Zpráva

Přehled činností odboru

Oddělení všeobecné správy

Státní občanství (zejména)

 • přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky
 • zajišťuje skládání státoobčanského slibu
 • přijímá prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
 • přijímá prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky
 • vydává osvědčení o státním občanství
 • ve sporných případech provádí zjišťování státního občanství

Matriky, jméno a příjmení (zejména)

 • povoluje nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy
 • vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo v druhopisu matriční knihy
 • provádí ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství pro jejich použití v cizině
 • rozhoduje o povolení uzavření manželství zmocněncem
 • kontroluje činnost matričních úřadů
 • vede odvolací řízení ve věcech matriky, jména a příjmení
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti matrikářů

Vidimace a legalizace (zejména)

 • provádí ověření shody listin a ověření pravosti podpisu
 • provádí zkoušky úředníků na úseku vidimace a legalizace

Veřejná listina o (zprostředkované) identifikaci (zejména)

 • vydává veřejnou listinu o identifikaci podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Evidence obyvatel a trvalý pobyt (zejména)

 • vede odvolací řízení, přezkumné řízení či rozhoduje o obnově řízení na úseku evidence obyvatel a trvalého pobytu

Zprostředkování kontaktu

 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu na občana České republiky

Občanské průkazy a cestovní doklady (zejména)

 • vede odvolací řízení, přezkumné řízení či rozhoduje o obnově řízení na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Czech POINT

Další agendy

 • zabezpečuje provoz spisoven úřadu
 • vede centrální evidenci razítek používaných orgány kraje
 • zodpovídá za vyvěšování a svěšování dokumentů na úřední desce

Oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad

Správní činnosti (zejména)

 • rozhoduje o opravných prostředcích v oblasti přestupků a správních deliktů (především v oblasti státní správy a samosprávy, občanského soužití, veřejného pořádku a majetku)
 • zajišťuje volbu přísedících Krajského soudu Ostrava
 • povoluje konání veřejných sbírek pro právnické osoby a obce se sídlem v Moravskoslezském kraji
 • přijímá oznámení o konání shromáždění přesahujícího správní obvod pověřeného obecního úřadu
 • vede rejstřík svazků obcí
 • rozhoduje o oddělení části obce na základě kladného výsledku referenda

Volby a krajské referendum (zejména)

 • plní funkci volebního orgánu pro všechny typy voleb, zejména v oblasti organizace voleb v kraji, vykonává kontrolní činnosti a registruje kandidátní listiny pro volby do krajských zastupitelstev a do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • úkony spojené s konáním krajského referenda

Krajský živnostenský úřad (zejména)

 • poskytuje metodickou a kontrolní činnost na úseku živnostenského podnikání
 • vede rejstřík živnostenského podnikání
 • vykonává dozor nad vydáváním tržních řádů obcí
 • vykonává ochranu spotřebitele před zakázanými reklamními praktikami podle zákona o regulaci reklamy

Spisová služba

 • zabezpečuje a koordinuje oběh dokumentů na krajském úřadě
 • zabezpečuje provoz podatelny krajského úřadu
 • zabezpečuje provoz elektronické podatelny úřadu a datové schránky kraje
frame-scrollup