Zpráva

Moravskoslezský kraj získal nejlepší možné mezinárodní hodnocení za prozíravé hospodaření v loňském roce

Moravskoslezskému kraji se daří snižovat dluhy, přitom investuje a zhodnocuje svůj majetek. Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky za loňský rok, které na svém jednání ve čtvrtek 14. června 2018 schválili krajští zastupitelé. Prozíravé a odpovědné hospodaření vedení kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s Investors Service EMEA Limited. Kraji udělila nejvyšší možný mezinárodní rating – A2 s pozitivním výhledem.

„Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tímto ratingem světu říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že agentura ve svém hodnocení ocenila zejména konzervativní rozpočtovou politiku kraje. „Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme malé dluhy, které stále snižujeme, a roste nám hotovostní rezerva na účtech,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák s tím, že hospodaření kraje za loňský rok přezkoumalo také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření kraje ze zákona každý rok. Jsem rád, že ani tentokrát nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s 21,4 miliardy korun. „Skončili jsme v přebytku. Je to díky tomu, že se české ekonomice daří a kraj inkasoval více peněz na daních. Také jsme měli nižší výdaje, což souvisí zejména s pomalejším náběhem financování projektů z programového období Evropské unie 2014+ a posunem realizace těchto projektů do dalších let,“ konstatoval náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania s tím, že na účtech kraje ke konci loňského roku zbylo 3,7 miliardy korun.

„Většinu těchto prostředků určených na konkrétní projekty jsme automaticky zařadili do rozpočtu na rok 2018. Přes 800 milionů jsme mohli použít na nové investice, platy řidičů veřejných autobusů, na posílení provozu. Část peněz jsme vložili také do speciálního Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje a do fondu Jessica. To jsou fondy, které kraj založil proto, aby mohl financovat významné investiční projekty, které přesahují rámec rozpočtu na daný rok i rámec střednědobého rozpočtového výhledu,“ doplnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Zdůraznil, že Moravskoslezský kraj snížil ke konci roku 2017 svůj dluh o 100 milionů korun. „Zadluženost Moravskoslezského kraje dosáhla částky 2,025 miliardy korun, což je o 0,1 miliardy korun méně než v roce 2016. Umořovat dluh chceme i nadále, počítáme s tím, že všechny úvěry splatíme v roce 2025,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Upřesnil, že Moravskoslezský kraj splácí dva úvěry od Evropské investiční banky (EIB), které uzavřel v letech 2005 a 2010. Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s dalším snížením dlouhodobé zadluženosti na 1,7 miliardy korun, přičemž letos kraj splatí jistinu úvěru nasmlouvaného v roce 2005. Jistinu druhého úvěru od EIB pak kraj v souladu se splátkovým kalendářem doplatí v roce 2025.  

Úspěšné hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2017 dokazují rovněž účetní data kraje. Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. 12. 2017 částky 1,199 miliardy korun.

Co vyplývá ze Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2017:

 • Příjmy ze sdílených daní dosáhly v roce 2017 částky 6,365 mld. Kč. Příjem kraje tak byl o 554 mil. Kč vyšší oproti roku 2016 (meziroční nárůst o 9,5 procenta).
 • Na investice, rekonstrukce a opravy majetku kraje bylo v roce 2017 vynaloženo 0,886 mld. Kč (nárůst oproti roku 2016 o 1 %).
 • V roce 2017 realizoval kraj 138 investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020, jejichž celkové náklady činí 7,068 mld. Kč. (V roce 2016 to bylo 110 projektů).

Kraj realizoval např. projekty (uvedeny celkové výdaje projektu):

 • Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá – 28 mil. Kč.
 • Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se silnicí I/11 včetně mostů – 166 mil. Kč.
 • Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice – 57 mil. Kč,
 • Podpora služeb sociální prevence – 254 mil. Kč.
 • Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji – 17 mil. Kč.
 • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma – 493 mil. Kč.
 • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma - 1,006 mld. Kč).
 • Z daňových příjmů kraje byly podobně jako v minulých letech financovány zejména  investice v odvětví dopravy (103 mil. Kč), školství (161 mil. Kč) a zdravotnictví (106 mil. Kč). Byla například dokončena obnova zámeckého areálu zámku Nová Horka, organizace Muzeum Novojičínska (12,9 mil. Kč), pořízeny zdravotnické přístroje pro nemocnice kraje (16 mil. Kč), realizovány stavební úpravy historické fasády budovy gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku – Místku (18 mil. Kč) a další.
 • Za účasti státního rozpočtu pokračovala výstavba Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně (180 mil. Kč, podíl SR 50 mil. Kč, město ČT 15 mil. Kč), dokončena byla rekonstrukce domova Vítkov (56,9 mil. Kč, podíl SR 24 mil. Kč) a byla zahájena výstavba Revitalizace budovy Domova Letokruhy (73 mil. Kč, podíl SR 46,7 mil. Kč.
 • Na dotační programy bylo vyčleněno 1,660 mld. Kč, z toho bylo 1,594 mld. Kč vyplaceno. Vyhlášeno bylo 37 dotačních programů a podpořeno celkem 1 811 projektů. Oproti roku 2016 bylo vyhlášeno o 4 programy více, např. Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji. 
 • Individuální dotace byly v roce 2017 poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, ve výši 329 mil. Kč (schváleny byly v objemu 431 mil. Kč).
 • K 31. prosinci 2017 Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace (dle údajů ročních účetních závěrek) hospodařily s majetkem v celkové výši 51 mld. Kč. Objem majetku meziročně vzrostl o 2,5 mld. Kč. 
 • V roce 2017 došlo ke sloučení 1 příspěvkové organizace v odvětví školství s jinou nástupnickou organizací, a tím se celkový počet organizací kraje snížil k 31. 12. 2017 z 223 na 222. Organizace vykázaly za rok 2017 kladný výsledek hospodaření s výjimkou 5 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví a 1 příspěvkové organizace v odvětví kultury.
 • Kraj měl v roce 2017 také majetkovou účast v 9 obchodních společnostech a vlastnil 1 obecně prospěšnou společnost. Nově kraj majetkově vstoupil do společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., která se v průběhu roku přejmenovala na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Pro upřesnění: V závěrečném účtu i účetní závěrce je prezentována stejná ekonomika za stejné období, ale ze dvou pohledů. Z pohledu rozpočtu jde o skutečně přijaté příjmy a uhrazené výdaje, ale z pohledu účetnictví se jedná o výnosy a náklady časově spojené bez ohledu na to, zda došlo k peněžnímu toku.


14. června 2018
frame-scrollup