Zpráva

Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR

V Dolní oblasti Vítkovice se koná již 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, jehož organizátorem je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

Setkání se uskutečnilo za účasti generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové, hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka, primátora statutárního města Ostrava Tomáše Macury, náměstka Ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska a dalších představitelů resortu a Marty Novákové, viceprezidentky Hospodářské komory ČR. Dále se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podnikatelské a vzdělávací instituce, signatáři a partneři teritoriálních paktů zaměstnanosti.

„Cílem setkání je představit kolegům aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, které výrazně přispějí ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce v našem kraji. Dále chceme posilovat učící se síť paktů zaměstnanosti v rámci celé ČR. Jde nám o to, aby se tato nezastupitelná platforma rozvíjela ve všech krajích, a nabízíme v tomto ohledu spolupráci a pomoc. Otevřené vzájemné předávání nejlepších zkušeností může výrazně pomoci při řešení konkrétních problémů v oblastech zaměstnanosti a vzdělávání v každém kraji“, řekl Petr Czekaj, tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Program setkání je koncipován jakou dvoudenní, přičemž první den programu je zaměřen na představení nových aktivit na zlepšení poměrů na regionálním trhu práce. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a jeho partneři například hovořili o duálním vzdělávání, predikci trhu práce, rozvoji kariérového poradenství či inovacích v neformálním a celoživotním vzdělávání. Svoje nejlepší praxe představí také teritoriální pakty zaměstnanosti z ostatních krajů. Druhý den programu je věnován workshopům k národnímu projektu KOMPAS, který je zaměřen na predikce trhu práce, a k rozvoji teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR. Na druhém z obou workshopů se bude mluvit především o tom, jak si vzájemně předávat zkušenosti a sdílet dobré praxe.

Součástí programu byl také podpis Memoranda o spolupráci mezi Úřadem práce ČR, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava. Spolupráce a vzájemná podpora se týká především oblastí, které mohou nejvíce přispět k odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti a ke sladění poptávky a nabídky na místním trhu práce. Jedná se o rozvoj predikce potřeb trhu práce, o nový přístup ke kariérovému poradenství, o systematizaci přístupu a inovace ve všech formách vzdělávání. S ohledem na dlouhodobě nezaměstnané signatáři mimo jiné také podporují rozvoj tzv. tranzitních sociálních podniků a budují spolupracující síť k odstraňování předluženosti a dalších překážek vstupu na trh práce.

„Významnou příležitostí k zintenzivnění činnosti a vzájemné součinnosti v těchto oblastech je vládou schválený proces hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje – program RESTART a jeho akční plán s konkrétními prioritními opatřeními,“ řekl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

„Přestože nezaměstnanost v Ostravě a celém regionu klesá k historickým minimům a řada firem se potýká s nedostatkem kvalitních pracovníků, dlouhodobé nezaměstnanosti se tento trend zatím prakticky netýká. Podpisem memoranda chceme vytvořit rámec pro pilotní ověřování nových metod a nástrojů zaměřených právě na návrat dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního života,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Všechny strany se také shodly, že budou podporovat Moravskoslezský pakt zaměstnanosti v roli garanta spolupráce relevantních partnerů trhu práce na území kraje i odborného dialogu mezi resorty a mezi regionální a centrální úrovní. Právě Moravskoslezský pakt zaměstnanosti bude s podporou všech tří institucí rozvíjet a naplňovat společně stanovené priority.


9. října 2017
frame-scrollup