Zpráva

Informace k udělení státního občanství ČR

O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra.

Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.

Podmínky udělení státního občanství České republiky

Podmínka integrace

Státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního, a splňuje ostatní podmínky stanovené v § 14.

Státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty.

§ 14
Podmínka povoleného trvalého pobytu

Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

a) po dobu alespoň 5 let,

b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo

c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

Prominutí podmínky

Splnění podmínky může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a

a) narodil se na území České republiky,

b) je nebo byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky (dále jen „český státní občan“), popřípadě do roku 1968 státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky (dále jen „československý státní občan“),

c) alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky,

d) byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky,

e) jeho manžel nebo registrovaný partner (dále jen „partner“), se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky,

f) má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky,

g) je ke dni podání žádosti mladší 18 let, nebo

h) je bezdomovcem nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá.

Podmínka faktického pobytu

Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v odstavci 1 písm. a) až c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

Prominutí podmínky

Splnění podmínky může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a

a) jeho manžel nebo partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, nebo

b) je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

Podmínka trestní bezúhonnosti

Státní občanství České republiky lze udělit žadateli staršímu 15 let, který

a) nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin,

b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, ve státě, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin.

Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva České republiky.

Podmínka znalosti českého jazyka

Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže znalost českého jazyka. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

Prominutí podmínky

Splnění podmínky může být prominuto z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Podmínka znalosti českých reálií

Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

Prominutí podmínky

Splnění podmínky může být prominuto z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Podmínka plnění povinností vyplývajících z právních předpisů

Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.

Prominutí podmínky

Splnění podmínky může být prominuto, pokud žadatel odstranil způsobený škodlivý následek nebo učinil účinná opatření k jeho odstranění.

Podmínka prokázání příjmů

Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

Podmínka neexistence zátěže pro sociální systém

Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže, že jeho pobyt na území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.

Prominutí podmínky

Splnění podmínky může být prominuto z důvodů hodných zvláštního zřetele, jimiž je zejména skutečnost, že žadatel je bezdomovcem nebo mu byla udělena mezinárodní ochrana na území České republiky formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Podání žádosti o udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává osobně u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Oddělení všeobecné správy
28. října 117, 702 18 Ostrava

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 14:30
pátek 8:00 - 13:00

K žádosti o udělení státního občanství České republiky dítěti staršímu 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána.

Pokud žádost o udělení státního občanství České republiky dítěti podává jen jeden z jeho rodičů, může do žádosti dítě zahrnout pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Předkládané doklady: doklady se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. Má-li být součástí rozhodnutí orgánu či soudu doložka právní moci (vykonatelnosti), je nezbytné předkládat tyto doklady s uvedenou doložkou.

Doklady vystavené orgány cizího státu, jejichž předložení stanovuje tento zákon, se předkládají s potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, a opatřené úředními překlady do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce.

Požadované doklady:

 • ŽÁDOST o udělení státního občanství České republiky, obsahující:
  • jméno, příjmení žadatele
  • datum narození žadatele
  • adresu trvalého pobytu
  • o co je žádáno
  • důvod podání žádosti
  • zda a z jakých důvodů žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství České republiky

V případě žádosti rodičů pouze pro děti (sourozence) se podává za každé dítě samostatná žádost. Z žádosti musí být patrné, zda žádost podává pouze jeden z rodičů (pak musí být přiložen souhlas druhého rodiče, viz výše) nebo žádost podávají oba rodiče.

 • (platný) cestovní pas,
 • (platný) průkaz o povolení k trvalému pobytu,
 • rodný list,
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, pokud uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost:
  • státu, jehož je žadatel státním občanem, pokud se žadatel zdržuje v České republice po dobu kratší 10 let,
  • státu, ve kterém žadatel v posledních 10 letech před podáním žádosti, po dosažení věku 15 let, pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců.

Jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval kratší dobu nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či odmítá jej vydat, předkládá se čestné prohlášení o bezúhonnosti.

 • Životopis (u společné žádosti rodičů a jejich nezletilých dětí samostatný životopis za každou osobu), rozsáhlý, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství (dále jen „zkouška z jazyka a reálií“) nebo doklady, které prokáží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky,

Bližší informace ke zkouškám z českého jazyka a českých reálií dostupné na: http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Výzkumné a testovací centrum, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2. Telefon: 222 517 054.

Zkušební místo v Moravskoslezském kraji pro zkoušku z jazyka českého a českých reálií:

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Tř. Československých legií 9, 701 03 Ostrava (Moravská Ostrava a Přívoz). Telefon: 553 461 861, 597 091 861 (Katedra českého jazyka, paní Lenka Krahulcová).

(možné kurzy českého jazyka - Centra na podporu integrace cizinců www.integracnicentra.cz)

 • doklady, které prokazují (faktický) pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí (např. potvrzení o studiu na území České republiky, vysvědčení ze škol, nájemní smlouva, potvrzení Úřadu práce apod.).
 • potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky; nebude-li požadované potvrzení vydáno, pak požadovat: Finanční správa – „potvrzení o stavu finančního účtu“, Celní správa – potvrzení, že „osoba nebyla evidována“
 • potvrzení, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny (včetně informace o pojištěnci - registračních údajích, s uvedením kategorie pojištěnce (samoplátce, OSVČ, zaměstnanec, ...); nebude-li požadované potvrzení vydáno, pak požadovat: orgán sociálního zabezpečení - potvrzení, že „osoba nebyla evidována“
 • doklady prokazující zdroje jeho finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména
  • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
  • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán,
  • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí,
  • jde-li o nezletilé dítě, které je finančně závislé na rodičích, je nutné předložit doklady, které prokazují příjmy rodičů.

Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí

 • potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu (za období posledních 3 let);
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele (např. zápočtové listy, potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o průběhu zaměstnání apod.), kterým se v České republice v minulosti věnoval.

Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí

 • potvrzení o studiu,
 • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

Je vhodné, aby žadatel rovněž doložil:

 • potvrzení Úřadu práce, že žadatel nepobíral a nepobírá dávky státní sociální podpory či dávky v hmotné nouzi.
 • vyjádření žadatele o všech cestách do zahraničí v polsedních 3 letech a o všech cestách do zahraničí, které byly delší než 6 měsíců v posledních 10 letech.

Za udělení státního občanství České republiky je vyměřen správní poplatek ve výši:

 • J) zletilé fyzické osobě - 2.000,- Kč,
 • K) nezletilé fyzické osobě - 500,- Kč,
 • L) azylantovi - 500,- Kč.

Ministerstvo vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene J) až na částku 500,- Kč, poplatek podle písmene K) až na částku 100,- Kč a poplatek podle písmene L) až na částku 100,- Kč.

Informace k udělení státního občanství České republiky ke stažení:

 


1.2.2017
frame-scrollup