Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2015

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2015
2 Reprodukce majetku kraje
3 Dotační programy a individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
5 Peněžní fondy
6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů
7 Hospodaření s majetkem
8 Hospodaření příspěvkových organizací
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015
12 Závěr
13 Přílohy

13.1 Grafická část

 • Graf č. 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009 - 2015
 • Graf č. 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009 - 2015
 • Graf č. 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015
 • Graf č. 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015
 • Graf č. 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2015

13.2 Tabulková část

 • Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2015 - PŘÍJMY
 • Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2015 - VÝDAJE
 • Tabulka č. 3 - Přehled akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2015 a Průmyslové zóny Nad Barborou
 • Tabulka č. 4 - Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2015
 • Tabulka č. 5 - Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2015
 • Tabulka č. 6 - Přehled akcí MSK a globálních grantů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2015
 • Tabulka č. 7 - Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2015
 • Tabulka č. 8 - Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2015
 • Tabulka č. 9 - Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2015
 • Tabulka č. 10 - Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2015
 • Tabulka č. 11 - Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2015
 • Tabulka č. 12 - Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2015
 • Tabulka č. 13 - Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2015
 • Tabulka č. 14 - Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2015
 • Tabulka č. 15 - Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2015
 • Tabulka č. 16 - Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2015
 • Tabulka č. 17 - Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2015
 • Tabulka č. 18 - Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2015
 • Tabulka č. 19 - Přehled výdajů v oblasti financí a správy majetku v roce 2015
 • Tabulka č. 20 - Výsledek hospodaření za rok 2015 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 21 - Výsledek hospodaření za rok 2015 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 22 - Výsledek hospodaření za rok 2015 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 23 - Výsledek hospodaření za rok 2015 u příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 24 - Výsledek hospodaření za rok 2015 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 25 - Výsledek hospodaření za rok 2015 u příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí
 • Tabulka č. 26 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
 • Tabulka č. 27 - Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
 • Tabulka č. 28 - Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
 • Tabulka č. 29 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Tabulka č. 30 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 31 - Účetní výkazy za rok 2015 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 32 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 33 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 34 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 35 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 36 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 37 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 38 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 39 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 40 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 41 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 42 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 43 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 44 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí
 • Tabulka č. 45 - Sumář účetních výkazů za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) ke dni 31. 12. 2015 (formát pdf, velikost 1 MB)

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2015 (formát pdf, velikost 2 MB)

Seznam použitých zkratek


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2015

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 rozpočet kraje na rok 2015. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 9.696.615 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 8.561.021 tis. Kč a financováním ve výši 1.135.594 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4.776.650 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 162.937 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 55.980 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 3.565.454 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 9.696.615 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 5.225.653 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 4.470.962 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2015 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2015 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.561.021 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.696.615 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2015 orgány kraje. V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 10.295.796 tis. Kč na 18.856.817 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 12.535.240 tis. Kč na 22.231.855 tis. Kč. Bylo provedeno 490 rozpočtových opatření, všechny byly schváleny radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 10.238.508 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 9.091.607 tis. Kč. Naproti tomu s ohledem na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 1.042.469 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2014 ve výši 1.349.238 tis. Kč a v rámci účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje souvisejícím se zapojením prostředků úvěru ČS na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 390.449 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu přijatých nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2015 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z -1.135.594 tis. Kč na -3.375.038 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2015 saldo příjmů a výdajů částky -1.679.855 tis. Kč, což je výsledek o 1.695.183 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2015 činil 1.638.400 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2015 především u financujících položek (třída 8):

 • rozdíl ve výši 59.043 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČS na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků z důvodu nevyčerpání celého objemu rozpočtovaných výdajů financovaných tímto úvěrem,
 • rozdíl ve výši 2.494 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem splácení úvěrů ČS a ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem splacených prostředků v důsledku neobdržení všech očekávaných dotací určených na úhradu splátky úvěru,
 • rozdíl ve výši 40 tis. Kč - saldo v rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity - jednalo se o krátkodobé devizové operace vzniklé z důvodu přijetí evropských dotací u projektů přeshraniční spolupráce v EUR a jejich následné směny na CZK s využitím individuálního kurzu pro tuto směnu (spotová operace). Cílem bylo dosažení co nejvyššího zisku vzhledem k využívání pevného kurzu v účetnictví kraje stanoveného pro rok 2015,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 275 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 8 561 021 18 856 817 19 086 875 101,2
z toho:
daňové příjmy 4 776 650 4 779 495 5 050 980 105,7
nedaňové příjmy 162 937 232 031 262 004 112,9
kapitálové příjmy 55 980 41 329 47 411 114,7
přijaté dotace 3 565 454 13 803 962 13 726 480 99,4
VÝDAJE celkem 9 696 615 22 231 855 20 766 730 93,4
z toho:
běžné výdaje 5 225 653 17 168 532 16 356 738 95,3
kapitálové výdaje 4 470 962 5 063 323 4 409 991 87,1
SALDO příjmů a výdajů -1 135 594 -3 375 038 -1 679 855 ×
FINANCOVÁNÍ celkem 1 135 594 3 375 038 1 679 855 ×
z toho:
zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2014 715 776 2 065 014 426 614 ×
peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu 4 000 45 776 45 776 ×
čerpání úvěrů 2 190 864 2 648 609 2 589 566 ×
splátky úvěrů -1 775 046 -1 384 361 -1 381 867 ×
saldo krátkodobých devizových operací 0 0 40 ×
nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -275 ×

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2015 ve výši 8.561.021 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2015 počítal kraj s příjmy v celkové výši 18.856.817 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,2 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

V roce 2015 došlo k nenaplnění některých plánovaných příjmů z dotací u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 69.367 tis. Kč. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno z důvodu prohlášení nezpůsobilosti části realizovaných výdajů ze strany řídících orgánů (ve výši 745 tis. Kč) a změnami harmonogramů realizace projektů (ve výši 3.092 tis. Kč). Dále nebyly naplněny příjmy v důsledku zapojení evropských prostředků do příjmů na již dříve předfinancované výdaje z vlastních zdrojů (ve výši 26.927 tis. Kč) a z důvodu vratek nevyčerpaných dotací zálohových projektů formou kompenzačních operací (ve výši 38.603 tis. Kč) v závěru roku 2015. O tyto prostředky nebyly současně čerpány výdaje, mimo případ krácení výdajů z důvodu nezpůsobilosti.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní a správní poplatky včetně příjmů z licencí pro kamionovou dopravu.

V roce 2015 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 5.048.611 tis. Kč, tj. 106 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2015 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 110 000 1 110 000 1 127 993 101,6
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 30 141 200,9
Daň z příjmů fyzických osob srážková 115 000 115 000 135 351 117,7
Daň z příjmů právnických osob 1 100 000 1 100 000 1 236 548 112,4
Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 000 27 305 27 305 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 410 000 2 410 000 2 491 273 103,4
Celkem 4 775 000 4 777 305 5 048 611 105,7

Daň z příjmů právnických osob za kraje (27.305 tis. Kč) byla v roce 2015 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2015 částky 5.021.307 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2015 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 4.750.000 tis. Kč, v průběhu roku 2014 nebyl rozpočet upraven. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 5,7 % z důvodu významného přeplnění u daně z příjmů právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Tyto přeplněné příjmy ve výši 271.307 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2015.

Ve srovnání let 2015 a 2014 došlo k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 140.384 tis. Kč, tj. o 2,9 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2014 činil 43.983 tis. Kč, a dále daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků s přírůstkem 36.987 tis. Kč. Inkaso sdílených daní navíc poprvé překročilo předkrizovou hodnotu z roku 2008, a to o 126 mil. Kč.

Na růstu inkasa sdílených daní v loňském roce se pozitivně odráží stav české ekonomiky, která se nachází v růstové fázi. Naproti tomu na rozpočty krajů měl i v roce 2015 negativní vliv zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, účinný od 1. 1. 2013, kterým byl současně změněn zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Tímto zákonem došlo ke snížení podílu, kterým se kraje podílejí na celostátním hrubém výnosu DPH a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tato úprava byla platná do konce roku 2015.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2015 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících červenci a prosinci a naopak nejnižší pak v měsících březnu a říjnu, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2015

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2015 činil 2.369 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2015 objemu 262.004 tis. Kč, tj. plnění na 113 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2015 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 73 000 73 000 100,0
Odvody příspěvkových organizací kraje 44 206 44 257 100,1
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 11 642 24 273 208,5
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 461 149,7
Příjmy z úroků 18 096 22 052 121,9
Příjmy z pronájmu 21 941 21 991 100,2
Přijaté sankční platby 15 101 18 381 121,7
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 8 238 10 366 125,8
Přijaté pojistné náhrady 5 101 5 693 111,6
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 761 3 941 104,8
Přijaté neinvestiční dary 3 857 3 857 100,0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 003 3 454 115,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 357 3 042 90,6
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 692 2 895 78,4
Splátky půjčených prostředků od jiných než příspěvkových organizací 1 797 2 103 117,0
Příjmy z prodeje zboží 238 238 100,0
Nedaňové příjmy celkem 232 031 262 004 112,9

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2015 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí a školství vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v úhrnné výši 73.000 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2015 v celkové výši 70.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 3.000 tis. Kč poskytnuté v roce 2014 organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, k zajištění financování neinvestičních výdajů projektu realizovaného organizací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, sociálních věcí a školství dosáhly celkové výše 44.257 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondu investic příspěvkových organizací na dofinancování realizovaných investičních akcí v celkové výši 22.237 tis. Kč, dále odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 21.800 tis. Kč a odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství ve výši 220 tis. Kč.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 24.273 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví školství, kde dosáhl celkové výše 15.078 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví regionálního rozvoje ve výši 3.090 tis. Kč, v odvětví dopravy ve výši 2.039 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 22.461 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Zde došlo v meziročním srovnání k poklesu o 26 %, a to zejména z důvodu dalšího poklesu historicky nízkých úrokových sazeb. I přes tuto skutečnost dosáhly tyto příjmy v roce 2015 výše 22.052 tis. Kč. Tohoto stavu bylo dosaženo zejména trvale dobrou spoluprací s bankami, což přispělo ke skutečnosti, že bylo zachováno alespoň přiměřené úrokové zhodnocení, a to ať využitím samostatných produktů (zhodnocovací účty, termínované vklady, municipální konta apod.), nebo napojením účtů např. do systému fiktivního cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů. Výše uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 8.967 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 8.260 tis. Kč. Ostatní příjmy z pronájmu dosáhly výše 4.764 tis. Kč. Jejich významnou část v celkové výši 3.854 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Další část ve výši 833 tis. Kč byla tvořena příjmem z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov.

Sankční platby byly přijaty ve výši 18.381 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy ve výši 12.366 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 2.885 tis. Kč a v odvětví životního prostředí ve výši 1.224 tis. Kč. V odvětví dopravy představuje částka ve výši 10.606 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a částka ve výši 694 tis. Kč smluvní pokutu za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 10.366 tis. Kč byly naplňovány v rámci realizace akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Převážnou část příjmů tvořily příjmy z prodeje vyfrézovaného materiálu a šrotu v rámci projektů rekonstrukce a oprav silnic II. a III. třídy ve výši 10.352 tis. Kč.

V roce 2015 obdržel kraj na účet přijaté pojistné náhrady v celkové výši 5.693 tis. Kč. Jednalo se o plnění za škody na majetku svěřeném příspěvkovým organizacím kraje ve výši 3.412 tis. Kč, o plnění za škody na majetku ve správě kraje ve výši 805 tis. Kč a dále o plnění z pojištění odpovědnosti ve výši 1.476 tis. Kč.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představoval největší položku přijatý peněžitý dar od Českého olympijského výboru na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 3.716 tis. Kč, dále příjmy za věcná břemena zřízená na nemovitém majetku kraje v celkové výši 3.254 tis. Kč a příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 3.100 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 47.411 tis. Kč, tj. na 115 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2015 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 10 000 7 365 73,6
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 15 000 23 602 157,3
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld. majetku 95 210 221,1
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 254 254 99,8
Ostatní investiční příjmy 15 980 15 980 100,0
Kapitálové příjmy celkem 41 329 47 411 114,7

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2015 příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 30.967 tis. Kč, kde došlo k přeplnění o 5.967 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje školského areálu v k.ú. Kunčice nad Ostravicí ve výši 10.500 tis. Kč. Mezi další realizované příjmy patřil příjem z prodeje budovy a pozemků v k.ú. Frýdek ve výši 6.607 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemku v k.ú. Bílá ve výši 3.500 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemku v k.ú. Fulnek ve výši 2.800 tis. Kč a splátka ve výši 2.500 tis. Kč za směnu budov a pozemků v k.ú. Havířov-město realizovanou v roce 2013.

Částku ve výši 210 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku - 4 ojetých osobních vozidel.

V průběhu roku 2015 byly na účet kraje přijaty dary od společností Mlékárna Kunín, a.s., a Bidvest Opava, s.r.o., v celkové výši 254 tis. Kč na realizaci aktivit projektu "CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON".

Ostatní příjmy v celkovém objemu 15.980 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2015 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 13.728.309 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 12.122.371 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 114.252 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 1.561.243 tis. Kč,
 • od Národního fondu 2.929 tis. Kč,
 • od cizích států 7.698 tis. Kč,
 • od ostatních rozpočtů ústřední úrovně 173 tis. Kč
 • a od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obce) 33.895 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2015 v objemu 13.728.309 tis. Kč byly prostředky ve výši 1.829 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2015 do rozpočtu poskytovatelů. Z toho důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 13.726.480 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2015 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2015 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2015
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 140 334
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 74 706
Ministerstvo dopravy 207 979
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 130 777
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 101 659
Ministerstvo pro místní rozvoj 60 551
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 60 551
Ministerstvo financí 120 476
z toho Souhrnný dotační vztah 114 252
z toho ISPROFIN: 469
Ministerstvo životního prostředí 274 847
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 274 667
Ministerstvo zemědělství 4 221
Ministerstvo vnitra 40 256
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 31 472
Ministerstvo zdravotnictví 8 633
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 771
Ministerstvo kultury 4 364
z toho ISPROFIN: 1 491
Státní fond dopravní infrastruktury 113 315
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 113 315
Státní fond životního prostředí 16 169
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 16 169
Úřad vlády České republiky 450
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 12 122 371
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 1 561 243
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 561 243
Národní fond 2 929
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 929
Cizí státy 7 698
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 7 698
Ostatní rozpočty ústřední úrovně 173
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 173
Kraje v rámci ČR 1 057
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 827
Obce v rámci ČR 32 838
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 205
CELKEM ostatní zdroje 1 605 938
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 13 728 309
z toho ISPROFIN: 1 960
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 248 385

Přílohou č. 5 zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 114.252 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2015 dotace v celkové výši 1.561.243 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na jednotlivé akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Od Národního fondu obdržel kraj neinvestiční dotace v celkové výši 2.929 tis. Kč. Jednalo se o prostředky účelově určené na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a poskytnuté na realizaci 3 projektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, a to na projekt "Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce" ve výši 2.067 tis. Kč, na projekt "Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství" ve výši 687 tis. Kč a na projekt technické pomoci "Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR - PR" ve výši 175 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů obdržel kraj finanční prostředky od Glubczyckého okresu (Polská republika) ve výši 7.698 tis. Kč. Jednalo se o úhradu evropského podílu u projektu "Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice" realizovaného v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika.

Dále byly přijaty neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně - Domu zahraniční spolupráce v celkové výši 173 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci Komunitárních programů, a to "Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce (Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen)" ve výši 100 tis. Kč a na projekt "Chyť své sny (Catch your Dreams)" ve výši 73 tis. Kč.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj dotaci na rok 2015 v celkové výši 230 tis. Kč; v rámci vyúčtování byly jednotlivým krajům vráceny v roce 2015 nevyčerpané prostředky v celkovém objemu 53 tis. Kč. V rámci projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů přijal kraj od Jihomoravského kraje finanční prostředky ve výši 827 tis. Kč.

Dále kraj obdržel finanční prostředky od obcí v celkové výši 32.838 tis. Kč. Největší část příjmů ve výši 30.429 tis. Kč tvořily příjmy v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, který navazuje na projekt spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů (v rámci povinné udržitelnosti projektu). Jedná se o dotační program, na kterém se finančně spolupodílí obce v Moravskoslezském kraji (cca 50% kraj a 50% obce). Nespotřebovaná část ve výši 1.017 tis. Kč byla jednotlivým obcím v průběhu roku 2015 vrácena. Další část přijatých dotací v celkové výši 2.205 tis. Kč tvořily prostředky účelově určené na kofinancování 4 akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to v odvětví školství investiční dotace od statutárního město Opava ve výši 850 tis. Kč na realizaci projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V" a investiční dotace od města Frýdlant nad Ostravicí ve výši 750 tis. Kč na realizaci projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II"; dále v odvětví dopravy investiční dotace od statutárního město Ostrava ve výši 198 tis. Kč na realizaci projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" a v odvětví krizového řízení investiční a neinvestiční dotace od 4 obcí v celkové výši 407 tis. Kč na realizaci projektu "CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON".

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2015 ve výši 9.696.615 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2015 výše 22.231.855 tis. Kč, z toho běžných výdajů 17.168.532 tis. Kč a kapitálových výdajů 5.063.323 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2014 a zvýšenými nedaňovými příjmy. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2015 dosáhlo výše 20.766.730 tis. Kč, což představuje plnění na 93 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 95 % a kapitálové výdaje na 87 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2015 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Čerpání UR (%)
Běžné výdaje 5 225 653 17 168 532 16 356 738 95,3
Kapitálové výdaje 4 470 962 5 063 323 4 409 991 87,1
Výdaje celkem 9 696 615 22 231 855 20 766 730 93,4

Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2015 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Čerpání UR (%)
Doprava 4 194 919 3 858 120 3 703 632 96,0
Krizové řízení 901 164 1 204 166 1 123 195 93,3
Kultura 277 006 325 853 293 797 90,2
Prezentace kraje a ediční plán 19 298 36 727 25 700 70,0
Regionální rozvoj 388 340 477 561 102 521 21,5
Cestovní ruch 51 668 92 771 59 089 63,7
Sociální věci 504 365 1 744 122 1 607 572 92,2
Školství 1 376 515 11 987 594 11 831 941 98,7
Územní plánování a stavební řád 2 700 3 716 640 17,2
Zdravotnictví 1 130 073 1 284 223 1 179 862 91,9
Životní prostředí 71 506 149 544 104 008 69,5
Finance a správa majetku 246 916 511 158 227 292 44,5
Činnost zastupitelstva kraje 56 304 48 245 35 952 74,5
Vlastní správní činnost kraje 467 119 497 865 462 404 92,9
Ostatní 8 722 10 188 9 126 89,6
Výdaje celkem 9 696 615 22 231 855 20 766 730 93,4

1.2.1 Výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje a v oblasti financí a správy majetku

Celkový objem prostředků na výdaje v jednotlivých odvětvích činnosti kraje (mimo oblastí finance a správa majetku, činnost zastupitelstva kraje, vlastní správní činnost kraje a ostatní) ve schváleném rozpočtu na rok 2015 činil 8.917.554 tis. Kč, upravený rozpočet dosáhl výše 21.164.399 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků k 31. 12. 2015 pak činilo 20.031.956 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 95 %.

Pro oblast financí a správy majetku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2015 vyčleněny prostředky ve výši 246.916 tis. Kč, během roku 2015 byl upravený rozpočet navýšen na 511.158 tis. Kč, z toho rozpočet zařazených rezerv činil celkem 219.073 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 227.292 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích a v oblasti financí a správy majetku včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.2.2 Výdaje na činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 51.954 tis. Kč byl během roku 2015 upraven na částku 45.863 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje za rok 2015 činily 34.727 tis. Kč, tj. 76 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.8).

Tabulka 1.8: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje v roce 2015 (v tis. Kč)
Pol. Činnost zastupitelstva kraje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Čerpání UR (%)
5019 Ostatní platy 630 630 425 67,4
5021 Ostatní osobní výdaje 1 250 950 765 80,5
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 21 675 21 872 21 819 99,8
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 576 526 457 86,9
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 956 1 999 1 989 99,5
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 163 2 153 2 120 98,5
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 0 0 0,0
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 215 215 145 67,2
5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 16 0 0,0
Mzdové výdaje včetně odvodů 28 511 28 361 27 721 97,7
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 97 97 100,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 202 142 70,4
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 295 295 97 33,1
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 695 463 343 74,2
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 20 0 0,3
5156 Pohonné hmoty a maziva 950 950 587 61,8
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 320 320 153 47,9
5163 Služby peněžních ústavů 10 10 7 74,0
5164 Nájemné 170 170 67 39,3
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 429 0 0 0,0
5167 Služby školení a vzdělávání 158 158 35 22,3
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 221 160 156 97,7
5169 Nákup ostatních služeb 492 732 521 71,2
5171 Opravy a udržování 620 620 533 86,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 150 1 750 1 277 73,0
5175 Pohoštění 1 670 2 172 1 931 88,9
5176 Účastnické poplatky na konference 80 123 75 60,8
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 40 13 32,6
5194 Věcné dary 130 85 83 97,1
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 700 800 800 100,0
5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 0 20 20 98,4
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 22 15 68,2
5492 Dary obyvatelstvu 0 5 5 100,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 51 51 48 93,2
5901 Nespecifikované rezervy 15 000 8 239 0 0,0
Provozní výdaje 23 443 17 502 7 006 40,0
Celkem běžné výdaje 51 954 45 863 34 727 75,7

Podstatnou část běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje tvořily výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále výdaje na pohoštění a cestovní náhrady.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 4.350 tis. Kč byl během roku 2015 upraven na částku 2.382 tis. Kč. Prostředky byly určeny na softwarové a hardwarové vybavení a obnovu vozového parku. Skutečné kapitálové výdaje na činnost zastupitelstva kraje za rok 2015 činily 1.225 tis. Kč, tj. 51 % upraveného rozpočtu.

1.2.3 Výdaje na vlastní správní činnost kraje

Schválený rozpočet běžných výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 402.052 tis. Kč byl během roku 2015 navýšen na částku 409.581 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje za rok 2015 činily 392.259 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu (viz tabulka 1.9).

Tabulka 1.9: Běžné výdaje na vlastní správní činnost kraje v roce 2015 (v tis. Kč)
Pol. Vlastní správní činnost kraje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Čerpání UR (%)
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 241 905 243 673 241 821 99,2
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 2 500 2 301 92,0
5024 Odstupné 0 1 244 934 75,1
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 62 836 63 586 61 716 97,1
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 772 22 427 22 243 99,2
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 017 1 045 1 037 99,2
5051 Mzdové náhrady 0 478 478 100,0
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 400 997 916 91,9
Mzdové výdaje včetně odvodů 330 230 335 950 331 445 98,7
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 15 15 100,0
5042 Odměny za užití počítačových programů 0 31 30 97,4
5131 Potraviny 10 10 9 89,9
5132 Ochranné pomůcky 120 120 21 17,8
5133 Léky a zdravotnický materiál 40 40 23 58,3
5134 Prádlo, oděv a obuv 138 174 157 89,8
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 660 494 306 61,9
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 020 5 215 4 947 94,9
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 726 3 702 2 700 72,9
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 50 20 4 18,2
5151 Studená voda 490 490 440 89,8
5152 Teplo 3 200 3 200 1 667 52,1
5154 Elektrická energie 3 930 3 430 2 783 81,1
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 600 1 269 79,3
5161 Služby pošt 1 505 1 505 1 483 98,5
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 132 775 610 78,7
5163 Služby peněžních ústavů 60 60 44 73,3
5164 Nájemné 291 279 224 80,4
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 265 3 061 1 720 56,2
5167 Služby školení a vzdělávání 2 506 2 517 1 519 60,3
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 15 942 14 315 13 402 93,6
5169 Nákup ostatních služeb 18 313 19 158 16 884 88,1
5171 Opravy a udržování 5 746 4 014 3 237 80,6
5172 Programové vybavení 262 262 170 65,1
5173 Cestovné 4 855 5 315 4 234 79,7
5175 Pohoštění 420 502 461 91,8
5176 Účastnické poplatky na konference 300 325 221 68,1
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 39 59,7
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 4 0 ×
5191 Zaplacené sankce 0 3 3 ×
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 200 1 613 1 374 85,2
5194 Věcné dary 15 15 0 ×
5222 Neinvestiční transfery spolkům 13 13 13 100,0
5321 Neinvestiční transfery obcím 368 368 352 95,6
5361 Nákup kolků 50 30 23 76,7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 526 526 65 12,4
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 365 365 100,0
Provozní výdaje 71 822 73 631 60 814 82,6
Celkem běžné výdaje 402 052 409 581 392 259 95,8

Největší objem běžných výdajů určených na vlastní správní činnost kraje představovaly osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu včetně povinných pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 byl radou kraje stanoven na 685. S účinností od 1. 11. 2015 došlo k jeho snížení o 7 zaměstnanců na 678, a to z důvodu provedených organizačních změn s cílem zefektivnění činností na odborech krajského úřadu.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na vlastní správní činnost kraje ve výši 15.440 tis. Kč byl během roku 2015 upraven na částku 26.865 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 15.442 tis. Kč, tj. 57 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 2 Reprodukce majetku kraje).

V rámci vlastní správní činnosti kraje byl schválen rozpočet výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 49.627 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2015 upraven na částku 61.418 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 54.702 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů).

V roce 2015 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě Rámcové smlouvy na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení. Tato společnost realizovala v roce 2015 pro Moravskoslezský kraj 56 zadávacích řízení, zároveň dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2014. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2015 uhrazeno celkem 21.606 tis. Kč. Navýšení výdajů oproti roku 2014 bylo způsobeno tím, že v roce 2015 končilo programové období a bylo nutné vypořádat projekty z pohledu všech finančních nákladů. Neméně důležitým faktorem byl nadprůměrný počet veřejných zakázek zahajovaných sice v roce 2014, ale ukončených v roce 2015, kdy bylo za administraci společností MT Legal s.r.o. hrazeno dle platebních podmínek Rámcové smlouvy až po předání kompletní dokumentace ukončené veřejné zakázky, tedy v roce 2015. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.2.4 Ostatní výdaje

Rozpočet kraje dále obsahuje akce, které nelze taxativně přiřadit do konkrétního odvětví. V roce 2015 se jednalo především o výdaje v rámci plateb sociálního fondu a o výdaje související s volbami do zastupitelstva obce Mladecko. Ve schváleném rozpočtu byly na tyto výdaje vyčleněny prostředky ve výši 8.722 tis. Kč, v průběhu roku 2015 byly navýšeny na 10.188 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno celkem 9.126 tis. Kč.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2015 hodnoty 13.926 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 14 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 13.940 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2015 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 1.135.594 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2015 byl stejně jako v předešlých letech částečně postaven na financování využitím části volných zdrojů roku 2014 v celkové výši 715.776 tis. Kč, dále na zapojení prostředků Zajišťovacího fondu ve výši 4.000 tis. Kč, na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků v celkové výši 2.190.864 tis. Kč a rozpočtovaných splátek těchto půjčených prostředků ve výši 1.775.046 tis. Kč. Zapojením výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

Tabulka 1.10: Struktura financování v rozpočtu kraje na rok 2015 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2014 715 776 2 065 014 426 614
Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem 4 000 45 776 45 776
z toho:
převod do Fondu životního prostředí MSK 0 -699 -699
zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 41 475 41 475
zapojení Regionálního rozvojového fondu 0 1 000 1 000
zapojení Zajišťovacího fondu 4 000 4 000 4 000
Čerpání úvěrů celkem 2 190 864 2 648 609 2 589 566
z toho:
čerpání úvěru od EIB II 292 000 292 000 292 000
čerpání úvěru ČS, a.s. 1 898 864 1 607 416 1 571 461
čerpání úvěru ČSOB, a.s. II 0 749 192 726 105
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -1 775 046 -1 384 361 -1 381 867
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000
úhrada splátky části úvěrů od ČSOB, a.s I -96 802 -96 304 -94 967
úhrada splátky části úvěrů od ČS, a.s. -1 568 244 -1 178 057 -1 176 900
Saldo krátkodobých devizových operací 0 0 40
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -275
CELKEM 1 135 594 3 375 038 1 679 854

Od počátku roku 2015 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2014, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2015 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2014 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2015, z částky 715.776 tis. Kč na částku 2.065.014 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a akce reprodukce majetku kraje, u kterých došlo k prodloužení či přesunu doby realizace, a prostředků zapojených k úhradě ostatních závazků v oblasti samosprávných činností kraje zejména souvisejících se smluvními závazky roku 2014. V průběhu roku byly mimo rozpočet kraje na rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši 699 tis. Kč, které představují převod do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje. V roce 2015 byly také zapojeny v rámci rozpočtu kraje na rok 2015 prostředky Fondu životního prostředí ve výši 41.475 tis. Kč, prostředky Regionálního rozvojového fondu ve výši 1.000 tis. Kč a prostředky Zajišťovacího fondu ve výši 4.000 tis. Kč. Blíže jsou jednotlivé fondy popsány v kapitole 5 Peněžní fondy.

Pro rok 2015 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrového rámce od České spořitelny, a.s. ve výši 1.607.416 tis. Kč, čerpáním úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 292.000 tis. Kč a čerpáním úvěrového rámce od Československé obchodní banky, a.s. (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) ve výši 749.192 tis. Kč. Dále byly v upraveném rozpočtu kraje na rok 2015 zahrnuty splátky úvěrových rámců od České spořitelny, a.s. ve výši 1.178.057 tis. Kč, Československé obchodní banky, a.s. (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2009) ve výši 96.304 tis. Kč a splátka úvěru od Evropské investiční banky ve výši 110.000 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2015 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -3.375.038 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 3.375.038 tis. Kč). Podrobně jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.10.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2015 dosáhla výše 3.863.780 tis. Kč.

Tabulka 1.11: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2015
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji)
330 000
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
2 000 000
Československá obchodní banka, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování výdajů projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů)
0
Česká spořitelna, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014 - 2020)
807 675
Československá obchodní banka, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2015 - 2020)
726 105
Celkem 3 863 780

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných mezinárodních společností.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, dosáhl k 31. 12. 2015 výše 22,74 %. Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu 20 %. V roce 2015 došlo k mírnému překročení doporučené hodnoty 20 %, a to z důvodu plánovaného krátkodobého nárůstu půjčených prostředků na předfinancování výdajů u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v návaznosti na snahu maximálně dočerpat evropské zdroje v rámci končícího programového období. V roce 2016 se reálně předpokládá pokles hodnoty zadluženosti k cca 15 %, neboť bude docházet ke splátkám půjčených prostředků zejména z obdržených dotací.

K plnění dalšího ukazatele je kraj zavázán Smlouvou o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005 a která je účinná do konce roku 2018. Zastupitelstvo kraje současně usnesením č. 6/415 ze dne 19. 9. 2013 konstatovalo, že považuje současné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji uzavřené s EIB v roce 2005 za dostačující. Ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům. Hraniční hodnotou je v tomto případě 50 %. Do hodnoty celkového zadlužení se zde započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouhodobé závazky. Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace. K 31. 12. 2015 dosáhl tento ukazatel hodnoty 25,62 %.

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005 - 2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100 mil. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 6 tranší je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2015 kraj splatil 110 mil. Kč (v červnu 10 mil. Kč, v září 20 mil. Kč, v prosinci 80 mil. Kč). K 31. 12. 2015 činí objem nesplacených finančních prostředků 330 mil. Kč.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000 mil. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011 - 2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000 mil. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 5 tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. Nesplacený zůstatek načerpaných úvěrových tranší k 31. 12. 2015 činí 2.000 mil. Kč. Přehled čerpání jednotlivých tranší v letech 2011 až 2015 je uveden v tabulce 1.12.

Tabulka 1.12: Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení jistiny Splácení úroků
od - do
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 čtvrtletně
120/7932 z 18. 9. 2012 600 mil. Kč 15. 10. 2012 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 čtvrtletně
21/1564 z 25. 7. 2013 366 mil. Kč 14. 8. 2013 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 čtvrtletně
46/3477 z 24. 6. 2014 392 mil. Kč 15. 7. 2014 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 čtvrtletně
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 čtvrtletně
ČERPÁNO CELKEM 2 000 mil. Kč

Použití všech tranší úvěrového rámce na konkrétní projekty je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 1.13: Přehled projektů z části financovaných 1., 2., 3., 4. a 5. tranší EIB (v tis. Kč)
Název akce Použití 1. tranše v letech 2011 a 2012 Použití 2. tranše v letech 2012 a 2013 Použití 3. tranše v letech 2013 až 2015 Použití 4. tranše v letech 2014 a 2015 Použití 5. tranše v roce 2015 *)
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 14 500 1 940 0 0 0
Silnice 2009 - obchvat Opava 112 624 86 188 0 418 25 586
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.etapa - část MSK 0 26 033 7 391 0 0
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 39 500 3 128 0 0 0
Modernizace škol ve stavebnictví 1 911 1 120 0 0 0
Vozidla pro život 2 163 1 824 0 0 0
Mosty 2010 34 660 0 0 0 0
Silnice 2010 0 26 325 10 989 11 000 0
Silnice 2011 0 97 000 55 720 0 0
VIA Lyžbice 0 18 101 19 544 0 0
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 0 2 184 0 0 0
Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu 5 790 0 0 0 0
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě 0 19 816 0 0 0
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě 4 979 0 0 0 0
Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních 3 873 7 249 0 1 414 0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 0 33 035 1 436 0 0
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 0 16 893 10 251 851 0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku 0 19 569 0 701 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 0 171 4 771 0 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 0 0 3 351 0 8 217
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III 0 0 3 298 0 0
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 0 0 26 436 15 450 0
Silnice III/4689 Petrovice 0 1 550 18 212 0 0
Silnice 2011 - II. etapa 0 2 500 31 972 0 0
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 39 834 3 076 16 983 0
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 50 728 21 461 17 045 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 0 0 7 225 400 2 596
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 0 1 000 9 259 0 0
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 0 0 7 800 22 750 38 838
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 0 0 0 6 203 9 562
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 0 0 1 450 12 654 0
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 0 0 2 373 7 548 4 451
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 0 0 680 8 799 0
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 0 0 1 000 5 729 0
Rekontrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 0 0 1 100 0 2 583
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V 0 0 4 294 7 761 482
Modernizace výuky informačních technologií 0 0 0 2 676 0
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech 0 0 520 2 109 0
Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách 0 0 0 2 866 0
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středních vzdělání v Ostravě 0 0 491 2 740 0
Silnice 2013 - I. etapa 0 0 0 31 250 5 950
Silnice 2013 - II. etapa 0 0 0 18 795 0
Silnice 2013 - III. etapa 0 0 0 24 348 0
Silnice 2013 - IV. etapa 0 0 0 40 008 4 755
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa 0 0 400 66 917 114 012
Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě 0 0 0 64 584 16 184
Celkem akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 220 000 456 190 254 500 392 000 233 215
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) pro rok 2011 110 385 0 0 0 0
Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp. 2824 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava - Mariánské Hory) 19 615 0 0 0 0
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) pro rok 2012 0 111 000 0 0 0
Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) 0 500 9 500 0 0
Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 19 310 0 0 0
Rekonstrukce mostů 480-001, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0 5 000 80 000 0 0
Rekonstrukce kuchyně (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0 8 000 0 0 0
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) pro rok 2014 0 0 22 000 0 20 936
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) pro rok 2015 0 0 0 0 37 849
Celkem akce reprodukce majetku kraje 130 000 143 810 111 500 0 58 785
Celkem 350 000 600 000 366 000 392 000 292 000

*) Použití úvěru ve výši 25.586 tis. Kč je vykazováno u již zrealizované akce Silnice 2009 - obchvat Opava, kde došlo k následným korekcím ze strany řídícího orgánu, čímž se navýšil vlastní podíl kraje. Současně došlo k záměně zdrojů financování (z vlastních na úvěrové) u akce Souvislé opravy silnic II. a III. tříd pro rok 2014 z důvodu potřeby dočerpání úvěru na akce, jejichž realizace byla dokončena do konce roku 2015.

Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s.

Za účelem pokrytí zvýšených finančních potřeb kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2010 až 2013 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/729 ze dne 18. 11. 2009 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.500.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů probíhalo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, maximální doba splatnosti každého z těchto dílčích úvěrů byla stanovena nejpozději k datu 31. 12. 2015. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů byly použity zejména prostředky, které kraj obdržel od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčil.

Počáteční celkový nesplacený zůstatek dílčích úvěrů k 1. 1. 2015 činil 94.967 tis. Kč. V roce 2015 kraj zbývající nesplacenou jistinu zcela splatil.

Tabulka 1.14: Přehled nesplacené jistiny projektů financovaných z úvěrového rámce ČSOB, a.s. (v tis. Kč)
Název projektu Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 Splaceno k 31. 12. 2015 Zůstatek ke splacení
VIA Lyžbice 19 774 19 774 0
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 7 596 7 596 0
Silnice 2010 9 830 9 830 0
Silnice 2011 - II. etapa 21 407 21 407 0
Silnice III/4689 Petrovice 7 505 7 505 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I 10 182 10 182 0
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 620 620 0
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 14 467 14 467 0
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 3 584 3 584 0
Celkem 94 967 94 967 0

Úvěrový rámec České spořitelny a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014 - 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/413 ze dne 19. 9. 2013 uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Českou spořitelnou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 24. 9. 2013. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů probíhalo v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2018. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčil. Pro rok 2015 bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s využitím části tohoto úvěru ve výši 1.898.864 tis. Kč. Z důvodu změn ve financování u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (zejména časovému posunu přijetí dotací do roku 2016) a s tím související hrozbou úplného vyčerpání celkové výše úvěrového rámce ke konci roku 2015 došlo ke snížení plánovaného čerpání dílčích úvěrů u ČS a.s. pro rok 2015, a to na částku 1.607.416 tis. Kč. Od počátku roku 2015 do 31. 12. 2015 kraj odčerpal finanční prostředky ve výši 1.571.461 tis. Kč. Snížena byla rovněž rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce pro rok 2015, a to z 1.568.244 tis. Kč na 1.178.057 tis. Kč. Od počátku roku 2015 do 31. 12. 2015 bylo splaceno celkem 1.176.900 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2015 činil 807.675 tis. Kč.

Tabulka 1.15: Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČS, a.s. (v tis. Kč)
Název projektu Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 Čerpáno k 31. 12. 2015 Splaceno k 31. 12. 2015 Zůstatek ke splacení
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speiálně pedagogická centra 3 792 1 095 4 885 2
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 0 24 657 11 575 13 082
MECHATRONIKA 0 0 0 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 713 19 754 0 20 467
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V 3 609 30 033 18 536 15 107
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI 45 0 0 45
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII 4 0 0 4
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 2 852 0 2 768 84
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 21 959 208 691 226 727 3 924
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. 0 7 335 0 7 335
Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem 0 37 109 0 37 109
Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě 13 690 880 13 851 719
Sanitní vozy a služby eHealth 0 20 863 0 20 863
Výstavba fóliovníků v Opavě 0 5 302 0 5 302
Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách 0 6 803 0 6 803
Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách 0 7 147 0 7 147
Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 0 21 114 0 21 114
Jesenická magistrála 32 1 499 1 531 0
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III 11 523 2 917 14 440 0
Archeopark Chotěbuz - 2. část 706 13 763 0 14 469
Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby 0 3 905 0 3 905
Poradna pro pěstounskou péči v Karviné 393 4 738 4 281 850
Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě 0 18 149 8 078 10 072
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 0 62 588 0 62 588
VIA Lyžbice 1 305 0 900 405
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba 11 382 0 5 279 6 103
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 0 13 343 0 13 343
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 13 317 27 845 23 134 18 027
Silnice III/4689 Petrovice 7 338 0 5 793 1 545
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 9 455 22 133 20 689 10 899
Silnice 2013 - I. etapa 23 074 45 683 39 163 29 595
Silnice 2013 - II. etapa 33 060 14 204 0 47 264
Silnice 2013 - III. etapa 30 287 0 29 475 812
Silnice 2013 - IV. etapa 64 031 65 429 108 912 20 548
Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa 8 883 0 8 502 381
Silnice 2014 - I. etapa 57 153 30 084 61 311 25 926
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika 0 43 886 43 803 83
Silnice 2014 - II. etapa 0 54 734 54 529 205
Silnice 2014 - III. etapa 11 243 20 486 0 31 729
Silnice 2014 - IV. etapa 0 32 010 0 32 010
Silnice 2014 - V. etapa 0 34 507 766 33 742
Silnice 2014 - VI. etapa 0 11 031 0 11 031
Silnice 2015 - 7 staveb 0 47 766 0 47 766
Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí 0 1 786 0 1 786
Přírodovědné laboratoře v gymnáziích 0 7 043 0 7 043
Atraktivnější výuka zahradnických oborů 0 6 775 0 6 775
Jazykové učebny středních odborných škol 0 7 034 0 7 034
Modernizace výuky informačních technologií 4 0 0 4
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech 0 6 960 0 6 960
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě 1 281 3 419 4 653 47
Moderní zkušební laboratoře 1 293 0 1 237 56
Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě 927 0 904 23
Modernizace výuky instalatérských oborů 21 7 595 7 616 0
Podpora strojírenských oborů 0 80 0 80
Přírodovědné laboratoře 22 6 817 0 6 838
Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci 0 7 448 0 7 448
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 0 99 258 94 201 5 058
Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK 0 14 145 10 092 4 053
Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci 0 143 571 107 166 36 405
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 994 1 668 994 1 668
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 7 342 4 400 60 11 682
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 150 0 19 131
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 1 211 6 365 0 7 576
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských 125 0 0 125
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně 65 0 0 65
3. etapa transformace organizace Marianum B 1 404 7 366 0 8 771
Transformace zámku Dolní Životice A 3 872 13 617 3 674 13 816
Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení 89 6 458 0 6 547
4. etapa transformace organizace Marianum 0 14 371 5 701 8 670
Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra 1 0 0 1
Podpora přírodovědných předmětů 0 3 508 0 3 508
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 3 518 0 3 394 124
Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách 0 13 686 13 686 0
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 25 364 11 153 36 428 90
Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji 0 18 869 18 869 0
2. etapa transformace organizace Marianum 0 5 594 5 547 47
1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 3 755 15 810 0 19 565
Transformace zámku Nová Horka 0 9 641 4 624 5 017
3. etapa transformace organizace Marianum A 0 1 496 1 496 0
Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice 7 768 0 7 768 0
CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON 0 6 300 6 300 0
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 14 104 0 0 14 104
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 2 080 0 0 2 080
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 42 0 0 42
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně 1 516 0 0 1 516
Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu 0 3 577 3 577 0
Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje) 234 5 846 5 888 192
Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova 0 10 458 9 714 744
Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici 0 7 563 7 554 9
Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné 0 8 030 8 025 5
Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích 0 12 065 11 257 808
Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě 834 928 1 762 0
Zateplení Střední odborné školy v Bruntále 0 14 261 14 261 0
Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova 174 6 355 6 079 450
Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě 0 1 775 1 377 398
Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě 174 2 725 2 899 0
Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova) 0 5 557 5 557 0
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny) 0 3 477 3 281 197
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace 819 501 924 396
Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí 1 044 2 103 2 703 444
Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě 0 5 210 4 980 229
Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská 279 4 925 3 910 1 295
Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci 0 5 440 5 275 165
Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě 174 3 318 3 492 0
Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy 0 4 818 4 741 77
Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce 0 63 63 0
Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově 142 4 034 4 176 0
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní 0 3 339 3 292 48
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní 674 0 539 135
Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí 1 661 702 2 089 274
Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí 110 2 824 2 933 0
Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků 0 4 617 4 238 379
Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí 0 772 760 12
Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku 0 4 525 4 525 0
Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 0 27 931 3 672 24 259
Celkem 413 114 1 571 461 1 176 900 807 675

Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s. II

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014 - 2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů započalo od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015, a bude probíhat do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V upraveném rozpočtu na rok 2015 bylo plánováno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 749.192 tis. Kč. Skutečně kraj v roce 2015 odčerpal finanční prostředky ve výši 726.105 tis. Kč. V roce 2015 nebyly v rozpočtu plánovány splátky tohoto úvěrového rámce, tudíž nebyly ani provedeny a celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2015 tedy činil 726.105 tis. Kč.

Tabulka 1.16: Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a.s. II (v tis. Kč)
Název projektu Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 Čerpáno k 31. 12. 2015 Zůstatek ke splacení
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 0 2 980 2 980
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 0 24 793 24 793
Silnice 2014 - III. etapa 0 17 491 17 491
Silnice 2014 - V. etapa 0 14 143 14 143
Silnice 2015 - 7 staveb 0 25 117 25 117
Silnice 2015 - Mariánskohorská 0 37 556 37 556
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 0 87 169 87 169
Nákup dopravních automobilů pro JPO 0 190 419 190 419
Archeopark Chotěbuz - 2. část 0 1 434 1 434
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 0 85 096 85 096
Nákup hasičské výškové techniky 0 119 127 119 127
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 0 19 424 19 424
Sanitní vozy a služby eHealth 0 43 078 43 078
Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje 0 2 542 2 542
Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení 0 7 222 7 222
Pořízení vozidel do objektů sociálních zařízení 0 6 239 6 239
Transformace zámku Nová Horka 0 10 500 10 500
Podpora strojírenských oborů 0 31 774 31 774
Celkem 0 726 105 726 105

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2015 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 1.770,8 mil. Kč (vyjma depozitního účtu a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH). Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 76 aktivních bankovních účtech (z toho 4 účtech termínovaných vkladů) vedených u 9 bank (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s., Sberbank CZ, a.s., PPF Banka, a.s. a J&T Banka, a.s.).

Výše uvedené prostředky ve výši 1.770,8 mil. Kč byly rozmístěny takto:

 • 135,7 mil. Kč na účtech peněžních fondů (fond životního prostředí - napojen do systému cash-poolingu s vyšším úrokovým zhodnocením, zajišťovací fond - nastaven zvýhodněný systém fixního úročení, sociální fond a regionální rozvojový fond),
 • 596,2 mil. Kč na 4 termínovaných účtech:
  1. 350,0 mil. Kč na 2 speciálních zhodnocovacích účtech s 3měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky, a.s., které jsou založeny na principu krátkodobých termínovaných vkladů a čtvrtletním připisováním úroků,
  2. 150,0 mil. Kč na spořícím vkladu s 33 denní výpovědní lhůtou, rovněž u J&T Banky, a.s., s měsíčním připisováním úroků,
  3. 96,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31 denní výpovědí u Sberbank CZ, a.s., s měsíčním připisováním úroků,
 • 500,0 mil. Kč na zhodnocovacích účtech bez výpovědní lhůty:
  1. 457,4 mil. Kč na spořícím účtu u PPF Banky, a.s.,
  2. 32,5 mil. Kč na běžném účtu u PPF Banky, a.s., se zvýhodněnou sazbou,
  3. 10,0 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u Raiffeisenbank, a.s.,
  4. 0,1 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u Sberbank CZ, a.s.,
 • 278,1 mil. Kč na účtech napojených do systému tzv. cash-poolingu, který umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Z uvedené částky tvoří 65,3 mil. Kč prostředky, které jsou uloženy na účtech globálních grantů. Do tohoto systému jsou dále napojeny i účty 71 příspěvkových organizací kraje a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2015 prostředky ve výši 813,7 mil. Kč,
 • 0,2 mil. Kč na účtu školských prostředků,
 • 1,0 mil. Kč na účtu dotací určených pro sociální služby,
 • 249,0 mil. Kč na ostatních účtech určených pro projekty EU a účtech určených pro běžný platební styk,
 • 10,6 mil. Kč na devizových účtech (zde uveden přepočet na Kč, účty vedeny v EUR).

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2015 v % dle bankovních domů

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2015 v % dle typu účtu

1.5 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky se vykonává finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2015.

Veřejnosprávní kontrola je systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, který zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje v roce 2015 rozhodovala v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech rozhodoval o uložení odvodu krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje je dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly jsou uvedeny v článku 11 Organizačního řádu krajského úřadu - Kontrolní řád; postup řešení důsledků kontrolních zjištění upravuje samostatná vnitřní směrnice krajského úřadu.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2015 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 30 kontrol. Z tohoto počtu bylo ve 3 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 458 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 50 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Ve 3 případech bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 124 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2015 provedeno odborem kontroly a sdílených služeb celkem 55 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem v 41 případech v celkové výši 8.270 tis. Kč.

V roce 2015 probíhaly dále veřejnosprávní kontroly zaměřené na grantové projekty financované z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci něhož je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu pověřen výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Vzhledem k tomu, že tyto globální granty byly financovány zálohově a stejně tak i grantové projekty z nich financované, probíhaly veřejnosprávní kontroly na místě již v průběhu realizace projektů (min. 1× za dobu realizace projektu) a výdaje byly příjemcům podpory vyúčtovávány průběžně na základě doložených účetních dokladů a vyúčtování poskytnuté zálohy. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílel, projekty byly financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuroval jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2015 bylo porušení rozpočtové kázně konstatováno celkem v 65 případech v celkové částce 15.003 tis. Kč.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2015 provedeno celkem 80 veřejnosprávních kontrol a auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 14 kontrolními orgány.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

 • dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány,
 • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 • včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly,
 • hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Moravskoslezský kraj v roce 2015 na základě rozhodnutí uhradil odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 43.998.139,31 Kč. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétněji o:

 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Komunikace II/479 ul. Českobratrská, II. stavba" ve výši 26.700.065 Kč,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních" ve výši 10.439.550 Kč,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Silnice II/469 Rýmařov - Ondřejov" ve výši 4.947.712 Kč,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Silnice III/4689 Petrovice" ve výši 1.316.036 Kč,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava" ve výši 569.679 Kč
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Silnice 2009 - obchvat Opava" ve výši 25.097,31 Kč.

Proti rozhodnutí kontrolních orgánů uplatňuje kraj podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání. V roce 2015 na základě rozhodnutí rady kraje podal 8 odvolání v rámci 5 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů; z toho ve 3 případech bylo odvolání zamítnuto, ve zbývajících případech nebylo do konce roku 2015 doručeno rozhodnutí odvolacího orgánu.

2 Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investiční, tak neinvestiční.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2015 dosáhly celkové výše 4.634.693 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 4.513.530 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 121.163 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 93 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.485 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 4.046.718 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo v některých případech ovlivněno prodlouženými procesy správních řízení na vydání stavebních povolení a na schválení žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nebo zpožděním zadávacích řízení.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.17: Reprodukce majetku kraje v roce 2015 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 447 156 277 611 62
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 1 610 1 610 100
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 4 186 052 4 046 718 97
Celkem 4 634 818 4 325 939 93

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti a dále finanční prostředky ze státních fondů, které jsou poukázány přímo příspěvkovým organizacím.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 156.739 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl rozpočet navýšen na částku 447.156 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 327.338 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 119.818 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 290.417 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2014.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2015 činilo 277.611 tis. Kč, tj. 62 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 169.545 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 158.216 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2016 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví zdravotnictví, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 81.490 tis. Kč. Na tomto navýšení měly největší vliv zejména pokračující akce "Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví" pro Nemocnici ve Frýdku - Místku, příspěvkovou organizaci, s navýšením rozpočtu o 12.194 tis. Kč, Úprava kanalizace areálu Karviná pro Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvkovou organizaci, kde došlo k převodu finančních prostředků ve výši 8.784 tis. Kč. Dále se jednalo o akci "Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvkovou organizaci, kde byl rozpočet navýšen o 7.689 tis. Kč, a o akci "Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení" pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci, s navýšením rozpočtu o 6.625 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví dopravy, a to o částku 56.808 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely zejména akce "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - I. etapa", kde došlo k navýšení rozpočtu o 20.000 tis. Kč, akce "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, kde byl navýšen rozpočet o částku 17.600 tis. Kč, akce "Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka", kde byl navýšen rozpočet o 11.000 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví sociálních věcí, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 55.934 tis. Kč, které bylo ovlivněno zejména akcí "Rekonstrukce objektu Domova Vítkov" pro příspěvkovou organizaci Domov Vítkov.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.18: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2015 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 44 250 101 058 80 428 80
Finance a správa majetku 22 014 25 840 22 450 87
Krizové řízení 0 951 951 100
Kultura 2 500 34 484 7 341 21
Regionální rozvoj 0 400 200 50
Cestovní ruch 0 914 909 99
Sociální věci 17 400 73 334 21 343 29
Školství 20 638 71 226 63 636 89
Územní plánování a stavební řád 2 000 0 0 ×
Zdravotnictví 28 147 109 637 63 622 58
Životní prostředí 0 325 325 100
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 19 790 28 987 16 407 57
Celkem 156 739 447 156 277 611 62

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2015 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 101.058 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 39.448 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 61.610 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 80.428 tis. Kč, tj. 80 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši 72.600 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na financování akcí:

 • "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" ve výši 47.600 tis. Kč,
 • "Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd" ve výši 14.000 tis. Kč,
 • "Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka" ve výši 10.620 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 28.458 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 28.448 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 10 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 8.208 tis. Kč, tj. 29 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny zejména na realizaci akce "Rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov", kde skutečné čerpání rozpočtu činilo 8.198 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 20.250 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2016 na akci "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - 1. etapa". Rada kraje usnesením č. 91/5719 ze dne 24. 8. 2011 rozhodla o uzavření Dohody o výstavbě bezpečnostního centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava s Řízením letového provozu ČR, s. p., kde spoluúčast Moravskoslezského kraje spočívá ve financování místní komunikace. Investorem stavby je ŘLP. Stavba byla dokončena a 25. 2. 2016 uvedena do zkušebního provozu. Finanční prostředky na výstavbu místní komunikace bude možno čerpat po ukončení zkušebního provozu, jeho vyhodnocení, kolaudaci celé stavby a majetkovém vypořádání cca ve IV. čtvrtletí 2016.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2015 v odvětví dopravy byla akce "Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka" pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, s celkovými náklady 10.644 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 10.620 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 25.840 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 13.558 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 12.282 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 22.450 tis. Kč, tj. 87 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny zejména na realizaci akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje", kde skutečné čerpání rozpočtu činilo 19.773 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 3.390 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3.357 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2016 na dofinancování akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje".

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2015 v odvětví financí a správy majetku byla akce "ARR - klimatizace" v budově pronajaté Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava, za období 2014 - 2015 s celkovými náklady 544 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

Pro odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 951 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši. Finanční prostředky byly použity na dofinancování akce "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení".

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 34.484 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 4.210 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 30.274 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 7.341 tis. Kč, tj. 21 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 4.210 tis. Kč a investiční ve výši 3.131 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 27.143 tis. Kč, jenž byl účelově převeden do rozpočtu na rok 2016 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Těšínské divadlo - Malá scéna" pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, ve výši 22.886 tis. Kč,
 • "Přístavba Domu umění - Galerie 21. století" pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, ve výši 4.257 tis. Kč.
Tabulka 1.19: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví
kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost
Divadlo 22 918 32
Muzea a galerie 11 566 7 309
Celkem 34 484 7 341

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2015 v odvětví kultury byla akce "Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku pro Muzeum Těšínska, příspěvková organizace", s celkovými náklady 2.418 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 2.000 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky na akci "Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje" ve výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na rozšíření Corporate Design Manuálu Moravskoslezského kraje o projekt MORE, včetně dodání kartogramu typologie území ČR pro potřeby krajského úřadu Moravskoslezského kraje a pro jednotlivé obce s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje a na pořízení mobilní aplikace pro zajištění propagace investičních příležitostí v kraji. Čerpání rozpočtu v odvětví regionálního rozvoje činilo 200 tis. Kč, tj. 50 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity na financování akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje", ve výši 200 tis. Kč, v rámci které došlo k rozšíření Corporate Design Manuálu Moravskoslezského kraje o projekt MORE.

S ohledem na to, že v průběhu roku 2015 došlo k odstoupení od realizace mobilní aplikace, zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 914 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo 909 tis. Kč, tj. 99 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity na financování akcí:

 • "Reprodukce majetku kraje v rámci prezentace kraje na výstavě EXPO 2016", a to konkrétně na pořízení výstavního exponátu ve výši 702 tis. Kč a pořízení 3D videoprojektoru pro vizualizaci dat ve výši 119 tis. Kč,
 • "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu", a to pořízení kamerového setu - meteostanice na Bílé ve výši 88 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 73.334 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 70.730 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.604 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 21.343 tis. Kč, tj. 29 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 51.991 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 47.472 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2016 na dofinancování zejména níže uvedených akcí:

 • "Rekonstrukce objektu Domova Vítkov" pro Domov Vítkov, příspěvková organizace, ve výši 38.559 tis. Kč,
 • "Revitalizace budovy Domova Letokruhy" pro Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou, ve výši 2.379 tis. Kč,
 • "Úpravy venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě" pro Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná, ve výši 1.996 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Tabulka 1.20: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 1 300 1 300
Odborné sociální poradenství 3 050 1 026
Domovy pro seniory 46 607 3 695
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 22 377 15 322
Celkem 73 334 21 343

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 19.850 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 18.650 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 9.785 tis. Kč, což představuje 49 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Zateplení budovy č. p. 410" pro Domov Odry, příspěvková organizace, s celkovými náklady 2.203 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 1.085 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Záchranný archeologický výzkum-novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze" pro Harmonii, příspěvková organizace, Krnov, za období 2014 - 2015 s celkovými výdaji 2.384 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 700 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Kolejnicový zvedací a asistenční systém na přepravu imobilních osob se zdravotním postižením" pro Harmonii, příspěvková organizace, Krnov, s celkovými náklady 1.570 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 1.100 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 53.484 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 52.080 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.404 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 11.558 tis. Kč, což je 22 % rozpočtovaných výdajů.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2015 v odvětví sociálních věcí byla akce "Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A" pro Nový domov, příspěvková organizace, Karviná, s celkovými výdaji za období 2014 - 2015 ve výši 12.922 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 71.226 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 47.549 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 23.677 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 63.636 tis. Kč, tj. 89 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 7.590 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 6.752 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2016 na dofinancování zejména níže uvedených akcí:

 • "Rekonstrukce vstupu a komplexní zabezpečení objektu" pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu logistickou, Opava, příspěvková organizace, ve výši 2.612 tis. Kč,
 • "Odstranění havarijního stavu střechy" pro Střední školu zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, ve výši 1.300 tis. Kč,
 • "Vybudování venkovního výtahu" pro Základní školu a Praktickou školu, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, ve výši 1.238 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Tabulka 1.21: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 6 901 5 507
Gymnázia 17 685 16 273
Odborné školy a učiliště 38 897 34 218
Dětské domovy 3 210 3 125
Umělecké školy 3 155 3 135
Ostatní zařízení 1 378 1 378
Celkem 71 226 63 636

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši 65.292 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 45.306 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 19.986 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 57.702 tis. Kč, což představuje 88 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Úpravy krytého bazénu" pro Střední školu a Základní školu, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, za období 2014 - 2015, s celkovými výdaji 8.097 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 6.300 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově" pro Střední školu, Odry, příspěvková organizace, v rámci akce Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství, s celkovými náklady 5.685 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 3.950 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce stávajících podlah v tělocvičně ul. Tyršova a likvidace septiku" pro Albrechtovou střední školu, Český Těšín, příspěvková organizace, s celkovými náklady 4.698 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.243 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2015 vyčleněno 5.934 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.242 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 3.692 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 5.934 tis. Kč, což je 100 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akci "Oprava střechy objektu Husova" pro Střední školu, Bohumín, příspěvková organizace, příspěvková organizace, ve výši 3.691 tis. Kč.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2015 v odvětví školství byla akce "Úpravy krytého bazénu" pro Střední školu a Základní školu, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, s celkovými výdaji za období 2014 - 2015 ve výši 8.097 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 6.300 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví územního plánování a stavebního řádu

V odvětví územního plánování a stavebního řádu byly ve schváleném rozpočtu na rok 2015 na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč na pořízení územní studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje a studie zabývající se oblasti územních systému ekologické stability. Tyto finanční prostředky byly v průběhu roku z důvodu změny vymezení dlouhodobého nehmotného majetku převedeny do kategorie "Výdaje na samosprávné a jiné činnosti". Finanční prostředky nebyly v roce 2015 čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016 na dofinancování "Studie k aktualizaci a vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje".

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 109.637 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 94.202 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 15.435 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 63.622 tis. Kč, tj. 58 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje finanční prostředky ve výši 45.991 tis. Kč do rozpočtu na rok 2016 na dofinancování 16 akcí zahájených v předcházejících letech. Jedná se zejména o níže uvedené akce:

 • "Úprava kanalizace areálu Karviná" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, ve výši 8.738 tis. Kč,
 • "Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, ve výši 6.809 tis. Kč,
 • "Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví" ve výši 5.979 tis. Kč na úhradu škodní události na majetku kraje v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Tabulka 1.22: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 105 506 59 812
Odborné léčebné ústavy 3 810 3 810
Zdravotnická záchranná služba 321 0
Celkem 109 637 63 622

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši 96.992 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 87.071 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 9.921 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 55.830 tis. Kč, což představuje 58 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Pavilon chirurgických oborů - dovybavení" pro Nemocnici ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, s celkovými náklady 8.437 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 7.750 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, za období 2013 - 2015, s celkovými výdaji 7.867 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 7.772 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Nová lékárna v budově E" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, s celkovými náklady 7.778 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 2.930 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2015 vyčleněno 12.645 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 7.131 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.514 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 6.328 tis. Kč, což je 50 % rozpočtovaných výdajů. Největší podíl čerpání představuje akce "Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy" ve výši 5.111 tis. Kč. Jednalo se zejména o profinancování níže uvedených dílčích akcí, a to:

 • "Rekonstrukce sociálních zařízení budovy dětského oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně" ve výši 3.647 tis. Kč,
 • "Odstranění havárie vnitřního rozvodu vody na dětském oddělení" ve výši 296 tis. Kč,
 • "Odstranění havárie v teplovodním kanále včetně výkopových prací a výměny zkorodovaného potrubí ÚT, TUV a cirkulace na dětském oddělení" ve výši 97 tis. Kč,
 • "Odstranění havárie venkovního rozvodu pitné vody", ve výši 1.071 tis. Kč.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2015 v odvětví zdravotnictví byla akce "Pavilon chirurgických oborů - dovybavení" pro Nemocnici ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, s celkovými náklady 8.437 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 7.750 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny investiční prostředky v celkové výši 28.987 tis. Kč. Čerpání rozpočtu činilo celkem 16.407 tis. Kč, tj. 57 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 12.580 tis. Kč, z toho byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016 finanční prostředky ve výši 11.758 tis. Kč na úhradu závazků kraje z minulého období. Jedná se o níže uvedené akce:

 • Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy ve výši 5.453 tis. Kč,
 • Výměna stávajících ústředen a požárních hlásičů ve výši 1.060 tis. Kč,
 • Rozšíření a zkvalitnění počítačové sítě a techniky v objektu krajského úřadu ve výši 4.080 tis. Kč,
 • Obnova vozového parku za vozidla vybavená motory spalující alternativní paliva ve výši 1.165 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2015.

Reprodukce majetku kraje v odvětví životního prostředí

V odvětví životního prostředí byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky v celkové výši 325 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví životního prostředí činilo celkem 325 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných výdajů. V měsíci lednu 2016 příspěvková organizace vrátila nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 12 tis. Kč, z čehož vyplývá, že skutečné výdaje činily 313 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na níže uvedené akce:

 • Pořízení termokamery pro Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava, ve výši 242 tis. Kč,
 • Pořízení měřicího přístroje pro Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava, ve výši 71 tis. Kč.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2015 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury finanční prostředky v celkové výši 1.616 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo rovněž 1.610 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací byly příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.23: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu a jejich čerpání (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 496 490
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 125 125
Program restaurování movitých kulturních památek 120 120
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 875 875
Celkem 1 616 1 610

V rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" byly příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty dotace v celkové výši 496 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 140 tis. Kč na vybavení a neinvestiční prostředky představovaly částku 356 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově určené na nákup uměleckého díla, vybavení restaurátorského pracoviště a restaurování sbírkových předmětů. Z důvodu snížení nákladů na restaurování bylo 6 tis. Kč vráceno Ministerstvu kultury.

Prostřednictvím programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" obdržel Moravskoslezský kraj účelový finanční příspěvek ve výši 125 tis. Kč pro Základní školu, Střední školu, Dětský domov, Školní jídelnu a Internát Velké Heraltice, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky byly účelově určený na obnovu nemovité kulturní památky - Zámek Heraltice, a to konkrétně na obnovu ohradní zdi - oplocení v úseku s kovovým litinovým plotem a další související práce.

Dále Moravskoslezský kraj v rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek" obdržel neinvestiční příspěvek ve výši 120 tis. Kč účelově určený na obnovu souboru nábytku a historických židlí z mobiliárního fondu zámku Bruntál. Další dotace ve výši 875 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví - neinvestice" účelově určena na restaurování soch zámeckého parku na zámku Bruntál a na obnovu opevnění zříceniny hradu Sovinec včetně statického zajištění.

2.3 Průmyslová zóna "Nad Barborou"

Záměr výstavby "Průmyslové zóny Nad Barborou" je situován v lokalitě mezi průmyslovými městy Orlová a Karviná v rámci Ostravsko-karvinské pánve. Moravskoslezský kraj chce touto novou zónou navázat na úspěšný provoz Strategické průmyslové zóny Nošovice. Kraj je budoucím investorem přípravy zóny. Výstavba bude zahájena až po převedení vlastnických práv k pozemkům zóny do majetku kraje, což bude uskutečněno v okamžiku vydání pravomocných územních rozhodnutí stavebním úřadem magistrátu města Karviná na výstavbu inženýrských a dopravních sítí, hrubé terénní úpravy a výstavbu železniční vlečky na základě uzavřené budoucí kupní smlouvy se společností Asental Land, s.r.o.

Usnesením vlády České republiky č. 824 ze dne 30. 10. 2013 rozhodla vláda České republiky o možnosti čerpat v rámci "Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury" státní dotaci až do výše 750 mil. Kč na projekt průmyslové zóny "Nad Barborou". Dne 22. 7. 2015 se konalo zasedání vlády České republiky, na kterém vláda svým usnesením č. 576 potvrdila své dřívější usnesení č. 824 z 30. 10. 2013 a souhlasila s přípravou a výstavbou Průmyslové zóny Nad Barborou a podporou investic. Čerpání dotace je mj. podmíněno registrací projektu do "Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury" o kterou kraj zažádal dne 18. 5. 2015. Dne 15. 10. 2015 proběhlo zasedání mezirezortní hodnotitelské komise, kde byla žádost Moravskoslezského kraje projednána. Komise doporučila Ministerstvu průmyslu a obchodu, po souhlasu Ministerstva financí, vydat registrační list za předpokladu doložení platných územních rozhodnutí a zdůvodnění předloženého rozpočtu stavebních objektů.

Celkové investice ve smyslu způsobilých výdajů na přípravu zóny budou činit cca 1 mld. Kč, která bude využita na demolici stávajících staveb, hrubé terénní úpravy a rozvody dopravních a inženýrských sítí. Další náklady projektu budou spočívat v odkupu pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o. Uznatelné výdaje rozpočtu budou ze 75 % (tedy až 750 mil. Kč) hrazeny ze státní dotace z "Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury" z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu; na pokrytí zbývajících výdajů budou použity prostředky z rozpočtu kraje.

Hlavním cílem projektu je zmírnit negativní trendy vývoje na trhu práce zejména v okrese Karviná, kde míra nezaměstnanosti dlouhodobě vysoce překračuje celorepublikový průměr. Navíc je potřeba zdůraznit, že kraj v tuto chvíli nedisponuje větší připravenou plochou, kterou by případným investorům mohl okamžitě nabídnout. Bude provedena rekultivace zdevastované krajiny na produktivní zónu s novými pracovními příležitostmi, což povede k oživení regionu, podpoře lokální ekonomiky díky navazujícím službám i zajištění regenerace krajiny. Na soukromých investorech pak bude na vlastní náklady zajistit potřebné výrobní a obslužné prostory.

V roce 2015 bylo na dané akci profinancováno celkem 6.264 tis. Kč. Moravskoslezský kraj uzavřel kupní smlouvu na pořízení pozemků a staveb se společností Slezská diakonie, Český Těšín, a uhradil část kupní ceny ve výši 2.000 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou uhrazeny po provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch Moravskoslezského kraje. Dále byla Slezské diakonii, Český Těšín poskytnuta investiční dotace ve výši 3.650 tis. Kč na pořízení a rekonstrukci nemovitých věcí na ul. Makarenkova za vykoupené území pro výstavbu průmyslové zóny Nad Barborou. Zbývající finanční prostředky ve výši 556 tis. Kč byly použity zejména na úhradu služeb spojených s realizací studie ekonomické rentability projektu, zhotovení ekologického auditu a vybudování sítě stabilizovaných geodetických bodů v budoucí průmyslové zóně Nad Barborou.

2.4 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2015 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 3.992.930 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2015 navýšen o částku 631.915 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2014, které byly (usnesením č. 60/4684 ze dne 13. 1. 2015 v objemu 329.834 tis. Kč a usnesením č. 61/4739 ze dne 3. 2. 2015 v objemu 302.081 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu a únoru do upraveného rozpočtu kraje na rok 2015. Dále byl průběžně během roku 2015 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 584.085 tis. Kč v měsíci květnu a prosinci (usnesením č. 67/5464 ze dne 7. 5. 2015 v objemu 524.126 tis. Kč a usnesením č. 86/6935 ze dne 17. 12. 2015 v objemu 59.959 tis. Kč) a ke zvýšení celkového objemu výdajů o 82.540 tis. Kč v měsíci říjnu 2015 (usnesením č. 79/6425 ze dne 6. 10. 2015). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se zpožděním zahájení realizace z důvodu zpoždění procesu výběru dodavatele, snížení výdajů z důvodu pozastavení přípravy projektů nebo zrušení projektů, zvýšení výdajů z důvodu avizovaných víceprací na realizovaných stavbách a dále v harmonogramech jednotlivých projektů, kdy došlo k časovému posunu realizací a tomu odpovídajících výdajů.

Tabulka 1.24: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2015 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 1 758 427 1 465 510 1 420 633 97
Krizové řízení 811 900 1 058 451 1 048 821 99
Kultura 36 950 44 004 43 650 99
Cestovní ruch 2 501 2 039 2 038 100
Sociální věci 209 143 271 649 249 796 92
Školství 574 018 710 624 676 284 95
Zdravotnictví 551 931 589 809 561 671 95
Životní prostředí 0 106 106 100
Vlastní správní činnost kraje 48 060 43 859 43 720 100
Celkem 3 992 930 4 186 052 4 046 718 97

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2015 celkem 4.046.718 tis. Kč. Částka zahrnuje veškeré investiční výdaje spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Z celkové částky byly vynaloženy v rámci informačního systému programového financování (EDS/ISPROFIN) finanční prostředky ve výši 507.255 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta ze státního rozpočtu předem, tj. před uskutečněním úhrady faktury, a část kraj obdržel nebo ještě obdrží až na základě žádosti o dotaci.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 s čerpáním výdajů v roce 2015 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3 Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. V roce 2015 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu "Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje". V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., došlo s účinností od 20. 2. 2015 k úpravě procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Cílem finanční podpory je prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci projektů podpořit v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2015 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí, financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2015 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 230.600 tis. Kč, což představovalo 2,4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2015 byla tato částka navýšena o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015 ve výši 56.536 tis. Kč, dále byla navýšena zapojením části nespecifikovaného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015 o částku 12.450 tis. Kč, z toho 1.500 tis. Kč na Program podpory aktivit v oblasti kultury, 5.000 tis. Kč na program Podpora vědy a výzkumu, 1.950 tis. Kč na program Podpora podnikání, 2.000 tis. Kč na program Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí, 2.000 tis. Kč na program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji. Do rozpočtu kraje roku 2015 byly dále zapojeny prostředky Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v celkové částce 41.475 tis. Kč, z toho 39.935 tis. Kč na Program na podporu výměny kotlů a 1.540 tis. Kč na program Příspěvky na ozdravné pobyty. Rozpočet kraje roku 2015 byl také navýšen zapojením prostředků přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1.002.364 tis. Kč použitých na financování dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb". V průběhu roku 2015 zároveň došlo ke snížení objemu prostředků na financování dotačních programů v souhrnné výši 21.404 tis. Kč.

K 31. 12. 2015 bylo na dotační programy z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 1.223.727 tis. Kč, což představuje 93 % upraveného rozpočtu kraje (1.322.021 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky byly z větší části účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2016; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2015 zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2015.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2015 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté dotační programy, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Víceleté dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování a použití prostředků probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2015 je uvedeno financování roku 2015 a použití prostředků k 31. 12. 2015, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2015 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2016) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.25: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2015 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
Kultura Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2015
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2015
Program podpory aktivit v oblasti kultury 2015
Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014-15, 2015-16
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012-15, 2013-15, 2014-16, 2015-17
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009-15, 2013-15, 2014-16, 2015-17
Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015-16
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013-15, 2014-16, 2015-17
Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013-15, 2014-15
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 2 tis. obyvatel -
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2014-15, 2015-16
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2014-15, 2015-16
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2011-15, 2012-16, 2013-15, 2014-16, 2015-17
Program na podporu technických atraktivit 2013-15, 2015
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015-17
Sociální věci Program protidrogové politiky kraje 2015
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2015
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2015
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2015
Program rozvoje sociálních služeb kraje, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 2015
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 2015
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje 2015
Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2015
Školství Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2015
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2015
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 2014-15
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2015-16
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2015
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2014-15, 2015-16
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2014-15, 2015-16
Program na podporu výměny kotlů 2012-2015
Příspěvky na ozdravné pobyty 2013-2015, 2015-2017
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 2015

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly vyhlášeny pro rok 2015 tři jednoleté dotační programy, na které byla ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněna finanční částka v objemu 9.500 tis. Kč. Podpořeno bylo 68 projektů a vyčerpáno bylo 9.423 tis. Kč.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015

Dotační program je od roku 2003 vyhlašován každoročně za účelem podílení se kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje.

Prioritami programu jsou zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje apod. V roce 2015 byly projekty zaměřeny na dokumentaci národnostní kultury, umělecké aktivity s národnostní tématikou a kulturně - vzdělávací a výchovné aktivity.

Tabulka 1.26: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 000 000 17 992 454 991 951 503
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 63 500 1 63 500 63 500 0
- spolkům 796 500 14 788 954 788 954 0
- obcím a jejich organizacím 140 000 2 140 000 139 497 503

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 byla na dotační program vyčleněna částka 1.000 tis. Kč. Do programu bylo přijato celkem 30 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 1.863.700 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1511 ze dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací 16 žadatelům na realizaci 17 projektů v celkové částce 1.000 tis. Kč. V průběhu roku jedna organizace dotaci odmítla a bylo tedy možno podpořit 1 projekt ve zkrácené výši, který byl schválen jako náhradní.

V rámci tohoto programu kraj podpořil např. Řecké dny Krnov 2015, projekt realizovaný Sdružením přátel polské knihy - S knihou na cestách 2015, festival národnostních menšin - Prolínání kultur pořádaný Městským domem kultury Karviná, projekt Eurotopie Opava, o.p.s. - Všichni máme šanci, charitativní koncert "GRÓM 2015" pořádaný Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Fryštátě, projekt Dokumentační centrum Kongresu Poláků V ČR 2015 a Takoví jsme spolku Kongres Poláků v České republice apod.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 54/4183 ze dne 21. 10. 2014 za účelem podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Na jeho realizaci byla pro rok 2015 schválena částka 5.000 tis. Kč.

Pro rok 2015 měl program dva dotační tituly:

1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

Jednalo se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.

2. Restaurování kulturních památek

Jednalo se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely.

Tabulka 1.27: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 000 000 22 4 979 562 4 979 562 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 700 000 2 700 000 700 000 0
- spolkům 58 700 1 58 700 58 700 0
- církvím a náboženským společnostem 2 082 750 7 2 082 750 2 082 750 0
- obcím a jejich organizacím 1 856 650 10 1 836 212 1 836 212 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 301 900 2 301 900 301 900 0

Přijato bylo 60 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 16.021 tis. Kč. Při hodnocení bylo posuzováno 7 základních kritérií projektu: obnova chráněných hodnot, obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot, společenský význam, jedinečnost a význam pro kraj, využití památky pro veřejné účely, význam pro prostředí a možnosti vlastníka uhradit náklady obnovy z vlastních prostředků. Usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1145 ze dne 5. 3. 2015 byli schváleni příjemci dotací, celkem 21 projektů, z toho 20 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. V průběhu roku 1 obec odstoupila z programu a některé projekty byly realizovány za nižší cenu, z těchto nevyplacených prostředků bylo možno podpořit další 2 projekty, které byly schváleny jako náhradní.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek ve vlastnictví obcí, církví, spolku, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Za přispění kraje došlo k obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněném území. Poskytnuté dotace umožnily obcím provést dílčí opravy radnice (sanace zdiva a výměnu oken) a ostatního jimi spravovaného majetku (např.: restaurování movitého majetku, oprava opevnění). Církve obdržené prostředky použily převážně na vyspravení střech kostelů, sanaci vlhkosti zdiva a restaurování soch. Spolek Hnutí DUHA Jeseníky pokračoval v obnově kostela v Pelhřimovech. Rovněž byly díky finančním příspěvkům provedeny rekonstrukce na vodním mlýně v Bartošovicích, zámku v Ostravě a ve vesnické památkové rezervaci Heřmanovice, které vedly, stejně jako u ostatních podpořených žádostí, k obnově kulturních historických hodnot opravených památek. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 54/4182 ze dne 21. 10. 2014. Program byl zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblastech:

 • zážitková kultura v Moravskoslezském kraji (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím slavných rodáků, akce k jiným významným výročím),
 • umělecká činnost (díla zaměřená na krásy Moravskoslezského kraje, díla místních autorů),
 • výstavní činnost v Moravskoslezském kraji (významné výstavy),
 • literární a audiovizuální činnost (publikace a záznamové nosiče se zaměřením na kulturu a místopis Moravskoslezského kraje, literární díla místních autorů, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na Moravskoslezský kraj, tvorba autorů Moravskoslezského kraje),
 • přednášková činnost (přednášky, odborné semináře a konference).
Tabulka 1.28: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 500 000 29 3 500 000 3 444 169 55 831
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 150 000 1 150 000 150 000 0
- spolkům 1 231 700 10 1 231 700 1 231 700 0
- církvím a náboženským společnostem 150 000 1 150 000 150 000 0
- obcím a jejich organizacím 1 877 600 16 1 877 600 1 838 858 38 742
- dobrovolným svazkům obcí 90 700 1 90 700 73 611 17 089

Finanční prostředky vyčleněné na tento Program ve schváleném rozpočtu byly v objemu 3.500 tis. Kč. Přijato bylo celkem 185 projektů s celkovým objemem požadovaných dotací na podporu všech projektů ve výši 19.655 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1145 ze dne 5. 3. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 29 projektů v celkové částce 3.500 tis. Kč. Jeden z projektů byl v průběhu roku vyřazen a finanční prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli.

Poskytnuté prostředky umožnily realizaci tradičních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny zcela nebo v plánovaném rozsahu. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje. Poskytnuté prostředky napomohly k realizaci folklorních a kulturních festivalů (např. 12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč), k pořádání divadelních přehlídek (např. Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse 2015). Uskutečnily se návštěvnicky oblíbené akce jako je Ostravská muzejní noc nebo Noc kostelů. Dotace napomohly k realizaci adventních koncertů a koncertů rockových a dechových, festivalů varhanní hudby, komorní hudby a sborového zpěvu. Podpořeny byly rovněž projekty, kterých se účastnili a případně je i organizovali naši postižení spoluobčané, jako byl Advent plný andělů 2015 a Všechny barvy duhy a děti v nemocnicích rozveselili Klauni z Balónkova. Podpořené projekty přispívaly k pozitivní prezentaci Moravskoslezského kraje a k obohacování jeho kulturního života. Realizace projektů umožnily rovněž uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví a tradice a kulturně využívat památky Moravskoslezského kraje.

3.1.2 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 vyčleněno 59.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 103.140 tis. Kč, vyčerpáno bylo 35.070 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 62.484 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2009 až 2014

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.29: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 13 124 400 66 5 826 201 12 099 047 12 015 779 83 268
z toho:
- obcím 11 111 100 52 5 217 723 10 525 019 10 441 752 83 268
- dobrovolným svazkům obcí 2 013 300 14 608 478 1 574 028 1 574 028 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí dotací v celkové výši 8.000 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 44 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Vzhledem k tomu, že 2 dobrovolné svazky obcí od poskytnutí dotací v celkové výši 232 tis. Kč odstoupily a díky použití úspory vzniklé v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013" ve výši 18 tis. Kč, mohl být podpořen 1 náhradní projekt ve výši 250 tis. Kč.

Rada kraje svým usnesením č. 57/4560 ze dne 11. 12. 2014 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 4.205 tis. Kč z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel". Díky tomuto převodu a úspoře ve výši 669 tis. Kč při realizaci některých projektů v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje" vyhlášeného v letech 2011 - 2013 bylo ještě v roce 2014 podpořeno 23 náhradních projektů v celkové výši 4.874 tis. Kč předložených obcemi Moravskoslezského kraje.

V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 5.826 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 12.099 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny projekty rozdílného charakteru, které posloužily ke zlepšení podmínek v oblastech venkovské infrastruktury, bezpečnosti, volnočasových aktivit, zlepšení podmínek mateřských a základních škol, dále pak rekonstrukce či modernizace zdravotních středisek a místních komunikací. Příkladem podpořených projektů v oblasti venkovské infrastruktury byly např. projekt obce Rohov zaměřený na modernizaci venkovské infrastruktury ke sportovním areálům, projekt městyse Spálov, který přispěl k realizaci druhé etapy úprav Panské zahrady a v obci Nové Sedlice byl podpořen projekt na rekonstrukci obecního úřadu.

U svazku obcí byly podpořeny projekty zaměřené na činnost projektových manažerů a poradců, kteří realizují aktivity podporující rozvoj komunitního života v mikroregionech. Podpora činností manažerů a poradců v mikroregionech rovněž přispívá ke zvýšení šancí pro obce získat další finanční prostředky v jiných dotačních a evropských fondech. V rámci zkvalitnění a rozvoje činností manažerů a poradců mikroregionů bylo podpořeno 14 svazků obcí. Manažeři a poradci zajišťovali činnosti v oblasti poradenství, administrativy, projektového, finančního řízení a managementu a propagace jak obcí, tak mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2012 - 2014 byla podpora komplexního rozvoje obcí, svazků obcí, klastrových organizací, vysokých škol a nemocnic (ve 100% vlastnictví veřejného subjektu) prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Programu rozvoje venkova, Operačního programu Podnikání a inovace, 7. rámcového programu pro vývoj a výzkum, rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie v rámci programového období 2007 - 2013, Komunitárních programů 2014 - 2020, programu Horizont 2020, programů ERA-Net, Eureka, Kontakt, Kontakt II, Gesher a programů TA ČR - ALFA, GAMA, DELTA a EPSILON.

Tabulka 1.30: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2012 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 198 000 18 200 000 3 641 844 3 374 263 267 581
z toho:
- obcím 3 144 000 13 200 000 2 800 724 2 533 143 267 581
- dobrovolným svazkům obcí 154 000 1 0 141 120 141 120 0
- spolkům 900 000 4 0 700 000 700 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 18 projektů v celkové částce 4.198 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 121/8046 ze dne 3. 10. 2012 rozhodla o převodu volných finančních prostředků ve výši 38 tis. Kč z dotačního programu "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel". Díky tomuto převodu a úspoře při realizaci některých projektů a vzhledem k tomu, že obec Razová a příjemce dotace Knowledge Management Cluster, o.s., odstoupili od smlouvy o poskytnutí dotace, byly ještě v roce 2012 podpořeny 2 náhradní projekty předložené městem Příbor a obcí Velká Štáhle v celkové výši 540 tis. Kč.

V roce 2015 bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotace 1 projektu, poskytnuto bylo na realizaci projektu 200 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 3.642 tis. Kč a program byl ukončen.

Programem byly podpořeny projekty na pořízení projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru obcí a svazku obcí na vybranou oblast podpory v rámci Programu rozvoje venkova a vybraných oblastí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to opatření na snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody a zkvalitnění nakládání s odpady. Byl podpořen např. projekt obce Čeladná s názvem "Zpracování projektové dokumentace pro projekt - Pořízení technologií na provoz komunitní kompostárny v Čeladné" nebo projekt Sdružení obcí Rýmařovska "Zachování kulturního dědictví v mikroregionu Rýmařovsko" - zaměřený na aktivity specifikované v Programu rozvoje venkova. Podpořené projekty přispívají ke komplexnímu rozvoji obcí a svazků obcí v Moravskoslezském kraji.

Dále byly programem podpořeny projekty klastrových organizací na pořízení projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru v rámci vybraných oblastí podpory. Např. byl podpořen projekt Bezpečnostně technologického klastru s názvem "Zpracování studie proveditelnosti pro BT Klastr na podporu bezpečnostního výzkumu v MSK" nebo projekt Moravskoslezského energetického klastru s názvem "Příprava a zpracování projektové dokumentace pro Moravskoslezský energetický klastr v rámci OPPI". Podpořené projekty klastrových organizací přispívají ke zlepšení inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.31: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 531 500 18 132 378 2 051 168 2 051 168 0
z toho:
- obcím 1 954 500 15 0 1 630 290 1 630 290 0
- vysokým školám 277 000 2 132 378 270 878 270 878 0
- spolkům 300 000 1 0 150 000 150 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 12 projektů v celkové částce 1.496 tis. Kč. Zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje rozhodlo navýšit dotační program o 532 tis. Kč, a to převodem z akce "Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoje investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón". Díky tomuto převodu a použití nerozdělené částky vyčleněné na tento dotační program ve výši 504 tis. Kč mohlo být podpořeno 8 náhradních projektů předložených obcemi v celkové výši 1.036 tis. Kč. V průběhu roku 2014 dva příjemci odstoupili od smlouvy a 2 projekty tudíž nebyly realizovány.

V roce 2015 bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotace 1 projektu, poskytnuto bylo na realizaci projektu 132 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 2.051 tis. Kč a program byl ukončen.

Programem byly podpořeny projekty na pořízení projektové dokumentace na aktivity, specifikované v Operačním programu Životní prostředí, a to na oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení), dále oblast podpory prioritní osy 3 - kdy bylo možné podpořit projekty, jejichž cílem je efektivní využívání elektrické energie prostřednictvím modernizace soustav veřejného osvětlení a oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálního poradenství a environmentálních informací. Byl podpořen např. projekt obce Kyjovice s názvem "Realizační projektová dokumentace na úspory energií mateřské školy" nebo projekt obce Životice u Nového Jičína s názvem "Projektová dokumentace pro projekt Zateplení OÚ Životice u Nového Jičína".

V rámci dotačního titulu 2, kde byli oprávněnými příjemci klastrové organizace a vysoké školy, bylo podpořeno pořízení projektové dokumentace např. pro subjekt VŠB - TU pro předložení projektových záměrů v rámci programů TA ČR - ALFA.

Tabulka 1.32: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 749 000 5 445 111 445 111 445 111 0
z toho:
- vysokým školám 149 000 1 145 111 145 111 145 111 0
- spolkům 600 000 4 300 000 300 000 300 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1153 dne 5. 3. 2015 o poskytnutí dotací klastrům a vysokým školám na realizaci 5 projektů v celkové částce 749 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 445 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 300 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 29. 2. 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovém období 2007 - 2013.

Moravskoslezský kraj se podílel na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu Životní prostředí.

O vyhlášení kontinuální výzvy Programu ke dni 23. 2. 2009 rozhodla rada kraje usnesením č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován a usnesením rady kraje č. 9/625 ze dne 26. 2. 2013 byl Program ke dni 26. 2. 2013 pozastaven.

Tabulka 1.33: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2009 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 228 628 100 220 125 650 201 180 558 193 815 627 8 252 537
z toho:
- obcím 188 530 700 212 125 650 161 232 258 153 894 862 8 025 260
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 0 39 948 300 39 920 765 227 278

V průběhu roku 2015 byla z rozpočtu kraje poskytnuta 1 dotace ve výši 126 tis. Kč, vráceny byly nedočerpané části dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí v minulých letech v celkové výši 762 tis. Kč. Celkem bylo v letech 2009 - 2015 v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 201.181 tis. Kč.

Závěrečná vyúčtování projektů, spolufinancovaných v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, jsou závislá na doložení kopií Závěrečného vyhodnocení akce, osvědčujícího konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci operačního programu. Závěrečné vyhodnocení vystavuje Státní fond Životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a příjemce dotace čeká na vystavení tohoto dokumentu i několik měsíců. Po osvědčení celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů v rámci operačního programu lze vypočítat skutečnou výši dotace, poskytnutou z rozpočtu kraje a vyčíslit tak případnou vratku. Z tohoto důvodu nebyl Program zatím ukončen.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Cílem dotačních programů vyhlášených v letech 2009 a 2013 - 2014 byla podpora výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd formou účelových dotací v rámci veřejné soutěže, zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů, podpora talentovaných studentů bakalářského studia vysokých škol prostřednictvím poskytování stipendií, podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia, podpora spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Tabulka 1.34: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2009 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 19 749 000 9 977 852 19 736 352 19 441 118 295 234
z toho:
- vysokým školám 11 123 000 6 977 852 11 110 352 11 110 352 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 487 000 1 0 3 487 000 3 191 766 295 234
- příspěvkovým organizacím státu 5 139 000 2 0 5 139 000 5 139 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/403 ze dne 14. 10. 2009 o poskytnutí dotací na realizaci 9 projektů v celkové částce 19.749 tis. Kč, přičemž 8 projektů bylo vypořádáno do konce roku 2010. Jednomu projektu byl usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2222 ze dne 5. 9. 2012 prodloužen termín realizace projektu do 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2015. V roce 2015 bylo na tento projekt poskytnuto 978 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 19.736 tis. Kč a program byl ukončen.

Projekty, které byly podpořeny v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009 v plně míře naplnily požadované cíle a priority programu. Jejich realizace výrazně podpořila výzkumné a vývojové aktivity v našem regionu.

Tabulka 1.35: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 26 473 960 12 8 653 669 25 004 196 25 004 144 53
z toho:
- vysokým školám 24 107 500 9 8 653 669 22 720 827 22 720 775 53
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 719 360 1 0 691 273 691 273 0
- příspěvkovým organizacím státu 988 700 1 0 988 700 988 700 0
- veřejným výzkumným institucím 658 400 1 0 603 396 603 396 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/447 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkové částce 24.764 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 28/2145 ze dne 5. 11. 2013 rozhodla navýšit tento dotační program o částku 1.710 tis. Kč převodem finančních prostředků z rezervy určené na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním. Díky tomuto převodu byly ještě v roce 2013 podpořeny 2 náhradní projekty.

V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 8.654 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 25.004 tis. Kč a program byl ukončen.

Realizace projektů schválených v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 výrazně napomohla v rámci dotačního titulu 1 k dalšímu vytváření a rozvoji kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich rozvoji v přírodovědných, matematickofyzikálních, medicínských a technických oborech realizovaných v Moravskoslezském kraji. V rámci dotačního titulu 2 podpořila výzkumné a vývojové aktivity v oborech technických, přírodních, lékařských a společenských věd a v rámci dotačního titulu 3 talentované studenty doktorského studia a absolventy tohoto studia, a to formou příspěvků studentům prezenčního studia nebo příplatkům ke mzdě absolventům tohoto studia.

Tabulka 1.36: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 24 980 400 17 1 741 646 15 298 296 15 298 178 118
z toho:
- vysokým školám 21 115 500 9 526 439 12 150 639 12 150 520 118
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 395 500 1 197 702 395 452 395 452 0
- obecně prospěšným společnostem 638 500 2 319 230 638 480 638 480 0
- spolkům 338 200 1 168 239 337 339 337 339 0
- příspěvkovým organizacím státu 1 230 000 2 275 000 890 000 890 000 0
- veřejným výzkumným institucím 1 262 700 2 255 037 886 387 886 387 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/969 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkové částce 24.980 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 1.742 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 9.496 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Tabulka 1.37: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 944 500 28 544 678 10 190 171 10 047 171 143 000
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 10 944 500 28 544 678 10 190 171 10 047 171 143 000

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013 o poskytnutí dotací na realizaci 30 projektů v celkovém objemu 10.945 tis. Kč. Po uzavření smluv s příjemci 2 projekty nebyly realizovány, dále 1 příjemce odstoupil od smlouvy a finanční prostředky vrátil zpět do rozpočtu kraje a 1 žadatel od projektu odstoupil ještě před podepsáním smlouvy. Z toho důvodu mohly být poskytnuty dotace 2 náhradním žadatelům.

V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 545 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 10.190 tis. Kč a program byl ukončen.

Projekty, které byly podpořeny v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013, zcela naplnily požadované cíle a priority programu. Finanční prostředky poskytnuté Moravskoslezským krajem byly v souladu s programem použity k dofinancování nákladů žadatelů na vývoj nových produktů, testování měření, návrhů prototypů nebo optimalizace operačních procesů podniků. Rovněž byla vytvořena 4 nová pracovní místa v oblasti výzkumných a vývojových aktivit malých a středních podniků v našem kraji.

Tabulka 1.38: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 12 401 300 40 4 148 945 8 407 995 8 324 338 83 657
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 12 401 300 40 4 148 945 8 407 995 8 324 338 83 657

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/864 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 38 projektů v celkovém objemu 9.896 tis. Kč, dále usnesením č. 12/1063 ze dne 11. 12. 2014 zastupitelstvo kraje rozhodlo podpořit další projekty v rámci dotačního programu poskytnutím neinvestičních dotací na realizaci 9 projektů v celkovém objemu 2.506 tis. Kč.

Po uzavření smluv s příjemci 1 příjemce odstoupil od smlouvy a finanční prostředky vrátil zpět do rozpočtu kraje. Další žadatelé odstoupili od realizace 6 projektů ještě před podepsáním smlouvy.

V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 4.149 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 1.050 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory vzniku a rozvoje začínajících inovativních podniků v Moravskoslezském kraji, v podnikatelských inkubátorech, vědeckotechnických parcích a podnikatelských a inovačních centrech a za účelem podpory studentů a absolventů středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem.

Tabulka 1.39: Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 575 271 10 231 848 509 983 507 531 2 452
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 49 700 1 24 850 49 700 49 700 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 525 571 9 206 998 460 283 457 831 2 452

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/588 ze dne 19. 12. 2013 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 408 tis. Kč; 1 žadatel od projektu odstoupil před podepsáním smlouvy. Dále zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/970 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci dalších 3 projektů v objemu 167 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 232 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 510 tis. Kč a program byl ukončen.

Projekty, které byly podpořeny v rámci dotačního programu, byly zaměřeny na poskytování neinvestičních dotací podnikům ve fázi vzniku a následného rozvoje, především na úhradu nákladů spojených s nájmem a provozem nebytových prostor ve VTP, PI a PIC a na poskytování neinvestičních dotací studentům SŠ a VŠ v posledním ročníku studia nebo absolventům SŠ a VŠ maximálně do 1 roku od ukončení studia při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem.

Mezi příklady projektů je možné zmínit například projekt společnosti Modern Entrepreneur s.r.o., která se zabývá vývojem webových prezentací pro odborníky v různých profesích (doktory, právníky, realitní makléře a další). V rámci projektu si firma uplatnila náklady na účetní, právní a jiné poradenské služby, které jako fixní náklady velmi zatěžují společnosti v počátcích jejich podnikání.

Tabulka 1.40: Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 600 500 23 1 477 787 1 477 789 1 477 789 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 123 300 3 123 300 123 300 123 300 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 477 200 20 1 354 487 1 354 489 1 354 489 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1068 ze dne 11. 12. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 1.601 tis. Kč, 2 žadatelé od projektu odstoupili před podepsáním smlouvy. V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 1.478 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 1.478 tis. Kč a program byl ukončen.

Projekty, které byly podpořeny v rámci dotačního programu, byly zaměřeny na poskytování neinvestičních dotací podnikům ve fázi vzniku a následného rozvoje, především na úhradu nákladů spojených s nájmem a provozem nebytových prostor ve vědeckotechnologických parcích, podnikatelských inkubátorech a projektových a inovačních centrech a na poskytování neinvestičních dotací malým podnikům jejich vzniku a následného rozvoje inovativní podnikatelské činnosti.

Jako příklad projektu je možné zmínit například projekt, který se týká speciálního doplňku formou "Smart watch", který je speciálně navržen pro neslyšící. Tento výrobek firmy BRACI s.r.o. umí neslyšící upozornit na zvonící telefon, zvonek u dveří, výstražnou signalizaci automobilu, na požár, funguje jako dětská chůvička, budík atd.

Dotační programy vyhlášené v roce 2015

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.41: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 894 400 45 6 493 018 6 493 018 0
z toho:
- obcím 7 115 000 31 5 528 318 5 528 318 0
- dobrovolným svazkům obcí 1 779 400 14 964 700 964 700 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1529 dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací v celkové výši 8.894 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 45 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Jedna obec od poskytnutí dotace v celkové výši 250 tis. Kč odstoupila a tak mohl být podpořen 1 projekt náhradního žadatele ve výši 153 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 6.493 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 2.142 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 31. 12. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 1. 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 2 tisíc obyvatel

Dotační program nebyl vyhlášen samostatně, ale jakožto dotační titul 3 v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace. Cílem bylo podpořit obce do 2 tis. obyvatel při vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaných záměrů obcí, které jsou v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014 - 2020.

Na tento dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo použito 15.716 tis. Kč v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace" (dotační titul 3), což vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí usnesením č. 17/1766 dne 17. 12. 2015 a prostředky ve výši 3.600 tis. Kč byly usnesením rady kraje č. 85/6826 ze dne 8. 12. 2015 převedeny na dotační program "Podpora Místních akčních skupin".

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014-2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014 - 2020 a programu Horizont 2020.

Na tento dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši 11.000 tis. Kč. Tato částka byla navýšena z prostředků vyčleněných na dotační program "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 2 tisíc obyvatel" o 15.716 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1766 dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací v celkové výši 23.806 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 76 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Celá částka 23.806 tis. Kč byla účelově převedena do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Dotační program byl vyhlášen s cílem podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách a podpořit výzkumné a vývojové projekty v oborech technických, přírodních a lékařských věd. Cílem bylo podpořit právnické osoby provádějící základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 18 projektů v celkové částce 14.685 tis. Kč. Finanční prostředky určené na proplacení dotací ve výši 14.685 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 3. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 78/6369 ze dne 25. 9. 2015 za účelem podpory přípravy projektů Místních akčních skupin na území Moravskoslezského kraje v novém programovém období Evropské unie 2014 - 2020. Pro úspěšnou přípravu a čerpání finančních prostředků v novém programovém období je formou dotace podpořeno spolufinancování nákladů spojených s činnostmi manažerů a poradců Místních akčních skupin a nákladů souvisejících s nájmem a provozem nebytových prostor potřebných pro realizaci administrativních činností a aktivit.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1765 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 12 projektů obecně prospěšným společnostem a spolkům v celkové výši 3.600 tis. Kč. Finanční prostředky na pokrytí dotací byly převedeny usnesením rady kraje č. 85/6826 ze dne 8. 12. 2015 z dotačního programu "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 2 tisíc obyvatel" a v plné výši, tj. 3.600 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Dotační program byl v roce 2015 vyhlášen ve dvou samostatných výzvách, a to za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje (inovační vouchery) a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Tabulka 1.42: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 650 800 40 4 070 850 4 070 850 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 650 800 40 4 070 850 4 070 850 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci I. výzvy usnesením č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 32 projektů v celkovém objemu 8.737 tis. Kč, přičemž dva žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy.

Dále zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci II. výzvy usnesením č. 17/1761 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 2.914 tis. Kč, přičemž dva žadatelé nedoložili podepsané smlouvy v požadovaném termínu.

V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 4.071 tis. Kč. Finanční prostředky určené na jednotlivé splátky dotací ve výši 7.405 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 31. 12. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

3.1.3 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 vyčleněno 13.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 18.526 tis. Kč, vyčerpáno bylo 10.619 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, u kterých byly finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 5.897 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2011 - 2014

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.43: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 085 500 18 386 208 1 957 488 1 565 603 391 885
z toho:
- obcím 630 200 4 137 993 494 093 438 847 55 246
- spolkům 568 600 5 0 341 160 194 173 146 987
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 430 000 1 0 115 080 79 312 35 768
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 456 700 8 248 215 1 007 155 853 271 153 884

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/982 dne 11. 9. 2014 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 3.086 tis. Kč, 1 žadatel od realizace projektu odstoupil a poskytnutou dotaci vrátil.

V roce 2015 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 298 tis. Kč na úhradu 2. splátek dotací u 4 projektů a 88 tis. Kč na poskytnutí dotací u 2 projektů. Celkem bylo v rámci dotačního programu za zimní sezónu 2014/2015 poskytnuto 1.957 tis. Kč na 18 projektů. Díky mírným klimatickým podmínkám, které v zimní sezóně 2014/2015 panovaly a které neumožňovaly provádění zimní údržby lyžařských běžeckých tratí v plném rozsahu vzhledem k nedostatečné sněhové pokrývce, nebyly 2. splátky dotací u většiny projektů poskytovány, do rozpočtu kraje bylo vráceno 391 tis. Kč, čerpáno bylo 1.566 tis. Kč.

Dotační program podpořil zkvalitnění infrastruktury služeb v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, inicioval zájem provozovatelů lyžařských areálů, horských chat a jiných zařízení rozšířit služby pro návštěvníky Beskyd a Jeseníků. V rámci programu bylo podpořeno přibližně 777 km běžeckých lyžařských tras, délka upravovaných kilometrů tras se oproti minulému roku zvýšila.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tras se nachází v blízkosti lyžařských areálů, návštěvníci mohou využívat doprovodných služeb;
 • upravované lyžařské běžecké trasy včetně orientačních tabulí, další doplňkového inventáře a publicity (letáky apod.) podporují zvýšení návštěvnosti zimních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení a tím také celkovou návštěvnost kraje;
 • značení prováděné v rámci úpravy lyžařských běžeckých tras zajišťuje dobrou orientaci a bezpečnost běžkařů;
 • dochází ke zlepšení propagace moravskoslezských hor a zimních sportů v našem kraji nejen z důvodu finanční podpory v rámci dotačního programu, ale také z důvodu vydávání a distribuce map obsahujících popis lyžařských běžeckých tras, jejich okolí a doprovodných informací a provozování orientačně-informačního systému na webových stránkách kraje www.msregion.cz.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.44: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 370 800 24 184 143 1 299 995 1 282 767 17 228
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 218 700 21 153 723 1 147 895 1 130 667 17 228
- dobrovolným svazkům obcí 34 000 1 6 800 34 000 34 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 118 100 2 23 620 118 100 118 100 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/889 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 1.371 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo vyplaceno na 2. splátky dotací celkem 184 tis. Kč Celkem bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto 1.300 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek TIC včetně jazykových mutací,
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • navigační systémy (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vzdělávání zaměstnanců TIC (jazykové kurzy, kurzy práce na PC - programy pro TIC),
 • propagační materiály tištěné i elektronické,
 • úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2014.

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, jako jsou mapy, brožury apod., přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou dobudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti mikroregionů, v oblasti vodácké turistiky a v lázeňských obcích.

Tabulka 1.45: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2011 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 931 300 9 104 428 4 740 490 4 740 490 0
z toho:
- obcím 5 820 300 7 104 428 3 632 468 3 632 468 0
- dobrovolným svazkům obcí 111 000 1 0 110 998 110 998 0
- spolkům 1 000 000 1 0 997 024 997 024 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 6.931 tis. Kč, 2 projekty nebyly realizovány. V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto na 1 projekt 104 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto 4.740 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity zaměřené na rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (kempy, tábořiště, naučné stezky, vybavení výletiště pro turisty, vybavení veřejných prostranství pro turisty, rozhledny apod.), budování a rekonstrukce turistických a cykloturistických orientačních systémů a informačních zařízení, vybudování, modernizace a dovybavení veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty, rekonstrukce, vybudování či dobudování cyklostezek a jejich součástí, zpracování projektové dokumentace k zamýšleným projektům z oblasti cestovního ruchu, zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k oblasti mikroregionu Vrbensko atd. Díky podpoře došlo ke zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.46: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2012 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 531 600 26 475 675 8 860 926 8 859 456 1 470
z toho:
- obcím 4 674 900 15 0 4 345 070 4 343 600 1 470
- dobrovolným svazkům obcí 725 000 3 0 644 550 644 550 0
- obecně prospěšným společnostem 86 800 1 0 79 385 79 385 0
- spolkům 1 564 700 4 0 1 289 593 1 289 593 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 480 200 3 475 675 2 502 328 2 502 328 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí dotací na realizaci 27 projektů v celkovém objemu 10.532 tis. Kč, 1 projekt nebyl realizován. V roce 2015 bylo poskytnuto 476 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 155 tis. Kč určené na poskytnutí 2. splátky dotace 1 projektu byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace zbývajícího projektu byl stanoven do 31. 10. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2015, přičemž 2. splátka dotace bude poukázána v roce 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Tabulka 1.47: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 575 000 26 161 624 2 198 062 2 198 062 0
z toho:
- obcím 735 500 13 0 525 025 525 025 0
- dobrovolným svazkům obcí 970 500 3 0 943 050 943 050 0
- spolkům 204 200 4 0 155 650 155 650 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 533 700 5 161 624 486 904 486 904 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 131 100 1 0 87 433 87 433 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/474 ze dne 19. 9. 2013 o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací na realizaci 28 projektů v celkovém objemu 2.575 tis. Kč, 2 projekty nebyly realizovány. V průběhu roku 2015 bylo vyplaceno celkem 162 tis. Kč, Celkem bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto 2.198 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity zaměřené na rekonstrukce, vybudování a dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (kempy, tábořiště, naučné stezky, odpočívadla pro cyklisty, vybavení výletiště pro turisty, vybavení veřejných prostranství pro turisty, rozhledny apod.), budování či rekonstrukce turistických a cykloturistických orientačních systémů a informačních zařízení, vč. přípravy jejich obsahů a grafického zpracování, vybudování, modernizace a dovybavení veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky, herní prvky, apod.), rekonstrukce, vybudování či dobudování cyklostezek, in-line stezek, běžeckých stezek a jejich součástí, zpracování projektové dokumentace k zamýšleným projektům z oblasti cestovního ruchu, inženýrská činnost, zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k oblasti venkovského mikroregionu Moravice, zpracování a zhotovení elektronického průvodce, rekonstrukce, dobudování a vybavení atraktivit turistického ruchu (např. muzejní expozice).

Tabulka 1.48: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 729 000 17 1 313 500 3 778 000 3 778 000 0
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 100 000 1 0 100 000 100 000 0
- spolkům 1 292 800 6 358 886 1 055 286 1 055 286 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 542 800 7 609 777 1 881 177 1 881 177 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 599 500 2 258 750 558 500 558 500 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 193 900 1 86 087 183 037 183 037 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/983 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.729 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 9. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2015. V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto 1.314 tis. Kč, dotační program však nemohl být zatím ukončen, jelikož u některých projektů bylo řešeno podezření na porušení rozpočtové kázně (např. pozdní předložení průběžného vyúčtování, neuznatelné náklady apod.). Nevyčerpané prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 907 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016 a zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Program na podporu technických atraktivit v roce 2014

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům, spočívající v modernizaci zázemí určeného turistům (např. zlepšení sociálního zázemí, umístění odpočívacích míst, pořízení odpadkových košů).

Tabulka 1.49: Program na podporu technických atraktivit v roce 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 678 300 12 1 281 879 1 646 093 1 646 093 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 200 000 1 200 000 200 000 200 000 0
- obecně prospěšným společnostem 299 700 2 238 735 298 615 298 615 0
- spolkům 173 200 2 65 146 158 580 158 580 0
- zájmovým sdružením právnických osob 140 000 1 140 000 140 000 140 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 290 900 2 194 400 285 300 285 300 0
- příspěvkovým organizacím kraje 299 500 2 238 500 298 500 298 500 0
- příspěvkovým organizacím státu 275 000 2 205 098 265 098 265 098 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/888 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 5 projektů v celkovém objemu 491 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 56/4477 ze dne 25. 11. 2014 rozhodla navýšit finanční prostředky na dotační program o 515 tis. Kč. Usnesením č. 12/1088 ze dne 11. 12. 2014 zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci 2. kola dotačního programu na realizaci dalších 7 projektů v celkovém objemu 1.188 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 bylo vyplaceno celkem 1.282 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto 1.646 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • rekonstrukce sociálního zařízení v objektu (WC, umývárny, přebalovací koutky, vodní čerpadlo),
 • odpočívadla, resp. zastřešené altánky a stánky (posezení, stoly, židle, lavičky ad.) v areálu objektu,
 • zázemí pro děti (dětská hřiště) v areálu objektu,
 • cyklistické stojany nebo uzamykatelné boxy na kola v areálu objektu,
 • odpadkové koše v areálu objektu,
 • revitalizace expozice v objektu (dřevěné úly, dermoplastické exponáty, oprava železničního osobního vozu),
 • vytvoření přístupových cest (dláždění),
 • vybudování parkovišť,
 • náklady na pořízení košů na otevřená ohniště,
 • audiovizuální technika (průvodcovský systém včetně videoprojekce),
 • informační a orientační systémy,
 • náklady na zabezpečovací systémy včetně kamer,
 • náklady na stavebně-technické úpravy objektu,
 • náklady na vytvoření nových, popř. aktualizaci stávajících webových stránek objektu a jejich jazykových mutací.

Dotační programy vyhlášené v roce 2015

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.50: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 880 900 22 1 440 450 1 440 450 0
z toho:
- obcím 596 100 5 298 050 298 050 0
- spolkům 552 200 6 276 100 276 100 0
- podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 465 500 3 232 750 232 750 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 267 100 8 633 550 633 550 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1671 dne 25. 9. 2015 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 22 projektů v celkovém objemu 2.881 tis. Kč, 1 projekt nebyl realizován a nečerpané prostředky byly poskytnuty 1 náhradníkovi.

Realizace projektů v rámci dotačního programu se vztahuje vždy na jednu zimní sezónu, tzn. přelom roku 2015 a 2016. V závěru roku 2015 bylo vyplaceno celkem 1.440 tis. Kč, druhá část splátek dotací v předpokládané výši 1.440 tis. Kč bude vyplacena po předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování v první polovině roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 4. 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.51: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 014 500 21 566 600 555 480 11 120
z toho:
- obcím a jejich organizacím 914 500 19 516 600 505 480 11 120
- dobrovolným svazkům obcí 50 000 1 0 0 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 50 000 1 50 000 50 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1547 dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 1.015 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo vyplaceno celkem 555 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 317 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 12. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 1. 2. 2016, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. naučné stezky, cyklostezky, běžecké a in-line stezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci mikroregionů, podpora příjezdové turistiky, agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.52: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 684 600 8 1 662 300 1 662 300 0
z toho:
- spolkům 640 000 3 640 000 640 000 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 999 500 2 499 750 499 750 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 045 100 3 522 550 522 550 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1670 dne 25. 9. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 2.685 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo vyplaceno celkem 1.662 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 1.022 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 12. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Program na podporu technických atraktivit v roce 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času a dále podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNO TRASA a podpora letních víkendových akcí pro děti i dospělé FAJNE LÉTO. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům, spočívající v modernizaci zázemí určeného turistům (např. zlepšení sociálního zázemí, umístění odpočívacích míst, pořízení odpadkových košů).

Tabulka 1.53: Program na podporu technických atraktivit v roce 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 756 800 8 745 575 745 575 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 100 000 1 100 000 100 000 0
- jiným veřejným rozpočtům 97 900 1 97 900 97 900 0
- obecně prospěšným společnostem 180 900 2 180 222 180 222 0
- zájmovým sdružením právnických osob 88 700 1 83 765 83 765 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 99 600 1 99 600 99 600 0
- příspěvkovým organizacím kraje 99 900 1 96 088 96 088 0
- příspěvkovým organizacím státu 89 800 1 88 000 88 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1546 dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 757 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto celkem 746 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • náklady na zázemí (ozvučení akce, osvětlení programu, úklid, obsluha, pronájem pódia, párty stan, stan pro vedení Moravskoslezského kraje),
 • náklady na personál k zajištění akce,
 • náklady na zábavný program (taneční a hudební vystoupení, moderátor - tj. odměny účinkujícím),
 • náklady na logistiku (dopravu inventáře, techniky apod.),
 • náklady na produkci (scénář, výzdobu, zajištění soutěží a vystoupení),
 • náklady na technické zajištění akce (ozvučení, elektřina, mobilní WC apod.),
 • náklady na požární dohled,
 • náklady na zdravotníka a další nezbytné související náležitosti,
 • náklady na návrh a výrobu polygrafických materiálů, bannerů, roll-upů a podobných druhů prezentačních materiálů - dárkové předměty, ceny do soutěží,
 • náklady spojené s ochutnávkou specialit z projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko (potraviny, papírnické potřeby, jednorázové nádobí),
 • propagace a marketing (inzerce aj. mediální služby).

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015-2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory jednotlivých destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazuje na vybudování a financování aktivit destinačních managementů z prostředků ROP Moravskoslezsko. Důvodem podpory je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů vyplývajících ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015-2020 v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.54: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015-2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 792 700 6 2 296 350 2 296 350 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 2 171 600 2 885 800 885 800 0
- spolkům 2 191 100 2 895 550 895 550 0
- obcím 1 430 000 2 515 000 515 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1672 dne 25. 9. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.793 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo poskytnuto celkem 2.296 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 3.496 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 12. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 28. 2. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

3.1.4 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 vyčleněno 99.600 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1.078.547 tis. Kč, příjemci bylo čerpáno 1.077.565 tis. Kč, vráceno 6.611 tis. Kč. Všechny programy byly jednoleté a dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 - 2020,
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2012 - 2016,
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020,
 • Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb),
 • Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020,
 • Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020.

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Dotační program je určen poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby závislé na drogách nebo jiných návykových látkách a pro podporu jejich rodin a blízkých. Konkrétně se jednalo o kontaktní centra, terénní programy, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství a služby následné péče.

Tabulka 1.55: Program protidrogové politiky kraje na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 231 400 14 3 231 400 3 231 400 0
z toho:
- spolkům 739 400 5 739 400 739 400 0
- obecně prospěšným společnostem 2 142 000 8 2 142 000 2 142 000 0
- příspěvkové organizaci obce 350 000 1 350 000 350 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 2.300 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo k navýšení rozpočtu na 3.231 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.431 tis. Kč. Na základě doporučení Sociálního výboru rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1602 z 25. 9. 2015 o poskytnutí účelových dotací v celkové výši 3.231 tis. Kč na realizaci 14 projektů u 6 příjemců.

V rámci dotačního programu byly všemi projekty podpořeny sociální služby v oblasti protidrogové prevence.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů zaměřených na sociální začleňování dětí a mladistvých, kteří se dopustili protiprávního jednání, podporu resocializačních programů zaměřených na sociální začleňování dospělých pachatelů a podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Tabulka 1.56: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 833 700 17 833 700 778 235 55 465
z toho:
- spolkům 244 300 5 244 300 244 300 0
- církvím a náboženským společnostem 183 500 4 183 500 183 500 0
- obecně prospěšným společnostem 405 900 8 405 900 350 435 55 465

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 18 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 878 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 69/5687 ze dne 9. 6. 2015 rozhodla převést do programu nevyčerpané finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč z Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1511 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů u 17 organizací v celkovém objemu 834 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení části dotace ve výši 55 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu preventivních projektů neinvestičního charakteru směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů na území kraje. Kraj podpořil 10 projekty letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Pěti projekty podpořil vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností. Dvěma projekty byly podpořeny i projekty zaměřené na programy realizované ve spolupráci s Probační a mediační službou, zaměřené na mladistvé nebo dospělé pachatele trestných činů.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podpory aktivit souvisejících se začleňováním osob s autismem a s poruchami autistického spektra, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, podpory doplňkové specializované dopravy.

Tabulka 1.57: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 307 300 18 2 307 300 2 252 637 54 663
z toho:
- spolkům 629 600 7 629 600 617 298 12 302
- církvím a náboženským společnostem 1 139 500 6 1 139 500 1 139 500 0
- obecně prospěšným společnostem 538 200 5 538 200 495 839 42 361

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 2.300 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 39 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.902 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 69/5687 ze dne 9. 6. 2015 rozhodla převést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1511 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 18 projektů 14 organizacím v celkovém objemu 2.307 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč.

Program pro osoby se zdravotním postižením byl zaměřen na finanční podporu projektů realizujících specifická opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Jedním projektem kraj podpořil vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Pěti projekty bylo podpořeno pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením. Dvanáct podpořených projektů bylo zaměřeno na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na podporu zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením a na podporu aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním a na podporu osob s autismem a poruchami autistického spektra.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby tj. pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku nebo na opravy majetku potřebného k zajištění základních činností poskytovaných služeb zaměřených na potřeby klientů sociálních služeb, dále na pořízení nového nebo ojetého automobilu sloužícího pro potřeby poskytované služby a na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků.

Tabulka 1.58: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 854 900 21 2 854 900 2 825 091 29 809
z toho:
- spolkům 246 400 8 246 400 246 400 0
- obecně prospěšným organizacím 951 000 5 951 000 932 000 19 000
- církvím a náboženským společnostem 1 657 500 8 1 657 500 1 646 691 10 809

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 55 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 7.493 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 69/5687 ze dne 9. 6. 2015 rozhodla převést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč z Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a ve výši 844 tis. Kč z Programu rozvoje sociálních služeb kraje, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1511 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 21 projektů u 16 organizací v celkové výši 2.855 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků výši 30 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny zejména na pořízení pomůcek pro alternativní komunikaci a zařízení usnadňující hygienu, mobilitu a intimitu uživatelů a úpravy prostor směřujících k odstraňování architektonických bariér. Dále byly projekty zaměřeny na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb a rovněž na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla pro potřeby sociálních služeb.

Program rozvoje sociálních služeb kraje, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory rozvoje nových sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje, které splňují podmínky postupu pro vstup do sítě sociálních služeb dané Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 a na rozvoj okamžité kapacity stávajících sociálních služeb v roce 2015. Podpory realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), včetně podpory poskytování krizové pomoci, podpory zřizování a rozvoje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpory aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpory sdílené a neformální péče o děti a mládež, včetně podpory aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, podpory dobrovolnictví v sociálních službách, zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti a podpora a příprava mladistvých od 16 let věku (nacházejících se v ústavní výchově v péči kurátorů nebo žijících v rodinách, které jsou dlouhodobě v evidenci orgánu sociálně právní ochrany děti) na samostatný život po dosažení zletilosti.

Tabulka 1.59: Program rozvoje sociálních služeb kraje, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 755 800 30 2 755 800 2 734 561 21 239
z toho:
- spolkům 1 219 600 14 1 219 600 1 215 739 3 861
- církvím a náboženským společnostem 788 000 7 788 000 783 651 4 349
- obecně prospěšným společnostem 618 200 7 618 200 612 605 5 595
- příspěvkové organizaci obce 50 000 1 50 000 50 000 0
- ústavu 80 000 1 80 000 72 566 7 434

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 3.600 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 39 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.026 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením 15/1511 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 30 projektů 18 organizacím v celkovém objemu 2.756 tis. Kč. Dále Výbor sociální nedoporučil financovat 9 projektů a pořadník náhradních žadatelů nestanovil. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Největší měrou byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci, zřizování a rozvoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a aktivity a služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče a v neposlední řadě sdílená a neformální péče o děti a mládež. Dále byly projekty zaměřeny na podporu rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje a podporu dobrovolnictví v sociálních službách.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem dofinancování vybraných druhů sociálních služeb a podpory rozvoje personálního zabezpečení terénní formy vybraných druhů sociálních služeb na rok 2015.

Tabulka 1.60: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 480 000 23 2 480 000 2 480 000 0
z toho:
- spolkům 838 000 7 838 000 838 000 0
- církvím a náboženským společnostem 772 000 10 772 000 772 000 0
- obecně prospěšným společnostem 870 000 6 870 000 870 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na tento program vyčleněno 6.000 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 2.480 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 35 žádostí v celkové výši 7.877 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1601 ze dne 25. 9. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 17 žadatelům na realizaci 23 projektů sociálních služeb v celkové výši 2.480 tis. Kč.

Schválené dotace byly použity na dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb a k financování osobních nákladů poskytovatelů registrovaných sociálních služeb osobní asistence, pečovatelské služby, odlehčovací služby a tlumočnické služby, poskytované terénní formou, u kterých došlo v roce 2015 k nárůstu pracovních úvazků v přímé péči oproti roku 2014.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Tabulka 1.61: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 548 300 9 548 300 548 300 0
z toho:
- spolkům 68 800 2 68 800 68 800 0
- církvím a náboženským společnostem 240 000 3 240 000 240 000 0
- obecně prospěšným společnostem 239 500 4 239 500 239 500 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 11 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 708 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1511 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 9 projektů 6 organizací v celkovém objemu 548 tis. Kč.

Cílem programu bylo prostřednictvím komunitní práce a dalších aktivit řešit a mírnit následky sociálního vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit formou finanční podpory projektů realizovaných na území Moravskoslezského kraje. Sedmi projekty kraj podpořil realizaci preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit (např. zvyšování finanční gramotnosti, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit s ohledem na využitelnost v běžném životě, aktivity zaměřené na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách MSK apod.). Dvěma projekty byla podpořena komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK.

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Účelem realizace dotačního programu je podpora vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím finanční podpory organizací, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se zejména o podporu služeb sociální prevence, mezi něž patří azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, terénní programy.

V roce 2015 byla podpora vybraných sociálních služeb realizována z rozpočtových prostředků kraje prostřednictvím dotačního programu, aby byla zajištěna udržitelnost vybraných sociálních služeb vyplývající ze "Smluv o podpoře vybraných druhů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji" uzavřených s jednotlivými obcemi, které se na finanční podpoře vybraných sociálních služeb podílely.

Tabulka 1.62: Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 62 054 352 67 62 054 352 57 165 838 4 888 514
z toho:
- spolkům 15 990 802 18 15 990 802 15 038 542 952 260
- církvím a náboženským společnostem 21 931 430 23 21 931 430 19 851 954 2 079 476
- obecně prospěšným společnostem 10 405 120 13 10 405 120 10 050 550 354 570
- obcím a jejich organizacím 10 060 700 10 10 060 700 9 863 600 197 100
- ústavům 1 109 300 1 1 109 300 969 221 140 079
- příspěvkovým organizacím kraje 2 557 000 2 2 557 000 1 391 971 1 165 029

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 82.000 tis. Kč (41.000 tis. Kč tvořil podíl jednotlivých obcí na základě uzavřených smluv o podpoře vybraných sociálních služeb). V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 39 žádostí o poskytnutí dotace na 71 sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1226 z 7. 5. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 67 sociálních služeb u 37 organizací v celkové výši 62.054 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků výši 4.889 tis. Kč.

Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.63: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2015 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 67 62 054 352
azylové domy 14 27 646 702
domy na půl cesty 3 2 773 600
nízkoprahová denní centra 9 5 014 268
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 4 203 700
podpora samostatného bydlení 2 1 771 450
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 1 763 560
sociálně terapeutické dílny 11 9 963 184
sociální rehabilitace 12 8 046 538
terénní programy 4 871 350

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015 - 2020 a které jsou součástí sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované v plné výši 1.002.364 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2015. Část z těchto finančních prostředků v celkové výši 89.925 tis. Kč byla v souladu s usnesením vlády ČR č. 619 ze dne 21. 7. 2014 o posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015 použita na platy a mzdy zaměstnanců v sociálních službách.

Tabulka 1.64: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 002 364 000 651 1 002 364 000 1 000 802 766 1 561 234
z toho:
- spolkům 103 421 124 107 103 421 124 103 188 454 232 670
- církvím a náboženským společnostem 233 353 000 198 233 353 000 232 138 570 1 214 430
- obecně prospěšným společnostem 89 991 000 107 89 991 000 89 876 866 114 134
- obcím a jejich organizacím 269 963 000 157 269 963 000 269 963 000 0
- fyzickým osobám 1 003 000 1 1 003 000 1 003 000 0
- právnickým osobám 5 194 000 6 5 194 000 5 194 000 0
- ústavům 1 076 000 3 1 076 000 1 076 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 297 410 876 71 297 410 876 297 410 876 0
- příspěvkovým organizacím státu 952 000 1 952 000 952 000 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 214 žádostí o poskytnutí dotace na 680 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 1.254.142 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015, č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015, č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 a 17/1737 ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 651 sociálních služeb u 199 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 1.002.364 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 1.561 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo podpořeno 291 ambulantních, 236 pobytových a 124 terénních sociálních služeb. Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.65: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2015 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 651 1 002 364 000
azylové domy 34 58 122 000
centra denních služeb 12 7 453 000
denní stacionáře 33 45 700 000
domovy pro osoby se zdravotním postižením 27 155 294 000
domovy pro seniory 63 279 996 000
domovy se zvláštním režimem 31 113 035 876
domy na půl cesty 5 4 947 000
chráněné bydlení 32 44 089 000
intervenční centra 2 2 285 000
kontaktní centra 6 2 229 000
krizová pomoc 4 4 816 000
nízkoprahová denní centra 11 5 554 000
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 39 24 753 000
noclehárny 15 14 476 000
odborné sociální poradenství 62 26 822 000
odlehčovací služby 27 12 035 000
osobní asistence 23 22 396 000
pečovatelská služba 52 34 817 000
podpora samostatného bydlení 11 8 325 000
průvodcovské a předčitatelské služby 1 219 000
raná péče 8 6 326 000
služby následné péče 10 6 743 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 35 28 221 124
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 13 7 771 000
sociálně terapeutické dílny 18 23 516 000
sociální rehabilitace 28 21 409 000
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 15 046 000
telefonická krizová pomoc 2 1 289 000
terénní programy 31 18 856 000
tísňová péče 1 1 222 000
tlumočnické služby 2 930 000
týdenní stacionáře 4 3 671 000

3.1.5 Dotační programy v odvětví školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly v odvětví školství na dotační programy vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 13.000 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl rozpočet upraven na částku 18.017 tis. Kč, vyčerpáno bylo 17.998 tis. Kč. Realizovány byly celkem čtyři níže uvedené programy, z toho dva víceleté - jeden byl vyhlášen již v roce 2014 na školní rok 2014/2015 a jeden byl vyhlášen v roce 2015 na školní rok 2015/2016.

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného v roce 2014

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2014/2015 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.66: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 000 000 19 0 1 000 000 988 346 11 654
z toho:
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 50 500 2 0 50 500 45 846 4 654
- spolkům 156 500 2 0 156 500 149 500 7 000
- obcím a jejich organizacím 624 500 12 0 624 500 624 500 0
- příspěvkovým organizacím kraje 168 500 3 0 168 500 168 500 0

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/839 ze dne 12. 6. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 1.000 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny na dlouhodobé a systematické preventivní působení směřující k rozvoji osobnosti dítěte a žáka a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině, zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování.

Dotační programy vyhlášené v roce 2015

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory sportovních akcí, pořádaných subjekty zajišťujícími tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.67: Podpora sportu v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto celkem čerpáno vráceno
celkem 15 097 500 126 15 097 500 15 031 591 65 909
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 50 000 1 50 000 50 000 0
- spolkům 15 012 500 124 15 012 500 14 946 591 65 909
- obcím a jejich organizacím 35 000 1 35 000 35 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 227 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 27.966 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 75 projektů v celkovém objemu 9.999 tis. Kč.

Usnesením ZK č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015 bylo rozhodnuto o navýšení dotačního programu o částku 3.216,3 tis. Kč z daru Českého olympijského výboru a o částku 2.000 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2014. Tyto finanční prostředky byly rozděleny schváleným náhradním žadatelům. Bylo podpořeno celkem 51 dalších projektů v celkovém objemu 5.099 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byla podpořena pravidelná činnost sportovních klubů pro děti a mládež, dále byly podpořeny regionální sportovní akce s aktivním zapojením široké veřejnosti a také významné krajské, celostátní a mezinárodní sportovní akce s přínosem pro Moravskoslezský kraj.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením.

Tabulka 1.68: Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 29 2 000 000 1 949 915 50 085
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 80 000 1 80 000 80 000 0
- občanským sdružením 1 332 200 20 1 332 200 1 332 200 0
- obcím 587 800 8 587 800 537 715 50 085

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1121 ze dne 5. 3. 2015 byly schváleny dotace 29 projektům v úhrnné výši 2.000 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 87 žádostí s celkovou požadovanou částkou 6.816 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu pravidelné celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím neziskových organizací. V rámci podpořených projektů bylo zorganizováno mnoho akcí, které nabízely dětem a mládeži smysluplné trávení jejich volného času.

Vrácené finanční prostředky u všech výše uvedených dotačních programů byly příjemci dotací nevyužity většinou z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci nebo díky nepředpokládaným skutečnostem, které umožnily snížit náklady na realizaci projektů.

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro školní rok 2015/2016

Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2015/2016 za účelem podpory školních ekologických projektů a dalších akcí zaměřených na ekologické vzdělávání a výchovu, na podporu výzkumné a průzkumné činnosti, na monitoring životního prostředí, na podporu vzájemné spolupráce mezi školami a další.

Tabulka 1.69: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro školní rok 2015/2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2015
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 000 000 19 1 000 000 1 000 000 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 414 700 9 414 700 414 700 0
- příspěvkovým organizacím kraje 585 300 10 585 300 585 300 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1459 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 1.000 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 83 žádostí s celkovou požadovanou částkou 4.879 tis. Kč.

Schválené projekty v rámci výše uvedeného dotačního programu podpořily oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nejen na školách, ale i u veřejnosti. Projekty byly zaměřeny na monitoring životního prostředí, ekologické aktivity pro žáky i jejich rodiče a další.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 31. 8. 2016 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2016.

3.1.6 Dotační program v odvětví zdravotnictví

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zdravotní, ošetřovatelské a hospicové péče. Jednalo se o činnosti, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví, zachování nebo navrácení soběstačnosti, zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Dále na podporu zdraví a prevence nemocí (zaměřeno na zdravotnickou osvětu, prevenci závažných civilizačních onemocnění, prevenci infekčních chorob apod.) a podporu specifických forem léčebných rehabilitací přímo poskytovaných žadatelem, jejichž účelem je zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, např. hipoterapie, canisterapie.

Tabulka 1.70: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 820 000 15 812 800 812 800 0
z toho:
- spolkům 330 800 8 330 800 330 800 0
- obecně prospěšným společnostem 80 000 1 80 000 80 000 0
- církvím a náboženským společnostem 402 000 6 402 000 402 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 31 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.968 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1125 z 5. 3. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 14 žadatelům na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 813 tis. Kč. Rozpočet kraje byl upraven na částku 820 tis. Kč, vyčerpáno bylo 813 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování hospicové, paliativní a rehabilitační péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče zejména o tělesně postižené a onkologické pacienty a dále na pořízení zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek.

3.1.7 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Pro rok 2015 byly v odvětví životního prostředí a zemědělství na dotační programy ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky v objemu 35.500 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení na částku 93.471 tis. Kč, a to zejména navýšením finančních prostředků o 39.935 tis. Kč v Programu na podporu výměny kotlů, vyčerpáno bylo 72.239 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených v letech 2012 až 2015

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program byl vyhlášen v roce 2014 s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory byla výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu v obcích s trvale bydlícím počtem obyvatel nižším než 2 000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem obyvatel do 5 000. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2307 ze dne 3. 12. 2013 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 9. 2015.

Tabulka 1.71: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 609 800 10 6 422 898 17 356 095 17 356 095 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 22 609 800 10 6 422 898 17 356 095 17 356 095 0

Na dotační program byly v rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 19.750 tis. Kč, rozdíl mezi navrženou výší dotací a schváleným rozpočtem (15.000 tis. Kč) byl dofinancován částkou 4.488 tis. Kč z nevyčerpaných finančních prostředků ukončeného dotačního programu z roku 2012 a částkou 262 tis. Kč z nevyčerpaných finančních prostředků v rámci akce rozpočtu Odběr podzemní vody. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů.

Obec Velké Albrechtice odstoupila od smluvního vztahu a tímto byly naplněny podmínky pro poskytnutí dotací 4 náhradním žadatelům dle pořadníku náhradních žadatelů v rámci dotačního programu ve výši 2.860 tis. Kč. Ke dni  31. 12. 2015 bylo ukončeno a vyúčtováno 10 projektů a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.329 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2016 z důvodu zachování účelovosti finančních prostředků v rámci dotačního programu.

Dotační program současně zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jedním ze základních požadavků směrnice je zajistit, aby odpadní vody vstupující do sběrných systémů v aglomeracích menších než 2 000 ekvivalentních obyvatel byly před vypouštěním podrobeny "přiměřenému čištění". Projekty s nejvyšší finanční podporou byly "Kanalizace a ČOV Holasovice, 2. etapa" v obci Holasovice (7.500 tis. Kč), "Připojení vodovodu pro místní část Neplachovice-Zadky na skupinový vodovod Holasovice - Štemplovec" v obci Neplachovice (4.030 tis. Kč).

Příspěvky na hospodaření v lesích

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 37/2781 ze dne 27. 2. 2014 a v letech 2014 až 2015 podporoval projekty zaměřené na zachování a obnovu lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů. Tento druh podpory po roce 2004 přímo navázal na státní dotační systém "Příspěvky na hospodaření v lesích" poskytovaný ze státního rozpočtu podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.72: Příspěvky na hospodaření v lesích (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2014 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 18 000 000 307 980 904 18 000 000 18 000 000 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 597 616 17 0 597 616 597 616 0
- podnikatelským subjektům -právnickým osobám 5 958 384 32 327 408 5 958 384 5 958 384 0
- obcím a jejich organizacím 7 864 028 84 561 440 7 864 028 7 864 028 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 3 579 972 174 92 056 3 579 972 3 579 972 0

Na dotační program byly v rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 18.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 274 příjemcům v celkovém objemu 17.019 tis. Kč třemi usneseními - č. 8/682 ze dne 27. 2. 2014, č. 10/850 ze dne 12. 6. 2014 a č. 11/938 ze dne 11. 9. 2014. Dále zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1036 ze dne 11. 12. 2014 schválilo poskytnutí účelových dotací dalším 33 příjemcům v celkovém objemu 981 tis. Kč, a to z nerozdělených prostředků vyčleněných na dotační program v roce 2014, které byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2015.

Dotační program podporuje řádné hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje činnostmi zajišťujícími postupnou přeměnu druhové skladby lesů na porosty ekologicky stabilní, a to zejména pro vlastníky lesů menších výměr, jejichž lesní majetek dlouhodobě nezaručuje vyrovnanost hospodaření a ekonomickou soběstačnost. Příspěvky poskytované dle tohoto programu jsou v souladu s podmínkami Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).

Program na podporu výměny kotlů

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem je v době neustálého zvyšování nákladů na vytápění i při používání méně ekologických paliv co nejméně zatěžovat ovzduší.

Tabulka 1.73: Program na podporu výměny kotlů (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2012 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 135 845 000 2 240 39 935 000 106 640 145 106 640 145 0
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 135 845 000 2 240 39 935 000 106 640 145 106 640 145 0

Dotační program na podporu výměny kotlů je financován prostřednictvím Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 zejména pro tyto účely a je veden mimo rozpočet kraje. Finanční prostředky na poskytnutí dotací v programu jsou zapojovány do rozpočtu kraje až po samotné realizaci a kontrole podpořeného projektu.

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011 pouze pro Moravskoslezský kraj, program je víceletý a je realizován na základě postupně vyhlašovaných výzev (do vyčerpání alokace jednotlivých výzev). Program byl vyhlášen ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí pod názvem "Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji".

Dne 1. 6. 2013 vyhlásilo MŽP národní program s názvem "Společný program na podporu výměny kotlů", který již nebyl vyhlášen pouze pro Moravskoslezský kraj, ale také pro ostatní kraje České republiky, které se k tomuto dotačnímu programu připojily formou vyhlášení Společné výzvy. Nový program MŽP byl modifikován a přinesl mimo jiné nové podmínky programu, například rozšíření druhů podporovaných kotlů, kde vedle již podporovaných automatických kotlů na tuhá paliva jsou rovněž podporovány zplyňovací a plynové kotle. Moravskoslezský kraj se připojil dalšími třemi společnými výzvami Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí.

Realizace programu probíhá na základě veřejně vyhlašovaných Společných výzev, které se liší objemem alokovaných finančních prostředků, výší poskytované dotace na pořízení nového kotle a způsobem administrace. V roce 2013 byly vyhlášeny dvě Společné výzvy (1. a 4.), které navazovaly na 3 Společné výzvy vyhlášené v roce 2012. V roce 2014 byla vyhlášena třetí Společná výzva (8.). V rámci všech výzev bylo za roky 2012 - 2015 vyplaceno 106.640 tis. Kč.

Tabulka 1.74: Přehled Společných výzev vyhlášených v letech 2012 až 2015
Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva… Výše poskytnuté dotace na 1 kotel celkem Usnesení rady kraje o vyhlášení jednotlivých Společných výzev Počet schválených žádostí v letech
2012 2013 2014 2015
1. Společná výzva
(alokace ve Fondu ve výši 10 mil. Kč)
60 tis. Kč 102/6562 ze dne 24. 1. 2012 333 0 0 0
2. Společná výzva
(alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč)
40 tis. Kč 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 439 0 0 0
3. Společná výzva
(alokace ve Fondu ve výši 20 mil. Kč)
40 tis. Kč 123/8178 ze dne 30. 10. 2012 0 482 0 0
1. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky
(alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč)
15-60 tis. Kč 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 0 407 157 0
4. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky
(alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč)
15-60 tis. Kč 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 0 0 268 0
8. Společná výzva MSK a MŽP - nové podmínky
(alokace ve Fondu ve výši 30 mil. Kč)
15-60 tis. Kč 48/3603 ze dne 15. 7. 2014 0 0 536 0

Dotace jsou příjemcům vypláceny po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, která je uzavírána až po samotné realizaci výměny kotle a následném doložení dokladů o pořízení a zprovoznění dotovaného kotle. Podle podmínek Programu jsou příjemci dotace toto povinni učinit do 9 měsíců ode dne odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace.

V roce 2015 bylo z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje vyplaceno celkem 39.935 tis. Kč, z toho v rámci 1. Společné výzvy MSK a MŽP 20 příjemcům 1.185 tis. Kč, v rámci 4. Společné výzvy MSK a MŽP 246 příjemcům 13.945 tis. Kč, v rámci 8. Společné výzvy 443 příjemcům 24.805 tis. Kč.

Příspěvky na ozdravné pobyty

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno.

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2305 ze dne 3. 12. 2013 na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2014 a od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 (žádosti byly přijímány do doby vyčerpání 150 % alokace), s podmínkou, že k vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a je veden mimo rozpočet kraje. Finanční prostředky na poskytnutí dotací v programu jsou zapojovány do rozpočtu kraje až po samotné realizaci a kontrole podpořeného projektu.

Tabulka 1.75: Příspěvky na ozdravné pobyty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2015 v letech 2013 až 2015
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 003 300 9 1 540 000 1 666 365 1 666 365 0
z toho:
- obcím 2 003 300 9 1 540 000 1 666 365 1 666 365 0

Na dotační program byly vyčleněny prostředky ve výši 2.500 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/681 ze dne 27. 2. 2014 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 915 tis. Kč a usnesením č. 11/934 ze dne 11. 9. 2014 na realizaci dalších 3 projektů v objemu 1.088 tis. Kč. V roce 2015 bylo vyplaceno 1.540 tis. Kč, z toho největší objem prostředků byl vyplacen statutárním městům Ostrava (937 tis. Kč) a Havířov (225 tis. Kč). Po dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2014 a od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015, bylo 9 žadateli zrealizováno celkem 11 ozdravných pobytů dětí s účastí 555 osob. Ozdravné pobyty byly v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu realizovány v oblastech, kde není dlouhodobě dosahováno zhoršené úrovně kvality ovzduší.

Dotační programy vyhlášené na rok 2015

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro rok 2015 byla předmětem podpory výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu v obcích s trvale bydlícím počtem obyvatel nižším než 2 000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem obyvatel do 5 000. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 57/4538 ze dne 11. 12. 2014 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2016.

Tabulka 1.76: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2015
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 21 292 500 8 9 164 792 9 164 792 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 21 292 500 8 9 164 792 9 164 792 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1137 ze dne 5. 3. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 14.394,5 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že některé z podaných žádostí v rámci Programu, které byly vyloučeny z dalšího hodnocení pro formální nedostatky, mohly být v krátkém časovém období odstraněny a zároveň se jednalo o kvalitní projekty, bylo navrženo vyhlášení 2. části dotačního programu Drobné vodohospodářské akce - 2. Tato 2. část dotačního programu, která se od předchozího lišila pouze termíny pro podání žádostí, byla vyhlášena radou kraje usnesením č. 62/4877 ze dne 17. 2. 2015 a poskytnutí dotací bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015.

Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci vyhlašovaného dotačního programu Drobné vodohospodářské akce - 2 byly v rozpočtu kraje na rok 2015 zajištěny ve výši 606 tis. Kč v rámci programu a zbývající prostředky ve výši 6.394 tis. Kč byly převedeny z akce Odběr podzemní vody.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno celkem 9.164,8 tis. Kč, ukončeny a vyúčtovány byly 2 projekty, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13.075 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2016. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 57/4540 z 11. 12. 2014. Kraj takto v rámci samostatné působnosti od roku 2005 podporuje řádné hospodaření v "nestátních" lesích na svém území formou účelově určených dotací poskytovaných vlastníkům, nájemcům nebo podnájemcům lesů (dále jen "vlastníci lesa") na činnosti spojené zejména s obnovou lesů melioračními a zpevňujícími dřevinami a pomáhá především těm vlastníkům lesů, kteří hospodaří v souladu s právními předpisy a nad rámec těchto pravidel přispívají trvale udržitelným hospodařením ke zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů. Tento druh podpory přímo navázal na státní dotační systém "Příspěvky na hospodaření v lesích", poskytované ze státního rozpočtu podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento program pro rok 2015 je v souladu s podmínkami "Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020" schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).

Tabulka 1.77: Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2015
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 18 522 303 168 12 720 500 12 720 500 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 573 198 8 461 970 461 970 0
- podnikatelským subjektům -právnickým osobám 4 547 058 10 2 672 748 2 672 748 0
- obcím a jejich organizacím 9 532 357 58 6 713 354 6 713 354 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 3 869 690 92 2 872 428 2 872 428 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 18.000 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1484 ze dne 25. 6. 2015 o poskytnutí účelových dotací 168 příjemcům v celkovém objemu 18.522 tis. Kč. Částka 522 tis. Kč byla dofinancována z nedočerpaných prostředků vyčleněných na dotační program v roce 2014, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu kraje na rok 2015, a z akce "Dopravní obslužnost - linková doprava". Nedočerpané finanční prostředky ve výši 4.326 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2016 a budou v průběhu roku vypláceny. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2016.

Příspěvky na ozdravné pobyty

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 69/5673 ze dne 9. 6. 2015 opět na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016 (1. topné období) a od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 600 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1727 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 2.548 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu jsou alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a je veden mimo rozpočet kraje. Na období 2015 - 2017 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. Tyto prostředky v roce 2015 nebyly čerpány, 1. topné období prozatím nebylo ukončeno. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje vyhlásila rada kraje usnesením č. 57/4539 ze dne 11. 12. 2014. V rozpočtu kraje bylo na tento program vyhrazeno 1.500 tis. Kč.

Cílem dotačního programu je:

 • Podpora projektů zaměřených na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a oblast udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji.
 • Podpora environmentální poradenské činnosti zaměřené na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.
 • Podpora projektů v rámci procesu místní Agendy 21, včetně dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost.
 • Podpora projektů zaměřených na zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

Základními posuzovanými ukazateli kvality projektu byly přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj a pro životní prostředí a zapojení dětí, mládeže a veřejnosti do činnosti příznivé k životnímu prostředí. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území nebo i mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.78: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 498 400 13 1 498 400 1 355 352 143 048
z toho:
- spolkům 518 700 5 518 700 514 965 3 735
- obecně prospěšným společnostem 110 000 1 110 000 0 110 000
- obcím a jejich organizacím 869 700 7 869 700 840 387 29 313

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1138 ze dne 5. 3. 2015 schválilo k realizaci 13 projektů ve výši 1.498 tis. Kč. Bylo předloženo 30 žádostí - projektů, z toho 16 žádostí bylo navrženo z hodnocení vyřadit, a to z důvodu nedodržení podmínek Programu (nejčastěji nastavení mzdových nákladů nad limitem nebo nedodržení termínu realizace projektu).

Vyhlášený dotační program byl zaměřen především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, na podporu projektů v rámci procesu místní Agendy 21, dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost. Podpořeny byly mimo jiné projekty týkající se rozvoje a podpory včelařství - "Přijď mezi nás a vytoč si svůj med!" (Komunitní škola Bartošovice, o. s.) a FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY - včelařské dny v muzeu (Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Kopřivnice) nebo projekty zaměřené na osvětovou kampaň - Ekologický den ve Fulneku (město Fulnek) či Den Země 2015 a Den zdraví a sociálních služeb 2015 (statutární město Frýdek-Místek).

3.2 Individuální dotace

V roce 2015 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 133.154 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.79: Individuální dotace poskytnuté v roce 2015 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2015 Plnění UR (%)
Doprava 21 189 16 608 78,4
Krizové řízení 37 844 21 849 57,7
Kultura 17 930 15 630 87,2
Prezentace kraje a ediční plán 2 680 2 610 97,4
Regionální rozvoj 29 420 18 320 62,3
Cestovní ruch 22 302 14 085 63,2
Sociální věci 4 809 4 536 94,3
Školství 23 152 21 032 90,8
Zdravotnictví 6 799 6 795 99,9
Životní prostředí 11 860 7 190 60,6
Finance a správa majetku 4 500 4 500 100,0
Individuální dotace celkem 182 484 133 154 73,0

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

Moravskoslezský kraj v roce 2015 realizoval projekty v rámci programového období 2007 - 2013 a snažil se tak maximálně využít prostředky, které zbývaly ve strukturálních fondech a Fondu soudržnosti. Rok 2015 byl poslední možností využití zdrojů fondů Evropské unie v rámci programového období EU 2007 - 2013; v tabulce 1.80 jsou uvedeny projekty, jejichž výdaje byly hrazeny v roce 2015.

Tabulka 1.80: Výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2015 v rámci programového období 2007 - 2013 dle operačních programů (v tis. Kč)
Financováno z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 68 3 540 171 3 401 195
Operační program Životní prostředí 41 492 165 469 632
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 14 132 959 79 525
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 10 185 529 119 442
Integrovaný operační program 8 229 051 217 857
Komunitární programy 5 1 959 1 317
Operační programy Přeshraniční spolupráce 4 2 535 2 165
Program švýcarsko - české spolupráce 2 44 932 33 086
Operační program Doprava 1 90 774 86 725
CELKEM 153 4 720 075 4 410 944

Současně Moravskoslezský kraj v roce 2015 zahájil přípravu nových projektů v rámci nastávajícího programového období 2014 - 2020. V roce 2015 čerpal na přípravu finanční prostředky Evropské unie prostřednictvím operačních programů, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.81: Celkové výdaje na přípravu akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů v roce 2015 v rámci programového období 2014 - 2020 dle operačních programů (v tis. Kč)
Financováno z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Čerpáno
Integrovaný regionální operační program 18 26 490 184
Operační program Životní prostředí 9 27 810 0
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 2 500 3
Operační programy Přeshraniční spolupráce 9 949 18
Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 1 500 0
CELKEM 39 58 249 205

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 5.103.129 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2015 byly vyčerpány ve výši 4.617.852 tis. Kč a zahrnují výdaje na projekty v jednotlivých operačních programech (4.411.149 tis. Kč, viz tabulky 1.80 a 1.81), výdaje za projekty individuálně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (91.909 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (46.648 tis. Kč) a výdaje na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů (68.146 tis. Kč - z toho 57.007 tis. Kč je část sankcí za stanovení technického kvalifikačního kritéria pro obalovny v rámci procesu veřejných zakázek, a to na základě rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně). K 31. 12. 2015 byl rozpočet čerpán na 91 % upraveného rozpočtu.

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2015 použito více zdrojů, kterými byly kryty jak podíl Moravskoslezského kraje, tak podíly Evropské unie, případně státního rozpočtu. V úhrnu byly v roce 2015 vynaloženy prostředky ve výši 4.617.852 tis. Kč, z toho:

 1. částka ve výši 975.765 tis. Kč byla použita k profinancování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (případně neuznatelných výdajů). V roce 2015 kraj využil k jejich úhradě vlastní prostředky kraje, dotaci od obce - partnera projektu a rovněž úvěry schválené zastupitelstvem kraje. Jednalo se o 3., 4. a 5. tranši úvěrového rámce od Evropské investiční banky a o úvěrový rámec od České spořitelny, a.s. (blíže viz tabulka 1.82).
  Tabulka 1.82: Zdroj financování vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) (v tis. Kč)
  Zdroj Skutečné čerpání 2015 Podíl v %
  Vlastní prostředky kraje 555 496 56,9
  Úvěrový rámec EIB 342 709 35,1
  Úvěrový rámec ČS 76 246 7,8
  Přijatá dotace od obce 1 314 0,1
  Celkem 975 765 100,0

  Z úvěrových rámců EIB a ČS byl hrazen vlastní podíl Moravskoslezského kraje zejména u investičních projektů v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a v odvětví školství na zateplení budov zřízených příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu sportovišť vzdělávacích zařízení (viz kapitola 1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)).

 2. částka ve výši 3.642.087 tis. Kč byla použita k profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu. K jejich krytí byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a z evropských finančních zdrojů ve formě zálohových plateb a ex-ante plateb, anebo byly tyto podíly předfinancovány Moravskoslezským krajem (z vlastních prostředků kraje, případně úvěrem). V případě zpětného proplacení prostředků od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčil, byly tyto prostředky použity na splátku úvěru.
  Tabulka 1.83: Zdroj financování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu (v tis. Kč)
  Zdroj Skutečné čerpání 2015 Podíl v %
  Vlastní prostředky kraje - předfinancování 437 226 12,0
  Úvěrový rámec ČS, ČSOB 2 220 187 61,0
  Přijaté dotace, zálohy, ex-ante platby, modifikované platby 984 674 27,0
  Celkem 3 642 087 100,0

V roce 2015 Moravskoslezský kraj přijal dotace od řídících orgánů ve formě ex-ante plateb (průběžné čerpání dotace podle postupu prací a související fakturace, kdy projekt nemusí být příjemcem dotace plně předfinancován, ale dotace je čerpána průběžně na neuhrazené faktury), a to ve výši 596.568 tis. Kč. Příkladem takto financovaných projektů jsou např. projekty v odvětví dopravy na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a na projekt "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení", v odvětví krizovém projekt "Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou" a projekt "Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny" a v odvětví školství na zateplení budov zřízených příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Dále Moravskoslezský kraj obdržel dotace ve formě záloh v celkové výši 223.818 tis. Kč na globální granty a technickou pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz kapitola 4.2 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci programového období 2007 - 2013), dále na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji" a "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji". Objemově významné byly rovněž prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko v úhrnné výši 92.681 tis. Kč na individuální projekty příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem; z toho prostředky poskytnuté na realizaci 2 individuálních projektů v odvětví zdravotnictví, kde se na spolufinancování podílel kraj, činily 772 tis. Kč.

Pro doplnění je v tabulce 1.84 uvedena předběžná rekapitulace celkového čerpání prostředků Evropské unie v rámci programového období 2007 - 2013.

Tabulka 1.84: Celkové výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů v letech 2007 - 2015 v rámci programového období 2007 - 2013 dle operačních programů (v mld. Kč)
Financováno z operačního programu Finanční prostředky EU, SR Finanční prostředky kraje Výdaje 2007-2015 celkem
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 7,64 1,77 9,40
Operační program Životní prostředí 0,64 0,74 1,38
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0,95 0,01 0,96
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2,11 0,00 2,11
Integrovaný operační program 0,54 0,18 0,71
Komunitární programy 0,02 0,00 0,02
Operační programy Přeshraniční spolupráce 0,18 0,02 0,20
Program švýcarsko - české spolupráce 0,03 0,01 0,03
Program spolupráce EHP/Norsko 0,01 0,00 0,02
Operační program Doprava 0,44 0,09 0,53
CELKEM 12,56 2,81 15,37

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje realizované a ukončené v roce 2015 v rámci programového období 2007 - 2013

Upravený rozpočet roku 2015 ve výši 4.587.092 tis. Kč představoval zdroje pro 145 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií v rámci programového období 2007 - 2013. Jelikož se jednalo o poslední rok, ve kterém bylo možno dočerpat stanovenou alokaci prostředků Evropské unie, bylo nezbytné veškerou realizaci projektů v roce 2015 úspěšně dokončit.

Tabulka 1.85: Přehled realizovaných projektů v programovém období 2007 - 2013 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2015 Skutečné čerpání 2015 Skut/UR v %
Doprava 20 1 441 003 1 396 392 96,9
Krizové řízení 8 1 095 282 1 061 001 96,9
Kultura 2 53 466 52 323 97,9
Regionální rozvoj 4 10 431 7 847 75,2
Cestovní ruch 4 17 447 10 057 57,6
Sociální věci 26 416 692 341 449 81,9
Školství 59 821 609 769 705 93,7
Zdravotnictví 14 671 200 631 518 94,1
Životní prostředí 2 1 978 1 663 84,1
Krajský úřad 6 57 984 54 696 94,3
Celkem 145 4 587 092 4 326 651 94,3

K 31. 12. 2015 byl rozpočet čerpán ve výši 4.326.651 tis. Kč, což představuje čerpání 94 % upraveného rozpočtu. V odvětví krizového řízení nebyly vyčerpány finanční prostředky zejména v rámci akce "Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci" z důvodu zdlouhavého procesu výběrového řízení na dodavatele vybavení interiéru a v rámci akce "Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih" z důvodu zpoždění stavebních prací z titulu neočekávaných víceprací. Dále v odvětví sociálních věcí u akce "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě" byla realizace projektu spolufinancovaného z Operačního programu Meziregionální spolupráce ČR-Švýcarsko prodloužena řídícím orgánem až do roku 2016 (schváleny další aktivity projektu), nevyčerpané finanční prostředky tak byly převedeny do rozpočtu roku 2016. Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 19 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci programového období 2007 - 2013

V roce 2015 probíhala realizace globálních grantů prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a prioritní osy 3 - Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V upraveném rozpočtu kraje roku 2015 bylo vyčleněno 124.043 tis. Kč, skutečné čerpání k 31. 12. 2015 činilo 77.993 tis. Kč, tj. 63 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.86: Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Globální grant OP VK Upravený rozpočet 2015 Skutečné čerpání 2015 Skut/UR v %
Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském 41 41 99,8
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 41 575 32 110 77,2
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 42 985 23 909 55,6
Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 13 757 9 660 70,2
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 25 684 12 273 47,8
CELKEM 124 043 77 993 62,9

Financování jednotlivých projektů v rámci globálních grantů bylo uskutečňováno z prostředků zaslaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zálohově na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty OP VK.

V letech 2009 - 2015 byly dotace poskytovány konečným příjemcům na základě smluv o financování grantových projektů v rámci globálních grantů uzavřených mezi Moravskoslezským krajem a školskými zařízeními v Moravskoslezském kraji.

K 30. 6. 2015 byla ukončena realizace globálních grantů:

 • Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II,
 • Rovné příležitosti dětí a žáku ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II,
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II.

Dále byla k 31. 12. 2015 ukončena realizace globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji".

U globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském", ukončeného v roce 2014, se jednalo o vrácení prominutého penále za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 59.835 tis. Kč týkající se globálních grantů ukončených v roce 2015 byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2016 a budou po závěrečném vyúčtování ve vztahu se státním rozpočtem odeslány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kromě dotací na globální granty byly ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kraji poskytnuty i dotace na projekty technické pomoci pro globální granty OP VK. V upraveném rozpočtu kraje roku 2015 bylo vyčleněno 8.940 tis. Kč, skutečné čerpání k 31. 12. 2015 činilo 6.299 tis. Kč, tj. 70 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.87: Technická pomoc pro globální granty Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)
Technická pomoc pro globální granty OP VK Upravený rozpočet 2015 Skutečné čerpání 2015 Skut/UR v %
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v MSK II 8 446 5 919 70,1
Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje II 250 152 60,7
Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program MSK II 245 229 93,4
CELKEM 8 940 6 299 70,5

Z prostředků technické pomoci byly v roce 2015 hrazeny mzdové výdaje a výdaje na vzdělávání zaměstnanců Moravskoslezského kraje podílejících se na administraci globálních grantů OP VK, dále se jednalo o výdaje na semináře pořádané pro příjemce dotací, tisk publikací o grantových projektech, vyhotovení analýz zabývajících se problematikou realizace globálních grantů OP VK a zhotovení propagačních předmětů.

Přehled akcí připravovaných, realizovaných a ukončených v programovém období 2007 - 2013, které byly v roce 2015 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.3 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2015 v rámci programového období 2014 - 2020

V roce 2015 byly Moravskoslezským krajem započaty přípravy nových projektů do nastávajícího programového období 2014 - 2020. V roce 2015 byly již známy typy operačních programů, řídící orgány těchto operačních programů, výše alokovaných prostředků a rovněž termíny prvních výzev. Jednalo se o termíny výzev v závěru roku 2015 a zejména v 1. polovině roku 2016, tudíž bylo nezbytné již v roce 2015 zajistit finanční prostředky ve výši 58.249 tis. Kč na přípravnou fázi projektů - na předprojektové studie a studie předpokládaných nákladů, studie proveditelnosti, na vypracování projektových dokumentací a na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaných do Operačních programů 2014+. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů byly finanční prostředky v roce 2015 čerpány ve výši 205 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2016.

Tabulka 1.88: Přehled připravovaných projektů v programovém období 2014 - 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2015 Skutečné čerpání 2015 Skut/UR v %
Doprava 5 2 050 184 9,0
Krajský úřad 2 3 407 0 0,0
Cestovní ruch 8 820 18 2,2
Regionální rozvoj 2 2 329 0 0,0
Sociální věci 4 3 250 0 0,0
Školství 10 35 811 3 0,0
Zdravotnictví 3 9 032 0 0,0
Životní prostředí 5 1 550 0 0,0
Celkem 39 58 249 205 0,4

V roce 2015 v rámci odvětví životního prostředí předložil Moravskoslezský kraj žádost o grantové schéma s názvem "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", tato žádost byla poskytovatelem dotace schválena a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 469.200 tis. Kč. Na základě přijatého rozhodnutí byl zastupitelstvem kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015 vyhlášen dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, měl kraj k 31. 12. 2015 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje.

5.1 Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č. 155/5570 dne 5. 12. 2007 a účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7. 3. 2003 včetně jeho pěti doplňků). Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 - 6.

V roce 2015 rada kraje usnesením č. 80/6525 ze dne 20. 10. 2015 schválila doplněk č. 7, kterým došlo ke zpřesnění povinnosti zaměstnanců zaměstnavateli oznamovat a dokládat veškeré změny včetně ukončení smlouvy o penzijním připojištění a jednou ročně vždy do 30. června příslušného kalendářního roku předkládat doklad o zaplacení příspěvků za uplynulý kalendářní rok, dále došlo k doplnění dalších výdajů hrazených z fondu, jako jsou poukázky určené pro volnočasové aktivity zaměstnanců a dárkové poukazy pro zaměstnance.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.89: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2015 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2015 1 000 608,34
Tvorba fondu celkem 9 470 586,27
z toho:
- příděl do fondu 9 005 180,00
- připsané úroky 4 386,27
- vratky poskytnutých příspěvků 10 200,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2014 450 820,00
Čerpání fondu celkem 9 118 675,10
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění 3 285 400,00
- příspěvek na životní pojištění 1 913 159,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 39 000,00
- příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 15 377,00
- příspěvek na ošacení 2 382 300,00
- další výdaje hrazené z fondu 1 483 439,10
Konečný stav k 31. 12. 2015 1 352 519,51
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2015 246 390,00
Konečný stav k 31. 12. 2015 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2015 1 598 909,51

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu byly dle platného statutu fondu v roce 2015 realizovány ve třech termínech, a to v lednu, červenci a říjnu 2015. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje. V průběhu roku 2015 došlo k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců a v souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu ve výši 246,39 tis. Kč do fondu za rok 2015 provedeno po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/352/2 ze dne 12. 12. 2002. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl schválen nový statut Zajišťovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom. Dne 11. 12. 2014 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/996 změnu č. 1 statutu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2015 k možnosti použití prostředků fondu na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy.

Tabulka 1.90: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2015 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2015 104 418 955,55
Tvorba fondu celkem 1 114 480,50
z toho:
- připsané úroky 1 114 480,50
Čerpání fondu celkem 4 000 000,00
z toho:
- zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2015 (usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014) 4 000 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2015 101 533 436,05

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění Zajišťovacího fondu do stanovené výše 100 mil. Kč (dle čl. 2 odst. 1 statutu) nebyl v roce 2015 proveden příděl finančních prostředků do tohoto fondu.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2015 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 1.114 tis. Kč.

V roce 2015 byl Zajišťovací fond čerpán v souladu s čl. 3 bodu 3 statutu, a to zapojením finančních prostředků fondu ve výši 4 mil. Kč, které představovaly rozdíl mezi stanovenou výši 100 mil. Kč a očekávaným zůstatkem na bankovním účtu fondu v roce 2014. Prostředky fondu byly použity k vyrovnání salda rozpočtu kraje na rok 2015. O použití finančních prostředků Zajišťovacího fondu ve výši 4 mil. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014.

Připsané úroky ve výši 1.114.480,50 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2015 v souladu se statutem fondu.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Změny ve statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usneseními č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009 a č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012. Poslední změnou č. 4, schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014, došlo k úpravě tvorby fondu, kdy zdrojem fondu jsou přijaté jistiny a úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.91: Tvorba a čerpání Regionálního rozvojového fondu v roce 2015 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2015 3 618 374,59
Tvorba fondu celkem 317 903,53
z toho:
- připsané úroky 3 988,53
- přijaté jistiny z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 305 580,00
- přijaté úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 7 084,00
- finanční vypořádání fondu za rok 2014 - úroky z poskytnutého úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček přijaté za 09-11/2014 1 251,00
Čerpání fondu celkem 1 007 500,00
z toho:
- poskytnutí úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 1 000 000,00
- výdaje na hodnotitele v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 7 500,00
Konečný stav k 31. 12. 2015 2 928 778,12

Zdroji při tvorbě fondu v roce 2015 byly kromě připsaných úroků na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 4 tis. Kč přijaté jistiny a úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček v celkové výši 314 tis. Kč.

V roce 2015 byly z Regionálního rozvojového fondu použity prostředky na zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček II, a to na poskytnutí úvěrů společnosti IT LAB czech s.r.o. na projekt "Realizace IS USTMS - 2. fáze" ve výši 500 tis. Kč a společnosti ARRAPRIM s.r.o. na projekt "Vybavení práškové lakovny závěsnou technikou" ve výši 500 tis. Kč. Dále byly použity prostředky fondu ve výši 7,5 tis. Kč na úhradu odměn členům hodnotící komise v rámci Programu.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/1757 ze dne 17. 12. 2015 vyhlásilo nový Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček III s kontinuální výzvou do vyčerpání částky alokované na tento Program v Regionálním rozvojovém fondu ve výši 1.000 tis. Kč s termínem podávání žádostí od 25. 1. 2016 do 30. 6. 2017 a schválilo podmínky tohoto Programu.

Připsané úroky ve výši 3.988,53 Kč, přijaté jistiny a úroky na účet fondu z poskytnutých úvěrů ve výši 312.664 Kč a nečerpané prostředky určené na úhradu odměn členům hodnotící komise ve výši 500 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2015 v souladu se statutem fondu.

5.4 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 schválilo Statut Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.92: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2015 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 70 172 527,52
Tvorba fondu celkem 1 136 744,25
z toho:
- příděl do fondu 699 000,00
- připsané úroky 437 744,25
Čerpání fondu celkem 41 474 999,50
z toho:
- 1. Společná výzva MSK a MŽP na podporu výměny kotlů 1 185 000,00
- 4. Společná výzva MSK a MŽP na podporu výměny kotlů 13 945 000,00
- 8. Společná výzva MSK a MŽP na podporu výměny kotlů 24 805 000,00
- výdaje na financování dotačního programu - Příspěvky na ozdravné pobyty 1 539 999,50
Konečný stav fondu k 31. 12. 2015 29 834 272,27

Fond je veden mimo rozpočet kraje a k zapojení a vyplacení potřebných finančních prostředků z fondu do rozpočtu kraje dochází průběžně dle počtu uzavíraných dotačních smluv.

Zdrojem fondu byly v roce 2015 finanční prostředky ve výši 699 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 438 tis. Kč.

Finanční prostředky fondu byly v roce 2015 čerpány průběžně v rámci vyhlášených dotačních programů:

 • Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny kotlů, jehož cílem je podpora výměny stávajících nevyhovujících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle a tímto zajistit používání ekologických paliv co nejméně zatěžujících ovzduší na území kraje. V rámci programu bylo v roce 2015 vyplaceno 39.935 tis. Kč.
 • Příspěvky na ozdravné pobyty za účelem podpory účastí dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest. V roce 2015 byly vyplaceny příspěvky ve výši 1.540 tis. Kč.

Bližší informace o vyhlašovaných výzvách a změnách podmínek Programu jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace.

V souladu se statutem fondu představují objem prostředků k vypořádání za rok 2015 připsané úroky ve výši 437.744,25 Kč a dále nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2015 ve výši 10,50 Kč.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2015 (případně předešlých letech), které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2015. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2015 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 13.728.309 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 12.077.160,7 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 114.252 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekty realizované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytlo v roce 2015 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v celkovém objemu 10.139.781,1 tis. Kč.

Předmětem finančního vypořádání jsou přijaté dotace v celkovém objemu 10.093.106,9 tis. Kč. U běžných akcí financovaných z této kapitoly státního rozpočtu se jedná o dotace přijaté v roce 2015. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Objemy takto finančně vypořádaných dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v následující tabulce v objemech přijatých dotací za celé období realizace projektu.

Podrobnější rozbor je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.93: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Použito v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Nedočerpáno v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Vráceno v průběhu roku 2015 Vráceno při FV v roce 2016
Přímé náklady na vzdělávání 9 079 025,0 9 079 025,0 0,0 0,0 0,0
Dotace pro soukromé školy 603 719,0 603 292,9 426,1 0,0 426,1
Zvyšování platů pracovníků regionálního školství 263 471,4 263 471,4 0,0 0,0 0,0
Zvyšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 45 688,3 45 688,3 0,0 0,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 22 986,7 22 986,7 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 12 581,5 12 581,5 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 11 705,4 11 611,3 94,1 94,1 0,0
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů 9 890,8 9 661,2 229,6 192,4 37,2
Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství 5 810,3 5 807,9 2,4 2,4 0,0
Soutěže 2 049,0 2 049,0 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých
a církevních speciálních školách
1 915,3 1 781,2 134,1 113,9 20,2
Excelence středních škol 1 764,7 1 764,7 0,0 0,0 0,0
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 465,7 1 437,3 28,4 28,4 0,0
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 1 195,4 1 195,4 0,0 0,0 0,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 537,2 536,7 0,5 0,0 0,5
Projekty romské komunity 329,8 210,7 119,1 73,8 45,3
Zabezpečení škol a školských zařízení 329,4 329,2 0,2 0,2 0,0
Evropská jazyková cena 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Podpora implementace Etické výchovy 163,7 163,7 0,0 0,0 0,0
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 156,0 156,0 0,0 0,0 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 151,9 111,9 40,0 40,0 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 143,3 138,6 4,7 0,0 4,7
Podpora odborného vzdělávání 118,7 118,7 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 112,8 97,6 15,2 7,2 8,0
Program protidrogové politiky 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt realizovaný krajem 2 117,1 2 117,1 0,0 0,0 0,0
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekty realizované příspěvkovými organizacemi 25 362,2 25 362,2 0,0 0,0 0,0
Celkem 10 093 106,9 10 092 012,5 1 094,4 552,4 542,0

V rámci dotace na Přímé náklady na vzdělávání poskytnuté na činnost škol a školských zařízení v objemu 9.079.025 tis. Kč, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 5.975.537 tis. Kč
 • a školy zřízené krajem ve výši 3.103.488 tis. Kč

byly prostředky vyčerpány v plné výši.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 603.719 tis. Kč, využito bylo 603.292,9 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 426,1 tis. Kč, které byly s poskytovatelem řádně finančně vypořádány. Část prostředků ve výši 426,1 tis. Kč zůstala nedočerpána zejména v důsledku poklesu počtu žáků a studentů v měsíci říjen-listopad 2015 a byla vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

Na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla kraji přidělena dotace v celkové výši 263.471,4 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 95.332,3 tis. Kč
 • a obecní školy ve výši 168.139,1 tis. Kč.

Účelové prostředky poskytnuté na platy, odvody a příděly do FKSP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky byly vyčerpány v plné výši a ve struktuře stanovené rozhodnutím.

Na Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 byla kraji přidělena dotace v celkové výši 45.688,3 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 15.621,2 tis. Kč
 • a obecní školy ve výši 30.067,1 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány v plné výši, a to ve struktuře stanovené rozhodnutím.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání obdržel kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 22.986,7 tis. Kč, a to pro 41 škol (36 škol zřizovaných krajem a 5 soukromých škol). Prostředky byly rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 19.882,8 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 3.103,9 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia v celkové výši 12.581,5 tis. Kč v rámci rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou" byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 11.556,6 tis. Kč a Všeobecné sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace ve výši 1.024,9 tis. Kč). Dotace byla plně vyčerpána.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 11.705,4 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním bylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené krajem celkem 2.356,9 tis. Kč
 • a školy zřízené obcemi celkem 9.348,5 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 11.611,3 tis. Kč. Školami nevyužité prostředky v objemu 94,1 tis. Kč byly zejména z důvodu z důvodu ukončení pracovního poměru pozdějšího nástupu do pracovního poměru a nižšího počtu úvazků pracovníků vráceny zpět poskytovateli v průběhu roku 2015.

Na Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 9.890,8 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 668,3 tis. Kč
 • a obecní školy ve výši 9.222,5 tis. Kč.

Prostředky ve výši 229,6 tis. Kč nedočerpalo celkem 8 škol zřízených obcemi. V průběhu roku 2015 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 192,4 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2015 částka 37,2 tis. Kč.

Na Rozvojový program pracovníků soukromého a církevního školství byla kraji přidělena dotace v celkové výši 5.810,3 tis. Kč. Prostředky byly účelově určené na mzdy a související zákonné odvody pro zaměstnance právnických osob, tj. 91 školských organizací v kraji a byly vyčerpány ve výši 5.807,9 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 2,4 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 2,3 tis. Kč a 27,- Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015 byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 2.049 tis. Kč. Část dotace ve výši 1.624 tis. Kč byla určena na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro školní rok 2014/2015 a druhá část ve výši 425 tis. Kč byla poskytnuta na zabezpečení ústředních kol těchto soutěží a přehlídek pro školní rok 2014/2015. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Pro studium žáků se zdravotním postižením, a s tím spojené pracovní poměry asistentů pedagogů a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním byly v rámci dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách kraji poskytnuty prostředky ve výši 1.915,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty školám v plné výši. Použito bylo celkem 1.781,2 tis. Kč. Celkem nebyly školami vyčerpány prostředky ve výši 134,1 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 113,9 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2015 částka 20,2 tis. Kč.

V návaznosti na výsledky rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014", poskytlo MŠMT v roce 2015 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 1.764,7 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na Podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období byly pro školy zřízené krajem poskytnuty prostředky v celkové výši 1.465,7 tis. Kč. Z důvodu nižšího počtu žáků u maturitní zkoušky, než bylo přihlášeno a nižšího počtu hodnocených prací, zůstalo nedočerpáno celkem 28,4 tis. Kč. Prostředky byly vráceny v průběhu roku 2015 na výdajový účet poskytovatele.

Na Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání byla kraji v roce 2015 poskytnuta dotace v celkové výši Kč 1.195,4 tis. Kč, a to pro 28 škol (25 škol zřizovaných obcí, 2 školy zřizované krajem a 1 soukromé školy). Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 60 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 1.115,4 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 20 tis. Kč.

Prostředky v objemu 37,- Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny v průběhu roku 2015 na výdajový účet poskytovatele.

Nižší pořizovací náklady jednotlivých kompenzačních pomůcek oproti rozpočtovaným nákladům byly důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 0,5 tis. Kč u dotačního programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením, v rámci kterého kraj obdržel v roce 2015 prostředky ve výši 537,2 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 307,4 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 216,8 tis. Kč
 • a soukromé školy ve výši 13 tis. Kč.

Nespotřebovaná část byla vrácena na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2015 celkem 10 Kč a v roce 2016 v rámci finančního vypořádání za rok 2015 pak 0,5 tis. Kč.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2015 nebyly finanční prostředky na provoz těchto škol vyčerpány v plné, tj. poskytnuté výši 329,8 tis. Kč. Prostředky v objemu 73,8 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny v průběhu roku 2015 na výdajový účet poskytovatele. V rámci finančního vypořádání za rok 2015 byly vráceny zbylé nevyužité prostředky ve výši 45,3 tis. Kč.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 329,4 tis. Kč určených na financování Zabezpečení škol a školských zařízení byly použity prostředky ve výši 329,2 tis. Kč. Prostředky byly určeny na dostatečné zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Nedočerpané prostředky ve výši 0,2 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2015 zpět poskytovateli.

Ministerstvo školství, mládeže a sportu udělilo v rámci oceňování inovačních projektů z oblasti jazykového vzdělávání cenu Evropská jazyková cena Lebel 2015 s finančním plněním ve výši 200 tis. Kč pro organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace.

Na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií byly v roce 2015 kraji poskytnuty prostředky ve výši 163,7 tis. Kč určené pro 3 základní školy zřizované obcí. Účelové prostředky poskytnuté na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro jednotlivce nebo pro pedagogický sbor zaměřeného na etickou výchovu a na tvorbu a realizaci školních nebo žákovských projektů včetně spolupráce s rodiči byly vyčerpány v plné výši.

Na rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickým nástroji v roce 2015," byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 156 tis. Kč, a to v rámci dotačního programu Podpora zavádění diagnostických nástrojů. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určené na nákup diagnostických nástrojů standardizovaných v České republice, zaměřených na diagnostiku kognitivních schopností žáků při rozhodování o zařazení žáků do vhodného vzdělávacího programu. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Neinvestiční dotace ve výši 151,9 tis. Kč byla poskytnuta kraji v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality, a to organizaci Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace, prostředky ve výši 58,9 tis. Kč na projekt "Na to musíš hlavou…" a prostředky ve výši 53 tis. Kč na projekt "Život je fajn…" a Pedagogicko-psychologické poradně Frýdek-Místek, příspěvková organizace, prostředky ve výši 40 tis. Kč na projekt "Prevence RFCH 2015". Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, příspěvková organizace prostředky nevyužila, projekt nebyl realizován. Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v průběhu roku 2015.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 143,3 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Ostrava na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace byla vyčerpána ve výši 138,6 tis. Kč. Nespotřebované finanční prostředky ve výši 4,7 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2015 na účet poskytovatele.

Na úhradu nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky u programu Podpora odborného vzdělávání národnostních menšin obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 118,7 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci Rozvojového programu MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí byly poskytnuty prostředky na "Bezplatnou výuku přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců ze třetích zemí" ve výši 112,8 tis. Kč. Poskytnutá dotace měla za cíl usnadnit a umožnit rychlejší integraci těchto žáků, zabezpečit rozvoj komunikativní složky a zajistit překonání sociokulturních bariér. Čerpána byla ve výši 97,6 tis. Kč. Nespotřebovaná část byla vrácena na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2015 celkem 7,2 Kč a v roce 2016 v rámci finančního vypořádání za rok 2015 pak 8 tis. Kč.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 103,9 tis. Kč určených na financování Programu protidrogové politiky bylo poskytnuto na projekt "Vytvoření pozitivních vazeb mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich třídním učitelem ve školním roce 2014/2015" celkem 48,5 tis. Kč. Na realizaci projektu "Prevence nás osloví" pak dotace ve výši 55,4 tis. Kč. Poskytnuté prostředky v rámci uvedeného programu byly vyčerpány v obou podpořených projektech v plné, tj. poskytnuté výši.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 12,4 tis. Kč byly plně vyčerpány.

Dále obdržel kraj od Ministerstva školství účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2015 přijal dotace v objemu 74.705,9 tis. Kč). Finančnímu vypořádání za rok 2015 z toho podléhal 1 ukončený projekt realizovaný krajem a 9 projektů realizované příspěvkovými organizacemi kraje.

Celkový finanční objem ukončených projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, který podléhal finančnímu vypořádání k 31. prosinci roku 2015, činil 27.479,3 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - individuální projekty realizované krajem

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl ukončen k 31. 12. 2015 projekt "Mentor-lektor" - celková poskytnutá dotace v objemu 2.117,1 tis. Kč. Cílem projektu byla podpora dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu a rozvoje klíčových osobnostních a sociálních dovedností pro práci nejen v této oblasti, ale i za účelem vytváření pozitivního prostředí ve školách. Prostředky byly plně vyčerpány.

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - projekty realizované příspěvkovými organizacemi

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl ukončen k 31. 12. 2015 projekt:

 • "Spirála" realizováno organizací Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 12.170,8 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami" realizováno organizací Střední škola technická, Opava, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 4.112,1 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů" realizováno organizací Obchodní akademie Český Těšín, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 2.960,7 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Klíčové vzdělávání na venkově" realizováno organizací Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.730,8 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Obec 21" realizováno organizací Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.862,1 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "EU peníze školám (základním)" realizováno organizací Základní škola Opava, Havlíčkova č. 1, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 801,4 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "EU peníze školám (základním)" realizováno organizací Základní škola Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 677,4 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "EU peníze školám (základním)" realizováno organizací Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině č. 28, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 601,2 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány)
 • a "EU peníze školám (základním)" realizováno organizací Základní škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova č. 1053, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 445,7 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány).

6.1.2 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury

Finančnímu vypořádání za rok 2015 podléhala dotace poskytnutá Státním fondem dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu doprava na projekt "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení". Cílem projektu bylo zlepšení dopravní dostupnosti letiště, implementace flexibilního systému veřejné dopravy odpovídající požadavkům jeho uživatelů, podpora alternativního dopravního systému k silniční dopravě pro zajištění trvale udržitelného rozvoje, zajištění bezproblémové dostupnosti letiště v regionálních i nadregionálních vazbách, posílení pozice Letiště Leoše Janáčka Ostrava na trhu regionálních letišť, zajištění jeho dalšího rozvoje a v neposlední řadě podpora ekonomického rozvoje v okolí letiště (průmyslová zóna, logistická zóna a obchodní zóna). Dotace poskytnutá v roce 2015 v celkové výši 113.315,5 tis. Kč (z toho investiční ve výši 112.653,1 tis. Kč a neinvestiční ve výši 662,3 tis. Kč)  byla v roce 2015 plně využita. Tyto prostředky byly primárně určeny pro úhradu faktur za stavební práce.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2015 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 207.978,9 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2015 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2015. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

S Ministerstvem práce a sociálních věcí byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 1.347.918,1 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno bylo celkem 29.041 tis. Kč.

Tabulka 1.94: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Použito v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Nedočerpáno v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Vráceno při FV v průběhu roku 2015 Vráceno při FV v roce 2016
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 002 364,0 1 002 364,0 0,0 0,0 0,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 24 300,0 22 051,4 2 248,6 0,0 2 248,6
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 2 454,0 1 313,1 1 140,9 0,0 1 140,9
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekty realizované krajem 280 833,6 255 720,0 25 113,6 25 113,6 0,0
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekty realizované příspěvkovými organizacemi 16 804,2 16 266,3 537,9 535,9 2,0
Integrovaný operační program 21 162,3 21 162,3 0,0 0,0 0,0
Celkem 1 347 918,1 1 318 877,1 29 041,0 25 649,5 3 391,5

V rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytlo v roce 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.002.364 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům na poskytování sociálních služeb na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2015 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 24.300 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 10 subjektů a čerpána byla ve výši 22.051,4 tis. Kč, z toho pro:

 • Dětské centrum Čtyřlístek Opava, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 4.544,8 tis. Kč,
 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 2.068,7 tis. Kč,
 • Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 1.650 tis. Kč,
 • Fond ohrožených dětí, Praha 1 - Nové Město ve výši 4.099,4 tis. Kč,
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček) ve výši 3.781 tis. Kč,
 • Občanské sdružení Heřmánek, Karviná ve výši 2.318 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE - středisko v Ostravě ve výši 2.147,7 tis. Kč,
 • OPORA DĚTEM, Frýdlant nad Ostravicí ve výši 771,4 tis. Kč,
 • Slezská diakonie Český Těšín ve výši 643 tis. Kč
 • a SALUS Kopřivnice, o.p.s., ve výši 27,4 tis. Kč.

Prostředky ve výši 2.248,6 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytlo v roce 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci na úhradu osobních a provozních výdajů sociálních pracovníků ve výši 2.454 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1.313,1 tis. Kč. Nedočerpaná část ve výši 1.140,9 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání předmětné dotace.

Dále obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2015 přijal dotace v objemu 101.658,7 tis. Kč). Celkový finanční objem ukončených projektů, spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které byly realizovány krajem a podléhají finančnímu vypořádání k 31. prosinci roku 2015, činí 318.800,1 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno bylo 25.651,5 tis. Kč

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - individuální projekty realizované krajem

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl ukončen k 31. 12. 2015 projekt:

 • "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" - celková poskytnutá dotace v objemu 219.704,8 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2015 celkem 22.561,3 tis. Kč),
 • "Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II" - celková poskytnutá dotace v objemu 29.201,1 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2015 celkem 408,9 tis. Kč),
 • "Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II CZ" - celková poskytnutá dotace v objemu 7.812,7 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Podpora péče o ohrožené děti" - celková poskytnutá dotace v objemu 7.692,4 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2015 celkem 2.138 tis. Kč),
 • "Moravskoslezský pakt zaměstnanosti - Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti" - celková poskytnutá dotace v objemu 7.168,1 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2015 celkem 5,4 tis. Kč),
 • "Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III" - celková poskytnutá dotace v objemu 6.800,1 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány)
 • a "Plánování sociálních služeb" - celková poskytnutá dotace v objemu 2.454,4 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány).

V rámci Integrovaného operačního programu byl k 31. 12. 2015 ukončen a finančně vypořádán projekt "2. etapa transformace organizace Marianum". Celkově byla poskytnuta dotace ve výši 21.162,3 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly plně využity.

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - projekty realizované příspěvkovými organizacemi

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl ukončen k 31. 12. 2015 projekt:

 • "Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby" realizováno organizací Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 534,8 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2015 celkem 24,6 tis. Kč),
 • "Cesta k přirozenému životu" realizováno organizací Zámek Nova Horka, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 2.630,3 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v rámci finančního vypořádání za rok 2015 celkem 1,9 tis. Kč),
 • "Do práce bez obav o děti" realizováno organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 2.137,4 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "CHB Moravice" realizováno organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 2.201,3 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2015 celkem 157,4 tis. Kč),
 • "Sdružeňáček - Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov" realizováno organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 2.137,4 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Sírius, příspěvková organizace - Rozvoj kvality sociálních služeb" realizováno organizací Sírius, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.543,9 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2015 celkem 353,8 tis. Kč),
 • "Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů" realizováno organizací Sírius, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.079,9 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány) 
 • "Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět" realizováno organizací Náš svět, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.465,4 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce" realizováno organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.210,7 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín" realizováno organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 968,8 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány)
 • a "Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY" realizováno organizací Domov Odry, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 894,3 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány).

6.1.5 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Ministerstva životního prostředí

Moravskoslezský kraj finančně ukončil v roce 2015 v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa", na jejichž realizaci obdržel v letech 2014 až 2015 dotaci v celkové výši 226.509,7 tis. Kč, a to:

 • Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích ve výši 25.441,6 tis. Kč,
 • Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova) ve výši 25.371,7 tis. Kč,
 • Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné ve výši 19.114,2 tis. Kč,
 • Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova ve výši 18.282,7 tis. Kč,
 • Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova ve výši 16.173,2 tis. Kč,
 • Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci ve výši 14.490,6 tis. Kč,
 • Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje) ve výši 13.813,7 tis. Kč,
 • Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy ve výši 13.098,8 tis. Kč,
 • Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě ve výši 10.142,6 tis. Kč,
 • Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě ve výši 9.322,3 tis. Kč,
 • Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny) ve výši 8.874,8 tis. Kč,
 • Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí ve výši 8.336,7 tis. Kč,
 • Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků ve výši 8.068,9 tis. Kč,
 • Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská ve výši 7.196,2 tis. Kč,
 • Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově ve výši 6.484,5 tis. Kč,
 • Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě ve výši 6.303,7 tis. Kč,
 • Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí ve výši 3.548,2 tis. Kč,
 • Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce ve výši 3.286,7 tis. Kč,
 • Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní ve výši 2.782,4 tis. Kč,
 • Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA ve výši 2.697,8 tis. Kč,
 • Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě ve výši 2.139,9 tis. Kč
 • a Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace ve výši 1.538,5 tis. Kč.

Prostředky byly kraji poskytnuty na finančně ukončené projekty, které byly realizovány v letech 2014 až 2015 z prostředků Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.

V roce 2015 obdržel Moravskoslezský kraj z kapitoly Ministerstva životního prostředí prostředky ve výši 180 tis. Kč. Jednalo se o dotaci poskytnutou v rámci programu Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům na projekt "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty". Dotace byla poskytnuta organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace a byla určena na realizaci ekologického výukového programu a byla plně vyčerpána.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

S Ministerstvem vnitra byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 47.080,7 tis. Kč, z čehož částka ve výši 123,4 tis. Kč zůstala nedočerpána a byla vrácena poskytovateli dotace.

Tabulka 1.95: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva vnitra (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Použito v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Nedočerpáno v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Vráceno při FV v průběhu roku 2015 Vráceno při FV v roce 2016
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 8 475,3 8 440,8 34,5 0,0 34,5
Podpora prevence kriminality 308,0 219,1 88,9 3,8 85,1
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Optimalizace řídících a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí 3 597,7 3 597,7 0,0 0,0 0,0
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK 4 699,7 4 699,7 0,0 0,0 0,0
Regionální operační program - Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0
Regionální operační program - Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo vnitra 47 080,7 46 957,3 123,4 3,8 119,6

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2015 z kapitoly Ministerstva vnitra účelové Neinvestiční transfery krajům podle §27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 8.475,3 tis. Kč. Účelem poskytnuté dotace byla úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Dotace byla určena zejména na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti, výdaje za uskutečněné zásahy jednotek SDH, mzdové výdaje, věcné vybavení neinvestiční povahy, aj. Čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace dosáhlo výše 8.440,8 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo celkem 34,5 tis. Kč. Prostředky ve výši 34,5 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

V roce 2015 dále obdržel kraj z kapitoly Ministerstva vnitra v rámci Podpory prevence kriminality prostředky ve výši 308 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na realizaci projektu "Moravskoslezský kraj - Resocializační program Moravskoslezského kraje 2015". Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 88,9 tis. Kč byly vráceny poskytovateli, z toho v průběhu roku 2015 prostředky ve výši 3,8 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2015 zbývající prostředky ve výši 85,1 tis. Kč.

Dále obdržel kraj od Ministerstva vnitra v roce 2015 účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů dotace v objemu 31.472,4 tis. Kč. Finančnímu vypořádání za rok 2015 z toho podléhaly 3 ukončené projekty realizované krajem.

V rámci Regionálního operačního programu (Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Ministerstvo vnitra ČR) byl realizován projekt "Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny" ve výši 15.000 tis. Kč a projekt "Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou" ve výši 15.000 tis. Kč. Hlavním cílem u projektu Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou byla snaha o zkvalitnění infrastruktury krizového řízení kraje, efektivní řízení zásahů a zkvalitnění výjezdových zásahových jednotek. Hlavním cílem u projektu Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny bylo zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí vyžadujících nasazení hasiva v podobě pěny a minimalizace následků těchto událostí. Prostředky byly plně vyčerpány.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl ukončen k 31. 12. 2015 projekt "Rozvoj kvality a good governance na KÚ MSK" v celkové poskytnuté výši 4.699,7 tis. Kč. Cílem projektu bylo posilování efektivnosti výkonu KÚ MSK, zlepšení výkonnosti vnitřních řídících a kontrolních systémů zlepšením a zkvalitněním systému řízení rizik, rozvíjením výkonu interního auditu a zefektivněním kontrolních systému zavedením prvků auditních postupů, posilováním etických standardů ve veřejné správě, aj. Prostředky byly plně vyčerpány. Dále byl ukončen projekt. "Optimalizace řídících a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí" v celkové poskytnuté výši 3.597,7 tis. Kč. Cílem projektu bylo vytvoření systémového přístupu k řízení příspěvkových organizací ze strany zřizovatele, který přesným vymezením pravomocí, kompetencí a odpovědnosti přispěje k efektivnímu nastavení řídicích a kontrolních procesů v jednotlivých příspěvkových organizacích a prováže je s jednotlivými činnosti realizovanými zřizovatelem. Prostředky byly plně vyčerpány.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

S Ministerstvem zdravotnictví byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 25.811,8 tis. Kč, z čehož částka ve výši 520,5 tis. Kč zůstala nedočerpána a byla vrácena poskytovateli dotace.

Tabulka 1.96: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2015
(nebo za dobu realizace projektu)
Použito v roce 2015 Nedočerpáno v roce 2015 Vráceno při FV v průběhu roku 2015 Vráceno při FV v roce 2016
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 2 416,8 2 416,8 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa 3 531,5 3 304,0 227,5 192,0 35,5
Specializační vzdělávání nelékařů 1 913,3 1 620,3 293,0 0,0 293,0
Integrovaný operační program - Přístrojové vybavení Iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov 17 950,1 17 950,1 0,0 0,0 0,0
Celkem Ministerstvo vnitra 25 811,7 25 291,2 520,5 192,0 328,5

V roce 2015 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 2.416,8 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na úhradu pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Prostředky byly plně vyčerpány.

Ministerstvo zdravotnictví dále poskytlo v roce 2015 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 3.531,5 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 2.148,3 tis. Kč,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 767,1 tis. Kč,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 415,6 tis. Kč,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 112,5 tis. Kč
 • a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 88 tis. Kč.

Dotační program, formou realizace rezidenčních míst, sloužil k financování a podpoře specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 3.304 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 227,5 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byly vráceny prostředky ve výši 192 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2015 bylo vráceno na účet poskytovatele 35,5 tis. Kč.

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2015 poskytnuto celkem 1.913,3 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

 • Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace, ve výši 661,2 tis. Kč,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 525,2 tis. Kč,
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 373 tis. Kč,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 313,4 tis. Kč
 • a Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 40,5 tis. Kč.

Prostředky byly použity ve výši 1.620,3 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 293 tis. Kč. V rámci finančním vypořádáním za rok 2015 bylo vráceno na účet poskytovatele nedočerpaných 293 tis. Kč.

Dále obdržel kraj od Ministerstva zdravotnictví účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2015 přijal dotace v objemu 771,3 tis. Kč). Finančnímu vypořádání za rok 2015 z toho podléhal 1 ukončený projekt.

V rámci Integrovaného operačního programu byl v odvětví zdravotnictví realizován organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace projekt "Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov", jehož účelem bylo pořízení zdravotnického vybavení k JIP lůžkám. Projekt byl realizovaný v letech 2014 - 2015 a podléhal finančnímu vypořádání za rok 2015. Celkově byla přijata dotace ve výši 17.950,1 tis. Kč (z toho v roce 2015 prostředky ve výši 581,9 tis. Kč), která byla plně vyčerpána.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2015 v celkovém objemu 6.224,2 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno na účet Ministerstva financí bylo 7,4 tis. Kč.

Tabulka 1.97: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
  Poskytnuto v roce 2015 Použito v roce 2015 Nedočerpáno v roce 2015 Vráceno při FV v průběhu roku 2015 Vráceno při FV v roce 2016
Účelová dotace krajům - TBC 4 418,7 4 418,7 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 968,5 968,5 0,0 0,0 0,0
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 353,1 353,1 0,0 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 468,9 468,9 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 15,0 7,6 7,4 0,0 7,4
Celkem Ministerstvo financí 6 224,2 6 216,8 7,4 0,0 7,4

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2015 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou dotaci krajům - TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.418,7 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě předložených žádostí o Účelovou dotaci krajům na likvidaci léčiv poskytlo Ministerstvo financí kraji prostředky v úhrnné výši 968,5 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 353,1 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

V průběhu roku 2015 byly v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 o konečném vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. tříd podány žádosti o refundaci výdajů vynaložených krajem za Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. Celkový objem požadované refundace za období leden - říjen 2015 činil 468,9 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly určeny na zpětnou refundaci skutečných výdajů, tj. byly plně vyčerpány.

Ministerstvo financí poskytlo Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 15 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 7,6 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7,4 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2015 na vypořádací účet Ministerstva financí.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2015 dotace v celkové výši 4.364 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství. Prostředky z této kapitoly byly vyčerpány ve výši 4.358 tis. Kč, nedočerpáno a vráceno bylo 6 tis. Kč.

Tabulka 1.98: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2015 Použito v roce 2015 Nedočerpáno v roce 2015 Vráceno v průběhu roku 2015 Vráceno při FV v roce 2016
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2 165,0 2 165,0 0,0 0,0 0,0
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0
ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční 111,0 105,0 6,0 6,0 0,0
Kulturní aktivity 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 875,0 875,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 183,0 183,0 0,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram 134 515 - investiční 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 4 364,0 4 358,0 6,0 6,0 0,0

Finanční prostředky v objemu 4.364 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 2.165 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2015". Prostředky byly plně využity.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 400 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace na realizaci projektu "Máš pod čepicí?" prostředky ve výši 50 tis. Kč a Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvková organizace na realizaci projektu "7. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantant 2015" ve výši 350 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.
 • Záchrana architektonického dědictví - neinvestice ve výši 875 tis. Kč poskytnuté Muzeu v Bruntále, příspěvková organizace, z toho na restaurování soch zámeckého parku celkem 275 tis. Kč a 600 tis. Kč na obnovu kulturní památky - hrad Sovinec na obnovu opevnění zříceniny hradu včetně statického zajištění a další s tím související stavební práce. Prostředky byly plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven - neinvestice v celkové výši 183 tis. Kč. Celkem 166 tis. Kč poskytnuté Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvková organizace, (na realizaci projektu "Kurzy počítačové gramotnosti" ve výši 24 tis. Kč, na realizaci projektu "Digitalizace významných dokumentů Moravskoslezského kraje" ve výši 76 tis. Kč, na realizaci projektu "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL" ve výši 66 tis. Kč). Prostředky byly plně využity. Dále bylo poskytnuto 17 tis. Kč Muzeu Těšínska, příspěvková organizace na "Clavius v Muzejní knihovně Silesia - upgrade". Prostředky byly také plně využity.
 • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - neinvestice v celkové výši 125 tis. Kč. Určeny byly pro organizaci Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát Velké Heraltice, příspěvková organizace na obnovu nemovité kulturní památky - Zámek Heraltice. Prostředky byly plně využity.
 • Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 120 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace a byly poskytnuty jako neinvestiční příspěvek účelově určený na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál - Muzeum v Bruntále a byly vyčerpány v plné výši.
 • ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční a neinvestiční prostředky v celkové výši 251 tis. Kč. Určeny byly pro organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace ve výši 26 tis. Kč na restaurování díla "Anonym, Kristovo dětství", Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace ve výši 165 tis. Kč na pořízení nízko-podtlakového stolu, kompresoru, ateliérové lampy a vysavače a Muzeu v Bruntále, příspěvková organizace ve výši 60 tis. Kč na restaurování sbírkového předmětu "Příkrov na máry". Muzeum Těšínska, příspěvková organizace nedočerpalo prostředky ve výši 6 tis. Kč, které byly vráceny v průběhu roku 2015. Ostatní prostředky byly plně vyčerpány.
 • ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční prostředky ve výši 245 tis. Kč. Určeny byly pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, a byly určeny na nákup uměleckého díla Huga Demartini. Prostředky byly plně vyčerpány.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2015 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 4.221 tis. Kč (z toho investiční část ve výši 3.584 tis. Kč a neinvestiční část ve výši 637 tis. Kč). Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích byly v celkové výši vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na jednotlivé stavby v kraji. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 4.214,1 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu Ministerstva zemědělství byly v průběhu roku 2015 vráceny prostředky ve výši 5,3 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2015 bylo vráceno na účet poskytovatele 1,6 tis. Kč.

6.1.11 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2015 neinvestiční dotaci ve výši 450 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a na provozní výdaje. Celkově bylo vyčerpáno 83,9 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 366,1 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2015 na účet poskytovatele.

12 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Dále obdržel kraj od Ministerstva místního rozvoje účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2015 přijal dotace v objemu 60.550,8 tis. Kč). Projekty realizované z této kapitoly nebyly dosud ukončeny a nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2015.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to na základě vydaných rozhodnutí, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává rovněž Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, a to dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - vyjma dotací z EU

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2015 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 1.198.817,9 tis. Kč.

Z tohoto objemu nejsou v následující tabulce zahrnuty finanční prostředky ve výši 945.979,2 tis. Kč poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, vyjma dotace na vybraná zdravotnická zařízení, která podléhala finančnímu vypořádání.

Dále pak nejsou v tabulce zahrnuty doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2014 ve výši 18.489,4 tis. Kč, které již nejsou, dle nové vyhlášky č. 367/2015 Sb., předmětem finančního vypořádání, jelikož se jedná o dotace poskytované na základě již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků.

Dobrovolné svazky obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2015 neobdržely žádnou dotaci z níže uvedených kapitol státního rozpočtu.

Tabulka 1.99: Jednoleté dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2015 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto v roce 2015 Čerpáno v roce 2015 Vráceno do SR v roce 2015 Finanční vypořádání za rok 2015 Požadavek na dofinancování
Úřad vlády 864,1 788,1 0,0 76,0 0,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí *) 176 869,8 175 162,6 500,0 1 207,2 13 875,6
Ministerstvo vnitra 5 164,7 4 587,8 499,8 77,1 0,0
Ministerstvo životního prostředí 1 534,9 1 531,5 0,0 3,4 0,0
Ministerstvo zemědělství 11 250,4 11 250,4 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13 552,3 13 482,9 0,0 69,4 0,0
Ministerstvo kultury 17 211,0 17 188,8 21,0 1,2 0,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo dopravy 762,3 743,9 0,0 18,4 0,0
Všeobecná pokladní správa 6 539,8 5 506,9 0,0 1 032,9 0,0
Celkem 234 349,3 230 842,9 1 020,8 2 485,6 13 875,6

*) V tabulce nejsou zahrnuty doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2014.

Dále byly obcím k 31. 12. 2015 poskytnuty víceleté dotace, v rámci programu Asistent prevence kriminality II., v celkovém objemu 1.533 tis. Kč. Jedná se o dotace, které byly poskytnuty Ministerstvu vnitra z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ministerstvo vnitra, jakožto realizátor projektů, tyto dále poskytl obcím již jako prostředky ze státního rozpočtu. Projekty v rámci tohoto programu byly k 31. 12. 2015 ukončeny. Jelikož byly tyto dotace poskytnuty na základě již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, nebyly dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. předmětem finančního vypořádání za rok 2015.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - dotace z EU

Na víceleté projekty, ukončené k 31. 12. 2015, spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, byly za celé období trvání projektů poskytnuty dotace v celkovém objemu 428.887,5 tis. Kč, přičemž z tohoto objemu nejsou v následující tabulce zahrnuty dotace z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 281.748,7 tis. Kč, poskytnuté v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Dotace byly poskytnuty na základě již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, a tudíž dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., nepodléhají finančnímu vypořádání.

Předmětem finančního vypořádání za rok 2015 bylo 74 projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, na něž byly poskytnuty dotace v celkovém objemu 147.138,8 tis. Kč za celé období trvání projektů. Vyčerpány byly prostředky ve výši 141.311,6 tis. Kč. V roce 2015 byly kompenzačně vráceny na výdajový účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nevyčerpané finanční prostředky ve výši 557,4 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2015 pak byly odvedeny finanční prostředky v celkové výši 5.269,8 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 4.054,6 tis. Kč byly vráceny na depozitní účty jednotlivých poskytovatelů již v roce 2015. Skutečná vratka v řádném termínu finančního vypořádání činila 1.215,2 tis. Kč.

Tabulka 1.100: Víceleté dotace na ukončené projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2015 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2015 Čerpáno celkem k 31. 12. 2015 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2015
Vráceno na depozitní účet v roce 2015 Vráceno na depozitní účet v roce 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí 77 395,1 73 158,6 0,0 3 180,2 1 056,3
Ministerstvo vnitra 12 863,1 12 436,1 0,0 268,1 158,9
Ministerstvo životního prostředí 1 210,6 1 210,6 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 55 670,0 54 506,3 557,4 606,3 0,0
Celkem 147 138,8 141 311,6 557,4 4 054,6 1 215,2

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2015 poskytnuto z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 347.970,7 tis. Kč. Výrazný objem u kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy představují dotace v rámci výzvy č. 56 a 57 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jelikož u těchto projektů nebyla v roce 2015 schválena Závěrečná monitorovací zpráva, budou předmětem finančního vypořádání za rok 2016, a to v termínu do 30. 6. 2016 na základě pokynu vydaného poskytovatelem.

Tabulka 1.101: Objem víceletých dotací poskytnutých v roce 2015 na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto v roce 2015
Ministerstvo práce a sociálních věcí 31 695,7
Ministerstvo vnitra 2 007,9
Ministerstvo životního prostředí 63,1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 189 575,5
Ministerstvo průmyslu a obchodu 124 628,5
Celkem 347 970,7

Pozn.: Včetně dotací nepodléhajících finančnímu vypořádání za rok 2015.

Úřad vlády poskytl v roce 2015 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 864,1 tis. Kč na podporu terénních sociálních prací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 76 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele při finančním vypořádání za rok 2015.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2015 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace, v celkovém objemu 195.359,3 tis. Kč.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly poskytnuty dotace v celkové výši 157.511,4 tis. Kč, z toho 18.489,5 tis. Kč činí doplatek za rok 2014, který byl poskytnut v režimu ex-post, a tudíž dle nové vyhlášky č. 367/2015 Sb. již finančnímu vypořádání nepodléhá. V průběhu roku 2015 byly na výdajový účet poskytovatele odvedeny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání pak byly na vypořádací účet poskytovatele dotace vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 549 tis. Kč. Požadavek na dofinancování překročených výdajů za rok 2015 činil 13.875,6 tis. Kč.

Dále byly z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuty obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem příspěvky na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) v celkovém objemu 37.831 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání byly na vypořádací účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 658,2 tis. Kč.

Městu Bruntál a statutárnímu městu Ostrava byly dále poskytnuty dotace na okamžité řešení mimořádných situací podle § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to ve výši 16,9 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2015 poskytnuto 31.695,7 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ukončeno 32 projektů, na které bylo za celé období realizace projektu poskytnuto celkem 77.395,1 tis. Kč. Skutečně bylo použito 73.158,6 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.236,5 tis. Kč byly odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2015, z čehož 3.180,2 tis. Kč bylo odvedeno na depozitní účet poskytovatele dotace již v průběhu roku 2015. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 1.056,3 tis. Kč byly převedeny na vypořádací účet poskytovatele v termínu stanoveném vyhláškou.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2015 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 5.164,7 tis. Kč. Jednalo se o:

 • příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 165,7 tis. Kč,
 • dotaci na zajištění bydlení podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 136,2 tis. Kč,
 • dotaci v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník ve výši 48,8 tis. Kč,
 • a dotaci v rámci programu Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice ve výši 4.814 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 bylo z dotace v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník a z dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice vráceno na výdajový účet poskytovatele celkem 499,8 tis. Kč. Při finančním vypořádání pak činila předepsaná výše vratky v rámci programu Podpora prevence kriminality 77,1 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly odvedeny na vypořádací účet poskytovatele.

V roce 2015 byly ukončeny projekty z programu Asistent prevence kriminality II. Celkem bylo na tyto projekty, městu Bruntál a statutárnímu městu Frýdek-Místek, poskytnuto 1.533 tis. Kč, z toho v roce 2015 v objemu 1.344,9 tis. Kč. Jelikož se jedná o dotace poskytnuté na základě již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, nebyly předmětem finančního vypořádání za rok 2015.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2015 poskytnuto 2.007,9 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ukončeno 9 projektů, na které bylo za celé období realizace projektu poskytnuto celkem 12.863,1 tis. Kč. Skutečně bylo použito 12.436,1 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 427 tis. Kč byly odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2015, z toho 268,1 tis. Kč bylo odvedeno na depozitní účet poskytovatele dotace již v roce 2015. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 158,9 tis. Kč byly převedeny na vypořádací účet poskytovatele v termínu stanoveném vyhláškou.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2015 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.534,9 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 1.185,6 tis. Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byly obcím poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 349,3 tis. Kč na Program péče o krajinu, z nichž bylo při finančním vypořádání vráceno na vypořádací účet poskytovatele dotace 3,4 tis. Kč.

V roce 2015 obdrželo statutární město Ostrava, na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy, zůstatkovou platbu ve výši 63,1 tis. Kč na projekt "Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba" v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce. Celkem bylo v rámci tohoto projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie poskytnuto 1.210,6 tis. Kč. Projekt byl finančně vypořádán.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2015 dotace v celkovém objemu 11.250,4 tis. Kč, z toho investiční dotace na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona činily 46,8 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Neinvestiční dotace činily 11.203,6 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 1.440,5 tis. Kč byly určeny na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona, a finanční prostředky ve výši 9.763,1 tis. Kč na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona. V průběhu roku 2015 bylo vráceno na výdajový účet poskytovatele 3 Kč a při finančním vypořádání pak rovněž 3 Kč.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2015 jednoleté dotace v celkovém objemu 13.552,3 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace pro příspěvkové organizace obcí na:

 • Zabezpečení škol a školských zařízení ve výši 711,4 tis. Kč, přičemž vratka při finančním vypořádání činila 2,2 tis. Kč,
 • Program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 130,9 tis. Kč,
 • Program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 510 tis. Kč, přičemž vratka při finančním vypořádání činila 67,2 tis. Kč.

Obcím byly poskytnuty investiční dotace na Podporu obnovy materiálně technické základny sportu - program 133510 ve výši 10.000 tis. Kč a na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC ve výši 2.200 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2015 poskytnuto 189.575,5 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ukončeno 32 projektů, na které bylo za celé období realizace projektu poskytnuto celkem 55.670 tis. Kč. Skutečně bylo použito 54.506,3 tis. Kč. V průběhu realizace projektů byly na výdajový účet poskytovatele vráceny finanční prostředky ve výši 557,4 tis. Kč. Zbývající nevyčerpané finanční prostředky ve výši 606,3 tis. Kč byly odvedeny v rámci finančního vypořádání na depozitní účet poskytovatele dotace již v roce 2015.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2015 dotace v celkovém objemu 17.211 tis. Kč, z toho investiční dotace na veřejné informační služby knihoven činily 233 tis. Kč. Vyčerpány byly v plné výši.

Neinvestiční dotace v celkovém objemu 16.978 tis. Kč byly poskytnuty na:

 • Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 ve výši 1.121 tis. Kč, přičemž v průběhu roku 2015 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 4,3 tis. Kč,
 • Veřejné informační služby knihoven - VISK 2 ve výši 16 tis. Kč,
 • Kulturní aktivity ve výši 1.377 tis. Kč, přičemž v průběhu roku 2015 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 13,7 tis. Kč, a dále při finančním vypořádání činila vratka 1,2 tis. Kč,
 • Kulturní aktivity - Knihovna 21. století ve výši 254 tis. Kč, z toho 3 tis. Kč bylo vráceno v průběhu roku 2015 na výdajový účet poskytovatele,
 • Podporu aktivit národnostních a etnických menšin ve výši 110 tis. Kč,
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 14.100 tis. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč pro statutární město Ostrava na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Vratka při finančním vypořádání činila 1 Kč.

V roce 2015 byla poskytnuta statutárnímu městu Ostrava dotace ve výši 124.628,5 tis. Kč na projekt Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Celkem bylo na tento projekt poskytnuto 281.748,7 tis. Kč, z toho vráceno bylo 180,5 tis. Kč. V roce 2015 byla schválena Závěrečná monitorovací zpráva, jelikož se však jedná o dotaci poskytovanou na základě již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, nebyla tato předmětem finančního vypořádání za rok 2015.

Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2015 neinvestiční dotaci na zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel v celkové výši 762,3 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18,4 tis. Kč byly v rámci finančního vypořádání odvedeny na vypořádací účet poskytovatele.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty, v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční prostředky v celkové výši 952.494 tis. Kč, z toho 6.514,8 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. Nevyčerpané finanční prostředky z této dotace ve výši 1.023,7 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

Dále byly obcím poskytnuty dotace ve výši 25 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Mladecko vyhlášených na den 13. června 2015. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9,2 tis. Kč byly odvedeny v rámci finančního vypořádání.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

V roce 2015 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Národního fondu, rozpočtů ústřední úrovně (Domu zahraničních služeb), mezinárodních institucí a územních samosprávných celků (měst a obcí).

U části projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů (financované z tzv. ostatních zdrojů) jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci a nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). V následujícím textu jsou zhodnoceny projekty, které byly z výše uvedených zdrojů spolufinancovány v roce 2015 a jejichž realizace byla v roce 2015 ukončena, a to z pohledu celkových výdajů a objemu přijatých dotací.

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2015 finanční prostředky na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007 - 2013 v celkové výši 1.561.243 tis. Kč (z toho investiční dotace ve výši 1.496.935 tis. Kč a neinvestiční dotace v objemu 64.308 tis. Kč). V roce 2015 byla ukončena realizace a financování u 27 projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu. U těchto projektů je uveden celkový objem výdajů a celkový objem poskytnuté dotace za dobu realizace daného projektu Regionální radou regionu soudržnosti. Jedná se o:

2 projekty v odvětví krizového řízení, a to:

 • Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny v celkovém objemu výdajů 110.808,1 tis. Kč, z toho dotace činila 94.161 tis. Kč
 • a Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální technikou v celkovém objemu výdajů 105.184,6 tis. Kč, z toho dotace činila 89.406,9 tis. Kč.

1 projekt v odvětví zdravotnictví, a to:

 • Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o., v celkovém objemu výdajů 69.413,5 tis. Kč, z toho dotace činila 57.717 tis. Kč.

9 projektů v odvětví školství, a to:

 • Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I v celkovém objemu výdajů 34.850,1 tis. Kč, z toho dotace činila 27.524,4 tis. Kč,
 • Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě v celkovém objemu výdajů 22.081,9 tis. Kč, z toho dotace činila 18.389,3 tis. Kč,
 • Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách v celkovém objemu výdajů 20.705,1 tis. Kč, z toho dotace činila 17.350,6 tis. Kč,
 • Modernizace výuky informačních technologií v celkovém objemu výdajů 18.389,8 tis. Kč, z toho dotace činila 15.542,9 tis. Kč,
 • Modernizace výuky instalatérských oborů v celkovém objemu výdajů 9.113 tis. Kč, z toho dotace činila 7.746 tis. Kč,
 • Moderní zkušební laboratoře v celkovém objemu výdajů 8.383,1 tis. Kč, z toho dotace činila 6.819,9 tis. Kč,
 • Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny v celkovém objemu výdajů 8.311,5 tis. Kč, z toho dotace činila 6.748,2 tis. Kč,
 • Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciální pedagogická centra v celkovém objemu výdajů 7.606,1 tis. Kč, z toho dotace činila 6.393,7 tis. Kč
 • a Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě v celkovém objemu výdajů 6.960,6 tis. Kč, z toho dotace činila 5.874,3 tis. Kč.

2 projekty v odvětví sociálních věcí, a to:

 • Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v celkovém objemu výdajů 24.357,2 tis. Kč, z toho dotace činila 17.451,9 tis. Kč
 • a Poradna pro pěstounskou péči v Karviné v celkovém objemu výdajů 6.622,1 tis. Kč, z toho dotace činila 4.519,8 tis. Kč.

3 projekty v odvětví cestovního ruchu, a to:

 • Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III v celkovém objemu výdajů 21.614,6 tis. Kč, z toho dotace činila 18.362,8 tis. Kč,
 • Jesenická magistrála v celkovém objemu výdajů 17.493,9 tis. Kč, z toho dotace činila 13.986,9 tis. Kč
 • a Jak šmakuje Moravskoslezsko v celkovém objemu výdajů 4.191,3 tis. Kč, z toho dotace činila 3.562,5 tis. Kč.

1 projekt v odvětví regionálního rozvoje, a to:

 • Šance pro Moravskoslezský kraj - Vzdělaní lidé a připravený venkov v celkovém objemu výdajů 779,5 tis. Kč, z toho dotace činila 778,8 tis. Kč.

9 projektů v odvětví dopravy, a to:

 • Silnice 2013 - III. etapa v celkovém objemu výdajů 143.457 tis. Kč, z toho dotace činila 117.624,4 tis. Kč,
 • Silnice 2010 v celkovém objemu výdajů 160.730,2 tis. Kč, z toho dotace činila 88.187 tis. Kč,
 • VIA Lyžbice v celkovém objemu výdajů 141.580,8 tis. Kč, z toho dotace činila 81.239,6 tis. Kč,
 • Silnice 2011 - II. etapa v celkovém objemu výdajů 110.834,4 tis. Kč, z toho dotace činila 75.941,9 tis. Kč,
 • Silnice 2014 - II. etapa v celkovém objemu výdajů 78.060,4 tis. Kč, z toho dotace činila 64.601,4 tis. Kč,
 • II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba v celkovém objemu výdajů 122.436 tis. Kč, z toho dotace činila 61.405,4 tis. Kč,
 • Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlo technika v celkovém objemu výdajů 81.551,8 tis. Kč, z toho dotace činila 45.838,1 tis. Kč,
 • Silnice III/4689 Petrovice v celkovém objemu výdajů 67.545,1 tis. Kč, z toho dotace činila 43.697 tis. Kč
 • a Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa v celkovém objemu výdajů 13.356,1 tis. Kč, z toho dotace činila 8.858,7 tis. Kč.

Prostředky poskytnuté z Regionálního operačního programu byly plně využity.

V rámci projektu spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika byl Moravskoslezský kraj partnerem projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí ". Cílem projektu byla podpora talentovaných žáků ve vybraných oborech/předmětech v slovensko-českém příhraničí a zvýšení kvalifikace pedagogů a motivace žáků ke studiu vybraných oborů. V roce 2015 přijal kraj od hlavního partnera projektu, tj. Jihomoravského kraje finanční prostředky ve výši 827 tis. Kč  na výdaje spojené s realizací projektu. Jednalo se o projekt realizovaný v letech 2012 - 2015, jehož financování bylo za rok 2015 ukončeno. Celkové náklady dosáhly výše 1.002,4 tis. Kč a byly plně využity.

V letech 2012 - 2015 realizoval kraj projekt "CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON", který byl spolufinancován z evropských finančních zdrojů z Operačního programu životní prostředí. Jeho cílem bylo snížení rizik při potenciální havárii s nebezpečnou látkou v městských environmentech Moravskoslezského kraje a vytvoření systému umožňujícího v případě havárie včas vyrozumět zasahující složky integrovaného záchranného systému. Celkové náklady projektu činily 8.453,4 tis. Kč. Ke spolufinancování celkových realizačních nákladů tohoto projektu přijal kraj od jednotlivých partnerů projektu (města) prostředky v celkové výši 406,8 tis. Kč, z toho:

 • Město Kopřivnice ve výši 113,7 tis. Kč,
 • Město Studénka ve výši 102,2 tis. Kč,
 • Statutární město Opava ve výši 102,4 tis. Kč
 • a Statutární město Havířov ve výši 88,5 tis. Kč.

Prostředky byly plně využity.

V letech 2010 - 2015 realizoval kraj projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II", který byl spolufinancovaný z Regionálního operačního programu. Cílem projektu bylo zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. modernizace, rekonstrukce, výstavba a materiálové vybavení sportovišť vzdělávacích zařízení, rozšíření nabídky sportovních zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, handicapovaných občanů a široké veřejnosti. Celkové náklady projektu dosáhly výše 53.268,5 tis. Kč. V rámci realizace daného projektu obdržel kraj v letech 2013 a 2015 na úhradu zvýšených nákladů souvisejících s investiční akci "Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, p.o., přístavba tělocvičny" vyvolaných požadavkem na změnu umístění a provedení stavby od města Frýdlant nad Ostravicí prostředky ve výši 1.500 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

V letech 2012 - 2015 byl následně realizován v rámci stejného operačního programu projekt "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V". Celkové náklady projektu dosáhly výše 62.917,4 tis. Kč. V letech 2013 a 2015 obdržel kraj na úhradu části nezpůsobilých výdajů od Statutárního město Opava v rámci daného projektu prostředky ve výši 850 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

V rámci projektu "Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice" spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů, jehož cílem bylo zejména zlepšení rovinatosti vozovky, zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení celkového technického stavu vozovky, odstranění závad ve sjízdnosti, návaznost na hraniční přechod s Polskou republikou, aj. obdržel kraj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce od Mezinárodních institucí - Glubczycký okres se sidlem v Glubczycich v letech 2014 a 2015 finanční prostředky v celkovém objemu 8.134,9 tis. Kč. Projekt byl realizován v letech 2008 - 2015 v celkovém objemu vynaložených výdajů 9.526,6 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

Národního fondu obdržel kraj dotace na spolufinancování 3 projektů realizovaných Moravskoslezským krajem. V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 byl v letech 2012-2015 realizován projekt Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství". Cílem tohoto projektu byla podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje vztahů orgánů veřejné správy, organizací poskytujících veřejné služby a vzdělávacích organizací. Celkové náklady na projekt dosáhly výše 4.089 tis. Kč. Z Národního fondu obdržel kraj dotaci v letech 2012 - 2015 ve výši 3.833,9 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce, který byl také spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 byl realizován v letech 2013 - 2015 v celkovém objemu 2.701,8 tis. Kč. Dotace poskytnutá Národním fondem v letech 2014 a 2015 ve výši 2.501,4 tis. Kč byla plně využita.

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS byl v letech 2014 - 2015 realizován projekt Technická pomoc - Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR. Cílem projektu bylo eliminovat maximum bariér, bránících spolupráci podnikatelů a rozvoji přeshraničního obchodu, k čemuž bude sloužit vytvoření nadregionální kooperační sítě podporující rozvoj kontaktů, navýšení počtu setkávání a přenosu informací mezi institucemi podnikatelského prostředí, podniky a veřejnými orgány ležícími na česko-polské hranici. Celkové náklady projektu dosáhly výše 421,8 tis. Kč. Dotace poskytnuta v letech 2014 a 2015 z Národního fondu ve výši 251,5 tis. Kč byla plně využita.

Dále byly přijaty ostatní transfery od rozpočtů ústřední úrovně - Domu zahraničních služeb. Jednalo se projekt Chyť své sny (Catch your Dreams) spolufinancovaný v rámci operačního programu Partnerství Comenius Regio. Realizace probíhala v letech 2012 - 2015 a jeho cílem bylo navázání dlouhodobé spolupráce, zlepšení úrovně kariérového poradenství na základě evropských zkušeností, výměna zkušeností v oblasti národních systémů vzdělávání se zřetelem na systém kariérového poradenství, zejména na způsob jeho realizace a zakotvení ve strategických dokumentech. Celkové náklady projekty dosáhly výše 584,9 tis. Kč. Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy poskytl v letech 2012 a 2015 prostředky ve výši 526,9 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

Dále se jednalo o projekt Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce (Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen), který byl také realizován v letech 2012 - 2015. Cílem projektu bylo přispět k rozvoji dlouhodobé spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a regionem Lotrinsko v oblasti vzdělávání, konkrétně přispět k eliminaci snižujícího se zájmu mladých lidí o odborné vzdělávání a ke zkvalitnění odborného vzdělávání. Celkové náklady projektu dosáhly výše 521,8 tis. Kč. Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy poskytl v letech 2012 a 2015 prostředky ve výši 546,6 tis. Kč. Část přijaté dotace byla poskytnuta paušální částkou na realizované mezinárodní mobility na základě předložených dokladů o uskutečnění těchto výdajů a nepodléhala finančnímu vypořádání. Poskytnuté prostředky byly plně využity.

Dále obdržel kraj prostředky ve výši 30.429 tis. Kč, a to jako závazek vybraných měst v kraji podílet se s Moravskoslezským krajem na finanční podpoře a rozvoji vybraných druhů sociálních služeb (podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a terénní programy), a to v rámci dotačního programu "Dotační program - Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji", který navazuje na projekt spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů (v rámci povinné udržitelnosti projektu), z toho:

 • Statutární město Ostrava ve výši 7.343,6 tis. Kč (nevyužito a vráceno 456 tis. Kč),
 • Statutární město Opava ve výši 5.443,1 tis. Kč (nevyužito a vráceno 13,9 tis. Kč),
 • Statutární město Karviná ve výši 4.179,6 tis. Kč,
 • Statutární město Havířov ve výši 4.041,5 tis. Kč (nevyužito a vráceno 508,5 tis. Kč),
 • Město Český Těšín ve výši 2.048,6 tis. Kč,
 • Město Třinec ve výši 1.924,3 tis. Kč,
 • Město Nový Jičín ve výši 1.664,1 tis. Kč,
 • Město Bohumín ve výši 848,3 tis. Kč,
 • Město Krnov ve výši 665,6 tis. Kč,
 • Město Bruntál ve výši 506,3 tis. Kč,
 • Město Kopřivnice ve výši 488,6 tis. Kč,
 • Město Frenštát pod Radhoštěm ve výši 411 tis. Kč,
 • Město Vítkov ve výši 303,9 tis. Kč (nevyužito a vráceno 38,4 tis. Kč),
 • Město Hlučín ve výši 211,9 tis. Kč,
 • Město Jablunkov ve výši 164,5 tis. Kč,
 • Město Rýmařov ve výši 92,7 tis. Kč,
 • Město Město Albrechtice ve výši 50,5 tis. Kč
 • a Město Studénka ve výši 40,9 tis. Kč.

Jedná se o dotační program, na kterém se finančně spolupodílí města v Moravskoslezském kraji (cca 50% kraj a 50% obce). Nespotřebovaná část ve výši 1.016,8 tis. Kč byla jednotlivým městům v průběhu roku 2015 vrácena. Konečné finanční vypořádání jednotlivých dotací poskytnutých kraji v roce 2015 je stanoveno na 30. 6. 2016.

Na základě uzavřených smluv na poskytování služeb videokonference se všemi kraji přijal Moravskoslezský kraj neinvestiční dotace na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference (spolufinancování provozu a rozvoje videokonferenčního systému), a to v celkové výši 230 tis. Kč. Po vyúčtování skutečných výdajů souvisejících s realizací videokonference byla nespotřebovaná část ve výši 53 tis. Kč jednotlivým krajům v průběhu roku 2015 vrácena.

V rámci společného financování akce "Dopravní obslužnost - linková doprava" obdržel kraj finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy od jednotlivých měst a obcí v kraji ve výši 204 tis. Kč. Finanční prostředky byly plně využity.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2015 ve výši 48.729.607 tis. Kč. Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.102: Přehled majetku kraje v roce 2015 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 280 814 269 641 550 455
z toho:
- software (SU 013) 160 086 171 610 331 696
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 120 728 98 031 218 759
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -191 188 -223 205 -414 394
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 89 626 46 436 136 062
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 5 526 624 47 834 087 53 360 712
z toho:
- nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 2 305 086 38 513 845 40 818 931
- věci movité (SU 022 a 028) 1 852 277 8 760 248 10 612 524
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 356 990 548 903 1 905 893
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032) 12 271 11 092 23 362
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -1 309 596 -12 960 036 -14 269 633
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 4 217 028 34 874 051 39 091 079
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 971 031 297 971 328
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku -122 747 0 -122 747
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 848 284 297 848 581
Dlouhodobé pohledávky 963 872 1 883 965 756
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám -2 0 -2
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 963 870 1 883 965 753
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 6 118 808 34 922 667 41 041 475
Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 3 684 335 179 338 863
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 3 101 484 793 718 3 895 202
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 1 794 546 1 685 597 3 480 143
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám -22 724 -3 353 -26 077
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 4 876 990 2 811 141 7 688 132
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 12 642 055 50 920 404 63 562 459
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 10 995 798 37 733 809 48 729 607

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 30 až 32, 34, 36, 38, 40, 42 a 44 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Tabulka 1.103: Stálá aktiva - struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 280 814 191 188 89 626 94 729 -5 103
Software 160 086 95 122 64 964 52 321 12 643
Ocenitelná práva 3 525 3 357 168 214 -46
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 667 30 667 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 86 536 62 042 24 494 36 921 -12 427
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 4 973 -4 973
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 300 -300
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 5 526 624 1 309 596 4 217 028 3 962 417 254 611
Pozemky 129 839 0 129 839 122 435 7 404
Kulturní předměty 11 569 0 11 569 129 11 440
Stavby 2 175 247 516 699 1 658 548 1 433 650 224 898
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 658 369 598 979 1 059 390 469 465 589 925
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 193 908 193 908 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 702 10 692 0 692
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 328 209 0 1 328 209 1 908 203 -579 994
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 28 781 0 28 781 28 535 246
Dlouhodobý finanční majetek 971 031 122 747 848 284 837 892 10 392
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 947 518 118 700 828 818 789 605 39 213
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 17 460 4 047 13 413 13 413 0
Dlouhodobé půjčky 1 042 0 1 042 347 695
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 0 11 11 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 5 000 0 5 000 34 516 -29 516
Dlouhodobé pohledávky 963 872 2 963 870 1 598 500 -634 630
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 500 0 500 0 500
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 2 981 -2 981
Ostatní dlouhodobé pohledávky 791 807 2 791 805 750 920 40 885
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 171 565 0 171 565 844 599 -673 034
STÁLÁ AKTIVA celkem 7 742 341 1 623 533 6 118 808 6 493 538 -374 730

V roce 2015 došlo k poklesu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2014 o 374.730 tis. Kč. Nejvýraznější byl pokles u dlouhodobých pohledávek (o 634.630 tis. Kč) a u dlouhodobého nehmotného majetku (o 5.103 tis. Kč). Růst objemu byl zaznamenán u dlouhodobého hmotného majetku (o 254.611 tis. Kč) a u dlouhodobého finančního majetku (o 10.392 tis. Kč).

K největšímu nárůstu objemu majetku došlo na majetkovém účtu "Samostatné hmotné věci a soubory hmotných movitých věcí" (o 589.925 tis. Kč), a to zejména vlivem realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Nejvýznamnějšími akcemi spolufinancovanými z evropských zdrojů byly Nákup automobilů JPO (192.151 tis. Kč), Nákup hasičské výškové techniky (122.695 tis. Kč), Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny (110.547 tis. Kč) a Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou (105.060 tis. Kč). V roce 2015 byl zařazen do užívání na tomto majetkovém účtu majetek v hodnotě 1.138.076 tis. Kč a vyřazen majetek v objemu 528.246 tis. Kč.

K výraznému poklesu došlo na účtu "Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery" (o 673.033 tis. Kč), a to v důsledku finančního vypořádání záloh u víceletých projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Na majetkovém účtu "Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem" došlo k meziročnímu přírůstku o 39.213 tis. Kč. Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2015 realizoval navyšování základního kapitálu formou peněžitého vkladu u společnosti Letiště Ostrava, a. s., o 34.516 tis. Kč a u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., o 5.000 tis. Kč. V roce 2015 došlo k růstu opravných položek snižujících hodnotu dlouhodobého finančního majetku o 302 tis. Kč ve srovnání s tvorbou opravných položek v roce 2014.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 8.369 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek do 499,99 Kč - 3 tis. Kč
 • drobný nehmotný majetek od 500,00 do 6.999,99 Kč - 918 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek do 999,99 Kč - 1.235 tis. Kč
 • drobný hmotný majetek od 1.000,00 do 2.999,99 Kč - 6.213 tis. Kč

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2015 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování a bezúplatných převodů.

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2015 dotace v celkové výši 2.085 tis. Kč, z toho 469 tis. Kč činila refundace výdajů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Zbývající část přijatých dotací představovaly účelové prostředky na pořízení majetku v celkové výši 1.616 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2015 pořídil také majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 4.210.448 tis. Kč. Z hlediska objemu pořízeného majetku se řadí k nejvýznamnějším akce v těchto odvětvích:

 • v odvětví dopravy, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd, byl pořízen majetek v objemu 1.002.197 tis. Kč a na rozvoj letecké dopravy bylo vynaloženo 423.371 tis. Kč v rámci projektů Letiště Leoše Janáčka Ostrava - integrované výjezdové centrum, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika, kolejové napojení a kolejové napojení - doprovodná struktura I. a II.,
 • v odvětví krizového řízení byla pro profesionální jednotky hasičů zakoupena vozidla v hodnotě 338.302 tis. Kč (Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou, Nákup hasičské výškové techniky a Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí byly podpořeny nákupem dopravních automobilů za 192.151 tis. Kč. Na zřízení tří středisek integrovaného záchranného systému vynaložil v roce 2015 kraj 521.400 tis. Kč v rámci projektů Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK a Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci,
 • v odvětví školství, kde v rámci akce Podpora strojírenských oborů byl pořízen majetek v objemu 37.879 tis. Kč, do vybudování sportovišť v rámci projektů Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II, IV a V byly vloženy prostředky ve výši 126.098 tis. Kč a v rámci akcí zateplení vybraných objektů škol Moravskoslezského kraje byl zhodnocen majetek kraje v objemu 447.048 tis. Kč,
 • v odvětví zdravotnictví, kde v rámci akce Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, byl pořízen majetek v objemu 311.021 tis. Kč, v rámci akce Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě byl pořízen majetek v objemu 121.861 tis. Kč a v rámci akce Sanitní vozy a služby eHealth byl pořízen majetek v objemu 88.935 tis. Kč,
 • v odvětví sociálních věcí proběhly rekonstrukce sociálních zařízení v celkovém objemu 224.154 tis. Kč, například v rámci projektů 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku, Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově a Transformace zámku Nová Horka.
Tabulka 1.104: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2015 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
Podíl EU Ostatní podíly
Doprava 1 053 652 325 425 46 491 1 425 568
Krizové řízení 943 073 117 066 0 1 060 139
Kultura 24 836 22 168 0 47 004
Regionální rozvoj 15 3 0 17
Cestovní ruch 1 815 351 0 2 166
Sociální věci 214 799 58 174 0 272 974
Školství 481 664 251 672 0 733 336
Zdravotnictví 521 152 99 909 0 621 061
Životní prostředí 0 106 0 106
Vlastní správní činnost kraje 36 314 11 763 0 48 077
Odvětví celkem 3 277 318 886 638 46 491 4 210 448

V některých případech při pořízení majetku nebo převodu majetku na jiného vlastníka v roce 2015, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2015, nebyl tento vklad práva v roce 2015 realizován. Takto pořízený nemovitý majetek je veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu a kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejně tak při převodu majetku na jiného vlastníka je majetek vyveden z majetkového účtu ke dni podání návrhu na vklad a kraj pozbývá vlastnictví ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přehled takto pořízeného nebo převedeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.105: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2015
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
NAXOS a. s. dražba pozemku parc. č. 999/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 681, část obce Kunčice, jiná stavba, vše v k. ú. Kunčice nad Ostravicí smlouva o provedení dobrovolné dražby 21. 12. 2015
Fyzická osoba, Ostrava prodej části pozemku parc. č. 1793/1 ostatní plocha, v k. ú. Slezská Ostrava kupní smlouva 18. 12. 2015
Fyzické osoby, Velké Albrechtice prodej části pozemku parc. č. 1945/18 ostatní plocha, v k. ú. a obci Velké Albrechtice kupní smlouva 26. 11. 2015
Fyzické osoby, Ostrava prodej části pozemku parc. č. 669/18 ostatní plocha, pozemek parc. č. st. 752 zastavěná procha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Soběšovice kupní smlouva 9. 12. 2015
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových koupě pozemku parc. č. 179/2, zahrada, v k. ú. Opava-Předměstí kupní smlouva 28. 12. 2015
nabytí pozemku parc. č. 622/3, zastavěná procha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, v k. ú. Opava-Předměstí smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 22. 12. 2015
koupě pozemku parc. č. 1808, vodní plocha, v k. ú. Šenov u Nového Jičína kupní smlouva 31. 12. 2015
koupě pozemků parc. č. 2283/1, orná půda a parc. č. 2283/7, zahrada, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm kupní smlouva 31. 12. 2015

Na základě 144 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2015 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 88.023 tis. Kč.

Tabulka 1.106: Struktura darovaného majetku krajem v roce 2015 (v Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Software 671
Pozemky 9 191
Budovy a stavby 41 975
Movitý majetek 36 186
Celkem 88 023

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 66.671 tis. Kč, z toho darovaný nemovitý majetek v objemu 49.554 tis. Kč a movitý majetek v objemu 17.117 tis. Kč. Jednalo se především o darovaný nemovitý i movitý majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje nebo majetek nepotřebný k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací kraje, darovaný movitý majetek určený zejména jako dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí (např. hydraulická vyprošťovací zařízení, mobilní zástěny, tlakové lahve, detekční přístroje, kanalizační rychloucpávky).

Zbývající majetek ve výši 21.352 tis. Kč byl darován 18 příjemcům, a to např.:

 • České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje majetek v objemu 16.872 tis. Kč, a to zejména hydraulická vyprošťovací zařízení, disperzní spektrometry, širokospektrální ochranné filtry, vozidlové radiostanice včetně montážních sad, izolační vzduchové dýchací přístroje, technický automobil chemický, technické automobily protiplynové, pojízdnou chemickou laboratoř,
 • Asociaci krajů České republiky videokonferenční technologii v hodnotě 2.331 tis. Kč,
 • DIAMU, státnímu podniku, pozemky v hodnotě 1.656 tis. Kč,
 • Dopravnímu podniku Ostrava a. s. jízdenkový automat v hodnotě 324 tis. Kč.

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek včetně nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a poskytnutých záloh (552.283 tis. Kč) celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 269.641 tis. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek 47.834.087 tis. Kč
 • dlouhodobý finanční majetek 297 tis. Kč
 • dlouhodobé pohledávky 1.883 tis. Kč

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2015.

Tabulka 1.107: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2015 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2014 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2015
Stavby 30 992 176 3 078 795 34 070 971
Pozemky 4 460 347 -17 473 4 442 874
Nemovitý majetek celkem 35 452 523 3 061 322 38 513 845
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 147 260 24 349 171 610
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 92 727 1 649 94 376
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 5 565 648 466 277 6 031 925
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 519 893 208 669 2 728 562
Kulturní předměty 10 861 -9 10 853
Dlouhodobý movitý majetek celkem 8 336 665 700 935 9 037 600
Dlouhodobý majetek celkem 43 789 188 3 762 257 47 551 445
Tabulka 1.108: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2015 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví životní prostředí  
Stavby 17 943 416 684 804 2 006 218 7 406 824 6 029 709 0 34 070 971
Pozemky 3 758 817 27 730 47 192 532 118 77 017 0 4 442 874
Nemovitý majetek celkem 21 702 233 712 534 2 053 410 7 938 942 6 106 725 0 38 513 845
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 0 275
Software 234 7 643 196 15 014 148 523 0 171 610
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8 881 3 148 6 478 62 927 12 795 147 94 376
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 045 063 123 102 211 401 1 160 588 3 490 806 963 6 031 925
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 44 245 65 387 316 427 1 665 727 636 194 581 2 728 562
Kulturní předměty 0 946 812 5 517 3 578 0 10 853
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 098 424 200 227 535 385 2 909 772 4 292 101 1 691 9 037 600
Dlouhodobý majetek celkem 22 800 657 912 761 2 588 795 10 848 714 10 398 827 1 691 47 551 445

V průběhu roku 2015 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 18.366 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 5.826 tis. Kč, budovy v celkové hodnotě 1.100 tis. Kč a movitý majetek v celkové hodnotě 11.440 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Tabulka 1.109: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2015 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Město Hlučín pozemky 13 500 Fontána, příspěvková organizace
Město Bruntál pozemky 2 622 Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
LIDL Česká republika, v.o.s. budovy 1 100 355 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pozemky 23 633 nesvěřeno
Statutární město Ostrava pozemky 5 781 944 nesvěřeno
Město Fulnek pozemky 3 855 Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
Fyzická osoba movitý majetek 11 440 000 nesvěřeno
Celkem 18 365 909  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2015 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 1.007 tis. Kč. Přehled a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.110: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2015 (v Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha pozemky 743 061 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 5 pozemky 61 600
budovy 202 550
Celkem 1 007 211  

Zastavený majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje

Zatížení nemovitého majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím věcnými břemeny a zástavními právy je sledováno na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Kontrola splácení je zajištěna tím, že příspěvková organizace předloží komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze závazku. Objem zastaveného majetku na podrozvahovém účtu kraje k 31. 12. 2015 činil 32 tis. Kč. Jedná se o závazek organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574, která uzavřela se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.221 tis. Kč se splatností do roku 2015. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Střední průmyslové školy elektrotechnické, a to pozemky parc. č. 1108, 1111 a 1112 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, zapsány na listu vlastnictví č. 1610 v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši 32.061 Kč.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2015 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.968 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, o plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava a elektromobily zapůjčené od společnosti ČEZ, a. s.

Tabulka 1.111: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2015 (v Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 11 1 370 000
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 6 500
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 4 850
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 11 840
ČEZ, a. s. elektromobil 2 1 325 200
Celkem 2 968 390

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.112: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2015 (v Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2015
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč 8 967 317
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na neurčito 40 275 40 275
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky na neurčito 4 764 4 764
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 829 678
Letecké Cargo MOŠNOV, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Leteckého carga Ostrava Mošnov v rámci výstavby Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 3 393
AGROSPOL Staříč, s.r.o. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 28. 1. 2010 na neurčito 5 183 5 183
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na neurčito 3 651 454 3 651 454
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31.12.2031 31 553 724 8 259 724
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. budova a pozemky v k. ú. Moravská Ostrava zabezpečení činnosti od 30. 12. 2013 do 31. 12. 2020 nájemné ve výši 250 tis. Kč hrazeno zápočtem oproti provedenému technickému zhodnocení 0
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 7. 1. 2015 147 981 147 981

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2015 nájemné v celkovém objemu 81.696 Kč zejména od telefonních operátorů (za zařízení na posílení signálu, umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje), společnosti COPY STAR, s. r. o. (za umístění kopírovacího zařízení) a společnosti Automaty Kavamat Vending s.r.o. (za umístění nápojového automatu).

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2015 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

 • Letiště Ostrava, a. s., uhradilo nájemné za rok 2015 ve výši 8.954 tis. Kč, dále pak byl uhrazen rozdíl mezi zaplaceným nájemným a skutečnou výši účetních odpisů za rok 2004 snížený o pohledávku nájemce z provedených oprav na majetku ve výši 13 tis. Kč,
 • Nemocnice Nový Jičín, a. s., uhradila nižší nájemné z důvodu zápočtu vypořádací části nájemného za rok 2014, zápočtu pohledávky z nadsalda a zápočtu za "Komplexní rekonstrukci staré budovy interny - II. etapa výstavby",
 • Agentura pro regionální rozvoj, a. s. - nájemné se započítává oproti provedenému technickému zhodnocení.
Tabulka 1.113: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2015 (v Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Software 37 254 340
Pozemky 1 801 440
Budovy a stavby 423 924 005
Movitý majetek 236 573 745
Celkem 699 553 530
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih) Pozemky 1 726 143
Movitý majetek 9 398 468
Celkem 11 124 611
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Třinec) Pozemky 597 495
Movitý majetek 1 265 193
Celkem 1 862 688
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (technika a vozidla) Movitý majetek 338 302 448
Celkem 338 302 448
Město Albrechtice (Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů) Pozemky 42 287
Budovy a stavby 26 468 575
Movitý majetek 2 343 493
Celkem 28 854 355
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Software 18 551
Budovy a stavby 62 621 966
Movitý majetek 2 504 811
Celkem 65 145 328
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 3 653 896
Celkem 3 653 896
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Software 677 487
Movitý majetek 243 140 217
Celkem 243 817 704
Celkový objem vypůjčeného majetku 1 392 314 559

K 31. 12. 2015 zapůjčuje kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 1.392.315 tis. Kč. Jedná se především o:

 • budovy s pozemky, vybavení, technologie a automobily České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
 • dopravní automobily pro potřeby jednotek požární ochrany obcí,
 • nebytové prostory a vybavení multifunkční posluchárny pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkovou organizaci,
 • stojany na propagační materiály organizacím, které zajišťují činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • výpočetní techniku a nábytek organizacím, které realizují projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Smlouvy s vypůjčiteli jsou uzavřeny na dobu neurčitou nebo po dobu udržitelnosti projektu. Smlouvy na výpůjčku stojanů na propagační materiály v hodnotě 54 tis. Kč jsou uzavřeny na dobu pěti let.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2015 byl kraj zřizovatelem 224 příspěvkových organizací, což oproti roku 2015 znamená snížení počtu o 3 příspěvkové organizace. K 1. 1. 2015 došlo ke zrušení 1 příspěvkové organizace v odvětví školství sloučením s jinou nástupnickou organizací. Dále v průběhu roku 2015 došlo ke zrušení 2 příspěvkových organizací v odvětví školství, přičemž k 1. 7. 2015 byla 1 příspěvková organizace sloučena s jinou nástupnickou organizací a ke dni 31. 7. 2015 byla 1 příspěvková organizace zrušena a převedena pod jiného zřizovatele (obec).

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků nebo státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele - Moravskoslezského kraje.

Objem finančních prostředků zaslaný příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 5.927.772 tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2015 finanční prostředky v celkové výši 5.925.725 tis. Kč; v rámci finančního vypořádání byly v roce 2016 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 2.047 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny.

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.114 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.115.

Tabulka 1.114: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2015
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 2 284 974 2 218 066 97,1 37,4
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu 3 594 324 3 591 700 99,9 60,6
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 123 669 115 959 93,8 2,0
Celkem 6 002 967 5 925 725 98,7 ×
Tabulka 1.115: Použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje v roce 2015
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 5 767 849 5 751 683 99,7 97,1
Investiční příspěvek do fondu investic 235 118 174 042 74,0 2,9
Celkem 6 002 967 5 925 725 98,7 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2015 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Příspěvkové organizace zřízené krajem v odvětví dopravy, kultury, školství a životního prostředí dosáhly v roce 2015 kladného nebo vyrovnaného výsledku hospodaření. V odvětví zdravotnictví bylo u 5 příspěvkových organizací dosaženo celkové ztráty ve výši -51.770 tis. Kč a v odvětví sociálních věcí bylo u 1 příspěvkové organizace dosaženo ztráty ve výši -382 Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 20 až 25 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.116: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2015
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný/ nulový záporný kladný/ nulový záporný
Doprava 1 - 3 742 -
Kultura 7 - 379 -
Sociální věci 21 1 162 -0,4
Školství 183 - 35 022 -
Zdravotnictví 5 5 5 937 -51 770
Životní prostředí 1 - 16 -
Celkem 218 6 45 258 -51 770,4

Konkrétní příspěvky a investiční příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2015 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje a v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

V roce 2015 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb. Organizace zajistila realizaci programových instrumentů pro souvislé opravy silnic, mostního programu a jmenovité investiční akce.

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 622.147 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje. Na zajištění běžného provozu příspěvkové organizace byl poskytnut příspěvek ve výši 370.544 tis. Kč a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 251.603 tis. Kč.

Tabulka 1.117: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 622 147 370 544 61 600 190 003 0
celkem   622 147 370 544 61 600 190 003 0

Ostatní účelový příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 190.003 tis. Kč, kde největší část byla určena na úhradu odpisů ve výši 190.000 tis. Kč a dále na vrácení finančních prostředků z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene ve výši 3 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje byly příspěvkové organizaci poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 61.600 tis. Kč, především na akce Souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 47.600 tis. Kč a Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 14.000 tis. Kč.

Mimo rozpočet zřizovatele obdržela v roce 2015 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje také příspěvek na provoz ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 247.280 tis. Kč určený na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkové organizaci v odvětví dopravy

V roce 2015 byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 57.369 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 56.927 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 442 tis. Kč.

Tabulka 1.118: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 57 369 10 620 46 749
celkem 1 57 369 10 620 46 749

Do fondu investic byly příspěvkové organizace zaslány finanční prostředky na akci Silnice III/4721 ulice Michálkovická a místní komunikace ulice Hladnovská a ulice Keltičkova - okružní křižovatka ve výši 10.620 tis. Kč. V souvislosti s náklady na stavby připravované pro modernizaci silnic financované zejména z prostředků Regionálního operačního programu a Integrovaného regionálního operačního programu byly poskytnuty investiční příspěvky na akci Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 46.307 tis. Kč.

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko byly poskytnuty investiční příspěvky na akci Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice ve výši 442 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2015 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 3.742 tis. Kč.

Hospodářský výsledek hlavní činnosti po zdanění skončil ztrátou ve výši -10.564 tis. Kč. Tato ztráta je vyšší oproti předchozímu roku, a to zejména z důvodu růstu odpisů dlouhodobého majetku. V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 14.306 tis. Kč. Na tomto kladném hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy v doplňkové činnosti, které tvořily tržby za prodej vlastních služeb, tj. především provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy a zapojení zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele (obce, podnikatelské subjekty).

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje za rok 2015 vykázala nulovou zadluženost. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení stavu závazků vůči dodavatelům. Jedná se o běžné závazky, závazky po splatnosti do 30 dnů byly splatné v závěru roku 2015 a byly uhrazeny na počátku ledna 2016. U závazku po lhůtě splatnosti do 1 roku se jedná o dodavatelem pozdě zaslané faktury na základě urgence. Veškeré tyto závazky jsou kryté finančními prostředky na bankovních účtech. Rovněž v daném období došlo k výraznému poklesu stavu pohledávek vůči odběratelům. Největší pohledávku zde představuje jako v předchozím roce pohledávka za Ministerstvem dopravy ve výši 4.078 tis. Kč za provedenou údržbu silnic I. třídy v měsíci prosinci 2015, která byla splatná v únoru 2016. Pohledávky po splatnosti do 30 dnů byly uhrazeny v měsíci lednu a pohledávky starší jednoho roku jsou řešeny soudní cestou.

Ručitelský závazek kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1216 z 7. 5. 2015 převzalo ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (příjemce dotace), za rok 2015 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování akce dle smlouvy č. 76S/2015 se Státním fondem dopravní infrastruktury, ve výši 43.700.000,- Kč.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2015 za společnost Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, činil 43.700.000,00 Kč.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2015 vykonával zřizovatelskou funkci u 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanům.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 199.825 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2015 finanční prostředky ve výši 199.790 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 35 tis. Kč). Na zajištění běžného provozu byl poskytnut příspěvek ve výši 172.781 tis. Kč a dále byl zaslán účelový příspěvek na provoz ve výši 27.009 tis. Kč. Zdrojem financování provozu byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 196.047 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 3.743 tis. Kč.

Tabulka 1.119: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 47 215 42 862 0 4 353 0
knihovna 1 36 883 27 846 0 9 037 0
muzea a galerie 5 115 692 102 073 5 555 8 064 0
celkem 7 199 790 172 781 5 555 21 454 0

Příspěvkovým organizacím byl poskytnut ostatní účelový příspěvek v celkové výši 21.454 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byly poukázány účelové prostředky ve výši 19.056 tis. Kč, kde největší část finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje byla určena na úhradu odpisů ve výši 9.236 tis. Kč, nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 6.000 tis. Kč, Regionální funkce knihoven ve výši 940 tis. Kč, Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji ve výši 578 tis. Kč, Podporu akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním postižením ve výši 410 tis. Kč aj.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly prostřednictvím zřizovatele poskytnuty příspěvkovým organizacím neinvestiční účelové příspěvky na provoz ve výši 2.398 tis. Kč účelově určené na akce Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 2.165 tis. Kč, Veřejné informační služby knihoven - neinvestice ve výši 183 tis. Kč a Kulturní aktivity ve výši 50 tis. Kč.

Dále byly příspěvkovým organizacím poskytnuty finanční prostředky na reprodukci kulturního majetku kraje, a to v celkové výši 5.555 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byly poskytnuty prostředky na opravy a rozvoj kulturního dědictví ve výši 4.210 tis. Kč účelově určené na akce Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) ve výši 2.000 tis. Kč, Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace a Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 1.243 tis. Kč, Vybavení expozic a keramické dílny v novém vstupním objektu v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) ve výši 767 tis. Kč a Projektová dokumentace "Národní kulturní památky zámek Bruntál - Revitalizace saly terreny" (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) ve výši 200 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu Ministerstva kultury byly zaslány dotace na reprodukci majetku kraje ve výši 1.345 tis. Kč na akce Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program ve výši 875 tis. Kč, ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční ve výši 245 tis. Kč, Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 120 tis. Kč, ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční ve výši 105 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Tabulka 1.120: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 0 0 0
knihovna 1 0 0 0
muzea a galerie 5 423 423 0
celkem 7 423 423 0

V roce 2015 byl zaslán příspěvkovým organizacím investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 423 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl poskytnut investiční příspěvek do fondu investic na akci Vybavení expozic a keramické dílny v novém vstupním objektu v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) ve výši 283 tis. Kč.

Z Ministerstva kultury byly zaslány finanční prostředky na reprodukci kulturního majetku kraje na akci ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční ve výši 140 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2015 zisk ve výši 379 tis. Kč. Šest organizací dosáhlo zlepšeného výsledku hospodaření. Nejvyšší výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhla Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, a to ve výši 210 tis. Kč. Hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě bylo vyrovnané a skončilo nulovým výsledkem hospodaření. Pět organizací pokrylo ztrátu z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti. Žádná příspěvková organizace v odvětví kultury nevykazovala k 31. 12. 2015 zadluženost.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2015 vykonával zřizovatelskou funkci u 22 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci a poskytování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí bylo k 31. 12. 2015 poskytováno celkem 68 registrovaných sociálních služeb, z nichž převládaly především služby pobytové formy (55 služeb), pak ambulantní (10 služeb) a terénní (3 služby). V členění dle druhu byly poskytovány služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, centra denních služeb.

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 361.119 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo organizacemi skutečně použito 359.919 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 1.200 tis. Kč). Z této částky tvořil příspěvek na zajištění běžného provozu z vlastních zdrojů kraje částku 17.300 tis. Kč a účelově bylo čerpáno 342.619 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 61.017 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 292.132 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 6.770 tis. Kč.

Tabulka 1.121: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 21 344 684 15 800 211 320 708 7 965
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 15 235 1 500 0 13 735 0
celkem 22 359 919 17 300 211 334 443 7 965

Ostatní účelový příspěvek ve výši 334.443 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 43.504 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 290.939 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 25.535 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) ve výši 7.900 tis. Kč, Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí - dofinancování provozu ve výši 7.247 tis. Kč, Dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací ve výši 1.430 tis. Kč, Dotační program - Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji ve výši 1.392 tis. Kč.

Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 290.938 tis. Kč byl poskytnut (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to na financování Dotačního programu - Program na podporu poskytování sociálních služeb - příspěvkové organizace vyhlášeného Moravskoslezským krajem pro rok 2015. Příspěvkové organizace finanční prostředky vyčerpaly v plné výši.

V rámci reprodukce majetku kraje byl příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje poskytnut příspěvek na provoz ve výši 211 tis. Kč na akce Dovybavení nové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald) ve výši 200 tis. Kč a Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje ve výši 11 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 7.965 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 6.770 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 1.193 tis. Kč a kraj se podílel na spolufinancování povinného podílu projektu částkou ve výši 2,2 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány akce v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Komunitárních programů.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v celkové výši 9.585 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.122: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Domovy 21 8 559 8 559 0
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 1 026 1 026 0
celkem 22 9 585 9 585 0

K nejvýznamnějším akcím v rámci reprodukce majetku kraje patřil Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí ve výši 1.750 tis. Kč, Dispoziční změny v hlavní budově (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) ve výši 1.500 tis. Kč, Kolejnicový zvedací a asistenční systém na přepravu imobilních osob se zdravotním postižením (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) ve výši 1.100 tis. Kč, Zateplení budovy č. p. 410 (Domov Odry, příspěvková organizace) ve výši 1.085 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí nebyly v roce 2015 poskytnuty investiční příspěvky na realizaci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2015 kladného výsledku hospodaření za rok 2015 v celkové výši 162,5 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 6 organizací hospodařících se ziskem, 15 organizací ukončily rok s vyrovnaným hospodařením a 1 organizace (Marianum, příspěvková organizace) vykázala ztrátu ve výši 0,4 tis. Kč z důvodu dodatečného účtování spotřeby energií v objektech pro nově registrované sociální služby; v souladu s rozhodnutím rady kraje byla ztráta pokryta z rezervního fondu organizace. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2015 zadluženost.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 21 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2015 ve výši 70.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 70.000 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2015.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

Sociální služby jsou považovány za služby v obecném hospodářském zájmu. Znamená to, že jsou to hospodářské činnosti, jež přinášejí výsledky v celkovém veřejném zájmu a jež by na trhu nebyly bez veřejného zásahu vykonávány. Při financování těchto služeb z veřejných rozpočtů může vznikat veřejná podpora. Způsob jakým zajistit slučitelnost této veřejné podpory s pravidly Evropské unie regulující veřejnou podporu je stanoven v Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. V souladu s tímto Rozhodnutím zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 rozhodlo pověřit příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny, v rámci služby v obecném hospodářském zájmu, výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let.

Za výkon závazku veřejné služby náleží dle uzavřených smluv příspěvkovým organizacím vyrovnávací platba. Je to jistá kompenzace za výkon služby v obecném hospodářském zájmu, v případě, že vlastní příjmy příspěvkových organizací nepokrývají oprávněné náklady na tuto činnost. Vyrovnávací platba může pokrýt pouze čisté oprávněné náklady nezbytné pro zajištění daných sociálních služeb v rozsahu pověření. Do výpočtu vyrovnávací platby vstupují podpory od různých subjektů (např. od zřizovatele ve formě příspěvku na provoz, ministerstva, soukromoprávní subjekty). V případě vyrovnávací platby, která přesáhne rozdíl mezi oprávněnými náklady a zdroji, které je organizace schopna získat vlastní činností či z jiných než veřejných rozpočtů dojde k tzv. nadměrné vyrovnávací platbě. V takovémto případě je nutné, aby příspěvková organizace přebytečné prostředky (nadměrnou vyrovnávací platbu) vrátila do rozpočtu pověřovatele, tj. kraje. Vyrovnávací platba tak zamezí přefinancování sociálních služeb z veřejných rozpočtů a poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

V případě provozních nákladů je u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí maximální povolená vyrovnávací platba stanovena jako maximální výše oprávněných provozních nákladů na všechny sociální služby poskytované příspěvkovou organizací v rámci závazku, které mohou být kryty z veřejných rozpočtů. S touto výši vyrovnávací platby jsou po ukončení dotačního roku porovnávány skutečně obdržené příjmy (zdroje) a skutečně náklady sociální služby (v tabulce 1.123 - sloupec maximální výše oprávněných provozních nákladů).

Investiční náklady mohou příspěvkové organizace zahrnout do výpočtu vyrovnávací platby jen za předpokladu, že plynou do zvýšení kvality sociálních služby v rámci pověření. Tyto náklady nejsou limitovány, jen se zde sleduje z jakých zdrojů a na co byly pořízeny.

Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných oprávněných nákladů jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulka 1.123: Přehled výše a vypořádání vyrovnávací platby u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (v tis. Kč)
příspěvková organizace č. smlouvy maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb (max. povolená vyrovnávací platba) oprávněné náklady za sociální služby celkem oprávněné výnosy za sociální služby celkem rozdíl mezi oprávněnými náklady a oprávněnými výnosy za sociální služby celkem
Benjamín, příspěvková organizace 03517/2014/SOC 47 640,0 35 132,9 35 132,9 0,0
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 03531/2014/SOC 12 443,0 8 655,8 8 655,8 0,0
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 03535/2014/SOC 59 044,0 45 220,5 45 220,5 0,0
Domov Březiny, příspěvková organizace 03508/2014/SOC 72 041,0 52 323,0 52 323,0 0,0
Domov Duha, příspěvková organizace 03512/2014/SOC 41 913,0 32 656,4 32 656,4 0,0
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 03539/2014/SOC 36 540,0 26 105,0 26 105,0 0,0
Domov Jistoty, příspěvková organizace 03523/2014/SOC 60 427,0 43 067,8 43 067,8 0,0
Domov Letokruhy, příspěvková organizace Celkem 03537/2014/SOC 21 015,0 12 848,2 12 848,2 0,0
Domov Na zámku, příspěvková organizace 03532/2014/SOC 34 224,0 25 757,8 25 757,8 0,0
Domov Odry, příspěvková organizace 03538/2014/SOC 32 857,0 26 308,1 26 308,1 0,0
Domov Paprsek, příspěvková organizace 03518/2014/SOC 53 730,0 37 088,3 37 088,3 0,0
Domov Příbor, příspěvková organizace 03519/2014/SOC 25 200,0 18 555,9 18 555,9 0,0
Domov Vítkov, příspěvková organizace 03502/2014/SOC 46 400,0 28 256,1 28 256,1 0,0
Fontána, příspěvková organizace 03522/2014/SOC 53 340,0 42 913,5 42 913,5 0,0
Harmonie, příspěvková organizace 03514/2014/SOC 79 736,0 48 241,6 48 241,6 0,0
Marianum, příspěvková organizace 03536/2014/SOC 88 780,0 57 039,6 57 039,2 0,4
Náš svět, příspěvková organizace 03533/2014/SOC 92 407,0 67 507,9 67 507,9 0,0
Nový domov, příspěvková organizace 03511/2014/SOC 79 382,0 59 795,6 59 795,6 0,0
Sagapo, příspěvková organizace 03521/2014/SOC 47 579,0 32 637,1 32 637,1 0,0
Sírius, příspěvková organizace 03515/2014/SOC 23 606,0 19 029,6 19 029,6 0,0
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Celkem 03534/2014/SOC 62 886,0 41 864,6 41 864,6 0,0
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 03516/2014/SOC 24 367,0 19 678,4 19 678,4 0,0

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí za rok 2015 nepřekročily stanovený limit vyrovnávací platby vyjádřený ve formě maximální výše oprávněných provozních nákladů. Výsledky jejich oprávněných nákladů a výnosů za všechny sociální služby jsou vyrovnané, kromě příspěvkové organizace Marianum, která měla vyšší oprávněné náklady o 0,4 tis. Kč na sociální služby, než byly její oprávněné výnosy. U žádné příspěvkové organizace nedošlo k nadměrné vyrovnávací platbě.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2015 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2015 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 183 škol a školských zařízení. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je zejména uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace.

K 1. 1. 2015 došlo ke zrušení 1 příspěvkové organizace v odvětví školství sloučením s jinou nástupnickou organizací. Dále v průběhu roku 2015 došlo ke zrušení 2 příspěvkových organizací v odvětví školství, přičemž k 1. 7. 2015 byla 1 příspěvková organizace sloučena s jinou nástupnickou organizací a ke dni 31. 7. 2015 byla 1 příspěvková organizace zrušena a převedena pod jiného zřizovatele (obec).

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byl poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 4.096.773 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2015 finanční prostředky ve výši 4.096.332 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 441 tis. Kč). K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek v celkové výši 575.478 tis. Kč a účelově byla poskytnuta částka ve výši 3.520.855 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 724.585 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 3.274.889 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 96.858 tis. Kč.

Tabulka 1.124: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 405 546 48 312 1 894 349 451 5 889
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 2 651 389 402 689 14 468 2 178 734 55 499
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 533 879 117 138 815 415 927 0
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 52 387 4 924 0 47 463 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 453 131 2 415 986 396 969 52 762
celkem 4 096 332 575 478 18 163 3 388 543 114 149

Ostatní účelový příspěvek ve výši 3.388.543 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 130.241 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 3.258.302 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 97.283 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit ve výši 17.885 tis. Kč, Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství ve výši 6.573 tis. Kč, Školní psychologové, školní speciální pedagogové ve výši 5.815 tis. Kč, Podpora talentů s udržitelností projektu ve výši 728 tis. Kč, Dotační program - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 585 tis. Kč, Podpora soutěží a přehlídek ve výši 432 tis. Kč, Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže ve výši 340 tis. Kč, Podpora sportu ve výši 260 tis. Kč, Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - konference ve výši 210 tis. Kč, Realizace oslav 70. výročí osvobození území Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč.

Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz byl ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví školství poskytnut v celkové výši 3.255.997 tis. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto příspěvky byly určeny převážně na Úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3.116.070 tis. Kč, Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 95.332 tis. Kč, Podporu odborného vzdělávání ve výši 19.883 tis. Kč, Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 ve výši 15.621 tis. Kč, Asistenty pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním ve výši 2.357 tis. Kč, Excelence středních škol ve výši 1.752 tis. Kč, Podporu organizace a ukončování  středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období ve výši 1.437 tis. Kč. Z Ministerstva práce a sociálních věci byly poskytnuty příspěvky ve výši 1.650 tis. Kč na Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, z Ministerstva kultury byly poskytnuty příspěvky na Kulturní aktivity a Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - neinvestice v celkové výši 475 tis. Kč a z Ministerstva životního prostředí byly poskytnuty příspěvky ve výši 180 tis. Kč na Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky na reprodukci majetku kraje v celkové výši 18.163 tis. Kč. Jednalo se převážně o výdaje související s opravami a udržováním majetku krajských škol, z nichž nejvýznamnější jsou akce Oprava střechy a sanace krovů (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) ve výši 4.500 tis. Kč, Oprava visutých střech objektu tělocvičen a bazénu (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 2.200 tis. Kč, Oprava vnitřních rozvodů vody a sociálních zařízení (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) ve výši 1.500 tis. Kč, Výměna rozvodů vnitřního vodovodu (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) ve výši 1.107 tis. Kč. Dále se jednalo o výdaje související se zajištěním bezpečnosti na akci Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ve výši 1.876 tis. Kč a výdaje s optimalizací škol ve výši 1.513 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 114.149 tis. Kč, přičemž největší objem finanční prostředků ve výši 96.859 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 16.588 tis. Kč a kraj se podílel na spolufinancování neuznatelných nákladů projektu a na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 704 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 111.273 tis. Kč, akce v rámci Regionálního operačního programu ve výši 2.671 tis. Kč a akce v rámci Komunitárních programů ve výši 205 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic v celkové výši 51.833 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 41.040 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 220 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 10.573 tis. Kč.

Tabulka 1.125: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 8 902 3 612 0
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 60 201 30 589 1 157
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 454 2 938 0
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 0 0 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 47 646 2 208 11 328
celkem 51 833 39 348 12 485

Příspěvkovým organizacím kraje byl v souvislosti s jejich investiční činností poskytnut z rozpočtu kraje příspěvek v celkové výši 39.348 tis. Kč. V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostředky určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy, izolace, sanace a jiná technická zhodnocení majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím a také na pořízení nového vybavení (např. automobilů, konvektomatů, samozdvižné systémy pro tělesně postižené žáky). Mezi nejvýznamnější akce řadíme Rekonstrukce stávajících podlah v tělocvičně ul. Tyršova a likvidace septiku (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 4.243 tis. Kč, Stavební úpravy a sanace zdiva v suterénu (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) ve výši 3.838 tis. Kč, Úpravy krytého bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) ve výši 3.600 tis. Kč, Výměna oken (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 3.000 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 12.485 tis. Kč, přičemž největší objem finanční prostředků ve výši 10.573 tis. Kč bylo poskytnuto z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak objem ve výši 220 tis. Kč a kraj se podílel na spolufinancování neuznatelných nákladů projektu finanční prostředky ve výši 1.692 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2.001 tis. Kč a individuální projekty v rámci Regionálního operačního programu ve výši 10.484 tis. Kč.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 35.022 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 20 organizací vyrovnaným hospodařením a 163 organizací ziskem. Žádná organizace nevykázala ztrátu za rok 2015.

Vykázané výsledky hospodaření však byly ovlivněny proúčtováním nekrytých fondů investic, které do výnosů proúčtovalo 32 organizací v celkové výši 19.326 tis. Kč (nejvyšší proúčtovaná částka dosáhla 3.351 tis. Kč, nejnižší 18 tis. Kč). Oproti roku 2014 se objem proúčtovaného nekrytého fondu investic zvýšil o 9,9 mil. Kč. Pokud by takto nebyly výsledky hospodaření navýšeny, dosáhl by zisk za rok 2015 částky 15.696 tis. Kč.

Celková zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství k 31. 12. 2015 byla ve výši 133 tis. Kč, zadluženost byla tvořena dvěma finančními leasingy, které budou ukončeny v průběhu roku 2016.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Dvěma příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty návratné finanční výpomoci v celkové výši 5.100 tis. Kč na zajištění financování investičních projektů "LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY" a "Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu" v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu kraje v roce 2016.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2015 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav). Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 470.178 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2015 finanční prostředky ve výši 469.820 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 359 tis. Kč). Příspěvek na zajištění běžného provozu byl čerpán ve výši 348.964 tis. Kč a účelově byly čerpány finanční prostředky ve výši 120.856 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 448.508 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 20.576 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 735 tis. Kč.

Tabulka 1.126: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 55 088 2 280 7 892 44 052 865
odborný léčebný ústav 1 5 193 544 0 4 649 0
ostatní ústavní péče 2 49 038 42 406 0 6 632 0
zdravotnická záchranná služba 1 360 501 303 734 0 56 767 0
celkem 10 469 820 348 964 7 892 112 099 865

Ostatní účelový příspěvek ve výši 112.099 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 91.653 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 20.447 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 47.086 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky na Provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 18.680 tis. Kč, Zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 10.500 tis. Kč, Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 9.000 tis. Kč, Dětský stacionář (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) ve výši 3.916 tis. Kč, Preventivní programy v oblasti zdravotnictví ve výši 1.459 tis. Kč, Náklady spojené s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult ve výši 540 tis. Kč, Stanice sociálních lůžek ve výši 250 tis. Kč, Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví zdravotnictví - příspěvkové organizace kraje ve výši 222 tis. Kč.

Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz byl ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví poskytnut v celkové výši 13.086 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 6.614 tis. Kč a dále byl nemocnicím na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytnut Neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101 - 103) ve výši 6.472 tis. Kč. Z Ministerstva zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 7.341 tis. Kč na Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - lékaři ve výši 3.307 tis. Kč a nelékaři ve výši 1.620 tis. Kč, na Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 2.417 tis. Kč a na Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv ve výši 20 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl na reprodukci majetku poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 7.892 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí Pavilon chirurgických oborů - dovybavení (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 5.750 tis. Kč, Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví ve výši 972 tis. Kč, Modernizace operačních sálů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 399 tis. Kč, Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 348 tis. Kč, Vybudování pavilonu interních oborů - dovybavení (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 110 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 865 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 735 tis. Kč byl zaslán z evropských finančních zdrojů a ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány akce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 674 tis. Kč, akce v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce ve výši 189 tis. Kč a dofinancování akce v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 1 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v celkovém objemu 54.520 tis. Kč. Zdroje financování tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 53.939 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 581 tis. Kč.

Tabulka 1.127: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 50 710 44 128 6 581
odborný léčebný ústav 1 3 810 3 810 0
ostatní ústavní péče 2 0 0 0
zdravotnická záchranná služba 1 0 0 0
celkem 10 54 520 47 938 6 581

V rámci reprodukce majetku kraje byly příspěvkovým organizacím poskytnuty finanční prostředky ve výši 47.938 tis. Kč zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení a dále na výdaje v rámci optimalizace zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 7.689 tis. Kč, Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví ve výši 5.874 tis. Kč, Modernizace operačních sálů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 4.882 tis. Kč, Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) ve výši 2.983 tis. Kč, Nová lékárna v budově E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 2.930 tis. Kč, Pavilon N - dovybavení příslušenstvím zdrojových napájecích jednotek (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 2.763 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 6.581 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 6.001 tis. Kč byl zaslán z rozpočtu kraje na spolufinancování neuznatelných nákladů projektů a z evropských finančních zdrojů pak byla poskytnuta částka ve výši 581 tis. Kč, a to na akce financované v rámci Integrovaného operačního programu.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2015 v celkovém součtu výsledek hospodaření ve výši -45.833 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 5 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 5.937 tis. Kč a 5 nemocnic záporným výsledkem hospodaření ve výši -51.770 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno; v průběhu roku byl zdravotní výbor zastupitelstva kraje i zastupitelstvo kraje pravidelně informováno.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména proúčtováním nekrytého fondu investic. Finančně nekrytý fond investic proúčtovaly nemocnice v souladu s ustanovením § 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2015 činil celkový objem nekrytého fondu investic u nemocnic 28.666 tis. Kč.

Tabulka 1.128: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2015 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace výsledek hospodaření 2015 rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2015
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 2 421 převod do rezervního fondu
Nemocnice ve Frýdku-Místku -13 949 pokrytí ztráty z rezervního fondu (10 094 tis. Kč) a na vrub výsledku hospodaření let budoucích (3 855 tis. Kč)
Nemocnice Třinec -4 535 pokrytí ztráty z rezervního fondu
Nemocnice s poliklinikou Havířov -19 290 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -8 750 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Slezská nemocnice v Opavě -5 245 na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 637 převod do rezervního fondu
Dětský domov Janovice u Rýmařova 25 převod do rezervního fondu
Dětské centrum Čtyřlístek 71 převod do rezervního fondu
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 2 783 převod do fondu odměn (1 000 tis. Kč) a do rezervního fondu (1 783 tis. Kč)
Celkem -45 833  

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2015 ke zhoršení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví. Důvodem byly zejména legislativní změna v oblasti mezd, a to navýšení o 5% a zrušení regulačních poplatků od 1. 1. 2015 (úprava metodiky úhrady lékárenských regulačních poplatků - poplatek ve výši 30,- Kč hrazený pacientem byl zrušen a nahrazen kompenzací regulačního poplatku ze strany zdravotní pojišťovny ve výši 12,- Kč). Další skutečnosti, které měly vliv na výsledek hospodaření pro některé příspěvkové organizace, byly rekonstrukce vybraných oddělení. Podrobnější odůvodnění záporných výsledků hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uvedeno v textu níže.

Odůvodnění záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací vykázaných za rok 2015

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace - vykázala za období roku 2015 hospodářský výsledek ve výši -13.949 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -15.654 tis. Kč a z doplňkové činnosti 1.705 tis. Kč. Dále měla k 31. 12. 2015 finanční nekrytý investiční fond ve výši 286 tis. Kč, stav peněžních prostředků na běžném účtu 55.086 tis. Kč.

Výnosy za rok 2015 činily 844.737 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 10.090 tis. Kč (tj. 1,21 %). Tento nárůst byl zapříčiněn změnou objemu úhrad ze strany zdravotních pojišťoven. V roce 2015 tvořily základ výnosů právě úhrady od zdravotních pojišťoven, kdy tyto činily 96,26 %, v meziročním srovnání s rokem 2014 jde o navýšení o 1,8 %. V roce 2015 byly zaúčtovány aktivní dohadné položky ve výši 5.945 tis. Kč a pasivní dohadné položky ve výši 11.109 tis. Kč za zdravotními pojišťovnami z důvodu návaznosti na úhradové dodatky k 31. 12. 2015.

Náklady za rok 2015 činily 858.686 tis. Kč, což je v meziročním srovnání navýšení o 59.411 tis. Kč (tj. 7,43 %). Růst byl ovlivněn navýšenou spotřebou zdravotnického matriálu (o 7,32 %) z důvodu otevření oddělení dlouhodobé následné péče, rozšíření operativ gynekologie, rozšířením metod operativy chirurgických oborů. Navýšení nákladů bylo dále způsobeno nárůstem objemu služeb v důsledku dodavatelsky zajišťovaných služeb (úklidu a dodávek prádla), nárůstem objemu právních a poradenských služeb a služeb lékařů. Z důvodu realizace otevření pavilonu chirurgických oborů narostly náklady na pořízení drobného hmotného majetku o 4,74 % a na energie o 9,82 %. Náklady na opravy a udržování vzrostly o 35,83 % z titulu oprav zdravotní techniky, stavebních oprav vodovodního potrubí a vodoinstalace a vozového parku. V návaznosti na změny v legislativě související s platy zaměstnanců ve veřejných službách a správy od 1. 1. 2015 a dále z důvodu rozšíření poskytování péče pacientům, vzniku centrálního příjmu a oddělení dlouhodobé následné péče byl zaznamenán také růst nákladů v oblasti mezd (o 5,74 %). V roce 2015 zároveň došlo k poklesu nákladů za prodané zboží (o 8,59 %) z důvodu uzavření veřejné i ústavní lékárny v souvislosti se stěhováním na konci roku.

Výstavbou a vybavením pavilonu chirurgických oborů a otevření oddělení dlouhodobé následné péče došlo k navýšení odpisů (o 61,71 %). S tím souvisí meziroční nárůst nákladů na drobný dlouhodobý hmotný majetek (o 85,37 %).

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace - vykázala výsledek hospodaření ve výši -4.535 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -6.837 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.302 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2015 finančně krytý investiční fond, stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2015 činil 74.667 tis. Kč.

Celkové výnosy za rok 2015 organizace činily 646.161 tis. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 4 %. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které představují 75 % celkových výnosů, byly meziročně vyšší o 6 % (tj. 28.000 tis. Kč). K 31. 12. 2015 v návaznosti na uzavřené úhradové dodatky byly zúčtovány dohadné položky za poskytovanou zdravotní péči ve výši -6.209 tis. Kč. Tržby od zdravotních pojišťoven meziročně vzrostly o 18.814 tis. Kč. Nemocnici se podařilo navýšit výnosy za vlastní výrobky (prodej krevních přípravků Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace). Tržby od zdravotních pojišťoven byly zúčtovány včetně všech dohadných položek vypočítaných na základě uzavřených úhradových smluvních dodatků se zdravotními pojišťovnami. Ve výnosech byla rovněž promítnuta kompenzace zrušených hospitalizačních regulačních poplatků ze strany zdravotních pojišťoven. Zvýšily se výnosy z prodaného zboží vlivem navýšení obratu v lékárně a otevřením nemocničního bufetu. V ostatních finančních výnosech bylo účtováno pojistné plnění od komerční pojišťovny za pojistnou událost ve výši 1,04 mil. Kč.

Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši 650.696 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 4 %. Meziročně rostly náklady na nákup speciálního zdravotnického materiálu, dlouhodobého hmotného majetku, služby, opravy, osobní náklady, rekonstrukce a vybavení centrálních operačních sálů včetně nákladů na zařazení tohoto majetku do užívání. Ke zvýšení nákladů došlo také zúčtováním opravných položek k odepsaným pohledávkám, u položky daní a poplatků a daně z příjmu.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - vykázala za období roku 2015 hospodářský výsledek ve výši -19.290 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -20.017 tis. Kč a z doplňkové činnosti 727 tis. Kč. Hospodářský výsledek v roce 2015 se zhoršil o 18.098 tis. Kč oproti roku 2014, tehdy nemocnice vykázala hospodářský výsledek ve výši -1.192 tis. Kč. Do konečného hospodářského výsledku bylo promítnuto i zúčtování nekrytého investičního fondu ve výši 14.175 tis. Kč. Výsledek hospodaření bez promítnutí tohoto zúčtování činil -33.465 tis. Kč, což představuje zlepšení oproti roku 2014 o 1.606 tis. Kč. Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2015 činil 28.289 tis. Kč.

V roce 2015 byly celkové výnosy nemocnice ve výši 755.360 tis. Kč, v meziročním srovnání je to více o 20.066 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven. Za rok 2015 byly ve výši 600.679 tis. Kč tj. meziročně více o 26.353 tis. Kč. Celkové výnosy je třeba hodnotit v souvislosti s tržbami za regulační poplatky (meziroční pokles o 13.972 tis. Kč). Od 1. 1. 2015 došlo ke změně způsobu úhrady kompenzace regulačních poplatků za hospitalizační a ambulantní péči. V rámci regulačních poplatků se nyní účtují pouze poplatky za využití lékařské pohotovostní služby 90 Kč. Na výnosy měl dále vliv nárůst tržeb z prodeje zboží v lékárně (meziroční nárůst o 9.077 tis. Kč). Ostatní výnosy celkem jsou meziročně vyšší o 3.511 tis. Kč z důvodu odprodeje nepotřebného majetku po ukončení činnosti vlastní prádelny. Výnosy z transferů jsou 12.965 tis. Kč, což je meziročně méně než o 2.456 tis. Kč. Dále došlo k meziročnímu poklesu finančních výnosů, konkrétně z finančního bonusu za léky.

Celkové náklady v roce 2015 činily 774.650 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 38.164 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech (o 13.918 tis. Kč), což je ovlivněno především 5% nárůstem tarifních platů vyplývajícím z nařízení vlády. Nárůst nákladů na ostatní služby (o 7.100 tis. Kč) byl ovlivněn především změnou zajištění praní prádla. Náklady na odpisy majetku meziročně vzrostly o 2.810 tis. Kč, toto je dáno změnou metodiky odepisování majetku, kdy v roce 2014 bylo odepisování majetku zastaveno na 5% zůstatkové hodnotě a v roce 2015 již toto neplatilo a majetek se odepisuje po celou dobu jeho používání. Začátkem roku 2015 tedy musely být doúčtovány odpisy toho majetku. Materiálové náklady jsou celkově nižší o 11.935 tis. Kč než v roce 2014. Důvodem bylo zejména nevytížení lůžkové kapacity pacienty v průběhu rekonstrukce lůžkových stanic a s tím související snížení nákladů na léky (-8.561 tis. Kč). Dále měli vliv na snížení materiálových nákladů pozitivní výsledky prováděných e-aukcí, snížení nákladů materiálu na údržbu (-993 tis. Kč), především pro údržbu zdravotechniky a nákupu prádla (-627 tis. Kč).

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - vykázala výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši -8.750 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -22.578 tis. Kč a z doplňkové činnosti 13.828 tis. Kč. Daňová povinnost organizaci nevznikla. Vykázaný výsledek hospodaření byl ovlivněn proúčtováním výše nekrytého investičního fondu ve výši -14.128 tis. Kč, stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2015 činil 7.472 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly objemu 940.666 tis. Kč. Tato položka představuje nárůst výnosů o 14.316 tis Kč oproti skutečnosti předcházejícího roku. Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří tržby od zdravotních pojišťoven. Tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2015 činily 743.052 tis. Kč, kdy ve srovnání s rokem 2014 byly celkové tržby od zdravotních pojišťoven vyšší o 33.022 tis. Kč. Další výnosovou položku tvořily regulační poplatky v celkové výši 3.028 tis. Kč. Od 1. 1. 2015 došlo ke zrušení regulačních poplatků za ambulantní péči ve výši 30 Kč, které v roce 2014 činily 3.144 tis. Kč. V roce 2015 nemocnici tento výpadek jednotlivé zdravotní pojišťovny kompenzovaly v rámci úhrady zdravotní péče na základě vykazování signálního kódu. Výnosy z pronájmu za rok 2015 byly v celkové výši 13.131 tis. Kč, meziroční nárůst činil 1.251 tis Kč, což bylo dáno především nárůstem výnosů z pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Orlová. Finanční výnosy byly v celkovém objemu ve výši 11.716 tis. Kč, kde meziročně došlo ke snížení o 494 tis. Kč. Výnosy z transferů byly meziročně vyšší o 2.937 tis. Kč a celkově činily 17.397 tis. Kč. Mezi objemově významný transferový výnos řadíme dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby ve výši 3.974 tis. Kč, která byla meziročně vyšší o 1.238 tis. Kč. Výnosy z rozpouštění investičního transferu byly meziročně vyšší o 1.227 tis. Kč.

Celkové náklady v roce 2015 dosáhly objemu 949.417 tis. Kč. Oproti předchozímu roku to představuje snížení o 1.916 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější částí byly osobní náklady, které se na celkových nákladech nemocnice podílely 59,15 %. Jejich meziroční nárůst představoval hodnotu 19.716 tis. Kč. Důvodem bylo navýšení tarifních platů u zaměstnanců ve zdravotnictví. Výše nárůstu osobních nákladů je ovlivněna nejen 5% navýšením platových tarifů, ale způsobem odměňování spočívající v rostoucím platu při zvyšující se délce dosažené odborné praxe. Druhou nejvýznamnější položkou byly náklady na nákup speciálního zdravotnického materiálu, které tvořily 10,81 % celkových nákladů nemocnice a meziročně poklesly o 3.491 tis. Kč. Největší pokles je u položky zvlášť účtovaný materiál - implantáty ve výši 4.604 tis. Kč, a to z důvodu rekonstrukce operačních sálů. Na druhou stranu došlo k nárůstu spotřeby u položky nástroje ve výši 823 tis. Kč, což bylo způsobeno změnou při používání jednorázových nástrojů oproti původní resterilizaci. U položky léky došlo meziročně k poklesu o 1.704 tis Kč. Tento pokles je dán nižší spotřebou léků - krevních derivátů o částku 1.018 tis. Kč. V oblasti nákladů na léky došlo k úspoře v důsledku nákupu léků formou e-aukcí ve výši 741 tis. Kč. Nákupy léků pro veřejné lékárny, tj. léků vydávaných na recepty a volně prodejných, představují náklad 70.149 tis. Kč a je nižší o 4.443 tis. Kč oproti předchozímu roku. Náklady na spotřebu energie činily 38.310 tis. Kč a na celkových nákladech nemocnice se podílely 4,04 %. Meziročně došlo ke snížení celkových nákladů na energie o 2.206 tis. Kč. Významně došlo ke snížení spotřeby u položky pára (o 3.456 tis. Kč) z důvodu ukončení odběru a provozování páry v Nemocnici Orlová od února 2015. Opačně došlo k nárůstu spotřeby tepla a teplé užitkové vody ve výši 1.943 tis. Kč. Náklady na služby byly ve výši 58.959 tis. Kč a jsou meziročně vyšší o 1.224 tis. Kč. Došlo k nárůstu nájemného u zdravotechniky o 2.182 tis. Kč (nově nájemné zdravotnického přístroje na očním oddělení v Nemocnici Karviná). V nákladech na opravy a udržování došlo meziročně k poklesu o 1.976 tis. Kč. Významný pokles byl u položky oprava zdravotechniky o 2.118 tis. Kč. Odpisy byly ve srovnání s rokem 2014 nižší o 4.093 tis. Kč.

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace - vykázala za období roku 2015 hospodářský výsledek ve výši -5.245 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -7.474 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.229 tis. Kč. Dále měla k 31. 12. 2015 finanční nekrytý investiční fond a stav peněžních prostředků na běžném účtu byl 72.662 tis. Kč.

Celkové výnosy nemocnice v roce 2015 činily 1.036.990 tis. Kč. Výnosy byly oproti roku 2014 vyšší o 67.193 tis. Kč, meziroční vzestup byl způsoben vyššími příjmy od zdravotních pojišťoven a za prodané zboží v lékárně pro veřejnost. V rámci ostatních výnosů byly zaúčtovány dohadné položky vyplývající z případného pojistného plnění z neuzavřených náhrad škod na zdraví, vyšší výnos na tomto účtu je tvořen také finančními bonusy za odběr léků a materiálu.

Celková výše nákladů v roce 2015 činila 1.042.235 tis. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2014 více o 78.513 tis. Kč. Důvodem bylo nárůst spotřeby materiálu (navýšení dialyzačního materiálu při zavedení nové dialýzy a vyšší spotřeba umělých tělních náhrad a implantátů), vzestup nákladů na energie, vyšší náklady na prodané zboží z veřejné lékárny (toto je ale provázeno vzestupem výnosů), zvýšení nákladů v důsledku reorganizace zajištění komplexního servisu prádelenských služeb, navýšení mzdových nákladů v souvislosti s navýšením tarifních platů (s tím spojené související osobní náklady), zaúčtování vypočtené daňové povinnosti.

Cizí zdroje a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Přehled o cizích zdrojích a závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2015 je zaznamenán v tabulkách 1.129 a 1.130 v dalším textu.

Za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové úvěry). V několika případech uzavřely příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele spotřebitelské úvěry, účelově na pořízení sanitních vozidel, osobních vozidel pro přepravu zdravotnického materiálu apod., a střednědobý investiční úvěr na financování pořízení zdravotnické techniky a stavebních úprav (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace).

V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2015.

Tabulka 1.129: Přehled o cizích zdrojích - informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
příspěvková organizace finanční závazky příspěvkových organizací
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených závazků k 31. 12. 2015
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov spotřebitelský 502 42
revolving 20 000 0
Nemocnice ve Frýdku-Místku revolving 30 000 15 000
střednědobý 30 000 869
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj revolving 50 000 21 000
splátkové financ. 343 124
účelový úvěr 11 928 11 928
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 40 000 40 000
Slezská nemocnice v Opavě spotřebitelský 988 625
Celkem   183 761 89 588

Pro úplnost o stavu zadlužení je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 61.705 tis. Kč, včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2015 (tato nezahrnuje ztráty výsledku hospodaření roku 2015).

Tabulka 1.130: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti kumulovaná ztráta *)
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 0
Nemocnice ve Frýdku-Místku 23 372 -33 249
Nemocnice Třinec 262 0
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 28 435 -13 384
Nemocnice s poliklinikou Havířov 9 636 -53 371
Slezská nemocnice v Opavě 0 -11 442
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 0 0
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0 0
Dětské centrum Čtyřlístek 0 0
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0 0
Celkem 61 705 -111 446

*) nezahrnuje výsledek hospodaření roku 2015

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

V souvislosti s aplikací evropské legislativy v oblasti veřejné podpory do resortu zdravotnictví byly upraveny podmínky financování z veřejných rozpočtů u příspěvkových organizací:

 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace.

S účinností od 1. 1. 2015 jsou zdravotní a související služby, které poskytují uvedené příspěvkové organizace a jejichž rozsah je uveden ve smlouvách o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, považovány za služby v obecném hospodářském zájmu. Dle těchto smluv, uzavřených na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014, jsou pro rok 2015 příspěvkové organizace pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby. Tímto garantuje vynaložení prostředků z veřejných rozpočtů k podpoře poskytování předmětných služeb v souladu s pravidly veřejné podpory Evropské unie, a to konkrétně v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Postup výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

V případě poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních je u provozních nákladů maximální povolená vyrovnávací platba stanovena jako maximální výše oprávněných provozních nákladů na všechny sociální služby poskytované příspěvkovou organizací v rámci závazku, které mohou být kryty z veřejných rozpočtů. S touto výši vyrovnávací platby jsou po ukončení dotačního roku porovnávány skutečně obdržené příjmy (zdroje) a skutečně náklady sociální služby. Investiční náklady mohou příspěvkové organizace zahrnout do výpočtu vyrovnávací platby jen za předpokladu, že plynou do zvýšení kvality sociálních služby v rámci pověření. Tyto náklady nejsou limitovány, jen se zde sleduje z jakých zdrojů a na co byly pořízeny.

V případě poskytování zdravotních služeb se vyrovnávací platba u provozní části a investiční části posuzuje zvlášť. Provozní část vyrovnávací platby se vypočítává jako rozdíl mezi oprávněnými náklady a oprávněnými výnosy a k posuzování vyrovnávací platby dochází za daný kalendářní rok. Investiční část vyrovnávací platby je stanovena jako rozdíl mezi investičními náklady a všemi dostupnými zdroji na investice v daném roce, přičemž kontrola vyrovnávací platby investiční části bude provedena až po skončení pověření, tj. za 10 let.

U žádné příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví za rok 2015 nedošlo v provozní části k nadměrné vyrovnávací platbě. Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2015 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.6 Příspěvková organizace v odvětví životního prostředí

Moravskoslezský kraj byl v roce 2015 v odvětví životního prostředí zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace. Hlavní činností této organizace je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním.

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Příspěvkové organizaci byly jako příspěvek k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 3.675 tis. Kč. Zdrojem financování tohoto příspěvku byly finanční prostředky z rozpočtu kraje. Tyto prostředky byly k 31. 12. 2015 vyčerpány.

Tabulka 1.131: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví životního prostředí (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské energetické centrum 1 3 675 3 675 0 0 0
celkem 1 3 675 3 675 0 0 0

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkové organizaci byly v roce 2015 poskytnuty ve výši 325 tis. Kč. Ve skutečnosti byly finanční prostředky čerpány ve výši 313 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo do rozpočtu kraje vráceno 12 tis. Kč.

Tabulka 1.132: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví životního prostředí (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské energetické centrum 1 313 313 0
celkem 1 313 313 0

Finanční prostředky byly poskytnuty na akce Pořízení termokamery ve výši 242 tis. Kč a Pořízení měřicího přístroje ve výši 71 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Příspěvková organizace hospodařila se ziskem v celkové výši 16,3 tis. Kč. Příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2015 zadluženost.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2015 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Tabulka 1.133: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 -21 442
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 12
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 374
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 7 529
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 100,0 02995832 -526
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 -1 164
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 1 762
KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111 -426
Tabulka 1.134: Společnost založená krajem
Název Výsledek hospodaření v tis. Kč
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 -895

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Tabulka 1.135: Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2015 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 208 009 229 451  -21 442
Koordinátor ODIS, s.r.o. 16 999 16 987 12

Letiště Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Následně v letech 2006 a 2008 - 2014 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k postupnému navyšování základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady. V průběhu roku 2014 bylo také rozhodnuto o řešení ztráty společnosti bezúplatným vzetím akcií z oběhu a došlo ke snížení základního kapitálu o 21.226 tis. Kč, současně bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a peněžitém vkladu ve výši 34.516 tis. Kč, s tím že bude splacen ve dvou splátkách v letech 2014 - 2015. První splátka peněžitého vkladu ve výši 17.258 tis. Kč byla uhrazena v prosinci 2014, druhá splátka ve stejné výši pak v listopadu 2015. S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady, je jeho hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., k 31. 12. 2015 uvedená v obchodním rejstříku činila 535.816 tis. Kč. Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2015 skončilo ztrátou ve výši 21.442 tis. Kč, přičemž zásadní podíl na záporném hospodářském výsledku měly, stejně jako v roce 2014, účetní odpisy vlastního majetku ve výši 46.043 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 26.905 tis. Kč, z toho 6.436 tis. Kč tvoří dlouhodobá pohledávka z titulu odložené daňové pohledávky. Dále se jedná o krátkodobé pohledávky ve výši 20.469 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodního styku představují 12.353 tis. Kč. Opravné položky byly vytvořeny ve výši 34.970 tis. Kč, 82 % pohledávek je po lhůtě splatnosti. Celkové závazky společnosti dosáhly výše 875.392 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky jsou ve výši 839.510 tis. Kč. Největší část tvoří závazky k Moravskoslezskému kraji z uzavřené smlouvy o nájmu podniku ve výši 774.800 tis. Kč, které představují zůstatkovou cenu pronajatého majetku. Dlouhodobý závazek z obchodních vztahů ve výši 64.649 tis. Kč vyplývá ze smlouvy na rekonstrukci energetiky. Krátkodobé závazky jsou ve výši 28.896 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů tvoří 20.844 tis. Kč. Zbývající část závazků tvoří zejména závazky k zaměstnancům (3.739 tis. Kč), ke státu (2.811 tis. Kč), dohadné účty (1.286 tis. Kč) a jiné závazky. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Vlastní kapitál společnosti se snížil oproti minulému období o 21.442 tis. Kč.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2015 bankovní úvěry a výpomoci ve výši 6.985 tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 4.437 tis. Kč otevřený v roce 2013 se splatností 5 let na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Stroje a zařízení II a je hrazen průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách. Krátkodobý bankovní úvěr je vykazován ve výši 2.535 tis. Kč a je součástí přijatého dlouhodobého úvěru, jehož stav ke konci účetního období je 6.973 tis. Kč, v souladu s účetními standardy a s ohledem na dobu splatnosti je však přeúčtován na krátkodobý úvěr. Zbývající část úvěrů představuje dodavatelský úvěr ve výši 12 tis. Kč na pořízení osobních a užitkových vozidel, který byl splatný v lednu 2016.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s., bude navrhovat, aby záporný hospodářský výsledek za rok 2015 byl zaúčtován do neuhrazených ztrát minulých let a současně aby celková ztráta ve výši 44.185 tis. Kč byla pokryta snížením základního kapitálu.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 185 tis. Kč. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2015 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2015 zisk ve výši 12 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 3.889 tis. Kč, z toho 2 tis. Kč představuje dlouhodobá pohledávka. Krátkodobé pohledávky ve výši 3.887 tis. Kč jsou tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 549 tis. Kč, daňovými pohledávkami ke státu ve výši 1.055 tis. Kč, poskytnutými zálohami ve výši 424 tis. Kč a zbývající část tvoří dohadné účty (968 tis. Kč) a jiné pohledávky (891 tis. Kč). Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 6 tis. Kč, korekce je nulová. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 6.153 tis. Kč a jsou výhradně krátkodobé. Jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 1.883 tis. Kč, dále o závazky k zaměstnancům ve výši 540 tis. Kč a závazky ke státu ve výši 397 tis. Kč. Jiné závazky jsou evidovány v celkové výši 2.903 tis. Kč a dohadné účty ve výši 430 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2015 se oproti minulému období zvýšil o 12 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Hospodářský výsledek společnosti, tj. zisk ve výši 12 tis. Kč, navrhuje společnost zaúčtovat ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let.

Návratná finanční výpomoc a bezúročná zápůjčka

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/675 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo uzavřít Smlouvu o zápůjčce mezi krajem a společností v celkové maximální výši 2.300 tis. Kč na předfinancování částky DPH u dodavatelských faktur vztahujících se k projektům "Poskytování dopravních informací cestujícím" a "Propagace veřejné dopravy a ODISbus" spolufinancovaným z ROP se splatností nejpozději do 30. 6. 2015. V roce 2014 byly vyplaceny a zároveň vráceny prostředky ve výši 857 tis. Kč. V roce 2015 byly vyplaceny prostředky ve výši 1.297 tis. Kč, na účet kraje byly tyto prostředky vráceny dne 3. 3. 2015.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1588 ze dne 25. 9. 2015 rozhodlo poskytnout společnosti návratnou finanční výpomoc v maximální výši 1.000 tis. Kč na realizaci projektu "Předfinancování částky daně z přidané hodnoty u dodavatelských faktur, vztahujících se k projektu - Vybrané záměry v integrované dopravě - Informační zastávky". Prostředky byly v roce 2015 vyplaceny ve výši 934 tis. Kč, termín vrácení do rozpočtu kraje byl určen na 31. 3. 2016. Vrácené prostředky ve výši 934 tis. Kč byly připsány na účet kraje dne 26. 2. 2016.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.136: Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2015 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 17 157 16 783 374
VaK Bruntál, a.s. 74 572 67 043 7 529

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., k 31. 12. 2015 činila 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost dosáhla za rok 2015 zisku ve výši 374 tis. Kč. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 3.798 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky představují objem 956 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky činí 2.842 tis. Kč, z toho 1.871 tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů, daňové pohledávky za státem činí 910 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy 60 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 114 tis. Kč. Korekce ve výši 60 tis. Kč je tvořena opravnými položkami k pohledávkám z obchodního styku. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 1.983 tis. Kč, z toho 443 tis. Kč tvoří rezervy a 1.540 tis. Kč krátkodobé závazky. Závazky z obchodních vztahů jsou ve výši 270 tis. Kč, závazky k zaměstnancům 482 tis. Kč, závazky vůči státu 739 tis. Kč. Dohadné účty jsou vykazovány ve výši 45 tis. Kč a jiné závazky ve výši 4 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2015 oproti minulému roku zvýšil o 406 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované cenné papíry v roce 2011 převedeny na majetkový účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11.079,50 Kč. Základní kapitál obchodní společnosti činí 393.609 tis. Kč, v roce 2015 byl navýšen o vložený majetek města Bruntál a Rýmařov v celkové hodnotě 104.273 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje ve společnosti činí 0,003 % základního kapitálu a v roce 2015 se snížil o desetitisíciny, v zaokrouhlení zůstává podíl stejný.

Společnost dosáhla za rok 2015 zisku ve výši 7.529 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 21.529 tis. Kč a jedná se výhradně o krátkodobé pohledávky. Pohledávky z obchodních vztahů tvoří 11.968 tis. Kč, vytvořené opravné položky představují 12.445 tis. Kč (po splatnosti je 13.507 tis. Kč). Zbývající část pohledávek je tvořena dohadnými položkami na vodné ve výši 6.885 tis. Kč, poskytnutými zálohami ve výši 1.438 tis. Kč a jinými pohledávkami ve výši 1.238 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkovém objemu 34.326 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 27.051 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dlouhodobými zálohami ve výši 7.562 tis. Kč, zbývající část tvoří odložený daňový závazek ve výši 19.489 tis. Kč. Krátkodobé závazky jsou evidovány ve výši 7.275 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů jsou vyčísleny na 1.828 tis. Kč, přijaté zálohy na vodné na 2.614 tis. Kč, závazky vůči státu jsou ve výši 1.232 tis. Kč, vůči zaměstnancům 832 tis. Kč. Zbývající část závazků ve výši 769 tis. Kč zůstává na dohadných účtech pasivních. Závazky po splatnosti společnost neeviduje. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2015 oproti minulému období zvýšil o 3.847 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s. a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a.s., společností FOCUS - METAL, s.r.o. Společnost FOCUS - METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS - METAL, s.r.o. Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena. Odsouzené osoby podaly proti rozsudku dovolání, které bylo Nejvyšším soudem zamítnuto.

V návaznosti na pravomocné skončení trestního řízení bylo pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). V tuto chvíli však stále není skončeno řízení o zrušení rozhodčího nálezu a také řízení o žalobě společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., proti Moravskoslezskému kraji o zaplacení částky 1 mil. Kč z titulu ručitelského závazku. V této věci kraj navrhl přistoupení společnosti VaK Bruntál, a.s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované.

Objem ručitelského závazku za společnost VaK Bruntál, a.s. k 31. 12. 2015 činil 74.650.965,87 Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Tabulka 1.137: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2015 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 5 458 5 984 -526

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014 byla založena obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 1.000 tis. Kč. Dne 14. 5. 2014 byla společnost s ručením omezeným, kde jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, zapsána do obchodního rejstříku. Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/1178 ze dne 5. 3. 2015 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 5.000 tis. Kč, který byl splacen 19. 3. 2015 a zapsán do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2015. Dne 17. 12. 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/1796 o dalším peněžitém vkladu do základního kapitálu, a to opět ve výši 5.000 tis. Kč s vkladovou povinností kraje do 31. 1. 2016. První splátka ve výši 1.250 tis. Kč byla provedena dne 22. 12. 2015, druhá ve výši 3.750 tis. Kč pak dne 29. 1. 2016. Navýšení základního kapitálu k 31. 12. 2015 nebylo v obchodním rejstříku zapsáno, základní kapitál tedy činil 6.000 tis. Kč.

Hospodaření společnosti skončilo za rok 2015 ztrátou ve výši 526 tis. Kč. Pohledávky má společnost ve výši 8.983 tis. Kč, závazky činí 191 tis. Kč. Žádné pohledávky a závazky nejsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, korekce jsou nulové. Dlouhodobé pohledávky ani závazky společnost nevykazuje. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2015, při zohlednění změny základního kapitálu, se zvýšil o 9.474 tis. Kč. Bankovní úvěry společnost nevykazuje.

V roce 2015 byla v souladu s nastavenou metodikou zaúčtována u této společnosti opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 302 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti.

Návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1668 ze dne 25. 9. 2015 rozhodlo poskytnout společnosti návratnou finanční výpomoc ve výši 3.500 tis. Kč na realizaci projektu "Podpora tvorby a marketingu produktů cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje" v roce 2015 a 2016. Prostředky byly v roce 2015 vyplaceny, termín vrácení do rozpočtu kraje byl určen na 29. 4. 2016.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.138: Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2015 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 118 425 119 589 -1 164
Sanatorium Jablunkov, a.s. 76 566 74 804 1 762

Bílovecká nemocnice, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 11. 7. 2005. Následně v letech 2007, 2008 a 2014 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady ve výši 72.120 tis. Kč a peněžitým vkladem ve výši 8.700 tis. Kč. Základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., uvedený v obchodním rejstříku k 31. 12. 2015, činil 82.820 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

S ohledem na to, že došlo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Vlivem změny metodiky oceňování byla v roce 2012 poprvé účtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V letech 2013 - 2015 se o změně opravné položky neúčtovalo.

Společnost skončila své hospodaření za rok 2015 ztrátou ve výši 1.164 tis. Kč. Ztráta byla zapříčiněna nižším dosaženým objemem tržeb od zdravotních pojišťoven z důvodu snížení obložnosti způsobeného realizací rozsáhlých investičních projektů a dále navýšením osobních nákladů především z důvodu zvýšení mzdových tarifů o 5 %. Účetní jednotka nevykazuje dlouhodobé pohledávky, eviduje pouze krátkodobé pohledávky, a to v celkové výši 14.202 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů představují 11.450 tis. Kč a k nim vytvořené opravné položky jsou ve výši 54 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 546 tis. Kč. Zbývající část pohledávek představují zejména dohadné účty (2.744 tis. Kč). Celkové závazky společnosti jsou ve výši 40.402 tis. Kč, z toho největší část tvoří krátkodobé závazky ve výši 26.230 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů představují 8.299 tis. Kč, z toho 1.466 tis. Kč je po splatnosti. Zbývající část krátkodobých závazků jsou závazky k zaměstnancům (3.992 tis. Kč) a ke státu (4.043 tis. Kč). Dlouhodobé závazky ve výši 1.182 tis. Kč, jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému roku snížil o 653 tis. Kč. Bankovní úvěr vykazuje společnost ve výši 12.991 tis. Kč, jedná se zčásti o krátkodobý kontokorent k pokrytí závazků společnosti (4.876 tis. Kč) a 8.114 tis. Kč tvoří zůstatek úvěru u ČSOB, a.s., za který ručí kraj. V souladu s účetními standardy a s ohledem na dobu splatnosti je část přeúčtována na krátkodobý úvěr. Rozdělení hospodářského výsledku bude projednávat valná hromada; je navrhováno zaúčtování ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s. požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka, o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce "Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.", a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování bylo ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

O převzetí ručitelského závazku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013. Splatnost závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočkou Nový Jičín. Banka poskytla v roce 2014 prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši 14.076 tis. Kč, úvěr byl vyčerpán do 30. 9. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky se Bílovecká nemocnice, a.s., zavázala vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 165 tis. Kč. První splátka byla realizována dne 27. 10. 2014, následně dne 6. 10. 2014 byla provedena mimořádná splátka ve výši 3.478 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo zaplaceno na dalších splátkách 1.987 tis. Kč, takže zůstatek úvěru se snížil na 8.114 tis. Kč. Ručení zanikne úplným splacením závazků Bílovecké nemocnice, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s. (úvěr je splatný nejpozději do 27. 1. 2020).

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2015 za společnost Bílovecká nemocnice, a.s., činil 8.114.237,65 Kč.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

S účinností od 1. 1. 2015 jsou zdravotní a související služby, které poskytuje Bílovecká nemocnice, a.s. a jejichž přesný rozsah je uveden ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, považovány za služby v obecném hospodářském zájmu. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014. Bílovecká nemocnice, a. s. je pověřena výkonem činností uvedených ve svých stanovách.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby, tzn., že garantuje vynaložení prostředků z veřejných rozpočtů k podpoře poskytování předmětných služeb v souladu s pravidly veřejné podpory Evropské unie, a to konkrétně v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Bílovecké nemocnici, a.s. nebyla v roce 2015 poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba. Financování Bílovecké nemocnice a.s. bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. Následně docházelo na základě usnesení zastupitelstva kraje v letech 2008 - 2013 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 176.000 tis. Kč. V návaznosti na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Základní kapitál společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., k 31. 12. 2015 činil 177.955 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100%.

V průběhu roku 2014 došlo ke změně podoby cenných papírů společnosti, a to na základě rozhodnutí představenstva společnosti o přeměně listinných cenných papírů (akcií) na zaknihované. Cenné papíry byly zapsány do centrálního depozitáře cenných papírů, ke dni 4. 7. 2014 byly převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Společnost vykázala za rok 2015 zisk ve výši 1.762 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky společnost nevykazuje, krátkodobé pohledávky jsou ve výši 18.993 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují 120 tis. Kč. K pohledávkám z obchodních vztahů ve výši 16.497 tis. Kč byly vytvořeny opravné položky ve výši 99 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 12.242 tis. Kč, z toho 2.154 tis. Kč tvoří závazky z obchodních vztahů a 5.447 tis. Kč dohadné účty pasivní. Zbývající část tvoří zejména závazky ke státu (1.942 tis. Kč) a zaměstnancům (2.419. Kč), a jiné závazky (254 tis. Kč). Žádné závazky nejsou po splatnosti. Dlouhodobé závazky nejsou vykazovány. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2015 oproti minulému roku zvýšil o 1.778 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Rozdělení hospodářského výsledku bude projednávat valná hromada a navrhováno je použití zisku na pokrytí ztrát z minulých let.

9.5 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

Tabulka 1.139: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2015 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 13 439 -426

KIC Odpady, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008, jediným akcionářem byl Moravskoslezský kraj.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominální hodnotě jedné akcie 100.000 Kč na následující statutární města:

 • Opava - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Frýdek-Místek - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Havířov - 35 ks akcií - 8,75 % základního kapitálu
 • Ostrava - 129 ks akcií - 32,25 % základního kapitálu
 • Karviná - 50 ks akcií - 12,50 % základního kapitálu

Moravskoslezský kraj měl nadále podíl ve výši 34 % základního kapitálu. Na základě požadavku obce Horní Suchá o kapitálové účasti ve společnosti KIC Odpady, a.s., bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., a zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

V průběhu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o další změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč. Základní vklad byl navýšen celkem o 10.000 tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod společnosti a pokračování příprav projektu integrovaného centra. Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílel tak, aby mu neklesla majetková účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navrhované částky. O dalším navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 3.300 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo v roce 2012, valná hromada společnosti však odložila realizaci navýšení na neurčito. V roce 2014 došlo k zásadní změně, neboť nebyla Evropskou komisí schválena dotace ze SFŽP, zvýšení základního kapitálu tedy nebylo realizováno. Nyní je projekt na vybudování zařízení na energetické využití komunálního odpadu zakonzervován a připraven na využití případné dotace v programovém období 2014 - 2020 nebo pro získání strategického partnera za účelem profinancování projektu. V současné době společnost nevykazuje žádnou podnikatelskou činnost a nemá zaměstnance. Základní kapitál společnosti KIC Odpady, a.s., k 31. 12. 2015 činil 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává ve výši 33,7 %.

Společnost vykázala za rok 2015 ztrátu ve výši 426 tis. Kč, která byla způsobena zejména odepsáním nerealizovaného projektu z majetku společnosti ve výši 197 tis. Kč a absencí výnosů při nevykonávání činnosti. Pohledávky a závazky eviduje pouze krátkodobé. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 2 tis. Kč, tvoří je daňové pohledávky. Závazky společnosti jsou evidovány ve výši 826 tis. Kč, jedná se o závazky vyplývající z obchodních vztahů, přičemž závazek ve výši 825 tis. Kč je po splatnosti a byl za rok 2014 dodaněn. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2015 oproti minulému období snížil o 426 tis. Kč. Úvěry společnost nemá.

V roce 2013 byla v souladu s nastavenou metodikou zaúčtována u této společnosti opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 4.047 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V roce 2014 ani 2015 se o změně opravné položky neúčtovalo.

9.6 Ostatní společnosti

Tabulka 1.140: Hospodaření společnosti za rok 2015 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 667 1 562 -895

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.

Společnost vykázala za rok 2015 ztrátu ve výši 895 tis. Kč. Ztráta z podnikatelské činnosti společnosti vznikla jednak z důvodu nedostatku nově připravených zakázek pro rok 2015 a byla také ovlivněna smluvními zakázkami, u nichž neproběhlo plánované ukončení a s ním spojené finanční plnění ve prospěch společnosti. Pohledávky společnost eviduje ve výši 98 tis. Kč, závazky činí 884 tis. Kč, dlouhodobé závazky nemá. Krátkodobé závazky vůči dodavatelům jsou ve výši 100 tis. Kč, přijaté zálohy 140 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům 51 tis. Kč, ostatní finanční výpomoci 500 tis. Kč a zbytek tvoří zejména daňové závazky vůči státu. Pohledávky ani závazky nejsou po lhůtě splatnosti. Společnost v roce 2015 obdržela finanční výpomoc od kraje ve výši 1.000 tis. Kč, kterou částečně uhradila ke konci roku splátkou ve výši 500 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2015 se oproti minulému období nezměnilo a je stále ve výši 350 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1140 ze dne 5. 3. 2015 rozhodlo poskytnout společnosti návratnou finanční výpomoc ve výši 1.000 tis. Kč na zajištění provozu a činnosti společnosti v roce 2015. Prostředky byly v roce 2015 vyplaceny; termín vrácení do rozpočtu kraje byl stanoven pro část ve výši 500 tis. Kč na 31. 12. 2015 a pro zbývající část ve výši 500 tis. Kč na 30. 6. 2016. První část výpomoci byla vrácena ve stanoveném termínu.

9.7 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou-li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce účtováno 30. 6. 2012 ke stavu 31. 12. 2011 u obchodních společností, znovu pak ve stejných termínech v roce 2013 a 2014 podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.141: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje včetně tvorby opravných položek
Obchodní společnost Počet akcií v ks % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/obchodního podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu společností k 31. 12. 2015 v tis. Kč Opravné položky za r. 2011-2014
Letiště Ostrava, a.s. 7 607 100 572 037 492 849 0
Koordinátor ODIS s.r.o. × 50 460 1 289 0
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 100 100 7 980 27 142 0
VaK Bruntál, a.s. 10 0,003 11 442 362 0
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. × 100 11 000 10 172 302
Bílovecká nemocnice, a.s. 742 100 185 289 73 303 118 398
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 781 100 176 213 179 576 0
KIC Odpady, a.s. 170 33,7 17 000 36 056 4 047
Celkem  × × 964 990 × 122 747

Při výpočtu opravné položky za rok 2015 dle dostupných údajů z obchodních společností by jejich výše činila u Bílovecké nemocnice, a.s., 111.986 tis. Kč, u společnosti KIC Odpady, a.s., pak 4.838 tis. Kč, což v obou případech představuje změnu o méně než 1 %. Z tohoto důvodu nevzniká povinnost účtovat změnu opravné položky u těchto dvou společností. V případě společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., byla vytvořena nová opravná položka ve výši 302 tis. Kč, a to ke stavu k 31. 12. 2014. Podle výsledků hospodaření za rok 2015 se předpokládá navýšení opravné položky na 826 tis. Kč. U ostatních společností nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 %, proto za rok 2015 nebudou tvořeny opravné položky.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2015 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 9.486.020 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 8.610 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2015 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací - obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách - z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 27 až 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2015 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 420.702 tis. Kč, z toho bylo v roce 2016 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 342 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 6.194.481 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2015 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2016 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 46 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2015 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.142: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2015 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2015 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2016
Vyhlášené dotační programy 326 905,0 312,0
Bezpečnost silničního provozu 1 000,0  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 644,9  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 1 605,7  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 8 860,1  
Informační systém o znečištění ovzduší 1 900,0  
Kofinancování projektů 90,8  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 731,0  
Ocenění udělovaná v odvětví kultury 50,0  
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 376,4  
Podpora aktivit obcí 15 098,1  
Podpora činnosti složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 1 316,4  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 2 000,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 283,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 2 805,6  
Podpora soutěží a přehlídek 418,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 50,0  
Podpora talentů 20,0  
Podpora tříděného sběru 300,0  
Podpora vodohospodářských projektů 819,3  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 310,0  
Propagace v oblasti zemědělství 20,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 300,0  
Protialkoholní záchytná stanice 3 680,0  
Předškolní vzdělávání dětí zaměstnanců Moravskoslezského kraje 351,8  
Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce 1 138,6  
Příjmy a výdaje za zrušené příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 1 700,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 606,6  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 15 071,0 30,2
Regionální funkce knihoven 13 460,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 827,3 0,3
Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MSK, Slezského a Opolského vojvodství 171,0  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 781,0  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 2 586,5  
Vesnice roku 525,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 3 584,4  
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 509,9  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 231,5  
Celkem 420 702,0 342,5

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých orgány kraje v roce 2015 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2013 zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/521 ze dne 19. 12. 2013 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.273 tis. Kč určenou na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (neinvestiční část dotace ve výši 6.243 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 30 tis. Kč) s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3.227 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015. Poskytnutá investiční dotace v objemu 30 tis. Kč nebyla čerpána a byla v plné výši vrácena zpět. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 6.243 tis. Kč bylo vyčerpáno 5.247,8 tis. Kč na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a vráceno 995,2 tis. Kč. Z poskytnuté neinvestiční dotace v objemu 3.227 tis. Kč pak bylo vyčerpáno 2.602,4 tis. Kč na nezpůsobilé výdaje rady a vráceno 624,6 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování dotací bylo předloženo ve stanoveném termínu, tj. 30. 6. 2015, a je tak předmětem Závěrečného účtu kraje za rok 2015. Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelovým určením k úhradě uznatelných nákladů stanovených smluvními podmínkami.

V roce 2014 zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/998 ze dne 11. 12. 2014 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 4.500 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016. Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2015, a to čtvrtletně ve výši 1.125 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování této dotace bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2016.

Tabulka 1.143: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006 - 2015 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7
2013 6 579,0 5 552,6 1 026,4
2 421,0 2 323,0 98,0
2014 6 273,0 5 247,8 1 025,2
3 227,0 2 602,4 624,6
2015 4 500,0 4 500,0 0,0
Celkem 89 882,0 75 889,5 13 992,5

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2015 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 2.866.337 tis. Kč, z toho 616.752 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2016 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 8.214 tis. Kč.

Tabulka 1.144: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2015 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2015 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2016
Vyhlášené dotační programy 596 817,0 4 384,9
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 500,0  
Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 6 993,4  
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 3 104,7 4,1
Dopravní obslužnost - drážní doprava 879 866,9 192,3
Dopravní obslužnost - linková doprava 577 630,6 3 018,7
Dotace zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE 9 920,1  
From Dropout to Inclusion (Od vyloučení k začlenění) 18,2  
Globální grant OP VK - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II 8 280,2  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji 29 478,2  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 2 988,5  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 7 405,3  
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 300,0  
Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení 200,0  
Konference Transport 189,7  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 210,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 6 229,0  
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 4 215,7 1,6
Mentor-lektor 301,2  
Mezinárodní spolupráce 200,0  
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti 614,8  
Napříč krajem s mládeží 687,3  
Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti 4 041,8  
Péče o chráněné druhy živočichů 900,0  
Podpora akcí celokrajského významu 1 655,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 300,0 0,1
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 120,0  
Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků 6 000,0  
Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji 95,0  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 515,0 88,7
Podpora parku Sanatoria Jablunkov, a.s. 1 493,2  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 717,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 620,0 47,9
Podpora předprojektové přípravy projektu Dolní oblast Vítkovice - "Kreativní centrum" 300,0  
Podpora romských kulturních a společenských aktivit 200,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 2 744,2  
Podpora soutěží a přehlídek 250,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 19 074,0 8,6
Podpora talentů 310,0  
Podpora tříděného sběru 800,0 3,5
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 1 523,1  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 1 674,5  
Propagace v oblasti zemědělství 118,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 870,0  
Průmyslová zóna Nad Barborou 3 650,0  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 230,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 2 427,7  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 10 006,9  
Turistické značení 700,0  
Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 948,5  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 600,0  
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 40,0  
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 42 000,0  
Ostatní dotace 7 510,0 17,8
Celkem 2 249 584,6 7 768,2
Tabulka 1.145: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2015 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2015 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2016
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 801,4 20,2
Dotace pro soukromé školy 603 719,0 426,0
Excelence středních škol 1,8  
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Moravskoslezském 1 266,7  
Globální grant OP VK - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 365,9  
Globální grant OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 173,0  
Podpora odborného vzdělávání 3 103,9  
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji 389,4  
Podpora talentů 10,0  
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 20,0  
Soutěže financované z MŠMT 80,0  
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 13,0  
Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství 5 808,0 0,0
Celkem 616 752,2 446,2

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2015 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích, účelové dotace na likvidaci léčiv a dotace vyplacené v rámci dotačního programu na podporu výměny kotlů v celkové výši 47.310 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2015 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2015 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2015 skončilo v kladných hodnotách. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 230.058 tis. Kč, a to zejména přeplněním příjmů ze sdílených daní. Předpokládané výdaje byly nedočerpány ve výši 6,6 %. Pro srovnání v roce 2014 dosáhly skutečné výdaje 88,5 % upraveného rozpočtu. Vykázané saldo rozpočtu tj. rozdíl skutečných příjmů a čerpaných výdajů k 31. 12. 2015 ve výši -1,68 mld. Kč bylo pokryto v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech ÚSC zůstatkem hospodaření roku 2014 ve výši 0,426 mld. Kč, zapojením peněžních prostředků fondů kraje ve výši 45 mil. Kč a využitím úvěrových zdrojů hlavně na předfinancování evropských dotací v objemu 1,21 mld. Kč.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2015 činil 1.770.777 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2015 je uveden v tabulce 1.146.

Tabulka 1.146: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2015 1 770 777
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2015) 132 377
  - Zajišťovací fond 100 419
  - Regionální rozvojový fond 2 562
  - Fond životního prostředí 29 397
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků fondů celkem 1 638 400
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Vyčleněno při schvalování rozpočtu na rok 2016 875 073
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 na krytí výdajů roku 2016 36 988
  - účelové převody akcí z rozpočtu na rok 2015 do rozpočtu na rok 2016 838 085
b) Vázané účelové prostředky z roku 2015 191 854
  - účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 3 854
  - závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě v roce 2017 (pro provozní období let 2016 - 2017) 188 000
c) Vypořádání fondů 3 468
  - vypořádání Sociálního fondu 1 599
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 1 114
  - vypořádání Regionálního rozvojového fondu 317
  - vypořádání Fondu životního prostředí 438
d) Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2015 568 005
- z toho:
  - příděl do Fondu sociálních služeb 10 000
  - snížení nedaňových příjmů z pronájmu včetně souvisejících služeb 1 300
  - doplnění rezerv rozpočtu 2016 21 985
  - akce spolufinancované z evropských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 97 800
  - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje 3 406
  - akce reprodukce majetku kraje 291 080
  - ostatní akce 142 434

Komentář k tabulce:

 • k bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2015 ve výši 875.073 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2016 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2016 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 zapojena částka ve výši 36.988 tis. Kč - v celé výši se jednalo o nedočerpané výdaje roku 2015. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 17/1686 bod 5 písm. a) ze dne 17. 12. 2015) zapojila svými usneseními č. 88/6970 ze dne 12. 1. 2016, č. 89/7015 ze dne 26. 1. 2016 a č. 90/7153 ze dne 9. 2. 2016 část zůstatku finančních prostředků roku 2015 v celkové výši 838.085 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2015 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • k bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2015 ve výši 191.854 tis. Kč se člení na prostředky ve výši 3.854 tis. Kč, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací (rada kraje zapojila svým usnesením č. 93/7278 ze dne 8. 3. 2016) a prostředky ve výši 188.000 tis. Kč, které byly usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1731 ze dne 17. 12. 2015 určeny k financování uloženého závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě v roce 2017 (pro provozní období let 2016 - 2017).

 • k bodu c)

Finanční prostředky ve výši 3.468.297,78 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 246,39 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2015) a prostředky ve výši 1.352,52 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2015. Částka ve výši 1.598,91 tis. Kč byla radou kraje zapojena do rozpočtu kraje na rok 2016 k použití dle účelu fondu.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2015 ve výši 1.114.480,50 Kč.

Vypořádání Regionálního rozvojového fondu představuje přijaté jistiny a úroky na účet fondu z poskytnutých úvěrů (mikropůjček) ve výši 312.664 Kč, připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2015 ve výši 3.988,53 Kč a nevyčerpané prostředky zapojené do rozpočtu kraje v roce 2015 na odměny členům hodnotící komise ve výši 500 Kč.

V rámci vypořádání Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2015 ve výši 437.744,25 Kč a dále o nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2015 ve výši 10,50 Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2015 zůstanou mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v celkové výši 1.869.387,78 Kč.

 • k bodu d)

Zbývající část prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2015 v celkové výši 568.005 tis. Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2016. Tato nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2015 bude použita k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2016 a financování nových akcí. Podpora akcí je v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, schválenou usnesením zastupitelstva č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012, a vychází z programového prohlášení rady kraje pro období 2013 - 2016 (schváleného usnesením rady kraje č. 7/399 ze dne 29. 1. 2013). Jedná se např. o dofinancování dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - předfinancování dotací EU a obcí vč. podílu kraje (97,8 mil. Kč), zařazení nových akcí reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy (101 mil. Kč), kultury (15,7 mil. Kč), sociálních věcí (2,3 mil. Kč), školství (85 mil. Kč) a zdravotnictví (82 mil. Kč) nebo vyčlenění nové akce "Podpora profesionálních sportovních klubů" (33 mil. Kč).

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009 - 2015

  Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Dotace 12 404,8 11 209,3 11 790,8 11 574,9 11 415,7 12 137,6 13 726,5
Vlastní příjmy 4 890,3 4 866,2 5 006,0 4 827,9 4 951,1 5 259,0 5 360,4
Celkem 17 295,1 16 075,5 16 796,8 16 402,8 16 366,8 17 396,6 19 086,9

Graf 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009 - 2015

  Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Běžné výdaje 14 927,6 14 619,7 14 769,0 14 909,3 14 904,7 15 138,1 16 356,7
Kapitálové výdaje 2 177,4 2 091,2 2 062,3 1 912,4 2 009,3 2 299,4 4 410,0
Celkem 17 105,0 16 710,9 16 831,3 16 821,6 16 914,0 17 437,5 20 766,7

Graf 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015


Graf 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015


Graf 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2015


13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


Tabulka č. 1: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2015 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 110 000 1 110 000 1 127 993 101,6
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 30 141 200,9
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 115 000 115 000 135 351 117,7
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000 1 100 000 1 236 548 112,4
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 000 27 305 27 305 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 2 410 000 2 410 000 2 491 273 103,4
- 1361 Správní poplatky 1 650 2 191 2 369 108,1
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 4 4 100,0
 
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 5 0,0
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
1070   Rybářství 0 0 6 0,0
 
2115 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 4 4 100,0
 
2143 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 200 200 100,0
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 98 98 100,0
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 264 264 100,0
2143   Cestovní ruch 0 562 562 100,0
 
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 25 0,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 8 238 10 359 125,7
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 48 0,0
2212   Silnice 0 8 238 10 432 126,6
 
2221 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 85 85 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0 85 85 100,0
 
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 10 783 11 425 106,0
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 758 884 116,6
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 557 697 125,1
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 12 098 13 006 107,5
 
2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 694 694 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 694 694 100,0
 
2251 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 954 8 954 8 967 100,1
2251 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 9 0,0
2251   Letiště 8 954 8 954 8 976 100,2
 
2399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 165 180 109,1
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 22 461 149,7
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 165 22 641 149,3
 
3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 56 61 108,9
3111   Mateřské školy 0 56 61 108,9
 
3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 163 163 100,0
3114 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 0 0,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 0 163 163 100,0
 
3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 110 0,0
3121   Gymnázia 0 0 110 0,0
 
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 6 6 100,0
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 595 619 104,0
3122   Střední odborné školy 0 601 625 104,0
 
3123 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 2 100,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 0 2 2 100,0
 
3231 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 10 0,0
3231 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
3231   Základní umělecké školy 0 0 11 0,0
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 9 800 9 800 100,0
3299 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 51 0,0
3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 149 0,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 705 0,0
3299 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 9 800 11 705 119,4
 
3312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 25 25 100,0
3312   Hudební činnost 0 25 25 100,0
 
3313 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 2 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 2 2 100,0
 
3314 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 26 0,0
3314   Činnosti knihovnické 0 0 26 0,0
 
3316 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 90 90 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 90 90 100,0
 
3319 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 61 61 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 14 14 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 75 75 100,0
 
3322 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 7 0,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 0 7 0,0
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 403 403 100,0
3419 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 1 1 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 235 235 100,0
3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 3 716 3 716 100,0
3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 4 355 4 355 100,0
 
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 14 14 100,0
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 10 10 100,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 12 13 108,3
3421 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 40 0,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 36 77 213,9
 
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 6 327 10 279 10 279 100,0
3522 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 369 8 260 8 260 100,0
3522   Ostatní nemocnice 12 696 18 539 18 539 100,0
 
3533 2122 Odvody příspěvkových organizací 11 958 11 958 11 958 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 11 958 11 958 11 958 100,0
 
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 153 153 100,0
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 157 157 100,0
 
3636 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 168 168 100,0
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 171 171 100,0
3636   Územní rozvoj 0 339 339 100,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 692 1 695 1 555 91,7
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500 2 803 3 254 116,1
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 834 833 838 100,6
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 191 191 100,0
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 50 50 100,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 692 5 576 5 892 105,7
 
3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0
3742   Chráněné části přírody 0 0 0 0,0
 
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 932 1 032 110,7
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 1 001 211 21,1
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 000 1 933 1 243 64,3
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
 
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4184   Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0 0,0
 
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
 
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
 
4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 7 7 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 7 7 100,0
 
4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 000 1 000 1 000 100,0
4350   Domovy pro seniory 1 000 1 000 1 000 100,0
 
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 11 000 11 000 11 000 100,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 921 921 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 11 000 11 921 11 921 100,0
 
4371 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 0,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 0 2 0,0
 
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 109 231 211,9
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 183 183 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 292 414 141,8
 
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 313 516 164,9
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 317 520 164,0
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 627 627 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 600 627 627 100,0
 
5511 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 131 0,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 100 3 100 3 100 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 100 3 100 3 231 104,2
 
5521 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 12 0,0
5521 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 9 0,0
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 184 0 0,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 184 21 11,4
 
5599 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 1 1 100,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0 1 1 100,0
 
6113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 182 0 0,0
6113 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 12 12 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 194 12 6,2
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 451 457 101,3
6172 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 238 238 100,0
6172 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 500 3 825 3 844 100,5
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 9 9 100,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 31 26 83,9
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 251 254 101,2
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 344 334 97,1
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 4 4 100,0
6172   Činnost regionální správy 3 603 5 153 5 167 100,3
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000 18 096 22 052 121,9
6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 100 100 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000 18 196 22 152 121,7
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 5 101 5 693 111,6
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 5 101 5 693 111,6
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 137 1 403 123,4
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 1 650 1 650 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 8 827 21 192 240,1
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 11 614 24 245 208,8
 
6409 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 18 18 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 18 18 100,0
 
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 0 1 297 1 603 123,6
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 0 500 500 100,0
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 73 000 73 000 73 000 100,0
  Přijaté splátky půjčených prostředků 73 000 74 797 75 103 100,4
 
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 10 000 7 365 73,7
3639 3112 Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000 15 000 23 602 157,3
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 40 000 25 000 30 967 123,9
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 980 15 980 15 980 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 15 980 15 980 15 980 100,0
 
5599 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 254 254 100,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0 254 254 100,0
 
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 95 210 221,1
6172   Činnost regionální správy 0 95 210 221,1
 
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 5 755 5 755 100,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 114 252 114 252 114 252 100,0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 850 736 736 100,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 254 579 11 531 240 11 455 676 99,3
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 221 2 929 2 929 100,0
4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 737 173 173 100,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 41 000 29 601 29 617 100,1
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 646 1 150 1 005 87,4
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 23 196 64 308 64 308 100,0
4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 1 030 0 0 0,0
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 135 135 100,0
  Neinvestiční přijaté transfery 438 511 11 750 279 11 674 586 99,4
 
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 0 469 469 100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 104 419 128 754 128 749 100,0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 578 400 416 091 415 975 100,0
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 3 410 2 203 64,6
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 434 339 1 497 395 1 496 935 100,0
4231 Investiční přijaté transfery od cizích států 9 785 0 0 0,0
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 7 563 7 563 100,0
  Investiční přijaté transfery 3 126 943 2 053 682 2 051 894 99,9
 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 13 936 376 0,0
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 4 000 0,0
 
    Daňové příjmy celkem 4 776 650 4 779 495 5 050 980 105,7
    Nedaňové příjmy celkem 162 937 232 031 262 004 112,9
    Kapitálové příjmy celkem 55 980 41 329 47 411 114,7
    Přijaté transfery celkem 3 565 454 13 803 962 13 726 480 99,4
    Konsolidace příjmů 0 0 13 940 376 0,0
    Příjmy celkem 8 561 021 18 856 817 33 027 251 175,1
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 8 561 021 18 856 817 19 086 875 101,2

Tabulka č. 2: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2015 - VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 200 78 39,0
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 1 585 1 585 100,0
1019 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300 40 0 0,0
1019 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 20 20 100,0
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 300 1 845 1 683 91,2
 
1037 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 637 637 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 637 637 100,0
 
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 573 462 80,6
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 328 4 874 3 000 61,5
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
1039 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18 017 0 0 ×
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 562 10 094 7 275 72,1
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 93 3 962 2 964 74,8
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 19 000 19 603 13 801 70,4
 
1070 5169 Nákup ostatních služeb 0 25 25 100,0
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 110 110 100,0
1070   Rybářství 0 135 135 100,0
 
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 21 300 22 220 16 256 73,2
 
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 500 3 675 3 675 100,0
2115 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným organizacím 0 1 000 1 000 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 500 4 675 4 675 100,0
 
2125 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 58 8 12,9
2125 5613 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 000 1 000 100,0
2125   Podpora podnikání a inovací 0 1 058 1 008 95,2
 
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 238 238 100,0
2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 147 147 100,0
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 223 223 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 200 5 374 5 328 99,1
2141 5164 Nájemné 3 100 4 757 1 136 23,9
2141 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 241 241 99,9
2141 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 6 529 2 937 45,0
2141 5175 Pohoštění 750 1 737 592 34,1
2141 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 15 15 100,0
2141 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 15 15 99,6
2141   Vnitřní obchod 9 850 19 277 10 872 56,4
 
2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 484 322 66,5
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0 109 71 65,6
2143 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 121 84 69,4
2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 44 30 69,3
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 67,9
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 3 376 3 375 100,0
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 296 657 308 47,0
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 414 278 67,2
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 118 2 603 2 335 89,7
2143 5151 Studená voda 0 3 3 92,7
2143 5152 Teplo 0 20 19 94,9
2143 5154 Elektrická energie 0 10 10 99,8
2143 5163 Služby peněžních ústavů 0 6 6 100,0
2143 5164 Nájemné 510 8 374 3 967 47,4
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 232 140 140 99,7
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 0 14 12 91,0
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 440 340 337 99,0
2143 5169 Nákup ostatních služeb 15 918 29 128 9 671 33,2
2143 5171 Opravy a udržování 0 103 15 14,6
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 241 164 68,2
2143 5175 Pohoštění 303 507 429 84,7
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 15 15 100,0
2143 5194 Věcné dary 0 20 7 36,2
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 627 780 48,0
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 6 500 6 040 3 159 52,3
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 231 30 13,0
2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 6 000 4 729 2 134 45,1
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6 300 5 125 3 086 60,2
2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 000 13 229 9 673 73,1
2143 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 98 98 100,0
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 3 546 2 053 57,9
2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 250 250 0 0,0
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 457 407 89,1
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 339 335 98,6
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 90 88 98,0
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 8 8 99,9
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 19 13 68,0
2143 5613 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 3 500 3 500 100,0
2143   Cestovní ruch 49 167 86 016 46 963 54,6
 
2191 5164 Nájemné 100 40 5 12,5
2191 5169 Nákup ostatních služeb 250 250 147 58,8
2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 460 381 82,9
2191 5175 Pohoštění 190 400 288 71,9
2191 5194 Věcné dary 20 20 20 99,5
2191 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 818 810 810 100,0
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 628 1 980 1 650 83,4
 
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 50 50 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 50 50 50 100,0
 
2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 1 904 1 302 68,4
2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 476 325 68,3
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 171 117 68,3
2212 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 8 5 66,7
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 480 288 60,0
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 500 443 88,5
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 145 144 99,3
2212 5169 Nákup ostatních služeb 140 550 132 24,0
2212 5171 Opravy a udržování 18 327 15 469 12 279 79,4
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 596 554 622 154 622 147 100,0
2212 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 223 673 120 393 57 033 47,4
2212   Silnice 838 694 762 251 694 215 91,1
 
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 6 169 2 169 35,2
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 6 169 2 169 35,2
 
2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 806 1 646 1 164 70,7
2221 5169 Nákup ostatních služeb 194 775 194 25,0
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 594 978 580 156 577 631 99,6
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 595 978 582 576 578 988 99,4
 
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000 1 000 1 000 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
 
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 1 052 1 052 100,0
2241 5171 Opravy a udržování 0 10 10 99,9
2241   Železniční dráhy 8 200 1 062 1 062 100,0
 
2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 902 058 879 867 879 867 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 902 058 879 867 879 867 100,0
 
2249 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 230 230 100,0
2249   Ostatní záležitosti železniční dopravy 0 230 230 100,0
 
2251 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 252 166 65,7
2251 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 63 41 65,7
2251 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 23 15 65,6
2251 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 62,9
2251 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 500 4 483 4 450 99,3
2251 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 500 2 109 2 108 99,9
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 103 48 46,9
2251 5167 Služby školení a vzdělávání 0 100 85 84,7
2251 5169 Nákup ostatních služeb 300 255 104 40,7
2251 5172 Programové vybavení 0 198 197 99,6
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 38 000 40 500 40 500 100,0
2251   Letiště 47 300 48 087 47 714 99,2
 
2259 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 218 0 0,0
2259 5169 Nákup ostatních služeb 0 242 0 0,0
2259   Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy 0 460 0 0,0
 
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 3 3 100,0
2299 5169 Nákup ostatních služeb 1 201 679 676 99,6
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 000 519 250 48,2
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 300 200 190 94,9
2299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 147 147 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 2 504 1 548 1 266 81,8
 
2369 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 12 12 99,9
2369 5169 Nákup ostatních služeb 0 808 808 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 820 820 100,0
 
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 376 3,8
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 7 562 5 655 74,8
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 17 562 6 031 34,3
 
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 460 929 2 414 688 2 278 581 94,4
 
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 526 1 526 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 48 908 48 890 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 470 726 1 470 692 100,0
3111   Mateřské školy 0 1 521 161 1 521 108 100,0
 
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 972 1 972 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 813 7 788 7 671 98,5
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 54 154 54 154 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 2 813 63 914 63 798 99,8
 
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 18 746 18 746 100,0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 787 1 787 100,0
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 11 023 11 023 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 270 961 3 270 729 100,0
3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 18 18 100,0
3113   Základní školy 0 3 302 536 3 302 303 100,0
 
3114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 5 5 99,6
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 43 115 43 115 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 977 49 981 49 981 100,0
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 280 936 280 931 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 17 522 17 522 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 21 017 391 558 391 553 100,0
 
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 3 386 3 386 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 170 2 170 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 374 149 374 122 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 379 704 379 677 100,0
 
3119 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 24 11 48,9
3119 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 6 3 48,8
3119 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 2 1 49,0
3119 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 48,3
3119 5169 Nákup ostatních služeb 0 2 2 100,0
3119 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 39 77 10 12,7
3119 5175 Pohoštění 0 2 2 97,4
3119   Ostatní záležitosti základního vzdělávání 39 113 30 26,4
 
3121 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 623 489 78,5
3121 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 156 122 78,4
3121 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 56 44 78,3
3121 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 3 2 63,7
3121 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 3 0 0,0
3121 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 45 29 64,5
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 640 29 985 28 221 94,1
3121 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 5 1 18,4
3121 5164 Nájemné 0 55 44 79,7
3121 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 64 59 91,7
3121 5167 Služby školení a vzdělávání 0 7 4 55,8
3121 5169 Nákup ostatních služeb 114 102 0 0,0
3121 5172 Programové vybavení 0 250 232 92,8
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 39 794 39 715 99,8
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 44 718 113 517 113 504 100,0
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 569 769 569 769 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 5 247 5 247 100,0
3121   Gymnázia 54 472 759 680 757 481 99,7
 
3122 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 454 267 58,9
3122 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 113 67 58,8
3122 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 41 24 58,6
3122 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 1 53,6
3122 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 37 36 96,9
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 944 25 633 25 450 99,3
3122 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 13 9 68,8
3122