Zpráva

Obnova území

se řídí zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území).

Tento zákon stanovuje zásady, které musí být dodrženy, aby mohla být státní finanční pomoc poskytnuta při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a také postup, který předchází poskytnutí státní pomoci.

Pokud dojde k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, může stát poskytnout krajům, obcím a právnickým osobám s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.

Pro tento účel zpracovává kraj, v případě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oddělení pro krizové řízení, Přehled odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen „přehled“) a poté jej předkládá ministerstvu financí. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí zpracuje návrh strategie obnovy území, který obsahuje mimo jiné vymezení území, na jehož obnovu může být pomoc poskytnuta, výčet ministerstev, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat a v neposlední řadě také vyčleněný objem finančních prostředků pro jednotlivá ministerstva. Strategii obnovy území schvaluje vláda.

V případě, že je přijata vládou Strategie obnovy území mohou obce a fyzické a právnické osoby nalézt bližší informace o vyhlášených dotačních programech na stránkách příslušných ministerstev. Zpravidla se jedná o ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy a jiné. Která ministerstva budou vyhlašovat dotační programy na základě vyčleněných finančních částek, záleží především na povaze nákladů nutných na obnovu poškozeného majetku.

Nad rámec strategie obnovy území, která je přijímána po živelních pohromách, na jejichž základě byl vyhlášen krizový stav, může ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit v rámci podprogram Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou dotační titul č. 2. Cílem tohoto dotačního titulu je přispět k obnově základních funkcí území a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom. Zde je možné čerpat finanční prostředky na obnovu území, pro které nebyl vyhlášen krizový stav. Více informací je k dispozici na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj v sekci Regionální politika a vzhledem k nepravidelnosti vyhlašování tohoto dotačního titulu je nutné průběžně webové stránky ministerstva sledovat.

frame-scrollup