Zpráva

Veřejné sbírky

Seznam veřejných sbírek povolených krajským úřadem

Seznam veřejných sbírek obsahuje aktuální přehled právnických osob se sídlem v Moravskoslezském kraji, kterým krajský úřad povolil konání veřejné sbírky. Současně je u každé právnické osoby uveden účel, pro který je veřejná sbírka konána a doba, na kterou je sbírka povolena. Seznam by měl napomoci občanům k jejich lepší informovanosti o možnosti přispět na charitativní účel.

Co je veřejná sbírka?

Veřejnou sbírkou je výlučně shromažďování peněžitých prostředků (nikoliv věcných darů) od neurčitého okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel (zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí).

Co není veřejná sbírka?

Shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou dále není shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Kdo může konat veřejnou sbírku?

Obec, město, kraj nebo jiná právnická osoba, která má na území České republiky sídlo.

Kdo nemůže konat veřejnou sbírku?

Fyzická osoba.

Kdo povoluje konání veřejné sbírky?

Příslušný krajský úřad dle sídla právnické osoby nebo obce, města vydáním osvědčení o konání veřejné sbírky.

Co obsahuje osvědčení?

Základní informace o pořadateli veřejné sbírky, dobu konání, způsoby konání a účel, pro který je sbírka konána.

Co si mohu jako přispěvatel do veřejné sbírky ověřit?

Potkám-li "hlídku" s pokladničkou, musí se mi prokázat kopií platného osvědčení vydaného příslušným krajským úřadem a plnou mocí vydanou pořadatelem veřejné sbírky. Pokladnička musí být zapečetěna obecním nebo městským úřadem a opatřena otiskem razítka. Na krajském úřadě si mohu telefonicky ověřit vydání osvědčení o konání veřejné sbírky pro pořadatele z Moravskoslezského kraje (tel. číslo 595 622 745). Všechny veřejné sbírky si mohu vyhledat na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Jak mohu přispět do veřejné sbírky?

Příspěvkem na předem vyhlášený zvláštní bankovní účet, sběracími listinami, příspěvkem přímo do pokladničky, zakoupením předmětů nebo vstupenek, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, zasláním DMS, vložením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Kdo kontroluje využití finančních prostředků získaných veřejnou sbírkou?

Ke kontrole využití získaného výtěžku veřejných sbírek je zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn krajský úřad.
Popis postupu ke konání veřejných sbírek

UPOZORNĚNÍ

Věnujte své finanční příspěvky pouze legálně konaným veřejným sbírkám. I přes kontrolní činnost krajského úřadu se občas vyskytují nepovolené veřejné sbírky.


21.1.2020
frame-scrollup