Zpráva

Osobnost Moravskoslezského kraje

Hejtman Moravskoslezského kraje vyhlásil třetí ročník ankety „Osobnost Moravskoslezského kraje “.

Přihlášení do ankety

Anketa je pořádána dle následujícího harmonogramu:

Přijímání nominací: od 12. 12. 2019 do 15. 3. 2020
Výběr vítěze pětičlennou komisí: do dubna 2020
Oficiální vyhlášení ankety na slavnostním večeru: květen 2020

Anketní lístek lze odevzdat trojím způsobem:

 1. Vyplnit elektronický formulář na stránkách kraje
 2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář, který byl otištěn v regionálním tisku e‑mailem na adresu: osobnost@msk.cz
 3. Zaslat poštou vyplněný formulář, který byl otištěn v regionálním tisku na adresu:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  Odbor kancelář hejtmana kraje
  Oddělení vnějších vztahů
  28. října 117, 702 18 Ostrava

Po nominovaném bude následně vyžadován souhlas s nominací a čestné prohlášení o trvalém pobytu na území kraje. Nominovat nelze in memoriam.

Podmínky soutěže

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem ankety „Osobnost Moravskoslezského kraje 2019“ je Moravskoslezský kraj.
 2. V anketě mohou být nominovány pouze žijící fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje.
 3. Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo ověřit způsobilost nominovaných osobností. Vyhlašovatel ankety je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za nezbytné k účasti v anketě, pouze však na základě daného subjektu osobních údajů.
 4. Po vyjádření souhlasu s nominací a podepsání čestného prohlášení bude uchazeč zařazen do seznamu nominovaných kandidátů.

Vyhodnocení vítěze

Pětičlenná komise, která bude jmenována speciálně pro účely této soutěže, přidělí na základě hlasování osobnostem počet bodů v rozpětí 1-5 dle následujícího klíče: 1. místo … 5 bodů, 2. místo … 4 body, sestupně až po 5. místo … 1 bod.

Osobnost s celkovým nejvyšším počtem bodů se stává vítězem ankety pro daný rok. Pokud má více osobností stejný počet bodů, rozhoduje o vítězi vyšší počet nominací. Pokud je shodný i počet nominací, rozhodne o vítězi vyšší počet prvních míst resp. druhých míst při hlasování.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je upozornit širokou veřejnost na mimořádné aktivity a činy v Moravskoslezském kraji, které mohou být pro druhé motivací a inspirací. Cena hejtmana je nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj kraje svou dlouholetou prací, svými činy, odvahou, statečností a pomoci druhým či hlásáním dobrého jména kraje. Moravskoslezský kraj chce cestou udělování cen trvale posilovat uvědomování si příslušnosti k území i k lidem, kteří v Moravskoslezském kraji žijí, a tuto tradici hodlá do budoucna dále rozvíjet.

Osobní údaje shromážděné v průběhu ankety od nominujících, nominovaných i hlasujících budou použity pouze ke kontaktování vyhodnocených účastníků a k oficiálnímu zveřejnění výsledků.

frame-scrollup