Zpráva

Moravskoslezský kraj a Evropská unie

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

ESÚS je evropský právní nástroj, který umožňuje regionálním a místním orgánům z různých členských států zakládat kooperační uskupení s právní subjektivitou. Cílem je usnadňovat a podporovat přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráci. Na rozdíl od struktur, v jejichž rámci se tato spolupráce odehrávala do roku 2007, mají ESÚS právní subjektivitu. Mohou proto nakupovat a prodávat majetek a zaměstnávat zaměstnance. Členy seskupení mohou být členské státy, regiony či obce, sdružení nebo jiné veřejnoprávní subjekty. Umožňuje tedy vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty. Členské státy však musí dát svůj souhlas s účastí členů ze svého území. Rozhodným právem pro výklad a uplatňování úmluvy je právo členského státu, v němž má dané ESÚS sídlo.

Tritia

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA zahrnuje území Slezského vojvodství (Polská republika), Moravskoslezského kraje (Česká republika) a Žilinského samosprávného kraje (Slovenská republika).

Představuje tedy území o ploše přibližně 24 566,09 km² s téměř 6,5 miliony obyvatel. Spolupracující regiony spojují společné historické a kulturně-jazykové tradice.

Důležité odkazy:

Euroregiony v Moravskoslezském kraji

Definice euroregionu

Euroregiony představují trvalé struktury přeshraniční spolupráce mezi regionálními a místními orgány, jež leží v přímém sousedství na hranici dvou států. Euroregiony a podobné struktury nepředstavují novou správní úroveň, ani novou úroveň vlády, ale představují platformu pro horizontální přeshraniční výměnu a spolupráci mezi místními i regionálními správami; podporují tím větší vertikální spolupráci mezi regionálními a místními úřady, vládami států a evropskými institucemi. Euroregiony se velmi často nevymezují pouze na základě geografických či politicko-administrativních hranic, ale sdílejí rovněž společné hospodářské, sociální či kulturní rysy. Jedná se o přeshraniční sdružení s vlastním stálým sekretariátem, technickým a administrativním vybavením a vlastními zdroji. (Zdroj: Eurlex)

Na území Moravskoslezského kraje existují tyto euroregiony:

Zajímavé odkazy

frame-scrollup