Zpráva

Kompetence krajského úřadu na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

samostatná působnost

 • schvaluje ve spolupráci s dotčenými ústředními správními úřady plány oblastí povodí ve smyslu ustanovení § 25,

přenesená působnost

 • uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností (§ 107 odst. 1 písm. a),
 • vyjadřuje se podle § 18 ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí (§ 107 odst. 1 písm. b),
 •  rozhoduje ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje po projednání i s Ministerstvem vnitra; týká-li se takové rozhodnutí přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v blízkosti státních hranic podle zvláštního zákona, rozhodovat po projednání i s Ministerstvem zdravotnictví; za hraniční vody se považují povrchové, popřípadě podzemní vody vymezené v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána (§ 107 odst. 1 písm. c),
 • činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření, a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 107 odst. 1 písm. d),
 • spolupracuje s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů oblastí povodí a jejich plnění. (§ 107 odst. 1 písm. e),
 • ukládá opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4 (§ 107 odst. 1 písm. f),
 • kontroluje provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povoluje (§ 107 odst. 1 písm. g),
 • rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu, pokud si to vyhradí (§ 107 odst. 1 písm. h),
 • stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod (§ 107 odst. 1 písm. i),
 • povoluje nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí (§ 107 odst. 1 písm. j),
 • povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více (§ 107 odst. 1 písm. k),
 • povoluje vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle přílohy č. 1 do vod povrchových (§ 107 odst. 1 písm. l),
 • povoluje čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popř. do vod povrchových (§ 107 odst. 1 písm. m),
 • povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1000 000 m³ nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti (§ 107 odst. 1 písm. n),
 • stanovuje na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny a ukládá jim zpracování takového návrhu (§ 107 odst. 1 písm. o),
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody, o jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody (§ 107 odst. 1 písm. p),
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1 (§ 107 odst. 1 písm. r),
 • vydává vyjádření podle § 18 v případech, kdy mu přísluší vydávat povolení nebo souhlas (§ 107 odst. 1 písm. s),
 • povoluje výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povoluje nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek (§ 107 odst. 1 písm. t),
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím nakládání s vodami podle písmen l) až n) (§ 107 odst. 1 písm. u),
 • rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních záležitostech týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů s nimi souvisejících (§ 107 odst. 1 písm. v),
 • schvaluje manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho působnosti (§ 107 odst. 1 písm. w),
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod sloužícím k nakládání s vodami podle písmene k), a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům s tímto nakládáním spojeným (§ 107 odst. 1 písm. x),
 • vyžaduje od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému (§ 107 odst. 1 písm. y),
 • vydává stanoviska k žádostem o finanční podporu ze SFŽP a z dalších dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství,
 • v období mimo povodeň je krajský úřad povodňovým orgánem (§77 odst. 2 písm. c),
 • přezkoumává rozhodnutí vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak (§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
 • je dotčeným orgánem podle § 104 odst. 9 a vydává závazná stanoviska ve věcech týkajících se jeho působnosti. (§ 107 odst. 2)
frame-scrollup