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2014
 • Tabulka č. 11 – Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2014
 • Tabulka č. 12 – Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2014
 • Tabulka č. 13 – Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2014
 • Tabulka č. 14 – Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2014
 • Tabulka č. 15 – Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2014
 • Tabulka č. 16 – Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2014
 • Tabulka č. 17 – Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2014
 • Tabulka č. 18 – Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2014
 • Tabulka č. 19 – Přehled výdajů v oblasti financí a správy majetku v roce 2014
 • Tabulka č. 20 – Výsledek hospodaření za rok 2014 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 21 – Výsledek hospodaření za rok 2014 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 22 – Výsledek hospodaření za rok 2014 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 23 – Výsledek hospodaření za rok 2014 u příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 24 – Výsledek hospodaření za rok 2014 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 25 – Výsledek hospodaření za rok 2014 u příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí
 • Tabulka č. 26 – Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
 • Tabulka č. 27 – Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
 • Tabulka č. 28 – Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
 • Tabulka č. 29 – Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Tabulka č. 30 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 31 – Účetní výkazy za rok 2014 – Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 32 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 33 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 34 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 35 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 36 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 37 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 38 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 39 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 40 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 41 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 42 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 43 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 44 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí
 • Tabulka č. 45 – Sumář účetních výkazů za rok 2014 – Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) ke dni 31. 12. 2014

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2014

Seznam použitých zkratek


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2014

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 rozpočet kraje na rok 2014. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 8.278.538 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6.946.192 tis. Kč a financováním ve výši 1.332.346 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.498.900 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 191.852 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 85.980 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 2.169.460 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 8.278.538 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 4.749.200 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3.529.338 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2014 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2014 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.946.192 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 8.278.538 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2014 orgány kraje. V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 10.249.863 tis. Kč na 17.196.055 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 11.432.941 tis. Kč na 19.711.479 tis. Kč. Bylo provedeno 428 rozpočtových opatření, všechny byly schváleny radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 10.004.356 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 9.119.689 tis. Kč. Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 893.717 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2013 ve výši 1.303.715 tis. Kč a v rámci účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje souvisejícím se zapojením prostředků úvěru ČS na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 138.272 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu očekávaných daňových a nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2014 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z -1.332.346 tis. Kč na -2.515.424 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2014 saldo příjmů a výdajů částky -40.940 tis. Kč, což je výsledek o 2.474.484 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2014 činil 2.069.953 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2014 především u financujících položek (třída 8):

 • rozdíl ve výši 405.593 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČS na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků, neboť oproti předpokladu došlo ke zpoždění realizace projektů spolufinancovaných tímto úvěrem,
 • rozdíl ve výši 1.039 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem splácení úvěrů ČS a ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem splacených prostředků v důsledku neobdržení všech očekávaných dotací určených na úhradu splátky úvěru,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 23 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 6 946 192 17 196 055 17 396 607 101,2
z toho:
daňové příjmy 4 498 900 4 644 949 4 906 095 105,6
nedaňové příjmy 191 852 297 129 272 759 91,8
kapitálové příjmy 85 980 80 161 80 169 100,0
přijaté dotace 2 169 460 12 173 816 12 137 583 99,7
VÝDAJE celkem 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5
z toho:
běžné výdaje 4 749 200 16 383 686 15 138 140 92,4
kapitálové výdaje 3 529 338 3 327 793 2 299 407 69,1
SALDO příjmů a výdajů -1 332 346 -2 515 424 -40 940 ×
FINANCOVÁNÍ celkem 1 332 346 2 515 424 40 940 ×
z toho:
zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2013 354 799 1 658 514 -411 439 ×
peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu -26 000 -16 545 -16 545 ×
čerpání úvěrů 2 079 875 1 526 491 1 120 898 ×
splátky úvěrů a návratných fin. prostředků -1 076 328 -653 036 -651 997 ×
nerealizované kurzové rozdíly 0 0 23 ×

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 6.946.192 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 počítal kraj s příjmy v celkové výši 17.196.055 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,2 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

V roce 2014 došlo k nenaplnění některých plánovaných příjmů z dotací u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 29.297 tis. Kč. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména z důvodu prohlášení neuznatelnosti části realizovaných výdajů ze strany řídících orgánů (ve výši 28.949 tis. Kč) a změnami harmonogramů realizace projektů (ve výši 348 tis. Kč). V roce 2014 také nebyly naplněny některé plánované nedaňové příjmy, zejména se jednalo o splátky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací (nenaplnění ve výši 46.249 tis. Kč). Toto nenaplnění bylo zapříčiněno nižším objemem poskytnutých návratných finančních výpomocí a tudíž nižším objemem splátek oproti předpokladu.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu.

V roce 2014 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 4.880.923 tis. Kč, tj. 106 % upraveného rozpočtu.

Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2014 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 060 000 1 070 000 1 091 006 102,0
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 9 812 65,4
Daň z příjmů fyzických osob srážková 110 000 110 000 126 070 114,6
Daň z příjmů právnických osob 1 020 000 1 030 000 1 206 744 117,2
Daň z příjmů právnických osob za kraje 16 800 21 888 21 888 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 275 000 2 395 000 2 447 290 102,2
Celkem 4 496 800 4 641 888 4 902 811 105,6

Daň z příjmů právnických osob za kraje (21.888 tis. Kč) byla v roce 2014 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2014 částky 4.880.923 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2014 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 4.480.000 tis. Kč, v průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen na 4.620.000 tis. Kč zejména z důvodu vyššího plnění příjmů z daně z přidané hodnoty a z daně z příjmů právnických osob v roce 2014 oproti původnímu předpokladu. Touto úpravou rozpočtu byly vygenerovány zdroje pro sestavení rozpočtu na rok 2015 ve výši 140.000 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 5,6 % z důvodu významného přeplnění u daní z příjmů právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Tyto přeplněné příjmy ve výši 260.923 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2014.

Na rozpočty krajů měl i v roce 2014 negativní vliv zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, účinný od 1. 1. 2013, kterým byl současně změněn zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Tímto zákonem došlo v pořadí již ke druhému snížení podílu, kterým se kraje podílejí na celostátním hrubém výnosu DPH, z 8,29 % na 7,86 %. Současně byl snížen podíl u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z 8,92 % na 8,65 %. Tato úprava je platná do konce roku 2015.

Ve srovnání let 2014 a 2013 došlo k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 258.073 tis. Kč, tj. o 5,3 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2013 činil 116.018 tis. Kč, a dále daň z příjmu právnických osob s přírůstkem 109.276 tis. Kč, naopak u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti došlo k poklesu o 6.849 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2014 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících únoru a červenci a naopak nejnižší pak v měsících březnu a říjnu, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků. Zvláštností roku 2014 v porovnání s předcházejícími lety bylo mimořádně vysoké inkaso příjmů ze sdílených daní v měsíci prosinci, což se negativně projevilo na doplatku těchto příjmů, který kraj inkasoval v lednu 2015.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2014 činil 3.284 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2014 objemu 272.759 tis. Kč, tj. plnění na 92 % upraveného rozpočtu.

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2014 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 130 758 84 509 64,6
Příjmy z pronájmu 36 375 36 493 100,3
Příjmy z úroků 22 047 29 991 136,0
Odvody příspěvkových organizací kraje 26 799 26 893 100,4
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 22 471 23 698 105,5
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 769 151,8
Přijaté sankční platby 14 910 16 609 111,4
Přijaté pojistné náhrady 11 080 11 120 100,4
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5 335 8 097 151,8
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 840 4 840 100,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 704 2 831 104,7
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 127 2 707 127,2
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 827 1 330 72,8
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 857 871 101,6
Kursové rozdíly v příjmech 0 1 ×
Nedaňové příjmy celkem 297 129 272 759 91,8

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2014 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí, školství a zdravotnictví vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2013 a 2014 v úhrnné výši 84.509 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny poskytnuté návratné finanční výpomoci v celkové výši 50.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví školství se jednalo zejména o vrácení návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím k zajištění realizace aktivit projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ v celkové výši 21.229 tis. Kč. Zbývající část příjmů tvořily vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství a zdravotnictví k zajištění přenesené daňové povinnosti v rámci realizovaných projektů energetických úspor.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 17.164 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 14.674 tis. Kč. Ostatní příjmy z pronájmu dosáhly výše 4.655 tis. Kč. Významnou část v celkové výši 3.651 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Další část ve výši 809 tis. Kč byla tvořena příjmem z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Zde došlo v meziročním srovnání k poklesu o 21 %, a to zejména z důvodu přetrvávajících historicky nízkých úrokových sazeb. I přes tuto skutečnost dosáhly tyto příjmy v roce 2014 výše 29.991 tis. Kč. Tohoto stavu bylo dosaženo zejména trvale dobrou spoluprací s bankami, což přispělo ke skutečnosti, že bylo zachováno alespoň přiměřené úrokové zhodnocení, a to ať využitím samostatných produktů (zhodnocovací účty, termínované vklady, municipální konta apod.), nebo napojením účtů např. do systému fiktivního cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů. Výše uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí a školství dosáhly celkové výše 26.893 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 16.830 tis. Kč, dále odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství ve výši 6.548 tis. Kč a odvody z investičních fondů příspěvkových organizací na dofinancování realizovaných investičních akcí v celkové výši 3.515 tis. Kč.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 23.698 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví dopravy, kde dosáhl celkové výše 11.481 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví regionálního rozvoje ve výši 4.782 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 3.915 tis. Kč, v odvětví cestovního ruchu ve výši 1.830 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 1.124 tis. Kč.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 22.769 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Sankční platby byly přijaty ve výši 16.609 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy ve výši 12.822 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 1.574 tis. Kč a v odvětví životního prostředí ve výši 1.005 tis. Kč. V odvětví dopravy představuje částka ve výši 11.093 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a částka ve výši 764 tis. Kč smluvní pokutu za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s.

V roce 2014 obdržel kraj na účet přijaté pojistné náhrady v celkové výši 11.120 tis. Kč. Jednalo se o plnění za škody na majetku svěřeném příspěvkovým organizacím kraje ve výši 10.000 tis. Kč, o plnění za škody na majetku ve správě kraje ve výši 989 tis. Kč a dále o plnění z pojištění odpovědnosti ve výši 131 tis. Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 8.097 tis. Kč byly naplňovány v rámci realizace akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Největší část příjmů tvořily příjmy z prodeje vyfrézovaného materiálu a šrotu v rámci projektů rekonstrukce a oprav silnic II. a III. třídy ve výši 7.812 tis. Kč.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představuje největší položku příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 3.100 tis. Kč. Další významnou položkou byl příjem přeplatku z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji" ve výši 1.148 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 80.169 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2014 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 45 029 45 298 100,6
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 18 698 18 699 100,0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 454 192 42,3
Ostatní investiční příjmy 15 980 15 980 100,0
Kapitálové příjmy celkem 80 161 80 169 100,0

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2014 příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 63.997 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 270 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje pozemků v areálu Průmyslové zóny Nošovice ve výši 40.269 tis. Kč. Mezi další realizované příjmy patřil příjem z prodeje budovy včetně pozemku v k. ú. Mariánské Hory ve výši 13.004 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemku v k. ú. Místek ve výši 3.600 tis. Kč, splátka ve výši 2.500 tis. Kč za směnu budov a pozemků v k. ú. Havířov-město realizovanou v roce 2013 a příjem z prodeje pozemků v k. ú. Vítkovice ve výši 1.228 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 byl na účet kraje přijat dar od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., ve výši 192 tis. Kč na realizaci aktivit projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 15.980 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2014 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 12.137.944 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 11.264.532 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 114.252 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 863.560 tis. Kč,
 • od Národního fondu 2.277 tis. Kč,
 • od cizích států 437 tis. Kč,
 • od Evropské unie 2.919 tis. Kč,
 • od ostatních rozpočtů ústřední úrovně 892 tis. Kč
 • a od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obce) 3.326 tis. Kč.

Mimo dotací byly přijaty finanční prostředky ve výši 2.139 tis. Kč; jednalo se o převod zůstatku ze zrušeného účtu sdružených prostředků (blíže viz podkapitola 1.5 Sdružené prostředky – peněžní operace uskutečňující se mimo rozpočet kraje).

Objemy přijatých dotací jsou uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Objemy přijatých dotací v roce 2014 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2014 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2014
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 210 788
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 353 692
Ministerstvo dopravy 205 107
Ministerstvo práce a sociálních věcí 281 256
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 158 428
Ministerstvo pro místní rozvoj 32 066
z toho ISPROFIN: 326
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 31 740
Ministerstvo financí 120 521
z toho Souhrnný dotační vztah 114 252
z toho ISPROFIN: 253
Ministerstvo životního prostředí 37 669
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 37 526
Ministerstvo zemědělství 721
Ministerstvo vnitra 14 969
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 5 887
Ministerstvo zdravotnictví 49 017
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 31 807
Ministerstvo kultury 3 604
z toho ISPROFIN: 98
Státní fond dopravní infrastruktury 307 485
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 307 485
Státní fond životního prostředí 979
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 979
Úřad vlády České republiky 350
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 11 264 532
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 863 560
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 863 560
Národní fond 2 277
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 277
Cizí státy 437
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 437
Evropská unie 2 919
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 919
Ostatní rozpočty ústřední úrovně 892
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 892
Kraje v rámci ČR 561
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 126
Obce v rámci ČR 2 765
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 695
CELKEM ostatní zdroje 873 411
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 12 137 944
z toho ISPROFIN: 677
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 800 450

Z celkově přijatých dotací v roce 2014 v objemu 12.137.944 tis. Kč byly prostředky ve výši 2.500 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2014 do státního rozpočtu.

Přílohou č. 5 zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 114.252 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2014 dotace v celkové výši 863.560 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na jednotlivé akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Od Národního fondu obdržel kraj neinvestiční dotace v celkové výši 2.277 tis. Kč. Jednalo se o prostředky účelově určené na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a poskytnuté na realizaci 3 projektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, a to na projekt „Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství“ ve výši 1.766 tis. Kč, na projekt „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“ ve výši 434 tis. Kč a na projekt technické pomoci „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR – PR“ ve výši 77 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů obdržel kraj finanční prostředky od Opolského vojvodství (Polská republika) ve výši 437 tis. Kč. Jednalo se o úhradu evropského podílu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, a to u projektu „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie – Hněvošice“.

Formou přímého příjmu od Evropské unie byla přijata závěrečná splátka dotace poskytnuté Evropskou komisí v rámci projektu "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko, č. projektu LIFE08“ ve výši 2.919 tis. Kč.

Dále byly přijaty neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně – Domu zahraniční spolupráce v celkové výši 892 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na projekt „Napříč krajem s mládeží“ spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů v rámci Komunitárních programů.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotaci na rok 2014 v celkové výši 435 tis. Kč. Dotace na rok 2014 podléhala finančnímu vypořádání dotací za rok 2014 a v rámci vyúčtování byly jednotlivým krajům vráceny v roce 2015 nevyčerpané prostředky v celkovém objemu 90 tis. Kč. V rámci projektu spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů "Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji" přijal kraj od Olomouckého kraje finanční prostředky ve výši 380 tis. Kč. Následně na základě závěrečného vyúčtování projektu byly na účet Olomouckého kraje vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 254 tis. Kč.

Dále kraj obdržel finanční prostředky od obcí v celkové výši 2.765 tis. Kč. Část prostředků v celkové výši 2.695 tis. Kč tvořily prostředky účelově určené na kofinancování dvou akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví dopravy, a to o investiční dotaci od města Vítkov ve výši 2.600 tis. Kč na realizaci projektu „Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“ a o investiční dotaci od statutárního města Ostrava ve výši 95 tis. Kč na realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“. Jedná se o víceleté projekty, jejichž zúčtování dosud neproběhlo. Investiční dotaci ve výši 70 tis. Kč pak obdržel kraj od statutárního města Ostrava k dofinancování výdajů na pořízení systému lokalizace příchozího volání ze sítí mobilních operátorů na tísňové linky Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 8.278.538 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2014 výše 19.711.479 tis. Kč, z toho běžných výdajů 16.383.686 tis. Kč a kapitálových výdajů 3.327.793 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2013. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2014 dosáhlo výše 17.437.547 tis. Kč, což představuje plnění na 89 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 92 % a kapitálové výdaje na 69 % upraveného rozpočtu.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2014 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Čerpání UR (%)
Běžné výdaje 4 749 200 16 383 686 15 138 140 92,4
Kapitálové výdaje 3 529 338 3 327 793 2 299 407 69,1
Výdaje celkem 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5

Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2014 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Čerpání UR (%)
Doprava 4 113 476 3 697 922 3 424 361 92,6
Krizové řízení 257 079 193 859 85 426 44,1
Kultura 248 562 277 821 241 200 86,8
Prezentace kraje a ediční plán 17 670 26 283 21 509 81,8
Regionální rozvoj 140 323 276 338 136 508 49,4
Cestovní ruch 47 680 98 375 69 100 70,2
Sociální věci 437 221 662 334 438 172 66,2
Školství 1 252 416 11 711 976 11 269 262 96,2
Územní plánování a stavební řád 2 300 2 903 1 276 43,9
Zdravotnictví 905 045 1 058 495 915 317 86,5
Životní prostředí 76 992 135 450 105 517 77,9
Finance a správa majetku 218 601 1 029 917 240 480 23,3
Činnost zastupitelstva kraje 49 420 41 995 37 541 89,4
Vlastní správní činnost kraje 503 449 488 721 443 567 90,8
Ostatní 8 304 9 090 8 313 91,5
Výdaje celkem 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5

1.2.1 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku

Celkový objem prostředků na výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje (mimo oblastí finance a správa majetku, činnost zastupitelstva kraje, vlastní správní činnost kraje a ostatní) ve schváleném rozpočtu na rok 2014 činil 7.498.764 tis. Kč, upravený rozpočet dosáhl výše 18.141.755 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků k 31. 12. 2014 pak činilo 16.707.646 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 92 %.

Pro oblast financí a správy majetku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 vyčleněny prostředky ve výši 218.601 tis. Kč, během roku 2014 byl upravený rozpočet navýšen na 1.029.917 tis. Kč, z toho rozpočet zařazených rezerv činil celkem 727.136 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 240.480 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích a v oblasti financí a správy majetku včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.2.2 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 49.370 tis. Kč byl během roku 2014 upraven na částku 39.206 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje za rok 2014 činily 35.327 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.8).

Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje v roce 2014 (v tis. Kč)
Pol. Činnost zastupitelstva kraje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Čerpání UR (%)
5019 Ostatní platy 630 630 532 84,5
5021 Ostatní osobní výdaje 620 1 620 1 291 79,7
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 611 21 576 21 464 99,5
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 371 327 88,3
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 947 2 142 2 127 99,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 100 2 135 2 127 99,6
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 215 215 181 84,2
5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
Mzdové výdaje včetně odvodů  27 715 28 705 28 049 97,7
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 200 162 81,2
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 475 300 96 31,9
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 795 425 300 70,7
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 1 000 642 64,2
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 320 320 175 54,6
5163 Služby peněžních ústavů 10 10 6 60,0
5164 Nájemné 170 170 89 52,2
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 429 429 332 77,4
5167 Služby školení a vzdělávání 153 158 99 62,4
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 110 108 97,9
5169 Nákup ostatních služeb 602 844 702 83,2
5171 Opravy a udržování 320 774 706 91,2
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 150 1 353 1 279 94,5
5175 Pohoštění 1 670 2 145 1 697 79,1
5176 Účastnické poplatky na konference 80 70 2 2,8
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 30 5 17,7
5194 Věcné dary 130 160 117 72,9
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (příspěvek Asociaci krajů) 1 000 700 700 100,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 20 15 75,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 51 51 47 91,9
5901 Nespecifikované rezervy 13 000 1 182 0 0,0
Provozní výdaje  21 655 10 501 7 278 69,3
Celkem běžné výdaje 49 370 39 206 35 327 90,1

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále výdaje na pohoštění a cestovní náhrady.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 50 tis. Kč byl během roku 2014 upraven na částku 2.789 tis. Kč. Prostředky byly určeny na hardwarové vybavení a obnovu vozového parku. Skutečné kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva kraje za rok 2014 činily 2.214 tis. Kč, tj. 79 % upraveného rozpočtu.

1.2.3 Výdaje na vlastní správní činnost kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 387.307 tis. Kč byl během roku 2014 navýšen na částku 393.631 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje za rok 2014 činily 375.246 tis. Kč, tj. 95 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.9).

Běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje v roce 2014 (v tis. Kč)
Pol. Vlastní správní činnost kraje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Čerpání UR (%)
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 000 235 999 231 790 98,2
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 2 330 1 104 47,4
5024 Odstupné 0 912 421 46,2
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 58 355 59 855 58 824 98,3
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 008 21 548 21 205 98,4
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 981 1 168 967 82,8
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 080 695 64,4
Mzdové výdaje včetně odvodů 313 644 322 892 315 006 97,6
5131 Potraviny 10 10 5 46,6
5132 Ochranné pomůcky 120 83 63 76,4
5133 Léky a zdravotnický materiál 40 28 14 51,8
5134 Prádlo, oděv a obuv 200 85 60 70,3
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 700 500 288 57,6
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 210 6 813 6 487 95,2
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 125 3 766 3 515 93,3
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 100 100 6 5,5
5151 Studená voda 490 490 423 86,4
5152 Teplo 3 340 2 610 1 530 58,6
5154 Elektrická energie 3 930 3 430 3 088 90,0
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 700 1 700 1 443 84,9
5161 Služby pošt 1 505 1 505 1 484 98,6
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 132 1 032 884 85,7
5163 Služby peněžních ústavů 60 60 45 74,9
5164 Nájemné 61 272 236 86,9
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 925 3 688 2 101 57,0
5167 Služby školení a vzdělávání 3 180 2 711 2 527 93,2
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 11 498 10 603 92,2
5169 Nákup ostatních služeb 31 571 16 943 15 944 94,1
5171 Opravy a udržování 5 491 4 750 3 614 76,1
5172 Programové vybavení 437 437 395 90,3
5173 Cestovné 4 665 4 810 3 732 77,6
5175 Pohoštění 400 440 375 85,3
5176 Účastnické poplatky na konference 300 300 175 58,4
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 50 22 43,2
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 0 0 ×
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 192 1 261 258 20,5
5194 Věcné dary 15 0 0 ×
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 1 100 556 556 100,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 13 13 100,0
5321 Neinvestiční transfery obcím 0 219 219 100,0
5361 Nákup kolků 50 50 37 74,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 530 530 95 17,9
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 0 0 96,7
Provozní výdaje 73 663 70 739 60 240 85,2
Celkem běžné výdaje 387 307 393 631 375 246 95,3

Největší objem běžných výdajů určených na vlastní správní činnost kraje představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 byl radou kraje stanoven na 676. S účinností od 1. 4. 2014 došlo k jeho navýšení o 12 zaměstnanců na 688, a to z důvodu personálního zajištění projektových týmů s cílem zabezpečit dočerpání prostředků z evropských finančních zdrojů v rámci operačních programů.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 9.800 tis. Kč byl během roku 2014 upraven na částku 11.714 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 6.990 tis. Kč, tj. 60 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).

V rámci vlastní správní činnosti kraje byl schválen rozpočet výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 106.342 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2014 upraven na částku 83.376 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 61.331 tis. Kč, tj. 74 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů).

V roce 2014 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťováno nejprve interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a po uzavření nové Rámcové smlouvy na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení pak externě společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. Tato společnost realizovala v roce 2014 pro Moravskoslezský kraj 101 zadávacích řízení a zároveň ještě dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2014 uhrazeno celkem 6.295 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.2.4 Ostatní výdaje

Rozpočet kraje dále obsahuje akce, které nelze taxativně přiřadit do konkrétního odvětví. V roce 2014 se jednalo především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu, o výdaje související s volbami do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí. Ve schváleném rozpočtu byly na tyto výdaje vyčleněny prostředky ve výši 8.304 tis. Kč, v průběhu roku 2014 byly navýšeny na 9.090 tis. Kč. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2014 celkem 8.313 tis. Kč.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2014 hodnoty 10.982 mil. Kč, přesuny prostředků Sociálního fondu a Fondu životního prostředí proběhly v objemu 62 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 11.044 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu.

Pro rok 2014 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představoval částku 1.332.346 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2014 byl, stejně jako v předešlých letech, částečně postaven na financování využitím části volných zdrojů roku 2013 v celkové výši 354.799 tis. Kč, dále na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků v celkové výši 2.079.875 tis. Kč a rozpočtovaných splátek těchto půjčených prostředků ve výši 1.076.328 tis. Kč. Zapojením zdrojů roku 2013 a cizích návratných zdrojů financování byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná.

Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2014 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2013 354 799 1 658 515 -411 439
Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem -26 000 -16 545 -16 545
z toho:
převod do Fondu životního prostředí MSK -26 000 -53 072 -53 072
zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 36 063 36 063
zapojení Regionálního rozvojového fondu 0 464 464
Čerpání úvěrů celkem 2 079 875 1 526 491 1 120 898
z toho:
čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia Regional Infra II 520 000 392 000 392 000
čerpání úvěru ČS na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin. zdrojů 1 559 875 1 134 491 728 898
Splátky úvěrů celkem -1 076 328 -653 036 -651 997
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000
úhrada splátky části úvěru od ČSOB, a.s. -441 159 -226 243 -226 212
úhrada splátky části úvěru od ČS, a.s. -525 169 -316 792 -315 784
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 23
CELKEM 1 332 346 2 515 425 40 940

Od počátku roku 2014 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2013, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2014 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2013 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2014, z částky 354.799 tis. Kč na částku 1.658.515 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a akce reprodukce majetku kraje, u kterých došlo k prodloužení či přesunu doby realizace, a prostředků zapojených k úhradě ostatních závazků v oblasti samosprávných činností kraje, zejména souvisejících se smluvními závazky roku 2013. V průběhu roku byly mimo rozpočet kraje na rok 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 53.072 tis. Kč, které představují převod do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, přičemž z této částky byly zapojeny a současně použity v rámci rozpočtu kraje na rok 2014 prostředky ve výši 36.063 tis. Kč. Dále byly v roce 2014 v rámci rozpočtu kraje na rok 2014 zapojeny prostředky Regionálního rozvojového fondu ve výši 464 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 došlo k souhrnným rozpočtovým úpravám v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů byl mimo jiné snížen rozpočet čerpání úvěrových rámců pro rok 2014, a to od České spořitelny, a.s., o částku 425.384 tis. Kč a Evropské investiční banky o částku 128.000 tis. Kč. Dále byl snížen rozpočet splátek úvěrových rámců pro rok 2014 od České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a.s., o celkovou částku 423.292 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2014 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -2.515.425 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.515.425 tis. Kč). Podrobně jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.10.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2014 dosáhla výše 2.656.080 tis. Kč.

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2014
Evropská investiční banka (Smlouva o financování projektu Česká republika Infrastruktura v Moravskoslezském kraji) 440 000
Evropská investiční banka (Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ)) 1 708 000
Československá obchodní banka, a.s. (Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování výdajů projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů) 94 967
Česká spořitelna, a.s. (Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014 – 2020) 413 114
Celkem 2 656 080

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných mezinárodních společností.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, dosáhl k 31. 12. 2014 výše 16,52 %. Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu 20 %.

K plnění dalšího ukazatele je kraj zavázán Smlouvou o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005 a která je účinná do konce roku 2018. Zastupitelstvo kraje současně usnesením č. 6/415 ze dne 19. 9. 2013 konstatovalo, že považuje současné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji uzavřené s EIB v roce 2005 za dostačující. Ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům. Hraniční hodnotou je v tomto případě 50 %. Do hodnoty celkového zadlužení se zde započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouhodobé závazky. Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace. K 31. 12. 2014 dosáhl tento ukazatel hodnoty 19,69 %.

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005 - 2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 6 tranší je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2014 kraj splatil 110 mil. Kč (v červnu 10 mil. Kč, září 20 mil. Kč, prosinci 80 mil. Kč). K 31. 12. 2014 činí objem nesplacených finančních prostředků 440.000 tis. Kč.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt musí být dokončen do 31. 12. 2015. V prosinci 2011 byla čerpána 1. tranše úvěrového rámce ve výši 350.000 tis. Kč. Jistina této tranše bude splácena v letech 2016 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 35.000 tis. Kč. V říjnu 2012 byla čerpána 2. tranše úvěrového rámce ve výši 600.000 tis. Kč. Jistina této tranše bude splácena rovněž v letech 2016 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 60.000 tis. Kč. V srpnu 2013 byla čerpána 3. tranše úvěrového rámce ve výši 366.000 tis. Kč. Jistina 3. tranše bude splácena v letech 2019 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 52.285,7 tis. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů bylo v průběhu roku 2014 upraveno plánované čerpání tohoto úvěru pro rok 2014 z částky 520.000 tis. Kč na částku 392.000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 46/3477 ze dne 24. 6. 2014 rozhodla čerpat 4. tranši úvěrového rámce ve výši 392.000 tis. Kč. Tato tranše byla na účet Moravskoslezského kraje připsána dne 15. 7. 2014. Jistina 4. tranše bude splácena v letech 2019 až 2025 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 56.000 tis. Kč. Aktuální nesplacený zůstatek dosud načerpaných úvěrových tranší k 31. 12. 2014 činí 1.708.000 tis. Kč. Zbývající část úvěrového rámce má kraj možnost odčerpat do 30. 9. 2015.

Použití 1., 2., 3. a 4. tranše úvěrového rámce na konkrétní projekty je uvedeno v následující tabulce.

Přehled projektů z části financovaných 1., 2., 3. a 4. tranší EIB (v tis. Kč)
Název akce Použití 1. tranše v letech 2011 a 2012 Použití 2. tranše v letech 2012 a 2013 Výše 3. tranše Použití 3. tranše k 31. 12. 2014*) Výše 4. tranše Použití 4. tranše k 31. 12. 2014*)
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 14 500 1 940 0 0 0 0
Silnice 2009 - obchvat Opava 112 624 86 188 0 0 0 0
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 0 26 033 7 391 7 391 0 0
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 39 500 3 128 0 0 0 0
Modernizace škol ve stavebnictví 1 911 1 120 0 0 0 0
Vozidla pro život 2 163 1 824 0 0 0 0
Mosty 2010 34 660 0 0 0 0 0
Silnice 2010 0 26 325 10 989 10 989 11 000 11 000
Silnice 2011 0 97 000 55 720 55 720 0 0
VIA Lyžbice 0 18 101 19 544 19 544 0 0
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 0 2 184 0 0 0 0
Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu 5 790 0 0 0 0 0
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě 0 19 816 0 0 0 0
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě 4 979 0 0 0 0 0
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 3 873 7 249 0 0 1 414 1 414
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 0 33 035 1 436 1 436 0 0
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 0 16 893 10 251 10 251 851 851
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku 0 19 569 0 0 701 701
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 0 171 4 771 4 771 0 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 0 0 3 351 3 241 0 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III 0 0 3 298 3 298 0 0
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 0 0 26 436 26 436 15 450 15 450
Silnice III/4689 Petrovice 0 1 550 18 212 18 212 0 0
Silnice 2011 - II. etapa 0 2 500 31 972 31 972 0 0
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 39 834 3 076 3 076 17 184 10 984
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 50 728 21 461 21 461 17 045 17 045
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 0 0 7 225 6 435 400 0
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 0 1 000 9 259 9 259 0 0
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 0 0 7 800 7 800 21 800 14 359
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 0 0 0 0 4 602 140
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 0 0 1 450 1 450 14 120 6 845
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 0 0 2 373 2 373 7 548 1 483
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 0 0 680 680 9 000 5 343
ekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 0 0 1 000 1 000 5 729 5 729
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 0 0 1 100 779 0 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V 0 0 4 294 738 7 761 0
Modernizace výuky informačních technologií 0 0 0 0 2 676 2 676
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech 0 0 520 520 2 400 928
Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách 0 0 0 0 2 900 586
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středních vzdělání v Ostravě 0 0 491 491 3 000 2 094
Silnice 2013 - I. etapa 0 0 0 0 31 250 26 522
Silnice 2013 - II. etapa 0 0 0 0 19 312 13 732
Silnice 2013 - III. etapa 0 0 0 0 24 348 24 348
Silnice 2013 - IV. etapa 0 0 0 0 40 008 32 197
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa 0 0 400 400 66 917 12 872
Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě 0 0 0 0 64 584 54 806
Celkem akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 220 000 456 190 254 500 249 724 392 000 262 105
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) pro rok 2011 110 385 0 0 0 0 0
Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp.2824 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava - Mariánské Hory) 19 615 0 0 0 0 0
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) pro rok 2012 0 111 000 0 0 0 0
Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 0 500 9 500 9 500 0 0
Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 19 310 0 0 0 0
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0 0 22 000 19 227 0 0
Rekonstrukce mostů 480-001, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 5 000 80 000 80 000 0 0
Rekonstrukce kuchyně (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0 8 000 0 0 0 0
Celkem akce reprodukce majetku kraje 130 000 143 810 111 500 108 727 0 0
Celkem 350 000 600 000 366 000 358 451 392 000 262 105

Pozn.: *) Nedočerpané finanční prostředky 3. tranše ve výši 7.549 tis. Kč a nedočerpané finanční prostředky 4. tranše ve výši 129.895 tis. Kč budou použity na financování výše uvedených akcí, které plynule pokračuje v roce 2015.

Úvěrový rámec Československé obchodní banky, a.s.

Za účelem pokrytí zvýšených finančních potřeb kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2010 až 2013 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.500.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů probíhalo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, maximální doba splatnosti každého z těchto dílčích úvěrů je stanovena nejpozději k datu 31. 12. 2015. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčil. Usnesením č. 21/1726 dne 21. 9. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Obsahem předmětného dodatku je zpřesnění účelu smlouvy, kdy nově bylo umožněno použít část prostředků úvěrového rámce i na úhradu vlastního podílu kraje.

Počáteční celkový nesplacený zůstatek dílčích úvěrů k 1. 1. 2014 činil 321.179 tis. Kč. Pro rok 2014 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s úhradou splátky jednotlivých dílčích úvěrů ve výši 226.243 tis. Kč. V roce 2014 kraj skutečně splatil celkem 226.212 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2014 činí 94.967 tis. Kč, z toho nesplacená výše úvěru použitého výhradně na úhradu vlastního podílu kraje u akce „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ činí 14.467 tis. Kč.

Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a.s. (v tis. Kč)
Název projektu Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 Splaceno k 31. 12. 2014 Zůstatek ke splacení
Jesenická magistrála 2 284,55 2 284,55 0,00
VIA Lyžbice 19 773,99 0,00 19 773,99
Silnice 2009 - obchvat Opava 5 402,01 5 402,01 0,00
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 584,18 584,18 0,00
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 30 348,99 22 752,74 7 596,25
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 3 040,31 3 040,31 0,00
Silnice 2010 9 830,10 0,00 9 830,10
Mosty 2010 50,47 50,47 0,00
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.etapa - část MSK 24,38 24,38 0,00
Silnice 2011 20 541,62 20 541,62 0,00
Silnice 2011 - II. etapa 21 407,43 0,00 21 407,43
Silnice III/4689 Petrovice 25 138,01 17 633,28 7 504,73
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 42,57 42,57 0,00
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků 50,99 50,99 0,00
Jesenická magistrála 0,00 0,00 0,00
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III 1 874,95 1 874,95 0,00
Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji 4 205,79 4 205,79 0,00
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha 7 093,73 7 093,73 0,00
Podpora přírodovědných předmětů 0,00 0,00 0,00
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 1 405,28 1 405,28 0,00
Modernizace škol ve stavebnictví 816,59 816,59 0,00
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA 23,02 23,02 0,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 10 181,96 0,00 10 181,96
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 2 865,86 2 865,86 0,00
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 12 258,03 12 258,03 0,00
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 9 964,14 9 964,14 0,00
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 620,19 0,00 620,19
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 9 733,90 9 733,90 0,00
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 59 265,76 44 798,32 14 467,44
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 1 451,82 1 451,82 0,00
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně 3 616,08 3 616,08 0,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 0,00 0,00 0,00
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické díly ve Městě Albrechticích 2 084,15 2 084,15 0,00
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č.p. 71 366,06 366,06 0,00
Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení 4 970,05 4 970,05 0,00
Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č.p. 1555 15,26 15,26 0,00
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 96,11 96,11 0,00
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 1 328,81 1 328,81 0,00
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 9 051,85 5 467,39 3 584,46
Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení  39,46 39,46 0,00
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 1 003,96 1 003,96 0,00
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 1 741,76 1 741,76 0,00
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 2 400,99 2 400,99 0,00
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských 2 000,83 2 000,83 0,00
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně 1 259,50 1 259,50 0,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III 9 320,69 9 320,69 0,00
MECHATRONIKA 8 797,49 8 797,49 0,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 4 851,95 4 851,95 0,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI 941,29 941,29 0,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII 1 027,21 1 027,21 0,00
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě 2 668,99 2 668,99 0,00
Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra 997,31 997,31 0,00
Podpora přírodovědných předmětů 1 676,57 1 676,57 0,00
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 641,90 641,90 0,00
Celkem 321 178,90 226 212,34 94 966,56

Úvěrový rámec České spořitelny, a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014 – 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/413 ze dne 19. 9. 2013 uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Českou spořitelnou, a.s., a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 24. 9. 2013. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2018. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce).

Pro rok 2014 bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s využitím části tohoto úvěru ve výši 1.559.875 tis. Kč. S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů bylo sníženo plánované čerpání dílčích úvěrů pro rok 2014, a to na částku 1.134.491 tis. Kč. Od počátku roku 2014 do 31. 12. 2014 kraj odčerpal finanční prostředky ve výši 728.898 tis. Kč. Snížena byla rovněž rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce pro rok 2014, a to z 525.169 tis. Kč na 316.792 tis. Kč. Od počátku roku 2014 do 31. 12. 2014 bylo splaceno celkem 315.784 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2014 činí 413.114 tis. Kč.

Přehled projektů financovaných v roce 2014 z poskytnutého úvěrového rámce ČS, a.s. (v tis. Kč)
Název projektu Čerpáno k 31. 12. 2014 Splaceno k 31. 12. 2014 Zůstatek ke splacení
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra 4 910,87 1 119,37 3 791,51
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 2 404,69 2 404,69 0,00
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 1 165,55 452,42 713,13
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V 3 609,12 0,00 3 609,12
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI 904,74 859,50 45,24
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII 814,49 810,56 3,94
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 17 398,74 17 398,74 0,00
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 11 417,56 8 565,31 2 852,25
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 48 891,96 26 932,85 21 959,10
Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě 29 091,49 15 401,43 13 690,05
Jesenická magistrála 9 316,86 9 284,77 32,09
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III 12 201,78 679,22 11 522,55
Archeopark Chotěbuz - 2. část 706,37 0,00 706,37
Poradna pro pěstounskou péči v Karviné 393,14 0,00 393,14
VIA Lyžbice 1 305,43 0,00 1 305,43
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II.stavba 11 381,65 0,00 11 381,65
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 13 316,51 0,00 13 316,51
Silnice III/4689 Petrovice 7 337,94 0,00 7 337,94
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 9 455,06 0,00 9 455,06
Silnice 2013 - I. etapa 23 073,92 0,00 23 073,92
Silnice 2013 - II. etapa 63 571,20 30 510,88 33 060,32
Silnice 2013 - III. etapa 118 310,52 88 023,53 30 286,99
Silnice 2013 - IV. etapa 64 031,36 0,00 64 031,36
Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa 8 883,12 0,00 8 883,12
Silnice 2014 - I. etapa 57 152,76 0,00 57 152,76
Silnice 2014 - III. etapa 11 243,01 0,00 11 243,01
Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji 2 814,40 2 814,40 0,00
Modernizace výuky informačních technologií 14 913,52 14 909,14 4,38
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech 1 200,78 1 200,78 0,00
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě 11 121,23 9 840,20 1 281,03
Moderní zkušební laboratoře 5 899,45 4 606,11 1 293,35
Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě 927,10 0,00 927,10
Modernizace výuky instalatérských oborů 21,00 0,00 21,00
Přírodovědné laboratoře 21,52 0,00 21,52
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 993,76 0,00 993,76
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 16 359,20 9 017,33 7 341,87
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 15 198,34 15 047,97 150,38
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 1 210,53 0,00 1 210,53
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských 3 062,51 2 937,83 124,68
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně 3 239,89 3 174,41 65,49
3. etapa transformace organizace Marianum B 1 404,02 0,00 1 404,02
Transformace zámku Dolní Životice A 3 872,16 0,00 3 872,16
Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení 89,06 0,00 89,06
Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra 5 089,09 5 088,20 0,89
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 5 878,21 2 360,16 3 518,05
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 45 820,58 20 456,23 25 364,35
1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 3 754,59 0,00 3 754,59
Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 7 767,97 0,00 7 767,97
Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka-Nová Horka) na CHKO Poodří 5 014,58 5 014,58 0,00
Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje 696,56 696,56 0,00
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 14 103,91 0,00 14 103,91
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 7 627,23 5 547,73 2 079,50
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 1 691,68 1 649,95 41,73
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně 3 549,78 2 033,58 1 516,20
Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje) 234,25 0,00 234,25
Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě 834,11 0,00 834,11
Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova 174,24 0,00 174,24
Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě 174,24 0,00 174,24
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace 1 110,26 291,58 818,68
Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí 1 043,98 0,00 1 043,98
Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská 279,24 0,00 279,24
Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě 174,24 0,00 174,24
Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA 1 508,61 1 508,61 0,00
Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce 1 032,52 1 032,52 0,00
Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově 141,57 0,00 141,57
Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice 2 140,63 2 140,63 0,00
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní 2 646,59 1 972,59 674,00
Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí 1 661,34 0,00 1 661,34
Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí 109,90 0,00 109,90
Celkem 728 898,23 315 784,34 413 113,88

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2014 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 2.243,2 mil. Kč (vyjma depozitního účtu a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH). Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 85 aktivních bankovních účtech (z toho na 4 účtech termínovaných vkladů) vedených u 9 bank (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s., Sberbank CZ, a.s., PPF Banka, a.s., a J&T Banka, a.s.).

Výše uvedené prostředky ve výši 2.243,2 mil. Kč byly rozmístěny takto:

 • 179,2 mil. Kč na účtech peněžních fondů (fond životního prostředí – napojen do systému cash-poolingu s vyšším úrokovým zhodnocením, zajišťovací fond, sociální fond a regionální rozvojový fond),
 • 515,1 mil. Kč na 4 termínovaných účtech:
  1. 350,0 mil. Kč na 2 speciálních zhodnocovacích účtech s 3měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky, a.s., které jsou založeny na principu krátkodobých termínovaných vkladů a čtvrtletním připisováním úroků,
  2. 85,0 mil. Kč na spořícím vkladu s 33 denní výpovědní lhůtou, rovněž u J&T Banky, a.s., s měsíčním připisováním úroků,
  3. 80,1 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31 denní výpovědí u Sberbank CZ, a.s. s čtvrtletním připisováním úroků,
 • 642,4 mil. Kč na zhodnocovacích účtech bez výpovědní lhůty:
  1. 571,6 mil. Kč na spořícím účtu u PPF Banky, a.s.,
  2. 20,8 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u Raiffeisenbank, a.s.,
  3. 50,0 mil Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u Sberbank CZ, a.s.,
 • 638,0 mil. Kč na účtech napojených do systému tzv. cash-poolingu, který umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Z uvedené částky tvoří 127,29 mil. Kč prostředky, které jsou uloženy na účtech globálních grantů. Do tohoto systému jsou dále napojeny i účty 72 příspěvkových organizací kraje a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2014 prostředky ve výši 855,7 mil. Kč,
 • 0,2 mil. Kč na účtech školských prostředků,
 • 266,2 mil. Kč na ostatních účtech určených pro projekty EU a účtech určených pro běžný platební styk,
 • 2,1 mil. Kč na devizových účtech (zde uveden přepočet na Kč, účty vedeny v €).

1.5 Sdružené prostředky – peněžní operace uskutečňující se mimo rozpočet kraje

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 uzavřít Smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi krajem a statutárním městem Ostrava za účelem zajištění „Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji“. Cílem programu bylo umožnit získání úvěrů malým a středním podnikatelům vykonávajícím podporovanou ekonomickou činnost po dobu maximálně do 3 let ode dne vzniku příslušného oprávnění k výkonu této činnosti v Moravskoslezském kraji. Podpora probíhala prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů, a to formou poskytování mikropůjček.

Na základě výše uvedené smlouvy vložilo na účet sdružených prostředků Statutární město Ostrava dne 18. 3. 2013 finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč. Dne 28. 3. 2013 byly na účet sdružených prostředků (tj. mimo rozpočet kraje) převedeny prostředky Regionálního rozvojového fondu Moravskoslezského kraje ve výši 2.500 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013 uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru v rámci programu ve výši 500 tis. Kč s žadatelem o úvěr neuro media s.r.o. na projekt „Smart & clever solution for slomo & video switcher“. Prostředky poskytnutého úvěru byly převedeny na účet společnosti neuro media s.r.o. dne 5. 2. 2014. Se společností byl uzavřen splátkový kalendář, podle kterého společnost splácí poskytnutý úvěr formou měsíčních splátek včetně úroků po dobu 36 měsíců.

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo statutárního města Ostrava dne 2. 4. 2014 rozhodlo pokračovat v programu v souladu s platnou Smlouvou o sdružení finančních prostředků, avšak bez prodloužení výzvy k předkládání žádostí, vyhlásilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014 nový „Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaný prostřednictvím mikropůjček II“. Tento nový program není financován ze sdružených prostředků, ale z prostředků Regionálního rozvojového fondu. Statutárnímu městu Ostrava byly v souladu s uzavřenou původní Smlouvou vráceny dne 9. 6. 2014 finanční prostředky ve výši 2.250 tis. Kč nevyužité na původní program.

Dne 26. 8. 2014 rada kraje usnesením č. 50/3885 rozhodla, že zůstatek sdružených prostředků nečerpaný na stanovený účel bude převeden na účet Regionálního rozvojového fondu, a to po splnění závazku vyplývajícího z navrhované dohody o ukončení Smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi krajem a statutárním městem Ostrava. O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/971 dne 11. 9. 2014 a po schválení zastupitelstvem statutárního města Ostrava dne 8. 10. 2014 byly na účet statutárního města převedeny dne 27. 10. 2014 prostředky ve výši 250 tis. Kč, čímž byl závazek kraje vůči statutárnímu městu Ostrava vyrovnán.

Zbývající finanční prostředky na účtu sdružených prostředků ve výši 2.138,9 tis. Kč byly dne 27. 11. 2014 převedeny na účet Regionálního rozvojového fondu. Tímto byl účet sdružených prostředků vynulován a zrušen. Jednotlivé splátky poskytnutého úvěru společnosti neuro media s.r.o. jsou od prosince 2014 připisovány včetně úroků na účet Regionálního rozvojového fondu.

Další úvěry v rámci nového „Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček II“ budou krajem poskytovány prostřednictvím Regionálního rozvojového fondu – více viz kapitola 5 Peněžní fondy.

1.6 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky se vykonává finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2014.

Veřejnosprávní kontrola je systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, který zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.6.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech informuje krajský úřad orgány kraje o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje v roce 2014 rozhodovala v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech rozhodoval o uložení odvodu krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly jsou uvedeny v článku 11 Organizačního řádu krajského úřadu – Kontrolní řád; postup řešení důsledků kontrolních zjištění upravuje samostatná vnitřní směrnice krajského úřadu.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 53 kontrol. Z tohoto počtu bylo ve 2 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 15 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 23 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Ve 2 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 23 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2014 provedeno odborem kontroly a sdílených služeb celkem 79 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem v 63 případech v celkové výši 3.286 tis. Kč.

V roce 2014 probíhaly dále veřejnosprávní kontroly zaměřené zejména na grantové projekty financované z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu pověřen výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Vzhledem k tomu, že tyto globální granty jsou financovány zálohově a stejně tak i grantové projekty z nich financované, probíhají veřejnosprávní kontroly na místě již v průběhu realizace projektů (min. 1× za dobu realizace projektu) a výdaje jsou příjemcům podpory vyúčtovávány průběžně na základě doložených účetních dokladů a vyúčtování poskytnuté zálohy. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílí, projekty jsou financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuruje jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2014 bylo porušení rozpočtové kázně konstatováno celkem v 52 případech v celkové částce 18.812 tis. Kč.

1.6.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2014 provedeno celkem 59 veřejnosprávních kontrol a auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 14 kontrolními orgány.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

 • dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány,
 • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 • včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly,
 • hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Moravskoslezský kraj v roce 2014 na základě rozhodnutí uhradil odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 499.802 Kč. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétněji o:

 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce „Průmyslová zóna Nošovice“ ve výši 458.408 Kč; byl uhrazen v plné výši,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu technické pomoci „Informovanost a publicita GG OP VK“ ve výši 41.330 Kč; byl uhrazen v plné výši,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ ve výši 9.931 Kč; kvůli nevyplacení části dotace z důvodu zjištěného porušení rozpočtové kázně byl na účet Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj uhrazen pouze rozdíl ve výši 64 Kč. Dále byly uloženy odvody ve výši 4.261 Kč a ve výši 24.146 Kč, které podle platebních výměrů ze stejného důvodu nebudou hrazeny vůbec.

Proti rozhodnutí kontrolních orgánů uplatňuje kraj podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání. V roce 2014 na základě rozhodnutí rady kraje podal odvolání v rámci 5 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, u kterých nebylo do konce roku 2014 doručeno rozhodnutí odvolacího orgánu.

2 Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investiční, tak neinvestiční.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2014 dosáhly celkové výše 3.056.895 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.941.556 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 115.339 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 71 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 974 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 1.869.690 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo v některých případech ovlivněno prodlouženými procesy správních řízení na vydání stavebních povolení a na schválení žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nebo zpožděním zadávacích řízení.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Reprodukce majetku kraje v roce 2014 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 464 237,9 288 750,6 62,2
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 973,5 973,5 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 2 591 683,1 1 869 689,9 72,1
Celkem 3 056 894,5 2 159 414,0 70,6

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 193.111 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet navýšen na částku 464.238 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 349.547 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 114.691 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 271.127 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2013.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2014 činilo 288.751 tis. Kč, tj. 62 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 175.487 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 163.817 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2015 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví zdravotnictví, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 101.422 tis. Kč. Na toto navýšení měla největší vliv akce „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy“, kde došlo k navýšení rozpočtu o 32.405 tis. Kč. Dále se jednalo zejména o pokračující akci „Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová“ pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizaci, kde byl rozpočet navýšen o částku 10.937 tis. Kč, a dále o akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizaci, s navýšením rozpočtu o 10.000 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví školství, a to o částku 57.097 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely zejména akce „Výměna oken - I. etapa“ realizovaná příspěvkovou organizací Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, kde došlo k navýšení rozpočtu o 4.368 tis. Kč, akce „Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově“ pro příspěvkovou organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, kde byl navýšen rozpočet o částku 3.950 tis. Kč, akce „Výstavba plynové kotelny“ realizovaná příspěvkovou organizací Mendelovo gymnázium, Opava, kde byl navýšen rozpočet akce o 3.714 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví sociálních věcí, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 39.086 tis. Kč, které bylo ovlivněno akcí „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov“ pro příspěvkovou organizaci Domov Vítkov.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2014 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 56 500,0 82 552,1 59 525,0 72,1
Finance a správa majetku 19 589,0 25 166,7 19 591,3 77,8
Krizové řízení 990,0 1 808,4 818,0 45,2
Kultura 5 500,0 41 286,3 15 109,0 36,6
Cestovní ruch 0,0 537,8 44,8 8,3
Regionální rozvoj 0,0 650,0 0,0 0,0
Sociální věci 25 500,0 64 585,5 13 223,8 20,5
Školství 55 550,0 112 646,7 101 394,3 90,0
Zdravotnictví 18 632,0 120 054,0 69 840,3 58,2
Územní plánování a stavební řád 1 000,0 447,7 0,0 0,0
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 9 850,0 14 502,7 9 204,3 63,5
Celkem 193 111,0 464 237,9 288 750,6 62,2

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2014 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 82.552 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 27.552 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 55.000 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 59.525 tis. Kč, tj. 72 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 62.525 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na dofinancování akcí:

 • „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“ ve výši 47.000 tis. Kč,
 • „Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice“ ve výši 7.525 tis. Kč,
 • „Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd“ ve výši 5.000 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015 na dofinancování akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2014 vyčleněno 20.027 tis. Kč investičních prostředků, které nebyly čerpány. Tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2015, konkrétně se jedná o dvě akce, a to:

 • „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum – 1. etapa“ ve výši 20.000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 91/5719 ze dne 24. 8. 2011 rozhodla o uzavření Dohody o výstavbě bezpečnostního centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava s Řízením letového provozu ČR, s. p., kde spoluúčast Moravskoslezského kraje spočívá ve financování místní komunikace. Investorem stavby je ŘLP. Stavební práce byly zahájeny v závěru roku 2014.
 • „Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ ve výši 27 tis. Kč, Finanční prostředky jsou účelově určené na dofinancování nákupu pozemků po předložení potvrzení o zaplacení daně z převodu nemovitostí místně příslušným správcem daně.

Nejvýznamnější víceletou ukončenou akci reprodukce majetku v roce 2014 v odvětví dopravy se stala akce „Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice“ – za období 2012-2014 s celkovými náklady 115.730 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 114.000 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví finance a správa majetku

V odvětví finance a správa majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 25.167 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 13.259 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 11.908 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví finance a správa majetku činilo 19.591 tis. Kč, tj. 78 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny zejména na realizaci akce „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, kde skutečné čerpání rozpočtu činilo 19.567 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 5.576 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 5.496 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2015 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ ve výši 2.326 tis. Kč,
 • „ARR – klimatizace“ ve výši 653 tis. Kč,
 • „Výdaje související se sdílenými službami – investiční“ ve výši 2.517 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2014.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Pro odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.808 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 1.620 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 188 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v daném odvětví činilo 818 tis. Kč, tj. 45 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity na dofinancování akce „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení“ a odstranění škody v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Konkrétně došlo k prasknutí filtru na přívodu vody chladícího zařízení vzduchotechniky a druhá škoda byla způsobena prasklým výměníkem tepla ve vzduchotechnickém systému. Celkové náklady na opravu činily 188 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2015 na dofinancování závazku kraje.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 41.286 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 9.497 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 31.789 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 15.109 tis. Kč, tj. 37 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 9.058 tis. Kč a investiční ve výši 6.051 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 26.177 tis. Kč, z toho byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2015 finanční prostředky ve výši 25.738 tis. Kč na dofinancování níže uvedených akcí:

 • „Těšínské divadlo – Malá scéna“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, ve výši 21.739 tis. Kč,
 • „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“ pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, ve výši 3.999 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2014.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost
Divadlo 22 743,0 1 003,9
Muzea a galerie 18 543,3 14 105,1
Celkem 41 286,3 15 109,0

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v roce 2014 v odvětví kultury se řadí akce:

 • „Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku“ pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, za období 2012 – 2014 s celkovými náklady 15.231 tis. Kč,
 • „Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně“ pro Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, v celkové výši 7.311 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 2.500 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny investiční finanční prostředky na akci „SingleTrails Bílá“ ve výši 538 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v roce 2014 činilo 45 tis. Kč, tj. 8 % rozpočtovaných investičních výdajů. Jednalo se o úhradu poplatku za dočasné odnětí lesních pozemků plnění funkce lesa za léta 2013 – 2014 a úhradu pozastávky za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP v rámci stavby „SingleTrails Bílá“.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 493 tis. Kč nebyly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015 z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů v důsledku církevních restitucí. Po dořešení těchto skutečností budou finanční prostředky na danou akci nárokovány v dalším rozpočtovém roce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky na akci „Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje“ ve výši 650 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na vytvoření propagačního spotu, jehož účelem mělo být představení investičních příležitostí pro korejské investory s důrazem na silné stránky Moravskoslezského kraje. Cílem této akce bylo představit region jako region s rozvinutou podnikatelskou a inovační platformou, kde podnikají úspěšné firmy. Další finanční prostředky byly určeny na úhradu kartogramu „Typologie území ČR pro potřeby krajského úřadu Moravskoslezského kraje“ a „Typologie území ČR pro jednotlivé obce s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje“. V průběhu roku došlo k odstoupení od realizace propagačního spotu. Termín zpracování a předložení jednotlivých kartogramů byl stanoven na leden 2015.

V návaznosti na výše uvedené byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč účelově zapojeny do rozpočtu roku 2015 na úhradu služeb spojených s tvorbou jednotlivých map. Zbývající finanční prostředky jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2014.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku v roce 2014 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 64.586 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 61.321 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 3.265 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 13.224 tis. Kč, tj. 21 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 51.362 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2015 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • „Rekonstrukce objektu Domova Vítkov“ pro Domov Vítkov, příspěvková organizace, ve výši 39.607 tis. Kč. Akce bude v roce 2015 podpořena investiční dotací z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 15.000 tis. Kč,
 • „Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A“ pro Nový domov, příspěvková organizace, Karviná ve výši 11.755 tis. Kč.

Z celkového rozpočtovaného objemu bylo určeno pro akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje 9.635 tis. Kč a na akce realizované krajským úřadem 54.951 tis. Kč. Příspěvkové organizace použily finanční prostředky v plné výši a krajský úřad u 4 akcí v celkové výši 3.589 tis. Kč.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 300,0 300,0
Domovy pro seniory 45 858,2 6 251,3
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 18 427,3 6 672,5
Celkem 64 585,5 13 223,8

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v roce 2014 v odvětví sociálních věcí patří zejména akce:

 • „Sanace střech“ pro Náš svět, příspěvková organizace, Pržno, za období 2013-2014 s celkovými náklady 10.907 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 10.727 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • „Stavební úpravy a modernizace prádelny“ pro Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín, s celkovými náklady 4.975 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 3.335 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • „Oprava západní fasády, včetně výměny oken a zpevnění odpočinkové plochy“ pro Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice, v celkové výši 2.160 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 1.800 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

Na reprodukci majetku v odvětví školství byly v rozpočtu určeny finanční prostředky v celkové výši 112.647 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 84.938 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 27.709 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 101.394 tis. Kč, tj. 90 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 11.253 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 10.000 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2015 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • „Oprava střechy objektu Husova“ pro Střední školu, Bohumín, příspěvková organizace, ve výši 5.000 tis. Kč,
 • „Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově“ pro Střední školu, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, ve výši 3.950 tis. Kč,
 • „Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru“ ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 1.050 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2014.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 10 074,6 10 044,1
Gymnázia 30 493,1 30 116,3
Odborné školy a učiliště 60 576,2 50 301,7
Dětské domovy 4 497,7 3 969,8
Umělecké školy 6 321,1 6 278,3
Ostatní zařízení 684,0 684,0
Celkem 112 646,7 101 394,3

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 93.785 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 71.189 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 22.596 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 87.546 tis. Kč, což představuje 93 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • „Výměna střešní krytiny“ v Gymnáziu, Karviná, příspěvková organizace, s celkovými náklady 5.849 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 5.600 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • „Výměna oken – I. etapa“ ve Všeobecném a sportovním gymnáziu, Bruntál, příspěvková organizace, ve výši 4.356 tis. Kč,
 • „Výměna oken v budově školy“ v Gymnáziu, Krnov, příspěvková organizace, s celkovými náklady 4.010 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 3.900 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2014 vyčleněno 18.862 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 13.749 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.113 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 13.848 tis. Kč, což je 73 % rozpočtovaných výdajů.

Mezi nejvýznamnější ukončené akce reprodukce majetku v roce 2014 v odvětví školství se řadí především akce:

 • „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace“ v Hotelové škole, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, za období 2012 – 2014 s celkovými výdaji 23.601 tis. Kč,
 • „Rekonstrukce zdravotechniky“ v Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, s celkovými náklady za období 2013 – 2014 ve výši 4.644 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.000 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • „Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace“ ve Střední škole, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, s celkovými náklady za období 2013 – 2014 ve výši 4.520 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 3.996 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

V odvětví územního plánování a stavebního řádu byly vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 448 tis. Kč na realizaci „Studie k aktualizaci a vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“. V měsíci září 2014 byla uzavřena smlouva o dílo na aktualizaci „Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje“. S ohledem na stanovené dodací a platební podmínky byly nevyčerpané finanční prostředky v plné výši usnesením orgánu kraje zapojeny do rozpočtu roku 2015 na úhradu předmětného díla.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 120.054 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 112.930 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 7.124 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 69.840 tis. Kč, tj. 58 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje finanční prostředky ve výši 49.913 tis. Kč na dofinancování 10 akcí zahájených v předcházejících letech do rozpočtu na rok 2015. Jedná se zejména o níže uvedené akce:

 • „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“ ve výši 9.000 tis. Kč na úhradu škodní události na majetku kraje v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace,
 • „Rekonstrukce výtahů – pracoviště Orlová“ pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 10.917 tis. Kč,
 • „Úprava kanalizace areálu Karviná“ pro Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, ve výši 8.784 tis. Kč,
 • „Modernizace operačních sálů Orlová“ pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 5.000 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2014.

Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 114 789,6 66 385,9
Odborné léčebné ústavy 1 900,0 90,0
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 3 364,4 3 364,4
Celkem 120 054,0 69 840,3

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 78.569 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 76.107 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 2.462 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 32.491 tis. Kč, což představuje 41% rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • „Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura“ pro Nemocnici ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, ve výši 6.082 tis. Kč,
 • „Úpravy rozvodů mediplynů Karviná“ pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 3.392 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2014 vyčleněno 41.485 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 36.823 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4.662 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 37.349 tis. Kč, což je 90 % rozpočtovaných výdajů. Největší podíl čerpání představuje akce „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy“ ve výši 33.601 tis. Kč. Jednalo se zejména o profinancování 3 nových akcí schválených orgány kraje, a to:

 • „Komplexní rekonstrukce staré budovy interny – II. etapa výstavby“ ve výši 27.449 tis. Kč,
 • „Výměna rozvodů teplé a studené vody a rozvodů ÚT v objektu ARO“ ve výši 2.284 tis. Kč,
 • „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ARO“ ve výši 3.702 tis. Kč.

K nejvýznamnějším ukončeným akcím reprodukce majetku v roce 2014 v odvětví zdravotnictví patří zejména akce:

 • „Rekonstrukce stravovacího provozu“ pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, za období 2013 – 2014 s celkovými náklady 58.486 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 49.316 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“ za období 2013 – 2014 s celkovými náklady 6.994 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 5.600 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • „Přístroje pro Beskydské oční centrum“ v Nemocnici ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, ve výši 5.348 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.998 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byly vyčleněny investiční prostředky v celkové výši 14.503 tis. Kč. Čerpání rozpočtu činilo celkem 9.204 tis. Kč, tj. 63 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 5.299 tis. Kč, z toho byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015 finanční prostředky ve výši 3.997 tis. Kč na úhradu závazků kraje z minulého období. Jedná se zejména o:

 • rozšíření a zkvalitnění počítačové sítě v objektu krajského úřadu ve výši 1.660 tis. Kč,
 • obnovu vozového parku za vozidla vybavená motory spalující alternativní paliva ve výši 1.995 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2014.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2014 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 974 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo rovněž 974 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací byly příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje.

Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu a jejich čerpání (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 98,0 98,0
Program restaurování movitých kulturních památek 150,0 150,0
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice 400,0 400,0
Podpora pracovních příležitostí 325,5 325,5
Celkem 973,5 973,5

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 648 tis. Kč. V rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ byly příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 98 tis. Kč na vybavení depozitářů a stálých expozic a restaurování sbírkových předmětů.

Dále Moravskoslezský kraj obdržel neinvestiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč účelově určený na restaurování 9 soch zámeckého parku v Bruntále a neinvestiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč na restaurování pohovky a historických židlí z mobiliárního fondu zámku Bruntál.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu „Program pracovních příležitostí“ investiční dotaci ve výši 326 tis. Kč účelově určenou na realizaci interaktivního koutku smyslové zahrady pro klienty příspěvkové organizace kraje Domov Odry.

2.3 Průmyslová zóna „Nad Barborou“

Záměr výstavby „Průmyslové zóny Nad Barborou“ je situován v lokalitě mezi průmyslovými městy Orlová a Karviná v rámci Ostravsko-karvinské pánve. Moravskoslezský kraj chce touto novou zónou navázat na úspěšný provoz Strategické průmyslové zóny Nošovice. Kraj je vstupním investorem přípravy zóny. Výstavba bude zahájena až po převedení vlastnických práv k pozemkům zóny do majetku kraje, což bude uskutečněno v okamžiku vydání pravomocného územního rozhodnutí stavebním úřadem magistrátu města Karviná na výstavbu inženýrských a dopravních sítí, hrubé terénní úpravy a výstavbu železniční vlečky na základě uzavřené budoucí kupní smlouvy se společností Asental Land, s.r.o.

Usnesením vlády České republiky č. 824 ze dne 30. 10. 2013 rozhodla vláda České republiky o možnosti čerpat v rámci „Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ státní dotaci až do výše 750 mil. Kč na projekt průmyslové zóny „Nad Barborou“. Čerpání dotace je mj. podmíněno registrací projektu do „Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“. Celkové investice ve smyslu způsobilých výdajů na přípravu zóny budou činit cca 1 mld. Kč, která bude využita na demolici stávajících staveb, hrubé terénní úpravy a rozvody dopravních a inženýrských sítí. Další náklady projektu budou spočívat v odkupu pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o. Uznatelné výdaje rozpočtu budou ze 75 % (tedy až 750 mil. Kč) hrazeny ze státní dotace z „Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu; na pokrytí zbývajících výdajů budou použity prostředky z rozpočtu kraje.

Hlavním cílem projektu je zmírnit negativní trendy vývoje na trhu práce zejména v okrese Karviná, kde míra nezaměstnanosti dlouhodobě vysoce překračuje celorepublikový průměr. Navíc je potřeba zdůraznit, že kraj v tuto chvíli nedisponuje větší připravenou plochou, kterou by případným investorům mohl okamžitě nabídnout. Bude provedena rekultivace zdevastované krajiny na produktivní zónu s novými pracovními příležitostmi, což povede k oživení regionu, podpoře lokální ekonomiky díky navazujícím službám i zajištění regenerace krajiny. Na soukromých investorech pak bude na vlastní náklady zajistit potřebné výrobní a obslužné prostory.

V roce 2014 Moravskoslezský kraj uzavřel budoucí kupní smlouvu o převodu nemovitosti se společností Asental Land, s.r.o., a uhradil zálohu ve výši 28 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 344 tis. Kč byly použity zejména na úhradu služeb spojených s realizací hydrogeologického průzkumu, rezervací elektrického příkonu pro některé budoucí dílčí stavební objekty a posouzení lokality.

2.4 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2014 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 3.238.879 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2014 navýšen o částku 280.497 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2013, které byly (usnesením č. 33/2520 ze dne 14. 1. 2014 v objemu 176.314 tis. Kč a usnesením č. 34/2560 ze dne 28. 1. 2014 v objemu 104.183 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2014. Dále byl průběžně během roku 2014 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 1.122.686 tis. Kč v měsíci dubnu, srpnu a říjnu (usnesením č. 40/3039 ze dne 8. 4. 2014 v objemu 605.047 tis. Kč, usnesením č. 50/3889 ze dne 26. 8. 2014 v objemu 218.528 tis. Kč a usnesením č. 54/4204 ze dne 21. 10. 2014 v objemu 299.110 tis. Kč) a ke zvýšení celkového objemu výdajů o 2.560 tis. Kč v měsíci prosinci 2014 (usnesením č. 58/4641 ze dne 18. 12. 2014). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se zpožděním zahájení realizace z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele, snížení výdajů z důvodu pozastavení přípravy projektů nebo zrušení projektů a dále v harmonogramech jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému přesunu realizací a tomu odpovídajících výdajů do roku 2015.

Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2014 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 1 961 247,0 1 476 345,4 1 244 873,0 84,3
Krizové řízení 187 275,0 81 022,9 814,3 1,0
Kultura 17 596,0 6 648,1 1 493,6 22,5
Cestovní ruch 114,0 11 388,8 11 380,8 99,9
Regionální rozvoj 0,0 48 941,6 0,0 0,0
Sociální věci 178 221,0 136 908,4 67 816,3 49,5
Školství 370 882,0 324 910,3 138 022,5 42,5
Zdravotnictví 410 613,0 427 084,0 341 319,2 79,9
Životní prostředí 10 190,0 7 903,5 7 846,4 99,3
Vlastní správní činnost kraje 102 741,0 70 530,2 56 123,9 79,6
Celkem 3 238 879,0 2 591 683,1 1 869 689,9 72,1

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2014 celkem 1.869.690 tis. Kč. Částka zahrnuje veškeré investiční výdaje spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Z celkové částky byly vynaloženy v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) finanční prostředky ve výši 162.492 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta ze státního rozpočtu předem, tj. před uskutečněním úhrady faktury, a část kraj obdržel nebo ještě obdrží až na základě žádosti o dotaci.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 s čerpáním výdajů v roce 2014 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3 Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. V roce 2014 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu „Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Cílem finanční podpory je prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci projektů podpořit v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací. Neméně důležitá je finanční podpora přípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do programů financovaných z evropských finančních zdrojů a podpora rozvojových záměrů obcí do 10 tisíc obyvatel prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2014 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí, financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2014 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 116.000 tis. Kč, což představovalo 1,4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2014 byla tato částka navýšena o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 73.681 tis. Kč, dále byla navýšena zapojením části nespecifikovaného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014 o částku 13.232 tis. Kč, z toho 10.000 tis. Kč na program Podpora vědy a výzkumu, 1.500 tis. Kč na program Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji, 1.232 tis. Kč na Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb a 500 tis. Kč na Program protidrogové politiky kraje. Dále byly zapojeny prostředky Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v celkové částce 36.062 tis. Kč, z toho 35.936 tis.  Kč na Program na podporu výměny kotlů a 126 tis. Kč na program Příspěvky na ozdravné pobyty. V průběhu roku 2014 zároveň došlo ke snížení objemu prostředků na financování dotačních programů v souhrnné výši 1.764 tis. Kč.

K 31. 12. 2014 bylo na dotační programy z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 176.318 tis. Kč, což představuje 74 % upraveného rozpočtu kraje (237.211 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky byly z větší části účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2015; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2014 zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2014.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2014 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté dotační programy, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Víceleté dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování a použití prostředků probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2014 je uvedeno financování roku 2014 a použití prostředků k 31. 12. 2014, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2014 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2015) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2014 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu*) Délka jeho financování
Doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2012-14
Kultura Program podpory aktivit v oblasti kultury 2014
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje 2014
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2014
Regionální rozvoj Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012-14, 2013-14, 2014-15
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2010-14, 2011-14, 2012-15, 2013-15, 2014-15
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009-15, 2012-14, 2013-15, 2014-15
Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012-14
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013-15, 2014-15
Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013-15, 2014-15
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2013-14, 2014-15
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2013-14, 2014-15
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2011-15, 2012-15, 2013-15, 2014-15
Program na podporu technických atraktivit 2014-15
Sociální věci Program protidrogové politiky kraje 2014
Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 2014
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2014
Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2014
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2014
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje 2014
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2014
Školství Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2013-14
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 2014-15
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2014
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2014
Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 2014
Územní plánování a stavební řád Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009-14
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2014
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2013-14, 2014-15
Program na podporu výměny kotlů 2012-2014
Příspěvky na ozdravné pobyty 2013-2014
Příspěvky na podporu včelařství 2014
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 2014
Příspěvky na hospodaření v lesích 2014

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Dotační program v odvětví dopravy

DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy. Předmětem programu je poskytování investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích. Dále je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost na místních komunikacích pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu.

DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2012 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 864 700 22 499 298 13 066 665 13 027 219 39 446
z toho:
- obcím 14 864 700 22 499 298 13 066 665 13 027 219 39 446

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 99/6394 ze dne 14. 12. 2011. Do dotačního programu se přihlásilo 46 zájemců, podmínky dotačního programu splnilo 44 žadatelů se žádostmi o poskytnutí dotace v celkové výši 15.000 tis. Kč. Příjemce dotací schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 23/2056 ze dne 29. 2. 2012.

Ze schválených 22 projektů v celkové výši 14.865 tis. Kč bylo k 31. 12. 2014 úspěšně ukončeno všech 22 projektů, vyplaceno bylo 13.067 tis. Kč a na účet kraje byly vráceny finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč od obcí Třanovice, Chuchelná a Tichá.

Finanční prostředky ve výši rozdílu schválených a poskytnutých jsou úsporou, která byla převedena do rezervy rozpočtu v důsledku nižších nákladů jednotlivých projektů. V případě finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 se jedná o dotaci schválenou městu Klimkovice ve výši 642 tis. Kč na realizaci projektu „Bezpečnost dětí na cestě do školy na pozemní komunikaci 11/647", kdy usnesením zastupitelstva kraje č. 6/426 ze dne 19. 9. 2013 byla časová použitelnost dotace prodloužena do 31. 12. 2014 z důvodu zpoždění procesů realizace projektu.

Realizované investiční akce bezezbytku naplnily smysl programu, tj. vytvořit bezpečné dopravní prostředí především pro tzv. zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, osoby se sníženou schopností orientace a pohybu).

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly pro rok 2014 vyhlášeny 3 jednoleté dotační programy, na které byla ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněna finanční částka v objemu 9.500 tis. Kč. Podpořeno bylo 69 projektů a vyčerpáno bylo 9.425 tis. Kč.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 29/2212 ze dne 19. 11. 2013 a zaměřen byl na podporu kulturních aktivit v oblastech zážitkové kultury (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím slavných rodáků, akce k jiným významným výročím), výstavní činnosti, uměleckou činnost (díla místních autorů zaměřená na krásy kraje), literární a audiovizuální činnost (dokumentární audiovizuální a literární díla místních autorů, publikace se zaměřením na kulturu, život a místopis Moravskoslezského kraje) a přednáškovou činnost.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 500 000 31 3 500 000 3 409 450 90 550
z toho:
- spolkům 1 490 000 13 1 490 000 1 489 000 1 000
- církvím a náboženským společnostem 369 000 3 369 000 369 000 0
- obecně prospěšným společnostem 40 000 1 40 000 40 000 0
- obcím a jejich organizacím 1 511 000 13 1 511 000 1 421 450 89 550
- neziskovým a podobným organizacím 90 000 1 90 000 90 000 0

Finanční prostředky vyčleněné na tento Programu ve schváleném rozpočtu byly v objemu 3.500 tis. Kč. Přijato bylo celkem 145 projektů s celkovým objemem požadovaných dotací na podporu všech projektů ve výši 16.084 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/688 ze dne 27. 2. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 31 projektů v celkové částce 3.500 tis. Kč.

Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci Moravskoslezského kraje, k obohacování jeho kulturního života a umožnily rovněž uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví a tradice a kulturně využívat památky Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky umožnily realizaci tradičních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny zcela nebo v plánovaném rozsahu. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje – folklorní a kulturní festivaly (např. XVI. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Jackové dětem, Frýdek-Místek podvacáté centrem světového folklóru, MichalFest, Třebovický koláč), koncerty (adventní koncerty, Čtvero ročních období, Dvořákovský maraton), divadelní přehlídky (např. Těšínské jaro 2014, XXV. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic), výstavy (Opava železniční), soutěže (Mezinárodní festival pěveckých sborů Baška 2014, Národní šampionát mažoretek-regionální kolo, taneční soutěž „O cenu města Českého Těšína“), čtení dětem (Babička a dědeček do školky). Byly vydány publikace (Vratimov včera a dnes ve fotografiích, Opava železniční) a byly realizovány charitativní aktivity (benefiční koncert na podporu dětí a mládeže z nepříznivého sociálního prostředí). Podpořeny byly rovněž projekty, kterých se účastnili a případně je i organizovali naši postižení spoluobčané, jako byl festival Dny umění nevidomých na Moravě a Všechny barvy duhy.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 29/2210 ze dne 19. 11. 2013 za účelem podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje.

Program je zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a na podporu restaurování kulturních památek, které jsou významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 000 000 22 4 999 969 4 999 969 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 700 000 2 700 000 700 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 94 950 1 94 947 94 947 0
- spolkům 350 000 1 350 000 350 000 0
- církvím a náboženským společnostem 1 386 900 6 1 386 900 1 386 900 0
- obcím a jejich organizacím 1 483 590 8 1 483 567 1 483 567 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 984 560 4 984 555 984 555 0

Na realizaci dotačního programu byla pro rok 2014 schválena částka 5.000 tis. Kč. Přijato bylo 59 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 14.480,4 tis. Kč. Při hodnocení bylo posuzováno 7 základních kritérií projektu: obnova chráněných hodnot, obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot, společenský význam, jedinečnost a význam pro kraj, využití památky pro veřejné účely, význam pro prostředí a možnosti vlastníka uhradit náklady obnovy z vlastních prostředků. Usnesením zastupitelstva kraje č. 8/689 ze dne 27. 2. 2014 byli schváleni příjemci dotací, celkem 21 projektů, z toho 20 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. V průběhu roku 1 obec nedodržela podmínky stanovené dotačním programem a některé projekty byly realizovány za nižší cenu, z těchto nevyplacených prostředků bylo možno podpořit další 2 projekty, které byly schváleny jako náhradní.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek ve vlastnictví obcí, římskokatolických farností, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Za přispění kraje došlo k obnově kulturních památek a jedné národní kulturní památky. Poskytnuté dotace umožnily obcím provést dílčí opravy zámku a radnice (sanace zdiva a výměnu oken) a ostatního jimi spravovaného majetku (např.: restaurování pískovcových soch, oprava kapličky, oprava opevnění). Římskokatolické farnosti obdržené prostředky použily převážně na vyspravení střech kostelů a restaurování soch. Rovněž byly díky finančním příspěvkům provedeny opravy na zámku ve Fulneku, vodním mlýně v Bartošovicích a Sanatoriu v Jablunkově, které vedly, stejně jako u ostatních podpořených žádostí, k obnově kulturních historických hodnot opravených památek. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014

Dotační program je od roku 2003 vyhlašován každoročně za účelem podílení se kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje.

Prioritami programu jsou zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje apod.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 957 500 16 957 500 955 553 1 947
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 69 900 1 69 900 69 900 0
- spolkům 716 800 12 716 800 714 853 1 947
- církvím a náboženským společnostem 30 800 1 30 800 30 800 0
- obcím a jejich organizacím 140 000 2 140 000 140 000 0

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2014 vyčleněno 1.000 tis. Kč. Do programu bylo přijato celkem 23 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 1.405 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 o poskytnutí dotací 14 žadatelům na realizaci 16 projektů v celkové částce 958 tis. Kč. V průběhu roku jedna organizace dotaci odmítla a bylo tedy možno podpořit 1 projekt ve zkrácené výši, který byl schválen jako náhradní.

Podpořené projekty byly zaměřeny na umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity a dokumentaci národnostní kultury. Z tohoto programu kraj podpořil např. Řecké dny Krnov 2014, Dny studentské kultury pořádané Sdružením polské mládeže v České republice, projekt realizovaný Sdružením přátel polské knihy - „S knihou na cestách“, festival národnostních menšin – Prolínání kultur pořádaný Městským domem kultury Karviná apod.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje byly pro rok 2014 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy zaměřené na podporu zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, podporu obnovy a rozvoje venkova, podporu přípravy projektové dokumentace, podporu vědy a výzkumu, podporu podnikání a podporu start ups v celkové výši 104.727 tis. Kč. Skutečné výdaje na tyto programy v průběhu roku 2014 činily 61.819 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, u kterých byly finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 40.342 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2009 až 2013

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovém období 2007 - 2013.

Moravskoslezský kraj se podílel na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika na období 2007 – 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007 – 2013,
 • Operačního programu Životní prostředí.

O vyhlášení kontinuální výzvy Programu ke dni 23. 2. 2009 rozhodla rada kraje usnesením č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován a usnesením rady kraje č. 9/625 ze dne 26. 2. 2013 byl Program ke dni 26. 2. 2013 pozastaven.

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2009 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 228 628 100 220 24 078 850 201 180 558 193 689 977 7 490 581
z toho:
- obcím 188 530 700 212 17 078 850 161 232 258 153 769 212 7 463 046
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 7 000 000 39 948 300 39 920 765 27 535

V průběhu roku 2014 byly z rozpočtu kraje poskytnuty dotace 7 obcím v rámci jednotlivých skupin v celkovém objemu 17.079 tis. Kč a 1 dobrovolnému svazku obcí (Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice) ve výši 7.000 tis. Kč, vráceny byly nedočerpané části dotací poskytnutých obcím v minulých letech v celkové výši 3.179 tis. Kč.

Rada kraje svým usnesením č. 57/4560 ze dne 11. 12. 2014 rozhodla o převodu volných finančních prostředků vzniklých při realizaci projektů v rámci tohoto dotačního programu ve výši 4.205 tis. Kč na podporu náhradních projektů v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 336 tis. Kč schválené na poskytnutí dotace městu Vrbno pod Pradědem na projekt „Revitalizace městské zeleně“ byly účelově převedeny v rámci Programu do rozpočtu roku 2015.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2012 - 2013 byla podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, mikroregionů a svazků obcí a podpora projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2012 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 35 725 700 80 250 000 35 192 866 34 864 621 328 245
z toho:
- obcím 31 663 700 66 250 000 29 982 885 29 826 503 156 382
- dobrovolným svazkům obcí 4 062 000 14 0 5 209 981 5 038 118 171 863

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 77 projektů v celkovém objemu 35.726 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 113/7468 ze dne 19. 6. 2012 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 1.959 tis. Kč z dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“. Díky tomuto převodu a úspoře při realizaci některých projektů a vzhledem k tomu, že 2 obce (Hlinka a Vrchy) odstoupily od dotací, byly ještě v roce 2012 podpořeny 2 náhradní projekty ve výši 1.150 tis. Kč předložené obcemi Bohušov a Valšov a 4 náhradní projekty ve výši 1.997 tis. Kč předložené mikroregiony a sdruženími obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Mikroregion Slezská Harta, Sdružení obcí Vrbenska, Sdružení obcí povodí Stonávky. V roce 2013 odstoupila od dotace obec Kyjovice. V roce 2014 předložila závěrečné vyúčtování obec Řepiště a byla ji vyplacena 2. splátka dotace ve výši 250 tis. Kč; tímto byl program ukončen.

Díky tomuto dotačnímu programu mohly být realizovány projekty různého charakteru. V mnoha obcích byly rekonstruovány či vybudovány vybrané prvky venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti jako jsou základní školy a mateřské školy, kulturní a společenská zařízení, obecní úřady, hasičské zbrojnice, místní komunikace, chodníky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, autobusové zastávky, památky místního významu, atd., čímž došlo k estetickému zvelebení obcí a taky ke zlepšení jejich funkčnosti. Například v obci Úvalno, Krásná a Andělská Hora došlo k rekonstrukcím místních komunikací, čímž došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti v obcích. V obci Žabeň, Dolní Moravice a Hladké Životice byly realizovány projekty rekonstrukce základních škol a mateřské školy, které napomohly ke zlepšení zázemí, bezpečnosti a výuky. V obcích Rudná pod Pradědem, Bílčice a Roudno realizace projektů napomohla k modernizaci a rozšíření veřejného rozhlasu.

Dále byly realizovány projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, na rozvoj občanských aktivit a komunitního života v obcích. Rovněž bylo podpořeno efektivní využití práce manažerů a poradců venkovských mikroregionů.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 855 100 26 2 739 513 7 467 263 7 467 263 0
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 7 855 100 26 2 739 513 7 467 263 7 467 263 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 26 projektů v celkovém objemu 7.855 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly vyplaceny finanční prostředky určené na 2. splátku dotací v celkové výši 2.739 tis. Kč a program byl ukončen.

Prostřednictvím programu byly podpořeny projekty investičního a neinvestičního charakteru mikroregionů na území Moravskoslezského kraje. U investičních projektů došlo k rekonstrukcím a obnově vybraných prvků venkovské infrastruktury, zástavby a občanské vybavenosti, čímž došlo ke zlepšení a zkvalitnění podmínek života a bezpečnosti ve venkovských oblastech. Například v Mikroregionu Opavsko severozápad byl realizován společný projekt obcí v modernizaci veřejného rozhlasu, který přispěl ke zkvalitnění dostupnosti informací v území. V rámci Mikroregionu Hvozdnice proběhla obnova místních komunikací, která přispěla ke zkvalitnění dostupnosti v obcích mikroregionu a obce sdružené v mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska realizovaly společně projekt rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení.

U projektů neinvestičního charakteru byly realizovány projekty, které podporují aktivní činnost, poradenství a aktivity manažerů v mikroregionech, což přispělo ke zlepšení poradenského a odborného servisu pro obce v území podpořených mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2010 - 2013 byla podpora komplexního rozvoje obcí, svazků obcí, klastrových organizací a vysokých škol prostřednictvím poskytování účelových investičních a neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Podnikání a inovace, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum, rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace a Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie v rámci programového období 2007 – 2013, operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, programů ERA-Net, Eureka, Kontakt II, Gesher a ALFA.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2010 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2010 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 8 038 000 15 721 318 7 547 616 7 547 616 0
z toho:
- obcím 8 038 000 15 721 318 7 547 616 7 547 616 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1072 ze dne 23. 6. 2010 o poskytnutí investičních dotací na realizaci 15 projektů v celkové částce 8.038 tis. Kč. V roce 2014 bylo vyplaceno 721 tis. Kč na úhradu dotace obci Markvartovice na realizaci projektu „Splašková kanalizace obce Markvartovice“ a program byl ukončen.

Prostřednictvím programu byly podpořeny projekty na pořízení projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru obcí, zaměřené na vybrané oblasti podpory Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Životní prostředí. Například byla podpořena tvorba projektové dokumentace obce Horní Lomná na „Projekt na Výstavbu domu s pečovatelskou službou“ zaměřený na aktivity specifikované v Operačním programu Životní prostředí a obce Dolní Moravice na projekt „Plnohodnotný multifunkční dům v Dolní Moravici“ zaměřený na aktivity specifikované v Programu rozvoje venkova ČR. U dalších podpořených obcí bylo pořízení projektové dokumentace zaměřeno na řešení kanalizace a ČOV, revitalizaci brownfieldů a zázemí pro rekreační, sportovní a kulturní areály.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2011 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 000 000 17 311 035 5 840 031 5 713 978 126 053
z toho:
- obcím 6 750 000 16 311 035 5 601 090 5 588 978 12 112
- vysokým školám 250 000 1 0 238 941 125 000 113 941

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1562 ze dne 23. 3. 2011 o poskytnutí investičních dotací na realizaci 17 projektů v celkové částce 7.000 tis. Kč. V roce 2014 bylo vyplaceno 311 tis. Kč na úhradu 2. splátek dotací obci Velké Heraltice na realizaci 2 projektů, a to „Skupinový vodovod Velké Heraltice“ a „Splašková kanalizace a ČOV v obci Velké Heraltice“; tímto byl program ukončen.

Prostřednictvím programu bylo podpořeno pořízení projektové dokumentace obcí převážně na aktivity specifikované v Operačním programu Životní prostředí, a to na snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody a zkvalitnění nakládání s odpady. Byla podpořena například příprava projektové dokumentace obce Krmelín na stavbu "Kanalizace a ČOV Krmelín" a obce Milíkov na akci „Tendrová dokumentace – Kanalizace a ČOV obce Milíkov“.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2012 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 198 000 18 365 639 3 441 843 3 174 263 267 581
z toho:
- obcím 3 144 000 13 365 639 2 600 723 2 333 143 267 581
- dobrovolným svazkům obcí 154 000 1 0 141 120 141 120 0
- spolkům 900 000 4 0 700 000 700 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 18 projektů v celkové částce 4.198 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 121/8046 ze dne 3. 10. 2012 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 38 tis. Kč z dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“. Díky tomuto převodu a úspoře při realizaci některých projektů a vzhledem k tomu, že obec Razová a příjemce dotace Knowledge Management Cluster, o.s., odstoupili od smlouvy o poskytnutí dotace, byly ještě v roce 2012 podpořeny 2 náhradní projekty předložené městem Příbor a obcí Velká Štáhle v celkové výši 540 tis. Kč.

V roce 2014 bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotací u 4 projektů, vyplaceno bylo na realizaci 2 projektů celkem 366 tis. Kč, vráceno bylo z důvodu úspory při realizaci 2 projektů 56 tis. Kč.

Nedočerpané prostředky ve výši 300 tis. Kč určené k úhradě 2. splátky dotace obcí Písečná byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 531 500 18 468 380 1 918 790 1 918 790 0
z toho:
- obcím 1 954 500 15 393 380 1 630 290 1 630 290 0
- vysokým školám 277 000 2 0 138 500 138 500 0
- spolkům 300 000 1 75 000 150 000 150 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 12 projektů v celkové částce 1.496 tis. Kč. Zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje rozhodlo navýšit dotační program o 531 tis. Kč, a to převodem z akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoje investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“. Díky tomuto převodu a použití nerozdělené částky vyčleněné na tento dotační program mohlo být podpořeno 8 náhradních projektů předložených obcemi v celkové výši 1.036 tis. Kč. V průběhu roku 2014 dva příjemci odstoupili od smlouvy a 2 projekty tudíž nebyly realizovány. Při realizaci zbývajících 10 projektů bylo na 2. splátky dotací v průběhu roku 2014 vyplaceno celkem 468 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 283 tis. Kč určené na úhradu 2. splátek dotací 4 projektů byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2009 a 2012 – 2013 byla podpora výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd formou účelových dotací v rámci veřejné soutěže, zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů, podpora talentovaných studentů bakalářského studia vysokých škol prostřednictvím poskytování stipendií, podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia, podpora spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2009 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 749 000 9 0 18 758 500 18 463 266 295 234
z toho:
- vysokým školám 11 123 000 6 0 10 132 500 10 132 500 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 487 000 1 0 3 487 000 3 191 766 295 234
- příspěvkovým organizacím státu 5 139 000 2 0 5 139 000 5 139 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/403 ze dne 14. 10. 2009 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 9 projektů v celkové částce 19.749 tis. Kč, přičemž 8 projektů bylo vypořádáno do konce roku 2010. U 1 projektu „Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v MSK“ byl usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2222 ze dne 5. 9. 2012 prodloužen termín realizace projektu do 31. 12. 2014, finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč, určené k úhradě 2. splátky dotace Slezské univerzitě v Opavě na tento projekt byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Z důvodu schváleného prodloužení realizace zbývajícího projektu do 31. 12. 2014 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2012 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 247 600 39 1 547 600 17 496 142 17 361 222 134 921
z toho:
- vysokým školám 7 229 000 11 495 000 6 987 991 6 853 071 134 921
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 617 600 23 972 600 8 400 866 8 400 866 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 160 000 1 80 000 160 000 160 000 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 70 000 1 0 70 000 70 000 0
- příspěvkovým organizacím státu 1 555 500 2 0 1 302 787 1 302 787 0
- veřejným výzkumným institucím 615 500 1 0 574 498 574 498 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2116 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 41 projektů v celkové částce 19.178 tis. Kč a usnesením č. 2/147 ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci 1 projektu ve výši 70 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/584 ze dne 19. 12. 2013 byly s 6 žadateli uzavřeny dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace, na základě kterých byla nově stanovena lhůta pro poskytnutí 2. splátek dotací. V rámci dotačního programu bylo realizováno celkem 39 projektů, neboť 2 žadatelé (PTS Josef Solnař, s.r.o. a Measurement Technic Moravia Ltd.) od realizace celkem 3 projektů odstoupili. V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 1.548 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly poskytnuty dotace v rámci několika dotačních titulů. Nejvíce dotací bylo poskytnuto v rámci inovačních voucherů, což jsou projekty, které realizují na základě smlouvy o poskytnutí znalostí vysoké školy nebo výzkumné organizace ve spolupráci s malými a středními podniky, které jsou příjemci dotací. Realizace projektů pomohla ke zvýšení konkurenceschopnosti zejména tím, že došlo k inovaci produktů, procesů a služeb, zároveň došlo k navázání spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou.

V rámci dotačního titulu 1 byly realizovány projekty vysokých škol, jejichž cílem bylo zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných v Moravskoslezském kraji, v rámci dotačního titulu 5 byly realizovány projekty, jejichž předmětem byla podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia. V rámci dotačního titulu 4 byly podporovány výzkumné a vývojové aktivity v oborech technických, přírodních, lékařských a společenských věd, realizovány byly projekty typově různorodé, např. projekt Fakultní nemocnice Ostrava „Stanovení rizik akutního poškození ledvin u závažně a kriticky nemocných dětí“ nebo projekt Ostravské univerzity v Ostravě „Kolorektální karcinom - molekulárně genetická analýza vybraných genů“.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 26 473 960 12 2 553 547 16 433 618 16 433 565 53
z toho:
- vysokým školám 24 107 500 9 1 453 408 14 067 158 14 067 105 53
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 719 360 1 331 593 719 360 719 360 0
- příspěvkovým organizacím státu 988 700 1 494 350 988 700 988 700 0
- veřejným výzkumným institucím 658 400 1 274 196 658 400 658 400 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/447 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 10 projektů v celkové částce 24.764 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 28/2145 ze dne 5. 11. 2013 rozhodla navýšit tento dotační program o částku 1.710 tis. Kč převodem finančních prostředků z rezervy určené na mimořádné akce a na akce s nedořešeným financováním. Díky tomuto převodu byly ještě v roce 2013 podpořeny 2 náhradní projekty.

V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 2.554 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 10.000 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Jelikož termín ukončení realizace jednotlivých projektů v rámci dotačních titulů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na vytvoření koncepčních strategických dokumentů pro programové období Evropské unie 2014 – 2020 s vlivem na rozvoj venkova prostřednictvím poskytování neinvestičních a investičních dotací místním akčním skupinám, které jsou aktivně zapojeny v Programu rozvoje venkova, Osa IV. LEADER. Tyto skupiny jsou tvořeny ze zástupců veřejné správy a ze zástupců neziskového sektoru, podnikatelské sféry a zemědělců.

Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2012 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 265 700 8 0 1 265 700 1 131 426 134 274
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 319 600 2 0 319 600 206 326 113 274
- spolkům 786 200 5 0 786 200 765 200 21 000
- zájmovým sdružením právnických osob 159 900 1 0 159 900 159 900 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 8 projektů v celkové částce 1.266 tis. Kč. Finanční prostředky na pokrytí dotací byly převedeny usnesením rady kraje č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012 z dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ a dotace byly poskytnuty v plné výši v průběhu roku 2012.

Vzhledem ke zpoždění tvorby metodiky pro tvorbu strategických dokumentů pro programové období Evropské unie 2014 – 2020 ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR nemohl být původní termín realizace projektů 31. 12. 2013 dodržen, a tak zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/438 ze dne 19. 9. 2013 o prodloužení termínu realizace všech projektů do 31. 12. 2014, kdy byl program ukončen.

Místní akční skupiny jsou nástrojem pro implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově. Pro nové programové období 2014 – 2020 musí místní akční skupiny splnit požadované standardy, kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Důležitým dokumentem pro splnění standardů je tzv. integrovaná strategie rozvoje území v působnosti místních akčních skupin. Dotační program přispěl k realizaci projektů osmi místních akčních skupin (MAS Hlučínsko o.s., MAS Regionu Poodří o.s., Rýmařovsko, o.p.s., MAS Pobeskydí, z.s.p.o., Rozvoj Krnovska o.p.s., MAS Opavsko, MAS Nízký Jeseník, o.s., MAS Hrubý Jeseník) na území Moravskoslezského kraje zaměřených právě na vytvoření kvalitního strategického dokumentu vypracovaného v souladu s podmínkami Národního strategického plánu LEADER 2014+.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 944 500 28 4 416 293 9 645 493 9 502 493 143 000
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 10 944 500 28 4 416 293 9 645 493 9 502 493 143 000

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 30 projektů v celkovém objemu 10.944,5 tis. Kč. Po uzavření smluv s příjemci bylo vyplaceno 5.022 tis. Kč; 2 projekty nebyly realizovány, dále 1 příjemce odstoupil od smlouvy a finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč vrátil zpět do rozpočtu kraje a 1 žadatel od projektu odstoupil před podepsáním smlouvy. Z toho důvodu mohly být poskytnuty dotace 2 náhradním žadatelům ve výši 347 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 4.416 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 963 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory vzniku a rozvoje začínajících inovativních podniků v Moravskoslezském kraji, v podnikatelských inkubátorech, vědeckotechnických parcích a podnikatelských a inovačních centrech a za účelem podpory studentů a absolventů středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem.

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 575 271 10 278 136 278 136 278 136 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 49 700 1 24 850 24 850 24 850 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 525 571 9 253 286 253 286 253 286 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/588 ze dne 19. 12. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 408 tis. Kč; 1 žadatel od projektu odstoupil před podepsáním smlouvy. V návaznosti na usnesení rady kraje č. 25/1917 ze dne 19. 9. 2013, kterým byl termín výzvy dotačního programu prodloužen do 30. 6. 2014, byly finanční prostředky vyčleněné na podporu start ups ve výši 1.000 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2014. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/970 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci dalších 3 projektů v objemu 168 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 bylo na úhradu 1. splátek vyčerpáno 278 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 297 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že byl prodloužen termín výzvy a termín realizace schválených projektů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Dotační programy vyhlášené v roce 2014

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 13 124 400 66 6 272 846 6 272 846 0
z toho:
- obcím 11 111 100 52 5 307 296 5 307 296 0
- dobrovolným svazkům obcí 2 013 300 14 965 550 965 550 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v celkové výši 8.000 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 44 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Vzhledem k tomu, že 2 dobrovolné svazky obcí od poskytnutí dotací v celkové výši 232 tis. Kč odstoupily a díky použití úspory vzniklé v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ ve výši 18 tis. Kč, mohl být podpořen 1 náhradní projekt ve výši 250 tis. Kč předložený obci Krásná.

Rada kraje svým usnesením č. 57/4560 ze dne 11. 12. 2014 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 4.205 tis. Kč z dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“. Díky tomuto převodu a úspoře ve výši 669 tis. Kč při realizaci některých projektů v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ vyhlášeného v letech 2011 - 2013 bylo ještě v roce 2014 podpořeno 23 náhradních projektů v celkové výši 4.874 tis. Kč předložených obcemi Moravskoslezského kraje.

V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 6.273 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 6.581 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

Rada kraje usnesením č. 57/4551 ze dne 11. 12. 2014 vyhlásila dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014“ ke dni 15. 12. 2014 a schválila podmínky dotačního programu.

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory klastrových organizací a vysokých škol prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Komunitárních programů 2014 – 2020, programu Horizont 2020, programů ERA-Net (European Research Area Network), Eureka, Kontakt II, Gesher, a programů TA ČR –ALFA, GAMA, DELTA, EPSILON.

Na tento dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč, které byly v plné výši účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Dotační program byl vyhlášen s cílem zapojit zahraniční vědecké pracovníky nebo české vědecké pracovníky, působící dlouhodobě v zahraničí do vědeckých projektů realizovaných v Moravskoslezském kraji výzkumnými týmy v přírodovědných, matematicko-fyzikálních, medicínských, technických a společenskovědních oborech, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací (dotační titul 1), podpořit výzkumné a vývojové aktivity formou poskytování účelových dotací v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy (dotační titul 2) a podpořit talentované studenty doktorského studia a absolventů tohoto studia (dotační titul 3).

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 24 980 400 17 13 556 650 13 556 650 0
z toho:
- vysokým školám 21 115 500 9 11 624 200 11 624 200 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 395 500 1 197 750 197 750 0
- obecně prospěšným společnostem 638 500 2 319 250 319 250 0
- spolkům 338 200 1 169 100 169 100 0
- příspěvkovým organizacím státu 1 230 000 2 615 000 615 000 0
- veřejným výzkumným institucím 1 262 700 2 631 350 631 350 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/969 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 17 projektů v celkové částce 24.980 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 13.557 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 11.424 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Jelikož termín ukončení realizace jednotlivých projektů v rámci dotačního titulu 2 byl stanoven do 31. 8. 2015 a u dotačního titulu 1 do 31. 12. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje (inovační vouchery) a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 401 300 40 4 259 050 4 259 050 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 12 401 300 40 4 259 050 4 259 050 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/864 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 38 projektů v celkovém objemu 9.896 tis. Kč, dále usnesením č. 12/1063 ze dne 11. 12. 2014 zastupitelstvo kraje rozhodlo podpořit další projekty v rámci dotačního programu poskytnutím neinvestičních dotací na realizaci 9 projektů v celkovém objemu 2.506 tis. Kč.

Po uzavření smluv s příjemci bylo vyplaceno 4.361 tis. Kč, 1 příjemce odstoupil od smlouvy a finanční prostředky ve výši 102 tis. Kč vrátil zpět do rozpočtu kraje, další žadatele odstoupili od realizace 6 projektů před podepsáním smlouvy.

Finanční prostředky určené na poskytnutí dotací na realizaci 9 projektů ve výši 2.506 tis. Kč a na úhradu 2. splátek dotací ve výši 4.163 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014

Rada kraje usnesením č. 44/3314 ze dne 27. 5. 2014 vyhlásila dotační program „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ a schválila podmínky dotačního programu.

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory vzniku a rozvoje začínajících inovativních podniků v Moravskoslezském kraji, v podnikatelských inkubátorech, vědeckotechnických parcích a podnikatelských a inovačních centrech a za účelem podpory studentů a absolventů středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1068 ze dne 11. 12. 2014 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 1.601 tis. Kč, tyto prostředky byly v plné výši účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace schválených projektů byl stanoven do 30. 9. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly pro rok 2014 rozpočtovány finanční prostředky na dotační programy zaměřené na úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu turistických informačních center, podporu turistických oblastí a podporu technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v celkové výši 16.526 tis. Kč. Skutečné výdaje na tyto programy v průběhu roku 2014 činily 8.514 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, u kterých byly finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 6.596 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2011 - 2013

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 953 800 20 60 871 2 968 531 1 531 588 1 436 944
z toho:
- obcím 244 000 2 0 146 400 23 026 123 374
- spolkům 722 000 6 0 433 200 113 575 319 625
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 140 700 3 60 871 680 671 369 681 310 991
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 847 100 9 0 1 708 260 1 025 306 682 954

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/473 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 4.954 tis. Kč, 1 žadatel odstoupil od realizace projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras na Ondřejníku“, smlouva s ním nebyla uzavřena a dotace nebyla poskytnuta.

V roce 2014 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 61 tis. Kč na úhradu 2. splátky dotace u 1 projektu, celkem bylo v rámci dotačního programu za zimní sezónu 2013/2014 poskytnuto 2.969 tis. Kč na 20 projektů. Díky mírným klimatickým podmínkám, které v zimní sezóně 2013/2014 panovaly a které neumožňovaly provádění zimní údržby lyžařských běžeckých tratí v plném rozsahu vzhledem k nedostatečné sněhové pokrývce, bylo do rozpočtu kraje vráceno 1.437 tis. Kč, čerpáno bylo 1.532 tis. Kč.

Dotační program podpořil zkvalitnění infrastruktury služeb v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, inicioval zájem provozovatelů lyžařských areálů, horských chat a jiných zařízení rozšířit služby pro návštěvníky Beskyd a Jeseníků. V rámci programu bylo podpořeno přibližně 777 km běžeckých lyžařských tras, délka upravovaných kilometrů tras se oproti minulému roku zvýšila.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tras se nachází v blízkosti lyžařských areálů, návštěvníci mohou využívat doprovodných služeb;
 • upravované lyžařské běžecké trasy včetně orientačních tabulí, další doplňkového inventáře a publicity (letáky apod.) podporují zvýšení návštěvnosti zimních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení a tím také celkovou návštěvnost kraje;
 • značení prováděné v rámci úpravy lyžařských běžeckých tras zajišťuje dobrou orientaci a bezpečnost běžkařů;
 • dochází ke zlepšení propagace moravskoslezských hor a zimních sportů v našem kraji nejen z důvodu finanční podpory v rámci dotačního programu, ale také z důvodu vydávání a distribuce map obsahujících popis lyžařských běžeckých tras, jejich okolí a doprovodných informací a provozování orientačně-informačního systému na webových stránkách kraje www.msregion.cz.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 423 900 26 217 698 1 386 427 1 386 027 400
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 267 800 23 186 878 1 230 727 1 230 727 0
- obecně prospěšným společnostem 42 800 1 8 560 42 800 42 800 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 113 300 2 22 260 112 900 112 500 400

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/346 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 26 projektů v celkovém objemu 1.424 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 1.169 tis. Kč na poskytnutí 1. splátek dotací (u některých projektů obou splátek dotací) byly převedeny příjemcům do konce roku 2013, finanční prostředky ve výši 218 tis. Kč na poskytnutí 2. splátek dotací pak v termínu do 30. 6. 2014. Celkem bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto 1.386 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek TIC včetně jazykových mutací,
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • navigační systémy (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vzdělávání zaměstnanců TIC (jazykové kurzy, kurzy práce na PC – programy pro TIC),
 • propagační materiály tištěné i elektronické,
 • úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2013.

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, jako jsou mapy, brožury apod., přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou dobudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti mikroregionů, v oblasti vodácké turistiky a v lázeňských obcích.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2011 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 931 300 9 500 000 4 636 062 4 636 062 0
z toho:
- obcím 5 820 300 7 500 000 3 528 040 3 528 040 0
- dobrovolným svazkům obcí 111 000 1 0 110 998 110 998 0
- spolkům 1 000 000 1 0 997 024 997 024 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 6.931 tis. Kč, 2 projekty „Vyhlídková věž“ a „Rozhledna na Ovčím vrchu“ nebyly realizovány. V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno 500 tis. Kč, finanční prostředky určené na poskytnutí 2. splátky dotace ve výši 500 tis. Kč na projekt „Elektromobil s příslušenstvím pro účely turistiky, propagace, osvěty a veřejné dopravy“ byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 12. 2014, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2012 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 531 600 26 1 251 110 8 385 251 8 383 781 1 470
z toho:
- obcím 4 674 900 15 0 4 345 070 4 343 600 1 470
- dobrovolným svazkům obcí 725 000 3 0 644 550 644 550 0
- spolkům 1 564 700 4 751 110 1 289 593 1 289 593 0
- obecně prospěšným společnostem 86 800 1 0 79 385 79 385 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 480 200 3 500 000 2 026 653 2 026 653 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 27 projektů v celkovém objemu 10.532 tis. Kč, 1 projekt „Podpora příjezdové turistiky do MSK“ nebyl realizován. V roce 2014 bylo vyplaceno 1.251 tis. Kč, finanční prostředky určené na poskytnutí 2. splátek dotací ve výši 655 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace zbývajících projektů byl stanoven do 31. 10. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 575 000 26 825 307 2 036 438 2 036 438 0
z toho:
- obcím 735 500 13 236 025 525 025 525 025 0
- dobrovolným svazkům obcí 970 500 3 457 800 943 050 943 050 0
- spolkům 204 200 4 67 500 155 650 155 650 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 533 700 5 42 099 325 280 325 280 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 131 100 1 21 883 87 433 87 433 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/474 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací na realizaci 28 projektů v celkovém objemu 2.575 tis. Kč, 2 projekty nebyly realizovány. V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 825 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 417 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 5. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Dotační programy vyhlášené v roce 2014

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 085 500 19 1 714 200 1 714 200 0
z toho:
- obcím 630 200 4 356 100 356 100 0
- spolkům 568 600 5 341 160 341 160 0
- podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 430 000 2 258 000 258 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 456 700 8 758 940 758 940 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/982 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 3.086 tis. Kč.

Realizace projektů v rámci dotačního programu se vztahuje vždy na jednu zimní sezónu, tzn. přelom roku 2014 a 2015. V závěru roku 2014 bylo vyplaceno celkem 1.714 tis. Kč, druhá část splátek dotací v předpokládané výši 1.235 tis. Kč bude vyplacena po předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování v první polovině roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 4. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 370 800 24 1 115 852 1 098 624 17 228
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 218 700 21 994 172 976 944 17 228
- dobrovolným svazkům obcí 34 000 1 27 200 27 200 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 118 100 2 94 480 94 480 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/889 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 1.371 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 1.116 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 217 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015, zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. naučné stezky, cyklostezky, běžecké a in-line stezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci mikroregionů, podpora příjezdové turistiky.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 729 000 17 2 464 500 2 464 500 0
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 100 000 1 100 000 100 000 0
- spolkům 1 292 800 6 696 400 696 400 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 542 800 7 1 271 400 1 271 400 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 599 500 2 299 750 299 750 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 193 900 1 96 950 96 950 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/983 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.729 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 2.465 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 2.264 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 30. 9. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

Program na podporu technických atraktivit

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům, spočívající v modernizaci zázemí určeného turistům (např. zlepšení sociálního zázemí, umístění odpočívacích míst, pořízení odpadkových košů).

Program na podporu technických atraktivit pro rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 678 300 12 364 214 364 214 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 299 700 2 59 880 59 880 0
- spolkům 173 200 2 93 434 93 434 0
- zájmovým sdružením právnických osob 140 000 1 0 0 0
- obcím a jejich organizacím 200 000 1 0 0 0
- příspěvkovým organizacím kraje 299 500 2 60 000 60 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 290 900 2 90 900 90 900 0
- příspěvkovým organizacím státu 275 000 2 60 000 60 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/888 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací na realizaci 5 projektů v celkovém objemu 491 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 56/4477 ze dne 25. 11. 2014 rozhodla navýšit finanční prostředky na dotační program o 515 tis. Kč. Usnesením č. 12/1088 ze dne 11. 12. 2014 zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací v rámci 2. kola dotačního programu na realizaci dalších 7 projektů v celkovém objemu 1.188 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 bylo vyplaceno celkem 364 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 1.308 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 30. 10. 2015, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2015.

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 vyčleněno 10.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 11.653 tis. Kč, příjemcům bylo vyplaceno 11.455 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byla organizacemi vrácena částka ve výši 198 tis. Kč. Všechny programy byly jednoleté a byly vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020,
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2012 – 2016,
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014,
 • Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb),
 • Strategie protidrogové politiky kraje na období 2011 – 2014,
 • Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2011 – 2014.

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program protidrogové politiky kraje na rok 2014

Dotační program byl určen poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby závislé na drogách nebo jiných návykových látkách a pro podporu jejich rodin a blízkých. Konkrétně se jednalo o kontaktní centra, terénní programy, léčebné a resocializační programy a programy odborného sociálního poradenství a následné péče.

Program protidrogové politiky kraje na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 300 000 9 2 300 000 2 300 000 0
z toho:
- spolkům 310 000 1 310 000 310 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 990 000 8 1 990 000 1 990 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 1.800 tis. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k navýšení rozpočtu na 2.300 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 10 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.491 tis. Kč. Na základě doporučení Sociálního výboru rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/943 z 11. 9. 2014 o poskytnutí účelových dotací v celkové výši 2.300 tis. Kč na realizaci 9 projektů u 4 příjemců.

V rámci dotačního programu byly všemi projekty podpořeny sociální služby v oblasti protidrogové prevence.

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje, podpory realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), včetně podpory poskytování krizové pomoci, podpory zřizování a rozvoje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpory aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpory sdílené a neformální péče o děti a mládež, včetně podpory aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, podpory dobrovolnictví v sociálních službách a zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.

Program rozvoje sociálních služeb včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 500 000 21 1 500 000 1 367 000 133 000
z toho:
- spolkům 900 000 12 900 000 817 000 83 000
- církvím a náboženským společnostem 200 000 4 200 000 150 000 50 000
- obecně prospěšným společnostem 400 000 5 400 000 400 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 1.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 43 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.128 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/690 z 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 1.500 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 133 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Největší měrou byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci, zřizování a rozvoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a aktivity a služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče a v neposlední řadě sdílená a neformální péče o děti a mládež. Dále byly projekty zaměřeny na podporu rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje a podporu dobrovolnictví v sociálních službách.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně podpory zaměřené na zahájení a rozvoj sociálního podnikání, aktivit souvisejících se začleňováním osob s autismem a s poruchami autistického spektra, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, podpory doplňkové specializované dopravy.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 794 800 17 1 794 800 1 570 354 224 446
z toho:
- právnickým osobám 461 300 3 461 300 265 000 196 300
- spolkům 267 000 3 267 000 239 854 27 146
- církvím a náboženským společnostem 465 500 5 465 500 464 500 1 000
- obecně prospěšným společnostem 601 000 6 601 000 601 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 1.800 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 32 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.173 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů 11 organizacím v celkovém objemu 1.795 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 224 tis. Kč.

Program pro osoby se zdravotním postižením byl zaměřen na finanční podporu projektů realizujících specifická opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Třemi projekty kraj podpořil vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Šesti projekty bylo podpořeno pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením. Dalších osm podpořených projektů bylo zaměřeno na podporu rozvoje podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sociálního podnikání, na podporu zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením a na podporu aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním a na podporu osob s autismem a poruchami autistického spektra.

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby tj. pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (např. nákup kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.) a na opravy a udržování potřebných k zajištění základních činností poskytovaných služeb zaměřených na potřeby klientů sociálních služeb a dále na pořízení nového nebo ojetého automobilu sloužícího pro potřeby poskytované služby.

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 229 400 40 4 229 400 3 971 231 258 169
z toho:
- spolkům 715 600 7 715 600 630 600 85 000
- církvím a náboženským společnostem 2 358 500 21 2 358 500 2 189 342 169 158
- obecně prospěšným společnostem 1 155 300 12 1 155 300 1 151 289 4 011

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na tento program vyčleněno 3.000 tis. Kč., v průběhu roku byl rozpočet upraven na 4.229 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 62 žádostí v celkové výši 6.950 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/943 ze dne 11. 9. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 28 žadatelům na realizaci 40 projektů sociálních služeb v celkové výši 4.229 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 258 tis. Kč.

Schválená dotace byla použita pro potřeby klientů registrovaných sociálních služeb na zlepšení materiálně-technického zabezpečení nebo opravy potřebné k zajištění základních činností poskytovaných služeb. Dále dotace sloužila na pořízení nového nebo ojetého automobilu za účelem zlepšení dostupnosti poskytovaných sociálních služeb a zajištění možnosti dopravy uživatelů sociálních služeb v rámci aktivizačních činností, které podpořili jejich začlenění do běžného společenského prostředí.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů zaměřených na sociální začleňování dětí a mladistvých, kteří se dopustili protiprávního jednání, podporu resocializačních programů zaměřených na sociální začleňování dospělých pachatelů a podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 500 000 11 500 000 454 294 45 706
z toho:
- spolkům 98 700 2 98 700 98 700 0
- církvím a náboženským společnostem 112 500 3 112 500 111 560 940
- obecně prospěšným společnostem 288 800 6 288 800 244 034 44 766

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 15 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 655 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 11 projektů u 11 organizací v celkovém objemu 500 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení části dotace ve výši 46 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně - patologických jevů na území kraje. Kraj podpořil 6 projekty letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Třemi projekty podpořil vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností. Dvěma projekty byly podpořeny i projekty zaměřené na programy realizované ve spolupráci s Probační a mediační službou, zaměřené na mladistvé nebo dospělé pachatele trestných činů.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen na podporu komunitní práce a aktivit zvyšujících kvalitu a dostupnost bydlení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 598 100 9 538 100 493 322 44 778
z toho:
- spolkům 60 000 1 60 000 60 000 0
- církvím a náboženským společnostem 178 800 3 178 800 178 800 0
- obecně prospěšným společnostem 359 300 5 299 300 254 522 44 778

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 600 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 12 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 718 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 10 projektů 9 organizací v celkovém objemu 598 tis. Kč. Organizace Romodrom o. p. s. ve stanoveném termínu neuzavřela s krajem smlouvu, tudíž jí dotace ve výši 60 tis. Kč nebyla poskytnuta, pořadník náhradníků nebyl stanoven. Skutečně bylo podpořeno 9 projektů v celkové výši 538 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení části dotace ve výši 45 tis. Kč.

Cílem programu je prostřednictvím komunitní práce a dalších aktivit řešit a mírnit následky sociálního vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit formou finanční podpory projektů realizovaných na území Moravskoslezského kraje. Pěti projekty kraj podpořil realizaci preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit (např. zvyšování finanční gramotnosti, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit s ohledem na využitelnost v běžném životě, aktivity zaměřené na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách MSK apod.). Čtyřmi projekty byla podpořena komunitní práce a aktivity zvyšující kvalitu a dostupnost bydlení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách MSK.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 790 800 9 790 800 783 199 7 601
z toho:
- spolkům 50 000 1 50 000 50 000 0
- obecně prospěšným organizacím 157 800 3 157 800 150 199 7 601
- církvím a náboženským společnostem 389 600 3 389 600 389 600 0
- obcím a jejich organizacím 193 400 2 193 400 193 400 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 800 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 34 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.685 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 9 projektů u 8 organizací v celkové výši 791 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků výši 8 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny zejména na pořízení pomůcek pro alternativní komunikaci a zařízení usnadňující hygienu, mobilitu a intimitu uživatelů a úpravy prostor směřujících k odstraňování architektonických bariér. Dále byly projekty zaměřeny na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V roce 2014 byly v odvětví školství na vyhlášené dotační programy vyčleněny ve schváleném rozpočtu finanční prostředky v celkové výši 13.000 tis. Kč. Realizováno bylo celkem pět níže uvedených programů, z toho dva víceleté. Jeden byl vyhlášen v roce 2013 na školní rok 2013/2014 a jeden byl vyhlášen v roce 2014 na školní rok 2014/2015.

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2013

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2013/2014 za účelem podpory školních ekologických projektů a dalších akcí zaměřených na ekologické vzdělávání a výchovu, na podporu výzkumné a průzkumné činnosti, na monitoring životního prostředí, na podporu vzájemné spolupráce mezi školami a další.

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 998 200 15 0 998 200 961 370 36 830
z toho:
- obcím a jejich organizacím 430 400 7 0 430 400 424 813 5 274
- příspěvkovým organizacím kraje 567 800 8 0 567 800 536 557 31 556

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/418 ze dne 19. 9. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 998 tis. Kč, v rámci závěrečného vyúčtování projektů bylo vráceno 37 tis. Kč.

Schválené projekty v rámci výše uvedeného dotačního programu podpořily oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nejen na školách, ale i u veřejnosti. Projekty byly zaměřeny na monitoring životního prostředí, žákovské konference, ekologické aktivity pro žáky i jejich rodiče atd.

Dotační programy vyhlášené v roce 2014

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015

Dotační program byl vyhlášen na podporu aktivit, které jsou součástí dlouhodobého a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směrují osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 000 000 19 1 000 000 1 000 000 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 50 500 2 50 500 50 500 0
- spolkům 156 500 2 156 500 156 500 0
- obcím a jejich organizacím 624 500 12 624 500 624 500 0
- příspěvkovým organizacím kraje 168 500 3 168 500 168 500 0

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 10/839 ze dne 12. 6. 2014 byly v rámci dotačního programu schváleny a poskytnuty dotace v celkové výši 1.000 tis. Kč na podporu 19 projektů. Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 31. 8. 2015 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2015.

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory významných krajských, celostátních a mezinárodních sportovních akcí s přínosem pro Moravskoslezský kraj pořádaných subjekty zajišťujícími tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost.

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 000 000 51 8 000 000 7 900 234 99 766
z toho:
- spolkům 7 941 800 50 7 941 800 7 842 034 99 766
- obcím a jejich organizacím 58 200 1 58 200 58 200 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 295 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 37.055 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/668 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 51 projektů v celkovém objemu 8.000 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly z důvodu nerealizování jednoho projektu poskytnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč schválenému náhradnímu příjemci.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny významné krajské a mezinárodní sportovní akce, např. Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2014, Družební mezistátní utkání družstev mládeže Moravskoslezského kraje a Slezského vojevodství v tenise, Celoroční systematická sportovní činnost dětí a mládeže v basketbalovém klubu TJ Gymnázium Hladnov, Sejdeme se na žíněnce – mezinárodní turnaje v bojových sportech 2014, XVI. ročník mezinárodního turnaje v ragby vozíčkářů Ostrava Cup 2014, Czech Dance Open Ostrava 2014 – Latin+Standard, Finále Mistrovství České republiky mladších žáků v hokejbalu, Žijeme biatlonem – celoroční příprava dětí a mládeže, 3. ročník Memoriálu Jiřího Rašky ve skoku na lyžích, 35. ročník Turnajů šachových nadějí, Celoroční činnost Handicap sport clubu Havířov, Mezinárodní fotbalový turnaj žáků do 11 let Memoriál Evžena Hadamczika a další.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a podpory zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 26 2 000 000 1 877 836 122 164
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 100 000 1 100 000 100 000 0
- spolkům 1 544 500 21 1 544 500 1 422 336 122 164
- obcím a jejich organizacím 355 500 4 355 500 355 500 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 64 žádostí s celkovou požadovanou částkou 5.059 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/669 ze dne 27. 2. 2014 byly schváleny dotace 26 subjektům v úhrnné výši 2.000 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím neziskových organizací, např. akce Možnost vzdělávání i pro zrakově postižené. V oblasti využití volného času dětí a mládeže byly podpořeny akce, které nabízely dětem a mládeži smysluplné trávení jejich volného času, např. Skauting v Moravskoslezském kraji, Volný čas dětem mládeži, Akce pro turistickou mládež, Rok v centru volného času Mozaika, Materiálně technické zabezpečení letních příměstských táborů v Ostravě, Podpora činnosti mladých hasičů a mnohé další.

Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory sportovních aktivit a turnajů rekreačního charakteru pro širokou veřejnost realizovaných na území Moravskoslezského kraje, ale mimo území města Ostravy.

Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto celkem *) čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 27 2 030 000 1 992 163 37 837
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 229 500 3 229 500 222 464 7 036
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 179 500 2 179 500 179 500 0
- spolkům 1 362 000 19 1 392 000 1 361 199 30 801
- obcím a jejich organizacím 229 000 3 229 000 229 000 0

*) V důsledku opětovného použití finančních prostředků (vratky ve výši 30 tis. Kč) na dotaci pro jednoho náhradníka dochází k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla původně schválená výše pro dotační program

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 70 žádostí s celkovou požadovanou částkou ve výši 5.683 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 8/667 ze dne 27. 2. 2014 bylo podpořeno 27 projektů, např. akce Výcvikový tábor a turnaje pro širokou veřejnost ve stolním tenise, Šance pro život; bezpečné inline bruslení, 19. ročník Běhu o nejrychlejšího Opaváka, Lašská cyklistická liga, Vodní lyžování a wakeboarding pro všechny, Orientačně rekreační závod na elektrokolech, Sport napříč generacemi a další.

3.1.7 Dotační program v odvětví územního plánování a stavebního řádu

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2009

Program podpory tvorby územních plánů obcí

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na zpracování územních plánů obcí tak, aby celé území kraje bylo pokryto aktuálními územními plány.

Program podpory tvorby územních plánů obcí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2009 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 781 380 24 1 307 200 5 773 400 5 773 400 0
z toho:
- obce a jejich organizace 5 781 380 24 1 307 200 5 773 400 5 773 400 0

Rada kraje rozhodla usnesením č. 12/682 ze dne 1. 4. 2009 vyhlásit dotační program „Program podpory tvorby územních plánů obcí“ a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Cílem bylo dosažení takového stavu, aby každá obec na území kraje měla možnost čerpat podporu na pořízení územního plánu, ať už z Integrovaného operačního programu nebo krajského dotačního programu. Dle tehdy platného znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. musely být územně plánovací dokumentace obcí, schválené před 1. lednem 2007, upraveny, projednány a vydány do 31. 12. 2015, jinak pozbývají platnosti. Od 1. 1. 2013 byla novelou stavebního zákona prodloužena tato lhůta do 31. 12. 2020.

Žádosti o dotace byly schvalovány průběžně a po dobu trvání programu bylo v letech 2009 až 2012 podáno a zastupitelstvem kraje schváleno celkem 24 žádostí. Nevyčerpané finanční prostředky daného roku byly vždy převáděny do rozpočtu roku následujícího. V rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na tento dotační program vyčleněno 1.307 tis. Kč. Jednalo se o účelové převody nedočerpaných prostředků roku 2013. Celkem bylo v roce 2014 vyplaceno 1.307 tis. Kč na pořízení 5 územních plánů a program byl ukončen.

3.1.8 Dotační program v odvětví zdravotnictví

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zdravotní, ošetřovatelské a hospicové péče. Jednalo se o činnosti, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví, zachování nebo navrácení soběstačnosti, zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Dále projekty zaměřené na vybavení půjčoven a opraven kompenzačních pomůcek.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 681 400 12 681 400 673 300 8 100
z toho:
- spolkům 71 100 1 71 100 63 000 8 100
- obecně prospěšným společnostem 141 300 3 141 300 141 300 0
- církvím a náboženským společnostem 469 000 8 469 000 469 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 18 žádostí, 6 žádostí nesplňovalo podmínky programu a byly vyřazeny z dalšího hodnocení. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/672 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 9 žadatelům na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 681 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyplaceny jednorázově po podpisu smlouvy a v rámci finančního vypořádání bylo vráceno 8 tis. Kč.

Příjemci dotací byly nestátní neziskové organizace, tj. obecně prospěšné společnosti, spolky, církevní a náboženské organizace. Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené poskytování hospicové péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče, na pořízení zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek.

3.1.9 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Na dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly na rok 2014 ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky v objemu 35.000 tis. Kč. Zejména navýšením prostředků rozpočtu dotačního programu Drobné vodohospodářské akce o nevyčerpané dotace z roku 2012 a 2013 a o finanční prostředky v Programu na podporu výměny starých kotlů došlo v průběhu roku k navýšení na částku 79.395 tis. Kč. Část nevyplacených, ale smluvně vázaných finančních prostředků byla převedena do rozpočtu kraje na rok 2015.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2011 až 2014

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program byl vyhlášen v roce 2013 s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro rok 2013 byla předmětem podpory výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu v obcích s trvale bydlícím počtem obyvatel nižším než 2.000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem obyvatel do 5.000. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2014. Dotace v rámci tohoto programu je poskytována ve výši max. 75 % uznatelných nákladů, tj. nákladů na stavební a technologické části staveb.

Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 362 760 11 2 439 315 14 218 875 14 218 875 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 17 362 760 11 2 439 315 14 218 875 14 218 875 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/173 ze dne 21. 3. 2013 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 14.848 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly v roce 2013 průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. Ke dni 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno celkem 11.780 tis. Kč, ukončeno a vyúčtováno bylo 9 projektů, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.220 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2014 k úhradě zbývajícího projektu a k poskytnutí dotace schválenému náhradnímu žadateli. Ke dni  31. 12. 2014 byly ukončeny a vyúčtovány všechny projekty a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 781 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2015 z důvodu zachování účelovosti finančních prostředků v rámci dotačního programu.

Dotační program současně zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jedním ze základních požadavků směrnice je zajistit, aby odpadní vody vstupující do sběrných systémů v aglomeracích menších než 2000 ekvivalentních obyvatel byly před vypouštěním podrobeny „přiměřenému čištění“. Projekty s nejvyšší finanční podporou byly „Vodovod Návsí - lokalita Záhoří“ v obci Návsí (3.216 tis. Kč), „Rekonstrukce a dostavba zdrojů pitné vody II. etapa“ v obci Mosty u Jablunkova (2.824 tis. Kč) a „Kanalizace v obci Staré Město, ul. Na Baštici - II. etapa“ v obci Staré Město (2.515 tis. Kč).

Program na podporu výměny kotlů

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem je v době neustálého zvyšování nákladů na vytápění i při používání méně ekologických paliv co nejméně zatěžovat ovzduší.

Program na podporu výměny kotlů (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2012 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 135 845 000 1 531 35 936 275 66 705 145 66 705 145 0
z toho:
- nepodnikajím fyzickým osobám 135 845 000 1 531 35 936 275 66 705 145 66 705 145 0

Dotační program na podporu výměny kotlů je financován prostřednictvím Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 zejména pro tyto účely a je veden mimo rozpočet kraje. Finanční prostředky na poskytnutí dotací v programu jsou zapojovány do rozpočtu kraje až po samotné realizaci a kontrole podpořeného projektu.

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011 pouze pro Moravskoslezský kraj, program je víceletý a je realizován na základě postupně vyhlašovaných výzev (do vyčerpání alokace jednotlivých výzev). Program byl vyhlášen ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí pod názvem „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“, který byl změněn usnesením rady kraje č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 a nově nazván jako „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“.

Dne 1. 6. 2013 vyhlásilo MŽP národní program s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, který již nebyl vyhlášen pouze pro Moravskoslezský kraj, ale také pro ostatní kraje České republiky, které se k tomuto dotačnímu programu připojily formou vyhlášení Společné výzvy. Nový program MŽP byl modifikován a přinesl mimo jiné nové podmínky programu, například rozšíření druhů podporovaných kotlů, kde vedle již podporovaných automatických kotlů na tuhá paliva jsou rovněž podporovány zplyňovací a plynové kotle. Moravskoslezský kraj se připojil dalšími třemi společnými výzvami Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí.

Realizace programu probíhá na základě veřejně vyhlašovaných Společných výzev, které se liší objemem alokovaných finančních prostředků, výší poskytované dotace na pořízení nového kotle a způsobem administrace. V roce 2013 byly vyhlášeny dvě Společné výzvy (1. a 4.), které navazovaly na 3 Společné výzvy vyhlášené v roce 2012. V roce 2014 byla vyhlášena třetí Společná výzva (8.). V rámci všech výzev bylo za rok 2014 vyplaceno 35.936 tis. Kč.

Přehled Společných výzev vyhlášených v letech 2012 až 2014
Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva… Výše poskytnuté dotace na 1 kotel celkem Usnesení rady kraje o vyhlášení jednotlivých Společných výzev Počet schválených žádostí v letech
2012 2013 2014
1. Společná výzva (alokace ve Fondu ve výši 10 mil. Kč) 60 tis. Kč 102/6562 ze dne 24. 1. 2012 333 0 0
2. Společná výzva (alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč) 40 tis. Kč 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 439 0 0
3. Společná výzva (alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč) 40 tis. Kč 123/8178 ze dne 30. 10. 2012 0 482 100
1. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky (alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč) 15-60 tis. Kč 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 0 407 386
4. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky (alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč) 15-60 tis. Kč 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 0 0 205
8. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky (alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč) 15-60 tis. Kč 48/3603 ze dne 15. 7. 2014 0 0 0

Dotace jsou příjemcům vypláceny po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, která je uzavírána až po samotné realizaci výměny kotle a následném doložení dokladů o pořízení a zprovoznění dotovaného kotle. Podle podmínek Programu jsou příjemci dotace toto povinni učinit do 9 měsíců ode dne odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace.

K 31. 12. 2014 bylo z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje vyplaceno celkem 66.705 tis. Kč, z toho v rámci 1. Společné výzvy 281 příjemcům 8.429 tis. Kč, v rámci 2. Společné výzvy 289 příjemcům 11.560 tis. Kč, v rámci 3. Společné výzvy 365 příjemcům 14.600 tis. Kč, v rámci 1. Společné výzvy MSK a MŽP 391 příjemcům 20.557 tis. Kč a v rámci 4. Společné výzvy MSK a MŽP 205 příjemcům 11.560 tis. Kč.

Příspěvky na ozdravné pobyty

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2305 ze dne 3. 12. 2013 na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2014 a od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 (žádosti jsou přijímány do doby vyčerpání 150 % alokace), s podmínkou, že k vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %.

Příspěvky na ozdravné pobyty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2014 v letech 2013 až 2014
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 003 300 9 126 365 126 365 126 365 0
z toho:
- obcím 2 003 300 9 126 365 126 365 126 365 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 bylo na dotační program vyčleněno 2.500 tis. Kč. Tyto prostředky v roce 2013 nebyly vyčerpány a v rámci přídělu byly z rozpočtu kraje roku 2013 převedeny do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a je veden mimo rozpočet kraje.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/681 ze dne 27. 2. 2014 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 915 tis. Kč a usnesením č. 11/934 ze dne 11. 9. 2014 na realizaci dalších 3 projektů v objemu 1.088 tis. Kč. V roce 2014 bylo vyplaceno za realizované projekty celkem 126 tis. Kč statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a městu Orlová.

Dotační programy vyhlášené v roce 2014

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro rok 2014 byla předmětem podpory výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu v obcích s trvale bydlícím počtem obyvatel nižším než 2.000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem obyvatel do 5.000. Program byl vyhlášen usnesením č. 30/2307 ze dne 3. 12. 2013 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 9. 2015.

Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 749 800 7 10 933 197 10 933 197 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 19 749 800 7 10 933 197 10 933 197 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 19.750 tis. Kč, rozdíl mezi navrženou výší dotací a schváleným rozpočtem byl dofinancován částkou 4.488 tis. Kč z nevyčerpaných finančních prostředků ukončeného dotačního programu z roku 2012 a částkou 262 tis. Kč z nevyčerpaných finančních prostředků v rámci akce rozpočtu Odběr podzemní vody. Tyto finanční prostředky jsou v souladu se svým účelovým určením stanoveným vodním zákonem, podle kterého mohou být použity pouze na vrácení přeplatků záloh z odvedených poplatků za odběr podzemní vody vybraných v minulém roce, na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního tzv. havarijního účtu.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. Ke dni 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno celkem 10.933 tis. Kč, ukončeny a vyúčtovány byly 4 projekty, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.817 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2015 k úhradě zbývajícího projektu a k poskytnutí dotací schválených náhradním žadatelům.

Příspěvky na podporu včelařství

Dotační program vyhlásila rada kraje usnesením č. 37/2780 ze dne 27. 2. 2014. Dotace jsou poskytovány začínajícím včelařům na pořízení včelstev z jejich chovu, který se účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské, a na pořízení nových moderních typů úlů. Dotace byla poskytována ve výši maximálně 50 % uznatelných nákladů, nejméně ve výši 3 tis. Kč a nejvýše ve výši 15 tis. Kč.

Dotace jsou podle Programu poskytovány jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. 12. 2013.

Příspěvky na podporu včelařství (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 857 500 165 1 857 500 1 857 500 0
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 1 857 500 165 1 857 500 1 857 500 0

V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2014 byla na dotační program vyčleněna částka 2.000 tis. Kč. Žádostí o poskytnutí dotace na podporu včelařství bylo v roce 2014 podáno 172 o celkovém finančním objemu 1.892 tis. Kč, počet žádostí, které splnily podmínky Programu bylo 165 o celkovém finančním objemu 1.858 tis. Kč.

O poskytnutí dotací zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/937 ze dne 11. 9. 2014. Program podporuje projekty zaměřené na stabilizaci a zvýšení stavů včelstev a na povznesení chovu včel jakožto významného odvětví zemědělství v Moravskoslezském kraji.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje vyhlásila rada kraje usnesením č. 30/2318 ze dne 3. 12. 2013.

Cílem dotačního programu je podpora těchto oblastí:

 • Podpora projektů zaměřených na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen "EVVO") a oblast udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji.
 • Podpora environmentální poradenské činnosti zaměřené na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.
 • Podpora projektů v rámci procesu místní Agendy 21, včetně dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost.
 • Podpora projektů zaměřených na zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

Základními posuzovanými ukazateli kvality projektu byly přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj a pro životní prostředí a zapojení dětí, mládeže a veřejnosti do činnosti příznivé k životnímu prostředí.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 485 100 14 1 485 100 1 478 512 6 588
z toho:
- spolkům 762 300 7 762 300 762 300  
- obcím a jejich organizacím 722 800 7 722 800 716 212 6 588

Finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč alokované na tento program byly poskytnuty usnesením rady kraje č. 34/2560 ze dne 28. 1. 2014 ze zapojené části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014. Ve stanoveném termínu bylo předloženo 32 žádostí – projektů, celková požadovaná výše dotací byla 2.351,5 tis. Kč. Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 8/680 ze dne 27. 2. 2014 schváleno k realizaci 14 projektů ve výši 1.485 tis. Kč.

Vyhlášený dotační program byl zaměřen především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, na podporu projektů v rámci procesu místní Agendy 21, dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost. Podpořeny byly mimo jiné projekty Podpora lesní pedagogiky v Moravskoslezském kraji, Chráněná území Moravskoslezského kraje, Ekojarmark regionálních produktů, Mezinárodní filmový festival T-film Ostrava 2014, Cestou necestou k udržitelné Kopřivnici, PraTUR v Zoo Ostrava (Propagace principů trvale udržitelného rozvoje v Zoo Ostrava).

Příspěvky na hospodaření v lesích

Dotační program v roce 2014 podporoval projekty zaměřené na přirozenou obnovu lesů poškozených imisemi, na umělou obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje. Program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 37/2781 ze dne 27. 2. 2014. Tento druh podpory po roce 2004 přímo navázal na státní dotační systém „Příspěvky na hospodaření v lesích“ poskytovaný ze státního rozpočtu podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při poskytování finančních prostředků dle Programu se postupuje v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L a čísle 379 dne 28. 12. 2006.

Příspěvky na hospodaření v lesích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 18 000 000 307 17 019 096 17 019 096 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 597 616 17 597 616 597 616 0
- podnikatelským subjektům -právnickým osobám 5 958 384 32 5 630 976 5 630 976 0
- obcím a jejich organizacím 7 864 028 84 7 302 588 7 302 588 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 3 579 972 174 3 487 916 3 487 916 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na dotační program vyčleněno 18.000 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 274 příjemcům v celkovém objemu 17.019 tis. Kč třemi usneseními – č. 8/682 ze dne 27. 2. 2014, č. 10/850 ze 12. 6. 2014 a 11/938 z 11. 9. 2014. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1036 ze dne 11. 12. 2014 schválilo poskytnutí účelových dotací 33 příjemcům v celkovém objemu 981 tis. Kč, a to z nerozdělených prostředků vyčleněných na dotační program v roce 2014, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu kraje na rok 2015.

Tento dotační program podporuje řádné hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje poskytováním účelově určených dotací vlastníkům nebo nájemcům lesů na činnosti spojené zejména s obnovou lesů melioračními a zpevňujícími dřevinami. Touto formou kraj přispívá především těm vlastníkům lesů, kteří hospodaří v souladu s právními předpisy a nad rámec těchto pravidel se trvale udržitelným hospodařením podílejí na zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů.

3.2 Individuální dotace

V roce 2014 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 129.380 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Individuální dotace poskytnuté v roce 2014 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Plnění UR (%)
Doprava 2 463 1 797 73,0
Krizové řízení 48 742 36 914 75,7
Kultura 13 263 13 263 100,0
Prezentace kraje a ediční plán 2 507 2 497 99,6
Regionální rozvoj 15 953 5 443 34,1
Cestovní ruch 27 886 16 048 57,5
Sociální věci 9 400 6 200 66,0
Školství 20 049 20 049 100,0
Zdravotnictví 8 669 7 766 89,6
Životní prostředí 10 017 9 903 98,9
Finance a správa majetku 9 500 9 500 100,0
Individuální dotace celkem 168 448 129 380 76,8

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V roce 2014 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě a zejména v realizaci individuálních projektů a globálních grantů v rámci operačních programů blíže uvedených v následující tabulce.

Celkové výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2014 v rámci programového období 2007 – 2013 dle operačních programů (v tis. Kč)
Financováno z operačního programu Počet akcí Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 85 1 290 603
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 14 379 294
Operační program Životní prostředí 44 122 788
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 16 130 544
Integrovaný operační program 11 101 729
Komunitární programy 9 3 289
Operační programy Přeshraniční spolupráce 7 12 067
Program švýcarsko - české spolupráce 1 245
Operační program Doprava 1 376 435
CELKEM 188 2 416 994

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2014 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 3.541.761 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2014 byly vyčerpány ve výši 2.483.035 tis. Kč a zahrnují výdaje na projekty v jednotlivých operačních programech (2.416.994 tis. Kč), výdaje za projekty individuálně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (41.441 tis. Kč) a výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (24.600 tis. Kč), z toho pouze 54 tis. Kč bylo vynaloženo na činnosti související s přípravou na nové programové období 2014 - 2020. K 31. 12. 2014 byl rozpočet čerpán na 70 % upraveného rozpočtu. Převážná většina nevyčerpaných finančních prostředků byla účelově zapojena do rozpočtu kraje na rok 2015.

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2014 použito více zdrojů, kterými byly kryty jak podíl Moravskoslezského kraje, tak podíly Evropské unie, případně státního rozpočtu. V úhrnu byly v roce 2014 vynaloženy prostředky ve výši 2.483.035 tis. Kč, z toho:

 1. částka ve výši 427.961 tis. Kč byla použita k profinancování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (případně neuznatelných výdajů). V roce 2014 kraj využil k jejich úhradě vlastní prostředky kraje a rovněž úvěry schválené zastupitelstvem kraje. Jednalo se o 3. a 4. tranši úvěrového rámce od Evropské investiční banky a o úvěrový rámec od České spořitelny, a.s. (blíže viz tabulka 1.77).
  Zdroj financování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) (v tis. Kč)
  Zdroj Skutečné čerpání 2014 Podíl v %
  Vlastní prostředky kraje 170 968 39,9
  Úvěrový rámec EIB 238 323 55,7
  Úvěrový rámec ČS 18 670 4,4
  Celkem 427 961 100,0

  Z úvěrových rámců EIB a ČS byl hrazen vlastní podíl Moravskoslezského kraje zejména u investičních projektů v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a v odvětví zdravotnictví na zateplení budov zřízených příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, na vybudování pavilonu chirurgických oborů ve Frýdku-Místku a pavilonu interních oborů v Opavě.

 2. částka ve výši 2.055.074 tis. Kč byla použita k profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu. K jejich krytí byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů ve formě zálohových plateb a ex-ante plateb, anebo byly tyto podíly předfinancovány Moravskoslezským krajem (z vlastních prostředků kraje, případně úvěrem). V případě zpětného proplacení prostředků od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčil, byly tyto prostředky použity na splátku úvěru.
Zdroj financování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu (v tis. Kč)
Zdroj Skutečné čerpání 2014 Podíl v %
Vlastní prostředky kraje - předfinancování 116 099 5,6
Úvěrový rámec ČS 710 918 34,6
Přijaté dotace, zálohy, ex-ante platby, modifikované platby 1 228 057 59,8
Celkem 2 055 074 100,0

V roce 2014 Moravskoslezský kraj přijal dotace od řídících orgánů ve formě ex-ante plateb (průběžné čerpání dotace podle postupu prací a související fakturace, kdy projekt nemusí být příjemcem dotace plně předfinancován, ale dotace je čerpána průběžně na neuhrazené faktury), a to ve výši 643.114 tis. Kč. Příkladem takto financovaných projektů jsou např. projekty v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a na projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, v odvětví zdravotnictví projekt „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku“ a v odvětví školství projekt „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ a projekt „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“. Dále Moravskoslezský kraj obdržel dotace ve formě záloh v celkové výši 511.694 tis. Kč na globální granty a technickou pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz kapitola 4.4 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), dále na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ a „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. Objemově významné byly rovněž prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví v úhrnné výši 73.248 tis. Kč na individuální projekty příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem; z toho prostředky poskytnuté na realizaci 2 individuálních projektů v odvětví zdravotnictví, kde se na spolufinancování podílel kraj, činily 31.807 tis. Kč.

4.1 Projekty připravované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 - 2013

V roce 2014 bylo na 30 připravovaných individuálních projektů vyčleněno v rozpočtu kraje 114.256 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2014 činilo 43.354 tis. Kč, tj. 38 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislá na časovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů a rychlosti schvalování projektů řídícími orgány. Ve fázi připravenosti jsou zahrnuty projekty, u kterých Moravskoslezský kraj neobdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace od příslušného řídícího orgánu.

Přehled připravovaných projektů v programovém období 2007 – 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2014 Skutečné čerpání 2014 Skut/UR v %
Doprava 8 57 836 31 391 54,3
Krajský úřad 1 3 360 259 7,7
Krizové řízení 1 500 201 40,2
Cestovní ruch 1 500 123 24,6
Sociální věci 1 300 101 33,7
Školství 13 46 763 10 415 22,3
Zdravotnictví 4 3 997 634 15,9
Životní prostředí 1 1 000 230 23,0
Celkem 30 114 256 43 354 37,9

Druhou polovinu programového období 2007 – 2013 je možné charakterizovat z pohledu zájmů ČR tak, že primárním cílem je realizace intervencí směřujících k naplňování cílů operačních programů tak, aby stát dostál svým závazkům vůči Evropské komisi a nepřišel o prostředky, které mu byly přiděleny ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V návaznosti na výše uvedené Moravskoslezský kraj v roce 2014 zahájil přípravu, příp. pokračoval v přípravě řady nových individuálních projektů, především k dočerpání zbývajících finančních prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

4.2 Projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 - 2013

Upravený rozpočet roku 2014 ve výši 2.858.297 tis. Kč představoval zdroje pro 126 projektů ve fázi realizace. Skutečně byl k 31. 12. 2014 čerpán ve výši 2.064.960 tis. Kč, což představuje čerpání 72 % upraveného rozpočtu. Čerpání prostředků na realizaci projektů bylo ovlivněno z důvodu:

 • zapojení přijatých dotací do rozpočtu kraje na realizaci víceletých individuálních projektů, které jsou poskytovány zálohově; objem rozpočtovaných výdajů tak nekoresponduje se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém roce,
 • posunu harmonogramu realizace projektů,
 • průtahů v rámci procesu výběru zhotovitelů staveb (prodloužení lhůt pro podání nabídek vzhledem k velkému množství dotazů, opakované vyhlašování veřejných zakázek, proces projednávání námitek, předávání výsledků výběrových řízení ke kontrole řídícímu orgánu),
 • dlouhého schvalovacího procesu předkládaných žádostí o dotace.
Přehled realizovaných projektů v programovém období 2007 – 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2014 Skutečné čerpání 2014 Skut/UR v %
Doprava 17 1 409 264 1 202 418 85,3
Krizové řízení 6 83 406 1 820 2,2
Kultura 2 12 133 1 766 14,6
Regionální rozvoj 5 8 619 5 429 63,0
Cestovní ruch 3 31 491 29 002 92,1
Sociální věci 25 307 511 187 456 61,0
Školství 52 519 786 256 270 49,3
Zdravotnictví 10 398 008 311 725 78,3
Životní prostředí 2 8 720 8 659 99,3
Krajský úřad 4 79 359 60 415 76,1
Celkem 126 2 858 297 2 064 960 72,2

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 - 2013

Upravený rozpočet pro 21 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2014, činil 67.578 tis. Kč a k 31. 12. 2014 byl vyčerpán ve výši 66.397 tis. Kč.

Přehled ukončených projektů v programovém období 2007 – 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2014 Skutečné čerpání 2014 Skut/UR v %
Doprava 2 43 21 48,8
Regionální rozvoj 1 20 19 95,0
Cestovní ruch 1 3 945 3 818 96,8
Sociální věci 5 9 477 9 147 96,5
Školství 6 14 161 13 483 95,2
Zdravotnictví 3 37 814 37 792 99,9
Životní prostředí 2 1 461 1 460 99,9
Krajský úřad 1 657 657 100,0
Celkem 21 67 578 66 397 98,3

4.4 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V roce 2014 probíhala realizace globálních grantů prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání a prioritní osy 3 - Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V upraveném rozpočtu kraje roku 2014 bylo vyčleněno 351.932 tis. Kč, skutečné čerpání k 31. 12. 2014 činilo 234.716 tis. Kč, tj. 67 % upraveného rozpočtu.

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Globální grant OP VK Upravený rozpočet 2014 Skutečné čerpání 2014 Skut/UR v %
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 245 6 2,3
Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 138 0 0,0
Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 178 10 5,4
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 116 184 76 849 66,1
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 125 550 84 165 67,0
Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 44 840 34 071 76,0
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 64 796 39 616 61,1
CELKEM 351 932 234 716 66,7

Financování jednotlivých projektů v rámci globálních grantů je uskutečňováno z prostředků zaslaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zálohově na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty OP VK. Na konci roku 2014 došlo k finančnímu vypořádání I. globálních grantů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání.

V letech 2009 – 2014 byly dotace poskytovány konečným příjemcům na základě smluv o financování grantových projektů v rámci globálních grantů uzavřených mezi Moravskoslezským krajem a školskými zařízeními v Moravskoslezském kraji.

Kromě dotací na globální granty jsou ze strany MŠMT kraji poskytovány i dotace na projekty technické pomoci pro globální granty OP VK. V upraveném rozpočtu kraje roku 2014 bylo vyčleněno 11.913 tis. Kč, skutečné čerpání k 31. 12. 2014 činilo 7.567 tis. Kč, tj. 64 % upraveného rozpočtu.

Technická pomoc pro globální granty Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Technická pomoc pro globální granty OP VK Upravený rozpočet 2014 Skutečné čerpání 2014 Skut/UR v %
Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje 83 83 100,0
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v MSK II 11 252 7 290 64,8
Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje II 334 155 46,3
Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program MSK II 245 39 15,9
CELKEM 11 913 7 567 63,5

Z prostředků technické pomoci byly v roce 2014 hrazeny mzdové výdaje a výdaje na vzdělávání zaměstnanců Moravskoslezského kraje podílejících se na administraci globálních grantů OP VK, dále se jednalo o výdaje na semináře pořádané pro příjemce dotací, tisk publikace o grantových projektech, zhotovení propagačních předmětů.

Přehled akcí připravovaných, realizovaných a ukončených v programovém období 2007 - 2013, které byly v roce 2014 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, měl kraj k 31. 12. 2014 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků). Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 - 6. V roce 2014 rada kraje usnesením č. 57/4572 ze dne 11. 12. 2014 schválila doplněk č. 6, kterým došlo ke zpřesnění povinnosti zaměstnanců předložit zaměstnavateli doklad o tom, že jejich pojištění splňuje i po 31. 12. 2014 podmínky stanovené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2014 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2014 101 682,79
Tvorba fondu celkem 9 103 900,55
z toho:
- příděl do fondu 8 604 930,00
- připsané úroky 5 931,55
- vratky poskytnutých příspěvků 8 399,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2013 484 640,00
Čerpání fondu celkem 8 204 975,00
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění 3 284 500,00
- příspěvek na životní pojištění 2 020 216,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 10 000,00
- příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 26 986,00
- příspěvek na ošacení 2 401 100,00
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 462 173,00
Konečný stav k 31. 12. 2014 1 000 608,34
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2014 450 821,00
Konečný stav k 31. 12. 2014 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2014 1 451 429,34

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu byly dle platného statutu fondu v roce 2014 realizovány ve třech termínech, a to v lednu, červenci a říjnu 2014. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje. V průběhu roku 2014 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců a v souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu ve výši 450,82 tis. Kč do fondu za rok 2014 provedeno po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/352/2 ze dne 12. 12. 2002. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl schválen nový statut Zajišťovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy.

Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2014 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2014 102 791 867,24
Tvorba fondu celkem 1 627 088,31
z toho:
- připsané úroky 1 627 088,31
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2014 104 418 955,55

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění Zajišťovacího fondu do stanovené výše 100 mil. Kč (dle čl. 2 odst. 1 statutu) nebyl v roce 2014 proveden příděl finančních prostředků do tohoto fondu.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2014 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 1.627 tis. Kč, k čerpání fondu v roce 2014 nedošlo.

Připsané úroky ve výši 1.627.088,31 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2014 v souladu se statutem fondu.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Zastupitelstvo kraje schválilo svými usneseními č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009, č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 a č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014 změny ve statutu fondu. Poslední změnou došlo k úpravě tvorby fondu, kdy zdrojem fondu jsou nově i přijaté jistiny a úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tvorba a čerpání Regionálního rozvojového fondu v roce 2014 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2014 1 367 066,04
Tvorba fondu celkem 2 278 308,55
z toho:
- připsané úroky 4 129,55
- přijaté sankční platby 120 972,00
- převod podílu kraje z účtu sdružených prostředků po ukončení smlouvy se statutárním městem Ostrava o sdružení prostředků na realizaci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 2 138 900,00
- přijaté jistiny z poskytnutého úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 13 890,00
- přijaté úroky z poskytnutého úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 417,00
Čerpání fondu celkem 27 000,00
z toho:
- výdaje na hodnotitele v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 27 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2014 3 618 374,59

Zdroji při tvorbě fondu v roce 2014 byly kromě připsaných úroků na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 4 tis. Kč i přijaté sankční platby ve výši 121 tis. Kč. Jednalo se o uspokojení pohledávky kraje vzniklé v souvislosti s porušením rozpočtové kázně u projektu „Rozšíření stolárny LAM“ v rámci programu „Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji“, kdy celková částka neoprávněně použitých prostředků činila 446 tis. Kč, v průběhu let 2007 – 2009 došlo k částečné úhradě dlužné částky a na účet kraje bylo připsáno celkem 325 tis. Kč, zbývající částka ve výši 121 tis. Kč byla následně od roku 2010 soudně vymáhána.

Dalším zdrojem byly vrácené prostředky ve výši 2.139 tis. Kč převedené z účtu sdružených prostředků, který byl původně zřízen za účelem společné realizace Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji spolu se statutárním městem Ostrava (viz kapitola 1.5 Sdružené prostředky – peněžní operace uskutečňující se mimo rozpočet kraje).

Vzhledem k tomu, že statutární město Ostrava nemělo již zájem pokračovat ve společném Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji (mikropůjčky), došlo k dohodě mezi oběma stranami o ukončení Smlouvy o sdružení finančních prostředků a k finančnímu vypořádání. Finanční prostředky ve výši 2.139 tis. Kč připsané na účet fondu představují podíl kraje původně vložený na účet sdružených prostředků (2.500 tis. Kč), z toho odečtený poskytnutý úvěr společnosti neuro media s.r.o. ve výši 500 tis. Kč a přičtené přijaté splátky jistiny z tohoto poskytnutého úvěru ve výši 139 tis. Kč. Přijaté jistiny a úroky z poskytnutého úvěru společnosti neuro media s.r.o. v rámci Programu podpory malých a středních podniků jsou od prosince 2014 připisovány již na účet fondu.

Moravskoslezský kraj měl zájem i nadále pokračovat v podpoře malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, proto zastupitelstvo kraje vyhlásilo usnesením č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014 nový Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji (mikropůjčky II) financovaný z Regionálního rozvojového fondu. V rámci tohoto nového Programu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014 uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500 tis. Kč s žadatelem o úvěr Kateřinou Zajícovou na projekt „Rozšíření a specializace“. K převodu finančních prostředků z účtu fondu nakonec nedošlo, neboť žadatel o úvěr nakonec od svého záměru dne 7. 11. 2014 odstoupil.

V prosinci 2014 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1070 o navýšení částky alokované na Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II o 2.000 tis. Kč a zároveň tímto usnesením ze dne 11. 12. 2014 rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500 tis. Kč v rámci tohoto Programu se společností IT LAB czech s.r.o. na projekt „Realizace IS USTMS – 2. fáze“. Prostředky nebyly z účtu fondu k 31. 12. 2014 vyplaceny.

V souvislosti s Programem byly vyčleněny prostředky ve výši 85 tis. Kč na úhradu odměn členům hodnotící komise; tyto prostředky byly čerpány ve výši 27 tis. Kč.

Připsané úroky ve výši 4.129,55 Kč, prostředky z přijaté sankční platby ve výši 2 Kč nezapojené v roce 2014 do rozpočtu kraje, převedené prostředky na účet fondu z účtu sdružených prostředků ve výši 2.138.900 Kč, přijaté jistiny a úroky na účet fondu z poskytnutého úvěru společnosti neuro media s.r.o. ve výši 14.307 Kč, přijaté úroky z poskytnutého úvěru společnosti neuro media s.r.o. na jiný účet kraje ve výši 1.251 Kč a nečerpané prostředky určené na úvěr ve výši 500.000 Kč na projekt „Rozšíření a specializace“ představují objem prostředků k vypořádání za rok 2014 v souladu se statutem fondu.

5.4 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 schválilo Statut Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2014 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014 52 509 921,37
Tvorba fondu celkem 53 725 246,15
z toho:
- příděl do fondu 53 071 890,00
- připsané úroky 653 356,15
Čerpání fondu celkem 36 062 640,00
z toho:
Společný program MSK a MŽP na podporu výměny kotlů - II. výzva 40 000,00
Společný program MSK a MŽP na podporu výměny kotlů - III. výzva 3 999 693,00
1. Společná výzva MSK a MŽP na podporu výměny kotlů 20 336 582,00
4. Společná výzva MSK a MŽP na podporu výměny kotlů 11 560 000,00
Příspěvky na ozdravné pobyty 126 365,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2014 70 172 527,52

Fond je veden mimo rozpočet kraje a k zapojení a vyplacení potřebných finančních prostředků z fondu do rozpočtu kraje dochází průběžně dle počtu uzavíraných dotačních smluv.

Zdrojem fondu byly v roce 2014 finanční prostředky ve výši 53.072 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 653 tis. Kč.

Finanční prostředky fondu byly v roce 2014 čerpány průběžně v rámci vyhlášených dotačních programů:

 • Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny kotlů, jehož cílem je podpora výměny stávajících nevyhovujících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle a tímto zajistit používání ekologických paliv co nejméně zatěžujících ovzduší na území kraje. V rámci programu bylo v roce 2014 vyplaceno 35.936 tis. Kč.
 • Příspěvky na ozdravné pobyty za účelem podpory účastí dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest. V roce 2014 byly vyplaceny příspěvky ve výši 126 tis. Kč.

Bližší informace o vyhlašovaných výzvách a změnách podmínek Programu jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace.

V souladu se statutem fondu představují objem prostředků k vypořádání za rok 2014 připsané úroky ve výši 653.356,15 Kč a dále nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2014 ve výši 30 Kč.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2014 (případně předešlých letech), které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2014. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2014 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 12.137.944 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 10.703.531,7 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 114.252 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekty realizované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2014 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v celkovém objemu 10.210.788,4 tis. Kč.

Předmětem finančního vypořádání jsou přijaté dotace v celkovém objemu 10.975.097,5 tis. Kč. U běžných akcí financovaných z této kapitoly státního rozpočtu se jedná o dotace přijaté v roce 2014. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Objemy takto finančně vypořádaných dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v následující tabulce v objemech přijatých dotací za celé období realizace projektu.

Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky ve výši 96.328,2 tis. Kč, z toho do 31. 12. 2014 bylo na výdajový účet MŠMT vráceno 95.368,5 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byla vyčíslena částka 959,6 tis. Kč. Částka 1.819,4 tis. Kč nebyla školou vrácena z důvodu podání návrhu na insolvenční řízení.

Podrobnější rozbor je uveden v následující tabulce.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2014 Vráceno při FV v roce 2015
Přímé náklady na vzdělávání 9 107 313,0 9 107 265,9 47,1 0,0 47,1
Dotace pro soukromé školy *) 606 350,0 603 882,6 648,0 27,4 620,6
Zvyšování platů pracovníků regionálního školství 52 819,4 52 819,4 0,0 0,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 23 916,0 23 916,0 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ 17 449,9 17 449,9 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 14 243,6 14 055,3 188,3 124,9 63,4
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 12 376,0 12 376,0 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů 5 769,9 5 543,8 226,1 160,5 65,6
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 3 892,7 3 838,7 54,1 54,1 0,0
Další cizí jazyk 2 549,7 2 547,9 1,8 0,0 1,8
Soutěže 1 894,0 1 894,0 0,0 0,0 0,0
Excelence středních škol 1 743,9 1 743,9 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 480,5 1 458,3 22,2 22,2 0,0
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 350,4 1 322,1 28,2 16,4 11,8
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 1 171,4 1 171,4 0,0 0,0 0,0
Projekty romské komunity 610,1 426,7 183,4 140,2 43,2
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 590,0 576,5 13,5 10,6 2,9
Podpora implementace Etické výchovy 482,2 482,2 0,0 0,0 0,0
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 212,0 200,0 12,0 12,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 188,3 156,3 32,0 32,0 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 143,8 140,6 3,2 0,0 3,2
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 143,0 143,0 0,0 0,0 0,0
Program protidrogové politiky 135,4 135,4 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 119,0 119,0 0,0 0,0 0,0
Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 52,1 52,1 0,0 0,0 0,0
Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - realizované krajem 941 662,8 847 564,5 94 098,3 94 098,3 0,0
Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - realizované příspěvkovými organizacemi 176 338,4 175 668,4 670,0 670,0 0,0
Celkem 10 975 097,5 10 876 949,9 96 328,2 95 368,5 959,6

*) částka 1.819,4 tis. Kč nebyla školou vrácena z důvodu podání návrhu na insolvenční řízení

V rámci zúčtování dotace na Přímé náklady na vzdělávání poskytnuté na činnost škol a školských zařízení v objemu 9.107.313 tis. Kč, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 5.914.264 tis. Kč
 • a školy zřízené krajem ve výši 3.193.049 tis. Kč

nebyly vyčerpány prostředky ve výši 47,1 tis. Kč. U škol zřizovaných obcemi zůstaly nedočerpány prostředky ve výši 50 Kč v ukazateli ONIV z důvodu úspory prostředků určených na dohodu za zástup za nemocenskou (vyplaceno dle skutečně odpracovaných hodin) a škol zřizovaných krajem pak 47,1 tis. Kč nebyly využity prostředky v plné výši a v jedné organizaci nebylo vyplaceno odstupné z důvodu pracovní neschopnosti. V rámci finančního vypořádání poskytnuté dotace byla vrácena částka 47,1 tis. Kč.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 606.350 tis. Kč, využito bylo 603.882,6 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 648 tis. Kč, které byly s poskytovatelem řádně finančně vypořádány. Část prostředků ve výši 27,4 tis. Kč zůstala nedočerpána z důvodu ukončení činnosti či naopak opožděnému zahájeni činnosti jednotlivých škol a byla vrácena v průběhu roku 2014. Prostředky ve výši 620,6 tis. Kč pak nebyly dočerpány v důsledku změny počtu dětí, žáků a studentů a byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

Největší objem v doložení čerpání a vyúčtování finančních prostředků, a to 1.819,4 tis. Kč se týká Středního odborného učiliště „BARON SCHOOL“, na které byl podán návrh na insolvenční řízení a ze strany MŠMT zahájeno řízení o výmazu školy z rejstříku škol. Na prostředky ve výši 1.666,4 tis. Kč nebylo doloženo vyúčtování a prostředky ve výši 153 tis. Kč tvoří přeplatek původní výše poskytnuté dotace. Na tyto prostředky bude uplatněna pohledávka v insolvenčním řízení.

Na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla kraji přidělena dotace v celkové výši 52.819,4 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 19.108,8 tis. Kč
 • a obecní školy ve výši 33.710,6 tis. Kč.

Účelové prostředky poskytnuté na platy, odvody a příděly do FKSP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky byly vyčerpány v plné výši a ve struktuře stanovené rozhodnutím.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání obdržel kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 23.916 tis. Kč, a to pro 48 škol (38 škol zřizovaných krajem a 10 soukromých škol). Prostředky byly rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 20.366 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 3.550 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ byla kraji přidělena dotace v celkové výši 17.449,9 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 5.054,3 tis. Kč
 • a obecní školy ve výši 12.395,6 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány v plné výši, a to ve struktuře stanovené rozhodnutím.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 14.243,6 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním bylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené krajem celkem 2.989,5 tis. Kč
 • a školy zřízené obcemi celkem 11.254,1 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 14.055,3 tis. Kč. Školami nevyužité prostředky v objemu 188,3 tis. Kč byly zejména z důvodu pozdějšího nástupu do pracovního poměru a nižšího počtu úvazků pracovníků vráceny zpět poskytovateli. V průběhu roku 2014 bylo vráceno na účet poskytovatele 124,9 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání této dotace částka 63,4 tis. Kč.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia v celkové výši 12.376 tis. Kč v rámci rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 11.056 tis. Kč a Všeobecné sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace ve výši 1.320 tis. Kč). Dotace byla plně vyčerpána.

Na Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 5.769,9 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 389,8 tis. Kč
 • a obecní školy ve výši 5.380,1 tis. Kč.

Prostředky ve výši 226,1 tis. Kč nedočerpalo celkem 6 škol zřízených obcemi. V průběhu roku 2014 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 160,5 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2014 částka 65,6 tis. Kč.

V rámci Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním byla poskytnuta kraji neinvestiční dotace v objemu 3.892,7 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 261,7 tis. Kč
 • a školy zřízené obcemi ve výši 3.631 tis. Kč.

Prostředky byly určeny na posílení nenárokové složky platů pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zejména z důvodu snížení skutečného počtu pedagogických pracovníků v době přiznání finančních prostředků oproti požadavkům a nemožnosti pak využít tyto prostředky pro stávající pedagogy v důsledku omezujících podmínek v rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŠMT zůstalo nedočerpáno 54,1 tis. Kč. Prostředky byly vráceny zpět na účet poskytovatele v průběhu roku 2014.

Na rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru - Další cizí jazyk byla kraji v roce 2014 poskytnuta dotace v celkové výši Kč 2.549,7 tis. Kč, a to pro 306 škol (263 škol zřizovaných obcí, 35 škol zřizovaných krajem a 8 soukromých škol). Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 263,7 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 2.261,6 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 24,4 tis. Kč.

Jedna soukromá škola nevyužila dotaci v plné výši a vrátila částku 1,8 tis. Kč. Prostředky byly vráceny poskytovateli dotace v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 1.894 tis. Kč. Část dotace ve výši 1.624 tis. Kč byla určena na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro školní rok 2013/2014 a druhá část ve výši 270 tis. Kč byla poskytnuta na zabezpečení ústředních kol těchto soutěží a přehlídek v roce 2014. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

V návaznosti na výsledky rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013“, poskytlo MŠMT v roce 2014 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na platy pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 1.743,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Pro studium žáků se zdravotním postižením, a s tím spojené pracovní poměry asistentů pedagogů a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním byly v rámci dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách kraji poskytnuty prostředky ve výši 1.480,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty školám v plné výši. Použito bylo celkem 1.458,3 tis. Kč. Celkem nebyly školami vyčerpány prostředky ve výši 22,2 tis. Kč, a to z důvodu odchodu jednoho dítěte z mateřské školy. Tyto nevyužité prostředky byly vráceny v průběhu roku 2014 na účet poskytovatele.

Na Podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 1.350,4 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 1.289,6 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 60,8 tis. Kč.

Z důvodu nižšího počtu žáků u maturitní zkoušky, než bylo přihlášeno a nižšího počtu hodnocených prací, zůstalo nedočerpáno celkem 28,2 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2014 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 16,4 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2014 částka 11,8 tis. Kč.

Na Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání byla kraji v roce 2014 poskytnuta dotace v celkové výši Kč 1.171,4 tis. Kč, a to pro 26 škol (23 škol zřizovaných obcí, 1 škola zřizovaná krajem a 2 soukromé školy). Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 20 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 1.111,4 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 40 tis. Kč.

Poskytnuté prostředky byly využity v plné výši.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2014 nebyly finanční prostředky na provoz těchto škol vyčerpány v plné, tj. poskytnuté výši 610,1 tis. Kč. Prostředky v objemu 183,4 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny, z toho v průběhu roku 2014 na výdajový účet poskytovatele 140,2 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2014 částka 43,2 tis. Kč.

Nižší pořizovací náklady jednotlivých kompenzačních pomůcek oproti rozpočtovaným nákladům byly důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 13,5 tis. Kč u dotačního programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením, v rámci kterého kraj obdržel v roce 2014 prostředky ve výši 590 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 379 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 127 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 84 tis. Kč.

Nespotřebovaná část byla vrácena na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2014 celkem 10,6 tis. Kč a v roce 2015 v rámci finančního vypořádání za rok 2014 pak zbývajících 2,9 tis. Kč.

Na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií byly v roce 2014 kraji poskytnuty prostředky ve výši 482,2 tis. Kč určené pro 8 škol (5 škol zřizovaných obcí a 3 školy zřizované krajem). Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 160,5 tis. Kč
 • a obecní školy ve výši 321,7 tis. Kč.

Účelové prostředky poskytnuté na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů souvisejících se zařazením Etické výchovy do školského vzdělávacího programu byly vyčerpány v plné výši.

Na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickým nástroji v roce 2014“ byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 212 tis. Kč, a to v rámci dotačního programu Podpora zavádění diagnostických nástrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že pořízení diagnostického nástroje je povinně vázáno na školení a v době pořízení nástroje již nebylo možné zajistit účast na školení (pouze 1 termín ročně), nebyla část dotace využita a nespotřebovaná část ve výši 12 tis. Kč byla vrácena v průběhu roku 2014 zpět poskytovateli.

Na úhradu nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky u programu Podpora odborného vzdělávání národnostních menšin obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 188,3 tis. Kč. Z důvodu nastavených podmínek rozhodnutím nebylo možné v jednom případě dotaci čerpat, a proto byla v průběhu roku vrácena dotace ve výši 32 tis. Kč poskytovateli zpět. Následně bylo vydáno nové rozhodnutí, na základě kterého obdržela organizace opětovně dotaci ve výši 32 tis. Kč, kterou bylo možno v souladu s novými podmínkami plně vyčerpat. Prostředky využily 4 střední školy v plné výši 156,3 tis. Kč.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 143,8 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě „Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice“. Prostředky využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Ostrava na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace byla vyčerpána ve výši 140,6 tis. Kč. Náklady na nájemné a energie na byty španělských učitelů (po vyúčtování energií dodavatelem) byly nižší. Nespotřebované finanční prostředky ve výši 3,2 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2014 na účet poskytovatele.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 143 tis. Kč byly plně vyčerpány. Prostředky byly určeny na projekty „Rozvojový program na zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“ ve výši 127,7 tis. Kč a „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání děti osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ ve výši 15,3 tis. Kč.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 135,4 tis. Kč určených na financování Programu protidrogové politiky bylo poskytnuto na projekt „Vytvoření pozitivních vazeb mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich třídním učitelem v nových školních kolektivech“ celkem 55,5 tis. Kč. Na realizaci projektu „Prevence nás osloví“ pak dotace ve výši 79,9 tis. Kč. Poskytnuté prostředky v rámci uvedeného programu byly vyčerpány v obou podpořených projektech v plné, tj. poskytnuté výši.

V rámci Rozvojového programu MŠMT pro děti – cizince ze 3. zemí byly poskytnuty prostředky na „Bezplatnou výuku přizpůsobenou potřebám žáků – cizinců ze třetích zemí“ ve výši 119 tis. Kč. Poskytnutá dotace měla za cíl usnadnit a umožnit rychlejší integraci těchto žáků, zabezpečit rozvoj komunikativní složky a zajistit překonání sociokulturních bariér. Čerpána byla v plné výši.

V roce 2014 byly poskytnuty kraji na rozvojový program Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe finanční prostředky v celkové výši 100 tis. Kč. Poskytnutá dotace nebyla využita a byla v rámci finančního vypořádání za rok 2014 vrácena v plné výši 100 tis. Kč zpět na účet poskytovatele. Jednalo se o projekt navázaný na odbornou externí firmu, která měla odborné pedagogy proškolit. V důsledku skutečnosti, že firma do konce roku 2014 neobdržela potřebnou akreditaci, a tím nebyla splněna podmínka poskytovatele, bylo nutné dotaci plně vrátit.

Neinvestiční dotace ve výši 52,1 tis. Kč byla poskytnuta kraji v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality, a to na projekt „Asi jinej gang“ organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Prostředky byly plně vyčerpány.

Dále obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU – globální granty realizované krajem

Celkový finanční objem ukončených projektů, spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které byly realizovány krajem a podléhají finančnímu vypořádání k 31. 12. 2014, činí 941.662,8 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno bylo 94.098,3 tis. Kč.

Alokace na globální grant v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost u projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském byla 517.914,6 tis. Kč. Ta byla rozdělena mezi celkem 138 projektů v rámci tří kol výzev. Realizace těchto projektů se dotkla všech úrovní vzdělávání v Moravskoslezském kraji (zejména žáků, pedagogů, zaměstnavatelů). Výsledkem realizace projektů v rámci uvedeného globálního grantu je rozšíření nabídky studijních programů, zatraktivnění výuky zavedením elektronických forem výukových materiálů, modernizace učeben, nákup zařízení, což umožnilo propojování teoretických znalostí získaných ve výuce s praxí, vznik partnerství mezi školami a zaměstnavateli. Nemalou mírou bylo podpořeno technické vzdělávání, které je tolik charakteristické pro Moravskoslezský kraj. Finanční prostředky byly ze strany zprostředkujícího subjektu rozděleny v plné výši.

Poskytnutá dotace nebyla vyčerpána ve výši 33.391,6 tis. Kč, tj. 6,5 % z alokace na globální grant. Důvodem nedočerpání je to, že na úrovni příjemců (realizátorů projektů) docházelo k úspoře jejich rozpočtů. Důvodem byla povinnost příjemců vyhlašovat výběrová řízení, jež umožnila nakoupit zboží a služby za nižší ceny než byly ceny v rozpočtu projektu a velký časový odstup mezi sestavováním rozpočtů a skutečnou realizací projektů.

Alokace na globální grant v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost u projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském činila 188.332,5 tis. Kč. Tato částka byla rozdělena v rámci 4 kol výzev mezi 52 projektů. Prostřednictvím těchto projektů byly vytvořeny podmínky pro zvýšení úrovně ve vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV). Globální grant podpořil oblast speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků v MSK zaváděním nových metod a forem do výuky, rozšířením neformálního vzdělávání, tvorbou nových produktů a IVP, poskytnutím široké škály kurzů a vzdělávacích aktivit.

Důležitým dopadem je také rozvoj kompetencí, odbornosti a kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti specifického přístupu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň došlo k rozšíření spolupráce vzdělávacích organizací s rodiči dětí a žáků se SVP. Dalším pozitivním efektem je rozvoj poradenských a asistenčních služeb v MSK a také nárůst počtu školních psychologů a školních speciálních pedagogů. V omezeném rozsahu byla zajišťována včasná garantovaná péče o děti se SVP, tedy podpora dětí z mateřských škol nebo přípravných tříd základních škol.

Z poskytnuté dotace zůstalo nedočerpáno celkem 27.439,3 tis. Kč, což představuje 14,6 % z celkové alokace globálního grantu. Důvodem celkového nedočerpání alokace globálního grantu je velká úspora finančních prostředků ze strany příjemců, kdy často docházelo k nedočerpání jednotlivých rozpočtů projektů ze 100 %. To bylo způsobeno jednak velkým časovým odstupem mezi sestavováním rozpočtů a skutečnou realizací projektů a také úsporami za dodávky zboží a služeb pořízené prostřednictvím výběrových řízení.

Alokace na globální grant rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost u projektu Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském činila 235.415,7 tis. Kč. Tato částka byla rozdělena v rámci 4 kol výzev mezi 58 projektů. Díky globálním grantům došlo k obrovskému nárůstu nabídky vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení, vzniklo 1.211 nových nebo inovovaných produktů, bylo podpořeno 35.620 pracovníků škol a školských zařízení (vyjádřeno dle Metodiky monitorovacích indikátorů).

Realizace projektů v rámci globálního grantu výraznou měrou podpořila kurikulární reformu, umožnila rozvoj klíčových kompetencí pedagogů, ICT kompetencí a jazykové vybavenosti, došlo k užšímu propojení vzdělávání se světem práce, vše se zohledněním témat udržitelného rozvoje a rovných příležitostí. Podporou vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pak došlo k prohloubení profesionalizace managementu škol, některé školy se díky realizaci projektů začaly chovat tržněji a řízení školy se přiblížilo řízení podniku. To se ukazuje jako nezbytné v době stále se omezujících výdajů na školství, potřebě získávat nové zdroje financování a době demografického poklesu. Díky této realizaci došlo k mnohem intenzivnějšímu využívání ICT techniky na školách, zejména interaktivních tabulí, kterými mnohé školy sice disponovaly, avšak v praxi nebyly využívány nebo byly využívány pouze velmi omezeným okruhem pedagogů. Velké množství pedagogů se naučilo ICT techniku využívat jak při přípravě na výuky, tak i v rámci přímé výuky ve třídě. Vzdělávací materiály se začaly převádět do multimediální podoby, staly se více interaktivními a byly dále rozvíjeny.

Z poskytnuté dotace zůstalo nedočerpáno celkem 33.267,4 tis. Kč, což představuje 14,1 % z celkové alokace globálního grantu. Důvodem celkového nedočerpání alokace globálního grantu je velká úspora finančních prostředků ze strany příjemců, kdy často docházelo k nedočerpání jednotlivých rozpočtů projektů ze 100 %. To bylo způsobeno jednak velkým časovým odstupem mezi sestavováním rozpočtů a skutečnou realizací projektů a také úsporami za dodávky zboží a služeb pořízené prostřednictvím výběrových řízení.

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU – příspěvkové organizace

Celkový finanční objem ukončených projektů, spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, který byl poskytnut příspěvkovým organizacím kraje prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje a podléhal finančnímu vypořádání k 31. 12 2014, je 176.338,4 tis. Kč. Použito bylo celkem 175.668,4 tis. Kč. Nepoužito a vráceno poskytovateli bylo celkem 670 tis. Kč.

V rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost u projektu - oblast 1.4. EU peníze školám – EU bylo ukončeno 10 projektů v objemu 7.681,2 tis. Kč s vypořádáním k 31. 12. 2014. Jedna organizace nenaplnila výstupy projektu a vrátila na depozitní účet MŠMT částku 2 tis. Kč, ostatní organizace (9) využily prostředky projektu v plné výši.

V rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost u projektu - oblast 1.5. EU peníze středním školám bylo ukončeno 98 projektů v objemu 155.778,6 tis. Kč s vypořádáním k 31. 12. 2014. Devět organizací nenaplnilo výstupy a po schválení závěrečné monitorovací zprávy bylo vyzváno k vrácení části prostředků prostřednictvím účtu zřizovatele. Objem takto nevyčerpaných prostředků činil 289,9 tis. Kč. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vrátila navíc částku 131 Kč, kterou uspořila vlivem akčních slev. Tato částka musí být součástí finančního vypořádání. Celková výše vrácených prostředků činila celkem 290,5 tis. Kč. Zbývající organizace (81) naplnily výstupy a použily prostředky projektů v plné výši.

V rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaného v rámci projektu:

 • Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice – EU ve výši 12.609,2 tis. Kč
 • a Individuální projekt ostatní OP VK - investice – EU ve výši 269,4 tis. Kč

byly ukončeny 3 projekty s vypořádáním k 31. 12. 2014.

Celkový objem nedočerpaných prostředků činil 377,5 tis. Kč. Jednalo se o Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, u projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky“, Střední školu hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvková organizace, u projektu „Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu“ a Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, u projektu „Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia“.

6.1.2 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury

Finančnímu vypořádání za rok 2014 podléhala dotace poskytnutá Státním fondem dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu doprava na projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“. Cílem projektu bylo zlepšení dopravní dostupnosti letiště, implementace flexibilního systému veřejné dopravy odpovídající požadavkům jeho uživatelů, podpora alternativního dopravního systému k silniční dopravě pro zajištění trvale udržitelného rozvoje, zajištění bezproblémové dostupnosti letiště v regionálních i nadregionálních vazbách, posílení pozice Letiště Leoše Janáčka Ostrava na trhu regionálních letišť, zajištění jeho dalšího rozvoje a v neposlední řadě podpora ekonomického rozvoje v okolí letiště (průmyslová zóna, logistická zóna a obchodní zóna). Z celkové výše dotace 464.058,8 tis. Kč tak bylo v roce 2014 uvolněno 307.485,3 tis. Kč. Tyto prostředky byly primárně určeny pro úhradu faktur za stavební práce a byly plně využity.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2014 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 205.107,5 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2014 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2014. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

S Ministerstvem práce a sociálních věcí byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 158.375,2 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno bylo celkem 5.492,8 tis. Kč.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí(v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2014 Vráceno při FV v roce 2015
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 91 963,8 90 200,3 1 763,5 1 763,5 0,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 30 864,3 29 439,4 1 424,9 0,0 1 424,9
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK 34 702,8 32 398,4 2 304,4 2 304,3 0,1
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín 844,3 844,3 0,0 0,0 0,0
Celkem 158 375,2 152 882,4 5 492,8 4 067,8 1 425,0

v rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytlo v roce 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 91.963,8 tis. Kč. Jedná se o 3. splátku na dofinancování těchto služeb. Předešlé finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům průtokově, tj. nebyly zapojeny do rozpočtu kraje. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům na poskytování sociálních služeb na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci přesunů dotací mezi jednotlivými sociálními službami byly vyměřeny vratky v celkové výši 1.763,5 tis. Kč, které byly poskytovateli vráceny v průběhu roku 2014.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2014 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30.864,3 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 10 subjektů a čerpána byla ve výši 29.439,4 tis. Kč, z toho pro:

 • Fond ohrožených dětí, Praha 1 – Nové Město ve výši 6.851,4 tis. Kč,
 • Dětské centrum Čtyřlístek Opava, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 5.937,9 tis. Kč,
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček) ve výši 4.370,8 tis. Kč,
 • OPORA DĚTEM, Frýdlant nad Ostravicí ve výši 2.822,7 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE – středisko v Ostravě ve výši 2.571,1 tis. Kč,
 • Občanské sdružení Heřmánek, Karviná ve výši 2.444,9 tis. Kč,
 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 2.008,7 tis. Kč,
 • Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 1.372,5 tis. Kč,
 • SALUS Kopřivnice, o.p.s., ve výši 531,2 tis. Kč a
 • Slezská diakonie Český Těšín ve výši 528,2 tis. Kč.

Prostředky ve výši 1.424,9 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dále obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Finančnímu vypořádání za rok 2014 z toho podléhaly 2 ukončené projekty.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl ukončen k 31. 12. 2014 projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“. V tomto roce byl rovněž finančně vypořádán. Cílem projektu byla integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách formou poskytování a realizace sociálních služeb zaměřených na individuální problematiku sociálně vyloučených lokalit. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno na výši 34.702,8 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu činily 32.398,4 tis. Kč. Dále byl ukončen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“. Skutečné výdaje projektu činily 844,3 tis. Kč. Účelem projektu je realizovat metodologickou a následně ověřovací část zahájeného transformačního procesu u dvou sociálních služeb Domova Jistoty, a to v domově se zvláštním režimem, ul. Koperníkova a v chráněném bydlení na ul. Slezská v Bohumíně. Projekt je zpracován v úzké návaznosti na investiční akce v rámci procesu transformace organizace a je zaměřen na podporu neinvestiční složky daného transformačního procesu. Realizace jednotlivých aktivit projektu povede k zajištění kvality sociálních služeb v náročném období transformačních změn.

Nevyčerpaná část prostředků ve výši 2.304,4 tis. Kč poskytnutých v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla vrácena poskytovateli.

6.1.5 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí

Moravskoslezský kraj finančně ukončil v roce 2014 v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt „Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115220 EU – IV“, na jejichž realizaci obdržel v letech 2012 až 2014 dotaci v celkové výši 67.450,8 tis. Kč, a to:

 • Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné – Ráji, příspěvková organizace ve výši 27.111,4 tis. Kč,
 • Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Havířově, příspěvková organizace ve výši 27.059,1 tis. Kč
 • a Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace ve výši 13.280,3 tis. Kč.

Prostředky byly kraji poskytnuty na finančně ukončené projekty, které byly realizovány v letech 2011 až 2014 z prostředků Moravskoslezského kraje a ze státního rozpočtu. Cílem projektů bylo snížení spotřeby energie na vytápění dotčených nemocnic, což přinese úspory na jejich provoz. Předmětem projektů byla opatření vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí jednotlivých budov nemocnic (zateplení obvodových plášťů a střech a výměna otvorových výplní). V závěru roku 2014 byla na základě avíza Státního fondu životního prostředí zaslána na účet Ministerstva financí ČR vratka části dotace ve výši 7,2 tis. Kč v rámci vypořádání projektu Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

S Ministerstvem vnitra byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 24.611,9 tis. Kč, z čehož částka ve výši 252,5 tis. Kč zůstala nedočerpána a byla vrácena poskytovateli dotace.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva vnitra (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2014 Vráceno při FV v roce 2015
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 9 012,0 8 905,6 106,4 0,0 106,4
Podpora prevence kriminality 70,0 41,4 28,6 28,6 0,0
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy – EU - Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy v MSK 6 155,1 6 037,6 117,5 117,5 0,0
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy – EU - Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality 9 374,8 9 374,8 0,0 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo vnitra 24 611,9 24 359,4 252,5 146,1 106,4

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2014 z kapitoly Ministerstva vnitra účelové Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 9.012 tis. Kč. Účelem poskytnuté dotace byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH a na věcné vybavení neinvestiční povahy. Čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace dosáhlo výše 8.905,6 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo celkem 106,4 tis. Kč. Prostředky ve výši 106,4 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání.

V roce 2014 dále obdržel kraj z kapitoly Ministerstva vnitra účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Moravskoslezský kraj – Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů“ v rámci Podpory prevence kriminality prostředky ve výši 70 tis. Kč. Finanční prostředky byly dle stanoveného rozpočtu čerpány na osobní náklady, náklady na pobyt účastníků, cestovné lektorů a pronájem školící místnosti a techniky. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 28,6 tis. Kč byly vráceny na účet Ministerstva vnitra v průběhu roku 2014.

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy – EU byl realizován projekt „Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy v MSK“. Hlavním cílem je zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců územní veřejné správy. Specifickým cílem je realizace vzdělávání ve formě vzdělávacích kurzů pro zaměstnance územní veřejné správy. Hlavním výstupem projektu bylo 10 nově vytvořených, akreditovaných vzdělávacích kurzů (vzdělávací organizací bude přímo Moravskoslezský kraj). Celkově přijal kraj prostředky ve výši 6.155,1 tis. Kč. Skutečné výdaje projektu činily 6.037,6 tis. Kč. Po závěrečném vyúčtování projektu byla vyčíslena vratka nedočerpané části dotace ve výši 117,5 tis. Kč.

Dále byl v rámci uvedeného operačního programu realizován projekt „Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality“. Jeho cílem bylo zlepšit kvalitu řízení a managementu krajského úřadu prostřednictvím aplikace modelu Společný hodnotící rámec (modul CAF 2006), zavedením projektového a procesního řízení a prostřednictvím strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje Moravskoslezského kraje. Dotace byla kraji vyplacena ve skutečně výši vyčerpaných výdajů, které činily 9.374,8 tis. Kč.

Projekty byly realizovány v letech 2010 až 2014 a jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2014, kdy došlo k ukončení projektů ze strany řídícího orgánu.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2014 Použito v roce 2014 Nedočerpáno v roce 2014 Vráceno při FV v průběhu roku 2014 Vráceno při FV v roce 2015
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 12 218,3 12 218,3 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa 2 941,2 2 803,5 137,7 36,7 101,0
Specializační vzdělávání nelékařů 2 050,7 1 805,8 244,9 68,6 176,3
Celkem Ministerstvo vnitra 17 210,2 16 827,6 382,6 105,3 277,3

V roce 2014 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 12.218,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu speciálních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků, přístrojů, materiálových nákladů, vzdělávání aj. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo zdravotnictví dále poskytlo v roce 2014 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 2.941,2 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 1.400,3 tis. Kč,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 907,4 tis. Kč,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 352,9 tis. Kč,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 175 tis. Kč
 • a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 105,6 tis. Kč.

Dotační program, formou realizace rezidenčních míst, sloužil k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 2.803,5 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 137,7 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly vráceny prostředky ve výši 36,7 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2014 bylo vráceno na účet poskytovatele 101 tis. Kč.

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2014 poskytnuto celkem 2.050,7 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 643,9 tis. Kč,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 466 tis. Kč,
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace, ve výši 415,7 tis. Kč,
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 391,5 tis. Kč
 • a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 133,6 tis. Kč.

Prostředky byly použity ve výši 1.805,8 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 244,9 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly vráceny prostředky ve výši 68,6 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2014 bylo vráceno na účet poskytovatele 176,3 tis. Kč.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2014 v celkovém objemu 6.269 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno na účet Ministerstva financí bylo 92,7 tis. Kč.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2014 Použito v roce 2014 Nedočerpáno v roce 2014 Vráceno při FV v průběhu roku 2014 Vráceno při FV v roce 2015
Účelová dotace krajům - TBC 4 546,1 4 546,1 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 862,9 862,1 0,8 0,0 0,8
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 406,8 406,8 0,0 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 253,2 253,2 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 100,0 42,4 57,6 0,0 57,6
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí 100,0 65,7 34,3 0,0 34,3
Celkem Ministerstvo financí 6 269,0 6 176,3 92,7 0,0 92,7

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou dotaci krajům – TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.546,1 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě předložených žádostí o Účelovou dotaci krajům na likvidaci léčiv poskytlo Ministerstvo financí kraji prostředky v úhrnné výši 862,9 tis. Kč. Prostředky byly použity ve výši 862,1 tis. Kč, nedočerpáno a vráceno v rámci finančního vypořádání za rok 2014 bylo celkem 0,8 tis. Kč.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 406,8 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

V průběhu roku 2014 byly v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. tříd podány žádosti o refundaci výdajů vynaložených krajem za Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. Celkový objem požadované refundace za období leden – říjen 2014 činil 253,2 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly určeny na zpětnou refundaci skutečných výdajů, tj. byly plně vyčerpány.

Ministerstvo financí poskytlo Účelovou dotaci na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 100 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 42,4 tis. Kč, a to na platy zaměstnanců vč. včetně povinného pojistného a souvisejících odvodů, cestovné a pohonné hmoty. Určení zaměstnanci plnili úkoly spojené s registrací kandidátních listin, zabezpečovali ve dnech voleb službu (hot line) pro okrskové volební komise a obecní úřady k zodpovězení jejich dotazů. Nedočerpání přidělené dotace bylo v důsledku úspory nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb přímo ve dnech voleb, a také maximální využití zasílání úřední korespondence prostřednictvím datových schránek. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 57,6 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

V roce 2014 obdržel kraj Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním těchto voleb, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky č. 112/2014 ze dne 12. 6. 2014, uveřejněným ve Sbírce zákonů. Přijaté finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na úhradu platů zaměstnanců včetně povinného pojistného a souvisejících odvodů, pohonných hmot, a cestovného. Určení zaměstnanci zabezpečovali ve dnech voleb službu (hot line) pro okrskové volební komise a obecní úřady k zodpovězení jejich dotazů. Dále kontrolovali průběh hlasování ve volebních místnostech. Byla provedena kontrola průběhu hlasování u 61 okrskových volebních komisí. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 65,7 tis. Kč. Nedočerpání přidělené dotace bylo v důsledku úspory nákladů spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří se podíleli na plnění úkolů spojených s konáním voleb přímo ve dnech voleb, a také maximální využití zasílání úřední korespondence prostřednictvím datových schránek. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 34,3 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

V roce 2014 obdržel Moravskoslezský kraj z kapitoly Ministerstva životního prostředí prostředky ve výši 143 tis. Kč. Jednalo se o dotaci poskytnutou v rámci programu Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům na projekt „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“. Dotace byla poskytnuta organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace a byla určena na realizaci ekologického výukového programu a byla plně vyčerpána.

Dále obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2009 z kapitoly Ministerstva životního prostředí dotaci v rámci programu Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům na realizaci projektu "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko" ve výši 174.400 €, která podléhala finančnímu vypořádání za rok 2014. Finanční prostředky byly v souladu se smlouvou poskytnuty v českých korunách dle aktuálního směnného kurzu, což představovalo částku 4.557,1 tis. Kč. Cílem projektu bylo vytvoření informačního systému, který bude zajišťovat pravidelný a účinný tok informací v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v oblasti ochrany přírody a zpřístupňovat informace o stavu a vývoji v této oblasti odborné i laické veřejnosti. Dotace byla čerpána průběžně, a to v letech 2010 až 2014. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2014 dotace v celkové výši 3.604 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství. Prostředky z této kapitoly byly vyčerpány ve výši 3.574,1 tis. Kč, nedočerpáno a vráceno bylo 29,9 tis. Kč.

Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2014 Použito v roce 2014 Nedočerpáno v roce 2014 Vráceno při FV v roce 2015
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 592,0 564,6 27,4 27,4
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 400,0 400,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 264,0 261,5 2,5 2,5
Program restaurování movitých kulturních památek 150,0 150,0 0,0 0,0
Preventivní ochrana před vlivy prostředí - neinvestiční 98,0 98,0 0,0 0,0
Celkem 3 604,0 3 574,1 29,9 29,9

Finanční prostředky v objemu 3.604 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 2.100 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2014“. Poskytnutá dotace byla účelově určena na podporu nové tvorby, mladých umělců, programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Prostředky byly plně využity.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 592 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace ve výši 110 tis. Kč (na realizaci projektu „Tradiční lidová řemesla a jejich prezentace“ prostředky ve výši 76 tis. Kč a na projekt „Banďury“ z Rybí ve výši 34 tis. Kč), Muzeum Těšínska, příspěvková organizace ve výši 102 tis. Kč na realizaci projektu „Katalog Malovaný nábytek ve sbírkách Muzea Těšínska“, Gymnázium, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace ve výši 20 tis. Kč na projekt „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace ve výši 360 tis. Kč na realizaci projektu „6. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantant 2014“. U prostředků poskytnutých na kulturní aktivity zůstalo nedočerpáno 27,4 tis. Kč, a to u projektu „Katalog Malovaný nábytek ve sbírkách Muzea Těšínska“. Vráceny byly v rámci finančního vypořádání za rok 2014.
 • Záchrana architektonického dědictví – neinvestice ve výši 400 tis. Kč poskytnuté Muzeu v Bruntále, příspěvková organizace na projekt „Obnova národní kulturní památky – zámek č. p. 1“. Prostředky byly plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven – neinvestice v celkové výši 264 tis. Kč, z toho 218 tis. Kč poskytnuté Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvková organizace, (na realizaci projektu „Expertní kurzy počítačové gramotnosti“ ve výši 24 tis. Kč, na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti“ ve výši 24 tis. Kč, na realizaci projektu „Ochranné reformátování významných dokumentů Moravskoslezského kraje“ ve výši 70 tis. Kč, na realizaci projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ prostředky ve výši 66 tis. Kč a na realizaci projektu „Rozšíření knihovního systému Aleph o možnost připojení externího platebního systému; příprava na Centrální portál knihoven“ finanční prostředky v celkovém objemu 34 tis. Kč). Nedočerpány a vráceny byly prostředky ve výši 2,5 tis. Kč u projektu „ Ochranné reformátování významných dokumentů Moravskoslezského kraje“. Dále bylo poskytnuto 46 tis. Kč Galerii výtvarného umění v Ostravě (na projekt „Navýšení licence automatizovaného knihovního systému Clavius“ celkem 38 tis. Kč a na projekt „Přechod AKS Clavius z formátu UNIMARC na formát MARC 21“ prostředky ve výši 8 tis. Kč). Prostředky byly plně využity.
 • Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 150 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace a byly poskytnuty jako neinvestiční příspěvek účelově určený na obnovu (restaurování) movité kulturní památky – soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál – Muzeum v Bruntále a byly vyčerpány v plné výši.
 • Preventivní ochrana před vlivy prostředí – neinvestiční ve výši 98 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 23 tis. Kč a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, ve výši 45 tis. Kč na restaurování sbírkových předmětů a pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, ve výši 30 tis. Kč na vybavení depozitářů a stálých expozic. Prostředky byly plně vyčerpány.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2014 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 721 tis. Kč. Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích byly v celkové výši vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na jednotlivé investiční výstavby majetku v kraji. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 719 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu Ministerstva zemědělství byla nevyčerpaná část dotace ve výši 2 tis. Kč vrácena v průběhu roku 2014 na účet poskytovatele.

6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2014 neinvestiční dotaci ve výši 350 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, na provozní výdaje a výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace koordinátora, dále na pořízení drobného dlouhodobého majetku, aj. Celkově bylo vyčerpáno 327,3 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 22,7 tis. Kč byla předmětem finančního vypořádání za rok 2014.

6.1.13 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo Moravskoslezskému kraji v rámci programu Podpora pracovních příležitostí – obce – 117D816 – investice investiční dotaci na realizaci projektu „Interaktivní koutek smyslové zahrady“ ve výši 325,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro organizaci Domov Odry, příspěvková organizace a byly vyčerpány v souladu s rozhodnutím v plné výši.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace, které byly zprostředkovány na základě vydaných rozhodnutí ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti, dle odst. 2 § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů jsou popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím. Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává také Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a poskytovatelům sociálních služeb byly v roce 2014 poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu v celkovém objemu 2.340.703 tis. Kč, z toho činí 947.625 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy poskytovaný obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu. Finančnímu vypořádání za rok 2014 podléhaly jednoleté dotace ve výši 1.135.412 tis. Kč a dále víceleté dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které byly za celou dobu trvání projektů poskytnuty v celkové výši 285.097 tis. Kč a dvouletá dotace poskytnutá v plné výši již v roce 2013 Ministerstvem dopravy na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí ve výši 1.073 tis. Kč.

Dobrovolné svazky obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2014 neobdržely žádnou dotaci z níže uvedených kapitol státního rozpočtu.

Dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2014 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, včetně víceletých dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto z kapitoly v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2014 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno do SR v průběhu roku 2014 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2014 Požadavek na dokrytí
Úřad vlády 592,00 580,33 0,00 11,67 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 040 374,34 1 035 569,98 4 135,69 668,67 18 540,34
Ministerstvo vnitra 66 922,57 65 134,49 904,78 883,30 0,00
Ministerstvo životního prostředí 1 518,39 1 518,39 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo zemědělství 11 597,29 11 596,90 0,00 0,39 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 210 226,61 209 921,68 214,93 90,00 0,00
Ministerstvo kultury 15 823,00 15 629,73 193,27 0,00 0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo dopravy 1 073,00 746,55 0,00 326,45 0,00
Všeobecná pokladní správa 73 005,00 72 991,23 0,00 14,33 11 212,39
Celkem 1 421 582,20 1 414 139,28 5 448,67 1 994,80 29 752,73
Dotace a příspěvky na výkon státní správy poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2014 mimo dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a ostatních prostředků ze zahraničí (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto z kapitoly v roce 2014 Vráceno do SR v průběhu roku 2014
Úřad vlády 592,00 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí *) 1 026 072,87 3 496,98
Ministerstvo vnitra 5 931,93 452,54
Ministerstvo životního prostředí 1 518,39 0,00
Ministerstvo zemědělství 11 597,29 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 421,20 0,00
Ministerstvo kultury 15 823,00 193,27
Ministerstvo průmyslu a obchodu 450,00 0,00
Všeobecná pokladní správa 1 020 630,20 0,00
Celkem 2 083 036,88 4 142,79

*) včetně dotace určené poskytovatelům sociálních služeb, jejichž zřizovateli jsou obce nebo kraj a ostatní organizace poskytující sociální služby

Dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2014 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a ostatních prostředků ze zahraničí (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto z kapitoly v roce 2014 Vráceno do SR v průběhu roku 2014 Vráceno do SR v průběhu roku 2014 z dotací poskytnutých v předešlých letech
Ministerstvo práce a sociálních věcí 48 313,10 450,53 0,00
Ministerstvo vnitra *) 17 414,78 203,32 248,92
Ministerstvo životního prostředí 637,50 0,00 0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 23 087,66 0,00 214,93
Ministerstvo průmyslu a obchodu 155 817,47 0,00 0,00
Ministerstvo zdravotnictví 12 395,07 0,00 0,00
Celkem 257 665,58 653,85 463,85

*) včetně dotací poskytnutých z prostředků Evropské unie, jejichž příjemcem bylo Ministerstvo vnitra, které je dále poskytlo obcím

Úřad vlády poskytl v roce 2014 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 592 tis. Kč na podporu terénních sociálních prací. K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 580 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání dotací za rok 2014.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2014 poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.026.073 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly poskytnuty dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 145.626 tis. Kč (z toho doplatek za rok 2013 činí 28.246 tis. Kč – město Český Těšín dodatečně, po termínu pro finanční vypořádání, snížilo svůj požadavek na dofinancování o 66 tis. Kč). Celkem bylo do výše poskytnutých dotací vyčerpáno 144.880 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo odvedeno 500 tis. Kč za město Hlučín. V rámci finančního vypořádání bylo celkem odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 246 tis. Kč. Požadavek na dofinancování výdajů za rok 2014 pak činí 18.540 tis. Kč.

Dále byl v roce 2014 poskytnut městu Příbor neinvestiční nedávkový transfer na podporu rodiny určený na realizaci projektu „Obec přátelská rodině“ ve výši 500 tis. Kč. Dotace byla k 31. 12. 2014 vyčerpána ve výši 499,2 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 0,8 tis. Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2014 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkovém objemu 48.313 tis. Kč.

V rámci dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2014 bylo obcím za celou dobu trvání projektů převedeno 14.301 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, které byly v roce 2014 ukončeny. V průběhu roku 2014 bylo odvedeno z účtu kraje na účet poskytovatele 451 tis. Kč. Dále byly odvedeny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 139 tis. Kč, a to přímo z účtu příjemce dotace. Odvodu na příslušný finanční úřad podléhaly finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč, jednalo se o krácení výdajů projektu za přečerpání způsobilého nároku na čerpání dovolené.

Pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2014 připsány na účet kraje finanční prostředky v celkovém objemu 880.795 tis. Kč, skutečně poskytnuty však byly finanční prostředky ve výši 880.109 tis. Kč. V této částce je zahrnuta I. splátka dotace ve výši 162 tis. Kč, která nevstupuje do finančního vypořádání za rok 2014, jelikož byla původně poskytnuta organizaci Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, IČ 676535, ale poté byla na základě žádosti organizace rozhodnutím ministerstva celá dotace, vč. I. splátky, převedena na nástupnickou organizaci Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., IČ 2407451, která celou dotaci vypořádala. I. splátka dotace tudíž nebyla předmětem finančního vypořádání za rok 2014. Rozdíl mezi prostředky přijatými na účet kraje a poskytnutými poskytovatelům sociálních služeb je ve výši 686 tis. Kč. Jednalo se o mylné platby, které byly vráceny na účet Ministerstva práce a sociálních věcí. Celkem bylo poskytovateli sociálních služeb vyčerpáno 876.528 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo na účet poskytovatele vráceno 2.997 tis. Kč, z toho vratky z dotací poskytnutých průtokovým způsobem dle § 19 zákona č. 218/2000 Sb. činily 1.395.484 tis. Kč. Vratka při finančním vypořádání činila 422 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2014 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 5.932 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 149 tis. Kč, o neinvestiční dotaci na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkovém objemu 136 tis. Kč a dotace na Podporu prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice ve výši 5.647 tis. Kč. V rámci Podpory prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice nebyly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu 475 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2014 bylo na výdajový účet Ministerstva vnitra vráceno 453 tis. Kč, které obce poukázaly na účet kraje v termínu stanoveném v rozhodnutí. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 bylo na účet cizích prostředků vráceno 22 tis. Kč.

Ministerstvo vnitra poskytlo v roce 2014 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkovém objemu 17.415 tis. Kč.

V rámci dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2014 bylo obcím za celou dobu trvání projektů převedeno 60.990 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, které byly v roce 2014 ukončeny. V průběhu roku 2014 bylo odvedeno na účet poskytovatele 452 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 569 tis. Kč. Z toho bylo 0,4 tis. Kč vráceno Ministerstvem vnitra v rámci projektu Asistent prevence kriminality registrační číslo CZ.1.04/3.3.00/61.00003, jelikož finanční prostředky byly propláceny na základě dokladů předložených příjemcem dotace a nebyly poskytovány jako záloha. Finanční prostředky ve výši 292 tis. Kč byly převedeny do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu jako porušení rozpočtové kázně statutárním městem Havířov (z důvodu nedodržení termínu stanoveného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.).

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2014 neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.518 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 1.165 tis. Kč. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 354 tis. Kč na program péče o krajinu. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

V roce 2014 byly poskytnuty finanční prostředky na projekt Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba v rámci Švýcarsko-české spolupráce ve výši 638 tis. Kč, projekt byl zahájen v roce 2012 a nebyl v roce 2014 ukončen.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2014 dotace v celkovém objemu 11.597,3 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 11.120,3 tis. Kč a investiční ve výši 477 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty za účelem úhrady zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona v celkovém objemu 1.314,3 tis. Kč, na úhradu nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona ve výši 13,4 tis. Kč a na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona v celkovém objemu 9.792,7 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány ve výši 11.119,9 tis. Kč a vratka při finančním vypořádání činila 0,4 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 0,11 Kč nebyly odvedeny prostřednictvím účtu kraje, a to z důvodu porušení rozpočtové kázně městem Bílovec (nedodržení termínu stanoveného ve vyhlášce č. 52/2008 Sb.).

Investiční dotace ve výši 477 tis. Kč byly poskytnuty na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2014 jednoleté dotace v celkovém objemu 421 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace na program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 112 tis. Kč a na program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 309 tis. Kč, ze kterého činila vratka při finančním vypořádání 90 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2014 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkovém objemu 23.088 tis. Kč.

V rámci dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2014 bylo obcím za celou dobu trvání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedeno celkem 209.805 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty, které byly v roce 2014 ukončeny. V průběhu roku 2014 bylo odvedeno na účet poskytovatele 215 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2014 dotace v celkovém objemu 15.823 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 15.488 tis. Kč a investiční ve výši 335 tis. Kč. Jednalo se o dotace na veřejné informační služby knihoven v celkovém objemu 706 tis. Kč, z toho investiční část činila 335 tis. Kč, na neinvestiční dotace na kulturní aktivity v celkovém objemu 2.017 tis. Kč, na podporu aktivit národnostních a etnických menšin ve výši 45 tis. Kč a dále na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v celkovém objemu 12.720 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo na vypořádací účet poskytovatele odvedeno 193 tis. Kč v rámci dotace určené na kulturní aktivity.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace pro statutární město Ostrava na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb v celkové výši 450 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace bylo v roce 2014 poskytnuto 155.817 tis. Kč na projekt Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava realizovaný statutárním městem Ostrava. Projekt byl zahájen v roce 2011 a nepodléhal finančnímu vypořádání.

Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2013 neinvestiční dotaci městu Studénka na okamžité odstraňování škod vzniklých v důsledku povodní v květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího s dopravou ve výši 1.073 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v rámci programu okamžitých oprav místních komunikací v důsledku povodní v květnu a červnu 2013. Jednalo se o dotaci, jejíž použitelnost byla prodloužena do 31. 12. 2014. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 bylo odvedeno na vypořádací účet poskytovatele 326 tis. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2014 finanční prostředky na projekt Přístrojové vybavení iktového centra Městské nemocnice Ostrava v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 12.395 tis. Kč. Projekt nebyl v roce 2014 ukončen.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty v roce 2014 finanční prostředky v celkové výši 1.020.630 tis. Kč. Z toho podléhaly finančnímu vypořádání dotace ve výši 73.005 tis. Kč.

Jednalo se o dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v celkovém objemu 33.390 tis. Kč a na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši 33.100 tis. Kč. Celkem nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5.397 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč nebylo obcí Moravice odvedeno na účet kraje v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb. a došlo tak k porušení rozpočtové kázně. Nevyčerpané finanční prostředky připsané na účet kraje v zákonném termínu byly dále použity k dofinancování překročených výdajů statutárního města Ostrava, z toho v rámci účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky částka 2.083 Kč tis. Kč a v rámci dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu částka 3.300 tis. Kč. K dofinancování překročených výdajů byly požadovány finanční prostředky v celkové výši 11.212 tis. Kč, z toho na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 9.070 tis. Kč a na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu 2.142 tis. Kč. Dopisem č. j. MSK 41034/2015 ze dne 26. 3. 2015 zaslal krajský úřad Moravskoslezského kraje žádost o změnu údajů vykázaných při finančním vypořádání, a to na základě žádostí obcí Branka u Opavy a Metylovice. Obec Branka u Opavy neuvedla účelový znak 98348 u vyúčtování mezd v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a požádala o vrácení 0,6 tis. Kč, které odvedla navíc. Obci Metylovice bylo přezkumem hospodaření zjištěno chybné čerpání na pohoštění v souvislosti se společnými volbami do Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích. Z tohoto důvodu obec požádala o snížení svého požadavku na dofinancování společných voleb do Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích o 0,04 tis. Kč.

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2014 poskytnuty v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí finanční prostředky v celkové výši 954.140 tis. Kč, z toho 6.515 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. Do výše poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 6.614,8 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 0,2 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2014.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2014 finanční prostředky na individuální akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši 863.560 tis. Kč, a to napříč jednotlivými odvětvími. Jedná se o projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu, které nepodléhají finančnímu vypořádání.

Od Národního fondu a Evropské unie obdržel kraj neinvestiční dotace ve výši 5.196 tis. Kč. Jednalo se o přijaté dotace účelově určené na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a poskytnuté na realizaci 4 projektů, a to v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS a Komunitárních programů. Projekty nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2014.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj neinvestiční dotace na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference. Přijaté prostředky ve výši 435 tis. Kč nebyly plně využity. Nespotřebovaná část ve výši 90 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání jednotlivým krajům vrácena.

V rámci projektu spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů "Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji" přijal kraj od Olomouckého kraje celkem 126 tis. Kč. Jedná se o víceletý projekt, který nepodléhá finančnímu vypořádání.

V rámci společných investičních akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví dopravy byly přijaty finanční prostředky, a to od statutárního města Ostrava ve výši 95 tis. Kč a od města Vítkov ve výši 2.600 tis. Kč. Dále byly přijaty finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč od statutárního města Ostravy, a to v rámci spolufinancování jednoho projektu v odvětví krizového řízení, a to Integrovaného bezpečnostního centra – dovybavení. Přijaté prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání za rok 2014.

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů obdržel kraj finanční prostředky od Opolského vojvodství (cizí státy) v celkové výši 437 tis. Kč. Jednalo se o úhradu evropského podílu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce, a to u projektu „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“. Prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání za rok 2014.

Dále byly přijaty ostatní transfery od rozpočtů ústřední úrovněDomu zahraničních služeb v celkové výši 892 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví školství, a to na realizaci projektu „Napříč krajem s mládeží“ financovaného v rámci Komunitárních programů, které nepodléhaly finančnímu vypořádání.

Finanční prostředky přijaté z ostatních zdrojů na projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. V souladu s podmínkami a pravidly operačních programů projektů přeshraniční spolupráce realizuje a zodpovídá za finanční vypořádání řídícímu orgánu vždy tzv. hlavní partner, kterým u těchto projektů Moravskoslezský kraj nebyl.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2014 ve výši 45.908.528 tis. Kč. Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Přehled majetku kraje v roce 2014 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 271 104 243 168 514 272
z toho:
- software (SU 013) 139 864 147 260 287 125
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 131 239 95 908 227 147
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -176 375 -211 946 -388 321
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 94 729 31 222 125 951
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 5 193 154 44 078 369 49 271 524
z toho:
- nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 2 048 486 35 452 253 37 500 739
- věci movité (SU 022 a 028) 1 207 801 8 085 273 9 293 074
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 936 738 529 443 2 466 182
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032) 129 268 397
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -1 230 737 -12 331 175 -13 561 912
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 3 962 417 31 747 194 35 709 611
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 960 337 282 960 619
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku -122 445 0 -122 445
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 837 892 282 838 174
Dlouhodobé pohledávky 1 598 512 2 478 1 600 990
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám -12 0 -12
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 1 598 500 2 478 1 600 978
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 6 493 538 31 781 176 38 274 714
Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 1 884 309 155 311 039
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 2 303 442 961 752 3 265 194
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 2 260 925 1 818 517 4 079 442
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám -18 047 -3 813 -21 860
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 4 548 204 3 085 611 7 633 815
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 12 589 358 47 413 721 60 003 079
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 11 041 742 34 866 787 45 908 528

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 30 až 32, 34, 36, 38, 40, 42 a 44 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Stálá aktiva – struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 271 104 176 375 94 729 79 298 15 431
Software 139 864 87 543 52 321 35 518 16 803
Ocenitelná práva 3 525 3 312 213 270 -57
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 26 419 26 419 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 96 022 59 101 36 921 39 953 -3 032
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 974 0 4 974 3 257 1 717
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 300 0 300 300 0
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 5 193 154 1 230 737 3 962 417 3 689 568 272 848
Pozemky 122 435 0 122 435 205 738 -83 303
Kulturní předměty 129 0 129 129 0
Stavby 1 926 051 492 401 1 433 650 1 432 460 1 190
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 048 539 579 074 469 465 505 343 -35 878
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 159 262 159 262 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 908 203 0 1 908 203 1 545 182 363 021
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 28 535 0 28 535 716 27 819
Dlouhodobý finanční majetek 960 337 122 445 837 892 946 555 -108 663
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 908 003 118 398 789 605 765 873 23 732
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 17 460 4 047 13 413 13 413 0
Dlouhodobé půjčky 347 0 347 0 347
Termínované vklady dlouhodobé 0 0 0 150 000 -150 000
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 0 11 11 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 34 516 0 34 516 17 258 17 258
Dlouhodobé pohledávky 1 598 512 12 1 598 500 1 489 928 108 572
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 981 0 2 981 31 274 -28 293
Ostatní dlouhodobé pohledávky 750 932 12 750 920 775 603 -24 683
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 844 599 0 844 599 683 051 161 548
STÁLÁ AKTIVA celkem 8 023 107 1 529 569 6 493 538 6 205 349 288 189

V roce 2014 došlo k růstu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2013 o 288.189 tis. Kč. Nejvýraznější byl růst u dlouhodobého hmotného majetku (o 272.849 tis. Kč) a dlouhodobých pohledávek (o 108.572 tis. Kč). Pokles objemu byl zaznamenán pouze u dlouhodobého finančního majetku, jehož objem se meziročně snížil o 108.663 tis. Kč.

K největšímu nárůstu objemu majetku došlo na majetkovém účtu „Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ (o 363.021 tis. Kč), a to v rámci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, zejména realizací akcí Silnice 2013 – I. etapa a Silnice 2013 - IV. etapa (426.027 tis. Kč) a Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (418.802 tis. Kč). Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku byla v roce 2014 profinancována částka 2.004.128 tis. Kč. Během roku 2014 byl do užívání převeden majetek v objemu cca 1.641.106 tis. Kč.

K výraznému poklesu majetku došlo na majetkovém účtu „Termínované vklady dlouhodobé“ (o 150.000 tis. Kč), a to v důsledku ukončení dlouhodobého termínovaného vkladu u Raiffeisenbank a.s., jehož splatnost vypršela v červnu 2014.

Na majetkovém účtu „Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem“ došlo k meziročnímu přírůstku o 23.732 tis. Kč. Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2014 realizoval navyšování základního kapitálu formou peněžitého vkladu u společnosti Letiště Ostrava, a. s., o 35.258 tis. Kč, u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., o 1.000 tis. Kč a u společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., o 8.700 tis. Kč. Koncem roku 2014 došlo ke snížení základního kapitálu u společnosti Letiště Ostrava, a. s., o 21.226 tis. Kč, a to vzetím akcií z oběhu.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 8.445 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek do 499,99 Kč - 3 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek od 500,00 do 6.999,99 Kč - 916 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek do 999,99 K - 1.228 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek od 1.000,00 do 2.999,99 Kč - 6.297 tis. Kč

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2014 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování a bezúplatných převodů,
 • formou směny.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2014 dotace v celkové výši 677 tis. Kč, z toho 253 tis. Kč činila refundace výdajů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Ze státního rozpočtu byly kraji dále poskytnuty účelové prostředky na pořízení majetku v celkové výši 550 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2014 pořídil také majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 1.842.998 tis. Kč. Z hlediska objemu pořízeného majetku se řadí k nejvýznamnějším akce v těchto odvětvích:

 • v odvětví dopravy, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd byl pořízen majetek v objemu 843.278 tis. Kč,
 • v odvětví školství, kde v rámci akce „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ byl pořízen majetek v objemu 39.489 tis. Kč a v rámci akcí zateplení vybraných objektů škol Moravskoslezského kraje majetek v objemu 26.596 tis. Kč,
 • v odvětví zdravotnictví, kde v rámci akce „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ byl pořízen majetek v objemu 107.239 tis. Kč, v rámci akce „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ byl pořízen majetek v objemu 97.019 tis. Kč a v rámci akcí zateplení vybraných objektů nemocnic Moravskoslezského kraje majetek v objemu 46.726 tis. Kč.
Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2014 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
Podíl EU Ostatní podíly
Doprava 996 758 210 626 37 768 1 245 152
Krizové řízení 202 612 0 814
Kultura 1 270 224 0 1 494
Regionální rozvoj 40 2 0 42
Cestovní ruch 9 722 2 048 0 11 770
Sociální věci 52 847 20 634 0 73 481
Školství 129 628 31 244 260 161 132
Zdravotnictví 214 184 70 602 3 284 789
Životní prostředí 6 613 1 240 0 7 852
Vlastní správní činnost kraje 47 264 9 008 199 56 472
Odvětví celkem 1 458 527 346 240 38 231 1 842 998

V některých případech při pořízení nemovitého majetku v roce 2014, u kterého byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2014, nebyl tento vklad práva v roce 2014 realizován. Takto pořízený nemovitý majetek je veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu a kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Přehled takto pořízeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2014
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
CTP Property XIX, spol. s r.o. prodej pozemku parc. č. st. 575, jehož součástí je stavba - budova č. p. 293, a pozemků parc. č. 428/1, 428/8, 428/9, 428/10, 428/15, 431/30, 433/2, 435/3, 436/1, 436/3, 436/4, 436/5, 437/4, 497, 568/25, 568/27, 1212/2, 1212/4, 1277/17, 1356, 1357, 1358, 1359 a 1360, vše v k. ú. a obci Nošovice kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva 9. 12. 2014

Na základě 66 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2014 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 78.408 tis. Kč.

Struktura darovaného majetku krajem v roce 2014 (v Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 3 488 727
Budovy a stavby 16 582 245
Movitý majetek 58 337 328
Celkem 78 408 300

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 66.851 tis. Kč, z toho darovaný nemovitý majetek v objemu 20.002 tis. Kč a movitý majetek v objemu 46.849 tis. Kč. Jednalo se především o darovaný nemovitý i movitý majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje nebo majetek nepotřebný k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací kraje, darovaný movitý majetek určený zejména jako dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí (např. kompletní přetlakové vzduchové izolační přístroje s otevřeným okruhem včetně příslušenství).

Zbývající majetek ve výši 11.558 tis. Kč byl darován 27 příjemcům, a to např.:

 • Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje majetek v objemu 4.947 tis. Kč, a to stany se samonosnou nafukovací konstrukcí včetně příslušenství, mobilní odvlhčovače, pneumatickou modulární multifunkční halu, vozidlové radiostanice včetně montážních sad,
 • Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava sanitní vozidlo značky MERCEDES - BENZ v hodnotě 2.000 tis. Kč,
 • Místní skupině Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Ostrava sanitní vozidlo značky Renault Master v hodnotě 1.775 tis. Kč,
 • Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Olomouc sanitní vozidlo značky VW Transporter TDi v hodnotě 1.615 tis. Kč,
 • Institutu komunitního rozvoje Ostrava notebooky v hodnotě 105 tis. Kč,
 • Městskému informačnímu a kulturnímu středisku Krnov počítače a notebooky v hodnotě 91 tis. Kč.

V roce 2014 postoupil Moravskoslezský kraj formou bezúplatných převodů cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 3 tis. Kč. Jednalo se o majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Moravskoslezským krajem a fyzickou osobou z důvodu duplicitního vlastnictví.

Bezúplatné převody cizím subjektům v roce 2014 (v Kč)
Přejímající Předmět převodu Pořizovací cena Vyjmuto z hospodaření příspěvkové organizace
Fyzická osoba, Dětmarovice pozemek 3 461 Správa silnic Moravskoslezského kraje
Celkem 3 461  

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 243.168 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 44.078.369 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 282 tis. Kč
 • dlouhodobé pohledávky 2.478 tis. Kč

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2014.

Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2014 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2013 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2014
Stavby 29 041 892 1 950 284 30 992 176
Pozemky 4 315 126 145 221 4 460 347
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 33 357 018 2 095 505 35 452 523
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 144 678 2 582 147 260
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 768 85 959 92 727
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 5 489 545 76 104 5 565 648
Pěstitelské celky 167 -167 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 374 2 518 519 2 519 893
Kulturní předměty 11 156 -294 10 861
Dlouhodobý movitý majetek celkem 5 653 962 2 682 703 8 336 665
Dlouhodobý majetek celkem 39 010 980 4 778 208 43 789 188
Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2014 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví životní prostředí
Stavby 16 336 337 632 091 1 763 779 6 904 793 5 355 175 0 30 992 176
Pozemky 3 768 206 27 186 47 171 540 789 76 996 0 4 460 347
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 20 104 542 659 278 1 810 950 7 445 582 5 432 171 0 35 452 523
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 0 275
Software 234 7 790 218 8 883 130 135 0 147 260
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8 741 2 825 6 585 62 345 12 231 0 92 727
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 022 070 120 883 204 958 1 108 094 3 108 994 650 5 565 648
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 43 770 61 365 302 943 1 547 669 564 146 0 2 519 893
Kulturní předměty 0 881 818 5 577 3 586 0 10 861
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 074 816 193 743 515 592 2 732 567 3 819 297 650 8 336 665
Dlouhodobý majetek celkem 21 179 358 853 020 2 326 542 10 178 149 9 251 468 650 43 789 188

V průběhu roku 2014 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 17.825 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 3.593 tis. Kč, budovy a stavby v celkové hodnotě 14.232 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Přehled majetku darovaného kraji v roce 2014 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Statutární město Frýdek-Místek budovy 11 610 362 Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
pozemky 1 412 160
pozemky 12 600 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Statutární město Opava pozemky 59 790 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
pozemky 359 520 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava pozemky 986 378 nesvěřeno
Město Budišov nad Budišovkou pozemky 93 066 Domov Letokruhy, příspěvková organizace
budovy 2 621 438
Město Město Albrechtice pozemky 42 287 nesvěřeno
Město Nový Jičín pozemky 40 000 Domov Duha, příspěvková organizace
Město Orlová pozemky 9 300 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Město Studénka pozemky 4 128 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Třinec pozemky 573 862 nesvěřeno
Celkem 17 824 891  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2014 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 3.306 tis. Kč. Přehled a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2014 (v Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Dalkia ČR, a. s., 28. října 3337/7, Ostrava movitý majetek 3 306 000 nepředáno
Celkem 3 306 000  

Na základě směnné smlouvy proběhla v roce 2014 směna majetku mezi směnnými stranami, Moravskoslezským krajem a cizím subjektem, uvedeným v následující tabulce. Směňované pozemky byly před směnou vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace a následně nově směněné pozemky byly příspěvkové organizaci předány k hospodaření.

Směněný majetek v roce 2014 (v Kč)
Směnné strany Předmět směny Reálná hodnota směněného majetku Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
RETIS GROUP, s.r.o., Nádražní 1120/2, Ostrava Moravskoslezský kraj pozemky 14 000 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace
Celkem 14 000  

Zastavený majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje

Zatížení nemovitého majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje k 31. 12. 2014 činil 32 tis. Kč. Jedná se o závazek organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, která uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.221 tis. Kč se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši 32.061 Kč.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2014 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 3.218 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, o plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava, výpočetní techniku zapůjčenou od Ministerstva práce a sociálních věcí a elektromobily zapůjčené od společnosti ČEZ, a. s.

Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2014 (v Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 11 1 370 000
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 6 500
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 4 850
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 11 840
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí výpočetní technika 1 142 381
ČEZ, a. s. elektromobil 2 1 432 588
Celkem 3 218 159

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2014 (v Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2014
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč, do roku 2014 ve výši ročních účetních odpisů, zaúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok 14 674 387
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na neurčito 40 275 53 700
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky na neurčito 4 764 4 764
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 805 513
Letecké Cargo MOŠNOV, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Leteckého carga Ostrava Mošnov v rámci výstavby Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 3 294
AGROSPOL Staříč, s.r.o. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 28. 1. 2010 na neurčito 5 183 5 183
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na neurčito 3 651 454 3 651 454
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2031 30 300 000 17 163 608
Česká republika - Úřad vlády České republiky nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 1. 8. 2012 do 25. 6. 2014 32 724 16 362
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. budova a pozemky v k. ú. Moravská Ostrava zabezpečení činnosti od 30. 12. 2013 do 31. 12. 2020 nájemné ve výši 250 tis. Kč hrazeno zápočtem oproti provedenému technickému zhodnocení 0
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 13. 5. 2014 do 30. 12. 2014 147 981 93 881

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku, bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2014 nájemné v celkovém objemu 20.994 Kč od telefonních operátorů (za zařízení na posílení signálu, umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje), společnosti COPY STAR, s. r. o. (za umístění kopírovacího zařízení) a společnosti Automaty Kavamat Vending s.r.o. (za umístění nápojového automatu).

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2014 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

 • Letiště Ostrava, a. s., uhradilo nájemné za rok 2014 ve výši 8.954 tis. Kč, doplatek DPH za roky 2012 a 2013 v celkové výši 3.690 tis. Kč a roční účetní odpisy pronajatého majetku za rok 2013 ve výši 2.030 tis. Kč,
 • Sodexo, s. r. o. uhradilo dlužné nájemné za období říjen až prosinec 2013, nájemné za rok 2014 a nájemné za měsíc leden 2015,
 • Nemocnice Nový Jičín, a. s., uhradila nižší nájemné z důvodu zápočtu vypořádací části nájemného za rok 2013,
 • Agentura pro regionální rozvoj, a. s. – nájemné se započítává oproti provedenému technickému zhodnocení.
Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2014 (v Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Pozemky 1 801 440
Budovy a stavby 423 812 200
Movitý majetek 275 563 731
Celkem 701 177 371
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Budovy a stavby 62 621 966
Movitý majetek 2 864 402
Celkem 65 486 368
ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (zabezpečení činnosti) Pozemky 176 260
Celkem 176 260
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 3 671 694
Celkem 3 671 694
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Movitý majetek 33 938 602
Celkem 33 938 602
Celkový objem vypůjčeného majetku 804 450 295

K 31. 12. 2014 zapůjčuje kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 804.450 tis. Kč. Jedná se především o:

 • budovu s pozemky, vybavení a technologie Integrovaného bezpečnostního centra,
 • nebytové prostory a vybavení multifunkční posluchárny pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkovou organizaci,
 • stojany na propagační materiály organizacím, které zajišťují činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • výpočetní techniku a nábytek organizacím, které realizují projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Smlouvy s vypůjčiteli jsou uzavřeny většinou na dobu neurčitou s výjimkou smluv na výpůjčku stojanů na propagační materiály v hodnotě 184 tis. Kč, které jsou uzavřeny na dobu pěti let.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2014 byl kraj zřizovatelem 227 příspěvkových organizací, což oproti roku 2013 znamená snížení počtu o 2 příspěvkové organizace. K 1. 1. 2014 došlo ke zrušení 1 příspěvkové organizace v odvětví školství sloučením s jinou nástupnickou organizací a dále došlo ke snížení počtu organizací v odvětví sociálních věcí, kde byly 2 příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2014 zrušeny a převedeny pod jiné zřizovatele (obce). K 1. 6. 2014 byla na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje zřízena 1 příspěvková organizace v odvětví životního prostředí.

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků nebo státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje.

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný/ nulový záporný kladný/ nulový záporný
Doprava 1 - 4 526 -
Kultura 7 - 325 -
Sociální věci 22 - 733 -
Školství 186 - 24 338 -
Zdravotnictví 7 3 53 458 -32 738
Životní prostředí 1 - 17 -
Celkem 224 3 83 397 -32 738

Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 20 až 25 Přílohy 13.2 Tabulková část. Příspěvkové organizace zřízené krajem v odvětví dopravy, kultury, sociálních věcí, školství a životního prostředí dosáhly v roce 2014 kladného nebo vyrovnaného výsledku hospodaření. V odvětví zdravotnictví bylo u 3 příspěvkových organizací dosaženo celkové ztráty ve výši – 32.738 tis. Kč.

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2014 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako neúčelový nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako účelová investiční dotace do investičního fondu.

Konkrétní příspěvky a investiční dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím včetně zdůvodnění případného nečerpání jsou popsány v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. V těchto tabulkách nejsou na rozdíl od tabulek v této kapitole zohledněny vratky příspěvků po 31. 12. 2014.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2014 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje a kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

V roce 2014 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Ve sledovaném období byl výsledek hospodaření vytvořen z doplňkové činnosti, která spočívá především v provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy, a zapojením zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele (obce, podnikatelské subjekty).

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Organizace zajistila i plnění jednotlivých úkolů zřizovatele, zejména realizaci plánu souvislých oprav silnic II. a III. třídy, mostního programu a jmenovité investiční akce.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 608 743 376 739 52 000 180 004 0
celkem   608 743 376 739 52 000 180 004 0

Z rozpočtu kraje byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut v roce 2014 příspěvek na provoz v celkové výši 608.743 tis. Kč, v rámci něhož byly hrazeny tyto akce:

 • neúčelový příspěvek na provoz ve výši 376.739 tis. Kč,
 • příspěvek na odpisy ve výši 180.000 tis. Kč,
 • protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 5.000 tis. Kč,
 • souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 47.000 tis. Kč,
 • vrácení finančních prostředků z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene ve výši 4,3 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 31 551 7 525 24 026
celkem 1 31 551 7 525 24 026

V roce 2014 byla příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuta investiční účelová dotace do investičního fondu v celkové výši 31.551 tis. Kč, a to na akce, které se týkaly přípravy staveb a vypořádání pozemků, Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice a Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie – Hněvošice v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2014 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 4.526 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako záporný, a to ve výši -6.383 tis. Kč. Tato ztráta je nižší oproti předchozímu roku, a to zejména z důvodu nižších nákladů na zajištění zimní údržby, které byly ovlivněny zejména příznivým vývojem zimního počasí.

V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 10.909 tis. Kč. Na tomto kladném hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy v doplňkové činnosti, které tvořily tržby za prodej vlastních služeb, tj. především provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy a zapojení zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele.

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje za rok 2014 vykázala nulovou zadluženost. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení stavu závazků vůči dodavatelům. Jedná se o běžné závazky, závazky po splatnosti do 30 dnů byly splatné v závěru roku 2014 a byly uhrazeny na počátku ledna 2015. U závazku po lhůtě splatnosti do 1 roku se jedná o dodavatelem pozdě zaslanou fakturu na základě urgence. Veškeré tyto závazky jsou kryté finančními prostředky na bankovních účtech. Naopak – v daném období došlo ke zvýšení stavu pohledávek, a to z původní výše 13.825 tis. Kč na částku 19.976 tis. Kč. Největší pohledávku zde představuje, stejně jako v předchozím roce, pohledávka za Ministerstvem dopravy ve výši 15.397 tis. Kč za provedenou údržbu silnic I. třídy v měsíci prosinci 2014, která byla splatná v únoru 2015.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj byl v odvětví kultury v roce 2014 zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 188.198 tis. Kč. Z této částky bylo jako neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu poskytnuto 162.552 tis. Kč a účelově bylo poskytnuto 25.646 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 45 200 40 700 0 4 500 0
knihovna 1 34 897 26 242 0 8 655 0
muzea a galerie 5 108 101 95 610 1 137 11 354 0
celkem 7 188 198 162 552 1 137 24 509 0

Největší část finančních prostředků v objemu účelově určených příspěvků na provoz ve výši 13.943 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu kraje na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Dále jako už několik let byly poskytnuty prostředky ve výši 6.000 tis. Kč na nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě.

Část účelového příspěvku na provoz činily rovněž neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 3.194 tis. Kč. Nejvýznamnější z nich byla dotace Těšínskému divadlu Český Těšín v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 2.100 tis. Kč, dále např. 400 tis. Kč jako účelová dotace v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví Muzeu v Bruntále na restaurování 9 soch v zámeckém parku.

Dále bylo příspěvkovým organizacím poskytnuto celkem 452 tis. Kč v rámci realizace opakované akce Programu rozvoje muzejnictví. Realizováno bylo 5 projektů. Z této částky bylo 182 tis. Kč určeno na reprodukci majetku kraje, a to na pořízení sbírkových předmětů – „Soubor předmětů z pozůstalosti Jiřího Rašky“ (120 tis. Kč), pro Muzeum Novojičínska, a na „Restaurování sbírkového předmětu: socha evangelisty Lukáše“ (62 tis. Kč), pro Muzeum v Bruntále.

Další významné neinvestiční poskytnuté prostředky na reprodukci majetku kraje byly vynaloženy u příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále na akci „Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku“ ve výši 307 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 0 0 0
knihovna 1 0 0 0
muzea a galerie 5 2 924 2 924 0
celkem 7 2 924 2 924 0

Za rok 2014 byly poskytnuty dvě účelové investiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví kultury ve výši 2.924 tis. Kč. Objemově významnější byla akce „Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně“ pro příspěvkovou organizaci Muzeum Těšínska ve výši 2.500 tis. Kč.

Kromě prostředků ze státního rozpočtu získávají příspěvkové organizace na svou činnost také dotace a dary od měst a obcí, nadací a dalších subjektů.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2014 dohromady zisk ve výši 325 tis. Kč. Hospodaření dvou organizací bylo vyrovnané a skončilo nulovým výsledkem hospodaření (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě) a pět organizací dosáhlo zlepšeného výsledku hospodaření. Tři organizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Těšínské divadlo Český Těšín a Muzeum Novojičínska) pokryly ztrátu z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti. Žádná příspěvková organizace v odvětví kultury nevykazovala k 31. 12. 2014 zadluženost.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2014 vykonával zřizovatelskou funkci u 22 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Ke dni 31. 3. 2014 byly 2 příspěvkové organizace zrušeny a převedeny pod jiné zřizovatele (obce).

V těchto příspěvkových organizacích kraje bylo k 31. 12. 2014 poskytováno celkem 66 registrovaných sociálních služeb, z nichž převládaly především služby pobytové formy. Dále byly poskytovány služby terapeutických dílen, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc atd. Organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, mimo jiné zajišťovala činnosti v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí byly financovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Na rok 2014 podaly příspěvkové organizace žádosti o poskytnutí dotace v celkové výši 276.381,4 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byla ze státního rozpočtu poskytnuta podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v celkové výši 269.157,3 tis. Kč. Příspěvkové organizace skutečně použily finanční prostředky ve výši 266.930,2 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly z důvodu přesunů mezi službami do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 2.227,1 tis. Kč). V průběhu roku 2014 byla zaslána státní dotace v 1. a 2. splátce ve výši 180.541,5 tis. Kč tzv. „průtokem“ přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky nevstoupily do rozpočtu kraje, byly zaslány pouze přes bankovní účet kraje. 3. splátka dotace a dofinancování ve výši 88.615,8 tis. Kč byla dle pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí zapojena do rozpočtu kraje a následně zaslána příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí. Z toho dofinancování ve výši 13.180,3 tis. Kč bylo poskytnuto s ohledem na růst platů zaměstnanců ve veřejných službách o 3,5 % mzdových prostředků koncem roku dle nařízení vlády ze dne 15. 10. 2014 č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě provedených rozborů hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí během roku 2014 vyvstala u vybraných příspěvkových organizací potřeba zajištění běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb i finančními prostředky z rozpočtu kraje.

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 135.370 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo organizacemi skutečně použito 135.334 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 36 tis. Kč). Z této částky tvořil neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu z vlastních zdrojů kraje částku 6.770 tis. Kč a účelově bylo čerpáno 128.564 tis. Kč, z toho 26.587 tis. Kč bylo z vlastních zdrojů kraje.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 122 697 4 820 900 103 580 13 397
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 12 637 1 950 0 10 687 0
celkem 24 135 334 6 770 900 114 267 13 397

Pozn. V tabulce jsou zahrnuty příspěvky na provoz dvou příspěvkových organizací Domov U jezera a Domov Pohoda, které v roce 2014 ukončily svou činnost a ke dni jejich zrušení (k 31. 3. 2014) jim byl zaslán příspěvek na provoz v celkové výši 600 tis. Kč.

Neúčelový příspěvek na provoz byl v roce 2014 čerpán v celkové výši 6.770 tis. Kč. Z toho příspěvek na zajištění běžného provozu ve výši 1.950 tis. Kč byl poskytnut Centru psychologické pomoci, příspěvková organizace – zařízení pro výkon pěstounské péče. Jedná se o výkon přenesené působnosti kraje na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dále byly na běžný provoz v průběhu roku 2014 poskytnuty finanční prostředky dalším 12 organizacím ve výši 4.820 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí byly použity k financování provozní činnosti účelově určené finanční prostředky v úhrnné výši 114.267 tis. Kč.

Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci, byly poskytnuty finanční prostředky na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči ve výši 6.500 tis. Kč a na dohody o výkonu pěstounské péče ve výši 900 tis. Kč. Na úhradu nákladů na odpisy byly 21 příspěvkovým organizacím poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 18.100 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím byly zaslány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 187 tis. Kč, z toho příspěvkové organizaci Náš svět byly zaslány finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zabezpečením objektu Domova Anenská ve Frýdku-Místku na ulici J. Lohrera 779 (57 tis. Kč) a na sociálně terapeutické dílny (40 tis. Kč) a příspěvkové organizaci Domov Odry byl poskytnut na vybavení nově zrekonstruovaných konferenčních prostor (90 tis. Kč). Dále byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí příjemci dotací (3. splátka) ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v celkové výši 88.615,8 tis. Kč.

V rámci reprodukce majetku kraje byl příspěvkové organizaci Domov Na zámku poskytnut účelově určený příspěvek na provoz ve výši 900 tis. Kč na opravu západní fasády, včetně výměny oken a zpevnění odpočinkové plochy.

Z evropských finančních zdrojů byly příspěvkovými organizacemi v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost čerpány finanční prostředky ve výši 13.388 tis. Kč a v rámci Komunitárních programů ve výši 9 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční prostředky do investičního fondu v celkové výši 10.064 tis. Kč.

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
Domovy 23 10 064 9 060 1 004
Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 0 0 0
celkem 24 10 064 9 060 1 004

V rámci reprodukce majetku kraje bylo poskytnuto na akce realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí částka ve výši 9.060 tis. Kč. K nejvýznamnějším akcím patří zejména akce:

 • Stavební úpravy a modernizace prádelny (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) ve výši 3.335 tis. Kč,
 • Rekonstrukce kotelny – výměna kotlů (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) ve výši 1.100 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Domov Odry byla ze státního rozpočtu zaslána dotace v celkové výši 326 tis. Kč na realizaci projektu „Interaktivní koutek smyslové zahrady“.

Z evropských finančních zdrojů byly spolufinancovány přípravy projektů v rámci procesu transformace a humanizace poskytovaných sociálních služeb, které jsou financovány z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, ve výši 1.004 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o projektové dokumentace na rekonstrukce objektů v rámci projektů „4. etapa transformace organizace Marianum“ (Marianum, příspěvková organizace, Opava), "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě" a "Poradna pro pěstounskou péči v Karviné" (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná).

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2014 kladného výsledku hospodaření za rok 2014 v celkové výši 733 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 18 organizací hospodařících se ziskem a 4 organizace ukončily rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2014 zadluženost.

Usnesením č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 21 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2014 ve výši 90.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 50.000 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2014.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2014 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 186 škol a školských zařízení. K 1. 1. 2014 byla zrušena 1 příspěvková organizace sloučením s jinou nástupnickou organizací.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví školství poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 4.140.549 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2014 finanční prostředky ve výši 4.139.945 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 604 tis. Kč).

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 389 515 45 811 1 340 341 828 537
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 2 602 130 389 569 15 415 2 191 076 6 070
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 317 592 66 408 100 244 290 6 794
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 55 630 6 381 0 49 249 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 775 079 61 431 5 589 558 521 149 538
celkem 4 139 945 569 600 22 443 3 384 963 162 938

Částka ve výši 569.600 tis. Kč představuje příspěvek na běžný provoz příspěvkových organizací poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční prostředky ve výši 3.570.345 tis. Kč představují pro příspěvkové organizace objem finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu, a z evropských finančních zdrojů s předem definovaným účelem.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 101.624 tis. Kč. Další účelové prostředky tvoří příspěvek na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení, na zajištění činnosti školních psychologů a speciálních pedagogů, na podporu talentů, soutěží a přehlídek, na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty aj.

Významný objem dotací ze státního rozpočtu v odvětví školství tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3.205.375 tis. Kč, dále na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním, na Rozvojový program na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání, na Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání, na Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků, na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením, příspěvek zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc aj.

V roce 2014 byly spolufinancovány z evropských finančních zdrojů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost např. globální granty, dále individuální projekty „Podpora výchovy ke zdravé výživě a životosprávě“, „Osobnostní a sociální výchova“, „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“, „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ a další, v rámci Operačního programu Životní prostředí byly podpořeny projekty energetických úspor ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví školství

Investiční činnost příspěvkových organizací byla financována zřizovatelem prostřednictvím dotací do investičního fondu.

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 8 902 8 705 197
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 60 201 51 143 9 058
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 454 454 0
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 0 0 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 47 646 4 789 42 857
celkem 117 203 65 091 52 112

Příspěvkovým organizacím kraje bylo v souvislosti s jejich investiční činností poskytnuto 117.203 tis. Kč. V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostředky určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy a opravy majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím a také na pořízení nového vybavení. Dále byly finanční prostředky použity na úhradu grantových projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Finanční prostředky byly použity například na akce:

 • Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy ve Střední škole gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, ve výši 1.676 tis. Kč,
 • Výměna střešní krytiny v Gymnáziu, Karviná, ve výši 5.600 tis. Kč,
 • Výměna oken v Základní umělecké škole Leoše Janáčka, Havířov, ve výši 1.160 tis. Kč,
 • Sanace vlhkého zdiva objektu školy ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, ve výši 3.133 tis. Kč,
 • Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, ve výši 1.500 tis. Kč, a další.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 24.338 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 26 organizací vyrovnaným hospodařením a 160 organizací ziskem. Z tohoto výsledku hospodaření tvoří částka 9.296 tis. Kč výsledkové proúčtovaní nekrytého investičního fondu dle § 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Důvodem nekrytí investičního fondu bylo účtování z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů roku 2013, výsledek hospodaření ve výši proúčtovaného nekrytí nebude navržen k přidělení do fondů. Po odečtení takto finančně nekrytého výsledku hospodaření skončilo hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 v odvětví školství zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 15.042 tis. Kč.

Celková zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství k 31. 12. 2014 byla ve výši 1.993 tis. Kč. Zadluženost byla tvořena finančními leasingy ve výši 304 tis. Kč, bezúročným úvěrem ze Státního fondu životního prostředí na tepelná čerpadla ve výši 87 tis. Kč, vratkou neoprávněného čerpání po ukončení projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 117 tis. Kč a úvěrem příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, na předfinancování části způsobilých výdajů u 2 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 1.485 tis. Kč; splatnost úvěru je k 31. 7. 2015.

Jedenácti příspěvkovým organizacím v odvětví školství bylo schváleno dvanáct návratných finančních výpomocí v celkové výši 22.488 tis. Kč na financování energetických úspor, na zajištění financování neinvestičních výdajů projektu „SPŠ Vítkovice – Moderní škola pro moderní výuku 2“ a na podporu přírodovědného a technického vzdělávání (NatTech). Návratné finanční výpomoci schválené k překlenutí financování projektu NatTech nebyly vyplaceny v plné výši, průběh realizace projektu a financování ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nevyvolaly potřebu návratnou finanční výpomoc dočerpat. Ze schváleného objemu byla vyplacena částka 16.239 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo z těchto finančních výpomocí vráceno 13.239 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly vráceny v roce 2015.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2014 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav).

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 460.866 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2014 finanční prostředky ve výši 460.355 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 511 tis. Kč). Z této částky tvořil neúčelový příspěvek na zajištění běžného provozu částku 351.573 tis. Kč a účelově bylo čerpáno 108.782 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 49 078 5 221 2 293 38 979 2 585
odborné léčebné ústavy 1 4 599 0 0 4 599 0
ostatní ústavní péče 2 49 015 41 068 0 7 947 0
zdravotnická záchranná služba 1 357 663 305 284 0 52 379 0
celkem 10 460 355 351 573 2 293 103 904 2 585

Účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje na zajištění provozních činností (nehrazených z veřejného zdravotního pojištění) příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví ve výši 103.904 tis. Kč byly určeny především na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (44.236 tis. Kč). Dále především na zajištění lékařské pohotovostní služby v nemocnicích a v zdravotnické záchranné službě (11.161 tis. Kč), pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, na zajištění běžného provozu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (10.000 tis. Kč), na provoz protialkoholní záchytné stanice v Nemocnici ve Frýdku-Místku (6.000 tis. Kč), na provoz Odborného léčebného ústavu Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace (3.916 tis. Kč). V rámci akce „Analýza bezpečnosti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ byl poskytnut příspěvek (1.497 tis. Kč) za účelem sjednocení procesů zabezpečujících bezpečnost a ochranu osobních údajů a na zajištění fyzické bezpečnosti pacientů, návštěvníků a zaměstnanců. Z důvodu stárnutí populace a přibývání lékařů v důchodovém věku byly nemocnicím poskytnuty prostředky (275 tis. Kč) na zainteresování studentů posledních ročníků lékařských fakult stipendiem. Na krytí provozních nákladů stanice sociálních lůžek byl poskytnut příspěvek (250 tis. Kč) Nemocnici Třinec.

Účelově určený příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace zahrnuje také neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu, které byly čerpány v celkovém objemu 26.399 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 12.218 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dále byly z této kapitoly použity účelové prostředky ve výši 4.609 tis. Kč na úhradu nákladů rezidenčních míst pro rok 2014. Jedná se o dotační program Ministerstva zdravotnictví, který formou realizace rezidenčních míst slouží k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů (v rámci finančního vypořádání s Ministerstvem zdravotnictví bylo vráceno 172 tis. Kč). Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 7.947 tis. Kč pro příspěvkové organizace Dětské centrum Čtyřlístek a Dětský domov Janovice u Rýmařova jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví byly dále financovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Na rok 2014 byla 3 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví ze státního rozpočtu poskytnuta dotace na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče celkové výši 4.857 tis. Kč. Tato státní dotace byla v průběhu roku 2014 zaslána v 1. a 2. splátce ve výši 3.272 tis. Kč tzv. „průtokem“ přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto finanční prostředky nevstoupily do rozpočtu kraje, byly zaslány pouze přes bankovní účet kraje. 3. splátka dotace a dofinancování ve výši 1.585 tis. Kč byla dle pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí zapojena do rozpočtu kraje a následně zaslána příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví. Dané dofinancování bylo poskytnuto s ohledem na růst platů zaměstnanců ve veřejných službách o 3,5 % mzdových prostředků dle nařízení vlády ze dne 15. 10.2014 č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, byla dvěma příspěvkovým organizacím poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl příspěvkovým organizacím dále poskytnut v roce 2014 na reprodukci majetku účelový příspěvek na provoz ve výši 2.293 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na pojistné plnění, údržbu a opravy majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím ve výši 1.446 tis. Kč (např. se jednalo o akci „Výměna podlahových krytin“ v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) a pořízení počítačového a programového vybavení u 3 příspěvkových organizací v rámci akcí „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“ (593 tis. Kč) a „Optimalizace laboratorního informačního systému nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ (254 tis. Kč).

Z evropských finančních zdrojů byly příspěvkovými organizacemi čerpány neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 2.585 tis. Kč. Konkrétně v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly čerpány finanční prostředky ve výši 2.443 tis. Kč, v rámci Integrovaného operačního programu byly čerpány neinvestiční finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč na akce „Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“ a „Iktové centrum Nemocnice Třinec“ a v rámci Komunitárních programů ve výši 16 tis. Kč na akci „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“. Na dofinancování neuznatelných nákladů projektu „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ realizovaného v rámci operačního programu Životního prostředí byly čerpány finanční prostředky ve výši 36 tis. Kč.

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly použity formou účelových investičních dotací do investičních fondů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví na rok 2014 prostředky v celkovém objemu 93.958 tis. Kč.

Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční dotace do investičního fondu celkem z toho:
investiční dotace do investičního fondu investiční dotace do investičního fondu na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 93 868 30 108 63 760
odborné léčebné ústavy 1 90 90 0
ostatní ústavní péče 2 0 0 0
zdravotnická záchranná služba 1 0 0 0
celkem 10 93 958 30 198 63 760

Finanční prostředky byly použity zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, na pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení a dále na výdaje v rámci optimalizace zdravotnických zařízení (elektronická preskripce, optimalizace logistiky a laboratorního informačního systému zdravotnických zařízení). Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí „Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura“ v Nemocnici ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, ve výši 6.082 tis. Kč, „Rekonstrukce stravovacího provozu“ ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 5.316 tis. Kč, „Přístroje pro Beskydské oční centrum“ v Nemocnici ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace, ve výši 4.998 tis. Kč, „Úpravy rozvodů mediplynů Karviná“ v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 3.392 tis. Kč.

Z evropských finančních zdrojů byly příspěvkovými organizacemi čerpány investiční finanční prostředky v celkové výši 63.760 tis. Kč. Konkrétně v rámci Integrovaného operačního programu byly čerpány investiční finanční prostředky na akci „Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“ ve výši 20.105 tis. Kč a „Iktové centrum Nemocnice Třinec“ ve výši 16.897 tis. Kč. V rámci operačního programu Životní prostředí byly čerpány finanční prostředky ve výši 26.758 tis. Kč na projekty „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ a „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2014 v celkovém součtu zlepšený výsledek hospodaření ve výši 20.720 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 7 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 53.458 tis. Kč a 3 nemocnice záporným výsledkem hospodaření ve výši -32.738 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména proúčtováním nekrytého investičního fondu. Finančně nekrytý investiční fond proúčtovaly nemocnice v souladu s ustanovením § 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2014 činil celkový objem nekrytého investičního fondu u nemocnic 57.164 tis. Kč.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2014 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace výsledek hospodaření 2014 rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2014
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 6 327,21 převod do rezervního fondu
Nemocnice ve Frýdku-Místku 35 372,26 použít ke ztrátě let minulých (33.248,77 tis. Kč) a příděl do rezervního fondu (2.123,49 tis. Kč)
Nemocnice Třinec -6 562,00 úhrada ztráty z rezervního fondu
Nemocnice s poliklinikou Havířov -1 192,22 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -24 983,52 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Slezská nemocnice v Opavě 6 075,42 použít ke ztrátě let minulých
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 2 623,50 rozdělení do fondu odměn (1.300 tis. Kč) a rezervního fondu (1.323,50 tis. Kč)
Dětský domov Janovice u Rýmařova 5,17 převod do rezervního fondu
Dětské centrum Čtyřlístek 142,95 převod do rezervního fondu
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 2 911,09 rozdělení do fondu odměn (1.000 tis. Kč) a rezervního fondu (1.911,09 tis. Kč)
Celkem 20 719,86  

Ve srovnání s předchozím rokem měla na dosažení kladného výsledku hospodaření za rok 2014 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví zásadní vliv úhradová vyhláška, přestože nastavené úhradové mechanismy nepokryly veškerou poskytnutou péči. Řízením a optimalizací nákladů krajských nemocnic formou tzv. personálních unií, se podařilo generovat úspory, které měly pozitivní ekonomický dopad do jejich hospodaření.

Hospodaření nemocnic bylo řízeno radou kraje formou schválených finančních plánů. Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů byly tržby od zdravotních pojišťoven, jejichž meziroční nárůst činil 235.639 tis. Kč. Nemocnice plnily plány produkce, změna úhradové vyhlášky jim umožnila dosáhnout adekvátních tržeb za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven při dodržení počtu hospitalizovaných a ošetřených pacientů. Meziroční nárůst nákladů nekopíroval nárůst tržeb (činil 218.205 tis. Kč), propad byl stabilizován a výsledky hospodaření potvrdily správný směr řízení personálních unií společnými managementy.

S účinností od 1. 1. 2014 byly zrušeny hospitalizační regulační poplatky, tyto finanční zdroje však byly nemocnicím kompenzovány platbami od zdravotních pojišťoven. Výše kompenzace těchto poplatků za rok 2014 dosáhla celkové částky 69.317 tis. Kč. Probíhala formou měsíčních zálohových plateb. Zdravotní pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení v měsíci červenci sedm dvanáctin a v každém dalším měsíci roku 2014 pak jednu dvanáctinu z úhrnu regulačních poplatků, které byl tento poskytovatel zdravotních služeb povinen vybrat za poskytnutou lůžkovou péči v roce 2013 a vykázal jej příslušné zdravotní pojišťovně.

V průběhu roku 2014 byl zprovozněn „manažerský informační systém“, který se stal podpůrným nástrojem pro řízení krajských nemocnic a umožňuje získávat informace v oblasti ekonomiky, produkčních dat vykazované péče ve srovnání s plněním a úhradovými mechanismy pojišťoven, logistická data o nakupovaných komoditách, jejich cenách a množství. Srovnáním těchto tří základních oblastí krajských nemocnic je zajištěna zpětná vazba managementům, a tím se stává významným nástrojem pro řízení těchto zdravotnických zařízení.

Odůvodnění záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací vykázaných za rok 2014

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace – vykázala výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2014 ve výši -5.508 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí -6.562 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2014 finančně krytý investiční fond, stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2014 činil 158.475 tis. Kč.

Celkové náklady za rok 2014 organizace činily 628.572 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje navýšení o 33.517 tis. Kč. Meziroční nárůst nákladů byl ovlivněn vyšší spotřebou materiálu, a to speciálního zdravotnického materiálu z důvodu zpracování krve z Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (přesun činnosti v rámci personálních unií), vyšší spotřebou nákladů na prodané zboží (recipročně odpovídá nárůstu tržeb za prodané zboží) v souvislosti s otevřením nemocničního bufetu od 1. 1. 2014 a navýšením obratu v lékárně. Nárůst v oblasti osobních nákladů byl způsoben přijetím pracovníků bufetu, časovými postupy zaměstnanců, změnou v platových třídách, a rovněž vyplacením odměn zaměstnancům (v souladu s vnitřním systémem pro odměňování). V nákladech byla zúčtována zůstatková cena vyřazeného počítačového tomografu (3,3 mil. Kč) a vytvořena rezerva pro aktuální soudní spory (5 mil. Kč).

Celkové výnosy za rok 2014 organizace činily 622.010 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 35.515 tis. Kč. Tržby od zdravotních pojišťoven meziročně vzrostly o 18.814 tis. Kč. Nemocnici se podařilo navýšit výnosy za vlastní výrobky (prodej krevních přípravků Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace). Tržby od zdravotních pojišťoven byly zúčtovány včetně všech dohadných položek, vypočítaných na základě uzavřených úhradových smluvních dodatků se zdravotními pojišťovnami, ve výnosech byla rovněž promítnuta kompenzace zrušených hospitalizačních regulačních poplatků ze strany zdravotních pojišťoven, výnosy z prodaného zboží byly navýšeny vlivem navýšení obratu v lékárně a otevření nemocničního bufetu. V ostatních finančních výnosech bylo účtováno pojistné plnění od komerční pojišťovny za pojistnou událost ve výši 1,04 mil. Kč.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – vykázala výsledek hospodaření po zdanění za rok 2014 ve výši -1.192 tis. Kč, daňová povinnost organizaci nevznikla, vykázaný výsledek hospodaření byl ovlivněn proúčtováním nekrytého investičního fondu ve výši -33.879 tis. Kč, a to snížením odpisů.

Celkové náklady organizace za rok 2014 činily 736.486 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 1.337 tis. Kč. Nejvýraznější nárůst se projevil v osobních nákladech (7,5 mil. Kč), což odpovídá cca 1,8% nárůstu platů z důvodu časových postupů. Zvýšení nákladů na prodané zboží (5,7 mil. Kč) bylo adekvátně kompenzováno vyššími tržbami za prodané zboží (6,5 mil. Kč bez slevy na recepty). Náklady na léky se meziročně zvýšily o 2,3 mil. Kč (nárůst spotřeby léků v hematoonkologickém centru – zvýšená spotřeba těchto léčiv bude uhrazena ze strany zdravotních pojišťoven). Meziroční úspora v nákladech na energie (3,7 mil. Kč) vyplývá především z nižší spotřeby tepla díky nadprůměrně teplé zimě a nižších nákladů na elektřinu z důvodu vysoutěžení levnějšího dodavatele. Nižší ostatní náklady (9,1 mil. Kč) byly ovlivněny změnou metodiky účtování slev na recepty (v roce 2013 na syntetickém účtu 549 ve výši 2,2 mil. Kč, v roce 2014 na syntetickém účtu 604) a dále díky nižším sankcím za preskripci. V rámci vyúčtování zdravotní péče za rok 2013 došlo ze strany zdravotních pojišťoven k prominutí srážek za preskripci v celkové výši 1,9 mil. Kč.

Celkové výnosy za rok 2014 organizace činily 735.294 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 5.894 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven - za rok 2014 jsou ve výši 574.326 tis. Kč, tzn. meziročně nižší o 3.863 tis. Kč. Výše tržeb od zdravotních pojišťoven byla ovlivněna vyúčtováním zdravotní péče, poskytnuté v roce 2013 (celkový vliv +7,7 mil. Kč), a taktéž zaúčtováním dohadných položek za poskytnutou zdravotní péči v roce 2014 (celkový vliv –10,6 mil. Kč). Na negativní vývoj roku 2014 má nejzásadnější vliv neplnění ukazatelů produkce – casemixu u Všeobecné zdravotní pojišťovny, což se promítlo vytvořenou dohadnou položku pasivní ve výši 18,8 mil. Kč u této pojišťovny. Tato ztráta není plně kompenzována tržbami od ostatních zdravotních pojišťoven ( dohadná položka aktivní u Revírní bratrské pokladny byla zúčtována ve výši 11 mil. Kč). Dále ovlivnilo hospodaření roku 2014 zaúčtování regulační srážky z revize vykázané zdravotní péče za rok 2012 (celkový vliv –4,2 mil. Kč). Pozitivní vliv na hospodaření měla skutečnost, že zdravotní pojišťovny kompenzovaly zrušené regulační poplatky za hospitalizaci formou záloh, že v rámci vyúčtování zdravotní péče za rok 2014 bude vyúčtován rozdíl zálohy a skutečně vykázaných ošetřovacích dnů. Celkový vliv této kompenzace na hospodaření činí 10,7 mil. Kč.

Z dalších výnosů měl výrazný vliv nárůst tržeb z prodeje zboží v lékárně – tyto tržby byly meziročně vyšší o 6,5 mil. Kč, avšak vzhledem ke změně metodiky účtování slevy na recepty byl celkový meziroční rozdíl na syntetickém účtu 604 pouze +4 mil. Kč. Změna spočívá v tom, že slevy na recepty se v roce 2014 účtovaly snížením účtu 604 namísto dřívějšího účtování prostřednictvím syntetického účtu 549. Celková částka poskytnutých slev na recepty činí 2,3 mil. Kč v roce 2014. Výnosy z transferů byly meziročně vyšší o 4,5 mil. Kč, a to vlivem poskytnutí příspěvku na parkové úpravy ve výši 1,6 mil. Kč od Státního fondu životního prostředí a vyššího proúčtování rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti (+2,8 mil. Kč). Meziroční pokles byl vykázán u finančních výnosů, konkrétně u finančního bonusu za léky. Důvodem byla změna systému fungování tzv. lékového pozitivního listu.

V roce 2014 došlo dále k ovlivnění výnosů od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve vazbě na závěry kontrolního šetření konaného v roce 2013, které bylo zaměřeno na revizi a oprávněnost vykázané zdravotní péče za rok 2012. Výsledkem byla regulační srážka ve výši 5,1 mil. Kč, která ovlivnila výnosy roku 2014. K závěrům revizní zprávy bylo vyvoláno předsmírčí jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jehož výsledkem byl pro nemocnici doplatek ve výši 907 tis. Kč uhrazený ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny v roce 2014. Konečný dopad výše uvedené revize na hospodářský výsledek činil -4,2 mil. Kč.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – vykázala výsledek hospodaření po zdanění za rok 2014 ve výši -24.984 tis. Kč, daňová povinnost organizaci nevznikla, vykázaný výsledek hospodaření byl ovlivněn proúčtováním výše nekrytého investičního fondu ve výši -12.643 tis. Kč (formou odpisů).

Celkové náklady za rok 2014 organizace činily 951.333 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje zvýšení o 11.244 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější nákladovou položkou byly osobní náklady v celkové částce 541.908 tis. Kč, které se na celkových nákladech nemocnice podílí 56,96 %. Jejich meziroční pokles činil 2,86 mil. Kč. Meziročně došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 17,90 v důsledku optimalizace personálního vybavení. Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou byly náklady na speciální zdravotnický materiál, jejichž meziroční nárůst činil 5,5 mil. Kč. Největší nárůst byl u položky implantáty ve výši 3,9 mil. Kč, u které došlo v meziročním srovnání k nárůstu operativy u totálních endoprotéz na ortopedickém oddělení v Nemocnici Orlová. U nákladů na léky došlo meziročně k nárůstu o 1,1 mil. Kč, tento nárůst je dán vyšší spotřebou léků – krevní deriváty, které představují nárůst o 961 tis. Kč. Spotřeba krevních derivátů se odvíjela od struktury pacientů. U elektrické energie byla zřizovatelem vysoutěžena výhodnější cena silové elektřiny a u distribuční části došlo ke snížení položky platby za obnovitelné zdroje, celkově byly náklady na spotřebu elektrické energie meziročně nižší o 1,96 mil. Kč. Dále nižší spotřeba páry o 1,25 mil. Kč byla nižší vlivem uzavření stravovacího provozu v Orlové v polovině roku 2014, zároveň došlo ke snížení ceny páry o 2,5 %. Náklady na ostatní služby v roce 2014 činily 57,74 mil. Kč a byly meziročně nižší o 2,71 mil. Kč. V roce 2014 bylo nižší nájemné u zdravotechniky o 778 tis. Kč z důvodu pořízení vlastního ultrazvukového přístroje, dále pokles nákladů u nájemného za sanitní vozidla o 310 tis. Kč z důvodu ukončení leasingu. Další pokles byl u položky leasing zdravotnické techniky ve výši 1,15 mil. Kč (ukončení leasingu). K poklesu nákladů za služby došlo u revizí za ostatní techniku ve výši 252 tis. Kč, dále pak nižší náklady na malování o 345 tis. Kč. V nákladech na opravy a udržování došlo meziročně k poklesu o 1,59 mil. Kč.

Zúčtované odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly meziročně nižší z důvodu rozdílu zúčtovaného nekrytého investičního fondu. V roce 2013 bylo zaúčtováno snížení odpisů ve výši 25.432 tis. Kč, v roce 2014 ve výši 12.642 tis. Kč.

Celkové výnosy organizace za rok 2014 činily 926.350 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje snížení o 5.934 tis. Kč. Tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2014 činily 710.030 tis. Kč, z toho tržby od Všeobecné zdravotní pojišťovny 277.143 tis. Kč a tržby od ostatních zdravotních pojišťoven 432.887 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 byly tržby od zdravotních pojišťoven nižší o 3,9 mil. Kč, neboť byly ovlivněny vyúčtováním roku 2013 (snížení tržeb od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 7,9 mil. Kč a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR ve výši 899 tis. Kč). Další výnosovou položku tvořily regulační poplatky v celkové výši 20,17 mil. Kč. Rovněž došlo k nárůstu úhrady klientů za pobyt na sociálních lůžkách, kde tržby za spolufinancování klientů za pobytové sociální služby a za sociální péči činily v roce 2014 částku 12,40 mil. Kč. Ostatní finanční výnosy meziročně vzrostly o 2,13 mil. Kč, z tohoto dodavatelské bonusy za speciální zdravotnický materiál byly meziročně vyšší o 2,66 mil. Kč. Výnosy z transferů činily 14,46 mil. Kč a byly meziročně vyšší o 330 tis. Kč. Nemocnice obdržela dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby ve výši 2,74 mil. Kč (meziročně vyšší o 80 tis. Kč).

Přehled o cizích zdrojích a závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2014 je zaznamenán v tabulkách 1.123 a 1.124.

Za účelem financování krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové úvěry). V několika případech uzavřely příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele spotřebitelské úvěry, účelově na pořízení sanitních vozidel, osobních vozidel pro přepravu zdravotnického materiálu apod., a střednědobý investiční úvěr na financování pořízení zdravotnické techniky a stavebních úprav (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace).

V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2014.

Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
příspěvková organizace finanční závazky příspěvkových organizací
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených závazků k 31. 12. 2014
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov spotřebitelský 565,34 45,51
spotřebitelský 502,02 203,70
revolving 20 000,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku revolving 30 000,00 30 000,00
střednědobý 30 000,00 11 840,70
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj revolving 40 000,00 35 000,00
spotřebitelský 342,77 202,24
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 30 000,00 5 000,00
Slezská nemocnice v Opavě revolving 25 000,00 0,00
spotřebitelský 988,36 526,36
Celkem   177 398,49 82 818,50

Pro úplnost o stavu zadlužení je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 7.558 tis. Kč, včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2014.

Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti kumulovaná ztráta
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku 5 693,00 -33 248,77
Nemocnice Třinec 85,00 0,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 640,00 -13 384,08
Nemocnice s poliklinikou Havířov 956,00 -53 371,07
Slezská nemocnice v Opavě 184,37 -11 442,46
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0,00 0,00
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0,00 0,00
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 0,00 0,00
Dětské centrum Čtyřlístek 0,00 0,00
Celkem 7 558,37 -111 446,38

8.6 Příspěvková organizace v odvětví životního prostředí

Moravskoslezský kraj s účinností od 1. 6. 2014 zřídil v odvětví životního prostředí usnesením č. 9/764 ze dne 24. 4. 2014 novou příspěvkovou organizaci kraje – Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace.

Hlavní činností této organizace je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním. Příspěvková organizace by měla aktivně vyhledávat možnosti využití dotačních titulů pro energeticky úsporné projekty a projekty využívající vhodné obnovitelné zdroje energie a zajišťovat konzultační, poradenskou a odborně technickou činnost pro Moravskoslezský kraj a jím zřízené příspěvkové organizace. Dále se má organizace věnovat přípravě zpracování průběžného vyhodnocování naplňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje, přičemž povinnost kraje provádět její vyhodnocování je stanovena zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů.

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Příspěvkové organizaci byly k zajištění provozních činností jako neúčelový příspěvek poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 2.000 tis. Kč.

Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví životního prostředí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem neúčelový příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské energetické centrum 1 2 000 2 000 0 0 0
celkem 1 2 000 2 000 0 0 0

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci v roce 2014 nebyly poskytnuty.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Příspěvková organizace hospodařila se ziskem v celkové výši 17 tis. Kč. Příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2014 zadluženost.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2014 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 -22 742
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 -13
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 148
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 2 403
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 100,0 02995832 -302
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 5 611
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 2 762
KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111 - 227
Společnost založená krajem
Název Výsledek hospodaření v tis. Kč
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 130

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2014 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 204 588 227 330 -22 742
Koordinátor ODIS, s.r.o. 13 607 13 620 -13

Letiště Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Následně v letech 2006 a 2008 - 2013 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k postupnému navyšování základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady. V průběhu roku 2014 došlo k dalším změnám, a to:

 1. usnesením zastupitelstva kraje č. 9/751 ze dne 24. 4. 2014 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu 9.000 tis. Kč, z toho 1.000 tis. Kč do základního kapitálu a 8.000 tis. Kč ke splacení emisního ážia,
 2. usnesením zastupitelstva kraje č. 10/846 ze dne 12. 6. 2014 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu 9.000 tis. Kč, z toho 1.000 tis. Kč do základního kapitálu a 8.000 tis. Kč ke splacení emisního ážia,
 3. usnesením zastupitelstva kraje č. 11/926 a č. 11/927 bylo rozhodnuto o řešení ztráty společnosti bezúplatným vzetím akcií z oběhu a došlo ke snížení základního kapitálu ve výši 21.226 tis. Kč, které bylo zapsáno v obchodním rejstříku ke dni 4. 12. 2014,
 4. současně bylo stejným usnesením rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a peněžitém vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 34.516 tis. Kč, s tím že bude splacen ve dvou splátkách v letech 2014 - 2015 a první splátka peněžitého vkladu ve výši 17.258 tis. Kč byla uhrazena v prosinci 2014, zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku až ke dni 16. 1. 2015.

S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., k 31. 12. 2014 uvedená v obchodním rejstříku činila 501.300 tis. Kč. Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2014 skončilo ztrátou ve výši 22.742 tis. Kč, přičemž zásadní podíl na záporném hospodářském výsledku měly účetní odpisy vlastního majetku ve výši 47.408 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 28.721 tis. Kč, z toho 8.967 tis. Kč tvoří dlouhodobá pohledávka z titulu odložené daňové pohledávky. Dále se jedná o krátkodobé pohledávky ve výši 19.754 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodního styku představují 12.129 tis. Kč. Opravné položky byly vytvořeny ve výši 34.029 tis. Kč, 81 % pohledávek je po lhůtě splatnosti. Celkové závazky společnosti dosáhly výše 851.950 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky jsou ve výši 810.716 tis. Kč. Největší část tvoří závazky k Moravskoslezskému kraji z uzavřené smlouvy o nájmu podniku ve výši 728.970 tis. Kč, které představují zůstatkovou cenu pronajatého majetku. Dlouhodobý závazek z obchodních vztahů ve výši 80.812 tis. Kč vyplývá ze smlouvy na rekonstrukci energetiky. Krátkodobé závazky jsou ve výši 31.292 tis. Kč, z toho závazky z obchodního styku tvoří 23.205 tis. Kč. Závazky vůči Moravskoslezskému kraji jako ovládající osobě činí 873 tis. Kč, a to jako dlouhodobý závazek z nájmu podniku. Zbývající část závazků jsou zejména závazky k zaměstnancům (3.545 tis. Kč), ke státu (2.795 tis. Kč), dohadné účty a jiné závazky. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil oproti minulému období o 29.773 tis. Kč.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2014 bankovní úvěry a výpomoci ve výši 9.942 tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 6.973 tis. Kč otevřený v roce 2013 se splatností 5 let na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Stroje a zařízení II a je hrazen průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách. Krátkodobý bankovní úvěr je vykazován ve výši 2.535 tis. Kč a je součástí přijatého dlouhodobého úvěru, jehož stav ke konci účetního období je 9.508 tis. Kč, v souladu s účetními standardy a s ohledem na dobu splatnosti je však přeúčtován na krátkodobý úvěr. Zbývající část úvěrů představuje dodavatelský úvěr ve výši 434 tis. Kč na pořízení osobních a užitkových vozidel, který je splatný v roce 2015. Kontokorentní úvěr s limitem 10.000 tis. Kč nebyl v roce 2014 čerpán.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s., bude navrhovat, aby záporný hospodářský výsledek za rok 2014 byl zaúčtován do neuhrazených ztrát minulých let a současně aby celková ztráta ve výši 22.742 tis. Kč byla pokryta snížením základního kapitálu.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 185 tis. Kč. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2014 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2014 ztrátu ve výši 13 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 3.662 tis. Kč, z toho 2 tis. Kč představuje dlouhodobá pohledávka. Krátkodobé pohledávky ve výši 3.660 tis. Kč jsou tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 291 tis. Kč, daňovými pohledávkami ke státu ve výši 1.471 tis. Kč, poskytnutými zálohami ve výši 389 tis. Kč a zbývající část tvoří dohadné účty a jiné pohledávky (1.510 tis. Kč). Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 11 tis. Kč. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 10.528 tis. Kč a jsou výhradně krátkodobé. Jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 8.004 tis. Kč, dále o závazky k zaměstnancům ve výši 525 tis. Kč a závazky ke státu ve výši 1.371 tis. Kč. Jiné závazky a dohadné účty jsou evidovány v celkové výši 629 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2014 se oproti minulému období snížil o 13 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Hospodářský výsledek společnosti, tj. ztrátu ve výši 13 tis. Kč, navrhuje společnost vyrovnat z vytvořeného rezervního fondu.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2014 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 27 634 27 486 148
VaK Bruntál, a.s. 68 432 66 029 2 403

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR – Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v celkové hodnotě 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., k 31. 12. 2014 činila 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost dosáhla za rok 2014 zisku ve výši 148 tis. Kč. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 8.510 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky představují objem 1.206 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky činí 7.304 tis. Kč, z toho 476 tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů, daňové pohledávky za státem činí 5.095 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy 290 tis. Kč a dohadné účty 1.442 tis. Kč. Korekce jsou ve výši 61 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 6.341 tis. Kč, z toho 234 tis. Kč tvoří rezervy a 6.107 tis. Kč krátkodobé závazky, z toho z obchodních vztahů 481 tis. Kč. V pasivech jsou evidovány také závazky z titulu přijatých záloh v celkové výši 2.127 tis. Kč, závazky vůči státu ve výši 2.535 tis. Kč a závazky vůči zaměstnancům činí 744 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2014 oproti minulému roku zvýšil o 279 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované cenné papíry v roce 2011 převedeny na majetkový účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11.079,50 Kč. Základní kapitál obchodní společnosti činí 289.336 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje ve společnosti činí 0,003 % základního kapitálu a v roce 2014 zůstal nezměněn.

Společnost dosáhla za rok 2014 zisku ve výši 2.403 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 20.965 tis. Kč a jedná se výhradně o krátkodobé pohledávky. Pohledávky z obchodních vztahů tvoří 12.592 tis. Kč, vytvořené opravné položky představují 12.611 tis. Kč. Zbývající část pohledávek je tvořena dohadnými položkami na vodné ve výši 7.160 tis. Kč, poskytnutými zálohami ve výši 1.078 tis. Kč a jinými pohledávkami ve výši 135 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkovém objemu 28.201 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 20.068 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dlouhodobými zálohami ve výši 7.562 tis. Kč, zbývající část tvoří odložený daňový závazek ve výši 12.506 tis. Kč. Krátkodobé závazky jsou evidovány ve výši 8.134 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů jsou vyčísleny na 2.376 tis. Kč, přijaté zálohy na vodné na 2.509 tis. Kč, závazky vůči státu (1.235 tis. Kč) a zaměstnancům (847 tis. Kč) tvoří celkem částku 2.082 tis. Kč a rozdíl ve výši 1.167 tis. Kč zůstává na dohadných účtech pasivních a jiných závazcích. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2014 oproti minulému období zvýšil o 106.473 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s. a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a.s., společností FOCUS - METAL, s.r.o. Společnost FOCUS - METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS - METAL, s.r.o. Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena. Odsouzené osoby podaly proti rozsudku dovolání, o němž bude rozhodovat Nejvyšší soud; podání tohoto mimořádného opravného prostředku nemá vliv na právní moc rozsudku.

V návaznosti na pravomocné skončení trestního řízení by mělo být pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). Stav těchto řízení je průběžně monitorován odborem právním a organizačním v součinnosti s právním zástupcem společnosti VaK Bruntál, a.s. V těchto věcech dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

Objem ručitelského závazku za společnost VaK Bruntál, a.s., k 31. 12. 2014 činil 75.652.322,98 Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2014 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 0 302 -302

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014 byla založena obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 1.000 tis. Kč do základního kapitálu společnosti. Dne 14. 5. 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Jediným společníkem je Moravskoslezský kraj. Hlavním předmětem činnosti je podpora sociálního, kulturního a hospodářského území Moravskoslezského kraje, propagace a prezentace kraje, zvyšování ekonomického potenciálu a podpora cestovního ruchu v kraji. Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Hospodaření společnosti v prvním roce své činnosti skončilo ztrátou ve výši 302 tis. Kč; vykazovány jsou pouze provozní náklady ve výši 87 tis. Kč a osobní náklady ve výši 215 tis. Kč. Výnosy zatím nebyly žádné. Krátkodobé pohledávky jsou evidovány ve výši 107 tis. Kč, krátkodobé závazky činí 71 tis. Kč; dlouhodobé pohledávky ani závazky společnost nevykazuje. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2014 představuje 698 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2014 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 120 103 114 492 5 611
Sanatorium Jablunkov, a.s. 79 370 76 608 2 762

Bílovecká nemocnice, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005. Následně v roce 2007 a v roce 2008 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k navýšení základního kapitálu nepeněžitým vklady v celkové výši 72.120 tis. Kč. V roce 2014 došlo k dalšímu navýšení peněžitým vkladem ve výši 8.700 tis. Kč, o kterém rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/647 ze dne 27. 2. 2014. Základní kapitál Bílovecké nemocnice, a.s., uvedený v obchodním rejstříku k 31. 12. 2014, činil 82.820 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %. S ohledem na to, že došlo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Vlivem změny metodiky oceňování byla v roce 2012 poprvé účtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. K 31. 12. 2014 zůstala opravná položka evidována ve stejné výši.

Společnost skončila své hospodaření za rok 2014 ziskem ve výši 5.611 tis. Kč. Účetní jednotka nevykazuje dlouhodobé pohledávky, eviduje pouze krátkodobé pohledávky, a to v celkové výši 10.696 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů představují 8.832 tis. Kč a k nim vytvořené opravné položky jsou ve výši 29 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 270 tis. Kč. Zbývající část pohledávek představují dohadné účty (1.847 tis. Kč) a jiné pohledávky (18 tis. Kč). Celkové závazky společnosti jsou ve výši 36.951 tis. Kč, z toho největší část tvoří krátkodobé závazky ve výši 21.107 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů představují 10.226 tis. Kč a zbývající část krátkodobých závazků jsou závazky k zaměstnancům (3.678 tis. Kč) a ke státu (2.921 tis. Kč). Dlouhodobé závazky jsou evidovány ve výši 1.284 tis. Kč, přičemž 1.228 tis. Kč je tvořeno odloženým daňovým závazkem a zbytek tvoří jiné závazky. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému roku zvýšil o 14.740 tis. Kč. Bankovní úvěr vykazuje společnost ve výši 14.560 tis. Kč, jedná se zčásti o krátkodobý kontokorent k pokrytí závazků společnosti a 10.101 tis. Kč tvoří zůstatek úvěru u ČSOB, a.s., na projekt „Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.“, za který ručí kraj. Rozdělení hospodářského výsledku bude projednávat valná hromada; je navrhováno použití zisku na pokrytí ztráty z minulých let.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s. požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce „Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.“, a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování je ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

O převzetí ručitelského závazku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013. Splatnost závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočkou Nový Jičín. Banka poskytla v roce 2014 prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši 14.076.186,51 Kč, úvěr byl vyčerpán do 30. 9. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky se Bílovecká nemocnice, a.s., zavazuje vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 165.596 Kč. První splátka byla realizována dne 27. 10. 2014. Dne 6. 10. 2014 byla provedena mimořádná splátka ve výši 3.478.008,86 Kč. Zůstatek úvěru ke dni 31. 12. 2014 činí 10.101.389,65 Kč. Úvěr je splatný nejpozději do 27. 1. 2020.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2014 za společnost Bílovecká nemocnice, a.s., činí 10.101.389,65 Kč.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. Následně docházelo na základě usnesení zastupitelstva kraje v letech 2008 - 2013 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 176.000 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., k 31. 12. 2014 činila 177.955 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100%. V návaznosti na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách.

V průběhu roku 2014 došlo ke změně podoby cenných papírů společnosti, a to na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 30. 4. 2014 o přeměně listinných cenných papírů (akcií) na zaknihované a na základě usnesení rady kraje v působnosti valné hromady č. 44/3218 ze dne 27. 5. 2014 o změně stanov společnosti. Zaknihované cenné papíry byly zapsány do centrálního depozitáře cenných papírů a ke dni 4. 7. 2014 převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Portfolio tvoří 1 800 ks akcií v hodnotě 177.955 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2014 zisk ve výši 2.762 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky společnost nevykazuje, krátkodobé pohledávky jsou ve výši 18.616 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují 577 tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky z obchodních vztahů ve výši 10.593 tis. Kč, opravné položky byly vytvořeny ve výši 581 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 11.709 tis. Kč, z toho 2.496 tis. Kč tvoří závazky z obchodních vztahů a 4.316 tis. Kč krátkodobé přijaté zálohy. Zbývající část tvoří zejména závazky ke státu a zaměstnancům (4.323 tis. Kč), dohadné účty pasivní a jiné závazky (548 tis. Kč). Žádné závazky nejsou po splatnosti. Dlouhodobé závazky nejsou vykazovány. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2014 oproti minulému roku zvýšil o 2.806 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Rozdělení hospodářského výsledku bude projednávat valná hromada a navrhováno je použití zisku na pokrytí ztráty z minulých let.

9.5 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2014 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 30 257 -227

KIC Odpady, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008.

V průběhu roku 2009 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominální hodnotě jedné akcie 100.000 Kč společnosti na následující statutární města:

 • Opava - 25 ks akcií – 6,25 % základního kapitálu
 • Frýdek-Místek - 25 ks akcií – 6,25 % základního kapitálu
 • Havířov - 35 ks akcií – 8,75 % základního kapitálu
 • Ostrava - 129 ks akcií – 32,25 % základního kapitálu
 • Karviná - 50 ks akcií – 12,50 % základního kapitálu

Na základě požadavku obce Horní Suchá o kapitálové účasti ve společnosti KIC Odpady, a.s., bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., a zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

V průběhu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč. Základní vklad má být navýšen celkem o 10.000 tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod společnosti a pokračování příprav projektu integrovaného centra. Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílí tak, aby mu neklesla majetková účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navrhované částky. Valná hromada společnosti v průběhu roku 2012 odložila realizaci navýšení na neurčito v souvislosti s případným vstupem kapitálového strategického partnera a situace se nezměnila ani v roce 2013. V průběhu roku 2014 došlo k zásadní změně, neboť nebyla Evropskou komisí schválena dotace ze SFŽP v programovém období 2007 - 2013, zvýšení základního kapitálu nebylo realizováno. Nyní je projekt na vybudování zařízení na energetické využití komunálního odpadu zakonzervován a připraven na využití případné dotace v programovém období 2014 - 2020. V současné době společnost nevykazuje žádnou podnikatelskou činnost a nemá zaměstnance. Základní kapitál společnosti KIC Odpady, a.s., k 31. 12. 2014 činí 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává ve výši 33,7 %.

Společnost vykázala za rok 2014 ztrátu ve výši 227 tis. Kč. Pohledávky a závazky eviduje pouze krátkodobé. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 5 tis. Kč, tvoří je daňové pohledávky. Závazky společnosti jsou evidovány ve výši 849 tis. Kč, jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 842 tis. Kč, přičemž závazek ve výši 825 tis. Kč je po splatnosti a byl dodaněn, zbytek představují závazky k zaměstnancům a daňové závazky. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2014 oproti minulému období snížil o 228 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

V roce 2013 byla v souladu s nastavenou metodikou zaúčtována u této společnosti opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 4.047 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V roce 2014 se o změně opravné položky neúčtovalo.

9.6 Ostatní společnosti

Hospodaření společnosti za rok 2014 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 2 550 2 420 130

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem „Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.“. Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.

Společnost vykázala za rok 2014 zisk ve výši 130 tis. Kč. Pohledávky společnost nevykazuje žádné, krátkodobé závazky činí 139 tis. Kč, z toho závazky vůči dodavatelům 9 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům 55 tis. Kč a zbytek tvoří závazky vůči státu. Hlavním příjmem společnosti jsou dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, které činily v roce 2014 celkem 1.001 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2014 se oproti minulému období nezměnilo a je stále ve výši 350 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

9.7 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou-li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce účtováno 30. 6. 2012 ke stavu 31. 12. 2011 u obchodních společností, znovu pak 30. 6. 2013 ke stavu k 31. 12. 2012 podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje včetně tvorby opravných položek
Obchodní společnost Počet akcií v ks % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/obchodního podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu společností k 31. 12. 2014 v tis. Kč Opravné položky za r. 2011-2013
Letiště Ostrava, a.s. 7 607 100 537 521 514 291 0
Koordinátor ODIS s.r.o. × 50 460 1 278 0
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 100 100 7 980 27 142 0
VaK Bruntál, a.s. 10 0,003 11 438 486 0
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. × 100 1 000 698 0
Bílovecká nemocnice, a.s. 742 100 185 289 73 956 118 398
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 781 100 176 213 177 798 0
KIC Odpady, a.s. 170 33,7 17 000 36 481 4 047
Celkem  × × 925 474 × 122 445

Při výpočtu opravné položky za rok 2014 dle dostupných údajů z obchodních společností by jejich výše činila u Bílovecké nemocnice, a.s., 102.633 tis. Kč, což je změna o 9 %. V případě společnosti KIC Odpady, a.s., pak 4.706 tis. Kč, což představuje změnu o 4 %. Z tohoto důvodu nevzniká povinnost účtovat změnu opravné položky u těchto dvou společností. U ostatních společností nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 %, proto za rok 2014 nebudou tvořeny opravné položky.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2014 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 8.676.293 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 2.385 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2014 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací – obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách – z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 27 až 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2014 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 215.575 tis. Kč, z toho bylo v roce 2015 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 187 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 5.985.280 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2014 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2015 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 134 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2014 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2014 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2014 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2015
Vyhlášené dotační programy 67 008,2 77,2
Bezpečnost silničního provozu 1 034,2  
EKOKOM 300,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 3 162,1  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 6 473,1  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 24 914,7  
Informační systém o znečištění ovzduší 1 900,0  
Integrované výjezdové centrum Bílovec 9 759,1  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 1 731,0  
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 8 991,3 85,8
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 239,8  
Podpora aktivit obcí 582,3  
Podpora činnosti složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 7 152,7  
Podpora individuáln ích akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 40,0  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 4 261,3  
Podpora prevence před povodněmi 250,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 347,0  
Podpora soutěží a přehlídek 418,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 70,0  
Podpora talentů 140,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 265,0  
Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 605,0  
Propagace v oblasti zemědělství 30,0  
Protialkoholní záchytná stanice 3 680,0  
Předškolní vzdělávání dětí zaměstnanců Moravskoslezského kraje 218,7  
Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce 179,2  
Příjmy a výdaje za zrušené příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 4 700,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 6,0  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 5 030,0  
Regionální funkce knihoven 13 460,0  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 855,0 24,3
Singltreky 71,3  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 50,0  
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 657,2  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 707,5  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 370,8  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 3 381,0  
Vesnice roku 525,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 19 448,6  
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 490,0  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 12 069,7  
Celkem 215 574,7 187,3

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých orgány kraje v roce 2014 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2012 zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/32 ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.579 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.466 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 113 tis. Kč) s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2014. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2.421 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2014. Z poskytnuté investiční dotace v objemu 113 tis. Kč bylo vyčerpáno 12,2 tis. Kč jako spoluúčast ke kapitálovým výdajům Technické pomoci a vráceno 100,8 tis. Kč. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 6.466 tis. Kč bylo vyčerpáno 5.540,5 tis. Kč na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a vráceno 925,5 tis. Kč. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 2.421 tis. Kč pak bylo vyčerpáno 2.323 tis. Kč na nezpůsobilé výdaje rady a vráceno 98 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování dotací bylo předloženo ve stanoveném termínu, tj. 30. 6. 2014, a je tak předmětem Závěrečného účtu kraje za rok 2014. Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelovým určením k úhradě uznatelných nákladů stanovených smluvními podmínkami.

V roce 2013 zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/521 ze dne 19. 12. 2013 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.273 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.243 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 30 tis. Kč) s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3.227 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015.

Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2014. Čtvrtletně byla vyplácena dotace na financování nezpůsobilých výdajů v celkové výši 3.227 tis. Kč a jednorázově na počátku roku 2014 byla vyplacena dotace na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 6.273 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování bude předloženo v termínu do 30. 6. 2015 a bude tak předmětem Závěrečného účtu za rok 2015.

Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006 – 2014 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7
2013 6 579,0 5 552,6 1 026,4
2 421,0 2 323,0 98,0
2014 6 273,0 ×*) ×*)
3 227,0 ×*) ×*)
Celkem 85 382,0 63 539,4 12 342,6

*) Není uváděn číselný údaj ve sloupcích Použito a Vráceno, neboť závěrečné vyúčtování bude předloženo až po termínu projednání Závěrečného účtu za rok 2014 zastupitelstvem kraje.

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2014 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.465.939 tis. Kč, z toho 625.464 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2015 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 2.064 tis. Kč.

Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2014 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2014 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2015
Vyhlášené dotační programy 109 031,0 622,7
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 500,0  
Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 12 126,6  
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 1 682,0 3,2
Dopravní obslužnost - drážní doprava 892 418,5 131,4
Dopravní obslužnost - linková doprava 567 350,2 654,4
Dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE 10 000,0  
EKOKOM 800,0 22,4
Envitalent 94,1  
From Dropout to Inclusion (Od vyloučení k začlenění) 19,6  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 27 481,6  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 65 977,4  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 12 039,9  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 26 439,0  
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 460,0  
Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko 1 081,3  
Kolektivní systémy 200,0  
Konference Transport 180,8  
Krajská energetická agentura 150,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 5 468,0  
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona 719,0  
Mentor-lektor 618,3  
Mezinárodní spolupráce 50,0  
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti 819,9  
Napříč krajem s mládeží 495,5  
Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti 2 293,5  
Péče o chráněné druhy živočichů 860,0  
Podpora akcí celokrajského významu 1 835,0  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 490,0  
Podpora prevence před povodněmi 4 000,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 753,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 450,0  
Podpora předprojektové přípravy projektu Dolní oblast Vítkovice - "Kreativní centrum" 300,0  
Podpora romských kulturních a společenských aktivit 200,0  
Podpora soutěží a přehlídek 250,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 17 788,0  
Podpora talentů 303,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 750,0  
Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón 840,0 2,0
Propagace v oblasti zemědělství 200,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 1 322,5  
Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+ 900,7  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 360,0  
Singltreky 127,5  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 727,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15 749,5  
Turistické značení 700,0  
Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 821,6  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 540,0  
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 10,0  
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 45 000,0 0,1
Ostatní dotace 5 700,7 5,0
Celkem 1 840 474,6 1 441,2
Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2014 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2014 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2015
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 458,3  
Další cizí jazyk 24,4 1,8
Dotace pro soukromé školy 606 322,6 620,6
Dotační program - Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování 50,5  
Excelence středních škol 14,2  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 188,9  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Moravskoslezském 5 072,9  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 1 346,7  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 5 465,7  
Podpora odborného vzdělávání 3 550,0  
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 60,7  
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji 1 652,6  
Podpora talentů 60,0  
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 36,7  
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 40,0  
Soutěže financované z MŠMT 40,0  
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 80,4  
Celkem 625 464,5 622,4

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2014 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích, příspěvky na podporu včelařství, účelové dotace na likvidaci léčiv a dotace vyplacené v rámci dotačního programu na podporu výměny kotlů v celkové výši 48.332 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2014 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem této zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2014 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2014 skončilo v kladných hodnotách. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 200.552 tis. Kč, a to zejména přeplněním příjmů ze sdílených daní. Předpokládané výdaje byly nedočerpány ve výši 11,5 %. Pro srovnání v roce 2013 dosáhly skutečné výdaje 91,3 % upraveného rozpočtu. Naplánované čerpání úvěrů bylo ve skutečnosti výrazně nižší, čímž zadlužení kraje nerostlo předpokládaným tempem a ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service dosáhl hodnoty 16,5 %.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2014 činil 2.243.167 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů a akcí v rámci reprodukce majetku kraje, a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2014 je uveden v tabulce 1.139.

Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2014 2 243 167
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2014) 173 214
  - Zajišťovací fond 102 792
- Regionální rozvojový fond 903
- Fond životního prostředí 69 519
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků fondů celkem 2 069 953
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Zapojeno do rozpočtu roku 2015 1 654 551
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 715 776
- účelové převody 938 775
b) Vázané účelové prostředky z roku 2014 1 667
  - účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 1 667
c) Vypořádání fondů 6 390
  - vypořádání Sociálního fondu 1 451
- vypořádání Zajišťovacího fondu 1 627
- vypořádání Regionálního rozvojového fondu 2 659
- vypořádání Fondu životního prostředí 653
d) Použití nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2014 407 345
- z toho:
  - akce spolufinancované z evropských fondů v rámci programového období 2007 – 2013 232 471
- příprava nových projektů pro programové období 2014 – 2020 35 000
- snížení kapitálových příjmů z prodeje majetku 15 000
- doplnění rezerv rozpočtu 2015 33 881
- akce reprodukce majetku kraje 46 085
- ostatní akce 44 908

Komentář k tabulce:

 • k bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2014 ve výši 1.654.551 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2015 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2015 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 zapojena částka ve výši 715.776 tis. Kč – v celé výši se jednalo o nedočerpané výdaje roku 2014. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 12/996 bod 6 písm. a) ze dne 11. 12. 2014) zapojila svými usneseními č. 60/4684 ze dne 13. 1. 2015, č. 61/4739 ze dne 3. 2. 2015 a č. 63/4996 ze dne 5. 3. 2015 část zůstatku finančních prostředků roku 2014 v celkové výši 938.775 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2014 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • k bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2014 ve výši 1.667 tis. Kč představují v plné výši prostředky, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací.

 • k bodu c)

Finanční prostředky ve výši 6.390.494,01 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 450,82 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2014) a prostředky ve výši 1.000,61 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2014.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2014 ve výši 1.627.088,31 Kč.

Vypořádání Regionálního rozvojového fondu představuje nevyčerpané prostředky zapojené do rozpočtu kraje v roce 2014 na poskytnutí nečerpaného úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II ve výši 500.000 Kč, prostředky převedené z účtu sdružených prostředků ve výši 2.138.900 Kč, přijaté jistiny a úroky na účet fondu z poskytnutého úvěru společnosti neuro media s.r.o. ve výši 14.307 Kč, úroky z poskytnutého úvěru společnosti neuro media s.r.o. přijaté na jiný účet kraje ve výši 1.251 Kč, připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2014 ve výši 4.129,55 Kč a prostředky z přijaté sankční platby ve výši 2 Kč nezapojené do upraveného rozpočtu na rok 2014.

V rámci vypořádání Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2014 ve výši 653.356,15 Kč a dále o nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2014 ve výši 30 Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2014 zůstanou mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 4.939.064,01 Kč.

 • k bodu d)

Zbývající část prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2014 v celkové výši 407.345 tis. Kč bude použita k financování akcí rozpočtu kraje na rok 2015. Více než polovina této částky je určena na výdaje související s akcemi spolufinancovanými z evropských finančních zdrojů. Je nutné maximálně zabezpečit dokončení 161 akcí spolufinancovaných z evropských fondů v rámci programového období 2007 - 2013 v objemu 4.618.560 tis. Kč a přípravu nových projektů pro programové období 2014 - 2020. Podpora ostatních akcí je v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, schválenou usnesením zastupitelstva č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012, a vychází z programového prohlášení rady kraje pro období 2013 - 2016 (schváleného usnesením rady kraje č. 7/399 ze dne 29. 1. 2013).

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1

  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Dotace 10 355,4 10 985,7 12 404,8 11 209,3 11 790,8 11 574,9 11 415,7 12 137,6
Vlastní příjmy 5 077,7 5 377,5 4 890,3 4 866,2 5 006,0 4 827,9 4 951,1 5 259,0
Celkem 15 433,0 16 363,2 17 295,1 16 075,5 16 796,8 16 402,8 16 366,8 17 396,6

Graf 2

  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Běžné výdaje 13 135,0 13 733,8 14 927,6 14 619,7 14 769,0 14 909,3 14 904,7 15 138,1
Kapitálové výdaje 1 748,4 2 741,2 2 177,4 2 091,2 2 062,3 1 912,4 2 009,3 2 299,4
Celkem 14 883,4 16 475,0 17 105,0 16 710,9 16 831,3 16 821,6 16 914,0 17 437,5

Graf 3


Graf 4


Graf 5


13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 060 000 1 070 000 1 091 006 102,0
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 9 812 65,4
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 110 000 110 000 126 070 114,6
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 020 000 1 030 000 1 206 744 117,2
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 16 800 21 888 21 888 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 2 275 000 2 395 000 2 447 290 102,2
- 1361 Správní poplatky 2 100 3 060 3 284 107,3
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 7 7 100,0
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
1070   Rybářství 0 9 9 100,0
 
2141 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 50 50 100,0
2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 7 7 100,0
2141 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 61 61 100,0
2141   Vnitřní obchod 0 118 118 100,0
 
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 15 20 133,3
2143   Cestovní ruch 0 15 20 133,3
 
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 3 0,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 5 050 7 812 154,7
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 16 0,0
2212   Silnice 0 5 050 7 831 155,1
 
2221 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 120 120 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0 120 120 100,0
 
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 11 354 11 646 102,6
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 779 819 105,1
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 12 133 12 465 102,7
 
2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 764 764 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 764 764 100,0
 
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 844 14 674 14 674 100,0
2251 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 39 0,0
2251 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 7 616 7 616 100,0
2251   Letiště 19 844 22 290 22 329 100,2
 
2399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 180 180 100,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 22 769 151,8
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 180 22 949 151,2
 
3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 44 48 109,1
3111   Předškolní zařízení 0 44 48 109,1
 
3119 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 1 148 1 148 100,0
3119   Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 0 1 148 1 148 100,0
 
3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 40 0,0
3121 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 285 285 100,0
3121   Gymnázia 0 285 325 114,0
 
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 11 0,0
3122   Střední odborné školy 0 0 11 0,0
 
3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 42 42 100,0
3123 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 20 0,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 42 62 147,6
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 13 830 13 830 100,0
3299 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 94 0,0
3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 506 0,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 144 833 578,5
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 13 974 15 263 109,2
 
3312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
3312 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3312   Hudební činnost 0 5 5 100,0
 
3319 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 11 11 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 21 23 109,5
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 32 34 106,3
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 300 300 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 77 87 113,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 377 387 102,7
 
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 47 47 100,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 12 12 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 59 59 100,0
 
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 008 0 0 0,0
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 050 17 164 17 164 100,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 24 0,0
3522   Ostatní nemocnice 13 058 17 164 17 188 100,1
 
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 164 164 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 0 164 164 100,0
 
3549 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 3 3 100,0
 
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 154 164 106,5
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 7 8 114,3
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 161 172 106,8
 
3636 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 105 105 100,0
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 371 371 100,0
3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3636   Územní rozvoj 0 478 478 100,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 472 1 472 1 595 108,4
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 2 077 2 657 127,9
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 809 809 814 100,6
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 3 720 3 820 102,7
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 8 9 112,5
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 290 290 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 281 8 379 9 188 109,7
 
3719 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 19 0,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 0 19 0,0
 
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 774 774 100,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 651 85 13,1
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 1 425 859 60,3
 
3792 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 2 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 2 2 100,0
 
3799 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 23 23 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 23 23 100,0
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
 
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4184   Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0 0,0
 
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
 
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
 
4342 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 19 19 100,0
4342   Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům 0 19 19 100,0
 
4350 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 6 071 6 071 100,0
4350 2129 Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahe 0 341 341 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 6 412 6 412 100,0
 
4354 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 148 148 100,0
4354 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 33 33 100,0
4354   Chráněné bydlení 0 181 181 100,0
 
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 5 500 6 515 6 515 100,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 111 111 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 5 500 6 626 6 626 100,0
 
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 110 128 116,4
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 9 5 55,6
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 119 133 111,8
 
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 128 133 103,9
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 9 180,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 133 142 106,8
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 806 806 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 600 806 806 100,0
 
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 100 3 100 3 100 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 100 3 100 3 100 100,0
 
5512 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 54 53 98,1
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 0 54 53 98,1
 
5521 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 0 12 0,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 0 12 0,0
 
5599 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 0,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0 0 0 0,0
 
6113 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 5 100,0
6113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 242 242 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 247 247 100,0
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 126 130 103,2
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 720 0 0 0,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 0 0 0,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 1 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 24 20 83,3
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 43 50 116,3
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 160 172 107,5
6172 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,0
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
6172   Činnost regionální správy 3 823 353 373 105,7
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000 22 047 29 991 136,0
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 39 39 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000 22 086 30 030 136,0
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 11 080 11 120 100,4
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 11 080 11 120 100,4
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 3 780 3 861 102,1
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 1 124 1 124 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 9 931 11 075 111,5
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 14 835 16 060 108,3
 
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 21 21 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 21 21 100,0
 
  2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 0 857 871 101,6
  2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 105 996 130 758 84 509 64,6
    Přijaté splátky půjčených prostředků 105 996 131 615 85 380 64,9
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 44 000 45 029 45 298 100,6
3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 26 000 18 698 18 699 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000 63 727 63 997 100,4
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 980 15 980 15 980 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 15 980 15 980 15 980 100,0
 
5599 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 454 192 42,3
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0 454 192 42,3
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 6 016 6 016 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 113 129 114 252 114 252 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 275 704 41 5,8
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 228 200 10 709 799 10 700 712 99,9
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 596 2 277 2 277 100,0
- 4119 Ostatní neinvestiční přijaté trasfery od rozpočtů ústřední úrovně 475 1 138 892 78,4
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 0 0,0
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 885 561 561 100,0
- 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 31 411 58 645 58 644 100,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 1 515 0 0 0,0
- 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0 2 919 2 919 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 376 486 10 896 311 10 886 314 99,9
 
- 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 253 253 100,0
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 271 934 336 685 308 423 91,6
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 214 115 132 336 132 335 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 2 867 2 765 96,4
- 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 298 344 804 927 804 915 100,0
- 4231 Investiční přijaté transfery od cizích států 8 581 437 437 100,0
    Investiční přijaté transfery 1 792 974 1 277 505 1 249 128 97,8
 
- 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 0 2 139 0,0
- 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 11 044 409 0,0
 
    Daňové příjmy celkem 4 498 900 4 644 949 4 906 095 105,6
    Nedaňové příjmy celkem 191 852 297 129 272 759 91,8
    Kapitálové příjmy celkem 85 980 80 161 80 169 100,0
    Přijaté transfery celkem 2 169 460 12 173 816 12 137 583 99,7
    Konsolidace příjmů 0 0 11 044 409 0,0
    Příjmy celkem 6 946 192 17 196 055 28 441 016 165,4
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 946 192 17 196 055 17 396 607 101,2

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2014 - VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 220 200 90,9
1019 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 30 30 100,0
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 000 1 858 1 858 100,0
1 019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000 2 108 2 088 99,1
 
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 598 598 100,0
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 631 5 631 100,0
1039 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18 000 0 0 0,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 7 303 7 303 100,0
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 3 488 3 488 100,0
1 039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 18 000 17 020 17 020 100,0
 
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 80 80 100,0
1 070   Rybářství 0 80 80 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 20 000 19 208 19 188 99,9
 
2115 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 000 150 150 100,0
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 000 2 000 100,0
2 115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 2 150 2 150 100,0
 
2119 5169 Nákup ostatních služeb 500 0 0 0,0
2 119   Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 500 0 0 0,0
 
2125 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 85 27 31,8
2125 5612 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 500 0 0,0
2 125   Podpora podnikání a inovací 0 585 27 4,6
 
2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 183 173 94,6
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 92 91 99,1
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 800 2 577 2 496 96,8
2141 5164 Nájemné 0 3 080 2 102 68,2
2141 5169 Nákup ostatních služeb 0 4 482 1 195 26,7
2141 5175 Pohoštění 0 911 95 10,4
2141 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 15 15 100,0
2141   Vnitřní obchod 1 000 11 340 6 167 54,4
 
2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 879 648 73,7
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0 207 159 76,4
2143 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 227 166 73,2
2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 82 60 73,1
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 4 3 72,1
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 157 156 99,4
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 869 1 602 1 140 71,1
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 655 544 454 83,3
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 716 1 359 1 125 82,8
2143 5163 Služby peněžních ústavů 6 6 6 100,0
2143 5164 Nájemné 867 5 700 5 343 93,7
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 116 124 124 99,6
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 0 20 0 0,0
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 139 127 91,2
2143 5169 Nákup ostatních služeb 24 234 27 649 20 965 75,8
2143 5171 Opravy a udržování 0 38 18 48,1
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 265 208 78,4
2143 5175 Pohoštění 203 320 238 74,3
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 562 462 82,2
2143 5194 Věcné dary 0 21 11 51,1
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 834 902 49,2
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 821 2 605 54,0
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 104 63 60,5
2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 206 796 66,0
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 300 6 871 4 914 71,5
2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 000 17 140 10 000 58,3
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 500 2 790 1 999 71,6
2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 0 250 250 100,0
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 655 498 76,1
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 300 60 20,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 575 575 100,0
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 15 8 49,7
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 132 119 89,6
2143   Cestovní ruch 44 566 76 598 54 202 70,8
 
2191 5169 Nákup ostatních služeb 350 250 94 37,7
2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 300 222 73,8
2191 5175 Pohoštění 140 290 161 55,6
2191 5194 Věcné dary 10 10 9 94,7
2191 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 790 801 801 100,0
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 490 1 651 1 287 78,0
 
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 100 100 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 100 100 100 100,0
 
2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 2 259 1 607 71,1
2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 565 402 71,1
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 203 144 71,0
2212 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 10 7 67,8
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 361 279 77,4
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 21 21 100,0
2212 5169 Nákup ostatních služeb 995 2 738 1 070 39,1
2212 5171 Opravy a udržování 0 11 204 8 950 79,9
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 583 454 611 754 608 743 99,5
2212 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 108 734 0 0,0
2212   Silnice 584 449 737 849 621 223 84,2
 
2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 210 944 0 0,0
2221 5169 Nákup ostatních služeb 0 194 0 0,0
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 566 466 567 350 567 350 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 567 676 568 488 567 350 99,8
 
2223 5164 Nájemné 20 0 0 0,0
2223 5169 Nákup ostatních služeb 90 16 16 100,0
2223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 54 54 100,0
2223 5175 Pohoštění 90 93 93 100,0
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 200 1 200 1 034 86,2
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 500 1 363 1 197 87,8
 
2241 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 40 40 100,0
2241   Železniční dráhy 1 000 40 40 100,0
 
2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 885 898 892 418 892 418 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 885 898 892 418 892 418 100,0
 
2251 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 223 115 51,7
2251 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 56 29 51,6
2251 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 20 10 51,6
2251 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 47,5
2251 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 458 0 0,0
2251 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 7 0 0,0
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 107 83 78,0
2251 5169 Nákup ostatních služeb 500 794 339 42,7
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 41 180 41 180 41 180 100,0
2251   Letiště 41 680 42 846 41 756 97,5
 
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 6 6 100,0
2299 5169 Nákup ostatních služeb 206 676 198 29,3
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 500 1 320 1 070 81,1
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 181 181 100,0
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 150 150 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 706 2 333 1 605 68,8
 
2369 5169 Nákup ostatních služeb 900 0 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 900 0 0 0,0
 
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 240 2,4
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 14 602 4 408 30,2
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 24 602 4 648 18,9
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 133 465 2 362 363 2 194 170 92,9
 
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 029 1 029 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 42 622 42 573 99,9
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 461 145 1 461 114 100,0
3111   Předškolní zařízení 0 1 504 796 1 504 716 100,0
 
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 099 2 099 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 999 8 179 8 179 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 52 470 52 470 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 2 999 62 748 62 748 100,0
 
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 17 274 17 274 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 114 231 3 114 008 100,0
3113   Základní školy 0 3 131 505 3 131 282 100,0
 
3114 5169 Nákup ostatních služeb 225 339 114 33,6
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 44 627 44 623 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 607 47 791 47 791 100,0
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 281 177 281 108 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 17 745 17 745 100,0
3114   Speciální základní školy 21 832 391 679 391 381 99,9
 
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 2 809 2 809 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 156 156 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 353 750 353 726 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 356 715 356 691 100,0
 
3119 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 35 23 65,2
3119 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 9 6 65,2
3119 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 2 65,2
3119 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 63,9
3119 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 154 5 3,0
3119   Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 30 201 36 17,9
 
3121 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 566 453 80,0
3121 5021 Ostatní osobní výdaje 0 357 303 85,1
3121 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 142 113 79,9
3121 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 54 41 75,7
3121 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 2 55,3
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 501 20 577 3 077 15,0
3121 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 53 36 68,4
3121 5164 Nájemné 0 16 10 61,5
3121 5169 Nákup ostatních služeb 2 867 4 423 1 483 33,5
3121 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 2 2 99,9
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 36 572 36 572 100,0
3121 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 44 473 111 545 111 485 99,9
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 545 751 545 751 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 5 440 5 440 100,0
3121   Gymnázia 56 841 725 531 704 798 97,1
 
3122 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 686 455 66,2
3122 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 172 114 66,1
3122 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 62 41 65,9
3122 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 2 59,1
3122 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 10 0 0,0
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 318 32 739 18 349 56,0
3122 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 29 22 75,6
3122 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 20 16 82,1
3122 5164 Nájemné 0 29 2 6,9
3122 5167 Služby školení a vzdělávání 400 400 234 58,4
3122 5169 Nákup ostatních služeb 1 898 3 390 1 251 36,9
3122 5171 Opravy a udržování 0 5 5 100,0
3122 5172 Programové vybavení 0 101 101 99,9
3122 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 257 775 238 30,7
3122 5175 Pohoštění 0 43 32 74,4
3122 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 0 48,3
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 162 389 162 389 100,0
3122 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 9 003 9 003 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 75 078 160 625 160 625 100,0
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 706 336 706 318 100,0
3122   Střední odborné školy 102 951 1 076 818 1 059 197 98,4
 
3123 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 310 219 70,6
3123 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 77 55 70,5
3123 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 28 20 70,4
3123 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 64,6
3123 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 11 11 100,0
3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 877 4 332 3 154 72,8
3123 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 131 131 100,0
3123 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 35 35 100,0
3123 5169 Nákup ostatních služeb 1 958 3 060 1 075 35,1
3123 5171 Opravy a udržování 0 4 920 0 0,0
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 182 745 182 745 100,0
3123 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 17 406 17 406 100,0
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 85 291 194 367 194 357 100,0
3123 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 654 176 654 176 100,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 88 126 1 061 599 1 053 385 99,2
 
3124 5169 Nákup ostatních služeb 450 678 227 33,6
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 877 25 937 25 937 100,0
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 130 701 130 701 100,0
3124   Speciální střední školy 9 327 157 316 156 865 99,7
 
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 586 586 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 878 2 878 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 949 9 489 9 489 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 3 949 12 953 12 953 100,0
 
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 683 8 044 8 044 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 55 756 55 756 100,0
3126   Konzervatoře 1 683 63 800 63 800 100,0
 
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 49 49 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 806 2 805 100,0
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 196 2 196 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 997 7 997 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 514 978 514 978 100,0
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0 528 026 528 025 100,0
 
3142 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 3 997 3 997 100,0
3142 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 764 1 764 100,0
3142 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 411 30 336 30 336 100,0
3142 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 74 760 74 760 100,0
3142   Ostatní školní stravování 1 411 110 857 110 857 100,0
 
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 599 599 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 100 5 100 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 382 1 382 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 23 000 23 000 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 362 302 362 302 100,0
3143   Školní družiny a kluby 0 392 383 392 383 100,0
 
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 630 630 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 384 6 384 100,0
3145   Internáty 0 7 014 7 014 100,0
 
3146 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 99 13 13,0
3146 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 25 3 13,0
3146 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 9 1 12,9
3146 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 12,2
3146 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 392 11 453 9 591 83,7
3146 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 7 0 0,0
3146 5172 Programové vybavení 656 1 319 1 313 99,5
3146 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 322 2 322 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 554 6 898 6 898 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 79 418 79 406 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 11 602 101 550 99 547 98,0
 
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 123 4 123 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 668 668 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 844 21 748 21 748 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 50 549 50 549 100,0
3147   Domovy mládeže 1 844 77 088 77 088 100,0
 
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 968 5 534 5 534 100,0
3149 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 772 6 772 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1 968 12 306 12 306 100,0
 
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 27 033 27 033 100,0
3150 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 9 419 9 419 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 035 6 381 6 381 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 49 249 49 249 100,0
3150   Vyšší odborné školy 3 035 92 082 92 082 100,0
 
3231 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 75 58 77,8
3231 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 19 15 77,7
3231 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 7 5 77,5
3231 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 70,9
3231 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 193 0 0,0
3231 5169 Nákup ostatních služeb 440 782 342 43,8
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 20 258 20 258 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 10 127 10 127 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 200 4 600 4 600 100,0
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 366 870 366 870 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 55 097 55 097 100,0
3231   Základní umělecké školy 1 640 458 028 457 372 99,9
 
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 50 50 100,0
3291   Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0 50 50 100,0
 
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 10 885 8 526 78,3
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 439 1 087 75,5
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 3 400 2 261 66,5
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 1 334 814 61,0
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 82 38 46,2
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 136 86 62,8
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 445 9 241 433 4,7
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 82 6 228 2 944 47,3
3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 47 29 62,4
3299 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 1 49,6
3299 5164 Nájemné 0 1 058 262 24,8
3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 250 0 0,0
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 2 097 1 242 59,2
3299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 670 670 99,9
3299 5169 Nákup ostatních služeb 27 647 43 367 11 515 26,6
3299 5172 Programové vybavení 0 21 0 0,0
3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 184 1 231 555 45,1
3299 5175 Pohoštění 100 4 315 1 562 36,2
3299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 635 635 100,0
3299 5194 Věcné dary 100 122 122 100,0
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 111 157 73 199 65,9
3299 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 10 400 6 051 58,2
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 37 803 25 836 68,3
3299 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 5 510 3 983 72,3
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 750 14 884 10 114 68,0
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 418 49 582 32 853 66,3
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 420 596 3 169 1 169 36,9
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 39 290 25 099 63,9
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 196 174 151 037 77,0
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 100 1 662 79,1
3299 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 6 0 0,0
3299 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 88 83 94,4
3299 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 102 30 29,5
3299 5492 Dary obyvatelstvu 0 250 250 100,0
3299 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 10 10 100,0
3299 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 10 10 100,0
3299 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 8 285 7 474 90,2
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 457 322 565 380 371 642 65,7
 
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 153 1 153 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 45 45 100,0
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 100 3 804 3 804 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 42 600 43 100 43 100 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 100 2 100 100,0
3311   Divadelní činnost 47 700 50 202 50 202 100,0
 
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 362 362 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 562 562 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 530 1 530 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 680 2 680 100,0
3312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 30 30 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 124 2 124 100,0
3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 380 380 100,0
3312   Hudební činnost 0 7 668 7 668 100,0
 
3313 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 45 45 100,0
3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 64 64 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 109 109 100,0
 
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 460 13 460 13 460 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 34 600 34 682 34 682 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 218 218 100,0
3314   Činnosti knihovnické 48 060 48 360 48 360 100,0
 
3315 5171 Opravy a udržování 5 500 8 900 8 569 96,3
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 106 735 107 281 107 172 99,9
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 906 906 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 112 235 117 087 116 647 99,6
 
3316 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 100 100 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 100 100 100,0
 
3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500 466 340 73,0
3319 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 11 10 87,6
3319 5169 Nákup ostatních služeb 111 150 77 51,1
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 15 15 100,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 200 81 81 100,0
3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 309 309 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 2 692 2 689 99,9
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 400 400 100,0
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 000 90 90 100,0
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 832 1 821 99,4
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 50 50 50 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 11 911 6 096 5 882 96,5
 
3322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 112 81 72,3
3322 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 28 20 72,3
3322 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 10 7 72,2
3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 68,1
3322 5169 Nákup ostatních služeb 60 354 41 11,6
3322 5171 Opravy a udržování 4 940 4 882 0 0,0
3322 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 700 700 100,0
3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 95 95 100,0
3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 350 350 100,0
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 387 1 387 100,0
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 000 0 0 0,0
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 484 1 484 100,0
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 985 985 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 10 000 10 387 5 150 49,6
 
3326 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 112 91 81,5
3326 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 28 23 81,4
3326 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 10 8 81,4
3326 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 76,7
3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 700 0 0 0,0
3326 5169 Nákup ostatních služeb 200 0 0 0,0
3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 107 107 100,0
3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 530 530 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 2 400 787 759 96,4
 
3329 5164 Nájemné 0 9 8 98,2
3329 5169 Nákup ostatních služeb 0 34 33 99,0
3329 5175 Pohoštění 0 10 6 57,3
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 4 0 0,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 10 57 47 82,5
 
3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 4 707 4 468 94,9
3341 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 2 508 2 081 83,0
3341   Rozhlas a televize 0 7 215 6 549 90,8
 
3349 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 1 942 1 757 90,5
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 2 333 1 686 72,3
3349 5169 Nákup ostatních služeb 10 500 5 727 3 999 69,8
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 11 000 10 002 7 442 74,4
 
3391 5175 Pohoštění 0 31 31 100,0
3391 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 70 70 100,0
3391   Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0 101 101 100,0
 
3399 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 10 0 0,0
3399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 50 50 50 100,0
3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 1 650 1 650 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 050 1 710 1 700 99,4
 
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 60 417 417 100,0
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 13 13 100,0
3419 5164 Nájemné 40 30 30 100,0
3419 5169 Nákup ostatních služeb 650 707 707 100,0
3419 5175 Pohoštění 130 28 27 99,7
3419 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 363 363 100,0
3419 5194 Věcné dary 0 50 50 100,0
3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 253 252 100,0
3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 530 5 530 100,0
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 420 22 044 22 043 100,0
3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 30 250 310 310 100,0
3419 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 0 10 000 10 000 100,0
3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 357 357 100,0
3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 100 100 100,0
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 175 175 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 31 600 40 377 40 374 100,0
 
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 29 29 99,9
3421 5169 Nákup ostatních služeb 200 130 111 85,6
3421 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 10 10 96,9
3421 5175 Pohoštění 0 99 93 93,8
3421 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 30 30 100,0
3421 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 182 1 182 100,0
3421 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 100 100 100,0
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 2 126 2 126 100,0
3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 200 50 50 100,0
3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 356 356 100,0
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 267 2 769 2 769 100,0
3421 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 146 12 146 100,0
3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 100 030 100 030 100,0
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 670 244 36,4
3421   Využití volného času dětí a mládeže 4 067 119 727 119 276 99,6
 
3521 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 25 25 100,0
3521   Fakultní nemocnice 0 25 25 100,0
 
3522 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 856 537 62,8
3522 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 214 134 62,8
3522 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 77 48 62,7
3522 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 4 2 60,4
3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 355 9 503 7 233 76,1
3522 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 12 11 93,3
3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 132 124 94,2
3522 5167 Služby školení a vzdělávání 0 90 41 46,0
3522 5169 Nákup ostatních služeb 600 1 345 355 26,4
3522 5171 Opravy a udržování 5 332 4 662 2 628 56,4
3522 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 16 207 16 313 16 309 100,0
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 31 103 40 513 40 308 99,5
3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 489 7 317 97,7
3522 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 3 422 3 422 100,0
3522   Ostatní nemocnice 57 847 84 632 78 469 92,7
 
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 599 4 599 4 599 100,0
3523   Odborné léčebné ústavy 4 599 4 599 4 599 100,0
 
3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 41 068 41 068 41 068 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 41 068 41 068 41 068 100,0
 
3533 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 100 0 0 0,0
3533 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 0 0 0,0
3533 5169 Nákup ostatních služeb 420 364 224 61,5
3533 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 0 0 0,0
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 346 084 345 784 345 784 100,0
3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 218 12 218 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 348 724 358 366 358 226 100,0
 
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2 0 0,0
3541 5169 Nákup ostatních služeb 82 80 80 100,0
3541 5194 Věcné dary 18 18 18 100,0
3541 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 51 51 100,0
3541 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 990 1 990 100,0
3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 467 467 100,0
3541 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 800 0 0 0,0
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 625 625 100,0
3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 169 169 100,0
3541 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 188 188 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 900 3 590 3 588 99,9
 
3549 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 141 141 100,0
3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 71 71 100,0
3549 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 469 469 100,0
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 114 0 0,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 1 000 795 681 85,7
 
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 204 1 206 577 47,8
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 1 217 755 62,0
3599 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 50 49 98,7
3599 5169 Nákup ostatních služeb 8 310 7 962 7 214 90,6
3599 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 996 908 91,2
3599 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 80 80 100,0
3599 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0
3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 200 200 100,0
3599 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 50 50 100,0
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 680 7 964 7 061 88,7
3599 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 30 30 100,0
3599 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 190 31 16,3
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 19 194 19 975 16 985 85,0
 
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 10 10,0
3635 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 1 048 0 0,0
3635 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 307 1 265 96,8
3635   Územní plánování 1 300 2 455 1 275 51,9
 
3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 428 144 33,7
3636 5021 Ostatní osobní výdaje 500 1 131 399 35,3
3636 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 285 97 34,0
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 109 35 32,1
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 6 2 25,9
3636 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 22 22 100,0
3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 107 42 39,5
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 81 72 88,0
3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 8 2 27,5
3636 5163 Služby peněžních ústavů 0 0 0 38,4
3636 5164 Nájemné 0 78 43 54,9
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 200 1 040 890 85,6
3636 5169 Nákup ostatních služeb 25 840 30 432 22 869 75,1
3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 26 20 75,2
3636 5175 Pohoštění 0 119 43 36,3
3636 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 253 105 41,4
3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 14 000 22 563 11 084 49,1
3636 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 518 259 50,0
3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 752 2 553 92,8
3636 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 000 5 000 5 000 100,0
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 525 3 132 1 988 63,5
3636 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000 3 196 2 380 74,5
3636 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 32 317 12 309 38,1
3636 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 1 132 631 55,7
3636 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 000 1 086 727 66,9
3636   Územní rozvoj 65 065 105 821 61 716 58,3
 
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 470 400 85,0
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0 15 4 23,8
3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 118 100 85,0
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 42 36 85,0
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 84,2
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 24 24 100,0
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 362 252 69,5
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 13 0 0,0
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 689 283 41,1
3639 5141 Úroky vlastní 7 586 7 586 7 585 100,0
3639 5151 Studená voda 140 140 140 99,9
3639 5152 Teplo 690 690 524 75,9
3639 5154 Elektrická energie 770 770 637 82,7
3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 6 3 41,4
3639 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 0 10,8
3639 5164 Nájemné 710 358 199 55,5
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000 8 951 2 728 30,5
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 0 84 83 99,4
3639 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 40 0 0,0
3639 5169 Nákup ostatních služeb 9 613 16 178 3 850 23,8
3639 5171 Opravy a udržování 0 136 136 99,9
3639 5172 Programové vybavení 0 80 0 0,0
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 182 98 53,7
3639 5175 Pohoštění 195 316 181 57,2
3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 36 000 285 962 0 0,0
3639 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 900 13 234 12 177 92,0
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 430 310 72,1
3639 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 150 350 350 100,0
3639 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 50 240 240 100,0
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 595 595 100,0
3639 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 458 378 82,5
3639 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 30 30 100,0
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 900 3 190 1 974 61,9
3639 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 917 458 50,0
3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 2 1 50,0
3639 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 179 179 100,0
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 2 230 8 0,4
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 75 317 345 070 33 965 9,8
 
3716 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 55 54 99,0
3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 500 2 445 1 900 77,7
3716   Monitoring ochrany ovzduší 2 500 2 500 1 954 78,2
 
3719 5169 Nákup ostatních služeb 7 450 4 687 2 255 48,1
3719 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 55 55 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 7 450 4 742 2 310 48,7
 
3724 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 62 61 98,7
3724 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 760 760 100,0
3724 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 40 40 100,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 862 861 99,9
 
3729 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 000 1 000 1 000 100,0
3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 300 300 300 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 1 300 1 300 1 300 100,0
 
3741 5169 Nákup ostatních služeb 300 205 163 79,7
3741 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 407 407 100,0
3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 860 860 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 300 1 472 1 430 97,1
 
3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 55 54 98,7
3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 55 55 100,0
3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 800 2 315 2 117 91,4
3742 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 700 585 571 97,6
3742   Chráněné části přírody 3 500 3 010 2 797 92,9
 
3744 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 100 99,9
3744 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 901 901 100,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 100 1 001 1 001 100,0
 
3749 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 30 30 100,0
3749 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 8 8 99,9
3749 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 3 100,0
3749 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 97,7
3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 313 313 99,9
3749 5163 Služby peněžních ústavů 0 0 0 108,0
3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 26 26 100,0
3749 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 082 1 081 100,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 1 462 1 461 99,9
 
3769 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 6 6 99,7
3769 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 42 0 0 0,0
3769 5164 Nájemné 50 50 0 0,0
3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 609 326 53,6
3769 5169 Nákup ostatních služeb 808 800 129 16,2
3769 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 0 0 0,0
3769 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 106 0 0,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3 200 1 571 461 29,3
 
3771 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0
3771   Protiradonová opatření 10 10 0 0,0
 
3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 198 160 80,7
3792 5164 Nájemné 0 67 66 98,0
3792 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100 98 97,8
3792 5169 Nákup ostatních služeb 411 600 207 34,5
3792 5175 Pohoštění 10 36 30 84,6
3792 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 410 410 100,0
3792 5194 Věcné dary 100 100 100 100,0
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 262 1 262 100,0
3792 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 99 99 99 100,0
3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 723 716 99,1
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 110 160 160 100,0
3792 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 143 143 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 840 3 898 3 451 88,5
 
3799 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 100 100 100,0
3799 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 500 492 98,5
3799 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 150 150 150 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 150 750 742 98,9
 
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 180 150 83,3
3900 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 126 126 100,0
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 306 276 90,2
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 683 957 12 299 690 11 675 225 94,9
 
4311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 559 305 54,5
4311 5021 Ostatní osobní výdaje 0 200 69 34,6
4311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 140 76 54,5
4311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 50 27 54,5
4311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 55,9
4311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 43 33 76,6
4311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 126 54 42,7
4311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 5 0 0,0
4311 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 1 801 86 4,8
4311 5175 Pohoštění 0 196 104 53,0
4311   Základní sociální poradenství 1 000 3 122 755 24,2
 
4312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 818 2 818 100,0
4312   Odborné sociální poradenství 0 2 818 2 818 100,0
 
4319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 0 0 0,0
4319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 700 8 950 8 450 94,4
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 11 850 8 950 8 450 94,4
 
4322 5169 Nákup ostatních služeb 240 115 115 100,0
4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 30 057 66 282 66 211 99,9
4322 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 167 829 167 829 100,0
4322   Ústavy péče pro mládež 30 297 234 226 234 155 100,0
 
4324 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 3 354 3 354 100,0
4324 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 9 296 9 296 100,0
4324 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 099 3 099 100,0
4324 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 1 425 0 0,0
4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 4 371 4 371 100,0
4324 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 319 9 319 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 30 864 29 439 95,4
 
4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 595 479 80,5
4329 5021 Ostatní osobní výdaje 0 521 405 77,7
4329 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 279 220 78,7
4329 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 100 79 78,8
4329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 5 4 80,1
4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 40 3 7,1
4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 208 102 48,9
4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 150 58 39,0
4329 5161 Poštovní služby 0 1 0 0,0
4329 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 15 9 60,8
4329 5164 Nájemné 0 150 27 18,1
4329 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 2 445 604 24,7
4329 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 150 27 18,2
4329 5175 Pohoštění 0 260 81 31,1
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 100 4 919 2 098 42,7
 
4332 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 139 112 80,9
4332 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 35 28 80,7
4332 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 13 10 80,4
4332 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 0 70,3
4332 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 190 0 0,0
4332 5169 Nákup ostatních služeb 0 242 242 100,0
4332 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 900 900 900 100,0
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 100 1 520 1 292 85,0
 
4339 5169 Nákup ostatních služeb 100 119 74 61,8
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 100 119 74 61,8
 
4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 235 235 100,0
4342 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 59 59 100,0
4342 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 21 21 100,0
4342 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 100,0
4342 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 2 2 95,1
4342 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3 3 99,4
4342 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 3 0 13,2
4342 5167 Služby školení a vzdělávání 0 6 0 0,0
4342 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 12 5 41,1
4342 5175 Pohoštění 0 2 1 56,3
4342 5176 Účastnické poplatky na konference 0 3 0 0,0
4342 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 299 299 100,0
4342 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 260 260 100,0
4342 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 179 179 100,0
4342 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 800 0 0 0,0
4342 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 3 0 0,0
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 800 1 088 1 065 97,9
 
4349 5164 Nájemné 0 2 2 100,0
4349 5169 Nákup ostatních služeb 0 6 2 33,3
4349 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 62 37 60,2
4349 5175 Pohoštění 0 18 18 98,4
4349 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 409 409 100,0
4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 429 429 100,0
4349 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 113 113 100,0
4349 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 550 0 0 0,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 550 1 039 1 010 97,2
 
4350 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 100 0 0,0
4350 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 1 1 99,8
4350 5169 Nákup ostatních služeb 100 200 32 16,0
4350 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 900 2 200 56,4
4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 25 700 6 490 6 090 93,8
4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 24 482 24 482 100,0
4350 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 36 500 27 500 14 000 50,9
4350   Domovy pro seniory 62 400 62 673 46 805 74,7
 
4351 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 147 147 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 147 147 100,0
 
4354 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 175 129 73,7
4354 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 44 32 73,6
4354 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 16 12 73,4
4354 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 67,4
4354 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000 2 086 2 020 96,9
4354 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 20 20 100,0
4354 5169 Nákup ostatních služeb 0 36 36 99,8
4354 5171 Opravy a udržování 0 25 25 99,7
4354 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 113 12 113 100,0
4354   Chráněné bydlení 2 000 14 516 14 388 99,1
 
4356 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 361 361 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 0 361 361 100,0
 
4357 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 110 589 53,0
4357 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 278 147 53,0
4357 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 100 53 52,9
4357 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 5 2 48,1
4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 582 7 987 3 361 42,1
4357 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 65 53 81,7
4357 5169 Nákup ostatních služeb 240 500 227 45,5
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 44 780 23 712 17 917 75,6
4357 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 55 866 55 866 100,0
4357 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 53 500 62 500 36 000 57,6
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 106 102 152 123 114 215 75,1
 
4358 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 585 1 585 100,0
4358   Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0 1 585 1 585 100,0
 
4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 245 217 88,8
4359 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 301 1 154 88,7
4359 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 385 336 87,2
4359 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 139 121 86,9
4359 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 7 6 86,1
4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 47 36 77,8
4359 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 22 8 34,1
4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 38 27 71,0
4359 5164 Nájemné 0 117 80 68,5
4359 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 74 73 98,7
4359 5169 Nákup ostatních služeb 2 298 1 341 766 57,2
4359 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 30 17 55,1
4359 5175 Pohoštění 0 119 81 68,4
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 298 3 865 2 922 75,6
 
4371 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 201 154 76,4
4371 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 50 38 76,4
4371 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 18 14 76,5
4371 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 78,5
4371 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 77 6 7,5
4371 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 2 980 351 11,8
4371 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 20 0 0,0
4371 5175 Pohoštění 0 6 0 0,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 100 3 353 564 16,8
 
4379 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 2 115 1 932 91,3
4379 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 597 1 527 95,6
4379 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 867 820 94,6
4379 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 312 295 94,7
4379 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 15 14 94,8
4379 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 124 62 50,0
4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 104 100 96,3
4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 405 226 55,8
4379 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 15 10 66,9
4379 5164 Nájemné 0 106 82 77,4
4379 5169 Nákup ostatních služeb 31 000 135 144 101 875 75,4
4379 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 97 20 20,5
4379 5175 Pohoštění 0 300 91 30,4
4379 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 276 265 95,9
4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 601 601 100,0
4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 197 197 100,0
4379 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 266 266 100,0
4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 0 0 0,0
4379 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 225 6 225 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 32 800 148 766 114 608 77,0
 
4399 5169 Nákup ostatních služeb 0 600 0 0,0
4399 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 220 1 218 99,8
4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 876 1 876 100,0
4399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 477 1 477 100,0
4399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 300 0 0 0,0
4399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 193 193 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5 300 5 366 4 764 88,8
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 258 797 681 420 581 515 85,3
 
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 950 950 950 100,0
5212   Ochrana obyvatelstva 950 950 950 100,0
 
5273 5132 Ochranné pomůcky 20 42 22 52,8
5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 0 0 0,0
5273 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 0 0 0,0
5273 5167 Služby školení a vzdělávání 25 0 0 0,0
5273 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 866 866 100,0
5273 5169 Nákup ostatních služeb 670 0 0 0,0
5273 5175 Pohoštění 10 10 4 41,5
5273 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 708 2 708 2 708 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 3 493 3 626 3 600 99,3
 
5279 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 0 0,0
5279 5164 Nájemné 40 40 5 12,5
5279 5175 Pohoštění 70 119 112 93,7
5279 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 400 300 300 100,0
5279 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 190 190 100,0
5279 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 738 1 048 0 0,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 2 308 1 707 607 35,6
 
5311 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 000 900 900 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 900 900 100,0
 
5511 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 225 126 56,0
5511 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 56 31 56,0
5511 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 20 11 55,9
5511 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 53,5
5511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 395 1 395 100,0
5511 5169 Nákup ostatních služeb 0 600 290 48,4
5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 100 3 100 3 100 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 100 5 397 4 954 91,8
 
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 373 3 873 3 868 99,9
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 500 1 620 1 620 100,0
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 11 112 11 091 99,8
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 3 873 16 605 16 579 99,8
 
5521 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 420 336 80,1
5521 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 105 84 80,1
5521 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 38 30 80,0
5521 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 78,0
5521 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 500 0 0,0
5521 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 50 47 94,4
5521 5169 Nákup ostatních služeb 700 807 248 30,7
5521 5171 Opravy a udržování 0 188 188 99,8
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 1 200 2 110 934 44,3
 
5591 5164 Nájemné 20 0 0 0,0
5591 5175 Pohoštění 80 0 0 0,0
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 100 0 0 0,0
 
5599 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 8 0 0,0
5599 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 90 33 37,1
5599 5164 Nájemné 80 80 8 9,5
5599 5167 Služby školení a vzdělávání 0 51 0 0,0
5599 5169 Nákup ostatních služeb 130 80 0 0,0
5599 5175 Pohoštění 200 155 50 32,4
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 500 464 91 19,6
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 16 524 31 759 28 615 90,1
 
6113 5019 Ostatní platy 630 630 532 84,5
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 620 1 620 1 291 79,7
6113 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 611 21 576 21 464 99,5
6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 371 327 88,3
6113 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 947 2 142 2 127 99,3
6113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 100 2 135 2 127 99,6
6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 215 215 181 84,2
6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 200 162 81,2
6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 665 300 96 31,9
6113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 795 425 300 70,7
6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 1 000 642 64,2
6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 320 320 175 54,6
6113 5163 Služby peněžních ústavů 10 10 6 60,0
6113 5164 Nájemné 170 170 89 52,2
6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 429 429 332 77,4
6113 5167 Služby školení a vzdělávání 153 158 99 62,4
6113 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 110 108 97,9
6113 5169 Nákup ostatních služeb 602 844 702 83,2
6113 5171 Opravy a udržování 320 774 706 91,2
6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 150 1 353 1 279 94,5
6113 5175 Pohoštění 1 670 2 145 1 697 79,1
6113 5176 Účastnické poplatky na konference 80 70 2 2,8
6113 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 215 215 47 22,0
6113 5194 Věcné dary 130 160 117 72,9
6113 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 700 700 100,0
6113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 20 15 75,0
6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 120 120 84 69,7
6113 5901 Nespecifikované rezervy 13 000 1 182 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 49 624 39 460 35 407 89,7
 
6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 68 46 67,6
6115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 17 12 67,2
6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 4 67,5
6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 5 2 54,1
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 4 1 31,0
6115 5175 Pohoštění 0 1 0 80,2
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 101 65 64,4
 
6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 71 29 41,4
6117 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 18 7 41,5
6117 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 3 41,5
6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 4 2 68,0
6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 1 53,6
6117   Volby do Evropského parlamentu 0 100 42 42,0
 
6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 000 238 152 233 382 98,0
6172 5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 2 330 1 104 47,4
6172 5024 Odstupné 0 912 421 46,2
6172 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 58 355 60 393 59 222 98,1
6172 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 008 21 742 21 348 98,2
6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 981 1 177 974 82,8
6172 5131 Potraviny 10 10 5 46,6
6172 5132 Ochranné pomůcky 120 83 63 76,4
6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 40 28 14 51,8
6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 85 60 70,3
6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 700 520 307 59,1
6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 410 7 361 6 637 90,2
6172 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 435 4 201 3 567 84,9
6172 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 100 100 6 5,5
6172 5151 Studená voda 490 490 423 86,4
6172 5152 Teplo 3 340 2 610 1 530 58,6
6172 5154 Elektrická energie 3 930 3 430 3 088 90,0
6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 700 1 700 1 443 84,9
6172 5161 Poštovní služby 1 505 1 505 1 484 98,6
6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 132 1 095 895 81,8
6172 5163 Služby peněžních ústavů 60 61 45 73,7
6172 5164 Nájemné 81 398 286 71,9
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 925 5 098 3 220 63,2
6172 5167 Služby školení a vzdělávání 3 180 3 584 3 000 83,7
6172 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 11 598 10 676 92,0
6172 5169 Nákup ostatních služeb 34 702 21 871 16 412 75,0
6172 5171 Opravy a udržování 5 491 4 750 3 614 76,1
6172 5172 Programové vybavení 437 987 592 60,0
6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 665 5 033 3 838 76,3
6172 5175 Pohoštění 430 900 484 53,8
6172 5176 Účastnické poplatky na konference 300 345 214 62,2
6172 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 680 2 650 2 381 89,8
6172 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 0 0 0,0
6172 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 192 1 261 258 20,5
6172 5194 Věcné dary 15 0 0 0,0
6172 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 1 100 556 556 100,0
6172 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 19 19 100,0
6172 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 219 219 100,0
6172 5361 Nákup kolků 50 50 37 74,0
6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 530 530 95 17,9
6172 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 0 0 96,7
6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 1 080 695 64,4
6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 360 5 541 5 305 95,7
6172 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 657 657 100,0
6172   Činnost regionální správy 398 958 415 112 388 576 93,6
 
6174 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 9 470 9 470 9 470 100,0
6174   Činnost regionálních rad 9 470 9 470 9 470 100,0
 
6222 5531 Peněžní dary do zahraničí 0 50 50 100,0
6222   Rozvojová zahraniční pomoc 0 50 50 100,0
 
6223 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 0 0 0,0
6223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 0 0 0,0
6223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 15 2 13,8
6223 5164 Nájemné 110 60 38 63,4
6223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 200 1 220 519 42,6
6223 5169 Nákup ostatních služeb 230 160 70 43,4
6223 5175 Pohoštění 400 100 77 76,6
6223 5194 Věcné dary 10 10 5 50,0
6223   Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 2 000 1 565 711 45,4
 
6310 5141 Úroky vlastní 58 480 52 824 27 754 52,5
6310 5146 Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům 6 520 0 0 0,0
6310 5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům 0 7 100 7 071 99,6
6310 5163 Služby peněžních ústavů 504 431 216 50,1
6310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 2 0 6,6
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 65 504 60 357 35 041 58,1
 
6320 5163 Služby peněžních ústavů 33 350 33 878 29 965 88,5
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 33 350 33 878 29 965 88,4
 
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 27 551 34 478 9 178 26,6
6399   Ostatní finanční operace 27 551 34 478 9 178 26,6
 
6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 128 840 115 988 90,0
6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 183 183 99,8
6402 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 20 692 14 589 70,5
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 149 715 130 760 87,3
 
6409 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 121 46 38,2
6409 5901 Nespecifikované rezervy 50 000 244 738 0 0,0
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 123 123 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 50 000 244 982 169 0,1
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 636 457 989 268 639 434 64,6
 
6 330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 9 090 0,0
6 330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 10 982 248 0,0
6 330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 53 072 0,0
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 11 044 409 0,0
 
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1037 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 719 719 100,0
1 037   Celospolečenské funkce lesů 0 719 719 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 0 719 719 100,0
 
2143 6111 Programové vybavení 0 1 305 1 305 100,0
2143 6112 Ocenitelná práva 0 300 0 0,0
2143 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 114 743 743 100,0
2143 6121 Budovy, haly a stavby 0 538 45 8,3
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 5 613 5 613 100,0
2143 6125 Výpočetní technika 0 3 728 3 720 99,8
2143 6202 Nákup majetkových podílů 0 1 000 1 000 100,0
2143 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 417 708 50,0
2143 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 479 346 72,3
2143 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 112 56 50,0
2143 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 276 45 16,5
2143 6322 Investiční transfery spolkům 0 484 201 41,6
2143 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 3 600 300 8,3
2143 6341 Investiční transfery obcím 3 000 1 592 449 28,2
2143 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 308 308 100,0
2143 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 275 60 21,8
2143   Cestovní ruch 3 114 21 770 14 899 68,4
 
2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 441 049 1 001 790 818 957 81,7
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 16 16 100,0
2212 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 28 000 35 525 31 525 88,7
2212 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 463 26 5,6
2212   Silnice 1 469 049 1 037 794 850 524 82,0
 
2219 6341 Investiční transfery obcím 0 1 182 682 57,7
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 1 182 682 57,7
 
2251 6121 Budovy, haly a stavby 512 198 465 650 401 874 86,3
2251 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 400 0 0,0
2251 6130 Pozemky 500 54 0 0,0
2251 6201 Nákup akcií 17 258 17 258 17 258 100,0
2251 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 820 3 820 3 820 100,0
2251   Letiště 533 776 487 182 422 952 86,8
 
2299 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 000 0 0 0,0
2299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 500 3 680 612 16,6
2299 6341 Investiční transfery obcím 0 250 250 100,0
2299 6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 300 2 300 857 37,3
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 4 800 6 230 1 719 27,6
 
2399 6341 Investiční transfery obcím 15 000 22 970 13 373 58,2
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 22 970 13 373 58,2
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 025 739 1 577 128 1 304 149 82,7
 
3112 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 039 1 039 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 0 1 039 1 039 100,0
 
3114 6121 Budovy, haly a stavby 6 215 6 564 194 2,9
3114 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 7 893 7 863 99,6
3114   Speciální základní školy 8 615 14 457 8 057 55,7
 
3121 6111 Programové vybavení 0 2 480 38 1,5
3121 6121 Budovy, haly a stavby 161 011 82 990 21 429 25,8
3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 19 700 6 154 0 0,0
3121 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 12 200 25 798 25 481 98,8
3121   Gymnázia 192 911 117 422 46 948 40,0
 
3122 6111 Programové vybavení 0 851 13 1,5
3122 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 226 226 99,9
3122 6121 Budovy, haly a stavby 58 009 48 463 20 204 41,7
3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 21 894 16 096 13 621 84,6
3122 6125 Výpočetní technika 0 4 985 4 984 100,0
3122 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 700 18 465 16 988 92,0
3122 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 806 4 806 100,0
3122   Střední odborné školy 84 603 93 892 60 842 64,8
 
3123 6121 Budovy, haly a stavby 78 044 65 771 23 094 35,1
3123 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 177 9 924 5 580 56,2
3123 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 7 260 14 711 10 757 73,1
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 87 481 90 406 39 431 43,6
 
3124 6121 Budovy, haly a stavby 12 431 10 522 2 975 28,3
3124 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 700 6 976 6 976 100,0
3124   Speciální střední školy 15 131 17 498 9 951 56,9
 
3142 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 454 454 100,0
3142   Ostatní školní stravování 0 454 454 100,0
 
3146 6121 Budovy, haly a stavby 723 707 364 51,5
3146 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 897 1 532 791 51,6
3146 6125 Výpočetní technika 0 920 867 94,3
3146 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 336 336 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 2 620 3 495 2 358 67,5
 
3231 6121 Budovy, haly a stavby 12 075 10 663 4 918 46,1
3231 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 94 0 0,0
3231 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 160 2 374 2 288 96,4
3231   Základní umělecké školy 14 235 13 131 7 206 54,9
 
3299 6121 Budovy, haly a stavby 0 12 0 0,0
3299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 492 7 826 19 0,2
3299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 760 1 518 55,0
3299 6322 Investiční transfery spolkům 0 891 490 55,0
3299 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 200 0 0,0
3299 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 98 0 0,0
3299 6341 Investiční transfery obcím 0 3 050 1 433 47,0
3299 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 187 130 69,6
3299 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 1 090 750 68,8
3299 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 45 445 42 468 93,5
3299 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 200 0 0,0
3299 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 397 3 959 42,1
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 10 492 71 156 50 767 71,3
 
3311 6121 Budovy, haly a stavby 0 22 693 1 004 4,4
3311 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 50 0 0,0
3311   Divadelní činnost 0 22 743 1 004 4,4
 
3315 6121 Budovy, haly a stavby 0 6 122 2 123 34,7
3315 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 924 2 924 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 9 046 5 047 55,8
 
3326 6121 Budovy, haly a stavby 17 596 6 648 1 494 22,5
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 17 596 6 648 1 494 22,5
 
3521 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 300 300 100,0
3521   Fakultní nemocnice 0 300 300 100,0
 
3522 6111 Programové vybavení 2 400 2 400 2 375 99,0
3522 6121 Budovy, haly a stavby 354 525 333 283 272 992 81,9
3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 13 630 46 980 30 492 64,9
3522 6125 Výpočetní technika 3 050 3 095 3 057 98,8
3522 6201 Nákup akcií 8 700 8 700 8 700 100,0
3522 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 18 845 115 512 62 137 53,8
3522 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 31 731 31 731 100,0
3522   Ostatní nemocnice 401 150 541 701 411 484 76,0
 
3523 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 900 90 4,7
3523   Odborné léčebné ústavy 0 1 900 90 4,7
 
3533 6111 Programové vybavení 8 800 200 0 0,0
3533 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22 663 500 0 0,0
3533 6123 Dopravní prostředky 0 1 050 0 0,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 31 463 1 750 0 0,0
 
3599 6111 Programové vybavení 0 3 364 3 364 100,0
3599 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 40 40 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 3 404 3 404 100,0
 
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 000 448 0 0,0
3635   Územní plánování 1 000 448 0 0,0
 
3636 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 247 167 67,6
3636 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 121 61 50,0
3636 6322 Investiční transfery spolkům 0 190 145 76,3
3636 6341 Investiční transfery obcím 6 000 39 762 25 064 63,0
3636 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 8 325 8 325 100,0
3636 6352 Investiční transfery vysokým školám 0 1 916 1 263 65,9
3636 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 460 275 59,8
3636 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0 658 383 58,2
3636   Územní rozvoj 6 000 51 679 35 683 69,0
 
3639 6111 Programové vybavení 0 2 596 0 0,0
3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 650 0 0,0
3639 6121 Budovy, haly a stavby 9 211 120 526 9 235 7,7
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 775 1 191 775 65,1
3639 6130 Pozemky 30 450 39 364 39 261 99,7
3639 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 310 0 0,0
3639 6341 Investiční transfery obcím 9 325 4 385 1 500 34,2
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 49 761 169 022 50 771 30,0
 
3719 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 35 882 35 882 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 35 882 35 882 100,0
 
3729 6201 Nákup akcií 3 300 3 300 0 0,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 3 300 3 300 0 0,0
 
3744 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0 4 000 4 000 100,0
3744 6341 Investiční transfery obcím 0 250 250 100,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 4 250 4 250 100,0
 
3769 6121 Budovy, haly a stavby 10 190 7 903 7 846 99,3
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 10 190 7 903 7 846 99,3
 
3799 6341 Investiční transfery obcím 5 000 0 0 0,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 5 000 0 0 0,0
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 941 548 1 282 926 784 308 61,1
 
4322 6121 Budovy, haly a stavby 6 564 6 176 0 0,0
4322 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 216 2 759 85,8
4322   Ústavy péče pro mládež 6 564 9 392 2 759 29,4
 
4332 6121 Budovy, haly a stavby 11 280 12 916 468 3,6
4332 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 170 0 0,0
4332 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 304 304 100,0
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 11 480 13 390 772 5,8
 
4350 6121 Budovy, haly a stavby 14 700 44 754 430 1,0
4350 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 100 0 0,0
4350 6341 Investiční transfery obcím 0 2 500 2 500 100,0
4350 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 600 7 935 6 035 76,1
4350 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 326 326 100,0
4350   Domovy pro seniory 17 400 55 615 9 291 16,7
 
4354 6121 Budovy, haly a stavby 9 875 12 574 7 381 58,7
4354 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 80 0 0,0
4354 6130 Pozemky 0 3 3 100,0
4354   Chráněné bydlení 10 075 12 657 7 384 58,3
 
4357 6121 Budovy, haly a stavby 157 566 115 197 61 406 53,3
4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 300 2 696 715 26,5
4357 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 6 900 3 400 49,3
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 163 866 124 793 65 521 52,5
 
4399 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 185 0 0,0
4399 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 493 493 100,0
4399 6322 Investiční transfery spolkům 0 710 710 100,0
4399 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 171 1 671 52,7
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 4 559 2 874 63,0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 209 385 220 406 88 601 40,2
 
5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 900 1 776 471 26,5
5212 6123 Dopravní prostředky 2 100 4 033 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 3 000 5 809 471 8,1
 
5279 6341 Investiční transfery obcím 4 000 5 560 4 261 76,6
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 4 000 5 560 4 261 76,6
 
5311 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000 7 603 6 253 82,2
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 5 000 7 603 6 253 82,2
 
5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 000 0 0 0,0
5511 6123 Dopravní prostředky 2 000 4 123 0 0,0
5511 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 25 980 34 373 24 379 70,9
5511   Požární ochrana - profesionální část 29 980 38 496 24 379 63,3
 
5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 800 7 288 6 710 92,1
5512 6123 Dopravní prostředky 0 1 997 0 0,0
5512 6341 Investiční transfery obcím 7 000 3 001 3 000 100,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 9 800 12 286 9 710 79,0
 
5521 6111 Programové vybavení 0 630 630 100,0
5521 6121 Budovy, haly a stavby 177 725 70 279 814 1,2
5521 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 490 1 490 0 0,0
5521 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 9 759 9 759 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 179 215 82 158 11 203 13,6
 
5599 6122 Stroje, přístroje a zařízení 9 050 9 647 0 0,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 9 050 9 647 0 0,0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 240 045 161 559 56 277 34,8
 
6113 6123 Dopravní prostředky 0 2 500 1 925 77,0
6113 6125 Výpočetní technika 50 289 289 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 50 2 789 2 214 79,4
 
6172 6111 Programové vybavení 60 596 34 411 26 915 78,2
6172 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 8 075 1 182 1 182 100,0
6172 6121 Budovy, haly a stavby 3 590 4 045 384 9,5
6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 680 680 383 56,3
6172 6123 Dopravní prostředky 4 700 2 200 0 0,0
6172 6125 Výpočetní technika 34 900 39 726 34 251 86,2
6172   Činnost regionální správy 112 541 82 244 63 115 76,7
 
6174 6345 Investiční transfery regionálním radám 30 30 30 100,0
6174   Činnost regionálních rad 30 30 30 100,0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 112 621 85 063 65 359 76,8
 
    Běžné výdaje celkem 4 749 200 16 383 686 15 138 140 92,4
    Kapitálové výdaje celkem 3 529 338 3 327 793 2 299 407 69,1
    Konsolidace výdajů 0 0 11 044 409 0,0
    Výdaje celkem 8 278 538 19 711 479 28 481 956 144,5
    VÝDAJE PO KONSOLIDACI 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5

PŘEHLED AKCÍ REPRODUKCE MAJETKU KRAJE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ VČETNĚ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2014 A PRŮMYSLOVÉ ZÓNY NAD BARBOROU (v tis. Kč)
  Název akce VÝDAJE NA AKCI CELKEM VÝDAJE V PŘEDCHOZÍCH LETECH VÝDAJE V ROCE 2014 PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2015 PLÁN. VÝDAJE V LETECH Poznámka
2016 2017 po r. 2017
před r. 2013 2013 CELKEM kraj stát ostatní CELKEM kraj stát ostatní CELKEM CELKEM CELKEM
ODVĚTVÍ DOPRAVY
  Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 208 210 × 116 000 47 000 47 000 0 0 33 000 33 000 0 0 0 0 0 Jedná se o každoročně opakovaně realizovanou akci. Výdaje na akci celkem jsou u této akce pouze součtem výdajů let 2013 až 2015. Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
  Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 25 000 × 6 000 5 000 5 000 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 0 Jedná se o každoročně opakovaně realizovanou akci. Výdaje na akci celkem jsou u této akce pouze součtem výdajů let 2013 až 2015.
  Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 115 730 13 577 92 898 7 525 7 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 348 940 13 577 214 898 59 525 59 525 0 0 47 000 47 000 0 0 0 0 0  
ODVĚTVÍ FINANCE A SPRÁVA MAJETKU
  Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 218 326 246 19 076 19 567 19 567 0 0 24 341 24 341 0 0 22 014 22 014 111 068 Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků, služeb za energetický management a finančních prostředků pro zúčtování roku 2013.
  ARR - klimatizace 677 0 0 24 24 0 0 653 653 0 0 0 0 0 -
ODVĚTVÍ FINANCE A SPRÁVA MAJETKU CELKEM 219 003 246