Zpráva

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva

o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny „Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce „Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2013“, která je součástí „Výroční zprávy“, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2013 krajský úřad obdržel celkem 137 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 29 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Bylo podáno jedenáct odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

Nebyly podány žádné stížnosti.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Z celkového počtu podaných 137 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2013 byla pouze v jednom případě vyžadována úhrada nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.; v době zpracování výroční zprávy dosud v řízení a neuhrazeno.

Ve srovnání s předchozími léty (2010 - 51 žádostí, 2011 - 86 žádostí, 2012 – 128 žádostí) počet písemně podaných žádostí narůstá. Dotazy se týkaly především oblasti zdravotnictví, územního plánování, stavebního řádu a kultury, dopravy, fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací a ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

Webové stránky v roce 2013 navštívilo 458 tisíc absolutně jedinečných návštěvníků a zároveň tato stránka zaznamenala 1 031 tis. celkových návštěv. Velmi navštěvovanou doménou je také www.msregion.cz, která poskytuje informace z oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Tyto webové stránky v roce 2013 navštívilo 347 tisíc unikátních návštěvníků z celkových 454 tisíc návštěv.

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2013

Odbory krajského úřadu (zkratka odborů)

Počet podaných žádostí v roce 2013

Způsob vyřízení žádostí

Zpětvzetí žádosti žadatelem

Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí

Podané stížnosti na vyřízení žádosti

Poskytnuté informace s finanční úhradou

Plně poskytnuté informace

Poskytnutí informací a část vyřízena odkazem na zveřejněné informace

Odkaz na zveřejněné informace

Odložení žádosti

Odložení části informace, část informace poskytnuta

Rozhodnutí o odmítnutí informace

Rozhodnutí o odmítnutí části informace, část informace poskytnuta

Ostatní

Počet vyřízených žádostí s úhradou

Úhrada v Kč

KH

3

2

 

1

                   

20

13

1

       

6

           

KON

8

5

   

1

1

 

1

           

POR

19

15

 

1

1

   

1

1[*]

         

INF

0

                         

5

3

         

1

 

1

       

IM

2

2

                       

FIN

3

3

                       

ZDR

24

17

   

1

 

6

     

6

     

ÚPS

22

14

1

     

2

5

   

3

     

RRC

1

1

                       

ŽPZ

7

3

   

2

   

2

           

ŠMS

4

3

             

1

       

EP

0

                         

SOC

2

1

       

1

     

1

     

DSH

17

12

   

1

 

2

2

   

1

     

Celkem

137

94

2

2

6

1

11

18

1

2

11

0

0

0

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka

místo - poskytovatel informací

KH

Odbor kancelář hejtmana kraje

Odbor kancelář ředitele krajského úřadu

KON

Odbor kontroly a interního auditu

POR

Odbor právní a organizační

INF

Odbor informatiky

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

IM

Odbor investiční a majetkový

FIN

Odbor financí

ZDR

Odbor zdravotnictví

ÚPS

Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

RRC

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

ŽPZ

Odbor životního prostředí a zemědělství

ŠMS

Odbor školství, mládeže a sportu

EP

Odbor evropských projektů

SOC

Odbor sociálních věcí

DSH

Odbor dopravy a silničního hospodářství


[*] žádost dosud věcně nevyřízena, žadatel vyzván k úhradě nákladů

frame-scrollup