Zpráva

Zákon o střetu zájmů

Moravskoslezský kraj nabízí evidenčním orgánům podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů bezplatně k využití vlastní aplikaci k vedení elektronického registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích.

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o 

 1. jiných vykonávaných činnostech,
 2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 3. příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

 1. členové zastupitelstva kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 2. členové rady kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 3. vedoucí zaměstnanci kraje podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu (s účinností novely č. 216/2008 Sb. však pouze za současného splnění alespoň jedné z podmínek stanovených v § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů ve znění uvedené novely).

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávají veřejní funkcionáři vždy za předchozí kalendářní rok, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího kalendářního roku (veřejní funkcionáři podávali oznámení poprvé za rok 2007, a to v termínu do 30. června 2008). Veřejní funkcionáři, kteří ukončili výkon funkce v průběhu roku, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je ředitel krajského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost se podává

 • osobně v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava na odboru právním a organizačním,
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
 • elektronicky do elektronické podatelny (posta@msk.cz).

Kontakt: odbor právní a organizační
Mgr. Michal Jantoš
telefon: 595 622 268
kanc. č. B305
e-mail: michal.jantos@msk.cz

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava na odboru právním a organizačním.

Nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání na odboru právním a organičním. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou. URL adresa může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem na odboru právním a organizačním předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

frame-scrollup