Zpráva

Výroční zpráva za rok 2010

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny „Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce „Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2010“, která je součástí „Výroční zprávy“, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
  V průběhu roku 2010 krajský úřad obdržel celkem 51 písemných žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
  Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
  V roce 2010 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
  Byly podány tři stížnosti.
  Důvodem podání jedné stížnosti byla námitka opožděného vyřízení žádosti; nadřízený orgán potvrdil správnost postupu krajského úřadu a stížnost shledal nedůvodnou.
  Další dvě stížností byly podány z důvodu nesouhlasu vyřízení žádostí odložením; stížnosti byly postoupeny nadřízenému orgánu (Ministerstvo dopravy), který o jejich vyřízení do doby zpracování výroční zprávy nerozhodl.
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
  Z počtu podaných 51 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2010 byla vyžadována úhrada nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. pouze v jednom případě (finanční úhrada činila 273 Kč a byla žadatelem zaplacena).

Jedna žádost o poskytnutí informací, podaná v roce 2009, byla vyřízena plným poskytnutím informací s finanční úhradou 550 Kč v roce 2010.

Celkem tedy bylo v roce 2010 odpovězeno na 52 písemných žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s rokem 2009 (43) je počet písemně podaných žádostí o osm žádostí vyšší (51). Dotazy se týkaly především oblasti dopravy, životního prostředí
a záležitostí týkající se fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací nejen o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje, ale i další informace. Ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

O významu těchto stránek svědčí i vysoká návštěvnost v průběhu roku 2010.

Webovou stránku Moravskoslezského kraje v roce 2010 navštívilo 750 761 absolutně jedinečných návštěvníků (což je o 140 tis. návštěv více oproti předešlému roku) a zároveň tato stránka zaznamenala 1 629 055 celkových návštěv. Nejvýraznější nárůst zaznamenala sekce Návštěvník, návštěvy absolutně jedinečných návštěvníků se navýšily oproti loňskému roku o téměř 75 tisíc. Níže jsou uvedeny jednotlivé počty návštěv a návštěvníků všech sekcí webové stránky Moravskoslezského kraje.

Sekce webové stránky

Počet návštěv Počet absolutně jedinečných návštěvníků
O kraji 56.067 45.808
Návštěvník 146.765 115.515
Podnikatel 52.316 39.375
Student 26.309 19.732
Veřejná správa 883.128 370.138
ISŽP 52.836 33.739
Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2010
Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2010 celkem Způsob vyřízení žádostí Vyřízená žádost o informaci podaná v roce 2009 (spojeno s finanční úhradou ve výši 550 Kč) Podaná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou Celkem vyřízených žádostí o informace
Plně poskytnuté informace Odložení žádosti pro nepříslušnost Odložení části žádosti pro nepříslušnost, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Odkaz na zveřejněné informace V části poskytnutí informací, v části odkaz na zveřejněné informace Žádost byla žadatelem vzata zpět Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 1 1                         1
7 4         2   1           7
KON 0                           0
POR 4 3 1                       4
INF 0                           0
3 2     1                   3
IM 2 2                         2
FIN 1 1                     1 273 1
ZDR 3 1   1   1       1         4
ÚPS 3 3                   1     3
RRC 3 2           1             3
ŽPZ 4 2 1   1                   4
ŠMS 2 1 1                       2
EP 0                           0
SOC 2 1 1                       2
DSH 16 11 2     3           2     16
Celkem 51 34 6 1 2 4 2 1 1 1 0 3 1   52
 Vysvětlivky k tabulce:
Zkratka Místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu
KON Odbor kontroly a interního auditu
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
frame-scrollup