Zpráva

Etický kodex

Etický kodex je součástí firemní kultury krajského úřadu, která je v souladu se zákony, a podporuje sounáležitost všech zaměstnanců ke krajskému úřadu. Etický kodex je závazným souborem hodnot, kterým jsou podřízeny každodenní pracovní činnosti a jednání zaměstnanců. Etický kodex upravuje přístup zaměstnanců k veřejnosti a ke spolupracovníkům.

Profesionalita

Zaměstnanec poskytuje profesionální, dostupné a vysoce kvalitní služby s přidanou hodnotou. Vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, v souladu s hodnotami, principy a pravidly stanovenými tímto Etickým kodexem se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Zaměstnanec nepřipouští jakoukoliv formu diskriminace či obtěžování.

Proklientský přístup

Zaměstnanec přistupuje ke klientům, ke spolupracovníkům a k vedoucím zaměstnancům s úctou, respektem a tolerancí a poskytuje jim podporu. Je k nim otevřený, vstřícný a zdvořilý, je vnímavý vůči jejich potřebám. S každým jedná ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, respektuje jeho individualitu. V náročných komunikačních situacích projevuje trpělivost a empatii.

Informovanost a transparentnost

Zaměstnanec poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti krajského úřadu, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje zaměstnanec za krajský úřad. Zaměstnanec poskytuje komplexní, přehledné, přesné a včasné informace.

Efektivita

Při plnění svěřených úkolů postupuje zaměstnanec tak, aby klientům ani krajskému úřadu nevznikaly zbytečné náklady, hospodaří efektivně. Zaměstnanec vyřizuje pracovní úkoly bez zbytečných průtahů, nejpozději ve stanovených lhůtách a zadaných termínech.

Spolupráce

Mezi zaměstnancem, spolupracovníky a klienty panuje vzájemná důvěra. Zaměstnanec se spolupracovníky sdílí potřebné informace a nabízí jim pomoc. Zaměstnanec vytváří příjemnou pracovní atmosféru a podporuje spolupráci mezi odděleními a odbory.

Iniciativa a flexibilita

Zaměstnanec nabízí aktivní přístup k řešení vzniklých situací a problémů, je k nim vnímavý. Sám nabízí pomoc a přidanou hodnotu pro spolupracovníky, pro vedoucí zaměstnance a pro klienta. Zaměstnanec hledá v rámci svých možností inovativní návrhy a řešení, přichází s vlastními nápady a při řešení zvažuje různé úhly pohledu.

Důvěryhodnost

Zaměstnanec vystupuje konzistentně, dělá vždy, co říká bez ohledu na to, s kým zrovna jedná, je odolný proti manipulaci a korupci. Získává si důvěru svým čestným a etickým jednáním, které uplatňuje i za nepříznivých okolností.

Nestrannost

Zaměstnanec dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní a nestranné a aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování zaměstnanec nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zaměstnanec se zdrží jednání ohrožujícího důvěru v nestrannost a odpovědnost jeho rozhodování.

Zpracoval: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

frame-scrollup