Zpráva

Obrana státu

Národní systém reakce na krize

Národní systém reakce na krize (NSRK) je chápán jako nosný, řídící program nevojenského i vojenského krizového řízení s propojením do všech oblastí se schopností vyvolání navazujících realizačních (operačních) plánů s následným sledováním jejich plnění a zpětnou kontrolou, napojený na alianční systém Národní systém reakce na krize.

Cílem NSRK je umožnit orgánům krizového řízení nárůstovým způsobem reagovat na hrozící, vznikající nebo vzniklou krizovou situaci.

Plán obrany České republiky a Operační příprava státního území

Operační příprava státního území vychází ze schválené vládní koncepce a plánu této problematiky na léta 2013 až 2016.

Operační přípravou státního území se rozumí opatření vojenského, ekonomického a obranného charakteru. Je součástí Plánu obrany České republiky, který se dále sestává z plánu činností státu při zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením, dále pak z plnění mezinárodních smluvních závazků o společné obraně proti napadení, přehledu sil i prostředků a plánu jejich doplňování, plánu hospodářské mobilizace, plánu nezbytných dodávek, konceptů předběžných operačních plánů a stálých operačních plánů, seznamu opatření a katalogu opatření pro přechod státu do stavu ohrožení státu nebo do válečného stavu, jeho součástí je i manuál systému reakce na krize.

Moravskoslezský kraj pro Plán obrany České republiky zpracovává tzv. Dílčí plán obrany, obsahující legislativou stanovené části.

Příprava občanů k obraně státu

Provádění přípravy občanů k obraně státu se řídí zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Příprava je dobrovolná a má charakter vzdělávání.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v této oblasti spolupracuje s občanskými sdruženími a dalšími právnickými osobami. Koordinaci této přípravy provádí Ministerstvo obrany ČR, které k tomuto tématu vytvořilo webový portál Příprava občanů k obraně státu.

Je nutno zdůraznit, že zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla, a to ani s profesionalizací Armády České republiky.

Legislativa

Branné zákonodárství

frame-scrollup