Zpráva

Jak postupovat při ohlášení shromáždění

Informace o tom, co je považováno za shromáždění a jak postupovat při jeho ohlášení

Dle organizačního řádu krajského úřadu vykonává působnost krajského koordinátora ve věcech práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“), odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Občané mají právo pokojně se shromažďovat. Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace (§ 1 zákona o právu shromažďovacím).

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, pověřený obecní úřad, v případech přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu, dále krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu. A následně je to ministerstvo vnitra, přesahuje-li místo konání shromáždění hranice kraje (§ 2 zákona o právu shromažďovacím).

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky anebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

Na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, může úřad vyslat svého zástupce, jemuž je svolavatel povinen vytvořit podmínky pro řádné plnění jeho úkolů – sledování průběhu shromáždění a provedení úkonů nezbytných k případnému rozpuštění shromáždění (§ 4 zákona o právu shromažďovacím).

Dle ust. § 5 zákona o právu shromažďovacím je svolavatel povinen shromáždění písemně oznámit, tak aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem, v odůvodněných případech lze oznámení přijmout i v kratší lhůtě. Oznámení lze podat písemně nebo prostřednictvím datové schránky svolavatele, e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem.

Kontaktními osobami jsou Bc. Jan Berousek, tel. č. 595 622 545 nebo Ing. Šárka Havlíková, tel. č. 595 622 923.

frame-scrollup