Zpráva

Oddělení pro krizové řízení

je začleněno v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do odboru kancelář hejtmana kraje. Oddělení vykonává činnost jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti.

Samostatná působnost

Oddělení pro krizové řízení v rámci samostatné působnosti vykonává tyto činnosti:

 • zabezpečuje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (dále jen "HZS") úkoly stanovené orgánům kraje zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • v rámci výkonu své činnosti pořizuje, zhodnocuje, vyřazuje, spravuje a eviduje nehmotný majetek,
 • zabezpečuje úkoly související s podáváním žádostí kraje o dotace z Fondu solidarity Evropské unie,
 • zabezpečuje povinnosti zprostředkovatele žádostí o dotace z Fondu solidarity Evropské unie.

Ve vztahu ke komisi rady kraje a ke zvláštním orgánům kraje zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:

 • komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém,
 • zvláštního orgánu kraje - bezpečnostní rada kraje,
 • zvláštního orgánu kraje - krizový štáb kraje.

Přenesená působnost

Oddělení pro krizové řízení v rámci přenesené působnosti vykonává tyto činnosti:

 • plní, příp. prostřednictvím Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) zabezpečuje úkoly v oblasti požární ochrany stanovené orgánům kraje,
 • plní úkoly stanovené orgánům kraje v oblasti integrovaného záchranného systému a podle pokynů hejtmana organizuje integrovaný záchranný systém v kraji,
 • prostřednictvím HZS zabezpečuje úkoly stanovené orgánům kraje v oblasti krizového řízení a podle pokynů hejtmana organizuje krizové řízení v kraji,
 • zajišťuje podle pokynů hejtmana plnění opatření a rozhodnutí k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků,
 • plní úkoly stanovené úřadu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • podílí se na přípravě a zavedení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů podle § 5 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečování základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou,
 • zpracovává informaci o opatřeních obsažených v krizovém plánu a uplatněných v období stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, z nichž je třeba vycházet při obnově území,
 • ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje vyhlašování stavu nouze podle § 88 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly stanovené zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly stanovené nařízením vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu,
 • plní úkoly stanovené na úseku ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
 • plní úkoly stanovené kraji zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů,
 • připravuje podle pokynů hejtmana podklady pro vyžádání použití armády k záchranným pracím podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vede souhrnnou evidenci válečných hrobů v územním obvodu kraje, koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje, informuje Ministerstvo obrany o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.
frame-scrollup