Zpráva

Etický kodex

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Poslání a cíl Etického kodexu

1. Etický kodex je součástí firemní kultury krajského úřadu, která je v souladu se zákony, a podporuje sounáležitost všech zaměstnanců ke krajskému úřadu. Etický kodex je závazným souborem hodnot, kterým jsou podřízeny každodenní pracovní činnosti a jednání zaměstnanců. Etický kodex upravuje přístup zaměstnanců k veřejnosti a ke spolupracovníkům. Smysl Etického kodexu je třeba vnímat především v rovině motivační, nikoliv v rovině potlačující či represivní.
2. Posláním Etického kodexu je konkretizace klíčových etických hodnot, principů a pravidel. Jeho cílem je zakotvení žádoucích vzorů jednání zaměstnanců splňující nejvyšší etické standardy. Etický kodex přispívá ke zvýšení transparentnosti krajského úřadu vůči veřejnosti.

Působnost Etického kodexu

3. Etický kodex je platný pro všechny zaměstnance, tedy jak pro zaměstnance v pracovním poměru, tak i pro zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr.

Východiska Etického kodexu

4. Etický kodex shrnuje nepsaná pravidla v oblasti vnímání etiky. Základem Etického kodexu jsou hodnoty přijaté Strategií Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020 (dále pouze „Strategie“), která jednoznačně vymezuje dlouhodobé směry rozvoje krajského úřadu. Tyto hodnoty Etický kodex rozpracovává do žádoucích vzorů etického jednání zaměstnanců. V rámci Strategie je nadefinováno „Motto“, „Poslání“ a „Vize, hodnoty“ krajského úřadu, a to:
4.1 Motto – Vstřícná řešení.
4.2 Poslání – Krajský úřad svou činností naplňuje strategické vize volených orgánů a současně vykonává svěřené úkoly v zastoupení státu. Při rozhodování a správě dodržujeme a ctíme zákonnost a transparentnost našich kroků postavených na principech dlouhodobě udržitelného rozvoje. Snažíme se, aby naše konání vytvářelo, udržovalo a prohlubovalo důvěru veřejnosti v nás a celou veřejnou správu.
4.3 Vize, hodnoty – Poskytujeme vysoce profesionální služby s proklientským přístupem v prostředí vzájemné důvěry. Profesionálními službami se pak rozumí: dobré, kvalitní, proklientské, kompetentní, korporátní.
5. Etický kodex rozvíjí Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy schválený usnesením vlády ze dne 9. 5. 2012, jehož cílem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úředníka a zaměstnance veřejné správy ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Čl. 2
Hodnoty krajského úřadu

1. V podobě hodnot krajského úřadu jsou formulovány předpoklady, které nastavují a popisují očekávané standardy jednání zaměstnance.

Profesionalita

2. Zaměstnanec poskytuje profesionální (dobré, kvalitní, proklientské, kompetentní), dostupné a vysoce kvalitní služby s přidanou hodnotou. Vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, v souladu s hodnotami, principy a pravidly stanovenými tímto Etickým Kodexem se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Zaměstnanec nepřipouští jakoukoliv formu diskriminace či obtěžování.
3. Zaměstnanec si neustále prohlubuje své odborné znalosti průběžným studiem, sleduje trendy a vývoj ve svém oboru, orientuje se v nich a má o nich potřebný přehled. Znalosti, profesní zkušenosti a orientaci v dané problematice, včetně všeobecného přehledu, využívá pro výkon své činnosti, spojuje nové se známým. Zaměstnanec je za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí osobně odpovědný. Zároveň respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a vedoucích zaměstnanců a účinně je využívá pro svůj odborný růst.
4. Zaměstnanec ctí zákonnost, plní úkoly v rámci svěřených pravomocí v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a s ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Při plnění úkolů jedná zaměstnanec pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci krajskému úřadu a v souladu s jejím účelem. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, je povinen takové jednání odmítnout a tuto skutečnost neprodleně oznámit svému vedoucímu zaměstnanci, popřípadě jinému vedoucímu zaměstnanci.
5. Zaměstnanec aktivně přispívá k naplňování Strategie a jiných cílů krajského úřadu, podílí se na formování firemní kultury, respektuje ji. Zaměstnanec prosazuje pozitivní obraz krajského úřadu, chrání a posiluje zájmy a dobré jméno krajského úřadu, vystupuje vůči němu loajálně. Plně respektuje a dodržuje jeho vnitřní předpisy, stejně jako pokyny svých vedoucích zaměstnanců, popřípadě jiných vedoucích zaměstnanců. Vždy usiluje o jednání, chování a působení v souladu s nimi. Svým vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost krajského úřadu.
6. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, a které by mohly poškodit nebo ohrozit dobré jméno zákazníka, stát se předmětem pomluv, nebo by poškodily a ohrozily poslání a dobré jméno krajského úřadu. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání; o takovémto podezření zaměstnanec informuje vedoucího zaměstnance, příp. může využít anonymní schránku důvěry, která je na krajském úřadě pro zaměstnance zřízena, nebo jiné způsoby řešení takovéhoto podezření včetně možnosti podání oznámení orgánům činným v trestním řízení. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost také o osobních údajích nebo o utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.
7. V mezích zákona volí zaměstnanec vždy nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního příkladu. Při rozhodování dodržuje a ctí zákonnost a transparentnost jednotlivých kroků. Do práv osob zaměstnanec zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc svěřena. Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů též Strategii, vnitřní předpisy a pokyny vedoucích zaměstnanců.
8. Zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se odvolává na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů. Nesmí se zúčastnit žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Pokud si není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým vedoucím zaměstnancem.
9. Vedoucí zaměstnanec inspiruje zaměstnance svým vlastním rozvojem a podporuje a rozvíjí jejich další vzdělávání, které je relevantní pro jejich pracovní zařazení, pracovní náplň a kariérní růst. Klade důraz na ověření zpětné vazby.

Proklientský přístup

10. Zaměstnanec uplatňuje ke klientům, ke spolupracovníkům a k vedoucím zaměstnancům pozitivní a optimistický přístup. Přistupuje k nim s úctou, respektem a tolerancí a poskytuje jim podporu. Je k nim otevřený, vstřícný, zdvořilý a vnímavý vůči jejich potřebám. Vytváří, udržuje a usiluje o korektní vztahy s nimi. S každým jedná ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob. V náročných komunikačních situacích projevuje trpělivost a empatii. V případě, že je klient v rámci osobního jednání nekonstruktivní a jeho jednání je v rozporu s dobrými mravy, má zaměstnanec právo takové jednání ukončit a řešit věc účinnými prostředky (např. korespondenční formou).
11. Zaměstnanec vystupuje kultivovaně, dbá na reprezentativní vystupování. Zaměstnanec se vyjadřuje spisovně, jeho verbální i neverbální komunikace jsou v souladu a odpovídají dané situaci. Dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku, jakož i na to, aby byl oblečen způsobem, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti krajského úřadu; přitom se řídí Směrnicí pro vystupování a odívání zaměstnanců.
12. Při jednání s klientem zaměstnanec aktivně nabízí řešení. Řádně, důsledně a bez zbytečných odkladů seznamuje klienty s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s řešenou záležitostí (např. poučení o opravných prostředcích). Na závěr jednání provede zaměstnanec rekapitulaci, popřípadě ověření, zda může být klientovi nápomocen ještě v dalších záležitostech. Zaměstnanec nepoužívá zkratky či slangové výrazy. Klientův požadavek se snaží vyřídit co nejefektivněji.
13. V případech, kdy je zaměstnanec klientem požádán o informaci, která nespadá do jeho pracovních práv a povinností, odkáže klienta na kompetentní osobu a sdělí mu její kontaktní údaje. V případě žádosti o informace týkající se jiné instituce nebo orgánu odkáže zaměstnanec klienta na tuto instituci nebo orgán. Pokud je to v rámci jemu dostupných možností, poskytne klientovi kontakt na tuto instituci nebo orgán.

Informovanost a transparentnost

14. Zaměstnanec poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti krajského úřadu, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za krajský úřad zaměstnanec. Ke sdělování informací používá zaměstnanec moderní technologie.
15. Zaměstnanec poskytuje klientům, spolupracovníkům a vedoucím zaměstnancům komplexní, přehledné, přesné a včasné informace.
16. Zaměstnanec předává informace věcně, jasně, stručně, srozumitelně a ve strukturované formě. Používá logické, nezavádějící a objektivní argumenty. Zaměstnanec nezkresluje, nezadržuje a neutajuje informace a při své práci vede příslušnou dokumentaci a záznamy, které umožňují doložit a dohledat potřebné údaje k realizovaným závěrům a výstupům. Zaměstnanec umí své výstupy zpětně objektivně a nezkresleně zdůvodnit. Nikdy nemanipuluje s daty a nezkresluje informace a data v evidencích.
17. Vedoucí zaměstnanec předává svým podřízeným potřebné informace tak, aby mohli efektivně vykonávat svou práci.

Efektivita

18. Zaměstnanec účelně dodržuje pracovní dobu, využívá ji výhradně k plnění pracovních povinností a úkolů. Při jednání a rozhodování musí zaměstnanec zajistit, aby přijatá opatření byla v souladu s kritérii hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
19. Při plnění svěřených úkolů postupuje zaměstnanec tak, aby klientům ani krajskému úřadu nevznikaly zbytečné náklady, hospodaří efektivně. V souladu s právními předpisy vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních či jiných zdrojů a zařízení, který mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. Veřejný majetek a majetek kraje využívá pouze pro pracovní účely, chrání ho před poškozením, ztrátou a odcizením.
20. Zaměstnanec vyřizuje pracovní úkoly bez zbytečných průtahů, nejpozději ve stanovených lhůtách (zákonných i interních) a zadaných termínech. Pokud nastane situace, že zaměstnanec ze závažných důvodů nemůže stanovenou lhůtu či termín dodržet, vždy o tom informuje příslušného vedoucího zaměstnance, včetně zdůvodnění.
21. Zaměstnanec dosahuje cílů co nejúčelněji, určuje si priority, odlišuje důležité od nedůležitého, zaměřuje se na výsledek. Dává přednost racionálním postupům. Snaží se o efektivní komunikaci a spolupráci uvnitř krajského úřadu. Efektivně využívá informační technologie, jejich rozvoj vnímá jako příležitost k růstu.
22. Vedoucí zaměstnanec efektivně řídí provozní náklady krajského úřadu a reprodukci majetku s využitím systému ukazatelů a limitů pro sledování vybraných nákladových položek. Vytváří prostor pro efektivní tok informací a předávání dobré praxe. Podporuje efektivní systém vzdělávání a motivuje zaměstnance k hospodárnému chování a aktivnímu přístupu k hledání úspor.

Spolupráce

23. Mezi zaměstnancem, spolupracovníky a klienty panuje vzájemná důvěra. Zaměstnanec se spolupracovníky sdílí potřebné informace a nabízí jim pomoc. Zaměstnanec vytváří příjemnou pracovní atmosféru a podporuje spolupráci mezi odděleními a odbory. Neopomíjí nejzákladnější projev slušnosti, kterým je pozdrav, přičemž se drží zásady, že pozdravit je slušnost, odpovědět pak povinnost.
24. Zaměstnanec nakládá s informacemi o spolupracovnících, vedoucích zaměstnancích a klientech diskrétně, vyhýbá se pomluvám a intrikám. Snaží se předcházet konfliktním situacím. Pokud k nim dojde, usiluje o jejich ztlumení, nadhled a spravedlivé řešení. Problém řeší přímo s tím, koho se týká. Vyhýbá se zbytečně zraňujícím způsobům, nedevalvuje druhé, nezasahuje nepříjemně do osobní sféry spolupracovníků, vedoucích zaměstnanců a klientů.
25. Zaměstnanec dbá o svůj zdravotní stav a hygienu tak, aby neohrožoval a neobtěžoval spolupracovníky a klienty. Věnuje péči svému pracovnímu prostředí, udržuje pořádek a čistotu, a to jak na svém pracovišti, tak i ve společných prostorách krajského úřadu.
26. Vedoucí zaměstnanec vytváří kooperativní a kolegiální prostředí, ve kterém podporuje vzájemnou otevřenost, vstřícnost, důvěru, spolupráci a rozvoj vztahů mezi zaměstnanci. Zabraňuje šíření pomluv a prohlubování konfliktních situací. Nároky a úkoly, které klade na své zaměstnance, a které jim svěřuje, jsou vždy odůvodněné a jsou v souladu s pracovními povinnostmi zaměstnance a s jeho náplní práce.
27. Vedoucí zaměstnanec přistupuje ke všem spolupracovníkům objektivně a nestranně, dbá na striktní a rovné uplatňování a vymáhání stanovených pravidel, čímž zajišťuje rovný přístup ke všem zaměstnancům, a to i napříč všemi odděleními a odbory. Zaměstnance, které řídí, hodnotí spravedlivě, v souladu s jejich pracovním výkonem. Nejedná předpojatě na základě osobních vztahů.

Iniciativa a flexibilita

28. Zaměstnanec nabízí aktivní přístup k řešení vzniklých situací a problémů, je k nim vnímavý. Sám nabízí pomoc a přidanou hodnotu pro spolupracovníky, pro vedoucí zaměstnance a pro klienta.
29. Zaměstnanec hledá v rámci svých možností inovativní návrhy a řešení, přichází s vlastními nápady a při řešení zvažuje různé úhly pohledu. K inovacím přistupuje otevřeně a vstřícně, jejich zavádění aktivně podporuje a snaží se, aby bylo co nejvhodnější pro jeho pracovní úkoly. Spolupracuje na jejich modifikaci, která vede k jejich zlepšení. V těchto činnostech podporuje i své spolupracovníky.
30. Zaměstnanec informuje svého vedoucího zaměstnance o neproduktivních a neefektivních činnostech a předává návrhy na jejich zlepšení. Upozorňuje svého vedoucího zaměstnance, popřípadě jiného vedoucího zaměstnance, na nedostatky v interních i v obecně závazných předpisech (pokynech) a v nastavených procesech.
31. Vedoucí zaměstnanec vytváří prostor pro hledání nových pracovních postupů a inovativních návrhů. Vytváří proaktivní a motivující prostředí.
32. Zaměstnanec rychle reaguje na změny podmínek, přizpůsobuje se jim a mění zažité stereotypy. Ke změnám přistupuje otevřeně a vstřícně, jejich zavádění aktivně podporuje. Operativně, efektivně a konstruktivně řeší nové problémy a navrhuje nové pracovní postupy. Spolupracuje na změnách, které vedou ke zvýšení pracovní efektivity.
33. Vedoucí zaměstnanec projednává návrhy a řešení podaná zaměstnanci se svými nadřízenými a vážně se jimi zabývá. Zaměstnanci následně poskytne zpětnou vazbu.
34. Vedoucí zaměstnanec připravuje své podřízené na změny, očekávanou změnu jim dostatečně vysvětlí, naplánuje její průběh a snaží se zaměstnance získat pro řešení. Předvídá rizika a v rámci svých možností jim předchází.

Důvěryhodnost

35. Zaměstnanec vystupuje konzistentně, dělá vždy, co říká bez ohledu na to, s kým zrovna jedná, je odolný proti manipulaci a korupci. Získává si důvěru svým čestným a etickým jednáním, které uplatňuje i za nepříznivých okolností. Zaměstnanec má důvěru a respekt svých spolupracovníků, vedoucích zaměstnanců a klientů, snaží se být pro ně vzorem. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek.
36. Zaměstnanec odpovídá za výsledky své práce a aktivně se podílí na hodnocení svého výkonu. Respektuje a dodržuje pravidla, nařízení a postupy. Zaměstnanec je disciplinovaný, řádně si plní své povinnosti a chodí včas. Nevyhýbá se nepříjemným a náročným úkolům. Nepopulární rozhodnutí, nepříjemné zprávy, atp. sděluje ihned, jak se o nich dozví. Důležité informace si ověřuje.
37. Zaměstnanec má ve svých záležitostech a věcech pořádek a systém. Ví, co kde má, udržuje přehledný systém své práce tak, aby ji mohl kdykoliv předat. Je přesný ve vyjadřování, a neoperuje pouze s vágními pojmy.

Pozornost věnuje i detailům.

38. Zaměstnanec dotahuje věci do konce a dodržuje termíny. Pokud něco slíbí, tak to splní. Pokud nemůže závazek splnit, včas o tom zadavatele závazku informuje.
39. Zaměstnanec se zaměřuje na možnosti vlastního jednání, na to, co může ovlivnit. Hledá cestu pro konstruktivní řešení a pracuje s fakty a konkrétními výstupy. Domýšlí věci do důsledků, hledá širší souvislosti a vazby. Své názory vyjadřuje konstruktivně.
40. Pokud se zaměstnanec zmýlí nebo udělá chybu, přizná se, nekamufluje a nevymlouvá se. Přejímá odpovědnost za své jednání a nese důsledky svého rozhodnutí. Negativní důsledky omylu se snaží co nejúčelněji napravit. Zaměstnanec přijímá zpětnou vazbu, pokud mu někdo něco vytýká nebo radí, pozorně poslouchá a vyvozuje z toho změnu ve vlastním jednání.
41. I v soukromém životě se zaměstnanec vyhýbá takovým činnostem, chování, jednání a působení, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti.

Nestrannost

42. Zaměstnanec dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní a nestranné, a aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zaměstnanec se zdrží jednání ohrožující důvěru v nestrannost a odpovědnost jeho rozhodování.
43. Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu. Uplatňuje-li se jakýkoliv rozdíl v zacházení, zajistí zaměstnanec, aby byl tento rozdíl prokazatelně odůvodněn.
44. Zaměstnanec svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu a jiné příbuzné osoby, přátelé a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. Neúčastní se tedy rozhodování, na němž má zájem on sám nebo výše vyjmenované osoby.
45. Zaměstnanec vystupuje vůči klientům objektivně, tak aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech. Informuje je srozumitelně. Veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.
46. Zaměstnanec nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoliv jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem nejsou tímto dotčeny. Pokud se jedná o drobnou pozornost (květina, čokoláda, propagační předměty, kalendář, atp.) jako poděkování za dobře odvedenou práci od klienta, může zaměstnanec tuto drobnou pozornost přijmout pouze za předpokladu, že tím nedojde k ovlivnění rozhodnutí či plnění jemu svěřených úkolů, tedy až po ukončení předmětné záležitosti.
47. Zaměstnanec jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán, zavazoval zainteresované subjekty nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. Vyvaruje se vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.
48. Zaměstnanec aktivně pracuje na omezování rizika vzniku korupčního klimatu. Na možná rizika upozorňuje bez zbytečného odkladu svého vedoucího zaměstnance, popřípadě jiného vedoucího zaměstnance. Jakékoliv korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl, je povinen ihned oznámit svému vedoucímu zaměstnanci, popřípadě jinému vedoucímu zaměstnanci, a případně orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit vedoucímu zaměstnanci nabídnutí či získání neoprávněné výhody, popřípadě vyvíjený nátlak.

Čl. 3
Prosazování Etického kodexu

1. Etický kodex je zaměstnancům k dispozici na intranetu, široké veřejnosti je pak přístupný na internetových stránkách kraje, čímž umožňuje občanům kontrolu jeho naplňování.
2. Respektování hodnot, principů a pravidel stanovených Etickým kodexem je věcí profesionální cti zaměstnance, proto je povinen je dodržovat a aktivně je podporovat, a tím se podílet na vytváření protikorupčního prostředí. Bez jejich dodržování nelze dostát profesionální povinnosti zaměstnance. Etický kodex je nedílnou součástí obecných podmínek zaměstnání na krajském úřadu. Cílem Etického kodexu však není represe vůči zaměstnanci, nýbrž jeho součinnost a spoluzodpovědnost při naplňování hodnot v Etickém kodexu definovaných.
3. Všichni zaměstnanci musí jednat tak, aby byli ostatním zaměstnancům příkladem, a jsou odpovědni za prosazování dodržování pravidel a hodnot specifikovaných v Etickém kodexu. Krajský úřad je jim při tom oporou.
4. Zaměstnanci jsou s Etickým kodexem seznamováni v rámci vstupního a průběžného vzdělávání. Své jednání mají možnost konzultovat se svými vedoucími zaměstnanci; noví zaměstnanci konzultují své potřeby také s příslušnými mentory. Hodnoty, principy a pravidla Etického kodexu jsou zaměstnancům přibližovány také prostřednictvím popisů kompetencí definovaných v rámci pravidelného hodnocení zaměstnanců, jehož součástí je i míra naplňování Etického kodexu.
5. Příslušní zaměstnanci sledují uplatňování Etického kodexu v praxi (jeho individuální porušení, stížnosti na neetické jednání, chování a působení zaměstnanců, výstupy z hodnocení) a navrhují jeho případné změny.
6. Pokud se zaměstnanec dozví o závažném porušení Etického kodexu, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit svému nadřízenému zaměstnanci, popřípadě jinému vedoucímu zaměstnanci.
7. Porušení Etického kodexu jsou porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a podle míry své závažnosti mají následky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, resp. Pracovního řádu.

Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu

Zpracoval: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

frame-scrollup