Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2016
2 Reprodukce majetku kraje
3 Dotační programy a individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
5 Peněžní fondy
6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů
7 Hospodaření s majetkem
8 Hospodaření příspěvkových organizací
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016
12 Závěr
13 Přílohy

13.1 Grafická část

 • Graf č. 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009 - 2016
 • Graf č. 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009 - 2016
 • Graf č. 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016
 • Graf č. 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016
 • Graf č. 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2016

13.2 Tabulková část

 • Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2016 - PŘÍJMY
 • Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2016 - VÝDAJE
 • Tabulka č. 3 - Přehled akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2016 a Průmyslové zóny Nad Barborou
 • Tabulka č. 4 - Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2016
 • Tabulka č. 5 - Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2016
 • Tabulka č. 6 - Přehled akcí Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2016
 • Tabulka č. 7 - Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2016
 • Tabulka č. 8 - Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2016
 • Tabulka č. 9 - Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2016
 • Tabulka č. 10 - Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2016
 • Tabulka č. 11 - Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2016
 • Tabulka č. 12 - Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2016
 • Tabulka č. 13 - Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2016
 • Tabulka č. 14 - Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2016
 • Tabulka č. 15 - Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2016
 • Tabulka č. 16 - Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2016
 • Tabulka č. 17 - Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2016
 • Tabulka č. 18 - Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2016
 • Tabulka č. 19 - Přehled výdajů v odvětví financí a správy majetku v roce 2016
 • Tabulka č. 20 - Přehled výdajů v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje v roce 2016
 • Tabulka č. 21 - Výsledek hospodaření za rok 2016 u příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 22 - Výsledek hospodaření za rok 2016 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 23 - Výsledek hospodaření za rok 2016 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 24 - Výsledek hospodaření za rok 2016 u příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 25 - Výsledek hospodaření za rok 2016 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 26 - Výsledek hospodaření za rok 2016 u příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí
 • Tabulka č. 27 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
 • Tabulka č. 28 - Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
 • Tabulka č. 29 - Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
 • Tabulka č. 30 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Tabulka č. 31 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 32 - Účetní výkazy za rok 2016 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 33 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 34 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 35 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 36 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 37 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 38 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 39 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 40 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 41 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 42 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 43 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 44 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 45 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí
 • Tabulka č. 46 - Sumář účetních výkazů za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) ke dni 31. 12. 2016 (formát pdf, velikost 3 MB)

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 (formát pdf, velikost 1 MB)

Seznam použitých zkratek


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2016

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 rozpočet kraje na rok 2016. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 8.053.332 tis. Kč, a to jako přebytkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 8.053.332 tis. Kč a financováním ve výši -1.240.346 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 5.330.950 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 140.391 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 40.980 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 2.541.011 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 6.812.986 tis. Kč se členil na běžné výdaje ve výši 5.123.867 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.689.119 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2016 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2016 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.053.332 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 6.812.986 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2016 orgány kraje. V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 12.351.887 tis. Kč na 20.405.219 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 13.295.144 tis. Kč na 20.108.130 tis. Kč. Bylo provedeno 564 rozpočtových opatření, všechny byly schváleny radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 12.021.160 tis. Kč. Jednalo se především o dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 9.685.877 tis. Kč a dále o dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1.066.765 tis. Kč. Naproti tomu s ohledem na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 579.127 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2015 ve výši 1.599.543 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu přijatých nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2016 došlo v upraveném rozpočtu ke snížení plánovaného salda příjmů a výdajů z 1.240.346 tis. Kč na 297.090 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2016 saldo příjmů a výdajů částky 2.567.888 tis. Kč, což je výsledek o 2.270.798 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2016 činil 2.451.126 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2016 především u financujících položek (třída 8):

 • prostředky ve výši 170.000 tis. Kč, které byly v roce 2016 převedeny na termínovaný vklad. Tyto prostředky představují volné zdroje roku 2016 a tvoří část financování (na úhradu části rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji) v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2017.
 • rozdíl ve výši 10.329 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem splácení úvěrů ČS a ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem splacených prostředků v důsledku neobdržení všech očekávaných dotací určených na úhradu splátky úvěru,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 1 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 8 053 332 20 405 219 20 650 203 101,2
z toho:        
daňové příjmy 5 330 950 5 574 272 5 835 268 104,7
nedaňové příjmy 140 391 209 183 221 208 105,7
kapitálové příjmy 40 980 59 593 59 593 100,0
přijaté dotace 2 541 011 14 562 171 14 534 133 99,8
VÝDAJE celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9
z toho:        
běžné výdaje 5 123 867 17 786 845 16 889 752 95,0
kapitálové výdaje 1 689 119 2 321 284 1 192 562 51,4
SALDO příjmů a výdajů 1 240 346 297 090 2 567 888 ×
FINANCOVÁNÍ celkem -1 240 346 -297 090 -2 567 888 ×
z toho:        
zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2015 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů 36 988 1 336 502 -959 136 ×
peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu 10 000 -14 512 × ×
čerpání úvěrů 418 537 7 135 7 135 ×
splátky úvěrů -1 705 871 -1 756 244 -1 745 915 ×
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 0 400 029 400 028 ×
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 -270 000 -270 000 ×
nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -1 ×

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 8.053.332 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 počítal kraj s příjmy v celkové výši 20.405.219 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,2 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

V roce 2016 došlo k nenaplnění některých plánovaných příjmů z dotací u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 23.685 tis. Kč. Moravskoslezský kraj na základě vydaných rozhodnutí očekával v závěru roku 2016 přijetí zálohové platby z MŠMT určené k financování projektu "Smart akcelerátor RIS 3 strategie" (ve výši 8.873 tis. Kč) a přijetí dotace určené na pokrytí neinvestičních výdajů v rámci akce "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma" (7.161 tis. Kč). U této akce nebyly dále naplněny příjmy (7.016 tis. Kč), které Moravskoslezský kraj v daném roce očekával od obcí na základě uzavřených dohod o spolupráci. Zbývající nenaplnění příjmů ve výši 635 tis. Kč bylo způsobeno změnami harmonogramů realizace projektů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní a správní poplatky. V roce 2016 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 5.832.580 tis. Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2016 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 160 000 1 235 000 1 279 680 103,6
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 35 075 233,8
Daň z příjmů fyzických osob srážková 125 000 125 000 138 041 110,4
Daň z příjmů právnických osob 1 200 000 1 325 000 1 426 554 107,7
Daň z příjmů právnických osob za kraje 29 500 21 632 21 632 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 800 000 2 850 000 2 931 597 102,9
Celkem 5 329 500 5 571 632 5 832 580 104,7

Daň z příjmů právnických osob za kraje (21.632 tis. Kč) byla v roce 2016 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2016 částky 5.810.948 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2016 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 5.300.000 tis. Kč, v průběhu roku 2016 byl rozpočet navýšen na 5.550.000 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 4,7 % z důvodu významného přeplnění u daně z příjmů právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Tyto přeplněné příjmy ve výši 260.948 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2016.

Ve srovnání let 2016 a 2015 došlo k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 789.641 tis. Kč, tj. o 15,7 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2015 činil 440.324 tis. Kč, dále daň z příjmů právnických osob s přírůstkem 190.006 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků s přírůstkem ve výši 151.687 tis. Kč.

Na výrazném nárůstu inkasa sdílených daní se v roce 2016 pozitivně odrážel stav české ekonomiky, která se nacházela v růstové fázi, a dále skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2016 byla krajům navýšena procenta, kterými se podílí na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to na hodnoty platné do konce roku 2011.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2016 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících červenci a prosinci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a říjnu, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2016 činil 2.688 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2016 objemu 221.208 tis. Kč, tj. plnění na 106 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2016 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 76 760 76 760 100,0
Přijaté sankční platby 21 171 22 288 105,3
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 089 147,3
Příjmy z pronájmu 20 881 21 004 100,6
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 17 330 17 821 102,8
Odvody příspěvkových organizací kraje 17 286 17 286 100,0
Příjmy z úroků 8 546 10 735 125,6
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 100 9 208 101,2
Splátky půjčených prostředků od jiných než příspěvkových organizací 4 934 5 434 110,1
Přijaté neinvestiční dary 5 433 5 433 100,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 885 5 037 103,1
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 226 3 641 112,9
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 236 2 236 100,0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 069 1 832 88,5
Přijaté pojistné náhrady 328 405 123,3
Nedaňové příjmy celkem 209 183 221 208 105,7

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2016 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí a školství vrátily ve stanoveném termínu návratné finanční výpomoci poskytnuté v úhrnné výši 76.760 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2016 v celkové výši 70.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 5.100 tis. Kč poskytnutých příspěvkovým organizacím v letech 2015 a 2016 k zajištění financování výdajů projektů realizovaných dvěma organizacemi v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a návratné finanční výpomoci ve výši 1.660 tis. Kč poskytnuté příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu 21. Centrum odborné přípravy od Ministerstva zemědělství.

Sankční platby byly přijaty ve výši 22.288 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy ve výši 14.801 tis. Kč, v odvětví krizového řízení ve výši 3.221 tis. Kč, v odvětví životního prostředí ve výši 1.365 tis. Kč a v odvětví sociálních věcí ve výši 1.298 tis. Kč. V odvětví dopravy představuje částka ve výši 11.026 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dále částka ve výši 1.979 tis. Kč smluvní pokuty v rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a částka ve výši 710 tis. Kč smluvní pokutu za neuskutečněné spoje dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 22.089 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 8.954 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 8.287 tis. Kč. Ostatní příjmy z pronájmu dosáhly výše 3.763 tis. Kč. Jejich významnou část v celkové výši 2.798 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu. Další část ve výši 858 tis. Kč byla tvořena příjmem z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 17.821 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví sociálních věcí, kde dosáhl celkové výše 6.777 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví dopravy ve výši 3.215 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 2.706 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 1.836 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 1.563 tis. Kč.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí dosáhly celkové výše 17.286 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondu investic příspěvkových organizací na dofinancování realizovaných investičních akcí v celkové výši 10.282 tis. Kč, dále odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 6.868 tis. Kč a odvody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství a sociálních věcí ve výši 136 tis. Kč.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Zde došlo v meziročním srovnání k poklesu o 51 %, a to zejména z důvodu dalšího poklesu historicky nízkých úrokových sazeb. I přes tuto skutečnost dosáhly tyto příjmy v roce 2016 výše 10.735 tis. Kč. Tohoto stavu bylo dosaženo zejména trvale dobrou spoluprací s bankami, což přispělo ke skutečnosti, že bylo zachováno alespoň přiměřené úrokové zhodnocení, a to ať využitím samostatných produktů (zhodnocovací účty, termínované vklady, municipální konta apod.), nebo napojením účtů např. do systému fiktivního cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů. Výše uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představoval největší položku přijatý peněžitý dar od Českého olympijského výboru na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 5.333 tis. Kč, dále příjem z vratky poskytnutých prostředků na dočasně nezrealizované zvýšení základního kapitálu od společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ve výši 5.000 tis. Kč, splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2015 společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., na realizaci projektu "Podpora tvorby a marketingu produktů cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje" ve výši 3.500 tis. Kč a příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 3.100 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 59.593 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2016 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 16 591 16 554 99,8
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 25 120 25 157 100,1
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld. majetku 1 902 1 902 100,0
Ostatní investiční příjmy 15 980 15 980 100,0
Kapitálové příjmy celkem 59 593 59 593 100,0

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2016 příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 41.711 tis. Kč. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje školského areálu v k.ú. Opava-Předměstí ve výši 15.000 tis. Kč. Mezi další realizované příjmy patřil příjem z prodeje budovy včetně pozemku v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm ve výši 5.850 tis. Kč, z prodeje budovy a pozemků v k.ú. Přívoz ve výši 5.400 tis. Kč, z prodeje budov a pozemků v k.ú. Kunčičky ve výši 5.206 tis. Kč a splátka ve výši 2.500 tis. Kč za směnu budov a pozemků v k.ú. Havířov-město realizovanou v roce 2013.

Částku ve výši 1.902 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku - angiolinky v rámci Nemocnice Nový Jičín a konvektomatu z jídelny krajského úřadu.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 15.980 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2016 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 14.538.742 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 12.769.664 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 116.831 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 1.729.622 tis. Kč,
 • od ostatních rozpočtů ústřední úrovně 405 tis. Kč,
 • od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obce) 39.050 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou v následujícím textu uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2016 v objemu 14.538.742 tis. Kč byly prostředky ve výši 4.609 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2016 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 14.534.133 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2016 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2016 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2016
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 634 866
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 23 303
Ministerstvo dopravy 208 811
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 340 113
z toho ISPROFIN: 15 342
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 233 408
Ministerstvo pro místní rozvoj 75 104
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 75 104
Ministerstvo financí 122 863
z toho Souhrnný dotační vztah 116 831
Ministerstvo životního prostředí 248 685
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 248 685
Ministerstvo zemědělství 1 532
Ministerstvo vnitra 310
Ministerstvo průmyslu a obchodu 185
Ministerstvo zdravotnictví 128 721
z toho ISPROFIN: 104 427
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 6 971
Ministerstvo kultury 6 663
Státní fond životního prostředí 1 381
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 805
Úřad vlády České republiky 430
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 12 769 664
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 1 729 622
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 729 622
Ostatní rozpočty ústřední úrovně 405
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 405
Kraje v rámci ČR 232
Obce v rámci ČR 38 819
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 3 211
CELKEM ostatní zdroje 1 769 077
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 14 538 742
z toho ISPROFIN: 119 769
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 321 514

Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu (s výjimkou příspěvku na přenesený výkon státní správy - viz následující odstavec) je podrobně uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

Přílohou č. 5 zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 116.831 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy. Tyto prostředky poskytnuté ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Přehled dotací poskytnutých z ostatních zdrojů

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2016 dotace v celkové výši 1.729.622 tis. Kč na zrealizované projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013; z toho prostředky ve výši 1.637.545 tis. Kč byly určeny pro kraj a prostředky ve výši 92.077 tis. Kč pro příspěvkové organizace zřizované krajem.

Dále byly přijaty neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně - Domu zahraniční spolupráce v celkové výši 405 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci Komunitárních programů, a to na projekt "Napříč krajem s mládeží" ve výši 211 tis. Kč, na projekt "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních" ve výši 72 tis. Kč, na projekt "From Dropout to Inclusion (Od vyloučení k začlenění)" ve výši 65 tis. Kč a na projekt "Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" ve výši 57 tis. Kč.

Kraj přijal od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci ve výši 232 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů projektu "Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra" realizovaného příspěvkovou organizací Benjamín, Petřvald.

Dále kraj obdržel finanční prostředky od obcí v celkové výši 38.819 tis. Kč. Největší část příjmů ve výši 28.473 tis. Kč tvořily příjmy v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, který navazuje na projekt spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů (v rámci povinné udržitelnosti projektu). Jedná se o dotační program, na kterém se finančně spolupodílí obce v Moravskoslezském kraji (cca 50 % kraj a 50 % obce). Nespotřebovaná část ve výši 131 tis. Kč byla jednotlivým obcím v průběhu roku 2016 vrácena. Další část příjmů tvořil finanční příspěvek od obcí na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy ve výši 4.216 tis. Kč a finanční příspěvek od obcí pro občany kraje v rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji ve výši 2.984 tis. Kč. Zbývající část přijatých dotací od obcí zahrnovala investiční dotaci od statutárního města Opava ve výši 1.712 tis. Kč na realizaci projektu "Výkup pozemků pro přeložku silnice II/461 jihovýchodní obchvat Opava, dokončení, napojení na silnici I/11" (vráceny 3 tis. Kč), neinvestiční dotaci od statutárního města Frýdek-Místek ve výši 1.207 tis. Kč na obnovu kulturní památky - zámek č. p. 1264, Frýdek-Místek a investiční dotaci od statutárního města Ostrava ve výši 227 tis. Kč na realizaci projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení".

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 6.812.986 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2016 výše 20.108.130 tis. Kč, z toho běžných výdajů 17.786.845 tis. Kč a kapitálových výdajů 2.321.285 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2015 a zvýšenými daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 18.082.314 tis. Kč, což představuje plnění na 90 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 95 % a kapitálové výdaje na 51 % upraveného rozpočtu. Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2016 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Čerpání UR (%)
Běžné výdaje 5 123 867 17 786 845 16 889 752 95,0
Kapitálové výdaje 1 689 119 2 321 284 1 192 562 51,4
Výdaje celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9

Nenaplnění rozpočtu výdajů, zejména kapitálových, bylo způsobeno zejména neuskutečněním všech plánovaných výdajů na reprodukci majetku kraje a na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2016 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Čerpání UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 3 053 342 12 089 973 10 978 596 90,8
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 082 143 5 785 309 5 776 255 99,8
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 70 000 72 160 72 160 100,0
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 441 415 1 066 393 697 739 65,4
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 166 086 1 094 296 557 565 51,0
Výdaje celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2016 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Čerpání UR (%)
Doprava 2 611 812 2 544 284 2 365 107 93,0
Krizové řízení 160 494 274 046 129 961 47,4
Kultura 328 966 344 657 284 089 82,4
Prezentace kraje a ediční plán 25 568 46 984 39 729 84,6
Regionální rozvoj 202 423 605 145 150 764 24,9
Cestovní ruch 68 230 127 752 71 723 56,1
Sociální věci 325 168 1 651 124 1 419 728 86,0
Školství 1 023 771 11 801 373 11 706 823 99,2
Územní plánování a stavební řád 2 200 4 696 313 6,7
Zdravotnictví 656 035 1 032 292 873 728 84,6
Životní prostředí 582 700 532 746 356 383 66,9
Finance a správa majetku 306 759 593 935 184 886 31,1
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 518 860 549 097 499 080 90,9
Výdaje celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9

V odvětví Finance a správa majetku jsou zahrnuty rezervy rozpočtu kraje v objemu 247.546 tis. Kč, které byly využity při sestavování rozpočtu na rok 2017. V odvětví regionálního rozvoje je nízké plnění rozpočtu výdajů způsobeno zejména nerealizací výkupu pozemků na území budoucí průmyslové zóny Nad Barborou - v rozpočtu bylo za tímto účelem vyčleněno 210.000 tis. Kč. V odvětví krizového řízení ovlivnilo plnění rozpočtu nevyplacení příspěvků na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic, vrtulníkového hangáru a jiných dotací z důvodu prodloužení doby realizace podporovaných akcí.

Realizací jednotlivých akcí rozpočtu dle účelu je podrobněji popsáno v následujících kapitolách závěrečného účtu.

V roce 2016 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákonů č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě Rámcové smlouvy na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení. Tato společnost realizovala v roce 2016 pro Moravskoslezský kraj 31 zadávacích řízení, zároveň dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2015. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2016 uhrazeno celkem 5.426 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2016 hodnoty 14.563 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 35 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 14.598 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulce č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2016 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako přebytkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 1.240.346 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2016, byl stejně jako v předešlých letech, částečně postaven na financování využitím části volných zdrojů roku 2015 v celkové výši 36.988 tis. Kč, zapojením prostředků Fondu životního prostřední ve výši 10.000 tis. Kč, přijetím dlouhodobých půjčených prostředků v celkové výši 418.537 tis. Kč a splacením půjčených prostředků ve výši 1.705.871 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

Tabulka 1.9: Struktura financování v rozpočtu kraje na rok 2016 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2015 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů *) 36 988 1 336 502 -959 136
Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem 10 000 -14 512 ×
z toho:      
zapojení Fondu životního prostředí MSK 10 000 10 931 ×
příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -543 ×
příděl do Fondu sociálních služeb 0 -24 900 ×
Čerpání úvěrů celkem 418 537 7 135 7 135
z toho:      
čerpání úvěru ČSOB, a.s. 418 537 7 135 7 135
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -1 705 871 -1 756 244 -1 745 915
z toho:      
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB II -95 000 -95 000 -95 000
úhrada splátky části úvěrů od ČS, a. s. -756 550 -807 675 -807 675
úhrada splátky části úvěrů od ČSOB, a. s. -744 321 -743 569 -733 241
Aktivní krátkodové operace řízení likvidity celkem 0 130 029 130 028
z toho:      
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 0 400 029 400 028
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 -270 000 -270 000
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -1
CELKEM -1 240 346 -297 090 -2 567 888

*) Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci "Skutečnost k 31. 12. 2016" s opačným znaménkem - záporná hodnota představuje meziroční nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

Od počátku roku 2016 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2015, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2016 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2015 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2016, z částky 36.988 tis. Kč na částku 1.466.531 tis. Kč (z toho 130.029 tis. Kč v rámci salda aktivních krátkodobých operací řízení likvidity), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a akce reprodukce majetku kraje a prostředků zapojených k úhradě ostatních závazků v oblasti samosprávných činností kraje, zejména souvisejících se smluvními závazky roku 2015.

V průběhu roku byly mimo rozpočet kraje na rok 2016 vyčleněny finanční prostředky ve výši 24.900 tis. Kč, které představují příděl do Fondu sociálních služeb a dále prostředky ve výši 543 tis. Kč jako příděl do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje. V roce 2016 byly ještě zapojeny v rámci rozpočtu kraje na rok 2016 prostředky Fondu životního prostředí ve výši 10.931 tis. Kč. Blíže jsou jednotlivé fondy popsány v kapitole 5 Peněžní fondy.

Pro rok 2016 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrového rámce od Československé obchodní banky, a. s. (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) ve výši 7.135 tis. Kč. Dále byly v upraveném rozpočtu kraje na rok 2016 zahrnuty splátky úvěrových rámců od České spořitelny, a. s. ve výši 807.675 tis. Kč a Československé obchodní banky, a. s. ve výši 743.569 tis. Kč a splátky úvěrů od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005 a smlouva z roku 2010) v celkové výši 205.000 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Jednalo se o výdej (vklad) prostředků na účty termínovaných vkladů ve výši 270 mil. Kč (u společnosti Oberbank AG pobočka Česká republika ve výši 100 mil. Kč, u Sberbank CZ, a. s. ve výši 150 mil. Kč a navýšení vkladu u J&T Bank, a. s. o 20 mil. Kč) a zároveň o přijetí (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů v celkové výši 400,03 mil. Kč (příjem vkladu 300,03 mil. Kč u J&T Bank, a. s. a příjem vkladu 100 mil. Kč u Oberbank AG pobočka Česká republika). Prostředky ve výši 170 mil. Kč (vklad u Sberbank CZ, a. s. ve výši 150 mil. Kč a navýšení vkladu u J&T Bank, a. s. o 20 mil. Kč) již nebylo nutné v roce 2016 využít ke krytí konkrétních výdajů roku 2016, termínované vklady v této výši tak nebyly vypovězeny a prostředky byly využity jako volné zdroje pro částečné financování rozpočtu kraje na rok 2017.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2016 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše 297.090 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše -297.090 tis. Kč). Podrobně jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.9.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2016 dosáhla výše 2.125.000 tis. Kč.

Tabulka 1.10: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2016
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Česká republika Infrastruktura v Moravskoslezském kraji)
220 000
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
1 905 000
Česká spořitelna, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014-2020)
0
Československá obchodní banka, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2015-2020)
0
Celkem 2 125 000

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných mezinárodních společností.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, dosáhl k 31. 12. 2016 výše 11,48 %. Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu 20 %.

K plnění dalšího ukazatele je kraj zavázán Smlouvou o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005 a která je účinná do konce roku 2018. Zastupitelstvo kraje současně usnesením č. 6/415 ze dne 19. 9. 2013 konstatovalo, že považuje současné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji uzavřené s EIB v roce 2005 za dostačující. Ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům. Hraniční hodnotou je v tomto případě 50 %. Do hodnoty celkového zadlužení se zde započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouhodobé závazky. Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace. K 31. 12. 2016 dosáhl tento ukazatel hodnoty 13,63 %.

Hospodaření, resp. zadluženost územních samosprávných celků je nově sledována také na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dle tohoto zákona má územně samosprávný celek povinnost hospodařit tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. První oficiální hodnocení proběhne až v roce 2018, ale již nyní Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách výsledky pro rok 2017, kdy porovnávalo dluh k 31. 12. 2016 a průměr příjmů za roky 2013-2016. Moravskoslezský kraj dosáhl hodnoty 12 %, což je hluboko pod stanovenou zákonnou hranicí 60 % průměru celkových příjmů.

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005-2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 6 tranší je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2016 kraj splatil 110 mil. Kč (v červnu 10 mil. Kč, září 20 mil. Kč, prosinci 80 mil. Kč). K 31. 12. 2016 činil objem nesplacených finančních prostředků 220 mil. Kč. Úrokové sazby u tohoto úvěru jsou nastaveny na bázi 3, resp. 6 měsíčního Priboru a odchylky od -0,06 % do +0,13 %. Aktuálně se tak úroková sazba pohybuje v rozpětí 0,3 až 0,42 % p. a.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011 - 2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 5 tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. Nesplacený zůstatek načerpaných úvěrových tranší k 31. 12. 2016 činí 1.905 mil. Kč Přehled čerpání jednotlivých tranší v letech 2011 až 2015 je uveden v tabulce č. 1.11.

Table 1.11: Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení Splácení úroků konstrukce úrokové sazby aktuální výše úrokové sazby k 31. 12. 2016
od - do
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 čtvrtletně Fixní sazba ve výši 2,773 % p.a. s revizí k datu 15. 12. 2017 2,773 % p.a.
120/7932 z 18. 9. 2012 600 mil. Kč 15. 10. 2012 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,813 % s revizí k datu 15. 12. 2020 1,093 % p.a.
21/1564 z 25. 7. 2013 366 mil. Kč 14. 8. 2013 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,465 % bez revize 0,745 % p.a.
46/3477 z 24. 6. 2014 392 mil. Kč 15. 7. 2014 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,277 % bez revize 0,557 % p.a.
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,13 % p.a. bez revize 0,13 % p.a.
ČERPÁNO CELKEM 2 000 mil. Kč  

Úvěrový rámec České spořitelny a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014 - 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/413 ze dne 19. 9. 2013 uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Českou spořitelnou, a. s. a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 24. 9. 2013. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů probíhalo v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2018. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů byly použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčil. V upraveném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo počítáno se splátkou ve výši 807.675 tis. Kč. K úplnému splacení jistiny tohoto úvěrového rámce došlo již v červenci roku 2016. Úroková sazba u tohoto úvěru byla nastavena na bázi 1 měsíčního Priboru a odchylky ve výši 0,47 %.

Tabulka 1.12: Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČS, a. s. (v tis. Kč)
Název projektu Počáteční zůstatek k 1. 1. 2016 Splaceno k 31. 12. 2016 Zůstatek ke splacení
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra 2 2 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II 13 082 13 082 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV 20 467 20 467 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V 15 107 15 107 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI 45 45 0
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII 4 4 0
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 84 84 0
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 3 924 3 924 0
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. 7 335 7 335 0
Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem 37 109 37 109 0
Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě 719 719 0
Sanitní vozy a služby eHealth 20 863 20 863 0
Výstavba fóliovníků v Opavě 5 302 5 302 0
Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách 6 803 6 803 0
Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách 7 147 7 147 0
Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 21 114 21 114 0
Jesenická magistrála 0 0 0
Archeopark Chotěbuz - 2. část 14 469 14 469 0
Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby 3 905 3 905 0
Poradna pro pěstounskou péči v Karviné 850 850 0
Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě 10 072 10 072 0
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 62 588 62 588 0
VIA Lyžbice 405 405 0
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II.stavba 6 103 6 103 0
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 13 343 13 343 0
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice 18 027 18 027 0
Silnice III/4689 Petrovice 1 545 1 545 0
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 10 899 10 899 0
Silnice 2013 - I. etapa 29 595 29 595 0
Silnice 2013 - II. etapa 47 264 47 264 0
Silnice 2013 - III. etapa 812 812 0
Silnice 2013 - IV. etapa 20 548 20 548 0
Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa 381 381 0
Silnice 2014 - I. etapa 25 926 25 926 0
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika 83 83 0
Silnice 2014 - II. etapa 205 205 0
Silnice 2014 - III. etapa 31 729 31 729 0
Silnice 2014 - IV. etapa 32 010 32 010 0
Silnice 2014 - V. etapa 33 742 33 742 0
Silnice 2014 - VI. etapa 11 031 11 031 0
Silnice 2015 - 7 staveb 47 766 47 766 0
Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí 1 786 1 786 0
Přírodovědné laboratoře v gymnáziích 7 043 7 043 0
Atraktivnější výuka zahradnických oborů 6 775 6 775 0
Jazykové učebny středních odborných škol 7 034 7 034 0
Modernizace výuky informačních technologií 4 4 0
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech 6 960 6 960 0
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě 47 47 0
Moderní zkušební laboratoře 56 56 0
Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě 23 23 0
Podpora strojírenských oborů 80 80 0
Přírodovědné laboratoře 6 838 6 838 0
Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci 7 448 7 448 0
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 5 058 5 058 0
Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK 4 053 4 053 0
Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci 36 405 36 405 0
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava 1 668 1 668 0
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 11 682 11 682 0
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 131 131 0
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 7 576 7 576 0
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských 125 125 0
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně 65 65 0
3. etapa transformace organizace Marianum B 8 771 8 771 0
Transformace zámku Dolní Životice A 13 816 13 816 0
Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení 6 547 6 547 0
4. etapa transformace organizace Marianum 8 670 8 670 0
Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra 1 1 0
Podpora přírodovědných předmětů 3 508 3 508 0
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny 124 124 0
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 90 90 0
2. etapa transformace organizace Marianum 47 47 0
1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 19 565 19 565 0
Transformace zámku Nová Horka 5 017 5 017 0
Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem 14 104 14 104 0
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 2 080 2 080 0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 42 42 0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně 1 516 1 516 0
Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje) 192 192 0
Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova 744 744 0
Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici 9 9 0
Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné 5 5 0
Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích 808 808 0
Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova 450 450 0
Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě 398 398 0
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny) 197 197 0
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace 396 396 0
Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí 444 444 0
Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě 229 229 0
Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská 1 295 1 295 0
Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci 165 165 0
Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy 77 77 0
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní 48 48 0
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní 135 135 0
Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí 274 274 0
Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků 379 379 0
Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí 12 12 0
Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 24 259 24 259 0
Celkem 807 675 807 675 0

Úvěrový rámec Československé obchodní banky, a. s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014 - 2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a. s. a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015 do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V upraveném rozpočtu na rok 2016 bylo plánováno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 7.135 tis. Kč a se splátkou ve výši 743.569 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1 měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %, k 31. 12. 2016 tak činila 0,28 % p. a. Skutečně v průběhu roku 2016 kraj splatil částku ve výši 733.241 tis. Kč, nesplacený zůstatek k 31. 12. 2016 činil 0 Kč.

Tabulka 1.13: Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a.s. (v tis. Kč)
Název akce Počáteční zůstatek k 1. 1. 2016 Čerpáno k 31. 12. 2016 Splaceno k 31. 12. 2016 Zůstatek ke splacení
Silnice II/452 Bruntál - Mezina 2 980 0 2 980 0
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 24 793 0 24 793 0
Silnice 2014 - III. etapa 17 491 0 17 491 0
Silnice 2014 - V. etapa 14 143 0 14 143 0
Silnice 2015 - 7 staveb 25 117 0 25 117 0
Silnice 2015 - Mariánskohorská 37 556 0 37 556 0
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 87 169 0 87 169 0
Nákup dopravních automobilů pro JPO 190 419 0 190 419 0
Archeopark Chotěbuz - 2. část 1 434 0 1 434 0
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 85 096 0 85 096 0
Nákup hasičské výškové techniky 119 127 0 119 127 0
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 19 424 0 19 424 0
Sanitní vozy a služby eHealth 43 079 0 43 079 0
Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje 2 542 0 2 542 0
Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení 7 222 0 7 222 0
Pořízení vozidel do objektů sociálních zařízení 6 239 0 6 239 0
Transformace zámku Nová Horka 10 500 0 10 500 0
Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 0 7 135 7 135 0
Podpora strojírenských oborů 31 775 0 31 775 0
Celkem 726 106 7 135 733 241 0

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2016 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 2.599,9 mil. Kč (vyjma depozitního účtu a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH). Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 67 aktivních bankovních účtech (z toho 3 účtech termínovaných vkladů) vedených u 10 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

Tabulka 1.14: Rozložení finančních prostředků dle typu účtu (v mil. Kč)
Typ účtu Poznámka Výše úložky k 31. 12. 2016 v mil. Kč Orientační úročení k 31. 12. 2016 v % p. a.
Účty peněžních fondů Fond životního prostředí, sociální, regionální rozvojový, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling) a fond zajišťovací (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). 151,9 0,20 - 0,23
Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou
 1. 170,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky, a. s., ročním bonusem za úložku a čtvrtletním připisováním úroků, vklad vypovězen k datu 23. 2. 2017,
 2. 50,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky, a. s. a čtvrtletním připisováním úroků,
 3. 246,1 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31 denní výpovědí u Sberbank CZ, a. s. s měsíčním připisováním úroků.
466,1 0,20 - 1,50
Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty
 1. 881,4 mil. Kč na 2 běžných účtech u PPF Banky, a. s. se zvýhodněnou sazbou,
 2. 100,1 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u Raiffeisenbank, a. s.,
 3. 0,5 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u Sberbank CZ, a. s.,
 4. 49,3 mil. Kč na běžném účtu u ČSOB, a. s.
1 031,4 0,10 - 0,15
Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty Celková úložka v tomto systému činí 503,42 mil. Kč, neboť v tomto systému jsou napojeny i účty, které zde již figurují v samostatném členění - účty fondů, účet pro sociální služby, účty globálních grantů, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze je tedy současně uvést samostatně a současně zahrnout mezi cash-poolingové účty, neboť by došlo k duplicitě zůstatků. Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 95 příspěvkových organizací kraje, Bílovecké nemocnice, a. s. a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2016 prostředky v celkové výši 1.008,1 mil. Kč. 435,7 0,13 - 0,20
Účet školských prostředků -- 0,2 0,00
Účet dotací určených pro sociální služby -- 2,9 0,20
Provozní účty Vyšší hodnota je způsobena převodem finančních prostředků na tyto účty před očekávanými úhradami koncem roku. 202,3 0,00 - 0,20
Účty pro evropské projekty a globální granty -- 301,8 0,00 - 0,20
Devizové účty Zde uveden údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR 7,6 0,00 - 0,05
CELKEM 2 599,9

I přes pokračující trend snižujících se sazeb ze strany spolupracujících bank se kraji daří finanční prostředky ukládat za sazby, které jsou zvýhodněné oproti klasickým vkladům. Počet spolupracujících bank je ovlivněn skutečností, kdy banky mají nastaveny horní limity pro možné uložení finančních prostředků.

1.5 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky se vykonává finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2016.

Veřejnosprávní kontrola je systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, který zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje v roce 2016 rozhodovala v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech rozhodoval o uložení odvodu krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje byla v roce 2016 dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly byly uvedeny v článku 13 Organizačního řádu krajského úřadu - Kontrolní řád; postup řešení důsledků kontrolních zjištění upravovala samostatná vnitřní směrnice krajského úřadu.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 48 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 5 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.696 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 47 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V 1 případě bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně ve výši 117 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2016 provedeno odborem podpory korporátního řízení a kontroly celkem 141 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem v 42 případech v celkové výši 5.257 tis. Kč.

V roce 2016 probíhaly dále veřejnosprávní kontroly zaměřené na grantové projekty financované do konce roku 2015 z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílel, projekty byly financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuroval jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2016 bylo realizováno 14 kontrol ex post zaměřených na udržitelnost projektů; porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2016 provedeno celkem 69 veřejnosprávních kontrol a auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství sedmi kontrolními orgány.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

 • dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány,
 • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 • včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly,
 • hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Moravskoslezský kraj v roce 2016 na základě rozhodnutí uhradil odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.883.256,43 Kč. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu "Silnice III/4689 Petrovice", a to o odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.694.223 Kč. Dále se jednalo o porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétněji o:

 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji" v celkové výši 177.256,43 Kč,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Mentor - lektor" v celkové výši 11.777 Kč.

2 Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investičního, tak neinvestičního charakteru.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2016 dosáhly celkové výše 1.380.769 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 1.112.463 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 268.306 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 64 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 123.337 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 180.277 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo v některých případech ovlivněno prodlouženými procesy správních řízení na vydání stavebních povolení a zpožděním zadávacích řízení.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.15: Reprodukce majetku kraje v roce 2016 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 942 981 574 402 61
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 123 412 123 337 100
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 314 376 180 277 57
Celkem 1 380 769 878 016 64

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 441.415 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet navýšen na částku 942.981 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 678.110 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 264.871 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 501.566 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2015 a dále neúčelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2015 v odvětví doprava a školství.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2016 činilo 574.402 tis. Kč, tj. 61 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 368.579 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 355.132 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2017 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví zdravotnictví, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 141.312 tis. Kč. Na tomto navýšení měly největší vliv zejména akce "Rekonstrukce šaten sester" pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci s navýšením rozpočtu o 10.500 tis. Kč, "Rekonstrukce mezioborové JIP" pro Nemocnici Třinec, příspěvkovou organizaci s navýšením rozpočtu o 10.000 tis. Kč. Dále se jednalo o akci "Vybudování novorozenecké jednotky a serverovny" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizaci, kde byl rozpočet navýšen o 9.800 tis. Kč, a o akci "Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci, s navýšením rozpočtuo 8.800 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví dopravy, a to o částku 135.911 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely zejména akce "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, kde byl navýšen rozpočet o částku 70.100 tis. Kč, akce "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - I. etapa", kde došlo k navýšení rozpočtu o 19.604 tis. Kč, akce "Rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle", kde byl navýšen rozpočet o 31.200 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví školství, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 109.972 tis. Kč, zejména na havárie, rekonstrukce a opravy jednotlivých školských zařízení z neúčelového přebytku.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.16: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2016 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 81 213 217 124 186 343 86
Finance a správa majetku 22 014 25 482 19 649 77
Krizové řízení 42 706 48 162 4 644 10
Kultura 19 570 57 652 19 116 33
Prezentace kraje a ediční plán 0 145 145 100
Cestovní ruch 0 2 346 2 106 90
Sociální věci 49 155 94 947 27 934 29
Školství 129 677 239 649 193 634 81
Zdravotnictví 68 459 209 771 88 509 42
Životní prostředí 450 450 450 100
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 28 171 47 252 31 870 67
Celkem 441 415 942 981 574 402 61

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2016 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 217.124 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 96.863 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 120.261 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 186.343 tis. Kč, tj. 86 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2016 vyčleněny finanční prostředky ve výši 158.083 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na financování akcí:

 • "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" ve výši 120.100 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle, I. etapa" ve výši 31.200 tis. Kč,
 • "Okružní křižovatka Sviadnov" ve výši 6.783 tis. Kč.

Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje v roce 2016 čerpány na 100 %.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 59.041 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 58.880 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 161 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 28.260 tis. Kč, tj. 48 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny mimo jiné na realizaci akce "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - 1. etapa". V průběhu přípravy stavby bezpečnostního centra v Mošnově byla mezi krajem, společností Letiště Ostrava, a.s. a státním podnikem Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (dále jen "ŘLP") uzavřena Dohoda o výstavbě Bezpečnostního centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava ev. č. 02158/2011/IM ze dne 14. 9. 2011. Tou bylo mimo jiné ujednáno, že kraj bude financovat vybudování místní komunikace. Stavba byla dokončena a na základě smlouvy o převodu staveb č. 05855/2016/IM kraj uhradil v závěru roku 2016 finanční prostředky ve výši 19.604 tis. Kč na účet ŘLP.

V odvětví dopravy nebyla v roce 2016 ukončena v rámci reprodukce majetku žádná významnější akce realizovaná krajským úřadem, ale probíhala příprava akcí "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A" a "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek". Upravený rozpočet obou akcí činil 25.007 tis. Kč a rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním ve výši 24.540 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu na rok 2017.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 25.482 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 11.472 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 14.010 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 19.649 tis. Kč, tj. 77 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje". Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 5.833 tis. Kč, nevyčerpané prostředky zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2017 na dofinancování této akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

V odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 48.162 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 39.519 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 8.643 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 4.644 tis. Kč, tj. 10 % rozpočtovaných výdajů.

Nejvýznamnější akcí reprodukce majetku v odvětví krizového řízení byla akce "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení" s celkovými rozpočtovanými náklady 41.006 tis. Kč, které byly k 31. 12. 2016 čerpány ve výši 1.866 tis. Kč. Jedná se souhrn dovybavení Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje kamerovým systémem, výjezdovou technikou, turnikety, anténním systémem a audiovizuální technikou. V roce 2016 byly vyhlášeny veřejné zakázky a samotné dodání vybavení je plánováno na rok 2017. Nevyčerpaná část rozpočtu ve výši 37.481 tis. Kč byla zapojena v rámci účelových převodů do rozpočtu roku 2017 na danou akci, zbývající část se stala součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje.

V odvětví krizového řízení byly v posledních dvou letech uvedeny do užívání zařízení "Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih", "Integrované výjezdové centrum v Třinci" a "Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice", které byly financovány z evropských finančních zdrojů. V průběhu provozu však byly odhaleny některé provozně-technické nedostatky, které ve svém důsledku ohrožují plnou akceschopnost výjezdových jednotek, případně ohrožují bezpečnost a zdraví dislokovaných příslušníků a zaměstnanců. Z těchto důvodů byl v roce 2016 navýšen rozpočet na reprodukci majetku o 4.956 tis. Kč a vyčerpán ve výši 809 tis. Kč. Akce pokračují i v roce 2017 a nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Na zabezpečení přípravy akce "Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně" bylo v rozpočtu vyčleněno 500 tis. Kč a vyčerpáno 279 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 221 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2017 na dofinancování této akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 57.652 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 32.015 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 25.637 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 19.116 tis. Kč, tj. 33 % rozpočtovaných výdajů, z toho neinvestiční ve výši 16.077 tis. Kč a investiční ve výši 3.039 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 38.536 tis. Kč, z toho 295 tis. Kč se stalo součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2016 a 38.241 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu na rok 2017 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Těšínské divadlo - Malá scéna" pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, ve výši 22.298 tis. Kč,
 • "Výměna dlažby na I. nádvoří zámku" pro Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 4.170 tis. Kč,
 • "Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku" pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 116 tis. Kč,
 • "Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého" pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 1.500 tis. Kč,
 • "Zámek Nová Horka - obnova zámeckého areálu" pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 10.157 tis. Kč.
Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost
Divadlo 24 867 2 569
Muzea a galerie 32 785 16 547
Celkem 57 652 19 116

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2016 v odvětví kultury byla akce "Oprava střechy věže zámku" pro Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, s celkovými náklady 4.030 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 3.550 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví prezentace kraje a ediční plán

V odvětví prezentace kraje a ediční plán byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky na akci "Reprodukce majetku v odvětví prezentace kraje a ediční plán" ve výši 145 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pořízení dvou přenosných mobilních prezentačních systémů RIPPLE pro potřeby krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tiskové mluvčí a zastupitelů na akcích po celém kraji. Čerpání rozpočtu v odvětví prezentace kraje a ediční plán činilo 145 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných výdajů.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 2.346 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo 2.106 tis. Kč, tj. 90 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity na financování akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu", a to konkrétně na:

 • pořízení digitálního promítacího audio-vizuálního systému pro dlouhodobou projekci video mapingových děl včetně vyhotovení videomapingové prezentace ve výši 1.876 tis. Kč,
 • zhotovení reportáže a propagačního videa z gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko" ve výši 100 tis. Kč,
 • zhotovení 2 kusů stanů a příslušenství o rozměrech 3 x 3 m s potiskem výši 88 tis. Kč,
 • prezentační systém ve výši 42 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2016.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 94.947 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 93.407 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.540 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 27.934 tis. Kč, tj. 29 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 67.013 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 66.941 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2017 na dofinancování zejména níže uvedených akcí:

 • "Revitalizace budovy Domova Letokruhy" pro Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou, ve výši 22.353 tis. Kč,
 • "Revitalizace budovy Domova Příbor" pro Domov Příbor, příspěvková organizace, ve výši 17.488 tis. Kč,
 • "Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu" pro Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín, ve výši 10.100 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce objektu Domova Vítkov" pro Domov Vítkov, příspěvková organizace, ve výši 9.576 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2016.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 300 0
Odborné sociální poradenství 2 641 1 997
Domovy pro seniory 61 722 23 786
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 30 284 2 152
Celkem 94 947 27 934

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 12.176 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 10.646 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 1.530 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 5.813 tis. Kč, což představuje 48 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Úpravy venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě" pro Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná, s celkovými náklady 1.845 tis. Kč, "Rekonstrukce výtahu v budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín" pro Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín s celkovými náklady 3.255 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 1.100 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
 • "Oprava fasády budovy Domova Na zámku čp. 1" pro Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice, s celkovými náklady 1.230 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 1.000 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 82.771 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 82.761 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 10 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 22.122 tis. Kč, což je 27 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví sociálních věcí nebyla v roce 2016 ukončena v rámci reprodukce majetku žádná významnější akce realizovaná krajským úřadem, ale probíhala příprava akcí "Revitalizace budovy Domova Letokruhy", "Revitalizace budovy Domova Příbor" a "Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu" a po vysoutěžení zhotovitele stavby bude zahájena jejich realizace v roce 2017.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 239.649 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 187.061 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 52.588 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 193.634 tis. Kč, tj. 81 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 46.015 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 43.433 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2017 na dofinancování zejména níže uvedených akcí:

 • "Rekonstrukce střechy gymnázia" pro Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, ve výši 6.751 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E" pro Střední školu gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 4.126 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce střechy budovy B" pro Střední školu služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve výši 3.438 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce zpevněné plochy" pro Gymnázium Hladnov a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 3.000 tis. Kč,
 • "Zateplení střešního pláště pavilonu B" pro Střední průmyslovou školu chemickou akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 2.600 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce přívodů vody a odpadů" pro Základní školu, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, ve výši 2.500 tis. Kč,
 • "Vybudování protihlukové stěny" pro Střední školu společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, ve výši 2.500 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2016.

Tabulka 1.19: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 22 087 15 918
Gymnázia 59 635 45 973
Odborné školy a učiliště 139 357 114 688
Dětské domovy 3 499 2 043
Umělecké školy 10 425 10 367
Ostatní zařízení 4 646 4 646
Celkem 239 649 193 634

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2016 vyčleněny finanční prostředky ve výši 185.129 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 133.695 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 51.434 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 155.366 tis. Kč, což představuje 84 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Odstranění havárie střechy tělocvičny" pro Střední školu techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 7.585 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 7.200 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Sanace suterénního zdiva budovy" pro Střední průmyslovou školu, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 6.503 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 6.300 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Odstranění havárie splaškové a dešťové kanalizace" pro Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace s celkovými výdaji 6.578 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 6.300 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce učeben" pro Albrechtovu střední školu, Český Těšín, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 7.692 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 6.260 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace
 • "Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů" pro Střední školu teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 4.497 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2016 vyčleněno 54.520 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 53.366 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.154 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 38.268 tis. Kč, což je 70 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akci "Rekonstrukce elektroinstalace budovy C" pro Střední školu elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 6.850 tis. Kč a akci "Úprava budovy pro potřeby mateřské školy" pro Střední školu elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 4.181 tis. Kč.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2016 v odvětví školství byla akce "Odstranění havárie střechy tělocvičny" pro Střední školu techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 7.200 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 209.771 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 174.184 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 35.587 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 88.509 tis. Kč, tj. 42 % rozpočtovaných výdajů. Z částky rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje finanční prostředky ve výši 118.136 tis. Kč do rozpočtu na rok 2017 na dofinancování zejména níže uvedených akcí:

 • "Jednotka poanesteziologické péče" pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 24.907 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce šaten sester" pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 13.561 tis. Kč,
 • "Reinvestiční část nájemného a opravy" pro Nemocnici Nový Jičín a.s., ve výši 11.652 tis. Kč,
 • "Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 8.643 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2016.

Table 1.20: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 207 082 85 820
Zdravotnická záchranná služba 2 050 2 050
Ostatní činnost ve zdravotnictví 639 639
Celkem 209 771 88 509

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2016 vyčleněny finanční prostředky ve výši 185.659 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 159.353 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 26.306 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 87.332 tis. Kč, což představuje 47 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Rekonstrukce mezioborové JIP" pro Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, s celkovými náklady 44.907 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 20.626 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Vybudování novorozenecké jednotky a serverovny" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 10.327 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 9.767 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, za období 2015-2016, s celkovými výdaji 7.255 tis. Kč, z toho v roce 2016 z rozpočtu kraje 6.809 tis. Kč,
 • "Vybudování sálku a ambulance ORL" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, s celkovými náklady 6.762 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.700 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2016 vyčleněno 24.112 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 14.831 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 9.281 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 1.178 tis. Kč, což je 5 % rozpočtovaných výdajů. Čerpání rozpočtu představují akce na pořízení hmotného dlouhodobého majetku. Jednalo se zejména o profinancování akce "Manažerský informační systém" a "Sanitní vozy a služby eHealth - programové vybavení".

Nejvýznamnější finančně ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2016 v odvětví zdravotnictví byla akce "Rekonstrukce mezioborové JIP" pro Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, s celkovými náklady 44.907 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 20.626 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví životního prostředí

V odvětví životního prostředí byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky v celkové výši 450 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví životního prostředí činilo celkem 450 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly poskytnuty do fondu investic na pořízení automobilu pro Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace.

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 47.252 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 47.026 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 226 tis. Kč. Čerpání rozpočtu činilo celkem 31.870 tis. Kč, tj. 67 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 15.382 tis. Kč, z toho byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017 finanční prostředky ve výši 10.604 tis. Kč na úhradu závazků kraje z minulého období. Jedná se o níže uvedené akce:

 • Rekonstrukce budovy krajského úřadu - klimatizace ve výši 8.685 tis. Kč,
 • Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy ve výši 574 tis. Kč,
 • Výměna stávajícího kamerového systému a zařízení - I. etapa ve výši 1.018 tis. Kč,
 • Dodávka programového vybavení pro řízení a správu vnitřních předpisů a dalších řídicích dokumentů ve výši 327 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2016.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2016 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 123.412 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 123.337 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací bylo 12 příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a v jednom případě kraj.

Table 1.21: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu a jejich čerpání (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 473 473
Veřejné informační služby knihoven 103 103
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 1 207 1 207
Program restaurování movitých kulturních památek 150 150
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 1 600 1 600
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 15 342 15 342
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 110 35
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví 94 671 94 671
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 9 756 9 756
Celkem 123 412 123 337

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 3.533 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

V rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" byly příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty dotace v celkové výši 473 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 208 tis. Kč a neinvestiční prostředky představovaly částku 265 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny na restaurování sbírkových předmětů, na pořízení systému monitorování prostředí a na modernizaci a rozšíření elektronického zabezpečovacího systému.

V rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" byly příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 103 tis. Kč na automatizaci knihovny a upgrade knihovnického systému.

Ministerstvo kultury poskytlo v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na základě žádosti statutárního města Frýdek-Místek a na základě smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem dotaci pro Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 1.207 tis. Kč na obnovu krovu a střechy věže, obnovu fasády věže a přilehlého vstupního prostoru.

Moravskoslezský kraj v rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek" obdržel neinvestiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč účelově určený na obnovu obrazu z mobiliárního fondu zámku Bruntál.

Další dotace ve výši 1.600 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví - neinvestice" pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, byla účelově určena na restaurování štukové výzdoby stropů na zámku Bruntál a na obnovu opevnění zříceniny hradu Sovinec včetně statického zajištění.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" finanční prostředky ve výši 15.342 tis. Kč na akci "Rekonstrukce objektu Domova Vítkov" realizovanou Moravskoslezským krajem. Správce programu poskytl dotaci formou zpětného proplacení výdajů na základě dvou žádostí o platbu. Jedná se o víceletou akci.

V odvětví školství prostřednictvím programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" obdržel Moravskoslezský kraj účelový finanční příspěvek ve výši 110 tis. Kč pro Základní školu, Střední školu, Dětský domov, Školní jídelnu a Internát Velké Heraltice, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky byly účelově určeny na obnovu nemovité kulturní památky - areál Zámku Velké Heraltice. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši a 75 tis. Kč bylo vráceno Ministerstvu kultury.

V odvětví zdravotnictví byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva zdravotnictví dotace v celkové výši 104.427 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo prostřednictvím programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví" nemocnicím, příspěvkovým organizacím kraje, dotace ve výši 94.671 tis. Kč na pořízení a obnovu zdravotnické techniky, na pořízení počítačového tomografu (CT), na obnovu lůžek oddělení intenzivní péče, upgrade systému PACS a na multifunkční komplet s C-ramenem.

V rámci programu "Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací" byly Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, poskytnuty investiční dotace v celkové výši 9.756 tis. Kč na nákup:

 • vozidla pro převoz pracovníků a materiálu při krizových a mimořádných událostech,
 • vozidla pro transport pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami,
 • defibrilátorů a transportních ventilátorů,
 • nafukovacího stanu pro ošetření více pacientů na místě mimořádné události.

2.2.1 Průmyslová zóna "Nad Barborou"

Záměr výstavby "Průmyslové zóny Nad Barborou" je situován v lokalitě mezi průmyslovými městy Orlová a Karviná v rámci Ostravsko-karvinské pánve. Hlavním cílem výstavby průmyslové zóny je zmírnit negativní trendy vývoje na trhu práce zejména v okrese Karviná. Celkové výdaje na realizaci této zóny jsou předpokládány ve výši 1.250 mil. Kč.

Vláda České republiky usnesením č. 576 ze dne 22. 7. 2015 souhlasila s přípravou a výstavbou "Průmyslové zóny Nad Barborou" a s financováním akce maximálně do výše 750 mil. Kč, tj. max. do 75 % uznatelných výdajů. Moravskoslezský kraj požádal o registraci akce do "Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury" a dne 15. 10. 2015 doporučila mezirezortní hodnotitelská komise Ministerstvu průmyslu a obchodu, po souhlasu Ministerstva financí, vydat registrační list za předpokladu doložení platných územních rozhodnutí a zdůvodnění předloženého rozpočtu stavebních objektů.

Od zahájení přípravy průmyslové zóny v roce 2011 do konce roku 2015 bylo vynaloženo celkem 35.421 tis. Kč, zejména na koupi pozemků, studii proveditelnosti, dokumentaci EIA, znalecké posudky, studii ekonomické rentability projektu, zhotovení ekologického auditu a vybudování sítě stabilizovaných geodetických bodů v budoucí průmyslové zóně.

V průběhu roku 2016 byly na dané akci použity finanční prostředky v celkové výši 591 tis. Kč. Byla uhrazena zbývající část kupní ceny ve výši 100 tis. Kč Slezské diakonii, Český Těšín, po provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch Moravskoslezského kraje. Zbývající finanční prostředky ve výši 491 tis. Kč byly použity na vypracování dokumentace analýzy rizik pro část území průmyslové zóny, koordinační a inženýrskou činnost, měření prostorových deformací, vypracování dalších znaleckých posudků.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2016 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 514.347 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2016 navýšen o částku 71.314 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2015, které byly (usnesením č. 88/6970 ze dne 12. 1. 2016 v objemu 5 tis. Kč a usnesením č. 89/7017 ze dne 26. 1. 2016 v objemu 71.309 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2016. Dále byl průběžně během roku 2016 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 347.701 tis. Kč (usnesením č. 92/7253 ze dne 25. 2. 2016 v objemu 208.095 tis. Kč, usnesením č. 105/8127 ze dne 19. 7. 2016 v objemu 102.357 tis. Kč, usnesením č. 107/8298 ze dne 23. 8. 2016 v objemu 28.249 tis. Kč a usnesením č. 4/260 ze dne 22. 12. 2016 v objemu 9.000 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se změnami v průběhu přípravy projektů, změnou výše výdajů u zálohových projektů určených na předfinancování z vlastních zdrojů projektů a změnou harmonogramu realizace projektů.

Tabulka 1.22: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2016 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava 385 450 110 348 35 342 32
Krizové řízení 6 500 9 153 9 108 100
Kultura 4 000 9 847 3 583 36
Regionální rozvoj 0 1 901 0 0
Sociální věci 8 500 32 781 21 481 66
Školství 73 097 36 252 8 472 23
Zdravotnictví 35 000 113 020 101 740 90
Životní prostředí 800 0 0 0
Vlastní správní činnost kraje 1 000 1 074 551 51
Celkem 514 347 314 376 180 277 57

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2016 celkem 180.277 tis. Kč. Částka zahrnuje veškeré investiční výdaje spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Z celkové částky byly vynaloženy v rámci informačního systému programového financování (EDS/ISPROFIN) finanční prostředky ve výši 7.018 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta ze státního rozpočtu předem a část kraj obdrží až na základě žádosti o dotaci.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2007-2013 a 2014-2020 s čerpáním výdajů v roce 2016 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3 Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. Na rok 2016 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu "Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje".

Cílem finanční podpory je prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci projektů podpořit v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2016 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2016 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 273.550 tis. Kč, což představovalo 4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2016 byla tato částka navýšena o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 87.629 tis. Kč a zapojením prostředků přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1.066.765 tis. Kč použitých na financování dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb".

K 31. 12. 2016 bylo na dotační programy z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 1.334.092 tis. Kč, což představuje 94 % upraveného rozpočtu kraje (1.422.971 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky byly z větší části, tj. ve výši 74.471 tis. Kč, účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2017; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2016, zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2016.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2016 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté dotační programy, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Víceleté dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování a použití prostředků probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2016 je uvedeno financování roku 2016 a použití prostředků k 31. 12. 2016, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2016 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2017) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.23: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2016 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
Kultura Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2016
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2016
Program podpory aktivit v oblasti kultury 2016
Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015-16, 2016-17
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014-16, 2015-17 2016-18
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014-16, 2015-17 2016-17
Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015-16
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014-16, 2015-17 2016-17
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel 2016-17
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2015-16, 2016-17
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2015-16, 2016-17
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2012-16, 2014-17 2015-17, 2016-17
Program na podporu technických atraktivit 2016
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015-17
Sociální věci Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 2016
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2016
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2016
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2016
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 2016
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje 2016
Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2016
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2016
Školství Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2016
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže 2016
Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji 2016
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2016-17
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2015-16, 2016-17
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2016
Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 2016
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2014-16, 2015-16 2016-17
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2015-16, 2016-17
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 2016
Příspěvky na ozdravné pobyty 2015-2017

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly vyhlášeny na rok 2016 tři jednoleté dotační programy, na které byla ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněna finanční částka v objemu 13.500 tis. Kč. Podpořeno bylo 99 projektů a vyčerpáno bylo 12.572 tis. Kč.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016

Dotační program je od roku 2003 vyhlašován každoročně za účelem podílení se kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje.

Prioritami programu jsou zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje apod. V roce 2016 byly projekty zaměřeny na dokumentaci národnostní kultury, umělecké aktivity s národnostní tématikou a kulturně - vzdělávací a výchovné aktivity.

Tabulka 1.24: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 425 000 21 1 425 000 1 417 800 7 200
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 120 800 2 120 800 120 800 0
- spolkům 1 144 200 17 1 144 200 1 144 200 0
- obcím a jejich organizacím 160 000 2 160 000 152 800 7 200

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 byla na dotační program vyčleněna částka 1.500 tis. Kč. Do programu bylo přijato celkem 21 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 1.425 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1869 ze dne 25. 2. 2016 o poskytnutí dotací 19 žadatelům na realizaci 21 projektů v celkové částce 1.425 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 75 tis. Kč zůstaly v rozpočtu kraje.

Podpořené projekty byly zaměřené na umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity a dokumentaci národnostní kultury. V rámci tohoto programu kraj podpořil např. Řecké dny Krnov 2016, projekt realizovaný městem Třinec - Přehlídka národnostních menšin v Třinci, festival národnostních menšin - Prolínání kultur pořádaný Městským domem kultury Karviná, projekt Svazu Maďarů žijících v českých zemích - Kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity, projekt spolku Ducatus Teschinensis, o. s. - Těšín-Město mnoha jazyků a kultur, projekt Dokumentační centrum Kongresu Poláků V ČR 2016 a Takoví jsme spolku Kongres Poláků v České republice apod.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 83/6588 ze dne 10. 11. 2015 za účelem podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Na jeho realizaci byla pro rok 2016 schválena částka 6.000 tis. Kč.

Pro rok 2016 měl program dva dotační tituly:

1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

Jednalo se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.

2. Restaurování kulturních památek

Jednalo se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely.

Tabulka 1.25: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 000 000 26 5 234 402 5 234 402 0
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 629 000 2 279 000 279 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 350 000 1 350 000 350 000 0
- spolkům 51 000 1 51 000 51 000 0
- církvím a náboženským společnostem 1 479 000 5 1 479 000 1 479 000 0
- obcím a jejich organizacím 3 141 000 16 2 725 402 2 725 402 0
- fyzickým osobám 350 000 1 350 000 350 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 byla na dotační program vyčleněna částka 6.000 tis. Kč. Přijato bylo 50 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 12.612 tis. Kč. Při hodnocení bylo posuzováno 7 základních kritérií projektu: obnova chráněných hodnot, obnova kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti dle míry ohrožení památkově chráněných hodnot, společenský význam, jedinečnost a význam pro kraj, využití památky pro veřejné účely, význam pro prostředí a možnosti vlastníka uhradit náklady obnovy z vlastních prostředků. Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016 byli schváleni příjemci dotací, vybráno bylo celkem 26 projektů. Finanční prostředky byly příjemcům poskytovány na základě předložených faktur za provedené práce. Z důvodu porušení smluvních podmínek nebyla dvěma příjemcům dotace v celkové výši 650 tis. Kč poskytnuta.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek ve vlastnictví obcí, církví, spolku, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Za přispění kraje došlo k obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněném území. Byly podpořeny např. tyto projekty: Podpora údržby lipové aleje na Uhlířský vrch v Bruntále, Termosanace konstrukce a dřevěné technologie větrného mlýna v Nových Dvorech-Bílovec, III. etapa obnovy starého zámku ve Studénce, Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech, Obnova fasády kostela Nejsvětější Trojice v Raduni, Restaurování původní gotické sakristie v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři, Výměna oken kulturní památky Zámku v Porubě a další. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 83/6589 ze dne 10. 11. 2015. Program byl zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblastech:

 • zážitková kultura v Moravskoslezském kraji (koncerty, divadelní představení, folklorní festivaly, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím slavných rodáků, akce k jiným významným výročím),
 • výstavní činnost v Moravskoslezském kraji (významné výstavy),
 • literární a audiovizuální činnost (publikace a záznamové nosiče se zaměřením na kulturu a místopis Moravskoslezského kraje, jeho významné rodáky a výročí, překlady odborné literatury v oblasti kultury a umělecké literatury),
 • přednášková činnost (přednášky, odborné semináře a konference zaměřené na kulturní témata).
Tabulka 1.26: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 000 000 52 6 034 500 5 913 981 120 519
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 100 000 1 100 000 100 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 400 000 3 400 000 400 000 0
- obecně prospěšným společnostem 150 000 1 150 000 150 000 0
- spolkům 1 977 000 21 1 977 000 1 950 082 26 918
- církvím a náboženským společnostem 323 000 3 323 000 323 000 0
- obcím a jejich organizacím 2 763 200 20 2 797 700 2 709 357 88 343
- dobrovolným svazkům obcí 86 800 1 86 800 81 542 5 258
- fyzickým osobám 200 000 2 200 000 200 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 byla na dotační program vyčleněna částka 6.000 tis. Kč. Přijato bylo celkem 167 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 18.256 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1876 ze dne 25. 2. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 52 projektů v celkové částce 6.000 tis. Kč. V průběhu roku bylo vráceno celkem 120 tis. Kč, z těchto prostředků bylo 34 tis. Kč poskytnuto schválenému náhradnímu žadateli.

Finanční prostředky určené na tento dotační program umožnily realizaci tradičních akcí a projektů, které by bez této podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje. Poskytnuté prostředky napomohly k realizaci folklorních a kulturních festivalů, adventních koncertů, k pořádání divadelních přehlídek, uskutečnily se návštěvnicky oblíbené akce jako např. Ostravská muzejní noc, Třebovický koláč, X. Trh lidových řemesel ve Frýdlantu nad Ostravicí a jiné. Podpořené projekty přispívaly k pozitivní prezentaci Moravskoslezského kraje a k obohacování jeho kulturního života. Realizace projektů umožnily rovněž uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví a tradice a kulturně využívat památky Moravskoslezského kraje.

Vrácené finanční prostředky byly příjemci dotací nevyužity většinou z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci nebo díky nepředpokládaným skutečnostem, které umožnily snížit náklady na realizaci projektů.

3.1.2 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 vyčleněno 69.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 136.087 tis. Kč, vyčerpáno bylo 78.325 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 46.587 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2009 až 2015

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.27: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 8 894 400 45 1 686 003 8 179 021 8 158 493 20 528
z toho:            
- obcím 7 115 000 31 1 022 139 6 550 457 6 529 929 20 528
- dobrovolným svazkům obcí 1 779 400 14 663 864 1 628 564 1 628 564 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1529 dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací v celkové výši 8.894 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 45 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Jedna obec od poskytnutí dotace v celkové výši 250 tis. Kč odstoupila a tak mohl být podpořen 1 projekt náhradního žadatele ve výši 153 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 1.686 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 8.179 tis. Kč a program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny projekty rozdílného charakteru, které posloužily ke zlepšení podmínek v oblastech venkovské infrastruktury, společenských, kulturních a volnočasových aktivit, zlepšení podmínek mateřských a základních škol, dále pak rekonstrukce či modernizace objektů obecních úřadů, občanské vybavenosti a místních komunikací. Příkladem podpořených projektů v oblasti venkovské infrastruktury jsou projekty obcí Tvrdkov, Skotnice a Mezina zaměřené na opravy místních komunikací. V oblasti zkvalitnění zázemí volnočasových aktivit byly podpořeny např. projekty obcí Leskovec nad Moravicí, Rohov a Chotěbuz. Ke zlepšení podmínek mateřských a základních škol přispěly projekty obcí Kružberk, Těškovice a Ropice. V oblasti zkulturnění a zlepšení zázemí pro činnost spolků byly podpořeny projekty obcí Stará Ves a Chlebičov.

U svazku obcí byly podpořeny projekty zaměřené na činnost projektových manažerů a poradců, kteří realizují aktivity podporující rozvoj komunitního života v mikroregionech. Podpora činností manažerů a poradců v mikroregionech rovněž přispívá ke zvýšení šancí pro obce získat další finanční prostředky v jiných dotačních a evropských fondech. V rámci zkvalitnění a rozvoje činností manažerů a poradců mikroregionů bylo podpořeno 14 svazků obcí. Manažeři a poradci zajišťovali činnosti v oblasti poradenství, administrativy, projektového, finančního řízení a managementu a propagace jak obcí, tak mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

V roce 2014 byl vyhlášen dotační program za účelem podpory klastrových organizací a vysokých škol prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Komunitárních programů 2014-2020, programu Horizont 2020, programů ERA-Net (European Research Area Network), Eureka, Kontakt II, Gesher, a programů TA ČR - ALFA, GAMA, DELTA, EPSILON.

Tabulka 1.28: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2014 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 749 000 5 300 000 745 111 745 111 0
z toho:            
- vysokým školám 149 000 1 0 145 111 145 111 0
- spolkům 600 000 4 300 000 600 000 600 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1153 dne 5. 3. 2015 o poskytnutí dotací klastrům a vysokým školám na realizaci 5 projektů v celkové částce 749 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 300 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu poskytnuto 745 tis. Kč a program byl ukončen.

Programem byly podpořeny projekty vysokých škol a klastrových organizací na pořízení projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru v rámci vybraných oblastí podpory. Např. byl podpořen projekt Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, jehož realizace je následně zaměřená na unikátní spolupráci univerzit, škol, institucí a nadací, které propagují vědu a technologii mezi mládeží, a to vytvořením náročných úkolů z každodenního života. Projekt je zacílen na 6 disciplín - matematiku, fyziku, chemii, astronomii, inženýrství a jeden transdisciplinární modul s cílem určit, jaké metody u studentů fungují nejlépe, povzbudit zájem veřejnosti a institucí odpovědných za vzdělávání o zapojení projektových aktivit do vzdělávacího systému napříč Evropou.

Dále byl podpořen např. projekt Bezpečnostně technologického klastru, podaný následně v rámci programu TAČR - EPSILON, zaměřený na vědecké - výzkumné aktivity členů klastru v oblasti safety a security. Podpořené projekty vysokých škol a klastrových organizací přispívají ke zlepšení inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji.

V roce 2015 byl dotační program vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014-2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014-2020 a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.29: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 23 806 000 67 11 762 582 11 762 582 11 762 582 0
z toho:            
- obcím 21 806 000 62 10 568 418 10 568 418 10 568 418 0
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 250 000 250 000 250 000 0
- spolkům 1 500 000 4 944 164 944 164 944 164 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1766 dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací v celkové výši 23.806 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 76 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž u 2 projektů příjemci odstoupil od smlouvy a finanční prostředky vrátili zpět do rozpočtu kraje a u dalších 7 projektů žadatelé odstoupili od realizace před podepsáním smlouvy. V roce 2016 bylo poskytnuto celkem 11.763 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovém období 2007 - 2013.

Moravskoslezský kraj se podílel na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika na období 2007-2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007-2013,
 • Operačního programu Životní prostředí.

O vyhlášení kontinuální výzvy Programu ke dni 23. 2. 2009 rozhodla rada kraje usnesením č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován a usnesením rady kraje č. 9/625 ze dne 26. 2. 2013 byl Program ke dni 26. 2. 2013 pozastaven.

Tabulka 1.30: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2009 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 228 628 100 220 0 202 698 431 186 825 246 15 873 185
z toho:            
- obcím 188 530 700 212 0 162 750 131 147 104 224 15 645 907
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 0 39 948 300 39 721 022 227 278

V průběhu roku 2016 již nebyly z rozpočtu kraje poskytnuty v rámci programu žádné finanční prostředky obcím a dobrovolným svazkům obcí. V roce 2016 byly přijaty pouze vratky dotací v rámci jejich vypořádání dle podmínek uvedených ve smlouvě. Celkem bylo v letech 2009-2016 v rámci programu poskytnuto z rozpočtu kraje 202.698 tis. Kč.

Závěrečná vyúčtování projektů, spolufinancovaných v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, jsou závislá na doložení kopií Závěrečného vyhodnocení akce, osvědčujícího konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci operačního programu. Závěrečné vyhodnocení vystavuje Státní fond Životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a příjemce dotace čeká na vystavení tohoto dokumentu i několik měsíců. Po osvědčení celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů v rámci operačního programu lze vypočítat skutečnou výši dotace, poskytnutou z rozpočtu kraje a vyčíslit tak případnou vratku. Z tohoto důvodu nebyl Program zatím ukončen.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Cílem dotačního programu vyhlášeného v roce 2014 byla podpora výzkumných a vývojových aktivit v Moravskoslezském kraji v oblasti technických, přírodních, lékařských a společenských věd formou účelových dotací v rámci veřejné soutěže, zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů, podpora talentovaných studentů bakalářského studia vysokých škol prostřednictvím poskytování stipendií, podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia, podpora spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Tabulka 1.31: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2014 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 24 980 400 17 8 636 568 23 934 865 23 849 023 85 842
z toho:            
- vysokým školám 21 115 500 9 8 182 389 20 333 028 20 253 462 79 566
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 395 500 1 0 395 452 395 452 0
- obecně prospěšným společnostem 638 500 2 0 638 480 638 480 0
- spolkům 338 200 1 0 337 339 337 339 0
- příspěvkovým organizacím státu 1 230 000 2 270 020 1 160 020 1 153 744 6 276
- veřejným výzkumným institucím 1 262 700 2 184 159 1 070 546 1 070 546 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/969 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkové částce 24.980 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 8.636 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 23.935 tis. Kč a program byl ukončen.

Realizace projektů schválených v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 výrazně napomohla rozvoji vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, a to v oblasti 3 samostatných dotačních titulů. Dotační titul 1 se zaměřil na zapojení zahraničních nebo tuzemských vědeckých pracovníků do vědeckých projektů realizovaných v Moravskoslezském kraji v oborech technických, přírodních, lékařských a společenských věd. Celkově bylo v rámci tohoto dotačního titulu podpořeno 48 vědeckých pracovníků. Dotační titul 2 se orientoval na podporu rozvoje výzkumných a vývojových aktivit v oblastech technických, přírodních, lékařských a společenských věd u subjektů, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií na realizaci výzkumných a vývojových aktivit. V rámci tohoto titulu bylo podpořeno celkem 9 takovýchto projektů. Dotační titul 3 se zaměřil na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia. V rámci tohoto dotačního titulu bylo podpořeno 74 studentů a absolventů, a to formou příspěvků ke stipendiu (studenti) a příplatků ke mzdě (absolventi).

Cílem dotačního programu vyhlášeného na rok 2015 bylo podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách a podpořit výzkumné a vývojové projekty v oborech technických, přírodních a lékařských věd. Cílem bylo podpořit právnické osoby provádějící základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.32: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 685 000 18 7 875 516 7 875 516 7 875 516 0
z toho:            
- vysokým školám 999 400 1 499 700 499 700 499 700 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 12 869 300 16 6 967 666 6 967 666 6 967 666 0
- přispěvkovým organizacím státu 816 300 1 408 150 408 150 408 150 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 18 projektů v celkové částce 14.685 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 7.876 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 6.683 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 3. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 78/6369 ze dne 25. 9. 2015 za účelem podpory přípravy projektů Místních akčních skupin na území Moravskoslezského kraje v novém programovém období Evropské unie 2014 - 2020. Pro úspěšnou přípravu a čerpání finančních prostředků v novém programovém období je formou dotace podpořeno spolufinancování nákladů spojených s činnostmi manažerů a poradců Místních akčních skupin a nákladů souvisejících s nájmem a provozem nebytových prostor potřebných pro realizaci administrativních činností a aktivit.

Tabulka 1.33: Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 600 000 12 3 564 176 3 564 176 3 564 176 0
z toho:            
- spolkům 3 000 000 10 2 964 176 2 964 176 2 964 176 0
- obecně prospěšným společnostem 600 000 2 600 000 600 000 600 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1765 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 12 projektů obecně prospěšným společnostem a spolkům v celkové výši 3.600 tis. Kč. Z rozpočtu kraje bylo v roce 2016 poskytnuto celkem 3.564 tis. Kč.

Projekty, které byly podpořeny v rámci programu Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015, splnily cíle a priority dotačního programu a přispěly k podpoře komunitního rozvoje venkovských oblastí v Moravskoslezském kraji. Finanční prostředky poskytnuté Moravskoslezským krajem místní akční skupiny využily v souladu s podmínkami dotačního programu. Převážně se jednalo o náklady spojené s činností manažerů a poradců místních akčních skupin, tj. osobní náklady v pracovním poměru nebo na vykonávající práce mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti) a zákonnými odvody s nimi souvisejícími. Místní akční skupiny využily poskytnutou dotaci částečně na náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 a 2015

Dotační programy byly v roce 2014 i v roce 2015 vyhlášeny ve dvou samostatných výzvách, a to za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje (inovační vouchery) a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Tabulka 1.34: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2014 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 12 401 300 38 822 383 9 230 378 9 146 721 83 657
z toho:            
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 12 401 300 38 822 383 9 230 378 9 146 721 83 657

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci I. výzvy usnesením č. 10/864 ze dne 12. 6. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 38 projektů v celkovém objemu 9.896 tis. Kč, přičemž u 1 projektu příjemce odstoupil od smlouvy a finanční prostředky vrátil zpět do rozpočtu kraje a u dalších 5 projektů žadatelé odstoupili od realizace před podepsáním smlouvy.

Dále zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci II. výzvy usnesením č. 12/1063 ze dne 11. 12. 2014 podpořit další projekty v rámci dotačního programu poskytnutím neinvestičních dotací na realizaci 9 projektů v celkovém objemu 2.506 tis. Kč, přičemž u 2 projektů příjemci odstoupili od smlouvy a finanční prostředky vrátili zpět do rozpočtu kraje a u 1 projektu žadatel odstoupil od realizace před odepsáním smlouvy.

V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 822 tis. Kč. Celkem bylo v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje poskytnuto 9.230 tis. Kč a program byl ukončen.

Projekty, které byly podpořeny v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014, naplnily cíl a prioritu programu. Finanční prostředky poskytnuté Moravskoslezským krajem byly v souladu s programem použity na stěžejní aktivity, které vedly k naplnění cíle projektu - např. vývoj produktu/procesu/služby, testování a návrh prototypů, design produktů, analýzy a studie vč. optimalizace operačních procesů. Zároveň bylo prostřednictvím tohoto programu (v I. i II. výzvě) podpořeno vytvoření 3 nových pracovních míst v oblasti výzkumných a vývojových aktivit malých a středních podniků nacházejících se v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.35: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 11 650 800 40 3 838 693 7 909 543 7 673 902 235 641
z toho:            
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 650 800 40 3 838 693 7 909 543 7 673 902 235 641

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci I. výzvy usnesením č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 32 projektů v celkovém objemu 8.737 tis. Kč, přičemž dva žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy.

Dále zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci II. výzvy usnesením č. 17/1761 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 2.914 tis. Kč, přičemž dva žadatelé nedoložili podepsané smlouvy v požadovaném termínu.

V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 3.839 tis. Kč. Finanční prostředky určené na jednotlivé splátky dotací ve výši 2.174 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 31. 12. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Dotační programy vyhlášené na rok 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.36: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 21 058 800 87 19 024 003 18 580 667 443 336
z toho:          
- obcím 19 708 300 72 17 903 603 17 512 409 391 193
- dobrovolným svazkům obcí 1 350 500 15 1 120 400 1 068 257 52 143

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 87 projektů v celkové částce 21.059 tis. Kč, přičemž jeden žadatel odstoupil od realizace projektu ještě před podepsáním smlouvy a dle podmínek dotačního programu byla poskytnuta dotace na realizaci projektu náhradnímu žadateli. V průběhu roku 2016 bylo vyplaceno celkem 19.024 tis. Kč, finanční prostředky určené na výplatu zbylých 2. splátek dotací ve výši 1.005 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů EU. Důvodem podpory byla snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšení dostupnosti realizace projektů operačních programů i pro venkovské oblasti.

Na tento dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2016 vyčleněny finanční prostředky ve výši 16.000 tis. Kč. V souladu s termíny pro podávání žádostí do tohoto programu a následnému předložení schválení dotací jednotlivým žadatelům zastupitelstvu kraje v roce 2017 byly finanční prostředky v plné výši účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014 - 2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014 - 2020 a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.37: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 16 604 000 52 13 016 172 13 016 172 0
z toho:          
- obcím 13 905 000 41 10 856 972 10 856 972 0
- dobrovolným svazkům obcí 2 099 000 5 1 679 200 1 679 200 0
- spolkům 600 000 6 480 000 480 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací v celkové výši 16.604 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 53 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž tři žadatelé odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátili do rozpočtu kraje. Dotace tak mohly být poskytnuty dvěma náhradním žadatelům. V průběhu roku 2016 bylo vyplaceno 13.016 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 3.349 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2018, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016

Dotační program byl vyhlášen s cílem podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách a podpořit výzkumné a vývojové projekty v oborech technických, přírodních a lékařských věd. Cílem bylo podpořit právnické osoby provádějící základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.38: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 427 100 13 6 213 550 6 213 550 0
z toho:          
- vysokým školám 1 975 000 2 987 500 987 500 0
- veřejným výzkumným organizacím 928 200 1 464 100 464 100 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 523 900 10 4 761 950 4 761 950 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 13 projektů v celkové částce 12.427 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo vyplaceno celkem 6.214 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 6.214 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 8. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016

Dotační program byl v roce 2016 vyhlášen za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje (inovační vouchery) a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Tabulka 1.39: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 397 600 14 1 761 600 1 761 600 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 4 397 600 14 1 761 600 1 761 600 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016 poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.398 tis. Kč, přičemž 2 žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy a 1 žadatel nedoložil požadované doklady.

V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 1.762 tis. Kč. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 1.762 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 31. 8. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

3.1.3 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 vyčleněno 11.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 16.904 tis. Kč, vyčerpáno bylo 9.293 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 6.910 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2012 až 2015

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.40: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 880 900 22 180 544 1 620 994 881 559 739 435
z toho:            
- obcím 596 100 5 135 739 433 789 325 098 108 691
- spolkům 552 200 6 0 276 100 97 160 178 940
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 465 500 3 0 232 750 166 796 65 954
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 267 100 8 44 805 678 355 292 505 385 850

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1671 dne 25. 9. 2015 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 22 projektů v celkovém objemu 2.881 tis. Kč, 1 projekt nebyl realizován a nečerpané prostředky byly poskytnuty 1 náhradníkovi.

V roce 2016 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 181 tis. Kč na úhradu 2. splátek dotací u 4 projektů. Celkem bylo v rámci dotačního programu za zimní sezónu 2015/2016 poskytnuto 1.621 tis. Kč na 22 projektů. Díky mírným klimatickým podmínkám, které v zimní sezóně 2015/2016 panovaly a které neumožňovaly provádění zimní údržby lyžařských běžeckých tratí v plném rozsahu vzhledem k nedostatečné sněhové pokrývce, nebyly 2. splátky dotací u většiny projektů poskytovány. Do rozpočtu kraje bylo vráceno 739 tis. Kč a čerpáno bylo 882 tis. Kč.

Dotační program podpořil zkvalitnění infrastruktury služeb v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, inicioval zájem provozovatelů lyžařských areálů, horských chat a jiných zařízení rozšířit služby pro návštěvníky Beskyd a Jeseníků. V rámci programu bylo podpořeno přibližně 850 km běžeckých lyžařských tras, délka upravovaných kilometrů tras se oproti minulému roku zvýšila.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tras se nachází v blízkosti lyžařských areálů, návštěvníci mohou využívat doprovodných služeb,
 • upravované lyžařské běžecké trasy včetně orientačních tabulí, další doplňkového inventáře a publicity (letáky apod.) podporují zvýšení návštěvnosti zimních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení a tím také celkovou návštěvnost kraje,
 • značení prováděné v rámci úpravy lyžařských běžeckých tras zajišťuje dobrou orientaci a bezpečnost běžkařů,
 • upravené tratě mohou návštěvníci sledovat díky informačnímu systému, který přenáší jízdu roleb pomocí GPS do systému. Aktuální upravenost tratí se zobrazuje na www.severnimorava.travel. Široké veřejnosti jsou k dispozici open data, která přebírají i jiné internetové servery na území celé ČR.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.41: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 014 500 19 284 314 855 123 840 426 14 697
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 914 500 18 284 314 805 123 790 426 14 697
- dobrovolným svazkům obcí 50 000 0 0 0 0 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 50 000 1 0 50 000 50 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1547 dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 1.015 tis. Kč, 2 projekty nebyly realizovány. V průběhu roku 2016 bylo vyplaceno celkem 284 tis. Kč, celkem bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto 855 tis. Kč.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek turistických informačních center včetně jazykových mutací (vč. překladů),
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • navigační systémy a interaktivní panely (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vzdělávání zaměstnanců turistických informačních center (jazykové kurzy, kurzy práce na PC - programy pro turistická informační centra),
 • propagační materiály tištěné i elektronické,
 • elektronické newslettery,
 • malované velkoplošné mapy,
 • informační video spoty a filmy (DVD),
 • úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace Turistických informačních center České republiky vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2015.

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, zejména map a brožur, přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2012, 2014 a 2015

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou dobudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. stezky, okruhy, zařízení cestovního ruchu různých typů, podpora unikátních záležitostí a s nimi spojené rozšíření doprovodných služeb apod. v oblasti mikroregionů, v oblasti vodácké turistiky a v lázeňských obcích.

Tabulka 1.42: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2012 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2012 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 531 600 26 277 450 8 983 376 8 981 906 1 470
z toho:            
- obcím 4 674 900 15 277 450 4 467 520 4 466 050 1 470
- dobrovolným svazkům obcí 725 000 3 0 644 550 644 550 0
- obecně prospěšným společnostem 86 800 1 0 79 385 79 385 0
- spolkům 1 564 700 4 0 1 289 593 1 289 593 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 480 200 3 0 2 502 328 2 502 328 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 o poskytnutí dotací na realizaci 27 projektů v celkovém objemu 10.532 tis. Kč, 1 projekt nebyl realizován. V roce 2016 bylo poskytnuto 277 tis. Kč, celkem bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto 8.983 tis. Kč.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity zaměřené na rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (zejména rekonstrukce větrného mlýnku, odpočinkové zóny, vybavení veřejných prostranství pro turisty), budování a rekonstrukce turistických a cykloturistických orientačních systémů a informačních zařízení, vybudování, modernizace a dovybavení veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty, rekonstrukce, vybudování či dobudování cyklostezek a jejich součástí, zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k oblasti mikroregionu Slezská Brána. Díky podpoře došlo ke zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Dalšími podporovanými oblastmi byly: sdružení osob podnikajících v cestovním ruchu, subjekty řešící příjezdovou turistiku do MSK a subjekty zajišťující destinační management v Moravskoslezském kraji. Díky této podpoře vznikla řada nových produktů cestovního ruchu a podporujících propagačních materiálů Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.43: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2014 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 729 000 17 397 904 4 175 903 4 175 903 0
z toho:            
- dobrovolným svazkům obcí 100 000 1 0 100 000 100 000 0
- spolkům 1 292 800 6 210 060 1 265 346 1 265 346 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 542 800 7 187 844 2 069 021 2 069 021 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 599 500 2 0 558 500 558 500 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 193 900 1 0 183 037 183 037 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/983 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.729 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 9. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2015. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto 398 tis. Kč, dotační program však nemohl být zatím ukončen, jelikož u některých projektů bylo řešeno podezření na porušení rozpočtové kázně (např. pozdní předložení průběžného vyúčtování, neuznatelné náklady apod.). Nevyčerpané prostředky určené na 2. splátku dotací ve výši 425 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017 a zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Tabulka 1.44: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 684 600 8 249 812 1 912 112 1 912 112 0
z toho:            
- spolkům 640 000 3 0 640 000 640 000 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 999 500 2 249 812 749 562 749 562 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 045 100 3 0 522 550 522 550 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1670 dne 25. 9. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 2.685 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo vyplaceno celkem 250 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 772 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 12. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 1. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015 - 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory jednotlivých destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazuje na vybudování a financování aktivit destinačních managementů z prostředků ROP Moravskoslezsko. Důvodem podpory je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů vyplývajících ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015 - 2020 v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.45: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015 - 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 792 700 6 2 478 540 4 774 890 4 774 890 0
z toho:            
- obecně prospěšným společnostem 2 171 600 2 874 320 1 773 770 1 773 770 0
- spolkům 2 191 100 2 878 220 1 760 120 1 760 120 0
- obcím 1 430 000 2 726 000 1 241 000 1 241 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1672 dne 25. 9. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.793 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo poskytnuto celkem 2.479 tis. Kč, finanční prostředky určené na 3. splátky dotací ve výši 1.018 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 12. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 28. 2. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Dotační programy vyhlášené na rok 2016

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, obcím nebo sdružení obcí na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.46: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 394 700 20 467 500 467 500 0
z toho:          
- obcím 777 500 5 110 000 110 000 0
- spolkům 633 900 5 137 500 137 500 0
- podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 421 700 1 27 500 27 500 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 561 600 9 192 500 192 500 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/2272 ze dne 22. 9. 2016 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 3.395 tis. Kč. Z důvodu nedoložení požadovaných podkladů ve stanoveném termínu nebyly prostředky poskytnuty jednomu žadateli na 2 projekty. Finanční prostředky na realizaci těchto 2 projektů byly poskytnuty náhradníkovi.

Realizace projektů v rámci dotačního programu se vztahuje vždy na jednu zimní sezónu, tzn. přelom roku 2016 a 2017. V závěru roku 2016 bylo vyplaceno celkem 468 tis. Kč, zbylé finanční prostředky v předpokládané výši 2.927 tis. Kč budou vyplaceny po předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování v první polovině roku 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 4. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.47: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 248 500 22 1 172 649 1 172 649 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 1 050 900 19 975 213 975 213 0
- dobrovolným svazkům obcí 54 800 1 54 636 54 636 0
- spolkům 52 000 1 52 000 52 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 90 800 1 90 800 90 800 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 19/2005 dne 21. 4. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 22 projektů v celkovém objemu 1.249 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo vyplaceno celkem 1.173 tis. Kč.

Dotační program nebyl ukončen v roce 2016, jelikož u jednoho projektu bylo řešeno podezření na porušení rozpočtové kázně z důvodu nesplnění podmínek povinné publicity. Zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.48: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 484 500 14 2 717 150 2 717 150 0
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 350 100 1 175 050 175 050 0
- spolkům 1 687 800 6 1 318 800 1 318 800 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 047 000 3 523 500 523 500 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 099 600 3 549 800 549 800 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 300 000 1 150 000 150 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2108 dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 14 projektů v celkovém objemu 4.485 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo vyplaceno celkem 2.717 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 1.767 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace byl stanoven do 31. 12. 2016 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2017, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Program na podporu technických atraktivit v roce 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času a dále podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNO TRASA a podpora letních víkendových akcí pro děti i dospělé FAJNE LÉTO. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům, spočívající v modernizaci zázemí určeného turistům (např. zlepšení sociálního zázemí, umístění odpočívacích míst, pořízení odpadkových košů).

Tabulka 1.49: Program na podporu technických atraktivit v roce 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 234 500 8 1 197 413 1 197 413 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 200 000 1 200 000 200 000 0
- jiným veřejným rozpočtům 97 900 1 97 900 97 900 0
- obecně prospěšným společnostem 296 200 2 288 095 288 095 0
- spolkům 87 800 1 60 168 60 168 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 194 300 1 192 950 192 950 0
- příspěvkovým organizacím kraje 199 800 1 199 800 199 800 0
- příspěvkovým organizacím státu 158 500 1 158 500 158 500 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2113 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 1.235 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto celkem 1.197 tis. Kč.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • náklady na zázemí (zejména ozvučení akce, osvětlení programu, úklid, obsluha, pronájem pódia, párty stan, stan pro vedení Moravskoslezského kraje),
 • náklady na personál k zajištění akce,
 • náklady na zábavný program (taneční a hudební vystoupení, moderátor - tj. odměny účinkujícím),
 • náklady na logistiku (zejména dopravu inventáře, techniky),
 • náklady na produkci (scénář, výzdobu, zajištění soutěží a vystoupení),
 • náklady na technické zajištění akce (zejména ozvučení, elektřina, mobilní WC),
 • náklady na požární dohled,
 • náklady na zdravotníka a další nezbytné související náležitosti,
 • náklady na návrh a výrobu polygrafických materiálů, bannerů, roll-upů a podobných druhů prezentačních materiálů - dárkové předměty, ceny do soutěží,
 • náklady spojené s ochutnávkou specialit z projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko (potraviny, papírnické potřeby, jednorázové nádobí),
 • propagace a marketing (inzerce aj. mediální služby).

3.1.4 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 vyčleněno 106.550 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1.151.317 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1.150.678 tis. Kč. Všechny programy byly jednoleté a dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 - 2020,
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021,
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020,
 • Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb),
 • Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020,
 • Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020.

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016

Dotační program je určen poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o služby odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále je určen pro osoby závislé na drogách nebo jiných návykových látkách a pro podporu jejich rodin a blízkých. Konkrétně se jednalo o podporu kontaktních center, terénních programů, terapeutické komunity, odborného sociálního poradenství a služby následné péče.

Tabulka 1.50: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 360 000 54 12 360 000 12 311 985 48 015
z toho:          
- spolkům 2 305 000 10 2 305 000 2 285 085 19 915
- církvím a náboženským společnostem 5 943 000 24 5 943 000 5 919 900 23 100
- obecně prospěšným společnostem 3 195 000 17 3 195 000 3 190 000 5 000
- obcím a jejich organizacím 347 000 1 347 000 347 000 0
- ústavům 335 000 1 335 000 335 000 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 235 000 1 235 000 235 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 9.250 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 94/7362 ze dne 22. 3. 2016 byl rozpočet navýšen o 3.110 tis. Kč, a to 2.097 tis. Kč z úspory Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 a 1.013 tis. Kč zapojením nerozpočtovaných příjmů v odvětví sociálních věcí. Do dotačního programu bylo přijato celkem 57 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.736 tis. Kč. Na základě doporučení Sociálního výboru rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/2077 z 23. 6. 2016 o poskytnutí účelových dotací v celkové výši 12.360 tis. Kč na realizaci 54 projektů u 33 příjemců. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení částí dotací ve výši 48 tis. Kč.

Schválené dotace byly použity na dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb a k financování osobních nákladů poskytovatelů registrovaných sociálních služeb osobní asistence, pečovatelské služby, odlehčovací služby a tlumočnické služby, poskytované terénní formou. V rámci dotačního programu byly projekty podpořeny sociální služby v oblasti protidrogové prevence.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, na podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež, na podporu resocializačních programů pro dospělé pachatele a na podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Tabulka 1.51: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 697 700 10 648 600 619 352 29 248
z toho:          
- spolkům 336 800 4 287 700 287 700 0
- církvím a náboženským společnostem 249 000 4 249 000 230 992 18 008
- obecně prospěšným společnostem 111 900 2 111 900 100 660 11 240

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 19 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.205.800 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1870 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 11 projektů u 11 organizací v celkovém objemu 697.700 tis. Kč. Jedna organizace dotaci ve výši 49 tis. Kč v průběhu roku vrátila a v rámci finančního vypořádání došlo k vrácení částí dotací ve výši 29 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu preventivních projektů neinvestičního charakteru směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů na území kraje. Kraj podpořil 8 projekty letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Jedním projektem podpořil vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností. Dvěma projekty byly podpořeny i projekty zaměřené na podporu probačních a výchovných programů pro děti a mládež a resocializačních programů pro dospělé pachatele trestných činů.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, podpory doplňkové specializované dopravy.

Tabulka 1.52: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 400 000 17 2 400 000 2 330 857 69 143
z toho:          
- spolkům 399 700 5 399 700 395 940 3 760
- církvím a náboženským společnostem 1 090 300 6 1 090 300 1 090 300 0
- obecně prospěšným společnostem 760 000 5 760 000 694 617 65 383
- ústavům 150 000 1 150 000 150 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 2.400 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 37 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.226 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1873 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů 13 organizacím v celkovém objemu 2.400 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 69 tis. Kč.

Program pro osoby se zdravotním postižením byl zaměřen na finanční podporu projektů realizujících specifická opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v souladu s Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 - 2020. Jedním projektem kraj podpořil vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Pěti projekty bylo podpořeno pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením. Jedenáct podpořených projektů bylo zaměřeno na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na podporu zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením a na podporu aktivit, které povedou k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav, pořízení nového nebo ojetého automobilu sloužícího pro potřeby poskytované služby, na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků, na podporu aktivit poskytovatele sociálních služeb vycházejících z opatření uložených inspekcí sociálních služeb a na podporu aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.53: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 500 000 42 8 000 000 7 739 876 260 124
z toho:          
- spolkům 1 474 100 7 1 474 100 1 440 277 33 823
- obecně prospěšným organizacím 1 623 100 10 1 623 100 1 591 393 31 707
- církvím a náboženským společnostem 3 175 400 14 2 675 400 2 580 960 94 440
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 1 345 500 8 1 345 500 1 245 347 100 153
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 881 900 3 881 900 881 900 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 8.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 112 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.781 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 43 projektů u 30 organizací v celkové výši 8.500 tis. Kč. Jedna organizace dotaci ve výši 500 tis. Kč odmítla, v průběhu roku byly vráceny dotace ve výši 138 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků výši 122 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny zejména na pořízení pomůcek pro alternativní komunikaci a zařízení usnadňující hygienu, mobilitu a intimitu uživatelů a úpravy prostor směřujících k odstraňování architektonických bariér (např. rekonstrukce koupelen, pořízení schodišťových plošin, sprchovacích vozíků). Dále byly projekty zaměřeny na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb a rovněž na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla pro potřeby sociálních služeb a kompenzačních pomůcek.

Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory rozvoje nových sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje, které splňují podmínky postupu pro vstup do sítě sociálních služeb dané Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2016-2020 a na rozvoj okamžité kapacity stávajících sociálních služeb v roce 2016. Jedná se o podpory realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), včetně podpory poskytování krizové pomoci, podpory zřizování a rozvoje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpory aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpory sdílené a neformální péče o děti a mládež, včetně podpory aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, podpory dobrovolnictví v sociálních službách, zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti a podpora a příprava mladistvých od 16 let věku (nacházejících se v ústavní výchově v péči kurátorů nebo žijících v rodinách, které jsou dlouhodobě v evidenci orgánu sociálně právní ochrany děti) na samostatný život po dosažení zletilosti.

Tabulka 1.54: Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 200 000 27 2 808 500 2 788 814 19 686
z toho:          
- spolkům 1 533 000 14 1 533 000 1 528 054 4 946
- církvím a náboženským společnostem 779 400 5 550 400 543 500 6 900
- obecně prospěšným společnostem 817 600 7 655 100 655 100 0
- obcim a jejich příspěvkovým organizacím 70 000 1 70 000 62 160 7 840

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 3.200 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 35 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.682 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1866 z 25. 2. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 30 projektů 16 organizacím v celkovém objemu 3.200 tis. Kč. Dvěma organizacím nebyly dotace ve výši 163 tis. Kč vyplaceny z důvodu odstoupení od smlouvy a jedna organizace dotaci ve výši 229 tis. Kč vrátila z důvodu zrušení služby. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Největší měrou byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci, zřizování a rozvoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a aktivity a služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče a v neposlední řadě sdílená a neformální péče o děti a mládež. Dále byly projekty zaměřeny na podporu rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje a podporu dobrovolnictví v sociálních službách.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Tabulka 1.55: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 500 000 8 500 000 500 000 0
z toho:          
- spolkům 30 100 1 30 100 30 100 0
- církvím a náboženským společnostem 209 900 3 209 900 209 900 0
- obecně prospěšným společnostem 207 300 3 207 300 207 300 0
- ústavu 52 700 1 52 700 52 700 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 995 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1872 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů 6 organizací v celkovém objemu 500 tis. Kč.

V rámci programu kraj podpořil třemi projekty realizaci preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit (např. zvyšování finanční gramotnosti, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit s ohledem na využitelnost v běžném životě, aktivity zaměřené na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách MSK apod.). Pěti projekty byla podpořena komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK.

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Účelem realizace dotačního programu je podpora vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím finanční podpory organizací, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se zejména o podporu služeb sociální prevence, mezi něž patří azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, terénní programy.

V roce 2016 byla podpora vybraných sociálních služeb realizována z rozpočtových prostředků kraje prostřednictvím dotačního programu, aby byla zajištěna udržitelnost vybraných sociálních služeb vyplývající ze "Smluv o podpoře vybraných druhů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji" uzavřených s jednotlivými obcemi, které se na podpoře vybraných sociálních služeb finančně podílely.

Tabulka 1.56: Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 57 244 764 56 57 244 764 56 829 401 415 363
z toho:          
- spolkům 17 066 950 15 17 066 950 16 913 302 153 648
- církvím a náboženským společnostem 19 866 254 18 19 866 254 19 830 691 35 563
- obecně prospěšným společnostem 10 509 260 12 10 509 260 10 283 108 226 152
- obcím a jejich organizacím 8 684 800 9 8 684 800 8 684 800 0
- ústavům 1 117 500 2 1 117 500 1 117 500 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 82.000 tis. Kč (41.000 tis. Kč tvořil 50% podíl jednotlivých obcí na základě uzavřených smluv o podpoře vybraných sociálních služeb). V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 33 žádostí o poskytnutí dotace na 65 sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1958 ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 56 sociálních služeb u 30 organizací v celkové výši 57.244.764 Kč. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků výši 415 tis. Kč.

Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.57: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2016 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 56 57 244 764
azylové domy 13 26 493 452
domy na půl cesty 3 3 297 200
nízkoprahová denní centra 9 4 958 204
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 3 848 500
podpora samostatného bydlení 2 1 824 150
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 1 483 600
sociálně terapeutické dílny 6 5 999 484
sociální rehabilitace 10 8 574 124
terénní programy 4 766 050

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2016-2020, které jsou součástí sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované v plné výši 1.066.765 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2016, přičemž část z těchto finančních prostředků v minimální výši 159.721 tis. Kč byla v souladu s tímto rozhodnutím použita na platy a mzdy zaměstnanců v sociálních službách.

Tabulka 1.58: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 066 764 500 652 1 066 764 500 1 064 919 690 1 844 810
z toho:          
- spolkům 114 953 333 104 114 953 333 114 077 579 875 754
- církvím a náboženským společnostem 257 086 000 204 257 086 000 256 622 309 463 691
- obecně prospěšným společnostem 94 222 000 103 94 222 000 93 858 280 363 720
- obcím a jejich organizacím 286 829 000 162 286 829 000 286 687 355 141 645
- fyzickým osobám 1 013 000 1 1 013 000 1 013 000 0
- právnickým osobám 5 000 000 6 5 000 000 5 000 000 0
- ústavům 6 471 000 8 6 471 000 6 471 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 300 710 167 63 300 710 167 300 710 167 0
- příspěvkovým organizacím státu 480 000 1 480 000 480 000 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 206 žádostí o poskytnutí dotace na 676 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 1.348.195 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 a č. 21/2231 ze dne 6. 9. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 652 sociálních služeb u 193 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 1.066.765 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 1.845 tis. Kč.

Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.59: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2016 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 652 1 066 764 500
azylové domy 34 59 378 000
centra denních služeb 11 6 995 000
denní stacionáře 33 45 639 000
domovy pro osoby se zdravotním postižením 29 167 407 000
domovy pro seniory 62 295 987 000
domovy se zvláštním režimem 33 125 172 167
domy na půl cesty 5 5 132 000
chráněné bydlení 34 56 971 000
intervenční centra 2 2 093 000
kontaktní centra 6 2 858 000
krizová pomoc 4 4 345 000
nízkoprahová denní centra 12 5 950 000
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 29 812 000
noclehárny 15 14 533 000
odborné sociální poradenství 65 29 466 000
odlehčovací služby 27 11 791 000
osobní asistence 24 27 357 000
pečovatelská služba 53 37 856 000
podpora samostatného bydlení 9 7 982 000
průvodcovské a předčitatelské služby 1 185 000
raná péče 7 4 965 000
služby následné péče 10 8 583 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 34 30 233 333
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 12 7 871 000
sociálně terapeutické dílny 15 17 843 000
sociální rehabilitace 27 21 163 000
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 14 027 000
telefonická krizová pomoc 2 262 000
terénní programy 31 20 323 000
tísňová péče 1 1 327 000
tlumočnické služby 2 1 194 000
týdenní stacionáře 3 2 064 000

3.1.5 Dotační programy v odvětví školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly v odvětví školství na dotační programy vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 27.500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 42.057 tis. Kč, vyčerpáno bylo 42.015 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené programy, z toho tři víceleté. Jeden byl vyhlášen již v roce 2015 na školní rok 2015/2016 a dva byly vyhlášeny v roce 2016 na školní rok 2016/2017.

Dofinancování dotačního programu vyhlášeného na rok 2015

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2015/2016 za účelem podpory školních ekologických projektů a dalších akcí zaměřených na ekologické vzdělávání a výchovu, na podporu výzkumné a průzkumné činnosti, na monitoring životního prostředí, na podporu vzájemné spolupráce mezi školami a další.

Tabulka 1.60: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 000 000 19 0 1 000 000 1 000 000 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 414 700 9 0 414 700 414 700 0
- příspěvkovým organizacím kraje 585 300 10 0 585 300 585 300 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1459 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 1000 tis. Kč.

Schválené projekty v rámci výše uvedeného dotačního programu podpořily oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nejen na školách, ale i u veřejnosti. Projekty byly zaměřeny na monitoring životního prostředí, ekologické aktivity pro žáky i jejich rodiče atd.

Dotační programy vyhlášené na rok 2016

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory sportovních akcí, pořádaných subjekty zajišťujícími tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.61: Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto celkem čerpáno vráceno
celkem 35 764 900 176 35 764 900 35 554 262 210 638
z toho:          
- spolkům 35 764 900 176 35 764 900 35 554 262 210 638

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 22.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 260 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 50.216,4 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1853 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 96 projektů v celkovém objemu 22.000 tis. Kč.

Usnesením rady kraje č. 98/7552 ze dne 21. 4. 2016 bylo rozhodnuto o navýšení dotačního programu o částku 13.764,9 tis. Kč (peněžitý dar Českého olympijského výboru ve výši 5.333 tis. Kč a převod z akce Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje ve výši 8.431,9 tis. Kč). Tyto finanční prostředky byly rozděleny schváleným náhradním žadatelům a bylo tak podpořeno dalších 80 projektů v objemu 13.764,9 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byla podpořena pravidelná činnost sportovních klubů pro děti a mládež, dále byly podpořeny regionální sportovní akce s aktivním zapojením široké veřejnosti a také významné krajské, celostátní a mezinárodní sportovní akce s přínosem pro Moravskoslezský kraj.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením.

Tabulka 1.62: Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 149 000 36 2 134 000 2 131 872 2 128
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 156 000 3 156 000 156 000 0
- spolkům 1 054 600 14 1 054 600 1 054 600 0
- obcím 438 400 5 438 400 438 400 0
- fyzickým osobám 500 000 14 485 000 482 872 2 128

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 2.149 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 120 žádostí s celkovou požadovanou částkou 6.815,5 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1940 ze dne 21. 4. 2016 byly schváleny dotace 36 subjektům v úhrnné výši 2.149 tis. Kč.

Jeden žadatel dotaci ve výši 55 tis. Kč odmítnul z důvodu změny ve vedení organizace. Tato částka byla poskytnuta náhradnímu žadateli. Tři žadatelé nesplnili podmínky smlouvy, proto jim dotace v celkové výši 212,8 tis. Kč nebyla poskytnuta. Z této částky bylo 197,8 tis. Kč poskytnuto náhradním žadatelům.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na pravidelné celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a také projekty zaměřené na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím neziskových organizací. V rámci podpořených projektů bylo zorganizováno mnoho akcí, které nabízely dětem a mládeži smysluplné trávení jejich volného času.

Vrácené finanční prostředky u výše uvedených dotačních programů byly příjemci dotací nevyužity většinou z důvodu nepřesně stanoveného rozpočtu projektu při podání žádosti o dotaci nebo díky nepředpokládaným skutečnostem, které umožnily snížit náklady na realizaci projektů.

Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020, vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, rozvíjení dobrovolné práce s dětmi a mládeží a také za účelem podpory dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu.

Tabulka 1.63: Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 351 000 15 351 000 351 000 0
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 20 760 1 20 760 20 760 0
- spolkům 330 240 14 330 240 330 240 0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v roce 2016 pro kraje dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni. Kraj měl možnost v rámci uvedeného programu získat finanční prostředky ve výši maximálně 816,9 tis. Kč při splnění podmínky finanční spoluúčasti kraje minimálně ve výši 30%. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 rozpočet na rok 2016 a v něm na realizaci dotačního programu vyčlenila částku 351 tis. Kč, čímž byla podmínka splněna.

Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 30 žádostí s celkovou požadovanou částkou 2.394,6 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2044 ze dne 23. 6. 2016 byly schváleny dotace 15 subjektům v celkové výši 1.167,9 tis. Kč, z toho 351 tis. Kč z rozpočtu kraje.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na aktivity, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a které budou děti a mládež vést k jejich aktivní činnosti na společenském dění, dále projekty zaměřené na podporu aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjení manuálních zručností a využívání nových technologií.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2016/2017 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.64: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2016
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 31 2 000 000 2 000 000 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 820 300 14 820 300 820 300 0
- příspěvkovým organizacím kraje 412 200 7 412 200 412 200 0
- nefinančním podnikatelským subjektům 162 400 3 162 400 162 400 0
- obecně prospěšným společnostem 54 000 1 54 000 54 000 0
- církvím a náboženským společnostem 190 400 3 190 400 190 400 0
- spolkům 290 800 2 290 800 290 800 0
- neziskovým a podobným organizacím 69 900 1 69 900 69 900 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 44 žádostí s celkovou požadovanou částkou 2.963,5 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/2045 ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 31 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 30. 8. 2017 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2016/2017 za účelem podpory školních ekologických projektů a dalších akcí zaměřených na ekologické vzdělávání a výchovu.

Tabulka 1.65: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2016
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 995 200 17 995 200 995 200 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 395 800 7 395 800 395 800 0
- příspěvkovým organizacím kraje 553 300 9 553 300 553 300 0
- nefinančním podnikatelským subjektům 46 100 1 46 100 46 100 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 995 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 82 žádostí s celkovou požadovanou částkou 4.768 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/2043 ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 995 tis. Kč.

Cílem a prioritami programu byla podpora badatelsky orientovaného vyučování, podpora aktivit na školních zahradách, podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO a propojení školního kurikula s okolním prostředím.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 31. 8. 2017 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2017.

3.1.6 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly v odvětví zdravotnictví na dotační programy vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2.467 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1.975 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené jednoleté programy.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zdraví, zdravotnické osvěty, prevence a podpory hospicové péče. Jednalo se o činnosti, jejímž účelem je zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, podpory jejich individuálních potřeb a možnosti vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, dále na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví dětí a mládeže, např. poskytování první pomoci, snížení úrazovosti apod. Dále za účelem zmírnění utrpení zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí, a také na podporu zvyšování kvality hospicové péče.

Tabulka 1.66: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 905 200 24 1 705 200 1 700 900 4 300
z toho:          
- spolkům 632 300 12 432 300 428 000 4 300
- obecně prospěšným společnostem 440 000 3 440 000 440 000 0
- církvím a náboženským společnostem 832 900 9 832 900 832 900 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 32 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.404 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1941 ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 20 žadatelům na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 1.905 tis. Kč. Jednomu žadateli nebyla dotace ve výši 200 tis. Kč poskytnuta z důvodu odmítnutí. Rozpočet kraje byl upraven na částku 1.741 tis. Kč, čerpáno bylo 1.701 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování hospicové, paliativní a rehabilitační péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče zejména o tělesně postižené a onkologické pacienty, hipoterapie pro osoby s postižením a dále na pořízení zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek.

Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory bylo získat kvalifikované lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje. Z dotace bylo možné uhradit náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře.

Tabulka 1.67: Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 294 550 6 269 550 182 929 86 621
z toho:          
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 91 850 2 91 850 76 750 15 100
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 202 700 4 177 700 106 179 71 521

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 9 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 383 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/2205 z 22. 9. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 6 žadatelům na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 295 tis. Kč. Jednomu žadateli nebyla dotace ve výši 25 tis. Kč poskytnuta z důvodu jeho odmítnutí. Rozpočet kraje byl upraven na částku 726 tis. Kč, čerpáno bylo 183 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 87 tis. Kč.

Byly podpořeny projekty zaměřené na odborné stáže v rámci specializačního vzdělávání, předatestačních stáží a kurzů.

3.1.7 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Pro rok 2016 byly v odvětví životního prostředí a zemědělství na dotační programy ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky v objemu 43.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 60.713 tis. Kč, vyčerpáno bylo 39.233 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2014 až 2015

Drobné vodohospodářské akce 2014 a 2015

Dotační program byl vyhlášen s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory byla výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu v obcích s trvale bydlícím počtem obyvatel nižším než 2 000 a zastavěných území s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem obyvatel do 5 000.

Tabulka 1.68: Drobné vodohospodářské akce 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2014 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 22 609 800 10 485 000 17 841 095 17 841 095 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 22 609 800 10 485 000 17 841 095 17 841 095 0

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2307 ze dne 3. 12. 2013 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 9. 2015. Na dotační program byly v rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 19.750 tis. Kč, rozdíl mezi navrženou výší dotací a schváleným rozpočtem (15.000 tis. Kč) byl dofinancován částkou 4.488 tis. Kč z nevyčerpaných finančních prostředků ukončeného dotačního programu z roku 2012 a částkou 262 tis. Kč z nevyčerpaných finančních prostředků v rámci akce rozpočtu Odběr podzemní vody. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů.

Obec Velké Albrechtice odstoupila od smluvního vztahu a tímto byly naplněny podmínky pro poskytnutí dotací 4 náhradním žadatelům dle pořadníku náhradních žadatelů v rámci dotačního programu ve výši 2.860 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1593 ze dne 25. 9. 2015 došlo k prodloužení termínu ukončení realizace projektu u obce Lomnice. Ke dni 31. 12. 2015 bylo ukončeno a vyúčtováno 9 projektů a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.329 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2016. Z toho finanční prostředky ve výši 485 tis. Kč byly určeny na dofinancování projektu u obce Lomnice, a to na základě závěrečného vyúčtování předloženého v roce 2015. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.844 tis. Kč byly do rozpočtu kraje na rok 2016 převedeny z důvodu zachování účelovosti finančních prostředků v rámci dotačního programu.

Dotační program současně zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jedním ze základních požadavků směrnice je zajistit, aby odpadní vody vstupující do sběrných systémů v aglomeracích menších než 2 000 ekvivalentních obyvatel byly před vypouštěním podrobeny "přiměřenému čištění". Projekty s nejvyšší finanční podporou byly "Kanalizace a ČOV Holasovice, 2. etapa" v obci Holasovice (7.500 tis. Kč), "Připojení vodovodu pro místní část Neplachovice-Zadky na skupinový vodovod Holasovice - Štemplovec" v obci Neplachovice (4.030 tis. Kč).

Tabulka 1.69: Drobné vodohospodářské akce 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 21 292 500 8 8 279 817 17 444 609 17 444 609 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 21 292 500 8 8 279 817 17 444 609 17 444 609 0

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 57/4538 ze dne 11. 12. 2014 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2016. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1137 dne 5. 3. 2015 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 14.395 tis. Kč.

Některé z podaných žádostí v rámci Programu byly vyloučeny z dalšího hodnocení pro formální nedostatky, které mohly být v krátkém časovém období odstraněny. Jelikož se se jednalo o kvalitní projekty, bylo navrženo vyhlášení 2. části dotačního programu Drobné vodohospodářské akce - 2. Tato 2. část dotačního programu, která se od předchozího lišila pouze termíny pro podání žádostí, byla vyhlášena radou kraje usnesením č. 62/4877 ze dne 17. 2. 2015 a poskytnutí dotací bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci vyhlašovaného dotačního programu Drobné vodohospodářské akce - 2 byly v rozpočtu kraje na rok 2015 zajištěny ve výši 606 tis. Kč v rámci programu a zbývající prostředky ve výši 6.394 tis. Kč byly převedeny z akce Odběr podzemní vody.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. V průběhu roku 2015 byly čerpány finanční prostředky 6 obcemi v celkové výši 9.165 tis. Kč. Současně došlo k ukončení a vyúčtování 2 projektů. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13.075 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2016. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky 4 obcemi v celkové výši 8.280 tis. Kč. V roku 2016 bylo ukončeno a vyúčtováno zbývajících 6 projektů, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.544 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2017 z důvodu zachování účelovosti finančních prostředků v rámci dotačního programu. Dotační program byl ukončen.

Dotační program stejně jako v předcházejících letech zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jedním ze základních požadavků směrnice je zajistit, aby odpadní vody vstupující do sběrných systémů v aglomeracích menších než 2 000 ekvivalentních obyvatel byly před vypouštěním podrobeny "přiměřenému čištění". Projekty s nejvyšší finanční podporou byly "Kanalizace a ČOV Libhošť, 2. etapa" v obci Libhošť (7.500 tis. Kč), "Splašková kanalizace Pustá Polom- stoky EA a BA" v obci Pustá Polom (4.941 tis. Kč).

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 57/4540 z 11. 12. 2014. Kraj takto v rámci samostatné působnosti od roku 2005 podporuje řádné hospodaření v "nestátních" lesích na svém území formou účelově určených dotací poskytovaných vlastníkům, nájemcům nebo podnájemcům lesů (dále jen "vlastníci lesa") na činnosti spojené zejména s obnovou lesů melioračními a zpevňujícími dřevinami a pomáhá především těm vlastníkům lesů, kteří hospodaří v souladu s právními předpisy a nad rámec těchto pravidel přispívají trvale udržitelným hospodařením ke zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů. Tento druh podpory přímo navázal na státní dotační systém "Příspěvky na hospodaření v lesích", poskytované ze státního rozpočtu podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento program pro rok 2015 je v souladu s podmínkami "Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014 - 2020" schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).

Tabulka 1.70: Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 18 522 303 161 2 411 030 15 131 530 15 131 530 0
z toho:            
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 573 198 8 27 600 489 570 489 570  
- podnikatelským subjektům -právnickým osobám 4 547 058 10 1 254 704 3 927 452 3 927 452  
- obcím a jejich organizacím 9 532 357 57 954 896 7 668 250 7 668 250  
- nepodnikajícím fyzickým osobám 3 869 690 86 173 830 3 046 258 3 046 258 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015 bylo na dotační program vyčleněno 18.000 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1484 ze dne 25. 6. 2015 o poskytnutí účelových dotací 168 příjemcům v celkovém objemu 18.522 tis. Kč. Částka 522 tis. Kč byla dofinancována z nedočerpaných prostředků vyčleněných na dotační program v roce 2014, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu kraje na rok 2015, a z akce "Dopravní obslužnost - linková doprava".

Z důvodu nepředložení závěrečného vyúčtování nebylo realizováno 7 projektů. Finanční prostředky byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. V roce 2015 bylo vyúčtováno a ukončeno 132 projektů v celkové výši 12.721 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky po závěrečném vyúčtování ve výši 1.475 tis. Kč byly vyhodnoceny jako úspora. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 4.326 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2016 s vyplácením v průběhu roku. V roce 2016 bylo vyúčtováno a ukončeno dalších 29 projektů ve výši 2.411 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky po závěrečném vyúčtování ve výši 1.914 tis. Kč byly vyčleněny na dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016. Dotační program byl ukončen.

Dotační program podporuje řádné hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje činnostmi zajišťujícími postupnou přeměnu druhové skladby lesů na porosty ekologicky stabilní, a to zejména pro vlastníky lesů menších výměr, jejichž lesní majetek dlouhodobě nezaručuje vyrovnanost hospodaření a ekonomickou soběstačnost. Příspěvky poskytované dle tohoto programu jsou v souladu s podmínkami Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).

Příspěvky na ozdravné pobyty

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 69/5673 ze dne 9. 6. 2015 opět na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016 (1. topné období) a od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 600 tis. Kč.

Tabulka 1.71: Příspěvky na ozdravné pobyty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2016 v letech 2015 až 2016
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 611 200 9 931 272 931 272 931 272 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 2 611 200 9 931 272 931 272 931 272 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1727 ze dne 17. 12. 2015 a č. 20/2061 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 9 projektů v celkovém objemu 2.611 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu jsou alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a je veden mimo rozpočet kraje. Na období 2015 - 2017 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2015 nebyly čerpány z důvodu zahájení 1. topného období tj. od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016. V průběhu roku byly čerpány finanční prostředky ve výši 931 tis. Kč čtyřmi obcemi, a to obec Doubrava (60 tis. Kč), Statutární město Ostrava, obvod Mariánské Hory a Hulváky (464 tis. Kč), Statutární město Ostrava, obvod Radvanice a Bartovice (361 tis. Kč) a Statutární město Ostrava, obvod Stará Bělá (46 tis. Kč). Ozdravné pobyty byly v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu realizovány v oblastech, kde není dlouhodobě dosahováno zhoršené úrovně kvality ovzduší. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Dotační programy vyhlášené na rok 2016

Drobné vodohospodářské akce 2016

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro rok 2016 byla předmětem podpory výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu; v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohl a být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Příjemcem dotace mohla být obec s počtem obyvatel do 2 000 a obec s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 84/6674 ze dne 24. 11. 2015 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2017.

Tabulka 1.72: Drobné vodohospodářské akce 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2016
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 15 609 600 8 10 385 059 10 385 059 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 15 609 600 8 10 385 059 10 385 059 0

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1830 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 15.610 tis. Kč. Celkem bylo předloženo 11 žádostí - projektů, z toho 1 projekt byl navržen k vyřazení, a to z důvodu nedodržení podmínek Programu (nedodání povinné přílohy - stavební povolení s doložkou právní moci) a 2 projekty byly zařazeny do pořadníku náhradních žadatelů.

Finanční prostředky ve výši 15.610 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci vyhlašovaného dotačního programu byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 15.000 tis. Kč a zbývající prostředky byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce pro období 2014 a 2015.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. V roce 2016 bylo vyčerpáno celkem 10.385 tis. Kč, ukončeno a vyúčtováno bylo 5 projektů, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.587 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2017. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2017.

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2016

Program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 84/6676 ze dne 24. 11. 2015. Kraj takto v rámci samostatné působnosti od roku 2005 podporuje řádné hospodaření v "nestátních" lesích na svém území formou účelově určených dotací poskytovaných vlastníkům, nájemcům nebo podnájemcům lesů (dále jen "vlastníci lesa") na činnosti spojené zejména s obnovou lesů melioračními a zpevňujícími dřevinami a pomáhá především těm vlastníkům lesů, kteří hospodaří v souladu s právními předpisy a nad rámec těchto pravidel přispívají trvale udržitelným hospodařením ke zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů. Tento druh podpory přímo navázal na státní dotační systém "Příspěvky na hospodaření v lesích", poskytované ze státního rozpočtu podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento program pro rok 2016 je v souladu s podmínkami "Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014 - 2020" schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).

Tabulka 1.73: Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2016
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 27 914 400 324 14 744 882 14 744 882 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 013 900 16 335 860 335 860 0
- podnikatelským subjektům -právnickým osobám 6 037 700 11 2 426 794 2 426 794 0
- církvím a náboženským společnostem 187 900 2 16 200 16 200 0
- neziskovým a podobným organizacím 73 800 1 0 0 0
- obcím a jejich organizacím 13 049 200 81 7 288 745 7 288 745 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 7 551 900 213 4 677 283 4 677 283 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 26.000 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2062 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí účelových dotací 324 příjemcům v celkovém objemu 27.914 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1.914 tis. Kč byl dofinancován z nedočerpaných prostředků v dotačním programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015. Finanční prostředky v roce 2016 na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením již vynaložených nákladů. Ke dni 31. 12. 2016 bylo vyúčtováno a ukončeno 220 projektů v celkové výši 14.745 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky po závěrečném vyúčtování ve výši 1.820 tis. Kč byly usnesením rady kraje č. 3/152 ze dne 6. 12. 2016 převedeny v rámci rozpočtu 2016 na akci Nákup vozidel na alternativní pohon, zbývající nevyčerpané finanční prostředky po závěrečném vyúčtování ve výši 556 tis. Kč představují úsporu. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 10.793 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2017.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje vyhlásila rada kraje usnesením č. 84/6675 ze dne 24. 11. 2015. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na tento program vyhrazeno 2.000 tis. Kč.

Cílem dotačního programu je:

 • Podpora projektů zaměřených na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a oblast udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji.
 • Podpora environmentální poradenské činnosti zaměřené na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.
 • Podpora projektů v rámci procesu místní Agendy 21, včetně dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost.
 • Podpora projektů zaměřených na zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

Základními posuzovanými ukazateli kvality projektu byly přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj a pro životní prostředí a zapojení dětí, mládeže a veřejnosti do činnosti příznivé k životnímu prostředí. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území nebo i mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Dotační program byl ukončen k 15. 12. 2016.

Tabulka 1.74: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 997 100 16 1 997 100 1 850 541 146 559
z toho:          
- spolkům 547 600 4 547 600 532 600 15 000
- obecně prospěšným společnostem 104 800 1 104 800 104 800 0
- obcím a jejich organizacím 1 344 700 11 1 344 700 1 213 141 131 559

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1828 ze dne 25. 2. 2016 schválilo k realizaci 16 projektů ve výši 1.997 tis. Kč. Bylo předloženo celkem 37 žádostí - projektů, z toho 5 žádostí bylo navrženo z hodnocení vyřadit, a to z důvodu nedodržení podmínek Programu (chybné nastavení termínu realizace, neúplná žádost, neaktuální formuláře, případně nedodání nákladového rozpočtu) a zbývající počet projektů byl zařazen do pořadníků náhradních žadatelů.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly subjektům poskytnuty jednorázovou úhradou ve lhůtě do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 1.997 tis. Kč, v průběhu roku 2016 bylo vráceno na účet kraje celkem 878 Kč a v roce 2017 bylo vráceno 145.681 Kč.

Vyhlášený dotační program byl zaměřen především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, na podporu projektů v rámci procesu místní Agendy 21, dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost. Podpořeny byly mimo jiné projekty týkající se rozvoje a podpory včelařství - Multifunkční včelařský naučný areál (Český svaz včelařů, z. s. základní organizace, Frýdek-Místek) a FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY - včelařské dny v muzeu (Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Kopřivnice) nebo projekty zaměřené na šetření s vodou doma , na zahradě i v krajině, rovněž na osvětovou kampaň - Ekologický den ve Fulneku (město Fulnek) či Den Země 2016 a Den zdraví a sociálních služeb 2016 (statutární město Frýdek-Místek).

Vyhlášení dotačního programu a realizace podpořených projektů rovněž přispěla k naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, stejně tak Státní politiky životního prostředí a Mezinárodní úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

3.2 Individuální dotace

V roce 2016 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 225.654 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.75: Individuální dotace poskytnuté v roce 2016 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Plnění UR (%)
Doprava 35 926 15 738 43,8
Krizové řízení 71 397 13 447 18,8
Kultura 22 516 22 296 99,0
Prezentace kraje a ediční plán 4 762 4 756 99,9
Regionální rozvoj 63 024 40 657 64,5
Cestovní ruch 34 873 14 793 42,4
Sociální věci 2 473 2 323 93,9
Školství 87 458 87 383 99,9
Zdravotnictví 8 706 7 095 81,5
Životní prostředí 16 409 15 597 95,0
Finance a správa majetku 1 570 1 570 100,0
Individuální dotace celkem 349 115 225 654 64,6

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 1.094.296 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2016 byly vyčerpány ve výši 557.565 tis. Kč a zahrnují výdaje na 166 individuálních projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj (407.593 tis. Kč, viz tabulky 1.76 a 1.77), výdaje za projekty individuálně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (123.568 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (23.999 tis. Kč) a výdaje na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů v předchozím programovacím období (2.405 tis. Kč). K 31. 12. 2016 byl rozpočet čerpán na 51 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.76: Výdaje v roce 2016 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2007 - 2013 dle operačních programů (v tis. Kč)
Financováno z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 21 60 657 41 833
Operační program Životní prostředí 32 1 045 360
Integrovaný operační program 1 1 448 1 448
Program švýcarsko - české spolupráce 1 16 936 11 005
Operační program Doprava 1 27 0
CELKEM 56 80 113 54 646
Tabulka 1.77: Celkové výdaje v roce 2016 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 dle operačních programů (v tis. Kč)
Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Čerpáno
Integrovaný regionální operační program 46 125 895 20 842
Operační program Životní prostředí 36 374 947 285 881
Operační program Zaměstnanost 14 180 523 27 077
Operační programy Přeshraniční spolupráce 10 4 664 557
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 35 328 16 689
Operační program Technická pomoc 1 2 173 1 901
CELKEM 110 723 530 352 947

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2016 použito více zdrojů. K úhradě vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) byly použity vlastní prostředky kraje. K profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu byly využity rovněž vlastní prostředky kraje, a to z důvodu, že většina projektů byla v přípravné fázi a nebylo ze strany poskytovatelů schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotací. Pouze u projektů ve fázi realizace (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji a neinvestiční projekty v odvětví sociálních věcí a školství) byly v roce 2016 poskytnuty zálohové platby. V roce 2016 byl čerpán úvěr na předfinancování podílu EU ve výši 7.135 tis. Kč u projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě". V rámci zpětného proplacení prostředků od poskytovatele dotace byly tyto prostředky použity na splátku úvěru.

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje realizované a ukončené v roce 2016 v rámci programového období 2007-2013

Upravený rozpočet roku 2016 ve výši 80.113 tis. Kč představoval zdroje pro 56 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií v rámci programového období 2007 - 2013.

Tabulka 1.78: Výdaje v roce 2016 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2007 - 2013 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2016 Skutečné čerpání 2016 Skut/UR v %
Doprava 7 9 264 9 187 99,2
Krizové řízení 5 28 537 28 360 99,4
Krajský úřad 1 7 7 100,0
Sociální věci 6 21 763 15 618 71,8
Školství 35 11 777 886 7,5
Zdravotnictví 2 8 765 588 6,7
Celkem 56 80 113 54 646 68,2

Programové období 2007 - 2013 bylo uzavřeno ze strany řídících orgánů a poskytovatelů dotací již v roce 2015, ovšem v upraveném rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016 byly vyčleněny prostředky ve výši 63.177 tis. Kč na:

 • dofinancování víceletých investičních akcí stavebního charakteru, které byly v rámci daného programového období spolufinancovány z EU. Jednalo se zejména o projekty v odvětví krizového řízení "Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci", "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum"," Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih a projekt v odvětví sociálních věcí "Transformace zámku Nová Horka". Tyto projekty nebyly zrealizovány do 31. 12. 2015 a ze strany poskytovatele dotace byl prodloužen termín ukončení staveb a jejich předání do užívání k 30. 6. 2016. Pokud by nebyly stavby v uvedeném termínu předány do užívání hrozilo Moravskoslezskému kraji, že by musel vrátit veškeré finanční prostředky EU, které v uplynulých letech na dané akce získal,
 • úhradu stanovisek energetických auditorů k dosaženým úsporám v rámci akcí spolufinancovaných v Operačním programu Životní prostředí. Jednalo se o nezbytné podklady, které byly součástí závěrečného vyúčtování akce, které byl příjemce dotace povinen předložit nejpozději do jednoho roku od proplacení závěrečných žádostí o platbu.

V úhrnnu bylo na výše uvedené účely použito 43.640 tis. Kč a tyto výdaje již nebyly v rámci projektů způsobilými výdaji.

Jediným neuzavřeným projektem programového období 2007 - 2013 byl projekt "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě". Tento projekt byl spolufinancován z Programu švýcarsko-české spolupráce a termín ukončení fyzické realizace projektu byl prodloužen do konce roku 2016 na podnět řídícího orgánu z důvodu požadavku na maximální čerpání alokace operačního programu. V rozpočtu roku 2016 byly vyčleněny prostředky ve výši 16.936 tis. Kč a čerpány byly v částce 11.005 tis. Kč.

Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Projekty Moravskoslezského kraje připravované příp. realizované v roce 2016 v rámci programového období 2014-2020

V roce 2016 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě nových projektů do programového období 2014 - 2020. V roce 2016 byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 723.529 tis. Kč na přípravnou a částečně i realizační fázi projektů. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů a posunu výzev ze strany řídících orgánů byly finanční prostředky v roce 2016 čerpány ve výši 352.947 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2017.

Tabulka 1.79: Přehled připravovaných příp. realizovaných projektů v programovém období 2014 - 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2016 Skutečné čerpání 2016 Skut/UR v %
Doprava 16 78 201 4 175 5,3
Krajský úřad 8 8 255 2 457 29,8
Krizové řízení 2 2 087 0 0,0
Kultura 8 16 641 5 210 31,3
Cestovní ruch 4 2 070 50 2,4
Regionální rozvoj 4 24 666 5 948 24,1
Sociální věci 15 185 664 32 414 17,5
Školství 35 49 606 20 241 40,8
Zdravotnictví 10 13 732 2 789 20,3
Životní prostředí 8 342 607 279 663 81,6
Celkem 110 723 529 352 947 48,8

K 31. 12. 2016 bylo ve fázi přípravy evidováno 88 projektů, jednalo se zejména o projekty spolufinancované Operačním programem Životní prostředí (projekty energetických úspor příspěvkových organizací v odvětví školství a v odvětví zdravotnictví) a Integrovaným regionálním operačním programem (jednotlivé projekty zaměřené na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji). Ve fázi realizace bylo 22 projektů a jednalo se zejména o neinvestiční projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost a Operačnícho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektů byla v roce 2016 započata zejména v sociální oblasti, a byly zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství byl realizován projekt podporující vytvoření Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Mezi významné projekty v realizaci také patřil "Smart akcelerátor RIS 3 strategie", který podporuje inovační prostředí v našem regionu.

Přehled akcí připravovaných, realizovaných a ukončených v programovém období 2014 - 2020, které byly v roce 2016 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

V rámci odvětví životního prostředí získal Moravskoslezský kraj na programové období 2014 - 2020 cca 1,4 mld. Kč, které budou kraji poskytovány ve třech grantových schématech. Moravskoslezský kraj předložil žádost o 1. grantové schéma a obdržel rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí ve výši 469,2 mil. Kč. Na základě přijatého rozhodnutí byl zastupitelstvem kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015 vyhlášen dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

4.2.1 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" (dále jen "program") byl objemově nejvýznamnější akcí realizovanou z evropských finančních zdrojů v roce 2016. Program je určen pro fyzické osoby - vlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kteří dosud využívají neekologické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Tabulka 1.80: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům počet schválených projektů realizované projekty
počet vyplacených projektů poskytnuto v roce 2016 vráceno celkem
celkem 498 901 278 3 781 2 107 272 918 915 0
z toho:          
- nepodnikajícím fyzickým osobám 498 901 278 3 781 2 107 272 918 915 0

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace z grantového schématu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, krajského rozpočtu a obecních rozpočtů, a to v následující výši:

 • 70 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí;
 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě pořízení kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle;
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě pořízení zdroje tepla na obnovitelné zdroje energie (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu).

Podpora je navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Podpora je u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje na základě závazku kraje schváleného zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1762.

Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek a podpora je navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Podpora je vyplácena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

V roce 2016 bylo poskytnuto v úhrnu 272.919 tis. Kč (2.107 příjemců), z toho 247.418 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prostředky ve výši 15.372 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 10.129 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem).

5 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, měl kraj k 31. 12. 2016 zřízeno 5 peněžních fondů, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond, Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje a Fond sociálních služeb.

5.1 Sociální fond

Sociální fond byl zřízen usnesením rady kraje č. 259/9 ze dne 9. 8. 2001 a tímto usnesením rada kraje zároveň schválila statut sociálního fondu. Usnesením rady kraje č. 28/1809 ze dne 6. 3. 2003 byl s účinností od 7. 3. 2003 schválen nový statut sociálního fondu, který byl (včetně jeho pěti doplňků) s účinností od 1. 1. 2008 nahrazen statutem sociálního fondu, schváleným usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007. Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 - 7.

V roce 2016 rada kraje usnesením č. 3/187 ze dne 6. 12. 2016 schválila doplněk č. 8, kterým dochází s účinností od 1. 1. 2017 ke zrušení příspěvku z fondu na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, a to z toho důvodu, že v roce 2016 byla uzavřena pojistná smlouva mezi Moravskoslezským krajem a Českou pojišťovnou a.s. o Kolektivním pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, která pokrývá odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.81: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2016 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2016 1 352 519,51
Tvorba fondu celkem 9 672 605,60
z toho:  
- příděl do fondu 9 401 880,00
- připsané úroky 10 135,60
- vratky poskytnutých příspěvků 14 200,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2015 246 390,00
Čerpání fondu celkem 9 259 742,00
z toho:  
- příspěvek na penzijní připojištění 3 235 900,00
- příspěvek na životní pojištění 1 866 482,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 40 000,00
- příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 11 209,00
- příspěvek na ošacení 2 297 100,00
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 1 809 051,00
Konečný stav k 31. 12. 2016 1 765 383,11
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2016 393 680,00
Konečný stav k 31. 12. 2016 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2016 2 159 063,11

V roce 2016 byl největší objem prostředků fondu použit formou příspěvků na penzijní a životní pojištění (5.102 tis. Kč), na ošacení (2.297 tis. Kč) a na nákup dárkových poukázek pro zaměstnance (1.310 tis. Kč).

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů a příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření kraje za uplynulé rozpočtové období.

Příděly do sociálního fondu byly dle platného statutu fondu v roce 2016 realizovány ve třech termínech, v lednu, červenci a říjnu 2016, a to v celkové výši 9.402 tis. Kč. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje, tento objem byl v průběhu roku 2016 navýšen.

V souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu do fondu za rok 2016 ve výši 393.680 Kč provedeno podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002 rozhodlo zřídit Zajišťovací fond a schválilo statut fondu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl původní statut zrušen a zastupitelstvo schválilo nový statut fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom. Tento nový statut byl usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 změněn s účinností od 1. 1. 2015. Změna statutu spočívala v rozšíření účelu použití fondu a to na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy a dále na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.82: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2016 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2016 101 533 436,05
Tvorba fondu celkem 664 297,41
z toho:  
- připsané úroky 664 297,41
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2016 102 197 733,46

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu a příjmy z dotací určených na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, na jejichž předfinancování byly využity prostředky fondu, a to až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění fondu do stanovené výše 100 mil. Kč nebyl v roce 2016 příděl prostředků do fondu proveden.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2016 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 664 tis. Kč.

Prostředky fondu je možné použít na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi, na rekonstrukce a opravy majetku kraje či jiného vlastníka vyvolané havárií nebo živelnou pohromou, na výplatu peněžité podpory občanům kraje (do 20 tis. Kč) a obcím (do 500 tis. Kč), kteří se z důvodu havárie či živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížné situaci, na poskytnutí peněžitého daru a účelové dotace fyzickým a právnickým osobám na odstranění následků krizových situací, na úhradu neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem samosprávy, na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v případě okamžitého nedostatku vlastních a cizích zdrojů určených na úhradu tohoto podílu. V roce 2016 k čerpání prostředků z fondu nedošlo.

Připsané úroky ve výši 664.297,41 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2016 v souladu se statutem fondu.

5.3 Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Změny ve statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usneseními č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009, č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 a č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.83: Tvorba a čerpání Regionálního rozvojového fondu v roce 2016 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2016 2 928 778,12
Tvorba fondu celkem 517 396,20
z toho:  
- připsané úroky 7 360,20
- přijaté jistiny z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 500 040,00
- přijaté úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 9 996,00
Čerpání fondu celkem 3 000,00
z toho:  
- výdaje na hodnotitele v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 3 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2016 3 443 174,32

Zdroji při tvorbě fondu v roce 2016 byly kromě připsaných úroků na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 7 tis. Kč přijaté jistiny a úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček v celkové výši 510 tis. Kč.

V roce 2016 byly z fondu použity prostředky ve výši 3 tis. Kč na úhradu odměn členům hodnotící komise v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček II. V rámci tohoto programu realizovaného prostřednictvím mikropůjček III s termínem podávání žádostí od 25. 1. 2016 do 30. 6. 2017 jsou ve fondu alokovány prostředky ve výši 1.000 tis. Kč.

Připsané úroky ve výši 7.360,20 Kč, přijaté jistiny a úroky z poskytnutých úvěrů ve výši 510.036 Kč a nečerpané prostředky určené na úhradu odměn členům hodnotící komise ve výši 47.000 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2016 v souladu se statutem fondu.

5.4 Fond sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo zřídit Fond sociálních služeb a schválilo statut fondu. Fond je účelově určen na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.84: Tvorba a čerpání Fondu sociálních služeb v roce 2016 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 0,00
Tvorba fondu celkem 24 924 094,01
z toho:  
- příděl do fondu 24 574 320,00
- připsané úroky 24 264,01
- příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb" 325 510,00
Čerpání fondu celkem 0,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2016 24 924 094,01

Zdrojem fondu byly v roce 2016 finanční prostředky ve výši 24.574 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 24 tis. Kč a příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb" ve výši 326 tis. Kč.

O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2016 nedošlo k čerpání prostředků z fondu.

Připsané úroky ve výši 24.264,01 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2016 v souladu se statutem fondu.

5.5 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.85: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2016 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 29 834 272,27
Tvorba fondu celkem 635 241,56
z toho:  
- příděl do fondu 543 500,00
- připsané úroky 91 741,56
Čerpání fondu celkem 10 931 272,35
z toho:  
- výdaje na financování dotačního programu zaměřeného na realizaci opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů 10 000 000,00
- výdaje na financování dotačního programu - Příspěvky na ozdravné pobyty 931 272,35
Konečný stav fondu k 31. 12. 2016 19 538 241,48

Zdrojem fondu byly v roce 2016 finanční prostředky ve výši 544 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 92 tis. Kč.

Finanční prostředky fondu jsou prioritně určeny na financování dotačního programu zaměřeného na realizaci opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva na území Moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 o použití prostředků fondu ve výši 10.000 tis. Kč pro financování dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2016. Jedná se o podíl kraje na financování dotačního programu, který je spolufinancován z prostředků EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, vlastních zdrojů kraje a z rozpočtů spolupracujících obcí.

Dále byly z fondu v roce 2016 hrazeny příspěvky v celkové výši 931 tis. Kč na ozdravné pobyty dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty". Bližší informace o dotačním programu jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace.

V souladu se statutem fondu představují připsané úroky ve výši 91.741,56 Kč a nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2016 ve výši 17,65 Kč objem prostředků k vypořádání za rok 2016 v souladu se statutem fondu.

6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), se provádí finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2016 (případně předešlých letech), které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2016. Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2016 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 14.538.742 tis. Kč. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 12.102.803 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 116.831 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekty realizované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

Tabulka 1.86: Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu v roce 2016 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2016 Použito v roce 2016 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2016 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2016 Plnění v %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 634 865,7 10 628 988,4 4 277,6 1 599,7 99,9
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 23 302,7 23 302,7 × × ×
Ministerstvo dopravy 208 810,9 208 810,9 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 340 113,5 1 336 439,6 0,0 3 673,8 99,7
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 233 407,6 233 407,6 × × ×
Ministerstvo financí - Souhrnný dotační vztah 116 830,7 116 830,7 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo vnitra 310,0 292,8 14,2 3,0 94,5
Ministerstvo průmyslu a obchodu 185,3 185,3 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo pro místní rozvoj 75 103,9 75 103,9 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 75 103,9 75 103,9 × × ×
Ministerstvo životního prostředí 248 685,5 248 685,5 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 248 685,5 248 685,5 × × ×
Ministerstvo zdravotnictví 128 721,0 128 312,2 101,7 307,1 99,7
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 6 971,1 6 971,1 × × ×
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa 6 031,9 5 968,3 0,0 63,5 98,9
Ministerstvo zemědělství 1 532,0 1 486,6 45,4 0,0 97,0
Ministerstvo kultury 6 663,0 6 587,9 75,1 0,0 98,9
Státní fond životního prostředí 1 381,2 1 381,2 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 805,0 805,0 × × ×
Úřad vlády České republiky 430,0 286,8 0,0 143,2 66,7
Celkem za kapitoly SR 12 769 664,4 12 759 360,0 4 514,0 5 790,4 99,9

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytlo v roce 2016 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v celkovém objemu 10.611.563 tis. Kč.

Předmětem finančního vypořádání jsou přijaté dotace v celkovém objemu 10.611.563 tis. Kč. U běžných akcí financovaných z této kapitoly státního rozpočtu se jedná o dotace přijaté v roce 2016. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Objemy takto finančně vypořádaných dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v následující tabulce v objemech přijatých dotací za celé období realizace projektu.

Podrobnější rozbor je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.87: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2016 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2016 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2016 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno v průběhu roku 2016 Vráceno při FV v roce 2017
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 315,9 305,6 10,3 10,3 0,0
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 1 025,1 1 018,1 7,0 5,0 2,0
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 367,4 1 350,9 16,5 15,7 0,8
Excelence středních škol 1 626,0 1 626,0 0,0 0,0 0,0
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0
Podpora implementace Etické výchovy 360,8 360,8 0,0 0,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 22 892,7 22 892,7 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů 10 818,5 10 655,2 163,3 161,6 1,8
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 244 228,1 244 228,1 0,0 0,0 0,0
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 816,9 816,9 0,0 0,0 0,0
Excelence základních škol 289,8 289,8 0,0 0,0 0,0
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 7 305,3 3 755,3 3 550,0 3 515,7 34,3
Program sociální prevence a prevence kriminality 185,3 185,3 0,0 0,0 0,0
Dotace pro soukromé školy 613 183,0 611 708,2 1 474,8 0,0 1 474,8
Projekty romské komunity 694,8 525,3 169,5 111,9 57,5
Program protidrogové politiky 170,1 165,2 4,9 4,9 0,0
Soutěže 2 197,0 2 197,0 0,0 0,0 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 161,3 140,2 21,1 21,1 0,0
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 4 634,7 4 275,2 359,5 334,0 25,5
Podpora odborného vzdělávání 117,4 117,4 0,0 0,0 0,0
Program podpory vzdělávání národnostních menšin 107,2 107,2 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání 9 672 775,0 9 672 775,0 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 13 101,5 13 101,5 0,0 0,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 152,4 152,4 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 12 284,1 12 186,8 97,3 97,3 0,0
Celkem 10 611 563,0 10 605 685,7 5 877,3 4 277,5 1 599,7

Na Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince z třetích zemí, byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 316 tis. Kč, využito bylo 306 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 10 tis. Kč z důvodu přestěhování jedné žákyně-cizinky od 1. 2. 2016. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli v průběhu roku 2016. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určené na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků-cizinců z třetích zemí. Jednalo se zejména o platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody, FKSP, zákonné odvody.

V rámci rozvojového programu Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 obdržel kraj 1.025 tis. Kč. Nižší pořizovací náklady jednotlivých kompenzačních pomůcek a neschválení atestu na kompenzační pomůcku oproti rozpočtovaným nákladům byly důvodem vrácení finančních prostředků ve výši 7 tis. Kč u dotačního programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 382 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 582 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 61 tis. Kč.

Nespotřebovaná část ve výši 7 tis. Kč byla vrácena na účet poskytovatele dotace.

V rámci rozvojového programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období obdržel kraj neinvestiční dotaci účelově určenou na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění podmínek pro konání těchto zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve spádových školách, ve výši 1.367 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1.351 tis. Kč. Nevyužité prostředky v objemu 16 tis. Kč byly zejména z důvodu nižšího počtu hodnocených písemných prací vráceny zpět poskytovateli dotace.

V návaznosti na výsledky rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015", poskytlo MŠMT v roce 2016 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 1.626 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickým nástroji v roce 2016," byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 198 tis. Kč, a to v rámci dotačního programu Podpora zavádění diagnostických nástrojů. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určené na nákup diagnostických nástrojů a souvisejícího akreditovaného vzdělávání pro práci s ním. Dotace byla poskytnuta na podpořené diagnostické nástroje, které jsou zaměřeny zejména na tyto oblasti: inteligence a kognitivní schopnosti, exekutivní funkce, adaptivní schopnosti, jazykové a řečové dovednosti, specifické poruchy učení, nadání a tvořivé schopnosti, osobnostní charakteristiky, sociální zázemí. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií byly v roce 2016 kraji poskytnuty prostředky ve výši 361 tis. Kč určené pro 5 základních škol zřizované obcí. Účelové prostředky poskytnuté na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro jednotlivce nebo pro pedagogický sbor zaměřeného na etickou výchovu a na tvorbu a realizaci školních nebo žákovských projektů včetně spolupráce s rodiči byly vyčerpány v plné výši.

Na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 22.893 tis. Kč, které byly účelově určeny na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 19.868 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 65 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 2.960 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Na Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 10.819 tis. Kč. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 671 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 10.148 tis. Kč.

Prostředky ve výši 163 tis. Kč nedočerpaly 4 školy zřízené obcemi z důvodu neobsazení funkce školního psychologa, případně jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nepoužité finanční prostředky ve výši 163 tis. Kč byly vráceny poskytovateli dotace.

Na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla kraji přidělena dotace v celkové výši 244.228 tis.  Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 81.263 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 162.965 tis. Kč.

Účelové prostředky poskytnuté na platy, odvody a příděly do FKSP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky byly vyčerpány v plné výši a ve struktuře stanovené rozhodnutím.

V rámci dotačního programu Naplňování podpory mládeže na krajské úrovni byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 817 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly rozděleny v plné výši níže uvedeným subjektům:

 • obecně prospěšným společnostem ve výši 48 tis. Kč a
 • spolkům ve výši 769 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky použity jednotlivými právnickými osobami v souladu s podmínkami dotačního programu. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na Rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016", poskytlo MŠMT v roce 2016 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků základních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 290 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 271 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 19 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci vyhlášeného rozvojového programu Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních byly kraji poskytnuty MŠMT prostředky v celkové výši 7.305 tis. Kč účelově určené na platy, zákonné odvody a FKSP. Cílem rozvojového programu bylo zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona podle pravidel stanovených ve vyhlášení programu. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 6.656 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 649 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 3.755 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 3.550 tis. Kč zejména z důvodu, že navýšení kapacity školského poradenského zařízení nebylo realizováno po celé podporované období a dále bylo ovlivněno platovým zařazením daného pracovníka. Nevyužité finanční prostředky ve výši 3.550 tis. Kč byly vráceny na výdajový účet poskytovateli dotace.

V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality poskytlo MŠMT finanční prostředky ve výši 185 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013 -2 018. Poskytnuté dotace byly určeny pro tři školy zřízené krajem. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 613.183 tis. Kč, využito bylo 611.708 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 1.475 tis. Kč, které byly s poskytovatelem řádně finančně vypořádány. Část prostředků ve výši 1.310 tis. Kč zůstala nedočerpána zejména v důsledku poklesu počtu žáků a studentů a byla vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2016. Rozdíl ve výši 165 tis. Kč byl evidován u soukromé organizace Mateřská škola Petrklíč s.r.o., IČ 25381750, která ukončila činnost v průběhu roku 2016. V důsledku toho vznikl v roce 2016 přeplatek ve výši 165 tis. Kč. Organizace byla vyzvána k vrácení této částky. V daném termínu organizace přeplatek nevrátila. V současné době probíhá daňové řízení. Proběhla kontrola na základě § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kterou bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně. Organizaci byl zaslán platební výměr se stanoveným odvodem, včetně penále.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2016 nebyly finanční prostředky na provoz těchto škol vyčerpány v plné, tj. poskytnuté výši 695 tis. Kč. Prostředky v objemu 112 tis. Kč, které nebyly školami využity, byly vráceny v průběhu roku 2016 na výdajový účet poskytovatele. V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byly vráceny zbylé nevyužité prostředky ve výši 58 tis. Kč.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 170 tis. Kč určených na financování Programu protidrogové politiky bylo poskytnuto na projekt "Komplexní preventivní program pro žáky 1. ročníků" celkem 54 tis. Kč. Na realizaci projektu "Prevence nás osloví" pak dotace ve výši 70 tis. Kč a v neposlední řadě na projekt "Pořádáme adapťák - sami" ve výši 46 tis. Kč. Poskytnuté prostředky v rámci uvedených programů byly vyčerpány v podpořených projektech v plné s výjimkou Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia, Ostrava, kde bylo vráceno v průběhu roku 2016 poskytovateli dotace 5 tis. Kč z důvodu nižšího počtu účastníků programu.

V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016 byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 2.197 tis. Kč. Část dotace ve výši 1.624 tis. Kč byla určena na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro školní rok 2015/2016 a druhá část ve výši 573 tis. Kč byla poskytnuta na zabezpečení ústředních kol těchto soutěží a přehlídek pro školní rok 2015/2016. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 161 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Ostrava na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace byla vyčerpána ve výši 140 tis. Kč. Nespotřebované finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč byly vráceny poskytovateli dotace.

Pro studium žáků se zdravotním postižením, a s tím spojené pracovní poměry asistentů pedagogů a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním byly v rámci dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách kraji poskytnuty prostředky ve výši 4.635 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty školám v plné výši. Použito bylo celkem 4.275 tis. Kč. K nedočerpání dotace došlo zejména z důvodu ukončení pracovního poměru asistenta pedagoga, nižších mezd pedagogů, čerpání volna na ošetřování člena rodiny. Celkem nebyly školami vyčerpány prostředky ve výši 360 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky ve výši 360 tis. Kč byly vráceny na výdajový účet poskytovatele.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání obdržel kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 117 tis. Kč, a to pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvkovou organizaci kraje. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákona), ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci Dotačního programu podpory vzdělávání národnostních menšin MŠMT poskytlo finanční prostředky na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy ve výši 107 tis. Kč účelově určené pro Gymnázium Třinec, příspěvkovou organizaci kraje. Finanční prostředky byly vymezeny na úhradu nákladů vyplývajících z uzavřených dohod o provedení práce nebo činnosti a dále na ostatní neinvestiční výdaje. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci dotace na Přímé náklady na vzdělávání poskytnuté na činnost škol a školských zařízení v objemu 9.672.775 tis. Kč, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 6.436.644 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 3.236.131 tis. Kč byly prostředky vyčerpány v plné výši.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia v celkové výši 13.102 tis. Kč v rámci rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou" byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 12.344 tis. Kč a Všeobecné sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace ve výši 757 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 152 tis. Kč byly účelově určeny pro Základní školu, Třinec, Slezská 773, příspěvkovou organizace ve výši 9 tis. Kč, a to na mzdové prostředky, zákonné odvody a FKSP. Zbývající finanční prostředky ve výši 143 tis. Kč byly účelově určeny pro Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město, Na Nábřeží, příspěvkovou organizaci, a to na mzdové náklady, zákonné odvody, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 12.284 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním bylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené krajem celkem 2.101 tis. Kč,
 • školy zřízené obcemi celkem 10.124 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 59 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 12.187 tis. Kč. Školami nevyužité prostředky v objemu 97 tis. Kč byly zejména z důvodu ukončení pracovního poměru asistenta pedagoga nebo jeho pozdějšího nástupu do pracovního poměru vráceny zpět poskytovateli v průběhu roku 2016.

Dále obdržel kraj od Ministerstva školství účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2016 přijal dotace v objemu 23.302,7 tis. Kč). Finančnímu vypořádání za rok 2016 z toho podléhalo 13 ukončený projektů realizovaný krajem a 105 projektů realizované příspěvkovými organizacemi kraje.

Celkový finanční objem ukončených projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, který podléhal finančnímu vypořádání k 30. 6. 2016, činil 1.209.722 tis. Kč.

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - individuální projekty realizované krajem

Moravskoslezský kraj ukončil k 30. 6. 2016 v rámci Počátečního vzdělávání v globálních grantech Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - neinvestice a investice tři projekty v každém operačním programu (investice a neinvestice), na které byly čerpány neinvestiční dotace ve výši 510.387 tis. Kč a investiční dotace ve výši 31.056 tis. Kč. Na realizaci grantů nebyly využity prostředky ve výši 44.060 tis. Kč (z toho investiční prostředky ve výši 3.029 tis. Kč a neinvestiční ve výši 41.031 tis. Kč). V této částce je zahrnuta zálohová platba v rámci grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II" ve výši 2.624 tis. Kč, která byla vrácena v roce 2014 poskytovateli dotace. V rámci finančního vypořádání v roce 2016 byly vráceny prostředky v celkové výši 41.436 tis. Kč. Jednalo se o následující projekty, přičemž se jedná o součet investic a neinvestic:

 • "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II" - skutečně použito 296.305 tis. Kč finančních prostředků,
 • "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji" - skutečně použito 94.759 tis. Kč finančních prostředků a
 • "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II" - skutečně použito 106.319 tis. Kč finančních prostředků.

V rámci globálního grantu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice a investice bylo čerpáno 426.241 tis. Kč neinvestičních prostředků a 7.847 tis. Kč investičních prostředků na projekt "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji". Předepsaná vratka k finančnímu vypořádání ve výši 7.654 tis. Kč byla snížena o částku 730 tis. Kč, kde správce daně potvrdil porušení rozpočtové kázně. Příjemce však po celou dobu nekomunikuje. Odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl dosud uhrazen, případ šetří Policie ČR a poskytnutá záloha nebyla vyúčtována. Částka ve výši 730 tis. Kč bude odvedena na účet poskytovatele dotace, jakmile bude Moravskoslezským krajem vymožena. Finanční prostředky v rámci globálních grantů nebyly vyčerpány zejména z důvodu vzniklých úspor rámci realizací jednotlivých grantových projektů. Alokace jednotlivých globálních grantů byla přerozdělena do smluv s příjemci. Součástí smluv byly odhadované výše nákladů. Od podání žádostí po samotné zahájení realizace grantových projektů vniklá časová prodlena a cena některých pomůcek, zařízení klesly. V průběhu realizace jednotlivých grantových projektů byla realizována výběrová řízení, která vedla k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky.

Moravskoslezský kraj ukončil k 30. 6. 2016 v rámci Technické pomoci operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost tři projekty, na které byly čerpány neinvestiční dotace v celkové výši 33.686 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.721 tis. Kč byly vráceny poskytovateli dotace v průběhu května 2016. Jedná se o následující projekty:

 • "Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v MSK II"- skutečně použito 30.281 tis. Kč finančních prostředků,
 • "Informovanost a publicita globálních grantů operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje II" - skutečně použito 367 tis. Kč finančních prostředků a
 • "Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program v MSK II" - skutečně čerpáno 318 tis. Kč finančních prostředků.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Operačního v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost individuální projekt individuální projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji". Kraj přijal neinvestiční dotaci ve výši 159.166 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 43.077 tis. Kč. Na realizaci nebyly využity prostředky ve výši 8.301 tis. Kč z důvodu nižších cen u veřejných zakázek na nákup služeb u vzdělávacích aktivit, na nákup vybavení odborných učeben a jejich stavební úpravy a z důvodu nedočerpaných osobních nákladů z důvodů nenaplnění limitů a mzdových příspěvků na přímou podporu účastníků vzdělávacích aktivit. Prostředky byly vráceny na účet poskytovatele dotace v roce 2015.

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - projekty realizované příspěvkovými organizacemi

Individuální projekt Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost "RESTART" realizovala organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Příjemci dotace bylo poskytnuto 21.772 tis. Kč, skutečné použil finanční prostředky ve výši 21.684 tis. Kč. V těchto částkách je zahrnut zatím nerealizovaný doplatek ve výši 17 tis. Kč na základě rozhodnutí finančního úřadu o snížení porušení rozpočtové kázně. Vratka ve výši 88 tis. Kč byla vrácena poskytovateli dotace v dubnu 2016.

Moravskoslezský kraj realizoval v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt " Šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1". Při hodnocení projektů výzvy č. 56 uspělo celkem 74 krajských škol o celkovém objemu finančních prostředků ve výši 50.989 tis. Kč. Před zahájením realizace odstoupily 3 školy o celkovém objemu projektů 1.493 tis. Kč. Celková hodnota realizovaných projektů se snížila na 49.496 tis. Kč (71 projektů). Celkový objem nespotřebovaných prostředků byl ve výši 190 tis. Kč. Finanční prostředky byly vráceny na účet poskytovatele dotace v roce 2016.

Při hodnocení projektů výzvy č. 57 uspělo celkem 30 krajských škol o celkovém objemu finančních prostředků ve výši 8.841 tis. Kč. Před zahájením realizace odstoupil Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, od projektu v objemu 358 tis. Kč. V případě školy, která od realizace odstoupila, nebyly prostředky zaslány na účet kraje. Celková hodnota realizovaných projektů výzva č. 57 se snížila o na 8.483 tis. Kč (29 projektů). K vrácení nespotřebovaných prostředků nebyla vyzvána žádná škola, pouze jedna škola vrátila částku 0,2 tis. Kč jako nevyžádanou vratku.

Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace, realizovala projekt v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4 EU peníze školám - EU. Příjemci byla poskytnuta záloha ve výši 310 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2012 nedošlo ke vzniku nového právního subjektu, který neměl právní vazbu na příjemce dotace, ukončila škola realizaci projektu a v rámci finančního vypořádání za rok 2011 byla částka 58 tis. Kč vrácena na účet poskytovatele dotace.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2016 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 208.811 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2016 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2016. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

S Ministerstvem práce a sociálních věcí byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 1.213.393,3 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno bylo celkem 5.984,5 tis. Kč.

Tabulka 1.88: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2016 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2016 (nebo za dobu realizace projektu) Nedočerpáno v roce 2016 (nebo za dobu realizace projektu) Vráceno při FV v průběhu roku 2016 Vráceno při FV v roce 2017
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 066 764,5 1 066 764,5 0,0 0,0 0,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 22 000,0 18 453,6 3 546,4 0,0 3 546,4
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 2 599,0 2 471,6 127,4 0,0 127,4
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 15 342,4 15 342,4 0,0 0,0 0,0
Celkem 1 106 705,9 1 103 032,1 3 673,8 0,0 3 673,8

V rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytlo v roce 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.066.765 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům na poskytování sociálních služeb na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2016 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 22.000 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 8 subjektů a čerpána byla ve výši 18.454 tis. Kč, z toho pro:

 • Dětské centrum Čtyřlístek Opava, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 4.661 tis. Kč,
 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 1.417 tis. Kč,
 • Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 276 tis. Kč,
 • Fond ohrožených dětí, Praha 1 - Nové Město Klokánek Dolní Benešov) ve výši 2.598 tis. Kč,
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček) ve výši 3.617 tis. Kč,
 • Občanské sdružení Heřmánek, Karviná ve výši 3.042 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE - středisko v Ostravě (Náruč) ve výši 2.720 tis. Kč a
 • Slezská diakonie Český Těšín (TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty) ve výši 123 tis. Kč.

Prostředky ve výši 3.546 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytlo v roce 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci na úhradu osobních a provozních výdajů sociálních pracovníků ve výši 2.599 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 2.472 tis. Kč. Nedočerpaná část ve výši 127 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání předmětné dotace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2016 Moravskoslezskému kraji prostřednictvím programu reprodukce majetku Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb finanční prostředky ve výši 15.342 tis. Kč na realizaci akci Rekonstrukce objektu Domova Vítkov - Moravskoslezský kraj. Investiční dotace byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. 113D313008202 ze dne 10. 9. 2015 a 1. a 2. změny rozhodnutí ze dne 24. 5. 2016 a 25. 10. 2016. Správce programu poskytnul dotaci formou zpětného proplacení výdajů v režimu ex - post financování na základě dvou žádostí o platbu. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stavební práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 02223/2015/IM a byly vyčerpány v plné výši. Jedná se o víceletou akci, jejíž realizace bude pokračovat i v roce 2017, kdy dojde k jejímu ukončení.

Dále obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2016 přijal dotace v objemu 233.408 tis. Kč). Celkový finanční objem ukončených projektů, spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které byly realizovány krajem a podléhají finančnímu vypořádání k 31. 12. 2016, činí 106.687 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno bylo 2.311 tis. Kč

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - individuální projekty realizované krajem

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl ukončen k 31. 12. 2016 projekt:

 • "Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III" - celková poskytnutá dotace v objemu 11.006 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2016 celkem 878 tis. Kč),
 • "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II" - celková poskytnutá dotace v objemu 9.563 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány),
 • "Partnerství ke zvýšení zaměstnanosti" - celková poskytnutá dotace v objemu 7.527 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2016 celkem 308 tis. Kč),
 • "Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách" - celková poskytnutá dotace v objemu 5.288 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány) a
 • "Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji" - celková poskytnutá dotace v objemu 6.974 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v roce 2016 celkem 1.044 tis. Kč).

V rámci Integrovaného operačního programu byl ukončen k 31. 12. 2016 projekt:

 • "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku" - celková poskytnutá dotace v objemu 52.773 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány) a
 • "3. etapa transformace organizace Marianum A" - celková poskytnutá dotace v objemu 10.082 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány).

Projekty spolufinancované z rozpočtu EU - projekty realizované příspěvkovými organizacemi

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl ukončen k 31. 12. 2016 projekt:

 • "Konečně venku" realizováno organizací Zámek Nová Horka, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.504 tis. Kč (prostředky plně vyčerpány) a
 • "Podpora chráněného bydlení" realizováno organizací Marianum, příspěvková organizace - celková poskytnutá dotace v objemu 1.970 tis. Kč (nedočerpáno a vráceno v rámci finančního vypořádání za rok 2016 celkem 81 tis. Kč).

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

V roce 2016 dále obdržel kraj z kapitoly Ministerstva vnitra v rámci Podpory prevence kriminality prostředky ve výši 310 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na realizaci projektu "Moravskoslezský kraj - Resocializační program Moravskoslezského kraje 2016". Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč byly vráceny poskytovateli, z toho v průběhu roku 2016 prostředky ve výši 14 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2016 zbývající prostředky ve výši 3 tis. Kč.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2016 poskytlo Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci na aktivitu E. 4 - Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce ve výši 185 tis. Kč. Předmětem poskytnuté dotace bylo vypracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. Obsah a struktura podkladů pro zpracování zprávy byla dána nařízením vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci. Energetické bilance byly dále rozvedeny ve vztahu k výrobnímu sektoru, domácnostem, obnovitelným zdrojům energie, energetickým úsporám apod. Dalšími body zprávy je pak bezpečnost a spolehlivost zásobování energií, provozy ostrovů v elektrizační soustavě a energetický management. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Dále obdržel kraj od Ministerstva místního rozvoje účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2016 přijal dotace v objemu 75.104 tis. Kč). Projekty realizované z této kapitoly nebyly dosud ukončeny a nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2016.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Dále obdržel kraj od Ministerstva životního prostředí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2016 přijal dotace v objemu 248.685 tis. Kč). Projekty realizované z této kapitoly nebyly dosud ukončeny a nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2016.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

S Ministerstvem zdravotnictví byly vypořádány dotace přijaté v celkovém objemu 121.750 tis. Kč, z čehož částka ve výši 417 tis. Kč zůstala nedočerpána a byla vrácena poskytovateli dotace.

Tabulka 1.89: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2016 (nebo za dobu realizace projektu) Použito v roce 2016 Nedočerpáno v roce 2016 Vráceno při FV v průběhu roku 2016 Vráceno při FV v roce 2017
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 12 133,1 12 133,1 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa 3 837,6 3 797,6 40,0 40,0 0,0
Specializační vzdělávání nelékařů 1 352,3 983,5 368,8 61,7 307,1
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací- program č. 235210 9 756,1 9 756,1 0,0 0,0 0,0
Porpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - program č. 235210 94 670,8 94 662,3 8,5 0,0 8,5
Celkem Ministerstvo vnitra 121 749,9 121 332,6 417,3 101,7 315,6

V roce 2016 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 12.133 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na úhradu pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Prostředky byly plně vyčerpány

Ministerstvo zdravotnictví dále poskytlo v roce 2016 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 3.838 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 1.559 tis. Kč,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 840 tis. Kč,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 314 tis. Kč,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 660 tis. Kč a
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 465 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určené na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 3.798 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 40 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky byly vráceny poskytovateli v průběhu roku 2016.

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2016 poskytnuto celkem 1.352 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

 • Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace, ve výši 652 tis. Kč,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 221 tis. Kč,
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 424 tis. Kč,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 45 tis. Kč a
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši 10 tis. Kč.

Prostředky byly použity ve výši 983 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 369 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly vráceny prostředky ve výši 62 tis. Kč a finančním vypořádáním za rok 2016 bylo vráceno na účet poskytovatele 307 tis. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - program č. 235210 - IV příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje účelové investiční dotace v celkovém objemu 9.756 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pořízení:

 • nafukovacího stavu pro ošetření více pacientů na místě mimořádné události, ve výši 316 tis. Kč,
 • 6 kusů defibrilátorů a 6 kusů transportních ventilátorů, ve výši 3.600 tis. Kč,
 • vozidla pro převoz pracovníků a materiálu při krizových a mimořádných událostech, ve výši 2.640 tis. Kč a
 • vozidla ZZS pro transport pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami, ve výši 3.200 tis. Kč.

Poskytnutá dotace byla vypořádána s poskytovatelem dotace. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Dále Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - program č. 235210 - investice poskytlo příspěvkovým organizacím 12 účelově určených dotací v celkovém objemu 94.671 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pořízení:

 • přístrojového vybavení endoskopie (Nemocnice ve Frýdku-Místku), ve výši 9.600 tis. Kč,
 • obnovy zdravotnické techniky (nemocnice ve Frýdku-Místku), ve výši 4.880 tis. Kč,
 • obnovy přístrojové zdravotnické techniky (Nemocnice ve Frýdku-Místku), ve výši 9.344 tis. Kč,
 • zdravotnické techniky (Nemocnice s poliklinikou Havířov), ve výši 12.000 tis. Kč,
 • počítačového tomografu (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, ve výši 11.763 tis. Kč,
 • přístrojového vybavení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj), ve výši 3.692 tis. Kč,
 • lůžek pro oddělení intenzivní péče (Nemocnice Třinec), ve výši 2.102 tis. Kč,
 • upgradu systému PCS (Nemocnice Třinec), ve výši 2.505 tis. Kč,
 • doplnění a obnovu zdravotnické techniky (Nemocnice Třinec), ve výši 4.785 tis. Kč,
 • Zdravotnické techniky (Slezská nemocnice v Opavě), ve výši 13.000 tis. Kč,
 • Zdravotnické techniky (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov), ve výši 11.000 tis. Kč a
 • Multifunkčního kompletu s C-ramenem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov) ve výši 10.000 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 94.662 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč u Slezské nemocnice v Opavě byly vráceny poskytovateli dotace v rámci finančního vypořádání roku 2016.

Dále Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2016 od Ministerstva zdravotnictví účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 6.971 tis. Kč. V roce 2016 nebyl ukončen žádný projekt, který by byl předmětem finančního vypořádání za rok 2016.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

S Ministerstvem financí byly vypořádány v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace přijaté v roce 2016 v celkovém objemu 6.032 tis. Kč. Nedočerpáno a vráceno na účet Ministerstva financí bylo 64 tis. Kč.

Tabulka 1.90: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2016 Použito v roce 2016 Nedočerpáno v roce 2016 Vráceno při FV v průběhu roku 2016 Vráceno při FV v roce 2017
Účelová dotace krajům - TBC 4 326,3 4 326,3 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 1 160,2 1 160,2 0,0 0,0 0,0
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 415,3 415,3 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 100,0 56,2 43,8 0,0 43,8
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 30,0 10,2 19,8 0,0 19,8
Celkem Ministerstvo financí 6 031,9 5 968,3 63,5 0,0 63,6

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2016 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou dotaci krajům - TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.327 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

Na základě předložených žádostí o Účelovou dotaci krajům na likvidaci léčiv poskytlo Ministerstvo financí kraji prostředky v úhrnné výši 1.160 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 415 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Ministerstvo financí poskytlo Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí v celkové výši 30 tis. Kč. Z poskytnutých dotací bylo vyčerpáno 10 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2016 na vypořádací účet Ministerstva financí.

Dále Ministerstvo financí poskytlo Účelovou dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstva kraje ve výši 100 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 56,2 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 44 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2016 na vypořádací účet Ministerstva financí.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2016 Moravskoslezskému kraji investiční dotace v celkovém objemu 1.532 tis. Kč. Finanční prostředky určené na Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích byly v celkové výši vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s. p., na jednotlivé stavby v kraji. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1.487 tis. Kč. V souladu s vydanými rozhodnutími a podmínkami dotačního programu Ministerstva zemědělství byly v průběhu roku 2016 vráceny prostředky ve výši 45 tis. Kč.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2016 dotace v celkové výši 6.663 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství. Prostředky z této kapitoly byly vyčerpány ve výši 6.588 tis. Kč, nedočerpáno a vráceno bylo 751 tis. Kč.

Tabulka 1.91: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2015 Použito v roce 2015 Nedočerpáno v roce 2015 Vráceno v průběhu roku 2015 Vráceno při FV v roce 2016
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2 300,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 110,0 34,9 75,1 75,1 0,0
ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční 265,0 265,0 0,0 0,0 0,0
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram 134 515 - investiční 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 1 419,0 1 419,0 0,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0
Podpora veřejných služeb muzeí 211,0 211,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 6 663,0 6 587,9 75,1 75,1 0,0

Finanční prostředky v objemu 6.663 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 2.300 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2016". Prostředky byly plně využity.
 • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV ve výši 110 tis. Kč. Příjemcem finančního příspěvku byla organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši. Nečerpané finanční prostředky ve výši 75,1 tis. Kč vráceny poskytovateli dotace v závěru roku 2016.
 • ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční ve výši 58 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny Muzeu Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Depozitář Nerudova, Nový Jičín - modernizace a rozšíření EZS - Muzeum Novojičínska, a to na modernizaci a rozšíření EZS pro depozitář Nerudova, Nový Jičín". Prostředky byly plně využity.
 • ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční ve výši 265 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace na realizaci projektu "Prapor cechovní, 2 kostelní prapory, 3 skříně malované, kostelní prapor - Muzeum v Bruntále." Finanční prostředky byly plně vyčerpány.
 • ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční ve výši 150,0 tis. Kč. Určeny byly pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace na realizaci projektu "Monitorování prostředí, Sv. Jeroným - Muzeum Novojičínska, a to na pořízení systému monitorování prostředí pro Žerotínský zámek v Novém Jičíně." Finanční prostředky byly plně vyčerpány.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 1.419 tis. Kč. Finanční prostředky v plné výši vyčerpány a byly určeny pro organizace:
 1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace na realizaci projektu "Kopřiva (Fenomén mnoha projevů lidové kultury)" ve výši 60 tis. Kč a na realizaci projektu "Příprava nominace Jízdy okolo osení" ve výši 29 tis. Kč.
 2. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace na realizaci projektu "Zpracování podkladů pro předložení nominací" ve výši 30 tis. Kč.
 3. Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace na realizaci projektu "V novém světě - Podmínky modernity 1917-1927" ve výši 910 tis. Kč a na realizaci projektu "Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem" ve výši 40 tis. Kč.
 4. Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvková organizace na realizaci projektu "8. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2016" ve výši 330 tis. Kč.
 5. Gymnáziu, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace na realizaci projektu "Opava Cantat 2016 - Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů" ve výši 20 tis. Kč.
 • Záchrana architektonického dědictví - neinvestice v celkové výši 1.600 tis. Kč poskytnuté Muzeu v Bruntále, příspěvková organizace, a to na obnovu národní kulturní památky - zámek č. p. 1, ve výši 600 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na restaurování štukové výzdoby stropů - Orientální sál, Římský sál, Rokokový sál a další s tím související stavební práce. Další finanční prostředky byly poskytnuty na obnovu kulturní památky - hrad Sovinec, zřícenina, ve výši 1.000 tis. Kč. Cílem projektu byla obnova opevnění zříceniny hradu včetně statického zajištění a další s tím související stavební práce. Prostředky byly plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven - neinvestice v celkové výši 270 tis. Kč. Celkem 167 tis. Kč poskytnuté Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvková organizace, (na realizaci projektu "Kurzy počítačové gramotnosti" ve výši 33 tis. Kč, na realizaci projektu "Digitalizace regionálních novin Moravskoslezského kraje" ve výši 68 tis. Kč, na realizaci projektu "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL" ve výši 66 tis. Kč). Dále bylo poskytnuto 16 tis. Kč Muzeu Novojičínska, příspěvková organizace na "Pokračování automatizace Knihovny Muzea Novojičínska a přechod AKS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21" a 87 tis. Kč bylo poskytnuto Muzeu v Bruntále na realizaci projektu "Upgrade na knihovnický systém Verbis a katalog Portaro pro Verbis". U všech příspěvkových organizací byly finanční prostředky plně vyčerpány.
 • Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 150 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace a byly poskytnuty jako neinvestiční příspěvek účelově určený na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - "Štvanice na tura", z mobiliárního fondu zámku Bruntál. Prostředky byly plně využity.
 • Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií ve výši 130 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvkové organizaci, a  to na realizaci projektu katalog výstavy "Architekti a stavitelé města Nového Jičína". Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
 • Podpora veřejných služeb muzeí ve výši 211 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvkové organizaci, v rámci státní finanční podpory ve výběrovém dotačním řízení Podpora expozic a výstav na instalaci expozice "Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací." Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

6.1.12 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí

Moravskoslezský kraj obdržel finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (v roce 2016 přijal dotace v objemu 805 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí a dotace z Ministerstva životního prostředí v celkovém objemu 248.686 tis. Kč). Moravskoslezský kraj finančně ukončil v roce 2016 v rámci Operačního programu Životní prostředí projekt "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa", na jejichž realizaci obdržel v letech 2014 až 2016 dotaci v celkové výši 136.792 tis. Kč, a to:

 • Zateplení Střední odborné školy v Bruntále ve výši 32.554 tis. Kč,
 • Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích ve výši 32.940 tis. Kč,
 • Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné ve výši 19.521 tis. Kč,
 • Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova ve výši 18.175 tis. Kč,
 • Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci ve výši 14.534 tis. Kč,
 • Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny) ve výši 8.963 tis. Kč,
 • Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská ve výši 7.240 tis. Kč,
 • Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní ve výši 2.865 tis. Kč,

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2016 Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 02051542, kterým schvaluje poskytnutí dotace na realizaci projektu "Zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje" v celkové maximální výši 1.000 tis. Kč, což je 41,5 % celkových uznatelných nákladů. S ohledem na cenu díla se došlo změnou č. 1 k rozhodnutí č. 02051542 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR k úpravě výše podpory na částku 667 tis. Kč, což je 80 % celkových uznatelných výdajů. Čerpání podpory ze SFŽP pak dle podmínek smlouvy probíhalo na základě výzev, které kraj zaslal společně s vyúčtováním již vynaložených nákladů a to pouze do výše 90 % celkově přiznanému procentnímu podílu dotace. Pozastavená část dotace ve výši 10 % byla uvolněna až po ukončení realizace a schválení závěrečného vyhodnocení akce.

Zastupitelstvo kraje schválilo Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 - 2026 a vydalo obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje, kterou se vyhlásila závazná část výše uvedeného plánu pro období 2016 - 2026. Celkové uznatelné náklady na realizaci akce Zpracování návrhu plánu odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji činily 720 tis. Kč. SFŽP se podílel částkou ve výši 576 tis. Kč, což představuje 80 % celkových uznatelných nákladů. Vlastní zdroje kraje činily 144 tis. Kč, tj. 20 % celkových uznatelných nákladů.

6.1.13 Dotace poskytnuté Úřadem vlády

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2016 neinvestiční dotaci ve výši 430 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a na provozní výdaje. Celkově bylo vyčerpáno 287 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 143 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2016 na účet poskytovatele.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to na základě vydaných rozhodnutí, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty, a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává rovněž Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, a to dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - vyjma dotací z EU

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2016 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 1.306.194,6 tis. Kč.

Z tohoto objemu nejsou v následující tabulce zahrnuty finanční prostředky ve výši 957.320,3 tis. Kč poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, vyjma dotace na vybraná zdravotnická zařízení, která podléhá finančnímu vypořádání.

Dále nejsou v tabulce zahrnuty doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2015 ve výši 13.875,6 tis. Kč, které nejsou, dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., předmětem finančního vypořádání, jelikož se jedná o dotace poskytované v režimu ex-post.

Dobrovolné svazky obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2016 neobdržely žádnou dotaci z níže uvedených kapitol státního rozpočtu.

Tabulka 1.92: Jednoleté dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2016 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto v roce 2016 Čerpáno v roce 2016 Vráceno do SR v roce 2016 Finanční vypořádání za rok 2016 Požadavek na dofinancování
Úřad vlády 1 049,9 1 004,1 0,0 45,8 0,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí * 203 189,7 200 262,1 761,7 2 165,9 18 736,4
Ministerstvo vnitra 16 076,2 15 561,6 355,9 158,7 0,0
Ministerstvo životního prostředí 1 595,9 1 595,8 0,0 0,1 0,0
Ministerstvo zemědělství 10 034,9 9 974,1 0,0 60,8 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 43 337,3 35 691,2 7 646,1 0,0 0,0
Ministerstvo kultury 18 222,3 18 194,5 0,0 27,8 0,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo dopravy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Všeobecná pokladní správa 40 892,5 36 855,6 12,0 4 024,9 4 752,8
Celkem 334 998,7 319 739,0 8 775,7 6 484,0 23 489,2

* V tabulce nejsou zahrnuty doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2015 v celkové výši 13.875,6 tis. Kč, které nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2016.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - dotace z EU

Na víceleté projekty, ukončené k 31. 12. 2016, spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, byly za celé období trvání projektů, prostřednictvím jednotlivých kapitol státního rozpočtu, poskytnuty dotace v celkovém objemu 212.171 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání za rok 2016 bylo celkem 397 projektů, přičemž výše čerpání činila 98 %.

Tabulka 1.93: Víceleté dotace na ukončené projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2016 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2016 Čerpáno celkem k 31. 12. 2016 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2016
Vráceno na depozitní účet v roce 2016 Vráceno na depozitní účet v roce 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí 22 956,3 21 647,4 0,0 1 308,9 0,0
Ministerstvo vnitra 646,3 0,0 0,0 646,3 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 188 568,4 185 827,0 2 021,3 720,1 0,0
Celkem 212 171,0 207 474,4 2 021,3 2 675,3 0,0

V roce 2016 byly na víceleté projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie poskytnuty dotace v celkovém objemu 59.138,7 tis. Kč, z toho z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí celkem 19.522,9 tis. Kč a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem 39.615,8 tis. Kč. V těchto objemech jsou zahrnuty také dotace, které nepodléhaly finančnímu vypořádání za rok 2016.

Úřad vlády poskytl v roce 2016 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.049,9 tis. Kč, a to v rámci programu Terénní sociální práce a programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 45,8 tis. Kč byly vráceny na depozitní účet poskytovatele při finančním vypořádání za rok 2016.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2016 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace, v celkovém objemu 217.065,4 tis. Kč.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly poskytnuty dotace v celkové výši 163.558,3 tis. Kč, z toho 13.875,6 tis. Kč činí doplatek za rok 2015, který byl poskytnut v režimu ex-post, a tudíž finančnímu vypořádání nepodléhá. V průběhu roku 2016 byly na výdajový účet poskytovatele odvedeny finanční prostředky ve výši 761,7 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání pak byly na vypořádací účet poskytovatele dotace vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.676 tis. Kč. Požadavek na dofinancování překročených výdajů za rok 2016 činí 18.736,4 tis. Kč.

Dále byly z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuty obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem příspěvky na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) v celkovém objemu 53.507 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání byly na vypořádací účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 489,9 tis. Kč.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2016 poskytnuto 19.522,9 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ukončeno 5 projektů, na které bylo za celé období jejich realizace poskytnuto celkem 22.956,3 tis. Kč. Skutečně bylo použito 21.647,4 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.308,9 tis. Kč byly, na základě Výzvy poskytovatele, odvedeny na depozitní účet již v průběhu roku 2016.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2016 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 16.076,2 tis. Kč.

Největší objem dotací z kapitoly Ministerstva vnitra byl obcím poskytnut na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Z celkové výše poskytnutých dotací ve výši 8.807,7 tis. Kč bylo vyčerpáno 8.746 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 61,7 tis. Kč byly vráceny na depozitní účet poskytovatele při finančním vypořádání za rok 2016.

Dále byly z kapitoly Ministerstva vnitra obcím poskytnuty:

 • příspěvky obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 340,8 tis. Kč,
 • příspěvky obcím dle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR ve výši 69,7 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2016 byly na výdajový účet poskytovatele vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 17,2 tis. Kč,
 • jednorázové dotace statutárnímu městu Havířov a obci Vyšní Lhoty dle § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR v celkové výši 2.000 tis. Kč,
 • dotace na zajištění bydlení podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 136,2 tis. Kč,
 • dotace v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník ve výši 174,8 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2016 byly na výdajový účet poskytovatele vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 15,5 tis. Kč, a v rámci finančního vypořádání za rok 2016 bylo na depozitní účet poskytovatele vráceno 44,8  tis. Kč,
 • dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality (program č. 114080) ve výši 4.547 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2016 byly na výdajový účet poskytovatele vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 323,2 tis. Kč, a v rámci finančního vypořádání za rok 2016 bylo na depozitní účet poskytovatele vráceno 52,2 tis. Kč.

K 31. 12. 2016 byl v rámci programu Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy ukončen 1 projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie. Vzhledem k tomu, že příjemce dotace nesplnil podmínky projektu, vrátil celou výši poskytnuté dotace ve výši 646,3 tis. Kč, na základě Výzvy poskytovatele, na jeho depozitní účet v průběhu roku 2016.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2016 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.595,9 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám ve výši 1.203,1 tis. Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byly obcím poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 392,8 tis. Kč na Program péče o krajinu, z nichž bylo při finančním vypořádání vráceno na vypořádací účet poskytovatele 157 Kč.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2016 neinvestiční dotace v celkovém objemu 10.034,9 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 9.707,5 tis. Kč byly účelově určeny na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, a dále finanční prostředky ve výši 327,4 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona, přičemž v rámci finančního vypořádání bylo na depozitní účet poskytovatele vráceno 60,8 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2016 jednoleté dotace v celkovém objemu 43.337,3 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace činily 1.504,5 tis. Kč a investiční dotace činily 41.832,8 tis. Kč.

Neinvestiční dotace byly určeny pro obce nebo jejich příspěvkové organizace, a to na Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC ve výši 1.020 tis. Kč, Program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 102,9 tis. Kč a Program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 381,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Investiční dotace byly obcím poskytnuty na Podporu obnovy materiálně technické základny sportu - program 133510 ve výši 11.125,8 tis. Kč, a na Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC částka 30.707 tis. Kč, přičemž v rámci tohoto programu byly v průběhu roku 2016 odvedeny, na depozitní účet poskytovatele, nevyčerpané prostředky ve výši 7.646,1 tis. Kč.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2016 poskytnuto 39.615,8 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ukončeno 391 projektů. Tyto projekty byly na základě pokynu MŠMT finančně vypořádány v dřívějším termínu, a to k datu 30. 6. 2016. Jednalo se o dotace pro obce a příspěvkové organizace obcí, v územní působnosti Moravskoslezského kraje, určené na realizaci projektů v rámci výzvy č. 56 a 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkem bylo na tyto projekty poskytnuto 188.568,4 tis. Kč. Celková výše čerpání činila 185.827 tis. Kč. Z důvodu odstoupení 3 příjemců dotace od projektu byly v roce 2015 kompenzačně vráceny zpět na výdajový účet MŠMT finanční prostředky v celkové výši 2.021,3 tis. Kč. Na základě Výzev MŠMT pak bylo v roce 2016 na účet cizích prostředků vráceno celkem 720,1 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2016 dotace v celkovém objemu 18.222,3 tis. Kč, z toho investiční dotace na veřejné informační služby knihoven činily 432 tis. Kč. Vyčerpány byly v plné výši.

Neinvestiční dotace v celkovém objemu 17.790,3 tis. Kč byly poskytnuty na:

 • Veřejné informační služby knihoven ve výši 976 tis. Kč, přičemž v rámci finančního vypořádání bylo na depozitní účet poskytovatele vráceno 585 Kč,
 • Kulturní aktivity ve výši 1.076 tis. Kč,
 • Kulturní aktivity - Knihovna 21. století ve výši 163 tis. Kč,
 • Kulturní aktivity - Podpora regionálních kulturních tradic ve výši 100 tis. Kč,
 • Podporu aktivit národnostních a etnických menšin ve výši 50 tis. Kč,
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 14.630 tis. Kč,
 • Podporu reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení (podprogram č. 134212) ve výši 345,3 tis. Kč,
 • Podporu standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií ve výši 450 tis. Kč, z čehož při  finančním vypořádání bylo na depozitní účet poskytovatele vráceno 27,2 tis. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč pro statutární město Ostrava na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty, v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční prostředky v celkové výši 962.159,8 tis. Kč, z toho 4.839,5 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. Nevyčerpané finanční prostředky z této dotace ve výši 372,2 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na depozitní účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2016.

Dále byla obcím poskytnuta dotace ve výši 35.550 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 7. a 8. října 2016. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.636 tis. Kč, které obce odvedly na účet kraje v termínu do 15. 2. 2017, byly použity za účelem dofinancování překročených výdajů, a to na základě předložených žádostí dotčených obcí. Vzhledem k tomu, že počet žádostí převyšoval objem vrácených prostředků, požádal krajský úřad při finančním vypořádání za rok 2016 Ministerstvo financí o dofinancování rozdílu ve výši 1.116,8 tis. Kč.

V roce 2016 se konaly také nové volby do zastupitelstev obcí Mladecko a Slezské Pavlovice. Na výdaje spojené s těmto volbami byly dotčeným obcím poskytnuty dotace v celkové výši 75 tis. Kč. Celková výše nevyčerpaných finanční prostředků činila 28,7 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2016 byla na výdajový účet poskytovatele odvedena částka 12 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byla odvedena na depozitní účet poskytovatele částka 16,7 tis. Kč.

Dále byla poskytnuta obci Dívčí Hrad systémová dotace na protiradonová opatření ve výši 428 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

Tabulka 1.94: Přehled dotací přijatých z ostatních zdrojů v roce 2016 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2016 Použito v roce 2016 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2016 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2016 Plnění v %
Regionální rada regionu soudržnosti 1 729 622,2 1 729 622,2 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 1 729 622,2 1 729 622,2 × × ×
Obce v rámci ČR 38 818,8 38 684,1 134,7 0,0 99,7
projekty financované z vlastních zdrojů 35 608,1 35 473,4 134,7    
z toho projekty spoluf. z evropských fin. zdrojů: 3 210,7 3 210,7 × × ×
Kraje v rámci ČR 231,5 231,5 0,0 0,0 100,0
Ostatní rozpočty ústřední úrovně - Dům zahraničních služeb 404,9 404,9 0,0 0,0 100,0
Ostatní celkem 1 769 077,4 1 768 942,7 134,7 0,0 100,0

6.3.1 Dotace poskytnuté z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2016 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Národního fondu, rozpočtů ústřední úrovně (Domu zahraničních služeb), mezinárodních institucí a územních samosprávných celků (měst a obcí).

U části projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů (financované z tzv. ostatních zdrojů) jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci a nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). V následujícím textu jsou zhodnoceny projekty, které byly z výše uvedených zdrojů spolufinancovány v roce 2016 a jejichž realizace byla v roce 2016 ukončena, a to z pohledu celkových výdajů a objemu přijatých dotací.

Od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdržel kraj v průběhu roku 2016 finanční prostředky na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007 - 2013 v celkové výši 1.729.622 tis. Kč (z toho investiční dotace ve výši 1.582.124 tis. Kč a neinvestiční dotace v objemu 147.498 tis. Kč).

V roce 2016 byla ukončena realizace a financování u 58 projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu. U těchto projektů je uveden celkový objem výdajů a celkový objem poskytnuté dotace za dobu realizace daného projektu Regionální radou regionu soudržnosti. Jedná se o:

5 projektů v odvětví krizového řízení, a to:

 • Nákup dopravních automobilů pro JPO v celkovém objemu výdajů 192.173 tis. Kč, z toho dotace činila 192.153 tis. Kč,
 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih v ocelkovém objemu výdajů 249.880 tis. Kč, z toho dotace činila 192.641 tis. Kč,
 • Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK v celkovém objemu výdajů 27.988 tis. Kč, z toho dotace činila 23.147 tis. Kč,
 • Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci v celkovém objemu výdajů 273.985 tis Kč, z toho dotace činila 187.301 tis. Kč a
 • Nákup hasičské výškové techniky v celkovém objemu výdajů 123.080 tis. Kč, z toho dotace činila 122.920 tis. Kč.

8 projektů v odvětví zdravotnictví, a to:

 • Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních v celkovém objemu výdajů 178.413 tis. Kč, z toho dotace činila 154.477 tis. Kč,
 • Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. v celkovém objemu výdajů 457.515 tis. Kč, z toho dotace činila 385.778 tis. Kč,
 • Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. v celkovém objemu výdajů 41.869 tis. Kč, z toho dotace činila 40.513 tis. Kč,
 • Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem v celkovém objemu výdajů 45.618 tis. Kč, z toho dotace činila 44.474 tis. Kč,
 • Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě v celkovém objemu výdajů 275.207 tis. Kč, z toho dotace činila 216.063 tis. Kč,
 • Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace v celkovém objemu výdajů 26.055 tis. Kč, z toho dotace činila 25.083 tis. Kč,
 • Propojovací trakt pavilonu "T" s novou přístavbou pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku v celkovém objemu výdajů 9.927 tis Kč, z toho dotace činila rovněž 9.927 tis. Kč,
 • Modernizace operačních sálů v Třinci v celkovém objemu výdajů 75.841 tis. Kč, z toho dotace činila rovněž 75.841 tis. Kč.

2 projekty v odvětví kultury, a to:

 • Archeopark Chotěbuz - 2. část v celkovém objemu výdajů 51.473 tis. Kč, z toho dotace činila 26.020 tis. Kč a
 • Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby v celkovém objemu výdajů 5.485 tis. Kč, z toho dotace činila 4.666 tis. Kč.

15 projektů v odvětví školství, a to:

 • Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II v celkovém objemu výdajů 53.240 tis. Kč, z toho dotace činila 40.813 tis. Kč,
 • Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV v celkovém objemu výdajů 40.050 tis. Kč, z toho dotace činila 28.667 tis Kč,
 • Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení v celkovém objemu výdajů 63.212 tis. Kč, z toho dotace činila 40.62 0 tis. Kč,
 • Výstavba fóliovníků v Opavě v celkovém objemu výdajů 7.058 tis. Kč, z toho dotace činila 6.953 tis. Kč,
 • Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách v celkovém objemu výdajů 9.114 tis. Kč, z toho dotace činila 8.842 tis. Kč,
 • Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách v celkovém objemu výdajů 9.980 tis. Kč, z toho dotace činila 9.522 tis. Kč,
 • Přírodovědné laboratoře v gymnáziích v celkovém objemu výdajů 9.606 tis. Kč, z toho dotace činila 9.345 tis. Kč,
 • Atraktivnější výuka zahradnických oborů v celkovém objemu výdajů 9.549 tis. Kč, z toho dotace činila 8.772 tis. Kč,
 • Jazykové učebny středních odborných škol v celkovém objemu výdajů 9.622 tis. Kč, z toho dotace činila 9.333 tis. Kč,
 • Modernizace výuky ve zdravotnických oborech v celkovém objemu výdajů 17.560 tis. Kč, z toho dotace činila 14.576 tis. Kč,
 • Podpora strojírenských oborů v celkovém objemu výdajů 38.439 tis. Kč, z toho dotace činila 38.197 tis. Kč,
 • Přírodovědné laboratoře v celkovém objemu výdajů 9.620 tis. Kč, z toho dotace činila 9.195 tis. Kč,
 • Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci v celkovém objemu výdajů 11.401 tis. Kč, z toho dotace činila 9.997 tis. Kč,
 • Podpora přírodovědných předmětů v celkovém objemu výdajů 10.325 tis. Kč, z toho dotace činila 8.101 tis. Kč a
 • Akce EU realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství v celkovém objemu výdajů 4.887 tis. Kč, z toho dotace činila rovněž 4.887 tis. Kč.

12 projektů v odvětví sociálních věcí, a to:

 • Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě v celkovém objemu výdajů 27.573 tis. Kč, z toho dotace činila 19.887 tis. Kč,
 • Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava v celkovém objemu výdajů 26.833 tis. Kč, z toho dotace činila 18.049 tis. Kč,
 • Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově v ocelkovém objemu výdajů 32.898 tis. Kč, z toho dotace činila 22.621 tis. Kč,
 • Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku v celkovém objemu výdajů 17.659 tis. Kč, z toho dotace činila 12.238 tis. Kč,
 • 3. etapa transformace organizace Marianum B v celkovém objemu výdajů 11.968 tis. Kč, z toho dotace činila 9.421 tis. Kč,
 • Transformace zámku Dolní Životice A v celkovém objemu výdajů 26.843 tis. Kč, z toho dotace činila 20.677 tis. Kč,
 • Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení v ocelkovém objemu výdajů 11.091 tis. Kč, z toho dotace činila 7.667 tis. Kč,
 • 4. etapa transformace organizace Marianum v celkovém objemu výdajů 20.322 tis. Kč, z toho dotace činila 15.569 tis. Kč,
 • Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení v celkovém objemu výdajů 8.763 tis. Kč, z toho dotace činila 8.750 tis. Kč,
 • Pořízení vozidel do objektů sociálních zařízení v celkovém objemu výdajů 7.670 tis. Kč, z toho dotace činila 7.358 tis. Kč,
 • Transformace zámku Nová Horka v celkovém objemu výdajů 37.288 tis. Kč, z toho dotace činila 23.126 tis. Kč a
 • Chráněné bydlení NÁŠ SVĚT pro nevidomé a neslyšící v celkovém objemu výdajů 1.423 tis. Kč, z toho dotace činila rovněž 1.423 tis. Kč.

1 projekt v odvětví cestovního ruchu, a to:

 • Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí v celkovém objemu výdajů 3.046 tis. Kč, z toho dotace činila 2.776 tis. Kč,

15 projektů v odvětví dopravy, a to:

 • Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum v celkovém objemu výdajů 268.532 tis. Kč, z toho dotace činila 199.631 tis. Kč,
 • Silnice II/452 Bruntál - Mezina v celkovém objemu výdajů 49.243 tis. Kč, z toho dotace činila 28.931 tis. Kč,
 • Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice v celkovém objemu výdajů 93.290 tis. Kč, z toho dotace činila 78.813 tis. Kč,
 • Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká v celkovém objemu výdajů 98.257 tis. Kč, z toho dotace činila 83.261 tis. Kč,
 • Silnice 2013 - I. etapa v celkovém objemu výdajů 232.763 tis. Kč, z toho dotace činila 193.112 tis. Kč,
 • Silnice 2013 - II. etapa v celkovém objemu výdajů 97.438 tis. Kč, z toho dotace činila 73.287 tis. Kč,
 • Silnice 2013 - IV. etapa v celkovém objemu výdajů 275.899 tis. Kč, z toho dotace činila 225.703 tis. Kč,
 • Silnice 2014 - I. etapa v celkovém objemu výdajů 125.392 tis. Kč, z toho dotace činila 87.723 tis. Kč,
 • Silnice 2014 - III. etapa v celkovém objemu výdajů 93.248 tis. Kč, z toho dotace činila 75.367 tis. Kč,
 • Silnice 2014 - IV. etapa v celkovém objemu výdajů 65.188 tis. Kč, z toho dotace činila 32.895 tis. Kč,
 • Silnice 2014 - V. etapa v celkovém objemu výdajů 110.080 tis. Kč, z toho dotace činila 88.731 tis. Kč,
 • Silnice 2014 - VI. etapa v celkovém objemu výdajů 63.143 tis. Kč, z toho dotace činila 50.378 tis. Kč,
 • Silnice 2015 - 7 staveb v celkovém objemu výdajů 154.618 tis. Kč, z toho dotace činila 126.907 tis. Kč,
 • Silnice 2015 - Mariánskohorská v celkovém objemu výdajů 45.725 tis. Kč, z toho dotace činila 43.207 tis. Kč a
 • Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - doprovodná struktura I. v celkovém objemu výdajů 21.371 tis Kč, z toho dotace činila 10.243 tis. Kč.

Prostředky poskytnuté z Regionálního operačního programu byly plně využity.

6.3.2 Dotace poskytnuté obcemi v rámci ČR

V roce 2016 obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 28.473 tis. Kč, a to jako závazek vybraných měst v kraji podílet se s Moravskoslezským krajem na finanční podpoře a rozvoji vybraných druhů sociálních služeb (podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a terénní programy), a to v rámci dotačního programu Dotační program - Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, který navazuje na projekt spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů (v rámci povinné udržitelnosti projektu), z toho:

 • Statutární město Ostrava ve výši 6.793 tis. Kč (nevyužito a vráceno 85 tis. Kč),
 • Statutární město Opava ve výši 3.615 tis. Kč,
 • Statutární město Karviná ve výši 3.867 tis. Kč,
 • Statutární město Havířov ve výši 3.842 tis. Kč,
 • Statutární město Frýdek-Místek ve výši 2.339 tis. Kč (nevyužito a vráceno 17 tis. Kč),
 • Město Český Těšín ve výši 1.937 tis. Kč,
 • Město Třinec ve výši 1.845 tis. Kč,
 • Město Nový Jičín ve výši 1.644 tis. Kč,
 • Město Bohumín ve výši 761 tis. Kč,
 • Město Krnov ve výši 185 tis. Kč (nevyužito a vráceno 20 tis. Kč),
 • Město Bruntál ve výši 456 tis. Kč,
 • Město Kopřivnice ve výši 134 tis. Kč,
 • Město Frenštát pod Radhoštěm ve výši 379 tis. Kč,
 • Město Vítkov ve výši 289 tis. Kč (nevyužito a vráceno 9 tis. Kč),
 • Město Hlučín ve výši 197 tis. Kč,
 • Město Jablunkov ve výši 156 tis. Kč a
 • Město Studénka ve výši 34 tis. Kč.

Jedná se o dotační program, na kterém se finančně spolupodílí města v Moravskoslezském kraji (cca 50% kraj a 50% obce). Nespotřebovaná část ve výši 131 tis. Kč byla jednotlivým městům v průběhu roku 2016 vrácena.

Moravskoslezský kraj realizoval v roce 2016 1. výzvu z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 formou dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji (dále jen "program"). V rámci realizace programu navázal kraj spolupráci se 74 obcemi kraje, jejímž obsahem je administrace příspěvku těchto obcí občanům (obec si sama zvolila výši příspěvku; většinou % uznatelných nákladů, případně konkrétní částku), jejichž nemovitosti spadají do katastrálního území dané obce a v rámci programu realizují výměnu zdroje tepla. Administrace spočívá v tom, že kraj předfinancuje příspěvek dotčených obcí (zasílá platbu s příspěvkem EU, kraje a obce jednou platbou příjemci dotace) a následně formou žádosti o dotaci obci získá hromadně příspěvky za určité období zpět do rozpočtu. V roce 2016 proběhly 2 vlny těchto vratek a to k datu 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016. V roce 2016 obdržel kraj finanční příspěvky v celkové výši 2.984 tis. Kč.

V rámci společného financování akce Dopravní obslužnost - linková doprava obdržel kraj finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy od jednotlivých měst a obcí v kraji. Moravskoslezský kraj uzavřel s dvěmi vysoutěženými dopravci smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou pro oblasti Jablunkovsko a Třinecko a Českotěšínsko na období 10 let. S ohledem na to, že uvedené smlouvy zajišťují i ostatní dopravní obslužnost (nad rámec stanovené základní dopravní obslužnosti) byly současně uzavřeny mezi krajem a jednotlivými městy a obcemi v oblastech Jablunkovska a Třinecko a Českotěšínska smlouvy o příspěvku těchto územních samosprávných celků rovněž na 10 let. V návaznosti na to kraj obdržel v roce 2016 finanční prostředky v celkové výši 4.216 tis. Kč, a to od 37 měst a obcí, a to za oblast:

 • Jablunkovsko a Třinecko ve výši 3.919 tis. Kč a
 • Českotěšínsko ve výši 297 tis. Kč.

Finanční prostředky byly plně využity.

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy obdržel kraj účelově určené investiční finanční prostředky na realizaci projektu Výkup pozemků pro přeložku silnice II/461 jihovýchodní obchvat Opava, dokončení, napojení na silnici I/11, obdržel kraj finanční prostředky ve výši 1.712 tis. Kč (spolufinancování projektu s Moravskoslezským krajem). Po vyúčtování skutečných výdajů souvisejících s realizací výkupů pozemků pro přeložku silnice byla nespotřebovaná část ve výši 3 tis. Kč v průběhu roku 2016 vrácena.

Ministerstvo kultury na základě žádosti statutárního města Frýdek-Místek poskytlo ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 statutárnímu městu Frýdek-Místek neinvestiční dotaci ve výši 1.207 tis. Kč účelově určenou na obnovu kulturní památky - zámek č. p. 1264, Frýdek-Místek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky byly na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem převedeny na účet kraje a následně zaslány Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, které bylo pověřeno plněním veškerých práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě uzavřené smlouvy byly přijaty finanční prostředky ve výši 227 tis. Kč od statutárního města Ostrava na odvádění srážkových povrchových vod z lokality stavby na základě dohody o umístění a provozování stavby v rámci akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů z Operačního programu Doprava Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení.

6.3.3 Dotace poskytnuté kraji v rámci ČR

V rámci projektu Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra, který byl realizován v období od 13. 4. 2016 do 31. 12. 2016, obdržel kraj od Olomouckého kraje finanční prostředky ve výši 232 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů uvedeného projektu. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Benjamín, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

6.3.4 Dotace poskytnuté ostatními rozpočty ústřední úrovně

Dále byly přijaty ostatní transfery od rozpočtů ústřední úrovně - Domu zahraničních služeb. Jednalo se o 4 níže uvedené projekty:

 • Projekt From drop out to Inclusion (od vyloučení k začlenění) jehož cílem bylo vedle navázání spolupráce mezi partnerskými regiony - župa Teleorman (Rumunsko) a Moravskoslezský kraj - v oblasti vzdělávání, zejména sdílení a výměna zkušeností, příkladů dobré praxe v oblasti speciálního a uměleckého vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na rozvoj poradenských služeb pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, rozvoj metodik v oblasti inkluzivního vzdělávání včetně uměleckého vzdělávání jako možného podpůrného nástroje sociální inkluze a podpora pedagogů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, byl realizován v rámci operačního programu Partnerství Comenius Regio v letech 2013 - 2016. Celkové náklady projektu dosáhly výše 526 tis. Kč. Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy poskytl prostředky ve výši 599 tis. Kč. Část přijaté dotace byla poskytnuta paušální částkou na realizované mezinárodní mobility na základě předložených dokladů o uskutečnění těchto výdajů a  podléhala finančnímu vypořádání. Poskytnuté prostředky byly plně využity.
 • Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - cílem projektu bylo navázání dlouhodobé mezinárodní spolupráce, zlepšení úrovně vzdělávání na základě evropských zkušeností. V rámci projektu byly realizovány mobilitní návštěvy do a z partnerského regionu (Město Gliwice). Stěžejní výstup projektu byla konference věnována problematice Downova syndromu za účasti odborníků obou partnerských zemí. Projekt byl spolufinancovaný v rámci operačního programu Partnerství Comenius Regio v letech 2013 - 2016. Celkové náklady projektu dosáhly výše 330 tis. Kč. Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy poskytl prostředky ve výši 330 tis. Kč. Část přijaté dotace byla poskytnuta paušální částkou na realizované mezinárodní mobility na základě předložených dokladů o uskutečnění těchto výdajů a nepodléhala finančnímu vypořádání. Poskytnuté prostředky byly plně využity.
 • Realizace projektu Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních spolufinancovaného v rámci operačního programu Partnerství Comenius Regio probíhala v letech 2013 - 2016. Jeho cílem bylo posílení dlouhodobé spolupráce mezi Nitranským a Moravskoslezským krajem na úrovni veřejné správy a navázání spolupráce středních zdravotnických škol a zdravotnických zařízení, které se zapojují do vzdělávání žáků. Celkové náklady projektu dosáhly výše 381 tis. Kč. Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy poskytl v letech 2013 a 2016 prostředky ve výši 351 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly plně využity.
 • Cílem projektu realizovaného v rámci Operačního programu Mládež v akci Napříč krajem s mládeží byla podpora strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a politickými činiteli, a tím podporovat mladé lidi při realizaci jejich vlastních nápadů a vizí, které využívají interkulturní učení, partnerskou a týmovou spolupráci a kreativní formy setkávání. Zvláště usiloval o to, aby takto připravení mladí lidé byli schopni zprostředkovat přístup k nabídkám programu těm mladým lidem, kteří dosud neměli žádné nebo jen velmi omezené možnosti získat zkušenosti s organizací takových aktivit. Celkové náklady projektu dosáhly výše 1.494 tis. Kč. Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy poskytl v letech 2014 a 2016 prostředky ve výši 1.103 tis. Kč. Prostředky byly plně využity.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2016 ve výši 48.611.722 tis. Kč. Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.95: Přehled majetku kraje v roce 2016 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 271 521 272 989 544 511
z toho:      
- software (SU 013) 158 297 177 928 336 225
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 113 224 95 061 208 285
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 195 493 232 240 427 734
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 76 028 40 749 116 777
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 5 087 782 48 949 366 54 037 147
z toho:      
- nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 3 078 843 39 437 223 42 516 066
- věci movité (SU 022 a 028) 1 777 588 9 012 002 10 789 590
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 215 538 488 643 704 181
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 15 813 11 499 27 311
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 390 945 13 493 741 14 884 685
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 3 696 837 35 455 625 39 152 462
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 979 862 295 980 157
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 122 445 0 122 445
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 857 417 295 857 712
Dlouhodobé pohledávky 1 181 378 3 862 1 185 240
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 1 181 378 3 862 1 185 240
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 5 811 660 35 500 531 41 312 190
Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 3 564 314 555 318 119
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 1 774 305 802 659 2 576 964
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 2 609 778 1 829 408 4 439 186
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 31 084 3 652 34 737
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 4 356 563 2 942 969 7 299 532
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 11 908 189 52 173 134 64 081 323
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 10 168 222 38 443 500 48 611 722

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 31 až 33, 35, 37, 39, 41, 43 a 45 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě, bezúplatného nabytí nebo směny a po odečtení úbytku formou prodeje, daru, případně směny.

Tabulka 1.96: Stálá aktiva - struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 271 521 195 493 76 028 89 626 -13 598
Software 158 297 104 874 53 424 64 964 -11 541
Ocenitelná práva 3 525 3 402 123 168 -45
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36 067 36 067 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 73 082 51 151 21 931 24 493 -2 562
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 551 0 551 0 551
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 5 087 782 1 390 945 3 696 837 4 217 028 -520 191
Pozemky 128 061 0 128 061 129 839 -1 778
Kulturní předměty 11 569 0 11 569 11 569 0
Stavby 2 950 782 539 590 2 411 192 1 658 548 752 644
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 593 355 667 083 926 272 1 059 389 -133 117
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 184 233 184 233 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 744 39 705 692 13
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 187 208 0 187 208 1 328 209 -1 141 001
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 28 330 0 28 330 28 781 -451
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 3 500 0 3 500 0 3 500
Dlouhodobý finanční majetek 979 862 122 445 857 417 848 284 9 133
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 927 333 118 398 808 935 828 818 -19 883
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 17 460 4 047 13 413 13 413 0
Dlouhodobé půjčky 542 0 542 1 042 -500
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 0 11 11 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 34 516 0 34 516 5 000 29 516
Dlouhodobé pohledávky 1 181 378 0 1 181 378 963 870 217 508
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0 0 0 500 -500
Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 017 729 0 1 017 729 791 804 225 925
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 163 649 0 163 649 171 566 -7 917
STÁLÁ AKTIVA celkem 7 520 543 1 708 883 5 811 660 6 118 808 -307 148

V roce 2016 došlo k poklesu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2015 o 307.148 tis. Kč. Nejvýraznější byl pokles u dlouhodobého hmotného majetku (o 520.191 tis. Kč). Pokles u dlouhodobého nehmotného majetku byl o 13.598 tis. Kč. Růst objemu byl zaznamenán u dlouhodobých pohledávek (o 217.508 tis. Kč) a u dlouhodobého finančního majetku (o 9.133 tis. Kč).

K největšímu nárůstu objemu majetku došlo na majetkovém účtu "Stavby" (o 752.644 tis. Kč), a to v důsledku zařazení majetku do užívání. Nejvýznamnější růst byl vykázán u akcí (částky jsou uvedeny v brutto hodnotách) Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (o 504.693 tis. Kč), Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci (o 240.897 tis. Kč) a Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih (o 224.596 tis. Kč). Na účtu staveb došlo v roce 2016 k celkovému růstu v brutto hodnotách o 1.399.582 tis. Kč, z toho se spolufinancováním z evropských zdrojů ve výši 1.208.982 tis. Kč, a ke snížení účtu o 624.047 tis. Kč.

K výraznému poklesu došlo na účtu "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" (o 1.141.001 tis. Kč), a to zejména v důsledku zařazení majetku do užívání. Následně došlo v některých případech k předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím. Největší pokles byl vykázán u akcí: Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (-523.393 tis. Kč), Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci (-245.403 tis. Kč) a Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih (-234.985 tis. Kč). Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku byla v roce 2016 profinancována částka 353.631 tis.  Kč, z toho se spolufinancováním z evropských zdrojů ve výši 165.447 tis. Kč. Během roku 2016 byl do užívání převeden majetek v objemu 1.494.632 tis. Kč.

Na majetkovém účtu "Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem" došlo k meziročnímu poklesu o 19.883 tis. Kč. Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2016 realizoval navyšování základního kapitálu formou peněžitého vkladu ve společnostech Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., o 5.000 tis. Kč, Bílovecká nemocnice, a. s., ve výši 8.000 tis. Kč a Sanatorium Jablunkov, a. s., ve výši 11.000 tis. Kč. U společnosti Letiště Ostrava, a. s., došlo ke snížení základního kapitálu o 44.185 tis. Kč, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu. V roce 2016 došlo vlivem zvýšení základního kapitálu a zlepšení výsledku hospodaření u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., k odúčtování opravné položky snižující hodnotu dlouhodobého majetku o 302 tis. Kč.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 8.693 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek do 499,99 Kč 3 tis. Kč,
 • drobný nehmotný majetek od 500,00 do  6.999,99 Kč 966 tis. Kč,
 • drobný hmotný majetek do 999,99 Kč 1.377 tis. Kč,
 • drobný hmotný majetek od 1.000,00 do 2.999,99 Kč 6.348 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2016 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (EDS),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování a bezúplatných převodů,
 • formou směny.

V rámci programového financování reprodukce majetku EDS čerpal Moravskoslezský kraj v roce 2016 dotace na pořízení majetku v celkové výši 120.242 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2016 pořídil také majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 98.807 tis. Kč. Z hlediska objemu pořízeného majetku se řadí k nejvýznamnějším akce v těchto odvětvích:

 • v odvětví dopravy, kde v rámci akce "Příprava a majetkoprávní vypořádání investičních akcí na silnicích II. a III. třídy" byly vynaloženy prostředky na připravované stavby pro modernizaci silnic zejména z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu v objemu 23.200 tis. Kč. Akci realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava. Na rozvoj letecké dopravy bylo vynaloženo 8.582 tis. Kč na dokončení projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava - integrované výjezdové centrum,
 • v odvětví krizového řízení vynaložil kraj v roce 2016 na dokončení dvou středisek integrovaného záchranného systému v rámci projektů programového období 2007 - 2013 "Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih" a "Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci" prostředky ve výši 27.749 tis. Kč,
 • v odvětví sociálních věcí proběhly dokončovací stavební práce na budovách sociálních služeb a nákup vnitřního vybavení v objemu 15.560 tis. Kč v rámci projektů programového období 2007 - 2013 "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku", "Transformace zámku Nová Horka" a "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově". Za nákup pozemku a objektu, v rámci projektu "Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku", který bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu, vynaložil kraj 6.100 tis. Kč,
 • v odvětví školství, kde v rámci přípravy akcí vybudování a modernizací dílen středních odborných škol a učilišť vynaložil kraj v roce 2016 finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč za projektovou dokumentaci a poskytnuté právní služby. Příprava projektů energetických úspor ve školách a školských zařízeních Moravskoslezského kraje si vyžádala 2.816 tis. Kč,
 • v odvětví zdravotnictví příprava zateplení vybraných objektů nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje v roce 2016 stála 2.067 tis. Kč.
Tabulka 1.97: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2016 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
podíl EU ostatní podíly
Doprava 165 8 611 26 566 35 342
Krizové řízení 0 27 749 0 27 749
Kultura 0 2 281 1 302 3 583
Sociální věci 9 242 7 648 5 770 22 660
Školství 36 241 6 315 6 592
Zdravotnictví 0 194 2 067 2 260
Životní prostředí 0 0 55 55
Vlastní správní činnost kraje 480 85 0 565
Odvětví celkem 9 923 46 809 42 075 98 807

V některých případech při pořízení majetku nebo převodu majetku na jiného vlastníka v roce 2016, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2016, nebyl tento vklad práva v roce 2016 realizován. Takto pořízený nemovitý majetek je veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu a kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejně tak při převodu majetku na jiného vlastníka je majetek vyveden z majetkového účtu ke dni podání návrhu na vklad a kraj pozbývá vlastnictví ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přehled takto pořízeného nebo převedeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.98: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2016
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
Fyzické osoby (Háj ve Slezku, Opava, Hradec nad Moravicí, Mokré Lazce) pozemek parc. č. 638/1, zahrada, k. ú. Komárov u Opavy kupní smlouva 20. 12. 2016
Fyzické osoby, Komárov část pozemku parc. č. 634/3, zast. plocha a nádvoří, Komárov u Opavy kupní smlouva 20. 12. 2016
Povodí Odry, státní podnik pozemek parc. č. 3795/34, ostatní plocha, k. ú. Svinov, obec Ostrava kupní smlouva 21. 12. 2016
Fyzické osoby, Vítkov pozemek parc. č. 1541/6, ostatní plocha, k. ú. Vítkov kupní smlouva 15. 12. 2016
Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace pozemek parc. č. 5963/2, ostatní plocha, k. ú. Bystřice nad Olší, pozemek parc. č. 1995/1, ostatní plocha, k. ú. Hrádek darovací smlouva (nabytí) 14. 12. 2016
Město Bruntál pozemek parc. č. 924/3, ostatní plocha, k. ú. Bruntál-město darovací smlouva (nabytí) 13. 12. 2016
Město Kravaře část pozemku parc. č. 4374/1, ostatní plocha, k. ú. Kravaře ve Slezsku darovací smlouva (poskytnutí) 14. 12. 2016
Město Hradec nad Moravicí část pozemku parc. č. 2164/1, ostatní plocha, k. ú. Hradec nad Moravicí darovací smlouva (poskytnutí) 9. 12. 2016
Město Krnov část pozemku 2848/3, ostatní plocha, k. ú. Opavské Předměstí darovací smlouva (poskytnutí) 16. 12. 2016
Statutární město Havířov část pozemku parc. č. 2604/13 a část pozemku parc. č. 2604/14, ostatní plocha, k. ú. Prostřední Suchá darovací smlouva (poskytnutí) 15. 12. 2016
Město Kopřivnice část pozemku parc. č. 1705/2, ostatní plocha, k. ú. Kopřivnice darovací smlouva (poskytnutí) 14. 12. 2016
Obec Jezdkovice část pozemku parc. č. 244/5, ostatní plocha, k. ú. Jezdkovice darovací smlouva (poskytnutí) 19. 12. 2016
Statutární město Ostrava část pozemku parc. č. 4426/2, ostatní plocha, k. ú. Poruba-sever, část pozemků parc. č. 2967/1 a parc. č. 2970/1, ostatní plocha, k. ú. Poruba darovací smlouva (poskytnutí) 21. 12. 2016
Město Bohumín část pozemků parc. č. 1520/1 a parc. č. 1521, ostatní plocha, k. ú. Záblatí u Bohumína darovací smlouva (poskytnutí) 12. 12. 2016
Fyzické osoby, Vítkov část pozemků parc. č. 1552 a parc. č. 1553, ostatní plocha, k. ú. Vítkov kupní smlouva 15. 12. 2016
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik část pozemků parc. č. 822/8, 822/10, 822/130 a 822/133, ostatní plocha, k. ú. Mošnov ve vlastnictví MSK za pozemky parc. č. st. 262 a st. 263, jejichž součástí jsou budovy bez čp/če v k. ú. Mošnov ve vlastnictví ŘLP směnná smlouva 20. 12. 2016

Na základě 148 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2016 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 92.910 tis. Kč.

Tabulka 1.99: Struktura darovaného majetku krajem v roce 2016 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 14 773
Budovy a stavby 28 159
Movitý majetek 49 977
Celkem 92 910

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 55.259 tis. Kč, z toho darovaný nemovitý majetek v objemu 42.932 tis. Kč a movitý majetek v objemu 12.326 tis. Kč. Jednalo se především o darovaný nemovitý i movitý majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje nebo majetek nepotřebný k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací kraje, darovaný movitý majetek určený zejména jako dovybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (např. hydraulická vyprošťovací zařízení, řezače, ochranné štíty, tlakové láhve).

Zbývající majetek ve výši 37.651 tis. Kč byl darován 24 příjemcům, a to např.:

 • Městské nemocnici Ostrava, p. o., sanitní vozidla včetně vybavení v hodnotě 8.685 tis. Kč,
 • České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje majetek v objemu 10.008 tis. Kč, a to zejména velitelská vozidla, osobní automobil, izolační vzduchové dýchací přístroje a defibrilátory,
 • Armádě spásy v České republice, z.s., movitý majetek (zejména postele, židle, skříně) v hodnotě 1.162 tis. Kč,
 • Psychiatrické nemocnici v Opavě postele včetně příslušenství v hodnotě 1.157 tis. Kč.

V roce 2016 postoupil Moravskoslezský kraj formou bezúplatných převodů cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 1.612 tis. Kč.

Tabulka 1.100: Bezúplatné převody cizím subjektům v roce 2016 (v Kč)
Přejímající Předmět převodu Pořizovací cena Vyjmuto z hospodaření příspěvkové organizace
Město Studénka stavby 1 487 221 nevyjmuto
Město Kopřivnice pozemky 46 950 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava
Obec Bílá 400
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 77 266
Celkem 1 611 837  

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek včetně nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a poskytnutých záloh (491.107 tis. Kč) celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 272.989 tis. Kč,
 • dlouhodobý hmotný majetek 48.949.366 tis. Kč,
 • dlouhodobý finanční majetek 295 tis. Kč,
 • dlouhodobé pohledávky 3.862 tis. Kč.

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2016.

Tabulka 1.101: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2016 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2015 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2016
Stavby 34 070 971 878 822 34 949 793
Pozemky 4 442 874 44 555 4 487 430
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 38 513 845 923 378 39 437 223
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 171 610 6 318 177 928
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 94 376 -2 263 92 113
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 6 031 925 176 490 6 208 415
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 728 562 75 409 2 803 970
Ocenitelná práva 0 209 209
Kulturní předměty 10 853 263 11 115
Dlouhodobý movitý majetek celkem 9 037 600 256 426 9 294 026
Dlouhodobý majetek celkem 47 551 445 1 179 803 48 731 249
Tabulka 1.102: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2016 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví životní prostředí
Stavby 18 208 510 722 689 2 100 183 7 686 768 6 231 643 0 34 949 793
Pozemky 3 792 985 31 391 47 216 538 810 77 027 0 4 487 430
Nemovitý majetek celkem 22 001 496 754 081 2 147 399 8 225 578 6 308 670 0 39 437 223
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 0 275
Software 234 8 139 196 15 496 153 863 0 177 928
Ocenitelná práva 0 209 0 0 0 0 209
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8 881 3 130 6 314 60 569 13 017 201 92 113
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 061 305 130 595 224 134 1 213 985 3 576 984 1 413 6 208 415
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 45 445 75 389 314 597 1 708 166 659 660 712 2 803 970
Kulturní předměty 0 1 214 812 5 511 3 578 0 11 115
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 115 866 218 676 546 123 3 003 728 4 407 307 2 327 9 294 026
Dlouhodobý majetek celkem 23 117 361 972 756 2 693 522 11 229 305 10 715 977 2 327 48 731 249

V průběhu roku 2016 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 124.027 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 41.905 tis. Kč, budovy v celkové hodnotě 24.532 tis. Kč, stavby v celkové hodnotě 56.683 tis. Kč a movitý majetek v celkové hodnotě 907 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět darů je uveden v níže uvedeném přehledu.

Tabulka 1.103: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2016 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Biskupství ostravsko-opavské pozemky 3 555 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Město Bruntál pozemky 5 130 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Břidličná pozemky 4 655 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Český Těšín pozemky 28 912 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Frýdlant nad Ostravicí pozemky 6 630 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
8 773 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Fulnek pozemky 6 702 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Město Hlučín pozemky 73 476 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Orlová pozemky 3 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Město Rýmařov pozemky 911 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Třinec pozemky 259 540 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vrbno pod Pradědem pozemky 1 101 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Bartošovice pozemky 282 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Horní Město pozemky 517 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Horní Suchá pozemky 7 976 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Návsí pozemky 352 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Sedliště pozemky 1 146 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Starý Jičín pozemky 2 447 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Václavov u Bruntálu pozemky 668 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. pozemky 24 028 985 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
stavby 21 062 182 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Frýdek-Místek pozemky 879 027 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Havířov pozemky 6 915 Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
2 427 616 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Statutární město Opava pozemky 113 442 Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava budovy 6 978 456 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
movitý majetek 683 624 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
pozemky 667 436 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
pozemky 11 341 468 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
stavby 35 621 021 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
TATRA TRUCKS, a.s. budovy 17 470 000 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
pozemky 2 027 500 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. budovy 83 420 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
movitý majetek 223 124 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
Celkem 124 026 994  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2016 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 1.405 tis. Kč. Přehled a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.104: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2016 (v Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, Praha 3 pozemky 15 062 Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Ostrava
12 500 nesvěřeno
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 5 pozemky 456 755 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava
10 050 Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, Jeneč stavby 910 347 do pronájmu společnosti Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov
Celkem   1 404 715  

Na základě směnné smlouvy proběhla v roce 2016 směna majetku mezi smluvními stranami, Moravskoslezským krajem a cizím subjektem, uvedeným v následující tabulce. Směňované pozemky byly před směnou vyjmuty z pronájmu společnosti Letiště Ostrava, a.s., a nově směněné budovy a pozemky budou této společnosti pronajaty.

Tabulka 1.105: Směněný majetek v roce 2016 (v Kč)
Smluvní strany Předmět směny Reálná hodnota směněného majetku Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, Jeneč Moravskoslezský kraj směna pozemků s budovami za pozemky 2 109 100 nesvěřeno
Celkem 2 109 100  

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

K 31. 12. 2016 užíval kraj na základě smluv a předávacích protokolů zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.968 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, o plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava a elektromobily zapůjčené od společnosti ČEZ, a. s.

Tabulka 1.106: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2016 (v Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 11 1 370 000
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250 000
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 6 500
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 4 850
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 11 840
ČEZ, a. s. elektromobil 2 1 325 200
Celkem 2 968 390

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.107: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2016 (v Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2016
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč 8 954 000
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na neurčito 40 275 40 275
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky na neurčito 4 764 4 764
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 854 569
Letecké Cargo MOŠNOV, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Leteckého carga Ostrava Mošnov v rámci výstavby Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 3 495
AGROSPOL Staříč, s.r.o. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 28. 1. 2010 do 30. 9. 2016 5 183 0
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na neurčito 2 404 389 2 404 389
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31.12.2031 31 553 724 8 287 340
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. budova a pozemky v k. ú. Moravská Ostrava zabezpečení činnosti od 30. 12. 2013 do 31. 12. 2020 nájemné ve výši 250 tis. Kč hrazeno zápočtem oproti provedenému technickému zhodnocení 0
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 7. 1. 2015 147 982 147 982
nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 1. 4. 2016 327 709 245 782
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 1. 10. 2016 na neurčito 39 790 39 790

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2016 nájemné v celkovém objemu 21.197 Kč zejména od telefonních operátorů (za zařízení na posílení signálu, umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje), společnosti COPY STAR, s. r. o. (za umístění kopírovacího zařízení) a společnosti Automaty Kavamat Vending s.r.o. (za umístění nápojového automatu).

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2016 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

 • AGROSPOL Staříč, s.r.o., uhradil nájemné na poslední pachtovní rok uzavřené smlouvy v roce 2015, v roce 2016 byla smlouva dohodou smluvních stran ukončena,
 • Nemocnice Nový Jičín, a. s., uhradila nižší nájemné z důvodu zápočtu vypořádací části nájemného za rok 2014, zápočtu pohledávky z nadsalda a zápočtu za "Komplexní rekonstrukci staré budovy interny - II. etapa výstavby",
 • Agentura pro regionální rozvoj, a. s. - nájemné se započítává oproti provedenému technickému zhodnocení,
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest uhradila nájemné v roce 2016 ve výši 246 tis. Kč, což představuje poměrnou část ročního nájemného z nově uzavřené smlouvy.
Tabulka 1.108: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2016 (v Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Software 37 254 340
Pozemky 1 801 440
Budovy a stavby 423 924 005
Movitý majetek 236 573 745
Celkem 699 553 530
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih) Pozemky 1 726 143
Movitý majetek 23 164 248
Budovy a stavby 224 596 101
Celkem 249 486 492
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Třinec) Pozemky 597 495
Budovy a stavby 240 896 712
Movitý majetek 37 237 815
Celkem 278 732 022
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (parkovací plocha pro Integrované výjezdové centrum v Nošovicích) Pozemky 176 260
Budovy a stavby 2 069 764
Celkem 2 246 024
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (technika a vozidla) Movitý majetek 338 302 448
Celkem 338 302 448
Obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje (vozidla pro jednotky požární ochrany) Movitý majetek 192 151 025
Celkem 192 151 025
Město Albrechtice (Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů) Pozemky 42 287
Budovy a stavby 26 468 575
Movitý majetek 2 343 493
Celkem 28 854 355
Letiště Ostrava a.s. (bezpečnostní přístroje a zařízení) Movitý majetek 126 086 891
Celkem 126 086 891
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Software 18 551
Budovy a stavby 62 621 966
Movitý majetek 2 504 811
Celkem 65 145 328
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (provoz mateřské školky krajského úřadu) Pozemky 640 040
Budovy a stavby 13 498 645
Celkem 14 138 685
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 3 596 205
Celkem 3 596 205
Příspěvkové organizace kraje v odvětví školství (CNC stroje) Movitý majetek 25 298 400
Celkem 25 298 400
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Software 677 487
Movitý majetek 25 615 290
Celkem 26 292 777
Celkový objem vypůjčeného majetku 2 049 884 181

K 31. 12. 2016 zapůjčuje kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 2.049.884 tis. Kč. Jedná se především o:

 • budovy s pozemky, vybavení, technologie a automobily České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
 • bezpečnostní přístroje a zařízení Letišti Ostrava a.s.,
 • dopravní automobily pro potřeby jednotek požární ochrany obcí,
 • nebytové prostory a vybavení multifunkční posluchárny pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkovou organizaci,
 • nebytové prostory a zahradu včetně hracích prvků Mateřské škole logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace,
 • stojany na propagační materiály organizacím, které zajišťují činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • výpočetní techniku a nábytek organizacím, které realizují projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Smlouvy s vypůjčiteli jsou uzavřeny na dobu neurčitou nebo po dobu udržitelnosti projektu. Smlouvy na výpůjčku stojanů na propagační materiály v hodnotě 54 tis. Kč jsou uzavřeny na dobu pěti let.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2016 byl kraj zřizovatelem 223 příspěvkových organizací, což oproti roku 2015 znamená snížení počtu o 1 příspěvkovou organizaci. K 1. 1. 2016 došlo ke zrušení 1 příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí sloučením s jinou nástupnickou organizací.

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a územních samosprávných celků a prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele - Moravskoslezského kraje.

Objem finančních prostředků zaslaný příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 6.480.942 tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2016 finanční prostředky v celkové výši 6.478.618 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání byly v roce 2017 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 2.324 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny.

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.109 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.110.

Tabulka 1.109: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2016
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 2 705 350 2 544 910 94,1 39,3
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu a z územně samosprávných celků 3 808 590 3 804 417 99,9 58,7
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 129 833 129 291 99,6 2,0
Celkem 6 643 773 6 478 618 97,5 ×
Tabulka 1.110: Použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje v roce 2016
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 6 057 195 6 010 296 99,2 92,8
Investiční příspěvek do fondu investic 586 578 468 322 79,8 7,2
Celkem 6 643 773 6 478 618 97,5 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2016 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Příspěvkové organizace zřízené krajem v odvětví dopravy, kultury, školství a životního prostředí dosáhly v roce 2016 kladného nebo vyrovnaného výsledku hospodaření. V odvětví zdravotnictví bylo u 4 příspěvkových organizací dosaženo celkové ztráty ve výši - 164.829 tis. Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 21 až 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.111: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2016
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný/ vyrovnaný záporný kladný/ vyrovnaný záporný
Doprava 1 - 3 187 -
Kultura 7 - 535 -
Sociální věci 21 0 363 -
Školství 183 - 15 176 -
Zdravotnictví 6 4 5 740 -164 829
Životní prostředí 1 - 53 -
Celkem 219 4 25 053 -164 829

Konkrétní příspěvky a investiční příspěvky z rozpočtu kraje jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2016 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje a v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy je Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

V roce 2016 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byl v roce 2016 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 687.245 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje. Na zajištění běžného provozu příspěvkové organizace byl poskytnut příspěvek ve výši 387.145 tis. Kč a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 300.100 tis. Kč.

Tabulka 1.112: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 687 245 387 145 120 100 180 000 0
celkem   687 245 387 145 120 100 180 000 0

Ostatní účelový příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 180.000 tis. Kč na úhradu odpisů. Na reprodukci majetku kraje byly příspěvkové organizaci poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 120.100 tis. Kč na akci Souvislé opravy silnic II. a III. tříd.

Mimo rozpočet zřizovatele obdržela v roce 2016 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje také příspěvek na provoz ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 168.417 tis. Kč určený na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkové organizaci v odvětví dopravy

V roce 2016 byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 61.183 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.113: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 61 183 37 983 23 200
celkem 1 61 183 37 983 23 200

Do fondu investic byly příspěvkové organizaci zaslány finanční prostředky na akci Okružní křižovatka Sviadnov ve výši 6.783 tis. Kč a Rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle ve výši 31.200 tis. Kč. V souvislosti s náklady na stavby připravované pro modernizaci silnic financované zejména z prostředků Regionálního operačního programu a Integrovaného regionálního operačního programu byly poskytnuty z rozpočtu kraje investiční příspěvky na akci Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 23.200 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje

Organizace docílila v roce 2016 zlepšeného výsledku hospodaření, který byl vytvořen jako rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady v celkové kladné výši 3.187 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění v oblasti hlavní činnosti byl vykázán jako záporný, a to ztráta ve výši 9.934 tis. Kč. Tato ztráta je srovnatelná s předchozím rokem. V doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření po zdanění ve výši 13.121 tis. Kč. Na tomto kladném hospodářském výsledku se podílely zejména výnosy v doplňkové činnosti, které tvořily tržby za prodej vlastních služeb, tj. především provádění údržby silnic I. třídy pro Ministerstvo dopravy a zapojení zbývajících volných kapacit při provádění především údržbových prací pro ostatní odběratele. Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje za rok 2016 vykázala nulovou zadluženost.

Ručitelský závazek kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1823 z 25. 2. 2016 převzalo ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (příjemce dotace), za rok 2016 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování akce dle smlouvy č. 76S/2016 se Státním fondem dopravní infrastruktury, ve výši 29.800 tis. Kč.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2016 za společnost Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, činil 0 Kč.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2016 vykonával zřizovatelskou funkci u 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanům.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 225.206 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2016 finanční prostředky ve výši 225.153 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 53 tis. Kč). Na zajištění běžného provozu byl poskytnut příspěvek ve výši 180.036 tis. Kč a dále byl zaslán účelový příspěvek na provoz ve výši 45.116 tis. Kč. Zdrojem financování provozu byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 217.951 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 7.202 tis. Kč.

Tabulka 1.114: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 48 580 44 049 0 4 531 0
knihovna 1 37 871 29 850 0 8 021 0
muzea a galerie 5 138 702 106 138 18 652 13 912 0
celkem 7 225 153 180 036 18 652 26 464 0

Příspěvkovým organizacím byl poskytnut ostatní účelový příspěvek v celkové výši 26.464 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byly poukázány účelové prostředky ve výši 22.587 tis. Kč, kde největší část finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje byla určena na úhradu odpisů ve výši 9.680 tis. Kč, dále na zajištění udržitelnosti realizovaných evropských projektů po jejich dokončení 2.402 tis. Kč, nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 6.000 tis. Kč, Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji ve výši 1.550 tis. Kč aj.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly prostřednictvím zřizovatele poskytnuty příspěvkovým organizacím neinvestiční účelové příspěvky na provoz ve výši 3.877 tis. Kč účelově určené na akce Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 2.300 tis. Kč, Kulturní aktivity ve výši 1.069 tis. Kč, Podpora veřejných služeb muzeí 211 tis. Kč, Na reprodukci kulturního majetku kraje byly dále příspěvkovým organizacím poskytnuty neinvestiční finanční prostředky, a to v celkové výši 18.652 tis. Kč aj.

Z rozpočtu kraje byly poskytnuty prostředky na opravy a rozvoj kulturního dědictví ve výši 15.327 tis. Kč účelově určené zejména na akce Oprava střechy věže zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 3.550 tis. Kč, Oprava dřevostaveb v akropoli Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 2.204 tis. Kč, Zámek Nová Horka - obnova zámeckého areálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 1.843 tis. Kč aj.

Ze státního rozpočtu Ministerstva kultury byly zaslány dotace na reprodukci majetku kraje ve výši 3.325 tis. Kč. Byly realizovány akce Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program ve výši 1.600 tis. Kč, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice ve výši 1.207 tis. Kč, ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční ve výši 265 tis. Kč, Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 150 tis. Kč, Veřejné informační služby knihoven - neinvestice ve výši 103 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Tabulka 1.115: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 1 981 1 981 0
knihovna 1 0 0 0
muzea a galerie 5 2 959 678 2 281
celkem 7 4 940 2 659 2 281

V roce 2016 byl zaslán příspěvkovým organizacím investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 2.659 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl poskytnut investiční příspěvek do fondu investic na akci Modernizace ozvučení divadelního sálu (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 1.981 tis. Kč, Pořízení technického vybavení pro areál Zámku Nová Horka (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 470 tis. Kč. Z Ministerstva kultury byly příspěvkovým organizacím zaslány investiční finanční prostředky na reprodukci kulturního majetku kraje na akce ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční ve výši 150 tis. Kč a ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční ve výši 58 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty z rozpočtu kraje do fondu investic příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska finanční prostředky ve výši 2.281 tis. Kč na spolufinancování neuznatelných nákladů na zhotovení projektové dokumentace k přípravě stavby Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2016 dohromady zisk ve výši 535 tis. Kč. Tři organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření, nejvyššího výsledku hospodaření v hlavní činnosti dosáhla Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a to 395 tis. Kč. Hospodaření dvou organizací bylo vyrovnané a skončilo vyrovnaným výsledkem hospodaření (Galerie výtvarného umění v Ostravě a Muzeum Novojičínska). Pět organizací (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Těšínské divadlo Český Těšín a Muzeum Novojičínska, Muzeum v Bruntále a Muzeum Beskyd Frýdek-Místek) pokrylo ztrátu z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti. Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2016 zadluženost.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2016 vykonával zřizovatelskou funkci u 21 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci a poskytování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí byly k 31. 12. 2016 poskytovány registrované sociální služby v členění dle druhu domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny.

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 395.299 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo organizacemi skutečně použito 393.901 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 1.398 tis. Kč). Z této částky tvořil příspěvek na dofinancování běžného provozu z vlastních zdrojů kraje částku 39.008 tis. Kč, účelově bylo čerpáno 354.892 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 78.775 tis. Kč, ze státního rozpočtu a jiného územně samosprávného celku ve výši 296.920 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 18.206 tis. Kč.

Tabulka 1.116: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 20 377 674 35 508 1 438 321 068 19 660
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 16 227 3 500 0 11 235 1 492
celkem 21 393 901 39 008 1 438 332 302 21 152

Ostatní účelový příspěvek ve výši 332.302 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 37.495 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 294.807 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu a jiného územního samosprávného celku prostřednictvím zřizovatele.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 27.555 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) ve výši 6.882 tis. Kč, Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb ve výši 2.850 tis. Kč a účelové příspěvky na poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům organizace ve výši 209 tis. Kč.

Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 294.575 tis. Kč byl poskytnut (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeného Moravskoslezským krajem pro rok 2016. Příspěvkové organizace finanční prostředky vyčerpaly v plné výši. Z Olomouckého kraje byla poskytnuta příspěvkové organizaci Benjamín dotace ve výši 232 tis. Kč na realizaci projektu "Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra".

V rámci reprodukce majetku kraje byl příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.438 tis. Kč na akce Oprava fasády budovy Domova Na zámku čp. 1 (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) ve výši 1.000 tis. Kč a Oprava plotu včetně dvou posuvných bran (Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald) ve výši 438 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 21.151 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 18.205 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu částka ve výši 2.113 tis. Kč a z rozpočtu kraje 833 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost akce Podpora služeb sociální prevence 1 ve výši 16.653 tis. Kč a dále akce realizované samotnými příspěvkovými organizacemi ve výši 4.258 tis. Kč. V rámci Regionálního operačního programu byla profinancována akce Chráněné bydlení NÁŠ SVĚT pro nevidomé a neslyšící (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) ve výši 240 tis Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v celkové výši 6.527 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 5.092 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 26 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 1.409 tis. Kč.

Tabulka 1.117: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Domovy 20 4 531 2 378 2 153
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 1 997 1 997 0
celkem 21 6 527 4 375 2 153

K nejvýznamnějším akcím v rámci reprodukce majetku kraje patřily Úpravy venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) ve výši 1.841 tis. Kč, Rekonstrukce výtahu v budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín (Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín) ve výši 1.100 tis. Kč, Pořízení 3 průmyslových praček (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) ve výši 628 tis. Kč aj.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v roce 2016 poskytnuty investiční příspěvky na realizaci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 2.153 tis. Kč. Na akci Chráněné bydlení NÁŠ SVĚT pro nevidomé a neslyšící (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) realizované v rámci Regionálního operačního programu byly zaslány investiční příspěvky ve výši 1.183 tis. Kč, na akci Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně realizované v rámci Operačního programu životní prostředí byly zaslány příspěvky ve výši 315 tis. Kč, na financování projektových dokumentací k akcím Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále, Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále, Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly zaslány investiční příspěvky ve výši 402 tis. Kč. Na akce realizované samotnými příspěvkovými organizacemi v rámci Operačního programu Zaměstnanost byly zaslány investiční příspěvky ve výši 253 tis. Kč přes rozpočet zřizovatele.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2016 kladného výsledku hospodaření za rok 2016 v celkové výši 363 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 8 organizací hospodařících se ziskem, 13 organizací ukončily rok s vyrovnaným hospodaření. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2016 zadluženost.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 20 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2016 ve výši 70.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 70.000 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2016.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

Sociální služby jsou považovány za služby v obecném hospodářském zájmu. Znamená to, že jsou to hospodářské činnosti, jež přinášejí výsledky v celkovém veřejném zájmu a jež by na trhu nebyly bez veřejného zásahu vykonávány. Při financování těchto služeb z veřejných rozpočtů může vznikat veřejná podpora. Způsob jakým zajistit slučitelnost této veřejné podpory s pravidly Evropské unie regulující veřejnou podporu je stanoven v Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. V souladu s tímto Rozhodnutím zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 rozhodlo pověřit příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny, v rámci služby v obecném hospodářském zájmu, výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let.

Za výkon závazku veřejné služby náleží dle uzavřených smluv příspěvkovým organizacím vyrovnávací platba. Je to jistá kompenzace za výkon služby v obecném hospodářském zájmu, v případě, že vlastní příjmy příspěvkových organizací nepokrývají oprávněné náklady na tuto činnost. Vyrovnávací platba může pokrýt pouze čisté oprávněné náklady nezbytné pro zajištění daných sociálních služeb v rozsahu pověření. Do výpočtu vyrovnávací platby vstupují podpory od různých subjektů (např. od zřizovatele ve formě příspěvku na provoz, ministerstva, soukromoprávní subjekty). V případě vyrovnávací platby, která přesáhne rozdíl mezi oprávněnými náklady a zdroji, které je organizace schopna získat vlastní činností či z jiných než veřejných rozpočtů dojde k tzv. nadměrné vyrovnávací platbě. V takovémto případě je nutné, aby příspěvková organizace přebytečné prostředky (nadměrnou vyrovnávací platbu) vrátila do rozpočtu pověřovatele, tj. kraje. Vyrovnávací platba tak zamezí přefinancování sociálních služeb z veřejných rozpočtů a poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

V případě provozních nákladů je u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí maximální povolená vyrovnávací platba stanovena jako maximální výše oprávněných provozních nákladů na všechny sociální služby poskytované příspěvkovou organizací v rámci závazku, které mohou být kryty z veřejných rozpočtů. S touto výši vyrovnávací platby jsou po ukončení dotačního roku porovnávány skutečně obdržené příjmy (zdroje) a skutečně náklady sociální služby (v tabulce 1.118 - sloupec maximální výše oprávněných provozních nákladů).

Investiční náklady mohou příspěvkové organizace zahrnout do výpočtu vyrovnávací platby jen za předpokladu, že plynou do zvýšení kvality sociálních služby v rámci pověření. Tyto náklady nejsou limitovány, jen se zde sleduje z jakých zdrojů a na co byly pořízeny.

Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných oprávněných nákladů jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulka 1.118: Přehled výše a vypořádání vyrovnávací platby u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (v tis. Kč)
přispěvková organizace č. smlouvy maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb (max. povolená vyrovnávací platba) oprávněné náklady za sociální služby celkem oprávněné výnosy za sociální služby celkem nadměrná vyrovnávací platba
Benjamín, příspěvková organizace 03517/2014/SOC 48 261,0 47 300,5 47 300,5 0,0
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 03531/2014/SOC 13 234,0 9 315,1 9 320,6 5,5
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 03535/2014/SOC 57 300,0 45 062,3 45 062,3 0,0
Domov Březniny, příspěvková organizace 03508/2014/SOC 72 396,0 53 864,5 53 864,5 0,0
Domov Duha, příspěvková organizace 03512/2014/SOC 84 385,0 69 194,9 69 194,9 0,0
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 03539/2014/SOC 37 914,0 27 258,2 27 258,2 0,0
Domov Jistoty, příspěvková organizace 03523/2014/SOC 37 905,0 29 764,5 29 764,5 0,0
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 03537/2014/SOC 21 870,0 13 447,7 13 447,7 0,0
Domov NaNovo, příspěvková organizace 03516/2014/SOC 20 958,0 20 088,2 20 088,2 0,0
Domov Na zámku, příspěvková organizace 03532/2014/SOC 35 848,0 27 723,2 27 723,2 0,0
Domov Odry, příspěvková organizace 03538/2014/SOC 33 462,0 26 492,3 26 492,3 0,0
Domov Příbor, příspěvková organizace 03519/2014/SOC 25 560,0 19 725,5 19 725,5 0,0
Domov Vítkov, příspěvková organizace 03502/2014/SOC 38 304,0 28 260,5 28 260,5 0,0
Fontána, příspěvková organizace 03522/2014/SOC 60 030,0 42 625,0 42 625,0 0,0
Harmonie, příspěvková organizace 03514/2014/SOC 65 257,0 49 384,1 49 384,1 0,0
Marianum, příspěvková orgaanizace 03536/2014/SOC 78 929,0 58 708,9 58 709,6 0,7
Náš svět, příspěvková organizace 03533/2014/SOC 99 138,0 77 966,8 77 966,8 0,0
Nový domov, příspěvková organizace 03511/2014/SOC 80 908,0 61 695,2 61 695,2 0,0
Sagapo, příspěvková organizace 03521/2014/SOC 44 078,0 36 047,3 36 047,3 0,0
Sírius, příspěvková organizace 03515/2014/SOC 18 530,0 18 238,2 18 238,2 0,0
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 03534/2014/SOC 71 673,0 51 382,9 51 382,9 0,0

Výsledky oprávněných nákladů a výnosů za všechny sociální služby jsou u většiny příspěvkových organizací vyrovnané. Tři příspěvkové organizace měly nižší oprávněné náklady na sociální služby než oprávněné výnosy. Nadměrná vyrovnávací platba byla v celkové výši 6,221 tis. Kč vyčíslena u těchto příspěvkových organizací Centra psychologické pomoci, příspěvková organizace (5,48 tis. Kč), Marianum, příspěvková organizace (0,74 tis. Kč) a Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace (1 Kč). Tyto finanční prostředky jsou příjmem rozpočtu pověřovatele. Příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby jsou dle č. 3, odst. 1), písm. f) Statutu Fondu sociálních služeb jedním ze zdrojů tohoto fondu.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2016 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2016 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 183 škol a školských zařízení. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je zejména uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace.

V průběhu roku 2016 nedošlo ke změně počtu příspěvkových organizací v odvětví školství.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byl poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 4.153.060 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2016 finanční prostředky ve výši 4.152.779 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 281 tis. Kč). K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek v celkové výši 582.001 tis. Kč a účelově byla poskytnuta částka ve výši 3.570.778 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 771.463 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 3.365.400 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 15.916 tis. Kč.

Tabulka 1.119: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 420 771 47 534 4 037 369 200 0
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 2 670 760 411 527 36 619 2 221 819 794
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 571 299 117 199 1 300 448 971 3 828
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 49 667 3 252 0 46 415 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 440 283 2 489 4 528 419 680 13 586
celkem 4 152 779 582 001 46 485 3 506 085 18 208

Ostatní účelový příspěvek ve výši 3.506.085 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 142.780 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 3.363.304 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 99.963 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit ve výši 20.489 tis. Kč, Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství ve výši 12.081 tis. Kč, Školní psychologové, školní speciální pedagogové ve výši 5.751 tis. Kč, Podpora sportu ve výši 1.095 tis. Kč, Podpora talentů s udržitelností projektu ve výši 740 tis. Kč, Podpora soutěží a přehlídek ve výši 717 tis. Kč aj.

Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz byl ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví školství poskytnut v celkové výši 3.362.678 tis. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto příspěvky byly určeny převážně na Úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3.236.131 tis. Kč, Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 81.263 tis. Kč, Podporu odborného vzdělávání ve výši 19.868 tis. Kč, Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia ve výši 13.102 tis. Kč, Podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních ve výši 3.178 tis. Kč, Excelence středních škol ve výši 1.581 tis. Kč aj.

Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky na reprodukci majetku kraje v celkové výši 46.485 tis. Kč. Jednalo se převážně o výdaje související s opravami a udržováním majetku krajských škol, z nichž nejvýznamnější jsou akce Odstranění havárie střechy tělocvičny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) ve výši 7.200 tis. Kč, Stavební úpravy obvodového pláště objektů školy (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 4.917 tis. Kč, Oprava vnitřní kanalizace (Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) ve výši 3.400 tis. Kč, Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016 ve výši 2.808 tis. Kč, Oprava fasády (Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace) ve výši 2.800 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 18.208 tis. Kč, přičemž největší objem finanční prostředků ve výši 15.916 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 2.061 tis. Kč a kraj se podílel na spolufinancování neuznatelných nákladů projektu a na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 231 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány akce v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání 2014 ve výši 15.100 tis. Kč, akce v rámci Regionálního operačního programu ve výši 2.856 tis. Kč, akce v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 235 tis. Kč a akce v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 17 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic v celkové výši 110.885 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 108.816 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 2 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 2.067 tis. Kč.

Tabulka 1.120: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 7 521 7 521 0
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 90 072 90 034 38
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5 223 5 223 0
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 0 0 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 8 070 6 039 2 031
celkem 110 885 108 816 2 069

Příspěvkovým organizacím kraje byl v souvislosti s jejich investiční činností poskytnut z rozpočtu kraje příspěvek v celkové výši 108.816 tis. Kč. V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostředky určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy, izolace, sanace a jiná technická zhodnocení majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (např. rekonstrukce elektroinstalací, kotelen, sociálních zařízení, opravy komunikací, zabezpečení školských objektů, výměny oken, opravy střech) a také na pořízení nového vybavení (např. automobilů, konvektomatů, klavírů). Mezi nejvýznamnější akce řadíme Sanace suterénního zdiva budovy (Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) ve výši 6.300 tis. Kč, Odstranění havárie splaškové a dešťové kanalizace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) ve výši 6.300 tis. Kč, Rekonstrukce učeben (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 6.260 tis. Kč, Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) ve výši 4.497 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 2.069 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 2.067 tis. Kč bylo poskytnuto z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak objem ve výši 2 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány akce v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 38 tis. Kč a individuální projekty v rámci Regionálního operačního programu ve výši 2.031 tis. Kč.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 15.176 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 27 organizací vyrovnaným hospodařením a 56 organizací ziskem. Žádná organizace nevykázala ztrátu za rok 2016.

Nevypořádanou ztrátu za předchozí období ve výši 500,93 tis. Kč vykazuje jen 1 organizace a po zapojení jejího kladného výsledku hospodaření ve výši 4,76 tis. Kč dojde ke snížení nevypořádané ztráty minulých období na částku 496,17 tis. Kč. Vykázané výsledky hospodaření již nebyly ovlivněny proúčtováním nekrytých fondů investic (výsledky za rok 2015 byly díky proúčtování nekrytí fondu investic navýšeny o 19,2 mil. Kč).

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Dvěma příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty návratné finanční výpomoci v celkové výši 2.160 tis. Kč na zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu 21. Centrum odborné přípravy od Ministerstva zemědělství s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2016 (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) a k zajištění financování a předfinancování projektu "Sportem proti bariérám" s jednorázovou splatností po obdržení dotace nejpozději do 31. 12. 2017 (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace). Návratnost finančních prostředků je v souladu se stanovenou splatností.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2016 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav). Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 546.311 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2016 finanční prostředky ve výši 545.818 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 493 tis. Kč). Příspěvek na zajištění běžného provozu byl čerpán ve výši 369.645 tis. Kč a účelově byly čerpány finanční prostředky ve výši 176.173 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 514.373 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 29.205 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 2.240 tis. Kč.

Tabulka 1.121: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 102 919 1 137 7 055 92 190 2 538
odborný léčebný ústav 1 6 330 1 768 0 4 562 0
ostatní ústavní péče 2 51 104 44 427 0 6 677 0
zdravotnická záchranná služba 1 385 464 322 313 0 63 151 0
celkem 10 545 818 369 645 7 055 166 580 2 538

Ostatní účelový příspěvek ve výši 166.580 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 137.395 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 29.185 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 87.920 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky na Provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 16.500 tis. Kč, Zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 10.500 tis. Kč, Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 9.000 tis. Kč, výdaje ve výši 6.528 tis. Kč na udržitelnost projektů Provozní výdaje IVC Mošnov a Ostrava - Jih (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) aj.

Objem ve výši 29.185 tis. Kč z ostatního účelového příspěvku na provoz byl příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví poskytnut ze státního rozpočtu, a to z Ministerstva zdravotnictví na Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - lékaři ve výši 3.838 tis. Kč a nelékaři ve výši 984 tis. Kč, na Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 12.133 tis. Kč. Z Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty příspěvky na Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 6.078 tis. Kč a dále byl nemocnicím na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytnut Neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101 - 103) ve výši 6.135 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly poskytnuty příspěvky na likvidaci léčiv v nemocničních zařízeních ve výši 18 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl na reprodukci majetku poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 7.055 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 4.543 tis. Kč, Vybudování novorozenecké jednotky a serverovny (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 589 tis. Kč, Pořízení dětských postýlek a dětských lůžek (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) ve výši 411 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 2.538 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 2.240 tis. Kč byl zaslán z evropských finančních zdrojů, z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky ve výši 279 tis. Kč a ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány akce v rámci Regionálního operačního programu ve výši 2.132 tis. Kč, akce v rámci Programu česko- švýcarské spolupráce ve výši 128 tis. Kč. Na přípravu akcí, u kterých se předpokládá realizace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, byly zaslány prostředky v objemu 278 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v celkovém objemu 284.337 tis. Kč. Zdroje financování tvořily finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 105.453 tis. Kč, z rozpočtu kraje ve výši 89.430 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 89.453 tis. Kč.

Tabulka 1.122: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 272 439 172 959 99 480
odborný léčebný ústav 1 0 0 0
ostatní ústavní péče 2 0 0 0
zdravotnická záchranná služba 1 11 898 11 485 413
celkem 10 284 337 184 444 99 893

V roce 2016 byl zaslán příspěvkovým organizacím investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 184.444 tis. Kč.

V rámci reprodukce majetku kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty příspěvkovým organizacím finanční prostředky ve výši 80.017 tis. Kč zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení a dále na výdaje v rámci optimalizace zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí Rekonstrukce mezioborové JIP (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 20.626 tis. Kč, Vybudování novorozenecké jednotky a serverovny (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 9.178 tis. Kč, Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 6.643 tis. Kč aj.

Z Ministerstva zdravotnictví byly zaslány finanční prostředky na pořízení zdravotnické techniky a přístrojů v krajských nemocnicích ve výši 94.671 tis. Kč a Záchranné zdravotnické službě byly poskytnuty finanční prostředky na pořízení zdravotnické techniky a přístrojů ve výši 3.916 tis. Kč a specializačních vozidel ve výši 5.840 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 99.893 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 89.453 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, objem ve výši 9.413 tis. Kč byl zaslán z rozpočtu kraje na spolufinancování neuznatelných nákladů projektů a ze státního rozpočtu byly zaslány příspěvky ve výši 1.027 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány akce v rámci Regionálního operačního programu ve výši 83.636 tis. Kč, akce v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce ve výši 15.844 tis. Kč. Na přípravu akcí, u kterých se předpokládá realizace v rámci Operačního programu Životní prostředí, byly zaslány příspěvky ve výši 413 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2016 v celkovém součtu výsledek hospodaření ve výši -159.089 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 5 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 5.739 tis. Kč, 1 organizace vyrovnaným hospodařením a 4 nemocnice záporným výsledkem hospodaření ve výši -164.829 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno; v průběhu roku byl zdravotní výbor zastupitelstva kraje i zastupitelstvo kraje pravidelně informováno.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména nárůstem osobních nákladů ve zdravotnictví, které vychází především z nárůstu tarifních platů vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. A také zvýšením základního přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb z 1 % na 1,5 % ze mzdových nákladů (vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů).

Tabulka 1.123: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2016 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace výsledek hospodaření 2016 návrhy organizací o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2016
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 925 převod do rezervního fondu
Nemocnice ve Frýdku-Místku -14 282 vypořádání na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice Třinec -22 334 částečné pokrytí ztráty ve výši 11.208 tis. Kč prostředky z rezervního fondu a zbytek ztráty bude vypořádán na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Havířov -69 470 vypořádání na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -58 743 vypořádání na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Slezská nemocnice v Opavě 301 převod do rezervního fondu
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 1 714 převod do rezervního fondu
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0
Dětské centrum Čtyřlístek 716 převod do rezervního fondu
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 2 083 převod do rezervního fondu
Celkem -159 089  

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2016 ke zhoršení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví. Důvodem byly zejména legislativní změna v oblasti mezd (a to navýšení tarifů) a v případě nemocnic s největší ztrátou také nenaplněním výnosů v důsledku nenaplnění produkce těchto zdravotnických zařízení.

Informace k záporným výsledkům hospodaření příspěvkových organizací vykázaných za rok 2016

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace - vykázala za období roku 2016 výsledek hospodaření ve výši -14.282 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -16.344 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.062 tis. Kč. K 31. 12. 2016 měla stav peněžních prostředků na běžném účtu 63.728 tis. Kč.

Výnosy za rok 2016 činily 917.688 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 72.951 tis. Kč (tj. 9 %). Tento nárůst byl zapříčiněn změnou objemu úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, kdy došlo k meziročnímu nárůstu výnosů o 6,4 %. V roce 2016 byly k 31. 12. 2016 zaúčtovány dohadné položky aktivní ve výši 11.095 tis. Kč a pasivní ve výši 15.882 tis. Kč.

Náklady za rok 2016 činily 931.970 tis. Kč, což je v meziročním srovnání navýšení o 73.285 tis. Kč (tj. 9 %). Růst byl v absolutních částkách nejvíce ovlivněn zvýšením osobních nákladů o 43.000 tis. Kč a zvýšením odpisů o 24.000 tis. Kč.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace - vykázala výsledek hospodaření ve výši -22.334 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -25.167 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.833 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2016 stav finančních prostředků na běžném účtu 114.773 tis. Kč.

Na straně výnosů došlo meziročně k nárůstu o 2 %, kdy celkové výnosy roku 2016 činily 662.171 tis. Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které představují 74 % celkových výnosů, vzrostly meziročně o 1 %, tj. 4 mil. Kč.

Celkové náklady dosáhly částky 684.505 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 5 % (tj. 33 mil. Kč).

K 31. 12. 2016 byly v návaznosti na uzavřené úhradové dodatky zaúčtovány dohadné položky za poskytnutou zdravotní péči za rok 2016 v celkové výši -8.233 mil. Kč.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - vykázala za období roku 2016 výsledek hospodaření ve výši -69.470 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -70.090 tis. Kč a z doplňkové činnosti 620 tis. Kč. Výsledek hospodaření v roce 2016 se oproti předchozímu roku výrazně zhoršil o 18.098 tis. Kč. Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2016 činil 35.776 tis. Kč.

V roce 2016 byly celkové výnosy nemocnice oproti předchozímu roku vyšší o 2 %, a to v celkové výši 768.086 tis. Kč (v meziročním srovnání je to více o 12.726 tis. Kč). Největší vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven, které se meziročně snížily o 8.199 tis. Kč. Tento pokles je ovlivněn zaúčtováním srážek z vyúčtování zdravotních služeb roku 2015 ve výši -11.851 tis. Kč. Tržby za běžné období jsou meziročně o 9.074 tis. Kč vyšší.

Celkové náklady v roce 2016 činily 837.556 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 62.906 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech, a to v celkové sumě 29.536 tis. Kč, již výše zmíněným nárůstem tarifních platů.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - vykázala výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši -58.743 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -73.537 tis. Kč a z doplňkové činnosti 14.794 tis. Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2016 činil 14.706 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly objemu 940.475 tis. Kč. Tato položka představuje pokles výnosů o 191 tis. Kč oproti skutečnosti předcházejícího roku. Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří tržby od zdravotních pojišťoven, které v roce 2016 činily 744.109 tis. Kč. Ve výnosech v meziročním srovnání jsou o 6.057 tis. Kč nižší. Celkové tržby od zdravotní pojišťovny za rok 2016 jsou negativně ovlivněny doplatky a srážky za minulá období v celkovém saldu za všechny zdravotní pojišťovny ve výši 11.080 tis. Kč.

Celkové náklady v roce 2016 dosáhly objemu 999.218 tis Kč. Oproti předchozímu roku to představuje navýšení o 49.801 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější částí nákladů byly osobní náklady, které se na celkových nákladech nemocnice podílely 59 %, a jejich meziroční nárůst představoval hodnotu 28.575 tis. Kč. Důvodem bylo navýšení tarifních platů u zaměstnanců ve zdravotnictví.

Cizí zdroje a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Přehled o cizích zdrojích a závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2016 je zaznamenán v tabulkách 1.124 a 1.125 v dalším textu.

Za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové úvěry). V několika případech uzavřely příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele spotřebitelské úvěry, účelově na pořízení sanitních vozidel apod., a střednědobý investiční úvěr na financování v případě Slezské nemocnice v Opavě.V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2016.

Tabulka 1.124: Přehled o cizích zdrojích - informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2016 (v Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p.o. (v Kč)
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplac. k 31. 12. 2016
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 20 000 000,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku revolving 60 000 000,00 45 700 000,00
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 40 000 000,00 33 500 000,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj splátkové financování 342 768,00 42 285,38
účelový úvěr 14 285 736,00 11 989 859,80
revolving 50 000 000,00 40 000 000,00
Slezská nemocnice v Opavě účelový úvěr 30 988 356,00 30 130 356,00
revolving 25 000 000,00 0,00
CELKEM   225 988 356,00 161 362 501,18

Pro úplnost o stavu zadlužení je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 149.142 tis. Kč, včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2016 (tato nezahrnuje ztráty výsledku hospodaření roku 2016).

Tabulka 1.125: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Zadluženost p.o. (v tis. Kč)
Posplatné závazky z obchodního styku Neuhrazená ztráta let. min.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku 37 982,00 3 854,91
Nemocnice Třinec 166,00 0,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 58 192,34 47 118,00
Nemocnice s poliklinikou Havířov 52 731,23 73 854,00
Slezská nemocnice v Opavě -20,00 10 612,00
Zdravotnická záchranná služba MSK 0,00 0,00
OLÚ Metylovice-Moravskoslezské sanatorium 91,00 0,00
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0,00 0,00
Dětské centrum Čtyřlístek 0,00 0,00
CELKEM 149 142,57 135 438,91

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

V souvislosti s aplikací evropské legislativy v oblasti veřejné podpory do resortu zdravotnictví byly upraveny podmínky financování z veřejných rozpočtů u příspěvkových organizací:

 • Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace.

S účinností od 1. 1. 2015 jsou zdravotní a související služby, které poskytují uvedené příspěvkové organizace a jejichž rozsah je uveden ve smlouvách o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, považovány za služby v obecném hospodářském zájmu. Dle těchto smluv, uzavřených na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014, jsou příspěvkové organizace pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby. Tímto garantuje vynaložení prostředků z veřejných rozpočtů k podpoře poskytování předmětných služeb v souladu s pravidly veřejné podpory Evropské unie, a to konkrétně v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Postup výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

V případě poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních je u provozních nákladů maximální povolená vyrovnávací platba stanovena jako maximální výše oprávněných provozních nákladů na všechny sociální služby poskytované příspěvkovou organizací v rámci závazku, které mohou být kryty z veřejných rozpočtů. S touto výši vyrovnávací platby jsou po ukončení dotačního roku porovnávány skutečně obdržené příjmy (zdroje) a skutečně náklady sociální služby.

V případě poskytování zdravotních služeb se provozní část vyrovnávací platby vypočítává jako rozdíl mezi oprávněnými náklady a oprávněnými výnosy. Investiční náklady mohou příspěvkové organizace zahrnout do výpočtu vyrovnávací platby za předpokladu, že plynou do majetku využívaného v rámci pověřené činnosti. Tyto náklady nejsou limitovány, jen se zde sleduje, z jakých zdrojů a na co byly pořízeny.

U žádné příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví za rok 2016 nedošlo v provozní části k nadměrné vyrovnávací platbě. Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2016 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.6 Příspěvková organizace v odvětví životního prostředí

Moravskoslezský kraj byl v roce 2016 v odvětví životního prostředí zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace. Hlavní činností této organizace je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním.

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Příspěvkové organizaci byly jako příspěvek k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 5.400 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.126: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví životního prostředí (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské energetické centrum 1 5 400 5 297 0 103 0
celkem 1 5 400 5 297 0 103 0

Ostatní účelový příspěvek ve výši 103 tis. Kč byl příspěvkové organizaci poskytnut z rozpočtu kraje na úhradu odpisů.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkové organizaci byly v roce 2016 poskytnuty ve výši 450 tis. Kč.

Tabulka 1.127: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví životního prostředí (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské energetické centrum 1 450 450 0
celkem 1 450 450 0

Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly poskytnuty na pořízení automobilu.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí

Příspěvková organizace hospodařila se ziskem v celkové výši 53 tis. Kč. Příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2016 zadluženost.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2016 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Tabulka 1.128: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719  -88 739
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 69
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 437
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 5 539
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 100,0 02995832 -3 162
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 -9 363
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 1 890
KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111 -148
Tabulka 1.129: Společnost založená krajem
Název Výsledek hospodaření v tis. Kč
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 -987

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Tabulka 1.130: Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2016 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 221 809 310 548 -88 739
Koordinátor ODIS, s.r.o. 18 263 18 194 69

Letiště Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Následně v letech 2006 až 2015 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k postupnému navyšování základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady, ale také snižování základního kapitálu bezúplatným vzetím akcií z oběhu. V roce 2016 zastupitelstvo kraje rozhodlo o řešení ztráty společnosti bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě usnesení č. 21/2214 ze dne 22. 9. 2016. Došlo tak ke snížení základního kapitálu o 44.185 tis. Kč. Současně rozhodlo o zvýšení základního kapitálu a peněžitém vkladu ve výši 34.516 tis. Kč, usnesením č. 21/2215 ze dne 22. 9. 2016 s tím, že bude splacen ve dvou splátkách v letech 2016 a 2017. První splátka peněžitého vkladu ve výši 17.258 tis. Kč byla uhrazena v prosinci 2016, druhá splátka bude ve stejné výši uhrazena v listopadu 2017. S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu různým způsobem, je jeho hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem byl tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., k 31. 12. 2016 uvedená v obchodním rejstříku činila 491.631 tis. Kč. Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo ztrátou ve výši 88.739 tis. Kč, přičemž zásadní podíl na záporném výsledku hospodaření měly, stejně jako v minulých letech, účetní odpisy vlastního majetku ve výši 44.946 tis. Kč a dále odpis zmařené investice na pořízení projektové dokumentace původního projektu Bezpečnostního centra Mošnov ve výši 69.209 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 22.855 tis. Kč, z toho 2.138 tis. Kč tvoří dlouhodobá pohledávka z titulu odložené daňové pohledávky. Dále se jedná o krátkodobé pohledávky ve výši 20.718 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů představují 13.103 tis. Kč. Opravné položky k nim byly vytvořeny ve výši 33.100 tis. Kč, 80 % pohledávek je tedy po lhůtě splatnosti. Celkové závazky společnosti dosáhly výše 1.081.602 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky jsou ve výši 1.046.960 tis. Kč. Největší část tvoří závazky z uzavřené smlouvy s Moravskoslezským krajem o nájmu podniku ve výši 997.110 tis. Kč, které představují zůstatkovou cenu pronajatého majetku. Dlouhodobý závazek z obchodních vztahů ve výši 47.887 tis. Kč vyplývá ze smlouvy na rekonstrukci energetiky. Krátkodobé závazky jsou ve výši 34.642 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů tvoří 22.438 tis. Kč. Ostatní závazky ve výši 9.035 tis. Kč tvoří zejména závazky k zaměstnancům (3.858 tis. Kč), ke státu (3.228 tis. Kč), dohadné účty (1.737 tis. Kč) a jiné závazky. Časové rozlišení pasiv je ve výši 8.430 tis. Kč. Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Vlastní kapitál společnosti se snížil oproti minulému období o 54.586 tis. Kč, na účtu neuhrazených ztrát minulých let je vykazováno 239 tis. Kč.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2016 bankovní úvěry a výpomoci ve výši 5.071 tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 1.902 tis. Kč otevřený v roce 2013 se splatností 5 let na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Stroje a zařízení II a je hrazen průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách. Krátkodobý bankovní úvěr je vykazován ve výši 3.169 tis. Kč a je součástí přijatého dlouhodobého úvěru, který je v souladu s účetními standardy a s ohledem na dobu splatnosti přeúčtován na krátkodobý úvěr. Jiné úvěry společnost nevykazuje.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s., bude navrhovat, aby záporný výsledek hospodaření za rok 2016 byl zaúčtován do neuhrazených ztrát minulých let a současně aby celková ztráta ve výši 88.739 tis. Kč byla pokryta snížením základního kapitálu.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 185 tis. Kč. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2016 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2016 zisk ve výši 69 tis. Kč. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 1.721 tis. Kč, z toho 2 tis. Kč představuje dlouhodobá pohledávka. Krátkodobé pohledávky ve výši 1.719 tis. Kč jsou tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 1.293 tis. Kč, poskytnutými zálohami ve výši 378 tis. Kč a zbývající část tvoří jiné pohledávky (49 tis. Kč). Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 9 tis. Kč, korekce je nulová. Celkové závazky společnosti jsou vykazovány ve výši 7.533 tis. Kč a jsou výhradně krátkodobé. Jedná se zejména o závazky vyplývající z obchodních vztahů ve výši 2.205 tis. Kč a ostatní závazky ve výši 5.328 tis. Kč, které tvoří  závazky k zaměstnancům ve výši 672 tis. Kč, závazky ke státu ve výši 170 tis. Kč, dále jiné závazky, které jsou evidovány v celkové výši 3.714 tis. Kč a  dohadné účty ve výši 386 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2016 se oproti minulému období zvýšil o 69 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Hospodářský výsledek společnosti, tj. zisk ve výši 69 tis. Kč, navrhuje společnost zaúčtovat ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let.

Návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1588 ze dne 25. 9. 2015 rozhodlo poskytnout společnosti návratnou finanční výpomoc v maximální výši 1.000 tis. Kč na realizaci projektu "Předfinancování částky daně z přidané hodnoty u dodavatelských faktur, vztahujících se k projektu - Vybrané záměry v integrované dopravě - Informační zastávky". Prostředky byly v roce 2015 vyplaceny ve výši 934 tis. Kč, termín vrácení do rozpočtu kraje byl určen na 31. 3. 2016. Vrácené prostředky ve výši 934 tis. Kč byly připsány na účet kraje dne 26. 2. 2016.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.131: Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2016 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 17 934 17 497 437
VaK Bruntál, a.s. 73 117 67 578 5 539

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., k 31. 12. 2016 činila 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost dosáhla za rok 2016 zisku ve výši 437 tis. Kč. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 9.885 tis. Kč, z toho dlouhodobé pohledávky představují objem 706 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky činí 9.179 tis. Kč, z toho 3.599 tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů. Ostatní pohledávky ve výši 5.580 tis. Kč tvoří zejména krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 121 tis. Kč, daňové pohledávky za státem ve výši 509 tis. Kč a dohadné účty aktivní ve výši 4.949 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 114 tis. Kč. Korekce jsou vykazovány ve výši 87 tis. Kč. Společnost eviduje závazky v celkové výši 4.877 tis. Kč, a to jen krátkodobé. Závazky z obchodních vztahů jsou ve výši 508 tis. Kč, přijaté zálohy činí 3.080 tis. Kč, závazky ostatní pak 1.289 tis. Kč, z toho k zaměstnancům 452 tis. Kč a závazky vůči státu 837 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2016 oproti minulému roku zvýšil o 627 tis. Kč, na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek 18.942 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované cenné papíry v roce 2011 převedeny na majetkový účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11.079,50 Kč. Základní kapitál obchodní společnosti činí 397.139 tis. Kč, v roce 2016 byl navýšen o nepeněžité vklady určených zájemců v celkové hodnotě 3.530 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje se v roce 2016 snížil o desetitisíciny, v zaokrouhlení zůstává 0,003%.

Společnost dosáhla za rok 2016 zisku ve výši 5.539 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 22.616 tis. Kč a jedná se výhradně o krátkodobé pohledávky. Pohledávky z obchodních vztahů tvoří 12.852 tis. Kč, vytvořené opravné položky představují 12.525 tis. Kč. Ostatní pohledávky jsou evidovány ve výši 9.764 tis. Kč a jsou tvořeny dohadnými položkami na vodné ve výši 7.266 tis. Kč, poskytnutými zálohami ve výši 1.852 tis. Kč a jinými pohledávkami ve výši 646 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkovém objemu 33.601 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 24.232 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dlouhodobými zálohami ve výši 3.491 tis. Kč, zbývající část tvoří odložený daňový závazek ve výši 20.741 tis. Kč. Krátkodobé závazky jsou evidovány ve výši 9.369 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů jsou vyčísleny na 2.173 tis. Kč, přijaté zálohy na vodné na 3.642 tis. Kč. Ostatní závazky ve výši 3.554 tis. Kč tvoří závazky vůči státu ve výši 1.547 tis. Kč, vůči zaměstnancům 847 tis. Kč a jiné závazky ve výši 462 tis. Kč. Zbývající část závazků ve výši 698 tis. Kč zůstává na dohadných účtech pasivních. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2016 oproti minulému období snížil o 4.284 tis. Kč, a to vlivem odúčtování vlastních podílů na základě vykoupení akcií ve výši 13.607 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s. a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a.s., společností FOCUS - METAL, s.r.o. Společnost FOCUS - METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS - METAL, s.r.o. Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena. Odsouzené osoby podaly proti rozsudku dovolání, které bylo Nejvyšším soudem zamítnuto.

V návaznosti na pravomocné skončení trestního řízení bylo pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). V tuto chvíli však stále není skončeno řízení o zrušení rozhodčího nálezu a také řízení o žalobě společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., proti Moravskoslezskému kraji o zaplacení částky 1 mil. Kč z titulu ručitelského závazku. V této věci kraj navrhl přistoupení společnosti VaK Bruntál, a.s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované. Situace se v roce 2016 nezměnila.

Objem ručitelského závazku za společnost VaK Bruntál, a.s. k 31. 12. 2016 činil 70.973 tis. Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Tabulka 1.132: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2016 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 154 3 316 -3 162

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014 byla založena obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 1.000 tis. Kč. Dne 14. 5. 2014 byla společnost s ručením omezeným, kde jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, zapsána do obchodního rejstříku. V roce 2015 bylo rozhodnuto o dalších peněžitých vkladech do základního kapitálu, a to dvakrát ve výši 5.000 tis. Kč, přičemž druhé navýšení základního kapitálu bylo zapsáno až v roce 2016. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2016 činil 11.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 ztrátou ve výši 3.162 tis. Kč, která je způsobena tím, že v daném roce nebyly vypsány žádné dotační tituly (jak ze strany MMR, tak Evropské Unie, tak přeshraniční spolupráce), tudíž nemohly být realizovány žádné projekty. Pohledávky vykazuje společnost ve výši 7.866 tis. Kč, závazky činí 1.672 tis. Kč. Žádné pohledávky ani závazky nejsou po lhůtě splatnosti, korekce jsou nulové. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2016 snížil o 3.162 tis. Kč, na účtu neuhrazených ztrát z minulých let je zůstatek 828 tis. Kč. Valná hromada společnosti by měla rozhodnout, že provozní ztráta bude převedena a zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let, který bude výhledově pokryt ze zisku společnosti v příštích účetních obdobích. Bankovní úvěry společnost nevykazuje.

Na základě změn ve výši základního i vlastního kapitálu ve výkazech roku 2015 byla v roce 2016 odúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která zachycovala dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 302 tis. Kč, což představovalo rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že přechodné snížení hodnoty kleslo pod stanovenou hranici 20 %, bylo možno k 30. 6. 2016 opravnou položku zrušit.

Návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1668 ze dne 25. 9. 2015 rozhodlo poskytnout společnosti návratnou finanční výpomoc ve výši 3.500 tis. Kč na realizaci projektu "Podpora tvorby a marketingu produktů cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje" v roce 2015 a 2016. Prostředky byly v roce 2015 vyplaceny, termín vrácení do rozpočtu kraje byl určen na 29. 4. 2016. Prostředky byly připsány na účet kraje ve stanoveném termínu.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.133: Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2016 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 109 370 118 733 -9 363
Sanatorium Jablunkov, a.s. 80 816 78 926 1 890

Bílovecká nemocnice, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005. Následně v letech 2007, 2008 a 2014 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k navýšení základního kapitálu nepeněžitým vklady ve výši 72.120 tis. Kč a peněžitým vkladem ve výši 8.700 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/2046 ze dne 23. 6. 2016 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 8.000 tis. Kč, který byl uhrazen 23. 8. 2016 a zvýšení bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 5. 9. 2016. Základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., uvedený v obchodním rejstříku k 31. 12. 2016 činil 90.820 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

S ohledem na to, že došlo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Vlivem změny metodiky oceňování byla v roce 2012 poprvé účtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V letech 2013-2015 se o změně opravné položky neúčtovalo a ani v roce 2016 nenastaly skutečnosti vedoucí k jejímu snížení nebo zvýšení.

Společnost skončila své hospodaření za rok 2016 ztrátou ve výši 9.363 tis. Kč, a to zejména z důvodu přestavby oddělení následné péče a zrealizování akce "Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné Bílovecké nemocnice a.s.", při které došlo v roce 2016 ke snížení kapacit o 10%, což ve svém důsledku znamenalo výrazné zhoršení hospodářského výsledku. S uvedenou akcí dále souvisí nákup neinvestičního majetku ve výši 9.412 tis. Kč na vybavení oddělení následné péče a rehabilitace, kde z dotace je proplaceno 85% a zbývající část je zaúčtovaná do nákladů příslušného období. Účetní jednotka vykazuje pohledávky pouze krátkodobé, a to v celkové výši 9.847 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodních vztahů představují 6.977 tis. Kč a k nim vytvořené opravné položky jsou ve výši 54 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 310 tis. Kč. Zbývající část pohledávek představují zejména dohadné účty ve výši 2.864 tis. Kč. Celkové závazky společnosti jsou ve výši 53.158 tis. Kč, z toho největší část tvoří krátkodobé závazky ve výši 51.976 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů představují 7.677 tis. Kč, z toho 31 tis. Kč je po splatnosti. Zbývající část krátkodobých závazků jsou závazky k zaměstnancům (3.914 tis. Kč) a ke státu (26.070 tis. Kč). Dohadné účty pasivní jsou evidovány ve výši 14.101 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši 1.182 tis. Kč jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému roku snížil o 937 tis. Kč, účet neuhrazené ztráty minulých let vykazuje zůstatek ve výši 12.261 tis. Kč. Na jednání valné hromady, která bude projednávat výsledek hospodaření, je navrhováno zaúčtování ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Bankovní úvěr vykazuje společnost ve výši 16.862 tis. Kč, jedná se o krátkodobý úvěr ve výši 12.722 tis. Kč (z toho 1.987 tis. Kč je úvěr u ČSOB a zbývající část kontokorent k pokrytí závazků společnosti) a 4.140 tis. Kč tvoří dlouhodobý úvěr. Zůstatek úvěru u ČSOB, a.s., za který ručí kraj, je ve výši 6.127 tis. Kč. V souladu s účetními standardy a s ohledem na dobu splatnosti je část přeúčtována na krátkodobý úvěr.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s. požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce "Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.", a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování bylo ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

O převzetí ručitelského závazku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013. Splatnost závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočkou Nový Jičín. Banka poskytla v roce 2014 prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši 14.076 tis. Kč, úvěr byl vyčerpán do 30. 9. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky se Bílovecká nemocnice, a.s., zavázala vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 165 tis. Kč. První splátka byla realizována dne 27. 10. 2014, následně dne 6. 10. 2014 byla provedena mimořádná splátka ve výši 3.478 tis. Kč. V průběhu let 2015 a 2016 bylo zaplaceno na dalších splátkách 1.987 tis. Kč ročně, takže zůstatek úvěru se snížil na 6.127 tis. Kč. Ručení zanikne úplným splacením závazků Bílovecké nemocnice, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s. (úvěr je splatný nejpozději do 27. 1. 2020).

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2016 za společnost Bílovecká nemocnice, a.s., činil 6.127 tis. Kč.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. Následně docházelo na základě usnesení zastupitelstva kraje v letech 2008 - 2013 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 175.955 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/2204 ze dne 22. 9. 2016 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 11.000 tis. Kč, který byl uhrazen 25. 10. 2016 a zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku ke dni 11. 11. 2016. V návaznosti na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Základní kapitál společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., uvedený v obchodním rejstříku činil k 31. 12. 2016 188.955 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100%.

V průběhu roku 2014 došlo ke změně podoby cenných papírů společnosti, a to na základě rozhodnutí představenstva společnosti o přeměně listinných cenných papírů (akcií) na zaknihované. Cenné papíry byly zapsány do centrálního depozitáře cenných papírů, ke dni 4. 7. 2014 byly převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Akcie související s navýšením základního kapitálu v roce 2016 byly připsány na tento účet k datu 2. 1. 2017.

Společnost vykázala za rok 2016 zisk ve výši 1.890 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky společnost nevykazuje, krátkodobé pohledávky jsou ve výši 13.277 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti představují 133 tis. Kč. K pohledávkám z obchodních vztahů ve výši 11.582 tis. Kč jsou vytvořeny korekce ve výši 111 tis. Kč. Společnost vykazuje závazky v celkové výši 9.892 tis. Kč, z toho 2.162 tis. Kč tvoří závazky z obchodních vztahů a 7.730 tis. Kč ostatní závazky. Z nich nejvyšší jsou závazky ke státu (2.199 tis. Kč), zaměstnancům (2.530 tis. Kč) a dohadné účty pasivní (2.742 tis. Kč). Žádné závazky nejsou po splatnosti. Dlouhodobé závazky nejsou evidovány. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2016 oproti minulému roku zvýšil o 12.890 tis. Kč, zisk loňského roku byl použit k pokrytí ztrát minulých let, zůstatek účtu výsledek hospodaření minulých let je tedy nulový. Úvěry společnost nevykazuje.

9.5 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

Tabulka 1.134: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2016 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s. 5 153 -148

KIC Odpady, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008, jediným akcionářem byl Moravskoslezský kraj.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominální hodnotě jedné akcie 100.000 Kč na následující statutární města:

 • Opava - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Frýdek-Místek - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Havířov - 35 ks akcií - 8,75 % základního kapitálu
 • Ostrava - 129 ks akcií - 32,25 % základního kapitálu
 • Karviná - 50 ks akcií - 12,50 % základního kapitálu

Moravskoslezský kraj měl nadále podíl ve výši 34 % základního kapitálu. Na základě požadavku obce Horní Suchá o kapitálové účasti ve společnosti KIC Odpady, a.s., bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., a o zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

V průběhu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o další změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč. Základní kapitál byl navýšen celkem o 10.000 tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod společnosti a pokračování příprav projektu integrovaného centra. Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílel tak, aby mu neklesla majetková účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navrhované částky. O dalším navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 3.300 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo v roce 2012, valná hromada společnosti však odložila realizaci navýšení na neurčito. V roce 2014 došlo k zásadní změně, neboť nebyla Evropskou komisí schválena dotace ze SFŽP, zvýšení základního kapitálu tedy nebylo realizováno. Následně byl projekt na vybudování zařízení na energetické využití komunálního odpadu zakonzervován a připraven na využití případné dotace v programovém období 2014 - 2020 nebo pro získání strategického partnera za účelem profinancování projektu. Na poslední valné hromadě konané 27. 3. 2017 byly společnosti uděleny pokyny k ukončení prací na projektu, ukončení závazkových vztahů a jednání se zájemci o strategické partnerství, a k přípravě rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací. V současné době společnost nevykazuje žádnou podnikatelskou činnost a nemá zaměstnance. Základní kapitál společnosti KIC Odpady, a.s., k 31. 12. 2016 činil 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává ve výši 33,7 %.

Společnost vykázala za rok 2016 ztrátu ve výši 148 tis. Kč, která byla způsobena zejména absencí výnosů při nevykonávání činnosti. Pohledávky a závazky eviduje pouze krátkodobé. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 1 tis. Kč, tvoří je daňové pohledávky státu. Závazky společnosti jsou evidovány ve výši 836 tis. Kč, jedná se o krátkodobé závazky vyplývající z obchodních vztahů, přičemž závazek ve výši 7 tis. Kč je po splatnosti a závazek byl v roce 2014 dodaněn. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2016 oproti minulému období snížil o 148 tis. Kč. Úvěry společnost nemá. Výsledek hospodaření společnosti, tj. ztrátu ve výši 148 tis. Kč, navrhuje společnost zaúčtovat ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let, jehož zůstatek aktuálně činí 14.345 tis. Kč. V roce 2013 byla v souladu s nastavenou metodikou zaúčtována u této společnosti opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 4.047 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V letech 2014-2016 se o změně opravné položky neúčtovalo.

9.6 Ostatní společnosti

Tabulka 1.135: Hospodaření společnosti za rok 2016 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 3 310 2 323 987

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.

Společnost vykázala za rok 2016 zisk ve výši 987 tis. Kč. Pohledávky společnost eviduje ve výši 72 tis. Kč, závazky činí 263 tis. Kč, dlouhodobé pohledávky ani závazky nemá. Krátkodobé závazky vůči dodavatelům jsou ve výši 45 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům 89 tis. Kč a zbytek tvoří zejména daňové závazky vůči státu. Pohledávky ani závazky nejsou po lhůtě splatnosti. Vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2016 se oproti minulému období nezměnilo a je stále ve výši 350 tis. Kč. Neuhrazená ztráta z minulých let je ve výši 954 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1140 ze dne 5. 3. 2015 rozhodlo poskytnout společnosti návratnou finanční výpomoc ve výši 1.000 tis. Kč na zajištění provozu a činnosti společnosti v roce 2015. Prostředky byly v roce 2015 vyplaceny; termín vrácení do rozpočtu kraje byl stanoven pro část ve výši 500 tis. Kč na 31. 12. 2015 a pro zbývající část ve výši 500 tis. Kč na 30. 6. 2016. První část výpomoci byla vrácena na účet kraje dne 23. 12. 2015, druhá část výpomoci pak dne 23. 6. 2016.

9.7 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou-li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce účtováno 30. 6. 2012 ke stavu 31. 12. 2011 u obchodních společností, znovu pak ve stejných termínech v letech 2013-2015, a to podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.136: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje včetně tvorby opravných položek
Obchodní společnost Počet akcií v ks % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/obchodního podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu společností k 31. 12. 2016 v tis. Kč Opravné položky za r. 2011-2016
Letiště Ostrava, a.s. 7 494 100 527 852 438 263 0
Koordinátor ODIS s.r.o. × 50 460 1 422 0
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 100 100 7 980 28 175 0
VaK Bruntál, a.s. 10 0,003 11 437 669 0
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. × 100 11 000 7 010 0
Bílovecká nemocnice, a.s. 907 100 193 289 72 366 118 398
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 890 100 187 213 192 409 0
KIC Odpady, a.s. 170 33,7 17 000 35 907 4 047
Celkem × × 944 805 × 122 445

Při výpočtu opravné položky za rok 2016 dle dostupných údajů z obchodních společností by jejich výše činila u Bílovecké nemocnice, a.s., 120.896 tis. Kč, u společnosti KIC Odpady, a.s., pak 4.889 tis. Kč, což v obou případech představuje změnu o méně než 10 %. Z tohoto důvodu nevzniká povinnost účtovat změnu výše opravné položky u těchto dvou společností. V případě společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., byla vytvořena opravná položka ve výši 302 tis. Kč, a to ke stavu k 31. 12. 2014, která byla v návaznosti na zvýšení základního kapitálu a výsledky hospodaření za rok 2015 odúčtována k 30. 6. 2016 v plné výši. Podle aktuálních výsledků hospodaření této společnosti bude zřejmě opravná položka opět vytvořena, a to v předpokládané výši cca 4.000 tis. Kč. U ostatních společností nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 %, proto za rok 2016 nebudou tvořeny žádné další opravné položky.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2016 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 10.390.903 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 11.137 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2016 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací (obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách) z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 28 až 30 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2016 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 503.895 tis. Kč, z toho bylo v roce 2017 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 708 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 6.622.406 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2016 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2017 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 5 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2016 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.137: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2016 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2016 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2017
Vyhlášené dotační programy 382 124,6 573,7
Bezpečnost silničního provozu 1 000,0  
Informační systém o znečištění ovzduší 1 900,0  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 50,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 350,0  
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 92,0  
Podpora akcí celokrajského významu 16,8  
Podpora aktivit obcí 8 993,9  
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 11 650,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 716,6  
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 5 333,9  
Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji 131,0  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 863,0 7,7
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 776,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 600,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 13 938,4  
Podpora soutěží a přehlídek 513,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 100,0  
Podpora talentů 20,0  
Podpora tříděného sběru 300,0  
Podpora vodohospodářských projektů 1 893,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 410,2  
Propagace v oblasti životního prostředí 100,0  
Protialkoholní záchytná stanice 3 680,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 968,0  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 6 083,3 126,6
Regionální funkce knihoven 14 500,0  
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 636,5  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 240,0  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 616,8  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 2 389,2  
Vesnice roku 575,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 25 927,1  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 120,0  
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 749,9  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 5 963,8  
Celkem 503 895,1 708,0

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých orgány kraje v roce 2016 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2014 zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/998 ze dne 11. 12. 2014 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 4.500 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016. Z poskytnuté neinvestiční dotace bylo vyčerpáno 2.936,7 tis. Kč a vráceno 1.563,3 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování bylo předloženo dne 13. 4. 2016, tj. ve stanoveném termínu do 30. 4. 2016. Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelovým určením k úhradě uznatelných nákladů stanovených smluvními podmínkami.

V roce 2015 zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/1688 ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 1.570 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017. Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2016, a to čtvrtletně ve výši 392,5 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování této dotace bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2017.

Tabulka 1.138: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006 - 2016 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7
2013 6 579,0 5 552,6 1 026,4
2 421,0 2 323,0 98,0
2014 6 273,0 5 247,8 1 025,2
3 227,0 2 602,4 624,6
2015 4 500,0 2 936,7 1 563,3
2016 1 570,0 1 570,0 0,0
Celkem 91 452,0 75 896,2 15 555,8

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2016 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 3.263.032 tis. Kč, z toho 621.498 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2016 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 10.424 tis. Kč.

Tabulka 1.139: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2016 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2016 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2017
Vyhlášené dotační programy 649 813,0 2 702,0
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 500,0  
Činnosti společnosti Moravian Silesian Tourism, s.r.o. 1 487,6  
Činnosti zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj 1 018,5  
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 298,0  
Dopravní obslužnost - drážní doprava 887 363,0  
Dopravní obslužnost - linková doprava 597 525,1 5 385,8
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 300,0  
Investiční pobídky 1 000,0  
Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení 300,0  
Konference Transport 177,7  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 269,0 1,1
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma 272 918,9  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 7 814,0  
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 1 486,6  
Olympiáda RIO 2016 10 000,0  
Péče o chráněné druhy živočichů 900,0  
Podpora akcí celokrajského významu 4 510,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 300,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 250,0  
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 680,8  
Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků 16 500,0  
Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji 509,2  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 966,0 1,5
Podpora prevence před povodněmi 7 000,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 424,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 590,0 49,7
Podpora romských kulturních a společenských aktivit 200,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 3 868,1  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 40 477,9 505,0
Podpora talentů 515,0  
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 9 468,6  
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 1 866,0  
Podpora vrcholového sportu 31 615,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 3 753,3  
Preventivní programy v oblasti zdravotnictví 65,0  
Propagace v oblasti zemědělství 146,8  
Propagace v oblasti životního prostředí 1 399,2  
Rozvojové aktivity v cestovním ruchu 150,0  
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 2 596,6  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 3 395,0 2,0
Studium a vzdělávání v zahraničí 150,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 8 482,4  
Turistické značení 700,0  
Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 1 142,6  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 684,6  
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 49 300,0 347,2
Ostatní dotace 14 656,4 93,9
Celkem 2 641 533,9 9 088,3
Tabulka 1.140: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2016 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2016 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2017
Vyhlášené dotační programy 148,5  
Asistenti pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním 59,5  
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 4 300,7 25,5
Dotace pro soukromé školy 613 183,0 1 309,8
Excelence středních škol 9,8  
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 576,9  
Podpora odborného vzdělávání 3 024,2  
Podpora talentů 10,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 50,0  
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 74,1  
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 60,9  
Celkem 621 497,6 1 335,2

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2016 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 29 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích, účelové dotace na likvidaci léčiv a dotace vyplacené v rámci grantového schématu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma" v celkové výši 282.974 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření, byly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Dle zákona č. 420/2004 Sb., má kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků a informovat Ministerstvo financí o těchto opatření, a to do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu kraje.

12 Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 skončilo v kladných hodnotách. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 244.983 tis. Kč, a to zejména přeplněním příjmů ze sdílených daní. Předpokládané výdaje byly čerpány ve výši 89,9 % upraveného rozpočtu. Pro srovnání v roce 2015 dosáhly skutečné výdaje 93,7 % upraveného rozpočtu. Vykázané saldo rozpočtu tj. rozdíl skutečných příjmů a čerpaných výdajů k 31. 12. 2016 ve výši +2,568 mld. Kč představovalo zdroj pro splácení úvěrových zdrojů ve výši 1,746 mld. Kč; o zbývající část salda ve výši 0,822 mld. Kč a dále o načerpané prostředky úvěrového rámce ČSOB ve výši 7 mil. Kč se meziročně navýšil objem prostředků na účtech kraje.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2016 činil 2.599.884 tis. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2016 je uveden v tabulce 1.141.

Tabulka 1.141: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2016 2 599 884
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2016) 148 758
  - Zajišťovací fond 101 533
  - Regionální rozvojový fond 2 879
- Fond životního prostředí 19 446
- Fond sociálních služeb 24 900
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků fondů celkem 2 451 126
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Vyčleněno při schvalování rozpočtu na rok 2017 1 830 514
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 na krytí výdajů roku 2017 397 546
  - účelové převody akcí z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 1 432 968
b) Vázané účelové prostředky z roku 2016 3 884
  - účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 3 884
c) Vypořádání fondů 3 504
  - vypořádání Sociálního fondu 2 159
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 664
- vypořádání Regionálního rozvojového fondu 564
- vypořádání Fondu životního prostředí 92
- vypořádání Fondu sociálních služeb 24
d) Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016 613 224
- z toho:
- zdroje pro tvorbu rozpočtu MSK na rok 2018 - na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů realizovaných krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem - z důvodu překročení úvěru ČSOB v roce 2018 314 000
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2017 99 224
- příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 100 000
- příděl do Fondu pro financování strategických projektů 100 000

Komentář k tabulce:

 • k bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2016 ve výši 1.830.514 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2017 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2017 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 zapojena částka ve výši 397.546 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 2/28 bod 6 písm. a) ze dne 22. 12. 2016) zapojila svými usneseními č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017, č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017 a č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017 část zůstatku finančních prostředků roku 2016 v celkové výši 1.432.968 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2016 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • k bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2016 ve výši 3.884 tis. Kč představují v plné výši prostředky, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací (rada kraje zapojila svým usnesením č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017).

 • k bodu c)

Finanční prostředky ve výši 3.503.776,83 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu, Fondu životního prostředí a Fondu sociálních služeb.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 393,68 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2016) a prostředky ve výši 1.765,38 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2016. Částka ve výši 2.159,06 tis. Kč bude radou kraje zapojena do rozpočtu kraje na rok 2017 k použití dle účelu fondu.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2016 ve výši 664.297,41 Kč.

Vypořádání Regionálního rozvojového fondu představuje přijaté jistiny a úroky na účet fondu z poskytnutých úvěrů (mikropůjček) ve výši 510.036 Kč, připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2016 ve výši 7.360,20 Kč a nevyčerpané prostředky zapojené do rozpočtu kraje v roce 2015 na odměny členům hodnotící komise ve výši 47.000 Kč.

V rámci vypořádání Fondu životního prostředí se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2016 ve výši 91.741,56 Kč a dále o nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2016 ve výši 17,65 Kč.

Vypořádání Fondu sociálních služeb představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2016 ve výši 24.264,01 Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016 zůstanou mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Regionálního rozvojového fondu, Fondu životního prostředí a Fondu sociálních služeb v celkové výši 1.344.716,83 Kč.

 • k bodu d)

Z prostředků nespecifikované části zůstatku hospodaření za rok 2016 v celkové výši 613.224 tis. Kč byly radou kraje jejím usnesením č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017 zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2017 prostředky ve výši 413.224 tis. Kč, a to jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2018 z důvodu očekávaného překročení úvěrového rámce ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 314.000 tis. Kč a k posílení rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2017 ve výši 99.224 tis. Kč.

Zbývající část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016 bude použita k přídělu do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč a k přídělu do nově vzniklého Fondu pro financování strategických projektů rovněž ve výši 100.000 tis. Kč.

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009-2016

  Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Dotace 12 404,8 11 209,3 11 790,8 11 574,9 11 415,7 12 137,6 13 726,5 14 534,1
Vlastní příjmy 4 890,3 4 866,2 5 006,0 4 827,9 4 951,1 5 259,0 5 360,4 6 116,1
Celkem 17 295,1 16 075,5 16 796,8 16 402,8 16 366,8 17 396,6 19 086,9 20 650,2

Graf 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2009-2016

  Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Běžné výdaje 14 927,6 14 619,7 14 769,0 14 909,3 14 904,7 15 138,1 16 356,7 16 889,8
Kapitálové výdaje 2 177,4 2 091,2 2 062,3 1 912,4 2 009,3 2 299,4 4 410,0 1 192,6
Celkem 17 105,0 16 710,9 16 831,3 16 821,6 16 914,0 17 437,5 20 766,7 18 082,3

Graf 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016


Graf 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016


Graf 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2016


13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


Tabulka č. 1: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2016 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 160 000 1 235 000 1 279 680 103,6
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 35 075 233,8
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 125 000 125 000 138 041 110,4
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000 1 325 000 1 426 554 107,7
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 29 500 21 632 21 632 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000 2 850 000 2 931 597 102,9
- 1361 Správní poplatky 1 450 2 639 2 688 101,9
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 42 42 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 42 42 100,0
 
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
1070   Rybářství 0 0 0 0,0
 
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 505 505 100,0
2143 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 130 25 19,2
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 313 313 100,0
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 13 13 100,0
2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 5 000 5 000 100,0
2143   Cestovní ruch 0 5 961 5 856 98,2
 
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 979 1 979 100,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 1 669 1 669 100,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 91 0,0
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 1 0,0
2212   Silnice 0 3 648 3 740 102,5
 
2221 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 384 417 108,6
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0 384 417 108,6
 
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 10 770 11 694 108,6
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 592 638 107,8
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 109 114 104,6
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 11 471 12 446 108,5
 
2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 710 710 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 710 710 100,0
 
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 954 8 954 8 954 100,0
2251 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 387 387 100,0
2251 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 4 0,0
2251   Letiště 8 954 9 341 9 345 100,0
 
2399 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 42 42 100,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků 15 000 15 000 22 089 147,3
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 042 22 131 147,1
 
3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 35 45 128,6
3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 18 18 100,0
3111   Mateřské školy 0 53 63 118,9
 
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 10 10 100,0
3113   Základní školy 0 10 10 100,0
 
3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 000 1 000 1 000 100,0
3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 130 164 126,2
3121 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 79 79 100,0
3121   Gymnázia 1 000 1 209 1 243 102,8
 
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 115 115 100,0
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 397 397 100,0
3122 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 3 3 100,0
3122   Střední odborné školy 0 515 515 100,0
 
3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 998 2 998 2 998 100,0
3123 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 18 0,0
3123 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 23 0,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 2 998 2 998 3 039 101,4
 
3133 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 9 9 100,0
3133   Dětské domovy 0 9 9 100,0
 
3146 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 19 19 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství 0 19 19 100,0
 
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 9 9 100,0
3231 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 10 0,0
3231   Základní umělecké školy 0 9 19 211,1
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 6 868 6 868 100,0
3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 119 119 100,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 0,0
3299 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 34 118 347,1
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 7 121 7 206 101,2
 
3314 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 19 19 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 19 19 100,0
 
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 61 61 100,0
3319 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 4 4 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 11 11 100,0
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 80 80 100,0
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 645 645 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 57 57 100,0
3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 5 333 5 333 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 6 035 6 035 100,0
 
3421 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 5 5 100,0
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 12 13 108,3
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 18 19 105,6
 
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 6 284 6 284 100,0
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 287 8 287 8 287 100,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 15 0,0
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 471 471 100,0
3522   Ostatní nemocnice 8 287 15 042 15 057 100,1
 
3533 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 198 198 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 0 198 198 100,0
 
3599 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 18 18 100,0
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 91 97 106,6
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 4 133,3
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 112 119 106,3
 
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 23 23 100,0
3636   Územní rozvoj 0 23 23 100,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 472 1 159 1 308 112,9
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 3 226 3 641 112,9
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 852 898 898 100,0
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 720 0 0 0,0
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 0 0 0,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 3 100,0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 408 408 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 052 5 693 6 257 109,9
 
3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 1 1 100,0
 
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 087 1 135 104,4
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 950 651 145 22,3
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 950 1 738 1 280 73,6
 
3792 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 44 44 100,0
3792 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 100 100 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 144 144 100,0
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
 
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
 
4324 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 0,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 0 1 0,0
 
4329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 2 100,0
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 2 2 100,0
 
4342 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 4 4 100,0
 
4344 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 20 2 000,0
4344   Sociální rehabilitace 0 1 20 2 000,0
 
4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 20 20 100,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 20 20 100,0
 
4354 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 47 0,0
4354   Chráněné bydlení 0 0 47 0,0
 
4356 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 4 0,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 0 0 4 0,0
 
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 200 0 0 0,0
4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 3 3 100,0
4357 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 344 359 104,4
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 2 200 347 362 104,3
 
4373 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 3 3 100,0
4373   Domy na půl cesty 0 3 3 100,0
 
4374 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 13 260,0
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0 5 13 260,0
 
4375 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 24 600,0
4375 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 83 83 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 87 107 123,0
 
4376 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 1 0,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0 0 1 0,0
 
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 5 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 5 5 100,0
 
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 782 794 101,5
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 7 7 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 789 801 101,5
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750 783 783 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 750 783 783 100,0
 
5511 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 221 3 221 100,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 100 3 100 3 100 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 3 100 6 321 6 321 100,0
 
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 12 0,0
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 185 185 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 185 197 106,5
 
6113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 1 271 1 271 100,0
6113 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 180 180 100,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 10 10 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 1 461 1 461 100,0
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 444 447 100,7
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 2 733 2 843 104,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 9 9 100,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 16 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 20 16 80,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 64 65 101,6
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 6 0,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 114 216 189,5
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
6172   Činnost regionální správy 100 3 384 3 618 106,9
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000 8 546 10 735 125,6
6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 2 0,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000 8 546 10 737 125,6
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 328 399 121,6
6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
6320 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 449 449 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 781 852 109,1
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 2 540 2 751 108,3
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 1 563 1 563 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 11 918 12 115 101,7
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 16 021 16 429 102,5
 
6409 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 1 095 1 178 107,6
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 1 095 1 178 107,6
 
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 3 500 4 434 4 934 111,3
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 500 500 500 100,0
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 70 000 76 760 76 760 100,0
    Přijaté splátky půjčených prostředků 74 000 81 694 82 194 100,6
 
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 16 591 16 554 99,8
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000 25 120 25 157 100,1
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 1 873 1 873 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 33 052 43 584 43 584 100,0
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 980 15 980 15 980 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 15 980 15 980 15 980 100,0
 
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 29 29 100,0
6172   Činnost regionální správy 0 29 29 100,0
 
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 6 032 6 032 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 116 831 116 831 116 831 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0 579 579 100,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 211 604 12 169 055 12 148 571 99,8
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 406 406 0 0,0
- 4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 405 405 100,0
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 44 918 33 764 33 764 100,0
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 232 232 100,0
- 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 11 615 147 499 147 498 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 385 374 12 474 802 12 453 911 99,8
 
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 803 803 100,0
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 665 227 492 376 492 376 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 10 000 11 936 4 920 41,2
- 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 480 410 1 582 255 1 582 124 100,0
    Investiční přijaté transfery 2 155 637 2 087 369 2 080 222 99,7
 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 14 588 316 0,0
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 10 000 0,0
 
  Daňové příjmy celkem 5 330 950 5 574 272 5 835 268 104,7
  Nedaňové příjmy celkem 140 391 209 183 221 208 105,8
  Kapitálové příjmy celkem 40 980 59 593 59 593 100,0
  Přijaté transfery celkem 2 541 011 14 562 171 14 534 133 99,8
  Konsolidace příjmů 0 0 14 598 316 0,0
  Příjmy celkem 8 053 332 20 405 219 35 248 519 172,7
  PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 8 053 332 20 405 219 20 650 203 101,2

Tabulka č. 2: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2016 - VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 200 147 73,4
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 2 285 2 101 91,9
1019 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300 0 0 ×
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 300 2 485 2 248 90,5
 
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 741 363 49,1
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 7 117 3 681 51,7
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
1039 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 188 16 8,6
1039 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 26 000 74 0 0,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 13 273 8 244 62,1
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 7 113 4 851 68,2
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 26 000 28 605 17 256 60,3
 
1070 5169 Nákup ostatních služeb 0 25 25 100,0
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 185 185 100,0
1070   Rybářství 0 210 210 100,0
 
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 28 300 31 300 19 714 63,0
 
2115 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 7 6 89,7
2115 5169 Nákup ostatních služeb 0 585 371 63,3
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 400 5 400 5 400 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 5 400 5 992 5 777 96,4
 
2125 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 50 3 6,0
2125   Podpora podnikání a inovací 0 50 3 6,0
 
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 485 485 100,0
2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 300 287 95,5
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 17 17 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 700 6 290 5 708 90,8
2141 5161 Poštovní služby 0 6 0 0,0
2141 5164 Nájemné 3 300 395 191 48,4
2141 5169 Nákup ostatních služeb 3 500 2 959 2 569 86,8
2141 5175 Pohoštění 600 526 521 99,1
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 25 25 100,0
2141 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 70 30 42,7
2141   Vnitřní obchod 11 400 11 123 9 884 88,9
 
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 807 657 81,4
2143 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 200 0 0,0
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 0 0 ×
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 87 80 91,5
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 980 722 73,7
2143 5151 Studená voda 20 18 17 97,3
2143 5152 Teplo 120 120 120 99,7
2143 5154 Elektrická energie 60 62 62 100,0
2143 5164 Nájemné 7 660 10 505 10 406 99,1
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 88 88 100,0
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 20 0 0 ×
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 440 440 296 67,2
2143 5169 Nákup ostatních služeb 28 920 49 286 21 905 44,4
2143 5171 Opravy a udržování 40 108 87 80,7
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 120 36 36 100,0
2143 5175 Pohoštění 150 487 475 97,7
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 121 121 100,0
2143 5194 Věcné dary 20 10 10 100,0
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 638 657 40,1
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 8 000 5 975 3 083 51,6
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 501 340 67,9
2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 000 2 625 2 095 79,8
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 9 200 14 167 10 558 74,5
2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 7 140 2 040 535 26,2
2143 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 98 98 100,0
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 500 3 556 2 541 71,5
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 555 355 63,9
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 200 200 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 159 159 100,0
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 45 8 16,6
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 83 83 100,0
2143   Cestovní ruch 65 230 94 993 55 792 58,7
 
2191 5164 Nájemné 50 50 3 5,8
2191 5169 Nákup ostatních služeb 250 215 28 13,0
2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 250 120 48,1
2191 5175 Pohoštění 230 330 181 54,7
2191 5194 Věcné dary 20 20 18 88,8
2191 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 818 195 195 100,0
2191 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 595 595 100,0
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 618 1 654 1 138 68,8
 
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 400 400 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 400 400 400 100,0
 
2212 5154 Elektrická energie 0 55 50 91,7
2212 5169 Nákup ostatních služeb 0 2 720 444 16,3
2212 5171 Opravy a udržování 0 35 16 46,7
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 613 900 687 245 687 245 100,0
2212 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 49 805 1 694 3,4
2212 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 10 0 0,0
2212   Silnice 613 900 739 870 689 450 93,2
 
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 4 000 4 000 100,0
2219 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 1 500 1 500 100,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 5 500 5 500 100,0
 
2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 500 23 4,6
2221 5169 Nákup ostatních služeb 968 1 162 194 16,7
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 589 923 597 869 597 525 99,9
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 591 391 599 530 597 742 99,7
 
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000 1 000 1 000 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
 
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 7 227 4 491 62,1
2241 5171 Opravy a udržování 0 161 161 100,0
2241   Železniční dráhy 8 200 7 388 4 652 63,0
 
2242 5192 Poskytnuté náhrady 500 300 0 0,0
2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 893 734 887 363 887 363 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 894 234 887 663 887 363 100,0
 
2251 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 5 0 0,0
2251 5169 Nákup ostatních služeb 0 28 27 97,2
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 43 000 43 000 43 000 100,0
2251   Letiště 43 000 43 033 43 027 100,0
 
2259 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 218 218 100,0
2259 5169 Nákup ostatních služeb 0 150 242 242 0,2
2259 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 5 500 4 716 4 716 100,0
2259   Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy 5 500 155 176 5 176 3,3
 
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 90 63 70,3
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 23 16 70,3
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 8 6 70,3
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 69,9
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 660 230 34,8
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 15 32 32 99,2
2299 5169 Nákup ostatních služeb 3 201 1 480 402 27,2
2299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 120 96 80,4
2299 5175 Pohoštění 0 9 2 19,1
2299 5194 Věcné dary 0 33 30 89,9
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 50 50 100,0
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 250 228 91,1
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 50 0 0,0
2299 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 200 0 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 3 416 3 005 1 154 38,4
 
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 92 0,9
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 9 742 5 438 55,8
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 19 742 5 530 28,0
 
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 244 689 2 576 121 2 313 590 89,8
 
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 777 1 777 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 48 561 48 430 99,7
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 523 668 1 523 668 100,0
3111 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 18 18 100,0
3111   Mateřské školy 0 1 574 024 1 573 893 100,0
 
3112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 607 607 100,0
3112 5169 Nákup ostatních služeb 0 57 0 0,0
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 746 1 746 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 624 9 031 9 031 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 56 189 56 184 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 2 624 67 629 67 567 99,9
 
3113 5169 Nákup ostatních služeb 0 7 0 0,0
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 21 873 21 873 100,0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 548 3 239 3 239 100,0
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 21 562 21 532 99,9
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 534 825 3 534 615 100,0
3113 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 10 10 100,0
3113   Základní školy 548 3 581 516 3 581 269 100,0
 
3114 5169 Nákup ostatních služeb 0 70 7 10,3
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 43 496 43 416 99,8
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 255 50 078 49 226 98,3
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 281 560 281 560 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 16 155 16 155 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 22 255 391 361 390 365 99,7
 
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 4 040 4 040 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 5 127 5 127 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 401 335 401 305 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 410 502 410 472 100,0
 
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 132 56 42,3
3121 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 72 72 99,9
3121 5169 Nákup ostatních služeb 200 837 377 45,1
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 43 479 43 371 99,8
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 44 825 115 593 113 103 97,8
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 566 803 566 782 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 5 536 5 536 100,0
3121 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 79 79 100,0
3121   Gymnázia 45 025 732 533 729 378 99,6
 
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 151 151 100,0
3122 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 24 24 99,6
3122 5169 Nákup ostatních služeb 735 1 480 474 32,1
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 175 467 175 467 100,0
3122 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 8 212 8 196 99,8
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 80 741 202 115 199 304 98,6
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 881 081 881 066 100,0
3122 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 3 3 99,9
3122   Střední odborné školy 81 476 1 268 533 1 264 686 99,7
 
3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 204 203 100,0
3123 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 43 43 99,9
3123 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 10 100,0
3123 5169 Nákup ostatních služeb 600 1 089 299 27,5
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 158 790 158 790 100,0
3123 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 14 924 14 924 100,0
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 81 126 207 366 207 211 99,9
3123 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 459 280 459 280 100,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 81 726 841 706 840 760 99,9
 
3124 5169 Nákup ostatních služeb 0 67 11 16,7
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 306 25 807 25 519 98,9
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 141 656 141 656 100,0
3124 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 500 500 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 9 306 168 029 167 686 99,8
 
3125 5169 Nákup ostatních služeb 0 200 0 0,0
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 665 665 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 932 2 932 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 694 10 781 10 781 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 4 694 14 577 14 377 98,6
 
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 729 7 118 7 118 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 59 106 59 106 100,0
3126   Konzervatoře 1 729 66 223 66 223 100,0
 
3133 5169 Nákup ostatních služeb 0 71 5 7,1
3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 29 749 69 426 69 122 99,6
3133 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 175 679 175 604 100,0
3133   Dětské domovy 29 749 245 176 244 731 99,8
 
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 95 95 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 7 958 7 958 100,0
3141 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 287 287 100,0
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 922 26 922 26 922 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 88 463 88 463 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 565 838 565 838 100,0
3141   Školní stravování 2 922 689 563 689 563 100,0
 
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 684 684 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 6 128 6 128 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 138 1 138 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 24 762 24 762 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 406 560 406 560 100,0
3143   Školní družiny a kluby 0 439 272 439 272 100,0
 
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 916 916 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 5 978 5 978 100,0
3145   Internáty 0 6 894 6 894 100,0
 
3146 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 950 2 878 97,6
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 032 9 948 9 948 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 94 932 91 488 96,4
3146 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 19 19 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství 3 032 107 849 104 334 96,7
 
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 3 829 3 829 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 684 684 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 861 16 110 16 110 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 52 429 52 429 100,0
3147   Domovy mládeže 4 861 73 053 73 053 100,0
 
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 083 4 924 4 924 100,0
3149 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 259 3 259 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 2 083 8 182 8 182 100,0
 
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 24 786 24 786 100,0
3150 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 8 552 8 552 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 252 3 252 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 46 415 46 415 100,0
3150   Vyšší odborné školy 0 83 005 83 005 100,0
 
3231 5169 Nákup ostatních služeb 0 93 47 50,9
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 22 811 22 811 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 10 984 10 984 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 180 5 327 5 325 100,0
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 401 487 401 487 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 60 266 60 266 100,0
3231   Základní umělecké školy 1 180 500 967 500 920 100,0
 
3233 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 857 857 100,0
3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 196 4 066 4 066 100,0
3233 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 8 045 8 045 100,0
3233 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 107 561 107 560 100,0
3233   Střediska volného času 1 196 120 529 120 529 100,0
 
3291 5169 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,0
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 300 300 150 50,0
3291   Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 330 330 150 45,5
 
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 1 448 1 395 96,4
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 120 107 89,1
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 384 355 92,3
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 138 128 92,4
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 6 6 90,2
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 88 88 100,0
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 213 195 91,4
3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 3 3 88,4
3299 5164 Nájemné 0 56 54 96,3
3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 12 12 99,6
3299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 883 898 630 70,2
3299 5169 Nákup ostatních služeb 2 220 1 620 893 55,1
3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 55 25 45,5
3299 5175 Pohoštění 92 198 155 78,3
3299 5194 Věcné dary 110 151 151 100,0
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 70 70 100,0
3299 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 731 731 100,0
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 285 285 100,0
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 70 70 100,0
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 586 5 867 5 867 100,0
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 439 275 3 707 2 277 61,4
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 200 200 100,0
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 15 683 15 571 99,3
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 902 902 100,0
3299 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 22 8 36,4
3299 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 1 522 485 31,9
3299 5492 Dary obyvatelstvu 250 250 250 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 444 076 34 699 30 912 89,1
 
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 024 1 024 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 740 640 86,5
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 200 3 864 3 864 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 46 580 46 280 46 280 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 300 2 300 100,0
3311 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 50 50 100,0
3311   Divadelní činnost 51 780 54 258 54 158 99,8
 
3312 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 0 0 ×
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 560 560 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 210 1 210 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 720 1 720 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 300 5 300 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 478 1 478 100,0
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 90 90 100,0
3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 350 350 100,0
3312   Hudební činnost 1 000 10 708 10 708 100,0
 
3313 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 200 200 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 200 200 100,0
 
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 500 14 530 14 530 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 37 711 37 711 37 711 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 167 167 100,0
3314 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 50 50 50 100,0
3314   Činnosti knihovnické 52 261 52 458 52 458 100,0
 
3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 70 68 97,5
3315 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 18 17 97,5
3315 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6 6 97,4
3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 92,7
3315 5169 Nákup ostatních služeb 100 600 91 15,2
3315 5171 Opravy a udržování 1 000 1 000 749 74,9
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 133 111 149 843 133 800 89,3
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 735 4 735 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 134 211 156 272 139 467 89,2
 
3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 265 265 100,0
3316 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 50 50 100,0
3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 20 20 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 335 335 100,0
 
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 50 80 80 100,0
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 300 585 489 83,5
3319 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 34 45 35 77,0
3319 5169 Nákup ostatních služeb 50 215 207 96,4
3319 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 50 44 87,1
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 300 300 100,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 700 700 100,0
3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 470 470 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 3 979 3 970 99,8
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 473 473 100,0
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 19 000 51 0 0,0
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 011 2 937 97,6
3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 87 82 93,9
3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 180 180 100,0
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 220 220 100,0
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100 100 44 44,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 20 634 10 545 10 230 97,0
 
3322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 215 213 98,9
3322 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 54 53 98,9
3322 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 19 19 98,8
3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 95,0
3322 5169 Nákup ostatních služeb 0 600 255 42,5
3322 5171 Opravy a udržování 56 000 7 210 903 12,5
3322 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 629 279 44,4
3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 350 350 100,0
3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 51 51 100,0
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 529 1 529 100,0
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8 000 0 0 0,0
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 541 3 005 28,5
3322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 13 13 99,9
3322 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 1 1 94,7
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 550 550 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 64 000 21 764 7 222 33,2
 
3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 50 29 57,5
3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 900 2 900 100,0
3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 750 892 885 99,3
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 750 3 842 3 814 99,3
 
3329 5164 Nájemné 0 9 8 98,2
3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 0 0 ×
3329 5169 Nákup ostatních služeb 0 42 40 97,4
3329 5175 Pohoštění 0 10 7 71,3
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 288 16 5,4
3329 5492 Dary obyvatelstvu 0 35 35 100,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 30 383 106 27,8
 
3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 100 6 700 6 174 92,2
3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 500 500 100,0
3341 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 600 5 677 5 162 90,9
3341   Rozhlas a televize 7 700 12 877 11 836 91,9
 
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 1 979 1 427 72,1
3349 5169 Nákup ostatních služeb 2 600 11 717 9 544 81,5
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 800 13 696 10 971 80,1
 
3391 5175 Pohoštění 50 50 35 70,0