Zpráva

Moravskoslezský kraj obhájil nejlepší možné mezinárodní hodnocení za prozíravé hospodaření v loňském roce

Moravskoslezský kraj významně investuje a zhodnocuje svůj majetek, přitom se mu daří udržovat na nízké úrovni zadluženost. Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky za loňský rok, které dnes schválili krajští zastupitelé. Prozíravé a odpovědné hospodaření kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s Investors Service. Kraj obhájil nejvyšší možný mezinárodní rating A2 s pozitivním výhledem.

„Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tímto ratingem světu říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že agentura ve svém hodnocení ocenila zejména konzervativní rozpočtovou politiku kraje. „Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme malé dluhy a udržujeme si vysokou hotovostní rezervu na účtech. Přitom kapitálové výdaje meziročně rostly o 126 procent a dosáhly částky 3,1 miliardy korun. Podíl kapitálových na celkových výdajích se tak vloni zvýšil skoro dvojnásobně oproti roku 2017,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák s tím, že hospodaření kraje za loňský rok přezkoumalo také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření kraje ze zákona každý rok. Jsem rád, že ani tentokrát nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s více než 24 miliardami korun. „Skončili jsme v zanedbatelném schodku 62 milionů korun. Představuje to 0,26 procenta celkových skutečných výdajů. Upravený rozpočet přitom počítal se schodkem mnohonásobně vyšším - až 2,4 miliardy. Je to díky tomu, že se české ekonomice daří a kraj inkasoval více peněz na daních. Také jsme měli oproti plánovanému rozpočtu nižší výdaje u projektů financovaných z evropských peněz. Kvůli zdlouhavým schvalovacím procesům řídících orgánů a veřejných zakázek musíme odložit jejich realizaci,“ konstatoval náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania s tím, že na účtech kraje ke konci loňského roku zbylo 3,7 miliardy korun.

„Většinu těchto prostředků určených na konkrétní projekty jsme automaticky zařadili do rozpočtu na rok 2019. Necelých 600 milionů jsme mohli použít k financování rozvojových projektů, ke stabilizaci hospodaření nemocnic a na opravy a rekonstrukce škol a školských zařízení,“ doplnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Moravskoslezský kraj vloni splatil úvěr od Evropské investiční banky (EIB) z roku 2005. „Dluh Moravskoslezského kraje dosáhl ke konci loňského roku částky 2,116 miliardy korun, což je o 91 milionů korun více než v roce 2017. Není to ale proto, že bychom byli rozmařilí a nesmyslně utráceli. Je to kvůli tomu, že jsme potřebovali peníze na předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů a čerpali jsme proto úvěr od ČSOB. V poměru k provozním příjmům se zadluženost kraje v roce 2018 meziročně snížila o 0,7 procenta a dosáhla tak velmi příznivé hodnoty 9,2 procenta,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že Moravskoslezský kraj dále splácí úvěr Evropské investiční banky (EIB), který uzavřel v roce 2010. „Schválený rozpočet na rok 2019 počítá s dalším snížením dlouhodobé zadluženosti na 1,5 miliardy korun. Jistinu druhého úvěru od EIB pak kraj v souladu se splátkovým kalendářem doplatí v roce 2025,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Úspěšné hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2018 dokazují také účetní data kraje. Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. 12. 2018 částky 1,242 miliardy korun.


Pro upřesnění: V závěrečném účtu i účetní závěrce je prezentována stejná ekonomika za stejné období, ale ze dvou pohledů. Z pohledu rozpočtu jde o skutečně přijaté příjmy a uhrazené výdaje, ale z pohledu účetnictví se jedná o výnosy a náklady časově spojené bez ohledu na to, zda došlo k peněžnímu toku.


Co vyplývá ze Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2018:

 • Příjmy ze sdílených daní dosáhly v roce 2018 částky 6,813 mld. Kč. Příjem kraje tak byl o 448 mil. Kč vyšší oproti roku 2017 (meziroční nárůst o 7 %).
 • Na investice, rekonstrukce a opravy majetku kraje bylo v roce 2018 vynaloženo 2,092 mld. Kč (nárůst oproti roku 2017 o 136 %).
 • V roce 2018 realizoval kraj 163 investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014-2020, jejichž celkové náklady činí 6,612 mld. Kč. (V roce 2017 to bylo 138 projektů).

Kraj realizoval např. projekty (uvedeny celkové výdaje projektu):

 • Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 – 313 mil. Kč (období realizace 2015-2020).
 • MÚK Bazaly – II. a III. etapa – 191 mil. Kč (období realizace 2017-2020).
 • Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů – 161 mil. Kč (období realizace 2017-2018).
 • Muzeum automobilů TATRA – 172 mil. Kč (období realizace 2016-2020).
 • Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska – 110 mil. Kč (období realizace 2015-2019).
 • Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice – 57 mil. Kč (období realizace 2016-2019).
 • Podpora služeb sociální prevence 2 – 342 mil. Kč (období realizace 2017-2019).
 • Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK – 199 mil. Kč (období realizace 2018-2021).
 • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma – 996 mil. Kč (období realizace 2017-2020).
 • Z daňových příjmů kraje byly podobně jako v minulých letech financovány zejména investice v odvětví dopravy (226 mil. Kč), školství (208 mil. Kč) a zdravotnictví (108 mil. Kč). Byla například zrekonstruována silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant nad Ostravicí (104,8 mil. Kč), dovybaveno Integrované bezpečnostní centrum MSK (22,7 mil. Kč), pokračovala modernizace Školního statku v Opavě (33,9 mil. Kč), bylo vybudováno pracoviště NIP a DIOP v Nemocnici ve Frýdku-Místku (25,4 mil. Kč) a další.
 • Pokračovala výstavba Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně za 182 mil. Kč (podíl státní rozpočet 50 mil. Kč, město Český Těšín 15 mil. Kč), dokončena byla revitalizace budovy Domova Letokruhy v Budišově nad Budišovkou za 73 mil. Kč (podíl státní rozpočet 46,7 mil. Kč).
 • Na dotační programy bylo vyčleněno 2,094 mld. Kč, z toho bylo 2,062 mld. Kč vyplaceno. Vyhlášeno bylo 39 dotačních programů a podpořeno celkem 2 160 projektů. Oproti roku 2017 bylo vyhlášeno o 2 programy více, např. Program na podporu dobrovolných hasičů.
 • Individuální dotace byly v roce 2018 poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kteří vzhledem k charakteru a účelu aktivity nemohli požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, ve výši 350 mil. Kč (schváleny byly v objemu 431 mil. Kč).
 • K 31. prosinci 2018 Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace (dle údajů ročních účetních závěrek) hospodařily s majetkem v celkové výši 54,4 mld. Kč. Objem majetku meziročně vzrostl o 3,3 mld. Kč. 
 • V průběhu roku 2018 se celkový počet příspěvkových organizací kraje nezměnil. 2 nové organizace byly nově zřízeny v odvětví školství a v odvětví dopravy a chytrého regionu. Oproti tomu byly 2 organizace v odvětví sociálních věcí a v odvětví školství zrušeny sloučením s jinou nástupnickou organizací. K 31. 12. 2018 kraj zřizoval 222 příspěvkových organizací. Tyto organizace vykázaly za rok 2018 kladný výsledek hospodaření s výjimkou 5 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví.
 • Moravskoslezský kraj měl v roce 2018 majetkovou účast v 8 obchodních společnostech. Přestože již v roce 2017 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti KIC Odpady, a.s., výmaz z rejstříku byl uskutečněn v roce 2018. V této společnosti měl kraj 33,7 % základního kapitálu.

13. června 2019
frame-scrollup