Zpráva

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2018
2 Reprodukce majetku kraje
3 Dotační programy a individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
5 Peněžní fondy
6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání
7 Hospodaření s majetkem
8 Hospodaření příspěvkových organizací
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018
12 Závěr
13 Přílohy

13.1 Grafická část

 • Graf č. 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2013 - 2018
 • Graf č. 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2013 ‑ 2018
 • Graf č. 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018
 • Graf č. 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018
 • Graf č. 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2018
13.2 Tabulková část
 • Tabulka č. 1 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018 - PŘÍJMY
 • Tabulka č. 2 - Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018 - VÝDAJE
 • Tabulka č. 3 - Přehled akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2018
 • Tabulka č. 4 - Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2018
 • Tabulka č. 5 - Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2018
 • Tabulka č. 6 - Přehled akcí Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2018
 • Tabulka č. 7 - Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2018
 • Tabulka č. 8 - Přehled výdajů v odvětví dopravy a chytrého regionu v roce 2018
 • Tabulka č. 9 - Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2018
 • Tabulka č. 10 - Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2018
 • Tabulka č. 11 - Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2018
 • Tabulka č. 12 - Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2018
 • Tabulka č. 13 - Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2018
 • Tabulka č. 14 - Přehled výdajů v odvětví sociálních věcí v roce 2018
 • Tabulka č. 15 - Přehled výdajů v odvětví školství v roce 2018
 • Tabulka č. 16 - Přehled výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2018
 • Tabulka č. 17 - Přehled výdajů v odvětví zdravotnictví v roce 2018
 • Tabulka č. 18 - Přehled výdajů v odvětví životního prostředí v roce 2018
 • Tabulka č. 19 - Přehled výdajů v odvětví financí a správy majetku v roce 2018
 • Tabulka č. 20 - Přehled výdajů v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje v roce 2018
 • Tabulka č. 21 - Výsledek hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu
 • Tabulka č. 22 - Výsledek hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 23 - Výsledek hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 24 - Výsledek hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 25 - Výsledek hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 26 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím kraje
 • Tabulka č. 27 - Přehled poskytnutých finančních prostředků obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a jiným veřejným rozpočtům
 • Tabulka č. 28 - Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
 • Tabulka č. 29 - Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Tabulka č. 30 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Rozvaha Moravskoslezského kraje včetně příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 31 - Účetní výkazy za rok 2018 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací
 • Tabulka č. 32 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Rozvaha příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 33 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje
 • Tabulka č. 34 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Rozvaha příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 35 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v odvětví dopravy
 • Tabulka č. 36 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 37 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury
 • Tabulka č. 38 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 39 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
 • Tabulka č. 40 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 41 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství
 • Tabulka č. 42 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 • Tabulka č. 43 - Sumář účetních výkazů za rok 2018 - Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) ke dni 31. 12. 2018

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018 (formát pdf, velikost 913 kB)

Seznam použitých zkratek


1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2018

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 rozpočet kraje na rok 2018. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 9.352.498 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 8.237.127 tis. Kč a financováním ve výši 1.115.371 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
PŘÍJMY celkem 8 237 127 23 734 707 24 084 849 101,5
z toho:
daňové příjmy 6 427 050 6 534 599 6 849 224 104,8
nedaňové příjmy 613 120 528 583 563 850 106,7
kapitálové příjmy 66 000 86 555 86 808 100,3
přijaté dotace 1 130 957 16 584 970 16 584 967 100,0
VÝDAJE celkem 9 352 498 26 147 176 24 147 003 92,4
z toho:
běžné výdaje 6 456 472 21 871 796 21 071 900 96,3
kapitálové výdaje 2 896 026 4 275 380 3 075 103 71,9
SALDO příjmů a výdajů -1 115 371 -2 412 469 -62 153 ×
FINANCOVÁNÍ celkem 1 115 371 2 412 469 62 153 ×
z toho:
zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů 91 210 2 056 969 256 277 ×
peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu -60 317 -235 297 -235 297 ×
čerpání úvěrů 1 150 390 914 766 761 266 ×
splátky úvěrů -961 912 -670 125 -670 044 ×
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů (ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017) a jistin z duálních depozitních obchodů 896 000 1 596 156 1 216 935 ×
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů a složení jistin duálních depozitních obchodů 0 -1 250 000 -1 267 000 ×
nerealizované kurzové rozdíly 0 0 16 ×

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2018 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2018 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.237.127 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.352.498 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2018 orgány kraje. V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 15.497.580 tis. Kč na 23.734.707 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 16.794.678 tis. Kč na 26.147.176 tis. Kč. Bylo provedeno 609 rozpočtových opatření, všechna byla schválena radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 15.454.013 tis. Kč. Jednalo se především o dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 12.281.698 tis. Kč a dále o dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1.717.521 tis. Kč. Naproti tomu došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu s ohledem na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 569.301 tis. Kč a z důvodu realizace aktivních operací řízení likvidity - zřízení nových termínovaných vkladů o 450.000 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2017 ve výši 1.965.915 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s poklesem objemu přijatých nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2018 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z ‑1.115.371 tis. Kč na -2.412.469 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2018 saldo příjmů a výdajů částky -62.153 tis. Kč, což je výsledek o 2.350.316 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje a v pokladně, který bez započtení prostředků nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2018 (zůstatky na účtech peněžních fondů aj.) činil 2.746.848 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2018 především u financujících položek (třída 8):

 • prostředky ve výši 550.000 tis. Kč, které byly v roce 2018 převedeny na termínovaný vklad; tyto prostředky představují volné zdroje roku 2018 a tvoří část financování (na úhradu části rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji) v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2019,
 • rozdíl ve výši 153.500 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem načerpaných prostředků z důvodu nevyčerpání celého objemu rozpočtovaných výdajů financovaných tímto úvěrem,
 • rozdíl ve výši 81 tis. Kč mezi rozpočtovaným objemem splácení úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a skutečným objemem splacených prostředků v důsledku neobdržení všech očekávaných dotací určených na úhradu splátky úvěru,
 • rozdíl ve výši 65 tis. Kč - saldo v rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity - jednalo se o krátkodobé devizové operace vzniklé směnou CZK na EUR z důvodu chybějící cizoměnové likvidity. Využitím nástrojů finančního trhu (spotové operace) bylo dosaženo v okamžiku směny výhodnějšího kurzu ve srovnání s běžně nabízeným kurzem na bankovním trhu. Cílem bylo dosažení co nejmenší ztráty vzhledem k využívání pevného kurzu v účetnictví kraje stanoveného pro rok 2018. Tento účetní kurz však byl nižší než skutečný kurz v okamžiku provádění spotových operací na trhu, neboť v průběhu roku 2018 došlou k oslabení kurzu CZK vůči EUR,
 • přecenění devizového účtu (nerealizované kurzové rozdíly) ve výši 16 tis. Kč.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2018 ve výši 8.237.127 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2087 počítal kraj s příjmy v celkové výši 23.734.707 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,5 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky.

V roce 2018 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 6.835.718 tis. Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2018 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 430 000 1 530 000 1 650 494 107,9
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000 40 000 39 361 98,4
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000 130 000 155 514 119,6
Daň z příjmů právnických osob 1 400 000 1 400 000 1 427 967 102,0
Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 300 22 754 22 754 100,0
Daň z přidané hodnoty 3 400 000 3 400 000 3 539 629 104,1
Celkem 6 425 300 6 522 754 6 835 718 104,8

Daň z příjmů právnických osob za kraje (22.754 tis. Kč) byla v roce 2018 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2018 částky 6.812.964 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2018 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 6.400.000 tis. Kč, v průběhu roku 2018 byl rozpočet navýšen na 6.500.000 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 4,8 % z důvodu významného přeplnění u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob placené plátci. Tyto přeplněné příjmy ve výši 312.964 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2018.

Ve srovnání let 2018 a 2017 došlo k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 448.189 tis. Kč, tj. o 6,6 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2017 činil 263.305 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená plátci s přírůstkem ve výši 202.485 tis. Kč. K meziročnímu poklesu ve výši 35.627 tis. Kč naopak došlo u daně z příjmů právnických osob.

Na výrazném nárůstu inkasa sdílených daní se v roce 2018 pozitivně odrážel stav české ekonomiky, která se nacházela v růstové fázi, a dále opatření realizovaná Ministerstvem financí ČR (elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení).

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2018 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících červenci a prosinci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a září, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 11.261 tis. Kč a správní poplatky, jejichž skutečný výběr za rok 2018 činil 2.245 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2018 objemu 563.850 tis. Kč, tj. plnění na 107 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2018 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 304 217 304 194 100,0
Splátky půjčených prostředků od jiných organizací a od obcí 71 489 71 505 100,0
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 38 817 38 881 100,2
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 26 490 27 986 105,7
Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 21 397 142,6
Příjmy z pronájmu 20 761 20 435 98,4
Příjmy z úroků 8 003 20 410 255,0
Přijaté sankční platby 12 618 14 526 115,1
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 506 10 402 690,5
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 4 909 8 638 176,0
Přijaté pojistné náhrady 8 629 8 629 100,0
Odvody příspěvkových organizací kraje 8 452 8 452 100,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 414 4 717 106,9
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 139 3 539 112,7
Přijaté neinvestiční dary 100 100 100,0
Příjmy z prodeje zboží 38 38 100,0
Kurzové rozdíly v příjmech 0 0 100,2
Nedaňové příjmy celkem 528 583 563 850 106,7

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2018 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví zdravotnictví, sociálních věcí, školství a kultury vrátily ve stanoveném termínu návratné finanční výpomoci poskytnuté v úhrnné výši 304.194 tis. Kč. V odvětví zdravotnictví se jednalo o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2017 a 2018 příspěvkovým organizacím - nemocnicím na realizaci projektů modernizace vybavení pro obory návazné péče v celkové výši 194.151 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 v celkové výši 87.000 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 22.243 tis. Kč, z toho 20.083 tis. Kč tvořily vratky návratných finančních výpomocí poskytnuté v roce 2018 příspěvkovým organizacím k zajištění profinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Dále kraj přijal vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, ve výši 1.660 tis. Kč k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy a o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2016 příspěvkové organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, ve výši 500 tis. Kč k zajištění financování a předfinancování projektu "Sportem proti bariérám". V odvětví kultury byla vrácena návratná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2017 příspěvkové organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve výši 800 tis. Kč k zabezpečení běžného chodu organizace.

Dalším významným příjmem byly v roce 2018 splátky poskytnutých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí jiným organizacím a obcím v celkové výši 71.505 tis. Kč. Největší část v celkové výši 39.327 tis. Kč představovaly splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých poskytovatelům sociálních služeb v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018. Dále se jednalo o prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko) v celkové výši 31.998 tis. Kč. Zbývající část příjmů tvořily splátky poskytnutých mikropůjček ve výši 180 tis. Kč.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 38.881 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví školství, kde dosáhl celkové výše 19.370 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví zdravotnictví ve výši 8.025 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 6.301 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 2.294 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 243 tis. Kč.

V rámci ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených v celkové výši 27.986 tis. Kč tvořily největší část vratky odvodů za porušení rozpočtové kázně uhrazených krajem v roce 2015 v rámci projektů silniční infrastruktury spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 v celkové výši 20.787 tis. Kč. Dále se jednalo o příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 4.400 tis. Kč nebo o příjem z uplatnění bankovní záruky ve výši 1.000 tis. Kč. Zbývající prostředky představovaly např. mylné platby přijaté na konci roku 2018 nebo příjmy z propadlých kaucí.

Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 21.397 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi.

Největší podíl rozpočtovaných příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 17.357 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava ‑ Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava‑Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 1.514 tis. Kč. Z ostatních příjmů z pronájmu tvořily nejvýznamnější část v celkové výši 1.463 tis. Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci budovy G krajského úřadu.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Zde došlo v meziročním srovnání k nárůstu o 210 %, a to zejména z důvodu zvyšování úrokových sazeb komerčních bank v návaznosti na zvyšování základních úrokových sazeb Českou národní bankou. Tyto příjmy tak dosáhly v roce 2018 výše 20.410 tis. Kč. Tohoto stavu bylo dosaženo zejména průběžným vyjednáváním kraje s bankami, využitím samostatných produktů (zhodnocovací účty, termínované vklady, municipální konta apod.), nebo napojením účtů např. do systému fiktivního cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů. Výše uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech.

Sankční platby byly přijaty ve výši 14.526 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy a chytrého regionu ve výši 11.219 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 1.475 tis. Kč a v odvětví životního prostředí ve výši 608 tis. Kč. V odvětví dopravy a chytrého regionu představuje částka ve výši 10.030 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dále částka ve výši 876 tis. Kč smluvní pokuty dle smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje a částka ve výši 311 tis. Kč smluvní pokuty dle smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje.

V rámci přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad v celkové výši 10.402 tis. Kč tvořila v roce 2018 největší položku vratka kompenzace za ztrátu z provozu letecké linky Ostrava - Dubaj vyplacené v roce 2017 ve výši 9.409 tis. Kč z důvodu vypovězení smlouvy ze strany leteckého dopravce - společnosti Travel Service, a. s.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 8.638 tis. Kč byly tvořeny zejména příjmy za prodej vyfrézovaného materiálu a demontovaného kovového odpadu v rámci akcí rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve výši 8.167 tis. Kč.

V roce 2018 obdržel kraj na účet přijaté pojistné náhrady v celkové výši 8.629 tis. Kč. Jednalo se o plnění za škody na majetku svěřeném příspěvkovým organizacím kraje ve výši 7.521 tis. Kč, a to v odvětví školství ve výši 3.733 tis. Kč, v odvětví kultury ve výši 3.253 tis. Kč a v odvětví sociálních věcí ve výši 535 tis. Kč. Dále se jednalo o plnění za škody na majetku ve správě kraje včetně pronajatého a vypůjčeného majetku v celkové výši 1.108 tis. Kč.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství, kultury a zdravotnictví dosáhly celkové výše 8.452 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 8.435 tis. Kč a odvody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství a zdravotnictví v celkové výši 17 tis. Kč.

V rámci ostatních nedaňových příjmů představovaly největší položku příjmy za zřízení věcných břemen na majetku kraje ve výši 3.539 tis. Kč a příjmy za zajištění propagace a reklamy externích subjektů v rámci společenských akcí pořádaných krajem ve výši 1.385 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 86.808 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2018 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 25 740 25 745 100,0
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 40 146 40 146 100,0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld. majetku 686 933 136,0
Ostatní investiční příjmy 16 000 16 000 100,0
Příjmy z prodeje akcií 3 643 3 643 100,0
Ostatní příjmy z prodeje dld. finančního majetku 341 341 100,0
Kapitálové příjmy celkem 86 555 86 808 100,3

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2018 příjmy z prodeje nemových věcí a pozemků v celkové výši 65.891 tis. Kč. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje areálu bývalého internátu v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve výši 20.038 tis. Kč. Mezi další realizované příjmy patřil příjem z prodeje areálu bývalého domova mládeže v k.ú. Opava-Předměstí ve výši 13.585 tis. Kč, z prodeje pozemků v k.ú. Nošovice ve výši 9.646 tis. Kč, z prodeje budovy a pozemku v k.ú. Moravská Ostrava ve výši 8.154 tis. Kč a z prodeje pozemků v k.ú. Mošnov ve výši 7.955 tis. Kč.

Částku ve výši 933 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku, z toho 623 tis. Kč tvořily příjmy z prodeje ojetých osobních automobilů a 310 tis. Kč příjmy z prodeje technických zařízení tvořících příslušenství prodaných budov.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 16.000 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., na úhradu nákladů na reprodukci techniky potřebné pro zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany - stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku v celkové výši 3.984 tis. Kč tvořily příjmy z likvidačních zůstatků zrušených společností KIC Odpady, a.s., ve výši 3.643 tis. Kč a Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., ve výši 341 tis. Kč.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2018 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 16.587.044 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

 • účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 16.516.121 tis. Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 130.188 tis. Kč),
 • od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2.237 tis. Kč,
 • od Národního fondu 208 tis. Kč,
 • od zahraničních institucí 943 tis. Kč,
 • od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obce) 67.535 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou v následujícím textu uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2018 v objemu 16.587.044 tis. Kč byly prostředky ve výši 2.077 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2018 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 16.584.967 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2018 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2018 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2018
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13 225 485
z toho EDS: 82
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 209 647
Ministerstvo dopravy 210 903
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 960 157
z toho EDS: 43 070
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 180 008
Ministerstvo pro místní rozvoj 560 164
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 560 164
Ministerstvo financí 133 115
z toho Souhrnný dotační vztah 130 188
z toho EDS: 2 016
Ministerstvo životního prostředí 375 046
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 375 046
Ministerstvo zemědělství 1 660
z toho EDS: 1 660
Ministerstvo vnitra 10 179
z toho EDS: 10 179
Ministerstvo průmyslu a obchodu 589
z toho EDS: 589
Ministerstvo zdravotnictví 19 646
Ministerstvo kultury 10 260
z toho EDS: 531
Státní fond životního prostředí 8 451
Úřad vlády České republiky 465
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 16 516 120
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2 237
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 2 237
Národní fond 208
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 208
Zahraniční instituce 943
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 943
Kraje v rámci ČR 10 783
Obce v rámci ČR 56 752
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 15 107
CELKEM ostatní zdroje 70 924
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 16 587 044
z toho EDS: 58 128
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 343 361

Podrobnější informace o přijatých dotacích a jejich finančním vypořádání jsou obsahem kapitoly 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2018 ve výši 9.352.498 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2018 výše 26.147.176 tis. Kč, z toho běžných výdajů 21.871.796 tis. Kč a kapitálových výdajů 4.275.380 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2017. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2018 dosáhlo výše 24.147.003 tis. Kč, což představuje plnění na 92 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 96 % a kapitálové výdaje na 72 % upraveného rozpočtu. Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2018 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
Běžné výdaje 6 456 472 21 871 796 21 071 900 96,3
Kapitálové výdaje 2 896 026 4 275 380 3 075 103 71,9
Výdaje celkem 9 352 498 26 147 176 24 147 003 92,4

Nenaplnění rozpočtu výdajů, zejména kapitálových, bylo způsobeno zejména neuskutečněním všech plánovaných výdajů na reprodukci majetku kraje a na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2018 (v tis. Kč)
Účel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 3 785 062 14 624 838 13 658 799 93,4
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 478 254 6 926 862 6 923 870 100,0
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 236 950 471 191 416 922 88,5
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 759 267 967 592 817 587 84,5
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 2 092 965 3 156 693 2 329 825 73,8
Výdaje celkem 9 352 498 26 147 176 24 147 003 92,4

Realizace jednotlivých akcí rozpočtu dle účelu je podrobněji popsána v následujících kapitolách závěrečného účtu.

Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2018 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 3 451 144 3 488 108 3 246 553 93,1
Krizové řízení 208 592 306 589 268 165 87,5
Kultura 690 009 488 359 421 573 86,3
Prezentace kraje a ediční plán 47 120 53 444 41 349 77,4
Regionální rozvoj 246 446 213 490 185 850 87,1
Cestovní ruch 116 380 124 199 98 111 79,0
Sociální věci 738 964 2 548 233 2 342 195 91,9
Školství 1 479 112 14 883 683 14 697 233 98,7
Územní plánování a stavební řád 2 700 2 499 1 198 47,9
Zdravotnictví 1 124 844 1 539 521 1 409 886 91,6
Životní prostředí 241 294 1 075 137 690 805 64,3
Finance a správa majetku 302 519 763 594 154 918 20,3
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 703 374 660 320 589 166 89,2
Výdaje celkem 9 352 498 26 147 176 24 147 003 92,4

V odvětví financí a správy majetku jsou zahrnuty rezervy rozpočtu kraje v objemu 413.534 tis. Kč, které byly využity při sestavování rozpočtu na rok 2019, a nevyčerpaný zůstatek rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2018 ve výši 172.568 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

V roce 2018 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě "Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení" a navazujících jednotlivých objednávek. Tato společnost realizovala v roce 2018 pro Moravskoslezský kraj 76 zadávacích řízení, zároveň dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2017. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2018 uhrazeno celkem 7.441 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje včetně převodů do pokladny dosáhl v roce 2018 hodnoty 15.416 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 674 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 16.090 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulkách č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2018 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představoval částku 1.115.371 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2018 byl částečně postaven na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 1.150.390 tis. Kč, dále zapojení části zůstatku hospodaření ve výši 987.210 tis. Kč (z toho na účtu termínovaného vkladu ve výši 896.000 tis. Kč), přídělech do peněžních fondů a zapojení fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 60.317 tis. Kč a splacením půjčených prostředků ve výši 961.912 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

Tabulka 1.9: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2018 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost k 31. 12. 2018
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů *) 91 210 2 056 969 256 277
Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem -60 317 -235 297 -235 297
z toho:
zapojení Fondu životního prostředí MSK 9 522 13 125 13 125
příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -9 928 -9 928
příděl do Fondu sociálních služeb -37 857 -43 108 -43 108
příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA -31 982 -31 982 -31 982
příděl do Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 -163 404 -163 404
Čerpání úvěrů celkem 1 150 390 914 766 761 266
z toho:
čerpání úvěru ČSOB, a. s. 1 150 390 914 766 761 266
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -961 912 -670 125 -670 044
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB II -95 000 -95 000 -95 000
úhrada splátky části úvěru od ČSOB, a. s. -756 912 -465 125 -465 044
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 896 000 346 156 -50 065
z toho:
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů (ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017) a jistin z duálních depozitních obchodů 896 000 1 596 156 1 216 935
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů a složení jistin duálních depozitních obchodů 0 -1 250 000 -1 267 000
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 16
CELKEM 1 115 371 2 412 469 62 153

*) Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci "Skutečnost k 31. 12. 2018" s opačným znaménkem - záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů)

Od počátku roku 2018 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2018 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2017 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2018, na částku 2.056.969 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2018. Část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2017 ve výši 619.955 tis. Kč byla postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2018. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2018 a financování nových akcí.

K úpravě rozpočtu došlo také u peněžních fondů. Ke konci roku 2018 došlo k přídělu do Fondu pro financování strategických projektů ve výši 163.404 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly v rozpočtu kraje na rok 2018 alokované za účelem dofinancování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí. Zdroje určené na provedení tohoto přídělu do fondu budou v dalších letech výlučně využity pro financování investičních projektů v oblasti sociálních věcí. Dalším výraznou změnou byl příděl do Fondu životního prostředí ve výši 9.928 tis. Kč účelově určený na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se o finanční prostředky, jež byly původně vyčleněny na projekt "Odstranění materiálu ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov". Tento projekt byl uhrazen vygenerovaným čistým výnosem z poplatků za znečišťování ovzduší, z přijatých sankčních plateb za porušení zákonů v oblasti ochrany životního prostředí apod. Prostředky fondu budou následně využity na financování Ozdravných pobytů pro žáky základních škol. Příděl do Fondu sociálních služeb byl od počátku roku k 31. 12. 2018 navýšen o částku 5.251 tis. Kč na celkových 43.108 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu budou použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 31.982 tis. Kč je generován průběžnými splátkami přijatými od fondů rozvoje měst (Contera a Českomoravská záruční a rozvojová banka) v rámci Finančního nástroje JESSICA.

Dále došlo k navýšení prostředků zapojených do rozpočtu kraje na dotaci "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" ze zdrojů Fondu životního prostředí MSK o 3.603 tis. Kč na celkových 13.125 tis. Kč. Blíže jsou jednotlivé fondy popsány v kapitole 5 Peněžní fondy.

Pro rok 2018 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrového rámce od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) ve výši 914.766 tis. Kč. Dále byly v upraveném rozpočtu kraje na rok 2018 zahrnuty splátky úvěrů od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005 a smlouva z roku 2010) v celkové výši 205.000 tis. Kč. Na základě úprav u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení rozpočtovaných prostředků určených na splátky části úvěru od ČSOB na 465.125 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2017 ve výši 896.000 tis. Kč. V průběhu roku došlo v návaznosti na realizované operace řízení likvidity k navýšení této položky o 700.156 tis. Kč. Skutečnost ke konci roku pak byla naplněna vypořádáním vkladů od Komerční banky, a. s. ve výši 400.000 tis. Kč, od ČSOB, a. s. ve výši 300.000 tis. Kč, od J&T Banky, a. s. ve výši 300.000 tis. Kč a od Sberbank CZ, a. s. ve výši 200.000 tis. Kč. Vždy se jednalo o vratku jistin z důvodu ukončení jednotlivých termínovaných vkladů. Zbylá částka v celkové výši 16.935 tis. Kč představuje odepsání jistin od PPF Banky, a. s. a UCB, a. s. z duálních depozitních obchodů u těchto zmíněných bank.

Skutečný výdej (vklad) prostředků na účty termínovaných vkladů byl realizován v průběhu roku 2018 v celkové výši 1.267.000 tis. Kč. Z toho částka ve výši 450.000 tis. Kč představuje převody na navýšení vkladů u společnosti J&T Banka, a. s., částka ve výši 400.000 tis. Kč na termínované vklady u společnosti Komerční banka, a. s., a částka ve výši 400.000 tis. Kč na termínované vklady u ČSOB, a. s. Zbývající částka v celkové výši 17.000 tis. Kč představuje složení jistin od PPF Banky, a. s., a UCB, a. s., v rámci duálních depozitních obchodů (směna měn ve zvýhodněném kurzu a s výhodnější úrokovou sazbou). K datu 31. 12. 2018 měl kraj na termínovaných vkladech uloženy finanční prostředky v celkové výši 946.200 tis. Kč (meziroční nárůst činí 50.000 tis. Kč). V závěru roku 2018 došlo k úpravě rozpočtu u položek týkajících se aktivního řízení likvidity tak, aby byly dány do souladu s očekávanou skutečností k 31. 12. 2018 (navýšení výdajů na realizaci těchto operací bylo vykryto snížením rezervy určené na sestavení rozpočtu na rok 2019). Současně byly tyto prostředky jako nespotřebované zdroje předchozího roku použity na financování části výdajů v rozpočtu na rok 2019.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše ‑2.412.469 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.412.469 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.9.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018 dosáhla 2.116.114 tis. Kč.

Tabulka 1.10: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2018
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
1 715 000
Československá obchodní banka, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2015 - 2020)
401 114
Celkem 2 116 114

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných mezinárodních společností a dále fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 - 22 %. K 31. 12. 2018 dosáhl tento ukazatel hodnoty 9,21 % (k 31. 12. 2017 to bylo 9,90 %).

Smlouvou o financování projektu Česká republika - Infrastruktura v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005 a která byla účinná do konce roku 2018, byl kraj zavázán k plnění finančních ukazatelů. Základní ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům. Hraniční hodnotou je 50 %. Do hodnoty celkového zadlužení se započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouhodobé závazky. Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace. K 31. 12. 2018 dosáhl tento ukazatel hodnoty 10,63 % (k 31. 12. 2017 to bylo 11,78 %).

Fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, stanoví kraji, resp. územně samosprávným celkům, hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí-li dluh kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Nesníží-li svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Výpočet u tohoto pravidla je tedy obdobný jako u ukazatele zadluženosti dle Moody´s, pouze celkový dluh porovnává k průměru všech příjmů kraje za poslední 4 rozpočtové roky. K 31. 12. 2018 dosáhl tento ukazatel hodnoty 9,94 % (k 31. 12. 2017 to bylo 10,32 %).

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé úvěry využívané krajem.

Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika ‑ Infrastruktura v Moravskoslezském kraji za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005 - 2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 1.100.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 6 tranší bylo rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2018 kraj splatil posledních 110 mil. Kč (v červnu splatil 10 mil. Kč, v září 20 mil. Kč a poslední splátka ve výši 80 mil. Kč v prosinci). Úrokové sazby u tohoto úvěru byly nastaveny na bázi 3měsíčního, resp. 6měsíčního PRIBORu a odchylky od ‑0,06 % do +0,13 %. K 31. 12. 2018 se tak úroková sazba pohybovala v rozpětí 1,95 až 2,14 % p. a.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a Moravskoslezským krajem rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011 - 2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 5 tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. Přehled čerpání jednotlivých tranší v letech 2011 až 2015 je uveden v tabulce 1.11. Rozpočet kraje na rok 2018 zahrnoval splátku tohoto úvěru ve výši 95 mil. Kč (splátka byla provedena v souladu se splátkovým kalendářem v prosinci). K 31. 12. 2018 činí objem nesplacených finančních prostředků 1.715.000 tis. Kč.

Tabulka 1.11: Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení jistiny od ‑ do Částka ke splacení Splácení úroků Konstrukce úrokové sazby Výše úrokové sazby k 31. 12. 2018
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 245 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,991 % p. a. do doby splatnosti 0,991 % p.a.
120/7932 z 18. 9. 2012 600 mil. Kč 15. 10. 2012 15. 12. 2016 - 15. 12. 2025 420 mil. Kč čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,813 % s revizí k datu 15. 12. 2020 2,823 % p.a.
21/1564 z 25. 7. 2013 366 mil. Kč 14. 8. 2013 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 366 mil. Kč čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,465 % bez revize 2,475% p.a.
46/3477 z 24. 6. 2014 392 mil. Kč 15. 7. 2014 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 392 mil. Kč čtvrtletně Plovoucí sazba 3M Pribor + odchylka 0,277 % bez revize 2,287 % p.a.
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 - 15. 12. 2025 292 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,13 % p.a. bez revize 0,13 % p.a.
ČERPÁNO CELKEM 2 000 mil. Kč     1 715 mil. Kč      

Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014 - 2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a. s. a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015, do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V upraveném rozpočtu na rok 2018 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 914.766 tis. Kč a se splátkou ve výši 465.125 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 31. 12. 2018 tak úroková sazba činila 1,96 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od ČSOB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, školství a dopravy v celkové výši 761.266 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru ve výši 465.044 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2018 činí 401.114 tis. Kč. Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a. s. v průběhu roku 2018 je uveden v tabulce 1.12.

Tabulka 1.12: Přehled projektů financovaných z poskytnutého úvěrového rámce ČSOB, a. s. (v tis. Kč)
Název akce Počáteční zůstatek Čerpáno k 31. 12. 2018 Splaceno k 31. 12. 2018 Zůstatek ke splacení
Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa 21 541 12 459 34 000 0
MÚK Bazaly - II. a III. etapa 0 26 689 13 820 12 868
Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů 33 860 57 606 91 466 0
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 0 33 531 0 33 531
Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá 8 530 0 8 530 0
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 0 46 696 0 46 696
Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec 0 18 379 16 458 1 920
Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí 0 44 440 0 44 440
Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí 0 35 691 0 35 691
Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa 0 30 998 30 998 0
Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa 0 38 244 38 244 0
Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě 0 4 349 0 4 349
Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku 0 6 320 0 6 320
Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 0 2 322 0 2 322
Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě 0 5 217 0 5 217
Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově 0 1 232 0 1 232
Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné 0 1 693 0 1 693
Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o. 0 51 557 22 092 29 465
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. 8 999 53 092 62 091 0
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p.o. 9 035 35 157 44 192 0
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Karviná, p. o. 0 44 930 0 44 930
Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. 22 626 61 035 65 776 17 885
Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 0 1 767 0 1 767
Každá história si zaslúži svoj priestor 0 5 909 0 5 909
Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost 0 2 319 0 2 319
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu "saly terreny" 0 2 600 0 2 600
Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje 0 12 145 5 756 6 389
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 0 19 571 73 19 498
Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti 0 3 362 0 3 362
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska 0 10 907 0 10 907
Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 0 15 000 15 000 0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku - II. etapa 0 3 334 0 3 334
Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o 0 7 554 7 554 0
Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně 0 1 294 1 294 0
Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál 0 25 894 0 25 894
Modernizace výuky svařování 108 1 672 0 1 780
Elektrolaboratoře 194 3 225 0 3 419
Modernizace výuky přírodovědných předmětů I 0 616 0 616
Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK 0 11 568 0 11 568
Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL) 0 4 732 0 4 732
Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov 0 16 161 7 700 8 461
Celkem 104 893 761 266 465 044 401 114

Úvěrový rámec UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, případně jiných zdrojů, ve zbývající části současného programového období, tedy v letech 2019 - 2023, rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1084 ze dne 13. 12. 2018 uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Moravskoslezským krajem ve výši 1.000.000 tis. Kč. Úvěrová smlouva byla podepsána dne 7. 1. 2019. Na splacení úvěru budou využívány prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru) a částečně vlastní prostředky kraje. Čerpání úvěru bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 7. 1. 2019, do 31. 12. 2023, konečný termín splatnosti úvěru je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2024. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,01 %.

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje

K datu 31. 12. 2018 činil celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje 3.705,4 mil. Kč (vyjma depozitních účtů a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH, bez stavu nakoupených dluhopisů od Oberbank AG v hodnotě 200 mil. Kč (s úrokovou sazbou 2,22 % p. a. k datu 31. 12. 2018) a stavu finančních prostředků v pokladně ve výši 0,18 mil. Kč).

Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 87 aktivních bankovních účtech (z toho 6 účtech termínovaných vkladů) vedených u 10 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

Tabulka 1.13: Rozložení finančních prostředků dle typu účtu (v mil. Kč)
Typ účtu Poznámka Výše úložky k 31. 12. 2018 (v mil. Kč) Orientační úročení k 31. 12. 2018 (v % p. a.)
Účty peněžních fondů Fond životního prostředí, sociální, návratných finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), fond zajišťovací a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). 972,4 0,60 - 1,40
Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou
 1. 250,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT a čtvrtletním připisováním úroků,
 2. 200,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem,
 3. 100,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem,
 4. 150,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 33denní výpovědní lhůtou u JT a měsíčním připisováním úroků,
 5. 146,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31denní výpovědní lhůtou u SB s měsíčním připisováním úroků,
 6. 100,1 mil. Kč na spořicím účtu u ČSOB s jednodenní výpovědní lhůtou a měsíčním připisováním úroků.
946,2 0,93 - 1,60
Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty
 1. 25,0 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením,
 2. 301,9 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB,
 3. 0,9 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u SB,
 4. 0,7 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u ČSOB
328,5 0,15 - 0,80
Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny v cash-poolingu a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.
Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 564,9 mil. Kč (KB + UCB). Rozdíl ve výši 452,4 mil. Kč (564,9 - 112,5) je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do systému cash-poolingu, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu ‑ účty fondů, účet pro sociální služby, účet po evropské projekty, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně uvést např. mezi účty peněžních fondů a současně je zahrnout i mezi cash-poolingově zhodnocované účty, neboť by došlo k duplicitě zůstatků na účtech.
Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 98 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2018 prostředky v celkové výši 1 206,3 mil. Kč (551,3 mil. Kč u UCB a 655,0 mil. Kč u KB).
112,5 0,50 - 0,60
Účet školských prostředků - 0,1 0,00
Účet dotací určených pro sociální služby - 4,0 0,60
Provozní účty Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady.
Vyšší stav prostředků byl způsobem krátkodobým převedením prostředků z běžných účtů kraje (vedených u ČS, ČSOB, OB, PPF a UCB) na účet vedený u ČNB tak, aby byl eliminován poplatek do rezolučního fondu. 3. 1. 2019 došlo ke zpětnému převodu na účty kraje vedené u komerčních bank. Kraj tímto převodem ušetřil na poplatcích do rezolučního fondu cca 2,4 mil. Kč.
677,2 0,00 - 0,60
Účty projektů EU Včetně prostředků na zálohovém účtu určeném pro kotlíkové dotace. 662,5 0,00 - 0,60
Devizové účty Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR. 2,0 0,00 - 0,05
CELKEM   3 705,4  

1.5 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky se vykonává finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2018.

Veřejnosprávní kontrola je systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, který zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje rozhoduje v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje byla v roce 2018 dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj. Poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory bylo upraveno v Ekonomickém řádu krajského úřadu a v navazující směrnici (Směrnice pro veřejnou finanční podporu). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly a postup řešení důsledků kontrolních zjištění byly stanoveny Kontrolním řádem krajského úřadu a na něj navazující metodikou (Proces kontroly a šetření stížností na místě, porušení rozpočtové kázně).

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2018 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem provedeno celkem 47 kontrol. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno u žádné z kontrolovaných organizací.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období provedeno celkem 19 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství zaměřených na kontrolu finančních prostředků podle § 10 zákona o finanční kontrole. Jednalo se o kontroly příspěvkových organizací obcí v oblasti školství zaměřené na čerpání přímých nákladů na vzdělávání. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2018 zaměstnanci krajského úřadu zařazenými do odboru podpory korporátního řízení a kontroly provedeno celkem 106 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory a 50 kontrol administrativních. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací (58 kontrol). Porušení rozpočtové kázně bylo na základě výše uvedených kontrol konstatováno celkem v 19 případech v celkové výši 5.851 tis. Kč.

V roce 2018 probíhaly dále veřejnosprávní kontroly zaměřené na grantové projekty financované do konce roku 2015 z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na financování grantových projektů se kraj svými prostředky z vlastního rozpočtu nepodílel, projekty byly financovány pouze z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), kraj zde figuroval jako zprostředkovatel nevratné finanční výpomoci. V roce 2018 byly realizovány 3 kontroly ex post zaměřené na udržitelnost projektů; porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

V roce 2018 bylo dále provedeno 227 kontrol využití prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020 v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a 63 kontrol využití prostředků ze Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2018 provedeno celkem 26 veřejnosprávních kontrol a auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 6 kontrolními orgány.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

 • dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány,
 • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 • včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly,
 • hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Moravskoslezský kraj v roce 2018 nehradil žádný odvod za porušení rozpočtové kázně.

2. Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investičního, tak neinvestičního charakteru.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2018 dosáhly celkové výše 2.515.682 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.148.996 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 366.686 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 83 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 57.878 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 1.274.718 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo ovlivněno prodloužením projekční přípravy akcí a zpožděním zadávacích řízení.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.14: Reprodukce majetku kraje v roce 2018 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů, vč. dotací od ÚSC 909 714 759 709 84
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 57 878 57 878 100
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 1 548 090 1 274 718 82
Celkem 2 515 682 2 092 305 83

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 712.676 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet navýšen na částku 909.714 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 649.580 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 260.134 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 197.038 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2017 a schválením nových akcí.

Část rozpočtovaných výdajů na reprodukci majetku kraje byla kryta spoluúčastí měst a obcí. Ve schváleném rozpočtu se jednalo o částku 5.000 tis. Kč, v upraveném rozpočtu pak o částku 10.282 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo vyčerpáno 10.240 tis. Kč.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2018 činilo 759.709 tis. Kč, tj. 84 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 150.005 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 143.767 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2019 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví dopravy a chytrého regionu, a to o částku 167.562 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely zejména akce "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, "Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant, I. etapa" a akce "Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant (+ III/48425) II. etapa". Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví školství, a to o částku 103.673 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely například akce "Rekonstrukce školní jídelny" pro Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvkovou organizaci, "Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu" pro Střední průmyslovou školu, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizaci a akce "Modernizace školního statku v Opavě - zřízení učeben včetně vybavení" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví krizového řízení, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 71.687 tis. Kč, zejména na akci "Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně".

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.15: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2018 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 24 500 20 658 12 464 60
Finance a správa majetku 19 507 25 606 19 240 75
Doprava a chytrý region 77 654 245 216 225 760 92
Krizové řízení 47 835 119 522 116 483 97
Kultura 63 181 34 719 17 040 49
Cestovní ruch 0 5 056 4 005 79
Sociální věci 125 372 53 027 49 152 93
Školství 128 449 232 122 207 633 89
Zdravotnictví 226 178 173 789 107 932 62
Celkem 712 676 909 714 759 709 84

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2018 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 20.658 tis. Kč, přičemž všechny tyto prostředky byly určeny k realizaci investičních akcí. Čerpání rozpočtu činilo celkem 12.464, tis. Kč, tj. 60 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 8.193 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2019 na úhradu závazků kraje z minulého období. Jedná se o níže uvedené akce:

 • Rekonstrukce budovy krajského úřadu - komplexní zajištění veřejné zakázky na realizaci stavby v souvislosti s dodáním technologie fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště ve výši 52 tis. Kč,
 • Nákup 1 ks mikrobusu pro 7 osob ve výši 1.619 tis. Kč,
 • Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu - nákup 6 ks serverů pro obnovu infrastruktury Technologického centra kraje, nákup 2 ks diskových polí, nákup 2 ks rozšiřujících 16 portových modulů pro přepínače řady Cisco Nexus 5500 v celkové výši 6.522 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 25.606 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 12.942 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 12.664 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 19.240 tis. Kč, tj. 75 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje". Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 6.366 tis. Kč, nevyčerpané prostředky zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2019 na dofinancování této akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy a chytrého regionu byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 245.216 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 139.421 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 105.795 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu činilo 225.760 tis. Kč, tj. 92 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 134.662 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na financování akcí:

 • "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd" ve výši 104.287 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce křižovatky silnic III/48425 × III/48418 v obci Frýdlant n. O. a navazujících úseků komunikace" ve výši 5.000 tis. Kč,
 • "Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice" ve výši 9.000 tis. Kč,
 • "Okružní křižovatka silnic II/647 × III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice" ve výši 10.000 tis. Kč,
 • "Pořízení meteohlásek" ve výši 2.000 tis. Kč,
 • "Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně" ve výši 4.375 tis. Kč.

Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje v roce 2018 čerpány na 86 %. Rozpočet roku 2018 nebyl vyčerpán na akce "Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice" a "Okružní křižovatka silnic II/647 × III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice", protože dotčené obce nestihly dokončit přípravu stavby tak, aby mohla být zahájena realizace díla v roce 2018. Nevyčerpané prostředky ve výši 19.000 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2019.

Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvková organizace, Ostrava, byly pro rok 2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které byly zcela vyčerpány k nákupu automobilu.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 110.054 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 108.546 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.508 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu činilo 109.833 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných výdajů. V odvětví dopravy a chytrého regionu byly ukončeny v rámci reprodukce majetku dvě významné akce realizované krajským úřadem, a to akce "Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant, I. etapa" s výdaji v roce 2018 ve výši 56.852 tis. Kč a akce "Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant (+ III/48425) II. etapa" ve výši 47.969 tis. Kč. V obou případech se jedná o akce, které byly původně připravovány a realizovány jako projekty s možností využití financování ze strukturálních fondů. V roce 2017 projekty úspěšně prošly ze strany poskytovatele dotace kontrolou formálních náležitostí, přijatelnosti a způsobilosti projektů, ale poskytovatel předloženým projektům nakonec podporu neposkytl z důvodu vydání nesprávného typu povolení provádění stavebních prací ze strany příslušných stavebních úřadů. Akce byly zrealizovány z vlastních prostředků kraje a finanční prostředky odpovídající neposkytnuté dotaci uvedeným projektům zůstávají v alokaci ITI ostravské aglomerace, kde je Moravskoslezský kraj jediným žadatelem v daném opatření, s možností tyto prostředky využít na realizaci jiných projektů rekonstrukcí silnic.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

V odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 119.522 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 113.839 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.683 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 116.483 tis. Kč, tj. 97 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví krizového řízení byla v minulých letech vybudována z evropských finančních zdrojů střediska integrovaného záchranného systému - Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih, Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice a Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. V rozpočtu kraje na rok 2018 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 24.443 tis. Kč na odstranění provozně-technických nedostatků výjezdových center. Ke dni 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 23.882 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2019.

Nejvýznamnější akcí reprodukce majetku v odvětví krizového řízení byla v roce 2018 výstavba Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně. Na samotnou stavební část, vybavení a trafostanici byly rozpočtovány prostředky v roce 2018 ve výši 95.079 tis. Kč, z toho dotace města Český Těšín 10.000 tis. Kč a prostředky kraje 85.079 tis. Kč, které byly k 31. 12. 2018 čerpány ve výši 92.601 tis. Kč, tj. na 97 %. Nevyčerpané vlastní finanční prostředky ve výši 2.479 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2019 na dofinancování této akce.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 34.719 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 17.666 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 17.053 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 17.040 tis. Kč, tj. 49 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční ve výši 3.456 tis. Kč a neinvestiční ve výši 13.584 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 17.679 tis. Kč, z toho 396 tis. Kč se stalo součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2018 a 17.283 tis. Kč bylo účelově převedeno do rozpočtu na rok 2019 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 985 tis. Kč,
 • "Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103" pro Muzeum Těšínska, příspěvkovou organizaci, ve výši 3.412 tis. Kč,
 • "Přístavba Domu umění - Galerie 21. století" pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 370 tis. Kč,
 • "Zakoupení jednotného vstupenkového systému" ve výši 48 tis. Kč,
 • "Zámek Nová Horka - restaurování a obnova, rekonstrukce vnitřních prostor, restaurování výmaleb kaple, rekonstrukce kotelny" pro Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, ve výši 12.468 tis. Kč.
Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018
Divadla 262 262
Knihovny 1 100 115
Muzea a galerie 13 620 9 790
Kulturní památky 19 736 6 873
Celkem 34 719 17 040

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2018 v odvětví kultury byla akce "Hrad Hukvaldy - stabilizace zdi u 5. hradní brány" pro Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 4.604 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny investiční finanční prostředky ve výši 5.056 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo na konci roku 4.005 tis. Kč, tj. 79 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity na nákup elektrokol pro vybrané subjekty a na dofinancování vývoje mobilní aplikace v rámci akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu".

Nevyčerpané prostředky ve výši 666 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2019 na výrobu veletržního stánku. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2018.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 53.027 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 47.254 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.773 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 49.152 tis. Kč, tj. 93 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 3.875 tis. Kč. Většina těchto prostředků ve výši 3.766 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2019 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Instalace zdrojů z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128" pro Domov Duha, příspěvkovou organizaci, Nový Jičín, ve výši 1.551 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny" pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci, Petřvald, ve výši 1.434 tis. Kč,
 • "Bezbariérová úprava areálu domova" pro Fontánu, příspěvkovou organizaci, Hlučín, ve výši 500 tis. Kč,
 • "Revitalizace budovy Domova Příbor" pro Domov Příbor, příspěvkovou organizaci ve výši 223 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D" pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, ve výši 58 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2018.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018
Chráněné bydlení 1 435 1 435
Odborné sociální poradenství 78 78
Domovy pro seniory 11 233 9 388
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 39 423 37 431
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 558 520
Ostatní sociální péče a pomoc manželství a rodinám 300 300
Celkem 53 027 49 152

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 21.858 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 19.973 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 1.885 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 19.697 tis. Kč, což představuje 90 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Vybudování čističky odpadních vod" pro Domov Na zámku, příspěvkovou organizaci, Kyjovice, s celkovými výdaji 5.014 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 4.500 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Instalace zdrojů z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128" pro Domov Duha, příspěvkovou organizaci, Nový Jičín, s celkovými výdaji 4.800 tis. Kč, z toho v roce 2018 ve výši 3.249 tis. Kč, v roce 2019 je plánováno 1.551 tis. Kč,
 • "Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí", s celkovými náklady 16.568 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2017 3.527 tis. Kč, v roce 2018 4.800 tis. Kč; rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 31.169 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 27.281 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 3.888 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 29.455 tis. Kč, což je 95 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví sociálních věcí byla v roce 2018 ukončena v rámci reprodukce majetku víceletá akce "Revitalizace budovy Domova Letokruhy" pro Domov Letokruhy, příspěvkovou organizaci, Budišov nad Budišovkou, realizovaná krajským úřadem za podpory státního rozpočtu s celkovými výdaji 73.482 tis. Kč, z toho v roce 2018 výdaje z rozpočtu kraje činily 25.743 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 232.122 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 156.237 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 75.885 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 207.633 tis. Kč, tj. 89 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 24.489 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 22.673 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2019 na dofinancování níže uvedených akcí:

 • "Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky" pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizaci, ve výši 7.282 tis. Kč,
 • "Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu" pro Střední průmyslovou školu, Ostrava - Vítkovice, příspěvkovou organizaci, ve výši 3.535 tis. Kč,
 • "Oprava fasády objektu domova mládeže" pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu logistickou, Opava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.700 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava" pro Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2.000 tis. Kč,
 • "Sportovní areál na ul. Komenského, Opava" pro Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.500 tis. Kč,
 • "Výměna oken a zateplení budovy školy" pro Základní uměleckou školu, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.349 tis. Kč,
 • "Oprava fasády" pro Gymnázium, Krnov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.135 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě" pro Základní školu, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizaci, ve výši 726 tis. Kč,
 • "Celková rekonstrukce střechy školy" pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci, ve výši 687 tis. Kč,
 • "Sanace svahu a oprava chodníku" pro Dětský domov a Školní jídelnu, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvkovou organizaci, ve výši 648 tis. Kč,
 • "Celková rekonstrukce střechy školy" pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 tis. Kč,
 • "Výměna termostatických ventilů na radiátorech" pro Gymnázium, Krnov, příspěvkovou organizaci, ve výši 475 tis. Kč,
 • "Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu" pro Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvkovou organizaci, ve výši 450 tis. Kč,
 • "Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci, ve výši 307 tis. Kč,
 • a na dalších 5 akcí v celkové výši 379 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2018.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018
Mateřské školy a základní školy 6 423 5 696
Gymnázia 57 260 52 955
Odborné školy a učiliště 144 054 131 980
Dětské domovy 6 532 5 226
Základní umělecké školy 8 469 6 282
Ostatní zařízení 9 385 5 493
Celkem 232 122 207 633

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 178.745 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 116.475 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 62.270 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 161.866 tis. Kč, což představuje 91 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Rekonstrukce školní jídelny" pro Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 15.257 tis. Kč, z toho v roce 2018 ve výši 14.500 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Oprava střechy pro Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 17.589 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v předchozích letech 10.000 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 7.211 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce elektroinstalace" pro Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 15.566 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 8.835 tis. Kč,
 • "Modernizace školního statku v Opavě - zřízení učeben včetně vybavení" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 12.538 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 10.250 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Oprava fasády" pro Gymnázium, Krnov, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 7.400 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 6.180 tis. Kč,
 • "Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu" pro Střední průmyslovou školu, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 11.500 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 7.965 tis. Kč,
 • "Výměna střešní konstrukce budovy bazénu" pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji v roce 2018 ve výši 9.449 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2018 vyčleněno 53.377 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 39.762 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 13.615 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 45.767 tis. Kč, což je 86 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akci "Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci, ve výši 23.660 tis. Kč a akci "Oprava fasády budovy gymnázia" pro Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkovou organizaci, ve výši 6.546 tis. Kč.

Nejvýznamnější ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2018 realizovanou krajem v odvětví školství byla akce "Stavební úpravy pláště budovy gymnázia" pro Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek- Místek, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 18.672 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 3.266 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 173.789 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 136.770 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 37.019 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 107.932 tis. Kč, tj. 62 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 65.857 tis. Kč. Podstatnou část rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje ve výši 63.636 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 na dofinancování zejména níže uvedených akcí:

 • "Reinvestiční část nájemného a opravy" pro Nemocnici Nový Jičín a.s., ve výši 32.296 tis. Kč,
 • "Pavilon H - stavební úpravy a přístavba - projektová dokumentace" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.177 tis. Kč,
 • "Novostavba lékárny a onkologie" pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvkovou organizaci, ve výši 4.039 tis. Kč,
 • "Rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace" pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizaci, ve výši 3.988 tis. Kč,
 • "Stavební úpravy PCHO ve 2. NP na bronchoskopický sál" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizaci, ve výši 3.200 tis. Kč,
 • "Výstavba oplocení v areálu nemocnice v Novém Jičíně", ve výši 200 tis. Kč,
 • "Nemocnice Havířov - ČOV" pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci, ve výši 200 tis. Kč,
 • "Protipožární ucpávky" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizaci, ve výši 36 tis. Kč,
 • "Pořízení zdravotnických přístrojů" ve výši 14.500 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2018.

Tabulka 1.19: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018
Nemocnice 165 066 99 609
Zdravotnická záchranná služba 400 0
Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 323 8 323
Celkem 173 789 107 932

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 130.311 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 110.138 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 20.173 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 97.133 tis. Kč, což představuje 75 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

 • "Vybudování NIP a DIOP" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 50.838 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 25.419 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce porodních sálů" pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 9.660 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 9.360 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Obnova tabletového systému" pro Nemocnici Třinec, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 11.973 tis. Kč, z toho v roce 2018 ve výši 10.200 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Rekonstrukce páteřního rozvodu teplé vody" pro Nemocnici Třinec, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 7.224 tis. Kč, z toho v roce 2018 ve výši 7.000 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů příspěvkové organizace,
 • "Pořízení zdravotnických přístrojů" ve výši 7.127 tis. Kč.

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2018 vyčleněno 43.478 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 26.632 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 16.846 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 10.799 tis. Kč, což je 25 % rozpočtovaných výdajů. Rozpočet byl čerpán na nákup nemovitostí v obci Metylovice, na přípravu tří významných akcí pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci, a jedné akce pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvkovou organizaci, které budou realizovány v následujících letech.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2018 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 57.878 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 57.878 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací bylo 6 příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a ve třech případech kraj.

Tabulka 1.20: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu v roce 2018 (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 531 531
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 183 183
Program restaurování movitých kulturních památek 300 300
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 1 000 1 000
Akviziční fond 2 320 2 320
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 41 801 41 801
Centra odborné přípravy 1 660 1 660
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 82 82
Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva 10 000 10 000
Celkem 57 878 57 878

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 4.334 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

V rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" byly příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty dotace v celkové výši 531 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 401 tis. Kč a neinvestiční prostředky představovaly částku 130 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci, Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci a Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, na radiový systém monitorování mikroklimatu, na pořízení zásuvkové mapové skříně a uměleckých děl.

Ministerstvo kultury poskytlo v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na základě žádosti statutárního města Frýdek-Místek a na základě smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem dotaci pro Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 183 tis. Kč na obnovu fasády, klempířské konstrukce a jejich nátěr, nátěr oken a mříží další související práce.

Moravskoslezský kraj v rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek" obdržel neinvestiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč účelově určený na obnovu souboru 6 ks židlí z mobiliáře zámku v Bruntále.

Další dotace ve výši 1.000 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví - neinvestice" pro Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, na realizaci obnovy vnitřního opevnění zříceniny hradu Sovinec včetně statického zajištění.

Z programu "Akviziční fond" poskytlo Ministerstvo kultury dotaci na výkup specifických děl ve výši 2.320 tis. Kč pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" v roce 2018 finanční prostředky ve výši 41.801 tis. Kč na akce realizované Moravskoslezským krajem "Revitalizace budovy Domova Letokruhy" pro Domov Letokruhy, příspěvkovou organizaci, Budišov nad Budišovkou a "Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu" pro Domov Jistoty, příspěvkovou organizaci, Bohumín. Správce programu poskytl dotace formou zpětného proplacení výdajů na základě žádostí o platbu. Jedná se o ukončené víceleté akce a celková výše poskytnuté dotace činí 53.179 tis. Kč.

V odvětví školství v rámci podpory "Center odborné přípravy" obdržel Moravskoslezský kraj účelovou dotaci ve výši 1.660 tis. Kč pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci, na kolový traktor s čelním nakladačem. V rámci "Podpory zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami" poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci pro Základní školu Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvkovou organizaci, ve výši 82 tis. Kč na pořízení schodolezu.

V odvětví krizového řízení poskytlo Ministerstvo vnitra v rámci programu "Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva" dotaci ve výši 10.000 tis. Kč na vybudování nového "Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně", které bude sloužit složkám integrovaného záchranného systému, a to Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Městské policii Český Těšín a Policii České republiky. V objektu bude umístěno i pracoviště sloužící potřebám krizového řízení města Český Těšín. Jedná se o víceletou akci, celková výše poskytnuté dotace činí 50.000 tis. Kč.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2018 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 1.817.443 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2018 navýšen o částku 176.520 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017, které byly (usnesením č. 29/2549 ze dne 9. 1. 2018 v objemu 52.314 tis. Kč a usnesením č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018 v objemu 124.206 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2018. Dále byl průběžně během roku 2018 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 596.719 tis. Kč (usnesením č. 39/3426 a usnesením č. 39/3492 ze dne 29. 5. 2018 v objemu 323.824 tis. Kč, usnesením č. 47/4159 ze dne 25. 9. 2018 v objemu 221.927 tis. Kč, usnesením č. 48/4258 ze dne 9. 10. 2018 v objemu 49.800 tis. Kč, usnesením č. 51/4559 ze dne 27. 11. 2018 v objemu 308 tis. Kč a usnesením č. 52/4743 ze dne 11. 12. 2018 v objemu 860 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména související se změnami v průběhu přípravy projektů, snížení výdajů na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo původního plánu, a změnou harmonogramu realizace projektů (např. opakované vyhlášení veřejných zakázek, odstoupení dodavatele od smlouvy).

Tabulka 1.21: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2018 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 834 800 741 864 634 442 86
Finance a správa majetku 52 600 402 54 13
Krizové řízení 1 500 4 088 67 2
Kultura 293 054 83 063 65 735 79
Sociální věci 49 898 24 185 16 498 68
Školství 427 080 375 336 256 487 68
Zdravotnictví 96 590 283 515 269 626 95
Vlastní správní činnost kraje 61 921 35 636 31 809 89
Celkem 1 817 443 1 548 090 1 274 718 82

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2018 celkem 1.274.718 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta předem, část kraj obdrží až na základě žádosti o dotaci zpětně.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2014 - 2020 s čerpáním výdajů v roce 2018 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3. Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tématika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. Na rok 2018 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví krizového řízení, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu Směrnice pro veřejnou finanční podporu.

Cílem finanční podpory je podpořit v kraji zejména významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora cestovního ruchu.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2018 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy a chytrého regionu, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí a financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2018 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 390.183 tis. Kč, což představovalo 4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2018 byla tato částka navýšena zejména o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2017, které byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 61.590 tis. Kč a zapojením prostředků přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.717.521 tis. Kč použitých na financování dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb.

K 31. 12. 2018 bylo v rámci dotačních programů z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 2.040.488 tis. Kč, což představuje čerpání 97 % upraveného rozpočtu kraje (2.093.590 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky ve výši 27.568 tis. Kč byly účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2019; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2018, zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2018.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2018 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

 • Jednoleté dotační programy, ve kterých je financování a použití prostředků vázáno na rok, pro který byl program vyhlášen. Za daný rok je rovněž provedeno závěrečné vyúčtování a uvedeno zhodnocení daného dotačního programu.
 • Víceleté dotační programy, které jsou v daném roce financovány v plné, tj. schválené výši, ale použití těchto prostředků je prodlouženo na více let. Závěrečné vyúčtování a zhodnocení dotačních programů bude poté provedeno až roce, ve kterém byla ukončena realizace těchto programů.
 • Víceleté dotační programy, u kterých financování a použití prostředků probíhá více let. V závěrečném účtu za rok 2018 je uvedeno financování roku 2018 a použití prostředků k 31. 12. 2018, zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků za minulá léta.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2018 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2019) jsou uvedeny v tabulkách podkapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.22: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2018 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
Krizové řízení Program na podporu dobrovolných hasičů 2018
Kultura Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2018
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2018
Program podpory aktivit v oblasti kultury 2018
Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017-18, 2018-19
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015-19, 2016-19, 2017-19, 2018-20
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015-18, 2017-20, 2018-21
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016-18, 2017-18, 2018-20
Program na podporu financování akcí s podporou EU kontinuální výzva
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017-19, 2018-19
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 2018
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2017-18, 2018-19
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2018
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2014-19, 2017-18, 2018-19
Program na podporu technických atraktivit 2018
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2017-18, 2018-19
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018-19
Sociální věci Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 2018
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2018
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí občany se zdravotním postižením 2018
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2018
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 2018
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 2018
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje 2018
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2018
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 2018
Školství Podpora výkonostního sportu v Moravskoslezském kraji 2018
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže 2018
Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže 2017-18, 2018-19
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 2018
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji 2018
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 2018
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2018
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 2018
Program na podporu hospicové péče 2018
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2017-18, 2018-19
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2018-19
Příspěvky na ozdravné pobyty 2016-2018
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 2017-2019
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 2018
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2017-2018

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech blíže popsaných v následujících kapitolách.

3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 nebyly v odvětví krizového řízení alokovány na dotační programy žádné finanční prostředky. V průběhu roku 2018 byly vyčleněny na realizaci jednoletého dotačního programu finanční prostředky ve výši 3.936 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky ve výši 3.929 tis. Kč.

Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

Rada kraje usnesením č. 35/3046 ze dne 27. 3. 2018 rozhodla o vyhlášení dotačního Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018. Cílem dotačního programu byla podpora projektů zaměřených na činnost pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Tabulka 1.23: Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 935 900 66 3 935 900 3 928 414 7 486
z toho:
- spolkům 3 935 900 66 3 935 900 3 928 414 7 486

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněno 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 91 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 5.503 tis. Kč, z toho 19 žádostí bylo z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyloučeno z dalšího posuzování. Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje navrhla orgánům kraje podpořit 66 projektů v plně požadované výši a 6 projektů schválit jako náhradní. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/950 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 66 projektů v celkové částce 3.936 tis. Kč. V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 3.936 tis. Kč, vráceno bylo 7 tis. Kč a dotační program byl v roce 2018 ukončen.

Dotacemi se podařilo podpořit projekty jednotlivých sdružení dobrovolných hasičů (SDH) obcí na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky byly použity především na pořízení vybavení hasičských sportovních družstev SDH, na zajištění sportovních akcí SDH (např. finále Beskydského železného hasiče 2018), na nákup hasičských praporů (Okresní sdružení hasičů Bruntál a Ostrava, SDH Lískovec a SDH Kunčice pod Ondřejníkem), nákup požární stříkačky (SDH Paskov), vybavení kuchyně Ústřední hasičské školy Jánské Koupele.

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly vyhlášeny na rok 2018 tři jednoleté dotační programy, na které byla ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněna finanční částka v objemu 23.650 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 23.952 tis. Kč, vyčerpáno bylo 23.771 tis. Kč. Podpořeno bylo 130 projektů.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

Rada kraje usnesením č. 23/2019 ze dne 24. 10. 2017 rozhodla o vyhlášení dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018. Dotační program na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin je od roku 2003 vyhlašován každoročně za účelem podílení se kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje. Prioritami programu jsou zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje. Na realizaci dotačního programu byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury na rok 2018 schváleny finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč.

Tabulka 1.24: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 650 000 23 1 639 900 1 580 722 59 178
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 79 700 1 79 700 79 700 0
- spolkům 1 503 300 21 1 493 200 1 434 022 59 178
- církvím a náboženským společnostem 67 000 1 67 000 67 000 0

Přijato bylo celkem 34 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 2.286 tis. Kč, z toho 6 žádostí bylo navrženo z hodnocení vyřadit, a to z důvodu nedodržení podmínek programu (žádost obsahovala neuznatelné náklady, nedoložení dokladů o subjektu, v rozporu s podmínkami programu, případně žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením) a zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů. V souladu s podmínkami programu bylo doporučeno zastupitelstvu kraje podpořit celkem 24 projektů, z toho 23 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací usnesením č. 7/673 ze dne 14. 3. 2018.

Předložené projekty byly zaměřeny na podporu:

 • dokumentace národnostní kultury,
 • uměleckých aktivit s národnostní tématikou (např. festivaly, přehlídky, koncerty),
 • kulturně-vzdělávacích a výchovných aktivit (např. multikulturní a integrační výchovně-vzdělávací aktivity, odborné semináře, přednášky, aktivity na připomenutí událostí historického významu).

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly subjektům poskytnuty jednorázovou úhradou ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 1.640 tis. Kč. Svaz Maďarů žijících v českých zemích - cseh-és Morvaországi Magyarok Stövetsége, z.s. poskytnutou dotaci odmítl z důvodu poskytnutí nízké výše dotace. V roce 2019 bylo vráceno na účet kraje celkem 59 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

V roce 2018 byly podpořeny projekty na celoroční provoz některých organizací, publikace (např. projekty - Dvojjazyčná knižní publikace "Poláci a Češi - jací jsme … Boření stereotypů", publikace "Kalendarz Śląnski 2019", festivaly a přehlídky spolků zabývajících se činností národnostních menšin (např. projekty - "40. mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklórních souborů", "Ukrajinský festival 2018", "Dożynki Śląskie", "Romfest Rýmařov 3. ročník"), které by nemohly být bez této podpory uskutečněny. Podpořením zmíněných aktivit jsou dále zachovávány zvyky a tradice národnostních menšin, které jsou následně prezentovány také široké veřejnosti v Moravskoslezském kraji. V návaznosti na výše uvedené, je možné prohlásit, že realizované projekty přispěly k obohacení kulturního života národnostních menšin a zejména k rozvoji kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 23/2018 ze dne 24. 10. 2017 a byl zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. V rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 byla na jeho realizaci vyčleněna částka ve výši 11.000 tis. Kč.

Pro rok 2018 měl dotační program dva dotační tituly. Prvním byla obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, kde se jednalo především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti. Druhým bylo restaurování kulturních památek, kde se jednalo se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely.

Tabulka 1.25: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 000 000 31 10 925 000 10 779 807 145 193
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 178 500 1 178 500 178 500 0
- spolkům 1 550 100 3 1 050 100 1 050 100 0
- církvím a náboženským společnostem 5 451 500 13 5 479 500 5 440 702 38 798
- obcím a jejich organizacím 3 250 600 12 3 647 600 3 541 205 106 395
- nepodnikajícím fyzickým osobám 569 300 2 569 300 569 300 0

V Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 bylo přijato 82 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 29.099 tis. Kč.

Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 32 projektů, z toho 31 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. 6 žádostí bylo navrženo z hodnocení vyřadit, a to z důvodu nedodržení podmínek programu (nedoložení požadovaných chybějících dokladů na základě výzvy, navržená doba realizace projektu byla v rozporu s dobou realizace stanovenou v podmínkách dotačního programu) a zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů. Tyto projekty, v porovnání s projekty navrženými podpořit, po posouzení nedosáhly takové míry naplnění veškerých cílů a priorit, aby mohly být rovněž podpořeny.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 7/671 ze dne 14. 3. 2018. V průběhu roku čtyři příjemci nedoložili podepsaný návrh smlouvy a povinné podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Z uvolněných finančních prostředků byly podpořeny projekty tří náhradních žadatelů. V roce 2018 byly poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 10.925 tis. Kč, rozdíl ve výši 75 tis. Kč zůstal nevyčerpán. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek a památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví obcí, církvi, spolku, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace umožnily obcím provést opravu mateřské školy, radnice (obnova sálu radnice, výměna oken a částečné zateplení mateřské školy) a ostatního jimi spravovaného majetku (např. opravy kaplí, soch, zvoničky, kostela a zámků). Církve obdržené prostředky použily převážně na opravy střech, věží kostelů a vytráží, sanaci vlhkosti zdiva, výměnu oken a restaurování nástěnných maleb. Podpořené spolky použili dotace zejména na záchranu gotických fresek v kostele v Pelhřimovech, statické zabezpečení zámecké sýpky ve Slezských Rudolticích a záchranu zámku v Hošťálkovech. Rovněž díky finančnímu příspěvku byla provedena oprava zdi mezi budovou Horního a Dolního zámku, která vedla, stejně jako u ostatních podpořených žádostí, k obnově kulturních historických hodnot opravených památek. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 23/2017 ze dne 24. 10. 2017.

Cílem Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018 bylo podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s realizací projektů subjektů působících v oblasti kultury. Podporované kulturní aktivity jsou různorodé a cílem podpory je následující:

 • podpora umění a umělců Moravskoslezského kraje,
 • zachování a podpora kulturních tradic tohoto regionu,
 • podpora udržení a rozvoje kultury nejen ve velkých městech, ale také v menších obcích kraje,
 • podpora využití kulturních památek kraje,
 • v menší míře i kulturní aktivity, kterými kulturně obohatí občany Moravskoslezského kraje umělci z jiných regionů České republiky.
Tabulka 1.26: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 182 000 76 11 031 600 10 788 695 242 905
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 36 600 36 600 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 537 000 3 554 000 554 000 0
- spolkům 4 978 700 32 4 663 700 4 640 957 22 743
- církvím a náboženským společnostem 555 000 5 555 000 555 000 0
- obecně prospěšným společnostem 183 000 1 183 000 183 000 0
- obcím a jejich organizacím 4 451 500 28 4 312 500 4 095 719 216 781
- dobrovolným svazkům obcí 346 800 2 346 800 343 419 3 381
- ostatním neziskovým organizacím 0 1 250 000 250 000 0
- vysokým školám 90 000 2 90 000 90 000 0
- fyzické osoby 40 000 1 40 000 40 000 0

*) S ohledem na opětovné použití finančních prostředků (vratek) na dotace pro náhradní žadatele dochází v důsledku dvojího použití stejných prostředků k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Zastupitelstvo kraje v rozpočtu schváleném usnesením 6/520 ze dne 14. 12. 2017 vyčlenilo na tento program prostředky ve výši 11.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 35/3048 ze dne 27. 3. 2018 byl navýšen dotační program o 182 tis. Kč.

Bylo předloženo 223 projektů s celkovým uvedeným objemem požadovaných dotací na podporu všech projektů ve výši 30.436 tis. Kč. Zastupitelstvu kraje bylo navrženo k podpoře 77 projektů, z toho 76 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační titul. Příjemci dotací byli schváleni zastupitelstvem kraje usnesením č. 7/674 ze dne 14. 3. 2018, a to ve výši 11.182 tis. Kč.

V průběhu roku nebyly 8 subjektům vyplaceny finanční prostředky, a to zejména z důvodu nesplnění podmínek, odstoupení od smlouvy a nerealizování jednoho projektu. Nevyčerpané finanční prostředky byly navýšeny o vratky z již vyúčtovaných dotací ve výši 37 tis. Kč a byly poskytnuty 7 náhradním žadatelům. V roce 2018 byly poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 11.032 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

Celkově bylo podpořeno 77 projektů, a to zejména v oblastech zachování a podpory kulturních zvyklostí, rozmachu kultury ve velkých městech a malých obcích včetně využití kulturních památek k rozvoji kraje. Všechny realizované projekty naplnily stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Moravskoslezský kraj se poskytováním dotací podílel na finančních nákladech spojených s realizací projektů v oblasti kultury, které by bez této finanční podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje. Podpora byla zaměřena na umění a umělce (např. projekt Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2018), zachování kulturních tradic (Hudební festival "Setkání cimbálových musí Valašského království"), udržení a rozvoj hudebních a kulturních akcí ve městech i malých obcích (Havířovské slavnosti 2018), využití kulturních památek (Noc kostelů, Živá katedrála 2018), literární činnost (Básně Marie Kodovské, Pořízení knihy "Raškovice - beskydská Ostrava", 2. díl). Lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji podpory kulturních tradic a zvýšily tak prestiž Moravskoslezského kraje v oblasti kultury.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněno 94.500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 92.330 tis. Kč, vyčerpáno bylo 87.744 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 3.271 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2019.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2009 až 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.27: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem*) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 23 035 700 112 1 147 669 25 982 371 25 543 615 438 756
z toho:
- obcím 21 567 800 95 937 782 24 558 164 24 144 305 413 859
- dobrovolným svazkům obcí 1 467 900 17 209 887 1 424 207 1 399 310 24 898

*) S ohledem na postupné navýšení prostředků dotačního programu, využití nerozdělených prostředků dotačního programu, vyplacení nižších druhých splátek dotací a využití prostředků z odmítnutých dotací došlo k poskytnutí dotacím náhradním žadatelům. Tímto dochází k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

V rámci programu bylo přijato celkem 134 žádostí, z toho129 žádostí v objemu 31.205 tis. Kč splnilo kritérium přijatelnosti. Na dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. Vzhledem k vysokému počtu náhradních žadatelů rozhodly orgány kraje o navýšení prostředků této alokace o 3.206 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje tak rozhodlo usnesením č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 97 projektů v celkové částce 23.036 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 došlo k postupnému navýšení prostředků na tomto dotačním programu o 4.016 tis. Kč. Navýšením prostředků na dotačním programu, využitím dosud nerozdělených prostředků, nevyužitých prostředků vzniklých nižší výplatou druhé splátky dotace a prostředků z 3 odmítnutých dotací, tak byly poskytnuty v roce 2017 dotace 19 náhradním žadatelům v celkovém objemu 3.767 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 1.309 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2018. V průběhu roku 2018 byla oznámena nerealizace dalšího projektu. V roce 2018 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1.148 tis. Kč. V závěru roku byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 161 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

V rámci dotačního programu byly realizovány projekty obcí do 3 tis. obyvatel, kdy formou investiční dotace byly podpořeny projekty různého charakteru - stavební obnova a výstavba různých prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací apod. Příkladem podpořených projektů jsou např. projekty obcí Stonava, Hostašovice, Lhotka, Olbramice a Mladecko, které byly zaměřeny na rekonstrukce objektů základních a mateřských škol, prvků a prostranství okolo těchto budov, což přispělo ke zkvalitnění podmínek a zázemí dětí navštěvujících tato zařízení. V oblasti stavební obnovy a výstavby obecní infrastruktury jsou to např. projekty obcí Košařiska, Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Leskovec nad Moravicí a Bítov, které byly zaměřeny na rekonstrukce místních komunikací a chodníkových těles, což přispělo ke zlepšení bezpečnosti na těchto místních komunikacích. V programu byly podpořeny i projekty, které vedly ke zkvalitnění zázemí volnočasových a spolkových aktivit, jsou to např. projekty obcí Horní Tošanovice, Staré Těchanovice, Zbyslavice, Úvalno a Skotnice.

U svazku obcí byly podpořeny projekty zaměřené na činnost projektových manažerů a poradců, kteří realizují aktivity podporující rozvoj komunitního života v mikroregionech. Podpora činností manažerů a poradců v mikroregionech rovněž přispívá ke zvýšení šancí pro obce získat další finanční prostředky v jiných dotačních a evropských fondech. V rámci zkvalitnění a rozvoje činností manažerů a poradců mikroregionů bylo podpořeno 17 svazků obcí. Manažeři a poradci zajišťovali činnosti v oblasti poradenství, administrativy, projektového, finančního řízení a managementu a propagace jak obcí, tak mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015, 2016 a 2017

V roce 2015, 2016 a 2017 byl dotační program vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014 - 2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014 - 2020 a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.28: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2015 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 23 806 000 59 884 239 15 974 117 15 795 136 178 981
z toho:
- obcím 21 806 000 54 884 239 14 441 873 14 262 892 178 981
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 0 438 850 438 850 0
- spolkům 1 500 000 4 0 1 093 395 1 093 395 0

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1766 dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací v celkové výši 23.806 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 76 projektů v rámci tohoto dotačního programu. U 7 projektů nebyly uzavřeny smlouvy z důvodu odstoupení od realizace projektů. Dalších deset projektů nebylo realizováno a finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu kraje. V roce 2018 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 884 tis. Kč.

V roce 2018 byl na základě usnesení zastupitelstva kraje uzavřen s jedním příjemcem dodatek smlouvy, a tím došlo k prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2019. Z tohoto důvodu byly finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč určené na druhou splátku dotace převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu kraje za rok 2019.

Tabulka 1.29: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2016 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 604 000 51 1 132 147 14 478 474 14 233 522 244 952
z toho:
- obcím 13 905 000 40 1 012 147 12 161 579 11 916 627 244 952
- dobrovolným svazkům obcí 2 099 000 5 0 1 716 895 1 716 895 0
- spolkům 600 000 6 120 000 600 000 600 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací v celkové výši 16.604 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 53 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři žadatelé odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátili do rozpočtu kraje. Dotace tak mohly být poskytnuty dvěma náhradním žadatelům. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno 1.132 tis. Kč. Koncem roku byly převedeny do rozpočtové rezervy prostředky ve výši 489 tis. Kč.

V roce 2018 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k uzavření dodatkům ke smlouvám, a tím došlo k prodloužení realizace některých projektů. Finanční prostředky určené na výplatu druhých splátek dotací ve výši 1.078 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že nejzazší termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2019, bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Tabulka 1.30: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 11 794 400 37 233 900 9 570 040 9 339 802 230 238
z toho:
- obcím 10 519 400 27 153 900 8 470 040 8 239 802 230 238
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 375 000 1 0 300 000 300 000 0
- spolkům 900 000 9 80 000 800 000 800 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016. Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 41 žádostí, z toho 2 žádosti byly vyřazeny z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací v celkové výši 11.794 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 39 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž dva žadatelé odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátil do rozpočtu kraje. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno 234 tis. Kč. Finanční prostředky na zbylé druhé splátky dotací ve výši 1.858 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. Koncem roku byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory rozvojových záměrů obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovém období 2007 ‑ 2013.

Moravskoslezský kraj se podílel na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

 • Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007 - 2013,
 • Operačního programu Životní prostředí.

O vyhlášení kontinuální výzvy Programu ke dni 23. 2. 2009 rozhodla rada kraje usnesením č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován a usnesením rady kraje č. 9/625 ze dne 26. 2. 2013 byl Program ke dni 26. 2. 2013 pozastaven.

Tabulka 1.31: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2009 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 228 628 100 220 0 202 698 431 184 861 200 17 837 231
z toho:
- obcím 188 530 700 212 0 162 750 131 145 230 332 17 519 799
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 0 39 948 300 39 630 868 317 432

V průběhu roku 2018 již nebyly z rozpočtu kraje poskytnuty v rámci programu žádné finanční prostředky obcím a dobrovolným svazkům obcí. V roce 2018 byly přijaty pouze vratky dotací v rámci jejich vypořádání dle podmínek uvedených ve smlouvě. Celkem bylo v letech 2009 - 2016 v rámci programu poskytnuto z rozpočtu kraje 202.698 tis. Kč.

Závěrečná vyúčtování projektů, spolufinancovaných v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, jsou závislá na doložení kopií Závěrečného vyhodnocení akce, osvědčujícího konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci operačního programu. Závěrečné vyhodnocení vystavuje Státní fond Životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a příjemce dotace čeká na vystavení tohoto dokumentu i několik měsíců. Po osvědčení celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů v rámci operačního programu lze vypočítat skutečnou výši dotace, poskytnutou z rozpočtu kraje a vyčíslit tak případnou vratku. Z tohoto důvodu nebyl program zatím ukončen.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Cílem dotačního programu vyhlášeného radou kraje usnesením č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015 bylo podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách a podpořit výzkumné a vývojové projekty v oborech technických, přírodních a lékařských věd. Úmyslem bylo podpořit právnické osoby provádějící základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.32: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2015 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 685 000 18 136 176 13 435 966 13 417 139 18 827
z toho:
- vysokým školám 999 400 1 0 998 231 998 231 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 12 869 300 16 136 176 11 642 280 11 623 453 18 827
- přispěvkovým organizacím státu 816 300 1 0 795 455 795 455 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací na realizaci 18 projektů v celkové částce 14.685 tis. Kč. V průběhu let 2015 až 2018 byly poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 13.436 tis. Kč a vráceny byly v roce 2018 finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč. Dotační program byl roce 2018 ukončen.

V rámci výše uvedeného programu bylo podpořeno 18 z celkem 61 předložených projektů. Z těchto 18 projektů se 3 zaměřily na realizaci výzkumu v oblasti lékařských věd, 2 na oblast přírodních věd a 13 projektů realizovalo výzkum v oblasti technických věd. Všechny uvedené projekty naplnily svůj účel a výstupy a výsledky vzniklé z realizovaných projektů nalezly (nebo naleznou) uplatnění v aplikační sféře (ať už pro samotného příjemce, širokou veřejnost či trhy), ale také publikační a vzdělávací.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 14/1163 ze dne 30. 5. 2017 byl určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.

Tabulka 1.33: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 998 800 3 3 749 700 11 249 100 11 249 100 0
z toho:
- vysokým školám 14 998 800 3 3 749 700 11 249 100 11 249 100 0

Na realizaci programu byly alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti v objemu 14.999 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/459 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 14.999 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 7.499 tis. Kč a v průběhu roku 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 3.750 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu třetích splátek dotací byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2020 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016

Dotační program byl v roce 2016 vyhlášen usnesením rady kraje č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016 za účelem podpory spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje (inovační vouchery) a za účelem podpory výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů a na nově vytvořená pracovní místa.

Tabulka 1.34: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2016 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 397 600 14 150 000 3 504 909 3 504 909 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 4 397 600 14 150 000 3 504 909 3 504 909 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.398 tis. Kč, přičemž 2 žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy a 1 žadatel nedoložil požadované doklady. V průběhu roku 2018 bylo poskytnuto celkem 150 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

V rámci výše uvedeného programu bylo podpořeno 17 z celkem 28 předložených projektů. Ze 17 projektů vybraných k podpoře bylo nakonec realizováno a úspěšně dokončeno 14 projektů - z toho 6 v rámci dotačního titulu 1 (inovační vouchery) a 8 v rámci dotačního titulu 2 (nové pracovní místo - výzkumné a vývojové činnosti). Všechny projekty naplnily stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji inovací, podnikavosti, výzkumných aktivit a vzniku nových pracovních míst v Moravskoslezském kraji. Zároveň výstupy a výsledky vzniklé z realizovaných projektů, podpořených v rámci tohoto dotačního programu naleznou uplatnění v komerční sféře a v dlouhodobém horizontu, a tak mohou nastartovat dynamický rozvoj podpořených firem u nás i v zahraničí.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

Dotační program byl v roce 2017 vyhlášen usnesením rady kraje č. 14/1162 ze dne 30. 5. 2017 za účelem zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji. Dále byl dotační program zaměřen na zajištění rozvoje nadějných začínajících firem v jejich rané fázi.

Tabulka 1.35: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2016 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 784 000 12 511 729 2 671 809 2 671 809 0
z toho:
- spolkům 1 040 200 6 189 774 1 021 934 1 021 934 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 743 800 6 321 955 1 649 875 1 649 875 0

Na realizaci programu byly v rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.084 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/456 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 2.784 tis. Kč. V rámci dotačního programu nebyly rozděleny finanční prostředky ve výši 216 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli, který vyjádřil souhlas s přijetím dotace v nižším objemu, než požadoval. Jeden z příjemců odstoupil od realizace projektu. V roce 2018 byly vyplaceny druhé splátky dotací ve výši 512 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

V rámci výše uvedeného programu bylo podpořeno 13 z celkem 13 předložených projektů. Z 13 projektů vybraných k podpoře bylo nakonec realizováno a úspěšně dokončeno 12 projektů - z toho 6 v rámci dotačního titulu 1 (projektové záměry) a 6 v rámci dotačního titulu 2 (startUp vouchery). V rámci dotačního titulu 1 jsou příjemci povinni poskytovateli doložit doklad o splnění kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti řídícího orgánu administrujíce dotační program, do kterého byla předložena žádost o dotaci, jejíž zpracování bylo předmětem krajské dotace. K datu sestavení závěrečného účtu splnili tuto povinnost 4 z 6 příjemců podpory v daném dotačním titulu. Tuto povinnost je nutné splnit do 31. 12. 2020. V rámci dotačního titulu 2 se prostřednictvím dotace podařilo podpořit 6 startupových podniků, pro něž krajská dotace představuje výraznou finanční injekci pro realizaci inovativních nápadů, jež mají potenciál uspět na domácím i zahraničních trzích. Obecně lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji inovací a podnikavosti v Moravskoslezském kraji. Zároveň výstupy a výsledky vzniklé z realizovaných projektů, podpořených v rámci tohoto dotačního programu, naleznou uplatnění v komerční sféře a v dlouhodobém horizontu, a tak mohou nastartovat dynamický rozvoj podpořených firem u nás i v zahraničí.

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů EU. Důvodem podpory byla snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšení dostupnosti realizace projektů operačních programů i pro venkovské oblasti.

Tabulka 1.36: Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 36 000 000 32 11 476 330 24 324 830 24 324 830 0
z toho:
- obcím 35 759 000 31 11 242 851 24 091 351 24 091 351 0
- dobrovolným svazkům obcí 241 000 1 233 479 233 479 233 479 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/296 ze dne 15. 6 2017 poskytnout investiční dotace na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 22.261 tis. Kč. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/467 ze dne 14. 9. 2017 poskytnout další investiční dotace z tohoto programu na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 13.237 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky dotačního programu ve výši 502 tis. Kč byly poskytnuty 1 náhradnímu žadateli. V roce 2018 bylo poskytnuto 11.476 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu druhých splátek dotací v celkovém objemu 10.706 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů financování 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. Koncem roku byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.435 tis. Kč do rozpočtové rezervy.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byla stanovena do 30. 6. 2023 a předložení závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem, studenty denního studia 1. - 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. - 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

Tabulka 1.37: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 891 100 20 1 375 225 1 911 175 1 911 175 0
z toho:
- obcím a jejich příspěvovým organizacím 179 100 1 89 550 89 550 89 550 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 712 000 19 1 285 675 1 821 625 1 821 625 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.708 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo pouze 10 žádostí s požadavkem na dotaci v objemu 1.250 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/463 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 1.250 tis. Kč, přičemž 2 žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy.

Dále v roce 2017 rada kraje rozhodla o vyhlášení druhé výzvy tohoto dotačního programu, a to usnesením č. 20/1829 ze dne 12. 9. 2017. V rámci druhé výzvy bylo přijato 14 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci v objemu 1.711 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo 13 žádostí v objemu 1.642 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/606 ze dne 14. 12. 2017 v rámci 2. výzvy dotačního programu o poskytnutí dotací 13 žadatelům v celkovém objemu 1.642 tis. Kč. Jeden žadatel odstoupil od realizace projektu před podpisem smlouvy.

V roce 2017 byly částečně poskytnuty první splátky dotací v celkovém objemu 536 tis. Kč. V roce 2018 byly poskytnuty zbylé první splátky dotací a část druhých splátek dotací v celkovém objemu 1.375 tis. Kč. Prostředky na výplatu zbylých druhých splátek dotací ve výši 548 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 31. 12. 2018 a předložení závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Dotační programy vyhlášené na rok 2018

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.38: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto*) čerpáno vráceno
celkem 24 608 100 95 25 413 901 25 044 490 369 411
z toho:
- obcím 22 930 100 78 24 046 501 23 755 540 290 961
- dobrovolným svazkům obcí 1 678 000 17 1 367 400 1 288 950 78 450

*) S ohledem na postupné navýšení prostředků na dotačním programu, využitím nerozdělených prostředků dotačního programu a využití prostředků z odmítnutých dotací došlo k poskytnutí dotacím náhradním žadatelům. Tímto dochází k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Na dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 25.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 131 projektů v objemu 40.114 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 80 projektů v celkové částce 24.608 tis. Kč. Dva subjekty odmítli dotaci před podepsáním smlouvy a jeden subjekt odstoupil od realizace projektu. V roce 2018 došlo k navýšení dotačního programu o prostředky ve výši 2.000 tis. Kč z neúčelového přebytku hospodaření roku 2017, a dále pak o prostředky ve výši 1.569 tis. Kč z nerozdělených prostředků v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018. Navýšením prostředků na dotačním programu, využitím dosud nerozdělených prostředků a prostředků z odmítnutých dotací tak byly poskytnuty dotace 18 náhradním žadatelům v celkovém objemu 5.649 tis. Kč. V roce 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 25.414 tis. Kč. V závěru roku byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané prostředky ve výši 356 tis. Kč. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací v celkovém objemu 3.127 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2019.

S některými příjemci byly v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje uzavřeny dohody o narovnání, ze kterých vyplývalo prodloužení termínu realizace projektů, a to nejpozději do 30. 6. 2019. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017 za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.39: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 17 491 000 46 13 602 600 13 426 917 175 683
z toho:
- obcím 17 011 000 45 13 218 600 13 042 917 175 683
- dobrovolným svazkům obcí 480 000 1 384 000 384 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 49 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.945 tis. Kč, z toho jedna žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění formálních kritérií a kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací v celkové výši 17.491 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 48 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Jeden z žadatelů v rámci dotačního programu odmítl dotaci před podpisem smlouvy a jeden z žadatelů odstoupil od realizace projektu. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 2.509 tis. Kč byly převedeny na posílení dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno 13.603 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 3.299 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V závěru roku 2018 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 40/3595 ze dne 12. 6. 2018 byl určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 10.250 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty celkem 3 žádosti s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.670 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1117 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 10.170 tis. Kč. Finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 na realizaci tohoto dotačního programu byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019 ve výši prvních a druhých splátek dotací. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši třetích splátek dotací, tj. ve výši 2.543 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2021 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

Dotační program byl v roce 2018 vyhlášen usnesením rady kraje č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018 ve třech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem StartUp voucher je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti, resp. osob, které začaly podnikat (start-up) bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. Cílem druhého dotačního titulu s názvem TechArt je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitkového designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví. Třetí dotační titul s názvem InnoBooster má za cíl podpořit inovace v malých a středních podnicích vedoucí k rozvoji nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa.

Tabulka 1.40: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 678 200 21 5 758 650 5 758 650 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 106 600 1 79 950 79 950 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 7 571 600 20 5 678 700 5 678 700 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 52 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.672 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo 48 žádosti s požadavkem na dotaci v objemu 16.341 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 7.678 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout 4.272 tis. Kč na realizaci 10 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 350 tis. Kč na realizaci 2 projektů a v rámci třetího dotačního titulu 3.057 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Nerozdělená alokace v rámci dotačního titulu byla nabídnuta koncem roku náhradnímu žadateli. V roce 2018 byly vyplaceny na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 5.759 tis. Kč. Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. Finanční prostředky určené na první a druhou splátku dotace náhradnímu žadateli byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 144 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2019 a předložení závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Program na podporu financování akcí s podporou EU 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou. Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z programů EU a zvýšit dostupnost realizace těchto projektů pro obce Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj se podílí na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

Tabulka 1.41: Program na podporu financování akcí s podporou EU (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 45 041 000 35 17 883 000 17 883 000 0
z toho:
- obcím 44 562 000 34 17 643 500 17 643 500 0
- dobrovolným svazkům obcí 479 000 1 239 500 239 500 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 a schváleném rozpočtovém výhledu na rok 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018 rozhodla o navýšení finančních prostředků programu o 8.000 tis. Kč. Celková alokace tak činí 48.000 tis. Kč. O poskytnutí dotací rozhoduje zastupitelstvo postupně do doby vyčerpání celkové alokace. V roce 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací v celkovém objemu 34.987 tis. Kč na realizaci 26 projektů, č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí dotací v celkovém objemu 3.104 tis. Kč na realizaci 5 projektů a č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací v celkovém objemu 6.950 tis. Kč na realizaci 4 projektů. Alokace pro rozdělení v dalších letech činí 2.959 tis. Kč. V roce 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 17.883 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 9.615 tis. Kč, které byly alokovány v rozpočtu kraje a jejich výplata měla proběhnout až v roce 2019, byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byla stanovena do 30. 6. 2023 a předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení závěrečného vyhodnocení projektu od kontrolora, případně ode dne autorizace závěrečného vyhodnocení kontrolorem, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 32/2868 ze dne 27. 2. 2018 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 2. až 3. ročníků oborů s výučním listem, studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. ‑ 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje, v případě stáže absolvované prostřednictvím projektu "ABSOLVENT" v laboratoři IdeaHUB z.s. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

Tabulka 1.42: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 964 800 38 3 005 775 2 845 725 160 050
z toho:
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 75 000 1 37500 37500 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 509 500 5 281 975 281 975 0
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 4 380 300 32 2 686 300 2 526 250 160 050

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 46 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.227 tis. Kč. Z toho pouze 39 žádostí s požadavkem na dotaci v objemu 5.008 tis. Kč splnilo kritéria hodnocení. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/897 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 38 projektů v celkovém objemu 4.965 tis. Kč, přičemž 1 žadatel odstoupil od realizace projektu ještě před podepsáním smlouvy. Dotace ve zkrácené výši byla poskytnuta náhradnímu žadateli. V roce 2018 byly poskytnuty první splátky dotací a částečně druhé splátky dotací v celkovém objemu 3.006 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2019 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018

Rada kraje usnesením č. 26/2369 ze dne 5. 12. 2017 rozhodla o vyhlášení dotačního programu na Podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018. Cílem dotačního programu bylo praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Tabulka 1.43: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 483 100 10 1 367 300 1 226 169 141 131
z toho:
- obcím 1 483 100 10 1 367 300 1 226 169 141 131

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněno 1.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 18 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 2.786 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/725 ze dne 14. 3. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkové částce 1.483 tis. Kč, přičemž jeden žadatel odstoupil od realizace projektu ještě před podepsáním smlouvy a dle podmínek dotačního programu byla poskytnuta dotace na realizaci projektu náhradnímu žadateli. V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 1.367 tis. Kč, vráceno bylo 141 tis. Kč a dotační program byl v roce 2018 ukončen.

V rámci tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty spočívající zejména v realizaci osvětových akcí tematicky zaměřených na zdraví obyvatel a sociální oblast (například Dny zdraví a sociálních služeb, Dny bez tabáku), zapojení veřejnosti do komunitního života obcí a měst, čistou mobilitu a oblast životní prostředí (Den Země). Dále pak byly podpořeny projekty tvorby strategických plánů obcí a měst s důrazem na udržitelný rozvoj. Všechny tyto aktivity, financované v rámci tohoto dotačního programu, přispěly ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Kraj díky své dotační politice v oblasti podpory udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 a také metodické pomoci v začínajících i implementujících obcích v kraji dále rozvíjel místní Agendu 21 v kraji jako jednu z metod zvyšování kvality ve veřejné správě. O jeho proaktivním přístupu také svědčí druhý nejvyšší počet obcí a měst zapojených do místní Agendy 21. V současné době se přihlásilo k aktivitám MA21 v našem kraji celkem 32 obcí a měst.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněno 30.500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 16.102 tis. Kč, vyčerpáno bylo 13.278 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 2.458 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2019.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2014 až 2018

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 14/1146 ze dne 30. 5. 2017 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům, podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.44: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 941 900 16 517 445 1 582 895 1 046 728 536 168
z toho:
- obcím 610 000 4 346 950 461 450 368 983 92 468
- spolkům 589 400 5 80 533 327 983 250 401 77 582
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 94 400 1 0 47 200 46 901 299
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 648 100 6 89 962 746 262 380 443 365 819

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 byly alokovány na program prostředky v objemu 3.500 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 19 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.942 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/445 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 2.942 tis. Kč. Jeden subjekt odmítl dotaci na realizaci tří projektů. V roce 2017 byly vyplaceny částečně 1. splátky dotací v objemu 1.065 tis. Kč a v roce 2018 byly vyplaceny zbylé první splátky dotací a druhé splátky dotací v objemu 517 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

Dotační program podpořil zkvalitnění infrastruktury služeb v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, inicioval zájem provozovatelů lyžařských areálů, horských chat a jiných zařízení rozšířit služby pro návštěvníky Beskyd a Jeseníků. V rámci programu bylo podpořeno přibližně 850 km běžeckých lyžařských tras.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

 • většina lyžařských běžeckých tras se nachází v blízkosti lyžařských areálů, návštěvníci mohou využívat doprovodných služeb,
 • upravované lyžařské běžecké trasy včetně orientačních tabulí, další doplňkového inventáře a publicity (letáky apod.) podporují zvýšení návštěvnosti zimních středisek, ubytovacích a stravovacích zařízení a tím také celkovou návštěvnost kraje,
 • značení prováděné v rámci úpravy lyžařských běžeckých tras zajišťuje dobrou orientaci a bezpečnost běžkařů,
 • upravené tratě mohou návštěvníci sledovat díky informačnímu systému, který přenáší jízdu roleb pomocí GPS do systému. Aktuální upravenost tratí se zobrazuje na www.severnimorava.travel. Široké veřejnosti jsou k dispozici open data, která přebírají i jiné internetové servery na území celé ČR,
 • přehledné zajištění vyznačených nástupních míst na lyžařské běžecké trasy, včetně navigace pro motoristy, případně pokud je nástupní místo vzdáleno od zastávky hromadné dopravy či parkoviště, tak i viditelné vyznačení přístupu k nástupnímu místu.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014 za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.45: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2014 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 729 000 17 0 4 175 903 4 175 903 0
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 100 000 1 0 100 000 100 000 0
- spolkům 1 292 800 6 0 1 265 346 1 265 346 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 542 800 7 0 2 069 021 2 069 021 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 599 500 2 0 558 500 558 500 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 193 900 1 0 183 037 183 037 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/983 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.729 tis. Kč. V letech 2014 až 2016 byly poskytnuty příjemcům finanční prostředky v celkovém objemu 4.176 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 9. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2015. V průběhu roku 2017 a 2018 nebyly poskytnuty finanční prostředky z tohoto dotačního programu. Dotační program však nemohl být ukončen, jelikož u některých projektů bylo řešeno podezření na porušení rozpočtové kázně. Do rozpočtu kraje na rok 2019 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč a zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Dotační program nahradil v minulosti vyhlašovaný dotační program s názvem Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 9/690 ze dne 14. 3. 2017 za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.46: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 447 400 15 1 637 615 4 086 315 4 085 877 438
z toho:
- spolkům 2 052 900 7 540 450 1 791 900 1 791 462 438
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 224 800 4 566 954 1 179 354 1 179 354 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 869 700 3 380 211 815 061 815 061 0
- podnikatelským subjektům - státním podnikům 300 000 1 150 000 300 000 300 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 byly alokovány na program finanční prostředky v objemu 4.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 27 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 9.265 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/297 ze dne 15. 6. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 4.447 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 2.449 tis. Kč. Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 1.999 tis. Kč. V roce 2018 byly vyplaceny na druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 1.638 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

Dotační program obsahoval tři dotační tituly, které byly zaměřeny na podporu agroturistiky, lázeňství a vodácké turistiky v Moravskoslezském kraji. Díky finančním prostředkům vyplaceným z tohoto dotačního programu došlo k rozvoji služeb spojených s agroturistikou. Došlo například k rekonstrukci jízdáren, sociálního zázemí pro návštěvníky jezdeckých klubů nebo farem a jejich dovybavení za účelem celkového zkvalitnění nebo rozšíření poskytovaných služeb. V rámci podpory lázeňské turistiky došlo k podpoře marketingových aktivit. Podpora v oblasti vodácké turistiky umožnila organizaci vodáckých akcí a sjezdů na řece Ostravici, Odře, Moravici a Olši.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2017 - 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 5/318 ze dne 10. 1. 2017 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazovala na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017, schválený usnesením rady kraje č. 4/253 ze dne 22. 12. 2016, a na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.47: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2017 - 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 831 300 5 1 240 523 4 805 563 4 805 563 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 831 700 2 465 028 1 810 388 1 810 388 0
- spolkům 2 999 600 3 775 495 2 995 175 2 995 175 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 5 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.831 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/176 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 5 projektů v celkovém objemu 4.831 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byly vyplaceny prostředky ve výši 3.565 tis. Kč a v roce 2018 prostředky ve výši 1.241 tis. Kč. Celkově tak byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 4.806 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity 5 destinačních managementů turistických oblastí. Jednalo se o oblasti Beskydy - Valašsko, Poodří - Moravské Kravařsko, Jeseníky a Těšínské Slezsko. Podpora se týkala např. marketingových aktivit včetně e-marketingu, účasti na veletrzích, organizace press tripů a fam tripů, organizace workshopů, tvorby statistik cestovního ruchu, nových produktů cestovního ruchu a dalších aktivit směřujících k rozvoji cestovního ruchu v daných územích. Díky dotačnímu programu se podařilo navázat na aktivity, které vznikly na základě Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, a které byly ve svých začátcích financovány z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Dotační programy vyhlášené na rok 2018

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 39/3487 ze dne 29. 5. 2018 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům, podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.48: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 178 700 14 1 089 350 1 089 350 0
z toho:
- obcím 539 800 4 269 900 269 900 0
- spolkům 384 900 4 192 450 192 450 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 282 300 2 141 150 141 150 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 971 700 4 485 850 485 850 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 1.529 tis. Kč a prostředky na druhé splátky dotací ve stejném objemu byly součástí Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 14 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.179 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/998 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 14 projektů v celkovém objemu 2.179 tis. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2018 byly alokovány prostředky na první splátky dotací ve výši 50 % objemu schválených dotací. Prostředky na výplatu druhých splátek dotací byly dle usnesení orgánu kraje alokovány v rozpočtu kraje na rok 2019. V roce 2018 byly plně vyplaceny alokované první splátky dotací ve výši 1.089 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 14. 4. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 33/2980 ze dne 12. 3. 2018 za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, zajištění regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, řešení otázek webových stránek turistických informačních center a jejich jazykových mutací, rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola.

Tabulka 1.49: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 533 800 18 1 506 421 1 506 421 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 469 900 17 1 442 521 1 442 521 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 63 900 1 63 900 63 900 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje v roce 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 18 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.534 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/879 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 18 projektů v celkovém objemu 1.534 tis. Kč. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno celkem na prvních a druhých splátkách dotací 1.506 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

 • tvorba a aktualizace webových stránek turistických informačních center včetně jazykových mutací (vč. překladů),
 • mobilní průvodce včetně jazykových mutací,
 • informační a navigační systémy, interaktivní panely (infosystémy, tabule),
 • fotobanky a databáze cestovního ruchu (ubytování),
 • vzdělávání zaměstnanců turistických informačních center (jazykové kurzy, kurzy práce na PC - programy pro turistická informační centra),
 • propagační materiály tištěné i elektronické,
 • elektronické newslettery,
 • malované velkoplošné mapy,
 • informační video spoty a filmy (DVD),
 • úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace Turistických informačních center České republiky vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2018,
 • vybavení IT technikou (PC, tiskárny, záložní disky, USB čtečky, software, licence apod.),
 • elektronika (kamery, fotoaparáty apod.),
 • kancelářské zařízení a vybavení pro návštěvníky turistických informačních center,
 • pořízení elektrokol, nabíjecích stanic na elektrokola a stojanů na elektrokola a s tím souvisejícího příslušenství (zámky na kola, pumpy, sady pro servis kol apod.).

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, zejména map a brožur, přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji. Dále došlo ke zlepšení vybavenosti turistických informačních center výpočetní technikou a elektronikou. Byly vybudovány nabíjecí stanice pro elektrokola vč. pořízení elektrokol a stojanů pro ně. Turistická informační centra tak nabízejí novou službu návštěvníkům nebo rozšiřují stávající nabídku a dále pomocí moderních technologií poskytují turistické informace co nejširšímu okruhu návštěvníků Moravskoslezského kraje.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Dotační program nahrazuje v minulosti vyhlašovaný dotační program s názvem Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 33/2982 ze dne 12. 3. 2018 za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.50: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 715 500 13 2 432 750 2 432 750 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 395 000 1 197 500 197 500 0
- spolkům 800 900 3 475 450 475 450 0
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 966 700 5 983 350 983 350 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 552 900 4 776 450 776 450 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 5.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.716 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/888 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 13 projektů v celkovém objemu 4.716 tis. Kč. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno celkem na prvních splátkách dotací a jedné druhé splátky dotace 2.433 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu zbylých druhých splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 2.283 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace některých projektů byl stanoven do 15. 10. 2019 a předložení závěrečného vyúčtování do 15. 11. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Program na podporu technických atraktivit v roce 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 33/2983 ze dne 12. 3. 2018 za účelem podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných protrávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNO TRASA a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNO TRASY za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům. Dotační program byl účelově určen na podporu letních víkendových akcí pro děti i dospělé s názvem "FAJNE LÉTO", konajících se ve vybraných technických atraktivitách, a modernizaci infrastruktury technických atraktivit určené turistům. Důvodem realizace dotačního programu je podpořit rozvoj industriálního cestovního ruchu v kraji.

Tabulka 1.51: Program Podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 351 600 6 1 317 376 1 317 376 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 250 000 1 237 642 237 642 0
- obecně prospěšným společnostem 452 100 2 432 569 432 569 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 249 700 1 247 400 247 400 0
- příspěvkovým organizacím kraje 250 000 1 250 000 250 000 0
- příspěvkovým organizacím státu 149 800 1 149 765 149 765 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.399 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/892 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 1.352 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byly vyplaceny první a druhé splátky dotací v celkovém objemu 1.317 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity související s konáním akce FAJNE LÉTO a s modernizací infrastruktury technických atraktivit určené turistům, a to:

 • náklady na zázemí (zejména ozvučení akce, osvětlení programu, úklid, obsluha, pronájem pódia, párty stan, stan pro vedení Moravskoslezského kraje),
 • náklady na personál k zajištění akce,
 • náklady na zábavný program (taneční a hudební vystoupení, moderátor - tj. odměny účinkujícím),
 • náklady na logistiku (zejména dopravu inventáře, techniky),
 • náklady na produkci (scénář, výzdobu, zajištění soutěží a vystoupení),
 • náklady na technické zajištění akce (zejména ozvučení, elektřina, mobilní WC),
 • náklady na požární dohled,
 • náklady na zdravotníka a další nezbytné související náležitosti,
 • náklady na návrh a výrobu polygrafických materiálů, bannerů, roll-upů a podobných druhů prezentačních materiálů - dárkové předměty, ceny do soutěží,
 • náklady spojené s ochutnávkou specialit z projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko (potraviny, papírnické potřeby, jednorázové nádobí),
 • propagace a marketing (inzerce aj. mediální služby),
 • náklady na značení v objektu, v jeho areálu a značení u silnic,
 • náklady na vytvoření, popř. rekonstrukci sociálního zařízení v objektu (např. WC, přebalovací koutek),
 • náklady na vytvoření odpočívadel, resp. zastřešeného altánku (posezení, tj. stoly, židle, lavičky ad.) v areálu objektu,
 • náklady na pořízení zázemí pro děti (např. dětské hřiště) v areálu objektu,
 • náklady na pořízení cyklistických stojanů v areálu objektu,
 • náklady na pořízení odpadkových košů v areálu objektu,
 • náklady na revitalizaci expozice v objektu,
 • realizace jazykových mutací webových stránek dané atraktivity a
 • jiné podobné náklady na zlepšení vybavenosti a infrastruktury objektu.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2018 ‑ 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 33/2981 ze dne 12. 3. 2018 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazovala na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018/2019, schválený usnesením rady kraje č. 33/2984 ze dne 12. 3. 2018, a na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, tzv. Národní program podpory CR v regionech. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.52: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2018 - 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 000 000 6 3 576 000 3 576 000 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 969 400 2 1 167 520 1 167 520 0
- spolkům 3 061 200 3 1 836 960 1 836 960 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 969 400 1 571 520 571 520 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 7.072 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/887 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 6.000 tis. Kč. V průběhu roku 2018 bylo poskytnuto celkem 3.576 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 31. 10. 2019 a předložení závěrečného vyúčtování do 29. 11. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 45/3993 ze dne 28. 8. 2018 za účelem podpory rozvoje cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras, jejich zkvalitnění, scelení a také propojení sítí na území kraje.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 8 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.870 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1112 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 1.870 tis. Kč. Na dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. Finanční prostředky na výplatu prvních a druhých splátek dotací byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. Zbylé prostředky alokované v rozpočtu kraje byly převedeny do rozpočtové rezervy.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace některých projektů byl stanoven do 31. 10. 2019 a předložení závěrečného vyúčtování do 2. 12. 2019, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněno 136.187 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1.853.648 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1.853.322 tis. Kč. Dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy. Dotační programy v odvětví sociálních věcí byly v roce 2018 ukončeny.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

 • Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 - 2020,
 • Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021,
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020,
 • Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb),
 • Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020,
 • Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015 - 2020.

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Podporovány jsou projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen na podporu aktivit vedoucích k posílení mezigeneračních vztahů, pořádání diskusí s významnými pamětníky, podporu aktivit v oblasti bezpečnosti, podporu kulturních, sportovních a turistických akcí, semináře a přednášky zaměřené na zdraví, zdravý životní styl a vzdělávání.

Tabulka 1.53: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 991 500 36 2 931 500 2 630 780 300 720
z toho:
- spolkům 648 000 8 648 000 606 626 41 374
- církvím a náboženským společnostem 125 700 3 125 700 124 431 1 269
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 2 217 800 25 2 157 800 1 899 723 258 077

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. Rozpočet byl snížen o částku 9 tis. Kč z důvodu úspory a o tyto prostředky byl usnesením rady kraje č. 32/2931 ze dne 27. 2. 2018 navýšen dotační Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

V rámci dotačního programu bylo přijato 62 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.680 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/791 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 37 projektů u 31 organizací v celkovém objemu 2.992 tis. Kč.

Jeden projekt nebyl realizován a finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku zpět na účet poskytovatele. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 301 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2018 dvě organizace vrátily část dotace ve výši 5 tis. Kč a v roce 2019 došlo k vrácení částí dotací ve výši 295 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny především na volnočasové aktivity seniorů, na podporu bezpečnosti a osvěty seniorů a vzdělávání seniorů.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, na podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež, na podporu resocializačních programů pro dospělé pachatele a podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Tabulka 1.54: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 794 400 11 794 400 750 170 44 230
z toho:
- spolkům 372 800 5 372 800 371 000 1 800
- církvím a náboženským společnostem 265 000 4 265 000 222 570 42 430
- obecně prospěšným společnostem 156 600 2 156 600 156 600 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 800 tis. Kč. Rozpočet byl snížen o částku 6 tis. Kč z důvodu úspory a o tyto prostředky byl usnesením rady kraje č. 32/2931 ze dne 27. 2. 2018 navýšen dotační program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 12 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 874 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/788 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 11 projektů u 11 organizací v celkovém objemu 794 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 44 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2018 jedna organizace vrátila část dotace ve výši 2 tis. Kč a v roce 2019 došlo k vrácení částí dotací ve výši 42 tis. Kč.

Program byl zaměřen na podporu preventivních projektů neinvestičního charakteru směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů na území kraje. Kraj podpořil sedm projektů letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Kraj podpořil dva projekty zaměřené na vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností a dvěma dotacemi byly podpořeny i projekty zaměřené na podporu probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele trestných činů.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a k podpoře specializované dopravy.

Tabulka 1.55: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 396 400 26 4 396 400 4 221 598 174 802
z toho:
- spolkům 1 289 000 10 1 289 000 1 114 198 174 802
- církvím a náboženským společnostem 947 000 6 947 000 947 000 0
- obecně prospěšným společnostem 737 700 4 737 700 737 700 0
- ústavům 580 000 3 580 000 580 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 842 700 3 842 700 842 700 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 32/2931 ze dne 27. 2. 2018 došlo k navýšení dotačního programu na částku 4.396 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 34 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.918 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/786 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 26 projektů u 21 organizací v celkovém objemu 4.396 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 175 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2018 došlo k vrácení části dotace ve výši 2 tis. Kč a v roce 2019 došlo k vrácení části dotace ve výši 173 tis. Kč.

Kraj podpořil tři projekty zaměřené na vznik a rozvoj doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě. Dále bylo podpořeno deset projektů zaměřených na pořízení strojů a technologického zařízení nebo vybavení pracoviště, díky nimž došlo k ulehčení práce, udržitelnosti výrobního programu nebo služby pro osoby se zdravotním postižením. Třináct podpořených projektů bylo zaměřeno na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na podporu zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním postižením a na podporu aktivit, které povedou k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav, pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu, opravy a udržování, úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb, pořízení a instalace zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb.

Tabulka 1.56: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 25 000 000 111 25 000 000 24 360 103 639 897
z toho:
- spolkům 5 365 100 22 4 809 100 4 552 109 256 991
- obecně prospěšným organizacím 4 271 400 18 4 271 400 4 178 545 92 855
- církvím a náboženským společnostem 8 587 200 35 8 855 200 8 623 844 231 356
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 3 384 700 20 3 672 700 3 629 405 43 295
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 666 200 11 2 666 200 2 650 800 15 400
- ústavům 725 400 5 725 400 725 400 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 25.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 172 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 38.197 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 106 projektů u 60 organizací v celkové výši 25.000 tis. Kč. Jedné organizaci nebyla dotace ve výši 556 tis. Kč poskytnuta a byla vyplacena náhradním žadatelům na realizaci 6 projektů. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 640 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2018 byly vráceny finanční prostředky ve výši 146 tis. Kč a v roce 2019 byly vráceny prostředky ve výši 494 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny zejména na pořízení pomůcek pro alternativní komunikaci a zařízení usnadňující hygienu, mobilitu a intimitu uživatelů a na úpravy prostor směřujících k odstraňování architektonických bariér (např. rekonstrukce koupelen, pořízení schodišťových plošin, sprchovacích vozíků). Dále byl dotační program zaměřen na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb a rovněž na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla pro potřeby sociálních služeb a kompenzačních pomůcek.

Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory realizace činností zaměřených na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání, domácího násilí a dětí se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), podpory rodinám s dětmi se specifickými potřebami, chronickým či duševním onemocněním, podpory a rozvoje náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, podpory a přípravy mladistvých od 16 let věku (nacházejících se v ústavní výchově v péči kurátorů nebo žijících v rodinách, které jsou dlouhodobě v evidenci orgánu sociálně právní ochrany děti) na samostatný život po dosažení zletilosti, podpory dobrovolnictví v sociálních službách.

Tabulka 1.57: Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 817 700 30 2 646 500 2 422 145 224 355
z toho:
- spolkům 974 900 12 974 900 852 570 122 330
- církvím a náboženským společnostem 500 000 5 500 000 441 000 59 000
- obecně prospěšným společnostem 805 100 8 733 900 714 854 19 046
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 70 000 1 70 000 62 020 7 980
- ústav 467 700 4 367 700 351 700 16 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 3.200 tis. Kč. Rozpočet byl snížen o částku 382 tis. Kč z důvodu úspory a o tyto prostředky byl usnesením rady kraje č. 32/2931 ze dne 27. 2. 2018 navýšen dotační program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 33 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.917 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/787 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 32 projektů u 17 organizací v celkovém objemu 2.818 tis. Kč. Jeden projekt nebyl realizován a finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku. Jedné organizaci nebyla dotace ve výši 71 tis. Kč vyplacena z důvodu odmítnutí dotace. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 224 tis. Kč.

Největší měrou byly podpořeny projekty zaměřené na podporu ohroženým dětem, zejména na aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, podpora sdílené a neformální péče o děti a mládež, a rovněž na podporu dobrovolnictví v sociálních službách a na podporu realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte. Dále byly projekty zaměřeny na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání, domácího násilí a dětí se syndromem CAN, včetně podpory poskytování krizové pomoci, na rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu a na podporu rodinám s dětmi se specifickými potřebami, chronickým či duševním onemocněním, mentálním postižením, podpora paliativní péče pro rodiny s dětmi.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018

Program byl zaměřen na podporu poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální a protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji, a to napříč celým spektrem sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb, poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.58: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 60 000 000 312 60 000 000 59 965 541 34 459
z toho:
- spolkům 15 880 000 68 15 880 000 15 864 041 15 959
- církvím a náboženským společnostem 30 229 000 179 30 229 000 30 210 500 18 500
- obecně prospěšným společnostem 9 857 000 53 9 857 000 9 857 000 0
- obcím a jejich organizacím 2 237 000 6 2 237 000 2 237 000 0
- cizím příspěvkovým organizacím 220 000 1 220 000 220 000 0
- ústavům 1 577 000 5 1 577 000 1 577 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 60.000 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 79 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 79.229 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/1032 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 312 sociálních služeb u 60 organizací v celkové výši 60.000 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení části dotace ve výši 34 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. Dotace byla použita k dofinancování osobních nákladů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit, které zahrnují podporu aktivit zaměřených na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách, podporu zvyšování finanční gramotnosti, právního povědomí, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Tabulka 1.59: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 500 000 8 500 000 500 000 0
z toho:
- spolkům 161 400 3 161 400 161 400 0
- církvím a náboženským společnostem 140 000 2 140 000 140 000 0
- obecně prospěšným společnostem 139 800 2 139 800 139 800 0
- ústavu 58 800 1 58 800 58 800 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 9 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 581 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/792 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů u 6 organizací v celkovém objemu 500 tis. Kč.

Celkem 4 projekty byly určeny k podpoře komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit kraj podpořil 4 projekty, které jsou zaměřené např. na zvyšování finanční gramotnosti, právního povědomí, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit MSK s ohledem na využitelnost v běžném životě, na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách MSK.

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015 - 2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované ve výši 1.717.521 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2018.

Tabulka 1.60: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 717 520 944 595 1 718 153 144 1 715 805 907 2 347 237
z toho:
- spolkům 160 857 000 88 160 857 000 160 376 903 480 097
- církvím a náboženským společnostem 382 201 944 189 382 201 944 381 603 298 598 646
- obecně prospěšným společnostem 144 937 500 99 145 465 200 144 731 857 733 343
- obcím a jejich organizacím 529 676 500 149 529 781 000 529 676 500 104 500
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 076 000 1 2 076 000 2 076 000 0
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 10 684 000 8 10 684 000 10 684 000 0
- ústavům 10 324 000 10 10 324 000 10 093 349 230 651
- příspěvkovým organizacím kraje 474 965 000 50 474 965 000 474 765 000 200 000
- cizím příspěvkovým organizacím 1 799 000 1 1 799 000 1 799 000 0

V rámci dotačního programu bylo v řádném kole dotačního řízení přijato celkem 196 žádostí o poskytnutí dotací na 597 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 1.798.474 tis. Kč. V rámci dofinancování sociálních služeb bylo přijato celkem 80 žádostí na 166 služeb v písemné formě s požadavkem ve výši 84.903 tis. Kč a 19 žádostí na 23 služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby poskytovatel" s požadavkem ve výši 12.736 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018 a usnesením č. 9/1031 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci a dofinancování celkem 595 sociálních služeb. Celková výše účelové dotace na podporu sociálních služeb činila v roce 2018 1.717.521 tis. Kč. Při dofinancování sociálních služeb došlo k rozdělení vratek a nevyplacených druhých splátek dotací u dvou organizací, které ukončily svou činnost v 1. pololetí roku 2018. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 2.347 tis. Kč.

Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.61: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2018 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 595 1 717 520 944
azylové domy 19 61 330 000
centra denních služeb 11 11 095 000
denní stacionáře 35 62 397 000
domovy pro osoby se zdravotním postižením 23 266 636 500
domovy pro seniory 63 497 410 444
domovy se zvláštním režimem 38 239 099 000
domy na půl cesty 4 5 822 000
chráněné bydlení 32 92 405 000
intervenční centra 2 2 961 000
kontaktní centra 5 2 929 000
krizová pomoc 4 7 434 000
nízkoprahová denní centra 5 5 167 000
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 41 46 090 000
noclehárny 15 20 581 000
odborné sociální poradenství 58 44 262 000
odlehčovací služby 32 24 515 000
osobní asistence 23 52 162 000
pečovatelská služba 54 87 976 000
podpora samostatného bydlení 6 10 426 000
raná péče 7 8 195 000
služby následné péče 9 11 470 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 26 38 713 000
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 9 11 809 000
sociálně terapeutické dílny 10 17 411 000
sociální rehabilitace 19 25 292 000
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 25 879 000
telefonická krizová pomoc 2 885 000
terénní programy 29 31 347 000
tlumočnické služby 2 2 942 000
týdenní stacionáře 3 2 880 000

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018

Program byl vyhlášen za účelem realizace finanční podpory registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb MSK, jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow za účelem zajištění plynulého a průběžného financování krajské sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, jež tvoří podstatnou část finančních prostředků ke krytí provozních nákladů sociálních služeb v krajské síti.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na tento program vyčleněno 39.687 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 33 žádostí o podporu pro 98 sociálních služeb s celkovým požadavkem na návratnou finanční výpomoc ve výši 47.278 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/626 ze dne 14. 12. 2017 rozhodlo o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 39.687 tis. Kč pro 87 sociálních služeb. Návratné finanční výpomoci byly v roce 2018 vráceny zpět do rozpočtu kraje.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly ve schváleném rozpočtu na rok 2018 vyčleněny finanční prostředky na dotační programy v celkové výši 79.846 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 60.391 tis. Kč, vyčerpáno bylo 59.578 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené dotační programy, z toho jeden program byl vyhlášen již v roce 2017, a to na školní rok 2017/2018.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na školní rok 2017/2018

Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2017/2018 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.62: Podpora prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 500 000 24 0 1 500 000 1 461 925 38 075
z toho:
- obcím a jejich organizacím 807 700 16 0 807 700 805 110 2 590
- příspěvkovým organizacím kraje 269 300 4 0 269 300 261 865 7 435
- nefinančním podnikatelským subjektům 80 000 1 0 80 000 80 000 0
- obecně prospěšným společnostem 193 000 2 0 193 000 164 950 28 050
- spolkům 150 000 1 0 150 000 150 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 bylo na dotační program vyčleněno 1.500 tis. Kč. Doručeno bylo celkem 49 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.368 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/327 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 1.500 tis. Kč. Čtyři subjekty vrátily během roku 2018 nedočerpanou část dotace v celkové výši 38 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Dotační programy vyhlášené na rok 2018

Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Účelem tohoto dotačního programu bylo podpořit projekty zaměřené na rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 ve 2. nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo mají ve svých řadách reprezentanty ČR v kategorii dospělých.

Tabulka 1.63: Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 330 500 26 3 330 500 3 330 263 237
z toho:
- spolkům 3 030 500 24 3 030 500 3 030 263 237
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 300 000 2 300 000 300 000 0

Rada kraje usnesením č. 37/3247 ze dne 24. 4. 2018 vyhlásila dotační program Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018. Monitorovací pracovní skupina posuzovala 32 podaných žádostí. Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/1012 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 26 projektů v celkovém objemu 3.331 tis. Kč. Jeden subjekt v rámci finančního vypořádání vrátil část nedočerpané dotace. Dotační program byl v roce 2018 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu činnosti družstev dospělých ve 2. nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice a projekty zaměřené na podporu reprezentantů ČR v kategorii dospělých.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018

Smyslem tohoto dotačního programu bylo podpořit neziskové organizace, které se zabývají volným časem dětí a mládeže, a to v takových činnostech, které přispějí ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže. Dále byl program zaměřen na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižení, cílem je lepší uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti. V rámci "miniprojektů mládeže" bylo smyslem umožnění neformálním skupinám mládeže získat finanční prostředky pro svůj neziskový projekt, realizovaný ve volném čase, vedoucí ke zlepšení života ve vlastním okolí dle představ samotných mladých lidí, a to bez formální vazby na existující strukturu organizací.

Tabulka 1.64: Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 184 200 47 3 184 200 3 146 556 37 644
z toho:
- spolkům 2 003 600 23 2 003 600 2 003 600 0
- neziskovým a podobným organizacím 100 000 1 100 000 100 000 0
- obecně prospěšným společnostem 236 000 5 236 000 236 000 0
- obcím a jejich organizacím 444 600 6 444 600 431 557 13 043
- fyzickým osobám 400 000 12 400 000 375 399 24 601

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 3.500 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/773 ze dne 14. 3. 2018 byly schváleny dotace 47 subjektům v úhrnné výši 3.184 tis. Kč (32 projektů v oblasti využití volného času dětí a mládeže, 3 projekty v oblasti celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a 12 projektů v oblasti miniprojektů mládeže). Jeden žadatel dotaci odmítl a takto uvolněné finanční prostředky byly nabídnuty náhradníkovi, se kterým byla následně uzavřena smlouva. Skutečně bylo realizováno 47 projektů a v rámci finančního vypořádání došlo k vrácení dotací u čtyř příjemců v celkové výši 38 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny zejména projekty zaměřené na pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo na akce ve volném čase. V rámci miniprojektů mládeže byly podpořeny projekty, ve kterých mládež do 26 let buď navázala na úspěšné projekty z předchozích let, nebo se svým týmem realizovali projekt pro své okolí, spolužáky apod. V neposlední řadě byly podpořeny projekty zaměřené na uspořádání seminářů nebo zabezpečení vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2018/2019 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.65: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 34 2 000 000 2 000 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 148 000 2 148 000 148 000 0
- církvím a náboženským společnostem 53 500 1 53 500 53 500 0
- spolkům 160 000 2 160 000 160 000 0
- obecně prospěšným společnostem 171 000 2 171 000 171 000 0
- obcím a jejich organizacím 902 400 17 902 400 902 400 0
- příspěvkovým organizacím kraje 565 100 10 565 100 565 100 0

Rada kraje svým usnesením č. 32/2904 ze dne 27. 2. 2018 vyhlásila dotační program. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 46 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.091 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/913 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 34 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Z důvodu stanovení termínu realizace projektů nejpozději do 31. 8. 2019 bude celkové zhodnocení dotačního programu předmětem Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni pro rok 2018

Účelem první i druhé výzvy tohoto dotačního programu byla podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Tabulka 1.66: Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni pro rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 887 600 158 18 847 600 18 465 407 382 193
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 250 200 5 1 250 200 1 250 200 0
- obcím a jejich organizacím 287 000 4 287 000 287 000  
- spolkům 18 320 400 148 17 280 400 16 898 207 382 193
- obecně prospěšným společnostem 30 000 1 30 000 30 000 0

Na první výzvu v rámci dotačního programu, která byla vyhlášena radou kraje usnesením č. 23/2073 ze dne 24. 10. 2017, bylo vyčleněno 21.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/777 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací v celkovém objemu 16.309 tis. Kč, a to na realizaci 135 projektů. Se třemi subjekty nebyly neuzavřeny smlouvy a dotace v celkové výši 240 tis. Kč nebyly vůbec vyplaceny. Dva žadatelé vrátili celou poskytnutou dotaci v celkovém objemu 200 tis. Kč. Realizováno tak bylo 130 projektů. V rámci finančního vypořádání došlo k vrácení dalších finančních prostředků ve výši 153 tis. Kč.

Nerozdělené finanční prostředky z první výzvy ve výši 4.691 tis. Kč byly převedeny na jiný dotační program (4.224 tis. Kč) a částka ve výši 467 tis. Kč byla převedena do druhé výzvy. Na druhou výzvu tak bylo celkově vyčleněno 5.467 tis. Kč. Druhá výzva byla vyhlášena radou kraje dne 24. 4. 2018 usnesením č. 37/3246. Do této výzvy bylo doručeno 48 žádostí a usnesením zastupitelstva podpořeno 31 žádostí v celkovém objemu 3.578 tis. Kč. Částka ve výši 600 tis. Kč nebyla vyplacena, neboť tři subjekty neuzavřely smlouvu. Při finančním vypořádání bylo ještě vráceno celkem 229 tis. Kč.

V rámci první i druhé výzvy vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje. Dále byly podpořeny mládežnické týmy, které se zúčastnily mezinárodních sportovních akcí a soutěží.

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Dotační program byl kofinancovaný ze strany MŠMT a byl vyhlášen za účelem naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020. Smyslem bylo dle stanovených podmínek vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, podpořit zdravý životní styl jak v oblasti pohybu, pobytu v přírodě, tak z hlediska stravy, podpora participace mládeže, podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit apod.

Tabulka 1.67: Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji v roce 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 152 570 14 1 152 570 1 148 864 3 706
z toho:
- spolkům 1 152 570 14 1 152 570 1 148 864 3 706

Na realizaci dotačního programu bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 346 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 807 tis. Kč. Na podporu práce nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží tak bylo určeno celkem 1.153 tis. Kč (podíl dotace ze strany MŠMT byl maximálně 70 %). Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 31 žádostí s požadovanou částkou 2.732 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/909 ze dne 14. 6. 2018 poskytnout dotace 13 subjektům v plné výši a u 1 subjektu došlo ke snížení požadované výše dotace z důvodu vyčerpání finančních prostředků v dotačním programu. V dotačním programu bylo podpořeno celkem 14 projektů.

Dva příjemci vrátili část poskytnutých dotací v celkové výši 3.706 Kč. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v rámci státní dotace ve výši 2.594 Kč, byly v roce 2019 vráceny zpět na účet MŠMT.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na aktivity, které smysluplně vyplňují volný čas dětí a mládeže, vedou k rozvoji dobrovolnictví u mládeže, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a které budou děti a mládež vést k jejich aktivní činnosti na společenském dění, dále projekty zaměřené na podporu aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjení manuální zručnosti apod.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize, jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Tabulka 1.68: Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 31 223 900 50 31 223 900 31 180 900 43 000
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 7 650 000 7 7 650 000 7 650 000 0
- spolkům 23 573 900 43 23 573 900 23 530 900 43 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 27.000 tis. Kč. Na základě usnesení rady kraje č. 32/2907 ze dne 27. 2. 2018 došlo k navýšení o 4.224 tis. Kč. Ve stanoveném termínu pro předkládání žádostí bylo doručeno celkem 55 žádostí, z nichž u pěti nebyly splněny podmínky dotačního programu. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/780 ze dne 14. 3. 2018 byly dotace schváleny 50 subjektům, a to v úhrnné výši 31.224 tis. Kč.

Všechny schválené dotace byly vyplaceny v plné výši. V rámci dotačního programu došlo k vrácení části jedné poskytnuté dotace ve výši 43 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech a také činnost družstev vrcholových sportovních klubů.

3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly v odvětví zdravotnictví na dotační programy vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené jednoleté programy.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví. Jednalo se o činnosti, jejímž účelem je zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, podpory jejich individuálních potřeb a možnosti vést běžný život v jejich přirozeném prostředí.

Tabulka 1.69: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 500 100 25 1 500 100 1 420 912 79 188
z toho:
- spolkům 1 088 900 19 1 088 900 1 010 252 78 648
- obecně prospěšným společnostem 197 200 3 197 200 196 660 540
- církvím a náboženským společnostem 214 000 3 214 000 214 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Z dotačních programů Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost a Podpora hospicové péče byly přesunuty finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 30 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.679 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/718 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 24 žadatelům na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 1.500 tis. Kč. Jednomu žadateli nebyla dotace ve výši 50 tis. Kč poskytnuta z důvodu odmítnutí a ve stejné výši byla tato dotace poskytnuta náhradnímu žadateli. Čerpáno na dotační program bylo 1.421 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 79 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování rehabilitační a rekondiční péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče, hipoterapie pro osoby s postižením, dobrovolnictví v nemocničních zařízeních.

Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory bylo získat kvalifikované lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje. Z dotace bylo možné uhradit náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře.

Tabulka 1.70: Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 507 900 10 507 900 290 051 217 849
z toho:
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 116 500 3 116 500 91 520 24 980
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 391 400 7 391 400 198 531 192 869

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 10 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 508 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/714 z 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 7 žadatelům na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 508 tis. Kč. Čerpáno bylo 290 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 218 tis. Kč.

Finančními prostředky poskytnutými z tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na odborné kurzy a stáže realizované v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru.

Program na podporu hospicové péče na rok 2018

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit projekty zaměřené hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Tabulka 1.71: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 992 000 12 2 992 000 2 941 783 50 217
z toho:
- spolkům 300 000 1 300 000 300 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 486 400 5 1 486 400 1 436 183 50 217
- ústavům 123 900 1 123 900 123 900 0
- církvím a náboženským společnostem 1 081 700 5 1 081 700 1 081 700 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.180 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/719 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 6 žadatelům na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 2.992 tis. Kč. Čerpáno na dotační program bylo 2.942 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit hospicovou a paliativní péči a nákup zdravotnických pomůcek pro hospicovou péči.

3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Na dotační programy v odvětví životního prostředí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněno 20.500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 38.795 tis. Kč, vyčerpáno bylo 15.832 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2016 až 2018

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Pro rok 2017 byly předmětem podpory projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 15. 9. 2018, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu; v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Příjemcem dotace mohla být obec s počtem obyvatel do 2.000 a obec s počtem obyvatel od 2.001 do 5.000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500. Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2018.

Tabulka 1.72: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 18 072 400 7 7 290 014 15 889 074 15 491 452 397 622
z toho:
- obcím a jejich organizacím 18 072 400 7 7 290 014 15 889 074 15 491 452 397 622

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 11 žádostí na 11 projektů, z toho 2 projekty byly navrženy k vyřazení, a to z důvodu nedodržení podmínek programu a 2 projekty byly zařazeny do pořadníku náhradních žadatelů. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 18.072 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 18.072 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci vyhlašovaného dotačního programu byly zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ve výši 15.000 tis. Kč a zbývající prostředky byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce realizované v předchozích obdobích. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 398 tis. Kč, které kraj obdržel v roce 2018 od města Janov z důvodu nesprávné fakturace DPH ze strany dodavatele.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. V letech 2017 - 2018 bylo vyúčtováno a ukončeno 7 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 15.491 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Dotační program byl zaměřen na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a přispěl ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a tím také ke zlepšení životních podmínek obyvatel kraje. Projekty s nejvyšší finanční podporou byly "Vodovodní řády pro dolní část obce Veřovice" v obci Veřovice (4.305 tis. Kč) a "Vodní zdroj pro město Janov" ve městě Janov (4.860 tis. Kč).

Příspěvky na ozdravné pobyty

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 110/8518 ze dne 22. 9. 2016 na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2016 do 6. 5. 2017 (1. topné období) a od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Kraj se na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů finančně spolupodílí maximálně 50 %.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 600 tis. Kč.

Tabulka 1.73: Příspěvky na ozdravné pobyty (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2016 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 291 400 6 1 842 317 2 154 125 2 154 125 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 2 291 400 6 1 842 317 2 154 125 2 154 125 0

Na období 2016 ‑ 2018 bylo na dotační program vyčleněno 3.500 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/185 ze dne 16. 3. 2017 a usnesením č. 6/609 ze dne 14. 12. 2017 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 2.291 tis. Kč.

V letech 2017 - 2018 bylo vyúčtováno a ukončeno 6 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 2.154 tis. Kč. V roce 2017 byly poskytnuty finanční prostředky na realizovaný ozdravný pobyt dětí za 1. topné období pouze statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to ve výši 312 tis. Kč. V roce 2018 byly poskytnuty finanční prostředky na realizaci ozdravných pobytů ve výši 1.842 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Všechny podpořené projekty byly zaměřeny na ozdravné pobyty dětí a byly v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu realizovány v oblastech, kde není dlouhodobě dosahováno zhoršené kvality ovzduší.

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 14/1175 ze dne 30. 5. 2017. Cílem tohoto programu byla podpora badatelsky orientovaného vyučování, podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu), podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO a propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím. V rámci tohoto programu byly podporovány školní projekty, které umožnily aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle výše uvedených priorit. Důvodem realizace tohoto dotačního programu bylo podpora zdravého životního stylu, vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit škol směřujících k ochraně životního prostředí. Dotační program byl určen pouze pro školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt měl být realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu byly většinově využity na území Moravskoslezského kraje, ukončení nejpozději do 31. 8. 2018.

Tabulka 1.74: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2018 v letech 2017 až 2018
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 170 000 3 0 170 000 170 000 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 170 000 3 0 170 000 170 000 0

Celkem bylo předloženo 17 žádostí - projektů, z toho 14 projektů bylo navrženo k vyřazení, a to z důvodu nedodržení podmínek programu (nedodání povinné přílohy - doklad o zřízení účtu, seznam subjektů podílejících se na projektu případně čestné prohlášení, doklad o subjektu a u dvou subjektů žádost obsahovala neuznatelný náklad). Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/480 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 3 projektů v celkovém objemu 170 tis. Kč. Dotace na realizaci jednotlivých projektů byly čerpány jednorázově v závěru roku 2017. V průběhu roku 2018 nedošlo k vrácení žádných finančních prostředků a dotační program byl realizován v plné výši.

Ve školním roce 2017/2018 byly zrealizovány všechny 3 výše zmíněné školní projekty. Jeden projekt byl zaměřen na podporu zdravého životního styly u dětí, k rozvíjení praktických vědomostí a dovedností při pěstitelských činnostech. Další projekt byl realizován formou edukativního programu na celý školní rok. Pro děti byly vybrány výukové programy v ZOO Ostrava zakončené soutěží a veřejnou výstavou. Všechny naplánované aktivity byly splněny, navíc byla uskutečněna exkurze na Jarošův statek. Celý školní rok v základní škole tak byl díky projektu zaměřen na EVVO a poznávání a ochranu přírody. Poslední projekt si kladl za cíl vytvořit zahradu, která bude otevřenou přírodovědnou učebnou a žáci v ní budou moci prohlubovat své vědomosti, pozorování, pečovat o ni apod. Zároveň díky projektu zahrada slouží také jako místo pro setkávání, relaxaci a realizaci mimoškolních aktivit. Všechny uvedené projekty byly naplněny a nad rámec splnily očekávání. Realizací projektů došlo k naplnění priorit dotačního programu. Dle podmínek dotačního programu byla provedena kontrola závěrečného vyúčtování bez připomínek.

Dotační programy vyhlášené na rok 2018

Drobné vodohospodářské akce pro roky

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Pro rok 2018 byly předmětem podpory projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí, v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Příjemcem dotace mohla být obec s počtem obyvatel do 2.000 a obec s počtem obyvatel od 2.001 do 5.000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500. Program byl vyhlášen dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 9. 2019.

Tabulka 1.75: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2018
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 17 489 800 7 2 018 969 2 018 969 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 17 489 800 7 2 018 969 2 018 969 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí na 16 projektů, jedna žádost byla v souladu s podmínkami programu z hodnocení vyloučena a 8 projektů bylo zařazeno do pořadníku náhradních žadatelů. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 17.490 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo u jedné obce k odstoupení od realizace projektu a dotace byla poskytnuta náhradnímu žadateli.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 15.000 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.490 tis. Kč byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce za minulá období. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. K 31. 12. 2018 bylo vyčerpáno celkem 2.019 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2019, bylo usnesením rady kraje č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky do upraveného rozpočtu roku 2019. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce. Program je vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení projektů nejpozději do 14. 9. 2019.

Tabulka 1.76: Program na podporu návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2018
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 535 700 8 1 327 850 1 327 850 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 2 535 700 8 1 327 850 1 327 850 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 byly na dotační program vyčleněny 2.000 tis. Kč. Dotační program byl usnesením rady kraje č. 32/2893 z 27. 2. 2018 navýšen o částku 536 tis. Kč z důvodu úspory v rámci dotačního programu na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 12 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.306 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/763 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 2.536 tis. Kč. Ukončen a vyúčtován byl jeden projekt obce Kozmice, a to ve výši 120 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2019, bylo usnesením rady kraje č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.208 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2019. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 (1. topné období) a od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2017, projekty budou ukončeny nejpozději do 30. 4. 2019.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Tabulka 1.77: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2018
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 602 800 9 724 156 724 156 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 3 602 800 9 724 156 724 156 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 11 žádostí na 11 projektů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/758 ze dne 14. 3. 2018 a č. 8/905 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 3.603 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo u dvou organizací k odstoupení od realizace projektu. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011.

Ukončeny a vyúčtovány byly 2 projekty, a to u Statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová, a města Bílovec v celkové výši 724 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2019, bylo usnesením rady kraje č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.907 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2019. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2019.

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Dotační program byl vyhlášen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, na podporu akcí ke zlepšení stavu krajiny, na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti EVVO, na podporu včelařství v návaznosti na EVVO a na podporu projektů zahrnujících zejména exkurze na farmy spojené např. s ochutnávkou místních produktů.

Tabulka 1.78: Program na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 699 400 35 2 644 400 2 588 802 55 598
z toho:
- spolkům 1 036 000 11 981 000 969 950 11 050
- obecně prospěšným společnostem 142 600 2 142 600 140 100 2 500
- podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 49 400 1 49 400 45 909 3 491
- podnikatelským subjektům - právnickým osobám 282 900 5 282 900 277 509 5 391
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 1 188 500 16 1 188 500 1 155 334 33 166

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na dotační program vyčleněno 3.500 tis. Kč. Rozpočet byl usnesením rady kraje č. 32/2893 ze dne 27. 2. 2018 snížen o částku 536 tis. Kč z důvodu úspory a o tyto prostředky byl navýšen dotační program na podporu návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 58 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.465 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/760 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 36 projektů v celkovém objemu 2.699 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo u jedné organizace k odstoupení od realizace projektu. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 56 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2018 došlo k vrácení části dotací ve výši 16 tis. Kč a v roce 2019 došlo k vrácení části dotací ve výši 40 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Kraj podpořil především projekty, které vedly ke zvýšení environmentálního povědomí obyvatel, školní projekty, které umožnily realizovat školní záměry v oblasti EVVO, dále čtyřmi projekty podpořil včelařství a třemi projekty byly podpořeny projekty zahrnující exkurze na farmy a do zemědělského podniku.

3.2 Individuální dotace

V roce 2018 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 350.087 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.79: Individuální dotace poskytnuté v roce 2018 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2018 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 30 410 14 445 47,5
Krizové řízení 74 268 56 553 76,1
Kultura 76 911 52 095 67,7
Prezentace kraje a ediční plán 8 858 8 858 100,0
Regionální rozvoj 36 435 33 750 92,6
Cestovní ruch 36 529 28 455 77,9
Sociální věci 12 531 10 994 87,7
Školství 112 336 112 281 100,0
Zdravotnictví 7 344 7 344 100,0
Životní prostředí 34 273 24 493 71,5
Finance a správa majetku 820 820 100,0
Individuální dotace celkem 430 714 350 087 81,3

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4. Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2018 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 3.156.693 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2018 byly vyčerpány ve výši 2.329.825 tis. Kč a zahrnují výdaje na 163 individuálních projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj, případně jeho příspěvková organizace v úzké spolupráci s Moravskoslezským krajem (2.178.702 tis. Kč, viz tabulka 1.80), výdaje za projekty samostatně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (119.673 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (30.828 tis. Kč) a výdaje zejména na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů v předchozím programovacím období (622 tis. Kč). K 31. 12. 2018 byl rozpočet čerpán na 73 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.80: Celkové výdaje v roce 2018 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 dle operačních programů (v tis. Kč)
Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Skutečnost
Integrovaný regionální operační program 82 1 365 394 1 120 254
Operační program Životní prostředí 39 1 049 962 734 111
Operační program Zaměstnanost 23 371 393 175 401
Operační programy Přeshraniční spolupráce 10 18 411 11 502
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 141 642 120 990
Operační program Potravinové a materiální pomoci 2 22 796 13 959
Operační program Technická pomoc 1 2 500 2 198
Komunitární programy 2 7 021 287
CELKEM 163 2 979 119 2 178 702

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2018 použito více zdrojů financování.

K úhradě vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) byly použity vlastní prostředky kraje.

K profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu byly využity rovněž vlastní prostředky kraje, a to zejména u projektů, které byly v přípravné fázi a nebylo ze strany poskytovatele dotace schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotací, a dále u projektů financovaných zálohově (ex-ante) - prostředky z vlastních zdrojů byly použity na částečné předfinancování podílu dotace z důvodu zajištění plynulosti realizace aktivit projektu. U projektů financovaných ze strany poskytovatele až na základě předložených účetních dokladů (ex-post) se na předfinancování podílu EU čerpá komerční úvěr; v roce 2018 byl čerpán úvěr ve výši 411.760 tis. Kč. V rámci zpětného proplacení prostředků od poskytovatele dotace byly tyto prostředky použity na splátku úvěru. U projektů, které jsou financovány ex-ante, byly v roce 2018 kraji poskytnuty zálohové platby.

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2018 v rámci programového období 2014 - 2020

V roce 2018 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě nových projektů do operačních programů programového období 2014 - 2020. V roce 2018 byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 50.377 tis. Kč na přípravnou fázi 54 projektů. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů a posunu výzev ze strany řídících orgánů byly finanční prostředky v roce 2018 čerpány ve výši 14.849 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2019.

Tabulka 1.81: Výdaje v roce 2018 na připravované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 12 2 965 608 20,5
Finance a správa majetku 2 402 54 13,4
Krizové řízení 4 4 106 67 1,6
Kultura 4 9 207 8 956 97,3
Sociální věci 10 9 711 3 047 31,4
Školství 14 12 969 1 481 11,4
Zdravotnictví 1 2 164 160 7,4
Životní prostředí 7 8 853 476 5,4
Celkem 54 50 377 14 849 29,5

Ve fázi přípravy jsou evidovány projekty, u kterých byly učiněny nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci, ale ze strany poskytovatele nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsou zde zahrnuty rovněž projekty, u kterých ve výjimečných případech rada kraje rozhodla zahájit realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V přípravné fázi byly zejména projekty spolufinancované Operačním programem Životní prostředí (projekt Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji a projekty energetických úspor příspěvkových organizací v odvětví školství a v odvětví sociálních věcí) a Integrovaným regionálním operačním programem (jednotlivé projekty zaměřené především na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a projekty zaměřené na modernizace škol).

Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2018 v rámci programového období 2014 - 2020

Upravený rozpočet roku 2018 ve výši 2.523.475 tis. Kč představoval zdroje pro 90 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj (příp. jeho příspěvková organizace za finanční podpory Moravskoslezského kraje) v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií v rámci programového období 2014 - 2020.

Tabulka 1.82: Výdaje v roce 2018 na realizované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Plnění UR (%)
Cestovní ruch 1 3 900 1 539 39,5
Doprava a chytrý region 10 538 523 439 050 81,5
Krizové řízení 4 13 485 6 079 45,1
Kultura 9 74 160 57 013 76,9
Regionální rozvoj 4 29 804 21 823 73,2
Sociální věci 16 359 754 173 159 48,1
Školství 27 381 655 260 896 68,4
Vlastní správní činnost kraje a činnost ZK 5 45 656 39 553 86,6
Zdravotnictví 10 210 244 198 361 94,3
Životní prostředí 4 866 294 579 842 66,9
Celkem 90 2 523 475 1 777 315 70,4

K 31. 12. 2018 byl rozpočet čerpán ve výši 1.777.315 tis. Kč, což představuje čerpání 70 % upraveného rozpočtu. Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Objemově nejvýznamnější akcí realizovanou z evropských finančních zdrojů v roce 2018 byl dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", který je podrobně popsán v podkapitole 4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Mezi další objemově nejvýznamnější projekty, které byly realizovány v roce 2018, patří "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3" v částce 77.783 tis. Kč, akce "Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí" v částce 72.279 tis. Kč a akce "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa" v částce 69.975 tis. Kč.

V roce 2018 dále pokračovala realizace neinvestičních projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost zejména v sociální oblasti; ty byly zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství byly realizovány projekty zaměřené na modernizaci výuky na středních školách a projekty energetických úspor příspěvkových organizací.

Přehled akcí realizovaných v programovém období 2014 ‑ 2020, které byly v roce 2018 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 ‑ 2020

Upravený rozpočet pro 19 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2018, činil 405.268 tis. Kč a k 31. 12. 2018 byl vyčerpán ve výši 386.538 tis. Kč.

Tabulka 1.83: Přehled ukončených projektů v programovém období 2014 ‑ 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Plnění UR (%)
Doprava 5 198 450 195 543 98,5
Regionální rozvoj 1 45 45 100,0
Sociální věci 1 903 618 68,4
Školství 6 96 148 86 168 89,6
vlastní správní činnost kraje a činnost ZK 1 853 626 73,4
Zdravotnictví 3 71 107 71 105 100,0
Životní prostředí 2 37 762 32 433 85,9
Celkem 19 405 268 386 538 95,4

4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

V rámci odvětví životního prostředí získal Moravskoslezský kraj na programové období 2014 - 2020 cca 1,4 mld. Kč, které budou kraji poskytovány v jednotlivých grantových schématech. V roce 2016 Moravskoslezský kraj předložil žádost o 1. grantové schéma a obdržel rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí ve výši 469,2 mil. Kč. Ve stejném roce Moravskoslezský kraj požádal o podstatnou změnu, jejímž obsahem byla žádost o navýšení alokace o 10 %, tj. 46,92 mil. Kč. V listopadu 2016 bylo vydáno změnové rozhodnutí ve výši 516,12 mil. Kč. V následujícím roce 2017 Moravskoslezský kraj předložil žádost o 2. grantové schéma a obdržel rozhodnutí od Ministerstva životního prostředí ve výši 891,48 mil. Kč. Na základě přijatých rozhodnutí byly radou kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015, usnesením č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017 a usnesením č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017 vyhlášeny dotační programy "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva". Dále pro zjednodušení uváděno jako Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

Program je určen pro fyzické osoby - vlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kteří dosud využívají neekologické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Tabulka 1.84: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" k 31. 12. 2018 (v Kč)
subjekt počet schválených projektů schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
poskytnuto v roce 2016 poskytnuto v roce 2017 poskytnuto v roce 2018
celkem 12 452 1 508 646 647 272 918 915 260 402 641 600 215 892
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 12 452 1 508 646 647 272 918 915 260 402 641 600 215 892

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace z grantového schématu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, a to ve výši odvíjející se od typu pořizovaného kotle.

Podpora je navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu (o 7.500 Kč v rámci 2. grantového schématu) v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Podpora je u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu a o 7.500 Kč v rámci 2. grantového schématu z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje na základě závazku kraje schváleného zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1762 a dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/319.

Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu v rámci 1. grantového schématu a se 78 obcemi v regionu v rámci 2. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek, kterým je podpora navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Podpora je vyplácena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

V roce 2018 bylo poskytnuto v úhrnu 600.216 tis. Kč (5.222 příjemců), z toho 541.361 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prostředky ve výši 38.991 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 19.864 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem).

5. Peněžní fondy

5.1 Sociální fond

Sociální fond byl zřízen usnesením rady kraje č. 259/9 ze dne 9. 8. 2001 a tímto usnesením rada kraje zároveň schválila statut fondu. Usnesením rady kraje č. 28/1809 ze dne 6. 3. 2003 byl s účinností od 7. 3. 2003 schválen nový statut sociálního fondu, který byl (včetně jeho pěti doplňků) s účinností od 1. 1. 2008 nahrazen statutem, schváleným usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007. Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 ‑ 8.

Nový statut fondu schválila rada kraje usnesením č. 26/2412 ze dne 5. 12. 2017. Tímto statutem došlo s účinností od 1. 1. 2018 k zavedení tzv. cafeteria systému, což umožnilo zaměstnancům kraje čerpat prostředky fondu podle vlastních hodnotových preferencí a aktuálních potřeb. Dne 27. 11. 2018 schválila rada kraje usnesením č. 51/4676 změnu č. 1 statutu fondu, kterým dochází s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření poskytovaných příspěvků poskytovaných zaměstnancům kraje o příspěvek při životních a pracovních výročích. Nadále zůstává možnost poskytnout zaměstnanci kraje příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření, na životní pojištění a příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.85: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2018 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2018 3 690 004,77
Tvorba fondu celkem 11 859 237,49
z toho:
- příděl do fondu 11 904 900,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2017 -81 724,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 21 358,49
- vratky poskytnutých příspěvků 14 703,00
Čerpání fondu celkem 11 154 499,53
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření 3 656 344,00
- příspěvek na životní pojištění 1 599 911,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 50 000,00
- příspěvek na ošacení 1 169 700,00
- příspěvek do cafeteria systému 3 960 684,83
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 717 859,70
Konečný stav k 31. 12. 2018 4 394 742,73
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2018 -267 110,00
Konečný stav k 31. 12. 2018 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2018 4 127 632,73

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního bankovního účtu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů.

Příděly do sociálního fondu byly dle platného statutu fondu v roce 2018 realizovány ve třech termínech, v lednu, červenci a říjnu 2018, a to v celkové výši 11.904 tis. Kč. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců, který byl v průběhu roku 2018 navýšen, a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje.

Největší objem prostředků sociálního fondu byl v roce 2018 použit na poskytnutí příspěvků zaměstnancům do cafeteria systému (3.961 tis. Kč), na penzijní připojištění (3.656 tis. Kč) na životní pojištění (1.600 tis. Kč) a na ošacení (1.170 tis. Kč), dále byly vynaloženy prostředky fondu ve výši 718 tis. Kč na společenské, kulturní a sportovní akce.

V souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu do fondu za rok 2018 provedeno podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl původní statut zrušen a zastupitelstvo schválilo nový statut fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj a získanými zkušenostmi s likvidací následků těchto živelných pohrom. Tento nový statut byl usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 změněn s účinností od 1. 1. 2015. Změna statutu spočívala v rozšíření účelu použití fondu a to na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy, a dále na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.86: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2018 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2018 102 122 652,84
Tvorba fondu celkem 632 209,72
z toho:
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 632 209,72
Čerpání fondu celkem 0,00
 
Konečný stav k 31. 12. 2018 102 754 862,56

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu a příjmy z dotací určených na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, na jejichž předfinancování byly využity prostředky fondu, a to až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění fondu do stanovené výše 100 mil. Kč nebyl v roce 2018 příděl prostředků do fondu proveden.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2018 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 632 tis. Kč.

Prostředky fondu je možné použít na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi, na rekonstrukce a opravy majetku kraje či jiného vlastníka vyvolané havárií nebo živelnou pohromou, na výplatu peněžité podpory občanům kraje (do 20 tis. Kč) a obcím (do 500 tis. Kč), kteří se z důvodu havárie či živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížné situaci, na poskytnutí peněžitého daru a účelové dotace fyzickým a právnickým osobám na odstranění následků krizových situací, na úhradu neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem samosprávy, na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v případě okamžitého nedostatku vlastních a cizích zdrojů určených na úhradu tohoto podílu.

V roce 2018 k čerpání prostředků z fondu nedošlo.

Připsané úroky ve výši 632.209,72 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2018 v souladu se statutem fondu.

5.3 Fond návratných finančních zdrojů JESSICA

Fond návratných finančních zdrojů JESSICA vznikl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017 a schválilo změnu statutu fondu. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 6/597 ze dne 14. 12. 2017 došlo ke změně statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od ode dne schválení.

Účelem fondu návratných finančních zdrojů JESSICA je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.87: Tvorba a čerpání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA v roce 2018 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2018 68 323 674,73
Tvorba fondu celkem 133 598 086,56
z toho:
- příděl do fondu stanovený na základě výsledku hospodaření kraje za rok 2017 100 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 1 600 246,54
- splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 31 997 840,02
Čerpání fondu 0,00
 
Konečný stav k 31. 12. 2018 201 921 761,29

Zdrojem fondu byly prostředky ve výši 100.000 tis. Kč jakožto příděl do fondu ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017, o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/836 ze dne 14. 6. 2018, prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů) ve výši 31.998 tis. Kč a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 1.600 tis. Kč.

V roce 2018 k čerpání prostředků z fondu nedošlo.

Připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2018 včetně úroků ze zhodnocovacího produktu ve výši 1.600.246,54 Kč a dále nerozpočtovaná část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 15.840,02 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2018 v souladu se statutem fondu.

5.4 Fond sociálních služeb

Fond sociálních služeb byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1167 ze dne 13. 12. 2018 došlo s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření tvorby fondu sociálních služeb.

Fond je účelově určen na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.88: Tvorba a čerpání Fondu sociálních služeb v roce 2018 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 61 651 437,52
Tvorba fondu celkem 83 067 176,50
z toho:
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 19 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 272 416,50
- dotace z rozpočtů územních samosprávných celků 20 569 000,00
- finanční prostředky z dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017" vrácené při vyúčtování 1 543 980,00
- příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z odvodů za porušení kázně včetně penále v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" 1 111 580,00
- příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 883 200,00
- vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté z fondu 39 687 000,00
Čerpání fondu celkem 39 687 000,00
z toho:
- návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí" z Fondu sociálních služeb v roce 2018 39 687 000,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2018 105 031 614,02

Zdrojem fondu byly v roce 2018 finanční prostředky ve výši 19.000 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 272 tis. Kč, dotace z rozpočtů územních samosprávných celků ve výši 20.569 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 1.544 tis. Kč vrácené při vyúčtování dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017", příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" ve výši 1.112 tis. Kč, prostředky ve výši 883 tis. Kč z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vrácené návratné finanční výpomoci ve výši 39.687 tis. Kč.

O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2018 byly prostředky fondu ve výši 39.687 tis. Kč použity na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci "Programu na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb" v roce 2018.

Připsané úroky ve výši 272.416,50 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2018 v souladu se statutem fondu.

5.5 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Změnu statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/613 ze dne 14. 12. 2017 s účinností od 14. 12. 2017.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.89: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2018 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 23 451 994,64
Tvorba fondu celkem 9 974 692,39
z toho:
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 9 928 290,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 45 602,39
- vratka v rámci dotačního programu "Program na podporu výměny kotlů" 800,00
Čerpání fondu celkem 12 088 472,78
z toho:
- výdaje na financování akce "Podpora výukového centra EVVO" 1 500 000,00
- výdaje na financování akce "Odstranění materiálu ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov" 8 022 000,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" 1 842 317,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" 724 155,78
Konečný stav fondu k 31. 12. 2018 21 338 214,25

Zdrojem fondu byly v roce 2018 finanční prostředky ve výši 9.928 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, vratka dotace v rámci dotačního programu financovaného z fondu životního prostředí "Program na podporu výměny kotlů" ve výši 800 Kč. Zdrojem fondu byly dále úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 46 tis. Kč.

V roce 2018 byly prostředky fondu ve výši 1.500 tis. Kč použity na financování akce "Podpora výukového centra EVVO", prostředky ve výši 8.022 tis. Kč byly použity k financování akce "Odstranění materiálu ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov", prostředky ve výši 1.842 tis. Kč byly použity na úhradu příspěvků na ozdravné pobyty dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v ozdravných či ubytovacích zařízeních v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" a prostředky ve výši 724 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol".

V souladu se statutem fondu představují připsané úroky a vratky v celkové výši 46.402,39 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci dotačních programů "Příspěvky na ozdravné pobyty" ve výši 137.283 Kč a "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" ve výši 971.644,22 Kč objem prostředků k vypořádání za rok 2018.

5.6 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem nově vzniklého fondu bylo vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu.

Tabulka 1.90: Tvorba a čerpání Fondu pro financování strategických projektů MSK v roce 2018 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2018 127 786,71
Tvorba fondu celkem 536 801 404,09
z toho:  
- příděl ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 - nečerpané prostředky určené na realizaci akce Průmyslová zóna Nad Barborou 269 694 000,00
- příděl z nespecifikovaného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 100 000 000,00
- příděl z úspory finančních prostředků u akce "Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí - dofinancování provozu" 163 404 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 3 703 404,09
Čerpání fondu 0,00
 
Konečný stav k 31. 12. 2018 536 929 190,80

V souladu s článkem 3 Statutu fondu se fond tvoří neomezeně bez specifikace konkrétní cílové částky. Základním zdrojem fondu jsou mimořádné příděly stanovené na základě výsledku hospodaření kraje za předcházející období nebo příděly z rozpočtu kraje daného roku, a to ve výši schválené zastupitelstvem kraje.

Zdrojem fondu v roce 2018 byly jednak prostředky ve výši 269.694 tis. Kč jakožto příděl do fondu ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 - nečerpané prostředky určené na realizaci akce "Průmyslová zóna Nad Barborou", o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/703 ze dne 14. 3. 2018, dále prostředky ve výši 100.000 tis. Kč jakožto příděl do fondu ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017, o čemž rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/836 ze dne 14. 6. 2018, dále prostředky ve výši 163.404 tis. Kč jakožto příděl do fondu z úspor v rámci akce "Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí - dofinancování provozu", o kterém rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1085 ze dne 13. 12. 2018 a připsané úroky zejména z nakoupených dluhopisů, které jsou doplňkovým zdrojem fondu, ve výši 3.703 tis. Kč.

V roce 2018 k čerpání prostředků z fondu nedošlo.

Připsané úroky ve výši 3.703.404,09 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2018 v souladu se statutem fondu.

6. Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2018 (případně předešlých letech), které byly předmětem finančního vypořádání za rok 2018. Finanční vypořádání projektů realizovaných v rámci evidenčního dotačního systému a projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2018 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 16.516.120 tis. Kč. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 15.060.827 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut:

 • Příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 130.188 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 • Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, blíže viz podkapitola 6.1.1.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v podkapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

Tabulka 1.91: Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu v roce 2018 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2018 Použito v roce 2018 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2018 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2018 Plnění (%)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13 225 485,0 13 220 108,8 1 808,0 3 568,1 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 209 647,0 209 647,0 × × ×
Ministerstvo dopravy 210 903,3 210 903,3 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 960 157,3 1 954 590,7 0,0 5 566,6 99,7
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 180 008,5 180 008,5 × × ×
Ministerstvo financí - Souhrnný dotační vztah 130 187,6 130 187,6 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa 2 927,4 2 698,9 0,0 228,5 92,2
Ministerstvo vnitra 10 179,1 10 135,0 15,4 28,8 99,6
Ministerstvo průmyslu a obchodu 589,3 589,3 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo pro místní rozvoj 560 163,8 560 163,8 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 560 163,8 560 163,8 × × ×
Ministerstvo životního prostředí 375 045,7 375 045,7 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 375 045,7 375 045,7 × × ×
Ministerstvo zdravotnictví 19 645,6 19 168,1 253,7 223,8 97,6
Ministerstvo zemědělství 1 660,0 1 660,0 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo kultury 10 260,0 10 254,0 0,0 6,0 99,9
Státní fond životního prostředí České republiky 8 450,7 8 450,7 0,0 0,0 100,0
Úřad vlády České republiky 465,3 310,0 0,0 155,3 66,6
Celkem za kapitoly SR 16 516 120,1 16 504 266,0 2 077,0 9 777,1 99,9

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2018 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 13.225.485 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byly přijaté dotace v celkovém objemu 13.015.588 tis. Kč. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů poskytnuté ve výši 209.647 tis. Kč budou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Tyto objemy nejsou součástí následující tabulky. V níže uvedené tabulce nejsou zahrnuty finanční prostředky v souhrnné výši 250 tis. Kč, které nepodléhaly finančnímu vypořádání dotací za rok 2018. Jednalo se o prostředky určené na úhradu nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle § 113 školského zákona ve výši 75 tis. Kč (vzhledem k chybnému nápočtu zákonných odvodů byly vráceny prostředky ve výši 72 Kč) a ocenění Evropské jazykové ceny Label 2018 ve výši 175 tis. Kč.

Tabulka 1.92: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2018 Použito v roce 2018 Nedočerpáno v roce 2018 Vráceno v průběhu roku 2018 Vráceno při FV v roce 2019
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 474,0 434,3 39,7 10,3 29,4
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 520,4 1 408,4 112,0 0,0 112,0
Excelence středních škol 2 192,2 2 182,9 9,3 9,3 0,0
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 504,8 494,9 9,9 0,0 9,9
Podpora odborného vzdělávání 14 846,4 14 846,4 0,0 0,0 0,0
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 806,6 804,0 2,6 0,0 2,6
Excelence základních škol 513,2 513,2 0,0 0,0 0,0
AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané 331,6 290,3 41,3 0,0 41,3
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 16 937,3 14 331,4 2 605,9 861,3 1 744,6
Podpora výuky plavání v ZŠ 6 494,1 5 773,8 720,3 531,5 188,8
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 1 715,0 1 550,1 164,9 73,8 91,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0
Dotace pro soukromé školy 680 625,5 680 005,7 619,7 0,0 619,7
Projekty romské komunity 389,0 174,8 214,2 143,4 70,8
Program protidrogové politiky 77,8 77,8 0,0 0,0 0,0
Soutěže 1 824,0 1 798,5 25,6 25,6 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 182,4 160,5 21,9 0,0 21,9
Přímé náklady na vzdělávání 12 265 164,2 12 264 577,1 587,1 0,0 587,1
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 16 533,7 16 533,7 0,0 0,0 0,0
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 302,0 253,2 48,8 0,0 48,8
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 4 006,7 3 853,9 152,8 152,8 0,0
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0
Celkem 13 015 587,7 13 010 211,7 5 376,0 1 808,0 3 568,0

Na Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince z třetích zemí byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 474 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 25 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 236 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 213 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků-cizinců z třetích zemí. Jednalo se zejména o platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody, FKSP, zákonné odvody. V roce 2018 byly vyčerpány finanční prostředky v celkovém objemu 434 tis. Kč. Část nevyčerpaných finančních prostředků v objemu 10 tis. Kč byla vrácena ještě v průběhu roku 2018 zpět poskytovateli dotace a zbylé nevyčerpané finanční prostředky v objemu 29 tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018.

V rámci programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období obdržel kraj neinvestiční dotaci ve výši 1.520 tis. Kč účelově určenou na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění podmínek pro konání těchto zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve spádových školách. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1.408 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 byly vráceny zpět na účet poskytovatele nevyužité prostředky v objemu 112 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání bylo zejména nižní počet maturujících žáků oproti přihlášenému počtu a absence žáků u opravných zkoušek.

Na program Excelence středních škol poskytlo MŠMT v roce 2018 neinvestiční dotaci ve výši 2.192 tis. Kč účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. Finanční prostředky byly určeny pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 2.178 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 14 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 byly vráceny poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč.

Na program Podpora zavádění diagnostických nástrojů poskytlo MŠMT v roce 2018 neinvestiční dotaci ve výši 505 tis. Kč účelově určenou pro školy zřízené krajem. V roce 2018 byly využity finanční prostředky ve výši 495 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 byly vráceny zpět do státního rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 10 tis. Kč.

Na program Podpora odborného vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 14.846 tis. Kč, které byly účelově určeny na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 12.521 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 2.325 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

V rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 807 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly rozděleny mezi jednotlivé spolky. V roce 2018 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 804 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018.

Na program Excelence základních škol poskytlo MŠMT v roce 2018 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků základních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 513 tis. Kč, z toho pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 312 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 201 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na financování programu Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané přijal kraj v roce 2018 finanční prostředky ve výši 332 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro školy zřizované obcemi. V roce 2018 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 290 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací byly vráceny zpět do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 41 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného rozvojového programu Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 16.937 tis. Kč účelově určené na platy, zákonné odvody a FKSP. Cílem rozvojového programu bylo zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona podle pravidel stanovených ve vyhlášení programu. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 15.521 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 1.416 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 14.331 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 2.606 tis. Kč zejména z důvodu jiného platového zařazení, pozdějších nástupů či snížení úvazků. V průběhu roku 2018 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 861 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 1.745 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného programu Podpora výuky plavání v základních školách byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 6.494 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 41 tis. Kč,
 • obecní školy ve výši 6.307 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 146 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v celkovém objemu 5.774 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 720 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2018 ve výši 531 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 prostředky ve výši 189 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo zejména nižší počet ujetých km, nemocnost žáků a změna období realizace plaveckého výcviku.

Na program Vzdělávací programy paměťových institucí do škol poskytlo MŠMT v roce 2018 neinvestiční prostředky ve výši 1.715 tis. Kč, z toho pro:

 • obecní školy ve výši 1.470 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 245 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1.550 tis. Kč. V roce 2018 byly vráceny zpět na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 91 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018. Důvodem nižšího čerpání bylo zejména nižší počet žáků a nemoc žáků.

V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality poskytlo MŠMT finanční prostředky ve výši 64 tis. Kč určené pro školy zřízené krajem. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Finanční prostředky byly v roce 2018 plně vyčerpány.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 680.625 tis. Kč, vyčerpáno bylo 680.006 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 619 tis. Kč, které byly s poskytovatelem řádně finančně vypořádány.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2018 nebyly poskytnuté finanční prostředky ve výši 389 tis. Kč plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 143 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2018 a prostředky ve výši 71 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018. Důvodem nevyčerpání bylo zejména ukončení studia žáků, nemoci žáků či nedoložení potřebných dokladů.

V rámci Programu protidrogové politiky poskytlo MŠMT finanční prostředky ve výši 78 tis. Kč určené pro školy zřízené krajem. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci aktivit v oblasti protidrogové politiky a byly v roce 2018 plně vyčerpány.

V rámci rozvojového programu MŠMT Soutěže byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 1.824 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 597 tis. Kč a
 • obecní školy ve výši 1.227 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 byly vráceny zpět na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 26 tis. Kč.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 182 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace, na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace byla vyčerpána ve výši 160 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly vráceny poskytovateli dotace v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018.

V rámci dotace na Přímé náklady na vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 12.265.164 tis. Kč na činnost škol a školských zařízení v objemu, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 8.284.932 tis. Kč a
 • školy zřízené krajem ve výši 3.980.232 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 587 tis. Kč, a to zejména z důvodu nerealizace podpůrných opatření.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia v celkové výši 16.534 tis. Kč v rámci rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou" byla určena dvěma příspěvkovým organizacím kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 15.485 tis. Kč a Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, ve výši 1.049 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Přijaté prostředky v rámci programu Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ve výši 302 tis. Kč na činnost škol a školských zařízení v objemu, a to pro:

 • školy zřízené obcemi ve výši 241 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 61 tis. Kč.

Dotace byla vyčerpána ve výši 253 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018.

Z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 4.007 tis. Kč určených na financování Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním bylo poskytnuto pro:

 • školy zřízené krajem ve výši 133 tis. Kč,
 • školy zřízené obcemi ve výši 3.743 tis. Kč a
 • soukromé školy ve výši 131 tis. Kč.

Prostředky byly vyčerpány ve výši 3.854 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 153 tis. Kč. Důvody nevyčerpání byly zejména pozdní nástup asistentů pedagogů, ukončení pracovního poměru a dlouhodobá nemoc.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci určenou pro Základní školu Floriána Bayera, Kopřivnice, příspěvková organizace na realizaci projektu ZŠ Kopřivnice - Pořízení schodolezu ve výši 82 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací využity v plné výši.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2018 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostředky v celkové výši 209.647 tis. Kč. Jednalo se o spolufinancování 6 projektů v odvětví školství ve výši 192.166 tis. Kč a 1 projektu v odvětví regionálního rozvoje ve výši 17.481 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejich financování.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2018 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 210.903 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2018 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2018. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. Ztrátu si dopravce dofinancuje v rámci vlastních zdrojů.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2018 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 1.960.157 tis. Kč, z toho na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 180.008 tis. Kč.

Tabulka 1.93: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2018 Použito v roce 2018 Nedočerpáno v roce 2018 Vráceno při FV v průběhu roku 2018 Vráceno při FV v roce 2019
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 2 459,8 2 459,8 0,0 0,0 0,0
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 1 717 520,9 1 717 520,9 0,0 0,0 0,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 17 098,0 11 531,4 5 566,6 0,0 5 566,6
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 43 070,2 43 070,2 0,0 0,0 0,0
Celkem 1 780 148,8 1 774 582,3 5 566,6 0,0 5 566,6

Na Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytlo v roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci na úhradu osobních a provozních výdajů sociálních pracovníků ve výši 2.460 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) poskytlo v roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.717.521 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům na poskytování sociálních služeb, a to na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2018 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 17.098 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 6 subjektů a čerpána byla ve výši 11.531 tis. Kč, z toho:

 • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 1.445 tis. Kč,
 • Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje ve výši 3.500 tis. Kč,
 • Fond ohrožených dětí (Klokánek Dolní Benešov) ve výši 2.414 tis. Kč,
 • Heřmánek, z.s., ve výši 1.015 tis. Kč,
 • Diakonie ČCE - středisko v Ostravě (Náruč) ve výši 113 tis. Kč a
 • Statutární město Ostrava (Dětské centrum Domeček, p. o.) ve výši 3.044 tis. Kč.

Prostředky ve výši 5.567 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 z Ministerstva práce a sociálních věcí dotace na Pořízení a technickou obnovu investičního majetku ve správě ústavů sociální péče v celkovém objemu 43.070 tis. Kč, a to konkrétně na Úpravu objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu ve výši 6.479 tis. Kč (dotace byla plně využita) a na Revitalizaci budovy Domova Letokruhy ve výši 36.591 tis. Kč (vypořádání této dotace proběhne až po realizaci projektu).

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2018 od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky v celkové výši 180.008 tis. Kč, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci finanční prostředky v celkovém objemu 180.008 tis. Kč na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Prostředky byly určeny na 2 projekty realizované v odvětví krizového řízení ve výši 4.602 tis. Kč, 4 projekty v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje ve výši 4.249 tis. Kč, 18 projektů v odvětví sociálních věcí ve výši 147.974 tis. Kč, 2 projekty v odvětví školství ve výši 21.035 tis. Kč a 2 projekty v odvětví zdravotnictví ve výši 2.148 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 bylo finančně ukončeno a v rámci finančního vypořádání za rok 2018 také vypořádáno 6 projektů realizovaných v letech 2016 ‑ 2018, z toho:

 • v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 2 projekty:
 1. Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK v celkovém objemu 769 tis. Kč,
 2. Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu v celkovém objemu 3.897 tis. Kč,
 • v odvětví sociálních věcí 3 projekty:
 1. Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním ve výši 4.241 tis. Kč,
 2. projekt realizovaný příspěvkovou organizací Domov Jistoty s názvem Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách ve výši 3.344 tis. Kč,
 3. projekt realizovaný příspěvkovou organizací Harmonie s názvem Teorie - most do dobré praxe aneb poznání nás pohání ve výši 1.703 tis. Kč,
 • v odvětví školství 1 projekt realizovaný příspěvkovou organizací Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, s názvem Podpora slaďování pracovního rytmu s péčí o děti v období prázdnin ve výši 510 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na depozitní účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů během 2. poloviny roku 2018.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

V rámci souhrnného dotačního vztahu obdržel kraj v roce 2018 z Ministerstva financí finanční prostředky ve výši 130.188 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Ministerstvem financí byly poskytnuty kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace v roce 2018 v celkovém objemu 2.927 tis. Kč.

Tabulka 1.94: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2018 Použito v roce 2018 Nedočerpáno v roce 2018 Vráceno při FV v průběhu roku 2018 Vráceno při FV v roce 2019
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky 200,0 114,5 85,5 0,0 85,5
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích 200,0 57,0 143,0 0,0 143,0
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 511,2 511,2 0,0 0,0 0,0
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 2 016,2 2 016,2 0,0 0,0 0,0
Celkem 2 927,4 2 698,9 228,5 0,0 228,5

Ministerstvo financí poskytlo v roce 2018 Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky v celkové výši 200 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků bylo vyčerpáno 115 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly vráceny na účet Ministerstva financí nevyčerpané finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč.

Dále Ministerstvo financí poskytlo kraji Účelovou dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu České republiky a zastupitelstev v obcích ve výši 200 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 57 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 143 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2018 na vypořádací účet Ministerstva financí.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 511 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 investiční dotaci na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 2.016 tis. Kč. Prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání dotací za rok 2018, protože představují úhradu již vynaložených nákladů krajem.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 prostředky v celkovém objemu 10.179 tis. Kč, z toho:

 • na realizaci projektu "Moravskoslezský kraj - Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II" v rámci programu Podpora prevence kriminality finanční prostředky ve výši 179 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byly vráceny poskytovateli finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací prostředky ve výši 29 tis. Kč,
 • na realizaci projektu "Integrované výjezdové centrum Český Těšín" v rámci programu Pořizování a obnova majetku HZS ČR ve výši 10.000 tis. Kč. V roce 2017 byly na stejný projekt poskytnuty prostředky ve výši 40.000 tis. Kč. V roce 2018 došlo k finančnímu vypořádání této dotace, protože došlo k ukončení financování ze strany státního rozpočtu. V roce 2019 bude probíhat financování z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje. Závěrečné vyhodnocení projektu bude zasláno poskytovateli v polovině roku 2020.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 ‑ 2044" ve výši 589 tis. Kč. Finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje a použity v plné výši.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Dále obdržel kraj v roce 2018 od Ministerstva pro místní rozvoj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkovém objemu 560.164 tis. Kč. Jedná se o financování 2 projektů v odvětví kultury (3.170 tis. Kč), 2 projektů v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje (9.175 tis. Kč), 1 projektu v odvětví sociálních věcí (896 tis. Kč), 3 projektů v odvětví školství (46.791 tis. Kč), 3 projektů v odvětví regionálního rozvoje (2.381 tis. Kč), 8 projektů v odvětví dopravy a chytrého regionu (283.939 tis. Kč) a 5 projektů v odvětví zdravotnictví (213.812 tis. Kč) v rámci z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Technická pomoc a Operačního programu Přeshraniční spolupráce. K 31. 12. 2018 nebyl ukončen žádný projet, finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2018 od Ministerstva životního prostředí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v souhrnném objemu 375.046 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Životní prostředí, a to na 3 projekty realizované v odvětví životního prostředí (371.886 tis. Kč), 1 projekt realizovaný v odvětví sociálních věcí (2.267 tis. Kč) a 1 projekt realizovaný v odvětví zdravotnictví (893 tis. Kč). Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2018 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 19.646 tis. Kč.

Tabulka 1.95: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2018 Použito v roce 2018 Nedočerpáno v roce 2018 Vráceno při FV v průběhu roku 2018 Vráceno při FV v roce 2019
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 11 429,0 11 184,0 245,0 180,0 65,0
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 6 158,9 6 158,9 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání nelékařů 2 057,8 1 825,3 232,5 73,7 158,8
Celkem 19 645,6 19 168,1 477,5 253,7 223,8

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2018 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 11.429 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

 • Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 4.041 tis. Kč,
 • Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 4.233 tis. Kč,
 • Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, ve výši 685 tis. Kč,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, ve výši 910 tis. Kč a
 • Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 1.560 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 11.184 tis Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 245 tis. Kč, z toho byly vráceny v průběhu roku 2018 finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 prostředky ve výši 65 tis. Kč.

V roce 2018 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 6.159 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vyčerpala poskytnutou dotaci v plné výši.

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2018 poskytnuto celkem 2.058 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

 • Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši 701 tis. Kč,
 • Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 461 tis. Kč,
 • Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 493 tis. Kč,
 • Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, ve výši 159 tis. Kč a
 • Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, ve výši 244 tis. Kč.

Prostředky byly použity ve výši 1.825 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 233 tis. Kč, z toho byly vráceny v průběhu roku 2018 finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 prostředky ve výši 159 tis. Kč.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 investiční dotaci ve výši 1.660 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, v rámci programu 12971 Centra odborné přípravy. Finanční prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání, protože se jednalo o zpětnou úhradu ze strany ministerstva.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 dotace v celkové výši 10.260 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství.

Tabulka 1.96: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2018 Použito v roce 2018 Nedočerpáno v roce 2018 Vráceno v průběhu roku 2018 Vráceno při FV v roce 2019
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 241,0 241,0 0,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 1 968,0 1 962,0 6,0 0,0 6,0
Program restaurování movitých kulturních památek 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Akviziční fond - IV 2 320,0 2 320,0 0,0 0,0 0,0
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční 226,0 226,0 0,0 0,0 0,0
ISO C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 10 260,0 10 254,0 6,0 0,0 6,0

Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 • ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční ve výši 130 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty v rámci evidenčního dotačního systému programového financování a byly určeny pro příspěvkovou organizaci Muzeum Novojičínska na realizaci projektu "D 2018 rádiový systém monitorování mikroklimatu, P. Marie, Sv. Jan", a účelově určené na restaurování děl plastika P. Marie, inv. č. Př 871, plastika sv. Jana, inv. č. Př 872. Prostředky byly příspěvkovou organizací plně využity.
 • Veřejné informační služby knihoven - neinvestice v celkové výši 241 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, na realizaci projektů "Kurzy počítačové gramotnosti" ve výši 59 tis. Kč, "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL" ve výši 78 tis. Kč, "Digitalizace regionálních monografií" ve výši 38 tis. Kč a "Průzkum knihovního fondu MSVK a měření jeho fyzikálních vlastností" ve výši 66 tis. Kč. Prostředky byly příspěvkovou organizací plně využity.
 • Kulturní aktivity v celkové částce 1.968 tis. Kč byly určeny pro tyto organizace:
  1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Zpracování podkladů pro předložení nominací" ve výši 24 tis. Kč, "Od císaře pána k bolševikovi - Osudová "osmičková" výročí na Novojičínsku (1918 - 1938 - 1948 - 1968)" ve výši 142 tis. Kč, "Muzejní škola (nejen) pro seniory IV." ve výši 10 tis. Kč, "Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!" ve výši 90 tis. Kč, "Lašské preclíky" ve výši 14 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
  2. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Podklady pro nominaci dudáctví a vyhodnocení dotazníků" ve výši 58 tis. Kč. Změnovým rozhodnutím byla dotace snížena na 52 tis. Kč. Tyto prostředky byly v roce 2018 vyčerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč byly vráceny poskytovateli v rámci finančního vypořádání dotací.
  3. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914 - 1938" ve výši 125 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně využity.
  4. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Svět za obrazy" ve výši 30 tis. Kč, "Ivan Pinkava a Eliáš Dolejší" ve výši 200 tis. Kč, "Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem" ve výši 30 tis. Kč, "Černá země? Mýtus a realita" ve výši 800 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
  5. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Festival ostravských knihoven 2018" ve výši 15 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
  6. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Opava cantat 2018, 10. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů" ve výši 330 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
  7. Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro Moravskoslezský kraj" ve výši 30 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
  8. Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Pro Bohemia Ostrava, mezinárodní interpretační soutěž" ve výši 70 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 • Program restaurování movitých kulturních památek ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, a byly poskytnuty jako neinvestiční příspěvek účelově určený na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - obraz BR-31, BR-1540, soubor židlí - 6 ks, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále. Prostředky byly plně využity.
 • Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program 434 312 v celkové výši 1.000 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, a to na obnovu kulturní památky - hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177, konkrétně na obnovu vnitřního opevnění zříceniny hradu včetně statického zajištění (Vilémův Bastion). Prostředky byly příspěvkovou organizací plně využity.
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v částce 3.900 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši určeny pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Vlastní umělecká činnost v roce 2018". Prostředky byly plně využity.
 • Akviziční fond - IV ve výši 2.320 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny deseti rozhodnutími pro příspěvkovou organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě na akvizici děl. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 • ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční ve výši 226 tis. Kč. Prostředky byly určeny v rámci evidenčního systému dotací programového financování těmto organizacím:
  1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "D 2018 rádiový systém monitorování mikroklimatu, P. Marie, Sv. Jan", účelově určená na pořízení rádiového systému monitorování mikroklimatu Hanwell - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, ve výši 151 tis. Kč.
  2. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na realizaci projektu "D 2018 zásuvková mapová skříň" ve výši 75 tis. Kč.
  Příspěvkové organizace vyčerpaly prostředky v plné výši.
 • ISO C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční ve výši 175 tis. Kč. Prostředky byly určeny v rámci evidenčního dotačního systému programového financování pro příspěvkovou organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě na realizaci projektu "Galerie výtvarného uměni v Ostravě, výkup - Helena Zelezny-Scholz, Judita - Vampýr a Constantin E. Meunier, Návrat marnotratného syna". Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

6.1.12 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2018 v rámci Národního programu Životní prostředí finanční prostředky v celkovém objemu 8.451 tis. Kč, z toho:

 • na realizaci projektu "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov" finanční prostředky ve výši 8.078 tis. Kč,
 • na realizaci projektu "Udržitelný Moravskoslezský kraj" finanční prostředky ve výši 373 tis. Kč.

Výše uvedené prostředky představují úhradu již vynaložených nákladů krajem, proto byly vratky v rámci finančního vypořádání nulové.

6.1.13 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2018 neinvestiční dotaci ve výši 465 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a na provozní výdaje. V roce 2018 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 310 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 byly vráceny zpět do státního rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky ve výši 155 tis. Kč.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to na základě vydaných rozhodnutí, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty, a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává rovněž Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, a to dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - vyjma dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a akce programového financování

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2018 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 1.477.854 tis. Kč.

Z tohoto objemu není v následující tabulce zahrnut příspěvek obcím na výkon státní správy ve výši 1.087.964 tis. Kč poskytovaný v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dále nejsou v tabulce zahrnuty doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2017 ve výši 1.447 tis. Kč, které dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., nepodléhají finančnímu vypořádání, jelikož se jedná o dotace poskytované v režimu ex-post.

Tabulka 1.97: Jednoleté dotace poskytnuté obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2018 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto v roce 2017 ²⁾ Poskytnuto v roce 2018 Čerpáno v roce 2018 ³⁾ Vráceno do SR v roce 2018 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2018 Požadavek na dofinancování
Úřad vlády 1 512 1 602 1 602 0 0 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí ¹⁾ 247 355 247 317 246 431 0 886 0
Ministerstvo vnitra 14 097 13 840 13 770 0 70 0
Ministerstvo životního prostředí 1 605 1 589 1 589 0 0 0
Ministerstvo zemědělství 10 107 0 0 0 0 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 901 874 846 28 0 0
Ministerstvo kultury 28 761 29 299 29 166 91 42 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 600 0 0 0 0 0
Všeobecná pokladní zpráva 40 332 93 922 80 218 0 13 704 5 616
Celkem 346 270 388 443 373 622 119 14 702 5 616

¹⁾ Bez doplatků dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2016 a 2017.

²⁾ Do 31. 12. 2017, tj. před nabytím účinnosti vyhlášky č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., byly dotace na akce evidované v systému programového financování vypořádány vždy po skončení rozpočtového roku, a tudíž započteny v tabulce. Do údajů za rok 2018 již tyto dotace v tabulce započteny nejsou.

³⁾ Neobsahuje přečerpané finanční prostředky, nad rámec poskytnuté dotace, a které jsou předmětem požadavku na dofinancování.

Značný nárůst mezi objemem poskytnutých dotací v letech 2017 a 2018 je zaznamenán u kapitoly Všeobecná pokladní správa. Důvodem je konání dvojích voleb, a to volby prezidenta ČR a voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí.

Oproti roku 2017 nebyly zaznamenány dotace u kapitoly Ministerstva zemědělství. Finanční prostředky poskytované obcím podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, jsou od 1. 1. 2018, na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, nově vedeny z hlediska rozpočtu nikoliv jako transfer, ale jako náhrada. Dále nebyly zaznamenány dotace z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu, jelikož dříve dotačně poskytované finanční prostředky na zabezpečení Jednotných kontaktních míst jsou od roku 2018 dílčí složkou příspěvku na výkon státní správy.

V územní působnosti Moravskoslezského kraje obdržel v roce 2018 dotaci pouze dobrovolný svazek DSO Morávka-Pražmo. Jednalo se o finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - dotace na akce programového financování

V roce 2018 bylo na akce evidované v systému programového financování celkem uvolněno 57.621 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z kapitoly Ministerstva vnitra.

K 31. 12. 2018 bylo poskytovateli rozhodnuto o ukončení financování akcí, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto celkem 22.050 tis. Kč. V rámci kapitoly Ministerstva vnitra se jednalo o akce z Programu prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice, a v rámci kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o akce z programů 13331 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC, 13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, a 13332 - Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů.

Tabulka 1.98: Víceleté dotace poskytnuté obcím na akce programového financování a projekty výzkumu, vývoje a inovací podléhající finančnímu vypořádání za rok 2018 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2018 Čerpáno celkem k 31. 12. 2018 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2018
Vráceno na depozitní účet vroce 2018 Vráceno na depozitní účet v roce 2019
Ministerstvo vnitra 5 563 4 768 619 0 176
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 16 487 16 310 177 0 0
Celkem 22 050 21 078 796 0 176

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu - dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

K 31. 12. 2018 bylo ukončeno financování u 17 projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 39.795 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o projekty realizované v rámci OP Zaměstnanost a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o projekty v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tabulka 1.99: Víceleté dotace obcím na ukončené projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2018 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace - kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2018 Čerpáno celkem k 31. 12. 2018 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2018
Vráceno na depozitní účet v roce 2018 Vráceno na depozitní účet v roce 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13 515 12 272 0 1 235 8
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 26 280 25 827 0 453 0
Celkem 39 795 38 099 0 1 688 8

Bez ohledu na skutečnost, zda byl projekt ukončen či nikoliv, bylo v roce 2018 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie uvolněno z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem 447.686 tis. Kč. V případě kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednalo zejména o 2. zálohové platby pro příspěvkové organizace obcí na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - šablony I., a dále zálohové platby ve výši 100 % dotace rovněž na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - šablony II., v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. U kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se pak jedná o zálohové platby na nové i probíhající projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Úřad vlády poskytl v roce 2018 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.602 tis. Kč, z toho v rámci programu Terénní sociální práce celkem 1.197 tis. Kč, a v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků celkem 405 tis. Kč. Z této částky bylo při finančním vypořádání za rok 2018 vráceno 363 Kč zpět na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2018 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 247.317 tis. Kč.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly poskytnuty dotace v celkové výši 182.451 tis. Kč, a dále doplatek za rok 2017 ve výši 1.447 tis. Kč, který byl poskytnut v režimu ex-post, a tudíž finančnímu vypořádání nepodléhá. V rámci finančního vypořádání pak byly na vypořádací účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 576 tis. Kč. Výše požadavků na dofinancování překročených výdajů za rok 2018 nám není znám, jelikož nově budou žádosti poskytovateli předkládány v rámci samostatně zveřejněné dotační výzvy.

Dále byly z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuty obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem příspěvky na výkon sociální práce v celkovém objemu 60.666 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání byly na vypořádací účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 262 tis. Kč.

Na akci Obec přátelská rodině a seniorům 2018 bylo z této kapitoly poskytnuto celkem 4.200 tis. Kč, z toho při finančním vypořádání bylo na vypořádací účet vráceno 48 tis. Kč.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2018 celkem uvolněno 59.884 tis. Kč. K 31. 12. 2018 bylo v rámci Operačního programu Zaměstnanost ukončeno 7 projektů, na které bylo za celé období jejich realizace poskytnuto 13.515 tis. Kč, z toho na základě Výzvy poskytovatele byly vráceny na depozitní účet finanční prostředky v celkovém objemu 1.243 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2018 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 13.840 tis. Kč.

Největší objem dotací z kapitoly Ministerstva vnitra představují dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Z celkové výše poskytnutých dotací ve výši 13.408 tis. Kč bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2018 vráceno na depozitní účet poskytovatele 70 tis. Kč.

Prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra byl poskytnut příspěvek statutárnímu městu Havířov dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 378 tis. Kč, a dále příspěvek obci Vyšní Lhoty dle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve výši 54 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na akce evidované v systému programového financování bylo v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice v roce 2018 celkem poskytnuto 5.563 tis. Kč. Všech 26 akcí, na které byly finanční prostředky poskytnuty, bylo předmětem finančního vypořádání za rok 2018. Z tohoto objemu prostředků bylo v průběhu roku 2018 vráceno zpět na výdajový účet poskytovatele 619 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2018 byly vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 176 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2018 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.589 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci ZOO Ostrava ve výši 1.375 tis. Kč a obcím v rámci Programu péče o krajinu byly poskytnuty dotace v celkové výši 214 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely příspěvkové organizace obcí v roce 2018 jednoleté dotace v celkovém objemu 874 tis. Kč. Jednalo se o dotace na Podporu Informačních center ve výši 265 tis. Kč, Program podpory vzdělávání národnostních menšin ve výši 385 tis. Kč, a Projekty romské komunity ve výši 224 tis. Kč, z čehož 28 tis. Kč bylo vráceno v roce 2018 zpět na výdajový účet poskytovatele.

Na akce evidované v systému programového financování bylo v roce 2018 celkem uvolněno 52.058 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání za rok 2018 byly 3 akce, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 16.487 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o dotaci obci Dolní Lomná na akci "Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ - obec Dolní Lomná" ve výši 8.536 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč bylo vráceno v roce 2018 na výdajový účet poskytovatele. Dále byla poskytnuta dotace statutárnímu městu Opava na akci "M-Opava-Rekonstrukce sportovního areálu" ve výši 7.852 tis. Kč, z toho 147 tis. Kč bylo vráceno příjemcem přímo na výdajový účet poskytovatele, a příspěvkové organizaci obce Olbramice na akci "ZŠ a MŠ Olbramice - Pořízení schodolezu" ve výši 99 tis. Kč; dotace byla vyčerpána v plné výši.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2018 v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem uvolněno 387.802 tis. Kč, z toho 112.635 tis. Kč představují 2. zálohové platby na projekty zjednodušeného vykazování nákladů - šablony I., a 216.604 tis. Kč zálohové platby ve výši 100 % dotace na projekty zjednodušeného vykazování nákladů - šablony II. Zbývající objem dotací jsou průběžné zálohové platby na nové projekty v rámci výzvy 17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II., a dále na projekty realizované od roku 2016, a to na Místní akční plány rozvoje vzdělávání I., Inkluzivní vzdělávání a Inkluzivní vzdělávání pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. K 31. 12. 2018 bylo finančně ukončeno 10 projektů z výzvy 15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Na tyto projekty bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 26.280 tis. Kč. V roce 2018 pak bylo na depozitní účet poskytovatele vráceno 453 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 29.299 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 28.955 tis. Kč byly určeny na:

 • Podporu standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií ve výši 273 tis. Kč, přičemž v rámci finančního vypořádání bylo na vypořádací účet poskytovatele vráceno 42 tis. Kč,
 • Veřejné informační služby knihoven ve výši 605 tis. Kč, přičemž v průběhu roku 2018 byly na výdajový účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1,2 tis. Kč,
 • Kulturní aktivity ve výši 2.747 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2018 bylo z důvodu odstoupení příjemce od projektu vráceno zpět na výdajový účet poskytovatele 90 tis. Kč,
 • Podporu aktivit národnostních a etnických menšin ve výši 30 tis. Kč,
 • Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 25.300 tis. Kč.

Dále byly z kapitoly Ministerstva kultury poskytnuty investiční dotace v celkové výši 344 tis. Kč v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty prostředky v celkovém objemu 1.181.886 tis. Kč.

V rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1.089.825 tis. Kč, z toho 1.861 tis. Kč jako dotace na vybraná zdravotnická zařízení podléhající finančnímu vypořádání. V rámci finančního vypořádání statutární město Ostrava požádalo o dofinancování překročených výdajů dotace na vybraná zdravotnická zařízení ve výši 372 tis. Kč.

Dále byla obcím poskytnuta dotace v celkovém objemu 42.261 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR ve dnech 12. a 13. 1. 2018. Z celkového objemu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 7.329 tis. Kč, které obce odvedly na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2018, byla část použita za účelem dofinancování překročených výdajů, na základě předložených žádostí dotčených obcí. Požadavky obcí na dofinancování překročených výdajů celkem činily 1.478 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků ve výši 5.851 tis. Kč byl převeden na příjmový účet Ministerstva financí v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání.

Na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018 byla obcím poskytnuta dotace v celkovém objemu 49.800 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 6.375 tis. Kč, které obce odvedly na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2018, byla část použita za účelem dofinancování překročených výdajů na základě předložených žádostí dotčených obcí. Požadavky obcí na dofinancování překročených výdajů celkem činily 3.766 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků ve výši 2.609 tis. Kč byl převeden na příjmový účet Ministerstva financí v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

V roce 2018 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Národního fondu, obcí, krajů a mezinárodních institucí v celkovém objemu 70.924 tis. Kč.

U části projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů (financované z tzv. ostatních zdrojů) jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci a nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.100: Přehled dotací přijatých z ostatních zdrojů v roce 2018 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2018 Použito v roce 2018 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2018 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2018 Plnění (%)
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2 236,9 2 236,9 0,0 0,0 100,0
z toho projekty financované z vlastních zdrojů 2 236,9 2 236,9 × × ×
Obce v rámci ČR 56 752,2 56 752,2 0,0 0,0 100,0
z toho projekty financované z vlastních zdrojů 41 645,0 41 645,0 × × ×
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 15 107,2 15 107,2 × × ×
Kraje v rámci České republiky 10 783,0 10 783,0 0,0 0,0 100,0
Národní fond 208,3 208,3 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 208,3 208,3 × × ×
Mezinárodní instituce 943,2 943,2 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 943,2 943,2 × × ×
Ostatní celkem 70 923,6 70 923,6 0,0 0,0 100,0

6.3.1 Dotace poskytnuté z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V roce 2018 přijal Moravskoslezský kraj doplatek investiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 2.237 tis. Kč v rámci projektu "Silnice 2010" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu.

6.3.2 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky

V roce 2018 obdržel Moravskoslezský kraj od obcí neinvestiční a investiční dotace v celkovém objemu 56.752 tis. Kč.

V roce 2018 obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 20.569 tis. Kč, a to jako závazek vybraných měst poskytnout kraji dotaci určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, z toho:

 • statutární město Ostrava ve výši 5.277 tis. Kč,
 • statutární město Opava ve výši 2.224 tis. Kč,
 • statutární město Karviná ve výši 2.196 tis. Kč,
 • statutární město Havířov ve výši 1.922 tis. Kč,
 • statutární město Ostrava - městský obvod Poruba ve výši 1.502 tis. Kč,
 • statutární město Frýdek-Místek ve výši 1.081 tis. Kč,
 • statutární město Třinec ve výši 688 tis. Kč,
 • město Český Těšín ve výši 990 tis. Kč,
 • město Kopřivnice ve výši 964 tis. Kč,
 • město Orlová ve výši 953 tis. Kč,
 • město Nový Jičín ve výši 822 tis. Kč,
 • město Bohumín ve výši 630 tis. Kč,
 • město Rýmařov ve výši 624 tis. Kč,
 • město Krnov ve výši 327 tis. Kč,
 • město Frenštát pod Radhoštěm ve výši 114 tis. Kč,
 • město Vítkov ve výši 100 tis. Kč,
 • město Jablunkov ve výši 96 tis. Kč a
 • město Odry ve výši 59 tis. Kč.

V rámci společného financování akce Dopravní obslužnost - linková doprava obdržel kraj finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy od jednotlivých měst a obcí v kraji. Moravskoslezský kraj uzavřel s vysoutěženými dopravci smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou na období 10 let pro oblasti:

 • Jablunkovsko a Třinecko,
 • Českotěšínsko,
 • Karvinsko,
 • Orlovsko,
 • Frýdlantsko,
 • Nový Jičín - západ,
 • Nový Jičín - východ,
 • Bruntálsko,
 • Krnovsko a
 • Rýmařovsko.

S ohledem na to, že uvedené smlouvy zajišťují i ostatní dopravní obslužnost (nad rámec stanovené základní dopravní obslužnosti) byly současně uzavřeny mezi krajem a jednotlivými městy a obcemi smlouvy o příspěvku těchto územních samosprávných celků rovněž na 10 let. V návaznosti na to kraj obdržel v roce 2018 finanční prostředky v celkové výši 15.611 tis. Kč, a to od 142 měst a obcí. Finanční prostředky byly plně využity.

Dále byly v průběhu roku 2018 uzavřeny smlouvy s vysoutěženými dopravci smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou na období 10 let od července 2019 pro oblasti, a to na oblasti Bílovecko, Vítkovsko, Opavsko a Frýdecko-Místecko.

Ministerstvo kultury na základě žádosti statutárního města Frýdek-Místek poskytlo ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 statutárnímu městu Frýdek-Místek neinvestiční dotaci ve výši 183 tis. Kč účelově určenou na obnovu nemovité kulturní památky - zámek č. p. 1264 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky byly na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem převedeny na účet kraje a následně zaslány Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, které bylo pověřeno plněním veškerých práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě uzavřené smlouvy obdržel kraj v roce 2018 dotaci od města Český Těšín ve výši 5.000 tis. Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně. V letech 2017 až 2019 obdrží kraj na realizaci tohoto projektu finanční prostředky v celkovém objemu 15.000 tis. Kč. Vypořádání této dotace proběhne až po předložení závěrečného vyúčtování.

Moravskoslezský kraj v roce 2018 pokračoval v realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 formou dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. V rámci realizace programu navázal kraj spolupráci se 74 obcemi (v rámci 1. kola) a se 78 obcemi (v rámci 2. kola). Obsahem spolupráce je administrace příspěvku těchto obcí občanům (obec si sama zvolila výši příspěvku; většinou % uznatelných nákladů, případně konkrétní částku), jejichž nemovitosti spadají do katastrálního území dané obce a v rámci programu realizují výměnu zdroje tepla. Administrace spočívá v tom, že kraj předfinancuje příspěvek dotčených obcí (zasílá platbu s příspěvkem EU, kraje a obce jednou platbou příjemci dotace) a následně formou žádosti o dotaci obci získá hromadně příspěvky za určité období zpět do rozpočtu. V roce 2018 obdržel kraj finanční příspěvky v celkové výši 11.060 tis. Kč.

Na základě uzavřené smlouvy byly přijaty od statutárního města Ostrava finanční prostředky ve výši 4.047 tis. Kč na realizaci akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů MÚK Bazaly - II. a III. etapa z Integrovaného regionálního operačního programu.

Dále obdržel kraj od statutárního města Ostrava investiční dotaci ve výši 282 tis. Kč určenou na realizaci akce Přístavba Domu umění - Galerie 21. století.

6.3.3 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky

Od Olomouckého kraje obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 prostředky v celkovém objemu 10.783 tis. Kč.

V rámci projektu Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra, který byl realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, obdržel kraj od Olomouckého kraje finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů uvedeného projektu. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Benjamín, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě uzavřené smlouvy s Olomouckým kraje byly přijaty finanční prostředky ve výši 10.383 tis. Kč jako kompenzace ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou. Přijaté finanční prostředky byly plně využity.

6.3.4 Dotace z Národního fondu

Na realizaci projektu technické pomoci v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráci obdržel kraj finanční prostředky ve výši 208 tis. Kč. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty zpětně až po předložení monitorovací zprávy.

6.3.5 Dotace od mezinárodních institucí

Od mezinárodních institucí obdržel kraj v roce 2018 finanční prostředky v celkové výši 943 tis. Kč.

Zahraniční subjekt City of Roermond (Nizozemí) poskytl kraji v roce 2018 finanční prostředky ve výši 728 tis. Kč na základě schválené monitorovací zprávy na realizaci projektu RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy - RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) spolufinancovaného z nadnárodního programu INTERREG EUROPE.

Dále kraj přijal v roce 2018 finanční prostředky ve výši 215 tis. Kč od zahraničního subjektu Region Grand Est (Francie) na realizaci projektu Cooperation in vocational training for European labour market (Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce) spolufinancovaného z programu Erasmus+.

7. Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2018 ve výši 54.387.702 tis. Kč. Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.101: Přehled majetku kraje v roce 2018 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 295 015 272 300 567 315
z toho:
- software (SU 013) 191 006 172 498 363 504
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 104 009 99 802 203 811
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 215 453 235 786 451 238
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 79 562 36 514 116 077
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 5 742 165 51 295 922 57 038 087
z toho:
- nemovitosti (SU 031 a SU 021) 3 101 507 41 216 778 44 318 286
- věci movité (SU 022 a 028) 1 727 197 9 618 730 11 345 927
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 897 646 444 041 1 341 687
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 15 814 16 372 32 187
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 579 373 14 629 167 16 208 540
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 4 162 792 36 666 754 40 829 547
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 1 540 162 300 1 540 462
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 261 729 0 261 729
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 1 278 434 300 1 278 733
Dlouhodobé pohledávky 2 263 413 3 079 2 266 492
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 2 263 413 3 079 2 266 492
STÁLÁ AKTIVA (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 7 784 201 36 706 647 44 490 848
Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 3 146 326 122 329 268
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 2 607 888 1 143 959 3 751 847
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 3 712 192 2 145 606 5 857 798
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 34 882 7 177 42 059
OBĚŽNÁ AKTIVA (po zohlednění opravných položek - netto) 6 288 345 3 608 509 9 896 854
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 16 163 981 55 187 287 71 351 268
AKTIVA CELKEM (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 14 072 546 40 315 157 54 387 702

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 30 až 32, 34, 36, 38, 40 a 42 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech dlouhodobý majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě nebo bezúplatného nabytí a po odečtení úbytku majetku formou prodeje, daru či směny.

Tabulka 1.102: Stálá aktiva - struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 295 015 215 453 79 562 73 020 6 542
Software 191 006 126 955 64 051 52 804 11 247
Ocenitelná práva 3 187 3 157 30 71 -41
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40 081 40 081 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 60 186 45 260 14 927 17 529 -2 603
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 555 0 555 2 616 -2 061
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 5 742 165 1 579 373 4 162 792 3 829 517 333 275
Pozemky 128 400 0 128 400 134 108 -5 707
Kulturní předměty 11 569 0 11 569 11 569 0
Stavby 2 973 107 616 561 2 356 546 2 392 886 -36 341
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 562 819 798 333 764 487 837 529 -73 042
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 164 377 164 377 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 744 101 643 674 -31
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 885 939 0 885 939 448 292 437 647
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11 707 0 11 707 960 10 747
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 3 501 0 3 501 3 500 2
Dlouhodobý finanční majetek 1 540 162 261 729 1 278 434 1 427 401 -148 967
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 991 849 261 729 730 121 844 462 -114 341
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 6 768 0 6 768 10 372 -3 605
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 200 400 0 200 400 200 400 0
Dlouhodobé půjčky 0 0 0 180 -180
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 341 145 0 341 145 371 986 -30 841
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky 2 263 413 0 2 263 413 2 003 257 260 156
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 102 089 0 102 089 40 660 61 429
Ostatní dlouhodobé pohledávky 964 804 0 964 804 995 492 -30 687
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 1 196 520 0 1 196 520 967 106 229 414
STÁLÁ AKTIVA celkem 9 840 755 2 056 554 7 784 201 7 333 195 451 006

V roce 2018 došlo k nárůstu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2017 o 451.006 tis. Kč. Růst objemu byl zaznamenán u dlouhodobého hmotného majetku (o 333.275 tis. Kč), u dlouhodobých pohledávek (o 260.156 tis. Kč), u dlouhodobého nehmotného majetku (o 6.542 tis. Kč), pokles byl u dlouhodobého finančního majetku (o 148.967 tis. Kč).

K největšímu nárůstu objemu majetku (o 437.647 tis. Kč) došlo na majetkovém účtu "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek", zejména u rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd a výstavby IVC v Českém Těšíně, dále na majetkovém účtu "Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery", a to především v důsledku navýšení objemu poskytnutých záloh v rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, především u služeb sociální prevence a dalších projektů v sociální oblasti a u projektů v oblasti vzdělávání (o 229.414 tis. Kč).

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 8.730 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

 • drobný nehmotný majetek do 499,99 Kč 3 tis. Kč,
 • drobný nehmotný majetek od 500,00 do 6.999,99 Kč 1.155 tis. Kč,
 • drobný hmotný majetek do 999,99 Kč 1.057 tis. Kč,
 • drobný hmotný majetek od 1.000,00 do 2.999,99 Kč 6.515 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2018 následujícími způsoby:

 • z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (EDS),
 • z účelových prostředků státního rozpočtu,
 • z evropských zdrojů,
 • z rozpočtu kraje,
 • formou darování,
 • formou bezúplatných převodů,
 • formou směny.

V rámci programového financování reprodukce majetku EDS čerpal Moravskoslezský kraj v roce 2018 dotace na pořízení majetku v celkové výši 55.916 tis. Kč, z toho 2.016 tis. Kč činila refundace výdajů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Zbývající část přijatých dotací představovaly účelové prostředky na pořízení majetku v celkové výši 53.900 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2018 vynaložil za majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů prostředky v celkové výši 1.029.951 tis. Kč. Z hlediska objemu pořízeného majetku se řadí k nejvýznamnějším zejména akce v těchto odvětvích:

 • v odvětví dopravy a chytrého regionu, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd byl pořízen majetek v objemu 649.917 tis. Kč,
 • v odvětví školství, kde byla za účelem zlepšení praktického vyučování žáků zahájena výstavba a modernizace dílen středních odborných škol a učilišť, vynaložil kraj v roce 2018 finanční prostředky ve výši 31.001 tis. Kč, na snížení energetické náročnosti budov v rámci projektů energetických úspor ve školách a školských zařízeních Moravskoslezského kraje vynaložil kraj 92.344 tis. Kč, modernizace výuky na středních školách a gymnáziích vybudováním moderních laboratoří včetně jejich vybavení a bezbariérové úpravy pak vyšla kraj na 130.822 tis. Kč,
 • v odvětví kultury probíhaly rekonstrukce muzejních budov včetně budování nových expozic a depozitářů za účelem aktivního využití objektů kulturního dědictví ve výši 39.660 tis. Kč.
Tabulka 1.103: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2018 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
podíl EU ostatní podíly
Doprava a chytrý region 474 787 157 555 17 575 649 917
Finance a správa majetku 46 8 0 54
Krizové řízení 28 5 0 32
Kultura 30 516 8 951 194 39 660
Regionální rozvoj 13 2 0 15
Sociální věci 3 599 8 086 4 595 16 280
Školství 173 124 80 095 1 561 254 780
Zdravotnictví 22 202 15 405 160 37 767
Životní prostředí 40 0 0 40
Vlastní správní činnost kraje 24 243 7 162 0 31 405
Odvětví celkem 728 597 277 268 24 086 1 029 951

V některých případech při pořízení nemovitého majetku nebo při převodu nemovitého majetku na jiného vlastníka, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2018, nebyl tento vklad práva v roce 2018 realizován. Při pořízení nemovitého majetku je tento veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu kraje. Kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejně tak při převodu majetku na jiného vlastníka je majetek kraje vyveden z majetkového účtu kraje ke dni podání návrhu na vklad a kraj pozbývá vlastnictví k nemovitému majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přehled takto pořízeného nebo převedeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.104: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2018
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
Obec Světlá Hora část pozemku parc. č. 1989 v k. ú. Světlá ve Slezsku darovací smlouva (poskytnutí) 10. 12. 2018
Město Bohumín pozemky parc. č. 1384/11, 1385/33, 1413/6, ostatní plocha v k. ú. Pudlov a pozemek parc. č. 1519/3, ostatní plocha v k. ú. Záblatí u Bohumína darovací smlouva (poskytnutí) 18. 12. 2018
Město Rýmařov pozemky parc. č. 513/16, 522/22 a 575/6, ostatní plocha v k. ú. Jamartice darovací smlouva (nabytí) 10. 12. 2018
Město Vítkov část pozemků parc. č. 3228 a 3225/1, ostatní plocha v k. ú. Vítkov darovací smlouva (poskytnutí) 11. 12. 2018
Statutární město Frýdek-Místek část pozemků parc. č. 3090/1 a 5173/3, ostatní plocha v k. ú. Místek darovací smlouva (poskytnutí) 11. 12. 2018
Statutární město Ostrava pozemek parc. č. 382/4, ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava darovací smlouva (nabytí) 12. 12. 2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky parc. č. 1022/21, 1022/25, 1272/1 a 1435/1, ostatní plocha v k. ú. Chlebovice, pozemek parc. č. 378/1, ostatní plocha v k. ú. Lysůvky, pozemky parc. č. 4629/5 a 5159/15, ostatní plocha v k. ú. Místek darovací smlouva (nabytí) 12. 12. 2018
Plzeňský prazdroj, a.s. část pozemku parc. č. 449/36, orná půda, část pozemku parc. č. 1278/1, ostatní plocha, pozemky parc. č. 449/30, 449/31, 449/32, 449/33, 449/34 a 449/35, orná půda a parc. č. 1277/11, ostatní plocha, vše v k. ú. Nošovice kupní smlouva 12. 12. 2018
Fyzická osoba pozemky parc. č. 575/5 a 522/24, ostatní plocha v k. ú. Jamarticce kupní smlouva 11. 12. 2018
Fyzické osoby pozemky parc. č. 4039/2 a 4035/3, trvalý porost v k. ú. Místek kupní smlouva 20. 12. 2018

Na základě darovacích smluv schválených orgány kraje daroval Moravskoslezský kraj v roce 2018 cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 156.068 tis. Kč.

Tabulka 1.105: Přehled majetku darovaného krajem v roce 2018 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 31 921
Budovy a stavby 57 851
Movitý majetek 66 296
Celkem 156 068

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 96.231 tis. Kč, z toho

 • pozemky v objemu 30.379 tis. Kč,
 • budovy a stavby v objemu 57.851 tis. Kč,
 • movitý majetek v objemu 8.001 tis. Kč.

Jednalo se především majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje nebo majetek nepotřebný k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací kraje.

Movitý majetek byl darován:

 • České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v objemu 46.861 tis. Kč - zejména movitý majetek pořízený za účelem obnovy a doplnění audiovizuálních technologií v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, technické prostředky určené pro ochranu obyvatelstva (plynový chromatograf s hmotnostním detektorem, širokospektrální ochranné filtry), speciální technika (systém sledování ve výjezdové technice, hydraulické vyprošťovací sady, vodní skútry včetně přívěsu na jejich přepravu, záchranné platformy ke skútrům),
 • České republice - Ministerstvu obrany v objemu 1.226 tis. Kč - jednalo se zejména o stany s nafukovací konstrukcí a naftové agregáty pro vytápění těchto stanů,
 • České republice - Krajskému ředitelství Policie České republiky v objemu 1.066 tis. Kč - kancelářské vybavení,
 • Letišti Ostrava, a.s., v objemu 2.703 tis. Kč - sanitní vozidlo,
 • Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v objemu 2.281 tis. Kč - sanitní vozidlo,
 • Slezské diakonii Český Těšín, Charitě Ostrava a Charitě Krnov byl darován majetek v objemu 2.667 tis. Kč - postele, židle, skříně apod.,
 • Domu dětí a mládeže Český Těšín v objemu 932 tis. Kč - vybavení tělocvičny (švédské žebřiny, šplhací tyče, záchytné a předělovací sítě, desky na košíkovou, světelná tabule), telefonní ústředna a klimatizační jednotka),
 • Českým dráhám a.s. v objemu 466 tis. Kč - 2 ks plazmových obrazovek s příslušenstvím umístěných v budovách vlakového nádraží Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží,
 • obecně prospěšné společnosti MOMENT Česká republika v objemu 93 tis. Kč - 4 ks notebooků.

Dále byly darovány pozemky v objemu 1.542 tis. Kč Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách v následující struktuře:

 • dlouhodobý nehmotný majetek 272.300 tis. Kč,
 • dlouhodobý hmotný majetek 51.295.922 tis. Kč,
 • dlouhodobý finanční majetek 300 tis. Kč,
 • dlouhodobé pohledávky 3.079 tis. Kč.

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2018.

Tabulka 1.106: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2018 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2017 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2018
Stavby 35 514 223 1 109 966 36 624 189
Pozemky 4 510 532 82 058 4 592 589
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 40 024 755 1 192 024 41 216 778
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 169 479 3 020 172 498
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 92 981 3 061 96 042
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 6 279 082 354 831 6 633 913
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 860 322 124 948 2 985 270
Ocenitelná práva 209 150 359
Kulturní předměty 11 130 4 790 15 920
Dlouhodobý movitý majetek celkem 9 413 478 490 800 9 904 278
Dlouhodobý majetek celkem 49 438 233 1 682 823 51 121 056
Tabulka 1.107: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2018 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava a chytrý region kultura sociální věci školství zdravotnictví
Stavby 19 288 178 729 148 2 286 398 7 883 173 6 437 291 36 624 189
Pozemky 3 898 781 33 543 50 488 528 069 81 709 4 592 589
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 23 186 959 743 515 2 336 886 8 411 242 6 519 000 41 216 778
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 275
Software 234 8 091 196 16 370 147 607 172 498
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 12 338 3 733 6 675 60 206 13 091 96 042
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 101 554 144 745 260 601 1 302 666 3 824 348 6 633 913
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 47 503 80 193 328 759 1 847 511 681 302 2 985 270
Ocenitelná práva 0 359 0 0 0 359
Kulturní předměty 0 6 265 812 5 268 3 575 15 920
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 161 629 243 386 597 113 3 232 021 4 670 128 9 904 277
Dlouhodobý majetek celkem 24 348 588 986 901 2 933 999 11 643 263 11 189 128 51 121 056

V průběhu roku 2018 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 149.494 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 99.420 tis. Kč, budovy a stavby v celkové hodnotě 50.074 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět daru je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.108: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2018 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Obec Dobratice pozemky 237 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Dolní Moravice pozemky 4 695 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Horní Město pozemky 280 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Horní Suchá pozemky 17 523 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Kunčice pod Ondřejníkem pozemky 240 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Starý Jičín pozemky 59 930 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Štěpánkovice pozemky 1 907 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Trojanovice pozemky 1 208 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Bohumín pozemky 18 120 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Hlučín pozemky 44 143 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Krnov pozemky 2 235 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Město Nový Jičín pozemky 858 700 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Nový Jičín pozemky 279 550 Domov Duha, příspěvková organizace
Město Rýmařov pozemky 814 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vítkov pozemky 1 467 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vratimov pozemky 3 500 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vrbno pod Pradědem pozemky 19 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Havířov pozemky 37 500 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Opava pozemky 392 238 Sírius, příspěvková organizace
pozemky 864 160 Základní umělecká škola Opava, příspěvková organizace
pozemky 208 320 Střední odborné učiliště stavební Opava, příspěvková organizace
pozemky 280 000 Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava pozemky 256 055 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
budovy a stavby 304 823
pozemky 1 665 480 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, příspěvková organizace
budovy a stavby 7 290 812
pozemky 243 Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
pozemky 51 478 nesvěřeno
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s.p.o. pozemky 94 369 925 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
budovy a stavby 23 741 947
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace budovy a stavby 18 736 603 Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Celkem 149 494 151  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2018 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 4.651 tis. Kč. Přehled cizích subjektů a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.109: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2018 (v tis. Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Česká republika - Státní pozemkový úřad pozemky 2 Domov Odry, příspěvková organizace
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 706 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
21 Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace
1 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
0,3 Domov Jistoty, příspěvková organizace
Lesy České republiky s.p. pozemky 3 921 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem   4 651  

Na základě směnné smlouvy proběhla v roce 2018 směna majetku mezi smluvními stranami, Moravskoslezským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky.

Tabulka 1.110: Směněný majetek v roce 2018 (v tis. Kč)
Smluvní strany Předmět směny Reálná hodnota směněného majetku Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Ředitelství silnic a dálnic České republiky Moravskoslezský kraj pozemky 37 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem 37  

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

Na základě smluv a předávacích protokolů užíval kraj k 31. 12. 2018 zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.913 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů a o plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava.

Tabulka 1.111: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2018 (v tis. Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 14 2 640
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 7
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 5
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 12
Celkem 2 913

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.112: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2018 (v tis. Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2018
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč 1 514
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31.12.2031 31 651 17 357
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou 40 40
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. budova a pozemky v k. ú. Moravská Ostrava zabezpečení činnosti od 30. 12. 2013 do 8. 8. 2018 nájemné ve výši 250 tis. Kč hrazeno zápočtem oproti provedenému technickému zhodnocení 0
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na dobu neurčitou 957 957
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 7. 1. 2015 na dobu neurčitou 179 179
nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou 328 328
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou 40 40
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky od 7. 9. 2001 na dobu neurčitou 5 5

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2018 nájemné ve výši 12.000 Kč za umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, 1.210 Kč za umístění zařízení mobilní telekomunikační sítě, 1.815 Kč za umístění bankomatu a 726 Kč za umístění nápojového automatu v budově krajského úřadu.

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2018 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

 • Letiště Ostrava a.s., uhradilo nižší nájemné za rok 2018 z důvodu jeho započtení oproti pohledávce vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení na základě usnesení rady kraje č. 35/3059 ze dne 27. 3. 2018,
 • Nemocnice Nový Jičín, a. s., uhradila nižší nájemné z důvodu zápočtu pohledávky ze salda oproti vypořádací části nájemného, zápočtu pohledávky z nadsalda oproti realizovanému zateplení,
 • Agentura pro regionální rozvoj, a. s., nehradila nájemné, neboť nájemné bylo započteno oproti provedenému technickému zhodnocení.
Tabulka 1.113: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2018 (v tis. Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Software 37 254
Pozemky 2 539
Budovy a stavby 426 542
Movitý majetek 231 138
Celkem 697 473
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih) Pozemky 7 166
Movitý majetek 23 164
Budovy a stavby 228 893
Celkem 259 223
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Třinec) Pozemky 597
Budovy a stavby 241 043
Movitý majetek 37 214
Celkem 278 854
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (parkovací plocha pro Integrované výjezdové centrum v Nošovicích) Pozemky 176
Budovy a stavby 2 070
Celkem 2 246
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (technika a vozidla) Movitý majetek 338 302
Celkem 338 302
Obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje (vozidla pro jednotky požární ochrany) Movitý majetek 192 151
Celkem 192 151
Město Albrechtice (Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů) Pozemky 42
Budovy a stavby 26 634
Movitý majetek 2 343
Celkem 29 020
Letiště Ostrava a.s. (bezpečnostní přístroje a zařízení) Movitý majetek 126 087
Celkem 126 087
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Budovy a stavby 62 622
Celkem 62 622
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (provoz mateřské školky krajského úřadu) Pozemky 640
Budovy a stavby 13 499
Celkem 14 139
SKI Bílá - Služby s.r.o. (Single Trails Bílá - síť stezek pro horské cyklisty) Budovy a stavby 2 916
Celkem 2 916
Společně o.p.s. (provoz Senior Pointů v Karviné, Bruntále, Kopřivnici a Opavě ) Software 47
Movitý majetek 353
Celkem 400
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 7 625
Celkem 7 625
Příspěvkové organizace kraje v odvětví školství (CNC stroje) Movitý majetek 25 298
Celkem 25 298
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Software 677
Movitý majetek 25 470
Celkem 26 147
Celkový objem vypůjčeného majetku 2 062 505

K 31. 12. 2018 zapůjčil kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 2.062.505 tis. Kč. Jedná se především o:

 • budovy a stavby, pozemky, vybavení, technologie a automobily České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
 • bezpečnostní přístroje a zařízení Letišti Ostrava a.s.,
 • dopravní automobily pro potřeby jednotek požární ochrany obcí,
 • nebytové prostory pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace,
 • nebytové prostory a zahradu včetně hracích prvků Mateřské škole logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace,
 • stavbu sítě stezek pro horské cyklisty - Single Trails Bílá,
 • vybavení Senior Pointů v Karviné, Bruntále, Kopřivnici a Opavě kancelářským nábytkem a výpočetní technikou,
 • elektrokola, dobíjecí stanice a cedule s označením "E-kola",
 • stojany na propagační materiály organizacím, které zajišťují činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • dopravní značení kulturních a turistických cílů v Moravskoslezském kraji,
 • elektroniku a ostatní vybavení, nezbytné k realizaci projektů Beskydské a Jesenické magistrály,
 • výpočetní techniku a nábytek organizacím, které realizují projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Smlouvy s vypůjčiteli byly uzavřeny na dobu neurčitou nebo po dobu udržitelnosti projektu. Smlouvy na výpůjčku elektrokol, dobíjecích stanic a cedulí "E-kola" v hodnotě 3.993 tis. Kč a stojanů na propagační materiály v hodnotě 32 tis. Kč byly uzavřeny na dobu pěti let.

8. Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2018 byl kraj zřizovatelem 222 příspěvkových organizací. V průběhu roku 2018 došlo k 1. 1. 2018 ke sloučení 2 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí a školství s jinými nástupnickými organizacemi, k 1. 4. 2018 došlo ke zřízení 1 organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) a k 1. 10. 2018 došlo ke zřízení 1 organizace v odvětví školství (Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace). Celkový počet organizací v jednotlivých odvětvích:

 • 182 příspěvkových organizací v odvětví školství,
 • 20 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí,
 • 10 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví,
 • 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury,
 • 3 příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu.

Zdroj financování

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu či z rozpočtu územních samosprávných celků, a dále o prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele - Moravskoslezského kraje kraje a dále s peněžními dary a příspěvky od jiných subjektů přijatých ve prospěch zřizovatele.

Objem finančních prostředků zaslaný příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 7.816.313 tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2018 finanční prostředky v celkové výši 7.802.635 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly v roce 2019 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 13.677 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny.

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.114 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.115 (údaje neobsahují poskytnuté návratné finanční výpomoci).

Tabulka 1.114: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2018 (v tis. Kč)
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 2 969 100 2 859 634 96,3 36,6
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu a z územně samosprávných celků 4 577 924 4 575 445 99,9 58,6
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 368 130 367 556 99,8 4,7
Celkem 7 915 154 7 802 635 98,6 ×
Tabulka 1.115: Použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje v roce 2018 (v tis. Kč)
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 7 320 950 7 299 458 99,7 93,6
Investiční příspěvek do fondu investic 594 204 503 178 84,7 6,4
Celkem 7 915 154 7 802 635 98,6 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2018 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím

Kraj v roce 2018 poskytl návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví kultury, sociálních věcí, školství a zdravotnictví v celkovém objemu 416.922 tis. Kč.

Tabulka 1.116: Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje v roce 2018 (v tis. Kč)
Odvětví Počet organizací Celková výše poskytnutých návratných finančních výpomocí Období, na které se prostředky poskytují
Kultura 1 1 767 do 31. 12. 2019
Sociální věci 19 87 000 od 1. 1. 2018 do 31. 11. 2018
Školství 1 1 660 do 31. 12. 2018
1 925 do 30. 11. 2019
1 1 500 do 30. 9. 2020
9 32 790 do 30. 9. 2019
7 21 010 do 30. 9. 2019
Zdravotnictví 1 35 157 do 31. 10. 2018
4 210 614 do 30. 9. 2019
1 24 500 do 31. 8. 2022
Výdaje celkem 45 416 922  

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2018 v celkovém součtu zhoršeného výsledku hospodaření, vytvořená ztráta činila ‑87.172 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 178 organizací hospodařících se ziskem v celkovém součtu 30.473 tis. Kč, 39 organizací s vyrovnaným hospodařením a 5 organizací v odvětví zdravotnictví hospodařících s celkovou dosaženou ztrátou ve výši ‑117.645 tis. Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 21 až 25 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.117: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2018
Odvětví Výsledek hospodaření
Výnosy celkem Náklady celkem počet organizací v tis. Kč
kladný/ vyrovnaný záporný kladný/ vyrovnaný záporný
Doprava a chytrý region 1 093 918 1 091 665 3 - 2 252 -
Kultura 294 016 293 179 7 - 837  
Sociální věci 1 111 158 1 110 853 20 - 305 -
Školství 5 550 780 5 530 051 182 - 20 729 -
Zdravotnictví 6 877 311 6 988 605 5 5 6 350 -117 645
Celkem 14 927 183 15 014 354 217 5 30 473 -117 645

Konkrétní příspěvky a investiční příspěvky z rozpočtu kraje jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2018 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje, v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a v tabulkách č. 3 a 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy a chytrého regionu byl v roce 2018 Moravskoslezský kraj zřizovatelem tří příspěvkových organizací, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace; Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace, a Moravskoslezského datového centra, příspěvková organizace. Těmto organizacím byly v roce 2018 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 767.719 tis. Kč.

Hlavní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd. V roce 2018 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Hlavní činností Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace, je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním.

Hlavní činností Moravskoslezského datového centra, příspěvková organizace, je zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, inteligentních systémů řízení dopravy a projektů v rámci strategie chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl v roce 2018 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 738.679 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje. Na zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek ve výši 438.780 tis. Kč, a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 299.899 tis. Kč.

Tabulka 1.118: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské datové centrum 1 5 100 3 200 0 1 900 0
Moravskoslezské energetické centrum 1 10 273 10 088 0 185 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 723 307 425 492 104 287 180 128 13 400
celkem 3 738 679 438 780 104 287 182 212 13 400

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl poskytnut ostatní účelový příspěvek na provoz ve výši 182.212 tis. Kč, z toho na úhradu odpisů ve výši 180.185 tis. Kč, na realizaci projektu Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvkové organizace) byl poskytnut příspěvek ve výši 1.900 tis. Kč aj.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly poskytnuty neinvestiční prostředky na reprodukci majetku kraje ve výši 104.287 tis. Kč v rámci akce Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a na náklady staveb ve výši 13.400 tis. Kč, které jsou připravovány pro modernizaci silnic z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, a to v rámci akce Příprava staveb a vypořádání pozemků.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu

V roce 2018 byl příspěvkovým organizacím kraje poskytnut investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 29.040 tis. Kč, kde zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.119: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Moravskolezské energetické centrum 1 500 500 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 28 540 11 140 17 400
celkem 2 29 040 11 640 17 400

Z rozpočtu kraje byly do fondu investic zaslány finanční prostředky příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na akci Rekonstrukce křižovatky silnic III/48425 × III/48418 v obci Frýdlant n. O. a navazujících úseků komunikace ve výši 4.820 tis. Kč, akci Okružní křižovatka ulic Bezručova, Revoluční a Máchova v Bohumíně ve výši 4.320 tis. Kč a na akci Pořízení meteohlásek ve výši 2.000 tis. Kč. Příspěvkové organizaci Moravskoslezské energetické centrum byly zaslány finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na pořízení elektromobilu; příspěvková organizace na pořízení tohoto elektromobilu obdržela rovněž dotaci ve výši 220 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V souvislosti s náklady na stavby připravované pro modernizaci silnic financované zejména z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu byly poskytnuty z rozpočtu kraje investiční příspěvky na akci Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 17.400 tis. Kč.

Ručitelský závazek kraje a financování mimo rozpočet kraje

Mimo rozpočet kraje obdržela v roce 2018 příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 214.862 tis. Kč určenou na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/685 z 14. 3. 2018 převzalo ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (příjemce dotace), za rok 2018 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování oprav silnic II. a III. třídy náležící do vlastnictví kraje dle smlouvy č. 76S/2018 se Státním fondem dopravní infrastruktury, ve výši max. 40.000 tis. Kč.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2018 za organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, činil 0 Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu vykázaly za rok 2018 dohromady zisk ve výši 2.252 tis. Kč. Všechny tři organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření. V hlavní činnosti vykazovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, ztrátu ve výši ‑490 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 2.225 tis. Kč. Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, vykázalo celkově zisk ve výši 89 tis. Kč a Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, vykázalo celkově zisk ve výši 428 tis. Kč. Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2018 zadluženost.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2018 vykonával zřizovatelskou funkci u 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanů. Těmto organizacím byly v roce 2018 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 264.325 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 256.101 tis. Kč. Na zajištění běžného provozu byl poskytnut příspěvek ve výši 211.944 tis. Kč, dále byl zaslán účelový příspěvek na provoz ve výši 44.157 tis. Kč. Zdrojem financování provozu byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 248.514 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 7.304 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 283 tis. Kč.

Tabulka 1.120: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 61 959 55 572 0 6 387 0
knihovna 1 43 397 34 456 0 8 642 299
muzea a galerie 5 150 745 121 915 15 197 13 371 262
celkem 7 256 101 211 944 15 197 28 399 561

Příspěvkovým organizacím byl poskytnut ostatní účelový příspěvek v celkové výši 28.399 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kraje byly poukázány účelové prostředky ve výši 22.726 tis. Kč, kde největší část finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje byla určena na úhradu odpisů ve výši 10.527 tis. Kč, nákup a ochranu knihovního fondu vč. nákupu licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 6.409 tis. Kč, program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji ve výši 1.207 tis. Kč aj. Z kapitoly Ministerstva kultury byly prostřednictvím zřizovatele poskytnuty příspěvkovým organizacím neinvestiční účelové příspěvky na provoz ve výši 5.673 tis. Kč účelově určené zejména na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 3.900 tis. Kč, na kulturní aktivity ve výši 1.532 tis. Kč a na veřejné informační služby knihoven 241 tis. Kč.

Na reprodukci kulturního majetku kraje byly dále příspěvkovým organizacím poskytnuty neinvestiční finanční prostředky, a to v celkové výši 15.197 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty prostředky na opravy a rozvoj kulturního dědictví ve výši 13.584 tis. Kč účelově určené zejména na akce Hrad Hukvaldy - stabilizace zdi u 5. hradní brány (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 4.604 tis. Kč, Výměna dlažby na I. nádvoří zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 4.170 tis. Kč, Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) ve výši 1.636 tis. Kč a další. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly zaslány dotace na reprodukci majetku kraje ve výši 1.613 tis. Kč. V rámci neinvestičního programu Záchrana architektonického dědictví a Programu restaurování movitých kulturních památek byly realizovány opravy ve výši 1.300 tis. Kč, dále byly zaslány dotace na spolufinancování akcí Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) ve výši 183 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky ve výši 260 tis. Kč na neuznatelné náklady a kofinancování projektů a na předfinancování podílu EU a SR byly zaslány finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč. Jednalo se o projekt Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO a projekt Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V roce 2018 byly v odvětví kultury poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 8.224 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 2.633 tis. Kč, ze státního rozpočtu prostředky ve výši 2.880 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie prostředky ve výši 2.710 tis. Kč.

Tabulka 1.121: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
knihovna 1 2 870 0 2 870
muzea a galerie 5 5 355 5 355 0
celkem 6 8 224 5 355 2 870

Z rozpočtu kraje byl poskytnut investiční příspěvek do fondu investic ve výši 2.633 tis. Kč, a to na akci Rodný dům Františka Palackého - expozice (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 900 tis. Kč, na podporu rozvoje muzejnictví byl poskytnut investiční příspěvek organizacím Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, v celkové výši 1.550 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly příspěvkovým organizacím zaslány investiční finanční prostředky v celkové výši 2.721 tis. Kč, a to na výkupy specifikovaných děl v rámci programu Akviziční fond ve výši 2.320 tis. Kč, na preventivní ochranu movitého kulturního dědictví před vlivy prostředí ve výši 226 tis. Kč a na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu ve výši 175 tis. Kč.

Na projekt Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl příspěvkové organizaci zaslán příspěvek do fondu investic na profinancování podílu EU a SR ve výši 2.870 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2018 zlepšený výsledek hospodaření (v hlavní a doplňkové činnosti) v celkové výši 837 tis. Kč. Nejvyššího výsledku hospodaření dosáhlo Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, a to ve výši 344 tis. Kč, dále Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 175 tis. Kč, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši 125 tis. Kč, Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, ve výši 109 tis. Kč a Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, ve výši 84 tis. Kč. Hospodaření dvou příspěvkových organizací skončilo vyrovnaným výsledkem hospodaření.

V hospodaření příspěvkových organizací v hlavní činnosti skončily ve ztrátě příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále ve výši -154 tis. Kč a Galerie výtvarného umění v Ostravě ve výši -96 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace vykázaly v hlavní činnosti zlepšený výsledek hospodaření.

Závazky po lhůtě splatnosti evidovaly k 31. 12. 2018 v celkové výši 262 tis. Kč tři příspěvkové organizace v odvětví kultury, a to Muzeum Beskyd Frýdek-Místek (166 tis. Kč), Muzeum v Bruntále (92 tis. Kč) a Muzeum Novojičínska (4 tis. Kč). Faktury po lhůtě splatnosti byly organizacemi uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2019.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Usnesením zastupitelstva kraje č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 a č. 10/1062 ze dne 13. 12. 2018 bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska pro zajištění předfinancování projektu Toulky údolím Olše spolufinancovaného Moravskoslezským krajem realizovaného v rámci programu INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2020. Z celkové schválené výše návratné finanční výpomoci 24.019 tis. Kč byla v roce 2018 z rozpočtu kraje zaslána návratná finanční výpomoc ve výši 1.767 tis. Kč.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2018 vykonával zřizovatelskou funkci u 20 příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb. K 1. 1. 2018 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Marianum s nástupnickou organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci a poskytování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Těmto organizacím byly v roce 2018 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 600.575 tis. Kč.

Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí byly k 31. 12. 2018 poskytovány registrované sociální služby v členění dle druhu - domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 591.172 tis. Kč. K 31. 12. 2018 bylo organizacemi skutečně použito 582.282 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 8.890 tis. Kč). Z této částky tvořil příspěvek na dofinancování běžného provozu z vlastních zdrojů kraje částku 57.846 tis. Kč, účelově bylo čerpáno 524.436 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 93.456 tis. Kč, ze státního rozpočtu a z rozpočtu jiného územně samosprávného celku ve výši 465.111 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 23.715 tis. Kč.

Tabulka 1.122: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Domovy 19 564 969 54 046 1 885 483 186 25 853
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 17 313 3 800 0 11 973 1 540
celkem 20 582 282 57 846 1 885 495 159 27 393

Ostatní účelový příspěvek ve výši 495.159 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 32.792 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 462.367 tis. Kč z účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu jiného územního samosprávného celku prostřednictvím zřizovatele (tj. z Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč příspěvkové organizaci Benjamín, Petřvald, na realizaci projektu Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra). Z rozpočtu kraje byl zaslán zejména příspěvek ve výši 26.635 tis. Kč na odpisy a příspěvek ve výši 5.750 tis. Kč na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči, a to Centru psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná aj. Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 461.967 tis. Kč byl poskytnut (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeného Moravskoslezským krajem pro rok 2018.

V rámci reprodukce majetku kraje byl příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.885 tis. Kč, a to na akci Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích - Deštné (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) ve výši 850 tis. Kč, na akci Výměna podlahové krytiny PVC (Domov Odry, příspěvková organizace) ve výši 500 tis. Kč a na akci Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví sociálních věcí (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) ve výši 535 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 27.392 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 23.715 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu částka ve výši 2.744 tis. Kč a z rozpočtu kraje 934 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly v rámci Operačního programu Zaměstnanost Moravskoslezským krajem zaslány příspěvky z projektů Podpora služeb sociální prevence 1 ve výši 18.076 tis. Kč a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK ve výši 600 tis. Kč. Dále byly ze stejného operačního programu zaslány příspěvky v celkové výši 8.716 tis. Kč na projekty realizované samotnými příspěvkovými organizacemi na podporu zkvalitnění poskytování sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v celkové výši 18.293 tis. Kč. Zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.123: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Domovy 19 17 395 16 915 480
Jiné zařízení v sociální oblasti 1 898 898 0
celkem 20 18 293 17 813 480

K nejvýznamnějším akcím v rámci reprodukce majetku kraje patřily Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí ve výši 4.800 tis. Kč, Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) ve výši 4.500 tis. Kč, Instalace zdrojů z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128 (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) ve výši 3.249 tis. Kč, aj.

Příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí byly v roce 2018 poskytnuty investiční příspěvky na přípravu akcí spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 480 tis. Kč, konkrétně na akci Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald).

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2018 zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 v celkové výši 305 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 7 organizací hospodařících se ziskem, 13 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2018 zadluženost.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 19 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2018 ve výši 87.000 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 87.000 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2018.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny, v rámci služby v obecném hospodářském zájmu, výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných oprávněných nákladů jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulka 1.124: Přehled výše a vypořádání vyrovnávací platby u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí pověřených poskytováním sociálních služeb obecného hospodářského zájmu formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2018 (v tis. Kč)
příspěvková organizace č. smlouvy maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb (max. povolená vyrovnávací platba) oprávněné náklady za sociální služby celkem oprávněné výnosy za sociální služby celkem rozdíl mezi oprávněnými náklady a oprávněnými výnosy za sociální služby celkem
Benjamín, příspěvková organizace 03517/2014/SOC 60 700,0 60 459,6 60 459,6 0,0
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 03531/2014/SOC 18 499,0 11 808,3 11 808,3 0,0
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 03535/2014/SOC 73 684,0 64 756,8 64 756,8 0,0
Domov Březiny, příspěvková organizace 03508/2014/SOC 95 511,0 65 707,6 65 679,9 -27,7
Domov Duha, příspěvková organizace 03512/2014/SOC 129 475,0 84 854,1 84 750,5 -103,6
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 03539/2014/SOC 47 882,0 35 039,5 34 986,6 -52,9
Domov Jistoty, příspěvková organizace 03523/2014/SOC 50 483,0 44 854,0 44 854,0 0,0
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 03537/2014/SOC 36 839,0 26 657,7 26 657,7 0,0
Domov NaNovo, příspěvková organizace 03516/2014/SOC 30 658,0 30 113,9 30 113,9 0,0
Domov Na zámku, příspěvková organizace 03532/2014/SOC 45 396,0 36 946,7 36 946,7 0,0
Domov Odry, příspěvková organizace 03538/2014/SOC 42 713,0 37 319,1 37 302,3 -16,8
Domov Příbor, příspěvková organizace 03519/2014/SOC 32 280,0 24 261,9 24 261,9 0,0
Domov Vítkov, příspěvková organizace 03502/2014/SOC 53 628,0 39 552,1 39 484,2 -67,9
Fontána, příspěvková organizace 03522/2014/SOC 77 196,0 58 668,6 58 667,0 -1,6
Harmonie, příspěvková organizace 03514/2014/SOC 79 101,0 63 296,7 63 296,7 0,0
Náš svět, příspěvková organizace 03533/2014/SOC 122 952,0 92 100,5 92 100,5 0,0
Nový domov, příspěvková organizace 03511/2014/SOC 101 476,0 79 810,8 79 810,8 0,0
Sagapo, příspěvková organizace 03521/2014/SOC 73 713,0 57 211,0 57 211,0 0,0
Sírius, příspěvková organizace 03515/2014/SOC 78 204,0 75 975,2 75 975,2 0,0
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 03534/2014/SOC 96 374,0 73 250,7 73 250,7 0,0

Výsledky oprávněných nákladů a výnosů za všechny sociální služby jsou u většiny příspěvkových organizací vyrovnané, nebo jsou oprávněné náklady na sociální služby vyšší než oprávněné výnosy. Nadměrná vyrovnávací platba nevznikla u žádné příspěvkové organizace.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2018 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím; tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2018 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 182 škol a školských zařízení. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je zejména uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace. Těmto organizacím byly v roce 2018 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 5.134.332 tis. Kč.

V odvětví školství došlo k 1. 1. 2018 ke sloučení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, s nástupnickou organizací Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, a k 1. 10. 2018 došlo ke zřízení příspěvkové organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byl poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 4.992.314 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2018 finanční prostředky ve výši 4.989.622 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 2.691 tis. Kč). K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek v celkové výši 595.680 tis. Kč a účelově byla poskytnuta částka ve výši 4.393.942 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 824.316 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 4.047.149 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 118.157 tis. Kč.

Tabulka 1.125: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 528 093 46 684 4 558 463 067 13 784
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 3 142 199 417 772 51 472 2 621 180 51 775
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 695 393 120 841 1 570 569 272 3 711
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 64 612 6 046   45 064 13 502
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 559 325 4 337 910 497 708 56 371
celkem 4 989 622 595 680 58 510 4 196 290 139 142

Ostatní účelový příspěvek ve výši 4.196.290 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 167.786 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 4.028.504 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 106.290 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit ve výši 23.127 tis. Kč, Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji ve výši 18.642 tis. Kč, Školní psychologové, školní speciální pedagogové ve výši 7.595 tis. Kč, Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství ve výši 6.734 tis. Kč aj. Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz byl ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví školství poskytnut v celkové výši 4.028.505 tis. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto příspěvky byly určeny převážně na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3.996.756 tis. Kč (včetně přímých nákladů na vzdělávání - sportovní gymnázia ve výši 16.534 tis. Kč), podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních ve výši 12.916 tis. Kč, podporu odborného vzdělávání ve výši 12.521 tis. Kč, excelence středních škol ve výši 2.169 tis. Kč aj.

Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky na reprodukci majetku kraje v celkové výši 58.510 tis. Kč. Jednalo se převážně o výdaje související s opravami a udržováním majetku krajských škol, z nichž nejvýznamnější jsou akce Oprava střechy (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) ve výši 7.211 tis. Kč, Oprava střechy včetně výměny střešních trámů (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) ve výši 6.250 tis. Kč, Oprava fasády (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) ve výši 6.180 tis. Kč, Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK ve výši 5.480 tis. Kč, Oprava střechy (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) ve výši 5.330 tis. Kč, Výměna kotlů a úpravy otopného systému (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) ve výši 4.393 tis. Kč, Změna systému provozu šaten (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) ve výši 4.140 tis. Kč, aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 139.142 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 118.157 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 18.645 tis. Kč a kraj se podílel na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 2.340 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání realizovány projekty Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji ve výši 4.450 tis. Kč, Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK ve výši 42.352 tis. Kč, a dále projekty realizované samotnými příspěvkovými organizacemi Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství ve výši 74.062 tis. Kč, "GRAMMY" ve výši 4.755 tis. Kč a "Cesta" ve výši 5.419 tis. Kč. V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizovala příspěvková organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, projekt Podpora slaďování pracovního rytmu s péčí o děti v období prázdnin ve výši 55 tis. Kč. V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci byl realizován projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Moravskoslezském kraji ve výši 408 tis. Kč. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl realizován příspěvkovými organizacemi projekt pod názvem Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) - Výzva č. 33 ve výši 7.641 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic v celkové výši 144.709 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 104.698 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 4.940 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 35.071 tis. Kč.

Tabulka 1.126: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 124 1 124 0
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 108 944 92 241 16 703
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 8 575 8 367 208
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 26 067 3 365 22 702
celkem 144 709 105 097 39 613

V rámci reprodukce majetku kraje byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 105.097 tis. Kč určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy, izolace, sanace a jiná technická zhodnocení majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (např. rekonstrukce elektroinstalací, ústředního topení a kotelen, sociálních zařízení, kanalizací, výměny oken, opravy střech aj.) a také na pořízení nového vybavení (např. automobilů). Mezi nejvýznamnější akce patřila Rekonstrukce školní jídelny (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) ve výši 13.565 tis. Kč, Modernizace školního statku v Opavě - zřízení učeben včetně vybavení (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) ve výši 10.250 tis. Kč, Výměna střešní konstrukce budovy bazénu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) ve výši 9.449 tis. Kč, Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) ve výši 8.835 tis. Kč, Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) ve výši 7.964 tis. Kč, Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) ve výši 7.048 tis. Kč, Rekonstrukce střechy zámečnické haly (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) ve výši 5.778 tis. Kč, Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 3.700 tis. Kč. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zemědělství byla poskytnuta příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, dotace ve výši 1.660 tis. Kč na Centra odborné přípravy - program č. 129710. Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, na Podporu zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 39.613 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 35.071 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 3.198 tis. Kč a kraj se podílel na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 1.343 tis. Kč. Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl financován projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK ve výši 22.702 tis. Kč, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl realizován projekt Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) - Výzva č. 33 ve výši 16.703 tis. Kč a z rozpočtu kraje byl poskytnut investiční příspěvek na spolufinancování projektu Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově realizovaného z Operačního programu Životního prostředí ve výši 208 tis. Kč.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 20.729 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 24 organizací vyrovnaným hospodařením a 158 organizací ziskem. Žádná organizace nevykázala v roce 2018 ztrátu.

Cizí zdroje a výše nesplacených závazků v odvětví školství

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování podílů EU a SR u projektů spolufinancovaných z Evropské unie využily v roce 2018 příspěvkové organizace cizí zdroje (úvěry). V několika případech uzavřely příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele spotřebitelské krátkodobé a střednědobé úvěry. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2018.

Tabulka 1.127: Přehled o cizích zdrojích - informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p. o.
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených závazků k 31. 12. 2018
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace krátkodobý úvěr na předfinancování dotace 500 0
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace střednědobý investiční úvěr 9 600 9 597
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace střednědobý investiční úvěr 3 386 1 817
CELKEM   13 486 11 414

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství

V odvětví školství byla návratná finanční výpomoc poskytnuta organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, ve výši 1.660 tis. Kč k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy. Prostředky byly vráceny ve stanoveném termínu na účet kraje. Dále byly v roce 2018 vráceny prostředky návratné finanční výpomoci ve výši 500 tis. Kč, které byly organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, poskytnuty v roce 2016 na zajištění financování a předfinancování projektu Sportem proti bariérám. Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 925 tis. Kč na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK. Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální, Ostrava - Mariánské hory, příspěvková organizace, byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1.500 tis. Kč k zajištění financování projektu Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 16. Základní škole speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 2.270 tis. Kč v souvislosti s realizací projektu Príprava na ďalšie vzdělávanie žákov s mentálnym postihnutím v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

Dále byly poskytnuty návratné finanční výpomoci 8 organizacím v odvětví školství k zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu a 7 organizacím v odvětví školství k zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu v celkovém objemu 51.530 tis. Kč.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2018 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 10 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský domov, kojenecký ústav). Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení. Těmto organizacím byly v roce 2018 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 1.035.684 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 734.862 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2018 finanční prostředky ve výši 732.773 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 2.088 tis. Kč). Příspěvek na zajištění běžného provozu byl čerpán ve výši 535.850 tis. Kč a účelově byly čerpány finanční prostředky ve výši 196.923 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 690.370 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 37.322 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 5.081 tis. Kč.

Tabulka 1.128: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 196 318 47 900 19 909 120 358 8 150
odborný léčebný ústav 1 8 480 3 058 0 5 422 0
ostatní ústavní péče 2 56 680 51 666 0 5 014 0
zdravotnická záchranná služba 1 471 295 433 226 0 38 069 0
celkem 10 732 773 535 850 19 909 168 864 8 150

Ostatní účelový příspěvek ve výši 168.864 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 131.953 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 36.911 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 63.801 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky ve výši 68.012 tis. Kč účelově určené na akce např. Provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 16.500 tis. Kč, Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 12.756 tis. Kč, Zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 7.500 tis. Kč, výdaje ve výši 6.528 tis. Kč na provozní výdaje IVC Mošnov a Ostrava - Jih (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava), Elektronizace zdravotnických procesů ve výši 4.923 tis. Kč, aj. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly zaslány dotace na Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - lékaři a nelékaři ve výši 13.009 tis. Kč, na Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 6.159 tis. Kč aj. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 4.944 tis. Kč a dále byl nemocnicím na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytnut neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101 - 103) ve výši 12.798 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl na reprodukci majetku poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 19.909 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí Elektronizace zdravotnických procesů ve výši 5.835 tis. Kč, Oprava rozvodů vody a kanalizace v budově R (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 4.411 tis. Kč, Obnova tabletového systému (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 4.000 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 8.150 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 5.081 tis. Kč byl zaslán z evropských finančních zdrojů, z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky ve výši 2.658 tis. Kč a ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 412 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly nemocnicemi realizovány projekty Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve výši 6.003 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a projekty na podporu provozu zařízení pečujících o děti předškolního věku u krajských nemocnic ve výši 2.148 tis. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v celkovém objemu 302.911 tis. Kč. Zdroje financování tvořily finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 10.738 tis. Kč, z rozpočtu kraje ve výši 109.634 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 182.539 tis. Kč.

Tabulka 1.129: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 299 488 73 636 225 852
odborný léčebný ústav 1 3 423 3 423 0
celkem 7 302 911 77 059 225 852

V rámci reprodukce majetku kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty příspěvkovým organizacím finanční prostředky zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení a dále na výdaje v rámci optimalizace zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí Vybudování NIP a DIOP (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 24.047 tis. Kč, Rekonstrukce porodních sálů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) ve výši 9.060 tis. Kč, Rekonstrukce páteřního rozvodu teplé vody (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 7.000 tis. Kč, Pořízení zdravotnických přístrojů pro příspěvkové organizace ve výši 6.678 tis. Kč, Obnova tabletového systému (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 6.200 tis. Kč, Pavilon A, stavební úpravy a přístavba (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) ve výši 5.000 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 225.852 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 182.539 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, objem ve výši 32.575 tis. Kč byl zaslán z rozpočtu kraje na spolufinancování neuznatelných nákladů projektů a ze státního rozpočtu byly zaslány příspěvky ve výši 10.738 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány projekty samotnými příspěvkovými organizacemi - Modernizace vybavení pro obory návazné péče v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Pěti příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku‑Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Slezská nemocnice v Opavě, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj) byly poskytnuty návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje v celkové výši 245.771 tis. Kč pro zajištění předfinancování evropského a státního podílu u projektů Modernizace vybavení pro obory návazné péče realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Návratnost finančních prostředků je v souladu s usneseními zastupitelstva kraje č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017 a č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018 stanovena na 31. 10. 2018 a na 30. 9. 2019. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/720 ze dne 14. 3. 2018 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 24.500 tis. Kč na období let 2018 ‑ 2022 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, pro zajištění profinancování akce Vybudování NIP a DIOP, se splatností nejpozději do 31. 8. 2022.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2018 v celkovém součtu výsledek hospodaření ve výši -111.295 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 5 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 6.350 tis. Kč a 5 organizací záporným výsledkem hospodaření ve výši ‑117.645 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno; v průběhu roku probíhala jednání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, na kterých je hospodaření pravidelným bodem programu jednání; rovněž také zastupitelstvo kraje je pravidelně informováno.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména nárůstem osobních nákladů ve zdravotnictví, které vychází především z nárůstu tarifních platů vyplývajícího z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 představoval nárůst tarifních platů 10 %.

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2018 ke zhoršení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví. Zvýšení nákladů bylo částečně kompenzováno meziročně vyššími výnosy od zdravotních pojišťoven a dále také vyšším příspěvkem na provoz od zřizovatele.

Tabulka 1.130: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2018 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace výsledek hospodaření 2018 návrhy organizací o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2018
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 878 převod na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetní období
Nemocnice ve Frýdku-Místku -14 373 ztráta bude převedena na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetní období
Nemocnice Třinec -30 870 ztráta bude převedena na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetní období
Nemocnice s poliklinikou Havířov -28 115 ztráta bude převedena na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetní období
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -34 292 ztráta bude převedena na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetní období
Slezská nemocnice v Opavě -9 995 ztráta bude převedena na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetní období
Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 736 převod do fondu odměn ve výši 236 tis. Kč a převod do rezervního fondu ve výši 500 tis. Kč
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0,19 převod na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetní období
Dětské centrum Čtyřlístek 64 převod do rezervního fondu
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 4 671 převod do rezervního fondu
Celkem -111 295  

Informace k záporným výsledkům hospodaření příspěvkových organizací vykázaným za rok 2018

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Organizace vykázala za období roku 2018 výsledek hospodaření ve výši -14.373 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ‑16.941 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.568 tis. Kč. K 31. 12. 2018 měla stav peněžních prostředků na běžném účtu 65.459 tis. Kč.

Výnosy za rok 2018 činily 1.112.455 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 106.239 tis. Kč. Nárůst byl zapříčiněn zejména změnou objemu úhrad za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven v souladu s uzavřenými úhradovými dodatky, rozšířením zdravotní péče (např. NIP, DIOP) a navyšováním objemu poskytované péče. Vyšší o 4.864 tis. Kč byly i výnosy z transferů. V roce 2018 byly k 31. 12. 2018 zaúčtovány dohadné položky aktivní ve výši 17.044 tis. Kč a pasivní ve výši 11.482 tis. Kč.

Náklady za rok 2018 činily 1.126.828 tis. Kč, což je v meziročním srovnání navýšení o 108.257 tis. Kč. Růst byl v absolutních částkách nejvíce ovlivněn zvýšením osobních nákladů o 70.033 tis. Kč a také zvýšením nákladů na spotřebu materiálu o 12.088 tis. Kč v důsledku zahájení provozu NIP a DIOP v polovině roku 2018.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Vykázala výsledek hospodaření ve výši ‑30.870 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ‑33.099 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.228 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2018 stav finančních prostředků na běžném účtu 73.988 tis. Kč.

Na straně výnosů došlo meziročně k nárůstu, kdy celkové výnosy roku 2018 činily 770.579 tis. Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které představují 75% celkových výnosů, vzrostly meziročně o 42.714 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 801.450 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 87.356 tis. Kč. Na vzestupu nákladů se výrazně podílí nárůst osobních nákladů v návaznosti na navýšení tarifních platů v souladu s platnou legislativou.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Organizace vykázala za období roku 2018 výsledek hospodaření ve výši -28.115 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ‑30.421 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.306 tis. Kč. Výsledek hospodaření v roce 2018 se oproti předchozímu roku zhoršil o 1.261 tis. Kč. Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2018 činil 13.365 tis. Kč.

V roce 2018 byly celkové výnosy nemocnice ve výši 922.192 tis. Kč (v meziročním srovnání je to více o 59.635 tis. Kč). Největší vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven, které meziročně vzrostly o 60.603 tis. Kč. V roce 2018 obdržela nemocnice doplatky za minulá období ve výši 15.784 tis. Kč za produkci zdravotních služeb z let 2016 a 2017. Tržby za běžné období jsou meziročně o 44.421 tis. Kč vyšší.

Celkové náklady v roce 2018 činily 950.306 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 60.895 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech, které v celkové sumě činí 552.613 tis. Kč (tj. navýšení o 57.100 tis. Kč), a souvisí zejména s nárůstem tarifních složek platů vyplývajícího z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Organizace vykázala výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši ‑34.292 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ‑48.061 tis. Kč a z doplňkové činnosti 13.769 tis. Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2017 činil 12.869 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly objemu 1.132.414 tis. Kč. Tato položka představuje vzestup výnosů o 86.033 tis. Kč oproti skutečnosti předcházejícího roku. Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří tržby od zdravotních pojišťoven, které v roce 2018 činily 887.751 tis. Kč. Ve výnosech v meziročním srovnání jsou o 91.505 tis. Kč vyšší. Celkové tržby od zdravotní pojišťovny za rok 2018 jsou pozitivně ovlivněny doplatky a srážkami za minulá období ve výši 8.963 tis. Kč.

Celkové náklady v roce 2018 dosáhly objemu 1.166.706 tis Kč. Oproti předchozímu roku to představuje navýšení o 95.850 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější částí nákladů byly osobní náklady, které se na celkových nákladech nemocnice podílely 62,6 %, a jejich meziroční nárůst představoval hodnotu 82.494 tis. Kč. Důvodem bylo zejména již zmíněné navýšení tarifních platů o 10% od 1. 1. 2018 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Organizace vykázala za období roku 2018 výsledek hospodaření ve výši -9.995 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ‑11.428 tis. Kč a z doplňkové činnosti 1.434 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období se v roce 2018 oproti předchozímu roku zhoršil o 10.195 tis. Kč. Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2018 činil 57.849 tis. Kč.

V roce 2018 byly celkové výnosy nemocnice ve výši 1.233.176 tis. Kč (v meziročním srovnání je to více o 77.300 tis. Kč). Největší vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven, které meziročně vzrostly o 63.349 tis. Kč. Úhrady poskytnuté péče probíhaly v souladu s úhradovou vyhláškou č. 353/2017 Sb., pro rok 2018.

Celkové náklady v roce 2018 činily 1.243.171 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 87.494 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech, které v celkové sumě činí 732.012 tis. Kč (tj. navýšení o 76.434 tis. Kč), a souvisí zejména s nárůstem tarifních složek platů vyplývajícím z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Cizí zdroje a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Přehled o cizích zdrojích a závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2018 je uveden v tabulkách 1.131, 1.132 a 1.133 v dalším textu.

Za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové úvěry). V několika případech jsou příspěvkovými organizacemi využívány se souhlasem zřizovatele spotřebitelské úvěry, účelově určené na pořízení sanitních vozidel apod., a střednědobý investiční úvěr určený na financování rekonstrukce vytápění v případě Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2018.

Tabulka 1.131: Přehled o cizích zdrojích - informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p. o.
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených závazků k 31. 12. 2018
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 20 000 0
Nemocnice ve Frýdku-Místku revolving 60 000 27 700
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 70 000 22 000
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj splátkové financování 343 0
účelový úvěr 14 286 6 497
revolving 80 000 28 500
Slezská nemocnice v Opavě  účelový úvěr 30 000 22 983
revolving 25 000 0
CELKEM   299 629 107 680

Pro úplnost o přehledu využití cizích finančních prostředků je v tabulce 1.132 uveden přehled poskytnutých návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2018. Návratná finanční výpomoc je organizacím poskytnuta zřizovatelem nejčastěji v souvislosti s projektem Modernizace vybavení pro obory návazné péče a slouží k překlenutí doby mezi realizací a financováním v rámci IROP.

Tabulka 1.132: Přehled o cizích zdrojích - informace o výši návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p. o. plynoucí z návratné finanční výpomoci
typ návratné finanční výpomoci (NFV) výše NFV poskytnuté v letech 2017-2018 výše nesplacené NFV k 31. 12. 2018
Nemocnice Třinec Modernizace Návazné péče 44 192 0
Slezská nemocnice v Opavě Modernizace Návazné péče 83 661 17 885
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Modernizace Návazné péče 59 254 29 465
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Modernizace Návazné péče 44 930 44 930
Nemocnice ve Frýdku-Místku NIP, DIOP 24 500 24 500
Modernizace Návazné péče 62 091 0
CELKEM   318 628 116 780

Pozn.: Modernizace vybavení pro obory návazné péče - překlenutí doby mezi realizací a financováním IROP

V rámci úplnosti stavu zadlužení je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 202.135 tis. Kč, včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období (SÚ 432) k 31. 12. 2018 (tato položka nezahrnuje výsledek hospodaření za rok 2018).

Tabulka 1.133: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období (SÚ 432) k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Zadluženost p. o.
Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 32 022
Nemocnice ve Frýdku-Místku 28 473 -30 493
Nemocnice Třinec 37 868 -17 307
Nemocnice s poliklinikou Havířov 80 505 -170 177
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 55 080 -130 336
Slezská nemocnice v Opavě 137 -10 311
Zdravotnická záchranná služba MSK 0 0
OLÚ Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 72 0
Dětský domov Janovice u Rýmařova 0 -483
Dětské centrum Čtyřlístek 0 0
CELKEM 202 135 -327 085

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit následující příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon:

 • Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace,
 • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace,
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
 • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace.

Dle těchto smluv jsou příspěvkové organizace pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby. Postup výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

U žádné příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví za rok 2018 nedošlo v provozní části k nadměrné vyrovnávací platbě. Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2018 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

9. Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2018 účast v níže uvedených obchodních společnostech.

Tabulka 1.134: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a.s. 26827719 100,0 -8 202
Koordinátor ODIS s.r.o. 64613895 50,0 254
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 47673168 100,0 785
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 25379631 45,0 -2 334
VaK Bruntál a.s. 47675861 0,003 6 521
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 02995832 100,0 294
Bílovecká nemocnice, a.s. 26865858 100,0 2 667
Sanatorium Jablunkov, a.s. 27835545 100,0 207

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy a chytrého regionu

Tabulka 1.135: Hospodaření obchodních společností za rok 2018 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 30 963 1 035 331 270 534 278 736 -8 202
Koordinátor ODIS, s.r.o. 9 608 28 795 36 666 36 412 254

Letiště Ostrava, a.s.

O založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003, k zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Základní kapitál společnosti, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2018, činil 526.147 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1074 z 13. 12. 2018 o řešení neuhrazených ztrát z minulých let bezúplatným vzetím akcií z oběhu v hodnotě 103.973 tis. Kč. Současně rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem ve výši 34.516 tis. Kč s tím, že bude splacen ve dvou splátkách v letech 2019 a 2020, a nepeněžitým vkladem nemovitého majetku ve výši 20.265 tis. Kč. Změny výše základního kapitálu budou realizovány postupně po schválení valnou hromadou v roce 2019.

Hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo meziročně zlepšeným hospodářským výsledkem, přesto ztrátou ve výši 8.202 tis. Kč. Výsledky hospodaření byly významně ovlivněny příznivým vývojem v oblasti dosažených tržeb z leteckých činností, a to včetně přidružených výnosů v podobě tržeb za parkování, využití VIP salónku, cateringu atd. Zásadní podíl na vykázání ztráty měly, stejně jako v minulých letech, účetní odpisy majetku a zároveň meziroční nárůst v nákladové oblasti oprav a spotřeby materiálu za účelem dosažení nižšího opotřebení majetku. Aktiva celkem jsou vykazována ve výši 1.458.594 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se snížil na hodnotu 414.826 tis. Kč.

Společnost Letiště Ostrava, a. s., vykazovala k 31. 12. 2018 závazky k úvěrovým institucím výši 9.647 tis. Kč. Společnost v průběhu roku splatila úvěr u České spořitelny, a.s., a má otevřen nový bankovní úvěr dle smlouvy o úvěru na částku 40.000 tis. Kč u Komerční banky, a.s., se splatností v roce 2028 v pravidelných čtvrtletních splátkách od září 2019. Jiné úvěry společnost v současnosti nevykazuje ani další neplánuje.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s., nepředpokládá v roce 2019 kladný hospodářský výsledek, proto navrhuje, aby záporný výsledek hospodaření za rok 2018 byl zaúčtován do neuhrazených ztrát minulých let a současně byla ztráta pokryta snížením základního kapitálu.

Koordinátor ODIS s.r.o.

Moravskoslezský kraj se usnesením zastupitelstva č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002, které rozhodlo o účasti ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., stal společníkem s majetkovou účastí kraje ve výši 275 tis. Kč. K zápisu Moravskoslezského kraje do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně bylo rozhodnuto o zvýšení obchodního podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 185 tis. Kč. K zápisu navýšení obchodního podílu na 50 % došlo 13. 1. 2009. Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2018 zůstává ve výši 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2018 zisk ve výši 254 tis. Kč. Aktiva celkem představují 31.478 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2018 zvýšil na 1.721 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Hospodářský výsledek společnosti navrhuje společnost zaúčtovat ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let, který nyní vykazuje zůstatek 430 tis. Kč.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.136: Hospodaření obchodních společností za rok 2018 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 5 243 15 016 28 414 27 629 785
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 22 866 33 769 44 367 46 701 -2 334
VaK Bruntál a.s. 23 319 33 183 77 806 71 285 6 521

Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dříve Agentura pro regionální rozvoj, a.s.)

Moravskoslezský kraj se stal akcionářem společnosti na základě usnesení zastupitelstva č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001, kdy byla stanovena majetková účast v obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím akcií v nominální hodnotě 700 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. V roce 2018 došlo ke změně názvu společnosti a také k navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o 14.000 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku k datu 31. 12. 2018 činila 15.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost dosáhla za rok 2018 zisku ve výši 785 tis. Kč. Aktiva celkem představují 48.015 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2018 zvýšil o 1.066 tis. Kč na 29.996 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je evidován zůstatek ve výši 5.276 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje ani neplánuje. Valné hromadě je navrhováno rozdělení zisku přídělem do sociálního fondu a převodem na účet nerozděleného zisku.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

O účasti Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017. Na základě smlouvy o převodu akcií se společností Agentura pro regionální rozvoj, a.s., která akcie vlastnila, došlo k úplatnému nabytí 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 tis. Kč. Tímto získal kraj podíl 9,1 % na základním kapitálu společnosti, který dále zvýšil na základě usnesení zastupitelstva č. 4/1148 ze dne 30. 5. 2017 rozhodnutím o peněžitém vkladu ve výši 5.900 tis. Kč. V obchodním rejstříku byla zapsána změna názvu společnosti na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., a také celkové zvýšení základního kapitálu společnosti o 9.600 tis. Kč, přičemž podíl kraje tvoří 6.300 tis. Kč, tj. 45 %. Stejným podílem disponuje statutární město Ostrava, zbývajících 10 % je rozděleno mezi VŠB - Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou univerzitou v Opavě a Ostravskou univerzitou. Výše základního kapitálu společnosti zapsaná ke dni 31. 12. 2018 je 14.000 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2018 ztrátu ve výši 2.334 tis. Kč. Celková aktiva představují 48.239 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se snížil na 14.404 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje ani neplánuje. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek 2.738 tis. Kč. Návrh na řešení ztráty bude předložen valné hromadě společnosti v červnu 2019.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby byla společnost usnesením zastupitelstva kraje č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018 pověřena k výkonu veřejných služeb v rozsahu vymezeném ve smlouvě č. 04321/2018/RRC o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, a to na dobu trvání od 23. 4. 2018 do 31. 12. 2021. V roce 2018 poskytl kraj vyrovnávací platbu ve výši 9.500 tis. Kč. Z průběžné zprávy o plnění služeb v obecném hospodářském zájmu za rok 2018, jejíž součástí je vyúčtování čerpání vyrovnávací platby, vyplývá zůstatek vyrovnávací platby na další léta (z podílu poskytnutého krajem) ve výši 2.609 tis. Kč. Ke konečnému zúčtování vyrovnávací platby dojde po skončení pověření nebo po skončení smlouvy.

VaK Bruntál a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií obchodní společnosti ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované akcie v roce 2011 převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je veden v účetnictví v reprodukční pořizovací ceně v celkové hodnotě 11 tis. Kč. Základní kapitál obchodní společnosti zapsaný v obchodním rejstříku ke dni 31. 12. 2018 činil 409.623 tis. Kč, majetkový podíl Moravskoslezského kraje představuje 0,003 %.

Společnost dosáhla za rok 2018 zisku ve výši 6.521 tis. Kč. Celková aktiva představují 757.662 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2018 oproti minulému období zvýšil na 724.380 tis. Kč, a to díky upsání nových akcií v hodnotě 263.975 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek ve výši 24.742 tis. Kč.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti se žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s. a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS ‑ METAL, s.r.o. Tyto spory byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena.

V návaznosti na to bylo pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). V tuto chvíli však stále není skončeno řízení o zrušení rozhodčího nálezu a také řízení o žalobě společnosti FOCUS - METAL, s.r.o., proti Moravskoslezskému kraji o zaplacení částky 1 mil. Kč z titulu ručitelského závazku. V této věci kraj navrhl přistoupení společnosti VaK Bruntál, a.s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované. Okresní soud v Ostravě dne 26. 9. 2017 žalobu odmítl pro neurčitost žalobního nároku. Proti tomuto usnesení podala společnost FOKR Czech, s.r.o. (na kterou byly tvrzené nároky postoupeny společností FOCUS - METAL, s.r.o.) dne 26. 10. 2017 odvolání. V odvolacím řízení Krajský soud v Ostravě dne 31. 1. 2018 rozhodl tak, že žaloba se neodmítá a věc se vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení. V opakovaném prvoinstančním řízení Okresní soud v Ostravě dne 21. 9. 2018 rozhodl tak, že žaloba společnosti FOKR Czech, s.r.o. se zamítá. Žalobce proti tomuto rozsudku podal odvolání, v současné době probíhá odvolací řízení před Krajským soudem v Ostravě.

Objem ručitelského závazku za obchodní společnost VaK Bruntál, a.s., k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2018, činil 69.106.815,76 Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Tabulka 1.137: Hospodaření obchodní společnosti za rok 2018 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 280 265 6 694 6 400 294

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravskoslezský kraj jako jediný společník založil obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., usnesením zastupitelstva č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014. Dne 14. 5. 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku se základním kapitálem 1.000 tis. Kč, který byl v dalších letech peněžitými vklady navýšen o 15.000 tis. Kč. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2018 činil 16.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 294 tis. Kč. Celková aktiva představují 10.691 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 9.729 tis. Kč. Bankovní úvěry společnost nevykazuje ani neplánuje. Zůstatek účtu nerozděleného výsledku hospodaření z minulých let činí ‑6.565 tis. Kč, zisk roku 2018 bude přeúčtován na tento účet ke snížení ztrát z minulého období.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.138: Hospodaření obchodních společností za rok 2018 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 10 357 32 613 135 974 133 307 2 667
Sanatorium Jablunkov, a.s. 14 804 13 766 83 447 83 240 207

Bílovecká nemocnice, a.s.

O založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005. Peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč zapsaný do obchodního rejstříku při vzniku společnosti dne 11. 7. 2005 byl následně v letech 2007 až 2016 navyšován nepeněžitými vklady ve výši 72.120 tis. Kč a peněžitými vklady ve výši 16.700 tis. Kč. V roce 2018 se základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., zvýšil peněžitým vkladem o 4.500 tis. Kč na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/712 ze dne 14. 3. 2018. V obchodním rejstříku je k 31. 12. 2018 zapsaná výše základního kapitálu 95.320 tis. Kč, podíl kraje je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 2.667 tis. Kč. Celková aktiva představují částku ve výši 107.458 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se oproti minulému roku zvýšil o 6.332 tis. Kč, účet neuhrazené ztráty minulých let vykazuje zůstatek ve výši 24.212 tis. Kč a společnost převedením zisku na tento účet sníží vykazovanou ztrátu za minulé období.

Závazky k úvěrovým institucím vykazuje společnost ve výši 8.279 tis. Kč. Jedná se o zůstatek úvěru u ČSOB, a.s., ve výši 2.153 tis. Kč, za který ručí kraj, a to jako krátkodobý úvěr ve výši 1.987 tis. Kč a 166 tis. Kč jako dlouhodobý úvěr. V souladu s účetními standardy a s ohledem na dobu splatnosti je část celkového úvěru přeúčtována na krátkodobý úvěr. Zbývající část závazku ve výši 6.126 tis. Kč tvoří kontokorentní úvěr, který má společnost uzavřen do výše 10.000 tis. Kč a je využíván pouze krátkodobě.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s., požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce "Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.", a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování bylo ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

O převzetí ručitelského závazku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013. Splatnost závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s. Banka poskytla v roce 2014 prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši 14.076 tis. Kč, úvěr byl vyčerpán do 30. 9. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky se Bílovecká nemocnice, a.s., zavázala vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 165 tis. Kč. V průběhu let 2014 ‑ 2018 byla zaplacena jedna mimořádná splátka ve výši 3.478 tis. Kč a roční splátky ve výši 1.987 tis. Kč, zůstatek úvěru se snížil na 2.153 tis. Kč. Ručení zanikne úplným splacením závazků Bílovecké nemocnice, a.s., vůči Československé obchodní bance, a.s. (úvěr je splatný nejpozději do 27. 1. 2020).

Objem ručitelského závazku za obchodní společnost Bílovecká nemocnice, a.s., k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2018, činil 2.153 tis. Kč.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby, byla nemocnice usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014 pověřena k výkonu veřejných služeb v rozsahu vymezených ve smlouvě č. 03569/2014/ZDR o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, a to na dobu trvání od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024. Za rok 2018 nebyla nemocnici v provozní části poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem ve výši 2.000 tis. Kč do základního kapitálu. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 20. 2. 2008. Následně docházelo v letech 2008 ‑ 2016 k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 186.955 tis. Kč. V roce 2018 byl základní kapitál společnosti navýšen dvakrát, a to usnesením zastupitelstva kraje č. 7/713 ze dne 14. 3. 2018 o 14.000 tis. Kč a usnesením č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018 o 6.500 tis. Kč, vždy peněžitým vkladem. Základní kapitál společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2018, je ve výši 209.455 tis. Kč, podíl kraje tvoří 100%.

Společnost vykázala za rok 2018 zisk ve výši 207 tis. Kč. Celková aktiva představují 227.827 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2018 zvýšil o 20.707 tis. Kč. Zůstatek účtu výsledek hospodaření minulých let je nulový, zisk byl použit k tvorbě rezervního fondu. Úvěry společnost nevykazuje, ale v roce 2018 obdržela návratnou finanční výpomoc od Moravskoslezského kraje ve výši 6.000 tis. Kč, která je splatná do 31. 5. 2020.

9.5 Zrušené společnosti s výmazem z rejstříku v roce 2018

KIC Odpady, a.s.

Založení akciové společnosti s peněžitým vkladem ve výši 40.000 tis. Kč do základního kapitálu bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 25. 9. 2008. Při zápisu společnosti do obchodního rejstříku dne 30. 10. 2008 byl jediným akcionářem Moravskoslezský kraj, následně bylo na základě usnesení zastupitelstva rozhodnuto o převodu části akcií na statutární města Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava, Karviná a obec Horní Suchá. Moravskoslezský kraj měl nadále podíl ve výši 33,7 % základního kapitálu.

V roce 2014 nebyla Evropskou komisí schválena dotace ze SFŽP na vybudování spalovny, proto byl následně projekt na vybudování zařízení na energetické využití komunálního odpadu zakonzervován. Na valné hromadě konané dne 27. 3. 2017 byly společnosti uděleny pokyny k ukončení prací na projektu a zrušení společnosti, k 1. 7. 2017 byla zapsáno zrušení společnosti s likvidací. Likvidační zůstatek společnosti dosáhl výše 10.801 tis. Kč; valná hromada společnosti dne 13. 3. 2018 rozhodla použít ho tak, že bude rozdělen mezi akcionáře společnosti v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcí. V případě Moravskoslezského kraje, který držel akcie ve jmenovité hodnotě 17.000 tis. Kč, likvidační zůstatek činil 3.643 tis. Kč; byl vyplacen na účet kraje po vrácení akcií likvidátorovi. Výmaz z obchodního rejstříku byl proveden dne 10. 7. 2018.

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč. Společnost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. V průběhu roku 2017 správní rada vyhodnotila činnost a dne 27. 6. 2017 rozhodla o zrušení společnosti, následně zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2017 vzalo tuto skutečnost na vědomí a usnesením č. 5/418 rozhodlo zrušit společnost s účinností ke dni 31. 12. 2017. Dne 15. 1. 2018 byla zapsána společnost v likvidaci. Po skončení likvidace byl Moravskoslezskému kraji vyplacen likvidační zůstatek ve výši 341 tis. Kč a na návrh likvidátora ze dne 22. 6. 2018 byla společnost vymazána z obchodního rejstříku ke dni 10. 7. 2018.

9.6 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

Majetkové účasti jsou oceňovány pořizovací, resp. reprodukční pořizovací cenou, a v tomto ocenění jsou vedeny v účetnictví. V případě navyšování základního kapitálu peněžitým vkladem se pořizovací cena shoduje s nominální hodnotou akcií nebo podílu (s výjimkou emisního ážia), ale v případě nepeněžitého vkladu, u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, byl tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách a v těch oceněn i při vkladu. Do základního kapitálu je však oceněn znaleckým posudkem. S ohledem na to je hodnota dlouhodobého finančního majetku vedená v účetnictví kraje jiná, než hodnota kapitálu uvedená v obchodním rejstříku.

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou-li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce účtováno 30. 6. 2012 ke stavu vykazovanému u obchodních společností 31. 12. 2011, znovu pak ve stejných termínech v letech 2013 ‑ 2017, a to podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno.

Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která byla vlivem změny metodiky oceňování poprvé účtována v roce 2012 u společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V dalších letech se o změně opravné položky neúčtovalo, protože nepřesáhla limit 10 %; ani v roce 2018 nenastaly skutečnosti vedoucí k jejímu snížení nebo zvýšení.

Další společností, kde na základě změn ve výši základního a vlastního kapitálu byla v roce 2017 zaúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve výši 3.990 tis. Kč, byla Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.; v roce 2018 zůstala beze změny.

V roce 2018 se účtovalo o opravné položce dvakrát, a to v případě likvidované společnosti KIC Odpady, a.s., kdy při výmazu z obchodního rejstříku a vyřazení akcií z majetku kraje došlo ke stejnému datu, tj. k 10. 7. 2018, k odúčtování opravné položky ve výši 13.395 tis. Kč. Nově byla zaúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku u společnosti Letiště Ostrava, a.s., která byla vypočtena podle schválené roční účetní závěrky a hodnoty vlastního kapitálu společnosti a dosáhla výše 139.341 tis. Kč.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.139: Ocenění položek dlouhodobého finančního majetku kraje k 31. 12. 2018, včetně posuzování hodnoty a tvorby opravných položek k tomuto majetku v tis. Kč
Obchodní společnost % podíl kraje na základním kapitálu Hodnota akcií/majetkového podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje Hodnota vlastního kapitálu z výkazů společností za rok 2018 Opravné položky v účetnictví kraje k datu 31. 12. 2018
Letiště Ostrava, a.s. 100 562 368 414 826 139 341
Koordinátor ODIS s.r.o. 50 460 1 721 0
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 100 7 980 29 996 0
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 45 6 308 14 404 0
VaK Bruntál, a.s. *) 0,003 11 724 380 0
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 100 16 000 9 729 3 990
Bílovecká nemocnice, a.s. 100 197 789 73 971 118 398
Sanatorium Jablunkov, a.s. *) 100 207 713 213 896 0
Celkem  × 998 629 × 261 729

*) Akcie v zaknihované podobě, ostatní akcie v listinné podobě

Při přepočtu opravných položek za rok 2018, dle aktuálně dostupných údajů z obchodních společností ze zatím neauditovaných účetních výkazů, by jejich výše nově činila u Bílovecké nemocnice, a.s., 123.818 tis. Kč, u společnosti Letiště Ostrava, a.s., 147.543 tis. Kč a u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., 6.271 tis. Kč, což ve všech případech představuje zvýšení nebo snížení opravné položky o méně než 10 %. Z tohoto důvodu nevzniká u těchto společností povinnost účtovat změnu výše opravné položky. U ostatních společností nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 %, proto za rok 2018 nebudou tvořeny žádné další opravné položky, o kterých by se účtovalo po schválení výsledků hospodaření v roce 2019.

10. Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2018 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 13.453.588 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 20.856 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2018 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů a individuálních dotacích jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací (obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách) z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 27 až 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2018 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 874.850 tis. Kč, z toho bylo v roce 2019 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 1.195 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 8.297.958 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2018 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2019 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 903 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2018 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.140: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2018 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2018 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2019
Vyhlášené dotační programy 639 379,7 1 135,1
Bezpečnost silničního provozu 1 000,0 0,1
Dopravní obslužnost - linková doprava 4 095,0  
Informační systém o znečištění ovzduší 2 355,1 43,7
Integrované výjezdové centrum Bílovec 207,2  
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 1 205,0  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 77,0  
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 150,6  
Podpora aktivit obcí 11 316,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 80,0  
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 15 200,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 6 679,1  
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 6 653,4  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 987,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 6 860,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 2 000,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 6 750,4 0,0
Podpora služeb sociální prevence 2 20 114,0  
Podpora služeb sociální prevence 4 6 283,7  
Podpora soutěží a přehlídek 838,3  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 3 055,0  
Podpora talentů 60,0 3,1
Podpora tříděného sběru 300,0  
Podpora vodohospodářských projektů 1 250,0  
Podpora výukového centra EVVO 1 500,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 3 912,8  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji 1 613,9  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II 11 605,4  
Prevence rizikových projevů chování - krajská konference 50,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 120,0  
Protialkoholní záchytná stanice 5 000,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 31 737,6  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 13 354,5 12,5
Realizace cyklostezek v rámci Moravskoslezského kraje 376,7  
Regionální funkce knihoven 15 200,0  
"RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy" - "RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)" 112,4  
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 60,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 3 412,5  
Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie 240,1  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 043,8  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 750,2  
Vesnice roku 525,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 35 293,5  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 254,0  
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 5 000,0  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 1 218,5  
Celkem 874 850,4 1 194,6

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých orgány kraje v roce 2018 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/561 ze dne 14. 12. 2017 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 670 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019. Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2018, a to ve dvou splátkách vždy ve výši 335 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování této dotace bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2019.

V roce 2018 současně proběhlo vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 ve výši 850 tis. Kč. Z celkového objemu této dotace bylo kraji vráceno 242,7 tis. Kč.

Tabulka 1.141: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006 - 2018 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7
2013 6 579,0 5 552,6 1 026,4
2 421,0 2 323,0 98,0
2014 6 273,0 5 247,8 1 025,2
3 227,0 2 602,4 624,6
2015 4 500,0 2 936,7 1 563,3
2016 1 570,0 1 550,8 19,2
2017 850,0 607,3 242,7
2018 670,0 670,0 0,0
Celkem 92 972,0 77 154,3 15 817,7

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2018 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 4.280.110 tis. Kč, z toho 693.378 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2019 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 18.758 tis. Kč.

Tabulka 1.142: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2018 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2018 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2019
Vyhlášené dotační programy 907 275,5 3 357,3
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 1 900,0  
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 14 108,1  
Dopravní obslužnost - drážní doprava 904 250,7  
Dopravní obslužnost - linková doprava 740 335,9 14 388,1
Genderově korektní Moravskoslezský kraj 714,5  
Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem 6 500,0  
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 694,9  
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 1 097,0  
Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení 150,0  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 583,0  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma - obnovitelné zdroje 32 432,6  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma 567 783,3  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - individuální dotace 10 891,6  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 16 300,0  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 13 748,1  
Péče o chráněné druhy živočichů 1 100,0  
Podpora akcí celokrajského významu 7 455,0  
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 3 750,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 2 365,4 23,7
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 4 420,9  
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 759,3  
Podpora integrace etnických menšin 169,9  
Podpora mobilit studentů VŠ, vědeckých pracovníků a příprava projektů 5 209,8  
Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 2 398,5 18,6
Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji 21 370,0  
Podpora opatření v oblasti životního prostředí 3 250,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 1 003,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 1 558,8 0,6
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 12 440,2  
Podpora služeb sociální prevence 2 82 314,0  
Podpora služeb sociální prevence 4 2 589,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 81 214,5 222,7
Podpora talentů 413,6  
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 10 000,0  
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 1 702,2  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 12 965,4  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II 78,2  
Prezentace kraje v kultuře, sportu, inovacích a dalších oblastech v mezinárodní spolupráci 200,0  
Propagace v oblasti zemědělství 637,0  
Propagace v oblasti životního prostředí 1 386,6  
Regionální investiční pobídka 500,0  
Služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 2 000,0  
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 17 084,2 21,7
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 12 250,0 27,8
Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. 11 441,6  
Stabilizace zdravotního personálu a vzdělávání 350,0  
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou 500,0  
Studium a vzdělávání v zahraničí 240,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 543,1  
Turistické značení 700,0  
Výdaje spojené s finančním zdravím obcí 150,0  
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 1 070,0  
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 49 000,0  
Ostatní dotace 8 386,5 4,5
Celkem 3 586 732,0 18 064,9
Tabulka 1.143: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2018 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2018 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2019
Vyhlášené dotační programy 330,9  
Asistenti pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním 130,8  
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 60,9 36,1
Dotace pro soukromé školy 680 625,5 619,7
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 7 863,5  
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 1 415,9  
Podpora odborného vzdělávání 2 325,0  
Podpora talentů 20,0  
Podpora výuky plavání v ZŠ 133,7 4,2
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II 24,2  
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 202,9 29,4
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 245,0 3,9
Celkem 693 378,3 693,3

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. kotlíkové dotace vyplacené v rámci 1. grantového schématu - obnovitelné zdroje, 2. grantového schématu i formou individuálních dotací v celkové výši 611.107 tis. Kč.

11. Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12. Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje skončilo v roce 2018 s velmi příznivým výsledkem. Rozpočet Moravskoslezského kraje ke konci roku 2018 vykázal mírný schodek ve výši 62 mil. Kč, což představuje zanedbatelných 0,26 % celkových skutečných výdajů. Upravený rozpočet přitom počítal se schodkem až 2,4 mld. Kč (z toho 2,2 mld. Kč kryto vlastními zdroji). Na výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné daňové příjmy, resp. přeplněné příjmy ze sdílených daní, jejichž nárůst je celorepublikově spojen s pokračujícím ekonomickým růstem, vysokou úrovní zaměstnanosti a rostoucími platy v ekonomice. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 350 mil. Kč. Na výsledek hospodaření působilo rovněž nižší čerpání na výdajové stránce rozpočtu, což souviselo zejména s nižším čerpáním prostředků na projekty financované z evropských finančních zdrojů oproti plánovanému rozpočtu z důvodu zdlouhavých schvalovacích procesů ze strany řídících orgánů a procesů realizace veřejných zakázek. Předpokládané výdaje byly čerpány ve výši 92,4 % upraveného rozpočtu. Pro srovnání v roce 2017 dosáhly skutečné výdaje 89,0 % upraveného rozpočtu. Vykázané saldo rozpočtu, tj. rozdíl skutečných příjmů a čerpaných výdajů k 31. 12. 2018 ve výši -62 mil. Kč, bylo pokryto v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech ÚSC využitím prostředků úvěrového rámce ČSOB.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje (a v pokladně) k 31. 12. 2018 činil 3.706 mil. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2018 je uveden v tabulce 1.144.

Tabulka 1.144: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje a v pokladně k 31. 12. 2018 3 705 596
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2018) 958 689
  - Zajišťovací fond 102 123
  - Fond návratných finančních zdrojů JESSICA 200 306
  - Fond životního prostředí 18 276
  - Fond sociálních služeb 104 759
  - Fond pro financování strategických projektů 533 226
- z toho úroky termínovaného vkladu u ČSOB, a.s., za období prosinec 2018 (mimo rozpočet kraje na rok 2018) 59
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků mimo rozpočet kraje celkem 2 746 848
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Vyčleněno při schvalování rozpočtu na rok 2019 2 080 471
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 na krytí výdajů roku 2019 970 534
  - účelové převody akcí z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 1 109 937
b) Vázané účelové prostředky z roku 2018 77 426
  - účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 5 979
  - účelové finanční prostředky (vrácení mylných plateb přijatých v závěru roku 2018) 1 319
  - nahrazení příjmů rozpočtu na rok 2019 účelovými prostředky roku 2018 70 128
c) Vypořádání fondů 11 507
  - vypořádání Sociálního fondu 4 128
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 632
  - vypořádání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 1 616
  - vypořádání Fondu životního prostředí 1 155
  - vypořádání Fondu sociálních služeb 272
  - vypořádání Fondu pro financování strategických projektů 3 703
d) Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2018 577 444
- z toho:
  - nahrazení příjmů z poplatků za odebrané množství podzemní vody v rozpočtu na rok 2019 11 527
  - akce spolufinancované z evropských zdrojů v programovém období 2014 ‑ 2020 10 000
  - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje 60 000
  - návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje 40 954
  - akce reprodukce majetku kraje 259 900
  - ostatní akce (včetně rezerv) 195 063

Komentář k tabulce:

 • k bodu a)

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2018 ve výši 2.080.471 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2018 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2019 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 zapojena částka ve výši 970.534 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 10/1083 bod 5 písm. a) ze dne 13. 12. 2018) zapojila svými usneseními č. 54/4827 ze dne 8. 1. 2019 a č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 část zůstatku finančních prostředků roku 2018 v celkové výši 1.109.937 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2018 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

 • k bodu b)

Vázané účelové prostředky z roku 2018 v celkové výši 77.426 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 5.979 tis. Kč představuje prostředky, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací (rada kraje zapojila svým usnesením č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019). Mezi účelové prostředky z roku 2018 patří i mylné platby v celkové výši 1.319 tis. Kč připsané v závěru roku 2018 na bankovní účty kraje, které bylo nutno vrátit zpět na účty plátců (rada kraje zapojila svým usnesením č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019). Dále se jednalo o nahrazení příjmů rozpočtu na rok 2019 účelovými prostředky z roku 2018 v celkové výši 70.128 tis. Kč, z toho u plánovaných příjmů z vratek návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací v odvětví školství z důvodu jejich nevyplacení nebo neplánovaného přijetí v roce 2018 ve výši 19.472 tis. Kč, u plánovaného příjmu z dotace od řídícího orgánu na projekt "Silnice 2017 Frýdek-Místek" spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu neplánovaně připsaného na účet kraje již v roce 2018 ve výši 39.316 tis. Kč a u plánovaných příjmů z dotací od řídících orgánů v rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů na výdaje kryté prostředky tzv. vnitroúvěru z důvodu nedočerpání těchto výdajů ve výši 11.339 tis. Kč (rada kraje zapojila svým usnesením č. 58/5213 ze dne 11. 3. 2019).

 • k bodu c)

Finanční prostředky ve výši 11.507.076,48 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů.

Vypořádání Sociálního fondu představuje zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2018 ve výši 4.394,74 tis. Kč snížený o prostředky ve výši 267,11 tis. Kč, o které byl zálohový převod do fondu vyšší než stanovených 3,5 % ze skutečně vyplacených platů a odměn v roce 2018. Tyto prostředky budou z účtu sociálního fondu převedeny na základní běžný účet kraje. Částka ve výši 4.127,63 tis. Kč byla radou kraje zapojena do rozpočtu kraje na rok 2019 k použití dle účelu fondu.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2018 ve výši 632.209,72 Kč.

Vypořádání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2018 včetně úroků ze zhodnocovacího produktu ve výši 1.600.246,54 Kč a nerozpočtovanou část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 15.840,02 Kč.

V rámci vypořádání Fondu životního prostředí se jedná o nevyčerpané prostředky v rámci dotačních programů financovaných z Fondu životního prostředí v celkové výši 1.108.927,22 Kč, dále o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2018 ve výši 45.602,39 Kč a o vrácené prostředky ve výši 800 Kč.

Vypořádání Fondu sociálních služeb představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2018 ve výši 272.416,50 Kč.

V rámci vypořádání Fondu pro financování strategických projektů kraje se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2018 ve výši 3.703.404,09 Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2018 zůstanou v rámci vypořádání peněžních fondů mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů v celkové výši 7.379.446,48 Kč.

 • k bodu d)

Zbývající část prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2018 v celkové výši 577.444 tis. Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2019. Tato nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2018 byla především použita k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2019, financování nových akcí rozpočtu a k podpoře příspěvkových organizací kraje a dále k nahrazení příjmů z poplatků za odebrané množství podzemní vody z důvodu změny režimu placení ze zálohového na jednorázové po skončení poplatkového období.

Zapojení prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2018 je v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, schválenou usnesením zastupitelstva č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012, a vychází z programového prohlášení rady kraje Vize 2024 (schváleného usnesením rady kraje č. 9/661 ze dne 14. 3. 2017).

13. Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 - Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2018

  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Dotace 11 415,7 12 137,6 13 726,5 14 534,1 14 651,6 16 585,0
Vlastní příjmy 4 951,1 5 259,0 5 360,4 6 116,1 6 723,5 7 499,9
Celkem 16 366,8 17 396,6 19 086,9 20 650,2 21 375,1 24 084,8

Graf 2 - Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2018

  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Běžné výdaje 14 904,7 15 138,1 16 356,7 16 889,8 18 636,1 21 071,9
Kapitálové výdaje 2 009,3 2 299,4 4 410,0 1 192,6 1 361,6 3 075,1
Celkem 16 914,0 17 437,5 20 766,7 18 082,3 19 997,7 24 147,0

Graf 3 - Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018Graf 4 - Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018Graf 5 - Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 201813.2 Tabulková část

Pozn.:Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.

Tabulka č. 1: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2018 - PŘÍJMY (v tis. Kč)
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 430 000 1 530 000 1 650 494 107,9
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000 40 000 39 361 98,4
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000 130 000 155 514 119,6
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000 1 400 000 1 427 967 102,0
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 300 22 754 22 754 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000 3 400 000 3 539 629 104,1
- 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 9 771 11 261 115,2
- 1361 Správní poplatky 1 750 2 074 2 245 108,2
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
1070   Rybářství 0 4 4 100,0
 
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 116 484 417,2
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 365 463 126,8
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 9 9 100,0
2143   Cestovní ruch 0 490 956 195,1
 
2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 4 438 8 167 184,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 26 0,0
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 20 787 20 787 100,0
2212   Silnice 0 25 228 28 983 114,9
 
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 8 696 10 027 115,3
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 272 305 112,1
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 298 476 159,7
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 9 266 10 808 116,6
 
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 954 1 544 1 514 98,1
2251 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 472 472 100,0
2251   Letiště 8 954 2 016 1 986 98,5
 
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 136 1 187 104,5
2292 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 1 000 1 000 100,0
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami 0 2 136 2 187 102,4
 
2293 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 9 409 0,0
2293   Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 0 0 9 409 0,0
 
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 10 10 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 13 13 100,0
 
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků 15 000 15 000 21 397 142,6
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 000 21 397 142,6
 
3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 635 1 635 100,0
3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 12 12 100,0
3121 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 11 11 100,0
3121   Gymnázia 0 1 658 1 658 100,0
 
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 5 0,0
3122   Střední odborné školy 0 0 5 0,0
 
3123 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 0 100 100 100,0
 
3125 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 52 0,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 0 0 52 0,0
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 6 100 6 100 100,0
3299 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 7 7 100,0
3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 96 96 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 6 203 6 203 100,0
 
3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 700 700 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 700 700 100,0
 
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 242 242 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 90 0,0
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 244 334 136,9
 
3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 4 0,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 0 4 0,0
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 780 780 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 79 79 100,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 859 859 100,0
 
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 14 16 114,3
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 14 16 114,3
 
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 47 650 0 0 0,0
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 328 17 357 17 357 100,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 180 0,0
3522   Ostatní nemocnice 64 978 17 357 17 537 101,0
 
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 211 211 100,0
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 6 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 217 217 100,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 852 1 973 1 940 98,3
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 3 139 3 539 112,7
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 40 40 100,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 94 94 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 892 5 246 5 613 107,0
 
3719 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 15 35 233,3
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 16 36 225,0
 
3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 354 354 100,0
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 540 570 105,6
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 651 10 1,5
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 1 545 934 60,5
 
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 6 100,0
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 6 6 100,0
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
 
4350 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 26 26 100,0
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 255 327 128,2
4350   Domovy pro seniory 0 281 353 125,6
 
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 13 13 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 13 13 100,0
 
4371 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 100 100 100,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 100 100 100,0
 
4375 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 180 183 101,7
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 180 183 101,7
 
4377 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 180 180 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 180 180 100,0
 
4378 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 426 426 100,0
4378   Terénní programy 0 426 426 100,0
 
4399 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 10 10 100,0
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 199 233 117,1
4399 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 355 355 100,0
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 529 529 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 3 150,0
4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 1 310 0,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 1 095 2 440 222,8
 
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 19 19 100,0
5171   Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 19 19 100,0
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 810 810 777 95,9
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 810 810 777 95,9
 
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 400 4 400 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 4 400 4 400 4 400 100,0
 
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 12 12 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 12 12 100,0
 
6113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 242 0 0 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 11 24 218,2
6113   Zastupitelstva krajů 242 11 24 218,2
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 138 138 100,0
6172 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0 38 38 100,0
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 800 1 800 1 508 83,8
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 4 50,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 5 1 20,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 88 83 94,3
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 385 387 100,5
6172 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,0
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 8 0,0
6172   Činnost regionální správy 1 908 2 463 2 167 88,0
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 8 000 8 003 20 410 255,0
6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 5 5 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000 8 008 20 415 254,9
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 8 629 8 629 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 8 629 8 629 100,0
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 3 3 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 5 875 5 875 100,0
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 243 243 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 30 309 30 309 100,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 36 430 36 430 100,0
 
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 1 504 1 568 104,3
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 1 504 1 568 104,3
 
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 28 757 28 937 28 948 100,0
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 39 687 39 327 39 327 100,0
- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 3 225 3 225 3 230 100,2
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 427 617 304 217 304 194 100,0
    Přijaté splátky půjčených prostředků 499 286 375 707 375 699 100,0
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2115 3209 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 341 341 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 341 341 100,0
 
3522 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 252 252 100,0
3522   Ostatní nemocnice 0 252 252 100,0
 
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000 25 740 25 745 100,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 30 000 40 146 40 146 100,0
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 310 310 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000 66 195 66 201 100,0
 
3729 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 3 643 3 643 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 3 643 3 643 100,0
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 000 16 000 16 000 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 16 000 16 000 16 000 100,0
 
6113 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 247 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 0 247 0,0
 
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 125 125 100,0
6172   Činnost regionální správy 0 125 125 100,0
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 911 911 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 130 188 130 188 130 188 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 71 8 451 8 451 100,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 245 404 15 382 022 15 382 021 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 851 208 208 100,0
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 33 104 36 363 36 363 100,0
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 10 783 10 783 100,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 7 925 943 943 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 417 543 15 569 869 15 569 868 100,0
 
- 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 2 016 2 016 100,0
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 706 507 990 458 990 456 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 6 907 20 389 20 389 100,0
- 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 2 237 2 237 100,0
    Investiční přijaté transfery 713 414 1 015 100 1 015 098 100,0
 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 16 081 533 0,0
6330 4138 Převody z vlastní pokladny 0 0 143 0,0
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 8 104 0,0
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 16 089 780 0,0
 
  Daňové příjmy celkem 6 427 050 6 534 599 6 849 224 104,8
  Nedaňové příjmy celkem 613 120 528 583 563 850 106,7
  Kapitálové příjmy celkem 66 000 86 555 86 808 100,3
  Přijaté transfery celkem 1 130 957 16 584 970 16 584 967 100,0
  Konsolidace příjmů 0 0 16 089 780 0,0
  Příjmy celkem 8 237 127 23 734 707 40 174 629 169,3
  PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 8 237 127 23 734 707 24 084 849 101,5

Tabulka č. 2: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2018 - VÝDAJE (v tis. Kč)
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 20 99,8
1019 5169 Nákup ostatních služeb 0 15 0 0,0
1019 5175 Pohoštění 0 193 111 57,3
1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 500 110 0 0,0
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 500 2 714 2 339 86,2
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000 3 052 2 470 80,9
 
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 180 179 99,2
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 180 179 99,2
 
1070 5169 Nákup ostatních služeb 0 30 30 100,0
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 218 153 70,3
1070   Rybářství 0 248 183 73,9
 
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 3 000 3 480 2 831 81,4
 
2115 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 1 768 726 41,1
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 023 10 273 10 273 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 13 623 12 041 10 999 91,3
 
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 295 492 245 49,9
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 30 30 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 490 9 617 9 487 98,6
2141 5164 Nájemné 2 040 2 010 1 027 51,1
2141 5169 Nákup ostatních služeb 2 400 4 659 3 220 69,1
2141 5175 Pohoštění 800 670 176 26,3
2141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 8 500 0 0,0
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 40 40 100,0
2141 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 70 0 0 ×
2141   Vnitřní obchod 12 170 26 069 14 276 54,8
 
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0 25 13 50,0
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 700 543 387 71,4
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 339 329 97,2
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3 311 2 084 62,9
2143 5151 Studená voda 20 20 20 97,6
2143 5152 Teplo 120 130 130 99,9
2143 5154 Elektrická energie 60 60 58 96,8
2143 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 1 49,1
2143 5164 Nájemné 9 960 14 737 10 745 72,9
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 50 0 0,0
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 20 0 0 ×
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 440 668 659 98,7
2143 5169 Nákup ostatních služeb 54 912 41 198 34 371 83,4
2143 5171 Opravy a udržování 70 341 320 94,1
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 120 18 14,9
2143 5175 Pohoštění 500 1 565 1 155 73,8
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 420 2 439 2 291 93,9
2143 5194 Věcné dary 20 5 5 100,0
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 195 806 67,5
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 10 000 4 528 3 174 70,1
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 200 100 50,0
2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3 000 4 161 3 142 75,5
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 17 200 20 452 13 960 68,3
2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 0 0 ×
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 500 4 336 3 928 90,6
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 700 700 100,0
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 250 250 100,0
2143 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 300 300 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 330 330 100,0
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 8 8 93,8
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 38 38 99,4
2143   Cestovní ruch 107 880 102 049 79 323 77,7
 
2191 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 70 70 100,0
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0 70 70 100,0
 
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 400 400 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 400 400 400 100,0
 
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 204 292 202 69,1
2212 5154 Elektrická energie 0 82 82 99,9
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 830 743 89,5
2212 5169 Nákup ostatních služeb 150 1 074 537 50,0
2212 5171 Opravy a udržování 2 950 4 297 1 373 31,9
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 639 392 723 379 723 307 100,0
2212   Silnice 642 696 729 955 726 243 99,5
 
2219 5169 Nákup ostatních služeb 500 500 32 6,5
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 500 32 6,5
 
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000 1 000 1 000 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
 
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 0 0 ×
2241 5171 Opravy a udržování 0 53 53 100,0
2241   Železniční dráhy 8 200 53 53 100,0
 
2251 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 30 21 68,5
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 230 0 0,0
2251 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 2 000 0 0,0
2251 5171 Opravy a udržování 8 954 743 743 100,0
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 47 000 47 000 47 000 100,0
2251   Letiště 57 954 50 003 47 764 95,5
 
2259 5192 Poskytnuté náhrady 118 000 0 0 ×
2259   Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy 118 000 0 0 ×
 
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 4 045 2 188 54,1
2292 5169 Nákup ostatních služeb 3 436 3 370 561 16,7
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 628 174 1 686 178 1 648 682 97,8
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami 1 632 110 1 693 593 1 651 431 97,5
 
2293 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 375 375 100,0
2293 5192 Poskytnuté náhrady 0 48 909 0 0,0
2293   Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 0 49 284 375 0,8
 
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 310 287 92,6
2299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 533 1 158 75,6
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 461 316 68,7
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 166 114 68,7
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 8 6 72,8
2299 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 782 782 100,0
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 119 43 36,3
2299 5162 Služby elektronických komunikací 0 14 12 87,7
2299 5164 Nájemné 100 100 77 77,4
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 3 408 336 9,9
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 25 221 13 489 139 1,0
2299 5169 Nákup ostatních služeb 14 001 4 497 1 322 29,4
2299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 236 151 63,8
2299 5175 Pohoštění 110 180 164 90,8
2299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 1 86,8
2299 5194 Věcné dary 0 6 0 0,0
2299 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 100 100 100,0
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 11 200 12 530 10 230 81,6
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 3 899 1 699 43,6
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 360 312 86,8
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 51 532 42 197 17 249 40,9
 
2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 1 010 565 55,9
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 1 010 565 55,9
 
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 151 1,5
2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 11 943 3 960 33,2
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 21 943 4 110 18,7
 
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 648 065 2 730 167 2 553 890 93,5
 
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 2 478 2 478 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 38 034 38 034 100,0
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 106 1 106 100,0
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 250 800 800 100,0
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 178 1 178 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 869 253 1 869 253 100,0
3111   Mateřské školy 250 1 912 848 1 912 848 100,0
 
3112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 0 0 ×
3112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 4 4 95,5
3112 5167 Služby školení a vzdělávání 0 4 4 90,8
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 4 737 4 737 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 041 7 073 7 073 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 69 959 69 959 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 7 047 81 776 81 776 100,0
 
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 32 992 32 992 100,0
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 438 400 91,4
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 449 4 464 4 464 100,0
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 38 973 38 973 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 4 442 803 4 442 803 100,0
3113   Základní školy 4 449 4 519 670 4 519 632 100,0
 
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 50 841 50 841 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 41 408 48 512 48 512 100,0
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 357 414 357 414 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 22 220 22 220 100,0
3114 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 241 1 241 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 41 408 480 228 480 228 100,0
 
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 5 493 5 493 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 10 970 10 970 100,0
3117 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 7 7 99,9
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 509 182 509 182 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 525 653 525 653 100,0
 
3121 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 72 54 75,5
3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 906 11 628 9 879 85,0
3121 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 44 22 50,6
3121 5167 Služby školení a vzdělávání 0 138 0 0,0
3121 5169 Nákup ostatních služeb 25 1 058 231 21,9
3121 5171 Opravy a udržování 14 519 26 899 8 329 31,0
3121 5172 Programové vybavení 0 34 32 94,6
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 49 895 49 895 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 116 930 139 520 136 460 97,8
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 684 850 684 850 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 7 441 7 441 100,0
3121 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 570 6 570 100,0
3121 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3 496 9 0,3
3121   Gymnázia 133 380 931 645 903 773 97,0
 
3122 5021 Ostatní osobní výdaje 0 18 18 97,2
3122 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 61 61 99,7
3122 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 019 28 765 18 222 63,4
3122 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 50 45 89,1
3122 5164 Nájemné 0 10 6 60,0
3122 5167 Služby školení a vzdělávání 0 176 0 0,0
3122 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 13 0 0,0
3122 5169 Nákup ostatních služeb 450 1 677 314 18,7
3122 5171 Opravy a udržování 0 85 81 95,1
3122 5172 Programové vybavení 0 901 181 20,0
3122 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 201 16 7,9
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 210 221 210 221 100,0
3122 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 8 882 8 882 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 194 144 229 882 229 882 100,0
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 500 1 074 565 1 074 565 100,0
3122 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 11 683 8 671 74,2
3122   Střední odborné školy 222 113 1 567 191 1 551 164 99,0
 
3123 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 2 2 96,8
3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 4 350 3 750 86,2
3123 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3 0 0,0
3123 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 30 0 0,0
3123 5169 Nákup ostatních služeb 300 471 40 8,4
3123 5172 Programové vybavení 0 150 2 1,4
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 141 636 141 636 100,0
3123 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 17 646 17 646 100,0
3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 165 807 190 647 190 647 100,0
3123 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 522 327 522 327 100,0
3123 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 577 6 900 72,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 166 113 886 839 882 950 99,6
 
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 31 908 33 739 33 739 100,0
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 180 583 180 583 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 31 908 214 322 214 322 100,0
 
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 592 592 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 2 947 2 947 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 559 11 399 11 399 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 11 559 14 938 14 938 100,0
 
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 268 7 527 7 527 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 70 746 70 746 100,0
3126   Konzervatoře 7 268 78 273 78 273 100,0
 
3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 63 817 69 582 69 132 99,4
3133 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 212 243 212 243 100,0
3133   Dětské domovy 63 817 281 825 281 375 99,8
 
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 101 101 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 9 913 9 913 100,0
3141 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 432 432 100,0
3141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 49 49 100,0
3141 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 78 78 100,0
3141 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 21 410 12 811 59,8
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 28 404 28 584 28 584 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 115 431 115 431 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 720 890 720 890 100,0
3141   Školní stravování 28 404 896 888 888 289 99,0
 
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 202 1 202 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 9 144 9 144 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 316 1 316 1 316 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 35 901 35 901 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 510 485 510 485 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 316 558 048 558 048 100,0
 
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 490 490 490 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 456 9 456 100,0
3145   Internáty 490 9 946 9 946 100,0
 
3146 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 3 755 3 755 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 889 9 023 9 023 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 125 725 125 725 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství 7 889 138 502 138 502 100,0
 
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 2 223 2 223 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 772 772 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 16 537 18 201 16 501 90,7
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 63 117 63 117 100,0
3147   Domovy mládeže 16 537 84 314 82 614 98,0
 
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 003 7 646 7 646 100,0
3149 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 630 2 630 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5 003 10 275 10 275 100,0
 
3150 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 7 241 7 241 100,0
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 30 741 30 741 100,0
3150 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 213 213 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 046 6 046 6 046 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 58 566 58 566 100,0
3150   Vyšší odborné školy 6 046 102 806 102 806 100,0
 
3231 5169 Nákup ostatních služeb 0 436 226 52,0
3231 5171 Opravy a udržování 0 4 518 2 560 56,7
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 28 279 28 279 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 11 831 11 831 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 626 3 347 3 347 100,0
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 484 514 484 514 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 71 463 71 463 100,0
3231   Základní umělecké školy 2 626 604 387 602 221 99,6
 
3233 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 798 798 100,0
3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 818 3 756 3 756 100,0
3233 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 699 7 699 100,0
3233 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 142 993 142 993 100,0
3233   Střediska volného času 2 818 155 247 155 247 100,0
 
3291 5169 Nákup ostatních služeb 30 10 10 100,0
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 300 240 240 100,0
3291   Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 330 250 250 100,0
 
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 504 2 004 80,0
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 487 294 60,4
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 636 501 78,7
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 228 180 79,0
3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 13 8 64,4
3299 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 2 285 2 285 100,0
3299 5042 Odměny za užití počítačových programů 7 840 7 012 7 012 100,0
3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 15 13 88,4
3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 200 80 39,8
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 570 342 60,0
3299 5162 Služby elektronických komunikací 0 6 3 48,2
3299 5164 Nájemné 31 250 70 28,1
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 234 107 46,0
3299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 774 668 647 96,9
3299 5169 Nákup ostatních služeb 13 148 9 117 750 8,2
3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 740 219 29,6
3299 5175 Pohoštění 129 385 190 49,5
3299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 210 1 331 1 210 90,9
3299 5194 Věcné dary 210 44 28 63,6
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 6 339 5 337 84,2
3299 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 129 1 129 100,0
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 9 970 8 970 90,0
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 790 4 981 4 874 97,9
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 660 7 973 7 952 99,7
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 52 781 2 780 2 776 99,9
3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 21 000 15 933 15 933 100,0
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 55 399 53 398 96,4
3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 227 1 227 100,0
3299 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 6 101 0 0,0
3299 5492 Dary obyvatelstvu 250 255 215 84,3
3299 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 50 50 100,0
3299 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 112 112 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 101 843 138 972 117 917 84,8
 
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 600 1 603 1 603 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 520 1 520 100,0
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 150 5 569 5 564 99,9
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 58 059 58 059 58 059 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 900 3 900 100,0
3311   Divadelní činnost 66 809 70 651 70 646 100,0
 
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 1 195 1 195 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 4 600 6 449 6 449 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 000 2 750 2 750 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 500 8 684 8 684 100,0
3312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300 300 100,0
3312 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 300 300 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 788 3 788 100,0
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 260 260 100,0
3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 430 430 100,0
3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 230 230 100,0
3312   Hudební činnost 9 100 24 386 24 386 100,0
 
3313 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 1 000 1 299 1 299 100,0
3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 350 350 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 1 000 1 649 1 649 100,0
 
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 200 15 498 15 498 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 42 842 42 842 42 842 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 555 555 100,0
3314 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 50 50 50 100,0
3314   Činnosti knihovnické 58 092 58 945 58 945 100,0
 
3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 250 204 81,8
3315 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 63 51 81,7
3315 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 23 18 81,7
3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 79,9
3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 280 0 0,0
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 0,0
3315 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 21 21 100,0
3315 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 0 0,0
3315 5169 Nákup ostatních služeb 3 140 386 132 34,2
3315 5171 Opravy a udržování 0 1 160 3 0,2
3315 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 200 200 100,0
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 138 007 142 320 140 586 98,8
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 137 3 137 100,0
3315 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 16 404 6 190 1 767 28,5
3315   Činnosti muzeí a galerií 158 551 154 042 146 120 94,9
 
3316 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 190 190 100,0
3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 45 45 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 235 235 100,0
 
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 100 675 428 63,4
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 700 700 53 7,6
3319 5164 Nájemné 0 5 5 96,8
3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 59 58 98,4
3319 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 152 62 51 82,3
3319 5169 Nákup ostatních služeb 100 373 269 72,1
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 0 222 222 100,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0 949 949 100,0
3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 492 492 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 9 164 9 002 98,2
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 300 2 395 2 370 99,0
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 24 000 1 183 1 155 97,6
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 5 207 5 183 99,5
3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 343 343 100,0
3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 90 90 100,0
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 320 320 100,0
3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100 139 127 92,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 26 552 22 378 21 118 94,4
 
3322 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 707 534 75,5