Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2017

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2017
2 Reprodukce majetku kraje
3 Dotační programy a individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
5 Peněžní fondy
6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání
7 Hospodaření s majetkem
8 Hospodaření příspěvkových organizací
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017
12 Závěr
13 Přílohy

13.1 Grafická část

 • Graf č. 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2011 - 2017
 • Graf č. 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2011 - 2017
 • Graf č. 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017
 • Graf č. 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017
 • Graf č. 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2017

13.2 Tabulková část

 • Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2017 - PŘÍJMY
 • Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2017 - VÝDAJE
 • Tabulka č. 3 - Přehled akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2017
 • Tabulka č. 4 - Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2017
 • Tabulka č. 5 - Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2017
 • Tabulka č. 6 - Přehled akcí Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2017
 • Tabulka č. 7 - Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2017
 • Tabulka č. 8 - Přehled výdajů v odvětví dopravy a chytrého regionu v roce 2017
 • Tabulka č. 9 - Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2017
 • Tabulka č. 10 - Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2017
 • Tabulka č. 11 - Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2017
 • Tabulka č. 12 - Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2017
 • Tabulka č. 13 - Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2017
 • Tabulka č. 14 - Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2017
 • Tabulka č. 15 - Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2017
 • Tabulka č. 16 - Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2017
 • Tabulka č. 17 - Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2017
 • Tabulka č. 18 - Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2017
 • Tabulka č. 19 - Přehled výdajů v odvětví financí a správy majetku v roce 2017
 • Tabulka č. 20 - Přehled výdajů v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje v roce 2017
 • Tabulka č. 21 - Výsledek hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu
 • Tabulka č. 22 - Výsledek hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 23 - Výsledek hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 24 - Výsledek hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 25 - Výsledek hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 26 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
 • Tabulka č. 27 - Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
 • Tabulka č. 28 - Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
 • Tabulka č. 29 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Tabulka č. 30 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 31 - Účetní výkazy za rok 2017 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 32 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 33 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 34 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 35 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 36 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 37 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 38 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 39 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 40 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 41 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 42 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 43 - Sumář účetních výkazů za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) ke dni 31. 12. 2017 (formát pdf, velikost 901 kB)

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 (formát pdf, velikost 2 MB)

Seznam použitých zkratek


1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2017

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 rozpočet kraje na rok 2017. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 7.886.430 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6.965.466 tis. Kč a financováním ve výši 920.964 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 % plnění/ čerpání UR
PŘÍJMY celkem 6 965 466 20 791 419 21 375 125 102,8
z toho:daňové příjmy 5 771 300 5 835 370 6 402 700 109,7
nedaňové příjmy 164 820 250 090 261 212 104,4
kapitálové příjmy 55 000 53 737 59 609 110,9
přijaté dotace 974 346 14 652 223 14 651 604 100,0
VÝDAJE celkem 7 886 430 22 481 574 19 997 684 89,0
z toho:běžné výdaje 5 704 252 19 389 825 18 636 111 96,1
kapitálové výdaje 2 182 178 3 091 749 1 361 573 44,0
SALDO příjmů a výdajů -920 964 -1 690 155 1 377 441 ×
FINANCOVÁNÍ celkem 920 964 1 690 155 -1 377 441 ×
z toho:zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů 397 546 1 783 625 -743 852 ×
peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu -15 000 97 219 97 219 ×
čerpání úvěrů 812 058 356 251 112 590 ×
splátky úvěrů -273 640 -212 697 -212 697 ×
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 0 466 156 179 000 ×
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 -600 000 -609 000 ×
nákup dluhopisů z prostředků peněžních fondů včetně poplatku 0 -200 400 -200 400 ×
nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -301 ×

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2017 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2017 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.965.466 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 7.886.430 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2017 orgány kraje. V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 13.825.953 tis. Kč na 20.791.419 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 14.595.144 tis. Kč na 22.481.574 tis. Kč. Bylo provedeno 614 rozpočtových opatření, všechna byla schválena radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 13.677.877 tis. Kč. Jednalo se především o dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 10.644.753 tis. Kč a dále o dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1.303.660 tis. Kč. Naproti tomu došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu s ohledem na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 647.755 tis. Kč a z důvodu realizace aktivních operací řízení likvidity - zřízení nových termínovaných vkladů o 573.000 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2016 ve výši 1.852.235 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu přijatých nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2017 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z ‑920.964 tis. Kč na -1.690.155 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2017 saldo příjmů a výdajů částky 1.377.441 tis. Kč, což je výsledek o 3.067.596 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2017 činil 3.423.633 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2017 především u financujících položek (třída 8):

 • prostředky ve výši 600.000 tis. Kč, které byly v roce 2017 převedeny na termínovaný vklad; tyto prostředky představují volné zdroje roku 2017 a tvoří část financování (na úhradu části rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji) v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2018,
 • rozdíl ve výši 243.661 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků z důvodu nevyčerpání celého objemu rozpočtovaných výdajů financovaných tímto úvěrem,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 301 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ve výši 6.965.466 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 počítal kraj s příjmy v celkové výši 20.791.419 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 102,8 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky.

V roce 2017 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 6.391.323 tis. Kč, tj. 110 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2017 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 280 000 1 280 000 1 448 009 113,1
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000 25 000 39 415 157,7
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 125 000 125 000 137 434 109,9
Daň z příjmů právnických osob 1 360 000 1 360 000 1 463 594 107,6
Daň z příjmů právnických osob za kraje 19 500 26 548 26 548 100,0
Daň z přidané hodnoty 2 960 000 3 010 000 3 276 324 108,8
Celkem 5 769 500 5 826 548 6 391 323 109,7

Daň z příjmů právnických osob za kraje (26.548 tis. Kč) byla v roce 2017 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2017 částky 6.364.775 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2017 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 5.750.000 tis. Kč, v průběhu roku 2017 byl rozpočet navýšen na 5.800.000 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 9,7 % z důvodu významného přeplnění u daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob placené plátci a daně z příjmů právnických osob. Tyto přeplněné příjmy ve výši 564.775 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2017.

Ve srovnání let 2017 a 2016 došlo k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 553.827 tis. Kč, tj. o 9,5 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2016 činil 344.727 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená plátci s přírůstkem ve výši 168.329 tis. Kč.

Na výrazném nárůstu inkasa sdílených daní se v roce 2017 pozitivně odrážel stav české ekonomiky, která se nacházela v růstové fázi, a opatření realizovaná Ministerstvem financí ČR (elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení).

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2017 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících červenci a prosinci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a říjnu, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 9.145 tis. Kč a správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2017 činil 2.232 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2017 objemu 261.212 tis. Kč, tj. plnění na 104 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2017 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 82 457 82 457 100,0
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 34 011 34 011 100,0
Splátky půjčených prostředků od jiných než příspěvkových organizací 28 558 28 739 100,6
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 20 637 137,6
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 18 387 19 316 105,0
Přijaté sankční platby 14 944 16 226 108,6
Přijaté pojistné náhrady 15 974 15 974 100,0
Příjmy z pronájmu 12 502 12 476 99,8
Odvody příspěvkových organizací kraje 10 066 10 066 100,0
Příjmy z úroků 5 003 6 584 131,6
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 025 5 088 101,3
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 562 4 184 91,7
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 492 3 700 106,0
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 1 326 ×
Kurzové rozdíly v příjmech 0 320 ×
Přijaté neinvestiční dary 110 110 100,0
Nedaňové příjmy celkem 250 090 261 212 104,4

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2017 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a školství vrátily ve stanoveném termínu návratné finanční výpomoci poskytnuté v úhrnné výši 82.457 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 v celkové výši 70.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví zdravotnictví se jednalo o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 příspěvkové organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov ve výši 7.697 tis. Kč na realizaci projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.". V odvětví kultury byly vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 třem organizacím v celkové výši 3.100 tis. Kč. Jednalo se finanční výpomoci v celkové výši 2.800 tis. Kč pro dvě příspěvkové organizace k zajištění jejich běžného chodu a o finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve výši 300 tis. Kč na profinancování projektu "Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě". V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 1.660 tis. Kč poskytnuté v roce 2017 příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy.

V rámci ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených v celkové výši 34.011 tis. Kč tvořila největší část vratka zálohy od společnosti Asental Land, s.r.o., na nákup pozemků v rámci PZ Nad Barborou ve výši 28.000 tis. Kč. Dále se jednalo o příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 4.400 tis. Kč nebo o příjem z uplatnění bankovní záruky ve výši 1.000 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 600 tis. Kč představovaly např. příjmy z propadlých kaucí a vratky penále za porušení rozpočtové kázně.

Dalším významným příjmem byly v roce 2017 splátky z poskytnutých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí jiným než příspěvkovým organizacím v celkové výši 28.739 tis. Kč. Největší část v celkové výši 15.977 tis. Kč představovaly prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko). Dále se jednalo o splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých poskytovatelům sociálních služeb v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 v celkové výši 12.331 tis. Kč. Zbývající část příjmů tvořily splátky poskytnutých mikropůjček ve výši 361 tis. Kč a splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 Sportovnímu klubu Dětmarovice, z.s., ve výši 70 tis. Kč.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 20.637 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 19.316 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví dopravy a chytrého regionu, kde dosáhl celkové výše 5.733 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví sociálních věcí ve výši 4.763 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 4.374 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 3.178 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč.

Sankční platby byly přijaty ve výši 16.226 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy a chytrého regionu ve výši 14.373 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 590 tis. Kč a v odvětví životního prostředí ve výši 535 tis. Kč. V odvětví dopravy a chytrého regionu představuje částka ve výši 13.175 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dále částka ve výši 923 tis. Kč smluvní pokutu dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje se společností České dráhy, a. s., a částka ve výši 275 tis. Kč smluvní pokuty dle smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje.

V roce 2017 obdržel kraj na účet přijaté pojistné náhrady v celkové výši 15.974 tis. Kč. Jednalo se o plnění za škody na majetku svěřeném příspěvkovým organizacím kraje ve výši 15.642 tis. Kč, a to v odvětví školství ve výši 9.606 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 4.030 tis. Kč a v odvětví zdravotnictví ve výši 2.006 tis. Kč. Dále se jednalo o plnění za škody na majetku ve správě kraje ve výši 332 tis. Kč.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 8.308 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava ‑ Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava‑Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 1.613 tis. Kč. Ostatní příjmy z pronájmu dosáhly výše 2.554 tis. Kč. Jejich významnou část v celkové výši 1.570 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu. Další část ve výši 884 tis. Kč byla tvořena příjmem z pronájmu pozemků za účelem výstavby Multimodálního logistického centra Ostrava-Mošnov.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví dosáhly celkové výše 10.066 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 10.050 tis. Kč a odvody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství a zdravotnictví ve výši 16 tis. Kč.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Zde došlo v meziročním srovnání k poklesu o 39 %, a to zejména z důvodu dalšího poklesu historicky nízkých úrokových sazeb ze strany jednotlivých komerčních bank. I přes tuto skutečnost dosáhly tyto příjmy v roce 2017 výše 6.584 tis. Kč. Tohoto stavu bylo dosaženo zejména trvale dobrou spoluprací s bankami, což přispělo ke skutečnosti, že bylo zachováno alespoň přiměřené úrokové zhodnocení, a to ať využitím samostatných produktů (zhodnocovací účty, termínované vklady, municipální konta apod.), nebo napojením účtů např. do systému fiktivního cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů. Výše uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představovala největší položku vratka přeplatku ze záloh uhrazených v roce 2016 dle Smlouvy o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, Správě železniční dopravní cesty, s. o., ve výši 4.239 tis. Kč, dále příjmy za zřízení věcných břemen na majetku kraje ve výši 3.700 tis. Kč a příjmy z prodeje pokutových a příkazových bloků ve výši 1.304 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 59.609 tis. Kč, tj. na 111 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2017 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 24 158 24 375 100,9
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 13 531 19 186 141,8
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld. majetku 48 48 100,0
Ostatní investiční příjmy 16 000 16 000 100,0
Kapitálové příjmy celkem 53 737 59 609 110,9

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2017 příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků v celkové výši 43.561 tis. Kč. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje pozemků v k.ú. Mošnov ve výši 19.041 tis. Kč. Mezi další realizované příjmy patřil příjem z prodeje nemovitostí bývalého internátu v k.ú. Kopřivnice ve výši 5.871 tis. Kč, z prodeje areálu statku v k.ú. Staré Město u Bruntálu ve výši 3.008 tis. Kč a splátka ve výši 2.500 tis. Kč za směnu budov a pozemků v k.ú. Havířov-město realizovanou v roce 2013.

Částku ve výši 48 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku - ojetého osobního automobilu.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 16.000 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., na úhradu nákladů na reprodukci techniky potřebné pro zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2017 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 14.656.503 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 14.542.768 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 123.989 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 48.557 tis. Kč,
 • od Národního fondu 476 tis. Kč,
 • od zahraničních institucí 277 tis. Kč,
 • od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obce) 64.425 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou v následujícím textu uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2017 v objemu 14.656.503 tis. Kč byly prostředky ve výši 4.899 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2017 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 14.651.604 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2017 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2017 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2017
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 11 720 115
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 87 637
Ministerstvo dopravy 209 437
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 570 643
z toho EDS: 18 841
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 224 728
Ministerstvo pro místní rozvoj 44 904
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 44 904
Ministerstvo financí 135 325
z toho Souhrnný dotační vztah 123 988
z toho EDS: 4 845
Ministerstvo životního prostředí 713 290
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 713 290
Ministerstvo zemědělství 3 977
z toho EDS: 1 660
Ministerstvo vnitra 40 598
z toho EDS: 40 000
Ministerstvo zdravotnictví 95 608
z toho EDS: 12 770
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 16 705
Ministerstvo kultury 8 575
Úřad vlády České republiky 296
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 14 542 768
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 48 557
Národní fond 476
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 476
Zahraniční instituce 277
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 277
Kraje v rámci ČR 340
Obce v rámci ČR 64 085
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 30 389
CELKEM ostatní zdroje 113 735
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 14 656 503
z toho EDS: 78 116
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 118 408

Podrobnější informace o přijatých dotacích a jejich finančním vypořádání jsou obsahem kapitoly 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ve výši 7.886.430 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2017 výše 22.481.574 tis. Kč, z toho běžných výdajů 19.389.825 tis. Kč a kapitálových výdajů 3.091.749 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2016 a zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2017 dosáhlo výše 19.997.684 tis. Kč, což představuje plnění na 89 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 96 % a kapitálové výdaje na 44 % upraveného rozpočtu. Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2017 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 Čerpání UR (%)
Běžné výdaje 5 704 252 19 389 825 18 636 111 96,1
Kapitálové výdaje 2 182 178 3 091 749 1 361 573 44,0
Výdaje celkem 7 886 430 22 481 574 19 997 684 89,0

Nenaplnění rozpočtu výdajů, zejména kapitálových, bylo způsobeno zejména neuskutečněním všech plánovaných výdajů na reprodukci majetku kraje a na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2017 (v tis. Kč)
Účel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 Čerpání UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 3 387 447 13 247 610 12 144 561 91,7
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 161 804 6 255 413 6 252 990 100,0
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 165 800 325 882 123 917 38,0
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 623 094 826 264 588 108 71,2
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 548 285 1 826 406 888 108 48,6
Výdaje celkem 7 886 430 22 481 574 19 997 684 89,0

Realizace jednotlivých akcí rozpočtu dle účelu je podrobněji popsána v následujících kapitolách závěrečného účtu.

Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2017 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 Čerpání UR (%)
Doprava a chytrý region 3 056 493 2 813 253 2 678 202 95,2
Krizové řízení 193 952 299 961 192 332 64,1
Kultura 474 442 363 074 342 983 94,5
Prezentace kraje a ediční plán 28 944 36 368 30 358 83,5
Regionální rozvoj 271 098 273 458 160 334 58,6
Cestovní ruch 100 470 131 598 94 451 71,8
Sociální věci 383 784 2 013 213 1 789 027 88,9
Školství 1 118 503 12 882 228 12 783 550 99,2
Územní plánování a stavební řád 900 3 244 2 330 71,8
Zdravotnictví 955 356 1 236 238 903 239 73,1
Životní prostředí 480 475 924 963 371 824 40,2
Finance a správa majetku 234 892 905 277 127 123 14,0
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 587 121 598 699 521 931 87,2
Výdaje celkem 7 886 430 22 481 574 19 997 684 89,0

V odvětví Finance a správa majetku jsou zahrnuty rezervy rozpočtu kraje v objemu 387.210 tis. Kč, které byly využity při sestavování rozpočtu na rok 2018, dále nečerpané prostředky na akci Průmyslová zóna Nad Barborou - nerealizovaný příděl do Fondu pro financování strategických projektů ve výši 269.694 tis. Kč a nevyčerpaný zůstatek rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2017 ve výši 100.672 tis. Kč. V odvětví životního prostředí ovlivnilo plnění rozpočtu přijetí zálohové platby na realizaci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma ve výši 445.740 tis. Kč, přičemž výdaje byly do konce roku 2017 čerpány pouze ve výši 23.302 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

V roce 2017 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě Rámcové smlouvy na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízen" a jednotlivých objednávek. Tato společnost realizovala v roce 2017 pro Moravskoslezský kraj 78 zadávacích řízení, zároveň dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2016. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2017 uhrazeno celkem 5.697 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje dosáhl v roce 2017 hodnoty 13.056 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 232 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 13.288 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulkách č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2017 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 920.964 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2017 byl částečně postaven na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 812.058 tis. Kč, částečně na zapojení části zůstatku hospodaření roku 2016 ve výši 397.546 tis. Kč (prostředky na účtech termínovaných vkladů), přídělem do Fondu sociálních služeb ve výši 15.000 tis. Kč a splacením půjčených prostředků ve výši 273.640 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

Tabulka 1.9: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2017 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů *) 0 1 783 625 -743 852
Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem -15 000 97 219 97 219
z toho:
zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 3 715 3 715
zapojení Zajišťovacího fondu 0 333 333
zapojení Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 0 100 000 100 000
zapojení Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 100 000 100 000
příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -5 620 -5 620
příděl do Fondu sociálních služeb -15 000 -36 674 -36 674
příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 0 -64 534 -64 534
Čerpání úvěrů celkem 812 058 356 251 112 590
z toho:
čerpání úvěru ČSOB, a. s. 812 058 356 251 112 590
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -273 640 -212 697 -212 697
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB II -95 000 -95 000 -95 000
úhrada splátky části úvěru od ČSOB, a. s. -68 640 -7 697 -7 697
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 397 546 -133 844 -430 000
z toho:
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů (ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016) 397 546 466 156 179 000
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 -600 000 -609 000
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity celkem 0 -200 400 -200 400
z toho:
nákup dluhopisů z prostředků Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 0 -100 000 -100 000
nákup dluhopisů z prostředků Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 -100 000 -100 000
nákup dluhopisů z prostředků Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 -400 -400
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -301
CELKEM 920 964 1 690 155 -1 377 441

*) Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci "Skutečnost k 31. 12. 2017" s opačným znaménkem - záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů)

Od počátku roku 2017 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2017 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2016 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2017, na částku 1.783.625 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2017. Z nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016 ve výši 413.224 tis. Kč byla zapojena jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2018 z důvodu očekávaného překročení úvěrového rámce Československé obchodní banky, a. s., (dále jen ČSOB) na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů částka ve výši 314.000 tis. Kč a k posílení rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním částka ve výši 99.224 tis. Kč.

K úpravě rozpočtu došlo také u peněžních fondů. K 31. 12. 2017 byly zapojeny do rozpočtu kraje prostředky Fondu životního prostředí ve výši 3.715 tis. Kč na dotační program "Příspěvky na ozdravné pobyty" realizovaný v letech 2016 ‑ 2018 určený především pro předškolní děti, současně byly do fondu přiděleny prostředky ve výši 5.620 tis. Kč. Prostředky Zajišťovacího fondu ve výši 333 tis. Kč byly určeny na účelové dotace jednotlivým subjektům na odstranění následků krizové situace, a to na likvidaci následků ničivého požáru průmyslové haly v Kopřivnici. Příděl do Fondu sociálních služeb byl od počátku roku navýšen na celkových 36.674 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu budou použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V roce 2017 byly přiděleny prostředky ve výši 64.534 tis. Kč do Fondu návratných finančních zdrojů Jessica. Jedná se o finanční prostředky představující již uhrazené splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů v rámci Finančního nástroje Jessica, které byly připsány z vlastnictví Regionální rady do vlastnictví Moravskoslezského kraje a další průběžné splátky přijaté od fondů rozvoje měst (Contera a Českomoravská záruční a rozvojová banka). Blíže jsou jednotlivé fondy popsány v kapitole 5 Peněžní fondy.

V roce 2017 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje č. 4/262 a 4/286 ze dne 15. 6. 2017 současně k přídělu finančních prostředků ze zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016 ve výši 100 mil. Kč do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje a ve výši 100 mil. Kč do Fondu návratných finančních zdrojů Jessica (jelikož byl tento příděl realizován z přebytku hospodaření za rok 2016, a to do fondů stojících mimo rozpočet kraje, nebyla tato operace zachycena v rozpočtu kraje). Následně rada kraje schválila rozpočtové opatření, kterým byly prostředky těchto fondů v celkové výši 200 mil. Kč zapojeny do rozpočtu kraje, a to na nákup dluhopisů Bond Garant 4 od Oberbank AG, pobočka Česká republika, se čtvrtletním připisováním kupónu za účelem dosažení vyššího úrokového zhodnocení, který byl realizován na počátku srpna (současně byly rozpočtovány prostředky určené na úhradu poplatků spojených s nákupem dluhopisů ve výši 0,4 mil. Kč). Tyto operace, tj. nákup dluhopisů, jsou v rámci Financování součástí aktivních dlouhodobých operací řízení likvidity.

Pro rok 2017 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrového rámce od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) ve výši 356.251 tis. Kč. Dále byly v upraveném rozpočtu kraje na rok 2017 zahrnuty splátky úvěrů od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005 a smlouva z roku 2010) v celkové výši 205.000 tis. Kč. Na základě úprav u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení rozpočtovaných prostředků určených na splátky části úvěru od ČSOB na 7.697 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2016 ve výši 397.546 tis. Kč, který byl k 31. 12. 2017 upraven na 466.156 tis. Kč (navýšení o 68.610 tis. Kč). Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů činí 179 mil. Kč - částka 170 mil. Kč představuje vrácení jistiny od J&T Banky, a. s., z důvodu ukončení municipálního vkladu a částka ve výši 9 mil. Kč jsou vratky jistin od PPF Banky, a. s., z duálních depozitních obchodů. Výdej (vklad) prostředků na účty termínovaných vkladů ve výši 609 mil. Kč - z toho částka ve výši 600 mil. Kč byla realizována na navýšení vkladů ve výši 500 mil. Kč u společnosti J&T Banky, a. s. a ve výši 100 mil. Kč u Sberbank CZ, a. s. Výdej (vklad) prostředků ve výši 9 mil. Kč pak představuje odepsání jistin z duálních depozitních obchodů u PPF Banky, a. s.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2017 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše ‑1.690.155 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 1.690.155 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 1.9.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2017 dosáhla 2.024.893 tis. Kč.

Tabulka 1.10: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2017
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Česká republika Infrastruktura v Moravskoslezském kraji)
110 000
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
1 810 000
Československá obchodní banka, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2015 - 2020)
104 893
Celkem 2 024 893

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných mezinárodních společností a dále fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 - 22 %. K 31. 12. 2017 dosáhl tento ukazatel hodnoty 9,90 % (k 31. 12. 2016 to bylo 11,48 %).

Smlouvou o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005 a která je účinná do konce roku 2018, je kraj zavázán k plnění finančních ukazatelů. Základní ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům. Hraniční hodnotou je 50 %. Do hodnoty celkového zadlužení se započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouhodobé závazky. Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace. K 31. 12. 2017 dosáhl tento ukazatel hodnoty 11,78 % (k 31. 12. 2016 to bylo 13,63 %).

Fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, stanoví kraji, resp. územně samosprávným celkům, hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí-li dluh kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Nesníží-li svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Výpočet u tohoto pravidla je tedy obdobný jako u ukazatele zadluženosti dle Moody´s, pouze celkový dluh porovnává k průměru všech příjmů kraje za poslední 4 rozpočtové roky. K 31. 12. 2017 dosáhl tento ukazatel hodnoty 10,32 %.

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé úvěry využívané krajem.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika ‑ Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005 ‑ 2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 6 tranší je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2017 kraj splatil 110 mil. Kč (v červnu 10 mil. Kč, v září 20 mil. Kč a v prosinci 80 mil. Kč). K 31. 12. 2017 činí objem nesplacených finančních prostředků 110.000 tis. Kč. Úrokové sazby u tohoto úvěru jsou nastaveny na bázi 3 měsíčního, resp. 6 měsíčního PRIBORu a odchylky od ‑0,06 % do +0,13 %. K 31. 12. 2017 se tak úroková sazba pohybovala v rozpětí 0,79 až 0,89 % p. a.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011 ‑ 2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Přehled čerpání jednotlivých tranší v letech 2011 až 2015 je uveden v tabulce č. 5. Splácení jistiny těchto 5 tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. Rozpočet kraje na rok 2017 zahrnoval splátku tohoto úvěru ve výši 95 mil. Kč. K 31. 12. 2017 činí objem nesplacených finančních prostředků 1.810.000 tis. Kč. Přehled čerpání jednotlivých tranší v letech 2011 až 2015 je uveden v tabulce č. 1.11.

Tabulka 1.11: Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení jistiny od ‑ do Částka ke splacení Splácení úroků Konstrukce úrokové sazby Výše úrokové sazby k 31. 12. 2017
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 280 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 2,773 % p.a. s revizí k datu 15. 12. 2017, revize sazby dne 15. 12. 2017 na Fix 0,991 % p. a. do doby splatnosti 0,991 % p.a.
120/7932 z 18. 9. 2012 600 mil. Kč 15. 10. 2012 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 480 mil. Kč čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,813 % s revizí k datu 15. 12. 2020 1,573 % p.a.
21/1564 z 25. 7. 2013 366 mil. Kč 14. 8. 2013 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 366 mil. Kč čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,465 % bez revize 1,225 % p.a.
46/3477 z 24. 6. 2014 392 mil. Kč 15. 7. 2014 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 392 mil. Kč čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,277 % bez revize 1,037 % p.a.
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 292 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,13 % p.a. bez revize 0,13 % p.a.
ČERPÁNO CELKEM 2 000 mil. Kč     1 810 mil. Kč      

Rada kraje rozhodla usnesením č. 22/1953 ze dne 10. 10. 2017 revidovat úrokovou sazbu 1. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky, čerpané v roce 2011 a současně stanovila algoritmus pro přijetí nové úrokové sazby. Jako prioritní byla zvolena úroková sazba fixní (z důvodu diverzifikace úrokových sazeb úvěrového rámce, jehož 5 tranší bylo načerpáno 2krát s fixní a 3krát s floatovou úrokovou sazbou) s tím, že horní hranice nesmí překročit 1 % p. a. Ke splnění této podmínky došlo dne 19. 10. 2017, kdy byla vybrána a bance potvrzena fixní sazba s hodnotou 0,991 % p. a., tedy pod horní hranicí fixní sazby stanovenou radou kraje. Tato vybraná sazba je platná až do finální splatnosti tranše, tedy do 15. 12. 2025. Přijetím této nové úrokové sazby docílí kraj úspory z úrokových nákladů v celkové výši cca 22,6 mil. Kč (úrokové náklady v případě neprovedení revize by činily do konce splatnosti jistiny 1. tranše cca 35,0 mil. Kč, úrokové náklady po provedení revize dosáhnou cca 12,4 mil. Kč).

Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014 ‑ 2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a. s. a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015, do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V upraveném rozpočtu na rok 2017 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 356.251 tis. Kč a se splátkou ve výši 7.697 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 31. 12. 2017 tak úroková sazba činila 0,84 % p. a. K 31. 12. 2017 byl úvěr načerpán v celkové výši 112.590 tis. Kč a byla provedena splátka úvěru ve výši 7.697 tis. Kč. Výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2017 činí 104.893 tis. Kč.

Tabulka 1.12: Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a. s. (v tis. Kč)
Název akce Čerpáno k 31. 12. 2017 Splaceno k 31. 12. 2017 Zůstatek ke splacení
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. 8 999 0 8 999
Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. 22 626 0 22 626
Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o. 7 697 7 697 0
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p.o. 9 035 0 9 035
Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá 8 530 0 8 530
Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa 21 541 0 21 541
Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů 33 860 0 33 860
Elektrolaboratoře 194 0 194
Modernizace výuky svařování 108 0 108
Celkem 112 590 7 697 104 893

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje

K datu 31. 12. 2017 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 3.676,5 mil. Kč (vyjma depozitních účtů a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH a bez stavu nakoupených dluhopisů od Oberbank AG - nákup proveden  7. 8. 2017 v hodnotě 200 mil. Kč). Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 77 aktivních bankovních účtech (z toho 4 účtech termínovaných vkladů) vedených u 10 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

Tabulka 1.13: Rozložení finančních prostředků dle typu účtu (v mil. Kč)
Typ účtu Poznámka Výše úložky k 31. 12. 2017
(v mil. Kč)
Orientační úročení k 31. 12. 2017
(v % p. a.)
Účty peněžních fondů Fond životního prostředí, sociální, návratných finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), Fond zajišťovací a Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). 259,4 0,05 - 0,45
Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou
 1. 250,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou u JT a čtvrtletním připisováním úroků,
 2. 200,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem,
 3. 100,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem,
 4. 346,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31 denní výpovědí u SB s měsíčním připisováním úroků.
896,2 0,20 - 0,80
Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty
 1. 302,5 mil. Kč na 2 běžných účtech u PPF se zvýhodněnou sazbou,
 2. 90,5 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB,
 3. 1,2 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u SB,
 4. 41,6 mil. Kč na běžném účtu u ČSOB
435,8 0,10 - 0,33
Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny v cash-poolingu a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.
Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 329,1 mil. Kč (KB + UCB). Rozdíl ve výši 214,0 mil. Kč je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do systému cash-poolingu, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu ‑ účty fondů, účet pro sociální služby, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně uvést např. mezi účty peněžních fondů a současně je zahrnout i mezi cash-poolingově zhodnocované účty, neboť by došlo k duplicitě zůstatků na účtech.
Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 95 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2017 prostředky v celkové výši 1 174,3 mil. Kč (555,4 mil. Kč u UCB a 618,9 mil. Kč u KB).
115,1 0,13
Účet školských prostředků -- 0,1 0,00
Účet dotací určených pro sociální služby -- 3,4 0,13
Provozní účty Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB, účty pro běžné úhrady a účty poplatků. Vyšší stav prostředků byl způsobem krátkodobým převedením prostředků z běžných účtů kraje (ČS, ČSOB, UCB, KB, a RFB) na účet vedený u ČNB tak, aby byl eliminován poplatek do rezolučního fondu. Dne 5. 1. 2018 došlo ke zpětnému převodu na jednotlivé běžné účty. Kraj tímto převodem ušetřil na poplatcích do rezolučního fondu cca 2,2 mil. Kč. 1 179,8 0,00 - 0,13
Účty projekt. EU -- 781,6 0,00 - 0,15
Devizové účty Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR. 5,1 0,00 - 0,05
CELKEM   3 676,5  

I přes pokračující trend snižujících se sazeb ze strany spolupracujících bank se kraji daří finanční prostředky ukládat za sazby, které jsou zvýhodněné oproti klasickým vkladům. Počet spolupracujících bank je ovlivněn skutečností, kdy banky mají nastaveny horní limity pro možné uložení finančních prostředků.

1.5 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky se vykonává finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.

Veřejnosprávní kontrola je systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, který zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje v roce 2017 rozhodovala v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech rozhodoval o uložení odvodu krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje byla v roce 2017 dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj, a poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory (Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly byly uvedeny v článku 13 Organizačního řádu krajského úřadu - Kontrolní řád; postup řešení důsledků kontrolních zjištění upravovala samostatná vnitřní směrnice krajského úřadu.

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno a ukončeno celkem 43 kontrol. Z tohoto počtu bylo v 1 případě konstatováno porušení rozpočtové kázně ve výši 6 tis. Kč.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 32 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2017 provedeno odborem podpory korporátního řízení a kontroly celkem 154 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací. Porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací bylo na základě výše uvedených kontrol krajským úřadem konstatováno a řešeno celkem v 37 případech v celkové výši 3.293 tis. Kč.

V roce 2017 probíhaly dále veřejnosprávní kontroly zaměřené na grantové projekty financované do konce roku 2015 z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílel, projekty byly financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuroval jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2017 bylo realizováno 9 kontrol ex post zaměřených na udržitelnost projektů; porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

V roce 2017 bylo dále provedeno 266 kontrol využití prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020 v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji". Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2017 provedeno celkem 16 veřejnosprávních kontrol a auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 9ti kontrolními orgány.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

 • dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány,
 • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 • včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly,
 • hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Moravskoslezský kraj v roce 2017 na základě rozhodnutí uhradil odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 48.111.032 Kč. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zrealizovaných projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v oblasti silničního hospodářství, a to:

 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Silnice 2009 - obchvat Opava" ve výši 32.927.638 Kč,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Mosty 2010" ve výši 8.821.009 Kč,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Silnice 2009" ve výši 6.362.385 Kč.

Tato porušení rozpočtové kázně byla kontrolním orgánem konstatována již v roce 2014. Proti rozhodnutí kontrolního orgánu uplatnil kraj podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání a další opravné prostředky, avšak prozatím neúspěšně.

2. Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investičního, tak neinvestičního charakteru.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2017 dosáhly celkové výše 1.292.124 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 1.063.753 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 228.371 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 69 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 76.612 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 297.460 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo ovlivněno zpožděním zadávacích řízení a v některých případech prodlouženými procesy správních řízení na vydání stavebních povolení.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.14: Reprodukce majetku kraje v roce 2017 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 749 652 511 496 68
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 76 612 76 612 100
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 465 860 297 460 64
Celkem 1 292 124 885 568 69

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 623.094 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet navýšen na částku 749.652 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 523.872 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 225.780 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 126.558 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2016 a schválením nových akcí.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2017 činilo 511.496 tis. Kč, tj. 68 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 238.156 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 220.740 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2018 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví školství, kde došlo k nárůstu rozpočtovaných prostředků o 69.185 tis. Kč. Na tomto navýšení měly největší vliv zejména akce "Modernizace školního statku v Opavě - zřízení učeben včetně vybavení" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci, s navýšením rozpočtu o 10.250 tis. Kč, "Rekonstrukce střechy gymnázia" pro Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvkovou organizaci, s navýšením rozpočtu o 8.268 tis. Kč. Dále se jednalo o akci "Rekonstrukce střechy zámečnické haly" pro Střední školu technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkovou organizaci, kde byl rozpočet navýšen o 6.231 tis. Kč, a o akci "Oprava střechy" pro Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvkovou organizaci, s navýšením rozpočtu o 6.000 tis. Kč. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví zdravotnictví, a to o částku 21.998 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílela zejména akce "Přesun rehabilitace z polikliniky Mizerov do nemocnice Karviná-Ráj, objektu bývalé Následné péče" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizaci, kde byl navýšen rozpočet o částku 15.500 tis. Kč. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví dopravy a chytrého regionu, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 20.132 tis. Kč, z toho na akci "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A" o částku 13.583 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.15: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2017 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 27 840 34 625 19 707 57
Finance a správa majetku 19 507 25 340 19 240 76
Doprava a chytrý region 93 000 112 632 102 548 91
Krizové řízení 75 405 77 983 31 154 40
Kultura 43 000 45 158 39 269 87
Cestovní ruch 0 3 053 325 11
Sociální věci 55 000 50 337 32 173 64
Školství 137 000 206 185 160 850 78
Zdravotnictví 172 342 194 340 106 230 55
Celkem 623 094 749 652 511 496 68

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2017 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem). Meziroční pokles výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v odvětví dopravy a chytrého regionu a školství byl dofinancován v těchto odvětvích vyššími dotacemi ze státního rozpočtu resp. ze Státního fondu dopravní infrastruktury a hlavně z evropských finančních zdrojů.

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 34.625 tis. Kč, přičemž všechny tyto prostředky byly určeny k realizaci investičních akcí. Čerpání rozpočtu činilo celkem 19.707 tis. Kč, tj. 57 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 14.918 tis. Kč, z toho byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018 finanční prostředky ve výši 11.418 tis. Kč na úhradu závazků kraje z minulého období. Jedná se o níže uvedené akce:

 • Rekonstrukce budovy krajského úřadu - regulace otopné soustavy ve výši 6.280 tis. Kč,
 • Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy - terasa ve výši 273 tis. Kč,
 • Nákup 2 ks osobních automobilů na elektrický pohon a mikrobusu ve výši 2.226 tis. Kč,
 • Systém pro klíčové hospodářství ve výši 379 tis. Kč,
 • Posílení přívodu nízkého napětí pro serverovnu v budově Krajského úřadu ve výši 347 tis. Kč,
 • Nákup 4 ks dataprojektorů pro místnost zastupitelstva kraje ve výši 489 tis. Kč,
 • Zhotovení Nástroje pro správu územně analytických podkladů ve výši 378 tis. Kč,
 • Dodávka stohovatelných přepínačů, sFP modulů včetně podpory ve výši 877 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2017.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 25.340 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 12.136 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 13.204 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 19.240 tis. Kč, tj. 76 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje". Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 6.100 tis. Kč, nevyčerpané prostředky zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2018 na dofinancování této akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy a chytrého regionu byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 112.632 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 60.603 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 52.029 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu činilo 102.548 tis. Kč, tj. 91 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2017 vyčleněny finanční prostředky ve výši 81.175 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na financování akcí:

 • "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" ve výši 51.500 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce sil. III/4676 a mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 za Dolním Benešovem" ve výši 20.000 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce křižovatky silnic III/48425 x III/48418 v obci Frýdlant n. O. a navazujících úseků komunikace" ve výši 3.000 tis. Kč,
 • "Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně ve výši 6.675 tis. Kč.

Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje v roce 2017 čerpány na 92 %. Rozpočet roku 2017 nebyl vyčerpán na akci "Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně", protože samotná realizace akce bude probíhat až v roce 2018. Nevyčerpané prostředky ve výši 6.675 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvková organizace, Ostrava byly pro rok 2017 vyčleněny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které nebyly vyčerpány z důvodu nedodržení požadovaného termínu dodání elektromobilu dodavatelem. Nevyčerpané prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 30.957 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 30.428 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 529 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu činilo 28.048 tis. Kč, tj. 91 % rozpočtovaných výdajů. V odvětví dopravy a chytrého regionu byly v roce 2017 ukončeny v rámci reprodukce majetku dvě významnější akce realizované krajským úřadem, a to akce "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A" s výdaji v roce 2017 ve výši13.583 tis. Kč a "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek" ve výši 8.760 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

V odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 77.983 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 71.350 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 6.633 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 31.154 tis. Kč, tj. 40 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví krizového řízení byla v minulých letech vybudována z evropských finančních zdrojů střediska integrovaného záchranného systému - Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih, Integrované výjezdové centrum v Třinci a Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. V rozpočtu kraje na rok 2017 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 42.470 tis. Kč na odstranění provozně-technických nedostatků výjezdových center a na dovybavení bezpečnostního centra kamerovým systémem, výjezdovou technikou, turnikety, anténním systémem a audiovizuální technikou. Ke dni 31. 12. 2017 byly čerpány ve výši 17.538 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Nejvýznamnější akcí reprodukce majetku v odvětví krizového řízení je akce v realizaci - "Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně" s celkovými rozpočtovanými prostředky v roce 2017 75.221 tis. Kč, z toho dotace Ministerstva vnitra 40.000 tis. Kč, dotace města Český Těšín 5.000 tis. Kč a prostředky kraje 30.221 tis. Kč, které byly k 31. 12. 2017 čerpány ve výši 13.562 tis. Kč, tj. na 45 %. Nevyčerpané vlastní finanční prostředky ve výši 16.659 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2018 na dofinancování této akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 45.158 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 4.410 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 40.748 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 39.269 tis. Kč, tj. 87 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční ve výši 4.409 tis. Kč a neinvestiční ve výši 34.860 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 5.889 tis. Kč, z toho 7 tis. Kč se stalo součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2017 a 5.882 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu na rok 2018 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Výměna dlažby na I. nádvoří zámku" pro Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 4.170 tis. Kč,
 • "Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění" pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, ve výši 1.637 tis. Kč,
 • "Restaurování v interiéru zámecké expozice" pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, ve výši 75 tis. Kč.
Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost
Divadla 1 058 1 058
Knihovny 424 424
Muzea a galerie 36 176 31 924
Kulturní památky 7 500 5 864
Celkem 45 158 39 269

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2017 v odvětví kultury byla akce "Zámek Nová Horka - obnova zámeckého areálu" pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 12.853 tis. Kč, z toho v roce 2017 z rozpočtu kraje 10.141 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 3.053 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo na konci roku 325 tis. Kč, tj. 11 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity na financování akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu", a to konkrétně na:

 • výrobu a dodání 2 propagačních spotů s lékařskou a lázeňskou tématikou ve výši 169 tis. Kč,
 • vývoj mobilní aplikace ve výši 156 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky ve výši 1.968 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018 na nákup elektrokol pro vybrané subjekty a na dofinancování vývoje mobilní aplikace. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2017.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 50.337 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 48.565 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.772 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 32.173 tis. Kč, tj. 64 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 18.164 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 16.592 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2018 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Revitalizace budovy Domova Letokruhy" pro Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou, ve výši 6.652 tis. Kč,
 • "Vybudování čističky odpadních vod" pro Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice, ve výši 4.500 tis. Kč,
 • "Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín" pro Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín, ve výši 3.000 tis. Kč,
 • "Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích - Deštné" pro Marianum, příspěvková organizace, ve výši 850 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce restaurace Zelený jelen" pro Sírius, příspěvková organizace, Opava, ve výši 708 tis. Kč,
 • "Kanalizační přípojka RMP Frýdek-Místek" pro Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná, ve výši 700 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D" pro Nový domov, příspěvková organizace, Karviná, ve výši 182 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2017.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Chráněné bydlení 3 300 300
Odborné sociální poradenství 1 031 331
Domovy pro seniory 21 567 20 042
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 24 439 11 500
Celkem 50 337 32 173

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 29.996 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 28.284 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 1.712 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 20.133 tis. Kč, což představuje 67 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Rekonstrukce stravovacího provozu" pro Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín, s celkovými náklady 10.214 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 8.000 tis. Kč,
 • "Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah" pro Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice, s celkovými náklady 2.988 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 2.577 tis. Kč,
 • "Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí", s celkovými náklady 17.468 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 3.527 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 20.341 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 20.281 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 60 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 12.040 tis. Kč, což je 59 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví sociálních věcí byla v roce 2017 ukončena v rámci reprodukce majetku víceletá akce realizovaná krajským úřadem "Rekonstrukce objektu Domova Vítkov" pro Domov Vítkov, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 56.873 tis. Kč, z toho v roce 2017 výdaje z rozpočtu kraje činily 9.243 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 206.185 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 136.827 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 69.358 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 160.850 tis. Kč, tj. 78 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 45.335 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 37.432 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2018 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Modernizace školního statku v Opavě - zřízení učeben včetně vybavení" pro Školní statek, Opava, příspěvková organizace, ve výši 10.250 tis. Kč,
 • "Oprava střechy" pro Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve výši 6. 000 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce střechy zámečnické haly" pro Střední školu technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, ve výši 5.997 tis. Kč,
 • "Oprava střechy" pro Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, Havířov, příspěvková organizace, ve výši 5.338 tis. Kč,
 • "Oprava střechy včetně výměny střešních trámů" pro Střední školu průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvková organizace, ve výši 3.150 tis. Kč,
 • "Stavební úpravy pláště budovy gymnázia" pro Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek- Místek, příspěvková organizace, ve výši 2.387 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce posilovny a sociálního zázemí" pro Střední školu techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace, ve výši 1.286 tis. Kč,
 • "Stavební úpravy a sanace objektu školy pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu logistickou, Opava, příspěvková organizace, ve výši 1.000 tis. Kč,
 • "Výměna měděné střešní krytiny" pro Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, ve výši 850 tis. Kč,
 • "Oprava fasády" pro Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, ve výši 315 tis. Kč,
 • "Sanace svahu a oprava chodníku - aktualizace PD" pro Dětský domov a Školní jídelnu, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, ve výši 263 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce kotelny" pro Střední uměleckou školu, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 202 tis. Kč,
 • "Odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace" pro Střední zdravotnickou školu, Karviná, příspěvková organizace, ve výši 200 tis. Kč,
 • "Výměna oken a zateplení budovy školy" pro Základní uměleckou školu, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, ve výši 194 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2017.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Mateřské školy a základní školy 11 241 11 241
Gymnázia 77 310 67 625
Odborné školy a učiliště 99 008 68 814
Dětské domovy 5 313 5 050
Umělecké školy 4 788 4 595
Ostatní zařízení 8 525 3 525
Celkem 206 185 160 850

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2017 vyčleněny finanční prostředky ve výši 146.925 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 86.440 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 60.485 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 113.144 tis. Kč, což představuje 77 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Výměna střešní krytiny" pro Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 6.606 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2017 ve výši 6.043 tis. Kč, v roce 2016 ve výši 121 tis. Kč a rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Celková rekonstrukce elektroinstalace školy (III. etapa)" pro Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 3.403 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce ústředního topení včetně kotelny" pro Albrechtovu střední školu, Český Těšín, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 6.284 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce elektro rozvodů na ul. Divadelní" pro Mendelovu střední školu, Nový Jičín, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 4.694 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 3.470 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Oprava střešního pláště tělocvičny Husova" pro Střední školu hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 6.064 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.800 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Stavební úpravy jídelny" pro Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 5.260 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 5.200 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2017 vyčleněno 59.260 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 50.387 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 8.873 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 47.706 tis. Kč, což je 81 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E" pro Střední školu gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 4.307 tis. Kč a akci "Rekonstrukce elektroinstalace" pro Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, ve výši 5.000 tis. Kč.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2017 realizovanou krajem v odvětví školství byla akce "Rekonstrukce střechy gymnázia" pro Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 8.416 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 194.340 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 152.503 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 41.837 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 106.230 tis. Kč, tj. 55 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 88.110 tis. Kč. Podstatnou část rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje ve výši 85.360 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 na dofinancování zejména níže uvedených akcí:

 • "Výstavba nadzemních koridorů" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 20.298 tis. Kč,
 • "Reinvestiční část nájemného a opravy" pro Nemocnici Nový Jičín a.s., ve výši 17.228 tis. Kč,
 • "Přesun rehabilitace z polikliniky Mizerov do nemocnice Karviná-Ráj, objektu bývalé Následné péče" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 15.426 tis. Kč,
 • "Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 4.500 tis. Kč,
 • "Pavilon L - stavební úpravy" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 4.400 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 3.070 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce vestibulu" pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 2.935 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2017.

Tabulka 1.19: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet Skutečnost
Nemocnice 188 057 100 050
Zdravotnická záchranná služba 586 586
Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 697 5 594
Celkem 194 340 106 230

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2017 vyčleněny finanční prostředky ve výši 139.582 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 112.704 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 26.878 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 97.301 tis. Kč, což představuje 70 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Výměna zdravotechniky v budově následné péče" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 7.339 tis. Kč,
 • "Čističky odpadních vod - výstavba a demolice" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 7.000 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2017 ve výši 3.758 tis. Kč, v roce 2016 ve výši 1.742 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Výměna rozvodů zdravotechniky v křídle A Karviná" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 4.976 tis. Kč, z toho v roce 2017 z rozpočtu kraje 4.843 tis. Kč a v roce 2016 z rozpočtu kraje 133 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce části komunikací" pro Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 12.000 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.000 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 4.033 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2017 3.516 tis. Kč a v roce 2016 z rozpočtu kraje 517 tis. Kč,
 • "Rozšíření parkovacích ploch" pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 5.503 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 5.000 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče" pro Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 29.603 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.903 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy" pro Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 4.410 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje 4.303 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Oprava havarijních rozvodů vody v objektu D" pro Nemocnici ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 4.230 tis. Kč,
 • "Úspory systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 6.086 tis. Kč,
 • "Modernizace náhradního zdroje elektřiny" pro "Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, s celkovými výdaji 5.000 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2017 vyčleněno 54.758 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 39.799 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 14.959 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 8.929 tis. Kč, což je 16 % rozpočtovaných výdajů. Podstatnou část čerpání rozpočtu představuje akce "Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace. Zbývající prostředky byly čerpány na přípravu tří významných akcí, které budou realizovány v následujících letech.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2017 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 76.612 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 76.612 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací bylo 7 příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a ve třech případech kraj.

Tabulka 1.20: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu a jejich čerpání (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 816 816
Veřejné informační služby knihoven 52 52
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 743 743
Program restaurování movitých kulturních památek 230 230
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 1 500 1 500
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 18 841 18 841
Centra odborné přípravy 1 660 1 660
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví 12 770 12 770
Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva 40 000 40 000
Celkem 76 612 76 612

V meziročním srovnání je vykázán pokles u reprodukce majetku financované z kapitoly Ministerstva zdravotnictví (o 82 mil. Kč).

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 3.341 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

V rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" byly příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty dotace v celkové výši 816 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 698 tis. Kč a neinvestiční prostředky představovaly částku 118 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci a Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, na restaurování sbírkových předmětů, na výměnu systému EPS, na pořízení kamerového systému a na modernizaci a rozšíření systému PZTS a CCTV.

V rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" byla Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvkové organizaci, poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 52 tis. Kč na pořízení kamerové lupy pro návštěvníky se zrakovým postižením.

Ministerstvo kultury poskytlo v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na základě žádosti statutárního města Frýdek-Místek a na základě smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem dotaci pro Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 743 tis. Kč na obnovu fasády a pilířů, repase oken a mříží, klempířské konstrukce související práce.

Moravskoslezský kraj v rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek" obdržel neinvestiční příspěvek ve výši 230 tis. Kč účelově určený na obnovu trojdílného paravánu, intarzovaného kabinetu a 3 ks židlí z mobiliáře zámku v Bruntále.

Další dotace ve výši 1.500 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví - neinvestice" pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, byla účelově určena na obnovu opevnění zříceniny hradu Sovinec včetně statického zajištění.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" finanční prostředky ve výši 18.841 tis. Kč na akce realizované Moravskoslezským krajem "Rekonstrukce objektu Domova Vítkov" pro Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov, a "Revitalizace budovy Domova Letokruhy" pro Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou. Správce programu poskytl dotace formou zpětného proplacení výdajů na základě žádostí o platbu. Jedná se o víceleté akce.

V odvětví školství v rámci podpory "Center odborné přípravy" obdržel Moravskoslezský kraj účelovou dotaci ve výši 1.660 tis. Kč pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky byly účelově určeny na učební pomůcky - malotraktor s příslušenstvím, GPS navigaci s asistovaným řízením a nosič nářadí.

V odvětví zdravotnictví poskytlo Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví" nemocnicím, příspěvkovým organizacím kraje, dotace ve výši 12.770 tis. Kč na rekonstrukci centrální sterilizace a na doplnění a obnovu zdravotnické techniky.

V odvětví krizového řízení poskytlo Ministerstvo vnitra v rámci programu "Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva" dotaci ve výši 40.000 tis. Kč na vybudování nového "Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně", které bude sloužit složkám integrovaného záchranného systému, a to Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Městské policii Český Těšín a Policii České republiky. V objektu bude umístěno i pracoviště sloužící potřebám krizového řízení města Český Těšín. Jedná se o víceletou akci.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2017 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 886.143 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2017 navýšen o částku 131.879 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016, které byly (usnesením č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017 v objemu 69.364 tis. Kč a usnesením č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017 v objemu 62.515 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2017. Dále byl průběžně během roku 2017 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 605.447 tis. Kč (usnesením č. 12/890 a usnesením č. 12/910 ze dne 25. 4. 2017 v objemu 409.844 tis. Kč, usnesením č. 21/1895 a usnesením č. 21/1909 ze dne 26. 9. 2017 v objemu 94.787 tis. Kč, usnesením č. 25/2216 a usnesením č. 25/2253 ze dne 21. 11. 2017 v objemu 100.816 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se změnami v průběhu přípravy projektů, snížení výdajů na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo původního plánu, změnou zdrojů financování z úvěrových na vlastní a změnou harmonogramu realizace projektů.

Tabulka 1.21: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2017 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Doprava a chytrý region 547 715 330 672 239 107 72
Kultura 90 360 7 022 1 242 18
Sociální věci 44 400 16 914 14 995 89
Školství 87 730 40 366 8 598 21
Zdravotnictví 110 238 59 367 30 653 52
Vlastní správní činnost kraje 5 700 11 519 2 865 25
Celkem 886 143 465 860 297 460 64

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2017 celkem 297.460 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta předem a část kraj obdrží až na základě žádosti o dotaci zpětně.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2014 - 2020 s čerpáním výdajů v roce 2017 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3. Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tématika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. Na rok 2017 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví dopravy a chytrého regionu, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu Směrnice pro veřejnou finanční podporu.

Cílem finanční podpory je podpořit v kraji zejména významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických oblastí.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2017 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy a chytrého regionu, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí a financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2017 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 283.980 tis. Kč, což představovalo 4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2017 byla tato částka navýšena zejména o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 74.471 tis. Kč a zapojením prostředků přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.303.660 tis. Kč použitých na financování dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb.

K 31. 12. 2017 bylo v rámci dotačních programů z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 1.594.052 tis. Kč, což představuje 96 % upraveného rozpočtu kraje (1.660.410 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky byly z větší části, tj. ve výši 61.601 tis. Kč, účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2018; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2017, zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2017.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2017 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté dotační programy, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno a v závěrečném účtu uvedeno závěrečné vyúčtování dotačního programu.
 • Víceleté dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. V následujících tabulkách je uveden objem poskytnutých prostředků. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až v závěrečném účtu za rok, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování a použití prostředků probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2017 je uvedeno financování roku 2017 a použití prostředků k 31. 12. 2017, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulé roky.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2017 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2018) jsou uvedeny v tabulkách kapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.22: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2017 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
Doprava a chytrý region Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji 2017
Kultura Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2017
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2017
Program podpory aktivit v oblasti kultury 2017
Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016-17, 2017-18
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015-18, 2016-18 2017-19
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015-18, 2016-17 2017-20
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015-17, 2016-18 2017-18
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel kontinuální výzva
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017-19
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2016-17, 2017-18
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2016-17, 2017
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji/Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2014-18, 2015-17 2016-17, 2017-18
Program na podporu technických atraktivit 2017
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015-17, 2017-18
Sociální věci Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 2017
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2017
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí občany se zdravotním postižením 2017
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2017
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 2017
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 2017
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje 2017
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2017
Školství Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2017
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže 2017
Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže 2016-17, 2017-18
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2016 -17, 2017-18
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 2017
Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji 2017
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 2017
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2017
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 2017
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2016-17, 2017-18
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2016-17
Příspěvky na ozdravné pobyty 2015-2017, 2017-18
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 2017
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 2017-2019

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Dotační programy v odvětví dopravy a chytrého regionu

Pro rok 2017 byly v odvětví dopravy a chytrého regionu na dotační program v upraveném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2.500 tis. Kč.

Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji

Dotační program Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji vyhlásila rada kraje usnesením č. 11/801 ze dne 11. 4. 2017. V upraveném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na tento program vyhrazeno 2.500 tis. Kč.

Cílem dotačního programu byla podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů Moravskoslezského kraje, s přímým dosahem na úsporu jejich času, finančních prostředků či zlepšení služeb. Důvodem podpory projektů v rámci tohoto dotačního programu byla snaha ukázat lidem v Moravskoslezském kraji, jak mohou chytrá řešení pomoci ušetřit jejich čas a peníze a zajistit jim pohodlnější život v regionu.

Předmětem podpory byl nový nebo existující produkt či technologie, k uplatnění a novému využití občanům Moravskoslezského kraje, nebo prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, demo verze softwaru k dokončení do podoby sériového produktu a jeho uvedení k implementaci. Tento produkt či technologie je občanům Moravskoslezského kraje poskytován k užívání zdarma po dobu udržitelnosti projektu tj. do 31. 12. 2018.

Tabulka 1.23: Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 500 000 7 2 500 000 2 495 344 4 656
z toho:
- spolkům 390 000 1 390 000 390 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 110 000 6 2 110 000 2 105 344 4 656

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/414 ze dne 14. 9. 2017 schválilo realizaci 7 projektů ve výši 2.500 tis. Kč. Bylo předloženo 35 žádostí, z toho 28 žádostí bylo navrženo z hodnocení vyřadit, a to z důvodu, že finanční alokace na poskytnutí dotací již byla vyčerpána nebo předložené žádosti nesplňovaly podmínky vyhlášeného programu. Jednalo se především o nedosažení minimálního počtu bodů, žádost byla neúplná (nevyplněné všechny náležitosti, scházely doklady o právní subjektivitě, žádosti obsahovaly neuznatelné výdaje, nedoložena smlouva o zřízení běžného účtu, nezajištění udržitelnosti projektu, žádosti obsahovaly neuznatelné náklady, nedoložení dokladů o subjektu, termínu zahájení nebo ukončení projektu v rozporu s podmínkami programu).

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly subjektům poskytnuty jednorázovou úhradou ve lhůtě do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 2.500 tis. Kč, v roce 2018 bylo vráceno na účet kraje celkem 4.656 Kč. Dotační program byl ukončen.

Vyhlášený dotační program byl zaměřen především na podporu zavádění inteligentních technologií v oblasti úspor, v dopravě, infrastruktuře, ve zdravotnictví a v neposlední řadě v elektronizaci ve veřejné správě. Podpořeny byly mimo jiné projekty týkající se rozvoje kraje a inovace. Konkrétně se jednalo o níže uvedené projekty:

 • Vybudování a analýza dobíjecích míst v MSK (ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.),
 • Metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring životního prostředí v MSK regionu (ha-vel internet s.r.o.).

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly vyhlášeny na rok 2017 tři jednoleté dotační programy, na které byla ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněna finanční částka v objemu 21.500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 21.771 tis. Kč, vyčerpáno bylo 21.301 tis. Kč. Podpořeno bylo 146 projektů.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017

Rada kraje usnesením č. 6/409 ze dne 24. 1. 2017 rozhodla o vyhlášení Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017. Dotační program na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin je od roku 2003 vyhlašován každoročně za účelem podílení se kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje. Prioritami programu jsou zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje. Na realizaci dotačního programu byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury na rok 2017 schváleny finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč.

Tabulka 1.24: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 500 000 21 1 500 000 1 486 210 13 790
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 79 700 1 79 700 79 700 0
- spolkům 1 260 300 18 1 260 300 1 256 500 3 800
- obcím a jejich organizacím 160 000 2 160 000 150 010 9 990

Přijato bylo celkem 33 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 2.257 tis. Kč. V souladu s podmínkami programu bylo doporučeno zastupitelstvu kraje podpořit celkem 21 projektů, z toho 20 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací usnesením č. 4/244 ze dne 15. 6. 2017.

Předložené projekty byly zaměřeny na podporu:

 • dokumentace národnostní kultury,
 • uměleckých aktivit s národnostní tématikou (např. festivaly, přehlídky, koncerty),
 • kulturně-vzdělávacích a výchovných aktivit (např. multikulturní a integrační výchovně-vzdělávací aktivity, odborné semináře, přednášky, aktivity na připomenutí událostí historického významu).

V roce 2017 byly podpořeny projekty na celoroční provoz některých organizací, publikace (např. projekty - Publikace "70 lat w służbie polskości, miastu i regionowi", Publikace "Kalendarz Śląski 2018"), festivaly a přehlídky spolků zabývajících se činností národnostních menšin (např. projekty - Prolínání kultur 2017 - festival národnostních menšin, "Třanovické dožinky - Trzanowski dożynki", Řecké dny Krnov 2017), které by nemohly být bez této podpory uskutečněny. Podpořením zmíněných aktivit jsou dále zachovávány zvyky a tradice národnostních menšin, které jsou následně prezentovány také široké veřejnosti v Moravskoslezském kraji.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 108/8389 ze dne 6. 9. 2016. Program byl zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. V rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 byla na jeho realizaci vyčleněna částka ve výši 10.000 tis. Kč.

Pro rok 2017 měl dotační program dva dotační tituly. Prvním byla Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, kde se jednalo především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti. Druhým bylo Restaurování kulturních památek, kde se jednalo se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely.

Tabulka 1.25: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 000 000 37 9 581 147 9 576 447 4 700
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 195 400 1 350 000 350 000 0
- spolkům 68 000 1 68 000 68 000 0
- církvím a náboženským společnostem 5 601 100 18 5 123 390 5 123 390 0
- obcím a jejich organizacím 3 279 400 13 3 254 931 3 250 231 4 700
- nepodnikajícím fyzickým osobám 856 100 4 784 826 784 826 0

V Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 bylo přijato 64 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 16.623 tis. Kč.

Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 38 projektů, z toho 37 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši. Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017. V průběhu roku dva příjemci dotaci odmítli a jeden příjemce nedoložil povinné podklady. Z uvolněných finančních prostředků byly podpořeny projekty dvou náhradních žadatelů.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek ve vlastnictví obcí, církvi, spolku, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Za přispění kraje došlo k obnově kulturních památek. Poskytnuté dotace umožnily obcím provést dílčí opravy radnic (oprava bohatě členěné fasády a výměnu oken) a ostatního jimi spravovaného majetku (např.: opravy kaplí, pomníků kostela a zámků). Církve obdržené prostředky použily převážně na opravy střech kostelů, sanaci vlhkosti zdiva, opravy fasád a restaurování nástěnných maleb. Spolek Hnutí DUHA Jeseníky pokračoval v další etapě odkrytí gotických fresek v kostele v Pelhřimovech. Rovněž byly díky finančním příspěvkům provedeny rekonstrukce vodního mlýnu v Odrách - Loučky, v měšťanském domě v Příboře, které vedly, stejně jako u ostatních podpořených žádostí, k obnově kulturních historických hodnot opravených památek. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 108/8387 ze dne 6. 9. 2016.

Program byl zaměřen na podporu kulturních aktivit v oblastech:

 • zážitková kultura v Moravskoslezském kraji (koncerty, divadelní představení, folklorní festivaly, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím slavných rodáků, akce k jiným významným výročím),
 • výstavní činnost v Moravskoslezském kraji (významné výstavy),
 • literární a audiovizuální činnost (publikace a záznamové nosiče se zaměřením na kulturu a místopis Moravskoslezského kraje, jeho významné rodáky a výročí, překlady odborné literatury v oblasti kultury a umělecké literatury),
 • přednášková činnost (přednášky, odborné semináře a konference zaměřené na kulturní témata).
Tabulka 1.26: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 000 000 88 10 029 000 9 916 486 112 514
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 527 000 5 601 500 601 500 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 900 000 6 850 000 850 000 0
- spolkům 4 051 900 37 4 162 700 4 121 725 40 975
- církvím a náboženským společnostem 600 000 6 600 000 600 000 0
- obecně prospěšným společnostem 45 000 1 45 000 45 000 0
- obcím a jejich organizacím 3 437 800 28 3 331 500 3 264 683 66 817
- dobrovolným svazkům obcí 91 300 1 91 300 86 578 4 722
- ostatním neziskovým organizacím 223 000 2 223 000 223 000 0
- fyzické osoby 124 000 2 124 000 124 000 0

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradní žadatele, dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Přijato bylo celkem 194 projektů s celkovým uvedeným objemem požadovaných dotací na podporu všech projektů ve výši 20.338 tis. Kč. Zastupitelstvu kraje bylo navrženo k podpoření dotací celkem 89 projektů, z toho 88 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační titul, a to 10.000 tis. Kč. Příjemci dotací byli schváleni zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017.

V průběhu roku nebyly 6 subjektům, z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu, vyplaceny finanční prostředky. Nevyčerpané finanční prostředky byly navýšeny o vratky z již vyúčtovaných dotací a byly poskytnuty 5 náhradním žadatelům.

Moravskoslezský kraj se poskytováním dotací podílí na finančních nákladech spojených s realizací projektů v oblasti kultury, které by bez této finanční podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje. Podpora byla zaměřena na umění a umělce (např. projekt Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2017), zachování kulturních tradic (XVIX. Ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Jackové dětem, Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2017 aj.), udržení a rozvoj hudebních a kulturních akcí ve městech i malých obcích (Činnost Kulturního centra Cooltour Ostrava v roce 2017, Kulturní akce při příležitosti 745 obce Stará Bělá, Provoz Hlubina: celoroční provoz kulturní čtvrti aj.), využití kulturních památek (Noc kostelů, Oslavy 110. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše Ludgeřovice), literární a audiovizuální činnost (Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu - mezinárodní konference, "Příběhy psané krví" - vydání knihy o partyzánském hnutí a válečných zločinech na Těšínsku).

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 vyčleněno 76.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 121.767 tis. Kč, vyčerpáno bylo 76.824 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 41.879 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2009 až 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.27: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 21 058 800 87 634 792 19 658 795 19 215 459 443 336
z toho:

- obcím 19 708 300 72 482 837 18 386 440 17 995 246 391 193
- dobrovolným svazkům obcí 1 350 500 15 151 955 1 272 355 1 220 213 52 143

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 87 projektů v celkové částce 21.059 tis. Kč, přičemž jeden žadatel odstoupil od realizace projektu ještě před podepsáním smlouvy a dle podmínek dotačního programu byla poskytnuta dotace na realizaci projektu náhradnímu žadateli. V průběhu roku 2017 bylo poskytnuto 635 tis. Kč a dotační program byl ukončen. Celkově byly v rámci dotačního programu čerpány finanční prostředky ve výši 19.215 tis.  Kč.

V rámci dotačního programu byly podpořeny investiční projekty obcí různého charakteru, které přispěly ke zlepšení podmínek v oblastech venkovské infrastruktury, společenských, kulturních a volnočasových aktivit, zlepšení podmínek mateřských a základních škol, dále pak rekonstrukce či modernizace objektů obecních úřadů, občanské vybavenosti a místních komunikací. Příkladem podpořených projektů v oblasti venkovské infrastruktury jsou projekty obcí Svatoňovice, Albrechtičky, Kružberk, Karlova Studánka a Luboměř, které byly zaměřeny na rekonstrukce místních komunikací, chodníků a přístupového schodiště, a které vedly ke zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích v obcích. V oblasti zkvalitnění zázemí volnočasových aktivit byly podpořeny např. projekty obcí Žabeň, Horní Lomná a Velká Polom. Ke zlepšení podmínek mateřských a základních škol přispěly projekty obcí Chlebičov, Košařiska, Staré Hamry, Bělá a Dětřichov nad Bystřicí. V oblasti zkulturnění a zlepšení zázemí pro činnost spolků byly podpořeny projekty obcí Hodslavice, Třemešná a Horní Tošanovice.

U svazku obcí byly podpořeny projekty zaměřené na činnost projektových manažerů a poradců, kteří realizují aktivity podporující rozvoj komunitního života v mikroregionech. Podpora činností manažerů a poradců v mikroregionech rovněž přispívá ke zvýšení šancí pro obce získat další finanční prostředky v jiných dotačních a evropských fondech. V rámci zkvalitnění a rozvoje činností manažerů a poradců mikroregionů bylo podpořeno 15 svazků obcí. Manažeři a poradci zajišťovali činnosti v oblasti poradenství, administrativy, projektového, finančního řízení a managementu a propagace jak obcí, tak mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2016

V roce 2015 a 2016 byl dotační program vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014 - 2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014 - 2020 a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.28: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2015 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 23 806 000 65 4 493 397 15 368 479 15 189 498 178 981
z toho:

- obcím 21 806 000 60 4 155 316 13 836 234 13 657 253 178 981
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 188 850 438 850 438 850 0
- spolkům 1 500 000 4 149 231 1 093 395 1 093 395 0

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1766 dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací v celkové výši 23.806 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 76 projektů v rámci tohoto dotačního programu. U 7 projektů nebyly uzavřeny smlouvy z důvodu odstoupení od realizace projektů. Dalších devět projektů nebylo realizováno a finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu kraje. V roce 2017 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 4.493 tis. Kč.

V roce 2017 byly na základě usnesení zastupitelstva kraje uzavřeny s některými příjemci dohody o narovnání, a tím došlo k prodloužení realizace projektů. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ve výši 1.935 tis. Kč určené na druhé splátky dotací převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu kraje za rok 2018.

Tabulka 1.29: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 604 000 51 507 755 13 346 327 13 346 327 0
z toho:

- obcím 13 905 000 40 470 060 11 149 432 11 149 432 0
- dobrovolným svazkům obcí 2 099 000 5 37 695 1 716 895 1 716 895 0
- spolkům 600 000 6 0 480 000 480 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací v celkové výši 16.604 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 53 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři žadatelé odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátili do rozpočtu kraje. Dotace tak mohly být poskytnuty dvěma náhradním žadatelům. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno 508 tis. Kč, finanční prostředky určené na výplatu druhých splátek dotací ve výši 2.699 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2018, bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory rozvojových záměrů obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovém období 2007 ‑ 2013.

Moravskoslezský kraj se podílel na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu Životní prostředí.

O vyhlášení kontinuální výzvy Programu ke dni 23. 2. 2009 rozhodla rada kraje usnesením č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován a usnesením rady kraje č. 9/625 ze dne 26. 2. 2013 byl Program ke dni 26. 2. 2013 pozastaven.

Tabulka 1.30: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2009 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 228 628 100 220 0 202 698 431 185 370 550 17 327 881
z toho:

- obcím 188 530 700 212 0 162 750 131 145 649 528 17 100 603
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 0 39 948 300 39 721 022 227 278

V průběhu roku 2017 již nebyly z rozpočtu kraje poskytnuty v rámci programu žádné finanční prostředky obcím a dobrovolným svazkům obcí. V roce 2017 byly přijaty pouze vratky dotací v rámci jejich vypořádání dle podmínek uvedených ve smlouvě. Celkem bylo v letech 2009 - 2016 v rámci programu poskytnuto z rozpočtu kraje 202.698 tis. Kč.

Závěrečná vyúčtování projektů, spolufinancovaných v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, jsou závislá na doložení kopií Závěrečného vyhodnocení akce, osvědčujícího konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci operačního programu. Závěrečné vyhodnocení vystavuje Státní fond Životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a příjemce dotace čeká na vystavení tohoto dokumentu i několik měsíců. Po osvědčení celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů v rámci operačního programu lze vypočítat skutečnou výši dotace, poskytnutou z rozpočtu kraje a vyčíslit tak případnou vratku. Z tohoto důvodu nebyl Program zatím ukončen.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 a 2016

Cílem dotačních programů vyhlášených v roce 2015 a 2016 bylo podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách a podpořit výzkumné a vývojové projekty v oborech technických, přírodních a lékařských věd. Cílem bylo podpořit právnické osoby provádějící základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.31: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2015 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 685 000 18 5 424 274 13 299 790 13 280 963 18 827
z toho:

- vysokým školám 999 400 1 498 531 998 231 998 231 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 12 869 300 16 4 538 438 11 506 104 11 487 277 18 827
- přispěvkovým organizacím státu 816 300 1 387 305 795 455 795 455 0

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 18 projektů v celkové částce 14.685 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo poskytnuto celkem 5.424 tis. Kč a do rozpočtu kraje na rok 2018 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 639 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací.

Vzhledem ke skutečnosti, že s příjemcem byla na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/289 ze dne 15. 6. 2017 uzavřena dohoda o narovnání, došlo k prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2017 s předložením závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2018. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu kraje za rok 2018.

Tabulka 1.32: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 12 427 100 13 4 866 260 11 079 810 10 922 426 157 384
z toho:

- vysokým školám 1 975 000 2 543 137 1 530 637 1 530 637 0
- veřejným výzkumným organizacím 928 200 1 458 118 922 218 922 218 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 523 900 10 3 865 005 8 626 955 8 469 571 157 384

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 100/7647 ze dne 3. 5. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 13 projektů v celkové částce 12.427 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 4.866 tis. Kč a dotační program byl ukončen. Celkově byly za roky 2016 a 2017 vyčerpány finanční prostředky ve výši 10.922 tis. Kč.

Celkově bylo podpořeno 13 projektů - konkrétně 11 z oblasti technických věd, 1 z oblasti společenských věd a 1 z oblasti lékařských věd. Všechny projekty naplnily stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji a zvýšily tak prestiž Moravskoslezského kraje jako výzkumného regionu. Zároveň výstupy a výsledky vzniklé z realizovaných projektů, podpořených v rámci tohoto dotačního programu, naleznou uplatnění v aplikační, publikační, vzdělávací a jiných sférách v rámci celého světa.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 a 2016

Dotační programy byly vyhlášeny za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje (inovační vouchery) a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Tabulka 1.33: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2015 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 11 650 800 40 2 173 636 10 083 179 9 847 538 235 641
z toho:

- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 650 800 40 2 173 636 10 083 179 9 847 538 235 641

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 62/4902 ze dne 17. 2. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci I. výzvy usnesením č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 32 projektů v celkovém objemu 8.737 tis. Kč, přičemž dva žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy.

Dále zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci II. výzvy usnesením č. 17/1761 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 2.914 tis. Kč, přičemž dva žadatelé nedoložili podepsané smlouvy v požadovaném termínu.

V průběhu roku 2017 bylo poskytnuto celkem 2.174 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

Celkově bylo podpořeno 40 projektů - konkrétně 35 projektů v oblasti inovačních voucherů a 5 projektů za účelem vytvoření nového pracovního místa v rámci výzkumných a vývojových aktivit podniku. Všechny projekty naplnily stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji inovací, podnikavosti a výzkumných aktivit v Moravskoslezském kraji a zvýšily tak prestiž Moravskoslezského kraje jako regionu s významným inovačním potenciálem. Zároveň výstupy a výsledky vzniklé z realizovaných projektů, podpořených v rámci tohoto dotačního programu, naleznou uplatnění v komerční sféře a v dlouhodobém horizontu tak mohou nastartovat dynamický rozvoj podpořených firem u nás i v zahraničí.

Tabulka 1.34: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 397 600 14 1 593 309 3 354 909 3 354 909 0
z toho:

- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 4 397 600 14 1 593 309 3 354 909 3 354 909 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.398 tis. Kč, přičemž 2 žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy a 1 žadatel nedoložil požadované doklady. V průběhu roku 2017 bylo poskytnuto celkem 1.593 tis. Kč.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/289 ze dne 15. 6. 2017 byla uzavřena s jedním příjemcem dohoda o narovnání, v rámci které došlo k prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2017 s předložením závěrečného vyúčtování do 15. 1. 2018. Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace tomuto subjektu ve výši 150 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018. V souvislosti s výše uvedeným bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Dotační programy vyhlášené na rok 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.35: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto*) čerpáno vráceno
celkem 23 035 700 113 24 834 702 24 395 945 438 756
z toho:          
- obcím 21 567 800 96 23 620 382 23 206 523 413 859
- dobrovolným svazkům obcí 1 467 900 17 1 214 320 1 189 423 24 898

*) S ohledem na postupné navýšení prostředků na dotačním programu, využitím nerozdělených prostředků dotačního programu, vyplacením nižších druhých splátek dotací a využití prostředků z odmítnutých dotací došlo k poskytnutí dotacím náhradním žadatelům. Tímto dochází k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Na dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. Vzhledem k vysokému počtu náhradních žadatelů rozhodly orgány kraje o navýšení prostředků této alokace o 3.206 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje tak rozhodlo usnesením č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 97 projektů v celkové částce 23.036 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 došlo k postupnému navýšení prostředků na tomto dotačním programu o 4.016 tis. Kč. Navýšením prostředků na dotačním programu, využitím dosud nerozdělených prostředků, nevyužitých prostředků vzniklých nižší výplatou druhé splátky dotace a prostředků z 3 odmítnutých dotací, tak byly poskytnuty dotace 19 náhradním žadatelům v celkovém objemu 3.767 tis. Kč. V závěru roku byly převedeny do rozpočtové rezervy prostředky ve výši 300 tis. Kč.

S některými příjemci byly v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje uzavřeny dohody o narovnání, ze kterých vyplývalo prodloužení termínu realizace projektů, a to nejpozději do 31. 7. 2018. V návaznosti na tuto skutečnost byly finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 1.309 tis. Kč převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016 za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Interreg V-A Česká republika - Polsko a Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Dále byl dotační program vyhlášen za účelem podpory klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operačního programu Zaměstnanost, Komunitárních programů a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.36: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 794 400 39 9 385 500 9 359 792 25 708
z toho:
- obcím 10 519 400 29 8 365 500 8 339 792 25 708
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 375 000 1 300 000 300 000 0
- spolkům 900 000 9 720 000 720 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací v celkové výši 11.794 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 39 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž jeden žadatel odstoupil od realizace projektu a finanční prostředky vrátil do rozpočtu kraje. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno 9.386 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 2.221 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Dotační program byl v roce 2017 určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.

Tabulka 1.37: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 14 998 800 3 7 499 400 7 499 400 0
z toho:
- vysokým školám 14 998 800 3 7 499 400 7 499 400 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 14/1163 ze dne 30. 5. 2017. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/459 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 14.999 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 7.499 tis. Kč. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 7.499 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2020 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

Dotační program byl v roce 2017 vyhlášen usnesením rady kraje č. 14/1162 ze dne 30. 5. 2017 za účelem zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji. Dále byl dotační program zaměřen na zajištění rozvoje nadějných začínajících firem v jejich rané fázi.

Tabulka 1.38: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 783 800 13 2 400 000 2 400 000 0
z toho:
- spolkům 1 040 000 6 832 160 832 160 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 743 800 7 1 567 840 1 567 840 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/456 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 12 projektů v celkovém objemu  2.784 tis. Kč. V rámci dotačního programu nebyly rozděleny finanční prostředky ve výši 216 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli, který vyjádřil souhlas s přijetím dotace v nižším objemu, než požadoval.

V průběhu roku 2017 byly poskytnuty první splátky dotací v celkové výši 2.400 tis. Kč. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 600 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 10. 2018 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2018, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů EU. Důvodem podpory byla snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšení dostupnosti realizace projektů operačních programů i pro venkovské oblasti.

Tabulka 1.39: Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 498 000 32 12 848 500 12 848 500 0
z toho:
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 35 257 000 31 12 848 500 12 848 500 0
- dobrovolným svazkům obcí 241 000 1 0 0 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/296 ze dne 15. 6 2017 poskytnout investiční dotace na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 22.261 tis. Kč. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/467 ze dne 14. 9. 2017 poskytnout další investiční dotace z tohoto programu na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 13.237 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky dotačního programu ve výši 502 tis. Kč byly poskytnuty 1 náhradnímu žadateli. V roce 2017 bylo poskytnuto na prvních splátkách 12.849 tis. Kč. Zbylá část prvních splátek a druhé splátky dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018, a to ve výši 22.650 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byla stanovena do 30. 6. 2023 a předložení závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem, studenty denního studia 1. - 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. - 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

Tabulka 1.40: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 891 100 20 535 950 535 950 0
z toho:
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 179 100 1 0 0 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 712 000 19 535 950 535 950 0

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/463 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 1.250 tis. Kč, přičemž 2 žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy. Dále v roce 2017 rada kraje rozhodla o vyhlášení druhé výzvy tohoto dotačního programu, a to usnesením č. 20/1829 ze dne 12. 9. 2017. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/606 ze dne 14. 12. 2017v rámci 2. výzvy dotačního programu o poskytnutí dotací 13 žadatelům v celkovém objemu 1.642 tis. Kč. Jeden žadatel odstoupil od realizace projektu před podpisem smlouvy. V roce 2017 byly částečně poskytnuty první splátky dotací v celkovém objemu 536 tis. Kč. Prostředky na výplatu zbylých prvních splátek dotací a celých druhých splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 2.178 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 31. 12. 2018 a předložení závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 vyčleněno 17.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 18.952 tis. Kč, vyčerpáno bylo 14.832 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 3.845 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2014 až 2016

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 101/7761 ze dne 24. 5. 2016 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům a podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.41: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 394 700 20 986 794 1 454 294 1 381 550 72 744
z toho:

- obcím 777 500 5 315 420 425 420 395 831 29 589
- spolkům 633 900 5 96 329 233 829 218 033 15 796
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 421 700 1 0 27 500 911 26 589
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 561 600 9 575 045 767 545 766 775 770

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/2272 ze dne 22. 9. 2016 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 3.395 tis. Kč. Z důvodu nedoložení požadovaných podkladů ve stanoveném termínu nebyly prostředky poskytnuty jednomu žadateli na 2 projekty. Finanční prostředky na realizaci těchto 2 projektů byly poskytnuty náhradníkovi. V roce 2017 byly poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 987 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

Dotační program podpořil zkvalitnění infrastruktury služeb v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, inicioval zájem provozovatelů lyžařských areálů, horských chat a jiných zařízení rozšířit služby pro návštěvníky Beskyd a Jeseníků. V rámci programu bylo podpořeno přibližně 850 km běžeckých lyžařských tras.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tras se nachází v blízkosti lyžařských areálů, návštěvníci mohou využívat doprovodných služeb,
 • upravované lyžařské běžecké trasy včetně orientačních tabulí, další doplňkového inventáře a publicity (letáky apod.) podporují zvýšení návštěvnosti zimních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení a tím také celkovou návštěvnost kraje,
 • značení prováděné v rámci úpravy lyžařských běžeckých tras zajišťuje dobrou orientaci a bezpečnost běžkařů,
 • upravené tratě mohou návštěvníci sledovat díky informačnímu systému, který přenáší jízdu roleb pomocí GPS do systému. Aktuální upravenost tratí se zobrazuje na www.severnimorava.travel. Široké veřejnosti jsou k dispozici open data, která přebírají i jiné internetové servery na území celé ČR.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 89/7048 ze dne 26. 1. 2016 za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací.

Tabulka 1.42: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 248 500 22 18 720 1 191 369 1 191 369 0
z toho:

- obcím a jejich organizacím 1 050 900 19 18 720 993 933 993 933 0
- dobrovolným svazkům obcí 54 800 1 0 54 636 54 636 0
- spolkům 52 000 1 0 52 000 52 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 90 800 1 0 90 800 90 800 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 19/2005 ze dne 21. 4. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 22 projektů v celkovém objemu 1.249 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 19 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek turistických informačních center včetně jazykových mutací (vč. překladů),
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • informační a navigační systémy, interaktivní panely (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vzdělávání zaměstnanců turistických informačních center (jazykové kurzy, kurzy práce na PC - programy pro turistická informační centra),
 • propagační materiály tištěné i elektronické,
 • elektronické newslettery,
 • malované velkoplošné mapy,
 • informační video spoty a filmy (DVD),
 • úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace Turistických informačních center České republiky vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2016,
 • zařízení TIC (IT technika, kancelářské zařízení, nábytek, vybavení pro návštěvníky, prezentační stany a pulty).

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, zejména map a brožur, přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014, 2015 a 2016

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.43: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2014 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 729 000 17 0 4 175 903 4 175 903 0
z toho:

- dobrovolným svazkům obcí 100 000 1 0 100 000 100 000 0
- spolkům 1 292 800 6 0 1 265 346 1 265 346 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 542 800 7 0 2 069 021 2 069 021 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 599 500 2 0 558 500 558 500 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 193 900 1 0 183 037 183 037 0

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/983 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.729 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 9. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2015. V průběhu roku 2017 nebyly poskytnuty finanční prostředky z tohoto dotačního programu. Dotační program však nemohl být zatím ukončen, jelikož u některých projektů bylo řešeno podezření na porušení rozpočtové kázně. Do rozpočtu kraje na rok 2018 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč a zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Tabulka 1.44: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2015 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 684 600 8 766 649 2 678 761 2 678 761 0
z toho:

- spolkům 640 000 3 0 640 000 640 000 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 999 500 2 249 900 999 462 999 462 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 045 100 3 516 749 1 039 299 1 039 299 0

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 66/5368 ze dne 21. 4. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1670 ze dne 25. 9. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 2.685 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 767 tis. Kč a dotační program byl ukončen. Celkově byly čerpány finanční prostředky ve výši 2.679 tis. Kč.

Dotační program přispěl k rozvoji a zkvalitnění služeb v oblasti agroturistiky, lázeňství a vodácké turistiky v Moravskoslezském kraji. Za přispění dotačního programu došlo například k rekonstrukci zázemí pro hipoturistiku v rámci několika objektů, rozšířily se a zkvalitnily služby v oblasti lázeňství a bylo uspořádáno několik vodáckých sjezdů včetně zajištění údržby vodáckých tras.

Tabulka 1.45: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 484 500 14 1 745 054 4 462 204 4 462 204 0
z toho:

- obecně prospěšným společnostem 350 100 1 175 050 350 100 350 100 0
- spolkům 1 687 800 6 369 000 1 687 800 1 687 800 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 047 000 3 504 585 1 028 085 1 028 085 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 099 600 3 546 419 1 096 219 1 096 219 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 300 000 1 150 000 300 000 300 000 0

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 95/7490 ze dne 5. 4. 2016. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2108 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 14 projektů v celkovém objemu 4.485 tis. Kč. V roce 2017 byly vyplaceny finanční prostředky v objemu 1.745 tis. Kč a dotační program byl ukončen. Celkově byly v rámci tohoto dotačního programu čerpány finanční prostředky ve výši 4.462 tis. Kč.

Dotační program obsahoval tři dotační tituly, které byly zaměřeny na podporu agroturistiky, lázeňství a vodácké turistiky v Moravskoslezském kraji. Díky finančním prostředkům vyplaceným z tohoto dotačního programu došlo k rozvoji služeb spojených s agroturistikou. Došlo například k rekonstrukci jízdáren, sociálního zázemí pro návštěvníky jezdeckých klubů nebo farem a jejich dovybavení za účelem celkového zkvalitnění nebo rozšíření poskytovaných služeb. V rámci podpory lázeňské turistiky došlo k podpoře marketingových aktivit. Podpora v oblasti vodácké turistiky umožnila organizaci vodáckých akcí a sjezdů na řece Ostravici, Odře, Moravici a Olši.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2015 - 2016

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 69/5758 ze dne 9. 6. 2015 za účelem podpory jednotlivých destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazuje na vybudování a financování aktivit destinačních managementů z prostředků ROP Moravskoslezsko. Důvodem podpory je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů vyplývajících ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015 ‑ 2020 v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.46: Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015 -  2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2015 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 792 700 6 917 447 5 692 337 5 692 337 0
z toho:

- obecně prospěšným společnostem 2 171 600 2 379 289 2 139 409 2 139 409 0
- spolkům 2 191 100 2 349 158 2 122 928 2 122 928 0
- obcím 1 430 000 2 189 000 1 430 000 1 430 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1672 ze dne 25. 9. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.793 tis. Kč. V roce 2017 bylo poskytnuto celkem 917 tis. Kč a dotační program byl ukončen. Celkově byly čerpány v rámci tohoto dotačního programu finanční prostředky ve výši 5.692 tis. Kč.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity 6 destinačních managementů turistických oblastí. Jednalo se o oblasti Beskydy - Valašsko, Poodří - Moravské Kravařsko, Ostravsko, Jeseníky a Těšínské Slezsko. Podpora se týkala např. marketingových aktivit včetně e-marketingu, účasti na veletrzích, organizace press tripů a fam tripů, organizace workshopů, tvorby statistik cestovního ruchu, nových produktů cestovního ruchu a dalších aktivit směřujících k rozvoji cestovního ruchu v daných územích. Díky dotačnímu programu se podařilo navázat na aktivity, které vznikly na základě Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, a které byly ve svých začátcích financovány z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Dotační programy vyhlášené na rok 2017

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 14/1146 ze dne 30. 5. 2017 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům, podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.47: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 941 900 16 1 065 450 1 065 450 0
z toho:
- obcím 610 000 4 114 500 114 500 0
- spolkům 589 400 5 247 450 247 450 0
- podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 94 400 1 47 200 47 200 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 648 100 6 656 300 656 300 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/445 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 2.942 tis. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2017 byly alokovány pouze prostředky na první splátky dotací a byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.065 tis. Kč. Prostředky na výplatu druhých splátek byly dle usnesení zastupitelstva kraje alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018. V roce 2017 nebyly vyplaceny veškeré první splátky dotací a tyto finanční prostředky v objemu 406 tis. Kč byly účelově převedeny do roku 2018. Následně jeden subjekt odmítl dotaci na 3 projekty.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 15. 4. 2018, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací, rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola.

Tabulka 1.48: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 022 800 23 1 946 462 1 946 462 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 892 800 21 1 830 162 1 830 162 0
- spolkům 65 000 1 65 000 65 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 65 000 1 51 300 51 300 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/302 ze dne 15. 6. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 23 projektů v celkovém objemu 2.023 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 1.946 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek turistických informačních center včetně jazykových mutací (vč. překladů),
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • informační a navigační systémy, interaktivní panely (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vzdělávání zaměstnanců turistických informačních center (jazykové kurzy, kurzy práce na PC - programy pro turistická informační centra),
 • propagační materiály tištěné i elektronické,
 • elektronické newslettery,
 • malované velkoplošné mapy,
 • informační video spoty a filmy (DVD),
 • úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace Turistických informačních center České republiky vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2017,
 • vybavení IT technikou (PC, tiskárny, záložní disky, USB čtečky, software, licence apod.),
 • elektronika (kamery, fotoaparáty apod.),
 • kancelářské zařízení a vybavení pro návštěvníky turistických informačních center,
 • pořízení elektrokol, nabíjecích stanic na elektrokola a stojanů na elektrokola a s tím souvisejícího příslušenství (zámky na kola, pumpy, sady pro servis kol apod.)

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, zejména map a brožur, přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji. Dále došlo ke zlepšení vybavenosti turistických informačních center výpočetní technikou a elektronikou. V roce 2017 dotační program poprvé podpořil činnosti spojené s elektromobilitou a bezbariérovým turismem a zapojil se tak do realizace projektu tzv. "chytrého regionu". Byly vybudovány nabíjecí stanice pro elektrokola vč. pořízení elektrokol a stojanů pro ně. Turistická informační centra tak mohou nabízet novou službu návštěvníkům a dále pomocí moderních technologií poskytnout turistické informace co nejširšímu okruhu návštěvníků Moravskoslezského kraje.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Dotační program nahrazuje v minulosti vyhlašovaný dotační program s názvem Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 9/690 ze dne 14. 3. 2017 za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.49: Podpora cestovního ruchu 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 447 400 15 2 448 700 2 448 700 0
z toho:
- spolkům 2 052 900 7 1 251 450 1 251 450 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 224 800 4 612 400 612 400 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 869 700 3 434 850 434 850 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 300 000 1 150 000 150 000 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/297 ze dne 15. 6. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 4.447 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 2.449 tis. Kč, finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 1.999 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace některých projektů byl stanoven do 31. 10. 2018 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2018, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Program na podporu technických atraktivit v roce 2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 9/687 ze dne 14. 3. 2017 za účelem podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných protrávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNO TRASA a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNO TRASY za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům. Dotační program byl účelově určen na podporu letních víkendových akcí pro děti i dospělé s názvem "FAJNE LÉTO", konajících se ve vybraných technických atraktivitách, a modernizaci infrastruktury technických atraktivit určené turistům. Důvodem realizace dotačního programu je podpořit rozvoj industriálního cestovního ruchu v kraji.

Tabulka 1.50: Program Podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 405 800 8 1 372 584 1 372 584 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 178 000 1 178 000 178 000 0
- obecně prospěšným společnostem 380 000 2 372 875 372 875 0
- spolkům 89 800 1 76 383 76 383 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 199 000 1 199 000 199 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 199 800 1 199 800 199 800 0
- příspěvkovým organizacím státu 359 200 2 346 526 346 526 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/301 ze dne 15. 6. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 1.406 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo v rámci dotačního programu na tyto projekty z rozpočtu kraje poskytnuto celkem 1.373 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity související s konáním akce FAJNE LÉTO a s modernizací infrastruktury technických atraktivit určené turistům, a to:

 • náklady na zázemí (zejména ozvučení akce, osvětlení programu, úklid, obsluha, pronájem pódia, párty stan, stan pro vedení Moravskoslezského kraje),
 • náklady na personál k zajištění akce,
 • náklady na zábavný program (taneční a hudební vystoupení, moderátor - tj. odměny účinkujícím),
 • náklady na logistiku (zejména dopravu inventáře, techniky),
 • náklady na produkci (scénář, výzdobu, zajištění soutěží a vystoupení),
 • náklady na technické zajištění akce (zejména ozvučení, elektřina, mobilní WC),
 • náklady na požární dohled,
 • náklady na zdravotníka a další nezbytné související náležitosti,
 • náklady na návrh a výrobu polygrafických materiálů, bannerů, roll-upů a podobných druhů prezentačních materiálů - dárkové předměty, ceny do soutěží,
 • náklady spojené s ochutnávkou specialit z projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko (potraviny, papírnické potřeby, jednorázové nádobí),
 • propagace a marketing (inzerce aj. mediální služby),
 • náklady na značení v objektu, v jeho areálu a značení u silnic,
 • náklady na vytvoření, popř. rekonstrukci sociálního zařízení v objektu (např. WC, přebalovací koutek),
 • náklady na vytvoření odpočívadel, resp. zastřešeného altánku (posezení, tj. stoly, židle, lavičky ad.) v areálu objektu,
 • náklady na pořízení zázemí pro děti (např. dětské hřiště) v areálu objektu,
 • náklady na pořízení cyklistických stojanů v areálu objektu,
 • náklady na pořízení odpadkových košů v areálu objektu,
 • náklady na revitalizaci expozice v objektu,
 • realizace jazykových mutací webových stránek dané atraktivity a
 • jiné podobné náklady na zlepšení vybavenosti a infrastruktury objektu.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2017 - 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 5/318 ze dne 10. 1. 2017 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazovala na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017, schválený usnesením rady kraje č. 4/253 ze dne 22. 12. 2016, a na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.51: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2017 - 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 831 300 5 3 565 040 3 565 040 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 831 700 2 1 345 360 1 345 360 0
- spolkům 2 999 600 3 2 219 680 2 219 680 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/176 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 5 projektů v celkovém objemu 4.831 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo poskytnuto celkem 3.565 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 3. splátky dotací a paušální platby v celkovém objemu 1.266 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2018 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2018, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 vyčleněno 84.931 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1.389.846 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1.389.718 tis. Kč. Všechny programy byly jednoleté a dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 - 2020,
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021,
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020,
 • Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb),
 • Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020,
 • Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020.

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Jsou podporovány projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen na podporu aktivit vedoucích k posílení mezigeneračních vztahů, pořádání diskusí s významnými pamětníky, podporu aktivit v oblasti bezpečnosti, podporu kulturních, sportovních a turistických akcí, semináře a přednášky zaměřené na zdraví, zdravý životní styl a vzdělávání.

Tabulka 1.52: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 154 700 17 1 154 700 1 086 213 68 487
z toho:
- spolkům 370 400 5 370 400 322 937 47 463
- církvím a náboženským společnostem 32 000 1 32 000 32 000 0
- obecně prospěšným společnostem 156 300 2 156 300 155 900 400
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 596 000 9 596 000 575 376 20 624

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 alokovány finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč V rámci dotačního programu bylo přijato 22 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.511 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/506 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů u 17 organizací v celkovém objemu 1.155 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 68 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2017 jedna organizace část dotace ve výši 16 tis. Kč vrátila a v roce 2018 došlo k vrácení částí dotací ve výši 52 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny především na volnočasové aktivity seniorů, na podporu bezpečnosti a osvěty seniorů, vzdělávání seniorů.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, na podporu motivačních, psychologických a vzdělávacích programů, jejichž záměrem je dosažení reintegrace osob do společnosti a na podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Tabulka 1.53: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 700 000 10 700 000 654 936 45 064
z toho:
- spolkům 375 800 5 375 800 373 300 2 500
- církvím a náboženským společnostem 189 000 3 189 000 146 436 42 564
- obecně prospěšným společnostem 135 200 2 135 200 135 200 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 15 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.055 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/348 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 10 projektů u 10 organizací v celkovém objemu 700 tis. Kč. Jedné organizaci nebyla dotace ve výši 36 tis. Kč vyplacena z důvodu odmítnutí dotace, proto byla dotace vyplacena náhradnímu žadateli. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 45 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu preventivních projektů neinvestičního charakteru směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů na území kraje. Kraj podpořil šest projektů zaměřených na letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, tři projekty zaměřené na vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností a jeden projekt zaměřený na podporu probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele trestných činů.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, podpory doplňkové specializované dopravy.

Tabulka 1.54: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 800 000 16 2 800 000 2 772 433 27 567
z toho:
- spolkům 724 100 5 724 100 696 533 27 567
- církvím a náboženským společnostem 730 000 4 730 000 730 000 0
- obecně prospěšným společnostem 521 600 3 521 600 521 600 0
- ústavům 224 300 2 224 300 224 300 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 600 000 2 600 000 600 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 2.800 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 41 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.994 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/378 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 16 projektů 16 organizacím v celkovém objemu 2.800 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 28 tis. Kč.

Kraj podpořil dva projekty zaměřené na vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě, šest projektů zaměřených na pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením a osm projektů zaměřených na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na podporu zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením a na podporu aktivit, které povedou k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav, pořízení nového nebo ojetého automobilu sloužícího pro potřeby poskytované sociální služby, na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách, na podporu aktivit poskytovatele sociálních služeb vycházejících z opatření uložených inspekcí sociálních služeb a na podporu aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.55: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 16 024 200 60 16 024 200 16 011 480 12 720
z toho:
- spolkům 2 834 100 14 2 834 100 2 834 100 0
- obecně prospěšným organizacím 1 124 500 8 1 124 500 1 124 500 0
- církvím a náboženským společnostem 8 036 400 23 8 036 400 8 023 680 12 720
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 2 595 900 10 2 595 900 2 595 900 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 336 600 2 336 600 336 600 0
- ústavům 1 096 700 3 1 096 700 1 096 700 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 19/1766 ze dne 29. 8. 2017 došlo k navýšení dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji o částku 1.024 tis. Kč z důvodu úspory v rámci dotačního programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně protidrogové politiky kraje. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 164 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 35.963 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/508 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 60 projektů u 39 organizací v celkové výši 16.024 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 13 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny zejména na pořízení pomůcek pro alternativní komunikaci a zařízení usnadňující hygienu, mobilitu a intimitu uživatelů a úpravy prostor směřujících k odstraňování architektonických bariér (např. rekonstrukce koupelen, pořízení schodišťových plošin, sprchovacích vozíků). Dále byly projekty zaměřeny na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb a rovněž na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla pro potřeby sociálních služeb a kompenzačních pomůcek.

Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání, domácího násilí a dětí se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), včetně podpory poskytování krizové pomoci, podpory zřizování a rozvoje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpory aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpory sdílené a neformální péče o děti a mládež, včetně podpory aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, podpory dobrovolnictví v sociálních službách, zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti a podpora a příprava mladistvých od 16 let věku (nacházejících se v ústavní výchově v péči kurátorů nebo žijících v rodinách, které jsou dlouhodobě v evidenci orgánu sociálně právní ochrany děti) na samostatný život po dosažení zletilosti, podpora realizace rodinných konferencí.

Tabulka 1.56: Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 200 000 27 3 101 500 2 862 195 239 305
z toho:
- spolkům 1 914 000 15 1 944 300 1 844 371 99 929
- církvím a náboženským společnostem 400 300 4 370 000 368 748 1 252
- obecně prospěšným společnostem 555 800 5 457 300 319 176 138 124
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 70 000 1 70 000 70 000 0
- ústavům 259 900 2 259 900 259 900 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 3.200 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 46 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.288 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/349 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 28 projektů 14 organizacím v celkovém objemu 3.200 tis. Kč. Jedné organizaci nebyla dotace ve výši 30 tis. Kč vyplacena z důvodu odmítnutí dotace, proto byla dotace vyplacena náhradnímu žadateli. Jeden projekt nebyl v roce 2017 realizován a finanční prostředky byly vráceny do rozpočtu kraje. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 239 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Největší měrou byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci, zřizování a rozvoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a aktivity a služby směřující k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče a v neposlední řadě sdílená a neformální péče o děti a mládež. Dále byly projekty zaměřeny na podporu rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje a podporu dobrovolnictví v sociálních službách.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

Dotační program byl určen poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o služby terénní programy nebo terénní služby, osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, noclehárny. Dále je určen pro osoby závislé na drogách nebo jiných návykových látkách a pro podporu jejich rodin a blízkých. Konkrétně se jednalo o podporu kontaktních center, terénních programů, terapeutické komunity, odborného sociálního poradenství a služby následné péče.

Tabulka 1.57: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 48 975 800 307 48 678 800 48 631 200 47 600
z toho:
- spolkům 12 698 400 61 12 401 400 12 401 400 0
- církvím a náboženským společnostem 26 199 000 181 26 199 000 26 151 400 47 600
- obecně prospěšným společnostem 9 308 000 62 9 308 000 9 308 000 0
- obcím a jejich organizacím 426 400 1 426 400 426 400 0
- ústavům 344 000 2 344 000 344 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 50.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 19/1765 ze dne 29. 8. 2017 byl rozpočet snížen o 1.024 tis. Kč z důvodu úspory a o tyto prostředky byl navýšen dotační program na Podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Do dotačního programu bylo přijato celkem 67 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 50.493 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/504 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizace 310 sociálních služeb u 60 organizací v celkové výši 48.976 tis. Kč. Tři služby nebyly v roce 2017 realizovány a finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu kraje. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 48 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na podporu poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem podpory poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální a protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě a jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 ‑ 2020.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Tabulka 1.58: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 500 000 8 500 000 500 000 0
z toho:
- spolkům 140 000 2 140 000 140 000 0
- církvím a náboženským společnostem 140 000 2 140 000 140 000 0
- obecně prospěšným společnostem 167 500 3 167 500 167 500 0
- ústavu 52 500 1 52 500 52 500 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 838 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/375 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů 7 organizací v celkovém objemu 500 tis. Kč.

Cílem programu bylo prostřednictvím komunitní práce a dalších aktivit řešit a mírnit následky sociálního vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit formou finanční podpory projektů realizovaných na území Moravskoslezského kraje. Celkem 3 projekty byly určeny k podpoře komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalitách kraj podpořil 5 projektů, které byly zaměřené např. na zvyšování finanční gramotnosti právního povědomí, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje s ohledem na využitelnost v běžném životě, na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje.

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015 - 2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované ve výši 1.303.660 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2017, přičemž část z těchto finančních prostředků v minimální výši 326.475 tis. Kč byla v souladu s tímto rozhodnutím použita na platy a mzdy zaměstnanců v sociálních službách.

Tabulka 1.59: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 303 660 111 593 1 303 660 111 1 301 692 722 1 967 389
z toho:          
- spolkům 131 019 000 88 131 019 000 130 465 318 553 682
- církvím a náboženským společnostem 301 509 111 188 301 509 111 300 603 567 905 544
- obecně prospěšným společnostem 112 647 000 97 112 647 000 112 140 095 506 905
- obcím a jejich organizacím 380 667 000 153 380 667 000 380 667 000  
- fyzickým osobám 1 335 000 1 1 335 000 1 335 000 0
- právnickým osobám 7 738 000 7 7 738 000 7 738 000 0
- ústavům 8 177 000 8 8 177 000 8 175 742 1 258
- příspěvkovým organizacím kraje 359 319 000 50 359 319 000 359 319 000 0
- cizím příspěvkovým organizacím 1 249 000 1 1 249 000 1 249 000 0

V rámci dotačního programu bylo v řádném kole dotačního řízení přijato celkem 200 žádostí o poskytnutí dotace na 649 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 1.332.813 tis. Kč. V rámci dofinancování sociálních služeb bylo přijato celkem 128 žádostí na 345 služeb v písemné formě s požadavkem ve výši 176.002 tis. Kč a 150 žádostí na 499 služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby poskytovatel" s požadavkem ve výši 238.178 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017 a č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci či dofinancování celkem 593 sociálních služeb. Celková výše účelové dotace na podporu sociálních služeb činila v roce 2017 1.303.660 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 1.967 tis. Kč. Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.60: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2017 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 593 1 303 660 111
azylové domy 22 54 441 000
centra denních služeb 11 8 285 000
denní stacionáře 33 54 022 000
domovy pro osoby se zdravotním postižením 24 205 589 000
domovy pro seniory 63 374 195 000
domovy se zvláštním režimem 35 160 917 000
domy na půl cesty 4 4 371 000
chráněné bydlení 32 70 971 000
intervenční centra 2 2 514 000
kontaktní centra 5 2 632 000
krizová pomoc 4 5 690 000
nízkoprahová denní centra 5 4 123 000
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 37 741 000
noclehárny 15 18 222 000
odborné sociální poradenství 59 35 761 000
odlehčovací služby 30 17 248 111
osobní asistence 23 37 997 000
pečovatelská služba 54 61 390 000
podpora samostatného bydlení 6 8 442 000
raná péče 7 6 286 000
služby následné péče 9 9 920 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 28 33 551 000
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 10 8 468 000
sociálně terapeutické dílny 9 14 813 000
sociální rehabilitace 18 18 549 000
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 18 584 000
telefonická krizová pomoc 2 767 000
terénní programy 28 23 120 000
tísňová péče 1 319 000
tlumočnické služby 2 2 328 000
týdenní stacionáře 3 2 404 000

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Program byl vyhlášen za účelem realizace finanční podpory registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb MSK, jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow za účelem zajištění plynulého a průběžného financování krajské sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, jež tvoří podstatnou část finančních prostředků ke krytí provozních nákladů sociálních služeb v krajské síti.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na tento program vyčleněno 12.731 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 25 žádostí o podporu pro 56 sociálních služeb s celkovým požadavkem na návratnou finanční výpomoc ve výši 17.722 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/95 ze dne 22. 12. 2016 rozhodlo o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 12.731 tis. Kč pro 48 sociálních služeb. Poté zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/209 ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo změnit částku návratných finančních výpomocí na 12.331 tis. Kč, a to z důvodu neposkytování jedné sociální služby. Návratné finanční výpomoci byly v roce 2017 vráceny zpět do rozpočtu kraje.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly ve schváleném rozpočtu na rok 2017 vyčleněny finanční prostředky na dotační programy v celkové výši 61.799 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 64.827 tis. Kč, vyčerpáno bylo 64.163 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené dotační programy, z toho dva programy byly vyhlášeny již v roce 2016, a to na školní rok 2016/2017.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na školní rok 2016/2017

Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže na školní rok 2016/2017

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2016/2017 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.61: Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 000 000 31 0 2 000 000 1 947 471 52 529
z toho:

- obcím a jejich organizacím 820 300 14 0 820 300 794 820 25 480
- příspěvkovým organizacím kraje 412 200 7 0 412 200 412 200 0
- nefinančním podnikatelským subjektům 162 400 3 0 162 400 162 400 0
- obecně prospěšným společnostem 54 000 1 0 54 000 54 000 0
- církvím a náboženským společnostem 190 400 3 0 190 400 178 351 12 049
- spolkům 290 800 2 0 290 800 290 800 0
- neziskovým a podobným organizacím 69 900 1 0 69 900 54 900 15 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 2.000 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 44 žádostí s celkovou požadovanou částkou 2.964 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/2045 ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 31 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo pěti subjekty vráceno celkem 53 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

Na odboru školství, mládeže a sportu byl dotační program vyhlášen na školní rok 2016/2017 za účelem podpory školních ekologických projektů a dalších akcí zaměřených na ekologické vzdělávání a výchovu, na podporu badatelsky orientovaného vyučování, na podporu aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu) a na podporu systematického vzdělávání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Tabulka 1.62: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 995 200 17 0 995 200 977 102 18 098
z toho:

- obcím a jejich organizacím 395 800 7 0 395 800 394 300 1 500
- příspěvkovým organizacím kraje 553 300 9 0 553 300 536 702 16 598
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 46 100 1 0 46 100 46 100 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 995 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 82 žádostí s celkovou požadovanou částkou 4.768 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/2043 ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 995 tis. Kč. Tři subjekty vrátily během roku 2017 nedočerpanou dotaci v celkové výši 18 tis. Kč.

Schválené projekty v rámci výše uvedeného dotačního programu podpořily oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zejména na školách. Projekty byly zaměřeny na monitoring životního prostředí, ekologické aktivity pro žáky i pedagogy, badatelskou výuku a exkurze, revitalizaci a úpravu školních zahrad.

Dotační programy vyhlášené na rok 2017

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Smyslem tohoto dotačního programu bylo vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže, včetně handicapovaných občanů a seniorů do pravidelných pohybových aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb, sport a zdravý životní styl.

Tabulka 1.63: Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 30 346 900 130 30 268 200 29 774 842 493 358
z toho:
- spolkům 30 206 900 128 30 128 200 29 634 842 493 358
- obcím a jejich organizacím 140 000 2 140 000 140 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 29.250 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 358 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 71.279 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/187 ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 125 projektů v celkovém objemu 29.250 tis. Kč.

Usnesením rady kraje č. 19/1746 ze dne 29. 8. 2017 bylo rozhodnuto o navýšení dotačního programu o částku 1.097 tis. Kč, a to z akce Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje. Tyto finanční prostředky byly rozděleny schváleným náhradním žadatelům. Další náhradníci byli podpořeni z finančních prostředků od subjektů, které odmítly schválenou dotaci. Osm subjektů nedočerpalo schválenou dotaci a na účet kraje bylo vráceno celkem 493 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny nejen významné celostátní a mezinárodní sportovní akce v Moravskoslezském kraji, ale rovněž pravidelná činnost sportovních klubů pro děti a mládež a pravidelná činnost a akce pro handicapované a seniory v Moravskoslezském kraji.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže

Smyslem tohoto dotačního titulu bylo přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže a k lepšímu uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti. V rámci "miniprojektů mládeže" bylo smyslem umožnění neformálním skupinám mládeže získat finanční prostředky pro svůj neziskový projekt, realizovaný ve volném čase vedoucí ke zlepšení života ve vlastním okolí dle představ samotných mladých lidí bez formální vazby na existující strukturu organizací.

Tabulka 1.64: Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 198 600 32 2 070 900 1 995 505 75 395
z toho:
- spolkům 1 385 000 18 1 316 800 1 250 099 66 701
- obecně prospěšným společnostem 70 000 1 70 000 70 000 0
- obcím a jejich organizacím 345 000 4 345 000 345 000 0
- fyzickým osobám 398 600 9 339 100 330 406 8 694

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 2.200 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 111 žádostí s celkovou požadovanou částkou 7.397 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/343 ze dne 15. 6. 2017 byly schváleny dotace 35 subjektům v úhrnné výši 2.199 tis. Kč (22 dotací v oblasti využití volného času dětí a mládeže, 2 dotace v oblasti celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a 11 dotací v oblasti miniprojektů mládeže).

Jeden žadatel vrátil celou poskytnutou dotaci ve výši 40 tis. Kč, dalším dvěma žadatelům nebyla dotace v celkové výši 88 tis. Kč vyplacena vůbec. Skutečně bylo realizováno 32 projektů. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení dotací v celkové výši 75 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží. Dále byly podpořeny projekty zaměřené na manuální a technické dovedností dětí a mládeže. V neposlední řadě byly podpořeny projekty zaměřené na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoje dalších kompetencí osob se zdravotním postižením prostřednictvím neziskových organizací.

Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2017/2018 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.65: Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 500 000 24 1 500 000 1 500 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 80 000 1 80 000 80 000 0
- spolkům 150 000 1 150 000    
- obecně prospěšným společnostem 193 000 2 193 000 193 000 0
- obcím a jejich organizacím 807 700 16 807 700 807 700 0
- příspěvkovým organizacím kraje 269 300 4 269 300 269 300 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 1.500 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 49 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.368 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/327 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 1.500 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů nejpozději do 31. 8. 2018 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2018.

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

Dotační program "Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018" byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 14/1175 ze dne 30. 5. 2017.

Cílem tohoto programu byla podpora badatelsky orientovaného vyučování, podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu), podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO a propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím. V rámci tohoto programu byly podporovány školní projekty, které umožnily aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle výše uvedených priorit. Důvodem realizace tohoto dotačního programu bylo podpora zdravého životního stylu, vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit škol směřujících k ochraně životního prostředí.

Dotační program byl určen pouze pro školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt měl být realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu byly většinově využity na území Moravskoslezského kraje, ukončení nejpozději do 31. 8. 2018.

Tabulka 1.66: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2017
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 170 000 3 170 000 170 000 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 170 000 3 170 000 170 000 0

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/480 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 3 projektů v celkovém objemu 170 tis. Kč. Celkem bylo předloženo 17 žádostí - projektů, z toho 14 projektů bylo navrženo k vyřazení, a to z důvodu nedodržení podmínek Programu (nedodání povinné přílohy - doklad o zřízení účtu, seznam subjektů podílejících se na projektu případně čestné prohlášení, doklad o subjektu a u dvou subjektů žádost obsahovala neuznatelný náklad).

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 600 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 430 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly čerpány jednorázově v závěru roku 2017. Z důvodu stanovení termínu realizace projektů do 31. 8. 2018 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2018.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Tabulka 1.67: Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 374 600 38 4 299 600 4 290 805 8 795
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 500 000 2 500 000 500 000 0
- spolkům 3 844 600 35 3 769 600 3 760 805 8 795
- obecně prospěšným společnostem 30 000 1 30 000 30 000 0

Rada kraje vyhlásila dotační program usnesením č. 15/1301 ze dne 12. 6. 2017. Stejným usnesením byly na dotační program vyčleněny i finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/491 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací v celkovém objemu 4.375 tis. Kč, a to na realizaci 39 projektů. 15 projektů nebylo doporučeno k financování. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč, které zůstaly v dotačním programu nerozděleny, byly usnesením rady kraje č. 25/2299 ze dne 21. 11. 2017 převedeny na akci Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje.

Jeden subjekt neuzavřel smlouvu, proto částka ve výši 75 tis. Kč zůstala nevyplacena. Po ukončení realizace projektu byla vrácena část jedné dotace ve výši 9 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje. Dále byly podpořeny mládežnické týmy, které se zúčastnily mezinárodních sportovních akcí a soutěží.

Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020, vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, rozvíjení dobrovolné práce s dětmi a mládeží a také za účelem podpory dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu.

Tabulka 1.68: Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 159 900 13 1 093 100 1 053 500 39 600
z toho:
- spolkům 1 127 900 12 1 061 100 1 021 500 39 600
- neziskovým a podobným organiozacím 32 000 1 32 000 32 000 0

Na realizaci dotačního programu bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 349 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 813 tis. Kč. Na podporu práce nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží tak bylo určeno celkem 1.162 tis. Kč (podíl dotace ze strany MŠMT byl maximálně 70 %). Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 31 žádostí s požadovanou částkou 2.493 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/341 ze dne 15. 6. 2017 poskytnout dotace 14 subjektům v celkové výši 1.160 tis. Kč, z toho 348 tis. Kč z rozpočtu kraje a 812 tis. Kč z dotace MŠMT.

Jedna dotace ve výši 67 tis. Kč nebyla vyplacena a jeden subjekt vrátil část poskytnuté dotace ve výši 40 tis. Kč. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v rámci státní dotace ve výši 75 tis. Kč, byly v roce 2017 vráceny zpět na MŠMT.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na aktivity, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a které budou děti a mládež vést k jejich aktivní činnosti na společenském dění, dále projekty zaměřené na podporu aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjení manuálních zručností a využívání nových technologií.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2017 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize, jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Tabulka 1.69: Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 25 123 500 37 25 123 500 25 123 500 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 7 650 000 7 7 650 000 7 650 000 0
- spolkům 17 473 500 30 17 473 500 17 473 500 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 27.000 tis. Kč. Hodnoceno bylo 38 podaných žádostí, z nichž u jedné nebyly splněny podmínky dotačního programu. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/340 ze dne 15. 6. 2017 byly dotace schváleny 37 subjektům, a to v úhrnné výši 25.124 tis. Kč. Uspořené finanční prostředky ve výši 1.876 tis. Kč byly následně přesunuty na jinou akci v rámci podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech a také činnost družstev vrcholových sportovních klubů.

3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly v odvětví zdravotnictví na dotační programy vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2.821 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2.821 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené jednoleté programy.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zdraví, zdravotnické osvěty, prevence a podpory hospicové péče. Jednalo se o činnosti, jejímž účelem je zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, podpory jejich individuálních potřeb a možnosti vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, dále na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví dětí a mládeže, např. poskytování první pomoci, snížení úrazovosti apod. Dále za účelem zmírnění utrpení zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí, a také na podporu zvyšování kvality a dostupnosti hospicové péče.

Tabulka 1.70: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 758 000 23 2 458 000 2 457 265 735
z toho:
- spolkům 778 000 9 478 000 478 000 0
- obecně prospěšným společnostem 950 000 4 950 000 949 265 735
- církvím a náboženským společnostem 927 800 9 927 800 927 800 0
- zapsaný ústav 102 200 1 102 200 102 200 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 31 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.100 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/150 ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 17 žadatelům na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 2.758 tis. Kč. Jednomu žadateli nebyla dotace ve výši 300 tis. Kč poskytnuta z důvodu odmítnutí. Rozpočet dotačního programu byl upraven na částku 2.458 tis. Kč, čerpáno bylo 2.457 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 735 Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování hospicové, paliativní a rehabilitační péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče zejména o tělesně postižené a onkologické pacienty, hipoterapie pro osoby s postižením, dobrovolnictví v nemocničních zařízeních a dále na pořízení zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek.

Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory bylo získat kvalifikované lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje. Z dotace bylo možné uhradit náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře.

Tabulka 1.71: Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 363 400 7 363 400 238 627 124 773
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 66 100 2 66 100 63 250 2 850
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 297 300 5 297 300 175 377 121 923

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 7 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 363 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/282 z 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 4 žadatelům na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 363 tis. Kč. Čerpáno bylo 239 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč.

Finančními prostředky poskytnutými z tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na odborné kurzy a stáže realizované v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru.

3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Pro rok 2017 byly v odvětví životního prostředí a zemědělství na dotační programy ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky v objemu 17.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 37.926 tis. Kč, vyčerpáno bylo 21.891 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2015 až 2017

Drobné vodohospodářské akce 2016

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro rok 2016 byla předmětem podpory výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu; v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohl a být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Příjemcem dotace mohla být obec s počtem obyvatel do 2 000 a obec s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 84/6674 ze dne 24. 11. 2015 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2017.

Tabulka 1.72: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 609 600 8 2 645 631 13 030 690 13 030 690 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 15 609 600 8 2 645 631 13 030 690 13 030 690 0

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1830 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 15.610 tis. Kč. Celkem bylo předloženo 11 žádostí - projektů, z toho 1 projekt byl navržen k vyřazení, a to z důvodu nedodržení podmínek Programu (nedodání povinné přílohy - stavební povolení s doložkou právní moci) a 2 projekty byly zařazeny do pořadníku náhradních žadatelů. Finanční prostředky ve výši 15.610 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci vyhlašovaného dotačního programu byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 15.000 tis. Kč a zbývající prostředky byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce pro období 2014 a 2015.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. V letech 2016 - 2017 bylo vyúčtováno a ukončeno 8 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 13.031 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018 z důvodu zachování účelovosti finančních prostředků. Dotační program byl ukončen.

Dotační program stejně jako v předcházejících letech zohledňuje potřebnost řešit závazky vyplývající ze Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jedním ze základních požadavků směrnice je zajistit, aby odpadní vody vstupující do sběrných systémů v aglomeracích menších než 2 000 ekvivalentních obyvatel byly před vypouštěním podrobeny "přiměřenému čištění". Projekty s nejvyšší finanční podporou byly "Centrální kanalizace část Z. - Horní část obce Chlebičov" v obci Chlebičov (4.923 tis. Kč), "Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavice" v obci Hodslavice (2.467 tis. Kč).

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 84/6676 ze dne 24. 11. 2015. Kraj takto v rámci samostatné působnosti od roku 2005 podporuje řádné hospodaření v "nestátních" lesích na svém území formou účelově určených dotací poskytovaných vlastníkům, nájemcům nebo podnájemcům lesů (dále jen "vlastníci lesa") na činnosti spojené zejména s obnovou lesů melioračními a zpevňujícími dřevinami a pomáhá především těm vlastníkům lesů, kteří hospodaří v souladu s právními předpisy a nad rámec těchto pravidel přispívají trvale udržitelným hospodařením ke zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů. Tento druh podpory přímo navázal na státní dotační systém Příspěvky na hospodaření v lesích, poskytované ze státního rozpočtu podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento program pro rok 2016 je v souladu s podmínkami Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).

Tabulka 1.73: Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2016 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 27 914 400 281 7 080 976 21 825 858 21 825 858 0
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 013 900 13 262 068 597 928 597 928 0
- podnikatelským subjektům -právnickým osobám 6 037 700 10 2 437 590 4 864 384 4 864 384 0
- církvím a náboženským společnostem 187 900 2 33 300 49 500 49 500 0
- neziskovým a podobným organizacím 73 800 0 0 0 0 0
- obcím a jejich organizacím 13 049 200 80 3 558 162 10 846 907 10 846 907 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 7 551 900 176 789 856 5 467 139 5 467 139 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 bylo na dotační program vyčleněno 26.000 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2062 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí účelových dotací 324 příjemcům v celkovém objemu 27.914 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1.914 tis. Kč byl dofinancován z nedočerpaných prostředků v dotačním programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015. Finanční prostředky v roce 2016 na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením již vynaložených nákladů.

V letech 2016 - 2017 bylo vyúčtováno a ukončeno 281 projektů v celkové výši 21.826 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky po závěrečném vyúčtování ve výši 1.820 tis. Kč byly usnesením rady kraje č. 3/152 ze dne 6. 12. 2016 převedeny na nákup vozidel na alternativní pohon, zbývající nevyčerpané finanční prostředky po závěrečném vyúčtování ve výši 4.268 tis. Kč představují úsporu.

V rámci schváleného dotačního programu nedošlo k realizaci 43 projektů, a to zejména z důvodu nepředložení závěrečného vyhodnocení projektu na základě, kterého dochází k finančnímu plnění ze strany Moravskoslezského kraje. Jednalo se zejména o fyzické osoby. Dotační program byl ukončen.

Dotační program podporuje řádné hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje činnostmi zajišťujícími postupnou přeměnu druhové skladby lesů na porosty ekologicky stabilní, a to zejména pro vlastníky lesů menších výměr, jejichž lesní majetek dlouhodobě nezaručuje vyrovnanost hospodaření a ekonomickou soběstačnost. Příspěvky poskytované dle tohoto programu jsou v souladu s podmínkami Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).

Příspěvky na ozdravné pobyty

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 69/5673 ze dne 9. 6. 2015 opět na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016 (1. topné období) a od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 600 tis. Kč.

Tabulka 1.74: Příspěvky na ozdravné pobyty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2017 v letech 2015 až 2017
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 611 200 9 1 423 274 2 354 546 2 354 546 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 2 611 200 9 1 423 274 2 354 546 2 354 546 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1727 ze dne 17. 12. 2015 a č. 20/2061 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 9 projektů v celkovém objemu 2.611 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a je veden mimo rozpočet kraje. Na období 2015 - 2017 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2015 nebyly čerpány z důvodu zahájení 1. topného období tj. od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016.

V letech 2016 - 2017 bylo vyúčtováno a ukončeno 9 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 2.355 tis. Kč. Projekty s nejvyšší finanční podporou byly ve statutárním městě Ostrava, obvod Mariánské Hory a Hulváky (600 tis. Kč), ve statutárním městě Ostrava, obvod Moravská Ostrava a Přívoz (600 tis. Kč) a ve statutárním městě Ostrava, obvod Radvanice a Bartovice (600 tis. Kč).

Nevyčerpané finanční prostředky po závěrečném vyúčtování ve výši 257 tis. Kč představují úsporu. Dotační program byl ukončen. Ozdravné pobyty byly v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu realizovány v oblastech, kde není dlouhodobě dosahováno zhoršené úrovně kvality ovzduší.

Dotační programy vyhlášené na rok 2017

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Pro rok 2017 byly předmětem podpory projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 15. 9. 2018, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu; v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Příjemcem dotace mohla být obec s počtem obyvatel do 2 000 a obec s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/270 ze dne 22. 12. 2016 a nabyl účinnosti 23. 12. 2016 jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2018.

Tabulka 1.75: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2017
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 18 072 400 5 8 599 060 8 201 438 397 622
z toho:
- obcím a jejich organizacím 18 072 400 5 8 599 060 8 201 438 397 622

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 18.072 tis. Kč. Celkem bylo předloženo 11 žádostí - projektů, z toho 2 projekty byly navržené k vyřazení, a to z důvodu nedodržení podmínek Programu (nedodání povinné přílohy - stavební povolení s doložkou právní moci) a 2 projekty byly zařazeny do pořadníku náhradních žadatelů.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 18.072 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci vyhlašovaného dotačního programu Drobné vodohospodářské akce byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 15.000 tis. Kč a zbývající prostředky byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce za minulá období. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. K 31. 12. 2017 bylo vyčerpáno celkem 8.599 tis. Kč. Ukončeny a vyúčtovány byly 2 projekty, a to u obce Karlova Studánka a městysu Spálov v celkové výši 1.296 tis. Kč, nedočerpané prostředky ve výši 94 tis. Kč představují úsporu. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2018 na dofinancování dotačního programu. V lednu 2018 kraj obdržel od města Janov vratku ve výši 398 tis. Kč z důvodu nesprávné fakturace DPH ze strany dodavatele. Vzhledem k tomu, že realizace projektu pokračuje i v roce 2018, bylo usnesením rady kraje č. 32/2891 ze dne 27. 2. 2018 rozhodnuto zapojit tyto finanční prostředky zpět Městu Janov na daný dotační titul. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Příspěvky na ozdravné pobyty

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 110/8518 ze dne 22. 9. 2016 opět na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2016 do 6. 5. 2017 (1. topné období) a od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 600 tis. Kč.

Tabulka 1.76: Příspěvky na ozdravné pobyty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2017
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 291 400 6 311 808 311 808 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 2 291 400 6 311 808 311 808 0

Na období 2017 - 2018 bylo na dotační program vyčleněno 3.500 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a je veden mimo rozpočet kraje. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/185 ze dne 16. 3. 2017 a č. 6/609 ze dne 14. 12. 2017 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 2.291 tis. Kč.

Finanční prostředky v roce 2016 nebyly čerpány z důvodu zahájení 1. topného období v termínu od 1. 10. 2016 do 6. 5. 2017. V roce 2017 byly poskytnuty finanční prostředky na realizovaný ozdravný pobyt dětí za 1. topné období pouze statutárnímu městu Ostrava, obvodu Mariánské Hory a Hulváky (312 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.980 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018 s vyplácením v průběhu tohoto roku. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2018.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje vyhlásila rada kraje usnesením č. 4/269 ze dne 22. 12. 2016. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na tento program vyhrazeno 2.000 tis. Kč.

Cílem dotačního programu je praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím environmentální osvěty, podpory občanské odpovědnosti i společenské odpovědnosti obchodních korporací a kvality veřejné správy. Důvodem podpory projektů v rámci tohoto dotačního programu je snaha Moravskoslezského kraje přispět k environmentálně přívětivému chování svých obyvatel. Dotační program je zaměřen na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, podporu procesu místní Agendy 21 a podporu zavádění environmentálních manažerských systémů.

Základními posuzovanými ukazateli kvality projektu byly přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj a pro životní prostředí a zapojení dětí, mládeže a veřejnosti do činnosti příznivé k životnímu prostředí. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území nebo i mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Dotační program byl ukončen k 15. 12. 2017.

Tabulka 1.77: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 921 800 15 1 921 800 1 794 798 127 002
z toho:
- spolkům 660 100 5 660 100 660 100 0
- obcím a jejich organizacím 1 261 700 10 1 261 700 1 134 698 127 002

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/183 ze dne 16. 3. 2017 schválilo k realizaci 15 projektů ve výši 1.922 tis. Kč. Bylo předloženo celkem 49 žádostí, z toho 24 žádostí bylo navrženo z hodnocení vyřadit, a to z důvodu nedodržení podmínek programu (žádost obsahovala neuznatelné náklady, nedoložení dokladů o subjektu, termínu zahájení nebo ukončení projektu v rozporu s podmínkami programu, nedodání nákladového rozpočtu, případně žádost nesplňovala stanovenou výši dotace) a zbývající počet projektů byl zařazen do pořadníků náhradních žadatelů.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly subjektům poskytnuty jednorázovou úhradou ve lhůtě do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 1.922 tis. Kč, v průběhu roku 2017 bylo vráceno na účet kraje celkem 91 tis. Kč a v roce 2018 bylo vráceno 36 tis. Kč.

Vyhlášený dotační program byl zaměřen především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací, na podporu projektů v rámci procesu místní Agendy 21, dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost. Podpořeny byly mimo jiné projekty týkající se rozvoje a podpory vzdělávání - Naučná stezka Zbyslavice - interaktivně (obec Zbyslavice) nebo projekty zaměřené na přírodu a na osvětovou kampaň - Lidé lidem 2017 (statutární město Ostrava) či Sluneční stezka na Bílou horu - I. etapa (město Štramberk) nebo Pojďte ven aneb Questing - poznávání místního dědictví v přírodě (ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu, z. s., Vyhlášení dotačního programu a realizace podpořených projektů rovněž přispěla k naplňování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Dotační program byl ukončen.

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017 na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 (1. topné období) a od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %. Realizace projektu byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2017, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 4. 2019.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol.

V roce 2017 bylo na dotační program vyčleněno 5.500 tis. Kč. S ohledem na to, že finanční prostředky na úhradu dotací v roce 2017 nebyly čerpány, byla tato částka v závěru roku převedena do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a je veden mimo rozpočet kraje.

3.2 Individuální dotace

V roce 2017 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 329.047 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.78: Individuální dotace poskytnuté v roce 2017 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2017 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 40 752 15 725 38,6
Krizové řízení 97 835 62 889 64,3
Kultura 34 599 34 599 100,0
Prezentace kraje a ediční plán 6 790 6 790 100,0
Regionální rozvoj 48 407 31 871 65,8
Cestovní ruch 31 690 25 340 80,0
Sociální věci 4 501 4 501 100,0
Školství 75 311 75 077 99,7
Zdravotnictví 10 066 8 734 86,8
Životní prostředí 79 783 62 371 78,2
Finance a správa majetku 1 150 1 150 100,0
Individuální dotace celkem 430 884 329 047 76,4

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4. Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 1.826.405 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2017 byly vyčerpány ve výši 888.108 tis. Kč a zahrnují výdaje na 138 individuálních projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj případně jeho příspěvková organizace v úzké spolupráci s Moravskoslezským krajem (726.711 tis. Kč, viz tabulka 1.79), výdaje za projekty samostatně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (80.701 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (25.853 tis. Kč) a výdaje zejména na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů v předchozím programovacím období (54.843 tis. Kč). K 31. 12. 2017 byl rozpočet čerpán na 49 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.79: Celkové výdaje v roce 2017 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 dle operačních programů (v tis. Kč)
Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Čerpáno
Integrovaný regionální operační program 70 423 607 254 639
Operační program Životní prostředí 35 784 229 280 219
Operační program Zaměstnanost 20 360 409 151 017
Operační programy Přeshraniční spolupráce 6 3 758 1 588
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 37 148 26 781
Operační program Potravinové a materiální pomoci 1 13 006 10 168
Operační program Technická pomoc 1 2 688 2 263
Komunitární programy 2 150 36
CELKEM 138 1 624 995 726 711

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2017 použito více zdrojů financování. K úhradě vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) byly použity vlastní prostředky kraje. K profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu byly využity rovněž vlastní prostředky kraje, a to zejména u projektů, které byly v přípravné fázi a nebylo ze strany poskytovatelů schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotací, a to u projektů, které jsou financovány ex-post (především projekty schválené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu). Na předfinancování podílu EU byl v roce 2017 rovněž čerpán úvěr ve výši 64.233 tis. Kč. V rámci zpětného proplacení prostředků od poskytovatele dotace byly tyto prostředky použity na splátku úvěru. U projektů, které jsou financované ex-ante, byly v roce 2017 kraji poskytnuty zálohové platby.

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2017 v rámci programového období 2014 - 2020

V roce 2017 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě nových projektů do operačních programů programového období 2014 - 2020. V roce 2017 byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 52.835 tis. Kč na přípravnou fázi 68 projektů. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů a posunu výzev ze strany řídících orgánů byly finanční prostředky v roce 2017 čerpány ve výši 23.878 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2018.

Tabulka 1.80: Výdaje v roce 2017 na připravované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2017 Skutečné čerpání 2017 Skut/UR v %
Cestovní ruch 1 300 0 0,0
Doprava a chytrý region 11 5 075 1 296 25,5
Finance a správa majetku 1 400 59 14,8
Krizové řízení 3 366 264 72,1
Kultura 4 4 490 212 4,7
Regionální rozvoj 1 100 0 0,0
Sociální věci 9 11 496 8 979 78,1
Školství 25 21 285 8 873 41,7
Zdravotnictví 8 8 498 3 933 46,3
Životní prostředí 5 825 262 31,8
Celkem 68 52 835 23 878 45,2

Ve fázi přípravy jsou evidovány projekty, u kterých byly učiněny nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci, a ze strany poskytovatele nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsou zde zahrnuty rovněž projekty, u kterých ve výjimečných případech rada kraje rozhodla zahájit realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V přípravné fázi byly zejména projekty spolufinancované Operačním programem Životní prostředí (projekty energetických úspor příspěvkových organizací v odvětví školství a v odvětví zdravotnictví) a Integrovaným regionálním operačním programem (jednotlivé projekty zaměřené především na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji).

Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2017 v rámci programového období 2014 - 2020

Upravený rozpočet roku 2017 ve výši 1.572.139 tis. Kč představoval zdroje pro 70 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj (příp. jeho příspěvková organizace za finanční podpory Moravskoslezského kraje) v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií v rámci programového období 2014 - 2020.

Tabulka 1.81: Výdaje v roce 2017 na realizované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2017 Skutečné čerpání 2017 Skut/UR v %
Doprava a chytrý region 10 308 618 218 451 70,8
Finance a správa majetku 1 452 91 20,1
Krajský úřad 7 20 426 6 332 31,0
Krizové řízení 4 9 872 3 422 34,7
Kultura 10 6 933 3 089 44,6
Regionální rozvoj 4 26 599 17 842 67,1
Sociální věci 12 343 430 145 280 42,3
Školství 11 52 268 24 334 46,6
Zdravotnictví 6 38 722 13 090 33,8
Životní prostředí 5 764 819 270 902 35,4
Celkem 70 1 572 139 702 833 44,7

K 31. 12. 2017 byl rozpočet čerpán ve výši 702.833 tis. Kč, což představuje čerpání 45 % upraveného rozpočtu. Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Mezi objemově nejvýznamnější projekty, které byly realizovány v roce 2017, patří "Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů" v částce 81.970 tis. Kč, akce "Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah" v částce 34.747 tis. Kč a akce "Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa" v částce 34.224 tis. Kč.

V roce 2017 dále pokračovala realizace neinvestičních projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost zejména v sociální oblasti; ty byly zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství byl realizován projekt podporující inkluzi v Moravskoslezském kraji a projekt podporující poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách. Mezi významné projekty v realizaci také patřil "Smart akcelerátor RIS 3 strategie", který podporuje inovační prostředí v našem regionu.

Objemově nejvýznamnější akcí realizovanou z evropských finančních zdrojů v roce 2017 byl dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", který je podrobně popsán v podkapitole 4.2.1 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Přehled akcí realizovaných v programovém období 2014 ‑ 2020, které byly v roce 2017 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2.1 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

V rámci odvětví životního prostředí získal Moravskoslezský kraj na programové období 2014 - 2020 cca 1,4 mld. Kč, které budou kraji poskytovány v jednotlivých grantových schématech. V roce 2016 Moravskoslezský kraj předložil žádost o 1. grantové schéma a obdržel rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí ve výši 469,2 mil. Kč. Ve stejném roce Moravskoslezský kraj požádal o podstatnou změnu, jejímž obsahem byla žádost o navýšení alokace o 10 %, tj. 46,92 mil. Kč. V listopadu 2016 bylo vydáno změnové rozhodnutí ve výši 516,12 mil. Kč. V následujícím roce 2017 Moravskoslezský kraj předložil žádost o 2. grantové schéma a obdržel rozhodnutí od Ministerstva životního prostředí ve výši 891.480 tis. Kč. Na základě přijatých rozhodnutí byly radou kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015, usnesením č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017 a usnesením č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017 vyhlášeny dotační programy "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva". Dále pro zjednodušení uváděno jako Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

Program je určen pro fyzické osoby - vlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kteří dosud využívají neekologické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Tabulka 1.82: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" k 31. 12. 2017 (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
poskytnuto v roce 2016 poskytnuto v roce 2017
celkem 9 256 1 142 446 392 272 918 915 260 402 641
z toho:- nepodnikajícím fyzickým osobám 9 256 1 142 446 392 272 918 915 260 402 641

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace z grantového schématu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, a to ve výši odvíjející se od typu pořizovaného kotle.

Podpora je navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu (o 7.500 Kč v rámci 2. grantového schématu) v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Podpora je u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu a o 7.500 Kč v rámci 2. grantového schématu z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje na základě závazku kraje schváleného zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1762 a 4/319 ze dne 15. 6. 2017.

Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu v rámci 1. grantového schématu a se 78 obcemi v regionu v rámci 2. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek a podpora je navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Podpora je vyplácena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

V roce 2017 bylo poskytnuto v úhrnu 260.403 tis. Kč (2.005 příjemců), z toho 236.106 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prostředky ve výši 14.710 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 9.587 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem).

5. Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, měl kraj k 31. 12. 2017 zřízeno 6 peněžních fondů, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Fond návratných finančních zdrojů JESSICA (změna názvu původního Regionálního rozvojového fondu od 1. 7. 2017), Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje, Fond sociálních služeb a Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje.

5.1 Sociální fond

Sociální fond byl zřízen usnesením rady kraje č. 259/9 ze dne 9. 8. 2001 a tímto usnesením rada kraje zároveň schválila statut sociálního fondu. Usnesením rady kraje č. 28/1809 ze dne 6. 3. 2003 byl s účinností od 7. 3. 2003 schválen nový statut sociálního fondu, který byl (včetně jeho pěti doplňků) s účinností od 1. 1. 2008 nahrazen statutem, schváleným usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007. Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 ‑ 8.

V roce 2017 rada kraje usnesením č. 26/2412 ze dne 5. 12. 2017 schválila nový statut fondu, kterým dochází s účinností od 1. 1. 2018 k zavedení tzv. Cafeteria Systému, což umožní zaměstnancům kraje čerpat prostředky fondu podle vlastních hodnotových preferencí a aktuálních potřeb. Zaměstnancům je nabízen určitý komplex výhod, ze kterého mají možnost podle svého uvážení vybrat takový soubor benefitů, který jim osobně nejvíce vyhovuje. Nadále zůstává možnost poskytnout zaměstnanci kraje příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření, na životní pojištění, příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.83: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2017 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2017 1 765 383,11
Tvorba fondu celkem 11 120 225,66
z toho:
- příděl do fondu 10 692 870,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2016 393 680,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 8 075,66
- vratky poskytnutých příspěvků 25 600,00
Čerpání fondu celkem 9 195 604,00
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění 3 171 300,00
- příspěvek na životní pojištění 1 792 032,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 75 000,00
- příspěvek na ošacení 2 286 300,00
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 1 870 972,00
Konečný stav k 31. 12. 2017 3 690 004,77
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2017 -81 724,00
Konečný stav k 31. 12. 2017 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2017 3 608 280,77

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů.

Příděly do sociálního fondu byly dle platného statutu fondu v roce 2017 realizovány ve třech termínech, v lednu, červenci a říjnu 2017, a to v celkové výši 10.693 tis. Kč. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců, který byl v průběhu roku 2017 navýšen a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje.

Největší objem prostředků sociálního fondu byl v roce 2017 použit na poskytnutí příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění (3.171 tis. Kč), na ošacení (2.286 tis. Kč) a na životní pojištění (1.792 tis. Kč), dále byly vynaloženy prostředky fondu ve výši 1.871 tis. Kč na společenské, kulturní a sportovní akce.

V souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu do fondu za rok 2017 provedeno podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002 rozhodlo zřídit Zajišťovací fond a schválilo statut fondu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl původní statut zrušen a zastupitelstvo schválilo nový statut fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom. Tento nový statut byl usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 změněn s účinností od 1. 1. 2015. Změna statutu spočívala v rozšíření účelu použití fondu a to na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy a dále na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.84: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2017 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2017 102 197 733,46
Tvorba fondu celkem 257 419,38
z toho:  
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 257 419,38
Čerpání fondu celkem 332 500,00
z toho:  
- úhrada výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi 332 500,00
Konečný stav k 31. 12. 2017 102 122 652,84

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu a příjmy z dotací určených na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, na jejichž předfinancování byly využity prostředky fondu, a to až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění fondu do stanovené výše 100 mil. Kč nebyl v roce 2017 příděl prostředků do fondu proveden.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2017 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 257 tis. Kč.

Prostředky fondu je možné použít na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi, na rekonstrukce a opravy majetku kraje či jiného vlastníka vyvolané havárií nebo živelnou pohromou, na výplatu peněžité podpory občanům kraje (do 20 tis. Kč) a obcím (do 500 tis. Kč), kteří se z důvodu havárie či živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížné situaci, na poskytnutí peněžitého daru a účelové dotace fyzickým a právnickým osobám na odstranění následků krizových situací, na úhradu neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem samosprávy, na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v případě okamžitého nedostatku vlastních a cizích zdrojů určených na úhradu tohoto podílu.

V roce 2017 došlo k čerpání prostředků z fondu ve výši 332,5 tis. Kč v souvislosti s úhradou výdajů souvisejících s likvidací následků ničivého požáru průmyslové haly v Kopřivnici. Finanční prostředky fondu byly použity na poskytnutí účelových dotací k úhradě nákladů na provedení demoličních a likvidačních prací výrobních a skladovacích budov, které byly těžce poškozeny požárem dne 8. ledna 2017. Dotace byly poskytnuty těmto subjektům:

 • AHL TECH s.r.o. ve výši 84 tis. Kč,
 • Milan Malár ve výši 128 tis. Kč,
 • Petr Horák ve výši 68 tis. Kč,
 • Jaroslav Mitura ve výši 52,5 tis. Kč.

Připsané úroky ve výši 257.419,38 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2017 v souladu se statutem fondu.

5.3 Fond návratných finančních zdrojů JESSICA (Regionální rozvojový fond)

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003. Změny ve statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usneseními č. 5/293/1 ze dne 23. 6. 2005, č. 4/253 ze dne 22. 4. 2009, č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012 a č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014. Poslední, v pořadí pátou změnu statutu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017. Tímto usnesením zastupitelstvo kraje rozhodlo o změně názvu i statutu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017.

Účelem regionálního rozvojového fondu bylo vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Prostředky fondu byly v uplynulých letech využívány především na zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček. V souvislosti s ukončením tohoto programu nebyly již další mikropůjčky v roce 2017 poskytovány.

Účelem fondu návratných finančních zdrojů JESSICA je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.85: Tvorba a čerpání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA (Regionální rozvojový fond) v roce 2017 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2017 3 443 174,32
Tvorba fondu celkem 164 880 500,41
z toho:  
- příděl do fondu stanovený na základě výsledku hospodaření kraje za rok 2016 100 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 163 553,50
- převod finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 48 556 762,99
- splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 15 976 754,09
- přijaté jistiny z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 180 530,00
- přijaté úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků realizovaného prostřednictvím mikropůjček 2 899,83
Čerpání fondu 100 000 000,00
z toho:  
- výdaje na nákup produktu finančního trhu (dluhopisů), kterým dojde ke zhodnocení finančních prostředků fondu 100 000 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2017 68 323 674,73

Zdrojem fondu byly prostředky ve výši 100.000 tis. Kč, jakožto příděl do fondu ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016, o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017, prostředky převedené na základě převodu finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj ve výši 48.557 tis. Kč, prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů) ve výši 15.977 tis. Kč, přijaté jistiny a úroky z poskytnutých úvěrů v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček ve výši 183 tis. Kč a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 164 tis. Kč.

Prostředky fondu ve výši 100.000 tis. Kč byly použity na nákup produktu finančního trhu (dluhopisů), s cílem vyššího zhodnocení finančních prostředků fondu. O nákupu dluhopisů Oberbank Bond Garant od Oberbank AG, pobočka Česká republika, rozhodla rada kraje usnesením č. 17/1444 ze dne 18. 7. 2017.

Přijaté jistiny a úroky na účet fondu z poskytnutých úvěrů (mikropůjček) do 30. 6. 2017 ve výši 183.429,83 Kč a připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2017 včetně úroků ze zhodnocovacího produktu ve výši 163.553,50 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2017, který je nutno snížit o zaokrouhlení vzniklé při zapojení přijatých prostředků finančního nástroje JESSICA ve výši 0,92 Kč.

5.4 Fond sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo zřídit Fond sociálních služeb a schválilo statut fondu. Fond je účelově určen na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.86: Tvorba a čerpání Fondu sociálních služeb v roce 2017 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017 24 924 094,01
Tvorba fondu celkem 49 058 343,51
z toho:  
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 15 207 670,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 52 943,51
- dotace z rozpočtů územních samosprávných celků 18 857 000,00
- finanční prostředky z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016" vrácené při vyúčtování 1 844 770,00
- příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z odvodů za porušení kázně včetně penále v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" 489 140,00
- příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 275 820,00
- vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté z fondu 12 331 000,00
Čerpání fondu celkem 12 331 000,00
z toho:  
- návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017" 12 331 000,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2017 61 651 437,52

Zdrojem fondu byly v roce 2017 finanční prostředky ve výši 15.208 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 53 tis. Kč, dotace z rozpočtů územních samosprávných celků ve výši 18.857 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 1.845 tis. Kč vrácené při vyúčtování dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016", příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb" ve výši 489 tis. Kč, prostředky ve výši 276 tis. Kč z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vrácené návratné finanční výpomoci ve výši 12.331 tis. Kč.

O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2017 byly prostředky fondu ve výši 12.331 tis. Kč použity na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci programu "Program na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017".

Připsané úroky ve výši 52.943,51 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2017 v souladu se statutem fondu.

5.5 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Změnu statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/613 ze dne 14. 12. 2017 s účinností od 14. 12. 2017.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.87: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2017 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017 19 538 241,48
Tvorba fondu celkem 5 648 834,71
z toho:  
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 5 620 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 28 834,71
Čerpání fondu celkem 1 735 081,55
z toho:  
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" 1 735 081,55
Konečný stav fondu k 31. 12. 2017 23 451 994,64

Zdrojem fondu byly v roce 2017 finanční prostředky ve výši 5.620 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, a to prostředky ve výši 5.500 tis. Kč z rozpočtu kraje určené na vyhlášení dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" a 120 tis. Kč přijaté sankční platby za porušení zákonů v oblasti životního prostředí. Zdrojem fondu byly dále úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 29 tis. Kč.

V roce 2017 byly prostředky fondu ve výši 1.735 tis. Kč použity na úhradu příspěvků na ozdravné pobyty dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty".

V souladu se statutem fondu představují připsané úroky ve výši 28.834,71 Kč a nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2017 ve výši 78,45 Kč objem prostředků k vypořádání za rok 2017.

5.6 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem nově vzniklého fondu bylo vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu.

Tabulka 1.88: Tvorba a čerpání Fondu pro financování strategických projektů MSK v roce 2017 (v Kč)
Počáteční stav k 16. 6. 2017 0,00
Tvorba fondu celkem 100 127 786,71
z toho:  
- příděl do fondu stanovený na základě výsledku hospodaření kraje za rok 2016 100 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 127 786,71
Čerpání fondu 100 000 000,00
z toho:  
- výdaje na nákup produktu finančního trhu (dluhopisů), kterým dojde ke zhodnocení finančních prostředků fondu 100 000 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2017 127 786,71

V souladu s článkem 3 Statutu fondu se fond tvoří neomezeně bez specifikace konkrétní cílové částky. Základním zdrojem fondu jsou mimořádné příděly stanovené na základě výsledku hospodaření kraje za předcházející období nebo příděly z rozpočtu kraje daného roku, a to ve výši schválené zastupitelstvem kraje. Zdrojem fondu v roce 2017 byly prostředky ve výši 100.000 tis. Kč jakožto příděl do fondu ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016, o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017, a připsané úroky zejména z nakoupených dluhopisů, které jsou doplňkovým zdrojem fondu, ve výši 128 tis. Kč.

Prostředky fondu ve výši 100.000 tis. Kč byly použity na nákup produktu finančního trhu (dluhopisů), s cílem vyššího zhodnocení finančních prostředků fondu. O nákupu dluhopisů Oberbank Bond Garant od Oberbank AG, pobočka Česká republika, rozhodla rada kraje usnesením č. 17/1444 ze dne 18. 7. 2017.

Připsané úroky ve výši 127.786,71 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2017 v souladu se statutem fondu.

6. Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2017 (případně předešlých letech), které byly předmětem finančního vypořádání za rok 2017. Finanční vypořádání projektů realizovaných v rámci evidenčního dotačního systému a projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2017 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 14.542.768 tis. Kč. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 13.331.516 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce nebyl zahrnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 123.988 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v kapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v kapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

Tabulka 1.89: Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu v roce 2017 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2017 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2017 Plnění v %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 11 720 115,4 11 701 613,5 4 578,8 13 923,1 99,8
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 87 637,0 87 637,0 × × ×
Ministerstvo dopravy 209 437,3 209 437,3 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 570 643,4 1 565 730,7 0,0 4 912,7 99,7
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 224 728,5 224 728,5 × × ×
Ministerstvo financí - Souhrnný dotační vztah 123 988,2 123 988,2 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa 11 336,8 11 269,0 0,0 67,7 99,4
Ministerstvo vnitra 40 598,0 40 316,4 253,6 28,0 99,3
Ministerstvo pro místní rozvoj 44 903,8 44 903,8 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 44 903,8 44 903,8 × × ×
Ministerstvo životního prostředí 713 289,8 713 289,8 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 713 289,8 713 289,8 × × ×
Ministerstvo zdravotnictví 95 607,5 87 873,4 60,4 7 673,8 91,9
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 16 705,2 16 705,2 × × ×
Ministerstvo zemědělství 3 976,7 3 970,6 6,1 0,0 99,8
Ministerstvo kultury 8 575,0 8 575,0 0,0 0,0 100,0
Úřad vlády České republiky 296,2 296,2 0,0 0,0 100,0
Celkem za kapitoly SR 14 542 768,0 14 511 263,7 4 899,0 26 605,3 99,9

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytlo v roce 2017 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v celkovém objemu 11.720.115 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byly přijaté dotace v celkovém objemu 11.632.478 tis. Kč. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Tyto objemy nejsou součástí následující tabulky.

Tabulka 1.90: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 Nedočerpáno v roce 2017 Vráceno v průběhu roku 2017 Vráceno při FV v roce 2018
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 553,07 420,6 132,4 132,4 0,0
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 245,76 1 197,2 48,6 0,0 48,6
Excelence středních škol 1 581,17 1 581,2 0,0 0,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 20 101,28 20 101,3 0,0 0,0 0,0
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů 448,80 448,8 0,0 0,0 0,0
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 214 143,39 214 116,2 27,2 0,0 27,2
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 812,75 737,5 75,3 75,3 0,0
Excelence základních ško 258,79 258,8 0,0 0,0 0,0
AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané 105,26 105,3 0,0 0,0 0,0
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 14 728,10 12 071,1 2 657,0 2 384,3 272,8
Podpora výuky plavání v ZŠ 2 188,31 1 459,3 729,0 447,8 281,2
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 857,50 704,7 152,8 11,2 141,6
Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 78 317,19 66 771,6 11 545,6 53,6 11 492,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 880,00 800,0 80,0 80,0 0,0
Dotace pro soukromé školy 636 516,82 635 347,2 1 169,6 285,9 883,7
Projekty romské komunity 334,20 205,8 128,4 82,2 46,2
Soutěže 1 818,00 1 816,9 1,1 0,0 1,1
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 159,93 156,6 3,3 0,0 3,3
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 2 423,11 2 030,1 393,0 393,0 0,0
Podpora odborného vzdělávání 95,08 95,1 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání 10 629 959,79 10 629 267,1 692,7 0,0 692,7
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 14 793,44 14 793,4 0,0 0,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 191,64 191,6 0,0 0,0 0,0
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 9 964,95 9 299,0 665,9 633,2 32,8
Celkem 11 632 478,3 11 613 976,4 18 501,9 4 578,8 13 923,1

Na Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince z třetích zemí byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 553 tis. Kč, využito bylo 421 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 132 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání bylo zejména stěhování žáků, přijetí žáků na gymnázia a stěhování tlumočníka, za kterého nebylo možné zajistit náhradu. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli v průběhu roku 2017. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků-cizinců z třetích zemí. Jednalo se zejména o platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody, FKSP, zákonné odvody.

V rámci rozvojového programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období obdržel kraj neinvestiční dotaci ve výši 1.246 tis. Kč účelově určenou na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění podmínek pro konání těchto zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve spádových školách. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1.197 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 byly vráceny zpět na účet poskytovatele nevyužité prostředky v objemu 49 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání bylo zejména neúčast žáků cizích škol na zkouškách a nižší počet maturujících žáků oproti přihlášenému počtu.

Na rozvojový program Excelence středních škol poskytlo MŠMT v roce 2017 neinvestiční finanční prostředky ve výši 1.581 tis. Kč účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 20.101 tis. Kč, které byly účelově určeny na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 17.398 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 2.703 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Na Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 448 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro školy zřizované krajem a byly čerpány v plné výši.

Na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla kraji přidělena dotace v celkové výši 214.143 tis.  Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 69.720 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 144.424 tis. Kč.

Účelové prostředky poskytnuté na platy, odvody a příděly do FKSP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu nemoci. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 27 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 zpět na účet poskytovatele.

V rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 813 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly rozděleny mezi jednotlivé spolky. V průběhu roku 2017 byly na účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 75 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo nerealizování projektu či nesplnění podmínek pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace.

Na program Excelence základních škol poskytlo MŠMT v roce 2017 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků základních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 259 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 238 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 21 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na financování programu Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané přijal kraj v roce 2017 finanční prostředky ve výši 105 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro školy zřizované obcemi a byly čerpány v plné výši.

V rámci vyhlášeného rozvojového programu Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 14.728 tis. Kč účelově určené na platy, zákonné odvody a FKSP. Cílem rozvojového programu bylo zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona podle pravidel stanovených ve vyhlášení programu. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 13.497 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 1.231 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 12.071 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 2.657 tis. Kč zejména z důvodu jiné platového zařazení absolventů, pracovní neschopnosti pedagogů, pozdějších nástupů či snížení úvazků. V průběhu roku 2017 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 2.384 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 273 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného programu Podpora výuky plavání v základních školách byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 2.188 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly rozděleny v plné výši pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 82 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 2.096 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 10 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1.459 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky v celkovém objemu 729 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2017 ve výši 448 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 prostředky ve výši 281 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo zejména zrušení výuky díky rekonstrukci bazénu, přesunutí lekcí do druhého pololetí, nemoc dětí, využívání městské hromadné dopravy, nižší počet ujetých km.

Na program Vzdělávací programy paměťových institucí do škol poskytlo MŠMT v roce 2017 neinvestiční prostředky ve výši 858 tis. Kč, z toho pro:

 • obecní školy ve výši 735 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 123 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 705 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky v objemu 11 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele v roce 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 142 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017. Důvodem nižšího čerpání bylo zejména nižší počet žáků, zrušení akce pro nesouhlas rodičů a nemoc dětí.

V rámci programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství poskytlo ministerstvo finanční prostředky ve výši 78.317 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byly vráceny poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 11.492 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání finančních prostředků bylo zejména čerpání dovolené v prázdninových měsících a pracovní neschopnosti.

V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality poskytlo MŠMT finanční prostředky ve výši 880 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Poskytnuté dotace byly určeny pro osm škol zřízených krajem. V průběhu roku 2017 byly vráceny z důvodu odstoupení od projektu nevyčerpané prostředky ve výši 80 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 12 Kč.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 636.517 tis. Kč, využito bylo 635.347 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 1.170 tis. Kč, které byly s poskytovatelem řádně finančně vypořádány. Část prostředků ve výši 286 tis. Kč zůstala nedočerpána zejména v důsledku přerušení činnosti škol či neoprávněným nárokům za žáky se zdravotním postižením a byla vrácena v průběhu roku 2017. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky v objemu 884 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2017 nebyly poskytnuté finanční prostředky ve výši 334 tis. Kč plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2017 a prostředky ve výši 46 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017. Důvodem nevyčerpání bylo zejména ukončení studia žáků, nemoci žáků či nedoložení potřebných dokladů.

V rámci rozvojového programu MŠMT Soutěže byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 1.818 tis. Kč. Finanční prostředky byly rozděleny pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 860 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 958 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 byly vráceny zpět na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 160 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace byla vyčerpána ve výši 157 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč byly vráceny poskytovateli dotace v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017.

Pro studium žáků se zdravotním omezením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, a s tím spojené pracovní poměry asistentů pedagogů v rámci dotačního programu Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách byli kraji poskytnuty prostředky ve výši 2.423 tis. Kč. Vyčerpáno bylo z těchto prostředků celkem 2.030 tis. Kč. K nedočerpání dotace došlo zejména z důvodu ukončení pracovního poměru asistenta pedagoga a nižších mezd pedagogů. Celkem nebyly školami vyčerpány prostředky ve výši 393 tis. Kč a byly vráceny v průběhu roku 2017 zpět na účet poskytovatele.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání obdržel kraj neinvestiční dotaci v celkové výši 95 tis. Kč, a to pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvkovou organizaci. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákona), ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci dotace na Přímé náklady na vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 10.629.960 tis. Kč na činnost škol a školských zařízení v objemu, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 7.152.267 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 3.477.693 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 693 tis. Kč, a to zejména z důvodu nerealizace podpůrných opatření.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia v celkové výši 14.793 tis. Kč v rámci rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou" byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace, Ostrava ve výši 14.016 tis. Kč a Všeobecné sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace, ve výši 777 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 192 tis. Kč byly účelově určeny pro TUČŇÁKOVU ŠKOLKU-mateřská škola, s.r.o., Ostrava, ve výši 40 tis. Kč a pro Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město, Na Nábřeží, příspěvková organizace, ve výši 151 tis. Kč. Prostředky byly školami využity v plné výši.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 9.965 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním bylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené krajem celkem 1.014 tis. Kč,
 • školy zřízené obcemi celkem 8.772 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 179 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 9.299 tis. Kč. V roce 2017 byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 633 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 33 tis. Kč. Důvody nevyčerpání byly zejména pozdní nástup asistentů pedagogů, ukončení pracovního poměru a postupné snižování úvazků.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2017 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky v celkové výši 87.637 tis. Kč, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 4 projekty realizované v odvětví školství.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2017 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 209.437 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2017 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2017. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. Ztrátu si dopravce dofinancuje v rámci vlastních zdrojů.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2017 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 1.570.643 tis. Kč, z toho na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 224.728 tis. Kč.

Tabulka 1.91: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 Nedočerpáno v roce 2017 Vráceno při FV v průběhu roku 2017 Vráceno při FV v roce 2018
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 2 599,0 2 353,3 245,7 0,0 245,7
Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 814,8 602,8 212,0 0,0 212,0
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 1 303 660,1 1 303 660,1 0,0 0,0 0,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 20 000,0 15 545,0 4 455,0 0,0 4 455,0
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 18 841,0 18 841,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 1 345 914,9 1 341 002,2 4 912,7 0,0 4 912,7

Na Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytlo v roce 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci na úhradu osobních a provozních výdajů sociálních pracovníků ve výši 2.599 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 2.353 tis. Kč. Nedočerpaná část ve výši 246 tis. Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání předmětné dotace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2017 kraji Dotaci na podporu samosprávy v oblasti stárnutí ve výši 815 tis. Kč. V souladu s vydaným rozhodnutím byly čerpány finanční prostředky ve výši 603 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 212 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 zpět na účet poskytovatele.

V rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) poskytlo v roce 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.303.660 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům na poskytování sociálních služeb, a to na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2017 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20.000 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 8 subjektů a čerpána byla ve výši 15.545 tis. Kč, z toho pro:

 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 1.332 tis. Kč,
 • Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 4.045 tis. Kč,
 • Fond ohrožených dětí (Klokánek Dolní Benešov) ve výši 2.347 tis. Kč,
 • Heřmánek, z.s., ve výši 2.266 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE - středisko v Ostravě (Náruč) ve výši 2.284 tis. Kč a
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček, p. o.) ve výši 3.271 tis. Kč.

Prostředky ve výši 4.455 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2017 z Ministerstva práce a sociálních věcí dotace na Pořízení a technickou obnovu investičního majetku ve správě ústavů sociální péče v celkovém objemu 18.841 tis. Kč, a to konkrétně na Rekonstrukci objektu Domova Vítkov ve výši 8.732 tis. Kč (dotace byla plně využita a projekt byl ukončen) a na Revitalizaci budovy Domova Letokruhy ve výši 10.109 tis. Kč (vypořádání této dotace proběhne až po realizaci projektu).

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2017 od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky v celkové výši 224.728 tis. Kč, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci a Finančních mechanismů na 17 projektů realizovaných v odvětví sociálních věcí (200.881  tis. Kč),  4 projekty v odvětví krizového řízení (6.898 tis. Kč), 4 projekty v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje (3.724 tis. Kč) a na 2 projekty v odvětví školství (13.226 tis. Kč). K 31. 12. 2017 nebyl ukončen žádný projet, finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

V rámci souhrnného dotačního vztahu obdržel kraj v roce 2017 z Ministerstva financí finanční prostředky ve výši 123.988 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Ministerstvem financí byly poskytnuty kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace v roce 2017 v celkovém objemu 11.337 tis. Kč.

Tabulka 1.92: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 Nedočerpáno v roce 2017 Vráceno při FV v průběhu roku 2017 Vráceno při FV v roce 2018
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky 30,0 0,1 29,9 0,0 29,9
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 100,0 62,2 37,8 0,0 37,8
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 522,7 522,7 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 1 094,8 1 094,8 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace krajům - TBC 4 744,4 4 744,4 0,0 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 4 844,9 4 844,9 0,0 0,0 0,0
Celkem 11 336,8 11 269,0 67,7 0,0 67,7

Ministerstvo financí poskytlo v roce 2017 Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky v celkové výši 30 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků bylo vyčerpáno 86 Kč. V rámci finančního vypořádání byly vráceny na účet Ministerstva financí nevyčerpané finanční prostředky ve výši 29.914 Kč.

Dále Ministerstvo financí poskytlo kraji Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky ve výši 100 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 62 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 38 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2017 na vypořádací účet Ministerstva financí.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 523 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě předložených žádostí o Účelovou dotaci krajům na likvidaci léčiv poskytlo Ministerstvo financí kraji prostředky v úhrnné výši 1.095 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Moravskoslezský kraj obdržel na základě zaslaných žádostí a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v roce 2017 z kapitoly Všeobecná pokladní správa Účelovou dotaci krajům - TBC určenou na úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výši 4.744 tis. Kč. Prostředky byly použity zdravotnickými subjekty v plné výši.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2017 investiční dotaci na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 4.845 tis. Kč. Prostředky byly plně čerpány a vypořádány.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

V roce 2017 obdržel kraj z kapitoly Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice prostředky v celkové výši 598 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 470 tis. Kč byly poskytnuty na realizaci projektu "Resocializační program MSK 2017". V průběhu roku 2017 byly vráceny poskytovateli finanční prostředky ve výši 235 tis. Kč. Na realizaci projektu "Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích" byly poskytnuty prostředky ve výši 128 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byly vráceny poskytovateli prostředky ve výši 19 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 28 tis. Kč.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2017 investiční dotaci na Pořizování a obnovu majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva ve výši 40.000 tis. Kč. Vypořádání této dotace proběhne po realizaci projektu.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Dále obdržel kraj v roce 2017 od Ministerstva pro místní rozvoj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkovém objemu 44.904 tis. Kč. Jedná se o financování 2 projektů v odvětví regionálního rozvoje (2.083 tis. Kč), 1 projektu v odvětví zdravotnictví (7.698 tis. Kč), 1 projektu v odvětví sociálních věcí (4.430 tis. Kč) a 1 projektu v odvětví dopravy (30.693 tis. Kč) v rámci Integrovaného operačního programu, Operačního programu Technická pomoc a Operačního programu Přeshraniční spolupráce.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2017 od Ministerstva životního prostředí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v souhrnném objemu 713.290 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Životní prostředí, a to na 4 projekty realizované v odvětví životního prostředí. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2017 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 95.608 tis. Kč, z toho na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 16.705 tis. Kč.

Tabulka 1.93: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 Nedočerpáno v roce 2017 Vráceno při FV v průběhu roku 2017 Vráceno při FV v roce 2018
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 9 757,6 9 658,2 99,4 60,4 39,0
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 6 458,8 6 458,8 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání nelékařů 1 194,9 1 011,6 183,4 0,0 183,4
Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 48 327,6 40 924,4 7 403,2 0,0 7 403,2
Národní program zdraví 179,0 140,4 38,6 0,0 38,6
Ostatní zdravotnické programy - neinvestice 214,0 204,5 9,5 0,0 9,5
Podpora rozvoje a obnovy materiálové technické základny regionálního zdravotnictví- program č. 235 210 - investice 12 770,4 12 770,4 0,0 0,0 0,0
Celkem 78 902,3 71 168,2 7 734,2 60,4 7 673,8

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2017 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 9.758 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

 • Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 3.586 tis. Kč,
 • Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 3.197 tis. Kč,
 • Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, ve výši 790 tis. Kč,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 860 tis. Kč a
 • Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 1.325 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 9.658 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 99 tis. Kč, z toho byly vráceny v průběhu roku 2017 finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 prostředky ve výši 39 tis. Kč.

V roce 2017 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 6.459 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vyčerpala poskytnutou dotaci v plné výši.

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2017 poskytnuto celkem 1.195 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

 • Nemocnici s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace, ve výši 377 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 201 tis. Kč,
 • Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 285 tis. Kč,
 • Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 208 tis. Kč a
 • Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, ve výši 124 tis. Kč.

Prostředky byly použity ve výši 1.012 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 183 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017.

V roce 2017 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví kraji dotaci v rámci programu Zvláštní přípatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu ve výši 48.328 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny příspěvkovým organizacím kraje (25.389 tis. Kč), příspěvkovým organizacím obcí (7.699 tis. Kč) a ostatním zdravotnickým zařízením (15.240 tis. Kč). V roce 2017 byly vyčerpány prostředky ve výši 40.924 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.403 tis. Kč.

V rámci programu Národní program zdraví obdržel kraj v roce 2017 neinvestiční dotaci ve výši 179 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Slezská nemocnice v Opavě na realizaci projektu Rozšíření a zlepšení komplexní péče o rizikové seniory v okrese Opava a okolí. V roce 2017 byly vyčerpány finanční prostředky v objemu 140 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017.

V roce 2017 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví kraji neinvestiční prostředky ve výši 214 tis. Kč v rámci programu Ostatní zdravotnické programy. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Slezská nemocnice v Opavě na realizaci projektu Prosazení konceptu paliativní péče na Opavsku. Vyčerpány byly prostředky ve výši 204 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky v objemu 10 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017.

Dále Ministerstvo zdravotnictví poskytlo příspěvkovým organizacím kraje dotace v celkovém objemu 12.770 tis. Kč v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - program č. 235210 - investice. Finanční prostředky byly účelově určeny na:

 • doplnění a obnovu zdravotnické techniky (Nemocnice s poliklinikou Havířov) ve výši 3.840 tis. Kč,
 • rekonstrukci centrální sterilizace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj) ve výši 6.882 tis. Kč,
 • doplnění a obnovu zdravotnické techniky (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj) ve výši 2.048 tis. Kč.

Finanční prostředky byly plně v roce 2017 příspěvkovými organizacemi čerpány.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2017 od Ministerstva zdravotnictví finanční prostředky na realizaci dvou projektů v celkovém objemu 16.705 tis. Kč v rámci Programu česko‑švýcarské spolupráce. Jednalo se o projekty realizované Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, příspěvkovou organizací. Projekty byly v průběhu roku 2017 finančně ukončeny a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 také vypořádány. Konkrétně se jednalo o následující projekty realizované v letech 2014 - 2016:

 • Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice v celkovém objemu 22.799 tis. Kč,
 • Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově v celkovém objemu 1.067 tis. Kč.

Vratky dotací při finančním vypořádání nebyly vykázány.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2017 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 554 tis. Kč určenou na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona. Prostředky byly vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s. p., na jednotlivé stavby v kraji. V průběhu roku 2017 byly na účet poskytovatele vráceny finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč. Dále obdržel kraj investiční dotaci ve výši 1.762 tis. Kč určenou na Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice). Finanční prostředky byly rovněž vyplaceny právnické osobě Lesy České republiky, s. p., na jednotlivé stavby v kraji a byly plně vyčerpány.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2017 investiční dotaci na Centra odborné přípravy - program č. 129710 ve výši 1.660 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši a projekt byl ukončen.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2017 dotace v celkové výši 8.575 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství. Prostředky z této kapitoly byly vyčerpány v plné výši.

Tabulka 1.94: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 Nedočerpáno v roce 2017 Vráceno v průběhu roku 2017 Vráceno při FV v roce 2018
ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční 255,0 255,0 0,0 0,0 0,0
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 182,0 182,0 0,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 1 173,0 1 173,0 0,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - investice 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134512 - investiční 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 8 575,0 8 575,0 0,0 0,0 0,0

Finanční prostředky v objemu 8.575 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční ve výši 115 tis.  Kč. Finanční prostředky byly určeny Muzeu Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Muzeum Novojičínska, výkup souboru intarzovaného nábytku a závěsné zrcadlo". Prostředky byly příspěvkovou organizací plně využity.
 • ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční ve výši 255 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, ve výši 118 tis. Kč na realizaci projektu "Rest.: soubor 2 kostelních praporů, prapor podpůrného spolku vysloužilých vojáků - Muzeum v Bruntále". Dále byly finanční prostředky určeny pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 137 tis. Kč na realizaci projektu "Úložný regálový systém, restaurování: soubor 16 služebních pokrývek hlavy, prapor Katolického spolku v Novém Jičíně - Muzeum Novojičínska". Prostředky byly příspěvkovými organizacemi plně využity.
 • Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií ve výši 210 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 130 tis. Kč na realizaci projektu "Katalog výstavy: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací". Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč byly určeny pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále (katalog sbírky)". Prostředky byly příspěvkovými organizacemi plně využity.
 • Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví ve výši 60 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu Les známý i neznámý". Prostředky byly příspěvkovou organizací plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven - neinvestice v celkové výši 182 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Doplňování vybraných záznamů Článků do báze ANL" ve výši 72 tis. Kč, "Pokračování digitalizace regionálních periodik a monografií" ve výši 70 tis. Kč a "Kurzy počítačové gramotnosti" ve výši 40 tis. Kč. Prostředky byly plně příspěvkovou organizací využity.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 1.173 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány a byly určeny pro organizace:
 1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Muzejní škola (nejen) pro seniory III" ve výši 10 tis. Kč, "Pečení tradičních koláčů v Bernarticích nad Odrou" ve výši 28 tis. Kč, "Vydání publikace. Kopřiva. Plevel, který šatil." ve výši 90 tis. Kč.
 2. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Zpracování nominací a další vybraná činnost ROP" ve výši 55 tis. Kč.
 3. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Vlastislav Hofman - pocta invencí" ve výši 630 tis. Kč.
 4. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Opava cantat 2017, 9. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů" ve výši 330 tis. Kč.
 5. Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Opava cantat 2017, 9. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů" ve výši 30 tis. Kč.
 • Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 230 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, a byly poskytnuty jako neinvestiční příspěvek účelově určený na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - trojdílný paraván BR-948, intarzovaný kabinet BR-973, židle 3 ks BR-1534, 1535, 1150 z mobiliárního fondu zámku Bruntál. Prostředky byly plně využity.
 • Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program 434 312 v celkové výši 1.500 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, a to na obnovu kulturní památky - hrad Sovinec, zřícenina, na obnovu opevnění zříceniny hradu včetně statického zajištění. Prostředky byly plně využity.
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 4.100 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2017". Prostředky byly plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven - investice v celkové výši 52 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Pořízení kamerové lupy pro návštěvníky se zrakovým postižením". Finanční prostředky byly plně příspěvkovou organizací využity.
 • ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční - v celkovém objemu 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny Muzeu Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Výměna systému EPS - kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku - Muzeum Novojičínska" ve výši 100 tis. Kč a "Kamerový systém (CCTC) - Zámek Kunín (okruh č. 2) - Muzeum Novojičínska" ve výši 200 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Modernizace a rozšíření systému PZTS a CCTV - Zámek Bruntál (sídlo Muzea v Bruntále)". Prostředky byly příspěvkovými organizacemi plně čerpány.
 • ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční ve výši 198 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Úložný regálový systém, restaurování: soubor 16 služebních pokrývek hlavy, prapor Katolického spolku v Novém Jičíně - Muzeum Novojičínska" Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

6.1.11 Dotace poskytnuté Úřadem vlády ČR

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2017 neinvestiční dotaci ve výši 296 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a na provozní výdaje. Dotace byla čerpána v souladu se stanovenými podmínkami v plné výši.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to na základě vydaných rozhodnutí, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty, a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává rovněž Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, a to dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - vyjma dotací z EU

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2017 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 1.428.076 tis. Kč.

Z tohoto objemu nejsou v následující tabulce zahrnuty finanční prostředky ve výši 1.038.891 tis. Kč poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, vyjma dotace na vybraná zdravotnická zařízení, která podléhala finančnímu vypořádání.

Dále nejsou v tabulce zahrnuty doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2016 ve výši 18.048 tis. Kč, které dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. nepodléhají finančnímu vypořádání, jelikož se jedná o dotace poskytované v režimu ex-post.

V tabulce jsou naopak zahrnuty dotace v celkové výši 20.591 tis. Kč poskytnuté v roce 2017 na akce programového financování, u nichž bylo v témže roce poskytovatelem rozhodnuto o ukončení financování. Dotace, poskytnuté na tyto akce v předchozích letech, byly před nabytím účinnosti vyhlášky č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., vypořádány vždy po skončení rozpočtového roku. Předmětem finančního vypořádání za rok 2017 tak byly pouze dotace poskytnuté v roce 2017, nikoliv celkový objem dotací za dobu trvání akcí.

Tabulka 1.95: Jednoleté dotace poskytnuté obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2017 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto v roce 2017 Čerpáno v roce 2017 Vráceno do SR v roce 2017 Finanční vypořádání za rok 2017 Požadavek na dofinancování
Úřad vlády ČR 1 512,4 1 511,1 0,0 1,3 0,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí * 247 355,4 243 806,4 1 800,0 1 749,0 1 501,1
Ministerstvo vnitra 18 372,6 17 723,0 564,5 85,1 0,0
Ministerstvo životního prostředí 1 604,8 1 604,8 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo zemědělství 10 106,5 10 106,5 0,0 0,0 0,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ** 20 208,1 20 086,1 122,0 0,0 0,0
Ministerstvo kultury ** 31 044,1 30 948,7 95,0 0,4 0,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
Všeobecná pokladní zpráva 40 332,4 33 310,8 0,0 7 021,6 1 932,3
Celkem 371 136,3 359 697,4 2 581,5 8 857,4 3 433,4

* Bez doplatků dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2015 a 2016.

** Včetně dotací na akce programového financování ukončené v roce 2017.

V územní působnosti Moravskoslezského kraje obdržel v roce 2017 dotaci pouze dobrovolný svazek Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve výši 213 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč byly odvedeny v rámci finančního vypořádání zpět na depozitní účet poskytovatele.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - dotace z EU

K 31. 12. 2017 byly ukončeny 2 projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 2.119 tis. Kč.

Tabulka 1.96: Víceleté dotace obcím na ukončené projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2017 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2017 Čerpáno celkem k 31. 12. 2017 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2017
Vráceno na depozitní účet v roce 2017 Vráceno na depozitní účet v roce 2018
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 119,3 0,0 0,0 2 119,3 0,0
Celkem 2 119,3 0,0 0,0 2 119,3 0,0

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2017 poskytnuto celkem 371.313 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem 325.671 tis. Kč. Jednalo se zejména o 1. a 2. zálohové platby pro příspěvkové organizace obcí na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí bylo poskytnuto 45.642 tis. Kč na nové projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V těchto objemech jsou zahrnuty také dotace, které nepodléhaly finančnímu vypořádání za rok 2017.

Úřad vlády ČR poskytl v roce 2017 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.512 tis. Kč, z toho v rámci programu Terénní sociální práce celkem 1.290 tis. Kč, a v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků celkem 222 tis. Kč. Z této částky byl při finančním vypořádání za rok 2017 vrácen 1 tis. Kč zpět na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2017 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 247.355 tis. Kč.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly poskytnuty dotace v celkové výši 196.736 tis. Kč, z toho 18.048 tis. Kč činí doplatek za rok 2016, který byl poskytnut v režimu ex-post, a tudíž finančnímu vypořádání nepodléhal. V průběhu roku 2017 byly na výdajový účet poskytovatele odvedeny finanční prostředky ve výši 1.800 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání pak byly na vypořádací účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.328 tis. Kč. Požadavek na dofinancování překročených výdajů za rok 2017 činil 1.501 tis. Kč.

Dále byly z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuty obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem příspěvky na výkon sociální práce v celkovém objemu 66.668 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání byly na vypořádací účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 421 tis. Kč.

Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba, byla poskytnuta dotace ve výši 2.000 tis. Kč na akci Obec přátelská seniorům 2017 v rámci programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2017 poskytnuto 45.642 tis. Kč. K 31. 12. 2017 byly v rámci Operačního programu Zaměstnanost ukončeny 2 projekty, na které bylo za celé období jejich realizace poskytnuto celkem 2.119 tis. Kč. Z důvodu odstoupení příjemců od projektů, byly tyto finanční prostředky v průběhu roku 2017, na základě Výzvy poskytovatele, vráceny na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2017 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 18.373 tis. Kč.

Největší objem dotací z kapitoly Ministerstva vnitra představují dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Z celkové výše poskytnutých dotací ve výši 13.529 tis. Kč bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2017 vráceno na depozitní účet poskytovatele 30 tis. Kč.

Dále byly z kapitoly Ministerstva vnitra obcím poskytnuty dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (program č. 314080) v celkové výši 4.275 tis. Kč, z toho 565 tis. Kč bylo vráceno na výdajový účet poskytovatele v průběhu roku 2017, a v rámci finančního vypořádání za rok 2017 bylo na depozitní účet poskytovatele vráceno 21 tis. Kč.

Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba, byla poskytnuta dotace ve výši 148 tis. Kč na akci Bezpečnostní dobrovolník. Vratka při finanční vypořádání činila 34 tis. Kč.

Prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra byl poskytnut příspěvek statutárnímu městu Havířov dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 376 tis. Kč, a dále příspěvek obci Vyšní Lhoty dle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve výši 45 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2017 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.605 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci ZOO Ostrava ve výši 1.361 tis. Kč a obcím v rámci Programu péče o krajinu byly poskytnuty dotace v celkové výši 244 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2017 dotace v celkovém objemu 10.107 tis. Kč. Neinvestiční finanční prostředky ve výši 7.945 tis. Kč byly účelově určeny na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, a dále finanční prostředky ve výši 1.060 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona. Na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1.102 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v roce 2017 jednoleté dotace v celkovém objemu 20.208 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím obcí byly poskytnuty neinvestiční prostředky na:

 • Podporu Informačních center ve výši 270 tis. Kč,
 • Zabezpečení škol a školských zařízení ve výši 1.297 tis. Kč,
 • Program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 294 tis. Kč,
 • Program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 40 tis. Kč.

Z dotace na zabezpečení škol a školských zařízení byly v průběhu roku 2017, zejména z důvodu odstoupení od projektů ze strany příjemců, vráceny na výdajový účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 122 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání 48 Kč.

V rámci programového financování byla, v rámci programu 133320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytnuta investiční dotace ve výši 787 tis. Kč městu Brušperk na akci Bezbariérové zpřístupnění ZUŠ Jožky Matěje v Brušperku. V rámci programu 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC byla poskytnuta investiční dotace ve výši 17.520 tis. Kč městu Vratimov na akci Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov. Akce byly k 31. 12. 2017 ukončeny a finančně vypořádány.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2017 celkem poskytnuto 325.671 tis. Kč, z toho 275.018 tis. Kč představují 1. a 2. zálohové platby na projekty zjednodušeného vykazování nákladů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zbývající objem dotací jsou průběžné zálohové platby na projekty pokračující z roku 2016, a to na Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání a Inkluzivní vzdělávání pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. K 31. 12. 2017 nebyl ukončen žádný z projektů.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 31.044 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 28.320 tis. Kč byly určeny na:

 • ISO D Preventivní ochranu před vlivy prostředí (podprogram č. 134515) ve výši 22 tis. Kč,
 • Podporu expozičních a výstavních projektů ve výši 218 tis. Kč, z toho 400 Kč bylo vráceno zpět v rámci finančního vypořádání,
 • Veřejné informační služby knihoven ve výši 1.104 tis. Kč,
 • Kulturní aktivity ve výši 1.936 tis. Kč, přičemž v průběhu roku 2017 bylo vráceno zpět na výdajový účet poskytovatele 95 tis. Kč,
 • Kulturní aktivity - Knihovna 21. století ve výši 210 tis. Kč,
 • Podporu aktivit národnostních a etnických menšin ve výši 30 tis. Kč,
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 24.800 tis. Kč.

Dále byly z kapitoly Ministerstva kultury poskytnuty investiční dotace v celkové výši 440 tis. Kč v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Na akce programového financování byla v roce 2017, v rámci programu 134210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, poskytnuta obci Jezdkovice neinvestiční dotace ve výši 769 tis. Kč na akci Úprava povrchů a sanace bývalého šrotovníku, a investiční dotace obci Stěbořice ve výši 1.515 tis. Kč na akci Rekonstrukce opěrné zdi v zámeckém parku. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Akce byly k 31. 12. 2017 ukončeny a finančně vypořádány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč pro statutární město Ostrava na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty, v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční prostředky v celkové výši 1.042.335 tis. Kč, z toho 3.444 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. Nevyčerpané finanční prostředky z této dotace ve výši 372 tis. Kč byly převedeny z účtu kraje na příjmový účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2017.

Dále byla obcím poskytnuta dotace ve výši 35.500 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. 10. 2017. Z celkového objemu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 6.023 tis. Kč, které obce odvedly na účet kraje v termínu do 15. 2. 2018, byla část použita za účelem dofinancování překročených výdajů, na základě předložených žádostí dotčených obcí. Požadavky obcí na dofinancování překročených výdajů celkem činila 1.867 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků ve výši 4.156 tis. Kč byl převeden na příjmový účet kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Za účelem zajištění výdajů spojených s přípravnou fází volby prezidenta ČR, byla obcím s pověřeným obecním úřadem, včetně distribučních míst, poskytnuta dotace ve výši 1.080 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných prostředků ve výši 626 tis. Kč, které obce odvedly na účet kraje v termínu do 15. 12. 2017, byla část těchto prostředků použita na dofinancování překročených výdajů obcím, které v rámci finančního vypořádání předložily žádost o dofinancování. Požadavky obcí na dofinancování překročených výdajů této dotace činily 65 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků ve výši 561 tis. Kč byl převeden na příjmový účet kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Dále byla obci Karlovice poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 309 tis. Kč na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

V roce 2017 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Národního fondu, obcí, krajů a mezinárodních institucí v celkovém objemu 113.735 tis. Kč.

U části projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů (financované z tzv. ostatních zdrojů) jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci a nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.97: Přehled dotací přijatých z ostatních zdrojů v roce 2017 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2017 Použito v roce 2017 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2017 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2017 Plnění v %
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 48 556,8 48 556,8 0,0 0,0 100,0
Obce v rámci ČR 64 084,5 64 084,5 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 30 389,5 30 389,5 × × ×
Kraje v rámci ČR 340,0 340,0 0,0 0,0 100,0
Národní fond 476,4 476,4 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 476,4 476,4 × × ×
Mezinárodní instituce 277,4 277,4 0,0 0,0 100,0
Ostatní celkem 113 735,1 113 735,1 0,0 0,0 100,0

6.3.1 Dotace poskytnuté z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2017 přijal Moravskoslezský kraj neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko finanční prostředky ve výši 48.557 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly zapojeny do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA.

6.3.2 Dotace poskytnuté obcemi v rámci ČR

V roce 2017 obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 18.857 tis. Kč, a to jako závazek vybraných měst poskytnout kraji dotaci určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, z toho:

 • statutární město Ostrava ve výši 5.277 tis. Kč,
 • statutární město Opava ve výši 2.224 tis. Kč,
 • statutární město Karviná ve výši 2.196 tis. Kč,
 • statutární město Havířov ve výši 1.922 tis. Kč,
 • statutární město Frýdek-Místek ve výši 1.081 tis. Kč,
 • město Český Těšín ve výši 990 tis. Kč,
 • město Třinec ve výši 688 tis. Kč,
 • město Nový Jičín ve výši 822 tis. Kč,
 • město Bohumín ve výši 630 tis. Kč,
 • město Krnov ve výši 327 tis. Kč,
 • město Kopřivnice ve výši 754 tis. Kč,
 • město Frenštát pod Radhoštěm ve výši 114 tis. Kč,
 • město Vítkov ve výši 100 tis. Kč,
 • město Odry ve výši 59 tis. Kč,
 • město Orlová ve výši 953 tis. Kč,
 • město Rýmařov ve výši 624 tis. Kč a
 • město Jablunkov ve výši 96 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v roce 2017 pokračoval v realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 formou dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. V rámci realizace programu navázal kraj spolupráci se 74 obcemi (v rámci 1. kola) a se 78 obcemi (v rámci 2. kola). Obsahem spolupráce je administrace příspěvku těchto obcí občanům (obec si sama zvolila výši příspěvku; většinou % uznatelných nákladů, případně konkrétní částku), jejichž nemovitosti spadají do katastrálního území dané obce a v rámci programu realizují výměnu zdroje tepla. Administrace spočívá v tom, že kraj předfinancuje příspěvek dotčených obcí (zasílá platbu s příspěvkem EU, kraje a obce jednou platbou příjemci dotace) a následně formou žádosti o dotaci obci získá hromadně příspěvky za určité období zpět do rozpočtu. V roce 2017 obdržel kraj finanční příspěvky v celkové výši 15.038 tis. Kč.

V rámci společného financování akce Dopravní obslužnost - linková doprava obdržel kraj finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy od jednotlivých měst a obcí v kraji. Moravskoslezský kraj uzavřel se dvěmi vysoutěženými dopravci smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou pro oblasti Jablunkovsko a Třinecko a Českotěšínsko na období 10 let. S ohledem na to, že uvedené smlouvy zajišťují i ostatní dopravní obslužnost (nad rámec stanovené základní dopravní obslužnosti) byly současně uzavřeny mezi krajem a jednotlivými městy a obcemi v oblastech Jablunkovska a Třinecko a Českotěšínska smlouvy o příspěvku těchto územních samosprávných celků rovněž na 10 let. V návaznosti na to kraj obdržel v roce 2017 finanční prostředky v celkové výši 9.095 tis. Kč, a to od 37 měst a obcí, a to za oblast:

 • Jablunkovsko a Třinecko ve výši 3.919 tis. Kč a
 • Českotěšínsko ve výši 5.176 tis. Kč.

Finanční prostředky byly plně využity.

V roce 2017 byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s obcí Horní Suchá. Kraj tak obdržel finanční prostředky ve výši 9.449 tis. Kč určené na realizaci projektu Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá, spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020. Tyto finanční prostředky mohou být dle podmínek uzavřené smlouvy použity do října 2018.

Na základě uzavřené smlouvy obdržel kraj v roce 2017 dotaci od města Český Těšín ve výši 5.000 tis. Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně. V letech 2017 až 2019 obdrží kraj na realizaci tohoto projektu finanční prostředky v celkovém objemu 15.000 tis. Kč.

Ministerstvo kultury na základě žádosti statutárního města Frýdek-Místek poskytlo ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 statutárnímu městu Frýdek-Místek neinvestiční dotaci ve výši 743 tis. Kč účelově určenou na obnovu nemovité kulturní památky - zámek č. p. 1264 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky byly na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem převedeny na účet kraje a následně zaslány Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, které bylo pověřeno plněním veškerých práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě uzavřené smlouvy byly přijaty finanční prostředky ve výši 5.902 tis. Kč od statutárního města Ostrava na realizaci akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů z Integrovaného operačního programu Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa.

6.3.3 Dotace poskytnuté kraji v rámci ČR

V rámci projektu Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra, který byl realizován v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, obdržel kraj od Olomouckého kraje finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů uvedeného projektu. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Benjamín, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

6.3.4 Dotace z Národního fondu

Z Národního fondu obdržel kraj v roce 2017 finanční prostředky v celkové výši 476 tis. Kč.

Na realizaci projektu technické pomoci v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráci obdržel kraj finanční prostředky ve výši 295 tis. Kč. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty zpětně až po předložení monitorovací zprávy.

Dále obdržel kraj v roce 2017 finanční prostředky ve výši 181 tis. Kč určené pro příspěvkovou organizaci kraje Centrum psychologické pomoci na realizaci projektu Bilaterální spolupráce s odborem pro náhradní rodinnou péči Norského ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu. Finanční prostředky byly kraji uvolněny zpětně až na základě žádosti o platbu, která byla součástí závěrečné zprávy realizovaného projektu.

6.3.5 Dotace od mezinárodních institucí

Zahraniční subjekt City of Roermond (Nizozemí) poskytl kraji v roce 2017 finanční prostředky ve výši 277 tis. Kč na základě schválené monitorovací zprávy na realizaci projektu RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy - RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) spolufinancovaného z nadnárodního programu INTERREG EUROPE.

7. Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2017 ve výši 51.110.205 tis. Kč. Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.98: Přehled majetku kraje v roce 2017 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 269 993 267 601 537 594
z toho:
- software (SU 013) 166 648 169 479 336 126
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 103 345 98 123 201 468
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 196 973 225 416 422 389
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 73 020 42 185 115 205
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 5 330 125 49 645 003 54 975 128
z toho:
- nemovitosti (SU 031 a SU 021) 3 106 303 40 024 755 43 131 058
- věci movité (SU 022 a 028) 1 758 758 9 139 043 10 897 801
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 449 252 469 715 918 967
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 15 813 11 490 27 303
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 500 608 14 032 494 15 533 102
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 3 829 517 35 612 509 39 442 027
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 1 563 184 301 1 563 485
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 135 783 0 135 783
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 1 427 401 301 1 427 702
Dlouhodobé pohledávky 2 003 257 3 810 2 007 067
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 2 003 257 3 810 2 007 067
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 7 333 195 35 658 806 42 992 001
Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 1 840 333 210 335 050
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 1 173 615 927 709 2 101 325
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 3 692 204 2 031 426 5 723 630
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 34 640 7 160 41 801
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 4 833 020 3 285 185 8 118 205
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 14 034 219 53 209 061 67 243 280
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 12 166 215 38 943 990 51 110 205

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 30 až 32, 34, 36, 38, 40 a 42 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech dlouhodobý majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě nebo bezúplatného nabytí a po odečtení úbytku majetku formou prodeje, daru či směny.

Tabulka 1.99: Stálá aktiva - struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 269 993 196 973 73 020 76 028 -3 008
Software 166 648 113 843 52 804 53 424 -619
Ocenitelná práva 3 187 3 117 71 123 -52
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36 919 36 919 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 60 624 43 094 17 529 21 931 -4 402
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 616 0 2 616 551 2 065
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 5 330 125 1 500 608 3 829 517 3 696 837 132 680
Pozemky 134 108 0 134 108 128 061 6 047
Kulturní předměty 11 569 0 11 569 11 569 0
Stavby 2 972 195 579 309 2 392 886 2 411 192 -18 306
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 584 781 747 252 837 529 926 272 -88 743
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 173 977 173 977 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 744 70 674 705 -31
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 448 292 0 448 292 187 208 261 084
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 960 0 960 28 330 -27 370
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 3 500 0 3 500 3 500 0
Dlouhodobý finanční majetek 1 563 184 135 783 1 427 401 857 417 569 983
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 966 849 122 388 844 462 808 935 35 526
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 23 768 13 395 10 372 13 413 -3 041
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 200 400 0 200 400 0 200 400
Dlouhodobé půjčky 180 0 180 542 -361
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 371 986 0 371 986 11 371 975
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 34 516 -34 516
Dlouhodobé pohledávky 2 003 257 0 2 003 257 1 181 378 821 879
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 40 660 0 40 660 0 40 660
Ostatní dlouhodobé pohledávky 995 492 0 995 492 1 017 729 -22 238
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 967 106 0 967 106 163 649 803 457
STÁLÁ AKTIVA celkem 9 166 559 1 833 364 7 333 195 5 811 660 1 521 536

V roce 2017 došlo k nárůstu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2016 o 1.521.536 tis. Kč. Růst objemu byl zaznamenán u dlouhodobých pohledávek (o 821.879 tis. Kč), u dlouhodobého finančního majetku (o 569.983 tis. Kč) a u dlouhodobého hmotného majetku (o 132.680 tis. Kč), pokles byl u dlouhodobého nehmotného majetku (o 3.008 tis. Kč).

K největšímu nárůstu objemu majetku došlo na majetkovém účtu "Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery", a to především v důsledku změny metodiky účtování závazku v souvislosti s úhradou prokazatelné ztráty v silniční a drážní dopravě v rámci dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji (628.437 tis. Kč).

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 10.169 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek do 499,99 Kč 21 tis. Kč,
 • drobný nehmotný majetek od 500,00 do  6.999,99 Kč 1.451 tis. Kč,
 • drobný hmotný majetek do 999,99 Kč 1.596 tis. Kč,
 • drobný hmotný majetek od 1.000,00 do 2.999,99 Kč 7.101 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2017 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (EDS),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování,
 • formou bezúplatných převodů.

V rámci programového financování reprodukce majetku EDS čerpal Moravskoslezský kraj v roce 2017 dotace na pořízení majetku v celkové výši 56.746 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2017 vynaložil za majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů prostředky v celkové výši 269.695 tis. Kč. Z hlediska objemu pořízeného majetku se řadí k nejvýznamnějším akce v těchto odvětvích:

 • v odvětví dopravy a chytrého regionu, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd byl pořízen majetek v objemu 239.134 tis. Kč,
 • v odvětví sociálních věcí proběhly dokončovací stavební práce a nákup vnitřního vybavení v objemu 5.603 tis. Kč v rámci projektu programového období 2007 - 2013 "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově". Za nákup bytů pro poskytování sociální služby - chráněné bydlení, v rámci projektu "Nákup bytů pro chráněné bydlení", který realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, vynaložil kraj 6.104 tis. Kč,
 • v odvětví školství, kde v rámci přípravy akcí vybudování a modernizací dílen středních odborných škol a učilišť vynaložil kraj v roce 2017 finanční prostředky ve výši 2.608 tis. Kč za projektové dokumentace. Příprava projektů energetických úspor ve školách a školských zařízeních Moravskoslezského kraje si vyžádala 5.637 tis. Kč.
Tabulka 1.100: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2017 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
podíl EU ostatní podíly
Doprava a chytrý region 70 241 23 338 145 555 239 134
Kultura 0 986 56 1 042
Sociální věci 5 522 1 237 8 565 15 324
Školství 1 786 1 548 5 550 8 885
Zdravotnictví 56 144 2 242 2 442
Životní prostředí 4 0 0 4
Vlastní správní činnost kraje 1 780 1 085 0 2 865
Odvětví celkem 79 389 28 338 161 968 269 695

V některých případech při pořízení nemovitého majetku nebo při převodu nemovitého majetku na jiného vlastníka, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2017, nebyl tento vklad práva v roce 2017 realizován. Při pořízení nemovitého majetku je tento veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu kraje. Kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejně tak při převodu majetku na jiného vlastníka je majetek kraje vyveden z majetkového účtu kraje ke dni podání návrhu na vklad a kraj pozbývá vlastnictví k nemovitému majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přehled takto pořízeného nebo převedeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.101: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2017
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
Obec Raškovice část pozemků parc. č. 1391/1, 1376/2 a 1376/3, vše ostatní plocha v k. ú. Raškovice darovací smlouva (poskytnutí) 20. 12. 2017
Obec Raškovice pozemek parc. č. 22/17, ostatní plocha v k. ú. Raškovice darovací smlouva (nabytí) 20. 12. 2017
Povodí Odry, státní podnik pozemek parc. č. 3181/62, vodní plocha a část pozemku parc. č. 3175, ostatní plocha v k. ú. Klimkovice kupní smlouva 7. 12. 2017
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pozemek parc. č. 3006/58, orná půda v k. ú. Český Těšín darovací smlouva (nabytí) 21. 11. 2017

Na základě darovacích smluv schválených orgány kraje daroval Moravskoslezský kraj v roce 2017 cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 152.394 tis. Kč.

Tabulka 1.102: Přehled majetku darovaného krajem v roce 2017 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 13 932
Budovy a stavby 88 277
Movitý majetek 50 185
Celkem 152 394

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 115.786 tis. Kč, z toho

 • pozemky v objemu 13.771 tis. Kč
 • budovy a stavby v objemu 88.277 tis. Kč
 • movitý majetek v objemu 13.738 tis. Kč

Jednalo se především majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje nebo majetek nepotřebný k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací kraje.

Dále byly darovány pozemky v objemu 161 tis. Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o. a Slezskému zemskému muzeu v Opavě.

Darován byl movitý majetek České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v objemu 35.985 tis. Kč pořízený z prostředků Moravskoslezského kraje. Jednalo se především o technické prostředky určené pro ochranu obyvatelstva (přenosné endoskopické kamery, zařízení pro detekci a lokalizací obětí, ruční spektrometry pro detekci a analýzu nebezpečných látek nebo výbušnin, ochranné filtry) a speciální techniku (technický automobil, obojživelné vozidlo s přívěsem, kondenzační vysoušeče).

Dále byl darován movitý majetek České republice - Ministerstvu obrany v objemu 218 tis. Kč pořízený z prostředků Moravskoslezského kraje, jednalo se zejména o teleskopické mobilní stožáry, vysílačky, interaktivní a TV sety, střelecká sluchátka, nosítka.

Další movitý majetek v hodnotě 239 tis. Kč (postele, židle, skříně, lednice, pračky) byl darován Slezské diakonii Český Těšín, Charitě Frýdek-Místek a Centru psychologické pomoci v Karviné a movitý majetek v hodnotě 5 tis. Kč (stojan na propagační materiály) byl darován společnosti Ostravice Sport, a.s.

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 267.601 tis. Kč,
 • dlouhodobý hmotný majetek 49.645.003 tis. Kč,
 • dlouhodobý finanční majetek 301 tis. Kč,
 • dlouhodobé pohledávky 3.810 tis. Kč.

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2017.

Tabulka 1.103: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2017 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2016 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2017
Stavby 34 949 793 564 430 35 514 223
Pozemky 4 487 430 23 102 4 510 532
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 39 437 223 587 532 40 024 755
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 177 928 -8 450 169 479
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 92 113 868 92 981
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 6 208 415 70 667 6 279 082
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 803 970 56 352 2 860 322
Ocenitelná práva 209 0 209
Kulturní předměty 11 115 14 11 130
Dlouhodobý movitý majetek celkem 9 294 026 119 452 9 413 478
Dlouhodobý majetek celkem 48 731 249 706 984 49 438 233
Tabulka 1.104: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2017 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava a chytrý region kultura sociální věci školství zdravotnictví
Stavby 18 506 617 712 866 2 180 332 7 751 301 6 363 107 35 514 223
Pozemky 3 821 196 30 649 49 328 532 329 77 030 4 510 532
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 22 327 813 743 515 2 229 660 8 283 631 6 440 137 40 024 755
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 275
Software 234 8 000 196 15 884 145 165 169 479
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 734 3 331 6 754 59 263 12 899 92 981
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 055 858 138 726 240 093 1 217 820 3 626 585 6 279 082
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 46 710 77 482 320 460 1 747 858 667 811 2 860 322
Ocenitelná práva 0 209 0 0 0 209
Kulturní předměty 0 1 468 812 5 275 3 575 11 130
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 113 537 229 216 568 385 3 046 099 4 456 240 9 413 478
Dlouhodobý majetek celkem 23 441 350 972 731 2 798 044 11 329 730 10 896 378 49 438 233

V průběhu roku 2017 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 152.724 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 42.784 tis. Kč, budovy a stavby v celkové hodnotě 109.819 tis. Kč a movitý majetek v celkové hodnotě 121 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět daru je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.105: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2017 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Obec Albrechtičky pozemky 491 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Bystřice pozemky 1 530 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Horní Bludovice pozemky 2 237 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Horní Suchá pozemky 982 432 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Kunín pozemky 3 150 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Kyjovice pozemky 8 792 Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice
Obec Mezina pozemky 3 944 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Neplachovice pozemky 245 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Raškovice pozemky 1 809 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Rusín pozemky 263 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Sviadnov pozemky 5 600 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Štítina pozemky 954 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Budišov nad Budišovkou pozemky 97 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
Město Český Těšín pozemky 37 494 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace,
Město Kopřivnnice pozemky 78 590 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Krnov pozemky 675 450 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Město Orlová pozemky 21 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Štramberk pozemky 3 861 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vítkov movitý majetek 120 586 Střední škola Odry, příspěvková organizace
pozemky 239 008 Střední škola Odry, příspěvková organizace Základní umělecká škola Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace
budovy a stavby 11 753 177
Statutární město Ostrava pozemky 1 192 975 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
pozemky 6 372 Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
pozemky 5 388 426 nesvěřeno
budovy 62 999 nesvěřeno
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 53 629 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s.p.o. pozemky 33 465 669 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
budovy a stavby 98 003 038
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pozemky 631 150 nesvěřeno
Celkem 152 723 987  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2017 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 363 tis. Kč. Přehled cizích subjektů a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.106: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2017 (v tis.  Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 357 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Česká republika - Státní pozemkový úřad pozemky 6 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem   363  

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

Na základě smluv a předávacích protokolů užíval kraj k 31. 12. 2017 zapůjčený majetek v celkové hodnotě 4.238 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů, o plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava a o elektromobily zapůjčené od společnosti ČEZ, a. s.

Tabulka 1.107: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2017 (v tis. Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 14 2 640
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 7
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 5
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 12
ČEZ, a. s. elektromobil 2 1 325
Celkem 4 238

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.108: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2017 (v tis. Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2017
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč 1 613
HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. pozemky v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice výstavba Multimodálního logistického centra Mošnov od 1. 10. 2008, od 13. 3. 2009 a od 1. 10. 2009 do prodeje pozemků (max. 30 let) roční výše nájmu je odvislá od aktuální výměry pronajatých pozemků v daném roce včetně každoročního navýšení sazby o 3% 884
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31.12.2031 31 602 8 308
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou 40 40
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. budova a pozemky v k. ú. Moravská Ostrava zabezpečení činnosti od 30. 12. 2013 do 31. 12. 2020 nájemné ve výši 250 tis. Kč hrazeno zápočtem oproti provedenému technickému zhodnocení 0
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na dobu neurčitou 1 194 1 079
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 7. 1. 2015 na dobu neurčitou 148 163
nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou 328 328
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou 40 40
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky od 7. 9. 2001 na dobu neurčitou 5 5

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2017 nájemné ve výši 12.000 Kč za umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, 1.210 Kč za umístění zařízení mobilní telekomunikační sítě, 1.210 Kč za umístění kopírovacího stroje a 726 Kč za umístění nápojového automatu v budově krajského úřadu.

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2017 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

 • Nemocnice Nový Jičín, a. s., uhradila nižší nájemné z důvodu zápočtu pohledávky ze salda oproti vypořádací části nájemného, zápočtu pohledávky z nadsalda oproti realizovanému zateplení a zápočtu za "Komplexní rekonstrukci staré budovy interny - II. etapa výstavby",
 • Letiště Ostrava a.s. uhradilo nižší nájemné za rok 2017 z důvodu jeho započtení oproti pohledávce vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení na základě usnesení rady kraje č. 12/938 ze dne 25. 4. 2017 a č. 21/1896 ze dne 26. 9. 2017,
 • Agentura pro regionální rozvoj, a. s. nehradila nájemné, neboť nájemné bylo započteno oproti provedenému technickému zhodnocení,
 • Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko uhradila nižší nájemné v návaznosti na dodatky ke smlouvě uzavřené k 1. 4. 2017 a k 1. 10. 2017, kterými byla upravena výše nájemného z důvodů snížení výměry pronajaté plochy,
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest uhradila vyšší nájemné v návaznosti na ukončení původní smlouvy z roku 2015 a nahrazení novou smlouvou od 1. 7. 2017 z důvodu změny předmětu pronájmu a výměry pronajaté plochy.
Tabulka 1.109: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2017 (v tis. Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Software 37 254
Pozemky 1 801
Budovy a stavby 424 557
Movitý majetek 245 599
Celkem 709 212
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih) Pozemky 7 115
Movitý majetek 23 164
Budovy a stavby 227 913
Celkem 258 192
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Třinec) Pozemky 597
Budovy a stavby 240 897
Movitý majetek 37 238
Celkem 278 732
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (parkovací plocha pro Integrované výjezdové centrum v Nošovicích) Pozemky 176
Budovy a stavby 2 070
Celkem 2 246
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (technika a vozidla) Movitý majetek 338 302
Celkem 338 302
Obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje (vozidla pro jednotky požární ochrany) Movitý majetek 192 151
Celkem 192 151
Město Albrechtice (Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů) Pozemky 42
Budovy a stavby 26 469
Movitý majetek 2 343
Celkem 28 854
Letiště Ostrava a.s. (bezpečnostní přístroje a zařízení) Movitý majetek 126 087
Celkem 126 087
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Budovy a stavby 62 622
Celkem 62 622
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (provoz mateřské školky krajského úřadu) Pozemky 640
Budovy a stavby 13 499
Celkem 14 139
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 3 632
Celkem 3 632
Příspěvkové organizace kraje v odvětví školství (CNC stroje) Movitý majetek 25 298
Celkem 25 298
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Software 677
Movitý majetek 25 512
Celkem 26 189
Celkový objem vypůjčeného majetku 2 065 657

K 31. 12. 2017 zapůjčil kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 2.065.657 tis. Kč. Jedná se především o:

 • budovy a stavby, pozemky, vybavení, technologie a automobily České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
 • bezpečnostní přístroje a zařízení Letišti Ostrava a.s.,
 • dopravní automobily pro potřeby jednotek požární ochrany obcí,
 • nebytové prostory pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkovou organizaci,
 • nebytové prostory a zahradu včetně hracích prvků Mateřské škole logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace,
 • stojany na propagační materiály organizacím, které zajišťují činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • dopravní značení kulturních a turistických cílů v MSK, elektroniku a ostatní vybavení, nezbytné k realizaci projektů Beskydské a Jesenické magistrály,
 • výpočetní techniku a nábytek organizacím, které realizují projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Smlouvy s vypůjčiteli byly uzavřeny na dobu neurčitou nebo po dobu udržitelnosti projektu. Smlouvy na výpůjčku stojanů na propagační materiály v hodnotě 32 tis. Kč byly uzavřeny na dobu pěti let.

8. Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2017 byl kraj zřizovatelem 222 příspěvkových organizací, což oproti roku 2016 znamená snížení počtu o 1 příspěvkovou organizaci. K 1. 7. 2017 došlo ke sloučení 1 příspěvkové organizace v odvětví školství s jinou nástupnickou organizací.

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu či z rozpočtu územních samosprávných celků a dále s prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele - Moravskoslezského kraje.

Objem finančních prostředků zaslaný příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 6.760.167  tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2017 finanční prostředky v celkové výši 6.749.540 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly v roce 2018 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 10.627 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny.

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.110 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.111 (údaje neobsahují poskytnuté návratné finanční výpomoci).

Tabulka 1.110: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2017 (v tis. Kč)
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 2 727 080 2 596 361 95,2 38,5
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu a z územně samosprávných celků 4 066 208 4 058 102 99,8 60,1
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 95 202 95 077 99,9 1,4
Celkem 6 888 491 6 749 540 98,0 ×
Tabulka 1.111: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2017 (v tis. Kč)
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 6 532 098 6 496 302 99,5 96,2
Investiční příspěvek do fondu investic 356 393 253 238 71,1 3,8
Celkem 6 888 491 6 749 540 98,0 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2017 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Příspěvkové organizace zřízené krajem v odvětví dopravy a chytrého regionu, sociálních věcí, školství dosáhly v roce 2017 kladného nebo vyrovnaného výsledku hospodaření. V odvětví zdravotnictví a kultury bylo u 6 příspěvkových organizací dosaženo celkové ztráty ve výši ‑71.375 tis. Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 21 až 25 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.112: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2017
Odvětví Výsledek hospodaření
počet organizací v tis. Kč
kladný/ vyrovnaný záporný kladný/ vyrovnaný záporný
Doprava a chytrý region 2 - 15 542 -
Kultura 6 1 159 -825
Sociální věci 21 - 458 -
Školství 182 - 20 928 -
Zdravotnictví 5 5 2 390 -70 550
Celkem 216 6 39 478 -71 375

Konkrétní příspěvky a investiční příspěvky z rozpočtu kraje jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2017 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje, v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a v tabulkách č. 3 a 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy byl v roce 2017 Moravskoslezský kraj zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace.

Hlavní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd. V roce 2017 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Hlavní činností Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl v roce 2017 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 648.214 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje. Na zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek ve výši 408.036 tis. Kč a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 240.178 tis. Kč.

Tabulka 1.113: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské energetické centrum 1 6 545 6 267 0 278 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 641 669 401 769 51 500 184 400 4 000
celkem 2 648 214 408 036 51 500 184 678 4 000

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl poskytnut ostatní účelový příspěvek na provoz ve výši 184.678 tis. Kč, z toho na úhradu odpisů ve výši 180.278 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly poskytnuty neinvestiční prostředky na reprodukci majetku kraje ve výši 51.500 tis. Kč v rámci akce Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a na náklady staveb ve výši 4.000 tis. Kč, které jsou připravované pro modernizaci silnic z prostředků Integrovaného regionálního operačního, a to v rámci akce Příprava staveb a vypořádání pozemků.

Mimo rozpočet zřizovatele obdržela v roce 2017 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje také dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 202.646 tis. Kč určený na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017. Dále tato organizace obdržela z rozpočtu statutárního města Ostrava dotaci ve výši 1.180 tis. Kč na častější čištění vybraných silnic na území města. Taktéž organizace obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení 2 ks vozidel na CNG.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu

V roce 2017 byl příspěvkovým organizacím kraje poskytnut investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 44.500 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.114: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Moravskolezské energetické centrum 1 0 0 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 44 500 23 000 21 500
celkem 2 44 500 23 000 21 500

Do fondu investic byly příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje zaslány z rozpočtu kraje finanční prostředky na akci Rekonstrukce sil. III/4676 a mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 za Dolním Benešovem ve výši 20.000 tis. Kč a na akci Rekonstrukce křižovatky silnic III/48425 x III/48418 v obci Frýdlant n. O. a navazujících úseků komunikace ve výši 3.000 tis. Kč.

V souvislosti s náklady na stavby připravované pro modernizaci silnic financované zejména z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu byly poskytnuty z rozpočtu kraje investiční příspěvky na akci Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 21.500 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu vykázaly za rok 2017 dohromady zisk ve výši 15.542 tis. Kč. Obě organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření. V hlavní činnosti vykazovala Správa silnic Moravskoslezského kraje ztrátu ve výši - 3.083 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 18.588 tis. Kč. Moravskoslezské energetické centrum vykázalo celkově zisk ve výši 37 tis. Kč. Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2017 zadluženost.

Ručitelský závazek kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/128 z 16. 3. 2017 převzalo ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (příjemce dotace), za rok 2017 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování akce dle smlouvy č. 76S/2017 a dodatku č. 76S/2017/1 se Státním fondem dopravní infrastruktury, ve výši 40.000 tis. Kč.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2017 za organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, činil 0 Kč.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2017 vykonával zřizovatelskou funkci u 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanům.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 259.932 tis. Kč. Na zajištění běžného provozu byl poskytnut příspěvek ve výši 192.733 tis. Kč a dále byl zaslán účelový příspěvek na provoz ve výši 67.199 tis. Kč. Zdrojem financování provozu byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 251.724 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 8.208 tis. Kč.

Tabulka 1.115: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 55 478 49 033 0 6 445 0
knihovna 1 39 410 31 256 0 8 124 30
muzea a galerie 5 165 044 112 444 37 451 14 680 469
celkem 7 259 932 192 733 37 451 29 249 499

Příspěvkovým organizacím byl poskytnut ostatní účelový příspěvek v celkové výši 29.249 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poukázány účelové prostředky ve výši 23.632 tis. Kč, kde největší část finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje byla určena na úhradu odpisů ve výši 10.169 tis. Kč, nákup a ochranu knihovního fondu a nákup licencí k databázím pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 6.000 tis. Kč, Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji ve výši 2.600 tis. Kč aj. Z kapitoly Ministerstva kultury byly prostřednictvím zřizovatele poskytnuty příspěvkovým organizacím neinvestiční účelové příspěvky na provoz ve výši 5.617 tis. Kč účelově určené zejména na Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 4.100 tis. Kč, na Kulturní aktivity ve výši 813 tis. Kč a na Podporu standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 210 tis. Kč aj.

Na reprodukci kulturního majetku kraje byly dále příspěvkovým organizacím poskytnuty neinvestiční finanční prostředky, a to v celkové výši 37.451 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty prostředky na opravy a rozvoj kulturního dědictví ve výši 34.860 tis. Kč účelově určené zejména na akce Zámek Nová Horka - obnova zámeckého areálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 9.857 tis. Kč, Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 4.700 tis. Kč, Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) ve výši 4.000 tis. Kč a další. Ze státního rozpočtu Ministerstva kultury byly zaslány dotace na reprodukci majetku kraje ve výši 2.591 tis. Kč. V rámci neinvestičního programu Záchrana architektonického dědictví byly realizovány opravy ve výši 1.500 tis. Kč, dále byly zaslány dotace na spolufinancování akcí Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 743 tis. Kč a Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) ve výši 230 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů realizovanými samotnými příspěvkovými organizacemi byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky ve výši 499 tis. Kč na kofinancování projektů. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu se jedná o projekt Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku ve výši 400 tis. Kč a projekt Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě ve výši 30 tis. Kč a v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO se jedná o projekt Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) ve výši 69 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V roce 2017 byly v odvětví kultury poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizací v celkové výši 4.671 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 3.921 tis. Kč a ze státního rozpočtu prostředky ve výši 750 tis. Kč.

Tabulka 1.116: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 0 0 0
knihovna 1 52 52 0
muzea a galerie 5 4 619 3 626 993
celkem 7 4 671 3 678 993

Z rozpočtu kraje byl poskytnut investiční příspěvek do fondu investic ve výši 2.928 tis. Kč a to na akci Pořízení Skeneru Cruse (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 2.200 tis. Kč, akci Zámek Nová Horka - obnova zámeckého areálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 285 tis. Kč a na obnovu hmotného majetku kraje svěřeného Muzeu Těšínska, příspěvková organizace v důsledku pojistné události ve výši 443 tis. Kč. Z Ministerstva kultury byly příspěvkovým organizacím zaslány investiční finanční prostředky v celkové výši 750 tis. Kč na reprodukci kulturního majetku kraje v rámci programu ISO A Zabezpečení objektů ve výši 500 tis. Kč, ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí ve výši 198 tis. Kč a Veřejné informační služby knihoven - investice ve výši 52 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty z rozpočtu kraje do fondů investic příspěvkovým organizacím finanční prostředky ve výši 993 tis. Kč na Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum (618 tis. Kč), Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost (175 tis. Kč) a Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku (200 tis. Kč). Projekty jsou realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2017 dohromady ztrátu hospodaření ve výši - 665 tis. Kč. Čtyři organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření celkem 159 tis. Kč, kde nejvyššího výsledku hospodaření dosáhlo Muzeum v Bruntále a to ve výši 93 tis. Kč. Hospodaření dvou příspěvkových organizací skončilo vyrovnaným výsledkem hospodaření. Celkovou ztrátu vykázalo Muzeum Novojičínska ve výši - 824 tis. Kč. Hlavní příčinou dosažení záporného výsledku hospodaření příspěvkové organizace bylo větší množství neplánovaných oprav, které z důvodu nedostatku finančních prostředků na fondu investic organizace musely být hrazeny z provozních nákladů organizace.

Hospodaření příspěvkových organizací v hlavní činnosti skončilo v celkové ztrátě 1.500 tis. Kč. Kromě Muzea Těšínska, příspěvková organizace, které vykázalo v hlavní činnosti zisk ve výši 40 tis. Kč. Čtyři organizace (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Těšínské divadlo Český Těšín, Muzeum v Bruntále a Muzeum Beskyd Frýdek-Místek) pokrylo ztrátu z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti. Vyrovnaným výsledkem hospodaření skončila v hlavní a doplňkové činnosti příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Závazky po splatnosti k 31. 12. 2017 vykázalo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace ve výši 177 tis. Kč.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 a č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci 4 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury ve výši 8.500 tis. Kč, z toho třem příspěvkovým organizacím byla poskytnuta na zabezpečení běžných provozních činností ve výši 3.100 tis. Kč (u Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum Těšínska se splatností do 30. 11. 2017 a Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě se splatností do 30. 11. 2018). Dále byly poskytnuty návratné finanční výpomoci Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě ve výši 300 tis. Kč na profinancování projektu "Zefektivnění ochrany knihovního fondu" se splatností do 31. 12. 2017 a Muzeu Novojičínska ve výši 5.400 tis. Kč na profinancování projektu "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku" se splatností do 31. 12. 2018, oba realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2017 vykonával zřizovatelskou funkci u 21 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci a poskytování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí byly k 31. 12. 2017 poskytovány registrované sociální služby v členění dle druhu domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 462.721 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo organizacemi skutečně použito 460.562 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 2.159 tis. Kč). Z této částky tvořil příspěvek na dofinancování běžného provozu z vlastních zdrojů kraje částku 53.023 tis. Kč, účelově bylo čerpáno 407.539 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 87.991 tis. Kč, ze státního rozpočtu a jiného územně samosprávného celku ve výši 353.255 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 19.316 tis. Kč.

Tabulka 1.117: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 20 444 358 49 423 862 373 319 20 754
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 16 204 3 600 0 10 902 1 702
celkem 21 460 562 53 023 862 384 221 22 455

Ostatní účelový příspěvek ve výši 384.221 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 33.218 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 351.003 tis. Kč z účelových dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu jiného územního samosprávného celku prostřednictvím zřizovatele (tj. z Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace ve výši 340 tis. Kč příspěvkové organizaci Benjamín na realizaci projektu "Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra"). Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 26.000 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) ve výši 5.918 tis. Kč, Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb ve výši 1.300 tis. Kč. Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 350.663 tis. Kč byl poskytnut (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeného Moravskoslezským krajem pro rok 2017. Příspěvkové organizace finanční prostředky vyčerpaly v plné výši.

V rámci reprodukce majetku kraje byl příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje poskytnut příspěvek na provoz ve výši 862 tis. Kč na opravu majetku u příspěvkové organizace Náš svět realizovanou z pojistných náhrad ve výši 770 tis. Kč a na akci Oprava plotu včetně dvou posuvných bran (Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald) ve výši 92 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 22.455 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 19.316 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu částka ve výši 2.251 tis. Kč a z rozpočtu kraje 888 tis. Kč. Z těchto zdrojů byla v rámci Operačního programu Zaměstnanost Moravskoslezským krajem realizována akce Podpora služeb sociální prevence 1 ve výši 17.760 tis. Kč a dále byly příspěvkovými organizacemi realizovány akce ve výši 4.513 tis. Kč. V rámci fondu EHP a Norska byl příspěvkovou organizací Centrum psychologické pomoci realizován projekt Bilaterální spolupráce s Odborem pro náhradní rodinnou péči Norského ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu ve výši 182 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v celkové výši 20.872 tis. Kč. Zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.118: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Domovy 20 20 541 18 940 1 601
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 331 331 0
celkem 21 20 872 19 271 1 601

K nejvýznamnějším akcím v rámci reprodukce majetku kraje patřily Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) ve výši 8.000 tis. Kč, Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí ve výši 3.527 tis. Kč, Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) ve výši 2.577 tis. Kč, aj.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v roce 2017 poskytnuty investiční příspěvky na přípravu akcí spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1.601 tis. Kč, konkrétně na akci Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále ve výši 637 tis. Kč, akci Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále ve výši 715 tis. Kč a akci Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 249 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2017 kladného výsledku hospodaření za rok 2017 v celkové výši 457.762 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 10 organizací hospodařících se ziskem, 11 organizací ukončily rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2017 zadluženost.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 20 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2017 ve výši 70.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 70.000 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2017.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny, v rámci služby v obecném hospodářském zájmu, výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných oprávněných nákladů jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulka 1.119: Přehled výše a vypořádání vyrovnávací platby u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (v tis. Kč)
přispěvková organizace č. smlouvy maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb (max. povolená vyrovnávací platba) oprávněné náklady za sociální služby celkem oprávněné výnosy za sociální služby celkem nadměrná vyrovnávací platba
Benjamín, příspěvková organizace 03517/2014/SOC 53 372,0 52 365,2 52 365,2 0,00587
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 03531/2014/SOC 13 125,0 10 203,1 10 203,1 0,0
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 03535/2014/SOC 57 300,0 50 684,4 50 684,4 0,0
Domov Březniny, příspěvková organizace 03508/2014/SOC 72 396,0 58 630,9 58 618,8 -12,1
Domov Duha, příspěvková organizace 03512/2014/SOC 85 035,0 74 683,5 74 608,4 -75,1
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 03539/2014/SOC 37 914,0 30 301,9 30 263,2 -38,7
Domov Jistoty, příspěvková organizace 03523/2014/SOC 41 457,0 33 956,1 33 956,1 0,0
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 03537/2014/SOC 29 251,0 20 163,4 20 163,4 0,0
Domov NaNovo, příspěvková organizace 03516/2014/SOC 22 956,0 22 742,5 22 742,5 0,0
Domov Na zámku, příspěvková organizace 03532/2014/SOC 35 848,0 27 211,9 27 211,9 0,0
Domov Odry, příspěvková organizace 03538/2014/SOC 33 462,0 30 469,5 30 456,3 -13,2
Domov Příbor, příspěvková organizace 03519/2014/SOC 25 560,0 22 002,9 22 002,9 0,0
Domov Vítkov, příspěvková organizace 03502/2014/SOC 41 130,0 34 569,5 34 566,5 -3,0
Fontána, příspěvková organizace 03522/2014/SOC 60 030,0 40 547,3 40 529,8 -17,5
Harmonie, příspěvková organizace 03514/2014/SOC 64 020,0 54 460,7 54 452,5 -8,2
Marianum, příspěvková orgaanizace 03536/2014/SOC 27 650,0 19 879,5 19 879,5 0,0
Náš svět, příspěvková organizace 03533/2014/SOC 98 772,0 81 864,6 81 864,6 0,0
Nový domov, příspěvková organizace 03511/2014/SOC 80 908,0 70 000,6 70 268,4 267,8
Sagapo, příspěvková organizace 03521/2014/SOC 57 213,0 50 249,8 50 249,8 0,0
Sírius, příspěvková organizace 03515/2014/SOC 69 210,0 63 154,7 63 154,7 0,0
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 03534/2014/SOC 49 928,0 42 214,7 42 214,7 0,0

Výsledky oprávněných nákladů a výnosů za všechny sociální služby jsou u většiny příspěvkových organizací vyrovnané nebo jsou oprávněné náklady na sociální služby nižší než oprávněné výnosy. Nadměrná vyrovnávací platba byla v celkové výši 267,806 tis. Kč vyčíslena u příspěvkových organizací Nový domov, příspěvková organizace (267,8 tis. Kč) a Benjamín, příspěvková organizace (0,006 tis. Kč). Tyto finanční prostředky jsou příjmem rozpočtu pověřovatele. Příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby jsou dle č. 3, odst. 1), písm. f) Statutu Fondu sociálních služeb jedním ze zdrojů tohoto fondu.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2017 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2017 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 182 škol a školských zařízení. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je zejména uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace.

V odvětví školství došlo k 1. 7. 2017 ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace s nástupnickou organizací Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byl poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 4.465.465 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2017 finanční prostředky ve výši 4.462.024 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 3.441 tis. Kč). K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek v celkové výši 590.089 tis. Kč a účelově byla poskytnuta částka ve výši 3.871.934 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 781.422 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 3.626.311 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 54.291 tis. Kč.

Tabulka 1.120: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 478 026 48 386 5 527 411 640 12 473
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 2 852 850 416 614 35 163 2 358 316 42 757
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 628 780 118 399 3 942 498 029 8 410
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 50 311 3 449 0 46 862 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 452 058 3 241 0 448 596 220
celkem 4 462 024 590 089 44 632 3 763 443 63 860

Ostatní účelový příspěvek ve výši 3.763.443 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 146.503 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 3.616.940 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 103.911 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit ve výši 19.016 tis. Kč, Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství ve výši 8.166 tis. Kč, Školní psychologové, školní speciální pedagogové ve výši 6.221 tis. Kč, Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji ve výši 2.948 tis. Kč, aj. Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz byl ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví školství poskytnut v celkové výši 3.616.580 tis. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto příspěvky byly určeny převážně na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3.477.669 tis. Kč, zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 69.720 tis. Kč, zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 19.853 tis. Kč, podporu odborného vzdělávání ve výši 17.398 tis. Kč, přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia ve výši 14.793 tis. Kč, podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních ve výši 10.839 tis. Kč, excelence středních škol ve výši 1.544 tis. Kč aj.

Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky na reprodukci majetku kraje v celkové výši 44.632 tis. Kč. Jednalo se převážně o výdaje související s opravami a udržováním majetku krajských škol, z nichž nejvýznamnější jsou akce Výměna střešní krytiny (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) ve výši 6.043 tis. Kč, Oprava střechy (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) ve výši 5.500 tis. Kč, Oprava střešního pláště tělocvičny Husova (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) ve výši 4.800 tis. Kč, Výměna dešťové kanalizace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) ve výši 4.432 tis. Kč, aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 63.860 tis. Kč, přičemž největší objem finanční prostředků ve výši 54.291 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 9.371 tis. Kč a kraj se podílel na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 198 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání 2014+ realizován projekt Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji ve výši 3.971 tis. Kč a projekt realizovaný samotnými příspěvkovými organizacemi Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství ve výši 59.081 tis. Kč. V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizovala příspěvková organizace projekt Podpora slaďování pracovního rytmu s péčí o děti v období prázdnin ve výši 220 tis. Kč. V rámci Operačního program potravinové a materiální pomoci byl realizovaný projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Moravskoslezském kraji ve výši 588 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic v celkové výši 70.646 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 68.986 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 1.660 tis. Kč.

Tabulka 1.121: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5 118 5 118 0
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 56 260 55 873 387
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 4 609 4 522 87
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 0 0 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 4 660 4 660 0
celkem 70 646 70 172 474

V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 68.512 tis. Kč určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy, izolace, sanace a jiná technická zhodnocení majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (např. rekonstrukce elektroinstalací, ústředního topení a kotelen, sociálních zařízení, kanalizací, výměny oken, opravy střech aj.) a také na pořízení nového vybavení (např. automobilů). Mezi nejvýznamnější akce řadíme Rekonstrukce ústředního topení včetně kotelny (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 6.284 tis. Kč, Stavební úpravy jídelny (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) ve výši 5.200 tis. Kč, Rekonstrukce elektro rozvodů na ul. Divadelní (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) ve výši 3.470 tis. Kč, Celková rekonstrukce kuchyně (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) ve výši 2.912 tis. Kč, Rekonstrukce zpevněné plochy (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) ve výši 2.909 tis. Kč, aj.

Z Ministerstva zemědělství byla poskytnuta příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava dotace ve výši 1.660 tis. Kč na Centra odborné přípravy - program č. 129710.

Na akce spolufinancované z Operačního programu Životního prostředí byly poskytnuty příspěvkovým organizacím v odvětví školství z rozpočtu kraje investiční příspěvky ve výši 474 tis. Kč. Jednalo se akce Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově ve výši 87 tis. Kč a Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově ve výši 387 tis. Kč.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 20.928 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 20 organizací vyrovnaným hospodařením a 162 organizací ziskem. Žádná organizace nevykázala ztrátu za rok 2017.

Cizí zdroje a výše nesplacených závazků v odvětví školství

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování podílů EU a SR u projektů spolufinancovaných z Evropské unie využili v roce v roce 2017 příspěvkové organizace cizí zdroje (úvěry). V několika případech uzavřely příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele spotřebitelské krátkodobé a střednědobé úvěry. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2017.

Tabulka 1.122: Přehled o cizích zdrojích - informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2017 (v Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p.o. (v Kč)
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených závazků k 31. 12. 2017
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace krátkodobý úvěr na předfinancování dotace 500 000,00 439 593,00
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace střednědobý investiční úvěr 9 600 000,00 2 177 829,00
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace střednědobý investiční úvěr 3 385 508,38 1 229 544,00
CELKEM
13 485 508,38 3 846 966,00

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství

V roce 2017 byla příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1.660 tis. Kč na zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centrum odborné přípravy" s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2017.

V roce 2016 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, ve výši 500 tis. Kč k zajištění financování a předfinancování projektu "Sportem proti bariérám" s jednorázovou splatností po obdržení dotace nejpozději do 31. 12. 2017, která byla rozhodnutím zastupitelstva kraje v roce 2017 posunuta na nejpozději do 30. 6. 2018.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2017 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav). Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 670.597 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2017 finanční prostředky ve výši 665.570 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 5.027 tis. Kč). Příspěvek na zajištění běžného provozu byl čerpán ve výši 465.980 tis. Kč a účelově byly čerpány finanční prostředky ve výši 199.590 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 610.913 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 52.582 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 2.075 tis. Kč.

Tabulka 1.123: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 193 889 44 000 25 278 122 017 2 594
odborný léčebný ústav 1 6 816 1 988 0 4 828 0
ostatní ústavní péče 2 53 578 47 596 74 5 908 0
zdravotnická záchranná služba 1 411 288 372 396 586 38 306 0
celkem 10 665 570 465 980 25 938 171 058 2 594

Ostatní účelový příspěvek ve výši 171.058 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 118.842 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 52.216 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 64.951 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky na Provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 16.500 tis. Kč, Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 12.756 tis. Kč, Zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 8.000 tis. Kč, výdaje ve výši 6.528 tis. Kč na udržitelnost projektu Provozní výdaje IVC Mošnov a Ostrava - Jih (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava), Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání ve výši 4.135 tis. Kč, aj. Objem ve výši 52.216 tis. Kč z ostatního účelového příspěvku na provoz byl příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví poskytnut ze státního rozpočtu, a to z Ministerstva zdravotnictví na Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu ve výši 20.693 tis. Kč, na Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - lékaři ve výši 9.658 tis. Kč a nelékaři ve výši 1.012 tis. Kč, na Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 6.459 tis. Kč aj. Z Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty příspěvky na Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 5.378 tis. Kč a dále byl nemocnicím na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytnut Neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101 - 103) ve výši 8.656 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly poskytnuty příspěvky na likvidaci léčiv v nemocničních zařízeních ve výši 16 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl na reprodukci majetku poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 25.938 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve výši 7.925 tis. Kč, Oprava havarijních rozvodů vody v objektu D (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) ve výši 4.230 tis. Kč, Pořízení zdravotnických přístrojů ve výši 3.983 tis. Kč, Výměna zdravotechniky v budově následné péče (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 2.251 tis. Kč, aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 2.594 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 2.076 tis. Kč byl zaslán z evropských finančních zdrojů, z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky ve výši 152 tis. Kč a ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 366 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány příspěvkovými organizacemi akce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 153 tis. Kč, akce v rámci Programu česko- švýcarské spolupráce ve výši 2.441 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v celkovém objemu 112.549 tis. Kč. Zdroje financování tvořily finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 15.338 tis. Kč, z rozpočtu kraje ve výši 77.818 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 19.393 tis. Kč.

Tabulka 1.124: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 106 823 78 613 28 210
odborný léčebný ústav 1 5 520 5 520 0
ostatní ústavní péče 2 0 0 0
zdravotnická záchranná služba 1 206 0 206
celkem 10 112 549 84 133 28 416

V rámci reprodukce majetku kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty příspěvkovým organizacím finanční prostředky zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení a dále na výdaje v rámci optimalizace zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí Pořízení zdravotnických přístrojů pro příspěvkové organizace ve výši 11.876 tis. Kč, Rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 6.086 tis. Kč, Výměna zdravotechniky v budově následné péče (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 5.088 tis. Kč, Rozšíření parkovacích ploch (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) ve výši 5.000 tis. Kč, Rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 4.903 tis. Kč, Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) ve výši 4.303 tis. Kč, Rekonstrukce části komunikací (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 4.000 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví byly zaslány finanční prostředky na obnovu zdravotnické techniky a rekonstrukce centrální sterilizace v krajských nemocnicích ve výši 12.770 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 28.416 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 19.393 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, objem ve výši 6.456 tis. Kč byl zaslán z rozpočtu kraje na spolufinancování neuznatelných nákladů projektů a ze státního rozpočtu byly zaslány příspěvky ve výši 2.567 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány akce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 13.946 tis. Kč, akce v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce ve výši 14.264 tis. Kč a akce v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 206 tis. Kč.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Čtyřem příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Slezská nemocnice v Opavě) byly poskytnuty návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje v celkové výši 48.356 tis. Kč pro zajištění předfinancování evropského a státního podílu u projektů Modernizace vybavení pro obory návazné péče realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Návratnost finančních prostředků je v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017 stanovena na 31. 10. 2018.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2017 v celkovém součtu výsledek hospodaření ve výši -68.160 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 5 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 2.390 tis. Kč a 5 organizací záporným výsledkem hospodaření ve výši ‑70.549 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno; v průběhu roku byl zdravotní výbor zastupitelstva kraje i zastupitelstvo kraje pravidelně informováno.

Tabulka 1.125: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2017 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace výsledek hospodaření 2017 návrhy organizací o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2017
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 180 převod do rezervního fondu
Nemocnice ve Frýdku-Místku -12 355 vypořádání na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice Třinec -6 182 vypořádání na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Havířov -26 854 vypořádání na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -24 476 vypořádání na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Slezská nemocnice v Opavě 200 převod do rezervního fondu
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 479 převod do fondu odměn ve výši 383 tis. Kč a převod do rezervního fondu ve výši 96 tis. Kč
Dětský domov Janovice u Rýmařova -683 částečné pokrytí ztráty ve výši 200 tis. Kč prostředky z rezervního fondu a zbytek ztráty bude vypořádán na vrub výsledku hospodaření let budoucích
Dětské centrum Čtyřlístek 490 převod do rezervního fondu
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 1 041 převod do rezervního fondu
Celkem -68 160  

V roce 2017 byl výsledek hospodaření ovlivněn legislativními změnami, což se projevilo růstem osobních nákladů po navýšení tarifních platů na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb. Došlo také ke zvýšení základního přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb ze 1,5 % na 2 % ze mzdových nákladů (vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů). Zvýšení nákladů bylo částečně kompenzováno meziročně vyššími výnosy od zdravotních pojišťoven.

Informace k záporným výsledkům hospodaření příspěvkových organizací vykázaným za rok 2017

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace - vykázala za období roku 2017 výsledek hospodaření ve výši -12.355 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -14.645 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.290 tis. Kč. K 31. 12. 2017 měla stav peněžních prostředků na běžném účtu 57.578 tis. Kč.

Výnosy za rok 2017 činily 1.006.216 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 88.528 tis. Kč (tj. 9,65 %). Nárůst byl zapříčiněn zejména změnou objemu úhrad za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven, rozšířením zdravotní péče a navyšováním objemu poskytované péče. Vyšší byly i výnosy z transferů. Meziročně vzrostly výnosy o 7,8 %.

Náklady za rok 2017 činily 1.018.571 tis. Kč, což je v meziročním srovnání navýšení o 86.600 tis. Kč (tj. 9 %). Růst byl v absolutních částkách nejvíce ovlivněn zvýšením osobních nákladů o 56.646 tis. Kč a v důsledku celoročního provozu centrové léčby a navýšení operativy došlo ke zvýšení spotřeby materiálu o 10.374 tis. Kč.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace - vykázala výsledek hospodaření ve výši ‑6.182 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ‑8.731 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.549 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2017 stav finančních prostředků na běžném účtu 77.205 tis. Kč.

Na straně výnosů došlo meziročně k nárůstu o 7 %, kdy celkové výnosy roku 2017 činily 707.911 tis. Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které představují 76% celkových výnosů, vzrostly meziročně o 9 %, tj. o 44.564 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 714.093 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 4 % (tj. 29.589 tis. Kč). Na vzestupu nákladů se výrazně podílí nárůst osobních nákladů v návaznosti na navýšení tarifních platů v souladu s platnou legislativou.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - vykázala za období roku 2017 výsledek hospodaření ve výši -26.854 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -27.657 tis. Kč a z doplňkové činnosti 803 tis. Kč. Výsledek hospodaření v roce 2017 se oproti předchozímu roku výrazně zlepšil o 42.616 tis. Kč. Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2017 činil 13.187 tis. Kč.

V roce 2017 byly celkové výnosy nemocnice oproti předchozímu roku vyšší o 12 %, a to v celkové výši 862.557 tis. Kč (v meziročním srovnání je to více o 94.471 tis. Kč). Největší vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven, které meziročně vzrostly o 58.696 tis. Kč. V roce 2017 byly nemocnici vyměřeny doplatky a srážky v celkovém saldu -397 tis. Kč. Tržby za běžné období jsou meziročně o 47.243 tis. Kč vyšší. Významný meziroční nárůst je tvořen výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, na kterých mají většinový podíl příspěvky od zřizovatele ve výši 42.562 tis. Kč (meziroční nárůst činí 28.774 tis. Kč).

Celkové náklady v roce 2017 činily 889.411 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 51.855 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech, které v celkové sumě činí 46.696 tis. Kč, a souvisí zejména s plošným zvýšením tarifních složek platu zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. 1. 2017 o 10%.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - vykázala výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši ‑24.476 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -38.502 tis. Kč a z doplňkové činnosti 14.026 tis. Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2017 činil 8.777 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly objemu 1.046.380 tis. Kč. Tato položka představuje vzestup výnosů o 105.906 tis. Kč oproti skutečnosti předcházejícího roku. Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří tržby od zdravotních pojišťoven, které v roce 2017 činily 783.634 tis. Kč. Ve výnosech v meziročním srovnání jsou o 39.524 tis. Kč vyšší. Celkové tržby od zdravotní pojišťovny za rok 2017 jsou pozitivně ovlivněny doplatky a srážkami za minulá období v celkovém saldu za všechny zdravotní pojišťovny ve výši 12.612 tis. Kč.

Celkové náklady v roce 2017 dosáhly objemu 1.070.856 tis Kč. Oproti předchozímu roku to představuje navýšení o 71.638 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější částí nákladů byly osobní náklady, které se na celkových nákladech nemocnice podílely 60,99 %, a jejich meziroční nárůst představoval hodnotu 62.961 tis. Kč. Důvodem bylo navýšení tarifních platů u zaměstnanců ve zdravotnictví o 10%. od 1. 11. 2017 došlo k navýšení tarifních platů o 10% u zaměstnanců, kteří jsou pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem.

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace - vykázal za období roku 2017 výsledek hospodaření ve výši -683 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -685 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2 tis. Kč.

V roce 2017 byly celkové výnosy nemocnice oproti předchozímu roku vyšší o 7 %, a to v celkové výši 11.105 tis. Kč (v meziročním srovnání je to více o 726 tis. Kč).

Celkové náklady v roce 2017 činily 11.788 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 1.405 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech.

Vyrovnaný výsledek hospodaření nebyl dodržen vzhledem k nevyplacení státního příspěvku v plánované výši a z důvodu nutnosti přijetí nových zaměstnanců na dohodu.

Cizí zdroje a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (úvěry). V několika případech jsou příspěvkovými organizacemi využívány se souhlasem zřizovatele spotřebitelské úvěry, účelově např. na pořízení sanitních vozidel, a střednědobý investiční úvěr na financování rekonstrukce vytápění ve Slezské nemocnici v Opavě. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2017.

Tabulka 1.126: Přehled o cizích zdrojích - informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2017 (v Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p.o. (v Kč)
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených závazků k 31. 12. 2017
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 20 000 000,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku revolving 60 000 000,00 42 200 000,00
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 70 000 000,00 0,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj   splátkové financování 342 768,00 0,00
účelový úvěr 14 285 736,00 9 197 996,92
revolving 80 000 000,00 42 500 000,00
Slezská nemocnice v Opavě  účelový úvěr 30 988 356,00 25 983 000,00
revolving 25 000 000,00 0,00
CELKEM   285 988 356,00 119 880 996,92

Pro úplnost o stavu zadlužení je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 146.056 tis. Kč, včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2017 (tato nezahrnuje ztráty výsledku hospodaření roku 2017).

Tabulka 1.127: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši kumulované ztráty minulých účetních období k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Zadluženost p.o. (v tis. Kč)
Posplatné závazky z obchodního styku Neuhrazená ztráta let minulých
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0,00 0,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku 30 086,00 18 137,39
Nemocnice Třinec 17 228,00 11 125,48
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 34 661,57 105 860,80
Nemocnice s poliklinikou Havířov 64 040,62 143 323,29
Slezská nemocnice v Opavě 40,00 10 310,51
Zdravotnická záchranná služba MSK 0,00 0,00
OLÚ Metylovice-Moravskoslezské sanatorium 0,00 0,00
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0,00 0,00
Dětské centrum Čtyřlístek 0,00 0,00
CELKEM 146 056,19 288 757,47

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit následující příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

 • Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace.

Dle těchto smluv jsou příspěvkové organizace pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby. Postup výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

U žádné příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví za rok 2017 nedošlo v provozní části k nadměrné vyrovnávací platbě. Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2017 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

9. Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2017 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.

Tabulka 1.128: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje IČO Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 100,0 26827719 -15 235
Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 108
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 267
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (dříve Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s.) 45,0 25379631 -6 358
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 100,0 02995832 -2 575
Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 -3 701
Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 723
KIC Odpady, a. s., v likvidaci 33,7 28564111 172
VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 1 637
Tabulka 1.129: Společnost založená krajem
Název IČO Výsledek hospodaření v tis. Kč
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s., v likvidaci 27848230 39

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy a chytrého regionu

Tabulka 1.130: Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2017 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 243 124 258 359 -15 235
Koordinátor ODIS, s.r.o. 21 566 21 458 108

Letiště Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Následně v letech 2006 až 2016 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k postupnému navyšování základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady, ale také snižování základního kapitálu bezúplatným vzetím akcií z oběhu. V roce 2017 byla uhrazena druhá splátka peněžitého vkladu ve výši 17.258 tis. Kč, o které rozhodlo zastupitelstvo kraje již v roce 2016. S ohledem na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu různým způsobem, je jeho hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem byl tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., k 31. 12. 2017 uvedená v obchodním rejstříku činila 526.147 tis. Kč. Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo ztrátou ve výši 15.235 tis. Kč, přičemž zásadní podíl na záporném výsledku hospodaření měly, stejně jako v minulých letech, účetní odpisy vlastního majetku ve výši 42.004 tis. Kč a dále odpis pohledávek za společnostmi po ukončení konkursního řízení. Aktiva celkem představují 1.482.120 tis. Kč netto. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 25.337 tis. Kč, celkové závazky společnosti dosáhly výše 1.050.734 tis. Kč, největší část tvoří závazky z uzavřené smlouvy s Moravskoslezským krajem o nájmu podniku ve výši 980.174 tis. Kč, které představují zůstatkovou cenu pronajatého majetku. Vlastní kapitál společnosti se snížil oproti minulému období o 15.235 tis. Kč, na účtu neuhrazených ztrát minulých let je vykazováno 88.739 tis. Kč.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2017 závazky k úvěrovým institucím ve výši 1.902 tis. Kč. Jedná se o bankovní úvěr ve výši 1.902 tis. Kč otevřený v roce 2013 se splatností 5 let na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Stroje a zařízení II a je hrazen průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách. Jiné úvěry společnost v současnosti nevykazuje.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s., bude navrhovat, aby záporný výsledek hospodaření za rok 2017 byl zaúčtován do neuhrazených ztrát minulých let a současně, aby celková ztráta ve výši 103.975 tis. Kč byla pokryta snížením základního kapitálu.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Majetková účast kraje byla stanovena peněžitým vkladem ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2162 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu na 460 tis. Kč. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % v obchodním rejstříku došlo 13. 1. 2009. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2017 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2017 zisk ve výši 108 tis. Kč. Aktiva celkem představují 14.210 tis. Kč netto. Celkové pohledávky jsou vykazovány ve výši 5.656 tis. Kč, celkové závazky jsou evidovány ve výši 11.664 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému období zvýšil o 108 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Hospodářský výsledek navrhuje společnost zaúčtovat ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let, jehož zůstatek je ve výši 322 tis. Kč.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.131: Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2017 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 22 320 22 053 267
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 23 254 29 612 -6 358
VaK Bruntál, a.s. 73 076 71 439 1 637

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 byla stanovena majetková účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně 7.979,6 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., k 31. 12. 2017 činila 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost dosáhla za rok 2017 zisku ve výši 267 tis. Kč. Aktiva celkem představují 40.252 tis. Kč netto. Celkové pohledávky společnosti jsou ve výši 9.731 tis. Kč, závazky eviduje v celkové výši 10.267 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému roku zvýšil o 755 tis. Kč, na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek 19.276 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., a o úplatném nabytí 8 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 tis. Kč na základě smlouvy o převodu akcií se společností Agentura pro regionální rozvoj, a.s., která akcie vlastnila. Smlouva nabyla účinnosti dne 7. 4. 2017, kdy byly také předány akcie ve jmenovité hodnotě 400 tis. Kč, přičemž pořizovací cena akcií byla 407,6 tis. Kč. Tímto získal kraj podíl 9,1 % na základním kapitálu společnosti. Usnesením zastupitelstva č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 5.900 tis. Kč do základního kapitálu za podmínky, že valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu. Rozhodlo také uzavřít smlouvu o upsání akcií a schválilo rovněž změnu stanov společnosti. Dne 22. 8. 2017 byla v obchodním rejstříku zapsána změna názvu společnosti na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a také zvýšení základního kapitálu společnosti o 9.600 tis. Kč, přičemž podíl kraje tvoří 6.300 tis. Kč, stejným podílem disponuje statutární město Ostrava a zbývajících 10 % je rozděleno mezi Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu v Opavě a Ostravskou univerzitu. Celková výše základního kapitálu společnosti zapsaná ke dni 31. 12. 2017 je 14.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 45 %.

Společnost vykázala za rok 2017 ztrátu ve výši 6.358 tis. Kč. Celková aktiva představují k 31. 12. 2017 28.553 tis. Kč netto. Pohledávky společnost eviduje v celkové výši 4.415 tis. Kč, závazky celkem jsou vykazovány ve výši 10.446 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se oproti předcházejícímu období zvýšil o 3.242 tis. Kč, zůstatek účtu nerozdělený zisk minulých let je ve výši 7.006 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

VaK Bruntál, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií na majitele obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Smlouva o převodu cenných papírů byla uzavřena dne 24. 6. 2009 a změna majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů byla realizována 30. 6. 2009. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované cenné papíry v roce 2011 převedeny na majetkový účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně. Základní kapitál obchodní společnosti k 31. 12. 2017 činí 408.063 tis. Kč, v roce 2017 byl navýšen o nepeněžité vklady určených zájemců v celkové hodnotě 10.924 tis. Kč. Majetkový podíl Moravskoslezského kraje se v roce 2017 snížil o desetitisícinu, v zaokrouhlení představuje 0,003 %.

Společnost dosáhla za rok 2017 zisku ve výši 1.637 tis. Kč. Celková aktiva představují 484.775 tis. Kč netto. Účetní jednotka eviduje pohledávky v celkové výši 23.112 tis. Kč, závazky vykazuje v celkovém objemu 35.080 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému období zvýšil o 12.403 tis. Kč, na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek 23.552 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s., a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a.s., společností FOCUS - METAL, s.r.o. Společnost FOCUS - METAL, s.r.o., podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS ‑ METAL, s.r.o. Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena. Odsouzené osoby podaly proti rozsudku dovolání, které bylo Nejvyšším soudem zamítnuto.

V návaznosti na pravomocné skončení trestního řízení bylo pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). V tuto chvíli však stále není skončeno řízení o zrušení rozhodčího nálezu a také řízení o žalobě společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., proti Moravskoslezskému kraji o zaplacení částky 1 mil. Kč z titulu ručitelského závazku. V této věci kraj navrhl přistoupení společnosti VaK Bruntál, a.s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované. Okresní soud v Ostravě dne 26. 9. 2017 žalobu odmítl pro neurčitost žalobního nároku. Proti tomuto usnesení podala společnost FOKR Czech, s.r.o. (na kterou byly tvrzené nároky postoupeny společností FOCUS - METAL, s.r.o.) dne 26. 10. 2017 odvolání. V odvolacím řízení Krajský soud v Ostravě dne 31. 1. 2018 rozhodl tak, že žaloba se neodmítá a věc se vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení. Ve věci je Okresním soudem v Ostravě nařízeno jednání na 4. 7. 2018.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2017, za obchodní společnost VaK Bruntál, a.s., činil 72.741 tis. Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Tabulka 1.132: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2017 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 1 378 3 953  -2 575

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014 byla založena obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 1.000 tis. Kč. Dne 14. 5. 2014 byla společnost s ručením omezeným, kde jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, zapsána do obchodního rejstříku. V minulých letech bylo rozhodnuto o peněžitých vkladech do základního kapitálu ve výši celkem 10.000 tis. Kč. V roce 2017 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/314 ze dne 15. 6. 2017 o dalším peněžitém vkladu do základního kapitálu ve výši 5.000 tis. Kč, uhrazen byl 19. 7. 2017 a dne 3. 8. 2017 bylo navýšení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2017 činil 16.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo ztrátou ve výši 2.575 tis. Kč. Celková aktiva představují 10.691 tis. Kč netto. Pohledávky společnost nevykazuje, závazky činí 1.256 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2017 zvýšil o 2.425 tis. Kč. Valná hromada společnosti by měla rozhodnout, že provozní ztráta bude převedena a zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let. Od roku 2018 se mění systém financování společnosti, přijetím této změny se očekává dosažení zisku. Vytvořený zisk bude použit na snížení neuhrazené ztráty minulých, který k 31. 12. 2017 činí 6.565 tis. Kč. Bankovní úvěry společnost nevykazuje.

V souladu s metodikou oceňování dlouhodobého finančního majetku a na základě změn ve výši základního i vlastního kapitálu ve výkazech roku 2016 byla v roce 2017 zaúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví kraje, která zachycovala dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 3.990 tis. Kč, což představovalo rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.133: Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2017 (v tis. Kč)
Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 118 129 121 830 -3 701
Sanatorium Jablunkov, a.s. 86 349 85 626 723

Bílovecká nemocnice, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 11. 7. 2005. Následně v letech 2007 až 2016 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady ve výši 72.120 tis. Kč a peněžitými vklady ve výši 16.700 tis. Kč. V roce 2017 se základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., neměnil a v obchodním rejstříku je k 31. 12. 2017 je zapsán ve výši 90.820 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

S ohledem na to, že došlo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Vlivem změny metodiky oceňování byla v roce 2012 poprvé účtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V letech 2013 - 2016 se o změně opravné položky neúčtovalo, protože nepřesáhla limit 10 %, a ani v roce 2017 nenastaly skutečnosti vedoucí k jejímu snížení nebo zvýšení.

Společnost skončila své hospodaření za rok 2017 ztrátou ve výši 3.701 tis. Kč. Celková aktiva představují 106.222 tis. Kč netto. Účetní jednotka vykazuje pohledávky v celkové výši 8.681 tis. Kč, celkové závazky společnosti jsou ve výši 38.480 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému roku snížil o 4.660 tis. Kč, účet neuhrazené ztráty minulých let vykazuje zůstatek ve výši 21.691 tis. Kč. Na jednání valné hromady, která bude projednávat výsledek hospodaření, je navrhováno zaúčtování ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Bankovní úvěr vykazuje společnost ve výši 4.140 tis. Kč, částečně jako krátkodobý úvěr ve výši 1.987 tis. Kč a 2.153 tis. Kč jako dlouhodobý úvěr. Jedná se o zůstatek úvěru u Československé obchodní banky, a.s., za který ručí kraj. V souladu s účetními standardy a s ohledem na dobu splatnosti je část přeúčtována na krátkodobý úvěr.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s. požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka, o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce "Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.", a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování bylo ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

O převzetí ručitelského závazku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013. Splatnost závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočkou Nový Jičín. Banka poskytla v roce 2014 prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši 14.076 tis. Kč, úvěr byl vyčerpán do 30. 9. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky se Bílovecká nemocnice, a.s., zavázala vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 165 tis. Kč. Ke konci roku 2017 se výše nesplacené jistiny snížila na 4.140 tis. Kč. Ručení zanikne úplným splacením závazků Bílovecké nemocnice, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s. (úvěr je splatný nejpozději do 27. 1. 2020).

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2017, za obchodní společnost Bílovecká nemocnice, a.s., činil 4.140 tis. Kč.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. Následně docházelo na základě usnesení zastupitelstva kraje v letech 2008 ‑ 2016 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 186.955 tis. Kč. V návaznosti na to, že v průběhu let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu i nepeněžitými vklady, je hodnota vedená v účetnictví jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku. Důvodem je skutečnost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem je tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách. Základní kapitál společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., se v roce 2017 nezměnil a je veden v obchodním rejstříku k 31. 12. 2017 ve výši 188.955 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100 %.

V průběhu roku 2014 došlo ke změně podoby cenných papírů společnosti, a to na základě rozhodnutí představenstva společnosti o přeměně listinných cenných papírů (akcií) na zaknihované. Cenné papíry byly zapsány do centrálního depozitáře cenných papírů, ke dni 4. 7. 2014 byly převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Společnost vykázala za rok 2017 zisk ve výši 723 tis. Kč. Celková aktiva představují 207.575 tis. Kč netto. Celkové pohledávky jsou ve výši 15.338 tis. Kč, závazky společnost vykazuje v celkové výši 13.515 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému roku zvýšil o 723 tis. Kč, zisk loňského roku byl použit k tvorbě rezervního fondu, zůstatek účtu výsledek hospodaření minulých let je nulový. Úvěry společnost nevykazuje.

9.5 Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

Tabulka 1.134: Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2017 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
KIC Odpady, a.s., dle závěrky ke dni před zrušením společnosti, tj. k 30. 6. 2017 0 25 220 -25 220
KIC Odpady, a.s., v likvidaci, ke dni likvidace, tj. 31. 12. 2017 838 666 172

KIC Odpady, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 30. 10. 2008, jediným akcionářem byl Moravskoslezský kraj.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/275 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o převodu akcí v nominální hodnotě jedné akcie 100.000 Kč na následující statutární města:

 • Opava - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Frýdek-Místek - 25 ks akcií - 6,25 % základního kapitálu
 • Havířov - 35 ks akcií - 8,75 % základního kapitálu
 • Ostrava - 129 ks akcií - 32,25 % základního kapitálu
 • Karviná - 50 ks akcií - 12,50 % základního kapitálu

Moravskoslezský kraj měl nadále podíl ve výši 33,7 % základního kapitálu. Na základě požadavku obce Horní Suchá o kapitálové účasti ve společnosti KIC Odpady, a.s., bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 11/960 ze dne 21. 4. 2010 rozhodnuto o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., a o zvýšení základního kapitálu společnosti o 400 tis. Kč v souvislosti se vstupem obce Horní Suchá do obchodní společnosti jako akcionáře a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč jako účasti na zvýšení základního kapitálu.

V průběhu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o další změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpady, a. s., při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. Kč, přičemž základní kapitál byl navýšen celkem o 10.000 tis. Kč. O dalším navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 3.300 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo v roce 2012, valná hromada společnosti však odložila realizaci navýšení na neurčito. V roce 2014 došlo k zásadní změně, neboť nebyla Evropskou komisí schválena dotace ze SFŽP, zvýšení základního kapitálu tedy nebylo realizováno. Následně byl projekt na vybudování zařízení na energetické využití komunálního odpadu zakonzervován a připraven na využití případné dotace v programovém období 2014 - 2020 nebo pro získání strategického partnera za účelem profinancování projektu. Na valné hromadě konané 27. 3. 2017 byly společnosti uděleny pokyny k ukončení prací na projektu, ukončení závazkových vztahů a také ukončení jednání se zájemci o strategické partnerství. Pořízený stávající majetek k projektu byl odepsán, což představovalo částku 24.086 tis. Kč bez DPH. Celková neuhrazená ztráta společnosti tím přesáhla polovinu základního kapitálu společnosti a představenstvo připravilo pro valnou hromadu rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o čemž valná hromady rozhodla dne 29. 6. 2017 s účinností od 1. 7. 2017. Základní kapitál společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, k 31. 12. 2017 činil 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu byl ve výši 33,7 %.

Společnost vykázala ke dni předcházejícímu vstupu společnosti do likvidace, tj. k 30. 6. 2017, ztrátu ve výši 25.220 tis. Kč. Celková aktiva představovala 10.698 tis. Kč netto. Pohledávky a závazky evidovala společnost pouze krátkodobé. Pohledávky ve výši 5 tis.Kč, závazky společnosti ve výši 11 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 30. 6. 2017 snížil z 35.907 tis. Kč na 10.687 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazovala.

Ke dni ukončení likvidace, tj. k 31. 12. 2017, společnost vykázala zisk ve výši 172 tis. Kč. Pohledávky ve výši 2 tis. Kč představují daňové pohledávky za státem, závazky ve výši 77 tis. Kč jsou tvořeny pouze závazky souvisejícími s odměnou likvidátora. Celková neuhrazená ztráta minulých let činí 39.713 tis. Kč. Likvidační zůstatek společnosti dosáhl výše 10.801 tis. Kč a valné hromadě bylo navrženo rozdělení mezi akcionáře společnosti v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcí. V případě Moravskoslezského kraje, který držel akcie ve jmenovité hodnotě 17.000 tis. Kč, likvidační zůstatek činí 3.643 tis. Kč.

V roce 2013 byla v souladu s nastavenou metodikou zaúčtována u této společnosti opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví kraje. Zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 4.047 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V letech 2014 ‑ 2016 se o změně opravné položky neúčtovalo. V souvislosti se vstupem společnosti do likvidace a výrazném snížení vlastního kapitálu došlo k dalšímu snížení hodnoty majetku, a protože změna byla vyšší než 10 %, byla vypočtena nová výše opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku, a ta činí 13.395 tis. Kč.

9.6 Ostatní společnosti

Tabulka 1.135: Hospodaření společnosti za rok 2017 (v tis. Kč)
Název Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., v likvidaci 1 965 1 926 39

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.". Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. V průběhu roku 2017 správní rada vyhodnotila činnost a dne 27. 6. 2017 rozhodla o zrušení společnosti, následně zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2017 vzalo tuto skutečnost na vědomí a usnesením č. 5/418 rozhodlo zrušit společnost s účinností k 31. 12. 2017. Na zasedání správní rady dne 3. 10. 2017 byly stanoveny kroky vedoucí k zániku společnosti, správní rada jmenovala likvidátora. K 31. 12. 2017 byla společnost zrušena a 2. 1. 2018 byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Ode dne 15. 1. 2018 je společnost zapsána pod názvem Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., v likvidaci.

Hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo ziskem ve výši 39 tis. Kč. Celková aktiva představují 986 tis. Kč netto. Pohledávky společnost eviduje ve výši 223 tis. Kč, závazky činí 561 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti se oproti minulému období nezměnilo a činí 350 tis. Kč. Neuhrazená ztráta z minulých let je ve výši 33 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Likvidační zůstatek společnosti, který připadne kraji, činí 341 tis. Kč.

9.7 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou-li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce účtováno při mezitímní účetní závěrce k 30. 6. 2012, a to dle stavu za rok 2011, znovu pak ve stejných termínech v letech 2013 ‑ 2016, a to podle schválených ročních závěrek obchodních společností. V roce 2017 zůstala stejná opravná položka u společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. a dále byla zaúčtována opravná položka u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a mimořádně bylo účtováno o opravné položce u společnosti KIC Odpady, a.s., která byla v pololetí zrušena. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno. U likvidované společnosti bude odúčtována opravná položka při zániku společnosti výmazem z obchodního rejstříku současně s odúčtováním dlouhodobého finančního majetku. Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.136: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje včetně tvorby opravných položek
Obchodní společnost Počet akcií v ks % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/majetkového podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu společností k 31. 12 2017 v tis. Kč Opravné položky za r. 2011-2017
Letiště Ostrava, a.s. 7 864 100 562 368 423 028 0
Koordinátor ODIS s.r.o. × 50 460 1 466 0
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 100 100 7 980 28 930 0
VaK Bruntál, a.s. 10 0,0003 11 449 654 0
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. × 100 16 000 9 435 3 990
Bílovecká nemocnice, a.s. 907 100 193 289 67 639 118 398
Sanatorium Jablunkov, a.s. 1 890 100 187 213 193 189 0
KIC Odpady, a.s., v likvidaci 170 33,7 17 000 10 859 13 395
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 126 45 6 308 16 737 0
Celkem  × × 990 629 × 135 783

Při přepočtu opravných položek za rok 2017, dle aktuálně dostupných údajů z obchodních společností, by jejich výše činila u Bílovecké nemocnice, a.s., 125.649 tis. Kč, u společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, pak 13.337 tis. Kč a u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., 6.565 tis. Kč, což ve všech případech představuje změnu o méně než 10 %. Z tohoto důvodu nevzniká povinnost účtovat změnu výše opravné položky u těchto společností. Podle výsledků hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a.s. bude vytvořena nová opravná položka, a to v předpokládané výši cca 139.340 tis. Kč. U ostatních společností nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 %, proto za rok 2017 nebudou v roce 2018 tvořeny žádné další opravné položky.

10. Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2017 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 11.677.133 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 19.171 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2017 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací (obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách) z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 27 až 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2017 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 680.911 tis. Kč, z toho bylo v roce 2018 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 1.689 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 7.364.533 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2017 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2018 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 9.921 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2017 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.137: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2017 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2017 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2018
Vyhlášené dotační programy 466 364,3 569,6
Bezpečnost silničního provozu 1 000,0
Informační systém o znečištění ovzduší 2 500,0
Integrované výjezdové centrum Jablunkov 500,0
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 150,0
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 2 950,0
Ocenění udělovaná v odvětví kultury 50,0
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 33,7
Podpora aktivit obcí 14 223,1
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 10 850,0
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 4 358,7
Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji 141,0
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 069,4
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 6 658,0
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 13 156,7
Podpora služeb sociální prevence 2 20 114,0
Podpora soutěží a přehlídek 609,9
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 250,0
Podpora talentů 88,0
Podpora tříděného sběru 300,0
Podpora vodohospodářských projektů 562,5
Podpora významných akcí cestovního ruchu 13 960,5
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji 9 337,8 712,6
Protialkoholní záchytná stanice 5 000,0
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 35 697,0
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 13 127,6
Příspěvek statutárnímu městu Ostrava na výstavbu vrtulníkového hangáru v areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 8 692,5
Regionální funkce knihoven 14 900,0
"RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy" - "RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)" 56,0
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 98,8
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 1 094,0
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 271,0
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 1 449,4
Vesnice roku 525,0
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 14 155,0
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 250,0
Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 7 698,8 367,9
Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS 16,1
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 3 078,8 38,5
Celkem 680 910,7 1 688,6

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých orgány kraje v roce 2017 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/49 ze dne 22. 12. 2016 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 850 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2018. Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2017, a to čtvrtletně ve výši 212,5 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování této dotace bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2018.

V roce 2017 současně proběhlo vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2016 ve výši 1.570 tis. Kč. Z celkového objemu této dotace bylo kraji vráceno 19 tis. Kč.

Tabulka 1.138: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006 - 2017 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7
2013 6 579,0 5 552,6 1 026,4
2 421,0 2 323,0 98,0
2014 6 273,0 5 247,8 1 025,2
3 227,0 2 602,4 624,6
2015 4 500,0 2 936,7 1 563,3
2016 1 570,0 1 550,8 19,2
2017 850,0 850,0 0,0
Celkem 92 302,0 76 727,0 15 575,0

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2017 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 3.630.840 tis. Kč, z toho 642.815 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2018 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 7.561 tis. Kč.

Tabulka 1.139: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2017 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2017 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2018
Vyhlášené dotační programy 755 488,7 3 067,5
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 900,0
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 4 158,3
Dopravní obslužnost - drážní doprava 888 978,0
Dopravní obslužnost - linková doprava 691 210,0 232,9
Finanční podpora postiženým živelními pohromami 332,5
Genderově korektní Moravskoslezský kraj 250,0
Globální grant OP VK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Moravskoslezském 253,5
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 400,0
Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení 150,0
Konference Transport 141,3
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 512,0
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma 204 986,4
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma - obnovitelné zdroje 35 088,0
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma 20 328,3
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - individuální dotace 54 339,4
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 12 960,0
Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona 2 310,6
Péče o chráněné druhy živočichů 950,0
Podpora akcí celokrajského významu 6 334,9
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 1 144,0 4,9
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 3 174,0
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 522,2
Podpora integrace etnických menšin 200,0
Podpora mobilit studentů VŠ, vědeckých pracovníků a příprava projektů 7 250,0
Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji 541,8
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 006,0 75,0
Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji 23 210,0 276,6
Podpora parku Sanatoria Jablunkov, a.s. 1 500,0
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 742,0
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 1 426,7 9,3
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 4 619,8 0,3
Podpora služeb sociální prevence 2 82 314,0
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 48 992,1 152,1
Podpora talentů 323,3
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 7 265,6
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 1 998,7
Podpora významných akcí cestovního ruchu 3 413,7
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji 70,5
Propagace v oblasti zemědělství 360,0
Propagace v oblasti životního prostředí 1 477,0
Regionální investiční pobídka 500,0
Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici a.s. 9 485,0
Rozvoj služeb Moravskoslezského inovačního centra při Vědecko-technologickém parku Ostrava 7 509,0
Služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 2 000,0
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 13 932,5 199,6
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 5 213,6 200,0
Studium a vzdělávání v zahraničí 90,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6 896,2
Turistické značení 700,0
Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 1 078,8
Výdaje spojené s finančním zdravím obcí 300,0
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 870,0
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 47 000,0 115,6
Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 15 239,6 2 338,7
Ostatní dotace 4 587,3 5,2
Celkem 2 988 025,2 6 677,7
Tabulka 1.140: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2017 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2017 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2018
Vyhlášené dotační programy 80,0
Asistenti pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním 178,5
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 2 030,1
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 40,2
Dotace pro soukromé školy 636 231,0 883,7
Excelence středních škol 7,5
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 1 231,2
Podpora odborného vzdělávání 2 702,8
Podpora talentů 20,0
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji 23,7
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 158,2
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 111,3
Celkem 642 814,5 883,7

Dotace poskytnuté v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2017 jsou blíže rozepsány v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. příspěvky na hospodaření v lesích, účelové dotace na likvidaci léčiv a kotlíkové dotace vyplacené v rámci 1. grantového schématu, 2. grantového schématu i formou individuálních dotací v celkové výši 319.344 tis. Kč.

11. Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12. Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 skončilo v kladných hodnotách. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 584 mil. Kč, a to zejména přeplněním příjmů ze sdílených daní. Předpokládané výdaje byly čerpány ve výši 89,0 % upraveného rozpočtu. Pro srovnání v roce 2016 dosáhly skutečné výdaje 89,9 % upraveného rozpočtu. Vykázané saldo rozpočtu tj. rozdíl skutečných příjmů a čerpaných výdajů k 31. 12. 2017 ve výši +1.377 mil. Kč představovalo zdroj pro splácení úvěrových zdrojů ve výši 213 mil. Kč a pro nákup dluhopisů v objemu 200 mil. Kč; o zbývající část salda ve výši 964 mil. Kč a dále o načerpané prostředky úvěrového rámce ČSOB ve výši 113 mil. Kč se meziročně navýšil objem prostředků na účtech kraje.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2017 činil 3.677 mil. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2017 je uveden v tabulce 1.141.

Tabulka 1.141: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2017 3 676 517
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2017) 252 884
  - Zajišťovací fond 101 865
  - Fond návratných finančních zdrojů JESSICA 67 977
  - Fond životního prostředí 21 443
  - Fond sociálních služeb 61 598
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků fondů celkem 3 423 633
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Vyčleněno při schvalování rozpočtu na rok 2018 2 310 172
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 na krytí výdajů roku 2018 987 210
  - účelové převody akcí z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 1 322 962
b) Vázané účelové prostředky z roku 2017 289 085
  - účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 5 010
  - nečerpané prostředky na akci Průmyslová zóna Nad Barborou - příděl do Fondu pro financování strategických projektů 269 694
  - prostředky vyčleněné k úhradě sankcí v rámci zrealizovaných projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 14 271
  - účelové prostředky k ochraně životního prostředí 111
c) Vypořádání fondů 4 422
  - vypořádání Sociálního fondu 3 608
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 257
  - vypořádání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 347
  - vypořádání Fondu životního prostředí 29
  - vypořádání Fondu sociálních služeb 53
  - vypořádání Fondu pro financování strategických projektů 128
d) Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2017 819 955
- z toho:
  - akce spolufinancované z evropských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 34 500
  - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje 59 000
  - návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje 100 000
  - akce reprodukce majetku kraje 234 349
  - ostatní akce 192 106
  - příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 100 000
  - příděl do Fondu pro financování strategických projektů 100 000

Komentář k tabulce:

 • k bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2017 ve výši 2.310.172 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2018 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2018 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 zapojena částka ve výši 987.210 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 6/520 bod 5 písm. a) ze dne 14. 12. 2017) zapojila svými usneseními č. 29/2549 ze dne 9. 1. 2018, č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018 a č. 31/2694 ze dne 6. 2. 2018 část zůstatku finančních prostředků roku 2017 v celkové výši 1.322.962 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2017 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • k bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2017 v celkové výši 289.085 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 5.010 tis. Kč představuje prostředky, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací (rada kraje zapojila svým usnesením č. 32/2832 ze dne 27. 2. 2018). Mezi účelové prostředky z roku 2017 patří i v roce 2017 nerealizovaný příděl do Fondu pro financování strategických projektů (z nečerpaných prostředky na akci Průmyslová zóna Nad Barborou) ve výši 269.694 tis. Kč (zastupitelstvo kraje rozhodlo přidělit prostředky do fondu svým usnesením č. 7/703 ze dne 14. 3. 2018), prostředky vyčleněné k úhradě předepsaných sankčních plateb v rámci 2 zrealizovaných projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v celkové výši 14.271 tis. Kč (rada kraje zapojila svým usnesením č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018) a účelové prostředky dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, k použití na výdaje k ochraně životního prostředí ve výši 111 tis. Kč (rada kraje zapojila svým usnesením č. 31/2694 ze dne 6. 2. 2018).

 • k bodu c)

Finanční prostředky ve výši 4.422.355,17 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů.

Vypořádání Sociálního fondu představuje zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2017 ve výši 3.690 tis. Kč snížený o prostředky ve výši 81,72 tis. Kč, o které byl zálohový převod do fondu vyšší než stanovených 3,5 % ze skutečně vyplacených platů a odměn v roce 2017. Tyto prostředky budou z účtu sociálního fondu převedeny na základní běžný účet kraje. Částka ve výši 3.608,28 tis. Kč bude radou kraje zapojena do rozpočtu kraje na rok 2018 k použití dle účelu fondu.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2017 ve výši 257.419,38 Kč.

Vypořádání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA představuje přijaté jistiny a úroky na účet fondu z poskytnutých úvěrů (mikropůjček) ve výši 183.429,83 Kč, připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2017 včetně úroků ze zhodnocovacího produktu ve výši 163.553,50 Kč a snížení o zaokrouhlení vzniklé při zapojení přijatých prostředků finančního nástroje JESSICA ve výši 0,92 Kč.

V rámci vypořádání Fondu životního prostředí se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2017 ve výši 28.834,71 Kč a dále o nevyčerpané prostředky zapojené do upraveného rozpočtu na rok 2017 ve výši 78,45 Kč.

Vypořádání Fondu sociálních služeb představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2017 ve výši 52.943,51 Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2017 zůstanou v rámci vypořádání peněžních fondů mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů v celkové výši 814.045,17 Kč.

 • k bodu d)

Zbývající část prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2017 v celkové výši 819.955 tis. Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2018. Tato nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2017 byla především použita k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2018, financování nových akcí rozpočtu a k podpoře příspěvkových organizací kraje, a to ve výši 619.955 tis. Kč. Poslední část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2017 byla použita k přídělu do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč a k přídělu do Fondu pro financování strategických projektů rovněž ve výši 100.000 tis. Kč.

Zapojení prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2017 je v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 ‑ 2020, schválenou usnesením zastupitelstva č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012, a vychází z programového prohlášení rady kraje Vize 2024 (schváleného usnesením rady kraje č. 9/661 ze dne 14. 3. 2017).

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2011-2017

  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
Dotace 11 790,8 11 574,9 11 415,7 12 137,6 13 726,5 14 534,1 14 651,6
Vlastní příjmy 5 006,0 4 827,9 4 951,1 5 259,0 5 360,4 6 116,1 6 723,5
Celkem 16 796,8 16 402,8 16 366,8 17 396,6 19 086,9 20 650,2 21 375,1

Graf 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2011-2017

  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
Běžné výdaje 14 769,0 14 909,3 14 904,7 15 138,1 16 356,7 16 889,8 18 636,1
Kapitálové výdaje 2 062,3 1 912,4 2 009,3 2 299,4 4 410,0 1 192,6 1 361,6
Celkem 16 831,3 16 821,6 16 914,0 17 437,5 20 766,7 18 082,3 19 997,7

Graf 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017


Graf 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017


Graf 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2017


13.2 Tabulková část

Pozn.:
Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.

Tabulka č. 1: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2017 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 280 000 1 280 000 1 448 009 113,1
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000 25 000 39 415 157,7
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 125 000 125 000 137 434 109,9
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 360 000 1 360 000 1 463 594 107,6
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 19 500 26 548 26 548 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 2 960 000 3 010 000 3 276 324 108,8
- 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 6 735 9 145 135,8
- 1361 Správní poplatky 1 800 2 087 2 232 106,9
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 17 17 100,0
1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 18 18 100,0
 
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
1070   Rybářství 0 1 1 100,0
 
2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 54 54 100,0
2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 6 100,0
2141   Vnitřní obchod 0 60 60 100,0
 
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 252 252 100,0
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 281 281 100,0
2143   Cestovní ruch 0 533 533 100,0
 
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 116 116 100,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 1 326 0,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 10 10 100,0
2212   Silnice 0 126 1 452 1 152,4
 
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 11 901 13 059 109,7
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 532 550 103,4
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 326 326 100,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 12 759 13 935 109,2
 
2241 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 239 4 239 100,0
2241   Železniční dráhy 0 4 239 4 239 100,0
 
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 954 1 528 1 613 105,6
2251 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 28 28 100,0
2251   Letiště 8 954 1 556 1 641 105,5
 
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 168 1 198 102,6
2292   Dopravní obslužnost 0 1 168 1 198 102,6
 
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 1 1 100,0
 
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků 15 000 15 000 20 637 137,6
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 000 20 637 137,6
 
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 13 13 100,0
3122   Střední odborné školy 0 13 13 100,0
 
3123 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 80 0,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 0 0 80 0,0
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 8 000 8 000 100,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 4 0,0
3299 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 9 0,0
3299 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 257 257 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 8 357 8 370 100,2
 
3311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 13 13 100,0
3311   Divadelní činnost 0 13 13 100,0
 
3312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 3 0,0
3312   Hudební činnost 0 0 3 0,0
 
3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 800 800 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 800 800 100,0
 
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 20 0,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 0 20 0,0
 
3329 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 2 2 100,0
3329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
3329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 7 7 100,0
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 750 750 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 43 54 125,6
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 793 804 101,4
 
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 16 21 131,3
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 13 14 107,7
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 29 35 120,7
 
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 23 150 0 0 0,0
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 308 8 308 8 308 100,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 358 6 1,7
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 11 0,0
3522   Ostatní nemocnice 31 458 8 666 8 325 96,1
 
3523 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 3 3 100,0
3523   Odborné léčebné ústavy 0 3 3 100,0
 
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 80 80 100,0
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 84 84 100,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 259 1 922 2 070 107,7
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 3 492 3 700 106,0
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 924 924 924 100,0
3639 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 24 24 100,0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 28 000 28 000 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 183 34 363 34 718 101,0
 
3729 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 10 10 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 10 10 100,0
 
3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 15 0,0
3749   Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny 0 0 15 0,0
 
3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 650 160 24,6
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 240 501 208,8
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 0 6 0,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 890 667 74,9
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
 
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
 
4199 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4199   Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené 0 0 0 0,0
 
4312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 42 0,0
4312   Odborné sociální poradenství 0 0 42 0,0
 
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 10 10 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 10 10 100,0
 
4351 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 193 193 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 193 193 100,0
 
4354 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 16 0,0
4354   Chráněné bydlení 0 0 16 0,0
 
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 250 1 250 100,0
4357 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 1 000 1 000 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 2 250 2 250 100,0
 
4373 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 20 20 100,0
4373   Domy na půl cesty 0 20 20 100,0
 
4374 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0 4 4 100,0
 
4375 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 5 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 5 5 100,0
 
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 306 316 103,3
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 276 276 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 9 9 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 591 601 101,7
 
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 8 8 100,0
5171   Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 8 8 100,0
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 700 667 95,3
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 700 700 667 95,3
 
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 400 4 400 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 4 400 4 400 4 400 100,0
 
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 12 0,0
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 23 29 126,1
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 23 41 178,3
 
6113 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 15 15 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 15 15 100,0
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 303 233 230 98,7
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 733 1 733 1 615 93,2
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 3 37,5
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 5 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 25 20 80,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 142 142 100,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 154 160 103,9
6172   Činnost regionální správy 3 144 2 295 2 175 94,8
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000 5 003 6 584 131,6
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 316 0,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 5 003 6 900 137,9
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 15 974 15 974 100,0
6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 8 8 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 15 982 15 982 100,0
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 3 766 4 585 121,7
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 19 19 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 12 677 12 677 100,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 16 462 17 281 105,0
 
6409 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 19 19 100,0
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 1 607 1 707 106,2
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 1 626 1 726 106,2
 
- 2412 Splátky půjčených prostředků od ponikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 0 14 563 14 743 101,2
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 12 731 12 401 12 401 100,0
- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 0 1 595 1 595 100,0
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 73 600 82 457 82 457 100,0
  Přijaté splátky půjčených prostředků 86 331 111 015 111 196 100,2
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3522 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 48 48 100,0
3522   Ostatní nemocnice 0 48 48 100,0
 
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 27 000 24 158 24 375 100,9
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 12 000 13 531 19 186 141,8
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 39 000 37 689 43 561 115,6
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 000 16 000 16 000 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 16 000 16 000 16 000 100,0
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 6 492 6 492 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 123 989 123 989 123 988 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 81 0 0 0,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 231 765 13 568 576 13 568 561 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 2 490 707 476 67,3
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9 096 28 696 28 695 100,0
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 340 340 100,0
- 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 48 557 48 557 100,0
- 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 1 850 0 0 0,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 650 278 277 99,6
  Neinvestiční přijaté transfery 369 921 13 777 635 13 777 386 100,0
 
- 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 4 845 4 845 100,0
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 584 260 833 983 833 983 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 20 165 35 761 35 389 99,0
  Investiční přijaté transfery 604 425 874 589 874 217 100,0
 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 13 087 833 ×
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 200 000 ×
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 13 287 833 ×
 
    Daňové příjmy celkem 5 771 300 5 835 370 6 402 700 109,7
    Nedaňové příjmy celkem 164 820 250 090 261 212 104,5
    Kapitálové příjmy celkem 55 000 53 737 59 609 110,9
    Přijaté transfery celkem 974 346 14 652 223 14 651 604 100,0
    Konsolidace příjmů 0 0 13 287 833 0,0
    Příjmy celkem 6 965 466 20 791 419 34 662 958 166,7
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 965 466 20 791 419 21 375 125 102,8

Tabulka č. 2: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2017 - VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 234 150 150 100,0
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 2 210 2 209 99,9
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 234 2 360 2 359 99,9
 
1037 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 548 548 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 548 548 100,0
 
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 262 262 100,0
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 438 2 438 100,0
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
1039 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 33 33 100,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 558 3 558 100,0
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 790 790 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 7 181 7 181 100,0
 
1070 5169 Nákup ostatních služeb 0 25 25 100,0
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 80 80 100,0
1070   Rybářství 0 105 105 100,0
 
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 2 234 10 194 10 193 100,0
 
2115 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 1 0 0,0
2115 5169 Nákup ostatních služeb 700 0 0 ×
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 650 6 545 6 545 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 7 351 6 546 6 545 100,0
 
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 296 536 284 53,0
2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 0 0 ×
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 10 4 40,5
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 190 7 619 6 356 83,4
2141 5164 Nájemné 2 040 1 595 889 55,8
2141 5169 Nákup ostatních služeb 2 400 5 416 2 909 53,7
2141 5175 Pohoštění 800 315 140 44,5
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 30 30 100,0
2141 5492 Dary obyvatelstvu 0 20 20 100,0
2141 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 70 0 0 ×
2141   Vnitřní obchod 12 171 15 592 10 683 68,5
 
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 400 703 697 99,2
2143 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 67 67 99,5
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 395 102 25,7
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 3 028 2 030 67,1
2143 5151 Studená voda 20 20 20 98,8
2143 5152 Teplo 120 120 117 97,5
2143 5154 Elektrická energie 60 64 64 100,0
2143 5163 Služby peněžních ústavů 0 11 9 79,4
2143 5164 Nájemné 11 290 9 031 4 913 54,4
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 197 185 93,8
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 20 20 0 0,0
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 440 553 355 64,2
2143 5169 Nákup ostatních služeb 50 860 58 393 39 244 67,2
2143 5171 Opravy a udržování 70 205 131 64,1
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 370 191 51,5
2143 5175 Pohoštění 400 626 448 71,5
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 380 371 97,6
2143 5194 Věcné dary 20 20 3 17,1
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 412 905 64,1
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 000 3 993 3 280 82,1
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 150 150 100,0
2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 000 3 441 2 948 85,7
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 200 17 712 12 792 72,2
2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 140 0 0 ×
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 2 951 2 696 91,4
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 400 400 100,0
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 200 200 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 359 347 96,5
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 38 8 20,0
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 0 0,0
2143   Cestovní ruch 91 970 104 888 72 670 69,3
 
2191 5164 Nájemné 50 50 20 39,6
2191 5169 Nákup ostatních služeb 100 65 44 67,7
2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 330 330 87 26,5
2191 5175 Pohoštění 300 300 180 60,0
2191 5194 Věcné dary 20 20 20 98,7
2191 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 70 70 100,0
2191 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 202 0 0 ×
2191 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 616 0 0 ×
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 618 835 421 50,4
 
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 200 200 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 200 200 200 100,0
 
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 100 27 26,6
2212 5154 Elektrická energie 0 50 8 15,3
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 471 296 62,9
2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 400 2 113 1 248 59,0
2212 5171 Opravy a udržování 1 790 200 0 0,0
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 635 545 641 669 641 669 100,0
2212 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 48 155 48 111 99,9
2212   Silnice 638 830 692 757 691 358 99,8
 
2219 5169 Nákup ostatních služeb 0 500 67 13,4
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 500 67 13,4
 
2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 0 0 ×
2221 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 0 0 ×
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 716 100 0 0 ×
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 718 100 0 0 ×
 
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000 1 000 1 000 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
 
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 0 0 ×
2241 5171 Opravy a udržování 0 45 45 100,0
2241   Železniční dráhy 8 200 45 45 100,0
 
2242 5192 Poskytnuté náhrady 500 0 0 ×
2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 889 525 0 0 ×
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 890 025 0 0 ×
 
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 22 22 100,0
2251 5171 Opravy a udržování 0 484 453 93,6
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 45 500 45 500 45 500 100,0
2251   Letiště 45 500 46 006 45 975 99,9
 
2259 5169 Nákup ostatních služeb 0 218 218 100,0
2259 5192 Poskytnuté náhrady 118 190 23 972 9 409 39,2
2259   Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy 118 190 24 190 9 626 39,8
 
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 787 1 346 48,3
2292 5169 Nákup ostatních služeb 0 2 775 387 14,0
2292 5192 Poskytnuté náhrady 0 1 500 500 33,3
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0 1 602 428 1 580 188 98,6
2292   Dopravní obslužnost 0 1 609 490 1 582 421 98,3
 
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 275 257 93,5
2299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 794 793 99,9
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 265 233 88,0
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 95 84 88,0
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 5 4 86,6
2299 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 1 572 791 50,3
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 37 37 99,3
2299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 48 35 71,7
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 1 210 1 089 90,0
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 69 15 15 100,0
2299 5169 Nákup ostatních služeb 1 256 8 944 3 696 41,3
2299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 490 234 47,7
2299 5175 Pohoštění 0 43 26 60,2
2299 5192 Poskytnuté náhrady 0 4 025 4 025 100,0
2299 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 20 20 100,0
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 3 275 3 230 98,6
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 350 291 83,2
2299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 210 210 100,0
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 130 56 43,1
2299 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 161 161 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 1 525 21 964 15 286 69,6
 
2310 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 0 0 ×
2310   Pitná voda 1 000 0 0 ×
 
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 34 0,3
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 11 300 4 960 43,9
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 21 300 4 994 23,4
 
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 535 680 2 545 313 2 441 290 95,9
 
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 2 003 2 003 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 43 327 43 327 100,0
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 226 226 100,0
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 232 1 232 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 666 963 1 666 963 100,0
3111   Mateřské školy 0 1 713 751 1 713 751 100,0
 
3112 5169 Nákup ostatních služeb 0 170 92 54,1
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 567 2 567 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 459 8 616 8 616 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 63 622 63 622 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 3 459 74 975 74 897 99,9
 
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 26 530 26 530 100,0
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 156 156 100,0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 499 3 402 3 402 100,0
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 33 647 33 647 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 961 939 3 961 939 100,0
3113   Základní školy 1 499 4 025 674 4 025 674 100,0
 
3114 5169 Nákup ostatních služeb 0 80 61 75,6
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 45 142 45 142 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 323 50 815 50 815 100,0
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 316 976 316 976 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 19 939 19 939 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 20 323 432 953 432 933 100,0
 
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 4 646 4 646 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 8 422 8 422 100,0
3117 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 25 25 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 458 257 458 257 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 471 350 471 350 100,0
 
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 103 98 95,4
3121 5169 Nákup ostatních služeb 0 819 507 61,9
3121 5171 Opravy a udržování 26 700 18 608 7 024 37,7
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 46 324 46 324 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 57 191 139 788 132 286 94,6
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 619 736 619 736 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 6 340 6 340 100,0
3121 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 4 099 0 0,0
3121   Gymnázia 83 891 835 817 812 315 97,2
 
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 297 285 96,1
3122 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 21 21 99,8
3122 5169 Nákup ostatních služeb 770 2 550 1 208 47,4
3122 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 50 35 70,9
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 189 107 189 107 100,0
3122 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 8 772 8 772 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 89 020 203 323 194 635 95,7
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 962 396 962 396 100,0
3122   Střední odborné školy 89 790 1 366 516 1 356 460 99,3
 
3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 223 223 100,0
3123 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 9 9 99,7
3123 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 9 90,0
3123 5169 Nákup ostatních služeb 800 1 264 356 28,2
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 150 459 150 459 100,0
3123 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 15 846 15 846 100,0
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 83 122 201 159 201 159 100,0
3123 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 480 111 480 111 100,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 83 922 849 081 848 172 99,9
 
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 821 27 176 27 176 100,0
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 155 745 155 745 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 9 821 182 921 182 921 100,0
 
3125 5169 Nákup ostatních služeb 250 0 0 ×
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 621 621 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 856 2 856 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 136 11 910 11 910 100,0
3125 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 1 1 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 7 386 15 388 15 388 100,0
 
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 797 7 188 7 188 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 62 967 62 967 100,0
3126   Konzervatoře 1 797 70 155 70 155 100,0
 
3133 5169 Nákup ostatních služeb 0 130 58 44,7
3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 30 827 70 202 70 202 100,0
3133 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 191 857 191 857 100,0
3133   Dětské domovy 30 827 262 189 262 117 100,0
 
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 86 86 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 8 392 8 392 100,0
3141 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 384 384 100,0
3141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 10 10 100,0
3141 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 71 71 100,0
3141 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 9 395 9 158 97,5
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 597 27 553 27 553 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 95 866 95 866 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 604 075 604 075 100,0
3141   Školní stravování 1 597 745 832 745 595 100,0
 
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 913 913 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 6 975 6 975 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 200 1 200 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 28 090 28 090 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 455 269 455 269 100,0
3143   Školní družiny a kluby 0 492 447 492 447 100,0
 
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 500 430 430 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 681 7 681 100,0
3145   Internáty 500 8 111 8 111 100,0
 
3146 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 3 462 3 462 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 635 8 438 8 438 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 109 739 109 739 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství 2 635 121 639 121 639 100,0
 
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 908 2 908 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 719 719 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 755 18 261 18 261 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 56 009 56 009 100,0
3147   Domovy mládeže 3 755 77 898 77 898 100,0
 
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 162 6 134 6 134 100,0
3149 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 752 7 752 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 2 162 13 886 13 886 100,0
 
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 27 375 27 375 100,0
3150 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 7 371 7 371 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 449 3 449 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 46 862 46 862 100,0
3150   Vyšší odborné školy 0 85 057 85 057 100,0
 
3231 5169 Nákup ostatních služeb 0 327 134 40,8
3231 5171 Opravy a udržování 5 000 4 760 0 0,0
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 25 223 25 223 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 11 336 11 336 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 357 357 100,0
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 434 014 434 014 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 64 541 64 541 100,0
3231   Základní umělecké školy 5 000 540 561 535 606 99,1
 
3233 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 708 708 100,0
3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 244 3 642 3 642 100,0
3233 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 513 7 513 100,0
3233 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 126 250 126 250 100,0
3233   Střediska volného času 1 244 138 112 138 112 100,0
 
3291 5169 Nákup ostatních služeb 30 30 0 0,0
3291 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 80 80 100,0
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 300 205 90 43,9
3291   Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 330 315 170 54,0
 
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 780 1 607 57,8
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 510 278 54,6
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 695 402 57,8
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 250 145 57,8
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 12 7 56,5
3299 5042 Odměny za užití počítačových programů 7 840 7 363 7 363 100,0
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 238 187 78,4
3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 9 3 32,6
3299 5164 Nájemné 0 102 47 45,5
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 110 12 10,7
3299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 931 197 197 100,0
3299 5169 Nákup ostatních služeb 2 119 4 249 919 21,6
3299 5172 Programové vybavení 0 442 382 86,3
3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 482 217 45,1
3299 5175 Pohoštění 95 223 121 54,2
3299 5176 Účastnické poplatky na konference 0 480 231 48,0
3299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 210 1 089 90,0
3299 5194 Věcné dary 120 151 146 97,0
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 344 344 100,0
3299 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 722 722 100,0
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 158 1 158 100,0
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 30 700 1 338 60 4,5
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 620 5 067 5 057 99,8
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 443 059 1 784 1 711 95,9
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 12 205 12 205 100,0
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 332 1 331 99,9
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 958 958 100,0
3299 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 6 101 0 0,0
3299 5492 Dary obyvatelstvu 250 250 250 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 485 789 50 762 37 147 73,2
 
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 342 1 342 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 342 1 342 100,0
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 400 5 893 5 893 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 47 600 51 378 51 378 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 100 4 100 100,0
3311   Divadelní činnost 55 000 64 055 64 055 100,0
 
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 550 550 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 900 2 900 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 750 1 750 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 426 5 426 100,0
3312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 360 360 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 4 267 4 267 100,0
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 170 170 100,0
3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 360 360 100,0
3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 59 59 100,0
3312   Hudební činnost 0 15 841 15 841 100,0
 
3313 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 50 50 100,0
3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 300 300 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 350 350 100,0
 
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 950 14 950 14 950 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 37 893 39 208 39 208 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 182 182 100,0
3314 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 100 1 100 100,0
3314   Činnosti knihovnické 52 843 55 440 55 440 100,0
 
3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 216 171 78,9
3315 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 54 43 78,9
3315 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 20 15 78,3
3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 75,3
3315 5169 Nákup ostatních služeb 40 321 39 12,2
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 134 235 159 327 155 075 97,3
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 926 3 926 100,0
3315 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 500 6 200 2 800 45,2
3315   Činnosti muzeí a galerií 140 775 170 065 162 070 95,3
 
3316 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 20 20 100,0
3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 080 1 080 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 1 100 1 100 100,0
 
3317 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 300 300 100,0
3317 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 240 240 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 540 540 100,0
 
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 100 118 65 55,2
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 632 487 77,0
3319 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 65 424 20 4,7
3319 5169 Nákup ostatních služeb 100 146 97 66,7
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 602 602 100,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 350 1 350 100,0
3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 854 854 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 6 736 6 724 99,8
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 800 1 800 100,0
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 30 000 424 423 99,7
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 4 173 4 138 99,2
3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 87 87 99,7
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 124 124 100,0
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100 212 197 92,9
3319   Ostatní záležitosti kultury 31 065 17 681 16 967 96,0
 
3322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 558 397 71,1
3322 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 140 99 71,1
3322 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 50 36 70,9
3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 2 68,7
3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 36 36 100,0
3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 645 339 52,5
3322 5169 Nákup ostatních služeb 600 448 172 38,3
3322 5171 Opravy a udržování 59 400 977 201 20,6
3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 745 550 73,8
3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 393 393 100,0
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 7 320 7 192 98,3
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 900 1 0 0,0
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 551 3 521 33,4
3322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 300 7 500 5 864 78,2
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 956 885 92,5
3322   Zachování a obnova kulturních památek 83 200 30 322 19 687 64,9
 
3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 480 480 100,0
3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 750 0 0 ×
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 750 480 480 100,0
 
3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 0 0 ×
3329 5169 Nákup ostatních služeb 69 11 11 100,0
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 197 40 20,3
3329 5492 Dary obyvatelstvu 0 94 94 100,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 99 302 145 47,9
 
3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 500 4 075 3 682 90,3
3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 100 0 0,0
3341 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 500 3 947 3 709 94,0
3341   Rozhlas a televize 7 000 8 122 7 390 91,0
 
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 605 561 92,7
3349 5169 Nákup ostatních služeb 4 000 4 271 3 725 87,2
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 000 4 875 4 286 87,9
 
3391 5175 Pohoštění 50 50 44 88,6
3391   Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 50 50 44 88,6
 
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 40 30 75,0
3399 5164 Nájemné 30 30 27 90,2
3399 5169 Nákup ostatních služeb 70 38 10 26,7
3399 5175 Pohoštění 150 160 156 97,5
3399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 200 200 100,0
3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 900 3 090 3 090 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 200 3 557 3 513 98,7
 
3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 932 932 100,0
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 640 1 601 872 54,5
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 20 20 100,0
3419 5164 Nájemné 100 85 85 100,0
3419 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 115 115 100,0
3419 5169 Nákup ostatních služeb 900 1 058 1 047 99,0
3419 5175 Pohoštění 200 131 131 100,0
3419 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 400 0 0 ×
3419 5194 Věcné dary 50 0 0 ×
3419 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 800 54 0 0,0
3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 200 200 100,0
3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 800 23 259 23 259 100,0
3419 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 92 616 93 200 89 742 96,3
3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 200 3 650 3 650 100,0
3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 190 190 100,0
3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 800 800 100,0
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 200 300 300 100,0
3419 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 104 104 100,0
3419 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 0 70 70 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 111 996 125 799 121 548 96,6
 
3421 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 50 50 100,0
3421 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 70 70 100,0
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 150 3 305 3 109 94,1
3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 32 32 100,0
3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 150 447 400 89,4
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 88 88 100,0
3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 400 400 339 84,8
3421   Využití volného času dětí a mládeže 3 700 4 392 4 087 93,1
 
3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 100 79 78,5
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 100 79 78,5
 
3521 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 50 50 100,0
3521   Fakultní nemocnice 0 50 50 100,0
 
3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 3 134 514 16,4
3522 5169 Nákup ostatních služeb 1 450 685 437 63,7
3522 5171 Opravy a udržování 5 686 14 959 158 1,1
3522 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 211 211 100,0
3522 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 12 625 12 625 100,0
3522 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 7 586 7 586 100,0
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 80 601 153 808 151 237 98,3
3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 38 982 38 982 100,0
3522 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 50 50 100,0
3522 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 8 170 0 0,0
3522 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 213 1 367 22,0
3522   Ostatní nemocnice 88 187 246 423 213 167 86,5
 
3523 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 0 0 ×
3523 5169 Nákup ostatních služeb 300 0 0 ×
3523 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 877 877 100,0
3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 707 6 707 6 707 100,0
3523 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 134 134 100,0
3523   Odborné léčebné ústavy 7 457 7 718 7 718 100,0
 
3525 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 242 242 100,0
3525 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 113 113 100,0
3525   Hospice 0 355 355 100,0
 
3526 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 1 264 1 264 100,0
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0 1 264 1 264 100,0
 
3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 48 126 48 202 48 200 100,0
3529   Ostatní ústavní péče 48 126 48 202 48 200 100,0
 
3531 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 50 50 100,0
3531   Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví 0 50 50 100,0
 
3533 5169 Nákup ostatních služeb 600 825 104 12,6
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 404 170 404 829 404 829 100,0
3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 459 6 459 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 404 770 412 113 411 392 99,8
 
3539 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 685 685 100,0
3539   Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 0 685 685 100,0
 
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 10 33 27 82,5
3541 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 11 11 100,0
3541 5164 Nájemné 0 2 2 100,0
3541 5169 Nákup ostatních služeb 130 289 256 88,7
3541 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 40 40 100,0
3541 5175 Pohoštění 0 5 5 99,8
3541 5194 Věcné dary 60 60 30 50,0
3541 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 80 80 100,0
3541 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 193 193 100,0
3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 150 150 100,0
3541 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 0 0 ×
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 808 808 100,0
3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 269 269 100,0
3541 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 560 560 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 1 700 2 500 2 432 97,3
 
3549 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 136 136 100,0
3549 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 000 313 313 100,0
3549 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 950 950 100,0
3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 778 778 100,0
3549 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 928 928 100,0
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 000 102 102 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 3 207 3 207 100,0
 
3591 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 149 149 100,0
3591 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 190 190 100,0
3591 5164 Nájemné 0 2 218 2 217 100,0
3591 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 191 190 99,4
3591 5175 Pohoštění 0 53 53 100,0
3591 5492 Dary obyvatelstvu 0 5 5 100,0
3591   Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 5 000 2 805 2 804 100,0
 
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 200 2 795 674 24,1
3599 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 342 342 100,0
3599 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 44 43 97,9
3599 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 30 29 97,0
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 050 406 376 92,6
3599 5167 Služby školení a vzdělávání 0 213 213 100,0
3599 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 342 4 683 3 667 78,3
3599 5169 Nákup ostatních služeb 16 203 21 982 18 799 85,5
3599 5175 Pohoštění 121 228 227 99,7
3599 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 182 586 586 100,0
3599 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 869 869 100,0
3599 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 30 30 100,0
3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 376 376 100,0
3599 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 000 55 50 91,0
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000 7 781 6 449 82,9
3599 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 30 30 100,0
3599 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 110 110 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 34 172 40 560 32 870 81,0
 
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 397 97 24,4
3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 3 273 2 233 68,2
3635   Územní plánování 900 3 670 2 330 63,5
 
3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 150 0 0,0
3636 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 38 0 0,0
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 14 0 0,0
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 7 0 0,0
3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20 0 0,0
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 80 0 0,0
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 654 654 100,0
3636 5169 Nákup ostatních služeb 15 850 422 0 0,0
3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 40 0 0,0
3636 5175 Pohoštění 0 30 0 0,0
3636 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 5 000 5 000 100,0
3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 9 000 17 593 10 544 59,9
3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 2 209 1 701 77,0
3636 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 000 0 0 ×
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 525 704 525 74,6
3636 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 1 620 1 366 84,3
3636 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 300 26 840 13 866 51,7
3636 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 138 138 100,0
3636 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 247 247 100,0
3636   Územní rozvoj 44 575 55 805 34 042 61,0
 
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 552 2 282 89,4
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0 413 196 47,4
3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0