Zpráva

Výroční zpráva za rok 2012

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2012", která je součástí "Výroční zprávy", je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
  V průběhu roku 2012 krajský úřad obdržel celkem 128 písemných žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 22 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
  Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán potvrdil správnost postupu krajského úřadu, potvrdil rozhodnutí o odmítnutí žádosti a zamítl žadatelovo odvolání.
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
  V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
  Nebyly podány žádné stížnosti.
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
  Z celkového počtu podaných 128 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2012 nebyla vyžadována žádná úhrada nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve srovnání s předchozími léty (2009 - 43 žádostí, 2010 - 51 žádostí a 2011 - 86 žádostí) počet písemně podaných žádostí narůstá. Dotazy se týkaly především oblasti dopravy, fungování a chodu krajského úřadu, zdravotnictví a územního plánování, stavebního řádu a kultury.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací a ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

Webové stránky v roce 2012 navštívilo 733 141 absolutně jedinečných návštěvníků a zároveň tato stránka zaznamenala 1 554 636 celkových návštěv. Nejnavštěvovanější sekce webových stránek je již tradičně sekce Návštěvník, která poskytuje informace z oblasti cestovního ruchu. Níže jsou uvedeny jednotlivé počty návštěv a návštěvníků všech sekcí webové stránky v roce 2012.

Sekce web.stránky Počet návštěv Počet absolutně jedinečných návštěvníků
O kraji 51 620 38 972
Návštěvník 309 940 215 468
Podnikatel 35 378 23 293
Student 19 349 14 680
Veřejná správa 839 226 336 484
ISŽP 73 896 44 114

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2012

Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2012 Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
plně poskytnuté informace poskytnutí informací a část vyřízena odkazem na zveřejněné informace odložení žádosti odložení části informace, část informace poskytnuta rozhodnutí o odmítnutí informace rozhodnutí o odmítnutí části informace, část informace poskytnuta odkaz na zveřejněné informace počet vyřízených žádostí s úhradou úhrada v Kč
KH 4 3 1                    
14 12         2            
KON 6 6                      
POR 20 17 1 1         1        
INF 1 1                      
2 1         1            
IM 3 2         1            
FIN 4 3         1            
ZDR 15 11 1 1   1 1     1      
ÚPS 18 8   2   4 4            
RRC 3 3                      
ŽPZ 4 3     1                
ŠMS 9 9                      
EP 2 1 1                    
SOC 3 1   1   1              
DSH 20 13     1 2 4            
Celkem 128 94 4 5 2 8 14 0 1 1 0 0 0

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor kontroly a interního auditu
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
frame-scrollup