Zpráva

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují "Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost"

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit organizace firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací.

Seznamte se se všemi dosavadními vítězi soutěže.

Podmínky soutěže

 1. Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěže využívá.
 2. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Moravskoslezského kraje (dále jen uchazeč) podle podmínek soutěže.
 3. Soutěž je rozdělena do kategorií
  1. podnikatelské subjekty (firmy):
   • do 50 zaměstnanců,
   • do 250 zaměstnanců,
   • nad 250 zaměstnanců,
  2. organizace veřejného sektoru:
   • do 50 zaměstnanců,
   • nad 50 zaměstnanců,
  3. obce:
   • obce s rozšířenou působností,
   • ostatní obce.
 4. Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK) některým ze způsobů:
  • e-mailem na adresu: lada.zemanova@msk.cz
  • datovou schránkou: Moravskoslezský kraj ID: 8x6bxsd (s uvedením - adresováno odboru kancelář hejtmana KÚ MSK)
 5. V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku a dotazník v termínu do 20. 3. 2018, na výše uvedené adresy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 6. Hodnotící komise je v předstihu a vždy na daný ročník soutěže jmenovaná hejtmanem Moravskoslezského kraje podle následujícího klíče:
  • předseda (svolává a řídí zasedání komise) – z Rady Moravskoslezského kraje (1 hlas rozhodovací),
  • dva členové – z Rady kvality ČR (2 hlasy rozhodovací),
  • dva členové – z KÚ MSK (2 hlasy rozhodovací), z toho jeden z odboru kancelář hejtmana kraje, jeden z odboru životního prostředí a zemědělství,
  Za jednotlivě jmenované členy hodnotící komise je přípustný zástup. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise.
 7. Hodnotící komise rozhoduje na svém zasedání o konečném pořadí v soutěži v daných kategoriích aklamačním hlasováním (při shodě většiny hlasů) nebo vyjádřením shody všech přítomných.
 8. "Certifikovaní externí hodnotitelé" posoudí jednotlivé dotazníky před zasedáním Hodnotící komise a připraví návrh konečného pořadí všech účastníků soutěže pro Hodnotící komisi.
 9. V termínu do dubna 2018 hodnotící komise určí pořadí přihlášených účastníků dle jednotlivých kategorií soutěže a stanoví vítěze v daných kategoriích.
 10. Vyhlášení vítězů a konečné pořadí bude oznámeno přiměřeným způsobem s tím, že účastníci soutěže a vítězové v daných kategoriích budou jednotlivě osloveni KÚ MSK a vyzváni k účasti na slavnostní vyhlášení výsledků.
 11. Další náležitosti soutěže a informace k ní jsou uvedeny v uživatelské příručce soutěže.
 12. Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.
frame-scrollup