Zpráva

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě

Krajský soud rozhoduje dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), v případech stanovených tímto zákonem též v senátech, jež se skládají ze soudce a 2 přísedících.

Přísedící krajského soudu jsou do své funkce ustanovování zastupitelstvem vyššího územně správního celku. V případě Krajského soudu v Ostravě je to Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které volí přísedící krajského soudu.

Dle ustanovení § 60 zákona o soudech a soudcích může být přísedícím státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestli jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením do funkce přísedícího krajského soudu.

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Zvláštní právní předpis tak dále stanoví další předpoklady pro ustanovení přísedícím. Jedná se o zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů – tzv. lustrační zákon.

Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let (§ 61 odst 2 zákona o soudech a soudcích).

Dle ust. § 65 odst. 1 uvedeného zákona stanoví předseda krajského soudu počet přísedících, kteří mají být zvoleni. Pro rok 2020 stanovil předseda Krajského soudu v Ostravě počet nových přísedících krajského soudu, kteří by měli být zvoleni, na 50. Při stanovení počtu přísedících se přihlíží k tomu, aby nezasedali zpravidla více než 20 kalendářních dnů v roce.

Přísedící, který funkci přísedícího vykonává, přináleží náhrady za výkon této společenské funkce (§ 93 zákona o soudech a soudcích), a to přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, přísluší za dobu, po kterou vykonávají funkci přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy je povinen poskytovat stát.

Přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát. Způsob a výši náhrady stanoví ministerstvo vyhláškou. Dále stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou. Přísedícím přísluší mimo náhrady podle předchozích odstavců za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto paušální náhradu vyplácí stát ve výši, kterou určí ministerstvo vyhláškou.

Obecně lze konstatovat, že za den u soudu obdrží přísedící paušální částku 150,- Kč, prokázané cestovní náhrady, stravné, případně ušlý výdělek.

Postup při volbě přísedících krajského soudu:

Kandidát vyplní formuláře, které následně osobně odevzdá na krajský úřad, a to Mgr. Miriam Čerchlové, tel. č. 595 622 745, kde budou údaje ověřeny dle platného občanského průkazu.

Mimo uvedené formuláře kandidát předloží aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc), který si nechá vyhotovit na vlastní náklady. Výpis lze pořídit rovněž přímo na krajském úřadu za úhradu (je zde pracoviště CzechPoint). Formulář „Návrh člena zastupitelstva kraje na volbu občana – kandidáta na funkci přísedícího Krajského soudu v Ostravě“ si kandidát sám nechá zastupitelem potvrdit. Seznam členů zastupitelstva je na webových stránkách, a jsou zde uvedeny kontakty na jednotlivé členy zastupitelstva.

Po předložení řádně vyplněných formulářů si krajský úřad vyžádá zprávu o bezúhonnosti kandidáta z místa jeho trvalého bydliště a poté budou podkladové materiály předloženy krajskému soudu k vyjádření. Následně, je-li vydáno kladné vyjádření, bude zpracován materiál k volbě přísedících krajského soudu, který bude projednán v orgánech kraje.
Po provedené volbě je kandidát přípisem hejtmana kraje informován o zvolení do funkce přísedícího. Přísedícím krajského soudu se však stane až po složení slibu, jehož složení a přidělení k soudci je již v kompetenci krajského soudu.


21.1.2020
frame-scrollup