Zpráva

Krizové stavy

Krizovou situací je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Válečný stav je vyhlašován, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Stav nebezpečí

 • Norma – zákon: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 3
 • Vyhlašující orgán: Hejtman kraje, primátor hl. města Prahy
 • Důvod: Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.
 • Území: Území kraje nebo jeho část
 • Doba trvání: Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády).

Nouzový stav

 • Norma – zákon: ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 a 6
 • Vyhlašující orgán: Vláda ČR (předseda vlády)
 • Důvod: V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
 • Území: Celý stát - omezené území státu
 • Doba trvání: Nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

Stav ohrožení státu

 • Norma – zákon: ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7
 • Vyhlašující orgán: Parlament ČR na návrh vlády
 • Důvod: Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu, anebo jeho demokratické základy.
 • Území: Celý stát - omezené území státu
 • Doba trvání: Není omezeno

Válečný stav

 • Norma – zákon: ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43, ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2
 • Vyhlašující orgán: Parlament ČR
 • Důvod: Je-li ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
 • Území: Celý stát
 • Doba trvání: Není omezeno
frame-scrollup