Zpráva

Hejtman diskutoval s ministryní Karlou Šlechtovou o restrukturalizaci regionu

S hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem v pátek 21. července 2017 jednala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Hlavním tématem byl projekt RESTART i podmínky dalších dotačních programů.

Díky projektu RESTART obdrží Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj finanční injekci na projekty spojené s restrukturalizací regionu. Na jejich realizaci stát vyčlení do roku 2030 částku zhruba ve výši 42 miliard korun. Peníze bude vláda uvolňovat postupně - ještě pro letošní rok se počítá se 6 miliardami korun zejména na investice do infrastruktury, v příštím roce to bude 12 miliard. V dalších letech se do regionů rozdělí 24 miliard korun. Finance půjdou z kapitol jednotlivých ministerstev, snahou bude v maximální možné míře využít i zdroje z evropských fondů.

„Proměna hospodářské struktury v rámci RESTARTU by měla být komplexní a měla by zahrnovat sedm tematických oblastí: podnikání a inovace, investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizaci a infrastrukturu a veřejnou správu. V současné době probíhají diskuse o všech těchto tématech, kdy si ujasňujeme priority v jednotlivých oblastech,“ říká Ivo Vondrák, hejtman MSK.

 „Vláda České republiky má dluh vůči těmto třem regionům. Byly to těžební kraje s těžkým průmyslem. Po odchodu velkých zaměstnavatelů, ať už jde o těžební průmysl nebo Armádu ČR, v těchto oblastech dnes stěží lidé hledají práci. A to je jeden z hlavních cílů této restrukturalizace. Na realizaci konkrétních projektů na podporu krajů se budou podílet jednotlivá ministerstva ve spolupráci se zástupci dotčených regionů, což považuji za velký krok vpřed,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Díky projektu RESTART by mělo dojít k dobudování významných dopravních úseků dálnic a silnic I. třídy v jednotlivých krajích. V Moravskoslezském kraji se předpokládá především dobudování tzv. Slezského kříže, který je tvořen dálnicemi D1 a D48 ve směru sever-jih a komunikací I/11 – I/57 ve směru východ-západ. Smyslem je dosažení kapacitního propojení Moravskoslezského kraje s polskou silniční sítí nejen ve směru na sever, ale současně od Slovenska směrem na západ s napojením na polskou dálnici A4 u Krapkowic.

Na Moravskoslezský kraj je specificky cíleno opatření Jessica, které má formou nízkoúročených půjček v regionu podpořit taková témata a projektové záměry, které z různých důvodů nelze financovat z evropských či národních dotačních programů a které přispějí k rozvoji daného území, případně regionu. Nabízí se zde oblasti podpory podnikání, bydlení či přeměny starých průmyslových nebo zanedbaných území. Konkrétní zaměření podpory bude předmětem diskuze se zástupci obcí a měst Moravskoslezského kraje, jakožto potenciálními příjemci podpory.

Hejtman Ivo Vondrák jednal s ministryní Karlou Šlechtovou také o dotacích na opravu malých mostů v obcích moravskoslezského regionu, o nichž společně diskutovali už při červnové návštěvě ministryně. „Oslovili jsme starosty jednotlivých obcí, aby zmapovali potřebu výstavby či rekonstrukce mostků a propustků, jejichž technický stav často komplikuje dostupnost obcí. Na základě tohoto mapování, v rámci kterého jsme získali odpovědi od řady obcí kraje, je na území Moravskoslezského kraje odhadem přes 300 mostků a propustků, které vyžadují rekonstrukci za zhruba 801 milionů korun. Tyto údaje vychází z obdržených podnětů, ale skutečná potřeba obcí Moravskoslezského kraje může být až dvojnásobná. Podle současného nastavení dotačních programů však nelze tuto oblast financovat z evropských ani národních zdrojů,“ vysvětlil hejtman MSK Ivo Vondrák a požádal ministryni, aby zvážila zahrnutí těchto rekonstrukcí mezi podporované oblasti při nastavování parametrů dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018 s možností podpory i pro obce nad tři tisíce obyvatel. 

Dalším tématem diskuze byly podmínky dotačního programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a zohlednění připomínek Moravskoslezského kraje (např. nízká horní hranice dotace, omezení předmětu podpory pouze na objekty pro bydlení, rekreaci a ubytovací zařízení nebo povinnost předložení Projektu následného využití revitalizovaného území) při přípravě 3. výzvy. programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.


21. července 2017
frame-scrollup